Фестивал 2018 - Част II / Festival 2018 - Part II

Page 1


Програма TheatAir 2018/ 3 - 7септември 2018 г. TheatAir 2018 Programme/ 3 - 7 September 2018 3 септември 2018 г. 16,00 ч. „Балони“ – Клоун Катастрофа/ Капана, до Джумая Джамия 20,00 ч. Театър на огъня и сенките Файертер - Шествие/ Главната улица 4 септември 2018 г. 11,30 ч. „Къде е истината?“ - Театър Клайпеда/ Цар Симеонова градина /алея север/ 16,00 ч.„По Пътя“ - Театър Жинак/ Площад Централен – Главна улица 18,30 ч. „Къде е истината?“ - Театър Клайпеда/ Цар Симеонова градина /алея север/ 19,00 ч.„Въй въй въй“ - Дуо Barbaronite/ Главна улица, стълби Каменица 5 септември 2018 г. 11,30 ч. „Магия“ - Шоуто на Маг Фофичино/ Цар Симеонова градина /Виенски павилион/ 16,00 ч. „Балони“ - Клоун Катастрофа /До Римски Стадион /север/ 17,00 ч.„Въй въй въй“ - Дуо Barbaronite/ Главна улица, стълби Каменица 17,30; 19,00 ч. „Джира Мамбо“ - Цирк де ла Люлин/ Цар Симеонова градина /Виенски павилион/ 6 септември 2018 г. 11,00 ч.„Джира Мамбо“ – Цирк де ла Люлин/ До Римски Стадион /север/ 11,30 ч. „Магия“ - Шоуто на Маг Фофичино/ Цар Симеонова градина/Виенски павилион/ 16,00 ч. „Балони“ – Клоун Катастрофа/ Капана, до Джумая Джамия 17,00, 18,00, 19,00 и 20,00 ч. „Живей златен живот“ – Живи статуи /До Римски Стадион /север/ 17,30 ч. Уличен мюзикъл - Театър „Дан-Дани“/ Цар Симеонова градина/Виенски павилион/ 7 септември 2018 г. 11,30 ч. Уличен мюзикъл -Театър „Дан-Дани“/ Цар Симеонова градина/Виенски павилион/ 16,00 ч. „Балони“ – Клоун Катастрофа/ Цар Симеонова градина/Виенски павилион/ 17,30 ч.„Магия“ - Шоуто на Маг Фофичино/ Капана, до Джумая Джамия 18,30 ч. - “Въй, въй, въй” - Дуо Барбароните/ Главна пешеходна улица / Стълбище “Каменица” Всички прояви в на открито - част от модул TheatAir, са безплатни. Програмата може да претърпи промени. За справки и резервации: тел. каса 032 623275 и www.pptheatre. comи https://www.facebook.com/theatair/

3 September 2018 16,00 h „Balloons“ - Katastrofa clown/ Kapana Creative District, next to Djumaya Mosque 20,00 h Parade performance by “Fireter” Shade And Fire Theatre “Fireter”/ Main pedestrian street 4 September 2018 11,30 h „Truth Wanted“ - Klaipedia Puppet Theatre/ Tzar Simeon’s Garden /North alley/ 16,00 h „On the Road“ – Circus Jinak, Czech Republic/ Main square – Main pedestrian street 18,30 h „Truth Wanted“ - Klaipedia Puppet Theatre, Lithuania/ Tzar Simeon’s Garden / North alley/ 19,00 h „Vyi, vyi, vyi“ - Duo Barbaronite/ Main pedestrian street/staircase „Kamenitza” 5 September 2018 11,30 h„Magic“ – Mage Fofichino’s Show/ Tzar Simeon’s Garden/Australian pavilion 16,00 h „Balloons“ - Katastrofa clown/ next to the Roman Stadium /North/ 17,00 h „Vyi, vyi, vyi“ - Duo Barbaronite/ Main pedestrian street /staircase „Kamenitza” 17,30; 19,00 h „Djira Mambo“ - Circus De La Lulin/ Tzar Simeon’s Garden /Australian pavilion / 6 September 2018 11,00 h„Djira Mambo“ - Circus De La Lulin/ next to the Roman Stadium /North/ 11,30 h„Magic“ – Mage Fofichino’s Show/ Tzar Simeon’s Garden/Australian pavilion 16,00 h „Balloons“ - Katastrofa clown/ Kapana Creative District, next to Djumaya Mosque 17,00 h, 18,00 h, 19,00 h & 20,00 h “Live a Golden Life” Living Statues Project/ next to the Roman Stadium /North/ 17,30 h Street musical – “Dan-Dani” Theatre/ Tzar Simeon’s Garden /Australian pavilion / 7 September 2018 11,30 h Street musical – “Dan-Dani” Theatre/ Tzar Simeon’s Garden /Australian pavilion / 16,00 h„Balloons“ - Katastrofa clown / Tzar Simeon’s Garden /Australian pavilion/ 17,30h„Magic“–MageFofichino’sShow/KapanaCreativeDistrict,nexttoDjumayaMosque 18,30 h„Vyi, vyi, vyi“ - Duo Barbaronite / Main pedestrian street /staircase„Kamenitza” All of the outdoor performances which are included in the TheatAir module are with free entrance. The programme is subject to changes. For enquiries: www.pptheatre.com & https://www.facebook.com/theatair/


Уважаеми зрители, гости, участници,

Dear spectators, guests, participants,

ХХІIІ-ят Международен куклено–театрален фестивал за камерни куклени представления за деца и възрастни “ДВАМА СА МАЛКО – ТРИМА СА МНОГО” & TheatAir 2018 започна. Тази година заедно ще видим 16 конкурсни спектакъла от България и чужбина, оживяващи 5 зали в град Пловдив и една в София, 25 улични интермедии представени от 9 международни трупи и много приказно вълшебство.

The ХХІIІ International puppet theatre festival for chamber puppet performances for adults and children “Three Are Too Many, Two – Not Enough” & TheatAir 2018 starts. This year we will have the opportunity to see and experience together 16 performances from Bulgaria and abroad spread across five halls around the city and one even in Sofia, 25 street acts presented by nine international groups and a lot of fairy moments.

Двадесет и третото издание е посветено на ДВИЖЕНИЕТО – смелото и тихото, просветеното и интуитивното, движението от и към, това, което ражда знанието, пази спомена и създава/преодолява/ оборва нормите, то - неизбежното, вдъхновително, упойващо, обричащо, отричащо, непознато и освобожаващо, създаващото движение!

The twenty third edition of the festival

Желая на колегите, създатели на спектаклите от програмата на фестивала на добър час, в срещата им с пловдивската публика и достойна оценка!

To the all colleagues who will present the programme of the festival - i wish wonderful moments with the audience of Plovdiv and positive jury evaluation.

Уважаеми зрители, Вие, ще имате възможността да видите в Пловдив 40 спектакъла и един в София! Желая Ви изненадващи срещи с майсторството на кукленото и уличното театрално изкуство, които да провокират с нов смисъл Вашето движение!

is dedicated to MOTION – the bold, the silent, the bright, the intuitive, the motion from and towards, stimulating knowledge and cherishing memory, the motion that creates/overcomes/ beats the norms – the inevitable, inspiring, enchanting, dooming, denying, unknown and liberating, creative motion.

Deal spectators, for YOU we have selected 40 performances during the festival days in Plovdiv and one even in Sofia! I wish you positive and surprising meetings with the puppet theatre art, which to add new meaning to your own motion! Let all of us move forward!

Желая на всички Ви напред и нагоре! Виктор Бойчев Държавен куклен театър Пловдив

Viktor Boychev State Puppet Theatre Plovdiv


Цирк Жинак (Малко по-различен цирк) - Чехия

Cirkus trochu jinak (A little bit different circus) - Czech Republic

По пътя

ON THE ROAD

Автор и режисьор: Вацлав Покорни Сценография: Вацлав Покорни Участват: Марек Прахаш, Лукаш Бездек, Алжбета Моравцова, Вацлав Покорни

Author and Director: : Vaclav Pokorny Stage Design: Vaclav Pokorny Cast: Marek Prachař, Lukáš Bezděk, Alžběta Moravcová, Václav Pokorný

Акробатично улично шоу – това е само един от начините да се определи “По пътя”, представление, което комбинира разнообразни акробатични умения и различно оборудване. Младо момиче – мим, което иска да стане професионален артист, ще ви преведе през цялата поетична история. Мислите ли, че ще успее да осъществи мечтата си?

Acrobatic street show! That’s one of the ways how to specify On The Road – performance that combines various acrobatic skills and different kinds of equipments. A young mime - girl who would like to become a professional artist will guide you through the whole poetic story...do you think she will succeed in her dream?

04.09.2018 – 16.00 ч. Площад Централен – Главна улица

04.09.2018 – 16.00 h. Central Square – Main street

Всички възрасти /All ages

45 minutes

Без думи / No words

vaclav.pokorny@cirkusjinak.cz www.cirkusjinak.czТеатър На Огъня и Сенките “Fireter”

Shade And Fire Theatre “Fireter”

ШЕСТВИЕ

PROCESSION

Участват: Розалия Митрова, Силвия Кацарска, Юлия Попдимитрова, Пламен Иванов, Иванка Колчакова

Cast: Rozaliya Mitrova, Silviya Katzarska, Juliya Popdimitrova, Plamen Ivanov and Ivanka Kolchakova

Впечатляващи, искрени, неповторими и атрактивни, такива са участията на Театър на огъня и сенките Fireter. Любимците на пловдивската публика, които досега са оживявали главната улица с огромните си вълшебни същества и форми идват и тази година, за да открият празника на Theatair. Насладете се на шествие, изпълнено с огън и магични преживявания.

Impressive, sincere, unique and attractive - these are the performances of the Shade and Fire Theatre “Fireter”. The people of Plovdiv’s favorites who have been bringing the main street to life with their enormous magical creatures and shapes are coming once again this year for the opening of Theatair. Enjoy a procession filled with fire and magical experiences.

03/09/2018 20,00 ч. Главна пешеходна улица

03/09/2018 20,00 h. Main pedestrian street

Всички възрасти /All ages

....

Без думи / No words

info@fireter.com www.fireter.comШоуто на Маг Фофичино

Mage Fofichino’s Show

iBUBBLination

iBUBBLination

Моноспектакъл, изпълнен с магия, сапунени мехури и човек в балон.

A one man show filled with magic, bubbles and a man in a balloon.

05/09 and 06/09/2018 в 11,30 ч. Цар Симеонова градина /Виенски павилион/ 07/09/2018 в 17,30 ч. Капана, до Джумая Джамия

05/09 and 06/09 at 11,30 Tzar Simeon’s Garden /Australian pavilion / 07/09 at 17,30 Kapana Creative District, next to Djumaya Mosque

Всички възрасти /All ages

30 minutes

Без думи / No words

...Куклен театър Клайпеда - Литва

Klaipedia Puppet Theatre - Lithuania

КЪДЕ Е ИСТИНАТА?

TRUTH WANTED

По мотиви на Палечка от Шарл Перо Режисьор - Вера Розанова Дизайн и кукли: Тайс Трулио, Лукас Приу, Вера Розанова Инструктор по катерене на дървета: Гейл Жирардо Техник: Моника Трейкаускайте Участват: Аушра Баканийе, Моника Микалаускае, Витаутас Карийс, Ерика Гаодаскайе

Based on Charles Perrault’s Little Thumb Director: Vera Rozanova Puppet design and Production: Thais Trulio, Lucas Prieux, Vera Rozanova Tree-Climbing Tutor: Gaelle Girardot Actors: Aušra Bakanaitė, Monika Mikalauskaitė, Vytautas Kairys, Erika Gaidauskaitė Technician: Monika Treikauskaitė

Интересен в тази приказка е сблъсъкът на лъжата с истината. Получавайки фалшиви факти и изкривена история, публиката започва да мисли критично, опитвайки се да намери отговорите на много въпроси. Живеем в постоянен приток на информация, където също се съдържат много лъжи и това често ви кара да се съмнявате в остарелите ценности. Как да откриете истината? На какво да разчитате? Това са въпросите, чиито отговори ще опитат да открият героите на представлението с помощта на публиката. 04/09/2018 в 11:30 ч. и 18:30 ч. Цар Симеонова градина /алея север/

What’s interesting about this tale is the clash of the lie and the truth. You’re given fake facts, twisted story. This challenges the audience into critical thinking, trying to find the answers to the questions. We live in a constant stream of information that has also a great amount of falsehood, which often makes you doubt the agesold values. How do you find the truth? What can you rely on? This is what the play’s characters are going to try to answer together with the viewers.

04/09/2018 at 11:30 & 18:30 h. Tzar Simeon’s Garden / North Alley/

3+

50 minutes

С превод на български / Translation in Bulgarian

info@klaipedosleliuteatras.lt www.klaipedosleliuteatras.ltКлоун Катастрофа - Италия

Katastrofa Clown – Italy

БАЛОНИ

BALLOONS

Автор и изпълнител: Андрея Феди

Author and performer: Andrea Fedi

Шоу за всички възрасти, където чрез фантазия, комичните ситуации следват една след друга до големия финал, когато Катастрофа ще се опита да влезе в гигантски балон.

A show for all ages where, through fantasy, comic situations follow each other until the great final in which Katastrofa will try to get into a giant balloon.

03/09 и 06/09/2018 в 16,00 ч. Капана, до Джумая Джамия 05/09/2018 16,00 ч. До Римски Стадион /север 07/09/2018 16,00 ч. Цар Симеонова градина/Виенски павилион

03/09 and 06/09/2018 at 16,00 h. Kapana Creative District, next to Djumaya Mosque 05/09/2018 16,00 h. next to the Roman Stadium /North/ 07/09/2018 16,00 h. Tzar Simeon’s Garden /Australian pavilion

Всички възрасти /All ages

30 minutes

Без думи / No words

info@katastrofaclown.it www.katastrofaclown.itДуо Barbaronite

Duo Barbaronite

ВЪЙ ВЪЙ ВЪЙ

VYI VYI VYI

Мини цирков спектакъл с жонгльорите Елена и Пенчо Гуджерови.

A mini-circus performance with the jugglers Elena and Pencho Gudjerovi.

04/09/2018 в 19,00 ч. Главна улица, стълби Каменица 05/09/2018 в 17,00 ч. Главна улица, стълби Каменица 07/09/2018 в 18,30 ч. Главна улица, стълби Каменица

04/09/2018 в 19,00 h Main pedestrian street /staircase „Kamenitza” 05/09/2018 в 17,00 h Main pedestrian street /staircase „Kamenitza” 07/09/2018 в 18,30 h Main pedestrian street /staircase „Kamenitza”

5+

30 minutes

Без думи / No words

elena_bs_bg@abv.bg ww https://www.facebook.com/BarbaroniTeBs/Цирк де ла Люлин

Cirque De La Lyulin

ДЖИРА МАМБО

GIRA MAMBO

Авторски спектакъл на Луиза Душкова-Контрерас и Диего Контрерас

Author’s performance of Luisa Dushkova – Contreras and Diego Contreras

Цирк Де Ла Люлин е интерактивен екип от млади циркови артисти с иновативни и класически умения в сферата на цирковото изкуство. “Джира Мамбо” дава възможност на зрителите да се насладят на позитивизма на изпълнителите и тяхното майсторство и непосредственост при общуването с публиката. Да съумееш да направиш от минувача свой зрител и приятел е умение, което Луиза и Диего притежават и развиват с всяка своя изява.

05/09/2018 в 17,30; 19,00 ч. Цар Симеонова градина /Виенски павилион/ 06/09/2018 в 11,00 ч. До Римски Стадион /север/

5 - 105

Cirque De La Lyulin is an interactive team of young circus artists with innovative and classical skills in the field of circus art. “Gira Mambo” gives the opportunity to the spectators to enjoy the positivism of the performers and their mastery and immediate communication with the audience. The ability to turn the passerby in your spectator and a friend is a skill that Luisa and Diego own and develop with every show.

05/09/2018 at 17,30; 19,00 h Tzar Simeon’s Garden /Australian pavilion / 06/09/2018 at 11,00 h next to the Roman Stadium /North/

40 minutes

Български и английски delalyulin@gmail.com / Bulgarian and English https://www.facebook.com/cirkDlulin/Театър „Дан-Дани“

“Dan-Dani” Theatre

УЛИЧЕН МЮЗИКЪЛ

STREET MUSICAL

Авторски спектакъл на Даниел Русев и Даниела Тенева

Author’s performance of Daniel Rusev and Daniela Teneva

“Уличен мюзикъл” е развлекателно куклено шоу за малки и големи. Целта му е да окарикатури някои известни изпълнители и да ни върне малко назад във времето. Последните две години мюзикълът обиколи следните държави: Германия, Австрия, Сърбия, Унгария, Словакия и Словения. Независимо от възрастта и националността на зрителите, шоуто се приема добре, защото езикът на куклите е лек и непретенциозен.

“Street Musical” is an entertaining puppet show for both young and adult. Its purpose is to sketch some famous performers and to bring us a little bit back in time. Over the past two years, the musical has toured in the following countries: Germany, Austria, Serbia, Hungary, Slovakia and Slovenia. Regardless of the age and nationality of the spectators, the show is well accepted because the puppets communicate the message very subtle and unpretentious.

06/09/2018 в 17,30 ч. Цар Симеонова градина /Виенски павилион/ 07/09/2018 в 11,30 ч. Цар Симеонова градина /Виенски павилион/

06/09/2018 at 17,30 h Tzar Simeon’s Garden /Australian pavilion / 07/09/2018 at 11,30 h Tzar Simeon’s Garden /Australian pavilion /

Всички възрасти / All ages

35 minutes

Без думи / No words

d.rusev93@abv.bgПроект Живи статуи

Living statues Project

ЖИВЕЙ ЗЛАТЕН ЖИВОТ

LIVE A GOLDEN LIFE

Участват: Надежда Гончева, Катарина Тереза Шмит Ферера, Андрий Кирилчук, Артур Гулко

Cast: Nadejda Goncheva, Katarina Theresa Schmidt Ferreira, Andrii Kyrylchuk, Artur Gulko

Добре дошли в нашия Златен Живот! Тази поредица от златни герои ви кани на чудесно шоу, изпълнено със златни блясъци, падащи монети и златни карти. Свързвайки блясъка с хумор, тези пълни с характер репрезентации карат хората да се смеят, чудят и да се чувстват ангажирани. Защо златото ви вдъхновява? Защо ви провокира? Не е ли странно? Living Statues Project обединява 10 артисти от 5 държави, събрали се, за да обменят опит, създавайки представления със силно визуално въздействие, актьорско присъствие и изключително реалистични костюми. Ще имате възможността да се запознаете с четирима от групата: Андри и Артур от Украйна, Катарина от Португалия и Ащон от България. Заповядайте!

Welcome to our Golden Life! This range of golden characters invites you to a wonderful show, full of gold sparkle, falling coins and golden cards. Connecting glamour with humor, these characterful representations make people laugh, question and feel involved. Why does gold inspire you? Why does gold provoke you? Isn’t it bizarre? Living Statues Project combines 10 actors from 5 countries, gathered to exchange experience creating street acts with strong visual and acting presence and highly realistic costumes. You will have the chance to meet four of the group: Andri and Artur from Ukraine, Katarina from Portugal and Ashton from Bulgaria. Come!

06.09.2018 – 17,00; 18,00: 19,00 и 20,00 ч. До Римски стадион /север/

06.09.2018 – 17,00; 18,00: 19,00 & 20,00 h Roman Stadium - North

Всички възрасти / All ages

40 minutes

Без думи / No words

ashtonstatue@gmail.com www.livingstatuesproject.comДържавен куклен театър Пловдив в 2018

State Puppet Theatre in 2018

Едва ли някой от артистите и помощниците им, които заедно с цирковия марионетен артист Георги Сараванов, създатели на детския коледен спектакъл „Най-голямата награда”, представен на 7-ми и 8-ми януари за Коледа в 1947-ма година в Пловдив, са смятали, че слагат основи, ново начало и път за развитие на кукленото изкуство в града. Но ето, че вече седемдесет и една години Куклен театър – Пловдив върви по този път и открива, в движението си напред и нагоре, нови предизвикателства, нови приятелства, ново съперничество, нови хоризонти, преобразявайки действителността...

Hardly any of the artists and their assistants, led by the

Всеки период от неговото развитие е белязан с енергията на работещите в него артисти, на неговите режисьори, художници, кукломайстори, театърмайстори, осветители, озвучители, музиканти, сценични работници, организатори, администратори... Всеки период е оставял в града, страната и в градове по целия свят частица от трудно претворените мечти, любов, красота и майсторство, чрез най-ефимерното, изчезващото на мига изкуство – театъра. Броеницата от мигове, към която добавихме новите си спектакли наближава 300 зърна, за малки, за големи, някои по-леки, други по-тежки, в различни багри, форми... Но най-важното, уважаеми зрители, приятели на кукленото изкуство, родители, колеги, хора, е да не скъсаме броеницата, забравяйки колко е тънко въженцето! Помнете това и леко прехвърляйте зърната, добавяйте нови, още по-красиви, още по-искрено изваяни от таланта Ви, от любовта Ви, това е Вашата „Най-голяма награда”... Пловдив 2018, преди 2019 година.

Georgi Saravanov - the circus marionette actor, creators of the children’s Christmas performance “The biggest award”, shown in Plovdiv on the 7th and 8th of January 1947, thought that we lay the foundations, giving a start and tracing the way for the development of the puppet art in the city. But here it is, now 71 years later, the Puppet Theatre in Plovdiv still walks that way, and discovers in its motion – forward and up – new challenges, new competiveness, new horizons, and contributes to the forming of the present day… Each period of its development had been marked by the energy of the people working in and for it – artists, directors, stage-designers, puppet-makers, light and sound technicians, composers, stage masters, producers, administrators… Each period had also marked the city, the country and the places abroad with all the tiny pieces of dreams coming true, love, beauty and mastery, through this so ephemeral, living for the moment of its sharing art – the theatre. The rosary of moments, to which we add the new beans, will soon reach 300 performances for kids and adults, all of them with different colours and shapes and weight… But the most important and valuable, dear, spectators, dear friends of the puppet art, dear parents and colleagues, dear all is to take care and preserve the rosary, for its thread is very gentle and fragile. Do keep this in your hearts and minds, while moving the beans, add new, even more beautiful, even more honest and reflecting your talent, led by your love, for this is “The Biggest Award” you can have… Plovdiv, September 2018, just before 2019!Елица Сърбинова... Живее и рисува неща в Пловдив. Завършила е “Дизайн на детската среда” в Национална Художествена Академия, София и работи като дизайнер на детски продукти. Харесва баница, котки и улици. Можете да намерите нейни неща в Google като търсите “elichkata”или на elichkata.com

Elitsa Sarbinova... lives and draws things in Plovdiv. She graduated in “Design of children’s environment” at National Academy of Arts in Sofia and works as a designer of baby products. She likes banitsa, cats and streets. You can find her works by googling for “elichkata” or at elichkata.com2

1 3 4

5 6 7 8 9

10


1. Държавен куклен театър Пловдив ул. Христо Г. Данов № 14, pptheatre.com 2. Гранд Хотел Пловдив ул. Златю Бояджиев № 2, grandhotelplovdiv.bg 3. кв. Капана ул. „Христо Дюкмеджиев“, visitplovdiv.com 4. Римски стадион Площад Джумая, antichen-stadion-plovdiv.bg 5. Стълби Каменица ул. Княз Александър I № 30-32 6. Драматичен театър „Николай Масалитинов” ул. Княз Александър I № 38, dtp.bg 7. РАДИО ПЛОВДИВ ул Дондуков № 2, bnr.bg 8. площад Стефан Стамболов visitplovdiv.com 9. Цар-Симеонова градина visitplovdiv.com

1. State Puppet Theatre Plovdiv 14 Hristo G. Danov str., pptheatre.com 2. Grand hotel Plovdiv 2 Zlatyo Boyadzhiev Str., grandhotelplovdiv.bg 3. KAPANA CREATIVE DISTRICT Hristo Dukmedzhiev str., visitplovdiv.com 4. Roman Stadium Dzhumaya square, antichen-stadion-plovdiv.bg 5. KAMENITZA STAIRCASES 30-32 Knyaz Aleksandar I 6. Nikola Masalitinоv Drama Theatre 38 Knyaz Aleksandar I, dtp.bg 7. RADIO PLOVDIV 2 Doundukov, Str. 8. STEFAN STAMBOLOV SQUARE visitplovdiv.com 9. Tzar Simeon’s Garden visitplovdiv.com


Благодари на:

Is grateful to: