Page 1

Harper Government secures access for fresh B.C. blueberries to China hfrpr gOrimMt vWloN bI[sI[dI bilAUbyrI nUM cIn ivwc vycx leI rfh pWDrf See Story on Page 43

Photos by Max Moncaster


PAGE 2

The Patrika 

Friday, June 26th, 2015

Grade Three Students of Dasmesh Punjabi School, Abbotsford participated in Mathematica Centrum Contest on April 15th, 2015. Two students Gurarmaan Dhillon and Keerit Gill finished 21st out of total 7414 participants from all over Canada. Both these students won the top prizes at the provincial levels as well. They were awarded medals for their accomplishments. Out of total 292 schools, Dasmesh Punjabi School finished at 13th position in Canada and at 2nd position in BC.

15 apRYl, 2015 nMU dsLmysL pMjfbI skUl, aYbtsPorz dy gRyz 3 dy ividafrQIaF ny mYQymYitkf sYNtRm mukfbly ivc ihWsf ilaf. kYnyzf dy kuWl 7414 ividafrQIaF ivcoN gurarmfn iZWloN aqy kIrq igWl 21 vyN sQfn qy afey. ieh donoN ividafrQI bI sI ivc pihly sQfn qy rhy. ienfm vloN ienHF donF ividafrQIaF nMU qmgy idWqy gey. kuWl 292 skUlF ivWcoN dsLmysL pMjfbI skUl kYnyzf ivc qyhrvyN aqy bI sI ivc dUsry sQfn qy irhf.

nOn-stOp Auzfn aYbtsPorz qoN torONto

jUn 27 qoN hI, qusIN aYbtsPorz qoN torONto qwk nOn-stOp Auzfn Br skdy ho. AuWQoN, qusIN dunIaF Br dy 190 qoN vwD itkfixaF nfl iswDy juV jFdy ho. ies leI Aus qoN awgy ijwQy vI jfxf hovy, quhfzI mrjLI hY. nfl hI, qusIN Aeroplan® Miles vI kmfEgy. ieh sB, eyar kYnyzf rUXL vwloN KLfs grmIaF leI idwqI jf rhI mOsmI srivs dI pysLksL df iewk ihwsf hY.

®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.

PAGE 2


The Patrika

Friday, June 26th, 2015



PAGE 3

Free Registration ($50 value) for June 1-30, 2014 Only!* *Contact Kumon Math and Reading Centre of Abbotsford - Clearbrook at 604.855.7896 or shirleytam@ikumon.com for more information. www.kumonabbotsfordclearbrook.com

PAGE 3


PAGE 4

The Patrika 

Friday, June 26th, 2015

amrIkI smfj ‘c ihMsk pRivrqI AuNj qF dunIaF Br ivc hI ihMsk GtnfvF df bol-bflf ho irhf jfpdf hY, pr amrIkf dy smfj ivwc ihMsk pRivrqI df iek nvF vrqfrf dyKx nUM iml irhf hY. iksy df idl kry qF AuWT ky iksy QF golI clfAux qur pYNdf hY. ipCly idnIN ies qrHF dI Gtnf cIn ivwc ho geI. ikDry iewk bMdy dy idmfg ivwc ieh PqUr af igaf qy Aus dy sfhmxy KVy lokF AuWqy golI clf ky awDI drjn lokF df kql kr idwqf. Gtnf cIn dI sI, pr sMsfr Br ivwc KLbr dyx vyly ieh ikhf igaf ik amrIkf vrgf golI-kFz hoieaf hY. ‘amrIkf vrgf’ kihxf hI Kfs bxdf hY. iksy vI hor dysL ivwc ies qrHF dI Gtnf ho skdI hY jF hoeI ho skdI hY, pr Auh iewkf-duwkf rihMdI hY aqy amrIkf ivwc ieho ijhIaF GtnfvF hox qoN htdIaF hI nhIN hn. qfjLf Gtnf ivwc amrIkf dy sfAUQ kYrolInf pRFq ivc iewk gLYr-gory lokF dy crc aMdr pRfrQnf krdy lokF AuWqy golI clf ky iewk gorf bMdf dOV igaf. imlI jfxkfrI anusr nON mOqF hoeIaF sn. ienHF ivwcoN awT jxy mOky AuWqy mfry gey aqy iewk dI mOq hspqfl hoeI hY. puls dy dwsx anusfr ieh nslI ihMsf df mfmlf jfpdf hY. ijs QF ieh Gtnf hoeI, Gtnf vfly vkq Aus pfsy sKLq cOksI sI, ikAuNik amrIkf dy rfsLtrpqI dI aglI cox vfsqy iewk AumIdvfr dI cox sBf Aus pfsy kIqI jf rhI sI qy vwzIaF hsqIaf ny EQy jfxf sI. ijs pfsy eynI vwzI cOksI df pRbMD hovy, EDr jf ky iksy df ies qrHF dI kfrvfeI krnf Aus sfry isstm nUM iewk qrHF ingUxf sfbq kr dyNdf hY aqy ieh iksy sMgTn ny nhIN, iewk isriPry bMdy ny kIqf hY. lokF nUM iqMn sfl pihlF dI eysy amrIkf dy ivskfnisn pRFq dy Ek kRIk sLihr dy gurduafrf sfihb ivwc cwlI Aus golI dI Gtnf nhIN BwuldI, ijs ivwc iewk nfm kwty POLjI vyz mfeIkl pyj ny swq iswKF nUM mfr idwqf sI. Auh PLOjI syvf vyly ijnHF dysLF ivwc irhf sI, EQoN dy lok iswK nhIN sn, pr pwgF bMnHdy sn qy Aus nUM pwg vflf hr bMdf AunHF ivwcoN jfpdf sI, ijnHF dy ivruwD lV ky afieaf sI. isrPL Esy nUM nhIN, Aus dysL dy afm puils vfly jF hor keI lokF ivc vI eysy qrHF dy Brm dI siQqI bxI rhI qy srkfr vKryvF nhIN smJf skI. PAGE 4

amrIkf dy rfj krqy ieh vihm rwKdy hn ik asIN rfjsI pwKoN sMsfr dy sB qoN isafxy lok hF aqy iesy leI Auh dUsry dysLF dy hr kMm ivwc ieMj dKLl dyNdy hn, ijvyN koeI vwzf rwtf inbyVn dI sMsfr vwloN imlI lMbVdfrI inBf rhy huMdy hn. afpxy Gr ivc AunHF ivcoN inksn qy kfrtr dy jLmfny qoN bfad dy sfry rfsLtrpqIaF ny Auh iKafl nhIN idwqf, ijhVf AunHF nUM dyxf bxdf sI. sMsfr dIaF KihbfjLIaF ivc AulJy hoey Aus dysL ivwc aglI pIVHI ivwc ijLMdgI vwloN Aprfmqf vDdI jFdI hY, smfj ivc mfmUlI gwlF qoN AuWTdy ivroD vwzy qoN vzyry aqy iPr nf sihx vfly bxI jFdy hn, Dfrimk mwqBydF qoN nslI mwqBydF qwk dI kuVwqx vI idno-idn vDI jFdI hY. Auh afpxy smfj nUM afpxy hI dysL ivcly hornF ivsLvfsF vfly lokF dIaf BfvnfvF dy siqkfr df pfT vI nhIN pVHf sky aqy nslvfd dy ijs kIVy dy iKlfPL pMjfh sfl pihlF kdI mfritn lUQr ikMg vrgy mhfn ivakqI ny sMGrsL kIqf sI, Auh vI ajy qwk kfiem hY. mOjUdf pRDfn Aubfmf nyN sfP afiKaf hY ik ajy amrIkf ‘coN nslI ivqkrf igaf nhIN. bfhrI sMsfr ivwc amrIkf dI POj dIaF muihMmF nUM ijvyN bVy mfx nfl nhIN, GumMzI rMg ivwc pysL kIqf jFdf hY, afpxy PLOjI jvfnF nUM vMn-suvMny hiQafrF nfl lwdy hoey aqy mrjLI dy muqfbk goLlI clfAuNdy pysL kIqf jf irhf hY, ies df Aultf asr pY irhf hY. aglI pIVHI dy bwicaF ivwc hiQafrF dI iKwc vDI jf rhI hY. Auh ieMtrnYWt AuWqy kmFzo KyzF Kyzdy aqy iPr afpxy aMdr iewk kmFz dI hoNd df aihsfs pflx lgdy hn. keI vfrI Auh Aus skUl, kflj ivc vI golI clf dyNdy hn, ijwQy pVH rhy huMdy hn. ieh KLqrnfk vrqfrf hY. sMsfr ivwc ieh gwl afm khI jFdI hY ik ijs kOm nUM qbfh krnf hovy, EQy jvfnI dy hwQ ivwc nsLf aqy bfrUd PVf idwqf, kfPI huMdf hY. Auh jvfnI BivwK qoN Btk jFdI hY. ies qrHF lwgdf hY ik ies vkq amrIkf dI aglI pIVHI nUM hiQafrF dI iKwc Aus dy BivwK leI soc qoN Btkf ky gLlq pfsy leI jf rhI hY. amrIkI hfkmF df ies pfsy iDafn nhIN. AunHF dy sfhmxy sMsfr dI srdfrI aqy afpxy dysL ivwc cODr dI lVfeI eyzI aihm bx cwukI hY ik Aus dysL dy lokF dy BivwK nUM sMBflx df PrjL ipwCy hI pf idwqf igaf jfpdf hY.


The Patrika

Friday, June 26th, 2015



PAGE 5

pfiksqfn dy gurduafry qy pMQ df pftk jiqMdr pMnU

iswKF dy nFa AuWqy isafsq dIaF rotIaF sykx vfilaF ny hux iewk nvF afZf lfAux dy leI kmrkwsy kr ley jfpdy hn. nvyN morcy df mwudf pfiksqfn dy gurduafry hn. iksy vwzI stfk aYkscyNj ivwc sLyarF dy Bfa svyry sLfm bdldy rihx vFg iswKF dy lIzrF dy DVy vI afpo ivwc bdldy rihMdy hn. ijhVy svyry lVdy idsdy hn, awDI rfq vyly Auh golk df ihwsf afps ivwc vMzx leI iekwTy ho jFdy hn. agly idn nUM nvF afZf lwgf huMdf hY. hux ienHF df afpo ivc pfiksqfn dy gurduafiraF df pRbMD sMBflx qoN afZf lwgf hoieaf hY. kfrn ies df ieh hY ik sLRomxI gurduafrf pRbMDk kmytI qy idwlI gurduafrf pRbMDk kmytI ny sLhIdI gurpurb dy leI jwQy Byjxy sn qy idwlI ivwc bYTy AunHF dy hfeI kimsLnr ny vIjLf dyx qoN ieh kih ky ienkfr kIqf hY ik ijhVIaF qrIkF qusIN kihMdy ho, AudoN EQy gurpurb hI nhIN mnfieaf jf irhf. pfiksqfn dI gurduafrf pRbMDk kmytI vwKry idnF ivwc gurpurb mnf rhI sI. kfrn nfnksLfhI kYlMzr hY. aMimRqsr ivwc akfl qKq sfihb duafly juVn df swdf dyx vfly ieh kihMdy hn ik sMsfr Br dy iswKF nUM nfnksLfhI kYlMzr muqfbk gurpurb mnfAuxy cfhIdy hn. pfiksqfn dI gurduafrf pRbMDk kmytI kihMdI hY ik asIN vI nfnksLfhI kYlMzr dy muqfbk hI mnf rhy hF, pr akfl qKq sfihb vfilaF nfloN qrIkF ies leI vwKrIaF hn ik aMimRqsr bYTy isMG sfihbfn ieh kYlMzr vfr-vfr soD rhy hn aqy dUsrI iksy iDr nUM Brosy ivwc hI nhIN lYNdy. nfnksLfhI kYlMzr hux qwk iqMn vfr soDx dy bfad cOQI vfr soDx jF soDf lfAux dI pRikiraf sLurU kr idwqI geI hY. ienHF dI hr vfr ies qrHF krn dI Kyz qoN kuJ lok avfjLfr hn aqy hux Auh afpo afpxy ZMg nfl pihly, dUsry jF qIsry nfnksLfhI kYlMzr dy muqfbk gurpurb mnfAux dy rfh pY gey hn. vIjLy vwloN nFh hox mgroN idwlI gurduafrf pRbMDk kmytI ny pRDfn ny akfl qKq sfihb vfilaF nUM nhIN ikhf ik nfnksLfhI kYlMzr df ryVkf mukfAux leI kuJ krn, sgoN sMsfr Br dy iswKF nUM swdf dy idwqf hY ik pfiksqfn dy sB gurduafry EQoN dy vOkfPL borz qoN afjLfd krvfAuxy hn. ieh bckfnI gwl hY. dUsry dysL ivwc jf ky ieho ijhf morcf ienHF nUM kOx lfAux dyvygf? koeI akl dI gwl vI krnI cfhIdI hY. asmfn dI tfkI lfAux dI tfhrF mfrn vfly ieho ijhy bMdy pihlF iswK sMgq nUM ieho gwl dws dyx ik mhfrfsLtr ivc kFgrsI srkfr dy iKlfPL morcy lfAux vfilaF

nUM hux Bfjpf srkfr ny vI jdoN lFBy kr idwqf hY qF hjL U r sfihb dy borz bfry kI krnf hY ? pR D fn mMqrI nirMdr modI kol jf ky pfieaf qrlf vI ies mfmly ivwc iksy kMm nhIN af sikaf. dUsry pfsy asIN idwlI iswK gurduafrf pRbMDk kmytI dy sfbkf muKI prmjIq isMG srnf dy ibafn vI pVHI jFdy hF ijhVy ienHF qoN vwD hYrfnI pYdf krn vfly hn. Auh ieh khI jFdy ik pfiksqfn srkfr ny ijhVI gurduafrf pRbMDk kmytI bxfeI hY, Auh bVI kmfl dI hY aqy Aus nfl iswK Drm asQfnF dI sLfn nUM cfr cMn lwgy pey hn. kfrn isrPL ieh hY ik jdoN srnf sfihb df idwlI gurduafrf pRbMD AuWqy kbjLf nhIN irhf qy pfiksqfn dI gurduafrf pRbMDk kmytI hux AunHF nUM lfhOr dy gurduafrf zyhrf sfihb dI kfr syvf dyx leI iqafr ho geI hY qF AunHF nUM Auh kmytI iswKF dI sfiraF qoN vDIaF kmytI njLr afAux lwg peI hY. sfrf sMsfr jfxdf hY ik Aus kmytI dI Aus dysL ivwc koeI afjLfd hsqI nhIN hY qy Auh pfiksqfn srkfr dy iewk borz jF kfrporysLn qNoN vwD koeI aihmIaq nhI rwKdI. jdoN Auh kmytI bxI sI, jnrl musLwrP dy vkq kmytI dy mYNbrF dI Aus dy nfl Poto krvfeI geI qF bfkI sfry afgU aqy aiDkfrI jnrl musLwrPL dy brfbr KVoqy sn, pr Aus kmytI df pRDfn iekwlf hI jnrl musLwrP dy crnF ivwc bYTf sI. Auh Poto bhuq icr crcf df kyNdr rhI sI aqy hux srnf sfihb Aus kmytI dy pwK ivwc bolI jFdy hn. ijhVf Jmylf do akflI DiVaF ny pf ilaf hY, ies ivc nf srnf DVf TIk hY, ijhVf iew k Drm asQfn dI kfr sy v f leI pfiksqfnI kmytI dy pwK ivwc boldf hY qy nf hI AunHF nfl iBVn vflf mnjIq isMG jI ky DVf TIk hY, ijhVf hvfeIaF CwzI jFdf hY. mnjIq isMG jI ky nUM ieh dwsxf cfhIdf hY ik pfiksqfn dI srkfrI pRvfngI vflI Aus kmytI dy iKlfPL morcy vfsqy akflI dl dy srpRsq pRkfsL isMG bfdl dI pRvfngI AunHF lY leI hY ik nhIN? rfjsI aKfiVaF ivc sfrI Aumr afpxI DONs mnfAuNdy rhy bfdl hurIN kdy vI ies qrHF dI kwcI Kyz leI koeI morcf lfAux dI sihmqI nhIN dyxgy. ijhVIaF gwlF mnjIq isMG jI ky vrgy CyqI Aubflf Kfx vfly bMdy krI jFdy hn, ieh iswKF ivwc hor pftk vDfAuxgIaF, lfB koeI nhIN kr skxgIaF. PAGE 5


PAGE 6

The Patrika

Friday, June 26th, 2015



B.C. New Democrat Statement on Canadian Multiculturalism Day

N

ew Democrat leader John Horgan and multiculturalism spokesperson Bruce Ralston issued the following statement on the annual celebration of Canadian Multiculturalism Day on behalf of the B.C. New Democrats:

“Canada prides itself on the richness and diversity of its people. We honour “Multiculturalism is a fundamental and encourage this cultural mosaic. Canadian value and the values of “On the occasion of Canadian Mul- tolerance, compassion and commitment to equality are shared by all ticulturalism Day, we pay respect Canadians. New Democrats have to the many nationalities that have always been a staunch supporter of helped Canada become the vibrant, these values. prosperous nation that it is. We are “The B.C. New Democrats are proud all enriched when we learn about the of our nation’s and province’s multicustoms and traditions of different cultural heritage, and will continue to cultures. It deepens our appreciation ensure this province remains a beacon of hope and opportunity for all.” of each other as individuals.

APD NEWS RELEASE: APD FILE # 15-24067 RELEASE # 1 DATE OF RELEASE: June 23, 2015 Incident: APD Locate Firearms, Magazines and Ammunition on Lefeuvre Road Abbotsford – June 23, 2015 On Sunday, June 21, 2015 at 1:30 pm the Abbotsford Police Department was called to a rural location in the 7800 block of Lefeuvre Road. A caller reported finding a duffle bag full of firearms and a box containing ammunition in an outbuilding on the property. APD Patrol Division officers arrived on scene and seized 8 SKS semi-automatic rifles with magazines in a black duffle bag, along with 34 boxes of .762 ammunition and 10 additional magazines in a cardboard box. The investigation into these firearms, magazines and ammunition is continuing. Anyone with information about this incident is asked to contact the APD at 604-8595225, text us at 222973 (abbypd) or call Crime Stoppers at 1-800-222-8477. PAGE 6


Friday, June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE 7

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER OF CANADA TO MARK THE NATIONAL DAY OF REMEMBRANCE FOR VICTIMS OF TERRORISM “It is no secret that we live in troubled times. The world is now faced with an enemy who opposes the values we hold most dear: freedom, democracy, tolerance and openness. This enemy is violent jihadism and we cannot and will not ignore the threat it presents to Canadians here at home and abroad.

P

rime Minister Stephen Harper, joined by his wife Laureen, lays a wreath in the Hall of Honour on Parliament Hill to mark the National Day of Remembrance for Victims of Terrorism. Prime Minister Stephen Harper today issued the following statement to mark the National Day of Remembrance for Victims of Terrorism:

“That is why we have joined our allies in a broad international coalition to fight the so-called Islamic State (ISIS). It is why we have provided our law enforcement and security agencies with significant new resources, legislation and other tools to fight terrorists and keep Canadians safe. The brave men and women of our military, our security agencies and our local law enforcement are the frontline that stands between peace and order, and fear and turmoil. We thank them for their vigilance and dedicated service.

“Thirty years ago today, in June 1985, a terrorist attack took place that killed all 329 passengers and crew members aboard Air India Flight 182. On this sombre anniversary, we stand in solidarity with the friends and families who lost loved ones in that heinous attack and honour those lost. On this sad day, let us also remember all those who were victims of such senseless acts of hate and empathize with the families left to mourn.

“On days such as this, I cannot help but cast my mind back to the Canadians who perished in Air India Flight 182 and in the World Trade Center attacks, to last year’s cowardly murders of Corporal Nathan Cirillo and Warrant Officer Patrice Vincent, and to the many terrorist activities that have been foiled by the vigilance of our security agencies. These recollections serve as a reminder that Canada is not immune to the threat of terrorism and that continued vigilance is essential.

“Today, Laureen and I had the privilege of laying a wreath in the Hall of Honour on Parliament Hill in remembrance. We were deeply moved by this solemn tribute as well as by our meeting with families impacted by acts of terror.

“As we mark the National Day of Remembrance for Victims of Terrorism, let us renew our resolve to continue responding to the terrorist threat with vigilance and decisive action. We owe this to the many victims lost to terrorism.” PAGE 7


The Patrika

PAGE 8



dMdF dI sMBfl jLrUrI ikAuN? isafixaf ny shI ikhf hY, dMd gey qF suafd igaf. dMd sfzy srIr dy muwK XMqrF ivw c o N aijhy mhw q vpU r n XMqr hn ijnHF ‘qy srIrk ishq ivsLysL krky inrBr hY. jy mUMh ‘c dMd nf hox qF ibnF cbfieaf Bojn pyt ‘c jfx nfl pfcx ikiraf ivgV jfvygI ijs df iswDf asr sfzI ishq ‘qy pvygf. ieh iewk kOVI swcfeI hY ik asIN lfprvfhI nfl afpxy dMd Krfb krdy hF. ivsLv ishq sMsQf dI iewk irport qoN pqf lwgdf hY ik snawqI dysLF ‘c dMdF dy rogF dy ielfj ‘qy KLrc, ishq ‘qy hox vfly kuwl KLrc df isrPL 10 PLIsdI pYNdf hY pr aijhf nf hox ‘qy hox vflf nuksfn ieMnf ijLafdf huMdf hY ik keI ivkfssLIl dysL dy KLrcy dy ies boJ nUM cuwkx ‘c asmrQ hI rihxgy .

PAGE 8

mfihrF df kihxf hY ik dMd Krfb hox nfl sfrI ishq hI KLrfb ho jFdI hY. kOx hY dMdF df dusLmx: Bojn ‘c kYlsLIam dI Gft qy ijLafdf sL r fb pIx nfl dM dF ‘qy bhuq hI mfVf asr pYNdf hY. TIk qrHF nfl dMd sfPL nf krn qoN ielfvf isgrtnosLI, qMbfkU, supfrI cwbx nfl vI dMd kfly, Bwdy qy kmjLor ho jFdy hn. TMZy dy Porn ipwCoN grm qy grm dy qurMq ipwCoN TMZf Kfxf vI dMdF nUM Tys phuMcfAuNdf hY.

bhuq nuksfn phuMcfAuNdy hn. keI lok mMjn vrqdy hn. mMjn qy bursL jF iPr AuNgl nfl mMjn krky sPLfeI kIqI jf skdI hY. dfqx dI vrqoN smyN Aus dI kUcI nUM koml rwKo. isgrtnosLI nf kro: ‘iewk isgrtno s L I -sO ibmfrI’ ieh jwg jLfihr gwl hY ik kbjL qo N lY ky kY N s r qw k ibmfrIaF df kfrn isgrtnosLI hY. isgrt df DUMaF dMdF nUM vI ieh nhIN Cwzdf. isgrt jF qMbfkU pINdy rihx nfl hoey nuksfn qF ipwCoN njLr afAuxgy pr dMdF nUM hoieaf nuksfn pihlF hI idsx lwgdf hY. gutkf, pfn, qMbfkU cwbx nfl vI dMd kfly, dfgdfr, mtmYly ho jFdy hn.

dMdF dI sPLfeI df iDafn rwKxf: jo lok bursL nfl dMd sfPL krdy hn AunHF nUM cfhIdf hY ik ijvyN mYly moZo nUM sfPL kIqf jFdf hY AuvyN hI dMdF ‘qy pyst lf ky bursL nUM GuMmfE qF ik dMdF ivcfly Psy aMn kx vI inkl jfx. pw C mI dy s L F ‘c pfxI ‘c ieh Psy hoey aMn kx dMdF nUM PlorfeIz dI Gwt mfqrf

nfl AuWQoN dy invfsIaF dy dMd Krfb ho jFdy hn pr Bfrq ivwc aijhf nhIN hY. Bfrq dysL dy ijLafdfqr ihwisaF ivwc PlorfeIz loVINdI mfqrf ‘c imldf hY. ies qoN ielfvf sbjLIaF rfhIN vI PlorfeIz loVINdI mfqrf ivwc jFdf hY. loV muqfibk PlorfeIz nf imlx krky twuQ-pyst bxfAux vflIaF kMpnIaF ny PlorfeIz dI kuJ mfqrf pyst ‘c imlf idwqI. sfzy dy s L ivw c Plo r feIz vfly tuwQ pyst dI koeI loV nhIN, blik ieh dMdF nUM nuksfn vI phuMcf idMdf hY. ivigafnIaF df mMnxf hY ik PlorfeIz dI pIpIaYm qoN vwD mfqrf dMdF ‘qy DwibaF df kfrn bxdI hY.

nhIN afAuNdI ijMnI mnwuK nUM afAuNdI hY? ies df jvfb hY drasl jfnvrF df mUMh hr vkq cldf rihMdf hY, Qo V H I -Qo V H I dy r ipw C o N Au h afpxI jIB dMdF ‘qy Pyrdy rihMdy hn. dUjI gwl Auh ijLafdfqr rysLydfr Kurfk hI KFdy hn, jo dMd surwiKaf leI AuWqm hY aqy qIjf Auh dMd Krfb krn vfly pfn, qMbfkU aqy gutkf afid dI vI vrqo N nhIN krdy . hflFik idn Br bolx, jIB clfAuNdy rihx afid krky idn vyly aMn-kxF nfl nuksfn hox dI sMBfvnf Gwt huMdI hY. mUMh iewk-do GMty bMd rwKx ipwCoN KolHx ‘qy mUMh ivwcoN bdbU afAux lwgdI hY. ies dI vjHf dMdF ivc rhy KurfkI kxF ‘c sVn pYNdf sOx qoN pihlF dMdF dI ho jFdI hY. sVn df mqlb sPfeI nf krnf: jfnvr bYktIrIaf vDx-Puwlx dMdF nUM AunI smwisaf ikAuN lwgdy hn jo dMdF nUM nuksfn

Friday, June 26th, 2015

zf[ ajIqpfl isMG aYm[zI[ phuMcfAuNdy hn. drasl sONdy smyN mUMh jF jIB sfry afrfm dI hflq ‘c hMudy hn. ies leI mUMh ‘c PYlIaF cIjLF nfl sVn pYdf ho jFdI hY. ieh hflfq dMdF leI bhuq hfnIkfrk hn. dvfeIaF dI vrqo N : ku J KLfs iksm dIaF dvfeIaF srIr ivw c qrH F qrH F df asr ivKfAuNdIaF hn, ikqy Pfiedf qF ikqy nu k sfn. tRYtfsfeIkiln gruwp dIaF aYNtIbfieitk dvfeIaF ienHF ivcoN iek hn. ienHF dvfeIaF dI vrqoN df grB avsQf ivwc ivksq ho rhy bw c y Au W pr ies df asr pYNdf hY, jd grBvqI aOrq ies dI vrqo N krdI hY . aijhy ‘c isLsU dy dMd tyzymyzy qy Dwbydfr ho jFdy hn. aslIaq qF ieh hY ik tRYrtfsfeIkiln dI vrqoN


Friday, June 26th, 2015

12 sflF qwk dy bwicaF ‘c vrijq hY. ies nfl dMd tyzy-myZy qy Dwbydfr ho jFdy hn.

dMd, jfV ‘qy Coty ijhy ibMdU brfbr vI jy kflf dfg bx igaf hovy qF cOkMny ho jfvy qy dMdF qy zfktr nUM ivKfE ikAuNik ieh mfmUlI jF Cotf kolz zirMks dI vrqoN nf ijhf dfg hI ipwCoN dMdF nUM kro: kolz izRMks ‘c pfey kmjLor qy bImfr kr idMdf bnfAutI rMg aqy rsfiex hY. afid dMdF nUM Krfb krdy rihM d y hn. ies leI jy dMdF nUM nhuM nfl nf Kurco. mjbUrI vws kolz izRMks cfklyt, tfPI Kfx nfl sB pIxI vI pY jfvy qF ipwCoN qoN vwD nuksfn AunHF mfsUmF sfdy pfxI nfl kurlf jLrUr nUM huMdf hY jo nPLf-nuksfn ‘c kro qF ik Gwto-Gwt dMdF nUM PLrk smJdy hI nhIN. nuksfn qF nf hovy. mUMh nfl sfh lYx dI afdq ishqmMd dMdF leI iDafn pf lYx nfl vI dMd Krfb ho ivwc rwKx vflIaF kuJ gwlF: jFdy hn. drasl sfh lYx dM d ishqmM d rw K x leI dI suBfivk ikiraf qF nwk nfl hI sMBv hY. rysLydfr pdfrQF dI vrqoN kro. keI lok qyj budbU afAux ‘qy nwk nUM hwQ jF rumfl nfl Bojn kr lYx ipwCoN slfd bMd krky qy sfh mUMh rfhIN jLrUr KfE qF ik dMdF ‘c Psy lYx lgdy hn. ies nfl Bojn dy Coty-Coty kx inkl AunHF nUM bdbU df aihsfs qF jfx qy dMd sfPL ho jfx. nhIN hMudf pr hvf ‘coN bdbU dMdF nUM hr vfrI sLIsLy ‘c dy kItfxU iswDy mUMh rfhIN iDafn nfl vyKo, iksy vI aMdr cly jFdy hn.

The Patrika

PAGE 9



mihMdr kpUr dy aDUry suPLinaF nuM sfkfr krngy Aus dy puwqr qy poqrf ihMdI isnymf dy sunihrI sMgIqk dOr vwl Jfq mfrI jfvy qF mihMdr kpUr df nF aijhy mfxmwqy gfiek vjoN sfhmxy afAuNdf hY, ijnHF jIvn dy aMqly sfhF qk bfkmfl gfiekI pRqI afpxy afp nuM smripq rwiKaf. pMjfb dy Dfrimk aqy ieiqhfsk sLihr sRI aMimRqsr sfihb nfl sbMDq iewk mhfn PLnkfr CotI Aumr ivwc hI pirvfr nfl muMbeI cilaf igaf sI aqy mfieafngrI ivwc afpxy suPLinaF nUM qfbIr dyx ivwc jut igaf sI. ihMdI sMgIq jgq ivwc invyklIaF pYVF pfAux dy cfhvfn mihMdr kpUr ny 1958 ivwc afeI vI[ sLfqFrfm dI iPLlm ‘nvrMg’ ivwc gfey gIq ‘afDf hY cMdrmf rfq afDI’ nfl aijhf rMg bMinHaf ik AunHF dI bulMd afvfjL df zMkf ‘bflIvuwz’ ivwc hr pfsy vwj igaf. ies AuprMq AunHF bI[afr[copVf aqy mnoj kumfr ijhIaF sKLsLIaqF dIaF iPlmF ivc gfey gIqF rfhIN afpxI gfiekI df lohf mMnvfieaf. AunHF ny ‘nIly ggn ky qly DrqI kf ipafr ply’, ‘iksI pwQr kI mUrq sy’, ‘qum agr sfQ dyny kf vfadf kro, ‘clo eyk bfr iPr sy ajnbI bx jfey hm donyN,

‘myry dysL kI DrqI’, ‘Bfrq kf rihny vflf hUM’, ‘jb Xfd kI bdlI CfqI hY’, ‘bIqy hUey lmhoN kI ksk sfQ qoN hogI’ afid anykF ngimaF nUM afpxI afvfjL dy ky amr kr idwqf. ienHF qoN ielfvf hrmn ipafry tYlIivjLn lVIvfrF ‘mhFBfrq’ , ‘ivsLnUM purx’ dy tfeItl gIq gf ky amr krn vfly ies hridl aLjLIj gfiek ny 1956 qoN 1999 qwk dy afpxy byimsfl krIar dOrfn ihMdI, pMjfbI qoN ielfvf hor BfsLfvF nfl sbMDq 25000 gIqF nUM gfAux df mfx hfsl kIqf. 27 sqMbr 2008 nuM acfnk ies PfnI sMsfr nUM

alivdf afK gey. AunHF vwloN kuJ nvF kr gujLrn dy suPinaF nUM qfbIr dyx df ijLMmf hux AunHF dy PrjMd rohn kpUr ny ilaf hY, jo ‘Pfsly’ , ‘lv 1986’ aqy ‘iemfndfr’ vrgIaf iPlmF ivwc bqOr adfkfr kMm kr cwuky hn. afpxy ipqf dI ivrfsq nUM awgy vDfAux ivwc juty rohn hfl hI ivwc afpxy isMgl trYk “mfvF TMZIaf CFvf’ duafrf ieh aihsfs bfKUbI krvf cwuky hn ik Auh afpxy ipqf vFg bkmfl afvfjL dy mflk hn. AunHF df kihxf hY ik AunHF dy ies nvyN gfiekI aiDafie df ieh islislf lgfqfr jfrI rhygf. AunHF dwisaf ik mfx vflI gwl ieh vI hY ik ies gIq df sMgIq AunHF dy pwuq isDFq kpUr ny idwqf hY, jo afpxy dfdf jI dy pfey sMgIqk pUrinaF ‘qy cwlx df idRV ierfdf rwKdf hY aqy ies Kyqr ivwc bqOr sMgIqkfr lgfqfr agy vD irhf hY. rohn imafrI gIq sMgIq dI qFG rwKx vfilaF leI jldI hI iewk aYlbm lY ky afAux df Xqn kr rhy hn. afs kIqI jf skdI hY ik rohn aqy AunHF dy pwuq isDFq dI joVI sMgIqk Kyqr ivwc nvIaF pYVF pf ky mfx hfsl krygI.

PAGE 9


PAGE 10

The Patrika

Friday, June 26th, 2015



I

6 important tips to keep eyes safe from the sun

f you’ve ever felt the pain of sunburn on your skin, the feeling of sunburnt eyes is just as uncomfortable. To avoid discomfort and protect the eyes from the long term effects of sun damage, follow these six tips suggested by doctors of optometry: 1. SPF. SPF. SPF. Always wear sunscreen with a minimum SPF of 25 on your face, and pay special attention to the area around your eyes. 2. Wear sunglasses year-round. More than 90% of ultraviolet rays penetrate through the clouds. Even when it’s overcast, your eyes are heavily exposed to UV rays. Plus, they reflect off of surfaces like snow and water. 3. Channel your inner movie star. Bigger sunglass frames will provide more protection from the rays. Check with a doctor of optometry to make sure the lenses are both UVA and UVB blocking—after all, not all sunglasses are created equal.

4. Wear a wide-brimmed hat. It will cover your face from the sun. 5. Choose UV-blocking contact lenses. In combination with sunglasses and a hat, UV-blocking contact lenses can protect your eyes from up to 90 per cent of UVA rays and 99 per cent of UVB rays. Ensure that your brand has the appropriate level of protection. 6. Avoid man-made light sources. Tanning lamps or welding sources, for example, emit harmful UV rays. Whether it’s with tinted goggles or simply by closing your eyes, be proactive and protect your eyes from harmful light sources. Rhea Anderson, a doctor of optometry, explains: “Although there can be immediate symptoms from UV damage to your eyes, many long-term effects can start out symptomless, including cataracts, macular degeneration or eyelid cancer. It is important to get your eyes checked regularly and keep an eye out for those harmful rays all year long.”

Bharathi Sandhu, BBA Financial Advisor

Raymond James Ltd. Suite 200-2881 Garden Street, Abbotsford BC V2T 4X1 604-855-0654 | Bharathi.Sandhu@raymondjames.ca www.olympiabenefits.com/bharathisandhu

Member - Canadian Investor Protection Fund.

PAGE 10


The Patrika

Friday, June 26th, 2015

I

PAGE 11



A Brief MLA Report by Simon Gibson

t is a privilege for me to represent constituents of the Abbotsford-Mission riding in the British Columbia legislature. We are now entering the second half of a four year term and I have been kept busy serving on a variety of committees including Finance and Government Services, Public Accounts, and Treasury Board, which is perhaps the most important government body. In addition, I am a member of the board of the Pacific Northwest Economic Region, based in Seattle, which is a “Cascadia” model drawing together five US states, and the western provinces and territories for the good of our region Earlier this year, the Premier honored me with a new appointment as Parliamentary Secretary for Independent Schools. There are approximately 350 such schools province-wide with a total enrollment of some 80,000 students (which is greater than Surrey, the largest public school district). I have already been “on the road” visiting a number of schools, both in the Greater Vancouver area and on Vancouver Island.

Peter Fassbender, the Minister of Education, and I have known each other for 30 years so it is great to be able to work with him. I attend virtually all the ministry senior management meetings, at his request. I continue to see my work as a significant opportunity to be of service to citizens. My constituency assistants, Jean and Joyce, attend to constituent problems and advocate to government and Crown corporations with a variety of issues. In many cases, I will pursue a matter directly to the Minister if there is not a satisfactory resolution. Communication with provincial government can sometimes seem daunting to residents: our office

is always available to facilitate contacts with the right department to achieve a prompt response. In the Legislature this spring it was a privilege for me to honor Dalip Singh Gill, a former district education officer from Punjab. Dr. Gill is very well known in Abbotsford-Mission as the “pioneer” principal for Dasmesh Punjabi School. Dr. Gill was awarded an honorary PH D. by the University of the Fraser Valley. May I take this opportunity to wish readers the very best for a wonderful summer. My wife, Joy, and I look forward to meeting many of you informally at the various seasonal functions throughout the community.

July session to debate LNG project agreement legislation The B.C. government intends to recall the legislature July 13, 2015, to debate legislation that would enable the project agreement signed between the Province and Pacific NorthWest LNG, Finance Minister and government house leader Michael de Jong announced today. “The company has met its commitment to ratify the agreement we signed, which establishes the path to a final investment decision on the project,” said de Jong. “Now it’s for the government to address our commitment, which will see the public release of the PDA and the introduction of legislation that would both ratify this agreement and enable future agreements with other proponents.” The proposed project also requires a positive outcome from the federal environmental assessment process, as well as a strong commitment to continued constructive engagement with Coast Tsimshian and other First Nations. The Province will continue to work with First Nations and the proponent as they work to achieve the highest environmental standards, including the protection and enhancement of the fish habitat. Developing an LNG industry in British Columbia will result in some of the largest private-sector investments in the province’s history, stimulating significant economic activity throughout the province.

PAGE 11


PAGE 12

The Patrika 

Friday, June 26th, 2015

1985 ‘c hoey eyar ieMzIaf bMb Dmfky dI jFc ajy vI jfrI hY Etfvf, 23 jUn: kYnyzf dy ieiqhfs ivc hoey sB nfloN iBafnk aWqvfdI hmilaF ivcoN ieWk, eyar ieMzIaf bMb Dmfkf, ijsdI jFc ipCly iqMn dhfikaF qoN cWldI af rhI hY. afr sI aYm pI vWloN ieh jfxkfrI idWqI geI hY ik ies jFc nUM hfly vI jfrI rWiKaf jf irhf hY. ieh Dmfkf dysL ivc hoieaf hux qWk df sB nfloN vDyry drdnfk aqy iBafnk hmlf hY. 23 jUn 1985 dy idn eyar ieMzIaf dI PlfeIt 182 idWlI leI rvfnf hoeI sI, ijsnMU iek vWzy bMb Dmfky ny cUr cUr kr idWqf. ies Auzfn ivc kuWl svfr 329 lok mfry gey sn. mfry jfx vfilaF ivc bhuqI igxqI BfrqI mUl dy kYnyzf vfsIaF dI sI. aiDkfrIaF vloN ieh mMinaf jf irhf hY ik isWK dihsLqgrdF vloN afpxy alWg dysL dI mMg nMU lY ky kIqI jf rhI lVfeI ivc boieMg 747 ‘qy hmlf kIqf igaf, ijs kfrn ieh jLhfjL atlFitk mhFsfgr ivc afierlYNz dy qt njLdIk jf izWigaf. ies jFc nMU mukMml krn ivc hux qk keI musLiklF afAuNdIaF rhIaF hn. mhF sfgr dy ql qoN jLhfjL dy mlby nMU iekWTf krnf, eyjMsI dI afpsI lVfeI aqy ies sMbMD ivc mOjUd gvfhF df sfhmxy afAuxf, ienHF sB kfrnF krky hux qk ies hfdsy dI jFc nMU pUrf nhIN kIqf jf sikaf hY.

PAGE 12

ies mfmly dy muWK dosLI primMdr isMG prmfr dI mOq 1992 ivc ho geI hY. 2003 ivc ieMdrjIq isMG ryafq nMU ies kqlogfrq leI dosLI Tihrfieaf igaf sI. ies qoN do sflF bfad ibRitsL kolMbIaf dy iek jWj vloN ajfieb isMG bfgVI aqy irpUdmn isMG milk nMU vI ies mfmly ivc dosLI Tihrfieaf igaf sI. ies qoN bfad vI hfly puils vloN ies PfeIl nMU bMd nhIN kIqf igaf hY. afr sI aYm pI dy iek bulfry vloN jfxkfrI idWqI geI hY ik kuJ imhnqI jFc aiDkfrIaF vloN ies hfdsy dy nfl nfl kuJ hor hfdisaF dI vI pVqfl jfrI rWKI geI hY. bulfry ny dWisaf ik ies mfmly dI jFc dOrfn sfzy vloN XUrp, eysLIaf aqy nOrQ amrIkf dI puils nfl rl ky aMqrrfsLtrI pWDr ‘qy jFc kIqI geI hY aqy ies sMbMD ivc sfnMU pUrf sihXog vI imilaf hY. ies mfmly dI jfc kr rhy mfAuNtIjL vloN ies sMbMD ivc koeI vI jfxkfrI jnqk nhIN kIqI geI hY aqy ies dy nfl hI hor iksy aiDkfrI vloN vI koeI vI jfxkfrI muhWeIaf krvfAux qoN ienkfr kr idWqf igaf hY. ies jFc nMU hfly vI pUrn rUp ivc gupq ZMg nfl mukMml kIqf jf irhf hY.


Friday, June 26th, 2015

The Patrika 

afnMdpur df sQfpnf idvs- akflI-Bfjpf gwTjoV df sLoa sRI afnMdpur sfihb dy 350 sflf sQfpnf idvs smfroh mOky isafsI BfsLxf qoN prhyjL krn dy bfvjUd ieh akflI Bfjpf df isafsI sLoa bx ky rih igaf. Drm nUM isafsq leI vrqx dy suaflF df sfhmxf kr rhy akflI dl dy srpRsq aqy pMjfb dy mwuK mMqrI pRkfsL isMG bfdl ny sB isafsI pfrtIaF aqy Dfrimk sLKLsLIaqF nUM swdf dyx dI dlIl rfhIN jvfb dyx dI koisLsL kIqI. pr sfbkf pRDfn mMqrI zf[mnmohn isMG nUM vI nf swdx ipwCy ies pRogrfm nUM Kfs isafsI jmfqF qk sImq rwKx dI mnsLf nUM hor puKqf krdI hY. iksy pfrtI df nfm ley ibnf idwlI aqy hor sLihrF ivc 84 dy iswK kqlyafm dy ijLkr rfhIN isafsI sMkyq dyx dI koisLsL hoeI. srbwq dy Bly dy iswKI isDFq aqy gurU qyg bhfdr dI kurbfnI nUM slfm vI afpxI isafsI mksd qwk sImq kr idwqf igaf. mnwuKI aiDkfrF dy dfiery ivcoN gujrfq dy dMigaF aqy hor iPrkydfrfnf GtnfvF bfry sucyq rUp ivwc cwup rihx nUM qrjIh idwqI geI. kyNdrI gRih mMqrI rfjnfQ isMG ny iewk iewk Gwt igxqI Drm dy ijLkr krky dysL dI purfqn swiBafcfrk mhfnqf pRgtfAuNidaF ies mOky modI srkfr ‘qy GWt igxqIaF nUM njLraMdfjL krn dy lwg rhy ieljLfmF dy jvfb dyx dI koisLsL kIqI.

Drm nUM isafsq leI vrqx dy akflI dl dy pu r fxy aM d fjL dy kfrn drsL n dIdfr Xfqrf aqy 350 sflf smfroh nUM iesy njLrIey nfl dyiKaf jfxf suBfivk hY. pMjfb aMdr PYly inrfsLqf dy cOqrPf aflm ivc krjLy dy boJ hyT dwby iksfnFmjLdUrF ivc vDy KudkusLI dy ruJfn, kYNsr, kfly pIlIey aqy nsLy vrgIaF mhfmfrIaF dI mjLbUq huMdI jf rhI jkV aqy kfnUMn ivvsQf ‘qy AuWT rhy suaflF df jvfb dyx dI ijLMmyvfrI inBfAux dy bjfey srkfr Dfrimk sMsQfvF dy Kyqr ivwc dKl dy ky XfqrfvF aqy Dfrimk idn mnfAux ivc ijLafdf idlcspI lYx lwgI hY.lokF dy tYks rfhIN vsUly pYsy nUM Krc krn dIaF qrjIhF spwsLt krnf aqy KLrc dy aml aMdr pfrdrsLqf ilafAuxf jmhUrI pRbMD dIaF buinafdI sLrqF hn. Drm inrpwKqf dy asUl df qkfjLf hY ik Dfrimk smfgmF dy afXojn Dfrimk sMsQfvF rfhIN kIqy jfx. srkfr vwloN iewk ivsLysL Drm dy smfrohF AuWqy Krc krn qoN bfad dUjy DrmF dy smfgmF AuWqy Krc krn dI mMg pYdf hoxI suBfivk hY. iswK isDFq qoN syD lY ky sLfsn krn leI vI gurU dI golk gLrIb dy mUMh dI Dfrnf nUM cyqy rwKx nfl sLfied rfj pRbMDI dIaF qrjIhF bdl skxgIaF. gMny df bfkfieaf AuzIk rhy iksfn, Psl dI brbfdI kfrn rfhq rfsLI dI AumId ivwc bYTf iksfn, krjLy dy boJ hyT dwby KudkusLI

kr rhy iksfn vwloN muafvjLy df ieMqjLfr,,, srkfrI skUlF ivwc pVHn vfly kyvl grIbF dy bwcy aiDafpkF aqy pVHfeI nUM drusq krn leI hsrq BrIaF njLrF nfl srkfr vwl dyK rhy mfpy, nsLy dI dldl ivc Psdy Xfd rhy byrujLgfrI dy JMby rujLgfr qlfsL rhy nOjvfn srkfrI qrjIhF df ihwsf nhIN bxy. akflI afgUaF dI mMnI jfvy qF pRDfn mMqrI nirMdr modI nUM smfgm df mwuK mihmfn bxfAux dy ipwCy pMjfb dI pYkyj dI icrkoxI mMg pUrqI leI aYlfn krvfAux dI AumId vI sI. pRDfn mMqrI dy numfieMdy vjoN rfjnfQ isMG vwloN pMjfb leI iksy qrHF df koeI aYlfn nf krn nfl vI akflI dl dy mfXUsI hI hwQ lgI hY. ieMny vwzy smfgm ivwc pMjfb dy ihwqF ‘qy gwl krn dI iJjk vI rVkdI rhIN. akflI afgU Kud nUM dysL dI eykqf aqy aKMzqf dy sB qoN vwzy mudweI khfAux dI sPfeI idMdy hI njLr afey. akflI afgU ies mOky nUM Bfjpf nfl sbMD mjLbUq krn vjoN vrqx dI koisLsL ivwc rhy. sLfied iehI kfrn sI ik pMjfb ivwc nsLy dy iKlfPL jnqk muihMm ivwZx df aYlfn krky rfjnfQ isMG ny iewk vwzI smwisaf AuWqy AuNgl jLrUr rwKI pr pMjfb dy afgU iksy smwisaf df ijLkr krn qoN guryjL hI krdy rhy. pMQk eyjMzy aqy dysL dI isafsq nfl sMquln ibTfAuxf hI akflI dl dI vwzI cuxOqI hY.

PAGE 13

AumIdF dy icrfg

pvn “igwlFvflf” zuwbdy nUM sdf hI iknfiraF dI loV pey, sfnUM KOry qyry ikAuN shfiraF dI loV rhy. kwlf bYT Qwk jfnf qoV-qoV tfhxIaF ijwQy bYT kdy mOjF, iekwiTaF ny mfxIaF. ikwQy Cwz qurgI, Auh pwuCdf qF bohV rhy, iqwqlI dy KMBF AuWqoN rMg ikwQy AuWz gey, sfzIaF AumIdF dy, icrfg kdoN buJ gey. ikhVy-ikhVy rfhIN KuMJy, cyqy vI nf moV rhy, idl dIaF idl ivwc, kdy vI nf Byd KolHy, ikMnf ajLmfieaf pr, isdkoN nf asIN zoly. twutIaF muhwbqF nUM gMZF dy dy joV rhy, awK Br afvy jdoN, gwl koeI CyVdf, XfdF df klfvF, afx “pvn” nUM Gyrdf. icwq nf koeI cyqy iPr dunIaf qy hor rhy, sfnUM KOry qyry ikAuN shfiraF dI loV rhy.

PAGE 13


PAGE 14

T

The Patrika 

Friday, June 26th, 2015

More funding to nip spread of invasive plants in the bud

over $750,000 will be targeted over the next three years to increased management of invasive plants in ministry gravel pits and quarries. The remaining $1.5 million will be used to increase the management of “Invasive plants can have serious ef- invasive species on highway rights fects on many industries, as well as of way. to the natural ecosystems on which This builds on the commitment in we rely,” said Transportation and B.C. on the Move, the Province’s Infrastructure Minister Todd Stone. 10-year transportation plan, of $3.9 “This additional funding supports million over three years for invasive government’s commitment to pro- species management, and raises the tect B.C. from the impacts of inva- ministry’s budget to more than $6 sive species, and helps the ministry million over the next three years. specifically target invasive species “During ‘Invasive Species Action on roadsides and in gravel pits.” Month’, the Province is committing When gravel from pits contami- this additional funding to help to nated with invasive plants is used in ensure that priority invasive species ministry operations, there can be se- can be more effectively managed,” rious effects on the environment and said Cariboo North MLA and Minindustry. Of the additional funding, ister of Community, Sport and Culhe Ministry of Transportation and Infrastructure has committed an additional $2.25 million over the next three years to reduce the spread of invasive species in B.C.

PAGE 14

tural Development Coralee Oakes. “We’re taking action, here in the Cariboo and around the province, to contain and reduce the spread of aggressive, non-native species.”

used specifically for the treatment of invasive plants in gravel pits in the Cariboo Chilcotin.” “ The B.C. government is doing important work in tackling invasive species at the source in gravel pits and roadsides to curtail their spread along our travel corridors,” said Invasive Species Council of B.C chair Barry Gibbs. “Clean, weedfree gravel pits and sound practices along road corridors will greatly reduce the dispersal of invasive plants across the landscape.”

The ministry’s invasive species management program is supported primarily through partnerships with local governments, First Nations, and non-profit invasive species committees throughout B.C. This year’s funding will be allocated between over 20 agencies across all areas of the province to target the highest priority species in each The ministry manages over 40,000 region. kilometres of highways and over “The Cariboo Regional District is 2,000 gravel pits across B.C. Last grateful for the increase in fund- year alone, the ministry removed ing to address the issue of invasive the equivalent of 500 hectares of plants within our region,” said Cari- invasive plants, comprised of over boo Regional District vice chair Ted 80 different species, from road sides Armstrong. “This increase will be and gravel pits.


The Patrika

Friday, June 26th, 2015

T



PAGE 15

Harper Government Secures Access for Fresh British Columbia Blueberries to China

he Honourable Gerry Ritz, Minister of Agriculture, and the Honourable Ed Fast, Minister of International Trade, and Member of Parliament for Abbotsford, today announced that Canada and China have agreed to sustained market access for fresh British Columbia blueberries.

Columbia’s provincial Agriculture Minister, visited Westberry Farms in Abbotsford, British Columbia (B.C.) today to see first-hand how blueberry producers will benefit from this new market access. Quick Facts

British Columbia is the largest highChinese inspectors are expected to bush blueberry-producing region visit Canada this summer to carry in the world, with production more out a pre-shipment inspection and than doubling in the last decade. to authorize the first shipments of blueberries to China. Once fully In 2014, British Columbia proimplemented, the Canadian blue- duced about 65,500 tonnes of highberry industry estimates new access bush blueberries, worth more than to this important market to be worth $110 million. $65 million annually. With a population of more than

Blueberries are Canada’s largest world is another example of how fruit export in terms of value and our government›s pro-trade plan is getting results for Canadian busivolume. nesses, workers and their families.” Quotes – International Trade Minister Ed “By continuing to promote CanFast ada’s food and agriculture sector as a reliable and safe supplier of “We were extremely pleased to be choice for Chinese consumers, we in China on the momentous ocare making sure our agriculture in- casion of the protocol signing bedustry remains a key driver of the tween Canada and China on fresh blueberry exports. This comes at Canadian economy.” a time when the demand for fresh  – Agriculture Minister Gerry Ritz Canadian blueberries in China is “This is great news for B.C.s world- very high due to the health benefits class blueberries. Our government›s and quality of our product. We look top priority is to create jobs, growth forward to providing the Chinese and long-term prosperity for all consumer with a beneficial CanaCanadians, including British Co- dian agri-food.”

On the occasion of this important an- 1.4 billion, China is one of the nouncement, Minister Fast and the fastest-growing economies in the lumbians. This market access win   –  Executive Director, B.C. BlueHonourable Norm Letnick, British world. to the most populous country in the berry Council, Debbie Etsell

PAGE 15


PAGE 16

The Patrika 

sihnsLfh-ey-gjLl mihdI hsn AurdU gLjLl gfiekI dy hvfly nfl ijhVIaF sKLsLIaqF sdf Xfd rwKIaF jfxgIaF, AunHF ivcoN iewk nF mihdI hsn df vI hY. AunHF df jnm 18 julfeI 1927 nUM ibRitsL Bfrq ivwc lUnf (rfjsQfn) ivKy hoieaf sI. BfvyN AunHF dI asl pCfx gLjLl gfiekI nfl bxI, pr AunHF ny iPlmI gfiekI dy Kyqr ivc vI mkbUlIaq hfsl kIqI sI. AunHF ny 1962 qoN lY ky 1989 qwk 28 sfl lgfqfr iPlmF leI gfieaf. AunHF nUM ieh srPL hfsl hoieaf ik AunHF ny AurdU iPlmF dy nfl-nfl pfiksqfnI pMjfbI iPlmF leI vI anykF Xfdgfr gIq gfey. iPlmI irkfrz anusfr AunHF ny 366 AurdU iPlmf leI 541 aqy 74 pMjfbI iPlmF leI 82 gIq gfey. AunHF ny 1956 qoN 2000 qk 489 iPlmF leI 666 gIq gfey. ienHF ivwcoN 572 AurdU aqy 92 pMjfbI gIq hn. eynF hI nhIN AunHF ny bMgflI aqy isMDI iPlmI gIq vI gfey. 1968 ivwc bxI iPlm ‘sLrIky hXfq’ ivc mihdI hsn prdy ‘qy vI njLr afey sn. sMgIqkfr aYm[asLrPL ny mihdI hsn dI afvfjL qoN kfiel huMidaF AunHF qo sO qNoN ijLafdf gIq gvfey. ieqPLfkvws ies gfiek ny sB qoN vwD AunHF gIqF nUM afpxI afvfjL idwqI sI ijhVy iewk smyN dy pfiksqfnI supr stfr muhMmd alI ‘qy iPlmfey gey sn aqy ienHF gIqF dI igxqI vI sO qoN vwD hY. AunHF nUr jhF nfl sB qoN vwD dogfxy gfey.

PAGE 16

iPlmI gu l U k fr vjo N mihdI hsn ny ijnHF iPlmF leI gIq gfey AunHF ivcoN sB qoN pihlF irlIjL hox vflI iPlm 1956 dI ‘kUMvfrI byvf’ sI. ies iPlm dy zfierY k tr njL m nkvI sn. gfiekf vjoN ies iPlm ivc kOsr pRvIn ny afpxI afvfLjL idwqI sI aqy ies iPlm dy gIq qu P Y l huisLafrpurI dy ilKy hoey sn. 2000 ivwc bxI iPlm ‘cMn puwqr’ AunHF dI afvfjL ivwc gIqF vflI afKrI iPlm sI. ‘kuMvfrI byvf’ iPlm ivcly gIq AunHF dI lMmy smyN dI jwdo-jihd df imwTf Pl sn. hoieaf eydF ik AunHF dy vwzy Brf pMizq gulfm kfdr krfcI ryzIE stysLn ivwc bqOr sMgIqkfr qfienfq sn. Aus Brf kol cly gey. Brf dI iemdfd nfl AunHF nUM ryzIE ‘qy gLjLlF gfAux df mOkf imilaf sI. Aus vyly ryzIE qoN ijhVI AunHF dI pihlI gLjLl byhwd mkbUl hoeI sI Auh pRiswD sLfier mIr qwkI mIr dI msLhUr gLjLl ‘dyK qU idl ik jfn sy AuTqf hY, Xy DUMaf sf khF sy AuTqf hY’ sI. iesy gLjLl dI mkbUlIaq krky

AunHF nUM krfcI dI iPlm ngrI ivc pRvysL df mOkf imilaf. 1965 ivwc mihdI hsn sfihb ny pMjfbI iPlmF leI gfAuxf sLurU kIqf. duinafvIN pyRmIaF nfl sbMiDq ikwisaF ‘qy bxIaF keI iPlmF leI AunHF ny gIq gfey ijnHF ivwcoN ‘hIr isafl’, ‘swsI pMnUM, ‘lYlf mjnUM’, ‘sohxI mhINvfl’ cricq nF hn. 1965 ivc bxI iPlm ‘hIr isafl’ leI AunHF dy vfirs ricq ikwsf hIr ivcoN ‘hIr rUh qy cfk klbUq dovyN’ klfm gfieaf sI. ies iPlm dy gIqF ivc nsIm bygm ny AunHF df sfQ idwqf sI. 1968 ivwc iPlm ‘swsI pMnUM’ bxI sI. ies iPlm leI AunHF ny nUr jhF nfl gIq gfieaf. ‘jdoN qyrI dunIaf qoN ipafr tur jfeygf’. iesy qrHF dovF ny 1976 ivwc bxI iPlm ‘sohxI mhINvfl’ leI gIq ‘swjxf vy roey qy Bulfey myrf ipafr’ gfieaf jo pMjfbIaF vwloN awj vI sLONk nfl suixaf

Friday, June 26th, 2015

zf[rfjvMq kOr pMjfbI jFdf hY. aijhy romFitk gIqF qoN ielfvF do v F ny pM j fbI iPlmF leI ho r any k dogfxy gfey. ienHF ivwc 1974 ivwc bxI iPlm ‘iesLk myrf nF’ df ‘mYN qYnUM ipafr krnf aF’, ‘iewk ipafrI ijhI sohxI sUrq ipafr muhwbq ijs d nF ‘qy ‘iesLk myrf nF sohixaf’ , ‘iesy sfl bxI iPlm ‘iskMdrf’ df ‘ruwqF ipafr dIaF afeIaF hux mwukIaF judfeIaF’, ‘iPlm ‘iswDf rsqf’ df ‘muwK qyrf cMn ikMnf ipafrf lwgdf ey’ 1984 ivc bxI iPlm kilafr df ‘iewk mYN iewk quM dovyN dIvfny’, 1987 ivwc bxI iPlm ‘awlHf rwKf’ df ‘idl iewk sLIsLf aY’ aqy ‘mihMdI’ leI solo ‘duK lbF’ qy nf afvy’ sLfml hn. aijhy gIqF nUM sux ky rUh awj vI sLrsfr ho jFdI hY. 1973 ivwc bxI ‘lYlf mjnUM’ leI AunHF ny iekwilaf iqMn gIq gfey ijnHF ivwcoN ‘qusI pfgl mYnUM kihMdy ho’ aqy ‘jFdI jFdI Cwz geI eyN pYVF’ aqy 1975 ivwc afeI ‘sohxI mhINvfl’ leI gfey gIq ‘jdoN nfl swjx inhuM lfeIdf’ ny drsLkF dy idlF nUM CUh ilaf. 1968 ivwc bxIaF iPLlmF Zol jfnI aqy cMn cOdvIN df leI AunHF ny kRmvfr ‘ hfey myrI vfrI CyqI ikAuN neIN’, ‘GuMz muwKVy qoN lfh E Xfr’ aqy ‘cMn cOdvIN df hovy BfvyN…’ gIq gfey. 1972 ivwc bxIaF ‘swjx imldy keI kdI’, ‘iensfn iewk qmfsLf’ aqy ‘rfjU’ leI AunHF kRmvfr ‘swjxf ivCoVy qyry mfr suwitaf’, ‘qfry Cup


Friday, June 26th, 2015

The Patrika 

Cup qwkdy qYnUM’, ‘jLrf Tihr qy shI’ gIq awj vIr dy ivhVy ivcoN utr jfxI zolI myrI idlksL afvfjL ivwc gfey. AunHF sfihb vwloN lfzo BYx dI (vIjLf zubeI df -1982) gfey kuJ hor ihwt pMjfbI gIq ieh hn: aMm I dI mY N ipafrI qy bfbl qyr I my rI mYN ipafr dI rIq inBfvFgf (iPLlm sO idn CU(iksmq-1985) cor df-1969) mihdI hsn ny Auprokq iPlmF dy gIqF qoN ruws gey sfry suwK myry nfl (itwkf mwQy df- ibnF hor vI keI pMjfbI iPlmF leI gIq gfey. 1970) AunHf ivcoN ‘idl myrf DVkx qyrI’ (1968), ieh dunIaF hyrf PyrI (ishrf-1971) ‘Zol jfnI’(1968), ‘sLihnsLfh’, ‘lhU dI duwK df dfrU smJ ky pI lY(bnfrsI Twg- awg’(1974), ‘BulyKf’, ‘rfvl’, ‘Ausqfd’, 1973) ‘PrjL qy aOlfd’, ‘rwjo(1975) ‘qUPfn’, sLfm ijhI surmIlI sUrq (iesLk myrf nF- ‘vfrdfq’(1976), ‘ierfdf’ (1978), ‘myly 1974) qy mYdfn(1984) ny drsLkF df iDafn afpxy iesLk jdoN ajLmFdf Xfr, iesLk ncfey ivc vwl iKwicaf. vrHf 1966 mihdI hsn leI bjLfr(myrf nF pfty KF-1975) bVI msLrUPIaq vflf sI. ies vrHy AunHF ny dws jwg idaF rwbf hoeI kI aY KLqf(dfrf-1976) 15 iPlmF leI 19 gIq gfey sn. 2003 ivc sohxIey nI qyry ijhf hor koeI nf (sLfn- pfiksqfn tI[vI qoN Ausqfd dfmn leI nsLr 1982) kIqy gey pRogrfm ‘KLrfj-ey-qihsIn’ ivc mihdI hsn dI afvfjL ivc pMjfbI iPlmF Ausqfd dfmn df iliKaf iewk gIq mihdI dy bhuq sfry aijhy msLhUr gIq imldy hn hsn qy sMgIqkfr vjLIr aPjLl ny rfg ijnHF ivwc iviBMn mnwuKI irsLiqaF nfl sbMiDq mflkoNs qy cMdrkws dI kMpojLIsLn nUM bhuq jLjLibaF dI qrjmfnI hoeI imldI hY: sohxf inBfieaf: neIAuN Bulxf ivCoVf mYnUM qyrf, qy hor duwK Bwul GuMz muKVy qoN lfh E Xfr jfxgy (julm kdy neIN Pldf-1974) qyrf bfbul sdky qyry(bfbul sdky qyry- sfhmxy af ky sux lY duKVy luk ky nf qVpf E Xfr 1974) eynHf sLrbqI awKIaF ivc afKyN, iewk qfj gLjL l dy sLihnsLfh mihdI hsn 13 jUn 2012 mihl qfmIr krF(DMn ijgrf mF df-1975) nUM krfcI ivwc POq ho gey.

INVESTMENT TIME

PAGE 17

ShId myvw isMG Aqy ShId krqwr isMG srwBw SqwbdI mnwaux dIAW iqAwrIAW SurU srHI: prOgrYis`v klcrl sYNtr srHI ivKy gdr pwrtI SqwbdI smwroh kmytI vYnkovr dI hoeI mIitMg dOrwn ShId myvw isMG Aqy ShId krqwr isMG srwBw nUM Xwd kridAW aunHW dy jIvn Aqy ShwdqW bwry ivcwr vtWdrw kIqw igAw Aqy ieh PYslw ilAw igAw ik SqwbdI pUry jor Sor nwl mnweI jwvygI ijs iv`c aunHW dy jIvn ‘qy sMGrS nUM smripq nwtk “qvwrIK boldI hY” gIq sMgIq qoN ielwvw bulwry vI Awpxy ivcwr pyS krngy[ies pRogrwm dy sqMbr 20 -2015 jW nvMbr 2015 iv`c krvwey jwx dw PYslw ilAw igAw hY[pwTkW dI jwxkwrI leI d`isAw jWdw hY ik pNjwb qoN pMjwb lok siBAwcwrk mMc Aqy lok morcw pMjwb dy AwgU Amolk isMG A`jklH ienHW SqwbdIAW dy sbMD iv`c hI kYnyfw dy dOry qy hn[Amolk isMG 28 jUn 2015 qoN 1 julweI 2015 q`k vYnkovr iv`c hn[aunHW nwl imlxI 30 jUn 2015 idn mMglvwr Swm nUM 6 vjy #126, 7536 -130 strIt prOgrYis`v klcrl sYNtr srHI iv`Ky r`KI geI hY[vDyry jwxkwrI leI hrBjn cImw 604-377-2415 pRimMdr svYc 694-760-4794 qy sMprk kIqw jwvy[

pMjfbI sfihq sBf aYbtsPorz (rij[)aglI mIitMg 26 julfeI nMU imqI 21 jUn nUM pMjfbI sfihq sBf dI mIitMg gurduafrf sfihb Kflsf dIvfn susfietI ivKy pRDfn surjIq isMG acrvfl dI pRDfngI hyT hoeI. ‘sLbdF -dI sFJ Bfg 3 dI CpfeI leI rcnfvF iekwqr kIqIaF geIaF. sLbdF dI sFJ klmF PryjLr vYlI dIaF pMjfbI sfihq qy pMjfbI mF bolI dI pRPuwlqf leI iewk sFJf Xqn hY. hfjr kvIaF ny afpo-afpxIaF rcnfvF PfdrjL zy bfry sFJIaF kIqIaF, surjIq klsI ny Pon ‘qy hfjrI lvfeI, pvn igwlF vflf, bldyv suKI rozy, surjIq acrvfl, hkUmq isMG inwJr, gurmyl brfV rozy, bldyv sIhrf, rqn nfrMg, ENkfr sMDU aqy gurdyv buwtr qy kuJ drsLkF ny mIitMg ivwc Bfg ilaf, sBf dI julfeI mhIny dI mIitMg 26 julfeI nUM hovygI. hor jfxkfrI leI pvn 615-9877 jF bldyv 744-9297 qy irMg kro.

It is good time to buy a Rental / Investment property through refinance, Ask for more details

Don’t miss to hold the rate for 120 days for Purchase, Renewal and Refinance

5 Years Variable 2.20 % * 5 Years Fixed 2.59 % *

604-507-1000 Sharnjit S. Gill, AMP

Ex Senior Manager, UCO Bank Ex Financial Services Manager, Bank of Montreal Mortgage Renewal Expert

Superior Mortgage The Banking Alternative Payal Business Centre Unit 244-8138-128 Street, Surrey, BC V3W 1R1 *Conditions apply.

PAGE 17


The Patrika

PAGE 18

T

Canada-B.C. Job Grant supports B.C. workers and businesses

he Governments of Canada and British Columbia today announced that they have signed a Memorandum of Understanding (MOU) that paves the way towards retooling an existing federal-provincial job training deal which will better-align training with jobs. The Honourable Pierre Poilievre, Minister of Employment and Social Development, and the Honourable Michelle Stilwell, Minister of Social Development and Social Innovation (British Columbia), today signed an MOU to direct officials to finalize the deal. This is the second job training deal to

PAGE 18

Friday, June 26th, 2015



be signed between the needs, and an amended federal government and accountability frameprovinces. work will help ensure The Government of EI premium-payers are Canada transfers over $2 getting maximum value billion annually to the for premiums paid. In provinces and territo- B.C., the majority of ries through the Labour the funding will support Market Development employment programs Agreements (LMDAs) and supports delivered to provide skills train- through 84 WorkBC ing to active and former Employment Service Employment Insurance Centres across the provclients and employment ince. services to people who The signing took place at are unemployed. VMAC Global TechnolUnder the retooled deal, ogy Inc., a manufacturer training will be better of vehicle-mounted moaligned with job oppor- bile air compressor solutunities to help the un- tions used for service employed find available trucks, public works, jobs sooner. Employers utilities, highway/heavy will have the opportu- construction, oil and nity for greater input on mining and a recent retraining to meet their cipient of funding under

the Canada Job Grant. Minister Poilievre and the Honourable Shirley Bond, Minister of Jobs, Tourism and Skills Training and Minister Responsible for Labour (British Columbia) took the opportunity to announce that approximately 7,360 workers in British Columbia are receiving training through the Canada Job Grant (CJG). To date, over 1,400 employers have been approved for funding to train employees in British Columbia. The CJG is providing 23 VMAC Global employees with training in sales, manufacturing, leadership development and supply chain technology.

BC Day Celebration in Richmond

R

ichmond is a great model of multiculturalism. Our No. 5 Road is home to more than twenty prominent places of worship. Some of the world’s major religions - Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism and Sikhism – are well represented on this Highway To Heaven. The presence of some very impressive places including a mosque, a gurdwara (Sikh Temple), various Christian churches, a monastery, a pagoda are just some of the places of worship that stand out and call #5 Road their home. Furthermore, there are a

number of religious schools that complement the places of worship very well. Thus, it is a true reflection of the Canadian Mosaic. This Highway to Heaven is a great attribute to Richmond’s respect for diverse cultures and faiths. To their credit, City of Richmond, Richmond School District and various other agencies are doing an excellent job in promoting mutual understanding and intercultural harmony. In a sense, it is a total community effort to create such an environment. More than three years ago, repre-


The Patrika

Friday, June 26th, 2015

sentatives of a number of places of worship along this stretch of #5 Road came to-gether to form the Highway To Heaven Association (HTHA). Last year, for the first time HTHA was pleased and proud to participate in the Steveston Salmonfest Canada Day Parade.



Mayor Malcolm Brodie, M.P. and Minister of State for Seniors, Alice Wong and Richmond East MLA and Speaker of the B.C. Legislature, Linda Reid, have accepted our invitation to join us on August 3. A number of other dignitaries are also expected to attend. The program will commence at 11AM on Monday, August 3 and conclude around 2 PM. The VIPs will be bringing greetings around noon on that day. There will be information booths by the participating places of worship. Furthermore, there will be on-going multicultural entertainment throughout.

The HTHA Float was very well received by the community. This year again, HTHA would be joining the Parade with its Float decorated with banners of all of the participating places of worship. Also, for the first time this year, HTHA will be celebrating the BC Day on Monday, August 3. The venue will be the Lingyen Moun- Lingyen Mountain tain Temple, 10060 #5 Temple will provide Road (at Williams). complimentary veg-

PAGE 19

etarian lunch from 12 to 1PM to the attendees. Admission is free and there is ample free parking. On behalf of the Highway To Heaven Association I would like to invite your readers and the community to join us in celebrating the B.C. Day in Richmond on Monday, August 3.

Balwant Sanghera Chairperson, Highway To Heaven Association Richmond,B.C.

PAGE 19


The Patrika

PAGE 20

Friday, June 26th, 2015



ibhfr coxF idlcspI pUry dysL ‘c ibhfr dI ivDfn sBf dIaf coxF leI hux bhuq smF nhIN rih igaf. imwQI hoeI imafd dy muqfbk coxF akqUbr ivwc hoxIaF bxdIaf hn, pr ies vfr ieh sqMbr ivwc hI hoxIaF sLurU ho jfx dy avfVy hn. ipCly sfl lok sBf coxF ivwc bfkI dysL vFg ibhfr ivwc vI Bfjpf vwloN pRDfn mMqrI dy ahudy dy AumIdvfr nirMdr modI nUM lokF ny kfPI hmfieq idwqI sI. ibhfr ivwc rYlIaF dy ivc Aus vwloN pysL kIqy gey keI qwQ JUTy sfbq hoey sn. ieh gwl vI Aus dI glq sI ik ibhfr dy lokF ny iskMdr bfdsLfh nUM kwut ky ipwCy muV jfx leI mjbUr kr idwqf sI. Auh qF pMjfb ivwcoN ibafs diraf qoN kwut Kf ky ipwCy prq igaf sI qy ies qoN awgy igaf hI nhIN sI. ieho ijhy asloN bybuinafd BfsLxF df kwcf icwTf jLfhr hox dy bfvjUd Auh AuQoN vI sItF lY igaf sI. AuNJ AuQoN sItF ijwq jfx dy mfmly ivc vI Bfjpf dI kicafeI jLfhr ho geI sI. Bfjpf vfly afKdy sn ik AuWQoN dIaF kuwl cflI sItF Auh

PAGE 20

ijwq rhy hn. iPr rfm ivlfs pfsvfn nUM jdoN afpxy nfl joVn leI swq qy iewk hor pfrtI nUM iqMn sItF CwzIaF qF ieh swc jLfhr ho igaf ik ijwqx dy dfavy dI afs huMdI qF AunHF nUM eynIaF sItF nhIN dyxIaF sn. coxF ivwcoN Auh cflI ivwcoN pfsvfn dy Cy aqy dUsry iqMnF smyq iekwqI ijwq gey, pr Auh ies leI ik bfkI sfrIaF pfrtIaF ivwc pftk sI qy Auh afpo ivwc lVI jf rhIaF sn. hux Auho ijhI koeI siQqI EQy nhIN hY. ipCly sfl coxF ivwc hfr nUM afpxy isr lYNdy hoey mwuK mMqrI inqIsL kumfr ahudf Cwz igaf qF Aus dI QF jIqn rfm mFJI nUM mwuK mMqrI bxfieaf igaf sI. mFJI nUM Bfjpf ny cogf pfieaf qF Auh pfrtI qoN bfgLI ho igaf. ies dy bfad iPr inqIsL kumfr mwuK mMqrI bx igaf. EDr ivDfn sBf cox nyVy hox kfrn afpsI smJOqy leI lflU pRsfd Xfdv dy rfsLtrI jnqf dl nfl gwlbfq dy dOr cwl rhy sn. jIqn rfm mFJI pUrI qrHF Bfjpf dy Gyry GuMmx lwg ipaf. ies qoN

Bfjpf afgU Brosy ivwc af gey ik hux inqIsL kumfr df jnqf dl XUnfeIitz vI kmjLor ho igaf hY qy rfsLtrI jnqf dl dy lflU pRsfd Xfdv nfl smJOqf vI isry nhIN cVHdf jfpdf. AunHF leI aOkV pYdf krn vflI Kbr ieh afeI ik mulfiem isMG Xfdv ny dovF df smJOqf krvf idwqf. aglI gwl ieh hY ik mwuK mMqrI bxn leI dovF ny iewk dUsry nUM rfh nhIN dyxf aqy ies ahudy leI jMg ho skdI hY. keI idnF dI iKwcoqfx qoN bfad ieh mfmlf vI hwl ho igaf. mulfiem isMG dy nfl sLrd Xfdv dI imhnq vI rMg ilafeI hY qy lflU pRsfd ny afp aYlfn kIqf hY ik muwK mMqrI leI ies gwTjoV df sFJf AumIdvfr inqIsL kumfr hI hovygf qy sItF dI vMz ivwc vI koeI rukfvt nhIN pvygI. hux lVfeI lgBg iswDI ho cwukI hY. iek pfsy Bfjpf df aYWn zI ey gwTjoV hovygf qy dUsry pfsy inqIsL kumfr df jnqf dl XUnfeIitz aqy lflU pRsfd df rfsLtrI jnqf dl hI nhIN, ies dy nfl kFgrs

vyK ky sfbkf puils aPsr ikrn bydI nUM awgy lf qurI. lokf ivwc ies nfl mfVf pRBfv hor mfVf ho igaf qy nqIjy afey qoN Bfjpf nUM Auh BuaftxI afeI ik Aus dI lIzrisLp bONdl ijhI geI. hux Bfjpf modI dy rwQ awgy ikqy koeI aiVwkf nf hox dIaF gwlF afK ky afpxf mjLfk nhIN bxfAuxf cfhuMdI, sgoN afpxy ivroDIaF dy mwqBydF nUM AuCfl ky ies nvIN cfl dUsry pfsy Bfjpf df ipCly sfl nfl afpxf buwqf sfrnf cfhuMdI hY. vflf vjHkf nhIN irhf. hirafxf ibhfr ivwc vI ieh Kyz kfPI KyzI qF Auh ies leI ijwq ky srkfr geI hY. bxf geI ik kFgrs df jlUs hux EQy sfrf kuJ bdl igaf inkilaf ipaf sI qy dUsrI vwzI pfrtI ienYlo dy pRDFn aqy sfbkf jfpdf hY. Bfjpf dy ivroDI qF mwuK mMqrI Em pRkfsL cOtflf nUM iekwTy ho gey hn qy Bfjpf dI iBRsLtfcfr dy kys ivwc jylH Byj lIzrisL p ivw c ibhfr dy mw u K idwqf igaf. mhfrfsLtr qy jMmU mMqrI dy AumIdvfr bxn dI jMg ksLmIr ivwc vI Bfjpf pihlF iCVI idwsdI hY. iewk afgU nUM dUsrf ijMnI nf shI, pr awgy vD geI. pRvfn nhIN kr irhf aqy kyNdrI jdoN idwlI ivc coxF lVn df mOkf lIzrisLp nUM siQqI sMBflxI aOKI afieaf qF ijhVI Bfjpf ieh lwgdI hY. ies dy nfl ibhfr dI kihMdI sI ik modI df rwQ rokx cox df njLfrf kfPI idlcsp bx vflf koeI nhIN ids irhf, Auh igaf hY qy agly idnF ivc hor aMqly plF ivwc mfmlf gVbV vwD idlcsp ho jfvygf. pfrtI vI hovygI qy kimAUinst pfrtI vI. kimAUinst awj EQy Kfs vwzI qfkq ies leI nhI igxy jFdy ik bfkI sfiraF ny iml ky AunHF nUM iTwbI lfeI hY, pr lokF ivwc AuunHF df vwkfr awj vI eydF df hY ik kdy iekwly rih ky vIh-pMJI sItF ijwq lYNdy huMdy sn qy hux vI jdoN iekwlI cox lVnI pvy qF Kfqf KwulHx qoN nhIN rihMdy. Auh Bfjpf ivrwuD ies gwTjoV dy nfl hn.


The Patrika

Friday, June 26th, 2015



ilbirl nyqf jsitn trUzo df 32 nukfqI pRogrfm ilbrl afgU jsitn trUzo vwloN coxF bfry jfrI kIqf igaf 32 nukfqI dsqfvyjL pihlI njLry ieMJ jfpdf hY ijvyN ieh isrPL pfrtI dy hI Bfg nhIN bdl dyvygf sgoN smwucy mulk leI sLuB sLgn bxygf. jykr iesnUM QoVI zUMGfeI nfl vyiKaf jfvy qF ieh hor kuJ nhIN blik ilbrl pfrtI vwloN afpxI sfK nUM hr hflq ivwc qrk sMgq bxfeI rwKx dI koisLsL hY. CotIaF motIaF gwlF nUM Cwz ky jdoN jsitn trUzo dI dUr idRsLtI dy dsqfvyjL nUM vyKdy hF qF Aus ivwc keI aijhy vfady kIqy gey hn ijhVy votr nUM Brmf jLrUr skdy hn lyikn kuJ Tos krn dy Xog nhIN lwgdy hn. imsfl vjoN kYnyzf post vwloN zor tU zor izlIvrI nUM muV cflU krn df aYlfn, vot pfAuxf lfjLmI krnf, coxF ivwc ijwqx leI (sB qoN vwD votF vfly jyqU) nUM bdlxf, kYbint ivwc aOrqF aqy mrdF dI igxqI brfbr krnI, hPqy ivwc iek idn pRDfn mMqrI qoN suafl puwCx leI rwKxy afid sLfml hn.

cox ijwq jfx dI sUrq ivwc afpxI srkfr dy kMmkfj dI siQqI nUM votrF snmuwK pysL krnf cM g I gw l hY . ijhVI isafsI pfrtI srkfr bxfAux dI afs ivwc hovy, Aus leI aijhf krnf hor vI lfjLmI huMdf hY ikAuNik Ausny votrF sfhmxy iewk nvF eyjMzf pysL krnf hu M d f hY . afpxf nvF eyjMzf pysL krn dI kfhl aqy jo s L ivw c ilbrl ny q f ku J buinafdI muwidaF nUM iblkuwl hI ivsfr gey hn. iehnF ivc kYnyzf dI surwiKaf, ieMmIgRysLn aqy juLrm nUM nwQ pfAux vrgy mwudy sLfml hn ijhnF df Ausny ijLkr qwk nhIN kIqf hY. jdoN ieh prvfsIaF dIaf votF lYx AuhnF dy ivhVy afAuxgy qF sB qoN vwzf dfavf ieh kIqf jfvygf ik ieMmIgRysLn aqy pirvfrF nUM vDyry vIjLy dyxf sfzI pihl hovygI. kihxI aqy kQnI ivwc Prk nhIN hoxf cfhIdf. iqMn vfr coxF ivwc hfr Kfx qoN bfad iewk vkq aijhf afieaf sI jdoN kYnyzIan socdy sn ik jsitn trUzo nOjvfn hY

aqy kuwJ nvF kr ky ivKfeygf. ies afs bdOlq srvyKxF ivwc ilbrl pfrtI iewk nMbr AuWqy pwuj cwukI sI. lyikn jsitn vwloN ivKfeI zfvFzol lIzrisLp df jfdU ieh irhf hY ik aYn[zI[pI[ hux ies nUM ipwCy Cwz cuwkI hY. trUzo dI inrfsLf df hI ieh iswtf jfpdf hY ik Ausny vfadf kIqf hY ik Auh hPqy df iek idn pRDfn mMqrI nfl bihs krn leI mukwrr krngy. ieh qF srkfr bxf ky kuwJ sfrQk krnf hY jF ik Auh coxF qoN pihlF hI ivroDI bYNcF AuWqy bYTx vflI mfniskqf ivKf rhy hn? jsitn trUzo ny ieh vI vfadf krn dI dly r I kIqI hY ik aYm pIaf nUM vwK-vwK mwuidaF AuWqy vot pfAux dI Kuwl idwqI jfvygI. sLfied Auh Buwl gey ik aYm[pI[bxnf qF dUr, Ausny qF ilbrl pfrtI df AumIdvfr bxn leI vI sLrq rwKI hY ik AuhnF nUM grBpfq dy hwk ivwc Kloxf hovygf. ieh Aus vyly vI krnf ho v y g f jdo N Au h nF df Dfrimk XkIn ies gwl dI mnfhI krdf hovy. jo nyqf

PAGE 21

pMjfbI sMsd mYNbrF vwloN swqfDfrIaF Auqy lokF nUM guMmrfh krn dy dosL

afpxI pfrtI aMdr lokqMqr df snmfn nhIN krdf Aus qoN srkfr bxfey jfx bfad ikho srI ivc pulIs nPLrI vDfAux bfry kyNdrI ijhI afs rwKI jf skdI hY? mMqrIaF vwloN idwqy ibafn glq hox qoN srI ilbrl pfrtI dy AumIdvfrF dy pMjfbI sMsd mYNbr srkfr Auqy vrHy hn. dI nOmInysLn pRikiraf dOrfn jo aYn[zI[pI[ dy sMsd mYNbr ijMmIN ismjL, jsbIr sKq rvweIaf jsitn trUzo ny sMDU aqy ilbrl pfrtI dy sfbkf sMsd mYNbr suwK apxfieaf hY, nqIjy vjoN Aus dy DflIvfl ny ikhf ik surwiKaf dy mfmly ivwc srI dy lokF nfl mjLfk kIqf igaf hY. AunHF ikhf ik iewk qoN bfad iewk smrQk dUr ipCly hPLqy srkfr ny pulIs nPLrI ivwc 100 df hox lwg pey hn. dfgI ikrdfr vfDf krn aqy 20 pulIs aPLsrF nMU srI leI kfrn kMjLrvyitv pfrtI ivwcoN qor dyx df BFzf srI puils cIPL ibl PozI vwloN inklI eIv aYzmjL nUM ilbrl jfrI kIqy ibafn nfl Bwj igaf hY ik nPLrI ivwc pfrtI ivwc dfKl krky trUzo koeI vfDf nhIN hoieaf. ny inwjI nmosLI hI nhIN KwtI sgoN ilbrl pfrtI leI cuxOqI aYn[zI[pI[ dy sMsd mYNbr ijMnI ismjL qy jsbIr KVI kIqI hoeI hY. aijhf krn sMDU ny ikhf ik swqfDfrI afgU lokF nMU guMmrfh kr vflf nyqf ikho ijhf lokqFqirk ky glq Kyz Kyz rhy hn. AunHF ikhf ik srkfr vwloN 10 idn pihlF 20 pulIs aPsr srI leI suDfr dI gwl kr irhf hY. qor dyx bfry guMmrfhkuMn ibafn jfrI kIqy gey. jsitn trUzo nUM smJxf hovygf AunHF ivroDIaF nuM svfl kIqf ik Auh pqf lfAux ik kYnyzIan votrF nUM vwzy-vwzy ik Byjy gey 20 aPLsr rsqy ivc ikwQy afrfm vfady nhIN cfhIdy sgoN mjLbUq Prmf rhy hn? iqMnF afgUaF ny ikhf ik Auh lIzrisLp dI loV hY. lyikn afpxy BfeIcfry dIaF BfvnfvF nfl iKlvfV jsitn dI mjbUrI hY ik Aus aqy surwiKaf nfl smJOqf sihx nhIN krngy. ivwc mjLbUq pRdfn krn df ipCly hPqy kyNdrI mMqrI aqy srI qoN swqfDfrI mfdf hfl dI GVI mOjUd nhIN sMsd mYNbr nInf gryvfl ny ikhf ik srI ivwc jfpdf, hux qwk df ieiqhfs sLFqI kfiem krn leI pulIs nPrI ivwc vfDf kIqf igaf, ijnHF ivwcoN 20 aPsr Byj idwqy hn. GWto Gwt ieho dws irhf hY.

PAGE 21


PAGE 22

The Patrika

Friday, June 26th, 2015



A plan for real change to restore Canadians’ After 10 years under confidence and trust in the Harper government, government—a plan for Ottawa is broken. Ca- real change. nadians’ faith in politics Real change is about has never been lower. opening up government. After promising reform, The Liberal Party will the Conservatives have reduce fees for requestdelivered the most cen- ing government docutralized, partisan and ments and extend the self-serving government public’s right of access in our history. to information to all Under Harper, Science Ministers’ offices, inand evidence have never cluding the Prime Minmattered less; politics ister’s Office. We’ll also and partisanship have ensure independence for never mattered more. government watchdogs. The people elected to Real change is about represent their commu- providing Canadians a nity in Ottawa have be- stronger voice in Ottacome Ottawa’s voice in wa. We’ll strengthen the their community. role of MPs, introduce That’s why the Liberal more free votes, and Party has proposed a reform Question Period comprehensive plan to ensure the answers Dear Editor,

PAGE 22

are relevant to what was asked. The Prime Minister will regularly answer questions from all MPs, not just party leaders. We will also reform the Senate. Unlike other parties, we’re not going to cynically promise to do the impossible or engage in a lengthy debate with the provinces over the constitution. Instead, we’ll create a non-partisan Senate that serves Canadians, not political parties. Real change is about making every vote count in every election. As part of a national engagement process, we will ensure that electoral reform measures – such as ranked ballots, pro-

portional representation, mandatory voting and online voting – are fully and fairly studied and considered. And within 18 months of forming government, we will bring forward legislation to enact electoral reform. We’ll also ban wasteful partisan advertising. Toughen penalties for elections fraud. And close loopholes in political finance laws. Real change is about making policy based on facts, not facts based on policy. We’ll let science and scientists speak— even when the truth is inconvenient. And we’ll bring back the longform census.

Real change is about raising the level of service provided to Canadians to a higher standard. We’ll expand digital and phone services. Stop the Conservatives’ plan to end door-to-door mail delivery. Overhaul the Canada Revenue Agency so it serves taxpayers rather than frustrating them. End the political harassment of charities and clarify the rules to reaffirm their important role in public debate. Finally, Liberals will commit to gender parity in all government appointments—and our federal Cabinet will have an equal number of men and women.

These are just highlights of our plan. All are part of a Liberal agenda that will shed new light on the government and ensure that it is focused on the people it is meant to serve: Canadians.

Yours sincerely, Justin Trudeau Leader of the Liberal Party of Canada 613-947-5100


The Patrika

Friday, June 26th, 2015

T

he World Sikh Organization of Canada is deeply concerned by Bill C-75, the “Oath of Citizenship Act”, introduced by the government last Friday, shortly before the closing of the parliamentary session until after the fall election. The Bill would prohibit the wearing of niqabs by Muslim women during citizenship ceremonies, requiring that all candidates be “seen and heard” reciting the oath of citizenship.



PAGE 23

WSO DEEPLY CONCERNED BY PROPOSED NIQAB BAN

Similar legislation prohibiting the niqab has been tabled in Quebec by successive governments since 2010 but has never been passed and become law.

force them to dress in a certain way. Freedom of religion is a Canadian value and women who choose to wear the niqab must be afforded the fullest protection of the law. Religious practices, as long as they are not harmful to others, must according to Canadian law be accommodated to the point of undue hardship. Simply disagreeing with a religious practice, or feeling uncomfortable about it, is not reason enough to restrict it.”

Although the Sikh faith believes in the total equality of men and women and expressly forbids the practice of veiling for women, the WSO has consistently challenged legislation that would restrict freedom of religion and has called for a fair and principled discussion on WSO Senior Vice PresThe Bill comes follow- the issue of religious ident Kulmeet Singh ing a recent decision accommodation. Sangha said, “It is inapby the Federal Court WSO President Dr. Am- propriate to politicize of Canada that found a ritpal Singh Shergill said an issue as sensitive as rule requiring all new today, “while we can the wearing of the niqab citizens to remove the agree or disagree with because doing so has the niqab while taking the the practice of wearing potential of marginaloath of citizenship un- the niqab, the solution izing an already vulnerlawful. The Federal is not to take away the able minority. Freedom Government is appeal- right to informed choice of religion is a principle ing the ruling. from these women and that defines who we are

as Canadians. Questions surrounding the wearing of the niqab must be informed by principles and the law, not politics.”

Sikhs as well as to promote and advocate for the protection of human rights for all individuals, irrespective of race, religion, gender, ethnicity, and social and economic The World Sikh Organi- status. zation of Canada (WSO) Balpreet Singh Boparai is a non-profit organization with a mandate to Legal Counsel promote and protect the World Sikh Organizainterests of Canadian tion of Canada

pMjfb dy muWK pfrlImYNtrI sYktrI mnqfr isMG brfV aYbtsPorz ivKy lflI JWKVvflf dy nfl PAGE 23


The Patrika

PAGE 24



pMjwb pyNitMgz-

pMjwb dI BoieN qy keI siBAqwvW qy siBAwcwr puMgry qy iPr Qyh bxy[[ pMjwb dy ivgsx qy suMgVn nwl ies dy KmIr ivc keI pirvrqn vwprdy rhy[ ies swry vrqwry dw pMjwb dIAW koml klwvW ny vI Asr kbUilAw[ pMjwb dy BUgoilk qOr qy CWgy jwx kwrn, pMjwb dIAW pyNitgz dw kYnvs vI suMgVdw clw igaw[AMgryzW dI Awmd dw pMjwb dI icqrklw ,qy Asr dyiKAw jw skdw hY[ 19 vIN sdI dy pMjwb’c imnIeycr pyNitMg dI rvwieq nUM GoKxw vI lwzmI jwpdw hY[ies dy keI kwrn ho skdy hn, ivsQwr ivc jwxw ies dw mkskd

icqrkwr: jrnYl isMG qy bljIq kOr

nhIN[ies pyNitMg SYlI dw bolbwlw pihlW phwVI ielwikAW’c vDyry irhw[ Awr. pI . sRIvwsqvw AwpxI pusqk ‘pMjwb pyNitMgz’ ivc, pMjwb dI icqrklw dy QIm nUM siBAwcwrk Aqy ieqhwsk nzrIey qoN vyKdy hn[aus dw qrk hY ik 19vIN sdI ’c phwVI irAwsqW dy ibKr jwx kwrn ieh pyNtr mYdwnI ielwikAW ivc srgrm hoey[aus smyN pMjwb ivc mhwrwjw rxjIq isMG dw rwj sQwpq ho cukw sI[ 19vIN sdI ivc pMjwb dI icqrklw dw QIm p`K bhuq ivSwl hoieAw[ iehnW pyNitMgz dy QIm gIq goibMd, dyvI dyviqAW dy icqr, isK srdwrW, rwijAW rwxIAW( PUlkIAW

hrivMdr isMG

hY[ienWH vrqwirAW ny smyN dI cwl’c, pUj M I dy dwromdwr ‘c Av`S bdlxw sI…Av`S bdlxw ey[audryvW adoN hor vI iq`Ky Aihsws GVdw ey jdoN s`iBAwcwr dw muhNdrw bd; kwx dI QWvyN, iDMgozorI bdilAw jwvy[

imsl, rwjw nwBw, SukrckIAw imsl), isK guru swihbwn, pMjwbdy pihlbwn qy kuJ GrogI idRSW Awid duAwly kyNdriq irhw[ijvyN ijvyN pMjwb dy BUgoilk Aqy smwijk idRS ‘coN vMn suvMnqw gwieb huMdI rhI, iqvyN iqvyN pMjwb dIAW pyNitMgz dw kYnvs suMgVdw igAw[ ‘pMjwb pyNitgz’s`jrI pRkwSq hoeI , auGy icqrkwr jrnYl isMG Aqy bljIq kOr dy icqrW dw sMgRih hY[ ies ikqwb ivc 70 dy krIb pyNitMgz nUM rMgdwr pMinAW ‘qy nmUdwr kIqw igAw hY[ iehnW dw QIm pMjwb hY, auh pMjwb ijhVw ipMfW ivc vsdw hY…KyqW ivc hl vwhuMdw , gofI krdw, kxk vFdw ey, pr ausdIdwqI nUM GuMgrU lgxy hwly bwkI ny……! GuMgrU ikauN nhIN l`gy…? AwriQkqw kwrn, AOrq mrd dI brwbrI, AwpsI ipAwr qy nyVqw dw in`G…! Swied..!hwlI muMfw m`JIAW cwrdw ey, in`ky in`ky muMfy pihAW qy BMbIrI aufwauNdy, Kyfdy, k`uiqAW nwl dOVW lgwauNdy hn[ pMwbI bwl dw iehI mnBwauNdw ‘mnorMjn’sI, ijs nUM jrnYl isMG ny iS`dq nwl icqirAw hY[ iehnW pyNitMgz dw QIm auh AOrq vI ey jo AwpxIAW idl dIAW s`DrW C`j ‘c pw ky C`t idMdI sI..! auh AOrq ijhVI Kyq nUM B`qw lY ky jWdI huMdI sI pr mn’c ikqy nw ikqy ‘bMd bnwaux dI ie`Cw AMgVweI lY rhI sI, pr aus dw kMq AwKdw sI, “ pihlW mwmly qoN jwn CufweIey, bMd Pyr bx jwxgy”, ie~Qy auh ApxI AwriQk mjbUrI dw muzwhrw krdw sI[audoN ikswn dI mwniskqw KpqI qykrzeI nhIN sI hud M I[ikqy AOrq duD ` irVkdI, c`kI pIhdI, KUh qy pwxI BrdIAW sKIAW sMg hwsw TTw krdI, ikqy crKw k`qdI, drIAW buxdI, PulkwrI ‘qy idl dIAW rIJW, sdrW , cwvW dy P`ul auuxdI sI[pMjwbI mn mwniskwqw dy lgBg hr jIvMq vrqwry nUM s: jrnYl isMG ny rMgSwlw ivc isrijAw hY[ivAwh SwdI, gmIAW- KuSIAW, ipMf dIAW s`QW,B`TI ‘qy dwxy BuMnwaux dw idRS, hwr iSMgwr krdI AOrq…[pr iehnW pyNitgz ivclw idsdw pMjwb, hux lgBg lop ho cu`kw ey[‘auh pMjwb’ isrP audryvW hyrvw bx ky pyNitMgz jW AjwiebGrW’c mihPUz ho cu`kw ey[bMdy dI mwniskqw ‘c audryvW EdoN hI jwgdw ey jdoN aus qoN ApxI psMd dI jIx QIx dI ivrwsq Ku`s cu`kIhuMdI ey[ jo bIq igAw…!muV muV aus nUM locdw hY, AwvwzW mwrdw

PAGE 24

Friday, June 26th, 2015

ieh pyNitMgz purwxy pMjwb nUM AwvwzW mwrdIAW hn[ auhnW kdrW-kImqW dy kuMB dw ismrn krdIAW hn ij`Qy BweIcwrw, sihcwr, ipAwr, swdgI Awp-muhwry fu`lH fu`lH pYNdw sI[ ij`Qy B`TI ‘qy dwxy BuMnx vwlI BiTAwrx swry ipMf dI ‘mwsI’ lgdI sI[ ic`ty dwVHy dy srUp vwlw , swry ipMf dw ‘bwbw’ jW ‘qwieAw’ lgdw sI [ ij`Qy sWJy qMdUr ‘q keI keI GrW dIAW rotIAW rVHdIAW huMdIAW sn[ pMjwb pyNitMgz pVHidAW pVHidAW, iek Kws nukqy ‘qy ingwh itkdI ey iehnW py N itM g z ‘c icqirAw igAw ‘nwrI ibMb’[ AOrq ‘aufIk’ dw ibMb bxdI ey[‘aufIk’pMjwbI AOrq dy ih`sy ikauN AweI ey…?ies dy kwrn BUgol, sQwinkqw Aqy pMjwb dy ieqhws dI ‘jnYitks’coN qlwSy jw skdy hn[ pMjwbI bMdw sdIAW q`k DwVvIAW nwl t`kr lYNdw, mrdw-Kpdw, ikRJdw hY…!iek smW auh vI AwieAw jdoN brqwnvI hkUmq vyly ipMfW ‘coN Gyr Gyr ky muMifAW nUM POj ‘c zbrI BrqI kIqw jWdw, lwm ‘qy ByijAw igAw Aqy audoN pMjwbI mwvW, BYxW, suAwxIAW, pRymkwvW dy suMny idl dy ivhiVAW ‘coN Anyk lok gIq au`g Awey sn..! ‘vgdI ey rwvI ‘c ruVHdy pqwsy vy, qur igEN cMnw swfy lY ky hwsy vy” jdoN koeI ic`TI –cIrw AwauNdw qW AYauN lgdw ijvyN bnyry koloN Aw ky Gtw muV geI hoey…! inhoirAW nwl g`c Br AwauNdw, AwQx vyly pMjwbI AOrq gwauNdI ‘ swnUM s`jxW bwJ hnyrw, cMn BwvyN in`q cVHdw jW mYNfy isr qy PulkwrI Aw, qUM prdys igEN, jobn iks kwrI Aw’ Aijhy lok –gIqW dI prqW nUM jrnYl isMG qy bljIq kOr ny icqirAw hY ijs nUM ikhw jw skdy ik ies joVI ny ‘rMgW dI bolI ‘c lok-gIqW nUM iliKAw hY Aqy lok-gIqW nUM rMg ky kYnvs’qy su`kxy pwieAW hY’[ AsIN ijs sdI’c ijauN rhy hW ies nUM ‘siBAqwvW dy ByV dI sdI AwiKAw jWdw hY pUMjI dy dwrromdwr’c bMdw mSInI purzy qoN v`D kuJ vI nhIN irhw….!ieh vI nhIN pqw ik AsIN Ku`s cu`ky ivrsy dw rudn krIey jW ijMnw ku bicAw hY aus nUM sWB leIey[ AsIN ijs DUMdukwry ‘c jI rhy hW, aus mwhOl ‘c ieh icqr swnUM skMUn bKSdy ny…!AsIN inmK inmK icqv rhy hW, AsIN ApxI hoxI hMFw rhy hW…!iehnW pyNitMgz rwhIN, puMgrx vwlIAW pIVHIAW nUM pMjwb dI ivrwsq dy dIdwr krvw skdy hW[ ies s`iBAcwr dy kuMB nUM sWB ky r`Kxw swfw Prz hY[ pMjwb klw pirSd qy aus dI tIm dy suihrd XqnW nUM slwm Aqy vDweI…!


Friday, June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE 25

PAGE 25


The Patrika

PAGE 26

W



Friday, June 26th, 2015

What does your coffee say about you?

e’ve all heard the saying “tell me what you eat and I’ll tell you who you are.” But if you tell me what kind of coffee you drink, I’ll tell you who you really are. The days when the vast majority of Canadians thought of coffee only as a cup of filtered or instant coffee are long gone. Specialized coffee shops have become very popular and recently, single-serving systems like the Keurig systems, have taken up residence on Canadians’ kitchen counters. Customers are discovering a wide

variety of coffee products and enjoying high-quality • Latte drinker: These people like to please others, and are often indecisive. They tend to coffee in the comfort of their own home. be neurotic. Sound like anyone you know? According to survey results from the book The You Perhaps your best friend who can never ever Code and the website time.com, your type of coffee decide what to order at a restaurant? Take the can say a lot of things about your personality. If you lead: order her a latte. want to know something about someone you just met or are wondering what that handsome gentleman who • Cappuccino drinker: Obsessive and conjust ordered a macchiato might be into, read these trolling, they are also creative, honest, and motivated. They make excellent friends but matching coffee-personalities: get bored with unimaginative people. Sound like your boss? Or that nosy, control freak colleague of yours? Next time you buy them a coffee, make it a cappuccino, and they’ll be in seventh heaven. • Mocaccino drinker: These folks are ready to try anything. Considered to be trendsetters, they’re also adventurous and courageous, and like to indulge themselves when it comes to food. Let’s face it: We all dream of being this person. So bring on the mocaccinos. • Macchiato drinker: Cerebral and refined, they linger over life’s small pleasures. You can rely on them in any situation. So next time someone orders a macchiato, pay attention. These results might not be true for everyone but with all the varieties of coffee available today, you’re sure to find one you love. The new Van Houtte Specialty Collection offers these specialty coffees, designed for Keurig K-Cup systems. You can find them on Keurig.ca, in grocery stores and certain retailers.

4 steps to whiter teeth A simple smile is all it takes to positively impact everyone’s day. Research shows that smiling can make you and others feel happy, and can even reduce stress levels in the body, by lowering the heart rate. There are several easy steps to achieve a healthy, vibrant smile from your diet, to your oral care routine, to the quality of your toothbrush. Check out these tips to let your best pearly whites shine through 1) Start a white-teeth diet. Dark food and drinks tend to stain your teeth. So if you’re drinking a lot of black tea or red wine, you can expect to see it on your not-so-pearly whites. Start off by brushing your teeth immediately after having foods that stain. cont’d on page 31

PAGE 26


Friday, June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE 27

PAGE 27


The Patrika

PAGE 28

awg buJfAU dsqf XUkfn Byijaf igaf jMglI awg mYnyjmYNt bRFc vwloN 31 awg-buJfAU krmcfrI XUkfn Byjy gey hn qF jo AuQy awg buJfAU dsiqaF dI shfieqf kIqI jf sky|ies shfieqf dI mMg kYnyzIan ieMtr-eyjYNsI PfrYst Pfier sYNtr vwloN kIqI geI sI| ieh sYNtr bI sI aqy hor ielfikaF dy aw g -bu J fAU amilaF ivckfr qfl-myl kfiem krdf hY| inXmF anusfr Byjy gey dsqy df Krcf XUkfn krygf| sUby qoN bfhr Byjy gey dsqy AuQy 19

idn kMm krdy hn| ies qoN pihlF vI albrtf ivc 77 PfierPfeItr kMm kr rhy hn ijMnHF nUM vfps bulfieaf igaf hY| ies sbMD ivc vx mMqrI stIv Qfmsn ny ikhf ik jy sfzy hflq afigaf dyx qF asIN shfieqf dsqy kYnyzf iksy hor ielfky ivc Byj idMdy hF| jy sfnUM loV pvy qF dUsry sUibaF qoN lY skdy hF| ies qrF dI sFJdfrI sB leI lfhyvMd sfbq huMdI hY|

Xogf idvs ‘qy afs nfloN Gwt rOxkF rhIaF sQfnk vfd ivvfd kfrn burfrz stRIt ‘qy hox vflf ivsLfl Xogf idvs smfgm rwd krnf ipaf| Aus dy bdl ivc plfjL f aO P ny s L n jL dy pYisiPk moluvrz ivKy jLrf Cotf smfgm hoieaf| ies smfgm ivc amrIkf qoN bulfey gey mihmfn iPl ly n jU n Iar ny ikhf ik aMqrrfsLtrI Xogf idvs aqy nYsLnl aYboirjnl zya ivc bhuq kuJ sFJf hY| AuMnHF ikhf ik ies idn dunIaF Br dy mnuwKI pirvfr dy mYNbr mnuwKI eykqf bfry ipafr, pRfrQnf, icMqn aqy sLuwB BfvnfvF df pRgtfvf

kr rhy hn | ies smfgm df pRbMD krn vfly swjx jYs hfzjLmYn ny ikhf ik pRImIar vwloN aYlfny gey brfrz ibRwj df smfgm rwd hox aqy Aus bfry nFHh-pwKI mIzIaf irportF dy bfvjUd ieh gruwp bdlvF smfgm kr skx ivc sPl hox ‘qy lokF df DMnvfd krdf hY| mfnXog pRImIar ikRstI klfr afp kYlonf ivKy hoey aYboirjnl zya dy jsLnF ivc sLfml hoey pr AuMnHF by ‘ Em df ibRwj’ df smfgm rwd kIqy jfx ‘qy aPsos pRgt kIqf|

bI sI df qknflojI sYktr gOrvmeI bI sI dI qknflijI aqy ieMnovysLn dy mMqrI aMrIk ivrk df kihxf hY,” mynUM bI sI dy qknflojI sYktr dIaF pRfpqIaF ‘qy gOrv hY| mYnUM ies df BivwK rosLn ivKfeI dy irhf hY | mYN XkInI bxfAux cfhuMdf hF ik ieMnHF pRfpqIaF nUM dysL ivc aqy dunIaF Br ivc Du m fieaf jfvy | bI sI dy aMkVf ivBfg vwloN pRkfisLq kIqI geI irport ivc drsfieaf igaf hY ik bI sI dy qknflojI sYktr dI khfxI nf-mMnxXog sPlqf dI khfxI hY| sonI,amyjLn aqy aYnIml lfijk vrgIaF sMsfr pRiswD qknflojI kMpnIaF ny afpxy dPqr vYnkUvr ivc KolHy hoey hn|

PAGE 28

Friday, June 26th, 2015



Auh smJ gey hn ik bI sI jO b plY n sPlqf dI nINh rwKx leI ikMnf hFpwKI vfqfvrn AuplbD krfAux ivc shfeI hoskdf hY| ieh sYktr ijAuN ijAuN qrwkI kr irhf hY, iqAuN iqAuN nOkrIaF imlx dy mOky vD rhy hn| ies ru J fn nUM jfrI rwKx leI, asIN post-sYkMzrI aYjUkysLn aqy hunrI tRyinMg dy KyqrF ivc XkInI bxfAuxf cfhuMdy hF ik vpfrk adfiraF nUM iswiKaq aqy pysLfvr kfmy iml skx| sfzf ivsLvfsL hY ik qknIkI ieMzstrI nUM kfiem rwKx leI sQfnk pRiqBfsLflI kfimaF df imlxf ikMnf mhwqvpUrn hY|

bI sI dy jMglI awgF nUM buJfAux 52.5 imlIan zflr Krcy ies sfl dI bsMq ruwq lgfqfr grm aqy KusLk rihx kfrn bI sI dy bhuq sfry jMgl awg dI lpyt ivc af gey| ieMnHF awgF nUM buJfAux leI bI sI df awgF buJfAux dy bwjt df 80% Bfg huz qwk Krc ho igaf hY| bI sI dI vfielz Pfier mYnyjmYNt $63 imlIan dy bwjt ivcoN $52[5 imlIan hux qwk Krc kr cuwkI hY| ieh Krcf 500 awgF buJfAux ‘qy vriqaf igaf hY|

60,000 hY k ty a r jM g l awg dI Bytf cVH gey hn jdoN ik ipCly sflF dI jMgl sV jfx dI aOsq 16,327 hYktyar rhI hY| Auprokq 60, 000 hY k ty a r ivco N 43,000 hYktyr kyvl do iBafnk awgF kfrn hI sV gey| Xfd rhy ik 1958 ivc aijhIaF jM g lI aw g F ny 859,000 hYktyar jMgl sfV idwqy sn aqy 1961 ivc 483,000 hY k ty a r vx-BUmI awg dI Bytf cVH geI sI|

swrHI dy tYksI zRfeIvr nUM musfPr ny Curf mfiraf swrHI puils df kihxf hY ik 21 jUn vfly idn iek musfPr ny tYksI zRfeIvr nUM Curf mfr idwqf | ieh vfrdfq 13352-105 ey aYvinAU ‘qy vfprI| iekgvfh df kihxf hY ik swrHI mYtro tYks ivcoN inkl ky afdmI ny Aus ny AudoN vyiKaf jdoN tYksI df zRfeIvr shfieqf leI

duhfeI dy irhf sI aqy Aus dI kmIjL lhU nfl ilwbVI hoeI sI| puils tYksI ivc lwgy kYmry dI shfieqf nfl dosLI nUM lwBx df jqn kr rhI hY| zRfeIvr nUM lwgIaF swtF gMBIr nhIN hn aqy Aus nUM hspqfl phuMcfieaf igaf|

putYlo ibRwj dy swrHI vfly pfsy iek to tRwk awgoN afAuNdI kfr nfl tkrfa igaf iswty vjoN hor iqMn kfrF vI ies dI lpyt ivc af geIaF| ies durGtnf nUM sB qwoN pihlF vyKx vfilaF nUM iek kfr dI mihlf zRfeIvr nUM kfr ‘coN kwZx leI kfr dy keI Bfg kwtxy pey| pVqflIaf tIm dy iek mYNbr df kihxf hY ik sMBv hY ik to tRwk

af rhy tRYiPk ivc cilaf igaf hovy| cfr jfixaF nUM hspqfl phuMcfieaf igaf ijMnHF ivcoN iewk dI hflq bhu q gM B Ir sI ; iewko pirvfr dy bfkI iqMn mYNbrF nUM muZlI dyK Bfl mgroN CuwtI dy idwqI geI| totRwk dy zRfeIvr nUM igRPqfr kIqf igaf hY aqy durGtnf hox df kfrn qyjL rPqfr zRFeIivMg dwisaf igaf hY|

vYnkUvr istI kfAuNisl BMg bfry nvyN kfnUMn bxfeygI sMBfvnf hY ik vYnkUvr dysL Br ivc BMg dIaF dukfnF nUM rYgUlyt krn aqy lfiesYNs qihq ilafAux vflf pihlf sLihr hovygf| istI kfAuNisl ivc ies muwdy bfry cfr idn crcf cldI rhI| bulfiraF ny aijhIaF dukfnF dy hwk ivc aqy ivroD ivc afpxy ivcfr pysL kIqy| pRsqfivq kfnUMn aDIn BMg dy prcUn zIlrF nUM $30,000 dy ky lfiesY N s lY x f pvy g f| aijhIaF du k fnF skU l F,

aYbtsPorz ivcoN 8 rfeIPlF aqy golI-iswkf imilaf

21 jUn dI rfq dy 1:30 vjy aYbtsPorz puils nUM KyqF ivco N iek mo t f AU n I bY g imilaf ijs ivc 8 rfeIPlF aqy golI-iswkf sI| puils aPsr ieafn mYkzfnlz df kihxf hY ik iek afdmI ny sLiohr dI lIPIvr roz dy nyVly KyqF ivc pey ies bYg putYlo ibRwj durGtnf dy jLKmI hspqfl ‘c nUM nUM vyK ky puils nUM Pon kr idwqf| aUMnHf df afiKaf hY ik 20 jUn dI sLfm dy 9 vjy afpxI hwd pfr krky awgoN Kyq mflk df ies bYg nfl

ivDfn sBf dI julfeI dI bYTk dOrfn LNG smJOiqaF bfry hovygI crcf ivwq mMqrI mfeIkl zI jONg vwloN aYLfn kIqf igaf hY ik srkfr ivDfn sBf dI bYTk 13 julfeI nUM bulfAuxf cfhuMdI hY | ies bYTk dOrfn Aus kfnUMn bfry ivcfr hovygI ijs anusfr sU b y aqy pY i siPk nfrQ vYst aYl awYn jI ivckfr smJOqy Aupr hsqfKr kIqy jf skdy hn| AuMnHF ikhf ik

ieh kMpnI Auh sLrqF pUrIaF krn leI vcnbwD hY jo pUMjI invysL bfry lgfeIaF geIaF sn| hux gyNd srkfr dy ivhVy ivc hY | aYl awn jI AudXog nUM ivksq krn df iswtf ieh hovygf ik pRfeIvyt sYktr vwloN ivsLfl ienvYsmYNt hovygI aqy sUby ivc afrQk srgrmIaF df hVH af jfvygf|

kimAuintrI sYNtrF qoN aqy iek dUjy qoN 300 mItr dUr hoxgIaF| kYnyzf Br ivc BMg df pihlf lfiesYNssLudf afdmI hox df dfavf krn vfly imk mfn ny ikhf ik Auh BMg df syvn kr ky afpxf jIvn bcf sikaf hY| Aus ny ies gwl dy KLusLI pRgt kIqI ik vYnkUvr ny PYzrl srkfr dy ivruwD kdm cuwkx dI ihMmq kIqI hY aqy BMg dy syvn nUM rYgUlyt krn jf irhf hY

koeI sbMD nhIN jfpdf| sfzy kol Aus Aupr sLwk krn dI koeI guMjfiesL nhIN| ieh sfrf sfmfn kfnUMnI Xuint nUM sONp idwqf hY qF jo pqf lwg sky ieh sfmfn ikwQoN afieaf| Au M n H F ny l o k F nU M apIl kIqI hY ik jy iksy ies bfry koeI sUh hovy qF Auh 604-859-5225 ‘qy sMprk krn dI ikrpf kry|

bI sI dy nOkrIEN htfey ishq KOjkfrF vwloN jnqk jFc dI mMg bI sI srkfr vwloN 2012 ivc nOkrI qoN htfey 7 KojkfrF aqy nOkrI qoN htfey jfx ipw C o N afqm hw i qaf krn vfly awTvyN Kojkfr dI BYx vwloN mMg kIqI geI hY ik srkfr dy ies anuicq aml dI pbilk jFc kIqI jfvy| ieh mMg ishq mMqrI tYrI lyk nUM ilKy pwqr ivc kIqI geI hY| 2012 ivc srkfr vwloN ieMnHF KojkfrF nUM nOkrI qoN htfAux smyN AMnHF ‘qy dosL lfieaf sI ik AuMnHF ny gupq pbilk

ishq aMkiVaF dI dyK-ryK kridaF nymF dI AulMGxf kIqI sI| Aus qoN mgroN KojkfrF vwloN keI mukwdmy kIqy gey aqy afr sI aYm pI ny vI jFc kIqI sI| bfad ivc pqf lwgf sI ik srkfr ny afr sI aYm pI nUM kfnUnI AulMGxf df koeI sbUq pysL nhIN kIqf sI| vrxnXog hY afqm hwiqaf krn vflf ivktorIaf XUnIvristI ivKy PhD kr irhf ividafrQI Roderick Maclsaac sI|


Friday, June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE 29

PAGE 29


The Patrika

PAGE 30

Friday, June 26th, 2015



'Katrina Plucked and ShapedMy Eyebrows LikeA Girl Would Do'Arjun Kapoor

Yep, the man who is super thrilled and busy working with some of the leading actresses of Bollywood has actually gotten his eyebrows plucked by Katrina Kaif. What makes this funnier is the fact that Arjun Kapoor is the face of a men’s grooming range and endorses few other such products. He revealed this humorous debacle during a recent product launch in Delhi for one of the brands he endorses where he especially emphasized the importance of grooming for men saying, "Women like wellgroomed and hygienic men. However, we being men are not concerned about grooming ourselves. The product I am here to launch is a one stop shop solution for every male out here. I use it myself." Then later added how before joining Bollywood he managed to make some epic grooming blunders himself. A source quotes the young actor saying, “When I was preparing for my acting career, I went to Katrina (Kaif) who is a very good friend and asked her to do something with my eyebrows. Katrina plucked and shaped them like a girl would do. Though it was not her fault but after that I could not move out for few days."

It would be my honour to work with my father: Shruti It goes without saying that Kamal Haasan is a legend and both his daughters are trying to live up to his name. The fans have been waiting long to see the father daughter together on the silver screen. Actress Shruti Haasan, who is yet to be seen acting with her father Kamal Haasan, says that working with him would be “an honour” for her. “Hopefully in the future we can work together. But it has to be something which would be good for both of us. And it would be my honour to work with my father,” said Shruti. Though Shruti and Kamal haven’t acted together in a film, Shruti had a cameo

appearance in Kamal’s “Hey Ram”. Along with that, as a child she has sung for another of her father’s movie “Chachi 420?. Meanwhile, Shruti on Tuesday showcased the new collection of fashion brand Haute Curry in Mumbai, which offers stylish kurtis, trendy salwaar kameez and dupatta sets, as well as a chic range of accessories. The actress’ last venture “Gabbar is Back” was a success at the box-office and she has completed the shooting of a friendship drama “Yaara” with Vidyut Jamwal and Amit Sadh.

Ishita Dutta is talented and focused Ajay

Actor Ajay Devgn, who is awaiting the release of his upcoming film "Drishyam", says his co-star Ishita Dutta is "talented and focused". Ishita, who is making her Bollywood debut with the film, plays Ajay's elder daughter. The actress was picked up for this film within two days of auditioning. "Ishita is quite talented and focused. She has acted very well in 'Drishyam'. I wish her all the best in her future endeavors," Ajay said in a statement. Speaking about her experience, Ishita, who is the younger sister of actress Tanushree Dutta, said: "I consider myself lucky to work with a National Award winning actor like Ajay sir. As a newcomer, I've learnt a lot while working with him." Ajay's only release in 2015 will witness him in an all-new avatar as Vijay Salgaonkar, a common man working as a cable operator who challenges the system when his family is threatened.

The Fact That The Khans Are Stil Working With Me Says Something : Kareena 'I Am Overjoyed After 15 years of success behind her in Bollywood, Bebo has proved she’s a force to be reckoned with in the industry. Acting opposite stars like Tusshar Kapoor to Arjun Kapoor now, Kareena has shown she can play the part with actors and directors of every calibre. In a recent interview with DNA, the actress talks about how being in the run with both younger and actresses from the same generation is one of her greatest achievements. “I have been pitted against every actress in every generation, I think that’s a big achievement” says Kareena adding, “I’m still at the same position in this industry, whether it’s working with Salman Khan who was once working with Karisma and is now my hero. I think that’s a huge achievement. I have done two rounds with the Khans and the fact that they are still working with me, says something.'' The actress claims to have no regrets regarding the films

PAGE 30

she's turned down because she has faith in her talent and believes that each actor knows what suits them best at the time. When asked about participating in different kinds of cinema like some of her contemporaries the actress expressed that she feels nothing but proud about being a commercial actress and working with the Khans is a dream for many in the industry. “I have always said that I want to strike a balance between being part of fun, entertaining, commercial films because that’s also who I am, But yes, I want to do great roles, which I think I am ready for now. I think I’m balancing commercial movies and some great roles. I am very excited about working with Balki,” says Kareena. We can’t argue with any of the above as even lately the Bajrangi Bhaijaan actress is constantly being compared to the much youngerAlia Bhatt and is often being put in the same category as Deepika Padukone. The actress has quite a few things lined up for herself at the moment including Udta Punjab, Bombay Samurai, and Bajrangi Bhaijaan. Like most from the famous family, Kareena Kapoor is definitely here for the long run and we can't wait to watch what the rest of her journey's got in store for us.

By The Response of Jurassic World' IrrfanKhan

Irrfan Khan is the only Bollywood celeb to have such a big blockbuster in Hollywood. The movie has made a global collection of $200 million since its release. "The success of 'Jurrasic World' has come out as blessing for all of us. I am overjoyed with the response that the film has received in India and abroad. I thank everyone who has contributed to this film and made it such a large success," Irrfan said in a statement recently. He played the role of Simon Masrani, the owner of the dinosaur park in Jurassic World. The plot of the film unravels 22 years after the events of ‘Jurassic Park’ in a fully equipped resort on Isla Nublar with over 20,000 guests per day. Other stars of this sequel included Chris Pratt and Bryce Dallas Howard.This was Irrfan Khan’s second appearance in a Hollywood movie and clearly not the last as he is already busy shooting in Budapest for his upcoming Hollywood movie Inferno opposite Tom Hanks.


Friday, June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE 31

cont’d from page 26

Try an electric toothbrush with elon- long enough, which can lead to gated bristles that allow for greater plaque buildup. Try humming your favourite song while you brush for access to ensure a deeper clean. two minutes to blast away unwanted 2) Give your teeth an extra boost, beplaque. It’s important to remember to cause let’s face it, teeth aren’t always use a fresh toothbrush. Replace your naturally white. There are several worn out toothbrush at least every tooth whitening products that can three months to ensure it is safe and help achieve goals of a whiter smile. works properly. Trying rinsing your For example, the Arm & Hammer toothbrush after every use to prevent Truly Radiant Rejuvenating Tooth- transferring bacteria. paste is clinically proven to whiten Nothing spoils a beautiful smile more teeth in just five days. than yellow teeth so take these steps 3) Make your brushing count. Many into consideration to achieve your people don’t brush their teeth for whitest smile yet.

PAGE 31


The Patrika

PAGE 32

Friday, June 26th, 2015



kYnyfw fy qy ivSySvwh knyfw! vwh..! gurdIS kOr gryvwl

mMdr aqy msijd

idE jvwb! surjIq klsI

hrcMd isMG ‘bfgVI’

(jUn dy ^UnI swky dy nwm) msijd dI QF mMdr jo vI peygf

vwh knyfw! vwh!, swnUM dyvyN qUM pnwh, qYQoN sdky jWdy hW, qYNnUM sIs JukWdy hW[ hry Bry ny jMgl eyQy, TMFIAW vgx hvwvW[ jIA krdw ey kudrq swrI, Gu`t klyjy lwvW[ son suh`px qyry qoN, AsIN vwry jWdy hW[ qYnUM sIs JukWdy hW[ ieMfIAw swfI jnm dI BUmI, qUM swfw srmwieAw[ vsdw rsdw rhy ieMfIAw, pr swnUM rws nw AieAw[ qUM id`qw ruzgwr, qy qyrw id`qw KWdy hW, qYnUM sIs JukWdy hW[ AwzwdI ivcwrW vwlI, qUM hI swnUM id`qI[ hr gey sW bwzI ijhVI, eyQy Aw ky ij`qI[ bx ky qyry pI. Awr., hux rohb jmWdy hW, qYnUM sIs JukWdy hW[ sB nUM smJyN ie`k brwbr, nw koeI eyQy nIvW[ eyQy kdr ikrq dI huMdI, isr au`cw kr jIvW[ ivrsw cyqy r`KIey, ku`J qyrw ApxWdy hW[ qYnUM sIs JukWdy hW[ b`icAW Aqy bzurgW qweIN, imldw bVw shwrw[

ies dy qrHF ieh vI iewk idn Zeygf nPrqF dI nHyrI msijd Zfh idwqI ieh iGrnf dI mfr ikvyN shygf rfjF qfjF dI afXU qF CotI ey smyN dI rfKI dwso ikhVf bhygf ijs nUM lwgI hovy rwq msUmF dI JMzf Auh burjIaF qoN lhygf jfq-kbIly, Drm bVy ny dunIaF qy

qYNnUM sIs JukWdy hW[

qIs mfr KF dy qIr

qur pYNdIAW ho iPr Krc hox leI iPr zlIl hox leI hr vyly A`KW ivc nURr Br, gurU dy bolW dw huMgwrw bx Bry hoey fMg lY, sIs qlI qy Dr Pyr Drm dy vpwr duAwirAW qy phuMc jWdIAW ho sdIAW qoN rcy jWdy prpMc SbdW dy iKlwP aucI sur ivc Pyr bol jWdIAW ho XugW XugWqrW qoN nIvIAW invwjIAW

afdm kdoN afdm ho ky rhygf

byzbwn AOrqW dI zbwn bx jWdIAW E!

rfm qoN afkI rfm dy syvk ho bYTy

Awpxy joSo-KroS nUM sMGrS krn dIAW mwrIAW

ieh sdmf rfj jI ikMJ shygf

iPr kup`qIAW lVwkIAW dy iKqwbW nwl

rfm-rhIm qF byty ieko mflk dy

qy ADrmI kOVy koJy bolW nwl du`qkwrIAW jWdIAW ho!

bfbiraF dy isrI kd ieh bhygf

pRx kr hXwqI nwl zulm sihx qoN ienkwr kr

dunIaF mUMh ivwc afeI ‘cMd’ imjLfielF dy

hr szw Bugqx leI iqAwr ho jWdIAW ho

aYtmF df mINh arsLoN peygf.

sIs qlI qy Dr, swry zihrI qIrW dy vwr jr

gLLjLl

muV muV pIVHI-dr-pIVHI Awpxw XuD lVdIAW isrW dI dyx blI ipAwirAW dI kqwr ivc KV ky

ibwkr isMG Kosf

AsIN qW pu`Cxw hY ikhVy gurU dI bwxI ny grdwinAw hY Apiv`qr AoOrq nUM ? “gwtw lwh idE” cwhy puls dw Cwpw mrvw idE

jug jug jIvy dyS knyfw, ‘dIS’ nUM lgy ipAwrw[ EDr jw ky vI rihMdy, qyry gux gWdy hW[

nI kuVIE qusIN idn nhIN dyKdIAW su`D nhIN dyKdIAW

sLihd imwTI, mfx mwqI ieMj vIcfrI ho geI ndI kI sfgr imlI ik KfrI KfrI ho geI Aumr Br hI isr qy rwKI, iPkrF dI pMz nf lwQI afieaf jd cOQf pihr qF , hor BfrI ho geI

aYmrjYNsI azvfnI nUM afeI cyqy

qILlf qIlf joV musikl nfl isrjy aflHxy

sMjy gFDI df cyqf vI nfl afieaf.

CWz ky AuWz afey jd lyKIN AuzfrI ho geI

aMdr jylH dy kwitaf vkq ijhVf,

jI hjLUrI krn qy hI imldIaF mjLdUrIaF

afieaf Auh vI Jwt iKafl mIaF.

hux qF mfieaf hI sfnUM, axKoN ipafrI ho geI

AsIN qW pu`Cxw hY ikhVy gurU dI bwxI qwibAw qy bYTxo rokdI hY AOrq nUM ? ikhVw ^Un hY Apiv`qr? drbwr swihb dI pirkrmW ivc isAwsq qy Drm dI jMg nwl foHilAw KUn kwr syvw krdy mzdUr dI Pu`tI nksIr dw mhWvwrI jW qwibAw qy bYTy gRMQI dI bvwsIr dw? AY Drm dy A`DpVH Tykydwro qy k`c-GrV kQwkwro igAwn AigAwn dw iDAwn Dr ky idE jvwb!

qF hI afKdf Pyr hY dysL aMdr,

mqlbF dI sFJ ‘qy irsLqy mulfhjLy rih gey

huMdf EdfN df jfpdf hfl mIaF.

pfxI qoN vI pqlI eys smyN dI XfrI ho geI

hr pRwxI dw ijsm

lIzrisLp sMkyq nhIN TIk dyNdI,

bfjLfrF ‘c krdI iPrdI ijsm dI pRdrsLnI

ijs ^Un ivc inMmdw pldw qy jnm lYNdw

hoxf sOKf nf vkq nUM tfl mIaF.

ikMny ssqy muwl dI nfrI ivcfrI ho geI

auh jIvndwqw KUn dI piv`qrqw dw

irhf sI bIjdf quMmy df bIj bfpU,

kI bxygf Kyq nUM jd Kfx lwgI vfV hI

iDAwn Dr ky idE jvwb!

bwuZy vfry hux icMqf hY krn lwgf.

rfiKafN dy hwQIN jd KMjr ktfrI ho geI

jvwb idE! AwpxI mweI jnmdwqI nUM idE jvwb!!

iPkr dysL df jfpdf bVf AuhnUM,

keIaF nUM qF BIV ivwc DrqI qy koeI QfN nhIN

hfEkf afpxf aMdroN Brn lwgf.

qy keIaF dI KwulHy aMbr ivwc AuzfrI ho geI

sUrj, DrqI, swgr, hvw qy swrI kwienwq ivc PYlI

PAGE 32

piv`qr ^uSbU jxnI nUM idE jvwb!!!


The Patrika

Friday, June 26th, 2015

PAGE 33



bwbw bµdw bhwdr isMG

gLjLl

igAwn isµG kotLI

gurBjn ‘igwl’

s`cy pwqSwh dyvo AsIs mYƒ, jbr zulm dI A`iq mukwaux c`ilAW [

hnyrf bVf hY gurcrn ‘nUrpur’

h`QIN bµnH ShIdI dw Awp gwnw, lwVI mOq ƒ A`j prnwaux c`ilAW [

iks qy ros kryNgI ijMdy, qIrF jF qlvfrF qy.

afpxf vI qy myrf vI iKafl rwKIN.

syvw au~qm hY zulm ƒ n`Q pwauxw, syvw auh hI mYN kmwaux c`ilAW [

twut igaf hY mfx vI afKLr, ijhVf sI idldfrF qy.

hnyrf bVf hY koeI dIvf bfl rwKIN.

icxy kµDW ’c ijhny mwsUm qyr,y Esy duSt dI AlK mukwaux c`ilAW [

afm sfDfrn bMdy nfloN tuwt ky ‘kwlHf rih jfeyNgf,

Auh jd vI mukqI dyx df vr dyvy

d`sI dwqw qUµ jwc ShIdIAW, d`isAw vYrI ƒ ikvyN llkwrnw hY [

bhuqf hI qUM inrBr rihnY tI[vI jF aKLbfrF qy.

qF qUM ijLMdgI ijAUx df svfl rwKIN.

BwuKx Bfxy kfPilaF qoN ikwdF jfn bcfvyNgf

mYN prq afvFgf sUhI svyr lY ky,

qyry mihlIN phuMc gey jy, qurdy qurdy qfrF qy.

qd qk hwQ afpxy imsLfl rwKIN.

awK bcf ky lMG jFdf eyN, corI eys cursqy ‘coN,

rul nf jfvI bgilaF jF morF nfl

dIn duKI mzlUmW dI bWh PVnI, Jµfw Drm dw AsIN Julwaux c`ly [

pVHdf ikAuN nhIN kol Klo ky, iliKaY jo dIvfrF qy.

rfh afpy bxngy qUM vwKrI cfl rwKI.

A`j kihr dy Sihr srhµd vwlI, nwl ie`t dy ie`t KVkwaux c`ly [

awQrU-awQrU KyqI hux qF, bMd msLInF sihkdIaF,

gurduafiraF, mMdrF qy BIVF ‘coN gfieb hY,

s`cy pwqSwh qUµ hI sbk id`qw, sihxw zulm nw vYrI vµgwrnw hY [

dysL myry dI DVkx awj kwlH inrBr hY bfjLfrF qy.

swc aMdroN imlygf qUM AuhdI Bfl rwKI.

h`QIN vwr Gr bwr srbµs swrw, krzw pµQ dw isroN auqwrnw hY [

surKL AunfBI nyqr qyry, bx gey nIm gulfbI ny,

msLIn nfl msLIn nf bx jfvIN ikqy,

AuNglI AuTdI nf hux qyrI, huMdy awiqafcfrF qy.

kuJ hOky hMJU kuJ XfdF sMBfl rwKIN.

qUM vI qF msLgUly kIqy, hwQ bMnH arjL gujLfridaF,

iBRsLt injLfm iKlfPL lVnf hY asIN,

rfqo rfq nhIN ieh phuMcy, qrilaF qoN hiQafrF qy.

hONslf bulMd rwKIN isdk dI Zfl rwKIN.

kPn bµnH ky isrW qy Awp h`QIN, krzw pµQ dw isroN auqwrnw hY [ --ciVHAw Drm dy Xu`D dw cwE dwqw, jwnW Drm qoN Gol Gumwaux c`ly[ purzw purzw ny sUrmy k`t mrdy, h`s ky AsIN ShIdIAW pwaux c`ly [

---s`cy pwqSwh qyirAW sUirAW ny, AxK Awn ƒ hor iSµgwr id`qw [ lwh ky g`dI qoN BUqry zwlmW ƒ, isµGW mOq dy Gwt auqwr id`qw [ d`sI dIn qy duKI qoN vwr ijµdVI, is`KI Swn ƒ hor inKwr id`qw [ folH folH ky sUirAW KUn Awpxw, dyS kOm dw mihl auswr id`qw [ d`sy qyry ShIdW dI Amr gwQw, doKI duSt nUUµ ikvyNN sµGwrnw hY [ Aµg Aµg ktvw ky bdn Awpxw, krzw pµQ dw isroN auqwrnw hY [ ---dwqw dyK qUµ qyry A`j dws bµdy, ruqvw kI ShIdI dw pw ilAw hY [ A`KW k`FIAW h`Q qy pYr vFy, jµbUrW nwl vI mws quVvw ilAw hY [ nµnHw pu`q hY god ’c kql kIqw, auhdw kwljw mUµh ƒ lw ilAw hY [ A`KW swhmxy iek qoN iek sUrw, isµG s`q sO kql krvw ilAw hY [ qu`C Byt ShIdI dI eyh dwqw, ijs qy is`KI ny mihl auswrnw hY [ Ajy hor vI l`KW hI sUirAW ny, krzw pµQ dw isroN auqwrnw hY [

kOmFqrI Xog idvs mulK rfj ‘bjfj’

21 jUn nUM ivwc mYdfn idwlI, sB hoey iekwTy buVy vI jvfn hox leI, afvx nwTy kyjrIvfl qy pfrtI vrkr Xogf krn sI afey pYNqI sO qoN vwD lok jogf krdy tI[vI[ qy idKfey nvyN buVy bury Psgy keI jogf krdy iswDy nf hox gozy lwgy ihwlx keIaF AuWTx kdy bihx keIaF mFh bfdI keIaF mfPk kOx smJfey bfbf rfm dyv qy modI rlgy hr koeI afKI jfey

Xogf krdy idwlI, pYx lwgI vrKf msF Gr afey afkV igaf buVf iewk ‘pRymI’ pqnI nwpI jfey ishqmMd hox leI sdf ksrq Xog apxfAu mfVf kMm nsLf vrqfxf ies qoN ijMd bcfAu PAGE 33


The Patrika

PAGE 34



Friday, June 26th, 2015

hfV (imQn) sMkRFqI

50655075

joiqS, Eqy  Eqy 604-832-7859 kro





1



myK- ishq TIk rhy. afriQk lfB hovy. acwl jfiedfd bfry JgVy AulJx. iesqrI pwK qoN lfB. kfrobfr ivwc qbdIlI. jUn 19, 20, 29, 30; julfeI 8, 9 asLuwB hn.

You will be busy with either a lot of running around or matters of communication to deal with, even both. It will be interesting, stimulating and likely very enjoyable. Out of the ordinary social opportunities may present themselves as well. Don’t stop and think, just go with the flow. At the same time, responsibilities can increase.

Money can be easy come, easy go this week so before you optimistically spend, be sure you will maintain interest in what you want to buy. You might also suddenly find something that is just what you have been wanting for the home or a family member. You could become aware what should be given priority in the future.

The forward movement with matters you have recently started to experience should speed up somewhat this week. Before you go agreeing to anything, get all the relevant information, otherwise you might be taking on something much greater than you imagine. Pleasant, out of the ordinary situations with friends can arise.

There can be someone feverishly working behind the scenes to improve matters for themselves. What they won’t bargain on is your ability to tune into situations and get a sense of something not being quite right. You will likely need to fight for your rights in some way, especially if they are attempting to increase your responsibilities

It will be hard to concentrate this week, as there will be much to encourage you to enjoy yourself. Unexpected opportunities to do just that can arise. This will likely happen through friends or a group of people. New connections can be established. Getting slack with regular jobs can then see them get to an unmanageable point.

You can get a lot of pleasure through at last getting things under control or seeing that you are moving forward. The more relaxed you can be about this the better. Someone you least expect can help you out. You may see a side of them you didn’t know existed. You can also better recognise someone who won’t help themself.

Be sure about the things you consider important because you could agreement from somebody else when you expected more of a problem. Much has to do with your ability to point out benefits in the future. They could be impressed with the facts you present. Something could reach a head at home or with a family member.

Your commitments, however enjoyable they might be could be overwhelming your ability to find enough time for pleasure. Suddenly becoming aware of ways to streamline things can arise. Embracing technology more can be part of it. Somebody else will have the ideas. You just have to be willing to listen to them.

Luck can come in strange ways that will be connected to other people. Keep your focus on what you want in the long term, as well as the belief that it is possible. There can be others who will unsettle matters if at all possible. They will work on making you feel guilty or sorry for them. You don’t have to apologise for what you want.

The Full Moon this week occurs in your own sign and this can complete something for you or encourage you to think about what you want to fulfil in life. Don’t be doubtful or guilty about making decisions that suit your needs rather than any pressure someone else applies. Your ideas could actually benefit them as well.

You will be able to sense that there is something building up but what it is will have mystery attached to it. Meanwhile you should take up any opportunity to engage with others. This will likely happen on the spur of the moment or it will bring you into contact with some new and interesting people with plenty of ideas.

You should set out to get things in order, particularly at home, this week. It will give you much pleasure, even though you may not feel that motivated to get on with it initially. Be careful you are not distracted by friends or the needs of a group of people. If you have not been getting enough rest of late, you should catch up on it.

  ibRK- ishq TIk rhy. Dn-lfB ho ky hwQoN inkly. inwjI lokF nfl ivgfV. sMqfn-pwK qoN icMqf. kfrobfr ivwc ivgfV. jUn 21, 22, 23; julfeI 1, 2, 10, 11 asLuwB hn.

3



imQun- rkq-ipwq-ivkfr, afriQk sMkt kfrn prysLfnI. bMDU-ksLt, iesqrI-ksLt. kfrobfr TIk. jUn 16, 24, 25, 26; julfeI 3, 4, 12, 13 asLuwB hn.

4



krk-pyt ivc KrfbI. dusLmx mjLbUq, bMDU ksLt, lukvIN icMqf. afmdn nfloN Krc ijLafdf hovy. jUn 17, 18, 27, 28; julfeI 5, 6, 7, 14, 15 asLuwB hn.

5



isMG- vfXU-rog kfrx prysLfnI hovy. kfrobfr ivwc qrwkI. mhIny dy aKIr ivwc afmdn nfloN Krc ijLafdf hovy. jUn 19, 20, 29, 30; julfeI 8, 9 asLuwB hn.

6



kMinaf- Xfqrf ivc ksLt, awg aqy pfxI qoN zr. sMqfn-pwK qoN icMqf. iesqrI-ksLt. kfrobfr ivc qbdIlI nfl lfB. jUn 21, 22, 23; julfeI 1, 2, 10, 11 asLuwB hn.

7r  qulf- ishq TIk rhy. dusLmx kmjLor. kfrobfr ivwc rukfvt . jLfiedfd-bfry JgVy. dusLmx qoN sfvDfn. jUn 16, 24, 25, 26; julfeI 3, 4, 12, 13 asLuwB hn.

8



ibRsick- cmVI-rog aqy ipwq-ivkfr hovy. acfnk BfrI Krc af pvy. iesqrI-pwK sLuwB. kfrobfr ivc ivsLysL hfnI aqy rwdobdl. jUn 17, 18, 27, 28; julfeI 5, 6, 7, 14, 15 asLuwB hn.

9



Dn- mn prysLfn rhy. GrylU JgVy Aujfgr hox. asLuwB smfcfr, kfrobfr ivwc rukfvt. mhIny dy aKIr ivwc PLjLUl Krc hox. jUn 19, 20, 29, 30; julfeI 8, 9 asLuwB hn.

10  mkr- pyt ivc KrfbI. inwjI-jn ksLt, sMqfn-pwK sLuwB. gupq icMqf. afmdn nfloN Krc ijLafdf. jUn 21, 22, 23; julfeI 1, 2, 10, 11 asLuwB hn.

11  kuMB- sLnI-mMgl df idRsLtI sMbMD Krfb hY. isr aqy nyqrF ivwc ksLt. Dn-lfB ho ky hfnI df zr. cMgy lokF nfl myl hovy. hvfeI hfdsy qoN sfvDfn. mhIny dy aKIr ivwc afmdn nfloN Krc ijLafdf. jUn 16, 24, 25, 26; julfeI 3, 4, 12, 13 asLuwB hn.

12



mIn- cot-BY, Dn lfB hovy. bMDU-swuK, sMqfn df ksLt, dusLmx mjLbUq, iesqrI-pwK qoN icMqf, rfj pwK qoN BY. jUn 17, 18, 27, 28; julfeI 5, 6, 7, 14, 15 asLuwB hn.

PAGE 34


Friday, June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE 35

PAGE 35


PAGE 36

The Patrika 

Friday, June 26th, 2015

jwrj mYkI lwiebRyrI ivc iSAro SwierI

fYltw. (ib`kr isMG Kosw) hr mhIny juVn vwlI jwrj mYkI lwiebRyrI fYltw ivc pMjwbI swihq nUM smrpq mnweI jWdI kwiv-Swm dw AwXojn, jUn 2015 dy qIjy mMglvwr nUM, mohn ig`l qy jrnYl isMG syKw dy audm nwl kIqw igAw[ mohn ig`l ny ies pRogrwm nUM lMmy smyN qoN jwrI r`Kx leI, fYltw lwiebRyrI, lokl pMjwbI swihqk sMsQwvW, sihXogI lyKkW qy swihq nwl ipAwr krn vwly sroiqAW dw ivSyS DMnvwd kIqw[ iPr auhnW A`j dy SwierW, mwfrn kYnyfIAn bolIAW nwl AwpxI pCwx bxwaux vwly hws ivAMg kvI drSn sMGw Aqy pMjwb qoN kYnyfw PyrI ‘qy Awey gIqkwr Almsq dysrpurI, ijnHW dy gIqW nUM 100 qoN v`D gwiekW qy giekwvW ny Awpxy bol id`qy hn, bwry sMKyp jwxkwrI id`qI[ sB qoN pihlW jrnYl isMG syKw ny drSn isMG sMGw dy swihqk sPr dw izkr kridAW aus nUM hws ivAMg lyKk gurnwm isMG qIr dy ipMf kot suKIAw dy guAWFI ipMf Fu`fI dw vsnIk hY[ ies kwiv mihPl mwnx ipRQIpwl isMG sohI ,hirMdr kOr sohI, bKiSMdr, nC`qr isMG brwV, ikRsn Bnot, ieMdrjIq isMG DwmI, gurdrSn bwdl, gurcrn t`lyvwlIAw, su`cw isMG klyr, rwijMdr isMG pMDyr, ib`kr isMG Kosw, jIvn rwmpurI, AmrjIq kOr SWq, ruipMdr rUpI, divMdr jOhl AglI kwiv Swm, ijhVI 21 julweI nUM hox jw rhI hY, ijs ivc do ZzlgoAW, gurdrSn bwdl qy kivMdr cWd nUM sroiqAW dy rU b rU kIqw jwvygw[

PAGE 36


The Patrika

Friday, June 26th, 2015

PAGE 37



modI rfj ivc vI BfeI BqIjfvfd lIzrisLp leI afpxf aks dfgI krfAux vflf sfbq ho irhf hY. ijs arux jyqlI ny ikRkt dy iBRsLtfcfr vfly kFz bfry jFc dI agvfeI kIqI aqy lilq modI nUM dosLI Tihrfieaf sI, Euho jyqlI Esy lilq modI dI mdd krn vflI susLmf svrfj dy bcfa ivwc bolI jf irhf hY. Aus df afpxf ienPo r smY N t ivBfg ijs dos LI lilq modI dy iKlfPL kfrvfeI krn dy ibafn dyNdf hY susLmf svrfj ny Esy BfrqI BgOVy dI mdd kIqI hY. iewk qrHF nfl dysL dI iewk eyjMsI dy Ault BgOVy bMdy dI mdd df gunfh ivdysL mMqrI susLmf svrfj ny ies krky kIqf ik lilq modI ny susLmf svrfj dy pqI svrfj kOsLl nUM ipCly bfeI sflF qoN afpxI kfnUMnI jMg vfsqy vkIl rwiKaf hoieaf sI qy motIaF PIsF Aus dI jyb ivwc pf irhf sI. susLmf svrfj dI DI ieh sfrf kuJ eynf glq hY ik bMsurI vI Esy BfrqI smJOqy df ies dy pwK ivwc bolxf vI Bfjpf pwK pysL krn vflI vkIlF dI tIm ipCly iewk hPLqy ny ijhVy Aubfly ies dysL dI rfjnIqI nUM idwqy hn, AunHF ivwc pRmwuK qF ikRkt dI afeI[ pI[ aYWl[ lVI ivwc motf mFjf mfr ky ivdysL iKsk gey lilq modI df mfmlf sI, ijs ivwc BfrqI ivdysL mMqrI sLusLmf sB qoN pihlF iGr geI sI. iPr rfjsQfn dI mwuK mMqrI vsuMDrf rfjy df nFa ies ivwc juV igaf. dovF ny lilq modI dI byasUlI mdd kIqI sI. ies qoN aglI gwl ieh ik pRDfn mMqrI nirMdr modI muV-muV kih irhf hY ik Aus dI srkfr ivwc BfeI-BqIjfvfd nhIN, ienHF do bIbIaF vloN ieh vI kIqf igaf. vsuMDrf rfjy df pwuqr dusLXMq pihlF pfrlImYNt mYNbr bxfAuxf vI BfeI BqIjfvfd hI sI, pr hux lilq modI qoN motI rkm Aus pwuqr ny leI sfbq huMdI hY qy Aus dI mF mwuK mMqrI ny lilq modI dI isPfrsL kIqI hY.

ivc sLfml sI. susLmf svrfj ny ieh gunfh lilq modI vfsqy nhIN, pirvfrvfd dI isafsI irvfieq AuWqy cwldy hoey afpxy pqI aqy afpxI DI bMsurI dy kfrobfrI ihwqF vfsqy kIqf sI qy sfrI srkfr qoN ies df Ehlf rwKdI rhI sI. hux iewk nvF mwudf AuWT ipaf hY qy Auh vI nf isrPL susLmf svrfj nfl sbMDq hY, sgoN iewk vfrI iPr Aus dy pqI svrfj kONsLl qy DI bMsurI svrfj df nFa ies ivwc ilaf igaf hY. ieh mwudf Bfjpf dI srkfr vfly mwD pRdysL nfl juVdf hY. EQy Bfjpf mwuK mMqrI isLvrfj isMG cOhfn iewk qrHF nfl bIbI susLmf svrfj dy kfPLI nyVy igixaf jFdf hY. isLvrfj isMG cOhfn dI rfj srkfr dy iKlfPL iewk qoN iek cVHdy skYNzlF dy kys afey idn dysL dI suprIm kort ivwc jFdy rihMdy hn. suprIm kort ivwc pYrvI leI hr koeI rfj srkfr afpxy vkIlF dI inXukqI krdI hY, ijhVy idwlI ivwc rihMdy aqy iksy vI mOky hfjLrI

Brdy hn qy ies kMm leI AunHF nUM motIaF PIsF imldIaF hn. nfl dI nfl Auh afpxI vkflq vI krdy rihMdy hn. mwD pRdysL df mwuK mMqrI isLvrfj isMG cOhfn ikAuNik ivdysL mMqrI susLmf svrfj dy nfl-nfl bhuq cMgy rfjsI nyV vflf ikhf jFdf hY, Aus ny afpxI srkfr dy suprIm kort vfly vkIlF dI tIm ivwc susLmf svrfj dy pqI svrfj kOsLl qy Esy DI bMsurI nUM inXukq kr idwqf. Bfjpf dI sPLfeI hY ik ies qrHF dIaF tImF ivwc kFgrs dy kipl iswbl aqy pI[icdMbrm vI vkIl inXukq huMdy rhy hn aqy ies krky kuJ glq nhI hoieaf. ies dlIl ivwc swicafeI ieh hY ik Auh eydF dy vkIl EdoN bxdy sn, jdoN mMqrI NnhIN sI huMdy qy dlIl qd iPt bYTdI hY, jo Bfjpf koeI ieh imsfl dyvy ik Plfxy kFgrsI mMqrI dy Gr df Plfxf jIa PlfxI srkfr df vkIl sI. ijs gwl nUM ies dlIl nfl

tfldy hn, Aus df aiVwkf ieh vI hY ik mwD pRdysL dI srkfr ny jdoN susLmf svrfj dy pqI qy DI nUM inXukq kIqf sI qF nfl KjLfnf mMqrI arux jyqlI dI DI sonIaf jyqlI nUM vI ieho inXukqI dy idwqI sI. EdoN arux jyqlI nUM ies ivwc kuJ mfVf sLfied nf lwgf hovy, qy sLfied ieh kMm isLvrfj cOhfn nUM kih ky vI krvfieaf hovy, pr jdoN lilq modI df rolf pY igaf qF arux jyqlI dI DI ny afpxf nFa vfps lY ilaf hY. susLmf svrfj hovy jF vsuMDrf rfjy qy jF iPr afpxI DI dI mwD pRdysL qoN inXukqI krvf ky ienkfr krn vflf jyqlI pirvfr, ieh sfry jxy Aus nirMdr modI dy sfQI hn, ijhVf ieh kihMdf hY ik Aus dy rfj ivwc ikqy BfeI-BqIjfvfd nhIN ho irhf. jy ajy vI nirMdr modI ieho rwt lfeI jfvy qF Aus nUM BfeI-BqIjfvfd huMdf ivKf vI kOx skdf hY?

PAGE 37


The Patrika

PAGE 38

rfjnIkq pfrtIaF nUM lY ky krvfieaf igaf ‘Pys bwuk srvy’

20000 byGry kYnyzIanF nUM 2018 ‘c imlygI Cwq Etfvf; dysL pwDr ‘qy lgBg 21 kimAUintIjL vloN iekwTy ho ky dysL dy 20,000 byGr lokF leI sfl 2018 qwk isr ‘qy CWq df ieMqjLfm kIqy jfx dI Xojnf bxfeI jf rhI hY. Cy sUibaF dy sLihrF ivwcoN vlMtIarF nUM sLfiml kIqf jf irhf hY, ijnHF vwloN sQfnk pwDr ‘qy byGr lokF dI jfxkfrI pRfpq krn leI iewk srvy kIqf jfvygf. ies srvy qoN bfad hI iewk PYslf ilaf jf skygf ik AunHF nuM ikMny Gr aqy hYlQ kyar suivDfvF AuplwbD krvfAux dI loV hY. ijs nfl loVvMdF nuM sQfeI iTkfxy muhweIaf krvfey jf skxgy.

ies kYNpyn nUM kYnyzIan alfieMs tU aYNz homlYsnYWs vwloN inrdyisLq kIqf jf irhf hY. ieh pRogrfm iewk amrIkI pRogrfm nUM vyK ky hI sLurU kIqf igaf hY, ijs ivc cfr sflF dy ivwc ivwc lgpg 10,000 lokF leI sQfeI Cwq df ieMqjLfm kIqf igaf hY. kY n y z f ivw c hr sfl by G r hox df duwK Bogx vfly lgBg 235,000 lokF ivcoN lgpg 33,000 aijhy hn, ijnHF kol afpxf koeI vI iTkfxf nhIN hY aqy Auh iewk QF qoN dUjI QF Btkdy rihMdy hn. aijhy hflfqF ivwc ienHF byGr lokF dI ishq ‘qy vI burf pRBfv pYNdf hY.

XOn sLosLx ‘qy kYnyzf dy jrnYl vloN idwqy ibafn dI hfrpr vwloN inMidaF Etfvf: kYnyzIan imltrI dy AuWc pdF ‘qy mihlf aiDkfrIaF vwloN afpxy nfl hox vfly XOn sLosx iKlfPL cuwkI geI afvfjL qoN bfad ieh mwudf vwzy pwDr ‘qy sfhmxy afieaf hY. ijs qoN bfad iehnF mfmilaF ivc jFc krn aqy iehnF df inptfrf krn leI iewk mihlf AuWc aiDkfrI nUM inXukq kIqy jfx dI mMg vI cuwkI geI sI. buwDvfr nUM ieh muwdf iek vfr iPr grmf igaf, jdoN bIqy bwuDvfr nUM izPYNs stfPL dy cIPL vwloN idwqy gey ibafn ivwc mrdF vwloN aOrqF nfl kIqy jfx vfly ies ivEhfr nUM iewk afm afdq vjoN pysL kIqf igaf. AunHF ikhf ik, “mrd iewk Kfs iksm nfl ijsmfnI rUp ivwc bwJy huMdy hn.” ijs qNoN Bfv ieh hY ik AunHF vwloN aOrqF nfl kIqI jfx vflI ieh hrfsmYNt jfiejL hY. pRsLn kfl dOrfn ilbrlF vwloN jYnrl tOm lOsn dy asqIPLy dI mMg kIqI geI, ijsdy jvfb ivwc pRDfn mMqrI stIPLn hfrpr ny dwisaf ik jYnrl lOsn df syvfkfl afAux

PAGE 38

Friday, June 26th, 2015



Etfvf: by s L w k hfly afAu x vflIaF PYzrl coxF leI iswDy rUp ivc pRcfr nhIN afrMiBaf igaf hY pr akqUbr ivwc hox vflIaF ienHF coxF bfry ikafs lwgxy huxy qoN sLurU ho gey hn. vwK-vwK sosLl sfeIts ‘qy srvy kIqy jf rhy hn, keI sfeIts ‘qy lokF dI rfey jfxI jf rhI hY, ijs dy afDfr ‘qy PYzrl coxF df iewk sMBfivq Kfkf iqafr krn dI koisLsL kIqI jf rhI hY. iek tI[vI[ cYnlF vwloN hfl hI ivwc iewk zftf jfrI kIqf igaf hY, jo Pysbwuk kYnyzf dy nF jfixaf jFdf hY. ies zfty ivwc dysL dIaF sfrIaF vwzIaF rfjnIqk pfrtIaF bfry ieh jfxkfrI idwqI geI hY ik pfrtIaF vwloN lgfqfr sosLl mIzIaf rfhIN votrF nUM afpxy vw l sihmq krvfAu x leI Xqn kIqy jf rhy hn.

aflok muKrjI vwloN torFto pulIs srivsIjL dy muKI vjoN asqIPy df aYlfn

PLysbuwk rfhIN hI hux vDyry torFto: torFto pulIs srivisjL afiKaf ik, ies borz dy pRDfn rfjnIqk srvy vI krvfey jf borz dy muKI aflok muKrjI vjoN imlIaF ijLMmyvfrIaF nUM rhy hn. ienHF srvyKxF dy afDfr ‘qy pRfpq hox vflf zftf sfPL sfPL kYnyzf vfsIaF dI iewCf aqy AunHF dI psMd bfry jfxkfrI idMdf hY. hfl dI GVI jfrI kIqf igaf zftf Pysbuwk XUjLrjL vwloN iqMn mhIinaF dy aMqrfl ivc iekwTI kIqI geI jfxkfrI dy afDfr ‘qy iqafr kIqf igaf hY.

ies zfty anusfr kYnyzIan ivakqIgq qOr ‘qy sB nfloN vDyry jsitn trUzo nUM pRBfvsLflI mMndy hn, sB qoN vwzI igxqI (37PLIsdI) lok trUzo dy PLysbwuk pyj nfl lgfqfr juVy hoey hn. ies ilhfjL ivwc PYzrl aYn[zI[pI[ lIzr tOm mlkyar 24 PLIsd nfl dUjy sQfn qy aqy kMjLrvyitv lIzr stIPLn PLysbuwk pfpulYirtI dy ilhfjL hfrpr 20 PLIsdI nfl qIjy nfl ku J pfrtIjL lgfqfr sQfn ‘qy rhy hn. aglIaF sPF ‘qy idKfeI dy rhIaF hn, jdik dUjIaF iesdy nfl hI pU r I pfrtI keI pfrtIaF ny afpxy afpxy vjoN lokF dI rfey jfxI geI, ihsfb nfl afpxf mhwqv ijs ivwc lokF dI pihlI bxfieaf hoieaf hY. PLysbwuk psMd kMjLrvyitv pfrtI bxky kYnyzf dI pbilk pfilsI dy sfhmxy afeI hY. lokF vwlo pRmwuK kYivn cfn ny ies bfry kMjLrvyitv pfrtIaF vloN jfxkfrI idMidaF afiKaf ik kIqIaF geIaf kfrgujLfrIaF dysL dIaF iqMny vwwzIaF pfrtIaF bfry afpxI rfey vI idwqI geI leI ieh iewk KusLKbrI hI hY. hY aqy ies srvyKx ivc bfkI PLysbuwk iewk aijhI jgHf hY, dovyN vwzIaf pfrtIaF dI qulnf ijwQy hr kYnyzIan vwloN rojLfnf ivwc kMnjLrvyitv pfrtI sB pwDr ‘qy afpxf smF bIqfieaf nfloN vDyry pRBfvsLflI bxky jFdf hY . iehI kfrn hY ik sfhmxy afeI hY.

vflIaF grmIaF ivwc Kqm hox vflf hY aqy AunHF dI QF ‘qy ijs aiDkfrI vwloN ieh ahudf ilaf jfvygf, Aus dI cox vI kIqI jf cwukI hY. AunHF ieh vI ikhf ik, “jnrl vwloN iewQy idwqf igaf ibafn ibnF sLwk apmfnjnk aqy axAuicq hY, ies nUM iksy hvfeI sPLr: kYnyzf srkfr ny vI hflq svIkfr nhI kIqf pgVI bfry hukm vfps ilaf jf skdf, ies leI AunHF vwloN qurMq afpxy khy leI muafPI aiqvfdI kfrvfeIaF Auqy idwqI geI sI. vrlz iswK vI mMgI geI hY.” sKLqI leI kYnyzf srkfr ny afrgynfeIjysLn dy pRDfn b I q y m M g l v f r n U M i e w k sI-51 aDIn pfs kIqy nvyN zf[aMimRqpfl isMG sLyrigwl ny kfnUMn ivwcoN hvfeI sPLr dOrfn ies bfry 12 jUn nUM hI pRDfn ieMtrivAu dOrfn idwqy afpxy iswK XfqrIaF dI pgVI jFc mMqrI nUM ilKy pwqr ivwc icMqf ibafn qoN bfad jYnrl lOsn vflI md vfps lY leI. ieh vwloN qurMq iewk pRYs imlxI swdI kfnUMn lfgU hox mgroN ies muwdy pRgtf ky hukm lfgU nf krn geI aqy AnHF afiKaf ik AunHF ‘qy dysL Br ivwc kfPLI rOlf pY leI ikhf sI pr sLfied srkfr vwloN idwqf igaf ibafn glq igaf sI. trFsport mMqrI ies df pRqIkrm jfxnf cfhuMdI arQF ivc sfhmxy afieaf lIjLf rYq ny aYlfn kIqf ik hovy? mfmly nUM lY ky bhuhY. “mYN iksy vI hflq ivwc kYnyzf ivc hvfeI sPLr leI swiBafcfr mMqrI itm AuWpl AunHF aiDkfrIaF df pwK nhIN iswKF dI pgVI dI jFc nhIN dI vI cuPyirEN nukqfcInI hox pUrdf, ijnHF vwloN afpxIaF kIqI jfey g I. Au n H F spw s L t lwgI sI. pgVIDfrI XfqrI jFc sih-mihlf aiDkfrIaF nwl kIqf ik iewk idn bfad hI kfrn aOK mihsUs kr rhy sn. bdslUkI kIqI jFdI hY aqy ieh hukm vfps lY ilaf hY. mYN AunHF dy aijhy iksy vI kMm cox vrHf hox kfrn hfrpr PYslf vfps lYx dy hukm dy nUM jfiejL nhIN mMndf.” pr srkfr hr kdm PUk PUk ky nfl hI ies msly Auqy cuwp DfrI bYTy pgVIDfrI mMqrI itm bwuDvfr nUM keI aYm[pIjL vwloN rwK rhI hY. ieh mu a fPI svIkfrI nhIN kYnyzf dy dysI mIzIaf vwloN AuWpl ny vI pRYs ibafn jfrI ies bfry vwzI crcf CyV krn ivc iZwl nhIN kIqI. geI.

vwloN ieh aYlfn kIqf igaf hY ik agsq mhIny dI pihlI qrIk nUM Auh afpxy ies ahudy qoN asqIPf dy dyxgy. vIrvfr nUM hoeI torFto pulIs srivsIjL borz dI mIitMg dI sLurUafq smyN sRI muKrjI vwlo ieh aYlfn kIqf igaf sI. AunHF afiKaf ik, “hux smF af igaf hY ik awgy viDaf jfvy. mYN ies ijLMmyvfr nUM inBfAux leI keI aijhy pRojYktF nUM awgy pfieaf hY, ijnHF nUM krn leI mYnUM afpxf pUrf smF aqy pUrf iDafn lgfAux dI loV hY. hux smF af igaf hY ik mYN afpxf iDafn kuJ hor mhwqvpUrn kMmF ‘qy vI kydirq krF aqy AunHF aDUry pey pRojYktF nUM vI pUrf krF.” AunHF ies ahudy ‘qy rihMidaF afpxIaF ijLMmyvfrIaf nUM pUrI insLTf nfl inBfieaf hY. AunHF

inBfAux ivwc AunHF nUM bhuq hI mfx aqy KusLI imlI hY. mYN afpxy ‘qy ivsLvfs krn leI to r Fto sL i hr vfsIaF aqy EtfrIE sUby df qihidloN DMnvfdI hF.”

sRI muKrjI ipCly ds sflF qoN ies ijLMmyvfrI nUM inBfAuNdy af rhy hn aqy ies dOrfn afeIaf qbdIlIaf nUM kyNdr ivwc rwKdy hoey hux AunHF ieh PYslf ilaf hY. AunHF afiKaf ik smyN anusfr bhuq sfry bdlfv afey hn, ds sfl pihlF ienHF ijLMmyvfrIaF nuM inBfAu x f bhu q alw g gw l sI. ipCly ds sflF ivwc mYN borz nfl rl ky kuJ bhuq hI mhwqvpUrn aqy sB qoN vwD musLikl cuxOqIaF nUM hwl kIqf hY. borz vwloN iekwT dy rUp ivwc AunHF cuxOqIaF nUM bfKUbI hwl kIqf igaf hY aqy AunHF qoN mYnUM kuJ iswKx nuM vI imilaf hY.

knjLrvyitv sYnytr kOks ‘coN bfhr Etfvf: iewk ivvfdgRsq kMjLrvitc sYnytr nUM pfrtI kOks ivwcoN kwZ idwqf igaf hY. aijhf PYslf ies sYnytr bfry mIzIaf ivwc afeI iewk Kbr qoN bfad ilaf igaf hY, ijs ivwc ies sYnytr vwloN iewk 16 sfl dI lVkI nfl srIrk sMbMD rwKx dI gwl khI geI hY. pRDfn mMqrI dPqr dy iewk aiDkfrI ny ies mfmly dI jfxkfrI idM i daF ikhf ik sYnytr zOn myryizwQ hux tOrI kOks dy mYNbr nhIN hn. iewk tI[vI[ cYnl vwloN ieh dfavf kIqf jf irhf hY ik ies lVkI vwlNo ieh sUcnf idwqI geI hY ik jdoN sYntr vwloN Aus nfl AudoN qoN sMbMD bxfey jFdy rhy hn, jdoN AusdI Aumr hfly 16 sfl dI hI sI. hux ies lVkI dI Aumr 18 sfl dwsI geI hY. ies lVkI vwloN myryizwQ vloN ies nfl kIqI geI afnlfeIn cYt dIaF qsvIrF vI jfrI kIqIaF geIaF hn. ijs qoN ieh sfPL jfihr huMdf hY ik lVkI dy 18 sfl dI hox qoN

pihlF qoN hI sYnytr vwloN ies nfl srIrk sbMD bxfey gey sn. ies lVkI vwlNo ieh vI dwisaf igaf hY ik 18 sfl dI Aumr ivwc jdoN ienHF donF df bRykap hoieaf, Aus smyN vI bRykap qoN pihlf AunHF donF ivwc sbMD bxy sn. myryizwQ nUM pRDfn mMqrI stIPn hfrpr vloN sMn 2010 ivwc inXukq kIqf igaf sI. ies KLbr dy sfhmxy afAux qoN bfad iewk lMmf smF myryizwQ vwloN ies gwl df koeI jvfb nhIN idwqf igaf sI. ies mfmly ivwc myryizwQ dy dosLI iswD hox qoN bfad Aus nUM kOks ivcoN kwZ idwqf igaf hY. ijLkrXog hY ik myryizwQ ‘qy Aus dy stfPL mYNbrF vwloN vI gLLlq sLbdfvlI vrqx, XOn sosLx krn aqy mjLfk AuzfAux dy dosL lgfey gey sn. ies dy nfl hI Aus AuWqy PrvrI mhIny qoN lY ky hux qwk vrkplys asYWsmYNt dI jFc vI cwl rhI hY.


Friday, June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE 39

PAGE 39


PAGE 40

The Patrika 

Friday, June 26th, 2015

pMjfbI lyKk mMc dI aglI mIitMg 12 julfeI nMU

pMjfbI lyKk mMc dI mfisk iekwqrqf 14 jUn nUM inAUtn lfiebRyr srHI ivKy hoeI ijs df sMcfln surjIq klsI, jsbIr mfn aqy gurcrn twlyvflIaf ny kIqf. Èbd-joVfˆ dI shI vrqoˆ aqy shI Aucfrx vwl Kfs iDafn idwqy jfx dI loV qy Ëor idwqf igaf. rcnfvfˆ dy dOr ivc sB qoˆ pihlfˆ gurdrÈn bfdl ny afpxI arUË bfry CpI pusqk df hvflf idMidafˆ pYrIˆ “r” dI Qfˆ pUrf “r” pfAux dI dlIl idwqI aqy iek ÊËl pyÈ kIqI; rfjvMq bfgVI ny “iKËfvfˆ jfx qoˆ munkr” ÊËl pVHI.  ies qoˆ bfad jsbIr mfn ny mOjUdf smfijk ivÈy dI khfxI “Bfr” pVHI. ruipMdr rUpI KYrf ny PfdrË-zy bfry gIq, aqy surjIq klsI ny Dfrmk adfirafˆ ivc awj kwl vfpr rhIafˆ Gtnfvfˆ bfry kivqf “idAu jvfb!” pVHI.  dlvIr kOr ibMdU ny afpxI vfrqk pusqk “svY-sMsfr” mMc nUM Byˆt kIqI. hrdm isMG mfn qy ikRÈn Bnot ny ÊËlfˆ, aqy amrjIq Èfˆq, jws mlkIq qy ieMdrjIq DfmI ny kivqfvfˆ pyÈ kIqIafˆ. mihmfn lyKk krnjIq isMG ny afpxIafˆ ÊËlfˆ nUM qrMnm ivc pyÈ kIqf. aglI imitMg 12 julfeI nUM hox dI sUcnf idwqI. 

PAGE 40


The Patrika

Friday, June 26th, 2015

PAGE 41



«ÏȪ Ùº’ ¡È∞Ù’≈ Á∆ Óª ¡ıÏ≈ª ”⁄ ¿∞√ Á∆¡ª Â√Ú∆ª ¤Í‰ ”Â∂ ÷πÙ∆ ¡Â∂ Ó≈‰ È≈Ò ÎπÒ º ∆ È≈ √Ó≈¿∞∫Á∆ ‘ØÚ∂ Í ¡È∞Ù’≈ Á≈ Ó≥ȉÀ «’ «√Â≈«¡ª Ò¬∆ ˜»∆ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÁÙ’ª Ò¬∆ «¬’ ‘º√ ¡Â∂ Ïπfi≈ ω∂ «‘‰Õ ‘∞‰∂ «‹‘∂ “Í∆.’∂.”, “¡ÀµÈ. ¡Àµ⁄.-A@” ¡Â∂ “«ÁÒ ËÛ’È∂ ÁØ” Ú◊∆¡ª √ÎÒ «¯ÒÓª È≈Ò ÷πÁ ˘ «¬’ ÌØ√∂Ó≥Á ¡Á≈’≈≈ «√ºË ’ ⁄πº’∆ BG √≈Ò≈ «¬√ √π≥Á∆ ¡È∞√≈, ““¡º‹’Ò ’Ò≈’≈ ÒØÛ ÂØ∫ ÚË∂∂ ¡À’√Íؘ‚ ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ Ú∆ ÓÀ∫ ¡ıÏ≈ ÷ØÒ∑Á∆ ‘ª ª ¿∞√ ”⁄ ÓÀ˘ ¡≈͉∆ Â√Ú∆ Ș ¡≈¿∞∫Á∆ ‘À, ‘Ø«‚≥◊√ ”Â∂ Ú∆ ÓÀ∫ ‘ªÕ ÷πÁ ˘ ‘ ʪ Á∂÷‰≈ Íz∂Ù≈È ’ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ «ÏȪ Ùº’ Ó∂∆ Óª ¡º‹ Ú∆ ¡ıÏ≈ª ”⁄ Ó∂∆¡ª Â√Ú∆ª Á∂÷ ’∂ ÷πÙ ‘∞≥Á∆ ‘À Í Ó∂≈ ª «¬‘∆ Ó≥ȉÀ «’ √≈˘ ¡≈͉∂ ÁÙ’ª ÍzÂ∆ ’∞fi ‘ºÁ º’ ‘º√ ‹ª «¬’ Ïπfi≈ ω∂ «‘‰≈ ⁄≈‘∆ÁÀÕ ¡«‹‘≈ ‘؉ ”Â∂ «√Â≈«¡ª ˘ «¯ÒÓ∆ √’z∆È ”Â∂ Á∂÷‰ ”⁄ ÚË∂∂ Ó˜≈ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ”” ‘≈Òª«’ ¿∞√ Á∆ ‘∞‰∂ «‹‘∂ «Ò∆˜ «¯ÒÓ “ϪÏ∂ ÚÀµÒÚÀµ‡” È∂ Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ ⁄≥◊≈ «Ï˜ÈÀµ√ È‘∆∫ ’∆Â≈ Í ¿∞√ Á∆¡ª Òº◊Ì◊ √≈∆¡ª «¯ÒÓª ÏÛ∆¡ª «‘º ‡ ‘∆¡ª ‘ÈÕ ⁄≥◊∆¡ª «¯ÒÓª Á∆ ⁄؉ Á≈ ’zÀ«‚‡ ¿∞‘ ¡≈͉∂ «¬≥√«‡≥’‡ (√«‘‹ «ÏÂ∆) ˘ «Á≥Á∆ ‘ÀÕ ’«‘ √’Á∂ ‘ª «’ «¯ÒÓª Á∆ ⁄؉ ”⁄ ¿∞‘ ¡≈͉∂ «ÁÒ Á∆ √π‰Á∆ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∂ ¡È∞√≈, ““ØÒ ⁄π‰È Ú∂Ò∂ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ «ÁÒ Á∆ ◊ºÒ Ó≥ÈÁ∆ ‘ªÕ Ù∞»¡≈ Á∂ ’∞fi √≈Òª ”⁄ ¡≈Î ‘؉ Ú≈Ò∆¡ª «¯ÒÓª ”⁄Ø∫ ÓÀ∫ √Ì ÂØ∫ ⁄≥◊∆ «¯ÒÓ ‘∆ ⁄π‰Á∆ √∆Õ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ Ó∂∂ ÷≈Â∂ ”⁄ ÿº‡ «¯ÒÓª ‘È Í ‘∞‰ ÓÀ∫ «¯ÒÓ ⁄π‰È Ò¬∆ «Ï‘Â √«ÊÂ∆ ”⁄ ‘ªÕ ⁄≥◊∆ «’√Ó ˘ Ó∂  ∆¡ª «¯ÒÓª ·∆’ ‘∆¡ªÕ””

√ÍÀÙÒ ‘À È∆‹≈ Á≈ «’Á≈ : √ØÈÓ I ‹»È AIHE ˘ Óπ≥Ϭ∆ ”⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∆ √ØÈÓ ’Í» ‘∞‰∂ «‹‘∂ C@ √≈Ò Á∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∆ ¡≈¬∆’≈È Ó≥È∆ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ «¬‘ ÷»Ï√» ¡Á≈’≈≈ ÓÙ‘» ¡Á≈’≈ ¡«ÈÒ ’Í» Á∂ «Â≥È Ïº«⁄¡ª ”⁄Ø∫ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ ÓπÏ ≥ ¬∆ Ô»È∆Ú«√‡∆ ÂØ∫ ≈‹È∆Â’ «Ú«◊¡≈È ¡Â∂ ¡Ê Ù≈√Â ”⁄ ◊zÀ‹∞¬∂ÙÈ ’∆Â∆ ¿∞√ ÂØ∫ ¤Ø‡∆ ÌÀ‰ ∆¡≈ ’Í» «¯ÒÓ «ÈÓ≈Â∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ Á≈ Ì≈ ‘ÙÚËÈ ’Í» Ú∆ ¤∂Â∆ ‘∆ «¯ÒÓª ”⁄ ÏÂΩ ¡Á≈’≈ ¡≈͉∆ Í≈∆ Á∆ Ù∞»¡≈ ’È Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ’Ò≈’≈ ¡‹∞È «√≥ÿ ¡Â∂ ‰Ú∆ «√≥ÿ ¿∞√ Á∂ ’˜È ‘ÈÕ «‹Ê∂ ¡‹∞È ¡«ÈÒ ’Í» Á∂ Úº‚∂ Ì≈ ÏØÈ∆ ’Í» Á≈ Ï∂ ‡ ≈ ‘À , ¿∞ Ê ∂ ‘∆ ‰Ú∆ «√≥ ÿ √Ø È Ó Á∂ È≈È«È’¡ª ”⁄Ø∫ Ì≈ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ «ÁÒ⁄√Í ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ √’»Ò Á∂ «ÁȪ ”⁄ √ØÈÓ Óπ≥«‚¡ª ˘ ¡≈͉∂ Ì≈Úª Á≈ Ȫ ÒÀ ’∂ ‚≈¿∞∫Á∆ √∆Õ √≥‹∂ Ò∆Ò≈ Ì≥√≈Ò∆ Á∆ «¯ÒÓ “√ªÚ∆¡≈” È≈Ò «¯ÒÓ∆ √Î Á∆ Ù∞»¡≈ ’È Ú≈Ò∆ √ØÈÓ ¡º‹’Ò ¡≈͉∆ ¡◊Ò∆ «¯ÒÓ “È∆‹≈” «Ú⁄ Ï‘≈Á∆ Ò¬∆ “¡ÙØ’ ⁄º’” È≈Ò √ÈÓ≈«È Á∂Ù Á∆ √Ì ÂØ∫ ‹Ú≈È ’∞Û∆ È∆‹≈ ÌÈ؇

Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰ ˘ ÒÀ ’∂ ⁄⁄≈ ”⁄ ‘ÀÕ ¿∞√ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰ ˘ ÒÀ ’∂ ¿∞‘ ÷πÁ ’≈Î∆ ÷πÙ ‘ÀÕ ¿∞√ Á≈ ’«‘‰À, ““«’√∂ Ú∆ ’Ò≈’≈ Á∂ ’∆¡ ”⁄ «¬’ √Óª ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À, ‹ÁØ∫ ¿∞√ ˘ «¯ÒÓ ”⁄ ’ج∆ ÷≈√ ØÒ ’È Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ È∆‹≈ ÌÈ؇ Á∂ ‹∆ÚÈ ”Â∂ ω ‘∆ «¯ÒÓ Ú∆ «¬’ ¡«‹‘∆ ‘∆ «¯ÒÓ ‘ÀÕ «¬‘ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰≈ Ó∂∂ Ò¬∆ √ÈÓ≈È Ú≈Ò∆ ◊º Ò ‘À Õ ”” «˜’ÔØ◊ ‘À «’ È∆‹≈ ÌÈØ ‡ ÍÀ È ¡À µ Ó Á∆ ÎÒ≈¬∆‡-GC Á∆ ¬∂¡ ‘Ø√‡Àµ√ √∆, «‹√ È∂ E √Â≥Ï AIHF ˘ ¡ºÂÚ≈Á∆¡ª ÂØ∫ ‹‘≈˜ Á∂ Óπ√≈«Îª ˘ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡≈͉∆ ‹≈È Ú≈ «ÁºÂ∆ √∆Õ ¿∞Ȫ∑ ˘ ÓÈ «Íº¤Ø∫ Á∂Ù Á∆ √Ú¿∞µ⁄ È≈◊«’ Ï‘≈Á∆ ¡Ú≈‚ ¡ÙØ ’ ⁄º ’  È≈Ò √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ Ù‘∆Á ‘؉ Ú∂Ò∂ ¿∞Ȫ∑ Á∆ ¿∞Ó «√Î BB √≈Ò √∆Õ

ÓÀ∫ ¡‹∂ Ú∆ È÷∂ ’Á≈ ‘ª : √ÒÓ≈È Ï≈Ò∆Ú∞ µ ‚ ¡Á≈’≈ √ÒÓ≈È ÷≈È È∂ Ï≈Ò∆Ú∞µ‚ ”⁄ ’∆Ï «ÂßÈ Á‘≈’∂ «ÏÂ≈¬∂ ‘È ¡Â∂ ÚÍ≈’ «ÎÒÓ≈∫ Á∂ √Ì ÂØ∫ √ÎÒ «√Â≈«¡ª ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ‰ Á∂ ± Í ”⁄ ¡≈͉≈ ¡’√ ω≈«¬¡≈ ‘À Í √∞Í√‡≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ ‘∞‰ È÷∂ ’Á∂ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫ Á∆ ¡◊Ò∆ «ÎÒÓ “Ï‹ß◊∆ Ì≈¬∆‹≈È” ”⁄ ¤Ø‡∆ ÒÛ’∆ ‘Ù∆Ò∆ ÓÒ‘ØÂ≈ ‘À ‹Ø Í≈«’√Â≈È Á∆ ‘À ¡Â∂ Ì≈ ”⁄ ◊∞ßÓ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á √ÒÓ≈È ¿∞√ 鱧 Ú≈Í√ ÿ «Ò¡≈¿∞‰ Á∂ «ÓÙÈ ”⁄ ‹∞µ‡∂ ‘ج∂ ‘È¢ ’Ï∆ ÷≈È Á∂ «ÈÁ∂ÙÈ ⁄ ω∆ «ÎÒÓ Á≈ ‡z∂Ò Òª⁄ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á DI √≈Òª ¡Á≈’≈ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ «¬ßÈ∆ ÷±Ï√± ‘À «’ ¿∞√ Á∂ È≈Ò ’ßÓ ’È Á≈ Ó˜≈ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À¢ ¿∞‘ È÷∂ ’Á∆ ‘À Í ¿∞‘ ¤Ø‡∆ ‘À «¬√ Ò¬∆ ·∆’ ‘À¢ ÓÀ∫ Ú∆ «¬√ ¿∞Ó ”⁄ È÷∂ ’Á≈ ‘ª¢

‘Ó∂Ù≈ √Ì ÂØ∫ ⁄≥◊∆ «¯ÒÓ ‘∆ ⁄π‰∆

¡È∞Ù’≈

¡º‹ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∆ ‡ΩÍ ¡Á≈’≈≈ ω ⁄πº’∆ Á∆«Í’≈ Í≈Áπ’؉ È∂ Ï≥◊ÒΩ Á∂ √ØÎ∆¡≈ ‘≈¬∆ √’»Ò ÂØ∫ ÍÛ∑≈¬∆ ’∆Â∆ ‘ÀÕ ¡º‹ ¿∞√∂ √’»Ò Ò¬∆ Î≥‚ «¬’º·≈ ’ ‘∆ ‘ÀÕ Ùz∆≈Ó ≈ÿÚÈ ¿∞√ ˘ ÒÀ ’∂ È≈ÚÒ “«Á ¡À’√∆‚À∫‡ ¡ÀÍzÀ∫«‡√” ”Â∂ «¯ÒÓ Ï‰≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ‘∞‰∂ «‹‘∂ «Ò∆˜ “Í∆’»” ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ “Ï≈‹∆≈Ú Ó√Â≈È∆” «Ú⁄ Ș ¡≈¬∂◊∆”Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬Ó«Â¡≈˜ ¡Ò∆ Á∆ “ÂÓ≈Ù≈” Ú∆ ¿∞√ Á∆ ¡«‘Ó «¯ÒÓ ‘ÀÕ Í∂Ù ‘È Á∆«Í’≈ È≈Ò ‘ج∆ «¬’ ÓπÒ≈’≈ Á∂ ¡≥Ù :-

Î≈«¬Á∂ Á≈ √ΩÁ≈ ‘À Á∆«Í’≈ Í≈Áπ’؉ * ¡≈͉∆ «¯ÒÓ Á∆ √ÎÒÂ≈ Á≈ ’zÀ«‚‡ ¡≈Í ÒÀ‰≈ Í√≥Á ’Á∂ ‘Ø, «¬√ Ò¬∆ Â∞‘≈˘ ÓÒ‡∆ √‡≈ «¯ÒÓª ”⁄ ’≥Ó ’È≈ ⁄≥◊≈ È‘∆∫ Òº◊Á≈? óÈ‘∆∫, «¬‘ √º⁄ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‹∂’ ¡«‹‘∆¡ª ◊ºÒª ”⁄ ˜≈ «‹≥È∆ Ú∆ √º⁄≈¬∆ ‘∞≥Á∆ ª Ù≈«¬Á ÓÀ∫ “∂√-B” È≈ ’Á∆Õ ‘∞‰ º’ ’≈Î∆ ÓÒ‡∆ √‡≈ «¯ÒÓª ’∆Â∆¡ª ‘ÈÕ ÓÀ˘ ÓÒ‡∆ √‡≈ «¯ÒÓª ÂØ∫ Í‘∂˜ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‹∂’ «¯ÒÓ Á≈ √À‡¡ºÍ ¡Â∂ «’Á≈ ⁄≥◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ª ¡◊ª‘ Ú∆ ’Á∆ ‘ª◊∆Õ * Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ”⁄ Â∞√∆∫ √Ì Á∆ ÓÈÍ√≥Á ω ⁄πº’∂ ‘Ø, «‹√ «’√∂ È∂ Ú∆ «¬’ Ú≈ Â∞‘≈‚∂ È≈Ò ’≥Ó ’∆Â≈, ¿∞‘ Ú≈-Ú≈ Â∞‘≈‚∂ È≈Ò ‘∆ ’≥Ó ’È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ≈ ‘À? ó‹∂’ ÒØ’ ÓÀ˘ «Í∆‡ ’Á∂ ‘È Âª «¬√ Á≈ «¬’ ’≈È Ó∂≈ «¬˜∆ ◊Ø«¬≥◊ ‘؉≈ ‘À Í ¡÷∆ ”⁄ «¯ÒÓ Á≈ ÈÂ∆‹≈ Ó≈«¬È∂ º÷Á≈ ‘ÀÕ ÓÀ˘ Òº◊ÁÀ «’ ÓÀ∫ «‹√ «’√∂ È≈Ò Ú∆ ’≥Ó ’∆Â≈, ¿∞√ Ò¬∆ ÿ≈‡∂ Á≈ √ΩÁ≈ È‘∆∫ ‘∆Õ

* √ÎÒÂ≈ Ò¬∆ «’‘Ø «‹‘∆ ‰È∆Â∆ ω≈¬∆ ‘À? ó ’≥Ó ’È Ò¬∆ ‘ «’√∂ Á≈ ¡≈͉≈ «¬’ Úº÷≈ Â∆’≈ ‘∞≥Á≈ ‘À Í Ó∂∂ Ò¬∆ «¬‘ ¡«‘Ó ‘À «’ ÓÀ∫ ¡≈͉≈ ’≥Ó Í»∆ ¬∆Ó≈ÈÁ≈∆ ¡Â∂ ÔØ◊Â≈ È≈Ò ’ √’ªÕ ÓÀ∫ ‘Ó∂Ù≈ ’Ø«ÙÙ ’Á∆ ‘ªÕ ÓÀ˘ Òº◊ÁÀ «’ ‹∂’ Â∞√∆∫ «¬≥fi ’ √’Á∂ ‘Ø Âª ÈÂ∆‹≈ A@@ Î∆√Á∆ Â∞‘≈‚∂ ͺ÷ ”⁄ ‘ØÚ∂◊≈Õ * √ÎÒÂ≈ Á∆ «¬√ ¿∞⁄≈¬∆ ÂØ∫ ’Á∂ «‚º◊‰ Á≈ ‚ È‘∆∫ Òº◊≈? ó È‘∆∫, «ÏÒ’∞Ò È‘∆∫Õ ¡º‹ Úª◊ ÓÀ∫ ‘Ó∂Ù≈ Ó≥◊ ”⁄ È‘∆∫ «‘ √’Á∆Õ Ó∂≈ √‡≈‚Ó √≈∆ «˜≥Á◊∆ Ò¬∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‹∂’ ’ج∆ «¬≥fi √Ø⁄Á≈ ‘À ª ¿∞‘ ‘’∆’ ÂØ∫ Í∑∂ Ú«‘Ó ”⁄ ‹∆¡ «‘≈ ‘ÀÕ * ‘ ’Ò≈’≈ √ÎÒÂ≈ Ò¬∆ Ó∆‚∆¡≈ Á∆ ÚÂØ∫ ’ «‘≈ ‘À ¡Â∂ √ÎÒÂ≈ «ÓÒ«Á¡ª ‘∆ ¿∞√ ˘ ÁπÙÓ‰ª Á∆ √»⁄∆ ”⁄ Í«‘Ò∂ ÈßÏ ”Â∂ Í≈ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ óÍÂ≈ È‘∆∫ ÒØ’ «¬≥fi «’¿∞∫ ’Á∂ ‘ÈÕ Ó∆‚∆¡≈ ’≈È ÓÀ˘ ’Á∂ «’√∂ «’√Ó Á∆ Â’Ò∆Î ‹ª Í∂Ù≈È∆ È‘∆∫ ‘ج∆, √◊Ø∫ ‘Ó∂Ù≈ «¬√ È∂ ÓÀ˘ ‘Ω√Ò≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Î ‘∞‰ º’ Â∞√∆∫ ¡≥◊ ÍzÁÙÈ Ú≈Ò∂ «’Á≈ª ÂØ∫ ’≈Î∆ Í‘∂˜ ’∆Â≈ ‘À? ó‹≈‰Ïπfi ’∂ ’ج∆ Ú∆ ¡≈͉∂ ’ºÍÛ∂ Ò≈‘ ’∂ ¡≥◊ ÍzÁÙÈ È‘∆∫ ’Á≈, «¯ÒÓª ”⁄ ‹Ø Ú∆ ¡≥◊ ÍzÁÙÈ ‘∞≥Á≈ ‘À, ¿∞‘ ’‘≈‰∆ Á∆ Ó≥◊ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ

ÏÁÒ∆-ÏÁÒ∆ «‹‘∆ «ÈÓÂ ’Ω

“Òß⁄ Ï≈’√” Ú◊∆ ¡≈ÎÏ∆‡ «¯ÒÓ È≈Ò ⁄⁄≈ ”⁄ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «ÈÓ ’Ω ¡Ó∆’È √∆∆¡Ò ‘ØÓÒÀ∫‚ ”⁄ Í≈«’√Â≈È∆ ÷πÎ∆¡≈ ¬∂‹≥√∆ ¡≈¬∆. ¡Àµ√. ¡≈¬∆. Á∆ ¬∂‹‡ ≥ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¡ ⁄π’ º ∆ ‘ÀÕ «¯ÒÓ “Òß⁄ Ï≈’√” «Ú⁄ ¿∞√ È∂ «¬’ ÿ∂Ò» ¡Ω Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ¡≈͉∆ ÁÓÁ≈ ¡Á≈’≈∆ È≈Ò ¿∞√ È∂ ‘ «’√∂ ˘ ¡≈͉∆ √ÓºÊ≈ Á≈ Óπ∆Á ω≈ «Ò¡≈ Í ¿∞√ Á≈ ¿∞‘ ØÒ Í»∆ Â∑ª ◊ÒÀÓ‘∆‰ √∆Õ ¿∞√ «’Á≈ ˘ Á∂÷ ’∂ Ù≈«¬Á ‘∆ ’ج∆ √Ø⁄ √’Á≈ √∆ «’ ¿∞‘ «’√∂ ◊ÒÀÓ√ ØÒ ”⁄ Ú∆ ’Á∂ Ș ¡≈¬∂◊∆Õ «¬≥fi √Ø⁄‰ Ú≈«Ò¡ª Á∆ Ë≈È≈ ˘ ¿∞√ È∂ ÏÁÒ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ’∞fi ÓÀ◊˜∆È√ Ò¬∆ «÷⁄Ú≈¬∆¡ª Â√Ú∆ª ”⁄ ¿∞√ Á≈ ‘Ω‡ »Í Á∂÷ ’∂ ‘ ’ج∆ ‘À≈È «‘ «◊¡≈Õ «¬È∑ª Â√Ú∆ª ”⁄ ¡≈͉∂ ◊ÒÀÓ√ »Í È≈Ò ¿∞√ È∂ «√ºË ’ «ÁºÂ≈ ‘À «’ ¿∞√ ”⁄ ¡≈ÎÏ∆‡ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ’ÓÙ∆¡Ò «¯ÒÓª ”⁄ È≈È ◊ÒÀÓ√ «ÈÌ≈¿∞‰ Á≈ Í»≈ ÁÓ ‘ÀÕ ¡≈͉∆ «¬√ ÈÚ∆∫ ¡Â∂ ‘Ω‡ Ò∞’ Á∆ ÏÁΩÒ ‘∆ ¿∞√ È∂ ¡’ÙÀ ’∞Ó≈ Á∂ ¡≈ÍØ«˜‡ «¯ÒÓ “¬∂¡«Ò·” «Ú⁄ Ò∆‚ ØÒ ‘≈√Ò ’ «Ò¡≈Õ ‘Ø ª ‘Ø ‘∞‰ ÔÙ≈‹ ÏÀÈ Á∆ «¬’ «¯ÒÓ Ò¬∆ ¿∞√ ˘ √≈¬∆È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ

PAGE 41


The Patrika

PAGE 42

Friday, June 26th, 2015



sLfndfr, invyklf, inrflf aqy bhuq hI idlcsp aYbtsPorz ieMtrnYsLnl eyar sLoa

7, 8, aqy 9 agsq nUM pUry sMsfr ivc ijs eyar sLoa dI crcf huMdI hY Auh hY aYbtsPorz df ieMtrnYsLnl eyar sLoa, eyar sLoa qF sMsfr dy hor keI dysF ivc vI huMdy hn pr ies eyar sLoa dI sLfn hI inrflI invyklI huMdI hY. ies ivwc dysL dysFqrF qoN qyjL rPqfr lVfky nvyN purfxy aqy mYilk jhfjLF nfl pfeIlt afpxy bhuq hI mnmohk aqy guMJldfr krqwbF nfl drsLkF nUM hYrfn vI krdy hn aqy AunHF leI ieh smF iksy hor mnorMjn dy sfDnF nfloN iksy vI qrHF Gwt nhIN huMdf. ies vfr ies eyar sLoa dI Kfs idlcspI aqy mhfnqf ies pwKoN hY ik mhfn sLkqIsLflI dy s L amrIkf jo kY n y z f df guaFZI vI hY Pyr do sfl dI gLYr-hfLjLrI ipwCoN ies ivwc Bfg lY irhf hY. afpxy afrQk mMdvfVy kfrn ipCly XfnI ik 2013 aqy 2014 dy eyar sLoa ivc amrIkf ny Bfg nhIN sI ilaf pr ies vfr amrIkf aYbtsPorz dy 53vyN sflfnf

ieMtrnYsLnl sLoa ivc huMm huMmf ky Bfg lY irhf hY. ies dy XU[aYs[ey[aYP-22 rYptr jo ik amrIkf dy bhuq hI aYzvFisz lVfkU jhfjL hn aqy XU[aYs[aYn[aYP[ ey 18 supr hfrnYt jo ik amrIkf dI smuMdrI POj dy kYrIar ey a r grw u p dy hn aqy jo ik ivktorIaf afeIlYNz nyVy smuMdr qoN hI AuzfxF Brngy afpxy krqwb ivKfAuxgy. sB qoN mhwqvpUrn aqy idlcsp gwl hY ik ies vfr ieh eyar sLoa kYptn ijm rIQ ijs ny QoVHf smF pihlf hI aYbtsPorz ieMtrnYsLnl eyar sLoa dI pRDfngI dI jLMumyvfrI df ahudf sMBfilaf dI Cqr-Cfieaf hyT ho irhf hY, ijm rIQ sfbkf imltrI PfeItr pfielt hY . jo Qo V H f smF pihlF hI eyarlfeIn pfeIlt dI pdvI qo N rItfier ho i eaf hY aqy ijs nUM 17 hjLfr GMty PlfeI krn df vwzf qjLrbf hfsl hY. ijm rIQ ny 1973 ivc ieMjInIairMg dI izgrI pRfpq kIqI aqy Aus ny roiel rozj aYNz roiel imltrI kflj ivwc dfKl ho ky tRyinMg pRfpq kIqI. Auh bI[sI[ dy komoks ivKy sI aYP-101 vuzU ieMtrnYsLnl sYptr bysz qy lVfkU pfielt bixaf. Aus ipwCoN Aus ny mUjLy jfa ivKy kuaflIPlfeIz PlfeIt ienstrYktr dy qOr ‘qy srivs kIqI aqy Pyr Aus nU M sno b rzjL aqy PlfeIN g ijvyN ik 9 plyn PfrmysLn ivwc

sYikMz lfeIn astrn leI Aus ny hor keI eyar sLoaF dI tIm pfeIlt cuixaf igaf. inrdysLnf vI kIqI ijvyN ik albrtf ieMtrnYsLnl eyar kYptn rIQ aYbtsPorz eyar sLoa ivKy birj aqy mYksIko sLoa nfl dhfikaF qoN hI juiVaf ivc holo mYj eyarPors bys dy hoieaf hY. Aus ny afpxf Aupn hfAUs eyar sLoa. kYptn kYrIar 1976 ivwc kYnyzIan rIQ ny pihlI aprYl 2011 imltrI komYNtytr dy vjoN sLurU kIqf aqy 1977 ivc Auh 409 sukUayzrn nfeIt hfvks vUzU tIm ‘c sLfml hoieaf. kYptn rIQ 1979 ivc Auh iPr qNo aYbtsPorz ivKy snobrzjL jYt tIm nfl pfielt dy qOr ‘qy af juiVaf. kYptn rIK ny 1980 ivwc imltrI Cwz idwqI. aqy sI[ pI[ eyar ivwc sL f ml ho igaf. afpxy 32 sflF kYrIar dorfn Aus ny hYvI aqy mIzIam eyarlfeInF dIaF ivsLfl AuzfnF ijvyN ik zI sI-10 aqy zI[sI-8, boieMg 767 aqy 737 eyar bs ey 319/320/321 GrylU nfrQ amrIkf aqy kYrIbIan rUtF ‘qy aqy kOmFqrI qOr ‘qy XUrp, eysLIaf qy afstrylIaf qwk afpxI Xogqf dy jOhr idKfey, kYptn rIQ ny ey 320 kYptn vjoN eyar kYnyzf qoN 2012 ivc irtfiermYNt leI bIqy 12 sflF qoN Aus ny aYbtsPorz ieMtrnYsLnl eyar sLoa leI vflMtIar qOr dy syvf inBfeI. iewk ijLMmyvfrI vflI pujLIsn ivc ‘eyar sLoa dI PlfeIt syPtI aqy hor sfry hI jrUrI kMmF aqy PrjF dI aiqaMq BrosyXog jLuMmyvfrI inBfeI. Aus ny PlfieMg izsplya eyar bOs vFg inrdysLn dyx dI vwzI ijLMmyvfrI inpuMnqf nfl inBfeI.

qoN aYbtsPorz 3 eyarsLoa dy pRDfngI pd dIaF ijMmyvfrIaF sMBflIaF hn. aYbtsPorz df kOmFqrI eyar sLoa dunIaF dy ds vwwzy sLoaF ivwcoN iewk hY. kYptn ijm rIQ ny apIl kIqI hY ik aYbtsPorz dy kOmFqrI

eyar sLoa dy afnMd nUM mnfAux leI sfry hI huMm-huMmf ky afE. 7,8, 9 agsq nUM ho rhy eyar sLoa ‘c ho rhy eIvYNts df vyrvf ies pRkfr hY.

2015 Airshow Flying Events Lineup (as of May 15, 2015) Cdn. Forces Snowbirds Air Demonstra- Gene Soucy and wingwalker Theresa Canadian Army Skyhawks Para Demo tion Team- 45th year Stokes in the Showcat aircraft Team Breitling Jet Team, first Canadian ap- Manfred Radius- night pyro glider aero- USAF F- 22 Raptor jet Demo pearance of the French jet team batics US Navy F/A- 18 SuperHornet Demo Horsemen Jet Team, three ship of F86 Dan Buchanan- night pyro demonstartion USAF statics: B-52 Barksdale AFB Sabres in formation aerobatics and daytime hand glider aeros USAF F- 22 Raptor, America’s most Brent Handy doing Pitts S2 aerobatics advanced fighter (Brent is a previous Snowbird)

Conformed Civilian:

Breitling Jet Demonstartion Team from USN F/A- 18 Super Hornet, mainstay of New Airshow performer Geoff Latter in France, a seven plane of L39 jet aircraft thye Navy’s Carrier Air Groups his Nanchang CJ6 Horsemen Flight Team, three F- 86 SaCF- 18 Hornet, with a Battle of Britain Smoke ‘n Thunder Jet Powered dragster, bres in formation aerobatics Commemorative paint scheme racing with the jets! Hawker Hurricane & Supermarine Spit- P- 51 Mustangs including a combat Manfred Radius, night pyro aerobatics fire- Battle of Britain Flight

vetern from WW II, “Impatient Virgin” Dan Buchanan, hang glider areos and Fireworks & Pyrotecnics and a Twilight B- 25 Mitchell and the B- 17 Flying night pyro demonstration Extravangaza on Friday evening Fortress- offering warbird rides Kent Pietsch, in the Jelly Belly Interstate Cadet with comedy, truck top landing, CAnadian Army Skyhawks Parachute deadstick routines Demonstration Team CF Snowbirds Air Demonstration Team Gene Soucy, Showcast aeros, night pyro Kent Pietsch in the Jelly Belly Interstate CF- 18 Hornet Demo Cadet & with Theresa Stikes, wingwalker

Confirmed Military:

PAGE 42

Brent Handy, Pitts S2 aeros Geoff Latter, Nanchang aeros Smoke ‘n Thunder jet- powered car AV8FX Pyro effects Celebration Fireworks (Fri. nite Twilight Show)

Confirmed Warbirds: Historic Flight P- 51 and B- 25 Grumpy Flying Heritage Collection Spitfire and Hawker Hurricane Heritage Flight Museum P- 51 & A- 1 Sjyraider Commemorative AirForce B- 17 Flying Fortress Possibles: CF demo: CP140 Aurora, C17 Globemaster, C130J, Chinook, Coromorant, Buffalo, Sea King, Hawk or Havard II


The Patrika

Friday, June 26th, 2015

T

PAGE 43



Harper Government secures access for fresh B.C. blueberries to China

he Honourable Gerry Ritz, Minister of Agriculture, and the Honourable Ed Fast, Minister of International Trade, and Member of Parliament for Abbotsford today announced that Canada and China have agreed to sustained market access

for fresh British Columbia blueberries. Chinese inspectors are expected to visit Canada this summer to carry out a pre-shipment inspection and to authorize the first shipments of blueberries to China. Once fully implemented, the Cana-

dian blueberry industry estimates new access to this important market to be worth $65 million annually. On the occasion of this important announcement, Minister Fast and the Honourable Norm Letnick, British Columbia’s Pro-

vincial Agriculture Minister, visited Westberry Farms in Abbotsford, B.C. today to see first-hand how blueberry producers will benefit from this new market access. Quick facts • British Columbia is the largest highbush blueber-

ry-producing region in • With a population of the world, with production more than 1.4 billion, Chimore than doubling in the na is one of the fastestlast decade. growing economies in the • In 2014, B.C. produced world. about 65,500 tonnes of highbush blueberries, • Blueberries are Canada’s worth more than $110 largest fruit export in terms million. of value and volume.

PAGE 43


PAGE 44

The Patrika 

Friday, June 26th, 2015

gurUsr suDfr dIaF smUh sMgqF vwloN AuWGy pwqrkfr, sfihqkfr aqy isafsqdfn Cyvy pfqsLfh df pRkfsL idhfVf klgIDr jgjIq isMG afnMd nhIN rhy! pMjfbI pwqrkfrI dy Kyqr ivwc nvIaF pYVF gurUGr aYbtsPorz 30 jUn

dy isrjk, bybfk aqy inzr pwqrkfr, ipMz gurUsr suDfr(ijlHf luiDafxf) dIaF smUh sMgqf vwloN sRI gurU hrgoibMd isMG sfihb ‘nvF jLmfnf’ aKLbfr dy mwuK sMpfdk aqy CyvyN pfqsLfh df pRkfsL idhfVf gurduafrf klgIDr drbfr sfihb aYbtsPorz ivKy sfbkf sMsd mYNbr kfmryz jgjIq isMG 28 jUn nUM mnfieaf jf irhf hY. smUh sMgqF nUM apIl hY ik ies smyN hfjLrIaF Br ky afnMd df idhFq ho igaf. Auh 94 viraF gurU dIaF KusLIaF pRfpq kro jI. dy sn qy ipCly kuJ smyN qoN ibmfr cwly af hor jfxkfrI leI sMprk kro-srpMc muKiqafr isMG igwl -604-556-3482 rhy sn. do iqMn idn pihlF bRyn strok hox kfrn AunHF nuM sQfnk globl hspqfl drsLn isMG DflIvfl-604-859-4945, jgqfr isMG bYNs- 604-504-5457, ivKy dfKl krvfieaf igaf sI, ijwQy AunHF mnDIr isMG igwl- 604-897-4560, jsivMdr isMG igwl 604-367-3837 nUM afeI[sI[XU ivwc rwiKaf hoieaf sI qy sLuwkrvfr dI rfq dy 10 vjy dy krIb AunHF ny afKrI sfh ilaf. kfmryz jgjIq isMG afnMd df jnm 28 dsMbr 1921 nUM qrnqfrn ivwc hoieaf sI qy 1963 qoN lY ky hux qwk Auh lgfqfr nvF jLmfnF dy mwuK sMpfdk cwly af rhy sn. 1974 qoN lY ky 1980 qwk sMsd mYNbr rhy kfmryz jgjIq isMG afnMd dI ijwQy pMjfbI pwqrkfrI, kimAUinst lihr aqy lok aMdolnF nUM vwzI dyx rhI hY AuQy AunHF ny sfihq dy Kyqr ivwc vI afpxf vwzmuwlf Xogdfn pfieaf. AunHF ny bhuq sfrIaF pusqkF df anuvfd kIqf, Kfskr rUsI sfihq qy mfrksvfd bfry vwzI igxqI pusqkF df anuvfd AunHF dI vwzI dyx hY. AunHF ny drjnF pusqkF vI

PAGE 44

sfihq jgq dI JolI pfeIaF, ijnHF ivwc pRmwuK qOr ‘qy ‘cyqy dI cMgyr ‘coN, cyqf cog cugy’, qy svY jIvnIaF kimAUinst lihr dy aMg sMg qy ‘myrI sfihqk svY-jIvnI’ kfPI mkbUl hoeIaF. AunHF dI pqnI bIbI Erimlf afnM d pu w q rI gu r bKL s L isM G pRIqlVI dI vI kuJ vrHy pihlF mOq ho geI sI. Auh afpxy ipwCy iewk puwqr sukIrq afnMd qy DI suaMgxf anMd Cwz gey hn.


The Patrika

Friday, June 26th, 2015



PAGE 45

Xog idvs dI sfriQkqf sMXukq rfsLtr dy aYlfn qihq pihlF kOmFqrI Xog idvs Bfvy dunIaF dy 192 dyLsLF ivwc mnfieaf igaf pr sfzy mulk ivwc ijs ZMg nfl srkfrI pwDr ‘qy ies df afXojn kIqf igaf, Aus nfl ieh ivsLv irkfrz bxfAux dy nfl-nfl ivvfdF df vI ivsLf bx igaf hY. isaficn dy glLysLIarF qoN lY ky kMinaf kumfrI qwk mulk dy hr kony ivwc srkfrI hukmF qihq Xog idvs mnfieaf igaf pr rfjDfnI idwlI dy rfjpwQ ‘qy pRDfn mMqrI nirMdr modI dI agvfeI ivwc hoieaf Xog sLoa isafsI mfainaF dI qrjmfnI kr igaf jfpdf hY. ies mOky AunHF afpxy BfsLx ivc BfvyN ieh ikhf ik Xog koeI bRFz nhIN, ijs nUM vyicaf jfxf hY pr ies df srkfrI pwDr ‘qy vwzf afXojn ieh gwl sfPL kr igaf ik kOmFqrI Xog idvs nUM sOVI isafsq df bRRFz bxf ky vycx dI koisLsL kIqI geI hY. Bfjpf dy kOmI pRDfn aimq sLfh vwloN ibhfr dI rfjDfnI ptnf ivKy Xog idvs df afXojn vI ies dy isafsI lfhf lYx vwl sMkyq krdf hY. ies Xog smfgm ivwc ‘Em’ aqy mMqrF df jfp Xog nUM srkfr rfjDrm df drjf idMdI njLr afeI. srkfr vwloN Bfvy ies smfgm leI sfrIaF isafsI pfrtIaF aqy AuWc sKsLIaqF nUM swdf pwqr dyx dy dfavf kIqf igaf, pr Aup rfsLtrpqI hfimd aMsfrI nUM swdf pwqr nf dyxf keI svfl KVHy krdf hY. Xog BfvyN qxfa qoN mukqI idMdf hY pr ies idvs dI vwzy pwDr ‘qy iqafrI, DUMaFDfr pRcfr aqy afXojn ny GwtigxqIaF dy vwzy

ihwsy ivwc bycYnI pYdf kIqI hY. srkfr vwlo ijs qrHF Xog idvs nUM ihMdU swiBafcfr dI jIvn jugq dy rUp ivwc pysL kIqf igaf, Aus nfl mulk dIaF Gwt igxqIaF ivwc sLMky pYdf hoey hn. ieh pihlI vfr hY ik jdoN iksy aijhy smfgm ivwc isvl qoN ielfvf surwiKaf blF nUM vI ies jsLn ivwc sLfml kIqf igaf hY. aijhy iksy vI smfgm leI srkfrI pwDr ‘qy pRcfr aqy dbfa dI nIqI drusq nhIN khI jf skdI. Bfrq qoN ielfvf pwCmI mulkF ivwc vI Xog dI aihmIaq mMnI jFdI hY. iehI kfrn hY ik ipCly sfl sqMbr ivwc jdoN pRDfn mMqrI nirMdr modI ny kOmFqrI Xog idvs mnfAux sMbMDI sMXukq rfsLtr ivc mqf pysL kIqf qF Aus nUM BrpUr huMgfrf imilaf aqy sMXukq rfsLtr ny 21 jUn nUM ivsLv Xog idvs aYlfn idwqf. sMXukq rfsLtr vwloN ies qoN ielfvf lgpg 125 muwidaF nUM ivsLv idvs dy rUp ivwc mnfAux df aYlfn kIqf hoieaf hY pr Bfrq vwloN kyvl Xog idvs nUM hI ieMnf ijLafdf mhwqv dyxf suafl KVHy krdf hY. drjnF aijhy kOmFqrI idvs hn ijhVy sfzy mulk vwloN ivsLysL qF kI, sfDfrn rUp ivwc vI nhIN mnfey jFdy. Xog idvs mnfAuxf drusq hY pr svfl ieh hY ik ijs mulk dI iewk iqhfeI afbfdI nUM rwjvIN rotI nhIN imldI, Aus leI Xog ikMnf ku shfeI ho skdf hY. mulk dy afm lokF nUM Xog dI nhIN, rotI dI vwD jrUrq hY. BwuKY lokF qoN Xog qF kI BgqI vI nhIN ho skdI.

PAGE 45


PAGE 46

The Patrika

Friday, June 26th, 2015



Employment k`iE  lo

Services

jy[jy[ jMk irmUvl

asIN pu r fxy PirW j ,sto v , vfsL r , zrfier, pfxI vflLy tYNk, PrIjLr, lo h f, gw d y , PrnIcr, tfhxIaF, lWkVF, gfrbyj afid vfijb ryt qy GroN cuwkdy hF aqy koeI vI jOb krdy hF| GrF dI rwg ptfAux leI zrfievr aqy Enr vI sMprk kr skdy ho| jIvn igWl: aprytrF dI loV 604-217-1909 jF 604-850aYbtsPorz dI kMpnI nUM bI[sI[- 3127

MstRkS Mp n k`iE  lo hY nvy k`iE n tryiM i@ j`vyI M   qK`Eq M  M i E'q hovyg` Po kr68-4

albrtf cWlx leI 2 sflF dy qjLrby vflLy kMpnI zrfievrF aqy Enr aprytrF dI loV hY| ieWk izspYcr dI vI loV hY| vDIaf ryt aqy hor jfxkfrI leI Pon kro: 778-9084422

vrkrF dI loV

Computer Repair kMipAUtr irpyar asIN kMipAUtr qy lYptop irpyar krdy hF| Virus Removal, Speed Increase, Old computer sale and purchase. $39.99 Phone: 604-300-0732

aYbtsPorz ivwc pIjf stor vfsqy Puwl tfiem aqy pfrt tfiem – kuwk Noor Appliances Repair / Tent Rental qy ikcn hYlpr dI loV hY| aMgryjI $25 Service Charge afAuNdI hovy, qjLrbykfr nUM pihl idWqI jfvygI| Pon kro: 778-878- Epl`ieMs irpyEr 4723 (dupihr 12 vjy qoN bfad) Epl`ieMs  kfimaF dI loV   lokl zrfeIvfl kMpnI nUM qjLrbykfr   ty p r dI lo V hY , cM g I qnKfh,      aYbtsPorz qoN rfeIz df pRbMD | hor       jfxkfrI leI Pon kro: 604-8549540 jF 604-615-7495

kfimaF dI loV aYbtsPorz dI lYNzskyipMg kMpnI nMU qjLrbykfr vrkrF dI jrUUrq hY| qnKfh qjLrby anusfr $14-$18 pRqI GMtf imlLygI| hor jfxkfrI leI Pon kro: 604-613-5751 jF 604870-4751 Employment cont’d

kfimaF dI loV sfnUM PryimMg kMpnI leI kfimaF dI loV hY| nvyN vrkrF nUM $13 pRqI GMtf aqy tryinMg vI idWqI jf skdI hY| aYbtsPorz aqy srHI qoN rfeIz df pRbMD hY| Pon: 604-825-0763   isvl  101.7 EYP. EYm. h I   Eqy somv`r nUM 4-5 vjy S`m q@k E`pxI E`v`j surjIq klsI n`l|  

PAGE 46


Friday, June 26th, 2015

The Patrika

PAGE 47

ď °ď ?ď Şď ď ˘ď ‰ď€ ď °ď €ď Šď ąď ’ď Ťď  

Abby Plumbing Heating and Gas Fitting Ltd.      

• Boiler and Furnace Replacement • New Construction and Renovations • Hot Water Tank (Same Day Replacement) • Leaking Faucets • Hot Water Heating Repairs

Special Rates on Air Conditioning and Furnace Installations

Insured, Licensed and Certified Plumbers

   quh`fIE~ plMimMg, hIitMg (Paul)

Eqy gYs iPitMg dIE~ zrUrq~ leI s`Ă“ pihl~ Pon kro |

For all your plumbing, heating or gas fitting needs call us first!

604-832-3771

   (Manpreet) 604-751-3536 PAGE 47


The Patrika

PAGE 48

Friday, June 26th, 2015



Bfrq dIaF POjI loVF aqy rfjnIqI POj iksy vI dysL dI iewk bhuq hI aihm syvf igxI jf skdI hY. ijhVy dysLF ny kdI iksy vI dysL nfl koeI jMgl nf lVI hY qy nf lVn df ierfdf hY, AunHF nUM vI loV jogI POj ies leI rwKx dI loV huMdI hY ik jy kdI koeI axikafsI musIbq af pvy qF kMm af sky. isrPL jMgF vfsqy hI nhIN, keI vfrI ieho ijhI loV vI bx jFdI hY, ijs df sMbMD kudrqI vrqfiraF nfl huMdf hY. huxy nypfl ivwc BUcfl afieaf qF EQoN vflI hI nhIN, guaFZ dy keI dysLF dI POj vI mdd krn leI srgrm vyKI geI sI. keI QFeI hor ieho ijhIaF hor loVF leI vI iqafr rihxf pYNdf hY.

Bfrq dI POj dIaF jLmInI aqy hvfeI Kyqr ivwc kuJ kmjLorIaF crcf ivwc hn. ijhVy lok ies dI crcf krdy hn, keI vfrI Auh ies dy suDfr dI QF ies nMU bwdU krn qwk cly jFdy hn qy keI vfrI ies qrHF dI crcf AuWqy rfjnIqI BfrU ho jFdI hY. ieh rfjnIqI hux vI ho rhI hY. Bfrq df ies vkq df rwiKaf mnohr pfirkr jdoN goaF df mwuK mMqrI huMdf sI qF bVF cMgf irkfrz sI, pr jdoN df kyNdr srkfr ivwc af igaf, kMm krn nfloN ieh ivvfdF ivwc vwD rihMdf hY. ies vyly Auh POj dIaF iqafrIaF qy POjI sfmfn dI KrId dy pwKoN crcf ivwc hY. cMgI gwl rwiKaf mMqrI dy bfry ieh hY ik ajy qwk Aus AuWqy iksy ny iksy pfisEN byeImfnI jF iBRsLtfcfr df dosL nhIN lfieaf

igaf aqy ieh dos Lies qoN ipCly kfgrsI rwiKaf mMqrI ey ky aYNtnI AuWqy vI nhI sI lwgdf. iPr vI jdoN qwk rwiKaf mMqrI irhf, Auh vI crcf df kyNdr irhf sI qy jdoN df rwiKaf mMqrI bx igaf sI, ieh vI crcf ivwcoN inklx dI QF cricaF df lVI lMmI krn lwgf rihMdf hY. huxy ijhy rwiKaf mMqrI mnohr pfirksr ny PrFs qoN lVfkU jYwWtF KrIdx df sOdf pihlF nfloN Gwt igxqI AuWqy lY aFdf aqy ieh kih idwqf hY ik ijMny dI KrId df afrzr sI, Eny jhfjLF dI qF Bfrq nUM loV hI nhIN sI. ieh gwl iewk sfl srkfr cwlx qoN bfad khI geI hY. jdoN ipCly sfl ieh srkfr bxI aqy mnohr pfirkr ny rwiKaf mMqrI df ahudf sMBfilaf sI, Aus ny ies qrHF dy dfavy kIqy sn ik ipClf rwiKaf mMqrI ivvfdF ivwc Psx qoN zrdf POj dI loV df sfmfn KrIdx qoN kMnI kqrfAuNdf irhf sI. ies ny ieh vI ikhf sI ik mYN sfry sOdy pfs kr idwqy hn. hux Aus ny do gwlF iekwTIaF kih idwqIaF hn. pihlI ieh ik eyny jhfjLF dI KrId dI loV nhIN sI, ijMny df afrzr idwqf igaf sI qy dUsrI ieh ik ipClI srkfr dy rwiKaf mMqrI ny jhfjLF dI KrId dy leI tYNzrF dI pRikiraf eynI lyt kr idwqI sI ik hvfeI POj nUM vyly isr sfmfn nhNI iml sikaf. ies qrHF mMqrI rfjnIqI krngy qF ieh POj aqy dysL dovF leI GftyvMdI rhygI. swcfeI ieh hY ik ipClI srkfr dy vkq jdoN ieho sOdf hox lwgf qF Bfjpf afgUaF ny bhuq sfry sLMky pRgt kIqy sn, pr jdoN srkfr bdl geI qy AunHF kol kmfn af geI qF Auho sOdf nypry cfVHn qur pey aqy ieh hflfq pYdf kr idwqy hn ik tYks vDfAuxy aqy lokF dI BlfeI dy kMm AuWqy Krc rokxf pY igaf qF jhfjLF dy sOdy nUM vI kwt lfAuxf ipaf hY. kmjLorI qF afpxI hY qy BFzf ipClI srkfr AuWqy BMinaf jf irhf hY. ieh sfrI rfjnIqk pYNqVybfjLI hY. ipCly smyN df swc vI ieh hY ik vfjpfeI srkfr ny ieh soicaf sI ik hux afpF hI muV ky ijwqxf hY qy iesy cfa ivwc Aus ny iewk Kfs kMpnI qoN hYlIkfptr KrIdx df pRogrfm bxf ky Aus dI iqafrI afrMB idwqI sI. ijs kMpnI qoN hYlIkfptr KrIdxy sn, Aus dy hYlIkfptr Aus AucfeI qwk nhIN sn jFdy, ijhVI AucfeI ilKI geI sI. isrPL Aus kMpnI dI mdd leI dobfrf AucfeI kuJ GWt kr ipwCoN tYNzr mMgy gey aqy bfkI sB kMpnIaF pfsy kr ky Aus kMpnI dy hYlIkfptr vflI PfeIl awgy qorI sI ik pfrlImYNt cox af geI aqy Bfjpf hfr geI sI. bfad ivwc eysy PfeIl nUM cwuk ky mnmohn isMG dI srkfr Esy kMpnI qoN hYlIkfptr lYx lwgI qF iBRsLtfcfr df rOlf pfieaf qy agly ds sfl Auh rOlf TMZf nhIN sI hox idwqf. ies leI Bfrq dI bdnfmI hUMdI hY. hux ieh gwl cMgI hY, aqy asIN dobfrf ilK rhy hF, ik iBRsLtfcfr df dosL nf awj dy rwiKaf mMqrI AuWqy lwgf hY qy nf ipCly AuWqy. dovF nUM iemfndfr igixaf jFdf hY. mfVI gwl ies ivwc ieh hY ik dovyN hI ivvfdF df kyNdr rhy hn. ipCly bfry ieh ikhf jFdf sI ik zrfkl hox krky koeI PYslf nhIN lYNdf aqy hux vfly bfry ieh ikhf jFdf hY ik ieh Enf kMm nhIN krdf, ijMNnf rfjnIqI dy pwK qoN ivvfd KVy krn lwgf rihMdf hY. ies nfl ies dysL df Blf nhIN ho skxf. BFrq dI POj nUM jo kuJ cfhIdf hY, lY lYxf cfhIdf hY, pr hr gwl ivwc rfjNnIqI nhIN krnI cfhIdI.

PAGE 48


Friday, June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE 49

PAGE 49


PAGE 50

PAGE 50

The Patrika 

Friday, June 26th, 2015


The Patrika

Friday, June 26th, 2015

PAGE 51



PARADE

Prospera Credit Union Presents

Prospera Credit Union Canada Day Parade - 11am South Fraser Way/Ware Street to Trethewey Street/Maclure.

MAIN STAGE 1pm - 10 pm

Talented Local Performers

JAMBOREE

White Thunder Dance Theatre Started in 1995 to help promote our culture within our culture & with all cultures. Back Door Slam Swing to sultry, bluegrass to babushka sound. Order of Abbotsford and Citizen of the Year Ceremony. Aerophonics Bringing you Motown and Soul from a brand new Fraser Valley band.

Abbotsford Exhibition Park

Wednesday, July 1st Fireworks Celebration 10pm Abbotsford Exhibition Park, Rotary Stadium

Derrival Alternative Indie-Rock band from Fort Langley. Kiss Radio DJ Join the dance party with KiSS Radio’s DJ spinning today’s hits!

FAMILY FUN Parade Community Displays 9 Interactive Play Zones Artisans Row Hayrides Face Painting Dog Show EcoDairy Pony Rides Mini Golf

CANADA DAY KICKOFF CONCERT Abbotsford Centre , Tuesday, June 30, 6pm Tickets start at $15 (+ applicable fees)

Canadian country music stars, Emerson Drive launch the Canada Day festivities early this year with local country stars Aaron Pritchett, King & Cash, Beamer Wigley, and the winner of the 2015 Abbotsford Idol. Purchase tickets at www.ticketmaster.ca or call 1.855.985.5000

SPONSORED IN PART BY: • • • • • •

Heritage Canada Avenue Machinery Twisters Gymnastics Abbotsford/Mission Recycling 4Cats Art Studio Fraserway RV

• • • • • •

EcoDairy McDonalds The Reach Mystical Group Panago FVRL

www.abbotsford.ca/canadaday PAGE 51


PAGE 52

PAGE 52

The Patrika 

Friday, June 26th, 2015


The Patrika

Friday June 26th, 2015



PAGE R1

Curb appeal can enhance your bottom line

Ms. Jones, a potential buyer, drives by your home prior to viewing it with her Real Estate Professional. The red brick, the large windows and the two-car garage looked very attractive in the properties listing. However, she can’t avoid noticing the patchy lawn, missing shingles on the roof, the chipped window frames, soiled siding, and kids’ bicycles and wagons stacked three-deep on the side of the garage. The front door is a foul shade of violet. Now she knows why that shot never made it into the properties listing pictorial. She shakes her head and drives away, without even getting out of her car. She calls her Real Estate Professional and says she would like to look at another house. It’s always a good idea to improve your home’s outside appearance. In fact, it’s essential to increasing the price you will receive for your home. A prospective buyer will determine, in

seconds, whether your home is a prospect. Set the stage with good curb appeal Curb appeal is the overall impression that your home creates when viewed by a potential buyer. It is the quality that gets buyers’ thinking about your home as their home. As soon as a potential buyer sees your home, they will begin creating an emotional connection, be that good or bad, with your home. A buyer begins to form a picture in their minds. Could I live here? Can I maintain my current lifestyle in this home? How much work do I have to do? After viewing a home that looks cared for, on the outside, they will want to move inside. Be sure to consider the following areas when enhancing your curb appeal. • Paint • Landscaping • Sidewalks/driveway • Eavestrough • Fences/siding/exterior • Cracked/uneven foundation

• •

Lighting Finishing touches

Put out a new, inexpensive welcome doormat. Clean any outdoor furniture and replace old and worn cushions. If you have a pet that lives in the backyard, be sure to advise your Real Estate Professional in advance. Even better, arrange for pet boarding when showing your home. When you pay attention to the curb appeal of your home will likely spend less time on the market. Uncompleted repairs could lengthen the time needed to sell your home. The first impression that a buyer makes of your home is important. It sets the tone for the rest of the walk through. When your prospective buyer falls in love with the exterior, he or she will anticipate an equally appealing interior. With good curb appeal, you are issuing a personal invitation: “Welcome. Come on in.”

PAGE R1


PAGE R2

PAGE R2

The Patrika 

Friday June 26th, 2015


Friday June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE R3

PAGE R3


PAGE R4

PAGE R4

The Patrika 

Friday June 26th, 2015


Friday June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE R5

PAGE R5


PAGE R6

PAGE R6

The Patrika 

Friday June 26th, 2015


Friday June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE R7

PAGE R7


PAGE R8

PAGE R8

The Patrika 

Friday June 26th, 2015


Friday June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE R9

PAGE R9


PAGE R10

The Patrika 

Friday June 26th, 2015

afAux vflIaF PYzrl coxF ivwc aYn[zI[pI[ dI ijwq hovygI-qrnjIq puryvfl aYbtsPorz qoN aYn[zI[pI[ nyqf qrnjIq puryvfl ny iewk ibafn ivwc ikhf hY ik afAux vflIaf PYzrl coxF ivc aYn[zI[pI[ dI srkfr bxnI XkInI hY. AunHF ikhf hY ik aYn[zI[pI[ hI ieko iewk pfrtI hY jo lok ihwqF dI gwl krdI hY. iesy krky hI albrtf dIaF sUbfeI coxF ivc votrF ny ies pfrtI nUM BfrI bhumq nfl jqfieaf hY. qrnjIq puryvfl ny ikhf hY ik aYn[zI[pI[ lIzr tOm mlkyar sYnyt nUM BMg krky afm sLihrIaF dy isr qoN afriQk boJ nUM Kqm krnf cfhuMdy hn. qrnjIq puryvfl ny afm votrF nUM apIl kIqI hY ik sYnyt nUM qoV ky PjLUl Krc nUM rokx dy hwk ivwc afvfjL AuTfAux.

eysLIafeI KyzF -cIn ny 329 qmgy aqy Bfrq ny kyvl 57 ijwqy Bfrq ny eysLIafeI KyzF ‘c afpxI muihMm dI smfpqI muMizaF aqy kuVIaF dy kbwzI mukfbilaF’c golz mYzlF nfl kIqI. do golz mYzl ijwqy ky Bfrq mYzl sUcI ‘c awTvyN nMbr ‘qy pwuj igaf. Bfrq ny eysLIafeI Kyzf ‘c kul 57 mYzl ijwqy. kuVIaF dI kbwzI tIm ny PfeInl mukfbly’c eIrfn ivrwuD afsfn ijwq hfsl kIqI, jdik muMizaF nUM eIrfn dI tIm ivruwD PfeInl mukfblf ijwqx leI bhuq psInf vhfAux ipaf aqy mYc’c ijLafdf smF BfrqI tIm pwCVI rhI, pr afKrI smy kIqI imhnq nfl golz mYzl ijwqx’c sPl rhI. Bfrq eysLIafeI KyzF ‘c 11 golz, 9 islvr aqy 37 kFsy dy qmgy ijwq ky awTvyN nMbr ‘qy irhf. iehnF mukfbilaF ‘c cIn sony dy 145, cFdI dy 103 aqy kFsy dy 81 mYzl ijwq ky sB qoN AuWpr irhf. mOjUdf KyzF ‘c Bfrq df pRdrsLn afs muqfbk nhIN irhf aqy Aus ny ipClIaF eysLIafeI KyzF dy mukfbly Gwt mYzl ijwqy. vflIvfl mukfbly ‘c Bfrq dI mrdF dI tIm sKLq mukfbly ‘c kqr nUM 3-2 nfl hrf ky pMjvyN nMbr ‘qy rhI, jdik qfiekvFzo ‘c BfrqI kuVIaF sLflU aqy mfrgryt mfrIaf afpxy kuafrtt PfeInl mYc hfr ky mukfbly ‘coN bfhr ho geIaF.

PAGE R10


Friday June 26th, 2015

The Patrika 

PAGE R11

PAGE R11


PAGE R12

PAGE R12

The Patrika 

Friday June 26th, 2015

June 26th, 2015  

Bilingual English and Punjabi Newspaper for Abbotsford and the Fraser Valley

June 26th, 2015  

Bilingual English and Punjabi Newspaper for Abbotsford and the Fraser Valley

Advertisement