Page 1


PAGE 2

Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



Harper Government takes action with tough new warning messages for tobacco products

The Honourable Leona Aglukkaq (centre left), Minister of Health, and the Honourable Steven Blaney (far left), Minister of Veterans Affairs, announce the approval for tough new warning labels on cigarette and little cigar packages, accompanied by Pat (far right) and MacKenzie Tarbox (centre right), in Ottawa, September 27, 2011.

T

he Harper Government gave final approval for tough new warning labels on cigarettes and little cigar packages, the Honourable Leona Aglukkaq, Minister of Health, and the Hon-

ourable Steven Blaney, Minister of Veterans Affairs, announced today. Tobacco manufacturers and importers have been given until March 21, cont’d on page 31

Minter to serve another three years as UFV Chancellor By Russella

UFV Chancellor Brian Minter

A recipient of the Order of Canada, the Spirit of Enterprise award, and the BC Small Business Excellence award, Dr. Minter is a horticulturist, entrepreneur and co-owner with his wife, Faye, of Minter Gardens — a 27-acre world class tourist show garden — and a destina-

tion garden centre in Chilliwack. He is well known from his magazine and syndicated newspaper columns, TV and radio programs and his best-selling gardening book. Minter has a strong connection to the Unicont’d on page 9

C

anadian gardening icon and Fraser Valley community leader Dr. Brian Minter has been reappointed to a second three-year term as Chancellor of the University of the Fraser Valley. PAGE 2

Brian Minter with his daughter, UFV alumna Lisa Bustin-Minter, and grandson Sam from a photoshoot for UFV’s university magazine in 2008.


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika

PAGE 3



dÈmyÈ skUl aYbtsÌorz ƒ bVf mfx hY ik gryz 3 dy ividafrQI joirq isMG kfhloN ny QylË 2011 mYQ mukfbly ivwc ihwsf ilaf. Aus df skor 25 ivcoN Èfndfr 23 irhf. afpxy skUl dy 30 ividafrQIaF ivcoN Aus df pihlf aqy pUry bI[sI[ sUby ivcoN Aus df nMbr dUsrf irhf. ieMnF hI nhIN, kYnyzf dy 5142 ividafrQIaF ivcoN Aus df nMbr solHvF irhf. Aus ƒ ienfm vjoN qmgf idwqf igaf. dsmyÈ skUl ƒ proivMÈl cYmpIan df plYk idwqf igaf. dsmyÈ skUl ieh ienfm ijwwqx vflf pihlf skUl hY. qsvIr ivc joirq aqy Aus dy klfs tIcr mnjIq kOr igwl idKfeI dy rhy hn.

dzâ¯-Õé¶âÆÁé ÃÆéÆÁð÷ Ã˺àð ò¾ñ¯º ñËëàÆé˺à Õðéñ ÔðÜÆå ÇÃ³Ø Ã¼Üé ÃéîÅÇéå

s

ÇêÛñ¶ Çç鯺 寺 «ÇèÁÅäÅ ÇÃàÆ î¶Áð Ãz: ÔÅÕî ÇÃ§Ø Ç×ÁÅÃê¹ðÅ ÁÅêäÆ àÆî éÅñ ÁËìàÃëðâ ÇÃàÆ éÅñ åÅñî¶ñ òèÅÀ¹ä ñÂÆ ÁŶ ԯ¶ ÔéÍ ÇÂö ç½ðÅé À¹Ô ÁÅêäÆ àÆî éÅñ þðÆà¶÷ ×¹ðÇÃ¾Ö à˺êñ ÇòÖ¶ çðôé Õðé ñÂÆ ÁŶ Áå¶ À¹é·» çÆ ê±ðÆ àÆî çÅ ×¹ð± Øð çÆ êzì§èÕ Õî¶àÆ ò¾ñ¯º ÃéîÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ åÃòÆð Çò¾Ú ÔÅÕî ÇÃ§Ø Ç×ÁÅÃê¹ðÅ, Çì¾à± Ç×ÁÅÃê¹ðÅ ×¹ð± Øð çÆ êzì§èÕ Õî¶àÆ éÅñ ÇçÖÅÂÆ ç¶ ðÔ¶ ÔéÍ

rI (gulsLn rfj kOr) ieMzo-knyzIan sInIarjL sYNtr srI/zYltf dI mfisk iekwqrqf ivwc mfhOl KusLIaF dy TfTF mfrdy smuMdr vrgf ho igaf jdoN bI[ sI[ rfj dI POjI rYjLImYNt dI kmfn sMBflx vfly lYPI[ krnl hrjIq isMG ‘swjn’ afpxy ipqf sR[ kuMdn isMG ‘swjn’ aqy hor sfQIaF smy q sInIarjL sY N t r ivKy snmfn pRfpq krn ihwq pDfry. sYNtr dy pRDfn sR[ mwGr isMG ‘sMGy’ ny AuhnF df hfridk svfgq kridaF kOm qy dysL df mfx vDfAux vfly pihly iswK vjoN ieiqhfs isrjx vflf afiKaf. sR[ hrjIq isMG ‘swjn’ ny sfzI Xuvf pIVHI leI iek aduwqI imsfl kfiem kIqI

hY. ieh iswD kr ivKfieaf hY prdysL ivwc vI kfblIaq afpxf hwk ibnf iksy ivqkry dy lY skdI hY. sfrf sfrf hfl swjn dI ies pRfpqI qy qflIaF nfl gUMj AuWiTaf ieMzo-knyzIan sInIarjL sYNtr vwloN AuhnF nUM plyk dy ky snmfinq kIqf igaf.

kfblIaq aqy hunr dI kdr hY bsLrqy nOjvfn pIVHI afpxy sfhmxy iksy vI tIcy nUM imwQ ky kMm kry. ivsyLsL qOr qy puwjy zf[ guljLfr cImf ny ikhf ik Auh idn dUr nhIN jdoN lYPI[ krnl hrjIq isMG swjn bI[ sI[ dI POj dy kmFzr-ien-cIPL dy ahudy qy ssLoiBq hoxgy.

sR[ swjn ny afpxy kYnyzf afAux mgroN kYnyzf dI POj ivwc jfx df tIcf imiQaf sI ijs nUM afpxy mfqf ipqf dy asLIrvfd sihXog qy ipafr sdkf, pRfpq krn ivwc sPl hoey hn. sR[ swjn ny afpxI hI rYjImYNt dy iek hor pUrn iswK srUp ivwc lYPtInYNt nUM nfl ilaFdf. AuhnF ikhf ik kYnyzf vrgy dysL ivwc

sR[ kuMdn isMG ‘swjn’ ipqf, lYPI[ knrl ‘swjn’ ny sfry hI hfjLr mYNbrjL df DMnvfd kIqf ijnHF ny AuhnF dy spuwqr nUM afpxI idlI suBkfmnfvF dy ky snmfinq kIqf hY. smfgm ivwc ies KusLI dI sFJ pfAuNdy hoey sR[ mlkIaq isMG ‘zolf’ ny sfiraF df mUMh imwTf krvfieaf qy cfh df DMnvfd kIqf. ■

PAGE 3


PAGE 4

Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



Áø×ÅÇéÃåÅé ç¶ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ çÅ Õåñ

a

PLgfinsqfn dI siQqI bfry inrny idno N idn anumfn qoN bfhr huMdy jf rhy hn. ijvyN ijvyN agly mhIny dI swq qrIk nUM amrIkf dI agvfeI ivc nfto PO j F dy aPLgfinsqfn ivc Auqrn dy ds sfl pUry hox jf rhy hn, qfilbfn dIaF ihMsk kfrvfeIaF df vfDf AunHF vfaidaF nUM JUTf sfbq krdf jf irhf hY, ijhVy ies mulk ivc jld amn bhfl hox sbMDI kIqy jf rhy hn. aPLgfinsqfn dy 1992 qoN 1996 dOrfn rfÈtrpqI rhy bu r hfnu d In rwbfnI dy ipCly mMglvfr nUM hoey kql ny keI vwzy svfl KVHy kr idwqy hn jo afm aPLgfnI lokF nUM sqfAux qy zrfAux leI kfÌI hn. rwbfnI dy kql kfrn aPLgfinsqfn dy iek ivÈyÈ ieiqhfsk dOr dy iek pRmuwK srgxy df duKd aMq ho igaf hY, ikAuNik rwbfnI muËfhIdIn df 1980ivaF ivc Auh pRmuwK afgU irhf hY, ijs ny aPLgfinsqfn ivc sovIaq

PAGE 4

POjF iÉlfÌ lVfeI lVn leI amrIkI shfieqf qy isKlfeI pRfpq kIqI sI. sovIaq POjF dy aPLgfinsqfn qoN jfx qoN bfad ies mulk dI swqf `qy kfbË hox leI muËfhdIn DiVaF drimafn Ëbrdsq KUnI sMGrÈ cwilaf sI aqy rwbfnI nUM 1996 ivc kfbul Cwz jfx leI mjbU r ho x f ipaf sI. qd Aus ny AuqrI gTjoV dI kmfn sMBflI aqy 2001 ivc qfilbfn dy swqf Cwz jfx bfad Aus dI vfpsI hoeI sI. 2001 ivc amrIkf dI agvfeI ivc aPLgfinsqfn ivc hoey nfto dy hmly qoN bfad qfilbfn dy swqf qoN bfhr huMdy hI pwCmI mulkF duafrf mfnqf pRfpq kfbul dI srkfr dy rwbfnI rfÈtrpqI bxy. qfijk mUl dy hox kfrn bhuigxqI pKqUnF vfly mulk ivc Auh bhuqy mkbUl nf ho sky aqy rwbfnI nUM swqf hfimd krËeI nUM sONpI peI. pr Auh srkfry drbfry vwzy rsUK vflI ÈKsIaq bxy rhy. afpxy jIvn dy 71 sflF dOrfn rwbfnI df

jIvn aPLgfinsqfn dy ipCly iqMn dhfikaF dy ihMsk aqy ainÈicqqf Bry ieiqhfs df srgrm ihwsf irhf hY, pr ijs qrHF rwbfnI df kql hoieaf hY, Aus qoN pqf cldf hY ik qfilbfn afpxy ivro D IaF dy aqI ivÈvfsXo g ivakqIaF qw k nUM afpxf insLfnf bxfAux ivc kfmXfb ho rhy hn. rwbfnI df kql Aus dy Gr aMdr hI kIqf igaf. Au s ivakqI du a frf afpxI pgVI ivc ivsPotk pQfrQ ilaFdf igaf jo rwbfnI leI bhuq BrosyXog sI aqy ijs df kihxf sI ik Auh qfilbfn df iek bhuq Kfs sunyhf lY ky afieaf hY. jykr mOq hI afpxy ivroDIaF leI qfilbfn df sunyhf hY qF aPLgfinsqfn ivc agly idn avwÈ hI KUn ilbVy rihxgy. rwbfnI df kql aPLgfinsqfn dy rfÈtrpqI hfimd krËeI dy sOqyly Brf aihmd vlI krËeI dy kql qoN isrÌ do mhIny bfad

(bfkI pMnf 8 ’qy)


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



PAGE 5

ÁîðÆÕÅ Ö¹ç å» ×³íÆð Ô¯ò¶

pf

iksqfn dI hkUmq cuxI hoeI hovy jF jrnYlF dI juMzI vflI, Aus dI nIqI df doglfpx kdy vI igaf nhIN. ieh nIqI AunHF dI afpxy dysL dI jnqf pRqI vI rhI hY , gvFZ dy sfry dysLF vwl vI aqy AunHF pwCm dy dysLF vwl vI, ijnHF df Auh idwqf KFdy hn. afpxy jnm dy idn qoN lY ky Auh dys cfr sfl vI nhIN sI cwl skdf, jy sMXukq rfsLtr smyq sfry sMsfr pwDrI adfiraF ivwc pwCmI qfkqF Aus nUM srpRsqI nf dy N d IaF rihM d IaF. nfl dI nfl AunHF vwloN afDuink pwDr df jMgI smfn vI POjI shfieqf dy nFa Auqy muÌq hI Aus nUM idwqf jFdf irhf, ijs nfl Aus dy aMdr jMgI jnUMn BfrU huMdf igaf. jdoN iksy dy isr nUM mrn-mfrn df jnUMn BfrU ho ky cVH jfvy, iPr Auh afpxy-prfey dI pCfx Cwz ky iksy dy vI gl pYx qur skdf hY qy ieho kuJ awj dy pfiksqfn dy aMdroN hox lwg ipaf hY. krdIaF BfvyN ÉuÌIaf eyjMsIaF qy POj vfly jrnYl hn, pr asl ivwc rfjsI lIzrisLp vI ies Kyz ivwcoN bfhr nhIN hY.

ipCly smyN dOrfn pfiksqfn dy aM d ro N ieslfm dI pu w T cfVH ky iqafr kIqI geI dihsLqgrdI df ruK amrIkf dy iÉlfÌ muiVaf ipaf hY. Aus dI iewk zfktr bIbI afPIaf nUM aÌgfinsqfn aMdr amrIkI POjIaF AuWqy hmlf krn dI koisLsL leI rfeIPl iqafr krI bYTI nUM PiVaf igaf sI. iPr pfiksqfn dI eyar Pors dy iewk aPsr df puwqr amrIkf ivwc jf ky afqmGfqI hmly dI sfiËÈ ivwc sLfml hox krky igRÌqfr kIqf igaf. pfiksqfnI mUl dy dfAUd iglfnI AurP zyivz kolmYn hyzlI df ikwsf vI sfiraF nUM pqf hY qy knyzIan nfgirk bx cuwky qhwvur rfxf df vI. hux jdoN amrIkf ivwc vrlz tryz sYNtr dy hmly dI dsvIN brsI mnfeI geI hY qF pfiksqfnI mUl dy iqMn bMdy iPr dihsLqgrdI dI sfiËÈ

isry cfVHn dI koisLsL krdy PVy gey qy AunHF ny gunfh df iekbfl vI kr ilaf hY. ienHF hflfq ivwc ipCly sfl ku dy smyN qoN amrIkI hukmrfn ny ieh gwl pfiksqfn dy hfkmF nUM kihxI sLurU kr idwqI sI ik Auh dihsLqgrdI dy svfl AuWqy dohrI Kyz KyzxI bMd kr dyx. pfiksqfn dy aiDkfrI aqy hukmrfn ies gwl qoN ienkfr krdy rhy sn. ipCly idnF ivwc AunHF dIaF ÉuÌIaf eyjMsIaF df dihsL q grdI dIaF vfrdfqF ivwc hwQ hox dIaF eynIaF GtnfvF awgV-ipwCV vfprIaF ik amrIkI iDr nUM AunHF AuWqy Brosf hI nhIN sI irhf. ieho kfrn sI ik amrIkI kmFzojL ny Esfmf ibn lfdyn vflI kfrvfeI krn leI pfiksqfnI aiDkfrIaF nU M sUh qwk nhIN sI lwgx idwqI. Aus dy bfad dovF iDrF ivwc irsLqy hor qoN hor iKcfa df nmUnf bxdy gey qy amrIkI ivdysL mMqrI ihlyrI kilMtn nUM KuwlH ky kihxf pY igaf ik pfiksqfn afpxI BUimkf spw s L t kry , ijs df ies iDr nUM vwt vI bhuq ciVHaf, pr swc qF afKr swc sI. ieh swc eynf awgy viDaf ik amrIkf dy rfsLtrpqI Ebfmf ny pfiksqfn dy pRDfn mMqrI XUsÌ rjLf iglfnI nUM Aus dy pRsqfivq amrIkf dOry smyN imlx df vkq dyx qoN ienkfr kr idwqf qy iglfnI nUM dOrf hI kYNsl krnf pY igaf. pR D fn mM q rI iglfnI vflf dOrf kYNsl hox mgroN Aus dI ivdysL mMqrI ihnf rwbfnI Kfr amrIkf geI sI. Aus nUM vI ihlyrI kilMtn ny KrI-KotI suxfeI, ijs df nf-qjrbykfr ihnf rwbfnI koeI jvfb hI nhIN sI dy skdI. Auh isrÌ eynf kihMdI rhI ik Aus df dysL dihsLqgrdI ivruwD lVfeI ivwc sMsfr dy nfl hY, pr jdoN ho rhIaF qfjLf GtnfvF df ijLkr kIqf igaf qF Auh cuwp ho geI. pfiksqfn dI Ku Ì Iaf ey j M s I afeI[ aY s [ afeI[ dy muKI aqy POj dy muKI vw l o N krvfeIaF jf rhIaF

kfrvfeIaF df Auh koeI ijMmf lY vI nhIN sI skdI. amrIkf dI qfjLf iKJ ipCly pMdrF idnF dIaF aÌgfinsqfn ivwc vfprIaF GtnfvF dy kfrn hY. EQy pihlF amrIkI dUqGr AuWqy hmlf kr idwqf igaf. nfl hI kuJ hor dysLF dy dUqGr vI insLfny AuWqy sn, BfvyN AunHF ivwcoN sfiraF df jfnI nuksfn hox qoN bc igaf. iPr vI ijhVIaF do drjn mOqF hoeIaF aqy AunHF ivwc mrn vfly qfilbfn dy pfiksqfn ivcly dihsLqgrd DiVaF dy ipCokV df pqf lwgf qF amrIkf dI kOV vDxI su B fvk sI. Au s dy mgry-mgr aÌgfinsqfn dy sfbkf rfsLtrpqI burhfnudIn rbfnI dy kql dI Gtnf vfpr geI. rbfnI ies vkq aÌgfinsqfn ivwc amn dI sQfpqI leI qfilbfn dy iewk DVy nfl Aus gwlbfq ivwc aihm rol inBf irhf sI, ijs ivwc amrIkf dI idlcspI hY. kql dI ijMmyvfrI iPr Aus DVy isr pYNdI jf rhI hY, ijhVf pfiksqfn dy aMdroN EQoN dI KuÌIaf eyjMsI aqy POj dI srpRsqI nfl afpxIaF kfrvfeIaF krdf hY. ies qoN ieh iswtf kwZxf aOKf nhIN ik amrIkf dI amn gwlbfq nUM sfboqfj krn leI ieh kfrf vI pfiksqfnI iDr ny jfxbuwJ ky krvfieaf hY. aijhy hflfq ivwc amrIkf dI POj dy ijMmyvfr kmFzrF ny pfiksqfnI iDr nUM hux qwk dI sB qoN sÉq BfsLf ivwc icqfvnI idwqI hY. ies icqfvnI nU M sfry sM s fr ny gM B Irqf nfl not kIqf hY. dUjy pfsy amrIkI hkUmq ny sO kroV zflr dI shfieqf pfiksqfn nUM jfrI kr idwqI hY, ijhVI pfiksqfnI krMsI ivwc ds hjLfr kroV rupey qoN vwD bx jfxI hY. ieMJ lwgdf hY ik pfiksqfn hI nhIN, amrIkf vI doglI Kyz hI Kyz irhf hY. jy Auh cfhuMdf hY ik pfiksqfn Aus dI GurkI df asr mMny qF pihlF Kud amrIkf nUM iewk-rMg gMBIrqf ivKfAuxI hovygI. ■

PAGE 5


PAGE 6

Punjabi Patrika 

Action Plan to Protect Patient Safety Unveiled

New measures to strengthen physician hiring and oversight and enhance public confidence in the health-care system were announced by Health Minister Michael de Jong, as he released the final report into a review of the quality of medical scans in British Columbia.

T

he review was launched in February by Dr. Doug Cochrane, chair of the BC Patient Safety and Quality Council, after concerns were raised around the quality of medical scans interpreted by four radiologists practicing primarily in Powell River, Comox and the Fraser Valley. The process included health authority reviews of thousands of CT scans and obstetrical ultrasounds. While Dr. Cochrane’s first report provided assurance that all remaining radiologists in the province were appropriately qualified, he concluded that similar events could occur in the future unless steps are taken to help close the gaps in the existing safeguards around physician practice. In response to those concerns, the Ministry of Health has developed an action plan that includes: Implementing a timely peer review system for diagnostic imaging across the province – starting with immediate action to enhance oversight of newly privileged radiologists including locums and doctors with provisional licences. Establishing a common electronic provincial physician registry accessible to the College of Physicians and Surgeons of British Columbia, health authorities and the Ministry of Health to track current information about physician licensing, credentials and privileges. Creating consistent rules around communication and patient notification when adverse events occur. While the report determined few patients sustained direct harm as a result of the incidents and the health authorities responded quickly to initiate corrective action, the report noted that the events shook the confidence of patients in many communities. The report contains 35 recommendations directed to health authorities, the College of Physicians and Surgeons of British Columbia and the Ministry of Health. The recommendations focus on ensuring that doctors who want to

PAGE 6

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

practice in B.C. are screened appropriately, that their skills are assessed on an ongoing basis and that there are clear lines of accountability amongst all of the parties with a responsibility for protecting patient safety. The Ministry of Health has accepted each of the recommendations of the report and will be working with the College of Physicians and Surgeons of British Columbia and health authorities to implement them. Quotes Health Minister Michael de Jong “First and foremost, my thoughts are with the patients and families who were touched by these events. It is clear from Dr. Cochrane’s report that the system in which you placed your trust, failed in these cases. That is why we’re committed to go beyond the recommendations in the report and take clear and definitive action to help prevent this from happening again.” “All British Columbians deserve to be confident the doctors in whom they place their trust are qualified and competent to provide the highest quality patient care.” Dr. Doug Cochrane, chair of the BC Patient Safety & Quality Council “I believe the action plan is an appropriate response given the seriousness of the events and their impacts on patients and their families. While this report looked at four unique events, the lessons learned are applicable across the health care system. I’m encouraged that work is already underway to ensure such incidents never happen again, it’s important that all parties act quickly to strengthen the checks and balances in support of physician practice and care for British Columbians.” Dr. Heidi Oetter, registrar, College of Physicians and Surgeons of B.C. “The college fully understands the need for public confidence in ensuring the skill and competence of the physicians practising in the province – not just when a licence is initially granted, but throughout a physician’s professional work life. This is one of the college’s fundamental responsibilities and we take it very seriously. These unfortunate events have provided an opportunity for us to review and strengthen our internal processes, including the way information is exchanged between the college and the health authorities – and to make quality improvements where necessary.”


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 7

A Healthy Breakfast Kick-Starts Learning for B.C. Kids

Students at Florence Nightingale Elementary school started their day off right this morning with a healthy breakfast to fuel their minds and bodies for another day of learning.

S

tudents were served a healthy complete breakfast of banana pancakes with plenty of fresh fruit, yogurt, milk and juice in celebration of the Breakfast Clubs of Canada (BCC) program, which announced today that they were more than doubling their funding for B.C., investing more than $700,000 for the 2011-12 school year. Who was in the kitchen equipped with aprons and spatulas? Children and Family Development Minister Mary McNeil, on behalf of Education Minister George Abbott; chair of the Vancouver board of education Patti Bacchus; and BCC president and founder Daniel Germain. All were shown the ropes by staff who run the breakfast program at the school. This school year, it’s estimated that BCC’s investment will support breakfast programs in approximately 84 schools. About $58,000 will go toward schools

in Vancouver, like Florence Nightingale Elementary.

demic, and social-emotional programs and services for vulnerable students.

BCC and the Ministry of Education have also embarked on a new, important partnership, which will ensure that funds from the breakfast program will reach the most vulnerable B.C. students, so they have access to nutritional breakfast foods in the morning.

Quick Facts: · During the 2010-11 school year, the Breakfast Clubs of Canada program served more than 16 million breakfasts to children attending schools in disadvantaged areas. More than 106,000 children benefited from a healthy breakfast in nearly 1,034 schools across Canada, 53 of which are in First Nations, Métis and Inuit communities.

BCC is a national, not-for-profit organization dedicated to providing services and funding to school breakfast programs in low-income neighbourhoods across the country. BCC works with individual and corporate partners all committed to the cause of providing breakfast for vulnerable students across Canada.

· In that same school year, BCC served more than 525,500 breakfasts in 52 B.C. schools, benefiting an estimated 3,185 students.

Programs like Breakfast Clubs of Canada complement government’s $51 million CommunityLINK (Learning Includes Nutrition and Knowledge) program, which supports vulnerable children in all 60 school districts. CommunityLINK funding supports food and nutrition, aca-

· BCC takes a long-term, systematic approach to hunger by implementing and supporting community-based breakfast programs in a sustainable way. They deliver this by providing food, funding, kitchen equipment, training and management tools to breakfast programs across Canada.

PAGE 7


PAGE 8

Punjabi Patrika 

Çê³â ÃðÅíÅ ç¶ é÷çÆÕ éò» ìÇäÁÅ ÁêÅÔÜ ÁÅôðî ì¶ÃÔÅÇðÁ» ñÂÆ ÁÅà çÆ ÇÕðé

Bf

vyN hr sMsQf vloN bxfeI geI iblizMg df koeI nf koeI mMqv huMdf hY pr kuwJ sMsQfvF vloN bxfeIaF iblizMgF aijhIaF huMdIaF hn ijhVIaF ik afpxI ivlwKxqf krky Aus ielfky leI iKwc df kyNdr bx jFdIaf hn . luiDafxf-srfBf-rfeykot roz AuWqy ipMz srfBf dy njdIk nvIN bxI iewk aijhI hI iblizMg df nfAuN hY AugurU amr dfs apfhj afÈrm”. ies afÈrm df mMqv byshfrf, lfvfrsF, lfcfrF, koVHIaF, idmfgI qOr qy ibmfr, ny q rhIx, bo l y , guMgy, apfhjF, XqImF afid ƒ afsrf dyxf aqy AuhnF dI syvf sMBfl krnf hY. keI ipMzF dy ivckfr ÈFqmeI vfqfrn ivwc iqMn hËfr vrg gË ivwc nvF Ausiraf ieh afÈrm ijwQy ies ielfky dI ÈoBf vDfAuNdf hY AuWQy loVvMdF aqy inafsiraF dy mnF ivwc afs dI ikrn vI jgfAuNdf hY . iswK sMgqF dy sihXog nfl

(pMnf 4 dI bfkI) hoieaf hY. aihmd vlI krËeI dy kql nUM vI rfÈtrpqI leI vwzf Gftf dwisaf igaf sI, ikAuNik qfilbfn nfl gwlbfq clfAux aqy ielfky ivc pYNT rwKx kfrn Aus nUM bhuq mhwqvpUrn mMinaf jFdf sI. vlI krËeI df kql vI Aus dy Gr aMdr hI hoieaf sI aqy ies nUM aMËfm dyx vflf ivakqI vI jfx pihcfx df sI. mhwqvpUrn ieh hY ik rwbfnI nU M ipCly sfl dy akqU b r mhIny ivc amn dI bhflI leI gwlbfq clfAux leI ‘Auc amn kONsl` df muKI Qfipaf

PAGE 8

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

ies afÈrm dI pihlI mMjl qkrIbn iqafr ho cuwkI hY . ies afÈrm ivwc kuwJ ku loVvMdF ny rihxf ÈurU vI kr idwqf hY . pr ies ivwc 3540 dy krIb loVvMd rih skdy hn . BivwK ivwc ies afÈrm dIaF AuprlIaF mMjlF iqafr krvfky ies ivwc 200 dy krIb loVvMdF dy rihx df pRbMD krn dI Xojnf hY . afÈrm ivwc rihx vfly loVvMdF dI hr sMBv mdd kIqI jFdI hY, ijvyN ik mYzIkl shfieqf krnI, ieÈnfn afid krfAuxf, AuhnF dy kpVy-lIVy afid Doxf, aqy AuhnF dIaF hor jrUrI shUlqF df iDafn rwKxf . afÈrm ivwc gurU ky lMgr df vI pRbMD hY . afÈrm dy mhOl ƒ hrf-Brf rwKx aqy loVvMdF dI cMgI ishq leI sO qoN vwD drKqbUty lgfey gey hn . sMsQf dI afmdn df sfDn isrP iswK sMgq vwlo idwqf dfn hI hY. ies sMsQf ƒ ÈurU krn vfly hn ipMz jtfxf dy jMmpl zf[ igaf sI aqy pwCmI mulkF dy ies mnpsMd mujfhIdIn afgU qoN pwCmI mulkF nUM vI vwzIaF afsF sn. iesy leI Aus dI mOq `qy amrIkI rfÈtrpqI brfk Ebfmf nUM ies kql dI inMdf krdy hoey ibafn dyxf ipaf hY ik amrIkf aPLgfinsqfn ivc afpxf imÈn jfrI rwKygf. amrIkf aPLgfinsqfn ivc 2014 qwk afpxIaF POjF kwZxIaF cfhuMdf hY aqy ipwCy ipTlwgU srkfr Cwz ky jfxf dI nIqI `qy cwl irhf hY. pr qfilbfn df kwtV gwut aPLgfinsqfn dI swqf `qy iekwilaF hfvI hoxf cfhuMdf hY. AunHF nUM amrIkf dI clfeI amn dI

nOrMg isMG mFgt jo ik pMjfb aYgrIklcr XUnIvristI luiDafxf, XUnIvristI afÌ ivMzsr (kYnyzf) aqy mOrIsn sfieMitiPk rIsrc kMpnI kY l grI (kY n y z f) dy sfbkf sfieMsdfn hn ijhnF ny kYnyzf vrgy dyÈ dIaF suwK-suivDfvF ƒ iqafg ky afpxf jIvn byshfiraF, apfhjF, XqImF aqy hor loVvMdF leI arpx kr idwqf . awj kwl Auh kYlgrI (kYnyzf) afey hoey hn . hor jfxkfrI leI iehnF nfl 22 nvMbr qwk 403-5901463 qy sMprk kIqf jf skdf hY. Aus qoN bfad: mobfeIl ieMzIaf: 95018-42505 qy jF eImyl: nsmangat14@ hotmail.com rfhIN sMprk kIqf jf skdf hY . afÈrm dI iblizMg aqy iensYWt ivwc zf[ mFgt afÈrm ivwc iewk loVvMd dy ËKm sfÌ krdy hoey. ■

pRikiraf mnËUr nhIN, ijQoN qwk amrIkf dy imÈn df sbMD hY, aPLgfinsqfn ivc amrIkf nUM ds sfl dI jwdo jihd bfad nfkfmI hI hwQ lwgI hY. amrIkI hmly qoN lY ky awj qwk hËfrF inrdoÈ aPgfnI mfry gey hn aqy lwKF byGr ho ky qbfh hoey bYTy hn. qfilbfn df awj vI Ëor hY aqy Auh afpxy pYdf krn vfilaF df mUMh icVf rhy hn. ies hflq qoN isvfey ies dy kuJ pqf nhIN lgdf ik aPLgfinsqfn ivc amn jld bhfl hox vflf nhIN aqy ies mulk `c hfly hor bhuq iensfnI KUn zuwlygf. ■


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

called upon to represent versity of the Fraser the institution at major Valley. In addition to events both on and off serving as UFV’s first campus. Chancellor from 2008 The role of Chancellor to the present, he taught is a voluntary one, and night school courses was created at UFV in horticulture in the when it changed from 1980s and was chair of university-college to the Board of Governors university status in when Fraser Valley Col- 2008. Upon the recomlege was transformed mendation of the UFV into a degree-granting Alumni Association, university college in and after consultation 1991. He is also a donor with the Senate, the to UFV. Minter was Chancellor is appointed granted an honorary by the UFV Board of Doctorate of Technol- Governors. ogy degree from UFV (then UCFV) in 2001. “There is no greater advocate for the uniAs Chancellor, Minter versity than Brian. The serves as the ceremo- Board is delighted to nial head of the univer- have him continue as sity. He presides over UFV’s Chancellor,” convocation and con- noted UFV Board Chair fers UFV credentials Larry Stinson. (degrees, diplomas, and certificates). He “We are indebted to also acts as an ambas- Brian for his commitsador for UFV and is ment and support, and

cont’d from page 2

Punjabi Patrika 

PAGE 9

extremely fortunate to have three more years of such exemplary service,” added UFV President Mark Evered. “I’m both honoured and humbled to have been given the opportunity to serve a second term as Chancellor,” Minter said. “I’m very fond of UFV, and it plays a big role in my life. It is a privilege to work with the students, alumni, faculty, administration, board, and staff of UFV and I am delighted that the relationship will be continuing.” Minter said he has particularly enjoyed the opportunities he has had to interact with students and the public at events such as the federal all candidates meeting last spring, which he moderated.■

PAGE 9


PAGE 10

PAGE 10

Punjabi Patrika 

September 30th, 2011 to October 6th, 2011


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 11

ìÅìÅ ì¯Ôó êÇÔñòÅé êÅñ ÇÃ§Ø èÅñÆòÅñ êÇÔñòÅé ÃéÆ ãƺâÃÅ å¶ îéçÆê Ç×¾ñ çÅ Çîôé ×¹ð ÇÃ¾Ö Ã¹ÃÅÇÂàÆ ç¶ êzì§èÕ» éÅñ îÅä-ÃéîÅé Õðç¶ Ô¯Â¶

ÇêÛñ¶ Ççéƺ dzâÆÁé ï±æ Õ»×ðà (ÕËé¶âÅ) ò¼ñ¯º dzâÆÁÅ ç¶ êÌèÅé î³åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø çÅ Üéî Ççé îéÅÇÂÁÅÍ ÇÂà Ã ï±æ Õ»×ðà ï±æ Õ»×ðà òðÕð» ò¼ñ¯º ÁÅÀ°ºçÆÁ» ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» Çò¼Ú ò¼è 寺 ò¼è Õ»×ðà êÅðàÆ çÆ îçç Õðé çÅ êÌä ÇñÁÅÍ

PAGE 11


PAGE Sept. 24-12 Sept. 30/2011

Punjabi Patrika Ç 

September 30th, 2011 to Akal October 6th, 2011 Guardian 22

DMnvwd

PAGE 12


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



PAGE 13

Çî³éÆ ÕÔÅäÆ Òî¹¼áÆ Çò¼Ú--- ÕÆ ?Ó vfh nI BYxy! afh qF kmfl hI hogI " "prsoN qUM mYnUM vY n kU v r my n strIt qy imlI sI, kwlH skft roz srI "c iPrdI sI-- aqy awj sIzr pfrk sLfipMg sYNtr 'c, afh cfr Joly BrI iPrdI aYN " koeI syl nhIN CwzI hoxI ?"

"lY ieh koeI ieMzIaf aY, beI Gr vfly dy nfl hI sLihr nUM jfxf hY." "nI nhIN BYxy,iPr vI bMdy dI rjLfmMdI qF cfhIdI hI aY, afKr pYsy qF Aus ny hI dyxy huMdy aY ."

"lE kr lE gwl " nI qUM qF bhuq BolI aYN -'afh "nI kfhnUM bIbI !" aYvyN "bYNk kfrz"(ientRYk) kftfeIm pfs leI GroN inkl hdy leI aY ? 'BYx ny muwTI qurIdY " bws awKF dI BuwK aY ivwc PVy kfrz nUM ivKfAuNidaF, nwk qy buwlH mroVidaF - aOh vI cuwk , aOh vI cwuk ikhf " aYvyN iPr iksy nUM ijhVI cIjL nUM hwQ lfieaf, nfl cwkI iPrnYN." bws cuwk leI" ieMnF kihMdI BYx gwzy vFg "cwl ieh qF TIk hY ","pr lwdI, cfry Joly cwuk ky qurdI awj kwl bhuq vfrI qYnUM bxI, ijvyN mUMh 'c buVbViekwilaF hI vyiKaf hY , fAuNdI jf rhI sI "Gwt qUM storF 'c GuMmidaF nUM, kdy vI nhIN", krdI iPrdI aY vIr jI nhIN idsy nfl ?" gwlF", vwzI afeI[[["

lKbIr "lwkI" gwKV 604-825-0566

PAGE 13


Punjabi Patrika

PAGE 14

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



B.C. Rolls Out Program to Help Smokers Quit

A

s part of a commitment to healthy families in British Columbia, Premier Christy Clark announced today that starting this Friday nicotine replacement therapies will be available at no cost and smoking cessation prescription drugs will be covered under PharmaCare.

By calling HealthLink BC at 8-1-1 and registering for the smoking cessation program, B.C. smokers who are covered by MSP and who wish to quit will be able to receive free nicotine gum or patches either by mail or at their local community pharmacy once they receive a reference number from HealthLink BC.

“Each year, more than 6,000 British Columbians needlessly die from tobacco use,” said Premier Christy Clark. “By providing convenient and direct support, we are helping British Columbians live smoke-free and improve their health as well as the health of their families. By reducing the number of people who smoke, not only will we prevent or delay the onset of diseases like heart attacks and cancer but also avoid the millions of dollars cost on our health care system.”

As part of this program, varenicline (Champix) and bupropion (Zyban) will also be covered by B.C. PharmaCare beginning Sept. 30 and will be available with a prescription. People will need to see their doctor for a prescription and be registered in a PharmaCare plan to receive coverage for these products. The level of coverage will depend on a person’s PharmaCare plan.

PAGE 14

“Tobacco-related diseases like cancer and heart disease represent a massive

burden on the lives of British Columbians and their families as well as our health care system,” said Health Minister Michael de Jong. “By calling 8-1-1, people will have access to a variety of health-related information and referrals, including our provincial stop smoking line, QuitNow Services.” Eligible B.C. residents can receive a single continuous course of treatment lasting up to 12 consecutive weeks with either a prescription smoking cessation drug or an NRT product once every calendar year. The estimated cost of the program is an estimated $15 million to $25 million depending on the number of individuals who use the program. Marnie Mitchell, CEO of BC Pharmacy Association, welcomed the opportunity for pharmacists to

work with the Ministry of Health on this program. She said: “For many years, community pharmacists have been helping patients through smoking cessation clinics. This program will further support this work.” “One of the barriers that people can face when quitting smoking is the affordability of various therapies. It is very encouraging that those who are ready to quit can now hurdle this barrier by having coverage for some proven cessation aids, which will greatly increase their chances of being successful,” said Diego Marchese, CEO, BC and Yukon, of the Heart and Stroke Foundation. “Quitting smoking can be really tough for people,” Scott McDonald, CEO of the BC Lung Association. “Quit smoking aids like nicotine gum and the patch can improve success rates.”

“Making it easier for people to quit smoking will pay off in the long run,” said Barbara Kaminsky, CEO, Canadian Cancer Society BC and Yukon. “We all know the deadly effects of cancer as a result of smoking.” Smokers are encouraged to visit www.health.gov. bc.ca/pharmacare/stopsmoking/ and www.quitnow.ca to plan their quit first. The B.C. smoking cessation program will be available to smokers anytime after Sept. 30, so smokers can choose to register whenever they are really ready to quit. The cost to the B.C. economy is approximately $2.3 billion annually, including $605 million for direct health-care costs. While B.C. has the lowest smoking rate in Canada at 14.3 per cent, there are approximately 550,000 British Columbians who

smoke. An estimated 70 per cent of smokers in B.C. want to quit. QuitNow Services offers British Columbian smokers help to quit smoking 24 hours a day – www. quitnow.ca. Services include an online quit community with professional and peer support, email or text message services and a telephone quitline – now available by calling 8-1-1 – with information available in 130 languages. Providing free support for smokers to quit tobacco supports the province’s Healthy Families BC strategy, which aims to better support the health of families and communities by helping to make the healthier choice the easier choice. For more information on Healthy Families BC, visit www.healthyfamiliesbc.ca.■


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



PAGE 15

Abbotsford wins $10,000 in Walking Challenge

F

or the past six weeks, thousands of British Columbians have taken the Healthy Families BC Walking Challenge in hopes of winning weekly draw prizes and the $10,000 prize for their community to support the development of walking trails. With 141 entries, Abbotsford has won $10,000 in the 100,001-or-more population category. The other winners in their population-size category are: • Tumbler Ridge – population under 5,000

of six trips to resort destinations across the province. During the six-week challenge over 5,000 entries were shared, including 2,500 photos and over 700 maps from across the province. The Healthy Families BC Walking Challenge was offered in collaboration with 2010 Legacies Now and funded by the Provincial Health Service Authority as part of the Healthy Families BC initiative of the BC Ministry of Health. Quick Facts: • B.C. has the highest physical activity rates for youth and adults compared to other provinces and territories across Canada.

• Quesnel – population 5,001 to 10,000 • Esquimalt – population 10,001 to 25,000 • Penticton – population 25,001 to 100,000

• Physical activity helps to prevent chronic diseases like cancer, Type 2 diabetes and heart disease.

One of these five winning communities is now eligible for the grand prize of an extra $50,000.

•The direct and indirect cost of physical inactivity in our province is estimated to be $573 million annually.

By getting out walking and sharing their stories, pictures, videos and maps, families won great prizes like pedometers, fitness passes and family fun packs. Entrants were also eligible to win one

• British Columbia boasts over 530 trails. • BC Parks is celebrating 100 years this year. ■

(bfkI pMnf 14 ’qy)

PAGE 15


Punjabi Patrika

PAGE 16

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



Ã: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø ÕÅîïÅì êzèÅé î³åðÆ ÔË ikhf jFdf hY ik hux 1, 2, 3 smJOqy leI jdoN amrIkf gey, qF keI dyÈF dy arQ ÈfÈqr dy mfihr sR[ mnmohn isMG dI rfie, afpxI afriQk hflq bfry lYNdy rhy, ieh sfzy leI mfx vflI gwl hY .

sR[

mnmohn isMG iewk kfmXfb arQ ÈfÈqrI hn qy ieh kfmXfbI Auh nrisMmhf rfE srkfr smyN idKf vI cuwky hn . hux sR[ montyk isMG afhlUvflIaf, AunHF dy sPLl shfiek iswD ho rhy hn . ieh dovyN aijhy sKÈ hn, ijnHF `qy ivroDI koeI GtIaf qy JUTf doÈ vI nhIN lf skdy . asIN sfry jfxdy hF ik 20vIN sdI dy dsvyN dhfky dy ÈurU ivwc dys dI afriQk siQqI bhuq ibgV geI sI qy sfƒ arbF df sonf iewk qrHF nfl gihxy rwKxf ipaf sI . sR[ mnmohn isMG ivwq mMqrI bxy qF ieh arQ ÈfÈqrI dy qOr `qy pUrn sPl hoey . Auh sonf hI vfips nhIN ilafdf sgoN afriQk hflq vI cMgI ho geI . Aus qoN mrgoN kdy aijhI siQqI sfhmxy nhIN afeI .

PAGE 16

sfƒ pqf hY, ik BfKVf zYm dI pfxI dI bhuqI ibjlI Aus smyN idwlI qy cMzIgVH afid ƒ clI geI, Aus smyN ibjlI dI bhuqI loV nhIN sI, hux asIN px ibjlI ƒ qrs rhy hF qy sfzy kol px ibjlI dy sfDn vI nhIN hn . sfzf axmuwlf pfxI ibnF iksy muafvjy qy ibnF ruafieltI dy bfhr jf irhf hY . sR[ pRqfp isMG kYroN iewk sPl qy smJdfr pRÈfÈk sn . pqf nhIN iks dbfa hyT ieh sB kuwJ pRvfn kr gey . sfzy kol vwzf afsrf Qrml ibjlI df hI rih igaf hY, ikhf jFdf hY ik dyÈ kol 30 sfl qwk df kolf hY . pr iksy sUrq ivwc vI 50 sfl qoN vwD df kolf iblkul nhIN hY . sfzy kol koly df siQr BMzfr nhIN, ijs 'qy ik asIN afs rw K skIey ik ibjlI dI Gft ies nfl pUrI kr lvFgy . mYN keI

vfr ilK cuwikaf hF ik sfzf bhuqf kolf JfrKMz qy ibhfr qoN afAuNdf hY . sfƒ koly df muwl qfr ky koly qy ruafieltI vI dyxI pYNdI hY . iPr koly dI ryl gwzI df ikrfieaf ieqnf ijLafdf hY ik Auh koly dy muwl qy ruafieltI qoN ikqy vwD hY . ies qrHF ieh kolf bhuq mihMgf pYNdf hY . asIN Bfrq dy vsnIk hF, jykr asIN rfjsQfn qoN iemfrqI pwQr ilafAuxf hovy qF sfƒ ruafieltI dyxI pYNdI hY, pr ikMnI byiensfPI hY ik pfxI sfzI hËfrF eykV DrqI ivwc jFdf hoieaf byaMq jmIn ƒ inkfrf krdf hY . sym kuwJ hox nhIN idMdI pr pfxI `qy sfƒ koeI ruafieltI nhIN imldI . asIN kxk qy cfvl sfry Bfrq ivw c 50-60 pR q IÈq idM d y hF, sfƒ ies qy vI koeI ruafieltI jF ivÈyÈ pYikË nhIN nf hI kxk cfvl afid df muwl kImqF dy ieMzYks nfl joiVaf jFdf hY . sfzI DrqI 'qy bhuq Qrml lwg cuwky hn, ijvyN biTMzf, lihrf muhwbq, qy ropV afid . hux jldI hI bhuq vwzy Qrml plFt mlot, rfjpurf, KzUr sfihb afid QFvF `qy lfAux jf rhy hF . ieh

Qrml sfzI kImqI DrqI rok rhy hn, awj qoN 30 sfl bfad ieh iksy kMm nhIN af skxgy . ies nfl pMjfb dI afriQkqf qy vwzI swt vwjygI, DrqI qy KVy ieh icwty hfQI sfzI sUJ nUM mKOl krngy . sR[ montyk isMG afhlUvflIaf ny 2005 jF 2006 ivwc pMjfb ƒ aY t mI plFt dI py È ks kIqI sI, pr pqf nhIN kYptn amirMdr isMG ny ieh kih idwqf sI ik mYN afpxy lok nhIN mrvfAuxy . sfzI pfrlImYNt ivwc 1, 2, 3 smJOqf jdoN pRvfngI leI pyÈ hoxf sI, Aus qoN pihlF sRomxI akflI dl dy nvyN pRDfn sR[ suKbIr isMG bfdl ny ikhf sI ik aYtmI ÈkqI dyÈ dI loV hY, ieh gwl sR[ suKdyv isMG ZIzsf, skwqr jnrl ny vI khI sI . ies qoN ieh gwl qF spwÈt hY ik sfzI lIzriswp pRmfxU ÈkqI dy hwk ivwc sI . pr sfzI akflI pfrtI suKdyv isMG ilbVf dy ipwCy pY geI ik Auh votF smyN ikAuN hfËr nhIN sI ? hflfik AunHF ny afpxI vot dI vrqoN nhIN kIqI, jdoN ik pRmfxU ÈkqI dyÈ dy leI aiqaMq ËrUrI hY .

sR[ mnmohn isMG ƒ BfvyN iewk ÈrIP qy nrm suBfa df ienÈfn ikhf jFdf hY, pr AunHF ny pRmfxU msly `qy iswD kr idwqf hY ik Auh iewk 'loh purÈ' hn . Auh dyÈ dI byhqrI leI kfrj krn leI zt ky KVHy hn . sfzy kfmryz BrfvF ƒ qF amrIkf dy nF nfl hI icV, Auh amrIkf df nF iksy qrHF vI sunxf nhIN cfhuMdy, pr hYrfnI huMdI hY ik kimAuinst smJOqy dy aDIn hY . Pyr kfmryz ies pfilsI anusfr ies dI ivroDqf krdy hn. awj qoN 55 sfl pihlF kfmryt kbUqr vfly JMzy lf ky hIrosLImf qy nfgfsfkI dy nF `qy lYkcr qy gIq gfAuNdy huMdy sn . hux asIN ikvyN pRmfxU Dmfky ƒ jfiej mMndy hF . bI[jy[pI[ idloN ies smJOqy dy ivruwD nhIN jfpdI, pr Au n H F Ky d isrP iehI hY, ik ieh smJOqf kFgrs qy mnmohn isMG rFhI ikAuN ho irhf hY, jdoN ik AunHF dI afs anusfr ies smJOqy qy sRI lfl ikRÈn azvfnI dy dsqKq cfhIdy sn . ieh gwl mMnxI pvygI ik sR[ mnmo h n isM G ny idR V qf qy dlyrI nfl ieh smJOqf isry lf idwqf hY, jdoN ik asIN ibjlI

hrdyv isMG DflIvfl, irt: aYs[aYs[pI[, dI QuV nfl issk rhy hF, awjkwlH vI 6-6 GMty dy iekwTy kwt jfrI hn . dyÈ ƒ cVHdI klf ivwc lY jfx leI sR[ mnmohn isMG ny iewk mfrkf mfiraf hY, ivroDI Aus dI cVHq qoN sV rhy hn . dyÈ BgqI mMg krdI hY, dys pihlF qy pfrtIbfjI ipwCoN hoxI cfhIdI hY . pfrtIbfjI roVf nhIN bnxI cfhIdI . sR[ mnmohn isMG dI ies pRfpqI ƒ keI ivroDI dl Gtf ky dwsx dI koisLsL kr rhy hn, AunHF ƒ zr hY ik ikqy ies smJOqy df lfB kFgrs pfrtI afAux vflIaF pfrlImYNt dIaF coxF ivwc nf lY jfvy . mYN akflI pirvfr nfl sMbMDq hF, pr swc kihx qy ilKx df afdI hF . ies pRfpqI ƒ dyÈ BgqI anusfr sdf hI Xfd rwiKaf jfvygf . ho skdf hY ik ies df lfB kuwJ kFgrs ƒ iml vI jfvy , pr asl pRÈMÈf dy hwkdfr sR[ mnmohn isMG hn .■


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



PAGE 17

ǧ⯠Õé¶âÆÁé ÃÆéÆÁð÷ Ã˺àð ÃðÆ/âËñàÅ çÆ îÅÇÃÕ ÇÂÕµåðåÅ ÃéîÅéź éÅñ íðê±ð

s

rI (gu l sL n rfj kO r ) ieMzo-knyzIan sInIarjL sYNtr srI/zYltf dI mfisk iekwqrqf kfiv sMmyln dy nfl iswK kOm df mfx vDfAux vfly cfnx munfiraF nUM, snmfinq krn vjoN sMpUrn hoeI. ies smfgm ivwc lYPtInYNt krnl hrjIq isMG swjx dy nfl kfkf avnIq isMG bYNs spuwqr sR[ hrAuipMdr isMG bYNs nUM AuhnF dIaF isrkwZ pRfpqIaF tfp 20 aMzr 20, ijs kfrn avnIq nUM srkfr vwloN vI plyk dy ky snmfinq kIqf igaf. Aus ny sfieMs dy sfry ivisLaF aqy mYQ ivwcoN sLq pRqIsLq (100%) aMk pRfpq krky afpxf kIrqI mfn sQfipq kIqf. awjklH avnIq

XU[ bI[ sI[ ivwc Pfienfs aqy ieknfimk dI pVHfeI df qIjf sfl pUrf kr irhf hY. Aus ny afpxy kuJ sfQIaF smyq ‘mYQ Pfr mI’ df pRfjYkt hwQ ivwc ilaf hoieaf hY. Aus df ieh Auprflf bhuq hI sLlfGf Xog hY. zfktr rGbIr isMG ‘bYNs’ ny avnIq dI jfxkfrI dyNdy hoey PLKr mihsUs kIqf. kvI sMmyln df afrMB sR[ guridafl isMG vwloN ‘lUxf’ dy ikwsf kfiv nfl afrMB hoieaf. smfgm ivw c iKw c df kyNdr bixaf AuBrdf gIqkfr ‘kfkf knyzIan’ ijs ny surIlI afvfjL ivwc sUPLI klfm suxfky sroqy kIl ley. iewQoN qwk ik bfkI rihMdy bulfiraF ny afpxI

rcnfvF sunfAux dI bjfey ies nMnHy klfkfr nUM suxn dI pihl idwqI. sfry hI sroiqaF ny Aus nUM ipafr nfl hOslf aPjfeI kIqI. mMc sMcflk sR[ mihMdr isMG ‘jvMDf’ ny sucwjqf nfl mMc sMcfln kIqf. ijMnHF bulfiraF ny afpxf smF AuWBr rhy gfiek nUM idwqf, DMnvfd kridaF iKmF mMgI. aMq ivwc pRDfn sR[ sMGy ny sfry bulfiraF qy sroiqaF cfh pfxI leI sR[ mlkIq isMG ‘zolf’ df DMnvfd kIqf. web.wwwindocanadiansenierssociety.com `qy jfieaf jf skdf hY jI. ■

PAGE 17


PAGE 18

PAGE 18

Punjabi Patrika 

September 30th, 2011 to October 6th, 2011


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

PAGE 19



British Columbia Doubling International Presence

A

s part of Canada Starts Here: The BC Jobs Plan, Premier Christy Clark today said British Columbia will double the Province’s international trade presence in key and expanding markets.

“There is a growing appetite for B.C.’s goods and commodities in Asia and we want to support investors looking for overseas investment opportunities,” said Premier Clark. “By taking advantage of the rapid growth of the middle classes in India and China, we are accelerating job growth right here in B.C. The more these countries buy from us and invest, the more jobs are created here at home.” The Province will strengthen B.C.’s established network of trade and investment representative offices and focus more resources to attract foreign investment and international students. “About seven years ago, BC Forestry Innovation Investment established a presence in China, with

offices in Shanghai and Beijing. As expected, it took time and focus on building important relationships, but this has paid off handsomely with a tenfold increase in the value of lumber exports to China.” said Pat Bell, Minister of Jobs, Tourism and Innovation. “We’re going to build on this and the successes of our Asia-based network of trade and investment representatives to sell more of our goods in Asia and increase investment in B.C.”

Premier Clark also announced a new hosting program to provide personalized services to overseas delegations that come to B.C. and help them link with potential business opportunities and partnerships. The hosting program will work with regional development offices, municipalities and other business interests in arranging tours, site visits and meetings. “Our overseas business has increased dramatically over the past three years, resulting in an additional 250 jobs,”

said David Curtis, president & CEO, Viking Air Limited. “Having a strong B.C. government presence will be critical to building new relationships in the markets we serve.”

ment for investment, and to actively court investors from the region.”

Premier Clark will leave on her upcoming trade

mission to eight cities in China and India on Nov. 4, returning to B.C. on Nov. 16. She will be promoting the advantages of doing business

in B.C. in the cities of Guangzhou, Shanghai, Beijing, Delhi, Mumbai, Bangalore, Amritsar and Chandigarh. ■

In addition, British Columbia will embark on a focused marketing and sales campaign to attract international companies to establish offices in the province. Priority will be given to companies headquartered in Asia. This campaign will tout B.C.’s benefits as an economically sound jurisdiction for investment and its growing Pacific Gateway and transportation hub, along with the province’s established cultural and economic ties in Asia. “There is a massive wave of investment from Asia that is poised to sweep the world, and B.C. is well-positioned to tap into that potential,” said Yuen Pau Woo, president and CEO of the Asia Pacific Foundation of Canada. “But this will only happen if government, business, and civil society work together to create the right environ-

The Friends of the Abbotsford Library Meeting The Friends of the Abbotsford Library’s next meeting takes place on Tuesday, October 4 at 7pm at the Clearbrook Library (32320 George Ferguson Way). You are welcome to attend the meeting and find out what the Friends do for the Abbotsford Libraries and what fun they have doing it! For more information phone 604-859-7814 ext 232. PAGE 19


Punjabi Patrika

PAGE 20



ì¹ô çÆÁ» éÆåÆÁ» çÅ ÖÇîÁÅ÷Å í°×å ÇðÔÅ ÁîðÆÕÅ huxy-huxy qfilbfn ny kfbul ‘c amrIkf dI aMbYsI qy nfto dy hYz-kuafrtr ‘qy hmlf krky ieh sfbq kr idwqf hY ik amrIkf qy nfto aÌgfinsqfn dI lVfeI burI qrHF hfr cuwky hn. ieh ielfkf aÌgfinsqfn ‘c sB qoN surwiKaq smiJaf jFdf hY. hux jykr qfilbfn ies surwiKaq ielfky ‘qy hmlf kr skdy hn qF iPr Auh aÌgfinsqfn dy iksy vI ielfky ‘qy hmlf kr skdy hn. ies df spwsLt arQ ieh hI inkldf hY ik amrIkf aÌgfinsqfn ‘c hfr igaf hY. pRDfn krjLeIn afpxf mfnisk sMquln guaf cuwky hn, Auh JUTy qy by-buinafd dfavy kr rhy hn ik amrIkf qy nfto dIaF POjF dy cly jfx qoN bfad aÌgfn POjF dysL nUM kfbU ‘c rwKx dy pUrI qrHF smrwQ hn. AunHF nUM afpxf aMq bhuq hI iBafnk qy njLIb vrgf njLr af irhf hY ijs nUM sovIaq POj dy jfx qoN bfad qfilbfn ny bhuq hI byrihmI nfl kql kr idwqf sI.

PAGE 20

hux jykr krjLeI df aMq njLIb vrgf hox vflf hY qF iPr amrIkf df aMq vI nyVy hY. asIN jfxdy hF ik ijs qrHF sovIaq XUnIan dI afriQkqf qbfh ho geI sI, Auh Zih igaf sI qy Aus dy tukVy tukVy ho gey sn, Ausy qrHF awj amrIkf vI zUMGy afriQk sMkt df isLkfr hY, ijs ‘coN inklx df Aus nUM koeI rfh nhIN lwB irhf. jy sovIaq XUnIan nslF dy afDfr ‘qy hux vMizaf igaf hY qF iPr amrIkf vI nslI afDfr ‘qy vMizaf jf skdf hY. asl scfeI qF ieh hY ik amrIkf nslI tkrfa qy nslI XuwD vwl vD irhf hY. do gw l F amrIkf ‘c nslI qxfa vDf rhIaF hn, iewk qF zUMGf hoeI jf irhf afriQk sMkt qy dUjf hY goiraF dI vsoN ‘c gYr goiraF dI nsl df vfDf hoxf, huxy-huxy amrIkf ‘c grIbI dy aMkVy jfrI hoey hn, amrIkf ‘c hux grIb lokF dI igxqI 4 kroV 60 lwK qwk phuMc cuwkI hY arQfq ies df mqlb ieh hY ik hr 6 ivakqIaF ‘coN iek amrIkn

grIbI df isLkfr hY. Gwt igxqIaF ‘c grIbI hor vI ijLafdf hY. kfly qy ihspYink lokF ‘coN hr cfr ivakqIaF ‘coN iek ivakqI grIb hY. ihspYink lokF dI igxqI goiraF dI vsoN dy mukfbly lgfqfr qyjLI nfl vDI jf rhI hY. amrIkf ‘c jMmx vfly bwicaF ‘c gYr gory bwicaF dI igxqI gory bwicaF nfloN ijLafdf ho geI hY. 2050 dy nyVy amrIkf dI Gwt igxqIaF dI kuwl igxqI goiraF nfloN vwD jfvygI. ihspYink lok bhuq Gwt igxqI ‘c hn qy AunHF dI igxqI sB qoN qyjLI nfl vD rhI hY. amrIkf dIaF glq nIqIaF Kfs krky pRDfn busL dIaF nIqIaF, hI awj amrIkf ‘c zUMGy hoeI jf rhy afriQk sMkt leI muwK qOr ‘qy ijLMmyvfr hn. AunHF ny 9 sqMbr 2001 ‘c amrIkf ‘qy hoey dihsLqgrdI hmly qoN bfad koeI soc ivcfr ky pRqIkrm dyx dI bjfey iek dm bdlf lAU nIqI apxfeI, AunHF ny amrIknF nUM BVkf ky bdlf lYx dI Bfvnf nUM Auksfieaf, 90 pRqIsLq amrIkn

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

ÜÅðÜ îËÕÆ ñÅÇÂìð¶ðÆ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ ÕÇòåÅ çÆ ÇÂ¼Õ ôÅî

zY

Aus vwloN POrI bdlf lYx dI nIqI dy smrQk bx gey , ieh koeI socI smJI, ivsLv BfeIcfry nfl ivcfr-vtFdry bfad iqafr kIqI nIqI nhIN sI, ijs aDIn busL ny iekdm aÌgfinsqfn ‘qy hmlf kr idwqf sI. amrIknF nUM BVkf ky AunHF dI BVfs qF kwZ idw q I, pr hu x amrIkf ienH F glq nIqIaF dI BfrI kImq cukf irhf hY, ienHF lVfeIaF ny amrIkf dI afriQkqf nUM BfrI nuksfn phuMcfieaf hY aqy amrIkf nUM afriQk qOr ‘qy kmjLor kr idwqf hY. afriQk sLkqI qoN ibnHF ijLafdf dyr qwk POjI sLkqI vI kfiem nhIN rwKI jf skdI.

ltf (ibwkr isMG Kosf) awj 20 isqMbr, idn mMglvfr ƒ mInfkÈI iswDU dy AuWdm sdkf pMjfbI bolI aqy sfihq dy ivkfs pRogrfmF ivwc iewk hor nF juV igaf hY aqy iewQy pMjfbI kivqf dI iewk Èfm mnfeI geI ijs ivwc kivwqrI, rMg mMc dI klfkfr aqy AusfrU soc rwKx vflI primMdr svYc aqy Au s qfd gËlgo ikR È n Bnot ny afpxIaF- afpxIaF coxvINaF rcnFvF pVIaF. sB qoN pihlF mInfkÈI iswDU ny afpxI jfx-pCfx krvfAuNidaF afpxy mypl irj dI lfiebryrI ivwc syvf inBfAux aqy pMjfbI bolI aqy sfihq nfl afpxf ipafr dwrsfieaf . primMdr svYc ny afpxI jfxpCfx qoN bfd afpxI pihlI kivqf, ipCly idnIN kql hoeI

kmjLor ho rhI afriQkqf aqy vsoN ivc qbdIlIaF amrIkf ivc nslI qxfa nUM vDfeI jfxgy. amrIkf dy gory Gwt igxqIaF aqy afvfsIaF nUM amrIkf dIaF smwisafvF leI dosLI TihrfAuxgy. aijhf krn nfl amrIkf ivc nslI qxfa aqy nslI vMz vD jfvygI qy ies sdI dy ivckfr nslI jMg

sLurU ho jfvygI. ies GrylU nslI XuwD dy nqIjy vjoN amrIkf do ihwisaF ivc vMizaf jf skdf hY, iek AuqrI ihwsf ijs ivc goiraF dI bhuigxqI hovygI aqy dUjf dwKx pwCmI ihwsf, ijs ivc ispYinkf (mYksIknF) dI bhuigxqI hovygI. ieh ielfkf mY k sIko nfl lgdf

bdnsIb kuVI rivMdr kOr BMgU ƒ Xfd kridaF khI . mInfkÈI iswDU ny ies kivqf ƒ cMgf sMdyÈ dyx vflI kivqf ikhf aqy iewQy lfiebryrI ivwc kMipAUtr dIaF PrI klfsF bfry pMjfbI ikqfbF, aKbfrF aqy homvrk hYlp bfry jfxkfrI idwqI . ikR È n Bno t ny afpxIaF 6 pusqkF aqy afpxI lyKxI dy arMB qoN awj qwk dI sMKyp gwl kridaF afpxIaF rcnFvF df dO r Èu r U kIqf. kvIaF, khfxIkfrF,lyKkF aqy ivdvfnF dI hfËrI ivc awj dI ieh Èfm XfdgfrI Èfm ho inbVI. aglf pRogrfm jo ieQy hI 17 akqUbr 2011, idn somvfr 6:30 vjy Èfm ƒ hovygf, ijs ivwc amrIk plfhI aqy suwK gohlvV dIaF rcnFvF sFJIaF kIqIaF. ■ hY qy iksy vy l y mY k sIko df hI ihwsf sI, ies ivc dwKxI kYlyPornIaf, aYrIjLonf, inAU mYksIko aqy tYksfs df dwKxI ihwsf sLfml hn. hflfq ieho dwsdy hn ik afAux vfly smyN ivc amrIkf df hfl bhuq mfVf hox vflf hY. ■


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



PAGE 21

ìÅìÅ øðÆç çÆ òð¯ÃÅÂÆ èðåÆ ëðÆçÕ¯à istI afÌ hYlQ sfieMs s[ pRkfÈ isMG bfdl dI dyx hY.

qyeI

sqMbr PrIdkotIaF leI ieiqhfsk mhwqqf vflf idn hY ikAuNik iesy idn bfbf ÌrId jI dy ies sLihr ivwc afgmn krky hI ies df nFa moklhr (rfjy df nF) qoN PrIdkot ipaf sI. ies sbMD ivwc hr sfl 19 sqMbr qoN 23 sqMbr qwk PrIdkot ivKy BfrI mylf lwgdf hY. ies smyN PrIdkot ÌrId jI dy rMg ivwc rMigaf rihMdf hY. ies myly ivwc hr iksm df suhj aqy hr Auh vMngI pysL kIqI jFdI hY, ijs df mnorQ smuwcI mfnvqf nUM iewk lVI ivwc proxf huMdf hY qF jo sfzIaF afAux vflIaF pIVHIaF sfzy amIr swiBafcfr aqy ivrsy nUM mfxn dy nfl-nfl ies lVI nUM awgy qorn ivwc vI shfeI ho skx aqy iewk cMgy nyk iensfn bx ky mnuwKqf dI BlfeI leI afpxy afp nUM arpx kr skx ijs df sMdysL bfbf ÌrId jI ny sdIaF pihlF ies mfiKEN imwTI pMjfbI bolI rfhIN smuwcI lokfeI nUM idwqf. bfbf PrId jI dI vrosfeI DrqI hox skdf hI pMjfb dy ies Coty ijhy iÉwqy PrIdkot (purfxf ijlHf) ny smfj dy hr Ky q r nfl sbM i Dq nfmvr iensfnF nUM jnm idwqf. jy isafsq dI gw l krIey qF mrhU m igafnI jY l isM G , srdfr pRkfÈ isMG bfdl, mrhUm s[ hrcrn isMG brfV ny krmvfr rfsLtrpqI aqy muwK mMqrI dy ahuidaF nUM cfrcMn lfey aqy afpxf bxdf srdf Xogdfn pfieaf. muwK mMqrI dy ahudy ‘qy ibrfjmfn rhy srdfr lCmx isMG igwl vI axvMzy PrIdkot iËlyH qoN hI sn, ijnHF nUM mfq BfsLf pMjfbI lfgU krfAux df mfx pRfpq hY. PrIdkot nUM ijlHf bxfAuxf aqy mYzIkl kflj dI sQfpnf df kfrj igafnI jYl isMG ny kIqf. rfÈtrI pRiswDI pRfpq bfbf ÌrId mYzIkl XUnIvr-

jy sfihq aqy swiBafcfr dy Kyqr nUM dyKIey qF ijwQy pdmsRI s[ guridafl isMG nfvlkfr ny igafnpIT avfrz aqy sfihq akfdmI avfrz lY ky PrIdkot df nF Bfrq Br ivwc rosLn kIqf. AuWQy s[ jsvMq isMG kMvl nfvlkfr (sfihq akfdmI avfrz) sR I sL f h cmn nfvlkfr aqy anuvfdk (sfihq akfdmI avfrz anuvfd) mrhUm pRo[ siqMdr isMG nU r vfeIs nfvlkfr aqy iPlm zfierYktr, ivaMgkfr sRI ky[ aYl[ grg aqy mrhUm s[ gurnfm isMG qIr, nfvlkfr pflI BuipMdr aqy ipRMs kMvljIq, nftk zfierYktr kIrqI ikRpfl, iPlm aYktr bldyv Kosf, iPlm zfierYktr jgjIq, kvI aqy cyqnf pRkfsLn vfly sRI sqIsL gulftI, khfxIkfr gurdyv rupfxf, kvI pRo[ loknfQ, gIqkfr bfbU isMG mfn, aqy sfry mfnF df srqfj gurdfs mfn, iPlm rMgmMc klfkfr sYmUal jOn aqy hflIvuwz df bfl klfkfr krn brfV vI ÌrId jI dI vrosfeI ies DrqI dy jfey hn. pRbMDkI Kyqr ivwc s[ gurdyv isMG, s[ rimMdr isMG, s[ ikrndIp isMG Buwlr, sRI[ mndIp BMzfrI aqy s[ jiqMdr isMG aOlK afeI[ pI[ aYs[ iesy jrKyjL imwtI dy spUq hn. ienHF dy nfl hI gurU nfnk dyv XUnIvristI aMimRqsr dy mOjUdf vfeIs cFslr zf[ ajfieb isMG brfV vI iesy ielfky df mfx hn. Kyz Kyqr ivwc s[ gursyvk isMG ,qrlocn isMG, ieMdr isMG gogI, cMd isMG, rijMdr isMG, blbIr isMG, sYxI BYxF ivwcoN sRImqI rUpf sYxI (sfry hfkI ElMpIan), ElMpIan gurivMdr isMG iprqf (kusLqI), ElMpIan qrlok isMG sM D U (bfskt bfl), gu r dyv isMG (afeI[ ey[ aYs) qy hrbMs isMG (donoN aMqrrfsLtrI aMpfier) aqy sRImqI kulvMq Buwlr vrlz kwp hfkI aqy mhfrfjf rxjIq isMG avfrz jyqU vI iesy DrqI dI Aupj hn. sRI mqI Buwlr dI sÉq imhnq, eImfndfrI aqy isrV sdkf hI iewk Coty

CInf brfV ijhy sLihr ivwcoN hfkI dy ieMny ElMpIan pYdf hoey. pMjfb srkfr ny ies sLihr ivwc hfkI df afstro-trP mYdfn (AusfrI aDIn) sLurU krvf ky PrIdkot nUM aMqrrfsLtrI idwK nfl invfijaf hY aqy Auh idn dUr nhIN jdoN iewQy aMqrrfsLtrI tUrnfmYNt hoieaf krngy. huxy-huxy sMpMn hoey ajlfn sLfh hfkI tUrnfmYNt df vDIaf skorr ruipMdr pfl isMG vI PrId jI dI ies ngrI dI hI Aupj hY. ieh sfrf kuJ bfbf PrId jI dI ies DrqI nUM pivwqr aqy pfvn Cuh kfrn hI sMBv hoieaf hY. PrIdkot 1972 ivwc jdoN pMjfb df bfrvF ijlHf bixaf sI qF iksy nUM icwq-cyqf vI nhIN sI ik bfbf PrId jI dy pivwqr slok ‘ruwKI imwsI Kfie ky TMZf pfxI pIE’ dy sMdysL nUM lY ky awj pMjfb dy 22 ijilHaF ivwcoN Cotf ijhf ijlHf PrIdkot iswiKaf dy Kyqr ivwc sB qoN mohrI hovygf. vDIaf skUlI isw i Kaf smy q lfa kflj, KyqIbfVI kflj, ieMjInIairMg kflj, zYNtl kflj, mYzIkl kflj aqy nvIN bxI iemfrq ivw c pR v y s L bfbf PrId jI dy nFa ‘qy bxI bfbf PrId mYzIkl XUnIvristI PrIdkot dy mwQy nUM hor cfr-cMn lgf ky isMgfr rhy hn. PrIdkot dI bfbf ÌrId susfietI ny bfbf ÌrId jI dI sLihr ivwc afmd vfly dovyN asQfnF-itw l f bfbf ÌrId (sL i hr aM d r) aqy go d VI sfihb (ÈihroN bfhr) ivKy bfbf ÌrId jI df sQfn aqy gurduafrf sfihb df ipafrf aqy inafrf sM g m bxf ky AunHF dy srb-sFJIvflqf dy sMdysL nUM hor awgy vDfieaf hY. kfsL sfry Dfrimk sQfn iesy qrHF iekwTy ho jfx aqy AunHF ivwcoN isrÌ qy isrÌ iensfn hI njL r afAu x . PrIdko t dIaF donoN nihrF vI ies dI KU b sU r qI nU M ho r cfr cM n lfAuNdIaF hn. dysL-ivdysL qoN hjLfrF sLrDflU ies iqMn idnF myly ‘qy ÈyK ÌrId jI nUM afpxy sLrDf dy Puwl Byt krdy hn. ■

PAGE 21


Punjabi Patrika

PAGE 22

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



×ðÆìÆ ð¶ÖÅ çÆ ÁÅÔñÈòÅñÆÁÅ êzÆíÅôÅ å¶ ×ðÆì» çÅ î÷ÅÕ Çeh

bihs ik iks ÈihrI nUM grIb mMinaf jf skdf hY, byquky pwDrfˆ nUM CUh rhI hY. sfzy Xojnf kimÈn dy isafxy ivakqI dy È dI srbAu W c adflq nUM ieh gwl ieksurqf nfl afK rhy hn ik ÈihrI Kyqr dy ijs vsnIk df pRqI idn 32 rupey Krcf hY aqy pyˆzU Kyqr dy ijs vsnIk df pRqI idn 26 rupey df Krc hY, Auh grIbI ryKf qoˆ AuWpr hY. Auh srkfrI BlfeI skImfˆ df lfB pfqr nhIN hY. vkqI qOr `qy grIbI ryKf df pRqI jIa afmdn df jo mfp-dMz inrDfrq kIqf igaf hY, Auh ies qrHfˆ hY-ÈihrI Kyqr leI 965 rupey pRqI mhInf aqy pyˆzU Kyqr leI 781 rupey pRqI mhInf. kimÈn dy inrDfirq aM k iVafˆ mu q fibk dy È `c grIbI ryKf qoˆ hyTfˆ rih rhy lokfˆ dI afbfdI 40[74 kroV hY. ies inguxI afmdnI ivc ikMny lok swcmuwc iËMdgI jIa skdy hn, pOÈitk Bojn

PAGE 22

Kf skdy hn, qn Zwkx df pRbMD kr skdy hn, zfktrI shU l qfˆ lY skdy hn aqy iswiKaf pRfpq kr skdy hn, smJ qoˆ prHy hY. ajIb gwl ieh hY ik ienHfˆ aMkiVafˆ `qy pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG dI mohr vI lwgI hoeI hY jo ik nfmvr arQ-ÈfsqrI hn. mOntyk isMG afhlUvflIaf dI agvfeI vfly ies kimÈn nUM suprIm kort ny pihlfˆ vI 14 meI nUM iPtkfr pfeI sI jdo N srb-Au c adflq ny ies dI grIbI ryKf dI pihlI pirBfÈf `qy sÉq ieqrfË jqfieaf sI. ies pirBfÈf dy mu q fibk ÈihrI qy py ˆ z U Kyqr `c ijnHfˆ df pRqI idn pRqI ivakqI Krcf kRmvfr 20 rupey aqy 15 rupey qoˆ vwD hY, AunHfˆ nUM grIb nhIN sI igixaf jf skdf. adflq ny hdfieq kIqI sI ik ‘Xojnf kimÈn pRqI jIa afmdn df mfp-dMz qYa krn leI meI, 2011 jfˆ ies qoˆ bfad dIafˆ koeI hor qrIkfˆ nUM afDfr bxf

ky muV qoˆ ivcfr kry.’ srkfr dI qrÌoN sUJbUJ dI Gft aqy isafsI gYr-sMvydnÈIl dy pRgtfvy nUM dyKidafˆ, jsits dlvIr BM z frI aqy dIpk vrmf ny hukm idwqf sI ik ‘iek vI bMdf BuwK nfl nhIN mrnf cfhIdf.` ieh vI sÉq hdfieq hoeI sI ik dyÈ dy 150 sB qoˆ grIb iËilHaFˆ ivc vfDU anfj vMzx df pRbMD kIqf jfvy. ieh suprIm kort dy muV idwqy dKl df hI iswtf hY ik srkfr kfrvfeI krn leI mjbUr hoeI hY.

adflq ny srkfr dIafˆ Kurfk qy AupjIvkf sbMDI skImfˆ dy amlfˆ df vI mulfˆkx kIqf sI. suprIm kort dy numfieMidafˆ ny Kurfk dy aiDkfr dy mfmly ivc mfrc-jUn 2007 dOrfn Cy rfjfˆ ivc iek aiDaYn kIqf sI. AunHfˆ ny ieh gwl pqf kIqI sI ik ijhVIafˆ keI skImfˆ grIbI nUM moVf pfAux leI sLurU kIqIafˆ geIafˆ sn, AunHfˆ dy aml anykfˆ pwKfˆ qoˆ aDUry rhy hn. aiDaYn

ivc 8 po È x nfl sbMi Dq pR o g rfmfˆ df mu l fˆ k x kIqf igaf. ienHfˆ pRogrfmfˆ sbMDI aiDaYn df afDfr 2001 ivc pIplË XUnIan Pfr isvl ilbrtIË vwloN jn ihwq `c dfier ptIÈn bxI sI. bfkI sfrIafˆ afËfdIafˆ arQhIx hn jykr iek ÈihrI dIafˆ muZlIafˆ loVfˆ rotI, kwpVf qy mkfn pUrIafˆ nhIN huMdIafˆ. ies qrk nUM adflq ivc smrQn imilaf. hux iek vfr iPr, byquky ZMg nfl gYr-XQfrQvfdI pirBfÈf suprIm kort qy dyÈ mUhry rwKI geI hY. ieh qwQ, ik ies nfl sfˆJf pRgqIÈIl gTjoV srkfr nU M gM B Ir isafsI iswty Bugqxy pY skdy hn, vI kimÈn qy pRDfn mMqrI dPLqr ny nËr aMdfË kr idwqf. ieh nvyˆ mfpdMz dwsdy hn ik jy iek cfr jIafˆ vflf pirvfr ksby jfˆ Èihr ivc iek mhIny ivc 3,860 rupey qoˆ vDyry Krc krdf hY qfˆ Auh grIb nhIN hY. iesy qrHfˆ pyˆzU

Kyqr ivc jy cfr jIafˆ vflf iek pirvfr iek mhIny `c 3,024 rupey Krc krdf hY qfˆ Auh vI grIbI ryKf qoˆ AuWpr mMinaf jfvygf.

afpxy hlPnfmy ivc Xojnf kimÈn ny grIbI ryKf dI afpxI pirBfÈf df bcfa kIqf hY aqy mfpdMzfˆ qy muV-ivcfr krn qoˆ nfˆh kr idwqI hY. ies ny ienHfˆ mfpdMzfˆ nUM isrÌ cflU sfl dy Kpqkfr kImq sUck aMk muqfibk Zfilaf hY. hlÌnfmy `c iliKaf hY, ‘isPfrÈF kIqIafˆ geIafˆ grIbI ry K fvfˆ ieh XkInI bxfAu ˆ d Iafˆ hn ik Bo j n, isw i Kaf aqy ishq Au W pr pRqI jIa ivakqIgq asl Krcf grIbI ryKf dy inrDfrn leI pRvfn krnXog hY. aqy Kpq kIqIafˆ jfˆdIafˆ asl kYlrIË ÈihrI Kyqr leI muV inrDfrq kIqy gey kYlrIË mfpdMzfˆ dy nyVy hn aqy pyˆzU Kyqrfˆ dy kYlrI mfpdMzfˆ qoˆ vwD hn.

ieh mfpdMz grIbfˆ aqy AunHfˆ dI srkfr vwloˆ kIqI jfx vflI mdd sbMDI Aus aMdfËy, nUM byqukf bxf idMdy hn, jo iksy hor ny nhIN, sgoˆ swqfDfrI gTjoV dI sB qoˆ ÈkqIÈflI afgU so n Iaf gfˆ D I du a frf giTq kmytI ny lfieaf sI. Audoˆ mIzIaf ivc ieh KLbrfˆ CpIafˆ sn ik sonIaf gfˆDI df ies aihm muwdy `qy srkfr nfl mwqByd cwl irhf hY. AunHfˆ ny grIbfˆ dIafˆ muZlIafˆ loVfˆ dI pUrqI leI mdd df Gyrf cOVf krn df mn bxfieaf sI. lgdf hY ik srkfr AuWpr Aus dI ho rhI aflocnf krky koeI asr nhIˆ ho irhf. ieh aflocnf isrÌ Kwby jfˆ swjy dlfˆ vwloˆ hI nhIˆ ho rhI, sgoˆ vwzI pwDr `qy gYr-srkfrI sMgTnfˆ vwloˆ vI ho rhI hY, jo mihsUs krdy hn ik ieh Bfrq ivc grIbfˆ dI vwzI vso ˆ nU M gY r -idafnqdfrI vfly vqIry aDIn inrfÈ krn dI iek cfl hY. sB qoˆ cont’d on page 29


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika

PAGE 23



Abbotsford Hits Highest Daily Opening up gender option on passports Water Use in 2011 Passports — Issues, Experts & Ideas

Two SFU experts on gender agree that Australia’s precedent-setting move to add a third gender option called indeterminate on passports will pave the way for gender free passports for everyone in the future. SFU sociologist Ann Travers, and Helen Leung, an associate professor in the department of gender, sexuality and women’s studies, expect the U.K. to go even further, offering a gender free option.

T

he City of Abbotsford and the District of Mission reached the highest level of water consumption this season on September 7, 2011, announced Abbotsford Mayor, George W. Peary, Chair of the Abbotsford Mission Water Sewer Commiswas one of the hottest sion (AMWSC). Septembers on record “Abbotsford residents for the region. Abbotsused 27% more water ford and Mission had than average on that nine days in a row with day,” said Peary. temperatures above 25 “For the most part, Ab- C. Increased water use botsford and Mission correlates closely to residents have done a higher temperatures. good job conserving The highest use of wawater this summer,” ter was in 2007, when said Peary. water use hit 139.2 Environment Canada megalitres per day has indicated that this (MLD) on July 12 ,

Leung believes making gender options more flexible or eliminating them completely will help protect passport holders from border harassment if there is a perceived mismatch between “their presentation and identity on their documents.” Travers adds: “In the short term though, individuals who choose to identify their sex as X rather than F or M are likely to be put at greater risk should they encounter the border policing of many other national boundaries.” Ann Travers, 778.782.6630, atravers@sfu.ca Helen Leung, 778.782.5518, helen_leung@sfu.ca

2007, putting the water supply system dangerously close to its 143 MLD capacity. In the last 20 years the average day water demand has almost doubled. It is expected that water use will hit 160 MLD by 2016, even with 20 percent water conservation.

PAGE 23


Punjabi Patrika

PAGE 24

b

rqfnIaf dI pRDfn mMqrI mrhU m mfrgry t QY c r aqy amrIkf dy Aus smyN dy rfÈtrpqI ronflz rIgn ny bVy Brosy nfl ieh gwl khI sI ik pUMjIvfdI arQ-ivvsQf aijwq iswD hoeI hY. hux rfj qy smfj nUM AudfrvfdI afrQk nIqIaF apxf ky ivsLv dy lokF leI ivkfs dy mfrg KolH dyxy cfhIdy hn.

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



ê¼Ûî ç¶ ÇòÕÅà îÅâñ çÆ ÁÃëñåÅ

sihjy-sihjy amIrF qy grIbF ivcfly pfVf Gtygf qy ivkfs dy lfB afpxy afp vwsoN dy hyTly qbikaF qwk phuMc jfxgy.

ies qoN bfad amrIkf qoN lY ky pwCmI XUrp dy ivksq dysLF ny kfrporyt GrfixaF ‘qy lwgx vfly tYksF nUM ieh kih ky Gwt kr idwqf ik ies nfl bcI hoeI pUMjI df snaqkfrF vwloN nvF invysL kIqf jfvygf. ies aml rfhIN ivkfs hovygf qy rujLgfr dy nvy N avsr pY d f ho x gy .

awj qoN iqMn sfl pihlF amrIkf dy vfl strIt dy DVvYl bYNkF dy dIvflIaf ho jfxf ny rIgn qy QYcr dy dfaivaF dI PUk kwZ ky rwK idwqI sI. sMsfr dI sB qoN vwzI afrQk sLkqI khfAux vfly dysL amrIkf ivwc cfr kroV bfhT lwK dy krIb lok aijhy hn, ijhVy grIbI ryKf qoN hyTlf jIvn bsr kr rhy hn. AuQoN dy mrdm-ÈumfrI ibAUro vwloN ijhVy aMkVy sfhmxy ilaFdy gey hn, Auh ieho drsfAuNdy hn ik sMn 1967 qwk kyvl kflI nsl dy qy dwKxI aÌrIkf

vyN ik pihlF hI aMdfjLy sn, ÈoRmxI gurduafrf pRbMDk kmytI dIaF coxF ivwc bfdl akflI dl dI vw z I ijwq hoeI hY. Aus dy bulfry df dfavf hY ik iewk sO swqr ivwcoN iewk sO sqvMjf sItF AunHF ny ijwqIaF hn. eynIaF hoxf jF do-cfr vwD-Gwt vI hox, ieh mMnx ivwc iksy nUM hrj nhIN hoxf cfhIdf ik ies akflI dl dI eynI qkVI agyq rhI hY ik bfkI sfry imlf ky vI ies dy nyVy-qyVy nhIN Ptk sky. hor qF hor, ijhVI vwKrI hirafxf dI gurduafrf pRbMDk kmytI dI avfjL cuwkI jf rhI

sI, Aus mMg nUM aDfr bxf ky coxF lVn vfly dovyN vwzy lIzr jgdIÈ isMG JINzf aqy dIdfr isMG nlvI afpo afpxI sIt dy iswK votrF df Brosf vI nhIN ijwq sky. ieho hfl ismrnjIq isMG mfn vrigaF df hoieaf hY. pMjfb ivwc srkfrI msLInrI dI vrqoN df dosL jy koeI lfvy qF kFgrs dy rfj vfly hirafxy dIaF dsF ivwcoN awT sItF AuWqy bfdl akflI dl dI ijwq ies dosL nUM vI KoKlf kr dyNdI hY. ies krky aMqm inrxf ieho inklygf ik bfdl akflI dl nUM iswKF df smrQn imilaf hY.

qoN ihjrq krky afey lokF ivwc hI grIbI df psfrf sI. hux grIbI ny gorI nsl dy AunHF prvfrF nUM vI afpxI pkV ivwc lY ilaf hY, ijhVy kwlH qwk mwD-sRyxI ivwc igxy jFdy sn. afm prvfrF dI afmdn lgfqfr GtdI jf rhI hY. iqMnF sflF qoN cly af rhy afrQk mMdvfVy dy bfvjUd arbpqIaF qy KrbpqIaF dI igxqI ivwc lgfqfr vfDf ho irhf hY. ikrq sLkqI df nON PIsdI ihwsf bykfrI dI mfr hyT hY qy arD-byrujLgfr ies qoN vwKry hn. snaqkfrF qy bYNkrF nUM iqMn itRlIan zflr df afrQk pYkyj dyx dy bfvjUd mMdvfVy dy Kqm hox dy koeI afsfr njLr nhIN af rhy.

hu x kO m FqrI arQcfry dI hflq ieh bx geI hY ik pwCmI XUrp dy keI dysLF dIaF srkfrF ny dysL dy bdysLF qoN ley krijLaF df Bugqfn krn qoN hwQ KVy kr idwqy hn. XUrp dy kyNdrI srkfrI bYNkF ny amrIkf dy ÉËfnf mMqrfly vFg nvyN krMsI not Cpf ky arQcfiraF nUM TuMmxf dyx df ijhVf Auprflf kIqf sI, Auh vI sPl huMdf njLr nhIN af irhf.

ies ijwq nUM lY ky bfdl akflI dl dy afgU hux ieh kihx lwg pey hn ik ieho bxI hoeI muihMm AunHF nUM ivDfn sBf coxF dI ndI vI pfr krvf dyvygI. ijwq dy hulfry ivwc Auh kuJ vI kih skdy hn, pr hkIkq ivwc ies cox df EdoN bhuq Gwt asr hovygf.

df anumfn hY, ijs df Bfv ieh hY ik lgBg sqfeI lwK lokF ny hI vot pfeI hY qy ienHF ivwcoN pMdrF lwK dy krIb bfdl akflI dl nU M iml geIaF hoxgIaF. jdoN ivDfn sBf leI coxF hoxIaF hn, do kroV dy krIb votrF ivwc ieh pMdrFso l F lw K iksy igxqI ivw c bhuqf pRBfv nhIN pf skxgy. iPr vI iewk qrHF df rfjnIqk pwK qoN pRcfr dy hulfry df muwdf bfdl akflI dl nUM iml igaf hY, ijs nUM Auh vrqx dI pUrI koisLsL krygf. ienHF coxF ivwc iewk aihm mslf sihjDfrIaF dy vot dy hwk df bixaf irhf

AudfrvfdI afrQk nIqIaF nUM apxfey jfx smyN amIr-grIb dy pfVy nUM GtfAux dy ijhVy dfavy kIqy gey sn, Auh inrmUl iswD ho rhy hn. amrIkf dy rfÈtrpqI brfk Ebfmf nUM ieh aYlfn krnf ipaf hY ik rujLgfr dy avsr vDfAux

qy lokF nUM grIbI qoN rfhq idvfAux leI 447 iblIan zflr dI nvIN Xojnf aml ivwc ilaFdI jfvygI.

siQqI ivwc amIr qy grIb ivclf pfVf ikvyN Gtygf, ies bfry Auh koeI suJfa dyx leI iqafr nhIN hn.

ies Xojnf dy aml ivwc afAux dy koeI afsfr njLr nhIN afAuNdy, ikAuNik amrIkI kFgrs ivwc bhumq vflI rIpblIkn pfrtI dy mYNbrF ny ieh kih idwqf hY ik Auh srkfr dI ies qjvIjL nfl sihmq nhIN hn. AunHF df kihxf hY ik ivkfs dy aml ivwc pMUjIpqIaF nUM pihlF vflIaF KuwlHF jfrI rihxIaF cfhIdIaF hn aqy Auh bjt Gfty nUM pUrf krn leI kfrporyt sYktr AuWqy nvyN tYks lfey jfx jF AunHF ivwc vfDf kIqy jfx dI hmfieq nhIN kr skdy. ies

ies nUM vyKidaF hoieaF grIbI ryKf qoN hyTF rihx vfly prvfrF qy byrujLgfrF ivwc roh vDdf jf irhf hY. Auh hux ieh kihx lwg pey hn ik mOjUdf afrQk nIqIaF ivwc buinafdI suDfr kIqy ibnF drpysL smwisafvF nUM hwl nhIN kIqf jf skdf.

hY. hfeI kort ivwc jf ky iewk sInIar vkIl hr Bgvfn isMG vwloN notIPIkysLn vfps lYx dI gwl kihxf qy zyZ idn cuwp rihky kyNdr srkfr df ies qoN muwkrnf kFgrs ivroDI muwK rfjsI iDr dy pwK ivwc lfmbMdI df kfÌI vwzf kfrn bixaf hY. AunHF nUM ieh pRcfr krn df mOkf iml igaf ik kFgrs pfrtI iswK Drm asQfnF AuWqy kbjLf krn dIaF sfiËÈF rc rhI hY. kYptn amirMdr isMG vrigaF dy byqrqIby dKl ny vI bfdl ivroDI iDrF nUM kFgrsI iDrF bxf Cwizaf sI. hYrfnI dI gwl ieh ik sRI hirmMdr sfihb nU M kro V F rupey df Gftf pYx aqy ÈoRmxI kmytI pRDfn dI kfr dy byqhfsLy Krcy dy mfmly nUM vI bfdl ivroDI iDr cox pRcfr ivwc vrq nhIN skI. Auh inwjI hmilaF qwk sImq rih geI qy guMdvyN jQybM d k rU p ivw c co x pR c fr vI nhIN kr skI.

aiDkfrIaF nUM iksy cox ivwc ikvyN iswDy jF aiswDy rUp ivwc vriqaf jf skdf hY, ies dI irhrsl vI kfÌI hwd qwk ho geI hY. sihjDfrIaF nUM vot dy hwk df ivroD krky afp sihjDfrIaF aqy isro N mo n y lokF dIaF votF keI QF sryafm pvfeIaF hn. bfdl ipMz ivwc hI jdoN keI iswKF dIaF votF kwtIaF geIaF aqy dUjy rfjF qoN mjLdUrI krn afey gYr-iswKF dIaF bx geIaF qF ies bfry Auh axjfxqf df dfavf nhIN kr skdy. ibafs hlky ivwc ijhVf bfgI akflI ijwiqaf hY, do idn pihlF Aus dI afpxI vot vI kwt idwqI geI sI, ijs qoN jLfhr hY ik afKrI vkq qwk ieho ijhIaF keI gwlF hoeIaF, ijnHF df arQ hY ik iDr hr hIly co x ijw q x dI Dfr ky qurI sI.

amrIkf qy pwCm XUrp dy sLfskF nUM hux ieh gwl smJ nhIN af rhI ik ies sMkt qoN AuWBiraf ikvyN jfvy, ikAuNik ieh siQqIaF AunHF dIaF afpxIaF nIqIaF dI hI pYdfvfr hn. ■

ÕÆ ÁËÃ. ÜÆ. êÆ. ÃÆ.çÆ Ú¯ä ÇòèÅé ÃíÅ çÆ Ú¯ä çÆ ÇðÔðÃñ ÔË? ij

pM j fb ivw c vo t pfAu x Xo g votrF ivwc iswKF dI igxqI iewk kroV bfeI lwK dy krIb mMnI jFdI hY, pr votF ies cox leI isrÌ qrvMjf lwK iswKF dIaF bxIaF sn. ienHF ivwcoN vI kuwl bvMjf PIsdI Bugqx

bfdl akflI dl ny isrÌ ikhf hI nhIN, ienH F co x F nU M ivDfn sBf coxF df sYmIPfeInl vFg liVaf vI hY. srkfrI

PAGE 24

hux ienHF coxF df kMm Kqm ho igaf hY qy ieh cox jLfbqf muwkx qoN mhIny ku dy aMdr ivDfn sBf coxF leI jLfbqf lfgU ho jfxf hY. isrÌ iswK BfeIcfry dy Drm asQfnF dIaF coxF sn AunHF nfl smuwcy pMjfbIaF dI iksmq juVI hoeI hovygI. isrÌ pMjfbIaF dI nhIN, pMjfbIaF dy nFa AuWqy rfj gwdIaF df inwG mfxn vfilaF dI iksmq vI AunHF coxF nfl juVI hovygI. jo kuJ ienHF coxF ivwc vyiKaf igaf hY qy gurduafrf cox kimsLn ny keI mfmilaF ivwc awKF mItI rwKIaF hn, Aus qoN lokF dy mnF ivwc keI ivsivsy Aupjy hn. hux kyNdrI cox kimsLn dI ijLMmyvfrI hY ik ieho kuJ ivDfn sBf coxF ivwc duhrfey jfx qoN rokx leI agfAUN pysLbMdIaF sLurU kr dyvy. ■


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

PAGE 25



ðÅÜÃÆ ÇòòÃæŠ寺 À°µá ÇðÔË ñ¯Õ» çÅ íð¯ÃÅ

sM

sd qy rfj ivDfn sBfvfˆ nUM lokqMqr dy QMmH vjoN pyÈ kIqf jfˆdf hY pr ienHfˆ ivc cuxy jfx vfly bhuqy pRqIinD ies hkIkq nUM JuTlfAuNdy pRqIq huMdy hn. ieh Auh siQqI hY , ijs ivc afm lo k fˆ df ivÈvfs lok-qMqr qoN AuTdf pRqIq huMdf hY jo ik iksy vI dyÈ qy Aus dI Èfsn pRxflI leI sB qoN vwzI icMqf df ivÈf mMinaf jfˆdf hY. ies siQqI sbMDI gMBIr crcf loVINdI hY pr ies bfry srkfrI numfieMdy qy rfjnIqk pfrtIafˆ dy afgU sfËsI cuwp Dfrn krI bY T y hn. lgBg sfrIafˆ rfjnIqk pfrtIafˆ lokfˆ dy ihwqfˆ nUM lfˆBy krky svfrQI soc, inwjI lfB qy vot rfjnIqI qwk hI sImq ho ky rih geIafˆ hn. dyÈ dy vwK-vwK vrgfˆ dy krmcfrIafˆ dIafˆ jfieË mMgfˆ ijnHfˆ ivc afm qOr `qy qnÉfhFˆ qy Bwiqafˆ dy vfDy dI mMg huMdI hY, sbMDI huMdy lMby sMGrÈ, BuwK hVqflfˆ, Drinafˆ, jylH Bro aMdolnfˆ, mrn vrq Au p r hiQafrfˆ dI vrqoN qoN srkfrfˆ inJwk ho rhIafˆ hn. ies dy PlsrUp lfTIcfrj, golIbfrI, kuwtmfr dI siQqI dyKI jfˆdI hY. srkfrfˆ afpxI JU T I mfx-mirafdf

qy ivwqI sMkt dI afV ivc aVIafˆ rihMdIafˆ hn, pr AuhI srkfrfˆ sMsd mYˆbrfˆ qy pRfˆqfˆ dy ivDfiekfˆ dIafˆ qnKfhfˆ, pYnÈnfˆ qy Bwiqafˆ `c kuJ ku imMtfˆ ivc hI vfDy dy pRsqfv nUM mnËUrI dy idMdIafˆ hn aqy ies pRikRaf ivc sfrIafˆ rfjnIqk pfrtIafˆ hI ihwsydfr bxdIafˆ hn. srkfrI krmcfrIafˆ leI nvIN nIqI dy aMqrgq pYnÈn skIm nUM bMd krky srkfrI boJ GtfAux dI dlIl idwqI jfˆ d I hY pr Au h I srkfrfˆ sMsd qy ivDfn sBfvfˆ dy mYˆbrfˆ nUM pYnÈn shUlqfˆ dyx ivc ihckcfht nhIN idKfAuNdIafˆ. sMsd, ivDfn sBfvfˆ qy ivDfn pRIÈdfˆ dIafˆ kfrvfeIafˆ ivc sMjIdf bihs qy dyÈ dy ihwqfˆ ivc soc-ivcfr krn dI Qfˆ CotIafˆ-CotIafˆ siQqIafˆ df bhfnf bxf ky ijs pRkfr dy hM g fmy , Èo r -Èrfbf, mfeIk dI qoV-BMn, srkfrI kfgËfˆ nUM pfVn aqy kdI-kdI mYˆbrfˆ dy afpsI qkrfr qy mwukybfËI dIafˆ Gtnfvfˆ nUM lok hr vkq dyKdy hn, Aus qoN ienHfˆ cuxy hoey pRqIinDfˆ dI sMjIdgI df aMdfËf lwg jfˆdf hY. hr sMjIdf bihs smyˆ ieh mYˆbr jfˆ qfˆ gYr-hfËr

rihMdy hn qy jfˆ sItfˆ `qy bYTy susqfAuNdy rihMdy hn. dyÈ ivc iBRÈtfcfr, kusfÈn, kuxbfprvrI, jurmfˆ afid dI Brmfr hY. ieh Auh smfijk siQqI hY ijs pRqI sfrf dyÈ hI icMqfvfn hY. pr hkIkq ieh hY ik ienHfˆ ipwCy kfrjÈIl ÈkqIafˆ ivc sB qoN vwzf ihwsf sfzy cuxy hoey pRqIinDIafˆ df hI hY. sfzy ieh cuxy hoey pRqIinDIafˆ dy irÈqydfr, sihXo g I pfrtI vrkr vI iswDy jfˆ aiswDy ZMg nfl ienHfˆ kfrvfeIafˆ dy ihwsydfr bxdy hn. ieh Auh siQqI hY ijs pRqI dyÈ df hr nfgirk qy ivÈyÈ qOr `qy mIzIaf icMqfqur hY, pr ienHfˆ kfrvfeIafˆ pRqI sfrIafˆ rfjnIqk pfrtIafˆ sfËsI cu w p aKiqafr krI bYTIafˆ hn ikAuNik AunHfˆ dy svfrQI ihwq ies ipwCy Cuwpy hoey hn. ies gMBIr siQqI pRqI hr Auh ivakqI jo ies jMjfl df ihwsydfr nhIN, sMjIdgI nfl socdf hY pr Auh avfËfrI qy bybsI vflI siQqI df iÈkfr hY. ijwQy ikqy koeI ies vrqfry ivruwD avfË AuTfAuNdf hY, Aus nUM kucl idwqf jfˆdf hY. sfnUM inqfpRqI afr[ tI[ afeI[ dy srgrm kfrku M n fˆ dy hÈr

sbMDI sUcnfvfˆ pRfpq huMdIafˆ rihMdIafˆ hn. kuwtmfr qy qMg krn qoN awgy vD ky AunHfˆ dy kql dIafˆ Gtnfvfˆ vI pRfpq ho rhIafˆ hn. ies siQqI nUM arfjkqf qoN vwD hor kuJ vI nhIN ikhf jf skdf. pr sfzy pRqIinD ies pRqI cuwp hI nhIN, sgoN ienHfˆ siQqIafˆ nUM afpxy ihwqfˆ ivc vrqx leI vI srgrm hn. kfmnvYlQ Kyzfˆ df Gutflf, 2-jI[ spYktrm Gutflf, krnftk df KudfeI Gutflf, afdrÈ susfietI df Gutflf, hsn df tYks corI df ikwsf, irlfieMs df qyl KUhfˆ df Gutflf, arbfˆ Krbfˆ dI hyrfPyrI df sbUq dy rhy hn pr swqf `qy kfbË pRqIinD qy ivroDI iDr dy nyqf icMqf df ivKfvf qfˆ kr rhy hn pr sMjIdgI nfl ies dy smfDfn dI qlfÈ krn qoN kMnI kqrf rhy hn, ikAuNik sfry hI ies hmfm ivc nMgy hn. ies siQqI nfl ikvyˆ inpitaf jfvy, sbMDI koeI spwÈt rsqf nËr nhIN af irhf. bfbf rfmdyv qy aMnf hËfry dIafˆ srgrmIafˆ ny lokfˆ ivc afs jgfeI sI, pr ieh vI vwzy Èor ivc guMm ho rhIafˆ pRqIq huMdIafˆ hn. bfbf rfmdyv dI srgrmI kfly Dn

qwk hI sImq sI, pr Auh afp hI keI pRkfr dIafˆ byinXmIafˆ dy doÈfˆ df iÈkfr ho ky iksy vwzI lihr nUM KVHf krn dy smrQ nhIN bx sikaf. Aus duafrf clfey jf rhy aMdoln nUM sImq arQ hI idwqy jf skdy hn, ijnHfˆ nfl afm lokfˆ nUM rfhq phuMcfAux dI afs nhIN kIqI jf skdI. iesy pRkfr hI aMnf hËfry df jn lok pfl ibwl df aMdoln vI dyiKaf jf irhf hY. kI jn lok pfl ibwl jy pfs ho vI jfˆdf hY, nfl dyÈ dI siQqI ivc qbdIlI af jfvygI, ies sbMDI afp vI aMnf hËfry mMndy hn ik ies nfl kuJ hwd qwk hI iBRÈtfcfr nUM roikaf jf skdf hY. drasl lokpfl dI sfrI mÈInrI clfAux df kMm aMnf hËfry dI tIm hI nhIN sMBflygI, sgoˆ Aus ivc svfrQI cuxy hoey pRqIinDfˆ dy sihXogI vI iksy nf iksy rUp ivc Èfiml hoxgy, ijnHfˆ qoN vwzI afs nhIN rwKI jf skdI. inrsMdyh krnftk ivc sMqoÈ hYgVy ny muwK mMqrI XydIXurwpf nUM iBRÈtfcfr dy Gyry ivc ilaf ky lok afXukq dI ÈkqI qy mhwqqf nUM Aujfgr kIqf hY pr Aus dI inXukqI dI imafd mukx qoN bfad nvIN inXukqI iBRÈtfcfr dy Gyry df

s[ p[ isMG

iÈkfr ho geI. vfsqv ivc lokpfl qy lokafXukq dI inXukqI vI koeI vwzI AumId nhIN pYdf krdI, sgoN smfˆ pf ky ieh hor vI inrfÈf pYdf krn ivc shfeI hovygI. ies siQqI ivc ieko iek hwl hI nËr afAuNdf hY ik cox pRikRaf ivc qbdIlI ilafˆdI jfvy qfˆ jo shI soc vfly pRqIinD hI ienHfˆ lokqMqrI sBfvfˆ df ihwsf bx skx. ijs ivc tYks cor, iBRÈtfcfrI, jurm dy ihwsydfr ivakqI cuxy jfx df hwk nf rwKdy hox. pr ieh qfˆ ibwlI dy gwl twlI bMnx vflI siQqI hY. mOjUdf smyˆ sMsd ivc iswDy jfˆ aiswDy qOr `qy sfrIafˆ rfjnIqk pfrtIafˆ dy Aukq doÈfˆ dy iÈkfr pRqIinD bYTy hn. so ies siQqI ivc kOx pfr Auqfrf krygf? kyvl iksy aijhI sKÈIaq qoN hI aijhI AumId kIqI jfxI cfhIdI hY jo inwky-inwky msilafˆ `qy BuwK hVqfl krn dI bjfey smuwcy pRbMD ivc qbdIlI leI mfhOl iqafr kry qy Aus df lok aMdoln dyÈ dI rfjnIqk siQqI nUM nvfˆ rUp pRdfn kry. ies sbMDI afs hI kIqI jf skdI hY. ■

PAGE 25


PAGE 26

Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



The Final Results of 2011 FVRD Homeless Count Show Improvement and Challenges.

I

s homelessness increasing or decreasing within the Fraser Valley Regional District (FVRD)? Volunteer researchers set out to find an answer to this question on the region’s streets and byways during a 24 hour period on March 15 and 16, 2011. FVRD Chair, Patricia Ross commended the efforts of the agencies and volunteers involved in conducting the survey: “This important initiative would not have been possible without the support of these dedicated individuals.” FVRD communities included in the survey were Abbotsford, Mission, Chilliwack, Agassiz– Harrison Hot Springs, Hope, and Boston Bar– North Bend. There were a total 345 homeless people surveyed during the 24-hour period, distributed across the region in both urban centres and smaller communities. This represents a 25% reduction from 2008 levels, with Abbotsford and Mission seeing the most substantial declines. These reductions, however, have not been consistent across all communities in the region. Select key findings include: • The number of homeless persons interviewed has decreased substantially in Abbotsford and Mission, but the numbers in Chilliwack, Agassiz-Harrison, and Hope have increased. • Homelessness in the Upper Fraser Valley is linked to: inadequate

PAGE 26

affordable housing, inadequate income levels (poverty), drug addiction, mental health issues and relational breakdown. • The majority of respondents (66%) come from outside the FVRD, a significant increase from the 2008 survey. • The proportion of women within the homeless population increased from 25.1% in 2008 to 32.1% in 2011. • Welfare as a source of income was reported by 42.8% of respondents, whilst 12.4% indicated that their source of income was employment, mostly part-time and temporary. • Just under half of the respondents (46.4%) reported a health related problem; of these, 53.0% reported having multiple conditions. • 37.1% reported an addiction problem and 20.5% reported a mental health problem, with 15.0% reporting “dual diagnosis or concurrent disorder”—i.e., both addiction and mental health issues. • Almost three quarters (73.9%) of respondents reported that they have used community based services in various combinations over the past 12 months. Although this latest survey shows improvement in some communities, it also demonstrates that more work needs to be done and that the province must continue to work with FVRD

communities to address ongoing homelessness challenges: “the decline in some communities is certainly encouraging, but it’s also a reminder that there’s more work ahead”, said Ross. “We realize that many of the challenges that lie at the root of homelessness remain, and will need the continued attention and support of senior levels of government.” Local initiatives, including housing outreach assistance, street nurses, improved shelter programs, and housing linked to supportive services have played a role in reducing the level of homelessness in the region. By working together, service agencies, government ministries, local governments and volunteer groups have shown that the number of people stranded on the streets can be reduced. The survey is sponsored by the FVRD with The Mennonite Central Committee of BC managing overall co-ordination, volunteer training and statistical analysis. Other organizers include the Salvation Army, Cyrus Centre for youth, Women’s Resource Society of the Fraser Valley, Pacific Community Resource Society, 5&2 Ministries, Vibrant Abbotsford, Fraser Health, and local municipal governments and community service agencies. The full report can be downloaded from the Fraser Valley Regional District website at www. fvrd.bc.ca under “Hot Topics”.■


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 27

PAGE 27


Punjabi Patrika

PAGE 28

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



a³¤kf rfhf FrdCwrYPq ¤dpP¡fqAd DtDprBPq ÕÇîÀ±ÇéàÆ ç¶ ìä ðÔ¶ éò¶º ÇëÀ±éðñ Ô¯î Çò¾Ú ÇÔ¾ÃÅ êÅÀ¹ä ñÂÆ ÁÃƺ ÁÅê ÜÆ çÅ ÁåÆ è§éòÅç Õðç¶ Ô»Í

ÁÃƺ Ãî¹¾ÚÆ ÕÇîÀ±ÇéàÆ ù ÇÂà ÕÅðÜ çÆ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä ñÂÆ ÇÂÕ êìÇñÕ îÆÇà§× çÅ êzì§è ÕÆåÅ þ, ÇÜà Çò¾Ú Ô¹ä å¾Õ çÅ ÇÔÃÅì ÇÕåÅì Çç¾åÅ ÜÅò¶×Å Áå¶ ÁÅðÕÆàËÕÚðñ êñ¶éà (éÕô¶) ܯ ìäÕ¶ ÇåÁÅð Ô¯ ü¾Õ¶ Ôé, ìÅð¶ òÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç¾åÆ ÜÅò¶×ÆÍ

ÇÂÔ îÆÇà§× Ô¶á ÇñÖ¶ Áé¹ÃÅð Ô¯ò¶×Æ : åðÆÕ

: ÁÕå±ìð @B, B@AA Ççé ÁËåòÅð Ãî» B:@@ òܶ ç¹êÇÔð

êåÅ

: B@FA ÇðòðÃÅÂÆâ ð¯â, ÁËìàÃë¯ðâ ìÆ.ÃÆ. (îÅðôñ ð¯â Áå¶ ÇðòðÃÅÂÆâ ç¶ ÕÅðéð Óå¶)

ÁÃƺ ÁÅê ÜÆ ù, ÁÅê ÜÆ ç¶ ç¯Ãå» Áå¶ Çðôå¶çÅð» ù ÇÂà îÆÇà§× Çò¾Ú ôÅîñ Ô¯ä ñÂÆ ì¶éåÆ Õðç¶ Ô» å» ÇÕ ÁÅê ÜÆ ÁÅêä¶ ò¾âî¹¾ñ¶ ÇòÚÅð ç¶ Õ¶ ÇÂà ÕÅðÜ ù ÇÃð¶ ÚÅó·é Çò¾Ú ÃÅâÆ îçç Õð ÃÕ¯Í ÁÅà Õðç¶ Ô» ÇÕ ÁÅê ÇÂà îÆÇà§× Çò¾Ú ÷ð±ð êÔ¹§Ú¯×¶Í

ò¾ñ¯º : ´¶îÅà¯ðÆÁî ùÃÅÇÂàÆ TOTAL

$2,476,931

Bains Parminder S Bansal Yogesh K Bassi Karnail Bhatti Harmanjeet Binning Gurmukh S Bisla Harji Brar Devinder K. Brar Kuldip S. Brar Malkiat Chahal Randhir S. Cheema Manjit S. ( York Home Design) Chemma Jagtar S. Deol Trucking Dhaliwal Charanjit S.

$3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $200 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $5,000 $3,500 $3,500 $100

Dhaliwal Gurvinder S Prof. $7,000 Dhaliwal Surjeet K $3,500 Dhami Narang & Co. $5,000 Doad Beant S. $3,500 Dosanjh Balwinder S. $7,000 Gidda Mohinder S. $7,000 Gill Dr. Sukhdev $7,000 Gill hari $7,000 Gill Jagdev S. $3,500 Gill Sukhjinder $7,000 Gill Surjit S. $3,500 Grewal Harjinderpal S $3,500 Grewal jasvir/Gurmukh $3,500 Gupt Daan $20 Gupta Avinash/Suresh $3,500

Haer Sawarn K $10 Jalan Vipan Dr. $1,000 Kailey Ajaib S. $3,500 Kang Gurmail S. $7,000 Kataria Sant S. $151 Khaira Jagjit S. $3,500 Khakh Rashpal $3,500 Khangura Inder $3,500 Khinda Jaswinder S & Ajit S $7,000 Khosa Darshan, Chand $3,500 Khun Khun Rashpal $3,500 Kooner Kewal S. $3,500 Lally Narinder $3,500 Lalri Avtar S $3,500 Mann Palwinder (Superstar Roofing) $5,000

Mehta Darshan $3,500 Pannu Harjinder S $3,500 Phangura Tarsen S $15,500 Randhawa Rattan S $7,000 Randhawa Santokh S. ( AS Fencing) $3,500 Sahil Amarjit S $50 Sidhu Bhupinder S (A Choice Landscaping) $8,500 Sidhu Chamkaur $3,500 Sidhu Harjinder S $3,500 Sidhu Jaspinder $3,500 Sidhu Jatinder Singh $3,500 Sidhu Sikinder $3,500 Sodhi Mohinder S $3,500

Total

$2,706,462

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ÁÅê Ô¶á ÇñÖ¶ ë¯é» Óå¶ Ã§êðÕ Õð ÃÕç¶ Ô¯ :-

êÅñ òèÅòé F@D-C@H-FBCD

×°ðéËì ÇÃ³Ø ìðÅó F@D-C@I-AHAH

ìñÇܳçð ÇÃ³Ø ì˺à F@D-H@G-AIIE

ÃéÆ ×ð¶òÅñ F@E-EAB-CDE@

×°ðîÆå ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ F@D-EEF-HIDI

îéÜÆå ÇÃ³Ø Ã¯ÔÆ GGH HGH G@F@

îéÜÆå ÇÃ³Ø ÇîéÔÅà F@D-FDD-AADB

çðôé Õ°îÅð ôðîÅ F@D-C@H-EC@A ÃåòÆð ÇÃ³Ø Ç×¼ñ F@D H@G CCCG

âÅÕàð ðÇܳçð ÇÃ³Ø í¼àÆ Áå¶ é¼Ûåð ÇÃ³Ø Ç×¼ñ PAGE 28


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011 cont’d from page 22

bdqr gwl ieh hY ik Xojnf kimÈn dI aru x f rfE ny vI sÉq aflo c nf kIqI hY jo sfˆ J y pR g qIÈIl gTjo V dI cyarprsn sonIaf gfˆDI vwl oˆ giTq kO m I slfhkfr kmytI dI mohrI mYˆbr hY. Aus ny hlPLnfmy bfry ikhf hY ik ‘ies `coˆ srkfr dI grIbfˆ pRqI Gor bysmJI JlkdI hY qy ieh scfeI qoˆ kohfˆ dUr hY.` aruxf rfE ny lIhoˆ lwQI sfˆJf pR g qIÈIl gTjo V srkfr `qy sÉq itwpxI kIqI hY jo Gpilafˆ aqy jnqk aMdolnfˆ df sy k JldI af rhI hY . aru x f rfE df kihxf hY , ‘grIb ivroDI PYsilafˆ dI lVI ivc srkfr ny grIbfˆ dIafˆ Gwto-Gwt loVfˆ dI pUrqI nUM XkInI bxfAux dIafˆ afpxIafˆ vcnbwDqfvfˆ nUM nËraMdfË krn df rfh cu i xaf hY . ` mIzIaf ny vI srkfr dI vwzI aflocnf kIqI hY. bIrj ptnfiek jo suprIm kort dy Kurfk sbMDI mfmilafˆ dy pRqIinDfˆ dy muwK slfhkfr hn, kimÈn vwloˆ qYa mfpdMzfˆ dy iÉlfÌ hn. AunHfˆ ny Xojnf kimÈn nUM

PAGE 29



ies dy mYˆbrfˆ dI GrylU jfgIr dwisaf hY. ies bfry AunHfˆ ikhf hY, ‘ieh hlÌnfmf ies gwl df vwzf sbUq hY, ikAuNik ies grIbI dI pirBfÈf `qy pRDfn mMqrI dÌqr ny vI mohr lf idwqI hY, ies leI ieh idRÈ sfhmxy afieaf hY ik nYiqk idvflIafpn Aus srkfr dy sB qoˆ Auqly pwDr `qy vI PYilaf hoieaf hY, jo afpxyafp nUM afm afdmI dI srkfr hox df dfavf krdI hY.` ieh spwÈt hI hY ik grIbI ryKf dy mfp-dMz vjoˆ eynf Gwt Krcf ies leI qYa kIqf igaf hY qfˆ jo grIbI ryKf qoˆ hyTly lokfˆ dI igxqI Gt jfvy qy ies qrHfˆ srkfr df grIbfˆ `qy Krcf vI Gwt hovy. Aus dyÈ leI ieh ikMnI Èrm dI gwl hY jo dunIaF dIafˆ mhfˆÈkqIafˆ dI jQybMdI ivc afpxI ÈmUlIaq dI afs lfeI bYTf hY. pr jy Bfrq afpxI afËfdI dy 64 sflfˆ bfad vI afpxy Zukvyˆ sfDnfˆ muqfibk afpxy lokfˆ dIafˆ loVfˆ pUrIafˆ nhIN ˆ kr skdf qfˆ Auh afpxI hoˆd kfiem rwKygf qy dyÈ df ivkfs ikvyˆ krygf? ■

ÁîðÆÕÅ ÇòÚ òèçÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË ×ðÆìÆ huxy-huxy amrIkI srvyKx ibAUro ny grIbI bfry aMkVy jfrI kIqy hn. 1959 qoN amrIkI srvyKx ibAUro ny grIbI bfry aMkVy jfrI krny sLurU kIqy sn. sfls 2011 ivc jfrI kIqy aMkiVafˆ anusfr jdoN qoN ieh aMkVy jfrI krny sLurU kIqy hn, AunHfˆ muqfibk grIbfˆ dI igxqI hu x sB qo N vw D hY . ipCly 4 sflfˆ qoN amrIkf ivc grIbfˆ dI igxqI ivc lgfqfr vfDf ho irhf hY. hux ieh igxqI 46[2 imlIan Bfv 4 kroV 62 lwK `qy phuMc geI hY. sfl 2009 ivc amrIkf ivc grIbfˆ dI igxqI kuwl vsoN df 14[3 PIsdI sI jo hux vD ky 15[3 PIsdI ho geI hY. ies df arQ ieh inkldf hY ik hr Cy ivakqIafˆ ivcoN iek amrIkn grIbI ivc rih irhf hY. Gwt-igxqIafˆ ivc ieh aMkVy hor vI vDyry hn. kfilafˆ ivc 25[8 PIsdI vwsoN grIbI ryKf qoN Qwly hY aqy ihspYink (lYksIkn) lokfˆ ivc ieh igxqI 25[3 PIsdI hY. Bfv hr 4 kfilafˆ jfˆ ihspYink lokfˆ ivcoN iek grIbI

ivc rih irhf hY. amrIkf ivc grIbI ryKf cfr jIafˆ dy pirvfr vfsqy 22,314 zflr sflfnf afmdn aqy iek ivakqI leI 11,139 zflr sflfnf afmdn sImf inrDfirq kIqI geI hY. cfr jIafˆ dy pirvfr dI aOsqn afmdn ies sfl 49,445 zflr sI, jo ik ipCly sfl nfloN ieh 2[3 PIsdI Gwt sI. keI lo k hY r fn ho x gy ik amrIkf ivc grIbI ryKf dI sImf eynI iËafdf afmdn `qy inrDfirq kIqI geI hY. ikAuNik jy asIN ies nUM ruipafˆ ivc bdl ky dyKIey qfˆ lwgygf ik iek ivakqI dI afmdn lgBg 50 hËfr rupey mhInf inrDfirq kIqI geI hY. keI lok socxgy ik aijhI afmdn vfilafˆ nUM qfˆ Bfrq ivc grIb nhIN sgoN amIr ikhf jf skdf hY. ieh bhuq ËrUrI hY ik asIN ies svfl df shI jvfb dyx df Xqn krIey ikAuNik keI BfrqI qy Kfs krky pMjfbI ivdyÈfˆ vwl ies leI iKwcy jfˆdy hn ik Auh AuQoN dI sMBfivq afmdn nUM ruipafˆ ivc bdl

ky dyKdy hn. sfnUM ieh gwl cMgI qrHfˆ smJ lYxI cfhIdI hY ik zflrfˆ nUM ruipafˆ ivc bdl ky dyKx nfl sfnUM aslI qsvIr df pqf nhIN lgdf. asIN glq PihmI df iÈkfr ho skdy hfˆ. iek aMkVf hY jo ik shI qsvIr pyÈ krn ivc shfeI ho skdf hY. Auh hY pI[ pI[ pI[ ijs nUM aMgryËI ivc prcyiËMg pfvr pYirtI ijs df arQ ieh inkldf hY ik Aus smfj ivc Aus pYsy dI qu l nfqimk qO r `qy KrId ÈkqI kI hY? sOKy Èbdfˆ ivc ik isrÌ afmdn nf dyKo sgoN Aus smfj ivc ijAUx leI ikMnf Krcf krnf pYˆdf hY. Aus bfry vI soco, Ëfihr hY ik Bfrq ivc 50 hËfr rupey mhIny vflf ivakqI aqy iek lwK rupey mhInf afmdn vflf pirvfr bhuq sOKf jIvn bqIq kr skdy hn pr amrIkf ivc ies afmdn nfl ijAUxf bhuq muÈikl hY. iesy leI AuQy grIbI ryKf dI Aukq sImf inÈicq kIqI geI hY.

zf[ svrfj isMG

rIkf ivc vDI jf rhI grIbI qoN bhuq icMqq hn. amrIkf ivc byruËgfrI 9 PIsdI qoN vwD hY. pRDfn Ebfmf ny byruËgfrI aqy grIbI GtfAux leI 450 arb zflr df pY k y j dy x df aYlfn kIqf hY, ijs nfl amrIkn srkfr ruËgfr dy nvyˆ mOky pYdf krygI. ieh dUjI vfrI hY ik pRDfn Ebfmf aijhf kr rhy hn. pihlfˆ AunHfˆ ny 700 arb zflr df pYkyj iesy AudyÈ leI idwqf sI pr iPr vI nf qfˆ grIbI aqy nf hI byruËgfrI GtI hY. huxy-huxy hoey srvyKxfˆ ny ieh sfbq kIqf hY ik amrIkf dI vsoN dI vwzI bhuigxqI leI inGrdI jf rhI amrIkf dI afriQkqf aqy vD rhI byruËgfrI aqy grIbI sB qoN vwD icMqf df ivÈf hn, pr aijhf lwg irhf hY ik ivroDI rIpbilkn pfrtI Ebfmf nUM ienHfˆ smwisafvfˆ df hwl lwBx ivc sihXog dyx dI bjfey Aus pRDfn Ebfmf qy amrIkf dy nUM iTwbI lfAux ivc iËafdf keI hor rfjnIqk nyqf am- idlcspI idKf rhI hY. ■

PAGE 29


Punjabi Patrika

PAGE 30

Õ°çðåÆ Ãð¯å î³åðÆ àð»à¯ êÔ°³Ú¶ 

trFto- PYzrl kudrqI sroq mfmilaF dy mMqrI Eilvr joa iewQy inAUklar rIaYktr Qrml hfeIzRflks ivKy 14vIN kOmFqrI topIkl mIitMg ivc Èfml hoey, ijwQy  AuhnF ny akfdimk, Koj aqy nIqI GfiVaF ƒ sMboiDq kIqf. AuhnF ikhf ik kYnyzf dI mËbUq afriQk buinafdI dy kfrn sfzI  siQqI jI-7 mulkF ivcoN ibhqr hn aqy  julfeI 2009 qoN bfad asIN 6

lwK ruËgfr pYdf kIqy hn. hflF ik iksy vI mulk ƒ mOjUdf afriQk mMdI dI axdyKI nhIN krnI cfhIdI.  Au h nF ikhf ik kYnyzf dI mËbUqI df pRmuwK kfrn sfzf kudrqI sroq Kyqr aqy sfzI  kOmFqrI aYmrjYNsI suprpfvr dI hYsIaq hn. kYnyzf kol afpxy kudrqI sroqF dI  Brmfr hY ijs krky kYnyzf afpxI AUrjf dIaF loVF pUrIaF afsfnI nfl krdf hY. AUrjf Kyqr df



kuwl jI[ zI[ pI[ ivc Xogdfn 7 PIsdI hY aqy hËfrF ruËgfr pYdf kr irhf hY. AuhnF BivwK dI su r w i Kaf,  Bro s y Xo g qf aqy ZukvyN px dy leI iekwiTaF  iml ky kMm kridaF prmfxU qknIk ƒ hor  surwiKaq bxfAux qy Ëor idwqf.  

À¹éàÅðÆú çÆÁ» Çå³é¶ êÅðàÆÁ» ç¶ ñÆâð» çÆ Ô¯ÂÆ ìÇÔÃ

trFto : Au n tfrIE dIaF iqMny pfrtIaF dy lIzrF 90 imMtF dI ies bihs ivc iek dUjy Auqy KUb krfry vfr kIqy aqy afpxy cox  mYnIPYsto dy muqfbk suaflF dy jvfb idwqy. sfry AuntfrIE ivc pRsfirq kIqI geI ies bihs ivc iqMny lIzrF ny afgfmI 6 akqUbr dIaF coxF ivc awgy lMGx dI koiÈÈ kIqI, pr mukfblf sfiraF ivckfr pUrf sÉq sI aqy  sMBfvnf iPr iehI bx ky sfhmxy afeI ik ies vfr pflf aYn[ zI[ pI[dy pwK ivc jfvygf aqy iksy vI pfrtI dI  srkfr leI ieh pfrtI sB qoN aihm hovygI. pRImIar zfltn migMtI ny ies bihs drimafn horvfQ aqy hUzfk dy hwilaF ƒ vI Jwilaf aqy AuhnF df  pUrI idRVHqf nfl jvfb vI idwqf, AuhnF ieh drsfAu x dI  sPl ko i ÈÈ kIqI ik Auh AuntfrIE dIaF asl muÈklF vwl iDafn dy rhy hn, jdoN qoN Auh sUby dy pRImIar cuxy gey hn. bihs drimafn pRImIar migMtI ny horvfQ aqy  hUzfk duafrf kIqy gey hmilaF drimafn afpxI ËmIn  nf Cw z idaF mËbUqI nfl jvfb idwqf. dovyN lIzrF ny koiÈÈ kIqI ik ilbrl srkfr dI agvfeI hyT sUby ivc muÈklF vDIaF hn aqy ieh bhuq vwzIaF ho geIaF hn.  pRImIar migMtI ny iehnF itwpxIaF dy jvfb ivc afpxI srkfr df ipCly smyN

qoN cwlI af rhI afriQk mMdI dy bfvjUd sUby ivc hoeI qrwkI df irkfrz pyÈ kIqf. ies qoN pihlF sRI hUzfk ny migMtI ƒ gRIn AUrjf plfn Auqy Gyrn dI koiÈÈ kIqI, ik ijs tIcy leI sUby dI ibjlI jnryÈn ivc vfDf aqy ivMz trbfeIn isstm ƒ  ibhqr bxfAuxf dw i saf jf irhf hY , jdik vw D Krcy dy   kfrn klIn AUrjf pRfjYkt bymfany huMdy jf rhy hn.  ies dy jvfb ivc pRImIar migMtI ny ikhf ik sfƒ afpxy AUrjf isstm dy muV inrmfx dI loV hY, ies leI Krcf krnf pYxf hY. sfzy kol hor koeI rfh nhIN ik  ies qoN ielfvf asIN hor kI kr skdy hF.  sRI migMtI ny ikhf ik sfzI srkfr dI ies  Xojnf dy nfl sUby ivc hËfrF gRIn AUrjf ruËgfr pYdf hoey hn, jdik hUzfk ny ikhf ik sfƒ ibjlI dy iËafdf ibl hI afey hn pr ruËgfr kdI nhIN afieaf. sRI migMtI ny hUzfk qy inÈfnf sfDidaF sYmsMg  nfl hoey 7 iblIan zflr dy smJOqy ƒ rwd krn qy jvfb mMigaf jo ik ilbrl grIn AUrjf plfn df ihwsf hY.  sRI migMtI ny ikhf ik qusIN ies smJOqy ƒ rwd krky ruËgfr Kqm kr rho hovogy. sRI migMtI aqy hUzfk dy aYn ivckfr KVI horvfQ ny dovF lIzrF dI gwl ƒ tokidaF ikhf ik ieh invyÈ sfƒ KflI cYk dy rhy hn aqy sfzIaF

nOkrIaF ikqy hor clIaF jf rhIaF hn. horvfQ aqy hUzfk ny swdf idwqf ik migMtI imsIsfgf pfvr plfn ƒ rwd krn bfry kI kihxgy, ijs dy kfrn ipCly hPqy ies Kyqr ivc kfÌI ivroD vI hoieaf hY. horvfQ aqy hUzfk ny ies bfry smyN isr PYslf nf lYx bfry vI svfl AuTfieaf. sRI hUzfk ny ikhf ik ieh kuwJ aijhIaF cIËF hn, ijhVIaF cox muihM m dy drimafn sfhmxy afAuNdIaF  hn. jdoN vI qusIN koeI Xojnf bxfAuNdy ho, koeI plfn bxfAuNdy ho qF ies df Krcf pihlF hI dyiKaf jFdf hY ik ikMnI rfÈI dI loV hovygI. iswiKaf bfry hoeI bihs ivc horvfQ ny afpxI pfrtI df pRcfr kridaF ikhf ik sfzI srkfr afAux dI sUrq ivc itAUÈn PIsF ivc vfDf nhIN hovygf aqy migMtI srkfr dI Xojnf dy Ault post skYNzrI itAUÈn ƒ 30 PIsdI Gwt kIqf jfvygf. horvfQ ny ieh vI ikhf ik dovyN pfrtIaF dy   lIzr ies bihs ivc ies bfry spÈt krn. horvYQ ny  ikhf ik ieh cox muihMm dI smwisaf hY. jdoN asIN sUby ƒ vDIaf QF bxfAux dI gwl krdy hF qF ieh svfl sfzy  sfhmxy aV ky KVHy ho jFdy hn. iqMny lIzrF ny ies bihs drimafn afpxIaF hwdbMdIaF nf qoVIaF.

Õé¶âÅ é¶ ÇñìÆÁÅ Çîôé C îÔÆé¶ ñÂÆ Ô¯ð òèÅÇÂÁÅ

aYzimMtn : knyzf srkfr vwloN ilbIaf imÈn ƒ agly iqMn mhIny leI hor vDfAux df PYslf kIqf igaf hY. ieh pRsqfv pfrlImYNt ivc hfAUs afÌ kfmnË dI mIitMg dOrfn  kIqf igaf. ies imÈn

PAGE 30

dI swqfDfrI pfrtI aqy ilbrlF ny hmfieq kIqI. hflF ik ilbIaf ivc kny z f dI POj qfienfq hox kfrn knyzf qy vfDU  afriQk boJ pY irhf hY. aMkiVaF  anusfr knyzf vwloN hux qwk bMbF Auqy  37[2

imlIan Krcf kIqf jf cuwkf hY. sqMbr dy aKIr qwk POj qy 60 imlIan df Krcf hox dI sMBfvnf hY, ijs Auqy kfÌI smyN qoN svfl AuT rhy sn.

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Õ°òËå Áå¶ ÕËé¶âÅ ÇòÚÕÅð ÃîÞ½åÅ

aOtvf pRDfn mMqrI stIPn hfrpr aqy ku v Y q dy pR D fn mM q rI Èy K nfsr al muhMmd al aihmd al jfbr al sfhs dI hfËrI ivc awj dovyN  mulkF ivckfr ivdy È I invy È vDfAu x aqy pRotYkÈn aYgrImYNt  Auqy dsqÉq kIqy. ies nvyN Auqy awj kYnyzf dy  kOmFqrI vpfr mMqrI sRI aYz Pfst aqy kuvYq dy ivdyÈ mMqrI muhMmd

al sfhs al silm al sfhb ny dsqÉq kIqy. ies mOky pRDfn mMqrI ny ikhf ik sfzI srkfr  muÌq vpfr aqy invyÈ dy ËrIey ruËgfr vDfAux sMBfvnfvF  vDfAux aqy afriQk ivkfs leI vcnbwD hY. AuhnF ikhf ik ieh smJOqf dovyN mulkF ivckfr vpfr aqy invyÈ dIaF sMBfvnfvF vDfeygf aqy cMgy mOky pY d f kry g f.  vrxnXo g hY ik kuvYq ny kYnyzf ivc vwzy invy È   df vfadf kIqf hY , ivÈyÈ krky mYnUPYkcirMg aqy buinafdI  ZFcy ivc. 2010

ivc dovyN mulkF ivckfr vpfr 129 imlIan zflr dy krIb sI, ijs ivc 97 imlIan zflr  brfmdF df sI. dovyN mulkF ivckfr awj hoey smJOqy ƒ  hfAUs afÌ kfmnË ivc rwiKaf jfvygf, ijs Auqy ivcfr  qoN bfad ieh aml ivc af jfvygf, jdik kuvYq pihlF hI ivDfink pRikiraf pUrI kr cuwkf hY.  kUvYq vwloN awj AuhnF dy pRDfn mMqrI sRI ÈyK ny  ikhf ik asIN kYnyzf ivc invyÈ dIaF sMBfvnfvF ƒ dyK rhy hF aqy hor vDfeIaF jfxgIaF. 

ÒÒë½ðéð òðÕð÷U ÇìÁÅé é¶ ÔÈâÅÕ ù ÕÃÈåÅ ëÃÅÇÂÁÅ ÁÅ௠dzïðËºÃ ç¶ î¹¼ç¶ å¶ Ú¹¼ê èÅðé çÆ Çå³é» ñÆâð» é¶ Ã»Þ êÅÂÆ 

ÀuntrIE coxF ivwc mYdfn ies vkq pUrf BwK cuwkf hY. lIzrF dI zIbyt ho cuwkI hY. ies zIby t ivw c pR I mIar zfltn migMtI nMU do lIzrF  vloN pMicMg bYg bxfAux dI afs kIqI jFdI sI, pr aijhf krn ivwc pIsI afgU itm hUzfk aqy aYn zI pI afgU aYNzrIaf horvYQ burI qrHF  PylH hoey hn. ies zIbyt ivwc itm hUzfk nMU Aus vyly sLrimMdf hoxf ipaf jdoN migM t I ny Au s Au p r go l H f dfigaf ik qusIN qF nvyN knyzIan nMU bfhrly vrkr kih

ky AunHF nMU idwqI jf rhI mdd df ivroD kr rhy ho. ies muwdy qy itm hUzfk burI qrHF Pisaf njLr afieaf aqy Aus kol ieh kihx qoN ibnHF hor koeI qrk nhIN sI ik ilbrl ny afpxI pflsI nMU ibafn krky bfad ivwc ies nMU bdl ilaf hY. inrsMdyh, migMtI ny hUzfk nMU PsfAux leI iewk kuiVwkI lfeI sI ijs ivw c hU z fk ksUqf Ps igaf hY ijs rfhIN hUzfk dI nvyN knyzIanjL pRqI Bfvnf nMU Aujfgr ho geI ijs sdkf jI tI ey ivwc drjn qo N vw D sItF qy hU z fk nM U

iswDf nuksfn hovygf. zfltn migMtI ny hUzfk aqy horvYQ nMU Aus mOky tyzI siQqI ivwc pf idwqf sI jdoN AunHF ikhf ik ieh dovyN lIzr jI aYs tI df ivroD kr rhy hn, pr ienHF donF coN koeI vI jI aYs tI nMU rwd krn nMU iqafr  nhIN hY. AunHF ikhf ik jI aYs tI ieh vI rwKxgy ikAuNik jdoN dI AuntfrIE  ivwc jI aYs tI lgfeI geI hY asIN 90 hjL f r qo N vw D Pu w l tfeIm nOkrIaF pYdf kIqIaF hn. 

êzèÅé î³åðÆ ëñËÔðàÆ, ÕÅðé¶ ù Çîñ¶  

ÁOtvf : pRDfn mMqrI stIPn hfrpr ny ivwq mMqrI ijm PlYhrtI aqy bYNk afÌ kYnyzf dy gvrnr nfl XUrpI krËf sMkt bfry ivcfr krn leI  mulfkfq kIqI. dupihr bfad hoeI ies mIitMg ivc ieMtrnYÈnl mfnItrI PMz aqy jI-20 dy ivwq mMqrIaF aqy kyNdrI bYNkrF dI mIitMg bfry vI ivcfr kIqf igaf. kYnyzf aqy  amrIkf aqy hor gYr

XUrpI mulkF ny XUrpI mulkF ƒ bynqI kIqI hY ik Auh afpxI krËy dI smwisaf nfl inptx  aqy bYNkF dy ivwq ƒ bcfAux dy leI aYmrjYNsI PMz jfrI krn. vrxnXog hY ik sRI kfrny ny icqfvnI idwqI hY ik jykr XUro Ëon dy krËy df sMkt vDdf igaf aqy ies df hwl nf lwiBaf igaf qF iek vfr  iPr mMdI df sfhmxf krnf pY skdf hY. XUrpIan

mMqrIaF ny vfadf kIqf ik Auh ies bfry gMBIrqf nfl ivcfr  krngy aqy gRIs dI ivgVI hflq ƒ  suDfrn dy leI sihXog dyxgy.  gRIs dy ivwq mMqrI ny vI awj ikhf ik Auh nvyN bylafAUt krËy jfrI krn jf rhy hn aqy ivwqI hflq  ƒ iksy vI sUrq ivc suDfiraf jfvygf.  

Çñìðñ» é¶ òêÅðÕ êÅì³çÆÁ» å¶ ÃðÕÅð 寺 ÜòÅì î³Ç×ÁÅ

aOtvf : ilbrl ieMtrnYÈnl vpfr ikRtk vfny eIstr ny do mqy pyÈ kridaF ieMtrnYÈnl vpfr kmytI ƒ kMsrvyitv  srkfr dI amrIkI nIqIaF Auqy shI qrIky nfl pwK nf rwKx aqy muÌq vpfr gwlbfq ivc XUrpIan XUnIan smyq lgfeIaF jf rhIaF pfbMdIaF df mslf  shI

qrIky nfl nf AuTfAux bdly spÈtIkrn mMigaf hY. sRI eIstr ny ikhf ik sfzI srkfr Aus vkq suwqI  peI sI, jdoN amrIkI rfÈtrpqI sRI Ebfmf ‘bfey  amYirkn` ivvsQf df aYlfn kr rhy sn. ies hPqy kIqy gey ies aYlfn dy kfrn kYnyzf dy ihwq pRBfivq ho rhy hn. ilbrl

pfrtI df mqf jykr pfs ho jFdf hY qF ies bfry amrIkf ivc knyzIan rfjdUq duafly  vI iÈkMjf kisaf jf skdf hY. ilbrlF df kihxf hY  ik kYnyzf dy rfjdUq ny aijhy aY l fn mO k y shI qrIky nfl kMm nhIN kIqf.  


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



PAGE 31

cont’d from page 3

2012 to transition to the new labels, while retailers will have until June 19, 2012 to ensure all packages on their shelves feature these new labels. “Our Government has followed through on its commitment to introduce new, stronger labelling requirements on key tobacco products,” said Minister Aglukkaq. “The new Tobacco Act regulations will put new, updated health warnings and information into the hands of millions of smokers.” The new health warnings are part of new Tobacco Act regulations, now in force, that set out new labelling requirements for cigarettes and little cigars. “The messages introduced today reflect recent research on the health hazards associated with tobacco use and the benefits of quitting,” said Minister Blaney. “This is

an important initiative for the health of Canadians.” The new health warnings feature, for the first time, compelling stories from people affected by tobacco use, such as the late anti-smoking activist Barb Tarbox. Two of the messages feature images of Ms. Tarbox, taken while she was dying of lung cancer. Pat Tarbox, her husband at the time, and Mackenzie Tarbox, their daughter, joined Minister Aglukkaq for the announcement. “I applaud the courage and commitment of those who are sharing their experience with tobacco use through these messages,” said Minister Aglukkaq. “I’m especially proud to welcome the family of Ms. Tarbox. Her unforgettable image has become a symbol of the hazards of smoking.” “The Heart and Stroke Foundation of Canada

commends Minister Aglukkaq on this important initiative aimed at reducing death and disability caused by tobacco industry products, including heart disease and stroke, and other chronic diseases,” says Bobbe Wood, President, Heart and Stroke Foundation of Canada. “We’ve learned that when it comes to tobacco control, we must be comprehensive - a key component of this approach includes strong, graphic and prominent warnings on tobacco packaging.” The regulations will be published soon in Canada Gazette, Part II. Also now in force are new regulations prohibiting the terms “light” and “mild”, and variations thereof, on cigarettes, little cigars and various other tobacco products and accessories.

PAGE 31


Punjabi Patrika

PAGE 32



n 

ê¿ÜÅìÆ çÆ àÅÂÆÇê¿×

Business Cards Printing Multi Colour 1000 $60  Flyers (8.5X11) Multi Colour 1000 $150 

Screen Printing on T-Shirts, Polo, Long Sleeves Fleece & Jackets

ApZTq F¢ZYq Wp Ypd Pq-jfP ÓU¤ DFfqY-rZ³¢P FfhpCtT gBq

Design and For all your .... ng Needs .. Digital Printi

Contact: Manjeet S. Toor

(Cell) : 778-552-3223 e-mail: toormanjeet412@gmail.com

PAGE 32

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

irMdr modI ny bysLwk afpxy sUby gujrfq nUM afriQk qOr ‘qy mjLbUq kIqf hY pr AunHF dy dfmn ‘qy lwgf 2002 dy goDrf kFz df dfg ajy pUrI qrHF Do nhIN hoieaf hY. suprIm kort ny 12 sqMbr nUM ies kys df PYslf suxfAux qoN ienkfr kridaF kys aihmdfbfd ‘c sbMiDq mYijstRyt nUM Byj idwqf hY, ijwQy ies dI suxvfeI hovygI aqy PYslf afAux qwk ies kys dI qlvfr sRI modI ‘qy ltkdI rhygI. ies dO r fn amrIkI sM s d dI irsrc srivs dI irport ‘c 2014 ivc pRDfn mMqrI dy ahudy leI kFgrs dy rfhul gFDI dy mukfbly Bfjpf dy mjLbUq AumIdvfr dwsy jfx qy adflq dy PYsly qoN bfad nirMdr modI ny suihrdqf aqy sUby dy muslmfnF nfl nvyN isirEN juVn dI muihMm sLurU krn leI 17 sqMbr nUM afpxy 61vyN jnm idn ‘qy 3 idnF df ‘sdBfvnf vrq’ sLurU kIqf. eyar kMzIsLnz hfl ‘c rwKy ies vrq nUM pfKMz aqy ‘PfeIv stfr vrq’ dwsidaF kFgrsI nyqf sLMkr isMG vGylf vI ies dy juafb ‘c Ausy idn sfbrmqI afsLrm ‘c 3 idnF dy vrq ‘qy bYT gey pr ies dy nfl hI Bfjpf dIaF sihXogI pfrtIaF ‘c pRDfn mMqrI dy ahudy

î¯çÆ ç¶ òðå Çê¼Û¯º

bfry modI dI AumIdvfrI ‘qy pYdf ho rhI Puwt vI sfhmxy af geI.

pRDfn mMqrI dy ahudy leI modI dI dfavydfrI df smrQn kridaF ijwQy ‘mnsy’ muKI rfj Tfkry ny ikhf ik Auh iek cMgy pRDfn mMqrI bx skdy hn, AuWQy hI rfj Tfkry dy cfcf isLv sYnf suprImo bfl Tfkry ny modI nUM nsIhq idwqI ik “goDrf kFz ‘c ihMdU rfm syvk mfry gey sn ijs dI vjHf krky ihMdU BVk AuWTy sn. AunHF nUM hux Drm inrpwKqf aqy srb Drm sdBfvnf df jLihr iplf ky nf mfro.” ibhfr dy muwK mMqrI inqIsL kumfr ny pihlF vI sUby ‘c coxF dy mOky ‘qy pRcfr leI modI nUM AuWQy afAux qoN mnF kr idwqf sI qy hux AunHF ny pRDfn mMqrI dy ahudy leI nirMdr modI dI AumIdvfrI df ivroD kridaF ikhf hY ik “jnqf dl (XU) pRDfn mMqrI dy rUp ‘c kdy vI modI nUM pRvfn nhIN krygf.” aMnHf zI[ aYm[ ky[ dy 2 nyqf modI vloN vrq sLurU krn smyN AuWQy gey. pfrtI dI nyqf jY lilqf ny modI dy vrq nUM sdBfvnf df pRqIk qF dwisaf pr AunHF nUM pRDfn mMqrI vjoN pRvfn krn qoN ienkfr kr idwqf hY. ieho nhIN, sRI lfl ikRsLn azvfnI ny vI gujrfq ‘c srdfr ptyl dy jnm sQfn krmsfz qoN 11

akqUbr nUM sLurU kIqI jfx vflI afpxI rwQ Xfqrf hux lok nfiek jY pRkfsL nfrfiex dI brsI ‘qy ibhfr ‘c AunHF dy jnm sQfn isqfbidafrf qoN sLurU krn df PYslf kIqf hY. hflF ik modI ny sfry DrmF dy nyqfvF df idwqf hoieaf inMbU pfxI pI ky vrq qoiVaf pr iek musilm iemfm dI idwqI hoeI topI nf pihn ky Auh sdBfvnf vrq dy dOrfn hI muslmfnF dI nfrfjLgI df pfqr bx gey. iek drgfh dy iemfm sLfhI seId ny somvfr nUM modI dy vrq vflI QF ‘qy af ky AunHF nfl mulfkfq krky AunHF nUM topI pihnfAux dI koisLsL kIqI qF modI ny Aus nUM pihnx qoN ienkfr kr idwqf qy Aus dI bjfey AunHF nUM afpxf sLfl pihnfAux leI ikhf. iemfm ny modI nUM sLfl pihnfieaf, ijs nUM AunHF ny pRvfn kr ilaf. bfad ‘c iemfm ny ikhf, “modI df topI pihnx qoN ienkfr krnf myrf nhIN, sgoN ieslfm df apmfn hY.” hux ies gwl nUM lY ky Kfsf ivvfd sLurU ho igaf hY. iesy drimafn afl ieMzIaf musilm prsnl lfa borz dy mYNbr mOlfnf klby jfvyd ny vI modI dy vrq nUM DoKf krfr idMidaF

muslmfnF nUM apIl kIqI hY ik “Auh modI dy isafsI pqn leI rojLf rwKx qy duafvF mMgx.” aihmdfbfd dI iek smfj syvI sMsQf ‘ivklp’ ny gujrfq hfeI kort ‘c iek jnihq ptIsLn dfier krky apIl kIqI hY ik “sdBfvnf vrq nirMdr modI df inwjI mfmlf sI. rfj srkfr nUM ies qy Krc kIqy gey 60 kroV rupey nirMdr modI qoN vsUlx df hukm idwqf jfvy.” asIN smJdy hF ik nirMdr modI adflq dy PYsly qoN bfad sdBfvnf vrq ‘qy bYTx dI bjfey cuwp hI rihMdy qF AunHF nUM ijLafdf Pfiedf huMdf ikAuNik AunHF dy vrq dOrfn hoeIaF GtnfvF kfrn AunHF dy nFa nfl juVy ivvfdF ‘c vfDf hI hoieaf hY. nirMdr modI dy ies vrq nUM gujrfq dIaF aglIaF ivDfn sBf coxF dy mwdy-nËr iek sPl ‘roz sLoa’ mMnxf cfhIdf hY. ies nfl Bfjpf nUM gujrfq ‘c qF lfB ho skdf hY pr BivwKI pRDfn mMqrI vjoN modI dy aks nUM Dwkf hI lwgf hY. mOjUdf sMkyqF qoN spwsLt hY ik nf qF modI nUM suprIm kort ny klIt icwt idwqI hY aqy nf AunHF nUM smuwcy aYn[ zI[ ey[ df smrQn hI hfisl hY. ■


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

ÈoR



PAGE 33

ìÅçñ ÁÕÅñÆ çñ çÆ Ã¼åÅ ìéÅî ÇÃ¼Ö ÇÃè»å

mxI gurduafrf pRbMDk kmytI dIaF jnrl coxF dI pRikiraf pUrI ho cwukI hY. aiDkfrq nqIijaF df aYlfn vI kIqf jf cwukf hY. jo nqIjy sfhmxy afey hn, AunHF anusfr ÈoRmxI akflI dl (bfdl) ny 170 sItF ivwcoN 157 AuWqy ijwq drj krvf ky nf kyvl kmytI AuWpr kbjLf bhfl rwKx, sgoN afpxy ivroDIaF df sPfieaf krn ivwc vI sPlqf pRfpq kr leI hY. ijwQoN qwk iehnF coxF ivwc bfdl dl dI ijwq df sbMD hY, Aus dy keI kfrn hn. iewk qF iswKF dI mfniskqf ieh rhI hY ik ÈoRmxI kmytI dIaF coxF nUM Dfrimk sMsQf dIaF coxF svIkfridaF hoieaF AunHF dI pihlI psMd sdf hI ÈoRmxI akflI dl irhf hY. BfvyN AunHF dI rfjsI soc koeI vI hovy jF vÌfdfrI iksy nfl vI hovy, pRMqU ies vfr bfdl akflI dl dI ijwq kf kfrn iswKF dI Auprokq mfniskqf nf ho ky keI hor gwlF Aus dy hwk ivwc geIaF hn. iewk qF bfdl dl dy ivroDIaF vwloN nfnksLfhI kYlMzr ivwc soD krky Aus nUM muV purfxIaF lIhF ‘qy lY afAux dy muwdy nUM lY ky bfdl dl AuWqy sMq smfj sfhmxy smrpx krn df dosL lf ky sMq smfj aqy zyryvfdF ivruwD jo muihMm CyVI hoeI sI, Aus dy PlsrUp sMq smfj aqy zyrydfr smuwcy rUp ivwc AunHF ivruwD bfdl dl nfl jf KVy hoey. iPr ijs qrHF votF bxfey jfx dy afKrI hPqy ivwc bfdl akflI dl dy kfrkunF vwloN 38 lwK votF bxfeIaF geIaF aqy lgfqfr bxfeIaF jFdIaF rhIaF, izptI kimsLnrF vwloN inrpwK qy sfP-suQrIaF coxF insLicq krvfAux leI kyNdrI surwiKaf blF dI kIqI geI mMg nUM sdf bfdl vwloN Tukrf idwqf igaf aqy mIzIaf ivwc afeIaF KLbrF aqy PotoaF anusfr ijvyN srkfrI sfDnF aqy amly dI vrqoN krky pIVq iswKF dy nfl hI gYr-iswKF, muslmfnF, ihM d U a F, eIsfeIaF, bIVIisgrt pIx vfilaF dIaF votF puafeIaF geIaF, Aus nUM vyKidaF iksy nUM vI bfdl dI hoeI hUMJf-Pyr ijwq AuWqy

hYrfnI hox df suafl hI pYdf nhIN huMdf. ijwQoN qwk ÈoRmxI akflI dl (bfdl) df sbMD hY, ienHF nqIijaF AuWqy Aus dy afgUaF aqy vrkrF df bglF vjfieaf jfxf suBfvk hY, pRMqU ies dy nfl hI AunHF vwloN ies ijwq nUM pMQ dI ijwq aqy kFgrs dI hfr grdfnidaF ieh dfavf krnf ik ienHF nqIijaF df pRBfv nyVy-BivwK ivwc hox jf rhIaF pMjfb ivDfn sBf dIaF coxF ivwc vI AunHF dy hwk ivwc vyKx nUM imlygf, pMjfb dI rfjnIqI ‘qy iqwKI njLr rwK rhy mfihrF aqy iswKI pRqI smripq lokF nUM jc nhIN irhf. ijwQy iswKI pRqI smripq aqy inrpwK hlky bfdl akflI dl dI ies ijwq nUM iswK aqy iswKI dy isDFqF dI hfr svIkfr kridaF ieh BivwKbfxI krdy hn ik bfdl dl dI ieh ijwq iswKI dy BivwK ‘qy bhuq hI mfVf asr pfeygI, AuWQy rfjsI mfihrF df mMnxf hY ik ijwQoN qwk pMjfb ivDfn sBf aqy lok sBf dIaF coxF dI gwl hY, AunHF dI crcf, kridaF ies gwl nUM awKoN-proKy nhIN kIqf jf skdf ik ÈoRmxI kmytI dIaF coxF ivwc kyvl iswKF vwloN hI ihwsf ilaf jFdf hY aqy Auh vI Dfrimk soc aDIn, jdoN ik ivDfn sBf aqy lok sBf dIaF coxF ivwc qF AunHF ‘qy rfjsI soc aqy Aus pRqI vÌfdfrI BfrU huMdI hY. ies dy nfl hI ieh gwl vI iDafn ivwc rwKx vflI hY ik ÈoRmxI kmytI dIaF coxF ivwc ijnHF zyrydfrF aqy sMq smfj dy afgUaF ny inwjI suafQ aDIn bfdl akflI dl df sfQ idwqf hY, ikAuNik Auh nhIN sI cfhuMdy ik AunHF dy ivroD ivwc KVy lokI ÈoRmxI gurduafrf pRbMDk kmytI ‘qy kfbjL hox, hux AunHF dI ieh mnsLf pUrI ho cwukI hY. ies kfrn ivDfn sBf coxF ivwc Auh afpxI purfxI vÌfdfrI kFgrs nfl inBfAux qoN ipwCy nhIN rihxgy. iPr ienHF coxF ivwc AunHF ÊYriswK votrF dI vI qF mhwqvpUrn BUimkf huMdI hY, jo rfjsI soc aqy afpxy ihwqF dy aDfr ‘qy dUsrIaF pfrtIaF nfl juVy hoey hn.

ies gwl nUM njLr-aMdfjL nhIN kIqf jf skdf ik ienHF coxF dOrfn sihjDfrIaF sbMDI jo ivvfd pYdf hoieaf, Aus muwdy ‘qy bfdl akflI dl dy afgUaF ny jo nIqI apxfeI, Aus ny AunHF nUM ies dl nfloN dUr kr idwqf hY. AunHF df kihxf hY ik bfdl akflI dl ny srkfrI sfDnF dI vrqoN krky AunHF lokF dIaF votF puaf ky ijwq hfsl kIqI hY, ijnHF df iswKI nfl dUr df vI vfsqf nhIN hY. iPr AunHF ny kI gunfh kIqf hY ik AunHF dy ÈoRmxI kmytIaF dIaF coxF ivwc vot pfAux dy awDI sdI qoN vwD smyN qoN cwldy aiDkfr nUM Kqm krvf idwqf igaf hY? Auh qF iswKI pRqI smripq aqy gurU sfihbfn dIaF iswiKafvF ‘qy atuwt ivsLvfs rwKdy hn. AunHF dy ies ivsLvfs ivwc qF kdI vI qryV nhIN afeI. ieho nhIN, afnMd mYirj aYkt dy ivroDI huMidaF hoieaF vI ienHF idnF ivwc bfdl akflI dl nUM Aus dy pwK ivwc jo nIqI apxfeI, Aus ny AunHF ihMdUaF nUM nf kyvl bfdl akflI dl pRqI, sgoN Aus dI BfeIvfl Bfjpf-pwKI soc ‘qy vI muV ivcfr krn leI mjbUr kr idwqf hY, jo iswKF dI vwKrI pCfx aqy iswK Drm dI vwKrI hoNd svIkfrn qoN ienkfrI hn. ies kfrn ieh dfavf sfrQk nhIN mMinaf jf skdf ik ÈoRmxI gurduafrf pRbMDk kmytI dIaF coxF dy nqIjy ivDfn sBf aqy lok sBf dIaF coxF nUM bfdl akflI dl dy hwk ivwc pRBfvq krn ivwc mhwqvpUrn BUimkf inBfAuxgy.

krky bfdl akflI dl nUM cuxOqI dyxI sLurU kIqI hY, pihlI vfr s[ pRkfÈ isMG bfdl ny pMjfb kFgrs dy pRDfn kYptn amirMdr isMG aqy afpxy ivroDI s[ rvIieMdr isMG dy nfl s[ prmjIq isMG srnf df nFa vfr-vfr lY ky AunHF ‘qy iqwKy hmly kIqy. kYptn amirMdr isMG aqy s[ rvIieMdr isMG AuWqy qF Auh pihlF qoN hI hmly krdy cly af rhy sn, pRMqU ajy qwk Auh s[ prmjIq isMG srnf df nFa lY ky AunHF AuWqy iswDf hmlf krn qoN lgfqfr guryjL krdy cly af rhy sn. bfdl akflI dl dy idwlI pRdysL dy afgU hI s[ bfdl vwloN AunHF ‘qy hmly krn dI ijLMmyvfrI inBfAuNdy aqy afpxy idl dI BVfs kwZdy af rhy sn. ies vfr s[ pRkfÈ isMG bfdl ny afp nFa lY ky AunHF ( s[ srnf) ‘qy hmly krky afpxI AunHF ivroDI cuwp qoV idwqI. ies qoN lokF, ivsyLsL krky pMjfb vfsIaF, ivwc ieh sMdysL jfxoN nhIN rih sikaf

ik s[ bfdl ny pihlI vfr jsvMq isMG ‘ajIq’ ieh mihsUs kIqf hY ik s[ srnf AunHF leI cuxOqI bxdy aqy Aus dI idwlI iekfeI ivwc jf rhy hn. sB cMgf nf hox df lfB AunHF nUM iml skdf hY, avysilaF ho ies siQqI ivwc ies sMBjfxf AunHF nUM mihMgf pY skdf hY. fvnf qoN ienkfr nhIN kIqf jf skdf ik ies vrHy dy dsMbr s[ prmjIq isMG srnf ny ikhf mhIny dy aKIr qwk idwlI iswK ik ÈoRmxI gurduafrf pRbMDk gurduafrf pRbMDk kmytI dIaF kmytI dy jo cox nqIjy sfhmxy hox vflIaF afm coxF ivwc afey hn, AunHF ‘qy AunHF nUM koeI s[ pRkfÈ isMG bfdl iewk hYrfnI nhIN hoeI, ikAuNik AunHF jLKmI sLyr vFg s[ prmjIq nUM qF aijhy nqIjy afAux dI isMG srnf dI sLkqI qoVn sMBfvnf Aus smyN njLr afAux leI AunHF dI agvfeI vfly lwg peI sI, jdoN cox aiDÈo R m xI akflI dl (idw l I) kfrIaF ny afKrI hPqy ivwc nUM jLbrdsq twkr dyx leI bfdl dl dIaF axigxq votF afpxI pUrI sLkqI Jok skdy bxf idwqIaF, jdoN ik Aus smyN hn. ies sMBfvnf nUM vyKidaF AunHF dI jFc-pVqfl krvfeI hoieaF s[ srnf nUM bhuq hI jfxI iksy vI qrHF sMBv nhIN cOks ho ky aqy pMQ ivwc cwl sI. aijhy nqIjy afAux dI rhy ivvfdpUrn muwidaF qoN pusLtI Aus smyN vI ho geI sI, iknfrf krky afpxy afp nUM jdo N izptI kimsL n rF vw l o N hr cuxOqI df sfhmxf krn inrpwK qy sfPL-suQrIaF coxF leI iqafr-krnf hovygf. ieh krvfAux leI kyNdrI surwiKaf smJ ky idwlI gurduafrf kmytI blF dI kIqI mMg nUM pMjfb dy dIaF ipClIaF do afm coxF muwK mMqrI s[ bfdl ny Tukrf ivwc bfdl dl dI hoeI hfr idwqf sI. ■

ÈoRmxI gurduafrf pRbMDk kmytI dIaF coxF dy ieiqhfs ivwc sLfied ieh pihlI vfr vyKx nUM imilaf hY ik ÈoRmxI akflI dl (bfdl) dy srpRsq s[ pRkfÈ isMG bfdl nUM loVoN vwD sLkqI df iesqymfl krnf ipaf aqy muwK mMqrI vjoN vI AunHF srkfrI sfDnF aqy pRBfv dI KwulH ky vrqoN krn ivwc vI koeI ksr nhIN CwzI. ieh sB kridaF vI bIqy qkrIbn 12 virHaF ivwc, jdoN df s[ prmjIq isMG srnf ny ÈoRmxI akflI dl (idwlI) df gTn

PAGE 33


Punjabi Patrika

PAGE 34

ÒÒéÔƺ ÜÅå ÇÕö ê¹¼ÛäÆU

igafnI kyvl isMG ‘inrdosL’



×°éÅÔ×Åð

hrcMd isMG ‘bfgVI’

kr mfx nf AuWcI kuwl df qUM. ikAuN pYr pYr qy Buwldf qUM. nhIN rihxf kAuzI muwl df qUM. ikAuN krdYN KVy ibKyVy, nhIN jfq iksy puwCxI, hoxy amlF nfl inbyVy.

swdfm AuWqy kys jI sdky clfE jfrj qy tonI nUM vI nfl hI bhfE

jo afieaf hY Aus qur jfxf, ieh hY dunIaF PfnI, sdf iksy dy nfl nf inBdy, mfpy husn jvfnI, nf krnI mwdd BfeIaF ny. nf BYxF nf BrjfeIaF ny. jd BOr AuzfrI mfr igaf qyry iksy nhIN aOxf nyVy. nhIN jfq iksy puwCxI,……………….

iks dy hukm nfl ikMny byksUr mry sfiraF dI sUcI vwKo-vwKrI bxfE

ikwkrF bIjyN lwgxy qwuky, nhIN lwgxIaF dfKF, mfVy krmF df Pl mfVf mn kmly nUM afKF, Cwz KihVf qUM cqurfeIaF df. PV pwlf Guwt cMigafeIaF df. nhIN cOrfsI lwK jUnF ivwc, ipaf KfeyNgf gyVy. nhIN jfq iksy puwCxI,………………. bfhroN ipaf qUM DrmIN jfpyN idl qyry ivwc KotF, Drm rfie jd lyKf krnf KfvyNgf muwK cotF, kMm nykI df kuJ kiraf kr. Aus mflk koloN ziraf kr. nrkF dy vwl lY jfAU qYnUM pY igaf rsqy ijhVy. nhIN jfq iksy puwCxI,………………. kIqy krmF df Pl imlxf jF cMgf jF mfVf. Cwz ‘inrdosLF’ dy nfl Kihxf rwKky idl ivwc sfVf. kr ismrn pVH gurbfxI qUM. sulJf lY AulJI qfxI qUM. idl ivwc ‘kyvl’ ipafr vsfky hoeIey pRBU dy nyVy. nhIN jfq iksy puwCxI hovy amlF nfl inbyVy.

òËðÆ ç¶ ð³× ìçñ¶ igafn isMG ‘kotlI’ vYnkovr

kqrf sfzy hI KUn df zulHdf sI jdoN kdoN vI julm dy jMg bdly. jMgF XuwDF ‘c zoilHaf KUn afpF sfzI DFk ny vYrI dy rMg bdly. rhy dysL dI asIN qlvfr bxky sfzI axK ny jIx dy ZMg bdly. tukVy ijgr dy asIN srbMs vfry jbr julm dy nfs dI mMg bdly. EhI axK awj sfnUM vMgfrdI ey rihMdf pUrf ihsfb kr dwsxf ey. bMd bMd ktvf ky asIN afpxf AuWcf kOm dI sLfn nUM rwKxf ey.

PAGE 34

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

swdfm vFg ieh vI dovyN gunfhgfr ny jo iehnF mrvfey qusIN Auh vI nf BulfE

kfiql kcihrI ivwc swdo sfrI dunIaF dy ihMd-pfik sxy sfry dysLF ‘coN mMgfE dunIaF nUM dwso jo jo kIqf swdfm ny ijnHF jMg TosI sjLf AuhnF nUM vI lfE DVf DV ajy vI ny jfnF jfeI jFdIaF XU[ aYn[ E[ vfilE rwq zuwlHxoN htfE swc sfzy sfhmxy qy dosLI sfzy sfhmxy swc AuWqy ‘cMd’ hux prdy nf pfE.

ÒÒîð ÜÅäÅ îÅé î¶ðÅU ijAuN mn-mMidr bYT hY Bgvfn myrf, eydF df hI Xfro hY gurdfs mfn myrf. sB nUM hws bulfvx vflf Bwj ky gly lgfvx vflf. pvn “igwlF vflf” lwgdf nhIN mihmfn ijhVf, eydF df hI Xfro………. DIaF-iDafxIaF bfry socdf rihMdf, kI bxU dunIaF df hY kihMdf. Buwl ky AumrF dwsdf idl jvfn ijhVf, eydF df hI Xfro…………. mF bolI leI ijMd vfrn vflf, lwKF gIq Aucfrn vflf. iewko zPlI kihMdf sB smfn myrf, eydF df hI Xfro…………. ipMz dIaF glIaF cyqy rwKdf, iesLk dy igDy pf-pf nwcdf. pYrF dy ivwc JFjrF kuwl jhfn myrf, eydF df hI Xfro…………. nf hI awkdf, nf hI Qwkdf, qfhIAuN lokF dy idl vwsdf. buxky iewk armfn ijhVf, eydF df hI Xfro…………. juwg-juwg jIvy, jwg qy sLflf, khy ‘pvn’ ieh igwlF vflf. rwb dy mfx-smfn ijhVf, eydF df hI Xfro hY mr-jfxf mfn myrf.

éËä» ÇòÚ¯º â°¼ÇñÁÅ Ö¹îÅð î¯ó ç¶

gurbcn kOr iZwloN ryq dIaF GoVIaF ny ikr jFdIaF. JUTIaF sugMDF sdf iPr jFdIaF. kIqy kOl qy krfrF df ihsfb moV dy. sfzy nYxF ivcoN zuwilaf Kumfr moV dy. buwk buwk hAuikaF nf ipqf suwk igaf. muKVy df KyVf bx DMUaF AuWz igaf. bIbf ijLMdgI df luwitaf krfr moV dy. sfzy nYxF ivcoN zuwilaf Kumfr moV dy. ËulPF dy nfg rihMdy ivsL Goldy. awKIaF dy zory rihMdy rwq zolH dy. sfzy dIidaF dI loaf df jlfl moV dy. sfzy nYxF ivcoN zuwilaf Kumfr moV dy. sUrjy dI rOsLnI PuwlF nUM cfhIdI. iqwqlI nUM ruwq bsMq cfhIdI. sfzI pwqJV hoeI guljLfr moV dy. ‘iZwloN’ nYxF ivcoN zuwilaf Kumfr moV dy.

ðÈÃÆ î» çÅ î» ì¯ñÆ éÅñ ÇêÁÅð hfkm isMG ‘sfgr’ aYbtsPorz rUsI mF df puwq iewk prdysL isDfieaf. AuWQy Ausny afpxf Gr Gft bxfieaf. imhnq ihMmq kridaF Dn KUb kmfieaf. pr muVky Gr afpxy nf Pyrf pfieaf. AuWQy hI Gul iml igaf qy mUl Bulfieaf. bolI swiBafcfr Es QF df apxfieaf. iksy ikhf mF EsdI nUM iewk idn af ky. qyry puwqr kol hY mYN rihx jf ky. jy koeI pwqr Byjxf qF dyh ilKvf ky. jo kuJ cfhvyN afKxf ilK rIJF lf ky. mYN vfps muV afvxf kuJ smF lMGf ky. icwTI dy mF afiKaf ilafvIN prqf ky. kuJ icr ipwCoN jdoN Auh muV vfps afieaf. pwqr Ausdy puwq df mF hwQ PVfieaf. ilKq ibgfnI dyK icwq zfZf Gbrfieaf. mF bolI Cwz puwq hux mUMh mOqy afieaf. Ausny myrI kuwK nUM hY dfgL lgfieaf. mF ny AusdI mOq vFg hI sog mnfieaf. rUsI mF dI vfrqf sfnUM smJfAuNdI. mF bolI df mfx hY krnf isKlfAuNdI. afpxy swiBafcfr dI kImq drsfAuNdI. afpxf mUl BulfAux nUM hY lfhxq pfAuNdI. iqafg afpxf dUijaF dy droN htfAuNdI. ‘hfkm isMGf’ vqn df hY ipafr jgfAuNdI.

×÷ñ gurdrsLn ‘bfdl’ srI iek ivCoVf hI nhIN, duwK sfnUM hor vI ny. lwK sMBl ky qurF mYN, JFjrF nUM bor vI ny. nsl swpF dI ikvyN, PuwlF dy koly vD lvygI? isrP inEly hI nhIN hn, bfgL dy ivwc mor vI ny. pOx jo idwqY sunyhf, Esdf aOKY inbyVf, gIq koiel dy nf kwly, kF mcfAuNdy sLor vI ny. ikAuN sugMDI lYx Kfqr, ijMd kwlI qur peI hY? qfV lfeI zfkUaF ny, mfr AuWqy cor vI ny. kuJ BMvr eydF dy vI ny, qfr idMdy zwubidaF nUM, zob idMdy qridaF nUM, ies qrHF dy Cor vI ny. Tihr jfh qUM, isr nhIN huMdy klm ieAuN afsLkF dy, Boilaf Auey! isr qoN pihlF joV vI ny, por vI ny. soc ky jo pYr cuwkx, Auh iQVk skdy nf ‘bfdl’ socdy hI rih gey jo, by-idly, kmjLor vI ny.

ÜÅ× ÁîñÆÁÅ ÜÅ× âð¼×ÆÁÅ hrbMs kOr ‘bYNs’ jfg amlIaf, jfg zrwgIaf, jfg sLrfbIaf, beI hux jfgo afeI af, sLfvf beI hux jfgo afeI af, aOrq df ikAuN vYrI bixaf, nisLaF df ikAuN qfxf qixaF, inwq idaf jfg sLrfbIaf beI hux jfgo afeI af, sLfvf beI………. bIvI bwcy ruwl gey qyry awKF KolH ky dyK cuPyry, sfrI dunIaF jfgI af vy hux jfgo afeI af, sLfvf beI……. sohxIaF sLklF sohxI sUrq zoizaF vFgUM mldy mUrK, cMgy krm idaf bfgIaf vy hux jfgo afeI af, sLfvf beI……. Cwz ky nsLy ikrq nUM PVH lY twbr pfl qy mOjF kr lY, bx jf qUM vwz BfgIaf vy hux jfgo afeI af, sLfvf beI……. nrk qUM Cwz svrg ‘c af jf lwigaf rog nsLy df lfh jf, JUiTaf nrkIaf pfjIaf vy hux jfgo afeI af, sLfvf beI……. inwq nsLy df rfg alfpyN ruwl gey bIvI bwcy mfpy, ikAuN nrk gRihsqI sfjI af vy hux jfgo afeI af, sLfvf beI……. jfg amlIaf jfg zrwgIaf inwq idaf jfg sLrfbIaf vy, sLfvf beI hux jfgo afeI af.


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

êó· Õ°óƶ ÇÚ¼å ñÅ Õ¶ ì¯ñÆÁ» ìõô çÆÁ» kulvIr isMG zfnsIvfl 'mn jIqy jwg jIq hY,` pr mn ƒ ijwqxf sOKf nhIN 'mfieaf mmqf mohxI hY,` pr Dn ƒ iswtxf sOKf nhIN. 'imwTq nIvIN nfnkf,` gux cMigafeIaF qwq hY mYN myrI ƒ mfr ky, pr pYrIN iltxf sOKf nhIN hY. 'zMzAuq bMDn aink vfr, srb klf smrwQ hY` mMgxf Cwz ky gRMQ sfihb dy, crnIN izgxf sOKf nhIN. pYsy bdly sfrI dunIaF, roeI ipwtI jFdI ey bih puwqF dIaF lfÈF `qy, hoxI ƒ ipwtxf sOKf nhIN. imtxf cVHnf sUrj df, gwl hY afm ijhI cVH PFsI dy PMidaF `qy, dys leI imtxf sOKf nhIN.

bul-bul afvy sur ivwc gfvy Puwl mihky msqfvy Aumr jvfnI dI vfr-vfr nf afvy Aumr jvfnI dI…….

×÷ñ

hripMdr " mMzyr "

årlocn ‘locI’

Bfvyˆ sfnUM bydÉl kr dyvIˆ iËMdgI coˆ, pr Xfdfˆ bxky qyry kol hI rih jfvfˆgy[[[[ iPwkf rMg pY jfxf AudoN qyry surmyˆ df, jdoˆ qyrI awK coˆ hMJU bx ky vih jfvfˆgy[[[ ieh swc hY ik vÌf nfl koeI nfqf nhIN qyrf, iPr vI qYnUM byvÌf nfˆ kih jfvfˆgy[[[[[[

PAGE 35

Õ°³âÅ Ö¯ñ· îŶ éÆ, å¶ðÅ ê¹¼å êzç¶ô¯º ÁÅÇÂÁÅ mulK rfj bjfj ‘pRymI’ golyvflf ivwc knyzf jf ky puwqr, imhnq kIqI BfrI imwl qy lwgf, trwk clfieaf, Cwz afieaf srdfrI pihlI pqnI dy geI DoKf, dUjf ivafh krvfieaf kuMzf KolH mfey nI, qyrf puwq pRdysLoN afieaf ivafh krvf ky gey dovyN, vhutI eyarport qoN BwjgI myrI kihMdf iewk nf suxI, cfcy dI kfr ‘c vVgI pMjfh hjLfr zflr dy ky, KihVf msF Cuzfieaf kuMzf KolH mfey nI, qyrf puwq pRdysLoN afieaf

bfjF vfly gurF mfDo dfs nUM-aMimRq pfn krfieaf. pMj kkfrI bwbr sLyr nUM-bfxf isMG sjfieaf. jwQydfrI ivwc XoDy Aus dy-qrk mUl nf sihMdy ny. bMdf isMG bhfdr nUM lokI-vYrfgI ikAuN kihMdy ny.

gorI nfl lv mYirj kIqI, puwqr hoey cfr lV ky Aus ny puils swd lI, sFB ilaf Gr bfr bwicaF df bMnHqf Krcf jwj ny, vKq jfn nUM pfieaf kuMzf KolH mfey nI, qyrf puwq pRdysLoN afieaf

pMjy sLsqr pMj isMG gurF ny-bMdf isMG nUM bÉÈ idwqy. hr mYdfny Piqh ngfrf-axK isdk ky nKsL idwqy. puwj pMjfb ‘c vIr bhfdr-cux cux bdly lYNdy ny. bMdf isMG bhfdur nUM lokI-vYrfgI ikAuN kihMdy ny.

ptvfrI lwgf Cwz nOkrI, lwKF lf ky afieaf do nMbr df bixaf pYsf, hwQoN Auh gvfieaf Puwl cugxy nUM igaf knyzf, kMizaF nUM hwQ pfieaf kuMzf KolH mfey nI, qyrf puwq pRdysLoN afieaf

pTfx GVfm dy isMGF soD ky-soDy jlfd smfxy jf. soD smfixAuN rMGV pihlF-lfieaf srihMd iTkfxy jf. vwZ do PfV vjIdf kIqf-rhy Drm nfl kihMdy ny. bMdf isMG bhfdur nUM lokI-vYrfgI ikAuN kihMdy ny.

ipAu, dfdy ny imhnq krky, jfiedfd sI bxfeI dUjf pY igaf ivwc nsLy dy, awDI Aus gvfeI bfkI jfiedfd nwpI sLrIkF, Pon vI nhIN KVkfieaf kuMzf KolH mfey nI, qyrf puwq pRdysLoN afieaf

jfq pfq df Byd imtf ky-aMimRq bKisLaf bfty df. pMj ipafry sfj ky smql-Prk nf Cwizaf Gfty df. ‘hrbMs’ khy iswK rfj dy moZI-bMdf isMG numfieMdy ny. bMdf isMG bhfdur nUM lokI-vYrfgI ikAuN kihMdy ny.

buwZy mfpy, aYsLF Cwz, af ky, ijLMdgI dfa qy lfAuNdy afpxf dysL, klcr Buwl ky, ipwCoN keI pCqfAuNdy dsF sflF dI kIqI imhnq, gvf ky vfps afieaf ‘pRymI’ kuMzf KoilHaf mF ny, dyK roNdf puwqr sIny lfieaf.

idl dy dIvy akl dI bwqI KUn bfl ky jgdI mihMdI sLgnF dI vfr-vfr nf lwgdI mihMdI………….

î¹ÃÅøð Ô»

musfÌr hF, asIN afpxy rsqy pY jfvfˆgy, qyry ËulmF nUM hws ky idl qy sih jfvfˆgy[[[[

hrbMs isMG ‘mUMzI’

af nI swsy, bih nI swsy kdy qF KusLI mnfeIey ijhVy iPkrF sfnUM KfDf KUh toBy ivwc pfeIey jfqF goqF nUM klgIDr ny-jVHF qoN puwt ivKfieaf sI. nI afpxy irslqy nUM rIJF nfl hMZfeIey iewko jfq mfxs AuWqm-Kflsf pMQ sjfieaf sI. dyg qyg dy BfgI sfry-iekwTy rl bihMdy ny. nI afpxy………. bMdf isMG bhfdur nUM lokI-vYrfgI ikAuN kihMdy ny.

'lwk tvMtI eyt kuVI df` hr koeI gf lYNdf sux nI aVIey jIAux jogIey gfAux qoN pihlF nusrq vFgUM, surF ƒ iswKxf sOKf nhIN idl dI gwl suxfvF suwqI peI bwcI nUM Cwz ky PuwlF lwdIaF syjF `qy, sfrI eI sO lYNdy inwq kMm ‘qy jfvF mfCIvfVy dy jMglF ivwc, sUÜF `qy iltxf sOKf nhIN mMmI mMmI krdI sONdI mfvF hoeIaF kmfvF af jfx sfry cOVy ho, Poto iKcvfAux leI nI mfrI grËF dI mUhry ho ky dUhry ho ky, kMm ƒ ivwZxf sOKf nhIN. do do iÈPtF lfvF nI mfrI grËF dI……. mIaF bIvI dovyN huMdy, phIey gwzI dy iek dUjy ibn gRihsq vflf, gwzf iKwcxf sOKf nhIN. byrIey nI qYnUM byr lwgxgy ipwplf vy qYnUM gohlF sUeIaF vFgUM cubdI rihMdI, Xfd purfxy swjxf dI vy jy ikqy twkryN vy XfdF vflIaF grdF df, idl qoN imtxf sOKf nhIN duwKVy idl dy PolF…….

aOKf imwqro klm clfAuxf, awg dy siÌaF `qy 'zfnsIvflIaf` ihwk Tok ky, swc ƒ ilKxf sOKf nhIN.

ì³çÅ ìÔÅçð

dilq lokF nUM dsmysL ny jd-aMimRq Ckf idwqf. isMG sjf ky AUc nIc df-sfrf Byd imtf idwqf. KMzy bfty df Ck ky aMimRq-jfqI Byd nf rihMdy ny. bMdf isMG bhfdur nUM lokI-vYrfgI ikAuN kihMdy ny.

sws myrI pwkIaF, nxfn Zwk rwKIaF kfm kRoD qy loB moh, hMkfr vrigaF swpF ƒ vy mYN jfxky nf puwCF kuMj vFgrF qn AuWqoN, lfh ky iswtxf sOKf nhIN mYN qF afkV dI pwtI mYnUM dwsIN vy mfhIaf rfj krn leI idl AuWqy, kuJ vwKrf krnf pYNdf ey ikwQy jFdI af KwtI aimqfb aqy gurdfs vFgrF, idlF ƒ ijwqxf sOKf nhIN mYnUM dwsIN vy……….

ƒh sws dI cldI rihMdI, cwkI roË lVfeI dI puwq vfsqy do puVf ivwc, roË hI ipsxf sOKf nhIN



rhI nf irsLiqaF ivwc jfn bfkI. rhygI kI ienHF dI sLfn bfkI. rhygf afdmI ivwc iPr Blf kI, rhI nf jy rqf vI afn bfkI. nhIN ieh qKq qyry nfl jfxy, irhf ikwQy koeI sulqfn bfkI. suKnvr mrky vI rihMdy ny ijLMdf, AunHF dI hI rhy pihcfx bfkI. hjLfrF hfdsy mYnUM imly ny, myry hoTF ‘qy pr muskfn bfkI.

Aumrfˆ df ieh lMbf pYˆzf ikwdfˆ qYa hoAU , kwcIafˆ kMDfˆ vfˆgUM jykr Zih jfvfˆgy[[[[

krIN kvIaf duaf eyho hmysLf, rhy bicaf myrf eImfn bfkI.

bwdlfˆ coN iPr BflyˆgI isrnfvfˆ "hripMdr" df, jdoN hvf bx ky qyrI ËulP nfl Kih jfvfˆgy [[[

qUM sBnF ‘qy kryN ieqbfr ‘locI’ ajy hoxf qyrf nuksfn bfkI.

PAGE 35


Punjabi Patrika

PAGE 36

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



Ǽն Ôëå¶ ÇòÚ Çå³é âÕËåÆÁ»

ipCly idnF ivc do sbvy aqy iek rYstorYNt zkYqIaF dy isLkfr hoey| puils aPsr afien mYkzfnlz dy kihx anusfr ieh zkYqIaF iewko ZMg nfl kIqIaF geIaF ijs qoN sMkyq imldf hY ik ienHF zkYqIaF ivc iewko ivakqI sL f ml hY | pihlI vfrdfq

qoN Jwt mgroN puils vwloN pVqfl sLurU kIqy jfx `qy vI dosLI ajy qwk nhIN PiVaf igaf| dosLI hr vfr afpxf ichrf ies qrHF lukf lYNdf ik kYmry vI Aus dI qsvIr nf lY sky| puils df anumfn hY ik zkYqIaF nsLy dI tot dy mfry ivakqI vwloN mfrIaF

geIaF jfpdIaF hn| hr sbvy dy krmcfrIaF vwloN Aus dosLI vwloN mMgy pYsy dy ky KihVf Cuzfieaf | dosLI gorI nsl df 40ku sfl df mrd dwisaf igaf hY | jy iksy nUM Aus bfry kuJ pqf hovy qF puils nfl 604-859-5225 `qy sMprk krn dI Kycl kry|

îËâ ÚÅÇÂñâ ÁÅêäÅ ô¯Á Õ˺Ãñ î×𯺠ô»å

ipCly hPqy vIrvfr nUM hox vflf mYz cfielz df DUVDVWky vflf sLoa ies krky kY N s l kIqf igaf ikAu N i k puils nUM zr sI ik ikqy ies sL o a ivc ivro D I gY N g F df tkrfa nf ho jfvy| puils ny rYp klfkfr mYz cfielz nUM ies zr bfry sUicq kIqf sI|

ies krky Auh vI nhIN sI cfhuMdf ik Aus dy sLoa kfrn koeI ihMsk Gtnf Gty| Aus ny sosLl nYtvrikMg sfeItF `qy vI iehI sunyhf pf idwqf ik Aus ny afpxf idRsLtIkox bdl ilaf hY | hux Aus ny puls nUM bynqI kIqI hY ik Auh ihMsf bfry skUlI bwicaF nfl gwl

krnf cfhuMdf hY| puls Aus dI bynqI qy ivcfr kr rhI hY| Auh bwicaF nUM dwsxf cfhuMdf hY ik Auh ikvyN pUry iqMn sfl drd rokU nisLaF aqy sLFq hoieaf klfkfr bwicaF nUM Ébrdfr krnf locdf hY mYz cfielz|

ÁËÃàÃë¯ðâ ÇÃàÆ ò¼ñ¯º Üé-Á³Õó¶ êzÕÅÇôå ÕÆå¶ ÜÅä׶

aYb tsPo rz istI kfAu N s l vwloN sLihr nUM 12 sLihrI aqy 6 idhfqI KyqrF ivc vMizaf igaf hY | ieh vMz 2006 dI jngxnf `qy aDfirq hY ikAuNik 2011 dI jngxnf dy aMkVy ajy AuplbD nhIN hn| istI dI plYnr aYmI anYkf dy kihx anusfr aijhI jfxkfrI keI vpfrk adfiraF, izvYlprF,kimAuintI

eyjYNsIaF aqy pbilk vwloN keI vfr mMgI geI sI| 12 sL i hrI Ky q rF bfry mu k M ml jfxkfrI ies sfl dy aMq qwk pUrI kr leI jfvygI| ies jfxkfrI ivc mrdF, iesqrIaF, mF-bolI, mUlipCokV, Drm , Aumr afid dy vyrvy sLfml hoxgy| Audfhrx vjoN aYbsPorz ivc 50[7% aOrqF hn aqy 49[3% mrd

ç¯ ìËºÕ Ô¯Â¶ ñ°¼à çÅ ÇôÕÅð

ajy iqMn sbvyaF ivc luwt krn vfilaF dI Bfl ho hI rhI sI ik lutyry 24 sqMbr vfly idn dupihr dy 2:10 vjy iewko smyN kost kYpItl aqy rfiel bYNk ivc DmkI BrIaF prcIaF ivKf ky nkdI lY ky cldy bxy| dono gorI nsl dy

ivcfr py s L kr skdf hY | AuDr istI

dI plYinMg nfl smuwcy qOr `qy sMqusLt sfeImn igbsn iPr cox lVngy| igbsn ny ikhf ik Auh mihsUs krdy hn ik lokF dI tYks dyx dI smrwQf crm sImf `qy phuMc cuwkI hY | ies krky loV hY ik kfAuNsl df kMm kfj Gwt Krc nfl clfieaf jfvy| pRfprtI tYks

26 sqMbr nUM pRImIar ikRstI klfrk ny afpxy mMqrI mMzl ivc kuJ qbdIlIaF kIqIaF jo ies pRkfr hn: styPnI kYzIaks bxy smfijk ivkfs mMqrI * mfrgRyt mYkizafrimz nUM lybr aqy istIjLn syvfvF df mMqrI Qfipaf

PAGE 36

Cwzx dy cfhvfnF dI shfieqf krn leI vcnbwD hY| qMbfkU Cwzx vfilaF dI igxqI Gtx nfl idl dI bImfrI aqy kYNsr dy mrIjLF dI igxqI afpxy afp Gt jfvygI| iswty vjoN hYlQ kyar isstm ivc hjLfrF zflrF dI bwcq hovygI| 30 sqMbr qoN cYNipks aqy jLfeIbfn vrgIaF dvfeIaF mYzIkl srivs plYn aDIn kvr hoxgIaF; nfl hI inko-

igaf * hYrI blfey bxy nvyN minstr aOv styt Pfr mltIklcirjLm * rOn kYNtiln nUM pfrlImYntrI sYktrI Pfr sInIarjL: Auh ishq mMqrI nfl kMm krngy * gorzn hOg vI pfrlImYNtrI sYktrI Pfr nfn-pRoiPt pfrtnrisLp

tU df minstr aO v so s L l izvYlpmYNt bxfey gey hn * zonf bfrnYt pfrlImYNt Pfr rUrl izvYlpmYNt aqy ircrz lI pfrlImYNt sYktrI Pfr eysLIaf-pYisiPk tU df minstr aOv jObjL aqy tUirjLm hoxgy|

îÅê¶ ÃÕÈñ ì¯ðâ ç¶ Ãðêñ¼Ã ìÜà Óå¶ ÔËðÅé ,êð¶ôÅé jUn ivc izAuink aYlImYNtrI bM d kr idw q f igaf| hu x Au s ey r Iaf dy mfpy skU l izsitRkt dy 2011-12 dy 6[1 imlIan dy srplws bjt nUM vyK ky hYrfn qy prysLfn hn| AunHF dI dlIl hY ik iek pfsy qF PMzF dI kiQq Gft kfrn

hn jdoN ik iehI aMkVy imwl lyk eyrIaf ivc 55[9 aqy 44[1 hn| 18 Ky q rF bfry aijhI jfxkfrI Ky q rvfr pRkfisLq kIqI jfvygI| myar gOrj pyarI dy kihx anusfr ieh sfrI jfxkfrI vpfrk ivsQfr aqy kMstRksLn afid leI vzmuwlI hovygI | ieh jfxkfrI Coty Coty ikqfbicaF ipCly hPqy pRImIar ikRstI klfrk ny aYlfn kIqf ik ivc AuplBd hovygI| srkfr bI sI leI imAuNspl afzItr jnrlsQfipq krn dy pRMprk sfDn qoN ielfvf vcnbwD hY| AunHF ikhf, “ asIN mflIey dy nvyN sfDn lWBy jfx| ies vcnbwDqf pUrf krn Xfd rhy ik jOrj pyarI dub- leI kMm kr rhy hF ; XUnIan frf myar pd leI cox lVn aO P bI sI imAu N s pY l tIaF df aYlfn kr cuwky hn aqy lYs aYgjLYkitv , lokl srkfrF, bfrkmYn vI dubfrf kfAuNsl kfrobfrI BfeIvfÜ aqy jnrl

skU l bM d kr idw q f igaf pr dUjy pfsy srplws bjt ivKfieaf jf irhf hY| ieMj hox mfl skUl bMd krn dy kfrn glq sfbq ho rhy hn| AuDr skU l bo r z dI mu K I isM z I sLYPr df kihxf hY ik izAUink skUl iblizMg aqI Ksqf

hox kfrn bMd kIqf igaf hY PMzF dI Gft kfrn nhIN| bjt srplws ies krky hoieaf hY ikAuNik Krcy kfÌI Gtfey gey hn| AunHF ieh vI ikhf ik bwcq dI rfsLI pVHfeI dy smuwcy suDfr vwl syDq keI pRogrfmF `qy ÉrcI jfvygI|

ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ÇîÀ¹ºÃêñ ÁÅâÆàð Üéðñ ÃæÅÇêå Õðé ñÂÆ òÚéì¼è pbilk dy ivcfr suxnf cfhuMdy hF | ikAuNik gobl afriQkqf bdl geI hY ies krky sfnUM AuplbD sfDnF aqy tYks zflrF nUM vrqx leI nvyN ZMg qrIky apnfAux bfry socxf ho v y g f| imAu N s pl afzItr dy kM m kfj dy vy r vy aqy hwd-bMny iqafr kIqy jf rhy hn| tIcf lokl srkfrF dy

kMm kfj nUM vDyry pfrdrsLk bxfAux hY; lokl srkfrF dy PYsilaF nUM rwd krnf nhIN hovygf; nIqI inrDfrq krn ivc koeI dKl nhIN idwqf jfvygf| ies bfry vYnkUvr ivc imAuNspYltIaF dI hox vflI knvYnsLn ivc crcf kIqI jfvygI|”

ìÆ ÃÆ îéŶ×Å ç¹¼è Ú¹³ØÅÀ°ä çÅ ÔëåÅ

bxn dy cfhvfn hn| ajoky bfkI kfAuNslrF dy dubfrf cox lVn jF nf lVn dy PYsly dunIaf Br dy ishq mfhrF dI AuzIk CyqI Kqm hox dI vwloN bwcy nUM mF dI CfqI qoN duwD ipafAux dI isPfrÈ kIqI afs hY| jf rhI hY| ies isPfrsL `qy aml krvfAux dy Xqn vjoN bI sI sUbf akqUbr 1-7 df tIn gMm aqy pYc vI AuplbD hPqf duwD cuMGfAux dI mhwqqf hoxgy| ies pRogrfm `qy $15 nUM Aujfgr krn dy hPqy vjoN 25 imlIan Krcx df tIcf mnfeygf| ies sbMDI sUby dy imiQaf igaf hY| iek anumfn anusfr bI sI ivc 550,000 lok qMbfkU nosLI dy afdI hn ipCly hPqy dy aMqly idnF aqy ieMnF ivcoN 70% smoikMg ivc imsLn aqy aYbsPorz Cwzxf cfhuMdy hn| ieh pRogrfm ivKy lgfqfr bfrsL hox nfl aijhy ivakqIaF leI bhuq aqy JWKV nfl keI ielfikaF lfBdfiek iswD ho skdf hY ivc ibjlI guwl rhI| iek jy Auh isdk idlI nfl ies anumfn anusfr 3ku hjLfr afdq nUM Cwzx df Xqn krn| ivakqIaF nUM ibjlI qoN ibnF

ìÆ ÃÆ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º å³ìÅÕÈ é¯ôÆ Û°âÅÀ°ä çÅ êz¯×ðÅî pRImIar ikRstI klfrk ny qMbfkU nosLF nUM qMbfkU Cwzx ivc shfieqf krn dy pRogrfm df aYlfn kIqf hY| jo qurMq lfgU ho igaf hY| ies pRogrfm anusfr smoikMg Cwzx vfilaF nUM Pfrmf kyar aDIn muÌq dvfeIaF imilaf krngIaF| pRImIar nf ikhf ik hr sfl 6000 bI sI invfsI qMbfkU dI vrqoN krn krky mr jFdy hn| srkfr ies afdq nUM

kYmiraF dIaF qsvIrF dI shfieqf nfl AunHF dI pCfx df pqf lfieaf jf irhf hY| puils vwloN afm vFg lokF qoN ienHF zfkUaF bfry jfxkfrI lYx dI apIl kIqI geI hY|

êzÆîÆÁð ò¼ñ¯º î³åðÆ î³âñ ÇòÚ ÁçñÅ-ìçñÆ

Çñ§é ÔËÇðà ò¼ñ¯º Ú¯ä éÅ ñóé çÅ ëËÃñÅ, ÃÅÂÆîé Ç×ìÃé âචðÇÔä׶

BrosyXog sUqrF anusfr 9 sfl istI kfAuNslr aqy 15 sfl skUl tRstI rih cuwkI ilMn hYirs nvMbr ivc hox vflI imAuinspl cox nhIN lVygI| hYirs ny ikhf ik 24 sflF mgroN iksy nvyN ivakqI nUM lok syvf df mOkf imlxf cfhIdf hY| nvF ivakqI lok syvf leI nvyN aqy cMgyry

alHV Aumr dy pqly srIr dy Cy Puuwty jvfn dwsy jFdy hn| puils aiDkfrI afien mYkzfnlz df kihxf hY ik donoN zkYqIaF iek dUjy nfl juVIaF jfpdIaF hn pr ienHF df sbvy vflIaF zkYqIaF nfl koeI sbMD nhIN lgdf| vIzIE

ishq mMqrI mfeIk zI jONg ny ikhf, “ duwD cMuGfAux dI ikiraf nUM bcfAuxf, pRomot krnf aqy hmfieq krnf bI sI dy pirvfrF dI ishq nUM cMgyrf bxfAux leI aqI jLrUrI hY| mF dI CfqI qoN imlx vflF duwD bwcy dI ishq nUM

cMgf bxfAuNdf hY aqy nfl

hI bwcy nUM motfpy qoN vI bcfAuNdf hY|” AuNj ieh hPqf sMsfr Br ivc mnfieaf jf irhf hY| 1 akqUbr nUM bI sI dy bhuq sfry sLihrF ivc mfvF afpxy bwicaF nUM duwD cuMGfAuxgIaF| ieh duwD cuMGfAux aqy duwD cuMGx df mukfblf hovygf|

Þ¼Öó Áå¶ îÆºÔ ÕÅðé ÇìÜñÆ ×°¼ñ Ô¯ÂÆ ðÔÆ rihxf ipaf| AunHF ielfikaF ivc hvf dI rÌqfr 45 iklomItr pRqI GMtf rhI aqy aYbsPorz eyarport `qy aYqvfr svyry hvf dy buwilaF dI rÌqfr 71 iklomItr/GMtf nfpI geI| ienHF ielfikaF

ivc hvf df dbfa iek dm Gtx kfrn BfrI bfrsL irkfrz kIqI geI| ies qrH F JWKV aqy brsL kfrn ienHF ielfky dy lokF nUM ibjlI qoN bgYr hnyry ivc rihxf ipaf|


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



PAGE 37

Harper government reaffirms commitment to growing Canada’s Asia-Pacific Gateway

T

he Honourable James Moore, Minister of Canadian Heritage and Official Languages, and Minister Responsible for British Columbia, today reaffirmed the Government of Canada’s commitment to Canada’s Asia-Pacific Gateway in a keynote address to leaders in British Columbia’s business community. The conference, called Canada’s Pacific Gateway: Realizing Canada’s Asia-Pacific Opportunity, was hosted by the Business Council of British Columbia. Established in 1966, it is an association representing approximately 250 of the province’s leading companies and enterprises in every key sector of the economy that, combined, account for a quarter of

all jobs in British Columbia. “Our government received a strong mandate from British Columbians to invest in our economy and open new markets for Canadian goods and expertise,” said Minister Moore. “We will continue to leverage our investments in the Asia-Pacific Gateway and Corridor Initiative so we can create jobs in British Columbia and strengthen our economy across Canada.” Canada’s Asia-Pacific Gateway and Corridor Initiative is an essential element of Canada’s economy and of job creation from coast to coast to coast. It is instrumental in making Canada’s AsiaPacific Gateway the best transportation network for global supply chains between North America and Asia.

“To protect and strengthen the financial security of Canadians, our government is committed to expanding our access to high-growth foreign markets,” added the Honourable Ed Fast, Minister of International Trade and Minister for the Asia-Pacific Gateway. “The AsiaPacific Gateway Initiative is a key part of our plan to help Canadian businesses expand and succeed in the priority Asia-Pacific markets, which will lead to jobs, prosperity and economic opportunities for Canadians.” To date, the Government of Canada has partnered with all four western provinces, as well as with municipalities and the private sector, to announce infrastructure projects worth over $3.5 billion, including federal contributions of over $1.4 billion.

PAGE 37


Punjabi Patrika

PAGE 38

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



Government of Canada Invests in Feasibility Study for Bio-based Jet Fuel

O

ilseed producers can look forward to tapping into a new emerging industry with a study that will assess the feasibility of producing renewable bio-based jet fuel. Saskatoon - Humboldt Member of Parliament Brad Trost announced today an investment of over $150,000 to determine the economic feasibility of developing this industry in Saskatchewan, as part of National Biotechnology Week celebrations. “With major airlines aiming for the increased use of renewable fuels, it is im-

PAGE 38

portant that farmers have the opportunity to be involved in meeting this demand,” said MP Trost on behalf of Agriculture Minister Gerry Ritz. “This project will determine the potential benefit to producers and processors as well as Saskatchewan’s economy, while helping to develop an emerging enviro-friendly industry.”

The project, led by Saskatchewan-based Ag-West Bio Inc., will assess the feasibility of using dedicated industrial oilseed crops Camelina sativa and Brassica carinata to produce renewable

jet fuel. The study will look at feedstock production, processing requirements and potential commercial partners, as well as logistics and infrastructure. The bio-based jet fuel industry is a very specialized field and Ag-West Bio will use external service providers with expertise in each of the critical activities to interview industry experts and prospective customers, and review research information to complete the three components of the feasibility report.

“With the aviation industry committed to developing sustainable biofuels, there appears to be huge potential in this area, both for producers, and for the province as a whole in downstream processing,” said Mike Cey, VP Corporate & Business Development for AgWest Bio. “This study will allow us to make informed decisions in order to map out the best path forward in further developing this exciting opportunity in Saskatchewan.”

Organized by BIOTECanada, National Biotechnology Week celebrates the work of biotechnology scientists, researchers and entrepreneurs across Canada. This project is being funded under the Canadian Agricultural Adaptation Program (CAAP). In Saskatchewan, CAAP is delivered by the Agriculture Council of Saskatchewan (ACS). CAAP is a five-year (2009-2014), $163-million initiative that aims to help the Canadian agricultural

sector adapt and remain competitive. The Next Phase of Canada’s Economic Action Plan, coupled with other Government of Canada programs and initiatives such as CAAP, continues to help farmers by focusing on creating jobs and strengthening the economy. Investments in new and emerging market opportunities will help build an even stronger agriculture industry and Canadian economy for the future.■


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



PAGE 39

E@sU 70916101             









jfiedfd df nuksfn, ishq Krfb, inwjI lokF nfl ivgfV, sMqfn-pwK suwB, srkfrI-pwKoN BY, afmdn nfloN Krc ijLafdf. sqMbr 23, 24; akqUbr 1, 2, 10, 11, 12 asuwB.





ishq Krfb, pyt Krfb, pqnI ksLt, dusLmx qoN sfvDfn, kfrobfr kMmjLor. sqMbr 18, 19, 20, 27, 28; akqUbr 5, 6, 7, 15, 16 asuwB.





rkq-ipwq ivkfr, pqnI-ksLt, jfiedfd imly, kfrobfr TIk, acfnk lfB df Xog. sqMbr 23, 24; akqUbr 1, 2, 10, 11, 12 asuwB.



Watch what you say. Comments made without thinking could be easily taken the wrong way and you are not likely to know about it for quite some time. Others could think they have learnt something about you. This is more likely to have the effect of shutting them off, bringing tension where once this didn’t exist.

There can be expectations from others for you to make some decisions so that some sort of framework or foundation can be put in place for further development. This will put you under pressure to consider what is important to your life and what your priorities need to be to cater to this. Does this fall in line with others needs?

Obligations you haven’t fulfilled from the past can now put you under pressure. You should now have both the drive and energy to get on with this and sort it out. At the same time you are mentally committed and this will help you immensely in dealing with the details. Doing this can actually improve future opportunities.

There are things you will want to develop or improve in the long term but at the same time there is a strong unknown element that will inhibit any progress right now. Remain focussed on matters you need to deal with right now. You can be lucky but exactly how it will unfold won’t be evident. You have to just let it happen.

There could be a nice surprise but don’t rely on it having lasting quality. There will be something that requires continued and steady focus. It can be connected to home and family or it has something to do with the way you want to restructure things in your life. Someone else’s desires could challenge your own priorities.

Pressure from others can reach a peak but you should not be tempted to act too hastily, mainly because there is too much that is still unclear. You need to remain in waiting mode so that you give things time to surface. Others are more concerned about making things easier for them, not you. Their aim can be to bring you down.

You will want to put your energies into future goals but there is a lot of detail from the past that needs to be dealt with first. Your priorities could be changing but you need to be careful that you are looking at some things realistically. You are heading into unknown territory, which will require patience and persistence to work through.

You can come to realisations as well as perhaps feels as though you have learnt something. From this there can be benefit or improvement. If someone else is involved, they may be setting up a challenge and you may not see this. Simply pursue matters in a manner that will make you happy and this will create a reaction.

Future options can seem too good to be true. Your focus needs to be on whether your wishes are being fulfilled. If they are and you are happy, that’s all you need to worry about. At the same time you may need to deal with a determined attitude of somebody else for things to be done their way. Don’t be afraid to challenge this.

Something may seem way too much to think about. Even so you probably need to get to work on it somehow. Tackle this one small step at a time. This way you will experience completion and it will buoy your ability to move onto the next step and complete that. What others fully expect is too difficult to work out so don’t try.



ishq TIk, afrQk lfB, inwjI-lokF df sihXog, pqnI-puwqr-pwK suwB, kfrobfr ivwc qbdIlI df ivcfr. sqMbr 20, 21, 22, 29, 30; akqUbr 8, 9 asuwB.



You should focus on the future and what you would like to see develop in the long term. You view of this could now be tempered by experiences you have had so far. You can also be more aware of the details involved and as a result the commitment that goes with it. Look at what needs to be established during the next 2 years.



ishq TIk, Krc ijLafdf, prysLfnI ‘c vfDf, pqnI-pwK suwB, afmdn nfloN Krc ijLafdf. sqMbr 17, 25, 26; akqUbr 3, 4, 13, 14 asuwB.



Finances are favoured, especially when it comes to work or business. Luck will come through hard work so the more you have applied yourself in the past, the better things will be. Involved in this is communication with others or their expectations that you do things in certain ways. This is for you to decide, not them.



ishq TIk, inwjI-lokF df sihXog, pqnI-suwK, axjfqy vYrI qoN sfvDfn, kfrobfr bdlx nfl lfB. sqMbr 17, 25, 26; akqUbr 3, 4, 13, 14 aswuB.





kwP-ivkfr, apmfn-BY, Dn-lfB, mhIny dy aMq ‘c AuWqm lfB hovy, sMqfn-pwK qoN icMqf. sqMbr 18, 19, 20, 27, 28; akqUbr 5, 6, 7, 15, 16 asuwB.





ishq TIk, Dn hfnI-BY, imwqrF nfl ivgfV, dusLmx blvfn, pqnI-suwK, kfrobfr TIk. sqMbr 20, 21, 22, 29, 30; akqUbr 8, 9 asuwB.





vkfrvfXU-ivkfr, Dn-lfB, inwjI lokF nfl ivgfV, nvIN Xojnf qoN hfnI, pqnI-ksLt. sqMbr 23, 24; akqUbr 1, 2, 10, 11, 12 asuwB.





ishq Krfb, acfnk prysLfnI, inwjI lokF nfl mn-mutfv, gupq dusLmx df BY, kfrobfr TIk. sqMbr 17, 25, 26; akqUbr 3, 4, 13, 14 asuwB.





guwsy ‘c vfDf, Dn-lfB, ho ky hwQoN inkly, sMqfn-pwK qoN icMqf, mhIny dy aKIr ‘c kfrobfr TIk. sqMbr 18, 19, 20, 27, 28; akqUbr 5, 6, 7, 15, 16 asuwB.

 ishq TIk, PjUl df Krc, kfrobfr Krfb, pqnI-pwK TIk, mhIny df aKIr suwB. sqMbr 20, 21, 22, 29, 30; akqUbr 8, 9 asuwB.



PAGE 39


Punjabi Patrika

PAGE 40

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



üڶ êÅåôÅÔ ...... Ç×ñÅ å¶ð¶ éÅñ òÆ ÁË

mYN

soc ilaf sI swcy pfqÈfh, pwkf Dfr ilaf sI, ik hux kuJ nI bolxf, awj qoN bfad kuJ nhIN ilKxf. aY n f Dw k f, kdy vy i Kaf nf suixaF. kihMdy aY rwb df qy awq df vYr huMdY pr awq qF ikwdy dI lMG geI aY. mYN ÈihrI guriswKF dI ho rhI bypqI shfr nf sikaf qy Gr jf ky bYT igaf, cwup-cfp. Èihr mYN jfxf vI kfhƒ sI. Auh qF mYQoN Cotf ijd kr igaf, ''bfeI ikqy qyry krky eI nf hfr jfeIey [[[[[[ qUM ËrUr jf [[[[.” qUM qF jfxIjfx aNY swcy pfqÈfh. mYN qF awj qwk kdy vot pfeI eI nhIN sI. jdoN mYƒ eys JUTy lok-qMqr `c ivÈvfs eI nhIN qF mYN vot ikwQoN pfAuxI sI. pr aYqkIN Cotf bfhÜI ijwd kr igaf. mYƒ vI pqf nhIN ikwQoN iewk afs jhI bwJ geI. afeyN jy vI lwigaf ik ikqy Xfr myrI vot ibnHF hI nf ivcfrf guriswK hfr jfvy. bs BMblBUsy ijhy ivwc Èihr qur igaf. pr mhfrfj jy mYƒ pqf huMdf ik `gfhF afh kuJ huMdf hoxY qF qyrI sONh mYN kdy n jFdf. eyzf kihr [[[[ mYƒ qF lwgdY ieh votF hI piqqF dIaF sn. swc jfxI, pihlF qF mYƒ afeyN hI lwigaf sI ik ijvyN iksy

ihMdU mMdr dI kmytI leI votF pYNdIaF huMdIaYN. ikAuNik piqqF ƒ qF Auh agFh kr rhy sn qy aMimRqDfrIaF ƒ Dwky mfr rhy sn qy nfly kih rhy sn, ''eyhny gfqry jy afly ny afpF ƒ ikwQoN vot pfAuxI aY, BjfE eyhƒ eyQoN [[[[[[” mYN qF kMb igaf. eynI hnyrgrdI mYN AuQoN Bwijaf bfviraF vFg. bs socdf sI Gr jf ky hI sfh lAUNgf. rsqy ivwc keI guriswK ivcfry CotIaF-CotIaF kyskIaF nfl isr ijhy ZkI jf rhy sn qy pwgF ivcfiraF dIaF kwCF ivwc sn. Èfied ieh vI votF pfAux gey sn. mYN hor qyËI nfl Bwijaf qy awgy iewk bËurg aMimRqDfrI ƒ kuJ Gony-mony muMzy kuwt rhy sn, ''qYƒ bfhÜI iswKI cVHI aY, sflf cOrf[[[ huxy kwZdy aF qyrI iswKI [[[ sflf hoieaY jfalI votF df[[[[ asIN qF afeIN pfvFgy qUM [[[[ ijhVf pwtxY[[[[[[” qy Auh iPr ivcfry bËurg ƒ kuwtx lwg pey, qy Pyr jd Auh bfpU inwsl ho igaf qF AuhnF GoinaF ivwcoN iewk AuWcI sfrI boilaf, ''boly so inhfl” ''sfsrI kfl” bfkIaF ny zFgF qfhF ƒ AulfridaF jvfb idwqf.

afh kI ho igaf swcy pfqÈfh. eydF qF kdy sfzy nfl zyiraF afiÜaF ny nI kIqf ijwdF ieh sfzy afpxy hI kr rhy ny. mYN Bwijaf, pUry qfx nfl [[[ trwk-truwk qy GoiVaF-GfiVaF afiÜaF dy tYNt lIro-lIr kIqy pey sn qy AuhnF dy bYnrpostr sVkF `qy AuWzy iPrdy sn. ''sfly hoey aY bUQ lfAux dy[[[ bQfVy BMn idAu iehnF dy [[[[ sfly kFgrs dy `jMt” iek amlI ijhf boilaf. awj mYƒ Ehdy qoN vI zr ijhf lwigaf, jIhƒ roË AuhdI Gr afÜI glI `c izwgy pey ƒ cuwk ky iljFdI sI qy nfl nÈy dy rwjy hoey ƒ gflHF kwZdI qy iCwqr mfrdI sI. awj qF Auh vI 'jQydfr` bixaf iPrdf sI. ''inafE Kfsf jI, mYN Pyr jf afvF [[[[[[[” ''E Tihr jf nwQU, BYx dyixaf 15 qF qUM pihlF pf afieaNY[[” ''bs Kfsf jI afpxy qoN ivhly nI bYiTaf jFdf, nfly afpF pMQ nI hfrn dyxf, 'kflI dl ijMdfbfd, qusIN boldy nI BYx dyxIeyN muMzIhry, sfiÜE BuwkV qF ikwlo-ikwlo Ckgy sI AudoN,

ô¯Õ ÃîÅÚÅð ìó¶ ç¹ÖÆ ÇÔðç¶ éÅñ ñÇÚå ÕÆåÅ Ü»çÅ þ ÇÕ

Ãz: êzÆåî ÇÃ§Ø Ç×¾ñ

ÇÜé·» çÅ ÇêÛñÅ Çê¿â é¾æ±òÅñÅ ÜçÆç (Ç÷ñ·Å î¯×Å) ܯ ÇÕ ÇêÛñ¶ AH ÃÅñ» 寺 ÁËìàÃë¯ðâ Çò¾Ú ðÇÔ ðÔ¶ Ãé BG Ãå§ìð B@AA ù Ãòð×òÅà ԯ ׶ ÔéÍ À¹é·» çÅ ÇëÀ±éðñ B ÁÕå±ìð B@AA ÁËåòÅð ù ò¹¾âñÅé ÇëÀ±éðñ Ô¯ î , ÕñÆÁð ìð¹ ¾ Õ ð¯ â ÇòÖ¶ ìÅÁç ç¹êÇÔð A:C@ òܶ Ô¯ò¶×Å Áå¶ À¹Ã¶ Ççé À¹é·» ÇéÇîå í¯× Áå¶ Á§Çåî ÁðçÅà C:@@ òܶ ìÅìÅ ì§çÅ ÇÃ§Ø ìÔÅçð ùÃÅÇÂàÆ, CAFCA ÃÅÀ±æ ëð¶÷ðò¶Á, ÁËìàÃë¯ðâ ÇòÖ¶ êò¶×ÅÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã§êðÕ : îéçÆê ÇÃ§Ø Ç×¾ñ (Ãê¹¾åð) : F@D.HCB.CC@G ðÅîêzåÅê ÇÃ§Ø í¹¾ñð (ÜòÅÂÆ) : GGH.CDD.@EFH PAGE 40

sfilE hux pMQ ijMdfbfd vI nI kihMdy [[[[[[.” eyh kYsf pMQ swcy pfqÈfh! mYN hMB ky Gry af izwgf.bs vfrI-vfrI mYƒ AuNgl `qy lwgf inÈfn icVfeI jfvy. mYN Auh imtfAux lfgf[[ pr Auh lwQy eI nf[[[ jIa kIqf ik AuNgl vwZ ky suwt idaF. roNdf qF mYN rsqy qoN hI af irhf sF, Gry af ky hor BVfs kwZ leI qy sONh Kf leI ik bs hux kuJ nhIN bolxf, nf kuJ ilKxY. kI krFgy ilK ky awgy kuJ bdilaY[[[[[[[[ hux kI ikMgry Zfh idaFgy. afvdy mn dI BVfs aY bs. so awgoN bs pVxY, ilKxf kuJ nhIN. pr swcy pfqÈfh, awj mYQoN Auh guriswK roNdf jiraf nhIN igaf. Auh jIhƒ vyK-vyK asIN hwsxf iswiKaY. Auh jIhny sfƒ AuNglI PVH qurnf isKfieaY. Auh ijhVf grIb iswKF dy bwicaF ƒ pVHn leI afpxf dsvMD idMdY. bwicaF dIaF gurmiq dIaF klfsF lfAuNdY. Auh ijhVf ipMz-ipMz iPr ky gurduafiraF ivwc iswK ieiqhfs bfry muÌq iPlmF idKfAuNdf iPrdY. Auh jIhny sfzy awDy Èihr dy muMizaF ƒ muÌq pwgF bMnHxIaF isKfeIaF. Auh ijhVf glI-guaFZ dy bwicaF ƒ kwTy krky gurduafry ilafAuNdY, Pyr BfvyN cIjI df lflc dy ky hI ilafvy.Auh jIhƒ sfry bwcy siqkfr nfl 'bfbf jI` kihMdy aY. Auh jIhƒ Èihr dIaF sfrIaF Dfrimk jwQybMdIaF vfly siqkfr nfl bulfAuNdy aY. cMdn qy pfrs asIN kdy nhIN vyKy, pr ies guriswK ivcoN AuhnF dohF df JOlf pYNdy. jy nhIN XkIn qF Ehdy guaFZI vyK lE, ijhVy ihMdU hox dy bfvjUd vI pwgF bMnHI iPrdy aY. awj mYQoN Auh roNdf nhIN Jwilaf igaf swcy pfqÈfh jIhny sfƒ hwsxf isKfieaY. qF hI hfr ky mYN qYQoN svfl puwCx leI ilKx lwgf. Auh qF sfzy hY eI nhIN swcy pfqÈfh. AuhnF qy koeI iglf nhIN. Auh idwlI vwl ƒ mUMh krI pUC ihlfAuNdy rihMdy ny, ik Èfied iewk awDI botI hor iml jfey. akfl qÉq ƒ ipwT idwiqaF qF AuhnF ƒ 25-30 sfl ho gey. so ros AuhnF 'qy nhIN, Auh qF sfzy hY eI nhIN. iglf qF qy r y nfl aY sw c y pfqÈfh qUM dws qUM sfzy vwl hYN ik nhIN. qUM jfxI jfx aYN swcy pfqÈfh. asIN qF qYƒ ipwT nhIN idwqI. Pyr qUM[[[[[[[[[ hux qYƒ kI dwsF ik Auh ikAuN roNdf sI. qYƒ sB pqY. pr iPr vI sux. ikwdyN df zrfmf cwldf sI aÉbfrF ivwc. aKy jI kysfDfrIaF

dIaF votF pYxgIaF. sihjDfrI (piqq) vot nhIN pf skxgy. jy Auh afey qF prcy kIqy jfxgy. ies ivcfry guriswK dI izAUtI sfzy guaFZI iËlyH dy iewk ipMz ivwc lwgI. ieh Aus roË dy cwl rhy nftk ƒ swc smJ bYTy sn ik votF isrÌ kysfDfrIaF dIaF hI pYxgIaF. pr Aus ipMz df qF srpMc eI piqq sI. ''hux qUM myrI vot vI nhIN pYx idMdf” ies guriswK dy rokx `qy srpMc kVikaf. ''nhIN vIr jI, myrI hwQ joV ky bynqI aY, ieh votF qF gurduafiraF dy pRbMD leI pY rhI aYN qy iehnF ivwc vot df aiDkfr isrÌ kysfDfrIaF ƒ aY” srpMc ny KVy hoey AumIdvfr ƒ Pon kr idwqf. Auh phuMc igaf lfm lÈkr nfl trYktr qy cVH ky. ''ikhVf aY Auh vwzf jwQydfr, ijhVf afpxIaF votF nhIN pYx idMdf” AumIdvfr kVikaf. ies guriswK ny Aus AumIdvfr ƒ iswK rihq mirafdf df pihlf pMnf KolH ky iswK dI pirBfÈf ivKfAuxI cfhI. ''prHy iswt afh ikqfbcf ijhf, cwkI iPrdY aFvdy ipAu aflI mrXfdf, asIN nI jfxdy qyrI mirafdf-mrUdf ƒ, qUM iswDf ho ky dws ikvyN krfAuxI aY” jdo N Au s gu r isw K ny piqq votF pvfAux qoN ienkfr kr idwqf qF AumIdvfr ny mMqrI jI ƒ Pon lf ilaf. mMqrI ny aPsr iKwc idwqy qy zI[sI[, aYs[aYs[pI[[[[ hux qYƒ pqf eI aY swcy pfqÈfh. ''dyKo vIr jI BfeI qfrU isMG ny kysF Kfqr KoprI luhf leI qy afpF votF Kfqr ieiqhfs[[[[[” ''ikhVf qfrU isMG, ieh mUrK ijhf ikMnf dy nfm leI jFdf, afpF qF iehnF ƒ jfxdy nhIN, qfrU-qUrU isMG nhIN, qUM dws Pon kIhdf krvfeIey[[[[[[[[[[[” swcy pfqÈfh qUM Ehƒ qfkq idwqI qy Auh zitaf irhf, pr jdoN Auh duÈt Aus guriswK ƒ kuwt-mfr rhy sn qF qUM koeI klf ikAuN n vrqfeI. ''mUey hUey jAu mukq dyhugy mukiq n jfnY koielf ..” mhfrfj mrn ipwCoN mukqI df kI Pfiedf. jy aYsy guriswKF dI vI qUM bhuVI nhIN krdf. dws swcy-pfqÈfh iehnF df ksUr dws. ieh iewk iekwly iesy guriswK dI gwl nhIN, pqf nhIN ikMnIaF-QFvF `qy ikMinaF nfl ieMJ vfpiraf hoxY. vwzy GwlUGfry qoN bfad bcy hoey iswKF ny rl ky ardfs kIqI,

cVHdI klf dI ardfs ipwCoN AuhnF ieh Èbd vI khy, ''pMQ kI jo rwKogy qAu gRMQ kI rhygI nfQ pMQ n rhygf qoN gRMQ kOx mfnogy” hux qUM hI dws swcy pfqÈfh ieh Dwky nfl ijwqy hoey, ijnHF leI mirafdf koeI cIË nIN, isDFq koeI cIË nhIN[[[[[[[[ieh gurU gRMQ sfihb dI ivcfrDfrf dunIaF ivwc ikvyN PYlfAuxgy, ijnHF ƒ gurU gRMQ sfihb dy pMny nhIN pqf ikMny ny. ijhVy rfq ƒ gfqry ikwlI `qy tMg ky sONdy ny. aMimRq Ckxy df pKMz qF iehnF ƒ krnf ipaY votF leI. qUM hI dws swcy pfqÈfh duK iks awgy PolIey. ''hAu Bfil ivkuMnI hoeI .. afDyrY rfhu n koeI ..” dws mhfrfj eys hnHyry ivwc ikwDr jfeIey. swcy pfqÈfh sfƒ qF awj afeyN hI nHI pqf lwgdf ik hrnfKÈ kOx aY qy pRihlfd kOx aY. ikqy qUM vI tI[vI[, aÉbfrF dy JFsy ivwc qF nhIN af igaf. Auh qF iehnF hrnfKsF ƒ prlfd kih rhy ny. bs hux pYj qUM rwKxI aNY. pr hrnfKs qy prlfd dI pCfx krky. jF qF sfƒ mfr dy qy jF iehnF duÈtF ƒ soDx leI sfƒ eynI qfkq bÉÈ. ''sux aY qKqF vfilaF asIN sih nf skIey hor bfr prfey mflkf asIN bih nf skIey hor” hux hor shfr nI huMdf swcy pfqÈfh. Aus guriswK ƒ qUM Éud hI Zfrs bMnfeI. qy kOm ƒ vI iksy qrIky smJfeI ik ies jokqMqr ivwc Auh votF vfly ZMg nfl nhIN ijwq skdI. iewQy kuJ vI AuhnF dy hwk ivwc nhIN. cfrls izknË afpxy jgq pR i sw D nfvl 'do ÈihrF dI khfxI` ivc kihMdf hY, ''kƒn Ausy leI cMgf huMdf hY ijs dI ieh jybH ivwc hovy.” Auh kmly nhIN sI ijnHF votF df bfeIkft kIqf sI. sfzy lIzr vI ku J su i hrd ho x qy iewko plytPfrm qy iekwTy hox, votF lVn leI nhIN, sgoN votF dy smUihk bfeIkft leI. kÈmIrIaF qoN kuJ iswKx. [[[[[qy dunIaF ƒ idKfAux dunIaF dy sB qoN vwzy lok-qMqr dI aslI qsvIr. bs loV qF qyry shfry dI hY, qUM sfQoN mUMh nf PyrIN. ''jf qU myrY vil hY qf ikaf muhCMdf ..” ■

jgdIp isMG PrIdkot


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



ÇÕ¼æ¶ ù ÜÅ ÇðÔË ê³ÜÅì! cfhy

pMjfb qy cfhy dUr-dunIaF ivwc vI bYTf socvfn pMjfbI ies vyly zfZf icMqq hY ik pMjfb df vflI-vfirs kOx hY? kOx hY pMjfb df idloN drdI? ikhVf vYd hY pMjfb dy ËÉmF ‘qy mlHm lfAux vflf? awj ikwQy jf irhY pMjfb? afKr bxUM kI pMjfb df? dunIaF Br dy drd vMzfAux vflf pMjfb awj pIVo-pIV ho irhY… qyeIey dy qfp nfl hUMG irhY… ikMnIaF qwqIaF hnyrIaF qy JwKVF nfl Julisaf pMjfb vfr-vfr vMizaf igaf pMjfb…pihlF sMn 1911 ivwc jd pMjfb qoN idwlI judf kr idwqI geI iPr 1919 ivwc ipÈfvr df sUbf kwt ky vwK bxf idwqf igaf. iPr 1947 ivw c vM i zaf igaf qy iPr 1966 ivwc jdoN hirafxf qy ihmfcl qy hor iÉwqy alihdf kIqy gey. ktINdy vZINdy qy lqVINdy pMjfb ny kdy sI nf AucrI kUk qF kI mfrnI sI? afey idn idl hlU M x vIaF GtnfvF Gt rhIaF ny. Drm dy nF qy kdy nf muwkx vflI lVfeI iksy Kqrnfk aw g df rUp Dfrn krn vflI DUxI vFg DuK rhI hY. byrujLgfrI dy aMnHy zroN GroN dOVI pMjfb dI jvfnI prdysLF ivwc Btk rhI hY. bfkI pMjfb ivwc rih geI juafnI leI koeI cMgf BivwK nhIN. koeI nIqI qy rojLgfr nhIN. hryk mn asurwiKaf dI Bfvnf dy Bfr nfl lwidaf iPrdf hY. idmfgI ibmfrIaF dy zfktrF dy GrF qy hspqflF ivwc BIV vD geI hY. sfDF dy zyry zkfr gey ny suKI vsdy GrF nUM! hr ruwq dI Psl mMzIaF ivwc ruldI hY. gudfmF ivwc gldI hY. koeI sLihr jF ksbf aijhf nhIN, jo Drny, mujLfhry qy rYlIaF qoN swKxf hovy. koeI Qfxf aijhf nhIN ijwQy luwt-Koh, mfr-mrfeI, kql jF ierfdf kql df prcf afey idn drj nf huMdf hovy! mflvy nUM kYNsr iksy BuwKy biGafV vFg KfeI jf irhY. pMjfb dy pfxIaF qy hvfvF ivwc ijvyN jLihr Gul geI hY. awDf pMjfb kYNsr dy ielfj leI bIkfnyr dIaF DUVF Pwkdf iPr irhf hY. twbrF dy twbr muwk rhy hn. iProËpur qoN

gMgfngr jfx vflI pMjfb myl, (jo kYNsr pIVqF nfl BrI hoeI jFdI hY) df nF hux lokF ny pMjfb myl qoN bdl ky kYNsr myl rwK idwqf hY) aijhf ikhVf ipMz hY, ijwQy kYNsr jF hfrt atYk df mrIjL nhIN? iksy vI hspqfl cly jfE, qF jfpygf ik ijvyN sfrf pMjfb hI ibmfr ho igaf hY. iksy kcihrI cly jfE, lwgygf ik ijvyN sfrf pMjfb hI mukwdimaF ivwc AulJ ky rih igaf hY. nisLaF df diraf kIhny TwilHaf hY hux qIk? nsLy lIzrF dI lo V hn, Èo R m xI kmy t I dIaF coxF qoN lY ky hryk coxF ivwc pYsy dy nfl-nfl BuwkI, aÌIm, sLrfb, zozy afid sB kuJ vfDU. sLrfb dy TyikaF dI igxqI ivwc vfDf. srkfr nUM Gftf nf pvy, lokF df cfhy kwK nf rhy? rfj nUM clfAux vfly hYlIkfptr clfAuNdy iPrdy hn. nfhiraF qy jYkfiraF qy jLor hY. ishq qy muZlI iswiKaf vrgIaF shUlqF nUM pwky pYrIN nhIN ho skIaF. zfktrF qy mfstrF dIaF asfmIaF QF-QF KflI hn. srkfr dy qnÉfhF dyx qoN hwQ KVHy hn. ijhVy pwky mulfjLm hn, Auh byrujLgfrF vwl dyK ky qrs nhIN KFdy, sgoN hor BwiqaF, bonsF qy qnÉfhF dy vfDy leI inwq idn hVqflF qy mujLfhry krdy idKfeI idMdy hn.

dy hwk ivwc PYsly krI jfE. syvf mukqI mgroN koeI nf koeI ahudf lfjLmI hI iml jfvygf. bQy r IaF po s tF hu M d IaF ny syvfmukq jwjF nUM sFBx leI. puils smyq smuwcI aÌsrÈfhI lo k F dI nhIN , sgo N mOky dy hfkmF dI inwjI ho ky rih geI hY qy smuwcy rfj df pRsLfsn (pRbMD) clfAux vfly (afeI[ ey[ aYs[, afeI[ pI[ aYs[ qy pI[ sI[ aYs[ aiDkfrI) DiVaF ivwc vMzy gey qy alwg-Qlwg pY gey hn. AuhnF ivwc swc nUM swc qy JUT nUM JUT afKx dI juraq mr geI hY. nyqfvF nUM swcI qy shI slfh dyx qoN AuhnF dI afqmf munkr ho geI hY. lIzr afpxy chyqy aPsrF nUM afpxI mrjLI nfl qfienfq krvfAux qy mn-mjrLI dy kMm krvfAux. aÌsrÈfhI inwky-inwky qy sQfink ksibaF dy lIzrF dI gulfm bx geI hY. afm lokF dI afvfjL bulMd krn vflf mIzIaf afpxy PrjLF qoN Bwjx lwigaf hY. afhlf aPsr syvf-mukqI mgroN cox lVn leI itktF

Bfldy lIzrF dIaF JoÜIaF ivwc izwgx lwgy hn, afpxy-afpxy akfvF dy sohly gfAu N d y iPrdy hn-ijs dI KfeI bfjrI, AusdI BrIey hfjLrI…. ijwQy rfj df ZFcf clfAux vfly aijhy ho jfx, Aus rfj df bxnf kI? bVI hYrfnI BrI KLbr sI, ijs nUM pVH ky mYN ikMnf icr socdf irhf ik afKr sfzy lokF dI soc kdoN bdlygI? KLbr sI ik pMjfb dy kYbint mMqrI mnorMjn kflIaf jd sI[ bI[ afeI[ dI adflq ivwcoN pysLI Bugq ky bfhr afey qF lokF ny Zol vjf ky AuhnF df svfgq kIqf. BMgVy pfey qy AuhnF nUM moiZaF qy cuwk ilaf. afey qF Auh iBRsLtfcfr nfl sbMiDq afpxI qÌqIÈ leI sn nf ik pMjfb leI koeI son qmgf ijqf ky ilafey sn? ieh hY sfzy lokF dI soc. ieh KLbr pVHidaF mYnUM Auh pl vI cyqy afey, jd kFgrs dI srkfr ivwc iewk sLKs jo mMqrI rhy qy iewk kql kys ivwc AuhnF nUM jylH ho geI sI, jd kYd kwt ky bfhr afey sn qF lokF ny ZolF-DmwikaF nfl AuhnF df

PAGE 41

gwj-vwj ky svfgq kIqf sI. lokF nUM kOx puwCy ik kI ieh bhuq cMgf kfrj krn krky jylH gey sn qy hux bfhr afAux qy ieh kuJ kr rhy E? spwsLt hY ik sfzy lokF dI soc hI igr geI hoeI hY. lokF nUM Kry Koty dI ijvyN pCfx hI nhIN. lIzrF dI lVfeI kdy nhIN muwkxI. afey idn hor-hor vDxI hY. iehnF dI lVfeI ivwc nuksfn iehnF df nhIN, sgoN afm lokF df hY. iksy vyly iksfnF dy hwkF dI gwl krn vfly iksfn afgU lw K o v fl aw j -kw l H bfdl sfihb dy kMDfVy cVH bYTf hY qy Buwl igaf hY iksfnF dIaF smwisafvF qy Au h nF dy hw k ! ikAu N i k AuhnUM pMjfb dy mMzIborz dI cyarmYnI (lfl bwqI) kdoN lwBxI sI. jykr iksfnF dy hwkF dIaF gwlF krdf rihMdf? bVHkF mfrn vfly dlyr pMjfbI awj duwKF dy hAuky lY rhy hn. dlyr pMjfbI dI bVHk qy ijvyN iksy ny zfkf mfr ilaf hY. iewk idn iewk aihm irport aÉbfr ivwc nsLr hoeI sI ik

Çé§çð Ø°Ç×ÁÅäòÆ bËurgF df GrF ‘coN inkfÜf qy axdyKI vDI hY qy nOjvfnF ivwc mihMgy kuwqy rwKx df sOLk pRPulq ho irhf hY. ieh irport pVH ky mn ‘c iKafl bhuV ipaf…dyr pihlF ilKI iewk imMnI khfxI df ijs df sfr kuJ ies qrHF hY-“awKoN munfKI iewk dfdI poqy nUM afK rhI hY myrI AuNglI PVH ky mYnUM bfQrUm leI guslÉfny dy nyVy Cwz af, poqf kih irhf hY ik mYN zOgI nUM lytirn krvfAux leI lY ky jfxf aY, mYN lyt ho irhf aF, qUM afpy jfieaf…qy poqf afpxy zOgI dI sMglI pkV GroN bfhr ho jFdf hY.” ■

iensfP dyx vfilaF dIaF duwD-DoqIaF sÌYd kmIjLF qy moty-kfly Dwby lwg rhy hn. pMjfb dy keI jwjF dIaF qÌqIÈF hfeI-kort ivwc cwl rhIaF hn qy keIaF qoN asqIÌy ilKvf ky idn-dIvIN GrIN qor idwqy hn. Bfrq dI supRIm kort dy muwK jwj ny ikhf hY ik kfly kotF vfly afpxy idl nf kfly krn. ikwzI mhwqvpUrn gwl khI cIÌ jsits ny. KYr! ijwzf mrjLI vwzf jurm kro qy pl ‘c Ëmfnq lvo. rvI iswDU-irsLvq kFz nfl dunIaF Br ivwc pMjfb dI qoey-qoey hoeI…Auhdf kI bixaf? iksy nUM pqf hY? bs…cwup… kdy koeI KLbr nhIN afAuNdI AuhdI…ikwQy pysLI pYNdI vI hY, jF nhIN? iewk hor gwl ieh vI ik syvf-mukqI qy bYTy jwjF nUM Jfk huMdI hY ik smyN dI srkfr

PAGE 41


Punjabi Patrika

PAGE 42

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



First time in Kelowna iCON Punjabi Health Forum: Learn How You and Your Family Can Prevent and Manage Diabetes

T

he University of British Columbia Faculty of Medicine, eHealth Strategy Office presents a free iCON Punjabi health forum on diabetes on Sunday, October 2nd, 2011 from 1:00pm – 3:30pm. The forum will be held at the Okanagan Sikh Temple and Cultural Society (1111 Rutland Road North, Kelowna, BC) and will also be available as an interactive webcast. The forum begins with an open house from 12:00pm-1:00pm where visitors can receive information on available health resources in the Punjabi community. For more information and pre-registration please visit www. iconproject.org or call 1-877-3577611, walk-ins also welcome!

Iz &orm

DeliveredForum in Punjabi only, this event Diabetes

nd Sunday,welcomes October 2everyone , 2011 including patients, families, caregivers, health bwd dupihr | 12:00pm to 3:00pm care professionals, hb bru`ksweIf | Somewhere niceand others interth diabetes. The forum is led ested 1234 - 111in Street, Kelowna

by a panel of interdisciplinary health experts who will explore culturally relevant options for prevention, management and treatment of diabetes. The forum will end with a question and answer session where audience members will be invited to ask questions to the panel.

4. Navy Sahota – Diabetes Health Care Team: Role of a Registered Nurse 5. Dr. Bhurji – Childhood Diabetes 6. Priti Suri – Nutritional Approaches 7. Reena Mahli – Pharmacological Treatment of The event will be hosted by Dr. Diabetes Gulzar Cheema, MD, CCFP iCON 8. Dr. Cheema Medical Director, South Asian Divi– Travelling Overseas sion, Dr. Kendall Ho, MD, FRCP(C) Director, eHealth Strategy Office This forum is presented by iCON, a and Jay Bains, Community Liaison, program of the eHealth Strategy OfiCON South Asian Division fol- fice, Faculty of Medicine, UBC, in lowed by presentations from com- collaboration with the BC Ministry munity speakers based in Kelowna, of Health, the Health Authorities of Kamloops and Vancouver. BC and the Lawson Foundation.

a higher risk to develop diabetes. Lifestyle education around diabetes management is therefore critically important to optimize the quality of health for individuals and families in South Asian Communities. • Punjabi patients with chronic disease(s) who are engaged in their own self-care can live longer, healthier lives. However, in non-English speaking communities in BC, language and cultural barriers can limit the ability to access culturally sensitive patient resources.

• iCON public health forums are unique in the field of delivering current evidence based information on chronic disease prevention and selfKey Messages: management in a culturally relevant way through interactive forums • The Canadian Diabetes Association available by live webcast as a way estimates that more than 9 million for elderly and rural communities to Canadians have diabetes or prediaaccess timely information from the betes and that South Asians are at convenience of their own home.■

1. Dr. Cheema – Introducing Diabetes 2. Dr. Hoonjan – Eye Complications 3. Dr. Birdi – Inpatient Diabetic Care

iCON Punjabi HealtH Forum AweIkOn pMjwbI fwieibtIz &orm

fwieibtIz

Presented by:

Awpny Aqy Awpxy pirvwr leI fwieibtIz dI rokQwm Aqy pRbMDn bwry

Diabetes Sunday, Oct 2 , 2011 AYqvwr, nd

12:00pm–3:30pm

Okanagan Sikh Temple and Cultural Society 1111 Rutland Road North, Kelowna `c

iv frwA y iFy Swml ho k `qx l a u q j N i i m w w ien tO og bxo DOOER S dy X

Live webcast available online! vY `bkwst rwhIN AOnlweIn auplvD! SPEAKERS:

PRiZ

www.iconproject.org

Learn How You and Your Family Can Prevent and Manage Diabetes

2 AkqUbr, 2011

12:00 vjy duiphr qoN 3:30 vjy bwd duiphr Aokwnwgn is`K tYNpl AYNf klcrl soswietI 1111-rtlYNf rof-nOrQ, kYlonw

• Presented in Punjabi ONLY • Free admission • Join community health experts who will speak to prevention and management of diabetes for adults and children • Ask your questions to the experts about medications, healthy nutrition and lifestyles

•kyvl pMjwbI iv`c pySkwrI •mu&q dwKlw •BweIcwry dy ishq mwhrW nwl Swml hovo jo bwlZW Aqy b`icAW iv`c fwieibtIz dI rokQwm Aqy dyKBwl bwry g`l krngy •mwhrW nUM dvweIAW, ishqmMd Awhwr Aqy jIvn SYlI bwry Awpxy svwl pu`Co

To reserve your seat, please preregister online at

AwpxI sIt rwKvIN krwaux leI,

icon.support@ubc.ca

qy AgwaUN rijstr kro jW swfy tol &rI nMbr

or call our toll-free line at

1-877-357-7611 Dr. Kendall Ho

Dr. Cheema

Director, Medical Director, iCON e-Health Strategy Office South Asian Div.

Dr. Bhurji

Pediatrician

Dr. Birdi

Hospitalist

Dr.Hoonjan

Opthamologist

Navy Sahota

Registered Nurse

Reena Mahli Pharmacist

Priti Suri Dietitian

the northern way of caring

PAGE 42

Jay Bains

Community Liaison, iCON South Asian Div.

Walk-ins are welcome!

icon.support@ubc.ca

1-877-357-7611

qy kwl kro[ mOky qy Awaux vwilAW dw suAwgq hY!


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

PAGE 43



U.S. consumer confidence rises in September; existing home prices continued to decline in July

T

he Conference Board’s measure of U.S. consumer confidence rose marginally by 0.2 points to 45.4 points in September. This increase was below market expectations, which were for a larger 2.8 point increase, and follows a 14.0 point plunge to 45.2 points in August (initially reported as 44.5.) With the exception of last month, the index has not been this low since April 2009. The labor market differential (those saying jobs are “plentiful” minus respondents saying jobs are “hard to get”) deteriorated, moving to –44.5 from the prior month’s -43.7 (previously reported as

–44.4) while the outlook for employment over the next six months improved slightly. The small increase in consumer confidence in September reflected an increase in the “expectations” component, although a decline in the “present situation” provided some offset. Consumers’ appraisals of current conditions declined from 34.3 in August (revised from 33.3) to 32.5. The decrease was due to declines in consumers’ evaluations of both business and labor market conditions. The “jobs hard to get” index rose from 48.5 to 50.0, while the “jobs plentiful component”

also rose, by a smaller 0.7 points to 5.5. As a result, the employment differential fell, to 44.5. The number of consumers reporting that business conditions are “good” also fell, from 14.1 to 11.7. On a brighter note, consumers’ expectations for future conditions increased, from 52.4 to 54.0, reflecting decreased pessimism about business conditions, employment and incomes. In a separate release this morning, the S&P/ Case-Shiller 20-City Composite measure of U.S. house prices increased in July, with the seasonally-adjusted

index increasing by 0.1% on a month-overmonth basis in line with market expectations. This follows a flat reading in June (revised up from -0.1%.) The report noted that 14 of the 20 markets covered in the measure saw their annual growth rates improve, although most (18 out of 20) still remained in negative territory. The unadjusted index fell by 4.1% on a year-overyear basis in the month, a slight deterioration from the 4.4% annual decline posted in June (revised from -4.5%.)

sentiment in September, with the index remaining nearly flat at depressed levels. There were some bright notes however, with fewer consumers reporting negative expectations for the near future. As financial markets stabilize, this will hopefully prompt some further recovery in confidence and we anticipate that the consumer will provide a stronger contribution to growth over the remainder of 2011 than has been seen so far through the year.

Ongoing turmoil in financial markets appears to have continued to weigh on consumer

a.. Consumer confidence rose to 45.4 in September from 45.2 in August.

Data details

b.. The present situation index declined from 34.5 in August to 32.5 in September, while the expectations index rose to 54.0 from 52.4 in August. c.. The current employment differential deteriorated to -44.5 from -43.7 in August, although consumers were more optimistic about the labor market outlook for the next six months. d.. In another release, the S&P/Case-Shiller 20-City Composite home price index fell 4.1% on a year-overyear basis in July, an improvement from the 4.5% annual decline posted in June.■

PAGE 43


PAGE 44

Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



What is Glaucoma? channels in the anterior (front) chamber of the eye. This aqueous humour nourishes the eye’s delicate tissues and prevents the eye from collapsing. Increased production or lack of drainage of the aque-ous humour causes a rise in lOP, which affects the delicate optic nerve at the back of the eye.

G

LAUCOMA IS AN EYE DISEASE that is caused by increased pressure inside the eye, known as intraocu-lar pressure (lOP). A clear fluid, aqueous humour, is constantly made at the back of the eye, which drains through

PAGE 44

tect this loss in vision, however. Generally, glaucoma shows no symptoms and has been called the “silent thief” because it slowly steals your sight without you even knowing it.

There are several different types of glaucoma, and proper diagnosis is needed to deter-mine which treatment is chosen. The objective of all treatments is to reduce The optic nerve is a the lOP in the eye either bundle of more than one by using medications or million nerve fibres that by having surgery. carry information from the retina to the brain. There is no way to preThe first nerve fibres vent glaucoma, but vithat get damaged in sion loss can be minithe optic nerve are the mized with early diones that carry informa- agnosis and treatment. tion from the peripheral Everyone over 40 years retina, thus resulting in of age should have a peripheral vision loss. regular eye exam to test Without a visual field for glaucoma. test, one cannot de-


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



My action is not like Salman or Ajay's: John Abraham Bollywood heroes are getting back into 'action' with vengeance. Just when all heroes irrespective of age or experience were turning to comedy and romance, came Aamir with Ghajini. He showed his eight packs to the world and resurrected the 'action hero role' in Bollywood. If Aamir resurrected action, Salman Khan made the stunts stylish in 'Wanted'. He then donned the Khaki in Dabangg only to inspire the rest to get into the uniform. Ajay Devgn did the same in Singham and now you have John Abraham playing the cop in 'Force'. John essays the role of a tough narcotics officer, who ensures justice is served in Vipul Shah's 'Force'.

Bigg Boss is not for me: Humaima Malick Pakistani actress Humaima Malick who recently walked the ramp at a fashion show held in the capital sounded very shocked when we asked her about her being part of the "Bigg Boss 5". She clarified, "I got to know from a web page that I'm part of " Bigg Boss",

PAGE 45

Neetu Kapoor bonds with Nargis Fakri Ranbir Kapoor's birthday bash was quite the event with all his former love interests Priyanka Chopra, Nargis Fakri and Deepika Padukone attending the party. However, the highlight of the night was mommy Neetu Kapoor bonding with the Rockstar leading lady Nargis. While Neetu was cordial with PC and Deepika, she was extra friendly and affectionate towards Fakhri, with whom she hung out till the end. A source squeals, "Nargis got the warmest welcome of all the girls at the party. In fact, Neetu was by her side the whole time, making sure she was comfortable and at home." The khabru also reveals that after Deepika exchanged hellos with RK, she preferred to hang with director Ayan Mukherji all night.

after which I started getting calls from Pakistan channels and from the Indian media to talk about the same. I was shocked. People started speculating whether I should be part of the show or not. Let me clarify firstly, I've never been approached for this. Secondly, I wouldn't like to share my private life with everyone. Agar woh mujhe offer de, toh main jau. Bhai unhone mujhe call hi nahi kiya."

Actors are like kids: Dia Mirza Actor-producer Dia Mirza, who is looking forward to the release of her debut production venture " Love Breakups Zindagi", says she treated her actors like kids on the sets of the film. "Actors are like kids. You have to take care of them like kids, look after their smallest needs and make them feel wanted and comfortable. We tried to provide all actors an atmosphere where they felt good and also tried to create an environment of love and trust," said Dia at an event here. "Love Breakups Zindagi" is a slice-of-life film, which is made under Dia, Zayed Khan and Sahil Sanga's banner Born Free Entertainment and Sahara Motion Pictures has co-produced it. Directed Sanga, the film will hit the silver screens Oct 7.

PAGE 45


Punjabi Patrika

PAGE 46

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



ÒØÛ È‘∆∫ Ï≈‚∆ ◊≈‚ Á∆ ÈßÏ A «ÏÍ≈Ù≈!

Òº◊ÁÀ «’ ’À‡∆È≈ ’ÀÎ ’≈È ¡‹∂ Ú∆ √ÒÓ≈È ˘ Ï≈Ò∆Ú∞‚ º Á∂ ’≈Î∆ ÒØ’ª È≈Ò ÁπÙÓ‰∆ ’È∆ ÍÀ √’Á∆ ‘ÀÕ ‹∆ ‘ª, ‘∞‰∂ «‹‘∂ ˜∆È ÷≈È È∂ Ú∆ √ÒÓ≈È «÷Ò≈Î ¡≈͉≈ Ó»‘ ≥ ÷ØÒ∑ ‘∆ «ÁºÂ≈Õ ¡√Ò ”⁄ ˜∆È “Ï≈‚∆◊≈‚” ”⁄ ¡≈¬∆‡Ó ‚ª√ Ò¬∆ ’À‡ ˘ ÒÀ‰ ’≈È ’≈Î∆ È≈≈˜ ‘Ø ◊¬∆Õ ÷À «¬‘ ◊ºÒ ª ˜∆È Ú∆ ‹≈‰Á∆ ‘À «’ ¿∞√ ˘ ¿∞√ ‚ª√ ”⁄ «’¿∞∫ È‘∆∫ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ ◊ºÒ Á∂ ‹Ú≈Ï ”⁄ ¿∞‘ ÷πÁ ‘∆ ’«‘≥Á∆ ‘À ““ÓÀ˘ ÒØ’ª Á∆ ¡‡À∫ÙÈ Í√≥Á ‘À Í Ó∂∆ √Ófi ”⁄ «¬‘ È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈ «’ ÒØ’ Ó∂∂ ’≥Ó Á∆ Ï‹≈¬∂ Ó∂∂ Ì≈ Ï≈∂ «’¿∞∫ «‚√’ÙÈ ’Á∂ ‘ÈÕ ÒØ’ª È∂ «ÏȪ ÓÂÒÏ Ó∂∂ Ì≈ ˘ «¬Ù» ω≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ”” ¿ ∞ ∫ fi ¡º‹’Ò ˜∆È «Ú‘Ò∆ ª È‘∆∫ ÏÀ·∆Õ ¿∞√ ’ØÒ “‘≈¿±√ÎπÒB” Á≈ Íz≈‹À’‡ ¡Â∂ Áº÷‰ Á∆ «¬’ «¯ÒÓ Ú∆ ‘À, «‹√ ”⁄ ¿∞‘ Áº÷‰ Á∂ √‡≈ «Ú’Ó È≈Ò ’≥Ó ’ ‘∆ ‘ÀÕ ‘∞‰ ˜∆È ÒØ’ª ˘ ’«‘≥Á∆ «ÎÁ∆ ‘À «’ Â∞√∆∫ Ï≈Ò∆Ú∞‚ º ”⁄ «’√∂ ≈‘∆∫ ª ¡À∫‡∆ ’ √’Á∂ ‘Ø Í ¡◊ª‘ Á≈ √Â≈ ÷πÁ ‘∆ ω≈¿∞‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ ‘∞‰ ¿∞√ ˘ Ï≈‚∆◊≈‚ Ì≈Ú √ÒÓ≈È ÷≈È Á∆ ÒØÛ È‘∆∫ ‘ÀÕ «’√∂ È≈Ò Ú∆ ÒÛ≈¬∆-fi◊Û≈ È≈ ’È Ú≈Ò∆ ˜∆È ‘Ó∂Ù≈ «¬√ ◊ºÒ Á≈ «Ë¡≈È º÷Á∆ ‘À «’ ¿∞√ Á≈ Ȫ «’√∂ Ú∆ ÒÛ≈¬∆fi◊Û∂ ”⁄ È≈ ÿÛ∆«√¡≈ ‹≈Ú∂Õ ÷À, ˜∆È ¡√∆∫ ª «¬‘∆ ’‘ª◊∂ «’ Â∞√∆∫ ÏÛ∆ ¤∂Â∆ √Ófi ◊¬∂ «’ Ï≈Ò∆Ú∞‚ º ”⁄ «’√∂ ‡ÀÈÙÈ ”⁄ Î√∂ «ÏȪ «’√ Â∑ª ¡◊ª‘ Úˉ≈ ⁄≈‘∆ÁÀÕ

«ÏÍ≈Ù≈ Ï√π Ï≥ ◊ ≈Ò Á∆ ‘Ø ‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á Á»‹∆¡ª Ï≥◊≈Ò∆ √π≥Á∆¡ª È≈ÒØ∫ Í»∆ Â∑ª Úº÷ ‘ÀÕ ¿∞‘ √π«⁄ºÂ≈ √∂ È , ÙÓ∆Ò≈ ‡À ◊ Ø  ‹ª ÓΩ √ Ó∆ ⁄À‡‹∆ «‹≥È∆ ÷»Ï√» ȑ∆∫ ‘À Í Ô’∆ÈÈ ¿∞È∑ª √≈«¡ª ÂØ∫ «’Â∂ ÚºË √À’√∆ ¡Â∂ ◊ÒÀÓ ‘ÀÕ «¬ÊØ∫ Â’ «’ √À’√ ¡Í∆Ò Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¿∞√ È∂ Ï≥◊≈Ò ÂØ∫ ¡≈¬∆¡ª ‘∆Ø«¬Èª ”⁄ ‘∞‰ Â’ ¡ºÚÒ Ó≥È∆ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ ÓπÈÓπÈ √∂È ˘ Ú∆ ͤ≈Û «ÁºÂ≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ Ï≥◊≈Ò∆ ¡«ÌÈ∂Â∆¡ª ”⁄Ø∫ ¿∞√ ˘ ‘∆ √Ì ÂØ∫ ÚºË √ÎÒ ¡Â∂ ÈßÏ A Ï≥◊≈Ò∆ ¡Á≈’≈≈ «’‘≈ ‹≈ √’ÁÀÕ ¿∞√ ’ØÒ ¡«‹‘∆¡ª ÓØ‘ ÒÀ‰ Ú≈Ò∆¡ª ¡º÷ª ‘È ¡Â∂ ¡≈͉∆ «¬√∂ ÷»Ï∆ ’≈È ¡º‹ Ú∆ ¿∞‘ ÁÙ’ª Á∂ «ÁÒØ-«ÁÓ≈◊ ”⁄ ‹◊∑≈ ω≈¬∆ ÏÀ·∆ ‘ÀÕ ‘∞‰∂ «‹‘∂ ‹≈È ¡Ï≈«‘Ó È≈Ò √≈Òª Á∂ ¡≈͉∂ Íz∂Ó √≥Ï≥Ë ‡∞º‡‰ È≈Ò ¿∞√ ˘ fi‡’≈ Òº«◊¡≈ ‘À Í ¿∞√ Á∆¡ª «Ò∆˜ ‘؉ Ú≈Ò∆¡ª Úº‚∆¡ª «¯ÒÓª ˘ Á∂÷ ’∂ «’‘≈ ‹≈ √’ÁÀ «’ ¿∞‘ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ Â’ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ”⁄ ¡≈͉∂ ◊ÒÀÓ ¡Â∂ ¡Á≈’≈∆ Á≈ ‹ÒÚ≈ «÷≥‚∂Á∆ ‘∂◊∆Õ

¡‹∂ Ó∂∆ ¿∞Ó ‘∆ ’∆ ‘À ¡«‹‘≈ ’ج∆ È‘∆∫ «‹√ «Ú⁄ È’≈≈ÂÓ’ ⁄∆˜ª È≈ ‘؉

Á∆«Í’≈ Í≈Áπ’؉ ˘ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «¯ÒÓª ”⁄ ’≥Ó ’«Á¡ª ¡‹∂ «√¯ D √≈Ò ‘∆ ‘ج∂ ‘È Í ¿∞√Á∆ «¬Ó∂‹ ¡º‹ «¬’ ¡«‹‘∆ ‘∆Ø«¬È Á∆ ω ⁄πº’∆ ‘À, «‹√Á∂ È≈Ò Ï≈Ò∆Ú∞ º ‚ Á∂ Íz « √º Ë «ÈÓ≈Â≈-«ÈÁ∂Ù’ Ú∆ ’≥Ó ’È Ò¬∆ ¿∞Â≈ÚÒ∂ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ⁄≈ √≈Òª ”⁄ ¡≈͉∆ Òº◊Ì◊ ‘ «¯ÒÓ ”⁄ Úº÷-Úº÷

«’Á≈ «ÈÌ≈¡ ’∂ Á∆«Í’≈ È∂ ¡≈͉∆ ¡Á≈’≈≈ «‹≥Ó∆ Ù∂«◊ºÒ Á∂ «¬’ Úº÷∆ ͤ≈‰ ω≈¬∆ ‘ÀÕ Íz’≈Ù “Âȱ ÚÀ ‚ √ Óȱ ” «Ú⁄ «ÈÌ≈¬∂ ◊¬∂ fi≈¡ Á∆ «¯ÒÓ “¡≈’Ù‰” ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ È’≈≈ÂÓ’ «’Á≈ ˘ ÷»Ï ÍzÙ≥√≈ «ÓÒ∆ Á∆«Í’≈ ‚∂«Ú‚ ËÚÈ Á∂ Ï∂‡∂ Ø«‘ √∆Õ ‘∞‰ ¿∞‘ “√≈«‘Ï Ï∆Ú∆ ¡Ω ◊À∫◊√‡” ËÚÈ ÚÒØ∫ «ÈÁ∂«Ù ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ «Ú⁄ «Î ¡«‹‘∆ ‘∆ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¡ ‘∂ «¯ÒÓ “Á∂√∆ Ïπ¡≈¬∂” Ú∆ ’ ‘∆ ‘À, ‘ÈÕ Ù∂«◊Ò ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ¡√Ò «Ú⁄ «‹√ ”⁄ ¡’ÙÀ ’∞Ó≈ ¡Â∂ ‹≈È ¡Ïz≈‘Ó ¡«‹‘≈ ’ج∆ «Ú¡’Â∆ È‘∆∫ ‘À «‹√ «Ú⁄ Ú∆ Óπº÷ ̱«Ó’≈Úª ”⁄ ‘ÈÕ «ÚÙ≈Ò ÊØÛ∑∆¡ª-Ï‘∞ Ȓ≈≈ÂÓ’ ⁄∆˜ª È≈ Ì≈ÁÚ≈‹ Á∆ Ú∆ «¬’ «¯ÒÓ Á∆«Í’≈ ‘Ø‰Õ Ù∂«◊Ò È∂ «’‘≈ «’ ¡√Ò «˜≥Á◊∆ ’ ‘∆ ‘À ¡Â∂ “Ï∆«¬≥◊ √≈«¬√” Î∂Ó «Ú⁄ ÓÀ˘ ’ج∆ ¡«‹‘≈ «Ú¡’Â∆ Áº√ «ÈÁ∂Ù’ ‘ØÓ∆ ¡Á≈‹≈È∆ Á∆ Ú∆ «¬’ «Á˙ «‹√ «Ú⁄ ˜≈ Ú∆ È’≈≈ÂÓ’Â≈ «¯ÒÓ ”⁄ ’≥Ó ’ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ È≈ ‘ØÚ∂Õ «˜≥Á◊∆ «Ú⁄ ¡«‹‘≈ ‘∆ ‘∞≥Á≈ «¬Ò≈Ú≈ Á∆Í’≈ √ÀÎ ¡Ò∆ ı≈È È≈Ò ‘ÀÕ ‹∂’ Â∞√∆∫ «’√∂ «’Á≈ ˘ ¡ÁÌ∞ºÂ “’≈’‡∂Ò” ¡Â∂ “∂√-B” ’ ‘∆ ‘À, Ì≈Ú Ï‰≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª «¬‘ Ï‘∞ Á∆«Í’≈ «¬√ Ú∂Ò∂ ¡≈͉∆¡ª «¯ÒÓª Ó‘ºÂÚÍ»È ‘À «’ ¿∞√Á≈ ÊØÛ∑≈”⁄ ’≈Î∆ ∞ºfi∆ ‘ج∆ ‘À ¡Â∂ «¬È∑ª «¯ÒÓª ˘ ’≈Î∆ «¬≥‹∞¡≈¬∂ Ú∆ ’ ‘∆ ‘ÀÕ Ù≈«¬Á «¬√∂ ’≈È Á∆«Í’≈ ¡‹∂ «Ú¡≈‘ Á∂ Ï≥ËÈ ”⁄ È‘∆∫ Ϻfi‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∆Õ Á∆«Í’≈ Á≈ ’«‘‰À «’ ¡‹∂ ª ÓÀ∫ Ï√ BE √≈Òª ¡≈͉∆¡ª «˜¡≈Á≈Â «¯ÒÓª ”⁄ ’≈Ò‹ «Ú«Á¡≈ʉ Á≈ Á∆ ‘∆ ‘ª ¡Â∂ ¡‹∂ «Ú¡≈‘ Á≈ Ó∂≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ ¡Á≈’≈≈ «‹È∂«Ò¡≈ «‚√»‹≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ’ج∆ «¬≈Á≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ «‘≥Á∆ «√È∂Ó≈ ”⁄ «¬√ Â∑ª Á∆¡ª ̱«Ó’≈Úª ”Â∂ ¿∞È∑ª ˘ ¡≈͉≈ ÁÏÁÏ≈ Ó«‘√»√ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ “Â∞fi∂ Ó∂∆ ’√Ó” Â∂ “‹≈È∂ ± Ô≈ ‹≈È∂ È≈” «‹‘∆¡ª «¯ÒÓª ”⁄ ⁄πÒÏπÒ∆ «’√Ó Á∂ «’Á≈ ’È Ú≈Ò∆ BD √≈Ò≈ «‹È∂«Ò¡≈ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª ˘ «¬√ Â∑ª Á∆¡ª ̱«Ó’≈Úª Á∆ Í∂Ù’Ù ‘Ø ¡Á≈’≈≈ È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈ «ÓÒÁ∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈,““ÓÀ˘ Ò◊Á≈ ‘À «’ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ”⁄ ’≈Ò‹ Á∆ «Ú«Á¡≈ʉ Á∂ «’Á≈ ”Â∂ Ó∂≈ ÁÏÁÏ≈ ‘ÀÕ Áº÷‰ Á∆¡ª «¯ÒÓª ”⁄ ÓÀ˘ Әϻ Óπº«Á¡ª ”Â∂ ¡≈Ë« ̱«Ó’≈Úª «ÁºÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È Í «¬ºÊ∂ ÓÀ˘ «¬’ Ú∆ È‘∆∫ «ÓÒÁ∆Õ”” «‹È∂«Ò¡≈ «¯ÒÓ “ÎØ√” ”⁄ ‹≈È ¡Ïz≈‘Ó È≈Ò «Á÷≈¬∆ Á∂Ú∂◊∆Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ ‘À «’ «¬√ «¯ÒÓ ¿∞‘ Ó≈«¬¡≈ È≈Ó Á≈ «’Á≈ ’ ‘∆ ‘À ‹Ø «¬’ Ï‘∞ «Í¡≈∆ ÒÛ’∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ √Ó≈«‹’ ’≈’∞≥Ȫ Á∆ Â∑ª Á∆ ̱«Ó’≈ ¡Á≈ ’ ‘∆ ‘ÀÕ «¯ÒÓ ”⁄ «¬’ ‹◊∑ª «‹È∂«Ò¡≈ Â∂ ‹≈È Á∂ «Ú¡≈‘ Á∂ «ÁzÙ ”Â∂ «ÚÚ≈Á ÍÀÁ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’¿∞∫«’ ÍÁ∂ ”Â∂ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ËÓ◊∞» È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ¡≈Ó∆ ¡≈«Î√ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª È∂ ¡√Ò «Ú¡≈‘ Ú≈Ò∂ ∆«Â «Ú≈˜ Ú≈Ò∂ Ó≥Â ÍÛ∂ √∆Õ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞Ó∆Á ’Á∂ ‘ª «’ «¬‘ ¡≈͉∂ ⁄≥◊∂ ÁØ√ «Â∂Ù Á∂ÙÓπ÷ È≈Ò «Ú¡≈‘ Á∆¡ª ÓπÙ«’Ò≈ Á≈ «¯ÒÓ ¿∞È∑ª Á∆ Ú≈Í√∆ ”⁄ ÓÁÁ◊≈ √≈‘Ó‰≈ ’ ∆ «‹È∂«Ò¡≈ È∂ «¬È∑ª ˘ ¡ÎÚ≈‘≈ Á√Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ √≈«Ï ‘ØÚ∂◊∆Õ ¿∞‘ «¬√ Ï≈∂ ”⁄ √Î≈¬∆ «Á≥Á∂ ‘ج∂ ʺ’ ◊¬∆ ‘ÀÕ

Úº‚∂ ÍÁ∂ ”Â∂ «Î «Á÷‰◊∂ ⁄≥Á⁄»Û

«¯ÒÓ ”Â∂  ∂ Ó∂  ∂ √ÍÈ∂ ” ÂØ ∫ ¡ÙÁ Ú≈√∆ Á∂ È≈Ò ¡≈͉∂ ’À«¡ Á∆ Ù∞  » ¡ ≈ ’È Ú≈Ò∂ ¡Á≈’≈ ⁄≥Á⁄»Û «√≥ÿ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ Á∂ Ï≈¡Ë Úº‚∂ ÍÁ∂ ”Â∂ «Á÷≈¬∆ Á∂‰◊∂Õ ¿∞‘ «ÈÓ≈Â≈ «ÚÈØ Á Ï⁄º È Á∆ «¯ÒÓ «‹Ò≈ ◊≈«˜¡≈Ï≈Á ”⁄ «¬’ Ú≈ «Î ÂØ ∫ ¡ÙÁ Á∂ È≈Ò È˜ ¡≈‰◊∂Õ ⁄≥Á⁄»Û È∂ √≈Ò B@@F ”⁄ «Ò∆˜ √‘Á Í≈ Á∂ Ï≈¡Á «¯ÒÓª ÂØ∫ «’È≈≈ ’ «Ò¡≈ √∆Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¿∞‘ «¬√ «¯ÒÓ ˘ ÒÀ ’∂ ’≈Î∆ ¿∞Â√≈«‘ ‘ÈÕ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ Á∂ Ï≈¡Á ¡ÙÁ Á∂ È≈Ò ’≥Ó ’È ˘ ÒÀ ¿∞‘ ’≈Î∆ ÷πÙ ‘ÈÕ «¬√ «¯ÒÓ ”⁄ ¿∞‘

PAGE 46

’≈Ò‹ ◊Ò Á≈ «’Á≈ Í√≥Á ‘À

Ï‘∞ Ȓ≈≈ÂÓ’ Í«‘Ò» Ú∆ ‘ØÚ∂Õ «¬√ Â∑ª È≈Ò «¬‘ «’Á≈ ¡√Ò∆ Òº◊Á∂ ‘ÈÕ “√≈«‘Ï Ï∆Ú∆ ¡Ω ◊À∫◊√‡” Á∆ Ù»«‡≥◊ «√Î BE «ÁȪ «Ú⁄ ‘ج∆ ‘ÀÕ Ù∂  «◊º Ò È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ ∫ √≈«‘Ï Á∆ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ ‘À, ¿∞È∑ª Á≈ ≈‹√∆ ◊ΩÚ «’Â∂ ÿº‡ ‘Ø «◊¡≈ ‘À Í ¿∞√Á≈ Úº¬∆¡≈ È‘∆∫ ÏÁ«Ò¡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ‘∞‰ Ú∆ ¿∞√∂ ·≈·-Ï≈· È≈Ò «‘‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È ¡Â∂ Ù≈‘∆ «˜≥Á◊∆ È‘∆∫ ¤º‚‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂Õ


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

PAGE 47



समर �बजय रघुबीर के च�रत जे सुन�हं सुजान। �बजय �बबेक �बभू�त �नत �त�ह�ह दे �हं भगवान।।

ॐ �ेज़र वैल� �हंद ू क�चरल सोसाइट� ॐ

FRASER VALLEY HINDU CULTURAL SOCIETY ABBOTSFORD HINDU TEMPLE: 604-852-1369

Coordially Invites Everybody to Join the Celebrations of

Dussehra (Dasha‐Hara is the festival of Victory of Good over Evil)

Pryzr vYlI ihMdU klcrl soswietI vlNo hr swl dI qrHW duiShrw 6 AkqUbr idn vIrvwr nUM Swm 3 vjy qoN 7 vjy q`k bVI DUm-Dwm nwl mnwieAw jwvygw ijs iv`c b`icAW leI rweIfW dw pRbMD hovygw[lMgr dw pRbMD hovygw[ kIrqn pMifq ivSnUM Srmw jI v`loN hovygw Aqy rmwiex dIAW JwikAW vI pyS kIqIAW jwxgIAW[

�ेज़र वैल� �हंद ू क�चरल सोसाइट� क� तरफ से हर साल क� तरह दशहरा 6 अ�ूबर �दन वीरवार को शाम 3 बजे से 7 बजे तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा िजसम� ब�च� के �लए झूल� का �बंध होगा. लंगर का �बंध होगा. पं�डत �व�णु शमा� जी क� तरफ़ से क�त�न होगा एवम ् रामायण क� झा�कयाँ भी पेश क� जाएँगी I

ABBOTSFORD HINDU TEMPLE (31545 WALMSLEY AVE. )

Thursday, 6th October 2011. 3:00 pm to 7:00 pm

n'kgjs dh meax--- vkids lax Rakesh Sharma 778‐240‐0232 Harpreet (Harry) 604‐217‐8888 Sukhdarshan Sharma 778‐552‐3935 Ashok Sharma 604‐832‐2022 Nick 604‐582‐9690 Vijay 604‐897‐8673

Contact for Sponsoring Food Stalls

Rides

Langar

Kirtan

Ramayan Ji Ki Jhalkian

Poster Designed & Printed By: Value Printing & Advertising Inc. Abbotsford, BC. 604-746-2241 www.vpagroup.net

PAGE 47


Punjabi Patrika

PAGE 48

 Employment cont’d

Workers Wanted Peel’s Nursery is looking for production workers immediately. Minimum one year experience Employment Employment cont’d required, good wages; must be Workers Needed k`imE~ dI loV able to speak, read and write Farm Workers required for 2 1/2 lokl PryimMg kMpnI nUM k`imE~ English. For more information, months starting Oct 1, 2011. Duties dI qurMq loV hY| qnK`h qzrby Call: 604-857-2963 or 604-302include harvesting vegetables, Enus`r id@qI j`vygI| nvyN k`imE~ 2778 Business Opportunity

prune and tie berries. Wage $9.28 per hour. $9.50 per hour commencing Nov. 1 st, 45 to 60 hours per week. Fax resume to 604850-7597. Townline Growers Ltd, 340 Townline Road, Abbotsford, BC V2T 6C9

nUM vI tryinMg id@qI j` skdI hY| hor j`xk`rI leI Pon kro: 604807-5075

k`imE~ dI loV

PryimMg kMpnI leI qzrbyk`r vrkr~ dI zrUrq hY| ibn~ qzrby dy nvyN vrkr vI Epl`eI kr skdy hn| Help Wanted cMgI qnK`h id@qI j`vygI| hor Galaxy Bowl, an entertainment/ j`xk`rI leI Pon kro:778-240sports facility of Abbotsford is 9191 currently seeking a Customer Service Representative. Duties Help Wanted include (not limited to) serving Shiva Restaurant and Sweets is our customers in a courteous looking for a full time kitchen helper. and efficient manner, cleaning of Please bring your resume. For more facilities and Hosting functions. information, Call: 604-850-2399 Applicants must be physically fit and enjoy working with the k`imE~ dI loV public. Shifts are some weekends and week nights. The knowledge sosx kMstRkSn ilmitf v`ilE~ of Punjabi language will be an nUM PryimMg leI k`imE~ dI loV hY| asset. Candidates are to apply in qnK`h qzrby Enus`r id@qI j`vygI| person with resume to 32490 Simon hor j`xk`rI leI kuldIp isvIE` n`l sMprk kro: 604-832-3835 Avenue (behind Canadian Tire). j~ Emn isvIE`: 604-857-3435

PAGE 48

Hair Studio for Sale Abbotsford’s well established business Graceland Hair Studio is available for Sale. EYbtsPorf iv@c cMg` c@l irh` gryslYNf hyEr stUfIA ivk`aU hY, hor j`xk`rI Phone: 604-825-8845 or 604-870-5665

Business Opportunity For Sale – Truck with Job Job with Reputable CN Company contract. Good wages, good working conditions. For more information, Call: 604-819-9166 or 604-807-6268

Items For Sale TV for Sale A 22 inch Samsung TV for sale at reasonable price, Contact 604504-1651 or 604-226-7609

Items For Sale cont’d Furniture for Sale Oak bedroom suite (King Size), excellent condition, Price $850.00 Sofa and Love Seat with recliner, good condition, Price $ 900.00 Phone: 604-850-2727

Matrimonial  isvl         @101.7 FM     I                    Eqy somv`r nUM 4-5 vjy S`m q@k E`pxI E`v`j surjIq klsI n`l|      

Services National Appliance Repair Services hr qrHR~ dy Epl`ieMs PrIzr, Pir@j, stov, v`Sr, fr`ier, m`eIkrovyv, ifS v`Sr Eqy eyEr kMfISnr dI irpyEr krv`aux leI imQn nMU Pon kro: 778-552-1962

Noor Appliances Repair / Tent Rental appliances repair appliances    

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Picture Book Club Join the Picture Book Club for four fun-filled story sessions designed to increase reading and enjoyment of books. For children from kindergarten to grade 3. Tuesdays, Oct 4, 11, 18, 25, 3:30-4:15pm. At the MSA Centennial Library (33660 South Fraser Way), phone 604-853-1753 to register.

Mind Fitness At the Clearbrook Library (32320 George Ferguson Way, phone 604-859-7814), Sunday, October 16 2-3pm. Is memory loss an inevitable part of aging? Are there steps you can take to maintain and even enhance your memory? Nurse practitioner Connie Davis is an expert in field of healthy aging. She will share techniques to keep your brain sharp and mind engaged. Registration is appreciated.

Retirement Canada’s Public Pensions – Are You Eligible? At the Clearbrook Library (32320 George Ferguson Way, phone 604859-7814), Thursday, October 20, 7-8:30pm. Experts from Service Canada talk about eligibility for Canada’s Public Pensions (Canada Pension and Old Age Security), including the Guaranteed Income Supplement and Allowances. Changes to the Canada Pension Plan Retirement Benefit, effective January 2012, will also be discussed. What are you eligible to collect? Registration appreciated.


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 49

PAGE 49


Punjabi Patrika

PAGE 50



Province recognizes six small business-friendly communities

Local governments that go out of their way to champion the growth of small businesses are being celebrated with a new, annual provincewide award.

“B.C.’s Most Small Business Friendly Community” award was handed out today by Kamloops-South Thompson MLA Kevin Krueger at a ceremony during the Union of British Columbia Municipalities week-long convention. Six winning communities from across the province were selected based on their demonstration of the following criteria: • Reducing regulatory barriers. • Enhancing competitiveness. • Recognizing small business’s contribution to their community. • Climate action initiatives that support small business. This year’s award recipients are: Surrey, Kamloops, Ladysmith, Prince Rupert, Quesnel and Rossland. The award is issued by B.C.’s Small Business Roundtable, which was formed in 2005 with a mandate to advise on issues, strategies and potential actions to support B.C. small businesses. Jobs, Tourism and Innovation Minister Pat Bell and Krueger are both co-chairs. Board members are leaders in the small business

community who represent a wide range of business sectors and regions throughout the province.

The small business sector is a key economic driver in B.C., employing more than one million people, providing nearly 57 per cent of all privatesector jobs and accounting for 98 per cent of all businesses in B.C. Quotes: Pat Bell, Minister of Jobs, Tourism and Innovation – “This year’s winning communities recognize the important role small businesses play in B.C.’s economic success. Having created more tax incentives for entrepreneurs to invest and innovate through our jobs plan, Canada Starts Here, I’m proud to say this government joins them in standing up for the interests and long-term sustainability of small businesses across the province.” Kevin Krueger, Kamloops-South Thompson MLA – “I would like to thank all the communities who made submissions this year for all of the work they do to help small businesses thrive. I was amazed at the breadth of initiatives being undertaken across the province to make doing business better in British Columbia.”

Quick Facts: · The Small Business Roundtable is committed to making British Columbia the most small business-friendly jurisdiction in Canada by cutting red tape and making it easier and less expensive to do business in the province. · B.C. has reduced regulatory requirements to 206,345 today, down from 360,000 in 2001, a 42 per cent reduction. · BizPaL: This online service provides one-stop access to permit and licence information for all levels of government. The program reduces document research time and helps entrepreneurs start a business faster. A process that once took seven hours has been reduced to 20 to 30 minutes. · Environmental Protection Office: Reduced pesticide certification time from 42 to 14 days. · Liquor licensing: Streamlined by reducing the number of licence classes from 19 to two. · Mobile Business Licence: The Province continues to promote and support the adoption of a mobile business licence by local governments. By purchasing one licence rather than multiple non-resident permits, a mobile business licence allows a business to operate in any participating municipality.

EXPERT MORTGAGE ADVICE WHERE AND WHEN YOU WANT Meet with a mobile CIBC Mortgage Advisor when and where it’s convenient for you, for expert advice to help you make the best mortgage decision. ✓ No obligation mortgage advice ✓ Convenient, one-on-one service that comes to you ✓ A mortgage solution that fits your lifestyle ✓ Fast, easy mortgage pre-approval so you can shop with confidence

Talk to your local mobile CIBC Mortgage Advisor today. For a mortgage on your terms contact: Jaspreet (Rittam) Brar Call 604 673-2379 or toll-free 1 866 814-6627 Email jaspreet.brar@cibc.com Languages spoken: Punjabi, Hindi and English www.cibc.com/mortgages

All mortgages are subject to credit approval. Certain conditions and restrictions apply. “CIBC For what matters.” and “It’s worth a talk.” are trademarks of CIBC.

PAGE 50

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

B.C. firefighters deployed to Alberta

British Columbia is sending 16 firefighting personnel to central Alberta, to assist that province with an increase in fire activity.

F

ive three-person initial attack crews and one agency representative will arrive in Calgary, Alberta, today where they will be briefed by Alberta officials, and then assigned to where the need is greatest. These crews are being deployed from the Kamloops and Southeast Fire Centres, where minimal fire activity has allowed the release of personnel. Costs for a deployment are covered by the Alberta government under the Mutual Aid Resources Sharing Agreement, which allows for the movement of firefighting resources across Canada. B.C. has recovered approximately $25 million from sending 2,051 personnel outof-province this past fire season. The Wildfire Management Branch always maintains adequate firefighting capacity to respond to current conditions. The fire danger rating for most of B.C. is very low to moderate, with some pockets of high in the Peace and southern regions. Report a wildfire or unattended campfire by calling *5555 on your cellphone or toll-free to 1 800 663-5555. For the latest information on current wildfire activity, burning restrictions, road closures and air quality advisories, go to: http://www.bcforestfireinfo.gov.bc.ca


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 51

WOMAN SUFFERS SMOKE INHALATION IN GARAGE FIRE At 6:45 pm on Friday evening, September 23, 2011 the Abbotsford Fire Rescue Service (AFRS) responded to a garage fire at 35321 Page Road. The fire was reported by a neighbour who observed the fire from their adjacent property. Upon arrival fire crews observed heavy low lying smoke in the area obscuring the garage involved in the fire. After walking through the smoke, fire crews observed a combination garageworkshop and barn with fire and smoke emitting from the garage area of the structure. Fire crews initiated an aggressive offensive attack of the fire and quickly knocked down the fire.

The owner of the property suffered smoke inhalation while she was rescuing a number of chickens, goats and pot bellied pigs from the barn portion of the structure. She was treated at the scene and transported to Abbotsford Regional Hospital by BC Ambulance members for further examination. An early assessment of the estimated damage to the structure and contents is approximately $20,000. 30 fire fighters and 8 apparatus from 5 fire halls responded to the fire. The cause of the fire is suspected to be electrical in nature and will be further investigated by BC Safety Authority Electrical Inspectors.

Fax : 604-466-9120

PAGE 51


PAGE 52

Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



Abbotsford Police Department Launches Operation Vector

T

he Abbotsford Police Department is continuing its anti-gang and good choices campaign this year, returning to secondary schools with Operation Vector: Plan your future, not your funeral. Operation Vector fulfills the commitment made by the APD to return and update high school students on the progress made by the police department, the com-

PAGE 52

munity and young people since the first of the school talks, Operation Impact, launched over two years ago. At that time statistics Canada considered Abbotsford-Mission to be the homicide capital of Canada (according to Census Metropolitan Area numbers). Since then, the community and its young people have decided to chart a different course and take a

new direction . . . . a new Vector. Operation Vector offers frank discussions of choices and consequences and utilizes examples of tragedies that resonate with Abbotsford residents and made media headlines. Equally important is that Operation Vector delivers encouragement to youth who have taken their lives in positive directions.■


Punjabi Patrika

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

PAGE 53



Abbott hits the streets in support of Raise-a-Reader

S

eptember 28th was National Raise-a-Reader Day, and Education Minister George Abbott has one request for British Columbians: please buy a newspaper in support of the 2011 Postmedia Raisea-Reader campaign. Literacy skills are a necessary part of achieving a healthy, successful future, and it’s through school and communitybased literacy initiatives that children and families in B.C. can learn these vital skills. This year, the Ministry of Education is providing $500,000 to the Raisea-Reader campaign, which helps to support community-based literacy initiatives. Funds raised through the annual Raise-aReader campaign play an integral role in supporting literacy programs that help B.C. families. Since 2004, the Province has invested more than $4.8 million in support of Raise-a-Reader, including the funds for this year. The Province remains committed to literacy initiatives across British Columbia. Decoda Literacy Solutions is B.C.’s new provincial literacy organization. Decoda works to support and enhance literacy programs across the province. This year, Decoda has partnered with the Vancouver Sun to support the Raise-aReader campaign in the Lower Mainland, and they will also be responsible for distributing the Province’s Raise-aReader contribution. Since 2001, the Province has invested approximately $1.4 billion

in literacy and literacyrelated initiatives, including pre-literacy and early learning programs. Quotes: Education Minister George Abbott – “Literacy is a skill that we can’t take for granted. I encourage every parent to do their best to raise a reader. There are many great literacy and literacy-related initiatives in this province, and funds raised tomorrow will help them continue. This government remains committed to literacy for children, families and all British Columbians in the province.” Brenda LeClair, CEO, Decoda Literacy Solutions – “Decoda Literacy Solutions is so pleased to partner with the Vancouver Sun, Postmedia and the Province of British Columbia to support family literacy programs all across the province.” Jamie Pitblado, VP of Promotions & Community Investment, Pacific Newspaper Group – “The written word is a powerful thing, which is why literacy is a very important cause. The skills a person gains from reading has farreaching benefits. It improves a person’s overall quality of life. Here at The Vancouver Sun, we’ve been privileged to hear stories of how families have benefited from Raise-a-Reader funds and it is those stories that motivate us to keep raising awareness and money every year. We are grateful for the support and proud to partner with the B.C. Government to keep

fighting illiteracy in the province.” Quick Facts: · Last year, the B.C. Raise-a-Reader campaign raised about $1,142,261. · Decoda Literacy Solutions is B.C.’s new provincial literacy organization. Decoda combines the experience,

knowledge and expertise of Literacy BC and the literacy department of 2010 Legacies Now. · More than 40 per cent of Canadian adults have literacy skills below the level needed to succeed in today’s society and economy. · In B.C., nearly 80,000 children and teens par-

ticipate in reading club programs offered by public libraries each year. · S in ce S ep temb er 2001, the Province has invested almost $1.4 billion in literacy and literacy-related initiatives for British Columbia. Funding for literacy in B.C. has included:

o $43 million for StrongStart BC programs. o $24 million for Ready, Set, Learn since 200405. o $25 million for innovation grants to improve literacy for students who struggle with these skills.

PAGE 53


Punjabi Patrika

PAGE 54

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



è¹ð À°µåð ÇòÚ ÁÅðÕÇàÕ úôÁé ç¶ Õ³ã¶ Çòôò èðî ÃîÅ×î ÇüÖÆ çÆ îÇÔÕ êÇÔñÆ òÅð è¹ð À°µåð ç¶ òÅÃÆÁ» å¼Õ êÔ°³ÚÆ vY

nkUvr- knyzf dy Dur Au W qr ivKy afrkitk EÈn dy kMZy qy vsy Coty jyhy suMdr Èihr twk jF twktoktwk (Tuktoyaktuk) ivKy 17 sqMbr ƒ srb Drm smfgm afXoijq kIqf igaf ijs ivKy iesfeI, jUzieËm, aYbEirjnl, ieslfm aqy iswK Drm dy ivdvfnF ny ÈmUlIaq kIqI aqy “ro l afÌ ivmn ien iblizMg ey hYldI susfietI” dy ivÈy bfry y afpxy afpxy Drm anusfr ivcfr pyÈ kIqy aqy ivÈv ÈFqI dI kfmnf kIqI. ieh gwl byhwd pRsMnqf vflI hY ik ies smfgm ivKy Èfiml ho ky mYN vI iswKI dy sRb sFJy isDFq ƒ eyho jyhy ivlwKx asQfn dy vsnIkF qwk pucfAux df Xqn kr sikaf . ies qoN ielfvf ieh gwl hor vI ÈlfGfXog hY ik ies avsr `qy AuWGy ivdvfn zfktr srUp isMG alwg aqy zfktr suirMdr isMG kohlI jI dIaF iswKI bfry ilKIaF pusqkF vI

PAGE 54

bI[sI[vlo N amn ÈFqI aqy eykqf ƒ muwK rwK ky AuWqrI knyzf dy Èihr ienUivk 18 sqM b r ƒ, zfsn istI 19 sqMbr aqy vfeIthfrs ivKy 21 sqM b r ƒ kIqIaF jfx vflIaF cfr kfnPrMsF ivcoN sB qoN nvykly QF qy kIqI jfx vflI pihlI kfnPrMs sI .

eyQoN dI nyqf aqy aYjUkyÈnl kONsl dI prDfn jIn grUbyn, nfrQvYst tYrytrIË sUby dI kYQoilk imÈnrI isstr Pya trYmblI, jUzieËm dy nOjvfn iÌlfsÌI tIcr zYn hYlbr aqy ieslfm dy ivdvfn muhMmd aPËl imrËf sfihb ƒ Byt kIqIaF geIaF. bhuq hI mhwqvpUrn gwl qF ieh vI hY ik aijhf smfgm eyQy pihlI bfr hoieaf, pihlI vfr isw K I dI mihk eyQy puwjI, pihlI bfr iswKI bfry eyQy pusqkF puwjIaF qy

vMzIaF geIaF, pihlI vfr dfVHI qy dsqfr vfly iswK ny GuMm iPr ky bicaF qy lokF nfl KulH ky myl imlfp kIqf aqy afrkitk EÈn dy pfxI ivc pYr pfAux df suBfg vI pRfpq kIqf . twktoktwk Èihr afrkitk mhF sfgr dy iblkul nfl lwgdf hY . ies dy hr pfsy eyDr EDr afrkitk mhF sfgr df pfxI hI pfxI lihrfAuNdf hY aqy sYNkVy mIlF qwk hËfrF lwKF CotIaF vwzIaF JIlF hI JIlF nËr pYNdIaF

igafn isMG kotlI vYnkUvr

dy hwkdfr hn jo ieslfm dy prcfr duafrf QF QF amn ÈFqI df pYgfm phuMcfAux df Xqn krdy af rhy hn aqy hor DrmF ƒ vI afpxy Drm dI ivÈyÈqf pyÈ krn df mOkf

hn . eysy kr ky hI ajy qwk ies Èihr qwk koeI sVk nhIN bx skI . AuNJ brÌ dy rfhIN eyQoN ienUivk Èihr qkrIbn 200 iklomItr dwKx ƒ hY qy awT ds sItF vfly hvfeI jhfË rfhIN qkrIbn awDf GMtf lwgdf hY. ienUivk qoN XUkon dI rfjDfnI vHfeIthfrs Èihr 1225 iklomItr hY aqy vYnkUvr qoN vHfeIthfrs do ies hY r fn krn vfly Au - pRdfn krdy hn . ies bfry GMty dI PlfeIt hY . Wdm leI aihmdIaF musilm ivsQfr sihq Pyr iliKaf jmfq bI[sI[ dy prDfn irËvF jfvygf . ■ twk ivKy ieh kfnPrMs ai- pIrËfdf sfihb aqy AuhnF hmdIaf musilm kimAUntI dy hor inÈkfm sihXogI dfd


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 55

PAGE 55


PAGE 56

PAGE 56

Punjabi Patrika 

September 30th, 2011 to October 6th, 2011


D

Easing Seller’s Stress

eath, taxes and moving - the three facts of life. When you’re selling your home and planning a move, it’s a stressful time in life. Moving is more than packing and paperwork. It’s an emotional process. You’re saying goodbye to memories, a neighborhood and friends. You’re thinking about the adjustments you’ll have to make in your new home and community. You’re trying to calm yourself down. You’re trying to calm down your nervous children. You tell yourself you will meet nice people in your new neighborhood, you bought the best home within your budget, and your kids will do well in their new school. Despite all these jitters, moving is an exciting adventure, with many prospects of new beginnings. Here are a few ideas on how you can make the selling of your home less stressful. Take time. Don’t forget to take care of yourself and your family. This means taking a break for a movie, a meal or any other activity the family would like. Taking care of yourself is not a waste of time. Rather,

it is essential. When you are stressed out yourself, you can’t properly care for others, or handle the numerous details involved with a move. Stress is sneaky. It eats at us during the happiest of times. Any major life change is stressful, whether positive or negative. For your family’s sake, be sure to

deal with the stress as it happens. If stress is suppressed, it can wreck havoc both emotionally and physically and spread throughout your family. It’s not a pleasant experience, moving a grumpy family cont’d on page R12


PAGE R2

PAGE R2

Punjabi Patrika 

September 30th, 2011 to October 6th, 2011


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE R3

PAGE R3


PAGE R4

PAGE R4

Punjabi Patrika 

September 30th, 2011 to October 6th, 2011


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE R5

PAGE R5


PAGE R6

PAGE R6

Punjabi Patrika 

September 30th, 2011 to October 6th, 2011


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE R7

PAGE R7


PAGE R8

PAGE R8

Punjabi Patrika 

September 30th, 2011 to October 6th, 2011


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE R9

PAGE R9


PAGE R10

PAGE R10

Punjabi Patrika 

September 30th, 2011 to October 6th, 2011


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE R11

PAGE R11


Punjabi Patrika

PAGE R12

September 30th, 2011 to October 6th, 2011



cont’d from page R1

across town or across the country.

I’d Love to Help You!

RAVI

604.825.7193

Call for more listings, a free no obligation evaluation of your home or market info, or if you are interested in setting up your personal “Automatic Email Notification Plan”!

AbbotsfordAgent@gmail.com

NEW LISTING LARGE 3 STOREY

WEST ABBY

MEGA HOME! 7000 SQ FT

CALL FOR INFO

WEST ABBOTSFORD

RENOVATED!

4

ASKING $419,900

3 Storey in Quiet Cul-de-Sac Close to Blueridge Temple. 8BDRM + 6 full BATHs 2BDRM Legal Suite Too many features to list here!

FEELS LIKE A BRAND-NEW HOME! 5BDRM + 2BDRM legal suite down. Quiet neighbourhood close to everything! New roof, new windows, new siding, new deck, updated bathrooms + 23’x11’ family room!

CALL NOW! $399,000

5

CALL NOW!

f

WEST ABBOTSFORD WEST ABBOTSFORD WEST ABBOTSFORD 3 STOREY WALK-OUT BSMT

8

ONLY $519,000

NEAR BLUEJAY ELEMENTARY 4 BDRM + 3 BATH Large home + 1BDRM LEGAL SUITE Walk to schools, & shopping + easy freeway access!

ASKING $418,000

ONLY $374,888

6

CALL FOR PRICING

10

ONLY $409,000

CENTRAL ABBY

EAST ABBOTSFORD

CENTRAL ABBY

BETTER THAN RENTING A BASEMENT SUITE!

INVESTMENT CONDO

BIG LOTS - BUILD YOUR DREAM HOME

ASKING $319,000

ASKING $514,000

7

SUMAS PRAIRIE

MAPLE RIDGE

5 AC Blueberry Farm 4BDRM + 2BATH 2000+ SQ FT Rancher 24’x 14’ finished Shop + 3 Barns Easy Freeway access

RENTED $1250/MO Investment Property close to New Regional Hospital Great opportunity! 11

5BDRM + DEN Super clean, beautifully laid out, hardwood floors - MUST SEE! Desirable MacMillan Area Close to schools & recreation

IDEAL HOBBY FARM - QUIET LIVING

T JUS D L O S

9

ASKING $398,888

3

DREAM HOME

5BDRM + 2BDRM LEGAL SUITE Newer windows, flooring, paint, deck, bathrooms & fixtures Close to park, school & easy freeway access.

CENTRAL ABBY

5BDRM + DEN 3 BDRM up + 3 Kitchens! New counters, sinks, flooring, light 1 BDRM Legal suite - rented fixtures, ‘high-e’ toilets Seller Motivated. 10 min walk to all level schools & Easy access to shopping & transportation close to major shopping.

QUIET STREET 5 BDRM + 3 BATH + 2BDRM Legal Suite - tenanted Many updates: new roof, new baseboards, new paint...

WEST ABBOTSFORD EAST ABBOTSFORD TERRIFIC FOR COMMUTER!

INVESTMENT OR HOLDING PROPERTY

RENTAL POTENTIAL

4BDRM in Quiet Cul-de-Sac Spacious open plan with great Kitchen and formal DR. New BSMT suite, close to schools, shopping and transportation.

WEST ABBOTSFORD

2

WEST ABBOTSFORD WEST ABBOTSFORD

FAIRFIELD ESTATES 5 BDRM + 3 BATH Beautiful home. Designer kitchen, crown mouldings, Walk to schools & shopping

CENTRAL ABBY

NEW LISTING

4000+ SQ FT HOME 5 BDRM + 4 BATH +1300 sq ft legal suite Bright & Spacious, Close to schools, shopping & Temple 1

NEW LISTING

Deal of the Week

12

ASKING $799,000 SURREY - 117 & 80

WEST ABBOTSFORD INVESTMENT OR LIVE-IN

10 ACRES - Land Only. Geotech & Environmental reports avail. to qualified buyer. Subdividable into 41 lots. Land is out of ALR in ‘Green Zone’. 13

CALL FOR INFO RICHMOND

! T HURRY - 2 LEF 1SOLD

CLOSE TO CENTRE OF TOWN 1BDRM + DEN 2BDRM + 2FULL BATHS Central location. Rentals allowed. Cascade Green Nice clean unit. Many updates - Central location Great for 1st time buyer 14

ASKING $159,000

WEST ABBOTSFORD

3566 THURSTON PL

15

CENTRAL ABBY

WHY RENT?!

T JUS D L O S

SOLD FOR 97% OF ASKING PRICE!

RICHMOND

9151 WALFORD ST

D

L SO

ONLY $159,888

20

BEST VALUE TOWNHOME ON MARKET 3BDRM + 3BATH + DEN Central location. Rentals allowed

JUST $274,888!

WEST ABBOTSFORD

31421 SPUR AV

CENTRAL ABBY

NK BA ERTY LD OP PR T SO JUS

CALL FOR INFO RANCHER

T JUS D L O S

ASKING $369,888

CENTRAL ABBY

Great area - Must see! 18

CALL FOR INFO

BUSINESS OPPORTUNITY

CONVENIENCE STORE 2 FRANCHISES AVAILABLE

PIZZA SHOP

JUST SOLD FOR $317,000

RICHMOND

9471 PATTERSON RD

T JUS D L SO

D

SOLD FOR 98% OF ASKING PRICE!

STILL MANY

BANK PROPERTIES AVAILABLE CALL TODAY FOR MORE INFORMATION

SOLD FOR 99% OF ASKING PRICE!

*The information above, while deemed to be correct, is not guaranteed - please verify with Agent.

PAGE R12

17

CENTRAL ABBY

L SO

SOLD FOR 94.5% OF ASKING PRICE! SOLD FOR 99.5% OF ASKING PRICE!

3807 HARWOOD CR

16

LARGE SUBDIVIDABLE LOT Build 2 homes!

DEVELOPMENT POTENTIAL GREAT HOLDING PROPERTY! 7980 SQ FT. LOT

2 Properties available: 1 Rancher on LG LOT - 7196 SQ FT 1 LG Bare LOT - 7195 SQ FT

Great Family Business! Terrific Income Potential! WHY WORK FOR SOMEONE ELSE?! 21

CALL FOR MORE INFO

A MEG

22

CALL FOR INFO

3 Brand-New Homes! Designer Series - beautiful layout, granite counters, open plan - very spacious! 19

CALL FOR INFO

IF YOU ARE INTERESTED IN: • INVESTMENT • FORECLOSURES • BUYING • SELLING • TRADING ...CALL ME!

BANK FORECLOSURE

E 3807 HARWOOD CR HOM

PRIME LOCATION

BEAUTIFUL DESIGNER HOME WEST CENTRAL ABBOTSFORD

BOOK APPOINTMENT TO SEE DON’T MISS OUT!

23

t: 604.855.0800 f: 604.855.0833 100 - 32555 Simon Ave Abbotsford, BC V2T 4Y2

Respect your feelings. It’s normal to feel unsure of your decision. With any major commitment, there are always second thoughts. “What on earth did I do,” worries surface after signing contracts and making life-changing decisions. You’ve probably heard the expression: “When one door closes, another opens.” Look upon this move as a new opportunity. It’s your chance to meet new people, begin life in a new environment, and create a network of new friends and associates. Conduct research. Prior to your move, research your new community. Round up as much information as you can about your new community or city. What kinds of cultural offerings does the community have? Are there any landmarks that you and your family would like to visit. Are all the services you require close by? Envision your new home. Where will you place the furniture? What pictures will look best in what room? What about closet space? A large backyard and/or swimming pool? Try to picture yourself and your family full adapting and enjoying your new home. Have fun. Like the many challenges that you have previously handled, you’ll handle this move, just fine. And while you’re at it, have some fun. Even if you’re broke, take some time to go to a movie, go out for dinner, or even a picnic. Engage in a fun activity that gets you and your family out of the house and away from boxes, paperwork, emotions and the pre-move concerns. Remember: the stress won’t last forever. Regardless of the way you’re feeling right now, you’ll get moved, settled into your new home and you’ll be just fine. Everything will fall into place. While journeying into the unknown can be difficult, it is also very rewarding.


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE R13

PAGE R13


PAGE R14

PAGE R14

Punjabi Patrika 

September 30th, 2011 to October 6th, 2011


September 30th, 2011 to October 6th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE R15

PAGE R15


PAGE R16

PAGE R16

Punjabi Patrika 

September 30th, 2011 to October 6th, 2011

September 30th, 2011  

Bilingual English and Punjabi Newspaper for the Fraser Valley