Page 1


PAGE 2

Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



ðäÜÆå ÇÕ¿×ðÅ çÆ êñ¶áÆ ÃÆ.âÆ. ðÆñÆ÷

bIqy aYqvfr ieMzo-kYnyzIan XUQ klwb vwloN aYbtsPorz vwloN krvfey gey myly dOrfn pMjfbI dy hrmn ipafry gIqkfr rxjIq ikMgrf dy gIqF dI plyTI sI[zI[ 'byby dy sMdUk vwl [[[[' hrijMdr isMG iQMd ryzIE host vwloN irlIË kIqI geI. ies sI[zI[ dy ivwc kuwl 9 gIq hn, jo Au n H F du a frf ilKI pu s qk 'byby df sMdUk' ivwc aMikq hn. rxjIq ikMgrf ny pMjfbI sfihqk ÉËfny ivwc do pusqkF df ajy qwk Xogdfn pfieaf hY, Aus dI pihlI kfiv pusqk 'af jf pRdysIaf' 2005 ivwc

CpI sI aqy dUjI byby df sMdUk 2009 ivwc CpI. hux qwk 957 gIq ilK cuwkf hY rxjIq ikMgrf. ienHF ivwcoN hI 9 gIqF vflI sI zI pMjfbI ipafiraF ƒ ByNt kIqI hY. rxjIq ikMgrf afpxy ilKy gIq afp gfAuNdf vI hY. Aus ny sI[zI[ irlIË krn smyN bhuq hI sohxf gIq 'aMmF jfey myry kfhqoN bx gey

ÈrIk ny` bulMd avfË ivwc gf ky sroiqaF qoN vfh vfh KwtI. afpxIaF do pusqkF nfl rxjIq ikMgrf ny pMjfbI sfihqk sMsfr ivwc snmfnXog sQfn bxfieaf hY. ies myyly ivwc rxjIq ikMgrf vwloN afpxIaF dovyN pusqkF aqy sI zI 'byby dy sMdUk vwl [[[[` muÌq vMzIaF geIaF. rxjIq

ikMgrf df ipClf ipMz ckr (jgrfAuN) hY . mfqf jfgIr kO r aqy ipqf svrgvfsI lfhOrf isMG ikMgrf df hoxhfr pRIvfr aYbtsPorz ivwc rih irhf hY. rxjIq ikMgrf dy gIq www. youtube.com/ranjitkingra 'qy sux skdy ho.

(Ö¾ì¶ å¯º þܶ) ìñò§å ÇÕ§×ðÅ, ðäÜÆå ÇÕ§×ðÅ Áå¶ ÁîðÜÆå ÇÕ§×ðÅ

iek idn afpxy gIqF nfl mYN gwlF krdf sI sfZy nO sO gIqF df qUM Zyr ikAuN lfieaf ey. hfly sfƒ lokF qwk ikAuN nhIN pucfieaf ey. puwC lYx nf mYQoN mYN ies gwloN zrdf sI. iek idn afpxy gIqF nfl mYN gwlF krdf sI. keI gIqF ivwc gwl sI swc qy swcI bfxI dI. keI gIq sI gwl krdy mihbUb jF hfxI dI. ivwc ivCoVy keI ivcfrf ro ro mrdf sI. irÈqy nfiqaF dI gwl, qih ivwc jf ky kIqI sI. koeI khfxI jwg bIqI, koeI hwz bIqI sI. lokF dy duwK dwsdf koeI afpxy Gr df sI.

PAGE 2

isMgr, sfD, isafsqdfnF dI scfeI vI. mF, ipAu, BYx, Brf qy mF vrgI BrjfeI vI. ilKI scfeI sB dI nf koeI rwiKaf prdf sI. koeI locdf dys muVn ƒ sI pRdysF qoN. koeI glqIaF dwsdf hoeIaF alHV vrysF qoN. byvÌf mfÈUk ibnf nhIN iksy df srdf sI. mYN smJfieaf gIqF ƒ hfly QozI mMg nhIN. lcr gIq ny suxdy, bhuqy krdy sMg nhIN. 'ckr df ikMgrf` hfmI swiBafcfr dI Brdf sI. iek idn afpxy gIqF nfl mYN gwlF krdf sI.


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 3

PAGE 3


PAGE 4

Punjabi Patrika 

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

ÕËé¶âÆÁé ë½Ü» òñ¯º Áø×ÅÇéÃåÅé ÓÚ¯º òÅêÃÆ 5 julfeI 2011 df ieiqhfsk idn bx igaf. kYnyzIan PorsF leI jdoN lgBg iek dhfky qoN aPgfinsqfn ‘c dihsLqgrdI qy awqvfd ivruwD muihMm ivwc lwgy sfQI dysLF dIaF POjF dy nfl kYnyzIan bhfdr POjI moZy nfl moZf joV ky sMGrssLIl sn, dI vfpsI ho geI. kYnyzIan pfrlImYNt ny iqMn sfl pihlF hI ieh qih kr idwqf sI ik kYnyzIan POjF 2014 qwk aÌgfinsqfn ivcoN inkl afAuxgIaF. aÌgfinsqfn ‘coN iek vwzf ihwsf POjF df vfps af jfeygf aqy kuJ AuWQy hor smyN leI aÌgfinsqfn POjF nUM tRyinMg dyx ihwq rih jfxgy. pr muwK qOr qy jo qbdIlI afeI hY Auh ieh hY ik hux kYnyzIan POj df AuWQy rih cuwkf Bfg lVfeI ivwc Bfg nhIN lvygf. ieh vI Xfd rwKxf krnf hY ik kYnyzf ny AuWQy POj lVfeI leI nhIN ByjI sI, kYnyzIan POjF df muwK mMqv aÌgfinsqfn ivwc lVfeI nfl qbfh ho cuwky pulF, skUlF aqy hspqfl nUM muV surjIq krnf sI. pr kYnyzIan POj nUM amrIkn dbfa aDIn lVfkU POj df PrjL inBfAuxf ipaf. ijs dI kYnyzIan lokF vloN ivroDqf vI hoeI. jdoN kYnyzIan POjF lVfeI ‘c sLfml ho geIaF qF kYnyzf dy sLFqI pUrvk dysL vfly aks ‘qy aFc vI afAux lwg peI. Aus vyly Pyr kuJ kYnyzIanF lokF ieh vI kihxf leI sMkoc nf kIqf ik kI kYnyzf dI afpxI vI koeI ivdysL nIqI hY jF amrIkf hI kYnyzf dI ivdysL nIqI qy BfrU rhygf. Aus vyly hI pfrlImYNt ny PYslf kIqf sI ik kYnyzf 2014 qwk afpxIaF sfrIaF POjF aÌgfinsqfn ivwcoN kwZ lvygf.

PAGE 4

pr hux qF POjF dy vwzy ihwsy dI vfpsI nfl kYnyzIan POjF df lVfkU imsLn muwk igaf hY aqy bfkI ipwCy POj kyvl

tRyinMg mksd leI hI hY. jF afpxI svY rwiKaf leI. kYnyzf dysL nUM aÌgfinsqfn imsLn ‘qy 11 iblIan zflr dI vwzI rfsLI Krc krnI peI. kYnyzf dy 157 POjI jvfn aqy 4 isvlIan ies jMg dOrfn sLhId hoey ijnHF qy kYnyzIanF nUM pUrf mfx hY. 2007 ivwc mfstr kYptn koiln bysn jo aYbtsPorz df mhfn spUq sI aÌgfinsqfn ivwc sVk ‘qy rwKy hoey bMb dy Ptx nfl sLhIdI pf igaf sI. hor dUjy sQfnk POjI vI ijnHF sLhIdIaF pfeIaF aYbtsPorz eyar PIlz ieMjnIar ‘c syvf kr cuwky sn. ijs smyN kYnyzf ny aÌgfinsqfn ‘c afpxf sLFqI imsLn Byijaf Aus vyly PYzirl ilbirl srkfr sI. pr hux pUrI bhu sMmqI vflI knjrvyitv srkfr hY ijsdI nIqI lgBg pihlIaF, srkfrF vrgI hI rihx dI sMBfvnf hY. sfbkf pRDfn jfn ikRcIan dy vyly dI srkfr smyN kYnyzf dI ivdysL nIqI afjLfd lBdI sI Aus dI vwKrI pihcfx sI sMsfr ivwc. hux kYnyzIan hfrpr srkfr qoN ieh afs rwK skdy hn ik Auh kYnyzf dI afjLfd ivdysL nIqI dI vwKrI pihcfx sQfipq krn leI BivwK ivwc afritk Kyqr ivwc jF ilbIaf ivwc afpxIaF POjF dI sLmUlIaq sLFqI imsLn inBfAux leI XkInI bnfAuxgy? ikAuNik kYnyzf dysL dIaF POjF dy aÌgfinsqfn ivwc lVfkU POjF dy imsLn nUM lokF ny psMd nhIN kIqf aqy ies nfl kYnyzf dysL dy Aus aks nUM ivsLv Br ivwc DuMdlfieaf igaf. ijs leI kYnyzf dysL nUM mfx sI. kYnyzf hmysLf sMsfr Br ivwc sLFqI aqy amn dI sQfpqI locdf irhY. ies nUM afpxIaF sLfndfr rvfieqF qy mfx hY.


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika

ÒÇÂ¼Õ Ô¯ð Ç×ÁÅÓ



PAGE 5

îéî¯Ôé ÇÃ³Ø ÃðÕÅð çÆ åÆÜÆ ÇòÕà Ç×ðÆ

jdoN

hI ieh KLbr afeI ik kyNdrI kwpVf mMqrI dieafinDI mfrn ny vjLIrI qoN asqIÌf dy idwqf hY, bhuqy lokF dy mUMhoN ieho inkilaf sI, ‘iewk hor jFdf irhf.’ zfktr mnmohn isMG dI srkfr df ieh qIsrf mMqrI hY, ijs nUM vjLIrI CwzxI peI hY qy Aus gwTjoV dI BfeIvfl zI[ aYm[ ky[ pfrtI df dUsrf hY. pihlf qy ieklOqf kFgrsI sfbkf ivdysL rfj mMqrI sLsLI QrUr sI, ijs nUM afeI[ pI[ aYl[ ikRkt dy ivvfd ivwc Ps jfx krky kursI CwzxI peI sI. dUsrf aYm[ ky[ pfrtI df tYlIkfm mMqrI ey[ rfjf[ sI, ijs nUM kY g vw l o N tU - jI spY k trm dy Gotfly ivwc mulk nUM pOxy do lwK kroV rupey df rgVf lfAux df dosLI Tihrfieaf

igaf sI. hu x dieafinDI mOjUdf Gtnf-cwkr dI qyjLI mfrn igaf hY, Auh vI Esy EdoN vyKI geI, jdoN jFc eyjMsI sI[ bI[ afeI[ ny Cy julfeI dI pfrtI ivwcoN hY. dy idn suprIm kort nUM ilK dieafinDI mfrn ajokI vjL- ky dy idwqf ik kyNdrI mMqrI frq ivwc BfvyN kwpVf mMqrI sI, dieafinDI mfrn vI jFc dy pr mfmlf ieh kwpVy df nhIN, Gyry ivwc hY. ieh gwl suprIm ey[ rfjf vfly tYlIkfm mihkmy kort sfhmxy khy jfx ipwCoN df hI hY. zfktr mnmohn dieafinDI nUM afpxy qOr ‘qy isMG dI pihlI srkfr smyN hI asqIÌf dy jfxf cfhIdf sI, dieafinDI mfrn dy kol ieho pr Aus ny aijhf krn dI QF tYlIkfm mihkmf huMdf sI, agly idn mMqrI mMzl dI mIijhVf bfad ivwc ey[ rfjf itMg ivwc vI hfjLrI afx BrI. nUM imilaf aqy Aus dy jVHIN afpxy Brf klfinDI mfrn dy bYT igaf sI. ijhVI kflI ryzIE cYnl df eyjMzf afAuNdy kmfeI krn df dosL ey[ rfjf sfr jdoN Auh mMqrI mMzl dI Auqy lwgf sI, Aus dI sLurUafq mIitMg ivwcoN bfhr clf igaf dieafinDI mfrn dy vkq qF pRDfn mMqrI ny sInIar hI ho geI sI. zI[ aYm[ ky[ mM q rIaF nfl slfh krky pfrtI dy muKI kruxfinDI dI kruxfinDI nUM sunyhf Byijaf pfrlImYNt mYNbr DI knImoeI ik afpxy bMdy nUM asqIÌf dyx vI Esy kflI kmfeI dy cwkr (bfkI pMnf 41 ’qy) ivwc iqhfV jylH phuMcI hY.

PAGE 5


PAGE 6

Punjabi Patrika 

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

HERAR EYES CROSS-COUNTRY DIVERSITY CYCLING TOUR IN 2013

A

fter successful- a provincial proclama- to be done to build an ly completing a tion recognizing May inclusive country.” 200-kilometre 21, 2011 as Cycling for In 2012 the Cycling for trek from Mission to Diversity team is committed to repeating the ride, but adding more communities along the way. This year, the ride was heralded with special celebrations by many groups in Mission, Abbotsford, Langley, Surrey, New Westminster, Burnaby, Vancouver, Richmond and Victoria. “The moment we stop doing this we enable barriers to form between cultural communities,” said Herar, adding that next year’s ride will build on the 2011 momentum and will include more riders. We did all of this to celebrate cultural diversity and to discuss the issues.” Victoria in late May, Cycling for Diversity leader and Link columnist Ken Herar is already talking about a crosscountry mission in 2013. Herar and his team of cyclists were recently honoured by B.C. Health Minister Mike de Jong in Abbotsford with

PAGE 6

For a comprehensive Diversity day through- photo journal on the 2011 ride, click on Cyout the province. cling for Diversity on “The ride is all about Facebook. building partnerships and relationships in our The bike that Herar rode culturally diverse com- was provided by Wentmunities,” said Herar. ing’s Cycle and Moun“Why not celebrate tain Shop in Mission. It across Canada . . . so is being raffled through much more work has $5 ticket sales at kenherar@gmail.com. ■


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 7

PAGE 7


Punjabi Patrika

PAGE 8

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



ìÅìÅ Áåð çÅà ÁËܱնôéñ ðÃÅÇÂàÆ éÅæ¶òÅñÅ åÇÔÃÆñ ìÅØÅê°ðÅäÅ Ç÷ñÅ î¯×Å ipMz

nfQyvflf ivcoN kYnyzf, amrIkf aqy ho r dy È F ivwc bfhr gey aYn[ afr[ afeI[ (Non Resident Indians) vIrF BY x F df afpxy ipMz dI BlfeI vwl ivÈyÈ iDafn hY. ipMz dIaF ividak aqy hor loVF leI 24 lwK rupey qoN vwD iekwTy krky pMjfb nYÈnl bYNk

ivwc sosfietI dy Kfqy ivwc jmF krvfey hoey hn. dfnIaF df vyrvf ies dfnIaF df vyrvf jUn 2011 1[ 135,000 rupey zf[ jI[ aYs iswDU (aYzimMtn) 2[ 125,000 rupey suKvMq isMG brfV aqy pirvfr (ivnIpYg)

3[ 100,000 rupey blivMdr isMG brfV aqy pirvfr (ivnIpYg) 4[ 100,000 rupey gurmIq isMG brfV aqy pirvfr (ivnIpYg) 5[ 100,000 rupey mihMdr isMG aqy ieMdrjIq kOr sMGf (aYvrsn)

6[ 100,000 rupey amrjIq isMG brfV aqy pirvfr spuwqr avqfr isMG brfV (aYvrsn) 7[ 100,000 rupey gurmIq isMG brfV aqy pirvfr spuwqr nfjr isMG brfV (portlYNz) 8[ 100,000 rupey qyj isMG aqy pRkfÈ kOr sMDU surjIq kOr DrmpqnI

PAGE 8

svrgvfsI bfbU isMG mfn (kunYl) 9[ 100,000 rupey rÈpfl isMG aqy kulqfr kOr bdyÈf (vYnkUvr) 10[ 100,000 rupey ipRMsIpl dlIp isMG igwl aqy pirvfr (aYbtsPorz) 11[ 100,000 rupey mfqf pRqfp kOr brfV aqy p irvfr (srI)

12[ 100,000 rupey kulqfr isMG brfV aqy pirvfr (kYlgrI) 13[ 100,000 rupey rxbIr isMG brfV aqy pirvfr (inAU vYstimMstr) 14[ 100,000 rupey blivMdr isMG aqy jsbIr kOr brfV (inAU vYstimMstr)


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

15[ 100,000 rupey BgvMq isMG aqy suKimMdr kOr mFgt (plYsYNtn) 16[ 100,000 rupey mndIp isMG aqy prmjIq kOr bilMg (mozYsto) 17[ 100,000 rupey jgjIq isMG aqy klivMdr kOr rMDfvf(inAU vYstimMstr) 18[ 100,000 rupey gurcYn isMG aqy suKcYn isMG aYbtsPorz 19[ 100,000 rupey gupqdfn 20[ 100,000 rupey jgjIq isMG brfV (aYbtsPorz) 21[ 100,000 rupey gupqdfn) 22[ 100,000 rupey qyjf isMG DflIvfl (srI) 23[ 100,000 rupey jgbIr isMG brfV (aYzimMtn) 24[ 100,000 rupey kuldIp isMG aqy kulbIr isMG spuwqr s:guridafl isMG (PrImONt) ipMz nfQyvflf afbfdI anusfr BfvyN iewk Cotf ijhf ipMz hY pr ies rkm dy ivafj dI rkm

 nfl bicwaF dIaF ividak aqy ishq sMbMDI loVF aqy ipMz AusfrI dy kMmF qy Krc krn leI ivÈyÈ iDafn idwqf jFdf hY. ies sfl s: amrjIq isMG brfV, aYvrsn, amrIkf invfsI srdIaF ivwc ipMz nfQyvfly gey sn. AuhnF anusfr ies sfl AusfrI dy kMmF df sMKyp vyrvf ies prkfr hY: 1[ ÈhId gurcrn isMG (cIn dI lVfeI) dI pivwqr Xfd ivwc srkfrI pRfiemrI skUl dy sfhmxy XfdgfrI gyt bxfieaf igaf hY. 2[ kÈmIr dI lVfeI dy ÈhId dPydfr krnYl isMG dI pivwqr Xfd ivwc srkfrI imzl skU l dy sfhmxy XfdgfrI gyt bxfieaf igaf hY. 3[ sfry bicwaF dy mYzIkl cY k w a p leI kY N p lfieaf igaf hY. 4[ sfry ividafrQIaF nUM muPq XUnIPfrm idqI geI hY| 5[ grIb ividafrQIaF nUM PrI ikqfbF idqIaF geIaF hn| 6[ srkfrI aiDafpkF dI Gft dy kfrn do aiDafpk sosfietI vwloN inXuwkq kIqy gey hn.

PAGE 9

7[ imzl pfs krky bwcy hfeI skUlF ivwc aqy iPr kfljF ivwc pVHfeI leI jFdy hn pr grIbI kfrn PIs dyx dI mu È ikl afAu N d I hY . ajy h y bwicaF ƒ mfiek shfieqf ies prkfr idwqI geI hY: muwdkI bI[ aYz[ iewk lVkI, iewk lVkf pflI tYkink mihqfb gVH ivKy, BlUr ivKy 6 ividafrQI, 2 ividafrQI bfGfpurfxf aqy 4 ividafrQI kot suKIaF. imzl ivwc 58 ividafrQI, pRfiemrI ivwc 85 ividafrQI aqy aFgn vfVI ivw c 25 ividafrQI kuwl 178 ividafrQI. pRfiemrI ivwc srkfrI tIcr kyvl 3 hn aqy imzl ivwc vI isrP 3 hn pRMqUAuh afpxy kMm ivwc pUrI idlcspI lYNdy hn aqy imhnq nfl bwicaF ƒ pVHfeI krvfAuNdy hn. pfxI df prbMD krn leI kUlr lfieaf hoieaf hY. rxbIr isMG brfV pRDfn inAU vYstimMstr ■

PAGE 9


PAGE 10

Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



This article is part of a community-wide celebration in honour of the building of the National Historic Site Gur Sikh Temple (est. 1911). In celebration of the efforts of those first Sikh pioneers who helped to build our community, members from throughout the community will be writing weekly articles discussing various issues of Punjabi heritage, culture, youth, spirituality, and religion. If you are interested in contributing, please contact Navneet Sidhu at navneet.sidhu@ufv.ca

Experiences of Indo-Canadian Senior Immigrants

I

t was in 1919 that the Canadian government finally allowed Canadian residents of Indian origin to sponsor their families. Since then, there has been no looking back. This migration brought with it prosperity and family reunification. However, the problems were not far behind. This article looks into some of the challenges elderly immigrants face when they come to a new land. The world has now become a much smaller place and Canada no longer seems like some far of place when it comes to packing one’s bags and leaving India. Many South Asian families apply for their parents to come to Canada either to visit or for permanent residence. Such parents are usually over the age of 50. I recently had the opportunity to meet a few of these immigrants and ask about their experiences. Below are some of the feelings they shared with me. All of the immigrants over 50 years old that I spoke to expressed some degree of happiness about setting foot into a new country and seeing a new world which is very different from the one they know so well. However, things changed shortly after when the realities of Western life set in. Depression, loneliness and a sense of longing for their old life was a very common complaint. This of course, is a very natural and understandable feeling. They have grown up, built their lives and raised their families in India. At

PAGE 10

a stage in their life where one has a desire to sit back and enjoy the fruits of their labours, they face the challenge of leaving behind their friends, family and familiarities to start over in many ways. Upon arrival to in Canada, the elders are expected to support their children’s struggle to become well-settled by babysitting the grandchildren, taking care of the household while their own children work, or even finding work outside the home, often in the form of labour jobs. Amongst some of the elders I spoke to, this led them to feel that they were being taken advantage of. Others, often the ones coping with health issues of some sort end up feeling as if they are burden on their children after a while. Another common issue that came to light was the loneliness attributed to being burdened with household duties, without the opportunity to spend leisure time with friends and extended family. When such opportunities do arise, time feels short and fleeting. Festivals like Holi and Diwali, special days they have grown older celebrating with passion and zeal, just come and fly by, causing them to further miss the hustle and bustle of India. On the positive side, there were many that felt their lives took a re-invigorating turn when they migrated to Canada. This group was able to achieve a certain balance in their new life, with the freedom and space to enjoy their lives,

while still helping their children by looking after household activities. Many felt that because they are now older and have no one to look after them in India, this was a good and safe place for them to be. They also mentioned the opportunity to spend time with their children and grandchildren and to be a part of shaping their lives with the benefit of their own life-experiences. After my eye-opening conversations I felt that there is a need to spread more awareness about what older immigrants can expect in their new lives in Canada and how to best prepare themselves to make the adjustment to their new environment. Talking to friends and relatives closer to their age in Canada before deciding to immigrate could also prove helpful as would participating in one of the many South Asian Seniors programs available in larger communities. Children sponsoring parents should also take the initiative to be frank and discuss the expectations and challenges that may be expected. After all, if our parents have brought us up with love and gave the most happiness they could, it is our duty to do the same for them as they advance in age. Ajay Thakur is a recent graduate of the BBA Program and volunteers with the Centre for Indo Canadian Studies, University of the Fraser Valley. ■


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



PAGE 11

Local software companies to assist BC Hydro with smart meter deployment

B

C Hydro has selected Vancouverbased Bit Stew Systems Inc. and Clevest Solutions Inc. of Richmond, B.C. to assist with the deployment of smart meters to 1.8 million customers throughout British Columbia. Both companies will provide software solutions and communications infrastructure to enable safe and efficient smart meter installation.

minutes, and in most cases electricity grid. Havcustomers will not need to ing a smarter grid will be home. help improve efficiency with less wasted electricBit Stew will help to make ity; improve reliability by this deployment easier and identifying where power give BC Hydro the tools outages exist; operating to manage and track the efficiencies and service; electricity grid upgrade make possible energy conusing a real-time interac- servation; assist in keeping tive map. The map shows consumer data secure and open, active and closed private as well as helping smart meter work orders to keep hydro rates lower as meters are installed than they would otherwise across the province. The be. software also flags outages and meters that have been A smarter grid will also tampered with. help to ensure BC Hydro can continue to deClevest’s software will liver safe, reliable and increase the productivity cost effective electricity of smart meter installers to customers across the through efficient sched- province. uling and dispatching of workers. The system also For more information tracks the meter inventory about the Smart Metering through barcode scanning, Progra m, visit www.bchyphotos and GPS mapping. dro.com/smartmeters.■

Starting this month, BC Hydro is beginning to upgrade old electromechanical meters with the new digital smart meters. All customers will receive advance notice that smart meters are coming to their community, including a letter from BC Hydro a few weeks prior to their installation date. Installation will be simple and Smart meters will help will only take a matter of modernize BC Hydro’s

PAGE 11


Punjabi Patrika

PAGE 12

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



ê¿ÜÅì ÓÚ åÆܶ î¯ðÚ¶ ò¾ñ òè ðÔ¶ ÃÅðÇæÕ Õçî

ijhVy idnF ivwcoN asIN lMG rhy hF, AuproN BfvyN ieh ÈFq ijhy lwgdy hn, aMdroN aMdr ienHF ivwc pMjfb df BivwK nksLf zOÜn vflI srgrmI sLurU ho cuwkI hY. kFgrs pfrtI ies vfrI ‘eyklf clo’ dI nIqI apxfAuNdI jfpdI hY. Aus nUM afpxI ijwq ‘vwt AuWqy peI’ hox df BulyKf hY. dUsry pfsy hfkm gwTjoV ies vkq AuWproN ijvyN mrjLI bVHkF mfrn df pRBfv pfeI jfvy, aMdroN

afpxI KoKlI ho cuwkI hflq qoN jfxU hY. BfrqI jnqf pfrtI dy pfrlImYNt mYNbr nvjoq isMG iswDU dy mUMhoN ipCly hPqy aMimRqsr dI iewk mIitMg ivwc ieh swc inkl igaf ik sfzIaF vIh sItF qF afAuxIaF nhIN, jy koeI khy ik do-iqMn afAuxgIaF qF sfnUM sux ky brdfsLq krnf cfhIdf hY. jo kuJ ies pfrtI aMdr ho irhf hY, Aus dy ihsfb do-iqMn sItF dI afs vI loV qoN vwD hY.

dUjy pfsy akflI dl dy muKI vwloN bhujn smfj pfrtI nfl sMprk dIaF gwlF vI lukIaF nhIN rih geIaF. pMjfb dI siQqI lgBg sfP hI hoeI peI hY. ieh hn hflfq ijnHF ivwc pM j fb ivw c Kw b y pw K dIaF dovyN vwzIaF pfrtIaF BfrqI kimAUinst pfrtI aqy BfrqI kimAUinst pfrtI mfrksvfdI ny iek nvF sFJf pYNqVf

mwilaf hY. dovF pfrtIaF dI hoeI mIitMg ivwc iewk qF ieh spwsLt ho igaf ik afpsI AulJfvyN dIaf sB purfxIaF gwlF Cwz ky hux Auh iekwTIaF cwlxgIaF. dUjf kdm AunHF ny ieh cwuikaf hY ik Auh pMjfb dy lokF mUhry qIjf bdl pysL krngIaF. jy isrÌ AunHF dy pfrtIaF vwloN aijhf kIqf jfx dI gwl afKI jFdI qF iksy ny EnI gMBIrqf nfl nhIN sI lYxI, ijMnI AunHF vwloN

mnpRIq isMG bfdl nfl sFJf muhfjL bxfAux krky ho geI hY. awj dy dOr ivwc jy ies qrHF df koeI inwgr Auprflf kIqf jfvy qF ieh iewk vwKrf rMg pMjfb dI rfjnIqI ivwc Brygf. ipClf sfl pMjfb dI rfjnIqI ivwc Aus vkq invyklf ho igaf sI, jdoN rfj dy ÉËfnf mMqrI mnpRIq isMG bfdl ny bfdl akflI dl dI kMnI vI Cwz idwqI sI qy vjLIrI dI kursI vI. iPr Aus ny vwKry ho ky iewk ieho ijhI pfrtI bxf leI, ijhVI pihlIaF dovF pRmuwK pfrtIaF kFgrs aqy akflI dl qoN vwKrI vMngI dI sI. nf qF Aus pfrtI dI kmfn iksy kyNdrvfdI iDr dy kol sI, ijhVI rfjF dI gwl hI nf suxy aqy nf Auh iksy Drm dy JMzy duafly lfmbMd kIqI jf rhI sI. pfrtI df pRogrfm pysL krdy smyN mnpRIq isMG bfdl ny nf iPrkydfrfnf sur cwukI, nf kyNdr nfl twkrF df KyqrIvfdI pqwul cuixaf, sgoN imhnqI lokF dy hwkF dI bfq pfAuNdy hoey Drm inrpwK iDrF vflI sur apxf leI. sLhId Bgq isMG dy prvfr nUM mfx dyx dI gwl afKI qF pihlI vfrI ieh kIqf ik Aus dy nfl sLhIdI pf gey suKdyv dy prvfr nUM vI brfbr mfx idwqf. ieh sfrf kuJ Auh sI, jo hux qwk isrÌ kimAUinst pfrtIaF krdIaF sn. dovyN kimAUinst pfrtIaF dI hoeI mIitMg ny vI ienHF gwlF

nUM gMBIrqf nfl not kIqf hY. AunHF df sFJf ibafn afKdf hY ik ‘qIjy Drm inrpwK cox mMc dI AusfrI leI mnpRIq isMG bfdl dI pfrtI hI sB qoN nyVlI sihXogI ho skdI hY , ikAu N i k ies pfrtI dy pRDfn mnpRIq isMG bfdl vwloN Drm aqy rfjnIqI nUM rlgwz nf krn, iBRsLtfcfr ivroD jnqk muihMm lfmbMd krn, grIbI aqy byrujLgfrI nUM dUr krn leI kMm krn df nfarf idwqf igaf hY.’ ieh nfarf hI dovF dI sFJ df afDfr ho skdf hY. agly idnIN Auh ies pfsy amlI kdm vI cwukxgy. pM j fb dI rfjnIqI ipCly lMmy smyN qoN do vwzIaF iDrF ivcfly ‘AuWqr kfto, mYN cVHF’ dy cwkr ivwc AulJI peI sI. lok iksy qIjy morcy dI qFG qF rwKdy sn, pr AunHF nUM ivsLvfs bMnHf skx vflf ieho ijhf morcf bwJ nhIN sI irhf. hux jdoN Auh ienHF dovF iDrF nfl iewk jF dUjy kfrn krky kOV mihsUs kr rhy hn, eyQy swcmwuc iewk qIjy morcy df muwZ bwJdf njLr afAux lwgf hY. dovyN kimAUinst pfrtIaF ny ies sbMD ivwc ijhVI pihlkdmI kIqI hY, afs krnI bxdI hY ik mnpR I q isM G bfdl dI pIpljL pfrtI afÌ pMjfb ies df huMgfrf BrygI. isDFqk pwK qoN ieko ijhI sur vflIaF ieh iDrF jdoN mYdfn ivwc iekwTIaF inklngIaF, ies df asr vI spwsLt njLr afvygf.

êËÃàÆÃÅÂÆâ Õ¯ðÃà Çò¼Ú åìçÆñÆ - ê̯: ìÅòÅ iminstrI afÌ ienvfiermYNt vwloN pYstIsfeIz korss ivwc qbdIlIaF kIqIaF jf rhIaF hn. ieh qbdIlIaF kuwJ mhIinaF bfad sfhmxy afAu x gIaF. iksfn BrfvF aqy KyqIbfVI kfimaF nMU suJfa idwqf jFdf hY ik spry kors ienHF qbdIlIaF qoN pihlF kr lYx, qF ik bfad ivwc iksy muÈkl df sfhmxf nf krnf pvy. ikqfbF aqy iemiqhfn dy ZMg ivwc bdlfE af skdf hY.

PAGE 12

pRoPYsr bfvf jo ik kfÌI smyN qoN spry korss ivwc iksfnF dI shfieqf krdy af rhy hn. AunHF ikhf ik tryinMg lYx qoN pihlF aiDafpk df rijstRyÈn nM: aqy iemiqhfn lYx dI mnËUrI df mfnqf pRfpq pwqr ËrUr dyKo. ikqfbF aqy zI vI zI 2007 aYzIÈn dI lvo. pMjfbI vflI ikqfb 1994 dI hY, jo ik aDUrI hY aqy pRmfxq nhIN hY.


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

PAGE 13



ÁËìàÃë¯ðâ Çò¼Ú ìä ðÔ¶ ÕÇîÀ°ÇéàÆ ç¶ ÇëÀ±éðñ Ô¯î Ãì¿èÆ ÃÈÚéÅ

êÌîÅåî» çÆ ÁêÅð Ç´êÅ Áå¶ Ãî¹¼ÚÆ ëð¶÷ð òËñÆ çÆ ÕÇîÀ°ÇéàÆ ç¶ êÈðé ÃÇÔï¯× ÃçÕÅ, ÁÅê» ÇëÀ±éðñ Ô¯î ìäé òÅñÆ ÷îÆé Áå¶ ÇìñÇâ¿× C@ îÂÆ ù ÖðÆç ñÂÆ ÔËÍ Ô¹ä ÁÅê» ÇÂà ÇìñÇâ¿× çÆ ðËé¯ò¶ôé AE ܹñÅÂÆ å¯º ô¹ðÈ Õð ðÔ¶ Ô»Í ÁÃƺ ÃÅðÆ ëð¶÷ð òËñÆ ç¶ òÃéÆÕ» ù ì¶éåÆ Õðç¶ Ô» ÇÕ À°Ô òè Úó· Õ¶ ÇÂà ÕÅð-öòÅ ÇòÚ ÇÔ¼ÃÅ ñËä Áå¶ êÌîÅåî» å¯º Ö¹ôÆÁ» êÌÅêå ÕðéÍ ÃðàÆÇëÕ¶à Áܶ òÆ À°êñìè ÔéÍ ÃðàÆÇëÕ¶à çÆ ÕÆîå ÇÃðø CE@@ âÅñð ÔË, ÇÜà Çò¼Ú ì×Ëð Ô¯ð ÇÕö ÖðÚ¶ ç¶, ÇÂ¼Õ î¹Õ¿îñ ÇëÀ±éðñ ÃðÇòà Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ Ç´êÅ ÕðÕ¶ çÅé ç¶ Õ¶ Ü» ÃðàÆÇëÕ¶à ÖðÆç Õ¶ ÇÂà îÔÅé ÕÅðÜ Çò¼Ú ÁÅêäÅ ÇÔ¼ÃÅ êÅúÍ ÁÃƺ ÁÅà Õðç¶ Ô» ÇÕ ÇÂÔ ÇëÀ±éðñ Ô¯î ܹñÅÂÆ B@AB å¼Õ ÚŬ Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ

Previous Total

$2,250,861

Alamwala Jasvir (Jessie) $8,500 Alamwala Sarwan S & Family $10,000 Badesha Pirthi S. $3,500 Bains Parminder S $3,500 Bajwa Kamalpreet S $1,000 Bassi Karnail $3,500 Bhandal Baljinder S $3,500 Bhatti Harmanjeed $3,500 Binning Gurmukh S $3,500 Bisla Harji $200 Brar Blawant S & Surjit K $3,500 Brar Chamkaur & Gurpreet $3,500 Brar Malkiat $3,500 Brar Rashpal S $3,500 Brar Thana S $3,500 Chahal Randhir S $3,500 Cheema Jasbir S $3,500 Cheema Kartar S $3,500

Cheema Manjit S ( York Home Design) $5,000 Chemma Jagtar S $3,500 Clair Narinder S $7,000 Deol Trucking $3,500 Dhaliwal Attar S $500 Dhaliwal Bhagwant S Tejinder $3,500 Dhaliwal Charanjit S $100 Dhami Narang & Co. $5,000 Dhillon Nirmal S $3,500 Dial Sarwan S $7,000 Doad Beant S $3,500 Dosanjh Balwinder S $7,000 Garden Grove Nursary Aldergrove $5,000 Gidda Mohinder S $7,000 Gill Avtar Singh (Shaw) $3,500 Gill Beant S $3,500 Gill Gurmeet S $500 Gill Gurminder S & Amarjit $3,500

Gill hari Gill Jagdev S Gill Jagdev S Gill Nirbhia S Gill Ravinder S (Robbie) Gill RS Express Ltd. Gill Surjit S Gosal Paramjit S Grewal Balbir S Grewal Gurjant S Grewal Harvinder S Hayer Gurmit S Hayer Harbhajan S Jalan Vipan Dr. Kailey Ajaib S Kapoor Kamaldeep S Khosa Darshan, Chand Khosa Gurmeet S Kooner Kewal S Lalri Avtar S

$7,000 $3,500 $3,500 $3,500 $5,000 $7,000 $3,500 $7,000 $3,500 $3,500 $3,500 $5,000 $5,000 $1,000 $3,500 $200 $3,500 $500 $3,500 $3,500

Lidhran Sarbjit S $3,500 Maharihu Harbhajan S $3,500 Mangat Gurcharn S $3,500 Mann Pal S $3,500 Mann Palwinder (Superstar Roofing) $5,000 Minhas Satpal S $5,000 Minhas Tarsem S $7,000 Narang Avtar S. (Langley) $3,500 Phangura Tarsen S $15,500 Rakhra Kanwardeep S $500 Randhawa Rattan S $7,000 Sahil Amarjit S $50 Saini Sawarn S $3,500 Sandhu Daljit S $3,500 Sandhu Gurnam S $7,000 Sandhu Lakhwinder S $500 Sandhu Mohinder S $3,500 Sandhu Ranjit s $3,500 Shadeva Sanjeev $3,500

Sidhu Bhupinder S (A Choice Landscaping) $8,500 Sidhu Harjinder S $3,500 Sidhu Jaspinder $3,500 Sidhu Jatinder Singh $3,500 Sidhu Kartar S (Mahean walla) $12,250 Sidhu Kinder & Associates $10,000 Sidhu Nirmal S $3,500 Sidhu Pargat S $3,500 Sidhu Swarn S $7,000 Sihota Kuldip S $500 Singh Karnail $3,500 Singh Salinder S $3,500 Soody Harjinder S $100 Sran Gurcharn s $3,500 Toor Bikker S $3,500 Toor Harnam S $3,500 Toor Harvinder $3,500

Total

$2,627,261

ùÃÅÇÂàÆ Ô¶á ÇñÖÆÁ» ÿÃæÅò» Áå¶ Ã¼Üä» çÅ åÇÔ Ççñ¯º è¿éòÅç ÕðçÆ ÔË, ÇÜé·» é¶ îÅÇÂÁÅ ÇÂÕ¼áÆ Õðé Çò¼Ú ÃÅâÆ Ô¼ç¯º ò¼è îçç ÕÆåÆ ÔËÍ ÖÅñÃÅ çÆòÅé ùÃÅÇÂàÆ, Çîôé ×¹ðç¹ÁÅðŠùÃÅÇÂàÆ, Õñ×Æèð çðìÅð ùÃÅÇÂàÆ, ëð¶÷ð òËñÆ ÇÔ³çÈ î³çð ùÃÅÇÂàÆ Áå¶ ìÅìÅ ì¿çÅ ÇÃ³Ø ìÔÅçð ÇÃ¼Ö Ã¹ÃÅÇÂàÆ, ÜÇå¿çð ÇÃ³Ø ÇüèÈ, êðÇî³çð ÇÃ³Ø ÇàòÅäÅ, éÛ¼åð ÇÃ³Ø Ã¿ØÅ, Çéðîñ ÇÃ³Ø ÇÃòÆÁÅ, ôîô¶ð ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ, ÔðçÆê ÇÃ³Ø ÇüèÈ, ÔðíÜé ÇÃ³Ø ð¿èÅòÅ, ì¼×Å ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º, ×¹ðÇêÁÅð ÇÃ³Ø ð¯îÅäÅ, ùÇð³çðêÅñ ÇÃ³Ø ×ð¶òÅñ Áå¶ ÇçñçÅð ñ»ÜÆÍ Ô¯ð òÆ Ã¼Üä» é¶ Ã¹ÃÅÇÂàÆ çÆ îçç ÕÆåÆ ÔË, À°é·» ç¶ éÅî ÁÃƺ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ã Çò¼Ú å°ÔÅⶠéÅñ û޶ Õðç¶ ðÔ»×¶Í Ü¯ òÆ Ô¯ð üÜä îÅÇÂÁÅ ÇÂÕ¼áÆ Õðé Çò¼Ú ÃÅâÆ îçç ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ôé, À°Ô ùÃÅÇÂàÆ ç¶ ÇÕö òÆ î˺ìð éÅñ ÿêðÕ ÕðéÍ

ùÃÅÇÂàÆ ç¶ çøåð çÅ êåÅ :

A@C¶-BGI@ ×ñËâÇòé ð¯â (ùêð-Ãà¯ð ç¶ ÃÅÔîä¶)

êÅñ òèÅòé F@D-C@H-FBCD ×°ðéËì ÇÃ³Ø ìðÅó F@D-C@I-AHAH ìñÇܳçð ÇÃ³Ø ì˺à F@D-H@G-AIIE ÃéÆ ×ð¶òÅñ F@E-EAB-CDE@ ×°ðîÆå ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ F@D-EEF-HIDI îéÜÆå ÇÃ³Ø Ã¯ÔÆ GGH HGH G@F îéÜÆå ÇÃ³Ø ÇîéÔÅà F@D-FDD-AADB çðôé Õ°îÅð ôðîÅ F@D-C@H-EC@A ÃåòÆð ÇÃ³Ø Ç×¼ñ F@D H@G CCCG âÅÕàð ðÇܳçð ÇÃ³Ø í¼àÆ Áå¶ é¼Ûåð ÇÃ³Ø Ç×¼ñ PAGE 13


Punjabi Patrika

PAGE 14

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



×°ð ô¯íÅ ëÅÀ°ºâ¶ôé ò¼ñ¯º ðÅÜÕ³òñ Õ½ð çÆ ÁÅòÅ÷ Çò¼Ú ×°ðìÅäÆ ÕÆðåé ÁËñìî ÒÃÖÆÂ¶Ó ÇðñÆ÷ pRMprfgq ZMg anusfr qMqI sfËF nfl gurbfxI kIrqn df gfien kIqf. ies AuprMq bIbI ieMdrjIq kOr jI ny afeIaF sMgqF df DMnvfd kIqf qy nfl hI PfAuNzyÈn duafrf bIbIaF dI iËMdgI ivwc KuÈIaF, KyVf qy skUn ilafAux Kfqr hr sfl kIqI jFdI iswK vumYn rItrIt bfry, aqy smfj

11

julfeI idn somvfr ƒ iswK akYzmI, (srI, knyzf) ivKy gur ÈoBf PfAuNzyÈn vwwloN bIbI rfjkMvl kOr dI gurbfxI kIrqn aYlbm 'sKIey` df irlIË smfroh afXoijq kIqf igaf, ijs ivwc vwzI igxqI ivwc

ivwc cwl rhy qnfapUrn mhOl dy leI ijMmyvfr kfrnF qoN sMgqF ƒ jfxUM krfieaf. 'sKIey` gurbfxI kIrqn aYlbm ivc Kfs afkrÈx hY gurbfxI ÈbdF dI ieMgilÈ ivwwc ivafiKaf, jo Kfs krky ieQy dy bwwicaF aqy nOjvfnF leI mfrg drÈk df kMm krdI

hY. sfry ÈbdF ƒ sMgIqbwD krky gfieaf igaf hY. ieh invyklf Audm bhuq hI ÈlfGfXog hY. ieh aYlbm pRfpq krn leI gur ÈoBf PfAuNzyÈn dI vYbsfeIt w .gurshoba.com Auqy kilk kro jF 778-885-4248 Auqy Pon kr ky 'sKIey` aYlbm pRfpq kIqI jf skdI hY. ■

sMgqF ny ÈmUlIaq kIqI. rihrfs sfihb dy pfT AuprMq rfjkMvl kO r ny rs-iBM n I afvfË ivc vfihgurU ismrn qoN ÈurU kr ky rfg guxklI ivc 'nfm mhf rs pIAu` aqy 'Èbd rqI sohfgxI siqgur kY Bfie ipafr` ÈbdF df

Canada, BC support Agricultural and Agri-Product Innovation

B

ritish Columbia’s agricultural and agri-products sector can increase its competitive edge through funding under a new innovation program to facilitate the development and adoption of innovations in the B.C. agriculture, agri-food and agriproducts sector.

The Canada-B.C. Agri-Innovation Program is a new initiative funded with up to $1.5 million through the federal and provincial Growing Forward Agreement, and will enable the sector to undertake projects that lead to innovations that will enhance profitability and competitiveness, both on-farm and throughout the rest of the supply chain. Examples include projects aimed at assessing or adopting technologies on farms or in processing facilities, such as waste processing or energy efficiency. The program seeks proposals for projects that address stakeholder needs and are intended to assess, demonstrate or result in the advancement of product, process, or technology innovation. Where appropriate, industry cost-sharing is expected.

Proposals may be submitted immediately, with a closing date of Friday, Aug. 5, 2011 for the first intake, which will be adjudicated in September 2011. Proposals received after Aug. 5, 2011 will be considered (see additional response deadlines), up to July 13, 2012, funding permitting. All projects must be completed by March 31, 2013. The program will be delivered on behalf of Agriculture and Agri-Food Canada and the British Columbia Ministry of Agriculture by the Investment Agriculture Foundation of B.C. (IAF). IAF is an industry-led, not-forprofit corporation that strategically invests federal and provincial funds in support of projects that benefit the agriculture and agrifood industry in B.C. The five-year Growing Forward Agreement ends in 2013 and includes $475 million in federal and provincial support to the B.C. agricultural sector to help provide income stability and insurance against losses through Business Risk Management programs. An additional $78 million is being invested in programs designed to help farmers and other participants in the agricultural and agriproduct sector increase their competitiveness and profitability.

The program is open to businesses, individuals, groups and associations. Eligible technical innovations will be new or improved products, processes, and technologies, not For more information on the Canada-B.C. generally available or not widely adopted Agri-Innovation Program and the in B.C. application process, visit: www.iafbc.ca

PAGE 14


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 15

ǧâ¯-ÕËé¶âÆÁé ï±æ Õñ¾ì ÁËìàÃë¯ðâ-ç¶ô í×å ïÅç×ÅðÆ î¶ñ¶ ç¶ Õ¹Þ Ççzô

PAGE 15


Punjabi Patrika

PAGE 16



July 15th, 2011 to July 21st, 2011

ÇÕÌÕà ç¶ îÔ»ðæÆ é¶ ÇìÌÇàô Õ¯ñ³ìÆÁÅ ÇòÚ ÇÕÌÕà é±³ ÜÆòå Õðé ñÂÆ RBC çÆ êÌåÆì¼èåÅ é±³ ê±ðÅ Õðé ÇòÚ îçç ÕÆåÆ vYnkUvr (julfeI 4, 2011)— ipCly hPqy, sfAUQ eysLIan suprstfr vsIm akrm ny srI, vYnkUvr aqy ivkto r Iaf ivc hr Au m r dy ikRkt pRymIaF aqy Xuvf ikRkt iKzfrIaF nUM rumFicq kIqf. RBC vloN muwZly pwDr `qy ikRkt ivc pfey jf rhy Xo g dfn nU M drsfAu x leI mdd vfsqy, pfiksqfn dI kOmI tIm dy sfbkf iKzfrI nUM RBC vloN kYnyzf ivc ilaFdf igaf sI.

aftogrfPL sYsLn dI agvfeI krnf. ■ bY k n ihw l pfrk ikR k t grfAUNzF ivKy kYnyzf zy mnfAuxf ijQy Ausny Xuvf aqy nOjvfn ikRkt iKzfrIaF leI grfAUNzF dI ibhqrI vfsqy $25,000 df cYk ByNt kIqf. akrm ny ivktorIaf ijLlHy dy iKzfrIaF nfl sImq EvrF dy mYc ivc vI Bfg ilaf.

buwDvfr, jUn 29 qoN sLukrvfr, ju l feI 3 qw k , akrm ny sQfnk bwicaF nUM isiKaq kIqf, aftogrfPL idwqy aqy sfry Kyqr dy Kyz- pRymIaF nfl Ky z pR q I afpxf sL O k sFJf kIqf. Ausdy tUr dIaF surKIaF ivc sLfml hY:

ibR i tsL ko l M b Iaf ivc RBC Royal Bank dy irjnl pRYjLIzYNt, gRfhm mYklYcln ny ikhf, “RBC df tIcf iek ivrsy nUM pYdf krnf hY jo skUlF aqy aFZ-gvFZ nUM, Kyz nfl ipafr krn, afpxy bwicaF qw k ieh ipafrI irvfieq nUM phuMcfAux, aqy ishqmMd kimAUintIaF bxfAux dy Xog bxfvygf.”

sDfrn kol jfE, qusIN skUlF ivc jfE, qusIN bwicaF nUM koc kro aqy bwicaF nUM isrP iehI smJfE ik asl ivc ieh Kyz ivsLysL Kyz aqy sOKI Kyz hY.”

sulIvfn pfrk, srI aqy stYnly pfrk, vYnkUvr ivKy jUnIar ikRkt iKzfrIaF leI ikRkt koicMg klIink aqy

akrm ny ieh kihMidaF mMinaf ik kYnyzf ivc Kyz dy vfDy leI mdd vfsqy ieh shI phu M c hY , “qu s IN jn

meI 2011 ivc RBC PfAUNzysLn ny cfr kYnyzIan imAUNspltIaF ivc ikR k t dI phu M c dy su D fr leI $100,000 dy PMz dyx df

aYlfn kIqf sI ijs ivc bIsI leI $25,000 dIaF iqMn grFtF vI sLfml hn jo portybl ivwktF, stMpF aqy mOjUdf Kyqr ivc bYitMg pRYkits Kyqr bxf ky, bysbfl grfAUNzF nUM ‘bhu-mMqvI’ Kyz mYdfn ivc qbdIl krn leI mdd krngIaF. ipCly pMj sflF ivc, RBC ivwkt ikRkt poRgrfm sfry dysL ivc

1100 qoN ijLafdf skUlF ivc ikRkt df smfn muPLq vMz cuwkf hY. $25,000 qoN ijLafdf ikRkt nfl sbMDq grFtF imAUNspltIaF, mn-pRcfvf kyNdrF aqy ikRkt klwbF nUM vMzIaF jf cukIaF hn. aqy hr grmIaF ivc, vwK-vwK imAUNspl zy kYNpF aqy ikRkt aYsosIeysLnF nUM ikRkt df smfn dfn krdI hY.

ipCly idnIN aYbtsPorz ivwc KuwlHy bhuq hI Èfndfr rYstorYNt ''Ëfiekf`` df AudGftn myar jfrc pYrI aqy izptI myar moa igwl horF ny kIqf. qkrIbn 100 qoN Aupr dy iekwT ny iÈrkq kIqI. Ëfiekf rYstorYNt dy mflkF df kihxf hY ik Auh lËIË Kfxy, vDIaf srivs aqy vfjb kImqF leI vcnbwD hoxgy. ieh rYstorYNt pMj kony cO rsqy, PRyËr vya aqy mkYlm roz `qy siQq hY.

PAGE 16


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 17

PAGE 17


PAGE 18

Punjabi Patrika 

GOVERNMENT OF CANADA SUPPORTS SENIORS

R

andy Kamp, Member of Parliament for Pitt Meadows—Maple Ridge—Mission highlighted today that more than 680,000 of Canada’s lowest income seniors, will soon benefit from the most significant increase to the Guaranteed Income Supplement (GIS) in a quarter century. “Canada’s seniors have worked hard to build a better country for future generations and the Government of Canada has taken important action to improve their quality of life,” said Mr. Kamp. “In Budget 2011, the Next Phase of Canada’s Economic Action Plan, we have increased financial support for low-income seniors and enhanced the New Horizons for Seniors Program (NHSP).” As of July of this year, seniors with little or no income other than the Old Age Security (OAS) benefit and the GIS now receive additional benefits up to $600 per year for single seniors and up to $840 per year for couples. The increase to the GIS represents a $300 million investment per year and is the third GIS increase in the last five years. OAS benefits, including the GIS, help seniors meet their immediate,

PAGE 18

basic needs and maintain a minimum Communities Initiative, Physical Activity Tips for Older Adults, and falls standard of living in retirement. prevention initiatives; MP Kamp also highlighted that Budget 2011 is providing an additional $10 • appointing a Minister of State (Semillion over two years for the NHSP. niors)—someone who can bring the The NHSP helps seniors use their concerns of older Canadians to the leadership, energy and skills to benefit Cabinet table and stand up on their communities across Canada. A call for behalf; proposals for this program is now open. Please visit www.hrsdc.gc.ca/seniors • establishing October 1st as National Seniors Day to recognize the signififor details. cant and ongoing contributions seniors Since 2006, the Government of Canada make to families, communities, workhas taken action on many issues impor- places and society; tant to seniors including: • creating the National Seniors Coun• providing Canadians with close to cil in 2007 to provide advice to the $72 billion this year through Canada’s federal government on matters related to the well-being and quality of life of public pension system; seniors; and • providing $2.3 billion annually in additional tax relief to seniors and • investing $13 million over three years pensioners through measures such as in support of the Federal Elder Abuse pension income splitting and increasing Initiative (FEAI), which successfully concluded on March 31, 2011. Buildthe Age Credit; ing on the momentum created through • providing $400 million over two years the FEAI, which featured an awareness under Budget 2009 for the construc- campaign, the Government of Canada tion of housing units for low-income remains active in addressing elder seniors; abuse through the New Horizons for • supporting positive and active aging Seniors Program.■ through the collaborative Age Friendly

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Let Youth Belong Day Camp July 25 to July 29, 2011 The Let Youth Belong Project of Abbotsford Community Services will be hosting a day camp for middle school students from July 25 to July 29. Each day, from 10:00 am to 2:00 pm, youth will meet at Centennial Park Elementary School (2527 Gladwin Road) for fun activities, movies, sports, arts and crafts and BBQ’s. Let Youth Belong is a program which encourages youth to positively respond to discrimination, live a crime-free lifestyle and be more inclusive of others. The program involves youth through workshops, contests on Facebook, and even had youth act in Public Service Announcements for TV and YouTube. For more information about the Project, visit www.letyouthbelong.com. Registration is required for the Day Camp, please visit www.abbotsfordcommunityservices. com to download the registration form. This project is made possible through funding from the Government of Canada and the Province of British Columbia.


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



PAGE 19

Second phase of life-saving intersection cameras rolled out • Vehicles that have entered the intersection • Signs are prominently posted at the interbefore the light turns red will not receive sections to advise drivers that ISC cameras Solicitor General Shirley Bond: are in place. a ticket. “Too many families are left to grieve be- • A ticket is not issued if a traffic signal is • Registered vehicle owners do not receive cause somebody irresponsibly took a risk in flashing red mode. driver penalty points for red light camera behind a steering wheel. In light of recent offences. ■ pedestrian deaths, we are committed to doing everything we can to lessen preventable traffic deaths and injuries. This program is proof that motorists can change their behaviour and that crashes can be reduced. Since the program was launched in 1999, crashes at ISC sites have been cut by five per cent.” Quote:

RCMP B.C. Traffic Services Superintendent Mike Diack: “Aggressive driving at intersections is extremely dangerous – more than 40 per cent of police-attended crashes happen at intersections. The ISC program is helping make our roads safer by targeting those drivers who choose to put other lives at he second phase of B.C.’s upgraded risk.” and expanded Intersectio n Safety ICBC director of road safety Fiona Temple: Camera program has gone live at 35 more sites, in an effort to save lives and “We’re committed to making our roads reduce the almost 250 crashes that occur safer. Some of the most serious crashes daily at intersections across the province. occur at intersections, so whether you’re a driver, cyclist or a pedestrian we all The cameras detect and photograph ve- need to use extra caution at intersections. hicles running a red light, and are expected Set an example by making smart driving to reduce casualty crashes at ISC sites by decisions – they can have a significant about six per cent annually. influence on others.” This is the second phase of a joint pro- Quick Facts: vincial government, ICBC and police campaign to upgrade and expand the pro- •All ticket revenue goes to B.C. municigram from 120 sites, with 30 film cameras palities. rotating among them, to 140 sites with a •Violation tickets carry a $167 fine, which dedicated digital camera at each location. can be reduced by $25 if paid within 30 A team of experts, comprising RCMP, days. Police Services, ICBC, and engineering and traffic safety specialists, helped select B.C.’s highest-risk intersections. Site selection was based on where cameras would be the most effective in reducing serious crashes and fatalities.

T

Not all cameras will be activated at the same time. The cameras will be operated strategically, when historical and current data show the risk is greatest. This will maximize both the benefits and costeffectiveness of the expanded program. The first set of 35 upgraded cameras went live on January 10. This means that 70 of the 140 sites identified for safety cameras are now active. Full program implementation is expected by the end of 2011. The ISC Program was introduced in B.C. in 1999 to cut the high incidence of intersection crashes, which are often the most serious because they involve high-speed and T-bone crashes. Ticket revenue from the cameras will continue to be distributed among all municipalities across B.C. to enhance their policing and community-based public safety programs. Distribution of revenue is not based on the number of cameras within a community.

PAGE 19


SLG_PPICBC_PRINT.pdf

PAGE 20

1

09/05/11

12:06 PM

Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



ICBC Cases Pawanjit S. Joshi B.A. (Hons.), LL.B. Puneet P.K. Sandhar B.A. (Hons.), LL.B. Amandeep S. Sanghera B.A., LL.B. Simi K. Saini B.A., LL.B. Barinder S. Sanghera B.Comm., LL.B.

C

M

Y

“After my accident I had constant neck and back pains. I felt sad most of the time and became very anxious about the future. ICBC said I was overreacting and offered $17,000. My case settled for $400,000 at mediation.” – MR. S.

CM

MY

“The damage to my car was only $700. ICBC said I could not have been injured; but I was. My lawyer finalized my claim for $28,000 plus expenses.” – MISS M.

CY

CMY

K

“ICBC offered me $32,000 to finish my case. I was off work for 6 months and saw a specialist because of my jaw injury. I couldn’t mop the floor or clean our bathroom without help from my children. I received $200,000 through my lawyer’s efforts.” – MRS. S. “The damage to my vehicle was about $1,700. ICBC said this was a Low Velocity Impact (LVI) and refused to pay me for my injuries and physio costs. My lawyer obtained more than $45,000 for me.” – MRS. B. “A car hit me as I walked across the street. ICBC blamed me because of the colour of my clothing. My lawyer worked hard and obtained necessary evidence. My case settled for over $300,000.” – MRS. C. *Past cases are not necessarily indicative of future results and amounts recovered may vary according to the facts in each case.

www.slglawyers.com An Association of Independent Lawyers & Law Corporations

Newton Crossing 203 – 7134 King George Blvd, Surrey, BC, V3W 5A3 T 604.543.8484 F 604.543.8584 1.877.778.8484

PAGE 20


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

ì³ç-ì³ç ÕàòÅÀ°ä òÅñ¶ íÅÂÆ îéÆ ÇóØ

Bf

eI mnI isMG jI, ijnHFˆ df jnm ipMz kYˆbovfl, iËlHf sMgrUr dy cODrI kfly dy Gr hoieaf, nUM CotI Aumry hI mfipafˆ ny sRI gurU qyg bhfdr jI dI hËUrI ivc arpx kr idw q f sI. Au p rM q afp sR I dsmyÈ ipqf jI dI syvf ivc vI rhy aqy AunHfˆ pfsoN hI aMimRq dI dfq pRfpq kIqI. jdoN sMn 1704 ivc klgIDr pfqÈfh ny anMdpur sfihb Cwizaf qfˆ gurU jI dI afigaf anusfr afp gurU ky mihl mfqf suMdrI jI qy mfqf sfihb dyvfˆ jI nUM lY ky idwlI cly gey. gurU sfihb dy swcKMz ipafnf krn mgroN mfqf suMdrI jI ny BfeI mnI isMG nUM sRI hirmMdr sfihb sRI aMimRqsr dy muwK gRMQI Qfp ky By i jaf. bfbf bM d f isM G bhfdr dI ÈhIdI AuprMq sM n 1716 ivc iek aihm ieiqhfsk Gtnf vfprI. pMQ df iek DVf bfbf bMdf isMG bhfdr nUM hI afpxf rihnumf mMn ky afpxy-afp nUM ‘bMdeI Kflsf` aKvfAux lwgf. dUjy pfsy dsmyÈ ipqf jI vwloN sRI gurU gRMQ sfihb jI nUM gurqf gwdI idwqy jfx kfrn sRI gurU



gR M Q sfihb jI ivc afsQf rwKx vflf DVf ‘qwq Kflsf` aKvfAux lwgf. ienHfˆ DiVafˆ ivc vD rhI pfto - DfV qo N smuwcf pMQ zfZf duKI sI. ies smyˆ mfqf suMdrI jI ny BfeI mnI isMG nUM ienHfˆ DiVafˆ ivc smJOqf krfAux dI iËMmyvfrI sONpI, ijs nUM afp ny bhuq hI sUJ-bUJ nfl nijwiTaf. dovyˆ DiVafˆ vwloN vwK-vwK prcIafˆ pfvn sro v r ivc pfeIafˆ geIafˆ, ies inrxy nfl ik ijs dI prcI zuwb jfvygI, Auh DVf dUjy DVy dI srpRsqI mMn lvygf. kuJ smyˆ bfad bMdeI Éflsy dI prcI zuwb geI aqy qw q Kflsy dI qY r dI rihx kfrn bMdeI iswKfˆ ny afpxf hT iqafg idwqf aqy iek gMBIr mslf ÈfˆqI nfl inwbV igaf. bfbf bM d f isM G bhfdr dI ÈhIdI AuprMq Gurinafˆ ivcoN qurk inklxy sLurU ho gey aqy isMGfˆ AuWqy pihlfˆ qoN vI vDyry sÉqI df dOr sLurU ho igaf. hux iswKfˆ dy iekwqr hox aqy sRI hirmMdr sfihb srovr ivc ieÈnfn krn `qy pUrn pfbMdI sI. sRI hirmMdr sfihb dy muwK

gRMQI, BfeI mnI isMG ny isMGfˆ nUM iekwqr krn leI dIvfÜI df hI idn sLuB jfixaf aqy sUbf ËkrIaf Kfn nUM pMj hËfr rupey kr vjoN dyxf mMn ky 1790 ibkrmI dI dIvflI aMimRqsr ivKy mnfAux dI AucycI mnËUrI leI. hfkmfˆ ny vI soicaf ik cMgf hY iesy bhfny nfl isMG iekwTy ho jfxgy qy sfzI ienHFˆ nUM jMglfˆbIafbfnFˆ ivcoN lwB-lwB ky mfr-mukfAux dI KvfrI Gt jfvygI. BfeI sfihb ny isMGfˆ nUM ies sfiËÈ dI vI Ébr kr idwqI. dUr-durfzy bYTy isMGfˆ nUM pihlfˆ qfˆ cfAu cVH igaf sI ik aMimRq srovr ivc rwj-rwj ky tuwBy lfvfˆgy qy ipafsfˆ buJfvfˆgy aqy BfrI igxqI ivc puwjx dy pRogrfm vI bxfey, pRMqU jdoN muglfˆ dI kuitlqf dI jfxkfrI pRfpq hoeI qfˆ ivrilafˆ hI vhIrfˆ GwqIafˆ aqy AunHfˆ ny vI jdoN sRI aMimRqsr dy ierdigrd mugleI POjfˆ dIafˆ DfVfˆ bYTIafˆ vyKIafˆ qfˆ jfxbuJ ky cuMgl ivc Psxf Xog nf smiJaf. gwl kI, hkUmq dy sB mnsUby Dry-Drfey rih gey. dIvflI df mylf Bfvyˆ nhIN ˆ sI Biraf pRMqU iKJy hoey hfkmfˆ ny

Üæ¶çÅð ÁòåÅð ÇÃ³Ø êzèÅé ÁËÃ. ÜÆ. êÆ. ÃÆ.

iPr vI BfeI sfihb pfsoˆ pMj hËfr rupey dI rkm mMg ByjI. bRhm igafnI dI mUrq BfeI mnI isMG ny ieh rkm qfrn qoN sfP ienkfr kr idwqf aqy ikhf ik jdoN hkUmq hI smJOqy qoN iPr geI hY qfˆ asIN pYsy ikAuN qfrIey? nqIjy vjoN BfeI sfihb nUM igRÌqfr krky lfhOr iljfieaf igaf, ijQy sUby vwloN tYks qfrn, ieslfm kbUlx qy jfˆ iPr mOq leI iqafr hox df Ìrmfn suxfieaf igaf. ngr invfsIafˆ dy BfrI Ëor dyx dy bfvjUd vI ik juLrmfny dI rkm asIN ˆ Br idMdy hfˆ, BfeI sfihb ny mOq lfVI nUM pRnfAux nUM hI pRmuwKqf idwqI. jlfdfˆ nUM BfeI sfihb df bMd-bMd kwt ky ÈhId krn df hukm hoieaf. BfeI sfihb azo l qy Èfˆ q smfDI ivc gurbfxI df jfp krdy rhy. jlfd afieaf qfˆ

PAGE 21

ê³ÜÅìÆ ñ¶ÖÕ î³Ú òËéÕÈòð çÆ Á×ñÆ îÆÇà§× AD Á×Ãå ù pMjfbI lyKk mMc vYnkUvr dI mhInfvfr iekwqrqf 10 julfeI nUM, inAUtn lfiebRyrI srI ivKy hoeI[ ivCoVf dy gey pMjfbI dy nfmvr sfihqkfr jsvMq isMG ivrdI qy mohx isMG pRym nUM sLrDFjlI Byt krn qoN mgroN sBf dI kfrvfeI arMB hoeI[ sMcflk sn, jrnY l isM G afritst qy jrnY l isM G sy K f[ mM c dI iekw q rqf ivc afAu x ‘qy zumylI kflj dI ipRMsIpl zf: ikrpfl kOr df suafgq kIqf igaf . iPr pfiksqfnI pMjfbI lyKkf, ÌOjIaf rPIk dy nfvl ‘skInf’ Aupr ivcfr crcf hoeI[ ivcfr crcf ivcoN ieh gwl AuBr ky sfhmxy afeI Aus ny jldI ivc BfeI sfihb dy guwt nUM hI kwtxf cfihaf. BfeI sfihb ny jlfd df hwQ pkV ky ikhf ik BfeI ieMj nhIˆ, ijvyˆ hukm hoieaf hY iqvyˆ hI bMd-bMd kwt, mYnUM iesy ivc hI anMd dI pRfpqI huMdI hY.

ik ieh nfvl iek aOrq vwloN aOrq dy ivroD ivc, vwKrI ivDf ivc, klfqimk ZM g nfl iliKaf igaf hY, ijhVf pfiksqfnI pMjfb dy jfgIrdfrI smfj ivc aOrq AuWpr huMdI ihMsf dIaF keI prqF KolHdf hY[ ijwQy nfvl dI bolI nUM slfihaf igaf AuWQy CpfeI ivc hoeIaF gLlqIaF vwl vI iDafn idvfieaf igaf. pMjfbI lyKk mMc vYnkUvr dy mYNbrF dI nvIN CpI inbMD pusqk ‘mMc vfrqf’ ies dy pRkfsLk sqIsL gulftI vwloN mMc mYNbrF nUM arpx kIqI geI[ AuhnF mMc vfrqf nUM mYNbrF dy snmuK kridaF pMjfbI pRkfsLkF nUM afAuNdIaF aOkVF df ijLkr vI kIqf. qy ieM j bM d -bM d ktvf ky Èhfdq dI aijhI imsfl kfiem kIqI, ijs df dunIaF dy ieiqhfs ivc ikDry vI sfnI nhIˆ imldf. ■

PAGE 21


Punjabi Patrika

PAGE 22

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



Chef Gurj Dhaliwal Fuses Tradition with Contemporary Twists at Surrey’s Fusion Festival

C

hef Gurj Dhaliwal returns to Surrey’s Fusion Festival to celebrate the flavours of Surrey on Sunday, July 17 at Holland Park.

MANJIT GHATRORA Mobile Mortgage Specialist 604-615-8846 manjit.ghatrora@rbc.com

Switch your mortgage to RBC Royal Bank and save. It’s easy and I can show you how. ®

Switch today! We’ll pay your switch-out fees*!

Switch today! We’ll pay your switch-out fees*!

All personal lending products and residential mortgages are offered by Royal Bank of Canada and are subject to its standard lending criteria. *Offer may be withdrawn, All personalorlending products residential are available offered by inRoyal Bank of Canada extended changed at anyand time, withoutmortgages notice. Not combination with and are subject todiscounts, its standardoffers lending criteria. *Offer Applicable may be withdrawn, extendedmortgages or changed any other rate or promotions. to residential at any time, without notice. Not available in combination with any other rate discounts, offers only. RBC willApplicable pay up totoaresidential maximummortgages $225 switch outwill feepay charged your current or promotions. only. RBC up to abymaximum $225 financial willcurrent not pay any prepayment charge current switch out institution. fee charged RBC by your financial institution. RBC will levied not paybyanyyour prepayment financial institution. Minimum $125,000 mortgage qualify for this offer. Other charge levied by your® current financial institution. Minimumto$100,000 mortgage ($75,000 in Registered trademarks Royal for Bank Canada. and Royal conditions apply. Saskatchewan, Manitoba and Atlantic Provinces) toofqualify thisofoffer. Other RBC conditions apply. ® TM Registered trademarkstrademarks of Royal BankofofRoyal Canada. RBC of andCanada. Royal BankTrademark are registeredoftrademarks of Bank are registered Bank Royal Bank Royal Bank of Canada. TM Trademark of Royal Bank of Canada. 45808 (08/2010) (03/2011) of Canada.

Surrey’s Fusion Festival heats up with a spicy mix of arts, culture and food on July 16 & 17 at Holland Park. The festival is BC’s largest free multicultural celebration and will feature culinary artist, Chef Gurj Dhaliwal at the Flavours of Surrey Cooking Stage on Sunday, July 17 at 1:30pm and 4:30pm.

then completed his Red Seal Chef’s Certificate at the Fairmont Waterfront Hotel to only make his way to Austrailia to work at the Four Seasons Sydney for a year. After winning the show, Dhaliwal decided to open his own catering business, GD Gourmet, proving his clients with high quality food in the interactive and intimate environment of their home. Dhaliwal also has a regular feature in Mehfil Magazine and JugniStyle.com.

The acclaimed Chef Gurj Dhaliwal dazzled television audiences in Food Network Canada’s, “Superstar Chef Challenge”, as he reigned supreme as the national winner in 2007. Prior to that, this culinary artist was creating havoc in the kitchen from a very young age. After graduating at the top of “Surrey’s Fusion Festival is an his class, Dhaliwal landed his entertaining, family-friendly first job at Vancouver’s wellevent and I’m honoured to be known CinCin Ristorante. He back for two cooking dem-

onstrations,” says Chef Gurj Dhaliwal. Dhaliwal is a classically trained French chef and learned to cook Indian food by spending countless hours in the kitchen with his Grandmother and Mother. “At this year’s Fusion Fesival I plan to fuse Indian tradition with a contemporary twist,” says Chef Dhaliwal. Dhaliwal will be demonstrating how to make delicious Spiced Lamb Sliders with coriander yogurt and a pickled summer salad by showcasing local Surrey produce and representing Surrey’s agricultural roots. ■

Prime Minister’s Volunteer Awards program call for nominations now open Canadians across the country have a new opportunity to recognize the exceptional contributions that volunteers make in their communities. The Honourable Diane Finley, Minister of Human Resources and Skills Development, today announced the Prime Minister’s Volunteer Awards first call for nominations. “The Government of Canada is proud of the millions of volunteers, businesses and not-for-profit organizations that generously give their time, experience and expertise to make their communities stronger,” said Minister Finley. “The Prime Minister’s Volunteer Awards will celebrate the exceptional contributions of people and organizations across Canada and we hope they encourage others to participate and make a difference in their own communities.” The call for nominations will run from July 12 to September 9, 2011. The awards will recognize individuals or groups of volunteers, businesses and notfor-profit organizations in five regions across Canada, and will offer a national award in two categories: one for lifelong achievement and one for new volunteers. Please visit www.pm.gc.ca/awards for more information on the awards program, eligibility criteria and the nomination process.

PAGE 22


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



PAGE 23

YELLOW CAB TURBAN DISPUTE RESOLVED

T

he World Sikh Organization of Canada (WSO) has worked with Ammerdeep Singh and the Yellow Cab taxi company to reach a mutually acceptable resolution regarding the company’s dress code and his style of turban. On July 7th, Mr. Singh’s ID was frozen due to an alleged violation of Yellow Cab’s driver dress code. The issue in question was that of Mr. Singh’s turban style. Mr. Singh approached WSO to intervene and help find a resolution to the situation. On Saturday July 9th, WSO President Prem Singh Vinning and WSO’s Senior Policy Advisor Gian Singh Sandhu accompanied Mr. Singh to a meeting with Yellow Cab’s President Kulwant Sahota and the company’s Board of Directors. After a respectful and open discussion it was decided that Mr. Singh’s ID would be immediately unfrozen and he may wear a turban style of his liking. It was also decided that WSO will work with Yellow Cab to create a formal turban

dress code policy for the company’s Sikh drivers. Mr. Vinning said, “we were pleased that WSO could play a role in bringing a quick resolution to this situation. This resolution is a credit to both Yellow Cab and Ammerdeep Singh who have shown that when parties meet with respect and good faith, quick solutions are possible.” Mr. Sandhu added, “the wearing of different turban styles is a question of individual choice. We’re glad that Yellow Cab accommodates different styles of turbans and this is no longer an issue.” The World Sikh Organization of Canada (WSO) is a non-profit organization with a mandate to promote and protect the interests of Canadian Sikhs as well as to promote and advocate for the protection of human rights for all individuals, irrespective of race, religion, gender, ethnicity, and social and economic status.■

PAGE 23


Punjabi Patrika

PAGE 24

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



Ô°ÕîðÅé» ç¶ ×°îðÅÔÕ³°é êzÚÅð çÅ Ãî» éÔƺ ÇðÔÅ dyÈ aMdr ies smyN iek nvyNienklfb df JMzf bVI qyËI nfl lok jfgrUkqf blbUqy bulMd ho irhf hY, jo ajoky glysVy sQfpq inËfm leI Éqry dI GMtI hY. dyÈ dy 57 kroV nOjvfn aqy 25 kroV pORVH lok hI nhIN, blik vwK-vwK ividak, qknIkI, sfieMsI sMsQfvF ivc pVH rhy ividafrQI, krmcfrI vrg aMdrly iemfndfr lokF qoN ielfvf kfimaF, smfj syvI aqy Dfrimk sM s QfvF nfl

PAGE 24

juVy cyqMn lok hux hor smF dyx dI QF swqf `qy kfbË sUbf aqy kyNdr pwDr dIaF srkfrF qoN qurMq pRÈfsink, ivDfink aqy kfrjkfrI ivvsQf aMdr pfr-drÈqf, jvfbdyhI aqy iensfP suinÈicq krn dI mMg kr rhy hn. drasl Bfrq vfsI ipCly 64 sflF qoN rfjnIqk pfrtIaF, afgUaF aqy srkfrF dy lok luBfAU nfairaF, JUT

aqy qkw b r BrI agvfeI, idÈfhIn ivdyÈ nIqI aqy arQnIqI qoN nwko-nwk qMg af cuwky hn, pRMqU rfjnIqk afgU, Auc aPsrÈfh aqy AunHF dy ipwTU AunHF nUM iekjuwt nhIN sn hox dy rhy. dyÈ aMdr awj bhuqIaF rfjnIqk pfrtIaF `c aijhf afgU aqy kfzr nhIN, jo dyÈ BgqI, jnqk syvf, kfnUMn dy rfj, iqafg BfvnF nfl lo k F nU M svw C , pfrdrÈI, iBRÈtfcfr-vMÈvfd,

aprfD, DoKfDVI rihq rfj dyx df anuÈfisq, isDFqk aqy amlI sMklp rwKdy hox. cox pRikiraf vyly ipMz dI pMcfieq, imAUNspl kmytI, kfrporyÈn, rfj ivDfn sBf aqy lok sBf sbM i Dq Au m Idvfr lo k F nU M hmyÈf ipMz, Èihr, kfrporyÈn, rfj aqy dyÈ nUM ivkisq krn, nOjvfnF dI qkdIr bdl dyx, ivkfs dI hnyrI ilafAux ijhy mnsUibaF rfhIN gumrfh krdy hn. pr asl mMqv cODr krnf, aprfDIaF aqy mfPIaf gRohF nUM surwiKaf pRdfn krnf qy pirvfrvfd nUM mËbUq krnf huMdf hY. rfjnIqk pfrtIaF dy pRDfnF, AuGy kfrkuMnF, ipwTUaF, aPsrÈfhF dIaF jfiedfdF, ruqibaF, aYÈo-ieÈrq ivc afey sfl vfDy , by n fmI jfiedfdF aqy mfryÈIas-isMgfpur rfhIN Dn ivdy È I bY N k F ivc qU s x df vrqfrf AunHF dI rfjnIqI aqy swqf ÈkqI dI pRfpqI dy asl mMqv `qy mohr lgfAuNdf hY. dyÈ aMdr irÈvqKorI krky jnqk syvfvF df bhuq mMdf hfl ho cuwkf hY. zf[ mnmohn isMG ijhy kmËor pRÈfsk aqy rfjnIqIvfn dI agvfeI ivc cwl rhI XU[ pI[ ey[ srkfr dI 1lwK 76 hËfr kroVI jI spYktrm, rfjDfnI idwlI aMdr smfpq rfÈtr-mMzl KyzF, kFgrs aYn[ sI[ pI[ Èfisq mhfrfÈtr srkfr aMdr muMbeI ivKy afdrÈ susfietI, krnftk aMdr Bfjpf dI XydIXurwpf dI agvfeI ivc cwl rhI mhF iBRÈtfcfrI srkfr dy KfxF sbMDI GutfilaF ny jdoN dyÈ dy lokqMqr nUM lhU-luhfn kr idwqf, ivdyÈF aMdr ies dI ÈfK nUM vwtf lgfieaf, surwiKaf

blF nfl sbMiDq POj muKIaF nUM iBRÈtfcfr ivc Èfml pfieaf qF gFDIvfdI lokvfdI inmfxy pr blÈflI afgU aMnHf hËfry ny sfry dyÈ aMdr lokF nUM mOjUdf hfkmF dIaF krqUqF qoN jfxU krfAux aqy BivwK ivc ienHF dy iBRÈtfcfr nUM lgfm dyx dI nIXq nfl lokpfl ivvsQf leI jn-aMdoln sLurU kr idwqf. ieh ies leI vI ËrUrI sI ik zf[ mnmohn isMG dI XU[ pI[ ey[ dI srkfr ny dfgI ivakqI Qfms nUM muwK cOksI kimÈnr lgf idwqf, ijs nUM bfad ivc mfxXog srvAuc adflq dy hukmF nfl lFBy krnf ipaf. so aijhf jnqk aMdoln dyÈ dIaF qfkqvr sMivDfnk sMsQfvF nUM iBRÈt aqy dfgI ansrF qoN bcfAux leI aiq ËrUrI sI. aMnf hËfry dy jnqk aMdoln aqy jMqrmMqr idwlI ivKy do idn bfad hI kyNdr aMdr iBRÈtfcfr aqy inpuMskpuxy dI iÈkfr zf[ mnmohn isMG srkfr dy Juwk jfx, 15 agsq 2011 qwk sMsd mfnsUn sYÈn ivc lokpfl ibwl pfs krfAux leI ies dy KrVy leI 10 mYNbrI kmytI giTq kr idwqI, ijs ivc 5 mYNbr srkfr aqy 5 isvl susfietI dy Èfml kIqy gey. pr ies dy nfl hI isvl susfietI mYNbrF ivruwD GtIaf dUÈxbfËI dy duÈ-pRcfr rfhIN ies lokpfl pRikiraf nUM qfrpIzo krn dy hwQkMzy vrqxy sLurU kr idwqy. dUjy pfsy tuwty sfeIkl dI aOkfq rwKx vfly bfbf rfmdyv ny Xog iswiKaf blbUqy 1100 kroV dI jfiedfd df sMsQfpk bxn AuprMq ipCly iek sfl qoN Xog kYNpF dy nfl-nfl iBRÈtfcfr

çðìÅðÅ ÇÃ³Ø ÕÅÔñ¯º

rokx, krIb 400 kroV df kflf Dn, jo ivdyÈI bYNkF ivc jmHF hY, vfps ilafAux, iksfnF qoN kOzIaF dy Bfa ËmIn srkfr vwloN KrId ky mihMgy Bfa vycx df DMdf bMd krfAux leI muihMm clf rwKI sI. ies ny aMnf hËfry qoN vwKry qOr `qy rfÈtrI hIro bxn leI afpxIaF mMgF dI pUrqI leI Xog kYNp dI afV ivc rfm-lIlHf mYdfn idwlI ivKy 4 jUn 2011 nUM hËfrF smrQkF smyq mrn vrq rwKx df aYlfn kIqf. kyNdr srkfr ny sfm-dfm-dMz-Byd dI kUtnIqI rfhIN ies nUM asPl bxf idwqf. awDI rfq nUM puils kfrvfeI krky ByKI bfby nUM ihrfsq ivc lY ilaf jo aOrqF dy ByK ivc AuQoN nwsxf cfhuMdf sI. bfbf rfmdyv imÈn PylH hox bfry pRpwk jnqk afgU aMnf hËfry ny bybfkI nfl ikhf ik jykr jn aMdolnF dy AudyÈ swcy-suwcy hox qF hI lok aqy rfÈtr ihwqU inÈfny pRfpq kIqy jf skdy hn. AuDr aMnf hËfry ny afpxy pihly aYlfn `qy Tok vjf ky pihrf idMdy 16 agsq 2011 qoN jMqrmMqr ivKy muV qoN lokpfl aYkt bxfAux leI mrn vrq rwKx df aYlfn kr idwqf hY. ies leI Auh lfTI aqy golI Kfx leI qqpr ho bYTy hn. drasl ivlIam mOirs jonË ny bhuq smF pihlF hI bfKUbI drsfieaf sI ik kFgrs kdy vI lokqMqrI sMgTn jF pfrtI nhIN rhI. ieh itwpxI awj vI 100 pRqIÈq shI hY. mOjUdf XU[ pI[ ey[ srkfr dy kuJ afgU qF iBRÈtfcfr blbUqy rfj kumfr rfhul gFDI nUM dyÈ df aglf pRDfn mMqrI Qfpxf cfhuMdy hn. grIbF, pCiVaF,


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

kbfeIlIaF dI bFh PVn dy zrfmy rcfAux vfly sRI rfhul gFDI vI iBRÈtfcfr dy muwdy `qy guMm-suMm hn. hYrfngI dI gwl ieh hY ik lok-qMqr dy cOQy QMmH vjoN jfxy jFdy mIzIaf dy kuJ pRqIinD vI aijhy kurfhIaF dI hF ivc hF imlf ky dyÈ aMdr gYr-sMivDfnk qOr `qy mfnqf pRfpq iBRÈtfcfr, iBRÈtfcfrIaF aqy durfcfrIaF df sfQ dy ky lokqMqr, isvl smfj aqy lokpfl bfry ibwl nUM Zfh lgf rhy hn. asIN dfavy nfl kihMdy hF ik ijs pfrdrÈI, svwC, jnqk ihwqU, jvfbdyh iBRÈtfcfr rihq lokqMqr dI sQfpqI leI aMnf hËfry aqy aijhy hor nfmI bynfmI jnqk afgUaF vwloN ËmIn iqafr ho cuwkI hY, ienklfbI qbdIlIaF dI hvf rumk peI hY. Aus dI pUrn pRfpqI leI sfry cyqMn nfgirkF nUM pRpwk agvfeI rfhIN juJfrU mfrc jfrI rwKxf cfhIdf hY. hux ajoky swqfDfrI aqy ivroDI iDrF vjoN sQfpq dlF aqy ienHF dy suafrQI aqy vMÈvfdI afgUaF dy guMmrfhkuMn pRcfr dy iÈkfr hox aqy igwdV BbkIaF qoN zrn dI koeI guMjfieÈ bfkI nhIN rhI hY.

PAGE 25



ãÕÆ-ÇðÞÅÂÆ ð¼Öä çÅ îéî¯Ôä ÃðÕÅð ñÂÆ ôðîéÅÕ éåÆÜÅ

afËfdI qo N bfad dy È `c vfpry hr qrHF dy iBRÈtfcfr nfl Bry sB qoN vwzy Gply 2-jI spYktrm dI vMz dy mhFGply-ivc afpxI ÈwkI BUimkf dy nMgy hox kfrn XU[ pI[ ey[ dI srkfr dI BfeIvfl isafsI pfrtI zI[ aYm[ ky[ dy kyNdrI mMqrI idafinDI mfrn vwloN asqIPf dy idwqf igaf hY. mfrn duafrf asqIÌf ros vjoN jF ieKlfkI afDfr `qy nhIN idwqf igaf, sgoN kyNdrI jFc ibAUro duafrf suprIm kort nUM ieh dwsy jfx bfad idwqf igaf hY ik 2-jI spYktrm dI vMz dI muwZlI jFc dOrfn pihlI nËry ieho lgdf hY ik 2004 qoN 2007 dOrfn sUcnf mMqrI huMidaF mfrn ny eyarsYl nUM mjbUr kIqf ik Auh afpxy ihwsy mlyÈIaf dI kMpnI, mYkism, nUM vycy aqy eyarsYl ny ihwsy Aus kMpnI nUM vycy vI. mfrn `qy ieh ielËfm eyarsYl kMpnI dy sfbkf pRmotr ny lfey sn. kyNdrI jFc ibAUro ies dI pUrI jFc krygI aqy afpxI muZlI jFc nUM loV pYx `qy aYP[ afeI[

afr[ `c qbdIl kr leygI. kyNdrI jFc ibAuro 2001 qoN 2007 dOrfn spYktrm dI vMz dI jFc kr rhI hY.

ies smyN dOrfn Bfjpf dy afgU mrhUm pRmod mhfjn, arux Èo r I aqy idafinDI mfrn sUcnf mMqrI rhy hn aqy ienHF dy kfrjkfl nUM kyNdrI jFc ibAUro ny jFc aDIn ilaFdf hoieaf hY. kyNdrI jFc ibAUro ny suprIm kort nMU ieh vI dwisaf hY ik mfrn aDIn tYlIkfm mMqrfly ny eyarsYl vwloN lfiesMs leI idwqI arËI `qy mhIinaF qwk koeI kfrvfeI nhIN kIqI. jdoN kMpnI nvyN qy chyqy mflk mYkism aDIn af geI qF awK Jpkdy hI sB kuJ ho igaf. idafinDI mfrn ny ies qoN kuJ mhIny pihlF cy n eI ivc iek pw q rkfr sMmyln ivc afp hI ieh aYlfn vI kIqf sI ik eyarsYl afpxy ihwsy vyc rhI hY. mfrn dy asqIÌf dyx qoN QoVf smF pihlF hI 2-jI spYktrm dI vMz dy Gply dI jFc kr rhI sFJI pfrlImfnI kmytI nUM ivwq mMqrfly duafrf ieh

dwisaf igaf ik 2006 `c Aus smyN dy tYlIkfm mMqrI mfrn ny spYktrm dI kImq qYa krn dI pRikiraf ieh afK ky afpxy hwQ hI rwKI sI ik Aus df ivBfg pRÈfsink hox krky kImq qYa krnf Ausy df hI aiDkfr hY. kfntrolr aYNz afizt jnrl afÌ ieMzIaf ny vI spwÈt ikhf sI ik tYlIkfm ivBfg spYktrm dI kImq qYa krn dy muwdy nUM mMqrI smUh dy dfiery qoN bfhr rwKx ivc sPl irhf hY. Aus smyN dy ivwq mMqrI df kihxf sI ik spYktrm dI kImq `qy pihlF mMqrI smUh vwloN ivcfr hoxf cfhIdf hY aqy bfad ivc ies `qy kYbint dI pRvfngI dI mohr lwgxI cfhIdI hY. pr ivwq mMqrfly dI ies mMg nUM mfrn ny 2003 dy kYbint dy PYsly dy hvfly nfl rwd kr idwqf sI jo ik tYlIkfm ivBfg nUM kImq qYa krn df aiDkfr idMdf sI. sfP hY ik spYktrm dI vMz aqy kImq inrDfrq krn dIaF DFdlIaF nfl sbMiDq jo kuJ vfpr irhf sI, kyNdr dI

srkfr nUM Aus dI pUrI jfxkfrI sI. iesy smyN tYlIkfm Kyqr `c iswDy ivdyÈI invyÈ dI sImf vDf ky 74 pRqIÈq kr idwqI geI sI.

kfrvfeI krdy hn. ieh dyÈ ivc vfpry sB qoN vwzy Gply `qy prdy pfAuxf nhIN qF hor kI hY?

hux jo vI ies mhF-Gply bfbq sfhmxy afieaf hY , Aus ivc srkfr df Xogdfn isÌr hY. srkfr qF Aultf kfntrolr aYNz afizt jnrl dI irport nUM JUTf pfAux `qy Auqr afeI sI. ey rfjf dI QF nvyN bxy tYlIkfm mMqrI kipl iswbl ny qF bfkfiedf pwqrkfr sMmyln swd ky ieh sfbq krn df Xqn kIqf sI ik srkfrI ÉËfny nUM koeI Gftf ipaf hI nhIN. ies sfry GtnfkRm dOrfn dyÈ dy pRDfn mMqrI ny cuwpI DfrI rwKI. ieh ËrUr ikhf ik kfntrolr aYNz afizt jnrl afpxy ihsfb igxqI-imxqI krdf hY. ipwCy ijhy aÉbfrF dy sMpfdkF nfl afpxI imlxI dOrfn pRDfn mM q rI ny ikhf ik srkfr qwQF dI Gft `c PYsly lYNdI hY, jdoN ik kfntrolr aYNz afizt jnrl ijhy adfry qw Q sfhmxy afAu x bfad

jo sfhmxy afieaf hY, Auh suprIm kort duafrf kyNdrI jFc ibAU r o nU M mu Z lI jFc krn dI hdfieq bfad hI afieaf hY. mfrn df asqIÌf Aus smyN afieaf hY, jdoN kyNdrI jFc ibAUro nUM ieh Kurf nwpx ivc dyr nhIN lwgxI ik eyarsYl dI bFh mroV ky Aus dy ihwsy, ijs mYkism kMpnI nUM ivkvfey gey Aus ny idafinDI mfrn dy vwzy Brf klfinDI mfrn dI mflkI vfly sn tI[ vI[ dy vpfr ivc koeI 800 kroV rupey ikvyN lfey. ieh idaf qoN klf df adBUq nmUnf XU[ pI[ ey[ dI srkfr hI pyÈ kr skI hY. ieh ies krky sMBv hoieaf hY, ikAuNik kyNdr dI srkfr afpxy GutfilaF nUM rokx dI QF ies `qy prdy pfAux nUM hI asl kMm smJdI hY.

PAGE 25


Punjabi Patrika

PAGE 26

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



é½ÜòÅé ÕËé¶âÆÁé íÇò¼Ö ç¶ À°çï¯×êåÆ ìäé ç¶ ÁÇíñÅôÆ : RBC Ãðò¶

to

rFto, jUn 21, 2011— sB qoN nvIn RBC kYnyzIan kMijLAUmr afAUtluwk dy srvy muqfbk iek iqhfeI (32 pRqIsLq) kYnyzIan ijhVy ibjLins dy mflk nhIN hn, afpxf bOs afp bxn dy iKLafl nUM psMd krdy hn aqy pMjvF ihwsf (20 pRqIsLq) agly pMjF sflF dOrfn afpxf ibjLins sLurU krn bfry soc rhy hn. RBC dy smfl ibjLins dy nYsLnl zfierYktr, mfeIk mIcyl ny ikhf, “ieh mMnidaF hoieaF ik 12 pRqIsLq kY n y z Ian afpxf kfro b fr krdy hn, hor 20 pRqIsLq dI afpxf bOs afp bxn ivc idlcspI nUM dyKxf, drasl mhqwvpUrn hY. ibjLins sLurU krnf cxOqIaF BrpUr ho skdf hY: qusIN jo kr rhy ho Aus ivc quhfzI lgn hovy, vDIaf slfh lvo aqy cMgI

aqy ibnFH koeI hfeI skUl df izplomf vfilaF ivcoN 13 pR q IsL q dy mu k fbly XUnIvristI grYjUeyt ivcoN 25 pRqIsLq df kihxf hY ik Auh agly pMjF sflF ivc Au d Xo g bfry so c rhy hn.

qrHF ivksq ibjLins plfn nfl iqafr hoxf cfhIdf hY.” kYnyzf dy aiBlfsLI AudXogpqI kOx hn? srvy qoN ieh pqf lwgf hY ik ieh aiBlfsL I Au d Xo g pqI ijLafdfqr nOjvfn kYnyzIan, mrd, aqy XUnIvristIaF dy izgrI pRfpq-krqf hn. BfvyN ik mrdF aqy aOrqF dI pRqIsLq ivc ijLafdf Prk nhIN hY jo AudXog sLurU krnf cfhuMdy hn, aOrqF (18 pRqIsL q ) nflo N ijL a fdf mrdF (22 pRqIsLq) ny ikhf ik Auh agly pMjF sflF dOrfn afpxf ibjLins sLurU krn bfry soc rhy hn. 18-34 sfl dy 32 pRqIsLq lokF vloN agly pMjF sflF ivc ibjLins KolHx bfry socx nfl, ieAuN jfpdf hY ik nOjvfn kYnyzIan AudXogpqI bxn leI ijLafdf afkrisLq

hn. 35-54 sfl dy 20 pRqIsLq lokF df kihxf hY ik Auh AudXog dI Bfl kr rhy hn, aqy 55 sfl aqy ies qoN Aupr Aumr vfilaF dI igxqI isrP 8 pRqIsLq hY.

nYtvrikMg `qy ijLafdf smF kyNdrq kro—BfeIvfl bxfvo, ieMzstrI aYsosIeysLnF ivc sL f ml ho v o , ijM n f ijL a fdf sMBv hovy sYmInfrF aqy smfgmF ivc hfjLr hovo.

post sYkMzrI grYjUeytF ivcoN 23 pRqIsLq, hfeI skUl grYjUeytF ivcoN 16 pRqIsLq

bhuq qyjLI nfl gfhk lwBoafpxy ibjLins dI mfrikitMg leI ijLafdf smF Krc kro.

2010 “We honour these police officers for their diligence in removing impaired drivers from B.C. roads. Thank you for making a difference.” “Alexa’s Team” was formed in memory of 4 ½ year old Alexa Renée Middelaer, who lost her life after being run down by a vehicle driven by an impaired driver.”

Cst. Mark Booth Cst. Alison Lambie Cst. Robert Johnston Cst. Hayden Willems Cst. Brett Henderson Cst. Gaenor Cox Cst. Sukhwinder Parmar Cst. Samantha Audley Cst. Christine Day Cst. Phillip Paterson Cst. Steve Small

Alexa portrait courtesy Craig Minielly / Aura Photographics

PAGE 26 – Fraser Valley 2010 Alexa’s Team 5X6

kYnyzIan ibjLins mflkF muqfbk, ibjL i ns-inrmfx dy Auqm nukqy

Cst. Owen Hazlewood Cst. Simon Labine Cst. Roderick Carins Cst. Kyle Sametz Cst. Mitch Gordon Cst. Mike Moore Cst. Tony Eeftink Cpl. Lorne Lecker Cst. Kim True Cst. Raymond Lee Cst. Jospeh McGhee

gfhkF dIaF loVF aqy quhfzf ibjLins AuhnF loVF nUM ikvyN pUrf kr skdf hY, nUM smJo. ijMnf sMBv hovy mdd jF slfh lvo—slfhkfr lwBo jF dUsry ibjLins mflkF dy qjribaF qoN iswKo. ivafpk ibjLins plfn iqafr kro aqy iesdf inXmq mulFkx kro, KLfs krky vfDy dIaF avsQfvF dOrfn. aY z vFs PfienY N i sM g pR f pq krn leI, afpxI plfinMg dOrfn pihlF hI PfienYNsLIal slfh pRfpq kro. afpxy mukfbly nUM cMgI qrFH smJo aqy mfrikt dI Koj kro. kYnyzf ivc smfl ibjLins lckdfr bYNikMg coxF, suivDfjnk adfiegI co x F aqy nkdI Dn dy pRbMD leI sOKy qrIky cfhuMdy hn. BfvyN Auh

ibjLins sLurU kr rhy hn, vfDy df pRbMD kr rhy hn jF vfrsF nUM spwurdgI dI plfinMg kr rhy hn, RBC slfh kyNdr Au h nF dy pR s L n F dy jvfb lwBx ivc mdd kr skdf hY . pR B fvsL f lI qrIky aqy kYlkulytr, ibjLins PfienYNs dy bhuq sfry pwKF bfry muPq irvfjI jfxkfrI pRdfn krdI hY aqy smfl ibjLins mflkF dy mnF ivc muwK pRsLnF dy jvfbF leI afnlfeIn slfh vIizE inXmq qOr `qy aploz kIqy jFdy hn. smfl ibjLins mflkF dI, RBC ibjLins slfhkfrF dI agvfeI hyT, RBC poRzkts aqy syvfvF bfry mu P q aqy ibnF iksy aihsfn dy, poRPYsLnl slfh qwk phuMc hY. ijLafdf sihXog leI, ikrpf krky www. rbcadvicecentre.com `qy jfE. ■


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika

UFV is filling up fast: July 20 application deadline set for open studies

I

f you want to attend UFV this fall, but have yet to apply, now is the time. UFV is nearly full, and has set a deadline of Wed, July 20, for open studies applications. Many courses and programs are already full, but there are limited spaces available.

lect programs and courses, such as Agriculture, Modern Languages, Theatre, Fashion Design, and Aboriginal Culture and Language Support. And students willing to take courses at the Mission and Chilliwack campuses will find more spaces in courses available than there are Projections indicate that at the Abbotsford campus. the university will operate at up to 105 per cent of its To find any remaining government-set target in seats visit www.ufv.ca/ar/ the coming academic year. semesterinfo/csizewaitlst. htm or www.ufv.ca/ar/ This admissions closure admissions/acceptapps. does not include adult htm . Applications to most basic education or Eng- major programs are now lish as a second language closed for this fall. Contact programs, vocational, or the Admissions office at trades programs. Also, the university at 604-504a very limited selection 7441 if you have questions of certificates, diplomas, about a particular program and degrees will continue or course. to accept applications beyond July 20. UFV Provost and VicePresident Academic Eric For example, some seats Davis says that admitting are still available in se- students beyond govern-

PAGE 27



ment-funded capacity is UFV receives approxinot a sound long-term mately 55 per cent of its strategy. overall funding from the provincial government. “While we are happy that The remainder comes from UFV is such a popular tuition (which is capped at choice for post-secondary a two per cent increase per studies, we feel an obli- year), international stugation to cap admissions dent fees, special contract before we get too far over revenues, donations, and our funded capacity. We partnerships. don’t receive extra government funding for the In an effort to satisfy the extra students we let in, steadily growing demand which means it is a chal- for post-secondary educalenge to fund student sup- tion in the Fraser Valley port services for the extra and to accommodate the students.” growing university-age population in the region, Applications to UFV are UFV enrolment has exup three per cent over this ceeded government-fundtime last year and regis- ed targets for more than trations are up seven per a decade. While many cent. Waitlists for specific colleges and universities courses are up by 20 to struggle to fill their gov25 per cent. The univer- ernment-funded spaces, sity has received no new UFV is one of a small provincial government group in BC that overfills funding for growth in the virtually every year. ■ number of student spaces in the past two years.

Visitor centres can help you plan your next vacation

B

.C.’s community visitor centres aren’t just for visitors. They’re also a source of inspiration on ways to entertain visiting relatives and friends. As staff at the Abbotsford Visitor Centre will advise, B.C.’s driving routes are a great way to explore the province. The self-guided Abbotsford Circle Farm Tour leads visitors to heritagevenue eateries, a unique ecodairy, a trout hatchery, garden nurseries and a winery. There are also numerous events in and around Abbotsford this summer including the Abbotsford Agrifair and Rodeo, featuring livestock, agricultural displays and a midway from July 28 to Aug. 1, and the Abbotsford International Air Show, which features on-the-ground exhibits and spectacular aerial displays, from Aug. 12 to 14. Visitor centre staff can also help with provincewide trip planning. Each location is stocked with a variety of Tourism BC’s publications,

including the Circle Routes Scenic Driving Guide, the Outdoor Adventure Guide and the BC Vacation Planner.

“More than ever, British Columbians are choosing to stay close to home, taking vacations right here in B.C. In 2009, residents were the single-largest group of travellers in the province, representing roughly 52 per cent of all travellers. ” Identified by their distinctive blue-and-yellow “i” logo and located on driving routes throughout the province, B.C.’s 109 community visitor centres provide a wide range of trip-planning services, including visitor guides, activity suggestions, travel tips and accommodation reservations. ■

PAGE 27


Punjabi Patrika

PAGE 28

s

rhMd nirh ‘qy af ky mYN qy zrfeIvr ny cfh jLrUr pIqI. pr gwzI ny rPqfr muV PV leI. pqf nhIN lwg irhf sI, ipMz dI vft qih ho rhI aY jF Aumr muwk rhI aY. isr iglf kr irhf sI, ‘qUM aYnI CyqI ikAuN qur geI? mYnUM aYnI krVI sjLf ikAuN? kI kfhlI af peI sI? iekwTy jfx df vfadf sI? mYN qF qYnUM koeI duwK nhIN idwqf sI. qyry bilhfry hI igaf sI. qyrI rjLf qoN bfhr pYr nhIN pfieaf sI? qyry huMidaF ikMnI afjLfdI bypRvfhI sI. hux kMgflI vI nhIN rhI. “nfnk duKIaf sB sMsr.” nPrq df cOPyry iKwliraf DUMaF glhwQU dy irhf hY ksLtF BI .ies Aumr qoN mYN KlfsI vI nhIN pf skdf. Auh kih geI sI, bfkI dIaF juMmyvfrIaF pUrIaF krIN. kdy juMmyvfrIaF vI muwkIaF

PAGE 28

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



hn? tuwtIaF lwqF nfl mMjLlF ikvy N mfrF? nfa nf, afpf sMBfl. nf qyrI GVI, nf myrI GVI, ieh GVI pRfhuxI koeI idn dI. qur qF cuwpcfp sB ny jfxf hY. ies swc df pqf hY. pr idl dy drd nfl bMdf jI vI ikvyN skdf hY? qUM bMidaF, afpxy klgIaF vfly df iDafn Dr. iswKI dy isrV qoN sB kuJ kurbfn kr idwqf. mYN gurU nhIN, afpxy ipafry nfl jIx dI lflsf mMgx vflf Auhdf inmfxf ijhf iswK aF. iswK hYN qF Auhdy cwlx dI avwigaf ikAuN? ijMnf mrjLI qfx lf, gwusy ho, pMj iqMn kr, “Bogy ibnf Bfgy nhIN, krm blI blvfn.” “myiraf mMinaf! mYN qYnUM aYnf kmjLor kdy nhIN smiJaf sI.” qUM ikwQoN vyKdI, aijhI hflq hI nhIN afeI sI. ies idl ivwc KuBI CurI nUM mYN kwZ vI nhIN skdf. ‘ijhVIaF dlyrIaF lokF nMU vMzdf sI, kuJ afpxy leI vI rwK lYxIaF sI.’ hOslf dyx dI QF qwqy qfhny dyx ‘qy af geI. iek lMmI cIk suxI qy surq muVI. kfr brykF Kf geI sI. ryl dgV dgV krdI bMd Pftk awgoN lMG rhI sI.

“mMinaf! myrI imMnq, afpf sMBfl, qyrf hfly bVf kuJ krn vflf ipaf hY?” “ieh nsIhqF qF mYN sfrI Aumr afp vMzdf irhf aF.” “ieh inrIaF vMzx vfsqy hI nhIN, kmfAux vfsqy vI huMdIaF hn.” gwzI dUr inkl geI. Pftk ny afpxIaF rokF cuwk idwqIaF. kfr cUhV cwk ipMz dI iPrnI huMdI Gr dy Pftk awgy af rukI. zrfeIvr ny AuWqr ky pwqIaF vflf Pftk KoilHaf qy gwzI tfhlI dI CFvyN rok idwqI. mYN gwzI ivcoN bfhr inkilaf. jsvMq Bwj ky bfhr afAuNdI huMdI sI. hux kdy nhIN hwsdI idwsygI. Audfs koTI vyKI nhIN jf rhI sI. rUh dy AuzfrI mfr jfx ipwCoN ipMjr df kI hfl huMdf ey? asF dohF nksLy vfhky ies nUM Ausfiraf sI. imwiQaf sI, bfkI Aumr ipafr isdk dy lyKy lfvFgy. qUM ies Gr nUM Bfg lfey, hjLfrF dI srivs vgfhI. PYktrI df jnrl mYnyjr hYrfn, “qyrI mwq mfrI aY? hjLfrF rupey hor qyrI qnKfh vDx vflI aY?”

“sfhb jI! ijLMdgI ijAux qoN vI koeI vwzI dOlq huMdI aY?” qyry ies AuWqr nfl mYnyjr asloN hI zr igaf sI. pr awj myry juVy dMdF nUM koeI gwl hI nhIN af rhI. sUrj dI rOsLnI ivwc myrIaF awKF JOilaF ivwc AulJIaF peIaF hn. Eey nsIbo! mYN qF quhfzf kuJ nhIN ivgfiVaf sI. myry koloN kfhdf bdlf ilaf? aMdr viVaf. qyry vto vt hoey bYWz ‘qy pihloN hwQ Pyiraf. ibsqry ivwcoN sugMD qF qyrI af rhI sI, pr qUM iksy Kwl KUMjy vI nhIN sI. qyrI lt lt bldI rsoeI pwuC rhI sI, qUM qF rfxoN nUM lYx igaf sI? jI krdf sI, gYs slMzr qoV ky sIK lf dyvF. ‘awg lwgy AuhnI DOlrIN, ijwQy hY nhIN hr kf nFa.’ myrf lVkf srbjIq mYnUM rsoeI qoN bfhr lY afieaf. mYN zf[ sfihb dy bYWz ‘qy izwg ipaf. “cfh bxfvF?” srbjIq puwC irhf sI. “bxf lY.” mYN rsoeI vwl hwQ vDf idwqf. “mYN GroN duwD lY afvF.” Auh aMdrly Gr nUM cilaf igaf.

mYN muV socF ivwc goqy Kfx lwg ipaf. qyrIaF rIJF vflf, ikMny qrilaF nfl Gr bxfieaf, qUM Cwz ky hI qur geI. pqf nhIN, ieh XkIn my r y aM d ro N nhIN inkldf sI, jy qUM ieh ijwd krky GroN nf jFdI, ieh Bfxy nhIN vrqxy sn. ieh guljLfr pwq pwq nhIN hoxI sI. pr hoxI afK rhI sI, qUM kMvlf, myry nfloN kdoN ku df blvfn ho igaf. iglf qry jfx df nhIN, mYnUM mMJDfr ivwc Cwz jfx df hY. pflxhfr mF, swsI nUM hOslf dy rhI sI: ‘nf ro DIey swsIey, huMdIaF jgq nfl afeIaF.” ieh huMdIaF ikvyN hMZfvFgf. Gbrf nf, smyN vrgf clxhfr koeI nhIN qy hflfq vrgf blvfn. ijhnF zobxhfr kIqf ey, EhI qfrngy. qUM musIbqF nUM cYlMj kr. jo kihMdf afieaf ey, Auh kmf ky ivKf. gurduvfry Bog vflf idn af igaf. cMzIgVH vflf skf Brf afieaf sI. pRogrfm sfrf TIkTfk Bugq igaf. XfrF dosqF zf[ sfihb dy suwcy syvf vfly hwQF dI byhwd pRsMLsf kIqI. Aus sfrI ijLMdgI koeI lflc nhIN kIqf. Aus dy ssqy qy sfAU ielfj dI lok pRsLMsf kr rhy sn. sfiraF

mYnUM qkVf ho ky pMjfbI sfihq dI syvf krn leI jLor pfieaf. pr idl dy drd qwk koeI hOslf nhIN puwjdf sI. AuhnF dy ZfhU qy AusfrU ivcfrF qoN mYN pihloN hI loh kvc pihnI iqafr Kloqf sF. Bog ipaf, qkrIrF hoeIaF qy lMgr pfxI Ckfieaf igaf. bfhroN afey pRfhuxy iKmF mMgdy gurdvfirEN hI cfly pf gey. mYN hwQ joVI Bry mn nfl iKmF mMgdf ivdf dy irhf sF. myry ibnF sfry afey snyhI qur gey. mn bihk Kloqf: qyrf koeI nhIN hY jI ik qyrf ik qyrf siqgur ipafrf jI. pqf nhIN, keI idnF dy gm df lwgf bMnH KulH igaf qy myrIaF iekwly dIaF DfhF inkl geIaF. sbr dy ryq iknfry afsy pfsy iKlr gey . mY N jsvM q dy isrhfxy nUM GuwtI Dfro Dfr ro irhf sF. bfhr irM g ho e I. mY N kfhlI kfhlI afpf sMBfilaf qy awKF sfP krky bfr KoilHaf. myrf pMcfieq mYNbr sR[ krqfr isMG Kloqf sI. mYN Aus nUM aMdr kOc ‘qy bihx leI iesLfrf idwqf. “puwj ky mfVI gwl hoeI.” Aus bihx sfr aPsos pRgtfieaf. “Auh qF ipMz nUM qfr rhI sI. aYnI isafxI qhwml imjfjL,


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

ssqI dvf nfl ielfj, mY N smJdf aF, ipMz dI iksmq mfVI, Au h clI geI, Gfty vflI Qfh ko e I nhIN . ” bfr bfr dohrfeIaF gwlF df kI huMgfrf Brdf, cuwpcfp suxI igaf. Auh muV sLurU ho igaf. “sLihr ielfj krvfAux jfE, zfktr lIVy qwk lfh lYNdy aY. pihloN ibmfr nUM hor ibmfr krky ielfj krn lwgdy aY. jybF Br ky ielfj sLurU krdy aY. mfVf bMdf qF zfktrF qoN ielfj nhIN krvf skdf. jy swcI puwCyN zfktr nhIN zfkU aY zfkU. iehnF ivwcoN rihm qy eImfn ncoiVaF qupkf nhIN inkldf.” pqf nhIN, krqfr isMG nfl sLihrI zfktrF ikho ijhy Bfxy vrqfey sn. pr kih Auh solHF afny swc irhf sI. “krqfr isaF, zfktrF dI gwl Cwz, pVHy ilKy lokF dIaf qklIPF ivwcoN gey aPsrF qwk ny rwb Bulf idwqf. aMnHI nUM bolHf DUhI jf irhf hY. pqf nhIN ies dysL df rwb hI mr igaf ey.” myry hfAuky ivwc pMjfb df drd AuBfsr afieaf sI. “Brfvf! qyrf duwK qF sfry ipMz df duwK ho igaf ey. ssqI dvfeI, tIkf lfAuxf eI nhIN, muPq slfh, ijMnI vfr mrjLI puwCI jfvo, nf awkxf, nf Qwkxf, nhIN jMmxI Eey sLyr dI bwcI aijhI. AuhnUM qF sfrf ipMz ro irhf ey.

 Xfrf, kI gwl krdf eyN, afpxf guaf ky Blf krn vfly qF jMmxoN hI ht gey. myrI Gr vflI mogy vfly zfktrF BuMjy lfh ky rwK idwqI. awDI mrI nUM iehdy kol lY afieaf. swc jfx, do hPqy bnyj nfl dvfeI KvfeI, GoVy vFg tItxy mfrdI aY. mogy vfly zfktrF iqMn hjLfr ivwc awDmrI kr idwqI. eyQy lwgy kul bqflI rupeIey. Auhdf ipMz nUM hI nhIN, sfry puafhy nUM bgocf ho igaf.” krqfr isMG afpxf duwK kihky zf[ jsvMq df iglf kr irhf sI. gurdvfry df GiVafl rihrfs leI KVk ipaf. “kuvyly dI Brfvf mfPI dyvIN, myry gocrf kMm hovy, pihlI afvfjL hfjLr hovFgf. bMdf bMdy dI dfrU.” krqfr isMG eynI kihky AuWT Kloqf. “krqfr isMaF! qyrI imhrbfnI, hfly ipMz ivwc hmdrdI ijAuNdI aY, sLihr ivwc qF bMdy qy kuwqy mry df aPsos iewk brfbr ho igaf ey.” “koeI kMm kfr hoieaf iJjkIN nf.” krqfr isMG ny jfx leI hwQ joV idwqy. mYN hwQ joVidaF isr Jukfa ky ivdf idwqI aqy Gr dIaF bwqIaF jgdIaF kr idwqIaF.

PAGE 29

gurdvfry dy Bog qoN do idn bfad awDI rfq nUM CfqI ivwc iqw K f drd Au W T ipaf. mY n U M qrylI af geI. ieh bVf ajIb drd sI, nf pY skdf sF, nf AuWT skdf sF. myrf kdy isr vI nhIN duiKaf sI. iewk vfr zf[ jsvMq ny rotI Kfx qoN pihlF mYnUM cYWk kIqf. myry nMgy ipMzy ‘qy hwQ df ptfkf pf ky bolI, “bhuq vDIaf ishq aY quhfzI. dfrU pINdy E mfVI gwl. hor vyly kuvyly dI Kyh suafh Cwzo. quhfzf srIr solHF afny qMdrusq aY.” Aus imwTI vfrinMg vI dy mfrI. “mYN hmysLf nhIN pINdf, kdy kdy qF psLUaF nUM vI lUx dyxf pY jFdf hY. ilaf hux mYN qYnUM cYWk krF” mYN stYQoskop Aus qoN PV ilaf. “zfktrnI dy Gr vflf sfrf nf shI, awDf zfktr qF hoeI jFdf ey. lMmy sfh lvo?” jsvMq df hfsf bMd nhIN ho irhf sI. “beI hwso nf, sfh sfDfrn lvo. lhU dI rPqfr iZwlI aY. Pl Kfieaf kro qy inwq svyry vrjsL jLrUrI aY. afpxy Gr vfly dy afKy lwigaf kro? bfkI sB TIk aY.” “Gr vfly dy afKy lwgxf ikhVI zfktrI dI ikqfb ivwc iliKaf ey?” Auh gwuJf guwJf hwsI jf rhI sI. ■

PAGE 29


Punjabi Patrika

PAGE 30

ì˺ջ éÅñ á¾×Æ ç¶ ç¯ô ÓÚ Çå§é Ç×zøåÅð

trFto:-afr[ sI[ aYm[ pI[ ny iqMn ivakqIaF ivruwD Prfz df cfrj lfieaf hY. ieMzstrI kYnyzf qy rfiel bYNk afÌ kYnyzf dy sihXog nfl ieh kfrvfeI hoeI hY. iqMn ivakqI ijnHF dy nfm imiram kohyn, ijs ‘qy EntorIE ivwc 23 mfmly drj hn aqy mfrbYl kjfLmfn aqy gfz lYvI ‘qy 11 mfmly drj hn. ienHF ny nklI dsqfvyjL, rIportF ‘qy sUcnf dy afDfrF qy kriËaF

leI arjLIaF idwqIaF. puils dI jI[ tI[ ey kmrsL I al aprfD sYksLn ny Prfz dI kuwl kImq lwK zflr dwsI hY. puils dI jFc dOrfn pfieaf igaf ik kohyn afr[ bI[ sI[ skosIaf bYNk, bYNk afÌ mFtrIal aqy tI[ zI[ bYNk nfl nklI dsqfvyjL pysL krky TwgIaF mfrdf irhf. puils ny Aus dy kbjLy ‘coN keI nklI dsqfvyjL vI kbjLy ‘c ley



hn. ieh Gply 2007-08 dOrfn kIqy gey. afr[ sI[ aYm[ pI[ dI vpfrk sfKf veIt kflr aprfDF nfl inptdI hY. ijvyN nklI krMsI vpfrk Prfz, nklI dIvflIafpx, nklI mfrikitMg. Auprokq ivakqIaF ‘qy TwgI dy Prfz df dosL hY.

ÕËé¶âÅ òñ¯º ÇéôôåðÆ Õðé ÕÅéëð³Ã çÅ ìÅÂÆÕÅà

aOtvf:-BrosyXog sUqrF qoN pqf lwgf hY ik sMXukq rfsLtr vloN insLsLqrIkrn leI rwKI geI kfnPrMs df kYnyzf vloN bfeIkft kIqf hY. kYnyzf nUM ieh vwzf ieqrfjL hY ik ies kfnPrMs df cyarmYn AuWqrI

korIaf nUM bxfieaf jf irhf hY jo afp inAUklIar bMb bxf irhf hY aqy iek pRmfxU qfkq bx igaf hY. sMBfvnf hY ik kYnyzf df ivdysL mMqrI john byarz ies mMqv leI ibafn dyxgy aqy AuWqrI korIaf nUM

kfnPrMs df pRDfn bxfey jfx df ivroD krngy. ies kfnPrMs ivwc 65 dysL Bfg lYxgy. ieh kfnPrMs 19 agsq nUM ho rhI hY. sfry dysLF nUM vfrI vfrI nsLsLqrI krn bfry kfnPrMs dI pRDfngI idwqI jFdI hY.

ç¶ò Ô¶Áð çÅ î¹ÕÅìñÅ ðÅÜ Ô°³çñ éÅñ

srI tfeIn hYz hlky qoN bI[ sI[ ivDfn sBf leI bI[ sI[ ilbirl pfrtI dy dyv hyar jo pRiswD pwqrkfr svrgvfsI qfrf isMG hyar dy lVky hn, df mukfblf aYn[ zI[ pI[ dy rfj huMdl nfl hoeygf. bIqy hPqy ies rfeIizMg qoN rfj

hu M d l ny aY n [ zI[ pI[ dI nOmInysLn ijwq leI hY. dovyN pfrtIaF aMdroN aMdrI cox iqafrIaF jo r F sL o r F nfl kr rhIaF hn. pr coxF df inrBr aYc[ aYs[ tI[ bfry rIPrYNzm dy nqIijaF qy hY. dovyN iDrF nUM XkIn hY ik aYc[

aYs[ tI[ bfry Auh ijwqxgIaF. bI[ sI[ ilbirl pfrtI qy srkfr aYc[ aYs[ tI[ dy hwk ivwc hn jdoN ik aYn[ zI[ pI[ KuwlHy qOr ‘qy aYc[ aYs[ tI[ df ivroD ivwc inwqrI hY. BfvyN ies ivroD df moZI vYNzr jLflm hY.

¶Áð dzâÆÁÅ Õ»â ç¶ êÆóå» ù îÅîÈñÆ î¹ÁÅòÜÅ

ÕYnyzf dI hom minstrI dy aiDkfrIaF ny 1985 ivwc hoeI eyar ieMzIaf dI drdnfk durGtnf ijs ivwc 329 musfPr mfry gey sn aqy jhfjL dy amly dy cfr mulfjLm vI

sLhId ho gey sn dy vfrsF nUM cOvI cOvI hjLfr zflr df muafvjf dyx jf rhI hY. 26 sflF bfad vI jdoN ajy qwk pIVqF nUM iensfP nhIN imilaf srkfr df ies qrHF df vqIrf

AunHF dy duwK nUM hor vDf irhf hY. pIVqF nUM muafvjf dyx dI isPfrsL jfhn myjr sfbkf jwj jo ik jFc kimsLn dy muKI sn vloN kIqI geI sI.

B@AB ÓÚ ð°÷×Åð ÔÆ ð°÷×Åð

ÁOtvf:-stYitks kYnyzf dy aMkiVaF anusfr bIqy jUn ivw c kY n y z f ‘c 28 hjL f r rujLgfr pYdf hoey hn jdoN ik amrIkf ivwc kyvl 18 hjLfr rujLgfr pYdf hoey hn. bYNk afP kYnyzf vloN kIqy srvy

anusfr kfrporyt Kyqr dIaF 57 PrmF ny nvyN vrkrF nUM BrqI krn df PYslf kIqf hY. srvyKx anusfr hux mMdy dy hflfq nhIN rihxgy sgoN kY n y z f pihlF vflI siQqI ivwc af jfeygf. kyvl 4 pRq-

IsLq kMpnIaF ny hI kuJ QoVy hI vrkr BrqI krngIaF. afm pRBfv hY ik agly sfl rujLgfr hI rujLgfr pYdf ho jfxgy. ijs nfl kYnyzf dI afriQkqf pUrI qrHf mMdy ivwcoN AuWBr afeygI.

Çìñ ìñËÕÆ òñ¯º ðÅÜéÆåÆ å¯º ÃÇéÁÅà çÅ ÁËñÅé

1979 qoN rfjnIqI ivwc srgrm nyqf ibl blYkI ny isafsq ivwc Bfg nf lYx df aYlfn kr idwqf hY. Auh 1979 ivwc pihlI vfr ivnIpYg qoN hfAus afP kfmnjL leI cuxy gey sn. Auh aYn[ zI[ pI[ dy vwzy smrQk vI smJy jFdy

PAGE 30

sn aqy Gwt igxqIaF pRqI vI hmdrd rwKdy sn. Auh aYm[ aYl[ ey[ vI rhy qy knjrvyitv mMqrI vI rhy. 2009 ivwc Auh aYlmvuz qoN ivDfn sBf leI cuxy gey sn. hux AunI akqUbr nUM ho rhIaF ivDfn sBf dIaF coxF ivwc Bfg nf

lVn df aYlfn kr idwqf hY. ibl blYkI 2008 qwk hfAus afP kfmnjL ivwc rhy. Aus ipwCoN Aus ny albrtf dI rfj asMblI dI cox lVI albrtf dI ivwq mMqrI rosfn vuvck ny vI cox nf lVn df PYslf kIqf hY.

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

ôÅÔÆ Ü¯ó¶ çÅ ÖðÚ ÕËé¶âÆÁé» ÇÃð ÇÕÀ°º?

ieMglYNz dy sLfhI Grfxy dI joVI ipRMs ivlIam qy rfjkumfrI kyt dy kYnyzf dOry ‘qy lgBg 50 ku lwK zflr Krc afieaf hY. ieh sfrf Krc ieMglYNz vfly nhIN sgoN kYnyzf srkfr brdfÈq krygI, aqy Krcf vI Gtf ky dwisaf jf irhf hY.

Xfd rhy ik ieMglYNz dy sLfhI Grfxy dI kuwl jfiedfd 10 arb pONz hY iPr vI ieMglYNz dI srkfr AusnUM zyZ kroV pONz sflfnf sLfhI Krcf dy rhI hY. kYnyzf, afstRylIaf qy inAUjLIlYNz smyq lgBg 15 bsqIaF df muKI hY aYl jLbYQ dUjI mhfrfxI 1939 ivwc kYnyzf nUM KudmuKqfrI dy geI sI. kYnyzf df jnm 1867 ivwc hoieaf sI. pr sMivDfn

nhIN idwqf igaf sI. 1982 ivwc kYnyzf nMU pRDfn mMqrI pIary trUzo dy vwloN kYnyzf nUM KudmuKqfrI, sMivDfn aqy mnuwKI hwkF df cfrtr bnfAux dI afigaf imlI. hux kYnyzf dOry bfry sLfhI joVy dy Krc bfry bihs iCV peI hY kI ajy vI kYnyzf gulfm hY ikAuN sLfhI joiVaF dy sLfhI Krc nUM ikAuN brdfÈq krn?

ÇñìÇðñ êÅðàÆ çÆ ôÅÖ ìÔÅñ Õðé ç¶ ïåé» ÓÚ ì¯ì ð¶Á PYzirl iblirl pfrtI nUM PMzF dI kmI nhIN hY jykr kmI hY qF nIqI aqy rfjsI nIqI dI smwisaf hY. hux pfrtI PM z ry i jM g mu i hM m dy nfl nfl jLmInI pwDr qy mjLbUq rfjnIqk srgrmIaF krygI. pfrtI nUM coxF ivwc hoeI hfr ny afpxy aMdr Jfkx leI mjLbUr kr idwqf hY. pfrtI PMzF kfrn nhIN sgoN rfjnIqI ivwc idRV stYNz nf rwK skx kfrn Auqpn hoeI hY. pfrtI awj qIjy nMbr qy clI geI hY. ieh ivcfr trFto rfeIizMg qoN ijwqy PYzirl ilbirl aYm[ pI[ aqy afrjI PYzirl

ilbirl pfrtI dy afgU bob rya dy hn. pfrtI hux iesLiqhfrI muihMm sLurU krygI aqy knjrvyitv srkfr dIaF KfmIaF nUM jwg jfhr krygI. bIqI meI nUM hoeI cox ivwc ilbirl pfrtI nUM 18[9 pRqIsLq vot hI pRfpq hoey aqy 308 mYbrF vflI pfrlImY N t ivw c ky v l 34 aYm[ pI[ hI sPl hoey jdoN ik ipCly pfrlImYNt ivwc ies dy 77 aYm[ pI[ sn. ies pfrtI ny muwK ivroDI iDr df ruqbf guaf ilaf. 2004 dIaF coxF ipwCoN lgfqfr pfrtI dy pRBfv df grfP izwgdf igaf hY. bIqI 25 meI nUM pfrtI ny bob

rya nUM afrjI lIzr bxfieaf hY. Aus dy sfhmxy pfrtI dy guafcy pRBfv nUM bhfl krnf hY. ieh iek bhuq vwzI vMgfr hY nvy N ny q f leI. PY z irl ilbirl dy nyqf dI cox 2013 ivwc hoeI hY. Aus smyN qwk bob rya pfrtI dI purfxI sLfn bhfl krnf cfhuMdy hn. kYnyzf ivwc hux nkfrafqmk rfjnIqI nhIN krygI. AunHF ikhf ik sfnUM ieh nhIN socxf cfhIdf ik kOx kOx lIzrisLp dI dOV ivwc hoxgy sgoN sfnUM sfiraF nUM rlky pfrtI df gu a ficaf vkfr qy akfr bhfl krn leI kMm krnf cfhIdf hY.

åÅÇîñ» çÅ ÇÂÕ Ô¯ð ÜÔÅ÷ ÕËé¶âÅ ò¾ñ ù ÃRIlMkf dy AujfVy df iÈkfr qfiml pRvfsIaF df Biraf hoieaf iek hor jhfË kYnyzf vwl af irhf hY. ies jhfË ivc 90 sRIlMkn qfiml svfr hn, ijs ƒ ieMzonyÈIaf dy smuMdrI pfxIaF ivc rok ilaf igaf hY. ieh Kulfsf awj iewQy kYnyzf dy ieMmIgRyÈn mMqrI sRI jysn kYnI ny tYlI kfnPrMs rfhIN pwqrkfrF nfl gwlbfq kridaF khI hY. sRI kYnI ny dwisaf ik aYm[ pI[ aYlIsIaf nF df ieh jhfË ÈnIvfr ƒ ieMzonyÈIaf dI mYrfeIn puils ny Aus dy smuMdrI Kyqr ivc roikaf. ies jhfË Auqy 87 lokI  svfr pfey gey, jhfË df aml koeI shI jvfb nf dy sikaf aqy AuhnF dy sMkyq aqy JMzy qoN ieh sMkyq imly ik  Auh inAUËIlYNz ivc afsrf pRfpq krnf cfhuMdy hn. jhfË ivc svfr pRvfsIaF ny iek kOmFqrI mIzIaf sMsQf ƒ dwisaf hY ik Auh cfhuMdy hn ik AuhnF dI surwiKaf XkI-

nI bxfeI jfvy. pr sRI kYnI ny ikhf ik aYm[ vI[ aYlIsIaf dI Xojnf kYnyzf vwl afAux dI hY.  sRI kYnI ny ikhf ik ies ivc koeI Èwk nhIN ik  vwzy pwDr qy mnuwKI smgilMg df afsfn iTkfxf kYnyzf  bxdf irhf hY ikAuNik bfkI QFvF Auqy pRvfs ieMnf afsfn nhIN hY. inAUËIlYNz srkfr ny ikhf hY ik sRIlMkn riPAUËIaF dy AuhnF dy mulk afAux dI koeI Xo j nf sfhmxy   nhIN afeI. inAUËIlYNz dy pRvfs mMqrI jonfQn kOlmYn df kihxf hY ik AuhnF dI aslI Xojnf ƒ dyKo ik Auh ikwQy  jfxf cfhuMdy hn. jykr Auh ikÈqIaF Auqy hn qF Auh ikqy  nyVy jf skdy hn pr vwzy jhfË Auqy qF dUr durfzy dy mulkF  ivc jfieaf jf skdf hY aqy kYnyzf afstR y l Iaf qo N vI  iËafdf ies mfmly ivc lokipRaf QF hY. sRI kYnI ny ikhf ik aYm[ vI[ aYlIsIaf dy svfrF nfl iPlhfl gwlbfq nhIN kIqI

jf skdI ikAuNik Auh kYnyzf dy ryzfr dI phuMc ivc nhIN hY. AuhnF ikhf ik sfzy  nfl ieMzonyÈIaf dI srkfr bhuq vDIaf vqIrf  kridaF kMm kr rhI hY. asIN ieMzonyÈIaf dy  ies mfmly ivc jFc kr rhy aiDkfrIaF dy   sMprk ivc hF aqy ieh pqf lgfAux dI koiÈÈ  kr rhy hF ik Auh ikwQy jfxf cfhuMdy sn aqy ieh ikwQoN cwly hn. knyzIan qfiml kFgrs dy bulfry zyivz  popfloipleI ny ikhf ik sfzI sMsQf iehnF lokF ƒ slfh dyvygI ik Auh iewQy nf afAux, pr knyzIan qiml BfeIcfry ƒ afs hY ik srkfr afsry dI Bfl ivc afAuNdy lokF ƒ  shfrf dyvygf.  dUjy pfsy PYzrl srkfr mnuwKI smgilMg rokx  leI ipCly kfPI smyN qoN srgrm hY. ies sbM D I akqU b r  ivc ibl sI-46 vI pfrlImYNt ivc pyÈ kIqf Üf cuwkf hY. 


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 31

PAGE 31


PAGE 32

PAGE 32

Punjabi Patrika 

July 15th, 2011 to July 21st, 2011


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

I

Punjabi Patrika

PAGE 33



Selling your House?...Seek legal representation f your car needs repair, you take it to a mechanic. If your teeth need attention, you visit your dentist. Likewise, when

you are selling a home, legal representation can protect your investment. Look for a lawyer experienced in real estate transactions. He

or she can protect your interests, and ensure that the numerous details of your real estate transaction are handled correctly. In short, a lawyer’s role, acting for you, the seller, is to ensure you get what you bargain for, at the agreed price, under the agreed terms.

Host and handle the closing. Evaluate financial arrangements. Ensure that the adjustments are properly calculated and that the purchase monies have been properly disbursed.

Advise you on the tax and estate When it comes to selling a home, a issues of the sale of the home. lawyer will complete the following The sale of your home is a precise services: and legal procedure that must be acAct as escrow agent to hold a down curately completed to protect your payment, binder, or money deposit. rights and profits. Knowing how to handle all of these details means the Evaluate offers from potential buydifference of thousands of dollars in ers. Ensure that the contract is legal your pocket. and valid, and that you understand the conditions of the agreement.

PAGE 33


PAGE 34

PAGE 34

Punjabi Patrika 

July 15th, 2011 to July 21st, 2011


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 35

PAGE 35


Punjabi Patrika

PAGE 36

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



Bank of Canada’s 2011Q2 Business Outlook Survey Indicates Increased Optimism About Future Sales Amid More Favourable Credit Conditions

T

he Bank of Canada simultaneously released both its Business Outlook Survey (BOS) and its Senior Loan Officer Survey (SLOS) for 2011Q2 this morning. The BOS survey encouragingly indicated the activity seemed to be strength-

PAGE 36

ening along a number of key dimensions. As well the BOS indicated an easing in credit conditions to record low levels from a borrower’s perspective. From a lender’s perspective, as reflected in the separate SLOS survey, the picture of credit availability

improved as well with availability to continuing to widen across the various firm categories. (The BOS survey was conducted over the period May 24 to June 16, 2011 while the SLOS survey reflected opinions over the period June 13 to 16, 2011.)

Implications The simultaneous release of the BOS and SLOS surveys provide a read on credit conditions from both the borrower’s and the lender’s perspective, respectively. The two surveys suggested that easier credit

conditions are becoming increasingly more widespread. The diffusion measure in the BOS (i..e., the difference between those seeing tighter versus easier conditions) dropped to -24 in Q2 from -6 in Q1 and represented the largest negative value

on record going back to 2001Q4. This mainly reflected those respondents that saw conditions tightening dropping to 2 from 14 over this period though those who saw conditions easing rose to 26 from 21. cont’d on page 40


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 37

PAGE 37


PAGE 38

PAGE 38

Punjabi Patrika 

July 15th, 2011 to July 21st, 2011


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 39

PAGE 39


PAGE 40

Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

 cont’d from page 36

Similarly, the diffusion measure from the SLOS survey on business-lending practices dropped to -49.6 in Q2 from -31.7 in Q1. The survey has over the last couple of quarters indicated that improving conditions are increasingly spreading to smaller businesses with the initial improvement largely concentrated in corporate borrowers. The Business Outlook Survey also covers a number of other aspects of the economic conditions facing Canadian firms. Encouragingly most of the indicators suggested strengthening in Q2 relative to Q1. For example the diffusion measure for the outlook for future sales (i.e., the difference between those respondents that expected stronger sales less those that anticipated weaker sales) rose sharply to 20 in Q2 from 13 in Q1. The Bank commented that most of the improvement was in Western Canada and was related to the strength in the resource sector. This improvement occurred despite firms indicating that sales growth over the past twelve months slowed in Q2 relative to Q1. An increase in expected demand likely explains a sharp jump in those firms intending to increase employment. In fact, the diffusion measure for employment hit a record high in the second quarter of 53 relative to 37 in Q1. Investment intentions also increased to 30 from 24 over the same period.

pressure on productive capacity. As well, there was an indication of a reduced ability to find workers though from very low levels. The survey implied that in response firms intended to increase output prices though with the diffusion measure for this component moderating slightly to 13 in Q2 from 14 in Q1 suggesting slightly fewer firms inclined to do so. The Bank of Canada indicated that “many firms continue to report that they face competitive pressures that limit their ability to pass on cost increases to customers.” Inflation expectations remain little changed with 80% of respondents expecting inflation to remain within the Bank of Canada’s inflation target of 1% to 3% and compares to 79% in Q1. However, it is of note that this is down from an average of 92% in 2010. The recent rise in oil prices has likely been a key factor sending this rate lower over the first half of this year. As well, those respondents in Q2 that saw inflation in the 2% to 3% range rose to 62% from 58% in Q1.

Today’s report along with last Friday’s June employment report and today’s June housing starts are indicative of continuing gains in the domestic economy. Though no move on the overnight rate is expected at next week’s policy meeting, hikes beyond July are rising in probability with the domestic economy seemingly needed less of the current highly stimulative monetary conditions. However an increase to the overnight rate is not only contingent on further confirmation of improving domestic conditions but also an easing in external pressures in financial markets largely related to debt repayment by various European sovereign entities. Data details a.. Q2 credit conditions from a borrower’s perspective, as surveyed in the Business Outlook Survey, improved to record low levels

b.. Encouragingly, the balance of opinion improved along a number of other dimensions including the outlook for sales over the next twelve months, employThe BOS survey sugment and investment gests that economic acspending tivity will likely rebound following a slowing c.. 80% of respondents trend through the spring. saw inflation remainThis augurs well for ing within the Bank of overall GDP growth to Canada’s target range of bounce higher over the 1% to 3% over the next second half of this year two years little changed after the Q2 growth rate from the 79% recorded likely being halved rela- in Q1 tive to the 3.9% surge d.. The Senior Loan recorded in Q1. Particularly encouraging for Officer Survey indicated the future outlook for an easing in credit congrowth were indications ditions from a lender’s On the inflation front, the of strengthening em- perspective. ■ BOS indicated that firms ployment and business were seeing increased investment. PAGE 40


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



PAGE 41

îéî¯Ôé ÇÃ³Ø ÃðÕÅð çÆ åÆÜÆ ÇòÕà Ç×ðÆ (pMnf 5 dI bfkI) leI kih idE. EDr cyneI ivwc kruxfinDI ny afpxy puwqrF qy kuJ sihXogIaF nfl mIitMg lf ky ieh inrnf ilaf ik hux ieh kunIn dI kOVI golI cwbxI hI pYxI hY. nqIjy vjoN dieafinDI mfrn nUM kwpVf mMqrI vjoN ahudf iqafgxf pY igaf hY. eyQoN qwk dieafinDI nUM iksy hor ny nhIN, Aus dy afpxy amlF ny pucfieaf hY. ipClI srkfr df tY l Ikfm mM q rI huMidaF Aus ny afpxy qfiml nfzU rfj dy iewk kfrobfrI sI[ isLvsMkrn dI eyarsYWl kMpnI df lfiesYNs rok ky Aus nUM ieh kMpnI iewk mlysLIafeI kMpnI kol vycx leI mjbUr kIqf sI. jdo N mly s L I afeI kMpnI mYkiss df kbjLf ho igaf qF dieafinDI mfrn ny eyarsYl kMpnI vfsqy roikaf hoieaf lfiesYNs pfs kr idwqf sI. ies dy bdly mlysLIafeI kMpnI qoN dieafinDI mfrn dI

prvfrk kMpnI nUM do sO pYNqI kroV imlx df dosL lwgdf hY. dieafinDI mfrn AuWqy ieho nhIN, iewk gMBIr dosL tYlIkfm mMqrI huMidaF srkfrI Kyqr dI tYlIPon kMpnI bI[ aYs[ aYn[ aYl[ dI prvfrk ihwqF leI durvrqoN df vI hY. Ausy dy Brf dI inwjI kMpnI nUM tYlIPon lfeInF dI loV sI qy tYlIkfm mMqrI vjoN afpxy ahudy dI durvrqoN krky dieafinDI ny bI[ aYs[ aYn[ aYl[ dIaF iqMn sO dy krIb lfeInF afpxy Gr leI lY leIaF, ijnHF dI vrqoN Aus dy Brf dI kMpnI krdI rhI sI. ieMJ Krcf qF srkfrI tYlIPon kMpnI dy isr pYNdf irhf qy Aus dy afsry kmfeI mfrn prvfr dI kMpnI koeI kfxI kOzI Krcy ibnF kroVF dI krdI rhI. ieh vI bVf gMBIr dosL bxdf hY. hux jdoN dieafinDI mfrn kol vjLIrI ahudf nhIN irhf jFc eyjMsI sI[ bI[ afeI[ Aus dI pwuC-igwC dI iqafrI krn

lwgI hY. ieh lMbI ksrq df pihlf pVfa hY, ijs ivwcoN rfjf qy klmfzI nUM vI lMGxf ipaf sI. agly pVfa vjoN sI[ bI[ afeI[ adflq nUM Aus dI igRPqfrI pfAux ipwCoN krygI, ieh bMdf jFc ‘c sihXog nhIN dy irhf. ies df rImFz cfhIdf hY qy Aus qoN iPr sbUqF nfl CyV-CfV krn df sLwk pRgtfvf jylH Byjx dI bynqI krygI sI[ bI[ afeI[. gwl qF kuJ idnF dI hI hY ieh dieafinDI mfrn vI Brf dy rfjf qy knImoeI BYx vflI jylH ivwc idKfeI dyvygf ‘qy sLfied Aus df afpxf Brf klfinDI mfrn vI jylHF ivwc nfl dI koTVI ‘c kMbl ivCf irhf hovygf. svfl ieh nhIN ik idafinDI mfrn qy klfinDI mfrn df kI bxygf? sgoN ieh hY ik AunHF dI pfrtI zI[ aYn[ ky[ hux kI krygI. hflfq ikwDr jf rhy hn kyvl mfrn BrfvF leI hI nhIN sgoN mnmohn isMG hurF leI vI agly idn suKfly nhIN rihx lwgy. ■

PAGE 41


Punjabi Patrika

PAGE 42

ÇìðÔä çÅ ÃÅòä igafnI kyvl isMG ‘inrdosL’ sfvx mfh ivwc GtF kflIaF, jd asmfnI CfeIaF. sfzy JwilaF nYxF Aus idn, ro ro JVIaF lfeIaF. lok lfj dI kYd ‘c mYN iek, sIqf kYdx hoeI. BuwK dy imrg ny rfm qoN sfzIaF, sY koh ivwQF pfeIaF. sohl ijhI iCMdI ijMd sfzI, ieMJ ibrhf vs hoeI. ijvyN iksy bwkrI df lylf, pY jfey vws ksfeIaF. Xfd EsdI ijMd myrI nfl, kdm myl ieMJ cwly. mfno myry nfl myrIaF, ijAuN cwlx prCfeIaF. turidaF turidaF ijMd sfzI, keI mfn srovr lMGy. hMsxIaF do bulHIaF iPr vI, rhIaF sdf iqhfeIaF. iek idn vI asIN rUp swjx df, jIa Br nf hMZfieaf. sfrI jobn AumrF dy ivwc, pIVF pihn hMZfeIaF. AunHF DIaF dy qfeIN ikwQoN, suwK vsl df lwBy. ibrhf GrIN jo jMmIaF plIaF, ibrhf GrIN ivafhIaF. do jobn jy blI cVHfky, Kt ley do pYsy. BwT pvy ieh kfr cMdrI, KsmF Kfx kmfeIaF. mfs hwzF df cUMz ky sfrf, Kf ilaf kfly kfgF. mfr AuzfrI BOr jf Auizaf, muwkIaF AudoN judfeIaF. jd qwk DnI qy muPils df, ieh pfVf nhIN hY mukdf. pYNdy sdf ivCoVy rihxy, jy nf ivwQF imtfeIaF. ieh mjbUrI sihxI pYNdI, jd qk lok nf jfgy. lok lihr dI kFg hI ‘kyvl’, iek idn krU sPfeIaF. ies leI dosL nhIN qyrf bIbf, BuwK dIaF ieh kfrF. BuwK ny hI ‘inrdosL’ ijLMdVIaF, imwtI ivwc imlfeIaF.

PAGE 42

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



ÒÒ ÃÅÀ°ä îÔÆé¶ ÒÒ hripµdr ‘mµzyr’ sfAux mhIny aµbr AuWqy, cV afvx jdoN Gtfvfˆ ,,, ikx imx vrdIafˆ kxIafˆ qWk , mYˆ PüWl vfˆg iKV jfvfˆ,,, ipWplIˆ pINGfˆ pfvx küVIafˆ , gBr¨ BµgVy pfAuˆdy,,, mYˆ vI müC ƒ dy mroVf , gIq KüsæI dy gfvfˆ ,,, Kyqfˆ ivc iksfn ny nwcdy , Pæslfˆ msq geIafˆ nyˆ,,, pµCI krn klolfˆ Xfro , mYˆ vyK vyK llcfvfˆ,,, rüK vI aWj qfˆ gWlfˆ krdy , ieWk d¨jy gl lgky,,, myrf vI koeI Xfr jy hovy, Ausƒ gl nfl lfvfˆ,,, vrdy mIˆh ivc Kyzx bWcy , morfˆ k¨kfˆ pfeIafˆ ,,, GrIN pkfvx KIr qy p¨Vy, rWb vrgIafˆ mfvfˆ,,, dfqy df sæükrfn hY krdI , aOVfˆ mfrI DrqI ,,, mYˆ vI Aus nMU sjdf krky, mn dI ipafs büJfvfˆ,,, " hripµdr " qyry pfpI mn ny, k¨VH hY bhüq kmfieaf ,,, myry günfh q¨µ bKæsæI dfqf, mµgdf eyho düafvfˆ,,, mYˆ dfqf mµgdf eyho düafvfˆ

ôÅÔÆ ØðÅÇäÁ» çÅ ÃéîÅé kulvIr isMG zfnsIvfl qlIaF cwt cwt ijs qrHF, asIN dy rhy snmfn hF lgdf ÈfhI GrfixaF dy, awj vI asIN gulfm hF. grIb ivcfry iblk rhy, rotI idaF tuwkF ƒ rwijaF aqy amIrF, Kuaf rhy pkvfn hF. mfVy sfhmxy tuwtdf nhIN, ikwlf sfzI DOx df tuwkVy mUhry dUhry ho ho, huMdy asIN kmfx hF. axK, scfeI, ËmIr sfzy 'coN KMB lf AuWz gey cmcigrIaF krn vfly, asIN cfplUs iensfn hF kfblIaq Xogqf ƒ sIs invfAuxf bxdf hY vwzy GrF dy kfikaF ƒ, idMdy ikAuN mfx hF. soc sfzI sImq hY, Poto iKcvfAux qwk GVMm cODrI, ÈoÈybfË, muÌq dy pRDfn hF iPkrmMd hF AunHF leI, jo bYTy qÉqF qy 'kulvIr` ijnHF qÉq bcfey, AunHF qoN byiDafn hF.

ò¶ ÇÞ¼ó·Õ» éÅ îÅð ìÅìñÅ hrbMs kOr ‘bYNs’ srI iJVkF nf mfr bfblf ikhVf bYT prdysxF rihxf, asIN qF prhuxIaF prfhuxcfrI avFgy, jo iqwl Puwl dyvyNgf hwsky lY jfvFgy, krky bgfinaF dy qrly qF pyikaF nUM afAuxf bfblf, ikhVf bYT pRdysLxF…………………. DIaF prdysLxF dI iksy nUM nf loV vy, vIr BrjfeIaF AuWqy sfzf kfhdf jor vy, DIaF huMdIaF bygfnf Dn kihx bfblf, ikhVf bYT pRdysLxF…………………. sdf TMZI hvf DIaF loVn ivcfrIaF, mMgx BqIjy afAux-jfx dIaF mfrIaF, kihMdf ey jhfn BUaf df BqIjf huMdf gihxf bfblf, ikhVf bYT pRdysLxF…………………. qwqI vfa nf lwgy bfpU qyry pirvfr nUM, rwbf sdf rwKIN ivhVy bfpU dy bhfr nUM, huMdf mfipaF df duwK aOKf sihxf bfblf, ikhVf bYT pRdysLxF ny rihxf bfblf.

ÒÒïÅç» ÓÚ ê³ÜÅìU

pvn “igwlF vflf” ijMdgI ‘c suwK pfAux leI, dyKo ikMny asIN hogy ieklfpy, XfdF ‘c pMjfb vsdf, myry sfhF ‘c vsx myry mfpy. rojLI-rotI leI afey-vqnF nUM Cwz ky, bYTgy arfm leI-knyzf asIN lwB ky, ikMny nYxF ‘c lMGfey jgrfqy, XfdF ‘c pMjfb………. BYx cMnI hoAU vIr-glIaF ‘c BfldI, mF cuwly PUkF mfr-awg hoxI bfldI, isr kr krjLy ny bfpU dy Jukfqy, XfdF ‘c pMjfb………. vIrF ijhy Xfr sn-dovyN bfvF myrIaF, ibpqf ‘c afx idMdy-ihMmqF dlyrIaF, pwkI iewt jyhy Xrfny vI Cuzf qy, XfdF ‘c pMjfb………. iewk swuK mn df-qy sO swuK jwg df, ‘igwlF dy pvn’ ijhVf-ikqoN vI nhIN lwBdf, jFdy aYsL qy arfm vI srfpy, XfdF ‘c pMjfb………. AuWz jfvF vqnF nUM-muV kdy afvF nF, Cwzky pMjfb-mfpy-pYr bfhr pfvF nF, ijhVy rUh ivwc dfqy ny vsf qy, XfdF ‘c pMjfb vsdf, myry sfhF ‘c vsx myry mfpy.

ÃÅòä çÆÁ» ð°¼å» ìÅìñ, Çð³é·çÆÁ» ÖÆð ò¶, é» å» Á¼Ü å±³ ÔÆ ÁÅÇÂÁÅ, é» ÁÅÇÂÁÅ òÆð ò¶,

gurmyl isMG iswDU rozy (aYbtsPorz)

ÇÂÔ ×Æå êÅáÕ» çÆ ê¹ð÷¯ð î§× Óå¶ ç¹ìÅðÅ ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ - çêÅçÕ vyiKaf jF koTy cVH ky, ciVHaf cMd qIj df cuuMnI ‘co kwZ ky Dfgf, dy qF mYN rIJ df mF ipAu dI sÉq judfeI, mslf nI cIjL df vIrf vy nfl idKf jf, muKVf BqIj df iml jf iek vyr jrUrI, ndIaF nUM cIr vy sfvx dIaF ruwqF……………………. mFvyN nI mFvyN mFvyN, qUM vI nF afvyN nI, DIaF df ipafr idlF ‘co, BuldI hI jfvNy nI htgI hux Pon imlfAuxoN, icwTIaF nF pfvyN nI pwCm dy kUtIN qyyry, Zwlgy pRCfvyN nI donF dI rihgI Gr ivc, lwgI qsvIr vy sfvx dIaF ruwqF…………………. boilaf jF kfg bnyry, kr ilaf XkIn vy lwg peI iPr vwtx syvIaF, ks ky msLIn vy ijnHF df zYzI myrf, muwZoN eI ÈukIn vy awDIaF qF icwtIaF, awDIaF krIaF rMgIn vy qyrf dfmfd ilafieaf, vwZ ky krIr vy sfvx dIaF ruwqF…………………. vy KIrF dy nfl bfblf, pwkdy pey pUVy aY mfipaF nfl ipafr DIaF dy, bhuqy hI gUVyH aY bfkI dunIaFvI irsLqy, idsdy sB kUV aY bysLwk dI sfry hI, iek dUjy nfl nUVy aY mfipaF ibn jor DIaF df, jl qy lkIr vy sfvx dIaF ruwqF………………. inq inq nf rihxf bfbl, sfvx dIaF ruwqF ny krmF nf 'afAuxf Gr ivc, cMigaF idn suqF ny muV muV nF jMmxf kwiTaF, DIaF qy puwqF ny krnF kI ipafr iksy df, pwQrF idaF buwqF ny twut jy nf kV kV krky, moh dI ËMjIr vy sfvx dIaF ruwqF…………………. vy bfbl qYN kfhdf rihxf, huMdf jy nyV vy ivwQF keI mIl hËfrF, kudrq df gyV vy KVkx qF KolHF qKqy, afKr ley ByV vy bih igaf gurmyl isMGf ikAuN, zMUGI gwl CyV vy awKIaF ‘co afp muhfrf, vih quiraf nIr vy sfvx dIaF ruwqF………………….


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

×÷ñ iPrfk gorKpurI Xy mfnf ijLdgI hY cfr idn kI bhuq hoqy hYN XfroN cfr idn BI . KLudf ko pf igaf vfiejL mgr hY jrUrq afdmI ko afdmI kI. bsf-aOkfq idl sy kih geI hY bhuq kuC vuh ingfhy-muKLqsr BI. imlf hUM muskrf ky Aus sy hr bfr mgr aFKo mYN BI QI kuC nmI BI. muhwbq myN khyN ikaf hfl idl kf KusLI hI kfm afqI hY n gLm hI. BrI mihPl myN hr iek sy bcf kr iqrI aFKoN ny muJ sy bfq kr lI . lVkpn kI adf hY jfn lyvf gLjLb Xy CokrI hY hfQ Br kI. hY ikqnI sLoKL qnjL awXfmy gul pr cmn myN muskrfht hr klI kI. rkIby gLmjLdf ab sbr kr ly kBI ies sy myrI BI dosqI QI .

PAGE 43



×Æå hrBjn isMG 'mFgt` srI

awj arQhIx ijhy hoey asIN, awj ijAuNdy vI moey asIN, awj [[[[[[[[[[[[

ò¶Ö î¶ðÅ çðç bldyv sIhrf vyK myrf drd jr ky kdI. vFg myry awKF Br ky kdI. hFvF hONikaF 'c bIqI myrI, vFg myry vyK hONky Br ky kdI. dId qwkxy ƒ mYN bixaf ruwK, muwK qyry qoN prdf srky kdI.

iËMdgI mihMgfeI dI, afrI nfl cIrdI jFdI ey, iËMdgI qF ryqy vFg ijvyN, awj dyKo ikrdI jFdI ey, awj hoey vI axhoey asIN [[[ awj[[[[[

ijMd 'c mYN qF hrdf irhf, vyK qUM vI jrf hr ky kdI.

iËMdgI `coN KuÈIaF muwk geIaF, afsF dI arQI inwklI ey, iËMdgI `coN KuÈIaF muwk geIaF, afsF dI arQI inwklI ey, iËMdgI awj byrMg hoeI, qusIN buwJo jo gwl ivclI ey, awj iPrdy Koey-Koey asIN [[[ awj [[[[[

vFg pRvfny mYN ÈmF qy miraf, vyK qUM ÈmF Auqy mr ky kdI.

iËMdgI dy ruwK nUM kOx Blf,dwso awj CFgI jFdf ey, iËMdgI dy inpwqry ruwK AuWqy, kd pMCI aflHxf pFdf ey, awj ÈkqIhIx ijhy hoey asIN [[[[[ awj [[[[[ iËMdgI dy hnyry rfhF ivwc, koeI sUrj bIjx af jfvy iËMdgI dy afÈk 'mFgt` nUM, koeI ivclI gwl smJf jfvy iPr pUrIey itwby toey asIN [[[[[ awj [[[[

mudwqoN ÌV kfsf bYTF dr qy, pf KYr husn buwk Br ky kdI.

ieÈk dI ndI 'c mYN Kuiraf, ieÈk 'c ivKf qUM Kur ky kdI. sr ÊmF dy mYN ro ro qry ny, qUM hs ky hI ivKf qr ky kdI. dUroN cwl dyv Gr afieaf qyry, iml gly do pYr qur ky kdI. afs ieko lY ky dyv jIa irhY, Èfied kMn qyry qy jUM srky kdI.

ñ¯Õ ðÅÜ ÇÃÁÅÃÆ ÁÖÅóÅ (ÇòÁ³×) mulK rfj bjfj (pRymI goly vflf) ibjlI awK mtwky mfry, ikqy afvy qy jfvy ijLMmIdfr dI KUn kmfeI hr koeI rgVf lfvy aMndfqf KudksLI kry dyKo kOx lvygf sfr nIlI kflI icwtI dOV hux qIjf PrMt iqafr BuwK hVqflF ros, mujfhry, QF QF hoeI jfvx amIr, grIb df pfVf viDaf Twl nf koeI pfvx byrujLgfrI, nsLy, irsLvq KorI, hoeI bysumfr nIlI kflI icwtI dOV hux qIjf PrMt iqafr ivwc pyprF iewk dUjy nUM sfry inMdI jfvx mIzIey vfly lfa msflf lokF nUM hsfvx luwtF KohF, cor bjLfrI, iBRsLtfcfr, mwcI hfhfkfr nIlI kflI icwtI dOV hux qIjf PrMt iqafr PVo PVI hoeI jFdI pfrtI dUjI df PVfAuNdy afpxf BfvyN JUTf hovy Aus nUM jf CuzfAuNdy puils mihkmf ivwc Pisaf iks nUM krn ipafr nIlI kflI icwtI dOV hux qIjf PrMt iqafr adlf bdlI hoeI jFdI, dsqfr bdlI jfvx Drm irsLqy kMm bdlx afpxI tOhr bnfvx isafsI mMc qy lf ky rOxk bxdy mwddgfr nIlI kflI icwtI dOV hux qIjf PrMt iqafr sLrfb nsLf, BuwkI lwgjU mOj amlI AuzIkI jFdy isafsI aKfVf BKdf jFdf dyKo kOx inwqr ky afvy ‘pRymI’ lok rfj hux votr isafxy krdy nhIN hudfr nIlI kflI icwtI dOV hux qIjf PrMt iqafr

PAGE 43


PAGE 44

Punjabi Patrika 

ÒÃÅÀ°ä îÔÆéÅ Ççé Ç×¼è¶ ç¶, Ãí¶ ÃÔ¶ñÆÁ» ÁÅÂÆÁ» Çí¼Ü ×ÂÆ ðÈÔ Çî¼åðÅ ôÅî ØàÅ Úó· ÁÅÂÆÁ»Ó

AUN qfˆ hr idn, hr GVI

afpxy-afp ivc ivlwKxqf dI mflk huMdI hY pr pMjfb dI DrqI `qy afAuNdy bfrfˆ-mfˆh ivcoN sfvx iblkul ivlwKx su B fa vflf mhInf hY , jo pMjfb dy afriQk, smfijk, swiBafcfrk, mfnisk aqy aiDafqimk srokfrfˆ nUM BrpUr pRBfivq krdf irhY. ieh Auh mhInf hY, ieh ruwq hY, jo sdIafˆ qoN pMjfbIafˆ nUM ivsmfdI bxf idMdI rhI hY. sfvx Aus ruwq df afgfË hY jo suxn, vyKx, cwKx, sMuGx aqy mihsUs krn dIafˆ sfrIafˆ hI ieMdrIafˆ nUM BrpUr sMquÈtI dy mOky pRdfn krdI ey. srIrfˆ nUM Dur aMdr qwk srÈfr kr idMdI hY:sfAux mhInf idn igwDy dy, sBy shylIafˆ afeIafˆ iBwj geI rUh imwqrf Èfm Gtf cV afeIafˆ.

pMjfbIaq Auh siBaqf hY jo kudrq dI god ivc jnmdI, plmdI qy ivgsdI ey. hvf df Jokf afvy qfˆ ies dy srIr qoN srkdI hY, bwdlfˆ dI Puhfr afvy qfˆ srIr nUM srÈfr kr jfˆdI ey. kudrq pMjfbIaq nUM BrpUr pRBfivq krdI hY. jyT-hfV dy qpdy qMdUr, mGdIafˆ loafˆ, Gwtyimw t I dIafˆ qy Ë hny r Iafˆ , psIno-psInI ijsm aqy Aus qoN bfad jd GnGor kflIafˆ Gtfvfˆ kudrq dy KUh gyVdIafˆ hn, qfˆ aflf-duaflf vxiqRx, psLU-pMCI sB mOl AuTdy hn. afkfÈ ivc kfly isafh, surmeI, GsmYly, icwty rMgfˆ dy aqy keI akfrfˆ dy bwdl aqy awgy-awgy icwty bgilafˆ dIafˆ azol AuzfrIafˆ vyKx dI suhjafqimkqf nUM pRcMz krdIafˆ hn. asmfn qy keI rMgfˆ dy vrqfry mn nUM JUmx lf idMdy hn.

mINh pYx qoN pihlfˆ df nËfrf, mINh pY rhy smyˆ df nËfrf, mINh pY htx qoˆ bfad df nËfrf, ku d rq dI rhw s meI hoNd, Byq-Bry vrqfry, surqIafˆ nUM ivsmfd dyx vfly nËfry, sfvx nUM iek alOikk mhIny df iKqfb dvf idMdy hn. mINh pY htx qoN bfad nIlf asmfn ikqy-ikqy qYr rhIafˆ bdlIafˆ, lOZy vyly sqrMgI pIˆG, DrqI qy hirafvl, asmfn Aupr nIlf EVx, hirafvly Plfˆ, bUitafˆ qy bcpn qy juafnI hMZfAuNdy ÈgU P qf Pu w l [[[ mn afpmuhfry kih AuTdY:bilhfrI kudrq visaf qyrf aMq n jfeI liKaf. iekw l f sfvx mhInf sfnU M kfdr dI kudrq dy anykfˆ Bydfˆ bfry socx nUM mjbUr kr idMdY, bwdl bxdy ikvyˆ hn? afAuNdy ikwQoN hn? jfˆdy ikQy hn? pfxI ikwQoN lYˆdy hn? ikQy

vsxY ikwQy nhIˆ, ikvyˆ PYslf krdy hn? eyny rMg ikvyˆ bxdy hn? sqrMgI pING ikvyˆ bxf idMdy hn? pMjfbI BfÈf ivc hI nhIˆ dunIaF dI hr BfÈf ivc hI bwdlfˆ dI rumfˆickqf ny kvI mnfˆ nUM isrjxf leI Auksfieaf hY. jyT-hfV qoN bfad ies mhIny dI TMZk aqy mOsm dI rumfˆ i ckqf jvfn-pRymI idlfˆ nUM hmyÈf hI Jrnftfˆ pfAuNdI rhI hY. pMjfbI sfihq nUM sfvx mhIny ny vsl aqy ivXo g dIafˆ dovfˆ vMngIafˆ ivc hI BrpUr sfihq idwqf hY. vsl dIafˆ Bfvnfvfˆ nUM pRcMz krn leI sfzy kol kudrq icqrx hY, irqU-sMhfr hY. jdoN ik ivXog dIafˆ kruxfmeI Bfvnfvfˆ df inrUpx krn leI bfrFmfh hY. vyiKaf jfvy qfˆ brsfq dI ruwq afpxy-afp ivc hI keI Bfvnfvfˆ pYdf krdI hY jo sfihq ivc icMnH, pRqIq, Aupmf afid dy qOr `qy vrqI jfˆdI

hY. iÈv kumfr btflvI ‘lUxf` ivc brsfq ruwq dy bnx bfry ilKdf hY ik kihMdy hn jd ieMdr dyvqf ruwqfˆ bxf irhf sI qfˆ Aus vyly Auh iek aYNdr nfˆa dI iek prI nUM ipafr krdf sI, pr aYˆdr iksy hor dyvqy sMg prnfeI geI Aus idn aYˆdr bhuq roeI, Aus dy ies rox krky ieMdr dyvqf bhuq Audfs hoieaf qy Aus ny brsfq ruwq GVI. brsfq aijhI ruwq hY ijs ny ieÈk imjfjLI dIafˆ qrbfˆ vI CyVIafˆ hn qy ieÈk hkIkI dIafˆ vI. sfvx aijhf mhInf hY jo kudrq dy vrqfirafˆ krky sfnUM kfdr dy nËdIk lY jfˆdf hY aqy hux kihMdy!

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

ÁÅÃÅ ÇÃ³Ø ÒØ°³îäÓ

sfzy lok-sfihq ivc, qIafˆ dy rUp ivc, igwDy dIafˆ bolIafˆ dy rUp ivc, irÈqydfrIafˆ dy sM v fdfˆ dy rU p ivc, sfvx mhIny df vwzf Xogdfn hY. igwDy dIafˆ bhuq sfrIafˆ bolIafˆ sfvx mhIny nUM muKfqb hn. gu r bfxI ivc any k fˆ QfeIˆ sfvx myGly, ibjlIafˆ, bMbIhf, cfiqRk afid df iËkr hY. brsfq dI ruwq df rfg mlhfr hY. mlhfr rfg jUn mhIny qoN sLurU ho ky sqMbr qwk gfieaf jfˆdf hY. vYsy qfˆ ieh rfg subf-svyry aqy sMiDaf smyˆ df rfg hY pMRqU brsfqI mOsm ivc ieh rfg iksy vI smyˆ gfieaf jf skdf hY. gurU jd vI ieMdr df idl jldf hY gRMQ sfihb ivc rfg mlhfr dI bfxI ivc qIsrI pfqÈfhI aYˆdr nUM Auh Xfd PurmfAuˆdy hn: jdoN vI krdf hY sfvxu afieaf hy sKI Ausy idn aMbr qoN jlhru brsnhfru pfxI vrdf hY. nfnk suiK svnu sohfgxI,

Minister Fast Updates Indo-Canadian Business Community in Vancouver on Latest Round of Trade Talks

Trade agreement with India has potential to boost Canadian economy by at least $6 billion

T

he Honourable Ed Fast, Minister of International Trade and Minister for the Asia-Pacific Gateway, today met with IndoCanadian business leaders in Vancouver, British Columbia, to discuss the Harper government’s progress in enhancing economic cooperation between Canada and India. It was the Minister’s second round table with Indo-Canadian businesspeople in the space of a week. Minister Fast also met with key representatives in Mississauga, Ontario, on Thursday, July 7.

PAGE 44

“Last week in Ottawa, Canadian and Indian officials held a successful round of trade talks, where they made progress toward a comprehensive economic partnership agreement,” said Minister Fast. “We are pursuing markets abroad to protect and strengthen the financial security of hardworking Canadians. We see opportunity in India and want to seize it.” “The Indo-Canadian business community fully supports the government as it moves ahead with this historic opportunity to deepen trade and investment relations with India,” said Robin Dhir, President and CEO, Twin Brook Developments. “We will be working very closely with Minister

Fast as the negotiations progress.” A Canada-India joint study in 2010 concluded that free trade could expand Canada’s economy by at least $6 billion and increase bilateral trade with India by 50 percent. An agreement with India could deliver significant commercial benefits to companies across many sectors of the Canadian economy, including forestry, mining, manufacThe Honourable Ed Fast, Minister of International Trade and Minister for turing, fishing and seathe Asia-Pacific Gateway, with Robin Dhir, President and CEO, Twin Brook food products, and agriDevelopments Ltd., left, and the Honourable Wally Oppal, Q.C., right. culture. The recent throne speech underscored the $4.2 billion, an increase free trade agreements For more information on government’s commit- of 73 percent since 2004. with eight countries: Co- Canada-India economic lombia, Jordan, Panama, cooperation, please visit ment to completing neI n 2 0 0 6 , C a n a d a Peru and the European Canada-India Economic gotiations in 2013. launched an ambitious Free Trade Association Cooperation. ■ In 2010, bilateral mer- trade agenda, opening member states of Iceland, chandise trade between doors for Canadian busi- Liechtenstein, Norway Canada and India totalled ness by concluding new and Switzerland.


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

ijn sh nfil ipafru. bfrfmfh dI iek hor vMngI ivc iesmfeIl nkodrI vI ies mO s m ivc ivCo V f nf JwldI iek ibrhx bfry ilKdf hY:ciVaf sfvn mINh brsfvn bwdl brsn Xfrfˆ nfl bhfrfˆ mNYzk aOr ppIhf boly mor ckor hËfrfˆ iPrdIafˆ zfrfˆ bwdl gwjy ibjlI cmk zrfvy hm do hmd pukfrfˆ afhIˆ mfrfˆ iesmfeIl pIaf Gr afvy qfˆ mYˆ sLukr guËfrfˆ lwK hËfrfˆ ax-muklfvI muitafr, jfˆ lfm nUM qur gey ispfhI dI muitafr leI inwkIafˆinwkIafˆ kxIafˆ dI Puhfr pYˆdI mOky pqI df Gr nf hoxf asih ho jfˆdf hY:ciVHaf mhInf sOx mIˆh vrsOx Auzx BMbIrIafˆ mIafˆ vsy prdy s L ik mn dlgIrIafˆ

PAGE 45

 BfrqI sfihq ivc kflIdfs df nfˆa myG-dUq leI mÈhUr hY. jo kflIdfs nUM jfxdf hY, Aus ny myGdUq bfry vI suixaf huMdf hY. kflIdfs ies ruwq bfry ieMj ilKdf hY:‘bwdl dI grj qy rIJ ky pYlfˆ pfAux vfly imwTI afvfË vfly mor afpxIafˆ mornIafˆ dy gly lwg ky cMubn krdy-krdy nfc kr rhy hn.[[[ ` ieh swc hY ik sfvx pRymIafˆ, pRIqfˆ dy ivÈy, vfÈnf df mhInf hY. sfvx dI TMZI qy sugMiDq hvf ivc pRymI ivCVdy, ibRhoN ivc qVpdy qy iek-dUjy leI qfˆGdy hn. vhutIafˆ afpxy gwBrUafˆ dy ivCoVy ivc hfvy BrdIafˆ hn. ijnfˆ pRymIafˆ nUM myl pRfpq huMdf hY, Auh kfly bwdlfˆ qy ibjlI dy cmkfirafˆ df anMd mfxdy hn. bwdlfˆ dI grj sux ky pRyimkf qRbk AuTdI hY qy afpxy pRymI nUM bfhfˆ ivc Guwt lYˆdI hY: gwjy bwdl cmky ibjlI morfˆ pYlfˆ pfeIafˆ hIr ny rfˆJy nUM idl dIafˆ Kol suxfeIafˆ[[[

pMjfbI swiBafcfr ikAuˆik muwK qOr `qy KyqIbfVI afDfirq hY aqy brsfq ies kfrobfr nUM bhuq iËafdf pRBfivq krdI hY, ies leI lok-mn ienfˆ vrqfirafˆ bfry itw p xIafˆ aqy nIJxIafˆ kfivk rUp ivc smytky Xfd rwKx Xog bxf idMdf hY:sfvx sMuÖ, kpfh df mMuj sfvx igaf suwkf qy BfdoN kIqI idaf sony df GVfAuNdI sI, rUpy df vI igaf sfvx vwsy inwq-inwq, BfdroN idn cfr awsoN mMgy myGlf, mUrK jwt gvfr pMjfbI lok-sfihq ivc sfvx mhIny ivc bflm dI glvkVI ivc phuMcx dI qfˆG nhIˆ, nv-ivafhI nUM afpxy pyky Gr ivc afpxy BYx-Brfvfˆ, mfˆ-bfp dy nfl, bYT ky iek vfrI Pyr KIrfˆ, pUVy Kfx nUM jIa krdY. ■

À°çÅðòÅçÆ éÆåÆÁ» ç¶ éÅ ê¼ÖÆ éåÆܶ

2-

jI spYktrm Gutfly qy no i ezf dy jL m In Gutfly ny ieh gwl iPr sfhmxy lY aFdI hY ik nrismhf rfE dI srkfr smy N ijnH F nvAudfrvfdI afrQk nIqIaF nUM dysL dy qyjL gqI nfl afrQk ivkfs dy nFa AuWqy apxfieaf igaf sI, AunHF ny isafsqdfnF, nOkrsLfhF qy iejfrydfr hnkubyrF dI CyqI qoN CyqI amIr bxn dI BuwK nUM eynf vDf idwqf hY ik Auh nymF-knUMnF dIaF DwjIaF AuzfAux nUM afpxf jnm-iswD aiDkfr smJx lwg pey hn. lok-ihwqF nUM pRxfey smfj syvIaF qoN mIzIey vwloN vfr-vfr dysL ivwc vwzy pwDr AuWqy vfpr rhy skYNzlF nUM Aujfgr krn dy bfvjUd swqf dy suafmIaF ny tws qoN mws hox qoN ienkfr kr rwiKaf hY. srb Au W c inaF pfilkf dy dKLl dyx qy jFc dy kMm nUM afpxI ingrfnI ivwc lYx df hI iswtf hY ik awj isafsI DurMqr qy AuWc nOkrsLfh iqhfV jylH ivwc srkfrI rfsLn pfV rhy hn. iehnF ivw c su r y s L klmfzI, ey[ rfjf, knImoeI, dUr-sMcfr mihkmy dy sfbkf skwqr sRI BIrU qy kfmnvYWlQ Kyz5x6 F dy zfierYktr jnrl sRI

Bnot afid dy nFa sLfml hn. Auh Dn-mswdIaF qoN lY ky AuWc nOkrsLfhF nUM afpxy iesLfiraF ‘qy ncfAuNdy sn. suprIm kort ny mfieafvqI srkfr vwloN noiezf ieMzstrIal aQfrtI dy nFa ‘qy iksfnF koloN ssqy Bfa leIaF jLmInF nUM AusfrI snaq dy DVvYlF nUM sONp ky mflfmfl krn nUM gYrknUMnI krfr dy idwqf hY. jwjF ny ieh itwpxI vI kIqI ik rfj srkfr nUM ieh hwk nhIN sI ik Auh iksfnF dIaF jLmInF ssqy Bfa hiQaf ky AunHF dy qy AunHF dIaF afAux vflIaF pMj pIVHIaF dy BivwK nUM dfa qy lfAuNdI. kfly Dn dI smwisaf qy hsn alI KF dy mfmly bfry kyNdrI KjLfnf mMqrI pRxb mukrjI ny kOm nUM ieh Brosf idvfieaf sI ik srkfr sÉq kdm puwtygI. jdo N aml ivw c ku J vI nf hoieaf qF sfbkf knUMn mMqrI jyTmlfnI ny jnihwq ptIsLn rfhIN ieh mfmly srb Au W c adflq dIaF brUhF qwk pucf idwqy. suxvfeI dOrfn srkfrI vkIl inaFkfrF dI jdoN qswlI nf krvf sky qF AunHF ny iewk Kfs jFc tIm bxfAux df hukm jfrI kr idwqf. AunHF ny afpxy

afdysL ivwc ieh vI ikhf ik ieh jFc tIm AunHF dI ingrfnI hyT kMm krygI qy srkfr dy sfry mihkimaF nUM ies nfl sihXog krnf hovygf. adflq ny kyNdrI srkfr nUM ieh gwl spwsLt kr idwqI hY ik Auh Aus dI ies dlIl nfl sihmq nhIN ik dUjy dysLF nfl hoey dopwKI smJOiqaF qihq bdysLI bYNkF ivwc kflf Dn jmHF krn vfilaF dy nFa jLfhr nhIN kr skdI. kflf Dn bdysLI bYNkF ivwc jmHF krnf kyvl knUMnF dI hI AulMGxf nhIN, sgoN iewk qrHF nfl dysL nfl gwdfrI krn dy qul hY. ies Dn nUM hr hflq ivwc vfps ilaFdf jfxf cfhIdf hY qy ivkfs kMmF ‘qy Éricaf jfxf cfhIdf hY. jdoN qwk swqfDfrI hfkm AudfrvfdI afrQk nIqIaF AuWqy aml krdy rihxgy, EdoN qwk nf kfly Dn dI smwisaf ‘qy kfbU pfieaf jf skdf hY qy nf hI 2-jI spYktrm vrgy GutfilaF nUM vfprn qoN roikaf nhIN jf skdf. swqfDfrIaF nUM iejfrydfrF df moh Cwz ky rfj nUM kilafxkfrI bxf ky sMivDfn sMklp nUM pUrf krnf cfhIdf hY. ■

Behind every work zone cone is a worker in a vulnerable position. Each cone stands for someone’s father, mother, son, or daughter. That’s why it’s important to know that thousands of people working by the roadside in B.C. are counting on you to slow down and drive with care when approaching a “cone zone.“ WorkSafeBC.com

PAGE 45


PAGE 46

Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



Abbotsford Police Bike Squad – Project DingDong

On Friday, July 8, 2011 at 10:00 am the Abbotsford Police Bike Squad executed a warrant at an apartment in the 33331 block of Old Yale Road. The warrant was part of a larger project – Project DingDong - aimed at targeting “dial-a-dope” operations and drug dealers selling in the downtown core. With the assistance of Patrol Division and Municipal In-

tegrated Emergency Response Team members, 4 persons were located and arrested in the suite along with quantities of drugs and cash. Charges of trafficking and possession for the purposes of trafficking are being pursued. This project and much of the work of the Abbotsford Police Bike Squad is the direct result of the excellent relationship they have

established with people in various parts of the city in general and the downtown core in particular. From dangerous “high potency” heroin to persons wanted on outstanding warrants for serious offences, the APD Bike Squad is often the first point of contact to this valuable public safety based information.

Abbotsford Police Arrest “Cat Burglar” On Friday, July 8, 2011 the Abbotsford Police Department’s Crime Reduction Unit (CRU) arrested an 18 year old Abbotsford man for break and enters that related to a series of recent “cat burglary” incidents where jewelry, cash and electronics were stolen. As these types of break and enter presented increased public safety risk with residents being at home when the crime took place,

they received high priority by CRU. Through the diligent work of this specialized Abbotsford Police unit and the assistance of officers from our Patrol Division and plainclothes members of our Criminal Investigations Branch, the “cat burglar” was arrested just 5 days after the first incident. Clayton KOPECK has been charged with 3 counts of break and enter.

Despite this arrest, residents are reminded to continue to secure their doors and windows and to use locking/security devices when leaving windows partially open to regulate temperature and to create better airflow in their homes during the summer months.

Abbotsford Police Investigate Collision in Agassiz

Last night at 11:10 pm a collision took place between a marked RCMP vehicle operated by a Chilliwack RCMP member and a Ford Mustang containing a 20 year old male driver and 19 year old male passenger. The collision occurred on Highway #7 and Bodnar Road in Agassiz and both vehicles suffered significant front end damage.

Mustang being airlifted. The driver of the Mustang is presently in critical condition and the passenger is in serious condition. The RCMP member was treated in hospital and has since been released.

complete a thorough and comprehensive investigation which includes all available facts and evidence.

The seriousness of the collision has precipitated the temporary closure of Highway #7 and Bodnar Road. We The Abbotsford Police Department anticipate the closure to continue has been requested to investigate until around 12:00 noon today. this collision. A team of officers led by our Major Crime Unit and All parties involved were transported Collision Reconstructionists have to hospital with the occupants of the been deployed. Our objective is to

PAGE 46


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

PAGE 47



Canada’s merchandise trade deficit records a modest improvement

C

anada’s May merchandise trade deficit managed to eke out a modest improvement dropping to $0.814B from $0.857B in April (previously reported as $0.924B). The improvement was generally in line with financial market expectations going into the report. The improvement occurred as the $0.450B (1.2%) rise in exports managed to slightly outpace the $0.407B (1.1%) rise in imports. Implications

energy component which fell by $0.2B. Statistics Canada commented that the weakness in energy imports largely reflected plant shutdowns due to maintenance. The gain in auto imports, and auto exports, is encouraging as it suggests that the sector is weathering the global supply chain problems that occurred in the wake of the Japanese earthquake and tsunami in March. The picture on a volumes, or constant 2002 dollar (chained), basis showed a slightly more encouraging picture compared to the nominal values. The strength in exports remained largely intact rising 1.1%. However, on the import side most of the nominal strength was due to rising prices, reportedly energy and industrial goods, with volumes dropping a marked 1.8%. This contributed to a significant improvement in the “real” merchandise trade deficit to $8.6B from April’s outsized $9.7B.

to halving the annualized current overnight rate GDP growth rate relative of 1.00% represents to the Q1 gain of 3.9%. highly stimulative monetary conditions. Recent This slowing in growth stronger-than-expected has been a factor, along June reports for employwith financial market ment and housing starts pressures related to con- provide some optimism cerns about sovereign that the recent moderadebt issued by a num- tion in growth is wanber of European coun- ing at the tail end of the tries, that has keep the second quarter. Though Bank of Canada on the these signs remain still sidelines. However the too tentative -to prompt a

hike in rates at next week policy meeting, a move at the subsequent September meeting is possible if evidence of a domestic recovery receives further confirmation. A return to tightening is also contingent on external pressures easing.

improved marginally to $0.814B from $0.857B in April b.. The improvement reflected a 1.2% rise in exports outpacing a 1.1% gain in imports

c.. The picture on a volumes basis was more encouraging with exports Data details rising 1.1% in the face a.. The May nominal of a sharp 1.8% drop in merchandise trade deficit imports ■

b@icE~ nUM niSE~ qoN bc`A qy sports (Kyf~) iv@c p`A!

A number of export components managed to show gains in May led by industrial goods and materials ($0.4B), machinery and equipment ($0.3B) and automotive products ($0.2B). A main offset was the energy component which dropped $0.3B in the month. The strength in the industrial goods component was reportedly led by exports of gold to the U.K. and potash to China. The strength in M&E largely reflected a jump in the aircraft component. The larger-than-expected improvement in the The gain in imports re- “real” trade balance in flected a very similar May is encouraging and pattern to exports with it has thus lessened the the increase led by indus- potential drag from net trial goods and materi- exports in the second als ($0.2B), automotive quarter. However it still products ($0.2B) and points to net exports machinery and equip- likely subtracting sigment ($0.1B). The main nificantly from growth in offset once again was the Q2 and thus contributing

PAGE 47


Punjabi Patrika

PAGE 48



July 15th, 2011 to July 21st, 2011

s`vx 60716081             









ishq TIk, afrQk lfB, GrylU ivvfd, sMqfn-pwK qoN ksLt, pqnI-suwK, kfrobfr TIk. julfeI 20, 21, 22, 30, 31; agsq 7, 8, 9 asLuwB.





guwsy ‘c vfDf, afrQk lfB, GrylU ivvfd, sMqfn-pwK sLuwB, gupq dusLmn df BY, kfrobfr TIk. julfeI 16, 17, 25, 26, 27; agsq 3, 4, 12, 13 asLuwB.





pyt Krfb, sMpqI-lfB, pqnI ksLt, kfrobfr TIk, mhIny dy aMq ‘c ijLafdf Krc. julfeI 20, 21, 22, 30, 31; agsq 7, 8, 9 asLuwB.



You could feel you have very little energy left to fight any situations that have caused frustration personally. Something has to come to an end, which will then require you to reconsider obligations. It will not be until your birthday next year that you will see good reason to become free of doubts. You need to be patient.

Finances likely require a good deal more of your attention. This can be part of creating a more balanced situation for yourself with Venus still in your sign. Think before you spend as little things can add up to a lot. Take into account what you want in the future, how this will expand things and look at what it might cost you.

There can be a sense of having to move on in some way. You need to look at the year ahead and what you plan to do for yourself. Involved in this will be greater commitment. Anything you believe you want to increase or build up is possible. Increase in one area of life will require decrease in another area to cope with it all.

Others will want your attention. Exactly the position they wish to take may not be clear to you. Keep your thoughts to yourself and utilise your natural abilities to remain more in the background and observe. Focus on where things could head in the future and how this could impact on present and/or future obligations to you.

Somebody else could be more determined than you realise to bring something to an end. Their manner of dealing with things will be out of the ordinary and this can challenge the way you intend to structure matters. If you are not yet settled on what your priorities need to be, a degree of uncertainty can make you feel disconnected.

Someone else who tends to be straightforward in their approach can bring some enjoyment into your life, even though you may not agree with them some of the time. You may compare this to someone else who tends to have a draining effect on you. Exactly where life is heading in the long term will not become clear just yet.

The demands of others can ease off this week so take the opportunity to focus on personal matters. Involved in this can be your health and perhaps reviewing eating habits so that you do not gain weight over the next year. Getting into a good exercise routine would be wise. Better potentials for the future can start to develop.

You will get greatest pleasure from sorting things out at home or getting to those jobs you have been meaning to do. Interaction with others can be pleasant but you should not allow this to distract you. They will have their own agenda and knowing exactly where you stand might become more difficult. Focus on your own affairs.

You need to take stock of the way you want things to be structured. This will most likely involve family but it could be any situation where you need to know where you stand. Others will be thinking about themselves and what they need to manage. So unless you create some boundaries you could find more and more is left to you.

Personal matters need to be your primary focus. You could experience mixed emotions so be careful about doing anything on impulse, as it may not bring the satisfaction you hope to gain. Anything that has not been properly organised could begin to annoy you as well as the need to do something about it. Do it slowly.



ishq TIk, PjUl df Krc, irsLqydfrF qoN mdd, kMm bdlx nfl lfB, afmdn nfloN Krc ijLafdf. julfeI 18, 19, 28, 29; agsq 5, 6, 14, 15, 16 asLuwB.



There will be a strong desire to remove any personal constraints. You have got the next year to work on this. At the moment it can be beneficial to focus on your wishes and priorities. This could bring surprising elements to the surface. This is a small window of opportunity to come to realisations. Don’t ignore your feelings.



ishq TIk, afrQk lfB ho ky hfnI, inwjI-lokF df suwK, jfiedfd dy JgVy, pqnI-ksLt, kfrobfr TIk. julfeI 23, 24; agsq 1, 2, 10, 11 asLuwB.



To begin with you could feel a bit lost and you need to be careful this does not then encourage you to rush into things without giving them enough thought. Your focus needs to be upon the way you will be affected personally. There are still things to get organised while at the same time social activity and enjoyment tempts you.



ishq TIk, Dn lfB, inwjI lokF vwloN ivroD, pqnI-suwK, durGtnf-BY, kfrobfr ivwc qbdIlI. julfeI 23, 24; agsq 1, 2, 10, 11 asLuwB.





mn prysLfn, afrQk lfB ho ky hfnI, pqnI-pwK qoN icMqf, srkfrI-pwK suwB, kfrobfr Krfb. julfeI 16, 17, 25, 26, 27; agsq 3, 4, 12, 13 asLuwB.





rkq/ipwq-ivkfr, guwsy ‘c vfDf, GrylU-ivvfd, srkfrI-pwK qoN hfnI, pqnI-pwK qoN lfB. julfeI 18, 19, 28, 29; agsq 5, 6, 14, 15, 16 asLuwB.





ishq Krfb, inwjI lokF nfl ivgfV, afrQk lfB, pqnI-ksLt, mhIny dy aMq ivwc lfB. julfeI 20, 21, 22, 30, 31; agsq 7, 8, 9 asLuwB.





ishq TIk, afrQk hfnI, bMDU-suwK, dusLmnF ‘c vfDf, afmdn nfloN Krc ijLafdf. julfeI 23, 24; agsq 1, 2, 10, 11 asLuwB





PjUl dy JgVy qoN bco, afrQk lfB, bMDU-suwK, sMqfn pwK qoN icMqf, pqnI-ksLt, kfrobfr TIk; julfeI 16, 17, 25, 26, 27; agsq 3, 4, 12, 13 asLuwB.

 ishq TIk, afrQk lfB, jfiedfd bfry JgVy, pqnI-suwK, kfrobfr TIk, mhIny dy aMq ivc Krc. julfeI 18, 19, 28, 29; agsq 5, 6, 14, 15, 16 asLuwB.

PAGE 48




July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 49

PAGE 49


Punjabi Patrika

PAGE 50

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



Canadian employment rose a stronger-than-expected 28.4K in June keeping the unemployment rate unchanged at 7.4%

C

anadian labour markets continued to generate jobs in June with employment rising 28.4K which was almost double the 15.0K expected going into the report. The increase is up from the 22.3K increase recorded in May though down from an outsized 58.3K surge in April. The labour force rose 42.0K in June recovering from the unexpected 27.8K drop in May though enough of these new entrants found work that the unemployment rate remained unchanged at 7.4%. Implications The overall gain in employment was skewed towards part-time work which was up 21.1K with

full-time jobs up a weaker 7.3K. However, the increase in the latter built further on a solid 32.9K gain in full-time employment in May. There was also a heavy reliance in June on public sector jobs which rose 50.7k though the private sector managed to generate 21.9K new positions. The offset was a 44.2k drop in selfemployed individuals.

led by gains in transportation (14.5K), finance, insurance and real estate (11.3K) and business services (9.1K). The main offset came from a 19.2K drop in professional, scientific and technical services.

On a regional basis, the strongest increases occurred in Ontario (40.3K) and Alberta (22.0K) with the main offset coming By industry, goods-pro- from a 15.5K drop in ducing jobs rose a mod- Quebec. est 3.3K (0.1%) with the Despite strengthening service-producing sector labour markets, the yearrising a more significant over-year gain in average 25.1K (0.2%). Within hourly wages for permathe former, manufacnent workers moderated turing and construction to 2.0% from 2.2% in managed to see gains of May. 5.3K and 2.1K with the main offset being a 4.0K The report provides some drop in utilities. Within encouraging news that services, the increase was labour markets continue

Ken’s Korner . . .

A

re you looking for a good reliable mode of transportation this summer. Well, the Cycling for Diversity bike we used in late May is being raffled away. The Devinci Oslo road bike was generously loaned to me by Wenting Cycle and Mountain Shop for the 200km trek from Mission to Victoria. On a long distance trip such as this the model of the bike can make all the difference in the world. Having a comfortable and reliable comfortable source of transportation makes the journey more enjoyable. I am a regular spinner at my gym and enjoy these cardio classes. Having spent four days on this $950 dollar road bike I can frankly say it was one of the best I have ever landed my buttocks too. Taking nothing away from our journey, but it seemed motionless for the most part. Inclines were handled smoothly and gravitated around sharp corners well. Having big round and thin tires makes you travel much faster and it seemed like the bike was always in a continuation motion forward even if I wasn’t pedaling. I would love to call this bike my own, but the right thing is to pass it to someone who might make good use of it. One last thing, it needs a kickstand.

PAGE 50

The past few weeks this diversity bike has been idling at the Envision Financial (Mission Branch) where we have been selling tickets. Tickets are selling for one for $2 and three for $5. Proceeds will go to purchase the bike and we‘re just about at the halfway mark. The bike is scheduled to appear at various locations over the next few weeks. If you like to get into the draw drop me a message at the email below. The cycling team is committed to doing the same journey next May, but in 2013, I am eyeing a cross-country diversity cycling tour to spread this message nation wide. We should never stop building partnerships in a diverse environment.

to strengthen with the employment gain in June building further on May’s 22.3K increase and the 58.3K surge in April. As a result, the cumulative increase through the second quarter of 109K extends an improving trend relative to gains of 6K, 40K and 83K from 2010 Q3 to 2011 Q1, respectively. Despite this steady improvement in job growth, consumer spending was relatively flat in Q1 rising only 0.2% with second quarter growth likely only climbing to 1.5%. Some of this weakening may have represented some payback from the outsized gain of 4.4% at the end of 2010. As well, rising gasoline prices may have restrained spending outside of en-

ergy purchases. With the impact of both of these factors expected to wane through the second half of this year, our forecast assumes that both recent and future employment gains should be sufficient to return consumer spending growth to a stronger 3% to 3 ½% range. Strengthening consumer spending is expected to be an important factor sending overall GDP growth back closer to the Q1 rate of 3.9% from an expected slowing to around 2% in the second quarter. As this rebound becomes increasingly evident in the economic data, pressure will build for the Bank of Canada to return to tightening mode with our current fore-

competitions, sports competitions, and other events. On the final day Sunday, August 28th there will be a Nagar Kirtan Procession from the Heritage Gurdwara to Rotary Stadium and returning back to the site where the unveiling of the Centennial Monument and the Sikh Heritage Museum will take place.

cast assuming a hike in September. However, an increase in the overnight rate is also contingent on an easing financial market pressures emanating from concerns about European sovereign debt. Data details a.. Employment in June rose a stronger-thanexpected 28.4K b.. The increase was led by a 21.1K rise in parttime employment though full-time employment managed to rise 7.3K c.. The unemployment rate held steady at 7.4% d.. Annual wage growth among permanent workers moderated to 2.0% from 2.2% in May

The building is a great symbol of pride, community & perception.”

“ The celebrations are for every member of our community to be a part out.. I plan to come out help celebrate this huge achievement. I think communities are only successful as its individuals; I encourage all members of our commuMed Manzanal, Diversity Coordinator nity to come out to one of the celebrafrom the City of Abbotsford said: “ The tions and learn about our heritage,” said whole Abbotsford community should Sekhon. be proud and feel celebratory about the 100th centenary of the Sikh Gurdwara. This is a tribute not just about our Sikh pioneers but a tribute to some great men and women who have opened doors of opportunities for the Sikh pioneers to As proclaimed earlier in the year by the settle, integrate, and flourish.” City of Abbotsford and Mayor George Peary as the Centenary Year of the Deesh Sekhon, who is planning on National Historic Site Gur Sikh Temple attending the celebrations with her built in 1911. Celebrations have been two-year old son Sean shared her comtaking place throughout the year and ments: “ final preparations are currently under- To have one of the oldest and longest way for big weekend, next month. On standing buildings in North America Friday, August 26th from 6pm-11pm is something all British Columbians there will be a start to a three-day can be proud of. The rich history of the weekend prayer service at the Heritage Gurdwara reflects how communities Gurdwara. Saturday, August 27th from have worked together; accepting each Ken Herar can be reached at kenherar@gmail.com or view his blog 12pm-6pm a host of cultural events other’s diversity and celebrating it. at http://kenherar.blogspot.com will be taking place: Punjabi language


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 51

PAGE 51


Punjabi Patrika

PAGE 52



ÃîÅÇÜÕ ÇðôÇåÁ» ÓÚ ëËñ ðÔÆ Õ°ó¼åä bdl rhy smfijk-afriQk pirpyK `c smfijk irÈiqaF `c kuVwqx pnp rhI hY. pMjfb `c dyr qwk cldy rihx vfly sFJy pirvfr hux ipMzF ivc bhuq igxvyN-cuxvyN hI nËr afAuNdy hn. pirvfrF ivc Gutx aqy klHf-kÜys vD gey hn. GrF ivc cwl rhy izÈ tI[ vI[ dy cYnlF qoN BFq-suBFq dy sIrIal aqy iPlmF vyK ky hr koeI Kpqkfr klcr df ÈYdfeI hoieaf iPrdf hY. jldI qoN jldI kfrF, ey[sI[, PirwË, motrsfeIkl qy hor vsqF afpxI phuMc `c kr lYxf cfhuMdf hY. sFJy pirvfr `c Auh ienHF vsqF vwl afpxI ieh dOV mwTI peI smJdf hY. qyË dOVnf cfhuMdf hY, vwK ho ky, afËfdI nfl. vwKrf kUlr jF ey[sI[ vflf kmrf cfhuMdf hY. aYl[ sI[ zI[ tI[ vI[ cfhuMdf hY. aYl[ sI[ zI[ vflf awgoN aYl[ eI[ zI[ cfhuMdf hY. ieh dOV lwgI hoeI hY. sFJy pirvfr `c rih rhy ivafhy joVy kuJ ies qrHF dI hI smJ rwKdy hn. Auh afËfdI nfl iekwilaF dOVnf cfhuMdy hn qy iPr sFJy pirvfr ivcoN awz ho ky, Auh ienHF KpqkfrI vsqF qw k afpxI rsfeI krn leI hr pfpV vyldy hn. TwgI, corI, XfrI, kflf-bfËfrI, imlfvtKorI, vyÈvfigrI sB cldf hY. CyqI

PAGE 52

amIr bxnf hY. sB jfieË hY. bws prdf cfhIdf hY. lok vsqF vyKdy hn, sfDn vyKdy hn, kfrFkoTIaF vyKdy hn. ikQoN afeIaF, ikvy N afeIaF, ko e I aijhIaF GoKF-pVqflF nhIN kr irhf. hor sB vI qF Gwt-vwD iesy hI dOV ivc pey hoey hn. Gply kr-kr jylHF kwt rhy hn. aKLbfrF dy kflmF ivc awj-kwlH dyh vpfr, corI, TwgI, rfhËnIaF aqy iPrOqI lYx leI bwicaF dy agvf dIaF KLbrF hor-hor vDyry QF mwldIaF jf rhIaF hn. mihMgIaF ho geIaF ËmInF jldI afpxy nF ho jfx leI iksy puwq vwloN afpxy ipE aqy poqy vwloN dfdy nUM kql kr idwqy jfx dIaF KLbrF sfhmxy af rhIaF hn. iekwly sMgrUr iËlHy ivc iqMn bËurgF dy kql AunHF dy afpxy puwqrF vwloN hI hoey hn. idl lBfAuxIaF Kpqkfr vsqF, ijnHF df DVfDV pRcfr rfq-idn sfzy GrF ivc tI[ vI[ qoN huMdf hY, pRqI phuMc nf bxn kfrn hI pirvfrF ivc inrfsqf pYdf huMdI hY. ieh inrfsqf sfzy nOjvfnF df niÈaF vwl Jukfa bxfAuNdI hY. sfzI jvfnI nÈyVI bx rhI hY. niÈaF dy vYl pUry krn leI aijhy nOjvfn jurmF vwl pryry jFdy hn. bhuq sfrIaF

sfzIaF iPlmF aqy sIrIal jurm krn dy, corIaF, XfrIaF qy kql krn dy nvy N - nvy N ZM g -qrIky isKfAuNdy rihMdy hn. iek hor kMm ijhVf ieh ibjleI qy ipRMt mIzIaf bVI bybfkI nfl kr irhf hY, Auh hY kfm-Auqyjnf nU M BVkfAu x f. iPlmF qy sIrIal qF ieh kMm krdy hI hn, ieÈiqhfr vI Gwt nhIN. nqIjf ieh hY ik sfzy bwcy-bwcIaF smyN qoN pihlF hI jvfn ho rhy hn. bwicaF dy GroN dOV jfx, pRymI joiVaF dy Prfr ho jfx, blfqkfrF aqy nfjfieË kfm sMbMDF dy kysF dIaF KLbrF idn-pRqI-idn vDdIaF jf rhIaF hn. ‘pRymI nfl iml ky pqI df kql` dy isrlyK vflIaF KLbrF ivc vfDy df ruJfn hY. bhuq sfry nOjvfn lVky-lVkIaF dy kql aqy KudkÈIaF dy kysF dI pVqfl ivc pRym pRsMgF jF ivafh-bfhry nfjfieË sbMD sfhmxy afAuNdy hn. nOjvfn muMzy-kuVIaF dy GroN dOV ky ivafh krvf lYx dy ruJfn nUM sfzf smfj ajy hËm krn aqy pRvfn krn nUM iqafr nhIN hY, ies leI aijhy mfmilaF `c Gr vfilaF vwloN isry df kdm cuwkdy hoey aijhy nOjvfn lVky-lVkIaF dy kql hoxy iek afm vrqfrf hY.

ies nMU koeI axK dI Kfqr aqy koeI iewËq dI Kfqr kql df nF dyx lwg ipaf hY. AuNJ soicaf jfvy qF bflg lVky-lVkIaF vwloN afpxI mrËI nfl ivafh krvf lYxf nf qF koeI axhoxI gwl hY qy nf hI nfjfieË, pr sfzf smfj ajy ies smJ qwk nhIN puwijaf. ies dI mfnqf leI ajy smF lwgygf. ieh pwCmI dyÈF dI rIq hY. AuQy aijhf krnf Aukf hI suBfvk hY aqy ieh sfzy iewQy huMdy axjoV aqy bymyl ivafhF nfloN cMgf vI hY. pwCmI smfj dIaF ijQy cMgIaFmMdIaF hor rIqIaF jdoN sfzy ieQy af rhIaF hn qF ieh rIq vI afAuxI hI afAuxI hY. nOjvfn muMzy-kuVIaF dI afpsI imwqrqf df PYÈn qF ies vyly Ëor-Èor nfl sfzy ÈihrF ivc cwl hI irhf hY. sUcnf qknIk dy ivÈvIkrn dy ies Xuwg ivc bfkI kuJ vI ieQy afvygf hI afvygf. sfnUM afpxy swiBafcfr qy mfhOl ivc Zfl ky cMgy nUM apxfAuxf aqy Bwdy nUM prF rwKxf hovygf. AuNJ smyN nfl smfj qy smfj dIaF kdrF-kImqF sdf bdldIaF afeIaF hn aqy bdldIaF rihxgIaF. smyN dy cwkr nUM koeI nhIN rok skdf. smF kdy ipwCy nhIN muVdf. pirvrqn atwl hY.

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

ô̯îäÆ ÃÅÇÔåÕÅð âÅ: çðôé Ç×¼ñ çÆ ïÅç ù ÃîðÇêå ÃîÅ×î

mMc vYnkUvr’ aqy ‘kyNdrI pMjfbI lyKk sBf AuWqrI amrIkf’ dy sihXog nfl, 17 julfeI 2011, idn aYqvfr nUM iek mhwqvpUrn smfgm krvfieaf jf irhf hY[ ijs ivc zf: drsLn igwl dI ijLMdgI aqy AuhnF dI pMjfbI sfihq qy siBafcfr nUM dyx bfry gwl bfq hovygI[ ies smfgm ivc lokl sMsQfvF dy nfl nfl kYlgrI dIaF lyKk sBfvF vI Bfg lY rhIaF hn[ ies qoN ibnF bfhroN vI keI hor nfmvr lyKk isLrkq krngy[ smfgm dI QF #106- 8910, skft roz srI aqy smF idn dy zyZ vjy qoN pMj vjy qk hY[ pMjfbI sfihq qy siBafcfr nUM ipafr krn vfilaF dy afAux leI KulHf swdf hY[ sMprk : ndIm prmfr 604 298 2920 / jrnYl isMG syKf 604 543 8721


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika

PAGE 53



Kareena Kapoor to replace I would love to act with Aishwarya in ‘Heroine’? dad: Shahid Kapoor revive film Heroine , will decide after consultations with UTV or a fresh film, will surely update u in near future!!!” Earlier a Mumbai daily and some blogs reported that Heroine would be revived with Kareena Kapoor as the lead actor.

The film, produced by UTV, has been officially shelved after lead actor Aishwarya Rai Bachchan’s pregnancy was made public. Certain scenes were deemed to be unfit for the Bachchan bahu, now past her first trimester. The fiasco led Bhandarkar to lash out at Aishwarya, claiming the she had hid her pregnancy. Reacting to reports of his ambitious project, Heroine, being revived with Kareena Kapoor as the lead actor, director Madhur Bhandarkar has tweeted: “Whether i will

The brouhaha has made the industry debate the feasibility of including a “no- pregnancy” clause in contracts of actresses.

Sridevi faces the camera after 15 years

Sridevi, having stayed away from the

arclights for 15 long years, shot the first scene for her comeback film with debutante director Gauri Shinde’s English Vinglish on Thursday. Boney Kapoor, who had been looking after Sri’s career, not only rang his wife on the sets every hour, but also couldn’t stop himself from dropping by the studio to check on her. Speaking about his wife’s comeback, Boney said, “Of course I am nervous! Even today, Sri is a head turner. I am confident she will sail through it.”

Acting in his father Pankaj Kapur’s directorial debut Mausam has been a dream for Shahid Kapoor. It was while working with his pa that the actor realised how well he understood each character and scene. While Shahid himself is no slouch in the acting department, he has, much like his father, excelled in complicated roles. But it came as a surprise when the star actor demanded more from his son, egging him on for more takes. In fact, Kapur has based Shahid’s character on his younger self while living in Ludhiana, Punjab.

‘Jacqueline is hotter than Mallika or Bipasha’ The Bhatts gave the sassy Mallika Sherawat her first big break with Murder and they unleashed Bipasha Basu's sultry side in Jism, two hot and sexy finds they are very proud of. However, with Murder 2, the Bhatts are sure that the meaning of 'sexy' and 'sensuous' is going to change forever. While Mukesh Bhatt is assured that the film industry will get its next superstar in Jacqueline Fernandez , Mahesh Bhatt affirms that the girl is better and hotter said, "Jacqueline has a very erotic presence about her than Mallika or Bipasha. and therefore, she didn't need to put much effort to look sexy and sensuous in Murder 2. Looking so stunning and Heaping praises on Jac- attractive came naturally to her. Jacqueline is certainly queline, Mahesh Bhatt hotter then Mallika or Bipasha."

Ranbir locked himself in the loo Ranbir Kapoor’s movie outing with his buddies turned out to be quite eventful. The actor, who was spotted at a suburban multiplex along with Anushka Sharma, Ayan Mukerji, Arjun Kapoor and Pooja Gupta,

went unnoticed till the interval. However, the girls present at the theatre went crazy when they spotted him walking towards the loo. Not just that, they even tried following the actor into the loo much to the embarrassment of the other guys. Ranbir locked himself in to

escape the crowd. Luckily, the security guys at the multiplex jumped in and helped the actor return to his seat. After the movie, Ranbir and his friends hopped into their cars and headed out for dinner.

PAGE 53


Punjabi Patrika

PAGE 54

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



«Íá≥’≈ È≈Ò ◊πºŒ√∂ ‘À ¡«ÌÙ∂’

ÓÀ∫ ÍÀ√∂ Ò¬∆ «¯ÒÓ È‘ƒ ’Á∆- ’≈‹ØÒ

«¬√ √Ó∂∫ Úº‚∂ ÍÁ∂ ”Â∂ ’≈‹ØÒ «Í¤Ò∂ ’∞fi √≈Òª ÂØ∫ ÿº‡ ‘∆ ’øÓ ’Á∆ «Á÷≈¬∆ Á∂ ‘∆ ‘À, Ï≈Ú‹»Á «¬√ Á∂ ¿∞√ Á∂ ’ØÒ «¯ÒÓª Á∆ ¶Ï∆ Ò≈¬∆È ‘ÀÕ ’≈‹ØÒ Á∆ «ÈÁ∂Ù’ ’È ‹Ω‘ ÚºÒ∫Ø Ï‰≈¬∆ “Ó≈¬∆ È∂Ó «¬˜ ÷≈È” «¯ÒÓ ÁÙ’ª ÚºÒ∫Ø ’≈Î∆ Í√øÁ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆Õ ‘π‰∂ «‹‘∂ Ù≈‘π÷ Á∂ È≈Ò “’ÍÒ ¡≈Î Á «‚’À‚” Á≈ ¡ÀÚ≈‚ ‘≈√Ò ’È Ú≈Ò∆ ’≈‹ØÒ Á∆ ¡‹À Á∂Ú◊È È≈Ò “‡»ÈÍπ ’≈ √πÍ‘∆Ø” ‹ÒÁ∆ ‘∆ «Ò∆˜ ‘؉ Ú≈Ò∆ ‘ÀÕ ¶Ï∂ √Ó∂∫ Â’ ◊≈«¬Ï «‘‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’≈‹ØÒ Á∆ ÁÙ’ª ˘ Ú≈Í√ ¡≈¿∞‰ Á∆ ¬∂È∆ ¿∞Ó∆Á È‘ƒ √∆Õ ¿∞√ È∂ √Ø«⁄¡≈ √∆ «’ ÁÙ’ Ù≈«¬Á ¿∞√ ˘ ◊π˜∂ ˜Ó≈È∂ Á∆ ÚË∆¡≈ ¡Á≈’≈≈ √Ófi ’∂ ÌπÒ º ‹≈‰◊∂ Í ‹ÁØ∫ “Ó≈¬∆ È∂Ó «¬˜ ÷≈È” Á∂ «ÚÚ≈Áª «Ú⁄ «ÿÈ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ÁÙ’ª È∂ «√’ ÒÀ ’∂ «√È∂Ó≈ÿª «Ú⁄ ‹≈‰ Á∆ «‘≥Ó «Á÷≈¬∆ ª «¬’ Ú≈ ª ¿∞√ ˘ «ÚÙÚ≈√ ‘∆ È‘ƒ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ª Ù≈‘π÷ Ú∆ ’≈‹ØÒ Á∂ È≈Ò ÷πÒ º ∑ ’∂ ÓÀÁ≈È «Ú⁄ ¡≈ ◊¬∂ «‹√ Ò¬∆ «ÈÁ∂Ù’ ’È ‹Ω‘ Ú∆ Ù≈‘π÷ ¡Â∂ ’≈‹ØÒ Á∂ È≈Ò ÁÙ’ª Á∂ ËøÈÚ≈Á∆ ‘πÁ ø ∂ ‘ج∂ Ó∆‚∆¡≈ Á∂ »-Ï» ‘جÕ∂ ’≈‹ØÒ Áº√Á∆ ‘À «’ “Ó≈¬∆ È∂Ó «¬˜ ÷≈È” «¯ÒÓ Ú≈’¬∆ Ï∂‘Á º ÷≈√ «¯ÒÓ √∆Õ ’È, Ù≈‘π÷ ¡Â∂ ÓÀ∫ «¬√ «¯ÒÓ ˘ ÚË∆¡≈ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ’≈Î∆ «Ó‘È ’∆Â∆ √∆Õ «¬‘∆ È‘ƒ, «¬√ Ò¬∆ ¡√ƒ ¡≈͉∆ √Ω Î∆√Á∆ ÂÚº‹∫Ø «ÁºÂ∆ «‹√ Á≈ ÎÒ ÁÙ’ª È∂ √≈˘ ¿∞Ó∆Á ÂØ∫ «’Â∂ «˜¡≈Á≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «ÏȪ √ø’⁄ Ø ÁÙ’ «’Â∂ È≈ «’Â∂ √≈‚∆ ¡Á≈’≈∆ Á≈ «÷¡≈Ò ˜» º÷Á∂ ‘È ¡Â∂ «¬√ Ò¬∆ ¡√ƒ «‘ «ÁÒØ∫ ¿∞Ȫ∑ Á≈ ËøÈÚ≈Á ’Á∂ ‘ªÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’≈‹ØÒ «˜¡≈Á≈ ª È‘ƒ Í ⁄ø◊∆¡ª «¯ÒÓª «Ú⁄ ’øÓ ˜» ’È≈ ⁄≈‘πÁ ø ∆ ‘À, ‘∆Ø ⁄≈‘∂ ’ج∆ Ú∆ ‘ØÚÕ∂ ¿∞√ Á≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ ‹∂’ √’«͇ ÚË∆¡≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ Ó∂∂ ØÒ «Ú⁄ ÁÓ ‘À ª «Î ÓÀ∫ Â∆‹∆ ’ج∆ ⁄∆˜ È‘ƒ Á∂÷Á∆Õ ÍÀ√∂ Ò¬∆ ÓÀ∫ «¯ÒÓª È‘ƒ ’Á∆Õ «ÎÒ‘≈Ò, ’≈‹ØÒ ˘ ‘π‰ º’ «¯ÒÓ «¬≥‚√‡∆ «Ú⁄ ¿∞Ȫ∑ Á∂ «ÚÙÚ≈√ ÂØ∫ «’Â∂ «˜¡≈Á≈ ‘π◊ ø ≈≈ «Ó«Ò¡≈ ‘À, «¬√ Ò¬∆ «ÏȪ Ê’≈È Ó«‘√»√ ’∆Â∂ ¿∞‘ ¤∂Â∆ ‘∆ «’∆‡ ÷π≈‰≈ Á∆ “‡»ÈÍπ ’≈ √πÍ‘∆Ø” ¡Â∂ «√Ë≈Ê ÓÒ‘ØÂ≈ Á∆ ω≈¬∆ «¯ÒÓ “ÒÚ Ô± Óª” ˜∆¬∂ ÁÙ’ª ˘ «√È∂Ó≈ ÿª «Ú⁄ «ÓÒ∂◊∆ ‹ÁØ∫ «’ «¯ÒÓ “Ú∆ ¡≈ ÎÀ«ÓÒ∆” «Ú⁄ ¿∞‘ ’∆È≈ ’Í» È≈Ò ˜ÏÁ√ ØÒ «ÈÌ≈¡ ’∂ ‘‡∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª √≈∆¡ª ÍÃÁ«Ù ‘؉ Ú≈Ò∆¡ª «¯ÒÓª ÂØ∫ ’≈‹ØÒ ˘ ’≈Î∆ ¿∞Ó∆Áª ‘È ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ‹ÒÁ∆ ‘∆ ÁπÏ≈≈ «¬’ Ï∂’ Á∆ «Â¡≈∆ «Ú⁄ ‘ÀÕ

‘π‰ «¬’ ÁÓ √≈Î «¬È√≈È Ï«‰¡≈ «ÚÚ∂’ ¿∞Ï≈¬∂

«¬‘ «Á÷≈¬∆ Á∂ «‘≈ ‘À «’ ≈Ó ◊ØÍ≈Ò ÚÓ≈ ‘π‰ ¡«ÌÈ∂Â≈ «ÚÚ∂’ ¿∞Ï≈¬∂ ˘ ÓπÛ √πÈ«‘∆ ÁΩ ÚºÒ «Ò‹≈¬∂◊≈Õ ≈Ó» Á∆ «ÂøÈ Ì≈Ù≈¬∆ «ÎÒÓ “’ ⁄«ºÂ” Á≈ Óπº÷ È≈«¬’ «ÚÚ∂’ ‘ÀÕ «¬‘ «ÎÒÓ ‘’∆’ Á∂ È∂Û∂ ‘∆ «¬’ ’Ê≈ ”Â∂ ¡≈Ë≈« ω ‘∆ ‘ÀÕ ≈Ó ◊ØÍ≈Ò ÚÓ≈ Á∆ «¬‘ «ÎÒÓ ÁØ «‘º«√¡ª «Ú⁄ «Ò∆˜ ‘؉∆ ‘À Â∂ «¬√ ˘ Ú∆ «ÚÚ∂’ ¿∞Ï≈¬∂ Á∆ ÷≈√∆¡Â Ó≥«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ √ºÂ Ú«∑¡ª Ï≈¡Á «ÚÚ∂’ ÓπÛ ≈Ó» È≈Ò «ÎÒÓ ’ «‘≈ ‘ÀÕ “’øÍÈ∆”

ÂØ∫ Ï≈¡Á «ÚÚ∂’ ˘ «¬‘ ÈÚƒ «ÎÒÓ √º⁄Óπº⁄ ”⁄ «¬’ Ï‘πÓπºÒ∆ ÍÃ≈ÍÂ∆ Ș ¡≈ ‘∆ ‘ÀÕ “Ø‚” Ú∆ «ÚÚ∂’ Á∆ «¬’ Ô≈Á◊≈∆ «ÎÒÓ ‘∆ ‘ÀÕ Ù«‘ª Â∂ «Í≥‚ª «Ú⁄’≈ ÚËÁ∂ Í≈Û∂ Â∂ ¡Òº◊ ‹∆ÚÈ Á∂ ÎÒ√¯∂ Á∂ È∂Û∂ «ÚÚ∂’ ˘ «ÎÒÓ “’ ⁄«ºÂ” ”⁄ ¡≈͉≈ «’Á≈ Òº«◊¡≈ ‘ÀÕ ÚÀ√∂ ¿∞√ Á∆ ∆fi «Í≥‚ª ˘ Ú∂÷‰ Á∆ ‘À «’™«’ «Í≥‚ª √ÏøË∆ √‘≈«¬’ª ÂØ∫ ‹≈‰’≈∆ ÒÀ ’∂ «Í≥‚ª Á∂ ‹È‹∆ÚÈ ˘ Á∂÷‰ Ò¬∆ ¿∞‘ ’≈¯∆ ÍÃÎ≈«Ú ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «ÚÚ∂’ È∂ «‘≥Á∆ Á∂ È≈Ò-È≈Ò Â∂Ò◊» ”⁄ ω ‘∆ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ’øÓ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ ÁØÚª Ì≈Ù≈Úª Á∂ √øÚ≈Á Ú∆ ÷πÁ ÏØÒ∂ ‘ÈÕ «ÁzÙ ”⁄ ‘’∆’ Ҭ∆ «¬√ «ÎÒÓ Ú≈√Â∂ ≈ Á≈ ‹◊≈Â≈ Ú∆ ¿∞√ ’º«‡¡≈ ª ‹Ø ¿∞‘ ʺ«’¡≈ Ș ¡≈Ú∂ Â∂ √≈∆ ≈ ‹≈◊‰ Ò¬∆ ¿∞√ È∂ B@ ’ºÍ ’≈¯∆ Á∂ Í∆ ¤º‚∂ √ÈÕ “√≈Ê∆¡≈”, “Ô∞Ú≈” Â∂ “Ó√Â∆” ÂØ∫ Ï≈¡Á “’ ⁄«ºÂ” ¿∞√ Á∆ Úº÷∂ ¡≥Á≈˜ Ú≈Ò∆ «ÎÒÓ ‘ØÚ∂◊∆Õ «ÚÚ∂’ È∂ Í»∂ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈Ò «¬‘ «ÎÒÓ ’∆Â∆ ‘ÀÕ ◊ÒÂ∆¡ª ÂØ∫ √Ï’ ¿∞‘ «√º÷ ⁄πº’≈ ‘ÀÕ «ÚÚ∂’ ¡È∞√≈ π’≈Ú‡ª Á» ’’∂ ¿∞‘ ‘π‰ «¬’ ÁÓ √≈Î «¬È√≈È Ï‰ «◊¡≈ ‘ÀÕ

⁄Ó⁄≈«◊∆ È‘ƒ ¡≈™Á∆ : √ØÈÓ ’Í»

«¬‘ ◊ºÒ ⁄ø◊∆ Â∑ª √ØÈÓ ’Í» Ú∆ ‹≈‰Á∆ ‘À «’ ÒØ’ª ˘ ¿∞√ Á≈ “«Ï≥Á≈√Íπ‰≈” («˜¡≈Á≈ ‘∆ ÷πÒ º ∆∑ -‚∞Ò º ∆∑ ) ‘؉≈ Í√øÁ È‘ƒ Í √ØÈÓ ‘À «’ ¿∞‘ ÓπÛ Ï≈‹ È‘ƒ ¡≈¿∞∫Á∆Õ ¿∞Ò‡≈ ¡«ÈÒ ’Í» Á∆ «¬‘ Ò≈‚Ò∆ ’«‘ ‘∆ ‘À «’ «¬Ê∂ «’√∂ Á∆¡ª Һª «÷º⁄‰ Ú≈Ò∆ «ÏÓ≈∆ Íπ≈‰∆ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ ¯À√Ò∂ ÷πÁ ÒÀ ‘∆ √ØÈÓ ¿∞√≈» √Ø⁄ º÷Á∆ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ ÍÀ«√¡ª È≈Ò ¿∞√ È∂ ◊º‚∆ Ò¬∆ ‘À Â∂ «¬√ Á∆¡ª «’Ùª ¿∞Â≈ ‘∆ ‘ÀÕ Ó≈‰ È≈Ò «Ó√ ’Í» ’«‘ ‘∆ ‘À «’ Ó∂∆ Óª È∂ √≈˘ «Ú◊Û∆ ¡ΩÒ≈Á È‘ƒ Ï‰È «ÁºÂ≈Õ √‘∆ ‘À «’¿∞∫«’ ’≈ÈÚÀ∫‡ª Á∆ ʪ √ØÈÓ ¡≈Ó √’±Ò ”⁄ ÍÛ∑∆ ‘ÀÕ ¡‰÷ Ú≈Ò∆ √ØÈÓ «’√∂ Á∆ ⁄Ó⁄≈«◊∆ È‘ƒ ’ √’Á∆Õ Á∆Á∆ ∆¡≈ Â∂ Ú∆∂ ‘ÙÚËÈ È≈Ò ¿∞√ Á≈ Ï‘π «Í¡≈ ‘ÀÕ ÿ≥πÓ‰≈ «ÎÈ≈, ÁØ√Â∆ Í≈¿∞‰∆, ’À∫‚Ò È≈¬∆‡ «‚È ’È∂ Â∂ ÈÀµ‡ ”Â∂ ⁄À«‡≥◊ √Ì ’∞fi √ØÈÓ ’Á∆ ‘ÀÕ √ØÈÓ ˘ ÎÀÙÈ ¡≈¬∆ ’≈È «’‘≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ √ØÈÓ ˘ Áπ÷ º ‘À «’ Ï≈Ò∆Úπ‚ º ¡Ωª Á∆ «˜¡≈Á≈ È‘ƒ √π‰Á≈Õ Ó≥‘ » · √ØÈÓ ’«‘ ‘∆ ‘À «’ ÓπÛ “◊≈¬∆‚” Â∂ “⁄ªÁÈ∆” Ú◊∆¡ª «¯ÒÓª ωÈ◊∆¡ªÕ ‰Ï∆ ’Í» Á∂ √ÏøË ”⁄ ‹Ø ¿∞√ È∂ ‡∆. Ú∆. Â∂ «’‘≈ ¿∞√ ”Â∂ ¿∞‘ ¡‡ºÒ ‘ÀÕ ˜Ø È≈Ò ’«‘≥Á∆ ‘À √ØÈÓ «’ ¿∞‘ “◊ªË∆” È‘ƒ «’ «¬’ ◊ºÒ∑ ”Â∂ ⁄Í∂Û Úº‹∆ ª Á»√∆ ¡º◊∂ ’ «ÁºÂ∆Õ ¡≈͉∂ ”Â∂ Ú≈ ÏÁ≈Ù ’È Á∆ ʪ √ØÈÓ ¿∞√ Á≈ ‹Ú≈Ï «Á≥Á∆ ‘ÀÕ

PAGE 54

“Ïπº„≈ ‘Ø◊≈ Â∂≈ Ï≈Í” ˘ ÒÀ ’∂ ’≈¯∆ ¿∞ÂÙ≈«‘ √πÍ «Ïº◊ Ï∆ Á≈ √πÍ √ÍπºÂ ¡«ÌÙ∂’ Ϻ⁄È «¬√ «¯ÒÓ Á∂ «’√∂ Ú∆ ’øÓ Ò¬∆ ‹≈¬∂ «Íá≥’≈ ⁄ØÍÛ≈ ”Â∂ ÂÚ≈ Ò≈¿∞‰≈ È‘ƒ ÌπÒ º Á≈ ’È ‹Ω‘ Á∆ ‹ÈÓ «ÁÈ Í≈‡∆ ”⁄ ¡«ÌÙ∂’ ˘ «Íá’ ≥ ≈ È∂ «√ºË∂ Ó≥»‘ ÏπÒ≈«¬¡≈ È‘ƒ Â∂ «¬√∂ ◊ºÒØ∫ ‹»È∆¡ Ϻ⁄È ÷¯≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ √≈¯ ’«‘ «‘≈ ‘À «’ ÁØ√Â∆ Ò¯˜ «Íá≥’≈ Ò¬∆ ¿∞‘ ’Á∂ È‘ƒ ÚÂ∂◊≈ Â∂ È≈ ‘∆ «Íá≥’≈ È≈Ò ’ج∆ «¯ÒÓ ’∂◊≈Õ

Á∆¡≈ «Ó˜≈ Á≈ «Ë¡≈È ‘π‰ √Ó≈‹ √∂Ú≈ ÚæÒ

¡º‹’Ò∑ Á∆¡≈ «Ó˜≈ ÿ∂ ÏÀ· ’∂ ¡≈«Ó ÷≈È Á∆¡ª «ÎÒÓª º’ ‘∆ ‘ÀÕ “¡À«√‚ ÎÀ’‡∆” È∂ Á∆¡≈ ˘ «È≈Ù ’∆Â≈ Â∂ ‘π‰ ¿∞‘ Á∂÷ ‘∆ ‘À «’ ¡≈«Ó Á∆ Â∑ª ¡≈͉∆ ÍëÂÌ≈ ˘ ¿∞‘ «’Ú∂∫ «È÷≈∂ Â∂ ¡≈«Ó «’√ Â∑ª Á∆ √’«͇ ÒÀ ’∂ ‘Ó∂Ù≈ ¡º◊∂ ÚËÁ≈ ‘À Í Á∆¡≈ ˘ ¡≈«Ó Ú◊∂

«ÈÓ≈Â≈ «ÓÒ‰ ª ‘∆ ¿∞√ Á∆ ◊ºÒ ¡≈«Ó Á∆ Â∑ª ω∂◊∆Õ ¡≈«Ó ‘∆ È‘ƒ Íπ≈‰∂ ¡«ÌÈ∂Â≈ ¡ÓØÒ Í≈Ò∂’ Á∆¡ª «ÎÒÓª Ú∆ Á∆¡≈ Á∂÷ ‘∆ ‘ÀÕ «Ú‘Ò∂ √Ó∂∫ ⁄ø◊∆¡ª «ÎÒÓª Á∂÷ ’∂ È≈Ò∂ ª ¿∞‘ ’∞fi «√º÷ ‘∆ ‘À Â∂ È≈Ò ¿∞√ Á≈ ÓÈ È‘ƒ ̇’Á≈ ‘ÀÕ Á∆¡≈ È∂ «¬‘ ’«‘‰≈ Ùπ» ’ «Áº  ≈ ‘À «’ ‹Á √ÒÓ≈È ÷≈È, «Íá≈ÁÙÈ, √ø‹∂ Ò∆Ò≈ Ìø√≈Ò∆ È≈Ò ¿∞√ ˘ ’ج∆ «ÎÒÓ «ÓÒ ◊¬∆ ÂÁ ‘∆ ¿∞‘ «Á÷≈ Á∂Ú∂◊∆ «’ ¿∞√ ”⁄ «’øÈ≈ ÁÓ ÷Ó ‘ÀÕ Á∆¡≈ È∂ ‘π‰ «ÎÒÓ∆ Í≈‡∆¡ª ”⁄ ‹≈‰≈ Ú∆ ÏøÁ ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Á∆¡≈ ‘π‰ ‘≈«˜ «ÁÓ≈ˆ ωÁ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À Â∂ «ÈÓ≈Â≈Úª Â∂ √«‘ ’Ò≈’≈ª

√πÙ«ÓÂ≈ Á≈ ÷≈‰ Í∆‰ Ï‘π ‘∆ ’ø‡ØÒ ”⁄

√πÙ«ÓÂ≈ √∂È Á∂ «ÎÒÓ∆ ’À∆¡ ”⁄ ⁄≈‘∂ «¬√ √Ó∂∫ ÷ÛØ ¡≈¬∆ ‘À «Î Ú∆ Ù≈ÈÁ≈ ÍÃ≈ÍÂ∆¡ª ¿∞√ ˘ «¬‘ ÷ÛØ ӫ‘√»√ È‘ƒ ‘؉ Á∂ ‘∆¡ªÕ ’∞fi ÈÚª ’’∂ «Á÷≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡≥Á ÷≈Â∂ √πÙ «Â¡≈∆¡ª ’ ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ ˘ √‘∆ ¯Â≈ È≈Ò ⁄Ò≈¿∞‰≈ «√º«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ √πÙ«ÓÂ≈ Á≈ ÷≈‰ Í∆‰ Ï‘π ‘∆ ’ø‡ØÒ ”⁄ ‘ÀÕ ÿØ∫ Ï≈‘ ‹≈‰≈ ‘ØÚ∂ ª ¿∞‘ È≈ÙÂ≈ È‘ƒ ’Á∆ Â∂ «√¯ «Îº’∆ ⁄≈‘ Í∆ ’∂ √¯ ”Â∂ Â∞Á∆ ‘ÀÕ «Îº’∆ ⁄≈‘ Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ È‘ƒ «’ ¿∞√ ˘ Ù»◊ Á∆ √Óº«√¡≈ ‘À ÏÒ«’ Í«‘Òª ÂØ∫ ‘∆ ’ø‡ØÒ È≈Ò ⁄ºÒ‰≈ ¿∞√ ˘ ⁄ø◊≈ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ √πÙ«ÓÂ≈ ‘≈Òª«’ «Óº·∂ Ú≈Ò∂ «Ï√’∞‡ ÷≈ ÒÀ∫Á∆ ‘ÀÕ √Àµ‡ ”Â∂ È∂Û∂ ‘ØÚ∂ ª ÁπÍ«‘ Á≈ ÷≈‰≈ ¿∞‘ ÿØ∫ ‘∆ Ó≥◊Ú≈™Á∆ ‘ÀÕ √πÙ ‹≈‰Á∆ ‘À «’ ⁄ΩÒ ÷≈‰ È≈Ò Ó؇≈Í≈ ¡≈™Á≈ ‘À «¬√ Ò¬∆ ¿∞‘ Ï‘π ‘∆ ÿº‡ ⁄ΩÒ ÷ªÁ∆ ‘ÀÕ ‘ª, ’∂Ò∂ Á∆ √Ϙ∆ ¿∞√ ˘ Ï‘π Í√øÁ ‘ÀÕ Î»‡, ‹»√ ¿∞‘ «ÈøÂ ̓Á∆ ‘ÀÕ Â∂Ò Ú≈Ò≈ ÷≈‰≈ ª ¿∞√ È∂ «ÏÒ’∞Ò ÏøÁ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ÷πÙ’ ؇∆ ˘ ¿∞‘ Í«‘Ò «Á≥Á∆ ‘ÀÕ ¡≈¬∆√ ¥∆Ó Á∆ ¿∞‘ Á∆Ú≈È∆ ‘À Í Ó«·¡≈¬∆ ÂØ∫ ¿∞‘ ÍÑ∂˜ ‘∆ ’Á∆ ‘ÀÕ ¡º‹’Ò∑ √πÙ«ÓÂ≈ √∂È ¡Ò∆⁄∆ Á≈ ‹»√ Ï‘π ̓Á∆ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÷»Ï Á‘ƒ ÷≈‰≈ Ú∆ ¿∞√ È∂ Ùπ» ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «¬√∂ ’’∂ √πÙ Á∆ ÷»Ï√»Â∆ Ï’≈ ‘ÀÕ

ÍÃÂ∆ ¿∞√ Á≈ «Ú‘≈ Ú∆ ÚË∆¡≈ ωÁ≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Á∆¡≈ Á∆ ÷≈«‘Ù ‘À «’ ¿∞√ Á∆¡ª ’«ÚÂ≈Úª ⁄؇∆ Á∂ ◊≈«¬’ ◊≈¿∞‰ Â∂ «¬‘ «ÎÒÓª ”⁄ Ú∆ Ù≈«ÓÒ ‘Ø‰Õ Á∆¡≈ È∂ «¬√ Ú≈ ◊‰ÍÂ∆ ¿∞Â√Ú ”⁄ Ú∆ ‘≈˜∆ ´¡≈ ’∂ ⁄⁄≈ Ò¬∆ ‘ÀÕ Á∆¡≈ È∂ «¬‘ Ú∆ Ë≈ «Ò¡≈ ‘À «’ ÓΩ’≈ «ÓÒ‰ ”Â∂ ¿∞‘ √Ó≈‹ Á∂ Ò¬∆ Ú∆ ’∞fi ’’∂ «Á÷≈¬∂◊∆Õ Á∂ ÷ Ø Á∆¡≈ ˘ «¬‘ ÓΩ’≈ ’Á «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

PAGE 55



PEOPLE’S PARTY OF PUNJAB

nvyN ieMnklwb dy moFI

Millenium Park, 176 Street & 64 Ave., Surrey SURREY (BC)

Sunday, 7th of August, 2011

Millenium Park, Surrey, Canada Timing : 1.00 P.M. Contact: Gurnam Samra 604-782-8436 Gursewak Toor 604-783-3164 Dr. Peter Bassi 604-727-6058 Mandeep Dhaliwal (Nikka) 604-765-1111 Gurjit Bapla (Abbotsford) 778-552-2115 Ruby Grewal (Abbotsford) 604-832-1924

Party Co-ordinator : Bhagwant Mann

SRI

(BI.SI)

mlynIAm pwrk, srI, kYnyfw AYqvwr 7 Ags`q, 2011 smW: 1 vjy bwAd duiphr Tel.: 011-91-9815923450 email : bhagwantmann@gmail.com

Manpreet Singh Badal

not: pRIvwrW dy mMnorMjn vwsqy s`iBAwcwrk pRogrwm vI hoxgy[

Head Office : # MLA Flat No. 9, Sector 3, Chandigarh (INDIA) Telefax: 0172-2745786 Website : www.manpreetbadal.com email : ppp@manpreetbadal.com PAGE 55


Punjabi Patrika

PAGE 56



òè¶ð¶ Ú½Õ» ÇòÚ ÕËîð¶ ñŶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé

bI sI Br ivc sLihrF aqy hor QFvF dy cOkF ivc hr sfl lgBg 250 durGtnfvF huMdIaF hn| ienHF ivcoN bhuq sfrIaF jfn lyvf sfbq huMdIaF hn| ienHF durGtnfvF nUM GtfAux leI 35 QFvF ‘qy syPtI kYmry lfey jfxgy| ieh kYmry lfl bwqI ivcoN lMGx vfilaF dI qsvIr iKwc lYNdy

hn| anumfn lgfieaf igaf hY ik aijhy kYmry lgfAux nfl du r GtnfvF 6% Gt jfxgIaF| afr sI aYm pI, puils srivisj aqy tYRiÌk syPtI mfhrF ny iml ky aiq Kqrnfk cOkF dI insLfndyhI kIqI hY| ieh kYmry idn dy Aus smyN krmsLIl hoxgy jdoN du r GtnfvF ho x dI vDy r y

sMBfvnf huMdI hY| ieMJ krn nfl Krcy ivc bwcq hovygI prMqU tIcy dI pRfpqI ivc koeI ivGn nhIN pvygf| kYmiraF dI shfieqf nfl kIqy jrmfinaF dI rfsLI imAuinspYltIaF ivc vMzI jfvygI qF jo Auh afpxy syPtI pRogrfmF ivc vfDf kr skx|

ì÷¹ð×» ù ÇéôÅéÅ ìäÅÀ¹ä òÅñ¶ Ú¯ð çÆ íÅñ ipCly idnIN iewk cor ny sInIar kMplYks ‘coN ingrfn kYmrf hI corI kr ilaf| cor nUM sLfied pqf nhIN sI ik Aus dI kYmry vwl qwkdy dI qsvIr

ipCy rih geI hY. puils vwloN Aus dI qsvIr mIzIaf ivc nsLr krky lokF nUM apIl kIqI hY ik jy iksy nUM ies cor df Qhu pqf hovy qF Auh

aYbtsPorz dy bfeIk dsqy dy izMg zFg pRojYkt aDIn zRwg df DMdf krn vfly cfr kiQq dosLIaF nUM kfbU kIqf igaf hY| asl ivc ies kMm ivc imAuNspl ientYgryitz aYmrjYNsI irspFs tIm aq pYtrol izvIXn ny bfeIk dsqy

dI shfieqf kIqI| zfAu n tfAun dy iek Gr ivcoN nkdI, kuJ kokyn, mYwQ aqy aYktYsI PVI geI ijwQy ieh cfry rihMdy sn| puls aiDkfrI afien mYkzfnlz df kihxf hY ik ieh igRPqfrI bfeIk dsqy vwloN lokF nfl bxfey vDIaf

ÕÅð» çÆ Ãà³à ìÅ÷Æ ÜÅé ñ¶òÅ ÃÅìå Ô¯ÂÆ kuiktilm ivKy qyjL rÌqfr Aupr cVH ky qmfsLf krnf bhuq vfrIN jfn lyvf sfbq hoieaf | ies stMtbfjLI ivc 21 sflf jfrzn vfrz mfiraf igaf| vfrz dI mF aYron

Pst nysLnjL,mYits aqy sLihrI mUlvfsI BfeIcfiraF nUM KyzF, mnrMjn, aqy srirk srgrmIaF leI PMz AuplbD krfey jfxgy | 2008 ivc mUlvfsI jvfnF vwloN ishq dy nFh-pwKI ruJfnF bfry qOKly

smyN istI vwloN mnjIq isMG df snmfn kIqf igaf| pysLy vjoN tYksI clfAux df kMm krn vflf mnjIq asl ivc afpxy hunr nUM lukoeI bYTf hY| icqrklf Aus df sLOk hY| Auh kyvl bursL nfl hI nhIN sgoN pYnsl nfl vI bhuq hI pRBfvsLflI icqr bxfAuNdf hY| ieh klf

sMbMDF df nqIjf hY| bfeIk dsqf gYr kfnUMnI DMdf krn vfilaF nfl sMprk bxf ky hI loVINdI jfxkfrI pRfpq krky ipCly aYqvfr holI bfeIbl AunHF nUM kfbU krn ivc sPl aqy krfs dI agvfeI ivc huMdf hY| sMq mYQIAU dy aYNglIkn crc dy pMj sO sLrDflU aYbtsPorz dy iek ihws y dIaF glIaF ivc mfrc krdy njLr afey| smilM g I sM b M D F dy ivvfd kfrn ies gruwp df aYNglIkn

crc aOP knyzf qoN qoV ivCoVf ho igaf hY| ieh gruwp smilMgI sMbMDF df ivroD krdf hY jdoN ik inAUvYstimMnystr df kyNdrI igrjf smilMgI sMbMDF df smrQn krdf hY| ieh qoV ivCoVf sfl Br dIlVfeI mgroN hoieaf hY| ies gruwp

idwqy hn| PRyjLr diraf ajy hor cVH irhf hY| bI sI irvr Porkfst sYNtr vwloN Aus eyrIaf ivc hVHF dI icqfvnI jfrI kridaF

pRgt kIqy gey sn| rIjnl aYksLn plYinMg rfhIN Kfs pRogrfmF dI insLfndyhI kIqI geI hY ijMnHF duafrf ishq mMd stflo mULlvfsI BfeIcfry dy rJfn vDfey jfxgy| 82 sflf ry a islivr ny ikhf ik awj myry BfeIcfry dy lok afpxI bolI bol skdy hn pr 30ivaF ivc ieMJ krn vfly nUM jylH jfxf pYNdf sI| Aus ny ikhf | AudoN ieh lok sUmfs ivKy vwzy Gr ivc iekwTy hoieaf krdy sn ijQy ikhf ik diraf ivc pfxI bwicaF nUM dwisaf jFdf ik “ df pw D r ipCly ds sflF asIN kox hF, asIN kI krnf ivc ieMnf nhIN vyiKaf igaf| aY m rjY N s I apry s L n sY N t r dI sQfpnf kIqI geI hY |

cuwky hn| ieh Pfier PfeItr 19 idn AuQy Tihrngy prMqU jy bI sI ivc jMglI awg dI siQqI bdl jfvy qF ies qoN pihlF vI AunHF nUM vfps

df kihxf hY ik ijs crc nUM Auh Cwz rhy hn, Aus nUM bhuq ipafr krdy hn prMqU crc dI iblizMg nfloN hjLrq eIsf aqy Aus dy isDFq AunHF nUM ikqy vD ipafry hn. ies qrHF Auh smilMgI sMbMDF nUM buinafdI isDFq dy Ault mMndy hn|

Ü篺 ÃàÅñ¯ íÅÂÆÚÅð¶ ù ÁÅêäÆ ì¯ñÆ ì¯ñä çÆ îéÅÔÆ ÃÆ hY; iks qrHF DrqI mfqf dI sMBfl krnI hY ijhVI sfnUM sB kuJ idMdI hY|” AudoN AunHF dy bwicaF nUM mfipaF dI sihmqI qoN ibnF pbilk skUlF ivc rwiKaf jFdf sI qF jo Auh afpxI bolI aqy swiBafcfr qo N anjfx rih jfx aqy afpxy mUl nUM Buwl jfx| AuQy aijhy bwicaF nfl kdI kdI an mnwuKI ivhfr kIqf jFdf

sI| ieh kYnyzf dy ieiqhfs df BYVI qsvIr pysL krdf hY aqy dwsdf hY ik mUl vfsIaF nUM ikvyN musLklF df sfhmxf krdf pYNdf sI jo awj bhuq hwd qwk bdl cuwkf hY| ieh sMKyp jfxkfrI rya islvr vwloN Bry mn nfl idwqI geI| Xfd rhy ik ieh BfeIcfrf dirafvF dy nyVy vsx vflf BfeIcfrf hY|

éÅÜÅÇÂ÷ ÁÅîçé éÅñ ìäÅÂÆ ÜÅÇÂçÅç ÷ìå Ô¯ ÃÕçÆ ÔË

aYbtsPorz dy iek rYstrYNt dy mflk nUM bI sI suprIm kort ivc afpxI pRfprtI jLbq kIqy jfx df sfhmxf bulfieaf jf skdf hY| ienHF krnf pY irhf hY| puls vwloN dsiqaF df Krcf aYntorIE 1 aprYl, 2011 nUM Aus dI hMitMgzn roz ‘qy siQq pRfsrkfr dyvygI| prtI dI qlfsLI leI geI sI| qlfsLI ivc BMg dy bUty aqy

ìÆ ÃÆ å¯º Ô¯ð Á¼×-ì¹ÞÅÀ± çÃå¶ ÁËéà¯ðÆú í¶Ü¶ ׶ bI sI srkfr aYntorIE dI jMglI awg nUM kfbU krn leI 120 hor krmcfrI aYntorIE Byj rhI hY| pihlF vI aijhy 107 PfierPfeItr Byjy jf

Aus ny ikqoN nhIN iswKI sgoN kudrq ny Aus dy hwQF aqy mn nUM aijhI smrwQf bKsLI hY ik bVy sihj nfl sUKm pRBfv vfly icqr bxf skdf hY| ieh ikRq byrI dy kYpItl vjoN jFdy aYbtsPorz dy byrI AuqpfdkF dI imhnq df vI pRqIk hY|

ÃîÇñ§×Æ ÇòòÅç é¶ Üéî Çç¼åÅ éò¶º ÚðÚ ù

Çêz³Ã ܽðÜ ÇòÚ ÁËîðÜ˺ÃÆ ÃÇæåÆ çÅ ÁËñÅé PRyjLr diraf ivc lgfqfr vD rhy cVHf kfrn ipRMs jOrj istI ny aYqvfr nUM sQfnk aYmrjYNsI df aYlfn kIqf hY AuwQoN dI PYrl stRIt dy kuJ GrF nUM KflI krn dy afdysL

‘qy aqI duK nfl ikhf ik ik ies qrHF pihlF vI keI jvfn jfn guaf bYTy hn| iPlmF iPlmF ivc ivKfey gey stMt dI rIs krn vfly jvfn ies

dy Gfqk iswty qoN anjfx hn| aijhI rIs qoN jvfnF nUM hoVn leI koeI Aupfa krn dI loV hY| ies stMt dIaF AuplbD afto vIzIE KyzF jvfnF nUM aMnHy vfh rIs krn leI AuksfAuNdIaF hn|

îéÜÆå ÇÃ³Ø Ã³èÈ çÆ ÕñÅÇÕzå ìäÆ ÕñÆÁðìð°¼Õ úòðÇìzÜ çÅ Çô³×Åð

îÈñòÅÃÆ ÜòÅé» çÅ ÇÃÔåî³ç ÜÆòé ڳ׶ðÅ ìéÅÀ°ä ç¶ À°êðÅñ¶ kimAuintI, sport aqy klcrl izvYlpmYNt mMqrI eIzf cONg ny aYlfn kIqf ik mUlvfsI jvfnF dy ishqmMd jIvn cM g y r f bnfAu x leI srkfr agly iqMn sflF ivc $1[5 imlIan Krc krygI|

vfrz ny afpxy puwq dI ies qrHF hoeI mOq

klIarbruwk dy nvyN bxy EvribRj ‘qy sQfipq kIqI geI gUVHy lfl rMg dI stRfabyrI dI klfikRq ies ieMtrsYksLn dI idwK nUM vDyry afkrsLk bxf rhI hY| ieh sLoBnIk ikRq mnjIq isMG sMDU dy klfqimk hunr dI kmfl hY| ies klfikRq dI sQfpqI

puils nUM 604-859-5225 ‘qy sUicq kry| qsvIr qoN cor 20-30 sfl df jfpdf hY| cor Ausy kMplYks ivc 2 tYlIivXn vI lY igaf |

ê¹ñÃ ç¶ Çâ³× â»× êz¯ÜËÕà çÅ éò» ã³×

PAGE 56

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

hor keI kMtrol sLudf cIjLF imlIaF sn | BMg vycx aqy AugfAux df sfjo sfmfn vI brfmd hoieaf sI| srkfr Aus dI pRfprtI nUM BMg afid vy c x nfl bxfeI pR f prtI smJdI hY | iesy krky Aus nUM jLbq krn df kys adflq ivc cwl irhf hY| pihlF vI

aijhy 200 kys cwl rhy hn| ies qrHF jLbq krn df isvl PorPIcr aYkt 2006 ivc bxfieaf igaf sI ijs aDIn srkfr aprfiDk sfDnF nfl bxfeI pR f prtI jL b q kr skdI hY|


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 57

PAGE 57


PAGE 58

Researchers laud shakedown on salt

S

Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



health scientist Michel Jof- care system – for several quence,” says Joffres, who fres. years. has carried out numerous national studies on the effects Joffres, who has helped “Decreasing sodium intake of high sodium levels. “But crunch some of the govern- could have major long term it also requires the support ment numbers, has been life-saving impacts, is fealowing down on salt ernment’s focus on healthy weighing in on the negative sible, relatively easy and of government and the food intake is a key mes- living - it’s also the mantra impacts of salt on consumers can be done quickly, without industry.” New advertising sage of the B.C. gov- of Simon Fraser University – and the province’s health any negative health conse- aimed at sodium reduction began this week.

in Canada, the U.S. and the Latin American countries. As well, she has compared the content of sodium between similar foods in France and Canada and found that labeling is often inconsistent and can be difficult for consumers, in their bid to reduce levels, to interpret. “By making good choices it is possible for consumers to significantly reduce their sodium consumption, and at no extra cost – actually, less,” she says.

British Columbians on average consume more than twice the recommended daily sodium intake – 3,400 mg instead of the advisable 1,500 mg. Excess salt is linked to high blood pressure, a major cause of cardiovascular disease, and a leading factor Joffres was also part of a team that earlier looked at the for stroke. potential impact of a reducJoffres is currently one of tion in dietary sodium and three experts the U.S. Cen- decreases in cardiovascular tre for Disease Control has disease in Canada (2008), asked to model the impact of and benefits in the reduction different scenarios of sodium of dietary sodium on hyperreduction on cardiovascular tension and its related health disease in the U.S. Based on care costs (2007). his model, the research, to be completed this fall, is ex- Joffres says the governpected to show a large impact ment’s focus on sodium on the number of lives that reduction is important given the federal government’s could be saved. decreased commitment to the Meanwhile Joffres’ PhD issue and its recent dissolvstudent Azadeh Alimadad is ing of the Sodium Working doing her thesis on estimat- Group. ing the impact of a gradual reduction of sodium intake on cardiovascular disease

PAGE 58


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



Live @ The Reach Patrick Ball – Celtic Harp & Story The Reach Gallery Museum Abbotsford, 32388 Veterans Way Thursday, July 28, Doors: 8pm Show: 8:30pm Tickets $15 Students $10 on sale now at The Reach “An American master of the Irish instrument, a peripatetic modern day bard, combining tale-telling, history and music into a seamless compound that reaches all ages and types of listeners.” San Francisco Chronicle

T

he Reach Gallery Museum Abbotsford, in collaboration with the Mission Folk Music Festival, presents an evening of Celtic Harp & Story with Patrick Ball, Thursday, July 28 at 8pm, at the Reach, the richest traditions of Celtic culture, but 32388 Veterans Way, Abbotsford. blends them in concert to create “a warm Patrick Ball is one of the premier Celtic and magical performance.” harp players in the world and a captivating Live @ The Reach is an eclectic music spoken word artist. He has recorded nine series presented by The Reach Gallery instrumental and three spoken word albums Museum Abbotsford - a great night of music which have sold well over one-half million surrounded by the latest exhibitions. For copies internationally and won national more information and tickets call 604-864awards in both the music and spoken word 8087 ext. 111 or email info@thereach.ca. categories. Tickets can also be purchased on-line at In Celtic Harp and Story Patrick Ball rekindles the fire and wonder of an evening of Irish storytelling. For in telling the marvelous old tales of wit and enchantment, and in playing the ancient, brass-strung harp of Ireland, he not only carries on two of

Mike’s Critters At the Mt Lehman Library (5875 Mt Lehman Rd, phone 604-856-4988) Wednesday, July 27, 3:30-4:30 and

PAGE 59

Pajama Story Picnics

MSA Centennial Library (33660 South Fraser Way, phone 604-853-1753) Thursday, July 28, 3-4pm.

Wednesday, July 27, 7:00-7:45pm at the Clearbrook Library (32320 George Ferguson, phone 604-859-7814.)

Mike Larson loves critters-reptiles, amphibians, birds, insects, arachnids and mammals. This wild menagerie from around the world will delight, educate and amaze. Join us for animal entertainment at its best. All ages are invited and registration is not required.

Kids ages 2-7 are invited to wear your PJs, bring a blanket and join in the outdoor fun of stories and more. If it rains, we’ll have an indoor picnic. Registration not required.

thereach.ca The Reach is located at 32388 Veterans Way, Abbotsford, one block north of the corner of Trethewey and South Fraser Way. Live @ The Reach is funded with support from the Abbotsford Community Foundation.

PAGE 59


PAGE 60

Punjabi Patrika 

ìÔ° ðÈêƶ ñ¯Õ

ieh lok bVy cusq qy clfk huMdy hn mUMh dy bVy imwTy qy aMdroN sLfh kfly huMdy hn vyKx nUM sLkl momnF vrgI qy krqUqF kfÌrF qoN vI BYVIaF huMdIaF ny . eysy qrHF sfzy ipMz df jQydfr JMzf isAuN ijs nUM ipMz dy sfry vwzy Coty cfcf JMzf kihky bulfAuNdy hn. sLkloN vyKx nUM qF bfxF syLrF vflf pfAuNdf sI. pr sLyrF vflf gux Aus aMdr iewk vI nhIN sI. Aus df mn eIrKf nfl Biraf hoieaf sI dUijaF nUM nIvF idKf ky Aus dy mn nUM skUn imldf sI. hr cMgy kMm ivwc tMg aVfAuxf Aus dI afdq sI. ikqy vI koeI PMksLn hovy cfcf JMzf sB qoN mUhrlI kqfr ivwc huMdf sI. swdI nf bulfeI mYN lfVy dI qfeI vFg Jwt pwt mfeIk PVky iewk do sLyar bol ky afpxy afp nUM mhfn ivdvfn hox df dfhvf pysL krdf sI. iewk idn mYN cfcy JMzy nUM PUk idMidaF ikhf beI cfcf awj qF bihjf bihjf krf idwqI. cfcf eyny sfry gux qYnUM ikwQoN iml gey ikqy sfnUM vI afpxf cylf bxf lY. qF awigAuN cfcf sLfierI aMdfjL ivwc boilaf BqIj: husn vfilaF df huMdf imjLfj vwKrf bVy nwKry bfjL qy afkV Kor huMdy

PAGE 60

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

ÔÕÈîå ÇÃ³Ø ÒÇé¼ÞðÓ

iKVy rihx sdf gulfb dy Puwl vFgUM idlF nUM zMg jFdy idlF dy cor huMdy vyKx nUM lwzU moqIcUr dy lgdy ny aMdroN hor huMdy qy bfhroN hor huMdy lwK awzIaf cuwk ky Pfhy qUM lY inwJrf ieh sOiKaF nhIN jy iksy qoN Bor huMdy cfcf JMzf ieh sLyar JfV ky buwlIaF ‘c imMnf imMnf hwsdf qurdf bixaF.


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

PAGE 61



îéêzÆå ÇÃ³Ø ìÅçñ çÆ ÁÅîç ñÂƶ ÃðÆ ÓÚ íÅðÆ À°åôÅÔ

Employment k`imE~ dI loV



PryimMg kMpnI leI qzrbyk`r vrkr~ dI zrUrq hY| ibn~ qzrby dy nvyN vrkr vI Epl`eI kr skdy hn| cMgI qnK`h id@qI j`vygI| hor j`xk`rI leI Pon kro: 778-240-9191

     

fr`ievr dI loV

k`imE~ dI loV

s`nUM qzrbyk`r kl`s 1 tr@k fr`ievr Eqy Pork ilPt fr`ievr dI loV hY| We need experienced class1 truck and forklift drivers, please call: 604-308-5855

iFloN lybr kMtrYkitMg v`ilE~ nUM P`rm Eqy nrsrI iv@c kMm krn v`ilE~ dI loV hY| kMm SurU ho cu@ k` hY,s hor j`xk`rI leI Pon kro: 604-614-1473

k`imE~ dI loV

srI:

-bIqI 10 julfeI nUM srI dy Kfxf-pIxf rYstorYNt dy hfl ivwc ---afP pIpljL pfrtI afP pMjfb ibRtsL kolMbIaf dy mYNbrF dI mIitMg hoeI ijs ivwc mYNbrF ny mnpRIq bfdl vwloN arMBy nvyN ienklfb nUM pUrn hmfieq dyx df PYslf kIqf. ijs ivwc AuhnF ny ieh pRx ilaf ik Auh pMjfb nUM

nvIN afriQk aqy smfijk syD dyx vflI pIpljL pfrtI df hr hfl ivw c smrQn krngy. ijs ivwc mYNbrF ny afpxy ivcfr pRgt krdy ikhf ik iksy smyN nOrQ amrIkf dI DrqI qoN gdrI bfby afpxf suwK arfm iqafg ky ajLfdI dI lVfeI ivwc kuwdy aqy AuhnF ny pMjfb nUM Kushfl dyKx leI afpxIaF jfnF kurbfn kr

idwqIaF. pr mfVy rfj prbMD aqy irsLvq Kor isafsqdfnF krky AuhnF df supnf, supnf hI rih igaf. ikAuNik awj df pMjfb KusLhfl nhIN blik byhfl pMjfb bx ky rih igaf hY. awj pMjfb ivwc irsLvqKorI, prvfr-vfd, guMzf-grdI aqy nisLaF df bolbflf hY. iehnF sfry msilaF dI ijMmy v fr mfVI rfjnIqI aqy

srkfrI ZFcy dI axhoNd hY. sukr hY ik pMjfb nUM nvIN afrQk aqy smfjk syD dyx df Auprflf sLurU ho cuwkf hY. ijs nUM prvfsI pMjfbI pUrn sihXog dyxgy aqy Auh KusLhfl pMjfb isrjLx leI pIpljL pfrtI afP pMjfb dy afgU mnpRIq isMG bfdl df pUrn sihXog dyxgy. ■

Employment cont’d

k`imE~ dI loV

P`rm iv@c kMm krn v`ly k`imE~ dI lokl PryimMg kMpnI nUM k`imE~ dI qurMq loV hY| kMm GMitE~ d` hov`g`| hor loV hY| qnK`h qzrby Enus`r id@qI j`xk`rI leI crnjIq gryv`l nMU Pon j`vygI| nvyN k`imE~ nUM vI tryinMg id@ kro: 604-309-8705Matrimonial qI j` skdI hY| hor j`xk`rI leI Pon kro: 604-807-5075 For Sale

Restaurant Staff Needed

TV for Sale

8 positions Availble: Manager ($22/ hr), Supervisor ($20/hr), Curry Cook (3 Vacancies), Tandoori Cook (2 Vacancies) and Indian Sweet Maker ($17.50/hr). 40 hours per week, for 2 years, full time position, Benefits include: Medical insurance, 2 weeks paid holidays, 7 days sick leave.

A 22 inch Samsung TV for sale at reasonable price, Contact 604-504-1651 or 604-226-7609

Maurya Bistro Restaurant 2607 Ware Street, Abbotsford, BC V2S 3E2, DHARAM PAUL: 604-851-2583

cont’d on page 62

PAGE 61


Punjabi Patrika

PAGE 62

 Services cont’d

cont’d from page 61 For Rent 2 Brand New Littau Blueberry/ Raspberry Picking Machines for Rent.

National Appliance Repair Services hr qrHR~ dy Epl`ieMs PrIzr, Pir@j, stov, v`Sr, fr`ier, m`eIkrovyv, ifS v`Sr Eqy eyEr kMfISnr dI irpyEr krv`aux leI imQn nMU Pon kro: 778-552-1962

Double catcher plates. Good rates, pMj`b iv@c pR`prtI Call Mandeep: 604-835-0227, Leave Message. luiDE`x` eyrIey ivc iksy vI qrH~ dI pR`prtI (P`rm j~ kmrSIEl) Matrimonial KRIdx j~ vycx leI sMprk kro| dIp iFloN:604-832-0480 j~ ggn wog kMinE` dI loV iFloN 604-825-9175 27 s`l`, j@t is@K, 5'9" k@d, vrk Noor Appliances Repair / primt qy kYnyf` iv@c E`px` k`rob`r Tent Rental kr rhy lVky leI kYnyfIEn istIjn j~ iemIgR~t lVkI dI loV hY, lVky appliances repair d` s`r` pirv`r kYnyf` iv@c hY| appliances Pon: 604-825-6876 j~ 604-   825-7701  

Announcement   @101.7 FM  I         

Services hymkuMf lrinMg sYNtr G@t pVHy ilKy j~ EnpVH nMU fr`ieivMg lrinMg 1, 4, 5 j~ 7 idv`aux dI g`rMtI, hr qrH~ dyu P`rm vI Brdy h~, knyfIEn istIzniSp kl`s~, eyEr bryk, ieMtrprytr qy tr~slytr leI vI j~dy h~| Pon: 778-241-1413 j~ 604-852-0410

PAGE 62

July 15th, 2011 to July 21st, 2011


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 63

PAGE 63


PAGE 64

Punjabi Patrika 

Ö¶åÆìÅóÆ Õðç¶ ÕÅÇîÁ» ñÂÆ ÕÆó¶îÅð çòÅÂÆÁ» çÆ òð寺

PslF nUM nuksfn krn vfly hfnIkfrk kIVy iksfn dy sB qoN vwzy dusLmx hn. iensfn sLurU qoN hI ienHF kIiVaF nfl lVdf irhf hY aqy agFh vI lVdf rhygf. PslF nUM bcfAux leI kIVymfr dvfeIaF dI vrqoN EnI hI jLrUrI hY ijnIN

PAGE 64

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

ik Psl bIjxI jF sFBxI. afm krky ieh dvfeIaF ishq leI nuksfn dfiek hn. pr jy ienHF dI vrqoN cMgy ZMg nfl kIqI jfvy qF bhuq sfry mfrU hfdisaF qoN bicaf jf skdf hY. kIVymfr dvfeIaF dI vrqoN:

sB qoN pihlF kIVymfr dvfeIaF dy zwibaF qy ilKI jfxkfrI pVHo qy iPr ies nUM hwQ lfAu. jy qusIN mflk dIaF idwqIaF hdfieqF jF kIVymfr dvfeI vfly zwby qy ilKIaF hdfieqF nUM nhIN smJdy qF kIVymfr dvfeI dI vrqoN krnI quhfzy leI

bhuq hI Kqrnfk iswD ho skdI hY. ies nUM hwQ lfAux qoN pihlF hor jLrUrI jfxkfrI mflk jF dvfeIaF qoN jfxU bMdy qoN lAu. jy qusIN kIVy m fr dvfeIaF dIaF hdfieqF qoN cMgI qrHF jfxU ho qF qusIN ienHF dI vrqoN sfvDfnI nfl kr skdy

ho. quhfnUM afpxI qy hornF dI rwiKaf leI hyT ilKIaF hdfieqF dI pflxf krnI cfhIdI hY. (A) kIVymfr dvfeIaF df Zoxf:kIVymfr dvfeIaF nUM iewk jgHf qoN dUjI jgHf lY jFdy smyN keI pRkfr dy hfdsy hox df zr hY, jo ik hfnIkfrk jF Gfqk iswD ho skdy hn. jykr dvfeI iljFdy smyN sVk qy zwul jfvy qF ies nUM awg lwg skdI hY. jF hor kfrF, trwkF afid nfl iKw l r skdI hY jF hvf nfl AuWz ky lfgy vsdy GrF nUM jF PslF nUM nuksfn phuMcf skdI hY. ieh vI ho skdf hY ik mINh dy pfxI dy pfxI nfl dvfeI lfgly toieaF qy nihrF afid df pfxI jLihrIlf bxf dyvy. jdoN qusIN kIVymfr dvfeIaF lY ky jFdy ho qF quhfnUM Xfd rhy ky qusIN knUMnI qOr qy ies nUM TIk ZMg nfl trwk qy rwKx dy ijLMmyvfr ho. hyT ilKIaF

hdfieqF Kqrnfk hfdisaF qoN bcf skdIaF hn. kIVymfr dvfeIaF nUM trwk dy ipw C y lw d ky lY jfxf ijLafdf surwiKak hY. dvfeIaF nUM kdy vI kfr ivwc svfrI vflI sIt qy rwK ky nF iljfE. jykr trwk dy ipwCy dvfeI lwdI hoeI hovy qF iksy svfrI nUM dvfeI dy nfl, ipwCy sÌr (bYTx) nf idE. kdy vI kIVymfr dvfeIaF dy nfl Kfx-pIx vflf smfn nf rwKo. kIVymfr dvfeIaF iljFdy smyN dvfeI dy zwby jF pIpy afid cMgI qrHF trwk qy bMnoH, qF ik ikDry dvfeI nf zuwlyH. gw q y dy bxy dvfeI vfly zwibaF nUM pfxI jF slHfb qoN bcfE. sLIsLy dIaF boqlF nUM tuwtx qoN bcfE.


Punjabi Patrika

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



PAGE 65

ܶ ê¾ñÅ ÃÅë ÔË å» Õ¯á¶ Úó· Õ¶ é¼Ú ivdysL ivwc jmHF kfly Dn dy svfl AuWqy Bfrq srkfr nUM iewk vfrI iPr supRIm kort qoN iJVkF KfxIaF peIaF hn. Aus dI bxfeI hoeI jFc tIm BfvyN supRIm kort ny rwd nhIN kIqI, pr afpxy koloN Aus ivwc ieh vfDf kr idwqf hY ik iewk cMgy aks vfly irtfierz jwj jsits bI[ pI[ jIvn rYzI nUM ies jFc tIm df muKI lf idwqf igaf hY. iewk hor irtfierz jwj jsits aYm[ bI[ sLfh nUM ies spYsLl jFc tIm df Aup muKI bxf ky sfrI jFc dI irport suprIm kort nUM krdy rihx leI afK idwqf igaf hY. purfxI tIm, ijhVI kyNdr srkfr ny bxfeI sI, ies tIm df ihwsf mMn leI geI hY, pr jFc dI ingrfnI df kMm amlI qOr ‘qy srkfr qoN Koh ilaf igaf hY. ieh kyN dr srkfr leI iew k krfrI swt hY. jy Aus ny kfly Dn dy muwdy nUM gMBIrqf nfl ilaf huMdf qF ieh siQqI pYdf hI nhIN sI hoxI. ipClIaF pfrlImYNt coxF smyN ijs pRDfn mMqrI mnmohn isMG ny sO idnF ivwc kuJ krky ivKfAux df aYlfn kIqf sI. Auh Enf icr cuwp vwt ky hI bYTy rhy, ijMnf icr mfmlf suprIm kort ivwc nhIN sI phuMc igaf. Aus dy bfad vI koeI aml dI kfrgujLfrI ivKfAux dI QF kyNdr srkfr

Gwty-kOzIaF rlfAux df kMm hI krdI rhI sI. hux jdoN ies muwdy AuWqy suprIm kort ny kyNdr srkfr nUM afVy hwQIN ilaf hY qF ivroD dI muwK iDr BfrqI jnqf pfrtI vfly kih rhy hn ieh srkfr hI inkMmI hY, ies nUM asqIÌf dy dyxf cfhIdf hY. jvfb ivwc AunHF nUM puwiCaf jf irhf hY ik jdoN Cy sfl df arsf atwl ibhfrI vfjpfeI vflIaF do srkfrF dy hwQ kmfn sI, Aus dOrfn Bfjpf dy afgUaF ny vI kuJ krky ikAuN nhIN sI ivKfieaf? suprIm kort kol ivdysLF ivcly kfly Dn df muwdf lY ky pRiswD vkIl rfm jyTmlfnI gey sn. vfjpfeI srkfr dOrfn Auh vI kyNdrI mMqrI huMdy sn. Aus dOrfn jyTmlfnI ny vI ies bfry kdy nf koeI nukqf AuTfieaf sI qy nf koeI dfavf hI kIqf sI. sfP hY ik iewk vfrI AuWBr pey muwdy nUM lY ky hr koeI Bwl Kwtx nUM qF iqafr hY, kihx jogf iksy dy pwly vI kuJ nhIN hY. sB qoN vwzf kfly Dn vflf dfgI qF GoiVaF df dlfl hsn alI hY. ijs vwl cflI hjLfr kroV rupey qoN vwD dI tYks dy bkfey dI rkm KVI hY. nrismHf rfE dy rfj dOrfn Auh iewk Coty pwDr dy aiDkfrI qoN quiraf sI. hOlI-hOlI Auh ies Kyqr ivwc ipCly sfry

DVvYlF dy pYr imwDdf awgy qoN awgy inkldf igaf qy awj nMbr iewk df tYks cor bx cuwkf hY. Aus dI AuTfx qoN awj qwk dy sÌr dOrfn srkfr qIjy morcy dI vI do vfrI cwl rhI hY. awj hr koeI dUsiraF AuWqy ijLMmyvfrI suwt ky afp bcx df Xqn kr irhf hY. isrÌ hsn alI nhIN, nrismhf rfE vyly PVy gey hrsLd mihqf df keI hjLfr kroV rupey df kflf Dn vI qF koeI vfps nhIN krvf sikaf. aslIaq ieh hY ik rfj-Bfg AuWqy kbjLy dIaF dfavydfr sfrIaF iDrF df pwlf dfgdfr hY. coxF hux bhuq mihMgIaF ho cuwkIaF hn qy AunHF leI Krcy ieho ijhy kfly Dn vfilaF qoN hr vwzI pfrtI lYNdI hY. jdoN Auh notF dIaF borIaF dI Jlk vyKdy hn, iPr afp vI vwzI pfrtI TokvF dfavf nhIN kr skdI ik Aus dI buwkl ivwc cor nhIN, pr jvfb qF Ausy nUM dyxf pvygf, ijhVf ies vkq mulk dI dOlq df pihrydfr hY. ieh mOjUdf srkfr dI ijLMmyvfrI hY ik jy Aus dy afpxy aMdr koeI kfx nhIN qF lokF nUM kuJ krky ivKfAux dI ihMmq kry, nhIN qF lok ieh mMnx qoN nhIN rih skdy ik srkfr kuJ Kfs lokF leI Kud vI burI bxn leI iqafr hY.

PAGE 65


Punjabi Patrika

PAGE 66

July 15th, 2011 to July 21st, 2011



New online Visa application form Bhangra Idols, Juniors Best

The Government of India has introduced a new Visa application form. The new Form becomes compulsory with effect from August 1, 2011, for those applying the Consulate General of India, Vancouver.

All visa applicants are required to go to the link http://indianvisaonline.gov. in/visa/ and fill up the on-line Visa form. After filling the Visa form, please take a print out and submit the same at one of the offices of our outsourcing agents, VFS Global.

took place at Red Robinson Theatre on July 10th, 2011

Their office addresses, timings, phone numbers and e-mail addresses can be found by clicking their website http://in.vfsglobal.ca

Shan-E-Punjab, Little Stars - 1st Place Winner

ê¿ÜÅìÆ çÅ é½ÜòÅé ÕòÆ ìñò§å ÇÃ§Ø Ãð» Òê¿ÜÅìÆ ê¾ÇåzÕÅÓ ç¶ ìÅéÆ Á˺âÆ ÇÃ¾è± ÜÆ ù ÁÅêäÆ ç¹ÜÆ ê¹ÃåÕ ÒÇìðÔ¯º çÆ ðÅåÓ í¶ºà Õð ðÔ¶ ÔÍ éÅñ Öó·¶ Ôé ÜÅ×Æð ÇÃ§Ø Ç×¾ñ Áå¶ îéÜÆå ÇÃ§Ø å±ð

Neighbourhood Show Your Community Spirit &

contest

Win Great Prizes!

• BBQ with Grill Set • AESC Event Tickets • PRC Recreation Passes • Safari Kids Zone Passes • And More!

Punjab Folk Academy - 2nd Place Winner

Make your neighbourhood even better get together, have fun, and win great prizes. Need money? Vibrant Abbotsford provides grants up to $1,500 for projects to improve your neighbourhood, visit www.vibrantabbotsford.ca. Plan to do anything from a community clean-up day to a neighbourhood street hockey tournament. Need ideas? Contact the Community Developer at the City of Abbotsford at 604.557.1464 or email commdevelopment@abbotsford.ca.

Plan something special for your

neighbourhood and share your story! Enter online at www.abbotsford.ca* Doing it right

Home & Garden

34530 McConnell Road

*Full contest details available online. If your project receives funding, you must be willing to share your success story in the media. Contest runs June 1 - July 31. Neighbourhood block party and random prizes will be drawn August 15. Prizes will be awarded for the best story, the best project, and honourable mentions.

PAGE 66

SIAC Juniors - 3rd Place Winner


July 15th, 2011 to July 21st, 2011

Punjabi Patrika 

Amrita & Sunny Dhaliwal’s Wedding

PAGE 67 Photos by: Sukhjinder Grewal, Belle and Kelly Nagi

PAGE 67


PAGE 68

PAGE 68

Punjabi Patrika 

July 15th, 2011 to July 21st, 2011

July 15th, 2011  

Bi-Lingual English and Punjabi Newspaper for the Fraser Valley

Advertisement