Page 1

WEEKLY Friday, March 24th, 2017 Vol. 21, No.24

See page 40.

Arjun Kapoor

778.240.6163 www.homesbykapoor.com

Thinking of buying or selling lling real estatee ? day! Call me Today!

Little Oak Realty

Independently Owned and Operated

Purchases First time home buyers Builders Mortgage Refinances Ports

iksy vI qrHF dI mOrgyj lYx leI aimq nUM Pon kro


The Patrika

PAGE 2

mfrc 2017 ivc



istI

vyst ivjLrz

iksy cIjLnUM suwtxf cfhMdy ho| istI df vyst ivjLrz vyKo! vyust ivjLrz aOnlfeIn jfxkfrIhY ijs qoN quhfnUM pqf lwg jfvygf ik izspojLl vfsqy ikhVI cIjL ikwQy jfxI hY— gfrbyj ivc, kMpost,rIsfeIkilMg jF zrfp -aOP izpU ivc jfxI hYes leI vyKo: www.abbotsford.ca/wastewizard

krbsfeIz rIsfeIkilMg pRogrfm ivc qbdIlIaF apRYl 3 qoN irhfiesLI Thank Thank You You rIsfeIkilMg \dIaF sLrqF for for bdl rhIaF hn|istIsUby dy rIsfeIkilMg pRogrfm ivc sLfml ho igaf hY| irhfiesLI rIsfeIkilMg leI PMz hux AuMnHF inrmfqfvF vwloN idwqy jFxgy ijhVy pYikMg aqy CpfeIkfgjL splfeI krdy hn | rYjLIzYNt PIs hux ies leI vrqI jFdI ijs nfl sfnUM lgBg $1 imlIan dI bwcq hovygI| ngr invfsIaF nUM aUmNHF vsqF dI vwzI ilst imlygI ijhVIaF krbsfeIz pRogrfm jF zrfp aOP izpU ‘qy rIsfeIkl hoxgIaF| ikrpf krky afpxy nIly bYg ivc iPlm plfsitk jF sLIsLf nf pofAuxf| apRYl 3 qoN ieh vsqF nyV dy rIsfeIkilMg izpU ivc lY jfxf| hor jfxkfrIleI vyKo: www.abbotsford.ca/collection

bflgF leI bsMq ruwqI tUr

55 sfl qoN vzyry bflg ivslr, gYstfAUn, vuwlYNzpfrk jLU, aqy snsLfeIn kost dytur ivc sLfml ho ky mOj myly leI afpxy ijhy bflgF nfl iml skdy ho|ies dI buikMg apRYl 3-17 www.abbotsford.ca/prc ‘qy krvfE|

PAGE 2

ivc kI

Friday, March 24th, 2017

kuJ nvF hY

smwisaf hovy qF sfnUM Pon kro jy quhfnUM toihaF,gfrbyj, drwKq kwtx, jFhVH ijhI hflq dI smwisaf hovy qF 604-853-5485 ‘qy Pon kro| somvfr qoN sLuwkrvfr qwk ieh Pon 4:30 bfad dupihr qwk kr skdy ho| Auh quhfzy kMm leI shI amlf Byjxgy| jy Pon hor idnF ivc jF Auprokq smyN qoN mgroN krnf pvy qF puils dI nfn-aYUmrjYNsI lfeIn ‘qy 604-859-5225 ‘qy Pon kro|

kimAuintI klInawp hPqf apRYl 17-23 affpxy aFZ-guFZ nUM suMdr bxfAux ivc shfiek hovo aqy kimAuintI klInawp hPqy vflMtIar bx ky Earth Day vflyidn afpxf ihwsf pfvo| kUVf/gMdgI cuwkxf kimAuintI nUM kuJ vfps dyx df cMgf ZMg hY| ieskMm leI gfrbyj bYg istI splfeI krygI| hor jfxkfrI leI vyKo: www.abbotsford.ca/volunteer

ieMnHF grmIaF ivc kYnyzf df 150

vF jnm idn mnfE kYnyzfdy 150 vyN jnm idn dy mfx ivc ies sfl aYbtsPorz dI kYnyzfzya pYryz aqy jsLn spYsLl hoxgy| kimAuintI bUQF aqy PlotF leI ibny-pwqr hux ley jf rhy hn| hor jfxkfrI leI vyKo:

www.abbotsford.ca/canadaday

sVkF dy bMd hox bfry, smfgmF aqy istI pRojYktF bfry jfxkfrI sfzI vYbsfeIt vyKo|

www.abbotsford.ca

istIkfAuNisl mIitMgF kfAuNisl dIaF mIitMgF dIjfxkfrI hr dUsry somvfr istIdI vYbsfeIt ‘qy pRsfirq kIqI jFdI hY| vYbsfeIt hY: www.abbotsford.ca/councilagendas kONsl df eyjMzf hyT ilwKI vYbsfeIt ‘qy AuplbD hY: www.abbotsford.ca/livecouncil

kfAuNisl mIitMg pRogrfm

mfrc 27 1:00 vjy dupihr bfad Committee of the Whole (Room 530) apRYl 3 1:00 vjy bfad dupihr Committee of the Whole (Room 530) apRYl 10 3:00 vjy bfad dupihr aYgjLYkitv kmytI 7:00 vjy sLfm pbilk suxvfeI/ rYgUlr kfAuNisl apRYl 24 3:00 vjy bfad dupihr aYgjLYkitvkmytI 7:00 vjy sLfm pbilk suxvfeI /rYgUlr kfAuNisl meI 1 1:00 vjy bfad dupihr kmytIaOP df hol (Room 530) meI 8 3:00 vjy bfad dupihr aYgjLYkitv kmytI 7:00 vjy sLfm pbilk suxvfeI/rYgUlrkfAuNisl

www.abbotsford.ca


Friday, March 24th, 2017

The Patrika

PAGE 3



asIN quhfzy Gr afky vI srivs idMdy hF

17

PAGE 3


PAGE 4

The Patrika 

Friday, March 24th, 2017

sMpfdkI “jLeIPL bfp sy jo bfq qk nhIN krqf hY, amIry sLihr ko voh Juk kr slfm krqf hY.” awj sLosLl mIzIaf qy bhuq hI duKdfiek vIzIAu dyKI, dyK ky mn sLrmsLfr vI hoieaf qy aMdroN aMdrIN eynf duKI vI ik asIN siBaqf dy iks moV qy af phuMcy hF ijwQy dunIafdfrI, BfeIcfrf, bjLurgF dI sLrm hXf, siqkfr qy iewjLq sB guaf bYTy hF. vYsy qF mYnUM vI smJ nhIN af rhI ik mYN ies bfry kI ilKF? vIzIAu ivc dUK invfrn pMjfb dy iek gurdvfry ivc 70-72 sfl df bjLurg qwpV qy pirkrmf ivc ipaf hY, Aus dy ipsLfb dI nflI lwgI hoeI hY, juwqI lf ky pfsy rwKI hY, do cfr kwpiVaF vflf Jolf afpdy isr Qwly rwiKaf hY. lokF dy puwCx qy Auh afpxy afp nUM sMgrUr dy iksy ipMz df dwsdf hY qy puwCx qy afpxy puwqr df nF juigMdr isMG. dwsx qoN bfad Auh afpxI bFh awKF qy rwK lYNdf hY ijvyN Auh iksy df sfhmxf nf krnf cfhuMdf hovy. Auprokq qwQF qoN asIN ikMJ df mihsUs krdy hF-irsLiqaF dI tuwt Bwj qoN vI vwD irsLiqaF dI durgwq sfzy sfhmxy afAuNdI hY. aOlfd dI afpxy jfieaF nfl byhuwrmqI, svfrQ df aMnHfpx qy nYiqk kdrF kImqF dIaF DwjIaF AuWzdIaF idKfeI idMdIaF hn. ivcfrF awKF qy hwQ Drky pqf nhIN afpxy hMJU Cupf irhf sI jF sLrm mihsUs kr irhf sI pr iPr vI puwqr nUM koeI gflH, koeI bdduaf, koeI apwqIjnk sLbd Aus dy mUMh qy nhIN afieaf. swc muwc puwq kpuwq bxidaF dyr nhIN lgdI pr mfpy kumfpy kdI nhIN huMdy.

PAGE 4

ieh ikho ijhIaF ijLafdqIaF hoxgIaF jo mF bfp nUM puwqF dy GrF nUM Cwzx leI mjLbUr krdIaF hn. jMmx vflI mF nUM Buwl ky ijs ny Aus nUM pfl pos ky pVHf ilKf ky eyzf vwzf kIqf huMdf hY, ikhVy ijgry nfl iqafg idMdy hn. vkq bysLk iksy nUM nhIN df. ihsfb ikqfb sB brfbr ho jFdf hY. Auh Gr vI vyKy hn ijwQy jfx lwgy nUMh The bKsL Patrika Friday, 2015 puwq afpxy nUM December puwC ky AunHF18th, dy kmiraF   kmry nUM mfipaF qoN ijLMdf lf jFdy hn qy mfipaF `c jfx df hukm huMdf hY iksy sLfier ny shI iliKaf hY:“nvIN qihjLIb df ieh vI Blf aMdfjL kI hoieaf, ipqf bwr cyz dy kmry r Drdf hY.” aqy aYbtsPo myaivc r puvwwClkyoN pYikR sims ies qoN vwD irsL iqaF df inGfr kI hojn vygf, pr aPso snUjdo N qwk aOlfd nUM pqf lwgdf nvy N sfl dIaF smU h M vDfeIaF hY AudoN qwk bhuq dyr ho cuwkI huMdI hY. jdoN sVk vwly awKF lfeI AuzIkdI mF df Auh nUM smy N dyhfnU hfx dffrFbxfAu xIaF leIqy2 (pMnjf fbI kf vwslLf oN leI aYbtsPo ko hmypwsiLfqRhmy KflIrzho istI jFdfmyhYa.rjIAuissitm Ndy jI ijs ny qu M hjL hnyr imlIan zflr Krc krn df PY s lf kIqf hY. hYK nVF rI qo brfAU n nfl hukIqI L qfibk: Jw N bcfieaf Mdf hYsM.Kmuypnwpr vr ivsL rfxfysmu

PAGE 4

gwlbfq df sfraMsL pfTkF leI ikRsims ies Krcy krky istI nUM tYks ivwc 2[5 aqy nvyN sfl dy sL uBdafgmn “Ku f ny XhdIaF isPqKusduLInaFIaF kI hrq aO q ko krnf bKsLIhohY pRqIsL dfrvfDf v,ygf. lokF nUM qurMq sFJIaF krn ihwq pysL kIqf jf irhf hY) hI CyqI nfl nqIjy pRfpq hoxgy. stfP dy ik pfgl BI ho jfey qo bwcy Xfd rihqy hY.” ijvyN hI CwutIaF df sIjLn afAux vflf hY kMmkfj ivc qyjLI afeygI. myar aqy kONsl kimAuintI ies eIvYNt byGiraF dy muwdy ‘qy myar ny afiKaf ik aksr puwq AuWcIaF pwdvIaF qy phuMc ky mF bfp dIaF kurbfnIaF nUM Buwl jFdy hn:dy jLos-KrosL ivwc vfDf krn leI sKq AunHF dy vfsqy Xqn kIqy jf rhy hn. istI imhnq kr rhy hn. stfP frIaF pVHsUnby fvfly “sLny ihrkfro myb N jfkr BULl nfl gey,byGiraF leI rYx bsyrf srkfr nfl iml ky pUry sLihr nuM sjfAux vfsqy bxfAux leI pRfprtI pRfpq krn leI Xqn ijvy ik hfeIstrIt trI lfeIitM sims ikskIg,mFikRny ikqnfkr jLyvrhI r byhYc.fAuQf.” nHF ikhf ik kONsl ny pRfeIvyt zYkorysLnjL nUM pUry sLihr ivwc cmkfAuxf, sYktr nfl vI mfrikt hfAUisMg vfsqy sL osLlsfl mIzIey qyF iek hjL frF mF L vfierl huMd‘qy IaF hr dI qrH zfAUnnhIN tfAUieho n aYijhy btsPo rz sMpbfp rk dIaF kIqf qsvIrF hoieaf hYro.jienH F skImF ikRsims tRx I y lfeIitM g krnf, vloiek N ajy hn. huxy hu iek vfierl hoestfP I vIzIAu hor kMbjL u r g dI hY ijs nU M Au s dy bw c y m ho irhf hY. ieh qurMq hI pUrIaF pRfeIvy ikRsjoims jrnY ltI lI sVk iProiznr jLpurvInUM afrgy jFdI nhYfeIjL do cfrnhIN kwpho iVaF ivc Cwz ky cly gey. jdoN jdoN skdIaF. kIqf. myarnUaqy istIaOvwllfd oN sfry vI mfipaF M afpxI hwQoNjn jLlsmU Il hhoxf ipaf AudoN AudoN rwb vI roieaf hovygf. r ny hor ikhf ik Dfrimk BfeIcfiraF ims aqydynvy sfl dIaFAge lwK-lw K mya pwnUCM ikR mIssiBaqf vroN s fey Old Homes qy Bfrq `c qyjLI nfl Ausr rhy ibrD aqy kfrobfrI BfeIcfiraF nfl afrjLI vDfeIaF. myabdnu r brfAU n aYhn btsPo rzajo ivKykI pIVHI dy afsL rm iek mf dfg sfzI mwiqafr Qy qy. ijnH urgFkMmny Bu wKy jf sL Y l tr krnF bjL leI kIqf 1953 qo N rihM d f hY . jdo N qo N Au h kY n y z f dI iqhfey rihky, kOzI kOzI joV ky Gr bxfey Auirhf h iks nflny Old Age Homes `c hY. idl myar byGiraF dI shfieqf ivsLdf ly hopR f eIvy t Au trFijt knstrksL rihM xgy ieh nHF df idl hI jfxdfn hY.leI afKrI vkq hr sL K s afpxI aO l fd PryjLr hYlQ XUint nfl kMm krn kMpnI ivc sI[eI[E[ sI. hYnrI brfAUn ivckfr kwtxf cfhuMdf hY pr pqf nhIN ikhVI kfhl sfzfjLvkq Kf geI, dI idlcspI fhr kIqI hY qFsfzIaF ik AunHF nUM aYbtsPorz istI ivwc iqMn sfl kONslr kdrF kImqF nUM ikhVf lflc inGl igaf, ikhVIaF byjfey -pRvikfhIaF sfnU M hIxf krkydf idKfieaf ijL L M d gI bsL r krn irhf aqy hux vrqmfn ivc Auh myar dI rwpdvI K ky ‘qy rwKhYgeIaF. hor qrIkf vI hY. . myar brfAUn aYbtsPorz invfsIaF leI myar vwloN istI mYnyjr dI qnKfh ivc ies nUM rujLgfr, ishq aqy Kyzx qoN ielfvf kIqy gey vfDy nUM jfiejL aqy ZukvF afKidaF qswlI pRgt kIqI geI ik ies suK sLFqI nfl rihx leI sB qoN vwD vDIaf nfl istI nUM lfB hI hoeygf. istI mYnyjr


Friday, March 24th, 2017

The Patrika 

PAGE 5

afAu iek nvyN smfj dI isrjxf krIey, GrF dI dOlq (bjLurgF) nUM Gry rwKIey. ijLMdgI dI sLfm qy afKrI vkq afpixaF `c kwt lYx dyeIey qy BfrqI smfj dI iek imsfl kfiem krIey. ies qrHF dI rUh PUkIey, ies qrHF dy klwb, susfietIaF bxfeIey ijnHF ivc isrP qy isrP bjLurgF, mfipaF dI sFB sMBfl dI gwl kIqI jfvy qy quhfzI afpxI aOlfd vI ies qoN kuJ iswK sky. kdI AunHF nUM imlo jo mCohr sfrI Aumr mF ipAu dy ipafr nUM qrsdy rihMdy hn:“ipafr iksy kihqy hY aOr mmqf kXf cIjL hY, Xh voh Aunsy pUCIey ijnkI mr jfqI hY mF. aOVqI hY Kud qo gurbqoN kf bOsIdf kPLn, cfhqoN kf pYrhn bwcy ko pihnfqI hY mF.” qusIN vkq bdlogy, afAux vflf vkq quhfzf hovygf. afAux vflIaF pIVHIaF quhfnUM Xfd rwKxgIaF. jy ikqy bwicaF dy slybs `c bjLurg mfipaF dI sFB sMBfl df iek isrP iek pIrIaz vI kr idwqf jfvy qF sfzIaF kdrF kImqF df, sfzy sMskfrF df grfPL ikwQy clf jfvygf. sLfied asIN soc vI nhIN skdy pr qusIN soicAu.

irÈiqafˆ dIafˆ qMdfˆ ksx dI loV

drbfrf isMG ZINzsf irÈqy mnuwKI jIvn ivwc iewk-dUjy nUM ipafr dI qrwkI aqy smfj ivwc afeI qbdIlI aqy moh dIafˆ qMdfˆ ivwc proeI rwKx leI kfrn vfpr irhf hY. irÈiqafˆ dIafˆ qMdfˆ anmol qohPf hn. ienHfˆ dy shfry hI hr iZwlIafˆ hox dy keI hor kfrn vI bx jfˆdy mnuwK afpxy suK-duK nUM sihx dy smrwQ hn ijvyˆ nvIN pIVHI dy ivcfrfˆ df purfxI huMdf hY. iewk qrHfˆ irÈqy mnuwK dy KMB huMdy pIVHI dy ivcfrfˆ nfl myl nf Kfxf, inwjI hn, ijnHfˆ dy shfry iËMdgI ivwc AuWcIafˆ iËMdgI ivwc kMmfˆ df ruJfn vwD hoxf ijs AuzfrIafˆ BrIafˆ jf skdIafˆ hn. irÈqy do kfrn pirvfr aqy bwicafˆ leI smfˆ nf qrHfˆ bxdy hn. kuJ mnuwK dy jnm qoN hI bx dyxf vI bwicafˆ nUM ipafr qoN vfˆJf krdf hY jfˆdy hn jo KUn dy irÈqy aKvfAuNdy hn qy jo bwicafˆ vwloN mfipafˆ df siqkfr vI guaf dUjI iksm dy irÈqy mnuwK vwloN afp bxfey irhf hY. imhnq krky suwK- shUlqfˆ pRfpq jfˆdy hn. irÈiqafˆ dI sLurUafq pirvfr qoN krnIafˆ mfVI gwl nhIN, pr mnuwK df hMkfrI huMdI hY. hoxf mfVI gwl bx jfˆdI hY. pYsy nfl pRfpq kIqI cIË dI KuÈI ivwc skUn vI dUjy nfl pihlfˆ sMXukq pirvfr huMdy sn ijs kfrn sfˆJI krn qoN hI imldf hY. mnuwK dI soc irÈiqafˆ ivwc ipafr aqy inwG mihsUs huMdf srbwq qoN ht ky inwj qwk hI suMgV geI hY. sI. smyˆ ivwc afeI qbdIlI kfrn iekihrI iesy leI mnuwK ÈfˆqI dI qlfÈ ivwc Btkx pirvfr pR x flI sL u r U ho e I ijs kfrn lwgf hY. lokfˆ dI BIV ivwc vI mnuwK afpxy irÈiqafˆ dIafˆ qMdfˆ iZwlIafˆ hoxIafˆ sLurU afp nUM iekwlf mihsUs kr irhf hY. vwzIafˆ ho geIafˆ. awj mnuwK `qy pdfrQvfdI soc vwzIafˆ kfrfˆ, koTIafˆ, pYsy dI bhuqfq vI BfrU ho geI hY ijs ny mnuwK nUM svfrQI bxf mnuwK nUM skUn nhIN dy rhIafˆ. rfq-idn idwqf hY. Auh isrP afpxy leI hI rfqiswDy-aiswDy qrIky nfl kmfeI krky pRfpq idn qrlo-mwCI hoieaf iPrdf hY. suafrQ kIqIafˆ suK-shUlqfˆ ivarQ lwgdIafˆ hn. kfrn hI icMqfvfˆ df Gyrf ivÈfl huMdf jf jdoN bwcy pVH- ilK ky ivdyÈ cly jfˆdy hn irhf hY. iksy `qy ivÈvfs krnf DoKf Kfx jfˆ dUr vwzy Èihrfˆ ivwc afpxy iTkfxy bxf vflI gwl bx geI hY. afpxy afp nUM ËoKm lYˆdy hn. AudoN ibrD avsQf ivwc irÈiqafˆ ivwc pf ky kIqy prAupkfr df vI aihsfn dI aihmIaq df pqf lwgdf hY. mMnx leI koeI iqafr nhIN. jfiedfd Kfqr Brf-Brf nUM, puwqr-ipqf nUM, puwqr mfˆ nUM sfnUM loV hY afpxI soc bdlx dI, afpxy qy Brf-BYx vI iewk-dUjy nUM kql krfAux inwj qoN Aupr AuWT ky srbwq vflI soc qoN guryË nhIN krdy. Qfxy kcihrIafˆ ivwc apxfAux dI, pwCmI swiBafcfr dI hnyrI iËafdfqr JgVy afpxy KUn dy irÈiqafˆ dy qoN afpxy swiBafcfr nUM bcf ky rwKx dI. hI cwl rhy hn. aMkl aqy aMtI ivwc smoey sfry irÈiqafˆ nUM bfhr kwZ ky afpxy bwicafˆ nUM ienHfˆ bfry hr ivakqI suK-shUlqfˆ leI kuJ vI smJfAux dI. irÈiqafˆ dIafˆ iZwlIafˆ ho kr skdf hY. smfj ivwc afpxf ruqbf rhIafˆ qMdfˆ nUM ks ky ipafr vfly rMg Brn AuWcf cuwkx leI mnuwK Bwijaf iPr irhf leI sfirafˆ nUM hI afpxI qMg ho cuwkI soc qoN hY. afpxy bwicafˆ leI smfˆ kwZxf vI Aus bfhr af ky bRihmMzI soc apxfAuxI pvygI. nUM muÈkl lwg irhf hY. ivKfvy dI rucI vD jdoN irÈiqafˆ ivwc ipafr Pyrf pfvygf qfˆ rhI hY jo irÈiqafˆ dI aihmIaq nUM Gtf iPr iZwlIafˆ qMdfˆ muV ipafr aqy apxwq rhI hY. hr ivakqI suwK- shUlqfˆ leI rUpI afvfË dyxIafˆ sLurU kr dyxgIafˆ. kuJ vI kr skdf hY. ieh sfrf kuJ mnuwK PAGE 5


PAGE 6

The Patrika 

Friday, March 24th, 2017

We must work to end racism every day violence and discrimination. Human Rights Commissions exist “Today we join together in recogni- to make sure tion of the International Day for the t h a t h a p Elimination of Racial Discrimination. pens. “But fighting racism isn’t something “I hope that we can do just one day a year. It takes one day we ongoing commitment, especially in the won’t need a face of rising hatred that threatens our Day for the friends and neighbours with violence Elimination of Racial Discrimination, and discrimination. or, by extension, Human Rights ComVICTORIA— John Horgan, Leader of B.C.’s New Democrats, issued the following statement on the International Day for the Elimination of Racial Discrimination.

“That’s why I’ve committed to bringing back British Columbia’s Human Rights Commission. Right now, we’re the only province in the country that doesn’t have one.“At a time when people are distributing hateful flyers in our communities we need real action and real leadership from government to fight racialized hatred.

missions. But, until that happens, we must continue to recognize the need for ongoing action to end racism. It’s not something we can tackle with sentiments issued once a year.

“We each have a responsibility to do our part to end racism in our province and our communities. By coming together across our differences to cel“People from all backgrounds need to ebrate our diversity, by building unity, know that their government will treat we make our province a better place them equally and protect them from for everyone.”

PAGE 6


Friday, March 24th, 2017

The Patrika

PAGE 7



úòðÃÆ÷ ëËìÇðÕÃ

kI qusIN nvyN aqy qbdIlIXukq EvrsIjL Pybirks ‘qy afey ho?

NOW HIRING! · stor ivwc kMm krn vfly Puwl tfeIm aqy pfrt tfeIm vrkrF dI loV hY. · ieMgilsL aqy pMjfbI bolxI afAuxI lfjLmI hY. · qnKfh $12 pRqI GMty qo sLurU. · stor ivwc afky aplfeI kro.

afpxy dosqF aqy pirvfr nMU idKfE sfzy nvyN tfeI zfeI kryp zI-sLIn |

korIan sYlP ipRMt vYlivt4 bhuq KUbsUrq rMgF ivwcoN cuwxo. kot pYNtf df kwpVf $100 dy ky 5 sUt lvo aqy

2 sUt iblkul muPq lvo

604-864-8100

32853 Ventura Ave Abbotsford PAGE 7


PAGE 8

sUrfˆ ivwc keI qrHfˆ dy ienPlUaYˆËf vfiersfˆ dI ienPYkÈn nUM svfeIn PlU jfˆ ipwg ienPlUaYˆËf ikhf jfˆdf hY. muwK rUp ivwc ies df kfrn svfeIn ienPlUaYˆËf vfiers Bfvyˆ ik aYs[afeI[vI (S9V) huMdf hY. ies vfiers jfˆ jIvfxUM dIafˆ awgoN keI iksmfˆ hn, ijnHfˆ `coN iewk 81N1 hY. hux iewk hor iksm 83N1 vI af juVI hY. jy mnuwKfˆ ivwc 81N1 dI ienPYkÈn hovy qfˆ ies nUM jYnyitk svfeIn PlU ikhf jfˆdf hY. ies leI asIN kih skdy hfˆ ik sUrfˆ dy sMprk `c rihx vfly ivakqIafˆ nUM 81N1 vfiers nfl hox vfly ienPlUaYˆËf df vDyry Kqrf rihMdf hY. sfDfrn qOr `qy dyiKafˆ lgdf hY ik ieh rog mIt Kfx nfl huMdf hY pr ieh iksy vI ZMg nfl iqafr kIqy gey (pork, hYm qy bYkn) sUr mIt df syvn krn qoN nhIN PYldf aqy mnuwKfˆ ivwc ies rog dI ienPYkÈn sUr dy mIt qoN nhIN huMdI.

The Patrika 

iensfnfˆ ivwc svfeIn PlU dy kfrn qy hwl

kwpVy afid `qy, qfˆ Aus vsqU nUM CUhx jfˆ vrqx nfl svfeIn PlU df 81N1 vfiers quhfzy aMdr jf skdf hY. sfl 2009 ivwc sMsfr pwDr `qy ies rog dy bhuq iËafdf kys afey sn qy ivÈv ishq sMsQf ny ies nUM rog ivÈv mhfmfrI aYlfinaf sI. sfl 2015 ivwc svfeIn PlU ny sfry Bfrq nUM hI afpxI lpyt ivwc lY afˆdf sI.

Qkfvt.

awKfˆ ivwc lflI afid. ies ibmfrI qoN awgy keI qrHfˆ dIafˆ gMBIr smw i safvfˆ pY d f ho skdIafˆ hn ijvy ˆ inmonIaf qy sfh pRxflI nfl sbMiDq hor AulJxfˆ. jykr rogI nUM pihlfˆ hI sLUgr jfˆ dmy dI ibmfrI hovy qfˆ siQqI vDyry gMBIr ho skdI hY. jo Coty Coty sfh afAux, AultIafˆ sLurU ho jfx, iZwz ivwc pIVH sLurU ho jfvy, byhoÈI ijhI lwgy qfˆ smJxf lYxf cfhIdf hY ik ‘sB awCf` nhIN hY qy POrI qOr `qy mYzIkl shfieqf lYxI cfhIdI hY qy mrIË nUM afiesolyÈn vfrz ivwc dfKl krnf cfhIdf hY.

svfeIn PlU dy lwCx: lwCx sLurU hox qoN iewk idn pihlfˆ qoN lY ky ibmfr hox qoN iewk hPqf bfad qwk svfeIn PlU df jIvfxUM rogI ivakqI qoN qMdrusq qwk PYl skdf hY. jy iksy bwcy nUM ienPYkÈn hovy qfˆ Auh ds idnfˆ qwk ieh ienPYkÈn PYlf skdf hY. AuNj ies mrË dy lwCx afm PlU vfly jfˆc aqy tYst: ies rog dy jIvfxUM dI jfˆc hI huMdy hn ijvyˆvfsqy nwk dy qrlfˆ qy gly `coN sYˆpl ley KMG aqy buKfr jo 100 izgrI PfrnhIt jfˆ jfˆdy hn. tYst isrP AunHfˆ df hI kIqf jfˆdf ies qoN vI vwD ho skdf hY. hY ijnHfˆ ivwc ies ienPYkÈn df Èwk hovy jfˆ PlU dy lwCx hox ijvyˆ: svfeIn PlU, iewk CUq dI ibmfrI hY jo gly df duKxf. afm mOsmI PlU vfˆg iewk qoN dUjy ivakqI pMj sfl qoN Coty inafxy. qwk PYldI hY. ies ibmfrI df vfiers KMG sMG pwkxf. pYˆhT sfl qoN vzyrI Aumr vfly. jfˆ nËly vfly mrIËfˆ dy KMGx jfˆ nËly dy nËlf. qrl-kxfˆ nfl hvf ivwc rl ky qMdrusq iksy hor ielfj vjoN lMmy smyˆ qoN aYspRIn ivakqI qwk phuMcdf hY. iesy qrHfˆ jy rogI nwk bMd hoxf. df syvn krn vfly 18 sfl qwk dy muMzyny iksy drvfËy dy hYˆzl nUM Coihaf hovy isr pIV. kuVIafˆ. jfˆ hor ikqy vI ienPYkÈn CwzI hovy ijvyˆ grBvqI bIbIafˆ. bwsfˆ-gwzIafˆ, sfˆJy guslKfny, qOlIaf jfˆ hor TMZ lwgxI.

PAGE 8

Friday, March 24th, 2017

mnjIq isMG bwl

idl, PyPVy, ijgr aqy KUn dy purfxy rogfˆ dy mrIË. kmËor ieimAUn isstm (aYWc[afeI[vI[) vfly mrIË. lMmy smyˆ qoN hspqfl ivwc dfKl rogI qy AunHfˆ df ielfj krn vfly ishq kfmy. svfeIn PlU dI rokQfm leI tIkfkrn vfsqy dvfeI AuplBd hY. ieh dvfeI tIky jfˆ nwk dI sprya rfhIN idwqI jfˆdI hY. ies vfsqy Kfs dvfeI tYmIPlU, ijs dI golI mihMgI huMdI hY, vrqI jfˆdI hY. iewQy ieh gwl iDafn ivwc rwKxI cfhIdI hY ik ies dvfeI dI vrqoN zfktr dI slfh nfl hI krnI cfhIdI hY. Xfd rwKx vflIafˆ gwlfˆ: hwQfˆ nUM vfr vfr sfbx aqy sfP pfxI nfl DoNdy rho. sYnytfieËr vI vrq skdy ho. awKfˆ, nwk qy mUMh nUM vDyry nf CUho. PlU/jukfm vfly ivakqIafˆ koloN dUr rho. ieh rog sUr dy mIt df syvn krn qoN nhIN PYldf. iksy qrHfˆ dI gMD/KuÈbo srIr nfl bMnHx df koeI Pfiedf nhIN huMdf.


Friday, March 24th, 2017

ICBC Claims

· Pain & Suffering · Wage Loss · Medical Expenses

The Patrika

PAGE 9



afeI[sIo[bI[sI[ klym · dwuK qklIPF · kMm dI qnKfh · mYzIkl Krcy

Real Estate Law · Property Transfers · Mortgages · Independent Legal Advice

rIal iestyt lfa

Notary Services · Affidavits · Sponsorship Letters · Power of Attorney · Certified True Copies

notrI syvfvF

· pROprtI tRFsPr · mOrgyj · afjLfd kfnMUnI slfh · hlPIaf ibafn · rfhdfrI · muKiqafrnfmf · srtIPfeIz kfpI krnI

FREE CONSULTATION

PAGE 9


The Patrika

PAGE 10

ď °ď ?ď Şď ď ˘ď ‰ď€ ď °ď €ď Šď ąď ’ď Ťď  

itAUn aWp, brykF, aYgjfst, PrMt aYWz vrk, ieMjn irpyarjL, klWc, vftr pMp, trYnI srivs, XU- jfieMtjL, PrMt aYksl sLfPtjL afid

Repair Shop     

       

Looking for 3rd or 4th year Mechanic!

 CLOSED : Sunday and Monday

OPEN: Tuesday to Saturday

|

604.852.6276 2112 TOWNLINE ROAD | ABBOTSFORD

Friday, March 24th, 2017

We do ALL this and even More! New/used cars Tune Up Brakes Exhaust Front End Work Engine Repairs Clutches Water Pumps Trany Service U-Joints Front Axle Tires Shafts Don’t Despair Ect. Sat will be there.

Providing over 20 years of Professional Automotive Repair expertience right here in Abbotsfort!

Sat Sharma

swfy mobwiel bYNikMg mwhr quhwfI shUlq muqwbk siQq hn[

AwpxI sQwnk kost kYpItl syivMgz mobwiel bYNikMg mwhr, kYrn hIr nUM imlo[ kYrn quhwfy kol Aw ky quhwnMU imlygI, auh vI aus smyN ’qy jo quhwfy leI FukvW hY[ikauNik jdoN mOrgyj dI g`l hovy, audoN quhwfy kol hr vwrI brWc iv`c Awaux dw smW nhIN huMdw[ auh nvIAW mOrgyjW, rIinaUlz Aqy kMstRkSn jW fvYlpmYNt &wienWisMg sMbMDI swfy sB qoN vDIAw pROfkt Aqy ryt quhwfy kol lY ky AwvygI[ kYrn nUM &on kro[ quhwfI mdd kr ky aus nUM ^uSI hovygI[ Karen Heir 604.786.3194 karen.heir@coastcapitalsavings.com coastcapitalsavings.com

PAGE 10


The Patrika

Friday, March 24th, 2017

PAGE 11



We Teach You More Than Driving! START YOUR CAREER TODAY!

asIN inmn ilKq vhIklF leI zrfeIivMg tryinMg idMdy hF: GLP CARS

BUSES TRUCKS

AIRBRAKES

MOTORCYCLES

LEARN TO DRIVE A BUS aWj hI afpxf kYrIar bxf bWs clfAuxI isWKo

• vYnF • kfrF • bwsF • motrsfeIkl • trWkF • eyarbryk

asIN pMjfbI, ihMdI aqy aMgryjLI BfsLf ivwc tryinMg idMdy hF asIN quhfzI jOb lBx lWBx Bx ivW ivv c vII mdd ivc mWdd dd kr krdy rd hhF rd

05 04 03 02 01 Class 2

Class 2

GET YOUR MOTORCYCLE LICENCE TODAY

motrsfeIkl df lfiesYNs pRfpq kro

Motorcycle Rentals Available

* Flexible Schedule * Lessons 7 days a Week * Individual or Group Lessons

Contact Rob: 604-744-1222 Abbotsford, Mission, Chilliwack, Langley and Surrey

www.integritydrivingschool.ca

Gift Certificates Available!!

Contact us for more information & to book your next appointment

778.779.2562 (ALMA)

Class 4

Class 4

Class 2

Located at Legends Academy

#7 32700 George Ferguson Way Get Your Abbotsford, British Columbia V2T 4V6 breezelaser@yahoo.com

|

M otorcycle Licen www.breezelaser.ca

Careers Available: Handy Dart, Limousine, Hospital Transfers, Airporter, Shuttle Bus, School Bus, Char ter Bus, Taxi, City Bus, Day Care Shuttle, Farm Labour Transport, Ambulance, Corrections, Sheriff Department

#128 - 31935 South Fraser Way. Abbotsford, BC. V2T 5N7

BASICS OF COMPUTERS QUICKBOOKS FOR ACCOUNTING CANADIAN PAYROLL ADMINISTRATION DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE FUNDAMENTALS DIPLOMA IN INFORMATION SYSTEMS (DIS) POST GRADUATE DIPLOMA IN HEALTH ADMINISTRATION CERTIFIED IT ADMINISTRATOR CERTIFIED IT TECHNICIAN

$350 $350 $350 $6000 $8750 $15,550 $12,500 $6000

i FINANCIAL AID AVAILABLE: BC STUDENT LOAN & wee FINANCING i PROGRAMS Medical Office Assistant (MOA) Live-In Caregiver Bookkeeping & Accounting (Certificate) Accounting (Diploma) Advanced Accounting (Diploma) Business Management (Diploma) P.G. Diploma in Business Management Health Care Assistant (Diploma) Healthcare Assistant + ESL (Diploma) HCA - Introduction to Practice Medication Management (Certificate) Palliative Care (Certificate) Dementia Care (Certificate) IELTS Preparation CLB Preparation

FEES SHOWN ARE FOR DOMESTIC RATES

$5,045 $4,250 $3,650 $9,950 $13,700 $9,950 $13,000 $4,250 $5,250 $500 $225 $225 $225 $475 $500

COME TO LEARN LEAVE EMPOWERED WITH KNOWLEDGE

CIC

StudentAid C

-------------------- j 604.594.3500 j

#128 - 31935 South Fraser Way

Ph: 604-532-3009

PAGE 11


The Patrika

PAGE 12



Friday, March 24th, 2017

Friday, March 24, 2017 Drop In Between 4:30 p.m. to 6:30 p.m. 100 – 32660 George Ferguson Way Abbotsford, B.C. V2T 4V6 Join Michael de Jong as we open our 2017 Campaign Office. Light refreshments provided

CAMPAIGN OFFICE OPENING

Authorized by the financial agent of the BC Liberal Party 1-800-567-2257

Specials: FREE UNDERARM LASER HAIR REMOVAL! with purhcase of Full Face or Brazilian laser hair removal treatment. *Limited time only. KfsIaqF: pUry Pys jF brfjLIlIan lyjLr rImUvl trItmYNt dy nfl aMzrafrmjL lysr hyar rImUvl leI | (kyyvl kuJ smyN vfsqy)

PAGE 12

SOFT-LIFT DERMA FILLERS! NOW $400 (reg $500) Limited time offer

hux 400 zflr (rYgUlr 500 zflr) (kyvl kuJ smyN vfsqy)

∙ Permanent Hair Removal for all skin types ∙ Botox & Restylane ∙ Photolight Facial ∙ Rosacea & Skin Tags ∙ Spider & Varicose Vein Removal ∙ Treatment for Acne ∙ Skin Tightening ∙ Wrinkle Removal ∙ Belkyra

∙ hr qrHF dI cmVI vfsqy: pwkI hyar irmUvl ∙ botOks qy rYstIlyn ∙ Poto lfeIt PysLIal ∙ rojysLIaf qy sikwn tYgs ∙ spfeIzr aqy vYrIkos nfVIaF rImUvl ∙ cmVI df trItmYNt ∙ cmVI ksf (Tightening) ∙ JurVIaF df ielfj ∙ bYlkfrf

sOPt ilPt zrmf iPlrjL


The Patrika

Friday, March 24th, 2017

PAGE 13

ď °ď ?ď Şď ď ˘ď ‰ď€ ď °ď €ď Šď ąď ’ď Ťď  

KLlIl ijbrfn iek hor afdmI ny ikhf: sfnUM afqmigafn bfry vI kuJ dwso.

pRqwK hoxf hI cfhIdf hY. pr jfx lvo ik quhfzf axjfixaf KjLfnf

qy Aus ny Auqr vjoN ikhf:

iksy qrfjU ivc qoilaf nhIN jf skdf.

quhfzf idl aMdrKfny quhfzy idnF aqy

pr igafn dIaF gihrfeIaF dI Qfh iksy zMzy jF iksy GMtf-zorI

rfqF dy Byd jfxdf hY. pr quhfzy kMn quhfzy idlI igafn dI afvfjL dy ipafsy hn.

nfl lYx df jqn nf kro. afp: qF smuMdr hY byiknfr qy aQfh.

qusIN Es gl nUM sLbdF ivc jfnxf cfhuMdy ho ieh nf kho, “mYN scfeI nUM lwB ilaf ijs nUM iKaflF ivc qusIN sdf jfxdy rhy ho. hY, “sgoN kho, “mYnUM iek swc lwBf hY.� qusIN afpxy supinaF dI nMgI kfieaf nUM afpxIaF AuNglF nfl CUhxf cfhuMdy ho. quhfzI ieh cfh Auicq hI hY. quhfzI afqmf dy luky csLimaF nUM Put ky bfhr inklxf hI cfhIdf hY aqy AunHF klol krdy smuMdr vwl dOVxf hI cfhIdf hY. quhfzIaF aQfh gihrfeIaF df KjLfnf quhfzIaF awKF sfhvyN

ieh nf kho, “mYN afqmf df rfh lwB ilaf hY,� sgoN kho, “mYnUM afqmf myry afpxy rfh Aupr quridaF imlI hY.� ikAuN ju afqmf sBnF rfhF Aupr qurdI hY. afqmf iksy iek ryK Aupr nhIN qurdI, nf hI ieh srkVy vFg AugdI hY. afqmf anyk-dl kMvl vFg afpxy afp nUM KolHdI hY.

Exceptional Quality Blueberry Nursery StockBLUEBERRY PLANTS Sidhu Growers is British Columbia's leading quality blueberry nursery. At Sidhu Growers, we grow healthy, disease free, virus indexed and true-toname Blueberry plants. We specialize in growing blueberry plants and have 20 plus years of experience in the blueberry business.

                virus indexingÂ? Â?Â? Â?Â?Â? Â?Â? Â?Â?   ­ Â? € Â?Â?Â? Â?Â?Â?Â? Â?

We are the only authorized nursery in Canada to sell Reka, a northern blueberry variety and have documentation from where the variety originated from, which is New Zealand, and have proof of it. Make sure when purchasing Reka you ask to see the signed authorization from New Zealand. Being the only authorized nursery to sell Reka we can provide you with this.

Â? ‚  Â?‚  Â? Â?Â? ƒÂ? ƒ Â? „  Â? Â?Â… Â… Â?Â? ‚  „ ‚Â?† € ƒ Â? ƒ Â… † Â?Â?Â? ‚Â? „„Â?Â? Â?† ‚  Â…Â…Â? „ „Â? Â… Â?Â?Â?

When purchasing blueberry plants, buy from a reputable blueberry nursery that specializes in growing blueberry plants. Ask to see virus testing documentation. Make sure plants are produced from cuttings. Plants produced from tissue culture or cuttings taken from tissue culture plants tend to be difficult to machine harvest and require more pruning.

€ Â?Â? Â?Â?† „Â?„Â?Â?Â? Â? Â? „  Â?Â? † Â… † Â?†Â…‡ „ ˆÂ?Â? Â?Â? Â?Â…Â?  Â?Â?Â? Â?Â?Â?Â?  Â? ‰ Š†  Â?Â? ‹Â? Â?Â?Â? ‰ 

We are committed to provide you with only the best blueberry plants available and guarantee it.

 Â?€  Â?Â? Â?Â?Â?„Â… Â?Â?Â… Â?Â?

We offer: • Expert Consulting • Competitive Pricing • Exceptional Quality Stock • A Wide Selection of Varieties • Complete Customer Satisfaction

 Â?ÂŒ Â? ‰  Â?  Â? † € Â?  € „ Â… ŒŽ‘­’“”•–——”

 •  •  •  • Â? • 

For Further Information or to Place an Order Please Call:    

Kam or Harry: (604) 853-1775

32787 Townshipline, Abbotsford, B.C. PAGE 13


The Patrika

PAGE 14 Friday, December 25th, 2015

aYbtsPo z vYst gurU qyg bhfdr jI dI aflmI mnuwKIraiDkfrF nUM dyqoxN pRIq IN pfqÈfhI rU quqyhgfzy bhfdr hwkfˆ dIivc rfKIkny leI df PY slf1997 krky ivc gurU zf ztx afieaf aqy qunOhvfzy cuxy hoeguy… leI kM(1621-1675) m krn vfly. 1995 vwloN idwqy gey blIdfn nUM BfrqI mwDkflI jI ny afpxy ivcfrDfrk ivroDIafˆ dy hwkfˆ dI pRIq rfey ny bI[sI[ srkfr leI kMm kIqf. klfrsQfn AunHfˆ rfKI dI hfmI BrI. ivcfrDfrk ivroDIafˆ dI pRieiqhfs Iq rfey‘caYinvy btsPo z vYshfsl t qoN hY9. meI Aus kol kOmFqrI dUr-idRsLtI hY aqy Auh vwloN iqMdIaF n sfQIafˆ mqI dfs, 2017 afAuBfeI x vflIaF sUbBfeI feI cosqI xF rwiKaf leI AunHfˆ nUM afpxI kurbfnI dyxI peI. dfs aqy BfeI idafl dfs nfl idwlI ivwc hmysLf hI kimAuintI dIaF smfijk aqy leI [aYl[ey AumIdvfr AuKhfˆ mnuwKI ieiqhfs aijhIafˆ keI imsflfˆ nfl nvMbaY r m1675 nUM [idwleI qI geI kurbfnIhn. nUM isw srgrmIaF Biraf hoieaf hY ijwQy lokfˆ ny ivc afpxyidlcspI BfeIcfry, ipCly awT sfl skUadb l trwqyssiqkfr tI dy ahu dy siBafcfrk dy nfl-nfl pUrIqokON m nfl kO m jfˆ ivcfrDfrf leI jfnfˆ vfrIafˆ . afpxy lY N d y rihM d y hn. Au n H F dI pqnI aY b tsPo rz krdI hYY.hn mugaqy l hkU mqhor dy vI julmfx mfˆ iKlfÌ qyXfd ibrfjmfn ieh vflI ihwqfˆ skU qoN AulWprtIcr AuWT hY ky . aijhy iqk AunHF lodykfˆiqMnynnYbw cy afvfË pq krn gw l hovbuyglIMdikkrn Auh aqy coxFÈhIdI qoN cuxpRy fjfx bfaddy ivc kfblIaq df pR d rÈn kIqf pr gu r U qy g mMqv ipCly asl qy Aucycy arQfˆ bfry ajy aYbtsPorz dy pbilk skUlF ivc pVHd y Au n H F nU M ho r sy v f krn df mO k f imly g f. pr bhfdr jI ny afpxy ivcfrDfrk ivro D Iafˆ qwk shI aiDaYn nhIN kIqf igaf aqy nf hI mfqfleI jI afpxI vI skUkulrbfnI tIcrdy sI dy hwkAufˆ ndIHF dI rwiKaf ky ieh hfzIK sB mwdigaf d nflhY.hIipCly sMBvkuhoJ hn. shI qu pirpy qoN GodIiKaf ijs nY i qk-rU h fnI bu l M d I nU M Co i haf, Au s dI aqy ipqf jI BfrqI afrmI dy rItfierz dhfikafˆ skdf hY. qoN mnuwKI hwkfˆ bfry aflmI aMdolnfˆ imsfl mnu dy AuBfr nfl hux sfnUM mhfn gurU dI ÈhIdI krnl sn.wKI ieiqhfs ‘c ikqy nhIN imldI. pRipCly Iq rfey dy aiDkfrfˆ hn ik AudynarQfˆ HF dI pflxf AuWc kihM mfnvI dI Koj ies leI gurU qyg bhfdr jI nUM mnuwKI hwkfˆ dI bRihmMzI ivcfrDfrf dy moZIafˆ ‘coN iek igixaf mOkqrIky f imilaf pokrn sxfdfies nflhY.hoeI hY ik AunHF ivc bIqy awT virHaF dOrfn jnqk ihwqF leI jf skdf hY. kIqI kfrvfeI aqy srgrmIaF nUM dyKdy ijL df aihsfs kuwt kuwtnfl ky Biraf mnuMmwKyvI frI aiDkfrfˆ nUM do nËrIafˆ dyiKaf gue ryU aqy qyg bhfdr lfimsfl nUM nfl hI jI ivwidydak KyqrblIdfn ivc kIqy shfiek kfnUMnaqy I phuivw Mc iaqy Bfivk ho hYjfˆ.dAuf hY h-smfj dI jfˆ BlfeI dafsuvfsqy dy K idafˆ aflmI mnu w K I aiDkfr sM s Qfvfˆ vI phuq Mc.hIpihlI fˆ dI phuMcAudOnrHF fn wKI kMmF leI Auh ies mYdfn ivc Auqry hn. bhu qqprqrHrihM dy hn. muqmnu fibk AunHfˆ nUM afpxy moZIafˆ ivwcoN iek df drjf dy aiDkfrfˆ nUM kuJ isafsI tIicafˆ nUM hfsl skU l trwstI dI ijLMmyvfrI inBfAuidaF vI ieh Au n H F dI iew C f sL k qI qy sy v f Bfvnf krn leI hiQafr vjoN vriqaf jfˆdf hY aqy rhIafˆ hn. h kimAUintI dy muwidaF aqy msilaF qoN dI ik mY N pihlI l ˆ Au mnuqfkq wKI hwkhI fˆ dIsIrfKI bfry crcfvfr krdyskU smy lMzn afDfrq mnuwKI aiDkfr jQybMdI Kbr ey. nyAunguHFrnUU Mqyqughfzy sB iPrkU vfdbixaf Puwt pYˆdaqy f hY.huiPrkU trw stI x mYN soaYcbpnpx tsPordf z kdI amnYby stI ieMtnhIN rnYÈhonl bhfdr Mdf hY2017 ik mnunUwKM IaYhwmk[aY fˆ dyl[ey rKvfly pUrf mfx hY aqy quhmhw fzy qsihXo g jI pUdIrf ÈhIdI nMU mnu wKI hwAukh fˆ dI qf nfl vYnqIjf st qoieh N 9 humeI [ dI qy afpxy BfeIcfry, afpxI kOm, ivcfrDfrf aqy joV ky Aus bfry ivcfr-vtfˆdrf vI kIqf sI. nfl hI sPlqf pRfpq kr skdy hn. cox lV irhf hF. isafsI sihXogIafˆ dy hwQ Toky bx ky rih jfˆdy amnYstI ieMtrnYÈnl Aus smyˆ mnuwKI aiDkfrfˆ d qfˆ Bfrq AudoN ho jfˆ I hY jdoN iesakfAU soc qihq dyIqivÈv-ivafpI MqI rfey muqfibk aY Aulnfnnfmy HF nUM jdodI N vI50vIN bwicaFjYa nfl pRhn. Iq hwrfey qoNdcfrtrz NtYNt pR iksy ivroDI dy mnuwKI aiDkfrfˆ dI AulMGxf nUM mOky aflmI mnuwKI aiDkfrfˆ dy ieiqhfs bfry Vqf df mOkf imldf hY cfhy aYbtsPorz XU [ky[ilaf (ieM lYNzidwtoday ) qivc 1992 nU M afieaf axgo f jfˆdto f hYget jfˆyour ivro Dproperty Iafˆ dy ny Callgkr me SOLD!! iek ikqfb iqafr krvf rhI sI. jQybMdI vwloN v y , vyk , pbilk spIikM ijw sknyfˆ dI skfitsL mnuQwKy Au I hw rfKI dfsrkfr ivroD holeI x lwkMgmpYkIqf. ˆdf hY. ho ies pRhYfjYrkIty t jdf my Aul dfyÈ hohry sdI ‘c mnu wKI hwkgfˆ ies dy Ault suBfivk phuMc qihq mnuwKI dy alMbrdfrfˆ dI pCfx krnf sI. ies ikqfb aiDkfrfˆ dI ibnfˆ iksy BydBfv dy kdr kIqI df isrlyK ‘id lONg mfrc tU PrIzm` sI aqy Rajin Gill jfˆdI hY. Auh Bfvyˆ afpxy hox jfˆ ivroDI Kymy ies ‘c 17vIN sdI dy pMj AuWGy mnuwKI aiDkfrfˆ gurU qyg bhfdr jI df nfm vI dy. ies soc dI dlIl hY ik778.982.4008 mnuwK hox dy nfqy dy rfiKafˆ ‘cwww.facebook.com/RajinRealEstate/ Èfml hY . bfkI cfrfˆ ‘c jOhn illbrn (1617sfry iensfn ivÈyÈ hwkfˆ dyrajinrealtor@gmail.com hwkdfr hn. ieh @RajinRealtor ivlIam pYWn phuMc mnuwKI hwkfˆ dI srv ivafpkqf dI Dfrnf 57), jOhn lOk (1632-1704), (1644-1718) aqy voltyar (1694-1778) nUM jnm idMdI hY, ijs qihq nsl, Drm, kOm, Homelife Glenayre Realtyhn. Èfml www.rajinrealtor.com ilMg jfˆ ivcfrDfrf df koeI sQfn nhIN huMdf. gurU qyg bhfdr jI dI ÈhIdI iesy aMqrIvI kuJ ivcfrvfn gurU qyg bhfdr sfihb dI soc nUM qfkq bKÈdI hY aqy nfl hI mnuwKI Èhfdq nUM ihMdU Drm dI rfKI Kfqr idwqI hwkfˆ dI srv ivafpk Dfrnf nUM bl idMdI hY. kurbfnI dsdy hn. iesy leI ‘ihMd dI cfdr` 30635 Curlew Drive

Friday, March 24th, 2017 PAGE 5

     

3020 Crossley Drive

rfey aYm[aYl[ey[

mukfblf hovy jF iksy iksm df smfijk smfgm hovy bwcy afpxf hunr idKfAux aqy vlMtIar krn leI ipwCy nhIN htdy qy Auh sdf hI ies leI bwicaF dI ipwT QfpVdy hn. Auh kihMdy hn ik mYN mfx vI mihsUs krdf hF aqy mYnUM qfkq aqy AuqsLfh vI imldf hY. bwcy vI afpxy afp nUM AuqsLfhq mihsUs krdy hn. pRIq rfey df krm Kyqr isrP skUl trwstI qwk hI sImq nhIN AunHF ny kimAUintI dI krY k tr kO N s l, aY b tsPo r z Xu v f kimsLn, aYbtsPorz dy aYbI zYst borz, sfeIkilMg afP zfeIvrstI, aYm[aYl[ey[, imAUjLIam borz, dI rIc borz, iltrysI mYtrjLborz, isstr istI kmytI, df kunk plys, hfAuspfeIs dI nvIN iblizMg leI PMz iekwqr krn vflI sfAUQ eysLIan tfsk Pors ivc vI aihm Xogdfn pfieaf hY. Auh 100 qoN vDyry vlMtIar hr sfl aYbtsPorz leI iqafr krn dI KusLI lYNdy hn aqy Auh aYbtsPorz dy hor keI qrHF dy kimAuintI dy mMnorMjk pRogrfmF ivc vI cfeIN cfeIN Bfg lYNdy hn qy AuqsLfihq krdy hn.

AunHF df kimAUintI vfsqy sunyhf bhuq hI srl qy ijLMmyvfr hY ikAuNik afAux vflIaF coxF leI lIzrisLp iek jLrUrI muwdf hY sfnUM ieho ijhy lIzrF dI loV hY jo lIzrisLp dIaF XogqfvF mihsUs krdy hn AunHF muqfibk sfzy sUby dy ivwidak ZFcy nUM hor PMzF dI aqy shI syD dI loV hY. hor dUjf vwzf muwdf ishq sbMDI hY jo sInIarjL bfry qy zfktrI pwK qoN lMbIaF cOVIaF AuzIkF Gwt krn dI hY. asIN hr Kyqr leI vDIaf qy asrdfr mOky pYdf krny hn. ieh sfzI afriQkqf nUM TIk rwKygI qy ijLMmyvfr vI bxfeygI. pRIq rfey muqfibk Auh hmysLf lokF dIaF loVF nUM pihl idMdy hn aqy AumId krdy hn ik ijs ivsLvfsL nfl kimAUintI Aus nUM cuxygI mYN Aus qy pUrf AuqrFgf. ies leI 9 meI 2017 nUM afpxy kImqI vot dI shI vrqoN krky afpxy nUmfieMdy pRIq rfey iek Coty ijhy nfm nUM afpxf kImqI vot idAu. quhfzI hr jLrUrq leI mYN hfjLr hF-pRIq rfey

32550 Huntingdon Rd

gurU jI vwloN afpxf blIdfn dyx dy PYsly ipCly Èbd vrqy jfˆdy hn. gurU jI dy blIdfn dI kfrnfˆ AuWqy Jfq mfrnf ËrUrI hY. kÈmIrI aijhI ivafiKaf AunHfˆ dy bRihmMzI nËrIey nUM pMizqfˆ (bRfhmxfˆ) nUM Aus smyˆ dy mugl bfdÈfh CuitafAux vfˆg hY. jykr koeI ihMdU hukmrfn, aOrMgËyb dy julmfˆ df sfhmxf krnf pY irhf afpxI musilm pRjf AuWqy julm Zfh irhf huMdf sI aqy Auh gurU jI qoN shfieqf mMgx afey qfˆ gurU jI ny AudoN vI afpxf afpf vfrn dy rfh hI qur nf sI. AunHfˆ dI Èhfdq ipwCy jo sMklp sI, sn. AuhRenovated ies West afsAbbotsford nfl gurU jI kolBeautiful afey West snAbbotsford Home. 19.7 Acres in blueberries Home with legal Close to all ameneties, Approx. 6sImq years duke variety Au h iksy Drm ivÈy È qw k nhIN sI. iehI ik rUhfnI ÈKsIaq qbf to Highway 1, bedroom suitevjoN AunHfˆ df aihm easyruaccess home and out buildings tenant @ $900/month all levels of school, highstreet, property is close to UFV, mhfn bxfAuNdf hY. hY aqy ivcolf bx ky aqy mugl bfdÈfhandnUlocated M qwQ AunHfˆ dI Èhfdq nUM vwDfreeway. Call Fruiticana. Bring your offers!! Motivated sellers smJf ky Aunwill Hfˆ not nUtoday, M last! musIbq ivwcoN kwZxgyCall . behind asIN iesy nËrIey qoN idwlI dy Call ieiqhfsk today for showing! for more info! cfˆdnI cOk smJ skdy hfˆ ik kÈmIrI pM i zqfˆ vw l o N gu r U jI $ 3,495,000 ijs$ 664,500 Qfˆ ‘qy ies mhfn gurU df sIs Auqfiraf $ 639,000 dI hmfieq lYx df PYslf AunHfˆ leI bhuqIafˆ igaf sI, siQq gurduafrf sIs gMj sihb nUM muÈklfˆ264th Biraf irhf hovygf. ieh sfry cM5411 gI qrH fˆ isrP Street - Langley Gladwin Road iswKfˆ jfˆ ihMdUafˆ leI aihm Dfrimk jfxdy sn ik iswK Drm dy moZI gurU nfnk sn asQfn nhIN mMinafLooking jfxf cfhIdf. toies sellasQfn aqy AunHfˆ ny smfj qy siBafcfr ivwc jfqI pRQf nUM qfˆ ivÈv ivafpI mnuwKI aiDkfr lihr dy your home or df KuwlH ky ivroD kIqf sI. AunHfˆ dIafˆ iswiKafvfˆ qIrQ asQfn df drjf idwqf jfxf cfhIdf hY. bRfhmxvfdI soc nUM nkfrdIafˆ sn. iswK Drm ieh kdm mhfn gufarm? Call me qy rU dI gYr -sMprdfiek ny lMgr, sMgq aqy pMgq dI pRQf rfhIN smfijk bRihmMzI mfnvI hwkfˆ vfly today for xanUM mfnqf idRÈtIko INVESTORbrfbrI ALERT - GREAT aqy Dfrimk nUM AuqÈfhq kIqf.5 acre ies blueberry farm qy akIdq dy x vw l dy r nfl LOCATION! 6.4 acres of vacant spacious 3400 sf house FREE cuwikaf, pr rfhIN Au nlocated Hfˆ CUqCfq dI buSubject rfeI nUM BMizaf,very ijs land in Langley. Blue cropdI and duke variety, aiqaM q Zu k vfˆ kdm ho v y g f. property faces West and is in RU-5 drip system- irrigation system bRfhmxvfdI soc dy DfrnI vkflq krdy sn. NO OBLIGATION zoning. Fertile soil suitable for a very close to the city wide variety of crops, and z bru k s XU n IvristI, iswK Drm dIafˆ ienHffruits ˆ sfrIafˆ iswiKafvfˆ krky - ly K k afksPo rEVALUATION!! vegetables. afksPo r z (XU [ ky [ ) ivw c ieknfimks df kÈmIrI bRfhmx ivcfrDfrk qO r ‘qy gu r U qy g $ 775,000 $ 1,399,000 bhfdr jI dy ivroDI sn. bRfhmxfˆ dy Dfrimk pRoPYsr hY.

PAGE 14

PAGE 5


The Patrika

Friday, March 24th, 2017

PAGE 15



Preet Rai runs for NDP as a Member of Legislative Assembly candidate

O

riginally from Punjab, India, Preet Rai immigrated to Canada in 1995, and since then has been a dedicated member in the community for bringing about positive changes to our city and province. A trained chartered accountant from The Institute of Chartered Accountants of India, Rai first immigrated to the United Kingdom in 1992 and worked for the Scottish government. Fast forward to 2017, and now Preet Rai is serving his third term since 2008 as a School Board Trustee with the Abbotsford School District and has been working with the British Columbia government over two decades. Rai’s experience is not only limited to that of his education career, but having worked relentlessly with organizations including Canuck Place Hospice, the South Asian Task Force, Abbotsford City of Character movement, The Reach Museum, literacy matters, MSA Museum, cycling for diversity, sister city committee, as well

as Abbotsford Youth Commission, Rai Rai and the NDP have an apprebrings a wealth of global knowledge to ciative understanding of families in British Columbia. He stands Abbotsford. firmly for affordable childcare, Preet Rai is now seeking membership affordable homes, and affordof the Legislative Assembly as a NDP able hydro rates. In terms of the candidate in Abbotsford West. “I am environment if elected, the NDP fighting against Christy Clark for our will work against the Kinder community” he says. Having served Morgan pipeline as well as make in all realms of the city, Preet truly efforts to end BC’ grizzly bear understands the needs of Abbotsford. trophy hunt. His plan focusses on cutting funding from private corporations in order to In Abbotsford, Preet Rai understands that there is a lot to be take away power from the few wealthy done. He speaks passionately about in our province and give more power to ending gang violence in Abbotsford the everyday working people and small through mediation programs that inbusiness owners. In the continued effort clude counselling programs in schools of making life more affordable for local as well as provincially funded addicpeople, Preet Rai highlights Christy tion treatment and recovery programs Clark’s shortcomings in failing to for at risk youth and drug addicts. Rai lower MSP premiums, and increasing also recognizes issues with the current taxes. Preet Rai and the NDP plan on operation of the Abbotsford Regional lowering taxes, cutting MSP fees while Hospital, lack of funding for education also ensuring fair wages for workers to programs in public schools and the make a decent living.

need for accessible resources in our community. Preet Rai hopes to work with the community even further through the provincial platform as he will be “Elected by you, working for you”! So on May 9 th, 2017, make your voice heard, and exercise your right to vote. And, remember the tall guy with the short name, “Rai.” A vote for Rai is a vote for the community.

PAGE 15


The Patrika

PAGE 16



Friday, March 24th, 2017

nihrU-ieMdrf Xuwg qoN atl-modI Xuwg qwk afËfdI qoN bfad pMzq jvfhr lfl nihrU Bfrq dI iksmq bdlx leI pihly pRDfn mMqrI bxy. dyÈ dy afriQk aqy AudXoigk ivkfs nUM qrwkI df pYmfnf bxfieaf aqy ies leI nIqIafˆ bxfeIafˆ. jnqf ivc afpxI lokipRaqf df AunHfˆ nUM lfB imilaf aqy afËfdI dI lVfeI dy mohrIafˆ ivcoN iek hox nfl mfx-snmfn dy pfqr vI bxy. AunHfˆ df sfhmxf krnf qfˆ dUr, AunHfˆ df ivroD vI ikqy nhIN huMdf sI aqy Auh afpxI smJ anusfr hr iek ivBfg nUM idÈf-inrdyÈ idMdy rihMdy sn. AunHfˆ dI ÈKsIaq kuJ aijhI sI ik aksr AunHfˆ qoN bfad kOx dyÈ dI vfgzor sMBfl skdf hY, ieh svfl AuWiTaf krdf sI. AunHfˆ dI mOq qoN bfad bhuq QoVHy smyˆ leI lfl bhfdr ÈfsqrI dyÈ dy iksmq ivDfqf bxy aqy AunHfˆ qoN bfad sRImqI ieMdrf gfˆDI dy hwQ ivc swqf af geI. ieMdrf Xuwg dI sLurUafq ieMdrf gfˆDI ny pMzq nihrU qoN rfjnIqI dI iswiKaf leI aqy AunHfˆ vfˆg hI lokipRaqf hfsl kIqI. ieMdrf gfˆDI ny nihrU dI ivrfsq nUM awgy vDfAuNdy hoey jnqf ivc jf ky iek afm afdmI vfˆg ivhfr kIqf ijs nfl lokfˆ ivc AunHfˆ dy pRqI ivÈvfs pYdf

PAGE 16

huMdf igaf jo aMDivÈvfs qwk phuMc igaf. ieMdrf dy brfbr koeI nhIN sI, so AunHfˆ nUM Bfrq df hI pRqIk smJ ilaf igaf. ies dOr ivc anyk nrm aqy grm PYsly ieMdrf gfˆDI ny ley aqy AunHfˆ nUM iek ‘loh aOrq` mMinaf jfx lwgf. ieMdrf gfˆDI nUM afpxf vot bYˆk sMBfl ky rwKx dI cuxOqI df iËafdf sfhmxf nhIN krnf ipaf ikAuNik Auh QoVHy-QoVHy smyˆ `qy anyk aijhy aYlfn kr idaf krdI sI, ijnHfˆ qoN pRBfivq ho ky smfj df hyTlf vrg AunHfˆ nfl rihMdf sI. DnfZ vrg iek qrHfˆ nfl sihm ivc rihx lwgf ik pqf nhIN kdoN ikhVf afdyÈ af jfvy aqy AunHfˆ dI dOlq ivc kmI af jfvy, ies leI ieh vrg AunHfˆ df cuwp rih ky smrQn krdf rihMdf sI. amIr bnfm grIb swqf dy ies DruvIkrn df nqIjf amIr aqy grIb ivckfr ivÈfl aMqr dy rUp ivc hoieaf. iek qbkf byqhfÈf amIr, jo bhuq Cotf sI aqy dUjy pfsy BuwKy nMgy grIb lokfˆ df ivÈfl smUh, jo afpxf ÈoÈx aqy AuqpIVn krfAux leI mjbUr sI. ies dOr ivc aYmrjYˆsI lwgI aqy lokfˆ nUM ivroDI iDr dI hoNd df aihsfs hoieaf jo ieMdrf gfˆDI dy sfhmxy iek cuxOqI dy rUp ivc KVHf sI aqy

AunHfˆ dy bdl vjoN idKfeI dy irhf sI. ÈoiÈq aqy pIVq vrg ny afpxI soc bdlI aqy ies nvyˆ bdl vwl AumId dIafˆ nËrfˆ nfl qwkx lwgf. ieMdrf gfˆDI df ‘grIbI htfE` df nfarf lok luBfAuxI ÈYlI ivc pyÈ kIqf igaf pr Aus ipwCy koeI Tos nIqI nf hox kfrn ieh grIbI qfˆ nhIN sgoN grIb nUM hI Kqm kIqy jfx ivc bdldf igaf. iesy qrHfˆ byruËgfrI htfAux df nfarf idwqf igaf jo asPl irhf, ikAuNik ruËgfr dy sfDn iek aijhy vrg dy hwQ ivc af gey, ijs ny iswiKaf `qy kbËf kr ilaf sI. sDfrn ivakqI nUM jdoN pVHn-ilKx dI shUlq nhIN sI qfˆ Aus nUM ruËgfr ikwQoN imldf. nihrUieMdrf df Xuwg Kqm huMdy-huMdy iek aijhy ivÈfl drwKq df inrmfx ho cuwkf sI jo gfˆDI pirvfr nUM kfPI smyˆ qwk suK-shUlqfˆ aqy swqf df anMd dyx dy smrwQ sI. rfjnIqI qoN nfvfikP hox, nyqf bnx dI iewCf nf hox aqy anuBvhIxqf ny rfjIv gfˆDI nUM ieMdrf gfˆDI dy pRqI ÈrDf kfrn lokfˆ ny Aus nUM svIkfr kr ilaf pr grIbfˆ dI dÈf Auvyˆ dI Auvyˆ hI rhI. grIb dy iËafdf grIb aqy amIr dy iËafdf amIr hox ivc koeI rukfvt nhIN afeI. ies ivc srkfrfˆ dI kI BUimkf rhI? iËafdfqr rfj pCVy aqy

pUrn cMd srIn

ibmfr rfjfˆ dI sLRyxI ivc afAuNdy gey aqy dyÈ df pYsf ivdyÈfˆ ivc jf ky jmHfˆ hox lwgf. AumId dI ikrn ies siQqI qoN AuWBrn leI afkfÈ ivc DUmkyqU vfˆg atl ibhfrI vfjpfeI dI agvfeI ivc BfrqI jnqf pfrtI sfhmxy ivKfeI idwqI qfˆ lokfˆ ny Aus nUM hwQo-hwQ ilaf aqy afpxf smrQn idwqf. iewQoN sLurU hoieaf atl Xuwg, ijs ny dyÈ dI jnqf nUM rfhq phuMcfAux dy AudyÈ nfl nvIafˆ nIqIafˆ bxfeIafˆ aqy lwgf ik jo rylgwzI kfPI smyˆ qoN rukI hoeI sI, Auh hux gqI PVn lwgI hY. atl srkfr ny sB qoN pihlfˆ jnqf leI iswiKaf dy drvfËy KolHy. iswiKaf qoN hI smJdfrI afAuNdI hY jo iswDy byruËgfrI dUr krn df sfDn bxdI hY. ies leI AunHfˆ ny srv iswiKaf aiBafn dI sLurUafq kIqI. ies ivc bhuqI sPlqf nf imlI, ikAuNik sfzy iewQy jo iswiKaf df Zfˆcf KVHf sI aqy ijs qrHfˆ dI pVHfeI krfeI jfˆdI sI Aus df ivvhfirkqf nfl koeI nfqf nhIN sI. ies pVHfeI-ilKfeI qoN nf qfˆ mncfhI nOkrI imldI sI aqy nf hI ieh nOjvfnfˆ nUM afpxf ruËgfr isrjx dy smrwQ bxfAuNdI sI. ËrUrq sI iswiKaf pRxflI ivc buinafdI qbdIlI ilafAux dI pr Aus leI bhuq


Friday, March 24th, 2017

smfˆ cfhIdf sI jo bdiksmqI nfl atl srkfr nUM nhIN imilaf. atl srkfr ny anyk aihm PYsly ley, ijnHfˆ dy suKd nqIjy imlx lwgy. dyÈ iek vfr iPr ptVI `qy afAuNdf ivKfeI idwqf. iswiKaf aqy ruËgfr ies ivc iswiKaf df aiDkfr, ijs ivc 6 qoN 14 sfl dI Aumr dy bwicafˆ nUM lfËmI iswiKaf idwqy jfx dI ivvsQf sI, iek cMgf kdm sI. sMcfr ivvsQf nUM drusq krn leI tYlIkfm nIqI bxfeI geI. awj mobfeIl aqy ieMtrnYWt rfhIN asIN pUry sMsfr nfl juVy hoey mihsUs krdy hfˆ qfˆ ies dI sLurUafq atl jI dy dOr ivc hoeI sI. tRfˆsport, afvfjfeI aqy Èihrfˆ nUM ipMzfˆ nfl joVn leI AunHfˆ ny pRDfn mMqrI grfm sVk Xojnf aqy pUry Bfrq nUM joVn leI ivÈfl kfrIzor bxfAux df supnf sMjoieaf. awj jo mYtro ryl nYWtvrk pUry dyÈ ivc pYr psfr irhf hY, Aus dI sLurUafq vI AudoN hI hoeI sI. sVkfˆ df jfl, PlfeI Evrfˆ dI AusfrI, rfj mfrgfˆ df afDuinkIkrn aqy kudrqI afPqfˆ nfl nijwTx leI smrwQ bxn df dOr cwl ipaf. ies dOrfn kudrq ny

The Patrika 

PAGE 17

vI afpxy rMg idKfey aqy Bucfl, sfieklon vrgIafˆ keI muÈiklfˆ afeIafˆ. pRmfxU Kyqr ivc vI kdm vDy. ÈfˆqIpUrn mksdfˆ nUM smrpq aYtm pRxflIafˆ ivksq hox lwgIafˆ, iewQoN qwk ik Bfrq dI phuMc cMdrmf qwk hox lwgI. kOmfˆqrI sbMDfˆ ivc suDfr nfl ivÈv ivc Bfrq df sQfn mËbUq hox lwgf. dyÈ ivc kuwl GrylU Auqpfdn dI dr vDx lwgI. pr kuJ adUrdrÈI nyqfvfˆ ny kfhlI ivc ies nUM ieMzIaf ÈfeIinMg smJ ilaf, jdoN ik ieh isrP rOÈnI dI iek ikrn sI. nqIjf AuhI hoieaf jo ibnfˆ socy smJy cuwky gey kdmfˆ df huMdf hY. kfˆgrs iPr qoN swqf `qy kfbË ho geI aqy iBRÈtfcfr, Gotfilafˆ aqy byeImfnI df iek nvfˆ dOr sLurU ho igaf. jnqf jdoN duKI hox lwgI qfˆ iPr AumId dI iek ikrn dy rUp ivc nirMdr modI srkfr dy Xuwg dI sLurUafq hoeI. ies srkfr dIafˆ nIqIafˆ asl ivc atl jI dy aDUry pRogrfmfˆ nUM pUrf krn pRqI smrpq hn, ies leI buinafdI qbdIlI dI sLurUafq srkfr df iek aihm aqy dUrgfmI nqIjf dyx vflf kdm ikhf jf skdf hY.

PAGE 17


PAGE 18

The Patrika 

Friday, March 24th, 2017

Letter to the Editor Dear Editor,

politics, and special interest groups such as by real estate developers, corporate lobbyists, as well as labour.

The provincial election is around the corner. Is it going to be a free and fair election? Is there going to be a level There needs to be a direct connection from the citizens to the elected playing field for all the candidates official without all these special and the political parties? interests trying to skew the outcome I would say no! of the election or trying to influence the voting intentions and platforms of Premier Christy Clark has already the candidates. stated she is open to campaign finance reform after the election, but The end result would be elected she has already ruled out replacing officials who would be truly private donations with public independent and can vote with their subsidies. conscious and what is best for the citizens and their community. What does this actually mean? I don’t believe in being critical about This means that corporations, the something without proposing a rich, lobbyists, and third party solution for people to consider. advertisers will continue to have a huge influence on the election I believe there is a way to outcome. make politics more democratic, competitive, and accessible for the This scews the election results in rest of us. favour of the political and economic elite instead of the poor, working, and SIX-STEP ELECTORAL REFORM middle class. PLAN By ruling out public subsidies the political candidates and political parties will have to rely even more on private donations. No one gives money for nothing. With every donation there is an expectation that certain policies will be enacted. In other words our political system is “up for sale” to the highest bidder. The system is set up for special interests to officially rule the people. The citizens are just lucky we have a vote once every few years. And even then the media is usually biased and supporting corporatist political parties. No wonder the poor don’t have a say on anything. They have no money or influence. Is it any surprise that we are still the only province in Canada paying for MSP premiums and that disability benefits have not had a significant increase for years?

It’s a simple six-step electoral reform plan that attempts to create a level playing field for all political candidates and would involve the following changes: RESIDENCY – A candidate would have to live in the riding he or she hopes to represent for at-least two years prior to the election. This means a candidate who does not know anything about the community cannot be parachuted into the riding at the last minute. NOMINATION – A candidate would have to be nominated by 25 citizens who live in the riding he or she hopes to represent. DEPOSIT - A candidate would pay a deposit to a private bank in exchange for a campaign loan. The loan would be capped at a legislated maximum. RECEIPTS – A candidate would submit his or her campaign receipts to the bank after the election.

REIMBURSEMENT - The elections office would reimburse banks for all official campaign expenses from These issues are not a priority for the official candidates up to a pre-set government. maximum amount, which would The political system at every level is be the same for all candidates. The held hostage by big money, partisan candidate would not have to repay Of course it’s not a surprise.

PAGE 18


The Patrika

Friday, March 24th, 2017

the loan if his or her campaign abided by the rules of the election and did not violate any campaign finance regulations. If the candidate violated the campaign finance rules he or she would forfeit their deposit. With serious offences the candidate could be asked to repay the loan in full and/ or be levied an additional fine. In extreme cases the candidate could be pulled from the election. CANDIDATE PROFILES - The elections office would produce an elections website that would list the biographies, community experience, education, employment, and qualifications of all the candidates. This would provide an unbiased source of information for the voters to quickly compare candidates without media influence. This simple six-step electoral reform plan would essentially eliminate big money in politics!

PAGE 19



office. The elections would be more democratic and accessible. And there it is! This six-step, electoral reform plan would be a huge step forward in ensuring that the best interests of all citizens are reflected in government policy and decision-making. It would reduce the influence that big money and corporations currently have on the political process. The provincial legislature is the “people’s parliament.” The government spends billions of public dollars on everything under the sun. It makes sense to also set aside some public money to ensure free and fair elections and ensure the politicians are elected first and foremost to represent the citizens and and not special interests.

vDyry jfxkfrI aonlfeIn lWBI jf skdI hY

PUBLIC BOARD MEETING The Board of Education will be holding an additional meeting on March 28, 2017 at 7pm, taking place at the School Board Office. Details can be found online www.sd34.bc.ca

Alex Sangha is an award winning social worker and author. He has an Politics would shift from the political MSc in Public Administration and and economic and corporate elite to Public Policy from the Department of Government from the London School the people. of Economics. For more information on Alex check out http://alexsangha. Any citizen including the poor and working class could afford to run for com

PAGE 19


PAGE 20

The Patrika 

sUhI svyr dI afs (khfxI mMzI aihmdgVH qoN ipMz KyVy qwk df do ZfeI iklomItr df pYdl pYNzf, isr `qy Jolf qy dovyN hwQF ivc rsoeI df rfsLn aqy inksuwk cuwkI cfcI iPrnI `qy pYNdy afpxy Gr af ky dm lYNdI qy kihMdI, “ilaf nIN hrpRIq, Pirwj ivcoN TMzf pfxI ipaf.” AudoN ipMz dy igxvyN cuxvyN GrF ivc hI Pirwj huMdI sI. hPI hPfeI cfcI cuMnI nfl mUMh sfP krdI qy afpdI KrIdo ProKq dy vyrvy dyx lwgdI. asIN qF mF bfp dI rIs hI cfcI kihMdy pr lwgdI Auh sfzI dfdI sI. mrdF vrgI dlHyr, sUJvfn qy imhnqI cfcI ny sfrI Aumr Gr aqy KyqI afp hI sMBflI ikAuN ik cfcf POj ivc sI. grmIaF dIaF do mhIny dIaF CuwtIaF ivc mYN XUnIvristI qoN pry ho ky ipMz df afnMd mfxdI. iek idn grmIaF dI sLfm nUM mOsm df imjfjL TMzf hox `qy ieqPfk nfl hI cfcI aqy do iqMn hor guaFZxF sfzy Gr af ky gwlIN jut geIaF. Gr dy nOkr pMzq nUM qF ivafh ijMnF cfa cVH jFdf aqy ibnF puwCy hI cfh dI pqIlI cfVH idMdf. gwlF suxn df Bus vI Aus nUM aMqF df sI.

guMjYsL nI rihxI.” pRIqm kur ny iPkr jfihr kIqf. “cwl BfeI rwb dy rMg ny, cMgy idn ilaf `qy suwK nfl pMjy AuNglF iGE ivc ny hux.” jLrf ku iJjkdI bIro ny ikhf.

Friday, March 24th, 2017

hrkIrq kOr cihl

soc df dfierf Aus Aumr ivc eynf ivksq QUh QUh AuWqoN awz bfhr inklx jogy nhIN CwzdI.” mn df gubfr hlkf krky cfcI nUM nhIN sI ik mYN prK kr skdI. smF afpxI cfl cwldf irhf dhfky bIq gey ijvyN sLFqI af geI hovy.

hn cfcI nUM qy mYnUM vI kYnyzf dI DrqI `qy “rMg qF Auhdy hI ny, pr mYN socdI hF ik afieaF. Pon `qy mYN qy cfcI iewk dUjI dI afKdy ny ik vfrssLfh nf afdqF jFdIaF ny, Kbrsfr lYNdIaF rihMdIaF. hUbhU Ausy qrHF cfcI qy knyzf dI afbo hvf ny koeI asr BfvyN kwtIey porIaF porIaF jI.” nhIN kIqf sI. “gwl df suafd qF afvy jy vwzy mulK jf ky soc vI vwzI ho geI hovy. ieQy qF iksy dI motr iewk idn kYnyzf ivc Cpdy pMjfbI aKLbfr corI, iksy df sMd corI hI krdy sI. ieh nf ivc mYN jMty dy pirvfr dI nsLf qskrI ivc hovy hux corIaF vI mulK vFg vwzIaF krn sLmUlIaq sbMDI piVHaf qF cfcI dIaF gwlF lwg pey hox qy sfrf KyVf KrId ky ies ipMz rIlH bx ky myrIaF awKF awgy GuMm geIaF. soicaf Pon krF qy afKF ik qyrf iPkr nUM hI corF dy srdfr nf khfAux lf dyx.” jfiejL sI. cfcI bolI sI. mYN GrylU kMm kfr qoN ivhlI ho ky POn krn “Auh qF DI iDafxI krmF vflI ienHF dy rwb sbMDI socdI hI peI sI ik Pon dI GMtI vwjI. bxky jMmI ijhVI sohxI sunwKI hox krky suwK sFd puwC qy iewDr AuWDr dIaF cfr ku gwlF kYnyzf ivafhI geI qy ieh sfry ivgVy lfxy krky cfcI AuWDV peI, “afh lY dyKlf piVHaf nUM nrkF ivwcoN kwZ ky lY geI.” swqo ny ikhf. aKbfr? bwbr nhIN Biraf sI ajy? sMg nIN “AuhdI sLfbfsLy aY BfeI, hux ivcfrI dI lwj afAuNdI. ikvyN ipMz df nF rOsLn krn lwgy ny. rwKx, iksy shuiraF ivwc mUMh kflf nf krf rwb ieho ijhI Aulfd nfloN qF bFJ hI rwKy. dyx?” inwzr qy dlyr cfcI ieko sfh ivc cMdry rfqo rfq mhfrfjf pitaflf nfl kMD sfrI khfxI kih geI. cfcI nUM iksy df zr sFJI krn dy supny lYx lwg jFdy ny. twbrF nhIN huMdf. iksy dy gozy lwgy jF igwty Auh mn dy twbr brbfd kr idwqy, ies pYsy dI BYVI cMdrI hvs ny. dI afeI kih ky hI htdI. mYN ajy soc hI rhI sI ik ikvyN ipMz dy lok “hF cfcI mYN vI piVHaf.” mYN dwisaf.

“hF cfcI mfVI gwl aY.” mYN huMGfrf Biraf.

nrmI apxfAuNdI hoeI Auh iPr sLurU ho geI, “nf nI BfeI rwb hI mwq dyvy ies awg ny hux GroN GrIN sfV pfey pey ny. koeI mF bfp Elfd nUM mfVI mwq nhIN idMdf pr jo Bfvy krqfr. bMdy dy vs ivwc kuwJ nhIN hY.” “hF cfcI bMdy dy hwQ ivwc hY keI kuJ jy Auh TIk qrHF cwly.” mYN Aus dI gwl nUM pltxf cfihaf. pr myrI gwl axsuxI kridaF Auh iPr bol peI, “afh sfzy vflf vI awDI rfq Gr vVHdf. kdy afKU kMm `qy sI qy kdy koeI hor bhfnf. iewQy ikhVf jvfk ko e I zrfvf mM n dy jF iJVk Jw l dy ny . ” “iewQoN df kfnUMn hI aijhf.” mYN Aus dI gwl dI pRoVqf kIqI. “rwb hI jfxdf, qYnUM pqf afpF qF iksy df kdy vfl ivMgf nhIN kIqf. sfrI Aumr krky KfDf. kfhnUM koeI duwK idAU klgIaF vflf.” afpdy afp nUM Drvfs idMdI cfcI inhfieq bybws aqy hfrI ijhI jfpI. “cMgf jvfkF nUM ipafr dyeIN qy iDafn rwKIN, afpxI qF iehI aslI kmfeI ny.” Zyr asIsF idMdI hoeI cfcI ny Pon rwK idwqf.

“nI jMty kf lfxf qF hux koeI BoieM df totf, purfxf Gr jF sLfmlft df totf nI Cwzdf. ipMz ivc vI khfqf ik jy iksy ny vycxI hY qF pihlF sfnUM puwC ilE, mUMh mMigaf Bfa iek dUjy dI cVHfeI brdfsLq nhIN krdy jF “mF bfp ivcfiraF dI kI jUn rih jFdI aY? qy mYN hux qwk socF ivc zuwbI hF, ‘hfey hfey idaFgy. lY dws, ieAuN qF afm afdmI dI qF cfcI vfikaf hI BivwK leI icMquq hY. myrI nfly qF iZwzoN jfey gvf lYNdy ny qy jhfn dI ikwQy gey sfzy srvx vrgy puwq? jo aMny mF

PAGE 20


Friday, March 24th, 2017

bfp df cfnx bx moiZaF `qy vihMgI cuwkI iPrdy sI? ieh GrF dy icrfg buJf dyx vfly pwQrF dI DrqI `qy pwQr ikAuN bx gey? kI ienHF nUM rwKVI dI QflI sjfeI bYTIaF AuzIkdIaF BYxF dy hAuky nhIN suxdy? kI ienHF dIaF rgF ivc KUn dI QF pYsf vgx lwg ipaf? ikAuN krdy ny ieMj? kOx hY ijLMmyvfr?

The Patrika 

aMqr mn dy bUhy

supny hr koeI dyKdf hY. supny sfzy aMqr mn vwl supny qF hr koeI dyKdf hY. pr jfgx `qy KuwlHdy bUhy huMdy hn! zUMGy sfzy mn qy AuQoN hI afAuNdy iksy nUM Xfd rih jFdf hY qy iksy nUM Buwl jFdf ny sfzy supny. hY. purfxy simaF `c supny mnuwK nUM prfBOiqk supinaF dy rhws bfry iek purfqn irsLI cuaFg vrqfry lwgdy sn. pwCm dy lokF df ivcfr qsU df kihxf hY ik iek vfrI mYnUM XfnI ik cuaFg sI ik rUhF qy dyvqy supinaF rfhIN mnuwKF nfl qsU nUM supnf afieaf ik mYN iqwqlI hF. iewDr AuDr sMprk krdy sn. pUrb dy lokF dI Dfrnf AuWzI iPr rhI iblkul aslI iqwqlI vFg hF mYN sI ik supny ivc rUh srIr nfloN vwK ho ky ivcrdI hY. ies Dfrnf nfl keI qrHF dIaF ikwQy hI sfzf amIr siBafcfr? kI hY Aus smyN mYN bhurMgI cuigrdy aMdr afpxy iqwqlI lok khfxIaF qy imwQF juVIaF hoeIaF hn. zf: hox bfry hI scyq sI. mYnUM afpxy mnuwKI afpy df ipafr qy siqkfr? icwq-cyqf vI nhIN sI. acfnk mYN AuWT bYTf. AuQy vxjfrf bydI anusfr pMjfbI siBafcfr ivc nYiqkqf dI joq bldI rhy aqy Aus dI mYN hI lyitaf hoieaf sI. hux mYnUM ieh pqf nhIN mMinaf jFdf hY ik nINd dI avsQf ivc afqmf rOsLnI qy inwG nfl kuwl jhfn irsLiqaF lwg irhf ik kI mYN Aus smyN iek mnuwK sI, ijhVf srIr nfloN vwK ho ky QF-pr-QF GuMmdI iPrdI iqwqlI hox df supnf lY irhf sI jF mYN hux iek hY. jMgl, byly qy diraf gfhuMdI hY. sfkF qy ivc bwiJaF sUhI swjrI svyr mfxy. iqwqlI hF, ijhVI mnuwK hox df supnf lY rhI hY? sbMDIaF nUM imldI hY aqy apUrn KfihsLF dI pUrqI krdI hY.

PAGE 21 primMdr soZI zUMGy mn nUM jfxn leI vriqaf jf skdf hY. mnoivigafnI supinaF nUM pRqIk vI dwsdy hn. supny ivc jfnvr afvy qF Auh sfzIaF muwZlIaF pRivrqIaF qy iewCfvF df pRqIk huMdy hn. iesy qrHF pMCI suqMqrqf qy gqI dy pRqIk hn. supny ivc koeI ipwCf kry qF ieh sfzy mn `c bYTy iksy zr df pRqIk huMdf hY. supny ivc izwgdy cly jfxf sfzf asPlqf qoN zrn df pRqIk hY. ieh sfzf iksy gwl qoN iZwly pYx df vI pRqIk hY. tfpU iekwlqf df, gihxf idKfvy df, cfbI msly hy hwl df pRqIk hY. gwzI jF bws cVHn qoN rih jfxf iksy iPkr df pRqIk hY.

supny sfzI mOjUdf ijLMdgI nUM smJx `c shfeI ho skdy hn. dUjf Auh sfzy mfnisk ivkfs su p inaF df ivigafnk aiDaY n vIhvIN leI vrqy jf skdy hn. qIsrf supinaF df sdI `c sLurU hoieaf. isrmMz Prfiez ny ivsLlysLx krn nfl asIN afpxy jIvn nUM supinaF nMU bMdy dy acyq mn qwk phuMcx df nroeI syD dy skdy hF. rfh dwisaf. Aus ny ikhf ik supny sfzIaF mnoivigafn rfhIN asIN supinaF df ivsLlysLx aDUrIaF rih geIaF iewCfvF nUM pUrf krn df kr skdy hF. pr ienHF df rhws vI sfzy mnF vsIlf bxdy hn. juMg nFa dy mnoivigafnI ivc sdf bixaf hI rhygf. asIN swc qy supn ny mnuwKI jIvn ivc supinaF dI mhwqqf vwzy sMsfr ivcfly afAuNdy jFdy rhFgy. supinaF df pwDr `qy iswD kIqI. Aus ny supinaF nUM bMdy rhws sfzy mnF ivc kMbxIaF CyVdf hI rhygfdf aMdr jfxn leI vriqaf aqy supinaF dy ivsLlysLx nUM imiQhfs, mfnv ivigafn, Drm supny ivc qusIN imly asF nUM qy klf dy KyqrF nfl joiVaf. asIN Df glvkVI pfeIsupny bhuprqI huMdy hn. ienHF df mqlb inrf nUr qusIN hwQ nf afey kwZxf sOKf nhIN huMdf. hr koeI vwKrf hY. ies sfzI kMbdI rhI klfeIleI iksy dy supny vI Ausy dI ijLMdgI nfl juVy huMdy hn. iesy leI supinaF nUM afpxy

PAGE 21


PAGE 22

The Patrika 

Friday, March 24th, 2017

BUDGET 2017 A MISSED OPPORTUNITY FOR British Columbia OTTAWA – British Columbians struggling with precarious employment, rising costs, and record household debt got little in the Federal Liberal budget to make Canada’s economy work for them, while the wealthy and wellconnected were rewarded. By failing to follow through on Trudeau’s promise to close CEO stock option loopholes, the federal budget hands over another $725 million to the wealthiest CEOs every year. At the same time the budget fails to provide the $155 million needed to end the systemic discrimination in the provision of welfare services to indigenous children. “Budgets are about choices and unfortunately Liberals have chosen tax breaks for wealthy CEOs and giveaways to large corporations over helping the unemployed, veterans, and Indigenous

children,” said NDP Leader Tom Mulcair. Budget 2017 also pushes forward the Liberal’s plans to privatize public infrastructure that will leave Canadians paying higher prices for generations through new and increased user fees and tolls while private investors get rich. At the same time the budget fails to provide any new measures for protection of our coast, environment or enhance West Coast fisheries.

by more than a billion dollars over “After promising real change, the next two years.” Justin Trudeau adopted Stephen In addition to confirming Stephen Harper’s environmental assess- Harper’s health care funding ment process and climate change plan, the federal budget is also a targets - this budget shows British missed opportunity to make the Columbians the Liberal govern- cost of medicine more affordable ment is more of the same,” said for Canadians and to save billions Kennedy Stewart, the NDP’s BC by implementing a pharmacare Caucus Chair. “Even worse, the plan. Canada is the only country Liberals are cutting funding for with universal health care that the Pan-Canadian Clean Growth doesn’t include prescription drug and Climate Change framework co verage.

srbjIq bYNs mobfiel mOrgyj spYsLilst

Sarbjit Bains Mobile Mortgage Specialist 604.897.1006

hr qrHF dI mOrgyj lYx leI iewk vfr jrUr sMprk kro:

For all your mortgage needs:

Gr

Residen�al

kMstRksLn

Construc�on

kmrsLIal

Commercial

rIPfienYNs

Refinance CALL NOW:

PAGE 22


Friday, March 24th, 2017

The Patrika 

PAGE 23

Liberal budget is a plan to nickeland-dime Canadians Ed Fast, Member of Parliament for best demonstrated by their decision to Abbotsford issued the following state- eliminate the public transit tax credit. ment today following the tabling of “Instead of raising taxes on things such Budget 2017: as beer, wine, child care and a new “Today’s budget mortgages the pros- Uber tax, Justin Trudeau should have perity of future generations to pay for focused on supporting policies that will the reckless spending of today. Cana- create jobs for young Canadians and dians were hoping for a better outcome millennials hoping to purchase their from the Liberal budget. At a time first home. In the last year Canadians when Liberals are making life more aged 15-24 lost 42,000 full time jobs, expensive, Justin Trudeau could have and it became harder for young Canaoffered lower taxes and a job creation dians to buy a home because of stricter mortgage rules. plan that actually works. “Instead, future generations of Canadians will be paying off a massive Liberal debt to fund the reckless out-of-control spending on the government’s own priorities, rather than on the priorities of Canadians. Just this year alone, the Prime Minister will be racking up an unprecedented deficit of $28 billion.

“Sadly, Liberal programs won’t help the vast majority of Canadian workers and businesses who now face much more intense competition from a lowcost, low-tax United States.

“Canadians deserve solutions to the challenges they face right now, not expensive programs and massive deficits “The budget unveiled by the Prime for years to come. Minister and the Finance Minister dem“Conservatives will continue to be the onstrates very clearly that they simply voice of the taxpayer and we will not don’t understand Canada’s middle stay silent while Justin Trudeau nickelclass or how to manage our economy, and-dimes Canadians.”

PAGE 23


The Patrika

PAGE 24



Friday, March 24th, 2017

kuMzlIaf CMd igafnI kyvl isMG inrdoÈ pfTk qy lyKk sulJy pfTk ilKq qy lyKk df snmfn . pfTk cMgI ilKq leI huMdy ny vrdfn . huMdy ny vrdfn ilKq inwq inKrI jfvy . hor cMgyrf ilKx leI AuqÈfh vDfvy . khy kvI inrdoÈ kdI nf lyKk AulJy . imlx hmyÈfˆ Es nUM jy pfTk sulJy . rwb dy zfkIey rwb dy huMdy zfkIey , lyKk suGV sujfn . dyx sMdyÈf Élk nUM , nyk bxo iensfn . nyk bxo iensfn kro sB dI BilafeI . Aumzy idloˆ ipafr ivsr jfey qfq prfeI . khy kvI inrdoÈ nÌrqfˆ zUMGIafˆ dwb dy . swc df dyx pYÊfm hmyÈfˆ zfkIey rwb dy .

bMd ipMjry pvn “igwlF vflf” Gr dy bUhy bMd-bfrIaF, idl myrf hY zrdf mn df pMCI AuWzxf cfhy, pr AuWzx qoN zrdf. socF vfly KMB hfly vI hoey nhIN Auzfr, swjx jI bMd ipMjry, ikMJ jfvF AuzfrI mfr. idn vI cVHdy, rfq vI pYNdI, pr iksmq nf bdly, KOry ikMny krm ny mfVy, ilKqy ipCly agly. kfly-kfly bwdl isr qoN lMGdy DUMaF-Dfr, swjx jI bMd ipMjry… rMg-ibrMgy supny mn dy, Dfgy ivwc provF, kfsL ikqy mYN nIly-nIly aMbrIN AuWzdf hovF. nf koeI bMidsL nf koeI rokF nf hovy koeI qfr, swjx jI bMd ipMjry… cVHdf sUrj dyvy lflI, cMn-cfnxI krdf, suMnf ivhVf, Guwp hnyrf vyK-vyK idl zrdf. ikwdF koeI afs ijAuNdI leIaF AumIdF mfr, swjx jI bMd ipMjry… ijMd df vYrI Cwzky quiraf JUT-qswlIaF dy ky, muV afvFgf CyqI dyKIN KusLIaF-hfsy lY ky. pvn igwlF idaf ivwc AuzIkF hoeI rUh bImfr, swjx jI bMd ipMjry… PAGE 24

idhfqI ielfikaF leI aiDafpk BrqI krn leI $2 imlIan pRvfn isiKaf mMqrI mfeIk brnIar ny aYlfn kIqf hY ik idhfqI ielfikaF ivc aiDafpkF dI Gft nUM pUrf krn leI srkfr idhfqI skUl ijLilHaF nUM $2 imlIan dy rhI hY qF jo Auh idhfqI skUlF ivc itky rihx vfly aiDafpk BrqI kr skx| ieh PMz srkfr dI rUrl aYjUkysLn strYitjI dI sPlqf leI pRvfn kIqf igaf hY| hux qwk sUby Br ivc 8 Epn hfAusF ivc pyNzU BfeIcfiraF dIaF isiKaf loVF nUM pUr krn leI crcf hoeI | ipCly idnIN bI sI tIcrjL PYzrysLn nfl hoeI sMDI sUby ivc bhuq sfry tIcr BrqI krn dI md sLfml sI| iessMDI dy iswty vjoN sUby ivc hjLfrF tIcr BrqI kIqy jfx dI sMBfvnf hY|

bI sI invfsIaF ny 10,000 spYsLl bI sI pfrk lfiesYNs plytF KrIdIaF ies sfl dy sLurU ivc spYsLl pfrk plytF cflU kIqIaF geIaF sn| ieMnHF dI GuMZ cukfeI 18 jnvrI nUM tRFsportysLn mMqrI tOz ston aqy vfqfvrn mMqrI mYrI polk vwloN kIqI geI sI| lokF ny 10,000 spYsLl plytF KrId leI aF hn| ieMnHF plytF ivc bI sI dI kudrqI suMdrqf nUM ivKfieaf igaf hY| iek plyt ivc durlwB nsl df krmoz ibar icqiraf hoieaf hY| iek ivc prsl phfVF df icqr hY| hrplyt dI pihlI vfr dI kImq $50 hY aqy iPr rIinAUal mgroN ies dI kImq $40 hovygI| anumfn hY ik ieMnHF dI ivkrI nfl $150,000 pfrk aYnhFSmYNt PMz ivc af jfvygf| mYrI polk ny ikhf ik AuMnHF nUM bVI KusLI hY ik ieMnIaF plytF ieMnI CyqI ivk geIaF| ieh bI sI invfsIaF dI afpxIaF pfrkF pRqI mfx aqy hmfieq df pRqIk hY| ieh ivkrI iek mIl pwQr bx geI hY| ies qrF tRFsportysLn mMqrI tOz ston ny ikhf ik AuMnHF ny afp vI plyt KrIdI hY| ies ivkrI qoN pRfpq hoieaf Dn dubfrf pfrkF dy suDfr ivc lgfieaf jfvygf|

aYbtsPorz ivc Gr dI pfrtI dOrfn 4 ivakqI golIaF nfl jLKmI 17 mfrc dI rfq nUM aYbytsPorz dI bIvr stRIt ‘q golIaF cwlx nfl cfr ivakqI jLKmI ho gey| aYbtsPorz puils aPsr jUzI brz df kihxf hY ik puils nUM ies Gtnf bfry awDI rfq nUM Pon afieaf sI | AuMnHF ikhf ik ajy qwk koeI sLwkI afdmI ihrfsq ivc nhIN ilaf igaf| cfro jLKmI ivakqI hspqfl ivc hn| cfry 20-qoN 30 sfl dI Aumr dy hn| AuMnHF dy ibafn vI AuMnHF dI hflq siQr hox AuprMq hI ley jfxgy| mOky df koeI gvfh vI nhIN | puils vwloN apIl kIqI geI hY ik jy iksy nUM ies vfrdfq bfry koeI sUh hovy qF puils nfl sMpr krn dI Kycl kry|

BC SPCA vwloN lYNglI ivc muV Cfpf lYNglI dI 216 stRIt dI iek pRfprtI qoN bI sI dI aYs pI sI ey ny 17 jfnvr afpxy kbjLy ivc lY leY ikAuNik AuMnHF dy kihx anusfr ieh jfnvr ihMsf df isLkfr ho rhy sn| AuMnHF dI sFB-sMBfl imQy imafrF anusfr nhIN ho rhI sI| ipCly sqMbr ivc vI iewQoN hI 80 psLU iljfey gey sn| ies susfietI dy muK aPsr mfrsI morIafrtI ies gwl dI pusLtI kIqI ik ies pRfprtI qoN 17 psLU PVy hn ijMnHF nfl mfVf vrqfE ho irhf sI|Aus ny ivsQfr nfl dwisaf ik iks jfnvr nfl kI ivhfr ho irhf sI| sfeImnjL dI iek imwqrny Aus df pwK pUridaF ikhf ik 2014 ivc vI iesy susfietI vwloN sfeImnjL nfl ies qrF df vrqfE kIqf igaf sI aqy susfietI mfnhfnI dy kys ivc hfr geI sI| AuMnHF jfnvrF dI mflk vsfeImnjL ny ikhf ik susfietI vwloN Aus nfl mfVf ivhfr kIqf hY | Aus df kihxf hY ik Auh qF ieMnHF jfnvrF nUM afpxI jfn nfloN vwD ipafr krdI hY| Auh kNYNsr qoN msF bcI hY| pRmfqmf dysLkrfny vjoN Auh psLUaF nUM ipafr nfl rKdI hY|

idhfqI ielfikaF ivc GrylU ihMsf dy hwl leI PMz pRvfn pROivMsLl zumYsitk vfielYNs plYn dy ihwsy vjoN bI sI srkfr pyNzU ielfikaF ivc GrylU ihMsf nfl pIVq lokF dI shfieqf krn leI $1[5 imlIan dy rhI hY| ies ivcoN bI sI hfAUisMg nUM $25,000 imlxgy| ies nfl Auh ies ihMsf qoN qMg afeIaF aOrqF aqy bwicaF dI shfieqf kr sky| Ending Violence Association of BC nUM $350,000 imlxgy| iesy qrF iesy smwisaf nfl juVI aYsisIeysLn aOP aYboirjnl PRYNzisLp sYntrjL nUM $850,000 pRfpq hoxgy| bwicaF aqy pirvfr ivkfs mMqrI stIPynI kyzIaf df kihxf hY,” sfnUM pqf hY ik bwicaF nUM ihMsf qoN bcfAux leI mfipaF dI shfieqf krnf jLrUrI hY| asIN GrylU ihMsf nfl pIVq aOrqF aqy bwicaF dI shfieqf krn leI hr sMBv Xqn krdy rhFgy|”

bI sI ilbrljL ikMzr morgn qoN ilaf dfn vfps kry- iek mMg iqMn ikRafvfdIaF vwloN mMg kIqI geIhY ik bI sI dI ilbrl pfrtI ikMzr morgn qoN ilaf dfn vfps kry ikAuNik ies kMpnI dy suafrQ bhucricq pfeIplfeIn nfl juVy hoey hn | nfl hI mMg kIqI geI ik pfeIplfeIn dI asYsmYNt vI dubfrf kIqI jfvy| ieMnHF srgrm grupF dI dlIl hY ik bI sIdI ilbrl srkfr ies kMpnI qoN pYsy lY ky koeI vI PYslf bI sI dy ihq ivc nhIN sgoN ies kMpnI dy ihqF nUM muwK rwK ky krygI| ies qrF srkfr dI pfrdrsLkqf sLwkI ho jFdI hY| ieh dfn 2005 aqy 2016 dy ivckfr ley gey| ieMnHFiqMn grupF dy kihx anusfr bI sI ilbrl pfrtI ny ies kMpnI qoN aqy ies dy sfQIaF qoN kuwl $771,168 ley sn| bI sI srkfr ny hI vfqfvrn srtIPIkyt idwqf sI| AuMnHFdf ieh vI kihxf hY ik bI sI ilbrl pfrtI ny AuMnHF dysvflF df jvfb ajy qwk nhIN idwqf aqy nf hI ikMzr morgn vwloN koeI itwpxI afeI hY| AuMnHF dI ieh cuwp keI svfl KVHy krdI hY|


Friday, March 24th, 2017

The Patrika 

PAGE 25

PAGE 25


The Patrika

PAGE 26



Friday, March 24th, 2017

swqf Kusidafˆ hI akflI qVp AuwTy akflI dl dy bulfry ivrsf isMG vltohf ny kfˆgrsIafˆ Auwqy ielËfm lfey hn ik swqf imldy hI kfˆgrsI afgUafˆ ny ryqy dy Kwiwzafˆ Auwqy kbËy krny ÈurU kr idwqy hn. AunHfˆ ikhf ik kfˆgrsI vrkrfˆ qy afgUaf ny ajnflf,gwgumfl qy rfmdfs qy pMjfb dIafˆ hor Qfvfˆ dy ryqy dy Kwizafˆ Auwqy kbËy kr ley hn. bltohf ny ikhf ik ieh ikhVI arfjkqf hY ik aihmd Èfh abdflI ny idwlI Pqih kr leI hY qy ijwQy mrjI kbËy kr lvo. AunHfˆ ikhf ik ryq dy Kwzy lYx leI kfiedf kfnUMn hY.AunHfˆ ikhf ik ryqy dI aOkÈn ivvsQf bxI hoeI hY.ijs dy nfˆ `qy aOkÈn huMdI hY,AuhI ivakqI kYptn amirMdr isMG dI pihlI kfrvfeI Aus df kfrobfr krdf hY. ieMnHf hI nhI ivrsf isMG vltohf ny ikhf ik kfˆgrsIaf ny muwK mMqrI bxn qoˆ bfad kYptn amirMdr isMG ny afpxI pihlI kfrvfeI `c ñø ryqf dy nfl nfl trwk XUnIanfˆ awuqy vI kbËy krny ÈurU kr idwqy hn. AunHfˆ ikhf ik iËilafˆ dy izptI kimÈnrfˆ smyq òú aiDkfrIRafˆ aqy ñò iËilafˆ dy pulIs muKIafˆ trwk XUnIan ivwc jmhUrI ZMg nfl cox krfayxI cfhIdI hY. ies ivwco pRDfn cuxnf dy qbfdly kr idwqy hn. sB qoˆ pihlfˆ mwuK skwqr srvyÈ kOÈl nUM htf ky krn cfhIdy hn pr kfˆgrsI DwykyÈfhI nfl hI trwk XUnIanfˆ Auwqy kbËy kr rhy hn. avqfr isMG nUM muwK skwqr bxf idwqf hY.kYptn amirMdr isMG dy BrosyXog qy pMjfb kyzr dy sInIar afeIeyaYs aPsr ihMmq isMG nUM bfgbfnI ivBfg df cfrj dy idwqf bfdl pirvfr qoˆ KuwsygI akflI dl dI srdfrI hY. anurfg agrvfl nUM kr ivBfg dy ivwqI kimÈnr df cfrj sOˆp idwqf hY qy ivvyk pMjfb ivDfn sBf coxfˆ ivwc ÈRomxI akflI dl dI hux qwk dI swB qoˆ vwzI hfr pRqfp isMG nUM aYksfeIË qy tYksyÈn kimÈnr lf idwqf hY .sqIÈ cMdrf ivwqI ivBfg pfrtI ivwc bfdlfˆ leI vwzf sMkt bx skdI hY. drasl ipCly iewk dhfky qoˆ dy aYzIÈnl cIP skwqr vjoˆ syvfvfˆ jfrI rwKxgy pr tYksyÈn ivBfg dy ieMcfrj pfrtI qy srkfr bfdl pirvfr hI clf irhf sI. ies qoˆ awgy dI gwl krIey qfˆ df ahudf Aunfˆ qoˆ lY ilaf hyY.sfbkf muwK mMqrI pRkfÈ isMG bfdl dy ipRMsIpl skwqr asl ivwc suKbIr bfdl hI krqf Drqf sI.ies leI hfr df TIkrf vI suKbIr aYs[ky[sMDU nUM smfijk surwiKaf ivBfg dy idwqf igaf hY qy aYs[ky sMDU qoˆ bfad muwK bfdl isr Bwjxf suBfivk hY. sInIar akflI afgU bfdl pirvfr qy srkfr mMqrI amirMdr isMG dy nvyˆ ipRMsIpl skwqr qyjbIr isMG igwl hoxgy.Aus ny afpxy dI kfrguËfrI `qy svfl AuTfAux lwgy hn. ies dy sMkyq aYqvfr nUM hoeI afKrI mMqrI mMzl dI pihlI mIitMg ivwc lfl bwqI klcr Kqm krn df PYˆslf ilaf.ies kYbint mIitMg ivwc vI vyKx nUM imly.akflI lIzrfˆ ny kihxf ÈurU kr idwqf hY ik ivwc nf muwK mMqrI nf koeI hor mMqrI, aYm aYl ey afpxIafˆ gwzIafˆ qy lfl bwqI lf byadbI dy doÈIafˆ nUM igRPqfr nf krnf hI pfrtI leI mihMgf sfbq hoieafˆ hY. skxgy.

PUlkf dy hwQ `afp` dI vfgzor afm afdmI pfrtI (afp) ny kfˆgrs srkfr nUM Gyrn leI aYc[aYs[PUlkf nUM mYdfn ivwc Auqfiraf igaf hY. pfrtI ny PUlkf nUM ivroDI iDr df lIzr cuixaf hY .ies qoˆ ielfvf suKpfl Kihrf nUM cIP ivHp bxfieaf igaf hY. ies bfry PYslf afm afdmI pfrtI dI idwlI ivwc hoeI aihm mIitMg dOrfn ilaf igaf. ies mIitMg ivwc ijwQy hfr dy kfrnfˆ bfry crcf kIqI geI,AuwQy pMjfb dy ivDfiek dl dy lIzr dI cox vI kIqI geI.afm afdmI pfrtI iksy qkVy lIzr nUM awgy ilafAuxf cfhuMdI sI qfˆ jo ivroDI iDr df cMgI qrHfˆ rol inBfa ky lokfˆ df mn ijwq sky. ies mIitMg ivwc pfrtI dy ijwqy òú ivDfiek, pMjfb iekfeI dy ieMcfrj sMjy isMG, jQybMdk Zfˆcy dy muKI durgyÈ pftk, pMjfb dy knvInr gurpRIq isMG vVYc qy sMsd mYˆbr BgvMq mfn vI Èfml hoey .

isropfAuˆ vMzxf bixaf hfr df kfrn: suKbIr bfdl

ivDfn sBf coxfˆ òúñ÷ ivwc pfrtI dI hfr qoˆ bfad akflI dl bfdl dy pRDfn qy pMjfb dy sfbkf Auwp muwK mMqrI suKbIr isMG bfdl ny pfrtI dI hfr df kfrn nyqfvfˆ vwloˆ ibnfˆ socy smJy isropfE dy ky pfrtI ivwc Èfiml kIqy gey lokfˆ nUM dwisaf hY. suKbIr bfdl ny ieh Kulfsf igwdVbfhf ivwc pfrtI smrQkfˆ df DMnvfd krn smyˆ kIqf. igwdVbfhf phuMcy suKbIr bfdl ny iewk mIitMg ivwc vrkrfˆ nfl mulfkfq krn AuprMq pfrtI df sfQ dyx leI sB df DMnvfd kIqf. ies dy nfl hI suKbIr bfdl ny ies gwl dI vI bVHk mfrI ik srkfr Bfvyˆ kfˆgrs dI hovy pr lMbI,igwdVbfhf hlky ivwc AunHfˆ dI hI cwlygI.afpxy mËfkIaf aMdfË ivwc suKbIr bfdl ny kfˆgrs vwloˆ lokfˆ nUM smfrtPon dyx dy vfady dI gwl CyVidafˆ kfˆgrs vwloˆ nOkrIafˆ dyx qy CiVafˆ dy ivafh krvfAux dy vfady `qy vI cutkI leI.

krygI voitMg mÈInfˆ nfl CyVCfV bfry PYslf afp` ny pihly idn hI kYptn srkfr iKlfP morcf KoilHaf dyadflq È dy pMj sUibafˆ ivwc ivDfn sBf coxfˆ qoˆ bfad voitMg mÈInfˆ qy svfl AuwTy hn. afm afdmI pfrtI ny nvIˆ bxI kYptn srkfr iKlfP morcf KolH idwqf hY . `afp` ny shuM cuwk smfgm dOrfn `afp` ivDfiekfˆ nfl mqryeI mfˆ vrgf slUk krn df ielËfm lfieaf hY. `afp` df kihxf hY ik srkfrI qOr `qy swdf imlx AuprMq rfj Bvn phuMcy `afp` ivDfiekfˆ nUM bYTx leI sQfn vI nf idwqf igaf qy Auh pMzfl dy aMq ivwc KVHy rhy. cMzIgVH ivKy pwqrkfrfˆ nfl gwlbfq kridaf `afp` dy sInIar nyqf qy dfKf qoˆ ivDfiek aYc[aYs PUlkf qy BuwlQ qoˆ ivDfiek qy cIP ivHp suKpfl isMG Kihrf ny ikhf ik jnqf vwloˆ cuxy gey `afp` dy numfieMidafˆ dy bYTx leI koeI pRbMD nhIˆ kIqf igaf.PUlkf ny ikhf ik ieh ieiqhfs ivwc pihlI vfr hoieaf hY ik jdoˆ muwK mMqrI suMh cuwk rhy sn qy ivroDI iDr dy muwK afgU afpxy sfQIafˆ smyq pMzfl dy aMq ivc KVHy sn.PUlkf ny ikhf ik afl afdmI pfrtI ivwc koeI kursI klcr nhI hY qy Auh iksy pRkfr df vIafeIpI pRbMD nhI cfhuMdy sn.`afp` hmyÈf afm lokfˆ dI qrHfˆ ivcrn ivwc ivÈvfÈ rwKdI hY qy sfry afgU iesy soc nfl rfbqf rwKdy hn.pMjfb dIafˆ sfihqk jQybMdIafˆ ny muwK mMqrI vwloˆ aMgryjI ivc aqy nvI bxfeI iswiKaf mMqrI vwlo ihMdI ivwc suMh cuwkx dI purjor inMdf kIqI hY aqy ikhf ik muwK mMqrI nUM ies kuqfhI dI pMjfb dy lokfˆ qoˆ muafPI mMgxI cfhIdI hY.

co x mY d fn mgro ˆ `afp` dI so È l mIzIaf `qy jM g

cox mYdfn ivwc hfrn mgroˆ hux afm afdmI pfrtI soÈl mIzIaf `qy lVfeI ivwc juwt geI hY. iewk pfsy `afp` dI hfr leI keI lIzrfˆ nUM inÈfnf bxfieafˆ jf irhf hY qy dUjy pfsy `afp` vrkrfˆ nUM cVHdI klf ivwc rihx dy sMdyÈ idwqy jf rhy hn. idlcsp gwl hY ik coxfˆ qoˆ pihlfˆ soÈl mIzIaf `qy `afp` dy hIro rhy BgvMq mfn nUM vI imhxy suxny pY rhy hn. Pysbuwk `qy lfeIv ho ky iewk `afp` lIzr ny hfr df mu w K kfrn BgvM q mfn dI srfb qy mu w K mM q rI bxn dI lflsf nUM dwisaf jf irhf hY.ies vIzIE `q lMmI bihs iCVI hoeI hY.kuJ lok ies ivcfr nfl sihmq hn qy keI ajy vI BgvMq nUM hI asl hIro dws rhy hn. PAGE 26

afm afdmI pfrtI qy bhujn smfj pfrtI ny voitMg mÈInfˆ nfl CyVCfV dy ielËfm lfey hn.jld hI ieh mfmlf adflq ivwc jf irhf hY. ies bfry bhujn smfj pfrtI ny adflq df dr KVkfAux df PYslf kIqf hY.bspf ny ikhf ik Bfjpf ny lokqMqr df kql kIqf hY. ies leI Auh hr mhIny dI ññ qfrIK nUM  `kflf idvs` mnfAuxgy. Auwqr pRdyÈ ivwc hfr dy kfrnfˆ dI smIiKaf krn leI bulfeI geI mIitMg qoˆ bfad bspf suprImo mfieafvqI ny ikhf ik cox kimÈn ny ññ mfrc nUM nqIjy aYlfnx mgroˆ sfzI iÈkfieq df shI jvfb nhIˆ idwqf. ies leI pfrtI ny adflq jfx df Pyslf kIqf hY.

bfdl dy `sMgq drÈnfˆ ` `qy kYptn df iÈkMËf bfdl srkfr dy sMgq drÈn vI Èwk dy Gyry ivwc af gey hn. nvIˆ srkfr ies dI jfˆc krfAux bfry ivcfr kr rhI hY. kYbint mMqrI bRhm mihMdrf df kihxf hY ik bfdl srkfr vwloˆ afpxy kfrjkfl dy aKIrly mhIinafˆ dOrfn sMgq  drÈn pRogrfmfˆ ivwc pYsy dI aMnHI durvrqo kIqI geI hY.ies mfmly dI srkfr vwloˆ Auwc pwDrI jfˆc krvfeI jfvygI. AunHfˆ ikhf ik sMgq pRogrfm leI PMz df pYsf do pRfeIvyt bYˆkfˆ vwloˆ idwqf igaf hY. ieh sMBv hY ik bYˆkfˆ  qoˆ pYsf lYx leI srkfrI jfiedfdfˆ gfrMtI vjoˆ rwKIafˆ geIafˆ hoxgIaf . AunHfˆ ikhf ik ies pYsy dI aMnHI durvrqoˆ hoeI hY jo POjdfrI aprfD hY.

kYptn srkfr dI PurqI qoˆ pMjfbI hYrfn!

kYptn amirMdr isMG dI srkfr ies vfr bdly hoey rUp ivwc nËr af rhI hY. pihlI vfr hY ik notIiPkyÈn jfrI hox qoˆ pihlfˆ hI kYbint dy PYsly lfgU ho rhy hn.srkfr dI ieh PurqI qoˆ lOk hYrfn hn qy nfl hI KuÈ vI.ÈnIvfr nUM kYbint dI plyTI mIitMg ivwc vIafeIpI klcr nUM Kqm krn df PYslf ilaf igafˆ sI.ies bfry ajy notIiPkyÈn jfrI hoxf hY. idlcsp gwl hY ik rsmI notIiPkyÈn AuzIky ibnfˆ hI muwK mMqrI qy kYbint mMqrIafˆ dy vfhnfˆ qoˆ lfl bwqIafˆ htf idwqIafˆ geIafˆ hn. muwK mMqrI qy mMqrI nUM lfl bwqI lfAux dI KuwlH idwqI geI sI pr kYbint ny ies PYsly nUM sfirafˆ `qy lfgU kr idwqf hY .


The Patrika

Friday, March 24th, 2017

PAGE 27



22790 790 Allwood d Street

PERSONAL REAL ESTATEE C CORPORATION O P ORATIO OR ON ON

604 04-85 88555-0 55 0880 800 0 604-855-0800

virbinder77@gmail.com virbinde er77@gmail mail.com com m

778-241-7451 7 78 -241-7451

R E S I D E N T I A L

www.veermalhi.com w w w.veermalhi.com ING

!

D! SOL

IST WL

D SOL

• Unf Bsmt for your ideas!

• 4 Bedrooms • 3 Baths

Abbotsford, Ab Abb A bb bbot bbots ots ots tsfo fo for orrd d,, BC BC V V2T V2 2 3R7

Looking to Sell Your Home or Farm? Call me for a FREE EVALUATION

• Close to all levels of school

• Living Space = 2002 sf • Lot = 8420 sf

NE

• Investment Opporunity • will need some TLC • 2 Bedrooms

3520 Latimer Street

• 1 Bath • Living space= 925 sf • Strata= $346.41/

mth approx

F A R M S

•Matsqui Area

• BlueCrop & Blue Hardy (Mature) •Duke&Elliot (younger plants)

34350 Bateman Road

6113 Beharrell Road

cres A 2 .98

Lot 6 Glenmore Road

• Land Only • Blueberry Farm • Matsqui Area

k

100

es Acr 9 3 25.

• Blueberry Farm • LAND ONLY • Bradner Area

• Drip Irreg • Flat / Rectangular • Elliot Variety

7.092 Acres Haverman Road

• 8 Acres = Duke • 10 Acres = Blue Crop • 6 Acres = Liberty

• LAND ONLY • Expect 225-250k production

430 Bowman Road

res c A 10

14

•5 min from town • Flat / Rectangular • BlueCrop Variety

1639 King Road ..................................................$815,000 30544 Steelhead Court ....................................$619,900 3666 Newcastle Road .......................................$649,000 2290 Imperial Street ........................................$550,000

RED

• Blueberry Farm • Flat / Rectangular • 4 bedroom 2 bath • BlueCrop/Duke Variety • Drip Irreg & Some • Matsqui Area Equip

res

1 Ac 4 . 8 1

• Land Only • Matsqui Area • Blueberry Farm

D UCE

10.

88

• Drip Irreg & Some Equip

• Living Space = 1768 sf • Lot = 6360 sf

www.buyandsellfarms.com

res c A 43

cres A 8 .

• Warehouse & Pump Houses

• 4 Bedrooms • 2 Baths

122 - 32850 George Ferg Way

34125 Higginson Cresdcent ...........................$895,000 5 - 33890 Marshal Road ...................................$789,900 44 - 30748 Cardinal Ave ..................................$459,700 2735 Mitchel Street ...........................................$610,000

• Blueberry Farm

• Lots of Updates! Close to all Schools • Perfect for 1st Time Buyer

•5 min from town • Flat • BlueCrop & Duke Variety

• Mission • Full Production Blueberry Farm

• Ready for Machine Pick • 5 min from town

Looking to Sell Your Home or Farm? Call me for a FREE EVALUATION

Lot 1 on Glenmore Road 5111 Tolmie Road............................................$1,149,900 4627 Dixon Road ........................................... $2,399,000 5307 Boundary Road ........................................$874,700 565 Marion Road ........................................... $1,699,900

39963 North Parallel Road .......................... $1,850,000 McCallum Road ~ Agassiz ........................... $2,300,000 Taylor Road ~ MtLehman Area .................. $2,799,000 5270 Bradner Road ........................................ $1,048,900

PAGE 27


The Patrika

PAGE 28



Friday, March 24th, 2017

Call for a FREE Market Evaluation AMAN HAYER

HARMAN CHAHAL

604-825-0229

604-768-2468

aman@amanhayer.ca

33090 Phelps Avenue, Mission

$699,000 2-31877 South Fraser Way $119,000

Beautiful 3000+Sft House with 3 bedrooms upstairs, 2 full bathrooms with Living & family room. Downstairs there is a rec room with full bathroom, 2 Bdrm Basement suite. Situated in very desirable and quite neighborhood. Corner flat lot for extra parking and privacy. Close to school and parks with easy access. Early possession available. Open house Sat & Sun(Nov19-Nov20) from 1-3Pm.

Established travel agency and Western Union, great clientele in a high commercial neighborhood. Currently month to month lease of $2000.00 + GST, long term lease of 1-5 years available as well.

harman@harmanchahal.net

38388 Hawkins Pickle Road $2,495,000

10660 Farms Rd, Mission

39.79ac Blueberry farm, include two dwelling (Main House + mobile home) monthly rent income $2100. approx. 30ac palanted,17ac duke, 6ac blue crop, 6ac duke and some Elliot. Drip irrigation system. New shipping container put in for pump house. House has new roof. Field is set up for machine pick.

Full production 19.7 Acres blue berry farm( Blue crop 8 acres, Reka 4 and Duke 4 acres) set up as a machine pick on city water and only 5 mins away from Mission city.3 Bdrm house which is r e n t e d o u t f o r $1000/month.

$1,599,000

2090 Oakridge Crst. $299,000 1st time buyers has a great opportunity to own a 2 bdrm Mobile home with huge 6700 Sft Lot (50' x 134'). Covered patio, workshop and lots of parking .NO pad rent or restrictions. No strata fees.You own the home and land! Value in land.In mobile subdivision, not mobile home park. Call for more information or to make an appointment to view.

10708 Farms Rd, Mission

NEW LISTING

$1,549,000 25062 21 B Ave

$1,588,000

Situated in the gentle rolling hills of Langley's Otter district, this 17+ acre property features incredible potential! Entering from the quiet country road, you will find just under 2 fenced acres with a 45'x24' loafing barn, plus a well maintained 5 bdrm, 2700 sq ft, 4 lvl split home.

29295 Huntingdon Road $2,395,000

24 Acres with a view of Mount Baker, right next to the city and close to the airport. Older home renovated inside, or you can build a beautiful home with a view. Field is ready for variety of plantation. Don't miss this great offer on a great location !!

30635 Sandpiper Dr $699,000

Location !!! A huge rectangular h 9,730 sqft lot in a great neig borhood, completely renovated with new appliances, new kitchen, new windows, new flooring & new paint. Great opportunity with a great price ! Don't miss out !!

40965 Yale Rd - Chilliwack over 91 acres with two legal titles planted in mature blueberries (2005). Primarily Duke variety with some Bluecrop as well. Subject property is located just off of Yale Road exit and Hwy #1 for easy access. Solid three bedroom rancher with ajoining unauthorized suite. Former Dairy with massive out buildings and shop for storage of machinery, truck

$849,000 Trades Welcome

Don't miss the opportunity to own a 18.7 acres full production blue berry farm(14 acre Duke, 2 Blue crop & 1 acres Reka) machine pick on city water. Only 5 mins away from Mission and best fertilize land and water for blue berries. 4 Bdrm house currently rented for $1000/month.

21 acres with blueberry farm 120ac blueberry farm in Mission 7.1million with $60,000.00 Rental income in Mission for just $12,50,000.

PAGE 28


The Patrika

Friday, March 24th, 2017



PAGE 29

imwTf, nmk qy GI qoN sucyq hox dI loV

zf[ iÈafm suMdr dIpqI

ies sMsfr ivwc DrqI `qy mnuwK hI aijhf pRfxI hY jo imwTy svfd leI cInI, ctkfrypx leI nmk aqy Ksqfpx lYx leI GI ivwc iqafr krdf hY. bfkI sfry jIv, kudrq ivwc jo vI ijvyˆ vI imldf hY, Ausy qrHfˆ iesqymfl krdy hn. mnuwK duafrf qfˆ aftf, cOl, dflfˆ, Pl aqy sbËIafˆ vI afpxy mukMml kudrqI rUp ivwc iesqymfl nhIN huMdy. ienHfˆ df iClkf afid Auqfiraf jfˆdf hY. mnuwK nfl ivcrdy hoey ienHfˆ dI loV nhIN hY. asIN ies qoN awgy qVky aqy msfilafˆ df vrqoN Plfˆ ivwcoN imTfpx, sbËIafˆ ivwcoN loVINdf nmk aqy bIjfˆ qoN qyl aqy GI lY rhy huMdy vI krdf hY. hfˆ. srIr dI loV muqfibk kudrq dy ieh jy imwTy, nmk aqy GI dI gwl krIey qfˆ ienHfˆ KurfkI pdfrQ kfPI hn. iqMnfˆ KurfkI rUpfˆ ivwc kudrq dy incoVy hoey qwq mOjUd hn. ieh iqMny hI kudrq dy asl asl ivwc ienHfˆ KurfkI qwqfˆ dI vrqoN gYrrUp nhIN hn. jy ienHfˆ dy iesqymfl nUM ajoky kudrqI hY. jy mnuwK ny aijhI vrqoN sLurU pirpyK ivwc dyKIey qfˆ ieh iqMny hI Kurfk kIqI qfˆ Aus nUM Aus smyˆ loV vI mihsUs nUM suafdlf bxfAuNdy hn, pr nfl hI ies hoeI. jy ieh qwq gYr-kudrqI hn qfˆ mnuwK nUM dUjy pwK qoN GoK ky dyKIey qfˆ ishq ivwc dy kMm vI kuJ aijhy hI hn. jIv jgq ivwc af rhy ivgfV qihq, Aumr dy iewk Kfs sfry jfnvr iewk inrDfirq smyˆ `qy AuWT ky pVfa `qy af ky, lgpg aDyV Aumr `qy Kurfk dI Bfl ivwc inkldy hn, Kuurfk lY ienHfˆ iqMnfˆ cIËfˆ nUM Gwt krn jfˆ iblkul ky afrfm krdy aqy sON jfˆdy hn. pr mnuwK hI bMd krn leI ikhf jfˆdf hY. ies df idn-rfq kMm krdf hY. hwz-BMnvI imhnq mqlb hY ik afm iËMdgI ivwc sihjqf krdf hY. kVkdI Duwp ivwc vI aqy jmf bfkI pMnf 33 'qy

PAGE 29


The Patrika

PAGE 30



SUB DIVIDABLE LOT!

Friday, March 24th, 2017

Mt. Waddington - West Abbotsford

FOR LEASE!

$579,900 2867 MCCALLUM RD, ABBOTSFORD SUB DIVIDABLE LOT! Large 10240 sqft lot 5 bedroom 3 full bathrooms, Potential for 2 lots. New Roof and Thermo Windows, Basement fully renovated, Central Air Condition, Lots of parking including RV parking. Detached garage has power. New development in neighbourhood. Easy access to Hwy. Please call for your personal Tour.

YOUR NEW HOME SEARCH STOPS HERE! 7805 sqft lot has 4 bedroom 2 bathrooms, 2034 sqft, rancher with full WEST ABBOTSFORD - SFW basement and very cool loft would be perfect for first time Approximate 2000 sqft. Commercial space for home purchaser. Incredible holding property for future lease. Good for convenience store, grocery store, development. For more information please call Kuldip Sall. p izz a s hop & lots of other businesses. Good

exposure & lots of parking. Please call for more info.

WEST ABBOTSFORD

D L O S $559,900

Huge corner lot 8500 sqft, 5 bedroom home 2.5 bathrooms with LEGAL SUITE. New roof, new water tank. Close to shopping center and schools. Easy access to freeway.

Location!!! Home in popular Fairfield Estates. Recently renovated, SS appliances, RV parking and a private backyard perfect for entertaining.

D L O S

1486 sqft plus 439 sqft Solarium/deck, Brand New 2 bdrm & Fex/den, 2 full bath, Granite counter top. Close to all amenities.

SOLD LISTINGS!

Please join us on March 25th at 6pm at Civic Plaza located at 32315 South Fraser Way, Abbotsford BC for a candle light vigil in the memory of our beloved baby, Nimrat Gill. She was taken away from us too soon as she was only 3 years old.

D L O S $649,900

DEERTRAIL WEST ABBOTSFORD

5 bdrm, 19'9x12' Rec room, 3 full bath, bsmt entry 2500 sqft home on 6000 sqft lot with LEGAL SUITE, New roof/Water tank, SS appliances. Close to both l ev el s cho o ls/s ho pp i ng c en ter, ea sy ac ce ss to freeway.

D L O S D L O S

WEST ABBOTSFORD

D L O S $579,900

2568 sqft house on 9450 sqft with 5 bedroom house and 3 bath with LEGAL SUITE, New roof, New water tank, New kitchen, 2 bedroom Legal suite rented for $800/month. Close to hospital, park, shopping, easy access to Freeway. Please call for your personal viewing.

NEW LISTING!

D L O $619,900 S ABBOTSFORD

MISSION 4 bdrm, 3 full bath, fully renovated home, New kitchen,New bathrooms, New doors/windows, New driveway, New furnace, New flooring, ACTIVE C8009610 New appliances, list goes on & on. Close to Board: F schools,For more Agri-Business info please call.

Don't m located profess and 2 home; month subjec This is

Taz Cheema 778.255.6555

I’m not #1, my clients are

www.TazCheema.com tazc@sutton.com 15483 - 104 Ave Surrey,BC. V3R 1N9

LIST WITH TAZ - COMPLIMENTARY HOME EVALUATION

40298 NIC

P.I.D. Prope Zonin Virtual Tour:

Land Broch

Property Details Interest In Land: Freehold Environmental Assessment Phase: None Occupancy: Tenant Seller's Rights Reserved: No Amenities:

Site Services: Electricity, Lane Paved, Telephone, Septic System Lighting, Well

MISSION - 77 Acre Blueberry Farm

DONT MISS OUT! on this rare 77 Acre Blueberry farm, with mature blueberry production, located east of the District of Mission. The field generates good yield and income, and is professionally planted with Rika, and Elliot varieties. The property features:

Restrictions: Within ALR Office Area Sq Ft: Retail Area Sq Ft: Warehouse Area Sq Ft:

Mezzanine Area Other Area Sq F

Lease Details

Lease Op Cost S

Leased Rate Sq. Foot:

Additional Rent/

Leased Size Sq. Foot: Lease Type:

Lease Term (Mo Lease Expiry Da

Firm: Sutton Premier Realty

1) a 3 bedroom and 2 bath single family dwelling;

40298 NICOMEN SLOUGH ROAD $ 5,200,000 imsLn izAUznI zrosL ivwc 77 eykV bilAU byrI Pfrm cMgI BrvIN Psl dyx vflf ivkfAU hY. ijs ivwc rIkf qy ielIat vrfeItI dy bUty hn. ies pRfprtI ivwc iewk iqMn bYWzrUm qy 2 bfQrUm df Gr, iewk do mMjLlf spilt lYvl df Gr, iewk lMmf cOVf tRylr Gr, iewk ivsLfl bfrn vI hY. sfrI pRfprtI coN 3200 zflr qoN Aupr ikrfieaf afAuNdf hY. imsLn dy supr stor aqy tfAUn qoN isrP 15 imMt dI dUrI hI hY. ieh pRfprtI afmdn leI afAux vfly smyN leI sunihrI mOkf hY.

PAGE 30

2) a 2-story, split level dwelling; 3) a single-wide mobile home; 4) a large storage barn. All residences are tenanted and generate over $3200 in monthly revenue. Easy access to Lougheed Highway, located a few km to the south. The subject property is just 15 minutes away from Superstore & all other amenities in Mission. This is a fantastic opportunity to purchase with great income potential.

01/18/2017 06:55 AM

Information her


Friday, March 24th, 2017

The Patrika 

PAGE 31

PAGE 31


The Patrika

PAGE 32



TO SELL YOUR HOUSE OR PROPERTY FAST OR TO BUY, CALL US FOR EXCELLENT SERVICE

Raman Dhillon

Personal Real Estate Corporation

778-552-5675

Friday, March 24th, 2017

Gurpreet Singh Chahal www.gurpreetsinghchahal.com gurpc@hotmail.com

604.864.7107

R E A LT Y I N C .

16 BRAND NEW HOUSES IN HOPE

ibjins vIjLy ‘qy afAux vfilLaF leI suinhrI mOkf

aYgjLI ivwc kmrsLIal iblizMg ivkfAU hY, ies ivwc 2 rYjLIzYNsLIal Xuint hn| 2300 skueyar Puwt kmrsLIal jgHf ivwc qusIN afpxI psMd df stor Kol skdy ho aqy Auwpr irhfiesL kr skdy ho jF ikrfey ‘qy dy skdy ho| kImq isrP $469,800

FARMS

RESIDENTIAL

ABBOTSFORD

MISSION

6 New Homes

Under Construction

Townline Area. Call for more info.

Brand new house with legal suite. 6 bedrooms and 4 baths. Backlane access. Close to schools

$799,900

32685 TARLTON PL

3,800 Sqft. Gourmet kitchen, eating nook, West Abbotsford 3 bdrm & family rm up, 2 bdrm legal suite, plus recroom, washroom and living room, dining room, family room, 4 one bedroom guest suite for upstairs, Jacuzzi, bedrooms and 3 bathrooms! Lower floor spiral staircase, skylight, 2 gas fireplaces. Onyx enjoys a rec room with bar, full bathroom fixtures, tubs, etc. Close to all level of schools. and bedroom plus a 2 bedroom suite! Close to Recreational centre, easy freeway access, Close to Sikh Gurudwara, High Street Oversized lot with RV parking, double mall. Very nice house, must see, Won't last garage, quiet street, make your move long. Call for your personal view. today!

COMMERCIAL

ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD

$999,999

2164 MERLOT BLVD

Great Neighbourhood, Huge Level Fenced Yard, covered deck. Kitchen, Massive Island, Quartz counter-tops, Gas range and stove, instant hot water, Pantry, Formal dining room. Master bedroomwith a private deck. Ensuite with his and her sinks, large shower and separate tub, massive closet. Downstairs is fully finished.

ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD

3431 VISTA COURT

Starting $275,000

$1,449,000

2682 MAHOGANY DR

4 bedrooms 4 bathrooms and 4400sq. ft. of luxury living. Every floor overlooking the valley and Mt. Baker. Large sundeck and patio. 2 Cultured stone fireplaces, large open basement with wet bar and media room. Spacious den, large master ensuite, soaring ceilings, floor to ceiling windows, extra bedroom with ensuite.

New House Bare Land

$2,099,000

1404 HOPE ROAD

8 acres, very close to airport and new shopping mall. Great open plan living with soaring ceilings, wonderful spice and formal kitchens with top of the line appliances, a sensational dining room and a fabulous large master bedroom and ensuite. Professional gym in the basement.

MISSION

0 AVENUE

0 AVENUE

Raspberry Farm. Great Rental Income. Close to Town. Trades Welcome.

35 ACRES

40 ACRES

ABBOTSFORD ABBOTSFORD

10 acre blueberry farm, a few minutes from town. Trade Welcome.

31 ACRES 4 ACRES

Sumas Prairie. Raspberry Farm Beautiful House. & BIG House!

$ 774,700

ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD

LOT FOR SALE

3507 HILL PARK PLACE

5,054.00 sq.ft.

$649,000

32276 ADAIR AVE

$869,000

3176 ENGINEER CRES

$989,888

2586 RAILCAR CRES

2 bdrm + 8267 sq. NEW ft. Lot HOME 1 bdrm suite PAGE 32

SURREY

Industrial Warehouse

$849,000

11185 FARMS ROAD

Great Location 16.44 acres Blueberry farm with beautiful Home. 7 year old Mega house 6700 SF with 10 bedroom and 8 Washrooms. 4 kitchens. Over 13 acres of land was planted in 2000 with Duke Blueberries, One acre Blue crop, one acre.Elliot and one acre Dixie Plants. Last year production 140,000 lbs.

$2,499,000

LANGLEY

2 units. Almost 8400 sq. ft. Can be sold separately. Financing available. CHILLIWACK For Sale

Townhouse site & 7 storey apartment building site. Prime Location!

8 Brand New HOUSES! BIG Lot for Sale 35062 HARRIS ROAD in Promontory Area 20+ ACRES High production farm, with House Chillwack! Blue crop variety, very Duke & Blue Crop. well kept, great location 2 & 3 Storey Houses 23,958 sqft with smaller house. High production. Available NOW! in Abbotsford!


The Patrika

Friday, March 24th, 2017



pMnf 29 dI bfkI dyx vflI TMZ ivwc vI kMm krdf hY. ies qrHfˆ kudrqI vfqfvrn dy Ault kfrjÈIl hoxf mnuwK dy ihwsy afieaf hY. Auh awg dIafˆ BwTIafˆ awgy KVH ky lohf ipGlfAuNdf hY, Kyqfˆ ivwc aMn AugfAuNdf hY aqy idn rfq izAUtIafˆ krdf hY. ienHfˆ hflqfˆ dy mwdynËr jdoN isKr dupihry koeI kMm krdf hY qy psIno-psInI hoieaf qy inZfl ho ky izwg pYˆdf hY. ieh scfeI vI hY ik psIny nfl srIr dy mhwqvpUrn rsfiex bfhr inkldy hn. AunHfˆ dI pUrqI leI nmk dI loV pYˆdI hY. iesy qrHfˆ imwTf iswDf KUn ivwc jf ky PtfPt AUrjf muhweIaf krdf hY. jdoN koeI hwzBMnvIN sKq imhnq krdf hY qfˆ imwTy dI loV mihsUs huMdI hY. gulUkos cInI df aglf rUp hY, jo ik srIr nUM AUrjf muhweIaf krn leI cInI qoN vI Gwt smfˆ lYˆdf hY. iesy leI qyË dOVfk Kyzfˆ vyly ies nUM vrqdy hn. GI iewk AUrjf df sMGxf rUp hY. ies dI loV AudoN pYˆdI hY jdoN sKq kMm ivwc AUrjf dI vwD loV pYˆdI hY qy anfj dI mfqrf Auh pUrf nhIN kr pfAuNdI jfˆ iksy ibmfrI mgroN iewkdm kmËorI ho jfx `qy vfps afpxI smrwQf hfisl krn leI GI dI vrqoN ho

PAGE 33

skdI hY. iesy qrHfˆ grB dOrfn jdoN mfˆ-bwcy dI loV vwD huMdI hY, bwcydfnI dy vfDy nfl, anfj dI iËafdf mfqrf KfDI nhIN jfˆdI qy Aus vyly GI ivwc bxI pMjIrI dy do-cfr cmcy afpxf kMm kr jfˆdy hn. GI, nmk aqy imwTf bxqr aqy kMm-kfj dy pwK qoN iksy Kfs vkq dI loV hn. AunHfˆ Kfs siQqIafˆ nUM pCfx ky AunHfˆ leI ienHfˆ dI vrqoN krnI cfhIdI hY. afm qOr `qy asIN dyKdy hfˆ ik ijnHfˆ lokfˆ nUM dPLqr ivwc bYiTafˆ ey[sI[ clf ky kMm kridafˆ kdy psInf nhIN afieaf. ijnHfˆ aPsrfˆ df sfrf kMm bYWl nfl ho jfxf hY, Auh ienHfˆ qwqfˆ dI vrqoN ibnf loV qoN kr rhy hn. Kojfˆ rfhIN ieh iswD ho cuwikaf hY ik nmk dI vwD vrqoN nfl blwz pRYÈr vDdf hY qy idl dIafˆ ibmfrIafˆ huMdIafˆ hn. imwTy aqy GI df sbMD motfpy nfl hY qy motfpy df sbMD sLUgr rog aqy KUn dIafˆ nfVIafˆ nUM sKq krky idl nUM nuksfn phuMcfAuxf hY. ies leI ienHfˆ gYr-kudrqI qwqfˆ dI vrqoN pRqI sucyq rihx dI loV hY. ieh nf hovy ik awj cfa aqy svfd ivwc byloVf KfeI jfeIey qy BivwK ivwc ienHfˆ Kfixafˆ nUM bMd krn qoN ielfvf vwKry qOr `qy dvfeI vI lYxI pvy.

 FIRST GOD CREATED LIGHT AND THEN BY HIS OMNIPOTENCE MADE ALL THE MORTALS FROM THE ONE LIGHT HAS WELLEDUP THE WHOLE UNIVERSE . THEN WHO IS GOOD AND WHO IS BAD ?

 KHALSA DIWAN SOCIETY, ABBOTSFORD 

ÖÅñÃÅ çÆòÅé ùÃÅÇÂàÆ, ÁËìàÃë¯ðâ 33094 South Fraser Way, Abbotsford, B.C. V2S 2A9 Ph: (604) 850-7338, Fax (604) 854-1165, e-mail: kds@canadiansikhheritage .ca www.canadiansikhheritage.ca

smUh sMgqf nUM ivsfKI df KuWlf sWdf idWqf jFdf hY| apRYl 14: svyry 10 vjy arMB sLRI aKMz pfT sfihb| apRYl 15: vYnkUvr ngr kIrqn do bWsF svyry 8 vjy vYnkUvr ngr kIrqn jfx vflIaF sMgqF leI rvfnf hoxgIaF| gurUGr vloN Plot vI sjfieaf jfiegf. apRYl 16: svyry 8 vjy insLfn sfihb colLf bdlx dI syvf isWK hYrItyj gurUGr ivWKy hovygI| svyry 9 vjy insLfn sfihb colLf bdlx dI syvf myn gurUdGr ivKy hovygI| svyry 10 vjy Bog sLRI aKMz pfT sfihb| kIrqn dIvfn sjxgy gurU kf lMgr atuWt vrqygf syvf lYx leI sMprk: Bjn qUr: 604-864-7700 (mIq pRDfn) gurUu Gr: 604-850-7338

PAGE 33


The Patrika

PAGE 34



gLjLl

sLihr hwsdf irhf

anU bflf ibnF imlxy qoN hI ivCVy myrI pUjf qyry mMdr.

Friday, March 24th, 2017

gLjLl

gLjLl

drsLn buwtr jd idl cUr hoey

zf: kuldIp klpnf sV rhIaF ny CfvF isKr dupihr dIaF.

suKivMdr aMimRq nhIN jy sOLk mwcx df

koeI iKwc hI nhIN sLfied sI, myrI afsQf aMdr.

asIN qyry sLihr `coN qury…

eys sLihr `qy afeIaF GVIaF kihr dIaF.

qF awg qoN Pfslf rwKIN.

nhIN muskfn dI sImf qyry ichry qoN imQ huMdI,

XqIm dI afh vFg nMgy

iek dUjy nUM imldy lokIN zrdy ny,

n bldy sUrjF dy

nhIN Auh jLKm idsdy irs rhy jo aMdry-aMdr.

rOsLnIaF qoN munkr ho ky

kMDF cuglI Kfx myry sLihr dIaF.

iksy dI qyh jo kx-kx ho ky kohF qIk psrI sI,

nfl afpxf rfbqf rwKIN.

sVkF qoN afpxIaF pYVF hUMJ ky

eys sLihr nUM cuwp ijhI iek lwgI hY,

smuMdr kqrf-kqrf brisaf mfrUQlF aMdr.

pYrF dy CfilaF nUM mwQy qy AuWkr ky

guMm suMm ny srgosLIaF awTy pihr dIaF.

Ausy dI cIs hux AuKVy plF nUM syD dyvygI,

asIN qyry sLihr `coN qury…

afpxy mn dy afpy dusLmx hoey hF,

myry sIny `c KuiBaf sI Auh ijhVf ilsLkdf KMjr.

isLkivaF dI BfrI pMz cuwk ky

sfnUM nhIN hux poNhdIaF gwlF kihr dIaF.

huxy qUM drd dy sihrfa qy igxdF eyN kdm sVdy,

sfry ieljLfm ipwT qy ilKf ky

cfry pfsy isLkvf hY, KfmosLI hY,

ajy qF Aumr kwtxI hY gLmF dy kfrvF aMdr.

dIvfngI df mYzl ihwk qy lf ky

sfry pI bYTy hF GuwtF jLihr dIaF.

nhIN huMdy judf jo vs gey ny rUh dI dunIaF ivc,

Gor AudfsI df srfp lY ky

nhIN Auh Btkdy afky iksy vI Kfbgfh aMdr.

gLjLl

afpxy afp nUM sjLf dy ky socdy rhy

bygm Kfvr rfjf pfiksqfn

ik rwKIN cyiqaF ivc loa

mOq dI pOVI qy sOx lwigaF vI

awKIaF nfl njLfry huMdy,

qy idl ivc hONslf rwKIN.

mn dI bOrI bwdlI leI moklf aMbr bxIN.

ik AuWjV igaf hoeygf hux qF qyrf sLihr

iKVdy Puwl bhfrF nfl!

Auh lrjLygI DunI bx ky

ho sky qF qUM myrI prvfj dy leI pr bxIN.

pr hvs df cogf cugx afeIaF

gIq muhwbq vfly gfey jFdy

blidaF siPaF `qy jd mYN nwcxF cfhF kdy

qyry sLihr dIaF GuwgIaF

qF myry hr gIq dy pYrF dI qUM JFjr bxIN.

dws geIaF ny…

ijLMdgI dI Kljgx jd Koh lvy idl df skUn,

“Auh sLihr Guwg vsdf hY

qF myrI mukqI leI drgfh dy vrgf dr bxIN.

isrP kuJ kuwqy mry ny

ipafs dI isLwdq ny iek idn qVp ky mYnUM ikhf,

by-vPfeI dIaF gwolIaF Kf ky.

gLjLl

ismrn joq mfn

“jF qF mfrUQl rhIN qy jF qUM smuMdr bxIN.” iesLk dy pMny `qy Kux jFgy iebfrq vFgrF, mYN bxFgI arQ qy qUM ipafr df awKr bxIN.

gLjLl

eykqf isMG qKqr n Aus nUM kih sky dusLmx, n idlbr hI bxf hoieaf. dsLf nUM kI idsLf deIey, n koeI PYslf hoieaf. Audfsy mn, srfpI hr KusLI hY sLihr dy aMdr,

gjLl ibwkr isMG Kosf mYN swjxF nUM ijMny ilKy ipafry KLq

idl dIaF qfrF nfl!! ijnHF ijAuNidaF sLkl nf dyKI, hfl prq ky puwiCaf nf,

hvf ivc Auz rhI bwdlI `qy dws kfhdf Brosf hY, ndI dy pfxIaF sMg vI qUM gUVHI sFJ pf rwKIN. qUM quiraf cwl qUM atkIN nf zrIN nf rfq kflI qoN,

qyry romF `c hr vyly, qUM afpxy idl dIaF sB suwqIaF qrbF jgf rwKIN.

dyKo Auh awj roNdy iPrdy,

qUM Br ky vg jF vg

kr-kr bfq mjLfrF nfl!

AUxf ik mYN qF ruVH hI jfxf hY,

hovy KYr jPLf qyrI dI,

iknfry KorIN nf apxy

mYN mujrm ies gwl dI hF, ikAuN mYN Aumr gujLfrI qyry JUTy kOl-krfrF nfl?

qUM bs apxf bcf rwKIN. ijAuNdy jIa keI vfrI mYN apxI mOq mfxI hY,

KUb isLMgfry jV ky cMn qy qfry KLq

‘msijd’ ivc sLrfbI df,

dOlq idwqy hor ruJyvyN idlbr nUM

kI kMm muwlF df mYKfny?

qUM hux myry gunfhF dI

ibn piVHaF hI myry ruly ivcfry KLq

iek mjLdUr df nfqf kI ey

koeI vwKrI sjLf rwKIN.

sLfhF dy drbfrF nfl?

iksy dI kI mjLfl ey dy

dusLmx df awj pqf krn nUM

dgLf qYnUM clf jfvy,

AuhnF vwloN iek vI lPjL rsId nhIN

AunHF dy ichiraF qoN jfpdf nf gLm Cupf hoieaf.

myry BfvyN qrly pf pf hfry KLq

hkIkq jfxdy hoey rhy anjfx hr pwK qoN,

tYlIPonF, eI-mylF dI ByNt cVHy

muhwbq krn vflf afdmI jd by-vPLf hoieaf.

drd khfxI kihMdy krmF mfry KLq

iPr afpxy hI XfrF nfl!

bVy hI Kud-grjL inkly ieh idl jjLbfq qoN KflI,

mYN qF sLIsLy ivc jVf ky rwKy ny

AuWdm sI dirafvF vrgf,

Auh awj afvy jF kwlH

asfzy nfl sdIaF qoN ievyN hI hfdsf hoieaf.

bymuwK hoey swjxF! qyry sfry KLq

ihMmq vFg cwtfnF dy,

afvy kdy afvy Auh afvygf,

pqf nhIN kI gunfh ‘qKLqr’ asF qoN ho igaf awjkwlH,

bYT jhfjLy hIry lMzn jf puwjIey

vYrIaF qoN qy mrdy neIN sF

AuzIkIN Es nUM ‘aMimRq’

smF lMGdf hY jIkx rojL sfnUM prKdf hoieaf.

rFJf locy qyry qKLq hjLfry KLq

swjnF mfiraf ipafrF nfl!

qy apxf Gr sjf rwKIN.

PAGE 34

asIN kCfry inkly sF, dyKo iksmq, twkr ho geI,

qUM kr leIN kYd sUrj nUM qy muwTI ivc hvf rwKIN.


The Patrika

Friday, March 24th, 2017

PAGE 35



pMjfb dI axK-mhfrfxI ijMdF

dohy

nvrfhI GuigafxvI hMs JIl `coN moqI cugdy, gMd ZUMzdy kfˆ.

hrcMd isMG bfgVI

kIqI asIN qrwkI.

mUrK hr dm krdy rihMdy, byloVI bfˆ bfˆ. dUjy nUM kI dy skdy hn, soc ijnHfˆ dI ÈwkI. ieh DrqI aMbr dI jfeI,

ikrqI lok nf `kwTy huMdy, qfˆ hI jrn qsIhy.

aiq suMdr rmxIk.

vrHdI hoeI brsfqy dy ivwc vI,

srb klf smrwQ suafmI,

locx bUMd ppIhy.

nf koeI ijs df ÈrIk.

iewk pfsy hn rMk ivcfry,

hrcMd isMGf idn vI Zlx lwgf,

lwgy jMg leI krn iqafrIaF eI.

DnIafˆ ny hr Èoaby aMdr, aMnHI luwt mcfeI.

iewk pfsy hn rfjy.

inhwQy isMG iPr jfnF gvFvdy ny..

hrcMd isMGf aMgryjL ny ton bdlI,

BfeI BqIjfvfd anoKf, hr kursI hiQafeI.

ieh rfjy imlxf nhIN cfhuMdy,

lokIˆ Dfhfˆ iPrn mfrdy, vfq nf puwCdf koeI.

bMd rwKx drvfËy.

afKr goiraF lfey isMG awgy,

gwlF muV ky bYT ivcfrIaF eI..

mfr golIaF Drq qy pfAux lwgy.

14 PrvrI 1846 eI: nUM gvrnr jnrl lfrz hfrizMg ny ksUr sLihr qoN aYlfn krnf

mwkfrI dy burky hyTfˆ, aslI Èkl lukoeI. loV smyˆ dI, jfgo loko, axK nfl jy jIxf,

jo ruwKF Auqy sI cVH bYTy,

aMnHy boly afgU ho gey, nhIN AunHfˆ nUM idsdf.

pihlfˆ isr ktvfAuxf peygf,

bydrdI dI cwkI aMdr, igwlf suwkf ipsdf.

jykr aMimRq pIxf.

coxfˆ aMdr hyrfPyrI, Ëfq pfq df rOlf.

iekjuwt ho ky hMBlf mfro, qoV idAu ËMjIrfˆ.

sqluj nUM krn jo pfr lwgy,

votfˆ vyly kwCx lIzr, hr konf hr kOlf.

sfihb ny smrwQf bKÈI,

mfr pfxI dy ivc rVHfAux lwgy.

gwdI AuWqy bYTidafˆ hI, Buwl jfˆdy sB vfady.

bdl idAu qkdIrfˆ.

hrcMd isMGf lfcfr qy jLKmIaF nUM,

igrigt vfˆgUM rMg bdldy,

‘nvrfhI` ieiqhfs asfzf,

sMgInF KoB ky pfr blfAux lwgy..

hn ieh lIzr kfhdy?

gOrvÈIl suhfxf.

ies qrHF gwdfrF ny cfl krky,

sVk bxf ky iqV ky dwsx,

ijs dy AuWqy mfx hY sfnUM, hY jo bVf purfxf.

jMgF lfeIaF aqy hrfeIaF ny.

dohy

gurbcn kOr iZwloN prdf cfhux iqMny cIjF, AuzIk n krdy iqMny iksy dI, mOq, vkq qy gfhk.

aOrq, dolq aqy Kfx.

bYTy rihMdy cV moiZaF qy, lfeI rKdy qfk. jo n smJy iehnF qfeIN, iPr bYTy pCqfx.

insLfny lf lf hyTF igrfAux lwgy.

mYk grYgr, kinMGm qy hor keIaF, gwlF swcIaF ilK sxufeIaF ny. dysL-Bgq axKIlIaF iswK POjF, awgy Jok ky AunHF mrvfeIaF ny. hrcMd isMGf hOlIaF-BfrIaF jo,

vwKrf vwKrf huMdf sB df, rUp suBfg qy Bfg.

Xfd rwKo ieh iqMny cIjF,

iqMny cIjF rwbI inafmq,

scfeI, mOq qy PrjL.

aYvyN mYN mYN rtdy rfg.

ihMmq krky sFB lE, rwbI Auqry krjL.

ivc BfrvF bx dIaF dusLmx,

krn jlIl afqmf qfeIN, corI, cuglI, JUT.

lfl isMG qy qyj isMG ipwT dy ky,

joro, jr aqy jLmIn.

jy lE shfrf eys df, rwb jfAUgf rUT.

aMimRqsfr sfihb sI Auho af bYTy.

jwg khfvq afKdI dusLmx hYN ieh qIn. dUr rwKx adysL qoN, bdclxI, guwsf lflc. iek vfr imlx mnuwK nUM, juafnI, mF ipE, husn. iqMny cIjF rwbI inafmq,

qopF iPrMgI nUM 220 PVfeIaF ny.. Dn, KUn, hiQafr qy sLfn-sLOkq, gwdfr sBo kuwJ guaf bYTy.

iProjLpur koloN sqluj pfr krky,

cMgf hY iehnF qoN dUr rho, buwZf hY jF bflk.

aMgryjL cwl ksUr sI jf bYTy.

mnuwK nUM huMdy iqMny ipafry,

hrcMd isMG XUnIan jYk afpxf,

aOlfd, iesqrI, dOlq.

nf rwbf iksy qoN Kuwsn.

iqMny mnuwK nUM aqI jLrUrI,

Cotf kdy n smJo, bImfrI, krj, dusLmx.

jIvy dunIaF iesy bdOlq.

iehnF qfeIN jy n smJo,

corI koeI n kr sky, hunr, ivwidaf, akl.

iqMny bx jfx dusLmx.

iqMny cIjF mhfn hn, kMm iksy n sLkl.

ivc pMjfb dy Auho Julf bYTy.. ksUr phuMc aMgryjL nUM KLbr hoeI,

ksUr bYT aMgryjLF ny sfh ilaf, awgy socky kdm vDfeIey jI. bMdy afpxy afpF nfl lY ky, Pyr awgy nUM kdm vDfeIey jI. sLFq krIey pihlF prjf nUM, Gr Gr ieh gwl pucfeIey jI. hrcMd isMGf jLrf ssqfa leIey, qwqf Kf ky nf mUMh mcfeIey jI.. sMDI sfzI jo rxjIq dy nfl hoeI, iswK POj ny idwqI Auh qoV bylI. acn-cyq sfzy qy cVH afey, nhIN jMg dI koeI sI loV bylI. sfzy nfl lVfeIaF cfr krIaF, mUMh idwqy asF ny moV bylI. hrcMd isMGf dy sO vIh qopF, iswK afey mYdfny CoV bylI.. asIN BfvyN pMjfb dy ivc afey, pr asF pMjfb nf mwlxf jI. dlIp isMG hI rhygf qKq Auqy, rfj iswKF df iewQy hY cwlxf jI. Kqm krnf asIN KrUdIaF nUM,

aMimRqsr ivc POjF BfrIaF eI.

burCfgrdI nUM asF qy Twlxf jI.

20 hjLfr df kihMdy iekwT juiVaf,

hrcMd isMGf amn-amfn krky,

muV qopF AunHF isMLgfrIaF eI.

asF Pyr pMjfb `coN hwlxf jI..

lok hn pMjfb dy BVk AuTy,

cldf... PAGE 35


PAGE 36

The Patrika 

Friday, March 24th, 2017

mfˆtrIal nyVy do jhfË afps ivwc tkrfey, iewk pfielt dI mOq, iewk ËKmI

albrtf dI pRogrYisv kMËrvyitv pfrtI ny jysn kynI nUM cuixaf afpxf afgU

ijs nUM pRomynyzË syˆt brUno afiKaf jfˆdf hY, dI pfrikMg vflI Qfˆ AuWqy mINh vfˆg izwg rhy sn. mfl dy iewk ihwsy dI murMmq kr rhy iewk vrkr ny dwisaf ik pihlfˆ Aus nUM iewk jhfË df prCfvfˆ nËr afieaf qy iPr joLrdfr Dmfkf suxfeI idwqf. iPr jhfË puils ny dwisaf ik ËKmI pfielt nUM dy tukVy pfrikMg vflI Qfˆ AuWqy izwgx lwgy. hspqfl iljfieaf igaf qy do cÈmdIdfˆ nU M vI sdmy dy ielfj leI hspqfl iewk puils aiDkfrI ny dwisaf ik Cwq AuWqy iljfieaf igaf. ieh jfxkfrI puils ny izwgy jhfË ivwcoN kYrosIn lIk ho ky ÈfipMg idwqI. lfˆgueyAueIl dI puils ny tvIt kIqf mfl dI Cwq qoN cox lwigaf ijs kfrn ik ËKmI pfielt dI siQqI Kqry qoN bfhr puils nUM pUrI iemfrq KflI krvfAuxI peI. hY. mfˆtrIal dy dwKxI iknfry dI syvf krn trfˆsportyÈn syPtI borz afP kYnyzf vwloN vflI puils dI qrËmfn nYˆsI kolYgIafkomo kIqy aYlfn anusfr AunHfˆ vwloN jfˆckfrfˆ dI ny dwisaf ik iewk jhfË storfˆ dI Cwq AuWqy iewk tIm nUM mOky df muafienf krn qy jfˆc izwigaf jdik dUjf jhfË pfrikMg vflI Qfˆ leI Byijaf jf irhf hY. iewk ibafn ivwc afiKaf igaf ik dovyˆ jhfË sYsnf 152 AuWqy izwigaf. sn qy ienHfˆ nUM kfrgyar kMpnI afpryt puils ny dwisaf ik dovfˆ jhfËfˆ ivwc iewk krdI sI. ieh lfˆgueyAueIl nyVy siQq iewk iewk purÈ pfielt hI sI. iewk cÈmdId pfielt tryinMg akYzmI hY. akYzmI ny ny dwisaf ik iewk jhfË dy tukVy mfˆtrIal inAUË kfnPrMs ivwc pfielt dy pirvfr qoN 25 iklomItr dI dUrI AuWqy siQq mfl, vfilafˆ nfl hmdrdI pRgtfeI hY. ikAU i bk: su w k rvfr nU M do inw k y jhfË ikAUibk dy iewk BIV BfV vfly ÈfipMg mfl AuWqy tkrf gey. ies hfdsy ivwc iewk pfielt dI mOq ho geI qy dUjf ËKmI ho igaf.

48 sflfˆ dy kynI nUM 75 PIsdI votfˆ hfsl hoeIafˆ. Bfv 1985 qoN lY ky hux qwk pfrtI dy pihly zYlIgyt iejlfs ivwc peIafˆ kuwl 1476 votfˆ ivwcoN 1,113 votfˆ kynI nUM peIafˆ. mOjUdf pIsI lYijslycr mYˆbr ircrz stfrk 323 votfˆ hfsl krky dUjy sQfn AuWqy rhy qy lMmyˆ smyˆ qoN pfrtI dy mYˆbr bfierOn nYlsn 40 votfˆ nfl qIjy kynI ny afiKaf ik awj asIN eykqf nUM sQfn AuWqy rhy. cuixaf hY. hux albrtf ivwc bhfr df mOsm af igaf hY. smrQkfˆ ivwc vI kfPI hu x nvy ˆ kM Ë rvy i tv bY n r qihq ky n I KuÈI vyKx nUM imlI. smrQkfˆ ny gwjvwj vfeIlzroË pfrtI nUM iewkjuwt hox df swdf ky jysn dy nfˆ dy nfary lfey. ies mOky dyxgy qy ies dy nfl hI XUnfeIt d rfeIt kYˆpyn ivwZxgy. albrtf dy inXmfˆ anusfr sMqrI, icwty qy nIly rMg dy gubfry vI cfry isafsI pfrtIafˆ iewk dUjy ivwc nhIN rl pfsy iKwlry pey sn. kynI ny afiKaf ik amrIkf ivwc asiQrqf drimafn trUzo srkfr ies skdIafˆ . sgo N Au h afpxI du k fndfrI pfrtI ny hOsly qy dUraMdyÈI dI imsfl pyÈ bMd krky qy sMpqI srYˆzr krky nvIN hPqy krygI bjt pyÈ kIqI hY. AunHfˆ sfbkf pIsI pRImIar rflP pfrtI ËrUr bxf skdIafˆ hn. ies dOrfn klyn dy Èbdfˆ nUM duhrfAuNidafˆ afiKaf Etvf: amrIkf ivwc afriQk asiQrqf dy tryz qy tYks nIqIafˆ ivwc vwzy bdlfv vfeIlzroË pfrtI dy afgU bRfien jIn ny ik ieiqhfs bfry bihsx dI Qfˆ ieiqhfs cwlidafˆ trUzo srkfr ies hPqy afpxf krn dy sMkyqfˆ dy cwlidafˆ amrIkI pRsqfvfˆ afiKaf hY ik Auh somvfr nUM pIsI pfrtI isrjxf cfhIdf hY. dy nvyˆ afgU nfl mulfkfq leI iqafr hn. bjt pyÈ krn jf rhI hY. pr guafˆZI leI kYnyzf kfPI iPkrmMd hY. keIafˆ df mulk ivcly hflfq kfrn srkfr nUM afAux mMnxf hY ik ienHfˆ qbdIlIafˆ, ijnHfˆ ivwc kynI ny vfadf kIqf ik pRImIar vjoN Auh pr AunHfˆ ieh vI spÈt kIqf hY ik nvIN vfly smyˆ ivwc afpxy keI PYsilafˆ ivwc bfrzr aYzjstmYˆt tYks vI Èfml ho swqfDfrI iDr dI pRImIar rycl nOtlI dIafˆ kMËrvyitv pfrtI vfeIlzroË dy kfnUMnI qbdIlIafˆ krnIafˆ pY skdIafˆ hn. skdf hY, dy srhwd dy ies pfr kfPI nIqIafˆ df kwcf icwTf lokfˆ sfhmxy ilaf Prymvrk qihq hI kfiem kIqI jf skdI hY Kqrnfk afriQk nqIjy inkl skdy hn. ky rihxgy. ies dI sLurUafq Auh gYsolIn qy Auh vI vfeIlzroË dy mYˆbrfˆ dI mnjLUrI hfl dI GVI qfˆ amrIkI arQcfry ivwc AuWqy kfrbn tYks qy Grfˆ dy hIitMg ibwlfˆ mgroN. jIn ny kynI nUM mubfrkbfd vI idwqI. afeI mËbUqI nfl kYnyzf nUM Pfiedf ho hfl dI GVI, keI qrHfˆ dy aMdyiÈafˆ dy nfl krngy. kynI ny afiKaf ik awj ies kynI ny afiKaf ik jy kMËrvyitv soc irhf hY. ivwq mMqrI ibwl mOrinAU pUrI cwlidafˆ sUqrfˆ anusfr Etvf dI trMp nfl smfjvfdI srkfr dy afKrI idnfˆ dI vflIafˆ pfrtIafˆ ivwc eykf huMdf qfˆ 2015 skfrfqmkqf nfl buwDvfr nUM dyÈ df bjt sbMDq qOKilafˆ nUM iswDy qOr AuWqy sMboiDq sLurUafq ho geI hY. asIN ies tYks vDfAux dIafˆ coxfˆ ivwc nOtlI dI agvfeI vflI pyÈ krngy. ipCly kuwJ mhIinafˆ ivwc krn dI koeI Xojnf nhIN hY. afAux vfly vflI, nOkrIafˆ nUM Kqm krn vflI, krËy aYn[zI[pI[ dy ijwqx df mqlb hI nhIN sI vpfr qoN lY ky lybr qy hfAUisMg dy Kyqr smyˆ ivwc amrIkf ikho ijhIafˆ qbdIlIafˆ nUM psMd krn vflI, mqlbI qy mukfbly bxdf. nOtlI dI ijwq nfl cfr dhfikafˆ ivwc hoey ishqmMd vfDy kfrn BivwK sbMDI ilafvygf qy kYnyzf Aus bfry ikho ijhI qoN dUr Bwjx vflI srkfr nUM Bfˆj dyx df qoN pRoivMs ivwc cwilaf af irhf pIsI pfrtI ikafPy lfAux vfilafˆ nUM afriQk ivkfs pRqIikiraf dyvygf ieh AudoN hI pqf lwg dI sMBfvnfˆ nËr afAux lwgI hY. skygf. df Èfsn Kqm ho igaf. PYslf kIqf hY. keIafˆ df mMnxf hY ik ienHfˆ suDfrfˆ nfl kfnPrMs borz afP kYnyzf dy cIP Etvf nUM Aus dy mukfbly inwkf sflfnf ieknfimst kRyg alYgËYˆzr df kihxf hY Gftf pvygf ijs dI ipCly sfl srkfr ik ies sfl srkfr kYnyzIan arQcfry vwloN pyÈInmoeI kIqI geI sI. afm hflfq nUM pRBfivq kr skx vfly jIEpulIitkl ivwc ies skfrfqmk ivcfr nfl srkfr Kqirafˆ bfry iksy iksm dI spWÈt Dfrnfˆ nUM afpxf bjt iqafr krn smyˆ kfPI mdd qoN ibnfˆ hI bjt iqafr kr rhI hY. iewQoN imlxI cfhIdI sI. pr kYnyzf df mOjUdf qwk ik izPYˆs qy kOmfˆqrI eyz bfry Krcf afriQk mfhOl afm nfloN htky hY. krn sbMDI PYsly vI ies sfl dy aMq qwk nvMbr ivwc amrIkf dy rfÈtrpqI zOnlz bdl skdy hn. ieh vI vyKx ivwc afieaf trM p dI ijw q kfrn hI ieh afriQk hY ik trMp vwloN ajy koeI Tos afriQk asiQrqf afeI hY ikAuNik ajy qwk amrIkf kdm nhIN cuwky gey hn pr iPr vI ienHfˆ kYnyzf df sB qoN vwzf tryizMg BfeIvfl irhf df kYnyzf AuWqy nkfrfqmk asr sfP vyKx hY. ipwCy ijhy hoey afriQk suDfrfˆ dy bfvjUd nUM iml irhf hY. kYlgrI: sfbkf aYm[pI[ jysn kynI ny afiKrkfr albrtf ivwc pRogrYisv kMËrvyitv pfrtI dI lIzriÈp ijwq leI hY. afpxI ijwq qoN bfad kynI ny afiKaf ik Auh pfrtI ivwc peIafˆ vMzIafˆ nUM Kqm krky hI rihxgy qy kMËrvyitv lihr nUM muV surjIq krngy.

PAGE 36


The Patrika

Friday, March 24th, 2017

PAGE 37



TrMmy nfl soco-mnPI ho rhIafˆ, kudrqI brkqfˆ BOiqk ivigafnI aYlbrt afeInstfien ny vIhvIN sdI dy dUsry dhfky `c hI cyqfvnI dy idwqI sI, “jykr mnuwK jfqI ny bcxf hY qfˆ sfnUM bVy vwzy pYmfny AuWqy socx dI nvIN ÈYlI ivkisq krnI hovygI.” ieh nvIN ÈYlI sfnUM kudrq pRqI nvfˆ nfqf qy nvfˆ vqIrf apnfAux leI khygI. Èfied eysy gwl nUM awgy qordy hoey EÈo rjnIÈ ny ikhf hovygf, “ies smyˆ sMsfr ivc pirafvx AuWqy ijhVI bihs ho rhI hY Auh iek glqPihmI AuWpr afDfrq hY. jdoN vI vfqfvrxI sMkt dI gwl huMdI hY qfˆ lok ruwKfˆ dI ktfeI, jMglI jIvfˆ dI nslkuÈI aqy vDdy pRdUÈx aid dI hI gwl krdy hn. ieh koeI nhIN kihMdf ik ies sfrI BUgoilk ibpqf df kyˆdr ibMdU Kud mnuwK hY.” vzyry sMdrB `c asIN mOjUdf isstm, DVvYl mulkfˆ aqy munfPf vtor srgrmIafˆ nUM iËafdf doÈI Tihrf skdy hfˆ ijhVy kudrqI vsIilafˆ aqy vfqfvrx sMg nfˆh-pwKI rol inBfAuNdy hn. pRMqU mnuwK dIafˆ acyq-sucyq srgrmIafˆ dI isPqI BUimkf nUM vI qfˆ mnPI nhIN kIqf jf skdf ijhVI kudrq dy sfry vsIly mukfAux qur peI hY.

ËfmnI hY, arQfq BON, jMgl, jl-somy aqy Kixj pdfrQ ijhVy sfzI sfrI smfijkqf, afriQkqf aqy rfjnIiqkqf dy afDfr hn mr-muwk rhy hn. sfzI ipRQvI kol kuJ qfˆ aijhy somy hn ijhVy muV gyVy ivc af ky vfr-vfr sfzy BMzfry Brdy rihMdy hn ijvyˆ pfxI, hvf, roÈnI aqy lihrfˆ afid. pr ienHfˆ sfDnfˆ nUM ajy asIN ivkisq nhIN kIqf jfˆ ajy sfnUM loV hI nhIN peI. hfˆ, jlsroqfˆ nUM ËrUr asIN kfPI hwd AuWnq aqy hUMJ-Krc kr ilaf hY. dUjy Auh rvfieqI sfDn hn ijnHfˆ dy jKIry Gt rhy hn. jy BMzfrfˆ vl nËr mfrIey qfˆ ieh bVy vwzy lwgdy hn pr ijs byikrk qIbr dr nfl ienHfˆ dI vrqoN ho rhI hY, aMq bVf duKdfeI hovygf.

brkqfˆ dy ikafPy:- iek aMdfËy anusfr KyqIbfVI leI pfRpq BUmI df krIb 70 PIsdI, dirafvfˆ df lwgpwg 10 PIsdI aqy jMglfˆ df qkrIbn 50 PIsdI asIN hux vrq rhy hfˆ. mwCIafˆ dy mUl ËKIirafˆ df vI asIN 70 PIsdI ivkfs kr ilaf hY. ieh sfzy bdlxXog aqy muV-nivafAux ipRQvI dy buinafdI vsIly ijhnfˆ shfry Xog sfDn hn ijnHfˆ dI vrqoN ivc asIN asIN dUr aMbrfˆ qwk gey, Auh vsIly ijnHfˆ isKrfˆ CUh rhy hfˆ ies qoN awgy qfˆ nIvfx dI dunIafˆ AuproN BuwK vrgI ibmfrI kwZx dI hY. sovIaq KojI im[v[a[kovkf anusfr

ivjY bMbylI

vrqmfn dunIafˆ 150 kroV hYktr (11 PIsdI) ËmIn ivc KyqI kr rhI hY. jy ies ivc crfˆdf vI Èfiml kr leIafˆ jfx qfˆ ieh 23 qoN 30 PIsdI bx jfˆdf hY. hux jMglfˆ nUM vI KyqI df aMg hI mMinaf igaf hY. BON-AupXog ivc ies dI ivÈyÈ mhwqqf hY jy ieh ihwsf vI Èfiml kr ilaf jfvy qfˆ aMkVy 50-55% bx jfxgy. sfzI BUmI df krIb 50% iKwqf ax-AupjfAU hY. ieh BUmI qIKx jlvfXU ivc hY XK TMzI, aqI KuÈk jfˆ grm. mnuwK ies gRih dI KuÈk prq nUM pUrI qrHfˆ vrq irhf hY, ies ivc hux hor bhuqI guMjfieÈ nhIN. eysy qrHfˆ Kixj pdfrQfˆ dI vI Kpq vDI hY. mfihrfˆ anusfr ies sdI dy aMq qIk smuwcy Kixjfˆ dI putfeI 60,00,000 lwK tn pRqI sfl vD jfvygI. ies smyˆ ieh dr krIb 10,00,000 lwK tn hY. ieh abdl sfDn hor ikMnf ku icr sfzf sfQ dy skdy hn? sfry sMBfvIN sfDnfˆ dy pRfpqI aqy vrqoN dy kwZy gey aMkiVafˆ anusfr aYlUmInIam 570 sfl, kwcf lohf 250 vryH, klI 35, qfˆbf 29, ijsq 23 aqy iswkf 19 sfl qIk hI pRfpqI Xog hY.

kuJ ivigafnIafˆ anusfr sMn 2500 qwk sfrIafˆ Dfqfˆ dy Kojy gey ËKIry Kqm ho jfxgy. jdoN ik iswkf, ijsq, klI, cfˆdI, sonf qy plftInm dIaF Kfnfˆ eysy sdI ivc muwk jfxgIafˆ. inkl aqy qfˆbf 21vIN sdI dy qIjy dhfky qIk aqy mYgnIË aqy aYlUmInIam 22vIN sdI qIk. iek mfrU pwK hor, asIN Kfnf aqy putfeI nfl DrqI polI kr rhy hfˆ ijs nfl DrqI df sMquln; jl-somf aqy pirafvx ivgVygf PlsrUp hor alfmqfˆ pYdf hoxgIafˆ.

bfkI pMnf 44 'qy

Pfrm kfimaF (vrkr) dI loV aYbtsPorz dy byrI aqy sbjLIaF dy Pfrm leI kfimaF dI loV hY| kMm aMdr aqy bfhr df hovygf| kMm 7 mhIny leI hovygf| $10.85 pRqI GMtf aqy 4% hOlIzya pya kIqf jfvygf| pya hryk do hPqy bfad| kMm brOklI, bIns, mtr, mWkI aqy byrI PslF df hovygf| sfnMU qjLrbykfr trYktr, vYn aqy trWk zilvrI zrfeIvr vI cfhIdy hn|hor jfxkfrIleIPon kro| amrjIq

604-308-7878

PAGE 37


The Patrika

PAGE 38



Nepotism debate has names associated now, can't talk on it : Anupam Kher actor Anupam Kher says talking about nepotism would mean either taking the side of Karan Johar or Kangana Ranaut as their name is now associated with the debate. Kangana kickstarted the debate in Bollywood by calling Johar the "flag bearer of nepotism" on his chat show, which led to a war of words between them.Kher thinks his take on nepotism would have been entirely different if someone had asked him about it before this

debate started."It's a very generalised statement to make. Now, nepotism has names associated. If someone had asked me this question 20 days back I would have been able to tell something completely different," Kher tells ."Now, nepotism is what Kangana has said or what Karan is saying. So, anything that I'll say will be either taking her side or his side. But, I think a lot of selfmade people are there," he adds.

I don't take link up rumours seriously : Athiya Shetty After venturing into Hindi cinema in 2015, she was linked to her "Hero" co-actor Sooraj Pancholi and later, there was buzz that she was dating actor Arjun Kapoor, with whom she will be seen sharing screen space in "Mubarakan". But actress Athiya Shetty says she doesn't take these rumours seriously. Asked why are actors linked with their co-actors

I would rather be stupid than pretend to be intelligent : Alia

Actress Alia Bhatt, who has been trolled a lot on social media, says she would rather be 'stupid than pretend' to be smart and intelligent. "I would rather be stupid than pretend to be intelligent. A lot of energy is consumed in pretending to the world that you know it all. If you preserve this energy, you can use it to learn. True knowledge in acquired by being on the threshold of ignorance," Alia said .She added: "If I don't know about any singer of the 1970s, I think it is ok. Problem is that it's not okay if you don't have an answer.

You get trolled for even getting out of your bed."The 'Udta Punjab' actress says it would bother her if there are no jokes at her expense. "One day, if the jokes on me stop coming, I'll be upset. I am either relevant and irrelevant. If I am crossing your mind at any point of the day, I am relevant. So why I should be upset? My father says one day, the flowers will stop coming and you'll be upset. I say one day, the jokes will stop coming, and then I'll be upset," she said.

No film should be banned : Konkona

Actress Konkona Sensharma is upset with the decision of the Central Board of Film Certification (CBFC) to deny a certificate to her film 'Lipstick Under My Burkha'.She feels the CBFC should just give a certificate, and not ban films at all."I am really fed up of the fact that these kind of films are banned and so many other kind of films are not. No films should be banned at all," Konkona said. The film, also starring Ratna Pathak Shah, chronicles the secret lives of four women of different ages in a small town in India as they search for different kinds of freedom."Lipstick Under My Burkha" has been deemed too "lady oriented" in content and according to the censor board, it is laced with sexual scenes and abusive words.Konkona added: "I think the CBFC should just give a certificate. It's important that we watch all kinds of films and it's important that we watch films where women talk about themselves.""Lipstick Under My Burkha" won a Gender Equality Award at the Mumbai Film Festival last year and recently won the Audience Award at the Glasgow Film Festival.

PAGE 38

Friday, March 24th, 2017

and how does she deal with it, Athiya told, "I don't take them seriously!" It's been two years since Athiya made her debut. She says she was waiting for the right script. "It is not about being choosy at all. After 'Hero', I was waiting for the right script and when 'Mubarakan' came to me, I knew I would enjoy working on a film like that," said Athiya, who has donned a biker's avatar for the cosmetic brand Maybelline New York's Colossal Kajal product. The 24-year-old actress, daughter of actor Suniel Shetty and entrepreneur Mana Shetty, says she may have done just one film as of now, but the love that she has received "has truly been overwhelming"."But that's not enough for me to say that I have made my mark," she said. She is very critical about herself. "I feel there is a long way to go before I feel like I have achieved something," she said. She agrees that Bollywood is an easy place for star children.

Women are the best spies in the world: Akshay

Praising women for their sixth sense, Akshay Kumar says they are best spies in the world and all husbands would agree with him.The 49-year-old actor, who will be seen in a cameo in the upcoming spy action film, "Naam Shabana" with Taapsee Pannu in the lead, says women are blessed with this extra capability."According to international agencies like the CIA or Mossad, women are the best spies in the world. You can even ask any husband and no, this is not a joke, it is a fact."We men are very good with gadgets. But women have an inbuilt antenna in them. Taapsee has it too. I don't know how they do it but they find out things in a snap. It is the best kept secret," Akshay told r e p o r t e r s here.The "Jolly LLB 2" actor quips that this movie also sends a message to husbands to "not pick up fights with them as they get to know everything". Akshay will reprise his role as Ajay

Singh Rajput in the Shivam Nair film, which is the spin-off of the 2015 film "Baby".The actor says Shabana was picked up for the spin-off because out of all the "Baby" characters, her background story was the most interesting.


The Patrika

Friday, March 24th, 2017



PAGE 39

jyT (ibRK) sMkRFqI

1403715047

joiqS, Eqy  Eqy 604-751-0220 kro





1



myK-ishq TIk rhy, Dn aqy pirvfr df suwK, injI-jnF nfl myl hovy, sMpdf-suwK, sMqfnpwK qoN AuqsLfh vDfAU pirxfm, dusLmx df BY, iesqrI-suwK, kfrobfr TIk. mfrc 18, 19, 27, 28 asLuwB hn.

 

ibRK-ishq TIk, Dn-lfB pr ivsLysL Krc hovy, injI-jn-hfnI, sMqfn bfry icMqf, iesqrIsuwK TIk, kfrobfr TIk. mfrc 20, 21 22 asLuwB hn.

3



imQn-ishq TIk rhy. Dn-lfB pr ivsLysL Krc hovy, imwqr-bMDU-suwK, sMpdf-ivvfd, sMqfnpwK sLuwB, iesqrI suwK, kfrobfr ivwc qbdIlI: mfrc 14, 23, 24 asLuwB hn.

4



Somebody else may give the impression to go your way with matters or leave things in your hands but it may not be as easy as it first appears to you. Their situation can become weakened rather than strengthened for the rest of the year. For this reason you need to be mindful of commitments you might be tempted to take on.

Wanting to act or move forward might be one thing but the more you contemplate the details, the more it seems there is to take into account. The determination to alter the long-term course of things will not weaken but because Taurus has very sensible character traits nor will you like to risk the security you already have.

Involvement with a group of people can benefit you in some way or somebody you know who is in a situation to put a good word forward will be willing to do just that. You could feel you need to take some sort of risk – as long as you keep this within bounds it should work in your favour. Someone else may not be happy though.

Pressure can start to come from all sorts of directions. There are commitments you need to meet but don’t allow somebody else to alter what you have decided on just because it suits them better. You need to be mindful that other people’s expectations don’t produce a lot more than is necessary for you to organise.

There is a strong possibility that you need to gather more information on where you intend to head with any situation long term. You need to ensure you do not become a slave to circumstance in some way through perhaps being too optimistic and not going into the details well enough. See if these goals lose their shine by next year.

It could be almost impossible to know exactly the desires of somebody else. Anything that involves finances between you and somebody else should be treated very carefully to the end of the year. This is especially so with any investment advice you might be given. You could be on different wavelengths in this area.

You may need to question any personal sacrifice you are willing to make for the benefit of others. This could have been occurring already but there comes a turning point now that will last to the end of the year that you see you disadvantaged if you are not careful. Much has to do with being too generous of yourself. Scale it down.

Making good sense of information or putting information to good use will be easy if you remained focussed on the details or taking one step at a time. If you ponder the big picture too much it can easily take you off track. The same can be said for factors that at the present time are unknown. Wait for them to surface, as they will.

Securing the support you need for any creative project should not be difficult. What could be is the financial side. There is a turning point taking place when it comes to money for creative purposes that will remain in effect to the end of the year. You will need to be able to show that you can get the most out of what will be spent.

An excellent time for you to apply your mind to ridding yourself of the unnecessary so that you become freed up to get a good structure in place. If you don’t focus on this you could generate a lot more obligation for yourself than is necessary. It is possible you realise this from past experience and this can make you determined.

It could be difficult to make final decisions about anything you feel compelled to get rid of or bring to an end, mainly because you feel the future will be better off as a result. There is no harm in considering this until the end of the year, especially if you feel you could benefit from gathering more information without rushing.

Money matters still seem to take priority, especially if other people are involved or are putting you under pressure. Focus on your own priorities and whatever you think best for your own situation. A slowing down or turning around is beginning to take place now, which can have the effect of these matters not moving in a hurry.

krk-ishq TIk, Dn-sMpdf-suwK, bMDU-ksLt, sMqfn-pwK sLuwB, iesqrI-ksLt, kfrobfr ivwc pRgqI aqy snmfn imly. mfrc 15, 16, 17, 25, 26 asLuwB hn.

5



isMG-ishq TIk rhy. GrylU-JMJt, injI-jn sihXog, sMpdf-suwK, sMqfn-pwK TIk, iesqrI-pwK vI sLuwB, kfrobfr ivwc qrwkI. mfrc 18, 19, 27, 28 asLuwB hn.

6



kMinaf-pyt ivwc KrfbI, Dn aqy pirvfrk suwK, bMDU-suwK, sMpdf imly, sMqfn-suwK, iesqrIksLt, kfrobfr TIk. mfrc 20, 21, 22 asLuwB hn.

7  qulf-ishq TIk, mn prsMn rhy, Dn aqy sMpdf-suwK-lfB, injI-jn sihXog, sMqfn-pwK sLuwB, iesqrI-suwK TIk, kfrobfr afm vrgf. mfrc 14, 23, 24 asLuwB hn.

8



ibRsick-ishq TIk, Dn-lfB, hOslf bixaf rhy, sMpqI-suwK, sMqfn-pwK qoN icMqf, dusLmx pfsoN nuksfn df zr, iesqrI-ksLt, kfrobfr ivwc hfnI. mfrc 15, 16, 17, 25, 26 asLuwB hn.

9



Dn-ishq TIk, Dn-lfB, injI-jn-sihXog, siQr-sMpdf-ivvfd, sMqfn-pwK sLuwB, dusLmx mjLbUq, iesqrI-suwK, kfrobfr bfry icMqf. mfrc 18, 19, 27, 28 asLuwB hn.

10  mkr-vfXU ivkfr, Dn-lfB, Brf nUM ksLt, sMpqI-ivvfd sulJy, sMqfn-pwK sLuwB, iesqrIpwK qoN suwK, kfrobfr ivwc qrwkI. mfrc 20, 21, 22 asLuwB hn.

11  kuMB-ishq TIk, GrylU JgVy, injI-jnF nfl myl hovy. sMpdf-lfB, sMqfn bfry icMqf, iesqrI-ksLt, kfrobfr ivwc pRgqI. mfrc 15, 16, 17, 25, 26 asLuwB hn.

12



mIn-ishq Krfb, pyt ivwc gVbV, Dn-lfB, Brf df suwK, sMpdf-lfB, sMqfn bfry icMqf, iesqrI-ksLt, kfrobfr ivwc pRgqI. mfrc 15, 16, 17 25, 26 asLuwB hn.

PAGE 39


The Patrika

PAGE 40



Friday, March 24th, 2017

The Indo-Canadian Dental Association hosts Inaugral Gala

T

he Indo-Canadian Dental Association hosted its Inaugural Gala on March 11th, 2017 at the Pan Pacific Hotel, Vancouver, BC. This Inaugural Gala celebrated the inception of this non-profit organization, honoured its founding membership along with notable dignitaries in attendance and raised a significant amount of charitable funds for this event’s beneficiaries.

oral health care in our communities and serve the the community at large by raising funds to conquer oral cancer.” This is done through a platform where dental professionals of Indian heritage can come together to connect, socialize and serve greater purposes all while keeping the richness of our culture alive to pass on to the next generation.

screening session in this event.

In the past the IndoCanadian Dental Association has raised funds to support In 2016, the members of Indooral health Canadian Dental Association successfully hosted a free oral cancer initiatives The Indo-Canadian Dental in our communities in many other Association’s Mission is to “Promote screening event for the community of Surrey in an avenues. effort to detect The Gala was very well attended with early stages over 100 dentists along with their of cancer and loved ones and notable community educate the leaders. Close to 400 guests were in community attendance. in cancer prevention. The Indo-Canadian Dental More than Association welcomed Honourable 300 patients Harjit Singh Sajjan, Minister of from local National Defence to attend the communities Inaugural Gala. His speech intrigued signed up and all guests in attendance. received a free oral cancer The Indo-Canadian Dental

gurdvfrf klgIDr vloN krvfieaf igar dUsrf kimAUintI syPtI Porm

18 mfrc 2017 nU M W. J. Mouat School; aYbtsPorz ivKy hoey kimAUintI syPtI Porm ivWc qkrIbn ieWk hfjLr qoN AuWqy lokF ny sLmUlIaq kIqI| sI aYP aYs eI XU B.C. dy sfrjYNt jYg Kosf ny End Gang qy bhuq vDIaf py s L k frI kIqI aqy mfipaF ivWc ies pRqI jfgirqI ilafAux leI qy Au n H F nM U gYg ivWc pYx qoN pihlF bcx dy suJfE idWqy qF ik bhuqI dyr nf ho jfvy |

asl ivWc iek hjLfr qoN AuWqy lokF ny eyny Coty nots dy sWdy qy sLumUlIaq krky ies gWl df sbUq idWqf ik hux Auh pfsy hoky nhIN bih skdy| Auh pulIs dI mWdd krnf PAGE 40

Association welcomed Dr. Anil Kohli the former president of the Dental Council of India. Dr. Anil Kohli has been the recipient of the Padma Bhushan Award in India which is given in the highest honour. Dr. Anil Kohli attended this event as the chief guest of honour. The Indo-Canadian Dental Association also welcomed the Consulate General of India, Rajiv K. Chander. During his attendance as a guest of honour he inspired the initiative of our dentists of Indian origin.

Gurdwara Kalgidhar Darbar hosts second Community Safety Forum Over thousand people attended a Community Safety Forum that was held on March 18, 2017 at W. J .

Mouat School in Abbotsford. Sgt. Jag Khosa of CFSEU-BC delivered an End Gang Life presentation to cfhuMdy hn glIaF c’ roj vfprdI gYNg ihMsf raise awareness on early signs of nMU rokx leI| gang involvement and also to educate parents on how to intervene before its styj nMU s: hrjIq isMG igWl ny clfieaf too late. aqy ies smfgm df pRbMD s: srbjIq isMG gurdvfrf klgIDr ny kIqf| The fact that over thousand people

showed up on a Saturday evening to this meeting at such a short notice was indicative of the fact that

community no longer wants to sit on the sidelines. They want to engage and assist the police in curbing the ongoing gang violence on our streets. Stage was conducted by Mr. Harjit Singh Gill and this event was organized by Mr. Sarabjit Singh of Gurdwara Kalgidhar Sahib.


The Patrika

Friday, March 24th, 2017

PAGE 41



YouTH & PArenT foruM

Honorable

Defence Minister

HArjiT SinGH SAjjAn

is coming to Gurdwara Sahib to share his story with our local youth smu`cy BweIcwry nMU phuMcx leI Ku`lHw s`dw id`qw jWdw hY[

1 , 2017

604-596-8181

3 pm – 5 p m

DESIGN BY:

Saturday, April

ST

For more inFormation, please contact: sarabjit singh sarai 778.808.7042

PAGE 41


The Patrika

PAGE 42



1

#

ߢ≈⁄áÒ˜≈ Ã∑áÊ‹Ù¡Ë „Ò

‚“Ë« •Ã Á⁄‹ÊßÁ’‹≈Ë ‹®˚

*

TELUS PureFibre™ áÒ˜≈fl⁄∑ “aŒÊá ∑⁄ŒÊ „Ò ‚Ê«Ë

„ÈÀ ð∑ ŒË ‚÷ ÃÙed flœË¶ ∑Ë◊à Áflø ‚÷ ÃÙed flœË¶ ߢ≈⁄áÒ˜≈ ŒÊ •áÈ÷fl˚ •°¡ „Ë •°“ª⁄« ∑⁄Ù •Ã ß∑‚Ê⁄ •Ã Á’¡‹Ë ŒË Ã¬Ë fl⁄ªË ‚“Ë« ŒÊ ¶á¢Œ ◊ÊÀÙ˚

‹¥ ߢ≈⁄áÒ˜≈ 150/150 Œ ∑

$ 42/◊„ËáÊ˚

6 ◊„Ëá

‹® 2 ‚Ê‹ Œ TV ’¢«‹ Áflø˚†

*¶◊ ∑Ë◊à Á‚⁄Ö $82/◊„ËáÊ

telus.com/abbotsford/punjabi $ã „Ù⁄ ¡ÊÀÙ, ¡ù ÖÙá ∑⁄Ù 1-844-284-7962 ¡ù TELUS ‚≈Ù⁄ $ã ¡Ê¥˚ TELUS STORES

Abbotsford 42 PAGE

Sevenoaks Shopping Centre

Apex Communications Inc. 32915 South Fraser Way

Friday, March 24th, 2017

Clearwest Solutions Inc. 3122 Mt. Lehman Rd

2140 Sumas Way


The Patrika

Friday, March 24th, 2017

PAGE 43



2017 F-350 CREW CAB XLT 4X4

2017 F-250 CREW CAB XLT 4X4

2017 EXPEDITION LIMITED 4X4

AIR, TRAILER PACKAGE, 6.7 POWER STROKE DIESEL, SYNC 3. #25812

AIR, TRAILER PACKAGE, 6.2L

NAVIGATION, LEATHER, SUNROOF, ECOBOOST. #06626

SALE PRICE COSTCO MEMBER

SALE PRICE COSTCO MEMBER

NET SALE PRICE

$58,735 – $1,000

57,935

$

#71401.

NET SALE PRICE

MSRP MSA DISCOUNT SALE PRICE COSTCO MEMBER

$48,942 – $1,000

$

47,942

PLUS GET 0% FINANCE OR LEASE!

$72,389 – $7,540 – $64,489 – $1,000

SALE PRICE $63,849 PLUS GET 1.99% FINANCE OR LEASE!

2016 MUSTANG PREMIUM LEATHER, 12 SPEAKERS, 6 SPEED AUTO, ECOBOOST. #300860

MSRP MSA DISCOUNT SALE PRICE COSTCO MEMBER

$40,498 – $7,500 – 32,998 – $1,000

SALE PRICE $31,988

2016 EDGE SEL 2.0L ECOBOOST, TOURING PACKAGE, NAV, PAN ROOF, HEATED WHEEL. #18688

MSRP MSA DISCOUNT SALE PRICE COSTCO MEMBER

3.5 V6, 6 SPEED AUTO, SYNC 3, SIRRIUS. #01473

199

$

$44,589 – $6,972 – $37,617 – $1,000

TH

MON - THURS • 8:30AM - 7PM FRI & SAT • 8:30AM - 6PM SUN • CLOSED

EA BBOT

SFORD NEW

S

WINNER

A B B O T S F O R D

DL#31215

+ TAXES

0% LAPR

2016 A-LIST WINNER

www.msaford.com

BI-WEEKLY

* $2,200 DOWN + COSTCO TOTAL PAID $15,240.72 24 MONTHS LEASE END PURCHASE OPTION $21,363

SALE PRICE $36,617

HIGHWAY 1 - MT LEHMAN EXIT FRASER VALLEY AUTO MALL

604.856.9000

2017 F-150 SUPER CREW XLT

•NEW CAR •USED CAR • SERVICE REPAIR SHOP

www.msaford.com M I S S I O N

604.853.2293

T H E F R A S E R VA L L E Y ’ S O N LY F O R D S U P E R S T O R E ! Dealer may sell or lease for less. Limited time offer and availability. Offers only valid at MSA Ford. Retail offers may be canceled or changed at any time without notice. Limit one (1) incentive redemption per Eligible Model sale. Some offers are not rain-checkable. Some vehicles may be subject to factory order or could be an incoming vehicle. All prices are plus taxes and fees. All offers good on in-stock MSA Ford Sales vehicles only. All offers subject to prior sale. All available Ford incentives, Non stackable cash rebate, MSA Finance cash, and rebates/credits/allowances/rates have been used in advertised prices. Some rebates and credits may be taxable, including the Costco Member rebate offer. Low APR/LAPR rates not available with non stackable cash. Financing/Leasing on approved consumer or business credit. Vehicle(s) may be shown with optional equipment or may not be exactly as shown. For factory orders, a customer may either take advantage of eligible Ford Motor Company of Canada, Limited retail customer promotional incentives/offers available at the time of vehicle factory order or time of vehicle delivery, but not both or combinations thereof, subject to incentive rules and eligibility. Our advertised prices include Freight, and P.D.I. Add dealer documentation and registration fees of $480, and applicable taxes and fees. Vehicle may not be exactly as shown. All offers expire March 18th, 2017 at 6:00 pm (PST).

PAGE 43


ON OMES

The Patrika

PAGE 44



Friday, March 24th, 2017

pMnf 37 dI bfkI

Owner Operatiors and Drivers BC - California - BC ● No Experience Required ● Training will be provided ● Ability to cross border ● Clean Driver Abstract

kihx nUM sfzy kol rsfiex bflxfˆ dy bVy vwzy BMzfr hn. mOjUdf aMdfiËaf anusfr ienHfˆ df kul joV imafrI bflx tnfˆ (im[bf[t) muqfibk lwgpwg 12 kroV 40 dih hËfr lwK tn hY. ienHf ivc kolf 11,20,00,000 im[bf[t[, Kixj qyl 74,00,000 lwK im[bf[t[ aqy kudrqI gYs 64,00,000 lwK im[bf[t hY. ienHfˆ anumfnfˆ ivcoN kwZx Xog, pdfrQ dI imkdfr ikqy sMkocmeI hY ijs df kul joV 3 kroV 80 dih hËfr lwK tn hY ijvyˆ kolf 2,90,00,000 lwK im[bf[t[, qyl 37,00,000 lwK im[bf[t[, (anumfinq BMzfr df awD) aqy gYs krIb 50,00,000 lwK im[bf[t[, tn hY. pRMqU jy Kpq vyKIey? sMn 1973 ivc ipRQvI dI kul AUrjf Kpq 90 hËfr lwK im[bf[t[, sI ijhVI ies sdI dy aMq qIk 2 lwK 20 hËfr lwK im[bf[t[, qwk puwj jfxI hY. arQfq, sMn 2010 qIk sfzy kol isrP 150 virHafˆ leI rsfiexk bflx hovygf. bdl sfnUM huxy qoN qlfÈxy pYxgy. AUrjf dI Kpq:- 1950 ipwCoN ies AUrjf ivc iek hor qbdIlI vI afeI hY. asIN bflx, koly qoN hwt ky qyl aqy gYs vwl iËafdf ho gey hfˆ. 1950 qoN 1970 qwk gYs dI Kpq ivc 450 PIsdI vfDf, qyl Kpq ivc 350 PIsdI vfDf jdik koly dI Kpq

Who does not want a beauful dream house! 1636 - MOUNT LEHMAN RD, Abbotsford, BC V2T 6H7

build604.897.7213 custom homes, will help you to Office: 604.557.0900We Cell: or 778.246.0074 fulfill your dreams. www.newcapitalroadways.com Contact: Email: dispatch@newcapitalroadways.com Sukhjinder Dhillon 604-807-2928 Our experience and proffesionalism will help you. Licensed Builder • Project Manager • General Contracng

trWk zrfeIvrF dI loV PAGE 44

vDIaf-vfijb ryt aqy bons

ivc isrP 60 PIsdI vfDf not hoieaf. ies smyˆ bflx AUrjf loVfˆ ivwc qyl 44%, kudrqI gYs 18% aqy kolf 35% hY. ieh aMkVy kul dunIaF dI aOsq hn. ies ruJfn sdkf hI qylkÈI ies sdI dy muwZly dhfky qwk afpxI crm-sImf `qy puwj jfvygI. ieMj 2930 qwk sMsfr Br dy lwBy jf cuwky qyl aqy gYs dy sfDn pUrn rUp `c swKxy ho jfxgy. arQfq lwgpwg sfZy nO sO vryH qyl aqy gYs dy BMzfr hor qwg skxgy. iPr kI hovygf? smfˆ Bfvyˆ lMbfˆ hY, asIN nhIN vI rhfˆgy pRMqU bdlvyˆ hwlfˆ leI iPkrmMdI df aËhfr qurMq pYrIN sLurU krnf pvygf. ienHf aMkiVafˆ nUM vsoN pirvrqnfˆ anusfr vI vyKx dI loV hy. ajokIafˆ pyÈngoeIafˆ anusfr AUrjf KojI im[ sfpqyv sMn 2010 qIk sMsfr vsoN swq sO kroV aqy 2025 qIk 900 kroV aMgdf hY. asIN jy ieh vI mMn leIey ik AUrjf dI pRqI jIa Kpq vrqmfn pwDr `qy hI rhygI, qd vI ‘jIaf` dI igxqI ivc vfDf keI guxf vwD AUurjf dI mMg krygf. EDr vfhI Xog BUmI Gt rhI hY. kul dunIaF dI Audfhrx ihq pMjfb dI Audfhrx dyxI hI kfPI hY ijQy hr vryH krIb 10,000 eykV rkbf vwKvwK AusfrIafˆ hyT af irhf hY. jy anfj koTVI df ieh hfl hY qfˆ gYr-AupjfAU bfkI pMnf 49 'qy


Friday, March 24th, 2017

The Patrika

PAGE 45



$%%(<&+2,&( &216758&7,21/7'

Laminate & Hardwood Tiles Drywall Painting Kitchen & Washroom Renovation Moulding Cedar & Chain Link Fencing House Wash

sKLq lkV aqy lYmInyt pyNitMg mOlizMg

tfeIlF

rsoeI aqy vfsLrUm sIzr aqy cyn sMbMiDq vfV

zrfeIvfl rYnovysLn Gr Doxf

sfnUM sfzy pYk hfAUs leI kfimaF dI loV hY| kMm Puwl tfeIm hY| qkrIbn 10 mhIny kMm cldf hY| qnKfh Xogqf anusfr idwqI jfvygI| ieMplfiemYNt leI stYNpF idwqIaF jfxgIaF| kMm : Pork ilPt zrfeIvr stYikMg bYg pYikMg suprvfeIjLr

hor jfxkfrI leI Pon kr skdy ho:

778-552-3879 jF 604-825-0113 We need workers for our Pack house, will be full time job. Wages negotiable according to job position. Job Opportunity: - Fork Lift Drivers - Stacking - Bag Packing - Supervisor

PAGE 45


The Patrika

PAGE 46

Employment



Employment cont'd

kfimaF dI loV

Workers Wanted

zrfeIvfl kMpnI nMU kfimaF dI loV hY| tryinMg vI idwqI jf skdI hY| nvyN kfimaF nUM $15 aqy qjLrbykfr nUM qnKfh qjLrby anusfr aqy rfeIz df pRbMD hY| hor jfxkfrI leI Pon kro: 778-552-5400 jF 604-825-3508

Farm workers required starting June 1st. 40--60 hours/week. Duties include pruning, planting, weeding, & harvesting berries. As well as other general farm duties. Work is outdoors & can be physically demanding. Wage $10.85/hour. Fax resume to 604--‐850--‐7597. Townline Growers Ltd, 340 Townline Rd, Abbotsford, BC V2T 6C9.

Workers Wanted

Wood Shop Workers Wanted Pay based on experience Heavy lifting involved Benefits offered Email resumes to randy@ projectdoors.ca or drop off at Project Doors, 2592 Mt. Lehman Rd, Abbotsford

FARM LABOURERS WANTED Deol Farms, located at 1354 272nd St., Aldergrove, BC V4W 2P9, is looking for seasonal employment for field maintenance and harvesting raspberries and blueberries from May 1st until Winter 2017 for $10.85 per hour, 45 to 60 hours per week. Individuals must be prepared to work long hours outdoors in conditions that are physically demanding. This position requires the ability to work repetitive tasks

in various weather conditions. Fax resume to (604) 607-0841.

vrkr dI loV aYbtsPorz ivwc pIjf stor vfsqy pIjf kuwk hYlpr, ikcn hYlpr aqy iewk pIjf zilvrI zrfievr dI loV hY| aMgryjI afAuNdI hovy, qjLrbykfr nUM pihl idwqI jfvygI| 778-8784723

kfimaF dI loV

Services Noor Appliances Repair /Tent Rental $25 Service Charge

Epl`ieMs irpyEr Epl`ieMs     

nrsrI aqy Pfrm leI kfimaF dI loV hY| rfeIz df pUrf pRbMD hovygf| kMm GMitaF df hovygf| hor jfxkfrI leI Pon kro: 604-855-1065 jF 778-242-9250

Matrimonial

Employment cont'd

31 sflf isWDU jWt isWK kWd 5 PuWt 5 ieMc BA, MA, PGDCA, MCA kIqI ho e I lVkI leI kny z Ian istIjn jF iemIgRFt lVky dI loV hY| lVkI ieMzIaf rihMdI hY| PLon:- 604-825-8561

Friday, March 24th, 2017

Labour Position Available at Mill in Mission Framing or Roofing Experience is Helpful Must have steel toe boots Must be a hard worker Must be able to lift 30lbs $16-18 hour 40-50 Hours a week Phone Jeevan at

604-329-5394

imsLn imwl leI kfimaF dI loV hY| PryimMg jF rUiPMg df qjLrbf lfhyvMd hovygf| stIt toa bUt hoxy jrUrI hn| imhnqI bMidaF nMU pihl aqy 30 pONz Bfr cwukx dy Xog hoxy cfhIdy ho| qnKfh $16-18 pRqI GMtf aqy 40-50 GMty pRqI hPqf kMm hovygf| hor jfxkfrI lYx leI jIvn nUM sMprk kro:

604-329-5394

In home child caregiver required for a 2 year old. This is a full time, contract position. Wage: $11.50 per hr, Location: Abbotsford B.C, Language: English. Skills: High school &1-2 years experience or training. Duties: supervise & care for child. Preparing meals and feeding the child. Doing all personal care for the child including: bathing, dressing and changing diapers. Person should also maintain a safe, clean and healthy environment. He/she will also be responsible for taking hild to and from appointments. Optional accomodation available at no charge on a live in basis. Note: This is not a condition of employment. Contact: Sukhi 604.832.9822 or email: sukhi_g89@hotmail.com

lVky dI loV

Farm workers wanted For planting, pruning, tying, harvesting, and weeding. Work is physically demanding. 6 days a week in all weather conditions. Work will start march 17 2017 $10.85hr. Send resume to 2997 southern crescent Abbotsford B.C. V2T 5H7 or email ieMzIaf:- 01191-98787-91669 harjino@hotmail.com or jrock307@hotmail.com

sIzr sLyk & isLMgl imWlL imsLn bI sI ivWc PuWl tfeIm kfimaF dI loV hY | afvydk BrosymMd imhnqI aqy nvy kMm isWKx dy kfbl hox | LstIl to vfly bUt luVINdy hn blOk pfeIlr $16.50 / GMtf bUm mYn $20.00 / GMtf kWt EP sfa apRytr $20.00 / GMtf spiltr mYn $20.00 / GMtf vYlzr $20.00 / GMtf (qjrbykfr hoxf jrUrI hY pr vYlizMg srtIiPkyt dI loV nhIN)

kubrmYn – pIs vrk (py ryt leI Pon kro) kMm leI rfeIz df pRbMD imsLn, aYbtsPorz, srI aqy iclfvYk qoN kIqf jf skdf hY

sMprk kro : amr sLfm 3:30 qoN bfad @

604-615-7283

PERSONAL ASSISTANT NEEDED TO START WORK IMMEDIATELY FOR ME TO START AS A PART TIME POSITION. Farm Workers & Supervisors Wanted

I am offering 16 hours per week at a rate of $25.00 per hour. ALL APPLICANTS SHOULD EMAIL DIRECTLY AT "jobinportal@gmail.com"

PAGE 46


The Patrika

Friday, March 24th, 2017

PAGE 47

ď °ď ?ď Şď ď ˘ď &#x2030;ď&#x20AC; ď °ď &#x20AC;ď Šď ąď &#x2019;ď Ťď  

sfnMU tYNzm, PlYt-bYwz, mYksI aqy supr-bI leI zrfeIvrF aqy Enr aprytrF dI loV hY| rUt ibRitsL kulMbIaf, albrtf aqy vfisLMgtn ivwc hn| CALL 604.825.7749 for more information or email resume to info@kingmanenterprise.com

iksy vI qrHF rYnovysLn krvfAux leI sMprk kro

&&$&'')&+'" +RW:DWHU:DVK ¡Hot Water Wash ¡House Wash

¡ grm pfxI nflL DoNdy hF ¡ Gr Doxy ¡ trwk Doxy ¡ zrfeIvya ¡ gtr sfP krny ¡ iKVkIaF sfP krnIaF afid

+RXVH:DVK7UXFN:DVK ¡Drive Way 'ULYH:D\*XWWHU&OHDQ ¡Gutter Clean &much more! :LQGRZ&OHDQ 0XFK0RUH ¡Truck Wash

 

&DOO-DV%UDUIRU)5(((VWLPDWHV

Spl: We Do Cabinet Installation for New or Old Houses All Kinds of Renovations Basement Washroom Kitchen Painting Plumbing

Drywall Roofing Framing Siding Tile

* Full Finish Basement * Sundeck All Complete

Laminate Finishing Sundeck Vinyl Paper &more

Crown, Baseboard Door, Fireplace

HARDEEP BIRDI: 778-823-0765

PAGE 47


The Patrika

PAGE 48



Spice Radio's Weekly Top 10 Songs By Angelina Rai

Friday, March 24th, 2017

Noor - @sonakshisinha My 2nd stint on TV with #NachBaliye8 on @StarPlus! Yay!! Its gonna be super!!! Lots of dance, romance and positivity all around! #comingsoon

1. Badri Ki Dulania Badrinath Ki Dulhania - Dev Negi, Neha Kakkar, Monali Thakur and Ikka 2. Zaalima Raees - Arijit Singh and Harshdeep Kaur 3. Tamma Tamma Again Badrinath Ki Dulhania - Bappi Lahiri, Anuradha Paudwal and Badsha

4. The Humma Song Ok Jaanu Jubin Nautiyal, Shashaa Tirupati and A.R. Rahman 5. Sahiba Phillauri - Romi Ft. Pawni Pandey 6. Tu Cheez Badi Machine - Udit Narayan and Neha Kakkar

Yo Yo Honey Singh @asliyoyo #DheereDheere the 1st #Indian song to cross #200million views on #Youtube. Much love Yo Yo

7. Bawara Mann Jolly LLB 2 - Jubin Nautiyal and Neeti Mohan 8. Enna Sonna Ok Jaanu - Arijit Singh and A.R. Rahman

9. Whats Up Phillauri - Mika Singh and Jasleen Royal 10. Channa Mereya Ae Dil Hai Mushkil - Arijit Singh PAGE 48

Madhuri Dixit-Nene @MadhuriDixit The day will be what you make it, so rise, like the sun, and burn.

Amitabh Bachchan @SrBachchan Aussi media calls Virat, Donald Trump of sports !! ... thank you Aussi media for accepting that he is a winner and the PRESIDENT !!

Narendra Modi - @narendramodi Navroz Mubarak to all Parsi friends! Praying for a year that is full of happiness, prosperity and good health.


The Patrika

Friday, March 24th, 2017

pMnf 44 dI bfkI rkibafˆ qoN BlI nhIN socI jf skdI. iek Kqrnfk pRivrqI hor, asIN hr sfl sMsfr dI 70 lwK hYktr BUmI hVHfˆ qy Kor kfrn gvf rhy hf. ËmIn dy kyvl AupjfAU aMÈ hI nhIN ruVH rhy sgoN hr sfl Zfh lwgx krky lwKfˆ hYktr BUmI AuWkf-puwkf ruVH ky sfzy hwQoN iKsk rhI hY. ieh Gftf pUrf hox vflf nhIN, BONa dI ies qrHfˆ muV-surjIqI nUM keI Xuwg lwg jfˆdy hn. imwtI dI iek prq iqafr hox nUM iek hËfr vrHf lwg jfˆdf hY jdik jrKyË hox nUM iqMn sdIafˆ. jMgl imwtI nUM sfˆBx aqy GVn vfly kfrKfny hn. ieh vrKf aqy jl-sroqfˆ dy vI bfnxUM hn. lwgpwg 110 lwK hYktr BUmI hr sfl jMglfˆ koloN KohI jf rhI hY. hr sfl 25 arb tn amIr imwtI, shI KyqI ZMgfˆ aqy drwKqfˆ dI axhoNd Kfs krky BUmI qy jl sMBfl ivDIafˆ dI ax-vrqoN kfrn, ruVHKur rhI hY. mfrUQlIkrn 60 lwK hYktr pRqI sfl dI dr nfl vD rhy hn. ruwq ivgfV BYVy iswty dyx lwg ipaf hY. aMqr inrBrqf:- kudrq icMqk jUlIan hksly ny ikhf sI, “sfzf gRih qfˆ iek jIvMq pRxflI hY. jl, BUmI, Kixj, bnspqI, pOx, aqy pRfxI sB iek dUjy AuWpr pRspr aDfrq hn qy iewko hI qfxybfxy ivc juVy hoey. jy iek vI ihl igaf qfˆ smuwcI qfxI AulJ jfvygI. ies qfxI



nUM byrok vsoN vI alJf rhI hY. jlvfXU bdl geI hY, Bojn AupjfAux vflI imwtI dIafˆ jrKyË prqfˆ ruVH cuwkIafˆ hn. bIqI sdI ivc mnuwK mUl-sfDnfˆ kolf, qyl aqy hor Kixjfˆ AuWpr hI inrBr irhf hY. ienHfˆ vsqfˆ dI isrjxf ivc kudrq nUM kroVfˆ sfl lwg gey sn pr mnuwK AunHfˆ nUM kuJ ku pIVHIafˆ ivc hI mukf cilaf hY.” DVvYl mulkfˆ ny ‘ivkfs` dy nfˆ qy bVf kuJ hUMiJafˆ aqy luwitaf hY pRMqU ivkfsÈIl dyÈfˆ aMdr vI iek glq imwQ cwl rhI hY ik ivkfs Xojnfvfˆ hI hryk ibmfrI df hwl hn. ienHfˆ ivkfs Xojnfvfˆ dI GfVq smyˆ vfqfvrxI pwK qfˆ hmyÈfˆ hI nËr aMdfj huMdy hn. eysy leI aOÈDI dI Qfˆ qy srfp bxdIafˆ jf rhIafˆ hn ieh. ivkfs dy nfˆ hyTfˆ kIqI jf rhI sfDnfˆ dI pRfpqI kudrq df Èosx hY. “ivkfs iksy vI kImq qy” glq Dfrnf hY. ivkfsÈIl dyÈfˆ ivc vI isrP cOQy ihwsy qoˆ vI Gwt lok hI ienHfˆ ivkfs Xojnfvfˆ df lfB AuTf skdy hn. jdik sMqfp sB nUM Bugqxf pYxf hY. sMvfd rcfAux dI loV:- iPr ieh sfrf kuJ Aus smyˆ vfpr irhf hY jdoN sMsfr 50 kroV lokfˆ nUM iZwz Brvfˆ Bojn vI nhIN dy irhf. ‘dUjI sMsfr Kurfk kfnPrMs`, ijhVI hyg ivc 1970 nUM hoeI sI, anusfr dunIafˆ ivc 100 kroV qoN vwD lok BuwKmrI dI sImf Aupr

KVHy hn. cfr dhfikafˆ AuprMq vI ieh igxqI GtI nhIN sgoN vDI hY. hr roË 42 hËfr bwcy pOÈitk ahfr aqy imafrI rwK rKfa qoN vfˆJy rihx kfrn mOq df iÈkfr ho rhy hn. dunIafˆ dI 35% ÈihrI vsoN vfqfvrx pwKoN inry nrk ivc rih rhI hY. ieh sB kI hY? mOjUdf isstm dI duÈvfrI hY ieh DMn kubyrI swiBaqf, axsfˆvIaf Xojnfvfˆ aqy pdfrQI shUlqfˆ dI hfPlIdOV ivc kudrq nUM Buwl-Blfa jfxf iPr vDdI vsoN kfrn, muwkdy sfDnfˆ dI khfxI df duKdfeI aMq eysy qrHfˆ hI qfˆ huMdf hY. ies leI Bfvyˆ sfzy kfrj qy srgrmIafˆ sQfnk rUpI hox pr sfzI socxI ivÈv-ivafpI hoxI cfhIdI hY. ieho kQf dUiÈq ho rhy, Gwt rhy aqy rUp qy sQfn bdl rhy pfxI dI hY. ijhVf awjkwl iqwKy sMvfd df ivÈf hY. cu x O q I:- isrmO r Ky q I arQ ÈfsqrI aYm[aYs[ svfmInfQn ny cyqfvnI idwqI hY, “iewkIvIN sdI ivc Kurfk dI suriKaqfˆ sbMDI do cuxOqIafˆ AuBrngIafˆ-afriQk qy ieklOjIkl! iek pfsy lokfˆ kol KRIdx dI smrQf nhIN hovygI, dUjy pfsy vfqfvrnI inGfr ho irhf hovygf.” kudrqI sfDnfˆ AuWpr jykr sB dI mflkI mMn leI jfvy qf cOigrdy aqy kudrqI soimafˆ dI sfˆB-sMBflI vDyry pRBfvÈflI ZMg nfl kIqI jf skdI hY. ‘sB kuJ mnuwK leI qy sB kuJ mnwuK vfsqy`

PAGE 49

dI Dfrnf ny sfnUM bVf nuksfn phuMcfieaf hY. ieh nfarf sMsfr-pDrI mhwqqf qfˆ rwKdf hY pRMqU hux ies ivc ‘smuwcI kfienfq vfsqy` nUM vI Èfiml kr lYxf cfhIdf hY. hr kOm nUM afpxy arQ-cfry dI ivAuNqbMdI df ivkfs vfqfvrnI ipwT-BUmI AuWpr krnf hovygf. kudrqI sihhoNd dI idRÈtI pwKoN ieh gwl bhuq mhwqqf rwKdI hY. iesy ivc hI smuwcy jIvq-sMsfr df Blf luikaf hoieaf hY. ies Kfqr sfnUM mOjUdf inËfm vI bdlxy pYxgy ikAuNik nf-pwKI Zfˆcf kudrq ivruwD vI Bugqdf hY. kudrq pRqI nfˆh-pwKI vqIrf aMq sB nUM lY bYTygf. soc ivc qbdIlI dI loV:- hr vyly ieho hI iDafn ivc nf rwKo ik asIN DrqI qoN kI hfsl kr rhy hfˆ, sgoN ieh vI ik asIN ies nUM kI moV rhy hfˆ. AudyÈ isrP kudrq dI ajokI siQqI ivc rwK-rKfa df hI nhIN sgoN muV-BrpfeI, surjIqIkrn aqy nivafAux df vI hY ijs nfl DrqI dI KUbsUrqI dI surwiKaf kIqI jf sky. muwkdI gwl, mnuwKI hoNd dI grMtI-kudrqI vsIilafˆ dI surwiKaf aqy ies dI sMËmI vrqoN ivc hI hY. sfnUM bdl vI lwBxy pYxgy aqy muVBrpfeI vI krnI pvygI. qusIN kudrq pfsoN Enf icr hI kuJ lY skdy ho ijMnf ku qusIN Aus nUM moV rhy ho, byÈrqy ik Auh sfvfˆ aqy nroaf hovy. brkqfˆ qd hI rihxgIafˆ.

M.J. SIDHU LABOUR CONTRACTORS LTD. M.J. Sidhu Labour Contractors Ltd. nMU Pfrm, nrsrI, aqy grIn hfAUs leI vrkrF dI qurMq loV hY

iml vfsqy vrkrF dI qurMq loV hY

Pfrm vrkrF dI loV hY iksy vI iksm df jMk mUv krvfAux leI aqy ryh zilvr krvfAux leI sMprk kro Residenal & Commercial Junk Removal

nvyN jF purfxy GrF ivwc tfeIlF lgvfAux leI hmysLf Xfd rwKo Tile Installaon

604-308-0266

ALL DAY SERVICE muPq aYstImyt lYx leI ibwkr isMG isWDU nfl sMprk kro: Call Bikkar Sidhu for free esmate: 604-308-0266 PAGE 49


The Patrika

PAGE 50



2 Locations To Serve You!

SPECIAL SERVICES Orthodontist & Pediatric Dental Specialists We offer Conscious Sedation services including Nitrous Oxide for high anxiety patients. A

Oral Cancer Screening Device

Do you have a gag reflex? Hate messy impressions? This will solve your problems!

An intraoral 3D scanner. Do you have a phobia of needles? Hate the sound of the dental drill? This will solve your problems! We have a dental laser that allows us to do fillings without needles or anaesthetic!

PAGE 50

Friday, March 24th, 2017

mountlehmandental.com

Mount Lehman Dental Abbotsford 117-3250 Mt Lehman Road , Abbotsford, British Columbia, V4X 2M9

eaglelandingdental.com

Eagle Landing Dental #702 8249 Eagle Landing Parkway, Chilliwack, British Columbia, V2R 0P9

Call Us Today ! 604-392-1212 604-856-7860 ALL BELOW SERVICES STARTING AT: Dental Exams X-rays

$27.70 $17.30 for 1, $36.70 for 4 Children's Cleanings $36.70 Adult's Cleanings $42 White Fillings $119 Porcelain Crowns & Veneers $761 (+ lab fee) Porcelain Bridges $1752 (+ lab fee) Complete Dentures $774 (+ lab fee)

Partial Dentures Root Canal Therapy Tooth Extractions

$286 (+ lab fee) $442 $120

(Additional Extractions at same appointment $79.20)

Invisalign Orthodontics Dental Implants Bone Grafts Botox Treatment

$2500 $1999 $528 $9.99 (per unit)


∙ No Referral Necessary Friday, March 24th, 2017

The Patrika

PAGE 51



∙Free Consultations ∙Evening and Weekend Appointments ∙Flexible Payment Plan

FREE Consultations & Payment Plans

Orthodontics Specialist

Pediatric Dental Specialist

- Braces & Invisalign

- Dental Specialist for Children of All Ages 0 -18 - Cleanings - Fillings - Extractions

- Colored Braces

Languages Spoken

English | Punjabi | Hindi | Urdu Call today for Your Free Consultation

604-381-3000

ABBOTSFORD: B225 - 3122 Mount Lehman Rd. abbotsford@auraortho.com

604-593-5225

SURREY: 7192 120th Street, Surrey info@auraortho.com

www.auraortho.com PAGE 51


The Patrika

PAGE 52



Friday, March 24th, 2017

2017 MODELS

*some conditions apply

P l feIt it k t F

jI[aYm[ (GM) dI koeI vI gwzIFlight KRIdx jF lIjL 'qy Tickets lYx leI blivMdr isMG srHF jF nvjoq isMG wt Ia F l eI p Yk j afhlUvflIaf nfl sMpCurk kro:

Vacation Packages

Balwinder S. Sran Cell: 778-242-1202

www.MurrayGMabbotsford.com

Navjot Ahluwalia Cell: 778-344-0007

30355 Automall Drive, Abbotsford, BC V2T 5M1 | Toll Free: 1.888.220.1853 All prices do not include taxes, license or admin fee of $499, see dealer for details.

DL #30735

All prices, Details , Description may change .

Email: info@gurukirpatravels.com #190 - 2655 Clearbrook Rd., Abbotsford, BC V2T 2Y6 (Opposite KFC) h ot l Hotels k r Uj p Yk j Cruise PACKAGES P l feIt it k t F Flight Tickets Cuwt Ia F l eI p Yk j Vacation Packages

SPECIAL

$920 Now Hiring! Apply Today!

BEST PRICES GUARANTEED!

*some conditions apply

GURU KIRPA TRAVELS Ltd Ph: +1.604.744.5566 PAGE 52


PAGE R1

Friday, March 24th, 2017

Do you have property to sell? I WILL HELP YOU SELL IT FOR TOP DOLLAR! TOP 1% OF REALTORS IN THE FRASER VALLEY 2016

MISSION

ALDERGROVE

· 45 Acres bare land avail in Mission. Call for more info ABBOTSFORD 2994 Eastview St · 4 bdrm · 3 bath · Lot: 6,000 sqft · House size: 2,300 sqft · 1 bdrm Basement Suite $698,888 MISSION · 3 bdrm · 2 bath · Lot: 8,742 sqft · House size: 2,154 sqft Currently being rented NEW LISTING out. Tenants looking to stay long term $429,900 $429 900

33035 14th Ave

· 6, 18, & 35 Acres Parcel avail in Aldegrove Call for more info

32605 Geneva Ave · 5 bdrm · 3 bath · Lot: 7,200 sqft · House size: 2,240 sqft · 2 bdrm Basement Suite $685,888

ABBOTSFORD 31309 Wagner Dr · 8 bdrm · 6 bath · Lot: 6,975 sqft · House size: 4,529 sqft Rec room, games room, 1 NEW LISTING\ACCEPTED OFFER bdrm & full bath for upstairs. 2 bdr bsmt suite $899,888 ABBOTSFORD

30701 Cardinal inal Ave · First Firs rsst time rs m ever on the

mar m arket kett market · 6 bdrm, bd b drm rrm, m, m, 5 bath · LLot: ot: 5,856 5,856 sqft 5, ·H ouse Size: Siz 3,5865 sqft House · 2 bdrm Basement Ba Suite

180 32550 Maclure Rd

· Town Townhouse own ow o wnh hou ho o s in Cle ea arrrb arb brroo o oo ok Village Clearbrook ·6b bd drrm rm, m, 5 bath m bdrm, · Lot: ot : 5 ot: ot ,856 sqft 5,856 · House size: size 1,180 sqft

ABBOTSFORD · Build your dream home or subdivide with the neighbouring property. · Central Location · Close to shopping, recreation centre and ameneties $348,888

33436 George Ferguson Way

7668 Hurd St

$548,888

· 3 bdrm · 1 bath · Lot: 11,760 sqft · House size: 2,180 sqft · 1 bdrm Basement Suite

ALDERGROVE · 3 storey · 8 bdrm, 7 bath · Lot: 7,244 sqft · House size: 5,346 sqft ACCEPTED OFFER · 2 bdrm Basement Suite $998,888 $998 888

26898 27 Ave

ABBOTSFORD

b rm bd 3316 7thh Avenue · 4 bdrm

· 2 bath ba ath h · LLot: ot: ot o t: t: 6,000 6,00 000 00 0 0 sqft · Hous ous usse size: u size 1,990 sqft House · 2 bdrm Basement Ba Suite · Stunning Mountain View

ABBOTSFORD

3990 Brighton Pl

$839,777 3468 Merritt St

$598,888

· 7 bdrm · 4 bath. · Lot: 7,987 sqft · House size: 3135 sqft · 2 bdrm Basement Suite

ABBOTSFORD

· 6 bdrm · 4 bath · Lot: 6,004sqft · House size: 2,755 sqft · 2 bdrm Basement Suite

ABBOTSFORD · 5 bdrm bd b drm · 3 bath batth ba h · Lot: Lot: ot: ot t 6,722 6,7 722 72 22 sqft 2 · Hous ous ou o usse size: u size 2,820 sqft House · 2 bdrm Basement Ba Suite $698,888

3294 Nadeau deau Pl

ABBOTSFORD

3611 Nicola St

ABBOTSFORD · 5 bdrm bd dr · 4 bath ba b ath th · LLot: ott: ot: t: 13,068 13, sqft ·H ouse size: s House 3,200 sqft · 2 bdrm Basement Suite $699,888

3271 Cheam Dr

· 4 bdrm · 3 bath batth ba h · LLot: ot: ot o t 6,000 6,0 sqft 6, ·H ous ou o u e Size: S House 2,400 sqft · 1 bdrm Basement Suite

32511 Oriole Crst · 3 bdrm, 1 bath

$549,888

· Lot: 6,000 sqft · House size: 1,470 sqft · Tons of parking for RV, boats and toys! · Brand new cabinets

ABBOTSFORD

1730-1732 732 Keats St

Attention builders & developers Atte

· 5 bdrm, bdrm bd rm 2 bath Duplex · SSub ub dividable ub d di lot: 10, 0,,450 sqft 0,4 0 10,450 ·H ouse Size: House 3 232 sqft 3,232

ABBOTSFORD

3041 Eastview St · 6 bdrm

· 4 bath ba b at · LLot: ot: ot tt:: 6,340 6 sqft ·H o e Size: 3,128 sqft ous House · 2 bdrm bdr Basement Suite

PAGE R1


PAGE R2

PAGE R2

Friday, March 24th , 2017


PAGE R3

Friday, March 24th, 2017

kimAuintI

PRyjLr vYlI dI hwb

nUM 2016 dI irport

myar vwloN sMdysL aYbtsPorz istIkfAuNisl dI qrPoN mYnUM ieh kimAuintI irport pysL kridaF KusLI ho rhI hY| ies ivc 2016 dIaF pRfpqIaF nUM Aujfgr kIqf igaf hY|

PRyjLr vYlI dI hwB bxfAuNidaF istI nUM awgy iljfx ivc ieMnovysLn aqy qfl myl sLfml hn| asIN puKqf hwl lwBx leI aqy sBsFJIdfrF nfl iml ky kMm krn leI vcnbwD hF| ieMnHF pRfpqIaF dy nfl nfl kimAuintI ivc qbdIlI afAux dI insLfnI ieh hY ik sfnMU 2016 dOrfn keI avfrz aqy pRmfx pRfpq hoey hn| •

afriQk izvYlprjL aYsosIeysLn afP kYnyzf mfrikitMg afriQk leI avfrz smIiKaf ‘c ivkfs df sfl

grIn gYsF dy inkfs nUM GtfAux dy XqnF bdly XU bI sI aYm gRIn kimAUintI ivwc pCfx

vDIaf aml leI XU bI sI aYm df purskfr BfeIcfry dy sbMD aYbtsPorvrz aOiPsLl kimAUintI plfn

aYbtsPorz PfierrYsikAU srivs nUM

aiDkfirq kimAuintI plYn mukMml kIqf ijs dy KrVy ivc dwisaf igaf ik sLihr 140,000 dI QF 200,000 vsnIkF leI ikvyN ivksq krygf| glYizs aYivinAU ‘qy sporitv hfAuisMg pRojYkt dI AusfrI sLurU hoeI| ies pRojYkt ivc istI, aYbtsPorz kimAuintI srivisjL aqy bI sI hfAUisMg BfeIvfl hnaqy ieh 2017 ivc KulHygf aqy byGiraf aqy byGr ho jfx dyKqry df sfhmxf kr rhy lokF nUM , Gr aqy shfieqf dyvygf

COUNCILLOR SANDY BLUE

kYnyzIan PYzrysLn aOP ieMzIpYNzYNt ibjLins vwloN mfxqf imlI ikAuNik aYbtsPorez imsLn nUM kYnyzf dI 9vIN AuwdmI kimAunItI grdfinaf igaf|

aYbtsPorz iek srgrm, iviBMn sLihr hY ijs df BivwK rosLn hY | 2017 ivc afp jI kol ies df BivwK vDIaf bxfAux dy bhuq mOky hoxgy| n bI sI dy vDIaf sLihrF ivcoN iek sLihr aYbtsPorz dI syvf krn df mOkf dyx leI afp jI df DMnvfd|

myar hYnrI brfn

muwK pRfpqIaF

COUNCILLOR LES BARKMAN

bI sI aqy XUkOn dy lfeIP syivMg sosfietI vlo aYbsPorz dy lfeIPgfrzF leI pROivMsLl lfeIPgfrz avfrz

istI ny $14 imlIan nfl kimAuintI dy 150 qoN vwD smfgmF dI shfieqf kIqI

ny kimAuintI Br ivc keI pihl kridaF 16,262 vflMtIarF ny kMm kIqf

df inptfrf kIqf aqy ies qrF bIsI ivc EvrzojL mrIjLF nUM nYlYkson dyx vflI dUjy nMbr vflI srivs rhI

1,831 vflMtIarF

1175 kflF

Auwqm syvf leI imilaf PryjLr vYlI Gr bnfAux vfilaF dI asosIeysLn

COUNCILLOR KELLY CHAHAL

COUNCILLOR BRENDA FALK

aYbtsPorzny bI sI smr gymF df afXojn kIqf ijMnHF ivc 24 iKzfrIaF ny Bfg ilaf| ieMnHF nUM bI sI Br dy drsLkF ny vyiKaf|

lYNz,GrF aqy nhwqvpUrn rIjnl buinafdI ZFcy nUM bcfAux leI aqy kimAuintI nUM mjLbUq krn leI,sUby qoN $4 imlIan imly

tRFijLt buinafdI ZFcy nUM qkVf krnleI sUby qoN $28 imlIan pRfpq hoey ijs nfl sYNtrl PRyjLr vYlI tRFijLt afprysLn aqy sMBfl dI shUlq bxfeI jfsky aqy ngr invfsIaF nUM pbilk tRFsportysLn vrqx ivc sOK ho sky|

COUNCILLOR MOE GILL

COUNCILLOR DAVE LOEWEN

COUNCILLOR PATRICIA ROSS

aYbtsPorz sLihr iek njLr ivc jnsMiKaf: 141,759 lokysLn: PRyjLr vYlI, bI sI KyqrPl: 39,043 hYktyar iblizMg primt kImq 2016: $252 imlIan mkfn dI aOsq kImq: $663,300 afriQk ivkfs dy muwK sroq: aYjUkysLn, aerospys,hYlQkyar, inrmfn,aYgrIklcr, qknflojI aqy iemfrq AusfrI hor jfxkfrI leI vyKo: caed.abbotsford.ca

COUNCILLOR ROSS SIEMENS

zuhfzI afpxI aYbtsPorz iswtI kONsl PAGE R3


PAGE R4

Friday, March 24th , 2017 •

iblizMg primt

istI ny dUsry sflfnf aYbtsPorz ibjLins vfk df afXojn kIqf ijs ivc 60 qoN

iblzrF aqy sLihr invfsIaF nUM vYb pMny qoN pqf lwgf ik ik Aun M FH dy kys kdoN rIvIAU hoxgy|

vwD vflMtIarF ny Bfgi laf ijMnHF ivc 125 kfrobfrI adfiraF dy cuxy aPsr

iek sMvydnsLIl

aqy pRqIinDF ny ihwsf ilaf qF jo Auh

afriQkqf

afpxI shfieqf krn dy rfh lwB skx|

ies vfk qoN pqf lwgf ik Bfg lYx vfilaF ivcoN 92% ny ikhf ik AunHF dy vpfr lgfqfr vD rhy hn

KVHI krnf aYbtsPorz sLihr isrjxfqmkqf aqy nvyNpn df kyNdr hY ijwQy Xogqf, invysL aqy kfrobfr pRPulwq huMdf hY|

aYbtsPorz sLihr iek smfvysLI,syP,aqy srsbjL nybrhuwz hY jo sOKi aqy vfrfKFdI tRFsportysLn, srgrm vpfrk kyNdr hn ijMnHF dI nIhN klcrl ivrfsq aqy kudrqI suMdrqf hY|

aYstyt,iblizMg primtaqy lfiesYNisMg dy qfl myl nfl istI ny ies kimAuintI ivc $1 imlIan df invysL krn vfly 32 qoN vwD pRoizAUsrF df suafgq kIqf|

400 sLihrIaF nykYnyzf df 150vF jnm idn mnfAux leI iek tfeIl pyNt kIqI | ieh pyNitMg kYnyzfdy150 imAUrl mojLyk pRojYkt ivc kIqI geI ijs nfl BivwKq nslF iesivrfsq df anMd mfx skx|

aYbtsPorz PfierPfeItrjL PMz nfl aYbtsPorz numfiesLI pfrk ivc phuMcXog Kyz mYdfn bxfieaf igaf qF johr bwcf Kyz sky|

dI GfVq GVnI

20 imlIan dy PMz

ieh rfsLI mfAuNt lihmn roz nUM 4 lynI bxfAux leI imly qF jo eyarport aqy ieMzstrIal lYnz qwk phuMc sOKI ho sky , lok aqy sfmfn kYnyzf XU aYs bfrzr qwk sOK nfl phuMc skx

sLihr vfsIaF aqy vpfrk adfiraF dI sOK leI aOnlfeIn mYipMg vYbmYp ivc nvy PIcr

kqfrbMdI kfiem rwKxf

aYbtsPorzrYkrIeysLn sYntrF dy PrMt kfAuNtrF ‘qy gfhkF dI qswlI vDfAux leI aqy pRikirafvF awpzyt kIqy gey hn

kI quhfnUM pqf hY? bfeIlfasrvs vwloN 3,627 kflF

kstmr srivs vDfAux leI ieMjInIairMg ivBfg nUM nvyN isirEN suDfr kIqf igaf|

krmcfrIaF dy hunrF dy ivkfs leI nvF tRyinMg aqy ivkfs pRogrfm sLurU kIqf igaf qF jokimAuintI dI syvf

dy Auwqr idwqy gey ijMnHF ivc kfl

sLihr df sLfsn aqy kqfrbMdI afprysLn qkVy aqy siQr hn PAGE R4

istI vwloN surwiKaf sbMDI nvyNtIcy imQy gey aqy Psteyz vfrdfqF ivc 10% dI kmI vyKI geI , mYzIkysLn ieMjrI ivc 20% dI kmI pfeI geI – ieMnHF qoNpqf lgdf hY ik asIN surwiKaqf aqy kuslL pRbMD bfry TIk syD ivc hF|

pfey gey hnN

pRbMDkI

afriQk ivkfs,aYbtsPorz puils ivBfg, Pfier rYsikAU srivs,ieMjInIairMg,rIal

iek mukMml

kimAuintI

hor cMgI ho sky|

krn vfilaF nUM bfeIlfajL bfry jfxkfrI idwqI geI|

aYbtsPorz Pfier rYsikAU srivs aqy puils ivBfg vwloN iek nvF motr vhIkl ieMsIzYNt pRosIjr


PAGE R5

Friday, March 24th, 2017

aYbtsPorz eyar port ny nYsLnl eyar kYrIar KrIidaf aqy

bxfAux ivc shfieqf krn ihq iblizMg blfksaOP mfrikitMg tUljfrIkIqy qFjo

530,643

XfqrIaF df irkfrz kfiem kIqf|

Coty vpfrF nUM vDIaf mfrikitMg plYn

Auh vpfrsPl ho skx| •

ienvYst kYnyzf kimAuintI ienIsLIeyitvjL pRogrfm rfhIN PMz pRfpq kIqy qF jo afpxy ieMtrnYsLnl mfrikitMg KrVy nUM horhulHfrf iml sky|

sLihr ivc ieMnovysLn nUM bVHfvf dyx ihq Elevate Abbotsford nF df Porm dsMbr ivc

kI quhfnUM pqfhY?

izjLfeIn kIqf igaf| Porm qoN imly ivcfrF qoN Economic Development Strategic Plan

aYbtsPorz kYnyzf df aYgrIklcrl kYpItl hY ijWqy pRhYktyar afmdn $20,441 hY

bxfAux ivc shfieqf imlygI| •

nvF Agfresh ies mnOrQ nfl lONc igaf hY ik aYbtsPorz ivwc KyqI bfVI siQwrqf dIaF vDIaf sMBfvnfvF nMU pUrf krn leI vriqaf jfvy.

2016 ivc iqMn Kyz mYdfnF vflf MRC Sports Complex KoilHaf igaf ijwQy hr hPqy Kyzx dyhor 84 GMty iml skxgy ; kimAuintI nUM cMgyrI ishq rwKx leI Auqsfihq kIqf jf skygf|

istI ny 2016 ivc vzyrI Aumr dy sLihrIaF dy jIvn dI byhqrI leI Age Friendly Strategy iqafr kIqI |

$1 imlIan dy PMz

ieh PMz bfeIk bI sI pRg o rfm qoN imilaf sfltnroz dy sfeIkilMg aqy pYdl cwlx vfilaF leI Evrpfs leI vriqaf jfvy aqy X u U izsitRkt qoh N feIvya 1 dy pfrly Bfg leI rfh bx sky

sYntIal pUl,aYm afr sI qolx vflf kMzaqy ey afr sI dI pfrikMg lft qwk dI phuMc dy suDfr nfl srlfr,

kI quhfnUM pqf hY ? istI ivc 900 iklo mItr sVkF, 2584 eykV qoN vwD pfrklYNz aqy 90 iklomItr tRyl hn|

krnf; lYNznUM skyp df ivsQfr krnf hY qF jo

vIlH cyar vfilaF aqy cwlx iovc musLkl mihsUs krn vfilaF nUM sOK ho geI hY|

mfAuNt lihmn sLmsLfn Gft dI awpgRyizMgcwl rhI hYijs ‘qy $355,000 Krchox df anumfn hY | ies df mMqv ies Gft dI ivrfsqnUM kfiem rwKxf aqy XfdgfrF leI ivvsQf

bxfieaf igaf ijs nfl aYmrjYNsI srivs irspFscNgyrf hoieaf hY|

sosLl mIzIaf,aOnlfeIn srvy aqy kfAuNisl mIitMgF dI jfxkfrI

sfry plytPfrmF

g aqy dI syvf

‘qy AuplbD krvf ky asIN sLihrIaF dI jfxkfrI lYx dI

ivBfg

Xogqf vDfeI hY

vfikMg, sfeIkilMg ieiqhfsk tUrF, aqyspYsLl smfgmF dfpRbMD kIqf jf sky|

1,421 drwKq istI dI suMdrqf nUM vDfAux; vfqfvrn nUM suDfrn leI vflMtIarF dI shfieqf nfl lgfey gey| . asIN sLihr dI AMANDA software df nvInIkrn kIqf hY ijs nfl stfP vwloN kIqf jfx vfly inqpRqI dy kMm ivc shfieqf imldI hY|

istI ny iek

ielYktRfink zfkUmYNt mYynyijMg isstm cflU kIqf hY ijs nfl PfeIilMg sOKI ho jFdI hY; zfkUmYNt lwBxy sOKy ho jFdy hn ; kMm krn df cMgyrf mfhOl pYdf huMdf hY|

PAGE R5


PAGE R6

Friday, March 24th , 2017

mflI jLbq nUM nypry cfVHnf

leI

plYn PRyjLr vYlI dI hwb dI isrjxf

vfsLrUm,aqy aYbtsPorz numfiesLI pfrk dI gYlrI sLfml hn| ieMj krn nfl sfzIaF

kIqI jFdI hY qF jo ies shUlq dI aqy sfjLo-sfmfn dI surwiKaf XkInI bxfeI jf

shUlqF icr qwk TIk rih skxgIaF|

sky| ies mMqv dI pRfpqI leI PYimlI cyNj rUm, pRojYktr,aqy pfxI aqy hvf dI sLuwDqf leI XUvI iPltr lgfey gey hn| •

aYbtsPorz istI pfrdrsLI hY aqy sLihrIaF nUM jvfbdyh hY| jfxkfrI afsfnI nfl iml skdI hY aqy sLihr invfsIaF nUM kfAuNisl dI pihlF dI coKI jfxkfrI idwqI jFdI hY|

aYbtsPorz rYkrIeysLn sYNtr dy ijmnyjLIam aqy pUl dI sMBfl vfsqy sfl ivc do vfr bMd

jymjL vyst vftr tRItmYNt plFt dI apgRyizMg leI aYbtsPorz nUM $4[3 imlIan dy PMz imly hn| asIN kYnl lyk vftr tRItmYNt plFt dI apgRyizMg mukMml kr leI hY|

pfrkF dy sfjLo-sfmfn dI myntfnYNs apgRyizMg vwzy pwDr ‘qy kIqI geI ijs ivc sLYltr,

kI quhfnUM pqf hY? asIN sLihr dIaF 37 shUlqF dI asYsmYNt kIqI hY aqy agly iqMn sflF ivc 1[5 M KWH AUrjf bcfAux df plYn bxfieaf hY

istI dI AusfrI leI cMgI plYinMg dI loV huMdI hY aqy asIN BivwK ivc vfkybl, tRFijLt anukUl, agFHvDU soc vflf gqIsLIl sLihr bxfAux leI nINhF rwK rhy hF ijs df sMklp aOiPsLn kimAUintI plfn ivc idwqf igaf hY

afpxy sLihr aYbtsPorz ivc sMimlq hovo

www.abbotsford.ca/plan200K ‘qy jfE aqy nvyN pRojYktF aqy smfgmF bfry jfxkfrI pRfpq kro

juVy rho istI pMnf

www.abbotsford.ca/citypage

‘qy vyKo ik sLihr ivc kI vfpr irhf hY aqy juVy rho istI pMnf aYbtsPorz . inAUjL dy sLukrvfr dy aMk ivc vI vyK skdy ho .

PAGE R6

kfAuNisl mIitMgF istI dIaF mIitMgF dI jfxkfrI hr dUsry somvfr nUM pRsfirq kIqIaF jFdIaF hn aqy abbotsford.ca/livecouncil ‘qy vyKIaF jf skdIaF hn|

suJfa qOKly,itwpxIaF,jF svfl www.abbotsford.ca/feedback communications-info@abbotsford.ca 604-864-5564

sosLl mIzIaf Pysbuk w /CityOfAbbotsford /HenryBraunAbbotsford /AbbotsfordPRC

tivtr

@C ity_Abbotsford @M ayorHenryBraun @AbbotsfordEcDev @abbotsforward @yxxairport

ienstfgRYm

@CityofAbbotsfordEvents

vYWb abbotsford.ca caed.abbotsford.ca abbotsfordairport.ca

iXAUitAUb Caed Tv


PAGE R7

Friday, March 24th, 2017 Welcome

to

trade

this

house!Welcome

to

trade

this

house!

 More than 22 Years of Experience in Real Estate

Surinder (Sam) Toor 604-857-1098 Toll Free:

Cell: 604-857-2427

Buying or Selling any type of Property? Call Today!

NEED MORE LISTINGS!

NEED MORE LISTINGS!

HOUSE & ACRES HOBBY FARM

Huntingdon Road, Abbotsford

NEW LISTING

Hobby farm 6.9 Acres. Excellent location next to elementary school, 3 miles from U.F.V., close to U.S.A border, big house. Some blueberry 3 year old, vegetables, out standing buildings, roof 8 years old. Showing only with a p p o i n t m e n t . Call Sam Toor

JUST BACK FROM HOLIDAYS. NEED MORE LISTINGS! PLEASE CALL NOW! 5 acres with house

NEW LISTING

Nicely Renovated home - 4300 sq.ft. (8145 SF Lot Area) of exclusive quality in every detail. Bright open floor plan. Professional interior design in quiet area of new executive homes. This 2 Storey Home has 5 bedrooms and 4 baths with unauthorised suite in West Abbotsford best location, walking distance to Rick Hansen school.

Holly St. Abbotsford

Very hard to find 7700 SQFT big lot with house in west end of city. 2 bedroom house lot 70x110. Close to shopping and bus service, school. Easy to build dream house. It has a new roof, paint, tiles. Very good tenants paying $1100 rent per month. Showing only with appointment.

SOLD Great location Close to town Apollo Gym Level land

PAGE R7


PAGE R8

Friday, March 24th , 2017 MLS TOP 10%

Jag S Sidhu

Personal Real Estate Corporation

Listing Needed Call Jag

#110 - 30485 Cardinal Ave Abbotsford, BC V2T0E5

Phone: 604.625.2245 Fax: 604.625.2249 Toll Free: 1.866.967.0666

Call Gurcharan or Jag for your FREE no obligation Market Evaluation

NEW LISTING!!

NEW LISTING!!

321028 SOUTHERN DR

SOLD ING! ASK R E V O

RARE FIND IN TODAY'S MARKET THIS BEAUTIFUL RANCHER WITH LEGAL WALKOUT BASEMENT SUITE. GREAT FOR TWO FAMILIES OR MORTGAGE HELPER.

OPEN HOUSE 2pm - 4pm (Sat 11th & Sun 12th)

$699,900

NEW LISTING!!

406-30515 CARDINAL AVE

NEW LISTING!!

NEW LISTING!!

5 Acres

Lot for sale

pted Acce Offer 2 bedroom 2 bath Condo near HIGH Street/Dr. Kaler's office. Upper floor End unit, open plan with 12' feet ceilings, granite counter tops and black appliances. Master bedroom has high ceiling with view of mountains. Close to shopping, bus, recreation.

ate urt d on!) (C2oBEDROOM so mingBATH. c2oFULL

6700Sq. Ft, 4 bedroom

NEW LISTING!! NEW LISTING!!

3 bedrooms, 2 bath,Family Room up, 2 bedroom legal suite, recroom full bath for upstairs use

West Abbotsford with a house Good production Blueberry BlueCrop & Duke Variety

214500 Morris Valley Rd Off hwy 7 East Mission

9-3270 BLUEJAY ST 3 bdrms, 3 baths, family room double garage

MUST SEE!!

NEW LISTING!!

30-31098, Westridge Pl, Abbotsford 3123 Babich St. 2899- Crossley Dr. Abbotsford

Blueberry Farm

NEW LISTING!!

VERY CLEAN UNIT

$279,900

NEW LISTING!!

2 bedrooms, 1 bath, 4 year old, 2 Storey, Near School, Shopping Mall, Appollo Gym

NEW LISTING!!

69 - 1973 WINFIELD DR

NEW LISTING!!

NEW LISTING!!

27978 Junction, Abbotsford

Over 10000 sqft lot 6 bedroom home west Abbotsford legal suite on 31606 clearview ave

NEW LISTING!!

3 story, 7 bedroom, 5 bathroom

NEW LISTING!!

NEW LISTING!!

NEW LISTING!!

32181 Ashcroft., Abbotsford

32120 Balfour Dr.

6 bedroom, 5 bathroom

8500Sq. Ft. lot, 4 bedroom, 4 bath

NEW LISTING!!

NEW LISTING!!

34041 WAVELL LANE, Abbotsford

3044 Royal Street 5 bedroom 2 and half bath on 6600 sqft lot close to all levels of school.

NEW LISTING!!

NEW LISTING!!

43-3030 Tretheway St, 3980 Brighten Pl., Abbotsford 3 story 9 bedroom 6bath. Clearbrook village Over 5000 sqft of living. 3 bedroom 2 bath townhouse

Huge lot over 8000 sqft.

NEW LISTING!!

NEW LISTING!!

2728 Centennial, Abbotsford

3454 Sidegrove, West Abbotsford

king

as Over

725 Short Rd, Abbotsford 2740 Cambie St Abbotsford 2136 Opal Place, Abbotsford

32085 Ashcroft Dr

It is a 2 bedroom house, close to Wal-Mart

7 bedrooms, 5 bath, Family 5 bedroom 2 1/2 bath family room fully 3 bedroom 1 1/2 bath rancher with and freeway. It is rented for $950 per Room, recroom, built in renovated home near new hospital, cul- over 8000 sqft lot month. It is hard to find in this price in Abbotsford area, demolish it and make a 2008, Near Park, Must see de-sac. new house.

Ross, Fraser Hwy Area Good for Trucker

PAGE R8

3 story 9 bedroom 5 bath west Abby.

2135 Bakerview 4 bedroom

New Listing 5 ACRES, Rolling Land 6 Bdrm, Workshop Rented $2500 Per month

Custom Built 3 Story home 4 bdrms upstairs, Family Rm, Living Rm, 2 bdrm legal suite, Media Rm, Office in another Master bdrm on main, 6720Sq, Ft, lot, Near All Amenities

#22-3030 Trethway bdrm townhouse

33951, Mccrimmon Dr. Abbotsford 2889 Victoria Street 32277 Peardonville Road 6 bedrooms, 4 bath, 17000 Sq.Ft. Lot, recroom, 3 Storey, Near School, Shopping Mall

Almost 11000 Sq. Ft. 5 bdrm, 2 bath sold

ABBOTSFORD

This home is centrally located in West Abbotsford, close to schools, shopping and parks. OVER 12000 SF Large lot, that can be subdivided into 2 lots that would be over 6000 sqft each.

36432 Estevan Court, Abbotsford

35358 Wells, Gray Avenue #102 - 3080 Townline Rd 2081 Bakerview Fully Abbotsford renovated house 4 bedroom 3 bedroom, 2 bath

on 7000 Sq.Ft lot

March 24th, 2017  

Punjabi Patrika Media Ltd. Bilingual English and Punjabi Newspaper for Abbotsford and the Fraser Valley

March 24th, 2017  

Punjabi Patrika Media Ltd. Bilingual English and Punjabi Newspaper for Abbotsford and the Fraser Valley

Advertisement