Page 1


The Patrika

PAGE 2



Friday, November 4th, 2016

Happy Diwali From Prime Minister Justin Trudeau & the Liberal Caucus

Rt. Hon. Justin Trudeau Papineau

John Aldag Cloverdale-Langley City 604.575.6595

Terry Beech Burnaby North-Seymour 604.718.8870

Sukh Dhaliwal Surrey-Newton 604.598.2200

Pamela Goldsmith-Jones

Ken Hardie Fleetwood-Port Kells 604.501.5900

Hon. Carla Qualtrough Delta 778.593.4007

Pitt Meadows-Maple Ridge

Randeep Sarai Surrey Centre 604.589.2441

Jati Sidhu

West Vancouver-Sunshine CoastSea to Sky Country

604.913.2660

Hon. Harjit Sajjan Vancouver South 604.775.5323 PAGE 2

Mission-Matsqui-Fraser Canyon

604.814.5710

Dan Ruimy 604.466.2761


The Patrika

PAGE 3



Friday, November 4th, 2016

ARE YOU WINTER READY?", "COME IN AND SEE US FOR ALL YOUR TIRE AND VEHICLE MAINTENANCE/REPAIR NEEDS".

$45

.99

Winter tires are designed for more then just snow. The unique rubber compound remains flexible in cold weather, allowing the tire to stay connected to the road. Tread and siping patterns evacuate water & slush, and create biting edges for extra traction on snow and ice.

As per the Winter Maintenance Package includes: − − − − −

Oil Change Battery Test Inspect Wiper Blades Fluid Check/top Up Check All Belts And Hoses

srdIaF dy myntYnys pYkj ivwc imlygf:

COLD WEATHER READY

FOR THE ROAD AHEAD SERVICE, REPAIR & TIRES

This is *applicable to most vehicles Offer is valid from Oct 1, 2016 - Dec 15, 2016 @ this location only.

-

qyl bdlnf bYtrI tYst vfeIpr blyz jFcxy qyl-pfxI cwYk krnf aqy Brnf sfrIaF bYltF aqy nflLIaF cwYk krnf

33210 SOUTH FRASER WAY, ABBOTSFORD 604.853.5474

PAGE 3


PAGE PAGE44

Patrika The Patrika

  

Friday, November 4th,2015 2016 Friday, December 18th,

ims aqyqy dUaYsbrytsPo dyrszLF mydIarcovwxloN pRikRiskiraf nvyN sfl dIaF jn smU h nUM vDfeIaF pRvfsI BfrqI

(pMjfbI pwiqRkf vwloN aYbtsPorz istI myar amrIkf dy rfsLtrpqI dI hYnrI brfAUn nfl kIqI sMKyp pr ivsLysL cox leI irpblIkn pfrtI dy gwlbfq df sfraMsL pfTkF leI ikRsims Au mIdvfr zondy flz p ny bIqy aqy nvyN sfl sLuBtrM afgmn dIaF KusLIaF idnIN aOKkrn y ho ky c ieh sFJIaF ihwqihMpydsI L ivw kIqf jf irhf hY) ikhf ik ‘ab kI vfr, trMp ijvyN hI Cw IaF df afAu srkfr’ qFutkeI loksIjL F nUM nies qoxN vflf hY my a r aqy kO N s l kimAu i ntI KuwlH ky hwsx df mOkf hfsl hoies eIvYNt dy jLossI. -Kro sL nfarf ivwc vfDf igaf ieh aslkrn ivwcleI sKq imhnq kr rhy hn. stfP ny kfrobfrIaF ZfeI ku sfl pihlF Bfrq dI lok nfl iml ky pUry sLihr nuM sjfAux vfsqy sBf dIaF afm coxF mOky Bfjpf ijvy ik hfeIstrIt trI lfeIitMg, ikRsims afgU nirM dyihr smwivw rQkF zYkorys LnjLdrnUM mopUdrIy sL c cmkfAuxf, nyhr‘ab kI bfr, mo d I srkfr’ sfl dI qrHF zfAUn tfAUn aYbtsPorz dI r ivwtRcI lfieaf aqy iPr muhvlo frnIN ikRssuims lfeIitMgsIkrnf, stfP pVH n vFg Au h ieho gw l vfr-vfr du h rfAu pRfeIvytlI ikRsims iznr vI afrgynfeIjLNdy rhy ipwC oN kuJvwlhooN rsfry dysjn LF ivwsmU c hvI kIqf.sn. myaies r aqy istI ieh iesnvynfl imldf nUM ikRnfarf sims jF aqy N sfl dIaFkoe lwIKnfarf -lwK vDfeIaF. myasI r brfAU aYbtsPo rz ivKy lfieaf igaf qy iesnvfrI amrIkf ivwc 1953 qoN rihM df hY.dyjdo N Auh ny kYnlfyzfidwdIqf irpblIkn pfrtI AumN qo Idvfr eIvy t ieh trFijt n hYivsL . Auf l s nypR fisrPL nfarfknstrksL nhIN Llfieaf, kMpnI lo ivc sI[eI[E[ nrIies brfAU n BfrqI kF dIaF votF sI. lYx hY leI vkq aY b tsPo r z istI ivw c iqM n sfl kO N s lr AunHF nfl Aucycy hyj df pRgtfvf vI krn irhf aqy hY hu.xAuvrqmfn dIc lw g ipaf s dI nUMhivc ny iewAukh mMmydarr ivw pdvI ‘qy hY . dIvflI dI pUjf ivwc vI ihwsf ilaf hY. awgoN mM muKInafgU iehrzkih ky sB nUleI M dMg myd arr dybrfAU aYbny tsPo invfsIaF iesCwnUiMzaf rujLgik fr,trM ishq zxnfl qoN ielfvf kr p dIaqy nUMhKydy dIvflI su K sL F qI nfl rihx leI sB qo N vw D vDIaf agyqI af geI hY. sQfn bnfAux leI afpxI pUrI Xogqf aqy

ies kfrn ieh hY kr ik irhf amrIkf XqnFvrqfry nfl awgdfy vD ky agvfeI hY. ivwc BfrqI lokF dI kfPLI vwzI igxqI rihMdI ivkfs hYaYbtsPorz qy AunHF ivwcdy oN bhuafriQk qy lokF dIaF votleI F hux afAux vfly kuJ sflF ivc myar iewk qwk bhuqI vfr zYmokryitk pfrtI dy pwK cmqkfrI dUr-idRsLtI rwKdf hY. hYnrI ivwc hI pYNdIaF rhIaF sn. ies vfrI ijs brfAU n aY b tsPo r z ivc afAu x vfly iksy eyjMsnvy I nyN losrvy Kx kIqf , Aus nyistI hor 60,000 kF leI invfshYvfsqy jomYnvIyjraMknfl Vy pyjrU sL krn df nqIjf hY, rI kdm cuwkx kwdyiZaf XqnF ieh sfiraF ny mM nI hYkMik BfrqI pRvhYfsI bfry gwsMljIdf Xojnf leI m kr irhf . lo k hfly vI bhu q I igxqI ivw c zY m o k itk invfsIaF dy rihx leI pbilk sQfnFryaqy pfrtI nfl hn sYqyNtrirpblIkn afrgyndy feIjL z istI df ivkfs sLpfrtI fml Au qf iKw zYmsmJdf okryitk hYn . HFmynUaM bhu r mno rMjcnnhIN dI pf loVskI. nUM vI pfrtI dInFAuafAu mIdvfr I kilMtkrn n dy hoieaf iqM tzor sYihly NtrrsQfipq dI qjL vIjvfr hY. ies N vI IvD dI sMpivw qIc nfl ies iPrqokfPL vwzistI I igxqI dy nvInIkrn leI 1[5 iblIan zflr BfrqI lok qury iPrdy idKfeI dyNdy hn. Krcfies afeygw gl f ijs c ienPrfstrkcr asIN ivwcivwnhIN jFdy ik Aus nfl df ivkfs ijvN y ik aY b tsPo z eya rport kuJ dfgI ikrdfr dy lok rbfkI BfrqIaF pR o j Y k t, vftr vrks, sVkF aqy pu lF dI qoN awgy idKfeI dyNdy hn, sgoN ies vrqfry Au s frI aqy ho r pbilk srivs ijvy ik nUM zYmokryitk pwKI hox vjoN not krdyN hF. aYbtsPorz pulIs aqy Pfier zIpfrtmYNt.

PAGE 4 PAGE 4

jdoN hfly amrIkf qoN ies qrHF dI crcf myar aYbtsPorz dy snawqI ivkfs leI nhIN sI suidlcspI xI ik BfrqI lokhY PlfxI vI qIbr rwKdf ijvyN ikpfrtI hor dy nfl aqy PlfxI dy pw k y iKlfPL jfpdy kfrobfrI 5 lwK vrg Puwt ieMzstrIal hn, N kuJ ho F ivwcidlcspI oN ieh afmivKf suxI lYNz Edo ‘qy ienvY sr tmYdyNtsLleI jFdI sI. ibR t y n ivw c ijhVI pfrtI afm rhy hn. krky BfrqIaF smyq hr iksm dy pRvfsI myk aFrvfsqy kMmkfj qIeIilafAu leIsI lo nwk ivc vwtxPuqorko iJjkxnhIN qknIkI sfDnf dy nvInIkrn leI vI ivKfAuNdI, ipClIaF do vfrIaF ivwc Bfrq AuqsLfihq hY. kONsl ny stfP dy kMipAUtr nfl nyV vflI mMnI jFdI lybr pfrtI dI

issitm nUM smyN dy hfx df bxfAux leI 2 imlIan zflr Krc krn df PYslf kIqf hY. ies Krcy krky istI nUM tYks ivwc 2[5 pRqIsLq df vfDf krnf hovygf. lokF nUM qurMq hI CyqI nfl nqIjy pRfpq hoxgy. stfP dy kMmkfj ivc qyjLI afeygI.

byGiraF dy muwdy ‘qy myar ny afiKaf ik AunHF dy vfsqy Xqn kIqy jf rhy hn. istI sUbf srkfr nfl byGiraF leI rYx bsyrf bxfAux leI pRfprtI pRfpq krn leI Xqn kr rhI hY. AunHF ikhf ik kONsl ny pRfeIvyt sYktr nfl vI mfrikt hfAUisMg vfsqy sMprkqoN kIqf hY. ienH ‘qy iDr nfrfjLhoieaf hoey keI lokF skImF Aus pfrtI ajy kMm ho irhf hY. ieh qurMq hI pUrIaF nfl vI jf juVy sn. knyzf dI ijhVI pfrtI nhIN ho skdIaF.

rUVIvfd dy JMzy vflI igxI jFdI sI, ds ku myarpihlF ny hor Au ikhf ik Dfrimk BfeIcfiraF sfl s nfl juVn aqy Aus vwloN aqy kfro bfrI BfeIcfiraF afrjL I dy sL dI pfrlImY Nt dy ivwc phunfl Mcx dI pihl sL Y l tr iqafr krn leI kM m kIqf jf sfzy iewk pMjfbI pRvfsI ny hI kIqI sI. ies irhf amrIkf hY. myardIny cobyxGivw iraF shfieqf vfrI c vIdIirpblIkn leI PryjLr hYlQ XUint nfl kMm krn pfrtI dI AumIdvfr zonflz trMp BfvyN dI idlcspI jLfhr kIqI hY qF ik AunHF nUM ey sLIafeIaF qy hor pRvfsI lokF dy iKLlfPL idKfieaf jfey ik ijLLMdgI bsLr krn df hI ldf irhf horboqrIkf vI hYhY. , ies dy bfvjUd kuJ lok hux ies iDr dy nfl vI juV ky afpxf myarK vw loN istIdImYnIqI nyjr AudIWqy qnKfh Bivw inKfrn cwl peyivc hn. kIqy gey vfDy nUM jfiejL aqy ZukvF AunHF ivwcoN hr koeI ieh afKdf hY ik Aus dy afKidaF qswlI pRgt kIqI geI ik ies kfrn irpblIkn pfrtI ny BfrqI lokF vwl nfl istI nUM lfB hI hoeygf. istI mYnyjr phu bdl leI hY. eydzflr F dI gwl ivwc koqoeN I dI Mc qnKfh 230,000 sflfnf sw c feI nhIN . sw c feI ieh hY ik BfrqI lokF vDf ky 255,000 zflr kIqI geI hY ieh dI eynaqy I kukMhom geI vfDfEQy AusigxqI dI Xogqf anushY fr ik XogAuhYnHF nU M njL r aM d fjL kr skxf aO K f ho igaf ikAuNik 2013 qoN mYnyjr dI qnKfh ivwc koehYI . vfDf nhIN hoieaf sI aqy nfly 260 imlIan

Bfrq lokF ny hux afstrylIaf,inAUjILlYNz zflr dy bjt vflI aqy 900 krmcfrIaF aqy hoNsrldydyskMLF mivw c leI vI afpxy vflI keI istI kO kfj 16 nvMbleI r rfjsI Ky q r ivw c QfvF lw B x df Xqn nUM kONsLl dI aYgjYkitv mIitMg ny mYnyjr dInf isrPL hY,qjL sgovNIjL keI qnKfhafrM ivwciBaf vfDy dI pRvqF fn pfrlImY kr leI.Nt qy ivDfn sBfvF jF EQoN dIaF sQfnk kONslF myacrsiqkfrq ny hor afiKaf ik mYqwnk yjrvIdIphu qnKfh ivw pdvIaF Mc gey hor eyysy istI vrgIaF sUby dIaF ds istIaF hn. sfnUM ibnF swLk ies AWuqy mfx hY qy asIN dy mYnyjrF nfloN pihlI qnKfh Gwt sI ijvNy cfhFgy ik sfzyzYlo k ijs dynf, sL ivw vI hn, dI kuktilm, ltf, klov mYc iplirj, EQo lokqMvq ZFcy df ihwircmM sf bxzky afpxf nnYmN dyo, inAU YsrI t minstr, , sfnIc Xo g dfn vI pfAu x qy bfhro N afey ho x kfrn aqy srI. jykr mYnyjr ieh jfb Cwz jFdf ijw F dy nUinKy VNy mYdynhflfq AunHF BrnI ivwcoN pYbhu qF distI M nvy yjr dI Bfl xIq sfry lo k F ny afp Bu g qy ho e y hn, afpxI sI. aglI pIVHI nUM Aus qoN bfhr kwZx leI hr aKIr ivc myar ny aYbtsPorz dI qrwkI Xqn krn. leI iPr sfAU vI ieh ivwc aqy ivkfs Q eysgwLIl aniDafn BfeIcfry rw ik hr pfrtI iewko ijhI nhIN vwK loN ky pfeycwl Xoxgdfn dI isPq-slfh kridaF hu MdI. kuJikpfrtIaF bfhr qo N afey vfsIaF afiKaf ieh BfeIcfrf istI dIpRvso N df vw l hI iew nhIN , afpxyhY dy sL ny dy istI muVHkdyf ivkfs vgf ky lgBg k iqhfeI ijs ro vflyaqylosL kl F fGfXo vwl g vIihwhkfrq BrI ivwtcI sLKfx fndfr sf pfieaf hY. my r hYnrI brfAU n nyjFdIaF ikRsimshn. aqy nvy njL ravflIaF mMnIaF AunN HF sfl iksy dIaF qrH sfryF df hI sihXo BfeIcfiraF M vDfeI nfl g krnnUvy ly jLrf idM i daF ikhf, ‘my r f afiPs hmy s L f Ku wlHf pwhYut’.x soc lYx. rfjsI pwK qoN agly kdm dO fn vI df iKL aLIfl nhIN sLfrlf! nvFmfnvI sfl sukdrF K sLFqI, Kus aF kdy KyiVaF Cw z xf cfhIdf. aqy KusLhflI nfl BrpUr hovy!


The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

PAGE 5

pMjfb idvs smfgm bnfm pMjfb, pMjfbI aqy pMjfbIaq jgIr isMG jgqfr

pMjfb srkfr pMjfbI sUby dI 50vIN vrHy gMZ dy sbMD ivwc ijwQy skUlF rfhIN BfsLx, pypr rIizMg qy pRdrsLnIaF dy mukfbly krvf rhI hY, AuWQy keI sflF bfad 1 nvMbr df ‘pMjfb idvs’ smfgm vI DUm-DVwky nfl mnfieaf igaf. keI sflF qoN rsmI pMjfb idvs smfgm BfsLf ivBfg pMjfb vwloN hI krvfey jFdy rhy hn aqy ienHF ivwc lyKk aqy buwDIjIvI hI bulfey jFdy hn, pr ies vfr df smfgm aMimRqsr ivwc iewk vwzI rYlI dy rUp ivwc kIqf jf irhf hY. ies Bwj dOV ivwc Auh mwudy ijnHF leI idwlI nfl lwgdy purfxy pMjfb nUM vwKrf hirafxf bxf ky Cotf kIqf igaf aqy ies AudysL leI kIqy aMdoln ivwc hjLfrf pMjfbI jylHIN gey aqy keIaF ny kurbfnIaF idwqIaF, AunHF df ikqy ijLkr nhIN hY. pMjfbI BfsLf dy afDfr AuWqy sUbf bxfey jfx dI mMg leI sLRomxI akflI dl ny aMdoln kIqf sI. sUby df gTn hox AuprMq ies dI rfjDfnI cMzIgVH, kuJ pMjfbI boldy ielfky, dirafeI pfxI aqy ienHF nfl sbMDq zYmF df pRbMD pMjfb dy spurd hox ijhIaF mMgF ajy ltk rhIaF hn. sUbf bxn qoN ipwCoN dy pMjfh sflF ivwc keI vfr akflI dl dI srkfr bxI hY. pr Aukq mMgF ivwcoN iewk vI mMg pUrI nhIN hoeI. sUbf bxn qoN qurMq ipwCoN ienHF mMgf leI jdoN drsLn isMG PyrUmfn ny BwuK hVqfl krky sLhfdq idwqI, Aus smyN pMjfb ivwc akflI srkfr sI aqy pr iesny sLhfdq nUM sDfrn mfmly dI qrHF lMGf idwqf. awj pMjfbI sUbf aMdoln dy GulftIaF nUM pYnsLnF aqy muPq bws sPr dIaF shUlqF dyx vfilaF ny PyrUmfn df kdy sLhIdI idvs vI nhIN mnfieaf. cMzIgVH ivwc iewk vI sUcnf borz pMjfbI ivwc nhIN imldf jdoNik idwlI aqy dysL dy hor keI gLYr-pMjfbI KyqrF smyuq brqfnIaf aqy kYnyzf ivwc vI pMjfbI dy borz vyKy jf skdy hn. spwsLt hY ik mfq-BfsLf pMjfbI dy nFa AuWqy rfj lY ky akflI dl ny mfq BfsLf nUM ivsfr idwqf hY. ieho hI byruKLI nhIN, sgoN vrqmfn akflI-Bfjpf srkfr dy smyN ivwc axaYlfny ZMg nfl cMzIgVH qNo pMjfb dy dPLqr muhflI bdl ky, ies qoN dfavf

Cwizaf jf irhf hY. huxy bxy hvfeI awzy dy nF ‘qy vI ryVkf ipaf hoieaf hY. afpxI rfjDfnI vfly cMzIgVH qoN hwk Cwz ky nvF cMzIgVH bxfieaf jf irhf hY. hirafxf nfl sbMDq mwdf qoN ielfvf pMjfbI BfsLf nUM bxdf sQfn pMjfb ivwc pMjfh sflF ivwc nhIN idwqf igaf. kihx nUM pMjfb srkfr dy sfry dPLqrF ivwc pMjfbI lfgU hY, pr aiDkfrI awDy qoN vwD kMm aMgryjLI ivwc hI krdy hn. rfj BfsLf aYkt dIaF cor morIaF kfrn pMjfbI ivwc kMm nf krn vfly aiDkfrIaF krmcfrIaf nUM koeI pwuCdf nhIN, koeI sjLf nhIN. pMjfb dI koeI BfsLf nIqI nhIN hY. ivwidaf dy psfr df kMm hux inwjI skUlF hwQ hY, jo afpxy skUlF ivwc pMjfbI pVHfAuxI qF dUr, AuWQy pMjfbI boly jfx qoN mnfhI krdy hn. ies qrHF mfq BfsLf pMjfbI dI ho rhI axdyKI bfry pMjfb srkfr df koeI iDafn nhIN. pMjfbI mfiDam vfly srkfrI skULlF ivwc aiDafpkF dI Gft aqy Tykf BrqI ivwidaf dy pwDr nUM nINvf kr rhI hY. pMjfbI dy ivkfs df kfrj krn vflf BfsLf ivBfg vI srkfr dI byruKLI df isLkfr hY. loVINdy PMz nf imlx kfrn sflF qoN pusqkF, mYgjLInF Cfpx df kMm Twp ipaf hY. sfihq aqy swiBafcfr dI pRPwulqf ivwc pusqkF df vwzf Xogdfn huMdf hY pr pMjfb srkfr dI lfiebryrI leI koeI nIqI hI nhIN hY. ipMzF ivwc lfiebryrIaF sQfpq krnf qF dUr dI gwl, pitaflf dI sYNtrl lfiebryrI smyq ijLlHf lfiebryrIaf vI stfPL aqy PMzF dI Gft kfrn lgBg bMd hox dy kgfr AuWqy hn. kuwl imlf ky pMjfbI BfsLf, sfihq aqy swiBafcfr dIaF srgrmIaF aqy pMjfb dIaF mwuK mMgF cMzIgVH bfhr rih gey pMjfbI boldy ielfky aqy pfxIaF nUM hfsl krn qo pMjfb srkfr ny pfsf vwitaf hoieaf hY. aijhI siQqI ivwc pMjfb srkfr sUby dI 50vIN vrHy gMZ mOky aMimRqsr ivwc vwzf jsLn krky kI sMdysL dyxf cfhuMdI sI? pMjfbI BfsLf aqy pMjfbIaq dy ihqYsLIaf nUM afs hY ik sLfied srkfr pMjfb aqy pMjfbI BfsLf dy ivkfs leI koeI sfriQk aYlfn krygI.

PAGE 5


PAGE 6

The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

Letter to Editor SHER VANCOUVER FOUNDER, ALEX SANGHA, MAKES APPEAL TO SOUTH ASIAN AND BROADER COMMUNITY TO SUPPORT SUKH! My name is Alex Sangha and I am the Founder of Sher Vancouver. Sher Vancouver is a social, cultural, and support group for LGBTQ South Asians and Friends. Everyone is welcome in Sher. I very rarely ask for help but this is an exceptional case. I am writing directly to you to appeal for your support as one of our very own Sher Vancouver members is in dire need of help.

looking for a job for him. If anyone can provide him with a job lead preferably in Surrey, BC please email alexsangha@gmail.com. Sukh is very In order to protect his identity, let’s presentable and professional and has call him Sukh. Sukh is currently on experience with customer service. a student visa in Canada. He is a full What Sher Vancouver needs is about time student at a local college in Metro $3500.00 to pay mostly for legal fees Vancouver studying Computer Science. to support his immigration application His student visa expires in early 2017. so he can stay in Canada, as well as He is 21 years old and from Punjab, his other day-to-day living and school India. His family found out he is gay expenses. and disowned him and cut off all his financial support. Sukh is now at risk We have launched a Go Fund Me camof homelessness and having no income paign. To make a donation via VISA or money to support himself to survive. or MasterCard please go to https:// Sukh’s father threatened him if he www.gofundme.com/supportsukh. All returns to India and his cousin brother donations received from the Go Fund physically beat him up because he felt Me campaign for Sukh will go 100% Sukh was a shame and disgrace to the to support his settlement and support family. costs in Canada. Sher Vancouver is doing whatever You can also donate via the Sher webwe can within our capacity to support site at http://www.shervancouver.com/ Sukh. We have found temporary food donate.html and shelter for Sukh. We are speaking with his college to reduce his tuition Donations of $100.00 or more via our fees so he can complete his course. website will receive a tax-deductible Sukh is being provided with emotional receipt via our non-profit partner, the Progressive Intercultural Community and social support. Services (PICS) Society. Sukh is legally allowed to work 20 hours per week and we are actively Thank you in advance for your support.

PAGE 6


The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

úòðÃÆ÷ ëËìÇðÕÃ

PAGE 7

lokF KwlHIaF hwtIaF ijmIdfrF ny KoilHaf hwt sohxf qy vDIaf smfn vycdy qy pYsy lYNdy Gwt!

knyzf huzIjL 2 for $30 22” vwzy sUtkys 1 FOR $20.00

dUsrf iblkul muPq 3 pIs ikMg jF ikAUn sfeIj bYwz spRYz 1 FOR $20 2 KRIdx nflL 1 muPq

ieMzIaf nMU lYky jfx leI qusIN $100 dy ky 6,8,10 sUtF df kwpVf vI lY skdy ho!

604-864-8100

32853 Ventura Ave Abbotsford PAGE 7


The Patrika

PAGE 8



Friday, November 4th, 2016

sfkf pMjf sfihb dy sLhIdF nUM Xfd kridaF 20vIN sdI dy afrMB ivwc cwlI gurduafrf suDfr lihr ny smwucI iswK BfeIcfry ivwc ijhVI jfigRqI pYdf kIqI, Aus dI gvfhI iswK ieiqhfs dy pMny bfKUbI ibafn krdy hn. ies lihr dOrfn sRI nnkfxf sfihb pfvn DrqI ‘qy vfpiraf sLhIdI sLfkf lUM-kMzy KVyH krn vflI aihm Gtnf hY. gurduafrf suDfr lihr dOrfn gurU ky bfg dy morcy df afrMB 8 agsq 1922 eIN: nUM huMdf hY. ies morcy ivwc sLfiml hox leI gwBrU iswK mrjIviVaF dy jQy smwucy pMjfb ivwcoN vhIrF Gwq ky afAuNdy sn. ieh sfry isMG afpxI jfn qoN ipafry gurDfmF leI afpf vfrn leI pirvfrF qoN ivCVn smyN gurU crnF ivwc ardfs krky qurdy sn. morcy ivwc sLfiml isMGF nUM igRPqfr krky pihlF aMimRqsr dy iklHf goibMdgVH ivc bMdI bxf ky rwiKaf jFdf sI. jdoN kYdIaf dI igxqI iewk ryl gwzI ivwc svfr hox leI pUrI ho jFdI sI qF pUrI ryl gwzI ivwc svfr kYdIaF nUM dUr durfzy dIaF jylHF ivwc Byj idwqf jFdf sI. 29 akqUbr 1922 eI: nUM iewk gwzI kYdI isMGF nfl Br ky aMimRqsr qoN atk iklHy(pwCmI pMjfb) vwl ByjI geI.

ivwc svfr kYdI isMGF nUM gurduafrf sfihb dy nyVly rylvy stysLn hsn abdfl (hux pfiksqfn) ivwc rok ky gurU kf lMgr CkfAux aqy tihl-pfxI krn df PYslf kIqf. ies ryl gwzI ny ies stysLn ‘qy ibnF rukx qoN hI awgy inkl jfxf sI. ieh smF svyry 10 vjy df sI. stysLn mfstr ny sMgqF nUM sUicq kr idwqf ik kYdI isMGF vflI ryl srkfr dy hukm muqfibk rokI nhIN jf skdI. lMgr CkfAux leI AuqfvlI hoeI sMgq ryl ptVI AuWpr bYT geI. ienHF mrjIvVy sLrDflUaF ivwcoN BfeI krm isMG qy BfeI pRqfp isMG ny ryl gwzI nUM rokx leI sLhIdI jfm pI ky kYdI isMGF nUM lMgr CkfAux leI kIqI ardfs nUM pUrf kIqf.

sLhId BfeI pRqfp isMG df jnm 26 mfrc, 1899 eI: nUM ijLlHf gujrFvflf dy ipMz akflgVH dy s: srUp isMG dy Gr bIbI pRym kOr dI kwuK qoN hoieaf sI. afpxy ksby ivwc iswiKaf pRfpq krn ipwCoN BfeI pRqfp isMG srgoDF ijLlHy dI mMzI Blvfl ivc aiDafpk inXukq hoey. ipwCoN krfcI dy iksy afVqIey kol vI nOkrI kIqI. 1918 eI: ivwc ienHF dI sLfdI bIbI hrnfm kOr nfl hoeI gurduafrf pRbMDk kmytI gu: pMjf sfihb . nnkfxf sfihb dy sLhIdI sfky qoN pRyirq aqy ielfky dI iswK sMgq ny ies ryl gwzI ho ky nOkrI Cwz idwqI. afpxf pUrf jIvn

PAGE 8

gurduafrf suDfr lihr leI gurU pMQ dy lyKy lfAux leI kOm nUM smripq kr idwqf. pMjf sfihb dy sfky smyN Auh hux gurduafrf pMjf sfihb ivwc KjLfncI dI syvf kr rhy sn. ies sfky dy dUsry sLhId BfeI krm isMG sn. ienHF df jnm 14 nvMbr, 1885 eI: qKLq sRI kysgVH sfihb afnMdpur sfihb dy gRMQI BfeI Bgvfn isMG dy gRih ivKy hoieaf. aMimRq Ckx qoN pihlF ienHF df pirvfrk nFa s: sMq isMG sI. pr Gr dy Dfrimk pRBfv kfrn ipqf jI qoN gurbfxI dI sMiQaf aqy kIrqn dI isKlfeI pRfpq krky QoVHy smyN ivwc nfmvr kIrqnIey bx gey. 1922 eI: ivwc afpxI pqnI smyq gu: pMjf sfihb dy drsLnF nUM gey, ieQy hI kIrqn dI syvf inBfAux lwg pey. iewQy hI aMimRqpfn krky sMq isMG qoN krm isMG nFa rwiKaf igaf, jdoN ies sfky dI ieh Gtnf vfprI AudoN BfeI pRqfp isMG qy BfeI krm isMG rylvy lfeIn AuWpr cONkVy mfr ky bYTy sn aqy bfkI sMgqF AunHF dy ipwCy ryl lfeIn AuWpr bYTIaF sn. gwzI ivslF mfrdI af rhI sI pr ieh mrjIvVy afpxy akIdy aqy kIqI hoeI ardfs qoN jLrf ijMnf vI nhIN iQVky. ryl gwzI ruk qF geI pr igafrF isMG nUM drV ky. BfeI pRqfp isMG

Bgvfn isMG jOhl

qy BfeI krm isMG gMBIr rUp ivwc jKLmI sn pr suafs cwl rhy sn. sfry jKLmIaF nUM gu: pMjf sfihb dy gurDfm ivc ielfj leI phuMcfieaf igaf. lMgr lY ky puwjI sMgq ny kYdI isMGF dI gurU ky lMgr nfl BrpUr syvf kIqI. ies Gtnf dI KLbr pUrI dunIaF ivwc jMgl dI awg vFg PYLl geI. ieh sfkf 29 akqUbr 1922 eI: nUM vfpiraf. smwucy sMsfr dIaF dUsrIaF kOmF ivwc iswKF dI afpf vfr ky BwuKy sfQI kYdIaF nUM lMgr CkfAux dI crcf qF hoxI hI sI, AuQy aMgryjL srkfr leI lfhnq df itwkf vI pwky qOr ‘qymwQy df klMk bx igaf. gMBIr rUp ivwc dovyN jKLmI BfeI krm isMG qy BfeI pRqfp isMG 31 akqUbr nUM sLhfdq pRfpq kr gey. pihlI nvMbr nUM dovF sLhIdF df sMskfr rfvlipMzI ivKy ‘leI’ ndI dy iknfry kIqf igaf. dysL dI vMz qoN pihlF iqMn idnF sLhIdI joV mylf ienHF sLhIdF dI Xfd ivc gurduafrf pMjf sfihb dy pivwqr asQfn ‘qy akqUbr mhIny dy aMq ivwc lgdf sI, pr hux kyvl ienHF sLhIdF dI amr Xfd hI bfkI hY. Drm leI afpf vfrn vfly aqy gurDfmF dI afjLfdI leI mr imtx vfly ies amr sfky dy sLhIdF nUM sfzf pRxfm.


The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

PAGE 9

“rwb dy Gr” pvn “igwlF vflf”

jd vI rwb dy Gr jFdf hF, afpxy-afp qoN zr jFdf hF. mn dI mYN nUM mfr nf sikaf, eysy krky mr jFdf hF. AuNJ afKx nUM sLyr bVf mYN, hr afPq nf lV jFdf hF. hwk-swc qy dyx leI pihrf, lfTI PVky KVH jFdf hF. JwKV, mYnUM JfV nIN skdy,

socky mn ey cMcl myrf,

jd vI hwk leI aV jFdf hF.

lMmf hfAukf Br jFdf hF.

burf nf qwkdf, nf hI krdf,

“pvn” kdy vI “pvn” nI rihMdf,

cMgy leI pr mr jFdf hF.

jd socF ivwc qr jFdf hF.

PAGE 9


The Patrika

PAGE 10

ď °ď ?ď Şď ď ˘ď ‰ď€ ď °ď €ď Šď ąď ’ď Ťď  

Remembering former Dasmesh Punjabi School Principal: Sulochana Chand

Gift Recreation S GIVE THE

OF

ulochana Chand (affectionately known by family as Panjah) was born to the Late Suraj Bali Singh and Late Ram Piari in 1949 in Suva, Fiji. Sulochana was the eldest daughter, and #6 amongst 12 siblings. Panjah means fifth, hence the nickname given to the beloved daughter who was born after five sons. As a child, Sulochana resided in Fiji on the small island of Levuka.

Receive a

FREE

*

ADULT ADMISSION

THE

with every $25 gift card purchased.

Gcirfetation OF

*Passes valid until Mar 31/17. Limited time offer from Nov 1 - Dec 31/16.

Re

a/prc sford.c t o b b www.a

PURCHASE YOUR GIFT CARDS AT ABBOTSFORD RECREATION CENTRE & MATSQUI RECREATION CENTRE TODAY!

Register online www.direct2rec.com

www.abbotsford.ca/prc Abbotsford Recreation Centre 604.853.4221 | Matsqui Recreation Centre 604.855.0500

itAUn aWp, brykF, aYgjfst, PrMt aYWz vrk, ieMjn irpyarjL, klWc, vftr pMp, trYnI srivs, XU- jfieMtjL, PrMt aYksl sLfPtjL afid

Repair Shop     

       

Looking for 3rd or 4th year Mechanic! CLOSED : Sunday and Monday

OPEN: Tuesday to Saturday

|

604.852.6276 2112 TOWNLINE ROAD | ABBOTSFORD

PAGE 10

Friday, November 4th, 2016

We do ALL this and even More! New/used cars Tune Up Brakes Exhaust Front End Work Engine Repairs Clutches Water Pumps Trany Service U-Joints Front Axle Tires Shafts Don t Despair Ect. Sat will be there.

Providing over 20 years of Professional Automotive Repair expertience right here in Abbotsfort!

Sat Sharma

In 1973, Sulochana married Prem Chand. They had one child, Niriksha. Sulochana and Prem made Canada their permanent home when they moved to Abbotsford from Fiji in 1987.


The Patrika Friday, November 4th, 2016



PAGE 11

remained her passion through her life. She excelled in the arts and was a gifted writer. She loved to play the guitar, and was a great shot in tennis. Sulochana joined Dasmesh Punjabi School shortly after migrating to Canada, and remained with the school for 25 years, devoted to the staff, students and its mission. She assumed the duties of Vice-Principal and Principal for many years until her retirement.

Sulochana excelled in her studies, obtaining an undergraduate degree in Arts, and Graduate Certificate of Education from the University of the South Pacific, and later a Master of Education degree from Simon Fraser University. She chose teaching as her profession, and this

Sulochana was preceded in death by her parents, parentsin-law Bhagi Rathi and Bhagwanti, and two brothers, Ratibhan Singh and Achaibar singh. She is survived by her husband Prem, daughter Niriksha, son in law Anil, and her grandchildren, Mayuri, Mahi and Arya.

PAGE 11


The Patrika

PAGE 12



Friday, November 4th, 2016

2016 MODEL CLEAROUT OR GET

0%

APR PURCHASE FINANCING

NO-EXTRA-CHARGE

FOR UP TO

84

WINTER SAFETY

PACKAGE

MONTHS

ON SELECT 2016-2017 MODELS

WITH THE PURCHASE OR LEASE OF SELECT 2016/2017 MODELS

2016 FIESTA HATCHBACK SE 6 SPEED AUTO, SYNC, POWER GROUP, ANTI-THEFT, KEYLESS ENTRY. F1H78534

LEASE L

$

123 PLUS TAX

BI-WEEKLY******

0 $ F FINANCE 124 $

0

$

DOWN / 48 MONTH

BI-WEEKLY****** TAX INCLUDED

DOWN @

0%

84 MONTHS

ALL NEW 2017 FUSION SE 200A PKG, 6 SPEED AUTO, SYNC 3, POWER GROUP, ANTI-THEFT, KEYLESS ENTRY. F1F59743

LEASE LE

$

148 PLUS TAX

BI-WEEKLY******

0 $ FINANCE F IN 166 $

0

$

DOWN / 48 MONTH

BI-WEEKLY****** TAX INCLUDED

DOWN @

0%

84 MONTHS

SO MANY MODELS TO CHOOSE FROM!

2016 FOCUS 4 DOOR SE 6 SPEED AUTO, SYNC, POWER GROUP, ANTI-THEFT, KEYLESS ENTRY. F1G52155

LEASE

121

$

BI-WEEKLY****** PLUS TAX

0 $ FINANCE 138 $

0

$

DOWN / 48 MONTH

** BI-WEEKLY****** TAX INCLUDED

0%

DOWN @

84 MONTHS

ALL NEW 2017 ESCAPE 4DR SE 200A PKG, 6 SPEED AUTO W/SELECT SHIFT, SYNC 3, POWER GROUP, ANTI- THEFT, KEYLESS ENTRY, 17” SPARKLE ALUMINUM WHEELS. F1E21684

LEASE

152

$

PLUS TAX

***** BI-WEEKLY******

0 $ FINANCE 178 $

0

$

DOWN / 48 MONTH H

BI-WEEKLY LY****** TAX INCLUDED

0%

DOWN @

84 MONTHS HS S

2016 F-150 CREW CAB 4X2 XLT 2016 F-150 CREW CAB 4X4 XTR ECOBOOST 3.5L V6, 300A PKG, 6 SPEED AUTO , SYNC 3, POWER GROUP, ANTI-THEFT, KEYLESS ENTRY, ALUMINUM WHEELS, 40/20/40 SEATS. F1K62335

LEASE LE

$

196 PLUS TAX

BI-WEEKLY******

0 $ FI FINANCE 223 $

0

DOWN / 48 MONTH

TAX INCLUDED

LEASE

MSA FORD’S LEGENDARY M

$

84 MONTHS

219 PLUS TAX

BI-WEEKLY******

0 $ FINANCE 261 0

DOWN @

$ $

$

$

0%

BI-WEEKLY******

300A PKG, 6 SPEED AUTO W/SELECT SHIFT, SYNC 3, POWER GROUP, REAR CAMERA, ANTI- THEFT, KEYLESS ENTRY, AUTO START STOP, XTR PACKAGE, CHROME STEP BARS, P275/65R18 ALL TERRAIN TIRES. F1K56987

DOWN / 48 MONTH

BI-WEEKLY****** TAX INCLUDED

DOWN @

0%

84 MONTHS

1 OVER

MANUFACTURER REBATES with

COST TIRE SALE Huge Savings!!

OVER 15 DIFFERENT BRANDS TO CHOOSE FROM WINNER

HIGHWAY 1 - MT LEHMAN EXIT FRASER VALLEY AUTO MALL

•NEW CAR •USED CAR • SERVICE REPAIR SHOP

www.msaford.com

2016 A-LIST WINNER

A B B O T S F O R D

604.856.9000

TH

DL#31215

EA BBOT

MON - THURS • 8:30AM - 8PM FRI & SAT • 8:30AM - 6PM SUN • CLOSED

www.msaford.com M I S S I O N

SFORD N

EWS

604.853.2293

T H E F R A S E R VA L L E Y ’ S O N LY F O R D S U P E R S T O R E ! Prices are net of all possible Ford rebates and credits, including Bonus Cash, Non Stackable Cash, Winter Safety Cash and Accessory credit rebate (cash alternative). F-150 prices are not combinable with 0% financing. Some vehicles advertised do not qualify for 0% financing. Dealer may sell for less. Vehicles advertised are subject to prior sale. Offers only valid at MSA Ford Sales. Retail offers may be canceled or changed at any time without notice. Limit one (1) incentive redemption per Eligible Model sale. Some offers are not rain-checkable. Some vehicles may be subject to factory order or could be an incoming vehicle. All prices are plus taxes and fees. All offers good on in-stock MSA Ford Sales vehicles only. Vehicle(s) may be shown with optional equipment or may not be exactly as shown. For factory orders, a customer may either take advantage of eligible Ford Motor Company of Canada, Limited retail customer promotional incentives/offers available at the time of vehicle factory order or time of vehicle delivery, but not both or combinations thereof, subject to incentive rules and eligibility. Our advertised prices include Freight, and P.D.I. add dealer documentation and registration fees of $480, and applicable taxes and fees. All offers expire October 31st at 8:00 pm (PST).

PAGE 12


The Patrika

PAGE 13

ď °ď ?ď Şď ď ˘ď ‰ď€ ď °ď €ď Šď ąď ’ď Ťď  

Friday, November 4th, 2016

rfjnIqk pfrtIaF dI GrylU jMg guljLfr isMG sMDU awj smfjvfdI pfrtI dy mulfiem isMG Xfdv qy Aus dy pwuqr aiKlysL Xfdv dI qxf qxI isKrF ‘qy hY. jwPIaF pY ky muV tuwt jFdIaF hn. pr bfp afpxy byty nUM mwuK mMqrI dI pdvI iqafgx leI nhIN kih irhf qy bytf afpxy bfp dy pYr CUhx qNo nhIN kqrf irhf. AuWDr itwpxIkfr rfjnIqI ivwc afeIaF ies qrHF dIaF GtnfvF dy vrky Prolx lwgy hoey hn. ipClI sLqfbdI dy nOvyN dhfky ivwc aYm jI rfmfcMdrn dI QF lYx vfsqy jYlilqf qy sRImqI rfmfcMdrn ivwc lwgI rfjnIqk jMg iksy nUM BwulI hoeI nhIN. aMqkfr jYlilqf ijwq geI qy ivroDI iDr ny hfr mMn leI. 1995 ivwc cMdrbfbU nfiezU ny afpxI pfrtI dy krqf Drqf aYn tI rfmf rfE qoN mwuK mMqrI dI kursI Koh leI qF aYn[tI[afr dI sRImqI ny brfbrI df JMzf cwuikaf pr sPl nhIN hoeI. jdoN zI[aYm[ky[mhfrQI aYm kruxfinDI ny afpxy Coty byty stfiln nUM afpxy vflI kursI df vfirs aYlfinaf qF Ausdy vwzy puwqr aYm[ky[ alfigrI ny bgfvq df JMzf cwuk ilaf sI. ipqf ny ies dy pRqIkrm vjoN Aus nUM pfrtI ivwcoN hI bydKLl kr idwqf sI. jy isLv sYnf ivc rfj Tfkry qy bfl Tfkry df qkrfr irhf qF akflI dl ivwc vI pRkfsL isMG

bfdl vwloN afpxy b y t y su K bIr bfdl nUM qrjIh dyx AuWqy BqIjy mnpR I q bfdl ny bgLfvq k r n dI iZwl n h I N kIqI. mulfiem isMG Xfdv afpxy byyty dI bgfvq nfl ikvyN nijwTqf hY jnqf dIaF njLrF Aus dy Gfg pYNqVy vwl lwgIaF hoeIaF hn. kuJ vI hovy ieh kQf vI rfjnIqI ivcly pirvfrk JgiVaF dy ieiqhfs df iewk mhwqvpUrn kFz bx ky rhygI. AuNJ eys qrHF dI KfnfjMgI kyvl awj dI gwl nhIN ieiqhfs qy imiQhfs ivwc GrylU lVfeIaF sdf huMdIaF afeIaF hn. rfmfiex, mhFBfrq, mugl rfj qy gurUaF pIrF dy AuWcy GrF ivwc vI.

Exceptional Quality Blueberry Nursery Stock

BLUEBERRY PLANTS

Sidhu Growers is British Columbia's leading quality blueberry nursery. At Sidhu Growers, we grow healthy, disease free, virus indexed and true-toname Blueberry plants. We specialize in growing blueberry plants and have 20 plus years of experience in the blueberry business. We are the only authorized nursery in Canada to sell Reka, a northern blueberry variety and have documentation from where the variety originated from, which is New Zealand, and have proof of it. Make sure when purchasing Reka you ask to see the signed authorization from New Zealand. Being the only authorized nursery to sell Reka we can provide you with this.                virus indexingÂ? Â?Â? Â?Â?Â? Â?Â? Â?Â?   ­ Â? € Â?Â?Â? Â?Â?Â?Â? Â? Â? ‚  Â?‚  Â? Â?Â? ƒÂ? ƒ Â? „  Â? Â?Â… Â… Â?Â? ‚  „ ‚Â?† € ƒ Â? ƒ Â… † Â?Â?Â? ‚Â? „„Â?Â? Â?† ‚  Â…Â…Â? „ „Â? Â… Â?Â?Â?

When purchasing blueberry plants, buy from a reputable blueberry nursery that specializes in growing blueberry plants. Ask to see virus testing documentation. Make sure plants are produced from cuttings. Plants produced from tissue culture or cuttings taken from tissue culture plants tend to be difficult to machine harvest and require more pruning.

€ Â?Â? Â?Â?† „Â?„Â?Â?Â? Â? Â? „  Â?Â? † Â… † Â?†Â…‡ „ ˆÂ?Â? Â?Â? Â?Â…Â?  Â?Â?Â? Â?Â?Â?Â?  Â? ‰ Š†  Â?Â? ‹Â? Â?Â?Â? ‰ 

We are committed to provide you with only the best blueberry plants available and guarantee it.

 Â?€  Â?Â? Â?Â?Â?„Â… Â?Â?Â… Â?Â?

We offer:

Expert Consulting Competitive Pricing Exceptional Quality Stock A Wide Selection of Varieties Complete Customer Satisfaction

 Â?ÂŒ Â? ‰  Â?  Â? † € Â?  € „ Â… ŒŽ‘­’“”•–——”  Â   Â? 

For Further Information or to Place an Order Please Call:    

Kam or Harry: (604) 853-1775

32787 Townshipline, Abbotsford, B.C. PAGE 13


PAGE 14 Friday, December 25th, 2015

The Patrika

gurUB.C. qyg bhfdr jI dI aflmI mnuwKI well aiDkfrF nUM dyx aerospace sector represented nOvIN pfqÈfhI gurU qygofbhfdr (1621-1675) delegation 17 B.C. aerospace vwloN idwq y gey blIdfn M BfrqIAirshow mwDkflI companies willnUattend ieiqhfsChina ‘c invy2016 klf sQfn hfsl . Auby nHfˆ in Zhuhai, hY led vw l o N iqM n sfQIafˆ BfeI mqI dfs, BfeI sqI Teresa Wat, Minister of International dfs aqy BfeI idafl dfs nfl idwlI ivwc Trade and Minister Responsible for nvMbr 1675 nUM idwqI geI kurbfnI nUM iswKfˆ Asia PacificpUrStrategy Multiculdy nfl-nfl I kOm adband qy siqkfr nfl turalism. Xfd krdI hYY. mugl hkUmq dy julmfˆ iKlfÌ afvfË bulMd krn aqy ÈhIdI pRfpq krn dy Airshow China 2016 is Asia’s largest mMqv ipCly asl qy Aucycy arQfˆ bfry ajy aerospace trade show, 1-6, qwk shI aiDaY n nhIN kIqfheld igafNov. aqy nf hI and is expected to attract almost shI pirpyK qoN GoiKaf igaf hY. ipClyhalf kuJ adhfikafˆ millionqovisitors. offers a gateway N mnuwKI hwkItfˆ bfry aflmI aMdolnfˆ for aviation and aerospace companies dy AuBfr nfl hux sfnUM mhfn gurU dI ÈhIdI ipCly Canada AuWc mfnvI arQfˆ dI Kotoj from andaiDkfrfˆ arounddythe world krn df mO k f imilaf hY . showcase their latest technologies and products to a nU fast-growing Chinese mnuwKI aiDkfrfˆ M do nËrIafˆ nfl dyiKaf market. The B.C. companies acjfˆdf hY- shfiek jfˆ kfnU MnI phuMc aqyand suBfivk phuMc. pihlI organizations qrHfˆ dI phuMc dOlike rfn AeromnuwKI companying aiDkfrfˆ nUM kuJ Association isafsI tIicafˆ nUM hfsl space Industries of Canada krn leI hiQafr vjo N vriqaf jfˆ d hY the aqy – Pacific will display informationf at mnuwKI hwkfˆ dI rfKI bfry crcf krdy smyˆ Canada Pavilion. iPrkUvfd Puwt pYˆdf hY. iPrkU soc pnpx df nqIjfGovernment ieh huMdf hY ikofmnu wKI hwkColumbia fˆ dy rKvfly “The British afpxy BfeIcfry , afpxI kO m , ivcfrDfrf aqy works hard to actively promote the isafsI sihXo g Iafˆ dy hw Q To k y bx ky rih jfˆ strengths of B.C. companies and fa-dy hn. hwd qfˆ AudoN ho jfˆdI hY jdoN ies soc qihq cilitate new opportunities in overseas iksy ivroDI dy mnuwKI aiDkfrfˆ dI AulMGxf nUM markets,” saididwWat. axgoilaf kr qf jfˆd“Participation f hY jfˆ ivroDIafˆ indy events like Airshow mnuwKI hwkfˆ dI rfKI df ivroChina D hox lw2016 g pYˆdfalhY.

A

Friday, NovemberPAGE 4th, 2016 5

     

hwkfˆ dIB.C.’s rfKI leI ztx df PYslf krky gurU lows thriving aerospace sector jI ny afpxy ivcfrDfrk ivro D Iafˆ dy hw k fˆ dI to showcase their distinct products rfKI dI hfmI BrI. ivcfrDfrk ivro D Iafˆ dI and services, build relationships and rwiKaf leI AunHfˆ nUM afpxI kurbfnI dyxI peI. attract international investment. GovmnuwKI ieiqhfs aijhIafˆ keI delegations imsflfˆ nfl ernment’s support for these Biraf ho i eaf hY ijw Q y lo k fˆ ny afpxy BfeIcfry, helps increase exports, and contributes kO m jfˆ ivcfrDfrf leI jfnfˆ vfrIafˆ . afpxy to economic growth and job creation ihwqfˆ qoN AuWprthe AuWT ky aijhy lokfˆ ny nYiqk throughout province.” kfblIaq df pRdrÈn kIqf pr gurU qyg bhfdr commercial jI ny afpxy ivcfrDfrk DIafˆ While passengerivro traffic dy hw k fˆ dI rw i Kaf leI afpxI ku r bfnI ky in China continues to grow at dyapijs nY i qk-rU h fnI bu l M d I nU M Co i haf, Au s dI proximately 7% per year, the Chinese imsfl mnuwKI ieiqhfs ‘c ikqy nhIN imldI. State Council recently named general ies leI gurU qyg bhfdr jI nUM mnuwKI hwkfˆ dI aviation as the next drive the bRihmMzI ivcfrDfrf dy moengine ZIafˆ ‘coto N iek igixaf Chinese and some industry jf skdf hYeconomy, . analysts predict growth of 15% per gurU qying this bhfdr jI dyAslfimsfl nUM year sector. generalblIdfn aviation dyKidafˆ aflmI mnuwKI aiDkfr sMsQfvfˆ vI airspace opens across China, and the AunHfˆ nUM afpxy moZIafˆ ivwcoN iek df drjf dy number rhIafˆ hn.of general aviation airports increases dramatically, there will be lMzn demand afDfrq for mnuwKI aiDkfr jQybMdI high expertise in aircraft amnY s tI ieM t rnY È nl ny gu r U qy g bhfdr and airport operations. jI dI ÈhIdI nMU mnuwKI hwkfˆ dI mhwqqf nfl joV ky AusAir’s bfry market ivcfr-vtfˆ drf into vI kIqf sI. “Viking entry China amnY s tI ieM t rnY È nl Au s smy ˆ mnu w K I aiDkfrfˆ has made great strides in 2016 with dy ivÈv-ivafpI aYlfnnfmy dI 50vIN aMqI the delivery of our first two SeriesjY400 mO k y aflmI mnu w K I aiDkfrfˆ dy ieiqhfs bfry Twin Otter aircraft,” said Dominique iek ikqfb iqafr krvf rhI sI. jQybMdI vwloN Spragg, Viking’s vice-president of ies pRfjYkt df AudyÈ hryk sdI ‘c mnuwKI hwkfˆ dy alMbrdfrfˆ dI pCfx krnf sI. ies ikqfb df isrlyK ‘id lONg mfrc tU PrIzm` sI aqy ies ‘c 17vIN sdI dy pMj AuWGy mnuwKI aiDkfrfˆ dy rfiKafˆ ‘c gurU qyg bhfdr jI df nfm vI Èfml hY. bfkI cfrfˆ ‘c jOhn illbrn (161757), jOhn lOk (1632-1704), ivlIam pYWn (1644-1718) aqy voltyar (1694-1778) Èfml hn.

at international trade show

strategic planning. “Our receipt of certification and Chinese registration has enabled the aircraft to be used for demonstration flights throughout the country. In addition, recognition of the Series 400 as a 19-passenger commuter by the Civil Aviation Administration of China, as well as the pending certification of the aircraft as a float plane, has further advanced the Twin Otter as the leading western utility and commuter aircraft for the Chinese market.” B.C.’s aerospace sector is renowned for its long history of operating both fixed-wing and rotary-wing aircraft according to the highest safety standards in the world. Canadian aerospace companies have an international reputation for aviation safety generally, as well as operational efficiency, and will be promoting their expertise throughout the Airshow. The companies from B.C. attending Airshow China are looking for business opportunities in China where they can leverage this expertise with interested Chinese partners.

“AIAC-Pacific is pleased to take part in Airshow China 2016 alongside our member companies and government partners,” said Taylor Briggs, vicepresident government affairs & policy, Aerospace Industries Association of Canada – Pacific. “This event is an excellent opportunity to demonstrate and showcase the capabilities of B.C. aerospace companies in the increasingly important Asia-Pacific market.”

British Columbia’s Ministry of International Trade works to secure B.C.’s entry into priority markets, create jobs for British Columbians and maintain the strongest economy in the country. This includes an extensive network of B.C. trade and investment representative offices worldwide, including four in China, where representatives connect B.C. businesses with new markets and trade opportunities and promote British Columbia as a stable and attractive destination for investment.

ies dy Ault suBfivk phuMc qihq mnuwKI aiDkfrfˆ dI ibnfˆ iksy BydBfv dy kdr kIqI jfˆdI hY. Auh Bfvyˆ afpxy hox jfˆ ivroDI Kymy dy. ies soc dI dlIl hY ik mnuwK hox dy nfqy sfry iensfn ivÈyÈ hwkfˆ dy hwkdfr hn. ieh phuMc mnuwKI hwkfˆ dI srv ivafpkqf dI Dfrnf nUM jnm idMdI hY, ijs qihq nsl, Drm, kOm, ilMg jfˆ ivcfrDfrf df koeI sQfn nhIN huMdf. gurU qyg bhfdr jI dI ÈhIdI iesy aMqrIvI kuJ ivcfrvfn gurU qyg bhfdr sfihb dI soc nUM qfkq bKÈdI hY aqy nfl hI mnuwKI Èhfdq nUM ihMdU Drm dI rfKI Kfqr idwqI hwkfˆ dI srv ivafpk Dfrnf nUM bl idMdI hY. kurbfnI dsdy hn. iesy leI ‘ihMd dI cfdr` gurU jI vwloN afpxf blIdfn dyx dy PYsly ipCly Èbd vrqy jfˆdy hn. gurU jI dy blIdfn dI kfrnfˆ AuWqy Jfq mfrnf ËrUrI hY. kÈmIrI aijhI ivafiKaf AunHfˆ dy bRihmMzI nËrIey nUM pMizqfˆ (bRfhmxfˆ) nUM Aus smyˆ dy mugl bfdÈfh CuitafAux vfˆg hY. jykr koeI ihMdU hukmrfn, aOrMgËyb dy julmfˆ df sfhmxf krnf pY irhf afpxI musilm pRjf AuWqy julm Zfh irhf huMdf sI aqy Auh gurU jI qoN shfieqf mMgx afey qfˆ gurU jI ny AudoN vI afpxf afpf vfrn dy rfh sn. Auh ies afs nfl gurU jI kol afey sn hI qurnf sI. AunHfˆ dI Èhfdq ipwCy jo sMklp sI, ik rUhfnI ÈKsIaq vjoN AunHfˆ df aihm ruqbf Auh iksy Drm ivÈyÈ qwk sImq nhIN sI. iehI hY aqy ivcolf bx ky aqy mugl bfdÈfh nUM qwQ AunHfˆ dI Èhfdq nUM vwD mhfn bxfAuNdf hY. smJf ky AunHfˆ nUM musIbq ivwcoN kwZxgy. asIN iesy nËrIey qoN idwlI dy ieiqhfsk cfˆdnI cOk smJ skdy hfˆ ik kÈmIrI pMizqfˆ vwloN gurU jI ijs Qfˆ ‘qy ies mhfn gurU df sIs Auqfiraf dI hmfieq lYx df PYslf AunHfˆ leI bhuqIafˆ igaf sI, siQq gurduafrf sIs gMj sihb nUM muÈklfˆ Biraf irhf hovygf. ieh sfry cMgI qrHfˆ isrP iswKfˆ jfˆ ihMdUafˆ leI aihm Dfrimk jfxdy sn ik iswK Drm dy moZI gurU nfnk sn asQfn nhIN mMinaf jfxf cfhIdf. ies asQfn aqy AunHfˆ ny smfj qy siBafcfr ivwc jfqI pRQf nUM qfˆ ivÈv ivafpI mnuwKI aiDkfr lihr dy df KuwlH ky ivroD kIqf sI. AunHfˆ dIafˆ iswiKafvfˆ qIrQ asQfn df drjf idwqf jfxf cfhIdf hY. bRfhmxvfdI soc nUM nkfrdIafˆ sn. iswK Drm ieh kdm mhfn gurU dI gYr-sMprdfiek qy ny lMgr, sMgq aqy pMgq dI pRQf rfhIN smfijk bRihmMzI mfnvI hwkfˆ vfly idRÈtIkox nUM mfnqf aqy Dfrimk brfbrI nUM AuqÈfhq kIqf. ies qy akIdq dyx vwl dyr nfl cuwikaf, pr rfhIN AunHfˆ CUqCfq dI burfeI nUM BMizaf, ijs dI aiqaMq Zukvfˆ kdm hovygf. bRfhmxvfdI soc dy DfrnI vkflq krdy sn. iswK Drm dIafˆ ienHfˆ sfrIafˆ iswiKafvfˆ krky - ly K k afksPo r z bru k s XU n IvristI, kÈmIrI bRfhmx ivcfrDfrk qOr ‘qy gurU qyg afksPo r z (XU [ ky [ ) ivw c ieknfimks df bhfdr jI dy ivroDI sn. bRfhmxfˆ dy Dfrimk pRoPYsr hY.

PAGE 14

PAGE 5


The Patrika Friday, November 4th, 2016



PAGE 15

Literature week promotes Punjabi writers in B.C.

P

unjabi literat u r e is being celebrated at the Dhahan awards in Va n c o u v e r tonight and with the proclamation of Punjabi Literature Week Oct. 30 to Nov. 5, 2016, by the Government of British Columbia.

lated means Black Pages. Singh came The Dhahan Prize was established in to Canada in 1988 from the Punjab in 2013 by the Canada India Education India, and now lives in Toronto. Society in partnership with the University of British Columbia’s department Two runner-up prizes of $5,000 are also of Asian studies. The prize is named being awarded. The 2016 winners are: after Vancouver entrepreneur and phiZahid Hassan from Lahore, Pakistan, lanthropist Barj Dhahan, who is also for his novel Tassi Dharti (Thirsty the co-founder of the Canada India Education Society. land). Simran Dhaliwal from the Punjab, Delta North MLA Scott Hamilton is India, for his short story collection Us presenting the B.C. government’s procPal (That Moment). lamation at the Dhahan awards.

The Dhahan Prize for Punjabi Literature promotes the preservation of Punjabi culture and heritage through People of Punjabi descent have a his- recognition of emerging and estabtory in British Columbia that spans lished writers writing in the two Punmore than 120 years. They have made jabi scripts: Gurmukhi and Shahmukhi. significant contributions to the social and economic development of the The Dhahan Prize awards $25,000 to province. Their rich culture has helped the best book of fiction written in one of nurture the inclusiveness, understand- the Punjabi scripts at the international ing and mutual respect for which Brit- level each year. This year’s top prize goes to Jarnail Singh for his short story ish Columbia is known. collection, Kaale Varke, which trans-

PAGE 15


The Patrika

PAGE 16



Friday, November 4th, 2016

lokF nUM iensfP dyx df kMm jwjF ny krnY, KflI kursIaF ny nhIN asIN ies hPqy dy aMq ivwc do KLbrF awgVipwCV pVHIaF hn, dovyN KLbrF BfrqI lokrfj ivwc inaF pfilkf dI mMdhflI pysL kr skdIaF hn. mMd-hflI do iksm dI huMdI hY. iewk PYsly dy pwKoN jwjF dI isafxp jF idafnq dy pwDr qoN imxI jFdI hY, ijs bfry asIN keI vfr pfTkF nfl crcf kr cwuky hF qy dUsrI mMd-hflI ies pwKoN huMdI hY ik hr koeI AunHF koloN inaF dI afs qy Auh vI CyqI inaF dI afs rwKdf hY, pr inaF dyx vfly jwjF aqy adflqF dy hflfq vyKx dI loV koeI vI nhIN smJdf. Bfrq ivwc lokF nUM inaF imlx ivwc aMqF dI dyrI huMdI hY. ijhVIaF do KLbrF ies hPqy dy aMq ivwc sfzy kol awgV-ipwCV phuMcIaF hn, AunHF ivcoN ies dysL dy cox pRbMD aqy inaF pfilkf dovF df mMdf hfl idKfAux vfly iewk mukwdmy dI KLbr pihlF iDafn mMgdI hY. ieh KLbr BfrqI jnqf pfrtI Cwz cwuky aqy QflI dy bqfAUN vFg iqMn pfrtIaF ivcfly GuMm rhy nvjoq isMG iswDU dI sfl 2009 ivwc aMimRqsr qoN hoeI ijwq dy iKlfP iewk cox ptIsLn bfry hY. suprIm kort ny bIqy vIrvfr nUM ieh PYslf idwqf hY ik pMjfb srkfr dy iewk aPsr koloN coxF dOrfn mdd lYx leI nvjoq isMG iswDU vwloN afpxy hlky ivwc inXukq krfAux df mfmlf ieho

PAGE 16

ijhf hY, ijs df mukwdmf cwlxf cfhIdf hY. hfly mukwdmf cwlx dI gwl mwukI hY, kys kdoN muwkygf, ies bfry koeI nhIN jfxdf. mukwdmf Aus cox df hY, ijhVI 2009 ivwc hoeI qy EdoN cuixaf igaf pfrlImYNt mYNbr nvjoq iswDU sfl 2014 qwk pMj sfl ies dy nqIjy vjoN rfj df suwK mfxn ipwCoN irtfier ho igaf sI qy aglI cox ivwc Bfjpf ny Aus nUM itkt hI nhIN idwqI. ijhVy mYNbrF nUM aglI cox ivwc ijwq imlI, afpxI mYNbrI dI awDI imafd Auh vI hMZf cwuky hn aqy iswDU dI sfl 2009 vflI cox df hfly jfiejL jF nfjfiejL hox df PYslf nhIN hoieaf. Kbr dwsdI hY ik jy iswDU dI EdoN dI cox rwd ho geI qF AunHF pMj sflF ivwc srkfr qoN pfrlImYNt mYNbr vjoN vsUly gey qnKfhF aqy Bwqy Aus koloN vfps mMgy jf skdy hn. eydF ho vI jfvy qF Aus vyly ijhVy hlkf ivkfs PMz dy pYsy Aus rfhIN vMzy gey, Auh jfiejL lokF nUM vMzy gey jF cox ivwc glq hrbf vrqx dy dosL vFg Auh PMz vI glq lokF nUM idwqy sn, ies df inbyVf nhIN ho skygf. svfl nvjoq iswDU df nhIN, inaF pfilkf dI lmkvIN pRikiraf ivwc Ps ky rih gey iewk muwdy df hY. ieh kih skdy hF ik gwl shy dI nhIN, phy dI krnI hY. iswDU dy nfl sfzI iksy qrHF dI

rMjsL nhIN, sgoN ieh iewk mwudf Bfrq ivwc cwldy eydF dy sYNkVy kysF dI iewk vMngI dy qOr AuWqy ivcfr leI eyjMzy ivwc pysL krnf pY igaf hY. kuJ smF pihlF iewk sYmInfr ivwc pRDfn mMqrI nirMdr modI dI hfjLrI ivwc suprIm kort dy mwuK jwj sfihb ny bVf duKI ho ky ies gwl df ijLkr kIqf ik lwKF mfmly ltk rhy hn aqy jwjF dI Gft kfrn adflqF ivwcoN lokF nUM vyly isr iensfP nhIN idwqf jf irhf. ies qoN kuJ idn bfad Bfrq srkfr dy iewk bulfry ny ieh spwsLtIkrn jfrI krn dI loV mihsUs kIqI ik iensfP ivwc dyrI df kfrn isrP jwjF dI Gft nhIN, hor keI kfrn vI hn. srkfr dy spwsLtIkrn ivwc ijnHF kfrnF dI sUcI igxfeI geI, AunHF ivwc mwuK gwl ieh sI ik vkIl vI ies kMm ivwc dyrI krdy hn. ies ivwc iewk gwl ieh sI ik vkIl ibnF vjHf keI vfr smF mMgdy hn. kdy kih dyNdy hn ik ajy bihs leI Auh iqafr nhIN qy kdy ieh ik AunHF nUM ajy hor dsqfvyjLF dI loV hY. ieh gwl srkfr dI glqI nhIN, pr ies ivwc ieh pwK axgOilaf Cwz idwqf ik srkfrI vkIl vI keI vfr isrP rfjsI loVF aqy mMqrIaF jF aiDkfrIaF nUM bcfAux leI kys EdoN qwk lmkfeI jFdy hn, jdoN qwk

jiqMdr pnUM

adflq kOV nhIN Kf jFdI. keI kys ieho ijhy dwsy jf skdy hn, ijnHF ivwc keI vfrI qrIk mMgx dy bfad jdoN srkfr nUM dwisaf igaf ik aglI vfrI jvfb pysL nf kIqf qF adflq afpxf PYslf dy dyvygI, EdoN vI aglI qrIk qoN isrP iewk idn pihlF srkfr df aYPIzyivt pysL hoieaf sI. pMjfb srkfr ny iewk kys dOrfn adflq nUM DoKf dyx vrgI gwl vI kIqI, jdoN iewk cyarmYn dy iKlfP kys ivwc ieh gwl kih idwqI ik bihs dI loV nhIN, cyarmYn asqIPf dy igaf hY. srkfrI vkIl ny ikhf ik asqIPf myrI jyb ivwc ipaf hY, adflq khy qF huxy pysL kr idMdy hF. adflq ny kys Kqm kr idwqf. iewk vfr iPr Esy kys dI arjLI af geI ik cyarmYn qF awj vI kursI AuWqy bYTf hY. adflq ny srkfrI vkIl nUM pwuiCaf ik qusIN ikhf sI ik cyarmYn ny asqIPf dy idwqf hY, ieh kI ho igaf hY? srkfr dy vkIl ny ikhf ik mYN ieho ikhf sI ik Aus df asqIPf myry kol hY, adflq khy qf huxy pysL kr dyNdy hF. EdoN adflq ny asqIPf mMigaf nhIN sI, ies leI cyarmYn ajy vI cyarmYn hY. nirMdr modI srkfr vwloN inaF ivwc dyrI leI igxfey gey ‘hor’ kfrnF ivwc ieho ijhy iksy kys df koeI ijLkr nhIN lwBdf.


The Patrika Friday, November 4th, 2016



PAGE 17

ijhVy hor kfrn nirMdr modI srkfr ny igxfey, AunHF ivwc inwkI-inwkI gwl AuWqy vkIlF dI hVqfl df mwudf vI igxfieaf igaf qy TIk igxfieaf igaf sI. keI vfr vkIl BfeIcfry dy lok rfjsI sFJF vfsqy eydF dy swdy dyx lwgdy hn, pr ies nfl Aus mwuK mwudy qoN iDafn nhIN htfieaf jf skdf, ijhVf cIP jsits ny pysL kIqf sI ik jwjF dI Gft hY. AunHF Aus vyly ieh gwl igxfeI sI ik hfeI kortF leI nON sO jwjF dI imQI geI igxqI dy mukfbly ies vkq ies dy awDy qoN Gwt jwj kMm clf rhy hn. dUsrI gwl AunHF ny ieh cyqy krfeI ik 1987 ivwc Bfrq dy inaF kimsLn ny sfry dysL ivwc kwul imlf ky 44,000 jwjF dI loV hox dI gwl mMnI sI, pr hux AunwqI sfl bfad vI ies qoN awDy jwj dysL ivwc nhIN hn, awDy bfeI hjLfr dI bjfey dysL msF aTfrF hjLfr jwjF nfl afpxy nfgirkF nUM inaF dyx dy Xqn kr irhf hY. hoxf qF ieh cfhIdf sI ik EdoN 44,000 dI loV sI qF vDI afbfdI qy hor loVf nUM smJdy hoey ies qoN vDf ky eyQy swT hjLfr jwj inXukq kIqy huMdy, pr EdoN dI dwsI geI igxqI df awD vI awj qwk lfey nhIN jf sky. iewk-iewk jwj jdoN iqMn-iqMn jwjF ijMnf kMm kr irhf hY qF inaF ikvyN imlygf?

nUM jfrI kIqI qy ies ivwc hr hfeIkort dy jwjF dI igxqI aqy KflI sItF bfry sfrf vyrvf drj kIqf hY. ies sUcI dy muqfbk sB qoN vwD jwjF dI loV vflI ielfhfbfd hfeI kort ivwc 160 jwj cfhIdy hn, pr isrP 77 jwjF nfl kMm cwl irhf hY. dUsrI vwD igxqI mMgdI bMby hfeI kort dy 94 jwj cfhIdy hn, pr isrP 62 nfl inaF dyx vflf kMm huMdf hY. pMjfb, hirafxf qy cMzIgVH dy lokF nUM inaF dyx vflI hfeIkort dy kwul imlf ky 85 jwj hoxy cfhIdy hn, pr 46 jwjF dy nfl hI lokF nUM inaF dyx df Auh Xqn kIqf jf irhf hY, ijs dy boJ nUM vyKy ibnF asIN sfry lok isrP adflqF dI nukqfcInI krky afpxf PrjL pUrf hoieaf mMn lYNdy hF. ieh gwl kdy nhIN khI jf skdI ik jwjF ivwc koeI Gft nhIN huMdI, afKr Auh vI iensfn hn qy iensfnIaq nUM isENk bx ky cMbVIaF keI ibmfrIaF AunHF qwk vI phuMc jfx qF hYrfnI nhIN hoxI cfhIdI, pr ies nUM lY ky adflqF vwloN pysL kIqIaF jFdIaF jLrUrqF qoN awKF nhIN mItIaF jf skdIaF. lok tYks Brdy qy srkfrI kMmF dy leI jdoN pYsy dyNdy hn qF iensfP dI afs rwKx df hwk vI AunHF df hY. iensfP KflI kursIaf ny nhIN dyxf, AunHF AuWqy bYTx vfly jwjF dI inXukqI krnI cfhIdI hY aqy isrP krnI nhIN cfhIdI, sfzy kol Auh sUcI peI hY, ijhVI Bfrq vyly isr krnI cfhIdI hY, vrnf Bfrq dy srkfr dy inaF mMqrfly ny iewk akqUbr inaF pRbMD df BwTf hor vI bYT jfvygf.

PAGE 17


The Patrika Patrika The

     

Friday, PAGEOctober 18 28th, 2016

19 Friday, November PAGE 4th, 2016

New show at the Kariton Art Gallery FRASER HEALTH BRINGS IV THERAPY explores the unique landscapes of the TO RESIDENTIAL CARE Coast and the North aving residential care clients a chael Marchbank. “We have listened to

S

Abbotsford, B.C. — The Abbotsford Arts Council is pleased to present Land & Sea, an exhibition featuring artists Rosalie Luymes and Nicola Tibbetts, to be held at the Kariton Art Gallery from October 29th - November 15th, 2016. Please join us at the opening reception d on October 29th, from 6-8pm. There will be light refreshments and the artists will be in attendance to answer any questions you may have.

visit to hospital, Fraser Health with the environment. Light and cois now offering intravenous lour are used to share a glimpse of the (IV) therapy in two owned and operbeauty and glory of creation. ated residential care facilities in Port On October 29th from 2-3:30pm, Moody and New Westminster. People Nicola Tibbetts will teach a workshop in residential care commonly require in which participants will learn how this treatment for the administration to do paint washes, a technique she of medications as well as a means of used throughout her painting series. hydration, resulting in transfers to hosThe cost is $10 per person, all supplies pital that can last days and sometimes included. Please visit our website for even weeks.

Rosalie Luymes is a local artist from the Fraser Valley who specializes in landscape paintings. Her work in Land & Sea specifically focuses on the coastal landscape. Inspiration is drawn from the dynamic relationship between the familiar and unfamiliar aspects of landscapes that reflect Luymes personal journeys, experiences, and emotions as she interacts

In Land & Sea, two unique landscapes collide like waves breaking against the shore. Whether it be coastal or northern, the landscapes that surround us deeply influence us and the way in which we live. This show asks us to reflect on that connection and to perhaps consider the ways in which we are influencing the environments around us.

more information and registration.

“Canada was built by citizen immigrants, people who come here permanently with their families to become Canadians.” - Hon. John McCallum, MP

Minister of Immigration, Refugees and Citizenship

Respond to Canada’s need for immigrants.

Regulated Immigration Consultant Program

our residents and know that whenever possible, they prefer to receive services where they live rather than making an unnecessary visit to hospital.”

Now that Eagle Ridge Manor and Queen’s Park Care Centre have established the program, Fraser Health will work with local Divisions of Family Practice to identify additional owned and operated residential care facilities in the region that could utilize in-house “Today’s announcement offers seniors IV therapy services. in these two facilities with the ability to receive the care they need without “Bringing IV therapy home to residenhaving to leave their residence,” said tial care facilities in our communities Health Minister Terry Lake. “This re- helps prevent unnecessary admission to flects the ministry’s strategic focus on hospital and is a great example of delivering services where they most benefit putting the patient at the centre of care residents,” said Lisa Zetes-Zanatta, and as well, is a great example of the executive director, New Westminster work Fraser Health is doing across the Health Services, Palliative Care, and region to reduce unnecessary hospital Centralized Home Health Services. admissions and provide more care in “Our collaboration with the Fraser the community.” Northwest Division of Family Practice Fraser Health has partnered with the has been integral to identifying the Fraser Northwest Division of Family need for this service and ensuring its Practice to offer the service to Eagle timely implementation.” Ridge Manor and Queen’s Park Care Fraser Health’s partnership with the Centre residents who would otherwise Fraser Northwest Division of Family be admitted to hospital for IV therapy. Practice to bring IV therapy to Eagle “We know that the longer a senior stays Ridge Manor and Queen’s Park Care in a hospital bed, the more likely they Centre is the first step toward offering are to suffer adverse effects to their the service to all individuals living in health, making the provision of IV residential care when it is required. In therapy in our residential care facilities addition, Fraser Health is developing play an important role in a person’s plans to eventually provide IV therapy recovery,” said president and CEO Mi- to people living in their own homes.

Available Online For more information, contact an admissions officer at (604) 628-5784 or 1(844) 628-5784 or apply online today.

Ashton College www.ashtoncollege.ca

Programs eligible for funding under Federal and Provincial Student Loan plans. 0830

PAGE 18

PAGE 19


The Patrika

PAGE 19



Friday, November 4th, 2016

Arming yourself against the flu is as easy as getting the flu shot. The flu shot is free in B.C. to ventable diseases combined,” people at risk from complica- said Kendall. “The flu can be tions, and their close contacts: a serious disease and is highly contagious. Getting your flu children between six months shot early and washing your and five years; hands frequently, you can to Health Minister Terry Lake seniors 65 and older; protect yourself and others and and provincial health officer prevent spreading the flu.” Dr. Perry Kendall rolled up pregnant women; their sleeves for the flu shot “As someone battling cancer Aboriginal people; today and announced that the and as the mother of an imindividuals with chronic health influenza vaccine will be availmunocompromised child, I can able throughout the province conditions or compromised personally attest to the imporby early November at public immune systems; tance of doing everything you health clinics, physicians’ of- anyone who lives with any of can to protect your family,” fices, travel clinics and phar- these people; and said Victoria breast cancer macies. patient Jacqueline Zweng. visitors to long-term care fa- “That’s why the flu shot is so “It doesn’t take long to stop cilities and hospitals. important. Getting sick might and get your flu shot,” said seem like an inconvenience to Lake. “By getting immunized, The nasal-spray flu vaccine is some people, but to others it you’re not only protecting provided free at public health can be life or death.” yourself, but also anyone who clinics and physicians’ offices may be vulnerable to compli- to children from two to 17 Each year, about 3,500 Canadications from the flu, which can years of age who are at risk of ans die from influenza and its cause serious illness, and even serious illness from influenza complications across Canada. or who live with someone who hospitalization. I get the flu Hospitalized patients and seis at risk. shot every year to protect myniors in residential care are self, my family and everyone “Influenza causes more deaths more vulnerable to influenza than all other vaccine-pre- than healthy adults. around me.

A

ll British Columbians are encouraged to get immunized and reduce the chance of getting the flu and passing it on to others.

To h e l p protect them, all health authority employees, students, physicians, residents, contractors, vendors, volunteers and visitors to health-care facilities must get immunized by Dec. 1, or wear a mask when in a patient care area. The vaccine is offered free for these groups as well. “The annual flu vaccine is the single-most effective way to reduce the spread of influenza,” said Dr. Alan Ruddiman, president of Doctors of BC. “By protecting yourself, you also protect the people around you who may be more vulnerable to serious flu illness – the young, the elderly,

and physicians themselves who care for patients already in compromised health situations. I strongly encourage all British Columbians to receive their annual flu shot.” “Pharmacists are a convenient and accessible option for getting your flu shot this year,” said Geraldine Vance, CEO of the BC Pharmacy Association. “More than 95 per cent of pharmacies in communities across B.C. have pharmacists who are trained and authorized to give immunizations.”

NovemAbLeS r SPECI

ABBOTSFORD LOCATION

SOPRANO XL

ONLY!

Now 50% off

Say good bye to unwanted hairs without pain of waxing or shaving! A technology that weakens the hair from the roots and solves all your hair removal problems. Works on all types of hair.

Relaxation Massage Reg. $65 Now $52 This full body massage using light to medium pressure sooths the body & mind and stimulates circulation, while easing tension and stress to leave you feeling relaxed and refreshed.

Microdermabrasion Facial Reg. $50 Now $40 Microdermabrasion is a facial treatment that uses micro-crystal wand on the skin to exfoliate the epidermis and then vacuum the debris away. It is highlt effective in removing dead and flakey skin while also reducing superficial acne scars, uneven skin tones and sun spots.

(Eminence Organics)

THESE SPECIALS AVAILABLE AT ABBOTSFORD LOCATION ONLY! Abbotsford : 33341 South Fraser Way Ph.: 604.852.8929 Surrey: 108-8077 King George Blvd Ph.: 604.591.9345

www.freshcanvasspa.com

PAGE 19


The Patrika

PAGE 20



Friday, November 4th, 2016

gLdrIaF dIaF sLhfdqF nUM smrpq mylf gLdrI bfibaF df Bfrq nUM aMgryjLF dI gulfmI qoN mukq krvfAux leI ivdysLF ivcly ihMdIaf ny 21apYl 1913 nUM amrIkf ivc ‘ihMdI pY s IiPk aY s o s Iey s L n ’ jQy b M d I sQfpq kIqI. pihlI nvMbr 1913 nUM pfrtI PYsly anusfr ‘gLdr’ aKLbfr dI sLurUafq kIqI geI. aKLbfr dy DUMaF-Dfr pRcfr aqy gLdrI afgUaF dI imhnq sdkf pfrtI df pRsfr bVI qyjLI nfl sfrI dunIaF ivwc PYl igaf sI. ijwQy vI ihMdI ikrqI kMm krdy sn AunHF dysF ivwc pfrtI dIaF brFcF bx geIaF. gLdr aKLbfr dI pRiswDI kfrn lokF ny ihMdI pYsIiPk aYsosIeysLn dI QF pfrtI df nFa gLdr pfrtI hI pwkf kr ilaf. pfrtI ny insfnf imwiQaf ik ivsLv sfmrfjI jMg lgidaF sfr hI dysL nUM vhIrF Gwq idwqIaF jfx aqy ienklfbI jMg afrMB idwqI jfvy. Aukq mMqv dI pUrqI leI gLdrIaf ny kMm vMz ky PLOjI iswiKaf vI pRfpq kIqI hoeI sI. gLdr pfrtI df inrxf TIk sI ik sMsfr jMg ivwc Psy aMgryjL sfmrfj nUM vdfxI swt mfr ky dysL nUM afjLfd krvf ilaf jfey . Aukq soc nUM amlI jfmf pvfAux vfsqy gLdrIaF ny jfnF dI pRvfh nf kIqI aqy ijMd qlI ‘qy rwK ky lVy aqy byimsfl kurbfnIaF idwqIaF.

dIaF sLhfdqF dI sLqfbdI df sfl hY. sO vrHy pihlF 1916 ivwc gLdr pfrtI dy kriqaF, sohn lfl pfTk pwtI, BfeI Bgvfn isMG, sMqoK isMG DridE, bfbU hrnfm isMG, pMzq afqmf rfm (lfhOr), isLvidafl kpUr GnUMpur kfly aMimRqsr,sRI husYn KF aMbflf, sRI cyq rfm vYrovfl(isaflkot), hIrf isMG crV aqy sRI mujqbf husYn ny brmf-isafm vfly pfsy qoN gLdr nUM aMjfm dyx vfsqy POjIaF ivwc bVf jLordfr pRcfr kIqf sI. muslmfnF dI isMGfpur dI 5vIN lfeIt ienPYNtrI’ dy POjIaf ‘qy ies pRcfr df bVf gihrf asr ipaf sI. gLdrIaf dy pRcfr qoN pRBfivq ho ky pltn ny 15 jnvrI 1916 nUM jLordfr bgfvq krky isMGfpur ‘qy kbjLf kr ilaf. rsqy ivwc ijhVf vI aMgryjL imilaf, Aus nUM mfr idwqf igaf. aMgryjL hfkmF ny lfgly smuMdrI GftF qoN POj ilaf ky aqy jfpfnI POjF dI mdd lY ky bgfvq kucl idwqI. aMgryjLF ny ihMdI POjIaF nUM igRPqfr krky AunHF ivcoN iqMnF nUM PFsI lf ky aqy 41 nUM lokF dy sfhmxy iewk dIvfr nfl KVHy krky AunHF dy hwQ pYr bMnH ky golIaF mfr ky sLhId kr idwqf sI. bfkI 162 kYdIaF ivwcoN kuJ nUM Aumr kYd aqy kuJ nUM Gwt sjLfvF idwqIaf sn. sLhIdIaF pRfpq krn vfly aqy sjLfvF vfly kYdI sfry gLdr pfrtI dy ieiqhfs ivwc 2016 dy sfl dy sfry rohqk-jINd dy ielfky dy sn. Aus dI ivlwKx mhwqqf hY ikAuNik ieh gLdrIaF vyly rohqk-jINd pMjfb ivwc hI mOjUd sn.

PAGE 20

sohn lfl pfTk nUM vI iewk aMgryjLpRsq ihMdI POjI ny igRPqfr krvf idwqf. aMgryjL hfkmF nuy sohn lfl pwtI nUM 10 PrvrI 1916 nUM Pfhy tMg ky sLhId kr idwqf sI. sohn lfl qoN mgroN brmf sfijLsL kys ivwc aMgryjL hfkmF ny 14, 15, 16 nvMbr 1916 nUM bfbU hrnfm isMG sfhrI, nfrfiex isMG blo, cflIaf rfm sfhnyvfl, ivsfvf isMG vfVf, nirMjn isMG sMgqpur aqy pflf isMG sLyrpur nUM PFsI tMg ky sLhId kr idwqf sI. ies kys ivwc ikrpf rfm mFgt, cyq rfm vYrovfl, jIvn isMG PYloky, kpUr isMG mohI, hridwq isMG lMmyjwtpurf, bwuZf isMG PYloky nUM Aumr kYd, kfly pfxI aqy GrGft jLbq dI sjLf hoeI sI. igafn cMd ipMz mohrI mrl lfhOr nUM 7 sfl kfly pfxI dI sjLf hoeI sI. pihly lfhOr splImYNtrI sfijsL kys ivwc Auh bhfdr gLdrI sn, ijnHF ny do vfr gLdr asPl hox qoN bfad qIjI vfr gLdr nUM kfmXfb krn vfsqy bVy isrqoV Xqn kIqy sn. ies kys ivwc aMgryjL hfkmF ny 102 dy krIb gLdrIaF nUM dosLI Tihrfieaf sI. pMj gLdrIaF nUM aMgryjLF ny 18 jUn 1916 nUM PFsI dy ky sLhId kr idwqf sI. ijnHF ivwc BfeI eIsLr isMG ZwuzIky, rUV isMG qlvMzI dusFJ, AuWqm isMG hFsklF, bIr isMG bfhovfl aqy rMgf isMG Kurdpur sn.

ipRQIpfl isMG mfVImyGf

iesy kys ivwc 18 gLdrIaF nUM Aumr kYd, jfiedfd jLbq aqy dysL inkflf idwqf igaf sI. bfkIaF nUM kuJ Gwt sjLfvF aqy kuJ nUM brI kr idwqf igaf sI. gLdr pfrtI df PLYslf ieh vI bVf mhwqvpUrn sI ik ijnHF dysL DrohIaF, Bfv aMgryjLF dy JolI cuwkF ny gLdr nUM nfkfm krn ivwc aihm rol adf kIqf hY, AunHF df sPLfieaf kIqf jfvy. ies mksd nUM lYky BfeI pRym isMG ipMz surisMG, BfeI rUV isMG sMGvfl qy BfeI ieMdr isMG pwDrI ny aMgryjFL dy vwzy JolIcwuk kpUr isMG pwDrI dI ipMz ivwc hI alK mukf idwqI sI. ies kys ivwc pRym isMG qy ieMdr isMG pwDrI nUM aMgryjLF ny 16 meI 1916 nUM PFsI cfVH ky sLhId kr idwqf sI. gLdrI dysL BgqF dI Xfd ivwc dysL Bgq Xfdgfr kmytI vwloN jlMDr ivwc hr sfl gLdrI bfibaF df mylf krvfieaf jFdf hY. ies vfr ieh mylf dysL Bgq Xfdgfr kMplYks jlMDr ivKy 31 akqUbr qoN lY ky 1nvMbr qwk sfrf idn qy sfrI rfq cilaf. ies vfr df mylf pihly splImYNtrI lfhOr sfijsL ky s , brmf/mFzly sfijsL ky s , pwDrI kys afid gLdrIaF dIaF sLhfdqF dI sLqfbdI (1916-2016) nUM smrpq sI.


The Patrika

PAGE 21



Friday, November 4th, 2016

rIE ElMipks df smfijk soc AuWqy asr bIqy idnIN rIE ElMipks ivwc Bfrq dy hwQ kuwl do qgmy lwgy. hr pfsy ies gwl dI aflocnf ho rhI hY ik qkrIbn 132 kroV afbfdI vflf dysL, ijs dy 118 iKzfrIaF ny ElMipks ivwc ihwsf ilaf isrP do qgmy hI ijwq sikaf. ies dy bfvjUd ienHF do qgimaF ny ikqy nf ikqy smfj dI soc bdlx ivwc aihm BUimkf inBfeI hY.

krdIaF. AunHF dIaF gwlF sux ky mYnUM lwigaf ik hux sfzy ipMzF dy lokF dI soc smfijk dfiery qoN Aupr AuWT rhI hY. Auh smfj dy AunHF idKfvy vfly qOr-qrIikaF nUM Cwzxf cfhuMdy hn ijnHF ny AunHF dI soc nUM sImq kr rwiKaf hY. qknflojI dy ivkfs nfl ipMzF dy lokF ivwc dysL ivdysL dIaF srgrmIaF nUM lY ky jfigRqI af geI hY aqy ienHF sB cIjLF ny AunHF dI soc bdlx ivwc aihm BUimkf inBfeI hY. mMinaf jFdf hY ik mnuwKI idmfgL afpxy afly-duafly dy mfhOl qoN pRBfivq hox leI aiq sMvydnsLIl huMdf hY. ies gwl df XkIn mYnUM AudoN hoieaf jdoN asIN bfhroN Byijaf iewk tfPLIaf df zwbf dyx iksy dy Gr gey. AuWQy iewk bjLurg kol iqMn CotIaF CotIaF bwcIaF Kyz rhIaF sn. sfnUM dyK ky Auh bhuq KusL hoeIaF. AunHF nUM pqf lwg igaf sI ik asIN AunHF dy ipqf vwloN Byijaf tfPLIaf df zwbf dyx afey hF. AunHF dy Gr dy hflfq bhuqy vDIaf nhIN sn. Auh mwDvrg qoN vI hyTF vflf jIvn bqIq kr rhy sn. AuproN Gr ivwc iqMn kuVIaF sn. ajy vI keI ipMzF ivwc kuVI dy jnm nUM vDIaf nhIN smiJaf jFdf. lok kuVIaF dI pVHfeI ilKfeI AuWqy Krc krn ivwc sMkoc krdy hn.

drasl, kuJ ku idn pihlF mYN ivdysL qoN afey afpxy Brf nUM imlx ipMz igaf sI. Auh ipCly cfr sflF qoN dohf (kqr) ivwc kMm kr irhf hY. sfzy ipMz dy swq awT nyVly ipMzF dy qkrIbn 15-20 muMzy Aus nfl bfhr hI kMm krdy hn. sfiraF ny hI myry hwQ Brf hwQ afpxy pirvfr leI kuJ nf kuJ Byijaf sI. ienHF ivwc ijLafdfqr tfPIaF, cfklyt, tfrcF aqy iKzOxy afid sn. ieh sfmfn AunHF dy pirvfrF qwk phuMcfAux leI Auh mYnUM nfl iljfieaf kry ikAuNik kqr ivwc gwzIaF swjy pfsy cwldIaF hn qy Aus nUM BulyKf pY jFdf sI. ies krky Auh gwzI clfAux qoN iJjkdf sI. ies dOrfn asIN hr rojL iqMn cfr GrF df sfmfn PVf afAuNdy. ies qrHF mYnUM hr rojL iqMn cfr nvyN pirvfrF nUM imlx df mOkf imldf sI. ieh sfry mwDvrgI pirvfr sn. cfh pIidaF-pIidaF AunHF nfl vfrqflfp ajoky smyN ivwc iewk mwDvrgI pirvfr huMdf qF mYnUM AunHF dIaF gwlF bhuq pRBfivq leI iewk kuVI df ivafh krnf hI bhuq

aOKf huMdf hY. ies Gr ivwc qF iqMn DIaF hn qy kmfAux vflf isrPL iewk. mYN bYTf iehI soc irhf sI ik ikqy ienHF dy pirvfr vfly ienHF bwcIaF nUM afpxy isr ‘qy boJ qF nhIN smJdy. myrI ies soc nUM Aus bjLurg dy jvfb ny JUTf sfibq kr idwqf. ies gwl ‘qy crcf kridaF bjLurg ny ikhf, “BfeI, awjkwlH qF kuVIaF, muMizaF qoN bhuq awgy inkl geIaF hn. awjkwlH hr Kyqr ‘c kuVIaF, muMizaF qoN vwD mwlF mfr rhIaF hn. hux dyK hI lvoN ik ipwCy ijhy rIE KyzF ivwc do qgmy kuVIaF ny hI ijwqy hn qy muMizaF hwQ kuJ nhIN lwigaf. sfnUM qF BfeI kuVIaF

gurpRIq isMG

AuWqy muMizaF nfloN vwD mfx hY. asIN qF ienHF nUM ienHF dI mrjLI muqfibk pVHfvFgy. ieh ijs Kyqr ivwc vI jfxf cfhux, jI sdky jf skdIaF hn. ijwQoN qwk ho sikaf asIN ienHF df pUrf sfQ idaFgy.” bjLurg dI ieh gwl sux ky mYnUM bhuq KusLI hoeI ik sfzy ipMzF dy lokF ny Poky smfijk idKfvy nUM ipwCy CwzidaF afpxy asUlF muqfibk ijLMdgI ijAUx df rfh cux ilaf hY. rIE ivwc BfvyN Bfrq ny do qgLmy hI idwqy pr ienHF do qgimaF kfrn bhuq sfrIaF kuVIaF nUM smfj ivwc KuwlH ky ijLMdgI ijAUx df hwk iml igaf jfpdf hY.

PAGE 21


The Patrika

PAGE 22



Friday, November 4th, 2016

Update on actions to stem the overdose crisis in British Columbia

U

pdated statistics released today from the BC Coroners Service show the number of illicit drug overdose deaths remained relatively steady throughout September. Government continues to take actions on many fronts to prevent and respond to overdoses in B.C. Since September 2016, when Premier Christy Clark announced $5 million to fund strategies identified under the Joint Task Force on Overdose Prevention, as well as a further $5 million to establish the BC Centre on Substance Use, considerable work has taken place. This includes: On Oct. 13, 2016, regulations under the Health Professions Act and the Emergency Health Services Act were amended to enable all healthcare professionals, first responders (e.g. police, firefighters), social workers and citizens to administer naloxone outside of a hospital setting. This was done to prevent further loss of life from opioid overdose, to the extent possible, by enabling anyone to administer naloxone

to someone appearing to be suffering mobile outreach in the high-need from an opioid overdose. areas of VancouThe amendment is also extended to ver’s Downtown all citizens, which allows people em- Eastside, includployed in places where overdoses are i n g a c c e s s t o more likely to happen but where not a harm reduction lot of health care workers or emergency supplies, overresponders are regularly employed, dose prevention such as shelters and certain mental and connections health and substance use centres. to care. On Oct. 14, 2016, Health Minister A number of police detachments and Terry Lake signed a letter providing the departments have held community required support for Vancouver Coastal safety forums and reached out to parHealth to submit applications to Health ents and youth. For instance, the Delta Canada for two additional supervised Police Department, along with the consumption services. Vancouver school district and the Corporation Coastal Health continues its work on of Delta, co-hosted two well attended the applications to meet the extensive forums on fentanyl. The Surrey RCMP requirements under the federal Respect and Surrey school district are organizfor Communities Act. ing a forum to provide parents, students Next week, Vancouver Coastal Health is launching a new Harm Reduction, Outreach and Overdose Prevention Team in partnership with the Vancouver Area Network of Drug Users (VANDU). The team will operate daily between 10 a.m. and 10 p.m. to provide

and residents with information about the dangers of fentanyl and address other issues for youth. As part of the $5 million in funding to support strategies identified by the Joint Task Force, work is also underway to develop a tool kit to assist community partners with orga-

nizing and hosting community forums. The tool kits will include resources to help foster discussion and engagement among community stakeholders on overdose prevention. Intranasal naloxone is being distributed to RCMP detachments and some municipal police departments, as part of the $5 million to support the work of the joint task force. Following Health Canada’s approval of the sale of intranasal naloxone in Canada on Oct. 3, 2016, both intranasal and injectable naloxone is now available for purchase without a prescription in British Columbia.

mrszIjL bYNjL sfl-aMq syl eIvYNt sLurU hY ienHF CuwtIaF dy sIjn dOrfn afpxy zrfeI-vya nUM isMLgfro aqy kYsL krYizt ivwc $1750 pRfpq kro, pihlIaF iqMn iksLqF asIN dyvFgy|

PAGE 22


The Patrika Friday, November 4th, 2016



PAGE 23

Since Oct. 11, 2016, the Take Home crisis at the upcoming National Opioid Naloxone program has been further Summit hosted by federal Health Minexpanded, with the following results: ister Jane Philpott, Nov. 18-19, 2016. An additional 997 Take Home Nalox- Following the announcement of $5 one kits were distributed (14,743 total) million in government funding, work is also underway on additional priority An additional 19 locations in B.C. are areas identified by the Joint Task Force. dispensing Take Home Naloxone kits This includes: (316 total); and equipment and supplies for the RCMP An additional 222 people were trained Clandestine Laboratory Enforcement on naloxone administration (11,851 and Response Team to support B.C.’s total). police with drug testing; On Oct. 6, 2016, deputy provincial enhanced enforcement activities tarhealth officer Dr. Bonnie Henry and geted at illicit fentanyl traffickers; chief coroner Lisa Lapointe presented on B.C.’s response to the overdose cri- enhanced file investigation for oversis to the House of Commons Standing dose deaths by the BC Coroners SerCommittee on Health. They urged the vice; federal government to either repeal renovating and equipping new spaces or amend Bill C-2, the “Respect for or purchasing mobile units to expand Communities Act,” so that it does not supervised consumption services; stand in the way of the establishing additional supervised consumption purchasing drug identification equipservices in British Columbia. They ment for B.C.’s Provincial Toxicology also called for the federal regulation Centre at the BC Centre for Disease of drug manufacturing equipment like Control; and pill presses. enhanced surveillance work on overB.C. will also participate and share our doses by health authorities and the strategies to respond to the overdose BCCDC.

Ontario Judicial Appointments reflect Canadian Diversity Arif Virani, Member of Parliament for ing jurists from Parkdale–High Park, today issued the a wide range following statement: of backgrounds and practice “The recent appointment of Justice Jasareas, with a mine Akbarali, who is of South Asian view of havdescent, to serve on Ontario’s superior ing a judiciary court, is reflective of the Government reflecting the of Canada’s strong and substantive diversity of Cacommitment to promoting greater nadian society.” diversity in our courts of law across Canada, through the appointment of “As both a lawyer and Member of distinguished lawyers of the highest Parliament I am keenly aware of how calibre.” significant these changes will be. Canadians need to know the key decisions “Justice Akbarali was one of eight affecting their lives are being made by judicial appointees to the Ontario those who have first-hand knowledge Superior Court, announced on Octoof the challenges they face each day. ber 20, 2016 by the Honourable Jody Canadians recognize there can be no Wilson-Raybould, Minister of Justice limits to what can be achieved when we and Attorney General of Canada. The embrace the value of diversity.” Minister also took this opportunity to announce changes made to the judicial “By recognizing and appointing deappointments process to improve pub- serving, qualified Canadians who are lic confidence, increase openness and truly reflective of the diverse Canada transparency and promote diversity. we live in, we lay the foundations for Each Judicial Advisory Committee will all of us to reach our highest potential be mandated with identifying outstand- in every area of Canadian society.”

PAGE 23


The Patrika

PAGE 24



cOmuKIaf icrfgL dI DrqI qoN dysL dI afjLfdI leI ngfry cot lfAuNdy hoey jo ‘ihMdI aYsosLIeysLn afP pYsyiPk kost’ nFa dI jQybMdI AusfrI sI, Auh ‘gLdr’ aKLbfr dI mkbUlIaq kfrn ‘gLdr pfrtI’ vjoN hI jfxI jfx lwgI . mylf gLdrI bfibaF df jlMDr ivwc gLdrI bfibaF vwloN hI afpxy KUn psIny dIkmfeI nfl Ausfry dysL Bgq Xffdgfr hfl aMdr lwgdf hY. ieh Xfdgfr hfl, iksy iemfrq pihlI nvMbr dy myly ipwCy ijAuNdf-jfgdf ieiqhfs DVkdf hY. pihlI nvMbr 1913 df nF nhIN. isdkvfn sMgrfmIaF ny ies nUM amrIkf dI DrqI qoN afjLfdI sMgrfmIaf ny ‘gLdr’ aKLbfr jfrI kIqf sI. ‘gLdr’ dI afDfrisLlf rwKdy hoey aihd ilaf sI aKLbfr ny aijhI gLdrI gUMj pfeI ik afjLfdI GulftIaf vwloN 21 PrvrI 1913 nUM prdysL ik ieh hfl afAux vflIaF pIVHIaF leI rOsLn mInfr bxygf. jmfqI rfjnIqI nUM pfilsL krn, cmkfAux aqy BIV iekwTI krn leI lwgdy myilaF nfloN isPqI qOr ‘qy invyklI nuhfr vflf hY, mylf gLdrI bfibaF df. icwqr klf, gfien, BfsLx aqy kuiejL mukfbilaF, kvI drbfr, ivcfr-crcf, gIq-sMgIq aqy nftkF dIaF ibhqrIn pysLkfrIaF dy ies guldsqy dI mihk, clMq myilaF nfloN inrflI hY. hPLqy Br dIaF pysLkfrIaF dI vMn-suvMnqf AuprMq hr vrHy pihlI nvMbr nUM isKrF CoNhdf hY mylf gLdrI bfibaF df. myly dy pRbMDkF ny ieiqhfs, drsLn, rfjnIqI,sfihq aqy swiBafcfr dy aqIq, vrqmfn aqy BivwK df bhuq dUraMdysLI nfl kolfj iqafr krdy hoey iesdy kVI-joV nUM ajoky srokfrF df hfxI bxfeI rwKx leI cyqn Xqn afrMBy hoey hn.

FERTIGATING BERRIES? Choose from BERRY RED, GREEN, YELLOW or BLUE (available in 20 LT Pails, 208 LT Drums, or TOTES) TM

1454 B Riverside Rd. Abbotsford, BC Ph.: 604-850-9500

A division of

ies vfr pihlI nvMbr nUM ieh mylf 25 vrHy df mfxmwqf sPLr nypry cfVygf. islvr jublI vjoN mnfieaf jf irhf ies vfr df mylf pMjfb hI nhIN pUry dysL aqy dunIaF aMdr mGdy suaflF nUM afpxIaF klf ikrqF rfhIN muKLfqb sI. 25 vrHy pihlF isrPL iewk-rojLf mylf inkVy ijhy smfgm qoN sLurU hoieaf sI. hux ieh pMj idnF qwk PYl igaf hY. mylf gLdrI bfibaF df ijAuN-iqAuN sQfpq huMdf igaf, ies ny vwK-vwK klfvF, ivDfvF aqy ieiqhfs dIaF prqF nUM jLrbF idwqIaF. kUkF lihr, 1857 dy gLdr, 1913 dy gLdr, bwbr akflI lihr, ikrqI lihr, nOjvfn Bfrq sBf, afjLfd ihMd POLj, PLOjI bgfvqF, sLhId krqfr isMG srfBf, sLhId Bgq isMG aqy sLhId AUDm isMG vrigaF nUM sfl-drsfl mylf smripq krn nfl ienHF lihrF aqy nfiekF bfry Koj pVqfl hox lwgI. gihry anuBv aqy aiDaYn df islislf awgy quiraf. pusqk pRkfsLn, rMgI mMcI

Friday, November 4th, 2016

amolk isMG vrksLfpF lwgx lwgIaf. koeI 150 klfkfrF nfl kfiv-nft rUpI JMzy dy gIq aqy awvl drjy dy nftkF nfl mylf hor vI iKwc BrpUr hox lwgf. drsLk/sroqy iewk rfq pihlF hI rylF, bwsF afid rfhIN jiQaF dy jQy bxf ky awDI-awDI rfq qwk myly ‘c sLfml hox lwgy qF jo svyry JMzy dI rsm aqy mylf vyKx leI Auh ZukvIaF QfvF mwl skx. mylf pRbMDkF ny iksy vI myly ‘c sQfpqI df iksy vI rUp ‘c myly ‘qy prCfvF nhIN pYx idwqf. ivwqI shfieqf, vflMtIar, kfmy aqy hor syvfvF leI dysL-ivdysL vsdy afpxy lokF Aupr hI hmysLF tyk rwKI hY. myly sdkf pMjfb hI nhIN, dysL-ivdysL aMdr gLdrI myly lwgx lwgy. lfiebryrIaF bxn lwgIaF. pMjfb Br ‘c sQfnk pwDrI dysL Bgq Xfdgfr kmytIaF df gTn hox lwgf. kOmI mukqI lihrF aMdr sLhfdq pfAux vfilaF dy pirvfrF aqy ngrF df snmfn krn dI pfeI amIr pRMprf ny Bwuly ivsry ieiqhfs dy sUhy pMny lok njLr krn dI DfrF nUM nvF bl idwqf. myly ny afjLfdI sMgrfm dy ieiqhfs dy nklI aqy hkIkI vfrsF ivwc spwsLt lkIr iKwcI hY. gLdr lihr dy vfrs nf hfkm jmfqI DiVaF nUM, nf iPrkU anrF nUM kdy afpxy myly df ihwsf bxfAuNdy ny aqy nf hI kdy AunHF dy afey bulfvy nUM huMgfrf Brdy ny. myly dy pRbMDkF dI ivlwKx qOr hY. lok ihwqF nUM prnfeI sur aqy srgm hY. ieiqhfs, sfihq, swiBafcfr dy inrIKkF df ivcfr hY ik afpxI nvIN nroeI lokqrjL dy ies myly df pUry mulk aMdr koeI jvfb nhIN. ieh hornf KyqrF, BfsLfvF aqy sMsQfvF leI mfrg-drsLk hY.

Wrestling: Hildenbrandt, Coupal, Dhaliwal climb podium at Dinos Invitational we will look to build off of this. Ashley did a great job pinning every one of her opponents to get herself into the gold medal final. She lost to a girl who is a national champion for our country outside of the university system (Natasha Brad Hildenbrandt (men’s 120 kg) and Kramble of Saskatoon Wrestling Club). Ashley Coupal (women’s 48 kg) earned We look forward to our next tournasilver medals, each winning three of ment south of the border.” their four matches. Amtoj Dhaliwal (men’s 82 kg) also posted a 3-1 record Also competing for UFV at the Dinos Invitational were Hasseeb Javed (men’s en route to a bronze medal. 61 kg, fourth place), Karla Godinez “Brad had a great opportunity to win a Gonzalez (women’s 51 kg, fifth place), gold for our program as the leader of Kamil Golowko (men’s 120 kg, sixth our men’s team – he came away with place) and Marko Kolobara (men’s 76 the silver and knows he’s knocking on kg). Javed and Godinez Gonzalez had the door to sit atop the podium. Amtoj particularly promising performances, was phenomenal for a first year kid, each posting three wins and two losses. The University of the Fraser Valley wrestling team brought home a trio of individual medals from the seasonopening Dinos Invitational in Calgary on the weekend.

PAGE 24


The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

PAGE 25

pIlU qy nfnk isMG dy aMg-sMg myry ivwidaf kfl ivwc aMgryjLI dI aYm[ey[ krn vfilaF nUM aMgryjLI qoN AurdU, ihMdI jF pMjfbI ivc anuvfd krn dy Xog hoxf lfjLmI sI. awj gurU nfnk dyv XUnIvristI qoN aMgryjLI aYm[ey[ krn vfilaF nUM pMjfbI lyKkF dy aMgryjLI anuvfd pVHny pYNdy hn. pihly smYstr dy pihly prcy ivwc pIlU dy ‘imrjLf sfihbf’ ,nfnk isMG dy ‘pivwqr pfpI’ qoN ipwCoN dfs dIaF khfxIaF pfT-kRm df ihwsf hn. Bfv ieh ik pIlU qy nfnk isMG dy brfbr qoilaf igaf hY. asIN sfry kRmvfr ikwsf kfiv, nfvl qy inwkI khfxI dI pRqIinDqf krdy hF. nftk dI pRqIinDqf leI svrfjbIr df ‘Drm gurU’ cuixaf igaf hY.

sF jdoN Auh afpxI XUnIvristI PyrI smyN myrf imwqr bx igaf. ‘pMjfbIjL, vfr aYNz ivmn’ isrlyK vflI ijhVI pusqk awj gurU nfnk dyv XUnIvristI dy aMgryjLI aYm[ey[ dy pfTkRm df ihwsf hY, pfTkRm PrYNzf dI iqafr kIqI hoeI hY. PrYNzf vflI pusqk ivwc myrIaF 14 khfxIaF pMjfbIaF bfry hn, 8 Bfrq-pfik jMg qy 10 aOrq-mrd sbMDF bfry. 1983 ivwc pRkfisLq hoeI ies pusqk ny mYnUM aMgryjLI pfTkF dy snmuK kIqf. ienHF sqrF rfhIN mYN gurU nfnk dyv XUnIvristI aMimRqsr qy mfrks PrYNzf df sLukrfnf adf krdf hF. qusIN hYrfn nf hoxf jy mYN dwsF ik ies ivlwKx snmfn bfry Gusr musr qF do virHaF qoN sux irhf sF pr ies AuWqy mohr lfAux vflI aMimRqsr dy KLflsf kflj Pfr ivmn dI ipRMsIpl zf: suKbIr kOr mfhl hY, ijs ny XUnIvristI dI PYkltI afPL lYNgUeyjjL df 2016-17 df pUrf islybs myry qwk puwjdf kIqf. ies mfxXog jfxkfrI ny myrI pMjfbI sfihq pRqI ijLMmyvfrI ikMnI vDf idwqI hY mYnUM dwsxI nhIN afAuNdI.

mYnUM afpxI ipwT afp hI Qfpx df pUrf hwk hY ikAuNik pIlU qy nfnk isMG dy aMg sMg qurnf koeI CotI gwl nhIN. mYN ies gwl df iekbfl krnoN vI ipCFh nhIN htdf ik mYnUM ieh mfx idlvfx vflf amrIkn XUnIvristIaF dy PIlz stfP df mYNbr mfrks PrYNzf sI ijhVf vIhvIN sdI dy aTvyN qoN nOvyN dhfky ivwc nON vrHy klkwqf qy idwlI rih ky Bfrq dy smfijk, swiBafcfrk {byKLud lKnvI} qy sfihqk qfxy bfxy df aiDaYn krky AunHIN rfsqoN ny ijn pr, hm qum cly Qy dono Bfrq qy amrIkf dy aKLbfrF qy rsfilaF leI ilKdf sI. mYN 1978-79 ivwc pMjfb muJy rok rok pUCf, qyrf hmsPr khF hY. KyqIbfVI XUnIvristI dy sMcfr kyNdr dy muKI

zkoqf pfeIplfeIn df ivroD kr rhy mujLfhrfkfrIaF nMU kIqf igRPLqfr kYnn bfl: hiQafrbMd sYinkF qy puils aiDkfrIaF ny dMgf rokU sfjLo smfn nfl lYs ho ky zkoqf aksYWs afiel pfeIplfeIn dI AusfrI rokx leI pRfeIvyt jLmIn AuWqy kYNp lf ky bYTy mujLfhrfkfrIaF nUM igRPqfr krnf sLurU kr idwqf.

iljfieaf jfvygf. pfeIplfeIn df ieh rUt stYNizMg rOk irjLrvysLn rfhIN lMGdf hY qy ies kbIly dy lokF df kihxf hY ik ies nfl pfxI dI splfeI nUM Kqrf hovygf qy swiBafcfrk sfeItjL ivwc vI ivGn pvygf. pr nfrQ zkoqf styt df kihxf hY ik ies ielfky ivwc koeI vI sMvydnsLIl keI mujLfhrfkfrIaF nUM puils ny kYNp qoN htf swiBafcfrk sfeItjL nhIN pfeIaF geIaF. ky trwkF ivwc ibTf ilaf, ienHF ivwcoN isrP iewk dy hwQkVI lwgI sI. puils aiDkfrI ies ielfky dy nyVy hI AuWqr ivwc ipCly qy sYink trwkF, hmvIjL qy bwsF rfhIN kYNp kfPLI smyN qo sYNkVy dI igxqI ivwc vflI QF AuWqy phuMcy qy kYNp nUM Gyrf pf ilaf. mu j L f hrfkfrIaF, mU l vfsI amrIkIaF, iewQy pihlF qoN hI 200 mujLfhrfkrIaF AunHF vfqfvrx pRymIaF qy kuwJ AuWGIaF hsqIaF dI AuzIk kr rhy sn. mujLfhrfkfrIaF nUM ny kYNp lfieaf hoieaf sI. mOrtn kfAUNtI kYNp ivwcoN bfhr kwZx qy sLFqI rwKx leI dy sYirP kfiely krmcfrIaF dy iewk ibafn aiDkfrIaF ny lfAUzspIkr dI vrqoN kIqI. ivwc afiKaf ik mujLfhrfkfrIaF dIaF do hYlIkfptr qy iewk hvfeI jhfjL ies gqIivDIaF kfrn hI puils qy sYnf nUM dKLl afprysLn dI ingrfnI leI qfienfq sn. dyxf ipaf hY. pr 64 sfl dy vIaqnfm vfr vYtrn rObrt aYzr df kihxf hY ies qoN pihlF mujLfhrfkfrIaF nUM afpxyik mujLfhrfkfrIaF iewQy muV af jfxgy. afp ieh QF KflI krn leI afiKaf ijLkrXog hY ik aiDkfrIaF ny bwuDvfr nUM igaf sI pr AunHF iksy dI iewk nhIN suxI. ieh mMg kIqI sI ik mujLfhrfkfrI pRfeIvyt ieh AuhI QF hY ijwQy 1200 mIl lMmI jLmIn nUM Cwz jfx pr AunHF ienkfr kr pfeIplfeIn ivCfAu x df kM m mu k M m l idwqf. ies qoN bfad hI puils qy sYnf nUM kIqf jfx vflf hY. ies pfeIplfeIn rfhIN iml ky kfrvfeI krnI peI. pwCm AuWqrI zkoqf qoN ielInOies qwk qyl PAGE 25


PAGE 26

The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

From former youth in care to future lawyer “It’s okay to ask for help when you need it. We’re not superheroes. We can’t do everything and anything. People are always willing to help if you let them.” Nineteen-year-old Jo-Mary speaks from the heart with her advice to children in care. Born in Banff, she is a member of the TsuuT’ina First Nation and was placed in care at the age of seven. She and her three brothers grew up in various foster homes. At the age of 17, Jo-Mary moved out of foster care and transferred into independent living under a Youth Agreement. Throughout this she has always been a role model for her brothers, instilling in them the importance of education. Jo-Mary grew up in Golden and graduated from Golden Secondary school. She’s taking a bachelor of arts at Grant MacEwan University in Edmonton with a goal to become a lawyer specializing in environmental and First Nations law. “I’m a great analyzer and fantastic at rationalizing everything. So being able to stand up for Mother Earth, which is extremely important to Indigenous cultures from all over the world, and for my people, who have gone through enough, is literally the smallest thing I can do with my abilities.” Jo-Mary’s education is supported by the Agreements with Young Adults (AYA) program, which covers costs like housing, child care, tuition and health care for former youth in care while they go to school or attend a rehabilitation program. And with recent changes to the AYA program, even more former youth in care can benefit from it – nearly double.

successful at school without the stress of worrying about rent and other expenses.” Jo-Mary is proud of her brothers – one is studying at Vancouver Island University in Nanaimo with support from the Youth Education and Assistance Fund, which covers tuition and other expenses. Another brother is working full-time and the youngest attends high school in Golden. Jo-Mary is also a member of the Youth Advisory Council, which provides advice to the Ministry of Children and Family Development about programs to support youth in care. The council is made up of youth who are in government care in B.C. or who were previously in care. So far it has helped launch important supports like AgedOut.com, a website built for youth in care, by youth in care. Feedback by the council’s peers encouraged them to create an accessible and informative site where former youth in care could learn about the supports and services available to help them transition to adulthood. Now the site has more than 10,000 users. Jo-Mary was encouraged to sign up for the council by her high school social worker.

“I’ve enjoyed being part of the council, and getting to be a part of so many great things that our advice was included in. The main reason why I joined the council is that I think it’s important to She’s grateful for support from the AYA let the children and youth in care be kids – they shouldn’t have to worry program. about being an adult, let them have fun “It’s been so helpful, especially for and experience childhood.” those of us who don’t have family for support. I wouldn’t have been able to It’s sound advice from a young adult take a full program load of five courses who grew up in care and wants to help without the support of AYA. I can be others.

PAGE 26


The Patrika Friday, November 4th, 2016



PAGE 27

PAGE 27


PAGE 28

The Patrika 

pMjfbI jLubfn qy ies dIaF loVF Bfrq dy vwK-vwK sUibaF ivwc vwK-vwK siBafcfrF aqy vwK-vwK BfsLfvF bolx vfly lok vsdy hn. hr iewk vwKry swiBafcfr nfl juVy lokF dI vwKrI pCfx df afDfr AunHF dIaF afdqF, AunHF dIaF vwKrIaf mnuwKI kdrF-kImqF, AunHF dy rMg-ZMg, rihx-sihx, rsmF-irvfjF, ivcfr, KfxpIx, vwKrf pihrfvf, smfijk bxqr, vihm-Brm, ivsLvfs, klf-ikrqF, smfjI kfnUMn, sfjLo-sfmfn aqy AunHF dI BfsLf mMnI jFdI hY. ieh BfsLf Aus swiBafcfr dy lokF df aquwt aMg huMdI hY agFh ieho BfsLf Aus dy psfr df jLrIaf vI bxdI hY. ies dy nfl ieh vI mMinaf jFdf hY ik hr iewk BfsLfeI BfeIcfrf ieiqhfsk swiBafcfr pwKoN iek aijhf BfsLfeI smUh huMdf hY, ijs dy mYMNbrF ivckfr iewk puKqf swiBafcfrk sFJ, sFJy mfnisk gux, lwCx aqy afpxI sFJI pCfx huMdI hY. aijhy sfry icMnH Aus dy swiBafcfrk invyklypx df pRgtfvf krdy hn. jdoN BfsLf smfijk, rfjnIqk, afriQk jF ivwidak Kyqrf ivwc vrqI jFdI hY qF ieh afpxy vwK-vwK kfrjF kfrn, vwK-vwK nfvF nfl jfxI jFdI hY. ijvyN ik mfq-BfsLf, kOmI BfsLf, srkfrI BfsLf, pihlI BfsLf, dUjI BfsLf, ivdysLI BfsLf afid. pRiswD BfsLf ivigafnIaF qy smfj BfsLf ivigafnIaF df ieh sFJf mwq hY ik hr bwcy jF ivakqI nUM Aus dI mfq BfsLf jF mfdrI jLubfn df igafn Aus dy swiBafcfrk cOigrdy ivwcoN sihj suBfa aqy afp-muhfry hfsl huMdf hY. Aus nUM aijhI jmFdrU BfsLf iswKx leI koeI Kfs ZMg jF qrIkf nhIN apxfAuxf pYNdf. mfq-BfsLf jF mfdrI jLubfn sbMDq BfsLfeI BfeIcfry dy gTn, AunHF dI vwKrI pCfx, AunHF dI soc qy AunHF dy bhupwKI ivkfs ivwc aihm rol adf krdI hY. ieho BfsLf hI afpxy bulfiraF dI smUh isafxp hfsl krn aqy AunHf dI aMdrlI KfmosL socxI nUM smJx ivwc shfeI hMudI hY. mfq-BfsLf rfhIN bwcf afpxy lokF gIqF, kOmI rs dIaF vfrF, kQf-khfxIaF qoN jfxU huMdf hY. ieho BfsLf hI bwcy nUM afpxy BfeIcfry dy AunHF lokF nfl vI joVdI hY, ijnHF nUM pihloN Auh kdy vI nhIN imilaf huMdf. ies BfsLf rfhIN hI ivakqI afpxy mOiKLk, ieiqhfs aqy imiQhfs qoN jfxU huMdf hY. BfsLf df rUp bdldf rihMdf hY pr hr BfsLf dy bdlfE dI rPLqfr ieMnI mwDm qy mwTI huMdI hY ik jLubfn jF BfsLf siQr njLr afAux lwg pYNdI hY jdoNik aijhf huMdf nhIN. ihMdusqfn dy lokF ivckfr vwK-vwK swiBafcfrk qy BfsLfeI vwKrqf nUM mwuK rwKidaF hoieaf hI 1927 ivwc dysL dI afjLfdI leI lV rhI Aus smyN dI kOmI lIzrisLp ny ihMdusqfn dy lokF nfl ieh vfadf kIqf sI ik dysL afjLfd hox qoN bfad PAGE 28

ihMdusqfn ivwc vwK-vwK BfsLfvF dy afDfr ‘qy vwK-vwK BfsLfeI sUby kfiem kIqy jfxgy. Aus vyly sfzI kOmI lIzrisLp dI ihMdusqfn dy lokF dy BfsLfeI BivwK bfry ieh soc iksy Bfvukqf vflI nhIN sI jdoN AunHF dI ieh soc dUr-aMdysLI dI insLfnI sI. 1947 ivwc afjLfdI hfsl krn qoN bfad Bfrq df sMivDfn iqafr krn vflI kmytI vwloN dysL dI srkfrI qy kOmI jLubfn bfry PYslf krn leI 1949 ivwc 11 qoN 14 sqMbr qk cfr-rojLf gihr-gMBIr socivcfr qoN bfad ivDfn dI Dfrf (343 (1) qy 343 (2) aDIn ieh PYslf kIqf igaf ik ihMdI kyNdr srkfr dI srkfrI BfsLf hovygI nf ik kOmI jLubfn. dyvnfgrI ilpI df ilKqI mfiDam hovygf. ies dy nfl hI ieh vI PYslf hoieaf ik sMivDfn lfgU hox dI qfrIK qoN lY ky agly 15 sfl leI aMgryjLI kyNdr srkfr dy kMm-kfj ivwc ihMdI qy nfl sihXogI BfsLf hovygI. bfad ivwc 1963 ivwc nihrU srkfr ny ieh 15 sflF vflI sLrq KLqm kr idwqI. ieh vI PYslf hoieaf ik Bfrq dIaF ielfkfeI jLubfnF jo BfrqI ivDfn dy awTvyN sLizAUl ivwc sLfm hn, ijAuN dIaF iqAuN kfiem rihxgIaF. ieh kmytI vwloN rfsLtrpqI nUM slfh-msLvrf dyx leI kwul ihMd pwDr ‘qy BfsLf kimsLn kfiem krn dI ivvsQf vI kIqI geI. iewQy vI gwl Xfd rwKx vflI hY ik jdoN ihMdI nUM kyNdr dI srkfrI BfsLf bxfAux ‘qy bihs hoeI qF ihMdI dy hwk ivwc qy ivroD ivwc qkrIbn ieko ijhIaF votF sn. ihMdI, ijs iewk vot dy vfDy nfl kyNdr dI srkfrI BfsLf bxI, Auh vot gurmwuK isMG musfPr dI sI. 7 jUn 1955 nUM rfsLtrpqI nUM slfhmsLvrf dyx leI BfsLf kimsLn kfiem kIqf igaf, ijs ny 31 julfeI 1956 nUM afpxI irport pysL kr idwqI. ies irport nUM mwuK rwK ky jdoN ihMdusqfn ivwc vwK-vwK BfsLfeI sUby sQfpq kIqy gey qF pMjfbI BfsLf dy afDfr ‘qy koeI vI vwKrf sUbf kfiem nf kIqf igaf. pMjfbI bolx vfly, ijhVy ielfky pYpsU ivwc sLFml sn, AunHF nUM vI purfxy pMjfb ivwc sLfml kr idwqf igaf. Aus vyly pYpsU dI srkfrI BfsLf pMjfbI sI. pMjfbI jLubfn qy pMjfbIaf nfl kIqI geI ies byiensfPI nUM sihx nf kridaF hoieaf pMjfbIaF vwloN pMjfbI jLubfn dy afDfr ‘qy vwKrf pMjfbI sUbf kfiem krn leI aMdoln dy rUp ivwc jwdojihd sLurU kIqI geI. iewk lMmI jwdojihd qoN bfad 1966 ivc Aus smyN dy pMjfb nUM do ihwisaF ivwc vMz ky iewk ihwsy ivwc pMjfbI sUbf qy dUjy ihwsy ivwc hirafxf rfj kfiem kIqf igaf. ihMdU vsoN pr pMjfbI bolx vfly ielfky ijLlHf kFgVf qy AUnf qihsIl nUM ihmfcl pRdysL

Friday, November 4th, 2016

joigMdr isMG puafr (sfbkf vfeIs cFslr pMjfbI XUnIvristI pitaflf)

ivwc sLfml kr idwqf igaf. purfxy pMjfb dI rfjDfnI cMzIgVH nUM nvyN kfiem kIqy gey dovF sUibaF pMjfb qy hirafxf qoN bfhr rwK ky nvyN pMjfb qy hirafxf dI sFJI rfjDfnI bxfieaf igaf. cMzIgVH df pRbMD kyNdr srkfr ny afpxy aDIn kr ilaf, jdoNik cMzIgVH sLihr pMjfbI bolx vfly ipMzF nUM AujfV ky vsfieaf igaf sI. cMzIgVH nUM pMjfbI sUby qoN bfhr rwK ky BivwK leI kyNdr srkfr ny iewk nvF Psfd pYdf kr idwqf. asl ivwc purfxy pMjfb dI vMz ivwc BfsLfeI afDfr Gwt qy isafsq vDyry BfrU ho geI sI. akflI pMjfbI sUby dI mMg rfhIN aijhf sUbf cfhuMdy sn, ijwQy iswKF dI igxqI ijLafdf hovy qF jo Auh rfj kr skx. ieho kfrx sI ik jdoN pMjfbI bolx vfly ielfikaF nUM ihmfcl pRdyL ivwc sLfml kIqf igaf qF akflIaF ny koeI gMBIr ieqrfjL nf kIqf. dUjy pfsy kyNdr srkfr ivwc sRI guljLfrI lfl nMdf, jo Aus smyN gRih mMqrI sn aqy kuJ hor lok pMjfbI sUby nUM pMjfbI jLubfn nUM axgOilaf krky ieMnf Cotf krnf cfhuMdy sn qF jo Auh afriQk pwKoN afqm inrBr nf ho sky. dohF pfisaF dI idlI byeImfnI ny Drm inrpwK pMjfbI lokF dI mMg nUM bhuq kmjLor kr idwqf. pMjfbI sUby dI mMg dy ipwCy Drm inrpwK pMjfbIaf dI ieh Dfrnf sI ik pMjfbI sUby ivwc pMjfbIaf dI jLufbn rfhIN pMjfbI swiBafcfr, pMjfbIaF df afqm snmfn, vwKrI pCfx aqy BfsLf dy aDfr ‘qy BfsLfeI brfbrqf kfiem kIqI jf skygI. ieh soicaf igaf sI ik aijhf hox nfl afm pMjfbIaf nUM rfjnIqk, smfijk qy swiBafcfrk Kyqr ivwc qrwkI leI brfbrqf dy mOky hfsl ho skxgy. pr srkfr dI gLlq aqy kUtnIqI kfrn aijhf ho nf sikaf. ieh mMinaf jFdf hY ik iksy vI dysL jF pRFq dy smfijk, rfjnIqk qy afriQk ZFcy ivwc qbdIlI ilaFdy bgYr loVINdf ivkfs sMBv nhIN ho skdf. kOmI ivkfs bfry pRiswD jrmn ivdvfn kfrl dUsL df ieh ivcfr hY ik “rfjsI soJI mrkIt afriQkqf dy nfl BfsLf aqy vwKrf igafn kOmI AusfrI nfpx dy do inrxfkfrI pYmfny huMdy hn. kOmI AusfrI leI BfsLf qy sfKLrqf dI iewk vsIly vjoN EnI hI loV hY ijMnI rfjsI jfigRqI qy mfrkIt afriQkqf dI.” ies dy nfl ieh vI mMinaf jFdf hY ik dysL jF sUby dI qrwkI ivwc (1) dysL jF pRFq ivwc psiraf qknIkI jugfV 16 PIsdI, (2) pdfrQk sfDn 20 PLIsdI aqy (3) mnwuKI ivkfs sfDn aqy ZukvyN smfijk hflfq 64 PLIsdI ihwsf pfAuNdy hn. mnuwKI ivkfs dy sfDnf ivwc dysL jF sUby dy lokF dI aOsq Aumr kuwl kOmI Aupj dy afDfr ‘qy hr ivakqI dI aOsq afmdnI qy KrId sLkqI dy nfl

skUlI pVHfeI dy aOsq sfl qy awKr igafn dI dr vI sLfml huMdI hY. smfijk, afriQk, swiBafcfrk qy mnwuK dy srb-pwKI ivkfs leI bfkI sfDnF nfl skUlI pVHfeI qy sfKLrqf dy pfsfr ivwc BfsLf iewk aihm rol adf krdI hY. kyNdr srkfr vwloN sQfpq aYjUkysLn kimsLn ny 1966 ivwc kyNdrI pwDr dy BfsLf nIqI bfry jo suJfa idwqf Aus muqfbk skUlI pwDr dy BfsLf dI pVHfeI leI ‘iqMn BfsLI PfrmUlf’ pysL kIqf. ies PfrmUly muqfbk (1) mfq BfsLf jF ielfkfeI jLubfn jy ieko hI hn qF pihlI jmfq qoN mfq BfsLf pVHfAux (2) dUjI BfsLf ihMdI pRvfn kIqI geI. ihMdI BfsLI sUibaF ivwc koeI hor pRFqk BfsLf dUjI BfsLf vjoN pVHfAuxf mnjLUr kIqf igaf. aMgryjLI jF koeI hor XUropIan BfsLf qIjI BfsLf vjoN pMjvIN jmfq qoN pVHfeI jfvy. kyNdr ny ies iqMn BfsLfeI PfrmUly nUM svIkr kr ilaf sI. sLurU ivwc pMjfb srkfr ny ieh iqMn BfsLfeI PfrmUlf skUlI pwDr ‘qy lfgU kr idwqf pr ieh bhuqI dyr itk nf sikaf ikAuNik ieh PfrmUlf sfzy smfj dy sRysLT vrg dI BfvnfvF ‘qy pUrf nhIN sI Auqrdf. nfl hI pMjfb dy iewk ivsLysL vrg nfl sbMDq lok iewk nf dUjy bhfny pMjfbI nUM pihlI BfsLf vjoN apxfAux leI idloN iqafr nhIN sn. BfvyN ieh PfrmUlf afm afdmI leI bhuq kfrgr sI. iek jfxy-pCfxy smfj BfsLf ivigafnI iPsLmYn ny kOm sLbd nfl sbNMDq do BfsLfeI sMklpF kOmI sMgTnvfd qy kOmIvfd df ijLkr kIqf hY. Aus muqfbk ‘srkfrI BfsLf’ nUM kOmI sMgTnvfd dy sMklp nfl joiVaf jFdf hY. ieh srkfrI BfsLf ies sMklp qoN pRyirq ho ky dysL jF pRFq nUM pRbMDkI ZFcy rfhIN sUby jF dysL dy rfjsI qy afriQk Kyqr nUM iekmwuT krdI hY sfbkf vfeIs cFslr, pMjfbI XUnIvristI, pitaflf.


The Patrika

PAGE 29



Friday, November 4th, 2016

jnqk qy inwjI BfeIvflI dy nFa ‘qy lwut AudfrvfdI afrQk nIqIaF dy qihq inwjI pUMjIpqIaF nUM vwD qoN vwD shUlqF dyx df jo islislf afrMiBaf igaf sI, Auh hux sDfrn lokF dI luwt df sfDn bx inwbiVaf hY. jnqk mflkI vfly adfiraF nUM inwjI pUMjIpqIaf nUM kOzIaF dy Bfa vycx df ruJfn idno-idn vDdf jf irhf hY. hux ieh KLbr af geI hY ik kyNdrI kYbint ny jnqk adfiraF dy ihwisaF nUM vycx jF smUihk qOr AuWqy inwjI pUMjIpqIaF dy hvfly krn df PYLslf kr ilaf hY. kyNdrI srkfr strYtyijk styk syl rfhIN vIh hjLfr pMj sO kroV rupey dy mfienfrtI styk syl duafrf CwqI hjLfr kroV rupey dI rkm hfsl krnf cfhuMdI hY. lfjLmI hI jnqk mflkI vfly adfiraF dy ihwisaF dI vyc-vMz df lfB inwjI pUMjIpqIaF nUM hfsl hovygf. jnqk sfDnF rfhI pUMjIpqIaF dy lgfqfr mflfmfl hox qy ies df Bfr afm jnqf dy isr pfey jfx df KLpqkfrF vwloN hux vwzI pwDr AuWqy ivroD vI hoxf sLurU ho igaf hY. sfzIaF cuxIaf hoeIaF srkfrF, cfhy Auh rfjF dIaF hox jF kyNdr dIaf, aqy

nOkrsLfh afm krky lokF dI afvfjL suxn dI QF pUMjIpqIaF dy ihwqF nUM hI pihl dyNdy hn. ies leI AunHF nUM nymF-kfnUMnF qy ivvsQfvF ivwc hI soD krnI pvy qF Auh guryjL nhIN krdy. AunHF dI hflq awj ‘mUMh Kfvy qy awKF sLrmfAux’ vflI ho geI hY. sMivDfn dy do QMmHF; ivDfn pfilkF qy kfrj pfilkf vwloN jdoN aijhy msilaF vwl iDafn nhIN idwqf jFdf qF lokF leI iewko rsqf rih jFdf hY ik Auh inaF pfilkf dI sLrn ivc jfx. sfzI inaFiek pRikiraf vI eynI susq qy qrIkF AuWqy qrIkF dyx vflI hY ik bhuqy mfmilaF ivwc inaF hfsl krn vfly Qwkhfr ky cuwp sfDx leI mjbUr ho jFdy hn. ijnHF Dn-kubyrF dI lwut ivrwuD Auh afvfjL AuTfAuNdy hn, AunHF kol nf sfDnF dI kmI huMdI hY, nf nfmxy vfly vkIlF dIaF syvfvF hfsl krn ivwc AunHF nUM koeI idwkq pysL afAuNdI hY. srkfry duafry bYTy Bwdr-pursL vI iswDy-aiswDy ZMg nfl AunHF dI hI ipwT pUrdy hn. AuNJ qF ies duwKdfeI vrqfry dIaF anykF imsflF sfhmxy afAudIaF rihMdIaF hn, pr idwlI nUM noiezf nfl joVn vfly PlfeIvya dy mfmly ivwc jo imsfl

sfhmxy afeI hY, Auh idl ihlf dyx vflI hY. pbilk pRfeIvyt pfrtrnisLp (pI pI pI) dy qihq AuWqr pRdysL dI noiezf ivkfs aQfrtI ny noiezf tol ibRj kMpnI ilmitz (aYWn tI bI sI aYWl) nfl sMn 2002 ivwc 9[2 iklomItr lMmf awT lfeInF vflf PlfeIvya bxfAux df smJOqf kIqf sI. ies smJOqy ivwc ieh gwl drj sI ik ieh kMpnI ies PlfeIvya qo lMGx vfly hr vhIkl qoN tol tYks hfsl krygI. Aus nUM ieh hwk EdoN qwk hfsl rhygf, jdoN qwk Auh lfgq kImq qy rojLfnf dy KLrcy pUry nhIN kr lYNdI. ies ilKqI smJOqy ipwCoN ies ivwc kuJ aijhIaF mwdF sLfml kr leIaF geIaF, ijs nfl aYWn tI bI sI aYWl dy pRbMDk tol qoN ielfvf iewk sYWs vI rfhgIrF AuWqy lf skdy sn. noiezf vYWlPyar aYsosIeysLn vfilaF ny noiezf ivkfs aQfrtIU qy AWuqr pRdysL srkfr kol bynqI kIqI ik Auh kMpnI vwloN lgfqfr vsUly jfx vfly tol tYks qy sYWs nUM bMd krvfey, ikAuNik kMpnI lfgq nfloN keI guxF vwD rkm vsUl kr cuwkI hY. jdoN sLfskF ny ies df koeI huMgfrf nf Biraf

qF AunHF ny 2012 ivwc adflq df drvfjLf jf KVkfieaf. AunHF ny suxvfeI dOrfn ieh qwQ pysL kIqy ik 31 mfrc 2014 qwk ieh kMpnI awT sO kroV rupey vsUl kr cuwkI hY qy PLYsly dI suxvfeI qwk kMpnI ny iqMn sO krOV rupey dI vfDU rkm hfsl kr leI hY. ielfhfbfd hfeIkort ny hux ieh PLYslf idwqf hY ik AuWqr pRdysL srkfr qy kMpnI ivcfly jo smJOqf hoieaf sI, Auh jnqk aQfrtI vwloN afpxy aiDkfrF dI KwulHmKwulHI durvrqoN nUM Aujfgr krdf hY, ies leI ies kMpnI nUM hux rfhgIrF qoN tol tY k s vsU l x df ko e I aiDkfr nhIN . srkfr ies PLYsly ‘qy KfmosL hY qy kMpnI dy aiDkfrI ieh kih rhy hn ik AunHF nfl vDIkI hoeI hY. hux AunHF ny jf srb AuWc adflq df drvfjLf KVkfieaf hY. Aukq qoN ieho jLfhr huMdf hY ikvyN pbilk pRfeIvyt pfrtnrisLp dy nFa AuWqy nvIaF AusfrIaf jf rhIaF sVkF qy PlfeIEvrF dy nFa AuWqy inwjI kMpnIaF nUM mflfmfl hox dI afigaf idwqI jf rhI hY. ieh sLrmnfk qy lok doKI vrqfrf hr hflq ivwc roikaf jfxf cfhIdf hY.

PAGE 29


PAGE 30

The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

1000 Days to a Better Future!

I

n a country far from here, health status is at an all time low. Stress, job strain, financial insecurity, unemployment, health insurance insecurity, poor living conditions, and discrimination all result in poor overall health and a high infant mortality rate. Within this country, instead of building a better society everyone is more caught up with material needs. The broken society and broken economy result from the growth of inequality gaps. Life expectancy for women in this country continues to decline. The chance of women surviving to the age of 50 in this country is sub par and lower than men. Pre-term births and low birth weights are increasing and poverty is a major contributing factor. Many immigrants that enter this country have better health than the actual citizens, but within 5 years immigrant health begins to decline. Economic insecurities erode the social and family ties that support health. In 2015, 26 million individuals in this country were without health care. Although this country spends the most, than other country in the world, on health care they do not reap the rewards. What if I told you this country was not far from here? In fact, this country is the United States.

growth of an infant’s body and brain. Malnutrition is the cause for almost 50% of all deaths of children under the age of five and these deaths are all preventable. On the other end of the spectrum, maternal obesity can give rise to childhood obesity. Poor

leave, financial support for those who live in poverty, access to health care, education on how to positively influence their child’s mental and physical wellbeing, as well as emotional maternal support. Certain maternal behavioral interventions are required. Initiation of breastfeeding soon after birth, exclusively for six months, and then continuation of breastfeeding up to two years or more. Other interventions are required such as proper nutrition, and supplementation of vitamins and minerals. For the interventions to be a success, action is needed to promote health, create a environment that provides maternal support, a favorable hospital environment, skilled health care workers, community and workplace support, and protection against detrimental factors.

nutrition during pregnancy and in the preconception stage leads to low birth weight babies. Low birth weight can stem into various chronic illnesses such as heart disease, diabetes mellitus type 2, and breast cancer. Even the education level of a mother to be, can have an effect on birth weight as well as a child’s future test scores. These are just a few of the detrimental factors that can effect a childs life There are programs specifically tarand demonstrates the importance of geted towards bettering the first 1000 the first 1000 days post conception. days of life, post conception. Here Half of our health is pre-determined How can we improve the quality of is a brief description of some of the very early on in our life. The first 1000 life in this 1000 day period? American initiatives taken: days of life, after conception, are the Mothers-to-be require paid parental • U.S. Agency for International most critical to health. Low Development(USAID) birth weight and catch-up growth are linked to coroo presently funding a program nary artery disease. Stress in Nepal, which was started in during pregnancy leads to 2011 and is called Suaahara.Its stress hormones passing main objective is to improve the through to the fetus renutritional status of pregnant and sulting in adverse effects. lactating women and children A maternal unbalanced under 2 years of age by directly diet leads to slow growth, addressing the vulnerable points which leads to an increased of development that result in stuntrisk of chronic disease. ing. Maternal under eating can o Preventing Malnutrition in result in malnutrition in Children Under 2 Approach – It is the fetus and malnutrition based out of Burundi and Guatecan be linked to stunted mala. It focuses on: Health –pre-

PAGE 30

By: Ranveer Sidhu

ventive health visits, pre- and postnatal health visits for pregnant and lactating women and preventive health and nutrition services for children under 2 years of age, Care –required participation by beneficiary mothers in behavior change communication activities, which are designed to improve maternal and child care, health and nutrition related knowledge and practices, and Food – access to high quality nutritious foods for pregnant and lactating women and optimal complementary foods for children under 2 years old. •

UNICEF 1000 Days

o The 1000 Days initiative program is focused globally as well as in America. Their focus is on improving nutrition, during the 1000 day window between a woman’s pregnancy and her child’s 2nd birthday. They have a very informative and interactive presentation that presents various factors involved with proper nourishment of the mother and child during these first 1000 days. o Alive and Thrive –supported by Bill and Melinda Gates a program aimed to increase breastfeeding rates in Vietnam. Since 2009, breastfeeding rates in Vietnam have increased by 40%, reaching a total of 60% of mothers now breastfeeding. How does reading the above information make you feel? For me, the realization that the USA, a country that I and the rest of the world hold in such high regard, has a health status that has fallen so low is shocking. As I have discussed in this article, there are numerous things that can be done to turn around American health status. I am a strong believer in the focus of the first 1000 days after conception. This time frame is crucial for proper growth, development, and health of an infant. Americans need to come to this realization as well. The first 1000 days of life are crucial building block for the rest of our lives and contribute to our success as a country.


The Patrika Friday, November 4th, 2016



PAGE 31

PAGE 31


PAGE 32

The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

dIvflI aqy bMdI CoV idvs mOky pRImIar df ibafn

Pst nysLnjL vwloN Site C dy primtF nUM idwqI cxOqI suprIm kort vwloN rwd

aYbtsPorz ividafrQx CurybfjLI nfl dm qoV geI

” ihMdU, isK, jYnI, boDI, aqy hor BfeIcfry bMdI CoV idvs aqy rOsLnIaF df iqAuhfr bVy cfa aqy mlHfr nfl mnf rhy hn| ieh purfqn iqAuhfr rosLnI dI anHyry Aupr, cMigafeI dI buirafeI Aupr ijwq df pRqIk hY| ies mOky ieh BfeIcfr dIvy jgfAuNdy hn, mom bwqIaF bflLdy hn, mITafeIaF dy qohPy ieh dUjy nUM idMdy hn; dosq imwqr , pirvfr iekwTy ho ky anMd mfxdy hn| ies qrF jdoN vwK vwK ipCokVF aqy swiBafcfrF dy lok aijhy iqAuhfrF ivc sLfml huMdy hn qF sfnUM bI sI invfsIaF nUM afpxI swiBafcfrk iviBMnqf ‘qy gOrv huMdf hY| mYN smUh bI sI invfsIaF vwloN hr iek nUM dIvflI aqy bMdI CoV idvs dIaF hfridk vDfeIaF pysL kridaF mfn mihsUs krdI hF|”

1 nvMbr nUM sUby dI Aucqm adflq ny do Pst nysLnjL vwloN Site C ‘qy iemfrqI AusfrI leI idwqy gey primtF nUM jo cxOqI idwqI sI, Auh rwd kr idwqI geI| cxOqI ivc dlIl idwqI geI sI primt dyx qoN pihlF AuMnHF nfl slfh msLvrf kfPLI nhIN kIqf igaf jdoN ik ies zYM bxn nfl AuMnHF Aupr kfPI pRBfv pYxf hY| jsits rfbrt sIvYwl ny ies dlIl nfl asihmqI pRgt kridaf ikhf ik sUby vwloN AuMnHF nfl slfh msLvrf krn dy pUry jqn kIqy sn| keI vfr ieMnHF Pst nysLnjL dy pRqIinD ieMnHF mIitMgF ivc hfjLr hI nf hoey| cxOqI dyx vfly ies PYsly ivruwD 30 idnF dy aMdr apIl kr skdy hn|

1 nvMbr, bfad dupihr aYbtsPorz sInIar sYkMzrI skUl ivc iek ividafrQx CurybfjLI df isLkfr ho geI| AusnUMqurMq hspqfl iljfieaf igaf prMqU Auh AuwQy dm qoV geI| ies duKdfeI Gtnf AuprMq 2 nvMbr nUM skUl agly toits qwk bMd kr idwqf igaf| ies vfrdfq ivc iek hor lVkI vI jLKmI hoeI jo hspqfl ivc siQr hflq ivc hY| puils vwloN lVkIaF dy nfm nsLr nhIN kIqy gey| ies Gtnf dy sbMD ivc puils ny iek afdmI igRPqfr kr ilaf jo Aus dI ihrfsq ivc hY| aYbtsPorz dy puils muKI rOb irc df kihxf hY ik ies vfrdfq dI GoK kIqI jf rhI hY| hfl dI GVI puils kyvl ieh kih rhI hY ik jfpdf nhIN ik igRPqfr kIqf igaf afdmI ies skUl df ividafrQI irhf hovy jF Aus df ieMnHFlVkIaF nfl koeI sbMD hovy|

bI sI dy pMjfbI ilKfrIaF nUM Auqsfihq krn ihq ‘sfihq hPqf’ mnfieaf bI sI ivc 30 akqUbr qoN lY ky 5 nvMbr qwk pMjfbI sfihq hPqf mnfieaf jf irhf hY| bI sI ivc pMjfbI mUl dy lokF df 120 sfl df ieiqhfs hY| ies smyN dOrfn AuMnHF ny sUby dy ivkfs aqy ies dI swiBafcfrk rMg-brMgqf ivc vrxnXog kMm kIqf hY| ipCly idnIN vYnkUvr ivKy iesy sbMD ivc Zfhn avfrz dy jsLn mnfey gey| ieh avfrz gurmuKI ilwpI jF sLfhmuKI ilwpI ivc pMjfbI sfihq rcn vfly nfmvr ilKfrIaF nUM idwqf jfieaf krygf| ies sfl $25,000 df ieh ienfm tRFto dy AuwGy ilKfrI jrnYl isMG nUM AuMnHF dy khfxI sMgrih ‘ kflLy vrky’ ilKx krky idwqf igaf hY| dUjy nMbr dy $5000 dy ienfm ijwqx vfly ilKfrI hn- - jLfihd husYn lfhOr,pfiksqfn qoN aqy ismrn DflIvfl pMjfb, ieMzIaf qoN | ieMnF dIaF ieh ienH dIaF ieh ienfm ijwqx vflIaF ilKqF hn – nfvl ‘ipfafsI DrqI’ aqy khfxI sMgrih ‘ Aus pl’| ieh avfr XUnIvristI aOP kolMbIaf aqy kYnyzf ieMzIaf aYjUkysLn susfietI dI sFJ nfl 2013 ivc sQfipq kIqf igaf sI| ies mOky aMqrrfsLtrI tRyz mMqrI tYrIsf vft ny ikhf,” pMjfbI sfihq leI kfiem kIqf igaf Zfhn avfrz pMjfbI klcr aqy bolI nUMpRomot krn df vDiaf qrIkf hY|” iesy qrF zYltf nfrQ dy ivDfiek skft hYimltn ny ikhf,” mYnUM pMjfbI sfihq dy jsLnF ivc sLfml hox dI bhuq KusLI hY pMjfbI klcr dI loar mynlYNz aqy sfrr sUby ivc mjLbUq pRqInDqd hY ijs nfl sUby dI ivMBnqf nUM bhuq bl imilaf hY|”

plfjLf aOP nysLnjL ‘c hoeI CurybfjLI dI jFc 1 nvMbr dy qVky jdoN puils nUM AuwQy hoeIaF CurybfjLI dIaF vfrdfqF df pqf lwgf qF puils ny ies dI nfkfbMdI kr leI| ieMnHF vfrdfqF ivc keI afdmI jLKmI ho gey sn| sLhfdq vflIaF keI vsqF nUM qrpfl nfl Zk ilaf igaf ijMnHF ivc kpVy vI hn| Gtnf sQl dy afs pfs sbUqF dI insLfndyhI krn vfly ibTfa idwqy gey ijwQy hYlovIn mnfAux leI iekwT hoieaf sI| puils vwloN iesy sbMD ivc pRYws kfnPrMs vI bulfeI geI | PAGE 32

vYnkUvr ivc akqUbr ‘c mINh pYx df irkfrz ies sfl vYnkUvr ivc akqUbr dy 31 idnF ivcoN 28 idn ikx-imx huMdI rhI | 1967 ivc iesy mhIny 26 idn bfrsL huMdI rhI sI| ies qrF akqUbr mhIny df irkfrz mfq pY igaf| ivktorIaf ivc 27 idn mINh pYNdf irhf ijwQy 1967 aqy 1985 dOrfn 25 idn ipaf sI| vfqfrvrn kYnyzf dy mOsm ivigafnI rOs mYkzfnlz df kihxf hY ik afm qOr ‘qy akqUbr ivc 120 imlI mItr vrKf huMdI hY pr 31 akqUbr nUM vYnkUvr eyar port ‘qy 190 imlI mItr bfrsL hoeI pr aOsqn nfrml rhI|

itRintI vYstrn XUnIvristI lfa skUl ny kfnUMnI lVfeI ijwqI

bI sI kort aOP apIl ny afpxI PYsly ivc ieh ikhf hY ik itRintI vYstrn XUnIvristI lfa skUl dy ividafrQI AuwQoNizgrI pRfpq AuprMq sUby ivc vkflq krn dy hwkdfr hoxgy| ieh apIl bI sI lfa susfietI dy Aus PYsly ivruwD kIqI geI ijs ivc itRintI lfa skUl qoN lfa dI ixgrI pRfpq krn vfilaF nUM vkflq krn qoN vFiJaf kIqf igaf sI| Xfdrhy ik lYNglI dI ieh XUnIvristI ikRscIan XUnIvristI hY ijs ivc pVHn vfly ividafrQI nUM ieh kuiktlm ivKy bjLurgF dI hoeI pRx lYxf pYNdf hY ik hm-ijnsI ivafh nhIN krfvygf| AuDr lfa susfietI df mwq ieh sI ieh sLrq hmijnsI igRPqfrI ivafh krfAux nfl ivqkrf drsfAuNdf hY pr adflq ipCly hPqy kuiktlm ivKy afr sI aYm pI dy aPsrF ny ny ies dlIl nUM rwd kridaF vYsrn XUnIvristI dy hwk do bjLurgF nUM igRPqfr kIqf sI ijs ivc kiQq qORr ‘qy ivc PYslf suxfieaf hY| AuMnHF dI kfPI DU GVIs kIqI geI| Aus igRPqfrI dI vIzIE nsLr hox ‘qy kfPI crcf hoeI | afPsrF dY kfrvfeI ‘qy bI sI dy 217 skUlF ivc AUrjf dI AuNglF AuTx lwgIaF| nqIjy vjoN ies Gtnf dI jFc pVqfl bwcq krn dy pRojYkt iekKudmuKiqfr borz krygf ijs dI agvfeI vYnkUvr kimsLnr df dPqr krygf| ies borz vyKygf ik kI afr sI 2 nvMbr dy srkfrI aYlfn kIqf igaf hY ik sUby dy 217 aYm pI dy aiDkfrIaF ny inXmF dI AulMGxf ikqy AulMGxf skUlF ivc AUrjf dI bwcq krn dy AupfvF leI $20 imlIan pRvfn kIqygey hn| 122 skUlF ivc plMimMg kIqI sI ik nhIN; kI AuMnHF dI kfrvfeI aprfDk hY? lfeInF ivc suDfr kIqf jfvygf| keI skUlF ivc CwqF dI dwKx-eysLIafeI ieiqhfsk sQfnF dI murMmq kIqI jfvygI jF Pfier irspFs isstm apgRyz kIqy jfxgy| 30 skUlF dy PrsL TIk kIqy jfxgy| isiKaf nfmjLdgI dI imafd vDI mMqRfly df kihxf hY ik smuwcy qOr ‘qy tIcf ieh hY ik skUlF hux dwKx-eysLIafeI ieiqhfsk sQfnF dI nfmjLdgI dI dy vfqfvrn ividafrQIaF dI pVHfeI dy anukUl hox| imqI 30 nvMbr, 2016 kr idwqI geI hY| ieh nfmjLdgIaF AuMnHF ieiqhfsk sQfnF dIaF ByjIaf jf skdIaF hn ijhVy sUby dy ivkfs aqy ieiqhfs nUM pRdrsLq krdy hox| ieMnHF nfmjLdgIaF dI Cfx bIn iek cox kmytI krygI ijhVI vx mMqRfly rfiel bI sI imAUjLIam aqy XUnIvristI aOP PRyjLr vYlI vwloN sFJy qOr ‘qy bxfeI jfvygI| afs kIqI jFdI hY ik afKrI PYslf 2017 dy sLurU ivc ho jfvygf| nfmjLdgIaF dI sfrI pRikiraf hYrItyj bI sI vwloN kIqI jfvygI| iessMsqf df kMm hY – hYrItyj lYgysI PMz rfhIN bI sI Br ivc ivrisaF nUM vwK vwK sLLklF ivc sMBflxf |


The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

PAGE 33

DrqI dy qfpmfn dy vfDy nUM rokx leI iek hor vwzf Auprflf zf: guirMdr kOr

15 akqUbr, 2016 nM rvFzf dI rfjDfnI ikgflI ivKy 197 dysLF ny sfl 2045 qwk aYWc[aYWP[sI[ (hfeIzro Ploro kfrbn) dI vrqoN nUM 85 PLIsdI qwk GtfAux df iek ieiqhfsk PLYslf ilaf hY. ies PLYsly nUM aml ivwc ilafAux nfl ies sdI dy aMq qwk 0[5 izgrI sYlsIaq qwk qfpmfn ivwc hox vflf vfDf roikaf jf skdf hY. aY W c[aY W P[sI[ gY s qfpmfn nU M vDfAu x vflIaF grIn hfAUs gYsF ivwcoN iek hY. ies dI vrqoN PirwjF, eyarkMzIsLnrF, aYrosol spryaF aqy Pom bxfAux ivwc kIqI jfdI hY. vrqmfn smyN ivwc ies gYs dI Aupj aqy vrqoN nfl qyjLI nfl vfDf ho irhf hY. ivigafnIaF dy anumfn anusfr ies dy vfDy dI dr 10 PIsdI pRqI sfl hY aqy ies dI qfpmfn nUM grm krn dI smrwQf kfrbn zfeIafksfeIz nfloN keI hjLfr guxF vwD hY. iesy leI awjkwlH aYWc[aYWP[sI[ gYs nUM qfpmfn ivc vfDf krn vflI aqy qyjLI nfl vD rhI pRdUisLq gYs dy qOr AuWqy vI jfixaf jfx lwigaf hY. ikgflI smJOqy ny dunIaF dy sfry dysLF nUM iqMn gruwpF ivwc vMz ky aYWc[aYWP[sI[ gYs dI Aupj aqy vrqoN nUM Gwt krn leI vwK-vwK smyN dIaF sImfvF inrDfrq kr idwqIaF hn. pihly gruwp ivwc amrIkf aqy XUrp dy amIr aqy ivksq dys afAuNdy hn. ienHF ny sfl 2011-13 dI aYWc[aYWP[sI[ dI vrqoN nUM afDFr mMndy hoey sfl 2036 qwk ies gYs dI vrqoN ivwc 85 PLIsdI ktOqI krnI hY. dUjy gruwp ivwc cIn, brfjLIl aqy aPrIkf dy keI dysL hn ijnHF ny sfl 2020-22 nUM ies gYs dI vrqoN df afDfr mMndy hoey sfl 2045 qwk aYWc[aYWP[sI[ dI vrqoN ivwc 80 PLIsdI ktOqI krnI hY, jd ik qIjy gruwp ivwc Bfrq, pfiksqfn , eIrfn, ierfk aqy keI dIpF ny sfl 024-26 nUM afDfr mMndy hoey sfl 2047 qwk 85 PLIsdI ktOqI krnI hY.

hux qwk vfqfvrx ivwc afey mOsmI ivgfVF nfl nijwTx leI aMqrrfsLtrI pwDr AuWqy hoieaf ieko-iek sPl smJOqf hY. ikgflI smJOqy ivwc ivksq dysLF ny pihl dy afDfr AuWqy afpxI ijLMmyvfrI smJdy hoey aYwc[aYWP[sI[ dI vrqoN ivwc ktOqI krn dI hfmI Brn dy nfl-nfl ivkfs kr rhy dysLF nUM sbMDq qknIkI mdd dyx leI vI iqafr ho gey hn. ies smJOqy dI iewk ivsLysLqf ieh vI hY ik aYWc[aYWP[sI[ gYs dI vrqoN ivwc insLcq mfqrf ivwc ktOqI nf krn sUrq ivwc dysLF nUM hrjfnf vI Brnf pvygf. ies dy nfl-nfl ivksq dysLF nUM ivkfs kr rhy dysLF nUM afriQk mdd vI dyxI hovygI. jurmfny aqy ivwqI shfieqf dI rkm dI mfqrf sfl 2017 ivwc mOntrIal ivwc hox vflI mIitMg ivwc inrDfrq kIqI jfvygI.

ikgflI smJOqy dI sLlfGf kridaF grIn grwupF ivwcoN vfeIlz PMz ny ikhf ik ivksq dysLF ny aYWc[aYWP[sI[ dI vrqoN ivwc pihl dy afDfr AuWqy ktOqI krn df inrxf lY ky iewk cMgf mwuZ bMinHaf hY. mfrsLl dIp dy pRqIinD ny ikhf hY ik BfvyN ies smJOqf sfzI loV aqy iewCf muqfbk nhIN hY, ikAuNik qfpmfn ivwc QoVHy ijhy vfDy nfl smuMdr dI sqh AuWcI hox nfl sfzy dysL df BfrI nuksfn ho jfvygf, pr iPr vI ieh iewk cMgI sLurUafq hY. amrIkf dy rfsLtrpqI Ebfmf ny ikhf aMqrrfsLtrI pwDr AuWqy ikgflI smJOqf hY ik mOsmI bdlfa dy KLqry nfl nijwTx iewk ieiqhfsk smJOqf hY ikAuNik hux qwk leI ieh smJOqf bhuq hI afsLfvfdI hwl hY. df ieh pihlF smJOqf hY, ijs anusfr dunIaf dy vDdy qfpmfn nUM rokx leI sfry ikgflI smJOqy ivwc sI[bI[zI[afr dy inXm dysLF ny iekjwut ho ky hMBlf mfiraf hY. iewQy dI vrqoN vI kIqI geI hY ikAuNik ivksq ieh dwsxf jLrUrI hY ik ikgflI smJOqy df dysLF ny pihl dy afDfr AuWqy aYwc[aYWP[sI[ pYirs smJOqy , jo ipCly sfl mOsmI bdlfa dI vrqoN ivwc ktOqI krn dI hfmI BrI hY, qoN hox vfly KLqiraF qoN bcx leI qfpmfn jd ik cIn, jo ies gYs df awj dI GVI sB dy vfDy nUM rokx leI hoieaf sI, nfl koeI qoN vwzf Auqpfdk hY, ny vI afpxI ijLMmyvfrI sbMD nhIN hY, sgoN ies df sbMD qF EjoLn smJdy hoey sfl 2045 qwk aYWc[aYWP[sI[ prq nUM iCwjx qoN rokx leI sfl 1987 ivc dI vrqoN ivwc 80 PLIsdI ktOqI krn leI hoey mOntrIal protokfl nfl hY, ijhVf kfnUMnI qOr AuWqy hfmI Br idwqI hY.

hux svfl AuWTdf hY ik amrIkf jo hux qwk grIn hfAUs gYsF dy inkfs dI ktOqI leI hoeI iksy vI aMqrrfsLtrI kfnPrMs ivwc afpxI ijLMmyvfrI qoN Bwjdf irhf hY, ies vfr ikvyN aqy ikAuN pihl dy afDFr AuWqy ies gYs dI vrqoN aqy inkfsI nUM rokx leI rjLfmMd ho igaf hY. ies df mwuK kfrn ieh hY ik ies kol pihlF hI ies gYs dy bdl mOjUd hn aqy Auh ienHF nUM nvIN msLInrI ivc vrq vI irhf hY aqy dUjf Auh ies gYs dy bdlF nUM aMqrrfsLtrI mMzI ivwc vycxf vI cfhuMdf hY. Bfrq ny aYWc[aYWP[sI dI vrqoN ivwc ktOqI sfl 2024-26 qoN sLurU krnI hY aqy Auh sfl 2047 qwk ies ivwc 15 PLIsdI ktOqI ho jfvy g I. asl ivw c mO s mI bdlfa kfrn Bfrq aqy ivksq ho rhy dysLF ivc qfpmfn ivwc qyjLI nfl vfDf hox krn eyarkMzIsLnrF dI mMg vI qyjLI nfl vD rhI hY. aYWc[aYWP[sI[ gYs ssqI hY aqy Aus nfl sOiKaf hI mMg dI pUrqI ho jFdI hY. aYWc[aYWP[sI[ dy hfeIzroPlorolIiPn vrgy ijhVy bdl ivksq dysLF ny lwBy hn, Auh bhuqy mihMgy hn aqy Bfrq vrgy ivkisq ho rhy dysLF dI phuMc qoN bfhr hn.

sYlsIas vfDf roikaf jfvygf. dUjf ies smJOqy anusfr gYs dI vrqoN ivwc ktOqI iqMn pVfvF ivwc hoxI hY, ijs dI sLurUafq sfl 2018 qoN ho jfxI hY, ijs nfl qfpmfn dy vfDy nUM kfbU krn dy AuprfilaF dy Pfiedy sLurU ho jfxgy. ies smJOqf anusfr sfry dysLF nUM sLrqF pUrIaF krnIaF pYxgIaF aqy nf pUrIaF krn dI sUrq ivwc AunHF dI jurmfnf Brnf pvygf. qfpmfn dy vfDy AuWqy kfbU pfAux leI ieh smJOqf iek cMgI sLurUafq hY. sfry dysLF nUM cfhIdf hY ik jdoN vI aMqrrfsLtrI pwDr AuWqy Auh hor smJOqy krngy qF dysLF dI bxdI smrwQf aqy ijLMmyvfrI anusfr hI gYsF dI ktOqI afid vrgy PLYsly lfgU kIqy jfx. dUjf mOsmI bdlfa jF qfpmfn dy vfDy nUM kfbU krn leI hMgfmI Auprfly krny cfhIdy hn nf ik pYirs smJOqy vFg jo sfl 2015 hox dy bfvjUd pMj sfl bfad sfl 2020 ivc lfgU hovygf. ikgflI smJOqy nfl mOsm ivigafnIaF anusfr soky, hVH, JwKV aqy smuMdr dI sqHf dy AuWcI hox vrgy KLqiraF nUM QoVHI TwlH vI pY jfvygI.

ikgflI smJOqf dunIaF dy ieiqhfs ivwc pihlF aqy iewk vwzf Auprflf hY, ijs nfl - p R o P Y s r , j o g r P L I i v B f g , p M j f b I dunIaF dy aOsq qfpmfn ivwc awDf izgrI XUnIvristI , pitaflf. PAGE 33


The Patrika

PAGE 34



knyzf dIaF mOjF

Friday, November 4th, 2016

awj kwlH

nigMdr isMG rMgUvfl

inwj dI dunIaF

pRisMnI mfeI, knyzf afeI

Pyr qUM vI brykPfst kr byby

Tykydfr qoN cYWk ilafeIN

mihMdr mfn pYsy brfbr quldf ipafr awj kwlH,

KusLI nfl nf Pwuly smfeI

kMm koeI nI aOKf,

qYnUM ihsfb

pYr pYr qy DoKf dyx Xfr awj kwlH.

Gr vfps afAuNidafˆ

eyarport qy KVI

nf aYvyN zr byby.

ikqfb nhIN afAuNdf,

kMm krn vfilaF nUM koeI pwuCdf nhIN,

ienHfˆ dovfˆ jUhfˆ

ieDr AuDr dyKy GVI muVI

hYpI nUM skUl Cwzx jfeIN

sfzI kfpI ‘c jmHF krfeIN

inKwtU hr QF pfx siqkfr awj kwlH.

ivwc pYr pfAuNidafˆ

AuzIky puwqr ipafry nUM

pwpU nUM vI nfl iljfeIN

cIjLF dy Bfa duwgxy dwsx gfhkF nUM,

iemfndfrI, isrV

idl ivwc Bory lwzU,

Pyr Gry moV ilafeIN

bVy hisLafr ny dukfndfr awj kwlH.

qy smrpx nfl

dyKky ajLb njLfry nUM

Gr ivwc JfVU pocf krky

mYN ies Br jvfnI ivwc kwlf nhIN hF,

sB PrË inBfAuNidafˆ

pwuqr mF nUM Gry ilafieaf

ivhlI bih byby,

Blf ikhVI sMg byby.

myry sfQI ny gLmf dy KLfr awj kwlH.

inrsMdyh qUM

nUMh ny mwQy qy vwt pfieaf

rwb df sLuwkr krIN

nf hwQIN kwpVy Doxy,

Gft nhIN hspqflF qy zfktrF dI,

mukMml hsqI hYˆ

Pyr BI pYrIN hwQ jf lfieaf

vfihgurU kih byby.

nf awg pfAuxI cwulHy

iPr vI bQyry lok ny bImfr awj kwlH.

pr ienHfˆ dovfˆ jUhfˆ ivckfr

kihMdI bYT byby,

do vjy skUl Pyr jfxf

iksmq nfl knyzf af geI,

imly nf rfm vrgf pursL awj kwlH,

iewk inwj dI dunIaF hY

lwut lY byby bwuly

imly nf sIqf vrgI nfr awj kwlH.

ijs dI koeI jUh nhIN

mYnUM awgy vDdf dyK nhIN skdy lok,

jo PkIr dI kuwlI ijhI

myry nfl Kfx Auh KLfr awj kwlH.

qy qVPdI rUh leI

ivsLvIkrn

afrfmgfh hY

jdoN loV hovy leI mMg byby, afpixaF koloN

mYN huxy hI afAunI aF

hYpI nUM Gry ilafAuxf

qyry leI jf ky cfh

Auhny af ky rOlf pfAuxf.

KuwlHf Kf lY, KuwlHf pf lY,

bxfAunI aF.

qUM ipafr nfl smJfAuxf

dvfeIaF Kf Kf Aumr vDf lY

puwqr kihMdf, byby pY jf

jy mMgy AuhnUM KuafAuxf

Pyr ky mflf, rwb mnf lY

QkyvF lfh lY

aYNvy juafk nUM nf

BfvyN surg nUM pOVI lf lY

iewQy rihx dI afdq pf lY

ruafeIN byby

qyrf afpxf Gr byby,

ieMzIaf nUM vI Pon Gumf lY

ijhVf jI kry,

hux buVI mwQy qy hwQ mfry

gwl bhuqI vDfeIN nf,

qUM vI KfeIN byby.

Krcy pihlF bQyry hYgy,

soicaf sI ivhlI bih ky KfAUN, sLfmIN bwcy pfrk lY ky jfeIN

ikrnpfl kOr kMm ‘qy jfˆidaf

suKdyv isMG Èfˆq

ies Klfa ijhy ivwc

ivÈv ho igaf Cotf-Cotf

kdmfˆ nUM Auh skMUn imldf hY,

idl vI ho gey Coty-Coty. ivÈvIkrn dy soihly gfAuNidafˆ Grfˆ dy ho gey toty-toty.

jo Kyz leI AulIkIafˆ ryKfvfˆ ivwcoN bfhr af ky imldf hY.

rohI kMzy minMdr kOr bwsI pTfxF

Krcf hor vDfeIN nf.

ienHF nUM AuWQy iKzfeIN

iewQy kMm igxf qy sfry

pY geIafˆ bs vMzIafˆ-vMzIafˆ

puwqr hux byby nUM smJfAuNdf

koly rhIN, dUr nf jfeIN

kihMdy kr byby,

phy bxy sB zMzIafˆ-zMzIafˆ.

hOlI hOlI gwl clfAuNdf

swt Pyt qoN ienHF nUM bcfeIN

afKy kMm nf koeI aOKf,

afpo DfpI pY geI sB nUM,

nf aYvyN zr byby.

sfˆJfˆ tuwtIafˆ gMZIafˆ-gMZIafˆ.

afAu krIey jrf ivcfr

aMbrfˆ dy ivwc Auzdy-Auzdy,

njLroN dUr pr idl dy nyVy,

kI ieh hY sfzf swiBafcfr

DrqI gey asIN Cwzdy-Cwzdy.

irsLqf rwb df qoV inBfvF.

bjLurgF nUM Pfhy tMgxf

Cfvfˆ mfvfˆ rulIafˆ swBy,

sUlF AuWqy pYr Dry inwq,

kihMdf, byby pMj vjy AuWT BYxF ‘c bYT cuglIaF vwZ jfeIN byby

rhy KfmosL jo Aumrf sfrI, hrPLf df koeI gIq bxfvF. qyry myry ipafr df bUtf, hMJUaF df inwq pfxI pfvF.

AuWT ky bYWz tI bxfeIN

ivhlf tfeIm

sfnUM bYWzF ivwc PVfeIN

pfrk ‘c kwZ byby.

ipwCoN qUM vI leI pI byby,

qyrI nUMh ny QwkI afAuxf

mOj iewQy hY bhuq,

Auhny af ky nI lMgr pkfAuxf

Pyr pYsy AunHF qoN mMgxf

ruwK gey asIN vwZdy-vwZdy.

PuwlF df pr krF idKfvf.

cMgI qrHF jI byby.

ieh kMm vI qUM BugqfAuxf

buwZy bfry asIN AunHF nUM

nPrq dI hoeI bwly-bwly

rohI kMzy AuWgy mn msqk,

Pyr AuWT ky brykPfst bxfeIN

aOKI sOKI kr byby,

ikAuN sqfAuNdy aF,

dwbI aihMsf Qwly-Qwly.

sMg gmF inwq bfqF pfvF.

sfzIaF lMc ikwtF ivwc pfeI

grmI ‘c byrI qoVn jfeIN

syvf asIN sI AunHF dI krnI

DVy vD gey, Drm vD gey

sux swjxf iewk arjL gujLfrf,

Pyr bwicaF nUM jgfeIN

aOKI sOKI vIkF bxfeIN

syvf asIN krvfAuNdy aF.

iPr vI Xfro kwly-kwly.

pl Purkq dy ikMj lMGfvF.

PAGE 34


The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

pMjfb dI axK-mhfrfxI ijMdF mwuK sYnfpqI Qfpy gey jo aMgryjLF dy ipwTU iswD hoey. pMj prcIaF ilK ky rwKIaF ny, dlIp isMG qoN swd kZfeIaF ny. Coty-Coty hwQF dy nfl Aus ny, AunHF ivwcoN do AuTfeIaF ny. lfl isMG qy dUeI qy qyj isMG, brfz Puwt ny hor aYlfn krky, sLryafm sI idwqf suxf mIaF. dlIp isMG dI agr jy mOq ho geI, jF gwdIEN dyvy koeI lfh mIaF. iswK rfj df jo ielfkf ey, aMgryjLI rfj ivwc lYxf imlf mIaF. hrcMd isMGf kwby brfz Puwt ny, iswK rfj nUM idwqf BVkfa mIaF.. brfz Puwt nuy luiDafxy dy pfs lhOr rfj dy do asQfnF qy kbjLf krky aMgryjLI ielfky ivwc imlf ley luiDafxy dy pfs brfz Puwt ny, lhOr drbfr dy dwby asQfn bylI. sfzy zfkU iewQy ny afx lukdy, sfzI duKI kIqI ey jfn bylI. sMDI koeI nhIN nfl lhOr sfzI, dfgy bldy inwqy ibafn bylI. hrcMd isMGf CyVf-CyVny nUM, inwq jfx ky kry apmfn bylI.. ies qrHF inwq dIaF vDIkIaF aqy jMgI iqafrIaF qoN qMg af ky pihlF hI by-muhfr hoeI KLflsf POLj roh ivwc af geI nf hI rfjf nf hI jrnYl koeI, PLOj KLflsf by-muhfr hoeI. KLfnf-jMgI ny kmr sI qoV idwqI, rog Puwt dy nfl ibmfr hoeI. pr dysL aqy hoNd bcfAux leI, Auh muV qoN pwbF Bfr hoeI. hrcMd isMGf mugl pCfV idwqy, aMgryjL soDx leI Auh iqafr hoeI.. aMgryjLF nfl lVfeI CyVx qoN pihlF muKI pMcF ny prcIaF pf ky kMvr dlIp isMG qoN cukvfeIaF. rfjf lfl isMG vjLIr aqy qyj isMG (jmFdfr KusLhfl isMG df lVkf)

Auho KolH ky ck pVHfeIaF ny. hrcMd isMGf cfbIaF rfj dIaF, gLlq hwQF dy ivwc PVfeIaF ny.. vfrs rfj df ajy hY bfl Cotf, rfxI ijMdF krI bdrMg bylI. rfj Bfg ijnHF dy hwQ afieaf, AunHF cVHI gLYrF dI BMg bylI. cfAu sB nUM ijwqF ijwqxy df, mfrF mfrIey sqluj lMG bylI. hrcMd isMGf jy PLOjF iqafr dovyN, Pyr rokI ruky nf jMg bylI.. vjLIr lfl isMG ny ahudf sMBflidaF hI nvMbr 1845 eI: nUM sLyry pMjfb dI smfD koly PLOjI pMcF aqy srdfrF dI sBf bulfeI

PAGE 35 hrcMd isMG bfgVI

ierfdy aMgryjLF dy imwtI imlfeIey jI. qygF mfr ky BMnIey mUMh Aus df, CyqI jmnf pfr BjfeIey jI. jo vI sfzf ielfkf mwilaf ey, KflI Aus qoN afpF krfeIey jI. hrcMd isMGf mflvf mfr sfrf, iswK rfj dy ivwc imlfeIey jI.. sYnfpqI qyj isMG ny ikhf dInfnfQ(imsLr) dy sihmqI nfl sfzI, iswK rfj leI afpF vfr dyxf. PLOjF sfzIaF Gwt nf iksy koloN, sqluj pfr hY AunHF Auqfr dyxf. cYlMj sfnUM aMgryjL ny afx kIqf, AuWqr Aus df asIN llkfr dyxf. hrcMd isMGf mfrFgy mfr aYsI, asIN duwD ‘coN pfxI inqfr dyxf.. ivwc josL dy hor vI bVy boly, soihly afpdy afp hI gfAux lwgy.

iewk dUjy qoN awgy ho ho ky, nfm afpxy sB cmkfAux lwgy. hrcMd isMGf ivwc ibafnF dy, Aus nUM jmnf pfr tpfAux lwgy.. srdfr sLfm isMG atfrI sLfm isMG atfrI sI kihx lwgy, ieqny josL dy ivwc nf afeIey jI. nfl hosL dy soc-ivcfr krIey, ajy afpF rMg nf lfeIey jI. Gr pftf sIx dI loV iesnUM, kuwJ smF hor ssqfeIey jI. hrcMd isMGf kr pRbMD pwky, iPr jMg df ibgl bjfeIey jI..

lfl isMG vjLIr ny pMc PLOjI, nfl swd ley Aus srdfr sfry. sMDI qoV iPrMgIaF awq cuwkI, qoVIN jFvdy kIqy iekfrfr sfry. vfro-vfrI afpo-afpxy Auh, dwsx lwg pey KolH ivcfr sfry. hrcMd isMGf josL dy ivwc af ky, dInfnfQ ny pfeI llkfr sfry.. sqluj pfr iPLrMgIaF PLOj joVI, hmlf krngy awj nF kwl vIro. asIN afpo ivwc hF AulJ gey, sfzy vfsqy cMgI nhI gwl vIro. jmnf pfr AunHF dI hwd hY sI, afey iProjLpur Auh cwl vIro. hrcMd isMGf lhOr hux dUr nhIN, jy nf pfeI AunHF nUM TwlH vIro.. vjLIry afjLm lfl isMG df ibafn ies qoN pihlF Auh pul bxf lYx, PAGE 35


The Patrika

PAGE 36



Friday, November 4th, 2016

Prst nysLnjL cfeIlz vYWlPyar srivisjL leI aYn[zI[pI[ vwloN ilaFdy mqy df smrQn krngy ilbrl kYnyzf ‘c iewk pMjfbI nOjvfn qy Ausdy sfQI dI golIaF mfr ky hwiqaf srI: nslvfd qy gYNgvfr dIaF GtnfvF ny dIvflI dIaF KusLIaf nUM gRihx lgf idwqf hY. afstrylIaf ivwc ijMdf sfVy gey mnmIq alIsLyr qoN bfadf kYnyzf dy srI ivwc 24 sflf pMjfbI nOjvfn ivkrm qUr aqy Aus dy sfQI 19 sflf asIm rjLf nUM golIaF mfr ky mOq dy Gft Auqfr idwqf igaf. bIqy sLuwkrvfr rfq nUM srI dy PryjLr ielfky ivwc golIbfrI dI ieh Gtnf vfprI. vfrdfq

mOky qUr afpxy iewk dosq aqy iewk hor irsLqydfr dy nfl sI. qIjf muMzf jo ivkrm qUr df irsLqydfr sI ies Gtnf ivwc vflvfl bc igaf. puls ny dwisaf ik golIbfrI ivwc iewk nOjvfn dI mOky ‘qy hI mOq ho geI jdoNik dUjy ny hspqfl ivwc dm qoV idwqf. sLnIvfr svyr nUM Gtnf vflI QF ‘qy Pwul ByNt krky lokf ny ivkrm aqy Aus dy sfQI nUM sLrDFjlI idwqI.

agly sfl 300,000 iemIgRYNts kYnyzf swdygI srkfr: mYkYlm Etvf: agly sfl dysL afAux vfly nvyN iemIgRYNts dI igxqI ivwc kYnyzf vfDf nhIN krygf pr afAux vfly sflF ivwc iemIgRYNts dy pwDr ivwc vfDy dI nINh jLrUr rwKI jfvygI. hfAUs afPL kfmnjL ivwc pysL kIqy gey aMkiVaF ansufr agly sfl kYnyzf 300,000 nvyN iemIgRYts nUM swdygf. aYnI igxqI ivwc hI kYnyzf ny ies sfl asQfeI qOr AuWqy sIrIafeI riPAUjIaF nUM pnfh dyx dI koisLs kIqI sI. iemIgRysLn mMqrI jOhn mYkYlm df kihxf hY ik BivwK ivwc iemIgRysLn dy tIcy nUM imQx leI 300,000 df aMkVf iewk qrHF buinafdI aMkVf bx jfvygf.

ieh aYlfn Aus smyN afieaf hY jdNo NilbrlF dI kfAuNsl afPL ieknfimk aYzvfeIjLrjL vwloN ieh cyqfvnI idwqI jf rhI hY ik ibhqr afriQk ivkfs nUM XkInI bxfAux leI dysL nUM iemIgRuysLn df pwDr vDfAuxf hovygf. kfAuNsl vwloN ieh isPfirsL vI kIqI geI hY ik agly pMjF sflF dy arsy dOrfn srkfr nUM hOlI hOlI iemIgRysLn df pwDr 450,000 qwk vDfAuxf cfhIdf hY. mYkYlm df kihxf hY ik 450,000 dy aMkVy dI qFG rwKxf koeI mfVI gwl nhIN hY pr AunHF jor dy ky afiKaf ik agly sfl dy iemIgRysLn dy tIcy nUM imQx leI ieh aMkVf nhIN ivcfiraf igaf.

Etvf: ieMzIjIns aPyarjL mMqrI kYroiln bYnyt df kihxf hY ik mMglvfr nUM aYn[zI[pI[ vwloN jdoN Prst nysLnjL cfeIlz vYWlPyar srivisjL leI 155 imlIan zflr nkd jfrI krn df mqf pysL kIqf jfvygf qF PYzrl ilbrl ies df smrQn krngy. srkfrF afm qOr AuWqy ivroDI iDrF vwloN ilaFdy miqaF df smrQn nhIN krdIaF pr ies vfrI aijhf hovygf. ieh vI mMinaf jf irhf hY ik hkIkq qy sulHf kimsLn dy sfbkf cyarmYn sYnytr mry isnklyar vwloN pfey isafsI dbfa qy cwlidaF ieh PYslf ilaf igaf hY. hfAUs afP kfmnjL qy bfhr somvfr nUM bYnyt ny afiKaf ik asIN sfry ies vfrI iewko hI gwl soc rhy hF qy asIN sfry hI cfhuMdy hF ik asl ivwc ieh qbdIlIaF hox aqy ies pfsy suDfr hovy. ilKqI itwpxI ivc isnklyar ny ies gwl nUM asMBv dwisaf ik PYzrl srkfr kYnyzIan ihAUmn rfeItjL itRibAUnl dy hukmF dI pflnf kridaF hoieaF mUlvfsI

bwicaF dI BlfeI leI syvfvF nUM PMz krygI. itRibAUnl vwlNo jnvrI ivwc idwqy gey PYsly ivwc afiKaf igaf sI ik srkfr Prst nysLn dy bwicaF nfl ivqkrf kr rhI hY. itRibAUnl dy do hukmF dI pflnf vI srkfr vwloN nhIN kIqI geI. ies AuWqy isnklyar ny afiKaf sI ik kYnyzf dIaF ivqkry BrIaF nIqIaF kfrn mUlvfsIaF dIaF ijLMdgIaF nrk bxIaF hoeIaF hn. ies leI POrI kfrvfeI dI loV hY. ies leI aYm[pI[ cfrlI aYNgs vwloN pRsqfivq mqy df bfkI mYNbrF vwloN smrQn krn dI afs kIqI jf skdI hY. bYnyt ny vI afiKaf ik srkfr kYnyzIan ihAUmn rfeIts kimsL n dI ies pR i kiraf nU M sLFqIpUrvk ZMg nfl clfAux leI iewkjuwt ho ky sfrIaF sbMDq iDrF nfl bYTx leI iqafr hY. sqMbr ivwc kimsLn ny sfrIaF pfrtIaF nUM bynqI kIqI sI ik iksy vI qrHF dI aglyrI kfnUMnI kfrvfeI dI QF sfrIaF pfrtIaF rl ky ies mwudy nUM hwl krn.

trUzo ny EntfrIE leI inXukq kIqy Cy nvyN sYnytr

Etvf: pRDfn mMqrI jsitn trUzo vwloN Cy tonI zIn, skosLIaf bYNk dy sfbkf vfeIs nvyN sYnytrjl df aYlfn kIqf igaf hY, cyarmYn srbjIq mfrvfh, PYzrl kort ienHF ivwc EntfrIE pRoivMsLIal puils dy dy sfbkf jwj aqy EntfrIE sikAUirtIjL sfbkf kimsLnr vI sLfml hn. E[pI[pI[ kimsLn dy hYWz hOvrz vYWtstn, EntfrIE dI agvfeI krn vflI gvYWn bonIPys dIaF PrYNc bolx vflIaF kimAUintIjL pihlI mihlf hn qy ienHF Cy nvyN sYnytrjL dI syvf krn vflIaF kRYizt XUnIan dy ivc sLfml hY ijhVy sYnyt ivwc EntfrIE nYWtvrk dI pRYjLIzYNt qy sI[eI[E[ lUsI dI nu m fieM d gI vI krngy . ho r nF nvy N mOnisEn sLfml hn. trUzo ny nvyN sYnytrjL kYlgrI qoN agvf Cy bwcy bomnivwly qoN imly sYnytrjL ivc kYnyzIan aYsosIeysLn afPL nUM byimsfl dwsidaF agly nvyN AumIdvfrF drhfm: Cy bwicaF nUM kYlgrI qoN agvf Auh kuwJ idnF leI ikqy geI sI ijs kfrn aYiljLfbYWQ Prfie susfietIjL dI aYgjYkitv df aYlfn jld krn df sMkyq vI idwqf hY. krky bomnivwly ilafAux vfly ivakqI nUM ies ivakqI nUM Aus ny bwicaF dI sFB zfierYktr aqy XUnIvristI afP Etvf dI ijLkrXog hY ik AunHF ipCly hPqy nON nvyN lfa PYktrI ivwcoN aisstYNt pRoPYsr ikm sYnytr inXukq kIqy sn. puils ny igRPqfr kr ilaf hY. sMBfl dI ijLMmyvfrI idwqI sI. pyt, EntfrIE dy sfbkf kYbint skwqr sfrjYNt ibwl kflzr ny dwisaf ik bwuDvfr ies aOrq ny hI afpxy Cy bwicaF dy lfpqf trFsport mMqrI rIar ivjIibiltI isstm lfjLmI dupihr nUM drhfm rIjn dy puils aiDkfrI hox dI irport ilKvfeI qy ieh swLk vI nUM vyvrlI roz qy byslfeIn roz nyVy gYs jLfihr kIqf ik sbMDq ivakqI pRoivMs Cwz krn dI iqafrI ‘c stysLn AuWqy pfrk kIqI geI albrtf dI ky jf cuwikaf hY. Etvf, trFsport mMqrI mfrk gfrinAU trFsport mMqrI ny afiKaf ik Auh cfhuMdy lfiesMs plyt vflI hry rMg dI aYs[XU[vI AuWqy sLwk ipaf. jFc qoN bfad puils nUM simwQ ny ieh vI dwisaf ik bwicaF sbMDI vwloN pRsqfivq nvIaF rYgUlysLnjL ansufr hn ik sfry kYnyzIan aYzvFs tYknflojI pqf lwigaf ik ies gwzI bfry kYlgrI ivwc koeI vI kfnUMnI aiDkfr ies ivakqI kol pihlI mfeI, 2018 qoN kYnyzf ivwc vycIaF df Pfiedf AuTfAux. ies isstm rfhIN puils irport ilKvfeI geI hY ik ies ivwc nhIN hY. nf hI ajy qwk ieh pqf lwg sikaf jfx vflIaF sfrIaF kfrF ivc rIar gwzI ipwCy moVdy smyN hox vfly hfdisaF qoN bwicaF nUM agvf kIqf igaf hY. hY ik ienHF bwicaF ivwcoN Auh iksy df ipqf ivjIibiltI isstm lwigaf hoxf cfhIdf hY. bicaf jf skygf. gfrinAU ny afiKaf ik kYlgrI puils dy sfrjYNt zYrn simwQ ny vI hY jF nhI. kYlgrI puils dI zomYsitk gfrinAU ny bIqy somvfr nUM ieh aYlfn iewk vfrI rYgUlysLn bdl jfx mgroN koeI dwisaf ik do qoN 11 sfl dy bwcy gwzI dy bfhr kOnPilkt XUint bwicaF nUM shI slfmq Etvf ivc lI-itRlIam pbilk aYlImYNtrI vI ies qknflojI qoN ibnF gwzI nhIN KrId iewk zrfeIvr nfl KVHy sn jdoN puils albrtf phuMcfAux leI kMm kr rhI hY. skUl ivwc kIqf. gfrinAU ny afiKaf ik skygf. AunHF afiKaf ik hux ies qknflojI AunHF kol phuMcI. sfry iblkuwl qMdrusq qy kYlgrI dy 49 sfl ivakqI nUM bwicaF rfhgIrF ivwc sB qoN afsfnI nfl hfdisaF dIaF kImqF kfPLI Gwt hn qy ies leI hr shI slfmq njLr af rhy sn. zrfeIvr nUM agvf krn dy mfmly ivwc adflqI df isLkfr hox vfilaF ivwc bwcy sLfml huMdy gwzI ivwc ies nUM iPwt kIqf jfxf smyN dI nUM igRPqfr kIqy jfx qoN pihlF sfry bwicaF kfrvfeI df sfhmxf krnf hovygf. puils hn, ijnHF nUM gwzIaF qoN hox vfly hfdisaF dI smJ nhIN huMdI. AunHF afiKaf ik hYlovIn loV hY. ijLkrXog hY ik 2004-2009 qwk nUM sosLl srivisjL hvfly kIqf igaf. vwloN bwicaF dI pCfx dI ihPfjLq krn dy mOky keI bwcy sVkF qy sfeIzvfks AuWqy ipwCy gwzI moVdy smyN hoey hfdisaF kfrn simwQ ny dwisaf ik ienHF bwicaF dI mF dy leI ies ivakqI df nF Aujfgr nhIN hoxgy qy AunHF leI syPtI qy cOksI vDfeI 1,500 lok jKmI hoey qy 27 ivakqIaF nUM ies ivakqI nfl kfmn lfa sbMD sn qy kIqf igaf. jfxI jLrUrI hY. afpxI jfn qoN hwQ DuafAuxy pey. PAGE 36


The Patrika Friday, November 4th, 2016



PAGE 37

Prime Minister announces intention to recommend the appointment of six new Senators

T

Government of Canada’s new merit-based process • Lucie Moncion (Ontario) – which is designed to help ensure that the Senate Kim Pate (Ontario) • is independent, reflective of Canada’s diversity, and best able to tackle the broad range of challenges and • Howard Wetston (Ontario) opportunities facing the country. An announcement about further appointments to the In doing so, the Government is today taking further Under the new process, the following people are Senate will be made in the near future. Additional inconcrete steps to follow through on its commitment being recommended for appointment to the Senate: formation on the first cycle of the permanent process to improve the appointments process, and to restore will be made public when the Independent Advisory • Gwen Boniface (Ontario) public trust in a reformed Senate. Board for Senate Appointments completes its report Tony Dean (Ontario) • to the Prime Minister later this year. The individuals being recommended today for appointment to the Senate were chosen using the • Sarabjit S. Marwah (Ontario) he Prime Minister, Justin Trudeau, today announced that he will recommend, to the Governor General, the appointment of six new, independent Senators to fill vacancies in the Senate for Ontario.

Wrestling: Hildenbrandt, Coupal, Dhaliwal climb podium at Dinos Invitational The University of the Fraser Valley wrestling team brought home a trio of individual medals from the season-opening Dinos Invitational in Calgary on the weekend. Brad Hildenbrandt (men’s 120 kg) and Ashley Coupal (women’s 48 kg) earned silver medals, each winning three of their four matches. Amtoj Dhaliwal (men’s 82 kg) also posted a 3-1 record en route to a bronze medal. “Great start to the season for us to build off of,” said Arjan Bhullar, who serves as co-head coach of the Cascades wrestling program alongside Raj Virdi. “Brad had a great opportunity to win a gold for our program as the leader of our men’s team – he came away with the silver and knows he’s knocking on the door to sit atop the podium. Amtoj was phenomenal for a first year kid, we will look to build off of this. Ashley did a great job pinning every one of her opponents to get herself into the gold medal final. She lost to a girl who is a national champion for our country outside of the university system (Natasha Kramble of Saskatoon Wrestling Club). We look forward to our next tournament south of the border.” The Cascades wrestlers are back in action next weekend at the Mike Clock Open, hosted by Pacific University in Forest Grove, Ore. Also competing for UFV at the Dinos Invitational were Hasseeb Javed (men’s 61 kg, fourth place), Karla Godinez Gonzalez (women’s 51 kg, fifth place), Kamil Golowko (men’s 120 kg, sixth place) and Marko Kolobara (men’s 76 kg). Javed and Godinez Gonzalez had particularly promising performances, each posting three wins and two losses. PAGE 37


The Patrika

PAGE 38



Friday, November 4th, 2016

B.C. to benefit from Canada-European Union trade agreement

T

“Next to the North American Free Trade Agreement, CETA is Canada’s most-historic trade initiative. Once CETA is implemented, Canada will be strategically positioned to become one of the few developed countries with preferential access to the “British Columbia commends the Government of world’s two largest markets: the European Union Canada on reaching this important milestone for the and the United States. Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). We congratulate all “British Columbia has worked closely with the parties to the agreement on their efforts to reach a federal government to ensure B.C.’s interests were mutually beneficial consensus on Canada’s most reflected in the agreement. We’re confident that, once fully ratified, CETA will benefit all Canadians by ambitious trade agreement. providing preferential access to the world’s largest integrated economy. eresa Wat, Minister of International Trade and Minister Responsible for Asia Pacific Strategy and Multiculturalism issued this statement today:

“Specifically, B.C. exporters will benefit from increased access to this enormous market, including duty-free access for forestry and wood products, as well as new markets for metals and mineral products, agricultural and agrifoods products, fish and seafood. “By making it easier for trade and investment between Canada and the European Union, the key outcome of this agreement is clear: more jobs and economic opportunities for British Columbians. We thank federal Minister of International Trade Chrystia Freeland and her team for their dedicated efforts to bring this agreement to conclusion and urge the federal government to bring the CETA into force quickly to take advantage of its expected benefits.”

Province invests to improve student transportation services Families throughout the province will soon benefit from improved transportation services in their communities, thanks to $14.7 million in funding under the new provincial Student Transportation Fund. All 60 school districts will use the funds to improve transportation services, for example, some districts will: Eliminate bus fees. Add new bus routes. Make safety improvements. Provide more transportation safety training for bus drivers and students. Increase bus service for students to use for field trips and extracurricular activities. Continue to maintain high-level bus service and offer later bus service. The new $14.7-million Student Transportation Fund was announced in August 2016 to help school districts provide affordable and accessible transportation for B.C. families. To be eligible for funding, districts had to submit a plan to the Ministry of Education outlining how they would use the funding to enhance transportation services for students and families. The amount of funding for which a district is eligible is based on a formula tied to the ministry’s studentlocation factor, which is used to determine the rural makeup of a school district. All 60 school districts applied for the funding and they were all approved. Districts will start to receive funds over the next month. As a result of B.C.’s strong economic growth and fiscal discipline, government is able to support and fund projects that make a real difference in the lives of British Columbians.

PAGE 38


The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

PAGE 39

jyT (ibRK) sMkRFqI

1710617116

joiqS, Eqy  Eqy 604-751-0220 kro





1



myK- rkq-ipwq ivkfr, afriQk hflfq ivwc suDfr afvy, Brf df swuK, sMpdf-lfB, sMqfnpwK qoN icMqf rhy, dusLmxF vwloN hfnI df zr, iesqrI-swuK, kfrobfr TIk. akqUbr 23, 24; nvMbr 1, 2, 3, 11, 12 asLwuB hn.

The Full Moon occurs in your sign while linking with Uranus. Do not be tempted to do something impulsively because you want to change the status quo. Be cautious with anything that has danger attached. Other than that, something could suddenly erupt involving others that would caution you to consider obligations on your part.

Someone who has been quite open of late could start to become withdrawn or secretive. You could feel unappreciated as a result but there is not much you can do but step back and analyse what seems to be going on. There is something of an unexpected nature building up behind the scenes that could be a separate matter.

  ibRK- ishq-pwK TIk, pr nyr-ksLt dI sMBfvnf, imwqr-bMDU-swuK, acwl-sMpdf-ivvfd, sMqfn-pwK qoN sLuwB smfcfr, dusLmn df BY, iesqrI-swuK, kfrobfr ivwc hfnI. akqUbr 17, 18, 25, 26; nvMbr 4, 5, 13, 14 asLwuB hn.

3



imQun- ishq TIk rhy. guwsy ‘c vfDf, Dn-hfnI-BY, Brf nUM ksLt, sMpdf-suwK, kfrobfr ivwc vfDf, iesqrI swuK, sMqfn pwK vI TIk rhy. akqUbr 19, 20, 27, 28, 29; nvMbr 6, 7, 8 asLuwB hn.

4



krk- nyqr-ksLt, GrylU JgVy, imwqr-bMDU swuK, sMqfn pwK sLuwB rhy, iesqrI-pwK qoN suuwK imly, dusLmn dby rihx, kfrobfr ivwc rukfvt. akqUbr 21, 22, 29, 31; nvMbr 9, 10 asLuwB hn.

5



isMG- srIrk ksLt, pyt Krfb, Dn-lfB, pirvfr df suwK imly, Brf df suwK, sMpdf lfB, sMqfn-pwK sLwuB, iesqrI ksLt, kfrobfr TIk. akqUbr 23, 24; nvMbr 1, 2, 3, 11, 12 asLwuB hn.

6



kMinaf- ishq TIk, Dn-lfB, pirvfrk-swuK imly, imwqr-bMDU-swuK, iesqrI-pwK qoN lfB, sMqfn-pwK-sLwuB, ibmfrI aqy dusLmn df BY, kfrobfr TIk. akqUbr 17, 18, 25, 26; nvMbr 4, 5, 13, 14 asLuwB hn.

7  qulf- ishq TIk rhy. afriQk siQqI suDry, Brf df suwK imly, sMpdf-lfB, sMqfn-pwK qoN icMqf,. dusLmx koloN hfnI df zr, iesqrI ksLt, kfrobfr kuJ TIk. akqUbr 19, 20, 27, 28, 29; nvMbr 6, 7, 8 asLuwB hn.

8



9



ibRsLick- ishq TIk rhy, Dn aqy pirvfr df suwK imly, acwl-sMpdf-ivvfd, sMqfn-pwK TIk, sLwuB smfcfr imly, rog-BY, iesqrI-ksLt, kfrobfr ivwc rukfvt. akqUbr 21, 22, 30, 31; nvMbr 9, 10 asLuwB hn. Dn-ishq TIk rhy, Dn-sMpdf qoN suwK lfB, bMDU-ksLt, sMqfn-ksLt, iesqrI-pwK qoN sihXog imly, kfrobfr ivwc ivkfs. akqUbr 23, 24; nvMbr 1, 2, 3, 11, 12 asLwuB hn.

10  mkr- ishq TIk rhy, GrylU JMJt, Dn-hfnI, imwqr-bMDU-swuK, sMqfn-pwK sLwuB, dusLmn dby rihx, iesqrI-swuK imly, kfrobfr TIk rhy. akqUbr 17, 18, 25, 26; nvMbr 4, 5, 13, 14 asLuwB hn.

11  kuMB- pyt Krfb rhy, Dn aqy pirvfr df swuK imly, Brf nUM ksLt, hONsly ivwc kmI afvy, sMpdfswuK imly, sMqfn-pwK sLwuB, iesqrI-ksLt, kfrobfr ivwc vfDf. akqUbr 19, 20, 27, 28, 29; nvMbr 6, 7, 8 asLuwB hn.

12



mIn- ishq TIk rhy, GrylU klysL rhy, afmdn nfloN Krc ijLafdf, bMDU- swuK, sMpdf-lfB, sMqfn-pwK sLwuB, iesqrI-pwK qoN suwK imly, kfrobfr TIk. akqUbr 21, 22, 30, 31; nvMbr 9, 10 asLwuB hn.

Activity with others will step up considerably from now to mid November. If you have been looking for a commitment from somebody else, either personally or work wise, this would be the time to pursue it. Something could come to a head rather unexpectedly with a friend or in any situation involving a group of people.

It is time to put pleasure aside and focus on bringing a better balance to daily routines that involves making a commitment. This might equally apply to your health with either diet or exercise – perhaps both. Do not feel obliged to take on extra responsibilities that could get landed on you with very little notice.

Sudden insight to what is possible in the future can come out of the blue. It could leave you with a lot of questions that need to be answered. This might simply entail gathering information. There should be greater opportunity to enjoy yourself from now to mid November. This must not distract you from daily commitments though.

You can be more than surprised by what someone else expects of you or that they are not on the same wavelength with a matter as you had thought. This could involve finances. Don’t let this take you off track when it comes to the way you intend to structure matters. Calmly work on this from now to mid November.

A matter can suddenly come out in the open from the perspective of another person. You will need to decide how you are going to react and this does not have to be as quickly as the whole situation can come up. You will need to take charge so that you get the foundation in place that suits your needs for the next 2 years.

There is certainly some sort of hidden agenda operating in your life right now that has not been generated by you. This is a waiting game but there could be some sudden eruptions when it comes to daily routines and this is what you need to keep an eye on. Pay attention to your finances between now and mid November.

Venus, the planet of peace, balance and harmony moves into your sign this week where it will remain until 12th November. It will encourage you to spoil yourself but this needs to be kept in check with Saturn in your sign as well. Any sudden romance that may present itself will be short lived. Friendship is more important.

Family matters can come to a very unexpected head in which there can be a change of direction you did not anticipate. Commitments and obligations will come into this somehow and you can find yourself in a position where you cannot handle everything. You will need to decide what is most important to you personally.

You could surprise yourself with the ideas that pop into your head this week. You might also come across information unexpectedly that gives you answers to things that have been in the back of your mind. This can result in a different view of the future though you should not set about changing anything in a hurry. Be patient.

Be very careful about spending money on impulse because you are likely to spend far more than you initially intend. This is especially so if somebody else encourages you. There are commitments you will need to take a balanced approach to from now to mid November. You need to focus on what you consider important priorities.

PAGE 39


The Patrika

PAGE 40



ÓÀ∫ ‘Ó∂Ù≈ ÂØ∫ √‡≈¬∆«ÒÙ √∆ «¬’ ÁÓ «¬√ Â∑ª Á≈ ’∞fi È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈ -«ÍzÔ≥’≈

«’√ ◊ºÒ ÂØ∫ È≈˜ ‘È Ù≈«‘Á ’Í»

Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ¡«ÌÈ∂Â∆ «ÍzÔ≥’≈ ⁄ØÍÛ≈ È∂ «Í¤Ò∂ «¬’ √≈Ò ”⁄ ‘≈Ò∆Ú∞º‚ ”⁄ ¡≈͉∆ Ù≈ÈÁ≈ ÓΩ˜»Á◊∆ Á≈ ¡«‘√≈√ ’Ú≈«¬¡≈ ‘À Í «ÍzÔ≥’≈ Á≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ ¿∞√ ˘ Í«‘Ò≈ ÂØ∫ ‘∆ √‡≈¬∆«ÒÙ Á∆ √Ófi √∆ «’ ¡Â∂ «¬≥‡ÈÀÙÈÒ ¡Á≈’≈≈ √‡≈ Ï‰È È≈Ò «¬√ Á≈ ’∞fi Ú∆ ÒÀ‰≈-Á∂‰≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ ÓÙ‘» ÓÀ◊˜∆È “Í∆ÍπÒ” ÓπÂ≈Ï’ CD √≈Ò Á∆ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ‘∆Ø«¬È È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ Á∂ «ÈÔ«Ó »Í È≈Ò «¬ºÊ∂ «‘‰ ”Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ ÒØ’ª È∂ ͤ≈«‰¡≈ ‘À «’ ¿∞√ ˘ √‡≈¬∆Ò Á∆ √Ófi ‘À, «ÍzÔ’ ≥ ≈ È∂ «’‘≈, ““ÓÀ˘ È‘∆∫ Òº◊Á≈ ‘À «’ «Í¤Ò∂ «¬’ √≈Ò ÂØ∫ ÓÀ∫ ¡⁄≈È’ √‡≈¬∆«ÒÙ È‘∆∫ ‘ج∆Õ Ó∂∂ «÷¡≈Ò È≈Ò √‡≈¬∆Ò Ó∂∂ ”⁄ ‘Ó∂Ù≈ ÂØ∫ ‘∆ √∆Õ ÓÀ∫ ‘Ó∂Ù≈ ÂØ∫ √Ø⁄Á∆ √∆ «’ Ó∂∂ ’ºÍÛ∂ ¡≈ÓÁ≈«¬’ ‘؉∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘ÈÕ ÓÀ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ ‹ÁØ ÓÀ∫ ¡Ó∆’≈ ¡≈¬∆ ª «¬√ Á∂Ù Á∂ ÒØ’ª ˘ Ó∂∂ √‡≈¬∆Ò Á∂ Ï≈∂ ”⁄ ÊØÛ≈ «˜¡≈Á≈ ⁄º«Ò¡≈ Í Ó∂≈ √‡≈¬∆Ò ¿∞‘ ‘∆ «‘≈ ‘ÀÕ””

Ï≈Ò∆Ú∞‚ º ¡«ÌÈ∂Â≈ Ù≈«‘Á ’Í» Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞√ Á∆ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «ÎÒÓ “ÍÁÓ≈ÚÂ∆” Ò◊Ì◊ ÁØ È≈«¬’≈ Á∆ ’‘≈‰∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ «¬√ ˘ ’∂ÚÒ Á∂ È≈«¬’≈ ”Â∂ ‘∆ ’∂∫Á« ’’∂ Á∂÷‰≈ ·∆’ È‘∆∫ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ Á¡√Ò, √≥‹∂ Ò∆Ò≈ Ì≥√≈Ò∆ Á∆ Ï‘∞ ⁄«⁄ «ÎÒÓ “ÍÁÓ≈ÚÂ∆” ”⁄ ¡«ÌÈ∂Â≈ ‰Ú∆ «√≥ÿ, Á∆«Í’≈ Í≈Á»’؉ ¡Â∂ Ù≈«‘Á ’Í» Óπº÷ ̱«Ó’≈Úª ”⁄ «Á÷≈¬∆ Á∂‰◊∂ Í «ÎÒÓ ”⁄ ÁØ ÍπÙ ’Ò≈’≈ª Á∂ Ù≈ÓÒ ‘؉ ’≈È «¬√ ˘ ’∂ÚÒ ÁØ È≈«¬’≈ Á∂ »Í ”⁄ Í∂Ù ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ÏÒ«’ ¿∞È∑ª ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ «Â≥È≈ ’Ò≈’≈ª Á≈ ’≥Ó ’È≈ ‘∆ «¬’-Á»‹∂ Ò¬∆ «¬’ ˜ÏÁ√ ÓΩ’≈ ‘ÀÕ Ù≈«‘Á Á≈ «’‘≈, ““ÓÀ∫ «¬‘ √Ì ıÏª ’≈Î∆ √Ó∂∫ ÂØ∫ ÍÛ∑ «‘≈ ‘ªÕ «¬√ «ÎÒÓ ˘ ÁØ È≈«¬’≈ Á∆ «ÎÒÓ Áº«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À, ‹ÁØ«’ «ÎÒÓ «Â≥È ’Ò≈’≈ª Á∂ «’Á≈ª ”Â∂ ¡Ë≈« ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ «¬√ Â∑ª Á∆¡ª ıÏª ·∆’ È‘∆∫ ‘ÈÕ ¿∞Ȫ∑ È∂ «’‘≈, ““«¬‘ √≈‚∂ «Â≥È≈ Ò¬∆ «¬’ Ï∂‘Á º ⁄≥◊≈ ÓΩ’≈ ‘ÀÕ «¬√ ”⁄ Á∆«Í’≈ Á≈ «¬’ «Ï‘Â∆È «’Á≈ ‘ÀÕ «ÎÒÓ ”⁄ ‰Ú∆ Á∆ ˜ÏÁ√ ̱«Ó’≈ ‘À ¡Â∂ Ó∂≈ Ú∆ Ù≈ÈÁ≈ «’Á≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ «ÎÒÓ ”⁄ «’Á≈ª Á∆ ⁄؉ ”Â∂ ’≈Î∆ ÷πÙ ‘ªÕ”” Áº√‰ÔØ◊ ‘À «’ Ù≈«‘Á «ÎÒÓ ”⁄ “ÍÁÓ≈ÚÂ∆” Á∂ ÍÂ∆ ≈‹Í»Â Ù≈Ù’ ≈‹≈ ÂÈ «√≥ÿ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¡ ‘∂ ‘ÈÕ

◊À «ÎÒÓ∆ Í«Ú≈ ÂØ∫ ¡≈¿∞‰≈ ⁄‰ΩÂ∆Í»È : ¡È∞Ù’≈ ÙÓ≈ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ¡«ÌÈ∂Â∆ ¡È∞Ù’≈ ÙÓ≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ◊À  «ÎÒÓ∆ Í«Ú≈ ÂØ ∫ ¡≈¿∞ ‰ ≈ ’≈Î∆ ⁄‰Ω  ∆Í»  È ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À Õ ¿∞ √ È∂ √≈Ò B@@H ”⁄ «Ò∆˜ ‘Ø ¬ ∆ «ÎÒÓ “º Ï È∂ ω≈ Á∆ ‹Ø Û ∆” È≈Ò Ï≈Ò∆Ú∞ º ‚ ’À  ∆¡ Á∆ Ù∞  » ¡ ≈ ’∆Â∆ √∆Õ ¿∞√ Á∆ ¡◊Ò∆ «ÎÒÓ “¡À «ÁÒ ‘À ÓπÙ«’Ò” ’≈Î∆ «ÚÚ≈Áª ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡º ‹ «Ò∆˜ ‘Ø ◊¬∆ ‘À Õ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ¡È∞ Ù ’≈ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‰Ï∆ ’Í»  , ¡À Ù Ú«¡≈ ≈¬∂ Ϻ ⁄ È, Ù≈‘∞ ÷ ÷≈È, ¡Ò∆¡≈ ̺ ‡ ¡≈«Á Óπº÷ ̱«Ó’≈ ”⁄ Ș ¡≈¿∞‰◊∂Õ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ¡È∞Ù’≈ È∂ «’‘≈ ‘À, ““ÓÀ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ ‘ ⁄∆˜ Á≈ ¡≈͉∂ ‘∆ Î≈«¬Á∂ Â∂ È∞ ’ √≈È ‘∞ ≥ Á ∂ ‘ÈÕ ÓÀ ∫ ◊À  «ÎÒÓ∆ Í«Ú≈ ÂØ ∫ ¡≈¿∞ ‰ Á∂ ’≈È ¡ ≈ Í ‰ ∆ ¡ ª Íz Í Â∆¡ª ÂØ ∫ ÷π Ù ‘∞ ≥ Á ∆ ‘ª Í ‹ÁØ ∫ ¡√∆∫ ¡√ÎÒÂ≈ Á∂ ÁΩ  ÂØ ∫ Òß ÿ ‘∂ ‘∞ ≥ Á ∂ ‘ª ª √≈˘ √Ò≈‘ Á∂ ‰ Ò¬∆ ’Ø ¬ ∆ ÓΩ ‹ » Á È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ≈, «’¿∞ ∫ «’ Ó∂  ∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ √Ò≈‘ È‘∆∫ Á∂ √’Á∂ Õ «ÎÒÓ∆ Í«Ú≈ ÂØ ∫ ¡≈¿∞ ‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª ˘ Ú∆ ¡≈͉∂ ͺË ”Â∂ ⁄‰ΩÂ∆¡ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ ∫ Á≈ ‘À Õ ””

PAGE 40

Friday, November 4th, 2016

“‘Ø ¡«ÌÈ∂Â∆¡ª ÂØ∫ Úº÷ ‘À ¡≈Ò∆¡≈” ¡Á≈’≈ ’∞‰≈Ò ’Í» ◊Ω∆ «Ù≥Á∂ Á∆ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «ÎÒÓ “‚∆¡ «˜≥Á◊∆” ”⁄ «¬’ ÍzØ«‚¿±√ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ¿∞È∑ª È≈Ò ¡≈Ò∆¡≈ ̺‡ Ú∆ ‘ÀÕ ’∞‰≈Ò «ÎÒÓ «¬≥‚√‡∆ ”⁄ Ò◊Ì◊ «¬’ Á‘≈’∂ ÂØ∫ ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ «¬≥‚√‡∆ ÂØ∫ Í»∆ Â∑ª ‹≈‰» ‘ÈÕ ’∞‰≈Ò ¡≈Ò∆¡≈ ̺‡ Ï≈∂ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ¡≈Ò∆¡≈ ‘Ø ¡«ÌÈ∂Â∆¡ª ÂØ∫ «ÏÒ’∞Ò Úº÷ ‘ÀÕ ¿∞‘ «ÎÒÓ ”⁄ «√Î ¡≈͉≈ «’Á≈ Á∂÷Á∆ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ¡≈͉≈ ’À∆¡ Ù∞» ’∆Â≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ¿∞√ Á∆ ‹Ø«÷Ó Ì∆ ⁄؉ Á∆ ’Á ’Á∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ Ï‘∞ ‘∆ ‘∞ÈÓ≥Á ¡Á≈’≈≈ ‘ÀÕ

ÙØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ¡ÍÓ≈È È≈Ò Áπ÷º ∆ È‘∆∫ ‘∞Á≥ ∆ -√Ø‘≈ ¡Ò∆ ı≈È!

ÙØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ¡ÍÓ≈È ¡Â∂ ¡≈ÒØ⁄È≈ Á≈ «Ù’≈ ω ⁄πº’∆ ¡«ÌÈ∂Â∆ √Ø‘≈ ¡Ò∆ ı≈È È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ «¬√ È≈Ò Ï‘∞ Áπ÷∆ ‹ª Í∂ÙÈ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆Õ È≈Ó∆ «’z’‡ «÷‚≈∆ Ó≥√» ¡Ò∆ ı≈È Í‡ΩÁ∆ ¡Â∂ ¡«ÌÈ∂Â∆ Ù«ÓÒ≈ ‡À◊Ø Á∆ Ï∂‡∆ √Ø‘≈ ÙØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”⁄ ’¬∆ Ú≈ ¡ÍÓ≈È Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ⁄π’ º ∆ ‘ÀÕ «ÎÒÓ “CA ¡’±Ï” Á∆ «Ò∆˜ ’’∂ ¿∞È∑ª È∂ √ÚÈ Ó≥«Á ¡Â∂ ◊‰ÍÂ∆ Í≥‚≈Ò Á≈ ÁΩ≈ ’∆Â≈Õ ¿∞µÊ∂ √Ø‘≈ È≈Ò ¿∞√ Á∂ ËÓ ˘ ÒÀ ’∂ ’¬∆ √Ú≈Ò ’∆Â∂ ◊¬∂Õ «¬‘ Íπº¤∂ ‹≈‰ ”Â∂ «’ ÙØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ‘؉ Ú≈Ò∆ ¡ÒØ⁄È≈Úª Á≈ ¿∞√ ”Â∂ ÍzÌ≈Ú ÍÀ∫Á≈ ‘À? √Ø‘≈ È∂ ‹Ú≈Ï ”⁄ «’‘≈, ““È‘∆∫ «¬√ È≈Ò ÓÀ˘ ’ج∆ Î’ È‘∆∫ ÍÀ∫Á≈ ‘À «’ Ó∂∂ Ï≈∂ ”⁄ ÒØ’ ’∆ √Ø⁄Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬∆ ÓÀ∫ ¿∞È∑ª ÂØ∫ Áπº÷∆ ‹ª Í∂Ù≈È È‘∆∫ ‘∞≥Á∆Õ”” «˜’ÔØ◊ ‘À «’ CH √≈Ò Á∂ ¡«ÌÈ∂Â∆ È∂ «’‘≈,““ÙØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ «’√∂ ∂˘ ¡˜≈Á∆ È≈Ò ÏØÒ‰ Á∆ ¡≈«◊¡≈ Á∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈, ““ÓÀ∫ ÙØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ √≈«¡ª ˘ ÏØÒ‰ Á≈ ¡«Ë’≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÒØ’Â≥Â ‘ÀÕ ¡√∆∫ √≈«¡ª ˘ ÏØÒ‰ Á≈ ¡«Ë’≈ ‘ÀÕ””


The Patrika Friday, November 4th, 2016



PAGE 41

Public Safety Minister’s statement on gang violence Minister of Public Safety and Solicitor convictGeneral Mike Morris has released the e d a n d behind following statement: bars for “We’ve seen reports of targeted vio- a signifilence and death connected to gang ac- cant petivity in the news lately. I have ensured r i o d o f the public B.C.’s anti-gang units have time. their targets set on these known gang members and their associates, and my “It’s no senior officials are in constant contact w a y t o with the Combined Forces Special live. Young people who are thinking Enforcement Unit BC. I have every a gang lifestyle is glamourous should confidence they are working hard on pay attention to the violent outcomes these matters. The two new 10-person we’ve been seeing lately. I encourage teams within the Combined Forces parents to talk about these stories with Special Enforcement Unit are fully youth in their homes, as the might not see what’s being reported in the news. operational. “The Province, anti-gang units and local police continue to make progress on B.C.’s $23-million expanded Guns and Gangs Strategy, and I look forward to seeing the results of the recent provincewide Firearms Amnesty, “I can’t stress enough that this is the held during October, in an effort to get reality of gang life. There are three illegal guns off the streets and out of true outcomes of this lifestyle: injured, the hands of criminals.” dead or, following the work of police, “I understand and share the public’s concern regarding the risk to innocent bystanders in gang violence. This is why police are working tirelessly to disrupt and stop these individuals.

PAGE 41


stressed upon the need to grasp the real significance of this celebration which lies in enlightening our hearts with love compassion, humbleness, service, The Patrika sympathy PAGE 42 and virtuous deeds by removing the dark ness of ignorance, evil deeds, greed, lust, hatred, meaningless rituals andgovernment envy. B.C. supports military leaveSidhu, expansion was announced he Government of British Punjabi Patrika chief editorThe Andy Editor Dave Columbia has expanded job- today by Premier Christy Clark at Sidhu, noted artist JarnailCanadian SinghForces Panesar, Rizwan Base Comox on Vanprotected leave for Canadian couver Island, and by Shirley Bond, military reserve forces in B.C. to cover Peerzada President Ahmaddiya Jamaat Abbotsford Minister of Jobs, Tourism and Skills leave for military training. and associates specially attended theMinister program. SarTraining, and Responsible Members of the Reserve Force serve for Labour at HMCS Discovery, the bjeet Johal, Ahamad Rahan TD Bank manager and part time in the Canadian Armed Forces Royal Canadian Naval Reserve base all members worked hardontoDeadman’s make this program a (Navy, Army, and Air Force). Their Island in Stanley Park, main roles are to support the Regular success. Guests were provided with very delicious Vancouver. Force at home during natural disasters multicultural dinner. and events such as the Olympics, and Bond was joined in Vancouver by

Friday, November 4th, 2016

reserve forces

T

augment the Regular Force abroad on Brig.-Gen Rob Roy MacKenzie, chief of staff Reserves, Canadian Forces; operations. -Gian Singh Kotli

Col. Dave Awalt, commander 39 Canadian Brigade Group; Lyall Knott, QC, B.C. chair, Canadian Forces Liaison Council, Department of National Defence; and other military reserve forces representatives. This change will allow reservists unpaid leave from their civilian jobs for up to 20 days-per-year for training activities. Unpaid leave for reservists is already provided for, if:

engaged in pre- or post- deployment activities either inside or outside Canada, or deployed to a domestic operation dealing with an emergency. The change to expand leave for military training activities for reservists is effective immediately.

Reservists typically serve one or more evenings a week and/or during weekends at locations close to home. Most reservists are deployed outside of reservists also attend some full time ocCanada; cupational training during the summer.

WSO Congratulates Sabi Marwah on Senate Appointment SO offers its congratulations to Sarabjit (Sabi) Singh Marwah on being appointed Canada’s first Sikh senator.

W

Marwah, who recently retired as Vice Chairman and Chief Operating Officer for Scotiabank and is a founding member of the Sikh Foundation of Canada, has long been a mentor to up and coming Sikh professionals and has worked on several Sikh cultural initiatives. WSO President Mukhbir Singh said, “we offer our congratulations and best wishes to Sabi Marwah on his appointment to the senate; there are few people with stronger qualifications. This is truly an amazing and historic time for Sikhs in Canada with a record number of Sikh MPs, four cabinet ministers, the appointment of Bardish Chaggar as the first woman and first Sikh to serve as House Leader and now with the

PAGE 42

appointment of the first S i k h senator. Sikhs h a v e come a long way in Canada and continue to be inspired by the Sikh values of seva (service) and sarbat da bhalla (upliftment of all).” The World Sikh Organization of Canada (WSO) is a national non-profit organization with a mandate to promote and protect the interests of Canadian Sikhs as well as to promote and advocate for the protection of human rights of all individuals, irrespective of race, religion, gender, ethnicity, and social and economic status.


The Patrika Friday, November 4th, 2016

PAGE 43



Townline

Medical Clinic

#200-31205 Maclure Road, Abbotsford

604.776.1727 Townline

Medical Clinic

Walk-Ins Welcome

Please call before coming; clinic hours vary Booked appointments will be handled first

PAGE 43


PAGE 44

The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

iPlm AudXog df rfj Tfkry dIaF DmkIaF awgy Juk jfxf sLrmnfk BfrqI jnqf pfrtI dy sInIar afgU lfl ikRsLn azvfnI ny aYmrjYNsI dOrfn mIzIaf dI BUimkf bfry iewk bVI pRiswD itwpxI kIqI sI, ‘jdoN ies nUM Jukx leI ikhf igaf qF ies ny rINgx nUM shI smiJaf.’ ieMzIan aYkspRYs grwup bfry kuJ vwKry lok vI sn, ijnHF ny mfx-mirafdf bxfeI rwKx dI loV idKfeI qy ies df BfrI mwul vI qfiraf. ijs qrHF iPLlm AudXog TwgF dIaF DmkIaF awgy Juikaf hY (qy Auh vI mhfrfsLtr srkfr dI dKl aMdfjLI krn AuWqy), Auh bVf sLrmnfk hY. mhfrfsLtr nv-inrmfx sYnf(mnsy) df Aus rfj sI ivDfn sBf ivwc iewk ivDfiek hY qy ipClIaF lok sBf coxF dOrfn iewk vI sIt nhIN ijwq skI, pr ies ny pUry iPlm AudXog nUM goizaF dy Bfr Jukx leI mjbUr kr idwqf hY. lokqMqr aqy kfnUMn dy rfj leI ieh bhuq sLrmnfk hY ik muwTI Br guMzy jnqf nUM afpxIaF iewCfvF anusfr Jukf skdy hn aqy srkfr asl ivwc ies guMzfgrdI df rfh pwDrf kr rhI hY.

igaf hovy qy rihm leI bynqI kr irhf hovy. jdoN iPLlm dI sLUitMg cwl rhI sI qF AunHF ny swcmwuc ieh vrnx kIqf sI ik pfiksqfn nfl sLFqI qy vDIaf sMbMDF leI kdm cwuky jf rhy hn. iPr vI AunHF ies gwl df ijLkr Cwz idwqf ik Ausy dOrfn pRDfn mMqrI nirMdr modI pfiksqfn dy pRDfnmMqrI nvfjL srIPL dy iewk pirvfrk smfgm ivwc ax-aYlfny qOr ‘qy sLfml ho ky pfiksqfn df dOrf krn vrgy kdm cwuk rhy sn. dovyN dysL iewk mhInf pihlF qwk klfkfrF aqy XfqrIaf nUM iewk-dUjy dy vwl afAux jfx leI AuqsLfhq kr rhy sn. krx jOhr ny nf isrP iPLlm dI irlIjL leI bynqI kIqI ik Auh BivwK ivwc srhwd pfroN iksy klfkfr nUM kdy vI afpxI iPLlm ivwc nhIN lYxgy, BfvyN ikMnf vI pRiqBfsLflI ikAuN nf hovy. ies mOky pRqwK qOr ‘qy iksy ny vI krx nUM aijhf krn leI nhIN ikhf sI, iPr vI afpxI mrjLI nfl ryNgxf sLurU kr idwqf aqy afpxy ‘gunfh’ leI muafPI dI bynqI kIqI.

ieh qwQ hY ik krx jOhr dIaF iPLlmF nUM iPlm ‘aY idl hY musLikl’ dy inrmfqf krx lok bVf psMd krdy hn., ies kfrn AunHF jOhr ny vIzIE jfrI kIqI hY, ijs ivwc dI ies nvIN iPLlm ny ijMnf iDafn iKwicaf AunHF nUM iewk aijhy ivakqI dy rUp ivwc sI, Aus dy mwdynjLr kI Auh Gwto-Gwt pysL kIqf igaf hY, ijs nUMbMdI bxfieaf

PAGE 44

mhfrfsLtr ‘c AudoN qwk iPlm irlIjL krn qo pRhyjL nhIN kr skdy sn, jdoN qwk guMzy hfey-qObf mcf ky Qwk nf jFdy? BfvyN kuJ vI hovy, bfkI dysL ivwc Auh borIaF dIaF borIaf not kmfAuxgy, ikAuNik mhfrfsLtr qoN bfhr AunHF dI iPlm irlIjL hovygI hI. AunHF dI ieh ‘rihm dI apIl’ sLrmnfk sI ik iPLlm dy inrmfx ivwc lwgI 300 lokF dI koisLsL KUh-Kfqy pY jfvygI. AuqrI Bfrq aqy nfl hI nfl kOmFqrI pwDr ‘qy iPLlm dI irlIjL qy sMgIq dy hr iksm dy aiDkfrF dI ivkrI qo ijMnI kmfeI hoxI hY, Aus dy leI qF aijhy iksy vI qrHF nhIN ikhf jf skdf ik 300 lokF dI koisLsL bykfr clI jfvygI.

ivpn pwbI

ny nf isrP kfnUMnI aqy amn sLFqI nUM BMg krn dI DmkI dyx vfilaF nUM sLih idwqI, sgoN POj nUM dyx leI ‘Dn btorn’ dI hwd hI kr idwqI hY.

vrnxXog hY ik POjI BlfeI PMz POj dy jvfnF qy AunHF dy pirvfrF leI iewk pfrdrsLI PMz hY, ijs ivwc koeI vI svYiewCf nfl dfn dy skdf hY, pr mnsy qy mhfrfsLtr srkfr ny ijs qrHF jbrdsqI dfn krfAux dI koisLsL kIqI hY, Aus dI POj dy syvf mukq aiDkfrIaF dy nfl-nfl afm nfgirkF ny vI KuwlH ky aflocnf kIqI hY. aijhf krky mhfrfsLtr srkfr ny nf isrP iewk GtIaf pihlI imsfl pysL kIqI, ies qoN vI vwzf mwudf ieh hY ik guMuizaF nfl sgoN hPqf vsUlI nUM iewk qrHF kfnUMnI jfmf iksy vI kImq ‘qy smJOqf krvfAux leI puafAux dI koisLsL kIqI hY. sUbf srkfr iewk iDr bxI hoeI hY. ies kI iksy ny mnsy aqy ies dy afgU rfj Tfkry ny aYn sLbdI arQF ivwc krx jOhr nUM nUM pwuiCaf hY ik AunHF ny Kud POjI mulfjLmF mjbUr kIqfik Auh pRiqwigaf kry ik kdy leI kI kIqf hY? kI mnsy dy iewk mYNbr ny vI pfiksqfn dy iksyklfkfr nUM iPlm dI vI srhwdF AuWqy jf ky jvfnF nfl mulfkfq kfst ivwc sLfml nhIN krngy qy nfl AunHF kIqI jF kdy jvfnF dy snmfn ivwc iksy ny POjI BlfeI PMz ivwc pMj kroV rupey dfn bYTk df afXojn kIqf hY? kI ies sMgTn krn aqy pTfnkot qy AuVI ivwc sLhId hoey ny sLhIdF dIaF ivDvfvF qy AunHF dy anfQ jvfnF nUM sLrDFjlI iPLlm dI skrIinMg qoN bwicaF dI shfieqf leI kdy hwQ vDfieaf pihlF jLrUrI qOr ‘qy idKfAux leI rfjLI hY? Aultf ieh sMgTn qF ibhfrIaF nUM kIqf. afpxy ies kfry nfl sUbf srkfr kwutx aqy mIzIaf GrfixaF dy dPqrF


The Patrika Friday, November 4th, 2016



PAGE 45

ivwc BMn qoV krn dI guMzfgrdI ivwc mohrI pfKMz pUrn ibafn dyx leI Auh brKfsq kIqy jfx dy hwkdfr hn. irhf hY. muMbeI ivwc lokF nUM cMgI qrHF pqf hY ik ies dy vrkr ‘bfhrI ivakqIaF’ nUM nf isrP zrf Dmkf ky AunHF qoN pYsy KoNhdy hn, sgoN keI qrHF dy lfB lYNdy hn. mhfrfsLtr dy mwuK mMqrI dyvyNdr PVnvIs (ijnHF ny krx jOhr qy mnsy df smJOqf krfAux leI dlfl dI BUimkf inBfeI) ny mjLfk AuzfAux vflf ibafn idwqf ik jy hurIaq aqy nkslvfdIaF nfl gwlbfq cwl skdI hY qF mnsy nfl ikAuN nhIN? ies qrHF df

mnsy dy awgy Bfjpf pRdysL srkfr dy afqm smrpx ipwCy dysL dI sB qoN amIr muMbeI ngr ingm dIaF jldI hox vflIaF coxF iewko-iewk kfrn mihsUs huMdf hY. Bfjpf spwsLt qOr ‘qy mnsy nfl gwTjoV bxfAuxf cfhuMdI hY qy iesy mksd nfl mnsy dI hONslf aPLjLfeI kr rhI hY. jy swcmwuc iesy kfrn srkfr ny aijhf slUk kIqf hY qF smJOqy df ieh idn lokqMqirk Bfrq dy ieiqhfs ivwc iewk kfly idn dy rUp ivwc drj kIqf jfvygf.

PAGE 45


The Patrika

PAGE 46



Employment Farm Workers Wanted For pruning, weeding, tying, harvesting and other farm work. Work is outdoors in all weather conditions and physically demanding. Starting February, 2017. $10.85/hr, 40-60 hrs/wk. Fax resume to Bathe Farms Ltd at 604-856-9747. kfimaF dI loV zrfeIvfl kMpnI nMU kfimaF dI loV hY| tryinMg vI idwqI jf skdI hY| nvyN kfimaF nUM $14 aqy qjLrbykfr nUM qnKfh qjLrby anusfr aqy rfeIz df pRbMD hY| hor jfxkfrI leI Pon kro: 778-552-5400 jF 604825-3508

Workers Wanted Farm workers wanted for M&G Brothers Farms Ltd, $10.85/Hr., must be hard working, energetic & willing to work in all weather conditions. Duties include: planting, weeding, harvesting and packing of berries, 50-60 hrs/wk starting in April and ending in October. Send resumes to: 143 MT. Lehman Road, Abbotsford, BC, V4X 2L5 Workers Wanted A&M Toor Farm Ltd., Abbotsford, BC, V2T 5X7 is hiring general farm workers. Job duties include pruning, weeding, harvesting berries. Start date December 1, 2016. $10.90/ hr. 50-60 hrs/ week. Please apply in person or fax your resume. Phone: 604-807-8229, Fax: 604-852-1652 zrfeIvr dI loV

Employment cont'd

Caregiver Wanted Wanted F/T In Home Caregiver to work from a Abbotsford home 40 hrs/wk $11.50 hr help take care of 3 children. Both parents working full time. Must be able to read/speak English. Drop and pick from school, prepare meals, snacks, help with homework, after school activities, appointments, light housekeeping duties. "Optional accommodation available at no charge on a live-in basis. Note: This is not a condition of employment" Dhillon Family email: harjeet. dhillon8@hotmail.com

PAGE 46

Employment Wanted Caregiver / Nanny Wanted a full time -caregiver, female to take care of two boys 6 & 3 years old. Both parents working. Must be able to speak and read English. Salary $12/ hr. Location: Abbotsford Contact: 778-3456410 or Email: gurcharangill91@ gmail.com Services

aYbtsPorz df lokl isvl ryzIE suxdy rho! mihk pMjfb dI 101[7 aYP[aYm[ hryk aYqvfr qy somvfr nUM sLfmI 6 vjy qoN 7 vjy qwk pvn igwlF vflLy dy nflL aqy somvfr nUMu 4-5 vjy sLfm qwk afpxI afvfj surjIq klsI Workers Wanted nflL| hor jfxkfrI leI Pon: Seasonal employment from 604-615-9877 January- July 2017 harvesting and nsLy Cwzx leI pruning raspberries and blueberries. Must be prepared to work in an jy qusIN sLrfb jF zrwg dy kfrn environment that is physically musIbq ivwc ho aqy Cwzx leI mdwd demanding and work repetitive dy cfhvfn ho qF jOhn nUM Pon kro: tasks in a wide range of outdoor 604-859-8244 jF 778-779weather conditions. Hours range 1337 jF jjt.fvu@gmail.com from 45-60 hours per week, $10.85 Noor Appliances Repair per hour. Please apply in person /Tent Rental at Boparai Farm, 390 Hamm Rd., $25 Service Charge Abbotsford, BC, V2T 6B5 or Call: 778-552-5439 Caregiver Wanted Wanted a full-time caregiver, female to take care of two children 7&8 years old. Both parents are working. Must be able to speak and read English. . Salary $12 per hour. Location Abbotsford. Contact 604557-6773 & 778-345-5046

klfs 1 zMp trwk (tRFsPr/ ponI) zrfeIvr dI loV hY| pwkf kMm aqy Truck Driver Wanted cMgI qnKfh idwqI jfvygI| qjLrbykfr Class 1 truck driver required to nUM pihl idwqI jfvygI | hor jfxkfrI lYx leI Pon kro: 604-825-4009 transport loads for our company.

Caregiver Needed Wanted a full-time Caregiver, female to take care of two children 8 &11 years old. Both parents are working. Must be able to speak and read English. Wages $12 per hour. Location, Abbotsford, Contact: heharbhinder@gamail.com , Ph: 604-758-1614 & 778-552-2214

Friday, November 4th, 2016

The loads are for USA (CA). Experience in trucking industry will be preferred. Knowledge of English is must and Knowledge of Punjabi will be an asset. Good wages and benefits as per the experience. Drivers abstract and drug test required. Send resume to info@gloadtransport.com, 31137 Southern Drive, Abbotsford, BC, V2T 5K2

Epl`ieMs irpyEr E pl`ieMs    

Avina Fresh Mushrooms is looking for Full Time Workers • Positions available in Warehouse, Packing and Slicing • 40 hrs per week • Lifting Bending Involved • Clean Indoor environment Drop of your resume at 28265- 58th Ave, Abbotsford Or Call: 778-323-7727, 604-856-9833


The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

PAGE 47

kOVf swc, ivcfrDfrf mulK rfj bjfj pRymI golyvflf

rwbf qyrI dunIaF qy hfsf afeI jFdf

iensfn ikqnf hI vwzf hovy

ijs qy krdy Brosf, Auh byvkUP bxfeI jFdf

kdr guxF dI huMdI hY

grIb nfl nyVy irsLqy nUM vI CupfAuNdy ny lok

gwsf jd afAuNdf mnuwK ‘

amIr nfl dUr dy irsLqy nUM

coN cMigafeI lY jFdf hY

vDf cVf ky drsfAuNdy ny lok

sbr jd afAuNdf mnuwK nUM

AuzfrI AunI ku BrIey ijnI hoey KMBF ivwc jfn iksy dy shfry mMjLl qwk phuMcxf byvkUPI df nsLfn mMgI hoeI cIjL hmysLF moVnI hI pYNdI hY iewjLq kmfeI hmysLF afpxy pfs rih jFdI hY. ijhVy GrF ivwc mF bfp dI syvf nhIN krdy

cMigafeI dy jFdf hY dunIaF mqlb dI, grjF df ieh sMsfr pwuqr DIaF irsLqy nfqy, JUTf iewQy ipafr iksmq DoKf kdy dy jfey pRymI idl nhI CwzIdf afpy sB shI kr idAu Brosf rwb qy rwKIdf ijMdgI dy sPr nUM shfrf

gurUGrF, mMdrF ‘c Pl syvf df ikwQoN lwBdy

dyx vfly Gwt imldy

ruwKI imwsI nfl gujLfrf krnf pYNdf ey

ijMdgI dy sPr nUM Dwkf dyx vfly bQyry imldy

aOKI vyly Gut sbr df krnf pYNdf ey

suixaf ik rwb ny bhuqy

Puwl ikqnf vI sohxf hovy,

lokF dI ijMd svfrI hY

qrIP KusLbU dI huMdI hY

kfsL ikqy kih dyvy ik, awj qyrI vfrI hY.

PAGE 47


PAGE 48

The Patrika 

Friday, November 4th, 2016

svyr dI AuzIk smsLyr isMG surjyvflf iewk smyN hirafxf dy AuWGy isafsqdfn sn. AunHF nUM sMBfvI mwuK mMqrI vjoN dyiKaf jFdf sI. cMzIgVH dy iewk hotl dI ilPt nyVy 22 sfl pihlF AunHF nfl hoeI mulfkfq iewk pwKoN XfdgfrI rhI. AunHF nUM iekwilaF qy kuJ duibDf ivwc Pisaf dyK ky jdoN ihMdI ivwc AunHF nUM svfl kIqf igaf qF jvfb pMjfbI ivwc imilaf: ‘iewk ivafh smfgm ivwc jfxf ey pr pqf nhIN lwg irhf ik ikhVI mMijLl AuWqy hY.’ iPr ijMnf smF AunHF nfl gujLfiraf, AunHF dy pMjfbI Aucfrx qy BfsLfeI igafn qoN kfiel hoxf suBfivk hI sI. tksflI pMjfbI qy tksflI lihjy df rfjL pwuCy jfx ‘qy AunHF dwisaf ik AunHF df ivDfn sBf hlkf nrvfxf, jINd irafsq df ihwsf hox kfrn AuWQy pMjfbI pVHfeI jFdI sI. Auh kuJ smF jlMDr ivwc vI pVHdy rhy. iPr, bqOr vkIl qy isafsqdfn cMzIgVH af vsy qy iewQy vI bhuqy dosq-imwqr pMjfbI hI sn. ilhfjLf, pMjfbI bolxf AunHF dy inwq dy jIvn df ihwsf bx igaf. pMjfbI dy pRsMg ivwcoN hI AuBry svfl ik kI Auh pMjfb dy punrgTn qy hirafxf dI sQfpnf nUM drusq mMndy hn, AunHF df jvfb bVf spwsLt sI: ‘jy ieh kuJ nf huMdf qF asIN pwCVy dy pCVy hI rih jfxf sI.’

ies qrk ivwc vjLn AudoN vI sI qy hux vI hY. pMjfbI sUby dI sQfpnf dy ipCly 50 virHaF dOrfn ieh rudn jF isLkvf aksr hI suxn nUM imldf irhf ik akflIaF ny rfj krn dI lflsf ihwq pMjfbI sUby dy nF ‘qy sUbI bxvf leI aqy pMjfb pfsoN pMNjfbI boldy ielfky vI Kuhf ley. ieh soc jjLbfq dI vwD pYdfiesL hY, hkIkq dI Gwt. ieh shI hY ik jINd qy kYQl PUlkIaF irafsqF sn aqy bU V IaF (ajo k f Xmu n fngr), nrfiexgVH qy krnfl-asMD afid ielfky vI ifewk smyN iswK irafsqF df ihwsf sn, iPr vI ienHF dI jn-pRikrqI qy suBfa pMjfbI nhIN sI. muglF dy jLmfny ivwc hFsIihsfr, rohqk qy hor ielfky sUbf hFsI df ihwsf sn. bfad ivwc ieh aijhy hfkmF dy mfqfihq rhy jo ik pMjfbI nhIN sn. ienHF nUM sUbf pMjfb nfl ibRitsL hkUmq ny pRsLfsink kfrnF krky joiVaf. 1947 ivwc dysL dI vMz qoN bfad vI ieh ielfky pMjfb jF pYpsU df ihwsf bx rhy aqy lihMdy pMjfb qy bhfvlpur irafsq qoN afey sLrnfrQIaF nUM iewQy vsfieaf igaf ijs kfrn sLihrI KyqrF ivwc vsoN df jn-sMiKafeI KLfkf bdl jLrUr igaf, pr idhfq df suBfa qy slIkf hirafxvI hI irhf. iehI kfrn hY ik ies iKwqy dI iswK vsoN nUM Cwz ky bfkI

suirMdr isMG qyj

lokF ny pMjfb qo alihdf hox df kdy vI duwK nhIN mnfieaf, blik AunHF leI qF ieh alihdgI ivkfs qy KusLhflI dy nvyN idshwdy lY ky afeI. jy aqIq AuWqy XQfrQk idRsLtIkox nfl Jfq mfrIey qF ieh pRBfv bxdf hY ik pMjfbI sUby nUM rfjDfnI cMzIgVH jF kuJ pMjfbI boldy ielfikaF qoN BfvyN ivhUxf kr idwqf igaf, iPr vI ieh punrgTn sucwjf rfj pRbMD dyx aqy rfj nUM KusLhflI dy rfh pfAux df ibhqrIn avsr sI. 1967 ivwc pMjfb dI ivkfs dr nvjnmy hirafxff qoN duwgxI sI. pMjfb KyqIbfVI XUnIvristI dy ivigafnIaF dI imhnq dI bdOlq hrf ienklfb vI pMjfb dIaF brUhF nyVy Zukx vflf sI. luiDafxf, jlMDr, aMimRqsr, btflf, PgvfVf qy rfjpurf ivwc CotIaF qy drimafnIaf snawqI iekfeIaf dy psfry sdkf snawqI pYdfvfr qyjLI nfl vwD rhI sI. ibjlI kunYksLn vI idhfqI ielfikaF ivwc qyjLI nfl PYlxy sLurU ho gey sn. rfj nUM Aus smyN ijs qwq dI pRmwuKqf dI loV sI, Auh sI sucwjI hukmrfnI ijs nUM ajokI sLbdfvlI ivwc susLfsn ikhf jFdf hY. aijhf susLfsn pMjfb dI brqrI nUM sQfeI bxfAux dy nfl-nfl ivkfs dy lfB sfry iKwiqaF ivwc PYlfAux df rfh pwDrf kr skdf sI. ieh aPsosnfk pwK hY ik ipCly 50 sflF dOrfn pMjfbI sUby nUM iewk vI aijhf rfjnyqf nhIN imilaf jo suucwjI hukmrfnI df mujwsmf hovy. pMjfbI sUby dy vjUd ivwc afAux qoN pihlF dy pMjfb ivwc mwuK mMqrI pRqfp isMG kYNro nUM AunHF dy rfj-kfl dOrfn bdlfKLor

qy byrihm rfjsI nyqf mMinaf jFdf sI, pr AunHF kol ivkfsmwuKI idwb-idRsLtI vI sI aqy afpxIaF nIqIaf qy supinaF nUM sfkfr rUp dyx dI idRVqf vI. iesy leI AunHF dy sLfsn kfl dOrfn aijhI ivAuNqbMdI qy sMsQfvF hoNd ivwc afeIaF ijnHF dy Pl asIN hux vI Kf rhy hF. pr pMjfbI sUby dI sQfpnf mgroN dUraMdysLI lIzrisLp dI axhoNd df KimafjLf asIN lgfqfr Bogdy af rhy hF. aijhI axhoNd kfrn hI afpxI sQfpnf qoN mihjL 14 vrHy bfad pMjfbI sUbf, afqMkvfdI vrqfry df isLkfr ho igaf ijs ivwcoN inkldIaF 13 sfl lwg gey. ienHF kfly idnF ny sUbfeI arQcfry nUM BrvIN Zfh lfeI aqy snawqI qy kfrobfrI ihjrq df mwuZ bMinHaf. kfly dOr dy KLfqmy mgroN ies ruJfn nUM Aultfieaf jf skdf sI bsLrqy rfjnyqf suihrdqf idKfAuNdy. ieh smyN df swc hY ik rfjnyqfvF ny jLmInI hkIkqF jF sFJy ihwqF nfl juV ky rfj dIaF smwisafvF qy aOkVF df rfh lwBx aqy ivkfs df BivwKmuKI KLfkf AulIkx dI QF qrPdfrI, sMgidlI, iBRsLt qy lotU ibrqI vflI rfjnIqI hI idKfeI. awj vI iewk pfsy ieljLfmqrfsLI dI isafsq afpxy ‘jlvy’ idKf rhI hY, dUjy pfsy lok-luBfAU vfaidaF dIaF lVIaF proeIaF qy prosIaf jf rhIaF hn. iewk vI nyqf dUrdrsLI loknIiqwg hox df pRBfv nhIN dy irhf. aijhy mfXUskun qswvr df iswDf asr lok-mfniskqf AuWqy vI pY irhf hY. eIsLvr icwqrkfr ny iewk vfr iliKaf sI[ ‘DUMeyN vFgr cfr cuPLyry, vDdf jfey hnyrf. eys rfq df, kI hY rwbf! hoxf nhIN svyrf?’ pMjfbI sUby dI mOjUdf siQqI dy mwdynjLr ieh svfl bVf pRsMigk lwgdf hY.

awKF df tIr zf[jgdIsL jwgI awKF sfzy srIr dy sB qoN aihm aMgF ivwcoN iewk hn. aihm hox dy nfl-nfl ieh byhwd sMvydnsLIl aMg hY. jy jdoN ikqy awK dy kornIaf ivwc icwt moqIaf pY jfvy, rYtInf ivwc koeI nuks pY jfvy, njLr ns jF pwiTaF vflIaF nsF ivwc kmjLorI af jfvy aqy pwiTaF dI qfx sLkqI ivwc kmI ho jFdI hY qF kornIaf df afpsI PLfslf ivgV jFdf hY aqy kornIaF dy ies ivgVy PLfsly nUM tIr ikhf jFdf hY. ies rog ivwc awK df zylf aMdrvfr jF bfhrvfr muV jFdf hY. sfDfrn awK df zylf iswDf rihMdf hY, pr rogI awK df zylf aMdr jF bfhr vwl muV jFdf hY. keI vfr tIr dovF awKF ivwc vI ho skdf hY. Ksrf, tfeIPfeIz buKfr, kflI KMG jF swt lwgx mgroN vI tIr df rog ho jFdf hY. pyt ivwc kIVy hox kfrn, kYlsLIam dI kmI jF PAGE 48

aYlopYQI dvfeIaF dI ijLafdf vrqoN kfrn vI ieh rog ho jFdf hY. keI vfr ieh rog jmFdrU vI ho skdf hY. tIr krky awKF dI njLr kmjLor ho jFdI hY. ies leI ies rog vwl qurMq iDafn dyxf cfhIdf hY. keI lok ieh socdy hn ik tIr df koeI ielfj nhIN, ieh gLlq rfie hY. shI ielfj nfl ies smwisaf qoN Cutkfrf pfieaf jf skdf hY. tIr dI smwisaf hox ‘qy vDyry smF nsLt dI QF smyN isr ies df ielfj krvfAuxf cfhIdf hY. awKF dI ksrq kfrn nfl Bfv awKF nUM AuWpr-hyTF, Kwby-swjy dyKxf aqy aYnk lgfAux nfl vI TIk ho skdf hY. svyr dI sYr, hlkI ksrq aqy awKF ivwc pfAux vflI aqy Kfx vflI dvfeI dI vrqoN nfl ieh rog hmysLf leI TIk ho jFdf hY.


The Patrika

PAGE 49



Friday, November 4th, 2016

ksLmIr ivwc Brosy dI bhflI leI kdm cuwkx dI loV ksLmIrI ieslfm dI muZlI pRivrqI rlIimlI iksm vflI rhI hY. ies dy ivhfr jfbqy ivwc aijhy keI rvweIey sLfiml rhy hn, jo ihMdU ivhfr jLfbqy nfl myl KFdy hn. hurIaq kfnPrMs dy nyqf aqy ksLmIrIaf dy pRmwuK Drm gurU mIr vfiejL Aumr PfrUk sfPL qOr ‘qy kihMdy hn ik AunHF df ieslfm irsLIaF dIaF iswiKafvF qoN pRBfivq hY. iesy krky ksLmIrI ieslfm AunHF qwqF df insLfnf vI irhf hY, ijnHF df ieslfimk sLwuDIkrn ivwc XkIn hY aqy jo ieslfm nUM sfry sQFnk pRBfvF qoN mukq krnf cfhuMdy hn. ksLmIr ivc ies ieslfimk sLuwDIkrn df ijLMmf jmfq-ey-ieslfm ny AuTfieaf. pr Aus nUM AudfrvfdI ksLmIrIaf ivckfr afpxy kdm jmfAux ‘c bhuq idwkq hoeI. 1970ivaF ivwc Aus ny coxF ‘c ihwsf lYxf sLurU kr idwqf pr Aus nUM nFmfqr hmfieq hI imlI. dUjy pfsy isafsI nPLy-nuksfn dy ilhfjL nfl jmfq nUM kdy kFgrs ny gwuJI hmfieq idwqI qF kdy nYsLnl kfnPrMs ny. ies df Aus ny lfB AuTfieaf. ieslfmIkrn dI muihMm nUM sfAUdI arb qoN afAux vfly Dn ny vI AuqsLfh idwqf. pr ienHF sfry pihlUaF dy bfvjUd ieh mMnxf hovygf ik ksLmIrI muslmfn smfj dy acfr-ivhfr ivwc ies ieslfmIkrn df koeI jLfhrf pRBfv njLr nhIN afAuNdf. pr ies df rfjnIqI ‘qy pR B fv pY x f lfjLmI sI. ‘ieslfm KLqry ‘c hY’ vrgy ivsLvivafpI aqy aksr lfey jfx vfly nfary dI gUMj Aus ksLmIrI ieMqhfpsMdI ivc vI suxfeI idMdI hY, ijs nUM afpxf sB qoN mjLbUq qrk 1987 dIaF coxF DFdlIaF qoN imilaf. iewQoN hI pfiksqfn nUM ksLmIr dI jLmIn ‘qy Gwt qIbrqf vflI lVfeI CyVn df mOkf imilaf. ies qoN bfad srhwd pfroN iswiKaq awqvfdI GuspYT krn lwgy. ieh vI mMnxf hovygf ik nvyN-nvyN awqvfdI bxy ksLmIrI nOjvfnF nUM sLuwD ieslfmIkrn aqy ksLmIrI ieslfm ivcfly sMquln dy aMqrivroD dI pIV ‘coN vI gujLrnf pYNdf hY. ies df iewk nmUnf AudoN njLr afieaf jdoN 1995 ivwc BfVy dy awqvfdI aPLgfnI msq gul ny sUPI gurU syKL nUrwudIn nUrfnI vwloN sQfpq crfr-ey-sLrIPL nUM sfV idwqf. ksLmIrI muslmfnF ny ies Gtnf df bhuq burf mMinaf aqy ies dy pRqIkrm vjoN pfiksqfn ivwc awqvfdI isKlfeI hfsl krn gey keI nOjvfn ros ivwc vfps af gey. iewQy smJxf ieh hovygf ik pfiksqfn vwloN idwqI jfx vflI shfieqf dy bfvjUd 80 dy dhfky dy afKrI dOr aqy 90ivaF dy sLurUafqI dOr ivwc ksLmIrI awqvfd dI agvfeI mwuK qOr ‘qy jMmU-ksLmIr ilbrysLn PrMt (jy[ky[aYl[aYP) dy hwQF ivc sI, nf ik ihjLbul mujLfhdIn dy. GftI ivwc pMzqF

df plfien vI 1989 qoN 2000 dy ivckfr hoieaf. 31 julfeI 1988 nUM jy[ky[aYl[aYP[ ny sRIngr ivwc do jLbrdsq Dmfky krky hiQafrbMd muihMm sLurU kIqI. 1990 ivwc dUrdrsLn dI lflsf kOl, syvf-mukq jwj aYn[ky[gMjU aqy tIkf lfl tplU dIaF hwiqafvF hoeIaF. ienHF kqlF ipwCy vwKvwK kfrn sn pr mIzIaf aqy pRsfrn vwloN ienHF nUM pMzqF dy sPfey dI muihMm dI sLurUafq vjoN vyiKaf igaf. iesy sfl ‘alsPf’ aqy ‘sRIngr tfeImjL’ ivwc pMzqF leI do idn ivwc ksLmIr Cwzx df altImytm jfrI kIqf igaf. iDafn rhy ik ieh altImytm jy[ky[aYl[aYP[ vwloN nhIN sgoN ihjLbul vwloN sI. ksLmIr qoN pMzqF dy plfien df aiDaYn krn vflI ipafry lfl kOl, ainl mhysLvrI, mfrUUPL rjLf, ivjYDr aqy gYrI sksYnf vgYrf dI mfnqf hY ik GftI dy ieslfmIkrn kfrn pYdf hoeIaF siQqIaF kfrn aqy awqvfdI ihMsf kfrn pMzqF nUM GftI ‘coN jfxf ipaf. ieslfmI nyqf seId aMdrfbI(jmfq-ey-qulbf) AunIN idnI pMzqF nUM gwdfr aqy Bfrq df eyjMt krfr dy rhy sn. dUjy pfsy iglfnI, XfsIn milk, sYPUdIn sojL, ky[aYl[kOl, aqy bI[jI[vrgIjL vgYrf df ies qoN Ault ieh mMnxf hY ik kuJ afp bxy pMzq afgUaF ny rfjpfl jgmohn dy pRsLfsn dI mdd leI ies plfien nUM aMjfm idwqf qF ik afjLfdI dI mMg nUM iPrkU rMg idwqf jf sky. pIpljL XUnIan Pfr isivl ilbrtIjL (pI[XU[sI[aYl) dI jFc tIm vwloN pRkfisLq irport vI iesy soc dI hmfieq krdI hY. ies irport ivc qqkflI mwuK skwqr afr[ky[Twkr df ibafn vI drj hY. iewk aiDaYnkfr muqfibk pMzqF df plfien jgmohn dy afAux qoN pihlF hI sLurU ho cuwkf sI pr bfkI 90 PLIsdI plfien AunHF dy smyN ivwc hI hoieaf. jgmohn ny ies plfien nUM rokx leI kI kIqf? drasl AunHF ny aijhy koeI kdm nhIN AuTfey, jo AunHF vrgy kiQq qOr ‘qy kusLl smJy jfdy pRsLfsk nUM AuTfAuxy cfhIdy sn. AunHF ny plfien rokx leI qkrIbn kuJ nhIN kIqf aqy AunHF dIaF kuJ kfrvfeIaF qF ies iksm dIaF vI sn, ijnHF nfl pMzq brfdrI hor vDyry asruwiKaf dI isLkfr hoeI. sInIar afeI[ey[aYs[aPsr vjfhq hbIbAuWlf dI cricq itwpxI vI iesy pfsy iesLfrf krdI hY. jgmohn dy sLfsn qihq mIr vfiej mOlvI PfrUk, aYc[aYm[tI[ dy mhFpRbMDk aYc[aYl[KyVf, PUz splfeI Aup inrdysLk ey[ky[rYxf, shfiek sUcnf aiDkfrI pI[aYn[hMzU aqy Aup kulpqI msLIruwlf hwk dIaF hwiqafvF vI hoeIaF. ksLmIr ivwc jy pihlF qoN cldf af irhf

‘zYmokRyitk zYPIist’ (jmhUrIaq df Gftf) hor viDaf qF ies dI iewk vwzI ijLMmyvfrI jgmohn dI sKsLIaq ‘qy vI pfeI jfxI cfhIdI hY. PFrUk abdwulf dI cuxI hoeI srkfr nUMbrKfsq krdy smyN Auh ieMdrf gFDI vwloN Byjy gey rfjpfl sn ayq pMzqF dy plfien nUM ‘AuqsLFihq’ krdy smyN jF Aus nUM rokx ‘c pUrI qrHF asmrwQ rihMdy smyN Auh vI[pI[isMG vwloN Byjy gey rfjpfl sn. pMzqF dy plfien dI ies khfxI qoN jLfhr hY ik ksLmIrI mslf ikMnf guMJldfr hY. ksLmIr df irsLI-ieslfm vI pMizqF df plfien nhIN rok sikaf. jo vI hovy, ies dIaF pycIdgIaF nUM sulJfAux dI koisLsL jL r U r kIqI jf skdI hY , bsL r qy ies smwisaf nUM mwuK qOr ‘qy ‘zYmokRyitk zYPIist’ jF lokqMqr sbMDI ivgfVF df nqIjf mMn ky awgy viDaf jfvy. asl ivwc ksLmIr df mslf muwK qOr ‘qy lokqMqrk mslf hY. ijs dy mwuZ ivwc mnwuKI aiDkfrF aqy nfgirk aiDkfrF df svfl hY. ibnF ies pihlU nUM sMboiDq hoey ibnF aqy ksLmIrI jnqf nfl sMvfd sQfpq kIqy ibnF BfrqI srkfr idwlI aqy sRIngr ivckfr Auh Brosf kfiem nhIN kr skdI, jo ipCly smyN dOrfn vwK-vwK kfrnF krky nsLt ho cwukf hY. sB qoN pihlF ies Brosy nUM muV kfiem krn

pRo: aBY kumfr dUby

leI hyT ilKy POrI kdm cwukxy hoxgy. sfry isafsI kYdIaF nUM qurMq irhfa kIqf jfvy. ies islisly ivwc iDafn rwKxf jLrUrI hY ik kOx isafsI kYdI hY aqy kOx awqvfdI ihMsf ‘c sLFiml irhf hY. ienHF dovF qrHF dy qwqF ivckfr spwsLt PLrk kIqf jfxf cfhIdf hY. ipCly iqMn mhIinaF ‘c mfry gey, aMny hoey jF apfhj hoey sfry lokF dy ielfj, muV vsyby, muafvjLy aqy nOkrIaF afid leI ibnF dyrI qoN ivvsQf kIqI jfvy. skUlF, kfljF aqy hor iswiKaf sMsQfvF KolHIaF jfx. pVHfeI sLurU hovy aqy iemiqhfn lYx df bMdobsq kIqf jfvy. isafsI kfrkuMnF iKlfP pI[aYs[ey[(rfj surwiKaf aYkt) vrgy kfnUMn nf vrqy jfx. iDafn rhy ik ieh aYkt lwkV qskrF dy iKlfPL vrqoN leI bxfieaf iga sI. sLFqIpUrn isafsI srgrmIaF dI sLurUafq krn lfiek mfhOl bxfieaf jfvy qF ik ksLmIrI lok ibnF iksy rok-tok jF zr dy afpxIaF rfjnIqk BfvnfvF jLfhr kr skx. ksLmIr msly dIaF sfrIaF iDrF nUM AunHF dI ivcfrDfrf jF rfjnIqI nUM pRvfh kIqy ibnF gwlbfq dI myjL ‘qy ilafAux leI pihlkdmI kIqI jfvy. iewk aijhI bhupwKI vfrqf leI Xqn kIqy jfx, ijs nUM iewk insLicq qYa sLudf smyN ivwc pUrf kIqf jf sky.

PAGE 49


The Patrika

PAGE 50



Friday, November 4th, 2016

13th Annual Diwali Celebrations at Muriel Arnason Library Celebrating the Multiculturalism of Jack Froese, Councillor Councillor Bob Long, Councillor Charlie Fox, Canada Councillor Kim Richter, Councillor Petrina Arnason, City of Langley Councillor Rudy Storteboom, TOL Cultural Services Manager Peter M. Tulumello, and ISSofBC Manager Bob Gabriel were among those who enjoyed the celebrations. Mayor Jack Froese, Councillor Petrina Arnason, and Councillor Rudy Storteboom conveyed their best wishes to the community for a happy LANGLEY, BC - On Saturday, October Diwali. 22nd, Muriel Arnason Library and the Township of Langley celebrated their Muriel Arna13th annual Diwali, the Festival of son Library Lights. Over 500 people participated in w a s f i l l e d this colorful event and enjoyed Henna, with people crafts, face painting, Indian music and o f a l l a g e s dance, learning a few steps of Punjabi during the afFolk Dance Bhangra, entering the draw, ternoon’s fesand food in a festive atmosphere. Hon- tivities. The ourable Member of Parliament John participants Aldag, Township of Langley Mayor danced on the Punjabi beats following the easy

steps by a professional dancer and Bhangra instructor Hempratap Singh Bhatti. All ages could choose to have their hands decorated with Mehndi, or henna. Children enjoyed face-painting, painted diyas, or clay lamps, and did a variety of crafts. Henna artist Shazia Sehgal did a fabulous job for applying Henna, and Janet Megahi ‘Madam Butterfly’ was amazing in face painting. Everyone enjoyed multicultural food including Samosas, Pakoras, different types of cookies, juices, and coffee. Performers and volunteers were honoured during the festival, and the draw winners were very happy to get beautiful decorated Tiger and the special light-up pens.

Dine-In,Take-Out,Delivery, Bar, Banquet Room Banquet Facility Available For Upto 150 Guests We Do Catering For all Occasions

DINNER & DANCE at Spice Kitchen for COUPLES ONLY on November 4th, 2016 for more info please call.

--

Muriel Arnason Library – Cell: 604787-2001 or email: sarwancanada@ yahoo.com

10% off on take away/ pick up orders (Minimum order of $20)

No Artificial Color, No MSG, No Chemical

OPEN 7 DAYS A WEEK

Lavish

$1199

Lunch Buffet Every Weekday 12:00 Am To 3:00 Pm

spicekitchenabby@gmail.com 100-2955 GLADWIN RD. ABBOTSFORD PARKING AT REAR

--------- ------------------------------------- - -

FREE DISH Purchase Any Dish & 2 Beverages & Get Second Dish Of Same or Lesser Value Free With This Coupon Only* *Only Valid With Coupon Offer Expires 11/30/16

----------------------------------------------- - -

PAGE 50

Dr. Sarwan Singh Randhawa, Community Librarian

Book your xmas and new year party And avail a special discount

- - ------------------- -

EXCLUSIVE DIWALI

604-755-7915 604-746-7915 - -------------------- -

OWNED AND OPERATED BY A PROFESSIONAL CHEF

Wednesday Dosa Special 12:00pm To 5:00pm

For Further Information:

Enjoy our new winter menu

--

UNDER NEW MANAGMENT !

Lunch Specials Available $7.99only

Participants and guests alike were pleased to take part in such a lively and entertaining local event. At the end of the program, Community Librarian - Supervisor Dr. Sarwan Singh Randhawa thanked the audience, performers, volunteers, and the media.

#1 Indian Restaurant In Abbotsford On Trip Advisor Among Top 10 Restaurants In Fraser Valley


The Patrika Friday, November 4th, 2016



PAGE 51

PAGE 51


The Patrika

PAGE 52



Friday, November 4th, 2016

OFF Black Friday -Event- is NOW ON! OF MSRP CASH CREDIT ON SELECT VEHICLES

jI[aYm[ (GM) dI koeI vI gwzI KRIdx jF lIjL 'qy lYx leI blivMdr isMG srHF jF nvjoq isMG afhlUvflIaf nfl sMprk kro:

Balwinder S. Sran Cell: 778-242-1202

www.MurrayGMabbotsford.com

Navjot Ahluwalia Cell: 778-344-0007

30355 Automall Drive, Abbotsford, BC V2T 5M1 | Toll Free: 1.888.220.1853 All prices do not include taxes, license or admin fee of $499, see dealer for details. All prices, Details , Description may change .

PAGE 52

DL #30735


Friday, November 4th, 2016

PAGE R1

PAGE R1


PAGE R2

Friday, November 4th 2016

MBB: Dhillon, Cascades edge Laurier in final non-conference game Vijay Dhillon came up big in the late going for the University of the Fraser Valley men’s basketball team on Sunday afternoon, sparking the Cascades to a 74-71 exhibition victory over the Laurier Golden Hawks at the Envision Athletic Centre. Dhillon, the Cascades’ fifth-year shooting guard, was wearing a face mask to protect a broken nose, but it didn’t affect his shooting touch. Over the last three minutes of regulation, the Richmond, B.C. product was directly involved in all nine points UFV scored – he netted seven of them himself, and picked up an assist on a layup by Matt Cooley. Dhillon finished with a game-high 21 points on 6-of-12 shooting from the field, and his fifth-year backcourt mate Manny Dulay chipped in with 17 points, five rebounds, five assists and three steals. Other offensive

WSOC: Cascades’ comeback comes up short, Vikes prevail in playoff opener

contributors for the Cascades included Andrew Morris (10 points), Nav Bains (nine points) and Cooley (eight points).

For the second year in a row, the Victoria Vikes women’s soccer team opened the playoffs with an upset win on the road at the expense of the University of the Fraser Valley Tevaun Kokko (19 points) and Matt Cascades. Chesson (18) replied for Laurier. It was the non-conference finale On a rainy evening at MRC Sports for both teams – the Cascades open Complex, the Vikes opened the the Canada West regular season second half with three consecutive next weekend at home against the goals, courtesy Lindsay Machin, Saskatchewan Huskies, while the Rachel Baird and Mia Gunter, to Waterloo, Ont.-based Golden Hawks take a seemingly insurmountable host the Ryerson Rams next Saturday 3-0 lead. in their Ontario University Athletics The host Cascades, No. 8 in the U (OUA) opener. Sports national rankings, tested that “It was nice to see Vijay get into a conventional wisdom in the last rhythm,” Cascades head coach Adam 10 minutes as Amanda Carruthers Friesen said. “He’s been battling in- scored twice to cut the deficit to juries for a while now, so he hasn’t one. But UFV was unable to find seen much court time. But to see the equalizer, and the Vikes hung him get into some game rhythm at on for a 3-2 victory to punch their the end of this one bodes well going ticket to the Canada West Select Six into league play.”

next weekend at Trinity Western University. Saturday’s Pacific Division play-in game marked the fourth time in five years that the Cascades and Vikes had clashed in the first round of the Canada West playoffs. Each of the last three match-ups have seen the visiting team prevail – the Cascades won 3-0 in Victoria in 2014 en route to a conference silver medal and a fourth-place finish at nationals, and the Vikes won on penalty kicks in 2015 in Abbotsford. “We had some uncharacteristic things happen for us defensively,” Cascades head coach Rob Giesbrecht said afterward. “We gave up a couple set-piece goals which we don’t do, and dug a hole that was quite deep. We tried to get out of it, but it proved too much at the end.”

zonlz trMp aqy amrIkn tI[vI[

nvMbr mhIny amrIkf ivwc rfsLtrpqI dy ahudy leI coxF hox jf rhIaF hn. coxF qoN pihlF AumIdvfrF drimafn huMdIaF bihsF nUM aksr PYLslfkuMn mMinaf jFdf hY. hux qwk hoeIaF iqMny bihsF ivwc zYmokrYitk pfrtI dI AumIdvfr ihlyrI kilMtn ny irpbilkn AumIdvfr zonlz trMp nUM pCfiVaf hY, pr dovF ivclI bihs dy nqIijaF ‘c PLrk bhuq QoVHf sI. ies leI zonlz trMp nUM rys ‘coN bfhr smJxf gLlqI hovygI. dUjf, zonlz trMp duafrf idwqy jFdy ivvfdgRsq ibafn Aus df aihm hiQafr hn. ienHf sdkf imlI lokipRaqf ny hI Aus nUM irpbilkn pfrtI dI AumIdvfrI idvfeI hY. ies gwl nUM njLraMdfjL nhIN kIqf jf skdf ik amrIkI lokF dI jIvnsLYlI ‘qy tI[vI[ df zUMGf pRBfv hY. jdoN 1960ivaF aqy 70ivaF dOrfn amrIkf aihm sKLsLIaqF dy kqlF, aMdolnF aqy dMigaF dy dOr ‘coN gujLr irhf sI, AudoN amrIkn tI[vI[dI ihMsk pRogrfmF nfl lYs sI. keI jnsMcfr mfihr ienHF GtnfvF leI tI[vI[ nUM hI ijLMmyvfr mMndy hn aqy sLfied iesy leI PAGE R2

gurpRvysL isMG iZwloN amrIkIaF ny tI[vI[ nUM ‘golzn bfks’ dI grbnr dy isDFq ‘mIn vrlz isMzrOm’ nfl joV ky vyKdy hn ijs jgf ‘eIzIat bfks df nfm idwqf. anusfr ijhVI ivakqI tI[vI[ ‘qy zonlz trMp dy hYrfnIjnk AuWBfr ipwCy vI ijLafdfqr ihMsk smwgrI (KLbrF jF tI[vI[ df hI hwQ hY. trMp dy muslmfnF aqy sIrIalF dy rUp ‘c) vyKdf hY, Aus prvfsIaF sbMDI idwqy jLihrIly BfsLxF nUM df afpxy afly-duafly pRqI njLrIaf dunIaF Br dy mIzIaf ny vfr-vfr pRsfirq bdl jFdf hY. Bfv tI[vI AuWpr vwzy kr ky ijwQy tI[afr[pI[ KwtI hY, AuWQy trMp pwDr ‘qy vfr-vfr idKfeI jFdI nUM vI amrIkI lok mnF ‘qy Kuxn df kMm ihMsf kfrn Aus nUM jfpx lwgdf kIqf hY. ‘id vfier’ ivwc CpI iewk Koj hY ik sMsfr vihsLI lokF nfl BrI irport vI ies qwQ dI hfmI BrdI hY. ieh KLqrnfk jgHf hY. aijhf ivakqI Koj XUnIvristI afP nYbrfskf, ilMkn dy tI[vI[ dy nfiek vFg asl ijLMdgI shfiek pRpYsr aYron zMkn duafr trMp ‘c vI iksy msIhf dI Bfl ‘c rihMdf hY, dy smrQkF ‘qy kIqI geI hY. Koj muqfibk jo sMsfr nUM dirMdgI qNoN mukq krf sky. trMp dy vwzI igxqI smrQk (60 PLIsdI) afm nfloN ijLadf tI[vI[dyKdy hn aqy aflmI mMdI qoN bfad amrIkf ‘c afriQk KLbrF afnlfeIn jF aKLbfrF ‘c pVHn dI hflfq pihlF ijhy nhIN rhy. vwzy-vwzy Qf tI[vI[ qoN pRfpq krn nUM qrjIh idMdy kfrobfr Twp ho gey aqy kMm dI kmI kfrn hn. iewk hor hYrfnIjnk qwQ jo sfhmxy amrIkIaF nUM prvfsI cwuBx lwg pey afieaf hY, Aus muqfibk trMp dy smrQk hn. zonlz trMp ny amrIknF dI duKdI jurm afDfirq tI[vI[sIrIal vyKx dy rg PVidaF dfavf kIqf ik gLYrkfnUMnI sONkIn hn. ‘id imstrIjL afP lOrf’ , prvfsIaF df jo hVH af irhf hY, Aus ‘aYn[sI[afeI[aYs[‘, ‘ilimtlYNWs’ aqy kfrn jnqk surwiKaf dfa ‘qy lwgI hoeI ‘rojLvwuz’ vrgy ihMsf BrpUr zrfmy trMp hY. jy ies nUM nf roikaf igaf qF sfzy kol smrQkF dI pihlI psMd hn. mfihr ienHF amrIkf nhIN rhygf. 9/11 dy hmly qoN qwQF nUM sMcfr ivsLy dy spRiswD pRoPYsr jfrj bfad amrIkIaF dy muslmfnF pRqI bdly

ruKL df vI trMp ny BrpUr lfhf ilaf aqy AunHF dI amrIkf ‘cafmd ‘qy mukMml rok dI mMg kIqI. tI[vI cYnlF ny trMp dy ienHF jLihrIly aqy ivvfdq BfsLxF nUM ies qrHF msfly lf-lf ky pysL kIqf ik amrIkIaF aMdr zr pYdf ho igaf. trMp ‘c AunHF nUM aijhf msIhf idsx lwgf, jo AunHF dy jKLmF ‘qy PUkF mfrn dy kfbl sI. aKIrlI bihs ‘c vI ihlyrI kilMtn qoN hfrn mgroN, Aus ny koJy ibafnF rfhIN amrIkf dI cox pRikiraf ‘qy AuNgl cwuk ky lok mnF ‘c sLMky pYdf krn dI koisLsL kIqI.


Friday, November 4th, 2016

PAGE R3

PAGE R3


PAGE R4

PAGE R4

Friday, November 4th 2016


PAGE R5

Friday, November 4th, 2016

brnflf ielfkf invfsIaF df 22vF sflfnF iekwT afp jI nMU jfx ky bVI KusLI hovygI ik rh sfl dI qrF ies sfl vI brnflf ielfkf invfsIaF df pirvfrk iekwT 12 nvMbr 2016 ien sLnIvfr sLfm 6:30 vjy bMby bYikt hfn srI ivKy ho irhf hY. quhfzy mnorMjn leI gIq sMgIq BMgVf, bwicaF df Kfs pRogrfm pysL kIqy jfxgy. Kfx-pIx df vI Kfs ieMqjfm. afr E isstm df zrfa vI kwiZaf jfvygf. afp sB nMU pirvfrF smyq phuMcx dI bynqI kIqI jFdI hY.

vDyry jfxkfrI leI Pon kro: hrpRIq mfn (brnflf) 604-832-8485 nfijm bIhlf 778-552-2100 gurpRIq BdoV 778-344-2929

PAGE R5


PAGE R6

PAGE R6

Friday, November 4th 2016


PAGE R7

Friday, November 4th, 2016

VEER MALHI

2790 Allwood Street

PERSONAL REAL ESTATE CORPORATION

R E S I D E N T I A L T FEA

G

STIN

• TENANTS WANT TO STAY!

• 4 Bedroom • 3 Baths

1415 Kaslo Court

• Living Space = 2058 sf • Lot = 5812 sf

2735 Mitchell Street

RECENTLY SOLD TING S I L E TUR A E F

• 4 Baths • Living Space = 4964 sf • Has Mobile w/Tenants

5571 Ross Road

cres A 1 18.4

• Land Only • Matsqui Area • Blueberry Farm

•5 min from town • Flat / Rectangular • BlueCrop Variety

RECENTLY SOLD

• Legal Suite 2 Bdrm • 1 Bdrm Unauth • 9 Bedrooms

• 6 Baths • Living Space = 5069 sf • Lot = 7955 sf

34125 Higginson Crescent

• Legal Suite • Media Room • 6 Bedrooms

• 4 Baths • Living Space = 3222 sf • Lot = 7987 sf

5-33890 Marshall Road

2290 Imperial Street .........................................$550,000 2125 Topaz Street ..............................................$449,900 32373 Grouse Court .........................................$529,900 34040 Higginson Crescent .............................$915,000

res

cres A 3 4

res

3 Ac 36.8

31.

• Sumas Prairie • Media Room • 6 Bedrooms

D

SOL

www.buyandsellfarms.com

• 4 Baths • Lot = 7987 sf

1390 Angus Campbell Road

res c A 10

Lot 6 Glenmore Road

ffer

44 - 30748 Cardinal Avenue............................$459,700 30544 Steelhead Court ....................................$619,900 34631 1ST Avenue .............................................$400,000 3666 New Castle Road .....................................$649,000

F A R M S

• 74.52 Acres in Bradner • Estate Home • 5 Bedrooms

www.veermalhi.com O ted p e Acc

D SOL

• Legal Suite • 3 Baths • Almost 1/4 Acre Lot • Living Space = 2147 sf • 5 Bedrooms • Lot = 10,354 sf

604-855-0800

virbinder77@gmail.com

778-241-7451

LI URE

Abbotsford, BC V2T 3R7

• Machine Pick • Duke / Blue Crop /16-13 / Elliott

9 Ac 25.3

• 40x80 Shed • 3000+ SF Brand New Home

34004 Clayburn Road

res c A 10

• LAND ONLY • Expect 225-250k production

430 Bowman Road

D

SOL

• Matsqui Area • 3 Bdrm Mobile • Flat / Rectangular • Blueberry Farm • Planted in 3 Varieties • 5 min from town

• Build Dream home • Duke / Elliott • Blue Crop / Reka • Property needs • Income producing well

5212 Beharrell Road

Lot B on Beharrell

4627 Dixon Road ........................................... $2,399,000 5307 Boundary Road ........................................$874,700 565 Marion Road ........................................... $1,699,900 39963 North Parallel Road .......................... $1,850,000

• 8 Acres = Duke • 10 Acres = Blue Crop • 6 Acres = Liberty

• Close to Hwy 1 & 3 Road • 3 Bedrooms

• 2 Baths • Some Updates • Planted in Duke

5111 Tolmie Road

McCallum Road ~ Agassiz ........................... $2,300,000 Taylor Road ~ MtLehman Area .................. $2,799,000 5270 Bradner Road ........................................ $1,048,900 2727 240 Street .............................................. $1,950,000

PAGE R7


PAGE R8

Friday, November 4th 2016

TELUS PureFibre. Pure anand. Ω⁄ Á‹¶¥ ß∑ ¬’⁄Œ‚à ∑ÈáÒ∑·á˚

TELUS STORES Abbotsford

Sevenoaks Shopping Centre

Apex Communications Inc. 32915 South Fraser Way

Clearwest Solutions Inc. 3122 Mt. Lehman Rd

2140 Sumas Way

1) ãù’ ŒË ⁄flÊßãË ãÊ⁄ ¡ù ãù’ ŒË ãÊ⁄ flÊ‹ „Ê®Á’a« áÒ˜≈fl⁄∑‚ ÁflAø ‚◊⁄AÕÊ ŒË•ù ’¢Œ‡ù „È¢ŒË•ù „á •ã flÊãÊfl⁄À∑ Œ’Ê• ŒÊ TELUS ÖÊß’⁄ ¶A“Á≈∑ ≈Ò∑áÊ‹Û¡Ë ûȘã ∑Û® •‚⁄ á„Ñ “ÒbŒÊ, ¡Û Á∑ ⁄Ú‡áË Œ Á‚ªá‹¬ ûȘã ¶œÊ⁄ã „Ò˚ 2) ߢ≈⁄áÒ≈ ±∑‚Ò˜‚ ©“ÿÙª ŒË ‚Ë◊Ê •œËá „Ò; ‡Ê◊‹ «Ê≈Ê ãÙed fl°œ fl⁄ãÙed ©˜“⁄ flÊœÍ ∫⁄ø ‹ÊªÎ „Ùäª˚ ‚Ê⁄ πã⁄ù Áflø ©“‹’œ á„c˚ ߢ≈⁄áÒ˜≈ ±∑‚Ò˜‚ ‚“Ë«; ‹Ù∑‡á, „Ù◊ áÒ˜≈fl⁄∑ Œ •¢Œ⁄ fl⁄ãÙed, ߢ≈⁄áÒ˜≈ ≈aÒÁÖ∑, ‚’¢œã áÒ˜≈fl⁄∑ ◊Òá¡◊Òed≈ •ã ‚⁄fl⁄ ∑áÁ”ª⁄‡á¬ $ã ¶œÊÁ⁄ã „Ò˚ TELUS áÒ˜≈fl⁄∑ ◊Òá¡◊Òed≈ •Á÷¶‚ Œ fl⁄fl ŒË ¡ÊÀ∑Ê⁄Ë ‹® Á∑⁄“Ê ∑⁄∑ telus.com/networkmanagement ŒπÙ˚ 3) “‡∑‡ áfl¢’⁄ 15, 2016 ãA∑, Á⁄„Êß‡Ë ªÊ„∑ù Á¡áÇù á ’Ëã 90 ÁŒáù Áflø TELUS Internet áÊ Á‹¶ „Ù∞, flÊ‚ã ©“‹’œ „Ò˚ 2 ‚Ê‹ Œ ‚⁄Áfl‚ ±ª⁄Ë◊Òed≈ $Ã Optik TV ‹® ‚Ê®á-•“ ∑⁄á flÊ‹ áfled ªÊ„∑ù ‹® 6 ◊„Ëá flÊ‚Ã “a◊Ù·á‹ ∑Ë◊Ãù ©“‹’œ „á, á„Ñ Ãù “a◊Ù·á‹ ∑Ë◊Ãù 3 ◊„Ëá flÊ‚Ã ‹ÊªÍ „ÙÀªË•ù˚ ß‚ “aÙ◊Ù·á‹ ‚◊ed Œ •@à ÃÙed ¶◊ ∑Ë◊Ãù (◊Ú¡ÍŒÊ $80/◊Ê‚∑) ‹ÊªÍ „ÙÀªË•ù˚ „Ù⁄ “‡∑‡ù áÊ‹ Á◊‹Ê߶ á„Ñ ¡Ê ‚∑ŒÊ˚ Ω°≈Ù-Ω°≈ Á‚‚≈◊ •fl‡∑ãÊflù ‹ÊªÍ „ÙÀªË•ù˚ ßáÇù ‚flÊflù ‹® •¢ã◊ ÿÙªãÊ TELUS “aãËÁᜠfl‹Ùed Áá⁄œÊ⁄ã ∑ËãË ¡Ê∞ªË˚ ‚⁄Áfl‚ ±ª⁄Ë◊Òed≈ •ªÊ™ed ⁄AŒ ∑⁄á $ã ◊á‚Íπ ∑⁄á ŒË ÖË‚ ‹AªªË, •ã ‚⁄Áfl‚ ±ª⁄Ë◊Òed≈ Áflø ⁄Á„¢Œ ◊„ËÁá•ù áÊ‹ ß„ $15 Œ Á„‚Ê’ ¡⁄’ „Ù∞ªË, áÊ‹ „Ë ‹ÊªÎ ≈Ò∑‚ ‹°ªäª˚ TELUS •∑Ê™ed≈‚ •fl°· ß∑Ù „Ë áÊ◊ $Ã „ÙÀ øÊ„ËŒ „á˚ TELUS, the TELUS logo, TELUS PureFibre •ã the future is friendly, ‚÷ TELUS Corporation Œ ≈⁄«◊Ê⁄∑‚ „á, ‹Êß‚Òed‚ •œËá fl⁄ã ª∞ „á˚ ‚Ê⁄ „A∑ ⁄Êπflb „á˚ © 2016 TELUS.

PAGE R8


PAGE R9

Friday, November 4th, 2016

Á’¡‹Ë ŒË Ã¬Ë flùª Ã¬ TELUS PureFibre™ •“áÊ¥ •Ã 150 Mbps •“‹Ù« •Ã 150 Mbps «Ê™á‹Ù« ‚“Ë« ŒÊ •áÈ÷fl ∑⁄Ù, ¡Ù ÃÈ„Ê« “Á⁄flÊ⁄ É “°∑Ê ¶á¢Œ “aŒÊá ∑⁄ªÊ˚ ‹¥ ߢ≈⁄áÒ˜≈ 150/150 Œ ∑ $ 42/◊„ËáÊ˚ 6 ◊„Ëá ‹® ß∑ TV ’¢«‹ Áflø˚* ‚ÊC ÖÙá ∑⁄Ù 1-844-284-7962, ¡ù ¡Ê¥ telus.com/abbotsford/punjabi $Ã˚

PAGE R9


PAGE R10

Friday, November 4th 2016

soD ipCly aMk ivwc crnjIq jMzU dI SRS Realty vflLI CpI aYz (iesLiqhfr) purfxf hY aqy mOjUdf smyN anusfr glq hY| hux Auh Century 21 nflL kMm krdy hn| AunHF dI shI aYz (iesLiqhfr) ies aMk ivwc Cfipaf jf irhf hY| pMjfbI pwiqRkf adfrf ies glqI leI Kyd pRgt krdf hY|

PAGE R10


PAGE R11

Friday, November 4th, 2016

For all your Real Estate needs Call

  

Sunrise West Coast Realty

#103 - 12030 80th Ave. Surrey, BC V3W3M1 | 604.595.3580

c: 604.825.0215 Kanwaljit K. Gill kanwaljitgill@live.com

Investors Alert! 10,240 sq. ft. lot, 5 bedroom house with basement. 2 full bath. Detached garage. RV parking. New roof, new windows, new paint. Central Abbotsford, Subdividable potential. Close to all amenities.

 6 BEDROOM HOUSE - WEST ABBOTSFORD

Open House Saturday November 5th From 1.00 to 4.00 PM

6 bedroom house. 2.5 bath, 3 bedroom basement suite with separete entry. 8700 sf. Corner lot west Abby near all amenities. Rented for $2,200 / month Don't miss! Call Kanwaljit K Gill

Exclusive Listing $329,000

SOLD A GREAT BUY!!

5 bedroom house

sfzy kolL ivWc KRIddfr hY| ilsitMg dI loV hY | vYst aqy sYNtr aYbtsPorz ivwc.

Reasonal Price! - QUICK SALE! I Have Qualified Buyers Looking For House!

LISTINGS WANTED in Fairfield

RENOVATED

WEST ABBOTSFORD

SOLD

$647,400 Investment Property

SOLD

Listings Wanted! WE HAVE BUYERS LOOKING FOR 5 - 20 ACRE FARMS

WEST ABBOTSFORD

SOLD

WEST ABBOTSFORD

SOLD 3044 ROYAL ST

SOLD PAGE R11


PAGE R12

Friday, November 4th 2016

PLANET GROUP R E A LT Y

SUB DIVIDABLE LOT!

Mt. Waddington - West Abbotsford

31900 Saturna Cres.

Open House Saturday November 5th

$559,900

From 1.00 to 4.00 PM

Huge corner lot 8500 sqft, 5 bedroom home 2867 MCCALLUM RD, ABBOTSFORD DIVIDABLE LOT! Large 10240 sqft lot 5 bedroom 3 2.5 bathrooms with LEGAL SUITE. New SUB full bathrooms, Potential for 2 lots. New Roof and Thermo Basement fully renovated, Central Air Condition, roof, new water tank. Close to shopping Windows, Lots of parking including RV parking. Detached garage has New development in neighbourhood. Easy access center and schools. Easy access to freeway. power. to Hwy. Please call for your personal Tour.

WEST ABBOTSFORD

• Beautiful piece of property • Fully renovated with brand new appliances in the heart of Clearbrook. • Close to schools, walking distance to public school. Five min drive to High Street Mall. • Very nice neighbourhood.

$579,900 YOUR NEW HOME SEARCH STOPS HERE! 7805 sqft lot has 4 bedroom 2 bathrooms, 2034 sqft, rancher with full basement and very cool loft would be perfect for first time home purchaser. Incredible holding property for future development. For more information please call Kuldip Sall.

$579,900

1486 sqft plus 439 sqft Solarium/deck, Brand New 2 bdrm & Fex/den, 2 full bath, Granite counter top. Close to all amenities.

D L O S

SOLD LISTINGS!

OLD

S

$649,900

DEERTRAIL WEST ABBOTSFORD 5 bdrm, 19'9x12' Rec room, 3 full bath, bsmt entry 2500 sqft home on 6000 sqft lot with LEGAL SUITE, New roof/Water tank, SS appliances. Close to both l ev el s cho o ls/s ho pp i ng c en ter, ea sy ac ce ss to freeway.

WEST ABBOTSFORD

D L O S D L O S

aksr hI mYnUM iksy dosq jF irsLqydfr qoN ieh suxn nuM imldf hY ik jF Auh Kud jF AunHF dy pirvfr df mYNbr iksy jfnlyvf ibmfrI df isLkfr hoieaf hY, pr nfl Auh mYnUM apIl krdy hn ik iksy nUM dwsxf nf. mYN hmysLF ies gwl AuWqy hYrfn huMdf hF ik afKr Auh ieh gwl dUijaF nUM ikAuN nhIN dwsxf cfhuMdy. icMqn mnn krdy hoey mYN ies nqIjy ‘qy phuMicaf ik AunHF nUM ieh zr huMdf hY ik dunIaF ikqy AunHF dy duKdfeI hflfq df mjLfk nf Auzfey. kI swcmwuc hI dunIaF ieMnI jLflm hY? mYnUM iewk skUl pVHdy bwcy dI khfxI Xfd hY, ijs dI bFh AuWqy tIkf lwgf sI aqy Auh bhuq ijLafdf drd kr irhf sI. zfktr Aus dI bFh ‘qy pwtI krnf cfhuMdf sI, pr lVky ny bynqI kIqI ik ‘imhrbfnI krky pwtI dUjI bFh AuWqy kr idE jI.’ ‘ikAuN?’ hYrfn hoey zfktr ny pwu iCaf qy nfl ikhf, ‘bFh AuWqy pwtI bMnHI hovygI qF hr iksy nUM pqf lg jfvygf ik qYnUM tIkf lwgf hY aqy Auh qyrI bFh nfl CyVCfV nhIN krngy.’ PAGE R12

NEW LISTING! Asking $225,000

110 – 8740 Citation Drive Richmond, BC Close to Richmond Centre and Kwantlen College

SOLD

FOR LEASE! Location!!! Home in popular Fairfield Estates. Recently renovated, SS appliances, RV parking and a private backyard perfect for entertaining.

2568 sqft house on 9450 sqft with 5 bedroom house and 3 bath with LEGAL SUITE, New roof, New water tank, New kitchen, 2 bedroom Legal suite rented for $800/month. Close to hospital, park, shopping, easy access to Freeway. Please call for your personal viewing.

I N C .

32625 Marshall Rd

WEST ABBOTSFORD - SFW

Approximate 2000 sqft. Commercial space for lease. Good for convenience store, grocery store, pizza shop & lots of other businesses. Good exposure & lots of parking. Please call for more info.

NEW LISTING!

D L O $619,900 S

Y T R E P O PR D ON HOL

ABBOTSFORD

MISSION 4 bdrm, 3 full bath, fully renovated home, New kitchen,New bathrooms, New doors/windows, New driveway, New furnace, New flooring, New appliances, list goes on & on. Close to schools,For more info please call.

Needed:

• Townhouse in Clearbrook Village

jLKm aqy pwtIaF

lVky ny apIl kIqI, ‘imhrbfnI krky dUjI bFh Auqy pwtI kr idE. qusIN nhIN jfxdy ik skUl dy bwcy ikho ijhy hn. Auh jfx bwuJ ky Aus jgHf nUM CyVngy, ijs AuWqy pwtI bwJI hovygI ikAuNik Auh jfxdy hn ik myrI tIkfkrn hoieaf hY.’ lVkf afpxy jmfqIaF bfry jfxdf sI aqy nhIN cfhuMdf sI ik pihlf qoN drd kr rhI AusdI bFh nfl Auh hor ijLafdf CyVKfnI krn.

bflg lok vI aksr afpxIaF qklIPF lukfAux ivwc bhuq clfk huMdy hn. ieh pIV afm qOr ‘qy srIrk nhIN huMdI, sgoN ies iksm dI huMdI hY, ijs nUM afm qOr ‘qy dyK skxf musLikl huMdf hY. Auh aijhf aihsfsf idMdy hn, ijvyN AunHF df duwK AuWqy mukMml kMtrol hovy aqy Auh hr Aus smwisaf nfl nijwTx skdy hn, jo ijLMdgI AunHF dy rsqy ivwc KVHI krdI hY aqy Auh hr smwisaf AuWqy ijwq hfsl kr lYNdy hn pr aijhy lok aksr bhuq iekwly rih jFdy hn. koeI vI AunHF dI hflq nUM smJ nhIN skdf. ies leI AunHF dI shfieqf krn leI koeI awgy nhIN afAuNdf.

iewk kQf vfck ny mYnUM iewk mhfn sLfsk dI khfxI suxfeI, ijs nUM afpxy rfj-pft df pRbMD krn leI iewk shfiek dI lo V sI. jdoN aKIr Aus ny shI afdmI dI cox kr leI qF Auh Aus nUM mhwl dI bflkonI ‘qy lY igaf, ijwQoN Auh dUr dUr qwk dy ielfky ‘qy njLr mfr sky, jo Aus dy sLfsn dy aDIn sI. rfjf dy shfiek ny pwuiCaf, ‘suafmI, jy mYN quhfzI afigaf dI pflxf krnf cfhF qF sB qoN vwD iks gwl df iKafl rwKF?’ rfjf ny jvfb idwqf, ‘vqs, isrP iewko inXm hI pflxf krn Xog hY ik lokF nUM ies qrHF smJo, ijvyN Auh jKLmI hox.’ smJdfr bfdsLfh jfxdf sI ik hr koeI iksy nf iksy ZMg nfl pIVq hY, bysLwk Aus dy jKLm idKfeI nf idMdy hox,iPr vI mOjUd huMdy hn. rfh cwldf ivakqI, jo dUijaF AuWqy iclfAuNdf hY, jo aOrq dUijaF nUM aMgUTf idKfAuNdI hY, Auh sfry Aus bwcy vrgy hn,

Needed:

• Fixer Upper

rfbrt klImYNts

jo afpxy bFh df jLKm lukfAuxf cfhuMdy hn. Auh dunIaF nUM ieh nhIN dwsxf cfhuMdy ik Auh iks iBafnk qRfsdI dy isLkfr hn, sgoN Auh ies qRfsdI nUM hr iksy qoN lukfAuxf cfhuMdy hn. aijhI pIV dy isLkfr lokF dI Bfl krnf aqy AunHf qwk sMprk kfiem krnf hI sfzf kMm hY. aijhy lokF dIaF aidRsL pwtIaF lwBx dI klf iswKo qF qusIN jfx jfEgy ik ienHF lokF dy jKLm ikvyN TIk ho skdy hn? aijhy lokF nUM jLKmI aqy duKI smJo aqy AunHF dy jLKm TIk krn leI AunHF vwl dosqI aqy shfieqf df hwQ vDfE.


Friday, November 4th, 2016

PAGE R13

PAGE R13


PAGE R14

Friday, November 4th 2016

spfeIs ikcn : ieMzIan pYlyt vwloN ilaFdf igaf aYbtsPorz ivc nvF rsoeI pRbMD muwK Kfsnfmf aMkusL agnIhoqrI ny XurpI mhFdIpI aqy BfrqI pkvfn bfry hotl mYnjmYNt ivc pRfpq kIqI izgrI nfl aqy hXfq aqy mYrIat ijhy pRiswD hotlF ivc kMm krn dy nfl rsoeI ivc kudrqI Kurfk aqy msfilaF dy nvyN sumyl ilaFdy hn| dUjy pfsy afrvI gryvfl ny ieMglYNz qoN aYm bI ey dI izgrI pRfpq krky pMj sfl qoN afpxf hotl clfAux aqy ieMzIaf dy sMsfr pRiswD Aubyrfey hotl ivc kMm krky pRfpq kIqy qjrby nfl Kfx df aMqrrfsLtrI qjrbf ilaFdf hY| afrvI gryvfl aqy aMkusL agnIhoqrI dI joVI nfl bixaf hY spfeIs ikcn – ieMzIan pYlyt ijs ny ilaFdf hY aYbtsPorz ivc BfrqI suafdF df nvF aMdfj |jdoN gryvfl aqy agnIhoqrI 2012 ivc pihlI vfr imly qF Auh jfxdy sn ik AuMnHF ivc smRwQf hY aYbtsPorz ijhy eyrIaf ivc BfrqI Kfxf ilafAux dI , ijs QF sLihr dy ivsQfr nfl jn sMiKaf vD rhI hY aqy KfixaF df mukfblf lgfqfr vD irhf hY| aMkusL aqy afrvI mMndy hn ik sLurU ivc kuJ sMGrsL krnf ipaf pr iPr CyqI hI AuMnHF dy rYstorYNt nUM vwzIaF PAGE R14

vwzIaF pfrtIaF aqy kfrporyt iekwTF aqy 1000 lokF leI rYstorYNtF dI syvf dy afrzr imlx lwgy| BfvyN tripadvisor. com ‘qy idwqI jfxkfrI anusfr AuMnHF dy mfrikt ivc afAux qoN pihlF sfry rYstorYNt PylH ho gey sn pr afrvI aqy aMkusL aYbtsPorz ivc 1 ieMzIan rYstrYNt,aqy PRyjLr vYlI ivc kul 8 rYstorYNt clf rhy hn ijMnHF ivc aYbtsPorz, iclfvYk,lYNglI,imsLn aqy hop ivc cldy rYstorYNt sLfml hn| Pys buwk ‘qy spfeIs ikcn nUM 5/5 aqy XYlo pyjs ivc 5/5 nMbr dy ky gfhkF ny ies dy pdfrQF nUM “ Great staff & environment” aqy Kfxy,syvf aqy mfhOl nUM vDIaf prdfinaf hY| ies qrF spfeIs ikcn dy ikhVy gux ies nUM lfsfnI bxfAuNdy hn? afrvI aqy aMkusL dI sPlqf AuMnHF dy pOsLtk aqy ishqvDfAU KfixaF krky hY| mwuK Kfsnfmf aMkusL df kihxf hY,” cMgf Kfxf ies ivcly

cMgy qwqF krky cMgf huMdf hY|” aMkusL aqy afrvI spfeIs ikcn ivc aijhy qfjLf qwq AuplbD krn leI vcnbwD hn ijMnHf ivc koeI rMg ,pRIjLrvyitv aqy bnfvtI rMgF nf hox| afrvI df kihxf hY,” sfry inrmfqf hYrfn ho ky sfnUM puCdy hn ,”asIN bnfvtI rMgF qoN ibnF Kfxf ikvyN iqafr krdy hF| ” afm rYstorYNtF vfly afpxy KfixaF nUM suafdI aqy afkrsLk bxfAux leI bnfvtI sugMDIaF dI vrqoN krnf jLrUrI ho igaf hY | prMqU afrvI aqy aMkusL df kudrqI qwqF ivc pwkf XkIn hY ijs krky afpxf bxfieaf ieMzIan msfilaF df imsLrn vrqdy hn aqy afpxy pkvfnF leI sQfnk pdfrQ vrqdy hn| AuMnHF df kihxf hY ,” kuafiltI aqy syvfvF pwKo koeI AuMnHF df mukfblf nhIN kr skdf|” nfl hI Auh jLor dy kihMdy hn ik Auh afpxy gfhkF df bhuq iKafl rKdy hn aqy cfhuMdy hn ik AuMnHF dy gfhk

afAuNidaF vI ‘qy jfx lwigaF ieh mihsUs krn ik AuMnHF ny pihlF kdI aijhy Kfxy df anMd nhIN ilaf| Bfrq dy hr Bfg dy pkvfnF krky aqy mhFdIpI KfixaF dI vMngIaF AuplbD hox krky spfeIs ikcn df mYNnMU agly mhIny srd rwqI mYNnMU dy afAUx nfl hor ivsQfr ho irhf hY| ies krky jdoN qusI aglI vfr spfeIs ikcn af ky afrvI aqy aMkusL nUM 2955 glYzivn roz #100 qy siQq spfeIs ikcn ivc imlo qF ieMzIan PUz KFidaF afpxy pyt nUM kfbU ivc rwKxf| spfeIs ikcn ikRsims dy smfgmF dI buikMg leI vI Epn hY| aijhI buikMg leI 604-746-7915 ‘qy sMprk kro| afE aqy ieMnHF dy rojLfnf dy biPaF dy suafdF df anMd mfxo jf afpxI psMd dy Kfxy KfE ijhVy glUtn mukq hoxgy aqy vMnsuvMny hoxgy | BfvyN ieh rm ieniPUjLz sLrfbI kbfbI itwkf msflf hopvy BfvyN kokont vflf mlfeIkoPqf hovy| spfeIs ikcn aYbtsPorz ivc iek nvyklf ikcn hY | iewk vfr jLrUr ajLmfE ies dy jLfieky aqy sugMDIaF!


PAGE R15

Friday, November 4th, 2016

TO SELL YOUR HOUSE OR PROPERTY FAST OR TO BUY, CALL US FOR EXCELLENT SERVICE

Raman Dhillon Personal Real Estate Corporation

778-552-5675

Gurpreet Singh Chahal www.gurpreetsinghchahal.com gurpc@hotmail.com

604.864.7107

R E A LT Y I N C .

16 BRAND NEW HOUSES IN HOPE

ibjins vIjLy ‘qy afAux vfilLaF leI suinhrI mOkf

aYgjLI ivwc kmrsLIal iblizMg ivkfAU hY, ies ivwc 2 rYjLIzYNsLIal Xuint hn| 2300 skueyar Puwt kmrsLIal jgHf ivwc qusIN afpxI psMd df stor Kol skdy ho aqy Auwpr irhfiesL kr skdy ho jF ikrfey ‘qy dy skdy ho| kImq isrP $499,000

Starting $275,000

FARMS

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD Pizza & Meat Shop

6 New Homes Townline Area. Call for more info.

$190,000

312 33668 KING RD

WHY RENT WHEN YOU CAN BUY!!! 2 Bedrooms and 2 Baths condo located close to University of Fraser Valley. Great starter home at an affordable price with low strata fees and low property tax. Close to shopping, schools, university, recreation and freeway. 2 car parking and 2 visitor pass. Easy to show. Showings starts immediately. Open house September 17, 2016 1:00 to 4:00pm. Call for your personal showings.

$999,999

2164 MERLOT BLVD

Great Neighbourhood, Huge Level Fenced Yard, covered deck. Kitchen, Massive Island, Quartz counter-tops, Gas range and stove, instant hot water, Pantry, Formal dining room. Master bedroomwith a private deck. Ensuite with his and her sinks, large shower and separate tub, massive closet. Downstairs is fully finished.

ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD

$574,900

32696 COWICHAN TERRACE

5 bedroom home in central location in Abbotsford. Features some upgrading including laminate flooring and paint. Upstairs features 3 bedrooms, 1 full bathroom and a 2 piece ensuite in master bedroom. New sundeck. There is also a 1 bedroom legal suite downstairs. Call to book an appointment.

$849,900

32685 TARLTON PL

3,800 Sqft. Gourmet kitchen, eating nook, living room, dining room, family room, 4 bedrooms and 3 bathrooms! Lower floor enjoys a rec room with bar, full bathroom and bedroom plus a 2 bedroom suite! Oversized lot with RV parking, double garage, quiet street, make your move today!

$1,449,000

2682 MAHOGANY DR

4 bedrooms 4 bathrooms and 4400sq. ft. of luxury living. Every floor overlooking the valley and Mt. Baker. Large sundeck and patio. 2 Cultured stone fireplaces, large open basement with wet bar and media room. Spacious den, large master ensuite, soaring ceilings, floor to ceiling windows, extra bedroom with ensuite.

ABBOTSFORD ABBOTSFORD ABBOTSFORD

$649,000

32276 ADAIR AVE

$869,000

3176 ENGINEER CRES

$958,888

2586 RAILCAR CRES

2 bdrm + 8267 sq. NEW ft. Lot HOME 1 bdrm suite

New House Bare Land

$2,099,000

1404 HOPE ROAD

8 acres, very close to airport and new shopping mall. Great open plan living with soaring ceilings, wonderful spice and formal kitchens with top of the line appliances, a sensational dining room and a fabulous large master bedroom and ensuite. Professional gym in the basement.

MISSION

0 AVENUE

0 AVENUE

Raspberry Farm. Great Rental Income. Close to Town. Trades Welcome.

35 ACRES

40 ACRES

ABBOTSFORD ABBOTSFORD

10 acre blueberry farm, a few minutes from town. Trade Welcome.

LOT FOR SALE $530,000

3507 HILL PARK PLACE

5,054.00 sq.ft.

SURREY

Industrial Warehouse

$849,000

11185 FARMS ROAD

$129,000

103 2494 CLEARBROOK RD

31 ACRES 4 ACRES

Sumas Prairie. Raspberry Farm Beautiful House. & BIG House!

2 units. Almost 8400 sq. ft. Can be sold separately. Financing available.

ABBOTSFORD

CHILLIWACK

$2,499,000

LANGLEY

For Sale

Townhouse site High production farm, 20+ ACRES & 7 storey Blue crop variety, very apartment building well kept, great location Duke & Blue Crop. site. Prime Location! with smaller house. High production. 35062 HARRIS ROAD

PAGE R15


PAGE R16

Friday, November 4th 2016

TRY OUR PITAS FOR VEGETARIANS: 32500 South Fraser Way Tel: 604-556-7482

(Next to Staples/Goodlife Fitness)

2871 Livingstone Ave Tel: 778-856-0777

(Next to TD Bank/Shoppers)

• • • • •

• • • • •

Garden Babaganoush Hummus Falafel Black Bean (shown below)

JUST Ask and we’ll prepare YOUR PITA On the vegetarian part of our grill.

$5.99

sfzy vYjItyrIan pItf trfeI kro: gfrzn bfbfgnOsL hWms PlfPl blYk bInjL (ijvyN ik hyTF ivKfieaf igaf hY)

quhfzy dwsx ‘qy asIN quhfzf pItf sfzI girl dy vYjItyrIan sfeIz ‘qy bxf skdy hF.

32500 South Fraser Way Tel: 604-556-7482 (Next to Staples/Goodlife Fitness) 2871 Livingstone Ave Tel: 778-856-0777 (Next to TD Bank/Shoppers) NOT VALID WITH ANY OTHER OFFER VALID IN STORE ONLY UNTIL DEC 6, 2016

Statement by the Prime Minister of Canada on Diwali and Bandi Chhor Divas he Prime Mini s t e r, J u s t i n Trudeau, today issued the following statement on the first day of Diwali and Bandi Chhor Divas:

T

T

“Today, we join Hindu, Sikh, Jain, and Buddhist communities across Canada and around the world to celebrate Diwali and Bandi Chhor Divas. “This holiday – known as the Festival of Lights – reflects the triumph of good over evil and celebrates the power of knowledge and hope over ignorance and despair. It is also a time of contemplation and an opportunity to reflect on how to help those less fortunate.

PAGE R16

2017 Immigration Plan – Setting the Foundation for Economic Growth he Government of Canada is committed to an immigration system that strengthens the Canadian middle class through economic growth and attracting investment, supports diversity and helps build vibrant, dynamic and inclusive communities. The story of Canadian immigration is inseparable from the story of Canada itself.

Over the summer, Canadians from coast to coast to coast were asked to help write the next chapter of our immigration story. Through wideranging consultations we heard from Canadians on what immigration means to them and how we can continue nation building. The 2017 levels plan is “On behalf of our family, Sophie and I a thoughtful, responsible approach that wish all those celebrating a very happy takes into consideration Canada’s need Diwali and Bandi Chhor Divas!” “As we light diyas, share meals, and exchange gifts, we are reminded that Canada’s unique diversity is a blessing. Diwali brings some of the world’s great faiths together, and celebrates our shared values of respect, inclusion, and pluralism.

for more immigrants while balancing our fiscal responsibilities. In 2017, Canada will welcome 300,000 immigrants, announced Immigration, Refugees and Citizenship Minister, John McCallum. Immigration levels in 2017 will support economic growth and innovation in Canada while helping to reunite more families and reduce processing times.

November 4th, 2016  

Bilingual English and Punjabi Newspaper for Abbotsford and the Fraser Valley

November 4th, 2016  

Bilingual English and Punjabi Newspaper for Abbotsford and the Fraser Valley

Advertisement