Page 1

Σιδηρόδρομος, Αεροδρόμιο, Σχέδιο Ανασυγκρότησης, Λιμάνια, Ολυμπία Οδός,Ταμείο Μολυβιάτη...Πόσες ακόμη ήττες;

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 25 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2013

Ετος 12o

/

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 3469

/ Τιμή: 50λ. / (Eκτός Νομού 1 Ευρώ)

Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΣ - ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

“ΒΡΑΖΕΙ”

για το γηροκομείο Προγραμματίζονται δυναμικές κινητοποιήσεις για την ακύρωση της σύμβασης >>

Ó.8-9

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ç ¸íùóç Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí Çëåßáò Ïëõìðßáò óõììåôÝ÷ïíôáò óôï åãêåêñéìÝíï ôñéåôÝò ðñüãñáììá åëáéïõñãéêþí öïñÝùí (ÏÅÖ) ðïõ äéÝðåôáé áðü ôïí Êáí. 867/2008 ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ôéò ó÷åôéêÝò õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êáé ôçí ÊÕÁ 266342/12-02-09 üðùò éó÷ýïõí, áíáëáìâÜíåé íá õëïðïéÞóåé ôï åãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá äñáóôçñéïôÞôùí ðñïò üöåëïò ôùí åëáéïðáñáãùãþí-ìåëþí ôçò ðïõ èá èåëÞóïõí íá óõììåôÝ÷ïõí êáé áöïñÜ óôéò ÄñÜóåéò: âi: ìå ôßôëï "ÓõëëïãéêÝò åñãáóßåò ãéá ôçí äéáôÞñçóç ôïõ ÷áñáêôÞñá ôïõ åëáéþíá ôçò Áñ÷áßáò Ïëõìðßáò êáèþò êáé ôçí äéáôÞñçóç ôïõ ôïðßïõ ôçò ðåñéï÷Þò" âiv: ìå ôßôëï "Óýóôáóç ïìÜäáò ðáñáãùãþí êáé äçìéïõñãßá èõëÜêùí, åêðáßäåõóÞ ôïõò óôïõò ÊÏÃÐ êáé Ýíôáîç áõôþí óå çëåêôñïíéêü óýóôçìá êáôáãñáöþí" äi: ìå ôßôëï "ÁíÜðôõîç - åðÝêôáóç êáé åöáñìïãÞ óõóôÞìáôïò é÷íçëáóéìüôçôáò ìå åöáñìïãÞ ÉS0 22005" Ç ÅÁÓ ÇË ÏË åðéäéþêåé ôçí êáôÜñôéóç ôùí åëáéïðáñáãùãþí ùò áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí äçìéïõñãßá ïìÜäáò ðáñáãùãþí, ç ïðïßá èá åöáñìüóåé ìå óõíÝðåéá êáé óïâáñüôçôá óýóôçìá ïëïêëçñùìÝíçò äéá÷åßñéóçò êáé èá åðéôý÷åé ôïõò óôü÷ïõò ôçò. Åðéäéùêüìåíï áðïôÝëåóìá åßíáé ç êáôáíüçóç ôçò óçìáóßáò ôçò ïëïêëçñùìÝíçò äéá÷åßñéóçò, ôçò é÷íçëáóéìüôçôáò êáé ôçò åöáñìïãÞò ïñèþí åëáéïêïìéêþí ðñáêôéêþí óå éäéáßôåñá ðåñéâÜëëïíôá Ôçí Ôñßôç 29 Ïêôùâñßïõ 2013 óôï ÄÄ ËÜëáò ôïõ äÞìïõ Áñ÷áßáò Ïëõìðßáò. ôçí ÔåôÜñôç 30 Ïêôùâñßïõ 2013 óôï ÄÄ ÊáëõâÜêéá ôïõ äÞìïõ Áñ÷áßáò Ïëõìðßáò êáé ôçí ÐÝìðôç 31 Ïêôùâñßïõ 2013 óôïí Ðýñãï, óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ íÝïõ Ïéíïðïéåßïõ ôçò ÏÅÖ ÅÁÓ Çëåßáò Ïëõìðßáò êáé þñá 5:00ìì äéïñãáíþíåôáé óõãêÝíôñùóç - åêðáßäåõóç ìå èÝìá: ÐñáêôéêÝò åëáéïêáëëéÝñãåéáò ðïõ áðïóêïðïýí óôç äéáôÞñçóç ôïõ ôïðßïõ ôçò ðåñéï÷Þò. Óôçí óõíÝ÷åéá êáé þñá 6:00ìì èá áêïëïõèÞóåé åêðáßäåõóç ìå èÝìá: ÅöáñìïãÞ êáëëéåñãçôéêþí öñïíôßäùí óôçí åëáéïêáëëéÝñãåéá óýìöùíá ìå ôéò áñ÷Ýò ôçò ïëïêëçñùìÝíçò ãåùñãßáò, ãéá ôçí ðñþôç çìÝñá óõãêåíôñþóåùí êáé ÌÝèïäïé öõôïðñïóôáóßáò óôçí Ïë. ãåùñãßá, êáôÜëëçëá öõôïðñïóôáôåõôéêÜ, áóöáëÞò ÷ñÞóç êáé öýëáîç öõôïðñïóôáôåõôéêþí ðñïúüíôùí êáé ëéðáóìÜôùí, ãéá ôéò äýï åðüìåíåò çìÝñåò. ÔÝëïò êáé þñá 7:00ìì èá ðñáãìáôïðïéçèåß åêðáßäåõóç ìå èÝìá: Äéáäéêáóßá é÷íçëáóéìüôçôáò, êáíüíåò óõãêïìéäÞò, âáóéêïß êáíüíåò õãéåéíÞò êáé áóöÜëåéáò êáôÜ ôïí ÷åéñéóìü ôùí åëéþí, ôç äåýôåñç çìÝñá ôùí óõãêåíôñþóåùí. ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôùí åêðáéäåýóåùí, óôï ðëáßóéï õëïðïßçóçò ôçò ÄñÜóçò ãi ìå ôßôëï: "Åöïäéáóìüò åðéäåéêôéêþí ìÝóùí óõãêïìéäÞò åëáéïêÜñðïõ", èá ðñáãìáôïðïéçèåß äùñåÜí äéáíïìÞ åîïðëéóìïý (äåîáìåíÝò áðïèÞêåõóçò åëáéïëÜäïõ êáé ðëáóôéêïýò êëùâïýò ìåôáöïñÜò ôùí åëéþí), óôá ìÝëç - åëáéïðáñáãùãïýò ðïõ Ý÷ïõí äçëþóåé óõììåôï÷Þ óôç ÄñÜóç âiv ìå ôßôëï: "Óýóôáóç ïìÜäáò ðáñáãùãþí êáé äçìéïõñãßá èõëÜêùí, åêðáßäåõóÞ ôïõò óôïõò ÊÏÃÐ, êáé Ýíôáîç áõôþí óå çëåêôñïíéêü óýóôçìá êáôáãñáöþí", ïé ïðïßïé êáé èá åéäïðïéçèïýí. ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÍÙÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÓÕÍ/ÓÌÙÍ ÇËÅÉÁÓ ÏËÕÌÐÉÁÓ Ï Ä/ÍÔÇÓ ÌÉÊÅËÏÐÏÕËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ

Η “Πρώτη” αγαπά το βιβλίο

Λεπτομέρειες σελ. 18


2

w w w . p r o t i n e w s . g r

“στάσις διανοίας”

Σχόλια-Άρθρα

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Στις γειτονιές της Ηλείας ΠΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΠΙΑΝΤΖΑΣ

Δεκάδες είναι τα παλιά- εγκαταλελειμμένα κτίρια ακόμα και στην "καρδιά" της πόλης του Πύργου. Σε κάποια από αυτά έχει τοποθετηθεί προστατευτικό δίκτυ, προκειμένου να μην κινδυνεύουν οι διερχόμενοι από το σημείο. Επειδή βέβαια για αυτά τα "διατηρητέα" κτίρια δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως μέριμνα είναι πολύ πιθανό να σωριαστούν σαν άλλοι χάρτινοι πύργοι στον πρώτο -σχετικά ισχυρό- σεισμό.

Έχοντας γκριζοπράσινο χρώμα ρίχνονται τα νερά από το αντλιοστάσιο μεταξύ Σπιάντζας και Κατακόλου στη θάλασσα , από όπου αναδύεται έντονη δυσοσμία και βγαίνουν παχύρευστοι αφροί… Πολλοί διερχόμενοι αναρωτιούνται για τις επιπτώσεις που έχει όλη αυτή η ποσότητα των σκούρων υδάτων στη θαλάσσια περιοχή , στην οποία λόγω της καλοκαιρίας πολλοί κάνουν ακόμη μπάνιο!

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ

Γράφει ο Πύρρων

Ο πολιτικός όμως θα πρέπει να λογοδοτεί ! Ο πολιτικός όμως θα πρέπει να γνωρίζει ότι λογοδοτεί, να είναι έντιμος και να σέβεται το εκλογικό σώμα, διότι διαφορετικά καθίσταται ανέλεγκτος και αυταρχικός. Η εντολή που δίδει το εκλογικό σώμα δε δίδεται εν λευκώαντιθέτως δίδεται πάντα με μια υπονοούμενη εντολή ότι ο πολιτικός θα ενεργήσει επιμελώς, ώστε να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο αξίωμα που του έχει ανατεθεί. Κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν εκλέχθηκε με σύνθημα ότι θα καταστρέψει τον λαό ή ότι θα χειροτερέψει τον βίο του. Ο κάθε πολιτικός υπόσχεται ότι θα ενεργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα συμφέροντα όχι μόνο του εντολέα του, αλλά και του συνόλου του λαού. Σε περίπτωση επομένως που ο πολιτικός κακοδιαχειρίζεται την εντολή που λαμβάνει, δε μπορεί να την επικαλείται ως δικαιολογητικό, ούτε και μπορεί να απαλλαγεί των ευθυνών του με αναφορά στο εκλογικό σώμα. Δεν είναι νοητό οι ίδιοι οι πολιτικοί να ψηφίζουν διαφορετικό μέτρο προστασίας των ιδίων σε σύγκριση με άλλους επαγγελματίες. Το εκλογικό σύστημα ενισχύει τις πελατειακές σχέσεις ψηφοφόρου και πολιτικού, ενώ η διαρκής ενίσχυση και ισχυροποίηση των κομματικών δομών περιορίζει την ανάπτυξη εσωκομματικής δημοκρατίας, κατά τρόπο ώστε ο αξιωματούχος να μην τολμά να διαχωρίσει τη θέση του από το Κόμμα, διότι γνωρίζει πως αν το πράξει αυτό μπορεί να είναι και το τέλος της πολιτικής του καριέρας. Σταδιακά έχουμε οδηγηθεί στη στρέβλωση, ώστε ο κομματικός πατριωτισμός να θεωρείται αρετή και το Κόμμα, αντί για τον λαό να είναι κυρίαρχο.

Ιδιοκτησία: ΠΡΩΤΗ Εκδοτική ΑΕ Εκδότης: Περικλής Μεταξάς Διευθυντής: Δημήτρης Ζιάκας Δημοσιογράφοι: Αννα Αγγελίδου, Κώστας Γιάλπας, Βάσω Κοκκινογένη, Θοδωρής Λάμπρος Αθλητικό: Μιχάλης Δημητρόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Σοφοκλής Φραγκογιαννόπουλος Διεύθυνση Eμπορικού Τμήματος: Γιάννης Βενιζέλος Πύργος - Ρήγα Φεραίου 113 (έναντι Δ.Ο.Υ. Πύργου-Πάροδος Forum) ΤΚ: 27100 - Κωδικός:6603 Τηλ.: 26210-40100, Fax: 26210-40107 Fax Συντακτών: 26210-40106 E-M Mail: protinews@otenet.gr, protisales@protinews.gr website:www.protinews.gr Αμαλιάδα - Καποδιστρίου 2, ΤΚ: 27200 Τηλ.: 26220-38290-1, Fax: 26220-38291 E-M Mail: protiama@otenet.gr Στο λογότυπο της εφημερίδας απεικονίζεται ο Δίας του Φειδία, από νόμισμα των Ηλείων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Χειρόγραφα συνεργατών και επιστολές που δημοσιεύτηκαν ή όχι, δεν επιστρέφονται.

Το δημαρχείο Ήλιδας είναι το πλέον αναγνωρίσιμο κτίριο της Αμαλιάδας. Καθημερινά το επισκέπτονται δεκάδες άτομα για υποθέσεις τους με τον Δήμο. Όμως, η πρόσοψη που φαίνεται στη φωτογραφία, με τα υβριστικά συνθήματα να μην έχουν σβηστεί, δεν είναι η κατάλληλη. Καλά, λίγο χρώμα στον Δήμο δεν υπάρχει;

-ολογήματα "Σταχυολογήματα" "Μην εμπιστεύεσαι αυτούς που ζητωκραυγάζουν, γιατί αυτά τα άτομα θα επευφημούσαν το ίδιο, αν εσύ κι εγώ πηγαίναμε στην κρεμάλα". Ολιβερ Κρόμγουελ (1599 - 1658) Λόρδος Προστάτης της Αγγλίας

Η όψη της Αγίας Σοφίας της Ανδραβίδας έχει αλλάξει εντελώς τώρα που ολοκληρώνονται τα έργα ανάπλασης στο μνημείο. Απομένουν μικρές λεπτομέρειες για να τελειώσουν οι εργασίες που υλοποιούνται από την ΣΤ' Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πατρών. Το μνημείο, που φωτίζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλάζει και την εικόνα της πλατείας της Ανδραβίδας που σίγουρα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης!

Πάνω Γιάννης Λυμπέρης Γιατί είναι πρόεδρος της Σύμπραξης του δικτύου των Δήμων όλης της χώρας για την ομαλή ένταξη των ΡΟΜΑ στην κοινωνία.

Κάτω Απόστολος Κατσιφάρας Γιατί, μετά τον ντόρο που δημιουργήθηκε για το δημοπρατήριο, δεν είπε κουβέντα. Και από ό,τι φαίνεται δεν άλλαξε την απόφασή του.


/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Σχόλια-Άρθρα

Το Βήμα του ΠΟΛΙΤΗ Τι λένε για:

Τα σημαντικότερα προβλήματα στην πόλη της Αμαλιάδας

Ιωάννης Καραγιάννης

Θ. Χρυσανθακόπουλος

Γεωργία Γαλιατσάτου

Γ. Διαμαντόπουλος

"Τα προβλήματα στην περιοχή μας αλλά και γενικότερα στη χώρα είναι πολλά. Ανεργία, φτώχεια, δυστυχία, πείνα είναι κάποια από τα πολλά. Τα ψέματα των πολιτικών είναι αυτά που εξοργίζουν τον κόσμο, είναι όλοι ψεύτες και απατεώνες και δεν νοιάζονται για τους πολίτες και τα προβλήματά τους."

" Η φτώχεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα τόσο της Ελλάδας γενικότερα όσο και της περιοχής μας ειδικότερα. Τα παιδιά, οι νέοι πρέπει να προσπαθήσουν παραπάνω για τον εαυτό τους, δεν υπάρχει η θέληση πια και έτσι οι νέοι οδηγούνται σιγάσιγά στην καταστροφή."

"Κατά την άποψή μου το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την περίοδο στην πόλη μας είναι τα απορρίμματα. Είναι θέμα υγείας και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Πρόσφατα η πόλη είχε γεμίσει σκουπίδια, κάτι που οφείλεται στη μη σωστή οργάνωση του Δήμου."

"Το σημαντικότερο πρόβλημα στην Αμαλιάδα είναι ότι δεν υπάρχει προστασία στο βασικότερο αγαθό του ανθρώπου, που είναι η υγεία. Διευθυντές και πρόεδροι έγιναν όλοι, όμως τον πόνο του άλλου κανένας δεν τον νιώθει."

Τα παράπονα στον Δήμαρχο και όχι μόνο... ΠΥΡΓΟΣ: Άσχημη κατάσταση του πάρκου ΣΠΚ Το πάρκο ΣΠΚ, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει, συνεχίζει να αποτελεί πάρκο για κάθε είδους δραστηριότητες, νόμιμες και παράνομες. Στον χώρο έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια μία παιδική χαρά, προκειμένου τα μικρά παιδιά να πηγαίνουν να παίζουν. Εκεί όμως υπάρχουν δεκάδες σκουπίδια και πολλά από τα παιχνίδια δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τουλάχιστον το σημείο, όπου βρίσκεται η παιδική χαρά στο πάρκο ΣΠΚ, θα έπρεπε να παρουσιάζει μία λίγο καλύτερη εικόνα, προκειμένου να είναι πιο χρηστική για τα παιδιά της πόλης.

ΜΥΡΤΙΑ: Επικίνδυνη στροφή λόγω έργων! Ολοκληρώθηκαν στη Μυρτιά τα έργα της σύνδεσης του δικτύου ύδρευσης με τον αγωγό του Ερύμανθου, οι πινα-

κίδες ωστόσο στον δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Ηλία δεν έχουν αφαιρεθεί και τα αυλάκια που σκάφτηκαν παραμένουν "ανοιχτά". Οι κάτοικοι των δύο χωριών και οι διερχόμενοι οδηγοί παραπονούνται, αφού οι πινακίδες εμφανίζονται λίγο πριν από μία επικίνδυνη στροφή και, όπως αναφέρουν, καλό θα ήταν να είχε ήδη διευθετηθεί το θέμα.

ΧΑΒΑΡΙ : Περί εναέριων πινακίδων Το σημερινό παράπονο προς τον Δήμο Ήλιδας, αφορά στις πράσινες εναέριες πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο και έξοδο του Χαβαρίου. Οι πινακίδες βρίσκονται, όπως μας είπαν, σε σημείο που για να τις δεις θα πρέπει να "πάρεις τα μάτια σου από τον δρόμο". Δηλαδή έχουν έναν βαθμό κινδύνου για τους διερχόμενους.

Στείλτε και εσείς τα παράπονά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση paraponadimarxos@gmail.com ή τηλεφωνείστε μας στα τηλ. 26210-40100 (ΠΥΡΓΟΣ), 26220-38290 (ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΑΜΠΟΣ) και η “ΠΡΩΤΗ” θα τα δημοσιεύσει

w w w . p r o t i n e w s . g r

3

Μαξίμου, ενταύθα

Καλημέρα κ. Πρόεδρε

Τώρα μας ήλθαν, εξ ουρανού; Είμαι και αισιόδοξος και επίμονος άνθρωπος. Τόσο ώστε ακόμη και εκείνο το κακόηχο "ca πνεύμονα", που αναφέρεται ως διάγνωση στο παραπεμπτικό του ταμείου μου προς τον "Άγιο Σάββα", να το διαβάζω με δικό μου τρόπο: Ενδεχόμενος καρκίνος του πνεύμονα. Μπορεί βρε αδελφέ να έχουν κάνει λάθος. Και αυτά τα "ευρήματα" να μην είναι τίποτε άλλο παρά τρίχες από τη Σύλβια. Το γατί, που προέκυψε το τελευταίο δεκάμηνο στη ζωή μου. Γιατί δηλαδή να μην είναι ένα κουβάρι από τρίχες του γατιού μου, αυτά τα "ευρήματα" και πρέπει καλά και σώνει να είναι "ca πνεύμονα"; Με την ίδια καλή διάθεση, αισιοδοξία και επιμονή στην αναζήτηση της "καλής πλευράς των πραγμάτων", θέλησα να διαβάσω και τα 43 σημεία της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Σαμαρά και Βενιζέλου, δηλαδή μεταξύ των δυο κομμάτων που σήμερα μας κυβερνούν, αν και είναι αμφότερα τόσο πτωχά απομεινάρια του άλλοτε ενδόξου παρελθόντος τους, ώστε ούτε και το άθροισμα του εκλογικού τους ποσοστού να μην πλησιάζει εκείνο του ενός μόνο εκ των δύο κομμάτων στις δεκαετίες το 80, του 90, του 2000. Όσο καλή προαίρεση όμως και αν είχα, δεν κατάφερα να βρω σε αυτό το κείμενο τίποτε περισσότερο από μία παράθεση ευχολογίων. Που παρατίθενται με έναν τρόπο ο οποίος καταντά εξοργιστικός. Διότι εμφανίζονται, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ως ηρωικοί ναυαγοσώστες, που τώρα ήλθαν για πρώτη φορα στην παραλία και έπεσαν με τα μούτρα να μας μαζέψουν από τη θάλασσα, όπου κανείς τάχα δεν ξέρει ποιος και πώς μας έριξε. Σαν να μην είναι εκείνοι που έριξαν το σκάφος "Ελλάς" στις ξέρες. Κατά τα λοιπά δεν είναι κακό να υπάρχει ένα κείμενο που συνιστά μια πολιτική συμφωνία ανάμεσα σε δυο κόμματα με διαφορετική ιστορική διαδρομή. Με τις διαφορές να αναφέρονται κυρίως ως προς τις ρίζες τους. Γιατί τώρα οι συγκλήσεις είναι τέτοιες, όπως και οι γενικευμένες "κωλοτούμπες" που πια κοντεύουμε να ξεχάσουμε ποιος και τι διαλαλούσε άλλοτε. Απλώς αναρωτιέμαι, καθώς διαβάζω αυτό το κείμενο, με τις αναφορές π.χ. στις ιδιωτικοποιήσεις, πώς είναι δυνατόν ο ίδιος Βενιζέλος που υπογράφει αυτό, να θέλει να είναι και εκείνος που θα υπογράψει το πιστοποιητικό γέννησης μιας "νέας κεντροαριστεράς". Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ www.massavetas.gr


4

w w w . p r o t i n e w s . g r

Σχόλια / Παραπολιτικά

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Επιβεβαιώνεται η…κατανομή Του Θοδωρή Λάμπρου thlabros@hotmail.com Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της χώρας και δη της Ηλείας. Δόθηκε λοιπόν για διαβούλευση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή, ο ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΑ) που θα ισχύσει από 1/1/2014 και θα αντικαταστήσει το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων και τον ΦΑΠ.Έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι δήλωσε το υπουργείο οικονομικών για το θέμα. Σύμφωνα λοιπόν με το υπουργείο "το 90% των αγροτεμαχίων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες, όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα. Αυτό δε συνιστά υπερφορολόγηση των αγροτών, καθώς καλούνται να καταβάλλουν έναν ελάχιστο φόρο για να μπορέσει να μειωθεί η επιβάρυνση στα αστικά ακίνητα. Οι αγρότες είναι ένας από τους πιο χρήσιμους και περήφανους κλάδους. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα της Ελλάδας και οφείλουν, όπως όλα τα υπόλοιπα κύτταρα, να συνεισφέρουν στην επιβίωση και την εύρυθμη λειτουργία της χώρας μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία". Με λίγα λόγια η κυβέρνηση κάνει χάρη στους αγρότες και αντί να τους φορολογήσει "πολύ", επειδή οι συνθήκες το επιβάλλουν, τους φορολογεί "λίγο". Τους αγρότες της χώρας και δη της Ηλείας τους έχετε ρωτήσει κύριοι του Υπ. Οικονομικών πώς τα βγάζουν πέρα; Γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών βρίσκεται στα όρια κοινωνικής και οικονομικής εξαθλίωσης εξαιτίας των πολιτικών που ακολούθησε το κράτος τα τελευταία 30 χρόνια; Πάτε να φορολογήσετε τον μικρομεσαίο αγρότη με τα 5, 10, 15 στρέμματα χωράφι, τη στιγμή που δε μπορεί να καλύψει τα έξοδά της καλλιέργειάς του, τη στιγμή που η επιστροφή του ΦΠΑ για το πετρέλαιο είναι "κουτσουρεμένη", τη στιγμή που οι τιμές των αγροτικών προϊόντων πωλούνται σε εξευτελιστικές τιμές, τη στιγμή που οι περισσότεροι απ' αυτούς δεν έχουν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΓΑ. Δε φτάνει που έχετε "γονατίσει" τον Έλληνα αγρότη, τον κοροϊδεύετε και κατάμουτρα με αυτές σας τις δηλώσεις…

Μαθαίνω πως το τελευταίο διάστημα γίνεται, σε Δήμο της Ηλείας, προσπάθεια να δημιουργηθεί μια παράταξη που θα έχει στις τάξεις της "πράσινους" και "γαλάζιους" υποψηφίους. Πρόθεση των εμπνευστών της κίνησης είναι να αντισταθούν στις πιέσεις που δέχονται από την αξιωματική αντιπολίτευση αφού, όπως ακούγεται, θα "κατεβάσει" δικό της ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Το πρόβλημα της κίνησης; Ο επικεφαλής. Κ. Γιάλπ.

Επιβεβαιώνονται, σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα, οι πληροφορίες που παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες η "ΠΡΩΤΗ", σχετικά με την κομματική …κατανομή στα νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας. Έτσι όπως όλα δείχνουν, στο νοσοκομείο Πύργου θα έλθει διοικητής από την Αχαϊκή πρωτεύουσα, ο οποίος πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, ενώ για τα μεγάλα περιφερειακά νοσηλευτικά ιδρύματα μάλλον οι επικεφαλής θα είναι από το κυβερνών κόμμα. Για όσους γνωρίζουν, θα είναι μια "δίκαιη" μοιρασιά… Κ.Αντ.

Μεγάλο θράσος! Μέχρι και …φαραόνια ντουφέκισαν και σκότωσαν άγνωστοι , στην αυλή σπιτιού στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου.Το παράδοξο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η πράξη αυτή, αλλά και το γεγονός ότι στη συνέχεια πήραν τα σκοτωμένα οικόσιτα πτηνά και τα εξαφάνισαν… Είπαμε πείνα, αλλά αυτό ξεπερνάει κάθε θράσος! Κ.Αντ.

Tou Γιάννη Ιωάννου από το “Εθνος”’

Καθαρές κουβέντες

Ξεκίνησε το "μπάζωμα" στις λακκούβες της πόλης -αλλά και πολλών τοπικών διαμερισμάτων στις πόλεις του Πύργου. Ευτυχώς που ο καιρός "κρατάει" ακόμα και επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Ωστόσο, πριν πιάσει για τα καλά ο χειμώνας θα πρέπει να υπάρξει κάποιο σχετικό ενδιαφέρον για τον καθαρισμό των ποταμιών, των ρεμάτων αλλά και των αυλακών στον Καλλικρατικό Δήμο Πύργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τόσο η πόλη όσο και τα Τοπικά Διαμερίσματα σε κάθε έντονη βροχόπτωση θα πλημυρίζουν περισσότερο λόγω της αδιαφορίας των υπευθύνων και λιγότερο από την ένταση των καιρικών φαινομένων. Εάν οι εικόνες του Φλεβάρη του 2012 "σόκαραν" τους μη προετοιμασμένους Ηλείους, είναι πολύ πιθανό οι εικόνες από τον Φλεβάρη του 2014 να "σοκάρουν" και πάλι εκείνους, που σήμερα δηλώνουν αδυναμία στο να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Α. Αγγελ.

Χωρίς περιστροφές

Πρώτα οι τράπεζες έδιναν αφειδώς δάνεια ακόμη και σε αλλοδαπούς… αμφιβόλου προέλευσης και στη συνέχεια άρχισαν ένα διαρκές "κυνηγητό" για όσους δε μπορούν να προχωρήσουν στην αποπληρωμή τους. Ακόμη και τώρα οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ίντερνετ , TV και ταινιών ανά πάσα στιγμή με τηλεφωνήματά τους, τάζουν "λαγούς με πετραχήλια", προσφορές, αναβαθμίσεις κλπ. μέχρι να προσελκύσουν τους συνδρομητές- πελάτες τους.Τα δύσκολα ωστόσο, όπως στην περίπτωση του

κατόχου συνεργείου στον Πύργο, ξεκινούν εφόσον οι συνδρομητές αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.Εκεί αρχίζει ένας "Γολγοθάς" τον οποίο ελάχιστοι πλέον μπορούν να διασχίσουν, χωρίς να κινδυνέψει το σπίτι ή άλλα περιουσιακά τους στοιχεία. Όμως σε όσους χρωστάει το κράτος ή άλλοι οργανισμοί δε συμβαίνει το ίδιο με κατασχέσεις, αλλά τα "θύματα" περιμένουν καρτερικά να υποστούν τις συνέπειες… Κ.Αντ.


/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Σχόλια / Παραπολιτικά

w w w . p r o t i n e w s . g r

5

Ψιθυριστά ...και άλλα Τα μυαλά σαν τα αερόστατα

Βρήκαν στη γύρα ψάχνοντας…

"Εδώ ο κόσμος καίγεται βαρκούλες αρμενίζουν". Αυτή τη φορά ο λόγος για εν ενεργεία δημοτικό σύμβουλο του Πύργου, ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει -όπου σταθεί και όπου βρεθεί- ότι η Δημοτική Αρχή έχει δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα και τα όποια κακώς κείμενα είναι απλά της φαντασίας όλων όσων τα βλέπουν. Επειδή ο κόσμος έχει ήδη "ξυπνήσει" και μπορεί να κρίνει και τα καλώς και τα κακώς κείμενα, την επόμενη φορά καλό θα ήταν ο εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, να κάνει μία μεγάλη βόλτα και να ακούσει τα παράπονα του κόσμου. Εξάλλου "τα μυαλά, όπως και τα αλεξίπτωτα "δουλεύουν καλύτερα" όταν είναι ανοιχτά".

"Παγανιά" έχουν βγει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε όλο τον νομό, προκειμένου να βρουν ανθρώπους που θα στελεχώσουν τους συνδυασμούς του κόμματος σε όλους τους Δήμους εν όψει αυτοδιοικητικών εκλογών. Όπως μαθαίνουμε, αναζητούν "νέο αίμα" και πρόσωπα που δεν έχουν εμπλακεί μέχρι τώρα στα αυτοδιοικητικά και είναι αποδεκτά από την κοινωνία. Απορεί όμως ο Ωτακουστής, όλοι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι ψάχνουν πρόσωπα με τα ίδια χαρακτηριστικά, πού θα βρεθούν όλοι αυτοί για να στελεχώσουν τόσους υποψήφιους;

Θα είμαι σίγουρα υποψήφιος

Μια διακοπή ρεύματος ήταν αρκετή για να κρατήσει κλειστές τις πόρτες στο υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στη Βάρδα. Για αρκετή ώρα οι πολίτες είχαν σχηματίσει ουρά έξω από την πόρτα ασφαλείας και περίμεναν υπομονετικά, ενώ και οι υπάλληλοι παρέμειναν "εγκλωβισμένοι" στο κατάστημα. Αλήθεια, δεν υπάρχει εφεδρικό σύστημα για τέτοιες περιπτώσεις; Κι αν ναι, γιατί δε λειτούργησε στην προκειμένη; Βασ. Κ.

Ενωτικός και ουσιαστικός… Τι και αν φωνάζουν οι κάτοικοι των Τοπικών Διαμερισμάτων για την αγροτική οδοποιία, μέχρι και σήμερα λίγα πράγματα έχουν γίνει. Ο χρόνος κυλά αντίστροφά και οι αγρότες θα κληθούν να μαζέψουν τις ελιές τους για να βγει το λάδι της χρονιάς. Χωρίς δρόμους, ωστόσο, λίγο δύσκολα θα καταφέρουν να προσεγγίσουν τα κτήματά τους, ενώ αρκετά είναι τα ερωτηματικά τα οποία γεννούνται για την τιμή του φετινού προϊόντος. Α. Αγγελ.

Ο λόγος για τον εφημέριο της τοπικής κοινότητας Γουμέρου Π. Γεώργιο Αθανασόπουλο για το θέμα που προέκυψε με τις εργασίες της Μονής Ασκητή. Ο πατήρ - Γεώργιος ανέφερε ότι οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του ναού συνεχίζονται, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Τόνισε δε ότι η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ο Δήμος Πύργου, η τοπική εκκλησία και η Μητρόπολη Ηλείας βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με σκοπό να γίνει το καλύτερο δυνατόν για τον ιστορικό ναό. Η ενότητα και η συνεργασία άλλωστε είναι τα συστατικά για να επιταχυνθεί η αποκατάσταση του ναού… Θ. Λαμπ.

Επισημάνσεις

Στα όρια της κατάρρευσης βρίσκεται το ΙΚΑ, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εργαζομένων του ταμείου. Όπως υποστηρίζουν η στέρηση εσόδων, η έλλειψη προσωπικού και οι χιλιάδες αιτήσεις ατόμων για συνταξιοδότηση, που δε μπορούν να προχωρήσουν, συνθέτουν ένα εκρηκτικό πάζλ. Το έλλειμμα δε του ταμείου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2014, θα φτάσει το 1 δις. 173 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η εισφοροδιαφυγή ανέρχεται σε 6 δις ευρώ. Η τεράστια δε έλλειψη προσωπικού καθυστερεί την απονομή των συντάξεων. Για αυτά τι απαντά η διοίκηση του ΙΚΑ αλλά και το αρμόδιο υπουργείο της κυβέρνησης; Θ. Λαμπ.

"Θα είμαι σίγουρα υποψήφιος, αλλά να ξέρετε πως μου αρέσουν τα δύσκολα" έλεγε χθες το πρωί ο Βαγγέλης Χριστοφόρου. Ο αντιδήμαρχος Ήλιδας όμως δεν ξεκαθάριζε σε ποιον βαθμό αυτοδιοίκησης θα είναι υποψήφιος, με ποιο συνδυασμό και βέβαια δεν εξήγησε τι ακριβώς εννοεί όταν λέει "μου αρέσουν τα δύσκολα". Μάλλον όλα θα απαντηθούν εν καιρώ.

Δύο …τινά συμβαίνουν! Αρκετή …μυστικοπάθεια για το θέμα της διάθεσης των απορριμμάτων επικρατεί μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στους Δήμους της Ηλείας, όπου αυτή την εποχή είναι πιο έντονο το πρόβλημα. Σύμφωνα με εξηγήσεις που δίνονται από αιρετούς αλλά και πολίτες, σ' αυτή την περίπτωση μάλλον δύο πράγματα συμβαίνουν: Ή ότι θέλουν να αποφύγουν το πολιτικό κόστος εν' όψει των δημοτικών εκλογών ή ότι δεν έχουν λύση και γι' αυτό σιωπούν. Διαλέγετε και παίρνετε! O Ωτακουστής

Όταν τα στόματα είναι κλειστά και οι πληροφορίες ελάχιστες μην περιμένουν κάποιοι να "μυρίσουμε τα νύχια μας" για να βγάλουμε άκρη σε ορισμένα θέματα. Αν επιθυμείτε, λοιπόν, εμείς οι δημοσιογράφοι να μην το παίζουμε "Σέρλοκ Χολμς" κάθε φορά που προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας βοηθήστε λίγο την κατάσταση. Διαφορετικά μην αρχίσετε μετά τα παράπονα, για να εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε! Βασ. Κ.


6

Κοινωνία

w w w . p r o t i n e w s . g r

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Σε ετοιμότητα οι υγειονομικές μονάδες του ΕΟΠΥΥ

Ξεκίνησε ο εμβολιασμός για την εποχική γρίπη Ξ

εκίνησε ο εμβολιασμός για την εποχική γρίπη και στην Ηλεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματος στην Ελλάδα δείχνει ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνει κατά τον Ιανουάριο, ενώ κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο. Ωστόσο, κάθε επιδημική έξαρση της γρίπης εισβάλει ταχύτατα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος ο προσδιορισμός του χρόνου αλλά και του τόπου εκδήλωσής της. Οι τοπικοί εποχιακοί παράγοντες που ευνοούν τον ταχύτατο τρόπο μετάδοσης του ιού της γρίπης μέσω σταγονιδίων καθιστούν αναποτελεσματική την πρόληψη μόνο με τους κλασικούς τρόπους (π.χ. αποφυγή συνωστισμού σε κλειστούς χώρους, απομόνωση πασχόντων, μέτρα ατομικής υγιεινής κλπ.). Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν εφαρμοσθεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε ποσοστό 80% περίπου και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης. Όπως τόνισε ο Διευθυντής στη Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας του ΕΟΠΥΥ στον Πύργο, ο Πνευμονολόγος Ιατρός Βασίλης Στασινόπουλος "Κάθε χρόνο, επειδή ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται σε διαφορετικούς υποορότυπους, τοιουτοτρόπως και για την περίοδο 2013 - 2014 η σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου περιέχει τα εγκεκριμένα στελέχη του ιού, μετά από γνωμάτευση του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις Συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων", ενώ τόνισε ότι θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι των μονάδων υγείας να εμβολιαστούν, καθώς έχει διαπιστωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι τα ποσοστά εμβολιασμών ήταν πολύ χαμηλά, ανέφερε δε ότι ο εμβολιασμός γίνεται στο πνεύμα της επίτευξης του υψηλότερου δυνατού ποσοστού ανοσοποίησης των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Ομάδες υψηλού κινδύνου Οι ομάδες υψηλού κινδύνου υπενθυμίζουμε ότι είναι οι εξής: 1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. 2. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:  Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες  Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές  Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας)

Ôçí áíÜãêç åìâïëéáóìïý ôùí åõðáèþí ïìÜäùí åîÝöñáóå ï Â. Óôáóéíüðïõëïò .

Îåêßíçóå ï åìâïëéáóìüò ãéá ôçí åðï÷éêÞ ãñßðç êáé óôïí Íïìü Çëåßáò.

τρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι)

 Μεταμόσχευση οργάνων  Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)  Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα  Χρόνια νεφροπάθεια Νευρομυϊκά νοσήματα 4. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης 5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη 6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά κάτω των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη 7. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.) 8. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ια-

Ανασφάλιστοι- άποροι Προκειμένου να διευκολυνθεί η εμβολιαστική κάλυψη των άπορων και ανασφάλιστων ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, το Υπουργείο Υγείας θα αποστείλει σε όλες τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, κατόπιν γραπτών αιτημάτων τους προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, αντιγριπικά εμβόλια, που με τη σειρά τους θα τα διανείμουν σε δομές υγείας που διενεργούν εμβολιασμούς στις περιοχές ευθύνης τους. Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα έχουν μόνο άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (1-6) και δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα υγείας, τα οποία φυσικά θα μπορούν να εμβολιάζονται και σε κάθε δομή υγείας, που διενεργεί εμβολιασμούς και έχει προμηθευτεί αντιγριπικά εμβόλια από την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα. Α. Αγγελίδου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Να μη μείνει χωρίς ιατροδικαστή η Ηλεία Να μη μείνει χωρίς ιατροδικαστή η Ηλεία ζητεί με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης ο Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ και πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης Γιώργος Κοντογιάννης. Ο Γιώργος Κοντογιάννης, μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις του προς τους αρμόδιους Υπουργούς τους τελευταίους μήνες που συνέβαλαν στην απόφαση παραμονής του ιατροδικαστή στην Ηλεία τον περασμένο Αύγουστο, επανέρχεται στο ζήτημα

καθώς η Διοίκηση του Νοσοκομείου Πύργου δεν έχει λάβει καμία απάντηση από τον Άρειο Πάγο για το αν θα διατηρηθεί η λειτουργία του Ιατροδικαστικού τμήματος στο Νοσοκομείο Πύργου "Ανδρέας Παπανδρέου", ώστε να προχωρήσει στην αποστολή αιτήματος πρόσληψης επικουρικού Ιατροδικαστή μετά την λήξη της σύμβασης του κ. Κοσμά Αλεξίου. Ο Γιώργος Κοντογιάννης επισήμανε για άλλη μια φορά πως η διατήρηση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στην Η-

λεία είναι αναγκαία καθώς ενδεχόμενη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην Πάτρα συνεπάγεται μεγάλη ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση για τους Ηλείους πολίτες. Κατόπιν τούτων ο Ηλείος Βουλευτής θέτει τα εξής ερωτήματα προς τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης: 1. Ποια η απάντηση του Αρείου Πάγου σχετικά με το αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου "Ανδρέας Παπανδρέου" για το αν θα διατηρηθεί η λειτουργία του Ιατροδικαστικού τμήματος;

2. Ποιος ο λόγος καθυστέρησης στην έκδοση της απάντησης, γεγονός που προκαλεί και πάλι ερωτηματικά σχετικά με την παραμονή του ιατροδικαστή στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου Ηλείας;


Κοινωνία

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

w w w . p r o t i n e w s . g r

7

Ïé êÜôïéêïé óôçí ðÜñïäï ôçò Áã. Áñôåìßïõ æçôïýí ôç äçìéïõñãßá åíüò äñüìïõ 60 ðåñßðïõ ìÝôñùí, ðñïêåéìÝíïõ íá ìðïñïýí íá öôÜíïõí óôá óðßôéá ôïõò.

Τριάντα πέντε οικογένειες ζητούν να φτιαχτεί ένας δρόμος 60 μέτρων εδώ και τέσσερα χρόνια

Χρειάζονται “βάρκες” για να πάνε στα σπίτια τους Της Άννας Αγγελίδου anagelidou@yahoo.gr

Α

γανάκτησαν οι κάτοικοι της παρόδου Αγ. Αρτεμίου στον Πύργο, καθώς κάθε χειμώνα χρειάζονται "βάρκες" για να φτάσουν στα σπίτια τους. Στην πάροδο, που βρίσκεται στο τέλος σχεδόν την οδού Αγίου Αρτεμίου, ζουν περίπου τριάντα πέντε οικογένειες οι οποίες ελπίζουν πως η δημοτική αρχή θα δείξει το ενδιαφέρον που απαιτείται και θα γίνουν έστω και κάποια "προσωρινά" έργα για την εξυπηρέτησή τους. Έργα, ωστόσο, δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και έτσι κάθε φορά που βρέχει ο χώρος μπροστά από τα σπίτια τους μετατρέπεται σε έναν απέραντο "βούρκο λάσπης", από τον οποίο καλούνται να περάσουν είτε πεζοί είτε με τα οχήματά τους, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που το νερό, φτάνει μέ-

ÁãáíáêôéóìÝíïé ìå ôçí êáôÜóôáóç, ðïõ åðéêñáôåß åäþ êáé ÷ñüíéá óôçí ðÜñïäï ôçò Áã. Áñôåìßïõ, äÞëùóáí ïé êê. Ö. Ìðáêüðïõëïò êáé Óð. Áíáóôüðïõëïò.

χρι και τις εισόδους των σπιτιών τους.

Μόνο με βάρκα Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι μιλώντας στην "Πρώτη", για το συγκεκριμένο θέμα έχουν ενημερώσει πολλές φορές τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πύργου και παρά τις όποιες υποσχέσεις έχουν πάρει ανά δια-

στήματα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. "Έχουμε απευθυνθεί στον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο και μας έχουν πει ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να μας φτιάξουν αποχετεύσεις, δρόμους και πεζοδρόμια" τόνισε μιλώντας στην Πρώτη ο Φώτης Μπακόπουλος , ενώ υπογράμμισε "το μόνο που ζητάμε είναι να μας φτιάξουν 60 μέτρα δρόμο και ένα αυ-

λάκι για να φεύγουν τα νερά. Εκείνοι μας λένε από καλοκαίρι σε καλοκαίρι και από χειμώνα σε χειμώνα. Έφεραν χαλίκι και έχουν κλέψει το μισό. Έχω ενοχλήσει πολλές φορές τους Αντιδημάρχους και μας είπαν ότι θα το φτιάξουν, αλλά τίποτα δεν έχουν κάνει. Όταν βρέχει, θέλεις βάρκα για να βγεις. Είναι λες και ζούμε στον μεσαίωνα". Αγανακτισμένος και ο Σπύρος Αναστόπουλος επεσήμανε "Επανειλημμένα έχουμε ενοχλήσει τις υπηρεσίες και έχουμε ζητήσει να κανονίσουν το θέμα με τα νερά της βροχής που φτάνουν εδώ. Εμείς δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα στον χώρο μπροστά μας καθώς ανήκει στον Δήμο. Έχουμε ζητήσει να κατεβάσουν το ύψος του οικοπέδου και να βρουν έναν τρόπο να φεύγουν τα νερά. Έναν δρόμο 60 μέτρων ζητάμε, προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Οι γυναίκες με τα μικρά παιδιά όταν έχει βρέξει δε μπορούν να έρθουν και να μπουν μέσα στα σπίτια τους. Δε γίνεται να ζούμε τόσες οικογένειες σε αυτή την κατάσταση, να μη μπορούμε να μπούμε στο σπίτι μας".


8

w w w . p r o t i n e w s . g r

Θέμα

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

“Βράζει” η Βάρδα για το Προγραμματίζονται δυναμικές κινητοποιήσεις για την ακύρωση της σύμβασης Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για την κατασκευή χώρων ανάπαυσης εργατών από τους παραγωγούς

Α

γανακτισμένοι και έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις εμφανίζονται οι κάτοικοι της Βάρδας σε ό,τι αφορά στο θέμα της αλλαγής χρήσης του Γηροκομείου της πόλης. Η μίσθωσή του σε ιδιώτες, προκειμένου να το εκμεταλλευτούν για τη στέγαση αλλοδαπών εργατών γης που θα απασχοληθούν στις καλλιέργειες φράουλας της Βουπρασίας, έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων και ήδη κάτοικοι της Βάρδας και εκπρόσωποι φορέων έχουν συγκροτήσει Επιτροπή Αγώνα, η οποία έχει προχωρήσει σε ενέργειες και ζητά την ακύρωση της σύμβασης μεταξύ ιδιωτών και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας και τη συνέχιση της λειτουργίας του για κοινωνικό σκοπό. Από την άλλη οι παραγωγοί φράουλας της περιοχής προχωρούν σε ενέργειες που στοχεύουν σε μόνιμη λύση για το θέμα της στέγασης των εργατών

Της Βάσως Κοκκινογένη bkokkinogeni@yahoo.gr γης που απασχολούν.

Ανοιχτή επιστολή Χθες η επιτροπή αγώνα της Βουπρασίας έστειλε ανοιχτή επιστολή στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανό, η οποία κοινοποιείται στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, τον Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και τον Δήμαρχο Ανδραβίδας- Κυλλήνης. Μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρεται ότι "Μεταβάλατε τον κοινωνικό χαρακτήρα ενός κτιρίου, που έγινε από τα χρήματα των πιστών και δωρητών ορφανοτροφείο- γηροκομείο- άσυλο, σε οίκο εμπορίου" και συνεχίζει "Ο οί-

Ç ìßóèùóç ôïõ Ãçñïêïìåßïõ óå éäéþôåò Ý÷åé ðñïêáëÝóåé áíáóôÜôùóç óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá ôçò ÂÜñäáò.

κος εμπορίου θα φέρει στην κοινωνία της περιοχής την αλλοίωση των κοινωνικών χαρακτηριστικών και προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η χωρητικότητα του κτιρίου άλλωστε δε λύνει το τεράστιο πρόβλημα στέγασης των αλλοδαπών εργατών έστω και ως οίκος εμπορίου, αφού αυτοί ανέρχονται στην περιοχή σε 6.000 περίπου. Στερείτε ακόμη από την περιοχή μια κοινωνική παροχή, όπως ήταν το Γηροκομείο και το Άσυλο, που τόσο το έχει ανάγκη. Σεβασμιότατε, διαμαρτυρόμαστε και αντιδρούμε σε αυτή την επιλογή, οι κινητοποιήσεις μας θα είναι συνεχείς, μέχρι να πάρετε πίσω την Απόφαση σας αυτή, έστω κι αν υποθέ-

σουμε ότι έγινε με την ανοχή κι άλλων θεσμικών παραγόντων. Δεν το ξέρουμε, να βγουν να μας πουν ποια είναι η θέση τους. Ακυρώστε άμεσα αυτό το ανοσιούργημα που πάει να γίνει. Σώστε την υστεροφημία σας για το κοινωνικό σας έργο".

Ομόφωνα και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας- Κυλλήνης με ομόφωνη απόφαση έγιναν δεκτές και στηρίχθηκαν οι προτάσεις των φορέων και των πολιτών της Βουπρασίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχθηκε να ακυρωθεί άμεσα η παραχώρηση για 40 χρόνια

σε ιδιώτη για εκμετάλλευση αντί μισθώματος και υποστηρίχθηκε η άποψη ότι κανένας δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο.

Έτοιμοι για κινητοποιήσεις Οι κάτοικοι της περιοχής Σερμπάνι, όπου βρίσκεται το Γηροκομείο, αλλά και γενικότερα οι πολίτες της Βάρδας εμφανίζονται ανα-

στατωμένοι και αγανακτισμένοι και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται το επόμενο διάστημα δυναμικές κινητοποιήσεις, τακτική που η Βουπρασία έχει ακολουθήσει και στο παρελθόν.

Προτάσεις και από τους φραουλοπαραγωγούς Στο μεταξύ η επιτροπή ερ-


/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Θέμα

Γηροκομείο γασίας των παραγωγών φράουλας της Βουπρασίας συναντήθηκε πριν λίγες ημέρες με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ μαζί με τον βουλευτή Ηλείας Γιώργο Κοντογιάννη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα και τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Χαράλαμπο Καφύρα. Εκεί έθεσαν τις προτάσεις τους για την κατασκευή καταλυμάτων με γνώμονα τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των αλλοδαπών εργατών γης που θα απασχοληθούν στα χωράφια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της "ΠΡΩΤΗΣ" θα κατασκευαστούν καταλύματα "τύπου Ισπανίας", δηλαδή χώροι ανάπαυσης εργατών από σιδηροκα-

που Η πόλη της Βάρδας θυμίζει "καζάνι μείοκο Γηρ του ωση βράζει" για τη μίσθ υν αου σε ιδιώτες, αφού χαρακτηρίζο ρούν νήθικη αυτή την ενέργεια και θεω υποότι η κίνηση αυτή θα οδηγήσει στην ι φοβάθμιση της περιοχής. Οι αρμόδιο προμε υν άσο ρείς επιβάλλεται να εξετ να, αγώ σοχή τα αιτήματα της επιτροπής τοπική κοινωνία. Βέώστε να επανέλθει η ηρεμία στην ιδιαίτερα τους φραβαια, αυτό το γεγονός δεν απασχολεί τάσεις τους για το συουλοπαραγωγούς, αφού ήδη οι προ αναμονή από το Υγκεκριμένο ζήτημα βρίσκονται στην ή τη στιγμή η ποΑυτ πουργείο Εσωτερικών και το ΥΠΕΚΑ. γορα αντανακλαστικά λιτεία καλείται να δείξει αν έχει γρή υμεί να λύσει το πρόκαι ουσιαστικά να αποδείξει εάν επιθ της Βουπρασίας τη βλημα που επικρατεί στην περιοχή λιεργητική περίοδος έστιγμή μάλιστα που ήδη η νέα καλ χει ξεκινήσει. τασκευές με βάση τις προδιαγραφές που θα προβλέπει ο Νόμος. Προς

αυτή την κατεύθυνση προωθείται και νομοθετική ρύθμιση.

Ïé ðñïôÜóåéò ôùí öñáïõëïðáñáãùãþí ðñïâëÝðïõí ôçí êáôáóêåõÞ ÷þñùí áíÜðáõóçò åñãáôþí ìå âÜóç ôá ðñüôõðá ôçò Éóðáíßáò.

w w w . p r o t i n e w s . g r

9

Ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό καταγγέλλουν οι φοιτητές - μέλη του ΜΑΣ

Υπολειτουργεί το ΤΕΙ Πύργου Με πολλά και σοβαρά προβλήματα ξεκίνησε το νέο εξάμηνο για τους φοιτητές του ΤΕΙ Πύργου. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού θεωρούνται από τους ίδιους τους σπουδαστές το κυριότερο πρόβλημα, καθώς κάποια εκ των εργαστηρίων δε θα υλοποιηθούν ενώ από κάποια άλλα "κόβονται" οι φοιτητές, καθώς τα τμήματα είναι υπεράριθμα, όπως επεσήμαναν τα μέλη της επιτροπής αγώνα του ΜΑΣ ΤΕΙ Πύργου, Βασίλης Óôéãìéüôõðï áðü ôç óõíÝíôåõîç ôýðïõ ðïõ ðáñá÷þñçóáí ôá ìÝëç ôïõ ÌÁÓ Á. ÁóôåñÞ, Â. Óôåñãßïõ êáé Ì. ÃêÝêá. Στεργίου, Αγγελική Αστερή και Μυρσάντα Γκέκα. Αναφερόμενος στα δε- απαιτούνται για να βγει το εξάμηνο. Στο κάδες προβλήματα ο Β. Στεργίου υπο- καινούργιο τμήμα, που άνοιξε φέτος, τα γράμμισε ότι μπορεί να έχει φτάσει Νοέμ- μαθήματα διδάσκονται σε συνδιδασκαλία βρης, ωστόσο δεν έχει αρχίσει κανονικά με το δικό μας τμήμα". Όπως χαρακτηριούτε η λειτουργία του τμήματος της Πλη- στικά δήλωσε ο Β. Στεργίου το ΜΑΣ έχει ροφορικής αλλά ούτε εκείνου της Μου- προτείνει τρεις φορές να γίνει Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συζητηθούν τα σειολογίας. "Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο συγκεκρι- προβλήματα, ωστόσο "οι παρατάξεις της μένα εργαστήρια τα οποία δε θα διδαχτούν ΔΑΠ και της ΑΡΕΝ έχουν αρνηθεί και τις καθόλου όλη τη χρονιά και υπάρχει κίνδυ- τρεις φορές με τη δικαιολογία ότι είναι θένος να χαθούνε. Υπάρχει άλλη μια μεγάλη ματα τα οποία μπορεί να τα λύσει το ΔΣ και ομάδα εργαστηρίων, από τα οποία οι πως οι γενικές συνελεύσεις δε θα έχουν σπουδαστές "πετάγονται έξω" και επιλέ- κόσμο. Αυτές τις πρακτικές τις καταγγέλγονται μόνο κάποιοι από αυτούς για να τα λουμε. Φαίνεται ότι θέλουν έναν σύλλογο παρακολουθήσουν, ενώ υπάρχουν εργα- στον οποίο δε θα συμμετέχει ο φοιτητής, στήρια που δε θα τα παρακολουθήσουμε δε θα κουβεντιάζει τα προβλήματα, δε θα καθόλου και απλά για να μη τα χάσουμε παίρνει αποφάσεις". Οι σπουδαστές του στο εξάμηνο, θα δώσουμε μια εργασία ώ- ΜΑΣ ξεκίνησαν τη διαδικασία συλλογής στε να πάρουμε βαθμό. Υπάρχουν και άλ- υπογραφών ώστε να πραγματοποιηθεί Γελα εργαστήρια πολύ σημαντικ, όπου οι ώ- νική Συνέλευση την επόμενη Πέμπτη ενώ ρες διδασκαλίας ήταν τρείς κι έχουν γίνει παράλληλα προγραμματίζονται δράσεις για να ενδυναμωθεί η απεργία της 6η Νομια. Ακόμα στο τμήμα της Μουσειολογίας δεν έμβρη. Παράλληλα, από την επόμενη Παέχει αρχίσει κανένα μάθημα, ούτε εργα- ρασκευή ξεκινά η λειτουργία της κινημαστηριακό ούτε θεωρία και κοντεύει να τογραφικής λέσχης του ΜΑΣ, που θα μπει ο Νοέμβρης. Φοβόμαστε ότι θα υ- πραγματοποιεί προβολές ταινιών κάθε δύπάρξει πρόβλημα όσον αφορά στο πώς θα ο εβδομάδες στον χώρο του ΤΕΙ. Α. Αγγελίδου μπορέσουμε να καλύψουμε τις ώρες που


10

Ρεπορτάζ

w w w . p r o t i n e w s . g r

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Α

ντιδράσεις έχει προκαλέσει κυρίως στις αγορές μικρών πόλεων της Ηλείας το έκτακτο φθινοπωρινό δεκαήμερο προσφορών που προβλέπεται από τον νέο νόμο σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων. Ο νέος αυτός θεσμός των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, που προβλέπουν δεκαήμερο προσφορών τον Νοέμβριο και τον Μάιο, προκαλεί προβληματισμό στους ιδιοκτήτες μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων αφενός γιατί θεωρούν ότι θα ευνοηθούν τα πολυκαταστήματα και οι πολυεθνικές, αφού οι ίδιοι δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε ικανοποιητικά ποσοστά εκπτώσεων και αφετέρου γιατί στο δεκαήμερο αυτό προβλέπεται και η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Της Βάσως Κοκκινογένη bkokkinogeni@yahoo.gr

Συρρικνώνονται οι μικρές αγορές της Ηλείας Προβληματισμός από τους εμπόρους του Νομού για τον θεσμό του δεκαήμερου προσφορών Στην πλειοψηφία τους οι έμποροι θεωρούν ότι αυτός ο θεσμός αποτελεί μια λάθος προσέγγιση για την ενίσχυση των αγορών διότι θα οδηγήσει στη διάλυση τη μικρομεσαία επιχείρηση, που εκ των πραγμάτων δε μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, ενώ ορισμένοι καταστηματάρχες εκφράζουν φόβους και για ενδεχόμενο υπερτιμολογήσεων ώστε να προκύψουν υψηλά ποσοστά εκπτώσεων. Οι έμποροι μικρών αγορών της Ηλείας θεωρούν ότι από τη στιγμή που οι καταναλωτές δεν έχουν τα απαραίτητα χρήματα για αγορές, τέτοιες ενέργειες δε θα ωφελήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά θα οδηγήσουν στην εξαθλίωση τους εμπόρους, οι περισσότεροι από τους οποίους δε μπορούν να ανταποκριθούν στα ήδη αυξημένα έξοδα για να διατηρήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις επαγγελματιών στην Ηλεία που αντιμετωπίζουν θετικά αυτό το ενδεχόμενο καθώς, όπως υποστηρίζουν, τα εκπτωτικά δεκαήμερα μπορεί να ευνοήσουν κάποιες αγορές και προσανατολίζονται στο να συμμετέχουν και να λειτουργήσουν και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου.

Γιώργος Τσερεμές

Νίκος Τσάκωνας

Παναγιώτης Χατζής

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Βαρθολομιού

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Τραγανού

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Βάρδας

"Ο θεσμός του δεκαήμερου προσφορών είναι μια λάθος προσέγγιση που θα οδηγήσει στη διάλυση τη μικρομεσαία επιχείρηση γιατί δε θα μπορεί να "σταθεί" με ικανοποιητικά ποσοστά εκπτώσεων. Σαν εμπορικός σύλλογος προσανατολιζόμαστε στο να μην ανοίξουμε την Κυριακή γιατί δε θα μας βοηθήσει σε κάτι. Δε μπορούμε να προχωρήσουμε σε εκπτώσεις όταν αυξάνονται τα έξοδα και έχουμε πτώση του τζίρου. Ουσιαστικά η μικρομεσαία επιχείρηση οδηγείται σε συρρίκνωση."

"Τέτοια μέτρα οδηγούν στο "λουκέτο" τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποδεικνύεται ότι η Πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για τους μικρούς εμπόρους, αντιθέτως τους θέλουν εξαθλιωμένους. Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές δεν ωφελεί τις μικρές αγορές, επομένως τα καταστήματα δε θα ανοίξουν. Θεωρώ ότι ο θεσμός του δεκαήμερου προσφορών δε βοηθά τους εμπόρους παρά μόνο τις πολυεθνικές."

"Το μέτρο αυτό μπορεί να ωφελήσει μπορεί και όχι, ανάλογα την αγορά και είναι στη δικαιοδοσία του κάθε Εμπορικού Συλλόγου αν θα συμμετέχει ή όχι. Στόχος του δικού μας συλλόγου είναι να συμμετέχουμε στο δεκαήμερο προσφορών και να ανοίξουμε τα καταστήματα την Κυριακή, αν και οι αποφάσεις θα ληφθούν εντός των επόμενων ημερών."


/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Eπικαιρότητα

w w w . p r o t i n e w s . g r

11

Με επιτυχία η ημερίδα της “Bio-Ήλις” στην Αμαλιάδα

Στόχος η προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας  Στον τομέα της βιολογικής γεωργίας στον Δήμο Ήλιδας

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο κτίριο του Εμπορικού Συλλόγου στην Αμαλιάδα, η εναρκτήρια ημερίδα από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Bio-Ήλις" για την Πράξη "Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας στον Δήμο Ήλιδας", που υλοποιείται στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ), της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το Έργο, παρουσία των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) "Bio-Ήλις", εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και αγροτικών συλλόγων και φορέων, που έχει στόχο τη δημιουργία υποδομών και την προώθηση πρακτικών που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων για επαγγελματική δραστηριοποίηση, καθώς και την ενδυνάμωση, για την εφικτότητα της απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη. Το έργο θα υλοποιείται έως και τον Δεκέμβριο του 2014.Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν για τα οφέλη συμμετοχής στο πρόγραμμα και την ενασχόληση με τη βιολογική γεωργία οι Άνεργοι, Νέοι επιστήμονες, και Αγρότες που ζουν στον διευρυμένο Δήμο Ήλιδας και οι οποίοι θα είναι οι τελικοί ωφελούμενοι του Έργου. Ο Πέτρος Παπαδάτος, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας διηύθυνε την ημερίδα και παρουσίασε τις ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης

Áðü ôçí ðñï÷èåóéíÞ çìåñßäá ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï êôßñéï ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ óôçí ÁìáëéÜäá

που θα παρέχονται, ενώ η Κατερίνα Σωτηροπούλου, εκπρόσωπος της ΠΟΛΥΝΟΗ ΑΜΚΕ Συντονιστής της Α.Σ. "Bio-Ήλις", παρουσίασε το έργο καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ο Θοδωρής Βασιλόπουλος, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βιοκαλλιεργητών Αμαλιάδας και περιχώρων "ΒΙΟΗΛΙΣ" μίλησε για τις ενέργειες πολυεπίπεδης δικτύωσης που θα αναπτυχτούν, ο Χρήστος Κόλλιας από τον Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών Ηλείας παρουσίασε τις ενέργειες ενη-

μέρωσης, ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη του σχεδίου, ενώ η Μαρία Μαυρομάτη από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ παρουσίασε τις δράσεις της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των 80 ατόμων που θα επιλεχθούν και θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης, στην εκδήλωση παρευρέθηκε και μίλησε για τις προοπτικές ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας ο Αντώνης Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος του εξαγωγικού τμήματος του Επιμελητηρίου Ηλείας. Τέλος, ο Παναγιώτης Πα-

ναγιωτόπουλος, πρόεδρος της Α.Σ. "Bio-Ήλις" έκλεισε την ημερίδα κάνοντας μια σύντομη σύνοψη του προγράμματος, των ωφελειών από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και των αποτελεσμάτων της ημερίδας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 80 κατοίκους του Δήμου Ήλιδας που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με τηΝ παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση βιολογικών προϊόντων. Οι προϋποθέσεις για να συμμετέχει κανείς στο πρόγραμμα είναι: Οι άνεργοι να είναι εγγε-

γραμμένοι στον ΟΑΕΔ (Κάρτα ανεργίας σε ισχύ) Οι νέοι επιστήμονες να έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος από 02.01.2012 και μετά και να έχουν εισόδημα έως €12.000 Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ να είχαν εισόδημα το 2012 έως €3000 από αγροτικές δραστηριότητες και συνολικά €9000. Η κατάθεση αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Για περισσότε-

ρες πληροφορίες και υποβολές αιτήσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον διαδικτυακό τόπο www.polynoe-mko.gr, ή να απευθυνθούν στα γραφεία της Α.Σ. "Bio-Ήλις" στη Ρήγα Φεραίου 113,Πύργος, τηλ 26210-40230 και στα γραφεία της Δημ. Κοιν. Επιχείρησης Ήλιδας στη Ρήγα Φεραίου & Αγ. Τρύφωνος, κτίριο Ραδιοφωνικού Σταθμού, τηλ. 2622029933.


12

w w w . p r o t i n e w s . g r

Αγροτικά

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Φέρνει το σχέδιο νόμου για τη φορολόγηση ακινήτων και αγροτεμαχίων

Φόρο στα μαντριά και τις αποθήκες Φ

ορολόγηση των μαντριών και των βοηθητικών χώρων (αποθήκες αγροτών) προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη φορολόγηση ακινήτων και αγροτεμαχίων που τέθηκε χθες 23/10 για διαβούλευση και στη συνέχεια θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή. Όσον αφορά στα αγροτεμάχια το 90% των αγροτεμαχίων βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες ζώνες, στις οποίες η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 ευρώ ώς 2,25 ευρώ ανά στρέμμα. Θα υπάρχουν 10 ζώνες. Επίσης θα προσμετράται και ο συντελεστής τοποθεσίας, αλλά και ο συντελεστής χρήσης (μονοετής καλλιέργεια 1, ελαιώνας 2, πολυετής καλλιέργεια 2,5). Όσον αφορά στα μαντριά και τις αποθήκες στην ειδική έκθεση του σ/ν αναφέρεται ότι ο φόρος ισούται "με το γινόμενο της επιφάνειας του κτίσματος, επί τον βασικό φόρο, που προκύπτει από τη τιμή ζώνης σε συνδυασμό με τη φορολογική ζώνη, επί τον συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, επί τον συντελεστή απομείωσης επιφάνειας, καθώς και επί τον συντελεστή βοηθητικών χώρων και τον συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση".

Κτίσματα Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του κτίσματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο βασικός φόρος κυμαίνεται από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και καθορίζεται από τη τιμή ζώνης του κτίσματος (ορίζονται κατά αντιστοιχία 20 φορολογικές ζώνες) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του κτίσματος (παλαιότητα, όροφος, αριθμός προσόψεων, βοηθητικοί χώροι). Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τα κτίρια ειδικών χρήσεων (π.χ. βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές αποθήκες κ.λπ.), καθώς και για ειδικές συνθήκες, όπως τα ημιτελή κτίσματα. Δημιουργούνται 20 φορολογικές ζώνες από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τιμή ζώνης άνω των 5.001 ευρώ. Ο φόρος προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρα

του ακινήτου, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας και του συντελεστή πρόσοψης, καθώς και του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος κατά περίπτωση.

Γήπεδα εντός Σχεδίου Για γήπεδο το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδο) εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου. Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου προβλέπονται 25 συντελεστές ανάλογα με τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του και κυμαίνεται από 0,02 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως και 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μοναδιαία αξία γης άνω των 5.000 ευρώ. Εφόσον στα οικόπεδα βρίσκεται κτίσμα, τότε φορολογείται η επιφάνεια που υπολείπεται από τη χρήση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, στο μέρος του οικοπέδου που φορολογείται, ο φόρος μειώνεται κατά 25%. Ο νέος φόρος θα φέρει σημαντικές επιβαρύνσεις στους ιδιοκτήτες οικοπέδων σε περιοχές με υψηλή μοναδιαία αξία γης δηλαδή σε φορολογούμενους που διαθέτουν σε περιοχέςφιλέτα καθώς και σε όσους διαθέτουν οικόπεδα εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα.

Γήπεδα εκτός σχεδίου Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τα αγροτεμάχια ο φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά (ή 0,0015ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με τους εξής συντελεστές: Συντελεστής Θέσης Συντελεστής Χρήσης Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας Αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, ή επαρχιακή τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2 και 1,1 αντίστοιχα. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 τετραγωνικά μέτρα ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.

Εκπτώσεις και απαλλαγές από τον φόρο Για τα φυσικά πρόσωπα χορηγείται έκπτωση 50% επί του συνολικού βεβαιωθέντος φόρου σε περιπτώσεις διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του. Η έκπτωση χορηγείται σε ετήσια βάση ενώ θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια: Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό ει-

σόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στην ιδιοκτησία των μελών του νοικοκυριού (λαμβανομένου υπ' όψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. προκειμένου για κτίσματα, τα 500 τμ προκειμένου για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού και τα 6.000 τμ προκειμένου για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Για τους φορολογούμενους με τρία ή περισσότερα παιδιά χορηγείται απαλλαγή 100% από τον φόρο, εφόσον τηρούνται σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια. Στις επιχειρήσεις χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε ετήσια βάση και πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια: Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου. Ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Εκχώρηση Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλλουν με μετρητά τον Ενιαίο Φόρο, θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν το σύνολο ή μέρος του οφειλόμενου φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο της πλήρους κυριότητας του ακινήτου. Ταυτόχρονα θα εκχωρούν στο ελληνικό Δημόσιο την απαίτηση καταβολής του τιμήματος ή μέρους του τιμήματος. Εξάλλου απαγορεύεται η σύναψη συμβολαίου χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του φόρου. Συμβολαιογράφοι και υποθηκοφύλακες που παραβαίνουν την ρύθμιση αυτή τιμωρούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ.


Ρεπορτάζ

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

w w w . p r o t i n e w s . g r

13

Καθυστερούν αγροτικό ΦΠΑ, επιδότηση λαδιού και στρεμματική ενίσχυση

Στα όριά τους οι αγρότες Σ

τα όριά τους έχουν φτάσει οι αγρότες της Ηλείας καθώς βλέπουν το εισόδημά τους, να συρρικνώνεται σημαντικά. Σε λίγες μόλις μέρες μπαίνουμε στον Νοέμβρη και δεν έχει ακόμα καταβληθεί η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες, ενώ την ίδια ώρα οι εφορίες "απειλούν" ότι θα κοπούν τα χρήματα της επιδότησης σε όσους χρωστούν στο Δημόσιο. Την ίδια στιγμή εκκρεμεί και η καταβολή των χρημάτων της στρεμματικής ενίσχυσης αλλά Της Άννας Αγγελίδου και της επιδότησης του ελαιόλαδου, χρήματα τα οποία οι αγρότες anagelidou@yahoo.gr έχουν ανάγκη, προκειμένου να "βγάλουν" τον χειμώνα. Αρκετοί μάλιστα είναι εκείνοι οι οποίοι άρχισαν να καλλιεργούν χωρίς να έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Τα προηγούμενα χρόνια το 70% της στρεμματικής ενίσχυσης δίνονταν τον Ιανουάριο, ενώ το υ-

πόλοιπο 30% λίγο καιρό αργότερα. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, είχε καθιερωθεί το 50% της στρεμματικής ενίσχυσης να δίνεται το αργότερο έως τα τέλη Οκτώβρη και το άλλο 50% μέσα στον Γενά-

ρη. Όσον αφορά στην επιστροφή του ΦΠΑ τα περισσότερα χρόνια αυτή έφτανε στους αγρότες έως τα τέλη του Σεπτέμβρη, ώστε να έχουν "δυνάμεις" τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Γιώργος Αδαμόπουλος-Ώλενα "Κανείς δε γνωρίζει να μας πει το τι θα γίνει με το αγροτικό ΦΠΑ και το πότε θα το δώσουν. Το μόνο που μας έχουν πει είναι ότι η καθυστέρηση οφείλεται στις Δ.Ο.Υ., οι οποίες κάνουν ελέγχους. Παράλληλα, εκκρεμούν και τα χρήματα από τη στρεμματική ενίσχυση αλλά και από την επιδότηση του ελαιόλαδου. Για την ώρα κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για τους αγρότες, οι οποίοι πραγματικά περνούν πολύ δύσκολες εποχές."

Χρήστος Παναγόπουλος -

Χρήστος Ασημακόπουλος πρόεδρος Ώλενας "Η κατάσταση είναι πραγματικά απαράδεκτη. Έχουν εγκαταλείψει τους αγρότες στο έλεος του Κυρίου. Από τη μια ακόμα δεν έχει δοθεί το αγροτικό ΦΠΑ και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει κανείς να βγει και να μας πει εάν και πότε τελικά θα δοθεί. Από την άλλη εκκρεμούν η επιδότηση του ελαιόλαδου αλλά και η στρεμματική ενίσχυση. Η τιμή της σταφίδας έπεσε και φέτος πουλήθηκε πολύ φθηνότερα. Δεν είναι όμως μόνο η κεντρική εξουσία αλλά και οι τοπικοί άρχοντες. Φωνάζουμε τόσο καιρό για την αγροτική οδοποιία και δεν έΜαγούλα χουν έρθει να κάνουν ούτε ένα έργο. Πώς θα πάει ο κόσμος να μαζέψει τις ελιές του; Μόνο από την ΣΑΤΑ, την οποία εισπράττουν για κάθε χωριό, θα έπρεπε να φροντίζουν να υπάρχουν χρήματα και για έργα."

"Έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να δώσουν τον ΦΠΑ των αγροτών. Ακόμα και τη στρεμματική ενίσχυση, που παίρναμε μέσα στον Οκτώβρη τα μισά λεφτά και τα υπόλοιπα μετά τις γιορτές, ούτε αυτά φαίνεται να τα δίνουν στην ώρα τους. Ακόμα και η προκαταβολή από την επιδότηση του ελαιόλαδου δεν έχει μπει. Τώρα ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος και όλοι είναι στον αέρα. Χρήματα δεν υπάρχουν και η κατάσταση θα είναι πραγματικά τραγική."

Γιώργος Κονδύλης Καράτουλα "Μας έχουν ξεγράψει όλους τους αγρότες και τίποτα δε θα γίνει. Η ύπαιθρος θα ερημώσει και ο αγρότης θα πεθάνει. Δεν τους νοιάζει το πώς θα καλλιεργήσουμε ούτε το πώς θα πάμε να μαζέψουμε τις ελιές, ούτε σε τι τιμή θα πουληθεί η σταφίδα."


14

Ειδήσεις

w w w . p r o t i n e w s . g r

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Περιθώριο έως τις 31 Οκτωβρίου δίνει ο Χ. Καφύρας στους συναρμόδιους φορείς

Επτά Κυριακές τον χρόνο εάν δεν κατατεθούν προτάσεις Τ

ο αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους όλοι οι "εμπλεκόμενοι" φορείς της Ηλείας, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Στην επιστολή, που απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας, προς όλους τους συναρμόδιους φορείς επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να βγει απόφαση για το καθεστώς λειτουργίας της Κυριακής. "Στην συγκληθείσα σύσκεψη αναφέρθηκε ότι πρέπει όλοι οι φορείς να αποστείλουν εγγράφως προτάσεις έως την 5η Οκτωβρίου 2013. Εκτός ορισμένων φορέων (Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και μερικοί Εμπορικοί Σύλλογοι και φορείς Επαγγελματιών και Εργαζόμενων) δεν έχουν καταθέσει προτάσεις για το σοβαρό αυτό θέμα και ούτε έχω λάβει κάποια απόφαση Διοι-

Ôçí ðñïáéñåôéêÞ ëåéôïõñãßá üëùí ôùí êáôáóôçìÜôùí åðôÜ (7) ÊõñéáêÝò ôïí ÷ñüíï (äýï ôá ×ñéóôïýãåííá, ìßá ôï ÐÜó÷á êáé áðü ìßá óôéò ôÝóóåñéò ðåñéüäïõò åêðôþóåùí ðïõ êáèéåñþíïíôáé, ÉáíïõÜñéïò - Éïýëéïò - ÌÜéïò - ÍïÝìâñéïò) ðñïôåßíåé ï ×. Êáöýñáò, åÜí äåí õðÜñîïõí óõãêåêñéìÝíåò ðñïôÜóåéò áðü ôïõò óõíáñìüäéïõò öïñåßò

κητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου που να θέτει αποφάσεις επ' αυτού" επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ενώ υπογραμμίζεται ότι "δεν έχει γίνει καμιά διαβούλευση σε επίπεδο Δήμων και αστικών Κέντρων του Νομού, καθώς επίσης από την πλευρά των

Με την αλλαγή της ώρας μπαίνει σε εφαρμογή και το χειμερινό ωράριο των καταστημάτων. Όπως ενημερώνει ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου Αθανάσιος Σκορδαλής, το ωράριο από 1/11/2013 έως 31/3/2014 διαμορφώνεται ως εξής:

φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχει τεθεί κανένα θέμα, σε σχέση με το ποιες τουριστικές περιοχές πρέπει να εξαιρεθούν από το κλείσιμο των καταστημάτων (Ολύμπια, Κατάκολο, Κυλλήνη, Ανδρίτσαινα κ.λ.π.) ώστε να εξυπηρετούνται

Εμπορικός Σύλλογος Πύργου

Καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Χειμερινό Ωράριο Καταστημάτων

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 07.30-14.30 απόγευμα κλειστά Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή 7.30-14.00 και απόγευμα 17.00-21.00 Κυριακή κλειστά

Εμπορικά Καταστήματα

Οπωροπωλεία

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 8.30-14.30, απόγευμα κλειστά Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή 8.30-14.00 και απόγευμα 17.00-20.30 Κυριακή κλειστά

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 07.30-14.30 απόγευμα κλειστά Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή 7.30-14.00 και απόγευμα 17.00-21.00 Κυριακή κλειστά

Καταστήματα τροφίμων

Σούπερ μάρκετ-Παντοπωλεία

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 8.30-14.30, απόγευμα κλειστά Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή 8.30-14.00 και απόγευμα 17.00-21.00 Κυριακή κλειστά

Ιχθυοπωλεία Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 06.00-14.00 Απογεύματα, Κυριακή κλειστά

οι επισκέπτες της Ηλείας, ούτε έχουν τεθεί τυχόν τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως τοπικές εορτές (Πολιούχοι, εκδηλώσεις , εκθέσεις , καρναβάλι, πανηγύρια κ.λ.π), εμπορικές ιδιαιτερότητες (π.χ. Λιμάνια ) και ό,τι άλλο εξυπηρετεί (εφόσον εξυπηρετεί)) το άνοιγμα των καταστημάτων συγκεκριμένες Κυριακές". Σύμφωνα με τον κ. Καφύρα εάν δε φτάσουν συγκεκριμένες προτάσεις το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου, ο ίδιος θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης στην οποία θα προβλέπεται η πιστή εφαρμογή κατ' ελάχιστο του Ν.4477/13, δηλαδή την προαιρετική λειτουργία όλων των καταστημάτων επτά (7) Κυριακές τον χρόνο (δύο τα Χριστούγεννα, μία το Πάσχα και από μία στις τέσσερις περιόδους εκπτώσεων που καθιερώνονται, Ιανουάριος - Ιούλιος - Μάιος - Νοέμβριος), με δυνατότητα αναθεώρησης μία φορά τον χρόνο, αρχή γενομένης από το 2015.

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 08.00-21.00 Σάββατο 08.00-20.00 Κυριακή κλειστά

Καταστήματα πώλησης οίνου-ποτών-ξηρών καρπών Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 08.30-22.00 Κυριακή 11.00-22.00

Καταστήματα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 8.00-16.00 Σάββατο 8.00-14.00 Κυριακή κλειστά

Καταστήματα βιομηχανικών προϊόντων - είδη κιγκαλερίας - υδραυλικά - χρώματα Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 8.30-14.30 απόγευμα κλειστά Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή 8.00-14.00 και απόγευμα 17.00-21.00 Κυριακή κλειστά

Κρεοπωλεία Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 8.00-14.30 απόγευμα κλειστά Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή 8.00-14.00 και απόγευμα 17.00-21.00 Κυριακή κλειστά


Eπικαιρότητα

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

w w w . p r o t i n e w s . g r

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Βρήκε ανταπόκριση το αίτημα για κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών του ΟΑΕΕ

Έ

πιασαν τόπο οι συνεχείς προσπάθειες της Ομοσπονδίας Παραγωγικών Τάξεων του νομού Ηλείας για το μείζον θέμα των οφειλών του ΟΑΕΕ.Η Ομοσπονδία, όπως είχε γράψει η "ΠΡΩΤΗ" και συγκεκριμένα η πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας κ.κ Νίκη Χρονοπούλου και Χρήστος Γαβράς, απέστειλαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα έγγραφο στον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, στη διοικητή του ΟΑΕΕ Γεωργία Κωτίδου, στην ΕΣΕΕ και την ΓΣΕΕ με θέμα την πρόσφατη ρύθμιση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. σπονδία Ελληνικού Εμπορίου απέστειλε χθες έγγραφο προς την Ομοσπονδία Παραγωγικών Τάξεων Ν. Ηλείας με θέμα "παραστάσεις στους τοπικούς Βουλευτές για κεφαλαιοποίηση οφειλών ΟΑΕΕ". Όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ στο έγγραφό της "Αγαπητοί Συνάδελφοι,Το Δ. Σ της ΕΣΕΕ κατά τη συνεδρίασή του της 21ης τρέχοντος, αποφάσισε να ζητήσει τη συνδρομή των Εμπορικών Συλλόγων για την επίτευξη της ταχύτερης νομοθέτησης της ολοκληρωμένης πρότασής μας περί κεφαλαιοποίησης των οφειλών μας προς τον ΟΑΕΕ, μέσω της άσκησης πίεσης στους βουλευτές που εκλέγονται στις περιφέρειές σας. Για τον λόγο αυτό, σας αποστέλ-

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Στην επιστολή είχε τονιστεί η αδυναμία των επιχειρήσεων να καταβάλουν τις δόσεις τους προς τον οργανισμό. Η Ομοσπονδία ζητούσε την άμεση κεφαλαιοποίηση των οφειλομένων στην ημερομηνία της νέας ρύθμισης που πρέπει να κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να γίνει διαγραφή των προσαυξήσεων στο 50% και η ρύθμιση να προβλέπει 82 δόσεις.Το παραπάνω θέμα βρήκε ανταπόκριση και η Εθνική Συνομο-

λουμε σχέδιο επιστολής απευθυνόμενο προς τους τοπικούς βουλευτές, το οποίο και σας καλούμε να χρησιμοποιήσετε για τον σκοπό αυτό. Είναι σαφές ότι η συστηματική πίεση προς τους βουλευτές από τις Ομοσπονδίες και όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους της περιοχής που εκλέγονται, μπορεί να συμπληρώσει και να συνδράμει επιτυχημένα τις προσπάθειες που ασκούμε εμείς σε κεντρικό επίπεδο. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα που θα έχουν οι σχετικές διαβουλεύσεις καθώς και για το περιεχόμενο των δεσμεύσεων που θα αναλάβουν οι τοπικοί βουλευτές στην περιοχή σας ή για την ενδεχόμενη άρνησή

τους. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Ο Πρόεδρος Βασίλης Κορκίδης Ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Καρανίκας Θοδωρής Λάμπρος thlabros@hotmail.com Ôï ó÷Ýäéï åðéóôïëÞò áðåõèõíüìåíï ðñïò ôïõò ôïðéêïýò âïõëåõôÝò ìå èÝìá "ÍïìïèÝôçóç ôçò êåöáëáéïðïßçóçò ôùí ïöåéëþí" ðïõ Ý÷ïõí ïé Ýìðïñïé ðñïò ôïí ÏÁÅÅ, áðÝóôåéëå ç ÅÓÅÅ ðñïò ôçí Ïìïóðïíäßá Ðáñáãùãéêþí ÔÜîåùí ôïõ Í. Çëåßáò ìå óêïðü íá åíåñãïðïéçèïýí ïé Çëåßïé ÂïõëåõôÝò ãéá ôï èÝìá.

Στηρίζει την πρωτοβουλια για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Την πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Ολυμπίας με στόχο την προώθηση των διαδικασιών για την λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελληνικών Σπουδών στηρίζει το Επιμελητήριο Ηλείας.

Ως γνωστόν, η ίδρυση του ανωτέρω Πανεπιστημίου, έχει γίνει με σχετικό νόμο, και ειδικότερα με τον 2413/14-06-1996 αλλά από τότε δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη παρα την παραδοχή της αναγκαιότητας λειτουργίας του από τους εμπλεκόμενους φορείς.Ό-

πως τόνισε χθες ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κώστας Νικολούτσος,τέτοιες πρωτοβουλίες,είναι έξω από την συνηθη πρακτική των συνδικαλιστικών οργάνων της επιχειρηματικότητας, και ανοίγουν νέους δρόμους για την πρόοδο κα την ευημερία του τόπου...

15


16

w w w . p r o t i n e w s . g r

Επικαιρότητα

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

3ο Διεθνές Συνέδριο για το θέμα στο ΣΠΑΠ Αρχαίας Ολυμπίας

Επιστροφή αρχαίων και αρχαιοκαπηλία

Μ

ε σημαντική προσέλευση επιστημόνων, εκπροσώπων κυβερνήσεων καθώς και διεθνών οργανισμών, ξεκίνησε χθες στο συνεδριακό κέντρο ΣΠΑΠ στην Αρχ. Ολυμπία, το 3ο Διεθνές Συνέδριο Εμπειρογνωμόνων για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών.

Το συνέδριο, η έναρξη του οποίου έγινε προχθές στο Μουσείο Ακροπόλεως, έχει δομηθεί γύρω από δύο θεματικούς άξονες: την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών προς τις χώρες προέλευσής τους και την πρόληψη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές προέρχονται από 18 διαφορετικές χώρες αλλά και διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNESCO και η INTERPOL.

“Αρχαιοκαπηλία τέλος” Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εξάλλου θα φιλοξενηθεί στο ΣΠΑΠ η περιοδική έκθεση "Αρχαιοκαπηλία Τέλος" η οποία πραγματεύεται τη μάστιγα των λαθρανασκαφών, των κλοπών και της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών. Η

Ôï ðñïåäñåßï ôïõ óõíåäñßïõ, ôï ïðïßï ðåñéåëÜìâáíå êáé öùôåéíÝò äéáöÜíåéåò.

έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2012 και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, έτσι ώστε και οι ίδιοι να καταστούν ενεργοί συμμέτοχοι στον αγώνα για την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς. Να σημειωθεί ότι η Ζ' Εφορεία Αρχαιοτήτων ευχαριστεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Περιφερεια-

κή Ενότητα Ηλείας, τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και το Επιμελητήριο Ηλείας για την στήριξη του σημαντικού αυτού συνεδρίου. Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα με θέματα που αφορούν στην προστασία και αποκατάσταση των πολιτιστικών αγαθών και περιλαμβάνουν πολύ σημαντικές εισηγήσεις από κορυφαίους Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Κώστας Αντωνόπουλος


/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Επικαιρότητα

Ôç óçìáßá ôïõ ÏÇÅ ðáñïõóßáóå óôïõò ìáèçôÝò ôùí ëõêåßùí ËÜëá êáé Ðåëüðéïõ ï õðåýèõíïò ôïõ ãñáöåßïõ ãéá ôçí ÅëëÜäá ôïõ ÏÇÅ ê. Äçì. Öáôïýñïò.

w w w . p r o t i n e w s . g r

17

Ï ê.Öáôïýñïò ìå Üìåóï ôñüðï, êñÜôçóå áìåßùôï ôï åíäéáöÝñïí ôùí ìáèçôþí ãéá ôá æçôÞìáôá ðïõ áöïñïýí óôïí ÏÇÅ, ôçí ÏÕÍÅÓÊÏ ê.á.

Παρουσιάστηκαν οι μαθητές των λυκείων Λάλα και Πελόπιου στη διάρκεια των ομιλιών του κ. Δημ. Φατούρου για τον ΟΗΕ

Ενημερωμένοι αλλά και προβληματισμένοι… Τ

α Λύκεια Λάλα και Πελόπιου επισκέφτηκε την Τετάρτη ο κ.Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Γραφείου για την Ελλάδα,του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης ΟΗΕ (UNRIC), με την ευκαιρία της 68ης επετείου της ίδρυσης του Οργανισμού στις 24 Οκτωβρίου 1945. Ο κ Φατούρος συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΔΣ Αρχαίας Ολυμπίας Θεόδωρο Παπαηλιού και κατόπιν συνεργασίας με τις σχολικές κοινότητες πραγματοποίησε ενημερωτικές ομιλίες στους μαθητές για την ίδρυση, την

ιστορία, τους στόχους καθώς για την ηγεσία και τις σύγχρονες προοπτικές του ΟΗΕ. Και οι δύο ομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε φιλικό επίπεδο διαλόγου μεταξύ του ομιλητή και των μαθητών, παρουσία και των καθηγητών των σχολείων. Οι μαθητές απέδειξαν με τις τοποθετήσεις τους και τις ερωτήσεις τους το πολύ υψηλό επίπεδο των σχολείων. Ενημερωμένοι και προβληματισμένοι για τα κοινωνικά και διεθνή ζητήματα κατέθεσαν τον προβληματισμό τους για τους κοινωνικά άπορους, τους μετανάστες, τους πρό-

σφυγες αλλά για το Κυπριακό, τον πόλεμο της Συρίας, την παγκοσμιοποίηση κτλ.

Αμείωτο το ενδιαφέρον Ο Δημήτρης Φατούρος με άμεσο τρόπο, επιδιώκοντας τον διάλογο με το ακροατήριο, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών από την αρχή ως το τέλος. Παρουσίασε τη σημαία του ΟΗΕ και με τη βοήθεια μεγεθυμένων φωτογραφιών παρουσίασε κομμάτια από την ιστορία και τη δράση του Οργανισμού. Μίλησε με γλαφυρό τρόπο για τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Μπακ Κι

Μουν και πώς από φτωχόπαιδο αγροτικής οικογένειας από την Ν. Κορέα έφτασε στο ύπατο αξίωμα. Αναφερόμενος στα όργανα του ΟΗΕ ξεκίνησε την παρουσίασή του από τη Γενική Συνέλευση λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: "Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ( United Nations General Assembly - UNGA/GA), είναι το πρώτο κατά σειρά κύριο όργανο του ΟΗΕ, του οποίου η σύσταση, οι επιμέρους αρμοδιότητες και τα καθήκοντα προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη. Αποτελεί το

κύριο διασκεπτικό όργανο του ΟΗΕ έχοντας το δικαίωμα να συζητεί και να προβαίνει σε συστάσεις επί διαφόρων θεμάτων που περιλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη. Σημειώνεται ότι δεν έχει την εξουσία της επιβολής συγκεκριμένων ενεργειών σε οποιαδήποτε κυβέρνηση κράτους μέλους. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση με τις συζητήσεις και τα πορίσματά της ασκεί έναν ηθικό έλεγχο, που εκδηλώνεται ως πίεση για τα ενδιαφερόμενα μέρη". Στη συνέχεια εκτενής υπήρξε η αναφορά του κ Φατούρου

για την Ουνέσκο τονίζοντας ότι : "Στόχος του ΟHE είναι η παγίωση της παγκόσμιας ειρήνης μέσα από την επικοινωνία των λαών. Μέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια η ΟΥΝΕΣΚΟ αποτελεί ένα διεθνές κέντρο επικοινωνίας αλλά και εργαστήριο ιδεών στη δημιουργία προτύπων, στη συνομολόγηση διεθνών συνθηκών καθώς και στον σεβασμό και στις κοινές αξίες κάθε πολιτισμού των λαών". Μετά το πέρας και των δύο ομιλιών ο κ Φατούρος δώρισε σε μαθητές και καθηγητές αναμνηστικά του ΟΗΕ.


18

w w w . p r o t i n e w s . g r

ΣΥΡΙΖΑ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ “ΕΚΤΑΚΤΟ” ΧΑΡΑΤΣΙ ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑΦΙΑ - ΣΠΙΤΙΑ - ΜΑΝΤΡΙΑ Η δημοσιοποίηση του νέου φορολογικού ληστρικού Ν/Σ, μετά από παρασκήνιο και διαβουλεύσεις ενός έτους, αποδεικνύει τη μνημονιακή σκληρότητα και την αδιαλλαξία των συντακτών του, στα κοινωνικά προβλήματα. Αποδεικνύει ότι το "χαράτσι της ΔΕΗ" παίρνει μόνιμο χαρακτήρα, φορολογεί για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, σπίτια χωρίς ρεύμα, χωράφια, μαντριά ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΧΑΡΑΤΣΙ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τις επόμενες μέρες στη Βουλή την πλήρη κριτική του και θα αναδείξει - αποκαλύψει, τη βαρβαρότητα των νέων μέτρων. Θα επαναδαδιατυπώσουμε την πρότασή μας για ένα φόρο στο σύνολο της περιουσίας με υψηλό αφορολόγητο που θα μεταφέρει το φορολογικό βάρος από τη μικρή και μεσαία περιουσία και θα προστατέψει την πρώτη κατοικία από χαράτσια και κατασχέσεις.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ - ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇÓ ÅÍÏÔÇÔÁÓ ÇËÅÉÁÓ ÔÌÇÌÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ìå áñ. ðñùô. 275889/7220/22-10-2013 Ç ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò, ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Çëåßáò ìåôÜ áðü ôçí áñéèì. 901/2013 áðüöáóç ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò Ð.Ä.Å.

ÐÑÏÊÇÑÕÓÓÅÉ:

Åðáíáëçðôéêü Áíïéêôü äéåèíÞ äçìüóéï ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ãéá ôçí åðéëïãÞ áíáäü÷ùí ãéá ôç ìåôáöïñÜ ìáèçôþí ðñùôïâÜèìéáò êáé äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Çëåßáò ãéá ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 2013-2014, ðñïûðïëïãéóìïý 2.515.713,00Å ðëÝïí Ö.Ð.Á. ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ïéêïíïìéêüôåñç ðñïóöïñÜ. Çìåñïìçíßá ëÞîçò õðïâïëÞò ôùí ðñïóöïñþí ïñßæåôáé ç 16/12/2013, çìÝñá ÄåõôÝñá ìå þñá ëÞîçò áõôÞò 10:00ð.ì. óôá ãñáöåßá ôïõ ÔìÞìáôïò Ðñïìçèåéþí ôçò Ä/íóçò Äéïéêçôéêïý - Ïéêïíïìéêïý ôçò Ð.Å. Çëåßáò (ÄéïéêçôÞñéï, Ìáíùëïðïýëïõ 47, 3ïò üñïöïò) Çìåñïìçíßá áðïóöñÜãéóçò ôùí öáêÝëùí äéêáéïëïãçôéêþí óõììåôï÷Þò ïñßæåôáé ç 16/12/2013, çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 10:00 óôá ãñáöåßá ôïõ ÔìÞìáôïò Ðñïìçèåéþí ôçò Ä/íóçò Äéïéêçôéêïý Ïéêïíïìéêïý ôçò Ð.Å. Çëåßáò (ÄéïéêçôÞñéï, Ìáíùëïðïýëïõ 47, 3ïò üñïöïò) óôïí Ðýñãï. Áíôßãñáöá ôçò äéáêÞñõîçò êáèþò åðßóçò êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí äéáãùíéóìü ðáñÝ÷ïíôáé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò, áðü 8.30 ð.ì. Ýùò 14.00 ì.ì. áðü ôï ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí ôçò Ä/íóçò Äéïéêçôéêïý - Ïéêïíïìéêïý ôçò Ð.Å. Çëåßáò, ôçëÝöùíï 2621-360-415/515 áñìüäéïé õðÜëëçëïé ËåìðïôÝóçò ÁëÝîçò - Ìé÷áëïðïýëïõ Áäáìáíôßá. Ç äéáêÞñõîç èá áíáñôçèåß óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò www.pde.gov.gr Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÐÏÕËÏÓ

ÐÏËÅÌÉÊÇ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ 117 ÐÔÅÑÕÃÁ ÌÁ×ÇÓ ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÂÉÙÓÇÓ Ôçë. 26230-65072 Áíäñáâßäá, Ïêô. 13

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

1.Óôéò 25 Ïêôùâñßïõ 2013 (ÐáñáóêåõÞ) ìå åíáëëáêôéêÞ óôéò 30 Ïêôùâñßïõ 2013 (ÔåôÜñôç) êáé áðü þñåò 09:30 Ýùò 14:30 ôïðéêÞ èá åêôåëåóèåß áðü ôçí ÐÏËÅÌÉÊÇ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ áíôéáåñïðïñéêÞ âïëÞ ìå ðñáãìáôéêÜ ðõñÜ óôï Ðåäßï ÂïëÞò ÐÁËÁÉÏ×ÙÑÉÏÕ ÇËÅÉÁÓ. 2.ÁðáãïñåõìÝíç ðåñéï÷Þ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò âïëÞò ç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ðïõ ïñßæåôáé áðü ôá ãåùãñáöéêÜ óôßãìáôá: á. 37° 48' 30"  - 21° 14' 48" Á â. 37° 47’ 50"  - 21° 05' 45" Á ã. 37° 41 ' 50"  - 21° 07' 50" Á ä. 37° 41 ' 25"  - 21° 15' 45" Á Áðü ôç Äéïßêçóç ôçò 117 ÐÔÅÑÕÃÁÓ ÌÁ×ÇÓ

Ειδήσεις-Ανακοινώσεις

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Παρέμβαση Ανδρέα Μαρίνου για την επαναλειτουργία του ταμείου της ΔΕΗ στον Πύργο

Α

ναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Ηλείας της Ν.Δ κ. Μαρίνος προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η οποία αφορά στην αναγκαία επαναλειτουργία του ταμείου της ΔΕΗ στον Πύργο. Μεταξύ άλλων τονίζει "το ταμείο της Δ.Ε.Η στον Πύργο Ηλείας έχει σταματήσει

να λειτουργεί ύστερα από την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το 2011. Έκτoτε δεκάδες Ηλείοι συμπολίτες μας, αφενός βιώνουν μια απίστευτη καθημερινή ταλαιπωρία, αφού αναγκάζονται για κάθε είδους συναλλαγή, όπως διακανονισμοί, διακοπές και επανασυνδέσεις, να προσφεύγουν στις τράπεζες και αφετέρου επιβαρύνονται οικονομικά με την "

προμήθεια" που καταβάλλουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εξόφληση των λογαριασμών τους. Η συγκεκριμένη προμήθεια, σύμφωνα με τα στοιχεία του εργατικού κέντρου Πύργου, ανέρχεται σε 250.000 ευρώ ανά έτος. Αξίζει να σημειωθεί, Κύριε Υπουργέ, ότι η πόλη του Πύργου είναι η μοναδική πρωτεύουσα Νομού που λειτουργεί χωρίς

ταμείο Δ.Ε.Η" . Τέλος ο κ. Μαρίνος ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επαναλειτουργία του εν λόγω ταμείου, αλλά και της αναζήτησης του κατάλληλου κτηριακού χώρου τόσο για την ασφάλεια των συναλλαγών , όσο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών της περιοχής μας.

Η “ΠΡΩΤΗ” αγαπά το βιβλίο Το βιβλίο είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μας προσφέρει κοινά βιώματα, ψυχαγωγία, ικανοποίηση. Ειδικά σε περιόδους κρίσης αποτελεί βάλσαμο. Μας γεμίζει λαχτάρα και ανυπομονησία. Μπορεί να μας κάνει να γελάσουμε ή να κλάψουμε. Μπορεί να μας ανακουφίσει και να μας ανοίξει νέους ορίζοντες…Πότε πήγατε για τελευταία φορά στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσετε βιβλίο; Καιρός να το επισκεφτείτε ξανά! Η "ΠΡΩΤΗ" σε συνεργασία με επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Ηλεία σας δίνει το κίνητρο. Συγκεντρώστε τα 3 αριθμημένα κουπόνια που θα δημοσιεύονται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στην πρώτη σελίδα και επισκεφτείτε ένα από τα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία. Παραδώστε τα (και τα τρία μαζί) στο βιβλιοπώλη και θα έχετε κάθε εβδομάδα έκπτωση από 10, 20 έως 30% σε επιλεγμένα από το κάθε βιβλιοπωλείο βιβλία και άλλα προϊόντα. Καλό διάβασμα!

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ “ΦΩΤΟΓΝΩΣΗ”,

ΑΜΑΛΙΑΔΑ “ΒΙΒΛΙΟΧΩΡΟΣ”,

Αγ. Κυριακής 4

Φιλικής εταιρίας 2

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ “Δώρα”, Αυγερινού 3

“ΓΝΩΣΗ”

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ “ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ” ,

ΒΑΡΔΑ “ΒΙΒΛΙΟΓΝΩΣΗ”,

Ανδραβιδιώτη 29

Ερμού 14.

Βάρδα Ηλείας


>> Ó. 20

Δόξα Ν. Μανωλάδας

ΠΑΟ Βάρδας

Αστέρας Αμ/Πανόπουλου

Ã’ ÅÈÍÉÊÇ - 4 ïò ÏÌÉËÏÓ Αναλλοίωτος Επανασπορά ο βασικός κορμός στο "Γ. Καλάκος"

Πάθος για το τρίποντο

>> Ó. 20

>> Ó. 20 w w w . p r o t i n e w s . g r

ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

ÐÑÙÔÇ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ (16:00)

Κόροιβος Αμαλιάδας

"Έφυγε" ο μάνατζερ του Τσόσιτς

Åäþ åßíáé “ÌáñáêáíÜ”

Σημαντικό πλήγμα για το μπάσκετ αποτελεί ο θάνατος του Παναγιώτη Κατσιγιάννη, ατζέντη του Πέταρ Τσόσιτς, αλλά και ενός ανθρώπου ο οποίος στο παρελθόν είχε φέρει στον Κόροιβο κι άλλους ξένους παίκτες, όπως ο Μπάνε Τόμιτς και ο Μάρκο Πέκοβιτς.

Ομάδα και κόσμος μια γροθιά σε πείσμα των προβλημάτων

>> Ó. 23

Θέμα

"Τυχερός στην ατυχία του" ο Καραπέτσας, γλιτώνει το χειρουργείο

A2 ΕΣΚΑΗ

Οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ντέρμπι >> Ó. 24

Οι προπονητές των ηλειακών ομάδων που δεν προλαβαίνουν την… παρέλαση

>> Ó. 22

Πύργος'99 - Υπερίων 45-52 Αιγέας - ΑΕ Λεχαινών 58-68

>> Ó. 23


p r o t i s p o r t @ p r o t i n e w s . g r

20 ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Åðßóêåøç Áñâáíßôç óôï “Ã. ÊáëÜêïò” Κλείνει το γήπεδο για επανασπορά τον επόμενο μήνα Του Πάνου Ηλιόπουλου

Έ

ργα βελτίωσης δρομολογούνται άμεσα στο αθλητικό κέντρο Βάρδας "Γ. Καλάκος" και για τον λόγο αυτό, χθες το πρωί βρέθηκε στο γήπεδο ο Δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης Δημήτρης Αρβανίτης συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Κόλλια. Οι δύο άνδρες είχαν αναλυτική συζήτηση με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΠΑΟ Βάρδας, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε αναλυτικά το σχέδιο για τη βελτίωση του γηπέδου. Έτσι αποφασίστηκε άμεσα να γίνει επανασπορά σε ορισμένα σημεία του γηπέδου, γεγονός που σημαίνει πως το "Γ. Καλάκος" θα χρειαστεί να παραμείνει κλειστό για περίπου είκοσι μέρες. Από μεριάς ΠΑΟΒ δηλώνουν πως, αφού δώσουν και το παιχνίδι με τον Αστέρα που είναι προγραμματισμένο για τις 10 Νοέμβρη, στη συνέχεια βολεύει το γήπεδο να κλείσει καθώς λόγω προγράμματος αργεί ο επόμενος εντός έδρας αγώνας. Πέρα από την επα-

νασπορά, στη χθεσινή επίσκεψη του Δημάρχου έπεσε στο τραπέζι και το θέμα του σκέπαστρου της κερκίδας, ένα αίτημα χρόνιο από πλευράς ΠΑΟΒ. Ο κ. Αρβανίτης δήλωσε πως το όλο θέμα βρίσκεται σε σωστό δρόμο, ενώ τόνισε πως στις αρχές του ε-

Δόξα Ν.Μ.

Αποφασισμένη για τη νίκη Ρωγμώδες κάταγμα στο δάχτυλο υπέστη ο Αλέξης Λιούρης

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε όλους κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης στη Δόξα. Ο Αλέξης Λιούρης, υπέστη ρωγμώδες κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού του. Αποχώρησε και πήγε αμέσως στον γιατρό, ο οποίος του συνέστησε ακινησία για μερικές μέρες, κατά συνέπεια και απουσία από τις δραστηριότητες της ομάδας. Στη Δόξα, είναι αποφασισμένοι για τη νίκη και τους τρεις βαθμούς σε βάρος του πρωτοπόρου Παναργειακού. Οι μελανόλευκοι, θέλουν να κερδίσουν τους χαμένους βαθμούς στο Αιτωλικό. Και γι' αυτό την Κυριακή, θα αναζητήσουν τη νίκη με την οποία θα κάνουν το ξεκίνημα να βρεθούν πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στα πλάνα του Χρήστου Καραπίτσου, επιστρέφει ο Κυριαζόπουλος, ο οποίος λογικά θα πάρει μια θέση στον άξονα του γηπέδου πλάι στον Δαβουρλή. Σ. Φραγκογιαννόπουλος

πόμενου χρόνου (Ιανουάριο 2014) είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του σκέπαστρου, έργο που θα αλλάξει ριζικά την όψη του "Γ. Καλάκος".

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία Στα του καθαρά αγωνιστικού περιεχομένου, η χθεσινή ημέρα δεν έκρυβε κάποιο απρόοπτο για την ομάδα της Βάρδας. Οι "πράσινοι" υπό τις οδηγίες του Ανδρέα Ζήκου και των συνεργατών του κ.κ Παυλόπουλου και Γκουβίτσα γυ-

Ôï ãÞðåäï ôçò ÂÜñäáò "Ã. ÊáëÜêïò" åðéóêÝöèçêå ÷èåò ôï ðñùß ï ÄÞìáñ÷ïò Áíäñáâßäáò - ÊõëëÞíçò Ä. Áñâáíßôçò.

μνάστηκαν κανονικά, ενώ το ίδιο θα συμβεί και σήμερα στην τελευταία προπόνηση πριν από ματς με τον Παναρκαδικό που θα διεξαχθεί μεθαύριο Κυριακή και ώρα 15:00. Πέρα από τις γνωστές α-

πουσίες των τραυματιών Γ. Πολίτη και Σκοτζάι άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν, με τον ΠΑΟΒ να δηλώνει αποφασισμένος για τη διεκδίκηση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Πρόβα ενδεκάδας ενόψει Ναυπλίου Ο Γαβριλόπουλος δεν προορίζει σημαντικές αλλαγές στο σχήμα Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου

Ο Σιούλας για άλλη μια φορά τοποθετήθηκε αριστερός οπισθοφύλακας, ενώ ο Φάνης Λαμπρογεώργος, στην ε τον Λυμπέρη να απουκορυφή της επίθεσης, με τους Αλαϊσιάζει για προληπτικούς μπέου και Κωνσταντινίδη στα δυο άλόγους και λόγω θερακρα. Ο τεχνικός του Αστέρα, έχει τον πείας που ακολουθεί κύλησε η χρόνο να δοκιμάσει και νέα πράγμαχθεσινή προπόνηση του Αστέρα, τα και να αποφασίσει μέχρι την Κυη οποία περιελάμβανε και οικοριακή, οπότε και θα ξεκινήσει στο γενειακό διπλό, μέσα από το οπαιχνίδι. ποίο ο Αλέξης Γαβριλόπουλος Ο Τζουμάκας είναι κανονικά στην οάνοιξε τα χαρτιά του για την εν- Ï Óðýñïò Ðáðáèåïäþñïõ, ðñïïñßæåôáé åê íÝ- μάδα και μετέχει στις προπονήσεις, δεκάδα στο παιχνίδι της Κυριαέχοντας ξεπεράσει πλήρως τον ïõ ãéá Ýíáí ñüëï óôïí Üîïíá ôïõ ãçðÝäïõ. κής απέναντι στον Πανναυτραυματισμό του, ενώ στη χθεσινή πλιακό. προπόνηση βρέθηκε και ο Λευτέρης Βατσής, ο οποίος Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στο δύσκολα πάντως μπορεί να υπολογίζεται για το αρχικό Μεσολόγγι δε φαίνεται να προετοιμάζει. Κυριότερο ση- σχήμα, καθώς ο Γαβριλόπουλος έχει δείξει και σε άλλες μείο, είναι ο Σπύρος Παπαθεοδώρου, τον οποίο προορίζει πρόσφατες περιπτώσεις, ότι δύσκολα υπολογίζει παίκτες και πάλι σε μια θέση στον άξονα του γηπέδου, μπροστά α- που δεν έχουν δουλέψει κάποιο εύλογο χρονικό διάστηπό τους δύο αμυντικούς μέσους, σε έναν ρόλο δεκαριού. μα στην ομάδα.

Μ


p r o t i s p o r t @ p r o t i n e w s . g r

21 ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Άρης Αρχαίας Ολυμπίας

Α2 κατηγορία

Ãéá íÝï ôñßðïíôï áýñéï

ΑΟ Χελιδόνια

Tου Πάνου Ηλιόπουλου

Ε

μπόδιο έβδομο αύριο το απόγευμα για τον Άρη Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Α1 Βέρροιος υπάρχει το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολυμπιάδα Γουμέρου, που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Μαγούλας. Στόχος για τον σύλλογο της Αρχαίας Ολυμπίας μια ακόμα νίκη, η οποία υπό προϋποθέσεις θα φέρει την ομάδα σε θέση οδηγού για πρώτη φορά από το ξεκίνημα του μαραθωνίου.

Β. Καλογερόπουλος: "Χρειαζόμαστε ακόμα πολλή δουλειά…” Η ομάδα της Αρχαίας Ολυμπίας μπορεί το τελευταίο διάστημα να σημειώνει απανωτές νίκες, που την έχουν φέρει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, το πρόσωπο που παρουσιά-

ζει δεν ικανοποιεί όμως και αυτό είναι κάτι που το παραδέχονται σχεδόν όλοι. Ο τεχνικός Βασίλης Καλογερόπουλος από τη μεριά του τονίζει : "Θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά, προκειμένου να φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης. Είναι γεγονός πως δεν έχουμε δέ-

Εκπλήσσει ευχάριστα Ο ΑΟ Χελιδονίων χωρίς αμφιβολία είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας, καθώς αν και νεοφώτιστος έχει να επιδείξει τρεις νίκες σε ισάΕπιμέλεια: ριθμα ματς, κατέχοντας την πρώτη θέση παρέα με Αργοναύτη και Μυρσιναϊκό. Η μέχρι τώρα Πάνος Ηλιόπουλος εικόνα ασφαλώς και ικανοποιεί στην ομάδα του διευρυμένου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά από 'κει και πέρα στα Χελιδόνια δεν χαλαρώνουν, τονίζοντας πως θα χρειαστεί προσπάθεια μέχρι τέλους προκειμένου η ομάδα να φτάσει στον τελικό προορισμό της. Επόμενο ματς, Δευτέρα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου με τον Ολυμπιακό Μυρτιάς, παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Πελοπίου. Μοναδικό πρόβλημα ο Δημήτρης Τζοΐτης, που είναι τραυματίας.

Ηλειακός Βαρθολομιού σει, δεν έχουμε αποκτήσει χημεία ως ομάδα και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να διορθώσουμε", επεσήμανε με νόημα ο τεχνικός της ομάδας της Αρχαίας Ολυμπίας. Παράλληλα ο κ. Καλογερόπουλος, προανήγγειλε αλ-

Κεραυνός Χειμαδιού

Με πάθος κόντρα στο Τραγανό Ένα σημαντικό αλλά και δύσκολο παιχνίδι καλείται να δώσει στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Α1 Βέρροιος ο Κεραυνός Χειμαδιού. Ειδικότερα η ομάδα της Ωλένης αναμετράται στην έδρα της με την πρωτοπόρο Νίκη Τραγανού, θέλοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Γαστούνη την περασμένη Δευτέρα. Το κλίμα στις τάξεις της ομάδας είναι αρκετά καλό, γεγονός φυσικά που ταυτίζεται άμεσα με το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει ο Κεραυνός στο πρωτάθλημα. Για τον λόγο αυτό στο Χειμαδιό θέλουν όσο τίποτα άλλο να δώσουν και συνέχεια σε ένα ματς απέναντι στους πρωτοπόρους , που ασφαλώς και είναι σημαντικό. Αμφίβολη για το ματς με τη Νίκη είναι η συμμετοχή του Νίκου Ζαφειράκη, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

λαγές στο αρχικό σχήμα. Για το ματς του Σαββάτου δεν υπολογίζεται σίγουρα ο Δημήτρης Πετρόπουλος που είναι τραυματίας, ενώ αμφίβολοι δείχνουν και οι Παπαγεωργίου, Οικονομίδης, Τζούβαλης καθώς δεν είναι απόλυτα έτοιμοι.

Προοδευτική Μανολάδας

Άσχημο ξεκίνημα Ούτε ο πιο απαισιόδοξος οπαδός της Προοδευτικής Μανολάδας δε θα φανταζόταν τόσο άσχημο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Α1 Βέρροιος. Ως γνωστόν ο σύλλογος της Βουπρασίας έχει να επιδείξει μόνο ήττες στις πρώτες έξι αγωνιστικές και καλείται άμεσα να συνέλθει, αν θέλει να διεκδικήσει με αξιώσεις την ανανέωση του εισιτηρίου παραμονής στο μεγάλο τοπικό πρωτάθλημα. Ιδιαίτερα θορυβημένος εμφανίζεται και ο τεχνικός Αλέξης Γαλάνης που προσπαθεί να βρει τρόπους, προκειμένου να βελτιωθεί η ομάδα παρουσιάζοντας ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια. Επόμενο εμπόδιο για τον σύλλογο της Μανολάδας αύριο Σάββατο εκτός έδρας με τον Ξενοφώντα. Παιχνίδι με σημαντικό βαθμό δυσκολίας, στο οποίο όπως είναι φυσικό η Προοδευτική θα παλέψει για το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα που θα βοηθήσει και στην ψυχολογία. Σίγουρος απών ο Πάντο, που αποβλήθηκε στη σαββατιάτικη αναμέτρηση, κόντρα στη Δάφνη.

Στοχεύει σε ανάλογη συνέχεια Πολύ καλή εικόνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, παρουσίασε ο Ηλειακός Βαρθολομιού στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής μέσα στο Επιτάλιο, όπου επικράτησε του τοπικού Αλφειού με το επιβλητικό 1-4. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τους "κόκκινους", που με αργά αλλά σταθερά βήματα αρχίζουν και βρίσκουν τα πατήματά τους στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας. Επόμενο εμπόδιο για τον Ηλειακό αύριο Σάββατο κόντρα στον Πέλοπα Πύργου, αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Τραγανού, καθώς ως γνωστόν σε αυτό του Βαρθολομιού διεξάγονται έργα. Μοναδική απουσία αυτή του Γιάννη Δούμα, που αποβλήθηκε στο ματς της περασμένης αγωνιστικής.

Αλφειός Επιταλίου

Ενισχυμένος στο Αλποχώρι

Στο μεθαυριανό παιχνίδι με τον Αετό Αλποχωρίου εκτός έδρας εστιάζουν το ενδιαφέρον τους, άπαντες στις τάξεις του Αλφειού Επιταλίου. Η ομάδα του Βώλακα έχοντας αφήσει πίσω της το ματς και την ήττα από τον Ηλειακό Βαρθολομιού, στοχεύει σε ένα νέο ξεκίνημα με τον Σωτήρη Τζέμο να βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει περισσότερα όπλα στη διάθεσή του. Ειδικότερα, εξέτισαν τις ποινές τους και επιστρέφουν οι Δημήτρης Νικολόπουλος και Γιώργος Γεωργόπουλος, ενώ κανονικά το παρών θα δώσει και ο Βασίλης Μερτζάνης, που δείχνει να ξεπερνά το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε.


22

p r o t i s p o r t @ p r o t i n e w s . g r

ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Äå èá êÜíïõí… ðáñÝëáóç Των Σ. Φραγκογιαννόπουλου - Π. Ηλιόπουλου

Ό

λοι γνωρίζουμε πόσο ηλεκτρική είναι η καρέκλα του προπονητή, ενώ πολλοί είναι αυτοί που βάζουν σαν χρονικό όριο την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου προκειμένου να δουν αν κάποιος προπονητής ολοκληρώσει τη χρονιά ή όχι. Η "ΠΡΩΤΗ" σας παρουσιάζει τους προπονητές των ηλειακών ομάδων που δε θα κάνουν παρέλαση… Νίκος Γκίνο

Ανδρέας Σπυρόπουλος

Ο Νίκος Γκίνο, πλήρωσε το τίμημα της έλλειψης παικτών και της καθυστερημένης υλοποίησης του σχεδιασμού στον Αστέρα Αμαλιάδας/Πανόπουλου. Κάθε βδομάδα ερχόταν και ένας παίκτης καινούριος, οι στρατευμένοι ήταν πολλοί και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα σε συνδυασμό με κάποιους τραυματισμούς, η έννοια της προετοιμασίας της ομάδας να πάει περίπατο. Μια μεγάλη πρόκριση στο Κύπελλο επί του Παναρκαδικού δεν ήταν αρκετή, καθώς το 0/3 στην εκκίνηση του πρωταθλήματος και το κλίμα που πήγε να διαμορφωθεί, τον ανάγκασε να παραιτηθεί.

Το πέρασμα του έμπειρου Αχαιού προπονητή δεν ήταν επιτυχημένο τούτη τη φορά στον πάγκο της Βάρδας. Από τις πρώτες ημέρες ακούστηκαν "μουρμούρες", ενώ του χρέωσαν ότι χρησιμοποιούσε πολλούς παίκτες σε λάθος θέση. Το φιλικό με τον Άρη Αρχαίας Ολυμπίας αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του.

*Γιώργος Βαρουξής

Τάσος Φερεκίδης Δεν "κόλλησε" ποτέ με την ομάδα του Σκουροχωρίου, ο Τάσος Φερεκίδης που σαν ποδοσφαιριστής έχει να επιδείξει σπουδαία καριέρα μέχρι και την Α' Εθνική. Το ξεκίνημα στον πάγκο του Λευκού Αστέρα ήταν πολύ μέτριο, ενώ στην τρίτη αγωνιστική και μετά τη βαριά ήττα στο Χειμαδιό απολύθηκε.

Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου Με στόχο τη νίκη και μόνο αυτή, μπαίνει αύριο Σάββατο η Δάφνη Ανδραβίδας στο παιχνίδι απέναντι στον Κένταυρο Μαγούλας, ένα παιχνίδι σημαντικό με ξεχωριστό βαθμό δυσκολίας αλλά και με τεράστια σημασία για την Πριγκίπισσα, η οποία ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από την έλλειψη της φυσικής της έδρας, με αποτέλεσμα να δώσει τα τελευταία δύο εντός έδρας παιχνίδια στη Νέα Μανολάδα και τη Βάρδα αντίστοιχα. Η Δάφνη, έστω και έτσι και σε συνδυασμό με τη νίκη της απέναντι στην Προοδευτική το περασμένο Σάββατο, συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις της και θέλει να προσθέσει ακόμα ένα τρίποντο, στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για να κόψει πρώτη το νήμα. Η ψυχολογία της Πριγκίπισσας βρίσκεται στα ύψη και αύριο περιμένει κόσμο στο γήπεδο της Γαστούνης, ιδιαίτερα τον κόσμο της Ανδραβίδας, προκειμένου να της δώσει ώθηση για να φτάσει στη νίκη.

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου

Η περίπτωση του Αλέξη Γαβριλόπουλου στην Αναγέννηση Παλαιοχωρίου είναι ιδιάζουσα και ίσως δε θα έπρεπε να έχει μπει και καθόλου στη λίστα αυτή. Και τούτο διότι ο Γαβριλόπουλος δεν απομακρύνθηκε για αγωνιστικούς λόγους. Απλά, συζήτησε με την Αναγέννηση και ζήτησε να αποδεσμευτεί, προκειμένου να συνεχίσει σε μια μεγαλύτερη κατηγορία.

Περιμένει κόσμο στο γήπεδο Γαστούνης Δάφνη Ανδραβίδας

Η περίπτωσή του έχει πολλές ομοιότητες με αυτή του Γαβριλόπουλου, καθώς δεν έφυγε σαν αποτυχημένος από τον πάγκο του Κεραυνού. Κάθε άλλο μάλιστα, αφού επί ημερών του η ομάδα του Χειμαδιού ήταν αήττητη. Η ενεργός ενασχόλησή του όμως με τον Άρη Αρχαίας Ολυμπίας, τον έκανε ν' αποχωρήσει από την ομάδα της Ωλένης έχοντας να επιδείξει σημαντικό έργο.

*Αλέξης Γαβριλόπουλος

Κώστας Κραβαριώτης Λανθασμένη αποδείχθηκε η επιλογή του Αχαιού τεχνικού στην ομάδα της Μανολάδας. Η χημεία δεν επήλθε ποτέ και έτσι το πέρασμα του Κώστα Κραβαριώτη στον πάγκο ήταν πολύ σύντομο. Στην πρεμιέρα υπήρχε η "εξάρα" από τον Αίαντα, ενώ η ήττα από τον Άρη στο κύπελλο τον οδήγησε στην απομάκρυνση.

Οι προπονητές των ηλειακών ομάδων που δεν προλαβαίνουν την 28η Οκτωβρίου

Σπορά στο γήπεδο Παλαιοχωρίου Η Αναγέννηση Παλαιοχωρίου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξηγεί τον λόγο για τον οποίο το ντέρμπι απέναντι στον Αίαντα, δε θα γίνει στο Παλαιοχώρι αλλά στη Γαστούνη. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: "Είχε προγραμματιστεί να γίνει σπορά στο γήπεδο Παλαιοχωρίου και επιχωμάτωση και γι' αυτό τον λόγο υποχρεωθήκαμε να δώσουμε το παιχνίδι με τον Αίαντα στο γήπεδο της Γαστούνης, η οποία είναι δηλωμένη άλλωστε και ως δεύτερη έδρα μας. Η επιλογή της Γαστούνης έγινε προκειμένου να μπορέσουν οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν το ματς σε μεγαλύτερη εξέδρα και με μεγαλύτερες ανέσεις, καθώς είναι ημέρα Αργίας και αναμένεται να έχει πολύ κόσμο, αφού θα είναι ένα ματς- γιορτή του ποδοσφαίρου, τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο γειτονικές ομάδες". Σ. Φραγκογιαννόπουλος


p r o t i s p o r t @ p r o t i n e w s . g r

23 ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

“¸öõãå” ï ìÜíáôæåñ ôïõ Ôóüóéôò Ο Παναγιώτης Κατσιγιάννης έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο

Σ

ημαντικό πλήγμα για το μπάσκετ αποτελεί ο θάνατος του Παναγιώτη Κατσιγιάννη, ατζέντη του Πέταρ Τσόσιτς, , αλλά και ενός ανθρώπου ο οποίος στο παρελθόν είχε φέρει στον Κόροιβο κι άλλους ξένους παίκτες, όπως ο Μπάνε Τόμιτς και ο Μάρκο Πέκοβιτς. Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου Ο Παναγιώτης Κατσιγιάννης, δραστηριοποιήθηκε έντονα στον χώρο του μάνατζμεντ παικτών, φέρνοντας στο Ελληνικό πρωτάθλημα (και ειδικά στην Α2) σημαντικούς αθλητές, κυρίως

από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Ο Κατσιγιάννης ήταν όρθιος μέχρι την τελευταία στιγμή, όπου έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο. Η είδηση αυτή, συγκίνησε

φυσικά και τον Κόροιβο Αμαλιάδας, όπως και ολόκληρο τον μπασκετικό κόσμο της χώρας. Ο Κατσιγιάννης, είχε και προσωπική σχέση με τους ανθρώπους του Κοροίβου, ερχόταν συχνά στην Αμαλιάδα να παρακολουθήσει παιχνίδια της ομάδας, ενώ είχε ιδιαίτερες διασυνδέσεις με την πρώην Γιουγκοσλαβία, λόγω του ότι η σύζυγός του είναι από τη Σερβία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι καλά δικτυωμένος εκεί και να κατορθώνει να φέρνει παίκτες από τη μεγάλη

σχολή των “Πλάβι”.

Αναχωρεί για τις Σέρρες Κατά τα λοιπά, ο Κόροιβος συνεχίζει την προετοιμασία του, έχοντας στο μυαλό του αποκλειστικά το αυριανό παιχνίδι στις Σέρρες απέναντι στους Ίκαρους. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι κυανόλευκοι έχουν μπροστά τους ένα κρίσιμο παιχνίδι. Ένα ψηλό εμπόδιο, αλλά και μια ευκαιρία να κερδίζουν και να θέσουν τις βάσεις για μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα.

Πυργέας

A2 ΕΣΚΑΗ

Οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ντέρμπι Του Μιχάλη Δημητρόπουλου

δόπουλος 1, Μάρκου 9, Νικολόπουλος 10, Λαπάτας 5

Δύο ηλειακά ντέρμπι είχε το "μενού" της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α2 ΕΣΚΑΗ, που διεξήχθη την Τετάρτη. Νικητές αναδείχθηκαν Υπερίων και ΑΕ Λεχαινών που επικράτησαν του Πύργου '99 και του Αιγαία, αντίστοιχα.

Αιγέας - ΑΕ Λεχαινών 58-68

Πύργος'99 - Υπερίων 45-52 Σε ένα συναρπαστικό ματς που έγινε στο "Γ. Βασιλακόπουλος" ο Υπερίων επικράτησε της ομάδας του Νίκου Συναδινού στην παράταση με 52-45. Η ομάδα του Πύργου έχασε την ευκαιρία να κερδίσει στην κανονική διάρκεια, καθώς 5'' πριν τη λήξη ισοφάρισε με καλάθι του Διαμαντόπουλου που δέχτηκε και φάουλ, αλλά έχασε όμως τη βολή. Στην παράταση οι παίκτες του Φωτόπουλου είχαν πιο καθαρό μυαλό και έφτασαν στη νίκη. Τα δεκάλεπτα: 10 - 7, 17 - 15, 29 - 28,

41 - 41, παρ. 45 - 52 Πύργος '99 (Συναδινός): Μάρκος 2, Μαντάς 9, Παφιώλης, Σκίπης, Τριανταφύλλης, Κόλλιας, Διαμαντόπουλος 14, Γεωργακάκος 9, Συναδινός 4, Σπηλιόπουλος 7. Υπερίωνας (Φωτόπουλος): Αδαμόπουλος, Κίντας, Αρβανίτης, Αναστασόπουλος 18, Βασιλικιώτης 9, Παπα-

Ï Ðáíáãéþôçò ÊáôóéãéÜííçò ìå ôïí ÐÝôáñ Ôóüóéôò êáé ôïí ðñþçí "êõáíüëåõêï" ÌðñÜíéóëáâ Ôüìéôò.

Στο "Αέθλειον" διεξήχθη ένα αμφίρροπο ματς με τα Λεχαινά να προηγούνται στο ημίχρονο με διαφορά 12 πόντων, τον Αιγέα να μειώνει στους 3 στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά με την ομάδα του Δαμιανού να δείχνει χαρακτήρα και να κατακτά στο τέλος το ροζ φύλλο αγώνα. Τα δεκάλεπτα: 19-14, 6-23, 19-19, 14-12 Αιγέας (Τεκερλέκης): Μάλλιαρης 17, Καραθανάσης 20, Νικολάκης 1, Κορδοπάτης 8, Παπαγεωργίου, Πολυχρονόπουλος 8, Θ. Φίτσαλος 4, Κορδοπάτης Φ 16 (1), Σ. Φίτσαλος ΑΕ Λεχαινών (Δαμιανός): Παπαδόπουλος 19, Κ. Στουμπάνος 17, Μανωλόπουλος 14, Θ. Στουμπάνος 10, Δαρβίρας 4, Σκορδάς 2, Βραχνής 2, Κουρής

Πρεμιέρα για τις γυναίκες στο Κύπελλο Ανοίγει η αυλαία των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Πυργέα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς οι γυναίκες υποδέχονται το προσεχές Σάββατο (26/10) τον Ζακυνθινό ΑΟ για τον 1ο γύρο του Κυπέλλου γυναικών. Αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή στον νέο διευρυμένο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, με την ομάδα του Γιάννη Κυριαζή να στοχεύει σε ένα καλό ξεκίνημα, σε έναν αγώνα που αποτελεί ένα πολύ καλό τεστ ενόψει του πρωταθλήματος. Ο αγώνας απέναντι στην πολύ καλή ομάδα της Ζακύνθου είναι προγραμματισμένος για τις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, στο κλειστό γυμναστήριο Πύργου.

7, 4, 0, 7, 3, 9, 4

7, 18, 28, 29, 35 19


24

p r o t i s p o r t @ p r o t i n e w s . g r

ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Πανηλειακός - ΑΟ Χανίων (16:00, ΟΤΕ TV)

Ìðïñåß íá ôá êáôáöÝñåé Του Μιχάλη Δημητρόπουλου

“Τ

α δύσκολα είναι για τους δυνατούς", λένε, και ο Πανηλειακός καλείται σήμερα να αποδείξει τη δύναμη που αναμφισβήτητα διαθέτει, καθώς υποδέχεται τα Χανιά στο Στάδιο Πύργου στις 16:00 (ΟΤΕ TV) με "ένα κάρο" προβλήματα… Κωνσταντινίδης, Καραπέτσας, Σταματής, Θωμόπουλος εκτός και τελευταίο μαντάτο: η γαστρεντερίτιδα που ταλαιπωρεί τον Καλαϊτζίδη και δεν του επέτρεψε να προπονηθεί χθες. Ο παίκτης είναι στους 21 που πήρε ο Πέτρος Δημητρίου στην αποστολή, αλλά η συμμετοχή του στον αγώνα θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Ο τεχνικός των "ερυθρόλευκων" αναγκαστικά θα χριστεί και πάλι "μάγος" και θα προσπαθήσει με αλχημείες να παρατάξει μια αξιόμαχη ενδεκάδα, καθώς και να βρει

Ομάδα και κόσμος μια γροθιά σε πείσμα των προβλημάτων “Τυχερός στην ατυχία του” ο Καραπέτσας, γλιτώνει το χειρουργείο λύσεις από τον πάγκο. Στους 21 είναι και ο Δημήτρης Μπράβος για πρώτη φορά φέτος και μάλιστα δεν αποκλείεται να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Επίσης, επιστρέφει ο Λιόσης ύστερα από την ποινή μίας αγωνιστικής για κόκκινη κάρτα που εξέτισε στο προηγούμενο ματς με την Καλλιθέα. Οι ποδοσφαιριστές της αποστολής για τον σημερινό αγώνα είναι οι εξής: Πίτκας, Μανιάτης, Λίτσος, Λιόσης, Φραγκής, Αποστολόπουλος, Κοτσώνης, Σαραμαντάς, Μαρτίνος, Γανωτής, Καζνέτση, Μίλιεβιτς, Νάστος, Καλαϊτζίδης, Πίγκλα, Σουλελές, Μπράβος, Μπιτάνγκ, Μπιταξής, Χαλούλος, Όσκαρ.

Γλιτώνει το χειρουργείο ο Καραπέτσας Αν υπάρχει ένα καλό νέο για τους "ερυθρόλευκους" είναι ότι ο Θοδωρής Καραπέτσας στάθηκε "τυχερός μέσα στην ατυχία του", αφού η αρχική εκτίμηση για ολική ρήξη χιαστού που σήμαινε χειρουργείο και 6 μήνες εκτός, άλλαξε ύστερα από τα αποτελέσματα της νέας μαγνητικής τομογραφίας που βγήκε χθες και τη γνωμάτευση των γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η γνωμάτευση αναφέρει ότι ο παίκτης μπορεί να επανέλθει με θεραπεία στους αγωνιστικούς χώρους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο κόσμος θα το πάρει Τα Χανιά έρχονται στον Πύργο με ανεβασμένη ψυχολογία, ύστερα από τη νίκη τους με 2-1 επί του Ολυμπιακού Βόλου. Οι "Κρητικοί" έχουν συλλέξει 7 βαθμούς στις 4 πρώτες αγωνιστικές και βρίσκονται 2 πόντους πίσω από τους "ερυθρόλευκους". Τον αγώνα

θα σφυρίξει ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας), με βοηθούς τον Βεργέτη (Αρκαδίας) κι και τον Τσίκνα (Αιτ/νίας).Το ματς αναμένεται αμφίρροπο. Ο παράγοντας που μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο είναι ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο. Οι φίλοι της ομάδας μέχρι στιγμής έχουν δώσει βροντερό "παρών" τόσο στα εντός όσο και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Το σημερινό παιχνίδι όμως, είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί "να τα πάρει ο κόσμος". Ύστερα από την ήττα στην Καλλιθέα με κακή εμφάνιση και τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, οι παίκτες χρειάζονται στήριξη και ο "ερυθρόλευκος λαός" έχει αποδείξει ότι

μπορεί να την προσφέρει και με το παραπάνω. Υπενθυμίζουμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων στις θύρες 8 και 9 είναι 5 ευρώ και στις υπόλοιπες 10 ευρώ.

Την άλλη εβδομάδα η ένσταση Τέλος, όσον αφορά στην εκδίκαση της ένστασης του

Βύζαντα, όπως σας είχαμε αναφέρει, χθες η ΠΑΕ Πανηλειακός ζήτησε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΑΕ αναβολή μέχρι της 31 Οκτωβρίου και την πήρε. Την επόμενη Πέμπτη λοιπόν, με την παρουσία του Βασίλη Γκαγκάτση ενώπιον της επιτροπής, αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα αυτό.


p r o t i s p o r t @ p r o t i n e w s . g r

×ñåéÜæåôáé ôç óôÞñéîç ôïõ êüóìïõ… το παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στον νότιο όμιλο της Β' Εθνικής, ο Πανηλειακός αύριο στις 4 το απόγευμα αναμετράται στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου με τα Χανιά. Οι "ερυθρόλευκοι" θέλουν ν' αφήσουν πίσω τους την κακή εμφάνιση και την ήττα στην Καλλιθέα επιστρέφοντας στις νίκες και στην προσπάθεια αυτή χρειάζονται τη συμπαράσταση των φιλάθλων τους.

Σ

Π.Η.

Αφεντικό του Νότου…

Σημαντικό παιχνίδι Πέμπτη στροφή στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής μεθαύριο Κυριακή, με τον Αστέρα Αμαλιάδας/Πανόπουλου να δίνει πολύ κρίσιμο παιχνίδι στο Ναύπλιο κόντρα στον Πανναυπλιακό. Από τη στιγμή μάλιστα που οι δύο σύλλογοι βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις έχοντας έναν βαθμό, είναι επιτακτική ανάγκη η ομάδα της Αμαλιάδας ν' αποσπάσει κάτι θετικό. Π.Η.

25 ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

Μικρές οι διαφορές των ομάδων Ανεβαίνει ο υδράργυρος στον τέταρτο όμιλο της Γ' Εθνικής όσο περνούν οι αγωνιστικές, ενώ πρόκειται για έναν όμιλο που μας αφορά άμεσα, καθώς παίρνουν μέρος σε αυτόν οι τρεις ομάδες του Νομού μας. Από μια πρώτη ματιά αν κι ακόμα είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσμαΜε τον Πάνο τα, φαίνεται πως οι διαφορές ανάμεσα Ηλιόπουλο στους μονομάχους είναι μικρές. Κάτι τέτοιο φαίνεται και στη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων, αν και δεν παύουν σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχουν εκπλήξεις. Από 'κει και πέρα λόγω του ότι υποβιβάζονται οχτώ ομάδες ο συναγωνισμός είναι μεγάλος και ασφαλώς θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα ξεκαθαρίσουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Όσον αφορά στη μάχη της ανόδου από πλευράς Ηλείας δεν υπάρχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι εκπρόσωποί μας δεν είναι για τόσο ψηλά. Προσωπικά πιστεύω πως τρεις ομάδες θα τα δώσουν όλα για την άνοδο. Αναφέρομαι σε Παναρκαδικό, Ερμιονίδα και Καλαμάτα αν και οι Μεσσήνιοι έκαναν πολύ άσχημο ξεκίνημα. Υψηλούς στόχους έχει και ο Ατρόμητος Αχαΐας, με την εικόνα του πάντως να προβληματίζει μέχρι τώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ηλειακές ομάδες, στην παρούσα τουλάχιστον φάση οι σύλλογοι της Βουπρασίας (Βάρδα και Δόξα) δείχνουν πιο έτοιμες από τον Αστέρα. Φυσικά ο σύλλογος της Αμαλιάδας δεν πρόκειται να ρίξει λευκή πετσέτα, αλλά σίγουρα καλείται ν' ανεβάσει γρήγορα και άμεσα στροφές αν θέλει να διεκδικήσει με αξιώσεις την παραμονή. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους ΠΑΟ Βάρδας και Δόξα Ν. Μανολάδας, είναι ομάδες με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα η καθεμιά και θα τα δώσουν όλα μέχρι τέλους προκειμένου ν' ανανεώσουν το εισιτήριο της παραμονής. Το τι ακριβώς θα κάνουν θα φανεί μέσα στο γήπεδο, σε ένα πρωτάθλημα που έχει ασφαλώς τις δικές του ξεχωριστές ιδιαιτερότητες.

ό Το… αποχετευτικ Λουζ σύστημα του Νται προπάντων

υθήσατε κα Όσοι παρακολο Δημόσια υμπιακός από τη Ολ του Μπενφίκα από τα ση α δο έν τά ς με σα τη τιά τε αυ ακούσα ηχήσει στα να χη τύ ν τη γραφή ε ρι ατ πε ειπωθεί σε Τηλεόραση, θα είχ α" που έχουν ρι ί στο τά θε ρι ερ γα αρ αφ "μ αν μεγαλύτερα ς θέλοντας να τή ιασ ολ σχ και Ο α. οίο ών νας, το οπ ποδοσφαιρικού αγ πέδου της Λισαβό γη υ το γω α λό , ημ ης στ ρτ σύ βράδυ της Τετά αποστραγγιστικό … πολλή δουλειά το λό ι κα νε κά λύ να πο ε ει είχ προφανώς ο Ντα Λουζ έχ "Τ ε: είπ ς, ση τω όπ ρυφαίο! της μεγάλης βροχ νερά γρήγορα". Κο Μ.Δ. ημα και μαζεύει τα στ σύ ό τικ ευ ετ οχ απ


26

Κοινωνικά-Ανακοινώσεις

w w w . p r o t i n e w s . g r

4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Σήμερα η μαθητική εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου 1940 Το 4ο Γυμνάσιο Πύργου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 25 Οκτωβρίου και ώρα 9 π.μ. στο αμφιθέατρο, μαθητική εκδήλωση αφιερωμένη στους ήρωες του 1940. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει απαγγελίες ποιημάτων, το χρονικό της ημέρας και παραδοσιακούς χορούς. Στο τέλος της εκδήλωσης θα γίνει απονομή των αριστείων και βραβείων στους μαθητές μας και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, δια του Προέδρου του κ. Σ. Τσιπολίτη, θα προσφέρει ένα laptop για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καθηγητών. Στη συνέχεια καθηγητές και μαθητές θα κατευθυνθούν στην κεντρική πλατεία, για την καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων. Προσκαλούνται οι αρχές, οι γονείς και οι κηδεμόνες να τιμήσουν τους αγωνιστές του '40 και τα παιδιά τους.

MNHMOΣΥΝΑ

EYXAÑÉÓÔÇÑÉÏ Èá Þèåëá íá åõ÷áñéóôÞóù ôïõò äéêçãüñïõò ìïõ ×áñÜëáìðï êáé Ðáíáãéþôç ÌðñÜìï ðïõ áöéëïêåñäþò ðáñáóôÜèçêáí óôç äßêç ìïõ êáé âïÞèçóáí óôçí áèþùóÞ ìïõ. Ôïõò åý÷ïìáé õãåßá êáé êáëÝò åðéôõ÷ßåò. ÂáóéëéêÞ ÊïõöùëéÜ Óáëìþíç Çëåßáò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÇËÅÉÁÓ ÄÇÌÏÓ ÁÍÄÑÁÂÉÄÁÓ-ÊÕËËÇÍÇÓ Ôçë. : 2623 3 60841/60831 ÖÜî : 2623 3 60830 Ðëçñ. : Êïñäïíïýñçò Ãåþñãéïò Ðïëõôå÷íåßïõ 2 Ô.Ê. 27 053-ËÅ×ÁÉÍÁ

Ëå÷áéíÜ

23/10/2013

Áñéè. Ðñùô. : 18285

Ðåñßëçøç äéáêÞñõîçò ðñü÷åéñïõ äéáãùíéóìïý ãéá ôçí åêôÝëåóç ôçò åñãáóßáò: "ÄÉÁÍÏÉÎÇ - ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ ÔÁÖÑÙÍ Ä.Å. ÂÏÕÐÑÁÓÉÁÓ" Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÍÄÑÁÂÉÄÁÓ-ÊÕËËÇÍÇÓ Ðñïêçñýóóåé ðñü÷åéñï ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò, ìå ðïóïóôü Ýêðôùóçò áêÝñáéåò ìïíÜäåò åðß ôïéò åêáôü (êáôÜ áðïêïðÞ), Üíåõ ïñßïõ åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôçò ìåëÝôçò ãéá ôçí åêôÝëåóç ôçò åñãáóßáò "ÄÉÁÍÏÉÎÇ - ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ ÔÁÖÑÙÍ Ä.Å. ÂÏÕÐÑÁÓÉÁÓ", óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 28/80, óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéóèåßóçò áîßáò 44.999,99 ÅÕÑÙ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ÖÐÁ. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß óôï äçìïôéêü êáôÜóôçìá - Ôå÷íéêÞ Õðçñåóßá ðïõ âñßóêåôáé óôá Ëå÷áéíÜ-Ðïëõôå÷íåßïõ 2 - Ô.Ê. 27 053, óôéò, 13/11/2013, çìÝñá ÔåôÜñôç , ìå þñá ëÞîçò ôçò ðáñáëáâÞò ðñïóöïñþí ôçí 11ç ð.ì.. Äéêáéïýìåíïé óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü, åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Ä.Å. Þ åìðåéñïôÝ÷íåò åñãïëÜâïé Ä.Å. Þ ëïéðïß åðáããåëìáôßåò ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï áíôéêåßìåíï. Ìáæß ìå ôçí ðñïóöïñÜ ðñÝðåé íá êáôáôåèåß êáé åããýçóç óõììåôï÷Þò ðïõ áíÝñ÷åôáé óôï ðüóï ôùí 731,71 åõñþ, (ðïóïóôü 2% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ìåëÝôçò, ÷ùñßò ÖÐÁ). Ç åñãáóßá èá åêôåëåóèåß ìÝóá óå ðñïèåóìßá ÔåóóÜñùí (04) ìçíþí, áðü ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò êáé åöüóïí ï ïñéóìüò åðéâëÝðïíôá ãßíåé åíôüò ðÝíôå (05) çìåñþí áðü ôçí çìåñïìçíßá ðñùôïêüëëçóçò ôçò óýìâáóçò, óå äéáöïñåôéêÞ ðåñßðôùóç, ç Ýíáñîç ôçò ðñïèåóìßáò áñ÷ßæåé áðü ôçí çìåñïìçíßá ïñéóìïý ôïõ åðéâëÝðïíôá. Ðëçñïöïñßåò êáé áíôßãñáöá ôçò äéáêÞñõîçò ôïõ äéáãùíéóìïý ê.ë. åããñÜöùí ðáñÝ÷ïíôáé ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò áðü ôï ãñáöåßï ôçò Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò ôïõ ÄÞìïõ, Áñìüäéïé ê. Êïñäïíïýñçò Ãéþñãïò, ÔçëÝöùíá : 2623 3 60841, ÖÜî : 2623 3 60830. Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÑÂÁÍÉÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ ¼ëïõò üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôï ÷áìü ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔ. ΜΑΡΡΑ ÅÔÙÍ 93 Èåñìüôáôá åõ÷áñéóôïýìå ÊÜìåíá 25 Ïêôùâñßïõ 2013 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ : Ðáíáãéþôá. ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ:Èåüäùñïò & ×ñõóÜíèç ÌÜññá, Áíôþíéïò & Èåïäþñá ÌÜññá Åõãåíßá & ¢ããåëïò ×ñéóôïäïõëüðïõëïò, ÅëÝíç & ×ñÞóôïò Âáóéëüðïõëïò.Ç ÁÄÅËÖÇ: ÁèçíÜ ÷á Çë. Ëåâåíôïýñç.ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ ÔÁ ÄÉÓÅÃÃÏÍÁ,ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Á. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Þ ÆÅÕÊÁÓ, ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 33119, ÏÉÊ. ÄÉÁÍÕÊÔ. 22283, ÊÉÍÇÔÏ: 6944296706 & 6932234896, ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

MNHMOΣΥΝΟ Ôçí ÊõñéáêÞ 27 Ïêôùâñßïõ 2013 & þñá 8:30 ð.ì.óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÔñéÜäïò Ðýñãïõ Ôåëïýìå ÅôÞóéï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΔΡΑΚΟΥΛΗ Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ. Ðýñãïò 27 Ïêôùâñßïõ 2013 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Êùíóôáíôßíïò Äñáêïýëçò, ÏñÝóôçò & ÂÜóù Äñáêïýëç, Ìáñßá & ÁóçìÜêçò Ïéêïíïìüðïõëïò.ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: Óïýëá & Ãåþñãéïò ÊáöÜôïò.ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Á. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Þ ÆÅÕÊÁÓ, ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 33119, ÏÉÊ. ÄÉÁÍÕÊÔ. 22283, ÊÉÍÇÔÏ: 6944296706 & 6932234896, ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΑΒ: 166 Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777 Νοσοκομείο Πύργου: 26210-82300, 82360 Νοσοκομείο Αμαλιάδας: 26223 60100 Κέντρο Υγείας Κρεστένων: 26250 22222 Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας: 26260 22222 Κέντρο Υγείας Βάρδας: 26233 60000 Κέντρο Υγείας Γαστούνης: 26233 60300 Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου:

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 27/10/2013 & þñá 8:30ð.ì, åéò ôïí Éåñü Íáü Áã. Óðõñßäùíá Æá÷Üñùò, 40Þìåñï ìíçìüóõíï õðÝñ áíáðáýóåùò ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò óõæýãïõ, ðáôÝñá, ðáððïý & áäåëöïý

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ÅÌÐÏÑÏÓ ) Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: Ìáßñç: ÔÁ ÔÅÊÍÁ:ËÝíéá, ÈïäùñÞò - Íéêüëáïò, Âßêç & Ãéþñãïò,ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ:ÊÝëëõ, Ìáßñç, Äéïíýóçò - ÉùÜííçò, Ç ÁÄÅËÖÇ: ÃáñõöáëëéÜ,ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 27/10/2013 êáé þñá 08.30 ð.ì. åê ôïõ Éåñïý Íáïý Áãßïõ Óðõñßäùíá ËáóôÝúêá, 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò

ΟΔΥΣΣΕΑ του Βασιλείου ΤΑΡΑΜΑ

Åôþí 62 Ðáñáêáëïýìå óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí Õøéóôïí äåÞóåéò ôùí. ËáóôÝúêá 27/10/2013 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: Ìáñïýëá ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Áèáíáóßá & Óðýñïò ÁëéêÜêçò, Âáóßëçò ÔÜñáìáò.ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ÁããåëéêÞ, ÉùÜííá.ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: Ãåþñãéïò & ÄÞìçôñá ÔÜñáìá.ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 58, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210-34017, 30730, 34217, 27158, 25223, ÐÕÑÃÏÓ, Êéíçôü 6944342471 Ïéêßáò: 25223 Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 27/10/2013 êáé þñá 08.30 ð.ì. åê ôïõ Éåñïý Íáïý Áãßùí ÐÜíôùí (Á' ÊïéìçôÞñéï) Ðýñãïõ, 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ χας Ευθυμίου ΚΟΜΙΩΤΗ

Åôþí 82 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí Õøéóôïí äåÞóåéò ôùí. Ðýñãïò 27/10/2013 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Ãåþñãéïò & ÅëÝíç Êïìéþôç,ÁíäñÝáò & Êáôåñßíá Êïìéþôç.ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÏÉ Ë. ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 58, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210-34017, 30730, 34217, 27158, 25223, ÐÕÑÃÏÓ, Êéíçôü 6944342471 Ïéêßáò: 25223 Ôåëïýìå ôï ÓÜââáôï 26/10/2013 êáé þñá 08.30 ð. ì. åê ôïõ Éåñïý Íáïý Áãßïõ Óðõñßäùíá Ëáóôáßúêá, 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

Åôþí 80 Ðáñáêáëïýìå óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí Õøéóôïí äåÞóåéò ôùí. Ëáóôáßúêá 26/10/2013 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: Áéêáôåñßíç ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Ìáñßá ÊïõôñïõìðÞ & ÁíäñÝáò Áðïóôïëüðïõëïò, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ÊõñéáêÞ, ÂáóéëéêÞ, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: Ïõñáíßá ÷á ÉùÜííç ÓåúíôÞ, Äéïíõóßá & Ñüëö ÌÝí÷, ÉùÜííçò Íéê. ÊïõôñïõìðÞò, ÌáñéÜííá Êñü÷, ÁèáíÜóéïò & Áéêáôåñßíç ÊïõôñïõìðÞ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 58, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210-34017, 30730, 34217, 27158, 25223, ÐÕÑÃÏÓ, Êéíçôü 6944342471 Ïéêßáò: 25223 Ôçí ÊõñéáêÞ 27 Ïêôùâñßïõ 2013 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Óðõñßäùíïò Ðýñãïõ Ôåëïýìå 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò

ΗΛΙΑ ΘΕΟΔ. ΚΟΝΔΥΛΗ

ÓÕÍ/×ÏÕ ÕÐÁË/ËÏÕ ÅËÔÁ ÅÔÙÍ 64 Ðáñáêáëïýìå óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýìå ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ. Ðýñãïò 27 Ïêôùâñßïõ 2013 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: Êùíóôáíôßíá.ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Èåüäùñïò, Ìáñßá.ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: ÖùôåéíÞ & Óðýñïò ÓêáñôóéÜñçò, Íéêüëáïò & ÄÞìçôñá Êïíäýëç, ÄçìÞôñéïò & Êáôåñßíá Êïíäýëç, Ðáíáãéþôçò & ¸ëåíá Êïíäýëç, ÁããåëéêÞ ÷á Éùáí. Ðáðáíôùíßïõ, Ãåþñãéïò & Áíôùíßá Êïíäýëç, ÁñéóôÝá Ìáñáãêïý, Äéïíýóéïò & Åõóôáèßá Ìáñáãêïý, Äéïíõóßá & Êùíóôáíôßíïò Ãéáííüðïõëïò, Ìáíþëçò & Ìáñßá Ìáñáãêïý, ×áñÜëáìðïò & Ôáóßá Ìáñáãêïý, ÐáñáóêåõÞ & Íéêüëáïò Óêïýñçò. ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ Ôï ÓÜââáôï 26/10 êáé þñá 5 ì.ì èá ôåëåóèåß ôñéóÜãéï åðß ôïõ ôÜöïõ ôïõ óôï ( ÊïéìçôÞñéï Ðýñãïõ) ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Á. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Þ ÆÅÕÊÁÓ, ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 33119, ÏÉÊ. ÄÉÁÍÕÊÔ. 22283, ÊÉÍÇÔÏ: 6944296706 & 6932234896, ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

26223 60400 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Άμεση δράση Πύργου: 100 Αστ. Δ/νση Ηλείας: 26210-81730, 81731 Τμήμα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 Αστυνομικό τμήμα Πύργου: 2621081734 Ασφάλεια Πύργου: 26210-81740 Τροχαία Πύργου: 26210-22100 Αστυνομία Αμαλιάδας: 26220-38210 Ασφάλεια Αμαλιάδας: 26220-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Πυροσβεστική Πύργου: 199 Πυροσβεστική Αμαλιάδας: 26220-

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

22199 Πυροσβεστική Λεχαινών: 2623022199 Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κατάκολο: 26210-41206, 41500 Κυλλήνη: 26230-26230, 92211 Πάτρα: 2610-341204

ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ: 13888 ΔΕΗ: 1050 ΔΕΥΑΠ Πύργου: 26210-33702 ΔΕΥΑΠ Αμαλιάδας: 26220-23923 Επιμελητήριο Ηλείας: 26210-34154, 22541, 32225 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πύργου: 26210-22707, 81117, 22088 Οργανισμός Εργατικής Εστίας: 26210-

34797 Μητρόπολη Ηλείας: 26210-22527 ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΤΕΛ Πύργου: 26210-20600 έως 20608 Αμαλιάδας: 26220-28892 Αθηνών: 210-5134110-1 Θεσσαλονίκης: 2310-595406 Ιωαννίνων: 26510-41248 Λεχαινών: 26230-22219 Κρεστένων: 26250-22228 Σαβαλίων: 26220-61211 Λάλα: 26240-41213 Βασιλακίου: 26240-71300 Κάμενας: 26240-71330 Γούμερου: 26210-93521 Κουτσοχέρας: 26210-61024 Μουζακίου: 26210-61220

Καράτουλα: 26210-61458 Μαγούλα: 26210-61266 Χελιδόνι: 26240-51204 Λαντζόι: 26240-69049 Νεράιδα: 26240-51350 Πελόπιο: 26240-31405 Ανδραβίδα: 26230-54225 Καβάσιλα: 26230-33202 Νέα Μανωλάδα: 26230-71374 Καρδαμάς: 26220-29560 Επιτάλιο: 26210-71448 Κυπαρισσία: 27610-22260 Ανδρίτσαινα: 26260-22239 Ζαχάρω: 26250-31219 Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 Φιγαλεία: 26250-41696 Βάρδα: 26230-73014 Γαστούνη: 26230-35115


ψάχνετε για... δουλειά/σπίτι/οικόπεδο/αγροτεμάχιο/επαγγελματικό χώρο/μοτοσικλέτα/έπιπλα/ηλεκτρικές συσκευές/τεχνίτη/το χαμένο σας ζωάκι/το μελλοντικό σας σύντροφο ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ Πωλείται αγροτεμάχιο 6.100 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, αμφιθεατρικό, με θέα το πέλαγος του ιονίου,500 μ από τη θάλασσα. Περιοχή Κάστρο Κυλλήνης. τηλ: 6936 699137, 6944566837 (ΜΑ8574) Πωλείται οικεία στον Άγιο Ηλία παραθαλάσσια σε απόσταση 500μ. απο τη θάλασσα, σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.:6977013128, 6979 352471 (8433) Πωλείται οικόπεδο 275τ.μ επι του κεντρικού δρόμου στην Αλφειούσα άρτιο και οικοδομίσιμο. Τηλ.:6947 603003 (8429) Ζαχάρω:Πωλείται στην παραλία ΖΑΧΑΡΩΣ οικία 100 τ.μ. σε οικόπεδο320 τ.μ. με πλήρη και μοντέρνο εξοπλισμό εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε λειτουργεία λόγω αναχώρησης.120.000 Ε.Τηλ.:6981 705054 (8413) Πωλούνται δυο διαμερίσματα 90 τμ. στη Γαστούνη 200 μέτρα από το κέντρο .Τηλ.:26230 54767 (8404) Πωλείται οικόπεδο 5,746 τ.μ. στο Κολύρι εντός οικισμού όπισθεν Δημοτικού Σχολείου. Με οικοδομησιμότητα στα 800 τ.μ. με δικό του αρτεσιανό με άδεια, περίφραξη, ελαιόδεντρα και πολλά καλλωπιστικά φυτά. Πωλείται ολόκληρο ή τμηματικά. Πληροφορίες:6930 838087 (8387) Πωλούνται: αγροτεμάχιο 3.620 τ.μ. εντός οικισμού και αναδασμού στο 7ο χλμ. της Ε.Ο. Πύργου - Αρχ. Ολυμπίας. και ελαιοστάσιο 3 στρεμμάτων δίπλα στον Άγιο Δημήτριο Παλαιοβαρβάσαινας. Τηλ.: 6973 0522133 (8334)

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ Στην Αθήνα ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην Κυψέλη πλήρως επιπλωμένη στον 5ο όροφο, κοντά σε συγκοινωνίες. Τιμή 200€, κατά προτίμηση για εκπαιδευτικούς και στρατιωτικούς. τηλ επικ.: 6938 990613, 6932 924343.(MA8596).

Ενοικιάζεται δυάρι , φρεσκοβαμμένο επιπλωμένο με κουζίνα, ψυγείο και κλιματιστικό με μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστο στο κέντρο του Πύργου, πλησίον Εμπορικής τράπεζας και β)γκαρσονιέρα 4ου ορόφου φρεσκοβαμμένη και κλιματιστικό Τηλ.: 6932 924343, 6938 990613 (8307) Ενοικιάζονται δυάρια 50 και 70 τ.μ. αντίστοιχα επιπλωμένα με ηλεκτρικές συσκευές και χωρίς κοινόχρηστα κατάλληλα για φοιτητές και όχι μόνο.Αξίζει να τα δεις.Τηλ,:6937144851(8401) Ενοικιάζεται τριάρι 100 τ.μ. σε νεόκτιστη οικοδομή, αυτόνομη θέρμανση, 3ος όροφος, Πέλοπος και Γορτυνίας γωνία. Τηλ.: 6946 272479 (8470) Ενοικιάζεται καινούργιο διαμέρισμα 90 τ.μ. απέναντι από τη ΔΟΥ Πύργου. Τηλ.: 6934 038183 (8572) Ενοικιάζεται διαμέρισμα διαμπερές 110τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση. Αποτελείται από καθιστικό με κουζίνα, δύο κύρια υπνοδωμάτια με μεγάλες ντουλάπες, μεγάλες βεράντες, δύο τουαλέτες και βοηθητικό χώρο (αποθήκη), στην οδό Μπελούση αρ. 6Α 1oς όροφος. Τηλ. 6936 547900 (8583) Ενοικιάζεται γραφείο 30 τ.μ. 2ου ορόφου, επιπλωμένο, με κλιματισμό, κουζινάκι με ψυγείο, σε άριστη κατάσταση στην οδό Λετρίνων 5, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6976 992785. Ενοικιάζεται γραφείο στην Αμαλιάδα, Καποδιστρίου και Φιλικής Εταιρείας (έναντι δημαρχείου). Ιδιοκτήτης 6977 794926 (ΜΑ 8586) Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα, σε

Ενοικιάζεται δυάρι στον 2ο όροφο επιπλωμένο με κλιματιστικά,μεγάλη βεράντα,ηλιόλουστο.Κατά προτίμηση εκπαιδευτικούς,φοιτηυές,στρατιωτικούς.Στο κέντρο του Πύργου πλησίον εμπορικής τράπεζας.Τιμή λογική.Τηλ.:2621025011, 6938990613,6932924343(8435) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 4σος όροφος επιπλωμένη,μεγάλη βεράντα,κλιματιστικό,ηλιόλουστο.Κατά προτίμηση εκπαιδευτικούς,φοιτηυές,στρατιωτικούς.Στο κέντρο του Πύργου πλησίον εμπορικής τράπεζας.Τιμή λογική. Τηλ.: 26210 25011, 6938 990613, 6932 924343 (8436) Ενοικιάζεται δυάρι ημιόροφος για επαγγελματική στέγη στο κέντρο του Πύργου . Τηλ.:2621025011, 6938990613,6932924343(8437) Ενοικιάζεται δυάρι 60 τ.μ. στη πάροδο Μπελούση απέναντι απο τα ΚΕΚ consul με αυτόνομη θέρμανση και λίγα κοινόχρηστα, σε χαμηλή τιμή. Τηλ.: 26210 32973, 6997 794912, 26210 61403, 6977 403843 (8453) Ενοιάζεται 4άρι με δύο μπάνια,διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση στη πάροδο Μπελούση (περιοχή Πύργου) , λίγα κοινόχρηστα,χαμηλό ενοίκιο. Τηλ.:26210 32973, 6997 794912, 26210 61403, 6977 403843 (8453) Ενοικιάζεται δυάρι 50 τ.μ. στη πάροδο Μπελούση απέναντι απο τα ΚΕΚ consul με αυτόνομη θέρμανση και λίγα κοινόχρηστα, πλήρως επιπλωμένο σε χαμηλή τιμή, από 1η Νοεμβρίου. Τηλ.: 26210 32973, 6997 794912, 26210 61403, 6977 403843 (8453) νεόκτιστη οικοδομή, με αυτόνομη θέρμανση, προσόψεως, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστο, χωρίς κοινόχρηστα κοντά στο κέντρο του Πύργου. Τηλ. 26213 00895 ώρες 912μ. Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30 τμ πλησίον Επαρχείου ,επιπλωμένη , χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 6944 755055 (ΜΑ8578) Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυάρι στον Πύργο Ηλείας οδός Ελλήνων Ολυμπιονικών 19.Τηλ.:26210 29029, 6988 233011 (8531) ΠΥΡΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΑΡΙ (μια κρεβατοκάμαρα, κουζινοσαλονοτραπεζαρία) διώροφης οικοδομής, ισόγειο,πλήρης εξοπλισμένο (ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο) αυτόνομη θέρμανση, διπλά οικολογικά κουφώματα, τζάκι, βεράντα με τέντα χωρίς κοινόχρηστα. Νέας Αρτάκης 12 πλησίον 3ου Λυκείου . Τηλ.:6971 698962 (8491)

Στη Ζάκυνθο κοντά στα ΤΕΙ ενοικιάζονται γκαρσονιέρες για εκπαιδευτικούς και φοιτητές.Τηλ.:6936 327447 (8489) Eνοικιάζεται στο Κάτω Σαμικό σε κεντρικό σημείο 45τ.μ. ισόγειο διαμέρισμα,επιπλωμένο, υπνοδωμάτιο, μπάνιο , κουζίνα. Τηλ.:6974 502409 (8486) ΠΥΡΓΟΣ ενοικιάζεται τριάρι στο με 2 κρεβατοκάμαρες κουζινο-σαλονοτραπεζαρία , γωνιακό ηλιόλουστο, 1ος όροφος σε διώροφη οικοδομή με οικολογικά ανακλεινόμενα κουφώματα και αυτόνομη θέρμανση. χωρίς κοινόχρηστα, Νέας Αρτάκης 12 πλησίον 3ου Λυκείου Πύργου.Τηλ.:6971 698962 (8480) Ενοικιάζεται στη Πάτρα γκαρσονιέρα επιπλωμένη δίπλα στα ΤΕΙ. Τηλ.:6946 200460 (8472) Ενοικιάζεται τριάρι στην Αθήνα (πλατεία Βικτώριας) 5ος όροφος, διαμπερές πλήρες επιπλωμένο,

κατάλληλο για φοιτητές.Τηλ.:26215 00328, 6930 686506 (8465) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε νέα οικοδομή 30τ.μ. 2ος όροφος , δίχωρη, επιπλωμένη, με αυτόνομη θέρμανση, κλιματιστικά, στη Πάτρα. Περιοχή Έξω Αγιά (πλησίον πανεπιστημίου) .Τηλ.:6973339194. Τιμή συζητίσιμη. (8466) Eνοικιάζεται διαμέρισμα 75 τ.μ. (1ος όροφος) επιπλωμένο,Δραγατσανίου 24 (έναντι Νομαρχίας) Τηλ.:6974 796644 (8438) Ενοικιάζεται ένα οροφοδιαμέρισμα 75 τμ. επί της οδού Σταχτούρη 91 με τζάκι.Τηλ.:26210 34670 (8434) Ενοικιάζεται τριάρι στην Αθήνα(πλατεία Βικτώριας) 5ος όροφος, διαμπερές πλήρες επιπλωμένο, κατάλληλο για φοιτητές. Τηλ:2105154862 και 6930 686506 (8399) Ενοικιάζεται δυάρι 50 τ.μ. σε καινούργια οικοδομή, με αυτόνομη θέρμανση στην οδό Σαρανταπόρου 4, Πύργος. Τηλ. 6936 985212 (8384) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ,στον Πύργο, 42 τμ, 1ου ορόφου, 2 αίθουσες, πλησιον κεντρικης πλατειας, οδος Μιαουλη 1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6970863245 (μονο πρωινές ώρες 9 - 12) (MA8357) Ενοικιάζεται επιπλωμένο τριάρι χωρίς κοινόχρηστα δίπλα στο ΤΕΙ Πύργου. Δεκτή η συγκατοίκηση. Τηλ.:6976 802842 (8014)

ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ Ενοικιάζονται καταστήματα α) 36 τ.μ. με wc. Τιμή: 300 ευρώ, β) 29 τ.μ. Τιμή: 220 ευρώ γ) 28 τ.μ. Τιμή: 200 ευρώ. Τηλέφωνα για πληροφορίες: 6972 871518 και 6993 095327 Eνοικιάζεται στα Λεχαινά κτίριο 180 τ.μ και πατάρια, σε κεντρικό σημείο στα Λεχαινά (ΟΔΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ) Τηλ.:6977 601313 (8309) Λεχαινά: ενοικιάζεται στην κεντρική πλατεία κατάστημα 30τ.μ Τηλ.:

Πωλείται καφέ-ουζερίί(Το Μεζεδάκι), λόγω συνταξιοδότησης.Αλφειού 29 , τηλ 6980 251588 (ΜΑ8545) Ενοικιάζεται χώρος στεγασμένος στο 3,5 χλμ Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας Βαρβάσαινα, 1838 τ.μ. Πληροφορίες Κακαλής Κώστας.Τηλ.: 26210 44966, 6932 233357 (8490)

Ενοικιάζονται στη Ζάκυνθο σε τουριστική περιοχή 2 καφετέριες και 2 γκαρσονιέρες,όλα εξοπλισμένα με τα απαραίτητα για να λειτουργήσουν.Τηλ.: 6936 327447 (8293) Ενοικιάζεται στη Ζάκυνθο ένας όροφος εμπορικού κέντρου που λειτ ο υ ρ γ ο ύ σ ε σ α ν εσ τ ι α τ ό ρ ι ο . Τ η λ . : 6936 327447 (8294)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένο διαμέρισμα με ηλεκτρικές συσκευές πλησίον Ταχυδρομείου Πύργου επίί της Μανωλοπούλου. Κατάλληλο και για γραφείο Τηλ: 6977 661970 (ΜΑ8226) 6971 698962 (8283) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κέντρο της Αμαλιάδας μεγάλο διαμπερές κατάστημα, δίπλα απο το Δημαρχείο, με δύο εισόδους, μία σε κεντρικό δρόμο και μία στην πλατεία που βρίσκεται το ΚΕΠ. ΤΗΛ. 26220 28540, 6972 807180, 6932 398760 (ΜΑ 8237) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 40τμ. επί της Ρήγα Φεραίου στον Πύργο με αποθηκευτικό χώρο 70τμ. Τηλ: 26210 28307-6977 930724 (ΜΑ8231) ΛΕΧΑΙΝΑ - Ενοικιάζεται κατάστημα 85 τ.μ. αυτόνομη θέρμανση, WC, τρίφατσο, κατάλληλο για γραφείο, ιατρείο, φροντιστήριο, γυμναστήριο, πιτσαρία κλπ., οδός Ελ. Δημάκη 27, πλησίον ΙΚΑ. ΤΗΛ: 6971 698962 (ΜΑ 8222)

ÌáèÞìáôá Φιλόλογος με πολυετή εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού (όλα τα μαθήματα), Γυμνασίου, Λυκείου (Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση, Λογοτεχνία, Ιστορία). Εγγυημένα αποτελέσματα στην αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Τιμές χαμηλές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946537089

Δασκάλα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνάσιου. Ακόμα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών. Τιμές εξαιρετικά χαμηλές. Τηλ: 6987382354, 26220 26931(ΜΑ8601) Καθηγήτρια Ιταλικών, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Perugia παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα και σε γκρουπ και προετοιμάζει επιτυχώς για εξετάσεις όλων των διπλωμάτων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6977 698982 (ΜΑ 8587) Μαθήματα Γερμανικών, παραδίδει έμπειρος καθηγητής, όλα τα επίπεδα, τιμές προσιτές. Τηλ. 6947776058 / 6983-468489.(ΜΑ 8575) Φυσικομαθηματικός παραδίδει μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου-Λυκείου. Τιμή 10 Ε την ώρα και το πρώτο δίωρο διδασκαλίας δωρεάν. Τηλ.:6979 055712 (8510) Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου .Τιμές Προσιτές τηλ.6979 132515 (ΜΑ 8568) Καθηγήτρια Φιλόλογος με πολυετή διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Παρέχονται προσωπικές σημειώσεις. Τιμές προσιτές τηλ. 6980 325696 (ΜΑ 8560) Καθηγήτρια Βιολογίας Απόφοιτος

Καθηγήτρια κλασικής φιλολογίας,με 5ετή διδακτική εμπερία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου μεμονωμένα ή σε γκρούπ στις περιοχές: Πύργος, Λαστέικα, Βούναργο.Αναλαμβάνει φυσικά και την προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλήνιες. Παρέχονται σημειώσεις. Τιμές λογικές.Τηλ.:6938849132(8374)

Σχολής Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα μα2θήματα Μαθηματικά-Βιολογία Χημεία .10ετη Εμπειρία,Τιμές προσιτές .τηλ 6976 662375 (ΜΑ 8553) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ παραδίδονται από καθηγήτρια με αρκετή φροντιστηριακή πείρα και μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Επίσης παραδίδονται μαθήματα και σε μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω εξειδίκευσης και εμπειρίας και στην ειδική αγωγή. Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. Τηλ. 6980 721370 (ΜΑ8540). Καθηγήτρια μαθηματικός παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου . Σε προσιτές τιμές. Τηλ. 6973 796710 (ΜΑ 8544). Απόφοιτη Παιδαγωγικού παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού. Επίσης παραδίδονται μαθήματα Ισπανικών σε πολύ χαμηλές τιμές. Το πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ!! Τηλ.6975 600263 (ΜΑ 8538) Μαθηματικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τιμές προσιτές. Τηλ.:6934262131, 6981 136330 (8536) Καθηγήτρια Αγγλικών, Πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και φιλολογίας του Πανεπιστημίου

Καθηγήτρια Αγγλικών με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα με επιτυχίες σε όλα τα πτυχία.Cambridge,Μichigan, ESD, EDI, Edexcel. Ειδικές τιμές σε αδέρφια και πολύτεκνους.Τηλ.:6979 865756(8494)

Καθηγήτρια φιλόλογος αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου στα φιλολογικά μαθήματα στη περιοχή της Αμαλιάδας. Τιμές προσιτές. Τηλ.:6974 327887 (8503)

Αθηνών με φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες.(όλα τα επίπεδα) Τιμές προσιτές. Τηλ.6981 472568 (8528) Καθηγήτρια Ιταλικής φιλολογίας απόφοιτη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ.:6986 113023 (8528) Καθηγήτρια Φιλόλογος απόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει μαθήματα σε μαθητές ΔημοτικούΓυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.:6986 834517 (8526) Καθηγήτρια Γαλλικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ 6988 205588 (8520) Καθηγήτρια φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας απόφοιτη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου και φοιτητές. Τιμές προσιτές και συζητήσιμες ιδιαίτερα σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Τηλ.:6983 949504, 26210 37235 (8516) Καθηγήτρια μαθηματικός με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.:6970 739384(8511) Καθηγήτρια κλασσικής φιλολογίας, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Πα-

τρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.:6944 983744 (8508) Καθηγήτρια φιλόλογος πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου-ΕΠΑΛ. Τιμές προσιτές. Περιοχή Αμαλιάδας. Τηλ 6972 153993 (8505) Φυσικός αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Λυκείου με το νέο σύστημα σε Φυσική-Χημεία. Τηλ.:6942281948(8496) Φιλόλογος πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πατρών με φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου.Τιμές λογικές. Ειδικές τιμές για γκρουπ και αδέρφια.Παροχή σημειώσεων. Τηλ.:6944243549 (8500) Φυσικός αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Λυκείου με το νέο σύστημα σε Φυσική-Χημεία. Τηλ. 6942281948 Καθηγήτρια φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Αναλαμβάνονται και γκρουπ 2-3 ατόμων, τιμές πολύ χαμηλές. Τηλ.:6934 265950 (8492) Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα στα μαθηματικά-φυσική-χημεία από απόφοιτο Α.Π.Θ. σε μαθητές γυμνασίου-λύκειο-ΕΠΑΛ σε λογικές τιμές. Δυνατότητα δημιουργίας γκρουπ. Τηλ.:6983 516638(8493)

Καθηγήτρια Αγγλικών με φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει μαθητές και ενήλικες όλων των επιπέδων. Τιμές προσιτές.Επίσης αναλαμβάνει μεταφράσεις κειμένων. Τηλ. επικοινωνίας: 6979003850 (8472)

Μεταπτυχιακή απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα στην ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών και της τεχνολογίας, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές όλων των επιπέδων καθώς και σε φοιτητές ΑΕΙ, ΕΑΠ, ΤΕΙ. Επιπλέον παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη και συγγραφή πρωτότυπων πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών. Τηλ.:6946 044304 (8482) Απόφοιτος ΑΤΕΙ Αθηνών παραδίδει μαθήματα Χημείας και Βιολογίας σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ.:6972716785 (8483) Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου καθώς αναλαμβάνει και την προετοιμασία μαθητών του Λυκείου. Τιμές προσιτές και κατόπιν συνεννοήσεως. Τηλ.: 6976 017837 (8476) Καθηγήτρια Γαλλικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα και σε γκρουπ 2 ατόμων και προετοιμάζει για εξετάσεις όλων των πτυχίων στον Πύργο.Τηλ.:6932 266843 (8479) Φιλόλογος με 15ετή φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (Αρχαία, Έκθεση, Ιστορία, Λατινικά, Λογοτεχνία). Δωρεάν παροχή σημειώσεων και επαναληπτικών διαγωνισμάτων στη περιοχή Πύργου Αμαλιάδας.Tηλ.:6932 266843 (8479) Kαθηγήτρια φιλόλογος με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Παρέχονται προσωπικές

σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα. Προετοιμασία Πανελληνίων. Τηλ.:6973 793774 (8471) Καθηγήτρια Αγγλικών με μητρική γλώσσα την Αγγλική, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα. Τηλ.:6932 043162 (8469) Φυσικομαθηματικός παραδίδει μαθήματα φυσικής-μαθηματικών-χημείας σε μαθητές γυμνασίου-λυκείου..Τιμές προσιτές.Τηλ.:6978 550387 (8459) Δασκάλα με εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε παιδιά δημοτικού όλων των τάξεων. Το πρώτο μάθημα δωρεάν. Τιμές λογικές. Τηλ.:6986857327(8460) Πτυχιούχος κλασικής φιλολογίας απόφοιτος πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ.:6987 706364 (8457) Καθηγήτρια Αγγλικών-κοινωνική λειτουργός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών για όλα τα επίπεδα σε πολύ προσιτές τιμές. Τηλ.:6937080543(8442) Καθηγητής φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού , γυμνασίου , Λυκείου. Τηλ.:6942 530185 (8439) Πτυχιούχος καθηγήτρια με εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών και γαλλικών σε νήπια, παιδιά και ενήλικες. Τιμές προσιτές. Προσφορές: 50% έκπτωση στη δεύτερη ξένη γλώσσα, 50% έκπτωση για το δεύτερο παιδί και 80% έκπτωση για το τρίτο. Επίσης συνεργάζεται με ειδικό λογοθεραπευτή αναλαμβάνει παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τηλ. Επικοινωνίας: 6979 781335 (8420) Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Ισπανικών όλων των επιπέδων,είτε μεμονομένα σε κάθε άτομο είτε σε ολιγομελή τμήματα με ειδικές τιμές.Τηλ.:6975 600263 (8414)


28

w w w . p r o t i n e w s . g r

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ Ζητείται ελεγκτικό προσωπικό για το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Απαιτούμενα προσόντα : -Απόφοιτος ΑΤΕΙ/ΑΕΙ Μηχανολογίας /Ηλεκτρολογίας -Άδεια οδήγησης στις κατηγορίες Α,Β,Γ -Πιστοποιητικό ελεγκτή ελαφρών, βαρέων και δικύκλων -Πιστοποιητικό ελεγκτή ADR και ΑΤΡ. Ι.ΚΤΕΟ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ στην περιοχή στην Ανδραβίδα - Κυλλήνη. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26230 54071 , 6932 589812Email:ikteokarapanos@gmail.com (8446)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ζητούνται από μεγάλη τραπεζοασφαλιστική εταιρεία άτομα επικοινωνιακά για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων (νοσοκομειακών, συνταξιοδοτικών, ασφαλειών κατοικίας κ. α ) Παρέχεται συνδυασμός χρηματοδότησης προμηθειών και μπόνους. Γραφείο πωλήσεων Βάρδας τηλ. 26230 72145 e-mail : varda8706 @yahoo.gr (ΜΑ8561)

Ζητούνται:

Νέοι και νέες που έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα 18-29 ετών(voucher) ειδικότητας οικονομολόγος (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και κοινωνικοί λειτουργοί ή κοινωνιολόγοι για την πρακτική τους άσκηση με προοπτική μελλοντικής μόνιμης απασχόλησης. Πληροφορίες: 6944782192 (ΜΑ8341) Θέλετε επιπλέον εισόδημα άμεσα και με προοπτικές εξέλιξης; Είστε δυναμικό άτομο με θέληση να πετύχεις; Εμείς σας παρέχουμε τη λύση.Εσείς παρέχετε ευκαιρία στη ζωή σας.Τηλ.:6981 750804 (8405)

Ζητείται από Επιχείρηση Παροχής Οικονομικών και Ελεγκτικών Εργασιών Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με κατεύθυνση Λογιστική, Ελεγκτική, Φοροτεχνική. Πληρ . 6976 869569. Και βιογραφικά στο e-mail: klampros@mhx.gr (ΜΑ 8235) ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ - ίντερνετ με ασφάλιση στη Μυρσίνη. Τηλ. επικ. 6934 599451 (ΜΑ 8595). Ζητείται κοπέλα για καφέ-ουζερί στον Πύργο. τηλ 697 5641974 (ΜΑ 8594)

Μικρές Αγγελίες

Ζητείται κοπέλα για καφετέρια Πατρών 24 Πύργος. CAFE ΑΠΑΓΚΙΟ Κιν.:6974 807041, 26210 28863 (8463) Από ξενοδοχειακό όμιλο ζητείται υπεύθυνος ξενοδοχείου με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών , οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα, άριστη γνώση αγγλικών και κάτοχος ΙΧ. Βιογραφικό στο e-mail: office@epihotels.gr (ΜΑ8589) Ζητείται αρτεργάτης στην Ανδραβίδα. τηλέφωνο επικοινωνίας :697 6172482. ΜΑ(8592) Ζητείται κοπέλα με γνώσεις Η/Υ χωρίς υποχρεώσεις για εμπορική επιχείρηση στον Πύργο.Tηλ.επικοινωνίας 26210 22380 (ΜΑ 8591) Ζητείται ΟΔΗΓΟΣ με απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ'-Ε΄ Κατηγορίας, απόφοιτος Λυκείου, με υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και συστάσεις. Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax 2103843038 ή με email: ergasia.smile @yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 84. Περιοχή Κυλλήνη Ηλείας.(ΜΑ8576)

Ζητείται κοπέλα να εργαστεί ως τυλίχτρια από το “ΕΛΑ ΣΤΟ ΨΗΤΟ” στην Αμαλιάδα.Τηλ.:6975 574851 (8547) Ζητείται Ειδική παιδαγωγός.Πτυχιούχος Σχολής Ειδικής Αγωγής, με υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά, ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά και συνεργασίας -επικοινωνίας, Γνώσεις Αγγλικών, Γνώσεις Η/Υ, Κάτοχος άδειας οδήγησης. Απαραίτητες συστάσεις.Αποστείλατε βιογραφικό με mail: ergasia.smile @yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 105. Περιοχή Κυλλήνη.(MA 8534) Ζητείται παιδαγωγός.Πτυχιούχος Σχολής Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, με υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά, ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά και συνεργασίας -επικοινωνίας, Γνώσεις Αγγλικών, Γνώσεις Η/Υ, Κάτοχος άδειας οδήγησης. Απαραίτητες συστάσεις.Αποστείλατε βιογραφικό με mail: ergasia.smile@yahoo.gr\ αναγράφοντας τον κωδικό 104. Περιοχή Κυλλήνη.(ΜΑ 8535) Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων γυναικών τις βραδι-

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

νές ώρες φύλαξη παιδιών και οικιακές δουλειές. Τηλ.:6934395721 (8532) Ζητείται κοπέλα με γνώσεις Λογιστικής και υπολογιστή και νεαρός με τεχνικές γνώσεις για επισκευές μηχανημάτων μαζικής εστίασης.Τηλ.: 26210 22380 (8509) Ζητούνται άτομα για ανάπτυξη δικτύου-πωλήσεων σε νέα καινοτόμα προϊόντα. Χωρίς κόστος εγγραφής, χωρίς κεφάλαιο. Προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη-συνεχής εκπαίδευση. Τηλ.:6986 798801 (8513) Ζητείται πιστοποιημένος-η ασφαλιστικός σύμβουλος, για ασφαλιστικό γραφείο. Πληρ. τηλ. 6978 800381 (8417) Χρειάζεστε γυναίκα για βοήθεια στο σπίτι, για ανάπηρα άτομα (γιαγιά-παππού), για άτομα με προβλάματα στη κίνηση, κλπΤηλεφωνήστε στο γραφείο της κας ΝΤΟΝΑΣ να σας στείλει το κατάλληλο άτομο.Επίσης σερβιτόρες,καμαριέρες, λατζιέρες, καθαρίστριες ολοήμερες ή ωρομίσθιες.Τηλ.: 26220 40041, 6936 529012, 6988 800814 (8406) ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις από καφετέρια στην Αμαλιάδα. Πληρ. 6980 671054 (ΜΑ 8359) Zητείται κοπέλα ευπα-ρουσίαστη

για βράδυ στο ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΑΡΓΩ στα Μακρίσια. Τηλ.:26250 24411 (8369) Ζητείται κοπέλα ευπαρουσίαστη άνω των 18 ετών, με εμπειρία για μπουφέ στο coupa cafe στον Πύργο για απογευματινή εργασία .Τηλ.:6986 954000 (8295) Ζητείται κοπέλα εμφανίσιμη να εργαστεί σε cafe-bar στη Βάρδα.Προυπηρεσία θα εκτιμηθεί. Απαραίτητη γνώση coctail.Αποδοχές ικανοποιητικές.Τηλ.:26230 72284, 6971 552909 (8347) Μεγάλος ασφαλιστικός όμιλος που δραστηριοποιείται στις ασφαλιστικές τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λόγω της συνεχούς ανάπτυξης στο νομό Ηλείας ζητά συνεργάτες 2540 ετών με προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Τηλ.: 26210 29192 και 26210 34926(8275) Ζητείται κοπέλα για απογευματινή εργασία σε καφέ στον Πύργο. Τηλ.:6986 876014 (8303) Ζητείται σερβιτόρα για καφενείο. Τηλ.:6983 162555(8274) Από πρότυπο εκπαιδευτήριο ξένων γλωσσών ζητούνται καθηγήτριες /ες ξένων γλωσσών :γερμανικών, ιταλικών, γαλλικών, ρώσικων, με ωρομίσθια απασχόληση. τηλ 6975959162 (ΜΑ 8557)


/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

ÆÇÔÏÕÍ Οικονομολόγος με μεταπτυχιακό στο strategic management και με πείρα 8+ χρόνων παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών και επιχειρήσεων, στρατηγικές υποδείξεις για την διαχείριση και τη διατήρηση της περιουσίας σας, συστάσεις σχετικά με τον περιουσιακό σχεδιασμό, τη μεταβίβαση περιουσίας με εύτακτο και φορολογικά αποδοτικό τρόπο, το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, τα επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και προσωπικό φορολογικό σχεδιασμό. Τηλ επικοινωνίας 6948370012(8447) Πτυχιούχος κοινωνική λειτουργός αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλικίας μέχρι 12 ετών. Εξυπηρετώ τις εξής περιοχές: Κάστρο, Κυλλήνη, Κάτω Παναγιά , Νεοχώρι , Μυρσίνη ,Λεχαινά ,Γαστούνη, Ανδραβίδα ,Βαρθολομιό. ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ . Τηλέφωνο: 698 7071339.(ΜΑ8593) Κυρία ζητάει εργασία ως εσωτερική για φύλαξη κατάκοιτων ηλικιωμένων στην περιοχή της Αμαλιάδας. Μόνο σοβαρές προτάσεις! τηλ 6938 893511 (ΜΑ8585) Κυρία Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη ηλικιωμένης ,καθώς και παιδιών. Πρωινές ώρες, στην περιοχή

του Πύργου και των γύρω χωριών. τηλ 6985 970264 (ΜΑ 8582) Κυρία ζητάει εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ,παιδιών και καθαρισμό οικιών στην περιοχή του Πύργου και των γύρω χωριών.τηλ 6994 010870 (ΜΑ8581) Κυρία από Βουλγαρία ζητάει εργασία ως εσωτερική ή μη για φύλαξη ηλικιωμένων στην περιοχή της Αμαλιάδας και γύρω χωριών Πύργου. τηλ 6993 037376 (ΜΑ8580) Κυρία ζητάει εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων. Περιοχές Αχαΐα μέχρι Βάρδα. τηλ 6999 407165 (ΜΑ8577) Κυρία από Βουλγαρία ζητάει εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων (ως εσωτερική) στην περιοχή της Βάρδας και των Λεχαινών. τηλ 6997 517197 (ΜΑ8573) Νοσηλεύτρια αποκλειστική ζητάει εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων κατάκοιτων ή μη. τηλ 6943 050759 (ΜΑ8571) Ζητώ εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και οικιακά. τηλ 6980 379048( ΜΑ8569) Ζητώ εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και παιδιών τηλ 6997 4361589 (ΜΑ8570) Κυρία ζητάει τετράωρη εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων εντός περιοχής Πύργου και γύρο περιχώρων, καθώς επίσης αναλαμβάνει και καθαρισμό μαγαζιών και γραφείων. τηλ 6978 382711 (ΜΑ8546) Κυρία ζητάει εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και οικιακές εργασίες.

Μικρές Αγγελίες

τηλ 6999 745793, 69472 25597 (ΜΑ 8565) Κυρία ζητάει εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και οικιακές εργασίες.τηλ 6996 715263(ΜΑ 8566) Ζητώ εργασία σε εστιατόριο, ταβέρνα, ψησταριά, ξενοδοχείο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. τηλ 6972 261508 (ΜΑ 8567) Σοβαρή κοπέλα ψάχνει για δουλειά (σερβιτόρα ,καθαρισμό σπιτιών, φύλαξη ηλικιωμένων )στον Πύργο. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις τηλ.6978176449 (ΜΑ8555) Κυρία από Βουλγαρία ζητάει εργασία για οικιακές εργασίες και φύλαξη ηλικιωμένων στην περιοχή του Πύργου, από 8 -14:30 το μεσημέρι. τηλ.6981 029654 (ΜΑ8548) Κυρία από Βουλγαρία ζητά εργασία ως εσωτερική τηλ 6939 007181, 6999 898113 (ΜΑ8550) Κυρία ζητά εργασία ως εσωτερική τηλ.6940734959 (ΜΑ8551) Κυρία ζητάει τετράωρη εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων εντός περιοχής Πύργου και γύρω χωριών, καθώς επίσης αναλαμβάνει και καθαρισμό μαγαζιών και γραφείων. Τηλ 6978382711(ΜΑ8546) Κυρία Ελληνίδα έμπειρη, αποκλειστική ζητεί εργασία για 2ωρο πρωινές ώρες 8 -10 ή βραδινές 7 -11, για φύλαξη ηλικιωμένων στην περιοχή του Πύργου. τηλ 6975 707157(ΜΑ8539) Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ως εσωτερική στην περιοχή του Ν. Ηλείας. τηλ 6984 965618

(ΜΑ8541) Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη παιδιών σε περιοχές μεταξύ Βάρδας έως Αμαλιάδα. τηλ 6994258736(ΜΑ8543) Κυρία ζητά εργασία περιοχή Πύργου για φύλαξη ηλικιωμένων. Τηλ.:6980 863555 (8530) Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη παιδιών , καθαρισμό μνημείων ,οικιακές εργασίες, καθαρισμό γραφείων και ότι άλλο χρειαστεί. Στη Βάρδα. Τηλ.: 6971 581388 (8523) Κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων ως εσωτερική και οικιακή. Τηλ.:6971505676 (8497) Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων , περιοχή: Λεχαινά και περίχωρα.Τηλ.:6977027054 (8524) Κυρία από Βουλγαρία ζητάει εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων στην περιοχή του Πύργου. Τηλ.:6993 585490 (8498) Ελληνίδα κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών και ηλικιωμένων με εμπειρία στο χώρο.Τηλ.:6937 980738 (8502) Υπάλληλος τουριστικών επαγγελμάτων (ρεσεψιον, σερβιτόρος κλπ) ζητώ εργασία 3-4 φορές τη βδομάδα, από τέλος Σεπτέμβρη. Γνωρίζω Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά. Τηλ.:6976 079219 (8478) Καθηγήτρια αγγλικών με μεταπτ/κό & πολυετή πείρα στις τάξεις πτυχίων αναζητά εργασία σε ΚΞΓ. Κιν. 6980 420705. (8458)

w w w . p r o t i n e w s . g r

Qualified teacher of English with PG degree and long experience in teaching exam courses is seeking a position at a Centre of Foreign Languages. Pls call 6980 420705 (8458) Σοβαρή κυρία, από καλή οικογένεια και με προυπηρεσια σε παιδικό σταθμό αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών, καθώς και τις οικιακές δουλειές.Μόνο σοβαρές προτάσεις.Τηλ.:6934395721(8455) Κυρία αναλαμβάνει φύλαξη ηλικιωμένων και παιδιών. Τηλ.:6949 711761(8440) Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων(όχι κατάκοιτους) στις περιοχές:Πύργου, Ζαχάρω, Κρέστενα, Αρχ. λυμπίας. Τηλ.: 6944 853360 (8432) Κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων μόνο στη περιοχή του Πύργου.Τηλ.:6979 681984 (8448) Ζητώ εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων , παιδιών και καθάρισμα.Τηλ.:6982 413156 (8450) Τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός, (απόφοιτη ΤΕΙ Αθήνας - Πολιτικών Έργων Υποδομής) με μεταπτυχιακό στη διοίκηση και διαχείριση έργου, 8ετή εμπειρία στο σχεδιασμό ιδιωτικών και δημοσίων έργων - σύνταξη προμετρήσεων, πολύ καλή γνώση Η/Υ (Αutocad 2010,Autocad Architecture 2012, MSoffice, Internet) και Aγγλικών ζητά πλήρη ή μερική απασχόληση τηλ: 6939.242400, e-mail: deleni1 @yahoo.gr (8415)

29

Νεαρός κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και μοτοσυκλέτας ζητά εργασία σε επιχειρήσεις ή ξενοδοχεία,ως ντελιβεράς,ψήστης, αποθηκάριος ή διανομέας. Τηλ.:6980 654632 (8402) Κυρία ζητά εργασία για σερβιτόρα ή λατζέρισα και φύλαξη ηλικιωμένων Πύργου και γύρω χωριών. Τηλ.:6978 382741(8412) Δεν έχετε χρόνο με την καθαριότητα του σπιτιού σας;Κανένα πρόβλημα...αφήστε τη λύση στα ελληνικά χέρια.Τα κορίτσια σίφουνας βγάζουν 8ωρο σε 3ωρο χωρίς να χάνετε την μέρα σας και προπαντός οικονομικά...Τηλ.:6983 705941 (8403) Νέος ζητά εργασία ως ψήστης καθώς και για ντελίβερι με δίπλωμα αυτοκινήτου και μοτοποδηλάτου με πενταετή εμπειρία.Τηλ.:6984 348380 (8388) Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων. Τηλ.:6994 356828 (8379) Νεαρός αναλαμβάνει κόψιμο χορταριών με μηχανάκι δικό του, εκτός βενζίνης δικής του με 5 ευρω την ώρα.:Τηλ.:6976 873376 (8380) Σοβαρή οικογενειάρχης νέα κοπέλα ψάχνει για δουλειά ( ξενοδοχοϋπάλληλος, σερβιτόρα πωλήτρια, καθαρισμό σπιτιών, φύλαξη ηλικιωμένων)στη περιοχή του Πύργου. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις.Τηλ.:6984560054 (8360) Κυρία ελληνίδα ζητά εργασία για οικιακές δουλειές.Τηλ.:6934 395725 (8353)


30

w w w . p r o t i n e w s . g r

Μικρές Αγγελίες

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

ÄéÜöïñá Πωλούνται σκυλιά ράτσας Λαμπραντόρ. Τηλ.: 6984 504154 (8514)

Πωλούνται ξύλα πορτοκαλιές και ελιές . Τηλ επικ.697 8949165 (ΜΑ 8597) Για να ζεστάνετε όλο το σπίτι με καλοριφέρ χωρίς σταγόνα πετρελαίου, υπάρχει λύση. Πωλούνται : - Ξυλολέβητες 40 χιλ. θερμ. μόνο 1.200 €, 60 χιλ. θερμ. μόνο 1.300 €. - Πυρονολέβητες 40 χιλ. θερμ. μόνο 1.800 €, 60 χιλ. θερμ. μόνο 2.000 €. Τηλ. Επικοινωνίας 6981 297218, 6930 739733 (ΜΑ 8562)

Πωλούνται καυσόξυλα ελίτικα. τηλ επικοινωνίας 6978 799827 (ΜΑ 8599) ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ: Ψωρίαση, ακμή ρυτίδες προσώπου, χοληστερίνη, παχυσαρκία, πονοκεφάλους, υπερπλασία προστάτη, αιμορροΐδες, δυσκοιλιότητα, διάρροια, κατάθλιψη, αϋπνία, πέτρες χολής και νεφρών. ΠΟΝΟΥΣ: αυχένα, ώμου-χειρός, μέσης, γονάτου Με γρήγορα αποτελέσματα από έμπειρη βοτανολόγο τηλ.6976 855625 (ΜΑ 8598) Πωλείται βυτίο καυσίμων 200 λίτρων σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6976 538804 (ΜΑ8588) Πωλούνται είκοσι γίδες διαλεκτές στον Πύργο.Τηλ.:6974 001344 (ΜΑ8590) Πωλούνται κουτάβια 50 ημε-

ρών Λαμπραντόρ μαύρα-γνήσια-σπάνια τηλ 6980 295703 (ΜΑ8553) ΠΩΛΕΙΤΑΙ TABLET SAMSUNG 9 ίντσες, σχεδόν καινούριο, μαζί με τη θήκη και το πληκτρολόγιο 300 Ε. Τηλ.:6946 200460 (8556) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ απορροφητικά μεγάλης Hp σε χαμηλές τιμές.Τηλ. 26210 44966, 6932 233357 (ΜΑ 8537) Πωλείται δάδα Ολυμπιακών Αγώνων Μοναχό 1972 σε άριστη κατάσταση. Τηλ.:6942210079 (8533) ΛΕΧΑΙΝΑ: Πωλούνται αυτόματη ζυγαριά νέα κιλών , ζαμπονομηχανή, δύο γόρδολες τρία μέτρα η καθεμία, ράφια τοίχου 18μ Χ 2,30. Τηλ.:6971 698962 (8529) Πωλούνται κουτάβια Τζάκ Ράσελ μίνι καθαρόαιμα από εξαιρετικά μορφολογικά γονείς, καθώς επίσης και κουτάβια πίτμπουλ, ποικιλία χρωμάτων, καθαρόαιμα και εμβολιασμένα. Τηλ.:6984 547823 (8525) Πωλούνται δύο σκύλες κυνηγιάρικες, ξεκινημένες.Τηλ.: 6987 9403001 (8522) Πωλείται πόνυ λευκό, αρσενικό. Τηλ.: 6973 723430. (8515) Πωλείται ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο κατάλληλο για άτομα με ειδικές ανάγκες, άριστης

ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ ποιότητας, καινούριο. Τιμή προσιτή. Τηλ. επικοινωνίας :πρωί 9 με 2 και απόγευμα -10. 26210 23382 (8504) Πωλείται κουκούλα πολυεστερική με παράθυρα και πόρτα για ΝΙSSAN D21 και D22 κατάλληλο για κυνηγούς, ψαράδες και αγρότες. Τηλ.:6978 949165 (8488) Πωλείται εξοπλισμός επιχείρησης με τουριστικά είδη στην Αρχαία Ολυμπία κάτω από το ξενοδοχείο ILIS. Παναγιώτης. Τηλ.:6974133527 (8487) Πωλείται πλήρης σειρά ελαιωργικών μηχανημάτων δύο και τριών φάσεων από πρώτο χέρι.Πωλούνται όλα ή και ξεχωριστά.Τηλ.:6977 637598 (8462) Πωλείται αγγλικό σέτερ 6 μηνών λευκό-πορτοκαλί.100Ε. Τηλ.: 6936 868645 (8456) Πωλείται πλατφόρμα 4 μέτρων για τρακτερ με ανατροπή. Τηλ:6944 418676 (8445) Χάθηκε δίπλωμα γεωργικού ανελκυστήρα στν περιοχή Ανεμοχωρίου.Όποιος το βρεί να επικοινωνήσει στο τηλ.:6984 455928 (8416) Πωλείται μέλι γνήσιο παραγωγής μας. Τηλ.: 6972 864270 (8355) Πωλείται ρυμουλκούμενη καντίνα. Τηλ.: 6973 383980 (ΜΑ8340) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μεταχειρισμένα ελαστικά όλων των τύπων σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ: 6939 854628-6977 647059 (ΜΑ8250) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λυκόσκυλα από εξαιρετικά μορφολογικά γονείς με τα PEDIGREE. Πληρ. Τηλ. 6972 034076 (ΜΑ 8227)

Πωλείται peugeot scooter jet force 125 με όλα τα service.Τιμή συζητήσιμηΤηλ. :6945661936 (8265) Πωλείται MERCEDES μοντέλο 123, χρονολογίας 1985 ,2000cc ,extra μηχανή 123/2000cc τηλ 6974 905646(ΜΑ8559) Πωλείται VW Γκόλφ Μανχάταν Μοντέλο 1992,1600 cc ,τιμή 650€ τηλ.6977 659672 (ΜΑ 8554) Πωλείται ΤΟΥΟΤΑ AURIS 1,6-124ΗΡ μοντέλο 2008, FULL EXTRA. Τηλ.:6947891058(8517) Πωλούνται μηχανή deutz turbo

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ. ΤΗΛ. 6984768540, (ΜΑ 8268)

intercooler κατάλληλη για τρακτέρ και θεριζοαλωνιστικές μηχανές και I.X Suzuki atos, 1000 cc, σε τιμές προσιτές. Τηλ 6937094199 Πωλείται μηχανή δρόμου - YAMAHA FZR-600-100HP σε υπεράριστη κατάσταση με foul service και full extra. Τιμή 1,250 Ε, ευκαιρία. Τηλ.:6980295703 (8467) Πωλείται αυτοκίνητο BMW-316175HP υπεράριστο - χρώμα άσπροπέρλα - 6 κύλιδρο - πολλά extra,super ευκαιρία.Τιμή 3,000 Ε. Τηλ.: 6980 295703 (8468) Πωλείται OPEL VECTRA 1998 υδραυλικό τιμόνι αερόσακος οδηγού ηλεκτρικά παράθυρα ABS ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές A/C 167,500κμ 800 Ε. Πωλείται MAZDA 323 F 1998 υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές αερόσακος οδηγού συνοδηγού 1000 Ε. Τηλ.:2621036806(8368) Πωλείται Peugeot 307 cc cambrio 1.600 2005 μοντέλο σε άριστη κατάσταση, χρώμα ανθρακί, service αντιπροσωπεία , φυλλάσεται σε γκαράζ. Τιμή 5,800 συζητίσημη. Τηλ.:6978949165(8306) ΠΩΛΕΙΑΤΙ BMW X3 μοντέλο 2007

(μαύρο με μπεζ σαλόνι) 2000cc πρ'ωτο χέρι. Τηλ: 6984523741 (ΜΑ 8221) ΠΩΛOYNTAI Renault kangoo και peugeot 106 και Opel Astra station Diesel 1.700cc. ΤΗΛ. 6979020651 (ΜΑ8190) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO μοντέλο 2002 φουλ-έξτρα, μαύρο χρώμα, αγρατζούνιστο, φυλασσόμενο σε κλειστό γκαράζ. Μόνιμος 1600cc ΤΙΜΗ 3.350 ευρώ, ιδιώτης. ΤΗΛ. 6973424925 (ΜΑ8179) Πωλείται κλούβα VW TRANSPORT '94 μοντέλο, 2400cc DIESEL μακριά καρότσα. ΤΙΜΗ 2.500€. Τηλ. 6946874959(ΜΑ8162) ΠΩΛEIΤΑΙ Ford Maveric, μοντέλο 2005, 2261cc ατρακάριστο. Δεκτός έλεγχος από την Ford τιμή 7.000€. Τηλ: 2621044966-292496932233357-6944 989840 (ΜΑ8084) Πωλείται TOYOTA AVENSIS 2005 μοντέλο, 120.000 χιλιόμετρα, 1600 κυβικά, φουλ εξοπλισμό σε αρίστη κατάσταση.Τηλ 6945582556(8392) Πωλείται CITROEN C3 μοντέλο 2002,μεταχειρισμένο,δεκτός έλεγχος, τιμή.:3000Ε (συζητήσιμη). 26210 36806(8441)

BEST MOTORS ΛΟΥΤΑΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΤΑXΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ÁËÖÅÉÏÕ 38, Ýíáíôé Lidl

SCODA OCTAVIA 1.4 16V 2007 με 35000 χλμ πρώτο χέρι αντιπροσωπείας 5θυρο, με 12μηνη εγγύηση σα καινούριο προσφορά.

GRANDE PUNTO MAYΡO ΤΟΥ

HYUNDAI ACENT 1300CC 1996 με ac Υδρ. - τιμόνι, ηλεκτρικά παράθυρα 104,000 χλμ πρώτο χέρι άριστη κατάσταση, ατρακάριστο 1990Ε

OPEL CORSA 1245 DIESEL 18-607 91.000 χμ book service 5πορτο full extra 6990ευρώ

2008 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 98000 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 5 ΘΥΡΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ 6990 ΕΥΡΟ

FIAT FIORINO ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ 1997, 1400 CC 1.750E

AUTO SAME ΛΑΜΠΡΟΠ0ΥΛΟΣ

ÁÃÑÏÔÉÊÁ ÅÔÏÉÌÏÐÁÑÁÄÏÔÁ ÓÅ ÊÁËÅÓ ÔÉÌÅÓ 1) MAZDA 4X4 1 ½ CAB ´99 diesel 7.300E 2) FORD RANGER 2008 åëëçíéêü 1 ½ CAB, 13.500E

3) MITSUBISHI L200 2000 4X4 4ðïñôï, 7.800E 4) ÍÉSSAN NAVARA 4X4 1 ½ CABINA 2007,174HP, 13500E 5) NISSAN NAVARA 4X4 4ðïñôï 2000 7.300 Å

FIAT PUNTO SPORTING 1240CC , A/C, Υ/Τ 2ΠΟΡΤΟ, ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,990Ε

L 200 2004 TDI 4X4 MΙΑΜΙΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

SEAT CORDOBA 1996 1.400CC ΜΕ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 450Ε

Hyundai 100 2001 πετρέλαιο διπλά λάστιχα MITSUBISHI μηχανικά 110000χμ 330 καρότσα 5450 ΕΥΡΟ

BEST MOTORS ΛΟΥΤΑΣ RENAULT KANG00 1200cc, μοντ. 2006 full extra, ανοιγόμενες πλαϊνές, συρόμενες πόρτες, 5.300Ε

SMART μαύρο 1000cc ελληνικό 71HP αυτόματο - σειριακό, υδρ. τιμόνι, ηλεκτρ. παράθυρακλειδαριές, ζάντες αλουμινίου, a/c, πρώτο χέρι, άριστο, 7.490Ε

FIAT PUNTO λευκό 1400cc, 11ος 2008, πρώτο χέρι, clima, ABS,αερόσακους, ηλ. παράθυρα-κλειδαριές, 5πορτο. Προσφορά 5.200Ε

ΤΗΛ.: 26210 30116, 6945227761

ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 6 -12 μηνες ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ SITE: www.car.gr/bestmotors

SMART DIESEL 799CC 44.000KM, 2009 ΜΑΙΟΣ,ABS, AIR BAGS,ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ, 7,450Ε

ΛΑΪΚΕΣ

Cinema

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ

SKODA FABIA 1200cc μοντ. 2009 full extra, 5.200Ε

ΤΟΥΟΤΑ COROLLA ασημί 1.600cc, 6τάχυτο, 120HP, a/c,υδρ. τιμόνι, airbags, ζάντες αλουμινίου όλα ηλεκτρικά, 3.500Ε

ALFA ROMEO GT 1800cc, μοντ. BMW 330i 2900cc, μοντ. 2008, full extra, δερμάτινο ηλεκτρικό 2005 ΑLCANTARA σαλόνι, full σαλόνι ελληνικής αντιπροσωextra, καινούργια λάστιχα, πείας , 24.000χλμ., βιβλίο φιμέ παράθυρα, ζάντες σέρβις, 19άρες ζάντες, 19.900E αλουμινίου, 7.000Ε KENTΡΙΚΟ: ΑΛΦΕΙΟΥ 69, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (έναντι EXPRESS SERVICE)YΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΛΦΕΙΟΥ 23 έναντι S.M. LIDL, Τηλ.: 2621 400389, κιν.: 6976-642004, 6979-677766 –glampropoulospyrgos@yahoo.grΠλήρης γκάμα των αυτοκινήτων θα βρείτε στo www.auto-same.gr

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΡΑΚΤΕΡ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Όλες οι τιμές διαπραγματεύσιμες…

ΟΡΦΕΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

Καιρός αίθριος. 18°C έως 24°C. Άνεμοι ασθενείς βόρειοι και στη συνέχεια ασθενείς νοτιοδυτικοί έως 2 μποφόρ.

TERRIOS 1999, 1300CC, A/C, Υ/Τ, 3,450 ε

Α΄ΠΡΟΒΟΛΗ: “CΑPTAIN PHILLIPS” ΩΡEΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 19:30, 22:00 “PRISONERS” ΩΡEΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 21:45 ΠΑΙΔΙΚΌ “BΡΕΧΕΙ ΚΕΦΤΕΔΕΣ 2” 3D ΩΡEΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 18:10,20:00 “ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ” ΩΡEΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Παρασκευή, Σάββατο και Δευτέρα 17:45

CINEMA AMAΛΙΑΔΑ ΕΓΩ, Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 2" ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 17:15 “BΡΕΧΕΙ ΚΕΦΤΕΔΕΣ 2” ΩΡΕσ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 17:45 “PRISONERS” ΩΡEΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 19:00,21:45 “CΑPTAIN PHILLIPS” ΩΡEΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 19:30, 22:00


Ιατροί

/ ÐáñáóêåõÞ 25 Ïêôùâñßïõ 2013

w w w . p r o t i n e w s . g r

31

ÉáôñéêÜ - ÐáñáúáôñéêÜ ÅðáããÝëìáôá ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ ×Ñ. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ ×. ÍÉÊÏËÁÏÓ

ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ Ðñùß: 9.00 Ýùò 1.30 Áðüãåõìá: 17.30 Ýùò 20.30 (Åêôüò ÔåôÜñôçò áðüãåõìá) Ìáíùëïðïýëïõ 46 / 2ïò Ïñïöïò Ðýñãïò Ôçë./Fax.: 26210 32010, êéí.: 6972 857 557

Eéäéêüò Oñèïäïíôéêüò D.D.S, MED, Dent , Dipl. Orth. Åéäéêåõèåßò Ðáíåðéóôçìßïõ Frankfurt Ì. Ãåñìáíßáò Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáíåðéóôçìßïõ Giessen Ãåñìáíßáò ÈåìéóôïêëÝïõò & Ì. ÁëåîÜíäñïõ 1 (Ýíáíôé ÏÔÅ) Ðýñãïò Çëåßáò Ôçë.: 26210 30004 fax: 26210 30024 e-mail: nspyrospoulos@hotmail.com

***

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

Aðüóôïëïò Ã. Ðáôñßêéïò

ÌáéåõôÞñáò - ÷åéñïõñãüò Ãõíáéêïëüãïò (ô. éáôñüò Á´ÌáéåõôéêÞò êáé ÃõíáéêïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Íïó. ÁëåîÜíäñá) Êéí.: 6936 086168

Ãåþñãéïò Í. ÐëÜêáò

ÌáéåõôÞñáò - ×åéñïõñãüò Ãõíáéêïëüãïò (ô. éáôñüò Á´ÌáéåõôéêÞò êáé ÃõíáéêïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Íïó. ÁëåîÜíäñá) Kéí.: 6975 618740  Ðáñáêïëïýèçóç êõÞóåùí õøçëïý êéíäýíïõ Õðïãïíéìüôçôá - ÉVF Ðáèïëïãßá ôñá÷Þëïõ, êïëðïóêüðçóç Åììçíüðáõóç - ïóôåïðüñùóç Ëáðáñïóêüðçóç ñïìðïôéêÞ ÷åéñïõñãéêÞ Ðáèïëïãßá ìáóôïý ÐáéäéêÞ / ÅöçâéêÞ Ãõíáéêïëïãßá ÄÝ÷ïíôáé êáôüðéí ñáíôåâïý. ÙñÜñéï: ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ 9.00-13.30ì.ì., 17.00-21.00 Äéåýèõíóç: Êáóôüñ÷ç 1 êáé 28çò Ïêôùâñßïõ (ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá) Ô.Ê. 27100 ÐýñãïòÔçë.: 26210.32016, fax: 26210.32017, email: info@2care.gr

ÊÁÍÅËËÁ Ä. ÊÑÁÍÉÔÇ

ÃÍÁÈÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ Ðôõ÷éïý÷ïò ÉáôñéêÞò & ÏäïíôéáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Á.Ð.È. Åéäéêåõèåßóá óôç ÓôïìáôéêÞ & ÃíáèïðñïóùðéêÞ ×åéñ/êÞ óôï Ã.Í.Á. “Ï Åõáããåëéóìüò”  ÓôïìáôéêÞ ×åéñïõñãéêÞ - Åìöõôåýìáôá  Ôñáýìá ðñïóþðïõ  ×åéñïõñãéêÞ ðñïóþðïõ êáé ôñá÷Þëïõ Ìáíùëïðïýëïõ & Ãêïôóßíá 10, Ðýñãïò Çëåßáò Ôçë. 26213 01410, 6940 409071 e-mail:nkraniti@yahoo.gr

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ËÅÏÍÁÑÄOÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍ. ËÅÙÍIÄÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÕÑÏËÏÃÏÓ ÙÑÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ: 10:00 - 14:00, 18:00 - 20:00 ÔÅÔÁÑÔÇ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ÊÁÉ ÓÁÂÂÁÔÏ ÐÑÙÉ ÌÅ ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÄÅÊÔÁ ÔÁÌÅÉÁ Ìáíùëïðïýëïõ & Ðñïýóóçò 2 (1ïò üñïöïò-Üíùèåí ÄÏÕ) Ðýñãïò Çëåßáò 27100 ôçë./fax 2621300481, êéí. 6974149524 e-mail: leoleonardopoulos@yahoo.com

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÅÉÏÕ ÓÔÏ ÊÁÑÁÔÏÕËÁ

ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÓÔÁÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ ÄÅ×ÅÔÁÉ: ÊáñÜôïõëá ðñùß 9.00-13.00ì.ì. êáé áðüãåõìá ìå ñáíôåâïý Ôçë.: 26210 -61182, êéí. 6980-619614 Ðåëüðéï: ÄÝ÷åôáé ìüíï ìå ñáíôåâïý Ôçë.: 26240-31472, 6976-023365

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ÐÅÔÑÏÓ ÊÙÍ ÓÐÉÍÏÓ ×åéñïõñãüò Óôüìáôïò

Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáí/ìßïõ Èåóóáëïíßêçò

DDS, MSc ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ ÓÔÏÌÁÔÏÓ ÅÌÖÕÔÅYÌÁÔÁ, ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÁ Ô. Ðåôñïðïýëïõ 12 & Êïêêßíïõ, 2ïò üñïöïò Ðýñãïò Çëåßáò, Ôçë. 26210 34600 Fax: 26210 34166

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ

ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ÖÙÔÇÓ ÁÍ. ÌÐÁ×ÏÕÑÏÓ

Eéäéêüò Oñèïäïíôéêüò D.D.S, MED, Dent , Dipl. Orth. ÏÑÈÏÄÏÍÔÉÊÇ ÃÉÁ ÐÁÉÄÉÁ ÊÁÉ ÅÍÇËÉÊÅÓ ÙÑÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÉÁÔÑÅÉÏÕ ÄÅÕÔÅÑÁ Ýùò ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÐÑÙÉ 9.00 -13.00 ÁÐÏÃÅÕÌÁ 16.00- 20.30 ÓÁÂÂÁÔÏ ÊÁÔÏÐÉÍ ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÌÁÍÙËÏÐÏÕËÏÕ ê' ÃÊÏÔÓÉÍÁ 12 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ Ôçë. Fax.: Éáôñåßïõ 26210-25959 Êéíçôü ôçë.: 6978222848 e- mail: fotismpaxouros@yahoo.com ***

ÍÅÏ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÅÉÏ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ×. ÌÉÊÅËÏÐÏÕËÏÓ

ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÐÁÍÅÐ. ÁÈÇÍÙÍ 28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 5 - ÐÕÑÃÏÓ (Êåíôñ. Ðëáôåßá) ÐÑÙÉ: ÄÅÕÔÅÑÁ - ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9-2 ì.ì. ÁÐÏÃÅÕÌÁ: ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ 6-8 ì.ì. (ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ÌÅ ÑÁÍÔÅÂÏÕ) ÔÇË. 26210-33990, êéí. 6942217262

MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÈÅÏÄ. ÓÁÌÁÍÔÁÓ ÉÁÔÑÏÓ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ (ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÏÓ) ô. Éáôñüò Íïóïêïìåßïõ Ðáßäùí "Ç ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ" *Áíáëýóåéò - ÁéìáôïëïãéêÝò, Âéï÷çìéêÝò -ÁíïóïëïãéêÝò, ÏñìïíïëïãéêÝò Áéìïëçøßåò - Íåïãíþí, Âñåöþí - Ðáßäùí, Åíçëßêùí *ÓðåñìïäéÜãñáììá *Åëåã÷ïò õðïãïíéìüôçôáò Ôçë. Éáôñåßïõ: 26211 01379 - Êéíçôü: 6944 637365

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ Dr. ÊÙÓÔÁÓ É. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÐÏÕËÏÓ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

τ. Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10 άνωθεν “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” Δέχεται με ραντεβού: 10π.μ.-55μ.μ Τηλ.: 26210-331410, & 6970 019031

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ NIKOËÁÏÓ Ð. ÓÁÑÁÍÔÇÓ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÓ ÓÔÑ. ÓÉÓÉÍÇ & ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 1 ÃÁÓÔÏÕÍÇ ÇËÅÉÁÓ Ô.Ê. 27300 ÔÇË.: 2623400580 - ÊÉÍ.: 6979784020

ÍÉÊÏËÁÏÓ ×ÁÑÄÁÓ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ Ù.Ñ.Ë. ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ áðü 8 ð.ì. - 1.30 ì.ì. êáé 6.00 ì.ì. 8.00 ì.ì. áðüãåõìá ðëçí ÔåôÜñôçò êáé ÓáââÜôïõ Åñìïý 5, ôçë. 26210 29239, Êéí.: 6945232529

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ

Äñ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ð. ÊÏÕÑÅÁÓ

ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄéäÜêôùñ Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí Êïêêßíïõ 12-14 & ÆáÀìç 1ïò üñïöïò (ðëçóßïí Äçì. ÐÜñêïõ), Ðýñãïò ôçë: 26210 35800 Êéí.: 6932566996 ¿ñåò ëåéôïõñãßáò ÊáèçìåñéíÜ Ðñùß: 8:30 - 13:30 Áðüãåõìá: Êáôüðéí ñáíôåâïý 18:00 - 20:30 Ðëçí ÔåôÜñôçò

ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ã. ÖÙÔÅÉÍÏÐÏÕËÏÓ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ ô.Åð. Åðéìåë. Ã.Í. Ðáßäùí “ÊáñáìáíäÜíåéï” ÐáéäïïñèïðáéäéêÞ ÁèëçôéêÝò êáêþóåéò Ôñáõìáôïëïãßá ÐáèÞóåéò óðïíäõëéêÞò óôÞëçò Ïóôåïðüñùóç ÅêöõëéóôéêÝò ÐáèÞóåéò Óéóßíç 165 - Ãáóôïýíç (Ýíáíôé ÊÝíôñïõ Õãåßáò) ÔÞë.:(26230) 35336 êéí.:693 2304243

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÍÅÕÑÏËÏÃÉÊÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ÌÁËÁÌÙ (ÔÅÍÉÁ) Äçì. ÖÑÉÌÁ Éáôñüò - Íåõñïëüãïò ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ÐÑÙÉ: 8.30 - 13.30 ÁÐÏÃÅÕÌÁ: 17.30 - 20.30 (ðëÞí ÔÅÔÁÑÔÇ - ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ áðüãåõìá ìüíï ìå ñáíôåâïý) Ìáíùëïðïýëïõ 63 - Ðýñãïò Ôçë. 26210 30918, Êéí.: 6944735548 e-mail:malfri@otenet.gr

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤEΣ

Ó×ÉÆÁ ×. ÌÁÑÉÁ

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων Myofascial therapy Αθλητικές κακώσεις Νευρολογικές παθήσεις Αναπνευστική και ορθοπεδική Φ/Θ Κατ’ οίκον θεραπείες Δεχόμαστε ασθενείς του ταμείου ΕΟΠΥΥ (δηλ. ΙΚΑ, ΟΠ ΑΔ- ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) Ωράριο λειτουργίας: Πρωί: 8.30 - 13.30 Απογ.: 17.30 - 20.30 Κοκκίνου 12-14 2ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.: 26210 33730, κιν.: 6939369774 e-mail: mariasxiza@yahoo.gr

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ÍÉ×ÙÑÉÔÇ ÅËÅÍÇ

Øõ÷ïëüãïò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí *ÓõìâïõëåõôéêÞ óôÞñéîç ðáéäéþí êáé åíçëßêùí *ÁôïìéêÞ øõ÷ïèåñáðåßá äéáôáñá÷þí Üã÷ïõò, êáôÜèëéøçò, öïâéþí *ÐñïâëÞìáôá óõìðåñéöïñÜò ðáéäéþí êáé åöÞâùí *ÁðïêáôÜóôáóç ìáèçóéáêþí äõóêïëéþí *ÅíçìÝñùóç êáé åðáããåëìáôéêüò ðñïóáíáôïëéóìüò Ôçë. Ãñáöåßïõ: 26220 24822 Êéí.: 6937 146439 Äéåýèõíóç ãñáöåßïõ: ÊáñáúóêÜêç 6, ÁìáëéÜäá

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ã. ÐÉÔÓÁÓ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÁËËÅÑÃÉÏËÏÃÏÓ ÐÁÉÄÙÍ & ÅÍÇËÉÊÙÍ ÄÉÐËÙÌÁÔÏÕ×ÏÓ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇÓ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁËËÅÑÃÉÁÓ ÊÁÉ ÊËÉÍÉÊÇÓ ÁÍÏÓÏËÏÃÉÁÓ ÉÁÔÑÅÉÏ: Åë. ÂåíéæÝëïõ 12 - ÁìáëéÜäá 2ïò üñïöïò ÔÇË.: 26220 20044, ÊÉÍ.: 6972 220229 Å-mail:vasiliospitsas@yahoo.com

Πύργος: Σαργιάννου Άννα Μανωλοπούλου 55, 26210

54202

37408 (εφημερεύει-διανυκτερεύει)

Πελόπιο Μυλβνόπουλος Παναγιώτης 26240 31500

Αμαλιάδα: Χριστοφίδη Αγγελική Ξυδιά 2, 26220

Γαστούνη Παρίσης Αλέξανδρος 26230 33003

21543 (εφημερεύει-διανυκτερεύει)

Λεχαινά Λιβαδάς Σπύρος 26230 22204

Βλαγκούλη Ιωάννα (εφημερεύει-διανυκτερεύει)

Τραγανό Αρλετή Ευφροσύνη 26230-61525

Βάρδα: Σπυρόπουλος Σπύρος 26230-71222

Αρχαία Ολυμπία Μίτεβα Ίβανκα Πολίτη

Κρέστενα Σπυρίδης Αργυρός 26250 22806) Ανδραβίδα Παπαναστασοπούλου Μαρία 26230

2624023306 Βαρθολομιό Κολόκα Πολυξένη 26230-41521

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ÖÙÔÏÐÏÕËÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ

Ëïãïðáèïëüãïò - Ëïãïèåñáðåýôñéá ÌÝëïò ôïõ Óõëëüãïõ Ëïãïèåñáðåõôþí ÅëëÜäïò Åéäßêåõóç: ÅéäéêÝò ÌáèçóéáêÝò Äõóêïëßåò - Äõóëåîßá ÄåêôÜ üëá ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá Äéåýèõíóç: Ìáíùëïðïýëïõ & Ãêïôóßíá 11 Ðýñãïò Ôçë.: 26210 20468 - Êéí.: 6977 454339 e-mail:midiaeva@yahoo.gr

ÆÁ×ÁÑÏÕËÁ ÄÉÏÍ. ÁÂÑÁÌÏÐÏÕËÏÕ ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÔÌÇÌ. ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ Á.Ô.Å.É. ÐÁÔÑÙÍ ÌÅËÏÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÙÍ ËÏÃÏÐÁÈÏËÏÃÙÍ ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÕÔÙÍ ÅËËÁÄÏÓ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ ÊÅÊÕÊÁÌÅÁ ÍÏÌÏÕ ÇËÅÉÁÓ ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý ÍÅÁ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ - Ìáèéïý 5, Ðýñãïò ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ, ôçë.: 26210 34610 / 6971 993126 Óýìâáóç ìå üëá ôá ôáìåßá

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ

ÊÝíôñï ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ðáéäéþí, åöÞâùí, åíçëßêùí ÅÑÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁ - ÅÉÄÉÊÇ ÁÃÙÃÇ - ØÕ×ÏËÏÃÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÓ - ÌÁÈÇÓÉÁÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ×Ñ. ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ

ËÏÃÏÐÅÄÉÊÏÓ - ËÏÃÏÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ð.Å. DIPLOMA ÅÉÄÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ ÃÉÁ ÁÔÏÌÁ ÌÅ ÅÉÄÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ (Speech and Language Pathologist) ÌÝëïò ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Óõëëüãïõ Ëïãïðåäéêþí, ÌÝëïò ôïõ Åëëçíéêïý Óõëëüãïõ ãéá ôçí Áöáóßá, ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò åôáéñåßáò Äõóëåîßáò, ð. Åðéóôçìïíéêüò ÓõíåñãÜôçò ÊÅÊÕÊÁÌÅÁ Í. ÇËÅÉÁÓ ÅÑÃÁÓÉÁÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÊËÉÍÉÊÅÓ ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÔÏÕ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÊÁÉ ÊÅÐÅÐ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ Åéäéêüò óôç äéÜãíùóç èåñáðåßá äéáôáñá÷þí Ëüãïõ, ÖùíÞò, Ïìéëßáò, ÁêïÞò, Åðéêïéíùíßáò, ÃñáöÞò, ÁíÜãíùóçò ÄÅ×ÅÔÁÉ ÌÅ ÑÁÍÔÅÂÏÕ Óýìâáóç ìå üëá ôá ôáìåßá Óõíåñãáóßá ìå üëåò ôéò éáôñéêÝò åéäéêüôçôåò 28çò Ïêôùâñßïõ êáé Ìéáïýëç 1 Ðýñãïò (Â' Ïñïöïò) Ôçë./fax: 2621033880, 2625022285, Êéíçôü: 6977905430

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ

ÄÉÁÉÔÏËÏÃÏÓ-ÄÉÁÔÑÏÖÏËÏÃÏÓ -Ðôõ÷éïý÷ïò Á.Ô.Å.É. Èåó/íßêçò - ÅîåéäéêåõìÝíç óôéò äéáôñïöéêÝò äéáôáñá÷Ýò êáé ôçí ðá÷õóáñêßá (NCFED) - ÅðéóôçìïíéêÞ óõíåñãÜôçò ôçò ïìÜäáò Ìed-Nutrition - ÌÝëïò ôçò ¸íùóçò Äéáéôïëüãùí/Äéáôñïöïëüãùí ÅëëÜäïò ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý: Ðñùß: êáèçìåñéíÜ Áðüãåõìá: Ôñßôç, ÐÝìðôç,ÐáñáóêåõÞ Äéåýèõíóç: Êïõñïãéáííïðïýëïõ 33 (ÁìáëéÜäá) Ôçë: 26220 38380 Êéí: 6937239362 www.apostolopoulou.gr, alnutric@gmail.com

KYTTAΡΟΛΟΓΟΙ ÓÏÖÉÁ ÊÁÔÓÁÑÏÕ - ÁËÔÁÍÇ

ÉÁÔÑÏÓ ÊÕÔÔÁÑÏËÏÃÏÓ ô. Éáôñüò Áíôéêáñêéíéêïý Íïóïêïìåßïõ Áèçíþí «ÁÃÉÏÓ ÓÁÂÂÁÓ»  Ôåóô ÐáðáíéêïëÜïõ ÊõôôáñïëïãéêÝò åîåôÜóåéò ðôõÝëùí, ïýñùí & õãñþí ÐáñáêåíôÞóåéò ïñãÜíùí (èõñåïåéäïýò, ìáóôïý, ëåìöáäÝíùí, óéåëïãüíùí ê.ë.ð.) ÉÁÔÑÅÉÏ ÄåëçãéÜííç 17, ÁÌÁËÉÁÄÁ Ôçë. éáôñ.: 26220-38360, Êéíçôü: 697-2305520

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ ÓÁËÉÌÐÁ ÍÉÊÏËÁÏÓ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÏÓ ÃÁÓÔÑÏÓÊÏÐÇÓÅÉÓ - ÊÏËÏÍÏÓÊÏÐÇÓÅÉÓ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ 9-2 ðñùß, 6-8 áðüãåõìá åêôüò ÔåôÜñôçò, ÐáñáóêåõÞò ÄÅËÇÃÉÁÍÍÇ 23 (1ïò üñïöïò, ÁÍÙÈÅÍ ÊÔÅË) ÁÌÁËÉÁÄÁ - ÔÇË.: 26220 38060


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

“Είναι γλυκύς ο θάνατος όταν κοιμώμεθα εις την πατρίδα”

25

Ανδρέας Κάλβος, 1792-1869, Ποιητής

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Σε δέκα ημέρες θα έλθει στην Ελλάδα η σoρός 67χρονου από το Πελόπιο που έχασε τη ζωή του στη Τζέντα…

“Ταλαιπωρείται” και μετά θάνατον!

Α

κόμη και μετά θάνατον "ταλαιπωρείται" ο Βασίλης Μέτσος 67 ετών από το Πελόπιο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Έπειτα από πολλαπλές γραφειοκρατικές περιπέτειες των στενών συγγενικών του προσώπων, η σoρός του άτυχου 67χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έλθει στην Ελλάδα και στη γενέτειρά του την ερχόμενη Πέμπτη! Ωστόσο, ο Β. Μέτσος, ο οποίος βρισκόταν στη Τζέντα εδώ και 37 χρόνια περίπου, βρήκε τραγικό θάνατο την περασμένη Δευτέρα ενώ εργαζόταν σε κοντέινερ, η στέγη του οποίου τον καταπλάκωσε λίγη ώρα προτού αναχωρήσει από την εργασία του… Πριν από λίγο καιρό είχε έλθει με τη σύζυγό του για διακοπές στην Ελλάδα, όπου μένουν και εργάζονται τα δύο παιδιά τους και λίγο μετά αναχώρησε για τη Τζέντα, ενώ η σύζυγός του παρέμεινε περισσότερο στην περιοχή και επρόκειτο να φύγει τις επόμενες ημέρες. Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν η ίδια και ο γιος τους αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να παραλάβουν τη σoρό του δικού τους ανθρώπου, ο οποίος για πολλά χρόνια εργάστηκε στον τομέα ύδρευσης της περιοχής της Τζέντα. Ωστόσο, τα μέλη της οικογένειας του άτυχου Ηλεί-

Óå ôñáãéêü äõóôý÷çìá ðïõ óõíÝâç åíþ åñãáæüôáí óå êïíôÝéíåñ óôç ÔæÝíôá, âñÞêå ôïí èÜíáôï ï Üôõ÷ïò Âáóßëçò ÌÝôóïò áðü ôï Ðåëüðéï.

ου, όπως δείχνουν οι εξελίξεις, έχουν ν' αντιμετωπίσουν σημαντικά γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια, με συνέπεια η σoρός του να έλθει στη χώρα μας δέκα ημέρες μετά τον χαμό του 67χρονου! Κώστας Αντωνόπουλος

25 Οκτωβρίου 2013  

Proti the Hleias

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you