Page 1

Romano Prodi in visita a Praga Romano Prodi na návštěvě v Praze Intervista al Vicepresidente UE, Franco Frattini Rozhovor s místopředsedou EU Francem Frattini Il compleanno della Ferrari a Praga Narozeniny Ferrari v Praze

rivista della camera di commercio e dell’industria italo ceca časopis italsko- české obchodní a průmyslové komory

PragueBiennale3 PragueBiennale3

Giugno - Červen 2007

Progetto Repubblica Ceca Anno XVI, numero 5 Ročník XVI, číslo 5

sommario OBSAH

05 Editoriale Úvodní slovo

Editore/Vydavatel:

EBS consulting, s.r.o.

6 Dialogo fra Italia e Repubblica Ceca sul futuro dell’Ue Jednání mezi Itálií a Českou republikou o budoucnosti EU

Čermákova 7 - 120 00 Praha 2 Tel. 00420.222 015 222 Fax 00420.222 015 111 www.ebsconsulting.cz info@ebsconsulting.cz

9 Il Presidente Napolitano a Brno Prezident Napolitano v Brně 9 La Festa della Repubblica Italiana a Praga Italský státní svátek v Praze 10 La visita del Vicepresidente della Commissione UE, Franco Frattini Návštěva místopředsedy Evropské komise Franca Frattini 12 Il gemellaggio fra Praga 7 e Teramo Partnerská smlouva mezi Prahou 7 a Teramo 14 Fondi Strutturali Strukturální fondy 16 Macroeconomia Makroekonomie 18 Il Rinascimento a Praga Renesance v Praze 19 Rappresentanze italiane Italská zastoupení 22 L’epicentro del No dei cechi al radar americano V středních Čechách epicentrum českého Ne americkému radaru 24 Il Mese de La Pagina 25 La Becherovka festeggia i suoi 200 anni a Milano Becherovka slaví svých 200 let v Miláně 26 Programma Camic Program Camic 27 Il compleanno della Ferrari a Praga Narozeniny Ferrari v Praze 28 L’architetto Mario Cucinella a Praga Architekt Mario Cucinella v Praze 29 Il Cardinale Spidlik ospite d’onore a Olomouc Kardinál Špidlík čestným hostem v Olomouci 30 PragueBiennale3 PragueBiennale3

Direttore Responsabile Odpovědný ředitel Roberto Franzoni Coordinamento redazionale Redakční koordinace Giovanni Usai Comitato di Redazione Redakční rada Livia Romani, Roberto Franzoni, Giovanni Usai Corrispondente dall’Italia Italský korespondent Luca Carrano - carrano@ebsconsulting.cz Hanno collaborato Spolupracovali Matteo Mariani, Massimiliano Pastore, Stefano Dal Cin, Patrik Rožumberský, Paolo Colombo, Dagmar Koutná, Jana Tvrdiková, Mauro Lazzari, Helena Chytilová, Francesco Capolupo, Marcela Trlicová, Marco Moles, Andrea Abati, Inserzioni pubblicitarie Inzerce EBS consulting, s.r.o. franzoni@ebsconsulting.cz usai@ebsconsulting.cz, Progetto grafico / Grafika Angelo Colella Associati Produzione / Výroba Osaro Konečná Stampa / Tisk Vandruck, s.r.o. ©2007 EBS consulting s.r.o. Tutti i‑diritti sono riservati. MK CR 6515, ISSN: 1213-8387 Veškerá práva jsou vyhrazena. Zákaz reprodukce textů bez autorizace

32 Associati Camic Členové Camic

Chiuso in tipografia Předáno do tisku 14. 6. 2007

33 La Maratona di Praga Pražský maratón

Foto di copertina / Foto z titulní strany Ferrari a Praga sulla Hradčanské náměstí

34 Orario Voli Letové řády 

Progetto Repubblica Ceca EDITORIALE ÚVODNÍ SLOVO

Avelino Sorgato Consigliere della Camera di Commercio e dell’Industria Italo Ceca Člen představenstva Italsko-české obchodní a průmyslové komory

Gentili Associati, cari Lettori è con vero piacere che mi rivolgo a voi, attraverso la pagina introduttiva di Progetto Repubblica Ceca, e approfitto di questa occasione per proporre qualche osservazione su questa parte di Italia nel mondo che siamo noi, imprenditori italiani residenti in Repubblica Ceca. Vorrei però prima fare una premessa. La Repubblica Ceca è un Paese che sta attraversando, come noi tutti sappiamo, una fase di enorme sviluppo. In questi ultimi anni l’abbiamo vista trasformarsi, di pari passo con il benessere, migliora anche la qualità e lo stile di vita. Su questo piano, abbiamo l’orgoglio di dire che in questo Paese, se tante cose sono cambiate, è anche perché vi è stato il contributo di noi Italiani. Per me è facile chiaramente citare il mio settore di attività, la ristorazione, e ripensare a quei tempi pionieristici, appena dieci o dodici anni fa, quando da queste parti era una rarità trovare in un ristorante un vino o un formaggio autenticamente italiano, o anche semplicemente un buon caffè. Mi sembra particolarmente significativo che appena pochi giorni fa proprio un italiano, il nuovo direttore della maggiore catena commerciale all’ingrosso della Repubblica Ceca, abbia dichiarato di voler puntare in primo luogo alla qualità. E quando si parla di questo è persino superfluo dover dire qual è la Patria della qualità nello stare a tavola. Ma quello della ristorazione e della gastronomia non è che uno dei tanti settori dove gli Italiani, anche in Repubblica Ceca, hanno saputo seminare qualità. Basti pensare alla moda, all’edilizia, all’arredamento, alla cosmetica, e all’arte dell’ospitalità alberghiera. Vorrei dire, a questo proposito, che negli ultimi anni ho visto con soddisfazione crescere, da parte della nostra classe politica, l’attenzione verso la presenza italiana all’estero e soprattutto la consapevolezza di quanto possa essere importante, per i destini stessi del nostro Paese, il contributo che noi possiamo offrire per la diffusione del Made in Italy.

In altre parole, si comincia a comprendere che gli Italiani all’estero rappresentano una grande risorsa che potrebbe essere di grande e efficace contributo anche per lo sviluppo economico del nostro Paese. Perché, a ben vedere, nel Mondo il “miracolo italiano” non è mai finito. Credo tuttavia che ancora tanta strada ci sia da percorrere in questa direzione. Qualche volta, devo dirlo con sincerità, ho purtroppo la sensazione che proprio dall’Italia potrebbero esserci dedicati maggiore attenzione e supporto. So per certo che non sono il solo ad avere questa sensazione e a guardare con un pizzico di stizza le risorse di cui dispongono altre business comunity straniere qui in Repubblica Ceca, che appaiono enormemente più consistenti e più incisive. Lo dico, vorrei chiarirlo, senza alcun riferimento alle nostre rappresentanze istituzionali in loco, con cui i rapporti sono sempre stati improntati alla massima cordialità e al grande spirito di collaborazione. E sono ben consapevole di quanto anche le loro risorse siano limitate rispetto ai grandi impegni della loro missione quotidiana. ****** Milí členové, drazí čtenáři, skutečně s velikou radostí se na vás obracím prostřednictvím úvodní stránky Progetta Repubblica Ceca a využívám této příležitosti, abych nastínil několik postřehů o této části Itálie ve světě, kterou jsme my, italští podnikatelé sídlící v České republice. Na úvod ovšem několik slov. Česká republika je zemí, která, jak všichni víme, prochází obdobím ohromného rozmachu. V uplynulých letech jsme viděli její proměnu. Stejným tempem jako se zvyšuje blahobyt, zlepšuje se i kvalita a způsob života. Z tohoto pohledu jsme hrdi, že můžeme říci, že pokud se v této zemi změnilo tolik věcí, je to také proto, že jsme k tomu přispěli i my, Italové. Jistěže je pro mne jednoduché zmínit mou oblast

činnosti - pohostinství a připomenout si pionýrské časy před deseti či dvanácti lety, kdy v těchto krajích bylo vzácností najít v restauraci pravé italské víno nebo sýr, či jednoduše dobrou kávu. Zdá se mi neobyčejně výmluvné, že právě před několika dny prohlásil jeden Ital, nový ředitel největšího velkoobchodního řetězce v České republice, že se chce v prví řadě zaměřit na kvalitu. A pokud se mluví o kvalitě, je dokonce i zbytečné říkat, kde je domov kvalitního stolování. Ale oblast pohostinství a gastronomie je jen jedním z mnoha odvětví, kde Italové i v České republice dokázali zasít kvalitu. Stačí promítnout si módu, stavebnictví, bytové zařízení, kosmetiku a umění hotelového pohostinství. V této souvislosti bych chtěl říci, že v uplynulých letech jsem s uspokojením viděl vzrůstat péči naší politické třídy o Italy v zahraničí a především vědomí, nakolik důležitým může být pro samotný osud naší země přínos, kterým můžeme přispět při rozšiřování Made in Italy. Jinými slovy, začínají chápat, že Italové v zahraničí představují velikou rezervu, která by mohla značně a účinně přispět k ekonomickému rozvoji naší země. Jelikož, jak je vidět, ve světě “italský zázrak” nikdy neskončil. Myslím nicméně, že tímto směrem máme před sebou ještě pořádný kus cesty. Musím upřímně říct, že mám někdy bohužel pocit, že právě z Itálie by nám mohla být věnována větší pozornost a podpora. Jsem si jist, že nejsem jediný, kdo tento dojem má, když trochu dopáleně sleduje zdroje, jakými disponují jiné zahraniční obchodní komunity zde v České republice, které se projevují mnohem soudržněji a výrazněji. Říkám to, chtěl bych objasnit, bez jakékoli souvislosti s našimi oficiálními zastupitelstvími v této zemi, s nimiž byly naše vztahy vždy velice srdečné a v duchu plné spolupráce. A jsem si dobře vědom, nakolik jsou také jejich zdroje limitované, vzhledem k velkým závazkům při jejich každodenním poslání.
Progetto Repubblica Ceca Focus Focus

Il dialogo fra Italia e Repubblica Ceca sul futuro dell‘Unione Europea Il capo del Governo italiano Romano Prodi, in visita a Praga, ha ribadito la necessità di procedere rapidamente all‘attuazione delle nuove regole istituzionali, senza soluzioni a ribasso e restando fermo sull‘ipotesi di Trattato già ratificato da 18 Paesi. Il premier ceco Mirek Topolanek, ampiamente supportato dal capo dello Stato Vaclav Klaus, ha invece respinto la possibilità di adottare il testo già rifiutato per referendum da Francia e Olanda 

di Giovanni Usai

Italia e Repubblica Ceca hanno per il momento opinioni diverse sul futuro del Trattato costituzionale europeo. La visita a Praga del presidente del Consiglio, Romano Prodi, lo scorso 14 maggio, non ha fatto che evidenziare questa situazione. Viste le avvisaglie che avevano preceduto l’incontro, era chiaro che le cose non potessero andare diversamente, ma era difficile prevedere che la spaccatura fosse di questa entità e che potesse manifestarsi in modo così lampante. “Di solito i colloqui si concludono con una comune visione . Quello di oggi si è concluso con una comune divisione dei due Paesi. C‘è una completa diversità sulla prospettiva dell‘Unione europea“ ha detto il capo del Governo italiano, tirando le somme della giornata praghese, davanti a una folta schiera di giornalisti riunitisi presso l’Ambasciata d’Italia. „Il Governo ceco attuale è composto per la maggior parte da euroscettici ed il presidente della Repubblica ne è leader, mentore e punto di riferimento“, ha detto Prodi, sottolineando puntualmente il ruolo di primo piano che sta giocando in questa situazione il Presidente Klaus. “Stando così le cose, si può plausibilmente prevedere una Europa a due velocità. Così come è avvenuto 

per la moneta unica europea, se alcuni Paesi, come l’Italia, ritengono giusto di poter costruire cooperazioni rafforzate, devono avere la libertà di andare avanti” ha aggiunto il Professore, ribadendo la necessità di procedere rapidamente all‘attuazione delle nuove regole istituzionali sulla base di quanto indicato dal Trattato già ratificato da 18 Paesi su 24. “Altrimenti, con l’attuale assetto istituzionale, siamo bloccati”, ha detto, insistendo sulla necessità di andare oltre i limiti del voto all‘unanimità, che fa fare sistematicamente all’Europa il gioco delle belle statuine. Topolanek gli ha opposto un rifiuto netto rispetto alla adozione di un testo che è stato rifiutato dai referendum di Francia e Olanda, pur accettando l’ipotesi di utilizzare la bozza originaria come base per una nuova discussione. www.vlada.cz I punti di divergenza Il primo punto dolente riguarda il sistema di voto. Il Trattato costituzionale sottoscritto a Roma nel 2004 prevede un sistema a “doppia maggioranza qualificata” per le votazioni in seno al Consiglio dell‘Unione Europea. Questo sistema include almeno il 55% del numero degli Stati membri e il 65% della popolazione dell‘Unione Europea. Praga invece, adeguandosi alla richiesta di Varsavia, propone di sostituire la doppia maggioranza con il “Metodo Penrose”, cioè il calcolo della radice quadrata sul numero (in milioni) di abitanti di ogni Paese, per ricavarne poi il numero dei voti per ogni Stato membro. Questo metodo attribuirebbe nove voti alla Germania, che ha 82 milioni di abitanti, e sei voti alla Polonia, che di abitanti ne ha meno di 40 milioni. Altra questione che il governo italiano non accetta è la richiesta della Repubblica Ceca di restituire alcuni poteri e alcune competenze dalla UE agli Stati membri, con un contemporaneo rafforzamento dei poteri dei parlamenti nazionali che in taluni casi avrebbero la possibilità di derogare le regole UE o di respingerle. Il governo di Praga rifiuta inoltre ogni simbolo che esprima un concetto europeo sovranazionale, quindi

in altre parole niente riferimenti a costituzione, a bandiera e a Inno, così come non accetta la figura del ministro degli esteri UE. “Siamo disposti a dei compromessi, ma non a tutti i compromessi” questo l’inevitabile commento finale che Romano Prodi ha trasmesso ai suoi interlocutori della Repubblica Ceca, ben consapevole che soluzioni di questo genere non rappresentano certo quel passo avanti verso la integrazione UE. Il Capo del Governo italiano, ex presidente della Commissione UE, ha ricordato inoltre che il Trattato costituzionale del 2004 era stato accettato da 18 su 27 stati: “Anche la posizione di queste Nazioni deve essere rispettata, non solo di quelli che la Costituzione europea non l’hanno ratificata o che non hanno mai iniziato la procedura di ratifica”.

La cordiale stretta di mando fra Romano Prodi e Mire alla presenza delll'Ambasciatore Fabio Piglia


Progetto Repubblica Ceca Focus Focus

Jednání Itálie a České republiky o budoucnosti Evropské Unie Hlava italské vlády Romano Prodi při návštěvě v Praze zdůraznil nutnost urychleně postupovat při realizaci nových institucionálních pravidel bez levných řešení a zachovat přitom myšlenky Dohody, ratifikované již 18 zeměmi. Český premiér Mirek Topolánek, silně podporovaný hlavou státu Václavem Klausem, zamítl možnost přijmout tento text, který byl odmítnut při referendu ve Francii a Holandsku.

Itálie a Česká republika zůstávají rozdělené v názoru na budoucnost Smlouvy o ústavě pro Evropu. Návštěva italského předsedy vlády Romana Prodiho dne 14. května v Praze tuto situaci jen zdůraznila. Se zřetelem na příznaky, které předcházely tomuto setkání, bylo jasné, že to nemohlo dopadnout jinak, ale těžko se dalo předvídat, že rozštěpení bude natolik podstatné a že by se mohlo projevit tak zřetelně. “Diskuse se obvykle uzavírají společnou vizí. Ta dnešní byla uzavřena společným rozdělením těchto dvou zemí. Existuje naprostý rozdíl v názoru na budoucnost Evropské Unie“ řekla hlava italské vlády, když shrnula pražský pobyt před hustým zástupem novinářů, kteří se shromáždili u Italského velvyslanectví. „Současná česká vláda www.vlada.cz se skládá převážně z euroskeptiků a prezident republiky je jejím lídrem, rádcem a styčným bodem“, řekl Prodi a přesně přitom podtrhl prvořadou úlohu, kterou v této situaci hraje prezident Klaus. “Pokud si věci stojí takhle, můžeme opodstatněně očekávat jednu Evropu o dvou rychlostech. Tak jako k tomu došlo v případě jednotné evropské měny, pokud budou některé země jako je Itálie pokládat za správné, že vybudují zesílenou spolupráci, musí mít volnost jít kupředu”, dodal profesor a zdůraznil nutnost urychleně postupovat při realizaci nových institucionálních pravidel na základech stanovených Smlouvou, kterou již ratifikovalo 18 z 24 zemí. “Jinak, při současném institucionálním uspořádání, zůstaneme zablokováni”, řekl a naléhal ek Topolanek na nezbytnost jít i za hranici apoco

www.vlada.cz

jednomyslného hlasování, jež v Evropě soustavně vytváří situaci jako při hře škatule hejbejte se. Topolánek se jasně postavil proti přijetí textu, který byl odmítnut referendem ve Francii a Holandsku, nicméně přijal myšlenku využít původní návrh za základ pro novou diskusi. Rozporné body První bolavý bod se týká systému hlasování. Smlouva o ústavě podepsaná v Římě v roce 2004 předpokládá systém “dvojité kvalifikované většiny” pro volby uvnitř Rady Evropské Unie. Tento systém vymezuje nejméně 55% z počtu členských států (členů Rady tvořených nejméně 15 z nich) a 65% populace Evropské Unie (a zastupujících čl. státy představující nejméně 65% obyvatelstva Unie). Zatím Praha, která se přizpůsobuje požadavku Varšavy, navrhuje nahradit dvojitou většinu “Metodou Penrose”, což je výpočet druhé odmocniny z počtu obyvatel každé země (v milionech), z něhož by se odvodil počet hlasů pro každý členský stát. Touto metodou by bylo Německu, které má 82 milionů obyvatel, přiděleno devět hlasů a Polsku, s méně než 40 miliony obyvatel, šest hlasů.

Další otázka, kterou Itálie neakceptuje je požadavek České republiky navrátit určité pravomoci a kompetence EU zpět členským státům za současného posílení pravomocí národních parlamentů, které by v některých případech měly možnost odvolat směrnice EU nebo je zamítnout. Pražská vláda mimo to odmítá každý symbol, který představuje nadnárodní evropskou koncepci, jinými slovy žádný odkaz na ústavu, vlajku a hymnu, stejně jako nepřijímá postavu ministra zahraničních věcí EU. “Jsme vstřícní kompromisům, ale ne všem kompromisům” to byl nevyhnutelný závěrečný komentář, který předal Romano Prodi svým diskusním partnerům v České republice. Dobře si přitom uvědomoval, že řešení takového druhu zcela jistě nejsou tím krokem vpřed, směrem k integraci EU, který by se měl udělat. Hlava italské vlády a bývalý předseda Komise EU připomněl mimo to, že Smlouva o ústavě z roku 2004 byla přijata 18 z 27 států: “Také postoj těchto zemí musí být respektován, nejen těch, které Evropskou ústavu neratifikovaly nebo ani nikdy nezahájily proces ratifikace ”. 


place to bergamo ˇ Bergamské léto nabízí bohaté moznosti ˇ kulturního a sportovního vyzití. ˇ Pokud opravdu nedokázete zahálet.

OBJEDNEJTE SI ON LINE vásˇ pobyt na www.turismo.bergamo.it Agentura pro rozvoj a propagaci cestovního ruchu Provincie Bergamo. ˇ ˇ Orio al Serio - príletová ˇ Milano - Letiste hala ˇ Dum ° Kancelárˇ v CR: pánu° z Lipé, Nám. Svobody 17, Brno


Progetto Repubblica Ceca Europa Evropa

Il Presidente Napolitano a Brno: “E’ necessario salvare il Trattato UE” „Auspico che tutti collaborino ad un accordo sul Trattato costituzionale che non sia al ribasso e che non si discosti dalla prima parte del Trattato di Costituzione firmato nel 2004“. Questo il pensiero che il Presidente italiano Giorgio Napolitano ha ribadito in occasione del XV Vertice dei Capi di Stato dei Paesi dell’Europa centrale meridionale e orientale, svoltosi lo scorso 24 e 25 maggio a Brno. „Rafforzare le istituzioni europee è diventata una pre-condizione per l‘ammissione di nuovi Stati membri“ ha aggiunto il Presidente, ricordando che l‘Italia è sempre stata favorevole all‘allargamento dell’Europa, e lo è anche oggi, ma perché ciò possa realizzarsi è essenziale rafforzare la capacità istituzionale UE di decisione e di azione. “Questo è indispensabile anche per tutelare i nostri interessi. Penso, per esempio, ad una politica europea dell‘energia che rifletta l‘interdipendenza tra i Paesi produttori, i Paesi di transito e i Paesi consumatori delle risorse energetiche“ ha detto Napolitano entrando anche nel concreto dei problemi. Egli non ha mancato di aggiungere che „l‘UE, e ancora prima la Comunità europea, non sono mai state concepite come semplici aree di libero scambio,

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

sono state sempre molto di più. Gli stessi problemi dell‘area dell‘Europa centrale, a lungo teatro di conflitti, e oggi unita in democrazia e pace possono essere risolti nella cornice dell‘unità e della cooperazione europea“.

Prezident Napolitano v Brně: “Je nezbytné zachránit Smlouvu EU” „Pevně doufám, že všichni budou spolupracovat na dohodě o Ústavní smlouvě, která nebude nižší úrovně a neodkloní se od první části Smlouvy o ústavě podepsané v roce 2004“. To je myšlenka, kterou italský prezident Giorgio Napolitano zdůraznil při příležitosti XV. vrcholného setkání hlav států střední, jižní a východní Evropy, které se konalo 24. a 25 . května v Brně. „Posílit evropské instituce se stalo předběžným předpokladem pro přijetí nových členských států“ dodal prezident a připomněl, že Itálie byla vždy nakloněná rozšiřování Evropy. A tak je tomu i dnes, ale aby se to mohlo uskutečnit, je

nezbytné posílit rozhodovací a aktivní institucionální možnosti EU. “To je nepostradatelné i kvůli ochraně našich zájmů. Myslím např. na evropskou energetickou politiku, která odráží vzájemné vztahy mezi zeměmi výrobci, zeměmi transitními a zeměmi spotřebiteli energetických zdrojů“ řekl Napolitano a zabýval se také věcnou problematikou. Prezident neopomněl dodat, že „EU a před ní Evropská komunita, nebyly nikdy koncipovány jako prosté zóny volného obchodu, byly vždy něčím víc. Obdobné problémy střední Evropy, dlouhou dobu oblastí střetů a dnes sjednocenou v demokracii a míru, mohou být vyřešeny v rámci evropské jednoty a spolupráce.“

La Festa della Repubblica Italiana a Praga Con un giorno di anticipo, per evitare la concomitanza con il sabato, si è tenuta anche quest’anno, a Praga, la Festa della Repubblica Italiana. A fare gli onori di casa, nel suggestivo scenario dell’Istituto Italiano di Cultura, l’Ambasciatore, S.E. Fabio Pigliapoco, e la sua signora Fiorella. Tantissimi e di prestigio gli ospiti: rappresentanti del mondo politico, economico e culturale ceco, unitamente a una serie di esponenti della diplomazia internazionale. Al gran completo il Consiglio direttivo della Camera di Commercio Ceco Italiana, assieme a una foltissima rappresentanza di connazionali.

Per la comunità italiana in Rep. Ceca questa festa è sempre l’occasione migliore per ravvivare i sentimenti di appartenenza, per riflettere sulle radici della propria identità italiana e per riaffermare i legami di amicizia con la gente della Repubblica Ceca. Oltre che da un ambiente accogliente e da un’atmosfera di grande simpatia, gli invitati sono stati allietati da una ricca scelta di piatti accompagnati da ottimi vini, grazie alla collaborazione dell’Associazione dei Ristoranti Italiani della Repubblica Ceca (ARIT).

Italský státní svátek v Praze O jeden den dříve, aby se předešlo oslavám v sobotu, se i letos v Praze slavil státní svátek Italské republiky. Poctu domovu vzdali J.E. velvyslanec Fabio Pigliapoco a jeho paní Fiorella v působivé scenerii Italského kulturního institutu. Bylo přítomno mnoho a velice vzácných hostů. Významní představitelé českého politického, ekonomického a kulturního života a řada význačných zmocněnců mezinárodní diplomacie. V kompletním složení i Řídící výbor Italsko- české obchodní

komory, společně s velkým počtem krajanů. Pro italskou komunitu v České republice je tento svátek vždy nejlepší příležitostí k oživení pocitů sounáležitosti, k zamyšlení se nad kořeny své italské identity a k opětnému potvrzení přátelských pout s lidmi České republiky. Kromě přívětivého prostředí a velice sympatické atmosféry se hosté mohli potěšit bohatým výběrem jídel a vynikajících vín, vše díky spolupráci Asociace italských restaurací v České republice (ARIT). 


Progetto Repubblica Ceca Intervista rozhovor

Franco Frattini ottimista su Repubblica Ceca in area Schengen a fine 2007 Il Vicepresidente della Commissione Europea - giunto a Praga in visita ufficiale dal 13 al 15 giugno – esprime l’auspicio che il Governo ceco superi l’attuale fase di stasi nei negoziati sul Trattato Ue 

di Giovanni Usai

La Repubblica ceca „sta procedendo nella giusta direzione“ verso l‘ingresso nell‘area europea senza frontiere interne di Schengen, che secondo un compromesso raggiunto a fine 2006 dovrebbe avvenire il primo dicembre per le frontiere terrestri e dal 31 marzo 2008 per gli aeroporti. A essere di questa opinione è il Vicepresidente dell’UE, Franco Frattini, che è giunto a Praga a metà giugno per una tre giorni particolarmente intensa dedicata principalmente al futuro ingresso della Repubblica Ceca nell’Area Schengen. In agenda anche temi relativi alla sicurezza internazionale nell’ambito della lotta al terrorismo e ai preparativi della Repubblica Ceca in vista del semestre di presidenza UE nella prima metà del 2009. Immancabile un riferimento al negoziato sul Trattato UE, tanto più che Frattini nel 2004, come ministro degli Esteri della presidenza di turno italiana dell‘Ue, seguì le battute finali dei lavori sulla Costituzione europea (bocciata poi per referendum in Francia e Olanda). Lo abbiamo incontrato nella sede della rappresentanza UE a Praga dove ha avuto la cortesia di concederci la seguente intervista. Vicepresidente, l’ingresso della Repubblica Ceca nell’area Schengen, sembrerebbe ormai cosa quasi fatta. Sì, senza dubbio, questo è un Paese che sta procedendo nella giusta direzione e non vedo problemi di sostanza. Lo abbiamo constatato con chiarezza. Certamente l’impegno di adeguamento deve continuare anche nei prossimi mesi, sino al prossimo novembre, quando il Consiglio dei ministri UE prenderà la decisione definitiva.

Il Vicepresidente Franco Frattini

E’ possibile immaginare che la Repubblica Ceca possa far parte di un primo gruppo di Paesi ammessi nell’area Schengen? Il mio sforzo è diretto proprio a fare in modo che nessuno sia destinato a entrare dopo. Noi ci stiamo preparando per il dicembre di quest’anno e l’auspicio è che tutti i Paesi richiedenti possano entrare entro quel termine. Certamente è necessario che ci sia uno sforzo collettivo, soprattutto da parte di chi - come attualmente la Slovacchia - è indietro coi tempi di integrazione. Va detto comunque che il Governo di Bratislava ha assunto l’impegno di fare il massimo per colmare le attuali lacune e quindi siamo fiduciosi. continua a pag. 12

Franco Frattini optimista: vstup České republiky do schengenského prostoru koncem roku 2007 Místopředseda Evropské komise – přijel ve dnech 13. – 15. června do Prahy na oficiální návštěvu – vyjadřuje přání, aby česká vláda překonala stávající krizovou fázi při jednáních o Smlouvě EU Česká republika „pokračuje správným směrem“ ke vstupu do schengenského evropského prostoru bez vnitřních hranic, což by podle dohody dosažené koncem roku 2006 mělo nastat prvního prosince pro pozemní hranice a od 31. března pro letiště. Tohoto názoru je místopředseda EU Franco Frattini, který přijel do Prahy v polovině června na třídenní, neobyčejně intenzivní návštěvu, věnovanou především příštímu vstupu České republiky do schengenského prostoru. V agendě měl také témata týkající se mezinárodní bezpečnosti v rámci protiteroristického boje a přípravy České republiky na blížící se šestiměsíční předsednictví  EU v prvním pololetí roku 2009. Nechyběla zmínka o jednání o Smlouvě EU, tím spíše, že Frattini, v roce 2004 ve funkci ministra zahraničních věcí během italského předsednictví EU, sledoval poslední úhozy při práci na Evropské ústavě (posléze zamítnuta referendem ve Francii a Holandsku). 10

Setkali jsme se s ním v sídle reprezentace EU v Praze, kde nám laskavě poskytl následující rozhovor. Pane místopředsedo, zdá se, že vstup České republiky do schenghenského prostoru je už téměř hotová věc. Ano, nepochybně je to země, která se ubírá správným směrem a nevidím nějaké závažné problémy. Jasně jsme to konstatovali. Jistě, úsilí o vyrovnání musí pokračovat i v příštích měsících až do listopadu, kdy rada ministrů EU definitivně rozhodne. Je pravděpodobné, že by Česká republika mohla náležet do první skupiny zemí, kterým bude přiznán vstup do schengenského prostoru? Mé úsilí je přímo zaměřené tak, aby nikdo nevstoupil později. Připravujeme se na letošní prosinec a naším přáním je, aby všechny žádající země mohly vstoupit pokračování na str. 12


11


Progetto Repubblica Ceca Eventi události

Il gemellaggio fra Praga 7 e Teramo Dagmar Koutná - presidente Comitato di Praga Associazione Amici dell'Italia Il 16 maggio 2007, alla presenza dell‘ambasciatore italiano, S. E. Fabio Pigliapoco, nella sede della circoscrizione di Praga 7 è stato solennemente sottoscritto l’accordo di gemellaggio tra la città abruzzese di Teramo e la Circoscrizione di Praga 7. Apponendo le proprie firme, il sindaco di Teramo Gianni Chiodi e il presidente della circoscrizione di Praga 7 Marek Ječmének hanno così unito ufficialmente la fresca regione dei parchi nazionali ai piedi del maestoso massiccio del Gran Sasso e la pulsante metropoli centroeuropea. I primi contatti erano tuttavia nati già nel 2005, durante lo scambio di visite tra i rappresentati delle due città, e si erano poi sviluppati ulteriormente, fondandosi sulla reciproca collaborazione in ambito culturale, scolastico, turistico e imprenditoriale.

E ovviamente dello sport, che costituisce un importante elemento sia per Teramo, potenza europea nel campo della pallamano, sia per Praga 7, sede dello Sparta Praga. Come è ormai tradizione, insieme alla delegazione ufficiale, è giunto a Praga anche un consistente gruppo di cittadini teramani. Il gruppo ha partecipato tra l’altro all’assemblea di una rappresentanza di studenti e all’incontro con realtà imprenditoriali

La cerimonia del gemellagio

operanti in RC. Il prossimo anno le due città hanno inoltre deciso di partecipare al programma europeo Town-Twinning.

Partnerská smlouva mezi Prahou 7 a Teramo Za účasti italského velvyslance J.E. Fabia Pigliapoco byla dne 16. května 2007 na radnici Prahy 7 slavnostně podepsána partnerská smlouva mezi městy Teramo v kraji Abruzzo a Městskou částí Praha 7. Starosta Terama Gianni Chiodi a starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének tak svými podpisy oficiálně propojili svěží kraj národních parků pod majestátním

masivem Gran Sasso a pulsující středoevropské velkoměsto. První kontakty vznikly však již v roce 2005 při vzájemných návštěvách zastupitelů měst a dále se rozvíjely na základě kulturní, školské, turistické a podnikatelské spolupráce. A samozřejmě sport, ten je důležitý jak pro Teramo – evropskou házenkářskou velmoc, tak i pro Prahu 7 – sídlo

Sparty Praha. Současně s oficiální delegací přicestovala jako již tradičně do Prahy i početná skupina teramských občanů. Mimo jiné se zúčastnili zasedání studentského zastupitelstva a setkání s podnikatelskými subjekty v ČR. Obě města se také dohodla na účasti v evropském programu TownTwinning v příštím roce.

continua da pag. 10 Si prospetta una integrazione dell’area Schengen in due tempi, quindi inizialmente per le frontiere terrestri, poi successivamente per gli aeroporti? Sì, è così, ma solo per ragioni di carattere tecnico. Per gli aeroporti è infatti necessario attendere il cambio dell’ora legale, che avviene a marzo, e al quale si adeguano tutte le compagnie aeree del mondo per cambiare gli orari di volo. La Repubblica Ceca è uno dei Paesi che mostra un atteggiamento di maggior chiusura in questa fase del negoziato sul Trattato costituzionale europeo. La mia speranza è che gli sforzi che sta compiendo attualmente la signora (e Cancelliere tedesco Angela, ndr) Merkel siano premiati e che il Governo ceco superi questa fase attuale di blocco. Sono del parere che ci siano ancora spazi per trovare una soluzione a questa fase di stasi e sinceramente me lo auguro. pokračování ze str. 10 v tomto termínu. Jistěže je nutné, aby zde byla určitá kolektivní snaha, především ze strany těch, kteří - jako momentálně Slovensko - mají při integraci časový skluz. Musím nicméně zmínit, že bratislavská vláda přijala závazek, že učiní maximum pro to, aby překlenula stávající mezery, takže jsme plni důvěry. Je integrace do schengenského prostoru plánovaná na dva časové úseky, zpočátku pro pozemní hranice a posléze pro letiště? Ano, je tomu tak, ale jen z technických důvodů. Pro letiště je skutečně potřebné vyčkat na změnu na letní čas, jež nastane v březnu a kterému se přizpůsobují všechny letecké společnosti na světě a mění své letové řády. 12

Il Vicepresidente UE Franco Frattini e il Ministro degli Interni ceco Ivan Langer

Česká republika je jednou ze zemí, která projevuje nejuzavřenější postoj v této fázi jednání o Smlouvě o evropské ústavě. Mojí nadějí je, že úsilí, které momentálně vyvíjí paní Merkel (Angela, německá kancléřka, pozn. red.) bude odměněno a že česká vláda překoná toto stávající zablokování. Dle mého mínění je tady ještě prostor k nalezení východiska z této krizové fáze a upřímně si to přeji.


Progetto Repubblica Ceca Fondi Strutturali strukturální fondY

Un approccio ai fondi strutturali: il Programma Innovazione Matteo Mariani, Sportello Europeo CAMIC Per il periodo 2007-2013, nell’ambito della politica regionale di coesione, la RC riceverà 752,7 miliardi Czk (circa 26.5 miliardi Eur), distribuiti su 18 Programmi Operativi, gestiti dai ministeri e, in alcuni casi, dagli enti locali. Tra questi, il Programma Operativo “Impresa e Innovazione” (OPPI), sviluppato dal Ministero dell‘Industria e Commercio, e supportato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) con 3,041 milioni Eur, è rivolto all’assistenza alle PMI, prevedendo 15 sottoprogrammi, tra cui il Programma Innovazione del quale si fornisce un quadro sintetico. Il Programma Innovazione supporta due diverse tipologie di progetti: quelli di innovazione tecnica diretti all’acquisizione di tecnologie, know how e licenze necessarie per implementare soluzioni nuove ed originali, e quelli per la tutela della

proprietà industriale, finalizzati a proteggere i beni immateriali quali brevetti, disegni industriali, modelli e marchi registrati. Progetti Innovativi: Termini presentazione domande in formato elettronico: 1. 6. - 30. 9. 2007 Termini presentazione progetti completi (se accolta la domanda): 1. 8. - 31. 10. 2007 Progetti per la tutela della Proprietà Industriale: attivazione prevista per il 1. 8. 2007

Lo Sportello Europeo è il desk informativo della CAMIC per il monitoraggio dei Fondi comunitari e degli incentivi agli investimenti in Repubblica Ceca.

Progetti innovativi

Progetti per la tutela della proprietà industriale

Beneficiari

Imprese manifatturiere, con almeno 2 anni fiscali di attività, che attivino un progetto in RC, esclusa Praga.

PMI, persone fisiche, Istituti pubblici di ricerca, università.

Finanziamenti

Contributi da 1 a 75 milioni CZK per le attività a) e b) Contributi di 2 milioni CZK per le attività c) e d) La % rimborsabile dei costi sostenuti è fissata nella mappa regionale valida per il periodo 20072013.

Sovvenzioni da 10 a 300 mila CZK. 45% per le PMI e le persone fisiche 55% per le PMI che collaborano con le università e centri di ricerca 75% per le università e istituti di ricerca pubblici

Attività supportate

a) Innovazione del prodotto – aumento del valore tecnico dei prodotti, delle tecnologie e dei servizi b) Innovazione del processo – miglioramento dei processi di produzione e di fornitura dei servizi c) Innovazione organizzativa – introduzione di nuovi processi gestionali e sistemi di cooperazione con istituzioni pubbliche* d) Innovazione marketing: acquisizione di nuovi canali di vendita*

Acquisto di brevetti, modelli (in RC e allʼestero), disegni industriali e marchi registrati (solo allʼestero)

* c) e d) condizionate allʼattuazione contemporanea di a) e b)

Costi ammissibili

14

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Costi dʼesercizio (servizi di consulenti ed esperti, retribuzioni, premi assicurativi, corsi di formazione specialistici) Spese per pubblicizzare il progetto

Remunerazione di mandatari Traduzioni Spese amministrative


Progetto Repubblica Ceca Fondi Strutturali strukturální fondY

Přístup ke strukturálním fondům: Program inovace Matteo Mariani, Evropská sekce CAMIC V rámci soudržné regionální politiky dostane ČR pro období 2007-2013 752,7 miliard korun (asi 26,5miliard eur), rozdělených do 18 operativních programů, řízených ministerstvy a v některých případech místními institucemi. Patří k nim Operační program “Podnikání a inovace” (OPPI), vytvořený Ministerstvem průmyslu a obchodu a podporovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (FESR) částkou 3,041 milióny eur. Je zaměřen na podporu malého a středního podnikání a čítá 15 přidružených programů, včetně Programu inovace, jehož rámcový přehled přinášíme. Program inovace podporuje dva různé typy projektů: jeden se týká technické inovace, zaměřené na nákup technologií, know how a nezbytných povolení k implementaci nových originálních řešení, druhý pak projektů na ochranu průmyslového

PĜíjemci

Financování

Podporované aktivity

vlastnictví, jejichž účelem je ochrana nehmotného a patentovaného vlatnictví, průmyslových řešení, modelů a registrovaných známek. Inovační projekt: termíny předložených přihlášek v elektronické formě: 1. 6.–30. 9. 2007 termíny předložených kompletních projektů (jestliže byla přijatá přihláška): 1. 8. - 31.10. 2007

Evropská sekce je informačním deskem CAMIC pro monitoring komunitárních fondů a investičních pobídek v České republice. sportello.europeo@camic.cz

Inovaþní projekty

Projekty na ochranu prĤmyslového vlastnictví

RukodČlné závody s alespoĖ dvouletou daĖovou aktivitou, které by zahájily projekt v ýR, kromČ Prahy.

Malé a stĜední podniky, fyzické osoby, veĜejné výzkumné instituce, univerzity

PĜíspČvky ve výši 1 až 75 miliónĤ korun na aktivity a) a b) PĜíspČvky ve výši 2 milióny korun na aktivity c) a d) Uhraditelná procentuální výše pĜedložených výloh je stanovena na regionální mapČ platné pro období 2007-2013.

Podpora od 10 do 300 tisíc korun. 45% pro malé, stĜední podniky a fyzické osoby 55% pro malé a stĜední podniky spolupracující s univerzitami a výzkumnými centry 75% pro univerzity, veĜejné výzkumné instituce.

a) b) c) d)

Inovace výrobku – zvýšení technické hodnoty výrobkĤ, technologií a služeb Inovace procesu – zlepšení výrobních procesĤ a dodávky služeb Organizaþní inovace – zavedení nových Ĝídících procesĤ a systémĤ spolupráce s veĜejnými institucemi* Marketingová inovace: získání nových prodejních kanálĤ*

Nákup patentĤ, vzorĤ (v ýR i v zahraniþí), prĤmyslových Ĝešení a registroaných známek (pouze v zahraniþí)

*c) a d)podmínČny soubČžnou realizací a) a b)

ZpĤsobilé výdaje

Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Provozní náklady – služby poradcĤ a expertĤ, zvláštní školení, mzdy a pojistné Náklady na publicitu projektu

Náklady na oprávnČné zástupce PĜeklady Správní poplatky.

15


Progetto Repubblica Ceca economia ekonomie

FOCUS MACROECONOMICO L’inflazione accelera spiccatamente portandosi oltre il due per cento In aprile i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,7% su base mensile, portando in tal modo al 2,5% l’inflazione su base annuale, rispetto all’1,9% di marzo. L’inflazione è così balzata al valore più alto dal mese di settembre dello scorso anno, superando al tempo stesso il limite inferiore della zona di tolleranza stabilita dalla Banca nazionale ceca (2-4%). La crescita dei prezzi ha superato notevolmente le aspettative del mercato (0,4% su base mensile, 2,2% su base annuale). La nostra stima si è trovata in linea con le previsioni generali. A contribuire alla crescita dei prezzi su base mensile sono stati soprattutto i generi alimentari e i carburanti. Tra i generi alimentari, i rincari hanno riguardato soprattutto la verdura (12,9%) e la frutta (1,1%). La crescita dei prezzi del petrolio sui mercati mondiali e l’inizio della driving season hanno inciso sull’ulteriore aumento dei prezzi della benzina. Dopo l’aumento del 3,3% a marzo, nel mese scorso i prezzi dei carburanti sono cresciuti del 4,3%. E’ inoltre proseguito il rincaro delle sigarette. Al 9% e oltre di crescita durante il primo trimestre, l’aumento dei prezzi delle sigarette in aprile ha aggiunto un ulteriore 2,1%. Ad accelerare l’inflazione nel mese scorso ha contribuito anche l’aumento del ticket sui medicinali, il rincaro di alcuni servizi collegati all’abitazione (gas, riscaldamento, affitto) nonché il rincaro sorprendentemente forte delle nuove collezioni di abiti e calzature estive. Sul versante opposto, troviamo una diminuzione dei prezzi delle vacanze pari all’1,0%. Sembra che la struttura dell’inflazione cominci a mutare. Finora, a causare l’aumento dei prezzi erano soprattutto fattori amministrativi e stagionali. Tale è sembrato essere anche il principale argomento di quei membri del consiglio della Banca nazionale ceca che durante la riunione monetaria della banca ad aprile hanno votato per lasciare i tassi di interesse al livello attuale. I numeri di aprile hanno però fatto comprendere che sull’inflazione comincia a proiettarsi la crescita culminante dei consumi domestici. Inoltre la corona non controbilancia l’inflazione, dato che dall’inizio dello scorso anno ha perso circa il 2,5% rispetto all’euro. La stessa Banca nazionale ceca, nella sua nuova stima, prevede un tasso di inflazione più alto, il che implica un graduale aumento dei tassi di

16‑ 16

interesse. Anche noi abbiamo spostato il tetto delle nostre previsioni di inflazione per l’anno in corso. Ci attendiamo adesso una crescita media dei prezzi al livello del 2,7% (rispetto al 2,3% precedente) e un valore di dicembre pari al 3,4% (rispetto al 3,0% precedente). Visti i dati fortissimi dell’economia nel corso delle ultime settimane, presupponiamo che la banca centrale aumenti i tassi di interesse ormai a breve. Per la fine dell’anno in corso ci attendiamo che il tasso di interesse base della Banca nazionale ceca si attesti al livello del 3,00%. Un commercio al dettaglio da record I ricavi complessivi nel commercio al dettaglio (espressi a prezzi costanti), compreso il settore motoristico, sono aumentati a marzo del 10,5% su base annuale, superando così anche le stime più ottimistiche. Il mercato prevedeva una crescita dei ricavi lordi su base annuale pari al 6,5%, mentre noi ci aspettavamo una crescita del 5,5%. La crescita dei ricavi a febbraio era stata inoltre ritoccata al rialzo, al 10,1% rispetto al 9,4% precedente. Nonostante il marzo di quest’anno abbia avuto un giorno lavorativo in meno rispetto a quello dell’anno precedente, tale fattore non ha evidentemente inciso sui ricavi dei commercianti al dettaglio. Sorprendentemente, il numero inferiore di giorni lavorativi non ha avuto influssi neanche sul settore automobilistico, dove, rispetto a febbraio, si è avuta un’accelerazione tanto nella vendita dei carburanti quanto nei ricavi legati alla vendita e alla riparazione di vetture a motore. Sempre buono è stato inoltre l’andamento della vendita di beni non alimentari. L’interesse dei consumatori è cresciuto soprattutto rispetto

a cura di Patrik Rožumberský (Unicredit-Živnostenská banka)

all’elettronica e ai materiali da costruzione, settore in cui il clima favorevole ha inciso positivamente. Nessun problema nel vendere la merce hanno manifestato altresì i venditori di articoli per la casa e di prodotti tessili e calzature. Guardando al risultato di marzo non possiamo che constatare che nel commercio al dettaglio continuano a dominare condizioni oltremodo favorevoli. Il potere d’acquisto dei cittadini è nutrito dai salari in rapida crescita, dall’inflazione bassa e dal calo della disoccupazione. Un ruolo positivo hanno anche i tassi di interesse ancora bassi. Essi permettono infatti alle famiglie di attingere crediti a basso costo finalizzati all’acquisto di merce di consumo di vario genere. La crescita dinamica dei ricavi nel commercio al dettaglio nei primi tre mesi dell’anno (9,4%) porta a pensare che nel primo trimestre i consumi domestici siano rimasti il principale motore della crescita economica. Gli evidenti segni di una robusta crescita delle spese domestiche, insieme alla brusca espansione nel campo dell’edilizia e dell’industria ci hanno costretti a correggere al rialzo le nostre stime di crescita economica. Nel primo trimestre di quest’anno la crescita del PIL potrebbe arrivare intorno al 7%, per tutto l’anno prevediamo poi una crescita di 5,7% (rispetto al 4,% precedente). Nonostante nella seconda metà dell’anno ci attendiamo un certo allentamento del ritmo di crescita dei ricavi collegato alla crescita dell’inflazione, la crescita annuale del commercio al dettaglio supererà molto probabilmente il livello dello scorso anno (6,4%).


Progetto Repubblica Ceca economia ekonomie

MAKROEKONOMIE Inflace zrychluje výrazně nad dvě procenta Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu meziměsíčně o 0,7%, čímž posunuly meziroční inflaci na 2,5% z březnových 1,9%. Inflace se tak vyhoupla na nejvyšší hodnotu od loňského září a zároveň překročila spodní hranici tolerančního pásma České národní banky (2-4%). Cenový růst výrazně překročil tržní očekávání (0,4% meziměsíčně, 2,2% meziročně). Naše predikce byla shodná s konsensuální předpovědí. Na meziměsíčním růstu cen se podílely především potraviny a pohonné hmoty. Z potravin zdražila zejména zelenina (12,9%) a ovoce (1,1%). Růst cen ropy na světových trzích a rozjezd motoristické sezóny se odrazily v dalším zvýšení cen benzínů. Po růstu o 3,3% v březnu vzrostly ceny pohonných hmot v minulém měsíci o 4,3%. Pokračovalo také zdražování cigaret. K více jak devítiprocentnímu nárůstu během prvního čtvrtletí přidal růst cen cigaret v dubnu další 2,1%. Ke zrychlení inflace v minulém měsíci přispělo i zvýšení doplatků za léky, zdražení některých služeb spojených s bydlením (plyn, teplo, nájem) a také překvapivě silné zdražení nových kolekcí letních oděvů a obuvi. Na opačném pólu stál sezónní pokles cen dovolených o 1,0%. Zdá se, že se struktura inflace začíná měnit. Doposud měly cenový růst na svědomí především administrativní a sezónní faktory. To se také zdál být hlavní argument těch členů bankovní rady ČNB, kteří na dubnovém měnovém zasedání banky hlasovali pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. Dubnová čísla však naznačila, že se do inflace pomalu začíná promítat vrcholící růst spotřeby domácností. Koruna již navíc nepůsobí protiinflačně vzhledem k tomu, že od začátku letošního roku ztratila vůči euru přibližně 2,5%. Samotná ČNB v nové prognóze počítá s vyšším odhadem inflace, se kterým je konzistentní postupné zvyšování úrokových sazeb. I my jsme posunuli výše naši předpověď inflace v letošním roce. Nyní očekáváme průměrný cenový růst na úrovni 2,7% (původně 2,3%) a prosincovou hodnotu ve výši 3,4% (původně 3,0%). Vzhledem k velmi silným údajům z ekonomiky během uplynulých týdnů předpokládáme, že centrální banka

Patrik Rožumberský (Unicredit-Živnostenská banka)

zvýší úrokové sazby už velmi brzy. Na konci letošního roku očekáváme základní úrokovou sazbu ČNB na úrovni 3,00%. Maloobchod láme rekordy Celkové tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu se ve stálých cenách v březnu meziročně zvýšily o 10,5%, čímž předčily i ty nejoptimističtější odhady. Trh předpovídal meziroční růst neočištěných tržeb o 6,5%, my jsme očekávali 5,5%-ní růst. Únorový růst tržeb byl navíc revidován směrem nahoru na 10,1% z 9,4% Přestože měl letošní březen o jeden pracovní den méně než loňský, tržby maloobchodníků zjevně tentokrát tímto faktorem zůstaly nedotčeny. Menší počet pracovních dnů se překvapivě neprojevil ani v automobilovém sektoru, kde oproti únoru zrychlil jak prodej pohonných hmot tak tržby za prodej a opravy motorových vozidel. Stále dobře se prodávalo také nepotravinářské zboží. Zájem spotřebitelů rostl nejvíce o elektroniku a také stavebniny, kde se projevoval efekt příznivého počasí. S odbytem rovněž neměli problém prodejci potřeb pro domácnost a prodejci textilu a obuvi. Při pohledu na březnový výsledek nemůžeme jinak než konstatovat, že nadmíru příznivé podmínky v maloobchodě panují i nadále. Kupní sílu obyvatel živí rychle rostoucí mzdy, nízká inflace a klesající nezaměstnanost. Pozitivní roli hrají stále nízké úrokové sazby. Ty umožňují domácnostem čerpat levné úvěry,

které jim pak slouží k financování nákupů různorodého spotřebního zboží. Dynamický růst maloobchodních tržeb v prvních třech měsících roku (9,4%) podporuje předpoklad, že spotřeba domácností zůstala hlavním motorem ekonomického růstu v prvním čtvrtletí. Zjevné známky robustního růstu výdajů domácností společně s prudkou expanzí ve stavebnictví a průmyslu nás přiměly revidovat naše odhady ekonomického růstu směrem nahoru. V letošním prvním čtvrtletí by mohl růst HDP dosáhnout kolem 7%, za celý rok pak nově odhadujeme růst o 5,7% (původně 4,5%). Přestože ve druhé polovině roku očekáváme určité zvolnění tempa růstu tržeb v souvislosti se zvyšující se inflací, celoroční růst maloobchodu s největší pravděpodobností převýší loňskou úroveň (6,4%).

17‑ 17


Progetto Repubblica Ceca Cultura kultura

Il Rinascimento a Praga Nei giorni 9 e 10 maggio si sono svolte a Praga le „Giornate rinascimentali“ organizzate dal Comitato praghese della „Società Dante Alighieri”. La cerimonia di apertura si è tenuta nella suggestiva cornice di Piseckà Brana dove il gruppo musicale “Svobodné Hudební Bratrstvo”, la compagnia di danze storiche “La Fiamma” e il duo vocale „Vaganti“, hanno intrattenuto i numerosi ospiti con musiche e balli del ‘600 italiano, avvalendosi anche di riproduzioni di strumenti dell’epoca. Chi fosse passato di lí avrebbe avuto la sensazione di trovarsi nel bel mezzo di una festa rinascimentale, complici le musiche, i profumi del banchetto curato dal cuoco Carmelo Volsich e il gusto dei vini offerti dal ristorante “Vino di vino”. Il giorno seguente nei locali della Facoltà di Filosofia “Carlo IV” il prof. Marco Lenci, ordinario di Storia dell‘Africa presso l’Università di Pisa, ha tenuto una lezione su un periodo poco studiato della storia italiana, quello delle lotte

con i corsari soffermandosi non solo sul fenomeno in sé, ma riportando anche testimonianze dei “dimenticati” dalla storia che hanno risvegliato la voglia di riscoprire le nostre città e che ci hanno fatto respirare l’odore del mare. Un ringraziamento particolare va al „Residence Italia“ che ha ospitato il prof. Lenci. Dott. Marco Moles Responsabile culturale Società Dante Alighieri - Comitato di Praga

Renesance v Praze Ve dnech 9. a 10. května se konaly v Praze „Dny renesance“ pořádané pražskou sekcí „Společnosti Dante Alighieri“. Slavnostní zahájení se uskutečnilo v působivém prostředí u „Písecké brány“, kde soubor „Svobodné Hudební Bratrstvo“, společnost historických tanců „La Fiamma“ a duo „Vaganti“ pobavili množství hostů hudbou a tancem 17. století s doprovodem replik dobových hudebních nástrojů. Kdo tudy procházel, musel se cítit jako uprostřed renesanční slavnosti, zlákán hudbou, vůní rautu připraveného kuchařem Carmelem Volsichem a chutí vín darovaných restaurací „Vino di vino“. Následující den měl v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy prof.

Marco Lenci, profesor historie Afriky z univerzity v Pise, přednášku na málo probádané téma italské historie, období boje proti korzarům zaměřenou nejen na fenomén sám o sobě, ale přinášející také svědectví „ zapomenutých“ dějin, kterým probudili chuť znovuobjevit naše města dýchající vůni moře. Zvláštní poděkování náleží „Residence Italia“, který hostil profesora Lenci. Dott. Marco Moles Referent pro kulturu Společnosti Dante Alighieri - Pražská sekce

“La scuola degli italiani a Praga” L’Associazione Istituto Italiano di Istruzione ha aperto le iscrizioni ai corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i livelli di pre-scuola, scuola elementare, media inferiore e superiore a Praga per l’anno scolastico 2007-2008. I corsi, regolati dal Decreto legislativo 297 del 1994, si svolgono sotto la supervisione del Ministero degli Esteri. Il Console svolge funzioni di Provveditore agli Studi. Al termine dell’anno scolastico gli alunni ricevono un attestato di valutazione valido per continuare gli studi in Italia senza necessità di esami di ammissione. I corsi, tenuti da insegnanti madrelingua laureati in Italia, hanno luogo nel Gymnazium di via Josefská 5 (Mala Strana).

Per le classi prescolari, elementari e medie, i corsi durano 150 ore per ogni classe, suddivise in due lezioni settimanali dalle 16.30 alle 18.30. L’anno scolastico 2007-2008 comincerà il 3 settembre e terminerà il 19 giugno. Vengono offerti anche corsi di letteratura italiana e straniera per studenti della scuola secondaria superiore. Queste lezioni sono un sostegno per gli studenti iscritti alle classi superiori nelle scuole internazionali e offrono una preparazione per il Programma internazionale di Baccalaureato – IB Program in Italiano

Per informazioni: Istituto Italiano di Istruzione Čermákova 7, 120 00 Praga 2, tel. +420 724 124 838, www.scuolaitaliana.cz, info@ scuolaitaliana. cz

“Škola pro Italy v Praze” L’Associazione Istituto Italiano di Istruzione (Italský vzdělávací institut) zahajuje v Praze zápis do integrovaných kurzů italského jazyka a obecné italské kultury na školní rok 2007- 2008 pro předškolní, základní a střední stupeň. Kurzy, zřízené legislativním výnosem 297 z roku 1994, probíhají pod dohledem Ministerstva zahraničních věcí. Funkci školského inspektora zastává konzul. Na konci školního roku obdrží absolventi vysvědčení, 18

opravňující k dalšímu studiu v Itálii bez nutnosti absolvování uznávacích zkoušek. Kurzy, vedené rodilými mluvčími, vystudovanými v Itálii, probíhají na Gymnáziu v Josefské 5 na Malé Straně.Kurzy pro předškoláky, základní a střední stupeň trvají 150 hodin pro každou třídu a jsou rozděleny do dvou lekcí týdně, od 16.30 do 18.30. Školní rok 20072008 začíná 3.září a končí 19.června. V nabídce budou i kurzy italské a zahraniční literatury pro studenty

vyššího stupně středních škol. Lekce mají pomoci vyšším středoškolským studentům na mezinárodních školách a nabízejí přípravu na Mezinárodní bakalářský program - IB Program v Italštině Podrobnější informace na: Italský vzdělávací instiut, Čermákova 7, 120 00 Praha 2, tel. +420 724 124 838, www. scuolaitaliana. cz, info@scuolaitaliana.cz


significative rappresentanze italiane in repubblica ceca Významná italská zastoupení v české republice Istituzioni / INSTITUCE Ambasciata d’italia Nerudova 20, 118 00 Praga 1, Tel. 233 080 111 www.ambpraga.esteri.it info@ambpraga.it

Istituto Italiano di Cultura Šporkova 14, 118 00 Praga 1, Tel. 257 090 681 www.iic-praga.cz

cameradi commercio e dell’industria italo ceca Čermákova 7, 120 00 Praga 2, Tel. 222 015 300 www.camic.cz, info@camic.cz

Istituto Commercio Estero (ICE) Zámecké schody 1, 118 00 Praga 1, Tel. 257 532 590, praga@praga.ice.it www.ice.it/estero2/praga, www.italtrade.com

TURISMO / cestovní ruch A LIANTOUR (Tour Operator specializzato in viaggi nella RC / Tour operátor specializovaný na cesty do ČR) Betlem Palais, Husova 5, 110 00 Praga 1 Tel. 224 248 756-8, www.aliantour.it

hotel praga 1*** (albergo / hotel) Žítná 5, 110 00 Praga 1 Tel. 222 233 149, www.praga1.cz

A LITALIA (Trasporto aereo / Letecká doprava) Václavské náměstí 11, 110 00 Praga 1 Tel. 221 434 600, www.alitalia.com

hotel & residence “roma”**** (albergo / hotel) Újezd 24, 110 00 Praga 1 Tel. 257 326 890, www.hotelroma.cz

E UROPE CONGRESS (Turismo congressuale / kongresová turistika) CTE Group Travel s.r.o. Anglicka 26/82, 120 00 Praha 2 Tel. 226 539 463, www.europecongress.com

Hotel Residence Select (albergo / hotel) Sokolská 34, 120 00 Praha 2 Tel. 296 300 211, www.selecthotel.cz

Gastrotels (Gestione alberghiera / hotelový management) Na ostrohu 58, 160 00 Praha 6 Tel. 296 300 211, www.gastrotels.cz

Hotel Tivoli (albergo / hotel) Sokolská 48, 120 00 Praha 2 Tel. 296 114 401, www.tivolihotel.cz

 otel Caesar Palace H (albergo / hotel) Myslíkova 15, 110 00 Praga 1 Tel. 224 931 595, www.hotelcaesar.cz

Y OUR PRAGUE HOTELS (albergo / hotel) Malátova 17, 155 00, Prague 5 Tel. 222.500.222, www.your-prague-hotels.com info@your-prague-hotels.com

 otel GALILEO H (albergo / hotel) Bruselská 3, 120 00 Praga 2 Tel. 222 520 216, www.hotelgalileo.cz

produzione industriale / prÛmysl EBSTER CZ (Sterilizzazione dei dispositivi medici / Sterilizace zdravotnických prostředků ) Průmyslová zóna Košíkov 80, 595 01 Velká Bíteš Web site: www.ebster.cz

siad (società italiana acetilene e derivati / italská společnost pro acetylen a deriváty) 435 22, Braňany u Mostu 193 Tel. 476 765 000, www.siad.cz

Nova Mosilana a. s. – Gruppo Marzotto (Produzione di tessuti per abbigliamento / Výroba oděvních tkanin) Charbulova 150, 657 35 Brno Tel.: 548 136 345, www.mosilana.cz 

19


significative rappresentanze italiane in repubblica ceca Alimentari-ristorazione / potravinářství a restaurace C .I.P.A. s.r.o. (distribuzione alimentari / distribuce potravin) Hořejší nábřeží 368/II, 150 00 Praga 5 Tel. 257 316 601, www.cipa-gastro.cz

RISTORANTE AMICI MIEI (ristorante italiano / italský restaurant) Vězeňská 5, 110 00 Praha 1 Tel. 224 816 688, www.amicimiei.cz ristorante@amicimiei.cz

Cortelazzi HO.RE.CA. Food Service (specialità alimentari italiane / italské potravinářské speciality) Na Radosti 420, hala č. 5, 155 25 Praha 5-Zličín Tel. 257 090 220, www.cortelazzi.cz

TRATTORIA La ROCcA (Ristorante e pizzeria italiana, live music) Vinohradská 32, vchod z Anny Letenské 120 00 Praha 2, Tel. 222 520 060

INCONTRO ( ristorante italiano / italský restaurant) Jungmannovo nám. 19, 110 00 Praha 1 Tel. 224 948 650, www.incontro.cz

VINOdiVINO s.r.o. (ristorante, enoteca, wine bar / restaurant, enoteka, wine bar) Vězeňská 3, 110 00 Praha 1 Tel. 222 312 999, www.vinodivino.cz

bianchi & partners (contabilità e consulenza / účetnictví a poradenství) Čelakovského sady 4, 110 00 Praga 1 Tel. 224 921 014, bianchi@mbox.vol.cz

SI.FIN GROUP (contabilità e consulenza, immobiliare / účetnictví a poradenství, realitní činnost) Dornych 47, 617 00 Brno Tel. 543 255 846, sifin@quick.cz

ebs consulting (consulenza / poradenství) Čermákova 7, 120 00 Praga 2 Tel. 222 015 222, www.ebsconsulting.cz

STUDIO LEGALE Polverini – Strnad (studio legale / advokátní kancelář) Týnská 12 , 110 00 Praha 1 Tel. 224217485, www.ak-ps.cz ROMA PRAHA BRATISLAVA BRNO

SAVINO & PARTNERS (assistenza legale e fiscale, immobiliare / právní a daňové poradenství, realitní činnost) Vojtěšská 6, 110 00 Praha 1 Tel. 224934776, www.savinopartners.com

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA (istituto bancario / banka ) Na Příkopě 858/20, 110 00 Praga 1 Tel. 224 127 533, www.zb.cz

Servizi / služby

commercio / obchod

20

alfa romeo Fiat ČR, Business Unit Alfa Romeo (importatore esclusivo veicoli Alfa Romeo / výhradní dovozce vozidel Alfa Romeo) Karolinska 650/1, 186 00 Praga 86 Tel. 224 806 300 (111), www.alfaromeo.cz

M  AX MARA, Marina Rinaldi, Marella e Coccinelle (rappresentanza di marchi di moda italiana / zastoupení italských módních značek) Havelská 494/31, 110 00 Praga 1 Tel. 224 221 587, max@maxpraga.cz

fiat ČR Gruppo FIAT Auto / Skupina FIAT Auto (importatore esclusivo veicoli gruppo FIAT / výhradní dovozce vozidel skupiny FIAT) Karolinska 650/1, 186 00 Praga 86 Tel. 224 806 111, www.fiat.cz

T echnology Italian Services (rappresentanze: arredamento, idraulica, riscaldamento / zastoupení: bytová a koupelnová zařízení, vytápění) Jeseniova 56, 130 00 Praga 3 Tel. 271 001 611, www.tispraha.cz

finmed (distribuzione presidi medico chirurgici / distribuce lékařských chirurgických pomůcek) Dušní 8, 110 00 Praga 1 Tel. 224 814 602, finmed@tiscali.cz


Významná italská zastoupení v české republice Edilizia e servizi connessi / stavebnictví, reality a služby s tím spojené

l

a

c

a

s

a

n

e

l

c

l

l

a

c

a

s

a

n

e

l

c

u

o

r

a

u

c

a

s

a

n

e

o

l

c

u

o

r

r

e

A rchitectural Consulting (immobiliare e progettazione / realitní činnost a projektování ) Karlova 19, 110 00 Praga 1 Tel. 224 222 642-3, aconsulting@volny.cz

ICKM real estate (attività immobiliare / realitní činnost) Husova 5, 110 00 Praga 1 Tel. 221 771 301, www.ickm.cz

B &C IMPIANTI s.r.o. (Affermata esperienza nel settore alberghiero di alta categoria) V Jirchářích 195/2, 110 00 Praha 1 Tel. 222 511 837, gsm: 774 080 534 bc.impianti@volny.cz

IMMOBILIARE KARLŮV MOST s.r.o. (consulenza immobiliare, progettazione, gestione fabbricati / projektování, poradenství, správa nemovitostí) Bílkova 19, Praha 1, Staré Město Tel. 221779520, ikm@ikm.cz

B ERTOLDO IMPIANTI (soluzioni per l’impiantistica elettrica e speciale / řešení pro elektrické a speciální rozvody) Ježkova 14, 130 00 Praga 3 Tel. 222 718 987, www.bertoldoimpianti.com

IMPRIMA CONSTRUCTION s.r.o. (attivitá edile / stavební činnost) Řepská 438/10, 161 00 Praga 6 Tel. 235 311 455, info@imprimaconstruction.cz www.imprimaconstruction.cz

castelli RE Praha, s.r.o. (ristrutturazione immobili / rekonstrukce nemovitostí) Ovenecká 32, 170 00 Praga 7 Tel. 233 376 665, kancelar@castelli-siis.cz

interproject praha (progettazione, consulenza immobiliare, gestione fabbricati / projektování, poradenství, správa nemovitostí) Kamenická 33 / 812, 170 00 Praga 7 Tel. 233 379 349, info@interproject.cz

C zech Real Estate (immobiliare / realitní činnost) Platnéřská 7/87, 110 00 Praga 1 Tel. 224 815 560/61, cre@post.cz

MANGHI GROUP (attività e sviluppo immobiliare / realitní a developerské činnosti) Moravská 5, 120 00 Praga 2 Tel. 224 256 210, www.manghigroup.com

D OORFACE s.r.o. (chiusure industriali, facciate continue, carpenteria in genere/ garažový a prumyslový úzávěry, fasády, ocelové konstrukce) Legerova 48, 120 00 Praha 2 Tel. 420 731246597, www.doorface.cz

Masterconsult (immobiliare e gestione fabbricati / realitní činnost a správa nemovitostí) Celetná 23, 110 00 Praga 1 Tel. 221 771 360, www.masterconsult.cz

E UROPRAGA (progettazione e consulenza tecnico-immobiliare / projektování a poradenství v oblasti nemovitostí) V Jámě 1, 110 00 Praga 1 Tel. 224 162 055, www.europraga.com

mastgroup (attività e sviluppo immobiliare / realitní a developerské činnosti) Dr. Zikmunda Wintra 376/5, 160 00 Praga 6 Tel. 224 324 816, www.mastgroup.org

F IDELITAS (Gestione e sviluppo immobiliare / realitní a‑developerské činnosti) Sázavská 8, 120 00 Praha 2 Tel. 222 515 038, fidelitas@fidelitas.cz

P & B costruzioni s.r.o. (edilizia – ristrutturazioni / stavebnictví – rekonstrukce) V Jirchářích 195/2, 110 00 Praga 1 Tel. 222 515 216

F .I.M. GROUP, s.r.o. (società di sviluppo immobiliare / realitní činnost) Betlémský palác, Husova 240 / 5, 110 00 Praha 1 Tel. 224 212 740, www.fimgroup.eu

Ponte Carlo s.r.o. (attività immobiliare / realitní činnost) Čelakovského sady 4, 110 00 Praga 1 Tel. 222 327 822, www.pontecarlo.cz

GK REALITY (agenzia immobiliare / realitní kancelář) Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 Tel. 224 218 652, www.gk.cz

rgm System (consulenza, ristrutturazioni, riqualificazione edilizia / rekonstrukce, zhodnocení staveb) Čermákova 7, 120 00 Praga 2 Tel. 774 621 202, rgmsystem@yahoo.it

GranitiFiandre, Praha, s.r.o. (pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetterie, luci, contract alberghiero / dlažby, obklady, sanitární keramika, baterie, hotelový nábytek) Senovážné náměstí 8, 110 00 Praha 1 Tel. 224 228 630, praha@granitifiandre.cz

T ECNOCASA (società immobiliare / realitní společnost) člen: CTE Group Real Estate Anglická 26/82, 120 00 Praha 2 Tel. 226 539 477, fax: 226 539 482 www.tecnocasa.cz, info@tecnocasa.cz

e

e

hydroklima (Installazione e fornitura impianti termotecnici CDZ, riscaldamento, idrosanitari /Dodávka a instalace domovní techniky – vzt, út, zti) Ježkova 14/757, 130 00 Praga 3 Tel. 222 715 768, www.hydroklima.cz

21


Progetto Repubblica Ceca Reportage reportáže

In Boemia centrale l’epicentro del NO ceco al radar americano “Non vogliamo diventare obiettivo numero uno” si lamenta la gente della zona Brdy è un territorio di bassa montagna della Boemia centrale, in buona parte soggetto ad attività militari, che si estende dalle vicinanze di Praga per una settantina di chilometri in direzione sud ovest. E’ all’estremità occidentale di questa zona che gli Stati Uniti, in vista del futuro scudo spaziale europeo, hanno individuato il luogo opportuno per chiedere al governo ceco l’attivazione di una base radar. Secondo gli ultimi sondaggi, in Repubblica Ceca il tasso di disapprovazione verso questo progetto supera il 60%, ma è proprio nei villaggi di questi dintorni - Visky, Borovno, Skorice, Trokavec, tutti entro un raggio di qualche chilometro dal luogo prescelto dagli americani - che l’avversione verso l'installazione del radar Usa raggiunge livelli assoluti. Ci si arriva dopo 60 chilometri di autostrada, da Praga verso Pilsen, e poi attraverso altri 10 chilometri di tortuose stradine alberate, nella tipica campagna della Boemia. I centri abitati, in questa zona, sono manipoli di case, situati qua e là, in un paesaggio di dolci colline e di estesi terreni coltivati. Il fermento è evidente, con manifesti anti radar affissi sui cancelli delle case o sul parabrezza delle auto. La gente ha voglia di spiegare le ragioni del malcontento. “Con tutti gli stranieri indesiderati che abbiamo avuto nella nostra storia - austriaci, tedeschi e russi giusto il secolo scorso – cosa vengono a fare ora gli americani?” si inalbera un quarantenne, che preferisce tacere il proprio nome: “Sono un dipendente pubblico e non voglio problemi”. Atteggiamenti anche inconsueti per chi conosce la capacità dei cechi di sopportare in silenzio. Una Skoda verdolina, Made in Czechoslovakia, rallenta e l’autista il “No radar” lo urla dal finestrino al giornalista forestiero. Più controllata, Jirina, intenta a sfoltire la siepe del suo giardino: “Non siamo noi a dover spiegare il nostro No al radar. E’ il governo piuttosto a doverci dire almeno una ragione valida per avere qui questa base. E sinora non l’ha fatto”. Il villaggio più vicino all’off limits militare è Trokavec, appena due chilometri dall‘altura dove, secondo gli Stati Uniti, esiste la posizione migliore 22

per costruire il radar, parte dello scudo che prevede anche dieci missili intercettori in Polonia. Qui, in occasione di un recente referendum, 70 votanti su 71 hanno detto No al radar. “La gente qui del radar non vuole neanche sentirne parlare” ci spiega il sindaco, Jan Neoral, 65enne, da due anni a capo della amministrazione comunale di Trokavec, negli ultimi due mesi l’alfiere più instancabile dei “No radar” “E’ stata la gente a venirmelo a chiedere, non solo i miei compaesani, ma anche quelli dei dintorni. Il nostro è un microreferendum, senza alcun effetto vincolante verso il governo, lo so bene, ma è stato un segnale chiaro per Praga. E comunque mi obbliga, come sindaco, a fare di tutto perché qui non venga costruito nessun radar”. E l’espressione è proprio di chi l’impegno intende rispettarlo. Neoral, curiosamente, è un elettrotecnico in pensione e non manca di rimarcarlo. “Le onde elettromagnetiche di una installazione di questo genere sono nocive, non sono così sprovveduto da non saperlo. Il governo su questo è reticente, ma basta andare a leggersi persino studi americani, reperibili su Internet. Se davvero il radar è così inoffensivo, perché il governo non se lo costruisce

di Giovanni Usai a Praga? ” Davanti al taccuino Neoral ci tiene a chiarire: “Non mi spinge alcun orientamento politico, io sono assolutamente indipendente. Né, tanto meno, mi muovono sentimenti di antiamericanismo. Massimo rispetto per il popolo degli Stati Uniti. Ho persino dei parenti che vi risiedono da tanti anni e che in quel Paese hanno trovato la libertà e le opportunità che qui, durante il regime, erano impossibili ”. Una premessa che non evita comunque al sindaco elettrotecnico di mostrare quanto poco gli vadano a genio i programmi del suo governo. “La politica di Bush attualmente fa paura. Con questa dottrina della guerra preventiva chissà dove si potrà andare a finire. Il nostro governo, in questo modo ci sta solo facendo diventare lo scudo di possibili attacchi contro gli Stati Uniti. E in un conflitto, è risaputo, il primo obiettivo sono sempre le installazioni radar”. E la diffidenza di Neoral deriva anche dalla difficoltà di comprendere il vero nemico per il quale lo scudo spaziale andrebbe costruito: “Qualche tempo fa si diceva che lo scudo avrebbe consentito di fronteggiare il rischio Corea del nord. Adesso si parla invece dell’Iran. E intanto, in questo trambusto, Mosca sperimenta razzi che colpiscono a più di 5 mila chilometri. Credo che gli americani, se hanno da difendersi da qualcuno, i missili e i radar dovrebbero piazzarseli a casa loro ”.


Progetto Repubblica Ceca Reportage reportáže

Ve střední Čechách epicentrum českého NE americkému radaru “Nechceme se stát cílem číslo jedna” stěžují si lidé z této oblasti Brdy, z velké části subjekt vojenských aktivit, jsou územím s nízkým pohořím ve středních Čechách, které se rozkládá nedaleko Prahy, asi sedmdesát kilometrů směrem na jihozápad. Na západní hranici této oblasti vyčlenily Spojené státy pro budoucí evropský protiraketový štít výhledově vhodné místo, aby pak požádaly českou vládu o aktivaci radarové základny. Podle posledních průzkumů je v České republice míra nesouhlasu s tímto projektem více než 60%, ale přímo v okolních obcích - Vísky, Borovno, Skořice, Trokavec, všechny v několikakilometrovém poloměru od lokality vybrané Američany – odpor proti instalování amerického radaru dosahuje prakticky sto procent. Dostanete se sem po 60 kilometrech po dálnici z Prahy směrem na Plzeň a poté jedete dalších 10 kilometrů křivolakými silničkami lemovanými stromy, přes typicky českou venkovskou krajinu. Lidská sídla v této oblasti - to je tu a tam hrstka domů v krajině s mírnými pahorky a rozsáhlými obdělanými pozemky. Zjitření je zřejmé z protiradarových plakátů umístěných na brankách domů nebo na předních sklech aut. Lidé chtějí vysvětlit důvody své nespokojenosti. “Všichni ti nežádoucí cizinci, které jsme zde měli v průběhu dějin – Rakušané, Němci a Rusové v minulém století – a co teď tady budou pohledávat Američané?” rozčiluje se jeden čtyřicátník, který raději nechce zveřejnit své jméno: “Jsem státní zaměstnanec a nechci mít problémy”. Postoj až neobvyklý pro toho, kdo zná schopnost Čechů mlčky snášet příkoří. Zelenkavá škodovka Made in Czechoslovakia zpomaluje a řidič vykřikuje z okénka své “Ne radaru” na cizího novináře. Více se ovládá Jiřina, plně zaujatá prořezáváním plotu své zahrady: “Jsme to my, kdo by měl vysvětlovat naše Ne radaru? To spíše vláda by nám měla uvést alespoň jeden pádný důvod, proč bychom měli mít tu základnu tady. A to doposud neudělala”. Nejbližší vesnice k vnějším hranicím vojenského prostoru je Trokavec, necelé dva kilometry od návrší, kde je podle Spojených států nejlepší místo k postavení radaru: části štítu, který předpokládá i umístění deseti stíhacích raket v Polsku. Při nedávném referendu zde Ne radaru řeklo 70 voličů ze 71 . “Lidé tady o radaru nechtějí ani slyšet” vysvětluje nám 65letý starosta Jan Neoral, dva roky na čele obecní správy v Trokavci a v uplynulých dvou měsících neúnavný přední zastánce “Ne radaru”. “Lidé sami přišli za mnou s touto žádostí, nejen mí spoluobčané, ale i lidé z okolí. Dobře vím,

že naše minireferendum nemá žádnou závaznou účinnost pro vládu, ale byl to pro Prahu jasný signál. A v každém případě mě jako starostu zavazuje udělat vše pro to, aby zde žádný radar postaven nebyl ”. To je výrok člověka, který má v úmyslu dodržovat závazky. Neoral je elektrotechnik v důchodu a neopomene to připomenout. “Elektromagnetické Jan Neoral, il sindaco anti radar USA vlny při zařízení tohoto druhu jsou škodlivé, nejsem natolik neobeznámený programy vlády. “Stávající Bushova politika vzbuzuje s problematikou, abych to nevěděl. Vláda je v tomto obavy. Kdoví, jak můžeme dopadnout s tou doktrínou velice vyhýbavá, ale stačí si přečíst americké studie, preventivní války. Naše vláda z nás takto jen dělá štít které jsou dosažitelné na internetu. Pokud je radar proti případným útokům na Spojené státy. A jak je skutečně tak neškodný, tak proč si ho vláda nepostaví známo, prvním cílem v konfliktu jsou vždy radarová zařízení”. v Praze? ” Do zápisníku se nám Neoral snaží objasnit: “Netlačí Neoralova nedůvěřivost vyplývá také z obtížnosti na mně žádné politické zaměření, jsem absolutně pochopit, kdo je pravým nepřítelem, proti kterému by byl protiradarový štít vybudován: “Před nějakou dobou nezávislý. A už vůbec mne neovládají nějaké protiamerické pocity. Americký lid má mou veškerou se říkalo, že by štít mohl čelit ohrožení ze Severní Korey. úctu. Mám dokonce příbuzné, kteří tam dlouhá léta žijí Ted se zase mluví o Iránu. A mezitím Moskva v tomto a našli v této zemi svobodu a možnosti, které byly tady zmatku experimentuje s raketami, které zasáhnou cíl za bývalého režimu neuskutečnitelné”. na vzdálenost přes 5 tisíc kilometrů. Myslím, že pokud Úvod, který ovšem nebrání tomu, aby nám starosta se Američané chtějí před někým chránit, měli by si elektrotechnik nepředvedl, jak málo se mu zamlouvají rakety a radar umístit u nich doma ”.

23


Il mese de

La Pagina

Maggio 2007

Le principali notizie pubblicate sulla rassegna stampa quotidiana La Pagina di Giovanni Usai

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Politica Cronaca

Economia, affari e finanza

XXXXXXXX XXXXXXXX

Varie

tel.: +420 606194688

24

info@lapagina.cz

www.lapagina.cz


Progetto Repubblica Ceca Eventi události

La Becherovka festeggia i suoi 200 anni a Milano Presso la sede del Consolato Generale della Repubblica Ceca si è svolta la serata dedicata all’inimitabile liquore boemo 

Un intero evento all’insegna del ‘panak’, il mitico bicchierino di vetro che, colmo di becherovka, da ormai due secoli è presente nelle case e nelle osterie ceche. Il famoso liquore di Karlovy Vary, di cui la ricetta originaria è segretissima, è forse

di Luca Carrano

oggi ancora più radicato nella Repubblica Ceca, più di quanto possa essere in alcune zone d’Italia la nostra grappa o il limoncello. Ed è proprio per tale motivo che il Consolato Generale della Repubblica Ceca a Milano ha deciso di festeggiare i 200 anni di questo spaccato di cultura ceca, con un cocktail party svoltosi nei pressi della sede di via Morgagni. Numerosi gli invitati e molti illustri ospiti del mondo diplomatico, imprenditoriale e finanziario meneghino intervenuti alla manifestazione. Tra i presenti segnaliamo il Ministro degli Esteri Cyril Svoboda e l´Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia, Vladimír Zavázal, entusiasti ospiti della serata. C´era anche la modella Alena Šeredová. Nel corso del party, non è mancata ovviamente un’ampia degustazione del “festeggiato”, il liquore becherovka, con numerosi cocktails e mix creati da

esperti barman. Inoltre, specialità gastronomiche ed una ricca estrazione di premi. E chissà se nel lontano 1807, il farmacista di Karlovy Vary Josef Becher si sarebbe mai immaginato che la ricetta da lui perfezionata, su suggerimento di un medico inglese ospite presso casa sua, il dottor Frobig, sarebbe diventata cosi famosa. Una ricetta frutto di un elaborato mix di erbe, oli aromatici ed alcool, tramandata di padre in figlio nel corso di questi lunghi anni, è rimasta segreta ancora oggi. Il programma dell’evento ha anche visto la presentazione della Regione di Karlovy Vary e dell´agenzia Czech Tourism, quest’ultima presente non a caso vista l’imminente apertura del nuovo ufficio del turismo presso la sede dello stesso Consolato Generale, prevista per questo mese di giugno.

Becherovka slaví svých 200 let v Miláně V sídle Generálního konzulátu České republiky se konal večírek věnovaný nenapodobitelnému českému likéru Celá událost se nesla ve znamení ‘panáka’, legendární skleničky, která, vrchovatě nalitá becherovkou, se již dvě století objevuje v českých domácnostech a hospodách. Proslulý likér z Karlových Varů, jehož originální receptura je supertajná, je snad dnes v České republice ještě pevněji zakořeněn než by kdy v některých oblastech Itálie mohla být zakořeněna naše grappa nebo limoncello. A právě z tohoto důvodu se Generální konzulát České republiky v Miláně rozhodl oslavit 200 let tohoto ‘symbolu’ české kultury uspořádáním cocktail party v sídle na ulici Morgagni. Události se zúčastnil velký počet pozvaných a mnoho

vzácných hostů z milánského světa diplomacie, podnikání, financí. Ze všech přítomných jmenujme ministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu a velvyslance České republiky v Itálii Vladimíra Zavázala, nadšené hosty večera. Přítomna byla i modelka Alena Šeredová. V průběhu party samozřejmě nechyběla bohatá ochutnávka ‘oslavence’ – likéru becherovky, v podobě mnohých koktejlů a různých mixů,vytvořených barmany-specialisty. Mimo to gastronomické speciality a bohaté slosování cen. Kdoví, zda si ve vzdáleném roce 1807 Josef Becher, lékárník z Karlových Varů, někdy dokázal představit,

že se receptura, kterou dovedl k dokonalosti na podnět svého hosta, anglického lékaře doktora Frobiga, natolik proslaví. Receptura, která je plodem zpracování směsice bylin, aromatických olejů a alkoholu, během dlouhých desetiletí předávána z otce na syna a dodnes zahalena tajemstvím. Součástí programu této akce byla také prezentace karlovarského kraje a agentury Czech Tourism. Posledně jmenovaná zde nebyla náhodně, vzhledem k brzkému otevření kanceláře této agentury v sídle Generálního konzulátu, které je naplánované již na červen.

25


Progetto Repubblica Ceca camic camic

Programma delle attività della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca

Aktivity Italsko-české obchodní a průmyslové komory

1 Giugno Riunione del Consiglio Direttivo – Istituto Italiano di Cultura di Praga

1. červen Schůze Řídícího výboru – Italský kulturní institut v Praze

7 Giugno “Gourmet International” Merano International Wine Festival & Culinaria – Crowne Plaza Hotel

7. červen “Gourmet International” Merano International Wine Festival & Culinaria – Crowne Plaza Hotel

9 Giugno “Pizza Fest” Primo festival nazionale della pizza, patrocinato dalla CAMIC – Stadio Štvanice

9. červen “Pizza Fest” První mezinárodní festival pizzy, pod patronátem CAMICu – Stadion na Štvanici

26 Giugno Assemblea generale dei soci – Istituto Italiano di Cultura di Praga

26. červen Plenární schůze členů – Italský kulturní institut v Praze

30 Giugno – 5 Luglio Meeting dei Segretari Generali delle CCIE – Fiuggi (Frosinone)

30. červen – 5. červenec Setkání generálních tajemníků CCIE – Fiuggi (Frosinone)

camera di commercio e dell’industria italo-ceca - italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora

Čermákova 7, 120 00 Praga 2, Tel.: 00420 222 015 300, Fax 00420 222 015 301, e-mail: info@camic.cz, http://www.camic.cz

“Gourmet’s Italia Prague 2007” Grazie a una riuscita manifestazione, organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo Ceca, lo scorso 7 giugno a Praga è stato possibile “assaggiare” l’anteprima del “Merano International WineFestival & Culinaria, l’esclusivo evento enogastronomico che si svolgerà nella cittadina dell'Alto Adige dal 10 al 12 novembre 2007. L’evento è stato introdotto da un saluto dell’Ambasciatore Fabio Pigliapoco e da un intervento del presidente di CAMIC Antonio Pasquale, il quale - da imprenditore esperto e cifre alla mano - ha spiegato le ragioni per le quali il mercato del vino in Rep. Ceca è un settore sul quale conviene scommettere. Dopo la affollata conferenza stampa di apertura, la

manifestazione si è protratta per tutta la giornata, con una gustosa parte gastronomica e un workshop per operatori specializzati. Alla presenza dei rappresentanti di Unavini e dell‘Enoteca italiana, storica istituzione con sede a Siena, l‘iniziativa ha fatto da cornice anche alla presentazione di due volumi frutto del progetto “Vino è”, finanziato da Italia e UE per diffondere le conoscenze sui vitigni autoctoni del Vecchio Continente. I due libri, intitolati “Vitigni autoctoni d‘Italia” e “Vitigni autoctoni d‘Europa”, sono due particolareggiatissime “enomappe” realizzate tenendo conto delle aree territoriali di maggiore vocazione vitivinicola d’Italia e dell‘UE.

“Gourmet’s Italia Prague 2007” Díky vydařené akci, uspořádané ve spolupráci s Italsko-českou obchodní komorou (CAMIC), jsme 7. června v Praze měli možnost “ochutnat” předpremiéru “Merano International WineFestival & Culinaria, výjimečnou gastronomickou událost, která se bude konat v Meranu od 10. do 12. listopadu 2007. Velvyslanec Fabio Pigliapoco na úvod pozdravil přítomné a poté vystoupil předseda CAMICu Antonio Pasquale, jež - jako zkušený podnikatel s čísly po ruce – objasnil důvody, proč je trh vínem v České 26

republice odvětvím, na které se vyplatí vsadit. Po zahajovací tiskové konferenci v přeplněném sále akce probíhala po celý den, včetně lahodné gastronomické části a workshopu pro odbornou veřejnost. Za přítomnosti představitelů Unavini a Italské enotéky, historické instituce se sídlem v Sieně, byl

v rámci této události prezentován dvoudílný plod projektu “Víno je”, financovaného Itálií a EU, jehož účelem je šířit znalosti o autochtonní vinné révě Starého kontinentu. Dvě knihy s názvem “Autochtonní vinná réva z Itálie” a “Autochtonní vinná réva z Evropy”, jsou dvě velice zevrubné “enomapy”, vytvořené se zřetelem na územní plochy s nejlepšími předpoklady pro vinařství v Itálii a v EU.


Progetto Repubblica Ceca Eventi události

Anche a Praga la festa per compleanno della Ferrari Lo scorso 16 maggio Praga ha festeggiato con una giornata di celebrazioni in grande stile il sessantesimo anno di attività della Ferrari, una marca che anche in questo Paese è simbolo indiscusso di successo e di ricchezza. L’evento ha coinvolto in primo luogo i ferraristi con le loro splendide automobili che hanno dato luogo a un grande raduno sulla Malostranske namesti e successivamente a un rombante corteo per le vie di Praga. In serata cena di gala al Castello, un evento esclusivo che ha visto la partecipazione, fra gli altri, dell’Ambasciatore d’Italia Fabio Piagliapoco e di

Matteo Torre sales manager Ferrari per l’Europa. La giornata di festa è stata organizzata da HP- Exclusiv, società che da dieci anni è importatrice esclusiva della Ferrari in Rep. Ceca. Raggiante il proprietario dell’azienda, Robert Pergl, avvocato di professione ma con una grande passione per le auto veloci, il quale ha sottolineato che quest’anno dovrebbero essere vendute nel Paese 29 Ferrari, “ma potrebbero essere tranquillamente di più se la vendita non fosse sottoposta a rigorose quote, stato per stato”.

Také v Praze oslava narozenin Ferrari Při příležitosti šedesáti let činnosti Ferrari, značky, která je i v této zemi nesporným symbolem úspěchu a bohatství, probíhaly 16. května v Praze celodenní oslavy ve velkém stylu. Událost se týkala v prvé řadě ferraristů s jejich nádhernými vozy, kteří si dali veliký sraz na Malostranském náměstí a posléze vyjelo dunivé procesí do pražských ulic. Na Hradě se konal gala- večer, exklusivní událost, které se mimo jiných zúčastnil Italský velvyslanec Fabio Piagliapoco a Matteo Torre, sales manager Ferrari pro Evropu.

Oslavy organizoval HP-Exclusiv, společnost, která je již deset let výhradním dovozcem Ferrari do České republiky. Rozzářený majitel podniku Robert Pergl, profesí advokát, ale vášnivý milovník rychlých aut zdůraznil, že letos by mělo být v zemi prodáno 29 Ferrari, “ale klidně by jich mohlo být i víc, kdyby prodej nepodléhal přísným kvótám pro každý stát”.


Progetto Repubblica Ceca Cultura kultura

L’architetto Mario Cucinella incanta all’Istituto di Cultura Una delle figure emergenti nell’architettura moderna mondiale, Mario Cucinella è anche un po’ filosofo. Lo si è visto lo scorso 16 maggio all’Istituto Italiano di Cultura in un convegno organizzato da GranitiFiandre. 

di Roberto Franzoni

L’Architettura Eco - Efficiente, la correlazione tra la sostenibilità di un progetto e il suo aspetto economico ed ambientale: questo il tema

principale trattato da Cucinella. Un edificio meno consuma energia più risparmia denaro e minori sono le sue emissioni di CO2. Questi principi, comunemente adottati nel campo automobilistico e nell’industria, registrano invece progressi lentissimi in edilizia. Ciò preoccupa visto che in Europa il 50% dei consumi energetici è riconducibile agli edifici, mentre solo il 25% rispettivamente ai trasporti e all’industria. L’andamento futuro del fabbisogno energetico risulta essere insostenibile. Per contenere l’incidenza sempre maggiore dell’edilizia nei consumi occorrono efficienza ed innovazione. Le nostre case non sono per nulla efficienti. Un aiuto può venire dalla tecnologia fotovoltaica che crea energia o dalla forma stessa degli edifici che, se modellata in funzione delle condizioni ambientali esterne, incide notevolmente sui consumi. Il vetro è senza dubbio un materiale che si presta molto all’innovazione. Queste tematiche, che a noi appaiono così lontane sono invece di grande attualità soprattutto negli USA dove si educano i bambini già all’asilo sul risparmio energetico e dove si

stanziato ingenti risorse per le fonti energetiche alternative in grado di abbattere le emissioni di CO2. Nell’esposizione delle sue opere Cucinella ha evidenziato l’importanza di tre fattori fondamentali per il benessere: il controllo della luce naturale (studiata attraverso appositi modelli), il ricambio dell’aria e la massa termica, ossia la capacità di immagazzinare energia. Notevole in tal senso il SIEEB (Sino-Italian Ecological and Energy Efficient Building) un edificio realizzato in un campus universitario di Pechino, non solo autosufficiente, ma anche in grado di vendere energia nelle stagioni più miti. Cucinella ha catturato l’attenzione dei presenti narrando come l’ispirazione per alcune sue opere l’abbia avuta osservando le cellule staminali (che tutte uguali all’inizio si evolvono in modo diverso), od una serie di dipinti di Cezanne (lo stesso soggetto visto da prospettive differenti). La sfida sulla sostenibilità è notevole, ma se è stato possibile creare energia per offrire nel ‘200 un gelato a Marco Polo in pieno deserto, allora si può immaginare come l’ingegno umano possa avere ancora la meglio.

Architekt Mario Cucinella okouzlil na Italském kulturním institutu Mario Cucinella, jedna z vycházejících postav moderní světové architektury, je také tak trochu filosof. Ukázalo se to 16.května na setkání organizovaném firmou GranitiFiandre na Italském kulturním institutu. Ekologická architektura, vztah mezi udržitelností projektu a jeho ekonomickou a ekologickou stránkou: tak znělo hlavní Cucinellovo téma. Čím méně energie budova spotřebuje, tím víc šetří peníze a snižují se i její emise CO2. Tyto principy, obecně přijímané v automobilové sféře a v průmyslu vůbec, se naopak ve stavebnictví prosazují jen velmi pomalu. Vzhledem k tomu, že v Evropě připadá 50% energetické spotřeby na provoz budov, zatímco na dopravu a průmysl pouze 25%, je to informace znepokojivá. Do budoucna se provoz potřeby energie jeví jako neudržitelný. K omezení stále většího vlivu stavebnictví na spotřebu, je třeba efektivity a inovace. U našich domů nemůže být o efektivitě řeč. Pomoc může 28

přinést fotovoltaická technologie, vytvářející energii přímo samotným tvarem budov, který, pokud je přizpůsoben využití podmínek vnějšího prostředí, má na spotřebu značný vliv. Významným inovačním materiálem je bezpochyby sklo. Tato nám poněkud vzdálená témata, jsou naopak velmi aktuální například v USA, kde jsou děti již od jeslí vedeny k šetření energií a kde jsou uvolňovány značné částky na alternativní energetické zdroje snižující emise CO2. Při vystavování svých děl Cucinella poukázal na význam tří základních faktorů pro zdraví: na kontrolu přirozeného světla (studovanou na zvláštních modelech), na výměnu vzduchu a tepelné masy, neboli schopnosti hromadit energii. Význačnou je v tomto smyslu budova

SIEEB (Sino- Italian Ecological and Energy Efficient Building), zrealizovaná v univerzitním kampusu v Pekingu, která je nejen soběstačná, ale v mírnějších ročních obdobích dokonce schopna energii prodávat. Pozornost přítomných získal Cucinella líčením toho, jak mu inspirací pro některá z jeho děl bylo pozorování staminálních buněk (které, na počátku všechny stejné, vyvíjejí se odlišným způsobem), nebo série Cezannových obrazů (stejný předmět viděný z různých perpektiv). Trvalá udržitelnost znamená velkou výzvu, jestliže bylo ale ve 13.století možné vytvořit energii, aby Marco Polo dostal zmrzlinu v naprosté poušti, lze si představit, že lidský duch může dokázat i mnohem víc.


Progetto Repubblica Ceca Eventi události

La giornata di GranitiFiandre GranitiFiandre insieme al direttore dello showroom di Praga, Athos Rossi ha organizzato lo scorso 16 maggio presso l’Istituto Italiano di Cultura un seminario d’architettura con un relatore d’eccezione: l’arch. Mario Cucinella. Presente anche S.E. Fabio Pigliapoco che ha porto i saluti a nome del governo italiano. L’evento è stato anche l’occasione per GranitiFiandre di far conoscere alla sala gremita le sue nuove pavimentazioni e di presentare inoltre aziende con cui ha in corso azioni di co-marketing. Negli ultimi 10 anni l’azienda di Castellarano (Reggio Emilia) ha visto il proprio fatturato crescere in misura esponenziale grazie soprattutto all’impegno e agli investimenti profusi nella qualità ed innovazione, che le hanno permesso di passare

da prodotti di graniti e marmi anche a realizzazioni tecnologiche all’avanguardia. Tra queste p.e. la linea “Luminar”, un pavimento brevettato che riflette la luce in qualunque ambiente, o la Geodiamond un prodotto che amalgama ceramica e metallo, ed ancora la pregiata collezione “Platinum”. Innovazione per GranitiFiandre significa dialogare con il mondo dell’architettura nel pieno rispetto dell’ambiente. Tra le ditte partner presentatesi: Bisazza (leader nella produzione di mosaici in vetro per pavimenti), Martini (illuminazione), Catalano (sanitari) e la Editrice Compositore che pubblica periodici quali p.e. “Ottagono”

Da ricordare infine l’appello di Suor Emanuela per il sostegno dell’opera pia portata avanti dalle Suore Francescane di Radotin.

Během posledních deseti let firma z Castellarana (Reggio Emilia) viděla jak její obrat narůstá v exponenciální křivce, zejména díky velkému nasazení a hojným investicím do kvality a inovací. To jí posléze umožnilo přejít z  výrobků z granitu a mramoru k avantgardním technologickým realizacím. Mezi ně patří např. linie “Luminar”, patentovaná dlažba, která odráží světlo v jakémkoli prostředí, nebo Geodiamond, výrobek, který spojuje keramiku a kov, anebo cenná kolekce “Platinum”. Pro GranitiFiandre inovace

znamená vést dialog se světem architektury a plně zachovávat životní prostředí. Partnerské firmy, které se prezentovaly: Bisazza (leader ve výrobě skleněné mozaiky pro podlahy), Martini (osvětlení), Catalano (sanitární výrobky) a vydavatelství Compositore, které publikuje periodika jako např. “Ottagono” Připomínáme také výzvu sestry Emanuely k podpoře zbožného díla, které pokračuje díky františkánským sestrám v Radotíně.

Prezentace GranitiFiandre GranitiFiandre společně s ředitelem showroomu v Praze Athosem Rossi, uspořádala 16. března na Italském kulturním institutu seminář o architektuře s výjimečným přednášejícím: architektem Mariem Cucinellou. Přítomna byla také J.E. Fabio Pigliapoco, který přítomné pozdravil jménem italské vlády. Tato událost byla pro GranitiFiandre také příležitostí předvést v přeplněném sále své nové dlažby a mimo to představit firmy, se kterými právě probíhají společné marketingové akce.

Il Cardinale Spidlik ospite d’onore di un concerto di beneficenza a Olomouc Lo scorso 20 maggio Olomouc ha ospitato un concerto di beneficenza in onore e alla presenza del cardinale Tomas Spidlik. L’89enne gesuita ceco, che risiede in Vaticano dalla fine degli anni 40, è considerato uno dei massimi intellettuali della Chiesa. E’ colui che il 18 aprile del 2005 svolse la meditazione ai cardinali elettori prima che si chiudessero le porte del Conclave. La serata è stata organizzata dall’Arcivescovado locale e dalla fondazione italiana Amici di Velehrad, grazie al sostegno della società italiana Orrero. I proventi sono andati a favore del Ginnasio Stojan di Velehrad. Le musiche di Respighi, Brahms, Bach e Beethoven sono state eseguite dal pianista tedesco Oliver Kern. Il Cardinale Spidlik, al termine, si è rivolto ai presenti parlando della carica di spiritualità della musica. Un intervento seguitissimo, durante il quale il Cardinale non ha mancato di mostrare il finissimo senso dell’humour, per il quale va celebre.

Kardinál Špidlík čestným hostem na benefičním koncertě v Olomouci 20. května uspořádal Olomouc na počest kardinála Tomáše Špidlíka benefiční koncert. 89letý český jezuita, který žije ve Vatikánu od koce 40. let, je považován za jednoho z největších vzdělanců církve. Právě on 18. dubna 2005 přednesl rozjímání ke kardinálům - voličům, než se za konkláví zavřely dveře. Tento večer uspořádalo místní arcibiskupství a italská nadace Přátelé Velehradu, díky podpoře italské společnosti Orrero. Výtěžek šel ve prospěch Gymnázia Stojan ve

Velehradu. Skladby Respighiho, Brahmse, Bacha a Beethovena přednesl německý klavírista Oliver Kern. Kardinál Špidlík se na závěr obrátil na přítomné a pohovořil o spirituálním náboji hudby. Jeho promluva byla neobyčejně pozorně sledovaná a kardinál v ní projevil svůj vytříbený smysl pro humor, kterým je proslulý.

29


Progetto Repubblica Ceca PRAGUEBIENNALE3 PRAGUEBIENNALE3

Praguebiennale3 Intervista a Marco Scotini, curatore della sezione Der Prozess - Memoria collettiva e storia sociale Al via lo scorso 24 maggio e in programma sino al prossimo 16 settembre, la terza edizione della Biennale di Praga, la grande rassegna che si pone come obiettivo di esplorare e individuare le realtà dell’arte contemporanea più significative in Europa Centrale. Con la partecipazione di circa 200 artisti, anche quest’anno l’evento, ideato da Giancarlo Politi (direttore della rivista internazionale Flash Art) e sponsorizzato dalla Mattoni, ha come suggestivo luogo di svolgimento la Karlin Hall, una ex fabbrica vicina al centro cittadino. Fra le numerose sezioni presenti, di particolare efficacia “Der Prozess - Memoria collettiva e storia sociale”. Il curatore è Marco Scotini, che abbiamo incontrato e al quale abbiamo rivolto alcune domande. PRC: La Biennale di Praga giunge alla sua terza edizione. Quali sono gli aspetti che caratterizzano questo evento rispetto ad altri analoghi che si svolgono in giro per FOTO DI ANDREA ABATI

30

il mondo? Che ruolo gioca per l’identità di questa manifestazione il fatto che si svolga proprio a Praga? M. Scotini: Fin dalla prima edizione, nel 2003, Prague Biennale si è caratterizzata per una pluralità di voci e di sguardi sul mondo. Spesso tra loro anche contrastanti, se non in contraddizione. Comunque sempre aperti a molteplici interpretazioni. Dunque non solo un ampio numero di artisti, come accade in tutte le biennali in circolazione, ma soprattutto una serie di sezioni affidate ai più vari curatori, con idee e approcci anche molto diversi. Questo sicuramente è l’elemento che contraddistingue Prague Biennale dal resto delle altre manifestazioni. Per volontà del suo direttore, Giancarlo Politi, Prague Biennale si è sempre presentata come un paesaggio frammentato ed eterogeneo, mai come l’espressione univoca di una o due persone al massimo. In questo senso la manifestazione può anche sconcertare qualcuno che pretenderebbe una sola chiave di lettura. Invece ogni sezione si è sempre presentata come un microcosmo in sé concluso spesso affidato a curatori giovani che poi sono diventati internazionalmente noti, da Jens Hoffmann ad Adam Budak. Ora se scendiamo al piano locale è certo che il fatto di essere a Praga ha contribuito a far diventare Prague Biennale un catalizzatore delle scena artistica dell’Europa Centrale e dell’Est. Sezioni dedicate alla Polonia, all’Ungheria, alla Repubblica Ceca, a quella Slovacca, alla Romania, ai paesi del Baltico sono da sempre presenti. PRC: Anche Lei giunge alla terza partecipazione. Dopo le sezioni delle due edizioni precedenti anche quest’anno, con “Der Prozess”, il filo conduttore rimane l’aspetto politico. In che modo il riferimento al romanzo di Kafka riassume il significato di questo progetto curatoriale? M. Scotini: Fin dalla prima edizione ho voluto calarmi in un contesto specifico, anche se con uno sguardo dall’esterno. “Beautiful Banners” era una mostra sulla democrazia e si riferiva alla Primavera di

MARCO SCOTINI - FOTO PROGETTO REPUBBLICA CECA

Praga. La successiva “Accion Directa” vedeva la partecipazione di 40 artisti dell’America Latina ma il punto di partenza era la rivolta praghese no-global del settembre 2000. Infine l’ultima è dedicata alla memoria collettiva del comunismo. Ma Praga è presente questa volta anche nella citazione del titolo da Kafka, “Der Prozess”. Se il grande racconto è sulla giustizia, la mia mostra è sulla storia. Allora quale è il rapporto tra giustizia e storia? Penso che la memoria implichi un atto di redenzione. Ciò che viene salvato è anche ricordato. La distinzione tra ricordare e dimenticare è dunque legata ad un atto di giustizia. Ma forse la relazione più forte con Kafka è che siamo sempre già nella colpa come siamo sempre e già nella storia. Una storia così buona come avrebbe dovuto essere quella del comunismo, una mattina si trova agli arresti domiciliari, come il personaggio di Kafka… PRC: Il suo progetto riguarda, infatti, anche il tema dei Paesi ex comunisti ancora alla ricerca di una identità. Che reazioni suscitano queste opere fra i visitatori della Biennale, in larga maggioranza cittadini cechi e quindi protagonisti di questo periodo storico? M. Scotini: La mostra è pensata in rapporto alla loro storia e a quella di molti paesi confinanti con la Repubblica Ceca. C’è un video di Baladran che è fatto di spezzoni di film presi dagli archivi ufficiali Cechi. C’è anche un modello architettonico di un palazzo a torre costruito nel 1977 a Praga. Il palazzo Motokov riproposto dall’artista greco Vlahos era la sede di una compagnia statale di esportazioni e ora è passato al capitale privato. Ci sono circa tremila libri in lingua ceca che provengono da una biblioteca pubblica a pochi chilometri da Praga e che sono stati fatti diventare da Martin Zet un pavimento da attraversare e calpestare. Poi un disegno di Tweedy è tratto da una foto della rivista “Life” del 1968 con l’ingresso di un grande tank sovietico e la folla. Due piccole immagini di Roman Ondak ricordano il viaggio nella Transiberiana. “Der Prozess” appunto vuole essere questo viaggio nel tempo.


Progetto Repubblica Ceca PRAGUEBIENNALE3 PRAGUEBIENNALE3

Praguebiennale3

Rozhovor s Markem Scotinim, kurátorem sekce Der Prozess – kolektivní paměť a sociální dějiny Od 24. května až do 16.září probíhá třetí ročník Pražského Biennale, velkolepé přehlídky, jejímž cílem je objevovat a rozlišovat nejvýznamnější projevy současného umění ve střední Evropě. Událost, jejímž duchovním otcem je Giancarlo Politi (šéf mezinárodního časopisu Flash Art) a kterou sponzoruje firma Mattoni, proběhne také letos za účasti asi 200 umělců v působivé Karlínské hale, někdejší fabrice blízko městského centra. Z množství zúčastněných sekcí je zvlášť působivá ta s názvem “Der Prozess – kolektivní paměť a sociální dějiny. Jejím kurátorem je Marco Scotini, s nímž jsme se setkali a položili mu několik otázek. Pražské Biennale se koná již potřetí. Čím je charakteristické oproti obdobným akcím, konaným po celém světě. Jakou roli hraje pro identitu této akce fakt, že se koná právě v Praze? Pražské Biennale se už od prvního ročníku, v roce 2003, vyznačuje pluralitou hlasů a pohledů na svět. Často vzájemně protikladných, neli přímo si odporujících. Nicméně vždycky otevřených vícerým interpretacím. Tedy nejen množstvím umělců, jak tomu bývá na všech biennale kolem, ale především různými sekcemi v rukou rozličných kurátorů s velmi odlišnými nápady a přístupy. Tohle je jistě element, který pražské Biennale odlišuje od ostatních akcí. Po vůli svého ředitele Giancarla Politiho, se pražské Biennale vždycky prezentovalo jako fragmentovaná a různorodá krajina, nikdy jako jednotný

výraz jedné, maximálně dvou osob. V tomto smyslu může přehlídka zmást toho, kdo by hledal jediný klíč k jejímu pochopení. Naopak každá sekce se vždycky prezentovala jako mikrokosmos uzavřený sám pro sebe a často svěřený mladým kurátorům, kteří se pak stali mezinárodně známými. Jensem Hoffmannem počínaje a Adamem Budákem konče. V lokálním měřítku určitě fakt, že se koná právě v Praze, přispěl k tomu, že se Pražské Biennale stalo katalyzátorem umělecké scény střední a východní Evropy. Sekce věnované Polsku, Maďarsku, České republice, Slovensku, Rumunsku nebo pobaltským republikám jsou tu od začátku. I vy se Biennale účastníte potřetí. Po předchozích dvou ročnících je i letos v sekci “Der Prozess” stále vůdčí linií politické hledisko. Jakým způsobem shrnuje odkaz na Kafkův román význam tohoto kurátorského projektu? Již od prvního ročníku jsem se chtěl zabývat specifickým kontextem, i když jen pohledem zvenčí. “Beautiful Banners” byla výstava o demokracii a odkazovala na Pražské jaro. Té další “Accion Directa” se zúčastnilo 40 umělců z Latinské Ameriky, ale východiskem byla protiglobální zářijová revolta roku 2000. A konečně poslední se věnuje kolektivní paměti na dobu komunismu. Praha se však tentokrát objevuje i v citaci Kafkova díla “Der Prozess”. Jestliže je tenhle velký příběh o spravedlnosti, moje výstava je o historii. A jaký je vztah mezi spravedlností a dějinami? Myslím, že paměť v sobě

zahrnuje akt vykoupení. To, co se uchová, zůstane také v paměti. Distinkce mezi pamatovat si a zapomenout je tedy spojena s aktem spravedlnosti. Silnější souvislost s Kafkou je ale asi ta, že máme už vždycky nějakou vinu, tak jako jsme už vždycky nějak v dějinách. Tak dobrých dějinách, jakými měly být ty komunistické, jednou ráno skončíte v domácím vězení, tak jako Kafkova postava... Váš projekt se týká i tématu bývalých komunistických zemí, stále hledajících svou identitu. Jaké reakce tato díla vyvolávají mezi návštěvníky Biennale, převážně českými občany, tedy těmi, kdo toto historické období žili? Výstava je myšlena ve vztahu k jejich historii a historii mnohých zemí s Českou republikou sousedících. Je tam Baladranovo video, které vzniklo z útržků filmů vytažených z oficiálních českých archivů. Je tam i architektonický model věžového paláce, postaveného v Praze roce 1977. Dům Motoko, navržený řeckým umělcem Vlahosem, byl sídlem jedné státní exportní společnosti a teď se stal soukromým kapitálem. Jsou tam asi tři tisíce knih v češtině, které pocházejí z jedné veřejné knihovny pár kilometrů od Prahy a které Martin Zet proměnil v chodník, po němž se dá chodit a dupat. Tweedyho kresba je převzata z jedné fotografie z časopisu “Life” z roku 1968, vstup velkého sovětského tanku a dav lidí. Dva malé obrázky Romana Ondaka připomínají cestu po Transibiřské magistrále. “Der Prozess” má být pravě takovou cestou v čase.

FOTO DI ANDREA ABATI

31


Progetto Repubblica Ceca ASSOCIATI ČLENOVÉ

Studio legale Spoladore Lo studio legale Spoladore è uno studio legale internazionale, mirato su servizi e consulenza legale nell’ambito del diritto commerciale e societario, diritto civile e di procedura civile, diritto del lavoro, diritto immobiliare, diritto di famiglia internazionale. Le sedi dello studio legale sono nel centro di Praga e Torino. Elemento caratterizzante dello Studio legale Spoladore è che i legali dello studio hanno frequentato corsi di specializzazione giuridica in alcune delle più prestigiose università europee e americane e lo studio è in grado di fornire consulenza legale in ceco, italiano, francese, inglese e polacco. Nel caso della lingua polacca e italiana la consulenza è fornita da legali di diritto ceco, ma di madrelingua. La conoscenza dei legali dello studio del diritto italiano, ceco ed europeo è di alto livello. Circostanza importante è il legame diretto con lo Studio legale Spoladore con sede in Torino, fondato nel 1976. Al fine di poter fornire un servizio completo ai clienti, lo Studio legale Spoladore ha stretti legami con società di auditing, fiscalisti, periti, notai e società contabili. Malgrado il fatto che lo Studio legale Spoladore in Praga sia operativo solo dal 1.1.2007, in questo breve periodo lo studio ha una solida base di clienti e questo  soprattutto tra le società italiane operanti anche sul territorio ceco, tra le quali conta società transnazionali.

AK SPOLADORE je mezinárodní AK, zaměřená zejména na právní služby a poradenství v oblasti obchodního práva, právo obchodních společnosti, občanského a procesního práva, pracovního práva a právních vztahů k nemovitostem, rodinné právo s mezinarodním prvkem a evropského práva. Sídla AK SPOLADORE jsou v centru Prahy a italského Turina. Významnou předností AK SPOLADORE je skutečnost, že její právníci  absolvovali stáže na prestižních univerzitách v evropských zemích  a USA a jsou odborně i jazykově vybaveni tak, že poskytují služby v češtině, italštině, angličtině, francouzštině a polštině, přičemž  u italštiny a polštiny se jedná o rodilé mluvčí. Odborná znalost českého, italského a evropského práva je na vysoké úrovni. Významným faktem je přímá vazba na AK SPOLADORE se sídlem v Turině, která úspěšně funguje již od roku 1976. Za účelem poskytování komplexních služeb AK SPOLADORE si vybudovala úzké profesní vztahy s auditorskými společnostmi, daňovými poradci, soudními znalci a notáři i účetními firmami. I když AK SPOLADORE v Praze byla založena teprve 1. 1. 2007, získala si za dobu svého působení  stálou klientelu a to zejména z řad italských společností, podnikajících v České republice, mezi kterými je i několik významných nadnárodních společností.

Studio legale Spoladore Praga, Křemencova 18, 110 00 Praha 1, tel. +420 234 116 401, www.spoladore.com 72 e-mail: info@renomia.cz, www.renomia.com

32


Progetto Repubblica Ceca sport sport

Un europeo sul gradino più alto del podio della Maratona di Praga Il portoghese Orneleas Helder rompe il dominio africano che nella gara maschile della Volkswagen Marathon di Praga Roberto Franzoni Domenica 13 maggio, ore nove del mattino, sono oltre quattro mila i partenti al via della Maratona di Praga che affollano la Piazza Vecchia della città dell’Oro, in una giornata calda e soleggiata. Starter d’eccezione il Presidente della Repubblica, Václas Klaus. La corsa, iniziata su ritmi forsennati ma progressivamente rallentata all’aumento della temperatura (già oltre i 20 gradi dopo un’ora di gara), ha visto il crollo al 36esimo km. del favorito keniota Riri, fino a quel momento in testa alla gara, arrivato poi quarto con oltre due minuti di ritardo. Il portoghese Orneleas Helder, alquanto sorpreso nel superare un africano dopo l’altro negli ultimi chilometri, è andato quindi a vincere con il tempo di 2.11.49 e 47 secondi di vantaggio sul secondo classificato, il keniota Chelimo. Il gradino più basso del podio se lo è aggiudicato Gomes, anch’egli portoghese. Nella gara femminile si è imposta la russa Yualamanova (2:33:10) che ha preceduto la polacca Sobanska (2:35:02) e la ceca Brychcinová. Quest’ultima, migliorando di oltre 21 minuti la propria prestazione personale, ha segnato il record della Repubblica Ceca. La splendida calda giornata ha agevolato l’afflusso del numerosissimo pubblico che, come da tradizione, affolla le strade in cui transitano

i corridori. La stessa benevolenza non si può dire sia spettata anche agli atleti o al tempo finale di gara che sicuramente avrebbero preferito qualche nuvola in più e temperature un po’ più miti.

Ricordiamo infine come tutta l’organizzazione sia riconducibile fin dalla sua prima edizione del 1995 all’italiano Carlo Capalbo, demiurgo della manifestazione.

Evropan na stupni vítězů Pražského maratonu Portugalec Orneleas Helder zlomil dlouhotrvající africkou převahu v mužském závodu Volkswagen Pražského maratonu Více než čtyři tisíce běžců Pražského mezinárodního maratonu zaplňuje v teplém, slunném dni, v neděli 13.května v devět hodin ráno pražské Staroměstské náměstí. Závod startuje sám prezident republiky Václav Klaus. Běh, započatý ve zběsilém tempu a postupně se zpomalující se stoupající teplotou (po hodině závodu již přes 20 stupňů), přinesl na 36. kilometru pád keňského favorita Riri, který byl do té chvíle v čele závodu. Nakonec dorazil s více než dvouminutovým zpožděním čtvrtý. Portugalec Orneleas Helder za sebou poněkud překvapivě nechával na posledních kilometrech jednoho Afričana za druhým a s časem 2.11.49 a s náskokem

47 sekund zvítězil nad Keňanem Chelimem, který se umístil jako druhý. Třetí stupínek obsadil rovněž Portugalec, Gomes. V ženském závodu zvítězila

Ruska Yualamanová (2:33:10) nad Sobanskou z Polska (2:35:02) a Češkou Brychcinovou, která o více než 21 minut zlepšila svůj dosavadní výkon a dosáhla tak českého rekordu.Nádherný, teplý den přilákal i početné publikum, které již tradičně zaplavilo ulice závodní trasy. Méně shovívaví, hlavně v závěru závodu, byli k počasí atleti, kteří by jistě upřednostnili nějaký ten mráček navíc a poněkud mírnější teploty. V neposlední řadě ještě připomeňme, že dík za zorganizování akce patří již od jejího prvního vydání v roce 1995 jejímu italskému zakladateli Carlu Capalbovi. 33


Progetto Repubblica Ceca ORARIO VOLI LETOVÝ ŘÁD

SINTESI DEI VOLI E DELLE DESTINAZIONI ATTUALMENTE VALIDE

DA

-

PER

Z

-

DO

/ UVÁDÍME POUZE VYBRANÉ LETY, AKTUÁLNĚ V PLATNOSTI

GIORNI DNY

PARTENZA-ARRIVO ODLET-PŘÍLET

PRAGA - MILANO

PRAHA - MILÁN

1234567

7.20 - 8.50

PRAGA - MILANO

PRAHA - MILÁN

1234567

12.00 - 13.30

PRAGA - MILANO

PRAHA - MILÁN

1234567

17.45 - 19.15

PRAGA - MILANO

PRAHA - MILÁN

1234567

19.00 - 20.35

PRAGA - ROMA

PRAHA - ŘÍM

1234567

11.50 - 13.40

PRAGA - ROMA

PRAHA - ŘÍM

1234567

13.35 - 15.15

PRAGA - ROMA

PRAHA - ŘÍM

1234567

18.30 - 20.15

PRAGA - VENEZIA

PRAHA - BENÁTKY

1234567

12.00 - 13.55

PRAGA - BOLOGNA

PRAHA - BOLOŇA

1234567

11.30 - 13.45

PRAGA - BOLOGNA

PRAHA - BOLOŇA

1234567

21.40 - 23.55

MILANO - PRAGA

MILÁN - PRAHA

1234567

8.45 - 10.15

MILANO - PRAGA

MILÁN - PRAHA

1234567

9.35 - 11.10

MILANO - PRAGA

MILÁN - PRAHA

1234567

15.20 - 16.55

MILANO - PRAGA

MILÁN - PRAHA

1234567

20.25 - 21.55

ROMA - PRAGA

ŘÍM - PRAHA

1234567

8.50 - 10.45

ROMA - PRAGA

ŘÍM - PRAHA

1234567

10.50 - 12.45

ROMA - PRAGA

ŘÍM - PRAHA

1234567

14.25 - 16.25

VENEZIA - PRAGA

BENÁTKY - PRAHA

1234567

14.25 - 16.20

BOLOGNA - PRAGA

BOLOŇA - PRAHA

1234567

7.30 - 9.35

BOLOGNA - PRAGA

BOLOŇA - PRAHA

1234567

14.15 - 16.25

Per informazioni dettagliate consultare i siti: www.csa.cz e www.alitalia.com o telefonare ai seguenti numeri: Alitalia 222 090 919, ČSA 220104310 Podrobnější informace na internetu: www.csa.cz a www.alitalia.com nebo zavolejte prosím: Alitalia 222 090 919, ČSA 220104310

34


35


Ristorante Amici Miei

La tradizione italiana a tavola tradizione – esperienza – qualità

36

Vězeňská 5 – Praha 1 Tel.: +420 224 816 688 Fax: +420 224 812 577 ristorante@amicimiei.cz www.amicimiei.cz


Progetto Repubblica Ceca (Giugno 2007)  
Progetto Repubblica Ceca (Giugno 2007)  

Pertiodico di informazione su politica, economia e cultura

Advertisement