Page 1

Intervista a Vratislav Kulhánek Rozhovor s Vratislavem Kulhánkem Boom dell’industria automobilistica ceca Velký růst českého automobilového průmyslu Claudia Cardinale, regina del Febiofest Claudia Cardinale, královna Febiofestu

RIVISTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA ITALO CECA ČASOPIS ITALSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY

La visita di Václav Klaus a Trento Návštěva Václava Klause v Trentu

Industria automobilistica Automobilový průmysl APRILE - D UBEN 2006


ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 1, P H 1

CASTELLI - S.I.I.S Praha, s.r.o. CENTOVENTI ANNI DI STORIA E DI LAVORO IN CAMPO EDILE

VRATISLAVOVA 21, P H 2

Š MERALOVA 19, P H 7

ŠKRÉTOVA 1, P H 2

CIMITERO ITALIANO

ŘEHOŘOVA

P LZEŇSKÁ 160, P H 5

LEGEROVA 48, P H 2

ČESKÁ REPUBLIKA OVENECKÁ 32 170 00 PRAHA 7 Tel. +420 233 376 613 Fax: + 420 233 379 011 E-mail: kancelar@castelli-siis.cz

P ETRSKÁ 7, P H 1

KŘÍŽOVNICKÁ 12, P H 1

ITALIA VIA G. G. BELLI 122 00193 ROMA Tel: +39 06 32 81 33 00 Fax: +39 06 32 81 33 02 E-mail: castelli@gruppore.it


Progetto Repubblica Ceca Anno XIV, numero 3 Ročník XIV, číslo 3

SOMMARIO OBSAH

5 Editoriale Úvodní slovo

Editore/Vydavatel:

EBS consulting, s.r.o.

6 Intervista a Vratislav Kulhánek Rozhovor s Vratislavem Kulhánkem

Čermákova 7 - 120 00 Praha 2 Tel. 00420.222 015 222 Fax 00420.222 015 111 www.ebsconsulting.cz info@ebsconsulting.cz

10 La Rep. Ceca, superpotenza dell’automobile nell’Europa Centrale Česká republika středoevropskou automobilovou velmocí 12 La Karosa di Vysoké Mýto Karosa Vysoké Mýto 14 Gli Italiani della Repubblica Ceca al voto Italové v České republice u voleb 16 La nuova legge sugli appalti pubblici Nový zákon o veřejných zakázkách 18 Macroeconomia Makroekonomie 20 La gestione dei consumi energetici: i fondi dell’UE Řízení energetické spotřeby: Evropské fondy 21 Rappresentanze italiane Italské zastoupení 24 A tavola in nome della cultura U stolu ve jménu kultury 27 Profilo di impresa Profil firmy 28 Claudia Cardinale, regina a Praga del Febiofest Claudia Cardinalová ,k rálovna pražského Febiofestu 30 Il Mese de La Pagina 32 Programma fiere Program veletrhů 33 Programma CAMIC Program CAMIC 34 La visita in Italia del presidente Vaclav Klaus Návštěva prezidenta Václava Klause v Itálii 38 L’Isola di Capri Ostrov Capri 40 Associati CAMIC Členové CAMIC 42 Orario Voli Letové řády

Direttore Responsabile Odpovědný ředitel Roberto Franzoni Coordinamento redazionale Redakční koordinace Giovanni Usai Comitato di Redazione Redakční rada Květa Humoudová,Federico Oggian, Roberto Franzoni,Giovanni Usai Corrispondente dall’Italia Italský korespondent Luca Carrano carrano@ebsconsulting.cz Hanno collaborato Spolupracovali Marie Schmiedbergerová,Alessandra Di Tella, Arturo Arcano, Jana Tvrdiková, Daniele Alfonsi, Lada Aldini, Simona Poborská, Marie Vondráčková Patrik Rožumberský, Mauro Lazzari, Helena Chytilová, Paolo Colombo Inserzioni pubblicitarie Inzerce EBS consulting, s.r.o. franzoni@ebsconsulting.cz usai@ebsconsulting.cz, Progetto grafico / Grafika Angelo Colella Associati Produzione / Výroba Osaro Konečná Stampa / Tisk Vandruck, s.r.o. ©2005 EBS consulting s.r.o. Tutti i diritti sono riservati. M KC R6 5 1 5 , ISSN:1213-8387 Veškerá práva jsou vyhrazena. Zákaz reprodukce textů bez autorizace Foto di copertina / Foto z titulní strany Alfa Romeo Chiuso in tipografia Předáno do tisku 8 .4 .2 0 0 6


Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 257 321 104 Fax: +420 257 321 104 piazzini@seznam.cz

Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 233 379 012 Fax: +420 233 375 499 trepis@quick.cz

Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 222 327 822 Fax: +420 222 327 832 info@pontecarlo.cz


Progetto Repubblica Ceca EDITORIALE ÚVODNÍ SLOVO

Arturo Arcano (Primo Segretario Economico dell’Ambasciata d’Italia/ První tajemník Italského velvyslanectví pro ekonomické záležitosti) Osservando i dati macroeconomici quello che risulta subito evidente è che la Repubblica Ceca sta attraversando una fase di crescita economica piuttosto sostenuta, sia se comparata con quella dei Paesi dell’area dell’euro sia con quella di Paesi simili in termini di struttura economica. I timori delle tante “cassandre” che avevano accompagnato l’ingresso nella Unione Europea sono risultati quindi del tutto infondati. Nel 2005 la Repubblica Ceca, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Ceco di Statistica, ha visto crescere il suo prodotto interno lordo del 6%. Il tasso di inflazione resta su livelli contenuti e questo nonostante una politica tutto sommato accomodante della Banca Centrale, che, contro tutte le previsioni, nel corso dell’ultima riunione del Board del 30 marzo ha lasciato invariati i tassi di interesse al 2%. La corona ha inanellato nel corso dello scorso anno una serie di quotazioni record sia nei confronti dell’euro che del dollaro, e ciò nonostante la Repubblica Ceca abbia sperimentato per la prima volta un saldo positivo della sua bilancia commerciale con l’estero. Infine – elementi non trascurabili – il tasso di disoccupazione in lento ma costante declino e il positivo andamento del reddito reale pro-capite indicano che vaste fasce della popolazione stanno cogliendo i benefici della crescita economica nel suo complesso. Uno dei motivi principali di tali brillanti risultati, a mio parere, è da ricercarsi nel fatto che la Repubblica Ceca presenta un elevatissimo grado di apertura dell’economia verso l’esterno, con una forte incidenza degli investimenti diretti esteri e del commercio con l’estero sulla ricchezza nazionale. Così, ad esempio, mentre in Polonia c’è stata la strenua opposizione del Governo all’acquisizione di HVB da parte di Unicredit Group, in Repubblica Ceca il sistema bancario è stato già da tempo completamente liberalizzato ed aperto ai gruppi stranieri, e non c’è alcun avvertibile indizio di una inversione di tendenza. In altre parole, l’ingresso nella UE ha esaltato le caratteristiche strutturali dell’economia ceca (l’80% del commercio con l’estero si rivolge verso i Paesi della Unione Europea) e ha consentito alla Repubblica Ceca di beneficiare a pieno dell’integrazione nel mercato unico. Ora sarebbe paradossale che proprio Bruxelles e gli altri Stati membri (l’atteggiamento francese sull’acquisizione di Suez da parte di ENEL ci ammonisce) dessero il cattivo esempio, incoraggiando spinte protezionistiche di cui non si sente francamente il bisogno.

Při pohledu na makroekonomické údaje je zřejmé, že Česká republika prochází poměrné silnou fázi ekonomického růstu, a to ve srovnání jak se zeměmi Eurozóny, tak i se zeměmi, které mají podobnou hospodářskou strukturu. Obavy z četných “chmurných předpovědí”, které doprovázely vstup do Evropské unie se tedy ukázaly být zcela nepodložené. Podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem hrubý domácí produkt České republiky za rok 2005 vzrostl o 6%. Míra inflace zůstává omezená, a to i přes celkem vyhovující strategii Centrální banky, která navzdory všem předpovědím, během poslední schůze Výboru 30. března nechala úrokové sazby na nezměněné výši 2%. Během letošního roku česká koruna dosáhla řady rekordních kotací jak vůči dolaru, tak i vůči euru, a to navzdory skutečnosti, že Česká republika poprvé zaznamenala kladný zůstatek v bilanci zahraničního obchodu. Na závěr – nezanedbatelné prvky – pomalu ale vytrvale se snižující míra nezaměstnanosti a pozitivní trend příjmu na hlavu ukazují, že široké vrstvy populace začínají využívat výhod ekonomického růstu v jejich celistvosti. Jeden z hlavních důvodů těchto vynikajících výsledků lze podle mého názoru spatřovat v tom, že je hospodářství v České republice maximálně otevřené směrem ven, s velkým dopadem v oblasti přímých zahraničních investic a obchodu se zahraničím na národní bohatství. Tak na příklad zatímco se v Polsku vláda silně postavila proti akvizici HVB skupinou Unicredit, v České republice je bankovní systém již dávno zcela liberalizován a otevřen vůči zahraničním skupinám, a nejeví se znatelné signály, které by naznačovaly obrat této tendence. Jinak řečeno, vstup do EU pozvedl strukturální vlastnosti českého hospodářství (80% obchodu se zahraničím realizuje se zeměmi Evropské unie) a České republice umožnil mít plný užitek z integrace do jednotného trhu. By bylo nyní paradoxní, kdyby právě Brusel a jiné členské země (chování Francie při získání firmy Suez firmou ENEL nás varuje) byly špatným příkladem a podpořily protekcionistické tendence, kterých upřímně řečeno není vůbec třeba.

5


Progetto Repubblica Ceca INTERVISTA ROZHOVOR

Intervista a Vratislav Kulhánek Presidente del consiglio di sorveglianza di Škoda Auto L’ I n g .V ratislav Kulhánek dal 2004 è a capo nella Škoda Auto del consiglio di sorveglianza, il più elevato organo statutario della storica casa automobilistica ceca. In precedenza Kulhánek aveva ricoperto per sette anni la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Škoda Auto. Durante quel periodo le vendite sono incrementate da 370 mila a quasi 500 mila modelli l’anno, e il fatturato è cresciuto da 90 a 145 miliardi di corone. Oltre che nella Škoda, Kulhánek ricopre anche altre cariche di prestigio: è infatti presidente dell’Associazione ceca delle industrie automobilistiche e della Federazione nazionale di hockey. Per sei volte si è aggiudicato il titolo di Manager dell’anno. di Roberto Franzoni Dopo l’inaugurazione lo scorso anno dello stabilimento di Kolin delle TPCA (Citroen Peugeot Toyota), la Hyundai ha appena ufficializzato il proprio investimento nel Paese. Qual è la sua opinione sulla presunta eccessiva dipendenza dell’economia nazionale ceca dal settore automobilistico? Non sono dell'opinione che la dipendenza dell’economia nazionale ceca dal settore automobilistico sia eccessiva, dal momento che, considerando il numero di lavoratori dipendenti sia della TPCA che della Hyundai, esso ammonta a circa 6.000 persone, il che naturalmente non ha un influsso sostanziale sulla diminuzione del tasso disoccupazione.

E dei complessivi quasi 100.000 dipendenti del settore automobilistico, la stragrande maggioranza è impiegata presso le ditte fornitrici che in genere, in quanto parte di consorzi internazionali, forniscono componenti per tutte le case automobilistiche europee. Qual è per il mercato interno della Škoda Auto la differenza tra operare all’interno del precedente quadro economico, in cui la concorrenza era solo commerciale, rispetto alla situazione attuale e futura, in cui la concorrenza produce anch’essa nel Paese? Occorre vedere la concorrenza che già produce o che produrrà in Repubblica Ceca da due

diversi punti di vista. Mentre la TPCA produce automobili che vanno quasi ad integrare dei segmenti che non rientrano nelle linee di modello della Škoda Auto e sono destinate per la maggior parte all'esportazione, per quanto riguarda invece la produzione del nuovo stabilimento della Hyundai, essa è in evidente concorrenza con la Škoda Auto e il fatto che i veicoli saranno prodotti in Repubblica Ceca avrà un ruolo rilevante. D'altra parte, però, la Škoda Auto non dipende dal mercato locale, al quale è destinato circa il 16 % della produzione totale, e il fatto che le vetture Hyundai siano prodotte in Boemia non ha un influsso sostanziale sui mercati esteri. La realizzazione del nuovo stabilimento Hyundai potrà creare alle aziende automobilistiche già presenti alcuni problemi, quali per esempio la difficoltà di reperire nuovo personale qualificato? A parte una maggiore concorrenza, l’apertura del nuovo stabilimento della Hyundai non dovrebbe creare grossi problemi né alla Škoda Auto né alla TPCA, e questo per la semplice ragione che la flessibilità della popolazione ceca, intesa come disponibilità a spostarsi per motivi di lavoro, è molto scarsa. Detto questo, temo che la maggior parte dei dipendenti del nuovo stabilimento della Hyundai proverrà da paesi diversi dalla Repubblica ceca. Come si sviluppa l’indotto automobilistico a seguito dell’apertura di un nuovo stabilimento? Ritiene che nel caso specifico della Hyundai sorgeranno nel Paese nuove industrie fornitrici ovvero quelle già esistenti saranno in grado di coprire la domanda? Per ciò che riguarda lo stabilimento della Hyundai, stando alle informazioni riportate

continua a pag. 8 6


Progetto Repubblica Ceca ROZHOVOR INTERVISTA

Rozhovor s Vratislavem Kulhánkem předsedou dozorčí rady společnosti Škoda Auto Ing. Vratislav Kulhánek je od roku 2004 v čele dozorčí rady společnosti Škoda Auto, nejvyššího statutárního orgánu této české automobilky. Před tím Kulhánek téměř sedm let zastával funkci předsedy představenstva Škody Auto. Během této doby dokázal zvýšit prodej z 370 tisíc vozů ročně na téměř 500 tisíc, zatímco obrat vzrostl z 90 miliard na 145 miliard korun. Kromě funkcí ve společnosti Škoda, Kulhánek zastává další prestižní funkce. Je totiž předsedou Českého sdružení automobilového průmyslu a Českého svazu ledního hokeje. Šestkrát získal titul Manažera roku. Po zahájení provozu závodu TPCA (Citroen Peugeot Toyota ) v Kolíně v loňském roce Hyundai oficiálně potvrdila svoje investice v zemi. Jaký je Váš názor na údajnou přílišnou závislost českého národního hospodářství na automobilovém odvětví? Nejsem toho názoru, že by závislost českého národního hospodářství na automobilovém odvětví byla přílišná, neboť vzhledem k počtu zaměstnaných jak v TPCA, tak v Hyundai jde o zhruba 6.000 zaměstnanců, což zásadní vliv na snížení nezaměstnanosti přirozeně nemá. A z celkového počtu téměř 100.000 zaměstnaných v automobilovém sektoru je převážná většina zaměstnaná u dodavatelských firem, které dodávají většinou jako součásti mezinárodních koncernů díly pro všechny evropské automobilky. Jaký je rozdíl, pro interní trh Škoda Auto, mezi působením uvnitř předchozího ekonomického prostředí, ve kterém existovala pouze obchodní konkurence, a působením v prostředí současném a budoucím, kdy v zemi konkurence také vyrábí? Konkurenci, která vyrábí nebo bude vyrábět v České republice automobily, je třeba vidět ze dvou různých pohledů. Zatímco TPCA vyrábí automobily, které jako by doplňovaly segmenty, které nejsou v modelových řadách Škoda Auto a vozy jsou převážně určeny na export, v případě výroby v novém

závodě Hyundai jde jednoznačně o konkurenci pro Škodu Auto a i faktor, že se vozidlo bude vyrábět v České republice, bude hrát významnou roli. Nicméně Škoda Auto není závislá na tuzemském trhu, kam jde z celkové výroby cca 16 % a na zahraničních trzích fakt, že vozy Hyundai byly vyrobeny v Čechách zásadní vliv nemá. Může otevření nového závodu Hyundai způsobit automobilovým závodům, které zde již působí, nějaké problémy, jako například potíže při získávání nového kvalifikovaného personálu? Otevření nového závodu Hyundai by ani Škodě Autě ani TPCA kromě zvýšené konkurence nemělo způsobovat zásadní problémy a to z toho prostého důvodu, že flexibilita českého obyvatelstva, míněno tím ochota přestěhování se za prací, je velmi malá. Kromě toho mám obavu, že většina zaměstnanců v novém závodě Hyundai bude pocházet z jiných zemí, než z České republiky. Jak se vyvíjí automobilová oblast v návaznosti na otevření nového závodu? Domníváte se, že v případě Hyundai vzniknou v zemi nová subdodavatelská průmyslová odvětví nebo ta již existující budou schopná pokrýt poptávku? V souvislosti se závodem Hyundai, podle informací dostupných z tisku, bude převážná většina komponentů dovážena ze Slovenska, příp. jiných zemí, a pokud by bylo třeba, tak

Vratislav Kulhánek stávající subdodavatelská základna ČR je dostatečně flexibilní, aby pokryla zvýšenou poptávku. Nepředpokládám, že by došlo k zásadnímu rozšíření stávající subdodavatelské struktury. Některá Vaše prohlášení, citovaná nedávno v denících, odkazují na nebezpečí „Čínu“, které by mělo dolehnout na evropský automobilový sektor. Co tím přesně myslíte? Pokud hovoříme o rizicích pro evropský automobilový průmysl spočívající v masovém dovozu z Číny, nemyslím, že by toto riziko bylo jednak akutní, jednak zásadní. Čínský trh sám o sobě je dostatečně veliký a schopný absorbovat obrovské množství nových automobilů, kromě toho je třeba si uvědomit, jak dlouho trvalo japonským a korejským automobilkám, nežli se etablovaly v evropském prostředí. V době, kdy by připadal v úvahu

pokračování na str. 8 7


Progetto Repubblica Ceca INTERVISTA ROZHOVOR

continua da pag. 6 dalla stampa, la maggior parte dei componenti sarà importata dalla Slovacchia, eventualmente da altri paesi e, in caso di necessità, l'attuale sistema di fornitura della RC è sufficientemente flessibile da coprire una domanda maggiore. Non ritengo che si verificherebbe un ampliamento sostanziale dell’attuale rete di distribuzione. Alcune sue dichiarazioni, riportate recentemente dai quotidiani, fanno riferimento al pericolo “Cina” che incomberebbe sul settore automobilistico dell’Europa. Cosa intende di preciso? Se parliamo dei rischi per l'industria automobilistica europea collegati ad un'importazione di massa dalla Cina, non credo che tale rischio sia acuto né sostanziale. Il mercato cinese è di per sé sufficientemente grande e capace di assorbire una quantità enorme di nuove automobili;

a parte questo, bisogna tener conto di quanto tempo hanno impiegato le case automobilistiche giapponesi e coreane per affermarsi in ambito europeo. Nel momento in cui dovesse porsi il problema di un'importazione di massa di automobili dalla Cina, è altamente probabile che tanto il livello dei salari quanto la necessità di soddisfare le condizioni di sicurezza delle automobili in ogni ambito – emissioni e altre norme definite dalla Commissione europea – faranno sì che anche il prezzo delle vetture non si discosti troppo dal livello dei prezzi delle case automobilistiche europee. Decisamente nell'industria automobilistica europea non si dovrebbe verificare una situazione simile a quella dell'industria tessile e calzaturiera. Ci può fare un quadro sintetico dell’andamento della Škoda sul mercato italiano? Quali sono i modelli

Škoda che sembrano piacere di più agli Italiani? Purtroppo il mercato italiano non rientra al momento tra i nostri mercati di maggior successo, dato che durante tutto lo scorso anno in Italia sono state vendute solo 19.600 automobili e la quota sul mercato non raggiunge neanche l'1%. Ciò nonostante sono convinto che proprio le vetture Škoda, e questo nonostante la grossa produzione locale, meriterebbero in Italia un consenso di gran lunga maggiore. C’è poi un altro modello che a mio avviso dovrebbe registrare maggiori consensi in Italia, paese noto per la guida tecnica e veloce dei suoi automobilisti. Si tratta del segmento Škoda Octavia RS e Fabia RS che per il carattere sportivo e la forza del motore faranno la gioia di ogni automobilista. Io stesso utilizzo per le mie necessità una vettura Škoda Octavia RS che mi procura ogni giorno nuove soddisfazioni.

trhu? Které modely Škoda se nejvíce líbí Italům? Italský trh bohužel zatím nepatří mezi naše nejúspěšnější trhy, neboť za celý minulý rok bylo v Itálii prodáno pouze 19.600 automobilů a podíl na trhu nedosahuje ani celé 1%. Přitom jsem přesvědčen o tom, že právě vozy Škoda, a to i přes velkého domácího výrobce, by si v Itálii zasloužily daleko větší úspěchy. Nejúspěšnější model na italském trhu je Škoda Fabia Combi, ale na druhé straně velice rychle k naší radosti rostou prodeje modelu Škoda

Octavia a zejména pak Škoda Octavia Combi, o které jsem přesvědčen, že to je přesně to správné auto, které by mělo Italům vyhovovat. Je ještě jeden model, který by podle mého názoru v Itálii, která je známa řidiči s oblibou rychlé a technické jízdy, měl zaznamenávat větší úspěchy. Je to segment Škoda Octavia RS a Fabia RS, které svým sportovním charakterem a silou motoru každého řidiče potěší. Já sám pro svou potřebu vůz Škoda Octavia RS používám a každý den mi přináší nové a nové potěšení.

pokračování ze str. 7 masový import vozů z Číny, je vysoce pravděpodobné, že jak mzdová úroveň, tak nezbytnost splnit vysoké požadavky na bezpečnost automobilů ve všech oblastech – emise a další předpisy definované Evropskou komisí - bude i cena vozu nepříliš vzdálená od cenové úrovně evropských automobilek. Rozhodně by nemělo dojít v evropském automobilovém průmyslu k podobné situaci jako v průmyslu textilním a obuvnickém. Můžete nám vytvořit syntetický obraz postavení Škody na italském


Progetto Repubblica Ceca FOCUS FOCUS

La Repubblica Ceca superpotenza dell’automobile nell’Europa Centrale Dimensioni, prospettive e incognite di un settore produttivo divenuto il simbolo del boom economico di questo paese. Entro quattro anni, l’industria automobilistica ceca potrebbe superare quella italiana per numero di vetture prodotte

di Giovanni Usai

Se la Repubblica Ceca, protagonista nel 2005 di un balzo in avanti del PIL del 6%, può ormai fregiarsi del titolo di Tigre dell’Europa centrale, lo deve in primo luogo al suo ruolo sempre più definito di potenza dell’automobile. Nessun settore produttivo rappresenta meglio di questo l’attuale fase di sviluppo dell’economia ceca. Comprendendo anche il gigantesco segmento dell’automotive, si calcola che questo comparto contribuisca a formare attualmente il 10% dell’economia nazionale ceca. Scalzata ormai la siderurgia, che cinque anni fa primeggiava indisturbata, il settore dell’automobile, protagonista dal 1999 a oggi di un incremento del 75%, rappresenta ora una quota pari a circa il 17% dell’industria nazionale. Altrettanto espliciti appaiono ulteriori indicatori, come quello relativo all’occupazione (130 mila persone che lavorano direttamente nel settore automotive), senza dimenticare naturalmente l’incidenza sulla bilancia commerciale ceca con l’estero, per la prima volta in attivo lo scorso anno nella storia della Repubblica Ceca (nonostante il caro petrolio e l’andamento record della corona). Nel 2005 in Repubblica Ceca sono stati fabbricati 600 mila autoveicoli, rispetto ai 430 mila del 2004. Quest’anno tutte le stime fanno pensare a un ulteriore balzo in avanti. La Skoda, che nel 2005 ha sfornato 500 mila vetture, nei primi due mesi di quest’anno ha già registrato un incremento della produzione su base annua del 18%. Lo stabilimento Toyota Peugeot Citroen (TPCA),inaugurato proprio nel 2005, ha ormai raggiunto il pieno regime produttivo, pari a trecentomila modelli all’anno. Un discorso a sé meriterebbe la produzione di componenti e ricambi. In questo settore, che negli ultimi anni ha attirato i maggiori investimenti stranieri,operano attualmente in Repubblica Ceca circa 300 aziende delle quali ben 200 a capitale estero. Sono aziende che esportano il 75% della propria produzione, pur riuscendo contemporaneamente a soddisfare con le loro forniture l’80% delle necessità di Skoda

Auto e il 75% dello stabilimento TPCA di Kolin. Insomma, se si eccettua la Russia, nessun altro paese in Europa centrale e orientale può vantare un settore automobilistico così fiorente come quello della Repubblica Ceca. Il dinamismo del settore è destinato a essere esaltato dal prossimo arrivo della Hyundai Appena pochi giorni fa, dopo una trattativa durata circa sei mesi, il colosso sud coreano Hyundai ha annunciato la decisione di realizzare il nuovo impianto produttivo europeo a Nosovice, nella Moravia settentrionale. Già quest’anno dovrebbe essere avviata la costruzione dello stabilimento, per poterlo avviare nel 2008. In programma un investimento di 30 miliardi di corone, per una produzione annua da 300 mila auto.Tremila le persone che vi troveranno occupazione. Se già notevoli sono le dimensioni del settore, quest’ultima novità le fa diventare in prospettiva futura addirittura imponenti. Una serie di esperti danno per certo che entro i prossimi quattro anni il settore automobilistico giungerà a costituire il 25% della produzione industriale nazionale. Fra produttori finali e aziende della componentistica, nel 2010 si potrebbero toccare i 600 miliardi di corone di fatturato complessivo e il milione e duecentomila di auto prodotte; il doppio rispetto allo scorso anno. Tanti vantaggi, ma anche perplessità Il previsto imponente sviluppo del settore automobilistico nei prossimi anni costituirà senza dubbio per l’economia ceca una fase fondamentale. L’interrogativo che gli economisti si pongono dinanzi a tale prospettiva è se questa evoluzione non nasconda anche degli aspetti negativi. Secondo alcuni l’incognita maggiore è costituita dalla crescente dipendenza della economia nazionale dal settore automobilistico. L’interrogativo è se il Paese, in futuro, avrà la capacità di far fronte a un’eventuale recessione di tale comparto. Il prossimo arrivo della Hyundai pone inoltre, nuovamente in primo piano, la perdurante

tendenza del governo ceco a sostenere investimenti stranieri in settori industriali dove ha un’importanza decisiva il basso costo della manodopera e dove non sono richieste particolari qualifiche lavorative. Da questo punto di vista è interessante per esempio l’opinione dell’economista Miroslav Singer, vicegovernatore della Banca nazionale ceca, il quale ha recentemente detto: “Rendiamoci conto che la nostra industria automobilistica non è modernissima. Produciamo soprattutto piccole utilitarie, e non c’è la tendenza a puntare sui veicoli hi-tech del futuro. Una novità, come per esempio è la Toyota Prius (ibrida), si produce sempre in America”. Il vicegovernatore si chiede poi se l‘adozione dell‘euro, programmata nel 2010, non comporterà un brusco aumento del costo del lavoro e la conseguente necessità delle case automobilistiche di spostare la produzione in paesi meno cari. Intanto, già ora i successi nell’export automobilistico influiscono sensibilmente sull’aumento di valore della corona ceca rispetto all’euro e al dollaro. E questo va a scapito della competitività sui mercati stranieri di altri settori produttivi della economia nazionale ceca.

Stabilimento TPCA di Kolín 10


Progetto Repubblica Ceca FOCUS FOCUS

Česká republika středoevropskou automobilovou velmocí Dimenze, perspektivy a velké neznámé výrobního sektoru, který se stal symbolem ekonomického boomu v České republice. Český automobilový průmysl by mohl do čtyř let překonat Itálii v počtu vyrobených vozů Jestliže se Česká republika, jejíž HDP poskočil v roce 2005 o 6%, může dnes honosit titulem středoevropský tygr, vděčí za to především stále více určující roli automobilového potenciálu. Žádný sektor výroby nevystihuje lépe aktuální fázi rozvoje české ekonomiky. Zahrneme-li i obrovský segment vozidel, tvoří toto odvětví momentálně podle propočtů 10% české národní ekonomiky. Poté, co se ještě před pěti lety drželo nerušeně na špici ocelářství, zaznamenal od roku 1999 do současnosti nárůst o 75% automobilový sektor a dnes představuje přiližně 17% průmyslu v zemi. Podobně výmluvné jsou i další indikátory, jako je zaměstnanost (přímo v automobilovém sektoru pracuje 130 tisíc lidí), a samozřejmě nelze opomenout vliv bilance zahraničního obchodu, která loni navzdory drahé naftě a rekordnímu pohybu koruny prvně skončila aktivem. V roce 2005 bylo v České republice vyrobeno 600 tisíc automobilů, v roce 2004 jen 430 tisíc. Letos veškeré odhady naznačují další skok vpřed. Škodovka, která v roce 2005 vyrobila 500 tisíc vozů, zaznamenala již v prvních dvou měsících letošního roku zvýšení meziroční produkce o 18%. Závod Toyota Peugeot Citroen (TPCA), který zahájil provoz loni, dosáhl již plně výrobního režimu ve výši 300 tisíc modelů za rok. Samostatné téma by si zasloužila výroba komponent a příslušenství. V odvětví, které v posledních letech přilákalo největší zahraniční investice, působí v České republice momentálně zhruba 300 firem. Dobré dvě stovky z nich disponují zahraničním kapitálem. Existují

firmy, které vyvážejí 75% vlastní produkce, přičemž současně svými dodávkami dokáží pokrýt 80% potřeb Škody Auto a 75% závodu TPCA v Kolíně. Zkrátka s výjimkou Ruska se žádná jiná země střední a východní Evropy nemůže chlubit tak kvetoucím automobilovým odvětvím jako Česká republika. Dynamiku sektoru má posílit budoucí příchod Hyundai Právě před několika dny oznámil jihokorejský kolos Hyundai po zhruba šestiměsíčních jednáních rozhodnutí postavit nový evropský výrobní podnik v severomoravských Nošovicích. Výstavba závodu by měla být zahájena již letos, aby mohl v roce 2008 začít vyrábět. V plánu je investice 30 miliard korun pro roční produkci 300 tisíc vozů. Práci zde naleznou tři tisíce lidí. Jestliže má sektor značný rozsah již nyní, tato poslední novinka jej staví do přímo impozantní budoucí perspektivy. Řada odoborníků s jistotou tvrdí, že do čtyř let bude automobilový sektor tvořit 25% celostátní průmyslové výroby. Mezi koncovými výrobci a firmami vyrábějícími komponenty by se během roku 2010 mohlo dosáhnout až 600 miliard korun úhrnného obratu a miliónu dvou set tisíc vyrobených aut. Oproti loňsku dvojnásobek. Hodně výhod, ale i nejasností Očekávaný mocný rozvoj automobilového sektoru bude v příštích letech pro českou ekonomiku bezpochyby znamenat podstatnou fázi. Otázka, jakou si ekonomové před takovou perspektivou kladou, je, zda tento vývoj neskrývá také nějaké negativní stránky. Podle některých tvoří velkou neznámou rostoucí závislost národní ekonomiky na automobilovém sektoru. Otázkou je, zda země bude mít v budoucnu kapacitu čelit eventuální recesi odvětví. Blížící se příchod Hyundai mimoto klade znovu do popředí přetrvávající tendenci české vlády podporovat zahraniční investice v průmyslových oblastech, kde má rozhodující význam levná pracovní síla a kde není třeba zvláštní pracovní kvalifikace. Z tohoto hlediska je zajímavý například názor Miroslava Singera, viceguvernéra České národní banky, který nedávno řekl: “Uvědomme si, že náš automobilový průmysl není nejmodernější. Vyrábíme především malé užitkové vozy a není tu snaha zaměřit se na špičkově vybavené vozy budoucnosti. Novinka, jakou je například kříženec Toyoty, se stále vyrábí v Americe.” Viceguvernér si rovněž položil otázku, zda přijetí eura, plánované v roce 2010, nepřinese také prudké zvýšení ceny práce a následnou nutnost automobilek přemístit výrobu do levnějších zemí. Úspěchy ve vývozu automobilů mají už dnes citelný vliv na zvýšení hodnoty koruny vůči euru a dolaru. A to na úkor konkurenceschopnosti na zahraničních trzích jiných výrobních odvětví české národní ekonomiky.

11


Progetto Repubblica Ceca FOCUS FOCUS

La Karosa di Vysoke Myto, numero uno nella produzione di autobus in Rep. Ceca Vysoke Myto, piccolo centro della Boemia Orientale, a 35 chilometri da Pardubice in direzione Brno, deve la sua fama, oltre che alla piazza quadrata più ampia della Repubblica Ceca, anche alla Karosa, in assoluto la principale azienda ceca produttrice di autobus. La società, che appartiene all’italiana Iveco Irisbus (gruppo Fiat), costituisce la testimonianza più evidente del momento d’oro di questo settore produttivo.

Durante il 2006, dalle sue catene di montaggio, dovrebbero uscire 2.200 mezzi, circa il 20% in più dello scorso anno. Una cifra che parla da sé. Fondata più di un secolo fa, Karosa è un’azienda di prestigio, nel panorama industriale ceco. Gli ultimi anni della sua storia ricordano quanto accaduto alla Skoda Auto, dopo la privatizzazione Volkswagen. Anche nel caso di Karosa, decisivo si è rivelato l’arrivo prima della

Renault e ultimamente della italiana Irisbus Iveco. Ciò ha assicurato un progresso della qualità e l’apertura di nuovi mercati all’estero. Nel 2005 la Karosa ha esportato l’80% della sua produzione, avendo ancora una volta la Francia come principale paese di esportazione. Le vendite però ultimamente stanno iniziando ad andare molto bene, anche in altri paesi, come per esempio in Italia.

Karosa Vysoké Mýto, Jednička ve výrobě autobusů v České republice Vysoké Mýto, malé město ve východních Čechách, nacházející se 35 kilometrů od Pardubic směrem na Brno, je proslulé nejen díky jednomu z největších čtvercových náměstí v České republice, ale také díky Karose, bezpochyby nejdůležitějšímu českému závodu na výrobu autobusů. Společnost, která patří italskému Iveco Irisbus (společnost skupiny Fiat), je zjevným důkazem

zlatého období tohoto výrobního sektoru. Během roku 2006 by její montážní linky mělo opustit 2.200 vozidel, cca o 20 % více než v loňském roce. Toto číslo hovoří samo za sebe. Karosa, založená před více než stoletím, je renomovanou společností na českém průmyslovém trhu. Poslední roky její historie připomínají to, co se stalo ve Škodě Auto po privatizaci Volkswagenem.

Také v případě Karosy se ukázal jako rozhodující příchod nejdříve Renaultu a nakonec italské společnosti Irisbus Iveco – nastalo zlepšení kvality a otevřely se nové trhy v zahraničí. V roce 2005 Karosa vyvezla 80 % své produkce, a to převážně opět do Francie. Poslední dobou se začíná dařit i exportu do dalších zemí, například do Itálie.


Alfa Romeo


Progetto Repubblica Ceca ATTUALITÀ AKTUALITA

Gli Italiani della Repubblica Ceca al voto Particolarmente elevata l’affluenza rispetto alla media delle altre comunità italiane all’estero di Alessandra Di Tella

In occasione delle Elezioni politiche 2006, abbiamo incontrato presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Praga Marina Sbordoni, Console Italiano in Repubblica Ceca. Con grande disponibilità e cortesia, il Console ed il suo collaboratore Franco Dorici ci hanno aiutato a trarre un primo bilancio sull’andamento del voto per corrispondenza degli Italiani in Repubblica Ceca. I plichi elettorali inviati sono stati 1391, corrispondenti al numero di elettori iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione Estero in questo Paese. Tra questi, sessantanove plichi non sono stati recapitati per irraggiungibilità dell’elettore. Un numero esiguo di connazionali, esattamente quattro, ha invece esercitato l’opzione per votare presso il proprio Comune italiano. Nessun cittadino italiano residente in Repubblica Ceca si è candidato alle elezioni. Le buste contenenti le schede votate restituite al Consolato sono risultate essere 708. Il dato di affluenza è stato quindi estremamente positivo (50,9%), ed ha superato di gran lunga quello registrato nei precedenti eventi elettorali e anche il dato medio riferito alla Circoscrizione Estero Europa (38,44%). Come confermato dalla Dott.ssa Sbordoni, il voto è stato molto sentito dalla comunità italiana. Preceduto dall’Operazione

Mailing, da una campagna elettorale in Repubblica Ceca il cui andamento è stato definito corretto e dalla costante attività informativa del Consolato, l’evento elettorale italiano ha riscontrato un crescente interesse con l’avvicinarsi della scadenza del 6 aprile (termine finale di consegna postale delle schede elettorali). Lo sforzo organizzativo di tutto lo staff dell’Ufficio Consolare è stato notevole, per garantire che le operazioni di voto si svolgessero in maniera corretta e sicura. Tutto il materiale elettorale è stato, tra l’altro, conservato “in armadi corazzati” nelle fasi preparatorie e conclusive delle elezioni, come specificato dal console Sbordoni. Il Console ha valutato in maniera positiva l’intera gestione delle operazioni di voto in questo Paese, aggiungendo quanto sia motivo di soddisfazione ed anche sollievo constatare che tutte le operazioni si siano svolte regolarmente senza turbative. Nella giornata di venerdì 7 aprile, lo stesso Console italiano ha accompagnato personalmente il sacco sigillato con la ceralacca nel viaggio aereo fino a Roma, dove la “bolgetta diplomatica” contenente le buste elettorali, presa in consegna dal personale addetto, è stata recapitata ai seggi istituiti a Roma dall’Ufficio Centrale della Circoscrizione Estero per le relative procedure di scrutinio.

Italové v České republice u voleb Volební účast vzhledem k průměru v italských komunitách jinde v zahraničí zvláště vysoká Alessandra Di Tella

U příležitosti parlamentních voleb 2006 jsme se v sídle Italského velvyslanectví v Praze sešli s italskou konzulkou v České republice Marinou Sbordoniovou. Společně se svým spolupracovníkem Franco Dorici nám ochotně pomohli zhodnotit průběh korespondenčního hlasování Italů v České republice. Celkem bylo zasláno 1277 volebních lístků, což odpovídá počtu voličů zapsaných na zahraničních volebních seznamech u nás. 69 z nich nebylo doručeno, neboť adresát nebyl zastižen. Jen málo krajanů, přesně čtyři, zvolilo možnost hlasovat přímo ve svém volebním obvodu v Itálii. Nikdo z italských občanů žijících v Čechách ve volbách nekandidoval. Na konzulát bylo odevzdáno 708 obálek s volebními lístky. Účast ve volbách byla tedy extrémně vysoká a výrazně překonala nejen předchozí volby, ale i průměrný údaj uváděný na evropských zahraničních seznamech. Jak potvrdila Mgr. Sbordoniová, hlasování italské komunity bylo velmi

14

znát. Italským volbám v České republice předcházela mailingová akce, volební kampaň, která proběhla korektně a za stálé informativní činnosti konzulátu. Zájem o volby rostl s blížícím se 6. dubnem, což byl konečný termín pro doručení volebních lístků poštou. Celý Konzulární úřad vyvinul značné organizační úsilí, aby mohla být garantována bezpečnost a správnost všech provedených volebních operací. Jak upřesnila konzulka Sbordoniová, v přípravné a v závěrečné fázi voleb byl veškerý volební materiál uložen do “pancéřových skříní”. Konzulka zhodnotila řízení volebních operací v České republice pozitivně a vyjádřila své uspokojení i úlevu nad tím, že může hovořit o regulérním a nekomplikovaném průběhu voleb. V pátek 7.dubna sama konzulka osobně letecky doprovodila voskem zapečetěný pytel s obálkami až do Říma, kde se “diplomatické zásilky” ujal příslušný personál a následně ji doručil k dalšímu sčítání komisím zřízeným Centrálním úřadem pro volby v zahraničí v Římě.


EX MOBILIFICIO JITONA TEPLÁ – NEI PRESSI DEL CONFINE CON LA GERMANIA

EX JOINERY JITONA TEPLÁ – CLOSE TO THE GERMAN BORDER V¯ROBNÍ AREÁL JITONA TEPLÁ – V TùSNÉ BLÍZKOSTI NùMECK¯CH HRANIC

VENDESI / FOR SALE / NA PRODEJ

Superficie complessiva 437.452 mq.: • 14.314 mq. edificato coperto • 221.951 mq. terreno edificabile • 139.718 mq. non edificabile • 61.469 mq. lago

Total square meters 437.452: • 14.314 sm covered • 221.951 sm building spaces • 139.718 sm non building spaces • 61.469 sm lake

Celkem 437.452 m2: • 14.314 m 2 zastavěná plocha • 221.951 m2 vhodných k výstavbě • 139.718 m2 nevhodných k výstavbě • 61.469 m 2 vodní plochy

Edificio anni ‘50. Dal 1974 fabbrica di divani. Attualmente tutti gli spazi sgomberati senza arredi e impianti tecnici di produzione.

The construction from the years 50-ies. From the year 1974 production of beds. Actually all the spaces are empty and liberalized without furniture and technical production devices.

Průmyslová stavba z padesátých let min. století. Od roku 1974 výroba nábytku. V současnosti je celý areál vyklizený, bez zařízení a rozvodů technických sítí.

Správa nemovitostí Gestione immobiliare Sázavská 8 , 120 00 Prague 2 Tel. +420 222 515 038 Fax +420 224 254 774 E-mail: fidelitas@fidelitas.cz


Progetto Repubblica Ceca LEGALE LEGISLATIVA

La nuova legge sugli appalti pubblici La normativa attuale Gli appalti in Repubblica Ceca sono attualmente regolati dalle disposizioni della Legge 40/2004 sugli appalti, entrata in vigore il 1˚ maggio 2004 a seguito dell‘ingresso del Paese nell‘Unione Europea. Tale disciplina, abrogativa della legge originaria del 1994 (L.199/1994), ha quindi introdotto nel sistema normativo della RC le direttive UE (71/304/CEE, 89/665/CEE,92/13/CEE,92/50/CEE, 93/36/CEE,93/37/CEE,93/38/CEE,97/52/CE, 98/4/CE a 2001/78/CE), apportando profondi cambiamenti in tema di aggiudicazione degli appalti. Questa legge è stata successivamente modificata numerose volte, e la sua applicazione è stata estesa agli appalti finanziati dai fondi UE. Una nuova legge sugli appalti è stata presentata al Presidente della Repubblica per la firma. Sebbene la legge 40/2004 sia entrata in vigore appena due anni fa, il Governo ha predisposto una disciplina sugli appalti completamente nuova, già approvata sia dalla Camera che dal Senato. Tale nuova normativa dovrebbe quindi abrogare e sostituire completamente l‘attuale L.40/2004. La nuova legge sugli appalti è stata trasmessa lo scorso 22 marzo al Presidente della Repubblica. La necessità di una nuova legge sugli appalti è motivata soprattutto dal bisogno di rendere più trasparenti le disposizioni normative attuali e di accogliere nel sistema normativo ceco le nuove direttive UE in questo campo. Si tratta della direttiva 2004/17/CE sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti a soggetti attivi nei settori della gestione delle acque, dell‘energia, dei trasporti e dei servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti per opere edile, forniture e servizi. Tenuto conto del fatto che il presunto intervento nel contenuto e nelle disposizioni sistematiche dell‘attuale normativa sarebbe stato abbastanza rilevante, si è acconsentito ad elaborare una legge completamente nuova sugli appalti. In merito ad alcuni cambiamenti nelle disposizioni normative sugli appalti. Una variazione fondamentale nelle disposizioni normative sugli appalti riguarda la nuova definizione di appalto pubblico. In base alla normativa vigente (art. 6, L.40/2004) sono

16

considerati appalti solo quelle commissioni in cui il preventivo dell‘oggetto dell’appalto superi i 2.000.000 CZK. Secondo la nuova legge sugli appalti pubblici si considererà appalto pubblico qualsiasi commissione realizzata in base a contratto scritto fra l‘appaltante e uno o più appaltatori, il cui oggetto sia il compimento verso un corrispettivo in denaro di una fornitura o di servizi, oppure il compimento verso un corrispettivo in denaro di opere edili, e ciò senza alcun riguardo per l‘ammontare del suo presunto valore. Gli appalti, il cui valore presunto non raggiunga i 2 milioni di CZK al netto dell’IVA, sono definiti come appalti pubblici minori. Per gli appalti pubblici minori non sarà però fissato dalla legge alcuna procedura vincolante: l‘appaltante avrà solo l‘obbligo generico di rispettare i principi di trasparenza, di parità di trattamento e di divieto di discriminazione. La nuova legge sugli appalti pubblici introduce alcuni nuovi istituti; si tratta per esempio dell‘istituto dell‘appaltante centrale, che dovrebbe rendere possibile agli appaltanti di acquisire merci, servizi o lavori di edilizia tramite un appaltante centrale, senza che debbano essi stessi affrontare un procedimento di assegnazione. Si tratta poi del nuovo tipo di procedimento di assegnazione, il cosiddetto dialogo di gara, che si applica nei casi di oggetto d‘appalto particolarmente complesso, il cui scopo è fornire all‘appaltante la possibilità di trovare sulla base di trattative con importanti

soggetti interessati, che hanno presentato all‘appaltante le loro proposte di soluzione, la soluzione che adempia alle richieste e alle necessità dell‘appaltante i lavori pubblici. La nuova legge sugli appalti regola inoltre in modo più dettagliato i contratti quadro e, tenuto conto della sempre maggiore tendenza all‘uso dell‘elettronica anche nelle procedure di assegnazione degli appalti pubblici, introduce quindi anche nuovi istituti elettronici quali il sistema di acquisto dinamico e l‘asta elettronica. Dell‘esercizio di controllo sull‘assegnazione degli appalti pubblici sarà incaricato, come lo è tuttora, l‘Ente per la tutela della concorrenza economica (Antitrust). Conclusioni Auspichiamo che la nuova legge sugli appalti pubblici venga veramente applicata nella prassi secondo lo spirito dei principi di trasparenza,di parità di trattamento e di divieto di discriminazione, e che contribuisca al miglioramento dell‘ambiente nel settore dell‘assegnazione degli appalti pubblici. Rimaniamo a disposizione dei lettori per eventuali domande sul tema. Studio legale Vondracek & Partner Národní 11, CZ - 110 00 Praga 1 tel. 00420 - 222 075 716 fax: 00420 - 222 075 717 e-mail:DrVondrackova@quick.cz


Progetto Repubblica Ceca LEGALE LEGISLATIVA

Nový zákon o veřejných zakázkách Současná právní úprava Zadávání veřejných zakázek je v současné době v České republice upraveno zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který nabyl účinnosti dne 1.5.2004 v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Tento zákon zrušil původní právní úpravu veřejných zakázek z roku 1994 (zák. č. 199/1994 Sb.). Přijetím zákona č. 40/2004 Sb. došlo k transpozici tehdy platných směrnic EU upravujících zadávání veřejných zakázek do právního řádu ČR (jednalo se o směrnice 71/304/EHS, 89/665/EHS, 92/13/EHS, 92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/37/EHS, 93/38/EHS, 97/52/ES, 98/4/ES a 2001/78/ES) a k zásadním změnám v zadávání veřejných zakázek. Zákon č. 40/2004 Sb. byl následně několikrát novelizován a jeho aplikace byla rozšířena i na veřejné zakázky financované z fondů EU. Nový zákon o veřejných zakázkách předložen prezidentovi ČR k podpisu Přesto, že zákon č. 40/2004 Sb. nabyl účinnosti teprve před necelými dvěma roky, byl vládou připraven a poslaneckou sněmovnou ČR i senátem ČR schválen zcela nový zákon o veřejných zakázkách. Tento nový zákon o veřejných zakázkách by měl zrušit a zcela nahradit stávající zákon č. 40/2004 Sb. Nový zákon o veřejných zakázkách byl dne 22.3.2006 doručen prezidentovi ČR k podpisu. Potřeba nového zákona o veřejných zakázkách je odůvodňována zejména potřebou zpřehlednění stávající právní úpravy a transpozice nových směrnic EU v této oblasti do českého právního řádu. Jedná se o směrnici 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a směrnici 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Vzhledem k tomu, že předpokládaný zásah do obsahu i systematického uspořádání stávající právní úpravy byl poměrně výrazný, bylo přistoupeno k vypracování zcela nového zákona o veřejných zakázkách. Některé změny v právní úpravě veřejných zakázek Zásadní změna v právní úpravě veřejných zakázek spočívá v novém definování pojmu veřejná zakázka. Dle stávající právní úpravy (§ 6 zák. č. 40/2004 Sb.) jsou za veřejné zakázky považovány pouze zakázky, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 000 000 Kč. Dle nového zákona o veřejných zakázkách bude za veřejnou zakázku považována jakákoliv zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací, a to bez ohledu na výši její předpokládané hodnoty. Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 2 miliónů Kč bez DPH, jsou označovány jako tzv. veřejné zakázky malého rozsahu. U veřejných zakázek malého rozsahu však nebudou zákonem stanoveny žádné závazné postupy; zadavatel u nich bude pouze obecně povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nový zákon o veřejných zakázkách zavádí některé nové instituty. Jedná se např. o institut centrálního zadavatele, který by měl umožnit zadavatelům pořizovat zboží, služby či stavební práce prostřednictvím centrálního zadavatele, aniž by sami museli podstupovat zadávací řízení. Dále jde např. o nový druh zadávacího řízení, tzv. soutěžní dialog, který se uplatní v případech zvláště složitého předmětu plnění veřejné zakázky, jehož cílem je poskytnout zadavatelům možnost nalézt na podkladě jednání

s vyzvanými zájemci, kteří návrh svých řešení předložili veřejnému zadavateli, řešení naplňující požadavky a potřeby veřejného zadavatele. Nový zákon o veřejných zakázkách dále např. podrobněji upravuje rámcové smlouvy a s ohledem na stále více se prosazující trend elektronizace i v procesu zadávání veřejných zakázek zavádí některé nové elektronické instituty (dynamický nákupní systém a elektronickou aukci). Výkonem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek dle nového zákona o veřejných zakázkách bude pověřen tak, jako doposud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Závěr Doufáme, že nový zákon o veřejných zakázkách bude aplikován v praxi skutečně v duchu zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a přispěje ke zlepšení prostředí v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zůstáváme k dispozici čtenářům pro jejich případné dotazy k předmětnému tématu. Advokátní kancelář Vondracek & Partner Národní 11, CZ - 110 00 Praha 1 tel. 00420 - 222 075 716 fax: 00420 - 222 075 717 e-mail: DrVondrackova@quick.cz

17


Progetto Repubblica Ceca ECONOMIA EKONOMIE

FOCUS MACROECONOMICO La crescita del PIL tocca il livello più alto nella storia della Repubblica Ceca Nell’ultimo trimestre del 2005 la crescita economica è balzata dal 5,8% del terzo trimestre (dato già ritoccato verso l’alto) al 6,9%. Il mercato si aspettava solo un lieve aumento della crescita, che, dal 4,9% inizialmente rilevato per il terzo trimestre, avrebbe dovuto raggiungere nel quarto il 5%. Tale risultato è anche andato molto al di là delle previsioni della ČB, che anzi aveva predetto, dopo la crescita del terzo trimestre, un leggero rallentamento. L’Istituto di Statistica ha anche corretto verso l’alto i tassi di crescita del primo semestre 2005, ritoccando il tasso del primo trimestre da un precedente 5,0% al 5,3% e quello del secondo trimestre da un originale 5,2% al 5,8%. Queste correzioni, combinate con i dati più recenti, hanno portato la crescita annua al 6,0%, la più elevata su base omogenea dal 1995. Nel 2004 la crescita del PIL era stata del 4,7%. L’accelerazione della crescita economica dello scorso anno ha portato la Cechia al vertice tra i paesi dell’Europa centrale, alla pari con il leader regionale, la Slovacchia. Per quanto riguarda la struttura della crescita, nel quarto trimestre l’economia ha continuato ad essere trainata dalla domanda estera. Nella bilancia commerciale la crescita delle esportazioni (+12,6% annuo) è stata circa doppia rispetto a quella delle importazioni (+6.1%). I consumi delle famiglie al contrario non sono riusciti a riprendersi, attestandosi nel quarto trimestre ad un +2,6% dopo un incremento del 2,9% nel terzo trim., frenati dal rallentamento della crescita dei salari reali. Né la robusta crescita del credito al consumo che ha incrementato la spesa per l’edilizia abitativa né il calo della disoccupazione sono stati in grado di dare vigore ai consumi privati. L’investimento nel capitale fisso ha continuato a crescere al di sopra della cifra del 4% (+4,2%), mentre la spesa pubblica è calata dello 0,6% annuo. Sul fronte dell’offerta, la crescita è stata sostenuta dal settore automobilistico, ingegneristico, commerciale e finanziario. Per quanto concerne la politica monetaria, le eccellenti performance del PIL hanno sostenuto gli argomenti contro un eventuale taglio dei tassi d’interesse nei prossimi mesi,

18

tra l’altro i dati non mostrano pressioni inflazionistiche evidenti. Noi prevediamo per quest’anno un rallentamento della crescita economica. Il motore dell’attività economica continuerà ad essere rappresentato molto probabilmente dal boom delle esportazioni, ma il miglioramento del commercio estero difficilmente raggiungerà i livelli dello scorso anno ed il suo contributo alla crescita del PIL diminuirà gradualmente. Al contrario, la domanda interna dovrebbe riprendersi. La spesa delle famiglie riceverà sostegno dalla diminuzione delle imposte sul reddito e da un ulteriore calo del numero dei disoccupati. Inoltre la spesa pubblica potrebbe lievitare grazie ai miliardi di corone che i ministeri hanno risparmiato negli ultimi due anni. L’inflazione resta al di sotto dell’obiettivo fissato dalla ČB I prezzi al consumo sono incrementati da gennaio a febbraio di un modesto 0,1%, dopo essere cresciuti nel mese precedente dell’1,4% a causa di un deciso aumento dei costi nell’edilizia abitativa. L’inflazione annua è scesa dal 2,9% di gennaio al 2,8%, restando al di sotto dell’obiettivo del 3% della ČB. Noi prevediamo che la crescita annua dei prezzi dovrebbe mantenersi stabile al 2,9%, analogamente a quanto previsto anche dal mercato. L’esiguità dell’inflazione mensile è stata il risultato delle differenti variazioni di prezzo delle singole voci del paniere. Il settore ricreativo-culturale ha fatto registrare la maggiore crescita dei prezzi, spinta dal persistente aumento del costo delle vacanze invernali. I prezzi sono cresciuti anche a causa delle tariffe nelle case di riposo per anziani, del rincaro del riscaldamento e dell’acqua calda, e dall’aumento dei prezzi dei cibi e delle bevande in mense e ristoranti. A ciò si aggiunga che il prezzo dei carburanti è tornato a crescere dopo essere calato nei quattro mesi precedenti. D’altra parte l’inflazione di febbraio è stata frenata dal calo dei prezzi nelle telecomunicazioni, dal perdurare della caduta dei prezzi dello abbigliamento e calzature, e da una diminuzione in qualche modo sorprendente del costo dei generi alimentari. I movimenti dei prezzi nell’ultimo mese hanno dimostrato d’essere influenzati

a cura di Patrik Rožumberský (Unicredit-Živnostenská banka)

esclusivamente da fattori stagionali o eccezionali. Non si sono ancora registrati segnali di un’inflazione da domanda. In termini di futuri sviluppi dell’inflazione, il recente netto indebolimento della corona nei confronti dell’euro, al livello più basso degli ultimi due mesi, sembra essere cruciale. La parità valutaria sembra essere entrata in un nuovo margine di contrattazione di 28,628,9, che ci aspettiamo verrà mantenuto per qualche tempo. Il deprezzamento della corona e delle altre valute dell’area limitrofa ha fatto seguito alla decisione della Banca Centrale Europea di innalzare i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale. Questo innalzamento ha aumentato il differenziale negativo del tasso d’interesse della corona nei confronti dell’euro, portandolo a 50 punti base. Grazie alla “ritirata” della corona, le pressioni per una riduzione più sostanziale dell’inflazione si sono attenuate in maniera significativa .I n conseguenza di ciò, sono più fioche, se non scomparse del tutto, anche le speculazioni del mercato riguardo un rilassamento della politica monetaria nei prossimi mesi. Nonostante la ČB ritenga che i rischi antiinflazionistici permangano dal momento che la corona è ancora più forte rispetto alle previsioni macroeconomiche di gennaio della ČB, ci aspettiamo che la banca manterrà immutati i tassi d’interesse nei prossimi mesi. Pressioni inflazionistiche determinate da una crescita della domanda nella seconda metà di quest’anno potrebbero allora costringere la banca a un modesto restringimento della politica monetaria.


Progetto Repubblica Ceca ECONOMIA EKONOMIE

MAKROEKONOMIE Nejvyšší růst HDP v české historii Procento hospodářského růstu v posledním čtvrtletí roku 2005 výrazně vzrostlo na 6,9% z již roztoucích 5,8% třetího čtvrtletí. Trh předtím očekával mírný růst až na 5% ve čtvrtém čtvrtletí z původně hlášených 4,9% ve třetím čtvrtletí. Výsledek rovněž výrazně překročil prognózu ČNB, která předtím zaznamenala mírné zpomalení oproti růstu ve třetím čtvrtletí. Statistický úřad rovněž upravil směrem vzhůru tempo růstu za první pololetí roku 2005, přičemž zvedl míru za první čtvrtletí na 5,3% z předchozích 5,0% a za druhé čtvrtletí na 5,8% z původních 5,2%. Úpravy spolu s čerstvými údaji ustálily celoroční expanzi na 6,0%, což je nejrychlejší hodnota dle srovnatelných údajů, které jsou k dispozici od roku 1995. V roce 2004 růst HDP dosáhl výše 4,7%. Díky hospodářskému zrychlení minulého roku se Češi dostali na špičku v rámci středoevropských zemí, na úroveň srovnatelnou se pozicí regionálního leadera, Slovenska. Pokud jde o strukturu růstu, ekonomika byla ve čtvrtém čtvrtletí nadále nejsilněji ovlivňována zahraniční poptávkou. V rámci obchodní bilance růst vývozu (vzrostlý meziročně o 12,6%) téměř dvojnásobně předčil růst dovozu (6,1%). Naproti tomu spotřeba domácností se nevzpamatovala, nárůst o 2,6% ve čtvrtém čtvrtletí po nárůstu o 2,9% ve třetím čtvrtletí, neboť byla omezena nižším růstem reálných mezd. Dokonce ani silný růst v oblasti půjček soukromým osobám, který posílil výdaje na bydlení, doprovázený poklesem nezaměstnanosti nebyl schopen podpořit výdaje soukromých osob. Investice do fixního kapitálu dále rostly nad 4% (4,2%), zatímco státní výdaje poklesly meziročně o 0,6%. Na straně nabídky stál za růstem automobilový a strojírenský průmysl, obchod a finance. Z hlediska měnové politiky podpořily vynikající hodnoty HDP argumenty hovořící proti snižování úrokové míry v příštích měsících, ačkoliv

tyto údaje nevykázaly žádné viditelné cenové tlaky. Očekáváme, že hospodářský růst tento rok zpomalí. Vývozní boom pravděpodobně zůstane motorem růstu hospodářské aktivity, avšak zlepšení zahraničního obchodu stěží zopakuje úroveň loňského roku a jeho přínos k růstu HDP postupně opadne. Naproti tomu by mělo dojít k oživení domácí poptávky. Výdaje domácností budou podpořeny snížením daní z příjmů a dalším poklesem počtu nezaměstnaných. Navíc mohou být státní výdaje zvýšeny o miliardy korun, které ministerstva ušetřila v minulých dvou letech. Inflace zůstává pod cílovou částkou ČNB Spotřební ceny v únoru od ledna vzrostly o skromnou 0,1% po nárůstu o 1,4% v předchozím měsíci v důsledku skoku v nákladech na bydlení. Meziroční inflace poklesla z lednových 2,9% na 2,8% a zůstala tak pod tříprocentním inflačním cílem ČNB. Předpovídali jsme, že meziroční cenový růst zůstane na úrovni 2,9%, což je předpoklad identický s předpoklady trhu. Mírná měsíční inflace byla zapříčiněna různými pohyby cen v jednotlivých částech spotřebního koše. Část představující rekreaci a kulturu zaznamenala nejvyšší nárůst cen, mezi nimiž na prvním místě byl pokračující růst cen zimních dovolených. Ceny rovněž značně ovlivňovaly poplatky v domovech důchodců, nákladnější teplo a teplá voda a zvedající se ceny pokrmů a nápojů v jídelnách a restauracích. Navíc se ceny pohonných hmot zvedly poté, co po čtyři předchozí měsíce klesaly. Na

Patrik Rožumberský (Unicredit-Živnostenská banka)

druhé straně byla únorová inflace omezena poklesem cen za telekomunikace, pokračujícím pádem cen oděvů a obuvi a poněkud překvapivým poklesem cen potravin. Ukázalo se, že změny cen z minulého měsíce jsou ovlivněny čistě sezónními a jednorázovými faktory. Signály inflace způsobené poptávkou nebyly dosud zaznamenány. Pokud jde o budoucí vývoj inflace, zdá se, že nedávné prudké oslabení koruny vůči euru na nejnižší bod za dva měsíce má zásadní význam. Zdá se, že tato dvojice měn vstoupila do nového obchodovacího rozpětí 28,6-28,9, které očekáváme, nějakou dobu vydrží. Devalvace koruny a jiných regionálních měn následovala po rozhodnutí Evropské centrální banky o zvýšení úrokové sazby o čtvrtinu procentního bodu. Toto zvýšení rozšířilo záporný diferenciál úrokové sazby koruny vůči euru o 50 bazických bodů. Díky ústupu koruny se tlak na podstatnější pokles inflace významně uvolnil. V souladu s tím se spekulace trhu o uvolnění měnové politiky v nadcházejících měsících rovněž zmenšily, pokud zcela nezmizely. Navzdory názoru ČNB, že protiinflační rizika trvají vzhledem k tomu, že je koruna dosud tvrdší ve srovnání s lednovou makroekonomickou prognózou ČNB, očekáváme, že banka zachová úrokové sazby v nadcházejících měsících v nezměněném stavu. Nadcházející poptávkové inflační tlaky v druhé polovině tohoto roku by pak mohly donutit banku mírně zpřísnit měnovou politiku.

19


Progetto Repubblica Ceca ASSISTENZA RÁDCE

La gestione dei consumi energetici: i fondi dell‘UE di Daniele Alfonsi

L’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie figurano tra le attività finanziate dai Fondi Strutturali caratterizzate dal più elevato valore aggiunto. In tale ambito i finanziamenti europei si orientano soprattutto lungo quattro direttrici: • sviluppo di infrastrutture per la ricerca industriale e lo sviluppo tecnologico; • sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese; • innovazione tecnologica dei prodotti e dei servizi; • riduzione del consumo energetico e utilizzo delle energie rinnovabili. L’ultimo punto si inserisce nella misura 2.3, finalizzata alla riduzione dei consumi energetici e all’utilizzo di fonti rinnovabili, in un’ottica di sviluppo della competitività delle imprese e di salvaguardia dell’ambiente. Il finanziamento, che tende a conseguire un risparmio di energia per unità di PIL prodotta (i livelli registrati in RC sono tra i più elevati nell’UE), si rivolge alle piccole e medie imprese operanti nelle aree denominate Obiettivo 2, ossia tutto il territorio della RC eccetto la regione di Praga. Il programma è amministrato dal Ministero dell’Industria e del Commercio, i progetti dovranno invece essere presentati alla CzechInvest. Ai fini dell’ammissibilità i progetti dovranno riguardare: la riduzione del consumo di energia nel processo produttivo; l‘utilizzo di nuove tecnologie per razionalizzare lo sfruttamento delle risorse energetiche; lo sviluppo della cogenerazione come strumento di produzione di energia; lo sviluppo di moderni sistemi logistici negli impianti di riscaldamento volti al risparmio energetico. Tra le attività finanziabili non rientrano i progetti riguardanti lo sviluppo di impianti per la produzione dell’energia e per lo sviluppo di carburanti alternativi per i mezzi di trasporti. Condizioni necessarie per partecipare

al bando sono la stesura di un business plan e la riduzione delle emissioni di CO2 di almeno 40 tonnellate entro un anno dall‘esecuzione del progetto. E’ richiesta inoltre al beneficiario del finanziamento l’acquisizione di immobilizzazioni materiali e/o immateriali aventi una durata residua di almeno 5 anni. Ammissibili alla contribuzione sono solo i costi legati alla tutela ambientale, che dovranno essere calcolati secondo le modalità previste dal Ministero. I finanziamenti erogati, che avranno la forma di contributo, non potranno eccedere il 46% delle spese riconosciute, e il loro ammontare dovrà essere compreso tra 0.5 - 30 milioni CZK. Il bando scade nell’ottobre 2006, e il finanziamento per i progetti approvati dovrà essere richiesto entro ottobre 2008.

Řízení energetické spotřeby: Evropské fondy Inovace a rozvoj nových technologií patří mezi činnosti financované strukturálními fondy, které se vyznačují nejvyšší přidanou hodnotou. V této oblasti je evropská finanční podpora orientovaná převážně čtyřmi směry • rozvoj infrastruktur pro průmyslový výzkum a technologický rozvoj; • rozvoj technologií v malých a středních podnicích; • technologická inovace výrobků a služeb; • snižování energetické spotřeby a využívání obnovitelných zdrojů. Poslední bod je součástí opatření 2.3, zaměřeného na snižování energetické spotřeby a využívání obnovitelných zdrojů s cílem podporovat rozvoj konkurenceschopnosti firem a ochranu životního prostředí. Podpora, která

20

chce dosáhnout úspory energie za jednotku HDP (zaregistrovaná úroveň v ČR patří mezi nejvyšší v EU), je určena malým a středním podnikům působícím v oblastech označených jako Cíl 2, to znamená na celém území ČR kromě Prahy. Správcem programu je ministerstvo průmyslu a obchodu, projekty se předkládají agentuře CzechInvest. Aby byly přijaty, projekty se musí týkat: snížení spotřeby energie ve výrobním procesu; použití nových technologií s cílem provést racionalizaci ve využívání energetických zdrojů; rozvoj kogenerace jako prostředek výroby energie; rozvoj moderních logistických systémů v zařízeních na výrobu tepla zaměřených na energetické úspory.Mezi aktivity, které mohou dostat podporu, nepatří projekty týkající se rozvoje zařízení na výrobu energie

Na Kozačce 9, 120 00 Praga 2 Tel. +420 222518226

Daniele Alfonsi

a na rozvoj alternativních paliv pro dopravní prostředky. Nezbytnými podmínkami účasti je vytvoření podnikatelského záměru a snížení emisí CO2 alespoň o 40 tun během jednoho roku od realizace projektu. Od příjemce podpory se dále vyžaduje, aby měl ve svém vlastnictví hmotný a nehmotný investiční majetek po dobu 5-ti let ode dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Uznatelné výdaje jsou pouze výdaje spojené s ochranou životního prostředí, které se budou počítat podle podmínek určených ministerstvem. Podpora poskytnutá formou příspěvku nemůže přesáhnout 46% uznatelných výdajů, a jejich výše se musí pohybovat mezi 0,5 až 30 milióny Kč.Výzva platí do října roku 2006 a o podporu pro schválené projekty se musí požádat do října roku 2008.


SIGNIFICATIVE RAPPRESENTANZE ITALIANE IN REPUBBLICA CECA VÝZNAMNÁ ITALSKÁ ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ISTITUZIONI / INSTITUCE AMBASCIATA D’ITALIA Nerudova 20, 118 00 Praga 1, Tel. 233 080 111 www.ambpraga.esteri.it info@ambpraga.it

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA Šporkova 14, 118 00 Praga 1, Tel. 257 090 681 www.iic-praga.cz

CAMERA DI COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA ITALO CECA Čermákova 7, 120 00 Praga 2, Tel. 222 015 300 www.camic.cz, info@camic.cz

ISTITUTO PER IL COMMERCIO ESTERO (ICE) Zámecké schody 1, 118 00 Praga 1, Tel. 257 532 590 www.ice.it/estero2/praga

TURISMO / CESTOVNÍ RUCH ALIANTOUR (Tour Operator specializzato in viaggi nella RC / Tour operátor specializovaný na cesty do ČR) Betlem Palais, Husova 5, 110 00 Praga 1 Tel. 224 248 756-8, www.aliantour.it

HOTEL & RESIDENCE “ROMA”**** (albergo / hotel) Újezd 24, 110 00 Praga 1 Tel. 257 326 890, www.hotelroma.cz

ALITALIA (Trasporto aereo / Letecká doprava) Václavské náměstí 11, 110 00 Praga 1 Tel. 221 629 150/1, www.alitalia.cz

HOTEL RESIDENCE SELECT (albergo / hotel) Sokolská 34, 120 00 Praha 2 Tel. 296 300 211, www.selecthotel.cz

GASTROTELS (Gestione alberghiera / hotelový management) Na ostrohu 58, 160 00 Praha 6 Tel. 296 300 211, www.gastrotels.cz

HOTEL TIVOLI (albergo / hotel) Sokolská 48, 120 00 Praha 2 Tel. 296 114 401, www.tivolihotel.cz

HOTEL CAESAR PALACE (albergo / hotel) Myslíkova 15, 110 00 Praga 1 Tel. 224 931 595, www.hotelcaesar.cz

HOTEL “U ZLATÉHO KOLA”**** (albergo / hotel) Nerudova 28, 110 00 Praga 1 Tel. 257 535 490, www.thegoldenwheel.com

HOTEL PRAGA 1*** (albergo / hotel) Žítná 5, 110 00 Praga 1 Tel. 222 233 149, www.praga1.cz

TURISMO BERGAMO (promozione turistica provincia di Bergamo / propagace turismu pro oblast Bergamo) Dům Pánů z Lipé, Nám. Svobody 17, 602 00 Brno Tel. 532 292 421, brno@turismo.bergamo.it

PRODUZIONE INDUSTRIALE / PRÛMYSL EBSTER (Sterilizzazione dei dispositivi medici / Sterilizace zdravotnických prostředků ) Průmyslová zóna Košíkov 80, 595 01 Velká Bíteš Web site: www.ebster.cz

SIAD (società italiana acetilene e derivati / italská společnost pro acetylen a deriváty) 435 22, Braňany u Mostu 193 Tel. 476 765 000, www.siad.cz


SIGNIFICATIVE RAPPRESENTANZE ITALIANE IN REPUBBLICA CECA ALIMENTARI-RISTORAZIONE / POTRAVINÁŘSTVÍ A RESTAURACE ACCADEMIA DELLA PASTA (vini e specialità italiane / vína a italské speciality) Italská 12, Římská 29, 120 00 Praga 2 Tel. 222 512 199, www.regourmet.cz

INCONTRO (ristorante italiano / italský restaurant) Jungmannovo nám. 19, 110 00 Praha 1 Tel. 224 948 650, www.incontro.cz

ARKA – CAFFÉ SLAVIE (distribuzione caffé e macchine per caffé / distribuce kávy a strojů na kávu) Francouzská 84, 101 00 Praga 10 Tel. 271 743 180, www.caffeslavie.cz

EUROPEAN PROFESSIONAL GROUP (distribuzione prodotti alimentari tipici italiani / distribuce italských specialit) Betlémské náměstí 3, 110 00 Praha 1 Tel. 222 220 520, info@ep-group.it

CORTELAZZI HO.RE.CA. FOOD SERVICE (specialità alimentari italiane / italské potravinářské speciality) Na Radosti 420, hala č. 5, 155 25 Praha 5-Zličín Tel. 281 861 525, cortelazzicz@volny.cz

LA FATTORIA – VINO A DESTILÁTY (rappresentanza e distribuzione vini a distillati / zastoupení a distribuce vina a destilátů) Jeseniova 56, 130 00 Praga 3 Tel. 271 771 473, www.lafattoria.cz

B. ON 4 (realizzazione Siti Internet – Studio Grafico & Software personalizzati / web servis – grafické studio & zakázkový software) Čelakovského sady 4, 110 00 Praga 1 Tel. 222 515 437, info@b-on4.cz

SAVINO & PARTNERS (assistenza legale e fiscale, immobiliare / právní a daňové poradenství, realitní činnost) Vojtěšská 6, 110 00 Praha 1 Tel. 224934776, www.savinopartners.com

BIANCHI & PARTNERS (contabilità e consulenza / účetnictví a poradenství) Čelakovského sady 4, 110 00 Praga 1 Tel. 224 921 014, bianchi@mbox.vol.cz

STUDIO LEGALE POLVERINI – STRNAD (studio legale / advokátní kancelář) Týnská 12 , 110 00 Praha 1 Tel. 224217485, www.ak-ps.cz

EBS CONSULTING (consulenza / poradenství) Čermákova 7,120 00 Praga 2 Tel. 222 015 222, www.ebsconsulting.cz

STUDIO SELECTIVE (salone da acconciatura / kadeřnictví) Vinohradská 81, 120 00 Praga 2 Tel. 222 724 739, www.selective.cz

GRANDI STAZIONI ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. (immobiliare / realitní činnost ) Národní 6/1435, 110 00 Praha 1 Tel. 222 874 446, info@grandistazioni.cz

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA (istituto bancario / banka ) Na Příkopě 858/20, 110 00 Praga 1 Tel. 224 127 533, www.zb.cz

SERVIZI / SLUŽBY

COMMERCIO / OBCHOD ALFA ROMEO Fiat ČR, Business Unit Alfa Romeo (importatore esclusivo veicoli Alfa Romeo / výhradní dovozce vozidel Alfa Romeo) Křížovnická 1, 110 00 Praga 1 Tel. 224 806 300 (111), www.alfaromeo.cz

FINMED (distribuzione presidi medico chirurgici / distribuce lékařských chirurgických pomůcek) Dušní 8, 110 00 Praga 1 Tel. 224 814 602, finmed@tiscali.cz

ANTIC AURA (antiquariat / starožitnosti) Vyšehradská 27, 120 00 Praga 2 Tel. 224 922 575, www.antic-aura.cz

MAX MARA, MARINA RINALDI, MARELLA e COCCINELLE (rappresentanza di marchi di moda italiana / zastoupení italských módních značek) Havelská 494/31, 110 00 Praga 1 Tel. 224 221 587, max@maxpraga.cz

FIAT ČR Gruppo FIAT Auto / Skupina FIAT Auto (importatore esclusivo veicoli gruppo FIAT / výhradní dovozce vozidel skupiny FIAT) Krížovnická 1, 110 00 Praga 1 Tel. 224 806 111, www.fiat.cz

TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES (rappresentanze: arredamento, idraulica, riscaldamento / zastoupení: bytová a koupelnová zařízení, vytápění) Jeseniova 56, 130 00 Praga 3 Tel. 271 001 611, www.tispraha.cz


VÝZNAMNÁ ITALSKÁ ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE EDILIZIA E SERVIZI CONNESSI / STAVEBNICTVÍ, REALITY A SLUŽBY S TÍM SPOJENÉ ARCHITECTURAL CONSULTING (immobiliare e progettazione / realitní činnost a projektování ) Karlova 19, 110 00 Praga 1 Tel. 224 222 642-3, aconsulting@volny.cz

ICKM REAL ESTATE (attività immobiliare / realitní činnost ) Husova 5, 110 00 Praga 1 Tel. 221 771 301, www.ickm.cz

BERTOLDO IMPIANTI (soluzioni per l’impiantistica elettrica e speciale / řešení pro elektrické a speciální rozvody) Ježkova 14, 130 00 Praga 3 Tel. 222 718 987, www.bertoldoimpianti.com

IMPRIMA CONSTRUCTION S.R.O. (attivitá edile / stavební činnost ) Řepská 438/10, 161 00 Praga 6 Tel. 235 311 455 , info@imprimaconstruction.cz

BTICINO (materiale elettrico da installazione / elektroinstalační materiál) Londýnská 665/45, 120 00 Praga 2 info@bticino.com.cz, www.bticino.com.cz

INTERPROJECT PRAHA (progettazione, consulenza immobiliare, gestione fabbricati / projektování, poradenství, správa nemovitostí) Kamenická 33 / 812, 170 00 Praga 7 Tel. 233 379 349, info@interproject.cz

CASTELLI – S.I.I.S. PRAHA (ristrutturazione immobili / rekonstrukce nemovitostí) Ovenecká 32, 170 00 Praga 7 Tel. 233 376 665, kancelar@castelli-siis.cz CZECH REAL ESTATE (immobiliare / realitní činnost) Platnéřská 7/87, 110 00 Praga 1 Tel. 224 815 560/61, cre@post.cz EUROPRAGA (progettazione e consulenza tecnico-immobiliare / projektování a poradenství v oblasti nemovitostí) V Jámě 1, 110 00 Praga 1 Tel. 224 162 055, www.europraga.com F.I.M. GROUP, s.r.o. (società di sviluppo immobiliare / realitní činnost) Salvátorská 10, 110 00 Praga 1 Tel. 224 212 740 GK REALITY (agenzia immobiliare / realitní kancelář) Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 Tel. 224 218 652, www.gk.cz HYDROKLIMA (Installazione e fornitura impianti termotecnici CDZ,riscaldamento, idrosanitari /Dodávka a instalace domovní techniky – vzt, út, zti) Ježkova 14/757, 130 00 Praga 3 Tel. 222 715 768, www.hydroklima.cz

MANGHI GROUP (attività e sviluppo immobiliare / realitní a developerské činnosti) Moravská 5, 120 00 Praga 2 Tel. 224 256 210, www.manghigroup.com MASTERCONSULT-FIDELITAS (immobiliare e gestione fabbricati / realitní činnost a správa nemovitostí) Sázavská 8, Praga 2; Celetná 23, Praga 1 Tel. 222 515 038, 221 771 360 www.masterconsult.cz MASTGROUP (attività e sviluppo immobiliare / realitní a developerské činnosti) Dr. Zikmunda Wintra 376/5, 160 00 Praga 6 Tel. 224 324 816, info@mastgroup.org P & B COSTRUZIONI (edilizia – ristrutturazioni / stavebnictví – rekonstrukce) Chrudimská 4, 130 00 Praga 3 Tel. 272 734 979 PONTE CARLO S.R.O. (attività immobiliare / realitní činnost) Čelakovského sady 4, 110 00 Praga 1 Tel. 222 327 822, www.pontecarlo.cz RGM SYSTEM (consulenza, ristrutturazioni, riqualificazione edilizia / rekonstrukce, zhodnocení staveb) Zborovská 20, 150 00 Praga 5 Tel. 736 405 409, www.rgmsystem@yahoo.it


Progetto Repubblica Ceca CULTURA KULTURA

A tavola in nome della cultura L’intellettuale Antonín Kosík ospite a Praga dell’Accademia Italiana della Cucina di Giovanni Usai Lo scorso 13 marzo l’accogliente e raffinato ristorante enoteca VinodiVino di Praga, ha ospitato la “Cena della Cultura 2006” della Accademia Italiana della Cucina. Ospiti di prestigio Luciana Rocca, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Arturo Arcano, primo segretario economico dell’Ambasciata d’Italia, e Antonín Kosík, professore di Matematica e Logica presso l’Università Carlo di Praga. La serata è stata introdotta da Giancarlo Bertacchini, il delegato che guida la rappresentanza praghese della Accademia. Nel suo intervento ha sensibilizzato i presenti sugli scopi della prestigiosa istituzione, ricordando che tutta la storia e la attività della Accademia sono il risultato di un’azione per la tutela del costume gastronomico italiano “fondamentale patrimonio culturale del nostro Paese”. A questo proposito ha presentato il nuovo volume edito dalla Accademia, “La creazione della cucina”, di cui è autore il Vice Presidente

della Accademia Giovanni Ballerini. Dopo una parentesi dedicata all’attività della delegazione praghese del sodalizio, Bertacchini ha presentato i due nuovi accademici: Sergio Resegotti, il responsabile del desk New Europe di Zivnostenska Banka (Gruppo Unicredito), e Petr Sima, direttore della società di consulenza legale e tributaria NS Group. La serata, deliziata dalle creazioni culinarie dello chef Nunzio Radaelli, è stata contraddistinta dalla presenza del professor Antonín Kosík, matematico, scrittore e filosofo, un intellettuale a tutto tondo di poliedricità quasi rinascimentale (http://antonin.kosik.net), tra i fondatori del Paneuropean Magazine on line Vulgo.net, amante dell’Italia e profondo conoscitore della nostra cucina. Rivolgendosi ai commensali, con un italiano forbito, Antonín Kosík ha dapprima evidenziato il rischio globalizzazione incombente sulla cucina italiana. Senza nascondere lo sconforto ha raccontato della frequenza con la quale,

ormai dappertutto nel mondo, sia facile imbattersi in prodotti gastronomici surrogati di quart’ordine della genuinità italiana. Egli ha però anche sottolineato, paradosso dei paradossi, che in Italia si considerano tipici della tradizione nazionale piatti che in realtà italiani non lo sono neanche lontanamente. “Signori – ha esclamato - la Carbonara è apparsa sulle vostre tavole con l’arrivo degli americani e della loro pancetta affumicata”. Riferendosi poi alla estrema varietà in Italia della cucina regionale, si è chiesto sino a che punto esista veramente una vera e unica cucina italiana. Le parole di Kosik si sono rivelate degli spunti per un interessante dibattito fra gli accademici e i loro ospiti. Al termine della serata, conclusasi con un applauso allo chef Radaelli e ai suoi collaboratori, Giancarlo Bertacchini ha consegnato ad Antonin Kosik il piatto argentato della Accademia Italiana della Cucina.

U stolu ve jménu kultury Intelektuál Antonín Kosík hostem Italské akademie kuchyně v Praze Útulná a vytříbená restaurace a vinotéka VinodiVino hostila 13. března “Večeři kultury 2006,” pořádanou Italskou akademií kuchyně. Mezi váženými hosty byli ředitelka Italského kuturního institutu v Praze Luciana Rocca, první tajemník italského velvyslanectví pro ekonomické záležitosti Arturo Arcano a profesor matematiky a logiky Karlovy univerzity v Praze Antonín Kosík. Večer zahájil vedoucí pražského zastoupení Akademie Giancarlo Bertacchini. Během svého vystoupení přítomné seznámil s cíli této prestižní instituce a připomněl, že celá historie a činnost Akademie jsou výsledkem snahy o ochranu italských gastronomických zvyklostí, “základního kulturního dědictví naší země.” Současně představil novou knihu “Stvoření kuchyně,” kterou Akademie vydává a jejímž autorem je její viceprezident Giovanni Ballerini.

24

Po krátkém odbočení, věnovaném pražskému zastoupení sdružení, Bertacchini představil dva nové akademiky: Sergia Resegottiho, vedoucího sekce New Europe Živnostenské banky (skupina Unicredito) a Petra Šímu, ředitele společnosti NS Group zaměřené na právní a daňové poradenství. Večer zpestřený kulinářskými kreacemi šéfkuchaře Nunzia Radaelliho, se vyznačoval vystoupením profesora Antonína Kosíka, intelektuála po všech stránkách, matematika, spisovatele a filosofa, člověka téměř renesančního rozpřahu (http://antonin.kosik.net), jednoho ze zakladatelů Paneuropean Magazinu on line Vulgo.net, milovníka Itálie a velkého znalce italské kuchyně. Antonín Kosík při svém vystoupení nejprve upozornil na nebezpečí, které pro italskou kuchyni představuje globalizace.

S nezastíranou sklíčeností hovořil o tom, jak snadno lze dnes již všude na světě narazit na náhražkové gastronomické produkty čtvrté kategorie oproti italskému originálu. Upozornil také na to, že se paradoxně za typicky tradiční národní jídla v Itálii považují ta, která jimi ani vzdáleně nejsou. “Vážení – zvolal – Carbonara se na vašich stolech objevila s příchodem Američanů a s jejich uzeným bůčkem.” S odkazem na obrovskou různorodost italské regionální kuchyně si dokonce položil otázku, do jaké míry opravdová a jedinečná italská kuchyně skuteně existuje. Kosíkova slova rozpoutala mezi akademiky a jejich hosty zajímavou a živou debatu. V závěru večera, korunovaného potleskem pro šéfkuchaře Radaelliho a jeho splupracovníky, předal Giancarlo Bertacchini Antonínu Kosíkovi stříbrný talíř Italské akademie kuchyně.


La società Eurolux é stata fondata nel 1995 dal Sig. Jindřich Lukavský, attualmente amministratore e direttore generale. Oggi, undici anni dopo la costituzione, Eurolux dà impiego a 60 dipendenti, possiede 20 milioni di corone ceche di capitale sociale ed elargisce il servizio ai consumatori tramite i quattro punti vendita in Rep. Ceca (Praga, Brno, Liberec e Most) ed uno a Bratislava. Eurolux é altamente specializzata in lavori di progettazione di impianti d’illuminazione e di arredamenti interni, nella fornitura di apparecchi d’illuminazione per interni ed esterni e di mobili per casa e u f f i c i o, anche fuori serie. Eurolux si orienta sul cliente esigente che chiede ed apprezza la massima qualità di servizi e di prodotti. Grazie all’appoggio di un gruppo qualificato di tecnici e consulenti commerciali,offre un servizio completo dalla fase di progettazione alla realizzazione ed un va s t o assortimento di apparecchi d’illuminazione e di mobili di marchi europei rinomati. Inoltre, l’azienda è attiva nella sfera del sociale: partecipa alla fondazione Leontina, nata nel 2005 per opera di Jindřich Lukavský, con l’obiettivo di donare la luce a chi ne ha più bisogno – i bambini afflitti da disturbi visivi. Missione della fondazione consiste nell’aiutare con i bambini e studenti con disturbi visivi e nel favorire la loro integrazione in società, istruzione e attività sociali.

Společnost Eurolux byla založena v roce 1995, panem Jindři chem Lukavským, který vy konává funkci jednatele a generálního ředitele. Dnes, jedenáct let od s vého zal ožení , má spol ečnost Eurolux 60 pracovníků, základní kapitál ve výši 20.000.000Kč a svým zákazní kům je k dis pozici ve čtyřech stř ediscích v Č R (Praha, Brno, Liberec, Most) a v Bratislavě. Hlavní prioritou Euroluxu je být vysoce profesionální firmou, specializovanou na projekční činnost v oblasti osvětlení a i nteriérů a dodávky interiérovýc h a exteriérových svítidel a bytového, kancelářského i atypického nábytku. Eurolux se zaměřuje na náročného zákazníka, který vyžaduj e a oceňuje ne jvyšší úroveň služeb a sortimentu Eurolux se opírá o tým výkonných a technicky i obchodně zdatných spolupracovníků, nabízí komplexní servis ve fázi návrhu i r e a l i z a c e a široký sortiment svítidel a nábytku renomovaných evropských značek. Vedle obchodních aktivit je společnost Eurolux činná i v oblasti charitativní, a to prostřednictvím nadace Leontina, kterou v roce 2005 založil pan Jindřich Lukavský s cílem dar ovat světlo těm, kte ří jej potřebují nejvíce – dětem se zrakovým postižením. Posláním nadace je pomáhat dětem a studentům se zrakovým postižením a umožnit jim integraci do společnosti, vzdělání a společenské aktivity.

EUROLUX LIGHTING s. r. o., Radlická 714 , 158 00 Praha 5, Tel.: +420 235097611, Fax: +420 235097622, www.eurolux.cz


Progetto Repubblica Ceca PROFILO D’IMPRESA PROFIL FIRMY

Alfa 159 Sportwagon Una station wagon dal carattere forte, dotata di un generoso volume di carico, flessibile nell’impiego eppure capace di prestazioni da sportiva di razza. Disegnata da Giorgetto Giugiaro in collaborazione con Centro Stile Alfa Romeo. Alfa 159 Sportwagon regala la gioia di una guida comoda e sicura. Il suo design senza compromessi assicura una guida impeccabile sulla strada e prontezza ai comandi del volante. Merito di uno sterzo estremamente preciso e dell’avanzato sistema di sospensioni. Per garantire la sicurezza ogni modello é dotato già nella versione base di 7 airbag e di sistemi ABS, EBD, MSR, ASR VDC, Hill holder e Brake assist. Nella versione 3,2 V6 JTS a disposizione anche la trazione 4x4 con tre differenziali. Il sistema permette il trasferimento continuo e dinamico della trazione integrale garantendo così il massimo livello di sicurezza e di sportività. Alfa 159 é disponibile nella versione base a Kc 835.000 IVA inclusa. Su tutti i modelli é possibile effettuare la detrazione dell’IVA. Ulteriori informazioni su: www.alfa159.cz

Kombi se silnou osobností, velice štědrým úložným prostorem a flexibilním využitím, ale také s výkonem pravého sportovního vozu. Navržená Giorgettem Giugiarem ve spolupráci s Centro Stile Alfa Romeo. Alfa 159 Sportwagon přináší radost z pohodlného a bezpečného řízení. Se svým nekompromisním designem je tento vůz ztělesněním radosti a bezpečí, protože garantuje plnou kontrolu řízení a jistotu pobytu za volantem vozu. Zásluha patří nesmírně přesnému řízení a novému zavěšení. Z hlediska bezpečnosti nabízí dále už v základní výbavě 7 airbagů nebo systémy ABS, EBD, MSR, ASR VDC, Hill holder a Brake assist. Ve verzi 3,2 V6 JTS nabízí také stálý pohon 4x4 se třemi diferenciály. Systém zaručuje stálé dynamické rozdělení trakce mezi čtyři kola, čímž dosahuje maximální úrovně bezpečnosti a sportovnosti. Alfa 159 Sportwagon je k dispozici již od 835.000 Kč vč. DPH. Na všechny verze lze také uplatnit možnost odpočtu DPH. Více na www.alfa159.cz.

La società Gastrotels, presente in Repubblica Ceca dal 1994, opera nel settore della gestione e della consulenza alberghiera. Antonello Russo, suo fondatore ed attuale direttore, vanta una lunga esperienza dirigenziale maturata soprattutto in Europa e in Medio Oriente presso alcune delle principali catene alberghiere internazionali; ha prestato Antonello Russo inoltre i suoi servizi di consulenza in occasione dell'apertura di vari grandi alberghi tra cui l'Atrium (ora Hilton) di Praga o il Danube di Bratislava. La Gastrotels offre ai singoli

imprenditori, investitori e alle società operanti nel settore alberghiero una vasta gamma di servizi volti a migliorare la gestione delle loro strutture sia in termini operativi che finanziari. La Gastrotels gestisce alcuni alberghi e residence a Praga con ottimi risultati: gli indici di redditività conseguiti sono infatti superiori alla media, come risulta da un’analisi pubblicata ogni anno dalla rivista "Food Service". La gestione alberghiera si perfeziona sulla base di un contratto di mandato di direzione generale in nome e per conto della proprietà. Per i servizi erogati, la Gastrotels addebita una fee calcolata come percentuale sul fatturato al netto dell’IVA e sull'utile lordo di gestione. La Gastrotels è solita elaborare per la proprietà un piano quinquennale, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi in esso determinati.

Gastrotels působí v oblasti hotelového managementu a poradenství v Praze od roku 1994. V čele firmy stojí pan Antonello Russo, profesionál s dlouholetou praxí ve vedení mezinárodních hotelů i bohatých zkušeností v řízení hotelů jako vlastník. Pan Russo působí také jako poradce před a při zahájení provozu velkých hotelových komplexů, mezi které patřil i pražský hotel Atrium, dnešní Hilton. Společnost Gastrotels je schopna poskytnout široké spektrum služeb v hotelové sféře přizpůsobené potřebám jednotlivých klientů. Gastrotels má pod svým vedením několik hotelů

v Praze, které vykazují vynikající výsledky. Podle studie, kterou publikuje každý rok časopis Food Service, hotely vedené Gastrotels vykazují lepší výsledky než hotely pod jiným vedením. Gastrotels vede hotely na základě mandátní smlouvy, to znamená jménem a na účet majitelů. Za své služby účtuje Gastrotels procentuální částku, která je odvozena od čistého zisku a hrubé provozní tržby. Firma Gastrotels pracuje formou tří a pětiletého plánu s podrobnou analýzou součastnosti a realistického budget plánu do budoucnosti.

Gastrotels s.r.o. Tel: (+420) 296 325 957, 296 300 211, 296 114 401, Fax: (+420) 296 325 957, 296 300 212, 296 114 402 Internet: www.gastrotels.cz, E-mail: russo@gastrotels.cz

26


Progetto Repubblica Ceca ROZHOVOR INTERVISTA

Claudia Cardinale, regina a Praga del Febiofest La diva italiana ospite d’onore della rassegna cinematografica internazionale A l e s s a n d ra Di Tella Una splendida Claudia Cardinale ha chiuso la tredicesima edizione del Febiofest 2006, il Festival Internazionale dei Film, Televisione e Video che si è tenuto a Praga dal 23 al 31 marzo. Ospite d’onore della rassegna, che le ha dedicato una retrospettiva ed attribuito il premio Kristian alla carriera, la leggenda del cinema ha caratterizzato gli ultimi due giorni del Festival per la gioia di operatori e cinefili accorsi al Villages Cinema Andel. La diva, ospite a Praga dell’Hotel Boscolo Carlo IV, si è detta inebriata dalla bellezza della città, di cui ha apprezzato l’architettura e l’atmosfera densa di echi letterari ed artistici. Si è trattato di un suo ritorno nella Città d’Oro, dove era già stata di passaggio quando nel 1967 partecipò al Festival del Cinema di Karlovy Vary, nell’allora Cecoslovacchia. La capitale le ha riservato una calorosa accoglienza e l’attrice ha ricambiato con grande generosità. Si è prestata volentieri a foto ricordo con ammiratori e ad una breve seduta di autografi al termine della vivace conferenza stampa che l’ha vista protagonista. In completo Armani, il suo stilista da vent’anni, Claudia Cardinale davanti ai giornalisti ha spaziato con disinvoltura dal cinema al rapporto coi figli, dal teatro ai suoi interessi personali, dall’attuale situazione politica internazionale alle ultime manifestazioni studentesche di Parigi. Poi si è concessa ai flash dei numerosi fotografi sfoggiando alcuni eleganti gioielli Jablonex, made in Czech Republic che curiosamente la diva ha portato per la prima volta nel 1967, al tempo del film la Pantera Rosa, quando la famosa casa di bigiotteria ceca gliene fece dono. Nel pomeriggio, dopo aver assistito personalmente alla proiezione del film „La Viaccia“ di Mauro Bolognini, è stata insignita dal Primo Ministro ceco Jiri Paroubek del Premio Kristian alla carriera cinematografica. Gli impegni del Febiofest dell’attrice si sono conclusi in serata con la proiezione speciale a scopo di beneficenza del film di Claude Lelouch „And now ... Ladies and Gentleman“, film del 2002 che la vede tra i protagonisti. Accolta in sala da manifestazioni di entusiasmo, la

28

Cardinale ha donato a Miroslav Hlavatý, direttore della Casa della Luce di Praga per pazienti malati di AIDS, un assegno di 100.000 corone. Ricordando il suo impegno in prima persona per le cause umanitarie come Ambasciatrice di Buona Volontà dell‘Unesco, la diva si è congedata ringraziando affettuosamente il pubblico. Durante la conferenza stampa abbiamo colto l’occasione per proporle alcune domande. Signora Cardinale, questa sera riceverà il Premio Kristian alla carriera cinematografica: quali film e registi ricorda più volentieri? Mi ritengo molto fortunata perché ho avuto l’opportunità di lavorare con i migliori registi in Italia e nel mondo. Ho sempre preferito essere scelta dai registi piuttosto che propormi, e se infatti mi chiedessero con quale regista mi piacerebbe lavorare non saprei come rispondere. Per selezionare i ruoli, leggo le prime due pagine della sceneggiatura, se mi piace proseguo, altrimenti lascio perdere. Ho amato tutti i film in cui ho recitato, non sono una persona nostalgica, vivo il presente. E‘ stato tutto fantastico, ho avuto l’opportunità di vivere tante vite diverse, di conoscere e lavorare con i maestri del cinema. Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Luchino Visconti. Come è stato lavorare con lui? L'incontro con Luchino è stato per me determinante perché ha significato entrare nel mondo del cinema dalla porta principale. Mi chiamava Claudine, aveva il vezzo di parlarmi solo in francese, e questo mi piaceva molto. Era un uomo molto affascinante, incredibilmente colto. Qual è la sua ricetta per essere famosi? Che consigli darebbe agli aspiranti attori? Non ho nessuna ricetta particolare, i primi tempi ho collezionato tanti rifiuti, poi insistendo ho trovato la mia strada. E’ importante avere una propria forza interiore, essere fotogenici, io ho sempre flirtato con la telecamera,abbiamo un rapporto fisico. Ma un grande merito va anche ai registi dai quali ho imparato molto.

Ci descrive Claudia Cardinale fuori dalle scene? Mi considero una persona normale e questo lato del mio carattere mi ha aiutato a non perdere il contatto con la realtà. Mi piace osservare le persone, sorridere loro, condurre una vita normale. Amo la semplicità, il silenzio, contemplare la natura. Sono una persona riflessiva, se ho un problema cerco di analizzarlo in tranquillità piuttosto che tentare di risolverlo con lo shopping. Mi piace camminare e, anche ora che sono più pigra, faccio molta ginnastica. Mi dedico alla famiglia ed ai miei figli con i quali, da vera mamma italiana, ho un rapporto molto stretto nonostante la distanza. Con loro emerge la mia tipicità italiana di mamma presente e premurosa, è inevitabile. Signora Cardinale, qual è il suo rapporto con il teatro? E con la televisione? Mi sono cimentata con il teatro solo cinque anni fa, debuttando a Parigi ne „la Veneziana“ per la regia di Maurizio Scaparro. Prima avevo sempre rifiutato, temevo che la mia „voce alla Louis Armstrong“ non si addicesse a questo tipo di recitazione. Non amo, invece, la televisione, non vado alle trasmissioni televisive, perché il cinema è sogno, la televisione è realtà, ed io preferisco sognare.


Progetto Repubblica Ceca ROZHOVOR INTERVISTA

Claudia Cardinalová, královna pražského FebioFestu Italská hvězda byla čestným hostem mezinárodní filmové přehlídky Alessandra Di Tella Nádherná Claudia Cardinalová ukončila 13. ročník FebioFestu 2006, Mezinárodní přehlídky filmu, televize a videa, která se konala v Praze od 23. do 31. března. Jako čestný host filmové přehlídky, která jí věnovala retrospektivu a udělila cenu Kristián za svůj přínos světové kinematografie, vtiskla tato filmová legenda svou pečeť posledním dvěma dnům festivalu, což udělalo velikou radost všem, kdo ve filmařské profesi působí i milovníkům kina, kteří se sešli v hojném počtu v multiplexu Villages Cinema Anděl. Filmová hvězda, ubytovaná v Praze v Hotelu Boscolo Carlo IV, prohlásila, že je okouzlená krásou města, z níž ocenila zejména architekturu a atmosféru plnou uměleckých a literárních ohlasů. V jejím případě se jednalo o návrat do Zlatého města, kudy projela již v roce 1967, kdy se zúčastnila Filmového festivalu v Karlových Varech, v tehdejším Československu. České hlavní město ji vřele uvítalo a herečka vřelost velmi štědře opětovala. Ochotně se nechala fotografovat se svými obdivovateli a zúčastnila se krátké autogramiády na závěr živé tiskové konference, při níž hrála hlavní roli. V obleku módního návrháře Armaniho, který pro ni šije již dvacet let, se před novináři nenuceně rozhovořila o filmu, vztahu se svými dětmi, o divadle i o svých osobních zájmech, o současné mezinárodní politické situaci i o aktuálních demonstracích pařížských studentů. Pak pózovala pro četné fotografy s několika elegantními šperky vyrobenými českou firmou Jablonex, které filmová Hvězda poprvé nosila v roce 1967, v době filmu Růžová pantera, když jí proslulý český výrobce bižuterie šperky věnoval. Odpoledne, poté co se osobně zúčastnila promítání filmu „Statek“ režiséra Maura Bologniniho, jí český premiér Jiří Paroubek osobně udělil cenu Kristián za přínos světové kinematografii. Závazky herečky v rámci FebioFestu skončily večer zvláštním promítáním na dobročinné účely filmu z roku 2002 „And now ... Ladies and Gentleman“ režiséra Clauda Lelouche, kde hraje jednu z hlavních rolí. Herečka, která byla sálem nadšeně přivítána, darovala Miroslavu

Hlavatému, řediteli pražského Domu světla pro pacienty se syndromem HIV, šek na 100 000 korun. Herečka připomněla svou osobnou angažovanost pro humanitární otázky jako Vyslankyně dobré vůle Unesca a při rozloučení vřele poděkovala publiku. Během tiskové konference jsme využili příležitost, abychom jí položili několik otázek. Paní Cardinalová, večer dostanete cenu Kristián za přínos světové kinematografii – na jaké filmy a režiséry si vzpomínáte nejraději? Považuji se za velmi šťastnou, protože jsem měla příležitost pracovat s nejlepšími italskými i světovými režiséry. Vždy jsem dávala přednost tomu být sama vybrána, místo abych se sama nabízela a právě proto, kdyby se mě zeptali, s jakým režisérem bych ráda pracovala, nevěděla bych, jak odpovědět. Když si vybírám roli, přečtu si první dvě stránky scénáře, pokud se mi líbí pokračuji, jinak to nechám být. Milovala jsem všechny filmy, ve kterých jsem hrála, nejsem nostalgický člověk, žiji v přítomnosti. Všechno bylo fantastické, měla jsem příležitost žít tolik různých životů, poznávat a pracovat s mistry kinematografie. Letos si připomínáme stoleté výročí narození Luchina Viscontiho. Jaké to bylo pracovat s ním? Setkání s Luchinem bylo pro mně určující, protože pro mě znamenalo vstup do filmového světa hlavním vchodem. Říkal mi Claudine, měl ve zvyku se mnou mluvit výhradně francouzsky, a to se mi velmi líbilo. Byl to velmi milý, neuvěřitelně sečtělý člověk. Jaký je Váš recept na slávu? Jaké rady byste dala aspirujícím hercům? Nemám žádný zvláštní recept, na začátku jsem byla mnohokrát odmítnuta, ale trvala jsem na svém a pak jsem našla svou cestu. Je důležité mít svou vlastní vnitřní sílu, být fotogenický, já jsem vždy flirtovala s kamerou, máme takový fyzický vztah. Ale velká zásluha patří také režisérům, od kterých jsem se hodně naučila. Mohla byste nám popsat Claudii Cardinalovou mimo kameru? Považuji si za normálního člověka a tento aspekt mé povahy mi pomohl neztratit kontakt

s realitou. Ráda pozoruji lidi, usmívám se na ně, vedu normální život. Miluji jednoduchost, ticho, pozorování přírody. Jsem přemýšlivý člověk, pokud mám problém, snažím se ho spíš v klidu analyzovat, než abych se snažila ho vyřešit nakupováním. Ráda chodím na procházky a i dnes, když jsem línější, hodně cvičím. Věnuji se rodině a svým dětem, s kterými jako autentická italská mama mám i na dálku těsný vztah. S nimi se projevuje to, že jsem typická italská máma, přítomná a pozorná; je to nevyhnutelné. Paní Cardinalová, jaký je Váš vztah k divadlu? A k televizí? Odvážila jsem se na divadlo teprve před 5 lety, kdy jsem debutovala v Paříži ve hře „Benátčanka“ pod vedením Maurizia Scaparra. Před tím, jsem vždy odmítala, obávala jsem se, že můj „hlas á la Louis Armstrong“ se k tomuto druhu hraní nehodí. Televizi však nemám ráda, nechodím do televizních programů, protože film je sen, televize je skutečnost, a já radši sním.

29


Il mese de

La Pagina

Marzo 2006

a cura di Giovanni Usai

Politica

(1 marzo) Vladimir Putin in visita a Praga. E’ il primo capo di stato russo a recarsi in nella città boema dopo la nascita della Rep. Ceca. Durante una conferenza stampa, Putin ammette una responsabilità morale della Russia per l’occupazione del 1968. *** (22 marzo) Continua a far discutere la assimetria fra Rep. Ceca e USA nella politica dei visti. Mentre agli americani per entrare in Rep. Ceca basta il passaporto, ai cechi che vogliono andare in America è richiesto il visto. Il governo ceco decide di procedere con decisione nei confronti delle autorità americane perché questa situazione cambi. *** (29 marzo) Il governo ceco decide di devolvere venti milioni di corone a favore della opposizione bielorussa, contraria al regime di Lukasenko.

Cronaca

(25 marzo) Primo caso di influenza aviaria nella Rep. Ceca. Il virus si manifesta in un cigno trovato morto a Hluboka nad Vltavou (Boemia meridionale). *** (28 marzo) Stato d’allarme in trenta località del paese per il minaccioso innalzamento del livello dei fiumi. Diverse centinaia di persone devono lasciare le proprie case. L’allarme coinvolge anche Praga dove vengono montate le prime barriere anti allagamento a Kampa, a Radotin e a Troja. Fortunatamente la situazione non precipita.

Economia, affari e finanza

(3 marzo) Arischio una parte delle risorse assegnate alla Rep. Ceca dai fondi strutturali della UE, per il periodo 20042006, in conseguenza di un insoddisfacente loro impiego. E’ quanto emerge dal materiale che il ministro per lo Sviluppo regionale Martinek presenta in consiglio dei ministri. *** (7 marzo) Commercio con l’estero: sempre a gonfie vele l’export. Il primo mese del 2006 si è chiuso con un avanzo di 11,2 miliardi di corone, grazie

30

principalmente a una serie di operazioni di esportazione che hanno riguardato i settori della meccanica e dei mezzi di trasporto. Il risultato, che non sorprende gli analisti, è inferiore di 0,7 miliardi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le aziende durante il mese di gennaio hanno venduto all’estero merce per 156 miliardi di corone, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2005. *** (9 marzo) Il tasso di inflazione registrato durante il mese di febbraio è stato pari +2,8% su base annua. Si è avvertito quindi un calo rispetto al +2,9% del mese precedente. Ad incidere verso questa direzione sono state le diminuzioni di prezzo nel settore dei prodotti alimentari e delle tariffe della Cesky Telecom. *** (9 marzo) Lo scorso anno l’afflusso di capitali stranieri di investimento diretti in Repubblica Ceca è stato pari al doppio rispetto all’anno precedente: 263,2 miliardi di corone. La cifra, annunciata dalla Banca nazionale ceca, è la seconda più elevata dopo quella del 2002 (278 miliardi). Ai fini del raggiungimento du questo risultato sono state fondamentali le vendite in privatizzazione delle quote statali in Cesky Telecom e in Unipetrol *** (10 marzo) Il livello medio delle retribuzioni lo scorso anno, in Repubblica Ceca, è giunto a 19.030 mila corone, registrando quindi un aumento nominale del 5,5% rispetto alla fine del 2004. Si tratta del tasso di aumento meno elevato dal 1993, anno in cui è nata la Repubblica Ceca. (10 marzo) L’imprenditore Petr Kellner, capo del gruppo finanziario PPF, primo ceco a comparire nella speciale classifica Forbes dei miliardari in dollari. Il suo patrimonio avrebbe un valore complessivo di 2,7 miliardi di dollari, cifra che consente a Kellner di occupare il 224° posto in una graduatoria internazionale che comprende 793 miliardari. *** (15 marzo) La Camera dei deputati approva nuovamente e definitivamente la

legge relativa all’aumento dei canoni di affitto regolamentati su iniziativa unilaterale del proprietario. Nei prossimi quattro anni, a partire dal gennaio 2007, questo tipo di affitti subirà un incremento medio, con differenze a seconda della regione e della ubicazione cittadina, del 14,2%. Gli aumenti più elevati riguarderanno il centro di Praga e di Brno. *** (21 marzo) I cechi sono i cittadini della Unione Europea che trascorrono più tempo sul posto di lavoro. E’ quanto emerge da una rilevazione dellEurostat, l’ufficio statistico UE. Mentre in UE un cittadino lavora mediamente 37,9 ore la settimana, un ceco invece si trattiene per 41 ore. Gli economisti avvertono che il tempo trascorso al lavoro è da distinguere rispetto alla produttività del lavoro (che in Repubblica Ceca è sinora più bassa rispetto ai paesi della Europa occidentale). *** (27 marzo) Il nuovo stabilimento Hyundai in Repubblica Ceca si farà. Lo dichiara a Praga il vicepresidente della casa automobilistica coreana, Kim In-so. La zona prescelta è Nosovice in Moravia settentrionale. Un investimento pari a venti miliardi di corone. I programmi prevedono che la nuova fabbrica a partire dal 2009 cominci a produrre 300 mila modelli l’anno, di due diverse categorie. Attesa l’assunzione di 3 mila dipendenti. *** (28 marzo) Tecnologie innovative relative all’utilizzo dell’acciaio nel settore edile: il 28 marzo si svolge a Praga, presso la Galerie Jaroslava Fragnera, un workshop organizzato Paolo Bazzocchi, architetto del gruppo italiano Tosoni. Scopo dell’incontro è quello di relazionare la platea ceca sulle. Presenti tra i relatori due ingegneri del Gruppo Industriale Tosoni e due ingegneri della Cordioli & C.

Varie

(9 marzo) Il regista ceco Jiri Menzel inizia le riprese del film “Ho servito il re d’Inghilterra”, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Bohumil Hrabal.


Progetto Repubblica Ceca FIERE VELETRHY

FIERE DEL MESE DI MAGGIO

VELETRHY V MĚSÍCI KVĚTNU

Italia

Itálie

Fiera di Milano

Milano

fieramilanocity 5-8 maggio MIDO:mostra internazionale di ottica 26-29 maggio CHIBIDUE:salone bigiotteria e accessoria moda CHIBIMART-AFFARI D'ESTATE:mostra di prodotti etnici 28-30 maggio MODAPRIMA:salone delle collezioni moda e accessorio

Výstaviště fieramilanocity 5.-8.května MIDO:Mezinárodní výstava optiky a oftalmologie 26.-29. května CHIBIDUE: Veletrh bižuterie a módních doplňků CHIBIMART-AFFARI D'ESTATE:Výstava etniky 28.-30.května MODAPRIMA: Veletrh kolekcí módy a doplňků

fieramilano - Nuovo Quartiere 9-13 maggio SCOPERTA:il Salone del Tessile d'Arredo e Decorazioni CONVERFLEX EUROPE: materiali per l'industria della carta GRAFITALIA:macchinari e materiali per l'industria grafica 16-20 maggio SASMIL: accessori e semilavorati per l'industria del mobile XYLEXPO: 20° Biennale delle tecnologie del legno 23-26 maggio EXPO ITALIA REAL ESTATE: mercato immobiliare italiano

Výstaviště fieramilano – Nuovo quartiere 9.-13.května SCOPERTA: Veletrh bytového textilu a dekorací CONVERFLEX EUROPE:Materiály pro papírenský průmysl GRAFITALIA:Zařízení a materiály pro grafický průmysl 16.-20. května SASMIL:Doplňky a polotovary pro nábytkářský průmysl XYLEXPO:20.Bienále dřevozpracujících technologií 23.-26. května EXPO ITALIA REAL ESTATE:Italský realitní trh

Fiera di Bologna

Bologna

11-12 maggio RESEARCH TO BUSINESS: la ricerca rinnova l’impresa 10-12 Maggio INDUSTRIAL IT: sistemi per la gestione delle industrie 10-13 Maggio LAMIERA:attrezzature per la lavorazione della lamiera 25-28 Maggio EXPOSANITA':mostra internazionale al servizio della sanità

11.-12. května RESEARCH TO BUSINESS 10.-12. května INDUSTRIAL IT: Systémy pro řízení podniků 10.-13. května LAMIERA:Zařízení pro zpracování plechu 25.-28.května EXPOSANITA':Mezinárodní veletrh sanitárních služeb

Repubblica Ceca

Česká republika

PRAGA Fiera di Praga Holešovice

PRAHA Výstaviště Holešovice

4-7 maggio WORLD OF BOOKS: fiera internazionale del libro 16-18 maggio WINE AND SPIRITS ROADWARE:12° fiera internazionale della strada 23-25 maggio VODOVODY A KANALIZACE: fiera di acquicoltura

4.-7.května SVĚT KNIHY: 12.Mezinárodní knižní veletrh 16.-18.května VÍNO A DESTILÁTY ROADWARE:12. Mezinárodní silniční veletrh 23.-25.května VODOVODY A KANALIZACE

PVA – Polo fieristico Letňany

PVA – Veletržní areál Letňany

10-12 maggio MACH 2006: fiera internazionale dell’ingegneria DRIVE:fiera per l’industria automobilistica INTERPLAST: fiera della trasformazione di plastica 25-28 maggio FOR HABITAT: 13° fiera dell’abitare FOR KIDS: 2° fiera per il bambino WORLD ON YOUR PALM:tradizioni culturali

10.-12. května MACH 2006: Veletrh strojírenské techniky DRIVE 2006: Veletrh pro automobilový průmysl INTERPLAST: Veletrh zpracování plastů a pryží 25.-28.května FOR HABITAT: 13. Veletrh bydlení FOR KIDS 2006:2. Veletrh pro děti SVĚT NA DLANI: Festival národních tradic a kultur

BRNO BVV

BRNO BVV

16-19 maggio PYROS/ISET: fiera dell’antincendio INTERPROTEC:fiera della difesa personale PLASTEX:fiera della plastica, gomma e compositi FINTECH:fiera della tecnologia di superficie WELDING:fiera internazionale della saldatura FOND-EX:fiera internazionale delle fonderie 23-25 maggio VODOVODY-KANALIZACE:esposizione di acquicoltura ENVIBRNO:fiera internazionale dell’ambiente

16.-19. května PYROS/ISET: Veletrh požární techniky INTERPROTEC: Veletrh osobní ochrany PLASTEX: Veletrh plastů,pryže a kompozitu FINTECH: Veletrh technologií povrchové úpravy WELDING:Mezinárodní veletrh svařovací techniky FOND-EX:Mezinárodní slévárenský veletrh 23.-25. května VODOVODY-KANALIZACE: Vodohospodářská výstava ENVIBRNO:Mezinárodní veletrh životního prostředí

32


Progetto Repubblica Ceca CAMIC CAMIC

Programma delle attività della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca

Aktivity Italsko-české obchodní a průmyslové komory

Marzo 2006: 31.3. SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE CAMIC Sede CAMIC, inizio ore 11:00

Březen 2006: 31.3. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY CAMIC Sídlo CAMIC, zahájení v 11:00

Aprile 2006: 6.4. SEMINARIO INFORMATIVO della CAMIC Hotel Atom Ostrava, inizio ore 14:00

Duben 2006: 6.4. INFORMAČNÍ SEMINÁŘ CAMIC Hotel Atom Ostrava, od 14:00

11.4.

CONSIGLIO DIRETTIVO della CAMIC Istituto Italiano di Cultura, inizio ore 14:30

11.4.

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA CAMIC Italský kulturní Institut, začátek ve 14:30

11.4.

ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci CAMIC Istituto Italiano di Cultura, inizio ore 17:00

11.4.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA členů CAMIC Italský kulturní Institut, zahájení v 17:00

11.4.

RINFRESCO per associati CAMIC Enoteca VINOdiVINO, inizio a termine dell’Assemblea

11.4.

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ členů CAMIC Vinárna VINOdiVINO, po skončení valné hromady

Maggio 2006: 1-7. 5. “PASTA!” Festa della pasta campana nelle capitali europee A Praga presso i ristoranti: Amici Miei, Aromi, Incontro, VINOdiVINO

KVĚTEN 2006: 1-7. 5. „PASTA!“ Svátek neapolských těstovin v evropských městech V Praze, v restauracích: Amici Miei, Aromi, Incontro, VINOdiVINO

CAMERA DI COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA ITALO-CECA - ITALSKO-ČESKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA

Čermákova 7, 120 00 Praga 2, Tel.: 00420 222 015 300, Fax 00420 222 015 301, e-mail:info@camic.cz,http://www.camic.cz

A inizio maggio a Praga la Festa della Pasta napoletana La più profonda e genuina tradizione gastronomica italiana dall’1 al 7 maggio a Praga. L’evento è promosso dai pastifici della Campania e si svolgerà contemporaneamente in tutta Europa con la collaborazione di ristoranti italiani di prestigio. A Praga, dove l’organizzazione è curata dalla Camera di Commercio Italo Ceca, aderiscono quattro fra i più famosi ristoranti italiani della Città d’Oro: Aromi (Mánesova 78, Vinohrady, www.aromi.cz) Amici Miei (Vězeňská 5,Nové Město, www.amicimiei.cz), Incontro (Jugmannovo nám.19, Nové Město, www.incontro.cz) e VinodiVino (Vězeňská 3, Nové Město,

www.vinodivino.cz). Ogni ristorante selezionato riceverà due ricette tradizionali e tutti gli ingredienti necessari per realizzarle: la pasta, il pomodorino tipico, l’olio extra-vergine di oliva e anche il vino per accompagnare questi deliziosi primi piatti: tutto rigorosamente Made in Campania. I ristoranti coinvolti nell’evento si avvantaggeranno anche dalla campagna di comunicazione che accompagnerà la “Festa della Pasta”. Pochi giorni prima della manifestazione sarà, infatti,pubblicato su un quotidiano locale un annuncio pubblicitario che spiegherà l’evento, segnalerà le date e indicherà i ristoranti aderenti all’iniziativa.

Festa della Pasta napoletana začátkem května v Praze Tato ryzí, zaběhnutá italská gastronomická tradice se uskuteční 1. až 7. května v Praze. Akci podporují výrobci těstovin z Kampánie a proběhne v celé Evropě současně ve spolupráci s nejprestižnějšími italskými restauracemi. V Praze, kde má její organizaci na starost Italskočeská obchodní a průmyslová komora, se jí zúčastní čtyři z nejslavnějších italských restaurací zlaté matičky: Aromi (Mánesova 78, Vinohrady, www.aromi.cz) Amici Miei (Vězeňská 5, Nové Město, www.amicimiei.cz), Incontro (Jugmannovo nám. 19, Nové Město, www.incontro.cz) e VinodiVino (Vězeňská 3,

Nové Město, www.vinodivino.cz). Každá z restaurací obdrží dva tradiční recepty a veškeré nezbytné ingredience k jejich realizaci: těstoviny, typická cherry rajčátka, extra panenský olivový olej a také víno na doplnění těchto výtečných jídel: vše přísně Made in Campania. Zúčastněné restaurace budou moci těžit také z komunikační

kampaně, která bude “Festu della Pasta” provázet. Pár dní před akcí vyjde v jednom místním deníku inzerát, který vysvětlí, o jakou akci jde, uvede data a restaurace, které se akce zúčastní.

33


Progetto Repubblica Ceca RC IN ITALIA ČR V ITÁLII

La visita in Italia del presidente Vaclav Klaus Nel corso della sua visita in Trentino, il presidente della Repubblica Ceca Vaclav Klaus è stato insignito del titolo di “professore onorario” dall’Università di Trento di Luca Carrano

Il presidente Klaus in visita all'Ossario militare di Rovereto È iniziata con una solenne cerimonia all’Ossario militare di Rovereto la visita in Trentino del presidente della Repubblica Ceca Vaclav Klaus, accompagnato con il resto della delegazione ceca, fra cui l’ambasciatore Libor Secka, al monumento che sovrasta la Città della Quercia, nel quale riposano anche le spoglie di 151 legionari cechi caduti durante la Prima guerra mondiale. Alla presenza di numerose autorità civili e militari, il presidente Klaus ha deposto una corona in ricordo di questi soldati, che giacciono accanto a migliaia di altri, in parte noti e in parte ignoti, caduti con le divise degli eserciti austroungarico o italiano, e ai resti dei due martiri dell’Irredentismo, Fabio Filzi e Damiano Chiesa. Al presidente Klaus è stato anche illustrato il significato della vicina Campana dei Caduti, simbolo di pace, costruito, com’è noto, con il bronzo fuso dei cannoni della Prima guerra mondiale, fra cui quelli provenienti dalla ex Cecoslovacchia. Il giorno seguente, Vaclav Klaus, è stato insignito del titolo di professore onorario dell' Università di Trento “per celebrare una personalità di spicco nel panorama politico-economico internazionale, che ha avuto il merito di coniugare nell'arco della sua vita l'impegno civile con la carriera politica”. Il rettore dell'ateneo trentino, Davide Bassi, ha ribadito che questa occasione rafforza i legami storici fra il Trentino e la Repubblica Ceca, che affondano le radici in un passato storico codificato dagli stessi simboli della Regione, l'Aquila di San Venceslao, donata nel 1339 dal re boemo Giovanni di Lussemburgo al principe vescovo di Trento. Inoltre, nel corso degli anni, anche quando l'Europa era divisa in due blocchi, l' Università di Trento ha sempre tenuto viva l'alleanza con la Repubblica Ceca attraverso scambi, attività congiunte e collaborazioni scientifiche”. Dopo la consegna del diploma di “professore onorario”, Vaclav Klaus ha illustrato, nella lezione magistrale tenuta in italiano, la propria visione sullo stato attuale e sulle prospettive dell'Europa. “Il processo di integrazione europeo - ha dichiarato Klaus - non deve essere determinato dal conflitto delle civiltà, dal quale libertà e democrazia verrebbero bandite, o dall'ambizione di combattere

34

l'egemonia americana o da meccanismi omologanti e burocratici.Al contrario, occorre ridefinire il concetto di Unione europea (tornando all'originario concetto di 'unione' inteso come 'integrazione' europea) attraverso una serie di azioni fondamentali: l'eliminazione delle barriere - non solo quelle economiche - la liberalizzazione dei mercati e la riduzione delle interferenze della sfera politica sulle attività umane”. Klaus si è definito “un eurorealista, non un euroscettico” e ha detto che “il futuro dell'Europa ha due nemici: gli euroscettici e gli euroingenui”. Durante la successiva conferenza stampa, ha poi affermato che “la Repubblica Ceca non ha fretta di entrare nell' Euro. Non è una scelta che si puo' fare in una notte”. Klaus si è anche detto favorevole all'ingresso della Turchia nella Ue. “Ritengo che l'Unione europea debba essere un'istituzione aperta e non chiusa - ha affermato - e in questo senso sono convinto che ogni Paese che intende rispettare le condizioni di ingresso debba poterlo fare. E queste condizioni sono di tipo politico, economico e sociale, non culturale”. Il presidente ceco è stato poi accolto in municipio a Trento, che ha

continua a pag. 36

La cerimonia di consegna del titolo di professore onorari


Progetto Repubblica Ceca RC IN ITALIA ČR V ITÁLII

Návštěva prezidenta Václava Klause v Itálii Během jeho návštěvy v italském regionu Tridentsku byl prezidentovi České republiky Václavu Klausovi udělen titul „čestného“ profesora na Univerzitě v Tridentu. Luca Carrano Slavnostním obřadem ve Vojenském osáriu města Rovereta začala návštěva prezidenta České republiky Václava Klause v italském Tridentu. Při návštěvě památky tyčící se nad "Městem dubu", kde odpočívají i ostatky 151 českých legionářů padlých za První světové války, prezidenta doprovodila česká delegace, k níž patřil i český velvyslanec Libor Sečka. Za přítomnosti četných představitelů vojenských i občanských institucí prezident Klaus položil věnec k uctění památky těchto vojáků ležících vedle tisíce dalších – dílem známých, dílem neznámých, kteří padli v uniformě rakouskouherského nebo italského vojska - a vedle ostatků dvou mučedníků italského iredentismu, Fabia Filziho a Damiana Chiesy. Prezidentu Klausovi byl rovněž vysvětlen význam nedalekého Zvonu padlých, symbolu míru, který byl, jak známo, vyroben

orario presso l’Università di Trento

z roztaveného bronzu děl z První světové války, mezi nimi i z děl pocházejících z území bývalého Československa. Druhý den byl Václavu Klausovi udělen titul čestného profesora Tridentské univerzity, “na oslavu prominentní osobnosti mezinárodního politicko-hospodářského světa, jehož zásluhou bylo, že během svého života spojil občanské snahy s politickou kariérou”. Rektor tridentské univerzity Davide Bassi zdůraznil, jak tato příležitost posiluje historické vztahy mezi Tridentskem a Českou republikou, jejichž kořeny sahají do historické minulosti kodifikované v samotných symbolech regionu, jako je Svatováclavská orlice, kterou v roce 1339 věnoval český král Jan Lucemburský tridentskému knížeti a biskupovi. Navíc i v době, kdy byla Evropa rozdělena do dvou bloků, Tridentská univerzita vždy pěstovala spřízněnost s Českou republikou prostřednictvím výměn, společných činností a vědecké spolupráce”. Po přijetí diplomu "čestného profesora”, během vynikající přednášky přenesené v italštině, Václav Klaus vysvětlil svou vizi současného stavu a perspektiv Evropy. “Proces evropské integrace – prohlásil Klaus – nesmí být určován střetem civilizací, který by vyloučil svobodu a demokracii, ani ambicemi bojovat proti americké hegemonii či byrokratickými a nivelujícími mechanismy. Naopak je třeba znovu definovat pojem Evropské unie (a vrátit se k původnímu pojmu 'unie' ve smyslu evropské 'integrace') prostřednictví řady zásadních činů: odstraněním bariér – a ne pouze ekonomických, liberalizací trhu a omezením zásahů politické sféry do lidských aktivit”. Klaus sám sebe definoval jako “eurorealistu, ne euroskeptika” a řekl, že “budoucnost Evropy má dva nepřátele - euroskeptiky a euronaivní”. Během tiskové konference dále tvrdil, že “Česká republika nespěchá se vstupem do eurozóny. Nejde o rozhodnutí, které lze učinit přes noc ”. Klaus dále prohlásil, že je pro vstup Turecka do EU. “Domnívám se, že Evropská unie musí být

Klaus per le vie di Trento otevřenou a ne uzavřenou institucí - prohlásil – a v tomto smyslu jsem přesvědčen o tom, že každá země, která hodlá respektovat podmínky pro vstup musí mít možnost tak učinit. A tyto podmínky jsou politického, hospodářského a sociálního a ne kulturního charakteru”. Český prezident pak byl uvítán na tridentském magistrátu, který sídlí v Thunovském paláci, jenž má stejné jméno jako palác, ve kterém v Praze sídlí italské velvyslanectví (rodina Thunů je jedním z mnoha vazeb, které spojují Tridentsko a Čechy) - Trident sám je partnerským

pokračování na str. 36

35


Progetto Repubblica Ceca RC IN ITALIA ČR V ITÁLII

continua da pag. 34 sede a Palazzo Thun, lo stesso nome del palazzo che a Praga ospita l'ambasciata italiana (la famiglia Thun è uno dei tanti legami storici fra Trentino e Boemia): la stessa città di Trento è gemellata con Praga 1 e il coro della polizia municipale di Trento, gemellato con la banda del Castello di Praga, ha eseguito per Klaus l'inno nazionale ceco. Il presidente della Repubblica Ceca e la delegazione che lo accompagnava hanno incontrato il Sindaco, Alberto Pacher, col quale si sono complimentati per la qualità della vita e per l'ottimo livello di occupazione della città. Klaus, esprimendosi in italiano, ha quindi ricordato le sue precedenti visite in Italia come giocatore di prima divisione di pallacanestro, mentre Pacher ha evidenziato i buoni rapporti esistenti tra la sua città e la capitale ceca. Klaus ha quindi esposto gli incoraggianti dati statistici che evidenziano, per il 2005, una crescita del 6% del prodotto interno lordo ceco. Molto interessato alla situazione demografica ed economica cittadina, Klaus è stato inoltre informato dell'aumento della popolazione e della forte presenza di piccole e medie imprese, oltre che di centri di ricerca. Il presidente ha quindi firmato il libro d'onore del Comune ed ha ricevuto il sigillo con l'Aquila ardente di San Venceslao, simbolo delle radici profonde e della storia antica di Trento. La delegazione ceca, a sua volta, ha voluto ricambiare donando all'amministrazione una scultura in cristallo di Boemia. La visita è proseguita nel pomeriggio con un tour guidato al centro storico della città e con la visita dell’ITC-irst, il centro per la Ricerca scientifica e tecnologica di Povo e l’istituto Agrario di San Michele, prestigiosa istituzione trentina nel campo della formazione e della ricerca scientifica nel campo

Il presidente Klaus a colloqui con il presidente della Provincia autonoma di Trento LOrenzo Dellai dell’agricoltura e della biologia. Una visita ricca di eventi e riconoscimenti, dunque, quella del Presidente ceco in Trentino, a testimonianza dell’affetto e dei profondi rapporti storico-culturali che legano indissolubilmente parte del nostro Paese con la Repubblica Ceca. La visita di Klaus è poi proseguita in forma privata proprio sulle montagne trentine, dove il presidente Klaus ha trascorso qualche giorno di relax prima di rientrare a Praga.

pokračování ze str. 35 městem Prahy 1 a sbor městské policie z Tridentu, jehož partnerským sborem je pražská Hudba hradní stráže, zazpíval pro Klause českou národní hymnu. Prezident České republiky a delegace, která ho doprovázela, se setkali se starostou Albertem Pacherem, kterému gratulovali ke

Un momento di relax sulle montagne italiane

36

kvalitě života a vynikající úrovni zaměstnanosti ve městě. Klaus pak v italštině vzpomínal na své předchozí návštěvy v Itálii, kdy byl prvoligovým hráčem košíkové, zatímco Pacher zdůraznil dobré vztahy mezi jeho městem a hlavním městem České republiky. Klaus pak hovořil o povzbuzujících statistických údajích, které ukazují za rok 2005 6% růstu hrubého domácího produktu. Klaus se velice zajímal o demografickou a ekonomickou situaci města a dostal informaci o růstu populace a silné přítomnosti malých a středních podniků a výzkumných center. Prezident pak podepsal čestnou knihu magistrátu a dostal pečeť s hořící Svatováclavskou orlicí, symbolem hlubokých kořenů a dávné historie města Trident. Česká delegace zase opětovala dárek a věnovala městské vládě sochu z českého křišťálu. Návštěva odpoledne pokračovala prohlídkou s průvodcem po historickém centru města a návštěvou ITC-irst, centra pro Vědecký a technologický výzkum v Povu a Zemědělského institutu Svatého Michala, prestižní instituce v oblasti vzdělávání a vědeckého výzkumu v oboru zemědělství a biologie. Návštěva českého prezidenta v Tridentsku byla tedy plná událostí a uznání, na důkaz hlubokých historicko-kulturních vztahů, které spojují část naší země s Českou republikou. Návštěva Václava Klause pak pokračovala v soukromí právě na tridentských horách, kde se prezident několik dní rekreoval, než se znovu vrátil do Prahy.


EBS CONSULTING "LA CERTEZZA DI UNA VALIDA ASSISTENZA" Da oltre un decennio EBS consulting rappresenta un supporto prezioso alle attivitá economiche e alle strategie di internazionalizzazione poste in essere da operatori esteri intenzionati a presentarsi sul mercato della Repubblica Ceca. Un’assistenza professionale, integrata e continuativa accompagna l’impresa dalle prime fasi di ricerca e studio di settore alla realizzazione dell’investimento iniziale, per proseguire con l’assolvimento degli impegni amministrativi, fino alla cura dell’immagine aziendale e alla penetrazione commerciale.

I SERVIZI DI EBS CONSULTING DAI PRIMI PASSI... ● Ricerche ● Studi

L'INGRESSO SUL MERCATO CECO...

di mercato e studi di settore

di fattibilitá e analisi di investimento

● Individuazione

di partner commerciali

● Ricerca

di fornitori

● Ricerca

spazi commerciali e siti produttivi

● Costituzione ● Servizio

Servizio di amministrazione temporanea

Ricerca e selezione del personale

● Agenda

commercialista (tramite consociati esterni specializzati)

di società

di domiciliazione di società

● Assistenza

● Gestione

legale societaria

fiduciaria di attivitá commerciali

Contrattualistica

Finanza agevolata

Controllo di gestione

PER CONTINUARE INSIEME ●

Realizzazione di programmi personalizzati per la gestione dati

Formazione di personale amministrativo

Realizzazione di campagne pubblicitarie

Promozione di eventi

Finanza agevolata

Produzione materiale promozionale

Telemarketing

IL SUPPORTO ALLE ORGANIZZAZIONI ●

Organizzazione di incontri

Missioni di imprenditori

Promozione di eventi

Sportello estero e di rappresentanza per istituzioni pubbliche e private

Servizio “antenna” per monitoraggio continuativo del mercato

LE INIZIATIVE EDITORIALI

Rivista della Camera di Commercio e dell’Industria Italo Ceca

Traduzione commentata della normativa del Codice Commerciale ceco sulla s.r.l.

37


Progetto Repubblica Ceca ITINERARI TURISTIKA

L’Isola di Capri Collocata al centro del Golfo di Napoli, Capri (circa 4 miglia quadrate) è l’isola più nota del Mediterraneo. Diversamente dalle altre isole partenopee (Ischia e Procida), non è di origine vulcanica ma calcarea. Essa costituisce l’estrema propaggine del sistema montuoso della Penisola Sorrentina. Già all’orizzonte, chi viene da Napoli, Sorrento o dalle altre località della Costiera Amalfitana (Positano, Amalfi e Salerno), può notare la lussureggiante vegetazione dell’isola, tipicamente mediterranea. La flora, difatti, una delle più ricche d’Italia, dona al paesaggio un aspetto ridente anche nelle stagioni fredde. Analogamente, la fauna, presente con molte specie marine, ne arricchisce i profondi fondali; anche quella terrestre annovera molti tipi di uccelli stanziali, tra cui i grandi gabbiani diomedei, e di sauri, come la rarissima lucertola azzurra dei Faraglioni.Influenzato naturalmente del mare, il clima è temperato, gradevole e salubre. La temperatura media è di 13,1° C in inverno, 16,5° C in primavera,22,7° C in estate e 13,9° C in autunno. Quando e come nacque il mito di Capri è difficile stabilirlo. Per coloro che in passato vi vissero o la visitarono, l’isola ha sempre rappresentato qualcosa di “diverso”, il luogo dove Natura e Bellezza si incontrano, dove il Mito e la Storia, ancora oggi, parlano. Non è facile trovare al mondo un’altra isola della grandezza di Capri che abbia assistito a tanti eventi drammatici e dato ospitalità a tanti personaggi straordinari. L’elenco degli artisti, intellettuali,scrittori,esuli, ricchi ed eccentrici visitatori che, a partire dall’Ottocento, la prescelsero come residenza abituale o stagionale è lunghissimo. Tra questi possiamo ricordare, il poeta cileno Pablo Neruda e la scrittrice Isabel Allende, il filosofo francese Jean Paul Sartre, lo scrittore russo Maksim Gorkj e l’esule Lenin, il poeta tedesco Rainer Maria Rilke, e, dal mondo anglosassone, gli scrittori Oscar Wilde, Graham Greene, Joseph Conrad, David Herbert Lawrence. Insiemi a tanti altri, costoro contribuirono a creare quella variegata e cosmopolita colonia internazionale che ha reso famoso il nome di Capri in tutto il mondo. La cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità è secolare, tant’è vero che lo standard dell’offerta turistica è variegato e riesce a soddisfare un’ampia gamma di ospiti alla ricerca del silenzio, della genuinità e della buona cucina, famosa soprattutto per le più deliziose pietanze, tra cui l’Insalata “Caprese” e la Torta di mandorle, anch’essa detta “Caprese”.

38

Ma Capri è anche moda ed artigianato. Numerose sono ancora le botteghe e sartorie artigianali che, dagli anni Cinquanta, hanno vestito i più celebri personaggi del mondo della cultura (lo scrittore Steinbeck), dello spettacolo e del jet set (Jacqueline Kennedy, Grace Kelly e Clark Gable, per citarne solo alcuni). A queste botteghe si affiancano quasi tutti i più importanti atelier dell’alta moda internazionale, che soddisfano non solo i numerosissimi ospiti che soggiornano (circa 400.000 presenze alberghiere all’anno), ma anche i visitatori giornalieri (circa 2.200.000), che dal mese di marzo al mese di novembre prediligono l’isola come meta turistica. Il patrimonio storico sparso sul territorio dell’isola è costituito principalmente dalle rovine romane di Villa Jovis e Villa Damecuta, le due residenze dell’imperatore Tiberio, che scelse l’isola quale sua dimora dal 27 al 37 d.C. e dalla Certosa di San Giacomo, convento eretto dai Certosini nel Trecento quale luogo di preghiera, di studio e di lavoro. Ma Capri è soprattutto un luogo dove si possono fare delle splendide e lunghe passeggiate, immersi nel silenzio, per i sentieri che affiancano campi coltivati a vigna (molto apprezzato è il vino “Capri” DOC) e giardini dove la flora spontanea e mediterranea è rigogliosa in ogni stagione dell’anno. I riflessi trasparenti che esaltano e rendono famosa la Grotta Azzurra - già nota ai tempi di Tiberio, che la utilizzava come ninfeo - sono tuttora evidenti ed illuminano le molteplici grotte disseminate lungo la costa dell’isola e nelle vicinanze dei Faraglioni, che sono assunti ad emblema dell’isola. A differenza di altre località turistiche, l’Isola di Capri ha raggiunto livelli di alta competitività attraverso l’offerta di servizi di qualità, che non sono basati solo sulla cortesia e professionalità degli operatori turistici, ma anche su caratteristiche sempre più simili a quelle di una qualità “integrata”,che coinvolge i differenti aspetti dell’offerta turistica isolana in maniera globale. Informazioni turistiche: Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo Isola di Capri Piazzetta I. Cerio, 11 80073 - CAPRI Info point: 0818370686 - 8370634 Web site: www.capritourism.com E-mail:capritourism@capri.it


Progetto Repubblica Ceca ITINERARI TURISTIKA

Ostrov Capri Capri (přibližně 4 čtvereční míle rozlohy), nacházející se uprostřed neapolského zálivu je nejznámějším středomořským ostrovem. Na rozdíl od ostatních neapolských ostrovů (Ischie a Procidy), není sopečného, ale vápencového původu. Tvoří nejspodnější výběžek kopcovité struktury sorrentského poloostrova. Již na obzoru si všimnou příchozí do Neapole, Sorrenta nebo ostatních pobřežních měst (Positano, Amalfi a Salerno), nespoutané, typické středomořské vegetace. Zdejší flora, jedna z nejhojnějších v Itálii, skýtá krajině půvab i v chladných ročních obdobích. Stejně bohatá je i fauna, hojně zastoupená vodními druhy žijícími v mořských hlubinách, množstvím trvale sídlících druhů ptáků, racků velkých a albatrosů a vzácných živočichů, jakým je modrý ještěr žijící na útesech Faraglioni. Místní, mořem ovlivněné podnebí je mírné, příjemné a zdraví prospěšné. Průměrná teplota v zimě je 13,1° C, na jaře 16,5°C, v létě 22,7° C a 13,9° C na podzim. Není snadné určit, kdy a jak vznikl mýtus Capri. Pro ty, kteří zde žili, nebo ostrov navštívili představuje cosi „vyššího“, místo, kde se snoubí příroda s krásou a kde ještě dnes promlouvá bájná historie. Na Zemi je jen poskrovnu stejně významných ostrovů, které byly svědky dramatických událostí a hostily tolik významných osobností jako Capri. Je dlouhý výčet umělců, intelektuálů, spisovatelů, psanců a bohatých, výstředních návštěvníků, kteří si již od devatenáctého století vybírají ostrov jako stálé nebo sezónní sídlo. Můžeme připomenout chilského básníka Pabla Nerudu, spisovatelku Isabel Allende, ruského spisovatele Maxima Gorkého, francouzského filozofa Jeana Paula Sartre, exulanta Lenina a německého básníka Rainera Maria Rilke, z anglosaských spisovatelů Oscara Wilda, Grahama Greena, Josepha Conrada, Davida Herberta Lawrence, kteří, společně s mnoha ostatními přispěli k vytvoření pestré kosmopolitní komunity, která proslavila Capri po celém světě. Um přijetí a pohostinnosti zde má staletou tradici a důkazem je pestrá nabídka turistických služeb, která dokáže uspokojit široké spektrum návštěvníků, vyhledávajících klid, jednoduchost a dobrou kuchyni, která je věhlasná svými výtečnými pochoutkami, jako salát „Caprese“ a mandlový dort, rovněž nazývaný „Caprese“. Capri je také móda a řemeslná výroba. Ještě dnes zde funguje množství dílen a krejčovských obchůdků, ve kterých od padesátých let oblékají nejznámější osobnosti kulturního světa (spisovatel Steinbeck, a světového jet setu (např. Jacqueline Kennedy, Grace Kelly a Clark Gable). V těsné blízkosti těchto dílen se nacházejí nejznámější módní ateliery mezinárodní haute couture, které uspokojují místní dlouhodobě žijící hosty (okolo 400.000 hotelových hostů ročně) ale i každodenní příchozí (asi 2.200.000), kteří od března do listopadu vyhledávají ostrov jako turistickou metu. Historické dědictví, roztroušené po celém ostrově, reprezentují především trosky římských domů Villa Jovis a Villa Damecuta, dvě sídla císaře Tiberia, který pobýval na ostrově od roku 27 do 37 n.l. a klášter Certosa di San Giacomo, který postavili kartuziáni ve čtrnáctém století jako místo sloužící k modlitbě, studiu a práci. Předně je Capri místo vhodné k nádherným, dlouhým procházkám v zahalení ticha, podél polí, vinic (místní víno „Capri“ DOC je velice oblíbené) a zahrad, ve kterých spontánně roste středomořská flora bující v každém ročním období. Průzračné odlesky, které zkrášlovaly slavnou jeskyni Grotta Azzurra, známou již od dob Tiberia jenž ji používal jako nymfeum – jsou stále

viditelné a osvětlují četné jeskyně roztroušené podél pobřeží a okolo symbolů ostrova, útesů Faraglioni. Turistické služby ostrova Capri dosáhly, na rozdíl od jiných turistických míst, vysoké úrovně, nejen díky vlídnosti a profesionalitě místních podnikatelů, ale také díky tzv. „integrované“ kvalitě, která shrnuje různorodé turistické služby a nabídky.

Turistické informace: Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo Isola di Capri Piazzetta I. Cerio, 11 80073 - CAPRI Info point: 0818370686 - 8370634 Webové stránky: www.capritourism.com E-mail: capritourism@capri.it


Progetto Repubblica Ceca ASSOCIATI ČLENOVÉ

Alchimia Achimia s.r.o. commercializza in RC le linee di prodotti per l’igiene intima femminile del rinomato Istituto Ganassini Spa di Milano (www.ganassini.it). In particolare: Vidermina Monodose: lavanda vaginale a base di Clorexidina allo 0,2% indicata sia per l’igiene intima femminile sia durante la gravidanza per effettuare una corretta profilassi del parto e per combattere le infezioni locali. E’ un vero e proprio “salva vita” poiché previene le infezioni perinatali da streptococco (SGB), una delle più frequenti infezioni batteriche durante la gravidanza ed in prossimità del parto, evitando inoltre gli effetti collaterali degli antibiotici. Alkagin Mer: l’unica soluzione naturale per l’igiene intima femminile a base di acqua di mare sterile, isotonica e non diluita che, per il suo contenuto in oligoelementi e sali minerali, presenta una sorprendente analogia con i nostri liquidi fisiologici favorendo quella funzione di ripristino delle normali condizioni fisiologiche dell’apparato. Il prodotto rispetta l’integrità della mucosa vaginale e può essere usata anche in soggetti sensibili. Vidermina Clorexidina Gel: Gel ad azione lenitiva,protettiva e riequilibrante, indicato negli stati irritativi delle parti intime sia maschili sia femminili. Alkagin Gel: svolge una sicura e corretta detersione delle parti intime. Ha un elevato potere idratante e protettivo, a pH leggermente alcalino. E’ privo di coloranti e profumi. I prodotti sono distribuiti nelle farmacie da Phoenix.Vendita diretta anche presso la nostra sede.

Achimia s.r.o. dodává na český trh linii výrobků pro dámskou intimní hygienu renomovaného výrobce Istituto Ganassini Spa z Milána (www.ganassini.it). Zejména jde o: Vidermina Monodose: vaginální výplach na bázi 0,2% chlorhexidinu, který je vhodný jak pro běžnou dámskou intimní hygienu, tak během těhotenství pro ochranu plodu před nákazou a pro ničení lokálních infekcí. Je pravým a skutečným “zachráncem života ”, jelikož předchází perinatální streptokokové infekci (SGB), jedné z nejčastějších bakteriálních infekcí během těhotenství a v období po porodu. Díky Vidermině Monodose se lze vyvarovat vedlejších účinků antibiotik. Alkagin Mer: jedinečné přírodní řešení pro dámskou intimní hygienu na bázi sterilní izotonické neředěné mořské vody, která obsahuje stopové prvky a minerální soli a představuje překvapivou obdobu lidských fyziologických roztoků. Podporuje obnovu normálních fyziologických vlastností ženského pohlavního ústrojí. Výrobek respektuje celistvost vaginální sliznice a může být používán i citlivými jedinci. Vidermina Clorexidina Gel: Gel s utišujícím, ochranným a vyrovnávacím účinkem, určený pro stavy podráždění jak mužských, tak ženských intimních částí těla. Alkagin Gel: zajišťuje bezpečnou a bezvadnou očistu nejintimnějších částí těla. Má vysoký hydratační a ochranný účinek a je lehce alkalický. Neobsahuje barviva a parfémy. Výrobky jsou distribuovány do lékáren společností Phoenix. Přímý odběr je možný v sídle firmy.

Alchimia s.r.o. - Čermákova 7 , 120 00 Praha 2 - Tel.: 00420.222015222 / Fax: 00420.222015111 - www.alchimia.cz

40


Progetto Repubblica Ceca ASSOCIATI ČLENOVÉ

PRAGOTECNA La Pragotecna è stata fondata a Trieste nel 1947 da tre soci di origine cecoslovacca. Nel corso degli anni ha consolidato importanti rapporti commerciali d’esclusiva con aziende selezionate, specializzate nel settore della ceramica, del vetro e del basalto fuso, curando la distribuzione di questi prodotti. Il suo fondatore comm. Franco Valta assieme ai figli Michal e Roberto ha introdotto nel mercato cecoslovacco importanti aziende italiane fornitrici d’impianti per la produzione di piastrelle, quali la SITI (forni termoelettrici e prodotti per l’industria ceramica), la Colorobbia (fritte e pigmenti) e l’Industrie Bitossi (rivestimenti per mulini e cariche macinanti). Le suddette società presenti sul mercato ceco e slovacco da oltre 50 anni hanno contribuito a rinnovare la maggior parte degli impianti ceramici delle società Rako, Chlumčany, Horní Bříza, Podbořany, Kerko (SK), oggi di proprietà del gruppo austriaco Lasselsberger, nonché delle società Egres e Bloomsbury (SK), indipendenti dal gruppo. Oltre alle suddette attività nella Repubblica Ceca e Slovacca,la Pragotecna dispone di due show rooms a Trieste e a Monfalcone per la vendita di pavimenti e rivestimenti delle migliori marche.

Firma Pragotecna byla založena v roce 1947 v Terstu, třemi společníky československého původu. V průběhu let zkonsolidovala s podniky specializovanými v oblasti keramiky, skla a litého čediče významné formy spolupráce na základě výhradních distribučních smluv. Její zakladatel comm. Franco Valta společně se syny Michalem e Robertem uvedl na československý trh významné italské výrobce systémů pro výrobu dlaždic, například SITI (termoelektrické pece), produktů pro keramický průmysl Colorobbia (taveniny a pigmenty) a Industrie Bitossi (obklady mlýnů a mlecí plniva). Tyto společnosti během 50-ti let jejich působení na českých a slovenských trzích přispěly k obnově většiny výrobních systémů společností Rako, Chlumčany, Horní Bříza, Podbořany, Kerko (Slovensko), součást rakouské skupiny Lasselberger, a také společností Egres A Bloomsbury (Slovensko) nezávislých na skupině. Společnost Pragotecna, kromě uvedených aktivit v České republice a na Slovensku vlastní v Terstu a v Monfalcone show rooms nejlepších značek podlahových krytin a obkladů.

PRAGOTECNA - Via Terza Armata,2, 340 74 Monfalcone (GO) - Tel.:+390481411977,E-mail: info@pragotecna.it,www.pragotecna.it

41


Progetto Repubblica Ceca ORARIO VOLI LETOVÝ ŘÁD

SINTESI DEI VOLI E DELLE DESTINAZIONI ATTUALMENTE VALIDE

DA

-

PER

Z

-

DO

/

UVÁDÍME POUZE VYBRANÉ LETY, AKTUÁLNĚ V PLATNOSTI

GIORNI DNY

PARTENZA-ARRIVO ODLET-PŘÍLET

PRAGA - MILANO

PRAHA-MILÁN

1234567

7.15 - 8.50

PRAGA - MILANO

PRAHA-MILÁN

1234567

11.35 - 13.10 17.20 - 18.55

PRAGA - MILANO

PRAHA-MILÁN

1234567

PRAGA - MILANO

PRAHA-MILÁN

12345■7

19.20 - 20.55

PRAGA - ROMA

PRAHA-ŘÍM

1234567

11.50 - 13.40

PRAGA - ROMA

PRAHA-ŘÍM

1■3■■67

12.50 - 14.40

PRAHA-ŘÍM

■2■■■■7

13.20 - 15.10

PRAGA - ROMA PRAGA - ROMA

PRAHA-ŘÍM

12345■7

18.30 - 20.15

PRAHA-BENÁTKY

1234567

12.00 - 13.00

PRAGA - BOLOGNA

PRAHA-BOLOŇA

■2■■■■7

10.55 - 13.05

PRAGA - BOLOGNA

PRAHA-BOLOŇA

12345■7

21.30 - 23.45

MILANO - PRAGA

MILÁN-PRAHA

123456■

7.30 - 9.00

MILANO - PRAGA

MILÁN-PRAHA

1234567

9.15 - 10.45

MILANO - PRAGA

MILÁN-PRAHA

1234567

15.00 - 16.30

MILANO - PRAGA

MILÁN-PRAHA

1234567

20.25 - 21.55

ŘÍM-PRAHA ŘÍM-PRAHA ŘÍM-PRAHA ŘÍM-PRAHA BOLOŇA-PRAHA BOLOŇA-PRAHA BENÁTKY-PRAHA

123456 ■ 1■3 ■■67 1234567 12345■■ 123456■ ■■■4■■7 1234567

8.50 - 10.45 10.00 - 12.00 14.25 - 16.25 12.35 - 14.35 7.30 - 9.35 13.45 - 15.55 14.25 - 16.20

PRAGA - VENEZIA

ROMA - PRAGA ROMA - PRAGA ROMA - PRAGA ROMA - PRAGA BOLOGNA - PRAGA BOLOGNA - PRAGA VENEZIA - PRAGA

Per informazioni dettagliate consultare i siti: www.csa.cz e www.alitalia-az.cz o telefonare ai seguenti numeri: Alitalia 221 629 150/1/2, ČSA 220104310 Podrobnější informace na internetu: www.csa.cz a www.alitalia-az.cz nebo zavolejte prosím: Alitalia 221 629 150/1/2, ČSA 220104310

PER OFFERTE SPECIALI CONTATTARE IL NUOVO UFFICIO ALITALIA Václavské náměstí 11, 110 00 Praga 1

IN PIAZZA VENCESLAO

Tel.: 221 629 150/1, Fax: 221 629 160

OHLEDNĚ SPECIÁLNÍCH NABÍDEK

www.alitalia.cz,

KONTAKTUJTE NOVOU KANCELÁŘ ALITALIA

E-mail: prague@alitalia.cz

NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE IL

SITO: WWW.ALITALIA.CZ PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE INTERNETOVÉ STRÁNKY: WWW.ALITALIA.CZ


Ristorante Amici Miei

La tradizione italiana a tavola tradizione – esperienza – qualità Vězeňská 5 – Praha 1 Tel.: +420 224 816 688 Fax: +420 224 812 577 ristorante@amicimiei.cz www.amicimiei.cz

Progetto Repubblica Ceca (Aprile 2006)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you