Page 1

Guia del contribuent 2012

1


Guia del contribuent 2012

2


S’incrementen les bonificacions en impostos i taxes municipals per al 2012 En aquesta Guia trobareu tota la informació necessària sobre els principals impostos i taxes municipals, el calendari fiscal i els llocs de pagament, les bonificacions, els incentius previstos i la butlleta de domiciliació. Les principals novetats fiscals per a aquest any 2012 són: S’estableix una bonificació del 95 % de la taxa d’escombraries domiciliàries, per a aquelles persones que cobrin la renda mínima d’inserció (PIRMI) o es trobin en situació d’atur i no superin els límits d’ingressos anuals assenyalats en l’ordenança fiscal. S’amplia del 50 al 75 % el percentatge de bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (circulació) per als vehicles elèctrics o bimodals i del 75 al 90 % per als vehicles que utilitzin exclusivament combustibles no contaminants. S’amplia del 15 al 20 % el percentatge màxim de bonificació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, per incrementar la plantilla de treballadors amb contracte indefinit. Bonificació del 10 % de la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i de les empreses (llicència d’activitat), que disposin del certificat del sistema d’ecogestió de la Unió Europea. El cobrament dels rebuts domiciliats, inclosos en el padró, de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries domiciliàries es fraccionaran en tres períodes. 3


Calendari fiscal 2012 • Vehicles • Guals

Gener

Febrer

Març

Abril

16 d’ 29 de febrer

• Béns immobles urbans • Clavegueram • Escombraries d’habitatge • Residus comercials • Taules i cadires • Ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat • Reserva d’espai a la via pública per a establiments de característiques especials

20

15 de març • Parades del mercat setmanal 29 de febrer • Activitats Econòmiques • Cementiri • Béns immobles rústics Data de pagament dels rebuts domiciliats

Formes de pagament 1. Domiciliant el pagament dels tributs. Empleneu la butlleta que trobareu al final d’aquesta Guia. 2. A les entitats financeres següents, per finestreta, sempre amb l’avís de pagament corresponent: - CatalunyaCaixa - Caixa Laietana - Caixa Penedès - Unnim Caixa Sabadell 4

- Unnim Caixa Terrassa - Unnim Caixa Manlleu - ServiCaixa de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA - Santander Central Hispano - Banc Sabadell - Banco Español de Crédito 3. A l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana, OVAC: www.granollers.cat/ovac amb targeta de crèdit, dèbit o banca electrònica.


Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

’abril 15 de març al 15 de maig

15 de maig

16 de juliol

15 d’octubre

4 de maig al 5 de juliol d’abril

15 de juny 15 de març al 15 de maig

14 de setembre 14 de desembre

15 d’octubre 15 de setembre al 15 de novembre 3 de setembre Període de pagament dels rebuts no domiciliats A www.granollers.cat/ovac també podeu: - Domiciliar tots o alguns tributs - Modificar o donar de baixa la domiciliació de tributs - Obtenir el duplicat d’un rebut pagat - Saber els deutes pendents - Calcular l’import d’alguns tributs com les plusvàlues, en cas de transmissió d’un bé immoble per herència o compra-venda, o l’impost de vehicles de tracció mecànica (circulació).

Data límit de domiciliació

També a www.granollers.cat/ovac us podeu donar d’alta perquè us informin per SMS o correu electrònic de la informació relativa als vostres tributs (import i dia en què es carregarà el rebut, etc.).

5


IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Bonificacions i incentius fiscals Famílies nombroses

Habitatge protegit

Les famílies nombroses poden optar a les bonificacions següents: De 3 a 4 fills (o 2, si un és una persona amb minusvalidesa): 50 %. De 5 fills o més (o 4, si un és una persona amb minusvalidesa): 70 %. El límit de la renda per gaudir d’aquesta bonificació és de 45.000 €, fins a 3 fills, que s’incrementarà en 15.000 € per a cada fill de més.

Bonificació del 50 % sobre la quota de l’impost, durant tres anys, per als habitatges amb protecció oficial.

Energies alternatives

Sòl rústic

L’Ajuntament bonificarà el 50 % de la quota de l’impost, durant cinc anys, als béns immobles destinats a habitatges, amb llicència d’obres municipal per instal·lar sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

Gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota els béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra.

Promoció d’habitatges Bonificació del 50 % sobre la quota de l’impost, durant un període màxim de tres anys, per als immobles que tinguin com a activitat la urbanització, la construcció i la promoció immobiliària.

Dates de pagament Rebuts no domiciliats: del 4 de maig al 5 de juliol de 2012 Rebuts domiciliats: Cobrament fraccionat en data 15 de maig, 16 de juliol i 15 d’octubre de 2012 6

Data límit per domiciliar aquest impost: 20 d’abril de 2012


IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Bonificacions i incentius fiscals Vehicles per a persones amb minusvalidesa Els vehicles matriculats a nom de persones amb minusvalidesa per al seu ús exclusiu, tant si són conduïts per persones amb una minusvalidesa en grau igual o superior al 33 %, com si són destinats al seu transport, estaran exempts de pagament. Vehicles històrics i agrícoles

Vehicles elèctrics o bimodals

Bonificació del 75 % sobre la quota de l’impost, durant dos anys, per als vehicles elèctrics o bimodals. Bonificació del 90 % sobre la quota de l’impost, durant dos anys, per als vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals.

Els vehicles amb una antiguitat mínima de 25 anys i els tractors amb cartilla d’inspecció agrícola estaran exempts de pagament.

Dates de pagament Rebuts no domiciliats: del 15 de març al 15 de maig de 2012 Rebuts domiciliats: 16 d’abril de 2012 Data límit per domiciliar aquest impost: 29 de febrer de 2012 7


IMPOST DE PLUSVÀLUES Bonificacions i incentius fiscals Edificis catalogats Estaran exemptes les transmissions de béns que hagin estat declarats d’interès cultural. Herències Bonificació de fins al 95 % de la quota de l’impost, en la transmissió, per causa de mort, de l’habitatge habitual a favor dels ascendents, descendents i dels cònjuges. Unió estable de parelles Bonificació de fins al 95 % de la quota de l’impost en la transmissió, per causa de mort, de l’habitatge habitual, a favor de la unió estable de parelles.

8


TAXA D’ESCOMBRARIES Bonificacions i incentius fiscals Beneficis socials

Reciclatge

Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la taxa els jubilats o pensionistes, els ingressos mensuals dels quals no sobrepassin el salari mínim interprofessional. Gaudiran d’una bonificació del 95 % de la taxa els jubilats o pensionistes, els ingressos mensuals dels quals no sobrepassin la quantitat mínima establerta pel SOVI. Gaudiran d’una bonificació del 95 % de la taxa aquelles persones que cobrin el PIRMI o es trobin en situació d’atur si els seus ingressos anuals no sobrepassen el límit assenyalat en l’ordenança fiscal vigent.

Bonificació del 10 %, en el cas d’habitatges particulars, per a aquelles persones que acreditin haver fet ús de les deixalleries del municipi en 5 o més ocasions durant un any. Els residus i les quantitats que donen dret a deducció són: Oli de cuina: 1,5 litres Voluminosos: 1 metre cúbic Bateries de cotxe: 1 unitat Residus elèctrics i electrònics: 1 unitat

Dates de pagament Rebuts no domiciliats: del 4 de maig al 5 de juliol de 2012 Rebuts domiciliats: Cobrament fraccionat en data 15 de maig, 16 de juliol i 15 d’octubre Data límit per domiciliar aquesta taxa: 20 d’abril de 2012

9


IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Bonificacions i incentius fiscals Exempcions

Cooperatives

Estaran exemptes de pagament les persones físiques i les societats amb una xifra neta de negoci inferior a 1.000.000 d’euros.

Bonificació del 95 % sobre la quota de l’impost, a les cooperatives i societats agràries de transformació.

Obres en la via pública

Bonificació de fins al 20 % sobre la quota municipal de l’impost, a les empreses que hagin incrementat en més d’un 5 % la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit.

L’Ajuntament bonificarà fins a un 40 % de la quota de l’impost quan es realitzin obres en les vies públiques que tinguin una durada superior a tres mesos i que afectin els locals on s’exerceixin les activitats comercials.

Increment de plantilla

Dates de pagament Rebuts no domiciliats: del 15 de setembre al 15 de novembre de 2012 Rebuts domiciliats: 15 d’octubre de 2012 Data límit per domiciliar aquest impost: 3 de setembre de 2012 10


IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS Bonificacions i incentius fiscals Habitatge protegit

Energies renovables

Bonificació del 50 % sobre la quota de l’impost, a les construccions, instal·lacions i obres referents als habitatges de protecció oficial.

Bonificació del 95 % sobre la quota de l’impost, per a les instal·lacions de captació solar tèrmica.

Obres de reforma Bonificació del 50 % sobre la quota de l’impost, per les obres de reforma i rehabilitació de l’habitatge habitual. El límit de la renda per gaudir d’aquesta bonificació és de 35.000 € per unitat familiar unipersonal i de 50.000 € per a unitats familiars amb dos o més integrants.

Foment de l’accessibilitat Bonificació del 90 % per a les obres en edificis existents, que afavoreixin les condicions d’accés i d’habitabilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

Bonificació del 30 % sobre la quota de l’impost per les obres de reforma, rehabilitació i equipament dels elements comuns dels edificis plurifamiliars.

11


Informació sobre les bonificacions i els incentius fiscals a l’OAC (c. Sant Josep, 7) i a www.granollers.cat/guiacontribuent 12


Baixa

Modificació

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa Taxa per l’ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat Taxa per a la reserva d’espai a la via pública per a establiments de característiques especials

Mercats setmanals

Taxa de cementiri

Impost de béns immobles rústics

Impost d’activitats econòmiques

Impost béns immobles i taxa de clavegueram

Taxa d’escombraries

Gual

Impost de vehicles

Només els tributs assenyalats

Tots els tributs municipals

Alta Compte Corrent

Presenteu aquest full emplenat a l’OAC, c/ Sant Josep, 7. 08401 Granollers

Autoritzo l’Ajuntament de Granollers que m’informi dels meus tributs per sms al tel.

o per correu electrònic a

Data Telèfon

NIF

DC

Titular del compte

Codi oficina

NIF

Codi entitat bancària

Autorització de domiciliació bancària

Titular del tribut

Autoritzo el càrrec en aquest compte d’aquests tributs:

13

Signatura

Signatura


14

Guia del contribuent 2012  

Publicació que recull les bonificacions dels principals tributs i taxes municipals, el calendari fiscal i la butlleta de domiciliació