GOVERNOR’S MONTHLY LETTER/SEPTEMBER 2021

Page 1

สารผู้ว่าการภาค รายเดือน

SERVE TO CHANGE LIVES

G OV ER NOR ’ S MONT HLY L E T T E R กันยายน 2564 • SEPTEMBER 2021

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการอุดมศึกษาไทย www.ro ta r y 3 3 5 0 .o rg m .rota r y 3 3 5 0 l i ve .o rg

Basic Education and Literacy Month เดือนแหงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการรูหนังสือ


เป้าหมายของโรตารี คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพิ่มขีดความสามารถ ในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ เราส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กทุก ๆ คน ให้เด็กและผู้ใหญ่อ่านออกเขียนได้ เราได้ลงมือเสริมกำลังให้แก่นักการศึกษา ให้ร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต


DISTRICT GOVERNOR’S MESSAGE

SERVE TO CHANGE LIVES

DG.Emeritus Clinical Prof.Dr.Wiroon Boonnuch ผวภ.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิรุณ บุญนุช

คุณแม่เลื่อน บุญนุช ได้รับการยกย่องเป็น

“แม่ดีเด่น แม่ตัวอย่าง” ได้บริจาค Annual Fund 1000 USD. ท่านอายุ 101 ปี ซึ่งเป็นผู้บริจาค ที่อายุมากที่สุดท่านหนึ่ง

มิตรโรแทเรียนทุกทาน

Fellow Rotarians,

เดือนกันยายนนี้ เปนเดือนแ งการ ึก าขั้นพื้นฐานและการรู นัง ือ องคกรโรตารี ากลไดเนน โม รโรตารีทั่ โลก ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ในชุมชนเกี่ย ของกับการ ึก า เพื่อใ เด็กและผูคนมีค ามรูมากขึ้น

September is the month of Basic Education and Literacy. Rotary International encourage all rotary clubs around the world to focus on helping society to have better education, for better knowledge of children and everyone in society.

การ ึก าทำใ เกิดค ามรู อันนำมาใชพัฒนาตนเองใ รางอาชีพได การ ึก าที่ดีจะทำใ มีอาชีพ มีรายได การ ึก าจะช ยขัดเกลาใ คน มีจิต ำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมดาน ังคม ประเท ชาติใ เจริญรุงเรือง ตอไปได “True Success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind” ค าม ำเร็จที่แทจริงของการ ึก าเลาเรียน คือเมื่อเรียน ำเร็จแล ามารถนำค ามรูนั้นไปช ยเ ลือผูอื่นได เปนคำกลา ของ มเด็จพระม ิตลาธิเบ ร อดุลยเดช ิกรม พระบรมราชชนก ช งนี้เปนเ ลาที่ผู าการภาค ทำ นาที่เยี่ยม โม รในภาค 3350 โรตารี ากลอยางเปนทางการ ผมก็ไดรับทราบค ามกา นาและกิจกรรม ของ โม รตางๆ ซึ่งดำเนินไปอยางดีเยี่ยม มีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน อยางดี ช ยเ ลือผูคน ที่ไดรับผลกระทบจากโรคโค ิด 19 ขอเปนกำลังใจใ เพื่อนโรแทเรียน ทำ นาที่ของโรแทเรียน ที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัยจากโรคโค ิด19 ครับ

Since learning brings knowledge. Knowledge brings career. Better education help strengthen righteousness, better morality, stronger your community. Thus improving your country and mankind. "True success is not the learning, but in its application to the benefit of mankind", was well said by Prince Mahidol, the grandfather of King Rama 10. This point in time, District Governor is scheduled to officially visit all Rotary Clubs in District 3350. So I have learned more and Witnessed a lot of great activities that we Rotarians are doing. Especially during this hard time of covid-19 pandemic. I pray and wish for fellow rotarians who continue supporting and embracing to reach and help out, to be safe and sound from the deadly Coronavirus. (ผูแปล : อน.ดร.นภาพร จุล ุคนธ- โม รโรตารี าทร)


SERVE TO CHANGE LIVES

RI PRESIDENT’S MESSAGE Shekhar Mehta

สารประธานโรตารีสากล เชคการ์ เมห์ตา Greetings, my dear changemakers I am sure you are having an enriching experience as you Serve to Change Lives. One of the ways you can make the greatest change in a person’s life is to help them learn to read. Literacy opens up the world to us. It makes us better informed about life in our own communities and opens vistas to other cultures. Reading and writing connects people and gives us another way to express our love for one another. September is Basic Education and Literacy Month in Rotary. Enhancing literacy skills is critical in our pursuit of reducing poverty, improving health, and promoting peace. In fact, if all students in low-income countries left school with basic reading skills, it would result in a significant cut in global poverty rates. Without education, illiterate children become illiterate adults. Today, 14 percent of the world’s adult population — 762 million people — lack basic reading and writing skills. Two-thirds of that group are women. Literacy and numeracy skills are essential to obtaining better housing, health care, and jobs over a lifetime. Especially for girls and women, literacy can be a life-or-death issue. If all girls completed their primary education, there would be far fewer maternal deaths. And a child is more likely to survive past age 5 if he or she is born to a mother who can read. Improving outcomes for more people worldwide is possible only if countries remove barriers to education for girls. The economic argument for doing so is clear: In some countries where schooling is geared toward boys, the cost of missed economic opportunity is more than $1 billion per year. Empowering people through education is among the boldest goals we have as Rotarians. We don’t have to travel far from our homes to encounter those whose lives are being curtailed because they struggle with reading, rely on others to read for them, or cannot write anything more than their own name. Starting this month, consider how your club can Serve to Change Lives through literacy: Support local organizations that offer free programs to support adult literacy or local language learning, or that provide teachers with professional development centered around reading and writing. Become literacy mentors, or work with an organization like the Global Partnership for Education to increase learning opportunities for children around the world. Have conversations with local schools and libraries to see how your club can support their existing programs or help create needed ones in your community. In India, the TEACH program, a successful collaboration between the country’s Rotary clubs and its government, has demonstrated how to scale up literacy efforts to reach millions of children. And at a time when schools across India were closed due to the COVID-19 pandemic, the program’s e-learning component reached more than 100 million children through national television. Literacy is the first step out of poverty. As Nobel laureate Malala Yousafzai has noted, “One child, one teacher, one book, and one pen can change the world.”

เรียน ผู รางการเปลี่ยนแปลงทุกทาน ผมแนใจ าทานกำลังไดรับประ บการณอันมีคายิ่งใน การบำเพ็ญประโยชนเพื่อ เปลี่ยนชี ิต ิธี นึ่งที่ทาน ามารถเปลี่ยนแปลงชี ิตคนไดมากที่ ุดคือการช ยใ พ กเขา เรียนรู การอาน การรู นัง ือนั้นเปดโลกใ เรา มันทำใ เราไดรับขอมูลที่ดีขึ้นเกี่ย กับ ชี ิตในชุมชนของเราเองและเปดมุมมอง ู ัฒนธรรมอื่นๆ การอานและการเขียนช ย เชื่อมโยงกับผูคนและเปนอีก ิธี นึ่งในการแ ดงค ามรักตอกัน กันยายนเปนเดือนแ งการ ึก าขั้นพื้นฐานและการรู นัง ือของโรตารี การเ ริม รางทัก ะการรู นัง ือมีค าม ำคัญตอการลดค ามยากจน พัฒนา ุขภาพ และ งเ ริม ันติภาพ อันที่จริงแล ถานักเรียนทั้ง มดในประเท ที่มีรายไดนอยออกจาก โรงเรียนไปโดยมีทัก ะการอานขั้นพื้นฐานติดตั ก็จะ งผลใ ค ามยากจนทั่ โลก มีอัตราลดนอยลงอยางมาก ากไมมีการ ึก า เด็กที่ไมรู นัง ือจะโตเปนผูใ ญที่อานออกเขียนไมได ในปจจุบัน มีประชากรผู ใ ญทั่ โลก 14 เปอฺร เซ็น รือ 762 ลานคน ขาดทัก ะการอานและ การเขียนขั้นพื้นฐาน องใน ามของกลุมนั้นเปนผู ญิง ทัก ะการรู นัง ือและพื้นฐาน การคิดคำน ณเปนปจจัย ำคัญที่จะทำใ ไดรับที่อยูอา ัย การดูแล ุขภาพ และมีงาน ทำที่ดีขึ้นชั่ ชี ิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง ำ รับเด็กผู ญิงและ ตรี การรู นัง ืออาจเปนเรื่องค ามเปน ค ามตาย ากเด็ก ญิงทุกคนไดจบการ ึก าระดับชั้นประถม การเ ียชี ิตของมารดา ก็จะนอยลงมาก และเด็กจะมีแน โนมอยู รอดพน 5 ข บถาเขา รือเธอเกิดจากแม ที่ ามารถอาน นัง ือออก การพัฒนาใ เกิดผลดีตอผูคนทั่ โลกใ มากขึ้นจะเปนไปได ก็ตอเมื่อประเท ตางๆ ขจัดอุป รรคในการ ึก า ำ รับเด็กผู ญิง มีขอพิ ูจนทาง เ ร ฐกิจ ำ รับเรื่องนี้ชัดเจน า ในบางประเท ที่การ ึก ามุ งเนนไปที่เด็กผู ชาย คาโอกา ทางเ ร ฐกิจที่ ายไปมีมากก า 1 พันลานดอลลารตอป การ งเ ริมใ ผูคนมีค ามแข็งแกรงโดยผานการ ึก าเปนเปา มาย นึ่ง ที่โดดเดน ที่ ุดที่เรามีในการเปนโรแทเรียน เราไมจำเปนตองออกไป ำร จผูคนที่ชี ิตถูกจำกัด เพียงเพราะมีปญ าในการอาน และตองพึ่งพาผูอื่นในการอาน นัง ือ รือไม ามารถ เขียนอะไรไดมากไปก าชื่อของตนเอง โดยเริ่มตนในเดือนนี้ ขอใ พิจารณาดู า โม รของทานจะ ามารถ บำเพ็ญประโยชน เพื่อเปลี่ยนชี ิต โดยผานการเรียนรู นัง ือไดอยางไร อาทิ การ นับ นุนองคกรทองถิ่น ที่มีโปรแกรมฟรี นับ นุนการรู นัง ือของผูใ ญ รือการเรียนรูภา าทองถิ่น รือ พัฒนา ิชาชีพของครูโดยเนนที่การอานและการเขียน รือเปนที่ปรึก าดานการเรียนรู รือทำงานร มกับองคกรใดองค นึ่ง อยางองคกรค ามร มมือระดับโลกเพื่อการ ึก า (Global Partnership for Education) เพื่อเพิ่มโอกา ในการเรียนรู ำ รับเด็กทั่ โลก ารือกับโรงเรียนและ อง มุดในทองถิ่นดู า โม รของทานจะ นับ นุนโปรแกรมที่มี อยูแล ดังกลา รือช ย รางโปรแกรมใ มๆ ซึ่งเปนที่ตองการในชุมชนไดอยางไร ในอินเดีย โครงการ TEACH ซึ่งเปนค ามร มมือที่ไดรับค าม ำเร็จระ าง โม รโรตารีในประเท และรัฐบาลไดแ ดงใ เ ็นถึง ิธีการเพิ่มค ามพยายามอยางมาก ในดานการเรียนรู นัง ือเพื่อเขาถึงเด็ก ลายลานคน และในช งเ ลาที่โรงเรียนทั่ ประเท อินเดียถูกปดเนื่องจากการระบาดของโค ิด-19 นั้น โปรแกรมเ ริมการเรียน แบบอี-เลิรนนิ่ง ามารถเขาถึงเด็กมากก า 100 ลานคนโดยผานทางโทรทั นแ งชาติ การรู นัง ือเปนกา แรกของการพนจากค ามยากจน ดังที่มะลาละ ยูซัฟไซ เจาชองราง ัลโนเบล ไดกลา า “เด็ก นึ่งคน ครู นึ่งคน นัง ือ นึ่งเลมและ ปากกา นึ่งดาม ามารถเปลี่ยนโลกได” (ผูแปล : อน. รีฟา ิริอุดมเ ร ฐ - โม รโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเ ก)


DISTRICT SECRETARY CHAIR

PP.Somchai Rungsrisawat ประธานเลขานุการภาค - อน.นสพ.สมชัย รุ่งศรีสวัสดิ์ ทานนายก โม รโรตารี ทานผูชวยผูวาการภาคและคณะกรรมการบริ าร โม รโรตารีทุกทาน เดือน ิง าคม ผู าการภาคไดเยี่ยม โม รอยางเปนทางการจำน น 23 โม รด ยระบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom ทานผู า ยังคงตองเยี่ยม โม รด ยระบบออนไลน อยางเดีย รือร มกับระบบไฮบริดอีกระยะ ครับ เพื่อค ามปลอดภัยจากโรค โค ิด 19 ขอเรียนทานนายก โม ร ใ ขอค ามช ยเ ลือจาก มาชิกที่มีค ามรูเรื่องระบบ ZOOM มาช ยอำน ยการใน ันเยี่ยม โม ร อยางเปนทางการ เพื่อค ามเปนระเบียบและ ยงามครับ การเตรียมตัวของ โม ร มีดังนี้ครับ 1. นายกฯ ค รจะเขา my rotary เพื่อไปตั้งเปา มายที่ Goal ใน Club Central เพื่อการทำกิจกรรมที่มีเปา มาย ในป โรตารีเปลี่ยนชี ิตด ยจิตบริการ 2. นายกฯ ค ร เตรียม Club plan และ งใ ผู าการภาคและเลขาภาค ล ง นา 1 ัปดา ทาง อีเมล รือไลน 3. เพื่อค าม ยงามนายกฯค รเรียนรูการทำแบคกรา นในระบบZoom ในการเยี่ยม โม ร ทานผูวาการภาคแบงชวงเวลาออกเปน 3 ชวงดังนี้ 1. ชวงแรก ผู าการภาค พบนายก โม ร เลขา โม ร และผูช ยผู าการภาค 30 นาที พูดคุยถึงเรื่องการตั้งเปา มาย ใน Rotary Club Central 2. ชวงที่ อง ผู าการภาคพบ นายก โม ร และคณะกรรมการ โม ร เพื่อนำเ นอ Club Plan ใชเ ลา 1 ชั่ โมง 3. ชวงที่ าม เปนการประชุม ัปดา ตามปกติ แต ผู าการภาคจะเปนผูบรรยายพิเ ใชเ ลา 20 นาที อยาลืมนะครับ ค รจัดอบรม มาชิกใ คุนเคยกับการประชุม Online รือการประชุม แบบ ZOOM เพื่อใ มาชิก ามารถเขาร มประชุม ทั้งระดับ โม รและ ระดับภาคได ครับ ทายที่ ุดนี้ขออำน ยอ ยพรใ ทานนายก โม รและ มาชิก โม รทุกทาน ุขภาพ มบูรณ แข็งแรง และประ บค าม ำเร็จในการนำพา โม ร ใ เขมแข็ง ทำกิจกรรม ใ เปนที่ประจัก ตอชุมชนและผู ตองการค ามช ยเ ลือ

July 2021 Attendance Report List of all clubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Angkor Angthong Bang Bua Thong Bangkapi Bangkhae Dhonburi 50 Bang Khen Bangkok Bangkok 70 Bangkok-Bangkhuntian Bangkok Banglamphu Bangkok Bangna Bangkok Benjasiri Bangkok Central Bangkok Chinatown Bangkok Cyber Bangkok Dach Bangkok East Bangkok International Bangkok Klongtoey Bangkok Kluaynamthai Bangkok Nawamin Bangkok Pattanakarn Bangkok Ploenchit Bangkok Rama III Bangkok-Ratchadapisek Bangkok-Rattanakosin Bangkok Siammin Bangkok South Bangkok Suriwong Bangkok Suwanabhum

Percentage Attendance

65.38 62.00 83.33 76.67 40.31 100.00 55.56 84.50 62.67 73.33 52.08 50.00 57.69 50.00 26.32 66.67 73.68 46.00 81.82 95.45 55.32 75.00

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

List of all clubs

Percentage Attendance

Bangkok Vibhavadi Bangkorlaem Bang Kruai Bang Pa-In Bang Rak Banmi Buengkum Central Yangon Chaopraya Nakhon Sawan Charoen Nakorn Chatuchak Chum Saeng Dhonburi Dhonburi West Dusit Greater Yangon Kasemrat Klongtoei Khannayao Lat Phrao Lomsak Lopburi Loyalty Lumpinee Mandalay Metro Yangon Muang Chainat Muang Phetchabun Nakhon Nayok Nakhon Nonthaburi Nakhon Sawan

32.69 46.00 95.00 65.00 39.17 100.00 56.25 81.82 70.00 44.67

85.71 100.00 93.93 40.00 32.93

100.00

List of all clubs 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Nongbua Nongkae Nongkhaem Nonthaburi Pak Kret Nonthaburi Patumwan Phaya Thai Phnom Penh Phnom Penh Capital Phnom Penh Central Phnom Penh Chaktomuk Phnom Penh Metro Phra Nakhon Phra Phutthabat Phra Pinklao-Dhonburi Phra Pokklao-Dhonburi Prakanong Pranakorn Sri-Ayuthaya Pranarai Lopburi Praramasual Lopburi Prasrisuriyothai Ayutthaya Pursat Rama 9 Rangsit Rat Burana Ratchaphruek Ratchathewi Saigon Saigon International Sai Mai

Percentage Attendance

45.45 44.23 66.66 50.00 56.90

64.29 100.00 60.00 67.65 64.52 67.31 75.00 66.66 72.22 33.33 73.33 75.30

List of all clubs 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Samphanthawong Sangke Battambang Saraburi Saraburi Mittraphap Sathorn Siam Erawan Siem Reap Silom Singburi Singburi Veerachon Siquare Srapathum Suan Chit Lada Suan Luang Sukhumvit Taksin-Dhonburi Tharua Thawi Watthana Thonglo-Ekkamai Udomsuk Uthaithani Vadhana Victory Wang Mai Wangthonglang Wat Singh Yangon Yannawa Yaowarat

Percentage Attendance

37.93 58.33 48.09 61.84 56.57 58.00 50.00 40.00 70.00 87.88 56.82

73.07 75.00 88.14 100.00 50.00


12•12•21 เพื่อใ การ งเ ริมภาพลัก

ROTARY

โรตารี คนทำจริง

ณโรตารีเกิดผลกระทบเชิงบ กอยางก างข างในทั้ง 4 ภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360 ใ ทุกชุมชน ไดรูจักโรตารีอยางถูกตองตามค ามเปนจริง า โรตารี คือ คนทำจริง รือ People Of Action คือใคร ไดทำอะไรดี ๆ ใ แกชุมชนของเขา และไดช ยเปลี่ยนชี ิตใ แกคนในชุมชนใ ดีขึ้นอยางไร จึงขอเชิญช นม ลมิตรโรแทเรียนร มกันรณรงค 'People Of Action คนทำจริง' Global Campaign ของโรตารี โดยใ โม รจัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชนพรอมกันทั้ง 5 ประเท ใน ันอาทิตยที่ 12 ธัน าคม 2021 (Rotary POA 12•12•21) และพรอมใจกัน งภาพโป เตอรและคลิป ิดิโอค ามยา 1 นาที ที่บงบอก าโรแทเรียน คือ People of Action ชิงราง ัลของภาค และของโซน 10 B & 10 C ซึ่งกำ นดใ งภาพโป เตอร และ ิดโี อ ภายใน ันที่ 31 ธัน าคม 2021 และ 31 มกราคม 2022 ตามลำดับ

อีกทั้งร มเปน น นึ่งของภาพประ ัติ า ตร เทคนิคโมเ ค โดย งภาพเซลฟตนเอง มเ ื้อ โปโล POA งใ ทีมงานในเ ลาที่กำ นด การรณรงค งเ ริ ม ภาพลั ก ณ Rotary People Of Action ของเราทั้ง 4 ภาค ครั้งนี้ จะเพิ่มพูนผลกระทบ ขยายการเขาถึง งเ ริม การมี นร ม และช ยเพิ่มขีดค าม ามารถ พ กเราโรแทเรียนในทั้ง 4 ภาค ใน 5 ประเท ในการปรับตั ของโรตารีทั้ง 4 ภาค อดคลอง CLMVT กำลั ง จะช ยกั น เขี ย นประ ั ต ิ า ตร กับลำดับค าม ำคัญทั้ง 4 ประการของ Rotary แ งค ามร มมือระ างกันแบบที่ไมเคยมีมากอน ที่พ กเราทั้ง 4 ภาค 3350 3340 3350 และ 3360 Action Plan พรอมใจกันใน ันอาทิตยที่ 12 ธัน าคม ปนี้ โม ร ด ยภาพลัก ณที่ดี แบรนดโรตารีที่แข็งแกรง โรตารีทุก โม รจะจัดกิจกรรมโรตารี พรอมๆ กัน จะช ยใ มีอา า มัครมาร มกิจกรรมกับเรา เพื่อใ ชุมชนตางๆ ในทั้ง 4 ภาค ไดรับรู และตระ นัก มากขึ้น มีผู นใจบริจาคเงินร มในโครงการ าโรตารีเรา คือ People Of Action รือ คนทำจริง ของเราเพิ่มขึ้น และจะดึงดูดใ มีผู นใจอยากเขา และโรแทเรียนทุกคน ไดช ยกันทำใ ปนี้เปนปที่ เปน มาชิกโรตารี "โรตารีเปลี่ยนชี ิต ด ยจิตบริการ" ทีมงานรณรงค 12•12•21 โรตารี คนทำจริง

เ ื้อโปโล Rotary: People Of Action • ตัดเย็บตามแบบเ ื้อนักกอลฟอาชีพ เรียบ รูมี ไตล ี Navy Blue • กรีนยาง Rotary MBS และ POA Logo 2 จุด • ฐานคอแบบเ ื้อเชิรท ปกดาม ีราเนใชผาตั าบตรงซอนกระดุม 3 เม็ด คุณ มบัติพิเ ของผา • 100% FILAMENT POLYESTER โครง ราง Jersey Textured • เนื้อผาโปรง เบา บาย ระบายอากา ไดดี แ งเร็ ไมอับชื้น ไมรอน ซึมซับเ งื่อดี ีไมตก ไม ด ไมย ย ดูแลรัก างาย • ผาปลอด ารเคมีอันตราย ไดรับการรับรอง จากมาตรฐาน Oekotex • ผลิตที่โรงงาน ีเขีย เปนมิตรตอ ิ่งแ ดลอม ไดรับมาตรฐาน มอก.

ทานที่ นใจ ั่งเ ื้อ POA โปรด แกน


DISTRICT COMMUNITY SERVICE COMMITTEE CHAIR

PP.Jongkoldee Pongsri ประธานคณะกรรมการบริการชุมชน - อน.จงกลดี พงษ์ศรี

ันพฤ ั บดีที่ 23 กันยายน 2564 คณะอนุกรรมการดาน นับ นุนการ ึก าจึงจัดโครงการติ เตอร ก ด ิชา (Online Tuitions) เพื่อการเรียนรู ตลอดชี ิตของประชาชนตั้งแต ัยเด็กเล็ก เด็กโต ตลอดจนถึง พอแม ผู ปกครอง พี ่ ป านาอา ปู ยาตายาย อามาอากง ขอเชิ ญ ทุ ก ทานที ่ นใจเขามาเรี ย นรู กั บ ิ ท ยากรโดย รทร.ดร.ประภา ัลย ช นไชยะกูล แ ง โม รโรตารีพระนครซึ่งเปนเจาภาพ นับ นุนโดยนายกดร. ุฒิ เอรา ัณ รั บ ผิ ด ชอบโดย อน. ุ พ รรณ ิ บ ู ล ยมา อนุ ก รรมการดาน นั บ นุ น การ ึ ก า นั บ เปนโครงการที ่ าม ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ องคการยูเน โกกำ นดใ ันที่ 8 กันยายนของทุกปเปน " ั น ที ่ ร ะลึ ก ากล แ งการรู นัง ือ" ( International Literacy Day)

อน.พรอนงค นิยมคา โฮริคา า ประธานคณะอนุกรรมการ ดาน นับ นุนการ ึก า

ำ รับโครงการที่ องคือ โครงการ มอน ลอด ( Straw Pillow Project) โดย ิ ท ยากร อน.ภณุ ด ล บุ ต ร ิ ง เจาภาพ นั บ นุ น โดยนายก อาชานั น ท พร มมา แ ง โม รกรุงเทพกล ยน้ำไท รับผิดชอบโดย อน. เยา เร พร มมา อนุ ก รรมการดาน นั บ นุ น การ ึ ก า โครงการนี ้ ำเร็ จ ลุ ล งไปด ยดี เมื่อ ันพฤ ั บดีที่ 19 ิง าคมที่ผ านมา มีผู ร มกิจกรรมทาง Zoom และ Facebook Fanpage Rotary News Thailand ประมาณ 100 ทาน และมีผูติดตามชมในภาย ลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยโครงการแรก ของเดือนกรกฎาคม "เราทุกคน าดรูปเปน" (Everyone Can Draw) มีผูติดตามชมนับพันคนแล

คณะอนุกรรมการ นับ นุนการ ึก า ภาค 3350 จัดกิจกรรมออนไลนครั้งที่ 2


โม รที่ร มโครงการถุงยังชีพ

อน. .ดร.อรุณ บางตระกูลนนท ประธานโครงการถุงยังชีพ

โม รโรตารีลาดพรา โม รโรตารีกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภฯ โม รโรตารีพระพุทธบาท ระบุรี โม รโรตารีนครนายก โม รโรตารีกรุงเทพรัตนโก ินทร โม รโรตารีพระนคร รีอยุธยา โม รโรตารี ระปทุม โม รโรตารีบางปะอิน โม รโรตารีพระราเม รลพบุรี โม รโรตารีกรุงเทพตะ ันออก โม รโรตารีปากเกร็ด นนทบุรี โม รโรตารีลพบุรี โม รโรตารีกรุงเทพ ุ รรณภูมิ โม รโรตารีนครนนทบุรี โม รโรตารีพระนารายณลพบุรี โม รโรตารีเก มรา ฎรคลองเตย โม รโรตารีกรุงเทพ โม รโรตารีบาน มี่ โม รโรตารีรา ฎรบูรณะ โม รโรตารี ัมพันธ ง โม รโรตารีพระ รี ุริโยทัย อยุธยา โม รโรตารี ายไ ม โม รโรตารีราชเท ี โม รโรตารีทาเรือ โม รโรตารีกรุงเทพไชนาทา น โม รโรตารีพระนคร โม รโรตารี ระบุรี โม รโรตารี นองแขม โม รโรตารีพระปนเกลาธนบุรี ผูใ การ นับ นุน - ผ ภ. .คลินิก เกียรติคุณ นพ. ิรุณ บุญนุช มอบเงินจำน น 20,000 บาท - ภาค 3350 นับ นุนเงินเพื่อจัดทำถุงยังชีพ 1000 ถุง เปนเงิน 300,000บาท - อผภ. ุฒิชัย ั่ง ลี โม รโรตารีธนบุรี มอบขา าร 1500 ถุง - นยก.ดร.บูรณ ิลป โทบุดดี โม รโรตารี ายไ ม มอบน้ำดื่ม 1200 ข ด - คณะอนุกรรมการถุงยังชีพไดรับการ นับ นุนจากนายก รุน 115 และผูใ การ นับ นุนถุงยังชีพเพิ่มเติม จากภาค 3350 นับ นุน จำน น 500 ถุง เปนเงิน 150,000 บาท - โม รโรตารีพระนคร โดย นย. ุฒิ เอรา ัณ อน.ปรีชา กลิ่นแก และอน. ุรพล นิยมมาลัย ร มกับบริ ัท .ไทย ง นอินเตอรเนชันแนล จำกัด จัดพิมพ ติ๊กเกอรยูโป โรตารีร มใจ ูภัยโค ิด เพื่อใ ติดบนกลอง Healt Box และบนถุงยังชีพ จำน น 5,500 ด ง

ันพฤ ั บดีที่ 26 ิง าคม 2564 โม รโรตารีลาดพรา จัดโครงการ "Mission for Communities" มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ำ รับผูป ยติดเชื้อ และเจา นาที่ผูดูแลผูป ยใน ูนยพักคอยเขตลาดพรา และ มอบถุงยังชีพใ แกชุมชนตางๆ ณ ำนักงานเขตลาดพรา โดยไดเชิญ ผ ภ. .คลินิคเกียรติคุณ นพ. ิรุณ บุญนุช และ อผภ.ทนง ักด พง รี ร มมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก ูนยพักคอยเขตลาดพรา และถุงยังชีพแกชุมชน ดังนี้ ูนยพักคอยลาดพรา ไดแก - ชุด CPE - มามาคัพ - แปรง ีฟน - ยา ีฟน - ครีมอาบน้ำ - ผาขน นูเช็ดตั ผืนเล็ก - แม ปดจมูก - น้ำยา ำ รับพน นากากผา และลางมือ ูตรน้ำ ถุงยังชีพ มอบใ แก 5 RCC 1. RCC เลิ อุบล ๔ 2. RCC ราณี ๕ 3. RCC โรงน้ำแข็ง 4. RCC ุขทรัพย 5. RCC เฟรนชีพ (*) ทุก RCC จะไดรับ Rotary Health Box ชุมชนละ 1 กลอง ชุมชน 8 ชุมชน 6. ชุมชน ันติ ุข 7. ชุมชนเ นาชี ิตใ ม 8. ชุมชนริมคลองลาดพรา ซาย 9.ชุมชนริมคลองลาดพรา ข า 10. ชุมชนนกแก นอย 1 11.ชุมชนนกแก นอย 2 12.ชุมชนพูล ิริ 13.ชุมชนโอ ธี 2 14. ชุมชนเนียมกล่ำ 15. ชุมชนพุมโพธิ์กลาง อพม.ลาดพรา

ร มถุงยังชีพ = 253 ถุง


ศูนย์ประสานงานโรตารี รวมใจ สู้ภัยโควิดภาค 3350 ประธานอำน ยการ ูนย - อผภ.ทนง ักดิ์ พง รี คณะที่ปรึก า

- ผ ภ.นพ. ิรุณ บุญนุช - อผภ. ุฒิชัย ั่ง ลี - RRFC อผภ.เจ ัน ลิม - DRFC อผภ.นครินทร รัตนกิจ ุนทร - อน.น พ. มชัย รุง รี ั ดิ์

โครงการยอย #1 – ถุงยังชีพ - อน. .ดร.อรุณ บางตระกูลนนท โครงการยอย #2 – Rotary Health Box - อน.จงกลดี พง รี โครงการยอย #3 ูนยประ านงานในชุมชนโรตารีร มใจ ูภัยโค ิด - อน. ุภชัย าญ ืบ าย โครงการยอย #4 - เครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทย - อน. ุรพล นิยมมาลัย โครงการยอย #5 - นับ นุน ร.พ. นาม/ ูนยพักคอย - อน.ภัทร รี ุ ิมล บริจาคเงิน (ฝายเ รัญญิกโครงการ) - อน.ยุพดี คีรี ขอมูล/การ ื่อ ารโครงการ (ฝายประชา ัมพันธโครงการ) - อน. ุพรรณ ิบูลยมา

โม รโรตารีบึงกุม ทำกิจกรรมมอบ Rotary Health Box จำน น 110 กลอง โดยรับค ามอนุเคราะ จากภาค 20 กลอง และ โม รจั ด งบประมาณทำเพิ ่ ม 100 กลอง มอบใ กั บ ูนยบริการ าธารณ ุข 50 เพื่อ งตอไปยังผู ป ยโค ิด 19 ที่อยูใน ระ างการรัก าตั ที่บาน (Home Isolation)

โม รอินเทอรแรคทโรงเรียน ามเ น ิทยาลัย โดย นายกกอตั้ง พัชรพร พง รี และ โม รอุปถัมภทั้ง 4 แ ง ไดแก โม รโรตารีบึงกุ ม โม รโรตารีบางเขน โม รโรตารียานนา า และ โม รโรตารีนนทบุรีทำกิจกรรมมอบ Rotary Health Box และถุงยังชีพใ กับโรงเรียน ามเ น ิทยาลัย เพื่อ งตอใ กับ ผูปกครอง และเด็กนักเรียนที่ไดรับผลกระทบจาก โค ิด-19 โดยมีทานผูอำน ยการ ดร.บุณยพง โพธิ ัฒนธนัต เปนผูรับมอบ


ROTARACT UPDATE

DDR.Chiraphon Khaengkhan ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค - จิราพร แข็งขัน

การประชุม ุดยอดผูนำโรทาแรคทแ งภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ผูแทนโรทาแรคทภาคจิราพร แข็งขัน และผูแทนโรทาแรคทภาครับเลือก ิ ณุ พฤฒิทั น ไดเขาร มการประชุม ุดยอดผูนำ โรทาแรคทแ งภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ตั้งแต ันที่ 24 ถึง 25 กรกฎาคม พ. . 2564 จัดขึ้นโดยทีมคณะกรรมการขององคกร ๅ ขอมูล ลายเขตของโรทาแรคท (MDIO) มีผูนำก า 100 คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมาร มตั กัน ทั้งผูแทนโรทาแรคทภาคในปจจุบัน และอนาคต ประธานโรทาแรคท ผู นำภาคโรตารีที่ทำงานร มกับโรทาแรคท ผู แทนโรทาแรคทระดับชาติ และผู นำของ MDIO ระดับประเท เขาร มการประชุม ุดยอด มีตั แทนก า 16 ประเท ในภูมิภาค ไดแก ออ เตรเลีย กัมพูชา จีน ก ม ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน มาเกา มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร ฟลิปปน ิงคโปร เกา ลีใต ไต ัน และไทย ผูนำโรทาแรคทแ งภูมิภาคเอเชียแปซิฟกรวมตัวกันผานการประชุม ุดยอดการเรียนรูใน 6 ัวขอ 1. องคกรขอมูล ลายเขตของโรทาแรคท (MDIO) และองคกรขอมูล ลายเขตของโรทาแรคท แ งภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (APMDIO) โดย Louie De Real ประธาน MDIO แ งภาคพื้นเอเชียแปซิฟก 2. โครง รางระดับภูมิภาคของโรตารี โดยผูประ านงานโรตารีผูเชี่ย ชาญอา ุโ ที่ทำงานในทีม นับ นุนผูนำระดับภูมิภาคของโรตารี ากล Nora Beamish-Lannon 3. เครื่องมือและแ ลงขอมูลออนไลนของโรตารี โดย ั นาทีม นับ นุน โม รและภาคของ ำนักงานโรตารี ากลแปซิฟกใตและฟลิปปน แอนดรู เบ ต 4. การ ื่อ ารและการประชา ัมพันธของโรตารี โดยผูประ านงานภาพ าธารณะระดับภูมิภาคของโซนโรตารี ากล 10B และ C ผู าการภาคในอดีต (PDG) Andre Suharto 5. มูลนิธิโรตารี โดยผูประ านงานอา ุโ เพื่อการพัฒนากองทุนของมูลนิธิโรตารีที่ ำนักงานโรตารี ากลแปซิฟกใตและฟลิปปน มารค แอนเดอร ัน 6. การยกระดับโรทาแรคท โดยผูอำน ยการโรตารี ากล ำ รับภูมิภาคที่ 8, 9, 10, 11 และ 12, ัลยแพทย Chi-Tien Liu คนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคกรขอมูลหลายเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟกโรทาแรคท (MDIO) เว็บไซต : https://www.asiapacificrotaract.org Facebook : Asia Pacific Rotaract MDIO


The 1st Asia Pacific Rotaract Leaders Summit

District Rotaract Representative (DRR) Chiraphon Khaengkhan and District Rotaract Representative elect (DRRE) Wisanu Pruttitat attended Asia Pacific Rotaract Leaders Summit conducted virtually from July 24 to 25, 2021. The officers of the Asia Pacific Rotaract Multi-District Information Organization (MDIO) organized the summit. Almost 100 leaders in the Asia Pacific region gathered, Present and future District Rotaract Representatives (DRRs), District Rotaract Chairs (DRCs), Rotary district leaders working with Rotaract, national Rotaract representatives, and leaders of national MDIOs attended the summit. They represented 16 countries and territories in the region namely, Australia, Cambodia, China, Guam, Hong Kong, Indonesia, Japan, Macao, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, and Thailand. Asia Pacific Rotaract Leaders gather through a learning summit by 6 topic 1. Rotaract MDIOs and the Asia Pacific Rotaract MDIO By Asia Pacific Rotaract MDIO Chair Louie De Real. 2. Rotary Regional Structures by Rotary Coordinator Senior Specialist working on the Regional Leader Support team of Rotary International, Nora Beamish-Lannon. 3. Rotary Online Tools and Resources by Supervisor of the Club and District Support Team of the Rotary International South Pacific and Philippines Office, Andrew Best. 4. Rotary Communications and Public Relations by Regional Public Image Coordinator of Rotary International Zones 10B and C, Past District Governor (PDG) Andre Suharto. 5. The Rotary Foundation by Senior Coordinator for Fund Development of The Rotary Foundation at the Rotary International South Pacific and Philippines Office, Mark Anderson. 6.Elevate Rotaract by Rotary International Director for Regions 8, 9, 10, 11 and 12, Surgeon Chi-Tien Liu. Leaders also had panel discussion with the members of the Rotary International Rotaract Committee, the group that advises the Rotary International Board on Rotaract and develops more programs for Rotaract. Committee co-chairs PDG Ravi Vadlamani and Phoenix Maclaren as well as member Sneha Shakya joined the discussion. Leaders got the chance to raise their concerns on Elevate Rotaract and ask questions about the future plan of the committee. To reinforce and assess their learning, summit participants had Interactive Synthesis powered by Kahoot every after the end of the learning sessions. Getting to Know Your Engagement Activity. Even though the summit was done virtually, participants had multiple chances to get to know their fellow leaders and their origin countries/territories through the virtual engagement activities prepared by the Asia Pacific Rotaract MDIO officers. Find out more about the Asia Pacific Rotaract Multi-District Information Organization (MDIO) : Website : https://www.asiapacificrotaract.org Facebook : Asia Pacific Rotaract MDIO


ASSISTANT ROTARY COORDINATOR REGIONAL 12

PDG.Thanongsak Pongsri Assistant Rotary Coordinator Regional 12 - อผภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี กอนอื่นอยากใ ทุกทานทำค ามรูจักโครง รางการทำงานของโรตารี ากล ตามลำดับโครง ราง ดังนี้ ครับ

โดยเริ่มจากคนในชุมชนร มตั กันกอตั้ง โม รโรตารี จาก ลายๆ โม ร ร มเปนภาค ลายๆ ภาค ในภูมิภาคเปน Regional ภายใตการดูแลของโรตารี ากล ซึ่งเปนที่ทราบดีอยูแล าเปนองคกรบำเพ็ญประโยชนโดยไม ังผลตอบแทน ไมยุงเกี่ย เรื่องการเมือง ไมแบงแยกเรื่องเชื้อชาติ และ า นา เปนองคกรบำเพ็ญ ประโยชนที่มีค ามโปรงใ และกอตั้งมายา นานถึง 117 ป ำ รับ Regional 12 ประกอบด ย 6 ภาค ไดแก ภาค 3300, 3310, 3330, 3340, 3350 และ 3360 ในพื้นที่ 8 ประเท คือ มาเลเซีย ิงคโปร บรูไน ไทย กัมพูชา เมียนมาร เ ียดนาม และลา ในป 2021-2022 “โรตารีเปลี่ยนชี ิต ด ยจิตบริการ” PDG GB Chew จาก RC Bugis Junction District 3310 ประเท ิงคโปร เปนผูประ านงานโรตารี ากล Regional 12 และ อผภ.ทนง ักดิ์ พง รี เปนผูช ยผูประ านงาน โรตารี ากล เปา มายของ Rotary Coordinators ป 2021-2022 ที่มิตรโรแทเรียนทุกทานตองชวยกันใ บรรลุเปา มาย ดังนี้ 1. Bring in at least 1 new Rotarian and encourage all others to participate in Each One, Bring One มาชิกโรแทเรียนทุกทานช ยกันแนะนำ มาชิกใ ม ทานละอยางนอย 1 ทาน 2. To establish at least 2 new Rotary clubs ช ยกันกอตั้ง โม รใ มอยางนอย 2 โม ร 3. Achieve a membership retention rate of 95% in each district ช ยกันรัก า มาชิกที่มีอยูแล ใ คงอยูอยางนอย 95% 4. follow up on 100% of membership leads ช ยกันติดตามผูที่ นใจเปน มาชิก โม รโรตารี ที่แจงค ามจำนง ใน Membership Leads ใน My Rotary และ ูนยโรตารีประเท ไทย 5. Encourage and create opportunities for Rotaractors to join Rotary club งเ ริมและ รางโอกา ใ โรทาแรคเทอรเขาร มกิจกรรมและทำงานร มกับ โม รโรตารี นอกจากนี้แล โรตารี ากล ยังแนะนำใ โม รโรตารีตางๆ ปรับตั ตามยุค มัยที่โลกาภิ ัฒนมีการเปลี่ยนแปลง โดยออกแบบ โม รโรตารี ใ มีค ามยืด ยุน ไมเครงเครียดจนเกินไป ดังตอไปนี้


1. Traditional Rotary Club ผูนำชุมชน และมืออาชีพผูปรารถนาใ ถึงเปา มายซึ่งการบำเพ็ญประโยชน เชื่อม ัมพันธ และพัฒนาปรับปรุงตนเอง มาชิกขั้นต่ำ 20 คน 2. Satellite Club เปน โม รที่ โม รประเภทดั้งเดิมอุปถัมภ โดยมีการประชุม โครงการ ขอบังคับ และคณะกรรมการบริ าร โม ร (Board) ของ โม รเอง มาชิกขั้นต่ำ 8 คน 3. E – Club โม รที่ประชุมผานระบบออนไลนเปน ลักใ ญ มาชิกขั้นต่ำ 20 คน 4. Passport Club โม รที่อนุญาตใ มาชิกเขาร มประชุมกับ โม รอื่นๆ โดยมีขอกำ นดค ามถี่ขั้นต่ำของแตละปบริ ารที่ตองเขาร มประชุม กับ โม รตนเอง มาชิกขั้นต่ำ 20 คน 5. Corporate Club โม รประกอบด ย มาชิกทั้ง มด รือ นใ ญผูทำงานใ กับนายจางรายเดีย กัน มาชิกขั้นต่ำ 20 คน 6. Cause-Based Club มาชิกของ โม รประเภทนี้มีค ามกระตือรือรนมุงเนนไปที่ ลักการเปาประ งคอัน นึ่งอันใดของโรตารี และมุงมั่นด ยค ามเพียรพยายามในการบำเพ็ญประโยชนเพื่อ ลักการนั้นๆ มาชิกขั้นต่ำ 20 คน 7. Alumni-Based Club โม รที่มี มาชิกทั้ง มด รือ นใ ญเปน ิ ยเกา รือผูเคยมี นร มในโปรแกรมของโรตารี รือมูลนิธิโรตารี มาชิกขั้นต่ำ 20 คน 8. Rotaract Club โม รที่มี มาชิกผูมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป อาจไดรับ รือไมจำเปนตองไดรับการอุปถัมภโดย โม รโรตารี รือโดย โม ร Rotaract ด ยกันเอง และบอยครั้งเขาร มกับ โม รอุปถัมภนั้นๆ ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชนด ยกัน ิ่งที่โรแทเรียนพึงตระ นักก็คือเราเปนนักธุรกิจ นัก ิชาชีพ รือผูนำชุมชน ร มตั กันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนในชุมชนโดยไม ังผลตอบแทน… เราคืออา า มัครที่ทำงานใ เด็กๆ และคนในชุมชน… เราคือโรแทเรียน เปน มาชิกของ โม รโรตารี… จะตองทำงานร มกับเพื่อนๆ โรแทเรียนและทำงาน ร มกับคนในชุมชน การอยูร มกันทำงานร มกัน จะตองมี ลักปฏิบัติ ดังนี้

1. การเปน มาชิก โม รโรตารี ที่มี ักดิ์และ ิทธิ์ทัดเทียมกัน 2. การใ เกียรติซึ่งกันและกัน 3. การเคารพผูนำและผูใ ญ ตามลำดับอา ุโ 4. การ รางโอกา ใ คน นุม า มี นร มในการทำงาน 5. การทำงานด ยรูปแบบคณะกรรมการ 6. การตัด ินใจ ด ยมติเ ียง นใ ญ 7. การอยูร มกันภายใตธรรมนูญและขอบังคับของ โม รโรตารี 8. การทำงานภายใตคำแนะนำของโรตารี ากล 9. การเชื่อมั่นและ รัทธา องคกรโรตารี ากล มิตรโรแทเรียนที่รักทุกทาน เรื่องการพัฒนา มาชิกภาพ เปนเรื่องของโรแทเรียน เปนเรื่องของ โม ร ที่จะตองชวยกันลงมือทำและ โม รโรตารี จะตองปรับตัวใ เ มาะ มกับ ภาพการณในปจจุบันของ โม ร เพื่อดำรงคงอยูอยางมั่นคง.....คูชุมชน...ตลอดไป


ANNOUNCE

วั ดีครับ มิตรโรแทเรียนทุกทาน เขา ูเดือนที่ ามของปโรตารี 2021-2022 แลว แมวา ถานการณการระบาดของ โรคโควิค 19 จะยังคงมีการแพรกระจายอยูในประเทศไทย แตเราก็ยังมีความ วังที่จะ ไดเ ็น ถานการณคลี่คลายลงในเร็ววัน อยางไรก็ตาม ตั้งแตเริ่มปโรตารี 2021 2022 เปนตนมา ผมไดเ ็นการทางานอยางทุมเทของทุกภาคทุก โม รในการใ ความชวย เ ลือบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรครายนี้ ดวยกิจกรรมและโครงการ บาเพ็ญประโยชน ลาก ลายรูปแบบเชน การ นับ นุนอุปกรณการแพทยที่จาเปน ตลอดจนการใ การ นับ นุนการทางานของบุคลากรทางการแพทย ที่ป ิบัติ นาที่ อยางเ น็ดเ นื่อยเพื่อพวกเราทุกคน ผมขอแ ดงความชื่นชมในความเ ีย ละของ ทุกทานมา ณ ที่นี้ การดาเนินการกิจกรรมตาง ๆ ของภาคและ โม รในระยะนี้เชนงาน ถาปนาของ โม รและการอบรมตาง ๆ ของภาค จะเ ็นไดวามีการจัดแบบออนไลน รือเ มือน จริงมากขึ้น ถือเปนโอกา ใ พวกเราไดเรียนรู ิ่งใ ม และจากการที่ไดเขารวมใน ลาย ๆ ครั้งพบวามีเนื้อ า าระที่พั นาขึ้นมาก ใกลเคียงกับการประชุมแบบพบ นา โดย ากทานตองการใ ทางคณะกรรมการบริ ารและเจา นาที่ศูนยโรตารีใน ประเทศไทย นับ นุนในดานใด พวกเรามีความยินดีเปนอยางยิ่ง มิตรโรแทเรียนทุกทาน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทาใ ศูนยโรตารี ตอง ปรับรูปแบบการป ิบัติงานเพื่อใ การทางานของศูนย ามารถดาเนินตอไปได เรื่องที่ าคัญเรื่อง นึ่งคือ การเปดใ มีการโอนเงินเพื่อชาระคาบารุงโรตารี ากลและ การบริจาคใ มูลนิ ิโรตารี โดยผูแทนดูแลการเงิน ไดเปดบัญชีเ พาะกิจใ มาชิก ามารถโอนเงินไดจนถึงวันที่ 20 กันยายนเปนวัน ุดทาย จึงขอ ากทุกทานที่จะ โอนเงินในชวง ุดทายนี้ เมื่อโอนเงินแลวขอใ ง ลัก านเพื่อใ เจา นาที่ ามารถ รายงานไดวา โม รของทานชาระคาบารุง รือ งเงินบริจาคแลว

• มีขาวดีแจงใ ทราบ อัตราแลกเปลี่ยนของโรตารี เดือนกันยายนลดเ ลือ 32 บาทตอ 1 า รับ ทานที่ประ งคจะ งเงินผานผูแทนดูแลการเงิน โปรด งเอก ารตามรายละเอียดดังตอไปนี้ รบร เ น ห น โรต ร ตัวแลกเงิน นาคาร ั่งจาย e Ro r Fo o o Ro r I er o รายละเอียดขอมูลผูบริจาค รช ระ บ ร โรต ร ตัวแลกเงิน นาคาร ั่งจาย Ro r I er o ใบแจง นี้จากโรตารี ากล งตัวแลกเงินพรอมเอก ารถึงผูแทนดูแลการเงิน ที่ อยูศูนยโรตารีในประเทศไทย โดยไปร ณีย EM • คณะกรรมการแปลของศูนยโรตารี ไดแปลเอก าร และคูมือตาง ๆ ไวมากมายบนเว็บไซตของศูนย ที่ .ro r .or o และอยูในระ วาง การแปล เชน คูมือโรทาแรคท คาแนะนา า รับ ทุน นับ นุนระดับโลก เอก าร ลัก ูตรศูนยการ เรียนรู Le r e er เปนตน นอกจากนี้ ยัง ไดพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมคาศัพทโรตารีใ ทัน มัยมากยิ่งขึ้น เมื่อดาเนินการแลวเ ร็จจะไดนาเ นอ บนเว็บไซตเพื่อใ มาชิกเขาไปดาวนโ ลดตอไป

ดวยไมตรีจิตแ งโรตารี วิวั น ศิริจางคพั นา ผูวาการภาค 33 0 โรตารี ากลป 25 ประ านคณะกรรมการบริ ารศูนยโรตารี ป 25 3 5

Rotary

Rotaract

(2,348)

(572)

2,320 101 (101)

Rotary

Rotaract

(1,352)

(55)

(63)

(5)

540

1,394

31

63

(32)

Rotary

Rotaract

(3,041)

(183)

(119)

(27)

55

3,139

5

119

Rotary

Rotaract

(1,422)

(377)

191

1,431

27

70

(70)

377 13

(13)

Rotary

Rotaract

(8,163)

(1,187)

(353)

(77)

8,284 1,163 353

76


EDITOR’S MESSAGE AG.Dr.Sumalai Kongkaew

บรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค - ผชภ.ดร.สุมาลัย กองแก้ว

สวัสดีคะมวลมิตรโรแทเรียน ทุกทาน วัน เวลา ชีวิตที่ ลาก ี ัน ผานไปอยางรวดเร็ว ารผูวาการภาคปแ งโรตารีเปลี่ยนชีวิต ดวยจิตบริการ กาว ูไตรมา แรก แ งปที่มีคุณคายิ่ง ทุกทานไดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนในชุมชนทามกลางวิกฤตของเชื้อไวรั โคโรนา 2019 เพื่อชวยแบงเบา และบรรเทาความเดือดรอนของผูคน ในชุมชนโดยการนำของผูนำภาค ทานผูวาการภาค3350 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทยวิรุณ บุญนุช ทานนายก โม รและ มาชิก กิจกรรมยุค NEW NORMAL ผานระบบ ON LINE การทำงาน Work From Home ารผูวาการภาคเลมนี้ คงจะชวยเปนเพื่อนรวมอุดมการณแ งการ “บำเพ็ญ ประโยชนเหนือตน” ไดในยามที่ทาน ยิบอานเพียงเ ี้ยวของเวลา และรวมกิจกรรมตอบคำถามในเลมทานก็จะไดรับ แกวน้ำเซรามิก จากทานผูวา การภาค โดยทานตั้งใจมอบใ ดวยไมตรีจิตแ งโรตารี และ ขอเชิญชวนเพื่อน มาชิกทุกทานรวมกันบันทึกเรื่องราวของ โทร 06 2801 9237 ความ ำเร็จที่ท านภาคภูมิใจ ในการแบงปน ิ่งดีๆ มี ประโยชน E-mail : sumalai_k@hotmail.com ตามแนวทางขององคกรโรตารีที่มีการ มุนเวียนเปลี่ยนผาน Line ID : 0628019237 การทำคุ ณ งามความดี ต ลอดปอยางมี ค วาม มายเพื ่ อ ผู อื ่ น เปนความ ุขเล็กๆ ในใจเราชั่วกาลนาน


SERVE TO CHANGE LIVES