GOVERNOR’S MONTHLY LETTER/NOVENBER 2021

Page 1

สารผู้ว่าการภาค รายเดือน

SERVE TO CHANGE LIVES

G OVER NOR ’ S MONT HLY L E T T E R พฤศจิกายน 2564 • NOVEMBER 2021

ww w .ro t ar y3 3 5 0 . o rg m.ro tar y 335 0 l i ve . o rg

Rotary Foundation Month เดือนแหงมูลนิธิโรตารี


SERVE TO CHANGE LIVES

ARCH KLUMPH SOCIETY PDG.Vuttichai and Rotary Ann Phorntip Wanglee เมื่อ ันที่ 27 ตุลาคม 2564 เ ลา10.00 น. ทานผู าการภาค า ตราจารย คลินิกเกียรติคุณนายแพทย ิรุณ บุญนุช ได ัมภา ณทานอดีตผู าการภาค 3350 ทาน ุฒิชัย ั่ง ลี เกี่ย กับ Arch Klumph Society ในโอกา เยี่ยม โม รโรตารีธนบุรีอยางเปนทางการ โดยทานไดเลาถึงค ามเปนมา ของการที่ทานไดเขา ูการเปน มาชิกขององคกรโรตารีและร มบริจาคใ มูลนิธิโรตารี ะ มมาเปนเ ลา 20 ก าปและบริจาคครบ 250,000 USD ในป 2020 ทานไดใ ขอคิดอันเปนแรงบันดาลใจจากการบริจาคใ มูลนิธิโรตารี เพราะทานไดร มกันกับผูคนทั้งโลกในการช ยเ ลือเพื่อนๆ ที่มีค ามลำบากในทั่ โลก เชิญช นใ ม ลมิตรโรแทเรียนร มกันบริจาค ใ มูลนิธิโรตารีเทากับทานไดช ยเ ลือผูดอยโอกา ทั้งโลก


DISTRICT GOVERNOR’S MESSAGE

SERVE TO CHANGE LIVES

DG.Emeritus Clinical Prof.Dr.Wiroon Boonnuch ผวภ.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิรุณ บุญนุช

Fellow Rotarians, Rotary Foundation serves as center that the Rotary International uses to communicate with all Rotarian around the world, encourages Rotarians to share and to donate for those in need through a Global Grant or District Grant project that each Rotary Club has initiated.

มิตรโรแทเรียนทุกทาน มูลนิธิโรตารีเปน ื่อกลางที่องคกรโรตารี ากลจัดตั้งขึ้นเพื่อใ โรแทเรียนทั่ โลกร มกันแบงปนและบริจาคเงิน จากนั้นองคกรโรตารี จะใ โม รโรตารีทั่ โลกใชทำโครงการบำเพ็ญประโยชนในชุมชน ในรูปแบบโครงการGlobal Grant รือ Distric Grant ทาน ามารถ ทำค ามดีใ คนทั่ โลก โดยแบงปนและบริจาคเงินใ มูลนิธิโรตารี ขอขอบพระคุณโรแทเรียนทุกคนที่ช ยกันบริจาคเงินใ มูลนิธิ โรตารี ขอใ ผลบุญนั้นไดตอบ นองใ ทานและครอบครั ประ บ แตค าม ุข ค ามเจริญตลอดไป ผมทำ นาที่เปน OFFICER ขององคกรโรตารี ากลมานาน 4 เดือน เ แล เยี่ยม โม รอยางเปนทางการได 75 โม ร ทำใ ทราบ า แตละ โม รไดช ยกันบริจาคเงินใ มูลนิธิโรตารีทุก โม ร เงินที่ บริจาคนั้นจะนำไปช ยเ ลือผูคนในประเท ไทยและโลกของเราตาม ค ามตั้งใจของทุกทาน ช งนี้เริ่มเขา ู ฤดู นา แล ผมขอใ ชา โรแทเรียนทุกทาน ดูแล ุขภาพของตนเองและครอบครั ขอใ ปลอดภัยจากโค ิด 19 ด ยครับ

I thank you all who donate, share, and care enough to reach your hands to help your community. With your greatest deed given to others, I wish you the greatest returns of greatest prosperity possible. I have served as the Rotary International officer as the District 3350 Governor now for 4.5 months. I had officially visited 75 Rotary clubs and learned that every club have participated with the Rotary Foundation dearly. Every Baht of your donating money will be used to help those in need, both in Thailand and throughout the world accordingly per your greatest intention. It is now the beginning of Thailand winter. Please take great care of yourself and your family. And please stay focus and be safe from the covid-19. (ผูแปล : อน.ดร.นภาพร จุล ุคนธ- โม รโรตารี าทร)


SERVE TO CHANGE LIVES

RI PRESIDENT’S MESSAGE Shekhar Mehta

สารประธานโรตารีสากล เชคการ์ เมห์ตา GREETINGS, DEAR CHANGEMAKERS OF ROTARY,

I first discovered the value of service when I saw how a few simple acts can immeasurably change lives. It began when I joined others in my club for a project to bring toilets and clean drinking water to rural villages near our city. It moved forward when we promoted sanitation and provided opportunities for education across the country, thanks to generous gifts from supporters who believed in our projects as much as those of us on the ground did. There is no better time of the year to be reminded of that generosity than November, which is Rotary Foundation Month. As the charitable arm of Rotary International, The Rotary Foundation is the engine that powers so many Rotary projects throughout the world. The Foundation transforms your gifts into projects that change lives. It is the Foundation that helps us to get closer to our goal of eradicating polio, to show more people how we promote peace through tangible actions, and to demonstrate the impact our projects have in our areas of focus. Consider some recent projects that were made possible by the Foundation: • The Rotary clubs of Guatemala La Reforma, Guatemala, and Calgary, Alberta, received an $80,000 global grant to organize a comprehensive plan to train nurses and rural health care workers to prevent and treat cervical cancer and to implement a sustainable system of referrals in seven regions of Guatemala. • More than two dozen hospitals in Honduras received personal protective equipment for their medical staff thanks to a $169,347 global grant sponsored by the Rotary clubs of Villa Real de Tegucigalpa, Honduras, and Waldo Brookside-Kansas City, Missouri. • The Rotary clubs of Cotonou Le Nautile, Benin, and Tournai HautEscaut, Belgium, received a $39,390 global grant to provide agricultural training at an ecologically responsible permaculture mini-farm connected to a center for children in Sowé, Benin. This will help a new generation of farmers become economically self-sufficient. I like comparing The Rotary Foundation to the Taj Mahal, a monument of one man’s love for a woman. The Foundation is a dynamic monument of our love for all of humanity. This month I am asking all Rotary clubs to bring attention to the Foundation. It is what connects all Rotarians worldwide and transforms our collective passions into projects that change lives. Visit rotary.org/donate; once there, you will have an opportunity to give directly to the program you’re most passionate about. Thank you for giving your all to Rotary. You are the reason that Rotary is able to do more and grow more. Let’s continue to represent that important legacy this month, this year, and beyond as we Serve to Change Lives.

สวัสดี ผูสรางการเปลี่ยนแปลงของโรตารี ที่รัก ครั้งแรกที่ผมไดคนพบคุณคาแ งการบริการเมื่อตอนที่ผมไดเ ็นการทำกิจกรรม เพียงไมกี่ครั้งก็ ามารถเปลี่ยนชี ิตผูคนไดอยางมากมาย เริ่มตนเมื่อผมเขาร มกับ มาชิก คนอื่นๆ ใน โม รในการทำโครงการนำ องน้ำและน้ำดื่ม ะอาด ู มู บานชนบท ชานเมืองของเรา และโครงการไดมีการขยายออกไปเมื่อเราไปปรับปรุง ุขาภิบาลและ ใ โอกา ดานการ ึก าทั่ ประเท ตองขอบคุณการบริจาคจากผู นับ นุนที่ใจบุญ ที่เชื่อมั่นในโครงการของเราและจากพ กเราที่ปฏิบัติใน นาม ไมมีช งเ ลาใดของปที่จะเตือนใ ระลึกถึงค ามเอื้อเฟอนั้นไดดีไปก าเดือนพฤ จิกายน ซึ่งเปนเดือนแ งมูลนิธิโรตารี ในฐานะที่เปนองคกรการกุ ลของโรตารี ากล มูลนิธิโรตารีเปนเครื่องมือที่ขับเคลื่อน โครงการโรตารีไดมากมายทั่ โลก มูลนิธิเนรมิตการบริจาคของทานใ เปนโครงการที่ เปลี่ยนชี ิต เปนมูลนิธิที่ช ยใ เราเขาใกลเปา มายในการกำจัดโปลิโอไดมากขึ้น แ ดงใ ผู คนอีกมากเ ็น าเรา งเ ริม ันติภาพผานการกระทำที่ชัดเจนไดอยางไร และพิ ูจนถึงผลกระทบที่โครงการของเรามีในเรื่องที่เนนค าม ำคัญ พิจารณาจากบางโครงการลา ุดที่มูลนิธิ รางค ามเปนไปได ดังตอไปนี้ : • โม รโรตารีกั เตมาลา ลา รีฟอรมา กั เตมาลา และคัลการี อัลเบอรตา ไดรับ ทุน นับ นุนระดับโลกจำน น 80,000 ดอลลาร เพื่อจัดทำแผนครอบคลุมฝกอบรม พยาบาล และเจา นาที่ าธารณ ุขในชนบทเพื่อปองกันและรัก ามะเร็งปากมดลูก และระบบการ งตอผูป ยแบบยั่งยืนในเจ็ดภูมิภาคของกั เตมาลา • โรงพยาบาลมากก า 24 แ งในฮอนดูรั ไดรับอุปกรณปองกัน PPE ำ รับ เจา นาที่ทางการแพทย โดยไดรับทุน นับ นุนระดับโลกเปนเงิน 169,347 ดอลลาร ซึ่งมาจากการ นับ นุนของ โม รโรตารี ิลลา เรียล เดอ เตกูซิกัลปา ประเท ฮอนดูรั และ โม รโรตารี ัลโด บรูคไซด-แคนซั ซิตี้ รัฐมิ ซูรี • โม รโรตารีโคโตนู เลอ โนไท ประเท เบนิน และ โม รโรตารีตูร นาย โอทเอ โคท ประเท เบลเยียม ไดรับทุน นับ นุนระดับโลกจำน น 39,390 ดอลลาร เพื่อจัดฝกอบรมดานการเก ตรฟารมขนาดเล็กแบบยั่งยืนที่คำนึงถึงระบบนิเ โดยทำ เปน ูนยกลาง ำ รับเด็กๆ ในเมืองโซเ ประเท เบนิน โครงการนี้จะช ยใ เก ตรกร รุนใ ม ามารถพึ่งพาตนเองทางเ ร ฐกิจได ผมอยากเปรียบเทียบมูลนิธิโรตารีกับทัชมาฮาล ซึ่งเปนอนุ า รียแ งค ามรักของ ผู ชายคน นึ่งที่มีต อผู ญิง มูลนิธิก็เปรียบเ มือนอนุ รณแ งค ามรักที่เรามีต อ ม ลมนุ ยชาติ ในเดือนนี้ ผมขอใ โม รโรตารีทุก โม รใ ค าม นใจกับมูลนิธิ เพราะมันเกี่ย ของกับโรแทเรียนทั่ โลกและเนรมิตค ามรักค ามปรารถนาของเราร มกันใ กลายเปน โครงการที่เปลี่ยนชี ิต เยี่ยมชมเ ็บไซตการบริจาคที่ rotary.org/donate ซึ่งที่นั่น ทานมีโอกา ที่จะ บริจาคไดโดยตรงใ กับโครงการที่ทานรักและปรารถนามากที่ ุด ขอขอบคุณ ำ รับทุก ิ่งทุกอยางที่ทานมอบใ กับโรตารี ทานคือเ ตุผลที่ทำใ โรตารี ามารถทำไดมากขึ้นและเติบโตยิ่งขึ้น มาร มกัน ืบ านเจตนารมณที่ ำคัญนี้ ใ คงอยูตอไปในเดือนนี้ ปนี้ และปตอๆ ไปในการบริการเพื่อเปลี่ยนชีวิต (ผูแปล : อน. รีฟา ิริอุดมเ ร ฐ - โม รโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเ ก)


FOUNDATION TRUSTEE CHAIR’S MESSAGE

SERVE TO CHANGE LIVES

John Germ

สารประธานกรรมการมูลนิธิ จอห์น เจิร์ม ทานรูจักมูลนิธิของทาน รือไม? เมื่อมีคนถามผม ามูลนิธิโรตารีคืออะไร ผมตอบ ามันคือ ั ใจของโรตารี ทานอาจเคยไดยินมากอน าโรตารีนั้นมี ั ใจอัจฉริยะ มูลนิธิผ มผ านอารมณ ค ามรู ึกที่เ ็นอกเ ็นใจกับการลงมือปฏิบัติ และด ยทั้ง ั ใจและ มอง ทาน ามารถเปลี่ยนโลกได แล มูลนิธิมีค าม มายตอทานอยางไร? พฤ จิกายนเปนเดือนแ งมูลนิธิโรตารี แตทานรูจักมูลนิธิของเราจริง รือ? ประการแรก มูลนิธิเปนของเราอยางแทจริง มูลนิธิโรตารีไมไดเปนของผม รือของกรรมการมูลนิธิอีก 14 คน ไมใชของคณะกรรมการบริ ารโรตารี ากล รือของประธานโรตารี ากล แตเปนของโรแทเรียนทุกคนทั่ โลก และนั่นจึงทำใ พ กเราทุกคนเปลี่ยนโลกได เราช ยชี ิตของแมและเด็ก เพราะเรามีค ามรู ึก ง ารและรู ิธี างแผน เราจัด าน้ำ ะอาดและ ุขาภิบาล ใ กับผู ที่ต องการเพราะเรา รางแผนยุทธ าตรตามค ามตองการของชุมชน เรา งเ ริม ันติภาพ การ ึก า และทำใ เ ร ฐกิจมีเ ถียรภาพ ำ รับชุมชน ที่มีค ามเ ี่ยงโดยใชค าม ามารถทำใ เปนโครงการขนาดใ ญ การบริจาคใ แกมูลนิธิเปนเรื่องที่ฉลาดเชนกัน เพราะเมื่อทานบริจาค ทานจะ เพิ่มมูลคาในการใ นั้นเปนท ีคูณ ทานคิด ามีมูลนิธิอื่นกี่แ งที่มีการทำโครงการ ใ เงินทุน และดำเนินการโครงการด ยตนเอง เทาที่ผมทราบ มีเพียงมูลนิธิของเรา เทานั้น และเราก็ทำทุกอยางด ยคาใชจายในการบริ ารที่คอนขางต่ำ นี่เปนเ ตุผล นึ่งที่องคกรแชริตี้เน ิเกเตอร (Charity Navigator) จึงใ คะแนน ี่ดา แกมูลนิธิ ตลอดมา บางครั้งผมไดรับคำถาม า แล ฉันค รบริจาคใ มูลนิธิเทาไ ร? ในแตละป ขอใ ทานบริจาคเทาที่ทาน ามารถใ ได ำ รับบางคน 100 ดอลลาร นคน อื่นๆ อาจใ มากก า แต ิ่งที่ ำคัญที่ ุดคือการที่ทานไดใ เพราะการใ ที่ใจบุญ แตละครั้งช ยใ เราตอบ นองค ามตองการที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเราจะเ ็นไดจาก มาชิกที่ขอทุน นับ นุนระดับโลกและโปรแกรมอื่นๆ ของเรา ในปนี้ เราตองการระดมทุน 50 ลานดอลลาร ำ รับโปลิโอพลั ซึ่งจะไดรับ การ มทบ 2 ตอ 1 จากมูลนิธิบิลและเมลินดา เกต ร มเปนเงิน 150 ลานดอลลาร าก โม รโรตารีทุก โม รบริจาคเพียง 1,500 ดอลลาร เราจะบรรลุเปา มายนี้ เรายังมีเปา มายการบริจาคอื่นๆ อีกไดแก กองทุน ประจำป กองทุนถา ร และการ บริจาคโดยตรง ซึ่งร มกันแล มีมูลคาทั้ง มด 410 ลานดอลลาร เราจะไปถึง เปา มายไดถาเราตั้งใจและใช ติป ญญา แตจำไ ามัน ไมไดเกี่ย กับตั เงิน แตมันเกี่ย กับ ิ่งที่เงิน ามารถ รางใ เกิดขึ้นตาง าก มีคำกลา ที่ า “ฉันไม ามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ไดเพียงลำพัง แตฉัน ามารถ โยน ินลงน้ำเพื่อ รางแรงกระเพื่อมจำนวนมากได” มูลนิธิก็คือ ินกอนนั้น ดังนั้น ขอใ เราเปลี่ยนระลอกคลื่นเล็กๆ ใ กลายเปน คลื่นลูกใ ญ โดยใช ั ใจและ ติปญญาของเรา (ผูแปล : อน. รีฟา ิริอุดมเ ร ฐ - โม รโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเ ก)

Do you know your Foundation? When people ask me what The Rotary Foundation is, I tell them it’s the heart of Rotary. You may have heard before that Rotary has an intelligent heart. The Foundation combines our emotional response of compassion with pragmatic action. With both heart and brains, you can change the world. So, what does the Foundation mean to you? November is Rotary Foundation Month, but do you really know our Foundation? First, it truly is our Foundation. The Rotary Foundation doesn’t belong to me or the other 14 trustees, nor to the RI Board of Directors, nor to the RI president. It be-longs to each Rotarian around the world. And it’s there for all of us to change the world. We save mothers and children because we have compassion, and we know how to plan. We provide clean water and sanitation where they’re needed to those who need them, because we build strategies based on a community’s needs. We combine support for peace, education, and economic stability for at-risk communities with an ability to manage big projects. Giving to the Foundation is smart, too, because in doing so, you multiply the value of that gift. How many other foundations can you think of that identify the projects, fund them, and run them on the ground themselves? Ours is the only one I know. And we get it all done at such a relatively low administrative cost. This is one reason Charity Navigator consistently gives the Foundation a four-star rating. I sometimes get asked a question: How much should I be giving to the Foundation? Each year, make a gift of what you can afford to give. For some, that is $100, and for others, more. What’s most important is that you give something, because each generous gift helps us meet the increased demand we’re seeing from members for global grants and our other programs. This year, we want to raise $50 million for PolioPlus, which will be matched 2-to-1 by the Bill & Melinda Gates Foundation, for a total of $150 million. If every Rotary club contributed just $1,500, we would surpass this goal. We have other goals as well — for the Annual Fund, the Endowment Fund, and outright gifts — adding up to a grand total of $410 million. We will get there if we set our hearts — and minds — to it. But remember, it’s not about the money; it’s what the money can do. There’s a saying that goes, “I alone can-not change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.” The Foundation is that stone, so let us turn ripples into great waves with it, using our hearts and our minds.


DISTRICT SECRETARY CHAIR

PP.Somchai Rungsrisawat ประธานเลขานุการภาค - อน.นสพ.สมชัย รุ่งศรีสวัสดิ์

ทานนายกสโมสรโรตารี ทานผูชวยผูวาการภาคและมวลสมาชิกโรแทเรียนทุกทานครับ ขณะนี้ ผู าการภาคไดเยี่ยม โม รอยางเปนทางการจำน น 75 โม รด ยระบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom และ ร มกับระบบไฮบริด เพื่อค ามปลอดภัยจากโรค โค ิด 19 ครับ เนื่องจากเดือนนี้ รัฐบาลไดผอนผัน ใ เปดธุรกิจ คาขาย และการจัดประชุมภายใตกติกาและขอแนะนำของทางราชการ โม รที่ยังไมไดจัดการเยี่ยม โม รของผู าการภาค อยางเปนทางการ ถาจะใ ผู าการภาคไปเยี่ยมพบปะ มาชิกแบบ ON SITE ค ร ม นากากปองกันและค รจัดเตรียม ถานที่แบบเ นระยะ างด ยนะครับ ใกล ิ้นป พ. .2564 แล โม รใดที่ยังไมมีนายกรับเลือก และคณะกรรมการบริ าร โม รฯ ค รตองคัดเลือกและเตรียมการแล นะครับ เดือนธัน าคม เปนเดือน ุดทายที่ โม รตองจัดการประชุมใ ญ และลงมติคัดเลือก นายกรับเลือกและคณะกรรมการบริ าร โม ร ขอขอบคุณ โม รที่ไดมีการคัดเลือก ทีมงานคณะกรรมการบริ าร โม ร ไ ล ง นาแล ช งตนเดือนมกราคม คาด าจะมีการจัดอบรมนายกรับเลือก และอบรมคณะกรรมการภาคร มทั้ง ผูช ยผู าการภาค ำ รับปผู าการภาค 2565-2566 ตอจาก ผ ภ. นพ. ิรุณ บุญนุช ช งปลายเดือนพฤ จิกายน 26-28 พฤ จิกายน ผูลงทะเบียน เขาร มงานระบบออนไลนในการประชุม Presidential Conference เตรียมตั ด ยนะครับ ทายที่ ุดนี้ขออำน ยอ ยพรใ ทานนายก โม รและ มาชิก โม รทุกทาน ุขภาพ มบูรณ แข็งแรง และประ บค าม ำเร็จในการนำพา โม ร ใ เขมแข็ง ทำกิจกรรมใ เปนที่ประจัก ตอชุมชนและผู ตองการค ามช ยเ ลือ

September 2021 Attendance Report List of all clubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Angkor Angthong Bang Bua Thong Bangkapi Bangkhae Dhonburi 50 Bang Khen Bangkok Bangkok 70 Bangkok-Bangkhuntian Bangkok Banglamphu Bangkok Bangna Bangkok Benjasiri Bangkok Central Bangkok Chinatown Bangkok Cyber Bangkok Dach Bangkok East Bangkok International Bangkok Klongtoey Bangkok Kluaynamthai Bangkok Nawamin Bangkok Pattanakarn Bangkok Ploenchit Bangkok Rama III Bangkok-Ratchadapisek Bangkok-Rattanakosin Bangkok Siammin Bangkok South Bangkok Suriwong Bangkok Suwanabhum

Percentage Attendance

78.57 42.35 70.00 78.13 54.00 37.33 92.86 72.22 59.26 94.00 44.93 25.00 56.25 54.55 65.00 34.48 47.61 50.00 35.76 64.58 60.53 60.00 40.00 86.36 72.95 61.51 71.88

List of all clubs 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Bangkok Vibhavadi Bangkorlaem Bang Kruai Bang Pa-In Bang Rak Banmi Buengkum Central Yangon Chaopraya Nakhon Sawan Charoen Nakorn Chatuchak Chum Saeng Dhonburi Dhonburi West Dusit Greater Yangon Kasemrat Klongtoei Khannayao Lat Phrao Lomsak Lopburi Loyalty Lumpinee Mandalay Metro Yangon Muang Chainat Muang Phetchabun Nakhon Nayok Nakhon Nonthaburi Nakhon Sawan

Percentage Attendance

38.46 52.00 70.00 93.33 42.16 65.00 65.30 100.00 90.91 60.00 47.84 55.26 100.00 96.67 55.00 46.21 57.26 85.00 66.66 85.00 100.00

List of all clubs 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Nongbua Nongkae Nongkhaem Nonthaburi Pak Kret Nonthaburi Patumwan Phaya Thai Phnom Penh Phnom Penh Capital Phnom Penh Central Phnom Penh Chaktomuk Phnom Penh Metro Phra Nakhon Phra Phutthabat Phra Pinklao-Dhonburi Phra Pokklao-Dhonburi Prakanong Pranakorn Sri-Ayuthaya Pranarai Lopburi Praramasual Lopburi Prasrisuriyothai Ayutthaya Pursat Rama 9 Rangsit Rat Burana Ratchaphruek Ratchathewi Saigon Saigon International Sai Mai

Percentage Attendance

87.50 88.93 42.00 73.33 87.50 40.00

69.64 83.33 72.22 77.78 65.63 52.63 96.85 64.39 80.77 80.00 90.63 97.22 46.43 63.60 76.32

List of all clubs 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Samphanthawong Sangke Battambang Saraburi Saraburi Mittraphap Sathorn Siam Erawan Siem Reap Silom Singburi Singburi Veerachon Siquare Srapathum Suan Chit Lada Suan Luang Sukhumvit Taksin-Dhonburi Tharua Thawi Watthana Thonglo-Ekkamai Udomsuk Uthaithani Vadhana Victory Wang Mai Wangthonglang Wat Singh Yangon Yannawa Yaowarat

Percentage Attendance

41.38 44.44 85.93 69.50 61.73 56.06 65.15 55.76 57.69 54.55 100.00 51.23 87.88 43.64 40.00 80.00 42..80 63.63 66.34 50.00 87.50 88.98 67.50 80.00


PEACE PROMOTION SUBCOMMITTEE CHAIR

PP.Supachai Hansuebsai ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมสันติภาพ - อน.ศุภชัย หาญสืบสาย

สร้างมิตรภาพให้ตัวเราและเพื่อนโรแทเรียน - นัดแรกของ “ส่งเสริมสันติภาพ”

“มิตรภาพ” เปนจุดแรกที่ทำใ จิตใจเราเบิกบาน อุนใจ และ ทำใ เรา ราง ันติภาพใ กับ นร มได งานที่ยิ่งใ ญแมจะยากเพียงใด แตถา

คนร มงานร มแรงร มใจกันมีมิตรภาพตอกัน ค าม ำเร็จก็เกิดขึ้นได ในเมื่อมิตรภาพมีค าม ำคัญเชนนี้ เราจะ รางไดอยางไรโดยเฉพาะในกิจกรรม บำเพ็ญประโยชนของโรตารี จุดแรกของการ รางมิตรภาพเริ่มไดจากค ามเขาใจในค ามแตกตางของคนเปนเรื่องธรรมดา โดย ามารถ รางไดจากการเขาใจตั เราเองกอน าเรา เปนคนอยางไร ถนัดอะไร อยากทำอะไร และมีเปา มายอะไร การยอมรับตนเองไดจะช ยทำใ เรา บายใจ มั่นใจและพรอมรับมือกับเรื่องตางๆ และแนนอนเราจะเริ่มรู ึก า เราไมอยากใ ใครมาทำรายเราไม าจะทางกาย าจาใจเชนกัน จุดนี้จะทำใ เรา “เริ่ม” คิดถึงคนอื่น เชนเดีย กันคนอื่นๆ ก็คงเ มือนเราที่ไมอยากจะโดนตำ นิ รือไมเขาใจกัน เราอยูใน ังคมที่มีค ามแตกตางที่ ลาก ลาย เชน ค ามรู ทัก ะ ิชาชีพ ค าม ามารถในการยอย ขอมูล รือการรับขอมูล คนชาติพันธุตางๆ แต ิ่งเ ลานี้เปนค าม ยงาม เพราะค ามแตกตางทำใ ักยภาพของกลุม ูงขึ้น โดยเฉพาะงานที่อา ัย ค ามเชี่ย ชาญที่ ลาก ลายถาเราร มตั กันทำ นาที่ไดดียิ่ง แตกา ใจ ำคัญคือ “มิตรภาพ” ที่จะใ กัน โรตารีไดมอบของข ัญใ กับเรา แล ใน บททด อบ 4 แน ทางที่ า “ไม า ิ่งใดที่เราคิด พูด รือ ปฏิบัตินั้น 1.เปนจริง รือไม 2.เปนธรรมไ ม ตอทุก ิ่ง 3.จะ รางเ ริมไมตรีจิตและมิตรภาพ รือไม 4.เปนประโยชน ไ มแกทุกฝาย” เรื่องนี้โรแทเรียนจำเปนตอง ิเคราะ และมีจิตเมตตาคู นทนาด ย เชนถาเพื่อนโรแทเรียนไมไดอาน ธรรมนูญ โม รและไมเ ็นด ยกับค ามเ ็นเรา เราไมค รตำ นิเขาเพราะไม รางมิตรภาพ แตเราอาจยิ้ม และแนะนำใ เพื่อนไดอานอีกครั้ง เพื่อนเมื่อรับทราบค ามปรารถนาดีของเราจะรีบไปทบท นและ ขอบคุณเรา มิตรภาพจึงเกิดขึ้น เราก็จะเปนเพื่อนกันตอได ค รฝกทัก ะการนำเ นอค ามเ ็น ที่ไมตรง กับค ามเ ็นเดิมกับคู นทนาด ยมิตรภาพแมดูเ มือนไมตรงกับ ิถีบานเรานักเพราะ เรามักใชเ ียงดังก า รืออำนาจเพื่อใ คู นทนายอม แมจะงายแตนำไป ูค ามบาด มาง บางโครงการบำเพ็ญประโยชน เราไป มอบ มายเพื่อนที่แ นจะยุงเ ยิงในงาน นตั ในจัง ะนั้น เขาก็จะ ั เ ียและรู ึกไมคอย นุกเทาไ ร ถาทำบอยๆ เพื่อนอาจอยากอยูบานมากก าไมมาร มกับงาน โม รเราอีก เราก็เ ียเพื่อนไป เพียงแคไมได ิเคราะ าเขา ะด กและถนัดในงานที่จะมาร มกันในจัง ะนั้น รือเปลา ค ามขัดแยงที่เกิดขึ้น นมาก เกิดจากการ ื่อ าร รือค ามไมเขาใจกัน ดังนั้นถาเราตระ นักและเตรียมตั เรื่องนี้จะช ยไดมาก การยอมรับในค ามแตกตางของเพื่อนโรแทเรียน และชื่นชมที่เขามา ร มกิจกรรมกับเราจะทำใ มิตรภาพเกิดขึ้น ลองพิจารณาดู า ถาเรากัง ล จุดออน นตั ของเราบางเรื่อง แตเพื่อนไมเคยมอง าเปนจุดออน รือ ทำใ เรานอยใจเลย เราจะรู ึกดีเพียงใดและ เราอยากเปนเพื่อนกับเพื่อน ดีๆ แบบนี้แคไ น ขอใ เพื่อนโรแทเรียนร มกัน รางมิตรภาพใ กันและ กันครับการรณรงค์ โรตารี คนทำจริง โดย อน.ปรีชา กลิ่นแก้ว

12•12•21

จงบอกเล่าเรื่องราว คนทำจริง People Of Action ของสโมสรของท่าน

การรณรงคใ าธารณชนรู าโรตารีคือคนทำจริง (People Of Action) นั้น เปนยิ่งก าการโฆ ณา เปนเรื่องรา ของเรา ที่เราจะเลา ู าธารณะ มันไดถูก ออกแบบมาเพื่อ รางค ามเขาใจในโรตารี ด ยการตอบโจทยดังตอไปนี้: • โรตารีคืออะไร • โรแทเรียนคือใคร • โรแทเรียนทำอะไรในชุมชนของฉัน และชุมชนรอบโลก • โรตารีมีค ามแตกตางจากองคกรอื่นอยางไร และด ย ั ดุ ื่อ ราง รรคที่ ลาก ลาย การรณรงคจะแ ดงใ เ ็น า บรรดา มาชิก โม รโรตารี คือ คนทำจริง เรารู าโรแทเรียนไดร มกันแบงปน ทั นคติและแรงผลักดันที่ร มมือกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชนของเขาและ โลกใบนี้ ในขณะที่คนทั่ ไปทอแท โรแทเรียนกลับเ ็นค าม ัง ในขณะที่คนอื่น เ ็นเปนปญ า เราเ ็นคำตอบ บางคนมองเปนเรื่องทาทาย แตเรากลับมองเปน โอกา และนี่คือโอกา ของเรา 12-12-21 ใน ันอาทิตยที่ 12 ธัน าคม 21 ที่เรา จะไดร มกันแ ดงใ คนอื่นๆ ไดรับรู า มาชิก โม รโรตารีมีมุมมองของ ค ามเปนไปไดอยางไรในชุมชนของพ กเขา และเนนถึง ี่ง ำคัญที่พ กเราได ลงมือทำด ยกันจนบรรลุผล จากค ามคิดเ ็นที่ ลาก ลาย ูจุดมุง มายที่ดี ของชี ิต ทาน ามารถเปดดูแบบอยาง ั ดุ ื่อ People of Action ไดที่ Brand Center (rotary.org/brandcenter) แบบ ื่อ ราง รรคเ ลานี้ประกอบด ย ิดีโอ แผนพิมพโฆ ณา แบบโฆ ณาเอาทดอร โฆ ณาออนไลน ิทยุและขอค ามภาพ ำ รับใชกับ ื่อ ังคม แบบราง ำ รับการ ราง รรคของทาน

เริ่มตนพัฒนาเรื่องรา ของ โม รของทาน ที่จะ งเ ียงกึกกอง ในชุมชนของทาน แผนงานนี้จะช ยทานเขียนบทโฆ ณาประชา ัมพันธ ไดงายขึ้น และไดผลดียิ่งขึ้น เริ่มตนโปรดตอบคำถามเ ลานี้ 1. เรากำลังพยายามจะทำอะไรใ ำเร็จ อธิบายปญ าค าม ทาทาย รือขอเรียกรองในชุมชน ที่ โม รของทาน จะเขา ไปช ย และทานรูไดอยางไร าเรื่องนี้เปนประเด็นในชุมชน ของทาน 2. ใครคือผูชม ผูฟง ผูอาน เรื่องรา ของเรา และมีใครใน โม ร โรตารี รือไมที่จะเปนผู ชมของเรา พ กเขาเ ลานี้ รู อะไร เกี่ย กับเราบาง พ กเขาคิดและรู ึกอยางไรเกี่ย กับเรา และเราตองการใ เขาคิดและรู ึกอยางไร 3. เราไดร มกันทำอยางไร อธิบายถึงการใชค ามชำนิชำนาญ ของ มาชิกใน โม รของทาน รือคนอื่น ๆ ในชุมชน ในการ จัดการกับปญ าค ามทาทายดังกลา มีอุป รรคอะไรบาง ที่ โม รของทานเผชิญในขณะทำโครงการนี้ 4. คำกิริยาใดดีที่ ุดที่จะใชแทนการกระทำของทาน Together, We Connect, Empower, End Polio, Fight Hunger, Inspire, Learn, Mentor, Promote Peace, Save Lives, Transform 5. รูปภาพใดดีที่ ุดที่จะบงบอกเรื่องรา ของทาน แ ดงการ กระทำอะไร มีใครอยูในรูปภาพ 6. อะไรคือผลกระทบของเรา มีอะไรเปน ลักฐาน นับ นุนการนี้ 7. อะไรคือผลลัพธจากโครงการของเรา มีผลกระทบตอคน เปนจำน นเทาใด มีข อมูลทาง ถิติอื่น ๆ ที่เกี่ย ของไ ม โครงการนี้มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรไปบาง 8. พ กเราได ัมผั ชี ิตของผูคนในชุมชนของเราอยางไร ใ ยกตั อยางแบบเฉพาะเจาะจง 9. ทานตองการใ ผูชมผูฟงเรื่องรา ของเราทำอะไร เชน อยากรู เพิ่มเติม นับ นุนกิจกรรมทาน เขาร มกับทานในกิจกรรม ครั้งตอไป


DISTRICT ROTARY FOUNDATION CHAIR PDG.Nakarin Ratanakitsunthorn ประธานมูลนิธิโรตารี - อผภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร

สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียนทุกทาน ผมเชื่อวาโรแทเรียนบางทานยังไมทราบวา มูลนิธิโรตารีคืออะไร มูลนิธิโรตารีคือหัวใจ ของโรตารี มูลนิธิโรตารีผสมผสานอารมณความรูสึกที่เห็นอกเห็นใจ กับการลงมือปฎิบัติและดวยทั้งหัวใจและสมอง ทานสามารถเปลี่ยนโลกได หลายๆ ทานเขาใจวามูลนิธิโรตารีเปนของโรตารีสากล หรือประธาน มูลนิธิโรตารีแตแทจริงแลวมูลนิธิโรตารีเปนของโรแทเรียนทุกคน ทั่วโลก และนั่นจึงทำใหพวกเราทุกคนเปลี่ยนโลกได เราสงเสริมสันติภาพ เราจัดหาน้ำสะอาดและสุขาภิบาลใหกับชุมชนที่มีความตองการ เรา จัดหาอุปกรณการแพทยใหกับโรงพยาบาลรัฐบาลที่ตองการเพื่อใช รักษาผู ปวยในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง เราสงเสริมการศึกษาและ สอนอาชี พ ใหกั บ ชุ ม ชนโดยใชความสามารถทำใหเปนโครงการ ขนาดใหญ การบริจาคใหกับมูลนิธิโรตารีเปนเรื่องการใหที่ชาญฉลาด เพราะเมื่อทานบริจาค ทานจะเพิ่มมูลคาในการใหเปนทวีคูณ ทาน สามารถทำโครงการ รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ และดำเนินการ โครงการดวยตนเอง ซึ่งมีเพียงมูลนิธิโรตารีเทานั้น ที่ใหโอกาสนี้กับเรา พฤศจิกายนเปนเดือนแหงมูลนิธิโรตารี ผมขอถือโอกาสนี้แสดง ความขอบคุ ณ โรแทเรี ย นที ่ ไ ดบริ จ าคใหกั บ มู ล นิ ธ ิ โรตารี ท ุ ก ทาน โดยเฉพาะทานผู บริจาคมากเปนพิเศษในระดับ Arch KlumphTrustees Circle (US$250,000) ทั้ง 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้: 1.PP. Shih-Hui Yeh Rotary Club of Phnom Penh Capital ในป 2017 2.PP. Tzu-Yi Huang Rotary Club of Phnom Penh Capital ในป 2019 3.อผภ.วุฒิชัย หวั่งหลี สโมสรโรตารี ธนบุรี ในป 2020

โรแทเรียนบางทานอาจมีคำถามวาฉันควรจะบริจาคเทาไรให มูลนิธิโรตารี ? คำตอบก็คือในแตละป ขอใหทานบริจาคเทาที่ทานสามารถใหได บางทานบริจาค US$100 สวนทานอื่นๆ อาจใหมากกวา แตสิ่งที่สำคัญ ที่สุดคือการที่ท านไดให เพราะการใหที่ใจบุญแตละครั้งชวยใหเรา ตอบสนองความตองการที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเราจะเห็นไดจากสโมสรที่ ขอทุนสนับสนุนระดับโลกและโปรแกรมอื่นๆของเราในปนี้ อาทิเชน End Polio Now ซึ่งมูลนิธิโรตารีไดตั้งเปารับการบริจาคเขากองทุน Polio Plus ในปนี้ US$50 ลาน โดยที่มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส จะสมทบใหอีก 2 เทา คือสมทบ US$100 ลาน รวมเปน US$150 ลาน หากสโมสรโรตารีทุกสโมสรบริจาคเพียง US$1,500 เราก็จะบรรลุ เปาหมายนี ้ เรายั ง มี เ ปาหมายการบริ จ าคอื ่ น ๆ อี ก ไดแก กองทุ น ประจำป กองทุนถาวร และการบริจาคโดยตรงเขาโครงการ เราจะไปถึงเปาหมายไดถาเราตั้งใจและใชสติปญญา ขอใหทาน คิดเสมอวามูลนิธิโรตารีเปนของทานและการบริจาคใหกับมูลนิธิโรตารี จะเพิ่มมูลคาในการใหของทานเปนทวีคูณ หากเรารวมมือรวมใจกัน เราสามารถเปลี ่ ย นโลกได และเราเชื ่ อ มั ่ น วาโรตารี เ ปลี ่ ย นชี ว ิ ต ดวยจิตบริการ (Serve to Change Lives)


Greetings fellow Rotarians. I believe that some Rotarians still do not know what the Rotary Foundation is. The Rotary Foundation is at the heart of Rotary. The Rotary Foundation combines empathy with action and with heart and brain. You can change the world. Many people understand that the Rotary Foundation belongs to Rotary International or the Rotary Foundation Trustee Chair, but in fact, the Rotary Foundation actually belongs to all Rotarians around the world. That is why it allows us to change the world. We promote peace, provide clean water and sanitation to communities in need. We supply medical equipment to government hospitals that need them to treat patients in their communities and nearby areas. We promote education and vocational trainings for the communities by using our ability to conduct large projects. Donating to the Rotary Foundation is a smart way of giving, because the amount given will be multiplied in value. You can do a project, receiving funds from the foundation and run the projects on your own. There is only the Rotary Foundation that allows us this opportunity. November is Rotary Foundation Month. I would like to take this opportunity to express my gratitude to all Rotarians who have contributed to the Rotary Foundation, especially the 3 very special donors who donated at Arch Klumph Society (AKS) level – Trustees Circle (US$250,000) as listed below: 1. PP Shih-Hui Yeh Rotary Club of Phnom Penh Capital in 2017 2. PP Tzu-Yi Huang Rotary Club of Phnom Penh Capital in 2019 3. PDG Vuttichai Wanglee Rotary Club of Dhonburi in 2020

Some Rotarians may have questions about how much should I donate to The Rotary Foundation? The answer is that each year you are encouraged to donate as much as you can. Some people may donate US$100 while others may give more. However, the most important thing is that you have given. Each of your donation helps us to meet the growing demand from number of applications for global grant projects and other programs this year such as End Polio Now, which The Rotary Foundation aims to receive US$50 million in contributions to the Polio Plus fund this year. Of this amount, the Bill and Melinda Gates Foundation will double the contribution of US$100 million, making the total of US$150 million. If each Rotary club donate US$1,500, we will achieve this goal. In addition, we also have other donation goals such as Annual funds, permanent/endowment funds and direct donations to the projects. We can reach our goals if we are determined and use our intelligence. Please keep in mind that the Rotary Foundation is yours and your contribution to The Rotary Foundation will increase the value of your giving. If we join hands with us, we can change the world, and we believe to Serve to Change Lives.


ROTARACT UPDATE

DDR.Chiraphon Khaengkhan ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค - จิราพร แข็งขัน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ทางโรทาแรคทภาค 3350 ผูแทนโรทาแรคทภาคจิราพร แข็งขัน ไดทำการลงนาม ใน ัญญาคู มิตรระ างภาคกับ โรทาแรคทภาค 3780 เกซ นซิตี้ ประเท ฟลิปปน และโรทาแรคทภาค 3410 จาการตา, ย กจาการตา, ุมาตรา, กาลีมันตัน และ ครึ่งข ง เกาะช า ประเท ินโดนีเชีย ัญญาระยะยา เปนเ ลา 3 ปโรตารี เริ่มมีผล ันที่ 26 กันยายน 2564 การลงนามในครั้งนี้เพื่ งเ ริมค ามเขาใจระ างประเท และค ามปรารถนาดี ตล ดจนดำเนินโครงการบริการร มกันซึ่งเปนประโยชนต โรทาแรคเท รและชุมชน September 26, 2021 Twin District Agreement between Rotaract District 3350 Comprises of 13 provinces in central of Thailand, Cambodia, Myanmar and Vietnam, Rotaract District 3780 Quezon City, Philippines and Rotaract District 3410 Jakarta, Yogyakarta, Sumatra, Kalimantan and half of Java, Indonesia for signing a three (3) Rotary year Twin District Agreement effective September 26, 2021. As Twin Districts, we commit to a long-term relationship of promoting international understanding and goodwill as well as mutually carrying out service projects benefiting their respective Rotaractors and communities. ำ รับในเดื นตุลาคมนี้ ทาง โม รโรทาแรคทตางๆในภาค 3350 ไม าจะเปน โม รโรทาแรคทม า ิทยาลัยเก ตร า ตร โม รโรทาแรคทพนมเปญ เมโทร โม รโรทาแรคทพนมเปญเซ็นทรัล โม รโรทาแรคทม า ิทยาลัยกรุงเทพ โม รโรทาแรคทม า ิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โม รโรทาแรคทม า ิทยาลัย ธรรม า ตร และ โม รโรทาแรคทจุ าลงกรณม า ิทยาลัย ที่ไดจัดงาน ถาปนาคณะกรรมการ โม รขึ้น ผานทาง ZOOM เพื่ เปนการ งต งานระ าง นายกเพิ่งผานพนใ กับนายกปปจจุบัน แนะนำคณะกรรมการชุดใ ม และกลา แผนงานประจำป ทั้งนี้ทางภาคก็ต งข แ ดงค ามยินดีกับทุก โม รที่ได จัดงานใ ำเร็จลุล งไปไดด ยดี ถึงแม ถานการณโค ิด-19 จะทำใ การทำกิจกรรมเปนไป ยางยากลำบาก แตทุก โม รก็ไดมีการปรับตั เพื่ ใ เขากับ ถานการณ และเดิน นาต ไป ยางเขมแข็ง In October, the Rotaract clubs in district 3350, Rotaract club of Kasetsart University, Rotaract club of Phnom Penh Metro, Rotaract club of Phnom Penh Central, Rotaract club of Bangkok University, Rotaract club of Dhurakit Phundit University, Rotaract club of Thammasat University and Rotaract club of Chulalongkorn university held the installation ceremony through ZOOM to hand on the club work between Immediate Past President and President, to introduce the club committee and announce the club plan. We would like to take this opportunity to congratulate all clubs for successfully organizing the installation ceremony. Despite the COVID-19 situation, it’s a hard time to do the activities, but every club has adapted to the situation and moved forward with strength.


ROTARY TIME BANK SUBCOMMITTEE CHAIR

PP.Tanuntach Ittiwattanawanich ประธานคณะอนุกรรมการคลังเวลาโรตารี - อน.ธนัญญ์ธัช อิทธิวัฒนาวาณิช

ROTARY TIME BANK และ GLOBAL GRANT ที่เพชรบูรณ์

ถ้าเศรษฐกิจพอเพียงคือ Metaverse, Time Currency ใน Rotary Time Bank ก็คือ Cryptocurrency สกุลหนึ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่มีอยู่จริง มีค่า ใช้ได้จริง การบูรณาการ ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันน่าจะเกิดการเติมเต็มที่น่าพิศวง

เมื่อตนป 2563 Rotary Time Bank คลังเ ลาโรตารี ออมเ ลา ปน ุข ไดมีโอกา ไปที่ มู บานบานไร จัง ัดเพชรบูรณ จากการชักนำของ อผภ.ทนง ักดิ์ พง รี และ นายกกอตั้ง ุมาลี อุนพง เจริญ ุข โม ร โรตารีเมืองเพชรบูรณ ใ ไปเผยแพรแน คิดของการแบงปนทัก ะค าม ามารถระ างคนในชุมชน และการ ออมเ ลาเมื่อมีการใ และรับบริการซึ่งกันและกัน ตามแน ทางของ Rotary Time Bank โดยมีเปา มายจะทำใ มูบานนี้เปนกรณี ึก า (case study) ทำใ เกิดการไปมา า ูกัน ช ยเ ลือกันในชุมชน รางค ามรักและ ันติภาพ ลดการพึ่งพาเงินตรา ลดภาระครอบครั ลดการพึ่งพาค ามช ยเ ลือจากรัฐ ใ แกชุมชนบานไรอัน ประกอบด ยประชาชนในชุมชน มาชิก โม รโรตารีเมืองเพชรบูรณ RCC บานไร และโรทาแรคทชุมชนบานไร ในตอนนั้น software ของเรายังไมเ ร็จ จึงตองใชระบบจดด ย มุดคูฝาก ซึ่งก็ไม ะด กในการใชเทาไร ในปเดีย กันนี้ โม รโรตารีเมืองเพชรบูรณก็ไดจัดทำโครงการ Global Grant --- GG20101254 เรื่อง The Improvements of Ban Rai Learning Center 459 for Organic Farming, following Sufficiency Economy Philosophy เพื่อปรับปรุง ูนยการเรียนรูบานไร 459 เก ตรอินทรีย ตามปรัชญาเ ร ฐกิจพอเพียง ของใน ล งรัชกาลที่ 9 ใ มีมุม อง มุด อุปกรณฝกอบรม มินิมารท และปรับปรุง ถานที่ฝกอบรมและ อง ุขา ใ ดีขึ้น ามารถรองรับผูที่มาขอฝกอบรมไดมากขึ้น ซึ่งบัดนี้โครงการไดดำเนินการเ ร็จ ิ้นแล โครงการ Global Grant นี้ รางค ามยั่งยืน ามมิติ ไดแก การพัฒนาเ ร ฐกิจที่ยั่งยืน การพัฒนา ังคม ที่ยั่งยืน และพัฒนา ิ่งแ ดลอมที่ยั่งยืน ตามแน เ ร ฐกิจพอเพียง ผลคือคุณภาพชี ิตที่ดียิ่งขึ้น มีระบบ ังคม ที่เปน ังคมธรรมรัฐ มีระบบการพัฒนาเ ร ฐกิจที่มั่นคง ลดค ามจำเปนที่ตองพึ่งพาค ามช ยเ ลือจากภายนอก มีคุณภาพ ิ่งแ ดลอมที่ดี ประชาชนรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา Rotary Time Bank คือเครื่องมือที่จะบูรณาการกับโครงการ Global Grant นำไป ู ังคมที่แข็งแกรง มี ุข ด ยการออมเ ลา แบงปน แลกเปลี่ยนบริการกันแทนการใชเงินตรา รางค ามรัก ราง ันติภาพ ลดภาระ ครอบครั ลดภาระชาติ รางภาพลัก ณที่ดีใ แก Rotary ทุกครั้งที่มีการออมเ ลา เรามีเปา มายขยาย users ใ ไปทั่ ไทยโดยผานค ามเขาใจ การขับเคลื่อน ของเครือขาย มาชิกโรตารี และ ถาบันอื่นๆที่เ ็นคุณคาของคลังเ ลา การ รางพฤติกรรมใ มใ มาออมเ ลานั้นเปนเรื่องยากมาก (อาจารย การตลาดมัก อนใ ลีกเลี่ยงเพราะมันแพง รอนาน) แตตองทำเพราะมีประโยชนในระยะยา ากเรา ามารถ ช ยกันทำใ 1 ใน 1000 คนของคนไทยมาเปน มาชิกของ Rotary Time Bank มูลคาบริการตอปที่ไดจะเทากับ การทำ Global Grant 100 โครงการ และภาพลัก ณของ Rotary จะไปทั่ ทุกมุมเมืองของไทย มาร มกันทำใ เปนจริงนะครับ! นา นี้ ันที่ 16-19 ธัน าคม 2564 คณะของ ผ ภ. .คลินิกเกียรติคุณ นพ. ิรุณ บุญนุช และคณะของ Rotary Time Bank จะเดินทางไปชุมชนบานไร ที่ โม รโรตารี เมืองเพชรบูรณดูแลอยู เพื่อ 1. อนการใช software ใ แกประชาชนในชุมชน มาชิก โม รโรตารีเมืองเพชรบูรณ RCC บานไร และโรทาแรคทชุมชนบานไร 2. งมอบโครงการ Global Grant GG20101254 3. เยี่ยมชม ูนยการเรียนรูบานไร 459 พรอมชมการ าธิตการทำปุย มัก ชมแปลงเก ตรตั อยาง 4. บริจาค ทุนการ ึก า เ ื้อ นา รถเข็น และเตียงคนไข 5. ดื่มด่ำบรรยากา ของฤดู นา บนเขาคอ ชมทิ ทั น ลังตองซอนตั ลบโค ิดมานาน


ANNOUNCE

วั ดีครับ มิตรโรแทเรียนทุกทาน ขออนุญาตประชา ัมพัน อีกครั้งเกี่ยวกับการประชุมที่ าคัญระดับนานาชาติของ โรตารี ากลที่จะจัดขึ้นแบบเ มือนจริง Rotary Presidential Conference 0 Manila ในระ วางวันที่ 26-28 พ ศจิกายน 2564 ซึ่งจะเปนการประชุมที่เชิญ บุคคลที่มีชื่อเ ียงระดับโลกมาเปนผูบรรยายพิเศ ขาวดีคือทางเจาภาพกา นดคาลง ทะเบียนคงที่คือ 0 เ รียญ ไมมีการปรับขึ้นเพื่อใ โรแทเรียนไดมีโอกา เขารวมมาก ที่ ุด โดยโรตารีในประเทศไทยตั้งเปา มายใ โรแทเรียนจากทั้ง ี่ภาคเขารวมประชุม อยางนอย 000 คน

• ศูนยโรตารี มีความยินดีนาเ นอเอก ารโรตารีที่มี ความ าคัญกับโรตารีในยุคปจจุบันจานวน 3 เลม

ใน ถานการณที่ทาใ เราไมไดพบปะกันไดมากอยางเคยเชนนี้ การเรียนรูตาง ๆ เราก็ใช ื่อออนไลนมากขึ้น โรตารี ากลเองไดมีระบบ Learning Center ใน Rotary ใ โรแทเรียนทุกทาน ามารถเขาไป าความรูในเรื่องตาง ๆ ไดตลอดเวลา ขณะนี้ ทางศูนยโรตารี กาลังแปลเนื้อ าที่เปนภา าอังก จาก โดยเฉพาะใน ัวขอที่ าคัญ ๆ เชน การบริ ารจัดการโครงการมูลนิ ิโรตารี Management Seminar) เพื่อเปนประโยชนแกมิตรโรแทเรียนที่ นใจแตอาจจะ ติดขัดเรื่องภา า และคงจะมีเนื้อ าเรื่องอื่น ๆ ทยอยแปลออกมาอีกในอนาคต มิตรโรแทเรียนทุกทาน าก โม รของทานจะชาระคาบารุงโรตารี ากล รือ บริจาคเขามูลนิ ิโรตารี โดยการซื้อดรา งไปร ณียมาที่ อผภ ก ณ อินเทวัฒน ผู แทนดูแลการเงินของโรตารี ากลในประเทศไทย งมาที่ศูนยโรตารีในประเทศไทย ขอใ ลีกเลี่ยงการ งมาในชวงใกล ิ้นเดือน เพราะ ากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลก เปลี่ยนจะทาใ ยอดเงินคลาดเคลื่อนจากจานวนที่ตองการชาระ รือบริจาค โดย าก มีความจาเปน กรุณา งขอมูลใ เจา นาที่ศูนยโรตารี คุณกมลชนก ภิรมยศิริพรรณ ทางอีเมล รือขอคาแนะนากอน เพื่อปองกัน ขอผิดพลาด เจา นาที่ศูนยโรตารี ทุกคนยินดีใ บริการมิตรโรแทเรียนทุกทาน ดวยไมตรีจิตแ งโรตารี

เลมแรก คาแนะนา า รับ มาชิกโรตารีที่ นใจ มัครขอรับทุน นับ นุนระดับโลก รือเพื่อพัฒนาโครงการบาเพ็ญประโยชน ที่ประ บความ าเร็จมากขึ้น ดาวนโ ลดไดที่ เลมที่ อง

คาแนะนา า รับคน นุม าวที่ นใจเขารวมเปน มาชิกของโรตารี ากล ผาน โม รโรทาแรคท ตั้งแตการเริ่มตนกอตั้ง โม ร ขั้นตอนและวิ ีการดาเนินกิจกรรมบาเพ็ญ ประโยชน จนถึงงานกิจกรรมในระดับนานาชาติ ดาวนโ ลดไดที่

เลม ุดทาย ฉบับปรับปรุงป 5 โดยคณะกรรมการ พิจารณาคาศัพทของศูนยโรตารี ประกอบดวย โรแทเรียนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดาน ภา าจากทั้ง ภาค รวมพิจารณาคาศัพททั้งเกา และใ มกวา 50 คาตลอดระยะเวลากวา 3 เดือน จน าเร็จออกมาเปนรูปเลม ดาวนโ ลดไดที่

วิวัฒน ศิริจางคพัฒนา ผูวาการภาค 33 0 โรตารี ากลป 5 ประ านคณะกรรมการบริ ารศูนยโรตารี ป 5 3 5

Rotary

Rotaract

(2,348)

(572)

(101)

(32)

2,340 101

381 28

Rotary

Rotaract

(1,352)

(55)

(63)

(5)

1,372 63

55 5

Rotary

Rotaract

(3,041)

(183)

(119)

(27)

3,165 119

271 27

Rotary

Rotaract

(1,422)

(377)

1,492 72

(70)

389 13

(13)

Rotary

Rotaract

(8,163)

(1,187)

(353)

(77)

8,369 1,096 355

73


EDITOR’S MESSAGE AG.Dr.Sumalai Kongkaew

บรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค - ผชภ.ดร.สุมาลัย กองแก้ว

สวัสดีคะ มิตรโรแทเรียนทุกทาน ขอบพระคุณทาน มาชิกที่รวมตอบคำถามใน ารผูวาการภาค ฉบับเดือนตุลาคมซึ่งไดจัด งแกวน้ำเซรามิกใ ทุกทาน เปนของขวัญจาก ทานผูวาการภาค 3350 ศา ตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยวิรุณ บุญนุช และขอมูลดีๆ ที่ทาน มาชิกทุกทานไดรวมกันแบงปน ขอมูลเรื่องราวเกี่ยวกับ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนในชุมชนของทุกๆ โม รในยุควิถีชีวิตใ ม โดยมี ารผู วาการภาคเปนเครื่องมือใน การติดตอ ื่อ ารถึงกันและกันดวยเปา มายที่จะรวมแรงรวมใจในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางมูลคาเพิ่ม ของผู คนใน ชุมชนทำงานรวมกับองคกรในชุมชนตามมิติตางๆ เพื่อใ ประชาชนมีความเปนอยู ที่ดีขึ้นในรูปแบบที่ ลาก ลาย โทร 06 2801 9237 ตามบริบทของ โม รโรตารีที่ตั้งอยูในชุมชนดวยไมตรีจิต E-mail : sumalai_k@hotmail.com และมิตรภาพอันดีตอกันตลอดไป Line ID : 0628019237


SERVE TO CHANGE LIVES