GOVERNOR’S MONTHLY LETTER/JANUARY 2022

Page 1

สารผู้ว่าการภาค รายเดือน

SERVE TO CHANGE LIVES

G OV ER NOR ’ S MONT HLY L E T T E R มกราคม 2565 • JANUARY 2022

www.rotary3350.org FaceBook : rotary3350.org Club Website : m.rotary3350live.org

Vocational Service Month เดือนแหงการบริการดานอาชีพ


SERVE TO CHANGE LIVES

งานประชุมผู้ว่าการภาค พบนายกสโมสร

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และคณะกรรมการภาค ครั้งที่ ณ ลพบุรีอินน รี อรท จ.ลพบุรี เมื่อวันเ ารที่ 15 มกราคม 2565 จัดโดย 4 โม รพี่นองจัง วัดลพบุรี โม รลพบุรี โม รพระนารายณลพบุรี โม รบาน มี่ โม รพระราเมศวรลพบุรี มีผูรวมลงทะเบียน 147 ทาน มารวมประชุม 120 ทาน ผานทาง ZOOM 41 ทาน


DISTRICT GOVERNOR’S MESSAGE

SERVE TO CHANGE LIVES

DG.Emeritus Clinical Prof.Dr.Wiroon Boonnuch ผวภ.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิรุณ บุญนุช

มิตรโรแทเรียนทุกทาน เดือนมกราคมเปนเดือนแ งการบริการอาชีพ ขอใ นายก โม ร และผูนำ โม รทุกทานใชการบริการดานอาชีพทำกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชนในชุมชนดังนี้ งเ ริมการตระ นักในอาชีพ งเ ริมใ โรแทเรียนทุกทาน นำบททด อบ ี่แนวทาง คือ” เปนความจริง อิงเที่ยงธรรม นำไมตรี ดี ท ุ ก ฝาย “ขอใ โรแทเรี ย นนำไปใชในชี ว ิ ต ประจำวั น ครอบครั ว องคกรธุรกิจ และใน โม รโรตารีของทาน การปฏิบัติงานดานอาชีพ งเ ริมใ โรแทเรียนใชความรู ความ ชำนาญดานอาชีพ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชนซึ่งองคกร โรตารี ากลใ การ นับ นุน การพัฒนาดานอาชีพ งเ ริมและพัฒนาอาชีพใ กับชุมชน เพื่อใ ชุมชนอยูรอดได การยกยองรางวัลประกอบอาชีพ รร าและคัดเลือกบุคคลที่ไม ใชโรแทเรียน ที่ประกอบอาชีพดีเดนในชุมชน กลางเดือนมกราคม 2565 โม ร Rotary 4 พี่นอง จัง วัดลพบุรี ไดรวมแรงรวมใจจัดงานผูวาการภาค พบนายก ครั้งที่ 2 ซึ่งเปนโอกา ดี มากที่พวกเราโรแทเรียนในภาค 3350 จะไดมารวมกันคิด รวมกัน ทำงาน เพื่อพัฒนา โม รและภาค 3350 ใ เจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น ในโอกา ปใ ม 2565 ผมขออาราธนา ิ่งศักดิ์ ิทธิ์ใน ากลโลก ที่ทานเคารพ บูชา ไดโปรดดลบันดาลใ ทานและครอบครัว ประ บ แตความ ุข ความเจริญและปลอดภัยจากโรคราย โควิด 19 ทุกคน

Dear fellow rotarians Rotary International is focusing on vocational service for the month of January. We urge all rotarian leaders to focus on helping people in terms of creating and promoting more jobs in communities. Rotary International want us to adapt vocational service with the Four-way Test practice. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build Goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? The Four-way Test should be practiced in every career, including among rotarians. Rotarians should help promoting vocational service. Rotary International encourages all rotarian to use full knowledge and resources to help those in need of work in communities supported by Rotary International for them to be able to take care of their own families and many more. Developing vocational service. Create works and develop more skills to those in need. Announce rewards and recognition in the community workplace to none-rotarians who deserve them. On January 15th, 4 rotary clubs in Lopburi hosted the 2nd Meeting of District Governor with Presidents 117. It was another great opportunities for leaders in D.3350 to meet, share, and update to improve for better impact. My New Year wish is for every rotarians in D.3350 to stay pretty, happy, wealthy, healthy, and covid free throughout the year 2022. (ผูแปล : อน.ดร.นภาพร จุล ุคนธ- โม รโรตารี าทร)


SERVE TO CHANGE LIVES

RI PRESIDENT’S MESSAGE Shekhar Mehta

สารประธานโรตารีสากล เชคการ์ เมห์ตา GREETINGS, DEAR CHAN-GEMAKERS OF ROTARY, One of Rotary’s founding principles was to use your vocation — whether as a doctor, lawyer, engineer, or another profession — to do good in the world. As we attempt to overcome and recover from the pandemic, this principle is vital in retraining people who have lost their jobs. In response, the Rotary E-Club of Tamar Hong Kong organized seminars for young people, with the aim of preparing them for the changing world of work. This type of training must happen on a large scale. According to the United Nations, global unemployment is expected to exceed 200 million people in 2022. Women and youths are likely to be disproportionately affected. This is why I’ve placed such a strong emphasis this year on projects that empower girls, and I’ve been delighted to see some of these projects in action. Of course, access to education and the path to employment can be blocked by a lack of water and sanitation infrastructure. A project in Pune, India, focuses on providing girls and women with an affordable, reusable sanitary pad. The project provides employment for production and distribution of the pads, and it will reduce the pollution caused by the disposal of 12.3 billion sanitary napkins in the country annually, many of which end up in India’s landfills. Others have used vocational service to advance the empowerment of women. The Rotary Club of Poona, India, conducted workshops to teach martial arts to young women, for self-defense against the threat of abuse or human trafficking. I’ve also been fortunate to use my vocation to do good through Rotary. The Indian Ocean tsunami in 2004 devastated the Andaman and Nicobar Islands, which are part of my district. Thousands of homes were destroyed, and many areas lost electricity and running water. On my visit to Little Andaman Island, the builder in me immediately wanted to build homes for the homeless islanders there. We decided to construct 500 homes on Little Andaman. On the last of my seven trips to the island, I could see something glimmering below as my helicopter was about to land. I realized that what I was seeing were the roofs of new homes. I was overjoyed by the sight, and soon a realization dawned upon me. As a builder I had built many beautiful buildings. In comparison, these 500 homes were the most ordinary buildings I had ever built, and they were in a place I likely will never visit again, for people I will never meet again. And yet the satisfaction I had in handing over these houses was greater than from anything I had previously built. Probably because for once I was using my vocation to Serve to Change Lives. You, too, may have had opportunities to use your vocation to Serve to Change Lives. I welcome your stories of performing vocational service through Rotary. Also, I want to close by congratulating every club that has engaged with the Each One, Bring One initiative, which asks every member to introduce one person to Rotary. Increasing our membership gives people from all walks of life the opportunity to share their knowledge and skills in transformational service.

สวัสดี ผูสรางการเปลี่ยนแปลงของโรตารีที่รัก ลักการ นึ่งของการกอตั้งโรตารีคือการอา ัยอาชีพของทานไม าจะเปนแพทย ทนายค าม ิ กร รืออาชีพอื่นๆ เพื่อทำค ามดีในโลก ในเมื่อเราพยายาม าทางที่จะพิชิต และเพื่อใ ฟนตั จากโรคระบาด ลักการนี้จึงเปน ลักการ ำคัญที่ใชฝกอบรมคนที่ตอง ตกงาน ในการรับมือกับเรื่องนี้ ทาง โม รโรตารีอีคลับทามารฮองกงไดจัด ัมมนาใ แก คน นุมคน า โดยมีเปา มายเพื่อเตรียมค ามพรอมใ พ กเขารับมือกับโลกการทำงาน ที่เปลี่ยนแปลงไป การฝกอบรมในรูปแบบดังกลา จะเกิดขึ้นอยางขนานใ ญ จากขอมูลขององคการ ประชาชาติ การ างงานทั่ โลกคาด าจะมีเกิน 200 ลานคนในป 2565 ผู ญิงและ เยา ชนมีแน โนมที่จะไดรับผลกระทบมากก าใคร นี่คือเ ตุผลที่ผมใ ค าม ำคัญอยางมากกับโครงการที่ งเ ริมเด็กผู ญิงในปนี้ และ ผมดีใจที่ไดเ ็นโครงการทำนองนี้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ แนนอน าการขาดแคลนน้ำและ โครง รางพื้นฐานดาน ุขอนามัย ามารถขัดข างการเขาถึงการ ึก าและเ นทาง ูการ จางงาน โครงการ นึ่งในเมืองปูเน ประเท อินเดีย พุงเปาไปที่การจัด าผาอนามัยแบบใชซ้ำได ในราคาไมแพง ำ รับเด็กผู ญิงและ ตรี โครงการนี้ทำใ มีการจางงานเพื่อผลิตและ จำ นายแผนผาอนามัย และจะช ยลดมลพิ ที่เกิดจากการทิ้งผาอนามัยไดถึง 12.3 พันลาน แผนในประเท ทุกป ซึ่ง นมากจะจบลงด ยการนำไปฝงกลบ นโครงการอื่นๆ ไดมีการใชบริการอาชีพเพื่อพัฒนาขีดค าม ามารถของผู ญิง ดังเชน โม รโรตารีปูนา ประเท อินเดีย ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ อน ิลปะการตอ ูแก เยา ชน ญิงเพื่อรูจักปองกันตนเองจากการถูกล งละเมิด รือการคามนุ ย ผมเองก็โชคดีที่ไดใชอาชีพของผมทำค ามดีโดยผานโรตารีด ย การเกิด ึนามิใน ม า มุทรอินเดียในป 2547 ไดทำค ามเ ีย ายอยางมากกับ มูเกาะอันดามันและนิโคบาร ซึ่งเปนพื้นที่ น นึ่งในภาคของผม บานเรือน ลายพัน ลังพังพินา และพื้นที่ ลายแ ง ไมมีไฟฟาและน้ำประปาใช ในระ างการเยือนเกาะลิตเติ้ลอันดามัน (Little Andaman Island) ค ามที่เปนนักกอ รางในตั ผมทำใ ผมรู ึกอยากจะ รางบาน ใ แกชา เกาะ ที่ไรบานที่นั่นในทันที ซึ่งเราก็ไดตัด ินใจ รางบาน 500 ลังที่เกาะลิตเติ้ลอันดามัน ในการเดินทางเที่ย ุดทายของการเดินทางไปที่เกาะเจ็ดครั้ง ผมมองเ ็นแ งระยิบระยับ ที่อยูดานลางขณะที่เฮลิคอปเตอรกำลังจะลงจอด ผมรูเลย า ิ่งที่ผมเ ็นนั้นเปน ลังคา ของบาน ลังใ ม ผู รู ึกตื้นตันใจอยางมากกับภาพที่เ ็นและในทันทีนั้น ค าม ำนึก อยาง นึ่งไดผุดขึ้นในใจของผม ในฐานะนักกอ ราง ผมเคย รางอาคารที่ ยงามมาแล มากมาย แตเมื่อเปรียบเทียบกับบาน 500 ลังเ ลานี้ซึ่งเปนอาคารที่แ นจะธรรมดา ที่ ุดเทาที่ผมเคย ราง ใน ถานที่ที่ผมคงไมมีโอกา ไดไปเยือนอีกและใ กับผูคน ที่ผมจะ ไมไดเจออีก ถึงกระนั้นค ามพึงพอใจที่ผมมีในการ งมอบบานเ ลานี้ก็ยิ่งใ ญก า ิ่งใดๆ ที่ผมเคย รางมากอน นานี้ อาจเปนเพราะนั่นเปนครั้ง นึ่งในชี ิตที่ผมไดใชอาชีพของผม ในการ บริการเพื่อเปลี่ยนชี ิต ทานเองก็เชนกันอาจมีโอกา ไดใชอาชีพของทานในการ บริการเพื่อเปลี่ยนชี ิต ผมยินดี กับทุกเรื่องรา ของทานที่ใชบริการอาชีพของทานโดยผานโรตารี ผมขอจบทายด ยการ ขอแ ดงค ามยินดีกับทุก โม รที่มี นร มในโครงการ นึ่งคนพามา นึ่งคน (Each One, Bring One) ซึ่งเปนการขอใ มาชิกทุกคนแนะนำคน นึ่งคนใ รูจักกับโรตารี การเพิ่ม มาชิกของเราเปดโอกา ใ ผูคนจากทุก าขาอาชีพไดแบงปนค ามรูและทัก ะในการใ บริการเพื่อ รางการเปลี่ยนแปลง (ผูแปล : อน. รีฟา ิริอุดมเ ร ฐ - โม รโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเ ก)


DISTRICT SECRETARY CHAIR

PP.Somchai Rungsrisawat ประธานเลขานุการภาค - อน.นสพ.สมชัย รุ่งศรีสวัสดิ์ ทานนายกสโมสรโรตารี ทานผูชวยผูวาการภาค และมวลสมาชิกโรแทเรียนทุกทานครับ ั ดีปใ ม ม ล มาชิกโรตารี 3350 ทุกทานครับ ลาย โม รไดจัดกิจกรรมในโอกา ัน งทายปเกาขึ้นปใ ม มีกิจกรรมขอพรและแ ดงค ามยินดีใ แก มาชิกอา ุโ เปนที่ประทับใจและนาชื่นชม อยางไรก็ดีมี ลาย โม รถือโอกา ใน ัน ำคัญนี้ ทำคุณประโยชนช ยเ ลือชุมชนนับ าเปนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ที่โดนใจ ก็ขอใ ดำรงกิจกรรมนี้ไ การเยี่ยม โม รของผู าการภาค เกือบครบทุก โม รในภาค 3350 คงเ ลือแต โม รในประเท เมียนมาร, กัมพูชาและ เ ียดนาม ทานผู าการภาคมีค ามตั้งใจที่จะไปเยี่ยม โม รอยางเปนทางการในประเท นั้นๆ าก ถานการณอำน ย และโค ิด 19 ไมระบาดรุนแรง นเรื่องที่ภาค 3350 รอคอยคือ การ งใบ มัครผู าการภาคนอมินี ของ โม รตางๆ ในภาค 3350 ซึ่งจะครบกำ นด ง ัน ุดทายทางไปร ณีย ใน ันที่ 17 มกราคม 2565 ครับ 1. 2. 3. 4.

ขา ที่จะแจงใ โม รทราบ มีดังนี้ครับ ันที่ 15 มกราคม 2022 งาน นายก โม รและผูช ยผู าการภาคพบผู าการภาค ครั้งที่2 ณ ลพบุรีอินน รี อรท จัง ัดลพบุรี ันที่ 6 กุมภาพันธ 2022 งานอบรมผูนำภาค ด ยระบบ ZOOM ันที่ 17 -18 มีนาคม จะมีการอบรมเยา ชนผูนำ(RYLA) ที่ พัทยา ันที 19-20 มีนาคม งานประชุมใ ญประจำป ของภาค3350 ที่ โรงแรม Grand Palazzo พัทยา

ใน าระดิถีขึ้นปใ มนี้ขออำนาจคุณพระ รีรัตนตรัยและ ิ่ง ักดิ์ ิทธ ทั้ง ลายโปรดอำน ยอ ยพรใ ทานนายก โม รและ มาชิก โม รทุกทาน ุขภาพ มบูรณ แข็งแรง และประ บค าม ำเร็จในการนำพา โม รใ เขมแข็ง ทำกิจกรรมใ เปนที่ประจัก ตอชุมชนและผูตองการค ามช ยเ ลือ

November 2021 Attendance Report List of all clubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Angkor Angthong Bang Bua Thong Bangkapi Bangkhae Dhonburi 50 Bang Khen Bangkok Bangkok 70 Bangkok-Bangkhuntian Bangkok Banglamphu Bangkok Bangna Bangkok Benjasiri Bangkok Central Bangkok Chinatown Bangkok Cyber Bangkok Dach Bangkok East Bangkok International Bangkok Klongtoey Bangkok Kluaynamthai Bangkok Nawamin Bangkok Pattanakarn Bangkok Ploenchit Bangkok Rama III Bangkok-Ratchadapisek Bangkok-Rattanakosin Bangkok Siammin Bangkok South Bangkok Suriwong Bangkok Suwanabhum

Percentage Attendance

93.33 53.84 70.69 81.25 53.33 41.92 90.00 50.00 38.89 81.30 42.03 30.00 56.25 60.00 34.48 70.00 65.00 31.67 75.00 57.89 40.00 38.00 100.00 72.73 67.22 62.50 66.67

List of all clubs 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Bangkok Vibhavadi Bangkorlaem Bang Kruai Bang Pa-In Bang Rak Banmi Buengkum Central Yangon Chaopraya Nakhon Sawan Charoen Nakorn Chatuchak Chum Saeng Dhonburi Dhonburi West Dusit Greater Yangon Kasemrat Klongtoei Khannayao Lat Phrao Lomsak Lopburi Loyalty Lumpinee Mandalay Metro Yangon Muang Chainat Muang Phetchabun Nakhon Nayok Nakhon Nonthaburi Nakhon Sawan

Percentage Attendance

23.08 86.00 80.00 83.33 38.89 63.15 64.00 78.56 76.92 60.00 83.33 35.07 71.42 55.26 81.81 100.00 60.00 43.10 50.00 80.00 88.88 78.94 100.00

List of all clubs 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Nongbua Nongkae Nongkhaem Nonthaburi Pak Kret Nonthaburi Patumwan Phaya Thai Phnom Penh Phnom Penh Capital Phnom Penh Central Phnom Penh Chaktomuk Phnom Penh Metro Phra Nakhon Phra Phutthabat Phra Pinklao-Dhonburi Phra Pokklao-Dhonburi Prakanong Pranakorn Sri-Ayuthaya Pranarai Lopburi Praramasual Lopburi Prasrisuriyothai Ayutthaya Pursat Rama 9 Rangsit Rat Burana Ratchaphruek Ratchathewi Saigon Saigon International Sai Mai

Percentage Attendance

62.50 80.00 26.32 57.69 70.83 49.92 71.42

58.93 83.33 55.56 66.67 70.69 57.89 92.65 62.50 88.46 85.00 91.67 91.50 41.62 50.00 53.95

List of all clubs 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Samphanthawong Sangke Battambang Saraburi Saraburi Mittraphap Sathorn Siam Erawan Siem Reap Silom Singburi Singburi Veerachon Siquare Srapathum Suan Chit Lada Suan Luang Sukhumvit Taksin-Dhonburi Tharua Thawi Watthana Thonglo-Ekkamai Udomsuk Uthaithani Vadhana Victory Wang Mai Wangthonglang Wat Singh Yangon Yannawa Yaowarat

Percentage Attendance

51.72 42.10 75.00 43.97 47.36 55.30 62.96 60.00 53.85 31.82 90.00 45.45 90.91 43.64 50.00 30.00 57.10 63.63 72.11 50.00 68.75 81.36 73.09 90.00


DISTRICT VOCATIONAL SERVICE COMMITTEE CHAIR

PP.Patsri Suwimol ประธานคณะกรรมการบริการอาชีพ - อน.ภัทร์ศรี สุวิมล

เดือนมกราคม เปนเดือนแ งการบริการอาชีพของโรตารี จากการระบาดของโรค โค ิด-19 ใน องปที่ผานมา ทั่ โลกติดเชื้อ และเ ียชี ิตมากมาย ผูที่ยังอยูก็ไดรับผลกระทบในทุกดาน โดยเฉพาะในดานเ ร ฐกิจ บางธุรกิจ ยุดชะงัก บางธุรกิจ ปดกิจการ ทำใ ผูคนเดือดรอน ตกงาน ไมมีอาชีพ งผลกระทบตอค ามเปนอยูของครอบครั ังคม และการ ึก า ของเยา ชน ฯลฯ ในนามของคณะกรรมการบริการอาชีพภาค 3350 ขอแ ดงค ามขอบคุณและชื่นชม การปฎิบัติงานดานอาชีพของ ชา โรแทเรียนทุก โม ร ที่ไดร มกันทุมเท เพื่อพลิก ิกฤตโค ิด ใ เปนโอกา ในการทำโครงการบริการดานอาชีพ เพื่อช ยเ ลือชุมชนที่ไดรับผลกระทบ ตั อยาง เชน 1. ลาย โม ร มีโครงการพัฒนาอาชีพ โดยการฝกอาชีพใ ชุมชน ทั้งออนไลน และออนไซท 2. บาง โม ร ปฏิบัติงานด ยอาชีพ ใชค ามรู ทัก ะ ค ามชำนาญใน ิชาชีพของตน เพื่อช ยแนะนำการดูแลตนเอง และผูติดเชื้อ พรอมทั้งร มกันผลิตยา และ มุนไพร แจกจายใ ชุมชนเปนทางเลือก ในการรัก า 3. บาง โม ร เนนการตระ นักใน ิชาชีพ โดยจัดบรรยาย เรื่องการนำ บททด อบ 4 แน ทาง ของโรตารี เปน ลักคุณธรรม ในการประกอบอาชีพ 4. บาง โม รใ ราง ัลประกอบอาชีพ แกอา า มัครที่ช ยเ ลือผูคนโดยไมยอทอ และมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทุกกิจกรรมที่ชา โรแทเรียนทุก โม รร มกันทำ ไดแ ดงใ เ ็น ถึงการมีอุดมการณโรตารี “บริการเ นือตน” เพื่อใ ค ามช ยเ ลือเพื่อนมนุ ยผูไดรับค ามเดือดรอน ทุกขยาก เพื่อพ กเขาเ ลานั้น จะไดนำ ิ่งที่เราไปบอกใ รู ไปทำใ ดู ไปปรับใชใ เกิด ประโยชนกับตนเอง และ นร มตอไป ขอใ ทุกทานมีค าม ุขกับการไดเปนผูใ และมีค ามเจริญรุงเรืองในอาชีพ กิจการงาน ตลอดไป

รางวัลบริการอาชีพดีเดน ป 2564 – 2565 ขอเชิญทุก โม ร งผลงาน บริการดานอาชีพเขาประก ดเพื่อรับราง ัล โม รบริการอาชีพดีเดน ภาค 3350 และมีราง ัลพิเ ำ รับ โม รที่ทำงานบริการอาชีพ ครบ 4 ขอ ขางตน โดยการ งรูปภาพประกอบคำบรรยาย ไดที่ อน.ทัศนี ดวงรัตน (ธนบุรี) โทร.098-592 3544 Email : Tassd2008@gmail.com

อน.สุทธิกัญญา ไทยเพ็ชร (ธนบุรี) โทร. 081-616 2288 Email : jam.rotary3350@gmail.com

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

สโมสรโรตารีสาทร รวมกับสโมสรโรตารีสระปทุม อนเปนชางแตง นา ใ กับนองผูพิการทางการไดยิน ที่โรงเรียนโ ต ึก าทุงม าเมฆ


สโมสรโรตารีบางลำพูในพระอุปถัมภฯ อนการทำอา าร ใ ผู นใจในชุมชน นำไปประกอบอาชีพ ที่ ัดโตนด นนทบุรี ( Online & On-site)

สโมสรโรตารีลาดพราว อนทำอา าร ลาก ลายชนิดใ นองผูพิการทางการไดยิน ที่ ูนยพัฒนาอาชีพ เขตลาดพรา


กิจกรรมเดือนธันวาคม

โม รโรตารีพระโขนง รวมกับ โม ร โรตารีตาก ทำกิจกรรม “โครงการฟน ั ใจ โม รโรตารีกรุงเทพไชนาทาวน ใ ชี ิต” มอบเครื่องกระตุก ั ใจ พรอมจัด รวมกั บ โม รโรตารีกรุงเทพกลวยน้ำไท อบรมใ ค ามรูเกี่ย กับ าเ ตุและการปองกัน การเกิดโรคฯณ โรงพยาบาล มเด็จพระเจา โม รโรตารีพระราม 9 โม รโรตารีพระนคร โม รโรตารีกรุงเทพเบญจ ิริ โม ร ตาก ินม าราช จัง ัดตาก โรตารีบางรัก ร มกันเลี้ยงอา ารกลาง ันเด็ก มอบของเลนและของข ัญปใ ม แจกขนม อา าร และการแ ดงดนตรี ร มทั้ง นับ นุนทุนการ ึก าใ แกเด็กๆ ในชุมชนคลองเตย

โม รโรตารีทาเรือ โครงการเลี้ยง อา ารกลาง ัน มอบทุนการ ึก า อุปกรณ การเรียน และมอบเครื่องปริ้นเตอร มูลคา 4,300 บาท ำ รับพิมพใบงานการเรียน การ อนใ แกเด็กชา เขา จากจัง ัด ทางภาคเ นือที่ขาดแคลน

โม รโรตารี าทร มอบเครื่องออกซิเจน High Flow ใ โรงพยาบาล ั ิน นับเปนเครื่องที่ 10 ของโครงการโรตารีร มใจ ูภัยโค ิด โดยมี ผูอำน ยการ โรงพยาบาล ั ินนายแพทยจิตตรัตน เตช ุฒิพร ใ เกียรติ เปนตั แทนรับมอบ

โม รโรตารีกรุงเทพบางขุนเทียน ทำโครงการตาขี้เกียจ ตร จ ัด ายตาเด็กนักเรียน ชั้นประถมในเขตบางขุนเทียน บำบัด ายตา + เปลี่ยนแ นใ เด็กๆทุกป เปนโครงการตอเนื่อง 3-4 ป ช ยเ ลือเด็กมาแล ลายพันราย


โม รโรตารีกรุงเทพ ุวรรณภูมิ โม รโรตารีบึงกุม และ โม รโรตารี รวม 13 โม ร ในโครงการ ฉีด ัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูกในเด็ก ญิง โม รโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ รวมกับ โม รโรตารีปทุมวัน และ โม รโรตารีชุมแพ ตลอดจน โม รพันธมิตรในตางประเทศ งมอบโครงการ GG 2125224 ที่โรงพยาบาลเก ตร มบูรณ จ. ชัยภูมิ มูลคา 1372184.19 บาท

โม รโรตารี ีลม ฉลองครบรอบ 29 ป โดย มาชิกนำของไปบริจาคใ “ ูนยช ยเ ลือมิตรภาพบำบัด เพื่อนช ยเพื่อน” โรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด ซึ่ง มารับมอบโดย รอง ผอ. ทาง ูนยนำ ิ่งของไปจำ นาย และ นำเงินช ยเ ลือผูป ยยากไรและติดเตียง

โม รโรตารีวัด ิง เปน ะพานบุญนำ ิ่งของ พรอมเงิน ดมอบใ ผู ูงอายุติดเตียง เขตอำเภอ ันคา จัง ัดชัยนาท

โม รโรตารีกรุงเทพนวมินทร มอบตูอบเด็กทารกรัก าตั เ ลืองใ กับ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา มอบเครื่องอัลตราซา ด (ตร จอ ัย ะภายในด ยคลื่นค ามถี่ ูง) ใ แก โรงพยาบาลเชียงคาน จ.นาน มอบตูอบเด็กทารกรัก าตั เ ลืองแบบ 360 อง า ใ กับ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก มอบ ิ่งของจำเปนแกผูป ย ติดเตียงในชุมชน น ยาม เขตคันนายา และมอบทุนการ ึก าใ แกนัก ึก า ลัก ูตรพยาบาล า ตรบัณฑิต และ ลัก ูตรประกา นียบัตรผูช ยพยาบาล จำน น 15 ทุน ณ ิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน ชิระ


PDG.Dr.Krai Tungsanga อผภ.ดร.ไกร ตั้งสง่า - สโมสรโรตารีเจริญนคร

สโมสรโรตารีเจริญนคร

ส่งมอบเตียงออนไลน์ผ่าน Zoom

พิธี งมอบเตียงผาตัด เตียงไฟฟา 2 เตียง และ Infusion Pump ใ แกโรงพยาบาลยะลา เปนโรงพยาบาล ูนยการแพทยใน 3 จัง ัด ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิ า มูลคา $ 58,996 ในโครงการ Global Grant GG# 2099757 (ป 2020-2021) โดย โม รโรตารี เจริญนคร ภาค 3350 เปนเจาภาพ ร มกับ โม รโรตารี Iwafune โม ร Mibu โม ร Tochigi South โม ร Tochigi West โม ร Tochigi ภาค 2550 ประเท ญี่ปุน โม รโรตารี Taipei Lungwa ภาค 3523 ประเท ไต ัน และ โม รโรตารี ัมพันธ ง โม ร บางแค ธนบุรี 50 ภาค 3350 โม รโรตารียะลา ภาค 3330 ร มกับมูลนิธิโรตารี โรตารี ากล ร มพิธิ งมอบ ใ แกโรงพยาบาลยะลา ผานทาง Zoom เมื่อ ันที่ 28 ธัน าคม 2564 โดยมี นพ. อินทร จันทรแดง ผูอำน ยการโรงพยาบาลยะลา และคณะเจา นาที่โรงพยาบาล เปนผูรับมอบ ไดรับเกียรติจาก ผ ภ. .คลินิกเกียรติคุณ นพ. ิรุณ บุญนุช อผภ.ดร. ไกร ตั้ง งา อผภ. ม รี เมฆธน ผูนำภาค 3350 อผภ. กนธ อึ่ง รอยทอง อผภ. เฉลิมฉัตร จันทรอินทร ผูนำภาค 3330 ร มพิธี งมอบ โครงการนี้ : ผชภ. อน. ุณี ลายุทธ ั ดิ์ โม รโรตารีเจริญนคร เปนผูเขียนโครงการ

ผวภ.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช เปนประธานมอบทุนพยาบาลจำน น 10 ทุน (100,000 บาท) ใ แก ิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย


ผวภ.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช และ มูลนิธิโรตารี ภาค 3350 นำโดย ประธานมูลนิธิฯ อผภ.นครินทร รัตนกิจ ุนทร เขาร มพิธี ถาปนา โม รโรทาแรคท ิทยาลัย พยาบาลกองทัพบก และในโอกา นี้ไดมอบทุนการ ึก าแกนักเรียน ิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก อนึ่ง ิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทำ นาที่ผลิตพยาบาลใ กับ น ยงานกองทัพบก และประเท ชาติ โดยเนนคุณภาพบัณฑิตพยาบาลที่ผลิตออกมาในฐานะ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ และอนามัยกองทัพบก ไดผลิตพยาบาล ิชาชีพที่มีคุณภาพมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2507 จนถึงป 2527 ไดยกฐานะเปน ิทยาลัย พยาบาลกองทัพบก ผู ำเร็จการ ึก าจาก ลัก ูตรพยาบาล า ตร ของ ิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ไดรับปริญญาพยาบาล า ตรบัณฑิต จากม า ิทยาลัยม ิดล


DISTRICT LEADERSHIP SEMINAR COMMITTEE CHAIR PP.Patsri Suwimol ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาผู้นำภาค - อน.ภัทร์ศรี สุวิมล

สัมมนาผู้นำภาค 3350

2022 District Leadership Seminar SMART LEADERSHIP : COVID-19 Breakthrough “Smart Leadership : ฝ่าวิกฤติ หลัง COVID-19” มวลมิตรโรแทเรียน ที่รัก องคกรโรตารีของเรา อยูมานานถึง 117 ปแล ถึงแมน า งั คมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอยางร ดเร็ เทคโนโลยี และน ัตกรรมตางๆ ทำใ เกิดโอกา ใ มๆ ในการติดตอ ื่อ ารและการบริการที่ร ดเร็ ขึ้น แต ิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงเลยก็คือค ามจำเปนในการ มีคุณคา ลัก ของโรตารี ที่เรายึดถือและทำใ องคกรของเราอยูมาไดอยางยา นานก า 100 ป คุณคา ลักของโรตารี ( Rotary Core Value ) มิตรภาพ (Fellowship) คุณธรรม ( Integrity) ความ ลาก ลาย (Diversity) การบริการ ( Service ) ความเปนผูนำ (Leadership) คุณคา ลักโรตารี เรื่องความเปนผูนำ (Leadership) นี้ ทำใ โรตารี ภาค 3350 ของเราจัดงาน ัมมนาผูนำภาค ขึ้นเปนประจำทุกป ในปนี้งาน ัมมนาผูนำภาคจะจัดขึ้นใน วันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2565 โดยมี ัตถุประ งค คือ 1. เพื่อเ ริม ราง แน ทาง แน คิด ในการพัฒนาผูนำ เพิ่มขีดค าม ามารถในการปรับตั ใ ทันตอยุค มัยและ ิ่งแ ดลอมที่เปลี่ยนไป 2. เพื่อเปนแน ทางในการนำ ักยภาพและค ามเปนผูนำในตนเอง มาพัฒนาใชในชี ิต นตั การงาน และโรตารี 3. เพื่อเปนการใ กำลังใจผูนำ และชา โรแทเรียนในการทำงานบริการเ นือตนในช ง ิกฤติ COVID-19 เรามีผูบรรยาย จากภายนอก ั ขอเรื่อง Smart Leadership จะไดฟงแน คิด ของผูนำ ตรีที่เกงฉายา CEO แ นลาน คุณจรีพร จารุกร กุล CEO บริ ัทในกลุม WHA Group ทำธุรกิจ ในเรื่อง Logistics, Industrial Development, Utilities & Power และ Digital Platform เราจะได ฟง การถอดร ั ปาฐกถา ูบริบทของโรตารี โดยผูนำในโรตารี ของเรา 3 ทาน คือ อผภ. ุชาดา อิทธิจารุกุล อผภ.ประ ิทย โรจนขจรนภาลัย อน. ุพรรณ ิบูลยมา ในเรื่องค ามเปนผูนำ ในโรตารีนี้ มีกำ นดไ ใน Citation ของผู าการภาคโรตารี ถาทานเขาร ม ัมมนา รือ ง มาชิกใน โม ร เขาร มงาน ัมมนานี้ ทาน จะไดรับ Citation ในขอนี้ ขอเชิญ เขา รวม ัมมนา ได ฟรี ลงทะเบียนไดที่ QR code นี้ วันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2565 08:30-11:30 น. บนแพลตฟอรม ZOOM ID 3350117000 Passcode 23456 ถายทอด ดจาก บ.อารเอ เพนท เลขที่ 4/7 มู 1 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี อบถามเพิ่มเติม อน.ภัทร รี ุ ิมล,ประธานคณะกรรมการจัดงาน โทร. 081-804 9251 Email : patsri_jew@hotmail.com อน.ดร.นภาพร จุล ุคนธ, ประธานฝายโปรแกรมฯ โทร. 063-282 3924 Email : nakoong@hotmail.com


INTERACT PROGRAM Chair

PP.Natthee Aungsuwannameth ประธานโปรแกรมอินเทอร์แรคท์ภาค - อน.ณัฐธีร์ อังค์สุวรรณเมธ

ม ลมิตรโรแทเรียน และทานผูอานทุกทานครับ อนาคตของชาติคงตองฝากไ กับเด็กๆ และเยา ชนใน ันนี้ แตเด็กๆ และเยา ชนใน ันนี้จะเติบโตขึ้นมาอยางคนมีคุณภาพไดอยางไร ก็ขึ้นอยูกับผูใ ญใน ันนี้ ามีค าม นใจใ ใจที่จะ ปลูกฝง ิ่งที่ดีงามลงไปใน ำนึกใ กับเด็กๆ และเยา ชน รือไม าก นใจนอย รือไมใ ใจทำอะไร อนาคตของชาติ คงตองลม ลายอยางแนนอน เพราะฉะนั้น “อยาปลอยเด็กใ โตเองตามลำพัง แตจงเปนพลัง รร รางเด็กใ เติบโต” ครับ ที่อารัมภบทมานี้ ก็เพื่อเชิญช นม ลมิตรโรแทเรียน และทานผูอานที่เปนผูใ ญทุกทาน ได ันมา นใจเด็ก ๆ และเยา ชน ผานการเปน อินเทอรแรคทของโรตารีใ มากยิ่งขึ้น เพราะอินเทอรแรคทเปนโปรแกรม นึ่งของโรตารี ที่จะ งเ ริมใ เด็กๆ และเยา ชนไดเติบโตขึ้นมาอยาง มีคุณคาตามระบบ และแน ทางที่เปนนโยบายของโรตารี ากล ชึ่งปจจุบันมีเยา ชนจากทั่ โลกที่เขาร มเปน มาชิกมากก า 342,953 คน และมี โม รก า 14,911 โม รจาก 145 ประเท ทั่ โลก นในภาค 3350 ของเรามี โม รอินเทอรแรคททั้ง มด 40 โม ร โดยมี โม ร ที่ก อตั้ง ใ มลา ุดในขณะที่เขียนอยู นี้คือ โม รอินเทอรแรคทโรงเรียนเตรียมอุดม ึก า ที่มี ร.ยานนา า เปน โม รอุปถัมภ ลัก และมี โม ร อุปถัมภร มอีก 2 โม ร คือ ร. น ล ง และ ร.ปทุม ัน ตองขอแ ดงค ามยินดีด ยครับที่จะไดเด็กเรียนเกง มาเปนกำลัง ำคัญในการนำ ค ามรูค าม ามารถที่แตละคนมีมาร มกันบำเพ็ญประโยชนเพื่อม ลมนุ ยชาติในฐานะอินเทอรแรคทของโรตารี ากล ิ่ง ำคัญที่อยากเนนเกี่ย กับอินเทอรแรคทใ มาก ๆ ในฉบับนี้ก็คือ ขอเชิญช นใ โม รโรตารีตางๆ ันมา นใจเด็กๆ และเยา ชนใ มากยิ่งขึ้น โดยร มกันกอตั้ง โม รอินเทอรแรคทของโรงเรียนที่อยูใกลในเขตที่ตั้งของ โม ร ากตองการขอมูลใดๆ ที่เกี่ย กับการกอตั้ง โม รอินเทอรแรคท ก็ติดตอมาที่ผมไดโดยตรงเลยครับ ำ รับ โม รที่มีอินเทอรแรคทอยู แล โปรดกรุณาดูแล โม รอินเทอรแรคทที่ท านอุปถัมภอยู ใ มบูรณ อยางนอยๆ ก็ด ยการเขาร มประชุมประจำ ัปดา กับอินเทอรแรคทเปนประจำทุกครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อใ คำแนะนำ และประ านงานกันระ าง อินเทอรแรคท กับ โม รอุปถัมภ และเชิญนองๆอินเทอรแรคทเขาร มประชุม รือร มกิจกรรมกับ โม รอุปถัมภอยาง ม่ำเ มอ และตองไมลืมที่จะ ใ นายกแตละป งเอก ารยืนยันการอุปถัมภ โม รอินเทอรแรคทอยางตอเนื่องเปนประจำทุกปด ย ั ดีครับ. ติดตอ อบถามรายละเอียดไดที่ อน.ณัฐธีร อังค ุ รรณเมธ 063-929 1414


วั ดีครับ มิตรโรแทเรียนทุกทาน

ANNOUNCEMENT

ในโอกา แ งเทศกาลปใ ม 2565 นี้ ผมขอเปนตัวแทนคณะกรรมการบริ ารศูนย โรตารีในประเทศไทย รวมทั้งเจา นาที่ศูนยโรตารีในประเทศไทยทุกคน อานวยอวยพร ใ โรแทเรียนทุกทาน จงมี ุขภาพพลานามัยแข็งแรง มบูรณ คิด วัง ิ่งใดขอใ มดัง ความปรารถนา ประ บความ าเร็จทั้งใน นาที่การงาน การประกอบวิชาชีพ การดาเนิน ธุรกิจตาง รวมไปถึงประ บความ าเร็จในการทางานโรตารี มิตรโรแทเรียนที่รักทุกทาน การเ ลิม ลองปใ ม 2565 นี้ เราทานคงจะมีความ ผอนคลายและ ามารถ งความ ุขใ แกกันไดมากกวาปกอน เพราะพวกเราตางไดผาน ถานการณที่เลวรายของโรคระบาดมาแลวมากกวา 2 ป และเริ่มเรียนรูที่จะอยูรวมกับ มัน อยางไรก็ตาม ทุกทานจงอยาไดประมาท ขอใ ติดตามขาว ารและรวมมือกันป ิบัติ ตามคาแนะนาของทาง นวยงานทางดาน าธารณ ุขอยางเครงครัด เพื่อตัวของเราเอง และเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกคนอื่น ในชุมชนของเราดวย ดุ ทายนี้ ขอ ากใ ติดตามชองทางการ ื่อ ารออนไลนของศูนยโรตารีในประเทศ ไทยดังตอไปนี้ โรตารีประเทศไทย . . กลุมไลน และ ามารถติดตามชองทาง ื่อ ารอื่น เพิ่มเติมได เชน ดวยไมตรีจิตแ งโรตารี วิวั น ศิริจางคพั นา ผูวาการภาค 6 โรตารี ากล ป 2546 4 ประธานคณะกรรมการบริ ารศูนยโรตารี ป 256 65

Rotary

Rotaract

(2,348)

(572)

2,352 101 (101)

360 28

(32)

Rotary

Rotaract

(1,352)

(55)

(63)

(5)

1,340 63

55 5

Rotary

Rotaract

(3,041)

(183)

3,120 119

(119)

278 27

(27)

แมวาการแพรระบาดของโรคโควิด จะยังคงทวี ความรุนแรงเชนในขณะนี้ แตโรตารีก็ยังตองป ิบัติ ภารกิจเ มือนในชวงเวลาปกติ ไมวาจะเปนการประชุม ประจา ัปดา การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน รือ การประชุมอบรมตาง ของภาค เชนเดียวกับศูนย โรตารี ที่ยังคงป ิบัติ นาที่กันตามปกติแตเปนการ ทางานที่บาน ลับกับเขามาทางานที่ านักงาน ขณะนี้ เจา นาที่ศูนย กาลังจัดทาเอก าร า รับ การอบรมป 2565 66 และตั้งแตเดือนธันวาคมที่ ผานมาไดมี วนชวยในการอบรมผูชวยผูวาการภาค ของภาค 5 ที่กาลังมีการอบรมทาง อยูใน ขณะนี้อีกดวย คณะกรรมการประชา ัมพันธของศูนยโรตารีใน ประเทศไทย ขอเชิญรับ งการบรรยายพิเศ ใน ัวขอ " โดยวิทยากร กอบรมพั นาทัก ะดานงานขาย งานบริการใ กับ นวยงานภาครั และเอกชนที่มาก ประ บการณ รทร.ณั กานต ธรรม ุนทร จาก โม รโรตารีกรุงเทพบางลาพู ในพระอุปถัมภ ภาค 5 โรตารี ากล ในวันเ ารที่ 22 มกราคม 2565 เวลา . 6. น. โดย ามารถรับชมไดผานทาง และ โรตารีประเทศไทย

Rotary

Rotaract

(1,422)

(377)

1,468 72

(70)

389 13

(13)

Rotary

Rotaract

(8,163)

(1,187)

(353)

(77)

8,280 1,082 355

73


EDITOR’S MESSAGE AG.Dr.Sumalai Kongkaew

บรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค - ผชภ.ดร.สุมาลัย กองแก้ว สวัสดีคะ มิตรโรแทเรียนทุกทาน

โทร 06 2801 9237 E-mail : sumalai_k@hotmail.com Line ID : 0628019237


SERVE TO CHANGE LIVES

โม รโรตารีนครนายก มอบ ิ่งของช ยเ ลือ ครอบครั เด็ก ญิง จ.นครนายก

โม รโรตารีกรุงเทพ ุวรรณภูมิ นําโดย นย.นรมิดา ราช ัตร มอบทุน การ ึก าใ นักเรียน ญิงระดับประถม ึก าที่เรียนดี แตขาดแคลน ทุนทรัพย จําน น 8 ทุน เมื่อ ันที่ 9 ธัน าคม 2564 ณ โรงเรียน ัด นองกระทุม จ.ราชบุรี

โม รโรตารีเมืองเพชรบูรณ และ โม รโรตารี ลม ัก มอบทุนการ ึก าใ เด็กนักเรียนผู ญิง ในระดับประถม ึก า ที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย จําน น 6 ทุน และมอบเ ื้อกัน นา ใ นองๆ โรงเรียนบานไรนางาม และโรงเรียนอนุบาล ลมเกา เมื่อ ันที่ 18 ธัน าคม 2564

โม รโรตารี าทร มอบเงินทุน นักเรียน Empowering Girls จําน น 8 ทุน ที่ โรงเรียนนนทรี ิทยา เมื่อ ันที่ 2 ธัน าคม 2564

โม รโรตารีบึงกุม รวมกับชุมชน RCC คลองบางเตยบน เขตบึงกุม คัดเลือกเยา ชน โครงการ “ นับ นุนทุนการ ึก า ” มอบทุนการ ึก า ใ ด.ญ.อรินทรมา แจมโคก ูง โรงเรียนคลองกุม (เ รีไทย อนุ รณ) ระดับชั้นประถม ึก าปที่ 1 เกรดเฉลี่ย 3.97 เปนเยา ชนดีเดนแตขาด แคลนทุนการ ึก า เปนจําน นเงิน 4,000 บาท

โม รโรตารีกรุงเทพไชนาทาวน มอบอา ารใ เด็ก ญิง และครอบครั ในชุมชน าลเจาโรงเจซําปอ ยี่ โม รโรตารีกรุงเทพรัตนโก ินทร โครงการ งเ ริม ุขอนามัยแมและเด็ก เยี่ยมครอบครั เด็ก ญิงที่ไดรับผลกระทบจากโค ิด 19