GOVERNOR’S MONTHLY LETTER/DECEMBER 2021

Page 1

สารผู้ว่าการภาค รายเดือน

SERVE TO CHANGE LIVES

G OVER NOR ’ S MONT HLY L E T T E R

ww w .ro t ar y3 3 5 0 . o rg m.ro tar y 335 0 l i ve . o rg

ธันวาคม 2564 • DECEMBER 2021

Disease Prevention and Treatment Month เดือนแหงการปองกันและรักษาโรค


SERVE TO CHANGE LIVES

ผู วาการภาค 3350 โรตารี ากล ศา ตราจารยคลินิก เกียรติคุณนายแพทยวิรุณ บุญนุช และผู แทนโรแทเรียน ภาค 3350 และภาค 3330 โรตารี ากล ได ักการะพลเอก พระเจาบรมวงศเธอกรมพระกำแพงเพชรอั ค รโยธิ น พระบิ ด าของโรตารี ไ ทย ที ่ ค ายกำแพงเพชรอั ค รโยธิ น จัง วัด มุทร าคร วันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2564


DISTRICT GOVERNOR’S MESSAGE

SERVE TO CHANGE LIVES

DG.Emeritus Clinical Prof.Dr.Wiroon Boonnuch ผวภ.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิรุณ บุญนุช

Dear fellow rotarians, The Rotary International's December 2020-21 theme is "Disease Prevention and Treatment".

มิตรโรแทเรียนทุกทาน เดือนธัน าคม องคกร Rotary ากล กำ นดใ เปนเดือนแ ง การปองกันโรค และเดือนแ งการรัก าโรค โรค Covid 19 ไดทำใ คนในโลกของเราเจ็บป ยและลมตาย นั บ ลานคน และยั ง มี ค ามรุ น แรงอยู ในประเท ไทยมี ค นป ย 2,115,872คน คนไทยตาย 20,771 คน คิ ด เปน 0.98 % จึ ง มี ค ามจำเปนอยางยิ่งที่คนไทยค รรับ ัคซีนปองกันโรค Covid 19 อยางทั่ ถึง การปองกันโรค Covid 19 ยังตองทำอยางเครงครัด ด ยการ ม MASK ลางมือบอยๆ เ นระยะ าง (social distancing) ผมขอใ คนไทยปลอดภัยจากโรค Covid 19 ครับ ขณะนี้อยูในช งที่ภาค 3350 RI กำลังดำเนินการเพื่อใ ไดมาซึ่ง ผูนำองคกรของเราคือผู าการภาคนอมินีเด ซิเนท ขอใ Rotarian ทุกคนใ ค าม นใจและช ยกันทำงานนี้ใ ำเร็จ ในฐานะผู าการภาค3350 RI ผมตองเยี่ยม โม รอยางเปน ทางการ ใ ครบ 119 โม รซึ่งมี 4 ประเท คือ ไทย กัมพูชา เมียนมาร และประเท เ ียดนาม กิจกรรมตางๆ ในภาค3350 RI กำลังดำเนินการไปอยางตอเนื่อง และมี ค ุ ณ คาตอชุ ม ชนที ่ ท านอยู อา ั ย ขออ ยพรใ ทุ ก ทาน มีค าม ุข และ มีงานเฉลิมฉลองตาม มค ร

The covid-19 pandemic has caused a lot of death and sickness. It's defected 2,115,872 cases and caused 20,771 deaths, the total of 0.98% of Thailand population. It is essential for all Thai people to get vaccinated against the virus. Universal prevention must also be practiced regularly; mask on, wash your hands often, social distancing, and all. I wish you all save from the covid-19 virus. Rotary International District 3350 is now under the process of selection of our District Governor Nominee Designate. I urge all rotarians to pay attention to this selection. As the District Governor, I have to officially visit all 119 rotary clubs in District 3350 which includes rotary clubs in Thailand, Cambodia, Myanmar, and Vietnam. All activities in RI District 3350 are continuously served to change lives and society kind-heartedly. I wish you great happiness for the holiday seasons and safely celebrate with your loved ones. (ผูแปล : อน.ดร.นภาพร จุล ุคนธ- โม รโรตารี าทร)


SERVE TO CHANGE LIVES

RI PRESIDENT’S MESSAGE Shekhar Mehta

สารประธานโรตารีสากล เชคการ์ เมห์ตา GREETINGS, DEAR CHANGEMAKERS OF ROTARY, Public health is on everyone’s mind due to the global pandemic that still threatens the safety of ourselves and our loved ones. In a sense, COVID-19 has made all of us much more aware of the roles and responsibilities of medical professionals than we were before we had to wear masks and maintain social distance. In addition, while moving through this pandemic, we have also learned about the role we can play in keeping others safe. December is Disease Prevention and Treatment Month in Rotary. The pandemic unfortunately has schooled most people on the toll that disease takes on our communities. But fighting disease is something that Rotarians around the world have been doing for decades. In fact, it is one of Rotary’s seven areas of focus. As Rotarians, we believe that good health and wellbeing is a human right — even though 400 million people across the globe do not have access to essential health services. The work we do in establishing clinics, eye hospitals, and blood banks, as well as in building infrastructure for medical facilities in underserved communities, all returns to a central belief that access, prevention, and education are the keys to stopping deadly outbreaks that harm the most vulnerable. My exposure to health work began with my Rotary club, Calcutta-Mahanagar. There, among other things, I helped pioneer a program called Saving Little Hearts that over the years has provided more than 2,500 free heart surgeries for children from India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, and Africa. Before the program went international, it started locally with the goal of performing just six surgeries within our community. Today, our goal is to complete another 20,000 surgeries over the next five years. The world relies on Rotary to tackle challenges like these and to set an example for others. Over the past decade, medical professionals and government workers have provided free health services to 2.5 million people in 10 countries during Family Health Days, which are organized by Rotarians around the world. Similar health camps in India also provide thousands of surgeries to those in need. Medical missions from India to Africa each year are an excellent example of hands-on service in disease prevention and treatment. Rotary members can also get involved at a local level; clubs in the United States and Mexico, for example, fund a free health clinic in Guerrero, a small town in Mexico. And of course, our e ort to eradicate polio is by far the best story in civil-society health care. This month, think about how your club can focus on preventing and fighting disease. This is the time to take a bigger, better, bolder approach through both club and district projects that can impact more people. Reevaluate where you are with your goals. Create strategies that can sustain change over years, not months. Everyone deserves a long, healthy life. When you Serve to Change Lives, your actions today can help extend the lives of others.

สวัสดี ผูสรางการเปลี่ยนแปลงของโรตารีที่รัก เรื่อง ุขภาพของประชาชนกำลังเปนที่ นใจอยางมากของทุกคนด ยเ ตุที่การระบาด ใ ญทั่ โลกยังคงคุกคามค ามปลอดภัยของพ กเราและของคนที่เรารัก จะ าไปแล โค ิด-19 ทำใ เราทุกคนไดตระ นักถึงบทบาทและค ามรับผิดชอบของบุคคลากรทางแพทยมากยิ่งขึ้น ก าแตกอนๆ นาที่เราตองมา ม นากากและรัก าระยะ างทาง ังคม และนอกจากนี้ ในขณะที่เรากำลังฟนฝาใ พนการระบาดนี้ ยังทำใ เราไดเรียนรู นาที่ของตั เราที่ ามารถ ทำใ ผูอื่นปลอดภัยด ย เดือนธัน าคมเปนเดือนแ งการปองกันและรัก าโรคของโรตารี แตโชคไมดีที่การระบาด ของโรคทำใ คน นใ ญตองมารับรู ถึงยอดจำน นคนเ ียชี ิตจากโรครายที่รุมเราชุมชน ของเรา แตการตอ ูกับโรคภัยไขเจ็บก็เปน ิ่งที่โรแทเรียนทั่ โลกไดปฏิบัติกันมาชานาน ลาย ท รร แล อันที่จริงมันเปน นึ่งในเจ็ดเรื่องที่โรตารีเนนค าม ำคัญ ในฐานะโรแทเรียน เราเชื่อกัน า ุขภาพที่ดีและค ามเปนอยูที่ดีเปน ิทธิมนุ ยชนแม า ผูคน 400 ลานคนทั่ โลกจะไม ามารถเขาถึงบริการดาน ุขภาพขั้นพื้นฐานได ิ่งที่เราทำไม า จะเปนการจัดตั้ง ถานพยาบาล โรงพยาบาลตา และธนาคารเลือด ตลอดจนการ างโครง ราง พื้นฐาน ำ รับการรัก าพยาบาลในชุมชนที่ด อยโอกา ล นกลับ ู ูนยร มค ามเชื่อที่ า การเขาถึงการปองกัน และการ ึก าเปนกุญแจ ำคัญในการ ยุดยั้งการระบาดของโรค ที่รุนแรงและทำอันตรายตอชี ิตผูคนที่ออนแอที่ ุด การเขาไป ัมผั งานดาน ุขภาพของผมเริ่มตนใน โม รโรตารีกัลกัตตาม านะการ ที่นั่น นอกเ นือจากเรื่องอื่นๆ ผมไดช ยบุกเบิกโครงการที่เรียก า การรัก า ั ใจเล็กๆ (Saving Little Hearts) ซึ่งในช ง ลายปที่ผานมาไดใ บริการทำ ัลยกรรม ั ใจฟรีมากก า 2,500 ครั้ง แกเด็กจากอินเดีย ปากี ถาน บังคลาเท เนปาล และแอฟริกา โครงการนี้ไดเริ่มตนในทองถิ่น กอนที่จะขยายออก ู ากล โดยมีเปา มายเพื่อทำ ัลยกรรมเพียง กครั้งในชุมชนของเรา แต ันนี้ เรามีเปา มายที่จะทำ ัลยกรรม ั ใจอีก 20,000 ครั้ง ใ เ ร็จ ิ้นภายใน าปขาง นา โลกตองพึ่งพาโรตารีในการจัดการกับค ามทาทายเ ลานี้และเปนแบบอยางใ กับองคกร อื่นๆ ในช ง ิบปที่ผานมา บุคลากรทางการแพทยและเจา นาที่ของรัฐไดใ บริการดาน ุขภาพ แกผูคน 2.5 ลานคนใน 10 ประเท ในงาน ันแ ง ุขภาพครอบครั (Family Health Days) โดยไมคิดคาใชจาย ซึ่งจัดโดยโรแทเรียนทั่ โลก และในคาย ุขภาพอื่นๆ ที่คลายคลึงกันในอินเดีย ก็ใ การผาตัด ลายพันครั้งแกผูป ย ภารกิจทางการแพทยจากอินเดียไปยังแอฟริกาในแตละป เปนตั อยางที่ดีเยี่ยมของการบริการแบบลงมือทำในการปองกันและรัก าโรค มาชิกโรตารี ยัง ามารถเขาไปมี นร มในระดับทองถิ่น อยางเชน โม รใน รัฐอเมริกาและเม็กซิโก เปนตน ที่ไดใ ทุน รางคลินิก ุขภาพฟรีในเมืองเกรเรโร เมืองเล็กๆ ในเม็กซิโก และแนนอน า ค ามเพียรพยายามของเราในการกำจัดโรคโปลิโอนั้น เปนเรื่องรา ที่ดีที่ ุด ที่แ ดงถึงค ามใ ใจ ขุ ภาพของ ังคมแบบไมมีอะไรเทียบได ในเดือนนี้ ขอใ คิดดู า โม รของทานจะเนนเรื่องการปองกันและตอ ูกับโรคภัยไดอยางไร ถึงเ ลาแล ที่จะใชแน ทางที่ใ ญขึ้น ดีขึ้น และโดดเดนขึ้น โดยผานโครงการของ โม รและ ของภาคที่ ามารถ งผลกระทบตอผูคนใ มากขึ้น ขอใ ประเมินใ มอีกครั้ง า ทานทำถึงไ นแล กับเปา มายของทาน จง รางกลยุทธที่ ามารถทำใ เกิดการเปลี่ยนแปลง ไดอยางยั่งยืน ลายๆ ป ไมใชเดือน ทุกคน มค รไดรับชี ิตที่ยืนยา และมี ุขภาพที่ดี เมื่อทานใ บริการเพื่อเปลี่ยนชี ิต การกระทำของทานใน ันนี้ยอม ามารถช ยยืดชี ิตของผูอื่นใ ยืนยา ได (ผูแปล : อน. รีฟา ิริอุดมเ ร ฐ - โม รโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเ ก)


DISTRICT SECRETARY CHAIR

PP.Somchai Rungsrisawat ประธานเลขานุการภาค - อน.นสพ.สมชัย รุ่งศรีสวัสดิ์ ทานนายก โม รโรตารี ทานผูชวยผูวาการภาค และมวล มาชิกโรแทเรียนทุกทานครับ รายงานผู าการภาคไดเยี่ยม โม รอยางเปนทางการจำน น 87 โม รแล ครับ ในช งเดือนพฤ จิกายน ใช ิธีเยี่ยม โม รแบบพบปะการประชุม ณ. องประชุม โม รครับ ภาค 3350 ได งจด มายถึงนายก โม รทางอีเมล เพื่อ รร า ผู มัครผู าการภาค ในป 2024-2025 ทานนายกและคณะกรรมการ โม รช ยกรุณาพิจารณาประชุมโม ร เพื่อ งผู มัคร ด ยครับภายใน ันที่ 27 มกราคม 2022 นงาน Rotary Presidential Conference ที่ มนิลาก็ผานไปไดด ยดี ตองขอ ขอบคุณ นายก มค ร ปริย ัฒน โม รโรตารี ีลม ที่ไดรับเปนผูบรรยาย จากภาค 3350 เกี่ย กับเรื่องการปลูกปาชายเลน ในประเท ไทย เปนเรื่องที่เกี่ย กับการปองกัน ิ่งแ ดลอม ซึ่งองคกรโรตารีแนะนำใ เปน นึ่งใน 7 Areas of focus ขาวที่จะแจงใ โม รทราบ มีดังนี้ครับ 1. ันที่ 25 ธัน าคม 2021 งาน governor salute ที่ราน ไพบูลยไกยาง จ. ิง บุรี 2. ันที่ 6 กุมภาพันธ 2022 งานอบรมผูนำภาค ด ยระบบ ZOOM 3. ันที่ 17 -18 มีนาคม 2022 จะมีการอบรมเยา ชนผูนำ (RYLA) ที่ พัทยา 4. ันที 19-20 มีนาคม 2022 งานประชุมใ ญประจำป ของภาค3350 ที่ โรงแรม Grand Palazzo พัทยา ทายที่ ุดนี้ขออำน ยอ ยพรใ ทานนายก โม รและ มาชิก โม รทุกทาน ุขภาพ มบูรณ แข็งแรง และประ บค าม ำเร็จในการนำพา โม ร ใ เขมแข็ง ทำกิจกรรมใ เปนที่ประจัก ตอชุมชนและผู ตองการค ามช ยเ ลือ

October 2021 Attendance Report List of all clubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Angkor Angthong Bang Bua Thong Bangkapi Bangkhae Dhonburi 50 Bang Khen Bangkok Bangkok 70 Bangkok-Bangkhuntian Bangkok Banglamphu Bangkok Bangna Bangkok Benjasiri Bangkok Central Bangkok Chinatown Bangkok Cyber Bangkok Dach Bangkok East Bangkok International Bangkok Klongtoey Bangkok Kluaynamthai Bangkok Nawamin Bangkok Pattanakarn Bangkok Ploenchit Bangkok Rama III Bangkok-Ratchadapisek Bangkok-Rattanakosin Bangkok Siammin Bangkok South Bangkok Suriwong Bangkok Suwanabhum

Percentage Attendance

93.33 42.30 59.26 78.13 60.00 43.46 93.33 50.00 59.26 81.26 41.30 30.00 52.08 63.64 70.00 51.72 28.57 50.00 36.67 87.50 57.89 45.00 37.00 90.91 72.95 54.05 62.50 62.50

List of all clubs 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Bangkok Vibhavadi Bangkorlaem Bang Kruai Bang Pa-In Bang Rak Banmi Buengkum Central Yangon Chaopraya Nakhon Sawan Charoen Nakorn Chatuchak Chum Saeng Dhonburi Dhonburi West Dusit Greater Yangon Kasemrat Klongtoei Khannayao Lat Phrao Lomsak Lopburi Loyalty Lumpinee Mandalay Metro Yangon Muang Chainat Muang Phetchabun Nakhon Nayok Nakhon Nonthaburi Nakhon Sawan

Percentage Attendance

30.77 78.00 90.00 90.00 44.44 69.23 87.51 90.91 60.00 41.94 85.71 52.63 54.54 96.88 60.00 41.38 48.81 80.00 44.44 44.44 100.00

List of all clubs 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Nongbua Nongkae Nongkhaem Nonthaburi Pak Kret Nonthaburi Patumwan Phaya Thai Phnom Penh Phnom Penh Capital Phnom Penh Central Phnom Penh Chaktomuk Phnom Penh Metro Phra Nakhon Phra Phutthabat Phra Pinklao-Dhonburi Phra Pokklao-Dhonburi Prakanong Pranakorn Sri-Ayuthaya Pranarai Lopburi Praramasual Lopburi Prasrisuriyothai Ayutthaya Pursat Rama 9 Rangsit Rat Burana Ratchaphruek Ratchathewi Saigon Saigon International Sai Mai

Percentage Attendance

87.50 84.78 38.00 53.33 62.50 31.67 66.66

60.71 83.33 61.11 66.67 87.50 52.63 96.88 49.99 84.62 80.00 77.50 88.89 58.73 58.82 59.21

List of all clubs 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Samphanthawong Sangke Battambang Saraburi Saraburi Mittraphap Sathorn Siam Erawan Siem Reap Silom Singburi Singburi Veerachon Siquare Srapathum Suan Chit Lada Suan Luang Sukhumvit Taksin-Dhonburi Tharua Thawi Watthana Thonglo-Ekkamai Udomsuk Uthaithani Vadhana Victory Wang Mai Wangthonglang Wat Singh Yangon Yannawa Yaowarat

Percentage Attendance

39.66 47.36 75.00 55.32 58.50 64.65 59.25 60.00 57.69 40.91 90.00 45.45 86.36 43.18 50.00 57.10 63.63 65.38 50.00 87.50 88.98 73.09 80.00


FIGHTING DISEASE SUBCOMMITTEE CHAIR

PP.Surapol Niyommalai ประธานอนุกรรมการด้านการป้องกันรักษาโรค - อน.สุรพล นิยมมาลัย

โรตารี 3350 พันธกิจด้านการป้องกันและรักษาโรค โครงการ “โรตารีรวมใจสู้ภัยโควิด”

นึ่งในพันธกิจ ลักที่ ำคัญในการบำเพ็ญประโยชนขององคกรโรตารีไดแก ดานการปองกัน และรัก าโรค ซึ่งใน ถานการณมีการระบาดของเชื้อโรคไ รั โค ิดมาอยางตอเนื่องติดตอกัน ช งป 2563 – 2564 เปนเ ลา 2 ปเต็ม เปนช งเ ลาที่มีค ามยากลำบาก ชุมชนตางๆ ไดรับผล กระทบและค ามเดือดรอนอยางมาก องคกรโรตารีไดเล็งเ ็นถึงค าม ำคัญและ งใยใน ถานการณโรคระบาดเชื้อโรคไ รั โค ิด ในการนี้ทานผู าการภาค 3350 โรตารี ากล .คลินิกเกียรติคุณ นพ. ิรุณ บุญนุช และทาน อผภ. ุฒิชัย ั่ง ลี ประธานกองทุน ายธารน้ำใจโรตารี พรอมทานอผภ.ทนง ักดิ์ พง รี ประธานบริการชุมชนภาค, อผภ.นครินทร รัตนกิจ ุนทร ประธานมูลนิธิภาค และ อผภ.เจ ัน ลิม พรอมด ยคณะทำงาน โรตารีร มใจ ูภัยโค ิด ไดระดม รรพกำลังในการทำโครงการตางๆ ลาย โครงการ ไดแก โครงการ GG #2230431 โดยโรตารีภาค 3350 ร มกับ RC. of Jeju Seobu D-3662 มอบเครื่องช ย ายใจ Oxygen High Flow ร ม 10 เครื่อง มูลคาก า 1,280,000 บาท ใ กับ โรงพยาบาลรัฐ 5 แ ง ซึ่งจะมีการ งมอบเครื่องตอไป ดังนี้ 1. ถาบันประ าท ิทยา 2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก 3. โรงพยาบาลธรรม า ตรเฉลิมพระเกียรติ 4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 5. โรงพยาบาลผู ูงอายุบางขุนเทียน โครงการ Health Box 300 กลอง เพื่อ ูนยพักคอยผูป ยโค ิด โครงการถุงยังชีพก า 2,000 ถุง เพื่อชุมชนตางๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการจาก โม รตางๆ ในภาค 3350 อีกมากมาย ลายโครงการ และเมื่อ เร็ ๆ นี้ทานผู าการภาคผานพน ม รี เมฆธน ไดนำคณะนายกโรตารี รุน 116 ทำโครงการบำเพ็ญ ประโยชนใน ันที่ 6 พฤ จิกายน 2564 มอบเครื่องช ย ายใจ Oxygen Hight Flow ใ แก โรงพยาบาลบางบั ทอง และใน ันที่ 30 พฤ จิกายน 2564 ไดมอบเครื่องกระตุก ั ใจไฟฟา อัตโนมัติ (AED) ใ แก โรงเรียนบดินทรเดชา ( ิง ิง เ นี) องคกรโรตารีมีค าม งใยและพยายามช ยเ ลือเพื่อบรรเทาทุกข บรรเทาค ามเดือดรอน อีกทั้งเปนการ รางข ัญกำลังใจใ ประชาชน ใ ชุมชน ใ ผาน ถานการณเชนนี้ไปด ยกัน และ ังเปนอยางยิ่ง าชุมชนของเราจะกลับมาเขมแข็ง มีค ามผา ุกตอไป ตามคำข ัญประจำป 2564 -2565 “โรตารีเปลี่ยนชีวิตดวยจิตบริการ”


ผ ภ. .คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย ิรุณ บุญนุช และอผภ.นครินทร รัตนกิจ ุนทร ประธานมูลนิธิภาค มอบทุน การ ึก าใ นัก ึก าพยาบาล คณะพยาบาล า ตร โดย โม ร นองแขม 3 ทุน โม ร ระบุรี 1 ทุน โม ร พระปกเกลาธนบุรี 2 ทุน โม รบางกะป 2 ทุน โม รกรุงเทพน มินทร 2 ทุน ร ม 10 ทุน ที่คณะพยาบาล า ตร ม า ิทยาลัยม ิดล ิทยาเขตนคร รรค

ผ ภ. .คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย ิรุณ บุญนุช มอบทุน การ ึก าใ นักเรียนพยาบาล ณ ิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัง ัดนนทบุรี เมื่อ ันพฤ ั บดีที่ 23 ธัน าคม 2564


โม รโรตารีกรุงเทพ 70 ใ ค ามรูกฏ มายและพรบ.คอมพิ เตอร ำ รับเด็กๆ (อายุ 10-15 ป) ที่ชุมชนแ น ุข เขตดินแดง

โม รโรตารีกรุงเทพ ร มกับ น ล ง ร.9 เชิญเพื่อน มาชิกโรแทเรียน และครอบครั เขาร มกิจกรรม "เดินชม วน ชวนดูดอกไมงาม@ วน ลวง ร.9” รายได ุทธิ ลัง ักคาใชจาย จะนำไป นับ นุน น ล ง ร. 9 และ โครงการเพื่อการกุ ลตางๆ ของ โม รโรตารีกรุงเทพ

โม รโรตารีกรุงเทพนวมินทร มอบอุปกรณการแพทย และ าธารณ ุข และ อนอาชีพ ใ กับชุมชน ัดไทรเ นือ จ.นคร รรค ที่รานน้ำพริก ามพี่นอง ติดกับ ัดไทรเ นือ

โม รโรตารีทาเรือ การอบรมเชิงปฏิบัติการทำ ั เชื้อ จุลินทรีย ังเคราะ แ ง ณ โรงเรียนแ นโก ิกนุ รณ

โม รโรตารีเมืองชัยนาท จัดกิจกรรม นับ นุนประชาชนที่ทำมา ากินทุก ายอาชีพ นำ ินคามาจำ นายที่ ถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ปมนอก) จ.ชัยนาท

โม รโรตารีพระปกเกลาธนบุรี ร มกันทำ มอน ลอด ำ รับผูป ย

โม รโรตารีนครนนทบุรี และกลุมRCC. โม รโรตารีนครนนทบุรี ออก Booth รณรงค ปองกันโรคเบา าน แจกทุนการ ึก า, แอลกอฮอลลางมือ, ATK ตร จคัดกรองผูป ย โค ิท 19, ขนม ของขบเคี้ย แกเด็กๆ และ งดนตรี RCC.ของกลุม RCC. นครนนทบุรี แ ดงในงานตลอดงาน

โม รโรตารีบางปะอิน อบรมการทำ บูด ยพืช มุนไพร เพื่อการพัฒนา เ ร ฐกิจชุมชน


โม รโรตารีปทุมวัน ร มกิจกรรมเปดตลาดน้ำพรประภา ในเขตชุมชนลำตนกล ย นองจอก กรุงเทพ โดยมี โม รโรตารีกรุงเทพตะ ันออก เปน โม รเจาภาพ ในงานมีการ งมอบกัง ัน พลังงานแ งอาทิตย ทาน นย.ชุติปภา ไดตกลง งเ ริม นับ นุนในนาม โม ร เพื่อใ เด็กนักเรียน อั ัมชัญทำกัง ันน้ำพลังแ งอาทิตยเพิ่มมาอีก เพื่อนำไปทำใ น้ำ ะอาดเปนการ ราง ภาพแ ดลอม ตามแน ทางที่เจ็ดของโรตารี

โม รโรตารี นองแขม ผชภ. ุภาภรณ และ ุภาพบุรุ คุณกิตติยุทธ พรอม มาชิก โรตารี นองแขม โดยทุน นตั มอบ 1.ไ ท บอรด ใ จำน น 20 อัน ใ 4 โรงเรียน 2.จัดเลี้ยงอา ารแกเด็กนักเรียน มอบทุนเล็กๆ นอยๆ ที่โรงเรียน จ.กาญจนบุรี นใ ญเปนเด็กนักเรียนขอบชายแดน

โม รโรตารีบางกรวย กิจกรรม Rotary One Day 12/12/21 ณ ัด รีเขตนันทาราม ปากเกร็ด นนทบุรี

โม รโรตารีรัง ิต ร มแรงร มใจทำกิจกรรมเปดตลาด ชุมชนรัง ิต นา ัดธรรม ุขใจ ครึกครื้นมาก มีผูมาจับจาย ซื้อของกันมากมาย

โม รโรตารีบางเขน กิจกรรม POA ทริปครอบครั มั พันธ และร มกันปลูกตนไมในบริเ ณอางเก็บน้ำ เขื่อนแกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี

โม รโรตารีบางแคธนบุรี 50 จัดทำโครงการ งกำลังใจใ กับทีมแพทย พยาบาล บุคลากร ทางการแพทย ที่มาฉีด ัคซีนใ เด็กนักเรียน 1,580 คน ของโรงเรียนราช ินิต บางแคปานขำ เขตบางแค กรุงเทพฯ ด ยการ นับ นุนอา ารกลอง จำน น 150 กลอง และประชา ัมพันธ ูนยบริการและถายทอดเทคโลยี่การเก ตรเพาะเ ็ดของผูใ ญ มู

โม รโรตารี าทร มอบเครื่องออกซิเจน HI Flow ใ โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี โครงการตอเนื่องโรตารีร มใจ ูภัยโค ิด โดยมีผูอำน ยการ และทีมคณะแพทย พยาบาล ใ เกียรติเปนตั แทนรับมอบ


โม รโรตารีกรุงเทพ ุวรรณภูมิ กจกรรมปรบปรง ค รเรยนทรดโทรม ม บทนก ร ก ร ม 74 ทน ปกรณก รเรยน ปกรณก รก เคร่ งท น้ เย็น ถงเก็บน้ ขน ด 1000 ลตร ข ร ไขไก แล ่นๆ แล เล้ยง รกล ง น ณ โรงเรยน ด น งกร ทม ( งฆรก ร ฏรบ รง) จง ดร ชบร ข บคณมตรโรแทเรยน 31 โม รท่ร มบญ แล เข ร มกจกรรม

โม รโรตารียานนาวา ท กจกรรมท ค ม

ด ล ป ยรถปร จ ท ง

โม รโรตารีกรุงเทพเพลินจิต นบ นนโครงก รเ รมพลงใจ ใ ครข งมลนธเด็ก น ใน ลม ในพร ปถมภ มเด็จพร เจ พ่น งเธ เจ ฟ กลย ณ ฒน กรม ล งนร ธ ร ชนครนทร โดยม บเงนบรจ ค 30,000 บ ท ม บเจลแ ลก ล 100 ล ด แซนด ช 100 ช้น นมกล ง 150 กล ง ผ ปเตยง 20 ผน ข งใชเด็ก น ร งเท เ ้ ผ แล ข งเลนฝก ม ง

โม รโรตารี นองบัว จดกจกรรมเตรยมค มพร มก นเปดเรยน ต มม ตรก รป งกนโค ค โรงเรยน นบ ล น งบ (เทพ ทย คม) 1.จดเตรยมป ย 6 ม ตรก ร ลก 6 ม ตรก รเ รม แล 7 ม ตรก ร เขมง ด 2.จดโต เรยนโต รใ เ นในร ย ง 3.ฉดพนย ฆ เช้ ป งกนเช้ โรคโค ด

โม รโรตารีวัด ิง แจกทนก ร ก เปน นแรกท่ เภ มโนรมย แล แจกทนท่ เภ รรคบร โดยจ ท ก รแจกใ ครบทก เภ ในจง ดชยน ท

โม รโรตารี ระบุรี ม บ มทบทน เพ่ กจกรรมช ยเ ล ผป ยข ง โม รโรท แรคท ทย ลยพย บ ลบรมร ชชนน ร บร แล กจกรรม ดแล ใ ก ลงใจผ ง ยม บผ ม ่งข งแล รกล ง นบ นพก คนชร ถ้ ปร ทม

โม รโรตารี นองแค จดกจกรรมไ พร เล้ยง รกล ง น ปลกผก มตรภ พ ง รรคท่ น น ฟ รมเมล น แล เล้ยง รกล ง นท่ นย นบนผป ยจตเ ช


โม รโรตารีกรุงเทพ ยามมินทร ท ก ร งม บเคร่ งผลต กซเจน มลค 75,000 บ ท ใ กบ โรงพย บ ลบ ใ ญ จ.นครร ช ม โดยม ผภ.ม ร ย จนตบณฑตกล แล โม รโรต ร่บ ใ ญใ ก รต นรบ ย ง บ น แล ถ โ ก แบงปนค ม ขใ กบเด็กชนบทท่ยงข ดแคลนด ยก รแจกเ ้ กน น แล เป พ ย ลง/เคร่ งเขยน/เย่ยมคนชร ผป ยตดเตยง ท่ .น้ น จ.เพชรบรณ

โม รโรตารีพระนคร รวมกับอีก 13 โม รในภาค 3350 ไดรบเกยรตจ ก นก ง นเขตพร นคร นกง นเขต มพนธ ง กบปร ช คมย น คล งโ ง ง จดง น “คลองโองอาง ายน้ำแ ง ันติ ุข : Canal of Peace” : Rotary - People of Action เพ่ ร มกนม บค ม ข นตภ พ แล เ ร ฐกจใ กบผปร ก บก ร / ชมชนในพ้นท่ ร ผเดนท งม ม นร ม


ROTARY COVID-19 RELIEF : SURVIVAL BAG D 3350

P.Dr.Wute Erawan นายกสโมสรโรตารีพระนคร - นย.ดร.วุฒิ เอราวัณ

โครงการ

“โรตารีรวมใจสู้ภัยโควิด : ถุงยังชีพ ภาค 3350” จากใจนายก 117 เม ายน 2564 ประเท ไทยเกิดการแพรระบาดของโรคโค ิด-19 ระลอกใ ม ซึ่งการระบาดไดขยาย งก างไปยังทุกภูมิภาคของประเท ไทย งผลกระทบตอการใ บริการของระบบ าธารณ ุขของประเท ไทยเปนอยางมาก โม รโรตารีในภาค 3350 ไดร มแรงร มใจ ใ ค ามช ยเ ลือ บรรเทาทุกขแกชุมชน และประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโค ิด-19 ใน ลายรูปแบบ โดยการ นับ นุนจากงบประมาณของ โม รเอง และ จากกองทุนธารน้ำใจโรตารี ภาค 3350 โรตารี ากล ผานทางโครงการ “โรตารีรวมใจ สูภัยโควิด” และใน ันที่ 25 กันยายน 2564 โรตารี ากล ภาค 3350 ไดจัดกิจกรรมคอนเ ิรตการกุ ล “COVID-19 Relief Virtual Charity Concert” ระดมเงินบริจาคจากผูมีจิต รัทธาทั้งใน และตางประเท เขา ู กองทุนธารน้ำใจโรตารี ภาค 3350 เพื่อใ ค ามช ยเ ลือผู ประ บภัยโค ิด-19 ซึ่งไดรับการ นับ นุนจากผู มีจิต รัทธา อยางลน ลาม ตอมาในเดือน ตุลาคม 2564 เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ภาคกลางของประเท ไทย อันเปนพื้นที่ของ ภาค 3350 โรตารี ากล รางค ามเดือดรอน และ งผลกระทบเพิ่มเติมใ แกผูประ บภัยโค ิด-19 มากขึ้นกองทุนธารน้ำใจโรตารี ภาค 3350 โดยประธานกองทุนฯ อผภ. ุฒิชัย ั่ง ลี และ ผู าการภาค .คลินิกเกียรติคุณ นพ. ิรุณ บุญนุช จึงอนุมัติใ จัดทำถุงยังชีพ จำน น 2,000 ถุง อยางเรงด น ผานโครงการ “โรตารีรวมใจสูภัยโควิด : ถุงยังชีพ ภาค 3350” อันมี อผภ.ทนง ักดิ์ พง รี เปนประธานโครงการฯ เพื่อใ ค ามช ยเ ลือ และบรรเทาค ามเดือดรอนแกประชาชน ที่ประ บอุทกภัย และ ภัยโค ิด-19 ในพื้นที่ภาคกลาง ร มทั้ง กรุงเทพม านคร อยางทันท งที โดยมี โม รที่แ ดงค ามจำนงขอรับมอบถุงยังชีพ และ ไดรับการจัด รร ทั้ง ิ้น 43 โม ร นำถุงยังชีพไปแจกจายช ยเ ลือประชาชนตอไป เราชา โรแทเรียนภาค 3350 จะยังคงมุงมั่นบำเพ็ญประโยชน แก ังคมเ มอไป มดังคำข ัญประจำป 2564-65 “โรตารีเปลี่ยนชีวิต ดวยจิตบริการ”


� ดใหม่ ตลาดนํ าเปิ

ในกรุงเทพมหานคร

เล่ า สู่ ก น ั ฟั ง โดย อน.สุ วิม ล พีร พัฒ น์ดิษ ฐ ์ สโมสรโรตารีก รุ ง เทพตะวัน ออก � นที� 20 พฤษภาคม 2563 เมือวั สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก � ม ได ้ก่อตังกลุ ่ บําเพ็ญประโยชน์ชม ุ ชน � มชนแผ่นดินทอง โรตารี (RCC) ทีชุ คอยรุดดีน เขตหนองจอก โดยมีคุณ � เชิดพันธุ ์ เตียไพบู ลย ์ เป็ นประธาน � ชุมชน วัตถุประสงค ์เพือรวมพลั งชุมชน บําเพ็ญประโยชน์ ภายใต ้วัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของ � ท้องถิน � อโอกาสฉลองครบรอบ � และเมื 40 และเมือโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปีปีของสโมสรโรตารี ของสโมสรโรตารีกกรุรุงงเทพตะวั เทพตะวันนออก ออก ทาง ทาง � มทํ � าาโครงการตลาดนํ �าพรประภา ดด้วยเงิ สโมสรฯ สโมสรฯ จึจึงงได ได้เริ ้เริมทํ โครงการตลาดนํ�าพรประภา ้วยเงินนทุทุนนสนั สนับบสนุ สนุนนจาก จาก � งเริ � มจากการปรั � นที � เพื � อเป็ � นที � ขาย � มจากการปรั � � เพื � อเป็ � นพื � ขาย � นายกก่ บบพืพืนที นายกก่ออตั ตัง� ง� ดร.ชุ ดร.ชุมมพล พล พรประภา พรประภาซึซึงเริ นพืนที � � � � � � า้มีหรั ของ, ์เพือสร ้างเศรษฐกิ จให้ช้มีม ุ พชนได พนที ื บการ ของ จุดพักริมนํ า โดยมีวต ั ถุเปพืระสงค อสร ้างเศรษฐกิ จให้ชม ุ ชนได นที ื � สํ � � มนชน สํจําาหรั หน่ ตภัมณ ฑ ์ของชุ นอนว่ ้องมี้จากสวนเกษตร ผก ั กินได ้จาก หน่บาการจํ ยผลิตาภั ณาฑยผลิ ์ของชุ ชน ซึงแน่ อนว่ซึางแน่ ต ้องมี ผก ั กิานตได � � � � ้ สวนสาธารณเกษตรอิ น ทรี ย ์ที เป็ นโครงการแรกของสโมสรฯ ที ทํ าให้ส้ชนใจที ม ุ ชน ได อินทรีย ์ทีเป็ นโครงการแรกของชุมชนมาจําหน่ ายให้กับชุมชนและผู � � เมื อวั น เกิ ด โรตารี ส ากล 23 กุ ม ภาพั น ธ ์ 2564 เข ้ามาเยียมชม

� มชน รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ กังหันนํ �าพลังงานแสงอาทิตย ์เพือชุ ปี 2564 สาขาศาสตร ์พระราชา

ตลาดนํ �าพรประภา (ลําต้นกล้วย) � ซอยเชือมสั มพันธ ์ 19 � ถนนเชือมสั มพันธ ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โทร.086-345-1883

สโมสรโรตารีจตุจกั รโดย นย.ดร.ภัทรกิตติ � วิชต ิ ะกุล ได ้จัดทําโครงการ � � ผลงานดีเด่นเนื�องใน “เยาวชนคนต ้นแบบ” เพือมอบรางวั ลให้กับเยาวชนทีมี � น� 15 สาขา และได ้จัด โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ในสาขาต่างๆ รวมทังสิ ต่อเนื�องมาเป็ นปี ท�ี 5 โดยในปี 2564 นี � กลุ่ม Space AC Junior Team � ธยมปี ท�ี 3 (AC 139) โรงเรียนอัสสัมชัญ ได ้รับการคัดเลือกให้ นักเรียนชันมั � เป็ นหนึ งในผูไ้ ด ้รับรางวัลเยาวชนคนต ้นแบบด ้วยโครงการกังหันนํ �าพลังงาน � มชน แสงอาทิตย ์เพือชุ

เปิ ดทุกวันอาทิตย ์ เวลา 14:00 – 19:00 น. FB : ตลาดนํ �าพรประภา ลําต ้นกล ้วย

� ้ต่อยอดมาจากกังหันนํ �าชัยพัฒนา โดยน้องๆได ้นํ าแผงโซล่าร ์เซล โครงการนี ได �ี � � � ซึงสามารถลดต � และอุปกรณ์ทหาได ้ในท้องถินมาจั ดทําเป็ นชินงานนี ้นทุนในการ ผลิตและใช ้งานได ้จริง

� องๆ กลุ่ม Space AC Junior หลังจากทีน้ Team ได ้ส่งมอบกังหันนํ �าพลังงานแสงอาทิตย ์ � นงานต ้นแบบ ให้กบ ั สโมสรโรตารีจตุจก ั รเพือเป็ � � และเพือให้ได ้ประโยชน์ทสุ ี ด ทางสโมสรโรตารี จตุจก ั รจึงได ้ส่งมอบต่อให้กบ ั สโมสรโรตารี � าไปติดตังไว � ้ ณ ตลาด กรุงเทพตะวันออกเพือนํ � านมา นํ �าพรประภาในวันที� 12 ธันวาคมทีผ่

� การเริมต � ้น..การพัฒนาต่อยอดโครงการ..การสร ้างงาน เมือมี � กทีควร.. � ชุมชน..การส่งเสริมสนับสนุ นเยาวชนให ้ไปในทางทีถู � วต � ขนก็ การเดินทางไปสู่จด ุ หมายเพือชี ิ ทีดี ึ � คงไม่ยากเกิน....


ANNOUNCEMENT

(A

Rotary

Rotaract

(2,348)

(572)

2,360 101 (101)

358 28

(32)

Rotary

Rotaract

(1,352)

(55)

(63)

(5)

1,361 63

55 5

Rotary

Rotaract

(3,041)

(183)

3,160 119

(119)

275 27

(27)

Rotary

Rotaract

(1,422)

(377)

1,496 72

(70)

389 13

(13)

Rotary

Rotaract

(8,163)

(1,187)

(353)

(77)

8,377 1,077 355

73


EDITOR’S MESSAGE AG.Dr.Sumalai Kongkaew

บรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค - ผชภ.ดร.สุมาลัย กองแก้ว สวัสดีคะ มิตรโรแทเรียนทุกทาน

โทร 06 2801 9237 E-mail : sumalai_k@hotmail.com Line ID : 0628019237


ผวภ.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิรุณ บุญนุช เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ

SERVE TO CHANGE LIVES

สโมสรโรตารีทวีวัฒนา

สโมสรโรตารีกรุงเทพ นวมินทร์

สโมสรโรตารีสีลม สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์

สโมสรโรตารีบางกอกเซ็นทรัล

สโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์