GOVERNOR’S MONTHLY LETTER/APRIL 2022

Page 1

สารผู้ว่าการภาค รายเดือน

SERVE TO CHANGE LIVES

G OV ER NOR ’ S MONT HLY L E T T E R เมษายน 2565 • APRIL 2022

www.rotary3350.org FaceBook : rotary3350.org Club Website : m.rotary3350live.org

Maternal and Child Health Month เดือนแหงสุขอนามัยของแมและเด็ก


SERVE TO CHANGE LIVES

งานประชุมผู้ว่าการภาค พบนายกสโมสร

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และคณะกรรมการภาค ครั้งที่ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น วันเสารที่ 30 เมษายน 2565


DISTRICT GOVERNOR’S MESSAGE

SERVE TO CHANGE LIVES

DG.Emeritus Clinical Prof.Dr.Wiroon Boonnuch ผวภ.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิรุณ บุญนุช

มิตรโรแทเรียนทุกทาน เดือนเมษายนเปนเดือนแหงสุขภาพแมและเด็ก ขององคกรโรตารี สากล ในประเทศไทย สโมสรโรตารี ตางใหความสำคัญในการดำเนิน โครงการสุขภาพแมและเด็กทุกสโมสร สถานการณโรคโควิด-19 ในขณะนี้พบวาคนไทยติดเชื้อโรคโควิด-19 เปนจำนวนมากขึ้น และมีผู เสียชีวิตมากขึ้น ทำใหพวกเราชาวโรแทเรียน ตองมีความใสใจและเฝาระวังตนดวยมาตรการความปลอดภัยสูงสุด เพื่อใหรอดพนจากการเจ็บปวยดวยโรคนี้ การประชุมใหญภาค คืองาน District Conference จัดงานได ประสบผลสำเร็จเปนอยางดี มีผูเขารวมประชุมจำนวน 568 คน ไดรับ ความรูและความสนุกสนานกับงาน Cowboy Night โดยที่ไมมีสมาชิก เจ็บปวยจากโรคโควิด-19 มากนัก งานสำคัญของภาค 3350 อีกงาน คือ การจัดกิจกรรมการเดินวิ่ง ขจัดโรคโปลิโอ ซึ่งกำหนดจัดงานในวันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน 2565 นี้ ที่หาดจอมเทียน พัทยา ขอเชิญชวนเพื่อนโรแทเรียนไปรวมกิจกรรม ดวยกันครับ สำหรับงาน Governor Salute คืองานที่ผู วาการภาค ศ.คลินิก เกี ย รติ ค ุ ณ นายแพทยวิ ร ุ ณ บุ ญ นุ ช จั ด ขึ ้ น เพื ่ อ ขอบคุ ณ ในไมตรี จ ิ ต ที่ทุกทานมุงมั่นตั้งใจทุมเท เสียสละ ทำงานเพื่อภาค 3350 และชุมชน ของเรา ประสบความสำเร็จตามเปาหมาย (Goal) ทุกประการ วันที่ 30 เมษายน 2565 นี้ จะมีงานผู วาพบนายกสโมสร ผู ชวย ผูวาการภาคและคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 3 ขอความรวมมือทุกทาน เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน งานที่สำคัญดานเยาวชนคือ กิจกรรม RYLA กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565ที่เขาชะโงก โรงเรียนนายรอย พระจุล จอมเกลา ผมทราบวา อน.โกมล ลาภพรหมรัตน สใมสรโรตารีบางคอแหลม ไดทุมเทกำลังกายและทรัพยเพื่อเยาวชนของเรา ผมขอใหพวกเราเปน กำลังใจใหเยาวชนซึ่งจะเปนกำลังสำคัญขององคกรโรตารีตอไป ผมขอใหปนี้เปนปแหงความสุขที่มวลมิตรโรแทเรียนทุกทานไดรวม กิจกรรมประเพณีสงกรานตอยางมีความสุข เปนโอกาสสำคัญที่ทุกทาน ไดรวมกัน สืบสาน รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยใหดำรง คงอยูคูสังคมไทยตลอดกาลนาน

Dear fellow rotarian, Rotary International's new monthly theme for April is Maternal and Child Health! Rotary clubs in District 3350 should focus on serving to help projects related to mother and child health. The coronavirus situation has been bounced back with a lot of infected cases and a lot of fatality. Please all rotarian be reminded and be aware. I wish for you all to be safe from covid-19. We had a very knowledgeable District Conference in Pattaya with at least 568 participants. And the cowboy night party was fun and memorable. Only a few mild covid-19 infected cases reported a week after the event. It considered very successful indeed. "Run to End Polio" is District 3350 upcoming event held on Sunday of 19 June 2022 in Jomtien Beach, Pattaya. Please don't forget to be there. The D.3350 Governor's Salute from District Governor Professor Emeritus Doctor Wiroon Boonnuch had successfully been prepared. I salute all rotarian who have been given it all serving to change lives. Goals have been achieved very well. The 3rd District Governors and Committees meetings with Club presidents will be held on 30 April 2022. I ask for all Club president's cooperation to join. PP.Komol Lappromrattana, Rotary Youth Leadership Awards Program Chair has been dedicated his time, effort, and money setting the RYLA to take place during 30 April - 2 May 2022 at Chulachomklao Royal Military Academy, Khao Cha Ngok, Nakhon Nayok. Please support students and join this great youth program as for they are the future of our Rotary organization. I wish you all have great Songkran Festival and Southeast Asian New Year Holiday. May this beautiful tradition being carried on for more years to eternity. (ผูแปล : อน.ดร.นภาพร จุลสุคนธ-สโมสรโรตารีสาทร)


SERVE TO CHANGE LIVES

RI PRESIDENT’S MESSAGE Shekhar Mehta

สารประธานโรตารีสากล เชคการ์ เมห์ตา

สวัสดี ผูสรางการเปลี่ยนแปลงของโรตารีที่รัก เพื่อนๆ ครับ คำ ดบท นึ่งของผมในโรตารีคือ ทำมากขึ้น เติบโตมากขึ้น ผมแนใจ าพ กทานก็กำลังใชคำ ดบทนี้ การทำมากขึ้น คือที่เราทำ โครงการบำเพ็ญประโยชนยิ่งใ ญขึ้นและ รางผลกระทบมากขึ้น นการ เติบโตมากขึ้น ก็คือการเพิ่ม มาชิกมากขึ้น ค ามพยายามของเราในการ ทำโครงการ นึ่งคนนำมา นึ่งคน (Each One, Bring One) มีค ามตื่นตั อยางมาก เกิดขึ้นไปทั่ โลกของโรตารี ทุกๆ ที่ที่ผมเดินทางไป นายก โม ร ผู าการภาค และ มาชิกโรตารี - ทั้งผูทรงคุณ ุฒิและ มาชิกใ ม -ล น แ ดงค ามชื่นชม า ค ามมุมานะในเรื่อง มาชิกภาพกำลัง รางแรง บันดาลใจใ แกโลกของโรตารี เรากำลังเติบโตมากขึ้น และผมแทบจะรอไมไ ที่จะไดร มฉลองค าม ำเร็จทั้ง มดนี้กับทานในงานประชุมใ ญโรตารี ากลที่เมืองฮุ ตัน ในเดือนมิถุนายน ยังมีเ ลาที่จะลงทะเบียนและ างแผนเขาร มงานกับเรา เรารอคอยที่จะไดรับประ บการณครั้ง นึ่งในชี ิต ซึ่งจะร ม มาชิกของ เราเปน นึ่งเดีย กัน ลังจากที่ าง ายกันไปนาน เมื่อเรา เติบโตมากขึ้น เราก็จะมีโอกา ทำอะไรๆ ไดมากขึ้น เดือนเม ายน เปนเดือนแ ง ุขภาพแมและเด็ก ถือเปนโอกา ดี ำ รับ โม รของทาน ที่จะพิจารณาถึง ิ่งที่ทานจะทำเพื่อ งเ ริม ุขภาพของแมและเด็ก การ พัฒนาคุณภาพของการดูแลและการใ ตรีและเด็กทั่ โลก ามารถเขาถึง การดูแลนั้นเปนเรื่องที่เราใ ค าม ำคัญอยางมาก และยังเปนการ อด คลองกับโครงการ งเ ริมพลังเยา ตรีของเราไดเปนอยางดี ผมซาบซึ้งใจ กับงานที่ โม รตางๆ ทำในเรื่องนี้ และขอ นับ นุนใ ทานคิด า ิธีที่จะ ทำใ มากขึ้นอีก มันเปนเรื่องนาตื่นเตนมากที่ไดเ ็น มาชิกโรตารีมาร มตั กันในการ ประชุมระดับผูนำ เพื่อแบงปนแน คิดเกี่ย กับการใชเรื่องที่เราเนน (areas of focus) เพื่อ รางใ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใ ญและยั่งยืนในโลก

การประชุมระดับผูนำในอดีตและที่กำลังจะมีขึ้นเร็ ๆ นี้กำลังใ ค าม นใจ ในเรื่องที่เนนใ มของเรา นั่นคือ เรื่อง ิ่งแ ดลอม และเกี่ย กับ ิธีการที่จะ ทำใ งานของเราเพื่อจะปกปองโลกนั้นจะตอง นับ นุนค ามมุงมั่นของ เราในการขยายเ ร ฐกิจทองถิ่นด ย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีค าม ยากจนคนแคนที่ ุด นอกจากนี้ผมยังไดรับเกียรติใ ไปกลา ุนทรพจนในการประชุม เกี่ย กับภา ะโลกรอนขององคการ ประชาชาติครั้งที่ 26 รือที่เรียก า COP26 ที่เมืองกลา โก กอตแลนด การประชุม ำคัญครั้งนี้เปนการ ร มตั กันของผู าการรัฐตางๆ และผูนำของรัฐบาลเกือบ 100 คน เปน เ ลา อง ัปดา ทั้งนี้เพื่อกำ นดเปา มายใ มเกี่ย กับการปลอยเชื้อเพลิง ฟอ ซิล ิ่งที่ผมเรียกรองใ ลงมือปฏิบัติ คือการฟนฟูปาชายเลนซึ่งเปน ระบบนิเ ที่ ำคัญมากที่จะช ยบรรเทาผลกระทบจากภา ะโลกรอน ในพื้นที่ชายฝงทะเลได ประเท ตางๆ ทั่ โลกแ ดงค ามกระตือรือรน เ ็นด ยกับแผนการนี้ ค ามอยู รอดของเรากำลังตกอยู ในภา ะเ ี่ยง เพราะค าม ายนะจากภัยพิบัติดาน ิ่งแ ดลอมไดมาถึงเราแล และก็อยู ที่ค าม ามารถของเราด ยที่จะฉุดคนขัด นที่ ุดในโลกใ ออกจากค าม ยากจนและใ ค าม ังแกพ กเขา เราจะตอง า ิธีปกปองโลกของเราไ โดยยังตองรัก าค ามเจริญทางเ ร ฐกิจที่จำเปนเพื่อบรรลุผลดานมนุ ย ธรรมอยาง ูง ุด นี่เปนช งเ ลาที่นาตื่นเตนมากๆ ของโรตารี เปนเ ลาที่โลกตองการ เรามากที่ ุด เมื่อเรา บริการเพื่อเปลี่ยนชีวิต จงจำไ าเรากำลังเปลี่ยนแปลง ตั เราด ยเชนกัน เรากำลังเปนผู รางค ามเปลี่ยนแปลงและเปนผู ราง ันติภาพที่ยิ่งใ ญของโลก โลกรอเราอยู ถึงเ ลาแล ที่ตองลุกขึ้นมาเรียกรอง (ผูแปล : อน. รีฟา ิริอุดมเ ร ฐ - โม รโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเ ก)


DISTRICT SECRETARY CHAIR

PP.Somchai Rungsrisawat ประธานเลขานุการภาค - อน.นสพ.สมชัย รุ่งศรีสวัสดิ์ ทานนายกสโมสรโรตารี ทานผูชวยผูวาการภาคและมวลสมาชิกโรแทเรียนทุกทานครับ เดือน เม ายน เดือนเเ ง ุขอนามัยของเเมเเละเด็ก (Maternal And Child Health Month) ทานนายก โม รไดทำ โครงการ ตาม ั ขอบางรึยังครับ ลอง ึก าและเพิ่มค ามทาทายในการทำโครงการใ มๆดูนะครับ เรื่อง Empowering Girls รือโครงการเ ริมพลังเยา ตรี ก็นา นใจครับ เรื่องที่ประกา ใ ทราบ คณะกรรมการบริ าร ูนยโรตารี ชุดใ ม ในภาค 3350 ป 2565-2566 1.อผภ.นครินทร รัตนกิจ ุนทร 2.อผภ. ทนง ักดิ์ พง รี 3.อผภ. ม รี เมฆธน 4.ผ ภ. .คลินิกเกียรติคุณ นพ. ิรุณ บุญนุช ใน ันที่ 30 เม ายน 2565 จะมีการประชุมนายก โม รและคณะกรรมการภาคพบผู าการภาค ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด เริ่ม 8.30 –15.00 น. ทานที่มีคำถาม รือมีอุป รรคปญ าใดๆกรุณาแจงใ กองเลขา ทราบล ง นาเพื่อจะไดปรึก าผู าการภาคและนำไปชี้แจงใน ันประชุมดังกลา ันที่ 18 มิถุนายน 2565 Governor’ Salute ยกยองและมอบประกา เกียรติคุณ แกทานนายก โม รและคณะกรรมการภาค ณ แมมโบ ตูดิโอ แอนดคาเฟ ถนนพระราม 3 ันที่ 19 มิถุนายน 2565 โครงการเดิน ิ่งเพื่อขจัดโปลิโอ ณ ชาย าดพัทยา ขออำน ยอ ยพรใ ม ลมิตรโรแทเรียนทุกทาน มีค าม ุข ดชื่น ม ังทุกประการใน ัน งกรานต ป 2565 ครับ

February 2022 Attendance Report List of all clubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Angkor Angthong Bang Bua Thong Bangkapi Bangkhae Dhonburi 50 Bang Khen Bangkok Bangkok 70 Bangkok-Bangkhuntian Bangkok Banglamphu Bangkok Bangna Bangkok Benjasiri Bangkok Central Bangkok Chinatown Bangkok Cyber Bangkok Dach Bangkok East Bangkok International Bangkok Klongtoey Bangkok Kluaynamthai Bangkok Nawamin Bangkok Pattanakarn Bangkok Ploenchit Bangkok Rama III Bangkok-Ratchadapisek Bangkok-Rattanakosin Bangkok Siammin Bangkok South Bangkok Suriwong Bangkok Suwanabhum

Percentage Attendance

50.00 30.91 66.21 81.88 53.33 28.11 91.18 36.11 20.83 70.00 28.26 50.00 51.61 60.00 40.00 70.00 22.58 81.25 73.68 40.00 33.33 100.00 74.00 69.44 62.50 83.33

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

List of all clubs

Percentage Attendance

Bangkok Vibhavadi Bangkorlaem Bang Kruai Bang Pa-In Bang Rak Banmi Buengkum Central Yangon Chaopraya Nakhon Sawan Charoen Nakorn Chatuchak Chum Saeng Dhonburi Dhonburi West Dusit Greater Yangon Kasemrat Klongtoei Khannayao Lat Phrao Lomsak Lopburi Loyalty Lumpinee Mandalay Metro Yangon Muang Chainat Muang Phetchabun Nakhon Nayok Nakhon Nonthaburi Nakhon Sawan

23.61 58.00 65.00 100.00 51.64 89.47 65.00 80.00 63.00 60.00 90.90 29.63 47.37 66.67 100.00 70.00 44.83 33.33 65.00 58.33 80.00 33.33 77.77

List of all clubs 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Nongbua Nongkae Nongkhaem Nonthaburi Pak Kret Nonthaburi Patumwan Phaya Thai Phnom Penh Phnom Penh Capital Phnom Penh Central Phnom Penh Chaktomuk Phnom Penh Metro Phra Nakhon Phra Phutthabat Phra Pinklao-Dhonburi Phra Pokklao-Dhonburi Prakanong Pranakorn Sri-Ayuthaya Pranarai Lopburi Praramasual Lopburi Prasrisuriyothai Ayutthaya Pursat Rama 9 Rangsit Rat Burana Ratchaphruek Ratchathewi Saigon Saigon International Sai Mai

Percentage Attendance

87.50 86.96 30.70 60.00 77.27 44.07 66.66

44.64 100.00 66.67 41.18 72.55 57.89 96.88 80.00 84.62 70.00 83.33 88.89 32.32 52.94 84.00

List of all clubs 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Samphanthawong Sangke Battambang Saraburi Saraburi Mittraphap Sathorn Siam Erawan Siem Reap Silom Singburi Singburi Veerachon Siquare Srapathum Suan Chit Lada Suan Luang Sukhumvit Taksin-Dhonburi Tharua Thawi Watthana Thonglo-Ekkamai Udomsuk Uthaithani Vadhana Victory Wang Mai Wangthonglang Wat Singh Yangon Yannawa Yaowarat

Percentage Attendance

51.72 30.43 100.00 52.27 65.00 65.15 65.38 66.00 50.00 43.18 80.00 36.36 90.91 59.09 70.00 60.00 63.63 65.38 60.00 44.73 86.51 59.72 70.00


SAVING MOTHER & CHILDREN SUBCOMMITTEE CHAIR

PP.Kanokkate Damrongtrongsiri ประธานคณะอนุกรรมการสุขอนามัยแม่และเด็ก - อน.กนกเกตุ ดำรงตรงศิริ

เมื่อกาลเ ลาไดเ ียนมาบรรจบเดือนเม ายนอีกครั้ง ก็เขา ูช งเ ลาที่คนไทยพรอมใจกันเฉลิมฉลองเท กาล งกรานต รือ ันขึ้นปใ มไทย และยังเปนช งเ ลาแ งค าม ุข ค ามปติยินดีที่ไดใชเ ลาร มกันกับผู ลักผูใ ญที่เคารพและ ครอบครั อันเปนที่รักยิ่ง ำ รับ โม รโรตารี เดือนเม ายนเปนเดือนที่โรตารี ากลกำ นดใ เปนเดือนแ ง ุขอนามัยแมและเด็ก (Maternal and Child Health Month) ซึ่ง ั ขอนี้เปน นึ่งใน ั ขอ ลัก ำคัญ ทำใ เราไดกลับมา นใจและตระ นักถึงค าม ำคัญ ของการเ ริม ราง ุขภา ะ การปองกันและแกไขปญ าของแมและเด็กใ เกิดการพัฒนาตามแน ทางการบำเพ็ญประโยชน ของ โม รโรตารีใ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อนามัยแมและเด็ก มายถึง การดูแล ุขภาพของ ญิงทั้งกอน ระ าง และ ลังตั้งครรภใ มีการตั้งครรภ ที่ปลอดภัย พรอมทั้งมีบุตรที่ มบูรณแข็งแรงและไดรับการเลี้ยงดูอยางมีคุณภาพ เปา มายนี้จะบรรลุผลได ค รเริ่มตั้งแตการดูแล ญิงขณะตั้งครรภใ มี ุขภาพที่ดี มีการคลอดที่ปลอดภัย และ ุขภาพ ลังคลอดที่ดีเพื่อการ เลี้ยงดูบุตรอยางเ มาะ ม ัตถุประ งค ลักของโรตารีในดาน ุขอนามัยแมและเด็กมุงเนนไปที่การลดอัตราการเ ียชี ิตและการเกิด โรคของเด็กอายุต่ำก า 5 ป ร มถึงแมด ย พรอมด ยการปรับปรุงโอกา ในการเขาถึงบริการการแพทยที่ ำคัญ และการ นับ นุนบุคลากรที่เกี่ย ของกับ ิชาชีพที่เกี่ย ของกับ ุขอนามัยของแมและเด็ก เมื่อพิจารณาคติพจนป 2564-65 “โรตารีเปลี่ยนชี ิต ด ยจิตบริการ” ในมุมมองของ ุขอนามัยแมและเด็ก จะเ ็นได าเปนการที่เราไดมีโอกา เขาไปบำเพ็ญประโยชนใ กับชุมชนด ยการบริการ ใ ค ามรูค ามช ยเ ลือ เฉพาะดาน แกแมและเด็ก เปนลัก ณะใ การช ยเ ลือทั้งทางตรงและทางออม ในทายที่ ุด ก็จะเกิดการ เปลี่ยนแปลงตอพ กเขาในเชิงบ ก เพิ่มค ามปลอดภัยและเติมเต็มค าม มบูรณในชี ิตใ มีมากขึ้นได แมตองเผชิญ ถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไ รั โคโรนา 2019 ที่ยังดำเนินอยูอยางตอเนื่อง มาจนถึงปจจุบัน แตในปที่ผานมาก็มีการผลักดันโครงการที่เกี่ย ของกับ ุขอนามัยแมและเด็ก ามารถเกิดขึ้นได อยาง ลาก ลายจากค ามเชื่อค าม รัทธาและค ามร มมือของ โม รโรตารีทุกแ งในประเท เชน การ งเ ริม และใ ค ามรูเกี่ย กับค าม ำคัญของการใ นมบุตร การ งเ ริมกิจกรรมเ ริม รางค าม ัมพันธในครอบครั การใ ค ามรูเชิงจิต ิทยาแกผูปกครองในการจัดการ ถานการณการเผชิญโรคระบาด โดยการนำของ โม รโรตารี พระนคร การจัด าเครื่องมือแพทยเพื่อพัฒนา มองเด็กแรกเกิด โดยการนำของ โม รโรตารี าทร การ รางเ ริม กำลังใจใ แกผูปฏิบัติงานดูแลเด็กออนใน ลัม โดยการนำของ โม รโรตารีกรุงเทพเพลินจิต การจัด าอุปกรณ แพทยเพื่ออนามัยแมและเด็กและผูป ยขั้น ิกฤต โดยการนำของค ามร มมือระ าง โม รโรตารีทั้งในประเท และตางประเท ฯลฯ ในนามประธานคณะอนุกรรมการ ุขอนามัยแมและเด็ก ดิฉันขอขอบคุณค ามร มมือ ร มแรงร มใจจากม ลมิตรโรแทเรียนและบุคคลที่เกี่ย ของ ทุกทาน ที่ได รางโครงการที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอชุมชนในดาน ุขอนามัยแมและเด็ก ดิฉันเชื่อและ ังเปนอยางยิ่ง าพ กเราจะ ามารถ ราง รรคโครงการที่มีคุณภาพและใ บริการแกชุมชนตอไปในระดับค าม ำคัญที่มากยิ่งขึ้น อยางไมมีที่ ิ้น ุด เนื่องในโอกา อันเปนมงคลในเท กาล งกรานตนี้ ดิฉันขออาราธนาอำนาจ ิ่ง ักดิ์ ิทธิ์ทั่ ทั้ง ากลโลก ไดช ยดลบันดาลใ ทุกทานประ บแต ค าม ุขค ามเจริญ ปรา จากค ามทุกข มีกำลังกายเขมแข็ง กำลังใจเปยมลนในการบำเพ็ญประโยชนตอม ลมนุ ยชาติเปนกุ ล ืบไปอีกนานเทานาน


แพทย์...เปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ

Clinical Prof. Emeritus Udom Kachintorn, MD ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

คำข ัญของโรตารี ากล “Serve to Change Lives” มุงเนนใ โรแทเรียนบำเพ็ญประโยชนตางๆ เพื่อเพื่อนมนุ ย Serve มายถึงบริการ ใ ค ามช ยเ ลือ ทำประโยชน รือรับใช Change Lives มายถึงเปลี่ยนชี ิตผูอื่น ังคม และโลกใ ดีขึ้น ค าม มายโดยร ม คือ มุงใ ค ามช ยเ ลือ มุงทำประโยชน เพื่อเปลี่ยน ชี ิตผูอื่น เปลี่ยน ังคมและโลกใ ดีขึ้น แพทย...เปลี่ยนชี ิตด ยจิตบริการ แพทยเปนอาชีพ นึ่งที่ ามารถยกเปนตั อยางไดชัดเจนในเรื่องนี้ นาที่ของแพทยเปนการบำเพ็ญ ประโยชนตางๆเพื่อเพื่อนมนุ ย มุงทำประโยชนโดยมีเปา มายใ ผูป ยอาการดีข้นึ รือ าย คือใ มี ุขภาพดี และมีคุณภาพชี ิตที่ดี นาที่ของแพทยไดแก 1) บริการตร จดูแลรัก าผูป ย รัก าใ าย รือใ อาการดีขึ้น แนะนำการปฏิบัติตั และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งเ ริมใ ผูป ย และญาติมี นร มในการดูแลตนเอง เนน รางเ ริม ุขภาพและปองกันการเกิดโรค ใ มี ุขภาพดี มี ุขภา ะ ( มบูรณทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ) และค ามอยูดีมี ุข 2) อน ถายทอดค ามรูและประ บการณแกพยาบาล ผูช ยพยาบาล เภ ัชกร นักกำ นดอา าร นักกายภาพบำบัด นักรัง ีเทคนิค นักเทคนิคการแพทย บุคลากรดานการแพทยและ าธารณ ุขอื่นๆ นัก ึก าแพทย แพทยประจำบาน ผูป ยและญาติ นาที่ ำคัญของ แพทยตองเปนครูด ย โดยไม อนแบบเดิมๆ (ยืน อน นา อง) แตตองออกแบบการเรียนรู และอำน ยค าม ะด ก (Design & Facilitate) เนนการเรียนรูจากการลงมือทำ รือปฏิบัติ (Coaching) เนน Experience-based Learning (Mentoring) ที่ ำคัญแพทยตองมี จิต ิญญาณ ค ามเปนครู เขาใจผูป ย เปนแพทยที่ผูป ยและญาติ ามารถเขาถึงได ัมผั ได และแลกเปลี่ยนค ามคิดได งเ ริมการเรียนรูที่เกิดจาก ภายในใจของบุคลากรทางการแพทยเองใน ิ่งที่เขาถนัด รืออยากเรียน (Motivate & Inspire) ใ เกิดจินตนาการนำไป ูการ รางน ัตกรรม (Innovation) ตองมีน ัตกรรมจึงจะนำไป ูการเปลี่ยนแปลงตอองคกร ชุมชน ประเท และโลก 3) ทำ ิจัย เพื่อ รางองคค ามรูใ มและนำไปแกปญ าผูป ย นำปญ าผูป ยที่ยัง าคำตอบไมได รือไมมีในตำรามา เปนโจทยใน การทำ ิจัย มเด็จพระม ิตลาธิเบ อดุลยเดช ิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเปนพระบิดาของการแพทยแผนปจจุบันทรง อนไ า ค าม ำเร็จ ของการเรียนรูที่แทจริง อยูที่การนำค ามรูไปประยุกตใชใ เกิดประโยชนแกม ลมนุ ยชาติ และขอใ ถือประโยชน นตนเปนที่ อง ประโยชน ของเพื่อนมนุ ยเปนกิจที่ นึ่ง ซึ่งตรงกับคำข ัญของโรตารีที่มุงใ ค ามช ยเ ลือ มุงทำประโยชน เพื่อเปลี่ยนชี ิตผูอื่น เปลี่ยน ังคมและโลก ใ ดีขึ้น มีแพทยทั่ โลกมากมายที่ดำเนินชี ิตเชนเดีย กับคำข ัญ ของโรตารีดังกลา ยกตั อยางเชน า ตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทย ิรุณ บุญนุช ผู าการภาค 3350 โรตารี ากล ป 2564-2565 ไดดำเนินชี ิตโดยมีคุณธรรมประจำใจในการเปนผูใ และตอบแทน ังคมมาตลอดชี ิตการ เปนแพทยของทานก า 40 ป คำแถลง ิ ัยทั นของโรตารี ากล ย้ำ า ร มกันเราอยากเ ็นทุกคนทั่ โลกร มตั กันเปน นึ่งในการลงมือทำ เพื่อ รางการเปลี่ยนแปลง อยางยั่งยืนทั่ ทั้งโลก ทั้งตอชุมชนของเราและตั เราเองใ ดีขึ้น


โม รโรตารีพระนารายณลพบุรี งมอบ Global Grant เครื่องช ย ายใจแบบปริมาตร และค ามดัน 1 เครื่อง เครื่อง ัดค ามดันโล ิตพรอม ัดค ามอิ่มตั ของ ออกซิเจนในเลือด 10 เครื่อง ใ กับโรงพยาบาลพระนารายณม าราช "ขอบคุณมิตรภาพจากตางแดนภาค 2550 ประเท ญี่ปุน พันธมิตรเพื่อนร มภาค 3350 โม ร โรตารีปทุม ัน โม รโรตารีกรุงเทพใต โม รโรตารีลุมพินี โม รโรตารี ิง บุรี ีรชน โม รโรตารีลพบุรี โม รโรตารีบาน มี่ และ โม รโรตารีพระราเม รลพบุรี ที่ร มมือกัน รร รางประโยชนใ กับประชาชนลพบุรี มูลคาเครื่องมือแพทยที่มอบงานนี้ 1,700,000 บาท

โม รโรตารีกรุงเทพ นวมินทร บริจาค ยูนิตทำฟนชุดใ ญ จำน น 2 ชุด มูลคา 1,000,000.- ใ กับ โรงพยาบาลทุงชาง จ.นาน นับ นุน โดย นย.เร ดี ธน าร ิลป นยน. งแ ง จุลเจนใจ ผชภ.ธ ัชชัย ฉัตร ิทยานนท

โม รโรตารีวัง ราญรมย-ทาพระ มอบเครื่องช ย ายใจใน องผูป ย ิกฤติ โดยมีผูอำน ยการโรงพยาบาลบานคา จ.ราชบุรี เปนผูรับมอบ และมอบเงินช ยผูป ย นักและยากจน รายละ 2500 บาท จากนั้นมอบทุนช ยเด็กนักเรียนชา เขา โรงเรียนบานรองเจริญ ที่ยากจน ครอบครั แตกแยก และไดรับผลกระทบจากโรคโค ิดจำน น 130 คน แบงเปนยากจนมาก 10 คน ไดเงินช ยเ ลือคนละ 2000 บาท นที่เ ลือ 120 คนไดรายละ 700 บาท พรอมมอบขา าร 100 กิโลกรัม ใ เปนอา าร กลาง ันแกเด็กนักเรียน


โม รโรตารี ยามเอราวัณ งมอบเตียง นามเพื่อช ยเ ลือผูป ย Covid-19 ใ โรงพยาบาล งเ ริม ุขภาพ ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จัง ัดบุรีรัมย โดยมี โม รโรตารี บุรีรัมย ภาค 3340 เปนตั แทน งมอบใ

ผชภ. ุภาภรณ เทพพรรธนะ โม รโรตารี นองแขม มอบเครื่อง ออกซิเจนค ามดัน ูงใ โรงพยาบาลนครปฐม เพื่ออุทิ กุ ลใ คุณแม เซี้ยมจู แซแต

โม รโรตารี นองแขม จัดโครงการ อนลางมือ ใ ะอาดอยางถูก ิธี เพื่อปองกันโรคใ แกแมบานและเด็กในชุมชนตลาด นองแขม โดยผ ภ. .คลินิกเกียรติคุณ นพ. ิรุณ บุญนุช เปนผู าธิต และจัดโครงการร มกับครอบครั โรตารีภาค 3350 ระดมทุนจัดซื้อ ิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อ รางข ัญและกำลังใจใ แกเด็กๆ ที่ ูนยตอตานการคามนุ ย และล งละเมิดบานครูจา มูลนิธิพัฒนาการคุมครองเด็ก จ.ชลบุรี พรอม อน ิธิการลางทำค าม ะอาด เครื่องกรองน้ำใ แกเด็กเพื่อช ยเ ลือ ตั เอง ใ น้ำดื่มมีค าม ะอาดถูก ุขอนามัย


กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ของสโมสรโรตารี ภาค 3350

โม รโรตารีกรุงเทพไชนาทาวน โม รโรตารี นองแขม

โม รโรตารีลาดพราว

โม รโรตารีกรุงเทพตะวันออก

โม รโรตารี าทร

โม รโรตารีกรุงเทพ


โม รโรตารีบางรัก จัดงานมิตรภาพ ัง รรคฉลอง ันครอบครั และ งกรานต ๒๕๖๕ เมื่อ ันเ ารที่ ๙ เม ายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแมน้ำ รามาดาพลาซา โดยมี ผ ภ. า ตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นพ. ิรุณ บุญนุช และ ผชภ.ประกอบ มุกุระ ใ เกียรติร มงาน ัตถุประ งคในการจัดงานเพื่อ ืบ าน ัฒนธรรมประเพณี งกรานตอันดี งามของไทย เปดโอกา ใ โรแทเรียน และ มาชิกในครอบครั ร มทั้งเยา ชนโรทาแรคเทอร และอินเทอรแรคเทอร ร ม 50 คนไดมาร มกันรดน้ำขอพรผูใ ญ ในภาค 3350 และ มาชิกอา ุโ ของ โม ร เพื่อค ามเปน ิริมงคลใน ันปใ มของไทย กิจกรรมในงานนอกจากพิธีรดน้ำขอพร ยังมีการรำไทยรองเพลงไทย และเลนเกม ทายปญ าตางๆ เพื่อกระชับค าม ัมพันธ ทั้งนี้ คณะผูจัดงานไดมีการตร จ ATK ผูเขาร มงานทุกคนกอนเขางาน เพื่อใ เปนไปตามมาตรการปองกันโค ิด-19 ด ย

โรแทเรียน 8 โม ร โม รโรตารีกรุงเทพกลวยน้ำไท โม รโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ โม รโรตารีพระนคร โม รโรตารี พระราม 9 โม รโรตารีนครนนทบุรี โม รโรตารี ยามเอราวัณ โม รโรตารีราชเทวี โม รโรตารีกรุงเทพไชนาทาวน ร ม งมอบขา กลอง 120 กลอง นม 120 กลอง น้ำเกกฮ ย น้ำลำไย 270 ข ด มูยอ 20 มัด (120 ชิ้น) มะม ง เนื่องใน ันผู ูงอายุ แ งชาติและเปน ัน งกรานตที่คนไทยอนุรัก ัฒนธรรมขึ้นปใ มนี้ ไ ืบทอดกันมายา นาน โดยมี นย.อาชานันท พร มมา จาก โม รโรตารีกรุงเทพกล ยน้ำไท ในฐานะเปนผูมี นร ม นับ นุน กิจกรรมที่มีคุณประโยชนตอคนในชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 มาอยาง ตอเนื่อง จึงขอขอบคุณน้ำใจม ลมิตรโรแทเรียนที่ได นับ นุน รางค าม ุข และรอยยิ้มใ กับชุมชน


ROTARACT UPDATE

DDR.Chiraphon Khaengkhan ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค - จิราพร แข็งขัน

ำ รับกิจกรรมข ง โม รโรทาแรคทในภาคที่จัดในเดื นมีนาคม ใน ันเ ารที่ 12 ถึง ันจันทรที่ 14 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนบานปรา าท ำเภ กบินทรบุรี จัง ัดปราจีนบุรี โม รโรทาแรคทจุ าลงกรณม า ิทยาลัย ไดมีการไปทำ กิจกรรมทา ีกำแพงและทา ีพื้นถนนตาม ลัก BBL เพื่ งเ ริมพัฒนาการตาม ัยข งเด็กนักเรียน และบริจาค นัง ื ร มถึงช ยจัด ง มุดข งโรงเรียน ีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมใ ค ามรูในเรื่ งโท ข ง ารเ พติด บุ รี่ และข งมึนเมา และมีการทำผามัดย มกับน งๆ นักเรียน

น กจากนี้ ระ าง ัน าทิตยที่ 13 ถึง ัน าทิตยที่ 20 มีนาคม 2565 ซึ่งเปนช ง World Rotaract Week ทางภาค จึงไดมีการคิดกิจกรรม Hey Let’s Boots Up ขึ้นมาเพื่ ใ โม รโรทาแรคทในภาค 3350 ไดเขามามี นร ม โดย กิจกรรมนี้มีจุดประ งคเพื่ เ ริม รางค ามเขาใจต ปญ า ที่เกิดขึ้นใน ังคมไทย รื ปญ าที่ถูกละเลยไป เชน ปญ า ดาน ิ่งแ ดล ม ปญ าเ ร ฐกิจ และนำเ น ผานช งทาง โซเชียลมีเดียตางๆ ข งแตละ โม ร

ุดทายนี้ใน ันเ ารที่ 19 ถึง ัน าทิตยที่ 20 มีนาคม 2565 ทางโรทาแรคทภาคไดรับเกียรติเขาร มประชุมในงาน Rotary District conference ที่โรงแรมแกรนด พาลา โซ พัทยา โดยภายในงานเราไดมีการนำเ น ผลงานที่ไดทำในปนี้ น กจากนี้เรายังไดมีการเปดบูธขายข ง ินคาโรทาแรคทเพื่ ระดมทุน ำ รับกิจกรรม ข งโรทาแรคทภาคที่จะเกิดขึ้นใน นาคต ซึ่งทางโรทาแรคทภาคต งข ข บคุณผูใ ญทุกทานที่ใ การ นับ นุน และ ุด นุน ินคาที่ทางเราไดเตรียมมาเปน ยางดี


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรา ภาค 3350

Our District 3350 Pride Award เพื่ เปนการ งเ ริม และกระตุนใ มาชิกไดเขามาใชเครื่ งมื ที่มี ยูใน Brand Center บนเ ็บไซตโรตารี ากล www.rotary.orgในการ รางและผลิต ื่ เพื่ นำไปเผยแพรได ยาง ถูกต ง ในปนี้ ทาง Rotary Public Image Coordinator, PDG Andre Suharto ข ง Zone 10B & 10C ซึ่งคร บคลุมทั้ง 6 ภาค 8 ประเท ไดจัดใ มีการประก ดภาพโป เต ร และ คลิป ิดีโ เพื่ งเ ริมภาพลัก ณ า โรตารีเราคื “คนทำจริง” Rotary “People Of Action” และในปนี้ ไดเริ่มตนใ โม รโรทาแรคทไดเขามามี นร ม งผลงานเขาประก ดด ย มีจำน น 35 โม ร ที่ได งภาพโป เต ร POA เขาประก ด และมี 3 โม ร ที่ไดรับ การคัดเลื กเปนตั แทนภาค เพื่ งเขาประก ดในระดับโซน คื โม รโรตารีบางรัก โม ร โรตารีกรุงเทพน มินทร และ โม รโรตารีบางเขน ำ รับการประก ดคลิป ิดีโ POA 1 นาที มี โม ร งเขาแขงขันร ม 19 โม ร และ 3 โม ร ที่ไดรับการคัดเลื กเปน ตั แทนภาค คื โม รโรตารีบางรัก โม รโรตารีลพบุรี และ โม รโรตารี าทร

บางรัก https://youtu.be/

EaJk0ZrAPyE

ลพบุรี https://youtu.be/ uwUC5E42ZzI

าทร https://youtu.be/

F2p5X6GuQbk

และในที่ ุด ทาง Zone 10B & 10C ไดประกา ผล กมา ยางเปนทางการแล า ภาค 3350 ข งเราไดรับทั้ง มด 3 ราง ัล ในทั้ง มด 6 ราง ัล คื รางวัลชนะเลิศทั้งภาพ โป เตอรและคลิปวิดีโอ 1 นาที ไดแก โม รโรตารีบางรัก และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ำ รั บ คลิ ป วิ ด ี โ อ ไดแก โม รโรตารี ล พบุ ร ี และน กจากนั ้ น มี โม รโรตารี บ านโปง ภาค 3330 ไดรับราง ัลภาพโป เต ร ร งชนะเลิ ันดับที่ 2 น ีก 2 ราง ัลเปนข งภาค 3300 และ 3310 โดยใน ันที่ 14 พฤ ภาคม ทานประธานโรตารี ากลเชคการ จะเปนผูม บ Trophy ข งปนี้กับข งปที่แล ณ ที่ประชุม 1st RICCA 2022 ที่ ิงคโปร ผ ภ. .คลินิก เกียรติคุณ นพ. ิรุณ บุญนุช จะไปร มภาคภูมิใจกับพ กเราด ย ข ข บคุณ โม รโรตารีและ โม รโรทาแรคททั้ง มดที่ งภาพโป เต รและคลิป ิดีโ POA เขาร มการประก ดในป 2564-65 นี้ และต งข ชื่นชม นยล.กันนะพง รัก ารา ฎร ประธานคณะ นุกรรมการราง ัลภาพลัก ณและการ ื่ าร ในค ามมุงมั่นทำ นาที่ที่ไดรับ ม บ มาย ร มทั้งกรรมการผูตัด ินทั้ง 2 คณะ ในฐานะประธานภาพลัก ณและการ ื่ าร โรตารีภาค 3350 ผมข ชื่นชมทุกทานเปน ยางยิ่ง ที่ไดทุมเททำการคัดเลื กจนไดผลงานที่เปน ตั แทนข งภาคเรา ใ การจัดประก ดทั้ง งรายการนี้ ประ บค าม ำเร็จได ยางย ดเยี่ยม


ANNOUNCEMENT

Rotary

Rotaract

(2,348)

(572)

2,409 101 (101)

373 28

(32)

Rotary

Rotaract

(1,352)

(55)

(63)

(5)

1,362 63

Rotary

Rotaract

(3,041)

(183)

55

3,191

5

120 (119)

304 27

(27)

Rotary

Rotaract

(1,422)

(377)

1,536 72

(70)

398 13

(13)

Rotary

Rotaract

(8,163)

(1,187)

(353)

(77)

8,498 1,130 356

73


EDITOR’S MESSAGE AG.Dr.Sumalai Kongkaew

บรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค - ผชภ.ดร.สุมาลัย กองแก้ว สวัสดีคะมวลมิตรโรแทเรียน ทุกทาน

การบริการเหนือตน “ SERVICE ABOVE SELF”

โทร 06 2801 9237 E-mail : sumalai_k@hotmail.com Line ID : 0628019237


SERVE TO CHANGE LIVES

กิจกรรม / โครงการแม่และเด็ก

Missions of Love โม รโรตารีกรุงเทพกลวยนํ้าไท โครงการแมและเด็ก Baby พี่ Rotary รักนองๆ

โม รโรตารีบาน มี่ นย.อรรถพล เ ลืองทอง ใ เกียรติเปนประธานเปดกิจกรรมแมและลูกเพื่อ รางความรักและความอบอุนในครอบครัว ที่อาคารอเนกประ งควัดบาน มี่ใ ญ ตําบลโพนทอง อําเภอบาน มี่ จัง วัดลพบุรี

คณะกรรมการครอบครัวโรตารี มอบเ ็ดนางฟา ใ มูลนิธิบานครูจา ที่บางละมุง จ.ชลบุรี ดูแลเด็กกําพราที่ถูกทารุณกรรม รือโดนลวงละเมิด ทางเพศ จํานวน 500 กอนไวปลูกทานกันได 4เดือน