__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

sport

kwartalnik społeczno ­‑ kulturalny gmin i powiatu lubelskiego

Panorama

NR 5/2016(172) issn 1509–0655

P

o

w

i

a

t

u

Mapy w komputerach – cyfryzacja zasobów geodezyjnych [3] Powiat lubelski inwestorem na medal [6] Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej [9] 40-lecie SOSW w Załuczu [12] NR 5/2016(172)  panorama powiatu 1


W numerze

Pa n o r a m a

kwar taln ik społ eczn o ­‑ kultu

P

o

w

raln y gmin i powi atu lubel skieg o

i

a

t

Mapy w komputerach – cyfryzacja zasobów geodezyjnych  [3]

u

Dobry rok na drogach powiatu lubelskiego  [4] Starosta Lubelski odebrał kolejne promesy  [6] Powiat lubelski inwestorem na medal  [6] powiat lubelski „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2016”  [7] Doświadczenie zbierane przez całe życie  [8] Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2016 r.  [9] Kserokopiarka samoobsługowa dla klientów  [10] Targi edukacyjne w Kijowie  [11]

Szanowni Czytelnicy Zima zawitała do nas na dobre, nie tylko w kalendarzu, ale i za oknem. Powoli zbliża się Bożego Narodzenia, które dla Polaków jest najważniejszym i jednocześnie najbogatszym w tradycji ludowym świętem. To jedno z największych świąt kościelnych w świecie chrześcijańskim, obchodzone od IV wieku. Już wkrótce na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka, przy której usiądziemy do wigilijnego stołu, by razem z  najbliższymi podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. W naszych domach unosić się będzie zapach igliwia, a blask świateł z choinki oświeci moc prezentów, na które z niecierpliwością czekają dzieci. Nieodzowną częścią tego wieczoru będzie śpiewanie kolęd oraz udział w pasterce. W tym świątecznym nastroju zapraszamy Państwa do lektury Panoramy Powiatu, w której ukazujemy najciekawsze wydarzenia minionego okresu z naszego powiatu. W numerze przeczytacie Państwo m.in. o nowym projekcie geodezyjnym, który już wystartował, a ma na celu cyfryzację zasobów geodezyjnych województwa lubelskiego. Ponad to znajdziecie tu informację o nagrodach zdobytych przez powiat lubelski, szczególnie w zakresie edukacji i inwestycjach w jej infrastrukturę. Nie zabrakło również miejsca na krótki zarys wydarzeń kulturalnych z placówek oświatowych z naszego powiatu, a w szczególności obchodów 40-lecia SOSW w Załuczu. Zapraszamy do lektury, życząc przy tym wszystkim czytelnikom i mieszkańcom powiatu lubelskiego spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiej zabawy w Noc Sylwestrową. Izabela Gołoś

kwartalnik społeczno­‑kulturalny gmin i powiatu lubelskiego

Panorama P

o

w

i

a

t

u

www.powiat.lublin.pl/panorama

2 

panorama powiatu  NR 5/2016(172)

Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny…  [11] Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość  [12] Święto Szkoły w ZS w Bełżycach  [14] Warsztaty dla gimnazjalistów w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach  [15] Po staże do Włoch  [15] warsztaty kulinarne „SMAKI KRAINY WOKÓŁ LUBLINA” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach  [17] Święto Szkoły z „Andersenem znanym i lubianym”  [17] #KOMÓRKOMANIA w „Hubalu”…  [18] Artystyczna Jesień w Załuczu  [19] IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie  [20] Mieszkanka powiatu lubelskiego „Człowiekiem Roku 2016”  [20] Były Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  [21] Miejsce warte odwiedzenia – Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych  [22]

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel. (81) 52 86 606, fax (81) 52 86 601, redaktor@powiat.lublin.pl Zespół redakcyjny: Anetta Cygan, Izabela Gołoś Korekta i skład: Studio Format Druk: Arcana Polska, kom. 509 170 015 Zdjęcie na okładce: Dreamstime.com Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych oraz zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i zmiany ich tytułów Powiat Lubelski – znajdź nas na facebooku nakład 2000 egz.


Informacje z powiatu Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem. Konstanty Ildefons Gałczyński

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. W tym najpiękniejszym okresie roku, wypełnionym radością i miłością, dobrocią od ludzi i wzajemną życzliwością pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niezwykłości Wigilijnego Wieczoru, dającego siły i inspirację do działania na zbliżające się dni Nowego roku. Niech pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Państwu przez cały 2017 rok, który przyniesie wiele sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Życzymy Państwu zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych wiary, nadziei i miłości, spędzonych w radosnym nastroju, w atmosferze serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie Starosta Lubelski Antoni Skrabucha Paweł Pikula

Mapy w komputerach –

cyfryzacja zasobów geodezyjnych W październiku ruszyła długo wyczekiwana realizacja projektu „e-Geodezja cyfryzacja zasobów geodezyjnych województwa lubelskiego” – projektu wpisanego jako jedno z przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Liderem projektu jest powiat lubelski, partnerami zaś pozostałych 19 powiatów województwa lubelskiego. W ostatnim czasie przedstawiciele wszystkich powiatów biorących udział w projekcie złożyli swoje podpisy na dokumencie dotyczącym wspólnej realizacji projektu. Obecnie prowadzone są rozmowy z Instytucją Zarządzającą w trybie negocjacyjno-uzgodnieniowym, po ich zakończeniu złożony zostanie wniosek i podpisana umowa o dofinansowanie. Całkowita kwota projektu wynosi 187,5 mln złotych, z czego 85% pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, pozostałe 15 % zaś stanowić będą środki z budżetu państwa oraz wkład własny partnerów. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. W powiecie lubelskim część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów w  formie numerycznej w poszczególnych powiatach jest różne. – Dlatego chcemy ujednolicić ten system, opracować numeryczne bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp – tłumaczy Starosta Lubelski, Paweł Pikula.

Na razie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków, otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Dzięki realizacji projektu droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczone przez powiaty zdecydowanie się skrócą. Ukończenie projektu przewidziane jest do roku 2020, w wyniku jego realizacji większa część województwa lubelskiego zostanie „ucyfrowiona”, wśród planowanych zadań przewidywane jest m.in.: dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

Krótko o historii przedsięwzięcia…

Pomysł realizacji projektu sięga jeszcze 2013 r., kiedy to kwestia ucyfrowienia zasobów geodezyjnych poruszona została podczas obrad Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Wstępne deklaracje zapadły w styczniu 2014 r., wtedy też powiaty podpisały porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego ciekawego pomysłu. Podczas tego samego spotkania podpisano list intencyjny z Głównym Geodetą Kraju oraz Wojewodą i Marszałkiem Województwa Lubelskiego. NR 5/2016(172)  panorama powiatu 3


Jesienią 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego. Następnie zatwierdził go Zarząd Województwa, a w dniu 4 grudnia 2015 r. porozumienie dla Lubelszczyzny podpisali Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. Kontrakt Terytorialny to umowa zawierana pomiędzy rządem a samorządem województwa, której przedmiot stanowią wspólnie uzgodnione cele, dotyczące rozwoju danego terytorium, konkretne przedsięwzięcia priorytetowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju określonego w niej terytorium oraz sposób ich koordynacji. Kontrakt obejmuje działania realizowane na poziomie krajowym (przez stronę rządową) oraz na poziomie regionalnym (przez województwo, powiat, gminę). Dzięki temu integracja źródeł finansowania pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetów samorządowych przełoży się na komplementarność podejmowanych przez różne szczeble działań rozwojowych. Oznacza to także konkretne oszczędności i wzrost efektywności działań publicznych. Kontrakt Terytorialny przede wszystkim ma przyczynić się do wzrostu efektywności działań podejmowanych na poziomie krajowym i samorządowym. 18 listopada 2016 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się I Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego. Wśród zagadnień poruszanych podczas forum znalazły się m.in. kwestie związane z obsługą przedsiębiorców i inwestorów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz finansowanie projektów z zakresu cyfryzacji. W swojej wypowiedzi Krzysztof Hetman – poseł do Europarlamentu – zaznaczył, że Lubelszczyzna stoi przed ogromną szansą na rozwój, rozwój poprzez cyfryzację, a jedną z ważniejszych inicjatyw będzie realizacja projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. O samym projekcie bliżej dyskutowano podczas jednego z  paneli, w  którym udział wziął Starosta Lubelski Paweł Pikula. Z kolei w arkana założeń realizacji samego projektu wprowadził uczestników inżynier projektu Michał Zawiślak. Wszyscy obecni na forum zaznaczyli istotę rozwoju cyfryzacji jako jednego z kluczowych kierunków rozwoju Lubelszczyzny.  Tomasz Banaszek

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Dobry rok na drogach powiatu lubelskiego Położenie powiatu lubelskiego sprawia, że odgrywa on istotną rolę w krajowym i międzynarodowym systemie komunikacji. Teren powiatu przecinają główne trakty komunikacyjne na wschód i na zachód Europy, co powoduje, że natężenie ruchu kołowego jest bardzo duże. Dlatego też zapewnienie mieszkańcom równych i bezpiecznych dróg to jedno z najważniejszych wyzwań, które stawiają przed sobą władze powiatu lubelskiego.  Dotacje unijne, współpraca z gminami, ale przede wszystkim środki własne, przeznaczane na utrzymanie i poprawę stanu traktów komunikacyjnych, sprawiają, że co roku przybywa nam kolejnych kilometrów wyremontowanych dróg i chodników. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców regionu, samorząd powiatu lubelskiego dokłada wszelkich starań, aby nasze

4 

panorama powiatu  NR 5/2016(172)

drogi były bezpieczne, a podróż nimi spokojna i przyjemna. Dzięki współpracy z samorządami gminnymi oraz wsparciu


Informacje z powiatu ze strony państwa udało się wyremontować w tym roku prawie 80 km dróg powiatowych. Od 1999 r. zmodernizowano lub wyremontowano ponad połowę dróg zarządzanych przez powiat lubelski. W planach samorządu jest modernizacja wszystkich dróg, jednakże ograniczone środki w budżecie spowalniają inwestycje drogowe. Miejmy nadzieję, że dobra współpraca z samorządami gminnymi oraz możliwość pozyskania środków zewnętrznych z budżetu państwa oraz funduszy europejskich pozwoli na realizację zamierzonego celu, jakim jest stan dróg, pozwalający na bezpieczne podróżowanie.

prezentujemy obwody drogowe oraz numery telefonów kontaktowych, na które można dzwonić w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych: Obwód Drogowo-Mostowy Nr 1 w Bełżycach: tel. kontaktowy: (81) 517 22 07, 519 310 531 Obwód Drogowy Nr 2 w Bychawie: tel. kontaktowy: (81) 566 02 60, 512 997 656 Obwód Drogowy Nr 3 w Garbowie: tel. kontaktowy: (81) 501 80 51, 512 594 361 Red.

Zimowe utrzymanie dróg w powiecie lubelskim

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leży w kwestii Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Bełżycach. Administruje on siecią 783,170  km dróg w  tym 685,752  km dróg o  nawierzchni twardej i 97,418 km o nawierzchni gruntowej. W  ciągach drogowych znajduje się 48 mostów. W  planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w  Lublinie z  siedzibą w  Bełżycach na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę w  wysokości 1  200  000 zł. W ramach tej kwoty zakupiona zostanie nowa pługo-solarka. Będzie to kolejny ze sprzętów, który wykorzystany zostanie do zimowego utrzymana dróg powiatowych. ZDP w  Bełżycach dysponuje ponadto: trzema odśnieżarkami wirnikowymi oraz unimog-iem (posypywarka + pług odśnieżny). Dodatkowo do dyspozycji ZDP pozostają także posypywarko-solarki, pługi, równiarki, ładowarki, koparko-ładowarki, spycharki oraz pojazdy do odśnieżania chodników, które są uruchamiane w razie potrzeby. Nie musimy się martwić również o zapasy mieszanki piaskowo-solnej do posypywania jezdni i chodników, gdyż ubiegły sezon zimowy pozwolił zaoszczędzić duże jej ilości, które będą wykorzystane w tym roku. Zarząd Dróg Powiatowych w  Lublinie z  siedzibą w  Bełżycach dysponuje trzema obwodami drogowymi, które obsługują 16 gmin. Poniżej

fot. zarząd dróg powiatowych z siedzibą w bełżycach

NR 5/2016(172)  panorama powiatu 5


Starosta Lubelski odebrał kolejne promesy 16 listopada br. powiat lubelski w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymał kolejne wsparcie finansowe od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Starosta Lubelski Paweł Pikula wraz z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowych odebrał promesę na przekazanie środków od Wojewody Lubelskiego. Powiat lubelski otrzyma ponad 1 mln złotych wsparcia od ministerstwa. Część tych pieniędzy, a dokładnie 540 000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2279L od km 2+316 do km 2+937 w miejscowości Piotrowice, gmina Strzyżewice”. Druga część wsparcia w kwocie 520 tys. zł przewiduje dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2247L od km 17+749 do km 17+904 w miejscowościach Kłodnica Górna i Dobrowola, gmina Borzechów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku”. Przypomnijmy, że to już kolejne wsparcie finansowe przyznane w tym roku z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla powiatu lubelskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W lipcu br. otrzymaliśmy również pomoc finansową na odbudowę tej samej drogi, lecz na innym odcinku.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Dzięki otrzymanemu wsparciu powiat lubelski będzie mógł przystąpić do remontu ww. odcinków. Kwoty przyznane przez ministerstwo pokrywają 80% kosztów inwestycji, resztę musi zapewnić samorząd powiatowy we własnym zakresie. Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach wybrał firmy, które jeszcze w tym roku zrealizują te inwestycje. Koszt prac to prawie 1 mln 400 tys. złotych. Wśród samorządowców z powiatu lubelskiego, którzy odebrali promesy podczas dzisiejszego spotkania z Wojewodą Lubelskim, byli także burmistrz Bychawy oraz wójtowie gmin Krzczonów, Strzyżewice i Zakrzówek. Red.

Powiat lubelski inwestorem na medal Powiat lubelski został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu”, uzyskując tytuł „Inwestor na medal”. 15 listopada 2016 r. w Warszawie na uroczystej gali Starosta Lubelski Paweł Pikula odebrał wyróżnienie w zakresie „Inwestor na medal”. Staroście towarzyszyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie Beata Janiszewska-Brudzisz. Konkurs „Budowniczy Polskiego Sportu” organizowany

Fot. adam rotter

6 

panorama powiatu  NR 5/2016(172)

jest przez Klub Sportowy Polska w ramach programu „Budujemy Sportową Polskę” od 1999 r. Jest to jedyny tego rodzaju konkurs w kraju, w ramach którego, dzięki kompleksowej analizie osiągnięć infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w poszczególnych regionach i powiatach, można dostrzec sukcesy ludzi, instytucji i samorządów. Patronat nad konkursem sprawują: Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Piłki Nożnej, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz marszałkowie województw. Powiat lubelski został nagrodzony w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu” za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój bazy sportowej województwa lubelskiego, rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy dotyczącej modernizacji i rozbudowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. W tej kategorii pod uwagę brane były m. in. zaangażowanie w budowę i modernizację obiektu, wdrożenie nowoczesnych rozstrzygnięć gwarantujących bezpieczeństwo użytkowników oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań


Informacje z powiatu materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych. Powiat lubelski w ostatnich latach podjął szereg działań dotyczących rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Co roku przyznaje odpowiednie środki na ten cel. Słynie z bardzo dużej aktywności swoich mieszkańców, czego dowodem są liczne zawody sportowe, które realizuje. Starosta Lubelski wspiera wszystkie inicjatywy dotyczące sportu, jak również jest pomysłodawcą wielu imprez promujących sport

i zdrowy tryb życia. Ponadto jako jednostka samorządu terytorialnego aktywnie współpracuje z klubami sportowymi oraz Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym. Miło nam poinformować, że z naszego powiatu wśród nagrodzonych znalazła się gmina Strzyżewice w tej samej kategorii. Katarzyna Petryszak

p o w i a t l u b e l s k i „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2016” 12 października br. Starosta Lubelski Paweł Pikula wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Beatą Janiszewską-Brudzisz w imieniu powiatu lubelskiego odebrali certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2016” oraz wyróżnienie „Prymus” przyznane w szóstej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw przez Komisję Ekspertów, reprezentujących środowiska akademickie, powołaną przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Finałowa gala odbyła się w Sali Białej Pałacu Jana III Sobieskiego w  Wilanowie. Podczas jej trwania reprezentantom powiatów i gmin z całego kraju wręczono certyfikaty poświadczające pozytywny wynik ewaluacji w dziedzinie jakości i efektywności lokalnej polityki oświatowej. Certyfikaty wręczali prof. Dariusz Rotta, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, oraz Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i  Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jest jednym z  najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” potwierdza, że powiat lubelski podejmuje nowoczesne, efektywne, innowacyjne i  wartościowe społecznie działania w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i  zarządzania oświatą. W  sposób szczególny dba o  rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wyróżnia się pod względem inwestycji w  oświatę i jej infrastrukturę, wspiera innowacje edukacyjne oraz

propaguje „dobre praktyki” w dziedzinie nauki, szkolnictwa i kultury. Wyróżnienie „Prymus” potwierdza, że powiat lubelski w procedurze certyfikacyjnej uzyskał najwyższą liczbę punktów rankingowych, stanowi również dowód, iż nagrodzona w nim jednostka terytorialna należy do grona najbardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. W związku z postępowaniem ewaluacyjnym przeprowadzonym w  VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji” powiat lubelski spełnił wszystkie kryteria oceny recenzentów zasiadających w komisji certyfikacyjnej. W  sposób szczególny powiat lubelski dba o  rozwój szkolnictwa na swoim terenie, uznaje, że dbałość o edukację i naukę to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji jednostki samorządu terytorialnego i  przekonanie to stara się wcielić w  życie. Wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, w sposób szczególny wspiera rozwój kultury lokalnej, a  przede wszystkim propaguje twórczość kulturalną dzieci i  młodzieży. Powiat lubelski wspomaga innowacje Fot. lider edukacji NR 5/2016(172)  panorama powiatu 7


w oświacie, realizuje samodzielnie lub we współpracy z partnerami społecznymi ciekawe projekty edukacyjne, naukowe i kulturalne adresowane do młodzieży, nauczycieli i rodziców. Może pochwalić się szczególnymi osiągnięciami w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży. W opinii recenzentów programu „Samorządowy Lider Edukacji” podjęte przez powiat inicjatywy wspierające edukację zasługują na najwyższe uznanie. Priorytetem dla powiatu lubelskiego jest pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i krajowych na rozwój edukacji, w  tym nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. W zakresie kształtowania oferty edukacyjnej powiat współpracuje z uczelniami wyższymi i innymi organizacjami czy środowiskami. Kolejny priorytet to poszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu szkolnictwa zawodowego i doskonalenie kierunków kształcenia dostosowanych do zmieniającego się rynku pracy. Samorząd na bieżąco wypracowuje i  koordynuje dobre praktyki w zakresie współdziałania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Koordynuje współpracę z  powiatowym Urzędem Pracy w  zakresie działań

ukierunkowanych na kształcenie młodzieży, organizację staży i praktyk dla uczniów szkół powiatowych, szkolenia z nabywaniem nowych kwalifikacji dla kadry oświatowej czy aranżowanie imprez promujących wykształcenie zawodowe. Ponadto współpracuje z przedsiębiorcami oraz szkołami wyższymi w zakresie kształcenia zawodowego uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest powiat lubelski. Poza wskazanymi powyżej obszarami polityki oświatowej powiat lubelski podejmuje skuteczne działania także w  zakresie promowania inicjatyw w  dziedzinie edukacji lokalno-regionalnej oraz historycznej i patriotycznej uczniów, zrozumienia i tolerancji dla obyczajów i tradycji, wspierania szkół w realizacji działań na rzecz zapobiegania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez zabezpieczenie czasu wolnego, stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i pasji oraz systematycznie podnosi poziom bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Powiat lubelski wyróżnia się nowymi, wartościowymi pomysłami i oryginalnymi inicjatywami w obszarze działań oświatowych. Katarzyna Petryszak

Doświadczenie zbierane przez całe życie 17 listopada br. w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach podsumowano realizację projektu „Na staż po doświadczenie” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Realizowany projekt umożliwił trzytygodniowy wyjazd na praktyki zagraniczne do portugalskiej miejscowości Apulla i włoskiego Spoletto. W programie wzięło udział 36 uczniów z kierunków: technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanizacji rolnictwa. Odbyta praktyka umożliwiła uczniom weryfikację wiedzy i umiejętności wobec wymagań stawianych przez zagranicznych pracodawców, poznanie obcej kultury pracy, co w dobie globalizacji jest dodatkowym atutem przyszłego pracownika lub pracodawcy. Czas wolny, po pracy lub przed nią, przeznaczony był między innymi na naukę języka portugalskiego oraz włoskiego, odpoczynek i poznanie tamtejszej kultury. Zwiedzanie Porto, Bragi, Guimaraes, Fatimy, Lizbony, Rzymu, Asyżu to główne atrakcje wzbogacające wiedzę o poszczególnych krajach. O aspektach zawodowych wyjazdu, umiejętnościach interpersonalnych i wychowawczych mówił dyrektor szkoły Janusz

Baran oraz opiekunowie poszczególnych grup, M. Bielecki i A. Boruch. Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty i Europassy potwierdzające odbycie praktyk i udział w zajęciach projektowych. Spotkanie prowadzili koordynatorzy projektu Dorota i Jarosław Skrzeczyńscy, w którym uczestniczyła także Katarzyna Petryszak jako przedstawiciel organu prowadzącego. Projekt „Na staż po doświadczenie” objął już łącznie 72 uczniów szkoły i w latach 2017–2018 będzie kontynuowany. Katarzyna Petryszak

Fot. zstr w piotrowicach

8 

panorama powiatu  NR 5/2016(172)


Informacje z powiatu

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2016 r. 14 października br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat lubelski. Gospodarzem był Starosta Lubelski Paweł Pikula wraz z wicestarostą i członkami zarządu. Na uroczystej gali obecni byli goście: Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Ryszard Golec – Wicekurator Oświaty w Lublinie, Antoni Skrabucha – Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie wraz z radnymi oraz Włodzimierz Kosior – Wiceprezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Elżbieta Typiak – NSZZ „Solidarność”, Magdalena Kędra – Dyrektor Powiatowej Biblioteki w Lublinie i Andrzej Kozak – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie. Dzień Edukacji Narodowej to stosowny czas, by okazać wdzięczność osobom zaangażowanym w proces dydaktyczny i wychowawczy, podziękować za budzenie zapału i energii wśród młodzieży do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Starosta Lubelski Paweł Pikula serdecznie podziękował nauczycielom za pasję i entuzjazm oraz trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży. W swoim wystąpieniu przedstawił sylwetkę współczesnego nauczyciela. Współczesny powiatowy nauczyciel to człowiek wszechstronnie wykształcony – absolwent wyższej uczelni, mający kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów i olbrzymi zasób wiedzy, która umożliwia efektywne wykonywanie pracy wychowawczo-opiekuńczej. To człowiek potrafiący biegle wykorzystywać w swojej pracy technologię informatyczną i komputerową, a przy tym znający języki obce. To pracownik sumienny, poświęcający się swojej pracy i odpowiedzialny – świadomy misji, jaka spoczywa na jego barkach. Nauczyciel to osoba, która jest fachowcem w swojej dziedzinie, ale także wspaniałym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko dla swoich uczniów, ale także kimś pomocnym ich rodzicom. Jest osobą stale

dokształcającą się, szukającą ciekawych i niebanalnych rozwiązań. Przy tym wszystkim to zwykły człowiek, pogodny, życzliwy i wyrozumiały. Halina Drozd w  imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego odczytała list intencyjny, głos zabrali również Ryszard Golec – Wicekurator Oświaty w Lublinie i Włodzimierz Kosior – Wiceprezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Beata Janiszewska-Brudzisz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Zaproszeni goście skierowali wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli oraz życzenia dalszej owocnej pracy z dziećmi i młodzieżą. Tradycją stało się, że z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są przez dyrektorów nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników oświaty. Otrzymały je osoby wybitne, które w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyły. Następnym punktem uroczystości było wręczenie Nagród Starosty. Jest to nagroda przyznawana przez organ prowadzący od kilku lat. Wręczana jest wyróżniającym się nauczycielom, dyrektorom i pracownikom oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, bardzo NR 5/2016(172)  panorama powiatu 9


dobre wyniki nauczania, sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach, podejmowanie nowatorskich działań, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz współdziałanie z różnymi instytucjami. Starosta Lubelski przyznał nagrodę 12 osobom, otrzymali je: 1. Pani Bożena Filipek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy. 2. Pani Iwona Lipiec – nauczyciel w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach. 3. Pani Zofia Migryt – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy. 4. Pani Renata Rejnowska – Dyrektor w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie. 5. Pan Janusz Sagan – pedagog w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie. 6. Pani Anna Sierpińska – nauczyciel w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. 7. Pani Marta Szwałek – nauczyciel w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 8. Pan Jan Ściseł – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach. 9. Pani Irena Śmiech – Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie. 10. Pani Zofia Tworek – wychowawca Internatu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. 11. Pani Elżbieta Wlaszczyk-Sulowska – nauczyciel w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu.

12. Pan Dariusz Wójtowicz – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie. Oprawę muzyczną uświetnił recital Łukasza Jemioły oraz wspaniały występ zespołu Henryk i Przyjaciele. Poczęstunek przygotowany został przez uczniów i nauczycieli z  Zespołu Szkół im. M.  Kopernika w  Bełżycach i z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Katarzyna Petryszak

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Kserokopiarka samoobsługowa dla klientów Uprzejmie informujemy, że od 6 października w Starostwie Powiatowym w Lublinie można korzystać z kserokopiarki przeznaczonej dla klientów, która ułatwi załatwianie spraw w urzędzie. Ksero ustawione jest na parterze, w Punkcie Obsługi Klienta. Samoobsługowe urządzenie wykonuje jednostronne, czarnobiałe kopie w formacie A4. Posiada opcję umożliwiającą powiększanie i pomniejszanie dokumentów do tego formatu. Koszt wykonania jednej kopii (jednej strony) to 20 groszy. Kserokopiarka przyjmuje monety o nominałach 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr i 5 gr. Przed wrzuceniem bilonu należy dokładnie obliczyć końcową kwotę, gdyż urządzenie nie wydaje reszty. Przy kopiarce zamieszczona jest szczegółowa instrukcja obsługi, która znacznie ułatwia obsługę ksero. Zapraszamy do korzystania. Red.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

10 

panorama powiatu  NR 5/2016(172)


Informacje z powiatu

Targi edukacyjne w Kijowie W dniach 24–26 października Beata Janiszewska-Brudzisz, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z Henrykiem Dudziakiem, Dyrektorem Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie i delegacją nauczycieli tej szkoły uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Innowacje Współczesnej Oświaty – World Edu 2016 w Kijowie. Podczas targów przedstawiona została oferta edukacyjna szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat lubelski, a dotyczyła ona kształcenia obcokrajowców. Trzeciego dnia delegacja uczestniczyła w spotkaniu z władzami oświaty,

nauczycielami oraz dyrekcją Liceum w Żytomierzu. Szkoła ta chce rozpocząć współpracę z  Zespołem Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Red.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie

od Ojczyzny…

16 listopada br. po raz siódmy odbył się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem: „Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny”. W tym roku wzięło w nim udział 32 uczniów – 15 z gimnazjum i 17 ze szkół ponadgimnazjalnych. Na zaproszenie odpowiedzieli uczniowie i nauczyciele z: Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, Gimnazjum w Tarnawce, Gimnazjum w Borzechowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie, Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół w Krężnicy Jarej, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego w Bychawie. Recytacje uczniów oceniało jury w składzie: Barbara Cywińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie, Jadwiga Grzesiak – polonistka, nauczyciel emeryt, Anna Bartnik – polonistka ze Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce. W  kategorii gimnazjum jury przyznało następujące wyróżnienia:

I miejsce – Oskar Mituła z Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, II miejsce – Kinga Wierzbicka z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie, III miejsce – Karolina Moryl z Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół w Krężnicy Jarej, Wyróżnienie – Magda Podpora z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury przyznało wyróżnienia: I miejsce – Klaudia Dadej – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, II miejsce – Anna Chemperek – Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, III miejsce – Agata Rodzik – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Wyróżnienie – Łukasz Krzysztoń – Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Wyróżnienie – Patryk Gustaw – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie. NR 5/2016(172)  panorama powiatu 11


Fot. zsz nr 1 w bychawie

Konkurs po raz kolejny odbył się pod honorowym patronatem Starosty Lubelskiego oraz burmistrza Bychawy. Celem konkursu jest pielęgnowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozwijanie recytatorskich umiejętności uczniów.

Konkurs przygotowali nauczyciele: Jolanta Szpytma, Joanna Mendykowska, Barbara Długoszek, Janusz Sagan i Robert Skoczylas. Jolanta Szpytma ZSZ nr 1 w Bychawie

Pamięć o przeszłości

oznacza zaangażowanie w przyszłość Pod takim hasłem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu obchodził jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, na zawsze pozostają w pamięci, czas je porządkuje, dodaje blasku, przywołuje obrazy wydarzeń i ludzi, których ofiarność i praca zadecydowały o rozwoju szkoły i sukcesie uczniów. Wszystkim, których los splatał się z historią SOSW w Załuczu: dyrektorom szkoły, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom i rodzicom, oraz tym, którzy wspierali szkołę przez długie lata – naszym przyjaciołom, bardzo serdecznie dziękujemy. Bez Was nie byłoby nas i tego pięknego Jubileuszu 40-lecia powstania szkoły. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu

12 

panorama powiatu  NR 5/2016(172)

swoją działalność rozpoczął 1 czerwca 1976 r. pod nazwą Państwowy Zakład Wychowawczy, była to placówka przeznaczona dla dziewcząt z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. W jego skład wchodziła Szkoła Podstawowa oraz Internat. Pierwszym dyrektorem placówki był Józef Bogusz. 28 kwietnia 1984 r. Państwowy Zakład Wychowawczy zmienił swą nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W  1990 r. dyrektorem ośrodka została Anna Zielińska-Siczek. Z dniem 1 września 1999 r. utworzono w  placówce Gimnazjum Specjalne, a 1 września 2005 r. utworzono trzyletnią Szkołę Przysposabiającą do


Informacje z powiatu

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Pracy, przeznaczoną dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Od września 2012 r. funkcję dyrektora SOSW w Załuczu objęła Justyna Gutek. Obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ośrodek tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  i Internat. Ośrodek posiada m.in.: nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, gabinet logopedyczny, salę do gimnastyki korekcyjnej, tereny rekreacyjno-sportowe, pracownię krawiecką, tkacką, gospodarstwa domowego, techniczną, pracownię komputerową, a także salę „Doświadczania Świata” i salę do rehabilitacji metodą „Integracji Sensorycznej”. Obchody jubileuszu ośrodka zapoczątkował w  już w czerwcu 2016 r. V Festyn Rodzinny, był on poświęcony głównie naszym uczniom i absolwentom. Następnie w dniu 14 października 2016 r. w kościele parafialnym w Niedrzwicy Kościelnej dla całej społeczności szkolnej ośrodka odbyła się uroczysta msza św. w intencji uczniów, pracowników, absolwentów oraz emerytów ośrodka. Kulminacja obchodów jubileuszowych przypadła na dzień 21 października 2016 r., odbyła się w Siedlisku Folkloru „Marzanna” w Niedrzwicy Kościelnej. Pomimo deszczowej aury na jubileusz przybyło do nas wielu zacnych gości: Paweł Pikula – Starosta Lubelski, Członkowie Zarządu Powiatu Lubelskiego: Dariusz Gajo, Anna Grzywaczewska, Edward Jarzynka, Jadwiga Wójcik – Skarbnik Powiatu Lubelskiego, Ryszard Golec – Wicekurator Oświaty

w Lublinie, Elżbieta Lalka-Barańska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Marek Sikora – reprezentujący Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, Elżbieta Typiak – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”, Janusz Różycki – Powiatowy Prezes ZNP, Magdalena Misiaszek – Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej w  Lublinie reprezentująca również Krzysztofa Hetmana – Posła do Parlamentu Europejskiego, Proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej – ks. Jan Karaś, radni powiatu lubelskiego, Lucjan Orgasiński – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚ w Lublinie, Zdzisław Antoń – Dyrektor KRUS w Lublinie, Beata Janiszewska-Brudzisz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz pracownicy wydziału, naczelnicy wydziałów starostwa powiatowego w Lublinie, dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z całego województwa lubelskiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Niedrzwica Duża, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu lubelskiego, wójtowie, Rada Rodziców, pracownicy, emeryci, przyjaciele ośrodka. W czasie przemówień gości nie zabrakło życzeń, kwiatów, upominków i ciepłych słów. Okazały prezent dla szkoły w myśl maksymy „przez żołądek do serca” przekazał Starosta Lubelski Paweł Pikula – elektryczna patelnia, dzięki której posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej dla naszych uczniów będą jeszcze smaczniejsze! Dziękujemy. Kulminacyjnym punktem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez podopiecznych i nauczycieli. NR 5/2016(172)  panorama powiatu 13


Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Nasi uczniowie zabrali gości w świat bajki „Jaś i Małgosia”. Występ zrobił na wszystkich ogromne wrażenie, od radości, szczerego uśmiechu, po łzy wzruszenia. Galę jubileuszową uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Kościelnej pod batutą Pana Pawła Chodura. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wystawy starych dokumentów oraz prezentacje zdjęć z lat 1970–2016 przygotowane specjalnie na tę okoliczność. Co chwilę można było usłyszeć okrzyki radości rozpoznawanych osób. Była to też okazja, by wpisać się do kroniki szkolnej. W przemówieniu Pani Dyrektor padły słowa: „szanujemy

miniony czas, ale jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze ciągle przed nami, z nadzieją patrzymy w przyszłość, bo przecież ważne są te dni, których jeszcze nie znamy...”. Nasza placówka to wyjątkowa szkoła z bogatą historią i tradycjami. Teraz my, cała szkolna społeczność, będziemy wspólnie pisać kolejne karty tej historii i z troską dbać o jej tradycje. SOSW w Załuczu jest dla nas ważnym miejscem, w którym zostawiamy część swojego życia… Monika Gałat Sekretarz SOSW w Załuczu

Święto Szkoły w ZS w Bełżycach We wtorek, 18 października, obchodzono Święto Szkoły w ZS w Bełżycach, którego centralnym punktem było ślubowanie klas pierwszych złożone na sztandar  szkoły. W obecności m.in. Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli oraz innych zaproszonych gości nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, który w związku z przeprowadzoną reorganizacją szkół na terenie

Bełżyc, będzie elementem tradycji Kopernika. Społeczność szkolna miała również możliwość wyrazić wdzięczność panu Piotrowi Brewczakowi, długoletniemu Przewodniczącemu Rady Rodziców, który w tym roku szkolnym zakończył pełnienie tej ważnej dla szkoły funkcji. Joanna Wójtowicz-Mróz

Fot. zs w bełżycach

14 

panorama powiatu  NR 5/2016(172)


Informacje z powiatu

WARSZTATY dla gimnazjalistów w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach 28 października 2016 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty przyrodnicze dla gimnazjalistów. Rozpoczęliśmy wykładem prof. dr. hab. inż. Leszka Jaroszewicza z Wojskowej Akademii Technicznej – „Sejsmografy światłowodowe – wykrywanie i rejestracja zjawisk rotacyjnych w trakcie trzęsień ziemi”. Później dr P. Mergo przedstawił ofertę dydaktyczną Wydziału Chemii UMCS. Następnie uczniowie podzieleni na grupy obejrzeli trzy kolejne moduły warsztatów. Moduł biologiczno- chemiczny – przygotowany został przez uczniów klasy 3al i 3bl: M. Karwowską, A. Janczarek, K. Toruń i M. Kamińskiego pod opieką mgr A. Biernackiej i mgr A. Plak. Uczniowie przedstawili prezentację „Jak słyszymy”. Uczestnicy warsztatów poznali drogę przechodzenia fal dźwiękowych w uchu, dowiedzieli się także, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma nadmierny hałas. Na koniec wzięli udział w minikonkursie na temat budowy i funkcjonowania ucha. Zaprezentowano również przykłady reakcji chemicznych, którym towarzyszą efekty dźwiękowe np. spalanie wodoru i  acetylenu. Wzbudziło to zachwyt uczestników warsztatów. Moduł geograficzny – uczniowie obejrzeli prezentację na

temat trzęsień ziemi przygotowaną przez uczennice klasy III al Klaudię Ceglarz i Klaudię Dudek pod opieką merytoryczną mgr W. Kołtuniewicz i wzięli udział w konkursie wiedzy o trzęsieniach ziemi. Moduł z fizyki – przygotowali uczniowie kl. 2a, 2b i 3a pod kierunkiem mgr M. Mergo. W trakcie tej części warsztatów uczniowie mieli możliwość zobaczenia doświadczeń dotyczących fal i drgań: dyfrakcję i interferencję fal na wodzie, rezonansu akustycznego wytworzonego za pomocą kamertonów. Największym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia: „grające kieliszki” oraz „tańcząca świeczka”. Uczniowie gimnazjum samodzielnie wytwarzali „falę na sznurze”. Na zakończenie warsztatów odbył się minikonkurs matematyczno-fizyczny przeprowadzony przez uczniów klasy 3b pod kierunkiem mgr M. Dubil. Gimnazjaliści mogli sprawdzić poziom swojej wiedzy na temat fal, dźwięków i drgań oraz wykazać się umiejętnością szybkiego przeliczania jednostek i wykonywania obliczeń matematycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach. Zespół Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych ZS Bełżyce

Fot. zs w bełżycach

Po staże do Włoch Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach od 2011 r. realizuje projekty unijne w ramach programów „Leonardo da Vinci – Mobilność osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego”. W latach 2014–2016 realizowany był kolejny projekt „Przepustka na rynek pracy II”, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus + w Warszawie. Partnerem projektu była instytucja Azzurra Societa Cooperativa Sociale mająca siedzibę w Spoleto, we Włoszech. Projekt koncentrował się na zadaniu najważniejszym dla każdej szkoły: przygotowaniu absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i niebojących się rywalizacji na rynku pracy, jak również pomocy uczniom w zdobyciu doświadczenia zawodowego, tak istotnego na obecnym rynku pracy.

NR 5/2016(172)  panorama powiatu 15


Uczestnikami projektu byli uczniowie kl. I, II i III technikum w zawodach: technik informatyk, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych – razem 40 uczniów. Każdy z beneficjentów projektu otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 125 EURO (kieszonkowe), materiały dydaktyczne do nauki języków i gadżety w postaci plecaków. W  ramach trzytygodniowych staży, zorganizowanych w różnego rodzaju i wielkości przedsiębiorstwach, uczestnicy nabywali kompetencje kluczowe dla rynku pracy. Staże umożliwiły uczniom: »» uzyskanie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie zawodów, w których się kształcą, »» poprawę znajomości języka angielskiego zawodowego, »» poznanie nowego języka – włoskiego, »» zdobycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, »» podniesienie aspiracji zawodowych i osobistych, »» poznanie historii, kultury i zwyczajów kraju goszczącego. Realizacja projektu wpisała się w potrzebę wyrównywania szans młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych położonych na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych oraz szerokiego doświadczenia – jeszcze w trakcie nauki. Poziom osiągniętych kompetencji zawodowych został potwierdzony przez Europass Mobilność (wydany w języku polskim i języku angielskim), otrzymał go każdy uczestnik projektu. Europass to uznany

16 

panorama powiatu  NR 5/2016(172)

Fot. zsp niemce

w świecie dokument, który może być ważnym argumentem ułatwiającym znalezienie zatrudnienia. Uczestnicy otrzymali również certyfikaty odbycia kursów językowych, przygotowania kulturowego i karty oceny stażu. Otrzymane dokumenty potwierdzają realnie nabyte doświadczenie zawodowe, to doskonałe narzędzie, dzięki któremu oferta każdego z uczestników na rynku pracy będzie bardziej atrakcyjna i poszukiwana. Podczas odbywania praktyk uczestnicy projektu mieli możliwość poznania kraju goszczącego – Włoch. Uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych do Rzymu, Watykanu, Asyżu, Perugii, a także zwiedzali miasto Spoleto. Uczestnictwo w projektach Erasmus + to szansa na rozwój zawodowy i osobisty. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, realizując projekty, hołduje zasadzie „Erasmus + zmienia życie, otwiera umysł”. Wszystkich chętnych do poznania krajów europejskich i zdobycia doświadczenia zawodowego w atrakcyjnej formie zapraszamy w szeregi uczniów naszej szkoły. Elżbieta Rudnicka Dyrektor ZSP Niemce


Informacje z powiatu

warsztaty kulinarne

„SMAKI KRAINY WOKÓŁ LUBLINA”

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach W poniedziałek 19 września 2016 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty kulinarne „Smaki Krainy Wokół Lublina”. Warsztaty poprowadził ekspert kulinarny Kamil Kotarski wraz z asystentami. Pierwszym etapem warsztatów, w  których udział wzięli uczniowie klasy II Techniku Żywienia i Usług Gastronomicznych, była charakterystyka kuchni lubelskiej. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest m.in. produkt regionalny, produkt tradycyjny, jakie potrawy są charakterystyczne dla Lubelszczyzny, poznali tradycyjne receptury oraz historię ich pochodzenia. Ponadto młodzież dowiedziała się, jak praktycznie wykorzystać produkt regionalny w  obszarach promocji, turystyki i rozwoju regionu oraz jak budować markę regionu. Następnie uczniowie klasy II TŻ po instruktażu bhp i stanowiskowym zostali podzieleni na 4 grupy i przygotowywali potrawy pochodzące z naszego regionu. Pod okiem ekspertów w  każdej z  grup powstała zupa

cebulowa z Goraja oraz pierogi z bobem i mięsem. Po przygotowaniu potraw uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami nakrywania stołów oraz serwowania i dekoracji przygotowanych przez siebie dań. Każda z grup dekorowała przygotowane przez siebie potrawy i serwowała do nakrytych wedle własnej inwencji stołów. Spotkanie zakończyła wspólna degustacja wykwintnych potraw. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z takiej formy kształcenia swoich umiejętności, chętnie uczestniczyli w zajęciach i zainteresowaniem odkrywali sekrety i nieznane smaki kuchni lubelskiej. Marek Och ZSP Niemce

Fot. zsp niemce

Święto Szkoły z „Andersenem znanym i lubianym” Dnia 14 października 2016 r. w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie odbyła się coroczna już uroczystość, czyli Święto Szkoły. Podczas tego spotkania cała społeczność szkolna oraz nasi najbliżsi sąsiedzi z Ośrodka Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie świętowali wspólnie Dzień Edukacji, pasowanie na ucznia klas I Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Nasz Zespół Szkół Specjalnych przy DPS powstał 1 października 1997 r. i stąd nasze cykliczne święto. Za rok będzie to 20. okrągła rocznica powstania placówki. Poza tym patronem Szkoły Podstawowej jest H. Ch. Andersen i stąd tematyka konkursu plastycznego. Pasowani uczniowie i  ich koledzy rozbawili nas swoimi występami: „Trzech tenorów z orkiestrą” i wprowadzili w melancholijny nastrój piosenką „Opadły mgły”.

W dobry humor wprowadziło nas również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Andersen znany i lubiany” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym ,,Oligus” w Matczynie. Projekt ten był dofinansowany przez powiat lubelski. Nasze konkursowe jury miało dużo pracy, gdyż wpłynęło 55 prac. Podopieczni naszego Stowarzyszenia, czyli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie, wykonali ich 31, uczestnicy NR 5/2016(172)  panorama powiatu 17


Fot. a. borowiec zss matczyn

zajęć Ośrodka Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych – 13, Dziennego Centrum Aktywności przy DPS w Matczynie – 11. Oto laureaci: I nagroda: Katarzyna Nowakowska (Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie, praca pod kierunkiem pani J. Chwaszczewskiej); II nagroda: Zofia Tkaczyk (Dzienne Centrum Aktywności w  Matczynie, praca pod kierunkiem pani A. Ziółkowskiej-Leśnej); III nagroda: Alicja Baran (Ośrodek Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych w Matczynie, praca pod kierunkiem pani M. Sitarz). Wyróżnienia; Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Matczynie: Dorota Wróbel (praca pod kierunkiem pani M. Pintal), Aleksandra Fedorowicz (praca pod kierunkiem pani A. Ziółkowskiej-Leśnej), Mirosława Karpik (praca pod kierunkiem pani M. Pintal), Mateusz Furdyna (praca samodzielna). Podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych w Matczynie: Iwona Stróżak (praca pod kierunkiem pani M. Sitarz), Monika Mazurek (praca pod kierunkiem pani M.  Jasińskiej), Zbigniew Lisica vel Janicki (praca pod kierunkiem pani M. Sitarz).

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie: Żaneta Pyska (praca pod kierunkiem pani A.  Frąk-Tuziemskiej), Łukasz Czobot (praca pod kierunkiem pani J. Chwaszczewskiej), Justyna Jędrasik (praca pod kierunkiem pani K. Orzeł), Ewa Woźniak (praca pod kierunkiem pani J. Chwaszczewskiej), Piotr Grajewski (praca pod kierunkiem pani I. Ponieważ), Sebastian Ziomko (praca pod kierunkiem pani E. Wojtaszko), Marcin Gajer (praca pod kierunkiem pani J. Bieleckiej), Karolina Capała (praca pod kierunkiem pani K. Turzynieckiej.) Laureaci nagrodzonych i  wyróżnionych prac zostali obdarowani okolicznościowymi dyplomami oraz upominkami. Oczywiście gratulacjom i oklaskom nie było końca. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie podczas uroczystości. Organizatorzy dzięki dofinansowaniu zadania publicznego „Andersen znany i lubiany” mogli zakupić pyszny poczęstunek dla uczestników. Miłym akcentem kończącym dzisiejszy dzień był występ artystyczny cyrku FOKUS, sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Lublinie. Elżbieta Saczuk Nauczyciel ZSS w Matczynie

#KOMÓRKOMANIA w „Hubalu”… W dniach 13–21 października 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie odbyła się wyjątkowa akcja informacyjno-edukacyjna #KOMÓRKOMANIA. Zorganizowana została ona dzięki wsparciu Lubelskiego Kuratora Oświaty, w imieniu Fundacji DKMS w Warszawie. Akcja ta miała na celu popularyzowanie wśród młodzieży idei ratowania życia poprzez dawstwo szpiku kostnego, w tym zorganizowanie w szkole akcji rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych –  Szkolne Dni Dawcy Szpiku #KOMÓRKOMANIA. Aby zostać potencjalnym dawcą komórek macierzystych szpiku kostnego, wystarczyło odwiedzić szkołę, wypełnić krótką ankietę i  wykonać wymaz z  wewnętrznej części policzka. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy potencjalny Dawca otrzymał

18 

panorama powiatu  NR 5/2016(172)

potwierdzenie rejestracji oraz kartę Dawcy. Cały proces rejestracji i badania próbek trwa około 3–4 miesięcy. Następnie czekamy na ewentualny sygnał z Fundacji DKMS, że nasz bliźniak genetyczny potrzebuje naszej pomocy. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców, tym


Informacje z powiatu większa szansa dla chorych na znalezienie „bliźniaka genetycznego”. Dzięki wsparciu akcji przez wielu ludzi udało się pozyskać 26 nowych potencjalnych dawców. W trakcie akcji niespodziewanie odwiedziła placówkę szkolną Beata Janiszewska-Brudzisz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie. W czasie krótkiej rozmowy Pani Naczelnik została poinformowana o prowadzonych w naszej szkole innych akcjach wolontariackich np. stałym zbieraniu nakrętek dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, systematycznych szkolnych akcjach: krwiodawstwa, „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” i „Wigilijne Dzieło Pomocy” czy też innych okazjonalnych przedsięwzięciach. Na zakończenie Pani Naczelnik złożyła wolontariuszom życzenia i podziękowania za prowadzone akcje charytatywne oraz życzyła

satysfakcji z podejmowanych działań. Inicjatorem i  koordynatorem całej akcji był pedagog szkolny Janusz Sagan we współpracy z nauczycielem informatyki Robertem Skoczylasem. Wspierani oni byli przez wolontariuszki Karolinę Muchę, Joannę Tymoszuk, Agatę Staszewską i Beatę Znój. Organizując akcję, społeczność szkolna otrzymała możliwość realnego wpływu na poprawę sytuacji pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. Jednocześnie kampania ta przyczyniła się do realizacji zadań szkoły z zakresu programu profilaktyki, w tym promocji idei życia i zdrowia, jak również działalności wolontariackiej. Janusz Sagan ZSZ nr 1 w Bychawie

Fot. janusz sagan zsz nr 1 w bychawie

Artystyczna Jesień w Załuczu W środę 5 października 2016 r. SOSW już po raz czwarty odbyła się w naszej placówce impreza pod nazwą „Artystyczna Jesień w Załuczu”. Dzięki dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu Lubelskiego w ramach konkursu z zakresu kultury i z pomocą Stowarzyszenia „Daszek”, działającego przy SOSW w Załuczu, mogło świętować 140 osób. Raz w roku uczniowie masowych szkół mogą przekonać się, że osoby niepełnosprawne też potrafią ładnie śpiewać, grać na scenie czy malować albo tworzyć inne dzieła sztuki, sami aktorzy zaś dzięki swoim występom czują się bardziej docenieni i akceptowani. Podczas „Artystycznej Jesieni” uczestnicy mieli okazję zaprezentowania w pełni swoich zdolności i kolejny raz pokazali, że są artystami przez duże A. Poziom pokazu był bardzo wysoki. Większość wykonawców występowała u nas kolejny raz, a debiutanci już zadeklarowali, że chętnie wpiszą tę imprezę na stałe do harmonogramu swojej pracy terapeutycznej i wychowawczej. Swoje zdolności wokalne i aktorskie w tym roku prezentowali uczniowie ośrodków specjalnych, domu pomocy i szkół podstawowych z Bystrzycy, miejscowości Czółna, Krzczonowa, Matczyna, Niedrzwicy Dużej, Olbięcina i Strzeszkowic oraz gospodarze z SOSW w Załuczu. Ci ostatni, skupieni w nowej grupie „Kwadrat”, zaprezentowali spektakl „Wars i Sawa”, który był podsumowaniem projektu „Święta miłości kochanej ojczyzny”, realizowanego

od maja tego roku. Występom na scenie towarzyszył plener plastyczny, którego efektem są m.in. witraże, kosze kwiatów, słoneczniki i wiele innych dzieł, które razem z dokumentacją fotograficzną złożą się na specjalną wystawę. Wszyscy artyści otrzymali dyplomy, wyróżnienia i specjalne statuetki, a ich zdolności podziwiali m.in. Dariusz Gajo z Zarządu Powiatu w Lublinie, Adam Kuna Wójt Gminy Niedrzwica Duża i jego Zastępca Bartosz Dąbrowski, Renata Gawryluk-Juszka z miejscowego GOKSiR i proboszcz parafii w Niedrzwicy Kościelnej ksiądz Jan Karaś. Do zobaczenia za rok!!! Marta Flis

Fot. marta flis

NR 5/2016(172)  panorama powiatu 19


IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie W dniu 21 października br. w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzczonowie odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie. W czasie obrad dokonano wszechstronnej oceny pięcioletniej statutowej działalności, wybrano nowe władze i przyjęto plan działania na nową kadencję. W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie druh Wojciech Piekarczyk, a zarazem Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotr Zmarz, p.o. Komendanta Miejskiego st. bryg. Witold Zborowski, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego – Marceli Niezgoda, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Lublinie – Tadeusz Szyszko, prezesi zarządów oddziałów gminnych, przedstawiciele samorządów miast i gmin z terenu powiatu lubelskiego i gospodarze gminy Krzczonów z Przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Miściurem i Panią Wójt Katarzyną Brydą. Zjazd otworzył druh Wojciech Piekarczyk, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2011– 2016. Sprawozdanie z działalności operacyjno-szkoleniowej przedstawił p.o. Komendanta Miejskiego st. bryg Witold Zborowski. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium, wybrano poszczególne komisje. Ukonstytuował się nowy zarząd i komisja rewizyjna. Skład Prezydium Zarządu przedstawia się następująco: 1. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – druh Antoni Skrabucha.

2. Wiceprezes ZOP ZOSP RP – druh Paweł Pikula. 3. Wiceprezes ZOP ZOSP RP – druh Mirosław Żydek. 4. Sekretarz – druh Mieczysław Dziura. 5. Skarbnik – druh Kazimierz Smolak. 6. Członek prezydium – druh Sławomir Zygo. 7. Członek prezydium – druh Witold Zborowski. 8. Członek prezydium – druh Tadeusz Pacuła. Do ustępującego Prezesa druha Wojciecha Piekarczyka za wieloletnią społeczną służbę i istotny wkład w poprawę wyposażenia technicznego jednostek OSP z terenu powiatu serdeczne słowa podziękowania skierował Starosta Lubelski druh Paweł Pikula, a także Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie druh Antoni Skrabucha, a zarazem nowy Prezes ZOP ZOSP RP. Potwierdzeniem słów wdzięczności dla byłego Prezesa był obraz przekazany w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie. Mieczysław Dziura

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Mieszkanka powiatu lubelskiego „Człowiekiem Roku 2016” 30 listopada 2016 r. podczas gali plebiscytu statuetki „Człowieka Roku 2016” trafiły w ręce pięciu osób. Wśród nich znalazła się mieszkanka naszego powiatu Pani Barbara Skowronek, sołtys Nowego Stawu w gminie Niemce. Zwyciężczyni otrzymała Nagrodę Kapituły plebiscytu, powołanej przez redaktora naczelnego „Dziennika Wschodniego”, za „wzorowe i kreatywne wypełnianie funkcji lidera lokalnej społeczności”. To już kolejna wzorowa mieszkanka tej gminy. Przypomnijmy, że w lipcu Państwo Elżbieta i Sławomir Capałowie z Dysa w gminie Niemce również zostali nagrodzeni w kategorii „Najbezpieczniejsze Gospodarstwo Rolne Województwa Lubelskiego”. Nie ma co ukrywać, gmina Niemce ma się czym szczycić, nie dość że mają na swoim terenie wzorowe gospodarstwa rolne, to jeszcze mieszkają tam kreatywni ludzie, którzy swą postawą i zachowaniem dają przykład innym. Korzystając z okoliczności i chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o Człowieku Roku Fot. ARCH. dziennika wschodniego 2016, postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z Panią Barbara Skowronek. Jej słowa: „...bycie lokalnym liderem nie jest moim celem samym w sobie. Jeśli jednak chociaż część ludzi tak mnie odbiera, to jest mi niezmiernie miło. To zawsze dodaje sił” pozwalają nam postrzegać ją jako osobę bardzo skromną. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania całego wywiadu umieszczonego na naszej stronie www.powiat.lublin.pl Red. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy nagrody i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i prywatnych!

20 

panorama powiatu  NR 5/2016(172)

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE


Informacje z powiatu

Były Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 14 listopada 2016 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Zygmuntowi Litwińczukowi w uznaniu za wybitne osiągnięcia i ogromny dorobek we wszystkich obszarach podejmowanej działalności. Profesor Zygmunt Litwińczuk należy do czołowych specjalistów z zakresu hodowli bydła w kraju i za granicą. W czasie swojej pracy naukowej opublikował ponad 620 różnych pozycji, w tym ponad 300 oryginalnych prac twórczych i ponad 20 monografii i podręczników. Za swoją działalność został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. 4 nagrodami Ministra Nauki, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 1998–2002 profesor Zygmunt Litwińczuk pełnił

funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie, a  w  latach 2002–2006 Przewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie. Profesor Zygmunt Litwińczuk został wybrany na Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kadencji 2016–2020. Dnia 29 listopada 2016 br. serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla profesora złożyli w imieniu Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli, Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie Antonii Skrabucha oraz Członek Zarządu Dariusz Gajo. Red.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZYCH STACJI KONTROLI POJAZDÓW Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie »» Wykonujemy usługi w zakresie bieżących napraw pojazdów samochodowych. »» W ostatnią sobotę miesiąca sprawdzenie stanu technicznego pojazdu GRATIS !!! ul. Wł. Reymonta 4b | 23-100 Bychawa Stacje Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów »» wulkanizacja »» badanie techniczne opryskiwaczy ul. Wilczyńskiego 98 | 22–400 Bełżyce Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów »» wulkanizacja »» badanie techniczne pojazdów ul. Przemysłowa 44 | 22–400 Bełżyce »» dla Klientów naszych stacji przy przeglądzie rejestracyjnym 15 L – LPG lub 5 L – paliwa »» wymiana i przechowywanie opon – GRATIS!!!

NR 5/2016(172)  panorama powiatu 21


Miejsce warte odwiedzenia –

Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych Gminny Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych połączony z izbą pamięci w Niedrzwicy Kościelnej to mała ojczyzna, dziedzictwo kulturowe, duchowe i materialne pozostawione przez naszych przodków. Z inicjatywy Andrzeja Pastusiaka i jego przyjaciół-sąsiadów: Janusza Różyckiego i Henryka Jaśkowskiego, którzy utwierdzili go w słuszności realizacji zamierzonego celu i założyli Fundację „Ocalić od Zapomnienia”. Pierwsze maszyny sprowadzono 9 maja 2013 r., a ofiarodawcami byli mieszkańcy Niedrzwicy Kościelnej. Po odrestaurowaniu część eksponatów co roku prezentowano na dożynkach gminnych i powiatowych. Do chwili obecnej zgromadzono ponad 532 egzemplarzy maszyn i urządzeń rolniczych oraz sprzętu użytku domowego i codziennego. W dniu 22 czerwca 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie skansenu. Poświęcenia skansenu dokonał proboszcz parafii ks. prałat Jan Kiełbasa. Organizatorzy zadbali o to, by nikt nie był głodny. Można było zjeść zupę grochówkę z kuchni wojskowej, bigos, ciasto i inne smakołyki oraz napoje chłodzące. Do późnych godzin wieczornych grała orkiestra OSP i zespół muzyczny SHOWTIME z Niedrzwicy Kościelnej oraz zespół śpiewaczy KRAJKI. Na terenie skansenu stoi spichlerz kłodnicki z  okresu międzywojennego. Wewnątrz spichlerza została urządzona

22 

panorama powiatu  NR 5/2016(172)

olejarnia na wzór olejarni z Batorza. Jest również kącik elektroniczny, gdzie zostały zgromadzone adaptery, gramofony, magnetofony, radia, odbiorniki TV, a także zbiór starych wag. Na jednej ze ścian olejarni wyeksponowano sprzęt wojskowy służb: łączności, uzbrojenia, saperskiej, mundurowej i medycznej. W  dniu 20 grudnia 2014 r. po raz pierwszy nastąpiło pokazowe bicie oleju dla Towarzystwa Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej. Natomiast dla mieszkańców gminy zorganizowano pokaz tradycyjnego tłoczenia oleju, który odbywał się kilka razy w okresie wakacyjnym. W skansenie można zobaczyć izbę pamięci, gdzie zgromadzono przedmioty użytku domowego i  codziennego, oraz kącik poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Od kwietnia 2015 r. możemy zwiedzić kuźnię z wyposażeniem po naszych


Informacje z powiatu kowalach niedrzwickich. Są tam wiertaki na korbę, sztachy do robienia obręczy na koła tzw. żelaźniaki, kotlina oraz stare kowadło kowalskie. Obok kuźni stanęła stolarnia. Sprzęt i narzędzia, które znajdują się wewnątrz, to przede wszystkim: przeróżne strugi (heble), wiertarki, świdry, stół stolarski, krajzega z silnikiem elektrycznym, tokarka do tralek. W dniu 14 maja 2015 r. do skansenu został sprowadzony kombajn ,,Vistula” na worki. Jesteśmy dumni, że ta potężna maszyna była od początku u rolników niedrzwickich tzn. od 1971 r. 10 sierpnia 2016 r. to kolejna data, która zapisała się w historii niedrzwickiego skansenu. Fundatorem i organizatorem przedsięwzięcia budowy żurawia studziennego jest Zarząd Fundacji „Ocalić od Zapomnienia”. Żuraw został wykonany z grubej rosochy grabu – podpory, długiej belki, czyli szyi oraz żerdzi, na której zawisło drewniane wiadro pochodzące od żurawia z Zakrzówka. Przy żurawiu stanęło koryto – dawne poidło dla zwierząt. Rozwijający się skansen maszyn w Niedrzwicy Kościelnej zapobiegnie niszczeniu tak pięknych, mających duszę urządzeń rolniczych. To technologia, która do dziś nas zaskakuje. Zgromadzone w skansenie eksponaty – maszyny i urządzenia rolnicze będą systematycznie remontowane oraz prezentowane na terenie skansenu. Staną się wielką atrakcją dla zwiedzających. Zgromadzone zbiory będą świadczyć o wysokiej kulturze rolnej

tamtych czasów naszego regionu. Powstały skansen będzie również wielką atrakcją dla wszystkich zwiedzających, gdyż usłyszą w nim wiele ciekawych opowieści o przodkach. Odwiedzający skansen będą mogli zobaczyć: pługi różnego rodzaju, w tym pług koleśny, radła rylcowe z 1918 r., brony beleczkowe drewniane, opielacze konne, grubery, kieraty z XVIII i XIX w., młockarnie z lat 20. XX wieku, sieczkarnie, przedwojenne chomąta, uprząż dla konia, siewnik z lat 30. XX wieku, kosiarkę, żniwiarkę, snopowiązałkę konną, dołownik do ziemniaków konny, sadzarkę do ziemniaków konną, trzyrzędowy obsypywacz do ziemniaków, kopaczkę do ziemniaków, przetrząsacz do siana, zgrabiarki konne, śrutownik, młocarnie szerokomłotne, młocarnie sztywtówki, prasy do słomy, wozy żelaźniaki, wasąg, silnik wysokoprężny S-320, sanie, bukownik do koniczyny, wialnie, młynek polski, kaszarnie z XIX w., żarna (śrutownik), trzepak do lnu, maszynka do skręcania lin oraz wyposażenie domu, tj. maselnicę, niecki, dzieżę, cebry, naczynia ćwierć miara, beczki dębowe, szatkownicę do kapusty, kołowrotki, cierlice, międlice, międlarki do lnu, magle z XIX w. sagany sygnowane żeliwne, garnki gliniane, lampę secesyjną, instrument muzyczny cytra, pianino, organy miechowe i inne ciekawostki. Fundacja ma również marzenia, by pozyskać do skansenu: maszynę parową Lokomobilę, ciągnik rolniczy Lanz Buldog oraz Ursus C-45. Skansen jest otwarty w okresie wiosenno-jesiennym: Piątek 14–16 | Sobota 14–16 | Niedziela 14–16 Szkoły po uzgodnieniu telefonicznym Skansen otwarty jest w okresie letnim: Piątek 15–17 | Sobota 15–17 | Niedziela 15–17 Szkoły po uzgodnieniu telefonicznym 508 099 764 Cena biletów: dla dorosłych – 5 zł dla młodzieży szkolnej – 3 zł Skansen ma stronę internetową pod nazwą „Skansen w Niedrzwicy” oraz e-mail: fundacjaocalicodzapomnienia@wp.pl Żuraw studzienny Żuraw studzienny historią okryty Co przed laty z głębi wodę czerpał Poił bydło i ptactwo domowe A gospodarzom pragnienie zabierał Stanął w Skansenie żuraw studzienny Z grubej rosochy grabu jego podpora Długa belka niczym ruchoma szyja A na końcu żerdzi czerpak wody Niech harmonijny śpiew żurawi Odbija echo i doda nam odwagi Zachować od zniszczenia Pięknego żurawia studziennego Bo to pomnik dawnych czasów Więc niech pozostanie na długie lata w Skansenie gdzie go będą podziwiać Niejedne ciekawe niedrzwickie oczy.

Andrzej Pastusiak

Fot. andrzej pastusiak

NR 5/2016(172)  panorama powiatu 23


Powiat Lubelski 2017 Stycz eń

Luty

N

P

W

Ś

C

P

S

N

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

W

Ś

C

P

S

1

2

3

4

7

8

9

10

11

5

6

13

14

15

16

17

18

12

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Kwiecień N

P

W

Ś

C

P

S

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

N

W

Ś

P

Ś

C

P

S

1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C zerw i ec

W

Ś

C

P

S

N

P

C

P

S

1

2

3

4

5

6

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

S i erp i eń C

P

S

N

P

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

W

P

L ipiec P

N

Maj 1

N

M a rzec

W

Ś

W rzes i eń

W

Ś

C

P

S

1

2

3

4

5

N

P

W

Ś

C

P

S

1

2

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

P

S

1

2

Pa ź dz ier n ik

L i s t o pa d

N

P

W

Ś

C

P

S

N

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

W

G ru d zi eń

Ś

C

P

S

1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

N

P

W

Ś

C

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Godziny pracy Starostwa Powiatowego: Od poniedziałku do piątku: 7:30–15:30 We wtorek w godzinach 7:00–17:00 pracują stanowiska bezpośrednio obsługujące Klientów: • Kasa • Punkt Obsługi Klienta, • Wydział Architektoniczno-Budowlany, • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, • Wydział Geodezji z wyłączeniem filii, 24  panorama powiatu  NR 5/2016(172) • Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa z wyłączeniem filii.

Profile for Powiat Lublin

PANORAMA POWIATU NR 5/2016 (712)  

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO

PANORAMA POWIATU NR 5/2016 (712)  

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded