Page 1

NR 3/2019 (186)

5

Sukcesem szpitala są wyleczeni pacjenci

10

Podsumowanie projektu „Kreatywna edukacja w Powiecie Lubelskim”

12

Zapraszamy na Dożynki Wojewódzkie 2019

15

„Wolni z wolnymi. Równi z równymi”. Obchody 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej


Spis treści samorząd

Zarząd Powiatu w Lublinie z wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok [3] Trwa remont drogi powiatowej w gminie Jastków [3] Zakon Rycerski z Turyngii z pomocą bychawskiemu szpitalowi [4] Sukcesem szpitala są wyleczeni pacjenci [5]

5 edukacja

Spotkanie nt. programu integracji dzieci z osobami starszymi i niepełnosprawnymi [7] Ognisko ASF [7] Jak skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? [8]

10 Kultura i sport

Z Erasmusem w Europie [9] Podsumowanie projektu „Kreatywna edukacja w Powiecie Lubelskim” [10] Moja przyszłość w moich rękach [11]

12 Kultura i sport

15

www.powiat.lublin.pl/panorama

Zapraszamy na Dożynki Wojewódzkie 2019 [12] Przedstawiamy starostów Dożynek Wojewódzkich 2019 [14] „Wolni z wolnymi. Równi z równymi”. Obchody 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej [15] Wakacje w obiektywie [19] Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Bełżycach [20] Kalendarz imprez [21] Podniebne loty na 100-lecie Aeroklubu Polskiego [22]

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20–074 Lublin, tel. (81) 52 86 659, fax (81) 52 86 601, redaktor@powiat.lublin.pl Zespół redakcyjny: Ewelina Jóźwiak Korekta i skład: Arcana Polska Druk: Arcana Polska, kom. 509 170 015 Zdjęcie na okładce: [fot. Monika Gąsławska] Zapis „fot. arch.” oznacza zdjęcie pochodzące z archiwum Starostwa Powiatowego w Lublinie. Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych oraz zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i zmiany ich tytułów. Nakład: 2000 egz. Powiat Lubelski – znajdź nas na Facebooku


SAMORZĄD

Zarząd Powiatu w Lublinie z wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok Udzielenie Zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok to najważniejsze decyzje podjęte przez radnych podczas IX sesji Rady Powiatu w Lublinie, która odbyła się 27 czerwca br.

W związku ze zmianami ustawowymi, Zarząd Powiatu w Lublinie został zobowiązany do przygotowania i przedstawienia „Raportu o stanie Powiatu Lubelskiego za 2018 r.” zawierającego podsumowanie działalności Zarządu w minionym roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Po rozpatrzeniu dokumentu, w związku z brakiem zastrzeżeń do jego treści, Rada podjęła decyzję o udzieleniu

Zarządowi wotum zaufania. „Za” opowiedziało się 24 radnych. Z „Raportem o stanie Powiatu Lubelskiego za 2018 r.” można zapoznać się na stronie www.powiat.lublin.pl. Rada zatwierdziła również sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r., a następnie udzieliła Zarządowi absolutorium. Za uchwałą w tej sprawie opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy radni obecni na sesji. • Red.

Trwa remont drogi powiatowej w gminie Jastków Drogowcy prowadzą prace remontowe odcinka byłej drogi krajowej nr 12, obecnie drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin, w miejscowościach Piotrawin i Panieńszczyzna.

[fot. Urząd Gminy Jastków] •

Powiat Lubelski otrzymał na ten cel dotację w kwocie 6 mln 714 tys. zł z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Przedmiotowa inwestycja zakłada kompleksową przebudowę zdegradowanego odcinka drogi, w tym wzmocnienie podłoża i korpusu drogowego, wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni i chodnika na odcinku od skrzyżowania do kapliczki oraz odpowiednie wykończenie drogi wraz z urządzeniem bezpieczeństwa ruchu. Zakończenie robót planowane jest na koniec października bieżącego roku. • Red.

3

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)


Zakon Rycerski z Turyngii z pomocą bychawskiemu szpitalowi 24 lipca br. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie otrzymał pomoc rzeczową od Zakonu Ordo Militaris Teutonicum z Erfurtu w Turyngii. Zakon powierzył 31 specjalistycznych łóżek, w tym 10 sterowanych elektrycznie, drobny sprzęt i odzież medyczną. Wyposażenie przekazał wielki mistrz Zakonu J. E. Klaus Blos, który po zapoznaniu się z bychawską placówką obiecał kontynuację akcji pomocy dla szpitala.

w SPZOZ w Bychawie. Jego zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do uświetnienia tego wydarzenia. Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski uważa, że powierzone dary stanowić będą dużą pomoc ze względu chociażby na sytuację

ekonomiczno-finansową, w jakiej obecnie znajduje się Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie. Dzięki dostawie m.in. specjalistycznych łóżek poprawią się warunki pobytu pacjentów na oddziale internistycznym, a także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Dzięki takiej inicjatywie pomoc otrzymuje nie tylko szpital, pacjenci i pracownicy Zakładu, ale również całe środowisko lokalne, którym sytuacja szpitala w Bychawie nie jest obojętna. Zakon Rycerski Ordo Militaris Teutonicum z Erfurtu w Turyngii, działając w duchu tradycyjnych cnót rycerskich, takich jak uczynność, humanitaryzm, sprawiedliwość, wierność i hojność wobec biednych, stara się też wypełniać obowiązki rycerskie, o których we współczesnym świecie już zapomniano. Mottem Zakonu jest łacińska dewiza Providebit Deus. Z racji swego statusu zakonu szpitalnego i rycerskiego od 1995 roku Zakon w ramach swojego programu szpitalnego, wysyłał paczki z pomocą humanitarną do Jugosławii, Malty, Polski, Rumunii, Rosji, Chorwacji oraz na Węgry i Ukrainę. Od 2018 roku kieruje również pomoc humanitarną do polskich ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, parafii i organizacji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym. • Katarzyna Petryszak

[fot. arch.] • W uroczystości przekazania darów udział wzięli Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie Anna Matraszek-Furtak, Pan Waldemar M. A. Kuna-Kwieciński, inspektor ds. ochrony zdrowia w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Magdalena Toporowska-Lebiocka, pracownicy szpitala oraz zaproszeni goście. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Waldemara M.A. Kuny-Kwiecińskiego, który pełnił rolę tłumacza podczas uroczystości

4

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)


SAMORZĄD

Sukcesem szpitala są wyleczeni pacjenci Wywiad z Dyrektorem SPZOZ w Bychawie Andrzejem Strawą

Gratulujemy wygranej w konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie. Jakie Pana kompetencje i doświadczenie w ochronie zdrowia zadecydowały o aplikowaniu na to stanowisko? Jestem z wykształcenia i zawodu ekonomistą. Przez minione ćwierć wieku kierowałem kilkoma firmami i licznymi zespołami pracowników. Mam doświadczenie w zarządzaniu, a także w kreacji zadań dla zespołów pracowniczych. Nie jestem nowicjuszem w ochronie zdrowia. Przez wiele lat miałem firmę świadczącą usługi medyczne dla szpitala w Łęcznej, zatrudniałem lekarzy i pielęgniarki, znam więc doskonale zarówno problemy pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów. Prowadziłem wiele firm w trudnej sytuacji, szkoliłem kadry, przez wiele lat kierowałem Europejską Fundacją Samorządową, stąd wiem, jak pozyskać środki na rozwiązanie kłopotów bychawskiego szpitala. Czym kierował się Pan, podejmując wyzwanie, jakim jest pełnienie funkcji dyrektora szpitala w Bychawie? Powszechnie wiadomo o zadłużeniu placówki, a o jakości świadczonych tu usług medycznych słyszy się wiele krytycznych opinii… No cóż. Mogę powiedzieć, że rozwiązywanie problemów to moja specjalność. Spełniam się w działaniu, taki mam charakter, i kłopoty tylko mnie mobilizują do szukania wyjścia z kryzysowej sytuacji, do wytężonej pracy. Nie podjąłem się pełnienia tej funkcji tylko po to, by w CV mieć wpis „dyrektor szpitala w Bychawie“. Chcę pomóc placówce, pacjentom, pracownikom.

Pełni Pan funkcję dyrektora SP ZOZ w Bychawie od 1 czerwca 2019 roku. Czy w ciągu tych 80 dni udało się Panu rozwiązać jakieś problemy szpitala? Czas ten upłynął mi przede wszystkim na rozpoznaniu kłopotów placówki i rozmowach z pracownikami. Chciałem jak najpilniej poznać pracowników oraz ich problemy i – oczywiście – finanse placówki. Mamy wspaniałych lekarzy i pielęgniarki, pracowników obsługi, ale ich kwalifikacje i doświadczenie muszą być racjonalniej wykorzystywane dla dobra pacjentów. Nie ma bowiem ważniejszego celu funkcjonowania szpitala niż ratowanie życia i zdrowia mieszkańców Bychawy i gmin z rejonu bychawskiego, na którym działa placówka. Od niedawna w moich działaniach wspiera mnie Pani Joanna Zielińska, która podjęła się pracy dodatkowo jako z-ca dyrektora ds. medycznych. Jakie problemy dostrzega Pan w funkcjonowaniu opieki medycznej na terenie powiatu? O finansach wspomniałem. Niezbędne jest wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny, w tym diagnostyczny. Rozmowy na ten temat są bardzo optymistyczne, mamy szansę np. otrzymania środków na ambulans czy nowoczesny aparat USG. Dzięki osobistym kontaktom europejskim otrzymaliśmy wspaniały dar od Kawalerów Maltańskich, świeckiego zakonu mającego centralę w Niemczech. Do Bychawy przyjechał TIR z łóżkami dla pacjentów ZOL, wprawdzie używanych, ale w porównaniu z łóżkami w naszym szpitalu – bardzo nowoczesnych. Od wielkiego mistrza tego

5

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)

• [fot. arch.] zakonu otrzymałem zapewnienie, że do Bychawy przyjadą kolejne TIR-y z darami. Niezbędna jest też poprawa koordynacji i współpracy lecznictwa szpitalnego z gminnymi ośrodkami zdrowia i poradniami specjalistycznymi. Potrzebne jest również rozwijanie opieki długoterminowej nad ludźmi starszymi. Zarówno dla społeczności lokalnej, jak i mieszkańców całego powiatu, działalność SP ZOZ w Bychawie jest bardzo ważna. Wielu uważa, że funkcjonowanie szpitala stoi pod znakiem zapytania, społeczeństwo obawia się o jego przyszłość. Czy otrzymał Pan zadanie likwidacji szpitala? Szpital w Bychawie jest, był i będzie… Zorientowałem się, że jest osoba bardzo zainteresowana likwidacją przez powiat szpitala i gotowa przejąć jego infrastrukturę i pacjentów. Samorząd powiatu lubelskiego działa jednak w interesie społeczeństwa, a nie prywatnych inwestorów medycznych. Nie zamkniemy szpitala o 110-letniej tradycji, nie zniszczymy dzieła wielkiego obywatela miasta Bychawa – księdza Antoniego Kwiatkowskiego. Korzystając z okazji, chciałbym poinformować mieszkańców Bychawy i sąsiednich gmin,


• [fot. arch.]

że w końcu września br. będziemy uroczyście świętować tę ważną dla lokalnej społeczności rocznicę. Warto tu dodać, że szpital w Bychawie był drugą po Lublinie placówką szpitalną otwartą w rejonie stolicy naszego województwa. Jakie jest Pana motto życiowe i zawodowe, które pomaga Panu w osiąganiu postawionych przez siebie celów? Moje motto życiowe jest związane z tym, co robię i jakie inicjatywy podejmuję, a mniej więcej brzmi ono, że nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia, a jedyne, co nas ogranicza, to nasza wyobraźnia. Nie boję się nowych wyzwań, wręcz ich poszukuję. Staram się pracować dla ludzi i z nimi nie mam uprzedzeń… Jaką ma Pan wizję funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie w najbliższym czasie? Sukcesem szpitala są wyleczeni pacjenci, więc my, pracownicy SP ZOZ

w Bychawie, uczynimy wszystko, by dostarczyć społeczeństwu satysfakcji z naszych usług. Stąd moje działania, by pozyskać nowych lekarzy i wzmocnić kadrę pielęgniarską. Spotkałem w Bychawie wielu wspaniałych ludzi, zaangażowanych w pracę na rzecz tej placówki i na co dzień realizujących ofiarnie naszą misję niesienia pomocy bliźnim. Razem poprawimy funkcjonowanie szpitala. Naszą rozmowę mogę zakończyć deklaracją – będzie lepiej, i zaprosić na obchody jubileuszowe. Pana plany są bardzo ambitne, wobec tego czego życzyłby Pan sobie i czego my możemy życzyć Panu na przyszłość? Funkcja dyrektora SP ZOZ w Bychawie stanowi dla mnie nie lada wyzwanie, a także wymaga dużej ilości nakładu pracy, zaangażowania i poświęcenia. Mam świadomość tego, iż jest to zajęcie niezwykle trudne, które stawia nowe wyzwania oraz zmusza do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań problemów. W związku z tym pragnąłbym życzyć

6

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)

sobie jak najwięcej zdrowia, bo jak wszyscy wiemy jest ono najważniejsze, realizacji zamierzonych celów, wielu nowych oraz lepszych pomysłów, które przyczynią się do rozwoju szpitala, cierpliwości i dobrej współpracy z ludźmi, a także sukcesów na płaszczyźnie życia zawodowego i prywatnego. W swojej pracy chciałbym dążyć do tego, by w przyszłości, kończąc kadencję, móc powiedzieć sobie z satysfakcją, iż zrobiłem wszystko, by szpital zapewniał pacjentom dobrą opiekę i słynął z przyjaznej atmosfery. Dziękuję za rozmowę. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Panu powodzenia w realizacji planów względem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, spełnienia marzeń, a przede wszystkim zdrowia. Rozmawiała Magdalena Toporowska-Lebiocka.


mieszkańcy

Spotkanie nt. programu integracji dzieci z osobami starszymi i niepełnosprawnymi W dniu 19 czerwca odbyło się spotkanie zorganizowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie inicjujące uruchomienie pilotażowego programu pozwalającego na integracje dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi przebywającymi w domu pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Figarski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Marian Podsiadły - Dyrektor Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, Dorota Frąk - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, Elżbie-

Ognisko ASF W dniu 17 lipca na terenie powiatu lubelskiego (miejscowość Dys, gmina Niemce) stwierdzono wystąpienie ogniska afrykańskiego pomoru świń – ASF. Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie (ognisko ASF) wiąże się z koniecznością podjęcia przez Inspekcję Weterynaryjną stanowczych działań celem jak najszybszej likwidacji tego ogniska oraz prowadzenia działań mających na celu ustalenie źródła choroby oraz czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw (lub innych podmiotów np. rzeźni). Działania te określone są w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Na tej podstawie, w przypadku stwierdzenia ogniska ASF, podejmowane są m.in. następujące czynności prowadzone pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej:

ta Boczkowska - inicjatorka grupy wolontarystycznej oraz Sławomir Styk - Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej PCPR w Lublinie. Głównym celem programu jest przełamywanie barier międzypokoleniowych, rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych wśród

dzieci i seniorów. Cykliczne spotkania dzieci z mieszkańcami domu pomocy społecznej będą okazją nie tylko do podzielenia się poglądami, pasjami i umiejętnościami, ale również przyczynią się do efektywnego zagospodarowania wolnego czasu. • PCPR w Lublinie

• wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF, muszą zostać niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone; • zniszczeniu podlegają również obecne w gospodarstwie wszelkie produkty pozyskane od świń, wszelkie przedmioty i substancje (w tym pasze), które mogły zostać skażone wirusem ASF, a nie mogą zostać odkażone; • gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF, podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do wirusa ASF; • po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań musi minąć odpowiednio długi okres zanim w gospodarstwie ponownie będą mogły być umieszczone pierwsze świnie (co najmniej 40 dni od dnia zakończenia oczyszczania i dezynfekcji); • wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony); w obszarach tych obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia (przede wszystkim w odniesieniu do możliwości przemieszczania świń)

połączone z nadzorem nad stanem zdrowia świń w tych obszarach. Restrykcje dotyczą głównie przemieszczania świń z i do gospodarstw znajdujących się w tych obszarach. Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres: • 40 dni - w obszarze zapowietrzonym, • 30 dni - w obszarze zagrożonym. Po odpowiednio 40 i 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.

7

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)

Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii. Organ ten jest uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru zapowietrzonego i 20 dni dla obszaru zagrożonego. • Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

• [fot. PCPR w Lublinie]


Jak skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Od bieżącego roku osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, może skorzystać z darmowych porad prawnych po złożeniu pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść takich kosztów. Wizyty w punktach ustalane są na podstawie zgłoszeń telefonicznych pod nr telefonu 81 52 86 714. Porad prawnych udzielają radcowie prawni i adwokaci według ustalonych harmonogramów. Na terenie powiatu lubelskiego, można także skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa, które obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla

8

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)

osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów i inne. Harmonogram pracy punktów oraz lista poradnictwa udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubelskiego i na stronie www.powiat.lublin.pl w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna”. W niniejszym numerze Panoramy Powiatu załączamy „Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu lubelskiego”. Osoby uprawnione i potrzebujące pomocy zapraszamy do punktów najbliższych pod względem miejsca zamieszkania. • Barbara Boroch


EDUKACJA

Z Erasmusem w Europie Od stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie realizowany jest nowy projekt pn. „Z Erasmusem w Europie” finansowany ze środków programu Erasmus+. Grupa 18 uczniów z klas technikum, kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik usług fryzjerskich, we wrześniu tego roku weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym we Włoszech. Ideą projektu jest, aby młodzi ludzie, przebywając za granicą, poza zdobywaniem umiejętności i doświadczenia zawodowego, poznali nową kulturę, język, zdobyli umiejętność nawiązywania kontaktów itp. W tym celu zorganizowany został moduł przygotowawczy składający się z zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego i policjanta, a także kursu językowego. Przybliżyły im one słownictwo zawodowe, zasady korzystania z komunikacji czy też kulturę Włoch oraz wiele innych zagadnień, które mogą okazać się przydatne podczas pobytu za granicą i realizacji stażu. Przygotowanie pedagogiczne odbyło się w postaci cyklu spotkań, które miały na celu przygotowanie młodzieży do wyjazdu na praktyki, uświadomienie zagrożeń i pomoc w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach. W prowadzeniu tych zajęć pomógł nam nasz dzielnicowy z Posterunku Policji w Bychawie asp. sztab. Marek Dulbas. Nowością w ramach projektu jest szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przygotowanie kulturowe natomiast składało się z cyklu warsztatów koncentrujących się na

kwestiach tradycji, kultury, historii oraz teraźniejszości Włoch.

zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Bardzo ważnym elementem przygotowań do wyjazdu zagranicznego był intensywny kurs języka włoskiego. Tematyka zajęć związana była ściśle ze specyfiką planowanego przedsięwzięcia tzn. duży nacisk położony został na słownictwo używane w codziennym życiu (sklep, środki komunikacji, lekarz itp.) oraz na fachowym słownictwie branżowym / mechanik, informatyk i fryzjer/. Lektorat języka włoskiego był prowadzony przez Małgorzatę Butryn.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu, finansowane są ze środków programu ERASMUS+.

Każdy z uczestników po zakończeniu stażu dostanie certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską organizację partnerską Azzurra Societa Cooperativa Sociale oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje

9

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)

We wrześniu, po powrocie z Włoch, rozpocznie się rekrutacja kandydatów na staż zawodowy w Barcelos w Portugalii. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych i odważnych. • Janusz Sagan - szkolny koordynator projektu

• [fot. ZSZ Nr 1 w Bychawie]


Podsumowanie projektu „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” Projekt ,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” był realizowany od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r. Wartość projektu wynosiła 629 960,00 zł. Łącznie w ramach projektu wsparciem objęto 573 uczniów oraz przeszkolono 50 nauczycieli.

[fot. arch.] •• Celem projektu było zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 typach szkół wchodzących w skład pięciu zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski tj. Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycz-

nego w Pszczelej Woli, Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. H. Dobrzańskiego w Bychawie. Działania w zakresie projektu zostały zrealizowane poprzez zorganizowanie zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów na rynku pracy (ICT, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, języki obce: j.

angielski i j. niemiecki) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto udzielano wsparcia doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Projekt zakładał tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych. Pracownie wyposażono w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia oraz drukarki 3D. Wyposażone zostało również laboratorium biologiczno-chemiczne m. in. w mikroskopy z podłączeniem do komputerów, mikroskopy optyczne i terenowe, lodówkę do przechowywania materiałów badawczych. Zakupione zostały także wagi laboratoryjne i zestawy odczynników. Uczniowie otrzymali podręczniki do zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, ICT i zajęć matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu przyczyniły się do rozwoju sprawności rachunkowej i umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i przetwarzania danych oraz prezentowania swoich osiągnięć, a także utrwalania i poszerzania nabytych wiadomości i umiejętności, jak również zachęcania uczniów do większej samodzielności i aktywności, do umiejętnego wykorzystywania poznanych już strategii komunikacyjnych, ale też do poznawania i stosowania nowych. Zaplanowane rezultaty projektu zostały osiągnięte. Przyczyniło się to do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej powiatowych szkół, co z kolei umożliwiło podniesienie efektywności kształcenia. • Katarzyna Petryszak i Magdalena Toporowska-Lebiocka

10

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)


EDUKACJA

Moja przyszłość w moich rękach Wywiad z uczestnikiem projektu „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” Małgorzata Pruchnicka – nauczyciel dyplomowany, koordynator projektu „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach Magdalena Cierlak – uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik hotelarstwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach Małgorzata Pruchnicka: Opowiedz nam jak to się stało, że zostałaś beneficjentem projektu „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”? Magdalena Cierlak: Do projektu trafiłam właściwie poprzez informacje dostępne na stronie internetowej szkoły. Nie ukrywam, że z dużą rezerwą podchodziłam do udziału w projekcie, ale teraz z perspektywy czasu jestem bardzo zadowolona. Bałam się ogromu dokumentów rekrutacyjnych, ale chciałam też, żeby był to projekt, który będzie wnosił coś istnego… M. P.: Trochę mnie zaskoczyłaś … co z tym ogromem dokumentów rekrutacyjnych? M.C.: No właśnie… od razu zdziwienie. Wypełniłam kwestionariusz osobowy, deklarację uczestnictwa w projekcie, dwa oświadczenia i tyle! Ze względu na to, że w momencie przystąpienia do udziału w projekcie nie byłam pełnoletnia, podpis na dokumentach musieli złożyć również rodzice, ale to tylko chwila. M.P.: Opowiedz nam o zajęciach, w których brałaś udział w ramach projektu. M.C.: Brałam udział w grupowych zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Bardzo spodobał mi się cykl zajęć pn. „Moja przyszłość

w moich rękach”. Celem tych warsztatów było przygotowanie uczestników do samodzielnego i świadomego planowania kariery oraz podejmowania i ewentualnej zmiany decyzji edukacyjno-zawodowej. Moja grupa liczyła 10 osób, a zajęcia odbywały się w formie warsztatowej, z czego byliśmy bardzo zadowoleni. Wzięłam również udział w zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego. One również były prowadzone w małych 10-osobowych grupach, co znacznie wpływa na komfort nauki i przyswajanie wiedzy. Te zajęcia trwały łącznie 35 godzin. M.P.: Które zajęcia najbardziej Ci się podobały, były dla Ciebie istotne? M.C.: Uważam, że zajęcia dotyczące samopoznania pn. „Poznaję siebie” i „Moje zdolności” w ramach zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego były bardzo interesujące. Bardzo ciekawe były też zajęcia pt. „Temperament a wybór zawodu”. Jeżeli chodzi o zajęcia z języka angielskiego to bardzo dużym plusem jest to, że można doskonalić komunikację. M.P.: Czy wiesz, że w ramach projektu „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” poza zajęciami, w których brałaś udział, prowadzone były też inne zajęcia? M.C.: Tak, wiem. Informacje na ten temat były stale dostępne na stronie internetowej szkoły, ale też wiem od moich kolegów, którzy brali udział w innych zajęciach np. zajęcia wyrównawcze z matematyki i konsultacje z psychologiem. Koleżanka opowiadała mi, że uczestniczyła w konsultacjach z psychologiem, podczas których można było przełamać pewne bariery, lęki lub po prostu „przegadać” jakiś ważny

11

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)

temat. Super, że były to rozmowy indywidualne. M.P.: Magdo, czy mogłabyś w kilku słowach podsumować udział w projekcie? M.C.: W ramach zajęć projektowych poznałam swoje mocne i słabe strony, metody przedstawienia siebie na rynku pracy, zaistnienia. Nadrobiłam zaległości z języka angielskiego, wzbogaciłam zasób słownictwa, ćwiczyłam komunikację. Myślę, że w przyszłości zaprocentuje to ciekawym, stałym zatrudnieniem. Tu właśnie według mnie kończy się rola projektu, a zaczyna uczestnika. To od niego zależy czy szansa na zatrudnienie, na wykazanie się lub ewentualny zwrot w życiu będzie wykorzystana. Należy po prostu zdecydować czego się chce. Projekt daje szansę, ale czy dana osoba ją wykorzysta, to zależy już tylko od niej. M.P.: Dziękuję Ci Magdo za rozmowę. Życzę dalszego rozwoju, satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć oraz powodzenia w realizacji swoich planów. M.C.: Dziękuję.


Zapraszamy na Dożynki Wojewódzkie 2019 8 września w podlubelskim Radawcu odbędą się Dożynki Wojewódzkie. Zgromadzeni wokół dożynkowych wieńców i chleba, symbolizujących urodzaj, podziękujemy za pomyślne zakończenie żniw i zebrane plony. Świętowanie rozpocznie się tradycyjnie korowodem, w którym zaprezentowane zostaną wieńce przygotowane przez mieszkańców województwa lubelskiego, i obrzędem dożynkowym. W południe odbędzie się uroczysta Msza św. Po jej zakończeniu podzielimy się chlebem wypieczonym z tegorocznych zbóż. Następnie poznamy zwycięzców konkursów na najpiękniejszą posesję Powiatu Lubelskiego i najpiękniejsze wieńce dożynkowe. Na zakończenie części obrzędowej obejrzymy występy zespołów ludowych.

Dożynki to czas podziękowań dla rolników za ich ciężką pracę, ale również doskonała okazja do wspólnej zabawy. Dlatego druga część święta plonów będzie miała charakter pikniku rodzinnego połączonego z szeregiem atrakcji towarzyszących, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Na dzieci czekać będą wesołe miasteczko i pokaz Magicznych Ogrodów, a na dorosłych – liczne stoiska małej gastronomii i stoiska handlowe. Uczestnicy dożynek będą mogli odwiedzić namioty powiatów i gmin z całego województwa lubelskiego,

w tym Powiatu Lubelskiego. W wolnej chwili będą mogli obejrzeć wystawę nowoczesnych maszyn rolniczych, pokaz służb mundurowych oraz wziąć udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez szkoły Powiatu Lubelskiego, które w zeszłym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na dożynkowej scenie wystąpią znane i lubiane zespoły muzyczne i grupa kabaretowa. Łowcy.B będą bawić publiczność swoim niepowtarzalnym poczuciem humoru i poprowadzą część koncertową imprezy, podczas której zagrają zespoły Power Play i Mus! Wieczorem sceną zawładną gwiazdy polskiej muzyki - Natalia Szroeder i zespół Feel. Tegorocznymi organizatorami dożynek są Powiat Lubelski, Województwo Lubelskie i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania 8 września na lotnisku w Radawcu!!! • Red.

Szanowni Państwo, Dożynki to dla rolników jeden z najpiękniejszych dni w roku. 8 września zgromadzimy się wokół dożynkowych wieńców i chleba upieczonego z tegorocznych zbóż z sercami pełnymi wdzięczności za uzyskane plony. Podziękujemy za chleb jako owoc ziemi i pracy ludzkich rąk, prosząc Boga o dalsze błogosławieństwa. O rolnikach pięknie powiedział Jan Paweł II: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”. Życzę Wam, drodzy rolnicy, aby praca była dla Was źródłem satysfakcji, a uzyskiwane plony były zawsze obfite i zapewniały dostatek Wam i Waszym rodzinom. Słowa te kieruję szczególnie do rolników z powiatu lubelskiego. Trudne warunki klimatyczne, z którymi musieliście zmierzyć się w tym roku, spowodowały słabsze plony i zmusiły do większego wysiłku przy zbiorach. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Lubelskiego przekazuję wyrazy uznania i podziękowania za Wasz wielki trud i godną postawę mimo wielu trudności i problemów. Nadzieję na dalszy postęp w funkcjonowaniu sektora rolniczego i obszarów wiejskich w najbliższych latach daje przygotowywana „Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego”, nad którą pracujemy, przygotowując się do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Główne akcenty kładziemy w niej na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu ze szczególnym uwzględnieniem jednego z wiodących obszarów w naszej gospodarce, jakim jest rolnictwo, oraz powiązanie funkcjonalne powiatu lubelskiego z miastem Lublin jako stolicą naszego regionu. Wszystkim uczestnikom Dożynek Wojewódzkich i Powiatowych w Radawcu życzę radosnego świętowania i wyjątkowych wrażeń. Zdzisław Antoń Starosta Lubelski

12

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)


kultura i sport

Dożynki wpisują się w wielowiekową piękną tradycję zakorzenioną głęboko w polskiej kulturze. Jako wspólnota wyrażamy wdzięczność Bogu za zebrane plony i chcemy prosić Go o wszelkie potrzebne łaski – w ten sposób przekazujemy młodemu pokoleniu szacunek do polskiej ziemi oraz lokalnego obyczaju. Chcąc pozostać wiernym tej tradycji, zapraszam na Dożynki Wojewódzkie 2019, które odbędą się dnia 8 września br. na terenie lotniska w Radawcu. Święto Plonów jest wydarzeniem o zasięgu regionalnym, gromadzącym rokrocznie nawet kilkadziesiąt tysięcy osób z całego województwa. To radosny czas nie tylko dla rolników, ale także mieszkańców całej Lubelszczyzny, którzy coraz mocniej doceniają walory żywności ekologicznej, pochodzącej od lokalnych dostawców. W programie obchodów Święta Plonów, obok części oficjalnej oraz atrakcyjnego programu artystycznego, przewidujemy możliwość promocji firm i instytucji z terenu województwa lubelskiego, a także stoisk lokalnych producentów oferujących żywność ekologiczną, która cieszy podniebienia nie tylko mieszkańców Lubelszczyzny, ale także całego kraju i Europy. Chcemy docenić i wyróżnić produkty, które charakteryzuje wysoka jakość, tradycyjne receptury i niepowtarzalny smak. Co roku Dożynkom Wojewódzkim towarzyszą liczne prezentacje, kiermasze, wystawy, a także koncerty. W tym roku wśród zaproszonych artystów znalazły się zespół Feel, Natalia Szroeder, Power Play i Kabaret „Łowcy. B”. Gorąco zapraszam do wspólnego świętowania. Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego

Szanowni Państwo, Dożynki to uświęcony tradycją czas składania podziękowań rolnikom za ich ciężką pracę, a także sprzyjający rozmowom o sprawach ważnych dla wsi i spojrzeniu w przyszłość. Dlatego wraz z wyrazami uznania za całoroczny trud pragnę przekazać wszystkim Państwu obecnym na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu zapewnienie o trosce polskiego Rządu o naszą wieś i wszystkich, którzy związali swój los z pracą na roli i życiem na wsi. Od 2015 roku polski Rząd daje świadectwo dalekowzrocznego zainteresowania wsią oraz rzetelnej pracy na rzecz jej mieszkańców. Przywołam choćby Program Rodzina 500+, z którego tylko na lubelską wieś trafiło już ponad 3 mld zł. Od lipca tego roku każde pierwsze dziecko otrzymuje 500 zł comiesięcznego wsparcia, co w połączeniu z kwotą 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach Programu Dobry Start pozwala przygotować się do roku szkolnego. Jak mówi Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, rolnictwo to największa polska fabryka i nasza największa szansa. Dlatego dbamy o to, aby rolnictwo – jako ważny dział gospodarki – było jak najlepiej rozwinięte. W tym celu dążymy do odtworzenia i umocnienia polskiego przetwórstwa. Naszym celem jest stworzenie sytuacji realnego wpływu państwa i polskich rolników na rynki rolne z zamiarem zabezpieczenia interesów rolników. Jestem przekonany, że z czasem będziemy mieli coraz większy wpływ na cenę płodów rolnych, a starania o rozwój infrastruktury drogowej i sieci komunikacji publicznej przyniosą wszystkim wymierną korzyść. Od 2016 roku do chwili obecnej gminy i powiaty województwa lubelskiego otrzymały blisko 800 mln zł. Jednak dostrzegając liczne potrzeby polskiej wsi, Rząd planuje przeznaczyć kolejne dotacje na poprawę jakości dróg i przywrócenie połączeń autobusowych. Tylko w bieżącym roku Rząd dofinansuje samorządy kwotą ponad 24 mln zł z przeznaczeniem na ten cel. Życzę Państwu i wszystkim mieszkańcom województwa lubelskiego, by działania konieczne dla rozwoju polskiej wsi oraz poprawy losu rolników nadal przynosiły oczekiwane efekty. Radość, jaką niosą Dożynki niech zaś trwa przez cały rok i umacnia Państwa w dalszej pracy na rzecz Państwa rodzin, województwa lubelskiego oraz wspólnego dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść Boże! Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski

13

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)


Przedstawiamy starostów Dożynek Wojewódzkich 2019 Już 8 września na lotnisku w Radawcu odbędą się Dożynki Wojewódzkie 2019. Szczególną rolę podczas tego święta odgrywają starostowie dożynek. W tym roku zaszczytną funkcję gospodarzy pełnić będą Pani Katarzyna Pańczuk-Drozd i Pan Jarosław Miściur – rolnicy z powiatu lubelskiego. Katarzyna Pańczuk-Drozd mieszka z rodziną w podlubelskiej miejscowości Pólko w gminie Niemce. Z wykształcenia jest mgr inż. rolnictwa. Od 13 lat prowadzi z mężem Irkiem gospodarstwo rolne. Na 40 ha gruntów własnych i dzierżawionych – uprawiają zboża, marchew, kapustę i kalafior. Jak mówi Pani Katarzyna, „prowadzenie gospodarstwa rolnego w bliskim sąsiedztwie dużego miasta nie jest łatwe. Trudno pozyskać nowe grunty i poszerzać działalność. W naszym gospodarstwie stawiamy na ekonomikę produkcji, aby była opłacalna. Z uwagą śledzimy tendencje na rynku rolnym, starając się pro-

dukować warzywa, na które w danym roku będzie popyt. Współpracujemy z okolicznymi zakładami przetwórstwa warzyw, ale również eksportujemy nasze towary do krajów UE”. Swój wolny czas Pani Katarzyna spędza z synami, 11-letnim Frankiem i 13-letnim Emilem, na turniejach oraz treningach piłkarskich i bokserskich, a także czytając książki z różnych dziedzin. Czynnie udziela się również w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie, biorąc udział w organizacji imprez okolicznościowych i zbiórek charytatywnych.

14

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)

Jarosław Miściur mieszka we wsi Policzyzna w gminie Krzczonów. Jest absolwentem Liceum Rolniczego w Krzczonowie oraz Akademii Rolniczej w Lublinie, którą ukończył z tytułem mgr inż. ogrodnictwa, specjalność zarządzanie. Jest ojcem dwójki dzieci - 6-letniej Hani i 2,5-letniego Antosia. Od 2003 roku prowadzi gospodarstwo o powierzchni 123 ha, na którym uprawia pszenicę, rzepak i buraki cukrowe. W swojej działalności rolniczej wprowadza najnowsze metody uprawy, ochrony i nawożenia. W 2013 roku zajął drugie miejsce w konkursie „Rolnik Lubelszczyzny”. Czas wolny spędza aktywnie wraz z rodziną. Pan Jarosław jest również zaangażowany w działalność społeczną. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Krzczonów. W 2019 roku został wybrany na członka Izby Rolniczej Powiatu Lubelskiego oraz został odznaczony odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. • Red.


kultura i sport

„Wolni z wolnymi. Równi z równymi”. Obchody 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej • [fot. arch.]

Celebrowana w bieżącym roku 450 rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zapisanej na kartach historii jako Unia Lubelska, stanowi powód naszej dumy oraz okazję do radosnego świętowania.

W Polsce i na Litwie, państwach sukcesorach tego porozumienia, odbywa się w tym roku wiele podniosłych uroczystości. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej. W lutym prezydenci Polski i Litwy złożyli wieńce przed pomnikiem na Placu Litewskim w Lublinie. Z tej okazji odbywają się liczne koncerty, spektakle i rekonstrukcje historyczne. Ważną rolę w opisywaniu współczesnego spojrzenia na wyniki partnerstwa pomiędzy wcześniej rywalizującymi ze sobą państwami odgrywają wykłady i dys-

Uroczystości w Archikatedrze Lubelskiej. Msza Święta koncelebrowana, odprawiona przez ks. Stanisława Budzika - Arcybiskupa Archidiecezji Lubelskiej. kusje naukowe przybliżające tematykę i historyczne znaczenie przyjętego w dniu 1 lipca 1569 r. porozumienia pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim. Ukoronowaniem polskich uroczystości stało się wspólne posiedzenie

reprezentantów Sejmu i Senatu RP oraz litewskiego Sejmasu. 30 czerwca br. Lublin stał się miejscem zgromadzenia przedstawicieli wielu państw tzw. „Trójmorza”. Na zaproszenie marszałków Sejmu oraz Senatu RP do Lublina przybyli przedstawiciele parlamentów i rządów Polski, Litwy, • [fot. arch.]

Lubelskie Bractwo Kurkowe oddaje honory przed Archikatedrą Lubelską.

15

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)


[fot. arch.] ••

Łotwy, Czech, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, ambasadorowie oraz przedstawiciele korpusów dyplomatycznych tych państw, władze samorządowe i reprezentanci duchowieństwa. Polskę reprezentowała liczna delegacja rządowa z Mateuszem Morawieckim, Prezesem Rady Ministrów, na czele. Przeprowadzone w Centrum Spotkania Kultur międzynarodowe obrady poprzedziła Msza Święta w Archikatedrze Lubelskiej i przemarsz uczestników spotkania, w asyście pocztów sztandarowych, reprezentacyjnymi ulicami miasta. W trakcie przemarszu odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przed Pomnikiem Unii Lubelskiej na Placu Litewskim* - w miejscu szczególnym, podkreślającym znaczenie jedności i chwały Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Według opisów historyków silne związki Polski i Litwy zostały zapoczątkowane w średniowieczu. Mocnymi więzami polityczno-militarnymi połączyła Polskę i Litwę dynastia Jagiellonów, gałąź rodu, której protoplastą był Władysław Jagiełło. W czasach swojej świetności Jagiellonowie władali obszarem ponad dwóch milionów km² obejmującym cztery państwa: Polskę, Czechy, Litwę i Węgry. W okresie rządów Jagiellonów wykształcił się na naszych ziemiach

Marszałkowie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmasu Litwy.

Kwiaty od społeczeństwa powiatu lubelskiego.

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli oficjalnych delegacji: krajowej i zagranicznych przed Pomnikiem Unii Lubelskiej

16

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)


kultura i sport

Te Deum laudamus 1. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. 2. Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy, Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy. 3. Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy, Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.

Uroczystości przy Pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim w Lublinie.

4. Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały. 5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła. 6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste, Z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. 7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem, Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. 8. Tyś pokruszył śmierci wrota; starł jej oścień w męki dobie I rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie.

Delegacja powiatu lubelskiego na uroczystości obchodów 450-lecia zawarcia Unii Polsko-Litewskiej. dwuizbowy sejm. Dał on początek nowoczesnej reprezentacji politycznej społeczeństwa oraz miejsce dla jego państwowej i narodowej identyfikacji. Starania Polaków i Litwinów o zapewnienie pokojowego współistnienia zostały uwieńczone w dniu 1 lipca 1569 r. zawarciem unii realnej na sejmie w Lublinie. Przyjęcie tego aktu zawdzięczamy umiejętnej polityce króla Zygmunta Augusta oraz głównych architektów zawartej unii: Stanisławowi Sędziwojowi Czarnkowskiemu, marszałkowi izby poselskiej, biskupowi Jakubowi Uchańskiemu, biskupowi Filipowi Padniewskiemu, marszałkowi wielkiemu koronnemu Janowi Firlejowi oraz podkanclerzemu koronnemu Franciszkowi Krasińskiemu.

Po trwających od marca 1569 r. obradach sejmowych w dniu 29 czerwca tegoż roku ustalono ostateczną treść aktu unii. 1 lipca na zamku lubelskim zostały złożone uroczyste przysięgi, a strony porozumienia wymieniły się spisanymi i opieczętowanymi dokumentami. Polacy i Litwini następnie przeszli do kościoła i odśpiewali uroczyste Te Deum laudamus. Jak pokazała historia, akt unii scalił oba państwa, tworząc wyjątkowy w dziejach Europy system parlamentarny. Zabezpieczał jednocześnie pokój w środkowo-wschodniej części kontynentu. Połączone pod jednym, wybieranym wspólnie władcą kraje miały wspólny sejm walny, wspólną politykę obronną, jednolitą politykę zagraniczną oraz

17

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)

9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny, Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 10. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami, Gdyś odkupił nas od zbrodni Drogiej swojej Krwi strugami. 11. Ze Świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje: Zbaw o Panie, lud sierocy, Błogosław dziedzictwo swoje. 12. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy, My w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy. 13. Po wiek wieków nie ustanie, Pieśń, co sławi Twoje czyny, O w dniu onym racz nas Panie od wszelakiej ustrzec winy. 14. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki: w Tobie Panie zaufałem, Nie zawstydzę się na wieki.

[fot. arch.] ••


[fot. arch.] •

Uroczysta sesja parlamentarna w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. wspólną monetę. Unia dała gwarancje stabilności ustrojowej. Uczestnicy lubelskich debat sejmowych w swoich wypowiedziach, zarówno tej historycznej jak i współczesnej, podkreślali ogromne znaczenie unii i współpracy międzynarodowej w środkowej i wschodniej Europie na drodze zapewniającej bezpieczeństwo przed agresywną polityką militarną Rosji. Okazuje się więc, że od XVI w. minęły setki lat, a zagrożenia wydają się wciąż te same. Zachęcam do poznawania historii tworzenia i konsekwencji tego zadziwiającego aktu mającego ogromny wpływ na kształtowanie i rozwój wielu, nie tylko europejskich narodów. Przez setki lat był on i jest nadal żywym dokumentem, do którego odwołują się autorytety pracujące na rzecz pokoju i stabilizacji geopolitycznej w wielu miejscach na świecie. Z doniosłego charakteru zawartego w Lublinie dokumentu powinni być szczególnie dumni jego mieszkańcy. Uwzględnione w nim idee przeprowadziły Polskę i jej sąsiadów od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Wybitne i wielowymiarowe znaczenie tego aktu jest niezwykle mocnym i rozpozna-

walnym motywem mogącym służyć promocji naszego regionu w świecie. „Unijny sejm lubelski należy do najdonioślejszych wydarzeń w historii Europy Środkowo-Wschodniej. Dwa wolne narody podjęły decyzję o utworzeniu wspólnego państwa. Po zawarciu przez Polskę i Litwę unii powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Była to pierwsza w dziejach Europy nowożytnej unia realna. W skład Rzeczypospolitej weszły ziemie stanowiące terytoria pięciu dzisiejszych krajów. Unia trwała 226 lat. Rzeczpospolita

Obojga Narodów przez ponad dwa stulecia kształtowała dzieje Europy Środkowo-Wschodniej. To jest wspólne, wielkie dziedzictwo Polski, Litwy, Białorusi, Łotwy i Ukrainy”**. Akt Unii Lubelskiej z 1569 r. został wpisany na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. O wpisanie dokumentu wspólnie zabiegały Polska, Litwa, Białoruś, Łotwa, i Ukraina. • Artur Rumiński

*Pomnik Unii Lubelskiej na placu Litewskim w Lublinie, wystawiony według koncepcji Stanisława Staszica, projektu Feliksa Bentkowskiego i Pawła Malińskiego, odsłonięty został 26 sierpnia 1826 r. Upamiętnia on zawartą w Lublinie unię Korony Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim z 1 lipca 1569 r. **Op. cit.- Leszek Andrzej Wierzbicki „Unia Lubelska 1569”,Boni Libri, Lublin 2019. Te Deum laudamus to uroczysty i podniosły hymn dziękczynny sławiący Boga. Był i jest śpiewany na zakończenie ważnych uroczystości i doniosłych wydarzeń zarówno religijnych, jak i państwowych zawierających dziękczynienie składane Bogu. Z okazji 450-lecia zawarcia Unii Polsko-Litewskiej był gremialnie śpiewany przez społeczność Lubelszczyzny i gości uroczystych obchodów jubileuszowych.

18

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)


[fot. Monika Gąsławska]

kultura i sport

[fot. Anna Krzyżak]

Wakacje w obiektywie Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego konkursu fotograficznego, którzy przysłali nam zdjęcia przedstawiające jak i gdzie spędzają wakacje na terenie powiatu lubelskiego. Pierwsze miejsce zajęła Pani Monika Gąsławska z gminy Bychawa, drugie - Pani Urszula Buda-Rubaszka za zdjęcie pt. „Krzczonowski Park Krajobrazowy - rowerowy poranek”, a trzecie - Pani Magdalena Niedźwiedź za zdjęcie pt. „Wiejskie klimaty - Piotrków Pierwszy”. Natomiast wyróżnienie otrzymała Pani Anna Krzyżak za zdjęcie zrobione podczas doglądania dojrzewających winogron. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu i z przyjemnością prezentujemy nagrodzone zdjęcia.

[fot. Magdalena Niedźwiedź]

[fot. Urszula Buda-Rubaszka]

• Katarzyna Petryszak

19

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)


Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Bełżycach W dniu 7 czerwca na Stadionie Miejskim w Bełżycach odbyły się „Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych”. Przeprowadzono trzy konkurencje: sztafetę pożarniczą, „bojówkę” i musztrę. Drużyna OSP Wojciechów została Mistrzem Musztry i zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, ustępując jednostkom z gminy Garbów – OSP Wola Przybysławska i OSP Garbów. W zawodach udział wzięły 23 drużyny OSP, w tym 17 drużyn męskich i 6 kobiecych. Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie pod przewodnictwem brygadiera Bartłomieja Walczuka. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Lublinie na kwotę 5 tysięcy zł.

[fot. arch.] ••

Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach: I grupa A (sztafeta pożarnicza) 1. miejsce - OSP Wola Przybysławska gm. Garbów – 58,10 pkt 2. miejsce - OSP Garbów gm. Garbów – 60,53 pkt 3. miejsce - OSP Łączki Pawłówek gm. Borzechów – 60,80 pkt Ćwiczenia bojowe 1. miejsce - OSP Wola Przybysławska gm. Garbów – 35,08 pkt 2. miejsce - OSP Garbów gm. Garbów – 36,16 pkt 3. miejsce - OSP Wojciechów gm. Wojciechów – 38,46 pkt II Grupa C (kobiece drużyny pożarnicze) sztafeta pożarnicza 1. miejsce - OSP Wola Przybysławska gm. Garbów – 68,98 pkt 2. miejsce - OSP Garbów gm. Garbów – 69,96 pkt 3. miejsce - OSP Krężnica Jara gm. Niedrzwica Duża – 71,38 pkt

20

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)


kultura i sport

Ćwiczenia bojowe 1. miejsce OSP Garbów gm. Garbów – 42,49 pkt 2. miejsce OSP Wola Przybysławska gm. Garbów – 48,25 pkt 3. miejsce OSP Krężnica Jara gm. Niedrzwica Duża – 57,79 pkt KLASYFIKACJA DODATKOWA KONKURENCJI ,,MUSZTRA” I Grupa A (męskie drużyny pożarnicze) I miejsce OSP Jakubowice Konińskie gm. Niemce – 20 pkt. OSP Piotrków gm. Jabłonna – 20 pkt. OSP Wojciechów gm. Wojciechów – 20 pkt. II Grupa C (kobiece drużyny pożarnicze) I miejsce OSP Wola Przybysławska gm. Garbów – 20 pkt. OSP Garbów gm. Garbów – 20 pkt. OSP Babin gm. Bełżyce – 20 pkt. KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW I grupa A (męskie drużyny pożarnicze) 1. miejsce - OSP Wola Przybysławska gm. Garbów – 94,18 pkt. 2. miejsce - OSP Garbów gm. Garbów – 96,69 pkt. 3. miejsce - OSP Wojciechów gm. Wojciechów – 103,73 pkt. II Grupa C (kobiece drużyny pożarnicze) 1. miejsce - OSP Garbów gm. Garbów – 112,45 pkt. 2. miejsce - OSP Wola Przybysławska gm. Garbów – 117,23 pkt 3. miejsce - OSP Krężnica Jara gm. Niedrzwica Duża – 128,17 pkt • Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Kalendarz imprez

We wrześniu i październiku zapraszamy mieszkańców powiatu lubelskiego na:

15

NARODOWE CZYTANIE

15

FESTIWAL WSI POLSKIEJ – SPOTKANIE NA STYKU TRZECH ZIEM

15 września 2019 r., amfiteatr przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie września Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia kulturowej i narodowej wspólnoty poprzez publiczną lekturę klasyki polskiej literatury. W programie m.in. : głośne czytanie fragmentów polskich nowel z udziałem zaproszonych gości, Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki”, inscenizacja na podstawie jednej z nowel w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół i konkurs wiedzy o polskich nowelach. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

15 września 2019 r., Wierzchowiska Festiwal Wsi Polskiej ma na celu kultywowanie tradycji polskiej wsi, przypominanie o zapominanych często sposobach pracy, czy wyrobu rozmaitych rzeczy np. ucieranie masła, darcie pierza, młocka cepami, tłoczenie oleju itp. W czasie imprezy trwają konkursy: na ciasto pieczone tradycyjnymi metodami według przepisów prababek, potrawę z kaszą, czy pazibrodę. Jest też konkurs dla sołectw gminy Bełżyce „A za naszą miedzą takie rzeczy jedzą”. Występują kapele i zespoły ludowe, które oprócz muzyki prezentują stroje ludowe. Imprezie towarzyszą warsztaty i wystawy rękodzieła ludowego. Na zakończenie odbywa się tradycyjna zabawa ludowa.

września

V EDYCJĘ FESTIWALU PROMOCYJNO- EDUKACYJNEGO października KISZENIAKI I KWASZENIAKI

6

6 października 2019 r., Krzczonów Festiwal stanowi okazję do promocji całego regionu lubelskiego. Co roku w imprezie bierze udział blisko 40 wystawców z całej Lubelszczyzny, którzy na swoich stoiskach prezentują lokalne potrawy: kiszone ogórki, kapustę, pomidory, jabłka, czerwone buraczki i wiele innych specjałów. Festyn ma też bardzo ważny cel - zaprezentować potencjał małych lokalnych producentów żywności szerokiej rzeszy odbiorców. Co roku organizatorzy imprezy przygotowują wiele atrakcji i imprez towarzyszących: występy zespołów ludowych, turnieje, pokazy kulinarne, warsztaty kiszenia i kwaszenia, poczęstunek oraz zabawę ludową.

21

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)


Podniebne loty na 100-lecie Aeroklubu Polskiego

[fot. arch.] •

[fot. Aeroklub Lubelski] •

W dniach od 14 do 17 sierpnia br. odbyły się 14. Międzynarodowe Zawody Balonowe – Nałęczów ‘2019. Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zawody przeprowadzono w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Aeroklubu Polskiego. Po raz pierwszy oficjalnym partnerem mistrzostw organizowanych przez Aeroklub Lubelski został Powiat Lubelski. Co roku nałęczowskie zawody balonowe przyciągają do uzdrowiska zawodników nie tylko z Polski, ale również z całej Europy i świata. W tegorocznej edycji wzięło udział szesnaście załóg balonowych z czterech krajów: Polski, Litwy, Słowacji oraz Węgier. Skład do ponad dwudziestu zespołów uzupełniły załogi startujące w tzw. klasie „Fiesta”. Zawody rozpoczęły się efektownym przejazdem przez Nałęczów kolumny samochodów terenowych ciągnących kolorowe przyczepy do transportu balonów i ceremonią otwarcia zawodów przed sanatorium Książę Józef. Słupy ognia wydobywające się z dysz balonowych palników przeszywały ciemności i wywoływały entuzjazm wśród licznie zgromadzonej publiczności. W kolejnych dniach prowadzono loty zawodnicze uzupełnione wieloma atrakcjami. W ramach cyklu

spotkań z mistrzami odbył się wieczór z Mateuszem Rękasem i Jackiem Bogdańskim, zwycięzcami zawodów o Puchar Gordona Bennetta w 2018 roku, uznawanymi za Mistrzostwa Świata Balonów Gazowych. Atrakcję dla uczestników stanowiły wycieczkowe loty balonami, loty typu „Fiesta” i skoki spadochronowe.

22

panorama powiatu nr 3 /2019 (186)

W otoczeniu rozgrywanych konkurencji sportowych eksponowane były wystawy modeli samolotów i szybowców. Wszyscy chętni mogli zasiąść w kabinie szybowca „Orlik”. Oprawę artystyczną mistrzostw stanowiły koncerty Zespołu „Teksasy” z liderami - Jerzym „Szelą” Stankiewiczem i Wojtkiem Cugowskim oraz Olgi Bończyk.


aplikacji i przeprowadzonym procesie konkursowym dzisiaj możemy potwierdzić, że w 2020 roku Nałęczów po raz drugi w swojej historii będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Kobiet w Balonach Na Ogrzane Powietrze. Prawa do ich organizacji w dniach 11-15.08.2020 r. otrzymał Aeroklub Lubelski w Radawcu po niezwykle trudnych i emocjonujących kwalifikacjach. Jest to ogromy sukces zespołu organizatorów mistrzostw balonowych i osobisty Adama Gruszeckiego, dyrektora Aeroklubu Lubelskiego, „spiritus movens” całego przedsięwzięcia. Człowieka, który wraz z grupą pasjonatów uwierzył w możliwość odniesienia międzynarodowego sukcesu i tego dokonał. Dzięki znakomicie wykonanej pracy została przeprowadzona pierwsza, ale jak się okazuje nie ostatnia na Lubelszczyźnie impreza rangi Mistrzostw Świata. Gratulując osiągniętych sukcesów, nie możemy się już doczekać kolejnych emocji i widoku balonów na niebie. Zanim nastąpiły loty, wcześniej były marzenia. Marzenia się spełniły. Do zobaczenia za rok. Więcej informacji na temat mistrzostw i zwycięzców na stronie www.aeroklub.lublin.pl • Artur Rumiński

Zawodnikom kibicowały tłumy mieszkańców Nałęczowa, kuracjuszy i turystów, w tym mieszkańcy naszego powiatu, dla których organizatorzy oprócz możliwości bezpośredniego obserwowania startów, lądowań i rozgrywanych dyscyplin sportowych przygotowali również nocne pokazy balonów. Rozświetlone, kolorowe czasze balonów kontrastowały z tajemniczymi ciemnościami otoczenia. Tajemniczości pokazom nadawała również odpowiednio dobrana muzyka. Całość stanowiła wyjątkowy pokaz z rodzaju „światło i dźwięk”. W spektaklu wzięły udział całe rodziny. Najwięcej radości i emocji okazywały jak zwykle dzieci. Zawody balonowe będące jednym z najbardziej dostępnych dla widzów i obserwatorów sportem awiacyjnym

są również docenianą przestrzenią wykorzystywaną w reklamie i promocji. Przyciągają uwagę dużej rzeszy odbiorców nawet w najodleglejszych zakątkach świata. Ze względu na wyjątkowo atrakcyjny charakter miejsca i prezentowany poziom organizacyjny lubelskie mistrzostwa stały się cenioną marką w świecie miłośników sportów balonowych. Dowodem wysokiej oceny poziomu organizowanych zawodów było przyznanie Aeroklubowi Lubelskiemu praw do przeprowadzenia 3. Mistrzostw Świata Kobiet w Balonach na Ogrzane Powietrze w 2018 r. Po dokonaniu oceny ich realizacji władze FAI (Międzynarodowej Federacji Lotnictwa) zaproponowały jej organizatorom rozważenie możliwości ubiegania się o ich kolejną edycję. Po złożeniu

• [fot. Aeroklub Lubelski]

•• [fot. Rafał Bieliński]


Profile for Powiat Lublin

Panorama Powiatu NR 3/2019 (186)  

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Panoramy Powiatu. W numerze: Sukcesem szpitala są wyleczeni pacjenci, Podsumowanie projektu „Kr...

Panorama Powiatu NR 3/2019 (186)  

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Panoramy Powiatu. W numerze: Sukcesem szpitala są wyleczeni pacjenci, Podsumowanie projektu „Kr...

Advertisement