KOLOREAK GJHen IKURRAN

Page 10

6

R7 G16 B56


SARRERA Kolore berdea kolore neutroa da. Kolore berdea, oinarrizko kolore horia eta zianen nahasketatik sortzen da. Kolore berde hau kolore berdeen gaman dago zirkulu kromatikoan.

+

=


KOLOREAREN BALIOA

K

.

RGB: R76, G160, B56 HSL: H108, S48, L42.


Kolorea Garapen Jasangarrirako Helburuetan Kolore berdeak, Naturarekin duen harremana dela eta, bizitza osasuntsuarekin harremantzen da. Ospitaletan, medikuek, erizainek eta beste langile batzuk kolore berdeko jantzia janzten dute, kolore berdeak lasaitasuna ere adierazten baitu. Nire aburuz, Osasuna eta Ongizatea kolore berdearen bitartez adieraztearen ideia egokia da Kolore berdeak, gure gizartean, itxaropena adierazten du. Bestetik, kolore berdea Naturarekin harremantzen da, zelaiak, zuhaitzak eta begetazioaren koloreak berdea direlako

.

.

.

Koloreari buruz dugun iritzia edo hausnarketa egin ditugun argazkiak kontuan izanik

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.