Page 1

Schaatsen en Zwemmen voor Water

Rekenopdracht groep 7 & 8

De jongens tegen de meiden Deel 1: Waterverbruik Wie zijn het slimst? Waterverbruik in Mali

Waterverbruik bij Niels

In Mali kunnen de meeste mensen maar zo’n 3 liter water per dag ge-

Niels wordt zaterdagochtend wakker van het geluid van de wc die

bruiken. Dat water hebben ze nodig om (zich) te wassen, te koken en

wordt doorgetrokken. Het is een belangrijke dag voor Niels want

natuurlijk om te drinken. Het is een groot verschil met het waterge-

hij schaatst ’s middags in de finale van een groot schaatstoernooi.

bruik van de gemiddelde Nederlander. Want zonder dat we het in de

Kennelijk was het zijn zus die zojuist op de wc zat. Want hij hoort

gaten hebben, gebruikt bijna iedereen dagelijks tientallen liters water.

nu dat zij in bad ligt te zingen, met koptelefoon in. Slapen zit er nu niet meer in want zijn zus zingt ontzettend hard en vals. Dan maar

Wat hebben de teams nodig?

opstaan. Hij drinkt het glas water leeg dat op het kastje naast zijn bed

• rekenmachines

staat en gaat naar de wc. Nadat hij zijn handen heeft gewassen, gaat

• rekentalent

hij naar de woonkamer om een computerspel te spelen. Na een tijdje hoort hij zijn ouders de trap afkomen. Kennelijk heeft een van hen

Opdracht: Waterverbruik

zojuist de wasmachine aangezet.

Bekijk hieronder de tabel over waterverbruik in Nederland. Ver-

Zijn vader begint de dag altijd met een kop koffie. Zijn moeder zet

volgens maak je met jouw teamgenoten (het jongensteam of het

een pot thee. Na het ontbijt gaat Niels naar de badkamer en doucht

meidenteam) de rekenopdracht Waterverbruik bij Niels.

ongeveer 7½ minuut.

Voor deze opdracht hebben jullie precies 5 minuten. Heeft jouw team de vraag af binnen de tijd, dan roepen jullie ‘Stop de tijd!’. Als

Hoeveel liter water is er op dat moment al verbruikt in

jullie het antwoord goed hebben, heeft je team gewonnen. Is het ant-

het huis van Niels?

woord fout, dan mag het andere team de opdracht afmaken binnen

(gebruik de tabel om het goede antwoord te vinden).

de tijd die nog over is. Kost hoeveel liter of milliliter? wc doorspoelen

6 liter

5 minuten douchen

40 liter

kleren wassen in wasmachine

60 liter

vaat wassen in vaatwasmachine

18 liter

een bad nemen

115 liter

je wassen aan de wastafel

4 liter

handen wassen

1 liter

tanden poetsen

1 liter

glas water drinken

300 milliliter

kopje koffie drinken

200 milliliter

pot thee zetten

1 liter


Schaatsen en Zwemmen voor Water

Inzichtopdracht groep 7 & 8

De jongens tegen de meiden Deel 2: Waterzuiveren Wie hebben het meeste inzicht? Filteren

Schrijf eerst bovenaan dit werkblad jullie namen op en of jullie een

Vergeleken met oppervlaktewater, zoals water uit rivieren, is grond-

jongensteam of een meidenteam zijn.

water heel schoon. Dat komt onder andere doordat de aardbodem uit allerlei lagen bestaat, zoals een zandlaag en een kleilaag. Die lagen

Op het werkblad staan ook invulruimtes. In deze ruimtes vullen jullie

werken als een soort filter. Hoe dieper het water naar beneden zakt,

een nummer in. De nummers horen bij de zinnen die hieronder staan.

hoe meer troep er uit het water wordt gefilterd, hoe schoner het

Zet de nummers op de goede plek. Kies uit:

water dus wordt. 1. Het water wordt nóg een keer gefilterd. Ook daarom kunnen mensen in Afrika beter grondwater gebruiken dan rivierwater. In Nederland is het drinkwater zo schoon dat zelfs water uit de grond nog eens extra goed wordt gezuiverd in een waterfabriek. In de volgende opdracht ontdekken jullie hoe dat in zijn werk gaat.

2. De voorfilter bestaat uit grind en zorgt ervoor dat de roest achterblijft. 3. De waterpomp pompt het drinkwater door de leidingen naar de huizen. 4. Het water komt voor de tweede keer met lucht in contact. Dit gebeurt om bijvoorbeeld kalk te verwijderen.

Wat hebben de teams nodig?

5. Het schone water wordt opgeslagen

• potlood en gum

6. De waterpomp pompt het ruwe grondwater naar boven.

• inzicht

7. De sproeiers zorgen ervoor dat het water voor het eerst in contact komt met de lucht. Doordat er zuurstof bij het water komt, veran-

Opdracht: waterzuiveren

dert het ijzer dat in het water zit, in roest.

Maak teams van jongens en teams van meiden. Ieder team bestaat uit ongeveer vijf personen. Let op: er moeten net zoveel jongens- als

Jullie hebben voor deze opdracht precies 5 minuten. Na het eindsig-

meisjesteams zijn.

naal mogen jullie niets meer veranderen. Jullie juf of meester haalt de blaadjes op en vertelt wat de goede antwoorden zijn. Voor elk

Van jullie juf of meester krijgen jullie een werkblad waarop te zien is

meisjes- of jongensteam dat de opdracht goed heeft uitgevoerd,

hoe grondwater wordt gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie.

krijgen alle meisjes of jongen een punt. En? Wie krijgen de meeste punten? De meisjes of de jongens?


Schaatsen en Zwemmen voor Water

Estafetteopdracht groep 5 & 6

De jongens tegen de meiden Deel 3: Waterestafette Wie zijn het handigst? Waterdragers

Opdracht: Waterestafette

In Mali is het heel normaal dat je een half uur moet lopen om op de

Deze opdracht kan het best worden uitgevoerd op het schoonplein.

plaats te komen waar de watervoorraad voor een heel dorp is. En als

• De twee teams stellen zich naast elk elkaar op. Beide teams heb-

je daar dan eindelijk bent aangekomen, moet je vaak ook nog een tijdje in de rij staan totdat je aan de beurt bent. Je kunt je voorstellen dat mensen niet al die moeite doen om even hun tanden te poetsen of een glaasje water te drinken. Ze vullen een grote emmer met water. Zo’n emmer kan ontzettend zwaar zijn: veel te zwaar om minuten lang met je handen te dragen. De beste manier om het water te ver-

ben een lege bak naast zich staan. • Zodra de meester of juf het fluitsignaal geeft, rent er iemand van beide teams naar de waterkraan. • Wie als eerst de waterkraan heeft aangetikt, mag zijn of haar emmer als eerste vullen. • Zodra de emmer vol is, zet je de emmer op je hoofd en loop je

sjouwen is door de emmer op je hooft te zetten. Je hoofd is namelijk

terug naar je teamgenoten. Als je halverwege de emmer laat val-

ontzettend sterk. Veel Afrikanen leren al op jonge leeftijd hoe ze met

len, moet je weer terug naar de kraan om de emmer opnieuw te

een emmer water op hun hoofd moeten lopen. Soms maken ze daar-

vullen.

bij gebruik van een doek op hun hoofd, waardoor de emmer stabiel staat. Je zult bijna nooit een man water zien dragen. Waterdragen wordt in Afrika gezien als een klusje voor vrouwen en kinderen.

• Zodra je terug bent bij je teamgenoten, kieper je de emmer water leeg in de grote bak. • Nadat je dat gedaan hebt, geef je de lege emmer door aan de volgende teamgenoot.

Wat hebben de teams nodig? • snelle benen, een sterk hoofd en een goed evenwichtsgevoel • voor elk team een emmer (de emmers moeten even groot zijn)

• Na 10 minuten geeft de juf of meester het eindsignaal. Het team dat het meeste water in zijn bak heeft zitten, heeft gewonnen. • Is de bak al tot de rand toe gevuld met water voordat de juf of

• een kraan ergens in de buurt (minimaal op 10 meter afstand)

meester het eindsignaal geeft? Roep dan “Stop de tijd!”. De juf of

• twee waterdichte bakken (de bakken moeten even groot zijn)

meester controleert dan of jullie bak echt wel helemaal gevuld is met water. Zo ja, dan heeft jullie team gewonnen. Zo nee, dan zijn

Wat heeft de meester of juf nodig?

jullie gediskwalificeerd en heeft het andere team gewonnen.

• een stopwatch • een fluitje

En? Wie zijn de beste waterdragers? De jongens of de meiden?

Lespakket-SZvW-werkblad-groep7-8  
Lespakket-SZvW-werkblad-groep7-8  

Het lespakket Schaatsen en Zwemmen voor Water leert kinderen alles over het belang van schoon en veilig drinkwater, over de waterproblematie...