Page 1

Jaarverslag 2009/2010 Plan Nederland

Profiel van de internationale organisatie

Dit is Plan Verslag van de Raad van Toezicht

Jaarrekening Verantwoordingsverklaring

Projectenoverzicht Strategie, beleid en meer

Dit is Plan Nederland

meisje Plan van een

De resulta ten

09/10

Jaarverslag 2009/2010, Plan Nederland

Toen de aarde beefde Haïti na de ramp

Verkorte jaarrekening Plan International

400 scholen 40.000 kinderen € 1 miljoen Schaatsen en zwemmen voor water in Zambia

“In ons dorp doen we daar niet aan” Schrijfster Lydia Rood interviewt Madina Bocoum over meisjesbesnijdenis in Mali

Vrienden voor het leven Fatu Bangura (Sierra Leone) vindt haar Plan-sponsors terug

2009/2010

Jaarverslag Plan Nederland

duurzaa mheidsverslag

Nu met

Zes onvergetelijke reizen, zes aangrijpende verhalen Plan-sponsors en -medewerkers over herinneringen die ze voor altijd bij zich dragen

Dansen in een sloppenwijk en andere acties voor en door jongeren

cover_jv2010.indd 1

08-12-10 14:07


ƒ3

Aan de andere kant… Editorial, Directeur Tjipke Bergsma blikt terug, Cijfers die er niet om liegen, Het belang van geboorteregistratie, Interview met sponsor Ulbe Pauzenga en sponsorkind Fatu Bangura, ‘Because I am a Girl’-campagne 09/10, Haïti: reconstructie van een ramp, Van zaken doen op school tot dansen in een sloppenwijk, Zeven fabels over noodhulp ontkracht, Vrouwen beheren hun eigen geld, Meer aandacht voor kinderen, Sterke vrouwen volgens Paul Faassen, Hoe idealistisch zijn de mensen van Plan Nederland?, Onthullend interview door Fotografie Plan International

Meiden bij een voetbalveld in Brazilie

Lydia Rood over meisjesbesnijdenis in Mali, Sponsors en medewerkers vertellen over hun veldreis, Met dank aan de Postcode Loterij, Superideeën van de Plan-jongerenraad, Scholieren schaatsen

Inhoud

en zwemmen € 1 miljoen voor Zambia bij elkaar, Plan bundelt haar krachten met het bedrijfsleven, Colofon

Jaarrekening Plan Nederland 2009/2010 04 31 32 38 47 52 60 88 94

roze deel-jv2010.indb 1

Jaarrekening FY10  Accountantsverklaring bij de jaarrekening Verkorte jaarverslag Plan International Aanvullende informatie omtrent de bestedingen Verslag van de Raad van Toezicht Verantwoordingsverklaring Dit is Plan Nederland - profiel van de Nederlandse organisatie Dit is Plan - profiel van de internationale organisatie Plan-besturen

08-12-10 14:53


ƒ4

Amsterdam, 6 december 2010

Gecombineerde balans per 30 juni 2010 (na resultaatbestemming) Toelichting in paragraaf Activa Materiële vaste activa

30 Juni 2010

30 Juni 2009

€ * 1.000

€ * 1.000

138

127

zie onder 4

• Bedrijfsmiddelen

Vorderingen • Toezeggingen van kindsponsors • Rekening courant met Plan International • Overige vorderingen

Voorraad goederen Liquide middelen Totaal activa Passiva Reserves

zie onder 5 zie onder 6

67 - 31 2.830

158 1.006 3.047

zie onder 7

2.866 28

4.211 19

zie onder 8

8.199

7.054

11.231

11.411

zie onder 9

• Nog niet uitgekeerde projectbijdragen en giften

7.784

7.843 7.784

7.843

Fondsen • Vooruitontvangen van sponsors

761

Totaal reserves en fondsen Voorzieningen

1.076 761

1.076

8.545

8.919

zie onder 10

• Reorganisatievoorziening • Pensioenvoorziening • Jubileumvoorziening

64 81 74

682 76 74 219

832

Schulden op korte termijn • Crediteuren • Belastingen en sociale premies • Overige schulden

Totaal passiva

roze deel-jv2010.indb 2

zie onder 11

923 124 1.420

734 126 800 2.467

1.660

11.231

11.411

08-12-10 14:53


ƒ5

Gecombineerde staat van baten en lasten voor het jaar eindigend 30 juni 2010 Toelichting

2009/2010 € * 1.000

Begroting 2009/2010

2008/2009 € * 1.000

€ * 1.000

Fondsenwerving Baten uit eigen fondsenwerving • • • • •

12.1

Kindsponsoring Giften en schenkingen Acties Corporate partnerships Nalatenschappen

Baten uit acties van derden

28.104 1.161 1.300 2.000 1.000

29.601 1.160 1.502 469 1.084

32.498

33.565

33.816

446 2.700

2.700

3.000

3.146

2.700

3.000

9.975 945 -

10.017 531 150

14.431 3 11

10.920

10.698

14.445

12.2

• SHO • Nationale Postcode Loterij

Subsidies

27.344 2.395 1.069 618 1.072

12.3

Subsidies Nederlandse overheid Subsidies - Europese Unie Overige subsidies

Overige baten Rentebaten

Som der baten Lasten Bestedingen aan de doelstelling

13.4

Resultaat

Resultaatbestemming Reserves Fondsen

1.249 2.465 4.028 34.425

1.477 2.768 3.604 36.949

2.101 2.505 5.409 41.874

42.167

44.798

51.889

2.552 113 673

2.076 102 694

2.678 102 666

3.338

2.872

3.446

13.3

Kosten Beheer en administratie

Som der lasten

492

51.753

13.2

Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties derden Kosten verkrijging subsidies overheden

Beheer en administratie

150

47.113

13.1

Doelstelling Educatie en participatie (A) Doelstelling Programmaontwikkeling en beheer (B) Doelstelling Voorlichting en bewustwording (C) Doelstelling internationale afdracht (D)

Werving baten

145

46.709

9

1.578

1.512

1.732

47.083

49.182

57.067

-374 -374

-2.069

-5.314 -5.314

-59 -315

-5.153 -161

Kernratio's Kostenpercentage eigen fondsenwerving Bestedingspercentage Beheerskosten als % van de totale lasten Gemiddeld aantal personeelsleden, in fte

roze deel-jv2010.indb 3

7,9% 90,3% 3,4% 79,2

6,2% 95,1% 3,1% 76,2

7,9% 100,3% 3,0% 82,1

08-12-10 14:53


ƒ6

Kasstroomoverzicht voor het jaar eindigend op 30 juni 2010 2009/2010

2008/2009

€ * 1.000

€ * 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten Baten Lasten Correctie voor afschrijvingen Vorderingen Voorraad goederen Voorzieningen Schulden

Operationele kasstroom

46.709 47.083

51.753 57.067 -374 115

1.345 -9 -613 807

5.462 -154 -423 1.530

4.885

1.271

-302

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa

Totale kasstroom

-5.314 127

-126

-28

1.145

-330

7.054 8.199

7.384 7.054

1.145

-330

Liquide middelen per begin boekjaar Liquide middelen per einde boekjaar

Ontvangen gelden stelt Plan Nederland zo snel mogelijk ter beschikking aan de doelstelling. Projectverplichtingen worden echter niet altijd op voorhand aangegaan in verband met de onzekerheid over de te verwachten giften. Na ontvangst van een gift staan de liquide middelen bij Plan totdat ze worden uitbetaald ten behoeve van het project. Liquide middelen worden op een direct-opeisbare rentedragende rekening gehouden, zodat middelen altijd direct beschikbaar zijn voor de doelstelling. De liquide middelen-positie is gedurende het boekjaar toegenomen met € 1,1 miljoen. Dit komt vanwege een positief resultaat van € 0,45 miljoen, € 0,5 miljoen positief vanuit vorderingen, € 0,6 miljoen negatief vanuit de voorzieningen en € 0,8 miljoen positief vanuit de schulden.

roze deel-jv2010.indb 4

08-12-10 14:53


ƒ7

Toelichting 1. Algemeen De jaarrekeningen van Stichting Plan Nederland (hierna Plan Nederland) en van de Stichting Hein Kolk Scholarship Fund of Plan International (hierna ‘Hein Kolk Scholarship Fund’) zijn gecombineerd, waarbij de onderlinge transacties en verhoudingen zijn geëlimineerd. Beide stichtingen zijn gevestigd in Amsterdam. Stichting Plan Nederland heeft tot doel zorg te dragen voor maximale, duurzame financiële bijdragen aan de internationale programma’s uitgevoerd door Plan International Inc. (hierna ‘Plan International’) gericht op de verbetering van de levenssituatie van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Daarnaast voert Plan ook eigen lokale projecten

Fotografie Plan International

Meiden bij een voetbalveld in Brazilie

uit, die hoofdzakelijk gefinancierd worden door daarvoor ontvangen projectbijdragen. Tevens

voorzitter. Plan benoemt vijf van de zes bestuurs-

gespecificeerd in paragraaf 12.3. De rol van Plan

heeft Plan als doelstelling zinvolle communicatie

leden. Het Hein Kolk Scholarship Fund heeft tot

International in dit proces ligt op het gebied van

te bevorderen tussen enerzijds particuliere en

doel het in samenwerking met Plan International

coördinatie, ondersteuning en het faciliteren van

andere sponsors, en anderzijds de gesponsorde

verstrekken van studiebeurzen aan kansarme jon-

de (financieel-) administratieve processen.

kinderen, hun familie en hun omgeving.

geren in met name Sri Lanka, Ghana en Tanzania.

Plan Nederland en Plan International zijn met

tutair onderscheid tussen besturen en toezicht

2. Relatie Plan International

houden. Aan de ene kant is er Plan Nederland

Plan International is verantwoordelijk

schapsovereenkomst en een beeldmerkovereen-

met de statutaire directie, de staf en de afde-

voor de selectie, uitvoering, beheersing

komst. De eenentwintig fondsenwervende Plan-

lingen. De directie is belast met het besturen

en verantwoording van de internationale

organisaties (inclusief Colombia en India) zijn de

van de stichting. Aan de andere kant is er de

programma’s van de fondsenwervende Plan-

enige leden van Plan International. Plan Internati-

Raad van Toezicht, die veelal goedkeuring moet

organisaties met betrekking tot specifieke kind-

onal heeft een internationaal bestuur met daarin

verlenen voor het mandaat van de directie en

en projectsponsoring. De Plan-landenkantoren

bestuursleden die geselecteerd worden op basis

toezicht houdt op het beleid van de directie en

in de ontwikkelingslanden zijn verantwoordelijk

van specifieke kennis en vaardigheden (hierbin-

de algemene gang van zaken. De onderlinge

voor de interventieprogramma’s, gefinancierd

nen zijn zowel de fondsenwervende als de uit-

werkverhouding tussen deze twee organen is

uit inkomsten van bedrijven, subsidies van

voerende Plan-landen vertegenwoordigd). Deze

vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement en

de overheid en inkomsten van particuliere

kunnen zowel van een van de leden van Plan

een directiestatuut, die beide verankerd zijn in

projectsponsors. Deze programma’s worden

International komen als van elders. In lijn met

de statuten, welke door de Raad van Toezicht

samen met de Nederlandse organisatie

de oprichtingsakte van Plan International en de

zijn vastgesteld. Ook is het mandaat van de

overeengekomen. Plan Nederland schakelt

statuten van Plan Nederland, zal Plan Nederland

Raad van Toezicht vastgelegd in de Statuten

dus de landenkantoren van Plan International

alle specifieke kindsponsorbijdragen, minus de

van Plan Nederland.

in voor het uitvoeren van specifieke projecten

fondswervende en overige lokale lasten, afdra-

die gefinancierd worden uit projectbijdragen

gen aan Plan International. De leden zijn binnen

Het Hein Kolk Scholarship Fund is opgericht op

van onder meer de overheid in het kader

de missie en visie van Plan International vrij om

6 november 2003. De heer Hein Kolk, oud-di-

van het Medefinancieringsprogramma. De

hun eigen operationele beleid te formuleren en

recteur van Plan Nederland, is medeoprichter en

hiermee gepaard gaande bedragen worden

uit te voeren.

In de organisatie van Plan Nederland is er sta-

roze deel-jv2010.indb 5

elkaar verbonden via de oprichtingsakte van Plan International en door middel van de lidmaat-

08-12-10 14:53


Ć’8

Kinderen op de openbare Vonzon school in Liberia

roze deel-jv2010.indb 6

Fotografie Plan International

08-12-10 14:53


ƒ9

3. Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling

tegenprestatie. Voorzieningen wegens onin-

in ze worden ontvangen verantwoord als baten

baarheid worden in mindering gebracht op de

uit nalatenschappen, voorzover deze niet reeds

De jaarrekening is opgesteld conform de ‘Richt-

boekwaarde van de vordering.

in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

lijn Fondsenwervende Instellingen’ (of Richtlijn

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden

650). De jaarrekening is opgesteld in euro’s en

Liquide middelen

alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas

wordt vergeleken met de door de directie vast-

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoe-

in de staat van baten en lasten verantwoord bij

gestelde begroting verslagjaar 2009/2010 en

den en direct-opeisbare deposito’s met een

het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere

de realisatie 2008/2009.

looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

verkoop van de blote eigendom.

courantschulden bij banken zijn opgenomen

Vreemde valuta

onder schulden aan kredietinstellingen onder

De baten uit gezamenlijke acties worden verant-

Transacties in vreemde valuta gedurende het jaar

kortlopende schulden.

woord in het jaar waarin de omvang betrouw-

en vorderingen en schulden in vreemde valuta

baar kan worden vastgesteld, met dien verstande

aan het einde van het boekjaar, worden omge-

Reserves en fondsen

dat ontvangen voorschotten worden verant-

rekend tegen respectievelijk de koersen geldend

Het eigen vermogen is ingedeeld in reserves

woord in het jaar waarin ze zijn ontvangen.

op het tijdstip van de transactie en tegen de

(de directie van een fondsenwervende instelling

koersen geldend aan het einde van het boekjaar.

heeft een deel van de reserves afgezonderd

Projectbijdragen en giften worden verantwoord

Alle contracten worden afgesloten in euro’s.

voor een specifiek doel) en fondsen (door

in het jaar waarin de toezegging heeft plaats-

sponsors is aan een deel van de middelen een

gevonden. Overheidssubsidies in contanten

Schattingen

specifieke besteding is gegeven).

worden verantwoord na toekenning. Ontvangen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen

projectbijdragen en giften die nog niet aan de

van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het

Voorzieningen

doelbesteding zijn besteed, worden via resul-

nodig dat de directie zich over verschillende za-

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte

taatbestemming in de balans opgenomen onder

ken een oordeel vormt, en dat de directie schat-

afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op

“nog niet uitgekeerde projectbijdragen en gif-

tingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de

de balansdatum staan, waarbij het waarschijnlijk

ten”. Een overheidssubsidie wordt verantwoord

in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien

is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk

na besteding. Voorwaardelijke projectbijdragen

het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1

is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze

(met een mogelijke terugbetaalverplichting) die

BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

is in te schatten. De voorzieningen worden

ontvangen zijn maar nog niet besteed, worden

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbe-

gewaardeerd tegen de beste schatting van de

als schuld verantwoord.

horende veronderstellingen opgenomen bij de

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplich-

toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

tingen per balansdatum af te wikkelen en tegen

Afdrachten aan Plan International uit hoofde

de nominale waarde van de uitgaven die nood-

van inkomsten uit kindsponsoring worden

Vergelijking voorgaand jaar

zakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,

verantwoord in het jaar dat de donatie onvoor-

De gehanteerde grondslagen van waardering

tenzij anders vermeld.

waardelijk is geworden.

en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van het voorgaande jaar.

Schulden

Aandeel in acties van derden, zoals de Nationale

Langlopende schulden worden bij de eerste

Postcode Loterij, worden verantwoord voor

Materiële vaste activa

waardering gewaardeerd tegen de reële waarde.

het netto door Plan Nederland te ontvangen

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd te-

bedrag, verminderd met eventueel door Plan

gen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief

Baten en lasten

Nederland aan derden te betalen directe ver-

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van

Toegezegde bijdragen uit kindsponsoring

wervingskosten. De baten worden toegerekend

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte

worden verantwoord in het jaar waarop zij be-

aan het jaar dat de betreffende actiegelden bij

toekomstige gebruiksduur of lagere bedrijfs-

trekking hebben, met uitzondering van vooruit

Plan Nederland zijn ontvangen.

waarde. Deze afschrijvingen zijn gebaseerd

ontvangen sponsorbijdragen waarvoor een

op de geschatte economische levensduur die

bestemmingsfonds wordt aangehouden.

De giften van een zaak in natura worden ge-

varieert van drie tot vijf jaar en zijn berekend volgens de lineaire methode.

waardeerd tegen de reële waarde in Nederland. De opbrengsten van nalatenschappen worden

Giften bestaande uit diensten worden in het

verantwoord in het boekjaar waarin de omvang

algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit

Vorderingen

van deze baten betrouwbaar kan worden vast-

op geld waardeerbare diensten van bedrijven

Vorderingen worden bij de eerste verwerking

gesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm

betreft.

gewaardeerd tegen de reële waarde van de

van voorschotten worden in het boekjaar waar-

roze deel-jv2010.indb 7

08-12-10 14:53


ƒ10

De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers

Personeelsbeloningen (lonen, salarissen en

Rentebaten en rentelasten worden tijdseven-

wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten

sociale lasten) worden op grond van de ar-

redig verwerkt, rekening houdend met de ef-

en lasten verantwoord.

beidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

fectieve rentevoet van de betreffende activa en

Plan Nederland heeft in het verslagjaar giften

verliesrekening voor zover ze verschuldigd

passiva. Bij de verwerking van de rentelasten

in natura ontvangen ter waarde van € 295.000

zijn aan werknemers.

wordt rekening gehouden met de verantwoorde

(vorig verslagjaar € 156.000).

transactiekosten op de ontvangen leningen.

4. Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 30 Juni 2010

30 Juni 2009

€ * 1.000

€ * 1.000

2.142 126 -1

2.114 43 -15

Eindbalans per 30 juni Cumulatieve afschrijvingen

2.267

2.142

Openingsbalans per 1 juli Afschrijving verslagjaar Afschrijving op desinvesteringen

2.015 115 -1

1.888 131 -4

2.129 138

2.015 127

Aanschafwaarde Openingsbalans per 1 juli Investeringen Desinvesteringen

Eindbalans per 30 juni Boekwaarde per 30 juni Alle materiële vaste activa zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.

De boekwaarde per 30 juni 2010 bestaat voor het grootste gedeelte uit ICT-gerelateerde materiële vaste activa.

5. Rekening-courant met Plan International In het verslagjaar is de rekening courant-verhouding met Plan International gedaald tot € 0,0 miljoen.

6. Overige vorderingen

Nog te ontvangen interest Nog te ontvangen nalatenschappen Nog te declareren reorganisatievoorziening Vooruit betaalde pensioenpremies Nog te 'settelen' met Plan International Openstaande vorderingen bij bedrijven Overige vooruitbetaalde en te ontvangen bijdragen

30 Juni 2010

30 Juni 2009

€ * 1.000

€ * 1.000

47 1.760 185 286 93 459

35 1.554 682 205 208 16 347

2.830

3.047

Vorderingen hebben een looptijd van maximaal één jaar. Binnen de in 2007 door de Nederlandse overheid toegekende afbouwsubsidie aan Plan Nederland is een bedrag toegezegd voor reorganisatiekosten die door Plan Nederland op basis van nacalculatie te declareren zijn aan het ministerie. Per verslagjaar 2009/2010 wordt een schatting van de nog te declareren reorganisatievoorziening opgenomen onder de reorganisatievoorziening voor een bedrag van € 64.000 en vooruitontvangen reorganisatiebaten opgenomen onder overige schulden (mogelijk terug te betalen overheidssubsidies) voor een bedrag van € 328.000.

roze deel-jv2010.indb 8

08-12-10 14:53


ƒ11

7. Voorraad goederen Per 30 juni 2010 zijn de aantallen merchandise-goederen geteld en gewaardeerd tegen € 28.000. In verslagjaar 2009/2010 is € 24.000 ten goede gekomen aan het Meisjesfonds vanuit de verkochte merchandise.

8. Liquide middelen Het verloop van de liquide middelen is als volgt:

30 juni 2010

30 juni 2009

€ * 1.000

€ * 1.000

2.699 5.500

4.554 2.500

8.199

7.054

Kas- en banksaldi Spaarrekeningen bij Rabobank en ASN Bank

De omvang van de liquide middelen bestaat met name door de tijdelijk nog niet uitgekeerde projectbijdragen en giften, zoals deze in het eigen vermogen zijn opgenomen.

9. Reserves en fondsen De ontwikkeling van het eigen vermogen is als volgt:

1.187 1.561

Stand per 30 juni 2010

1.016

2.796

3.972

7.784

761

761

8.545

roze deel-jv2010.indb 9

kindsponsoring

8.919

315

Bestemmingsfonds

1.076

315

Totale reserves

1.076

1.187 1.246

projectbijdragen en giften

7.843

822 -

Overige niet uitgekeerde

3.150

365 -

NPL-projectbijdragen

2.431

1.246

Niet uitgekeerde

Totaal reserves en fondsen

Toename van reserve Afname van reserve

MFP -bijdragen

2.262

Niet uitgekeerde overheid-

Stand per 1 juli 2009

Fondsen

Totaal vastgelegd vermogen

Reserves

08-12-10 14:53


ƒ12

Reserves De reserves kunnen als volgt worden toegelicht: Giften Bron

Giftreserves Bruto gift

Uitvoeringskosten

Netto gift

Saldo

Totaal Besteed via Besteed in 30 juni 2009 beschikbaar Plan Int. of Nederland rechtstreeks

Saldo

Verplichtingen

30 juni 2010 30 juni 2010

Eigen fondsenwerving Giften en schenkingen (*) Acties Corporate partners Nalatenschappen Educatie

2.396 1.069 528 1.072 89

421 154 74 344 -

1.975 915 454 728 89

801 804 280 1.320 -

2.776 1.719 734 2.048 89

1.755 715 361 573

102 33 9 68

919 1.004 340 1.466 21

3.836 1.004 340 1.439 21

2.700 446

680 26

2.020 420

2.431 -

4.451 420

901 189

754 -

2.796 231

3.022 231

8.919 945 1.056

730 98 50

8.189 847 1.006

2.262 51 -106

10.451 898 900

8.844 888 456

591 19 444

1.016 -9 -

1.031 1.622 1.786

19.220

2.577

16.643

7.843

24.486

14.682

2.020

7.784

14.332

Baten acties van derden Nationale Postcode Loterij SHO

Subsidies NL overheid (MFP) Europese Unie Nederlandse overheden

Totalen

(*) De reserve giften en schenkingen (van particulieren) bestaat uit giften ten behoeve van projecten (o.a. Noodfonds, themafondsen zoals gezondheidszorg, onderwijs en kinderrechten) die nog niet besteed zijn. De directie heeft bepaald dat de verschillende onderdelen van de reserves aan – reeds vastgestelde – projecten zullen worden besteed aan de hand van vastgestelde interne richtlijnen; deze onderdelen hebben derhalve een specifieke bestemming. In de jaarrekening van het verslagjaar 2008/2009 maakten de posten Stelselwijziging Pensioen (- € 570.000) en Nog te verrekenen met Plan International (€ 17.000) deel uit van dit overzicht. Per verslagjaar 2009/2010 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden; deze posten maken voortaan deel uit van het Bestemmingsfonds Kindsponsoring.

Vastgelegd vermogen Hieronder zijn alleen fondsen opgenomen waarvan de beperking in de bestedingsmogelijkheid door derden is bepaald of het gevolg is van speciale acties. Plan Neerland zal deze bestemmingsfondsen pas uitkeren op het moment dat er zekerheid kan worden geboden dat de uitgaven in overeenstemming zijn met de wens of eisen van de gever. Het bestemmingsfonds kindsponsoring betreft vooruit ontvangen bedragen van sponsors.

10. Voorzieningen Onder de voorzieningen zijn de verplichtingen opgenomen voor de toegezegde pensioenregelingen, de toekomstige jubilea en een reorganisatie als gevolg van de negatieve subsidiebeschikking. De mutaties in de voorzieningen uit hoofde van toegezegde pensioen- en jubilearegelingen en de voorgenomen reorganisatie zijn als volgt: Voorziening toegezegde pensioenregeling

Voorziening jubileumuitkering

Voorziening reorganisatie

Passiva totaal

Stand per 01-07-2009

76

74

682

832

Betaalde pensioenpremies Overige mutaties

345 - 340

-

-618

345 -958

81

74

64

219

Stand per 30-6-2010

Per verslagjaar 2009/2010 wordt de Voorziening Reorganisatie gewaardeerd op basis van een schatting van mogelijk uit te keren gelden aan medewerkers. Tot en met verslagjaar 2008/2009 vond er geen schatting plaats en werd het volledige bedrag opgenomen dat mogelijkerwijs aan medewerkers uitbetaald zou kunnen worden. De pensioenregeling is conform de bepalingen van IAS19. Dit betekent voor de zogenaamde toegezegde pensioenregelingen dat in de balans wordt opgenomen de contante waarde van de pensioenaanspraken uit hoofde van de toegezegde pensioenregeling, onder aftrek van de reële waarde van de fondsbeleggingen en rekening houdende met de aan volgende boekjaren toe te rekenen lasten over verstreken diensttijd.

roze deel-jv2010.indb 10

08-12-10 14:53


ƒ13

De pensioenaanspraken zijn per 30 juni 2010 als volgt samengesteld: 30 juni 2010 € * 1.000

30 juni 2009 € * 1.000

7.045 -8.015

4.989 -5.264

Subtotaal

-970

-275

Nog niet in het resultaat verwerkte actuariële resultaten

1.051

351

81

76

Contante waarde van toegekende pensioenaanspraken waartegen beleggingen worden aangehouden Reële waarde van de fondsbeleggingen

Netto pensioenaanspraken

De samenstelling van de pensioenlasten in de staat van baten en lasten is als volgt: 2009/2010 € * 1.000

2008/2009 € * 1.000

In boekjaar verdiende pensioenaanspraken Toegerekende interest Verwachte opbrengst fondsbeleggingen Toegerekende actuariële resultaten

145 314 -106 -13

77 320 -220 -6

Totale pensioenlasten

340

171

2009/2010

2008/2009

86,9 83,8 40,1% 4,4% 1,5% 2,0%

86,4 83,3 14,9% 5,9% 1,5% 2,0%

De belangrijkste actuariële uitgangspunten zijn de volgende:

Levensverwachting vrouw Levensverwachting man Rendement op fondsbeleggingen Verwacht rendement op fondsbeleggingen Verwachte salarisstijgingen Verwachte indexeringen van pensioenen

De samenstelling van de jubileumlasten in de staat van baten en lasten is als volgt: 2009/2010 € * 1.000

2008/2009 € * 1.000

In boekjaar verdiende jubilearechten Vrijval in verband met uitbetaalde jubilea

8 8

2 2

Totale jubileumlasten

-

-

De reorganisatielast als gevolg van de negatieve subsidiebeschikking mag conform de afgesproken MFP-exitsubsidie gedeclareerd worden. Dit houdt in dat de reorganisatiekosten niet ten laste van de Staat van baten en lasten komen.

roze deel-jv2010.indb 11

08-12-10 14:53


ƒ14

11. Overige schulden

Bankkosten Vakantiedagen Kosten jaarcontrole en drukwerk jaarverslag Mogelijke terugbetaalverplichting subsidie Overige vooruit ontvangen en te betalen bedragen

Totaal

2009/2010

2008/2009

€ * 1.000

€ * 1.000

23 129 92 1.088 88

21 139 108 490 42

1.420

800

Alle schulden hebben een looptijd korter dan een jaar, de mogelijk terug te betalen subsidie heeft te maken met vooruit ontvangen gelden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie.

12. Baten Niet uit de balans blijkende bezittingen Uit de balans blijkende bezittingen betreffen een tweetal ‘bloot-eigendom-verhoudingen’ uit legaten, met een waarde van totaal € 160.000 en een fonds op naam voor een bedrag van € 20.000 voor een periode van 5 jaar (per boekjaar 2008/2009).

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De verplichtingen zijn onderverdeeld in: de projectverplichtingen in het kader van de doelstelling en de overige verplichtingen voor het kantoor van Plan Nederland.

Projectverplichtingen Boekjaren 2011

Verplichtingen € * 1.000 7.180

2012

4.564

2013

2.588

Totaal projectverplichtingen

14.332

Per 30 juni 2009 heeft Plan Nederland € 14 miljoen aan contractuele verplichtingen uitstaan inzake uit te voeren projecten. Deze uitgaven zijn gedekt door de niet uitgekeerde projectbijdragen binnen het vrij besteedbaar vermogen en door subsidietoezeggingen die nog niet als baten zijn verantwoord. Nadere specificering van de projectbestedingen in verslagjaar 2009/2010 is terug te vinden vanaf pagina 38.

Overige verplichtingen Boekjaren 2011 2012 2013

Totaal

Verplichtingen € * 1.000 494 483 253

1.230

Plan Nederland heeft verplichtingen uit hoofde van diverse huurcontracten voor apparatuur en faciliteiten. De aan de inflatie geïndexeerde huurverplichting loopt ultimo december 2010 af. Voor de periode 2011 tot en met 2015 is een huurverplichting aangegaan met een breek-mogelijkheid na 2 jaar. Verder staat Plan Nederland garant voor frankeerkosten die Sandd heeft gefactureerd aan de drukker van periodieken voor het geval de drukker niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

roze deel-jv2010.indb 12

08-12-10 14:53


ƒ15

12.1. Baten uit eigen fondsenwerving Het verloop van het aantal sponsors kan als volgt worden weergegeven: Aantal sponsors

1 juli 2009 Toename aantal sponsors Afname aantal sponsors Eénmalige sponsors

30 juni 2010

Structureel

Eenmalig

kindsponsors

projectsponsors

Totaal aantal sponsors

Totaal aantal sponsors

101.757

11.641

113.398

5.924

1.321 -9.733

15.080 -6.983

16.401 -16.716

93.345

19.738

113.083

13.969

13.969

De baten vanuit de verschillende inkomstenbronnen kunnen als volgt worden toegelicht:

Kindsponsoring

Totaal kindsponsoring

werkelijk

begroting

werkelijk

2009/2010

2009/2010

2008/2009

€ * 1.000

€ * 1.000

27.344

28.104

€ * 1.000

-3%

29.601

De baten uit kindsponsoring zijn € 0,8 miljoen (3%) lager dan de begroting. Ten opzichte van het vorige verslagjaar is de teruggang € 2,3 miljoen (-8%). De achtergebleven werving voor het sponsorbestand speelt hierin de voornaamste rol. Baten uit kindsponsoring betreffen de periodieke bijdragen van particuliere sponsors voor ondersteuning van de gemeenschappen van de gesponsorde kinderen.

Giften en schenkingen

Totaal giften en schenkingen

werkelijk

begroting

werkelijk

2009/2010

2009/2010

2008/2009

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

2.395

1.161

106%

1.160

Dit betreft eenmalige giften en schenkingen van sponsors of derden. Hogere baten worden veroorzaakt door een stijging van het aantal projectsponsors met 8.097.

Acties Dit betreft de verantwoording van baten van scholen en bijzondere giften.

Totaal acties

werkelijk

begroting

werkelijk

2009/2010

2009/2010

2008/2009

€ * 1.000

€ * 1.000

1.069

1.300

€ * 1.000

-18%

1.502

De baten vanuit Acties beliepen € 1,1 miljoen. Dit was € 0,2 miljoen lager dan begroot. In verslagjaar 2008/2009 betrof de bate uit acties een gift ten behoeve van de campagne ‘Because I am a Girl’. Eind 2009 vond de actie Schaatsen Zwemmen voor Water plaats met een opbrengst van € 983.000. Tevens omtving Plan Nederland nog een baten, betreffende de actie Schaatsen en Zwemmen 2007/2008 voor een bedrag van ¤ 86.000.

roze deel-jv2010.indb 13

08-12-10 14:53


ƒ16

Corporate partnerships Dit betreft de verantwoording van baten van het bedrijfsleven. Deze corporate partners steunen verschillende veelal projecten op maat, waarbij zij in de projectlanden vaak ook lokale deskundigheid en hulp van eigen medewerkers ter beschikking stellen. Een voorbeeld is JP Morgan met een bijdrage aan het Aflatoun-project (materiaal voor sociaal-financieel basisonderwijs).

Totaal corporate partnerships

werkelijk

begroting

werkelijk

2009/2010

2009/2010

2008/2009

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

618

2.000

-69%

469

De baten van de Corporate Partners beliepen € 0,6 miljoen. Dit was € 1,4 miljoen (-69%) minder dan begroot. Partners zijn meer bereid tot samenwerking dan tot het beschikbaar stellen van een gift. Ten opzichte van verslagjaar 2008/2009 was er een verbetering van 32%.

Nalatenschappen Op deze regel worden de ontvangen en toezegde gelden uit erfenissen verantwoord.

Totaal nalatenschappen

werkelijk

begroting

werkelijk

2009/2010

2009/2010

2008/2009

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

1.072

1.000

7%

1.084

De resultaten voor de (moeilijk te begroten) nalatenschappen zijn hoger geweest dan begroot: + € 0,1 miljoen (+7%). In vergelijking met vorig jaar was de opbrengst vrijwel identiek.

Totaal baten uit eigen fondsen werving

werkelijk

begroting

2009/2010

2009/2010

€ * 1.000

€ * 1.000

32.498

33.565

werkelijk 2008/2009 € * 1.000

-3%

33.816

12.2. Aandeel in acties van derden

Totaal aandeel in acties van derden

werkelijk

begroting

werkelijk

2009/2010

2009/2010

2008/2009

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

3.146

2.700

17%

3.000

Nationale Postcode Loterij (NPL) De bate van de Nationale Postcode Loterij betrof de reguliere bijdrage van € 2,7 miljoen.

roze deel-jv2010.indb 14

08-12-10 14:53


ƒ17

Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) De baten van de Samenwerkende Hulporganisaties (gastdeelnemerschap SHO via Save the Children) ten behoeve van noodhulp- en wederopbouwactie Haïti bedroegen € 0,4 miljoen (de 1e overmaking betrof € 400.000 ten behoeve van noodhulp).

SHO Onderstaand de verslaglegging voor de Samenwerkende Hulp Organisaties: 2009/2010 € * 1000

2009/2010 € * 1000

Baten Aandeel in gezamenlijke acties Rentebaten

446 -

Totale baten

446

Besteed aan: Adrachten aan Plan International Uitvoeringskosten in Nederland • Personeelskosten • Reiskosten • Kantoor en Algemene Kosten

189 14 3 9

Totaal uitvoeringskosten (5,8 %) Totale lasten

26 215

Overschot Toegevoegd aan het bestemmingsfonds

231 231

Saldo

-

Van het bedrag van € 446.000 is € 45.000 nog te ontvangen per 1 juli 2010. Het volledige bedrag van € 446.000 is in Haïti uitgegeven per jaareinde.

12.3. Overheidssubsidies Nederlandse overheidssubsidies bestaan uit bijdragen uit hoofde van de afbouwsubsidie MFP, het SPA-project (Sanitation in peri-urban Areas in Africa project), Millenniumfonds en het CLTS-project (Community Led Total Sanitation).

Afbouwsubsidie MFP De besteding van de afbouwsubsidie MFP kan als volgt worden toegelicht:

Afbouwsubsidie uit medefinancieringsprogramma Saldo rentebaten

Totale baten afbouwsubsidie MFP

werkelijk

begroting

werkelijk

2009/2010

2009/2010

2008/2009

€ * 1.000 8.911 8

€ * 1.000 7.987 10

€ * 1.000 14.232 78

8.919

7.997

9.434

7.277

604

684

1.938

8.830

6.593

14.545

731

720

1.129

10.165

7.997

-1.246

-

-7%

14.310

Besteed aan: • Project - en programmafinanciering • in Nederland • via Plan International • Vergoeding uitvoeringskosten (8,2 %)

Totale lasten afbouwsubsidie MFP Toegevoegd aan de nog niet uitgekeerde projectbijdragen overheid

16.483

-25%

17.612 -3.302

Dit verslagjaar is het derde volledige jaar met de zogenaamde afbouwsubsidie MFP. Hierbij zullen de (lang)lopende projectverplichtingen door middel van een aflopende subsidietoewijzing afgerond worden. De afbouwperiode loopt van 2007 tot en met 2010. De met deze overheidssubsidie samenhangende uitvoeringskosten (gedurende de afbouwperiode gemiddeld 9%) worden vergoed door het ministerie en dienen ter dekking van bureau - en overige kosten. De inkomsten zijn hoger dan begroot omdat het 2e deel van het kalenderjaar van de afbouwsubsidie reeds is aangevraagd.

roze deel-jv2010.indb 15

08-12-10 14:53


ƒ18

Sanitation in peri-urban areas in Africa De subsidie in het kader van het project ‘Sanitation in peri-urban areas in Africa’ betreft een vijfjarig project ter grootte van € 3,6 miljoen. Het project wordt gefinancierd door onder meer het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een eerste uitgave van € 161.000 is in boekjaar 2007/2008 is gedaan in Nederland ter voorbereiding op de sanitaire voorzieningen in Kenia, Malawi, Zambia en Ethiopië. Aan het einde van boekjaar 2009/2010 resteert € 168.000 van het vooruitbetaalde bedrag.

‘Sanitation in peri-urban areas in Africa’ Voorgefinancierd in verslagjaar 2008/2009 Saldo bankrente

Totale baten Besteed aan: • directe project - en programmafinanciering (doelstelling B) • internationale project - en programmafinanciering • vergoeding uitvoeringskosten (5,0 %)

Totale lasten Toegevoegd aan de niet uitgekeerde projectbijdragen overheid

2009/2010 € * 1.000

2008/2009 € * 1.000

441 -96 5

101 23

350

124

313 15 22

92 32

350 -

124 -

Millenniumfonds De subsidie in het kader van het Fighting Violence to Ensure Education for All project in Kenia betreft een subsidie aan een driejarig project ter grootte van € 1,4 miljoen. Het project wordt gefinancierd door het Millennium Fonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 0,5 miljoen) en door vier Nederlandse partners te weten VAC (Vermont Achivement Center), ICDI (International Child Development Initiatives), IREWOC (International Research on Working Children) en DCI (Defence For Children). 2009/2010 € * 1.000

2008/2009 € * 1.000

Millenniumfonds Voorgefinancierd in verslagjaar 2008/2009 Saldo rentebaten

90 -5 -

99 -

Totale baten

85

99

Besteed aan: • directe project - en programmafinanciering (doelstelling B) • vergoeding uitvoeringskosten (30,8 %, in verslagjaar 2008/2009 0,0 %)

57 28

99 -

Totale lasten Toegevoegd aan de niet uitgekeerde projectbijdragen overheid

85 -

99 -

roze deel-jv2010.indb 16

08-12-10 14:53


ƒ19

Community Led Total Sanitation (CLTS) De subsidie in het kader van het project Empowering self-help sanitation of rural and peri-urban communities and schools in Africa betreft een vijfjarig project ter grootte van € 8,5 miljoen. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerste uitgaven € 447.000 in het boekjaar 2009/2010 zijn gedaan in de betrokken landen (Ghana, Niger, Sierra Leone, Ethiopië, Kenia, Uganda, Malawi en Zambia) voor de implementatie van het programma. En in Nederland € 73.000 ter voorbereiding op het programma. 2009/2010 € * 1.000 CLTS Saldo rentebaten

520 -

Totale baten

520

Besteed aan: • directe project - en programmafinanciering (doelstelling B) • via Plan International • vergoeding uitvoeringskosten (0,0 %)

73 447 -

Totale lasten

520

Toegevoegd aan de niet uitgekeerde projectbijdragen overheid

-

Vergoeding uitvoeringskosten bedroeg 0,0 %. In verslagjaar 2010/2011 wordt de bijdrage over 2009/2010 verantwoord.

Totaal Nederlandse overheidsubsidies

werkelijk

begroting

werkelijk

2009/2010

2009/2010

2008/2009

€ * 1.000

€ * 1.000

9.975

10.017

€ * 1.000

0%

14.431

Subsidies Europese Unie Bijdragen van de Europese Unie bestaan uit bijdragen aan Nepal, Zambia en Nicaragua en het Nederlandse project Climate Change.

Nepal De subsidie in het kader van het project Freed Kamaiyas Livelihood Development is een driejarig project in Nepal. De Europese Unie draagt hieraan  € 750.000 bij. In Nepal wordt sinds 2008 ondersteuning verleend aan ex-Kamaiyas in het zuidwesten van het land om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Het programma richt zich vooral op huishoudens die door vrouwen worden gerund. Dit jaar is € 200.000 besteed. werkelijk 2009/2010 € * 1.000 Ontvangen projectcontributie Vooruitontvangen in verslagjaar 2008/2009

begroting 2009/2010 € * 1.000

142 68

280

Totale baten EU-subsidie

210

280

Besteed aan: • Internationale project- en programmafinanciering • vergoeding uitvoeringskosten (7,0 %)

200 10

260 20

Totale lasten EU-subsidie Toegevoegd aan de niet uitgekeerde projectbijdragen overheid

210 -

280 -

roze deel-jv2010.indb 17

08-12-10 14:53


ƒ20

Zambia De subsidie in het kader van het project Enhancing Effective Coordination and Referral Structures for Comprehensive HIV/AIDS Prevention, Care and Treatment is een driejarig project in Zambia. De Europese Unie draagt € 660.000 bij en Plan Nederland € 223.904 vanuit de inkomstenbron nalatenschappen. In Zambia wordt sinds januari 2010 de lokale hiv/aids structuur en het doorverwijssysteem in de provincie Mansa versterkt door het trainen van lokale overheden. De bevolking zet lokale gezondheidscomités op in alle wijken die moeten zorgen voor een deugdelijke doorverwijzing van HIV/ aids geïnfecteerden, hetzij voor zorg en behandeling, hetzij voor psychosociale ondersteuning. werkelijk 2009/2010 € * 1.000

begroting 2009/2010 € * 1.000

Ontvangen projectcontributie Saldo bankrente

218 -

n.v.t.

Totale baten EU subsidie

218

Besteed aan: • Internationale project- en programmafinanciering • Vergoeding uitvoeringskosten (6,9 %)

203 15

Totale lasten EU subsidie Toegevoegd aan de niet uitgekeerde projectbijdragen overheid

218 -

Nicaragua De subsidie in het kader van het versterken van landbouw op gemeenschapsniveau om de voedselproductie te verhogen is een project van 22 maanden in Nicaragua. De Europese Unie draagt € 1.361.000 bij en Plan Nederland € 151.230 vanuit nalatenschappen. Dit project beoogt de voedsel- en voedingsveiligheid bij kleine boeren in 123 kwetsbare gemeenschappen van Madriz, Boaco/Chontales, Managua and Chinandega te verbeteren door variatie in gewassen aan te brengen zodat de voeding minder eenzijdig is en helpt de boeren zich te organiseren om betere toegang te krijgen op lokale markten en tot financiële dienstverlening. Betere voeding komt ten goede aan de gezondheidssituatie en de ontwikkeling van kinderen. Totaalbudget van het project bedraagt € 1.512.303 voor een periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. De Europese Unie draagt € 1.361.073 bij; de overige € 151.230 draagt Plan Nederland bij uit eigen middelen (legaten). In januari, april en juli vonden de eerste overmakingen voor 2010 plaats. Eind augustus had Plan Nicaragua US$ 546.865 uitgegeven in het kader van het project. werkelijk 2009/2010 € * 1.000

begroting 2009/2010 € * 1.000

Ontvangen projectcontributie Saldo bankrente

554 -

n.v.t.

Totale baten EU-subsidie

554

Besteed aan: • Internationale project - en programmafinanciering • vergoeding uitvoeringskosten (12,3 %, 7 % Europese Unie, 20 % nalatenschappen)

486 68

Totale lasten EU-subsidie Toegevoegd aan de niet uitgekeerde projectbijdragen overheid

554 -

roze deel-jv2010.indb 18

08-12-10 14:53


ƒ21

Climate Change Het project 'Make the Link Climate Change - Educating Children and Young People in a Changing Climate' is een driejarig project. Het project is een partnerovereenkomst tussen Plan UK, Bulgaria Foundation, Plan Senegal, Plan Malawi en Plan Kenia. De Nederlandse educatie-activiteiten worden gefinancieerd door de Europese Unie via Plan UK. Plan Nederland financieert activiteiten in Kenia en Malawi vanuit de inkomstenbron nalatenschappen. In dit verslagjaar is er aan Nederlandse educatie-activiteiten € 19.000 besteed. werkelijk 2009/2010 € * 1.000

begroting 2009/2010 € * 1.000

Ontvangen projectcontributie Niet besteed verslagjaar 2009/2010

31 -8

n.v.t.

Totale baten EU-subsidie

23

Besteed aan: • directe project- en programmafinanciering (doelstelling A) • vergoeding uitvoeringskosten (16,1 %, 7 % Europese Unie, 20 % Nalatenschappen)

18 5

Totale lasten EU-subsidie Toegevoegd aan de niet uitgekeerde projectbijdragen overheid

23 -

Totaal Europese Unie

roze deel-jv2010.indb 19

werkelijk

begroting

werkelijk

2009/2010

2009/2010

2008/2009

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

945

531

78%

3

08-12-10 14:53


Ć’22

13 Lasten Hieronder worden alle lasten opgenomen die Plan gedurende het verslagjaar heeft gemaakt in het kader van de doelstelling. Deze lasten zijn ingedeeld in de volgende hoofdactiviteiten: lasten samenhangende met de doelstellingen, lasten samenhangende met werving baten, lasten samenhangende met beheer en administratie , totale lasten. De lasten worden toegerekend op basis van bedrijfseconomische grondslagen. Lasten die rechtstreeks betrekking hebben op een hoofdactiviteit worden zo veel mogelijk direct toegerekend. De resterende lasten worden verdeeld met een sleutel gebaseerd op aantal werkzame personen in voltijds formatieplaatsen (fte). Ingeval een fte volledig werkzaam is voor een bepaalde hoofdactiviteit wordt deze daar 100% verantwoord. Onderstaand de verdeling van de afdelingen over de hoofdactiviteiten:

Doelstelling Afdelingen Algemeen directeur Staf afdelingen (Communicatie en Campagnes, HR en Bedrijfsvoering) Programmamanagement Programmaafdeling Subsidie acquisitie, werving en upgrading, Business development, Corporate partnerships, Particuliere sponsoring en relatiemanagement

Werkelijk

Begroot

Werving

Beheer

Totaal

FTE

FTE

42% 60% 100% -

21% 40% 100%

100% 37% -

100% 100% 100% 100% 100%

1,9 25,5 2,9 13,9 16,8

2,0 24,7 2,9 13,9 15,4

30%

15%

55%

100%

Totaal

18,2

17,3

79,2

76,2

De bovenstaande verdeling leidt tot de volgende doorbelastingspercentages van de uitvoeringskosten per hoofdactiviteit: Besteed aan doelstellingen Draagvlakversterking Ondersteuning projecten en programma's Bewustwording en voorlichting Internationale afdracht

5,1% 17,7% 24,8% -

Besteed aan werving Fondsenwerving Acties van derden Subsidie-acquisitie

21,4% 1,5% 8,8%

Beheer en administratie Beheer en administratie

Totaal

roze deel-jv2010.indb 20

20,7%

100,0%

08-12-10 14:53


ƒ23

13.1. Lastenverdeling en toerekening aan de doelstellingen De lasten samenhangende met de doelstellingen kunnen als volgt worden verdeeld (€ * 1.000): Werkelijk 2009/2010

Besteed aan doelstellingen Educatie en Participatie

Doelstellingen

Voorlichting en bewustwording

Afdracht naar Plan International

werkelijk 2009/2010

begroting 2009/2010

werkelijk 2008/2009

A

B

C

D

40 824 8 252 27 93 5

724 383 37 882 95 326 18

2.181 1.232 134 456 25

34.425 -

764 34.425 1.207 2.226 2.366 256 875 48

695 36.949 1.100 2.595 2.215 265 925 54

1.151 41.874 4.040 1.514 2.170 266 812 62

1.249

2.465

4.028

34.425

42.167

44.798

51.889

90%

95%

100%

37,7

37,1

38,7

Subsidies en bijdragen Afdrachten Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvesting Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

Totaal

Programma Ontwikkeling en Beheer

Bestedingspercentage / totale baten Gemiddelde personeel in FTE

4,0

14,0

19,6

0,0

samenhangend met de doelstelling De bestedingen aan doelstellingen zijn met € 2,5 miljoen (7%) gedaald versus begroting en € 7,5 miljoen (-18%) ten opzichte van vorig jaar.

A De bestedingen van Educatie en Participatie

tionale Postcode Loterij werd gefinancieerd.

C Van bestedingen van de doelstelling Voorli-

hebben ten doel de Nederlandse bevolking te

Daarnaast werd uit deze bron een deel van

chting en bewustwording is sprake wanneer de

informeren over en zo mogelijk actief te betrek-

de ontwikkelkosten van het sociaal financieel

instelling voorlichting geeft die primair ten doel

ken bij verdelingsvraagstukken in de wereld.

onderwijsprogramma Aflatoun bekostigd,

heeft het bewerkstelligen van bewustwording,

De bestedingen van Educatie en Participatie

alsook de organisatiekosten van het interna-

attitudeverandering en gedragsverandering (an-

zijn onderverdeeld in eigen projecten en lasten

tionale straattheaterfestival Via del Mondo.

ders dan het geven van geld) bij de doelgroep.

eigen organisatie. Ten behoeve van de imago-

Dit reizende festival vond in mei plaats en had

Het gaat hierbij om kosten van bijvoorbeeld het

verbetering en de naamsbekendheid werd op

tot doel een culturele uitwisseling tot stand te

bijwerken van de Plan-website met betrekking

17 juni 2010 ‘Because I am a Girl’ in concert

brengen tussen Nederlandse kinderen en kin-

tot informatie over ontwikkelingsprojecten,

georganiseerd in Amsterdam. De kosten van dit

deren uit ontwikkelingslanden.

vrijwilligers- en pr-activiteiten, informatie over

concert werden voor 77% gefinancierd vanuit

projecten bij gesponsorde kinderen gerelateerd

de baten van de Nationale Postcodeloterij (€

B Programmaontwikkeling en beheer betreft

aan informatievoorziening aan sponsors.

205.000, doelstelling A) en voor 23% vanuit

bestedingen ten behoeve van de ondersteuning

De uitvoeringskosten omvatten communica-

het campagne budget (€ 60.000, doel-

vanuit Nederland van geselecteerde projecten

tiekosten voor met name de verzending van

stelling C). Daarnaast vond een aantal educa-

in de programmalanden van Plan International,

sponsorpost en daarnaast (een deel van) de

tieve activiteiten plaats, dat grotendeels gefi-

door middel van de uitwisseling van geleerde

salariskosten en bijbehorende kosten van de

nancierd werd uit de baten van de Nationale

lessen en monitoring, evaluatie en verslagleg-

afdelingen Communicatie en Particuliere Spon-

Postcode Loterij. Zo werd in november op

ging van projecten. Per verslagjaar 2009/2010

soring (sponsorinformatie en sponsoradminis-

basisscholen de landelijke actie Schaatsen en

zijn de Doelstellingen B en C van verslagjaar

tratie).

Zwemmen voor Water georganiseerd, waarbij

2008/2009 samengevoegd tot een nieuwe

het educatieve materiaal en het busvervoer van

doelstellling B.

D De internationaal beschikbaar gestelde

de deelnemende kinderen naar en van schaats-

De projecten behorende bij deze doelstellingen

bedragen worden in toelichting 14 nader

banen en zwembaden uit de baten van de Na-

zijn terug te vinden op pagina 39.

uiteengezet.

roze deel-jv2010.indb 21

08-12-10 14:53


ƒ24

13.2. Lastentoerekening aan de werving De lasten samenhangend met de wervingsactiviteiten kunnen als volgt worden toegelicht: Werkelijk 2009/2010

Besteed aan werving Fondsenwerving € * 1.000

Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvesting Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

Totaal wervingslasten

Subsidies € * 1.000

begroting Acties van werkelijk 2009/2010 2009/2010 2008/2009 derden € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

957 1.064 115 394 22

15 439 48 162 9

2 8 27 74 2

974 1.511 190 630 33

717 1.380 165 576 34

1.422 1.327 162 497 38

2.552

673

113

3.338

2.872

3.446

7,7% 25,1

6,5% 22,3

7,1% 23,7

Wervingskosten als percentage van de eigen fondsenwerving Subsidiekosten als percentage van de ontvangen subsidies Kosten acties van derden als percentage van acties van derden Totale wervingskosten als percentage van totale baten Gemiddeld aantal medewerkers werving

7,9% 6,2% 3,6% 16,9

7,0

1,2

De totale wervingskosten waren 3,1% lager dan vorig verslagjaar. Met een percentage van 7,9% van de wervingskosten ten opzichte van de eigen fondsenwerving voldoet Plan ruimschoots aan de CBF-norm van 25%. Plan hanteert interm een eigen norm van maximaal 15%, de begrote en gerealiseerde percentages zitten hier ruimschoots onder.

De lasten samenhangende met Publiciteit en communicatie, alsmede de verdeling Fondsenwerving / Voorlichting en bewustwording worden hieronder nader geanalyseerd:

Kosten van Publiciteit en communicatie Voorlichting &

Werkelijk

Begroting

Eigen Fondsen-

Werkelijk

Begroting

Bewustmaking*

2009/2010

2009/2010

werving

2009/2010

2009/2010

Directe kosten Advertentieontwikkeling en -productie

13

20

Werving Corporate Partnerships Overige wervingskosten

23 57

75 70

50% 50% 50%

748 1 3

376 5 5

50% 100% 100%

103 25 1

138 35 5

974

729

Kosten met een gemengd karakter Informeren van sponsors (onder meer Plan Journaal) Fondsenwerving /publieksvoorlichting (direct marketing) Ontwikkeling webshop Promotie van nalatenschappen Evenementen en campagnes ‘Schaatsen en Zwemmen voor Water’ Marktonderzoeken Productontwikkeling

Totaal

100% 50% 50% 50% 100% 50%

152 748 1 3 103 103

280 376 5 5 700 138

1.110

1.504

(*) bestedingen in het kader van de doelstelling C. De wervingskosten zijn € 0,2 miljoen boven begroting. In verslagjaar 2009/2010 is veel gebruikgemaakt van de ‘door-to-door’-werving. Potentiële sponsors worden door medewerkers van het ‘door-to-door’-bureau op het huisadres gevraagd projectsponsor van het Meisjefonds van Plan te worden. In het verslagjaar 2009/2010 zijn op die manier 15.000 extra projectsponsors geworven. Hiervoor zijn aanvullende middelen (bovenop de begroting 2009/2010) ter beschikking gesteld

roze deel-jv2010.indb 22

08-12-10 14:53


ƒ25

13.3. Lastentoerekening aan Beheer en administratie De lasten die samenhangen met Beheer en administratie zijn als volgt samen te vatten: Werkelijk 2009/2010

Besteed aan Beheer en administratie werkelijk begroting werkelijk 2009/2010 2009/2010 2008/2009 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvesting Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

Totaal Percentage beheer en administratie t.o.v. de lasten Percentage beheer en administratie t.o.v. de baten Gemiddeld personeel in fte

34 1.030 112 381 21

47 940 112 390 23

44 1.107 135 414 32

1.578

1.512

1.732

3,4% 3,4% 16,4

3,1% 3,2% 15,6

3,0% 3,3% 19,7

De werkelijke lasten voor beheer- en administratie zijn 4,4% hoger dan de begroting. Ten opzichte van vorig jaar zijn de lasten met € 0,2 miljoen (9%) gedaald, alle kostencategoriën hebben hieraan bijgedragen. Plan hanteert interm een eigen norm van maximaal 5,0%, de begrote en gerealiseerde percentages zitten hier ruimschoots onder.

13.4. Totale lasten De totale som van de bovenstaande lasten is als volgt samengevat: Werkelijk 2009/2010

Subsidies en bijdragen Afdrachten Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvesting Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

doelstellingen

werving

beheer

werkelijk

begroting

2009/2010

2009/2010

2009/2010

2009/2010

2009/2010

€ * 1.000 764 34.425 1.207 2.226 2.366 256 875 48

€ * 1.000

€ * 1.000

974 1.511 190 630 33

34 1.030 112 381 21

€ * 1.000 764 34.425 1.207 3.234 4.907 558 1.886 102

€ * 1.000 695 36.949 1.100 3.359 4.534 543 1.891 111

10% -7% 10% -4% 8% 3% 0% -8%

€ * 1.000 1.151 41.874 4.040 2.980 4.604 563 1.723 132

42.167

3.338

1.578

47.083

49.182

-4%

57.067

37,7

25,1

16,4

79,2

76,2

4%

82,1

62.770

60.143

62.771

61.937

59.505

4%

56.084

589.607

618.281

-1%

630.361

Totaal Gemiddeld aantal personeelsleden, gemeten in fte: Gemiddelde personeelskosten per personeelslid, gemeten in voltijds formatieplaatsen in €: Baten per personeelslid, gemeten in voltijds

%

2008/2009

formatie plaatsen in €: De totale lasten waren lager dan begroot (€ 2,1 miljoen (-4%)) en € 10,0 miljoen (17%) lager dan de cijfers van vorig jaar. Het gemiddeld aantal personeelsleden, gemeten in voltijds formatieplaatsen is met 2,9 afgenomen ten opzichte van vorig jaar, in de begroting was een afname van 5,9 voorzien. De gemiddelde personeelskosten per medewerker zijn met 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke gemiddelde personeelskosten 4% hoger als gevolg van de inhuur van tijdelijke medewerkers. De totale baten per personeelslid zijn met 1% afgenomen versus de begroting en 2% afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De huisvestingskosten zijn 4% hoger dan de begroting (als gevolg van interne verbouwing en inflatiecorrectie) en in lijn met de kosten van vorig jaar. Kantoor- en algemene kosten zijn inclusief druk- en portokosten, die ook betrekking hebben op sponsorpost. De kosten waren conform begroting. Ten opzichte van vorig jaar zijn de kantoor- en algemene kosten 9% hoger vanwege additionele kosten van de aanvraag van de MFS-subsidie. De afschrijvingen zijn conform de begroting. Ten opzichte van vorig jaar zijn de afschrijvingskosten 23% lager.

roze deel-jv2010.indb 23

08-12-10 14:53


ƒ26

14. Internationaal beschikbaar gesteld Plan International Gedurende het jaar worden voorschotten op de jaarlijkse afdracht betaald aan Plan International, gebaseerd op een percentage van de gebudgetteerde kindsponsorinkomsten. Aan het einde van het verslagjaar wordt de exacte afdracht bepaald op basis van het resterend saldo op de vrij beschikbare reserves. 30 juli 2009

111.251

Toename aantal gesponsorde kinderen van sponsors Afname aantal gesponsorde kinderen

1.937 -10.564

30 juni 2010

102.624

Door de afnemende afbouwsubsidie MFP en de lagere baten kindsponsoring is er minder aan Plan International overgemaakt dan begroot.

Voor de verantwoording van de bestedingen Medefinancieringsprogramma (MFP) per project verwijzen wij naar het Verslag MFP 2009 met betrekking tot het kalenderjaar 2009 en het overzicht projectbestedingen in verslagjaar 2009/2010 die terug zijn te vinden vanaf pagina 38. Voor de verantwoording van de aan Plan International betaalde afdracht verwijzen wij naar de Verkorte Jaarrekening van Plan International, die onder de overige gegevens is opgenomen. Tevens is daar meer informatie opgenomen over de bestedingen.

Totaal internationaal beschikbaar gesteld

werkelijk

begroting

werkelijk

2009/2010

2009/2010

2008/2009

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

34.425

36.949

-7%

40.287

15. Bezoldiging Raad van Toezicht en directie Plan Nederland kent per jaareinde één statutair directeur en twee titulaire directieleden (allen met een contract voor onbepaalde tijd). De bezoldiging van de directie kan als volgt worden samengevat: Specificatie totale bezoldiging directie:

2009/2010 € * 1.000 Algemeen directeur

Beloning Bruto salaris (inclusief vakantiegeld) Overige werkgeverslasten Pensioenpremie Sociale premies Overige lasten

Programmadirecteur

2008/2009 € * 1.000 Directeur Algemeen Commercie directeur

Programmadirecteur*

Directeur Commercie*

107

97

97

103

70

78

19 7 26

14 7 21

13 7 20

20 7 27

14 7 21

15 7 22

De zwaarte van de directiefuncties zijn getoetst aan de hand van de ‘Adviesregeling beloningen directeuren van goede doelen’. Deze adviesregeling is op 7 december 2005 door de leden van de brancheorganisatie VFI vastgesteld. Op grond van deze regeling is de functie van algemeen directeur ingeschaald in functiegroep I, met een maximale beloning van € 122.684 (gemiddelde bedragen van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010). Aan de leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Advies of de directie zijn geen voorschotten, leningen en/of garanties verstrekt. Leden van de Raad van Toezicht kunnen (internationale) reiskosten wel in rekening brengen. In het verslagjaar hebben de leden van de Raad van Toezicht een bedrag gedeclareerd van € 5.200. De drie directieleden hebben de beschikking over een auto waarbij privé-gebruik wordt doorbelast (1 x Volkswagen Golf en 2 x Toyata Prius), de gemiddelde kosten van een auto voor een directielid bedragen € 15.000 per jaar. Tijdens kantoortijden kunnen deze auto’s mede gebruikt worden door andere medewerkers voor zakelijk verkeer. * De bezoldiging van de Programmadirecteur betreft negen maanden. De bezoldiging van de directeur Commercie betreft tien maanden (in 2008/2009).

roze deel-jv2010.indb 24

08-12-10 14:53


ƒ27

Overige gegevens

Genormaliseerd resultaat op hoofdlijnen

Som der baten Besteed aan doelstelling Wervingskosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie

Som der lasten Saldo

Genormaliseerd 2009/2010

Begroting 2009/2010

€ * 1.000

€ * 1.000

46.263

47.113

-850

41.952 3.338 1.578

44.798 2.872 1.512

-2.846 466 66

46.868 -605

49.182 -2.069

-2.314 1.464

Verschil

Het genormaliseerde resultaat versus de begroting laat de volgende correctie zien: begin 2010 heeft Plan Nederland bij de SHO geld aangevraagd voor activiteiten naar aanleiding van de ramp in Haïti en heeft in dit kader in juni 2010. Een bedrag van € 446.000 toegezegd gekregen, hiervan is inmiddels € 215.000 besteed. Zie verder paragraaf 12.2.

roze deel-jv2010.indb 25

08-12-10 14:53


ƒ28

Meerjarenbegroting FY11-FY13 *) Gecombineerde staat van baten en lasten Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

2009/2010 FY10

2010/2011 FY11

2011/2012 FY12

2012/2013 FY13

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

27.344 2.395 1.069 618 1.072

26.018 3.621 375 1.415 1.500

25.550 4.797 1.000 1.440 1.500

25.206 5.953 750 1.840 1.500

32.498

32.929

34.287

35.249

446 2.700 3.146

400 2.700 3.100

2.700 2.700

2.700 2.700

9.975 945 -

7.872 771 20

10.936 848 50

11.130 933 50

10.920

8.663

11.834

12.113

FONDSENWERVING BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING • kindsponsoring • giften en schenkingen • acties • corporate partnerships • nalatenschappen BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN • SHO • Nationale Postcode Loterij SUBSIDIES VAN OVERHEDEN Subsidies Nederlandse Overheid (MFP/MFS) Subsidies - Europese Unie Vermogensfondsen OVERIGE BATEN Rentebaten

SOM DER BATEN LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN Doelstelling Draagvlakversterking (A) Doelstelling Ondersteuning projecten en programma's (C) Doelstelling Voorlichting en Bewustwording (D) Doelstelling Internationale afdracht (E) WERVING BATEN Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties van derden Kosten verkrijging subsidies overheden BEHEER EN ADMINISTRATIE Kosten Beheer en administratie

SOM DER LASTEN Resultaat Resultaatbestemming Vrij besteedbaar vermogen Vastgelegd vermogen Kernratio's Kostenpercentage eigen fondsenwerving Bestedingspercentage Beheerskosten als % totale lasten Gemiddeld aantal personeelsleden, gemeten in fte:

145

125

150

150

46.709

44.817

48.971

50.212

1.249 2.465

854 3.344

841 4.664

841 4.664

4.028 34.425

4.186 30.740

4.079 33.839

4.079 35.080

42.167

39.124

43.423

44.664

2.552 113 673

3.273 85 762

3.209 85 736

3.209 85 736

3.338

4.120

4.030

4.030

1.578

1.573

1.518

1.518

47.083

44.817

48.971

50.212

-374 -374 -59 -315

-

-

-

7,9% 90,3% 3,4%

9,9% 87,3% 3,5%

9,4% 88,7% 3,1%

9,1% 89,0% 3,0%

79,2

78,0

83,0

83,0

*) Op deze meerjarenbegroting is geen accountantscontrole toegepast.

roze deel-jv2010.indb 26

08-12-10 14:53


ƒ29

Hiernaast is de meerjarenbegroting van Plan

ingeschat. De giften en schenkingen zullen

Nederlandse partners. € 3,1 miljoen minder

Nederland weergegeven. Dit is de financiële

vanaf verslagjaar FY11 verder oplopen door het

zal worden overgemaakt naar Plan Interna-

weerslag van de meerjarendoelen, visie en

werven van projectsponsors. In FY12 verwach-

tional in verband met teruglopende opbreng-

missie van Plan Nederland, zoals deze voor

ten wij door de eerder genoemde punten een

sten kindsponsoring.

de afdelingen en staf in het meerjarenbedri-

positieve wending te kunnen geven aan de som

jfsplan is vastgelegd. Kernaspect hiervan is

der baten.

Voor de komende jaren is een normale kosten-

het sluiten van partnerships met inidividuele

ontwikkeling voorzien, rekening houdend met

sponsors, corporate partners en institutionele

Het aandeel in acties van derden betreft de

de noodzakelijke capaciteit en inflatie. Als per-

organisaties, innovatie van het aanbod, en

Nationale Postcode Loterij (NPL). Voor de

centage van de baten zal het kostenpercentage

strategische samenwerking en allianties. Tot

komende jaren verwacht Plan een aandeel van

eigen fondswerving eerst stijgen tot 9,9% om

slot is het aanpassingsproces van de organi-

€ 2,7 miljoen in de baten. Tevens zullen er jaar-

vervolgens gelijk te blijven. Dit is nog steeds

satie aan de veranderende digitale omgeving

lijks extra projectaanvragen worden ingediend

ruim onder de norm van het CBF, die een norm-

een van de speerpunten. In de meerjarencijfers

bij de NPL. De daaruit verwachte baten zijn om

percentage van 25% hanteert. De beheer- en

zijn de gevolgen verwerkt van de negatieve

conservatieve redenen niet opgenomen in deze

administratiekosten zijn de komende jaren be-

subsidiebeschikking van het Ministerie van

meerjarenbegroting.

groot op 3,0% tot 3,5%.

Buitenlandse Zaken in 2006 alsmede het ver-

In de meerjarenbegroting is de zogenoemde

werven van nieuwe subsidies. Plan Nederland

afbouwsubsidie MFP en MFS-2 opgenomen. De

Beleid bij Plan Nederland is om ontvangen ink-

hanteert bij de budgettering een bandbreedte

eerste voorziet in een afname van de overheids-

omsten zo snel mogelijk overeenkomstig met

tussen de 8% en 15% als kostenpercentage

subsidies tot € 0,3 miljoen in verslagjaar 2011,

de doelstelling te besteden, de (tijdelijke) fond-

eigen fondsenwerving, 3% en 5% beheer- en

de tweede voorziet in een conservatieve schat-

sen en reserves zo laag mogelijk te houden

administratiekosten als percentage van de to-

ting van de structurele overheidssubsidie van

en om geen vrije reserves aan te houden. In

tale lasten en 80% als be-stedingspercentage.

€ 7,5 miljoen vanaf kalenderjaar 2011 tot en

verslagjaar 2009/2010 neemt de bijdrage aan

De organisatie hanteert de budgetteringsnorm

met 2015 (50% van het aangevraagde bedrag).

Plan International af met € 6,9 miljoen ten

van 9% algemene kostenvergoeding ten aan-

Daarnaast wordt ingezet op een groeiende

opzichte van verslagjaar 2008/2009, mede

zien van de subsidies van de overheid en 7%

bijdrage uit EU-fondsen. De totale fondsen

als gevolg van extra projectuitgaven in ver-

ten aanzien van EU- subsidies.

beschikbaar voor de doelstellingen dalen met

slagjaar 2008/2009 van € 2,6 miljoen. Voor

€ 4,0 miljoen (-8%) in verslagjaar 2011. In ver-

verslagjaar 2010/2011 zal de internationale

Plan International is FY08 overgegaan van US

slagjaar 2012 is er een stijging van € 4,1 miljoen

afdracht verminderen tot € 30,7 miljoen

dollar naar euro als functionele valuta in het

(+9%); voor verslagjaar 2013 is een stijging van

(-12%), in 2012 weer 10% te stijgen tot € 33,8

veld. Plan Nederland heeft haar verplichtingen

de beschikbare fondsen voorzien tot € 50,0

miljoen om tenslotte in verslagjaar 2013 te

ten aanzien van projecten met Plan Interna-

miljoen (+3%); hiervan makende inkomsten uit

stijgen tot € 35,0 miljoen (+4%).

tional die in US dollar liepen in het verslagjaar

kindsponsoring 50% uit.

omgezet naar verplichtingen waardoor het valu-

Ten aanzien van het aantal personeelsleden is

tarisico voor Plan Nederland is verdwenen.

In verslagjaar 2010/2011 zal de accentver-

als gevolg van de negatieve subsidiebeschikking

schuiving van de bestedingen worden voort-

MFP uit 2006 een geleidelijke afname gepland

Verwacht wordt dat het natuurlijk verloop van

gezet. Hierbij zal relatief minder via Plan Inter-

tot 31 december 2010. Ook is voorzien dat het

de kindsponsors tot lagere baten zal leiden.

national dan via partners in Nederland worden

aantal interimmedewerkers zal dalen ten gunste

Omdat de inkomsten uit nalatenschappen lastig

besteed. In totaal zal in verslagjaar 2010/2011

van het aantal vaste medewerkers.

te voorspellen zijn, worden deze conservatief

€ 0,5 miljoen (+7%) meer worden besteed via

roze deel-jv2010.indb 27

08-12-10 14:53


Ć’30

In Bangladesh werken veel meisjes als domnestic workers. Plan zorgt ervoor dat ze 2 uur les per dag krijgen. Hier leren ze naast lezen ook om voor zichzelf op te komen.

roze deel-jv2010.indb 28

Fotografie Ruth Catsburg, Plan Nederland

08-12-10 14:53


ƒ31

Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 4

doen aan de voor ons geldende gedragsnormen

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen

tot en met 26 opgenomen jaarrekening 2010

en zijn wij gehouden onze controle zodanig te

controle-informatie voldoende en geschikt is

van Stichting Plan Nederland te Amsterdam

plannen en uit te voeren dat een redelijke mate

als basis voor ons oordeel.

bestaande uit de balans per 30 juni 2010 en de

van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrek-

winst-en-verliesrekening over de periode 1 juli

ening geen afwijkingen van materieel belang

Oordeel

2009 tot en met 30 juni 2010 met de

bevat.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een ge-

toelichting gecontroleerd.

trouw beeld van de grootte en de samenstelling Een controle omvat het uitvoeren van

van het vermogen van Stichting Plan Nederland

Verantwoordelijkheid van de directie

werkzaamheden ter verkrijging van controle-

per 30 juni 2010 en van het resultaat over 2010

De directie van de stichting is verantwoordelijk

informatie over de bedragen en de toelichtin-

in overeenstemming met de Richtlijn voor de

voor het opmaken van de jaarrekening die het

gen in de jaarrekening. De keuze van de uit te

Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende

vermogen en het resultaat getrouw dient weer

voeren werkzaamheden is afhankelijk van de

instellingen.

te geven, alsmede voor het opstellen van het

professionele oordeelsvorming van de accoun-

jaarverslag, beide in overeenstemming met de

tant, waaronder begrepen zijn beoordeling

Toelichting

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor

van de risico’s van afwijkingen van materieel

De op pagina 32 en 33 opgenomen informatie

Fondsenwervende instellingen. Deze verant-

belang als gevolg van fraude of fouten.

is ontleend aan de gecombineerde jaarrekening

woordelijkheid omvat onder meer het ont-

In die beoordeling neemt de accountant in

van Plan International. Deze gecombineerde

werpen, invoeren en in stand houden van een

aanmerking het voor het opmaken van en

jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers

intern beheersingssysteem relevant voor het

getrouw weergeven in de jaarrekening van

Londen, Groot-Brittannië gecontroleerd.

opmaken van en getrouw weergeven in de jaar-

vermogen en resultaat relevante interne

PricewaterhouseCoopers heeft bij deze jaarrek-

rekening van vermogen en resultaat, zodanig

beheersingssysteem, teneinde een verant-

ening een goedkeurende verklaring, gedateerd

dat deze geen afwijkingen van materieel belang

woorde keuze te kunnen maken van de con-

19 november 2010, afgegeven. Ten behoeve

als gevolg van fraude of fouten bevat, het

trolewerkzaamheden die onder de gegeven

van een duidelijker inzicht in de financiële posi-

kiezen en toepassen van aanvaardbare grond-

omstandigheden adequaat zijn maar die niet

tie en resultaten van Plan International dient de

slagen voor financiële verslaggeving en het

tot doel hebben een oordeel te geven over de

opgenomen informatie gelezen te worden in

maken van schattingen die onder de gegeven

effectiviteit van het interne beheersingssys-

samenhang met de volledige jaarrekening van

omstandigheden redelijk zijn.

teem van de entiteit.

Plan International.

Tevens omvat een controle onder meer een Verantwoordelijkheid van de accountant

evaluatie van de aanvaardbaarheid van de

Verklaring betreffende andere wettelijke

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een

toegepaste grondslagen voor financiële ver-

voorschriften en/of voorschriften van regel-

oordeel over de jaarrekening op basis van onze

slaggeving en van de redelijkheid van schattin-

gevende instanties

controle. Wij hebben onze controle verricht in

gen die de directie van de entiteit heeft ge-

Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag

overeenstemming met Nederlands recht.

maakt, alsmede een evaluatie van het algehele

voor zover wij dat kunnen beoordelen verenig-

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te vol

beeld van de jaarrekening.

baar is met de jaarrekening.

Amsterdam, 6 december 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door H.A. Wink RA MBA

roze deel-jv2010.indb 29

08-12-10 14:53


ƒ32

Verkort Jaarverslag van Plan International Verkorte gecombineerde balans Plan International (€ * 1.000) 2009/2010

2008/2009

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Beleggingen

6.628 17.018 8.023

8.943 13.068 6.402

31.669

28.413

267 7.677 17.894 17.604 242.424

284 4.507 23.784 11.805 147.893

285.866 317.535

188.273 216.686

158.936 95.032 12.272

98.169 66.885 10.202

266.240

175.256

15.847 35.448

12.808 28.622

51.295 317.535

41.430 216.686

Vlottende activa Voorraden Vooruitbetaalde kosten Overige vorderingen Beleggingen Liquide middelen

Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen: • Fondsen zonder bestedingsbeperking • Fondsen met tijdelijke bestedingsbeperking • Fondsen met permanente bestedingsbeperking Schulden op lange termijn (incl voorzieningen) Schulden op korte termijn

Totaal passiva

roze deel-jv2010.indb 1

08-12-10 14:53


ƒ33

Gecombineerde staat van baten en lasten Plan International (€ * 1.000) 2009/2010

2008/2009

BATEN • • • •

Baten uit kindsponsoring Projectbijdragen en overige giften Rente en overige inkomsten Verkoop artikelen

Totaal baten

345.854 183.207 2.060 3.597

328.366 133.374 2.160 4.508

534.718

468.408

366.800 61.787 3.071 43.102

347.678 51.757 4.249 41.584

474.760

445.268

LASTEN • • • •

Project- en programma-uitgaven Fondsenwerving Inkoop artikelen Overige uitvoeringskosten

Totaal lasten Wisselkoers baten (-) of lasten

-19.209

7.041

Verschil tussen baten en lasten

79.167

16.099

Toelichting op de verkorte gecombineerde staat van baten en lasten Plan International Algemeen

Geen enkele nationale organisatie heeft direct

opgenomen. Kosten eigen organisatie, zowel

Opgericht in 1937 om kinderen te helpen die

of indirect de totale controle over Plan Interna-

fondswervend als projectgericht worden apart

gedurende de Spaanse Burgeroorlog wees

tional. De verkorte financieële overzichten zijn

gepresenteerd. Tevens wordt internationaal

waren geworden, omvat Plan International

ontleend aan de gecombineerde jaarrrekening

een andere indeling gevolgd met betrekking

thans twintig nationale organisaties en een

van Plan International. Een exemplaar van het

tot de fondsen in het eigen vermogen. Voor

internationaal kantoor in Groot-Brittanië (Plan

volledige Engelstalige jaarverslag is op verzoek

de overige waarderingsgrondslagen wordt

Ltd.), dat de werkzaamheden coördineert van

verkrijgbaar bij Plan Nederland of via www.plan-

verwezen naar noot 5 van de ‘Toelichting’

de programmalanden. De financiële middelen

international.org te downloaden.

bij de gecombineerde jaarrekening van Plan

worden ingezameld door de nationale organisa-

Nederland.

ties en verdeeld over de 48 programmalanden (waarvan twee FCNO’s: India en Colombia) en

Waarderings- en presentatiegrondslagen

Combinatiegrondslagen

de 4 regiokantoren. Plan International heeft

Het gecombineerde jaarverslag van Plan Inter-

De gecombineerde jaarrekening van Plan

voor dit doel per 30-6-2010 46 vaste inrich-

national is opgesteld volgens de richtlijnen van

International, bestaat uit de gecombineerde

tingen en een geregistreerde vereniging in

de International Financial Reporting Standards

balans en resultatenrekeningen van Plan

Brazilië. Centrale administratieve taken en pro-

(IFRS), gebruikmakend van de historische kos-

International Inc., dat is geregistreerd in de

jectrapportages ten behoeve van de nationale

tenconventie, aangepast conform IAS 39. Deze

staat New York als een non-profit organisatie

organisaties worden voor de programmalanden

richtlijnen wijken op een aantal terreinen af

en zetelhoudend in Rhode Island. Daarnaast

eveneens verzorgd door het internationale kan-

van de in de jaarrekening van Plan Nederland

de 49 landenkantoren die werkzaam zijn als

toor. Kortheidshalve wordt verwezen naar de

toegepaste regels voor financiële verslagleg-

vaste inrichting, Plan International Brasil, de 18

tabel ‘Analyse project- en uitvoeringskosten’.

ging.

nationale organisaties (met eventueel door hun

Het belangrijkste verschil in de waarderings-

gecontroleerde rechtspersonen), en Plan Ltd

Plan International wordt bestuurd door de twin-

grondslagen heeft betrekking op verantwoor-

(het internationale kantoor in Groot-Brittanië).

tig nationale organisaties die elk een onafhanke-

den van donaties (internationaal worden deze

Onderlinge verhoudingen en transacties zijn

lijke rechtspersoon zijn. Achttien van deze

verantwoord op het moment van ontvangst).

hierbij geëlimineerd.

twintig zijn member NO’s (Zwitserland en Hong

In de presentatie worden internationaal onder

Kong zijn in het proces member NO te worden).

‘Fondswerving’ alleen de (in)directe kosten

roze deel-jv2010.indb 2

08-12-10 14:53


ƒ34

Analyse project- en uitvoeringskosten (€ * 1.000) Programma landen Healthy start in life Sexual and reproductive health Education Water and Sanitation Economic security Protection Participate as citizens Disaster risk management Sponsorship communications

Totaal project- en programma-uitgaven Fondsenwerving Overige Uitvoeringskosten

Totaal

Nationale organisaties

Inter company & exchange

Totaal 2009/2010

Totaal 2008/2009

58.098 13.118 62.508 35.566 30.816 11.649 35.131 42.046 30.753

2.064 315 2.233 1.157 959 428 1.085 1.147 2.637

1.793 1.068 2.484 916 1.183 1.741 10.336 1.584 15.819

-363 -69 -22 -12 -11 -4 -15 -14 -1.324

61.592 14.432 67.203 37.627 32.947 13.814 46.537 44.763 47.885

53.654 11.762 67.521 39.575 31.871 14.089 44.218 33.568 51.166

319.685

12.025

36.924

-1.834

366.800

347.424*

1.272 -

2.308 10.314

59.643 36.208

-1.436 -3.420

61.787 43.102

52.011 41.584

320.957

24.647

132.775

-6.690

471.689

441.019

-

-

3.071 -

-19.209

3.071 -19.209

4.249 7.041

320.957

24.647

135.846

-25.899

455.551

452.309

Inkoop goederen Netto verlies valuta

Totaal uitgaven 2009/2010

Internationaal kantoor

* De definities van programmathema’s zijn in verslagjaar 2009/2010 gewijzigd en de cijfers van 2008/2009 zijn hierop aangepast. Dit heeft geen in-vloed op de totale bestedingen.

Analyse uitgaven per domein per land voor het verslagjaar 2009/2010 Total Field expenditure

Fundraising costs

Sponsorship communications

Disaster risk management

Participate as citizens

Protection

Economic security

Water and sanitation

Education

Sexual and reproductive health

Healthy start in life

(€ * 1.000)

Azië Bangladesh Cambodja China India Indonesië Laos Nepal Pakistan Filipijnen Sri Lanka Thailand Oost-Timor Vietnam Regionaal

Totaal

2.240 761 365 1.328 1.519 56 1.814 689 704 656 262 71 1.857 98

23 15 12 281 55 0 71 298 12 164 0 2 -

1.439 981 933 1.838 1.583 405 1.930 823 2.995 625 343 466 1.751 35

12.420

933

16.147

1.344 126

148

1.238 323

528 470 1.300 2.679 1.369 13 1.204 302 980 1.215 -18 497 1.351 79

1.007 69 594 915 736 1.785 605 2.062 808 269 293 733 127

649 0 0 94 594 8 747 77 505 110 140 28 351 559

587 600 673 1.125 1.020 33 1.075 262 500 423 144 114 1.177 153

298 40 346 205 1.966 4 40 263 652 -77 803 11 1.136 119

312 341 638 664 1.319 75 424 352 775 336 208 159 798 187

8 340 81 -

7.083 3.277 4.869 9.469 10.161 594 9.090 3.671 9.173 4.108 2.396 1.639 9.156 1.357

11.969 10.003

3.862

7.886

5.806

6.588

429

76.043

30 0

937 471

33 67

859 544

18 226

5.804 2.348

L.-Amerika & CaraÏbisch gebied

Bolivia Brazilië

roze deel-jv2010.indb 3

675 183

670 260

08-12-10 14:53


Totaal

Sponsorship communications

502 156 82 1.075 -67 134 95 69

1.756 499 2.613 2.084 1.006 204 459 407 1.084 814 142

302 330 16 732 213 19.573 27 346 -1

1.005 781 1.293 604 460 54 598 353 388 617 304

41 41 99 27 26 54 18 53 35

8.929 2.873 8.691 6.421 8.581 26.813 2.899 4.325 3.786 5.845 718

15.197

1.822

12.742

7.083

6.501

2.076

12.476

21.638

7.860

638

88.033

376 1.113 1.348 1.457 134 1.229 463 677 360 1.335 1.065 3.078 28

67 692 1.138 123 6 52 115 2.442 479 706 -

200 1.037 1.291 384 399 292 1.014 961 710 1.443 258 968 6

185 1.065 866 385 123 140 538 482 866 1.055 415 133

421 817 754 381 105 247 531 887 496 1.157 1.020 817 32

440 222 8 21 0 28 382 781 803 524 149 -

1.045 188 1.959 1.057 129 165 84 338 297 717 390 246 145

25 17 88 65 3 1.007 37 17 11.703 -

826 412 1.311 502 144 152 46 864 645 924 765 721 387

71 8 28 11 30 2 -

3.585 5.563 8.834 4.354 1.069 2.253 2.180 5.706 3.953 9.704 5.556 18.805 731

12.663

5.820

8.963

6.253

7.665

3.358

6.760

12.962

7.699

150

72.293

1.239 4.809 816 554 3.395 479 100 859 522 2.309 1.083

4 67 62 8 27 1.179 43

466 7.326 667 987 1.559 775 2.562 1.142 4.409 2.260 1.769

872 1.733 431 404 1.024 262 405 883 1.186 542 676

323 491 260 3.344 336 14 57 310 206 381 220

112 580 57 224 23 27 65 82 79 25

131 333 685 726 1.405 466 134 261 68 707 563

915 11 123 23 282 218 3

606 1.080 448 508 804 445 103 693 461 1.362 310

-6 17 29 -6 21 -

3.753 17.328 3.381 6.849 8.671 2.468 3.409 5.415 7.216 7.858 4.692

517 34

-

607 23

319 1.476

559 93

874 109

1.266 897

-

791 440

-

4.933 3.072

16.716

1.390

24.552

10.213

6.594

2.257

7.642

1.575

8.051

55

79.045

1.030 72

-8 207 2.954

-5 109

3 45

53

-4 100

-13 380

-1 66

-24 579

58.098 13.118

62.508

35.566

30.816

11.649

35.131

42.046

30.753

Fundraising costs

Total Field expenditure

188 276 352 512 346 218 819 1.261 432 1.167 -

Disaster risk management

Protection

1.015 246 818 572 2.160 194 73 246 245 656 -

Participate as citizens

Economic security

1.237 288 2.844 903 2.254 551 333 689 836 1.209 37

Water and sanitation

42 134 394 181 166 427 199 131 -

Sexual and reproductive health

2.841 256 574 853 673 5.905 264 793 584 852 132

Healthy start in life Colombia Domenicaanse Republiek Ecuador El Salvador Guatemala Haiti* Honduras Nicaragua Paraguay Peru Regionaal

Education

Ć’35

Oosterlijk & Zuidelijk Afrika Egypte EthiopiĂŤ Kenia Malawi Mozambique Rwanda Zuid-Sudan Noord-Sudan Tanzania Uganda Zambia Zimbabwe Regionaal

Totaal Westelijk Afrika Benin Burkina Faso Kameroen Ghana Guinee Guinee Bissau Liberia Mali Niger Senegal Sierra Leone Togo Regionaal

Totaal Colombia FCNO India FCNO Partner UKNO (Interact)

Totale bestedingen

978 1.611 2.954

1.272

320.957

* Haiti: vooral noodhulp

roze deel-jv2010.indb 4

08-12-10 14:53


ƒ36

Waar het geld in 2009/2010 vandaan kwam Waar het geld vandaan kwam in 2009/2010

2009/2010 2008/2009 20%

15%

10%

5%

België

Ierland

Denemarken

Zuid-Korea

India

Zwitserland

Finland

Zuid-Korea

Denemarken

Ierland

Zwitserland

Hong Kong

Colombia

Frankrijk België

Hong Kong

Finland Frankrijk

Spanje

Zweden

Australië

Japan

Noorwegen

Verenigde Staten

0

Nederland

18,7% 14,2% 10,4% 11,2% 7,4% 8,5% 5,7% 4,6% 4,4% 2,9% 3,4% 2,7% 2,6% 1,0% 1,2% 0,6% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0%

Groot-Brittannië

18,6% 15,9% 10,8% 8,9% 8,7% 8,4% 5,2% 4,6% 4,2% 2,9% 2,8% 2,4% 2,3% 1,1% 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3%

Canada

Duitsland Canada Groot-Brittannië Nederland Verenigde Staten Noorwegen Japan Australië Zweden Spanje Finland Frankrijk België Ierland Denemarken Zuid-Korea India Zwitserland Hong Kong Colombia

Duitsland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aantal gesponsorde kinderen 2009/2010 2008/2009

roze deel-jv2010.indb 5

200.000

150.000

100.000

50.000

Spanje

Japan

Australië

Zweden

Verenigde Staten

0

Nederland

53.744 31.340

250.000

Noorwegen

n/a n/a

300.000

Canada

279.633 176.855 117.319 114.728 111.251 92.763 68.455 41.860 52.702 44.484 39.362 38.702 27.022 12.418 15.483 8.551 3.595 0

Groot-Brittannië

FCNO 1 India 2 Colombia

297.929 178.182 118.700 111.875 102.624 86.619 65.766 52.035 51.112 43.935 39.347 39.201 25.495 18.343 15.445 8.621 4.012 2.450

Aantal gesponsorde kinderen in 2009/2010

Duitsland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NO Duitsland Canada Noorwegen Groot-Brittannië Nederland Verenigde Staten Zweden Australië Japan Spanje Frankrijk België Finland Zuid-Korea Denemarken Ierland Zwitserland Hong Kong

08-12-10 14:53


ƒ37

Hoe het geld in 2009/2010 is besteed 2009/2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

onderwijs gezondheid kosten eigen fondsenwerving participatie ‘disaster risk management’ communicatie met sponsors uitvoeringskosten eigen organisatie water en sanitatie inkomensverbetering sexuele en reproduct. gezondheid kindbescherming

14% 13% 13% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 3% 3%

15%

12%

9%

6%

3%

roze deel-jv2010.indb 6

kindbescherming

sexuele en reproductieve gezondheid

inkomensverbetering

water en sanitatie

uitvoeringskosten eigen organisatie

communicatie met sponsors

‘disaster risk management’

participatie

kosten eigen fondsenwerving

gezondheid

onderwijs

0

08-12-10 14:53


ƒ38

Aanvullende informatie omtrent de bestedingen Bestedingen FY10 Onderstaand een overzicht met de totale pro-

de afdeling Financiën goedgekeuring moeten

jectbestedingen van de baten die Plan Neder-

geven. De projectkosten zijn in de Jaarrekening

land in verslagjaar 2010 heeft besteed.

onder de genoemde doelstellingen verant-

• NPL: Nationale Postcode Loterij

De onderstaande projecten zijn door Plan Ned-

woord en onder punt 13.1 van de Toelichting

• Particulier: private donaties van instellingen

erland zelf begeleid en uitgevoerd. Voordat een

uiteengezet.

project door Plan wordt geactiveerd gaat deze

In de kolom financieringsbron zijn de financiers

• Legaten: Nalatenschappen

door een vast projectgoedkeuringsprotocol,

van de projecten opgesomd. Het betreft hier:

• Overig BuZa/Millennium Fonds: Ministerie

• EU: Europese Unie

waarbij onder meer het management en

• MFP: Mede Financieringsorganisatie Nederlandse overheid

en particulieren

van Buitenlandse Zaken

A. Draagvlakversterking (in euro’s x 1.000) De doelstelling Draagvlakversterking heeft gedurende het boekjaar € 1,3 miljoen aan projecten uitgegeven. Aan verplichtingen resteert er nog € 378.000 per jaareinde. Draagvlakversterking

Projectomschrijving

Financieringsbron

ROCk Around the World, educatief project voor mbo Achtergrondverhalen over de situatie van meisjes in Kidsweek Documentaire over waterprojecten Simavi en Plan Communicatie klimaatactie (NPL) Goals 4 Girls, educatief project voor voortgezet onderwijs Via del Mondo 2010, over kinderrechten in Brazilië Documentaires over ‘Because I am a Girl’ op zender Het Gesprek Afrikadag 2009 ‘Because I am a Girl’-in Concert 2010 Schaatsen en Zwemmen voor Water 2009, educatieve actie basisonderwijs Diego Award Educatief project en lobbyactiviteiten rondom voedselzekerheid in Bolivia Aflatoun - sociaal financieel onderwijsprogramma voor basisonderwijs

MFP MFP NPL NPL NPL NPL NPL MFP NPL NPL NPL NPL Corporate partners/ NPL/MFP EU

Make the Link - Climate Change

Contractuele toezegging 103 240 26 8 9 83 12 97 253 134 5 307 149 210

Subtotaal

roze deel-jv2010.indb 1

53 39 10 3 7 83 12 10 254 124 5 168 78

139 21

19

192

16

10

864

Uitvoeringskosten

Totaal Draagvlakversterking

Verplichting per ultimo FY10

FY10

387

1.636

1.251

378

08-12-10 14:53


ƒ39

B. Programmaontwikkeling en -beheer (In euro’s x 1.000) Aan doelstelling B. Ondersteuning projecten en programma’s is € 2,5 miljoen besteed gedurende het boekjaar. De toekomstige verplichting bedraagt € 4 miljoen. Programmaontwikkeling en -beheer

Projectomschrijving

Financieringsbron

Rainwater program Food and nutrition security support program Study fellowship for children, youth and development and visiting fellowships Geef ondervoeding geen kans meer / Bolivia Innovation Fund for enhanced monitoring and evaluation Transcultural Psychosocial Organisation Child Rights and Child Participation DCI/ECPAT (kinderrechten) Rainwater Collective Child Savings International (CSI) Study unmet needs among adolescents infected with HIV Conferenties & trainingen voor capaciteitsopbouw Regional Court in Kenya Children in a changing climate Rechten voor meisjes Fighting violence to ensure education for all Sanitation in peri-urban areas in Africa Empowering self-sanitation in Africa World of Difference, social media in development

MFP MFP MFP NPL MFP MFP MFP MFP MFP Particulier MFP MFP Legaten Particulier Millennium Fonds Overig BuZa Overig BuZa Corporate partners

Contractuele FY10 toezegging 45 540 353 130 698 455 625 866 79 40 20 10 9 49 304 3.500 817 50

Verplichting per ultimo FY10 33 59 10 41 172 1 14 187 39 16 13 7 9 49 94 313 35 23

Subtotaal

1.115

Uitvoeringskosten*

1.350

Totaal Programmaontwikkeling en -beheer

8.590

2.465

89 7

4 7 3

195 2.929 783 27

4.043

* Uitvoeringskosten zijn voor programmaontwikkeling en beheer van alle internationale programma’s (doelstelling B en D).

C. Voorlichting en bewustwording In deze bestedingscategorie worden de activiteiten verantwoord die samenhangen met de realisatie van communicatie tussen sponsors en gesponsorde kinderen. Deze kosten worden niet op projectbasis bijgehouden.

D. Beschikbaar gesteld aan Plan International Deze grootste geldstroom, ¤ 34,4 miljoen, die via Plan International loopt, valt uiteen in projectsponsoring en kindsponsoring. Hiervan vormt kindsponsoring het merendeel, namelijk ¤ 19,7 miljoen, dat volledig door Plan International wordt beheerd en uitgevoerd (zie pagina 7). Daarnaast is er ¤ 14,7 miljoen overgemaakt aan Plan International voor financiering van projectsponsoring. Op de volgende pagina’s wordt een specificatie gegeven hoe deze gelden besteed zijn.

roze deel-jv2010.indb 2

08-12-10 14:53


ƒ40

Projectsponsoring

De thema’s die Plan Nederland hanteert voor

Internationale projectsponsoring

Onderstaand zijn de projecten weergegeven die zijn

de verantwoording van de projectsponsoring

per continent

gefinancierd uit de projectsponsoring. Het betreft

stoelen op de bovengenoemde doelstellingen,

de regionale bestedingen, waarbij Plan Nederland,

zoals deze door Plan Nederland gedefinieerd

Plan International heeft ingeschakeld voor de uit-

zijn voor het Medefinancieringsstelsel van de

voering. Ook voor deze internationale projecten

Nederlandse overheid. Hieronder volgt een

geldt dat ze eerst door de vaste projectengoed-

korte uitleg van ieder thema.

keuringsprocedure moeten worden getoetst. Als dit

Onderwijs: ondersteuning voor zowel

gebeurd is, zal het monitoren van de voortgang en

voorschoolse opvang van jonge kinderen en

de evaluatie van de projecten bewaakt worden via

primair onderwijs als voortgezet/volwassenen-

Plan’s wereldwijde Corporate Planning, Monitoring

onderwijs.

& Evaluation System en het Grant Tracking System

Gezondheid: primaire gezondheidszorg (repro-

(projectadministratie). De input uit deze systemen

ductieve gezondheidszorg), HIV/aids (accent

vormt de basis voor de projectrapportage. Daar-

op minimaliseren van negatieve effecten van de

naast voeren Plan’s accountant PWC en de interne

HIV/aids-epidemie) en overige gezond-heidszorg

beheersing van plantenziekten, zaadbankbeheer,

auditafdeling bij Plan International ieder jaar ver-

(bijvoorbeeld controle op infectieziekten, zieken-

irrigatieaanpak, verzorging van dieren, pluimvee,

schillende controles uit in het veld.

huisondersteuning en beleid en management op

advies voor begrazing en weidemanagement.

het gebied van gezondheidszorg).

Het betreft ook voedselhulp en -distributie,

Water en sanitatie: toegang tot veilig drink-

Food-for-work-programma’s, programma’s voor

en middelen die essentieel zijn voor een duur-

water zoals pompen, bronnen, opslagtanks en

speciale voedingssupplementen, training op

zaam bestaan van in armoede levende kinderen

regenwateropvang en -opslag; sanitatie betreft

het gebied van voedingswaarde, promotie van

en hun families.

sanitaire faciliteiten en een veilige afvoer van

borstvoeding en ondersteunende voeding, mi-

alle afval, maar ook drainage, hygiënetraining

crokredieten, investeringen en participatie.

maatschappij, die armen beter in staat stelt claims

en parasietenbeheersing.

Kindbescherming: betreft alle activiteiten

te leggen op hun recht op middelen en diensten

Milieu: betreft waterbeheersing, programma’s

gericht op de bescherming van kinderen en

die essentieel zijn voor een duurzaam bestaan,

en projecten gericht op een ecologisch verant-

vrouwen, bij gewapende conflicten, in het kader

met een expliciete focus op de rechten van het

woord gebruik van water en activiteiten gericht

van geboorteregistratie, kinderarbeid, discrimi-

kind.

op een verantwoord landgebruik zoals afwisse-

natie, jong uithuwelijken, genitale verminking

ling van beplanting, compostgebruik, grondbe-

bij vrouwen, in de rechtspraak, kinderhandel en

van de rechten van het kind in ontwikkelingslan-

heer, gebruik van pesticiden en dergelijke.

seksuele uitbuiting en geweld.

den, niet alleen in de Nederlandse samenleving

Voedselzekerheid: betreft agriculturele ontwik-

Noodhulp: betreft directe en structurele onder-

maar ook, parallel daaraan, in de politiek en in

keling (land, water, export van fruit en groente),

steuning bij natuurrampen maar ook medische

global governance structuren en processen.

onderwijs en training, plantbescherming en

assistentie voor kinderen.

1. Betere toegang tot kwalitatief adequate diensten

2. Betere toegang tot processen en structuren in de

3. Groter kritisch inzicht en handelen ten aanzien

36% Latijns-

Amerika

44% Afrika

20% Azië

Projectsponsoring FY10 per domein

30 25

30% 23%

20

17%

15 10

14%

5

10%

6%

roze deel-jv2010.indb 3

noodhulp

water en sanitatie

gezondheid

onderwijs

kinderrechten

voedselzekerheid

0

08-12-10 14:53


ƒ41

Onderstaand een opsomming van projecten, die uit de projectsponsoring worden gefinancieerd. Regio Afrika Projectomschrijving

Financieringsbron

Contractuele toezegging

Werkelijk FY10

Verplichtingen per ultimo FY10

Regionale bestedingen Afrika Research on child trafficking Support to African coalition of NGO's African movement of working children and youth Rap for Peace, engagement and rights Emergency Medical Treatment for Baby Yao Sedji Sosthène Drought Emergency Niger International Girls' Fund for ‘Because I am a Girl’-Campaign

MFP MFP MFP MFP Legaten Legaten MFP

Totale regionale bestedingen Benin Livelihood integrated package and institutional learning VSLA for poorest women in Atacora Promotion of city based mother and neonatal health

Particulier Meisjefonds Meisjefonds

Totaal projecten in Benin Burkino Faso Child survival Birth registration Building community capacity: volunteer training on water Meningetis appeal Disaster reponse

MFP Particulier SZvW Legaten Legaten

Totaal projecten in Burkino Faso Kameroen Child survival and early development

Particulier

Totaal projecten in Cameroon Ethiopië Action research on rural water supply Child participation and protection Food and nutrition security Sanitation in peri-urban areas in Africa Empowering self sanitation in Africa

MFP MFP/Particulier MFP Overig BuZa Overig BuZa

Totaal projecten in Ethiopië Guinee Partnership to advance working children transition to education Emergency assistance to 28-09-2009 victims

MFP Legaten/Particulier

Totaal projecten in Guinee Kenia Childline Kenya Fighting violence to ensure education for all Development of early childhood centers Empowering self sanitation in Africa

MFP Particulier/Meisjesfonds Corporate partners Overig BuZa

Totaal projecten in Kenia Liberia Non-formal rapid education Media program on girls’ rights

MFP Meisjesfonds

Totaal projecten Liberia Niger School improvement plan for 10 schools in Dosso Floods 2009 response in Niger-Dosso Empowering self help sanitation of rural and peri-urban area’s in Africa Emergency response to food crisis in Niger

Totaal projecten in Niger

roze deel-jv2010.indb 4

MFP Legaten Overig BuZa Legaten

387 998 1.188 956 8 53 10

57 97 607 2 -3 53 10

1 464

3.600

823

464

25 115 100

14 14 100

101

240

128

101

2.010 7 722 1 37

328 7 456 1 37

2.777

829

0

14

14

14

14

363 448 1.359 15 680

13 174 890 15 57

623

2.865

1.150

650

823 13

121 13

836

133

197 236 28 660

24 161 27 78

75 1 582

1.121

291

658

667 135

97 95

17 40

802

192

58

192 10 504 44

10 156 44

348

750

210

354

27

6

08-12-10 14:53


Ć’42

Regio Afrika Projectomschrijving

Financieringsbron

Contractuele toezegging

Werkelijk FY10

Verplichtingen per ultimo FY10

Sierra Leone Child Rights Watch (radio) Media program on girls’ rights

Meisjesfonds/Corporate partners Meisjesfonds

Totaal projecten in Sierra Leone Sudan Fire accident response

Legaten

Totaal projecten in Sudan Senegal 1000 Girls educational support program

Meisjesfonds/Corporate

20

9

6

135

48

87

155

58

93

33

33

33

33

22

22

22

22

partners

Totaal projecten in Senegal Tanzania African child policy forum programmes

MFP

Totaal projecten in Tanzania Togo Health Insurance Project (mutuelle de sante)

Meisjesfonds/Corporate

188

88

188

88

1.383

461

1.383

461

896 26 5 1 504 27 7

7 5 1 138 27 7

1.465

186

490

1.481 1.826 847 795

343 269 271 214

576 582

4.949

1.096

1.157

922

partners

Totaal projecten in Togo Uganda Strengthening food security for children and families living in poverty Support to Kibengo primary school Gifts goats project in Uganda Gifts chicken project in Uganda Empowering self sanitation in Africa Medical treatment Support to girl child education

Corporate partners Corporate partners Particulier Particulier Overig BuZa Legaten Corporate partners

Totaal projecten in Uganda Zambia Primary health care, water and sanitation Basic education and early childhood care and development program Enhanced effective coordination referral structure Empowering self sanitation in Africa

MFP MFP EU/Legaten SZvW

Totaal projecten in Zambia Zimbabwe Children affected by HIV & AIDS in Mutare District

Corporate partners

Totaal projecten in Zimbabwe Ghana Hein Kolk Scholarship for Tertiary Students School feeding programme Empowering young girls in Wa-district program area School Feeding Programme-Pulima School Empowering self sanitation in Africa

Nalatenschappen Corporate partners Meisjesfonds Corporate partners Overig BuZa

Totaal projecten in Ghana Malawi Support children & families in HIV/aids in Malawi

NPL

Totaal projecten in Malawi Mali Fight against FGM in Mali Fight against FGC in Mali

Totaal projecten in Mali Totale bestedingen in Afrika

roze deel-jv2010.indb 5

Meisjesfonds Particulier

122 2

366

453

136

113

453

136

113

23 96 83 40 504

23 33 39 75

63 44 40 429

746

171

575

145

20

99

145

20

99

98 1.025

98 300

725

1.124 23.669

398 6.440

725 5.537

08-12-10 14:53


ƒ43

Regio Azië Projectomschrijving

Financieringsbron

Contractuele Werkelijk toezegging FY10

Verplichtingen per ultimo FY10

Bangladesh Street children development Brac University of Eductional Development - ECDR Development Support Project Integrated food and nutrition security project Girl's education project - Jaldhaka Development opp. for child domestic workers in Dhaka

Particulier MFP MFP Meisjesfonds/Corporate partners Meisjesfonds/Particulier

Totaal projecten in Bangladesh China Water and sanitation project Primary School Rehabilitation Project Migrant women entrepreneurship program - Chengdu Child emergency medical treatment Pucheng CDD Project Er Lin and Xiao Ji Han school rehabilitation

NPL/Corporate partners Particulier Corporate partners Legaten Corporate partners Corporate partners

Totaal projecten in China Cambodja Mobiele Bibliotheek Engaging Children in Climate Change Adaptation and Mitigation

Particulier Klimaatfonds

Totaal projecten in Cambodja India

1 239 690 192 60

1 45 369 192 60

6

1.182

667

6

1.984 1 134 13 18 30

17 1 77 4 18 30

237

2.182

149

256

1 100

1 100

101

101

17 1 1

Childline India foundation

MFP

451

56

A children's movement towards child protection Combating child labour in coastal Andhra Pradesh Water and sanitation in 6 schools in Orissa Kosi floods in Bihar

MFP Corporate partners Meisjesfonds/Corporate partners

922 30 124

8 30

1.528

95

124

707 1.007 897 681

99 266 104 276

176

54 30

54 30

3.376

828

176

200 1 818 698 10 357

69 1 48 200 10

131

2.084

327

Totaal projecten in India Indonesië Educational Transformation Children in need of special protection Sanitation, hygiene and water supply projects Feasibility for adressing child malnutrition in

MFP MFP MFP Corporate partners

West and East Nusa Tengana West Sumatra EQ Emergency & Recovery (GOA) Support to CBO at Bantar Gebang Dumpsite

Legaten Particulier

Totaal projecten in Indonesië Nepal Socio-economic empowerment of rural women in Makwanpur District Brillen Promotion and protection of children at risk and children in conflict situation Freed Kamaiyas livelihood development project Girl education support in Morang and Makwanpur Rainwater harvesting project Makwanpur

Meisjesfonds/Corporate partners Particulier MFP EU Particulier Corporate partners

Totaal projecten in Nepal Pakistan Drinkwater

Particulier

Totaal projecten in Pakistan Filipijnen Children's Funds Medical Assistance Education & DRR support children affected by typhoon Ondoy

Totaal projecten op de Filipijnen

roze deel-jv2010.indb 6

Legaten Legaten Legaten

124

445 43

6

6

6

6

42 14 14

2 14 14

70

30

619

0

0

08-12-10 14:53


ƒ44

Regio Azië Projectomschrijving

Financieringsbron

Contractuele Werkelijk toezegging FY10

Verplichtingen per ultimo FY10

Sri Lanka Technical support for adolescent and youth sexual and reproductive health

MFP

project Building capacity and technical support for Plan Sri Lanka's MF Program Irrigation water tank rehabilitation Institution support and strengthening for child protection Rebuilding Hambantota, Sri Lanka Environmental Sanitation in Schools Hein Kolk Scholarship Fund_Phase 11

MFP MFP MFP MFP, Corporate partners Corporate partners Hein Kolk

Totaal projecten op Sri Lanka Thailand Srisaket HIV/aids support program in selected districts

279

8

290 496 180 2.384 29 33

24 113 48 -27 21 9

8 24

3.691

195

32

MFP

Totaal projecten in Thailand Vietnam Enhancing vocational training progr using livelihood advancement bussiness schools Children in conflict with the law (protection) Pre school construction and furniture in Vinh Giang, Vinh Linh and Quang Tri REACH vocational training Emergency Response in Quang Tri Quang Ngai and Ko

351

91

351

91

Corporate partners

343

27

MFP Corporate partners NPL Legaten

687 31 935 13

438 27

2.009 16.580

506 2.904

Totaal projecten in Vietnam Totale bestedingen in Azië

0

4 125

13

129 1.433

* Negatief bedrag betreft een reallocatie

Regio Latijns-Amerika Projectomschrijving

Financieringsbron

Improving the quality of primary education Children's Voices for Children's Rights (Child Media II) Master Training & research: more quality education in rural areas

MFP MFP MFP

Totale bestedingen Plan Latijns-Amerika Bolivia Land reclamation on the Altiplano Quality learning Birth registration for all Strong and healty children in Bolivia School construction Educatief speelgoed

MFP MFP/Prvate MFP NPL Particulier Particulier

Totaal bestedingen in Bolivia Brazilië Improving education Disaster Relief in Brazil

Corporate partners Particulier

Totaal bestedingen in Brazilïe Colombia Internally displaced persons project Quidbo Seksuele voorlichting in Colombia Colombia children's participation in the Via del Mondo

MFP Meisjesfonds Corporate partners/

Not even whit the petal of a rose Exhibition I-II

NPL Meisjesfonds

Totaal bestedingen in Colombia

roze deel-jv2010.indb 7

Contractuele toezegging 678 373 133

Werkelijk FY10 161 225 4

Verplichtingen per ultimo FY10 288

1.184

390

493 1.158 999 972 1 2

284 131 174 536 1 2

3.625

1.128

436

31 6

30 6

1

38

37

1

676 8 27

307 8 15

78

17

17

728

347

288

436

12

90

08-12-10 14:53


ƒ45

Regio Latijns-Amerika Projectomschrijving

Financieringsbron

Contractuele toezegging

Werkelijk FY10

Verplichtingen per ultimo FY10

Ecuador School improvement plan Child participation program Medical Emergency Fund

MFP MFP Legaten

Totaal bestedingen in Ecuador El Salvador Child Media - phase II Improving the quality of primary education Supporting children with respiratory syndrome Hurricane Ida Emergency Response

MFP MFP Legaten Legaten

Totaal bestedingen in El Salvador Guatemala Improving the quality of primary education Early childhood care and development program Emergency Relief Storm Agatha

MFP MFP Legaten

Totaal bestedingen in Guatemala Haïti Children's Voices for Children's rights (Child Media II) Post Earthguake relief Haiti Earthquake Relief Effort

MFP Particulier SHO

Totaal bestedingen op Haïti Honduras Quality Education

MFP

Totaal bestedingen in Honduras Nicaragua Food Security Consolidation III Food nutrition security and sustainable agriculture focus on small scale coffee producers Food security & Agriculture Program

MFP MFP EU/Legaten

Totaal bestedingen in Nicaragua Peru Food security Child media program School Improvement and learning program Microfinance Gender Capacity Building Emergency in Cusco- Heavy rains

MFP Particulier MFP Legaten MFP Noodfonds

Totaal bestedingen in Peru Paraguay Integral Children and Adolescent Development

78 183 12

732

273

225 837 17 17

51 265 17 17

90

1.096

350

90

824 816 20

109 109 20

1.660

238

117 387 444

0 387 189

255

948

576

255

609

98

609

98

1.260 262

244 7

1.403

605

797

2.925

856

797

1.310 78 945 282 37 18

507 31 450

2.670

1.043

10 37 18

10

2

2

2

2

0

Totale bestedingen in Latijns-Amerika

16.216

5.337

1.967

Totaal projecten en programma's

56.465

14.681

8.937

Totaal bestedingen in Paraguay

roze deel-jv2010.indb 8

Particulier

203 510 19

08-12-10 14:53


Ć’46

Meisje uit Burkina Faso op school

roze deel-jv2010.indb 1

Fotografie Finbarr O’Reilly, Plan International

08-12-10 14:53


ƒ47 ƒ47

Verslag van de Raad van Toezicht

Meer gelijkheid voor meisjes levert ontwikke-

bestaat uit tien leden. De criteria met betrek-

lingslanden een extra economische groei op van

king tot de samenstelling en de deskundigheid

0,4 procent, blijkt uit een internationaal onder-

van de leden van de Raad van Toezicht zijn in

“Ik ken het werk van Plan Nederland sinds mijn jeugd. Ik geloof heilig in het investeren in projecten die armoede aan de basis aanpakken. De huidige Plan-campagne ‘Because I am a Girl’ geeft een nieuw elan in het maatschappelijk veld van ontwikkelingslanden, want door meisjes een betere positie te geven, gaat iedereen erop vooruit.”

zoek aldus het in 2009 nieuw aangetreden

profielschetsen opgenomen.

Elsemieke Havenga

Mirjam Sent.

Zittingstermijn, functie(s) en eventuele nevenfunctie(s)

Commissies

Verheugd zijn wij te melden dat op 17 no-

De leden van de Raad van Toezicht worden aan-

De Raad van Toezicht heeft de volgende com-

vember 2009 tot de Raad van Toezicht is

gesteld voor vier jaar en zijn eenmaal herkies-

missies:

toegetreden: oud-tophockeyster en oud-tele-

baar. In verband met de instelling van de Raad

• de auditcommissie: het doel van deze com-

visiepresentatrice Elsemieke Havenga. In 1984

van Toezicht op 20 maart 2003 is er destijds

missie is het voorbereiden van de besluit-

nam ze met de nationale hockeyploeg deel

echter voor gekozen om eenmalig de zittings-

vorming over de begroting, de jaarrekening

termijnen aan te passen om een evenwichtiger

(inclusief het jaarverslag) en de bespreking

verloop van de leden te bewerkstelligen.

van deze jaarstukken met de accountant

De eerste Internationale Meisjesdag, 22 sep-

aan de Olympische Spelen in Los Angeles. De

tember 2009. Met een klap op de gong van

ploeg behaalde er een gouden medaille. Met de

de Amsterdamse beurs luidde Neelie Kroes

nationale hockeyploeg behaalde Havenga vier

vandaag de noodklok over de desastreuze

wereldtitels.

gevolgen van de wereldwijde recessie voor de

In 2009 namen we afscheid van mevrouw

positie van meisjes in ontwikkelingslanden. Plan

J.M.W.G. (Jenny) Elissen die zich enorm heeft

Nederland heeft, na een zorgvuldige analyse,

ingezet voor Plan Nederland en Plan Interna-

gekozen haar focus de komende jaren te richten

tional.

op het verbeteren van de positie van meisjes in ontwikkelingslanden.

Samenstelling De Raad van Toezicht van Plan Nederland

lid van de Raad van Toezicht prof. dr. Esther

Op pagina 51 staat een overzicht van de leden

van de stichting. De commissie is daarnaast

“Voor mij biedt de aanstelling in de Raad van Toezicht van Plan Nederland de gelegenheid om een brug te slaan tussen mijn wetenschappelijke werk en het maatschappelijke veld. En juist in deze zware economische tijden hebben vooral meisjes in ontwikkelingslanden de extra steun die ze van Plan Nederland ontvangen heel hard nodig.”

van de Raad van Toezicht van Plan Nederland,

belast met de toetsing van de werking van de

hun zittingstermijn, functie(s), expertisegebied

interne administratieve organisatiecontrole, in

in de Raad en eventuele nevenfunctie(s).

het bijzonder de betalingsorganisatie.

Esther Miriam Sent

roze deel-jv2010.indb 2

• de remuneratiecommissie: het doel van deze

Nevenfuncties directeur

commissie is het voorbereiden van goede

De heer Tjipke Bergsma is penningmeester van

besluitvorming over de honorering van de

Stichting Hein Kolk Scholarship Fund of Plan

statutaire directie, alsmede het voorbereiden

International Inc., en van Stichting (f)iets voor

van wijzigingen in het arbeidsvoorwaar-

een ander. Het Hein Kolk Scholarship Fund,

denbeleid. De voorzitter van de Raad van

opge-richt door Hein Kolk, voormalig directeur

Toezicht is tevens voorzitter van de remune-

van Plan Nederland, geeft via Plan Nederland

ratiecommissie.

studiebeurzen aan getalenteerde maar arme jongeren in Sri Lanka. Bergsma’s betrokkenheid

De commissies vergaderen voorafgaand aan een

bij de andere twee stichtingen heeft geen directe

vergadering van de Raad van Toezicht, tenzij de

toegevoegde waarde voor Plan Nederland.

betreffende commissie anders beslist.

08-12-10 14:53


ƒ48

Toezichthoudende rol De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. • tot het jaarverslag van de stichting behoort de verantwoordingsverklaring van de Raad van Toezicht (zie pagina 52). • het toezicht strekt zich uit tot de realisatie van de doelstellingen van de stichting, toezicht op de strategie en de risico’s die zijn verbonden aan de activiteiten, toezicht op de opzet en werking van de interne systemen voor risicobeheersing en controle, en toezicht op de financiële verslaglegging en daarmee de verantwoording daarvan. • de Raad van Toezicht bespreekt minstens eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie het eigen functioneren (inclusief dat van de individuele leden) en het functioneren van de directie. • de Raad van Toezicht behandelt periodiek de strategie en risico’s verbonden aan de stichting en de uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet en werking van de interne systemen voor risicobeheersing en de controle, door de auditcommissie en door middel van de updates van het internationale bestuur van Plan International. • de Raad van Toezicht formeert uit de eigen gelederen een audit- en een Remuneratiecommissie, die als taak hebben om de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het gebied van de begroting, de jaarrekening en het systeem van interne en externe audits voor te bereiden. • de leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd. Aan de leden kan wel een billijke onkostenvergoeding worden toegekend (op voordracht van de directie en vast te stellen door de Raad van Toezicht). • de leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke relaties met Plan Nederland. Er zijn maatregelen getroffen die belangenverstrengeling tegengaan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie, de algemene gang van zaken in de stichting en verstrekt adviezen en opdrachten aan de directie. De Raad van

Na de ramp in Pakistan maakt Nadia zich zorgen over haar schoolschriften

roze deel-jv2010.indb 3

Fotografie Plan International

08-12-10 14:53


ƒ49

Toezicht krijgt de relevante informatie door formeel bilateraal overleg, financiële

senwerving met betrekking tot Haïti

sing en controle beoordeelt en daarover rap-

• rapport WRR

porteert, heeft vrije toegang tot de directie en de

kwartaalrapportages, het Management Infor-

• EU-evaluatie

Raad van Toezicht. De externe accountant en de

matie Systeem (MIS) en via beleidsdocumenten

• plan van aanpak scenario’s MFS2 (inclusief

auditcommissie nemen kennis van de bevindingen

en analyses, veelal ondersteund door informatie

worst case scenario)

van de manager Financiën & Bedrijfsvoering.

van de betrokken manager, voor de zaken waar-

• risicomanagement

Behalve de goedkeuring van de jaarrekening

over de raad zich moet uitspreken. De Raad van

• Jaarplan 2010/2011 (inclusief meerjarenplan-

zijn de volgende bevindingen en verbeterpunt-

Toezicht is algeheel bevoegd te handelen ten aanzien van de statutaire directie.

nen en budget FY11) • verslag International Board/Members’ Assembly

Beoordeling en evaluatie van de activiteiten in relatie tot de doelstellingen De raad heeft door de periodieke verslagen van de directie evenals de resultaten zoals opgenomen in het jaarverslag geconstateerd dat de geplande activiteiten van Plan Nederland om haar doelstellingen in het verslagjaar 20092010 te bereiken grotendeels zijn gerealiseerd.

• off-site themadag RvT

en door de accountant benoemd: • de accountant concludeert dat de interne beheersing van Plan gedurende 2009/2010 van goed niveau is geweest;

• goedkeuring vrijwilligersbeleid

• verbeterpunten van vorig jaar zijn opgevolgd:

• goedkeuring MFP-verslag 2009, Rapport van

1. Plan Nederland heeft met de overheid duide-

bevindingen PwC • Remuneratiecommissie: besluit onkostenvergoeding statutair directeur • resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2009-2010 • ontwikkelingen in het internationale samenwerkingsprogramma

lijke afspraken gemaakt over de eindrapportage van de afbouwsubsidie MFP, die uiterlijk 1 oktober 2011 aangeleverd moet worden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 2. naar aanleiding van de op eigen initiatief geïnitieerde externe review door PWC EDP audit consultants op de administratie orga-

Vergaderonderwerpen

De zelfevaluatie inzake het functioneren van de

nisatie en de interne controle van beheers-

In 2009/2010 heeft de Raad van Toezicht vier

Raad van Toezicht vindt plaats tijdens vergade-

processen vanwege de implementatie van het

keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen

ring van de Raad van Toezicht van november

AFAS financieel administratieve systeempak-

die daarin aan de orde kwamen, waren:

2010- na afloop van het verslagjaar 2009/2010

ket, is een aantal verbeterpunten gesigna-

• jaarverslag en jaarrekening 2008/2009 • bespreking en goedkeuring van het

leerd dat inmiddels grotendeels is opgepakt.

Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie houdt toezicht op de

De auditcommissie heeft gedurende het

• verslag auditcommissie (2x)

remuneratieontwikkeling van de directie en alle

verslagjaar tweemaal vergaderd. De remu-

• evaluatie en remuneratie van de statutair

andere besluitvorming over algemene

neratiecommissie heeft eenmaal vergaderd

arbeidsrechtelijke salariële verhoudingen.

gedurende het boekjaar.

Auditcommissie

De voorzitter van de Raad van Toezicht verga-

cieel en over de ontwikkeling van resultaten

De auditcommissie houdt toezicht op de

derde eenmaal met de ondernemingsraad. Aan

ten opzichte van het jaarplan

financiële gang van zaken, de administratieve

de orde kwamen het jaarverslag 2008/2009,

• intentieverklaring MFS2 Alliantie

inrichting en de voorzieningen voor risicosignaler-

het sociaal verslag 2008/2009 en de toekomst-

• overeenkomst Millennium Fonds Alliantie

ing. De externe accountant, benoemd door de

plannen, zoals vastgelegd in Visie 2012.

Accountantsverslag 2008/2009;

directeur • evaluatie van de Raad van Toezicht • voortgangsrapportages ieder kwartaal, finan-

(Schokland) • goedkeuring contract Alliantie ‘Gelijke kansen

Raad van Toezicht, kan over zijn verklaring inzake de getrouwheid van de jaarrekening worden

Evaluatie van de directie

bevraagd door de Raad van Toezicht. Hij woont

De evaluatie van de statutair directeur heeft

• goedkeuring sponsorovereenkomst Aqua4All

de vergadering van de auditcommissie bij, en

plaatsgevonden in oktober 2010, waarbij de

• beleid sponsorovereenkomsten algemeen

waar wenselijk de vergadering van de Raad van

onderwerpen de balance score card, de jaar-

• international governance

Toezicht waarin over de vaststelling en goedkeur-

cijfers en het persoonlijk functioneren waren.

• statutenwijziging

ing van de jaarrekening wordt besloten. De ac-

Ook zijn de doelstellingen, prioriteiten en de

• budgetmodificatie fondsenwerving FY10

countant rapporteert zijn bevindingen ten aanzien

score card voor het komend verslagjaar vast-

en rechten voor meisjes’

(inclusief wintercampagne 2009)

van de jaarrekening aan de directie, de auditcom-

gesteld. Het verslag van deze beoordeling is

• evaluatie beleid continuïteitsreserve

missie en de Raad van Toezicht. De directie en de

nog niet behandeld in de remuneratiecommissie

• governance en ontwikkelingen in de samen-

auditcommissie beoordelen minstens een keer in

van 14 oktober 2010 maar hierover zal tus-

de vijf jaar het functioneren van de externe

sentijds worden afgestemd zodat kan worden

• huisvesting

accountant. De manager Financiën & Be-

gerapporteerd in de vergadering van de Raad

• SHO-overeenkomst en analyse eigen fond-

drijfsvoering, die de systemen voor risicobeheer-

van Toezicht van 22 november 2010.

stelling van de Raad van Toezicht

roze deel-jv2010.indb 4

08-12-10 14:53


ƒ50

de accountant is opgenomen dat de interne beheersing binnen Plan goed is.

Evaluatie van de toegevoegde waarde en effectiviteit van samenwerkingsverbanden De toegevoegde waarde en effectiviteit van samenwerkingsverbanden zijn in sommige gevallen ‘goed’ en in sommige gevallen ‘te verbeteren’ (bijvoorbeeld SPA en het Millennium Fonds). Het management heeft opdracht gekregen om na te denken over duurzame samenwerkingsverbanden in het volgende strategische plan.

Keniaanse kinderen doen mee aan een radiouitzending

Op 5 oktober 2010 hebben twee leden van

Fotografie Sander Nieuwenhuis, Plan Nederland

• er meer tijd en aandacht besteed moet

Evaluatie van de organisatiestructuur In 2010 is het project ‘Organisatiestructuur

de Raad van Toezicht (inclusief de voorzitter)

worden aan fondsenwerving gericht op het

en Sturing’ afgerond, een project dat tot doel

het jaarlijkse beoordelingsgesprek met Tjipke

bedrijfsleven en het opvolgen van leads door

had de structuur in relatie tot de strategie en

Bergsma gevoerd met als basis de balanced

de directie (gebruikmakend van netwerken

de doelstellingen van de organisatie te op-

score card. De raad toonde haar tevredenheid

van de Raad van Toezicht);

timaliseren. Aanleiding voor dit project was

over de behaalde resultaten en de inzet van

• het nuttig is een themadag (off site) te orga-

onder meer de noodzaak tot het stroomlijnen

de algemeen directeur en zijn team. Er is stil-

niseren over een aantal strategische issues.

en efficienter maken van de campagneorgani-

gestaan bij de achterblijvende inkomsten op gebied van de major donorwerving waar het proces nog meer aandacht zou moeten krijgen. De raad realiseert zich dat de marktomstandigheden niet optimaal zijn. Eindoordeel is dat de algemeen directeur met zijn team de

satie. Zo is nu de vrijwilligersorganisatie met In de evaluatie van het eigen functioneren is het volgende opgenomen: • het functioneren van het toezicht en het gekozen besturingsmodel; • de omgang met de profielschets bij de (her-)

de campagneorganisatie samengebracht onder aansturing van de manager Communicatie & Campagnes. Daarnaast is de voorlichting aan particuliere sponsors ondergebracht onder aansturing van de manager Customer Services.

voorzichtige weg omhoog heeft gevonden,

benoeming van leden en de procedure

komende uit een diep dal.

van werving, selectie en benoeming van

Dat verdient waardering.

nieuwe leden van de directie en de Raad van

Toekomstige ontwikkelingen en de Raad van Toezicht

Toezicht;

De komende jaren zal de Raad van Toezicht

De beloning van de algemeen directeur is opgenomen op pagina 26 van de jaarrekening.

Evaluatie Raad van Toezicht

• de relatie met de accountant: benoeming,

meer aandacht besteden aan de economische,

bespreking bevindingen met het toezichthou-

ecologische en maatschappelijke duurzaamheid

dende orgaan, opdrachtverlening niet-con-

in al het werk van Plan Nederland. Hoewel het

trolewerkzaamheden en evaluatie.

buitengewoon lastig is voor een grote organi-

De Raad van Toezicht heeft het individuele en

satie om over al haar bereikte resultaten op transparante wijze SMART te rapporteren zal

geëvalueerd. De belangrijkste uitkomsten van

Evaluatie van de risico’s en risicobeheersing

deze zelfevaluatie zijn dat:

De raad houdt nauw toezicht op de risico’s en

mate verantwoording aflegt over de impact van

• de leden van Raad van Toezicht positief

mate van risicobeheersing in de organisatie.

haar werk.

collectieve functioneren in september 2010

de raad er op toe zien dat Plan in toenemende

zijn over het functioneren van de Raad van

Jaarlijks wordt dit onderwerp intensief bespro-

Toezicht, de kwaliteit van de leden, de wijze

ken tijdens de vergadering van de raad. Het

waarop men met elkaar en de inhoud omgaat

overzicht van de balangrijkste risico’s en de

en de wijze waarop de vergaderingen worden

manier waarop Plan Nederland deze beheerst,

voorbereid en plaatsvinden. De voorzitter

is opgenomen op pagina 83. Tevens vraagt

krijgt lof voor de wijze waarop hij de verga-

zij de accountants of naast de opzet ook de

Namens de Raad van Toezicht

deringen leidt;

werking goed is. In de managementletter van

David Vriesendorp, voorzitter

roze deel-jv2010.indb 5

Amsterdam, december 2010

08-12-10 14:53


ƒ51

Functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en directie Onderstaand een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht van Plan, termijn, functie(s), expertise binnen de raad en eventuele functie(s) en nevenfunctie(s). Naam

Sinds, voor, herkiesbaar

Functie(s) einde boekjaar

Deskundigheid en/of rol binnen de Raad van Toezicht

Neven functie(s) einde boekjaar

Drs. D. (David) Vriesendorp

26-9-07, 4 jaar, ja

Directeur 'Eb en Vloed', Adviseur van overheden, ondernemers en stichtingen op het gebied van people, planet & profit

Voorzitter, lid Internationale Commissie, Strategie en HR, lid van de Remuneratiecommissie, lid Audit & Compliance Commissie Plan International

• • • • • •

Lid algemeen bestuur Instituut lingendael Lid bestuur Internationaal Bestuur Plan Lid Bestuur Eduardo Frei Foundation Lid bestuur Maatschappij Nijverheid en Handel Voorzitter Koning Willem II Genootschap Lid bestuur Theater Zeebelt

Mr. P. (Paul) Arlman

20-03-03 per 01-03-06 herkozen voor 4 jaar, nee

Gepensioneerd

Strategie, lid Financiële Audit Commissie en de Remuneratiecommissie, lid Internationale Commissie en Ontwikkelings-samenwerking

• • • •

Voorzitter Internationaal Bestuur Plan International Voorzitter Dutch Chapter Transparency International Lid Raad van Toezicht Vereniging van Effectenbezitters Bestuurslid World Legal Forum

Mr. drs. J.L. (Jan Louis) Burggraaf

20-03-03, per 01-03-09 herkozen voor 4 jaar, nee

Partner Allen & Overy LLP

Strategisch & financieel en juridisch

• • • •

Docent Vrije Universiteit Law Academy Docent Universiteit van Amsterdam Docent Nyenrode Business University Lid Raad van Bestuur De Persgroep N.V.

De heer R.A. (Rudolf) Jordaan

20-03-03, per 01-03-06 herkozen voor 4 jaar nee

Managing Partner Egon Zehnder International

Strategisch, juridisch & human resources

• Lid Raad van Advies Gilde Investment Management BV

Senior Vice-president, Booz & Company B.V.

Strategie en Voorzitter Audit Commissie en lid van de Remuneratiecommissie

• Voorzitter Raad van Toezicht Stadsschouwburg Amsterdam • Voorzitter Stichting Education Fund • Lid van Raad van Toezicht Veerstichting • Lid Raad van Commissarissen Logispring • Bestuurslid Loita Lodge Foundation • Lid Raad van Toezicht Nederlands Philharmonisch Orkest

Drs. P.B. (Peter) Mensing 20-3-03, per 01-03-07 herkozen voor 4 jaar, nee

De heer G.J. (Gerard) Mezenberg

06-9-04, per 01-03-08 herkozen voor 4 jaar nee

Gepensioneerd

Vertegenwoordiger vrijwilligers & sponsors en lid van de Audit Commissie en de Remuneratiecommissie

• Vrijwillig Stichting Welzijn Groesbeek, docent computer gebruik

Drs. F.M.J. (Frans) Röselaers

01-09-08, voor 4 jaar ja

Gepensioneerd

Kinderrechten, strategie & ontwikkelingssamenwerking

• Bestuurslid van IREWOC (Foundation on International Research on Working Children) • Adviseur van KidsRights International • Adviseur van International Cocoal Initiative

Drs. B.J.M. (Bernadette) Langius

16-02-09, 4 jaar ja

Algemeen Directeur Bedrijven ABN AMRO

Strategie & financieel

• • • •

Prof. dr. E.M. (EstherMirjam) Sent

16-11-09, 4 jaar ja

Hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid Radboud Universiteit Nijmegen

Economie

• Lid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Lid Raad van Advies van de Groene Zaak

Mevrouw F.E.M. (Elsemieke) HavengaHillen

16-11-09, 4 jaar ja

Directeur/eigenaar EHC Communicatie en Consultancy

Media

• directeur ABN AMRO Ladies Open (golf), besturuslid Bas van der Goor Foundation

roze deel-jv2010.indb 6

Lid Raad van Toezicht Het Nationale Ballet Lid Raad van Toezicht Het Muziek Theater Bestuurlid ABN AMRO Kunststichting Lid Raad Commissarissen Amstellease

08-12-10 14:53


ƒ52

Verantwoordingsverklaring In deze verantwoordingsverklaring geeft Plan

van de organisatiestructuur van Plan Nederland.

een bezoldiging conform de richtlijnen die

Nederland aan hoe invulling wordt gegeven aan

Hierbij stond de effectiviteit van de structuur in

dienaangaande door de VFI zijn opgesteld

de hoofdprincipes:

relatie tot de strategie en de doelstellingen van

(voortvloeiend uit de Code Goed Bestuur van

1. Functiescheiding tussen besturen, uitvoeren

Plan centraal. Op basis van deze evaluatie is een

de Commissie Wijffels).

en toezicht houden;

project ‘Organisatiestructuur en sturing’ gestart

2. Continu verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen; 3. Optimalisatie van de omgang met belanghebbenden.

1. Functiescheiding tussen besturen, uitvoeren en toezicht houden

dat in oktober 2010 is afgerond. Dit project

In de statuten en het directiereglement is om-

heeft concreet geleid tot de aangepaste organi-

schreven welke besluiten de statutaire directie

satiestructuur en sturingsmechanismen zoals

rechtsgeldig kan nemen en voor welke beslui-

aangepaste overlegorganen met ieder vast-

ten de goedkeuring van de Raad van Toezicht is

gestelde taakomschrijvingen (zoals doel, taken

vereist. Goedkeuring van de Raad van Toezicht

en verantwoordelijkheden, deelnemers).

is in ieder geval vereist ten aanzien van: • vaststelling of wijziging van het voor enig jaar

• De statutaire directie is verantwoordelijk voor

Bij Stichting Plan Nederland wordt statutair

het strategisch beleid, het management en de

onderscheid gemaakt tussen besturen en

presentatie van de stichting.

toezicht houden. Gekozen is voor het Raad

• De statutaire directie is voor de uitoefening

of reeks van jaren opgestelde beleidsplan. • vaststelling van het meerjarig financieel kader van de stichting, alsmede de begroting voor het komende boekjaar en het daarmee

van Toezicht-model (two tier). De verhouding

van haar taak verantwoording verschuldigd

verbonden uitvoeringsplan en de voor dat

tussen de statutaire directie en de Raad van

aan de Raad van Toezicht en brengt elk

plan beschikbaar te stellen middelen, alsmede

Toezicht is, behalve in de wet en statuten1,

kwartaal schriftelijk verslag uit aan de Raad

substantiële afwijkingen daarvan.

vastgelegd in een huishoudelijk reglement van 2

de Raad van Toezicht en in een afzonderlijk

van Toezicht. • De algemeen directeur vergadert weke-

• vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.

directiestatuut. Het huishoudelijk reglement

lijks in een directieoverleg met de titulair

en het directiestatuut3 zijn statutair voorge-

directieleden voor Programma’s en voor

schreven. Het huishoudelijk reglement sluit aan

Commercie, met de managers van de (staf-)

bij de richtlijnen van de Code Goed Bestuur

afdelingen Financiën & Bedrijfsvoering,

voor Goede Doelen, zoals vastgesteld door de

P&O en Corporate Communicatie. Besluiten

Commissie Goed Bestuur voor Goede Doelen

worden vastgelegd. Periodiek vergadert de

groting waren vastgesteld, dan wel een door

(Commissie Wijffels) in juni 2005.

algemeen directeur met de hoofden van alle

de Raad van Toezicht te bepalen onderwerp

afdelingen in het hoofdenoverleg. Dit overleg

betreffen.

1.1 Verantwoordelijkheden van de statutaire directie

is informerend en signalerend. • De statutaire directie evalueert jaarlijks de

• vaststelling of wijziging van het directiereglement. • investeringen die ofwel een jaarlijks door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag van € 750.000 te boven gaan of niet in de be-

• het sluiten van overeenkomsten boven een in het huishoudelijk reglement vast te stellen

De statutaire directie is belast met het besturen

organisatie en het functioneren daarvan. De

van de stichting en legt verantwoording af aan

uitkomsten worden besproken met de Raad

• voor voorziene en geplande afwijkingen van

de Raad van Toezicht. Per 30 juni 2009 bestond

van Toezicht en aansluitend hierop voert de

meer dan vijf procent per rapportagelijn met

de statutaire directie uit de algemeen directeur

Raad van Toezicht een resultaatsgesprek met

een ondergrens van € 25.000.

(de heer T. Bergsma). In 2008 heeft een evaluatie plaatsgevonden

de algemeen directeur. • De leden van de statutaire directie ontvangen

bedrag is vastgesteld op € 750.000.

• het sluiten of wijzigen van overeenkomsten met Plan International of aanverwante organisaties;

1. Zie Statuten Stichting Plan Nederland 3-11-2009 2. Zie Huishoudelijk reglement Stichting Plan Nederland, Raad van Toezicht, april 2008 3. Zie Directiestatuut Stichting Plan Nederland, 10 november 2008

roze deel-jv2010.indb 1

08-12-10 14:53


ƒ53

Fotografie Plan International

Haitiaanse kinderen doen mee aan een sessie voor traumaverwerking

• het implementeren van internationale besluitvorming in de Nederlandse organisatie. • het sluiten van contracten met sponsors.

Tevens treedt de raad op als vertegenwoordiger

De statutaire directie en alle leden van de Raad

van de werkgever en klankbord van de statut-

van Toezicht hebben de standaard CBF-verkla-

aire directie.

ring getekend inzake onafhankelijkheid en het

• het sluiten van overeenkomsten met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

voorkomen van tegenstrijdige belangen. Op pagina 47 is het Verslag van de Raad van Toezicht opgenomen waarin wordt ingegaan

De ondernemingsraad is als wettelijk voorge-

1.2. Verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht

op zijn werkzaamheden, de samenstelling van

schreven instrument voor medezeggenschap

de Raad van Toezicht (personalia, expertise,

onderdeel van de ‘checks and balances’ in de

De Raad van Toezicht heeft tot taak intern

beroep, nevenfuncties en tijdstip van eerste

stichting.

toezicht te houden op het beleid van de

benoeming en de bijbehorende termijn) en

Sinds 2007 is er een klokkenluidersregeling

statutaire directie en in aangelegenheden die de

een reflectie op het eigen functioneren. Wij

bij Plan Nederland ingesteld, die medewerkers

statutaire directie aangaan ten aanzien van de

verwijzen hier naar dit hoofdstuk, omdat alle

bescherming biedt bij het melden van mogelijke

algemene gang van zaken binnen de stichting.

relevante elementen daarin naar voren komen.

misstanden.

roze deel-jv2010.indb 2

08-12-10 14:53


ƒ54

2. Continu verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen 2.1. Hoe worden de richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus benoemd? De directie en de Raad van Toezicht geven richting aan de doelstellingen van Plan Nederland door het vaststellen van het beleids-plan, het meerjarige financiële kader van de stichting alsmede de begroting voor het komende boekjaar en het daarmee verbonden uitvoeringsplan en de voor dat plan beschikbaar te stellen middelen.

2.2. Hoe controleert Plan Nederland de effectiviteit en efficiëntie van de projectbestedingen? Plan Nederland hanteert een uitgebreid instrumentarium om de effectiviteit en efficiëntie van

Promotiekraampje gerund door vrijwilligers

Fotografie Ruth Catsburg Plan Nederland

bestedingen te bewaken. Partnerorganisaties,

gemaakte afspraken worden gebruikt door de

internationale bestuur. Bovendien wordt Plan

projectvoorstellen en uitvoering van projecten

partnerorganisatie.

jaarlijks gecontroleerd door externe accountants. Het management en de operaties van Plan

worden op meerdere momenten getoetst. Monitoring van de uitvoering vindt plaats door

In geval van fraude hanteert Plan Nederland

International Inc. en Plan Limited worden ge-

middel van analyse van financiële kwartaalrap-

de Anti Fraud and Anti Corruption Policy, die is

controleerd en onafhankelijk beoordeeld door

portages en jaarlijkse inhoudelijke rapporten.

vastgesteld door Plan International4 .

het International Committee on Fundraising

aan projecten in uitvoering door de betreffende

Plan International controleert hoe fondsen

ICFO-standaarden en grondslagen.

themadeskundige van Plan Nederland. Ieder

worden besteed. Mede daarmee waarborgt

project wordt halverwege en bij afronding ex-

Plan efficiënt beheer en kan oneigenlijk gebruik

Sinds de jaren negentig heeft Plan een systeem

tern geëvalueerd.

worden voorkomen. Het lokale veldmanage-

voor de planning, uitvoering, monitoring en

ment is financiële verantwoording schuldig aan

evaluatie van programma-activiteiten. Dit sys-

De afspraak omtrent financiële bijdragen van

de landendirecteur, die op zijn beurt verant-

teem voor Corporate Planning, Monitoring &

Plan Nederland aan de programma’s van Plan

woording aflegt aan een van de vier regionale

Evaluation (CPME) vormt de basis voor het be-

Organizations (ICFO). Beide voldoen aan de

Jaarlijks vinden monitoringsbezoeken plaats

worden vastgelegd in een Grants Agreement

directeuren. De regionale directeuren leggen

heer en de controle van de financiën en de con-

Document, waarin ook een betalingsplanning is

verantwoording af aan de directeur van Plan

trole van resultaten (outputs) van programma’s

opgenomen. De financiële bijdragen van Plan

International, die weer verantwoording aflegt

en projecten. De afgelopen jaren zijn grote stap-

Nederland worden in termijnen overgemaakt,

aan het Internationale Bestuur van Plan Inter-

pen gezet met het ontwerp en de invoering van

op basis van goedgekeurde financiële en in-

national.

het nieuwe monitoring- en evaluatiesysteem (Program Accountability and Learning System,

houdelijke rapportages. Mocht op enig moment blijken dat een partner zijn verplichtingen niet

Alle procedures, administratieve en controlling-

PALS) voor heel Plan, dat naar verwachting in

nakomt, dan past Plan Nederland haar fraude-

processen zijn vastgelegd in het Field Opera-

het verslagjaar 2010-2011 wordt ingevoerd. Dit

en sanctiebeleid toe. Plan Nederland behoudt

tion Book. De interne auditafdeling van Plan

systeem komt beter tegemoet aan de moderne

zich het recht voor om contractuele verplich-

controleert jaarlijks ongeveer zeventig procent

eisen van PM&E, zoals complementariteit en

tingen eenzijdig te ontbinden als de financiële

van de uitgaven in het veld en rapporteert daar-

outcome measurement, en incorporeert het

middelen niet in overeenstemming met de

over aan het Financial Audit Comittee van het

belang van leren naast verantwoorden.

4. Goedgekeurd door Financial Audit Committee van Plan International, november 2007

roze deel-jv2010.indb 3

08-12-10 14:53


ƒ55

2.3. Hoe wordt de uitvoering van de interne processen gemonitord en geëvalueerd?

alliantiepartners, de media, leveranciers, andere

Medewerkers en vrijwilligers hebben de moge-

Plan-kantoren evenals Plan International.

lijkheid om ongewenst gedrag of seksuele

Het bewaken en evalueren van de uitvoering

3.1.1. Donoren

van activiteiten vindt plaats gedurende het jaar.

Fondsenwerving is een belangrijke activiteit

Wat betreft de interne processen steunt de

van Plan Nederland, waarbij de organisatie drie

3.1.5. Plan International

directie in belangrijke mate op de bevind-

specifieke groepen belanghebbenden (donoren)

Plan Nederland heeft een lidmaatschapsover-

ingen die voortkomen uit klachtenrapport-

onderscheid:

eenkomst met Plan International net als de

ages, interne kwaliteitsaudits en financiële en

• particulieren

andere nationale Plan-organisaties. Deze een-

operationele audits van de manager Financiën

• bedrijven en institutionele donoren.

entwintig Plan-organisaties werven fondsen,

& Bedrijfsvoering. Ook steunt de directie op de

• speciale relaties: de Nationale Postcode

bieden technische ondersteuning aan de 48

intimidatie aan te kaarten bij de vertrouwenspersoon van de arbodienst.

bevindingen van de accountants, de externe

Loterij, Akzo Nobel, de EU en het Ministerie

landenkantoren van Plan International en lob-

ISO-auditor, het CBF, het Ministerie van Buiten-

van Buitenlandse Zaken zijn voor Plan

byen in eigen land voor kinderrechten. Ook

landse Zaken, Plan International en andere rele-

Nederland speciale relaties, waarmee een

organiseren zij activiteiten op het gebied van

vante belanghebbenden.

duurzame financiering en samenwerking is

educatie en participatie van de samenleving

opgebouwd.

waarvan zij deel uitmaken.

2.4. Hoe worden de aanpassingen in werking gesteld naar aanleiding van de evaluaties?

3.1.2. Alliantiepartners

Plan International bestaat institutioneel uit:

Plan heeft een aantal strategische alliantiepart-

• een internationaal kantoor, waar zowel het

Verbeterpunten worden maandelijks gemoni-

ners waarmee een gestructureerd samen-

inhoudelijk kader als het internationale be-

tord en besproken tijdens het directieoverleg

werkingsverband bestaat. Deze samenwerking

heersysteem worden ontwikkeld en beheerd;

van Plan Nederland.

is gebaseerd op een gemeenschappelijk doel en komt direct of indirect ten goede aan partners

3. Optimalisatie van de omgang met belanghebbenden

en doelgroepen in landen waar de partners werkzaam zijn.

Plan Nederland ziet het als plicht om haar spon-

• vier regionale kantoren, die uitwisseling,

linking and learning, lobby en advocacy op regionaal niveau coördineren; • 48 Plan-landenkantoren, die projecten en programma’s uitvoeren in 48 landen;

sors en andere belanghebbenden een getrouw

3.1.3. De Nederlandse samenleving

en helder beeld te geven van de wijze waarop

Een deel van de activiteiten van Plan Neder-

3.1.6. De beneficiënten van Plan Nederland

de financiële middelen zijn besteed. Daarbij

land is gericht op de Nederlandse samenle-

Een bijzondere categorie vormen de kinderen in

wordt gezocht naar een goede balans tussen

ving. De essentie van de communicatie en

ontwikkelingslanden, hun ouders of verzorgers

een maximale controle over de besteding van

bewustwordingsactiviteiten ligt in de menings-

en de gemeenschappen waarin zij leven. Zij zijn

het geld en minimale kosten.

vorming en bewustwording over ontwikke-

de directe beneficiënten van de projecten en de

lingsvraagstukken. De drie hoofddoelgroepen

programma’s die door Plan Nederland worden

3.1. Wie zijn de belanghebbenden van Plan Nederland?

zijn daarbij: vrouwen van 30+, jongeren en

gefinancierd. Om deze doelgroepen te bereiken,

kinderen en beleidsmakers en

werkt Plan Nederland samen met de Plan-

De belanghebbenden van Plan Nederland zijn

beleidsbeïnvloeders.

landenkantoren en hun partnerorganisaties.

individuen of groepen die Plan Nederland kan beïnvloeden of die door Plan Nederland kunnen worden beïnvloed.

De landenkantoren werken samen met een

3.1.4. Medewerkers en vrijwilligers van Plan Nederland

lokaal netwerk van gemeenschapsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en

Bij Plan Nederland werkten gedurende het

de (lokale) overheid, om zo maximale impact

Allereerst zijn de belanghebbenden van Plan

verslagjaar 86 medewerkers (79 fte). Zij vor-

van de projecten en programma’s te bereiken.

Nederland de sponsors, hun kinderen en

men het belangrijkste menselijke kapitaal van

familieleden in Nederland. De sponsor kan een

Plan Nederland. Gedragsregels zijn onder meer

particulier zijn maar ook een corporate partner,

vastgelegd in een Code of Conduct, beleid

een school, een vereniging of een institutionele

inzake ongewenst gedrag, de Child Protection

donor. De groep belanghebbenden van Plan

Policy, en een Safety & Security-beleid. Een

3.2. Is de communicatie zodanig ingericht dat de informatie relevant, duidelijk en toegankelijk is voor belanghebbenden?

Nederland bestaat verder uit de gesponsorde

ontbindende factor bij indiensttreding is ook

De afdeling Corporate Communicatie en de

kinderen, medewerkers, vrijwilligers, de over-

het binnen drie maanden kunnen overleggen

afdeling Loyaliteitsmanagement zien er op toe

heid, beleidsmakers en beleidsbeïnvloeders,

van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

dat adequaat wordt ingespeeld op de informa-

roze deel-jv2010.indb 4

08-12-10 14:53


Ć’56

Meisjes in Colombia geven een optreden

roze deel-jv2010.indb 5

Fotografie Ans Petersen Plan Nederland

08-12-10 14:53


ƒ57

tiebehoefte van belanghebbenden. Plan Neder-

Ieder kwartaal wordt de analyse van de

Nederland ook een verkort jaarverslag voor de

land zorgt met haar communicatie-uitingen

klachtenrapportage tijdens het directieoverleg

particuliere relaties. Ook zorgt Plan Nederland

ervoor dat mensen in Nederland warm lopen

besproken en worden, waar nodig, corrigerende

voor aparte verslagen voor grote donoren, zoals

voor werk van Plan en voor Plan, of ze nu po-

acties genomen. Door het gebruik van steek-

het verslag Medefinancieringprogramma voor

tentiële donateur zijn, werken bij een overheids-

woorden en het actief bewaken van de wijze

het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het

instantie, een informatiepakket willen opvragen

van registratie van klachten zijn de klachten

jaarverslag en het Verslag Medefinanciering-

of een handtekening onder een petitie willen

beter te analyseren en kan de organisatie meer

sprogramma zijn voorzien van een goedkeur-

zetten. Dat betekent dat Plan Nederland luistert

gerichte acties inzetten. Deze verbetering is

ende accountantsverklaring.

naar al deze belanghebbenden en met ze in

ingezet in het verslagjaar 2009-2010. In dat jaar

gesprek gaat. Plan Nederland is erop gericht

zijn 2.469 klachten ontvangen van sponsors. In

haar doelgroepen aansprekend en effectief te

het verslagjaar 2008/2009 waren dat er 2.559.

benaderen. Plan Nederland doet dat door:

In 2009/2010 was er sprake van een lichte sti-

Evaluatie van de werking versus de opzet van de verantwoordingsverklaring

• her gebruik van social media, de corpo-

jging van het aantal klachten ten opzichte van

De raad heeft vastgesteld dat binnen Stichting

het aantal sponsors: 2,4% (2008/2009 2,3%).

Plan Nederland de opzet en werking van de

rate website, digitale en gedrukte brieven, nieuwsbrieven, projectrapportages, het

verantwoordingsverklaring en daarmee de invulling van de hoofdprincipes goed is. De

• klanttevredenheidsonderzoeken;

3.4. Wat zijn de inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden verstrekte informatie?

• kwalitatieve en kwantitatieve marktonderzoe-

Verschillende doelgroepen worden op verschil-

continu verbeteren van de effectiviteit en effi-

ken naar specifieke communicatiemiddelen;

lende wijzen geïnformeerd. De inhoudelijke en

ciëntie van de bestedingen en de optimalisatie

financiële rapportages worden daarbij aangepast

van de omgang met belanghebbenden.

jaarverslag, persberichten en redactionele artikelen in andere media;

• een continue klachtenrapportage en analyse daarvan.

hoofdprincipes zijn: functiescheiding tussen besturen, uitvoeren en toezicht houden, het

aan de behoeften en wensen van de belangheb-

Alle contacten kunnen aanleiding zijn om

benden. In 2010 is een stakeholderanalyse uitge-

Namens de leden van de Raad van Toezicht:

communicatiemiddelen aan te passen, te

voerd onder verschillende groepen belangheb-

mevrouw J.M.W.G. (Jenny) Elissen,

verbeteren, stop te zetten of om nieuwe com-

benden van Plan Nederland met betrekking tot

(vice-voorzitter t/m 16 november 2009),

municatiemiddelen te introduceren. Zie ook de

de duurzaamheidsstrategie van Plan Nederland.

de heer J.L. (Jan Louis) Burggraaf

communicatiematrix op p. 70

Deze stakeholderanalyse heeft onder meer ertoe

(vice-voorzitter vanaf 16 november 2009),

geleid dat Plan Nederland meer transparant ver-

de heer mr. P. (Paul) Arlman,

3.3. Op welke manier gaat Plan Nederland om met ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden?

slag doet over de uitvoering van haar duurzaam-

de heer R. (Rudolf) Jordaan,

heidsbeleid in dit jaarverslag. Uiteraard legt Plan

de heer drs. P.B. (Peter) Mensing,

Nederland daarbij op een zo transparant moge-

de heer G.J. (Gerard) Mezenberg,

lijke manier verantwoording af over de besteding

de heer drs. F. Röselaers,

Zowel voor sponsors als partnerorganisa-

van de middelen, conform de (verantwoordings-)

mevrouw drs. B.J.M. (Bernadette) Langius,

ties hanteert Plan Nederland een formele

eisen van de donoren.

mevrouw E. (Elsemieke) Havinga-Hillen en prof. dr. E.M. (Esther Mirjam) Sent.

klachtenregeling. Klachten worden conform de ISO-richttlijnen geregistreerd en afgehan-

Plan Nederland heeft ook in 2009/2010 de

deld via de procedure Klachtenbehandeling.

werkzaamheden uitgevoerd en verantwoord

Onder klachten worden verstaan ‘proactieve

conform de eisen van het Reglement CBF-keur.

uitingen van de klager waarin te kennen wordt

Ten aanzien van de financiële verantwoording

gegeven dat aan bepaalde verwachtingen niet

van de organisatie gelden de regels op de

is voldaan’. Hieronder vallen in de praktijk ook

jaarverslaggeving voor fondsenwervende instel-

ideeën, opmerkingen en wensen van belang-

lingen (RJ 650).

De heer drs. D. (David) Vriesendorp

hebbenden.

Behalve een uitgebreid jaarverslag, maakt Plan

Voorzitter Raad van Toezicht

roze deel-jv2010.indb 6

08-12-10 14:53


ƒ58

Code Wijffels

voldoet

Besturen Doelstellingen • De meerjarendoelen, visie en missie van Plan zijn voor de afdelingen en de staf in het meerjarenbedrijfsplan vastgelegd. De financiële weerslag daarvan is opgenomen in hoofdstuk 3 onder de ‘Overige gegevens’ • Het meerjarenbedrijfsplan vormt de basis voor het jaarlijkse marktbewerkingsplan en voor de gedetailleerde uitwerking in de begroting van het volgende jaar. • Directie en Raad van Toezicht beschikken over relevante informatie door maandelijkse, financiële rapportage, het Management Informatie Systeem (MIS) en geformaliseerd bilateraal overleg.

Besteding van middelen • Plan besteedt geworven fondsen aan de hand van vastgestelde thema's en domeinen. • Plan werkt met twee grote geldstromen: kindsponsoring en projectsponsoring. • Een klein deel van de projectsponsoring wordt in Nederland besteed (MFO-eis) via een vastgestelde procedure op basis van autorisatiedocumenten. • Kindsponsoring en het merendeel van de projectsponsoring loopt via Plan International. • Voortgangsrapportages via Plan’s Corporate Planning, Monitoring & Evalution Syteem voeden de evaluatie en het monitoren van projecten. • De interne auditafdeling van Plan International controleert bovendien een substantieel deel van de jaarlijkse uitgaven in het veld. • De externe accountant PwC controleert de processen en cijfers van Plan en voert jaarlijks veldcontroles uit. • Budgetverantwoordelijkheid en verantwoording met korte sturing daarop vormen een gezonde basis voor een goed gecontroleerde inzet van middelen. • Plan waakt ervoor om met het percentage uitvoeringskosten ruim onder de CBF-norm te blijven. • Jaarlijks worden de wervings- en uitvoeringskosten geëvalueerd. • Plan houdt giftreserves zo laag mogelijk en houdt geen vrije reserves aan.

Fondsenwerving • Ten aanzien van kindsponsoring, de grootste bate voor Plan, is transparant vastgelegd waar het geld besteed gaat worden. Voor de overige baten verschilt dit per schenker of bron, van gedetailleerd tot volledig vrij qua besteding. • Plan hanteert een gedetailleerd begrotingsproces, waarin geplande baten en kosten van activiteiten worden bepaald en vastgelegd. • Plan stelt periodiek een vaste norm vast voor de 'cost per acquistion' en hanteert deze norm bij het selecteren van fondswervende programma's. Als de testcampagne de norm niet haalt, gaat de campagne niet door. • De 'cost per acquisition' wordt ook achteraf vastgelegd na een grote wervingscampagne, om vast te stellen of de wervingscampagne zal worden voortgezet.

Omgaan met vrijwilligers • In het kader van het vrijwilligersbeleid werkt Plan met het ‘Handboek voor Vrijwilligers’. Hierin zijn onder meer beleid en organisatie, vrijwilligersfuncties en bijbehorende taken, en rechten en plichten van vrijwilligers vastgelegd. • Vrijwilligers krijgen een introductiedag, een kennisverdiepingsdag en functiegerichte training. Ze doen mee in het regio-overleg, waarin ideeën, plannen en opvattingen worden gedeeld. Relevante issues speelt de regiocoördinator door naar Plan Nederland. De vrijwilligercoördinator van Plan informeert alle vrijwilligers over de Plan-organisatie en -activiteiten, onder meer met een wekelijkse digitale nieuwsbrief.

roze deel-jv2010.indb 7

08-12-10 14:53


ƒ59

Code Wijffels

voldoet

Functioneren van de organisatie • Plan beschikt over instrumenten voor planning, monitoren en rapportage (zoals Oracle, Afas, Cognos, Excel). • In de inkoopprocedure zijn de autorisatieniveaus voor financiële en rechtshandelingen vastgelegd. De interne controles staan in het kwaliteitshandboek financiën. • Om te grote afhankelijkheid van één inkomstenbron te voorkomen, streeft Plan ernaar om baten uit meerdere sponsorbronnen te ontvangen. • Om te waarborgen dat de kans op fraude wordt geminimaliseerd, zijn bij zowel Plan als Plan International verantwoordelijkheden gescheiden. Plan International heeft bovendien een interne auditafdeling die periodiek controles uitvoert op de juiste besteding van de gelden in het veld. Ook controleert accountant PWC ieder jaar projecten in het veld. Ook bij Plan controleert deze externe accountant twee keer per jaar grondig de Nederlandse activiteiten, de administratieve organisatie en de interne controles. • Plan ontvangt fondsen in euro’s, maar gaat significante verplichtingen aan in Amerikaanse dollars in verband met de uit te voeren projecten in ontwikkelingslanden. Door koersschommelingen loopt Plan Nederland daarmee een valutarisico. Een van de valutaspecialisten van Plan International ondervangt dit valutarisico voor Plan door ervoor te zorgen dat een groot deel van de verplichtingen in Amerikaanse dollars voor Plan wordt afgedekt. • Plan is ISO-gecertificeerd, wat mede zorg draagt voor een goede borging van de processen.

Toezicht houden Het houden van toezicht vooraf en achteraf op vijf inhoudelijke terreinen • De directie en de Raad van Toezicht kunnen beschikken over alle relevante beleidsdocumenten, analyses en rapportages – veelal ondersteund door informatie van de betrokken manager – waarover zij zich moeten uitspreken. • De auditcommissie houdt bovendien toezicht op de administratieve inrichting, de voorzieningen voor risicosignalering en de beloningsstructuur. • Het mandaat van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van Plan Nederland.

Organen voor besturen en toezichthouders Onderscheiden van de functies besturen en toezichthouden • In de organisatiestructuur van Plan Nederland is er een statutair onderscheid tussen besturen en toezichthouden, namelijk: 1. de Stichting Plan Nederland met de statutaire directie, de staven en de afdelingen en 2. de Raad van Toezicht. • De onderlinge werkverhouding is vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement en een Directiestatuut. Beide zijn verankerd in de statuten, die door de Raad van Toezicht zijn vastgesteld.

De statutaire en titulaire directie • De Raad van Toezicht is statutair algeheel bevoegd ten aanzien van de statutaire directie. • Werving en selectie van de directie vindt, net als bij de andere functies, plaats op basis van een functieprofiel en een salaris dat past in het Plan-salarishuis en de VFI-Richtlijn Beloning Directeuren. • Jaarlijks vindt een evaluatie plaats, die wordt vastgelegd in het personeelsdossier.

Verantwoorden Verantwoorden over vijf inhoudelijke terreinen en de organen • Omdat de communicatie-eisen voor de verschillende belanghebbenden van Plan Nederland uiteen lopen, is er voor iedere belangengroep een specifiek informatiepakket: ‘Op maat’ rapportage voor de corporate partners; het jaarlijkse verslag MFP voor de overheid; het Verkort Jaarverslag via de website en een jaarlijks voortgangsverslag van het gesponsorde kind en diens levensgemeenschap voor de kindsponsors. • Het jaarverslag van Plan Nederland en de jaarcijfers van Plan International (‘Plan International worldwide combined financial statements’, te downloaden via www.plan-international.org) zijn bronnen van generieke informatie, die voldoen aan zowel de wettelijke eisen als de aanvullende eisen (zoals de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instelling en het reglement van het CBF-keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving). • Het jaarverslag is ook in digitale vorm beschikbaar via de website van Plan Nederland (www.plannederland.nl). • De evaluatie van het functioneren en de prestaties van de Raad van Toezicht over FY10 is nog niet afgerond per jaareinde en wordt uitgevoerd in oktober. De uitkomsten worden besproken tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht van maart 2011.

roze deel-jv2010.indb 8

08-12-10 14:53


ƒ60

Organogram Plan Nederland

Ondernemings Raad

Raad van Toezicht

Raad van Advies

Algemeen Directeur

Youthboard

Bedrijfsvoering

Communicatie

Financiële Administratie

ICT

Studio

Campagnes & Evenementen

Kwaliteits magagement

Facilitaire Dienst

Beleid & Woordvoering

Vrijwilligers

Human Resources

Directie secretariaat

Programma’s

Commercie

Kwaliteitsmanagement Commercie

Beleid

Programma ontwikkeling

Institutionele Donoren

Internet team

Educatie & Participatie

Front office

Corporate Marketing

Customer Services

Corporate Partnerships

Back office

Loyaliteit

Particuliere Fondsenwerving

De statutaire doelstelling van Plan Nederland luidt officieel: ‘Zorg te dragen voor capaciteitsopbouw van, en optimale, duurzame financiële bijdragen aan internationale programma’s, uitgevoerd door lokale gouvernementele en particuliere maatschappelijke organisaties, gericht op verbetering van de toekomst voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden; zinvolle communicatie te bevorderen tussen enerzijds particuliere sponsors en alle andere geldgevers en anderzijds sponsorkinderen, hun familie en de mensen in hun omgeving door haar activiteiten die niet betrokken of gebonden zijn aan enige groepering met politieke, godsdienstige of andere belangen van welke aard ook, te richten op de bij de Plan International organisatie overeengekomen taakverdeling en al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’

roze deel-jv2010.indb 1

08-12-10 14:53


ƒ61

Dit is Plan Nederland Bestuur

respectievelijk particuliere sponsors, het bedri-

waarmee de Or zich heeft beziggehouden. In

Plan Nederland heeft een statutaire directie die

jfsleven en van institutionele donoren. Ook on-

het verslagjaar is de Or onder meer om advies

bestaat uit een algemeen directeur. De Directie

derhouden de afdelingen de contacten met hun

of instemming gevraagd over de volgende

is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur.

doelgroepen en betrekken hen bij het werk van

onderwerpen:

De algemeen directeur staat aan het hoofd van

Plan voor en met kinderen in ontwikkelings-

• de invoering van een nieuw competentie-

het directieoverleg, dat bestaat uit de algemeen

landen. De stafafdelingen Personeel & Organi-

directeur, een (titulaire) Programmadirecteur,

satie, Corporate Communicatie en Financiën &

een (titulaire) directeur Commercie en de

Bedrijfsvoering ondersteunen de afdelingen van

tieve medewerkers (medewerkers uit dienst

managers Financiën & Bedrijfsvoering, Corpo-

Plan Nederland.

en/of met pensioen);

rate Communicatie, Personeel & Organisatie en

management- en beoordelingssysteem; • indexatie van de pensioenregeling van inac-

• maximering van de salarisverhoging per 1 juli

stelt het beleid vast en toetst de directie en

De Youth Board: de stem van kinderen en jongeren

de uitvoering van de werkzaamheden aan het

Plan werkt in de programmalanden voor en

In alle gevallen heeft de Or, al dan niet onder

beleid. Nadere details over governance bij Plan

met kinderen en luistert naar hun wensen en

bepaalde condities, een positief advies uitge-

Nederland zijn te vinden in het Verslag van de

behoeften. Ook bij Plan Nederland hebben

bracht of instemming verleend. De Or is daarna-

Raad van Toezicht (pagina 47) en in de Verant-

kinderen en jongeren een stem. Plan Nederland

ast ook betrokken bij ontwikkelingen die

woordingsverklaring (pagina 52).

heeft sinds het voorjaar van 2004 een Youth

de directiesecretaresse. De Raad van Toezicht

2009.

Board, bestaande uit maximaal 25 jongeren

nog niet zijn afgerond zoals de eventuele her-

Organisatie

die zich als vrijwilliger onder meer sterk maken

huisvesting van het kantoor.

De Stichting Plan Nederland, gevestigd in

voor het uitdragen van het thema kinderrech-

Amsterdam, is opgericht in 1975 als een van

ten en het organiseren van activiteiten voor

De Commissie van beroep

de inmiddels twintig fondswervende ontwik-

leeftijdsgenoten.

IDe Commissie van beroep is een statutaire commissie binnen Plan Nederland die tot taak

kelingsorganisaties van de internationale organisatie Plan International (zie ook pagina 88).

De ondernemingsraad

heeft geschillen tussen de directie en een of

Bij Plan Nederland werkten in het verslagjaar

De ondernemingsraad (or) van Plan Nederland

meer (voormalige) particuliere sponsors dan wel

86 medewerkers (79 fte).Ruim 270 vrijwilligers

bestaat uit vijf gekozen leden. In het verslagjaar

andere geldgevers of andere belanghebbenden

en 9 leden van de Youth Board hebben zich

was de opstelling van de Or opnieuw construc-

te beslechten door hierover naar redelijkheid

ingezet voor Plan Nederland. De identiteit, visie

tief en kritisch. Er is geregeld formeel en infor-

en billijkheid een uitspraak te doen. Er worden

en missie van Plan Nederland zijn toegelicht op

meel overleg gevoerd, waarbij in actuele zaken

stappen ondernomen om een Commissie van

pagina 88.

ook steeds rekening werd gehouden met de

beroep in te richten bij een brancheorganisatie

belangen van alle partijen op de lange termijn.

van fondswervende ontwikkelingsorganisaties

Bij Plan Nederland zijn aparte afdelingen ingeri-

Binnen de grenzen van de vertrouwelijkheid

als ook andere leden hierin zijn geïnteresseerd,

cht voor fondsenwerving en programma’s. Deze

heeft de Or zich ingespannen de medewerkers

mede omdat sinds 2002 geen kwesties aan de

afdelingen werven en beheren de fondsen van

zo veel mogelijk te informeren over de zaken

commissie zijn voorgelegd.

roze deel-jv2010.indb 2

08-12-10 14:53


ƒ62

Plan Nederland als maatschappelijk verantwoord ondernemer “In al haar programma’s bevordert Plan gelijkwaardige en duurzame toegang tot en gebruik van natuurlijke bronnen door de mensen met wie Plan werkt.”

Plan is medeondertekenaar van het INGO ac-

maatverandering. Bovendien staat de duurzaam-

countability charter, dat ons verplicht om

heid van de samenleving onder druk door

internationale en nationale wetgeving voor de

schendingen van rechten, inclusief de schending

mensenrechten, bescherming van het ecosys-

van de rechten van kinderen. Dat uit zich in on-

teem, duurzame ontwikkeling en ander openbaar

gelijkwaardigheid, uitbuiting en onderdrukking.

goed te ondersteunen.

Op internationaal niveau werkt Plan dan ook

In de dagelijkse realiteit zien wij dat de ecologi-

aan beleid voor ecologische duurzaamheid. Plan

Ecologische duurzaamheid is sinds 1996 een van de

sche duurzaamheid wordt bedreigd door

Nederland heeft het voortouw genomen door

uitgangspunten voor de ontwikkelingsprogramma’s

factoren als bevolkingsgroei, uitputting van hulp-

het vaststellen van een klimaatbeleid in 2009 en

van Plan International.

bronnen, consumptiepatronen, armoede en kli-

een duurzaamheidsbeleid in 2010.

Visie Plan streeft naar blijvende en concrete verbeteringen in het leven van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden

Visie Plan staat voor een wereld waarin alle meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes gelijke rechten hebben en dezelfde kansen krijgen; een wereld die de rechten en waardigheid van volwassenen en kinderen respecteert.

Missie Duurzame partnerships Innovatie van het aanbod Strategische samenwerking en allianties

Strategie • Governance conform Code Goed Bestuur • Operational efficiency • Transparante verslaggeving • Compliance met wet- en regelgeving (o.a. RJ 650, CBF, ANBI) • Processen ISO-gecertificeerd

Economische duurzaamheid

roze deel-jv2010.indb 3

• CO2-neutraal opereren • vergroten van het maatschappelijk draagvlak • klimaatadaptatie/mitigatieprojecten ontwikkelen

Ecologische duurzaamheid

Thema’s

• Diversiteit van medewerkers • Zero tolerance-beleid tegen fraude, belangenverstrengeling en de schending van rechten van kinderen • Aanmoediging maatschappelijke betrokkenheid van stakeholder voor de doelstellingen van Plan Nederland

Maatschappelijke duurzaamheid

08-12-10 14:53


ƒ63

“De programma’s van Plan dragen ertoe bij dat gemeenschappen weerstand kunnen bieden aan natuurrampen, degradatie van het milieu en conflictsituaties.” Uit de strategie voor noodsituaties van Plan uit 2009.

(GRI: www.globalreporting.org) voor

“Er is geen sneeuw meer op de Kilimanjaro. Onze rivier is droog en daarom hebben wij geen water en geen eten. Het Wereldvoedselprogramma kan ons niet genoeg geven.”

maatschappelijke verslaggeving. GRI is een

Joseph, Kenia

Duurzaamheidsrapportage verslagjaar 2009-2010 Plan Nederland rapporteert in het verslagjaar 2009-2010 voor het eerst volgens de richtlijnen van Global Reporting Initiative

toonaangevende internationaal aanvaarde

pecten van het duurzaamheidsbeleid van Plan Nederland. Zonder uitzondering onderschrijven de respondenten de drie aspecten ecologische, maatschappelijke en economische duurzaamheid. Ook zien alle respondenten de noodzaak van een duurzaamheidsbeleid voor Plan Nederland.

De stem van kinderen over duurzaamheid

ciële, maatschappelijke en milieuprestaties van

Dialoog met stakeholders over duurzaamheid

bedrijven, instellingen en organisaties. De GRI-

Plan Nederland vindt het belangrijk om in

den, Indonesië, de Filipijnen en het Verenigd

richtlijnen sluiten aan bij het uitgangspunt van

dialoog te zijn en te blijven met haar achter-

Koninkrijk uit voor deelname aan de interna-

transparante rapportage. Maar zij passen vooral

ban. Dat geldt ook bij de vaststelling van het

tionale klimaattop in Bali. Daar riepen zij de

bij het streven van Plan Nederland naar een

duurzaamheidsbeleid. Daarom heeft de directie

onderhandelaars en alle wereldleiders op om

duurzame bedrijfsvoering in een duurzame

van Plan Nederland het concept-duurzaamheids-

krachtige maatregelen te nemen tegen klimaat-

internationale samenleving. Het blikveld

beleid voorgelegd aan een selectie van sponsors,

verandering. De Plan-kinderen kregen enorme

beperkt zich daarom niet alleen tot efficiëntie

vrijwilligers, corporate partners en medewerkers.

belangstelling van de internationale pers en van

en effectiviteit.

In totaal een groep van circa vijftig personen.

de klimaatonderhandelaars. Plan besloot daarop

benchmark voor de rapportage over de finan-

In 2007 nodigde Plan vier kinderen uit Zwe-

Verder hebben gesprekken plaatsgevonden met

tot oprichting van de Children in a Changing

In dit eerste jaarverslag volgens GRI-richtlijnen

de duurzaamheidspecialisten van drie corpo-

Climate Coalition (CCC, www.childreninachang-

kiest Plan Nederland voor GRI applicatieniveau

rate partners (AKZO Nobel, Philips en Nuon).

ingclimate.org), samen met Save the Children,

G3C. Afgelopen verslagjaar zijn de voor Plan

De keuze viel op deze drie bedrijven omdat

Unicef en World Vision. Het doel van de coalitie

belangrijke thema’s bepaald. In de komende

zij vanuit hun kernactiviteiten duurzaamheid

is om kinderen een stem te geven in het inter-

jaren wordt het duurzaamheidsbeleid aangevuld

hoog in hun vaandel hebben staan. Bovendien

nationale debat over klimaatverandering en om

met een strategie en meetbare doelstellingen;

vertegenwoordigen deze bedrijven zowel ac-

onderzoek te doen naar de gevolgen van kli-

eerst voor Plan Nederland en vervolgens voor

tieve, jarenlange relaties van Plan als nieuwe

maatverandering op het leven van kinderen.

de hele keten van Nederland tot aan de dor-

relaties en prospects. Alle geïnterviewden werd

Inmiddels hebben kinderen en jongeren, in-

pen en wijken in landen waar Plan werkt met

gevraagd of zij zich herkenden in de drie as-

clusief jongeren van de Youth Board van Plan

kinderen, jongeren, volwassenen, partners en autoriteiten.

Belangrijke aspecten van duurzaamheid voor Plan Nederland

Plan Nederland heeft ervoor gekozen om in dit jaarverslag geïntegreerd te rapporteren op basis van GRI-richtlijnen.

“Eerst moesten we mensen uitleg geven over het probleem van klimaatverandering. Nu gaat het erom dat zij iets moeten doen. En onze generatie moet het goede voorbeeld geven.”

Beleid

Thema’s

Ecologische duurzaamheid

CO2 (en andere GHG) uitstoot van de bedrijfsvoering Bewustwording personeel en stakeholders in Nederland

Maatschappelijke duurzaamheid

Economische duurzaamheid

Harry, Groot-Brittannië • te verberteren

roze deel-jv2010.indb 4

Klimaatadaptatie- en mitigatieprojecten in ontwikkelingslanden Zero tolerance beleid tegen fraude, belangenverstrengeling en de schending van rechten van kinderen Diversiteit van medewerkers Aanmoediging maatschappelijke betrokkenheid van stakeholders voor de doelstellingen van Plan Nederland Operational efficiency Compliance Code Goed Bestuur Compliance wet- en regelgeving (o.a. RJ650, CBF, ANBI) Processen ISO 9001-2008 gecertificeerd

• redelijk

Tevredenheid met resultaten • • • • • •• • •• •• ••

• • goed

08-12-10 14:53


ƒ64

Nederland, hun stem laten horen op de klimaat-

Green Week in Brussel. Steeds meer kinderen

urrampen (Child Led Disaster Risk Reduction).

conferenties in Poznan, Bonn en Kopenhagen in

in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zijn betrokken

Het beleid van Plan Nederland voor ecologische

2009 (http://planatcop15.blogspot.com). Ook

bij klimaatadaptatieprojecten. Ook spelen zij een

duurzaamheid ondersteunt de kinderen in hun

zijn zij in juni 2009 actief geweest tijdens de EU

belangrijke rol in preventiemaatregelen bij natu-

wens om de aarde leefbaar te houden.

Strategie, beleid en doelstellingen Totaal FY10

Dashboard Management (bedragen x € 1.000)

Werkelijk

Begroot

Verschil

1.937 15080 30 € 528 € 2.001 € 1.072

3.600 5.500 45 € 2.000 € 2.701 € 1.000

-46% 274% -33% -74% -26% 7%

60% 9,6% 93.345 102.624 19.738 13.969 € 8.919

10,0% 9,5% 93.117 102.326 20.594 16.667 € 7.997

600% -1% 0% 0% -4% -16% 12%

19 89,3% € 14.672 € 6.961

20 95,0% € 14.466 € 6.000

-5% -6% 1% 16%

8,0% 3,4%

15,0% 3,0%

-47% 13%

11 243 70%

28 15 70%

-61% 1520% 0%

3,7% 83,8 88,1% 10,0 13,3% 86,0

4,5% 70,0 95,0% 5,0 15,0% 77,2

-17% 6% -7% 100% -11% -3%

Fondsenwerving Aantal nieuw gesponsorde kinderen Aantal nieuwe structurele projectsponsors Aantal relaties corporate partners Nieuwe inkomsten corporate partnerships Nieuwe inkomsten institutionele donoren Nalatenschappen

Relatiemanagement Uitstroom structurele projectsponsors Uitstroom kindsponsoring Aantal kindsponsors Aantal gesponsorde kinderen Aantal structurele projectsponsors Aantal eenmalige projectsponsors Omzet internationale programma's

Programma's Impactstudies Doelstellingbesteding (CBF Norm) Werkelijke programmabestedingen Nog niet uitgekeerde projectbijdragen en giften

Financieel Fondsenwervingspercentage (CBF-norm) Percentage beheer & administratie (CBF-norm)

Kwaliteit Verbeterpunten over deadline Verbeterpunten over deadline (in dagen) % projecten voortgang goed

HR Ziekte, exclusief zwangerschappen Aantal FTE (*) Bezettingsgraad (*) Aantal openstaande vacatures (*) Verloop Aantal medewerkers in dienst (*)

roze deel-jv2010.indb 5

08-12-10 14:53


ƒ65

Overzicht doelstellingen en resultaten Doelstelling A

Educatie en participatie

Stand van zaken

voor kindgerichte ontwikkelingssamenwerking In het verslagjaar heeft Plan Nederland hieraan vormgegeven door: en naleving van het ‘Verdrag voor de Rechten • het organiseren van workshops op Pabo’s; van het Kind’ in Nederland. • ondersteuning van kinderen bij spreekbeurten; • ontwikkeling van lesmateriaal in samenwerking met jongeren; • het educatieve programma Aflatoun gericht op kinderen in het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang met als doel kinderen te leren omgaan met geld en hen te leren onder welke omstandigheden kinderen in ontwikkelingslanden leven; • aandacht voor kinderrechten, en de rechten van meisjes in het bijzonder, door campagnes op social media te plaatsen zoals Hyves, Habbo en GoSupermodel; • mediaproducties in samenwerking met partners als MTV/TMF en Pauze Magazine; • het kinderstraattheaterfestival Via del Mondo; • bekende Nederlanders hebben het afgelopen verslagjaar bijzondere waarde gehad voor Plan Nederland, vooral door hun bijdrage aan het concert tijdens de ‘Because I am a Girl’campagne. Allen traden belangeloos op en hebben vrije publiciteit gegenereerd met interviews over het versterken van de positie van meisjes wereldwijd.

Resultaten: Social media • 80.000 leden ‘Because I am a Girl’-hyves; • Habbo.nl: 2.191.615 views van de campagne, 10.000 actiedeelnemers, 4.574 deelnemers van de ‘Because I am a Girl’-groep; • GoSupermodel.nl: 18.588 views van het nieuwsbericht (gemiddeld 10.000), 5871 views van het forumbericht, 897 reacties. 24.306 virtuele campagneshirts zijn opgehaald en blijven nog een tijdje zichtbaar.

Andere media • 250.000 exemplaren van Pauze Magazine; • 5.515.100 kijkers van de MTV/TMF reportage ‘Aanpakken en Wegwezen’.

Festivals • 32.000 bezoekers van festival Via del Mondo; • 10.000 bezoekers van ‘Because I am a Girl’ in concert.

Anders • 4.000 deelnemers aan het educatieve programma ‘Aflatoun’. B

Ondersteuning van projecten en programma’s: inhoudelijke en technische ondersteuning aan projecten en programma’s gefinancierd uit subsidies van institutionele donoren en corporate partners en uit contributies van projectsponsors teneinde kwaliteit en duurzaamheid van programma’s te garanderen en de impact ervan op de doelgroep te vergroten.

Stand van zaken • in het verslagjaar is vooral geïnvesteerd in projecten en programma’s op het gebied van kinderrechten en kindbescherming (22 landen), onderwijs (21 landen) en livelihood (9 landen); • Plan Nederland heeft een nieuwe programmastrategie vastgesteld voor de periode tot 2015 met betrekking tot. de projecten vanuit Plan Nederland; • Plan heeft zich geconcentreerd op 16 kernlanden waar hardnekkige kindarmoede heerst en een relatief stabiel politiek klimaat en op zeven middeninkomenlanden; • de verbetering van de situatie van meisjes staat centraal in alle projecten en programma’s.

Resultaten: • de programmastrategie tot 2015 is vastgesteld; • investeringen in projecten in 52 lopende projecten.

Leerpunten: • Scherpere focus op minder landen maakt dat specifieke expertise beter wordt benut.

roze deel-jv2010.indb 6

08-12-10 14:53


ƒ66

Doelstelling C

Voorlichting en bewustwording:

Stand van zaken

voorlichting om bewustwording te bewerkstelligen, de attitude en het gedrag te veranderen.

• sponsors en geïnteresseerden zijn via de diverse bestaande media van Plan periodiek op de hoogte gehouden (zie de communicatiematrix op pagina 70 voor een overzicht); • voor de campagne ‘Because I am a Girl’ was aandacht in een reeks populaire media: TMF, AVRO Schiffers FM, Q-music Ruud de Wild, Flair. Zo hebben wij de uitstraling van de campagne en de branding van Plan Nederland kunnen verbeteren; • ook hebben we samenwerking met nieuwe partijen kunnen opzetten zoals Telegraaf, Flair, Llink, AVRO, Hyves, Shownieuws, Happinez; • door de situatie in Haïti hebben we veel journalisten kunnen vertellen wat Plan Nederland doet en dat we snel nieuws kunnen leveren via onze collega’s ter plaatse. Het AD en het Jeugdjournaal hebben items getoond over de situatie van kinderen in Haïti. Via Hart van Nederland en de Telegraaf hebben we onze sponsors meer kunnen vertellen over hun sponsorkinderen in Haïti.

Resultaten: • Het totale bereik van vrije publiciteit in printmedia was 46.608.968. Door middel van verschillende artikelen in kranten, bladen en op websites heeft Plan Nederland aandacht weten te vergaren over de positie van meisjes wereldwijd en over het werk van Plan.

Leerpunten: • we willen mediabereik nog beter meten. De resultaten over het afgelopen verslagjaar betreffen de geschreven pers. Voor kijk- en luistercijfers hebben we nog geen meetsysteem, waardoor we geen compleet overzicht hebben van bereik in deze media; • Plan Nederland wil middelen en capaciteit vrijmaken om de informatie van de internationale medewerkers van Plan in het veld voor Nederlandse media en sponsors beschikbaar te maken; • wij zoeken naar een manier om het reguliere werk van Plan, zoals de aanpak en resultaten in ontwikkelingslanden en de positie van kinderen, structureel aan de pers aan te bieden.

D

Internationale afdracht

Stand van zaken

Alle overmakingen aan Plan International ten behoeve van de uitvoer van programma’s die als doel hebben de duurzame verbetering te brengen in de leefsituatie van kinderen.

• naast de financiële middelen die Plan Nederland beschikbaar stelt aan de internationale organisatie draagt zij ook bij aan de beleidsontwikkeling binnen de internationale organisatie; • in het verslagjaar is mede met de inbreng van Plan Nederland de nieuwe onderwijsstrategie van Plan ontwikkeld; • daarnaast heeft Plan Nederland het initiatief genomen voor het verbeteren van de bestaande strategie voor het werken met lokale organisaties (beleid voor partnerschappen).

Hoe speelt de organisatie in op toekomstige ontwikkelingen?

afdelingen. De management reviews geven een

en het maken van interne efficiëntieslagen.

goed beeld van de situatie en zorgen voor een

Recente leerpunten:

Twee keer per jaar worden management

moment van bijsturing waar nodig. Naast de

• op basis van de afgelopen review is een

reviews gehouden, waarbij het beleid en de

management reviews, komen ook uit interne en

projectmanagementtraining opgestart om de

gekozen strategie worden besproken.Tijdens

externe audits verbeterpunten naar voren. Deze

sturingsmechanismen te verbeteren en een

de management review wordt gekeken naar de

worden door de kwaliteitsmanager bijgehouden

efficiënte samenwerking te bevorderen;

voortgang met betrekking tot het kwaliteits-

in een lijst met verbeterpunten. Deze lijst wordt

• er is vastgesteld dat er meer inzicht moet

systeem en welke verbeteringen daarin kunnen

elk kwartaal besproken door de directieleden

komen in het functioneren van de staf- afde-

worden gemaakt. Daarnaast worden de twee

en actief gemonitord door de kwaliteitsman-

lingen. Daarom is een jaarlijkse stafenquête

kwartaalrapportages van het afgelopen halfjaar

ager. Door het registreren van verbeterpunten

ingevoerd waarvan de uitkomsten besproken

besproken. Hierin staat kwalitatieve en kwan-

en het zorgdragen voor afronding ervan, is Plan

worden en tot verbeterpunten leiden.

titatieve informatie over de doelstellingen en

Nederland continu in beweging en bezig met

de behaalde resultaten van de verschillende

het verbeteren van de service richting klanten

roze deel-jv2010.indb 7

08-12-10 14:53


ƒ67

Swot-analyse Sterktes

Zwaktes

• Plan is een grassroots organisatie, beheerst haar keten en heeft daardoor veel informatie be-

• de groei in fondswerving blijft achter bij de markt;

schikbaar over concrete projecten in het veld;

• Plan is nog onvoldoende bekend;

• 30 jaar ervaring met fondsenwerving en ontwikkelingswerk;

• het concept kindsponsoring is nog onvoldoende

• een kwalitatief goed relatienetwerk: onder andere via de leden van de Raad van Advies, Raad

gemoderniseerd.

van Toezicht, onze ambassadeurs, de vrijwilligers als ook de contacten met scholen; • effectieve werving van institutionele donoren; • teamspirit binnen de teams van Plan Nederland evenals bij een groot aantal vrijwilligers; • betrouwbaarheid en stabiliteit van de bedrijfsvoering van Plan Nederland (onder meer de ICTsystemen).

Kansen

Bedreigingen

• succes ‘Because I’m a Girl’- campagne, mensen komen hiervoor in beweging;

• vele nieuwe snel groeiende spelers zijn toegetreden tot de

• er is een licht positievere houding ten aanzien van kindsponsoring. 67% van nieuwe sponsors blijkt geïnteresseerd te zijn om met sponsorkind te schrijven. Dat sluit aan bij de doelstelling van

markt; • nieuw type sponsor shopt en steunt vaak meerdere doelen.

Plan om relaties te bouwen tussen sponsors en gesponsorde kinderen;

Hoog verloop (20%-25%) en slechter betalingsgedrag.

• Plan is goed vertegenwoordigd binnen sociale netwerken;

• bedrijven vullen MVO-beleid anders in (meer in de keten);

• ‘Experience economy’ (geven als beleving);

• moderne sponsor heeft meer keus en geeft minder.

• 67% van onze sponsors is ouder dan 50+, deze groep is meer dan gemiddeld bereid om bij te dragen aan Plan; • steeds meer bedrijven willen samenwerken met Plan Nederland; • sponsor wil betrokken zijn.

Toelichting op de interne en externe ontwikkelingen en op de strategie, het beleid, en de doelstellingen

maken. Daarom zorgt Plan Nederland ervoor

bovengenoemde ontwikkelingen beschreven en

dat we vanuit verschillende bronnen fondsen

hoe de organisatie daarmee strategisch omgaat.

en subsidies ontvangen: van consumenten, stichtingen, overheden, de Europese Unie,

Briljant en toch mislukt

bedrijven enzovoort.

Plan Nederland heeft ambitieuze, maar ook

1. Consumenten: • consumenten willen vaker geven, maar minder; • consumenten willen vaker veranderen van

haalbare doelstellingen. Niet alle projecten in het

3. Lokale partners

verslagjaar waren even succesvol als wij hadden

Plan ziet een trend ontstaan waarbij steeds meer

gehoopt. Hieronder wordt een aantal projecten

werk zal worden gedaan in de programmalan-

uitgelicht waarvan de organisatie heeft geleerd.

doel en zich niet per se voor jaren vastleggen

den. Dat betekent dat projectvoorstellen meer en

op een doel;

meer worden geschreven door lokale partners in

Plan Live nog niet live

ontwikkelingslanden en de collega’s van Plan zich

In juli 2009 werd het PlanLive-pilotplan

Plan Nederland, werkt niet meer in de hui-

geregeld zullen opstellen als adviseur en minder

goedgekeurd. Vier programmalanden en vier

dige consumentenmarkt;

als schrijver van een voorstel of uitvoerder.

sponsorlanden, waaronder Nederland, zouden

• één vast concept, zoals kindsponsoring van

gaan bekijken hoe mensen door het gebruik

• Daarom ontwikkelt Plan Nederland meerdere concepten voor verschillende consumenten

4. Bedrijfsleven

van social media en andere Web2.0-technolo-

om mee te doen aan het verbeteren van de

We zien dat sommige bedrijven zich door de

gieën nog meer betrokken konden worden bij

positie van kinderen wereldwijd.

economische crisis terugtrekken.

het werk van Plan.

Plan Nederland formuleert deze ontwikkelin-

De vraag luidde: ‘Hoe zet je het internet in

2. Subsidies

gen in een meerjarenstrategie voor vier jaar.

om de bestaande wereldgemeenschap van

• Subsidiekanalen zijn niet eindeloos en je kunt

De laatste, Visie 2012, is aan revisie toe. Het

alle Plan-sponsors, medewerkers en kinderen

je ook niet vastpinnen op louter één subsi-

management is in het verslagjaar begonnen

verder te versterken en uit te breiden’? Het

diekanaal. Dat zou de organisatie kwetsbaar

met het schrijven van Visie 2015. Daarin staan

idee van PlanLive was om de zogenaamde area

roze deel-jv2010.indb 8

08-12-10 14:53


ƒ68

Enthousiast publiek op het ‘Beacause I am a Girl’-concert

Fotografie Sander Stoepker, Plan Nederland

updates, papieren verslagen over de directe

te rechtvaardigen.

kerstverhaal kon Plan Nederland haar werk

omgeving van het sponsorkind, te verrijken met

In juli 2010 werd daarom besloten om terug te

voor meisjes in ontwikkelingslanden naar voren

interactieve media zoals video’s, foto’s, blogs

gaan naar de tekentafel. Op dit moment zijn

brengen en daarvoor fondsen werven. De doel-

en tweets. Een geweldig idee, maar hoe organi-

vooral Plan Nederland en Plan Laos, dankzij

stelling was om 3.000 nieuwe structurele pro-

seer je dat in de praktijk? Wie gaat bloggen

de steun van Vodafone’s World of Difference-

jectsponsors voor meisjesprojecten te werven.

en tweeten en in welke taal? Hoe garandeer je

programma, bezig om een levensvatbaar en

Ondanks de positieve reacties en de publiciteit,

dat er geen oneigenlijke inhoud verschijnt en

impactvol platform te ontwerpen.

met een positief effect op de naamsbekendheid

hoe weren we ongewenste gebruikers? Deze

en het imago van de organisatie, is de fondsenwervende doelstelling niet gehaald. Het toch

discussie dat er uiteindelijk een demoversie van

Kerstgala aansprekend maar niet voldoende wervend

een area update site werd opgeleverd die niet

In december 2009 heeft Plan Nederland sa-

de avond was 1.344 structurele projectsponsors

wezenlijk verschilde van de bestaande Plan-

men met de AVRO het AVRO Musical Kerstgala

en 83 eenmalige donaties.

websites. Onvoldoende om alle extra middelen

uitgezonden. Aan de hand van een pakkend

en andere vragen leidden tot zoveel interne

roze deel-jv2010.indb 9

wel teleurstellende resultaat aan het einde van

08-12-10 14:54


ƒ69

Plan Nederland en het meten van impact Plan heeft het bestaande systeem voor Planning,

Daarnaast rapporteert Plan jaarlijks over haar

Impact

Monitoring & Evaluation (PME) verder ontwik-

outputs aan de donoren van haar programma’s.

Resultaten op het impact-niveau hebben be-

keld. Naast het PME systeem is het Program

trekking op de duurzame veranderingen in een

Accountability and Learning System (PALS)

Outcome

maatschappij zoals de toegenomen gelijkheid

ontwikkeld. PALS definieert helder welke resul-

Resultaten op het outcome-niveau betreffen de

tussen jongens en meisjes en een toename van

taten Plan verwacht op output-, outcome- en

veranderingen bij de doelgroepen van Plan, niet

het opleidingsniveau van kinderen en adoles-

impact-niveau.

alleen kinderen maar ook de personen en or-

centen. De bijdrage van Plan-programma’s aan

ganisaties in de omgeving van kinderen (families,

deze (langetermijn)resultaten wordt gemeten

gemeenschap, maatschappelijke organisaties,

aan de hand van post intervention studies, die

Resultaten op output-niveau hebben betrekking

overheden). Een voorbeeld van een outcome-re-

worden uitgevoerd vijf jaar nadat Plan uit een

op de uitgevoerde activiteiten en de onmiddel-

sultaat is het aantal jongens en meisjes dat mede

werkgebied is vertrokken. Deze studies onder-

lijke effecten daarvan op de lokale organisatie

als gevolg van het Plan programma nu wordt

zoeken de rechtensituatie van kinderen en de

waarmee Plan werkt. In maart 2010 is het Plan

beschermd tegen huiselijk geweld. Outcome-re-

bestaande vaardigheden van betrokken belang-

Output

International Global Effectiveness Report 2007-

sultaten worden door Plan gemeten met behulp

hebbenden (ouders, gemeenschappen, over-

2009 gepresenteerd. Het betreft een samenvat-

van evaluaties die door onafhankelijke onder-

heden). Omdat er geen standaardmethode voor

ting van alle onderzoeken die Plan International

zoekers worden uitgevoerd. In haar rapportages

deze studies bestaat, worden hierbij verschil-

de afgelopen drie jaar heeft laten uitvoeren en

aan donoren legt Plan Nederland jaarlijks verant-

lende kwantitatieve en kwalitatieve methoden

geeft inzicht in sterke en minder sterke punten

woording af over de bevindingen en geleerde

gebruikt. Een constante is dat uitkomsten in

van de organisatie. De directies van de natio-

lessen die voortkomen uit de externe evaluaties.

Plan-gemeenschappen steeds worden vergelek-

nale organisaties benoemen in het najaar van

Belangrijke evaluaties worden door Plan Neder-

en met uitkomsten van gemeenschappen waar

2010 actie- en verbeterpunten op basis hiervan.

land ook op haar website geplaatst

Plan niet werkt (controlegroep).

In het kalenderjaar 2009 zijn in totaal negentien impactstudies uitgevoerd. Zie hieronder de onderverdeling per thema: 10

Ook de kwaliteit van deze evaluaties wordt beoordeeld. In dit geval waren er dertien

8

van voldoende kwaliteit en zes van matige of onvoldoende kwaliteit. Criteria die voor de beoordeling worden gebruikt, komen van het

6

IOB, de inspectiedienst van het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. In het kalenderjaar 2010 zijn de volgende

4

impactstudies gepland: kinderrechten/kindbescherming – 6 2

onderwijs

–9

gezondheid

–3

draagvlakversterking

–3

0 Kinderrechten /kindbescherming

roze deel-jv2010.indb 10

Onderwijs

Gezondheid

Livelihood

Water en Sanitatie

Effectiviteit

CCCD Conflict transformatie

08-12-10 14:54


ƒ70

Communicatie met belanghebbenden Plan Nederland richt zich met haar activiteiten op de Nederlandse samenleving. De essentie van deze (communicatie)activiteiten ligt in de meningsvorming en bewustwording over ontwikkelingsvraagstukken. Plan onderscheidt binnen de Nederlandse samenleving de onderstaande belanghebbenden.

Doelgroep

Aantal

Soort informatie

Kindsponsors (ongeveer 50% Behoud, informeren, heeft aangegeven kosten te willen betrekken, noodhulp besparen en ontvangt daarom de informatie digitaal)

98.000

• magazine Plan Journaal • digitale nieuwsbrief (1 keer per 6 weken) • See Our World (jaarlijkse update over het land van het sponsorkind en de

Kindsponsors met e-mailadressen

Behoud, informeren, betrekken, noodhulp

45.000

• • • •

Projectsponsors

Behoud, informeren, betrekken, noodhulp, upgraden

20.000

• magazine Plan Journaal • digitale nieuwsbrief • ad hoc brieven en e-mails

Eenmalige donateurs

Informeren, betrekken, noodhulp, upgraden

6.000

• digitale nieuwsbrief • BIAAG-nieuwsbrief • brieven en e-mails (informatief en fondsenwervend)

Corporate partners

Informeren, betrekken, inspireren

54

• digitale nieuwsbrief • BIAAG-nieuwsbrief • brieven en e-mails (informatief en fondsenwervend)

Vrijwilligers

Informeren, betrekken, inspireren

300

• • • • • •

Bezoekers ‘Because I am a Girl’-hyves

Informeren, betrekken, noodhulp, verleiden tot kindsponsoring

79.835

• Hyves-berichten (ad hoc) • quizzen • nieuwsbrief

Bezoekers Plan Nederland-hyves

Informeren, betrekken, noodhulp

3.107

• Hyves-berichten (ad hoc)

Facebook followers (‘Because I am a Girl’ and Plan Nederland)

Informeren, betrekken, inspireren

308

• verhalen • filmpjes • foto’s

Twitterfollowers – ‘Because I am a Girl’ Informeren, betrekken, (970) en Plan Nederland (825) inspireren

900

• tweet (ad hoc) • twitpics (ad hoc)

Geïnteresseerden (leads)

Sponsor laten worden, informeren, betrekken, noodhulp

6.000

• digitale nieuwsbrief • BIAAG-nieuwsbrief • ad hoc brieven en e-mails (informerend en fondsenwervend)

Maatschappelijk verkeer

Verantwoording

2.500*

*gedrukt jaarverlag, jaarverslag als pdf op website

(ook ‘Because I am a Girl’meisjesfonds)

roze deel-jv2010.indb 11

Doel verstrekken informatie

resultaten die Plan heeft geboekt) • jaarlijkse Sponsor Child Update (update over sponsorkind, foto van het kind en een beschrijving van de gemeenschap waarin het kind woont) • brief aan alle sponsors over communicatiemogelijkheden met het sponsorkind • noodhulpbrief drie keer magazine Plan Journaal digitale nieuwsbrief jaarlijkse update over het project noodhulpbrief

magazine Plan Journaal nieuwsbrieven toegang tot en wekelijkse nieuwsbrief via ‘Basecamp’/ Vrijwilligersnetwerk ad hoc e-mails live bijeenkomsten: trainingen per functie, jaarlijkse vrijwilligersinformatiedag regiocoördinatorenweekend

08-12-10 14:54


ƒ71

in de diverse regio’s in Nederland.

Plan Nederland onderhoudt contact met haar

Bedrijven, institutionele donoren en andere speciale relaties

sponsors om een relatie met hen aan te gaan,

Voor haar corporate sponsors, geïnteresseerde

ting geven over Plan hebben sinds begin 2010

communicatie tussen de sponsor en de gespon-

bedrijven, institutionele donoren en de NPL

een vrijwilligerskit ter beschikking met divers

sorde kinderen te faciliteren en om fondsen

heeft Plan Nederland vaste collega’s als aan-

ondersteunend materiaal. Geregeld wordt nieuw

te werven voor de uit te voeren programma’s.

spreekpersoon. Zij zijn op de hoogte van alle

materiaal ontwikkeld (zoals powerpointpresen-

Daarvoor worden verschillende communicatie-

actuele ontwikkelingen van betreffende pro-

taties en lesmateriaal) ter ondersteuning van

middelen ingezet:

jecten in programmalanden en van actuele

vrijwilligers.

Particuliere sponsors

Vrijwilligers die op beurzen en festivals voorlich-

ontwikkelingen bij Plan in Nederland. Zij

Plan Journaal

kunnen de partners op maat van informatie

Kindsponsors krijgen elke zes weken het Plan

voorzien, schriftelijk en mondeling. Dat gebeurt

Kinderen en jongeren (scholen en BSO- en NSO-instellingen)

Journaal, met daarin resultaten van het afgelo-

in veel gevallen periodiek en op verzoek ook

Vooral kinderen en jongeren zijn een belangrijke

pen kwartaal, reportages en actueel nieuws

ad hoc. Ook begeleiden zij partners op veld-

doelgroep voor Plan Nederland, want zij zijn

over Plan in het veld in Plan in Nederland. Het

bezoeken.

de volwassenen van morgen die het draagvlak voor internationale samenwerking in Nederland

Plan Journaal is gedrukte en digitaal verkrijg-

Alliantiepartners

moeten gaan bestendigen en versterken. Met

Plan heeft een aantal strategische alliantiepart-

lespakketten, campagnes, educatieve projecten,

Digitale nieuwsbrief

ners waarmee een gestructureerd samenwerk-

crossmediale producties met mediapartners

Sponsors en geïnteresseerden kunnen zich

ingsverband bestaat. Deze samenwerking is ge-

en lobbyactiviteiten betrekt Plan Nederland

opgeven voor de digitale nieuwsbrief van Plan

baseerd op een gemeenschappelijk doel en komt

kinderen en jongeren bij ontwikkelingsvraagstuk-

Nederland die iedere twee maanden verschijnt.

direct of indirect ten goede aan partners en doel-

ken en levert Plan zo een bijdrage aan blijvende

baar.

groepen in landen waar de partners werkzaam

betrokkenheid bij kinderen in ontwikkelingslan-

Projectrapportages

zijn. De communicatie met de alliantiepartners

den. Plan Nederland zoekt jongeren actief op,

Sponsors ontvangen jaarlijks een overzicht van

heeft een structureel en periodiek karakter. De

live en op digitale platforms waar zij zich toch al

de vorderingen van de projecten in ontwik-

vorm van de informatie-uitwisseling is afhankelijk

bewegen. Scholen en NSO’s worden proactief

kelingslanden, het zogeheten ‘Annual Progress

van de aard van de alliantie en de fase waarin

benaderd.

Report’. Door middel van berichten met de titel

een gezamenlijk project zich bevindt.

Media

‘See our world’ krijgen sponsors door de ogen

Plan Nederland beschouwt de media als belan-

per land beschikbaar via de website van Plan

Medewerkers en vrijwilligers van Plan Nederland Medewerkers

Nederland.

Plan Nederland heeft een intranet voor alle Ned-

tijdschriften, radio, tv en internet. Plan Neder-

erlandse medewerkers, dat steeds actiever wordt

land hecht belang aan correcte berichtgeving;

Website

gebruikt. Daarnaast hebben alle medewerkers

een journalist die een feitelijke onjuistheid pu-

Op de website kunnen sponsors en geïnteres-

toegang tot het internationale intranet van Plan

bliceert, krijgt bericht van Plan.

seerden op inzichtelijke wijze (door middel van

International. Wekelijks vindt een korte bijeen-

een landkaart) klikken op het land waarover zij

komst plaats voor medewerkers om belangrijke

Plan International

meer informatie wensen. De resultaten die Plan

informatie, recente ervaringen en projectinfor-

Plan Nederland heeft een lidmaatschapsover-

behaalt in het land worden per jaar bijgewerkt.

matie met elkaar te delen.

eenkomst met Plan International als ook met de

Persoonlijk gesprek

Vrijwilligers

Plan-organisaties werven fondsen, bieden tech-

Particulieren die een Fonds op naam willen

Alle vrijwilligers hebben toegang tot een gedeeld

nische ondersteuning aan de 46 landenkantoren

instellen, een eenmalige gift willen schenken

digitaal kantoor, waar zij informatie vinden en

van Plan International en lobbyen in eigen land

of een nalatenschap willen doen hebben de

delen. Hun vaste aanspreekpersonen zijn twee

voor kinderrechten. Ook organiseren zij activi-

mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek de

collega’s op het kantoor van Plan Nederland.

teiten op het gebied van educatie en partici-

mogelijkheden bij Plan te verkennen en op basis

Ten minste eenmaal per jaar vindt er een infor-

patie van de samenleving waarvan zij deel

daarvan hun eigen keuze te maken. De nadruk

matiedag voor alle vrijwilligers plaats. Regiocoör-

uitmaken.

ligt hier op het persoonlijke contact met een

dinatoren, die zelf vrijwilliger zijn, zijn het directe

vaste contactpersoon, live dan wel telefonisch.

aanspreekpunt en de motivator voor vrijwilligers

van kinderen resultaten te zien die Plan in de gemeenschappen boekt. Deze informatie is ook

grijke belanghebbenden. Plan Nederland richt zich op een breed palet aan media: kranten,

andere nationale Plan-organisaties. Deze twintig

roze deel-jv2010.indb 12

08-12-10 14:54


ƒ72

Governance Plan Nederland streeft naar een duurzame bedrijfsvoering en een duurzame samenleving

vergelijking met andere fondsenwervende

managementsysteem is grotendeels op deze

instellingen.

werkwijze gebaseerd. In het kader van deze

en heeft dit met haar duurzaamheidsbeleid vor-

• Fondsenwervende activiteiten zijn gericht op

kwaliteitsborging heeft Plan Nederland bijvoor-

mgegeven. Plan Nederland is lid van de Vereni-

het verwerven van vrijwillige bijdragen en

beeld ook een klachtenprocedure om de tevre-

ging Fondsenwervende Instellingen (VFI) en

zijn niet intimiderend.

denheid van haar belanghebbenden te bewaken

hanteert met betrekking tot fondsenwerving de

• De instelling beschikt over een klachten-

en te verbeteren.

gedragscode van VFI, die is gestoeld op de ba-

procedure. De regels die hiervoor gelden,

siswaarden respect, openheid, betrouwbaarheid

worden op verzoek verstrekt aan belangheb-

Onze klanten zijn het uitgangspunt van onze

en kwaliteit. Plan Nederland blijft, onder meer

benden.

processen en werkzaamheden. Het is dus be-

• De kosten voor de fondsenwerving bedragen

langrijk om te meten hoe zij over ons en onze

vereniging Partos, op de hoogte van nieuwe

gemiddeld over drie achtereenvolgende jaren

service denken. De tevredenheid van onze ex-

brancheontwikkelingen.

niet meer dan 25 procent van de baten uit

terne klanten wordt op verschillende momenten

eigen fondsenwerving.’

en op verschillende afdelingen van de organi-

door lidmaatschap van VFI en van branche-

CBF-keur

satie gemeten. Zo worden periodiek klantte-

Plan Nederland voldoet in de bedrijfsvoering

Plan Nederland heeft het keurmerk sinds janu-

vredenheidsonderzoeken onder sponsors uit-

aan de Code voor Goed Bestuur, conform de

ari 1998 en werd in 2003 hertoetst op de na-

gevoerd. Het laatste onderzoek heeft in 2009

richtlijnen van de Commissie Wijffels uit 2005

leving van de CBF-criteria. In januari 2008 werd

plaatsgevonden. Een volgend onderzoek is ge-

(zie pagina 58). Deze code is in 2008 ver-

het keurmerk opnieuw toegekend voor een

pland in het verslagjaar 2010-2011. Bovendien

vlochten met het reglement van het Centraal

periode van vijf jaar, tot 1 januari 2013.

is sinds 2010 een kwaliteitsmanager aangesteld.

Bureau Fondsenwerving. Als drager van het

Ook worden sponsors na een maand en na een jaar sponsorschap gebeld om hen te vragen

senwerving bovendien de gedragscode van het

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze

Plan Nederland beschikt sinds de invoering in

verwerken van klachten, at random, gevraagd

gedragscode schrijft voor dat:

januari 2008 over een ANBI-verklaring. Deze

naar de ervaringen van de sponsor. Ook bij Cor-

‘Bij fondsenwerving, voorlichting en communi-

verklaring garandeert dat de Belastingdienst

porate Partners wordt jaarlijks een bespreking

catie de identiteit, de doelstelling, de program-

Plan Nederland erkent als Algemeen Nut

gehouden met de klant waarbij wordt ingegaan

ma’s en de financiële situatie van de instelling

Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale

op de tevredenheid over onze werkzaamheden.

duidelijk omschreven zijn. De instelling kan deze

voordelen voor zowel Plan Nederland als voor

informatie te allen tijde beschikbaar stellen. De

sponsors.

CBF-keur hanteert Pan Nederland bij de fond-

naar hun ervaringen. Daarnaast wordt na het

Klachtenmanagement In de onderstaande tabel is het aantal klachten

externe communicatie van de organisatie geeft

weergegeven van het afgelopen jaar in vergelij-

en de realisatie daarvan. Hierbij wordt rekening

Kwaliteit en tevredenheid van afnemers

gehouden met de volgende principes:

Plan Nederland is sinds februari 2006 ISO-

klachten van particulieren, omdat deze de groot-

• De instelling onthoudt zich van misleiding en

9001-2008-gecertificeerd. Ons kwaliteits-

ste groep externe belanghebbenden vormen.

inzicht in de doelstellingen van de organisatie

king tot vorig boekjaar. Het gaat daarbij vooral om

Meest voorkomende klachten FY10 totaal FY10 Administratieve zaken (bijvoorbeeld. achterstanden, betaalmethoden en attesten) Met betrekking tot opzegproces Over de werkwijze en procedurs van Plan Nederland Over communicatieuitingen (onder andere mailings, jaarverslag) Klachten en opmerkingen over ‘replacements’ Over briefwisseling met gesponsorde kinderen Met betrekking tot communicatie van de Front Office Over voorkeur ten aanzien van te sponsoren kinderen of projecten Overige

Totaal

roze deel-jv2010.indb 13

in % totaal

totaal FY10 in % totaal

349 414 538 105 117 115 152 56 614

14% 17% 22% 4% 5% 5% 6% 2% 25%

325 414 182 474 144 95 103 110 712

13% 16% 7% 19% 6% 6% 4% 4% 28%

2469

100%

2259

100%

08-12-10 14:54


ƒ73

Lichte verandering

ting van sponsors. Ook bouwt Plan

Plan Nederland. Het kwaliteitsmanagementsys-

In de tabel is te zien dat ten opzichte van boek-

Nederland extra controlemomenten in in pro-

teem, en daarmee de beheersmaatregelen van

jaar 2008-2009 sprake is van een lichte daling

cessen om de kans op fouten te verkleinen.

de afdeling Internationale Programma’s, is ook

in het aantal klachten. Het percentage klachten

Jaarlijks wordt een audit op de processen uitge-

onderdeel van de externe kwaliteitsaudit van

op het aantal sponsors in boekjaar 2008-2009

voerd en de processen worden waar mogelijk

Lloyds. Tweejaarlijks vindt een (externe) audit

was 2,3 procent en in boekjaar 2009-2010 is dit

verbeterd, mede naar aanleiding van de trends

plaats in het kader van de ISO-certificering van

percentage 2,4 procent. Het aantal klachten is

in de klachten. Door verbetering in de registra-

Plan Nederland. Het afgelopen jaar heeft de

afgenomen, maar het aantal sponsors ook. Het

tie van klachten en een eenduidige registratie

kwaliteitsauditor van Lloyds onder meer een

percentage blijft daardoor ongeveer gelijk.

zijn betere klachtenanalyses mogelijk, die de

kwaliteitsaudit uitgevoerd bij Plan Vietnam.

basis vormen voor gerichte verbeteringen van

Aandachtsgebied in deze audit was het keten-

de service aan sponsors.

beheer ten aanzien van de uitvoer van de in-

Meer klachten over werkwijze en procedures

ternationale programma’s door Plan Nederland

Met name het aantal klachten met betrekking

Interne controlemaatregelen

via Plan International. Op 1 december 2008

tot de werkwijze en de procedures is dit jaar

De interne accountantsdienst van Plan Inter-

is de ISO-certificering 9001:2008 van Plan

sterk gestegen. Dat wordt veroorzaakt door

national voert frequent controles uit, zowel op

Nederland verlengd tot 30 november 2011. Het

onze door-to-door wervingsacties. Deze manier

financieel-administratief (financial audits) als op

resultaat van de ISO-audit van 15 februari 2010

van werven en de interne verwerking ervan

inhoudelijk gebied (program audits). Deze con-

leverde geen onvolkomenheden op en had dus

levert een relatief hoog aantal klachten op.

troles worden op basis van roulatie uitgevoerd

een goed resultaat. Zowel de financiële audit

De klachten met betrekking tot de door-to–

bij de Plan-landenkantoren in ontwikkeling-

van PWC als de ISO-certificeringsaudits waar-

door-acties zijn besproken met de uitvoerende

slanden en bij hun lokale partnerorganisaties.

deerden de interne beheerscapaciteit van Plan

bureaus en de instructies van de teams zijn

De bevindingen worden twee keer per jaar

Nederland als goed.

aangepast.

gerapporteerd aan de auditcommittees van Plan International. Jaarlijks wordt bij het internatio-

Samenwerkingspartners

Specifieke klachten over de prijsverhoging gin-

nale kantoor een externe accountantscontrole

Om voor de MFS2-subsidie in aanmerking te

gen meestal over de hoogte van de verhoging

uitgevoerd (door PWC) ten behoeve van de

komen heeft het Ministerie van Buitenlandse

of de tone of voice van de gesprekken. Spon-

internationale gecombineerde jaarrekening van

Zaken als eis gesteld dat subsidieverzoeken na-

sors zijn te woord gestaan en Plan heeft de re-

Plan International. Er zijn specifieke afspraken

mens een coalitie worden ingediend (voorheen

denen voor de verhoging nogmaals mondeling

gemaakt met de externe accountant ten

namens een organisatie). Daartoe is Plan

toegelicht. Soms worden gesprekken uitbesteed

aanzien van onder meer de aanpak en de fre-

Nederland op zoek gegaan naar partijen die

aan een callcenter. Klachten over de manier

quentie van de financiële audits in de Plan-pro-

dicht bij de missie en visie van de organisatie

waarop sponsors te woord zijn gestaan, worden

grammalanden. Met Nederlandse uitvoerende

staan en heeft Plan bij de betreffende organisa-

besproken met het betreffende bureau.

partners is overeengekomen dat zij een ac-

ties een organisatietoets uitgevoerd (gecon-

countantsverklaring overleggen voor projecten

troleerd door PWC) om te beoordelen of deze

Minder klachten over communicatie

met een besteding boven de € 150.000. Deze

organisaties voldoen aan de eisen op het gebied

De dalingen zijn te verklaren door het ver-

aanvullende controlemaatregel is ingericht voor

van administratieve organisatie, klachtenproce-

beteren van de communicatie en door het

programma’s die niet onder de interne accoun-

dure, Code Wijffels, monitoringprotocol et

verbeterde toewijzen van kinderen en projecten

tantscontrole van Plan International vallen. Be-

cetera. Vervolgens zijn bij de coalitiepartners in

volgens de voorkeuren van sponsors. Plan Ned-

halve deze interne en externe accountantscon-

2010 ontwikkelingen in gang gezet die het Plan

erland vindt klachten zeer waardevol, omdat

trole via Plan International, worden de door

vanaf 2011 mogelijk moeten maken om namens

ze inzicht geven in wat er speelt bij relaties en

Plan Nederland met MFP-gelden gefinancierde

de coalitie te rapporteren aan het Ministerie van

aanknopingspunten bieden voor verbetering.

projecten en programma’s onderworpen aan

Buitenlandse Zaken.

Dit continue proces van verbetering is een

een jaarlijkse accountantscontrole door de ex-

belangrijk aandachtspunt van het management

terne accountant PWC. Deze controle vindt op

Verder is Plan de penvoerder van de Millenium-

van Plan Nederland en wordt ieder kwartaal op

verschillende niveaus in de keten plaats: bij het

fondssubsidie en ‘Sanitation in Peri-Urban Areas

directieniveau besproken. Een voorbeeld van

landenkantoor ter plaatse inclusief een bezoek

in Africa’. Plan heeft hiervan geleerd dat bij het

maatregelen die in 2009-2010 zijn genomen is

aan de MFP-projecten, bij het internationale

opstarten van een project voldoende tijd dient

de inhoudelijke verbetering van de brieven aan

kantoor van Plan International en bij Plan Ne-

te worden vrijgemaakt voor het afstemmen van

sponsors, zodat de boodschap van Plan duideli-

derland. De bevindingen worden jaarlijks gerap-

de werkzaamheden van de afzonderlijke organi-

jker is en Plan beter voldoet aan de verwach-

porteerd aan de financiële auditcommissie van

saties en met de Plan-organisatie in het veld.

roze deel-jv2010.indb 14

08-12-10 14:54


ƒ74

Plan Nederland als werkgever Personeelsbeleid en maatschappelijke duurzaamheid

Tweederde van de huidige medewerkers van

openbaar vervoer door dit volledig te vergoeden

Plan Nederland is vrouw. Met het oog op

en een maximum te stellen aan de vergoeding

Plan Nederland streeft naar diversiteit van haar

een evenwichtig personeelsbestand kan de

van reizen met eigen vervoer.

personeel en handhaaft een zero tolerance-

voorkeur bij gelijke geschiktheid dan ook uit-

beleid tegen fraude, belangenverstrengeling en

gaan naar mannelijke kandidaten. Werving- en

de schending van de rechten van kinderen. Plan

selectieprocedures worden zo min mogelijk

Beoordelingssysteem en competentieontwikkeling

Nederland moedigt de maatschappe-

uitbesteed. Tijdelijke krachten worden via een

Voor alle functies bij Plan Nederland zijn func-

lijke betrokkenheid van haar medewerkers en

uitzendbureau geworven. Bij het aanstellen van

tieprofielen opgesteld. Deze functieprofielen

vrijwilligers aan. Het personeelsbeleid voor de

nieuwe medewerkers volgt Plan Nederland een

maken deel uit van het arbeidscontract van

betaalde en vrijwillige medewerkers van Plan

wervings- en selectieprocedure. Tijdens de se-

iedere medewerker. De functiewaarderingsme-

Nederland heeft als doel optimale ondersteuning

lectieprocedure spreekt de sollicitant ten minste

thode is gebaseerd op de rollen die men in de

te bieden bij het bereiken van de doelstellingen

met de manager HR, de afdelingsmanager en

organisatie kan vervullen, met daaraan gekop-

en tegelijkertijd bij te dragen aan een goed werk-

een toekomstige collega, zodat wederzijds een

peld marktconforme salarisschalen. Het beoorde-

klimaat, betrokkenheid en motivatie.

goed beeld ontstaat.

lingssysteem gaat uit van de ontwikkeling van

Nieuwe medewerkers krijgen in eerste instantie

medewerkers en het behalen van afgesproken

Het personeelsbeleid van Plan Nederland richt

een tijdelijk arbeidscontract aangeboden. Als een

resultaten.

zich op het werven en selecteren van mede-

contract afloopt, volgt een beoordeling op basis

werkers in de juiste functies, het ondersteunen

waarvan een medewerker al dan niet een ver-

Managers voeren jaarlijks functionerings- en

en ontwikkelen van de competenties van leiding-

volgcontract wordt aangeboden. Bij indienst-

beoordelingsgesprekken met de medewerkers.

gevenden en medewerkers, een goed werk-

treding doorlopen nieuwe medewerkers een

De inhoud van het gesprek wordt vastgelegd

klimaat (letterlijk en figuurlijk) en een goede

introductieprogramma van enkele weken.

in een verslag. De scores van de beoordeling vormen de basis voor een eventuele salarisver-

ondersteuning in de vorm van duidelijke en bescheiden regelgeving en arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

hoging. Tijdens functioneringsgesprekken wordt

In het verslagjaar is het beoordelingssysteem

Plan Nederland is niet aangesloten bij een

de behoefte aan training en opleiding geïnven-

gewijzigd naar een systematiek die meer dan

cao, maar heeft een eigen marktconforme

tariseerd. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk

voorheen is gericht op het ontwikkelen van

arbeidsvoorwaardenregeling. Door nieuwe

ontwikkelplan (POP). Training en opleiding wor-

competenties en het behalen van resultaten. Plan

wetgeving worden jaarlijks artikelen in het per-

den afwisselend intern en extern ontwikkeld en

is gericht op (meetbare) resultaten bij haar werk

soneelshandboek aangepast. In het verslagjaar

uitgevoerd en betreffen individuele trainingen,

in ontwikkelingslanden en streeft naar continue

zijn er geen grote wijzigingen geweest in de

zoals het voeren van beoordelingsgesprekken,

verbetering daarin. Het is dan ook belangrijk

arbeidsvoorwaarden. Wel zijn meerdere artikelen

taaltrainingen of een training leidinggeven, maar

dat het beoordelingssysteem voor medewerkers

in het personeelshandboek ter verduidelijking of

ook groepstrajecten zoals trainingen projectman-

hierbij aansluit en dat ook daar de focus ligt op

aanvulling aangepast, zoals de reiskostenregeling,

agement, teambuilding of een training op het

resultaten en de vergroting van kennis en vaar-

de studiekostenregeling en de regeling rondom

gebied van ‘logical framework’ of universitaire

digheden.

overwerk. Plan stimuleert het reizen met het

modules over specifieke ontwikkelingssamen-

Werving en selectie

Kerncijfers personeel

Plan Nederland streeft naar een evenwichtig en divers personeelsbestand. Medewerkers worden geselecteerd op basis van de competenties die in de gevraagde functie noodzakelijk zijn. Plan Nederland streeft naar de juiste persoon op de juiste plaats en iedereen heeft daarbij een gelijke kans. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten altijd de voorkeur. Zijn die er niet, dan gaat de voorkeur uit naar een externe kandidaat met een achtergrond in een van de Planprogrammalanden.

roze deel-jv2010.indb 15

Plan Nederland Aantal medewerkers Aantal stagiaires FTE Vrouwen Mannen % vrouwen in leidinggevende posities Fulltime/parttime Gemiddeld aantal dienstjaren Gemiddelde leeftijd Verloop Ziekteverzuim

2009-2010

2008-2009

Verschil

86 3 79 55 31 61,1 53/33 7 40 14% 3,7%

90 5 82 56 34 58,8 50/40 6,8 40 11 % 4,9 %

-4 -2 -3 -1 -3 +2,3 0,2 0 +3% -1,2%

08-12-10 14:54


ƒ75

werkingsonderwerpen. Met een medewerker die een opleiding of training volgt, sluit Plan Nederland een studieovereenkomst af waarbij, onder bepaalde voorwaarden, de opleiding door Plan Nederland wordt gefinancierd. Plan Nederland reserveert jaarlijks drie procent van de loonsom aan training en opleiding van medewerkers.

Arbeidsomstandigheden en sociaal beleid Plan Nederland werkt samen met een arbodienst aan verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en een zo gezond en prettig mogelijke werkplek. Plan Nederland streeft ernaar de WGA- en WIA-instroom zo laag mogelijk te houden en volgt de re-integratieverplichtingen van de Wet Poortwachter. Elk kwartaal is er een sociaalmedisch overleg (SMO) tussen de bedrijfsarts, de P&O-manager en de afdelingshoofden, indien noodzakelijk. In een enkel geval wordt een reintegratiebureau ingezet, of een tweedespoorloopbaanconsultatie aangeboden.

Meisje uit Togo

Fotografie Mark Read, Plan Interntional

Voor de sociale activiteiten heeft Plan Nederland een feestcommissie, die onder meer zorgt voor

processen, de systemen en de structuren. Hierbij

jaar naar programmalanden van Plan, landen

een jaarlijkse personeelsdag. Plan Nederland

hoort ook de aandacht voor de cultuur van de

waar de veiligheidssituatie door natuurrampen,

heeft een externe, onafhankelijke vertrouw-

organisatie. Met de meerjarige visie (Visie 2012)

burgeroorlog, corruptie of een voedselcrisis

enspersoon. Medewerkers kunnen conform het

zijn de waarden van Plan Nederland herijkt. Om

niet optimaal is. Om de risico’s voor medewer-

interne protocol bij de vertrouwenspersoon

deze zes waarden - resultaatgericht, onderne-

kers zoveel mogelijk te beperken, hanteert Plan

terecht voor vragen of klachten over ongewenst

mend, persoonlijk, gepassioneerd, deskundig en

daarom wereldwijd de ‘Global Safety & Security

gedrag of andere zaken die zij in de organisatie

betrouwbaar - te concretiseren en om te zetten

Policy’. Het veiligheidsbeleid van Plan Nederland

aan de orde willen stellen.

in bijbehorend gedrag, is in 2009 de Culture

is hierop gebaseerd en bestaat uit een aantal

Club opgericht, waarin medewerkers van de ver-

risicobeperkende maatregelen, voorafgaand aan

Medewerkerstevredenheid

schillende afdelingen van Plan Nederland zitten.

een veldreis, en een aantal contingency plannen,

Plan Nederland onderzoekt ieder jaar de

De Culture Club zet zich ervoor in de waarden

die aangeven wat te doen in geval van een inci-

medewerkerstevredenheid (MTO) en neemt

van Plan Nederland door middel van allerlei

dent ter plekke.

de uitslagen mee in de formulering van de HR-

activiteiten tot uiting te laten komen in de be-

jaarplannen. Het resultaat van het MTO steeg in

drijfscultuur. De Culture Club is in het verslagjaar

Medewerkers van Plan Nederland mogen

het verslagjaar van 7,0 naar 7,1. In dat jaar is met

twee keer per maand bij elkaar gekomen.

alleen op veldreis als ze een basistraining ‘Safety & Security’ hebben gevolgd, die hen beter in

name aan het verbeterplan ‘Arbeidsorganisatie’ uitvoering gegeven. Als gevolg hiervan is door

Toekomstige ontwikkelingen

staat stelt om te gaan met ongewone situaties

tien medewerkers een training projectmanage-

In het komende verslagjaar komt meer nad-

in ontwikkelingslanden. Directie, managers en

ment gevolgd. Deze medewerkers gaan het

ruk te liggen op kwaliteitsverbeteringen in de

alle medewerkers die voor hun werk een veldreis

projectmatig werken in de organisatie verder

organisatie. Daartoe is een medewerker als

moeten maken, kregen in het verslagjaar een

inbedden.

kwaliteitsmanager benoemd. Daarnaast krijgt het

training met betrekking tot de nieuwe proce-

verbeterpunt ‘klimaat’ aandacht in het volgende

dures. Iedereen die met, namens of voor Plan

verslagjaar.

Nederland reist, krijgt een uitgebreide briefing

Plan Nederland streeft een werkklimaat na waarin medewerkers open kunnen communice-

waarin alle risico’s worden besproken en risico-

ren en waar een prettige sfeer heerst. Plan

Safety & security

beperkende maatregelen worden getroffen. Bij

Nederland werkt mede op basis van de input

Veel medewerkers van Plan Nederland reizen in

terugkeer wordt de reis nabesproken. Zo nodig

van dit onderzoek aan het verbeteren van de

het kader van hun werk twee tot drie keer per

biedt Plan Nederland nazorg.

roze deel-jv2010.indb 16

08-12-10 14:54


ƒ76

De vrijwilligers van Plan Nederland Plan Nederland werkt al 23 jaar samen met een

gegroeid van 270 naar 350. Afgelopen jaar

aangemeld. Van de vrijwilligers is 75 procent

groot aantal vrijwilligers die een belangrijke bij-

heeft Plan Nederland veel geïnvesteerd in het

vrouw en 60 procent van de vrijwilligers heeft

drage leveren aan de activiteiten van Plan Ned-

vernieuwen en activeren van het vrijwilliger-

een hbo-achtergrond. Gemiddeld is een vrijwil-

erland op het gebied van voorlichting, educatie

snetwerk om zo beter aan te sluiten bij de grote

liger 1 tot 2 jaar actief voor Plan Nederland en

en participatie en het vertalen van onze brieven

instroom van nieuwe, veelal jongere vrijwil-

werkt dan 1 tot 8 uur per maand.

en voortgangsrapportages van de sponsorkind-

ligers die zich naar aanleiding van de campagne

eren. In het verslagjaar is het aantal vrijwilligers

‘Because I am a Girl’ bij de organisatie hebben

vrijwilligers in 2010 25% man 75% vrouw +80

60% hboopleiding

1-8 uur per maand

roze deel-jv2010.indb 17

08-12-10 14:54


ƒ77

Vrijwilligers zamelen geld in op ‘Because I am a Girl’ in concert

Fotografie Sander Stoepker, Plan Nederland

Activiteiten in 2009-2010

Begeleiding van vrijwilligers

van voorlichting op scholen, het ondersteunen

Vrijwilligers zijn heel belangrijk bij het creëren

Voor de ondersteuning van het vrijwilligers-

van evenementen of het vertalen van sponsorpost

van regionaal draagvlak voor het werk van Plan

netwerk zijn bij Plan Nederland twee betaalde

tot werkzaamheden als kantoorvrijwilliger op

en onmisbaar voor de organisatie van grotere

medewerkers in dienst. Deze twee medewerkers

financieel administratief gebied of met betrekking

evenementen.

zorgen voor de werving, selectie en trainingen

tot het geven van (fiscaal) juridisch advies. Plan

van en communicatie met de vrijwilligers en het

Nederland heeft in het verslagjaar gewerkt aan

November 2009 – Voor de elfde keer vond de

begeleiden van de regiocoördinatoren bij het

de verbetering van het vrijwilligersbeleid om de

scholierenactie Schaatsen en Zwemmen voor

motiveren en ondersteunen van de vrijwilligers.

aansluiting van vrijwilligers bij Plan Nederland te

Water plaats. Zonder de assistentie van 60 vri-

Vrijwilligers werken door heel Nederland en heb-

bevorderen en om meer diversiteit in het aanbod

jwilligers was het niet mogelijk geweest om deze

ben een gezamenlijke digitale ontmoe-

te brengen. Elke twee jaar wordt een betrokken-

landelijke actie met bijna 450 scholen succesvol

tingsplaats. Twee keer per jaar organiseert Plan

heidsonderzoek uitgevoerd onder de vrijwilligers.

te laten verlopen.

Nederland daarnaast een informatiedag voor

Het eerstvolgende onderzoek staat gepland voor

Juni 2010 – Tientallen vrijwilligers hebben

vrijwilligers, waar nieuwe ontwikkelingen bij Plan

de tweede helft van 2010.

geholpen met de organisatie van dit jongeren-

Nederland worden gepresenteerd en samen-

festival, onder andere door de Plan-stand te

werkingspartners, zoals de Nationale Postcode

Toekomst

bemannen.

Loterij, zich voorstellen. Op die dag worden de

In de toekomst zullen we steeds meer gebruik-

Juni 2010 - Honderd vrijwilligers hebben zich

vrijwilligers extra bedankt voor hun inzet.

maken van internet en sociale netwerken zoals Hyves, Facebook, LinkedIn om vrijwilligers te wer-

ingezet bij ‘Because I am a Girl’ in concert. Doorlopend – Vrijwilligers zijn het hele jaar

Vrijwilligersbeleid

ven via oproepen en berichten. Plan Nederland

actief geweest als vertaler van sponsorpost,

Plan Nederland heeft het vrijwilligersbeleid

gaat zich in het komende verslagjaar bezighouden

gastspreker op scholen, bemanning van infor-

vastgelegd in een handboek voor vrijwilligers.

met de vraag of zij zich wil richten op het werven

matiestands op evenementen en publicitair

Plan Nederland biedt vrijwilligers verschillende

van nog meer vrijwilligers, op een hechtere band

medewerker voor de lokale pers.

soorten vrijwilligerswerk, variërend van het geven

met de bestaande groep of op een combinatie van beide.

roze deel-jv2010.indb 18

08-12-10 14:54


ƒ78

Fotografie Sander Nieuwenhuys, Plan Nederland

Sponsors op bezoek bij hun sponsorkind

Plan Nederland en particuliere sponsors Plan Nederland werft fondsen op de particuli-

Kindsponsors kunnen corresponderen met

ere markt voor de projecten en programma’s

het kind dat zij sponsoren en een bezoek

in het veld, voor betere levensomstandigheden

brengen aan het sponsorkind. Sponsors van

en toekomstkansen van kinderen, hun families

Plan Nederland ontvangen minimaal een keer

en de gemeenschap waarin zij leven. Daarom

per jaar een rapportage over de voortgang

streeft Plan Nederland ernaar sponsors structu-

van het project of het kind dat zij steunen.

reel aan zich te binden en zo verzekerd te zijn

Verder houden wij sponsors op de hoogte

van inkomsten waarmee de projecten in het

van de activiteiten van Plan Nederland en

veld kunnen worden gepland en gefinancierd.

van de programma’s van Plan via de website,

Plan Nederland werft sponsors via kanalen als

een zeswekelijkse digitale nieuwsbrief en het

internet, telemarketing, televisie en door-to-

sponsormagazine ‘Plan Journaal’, dat drie keer

door-marketing. Hier een overzicht van het

per jaar in gedrukte vorm en digitaal verschijnt.

aantal sponsors aan het einde van het verslag-

Hierin is onder meer te lezen waaraan Plan

jaar (30-6-2010).

fondsen besteedt en welke activiteiten Plan

13.969 eenmalige sponsors

19.738 projectsponsors

93.345 kindsponsors

Nederland ondersteunt, organiseert en uitvoert.

roze deel-jv2010.indb 19

08-12-10 14:54


ƒ79

Plan Nederland en de samenwerking met corporate partners Plan Nederland zoekt samenwerking met bed-

van een bedrijf met een non-gouvernementele

een grote donatie van kleding van CROCS Eu-

rijven, organisaties en instellingen die op een

organisatie ook bij aan de commerciële doelein-

rope na de ramp in Haïti zijn, in goed overleg,

maatschappelijk verantwoorde manier onderne-

den van het bedrijf. Bedrijven verwachten van

mogelijk wanneer de goederen lokaal niet of

men, die willen bijdragen aan de doelstellingen

een partnership met een goed doel dat dit

nauwelijks beschikbaar zijn.

van Plan en die affiniteit hebben met de missie,

met hen meedenkt. Dankzij de omvang van de

de visie en de kernwaarden van Plan.

internationale Plan-organisatie, de expertise en

Cause related marketing

de veelzijdigheid van het werk van Plan biedt

Daarnaast werkt Plan Nederland met bedrijven

Plan het bedrijfsleven veel mogelijkheden tot

steeds vaker samen aan zogenaamde cause re-

samenwerking.

lated marketing-activiteiten. Als de geloofwaar-

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en betrokkenheid Steeds meer bedrijven werken samen met Plan

digheid van de boodschap is gewaarborgd, kan

Nederland aan kindgerichte armoedebestrijd-

Focus op internationale bedrijven

dit voor beide partijen een winstgevende vorm

ing. Plan Nederland biedt bedrijven de mo-

Om haar capaciteit zo efficiënt mogelijk in te

van samenwerking zijn. De partnerships met

gelijkheid vorm te geven aan maatschappelijk

zetten, richt Plan Nederland zich op grote bed-

frisdrankmerk Crystal Clear van Vrumona BV,

verantwoord ondernemen en hun maatschap-

rijven waar op meerdere vlakken samenwerking

dameskledingmerk DEPT en de ‘Because I am

pelijke betrokkenheid. Dat kan structureel, een-

mogelijk is, liefst met een internationaal kan-

a Girl’-schoolagendalijn, uitgegeven door New

malig of in het kader van een evenement. Plan

torennetwerk, zodat samenwerking tussen de

Edition, zijn goede voorbeelden hiervan. Plan

is goed in staat om de doelstellingen van het

partner en Plan-kantoren in meerdere landen

merkt dat steeds meer bedrijven op deze wijze

bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijk

mogelijk is. In het verslagjaar werkte Plan Ned-

willen samenwerken en zet in op substantiële

verantwoord ondernemen te koppelen aan

erland onder meer samen met DEPT, CISCO

groei van deze vorm van samenwerking.

haar eigen doelen. Ook komt Plan Nederland

Systems en AKZO Nobel.

Plan Nederland werkt niet samen met particuli-

tegemoet aan de toenemende wens van het

eren, bedrijven, organisaties en instellingen die:

bedrijfsleven om via samenwerking met Plan

Samenwerking op maat

Nederland de betrokkenheid van medewerk-

De afdeling Corporate Partnerships onderzoekt

ers te vergroten en om deze activiteiten zowel

in nauwe samenwerking met de betrokken

mondiaal als lokaal te ontplooien.

partner op welke manier het bedrijf kan bijdra-

internationale humanitaire, milieu of financiële

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

gen. De traditionele donatie als steun aan een

standaarden of verdragen (zoals de Universele

raakt steeds verder geïntegreerd in de bedrijfs-

van de projecten van Plan maakt daarbij steeds

Verklaring van de Rechten van de Mens,

voering van organisaties. Goede doelen worden

meer plaats voor meer inhoudelijke, duurzame

verdragen in het kader van de International

niet slechts gesteund met financiële middelen,

samenwerking die zich kenmerkt door betrok-

Labour Organisation en de International

maar we krijgen ook steeds meer zicht op

kenheid bij de wederzijdse doelstellingen. Plan

Organization for Standardization - ISO);

bijvoorbeeld de productieketen van bedrijven

stelt een open discussie met de betreffende

door wie wij worden gesteund. Bedrijven laten

partner over de beste invulling van de samen-

teiten in sectoren of regio’s waar schendingen

Plan Nederland toe in hun organisatie en zo

werking zeer op prijs. Naast een financiële

van internationale standaarden (zoals het

raken wij steeds vaker en meer betrokken bij

donatie speelt ook de inzet van expertise van

VN-verdrag voor de Rechten van het Kind)

de inhoud van het werk van onze corporate

het bedrijfsleven in het werk van Plan een

regelmatig voorkomen.

partners. Andersom draagt de samenwerking

steeds grotere rol. Ook donaties in natura, zoals

roze deel-jv2010.indb 20

• handelen in strijd met de universele rechten van de mens en/of de rechten van het kind; • worden vervolgd voor schendingen van

• onvoldoende transparant zijn over hun activi-

08-12-10 14:54


ƒ80

Fotografie Plan International

Kinderen in El Salvador maken gebruik van de activiteiten georganiseerd door Plan

Plan Nederland en institutionele donoren Nationale Postcode Loterij

tiepartners zetten samen met lokale maatschap-

De Europese Unie

Plan Nederland werkt sinds 1998 samen met de

pelijke organisaties en overheidsinstanties pro-

Plan Nederland ontvangt vier subsidies van de

Nationale Postcode Loterij, onder meer in de

gramma’s op om de levenssituatie van ruim tien

Europese Unie. De eerste subsidie is een subsi-

‘Because I am a Girl’-campagne. Plan Nederland

miljoen meisjes en jonge vrouwen (tussen 10 en

die in het kader van het project ‘Freed Kamai-

ontving in het verslagjaar een bijdrage van

24 jaar) te verbeteren. De programma’s richten

yas Livelihood Development’ in Nepal. In Nepal

€ 2,7 miljoen. In de projectenbijlage vanaf pa-

zich op onderwijs, toegang tot werk, bescherm-

wordt sinds 2008 ondersteuning verleend aan

gina 38 is te zien op welke wijze de inkomsten

ing en politieke participatie.

ex-Kamaiyas om een zelfstandig bestaan op te

gedurende het verslag jaar zijn besteed.

bouwen waarbij het programma vooral is geriPlan Nederland voert de pen voor twee

cht op de huishoudens die door vrouwen zijn

De Nederlandse overheid en het medefinancieringsstelsel

allianties: allereerst de Millenniumfondssubsidie

bestuurd.

(2009-2011) in het kader van ‘Fighting Violence

De tweede subsidie is een subsidie in het kader

Eind 2009 heeft Plan in samenwerking met vijf

to Ensure Education for All’ met een viertal

van het project dat tot doel heeft in Zambia de

andere Nederlandse ontwikkelingsorganisaties

ontwikkelingsorganisaties: Vermont Achieve-

lokale HIV/aids-structuur en het doorverwijs-

een aanvraag ingediend in het kader van het

ment Centeralliantie (VAC), ICDI, International

systeem in de provincie te versterken door het

Medefinancieringsprogramma 2011-2015. Bij de

Research on Working Children (IREWOC) en

trainen van lokale overheden.

afronding van dit jaarverslag werd bekend dat

Defence for Children.

De derde subsidie betreft een project in Nica-

het project ‘Girl Power’ voor het vergroten van

Daarnaast is Plan Nederland penvoerder voor

ragua dat tot doel heeft de voedselproductie

kansen van meisjes in ontwikkelingslanden door

de subsidie voor het ‘Sanitation in Peri-Urban

van de lokale landbouw te verhogen door in

het Ministerie van Buitenlandse Zaken positief is

Areas project in Africa’ (2008-2012)voor de

een specifiek gebied te investeren in kennis en

beoordeeld. Het ministerie draagt in de komende

alliantie met Waste.

ervaring van de leefgemeenschap. De vierde

vijf jaar ¤ 58,7 miljoen bij aan het uitvoeren van

subsidie is voor het project ‘Make the Link - Cli-

het meisjesproject in ruim tien ontwikkelings-

Tot slot ontvangt Plan Nederland een subsidie

mate exChange – Educating Children and Young

landen.

voor het ‘Community Led Total Sanitation

People in a Changing Climate’. Dit laatste proj-

Het project ‘Girl Power’ is een initiatief van de

(CLTS)-project’ (1-7-2009 t/m 30-7-2014). Dit is

ect is een partnerovereenkomst tussen Plan UK,

kindgerichte ontwikkelingsorganisatie Plan

een subsidie in het kader van de empowerment

Bulgaria Foundation, Plan Senegal, Plan Malawi

Nederland die daarbij wordt ondersteund door

van leefgemeenschappen en scholen om via

en Plan Kenia.

Child Helpline International, Defence for Chil-

microfinanciering sanitaire voorzieningen voor

dren, Free Voice, ICDI en Women Win. De allian-

zichzelf te realiseren.

roze deel-jv2010.indb 21

08-12-10 14:54


ƒ81

Financieel beleid en economische duurzaamheid De bedrijfsvoering van Plan Nederland is in

doneren en juist meer willen samenwerken

overeenstemming met de Code voor Goed

op het gebied van teambuilding en company

2) De bijdragen van institutionele donoren en

Bestuur, conform de richtlijnen van de Commis-

pride-initiatieven en de inzet van tijd en ex-

de subsidie van de Nederlandse overheid

sie Wijffels en de normen van het Centraal Bu-

pertise. Ook zag Plan Nederland dat sommige

en de Europese Unie in het kader van het

reau voor de Fondswerving. Alle processen van

wervende acties minder succesvol zijn verlopen

Medefinancieringsprogramma;

Plan Nederland zijn ISO-gecertificeerd.

dan begroot, zoals de kaartverkoop voor en de

Plan Nederland heeft een strategisch meer-

fondsenwerving tijdens ‘Because I am a Girl’ in

jarenplan met een meerjarig financieel kader

concert. Tijdens voorgaande crises stegen de

en een jaarplan met een begroting. Het strat-

opzegpercentages twee jaar na de inzet van de

Plan Nederland neemt in de begroting jaarlijks

egische meerjarenplan met het meerjarig

crisis, in dit geval dus in het komende verslag-

een kostenratio op voor besteding in het kader

financieel kader omvat de strategie en de

jaar. Om de inkomsten op peil te houden, streeft

van de doelstelling van 80 procent, kosten

speerpunten van het beleid voor een periode

Plan Nederland naar een grotere diversiteit

Beheer & Administratie maximaal 5 procent

van vier jaar. In het jaarplan worden op basis

aan verbintenissen met kleine en grote gevers.

en maximaal 15 procent kosten eigen fond-

van het meerjarenplan concrete (deel)plannen

Naast het continueren van reguliere particuliere

senwervende activiteiten. Hiermee blijft Plan

opgesteld. Over de uitgevoerde plannen wordt

fondsenwerving zal ook meer aandacht uitgaan

Nederland ruim onder de norm van het Centraal

na afloop verantwoording afgelegd.

naar inkomsten uit fondsen op naam, periodiek

Bureau Fondsenwerving (CBF).

ring (inclusief nalatenschappen);

3) Sponsoring door bedrijven in het kader van maatschappelijke betrokkenheid, inclusief de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

schenken, vermogensfondsen en nalatenschap-

Meerjarenplan en financieel kader

pen. Plan blijft bovendien op zoek naar nieuwe

Plan Nederland besteedt alle financiële mid-

In het meerjarenplan (Visie 2012) zijn de

methoden om extra inkomsten te genereren

delen zo snel mogelijk aan de doelstellingen

strategische visie van de stichting en de

met publiekscampagnes.

en streeft ernaar gelden binnen een jaar na

doelstellingen voor een periode van vier jaar

ontvangst te verantwoorden en in het kader van

vastgelegd. Het bevat een uitwerking op

Jaarplan en begroting

de doelstelling te besteden. Intern heeft Plan

hoofdlijnen van hoe deze doelstellingen kun-

In het derde kwartaal van het jaar worden het

Nederland een projectcommissie die periodiek

nen worden bereikt. In Visie 2012 is ook het

jaarplan en de begroting van het nieuwe jaar

financieringsverzoeken voor projecten beoor-

financiële kader opgenomen. Het huidige meer-

opgesteld. De behaalde resultaten worden

deelt en waar mogelijk, rekening

jarenplan loopt van 2008/2009 tot 2011/2012.

afgezet tegen het meerjarenplan, en zo nodig

houdend met de vereisten van donoren, hon-

In juni 2010 is gestart met het nieuwe meerja-

vindt bijstelling plaats van de strategische meer-

oreert. De projectcommissie bestaat uit de

renplan Visie 2015 dat zal lopen tot 2014/2015.

jarenplanning en de meerjarenbegroting. Het

directeur Programma’s, de directeur Commercie

Hierin is vastgelegd dat Plan Nederland inzet

jaarplan is naast het strategische meerjarenplan

en de manager Financiën & Bedrijfsvoering.

op:

gebaseerd op actuele ontwikkelingen. Het jaar-

• diversiteit aan partnerschappen met kleine en

plan met de begroting is een geïntegreerd plan

Vermogensbeleid

grote gevers zoals individuele donoren, insti-

voor de organisatie, waarvan de afdelingsplan-

Plan Nederland houdt geen vrije reserves aan,

tutionele organisaties en corporate partners;

nen zijn afgeleid. Alle afdelingen zijn betrokken

zoals een continuïteitsreserve. Het vermogens-

• innovatie van het aanbod;

bij het opstellen van het jaarplan en de daarbij

beleid van Plan is conform de richtlijn voor

• strategische samenwerking en allianties.

behorende begroting. Het jaarplan met de be-

reserves van VFI.

groting wordt door de directie goedgekeurd en

Gevolgen van de economische crisis in het verslagjaar

daarna vastgesteld door de Raad van Toezicht.

In het verslagjaar heeft Plan Nederland niet

Om zo veel mogelijk kinderen in ontwikkelings-

managementrapportage besproken. Deze rap-

aantoonbaar te maken gekregen met de

landen zicht te geven op een betere toekomst,

portage bestaat uit de financiële rapportage

gevolgen van de economische crisis. De opzeg-

werft Plan Nederland fondsen bij zo veel

en een rapportage over het bestuur van de

percentages op de particuliere markt zijn niet

mogelijk sponsors. Het gaat daarbij om drie

organisatie, waarbij vinger aan de pols wordt

significant hoger dan voorgaande jaren. Op de

geldstromen:

gehouden ten aanzien van kwantitatieve,

bedrijvenmarkt ziet Plan wel dat organisa-

1) De bijdragen van particuliere sponsors in het

niet-financiële doelen (zoals het aantal proj-

ties minder geneigd zijn om ‘alleen geld’ te

roze deel-jv2010.indb 22

Tussentijdse rapportages Maandelijks wordt in het directieoverleg de

kader van kindsponsoring en projectsponso-

ectsponsors of het aantal klachten). Mede op

08-12-10 14:54


ƒ82

Fotografie Plan International

Kinderen in Cambodja in een Early Childhood Care & Development centre

basis van de managementrapportage brengt de

In het jaarverslag legt Plan Nederland verant-

directie per kwartaal verslag uit aan de Raad

woording af over het gevoerde beleid en de

van Toezicht. Halverwege het jaar wordt in het

resultaten. De jaarrekening wordt na controle

directieoverleg de voortgang van het jaarplan

door de accountant voorzien van een accoun-

gesponsorde kind en diens leefgemeenschap

besproken. De resultaten leiden tot een raming

tantsverklaring. Het jaarverslag met de jaar-

voor de kindsponsors;

die de directie rapporteert en bespreekt met de

rekening wordt door de directie goedgekeurd,

Raad van Toezicht.

waarna deze door de Raad van Toezicht wordt

• de jaarlijkse verantwoording over projectsubsidies aan de Europese Unie; • een jaarlijks voortgangsverslag van het

• een jaarlijks projectverslag voor structurele projectsponsors.

vastgesteld.

Verantwoording

Het jaarverslag van Plan Nederland en de jaar-

Aan het eind van het jaar vindt een evaluatie

Behalve het jaarverslag maakt Plan Nederland

cijfers van Plan International (Plan International

plaats van het jaarplan en de vastgelegde doel-

voor de verschillende belangengroepen ook een

worldwide combined financial statements) zijn

stellingen. Op basis van de voorlopige cijfers

specifiek informatiepakket, omdat de commu-

te downloaden via www.plan-international.org

worden in het directieoverleg de resultaten van

nicatie-eisen voor de verschillende belangheb-

en voldoen aan zowel de wettelijke eisen als aan

het afgelopen verslagjaar besproken. Bevin-

benden uiteenlopen. Voorbeelden zijn:

de aanvullende eisen, zoals de Richtlijn Versla-

dingen en leerpunten worden door de directie

• ‘op maat’ rapportages voor corporate partners;

glegging Fondsenwervende Instellingen en het

gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. De

• het jaarlijkse Verslag MFP voor de

reglement van het CBF-keur van het Centraal

jaarcyclus wordt afgesloten met het jaarverslag.

roze deel-jv2010.indb 23

Nederlandse overheid;

Bureau Fondsenwerving.

08-12-10 14:54


ƒ83

Risicomanagement Net als iedere andere organisatie heeft Plan

ven vanuit de Plan-programmalanden, die de

binnen drie maanden na indiensttreding een

Nederland te maken met risico’s die afbreuk

drijvende kracht zijn voor het handelen van

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de

kunnen doen aan het werk en het behalen van

Plan Nederland. Daarbij is aandacht nodig

gemeente te overleggen.

de doelstellingen van de organisatie. Om het

voor een goede match met de Nederlandse

afbreukrisico zo klein mogelijk te maken, hand-

donoren zoals de sponsoring van het financi-

Reputatierisicomanagement

haaft de organisatie een zero tolerance-beleid

eel onderwijsprogramma Aflatoun door

Plan Nederland is zich bewust dat imagoschade

tegen fraude, belangenverstrengeling en de

JP Morgan;

een groot risico is voor een fondsenwervende

schending van de rechten van kinderen. Plan

• de inkomsten uit subsidies vanuit de EU

ontwikkelingsorganisatie. Het reputatierisico

Nederland heeft:

groeien. De ingeslagen weg heeft succes en

beheerst Plan door een goed algemeen be-

• een systeem voor planning, monitoring en

we zetten deze lijn voort. Aandachtspunt

wustzijn ervan en door een effectief calami-

vormt de kostenbeheersing van de werving

teiten- en communicatieplan.

rapportage; • richtlijnen en procedures voor de inrichting en

en het programmabeheer van deze subsidies. In de omgeving waarin Plan opereert, kunnen

procedures voor de financiële verslaglegging;

Bescherming van kinderen Gedragscode Kindbescherming

zaken mis gaan. Plan wil dit op een transparante

rechtshandelingen waarbij verantwoordelijk-

• richtlijnen voor financiële handelingen en

wijze communiceren aan haar stakeholders.

heden en interne controles zijn vastgelegd.

Als internationale kindgerichte ontwikkelings-

Doordat Plan Nederland nu tevens als pen-

Risicomanagement is een continu proces, waar-

organisatie zet Plan zich wereldwijd in voor de

voerder opereert van een aantal allianties,

bij aandacht wordt besteed aan het volgen en

rechten van kinderen en voor betere naleving

neemt het belang toe van het professioneel

periodiek bijstellen van beheersmaatregelen om

van het VN-verdrag voor de Rechten van het

managen van haar reputatie en die van de al-

de volgende verschillende risico’s te managen.

Kind en bestrijdt Plan schendingen van kinder-

lianties.

rechten. Plan Nederland gaat altijd uit van het

Risicomanagement op strategisch niveau

belang van het kind en conformeert zich daarbij

Een uitdaging vormt het managen van de

aan de normen van het Sphere Project (Mini-

verwachtingen van (kind)sponsors ten aanzien

Jaarlijks staat risicomanagement op de agenda

mum Standards in Disaster Response) en ‘Do

van de projecten die worden uitgevoerd via

van de Raad van Toezicht. Periodiek vindt bij

No Harm’ (het voorkomen van negatieve gevol-

Plan International. Plan moet ervoor waken

Plan Nederland een strategische analyse plaats

gen van conflictsituaties op kinderen).

niet meer te beloven dan we kunnen waar-

waarbij de risico’s worden gerelateerd aan de

maken. Een voorbeeld: mede als gevolg van de

strategische besluitvorming. Zo heeft voor

Plan verdedigt de rechten en de belangen van

rechtenbenadering worden de scholen in Plan-

Visie 2015 gedurende het verslagjaar een strat-

kinderen ook in het kader van de eigen bedrijfs-

gemeenschappen met geld van kindsponsors

egische analyse plaatsgevonden. Leerpunten

voering en alle partijen die daarbij betrokken

van Plan door overheden gebouwd. De scholen

naar aanleiding van deze strategische analyse

zijn: de medewerkers, vrijwilligers, sponsors,

innen meestal schoolgeld. In sommige Plan-

zijn:

leveranciers en alle andere partijen waarmee

gemeenschappen ontstaat daardoor de situatie

• de inkomsten uit structurele kindsponsoring

Plan Nederland relaties onderhoudt. In het

dat een school aanwezig is, maar de gespons-

lopen terug en de inkomsten van structurele

kader van de eigen bedrijfsvoering heeft Plan

orde kinderen niet naar school gaan omdat hun

particuliere projectsponsors hebben nog niet

daarom wereldwijd een reglement opgesteld

ouders het schoolgeld niet kunnen betalen.

het volume bereikt om de terugloop van

voor de bescherming van kinderen: de ‘Gedrag-

Plan International zoekt oplossingen door

de inkomsten uit kindsponsoring te com-

scode Kindbescherming’.

overheden contractueel te verplichten de ge-

penseren. Ombuiging van deze beweging is

Alle medewerkers van Plan Nederland en ieder-

sponsorde kinderen op door Plan gefinancierde

essentieel. Kernwoorden daarbij zijn groei in

een die op enigerlei wijze aan Plan Nederland

scholen gratis onderwijs te bieden en adequaat

vertrouwen, omzetgroeiversnelling in volume

is verbonden (zoals sponsors, vrijwilligers of

lesmateriaal te verzorgen. Het afdwingen van

en het stimuleren van meer samenwerking

freelancers) verplichten zich kennis te nemen

deze afspraak in ontwikkelingslanden is echter

binnen de organisatie om gezamenlijk de

van de ‘Child Protection Policy’ en deze met

niet eenvoudig.

doelen te realiseren;

een handtekening te onderschrijven. Het doel is

• invloed van de economische situatie in de wereld (kredietcrisis) op het werk van Plan; • ‘Programs in the Lead’: meer focus op de vraag om financiering van projecten gedre-

roze deel-jv2010.indb 24

ervoor te zorgen dat Plan (Nederland) beschikt

Operationele en veiligheidsrisico’s

over procedures om kindermisbruik te voorko-

Het werk van Plan in ontwikkelingslanden

men, te signaleren en aan te pakken. Wie bij

brengt onvermijdelijk een aantal risico’s met

Plan Nederland wil werken, moet bovendien

zich mee die consequenties kunnen hebben

08-12-10 14:54


ƒ84

voor de voortgang van projecten en program-

is het soms onzeker of geld kan worden

Audit Director. In 2009 en 2010 werden geen

ma’s of de veiligheid van medewerkers. Plan

besteed zoals gepland. Spreiding over verschil-

gevallen of vermoedens van fraude of corruptie

spant zich ervoor in operationele risicos zo veel

lende landen, programma’s en thema’s kan

gemeld met betrekking tot de door Plan Neder-

mogelijk te beheersen door een goede planning

daarbij helpen.

land gefinancierde projecten.

Spreiding van inkomstenbronnen

bij Plan. Plans wereldwijde ‘Safety & Security-

Anticorruptie, fraude en integriteit

beleid’ beperkt de veiligheidsrisico’s van

Plan Nederland voert een zero tolerance-

bron te voorkomen, streeft Plan Nederland naar

medewerkers en bezoekers (zie in dit hoofdstuk

beleid tegen fraude, dat wil zeggen het han-

een zo groot mogelijke spreiding van inkom-

ook de paragraaf ‘Safety & Security’).

delen of het opzettelijk nalaten van handelen,

stenbronnen.

vooraf, zorgvuldige monitoring en door zorgvuldig gebruik van te maken van de expertise

Om te grote afhankelijkheid van één inkomsten-

in combinatie met een element van bedrog,

Concreet betekent dit:

Voorkomen van calamiteiten in de bedrijfsvoering

waardoor betrokkene(n) direct of indirect

1. dat Plan Nederland het verloop van particu-

voordeel behalen ten nadele van Plan of part-

liere sponsors minstens stabiel wil houden.

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te

ners van Plan. Het is Plan-medewerkers dan

Dat wil Plan Nederland doen met betere

garanderen, bijvoorbeeld bij brand, bij het uitval-

ook niet toegestaan onwettige betalingen te

service en het aanbieden van interessante

len van ICT-applicaties of het niet kunnen innen

verrichten of te accepteren. Bij vermoedens

sponsorprojecten en door het werven van

van sponsorgelden, is een crisismanagement-

van oneigenlijk gebruik van financiële mid-

procedure vastgelegd, waarin ook een tijdelijk

delen volgt Plan Nederland de procedures die

onderkomen is opgenomen. Jaarlijks wordt deze

door Plan International zijn vastgelegd in het

diverse vormen van institutionele fondsen-

procedure geoefend. Een vaste procedure voor

beleidsdocument Anti Fraud and Anti Cor-

werving, wat leidt tot meerjarenovereenkom-

een back-up van alle fysieke databestanden

ruption Policy en het Field Operations Book:

sten met institutionele financiers zoals de

voorkomt verlies van relevante documenten.

Reporting Fraud.

Europese Unie en het Ministerie Buitenlandse

Informatiebeveiligingsbeleid

Door het gecentraliseerde controlesysteem en

In 2010 is een nieuw informatiebeveiligings-

de duidelijk gedefinieerde verantwoordelijk-

blijft inzetten op groei van de bijdragen uit

beleid ontwikkeld. Informatiebeveiliging is de

heden op alle niveaus van Plan International

het bedrijfsleven en de Nationale Postcode

bescherming van informatie tegen een breed

is oneigenlijk gebruik van fondsen direct tra-

Loterij (NPL). NPL heeft sinds twee jaar een

scala aan bedreigingen (zoals financiële schade

ceerbaar. Het betreffende beleidsdocument

Droomfonds. Door middel van additionele

en imagoschade). Dit beleid is gericht op het

over fraude en corruptie geeft gedetailleerd

aanvragen voor ambitieuze programma’s

waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en

aan wat onder oneigenlijk gebruik van mid-

zoals ‘Amber Child Alert’ hopen wij extra

het minimaliseren van de bedrijfsrisico’s. Het

delen wordt verstaan en wat de consequenties

financiering te verkrijgen.

informatiebeveiligingsbeleid heeft als doel de

zijn. Indien fraude of oneigenlijk gebruik van

beschikbaarheid, integriteit en vertrouweli-

financiële middelen wordt geconstateerd, voor-

Compliance risico’s

jkheid van informatie bij Plan Nederland zo veel

ziet het internationale beleid in de geëigende

Plan Nederland conformeert zich aan de

mogelijk te garanderen.

disciplinaire en/of juridische sancties. De op

wet- en regelgeving die voor fondsenwerv-

te leggen sancties worden van geval tot geval

ende instellingen geldt. Accountants van PWC

Financiële risico’s

vastgesteld. Sancties zijn onder meer het op

controleren ieder jaar de projecten in het veld.

Ieder kwartaal wordt in geval van belangrijke

non-actief stellen van medewerkers, ontslag, het

Bij Plan Nederland controleert PWC de Neder-

financiële voor- en nadelen een aangepaste

stopzetten van betalingen aan of het terugvor-

landse activiteiten en de administratieve organi-

raming opgesteld teneinde tijdig financieel te

deren van partnerorganisaties of leveranciers,

satie en beoordeelt het de interne controles.

kunnen bijsturen. In het kader van de besluit-

het verbreken van contractuele verplichtingen

Plan Nederland heeft sinds 1998 het CBF-keur

vorming over de subsidieaanvraag MFS2 heeft

met partnerorganisaties of leveranciers, poli-

en is lid van de Vereniging Fondsenwervende

Plan Nederland meerdere scenario’s ontwikkeld

tieaangifte van strafbare feiten of het starten

Instellingen en hanteert in de bedrijfsvoering de

zodat de organisatie adequaat kan reageren op

van civielrechtelijke procedures.

Code voor Goed Bestuur, conform de richtlijnen

nieuwe structurele sponsors; 2. dat de programma-afdeling zich richt op

Zaken;

de uitslag per 1 november 2010.

3. dat Plan Nederland ondanks de kredietcrisis

van de Commissie Wijffels. Plan heeft derhalve Jaarlijks worden alle geconstateerde fraude-

maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat

Spreiding van bestedingen

gevallen, inclusief de getroffen maatregelen,

wordt voldaan aan de geldende wet- en regel-

Door de aard van het werk loopt Plan Neder-

gerapporteerd aan de Financial Audit

geving zoals subsidieregels, regelingen omtrent

land financiële risico’s. In ontwikkelingslanden

Committee van Plan International door de

personeel, fiscale regels en privacyregels.

roze deel-jv2010.indb 25

08-12-10 14:54


ƒ85

Meisjes uit Bangladesh ontspannen na een workshop over zelfbewustzijn

Fotografie Ruth Catsburg, Plan Nederland

Contractuele verplichtingen

betreffende Plan-landenkantoor vastgelegd. Bij

Pensioenrisico

Om juridische risico’s voortvloeiend uit con-

Plan Nederland toetsen programmamedewerk-

Plan Nederland heeft een ‘defined benefit’-pen-

tractuele verplichtingen tot een minimum te

ers periodiek of aan de eisen wordt voldaan die

sioensysteem. Hiermee draagt Plan Nederland

beperken, werkt Plan Nederland zo veel mo-

zijn gesteld in de financiële reglementen van

het pensioenrisico voor de medewerkers, indien

gelijk met standaardcontracten en algemene

specifieke donoren. Hiermee voorkomt Plan

de pensioenpremieafdrachten, op basis van het

inkoopvoorwaarden. Contracten met een

dat gelden moeten worden terugbetaald aan de

gemiddelde inkomen, voor het pensioen van de

waarde hoger dan 25.000 euro of met een

donor. Mocht op enig moment blijken dat een

medewerkers niet voldoende mochten zijn op

relatief hoog risicoprofiel worden in principe

partner bepaalde verplichtingen niet nakomt,

het moment dat de medewerker ervan gebruik

extern juridisch getoetst.

dan past Plan Nederland het fraude- en sanc-

gaat maken. Plan Nederland is in 2009 een

tiebeleid toe. Plan Nederland behoudt zich het

onderzoek gestart naar de overdracht van dit

Afspraken die donoren maken met Plan Neder-

recht voor om contractuele verplichtingen een-

risico aan een pensioenverzekeraar waardoor

land inzake programmabestedingen die via Plan

zijdig te ontbinden als financiële middelen door

Plan Nederland de jaarrekening IAS 19-proof

International plaatsvinden, worden in een Grant

de partnerorganisatie niet in overeenstemming

kan maken. Hierdoor zouden zowel de actua-

Agreement Document (GAD) met het

met de gemaakte afspraken worden gebruikt.

riële kosten als de kosten voor verantwoording

roze deel-jv2010.indb 26

08-12-10 14:54


ƒ86

Ecologische duurzaamheid en controle aanzienlijk kunnen dalen.

Plan-kantoren in ontwikkelingslanden voor de

Naast onze poging om onze directe negatieve

Plan Nederland ziet klimaatverandering als on-

afronding van de overheidssubsidie in het kader

invloed op het milieu te beperken, handhaaft Plan

derdeel van een breed duurzaamheidsvraagstuk,

van de medefinancieringsregeling en met work-

Nederland het beleid om al het oude papier en

waarvan juist kinderen in ontwikkelingslanden het

shops ter voorbereiding van de introductie van de

karton voor hergebruik aan te bieden. In het afgelo-

slachtoffer worden. Plan Nederland levert naar

tweede ronde van de medefinancieringsregeling.

pen jaar zijn bovendien met goed gevolg proeven

vermogen een bijdrage aan de oplossing door:

De toename van het woon-werkverkeer per auto

genomen met volledig hergebruikt printerpapier. In

• een bedrijfsvoering met een zo laag mogelijke

en met het openbaar vervoer is, bij een vrijwel

vergelijking met het normale papier zijn de kosten

CO2-uitstoot en compensatie van de resterende

gelijkblijvend personeelsbestand, vooral toe te

van hergebruikt papier bovendien veel lager.

uitstoot.

schrijven aan een betere registratie.

Bewustwording

• de ontwikkeling van gecertificeerde klimaatadaptatie- en mitigatieprojecten in samenwer-

Huisvesting

In het verslagjaar heeft de Klimaatgroep het per-

king met andere Plan-kantoren.

Plan Nederland heeft het afgelopen verslagjaar

soneel wekelijks via een blog geïnformeerd over

Een interne klimaatwerkgroep, helpt mee met de

onderzoek gedaan naar nieuwe huisvesting. Het

oorzaken en ontwikkelingen rond klimaatverander-

uitvoering van het klimaatbeleid. De klimaatwerk-

huidige huurcontract is verlengd met vijf jaar met

ing en een duurzame levenswijze. Verder heeft de

groep kwam in het verslagjaar periodiek bij elkaar.

een breekoptie na twee jaar. Plan bereidt een

Klimaatgroep een klimaattraining voor belangstel-

verhuizing voor naar een kantoorpand met betere

lende medewerkers georganiseerd.

Transport, reizen, vervoer en wagenpark

duurzaamheidskenmerken. Een van de wensen

Met behulp van een educatief klimaatproject

is bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De

‘Make the link, Climate exChange’, mede gefi-

Om een lage CO2-uitstoot te realiseren, ontmoe-

noodzaak om per auto te forensen zal daarmee

nancierd door de EU, maakt de afdeling Educatie

digt Plan Nederland het gebruik van de auto.

sterk afnemen.

jongeren in drie Afrikaanse en drie Europese landen betrokken bij elkaar. Niet alleen oorzaken

Medewerkers maken zo veel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer of de fiets. Plan Nederland

Leveranciersbeleid

en gevolgen, maar ook de relatie met armoede en

past online conferencing toe om vliegreizen te

Plan Nederland heeft een inkoopprocedure voor de

kinderrechten komt in het project aan bod. Eigen

vermijden.

keuze voor en het aangaan van een relatie met een

actie wordt gestimuleerd, onder meer door het be-

leverancier. Hierin is het kindbeschermingsbeleid

schikbaar stellen van budgetjes waarmee jongeren

Voetafdruk

meegenomen. Het voornemen is om in het volgen-

zelf campagnes lanceren.

Plan Nederland is sinds 1 januari 2007 klimaat-

de verslagjaar leveranciersbeleid te formuleren op

neutraal door compensatie van de CO2-uitstoot

het gebied van economische, sociale en ecologische

In december 2009 heeft een internationale del-

via de Climate Neutral Group en GreenSeat. Dit is

duurzaamheid. Voor drukwerkproducties maakt

egatie kinderen, onder wie een lid van de Youth

een tijdelijke situatie. Plan streeft naar aanzienlijke

Plan Nederland nu al zo veel mogelijk gebruik van

Board van Plan Nederland, op de klimaatconferen-

verlaging van de CO2-uitstoot. Sinds januari 2010 is

FSC-papier en FSC-gecertificeerde drukkerijen.

tie in Kopenhagen lobby gevoerd om de stem van

Plan Nederland na onderhandeling met de kantoor-

Bovendien stelt Plan Nederland in toenemende

kinderen te laten horen in het klimaatdebat.

beheerder overgestapt op groene stroom. Boven-

mate aanvullende milieueisen aan de drukke-

Als lid van de Children in a Changing Climate Coali-

dien wil Plan de overblijvende uitstoot compenseren

rijen waarmee ze samenwerkt, waaronder ISO

tion is Plan Nederland betrokken bij beleidsbeïn-

via eigen gecertificeerde klimaatprojecten. Daartoe

14001-certificering. Een groeiend aantal drukkerijen

vloeding op internationaal niveau ten gunste van

is een meerjarig programma in ontwikkeling voor

met wie Plan Nederland samenwerkt, produceert

kinderen (UNFCCC: de klimaatorganisatie van de

het opwekken van schone energie in Afrika. In

bovendien CO2-neutraal.

Verenigde Naties).

2009 is een leasecontract afgesloten voor twee hybride auto’s voor de directie. In aanvulling op het ov-fietsenplan zijn er twee fietsen aangeschaft voor

C02- uitstoot door

algemeen gebruik door het personeel. Een geleasde Renault Clio voor algemeen gebruik is afgestoten. In plaats daarvan heeft Plan Nederland een elektrisch aangedreven scooter aangeschaft voor het stadsverkeer, met dank aan de NPL.

2008

2009

elektriciteit

59

48

aardgas

90

6

woon-werkverkeer (auto)

65

76

woon-werkverkeer (OV)

8

13

371

484

8

8

De toename van de uitstoot door vliegreizen heeft

vliegreizen

grotendeels te maken met evaluatiebezoeken aan

papier

roze deel-jv2010.indb 27

08-12-10 14:54


Ć’87

Kinderen in Sri lanka

roze deel-jv2010.indb 28

Fotografie Plan International

08-12-10 14:54


ƒ88

Werkgebieden van Plan Landen waar Plan fondsen werft India en Colombia zijn werkgebieden en er worden fondsen geworven

Dit is Plan - profiel van de internationale organisatie Identiteit

wereld die de rechten en de waardigheid van

Plan Nederland is lid van Plan International,

volwassenen en kinderen respecteert. Plan

een internationale, humanitaire, kindgerichte

werkt aan een wereld waarin meisjes en jon-

ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, gods-

gens gelijke kansen krijgen, omdat ze daar recht

Historie

dienstige of commerciële doelstellingen. Plan

op hebben.

Plan is een niet-gouvernementele ontwik-

• op te komen voor de rechten van kinderen, waar ook ter wereld.

kelingsorganisatie van Britse oorsprong. De

werkt sinds 1937 in vaak moeilijke en complexe omstandigheden aan blijvende verbeteringen in

Missie

Engelse journalist John Langdon-Davies richtte

de levenssituatie van kinderen en hun familie in

Plan streeft naar blijvende en concrete verbe-

de organisatie in 1937 op om weeskinderen

ontwikkelingslanden. Plan doet dit door middel

teringen in het leven van meisjes en jongens in

en dakloze kinderen in de Spaanse Burgeroor-

van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 48

ontwikkelingslanden. Plan doet dit door:

log een veilig onderkomen te bieden. Tijdens

landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan

• te luisteren naar kinderen en met hen samen

de Tweede Wereldoorlog was de organisatie

zet zich wereldwijd in voor de rechten van kin-

te werken;

ook actief in Nederland, Frankrijk en België.

deren en betere naleving van het VN-verdrag

• uit te gaan van de kracht van ieder kind;

In de loop van de jaren vijftig verschoof het

voor de Rechten van het Kind.

• kinderen, hun familie en de gemeenschap

zwaartepunt van het werk van Plan naar landen

waarin zij leven in staat te stellen in hun

buiten Europa.

Visie

basisbehoeften te voorzien en hun mogelijk-

Plan wil een wereld waarin alle meisjes en

heden te vergroten om volledig mee te doen

Per 30 juni 2010 werden in totaal 1.261.167 kin-

jongens zich volledig kunnen ontwikkelen; een

in de samenleving;

deren via Plan gesponsord (2009: 1.244.437).

roze deel-jv2010.indb 29

08-12-10 14:54


Ć’89

In Ecuador krijgen kinderen les met behulp van educatief speelgoed

roze deel-jv2010.indb 30

Fotografie Alf Berg, Plan International

08-12-10 14:54


Ć’90

Kinderen in een vluchtelingenkamp in Sudan zijn aan het ravotten

roze deel-jv2010.indb 31

Fotografie Alf Berg, Plan International

08-12-10 14:54


ƒ91

Organisatie

nale organisaties zijn vertegenwoordigd. Het

factoren mee:

De koepelorganisatie Plan International is een

internationale bestuur legt verantwoording af

• de aard en de oorzaken van kinderarmoede;

gezamenlijke organisatie voor beleid, uitvoering

aan de Members Assembly.

• de plaatselijke wetgeving en het plaatselijke

en controle van de programma’s en de project-

Het internationale kantoor van Plan Interna-

beleid met betrekking tot de ontwikkeling

en in 48 programmalanden in Afrika, Azië en

tional, gevestigd in het Engelse Woking (bij

van kinderen;

Latijns-Amerika. Plan International heeft twintig

Londen), is verantwoordelijk voor de coördi-

leden, de nationale organisaties.

natie van alle activiteiten in de landen waar

De twintig nationale organisaties (inclusief Co-

Plan werkt. Het internationale kantoor wordt

lombia en India, die een status als Field Country

geleid door de internationale directeur (Chief

• de betrokkenheid van de nationale overheid inzake de rechten van het kind; • het politieke en sociale klimaat en de stabiliteit in het land;

National Organisation hebben) hebben als be-

Executive Officer), die rapporteert aan het in-

langrijkste taak de fondsen te werven die nodig

ternationale bestuur.

het maatschappelijk middenveld, inclusief

zijn voor het realiseren van de kindgerichte

Het internationale kantoor ziet toe op een ef-

de aanwezigheid van andere internationale

gemeenschapsprojecten in de programmalan-

ficiënte besteding van de fondsen die geworven

ontwikkelingsorganisaties;

den. De nationale organisaties werven die fond-

zijn door de nationale organisaties en stelt het

sen bij particulieren, overheden en bedrijven.

geld beschikbaar aan de Plan-veldorganisaties

Bovendien zetten de nationale organisaties

in de programmalanden, op basis van hun

Bij de identificatie, planning, uitvoering en

van Plan zich in eigen land en internationaal in

jaarlijkse en meerjarige ontwikkelingsplannen,

evaluatie van programma’s en projecten zijn de

voor lobby en mondiale educatie. Behalve in

voortgangsrapportages en begroting. Ook

kinderen en de families in de betrokken gemeen-

Nederland, heeft Plan nationale organisaties in

controleert het internationale kantoor de best-

schappen de partners van Plan. De prioriteiten

Australië, België, Brazilië, Canada, Colombia,

edingen en de kwaliteit van de ontwikkeling-

die zij aangeven, staan centraal. Plan werkt in de

Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,

sprogramma’s en draagt zorg voor regelmatige

programmalanden op nationaal, regionaal en lo-

Groot-Brittannië, Hong Kong, Ierland, India, Ja-

interne en externe audits.

kaal niveau ook intensief samen met overheden,

pan, Noorwegen, Spanje, de Verenigde Staten,

• de aard en de mate van ontwikkeling van

• bestaande nationale en internationale communicatiefaciliteiten.

andere (inter)nationale ontwikkelingsorganisa-

Werkwijze in de programmalanden

ties, maatschappelijke organisaties (zoals dorp-

Toegevoegde waarde van de samenwerking met de internationale organisatie voor de Nederlandse donateur en voor de eigen organisatie

Plan werkt in de directe leefomgeving van

lingen en vrijwilligers- en jongerenorganisaties),

kinderen aan duurzame verbetering van hun

particuliere organisaties en het bedrijfsleven.

del van kindgerichte programma’s en projecten,

Capaciteitsversterking

Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

scomités, vrouwenorganisaties, culturele instel-

levensomstandigheden. Plan doet dit door mid-

Plan is een grassroots organisatie, beheerst haar

waarin kinderen centraal staan en die armoede

Betere vaardigheden van de mensen ter plaatse

keten en heeft daardoor veel informatie bes-

aan de basis aanpakken. Structurele armoede-

maakt deel uit van Plans doel bij te dragen

chikbaar over concrete projecten in het veld.

bestrijding is het primaire doel.

aan de zelfredzaamheid van de betrokken gemeenschappen, zodat zij onafhankelijk zijn

Plan Nederland bouwt op 30 jaar ervaring met

Selectie van programmalanden

van externe hulp. In dat kader begeleidt Plan

fondsenwerving en ontwikkelingswerk en op de

Plan selecteert de programmalanden op basis

ook gemeenschapsorganisaties (zoals een

ervaring en het imago van Plan International,

van een aantal criteria, namelijk:

buurt- of wijkvereniging) bij het analyseren

de uitvoerende organisatie van Plan die al meer

• de kindersterfte (onder kinderen tot en met

van problemen en bij het vinden van mogelijke

dan 75 jaar programma’s uitvoert in ontwikkelingslanden.

vijf jaar) is hoger dan 4 procent; • de HDI (Human Development Index, een

oplossingen, bij de planning en uitvoering van projecten en programma’s. Ook ondersteunt

meetinstrument van de Verenigde Naties dat

Plan gemeenschappen bij het verbeteren van

Beleid

de sociaal-economische situatie van een land

hun vaardigheden om op te komen voor hun

Het beleid van Plan wordt vastgesteld door de

aangeeft) is 0,72 of lager.

rechten.

ledenassemblee en uitgevoerd onder toezicht van het internationale bestuur van Plan, dat

Vóór de start van programma’s in een nieuw

De rechten van kinderen

bestaat uit elf gekozen bestuursleden, waarvan

land, onderzoekt Plan bovendien de situatie in

Bijna de helft van alle kinderen wereldwijd –

minimaal drie uit de programmalanden. De

een land, om op grond daarvan te kunnen bep-

dat is meer dan een miljard kinderen – leven

bestuursleden worden op basis van individuele

alen hoe de organisatie het beste kan bijdragen

in armoede, vooral als gevolg van uitsluiting

kennis, expertise en ervaring gekozen door de

aan de ontwikkeling van de kinderen. In deze

en discriminatie. Om armoede blijvend uit te

Members Assembly van Plan, waarin alle natio-

analyse neemt Plan in elk geval de volgende

bannen, is het niet voldoende de welvaart

roze deel-jv2010.indb 32

08-12-10 14:54


ƒ92

eerlijker te verdelen. Blijvende oplossingen voor

Programmakader

armoede beginnen met inzicht in de bestaande,

Armoede heeft nooit één oorzaak. Bovendien

Gelijke kansen voor meisjes en jongens (gender equity):

ongelijke machtsrelaties op sociaal, econo-

veroorzaakt armoede vaak een vicieuze cirkel

projecten zijn erop gericht de verhouding tus-

misch en politiek gebied. Belangrijker is dus

waarin mensen gevangen raken. Daarom pakt

sen mannen en vrouwen te verbeteren en de

dat deze ongelijkheid wordt aangepakt en dat

Plan de oorzaken van armoede in samenhang

ontwikkelingskansen voor meisjes en vrouwen

volwassenen en kinderen, waar ook ter wereld,

en aan de basis aan, op meerdere terreinen

te vergroten.

aanspraak kunnen maken op hun rechten.

tegelijkertijd. Want een school bouwen heeft

Plan is een kinderrechtenorganisatie en werkt

weinig zin als kinderen moeten werken, als er

op grond van de verplichting die de interna-

geen goede leerkrachten zijn en ouders er niet

tionale gemeenschap is aangegaan met het

van overtuigd zijn dat hun kinderen recht heb-

Draagkracht op de lange termijn vergroten (empowerment and sustainability):

ondertekenen van het VN-verdrag voor de

ben op onderwijs. Als Plan een school gaat bou-

projecten richten zich op blijvende verbetering

Rechten van het Kind in 1989: kinderen verdi-

wen, zet Plan dus ook projecten op waarmee

van de organisatorische, technische en finan-

enen niet alleen alle steun die ze nodig hebben

ouders hun inkomsten kunnen verbeteren, leidt

ciële deskundigheid van de gemeenschappen.

om een toekomst op te bouwen, ze hebben er

Plan leerkrachten op en vertelt Plan kinderen

recht op.

en ouders over de rechten van kinderen.

Respect voor het leefmilieu (environmental sustainability):

Voor het werk van Plan betekent dit dat kin-

De programma’s van Plan moeten bijdragen

projecten richten zich op armoedebestrijding op

deren, hun families en de gemeenschappen waa-

aan een duurzame leefomgeving waarin de

de lange termijn, op een manier die duurzame

rin zij leven, leren opkomen voor hun rechten,

rechten van kinderen en jongeren bekend zijn,

en gelijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen

onder meer door bewustwording en training.

worden gerespecteerd en beschermd en kun-

waarborgt en de draagkracht van het ecosys-

Het betekent ook dat Plan werkt met over-

nen worden geclaimd door allen.

teem verbetert.

heden om ervoor te zorgen dat internationale

Plan stelt zich hierbij concreet tot doel:

verdragen worden omgezet in beleid dat wordt

1 Kinderen en jongeren te beschermen tegen

uitgevoerd en gehandhaafd. Plan draagt zo bij

alle vormen van geweld;

Samenwerking (cooperation): alle projecten worden in samenwerking met de

aan de mondigheid van kinderen en families en

2 Een gezond leven voor kinderen en jongeren;

betrokken gemeenschap, overheidsorganen,

aan de plichtsvervulling van overheden.

3 Goed onderwijs voor kinderen;

non-gouvernementele en andere organisaties

4 Veilig water en betere sanitaire voorzieningen

opgezet en uitgevoerd.

Child Centered Community Development Plan gelooft in de kracht van kinderen. Plan gelooft ook dat kinderen zelf heel goed weten

voor kinderen en hun familie; 5 Een betere levensstandaard voor kinderen en hun familie; 6 Seksuele en reproductieve gezondheid voor

wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling.

jongeren, met name in relatie tot HIV/aids;

Daarom luistert Plan naar kinderen en betrekt

7 Kinderen en jongeren in staat stellen te parti-

Plan hen bij de projectactiviteiten. Plan leert kinderen daarbij op te komen voor hun rechten

ciperen in de samenleving; 8 Hulp en bescherming te bieden bij rampen.

Leren van elkaar (learning): met het oog op kwaliteitsverbetering trekt Plan voortdurend lering uit interne en externe ervaringen van de eigen organisatie en partners.

Bestedingen via Plan International Plan is een wereldwijde organisatie met een wereldwijde ambitie. Ruim 7.000 medewerk-

en geeft hun een stem. Vaak letterlijk, met een jeugdjournaal of een radioprogramma voor en

Als leidraad bij het plannen, uitvoeren en evalu-

ers – in de programmalanden vrijwel allemaal

door kinderen, met een kinderparlement of

eren van programma’s en projecten gelden de

van lokale afkomst - 50.000 vrijwilligers in

met videofilms die kinderen maken over hun

volgende uitgangspunten (principles):

gemeenschapsprojecten over de hele wereld en bijna anderhalf miljoen kinderen en hun

leven. De stemmen van kinderen die opkomen

Het kind staat centraal (child centeredness):

sponsors werken samen aan een beter leven

ingrijpende, positieve veranderingen in een samenleving, en van oplossingen die goed zijn

alle activiteiten moeten bijdragen aan de ver-

doel stap voor stap te bereiken, heeft Plan een

voor kinderen, niet alleen voor volwassenen.

betering van de levensomstandigheden van

efficiënt internationaal netwerk, dat bestaat

Als basisingrediënten van de eigen werkwijze

kinderen. De rechten van kinderen liggen hier-

uit veldorganisaties in 48 programmalanden

zet Plan de behoeften van kinderen centraal,

aan ten grondslag.

en twintig nationale organisaties, veelal in de

voor hun rechten, kunnen het begin zijn van

voor kinderen in ontwikkelingslanden. Om dit

rijke(re) landen, waar fondsen worden geworven.

luistert Plan naar kinderen en neemt Plan hen serieus. Deze werkwijze noemt Plan Child Cen-

Geïntegreerde aanpak (integration):

tered Community Development (CCCD). Het is

met het oog op doelmatigheid worden aspect-

Plan gaat zo efficiënt mogelijk en volgens de

de hoeksteen van alle Plan-activiteiten.

en van de acht doelstellingen samengevoegd in

internationale normen om met de fondsen uit

een coherente programmastrategie.

de twintig donorlanden. Via het internatio-

roze deel-jv2010.indb 33

08-12-10 14:54


ƒ93

nale kantoor van Plan worden deze fondsen toegekend aan de veldkantoren in de programmalanden. Een centraal verzamelpunt biedt kostenvoordelen vanwege lagere transactiekosten, betere wisselkoersen en betere controle.

Verdeling van de middelen De verdeling over de programmalanden van de gebundelde inkomsten, onder meer uit particuliere sponsorwerving, vindt in principe plaats op basis van de goedgekeurde strategische meerjarenplannen die door de veldkantoren worden vastgelegd na overleg met kinderen, hun families en gemeenschappen en partners. Deze strategische plannen voor elk programmaland bevatten de specifieke programmadoelen voor een programmaland of -gebied. Bijvoorbeeld dat het percentage kinderen dat de lagere

Sarala uit India is verlaten door haar ouders en woont in een opvanghuis

Fotografie Peter de Ruiter

school afmaakt in vijf jaar stijgt van veertig naar

bestuur. Bovendien wordt Plan jaarlijks gecon-

mag volgens de richtlijnen van Plan maximaal

zestig procent, door het bouwen van scholen en

troleerd door externe accountants van accoun-

20 procent worden uitgegeven aan fondsen-

het trainen van leerkrachten.

tantskantoor PWC. Tot slot zijn het management

werving en aan de uitvoeringskosten van Plan

en de operaties van Plan International Inc. en

en de nationale organisaties.

Kindgerichte gemeenschapsprojecten

Plan Limited gecontroleerd en onafhankelijk

Plan geeft geen geld rechtstreeks aan kin-

beoordeeld door de International Committee on

De overige tachtig procent wordt besteed

deren of hun families. De beschikbare mid-

Fundraising Organizations (ICFO). Beide voldoen

aan de ontwikkeling, begeleiding en uitvoer-

delen worden gebruikt voor het realiseren van

aan de ICFO-standaarden en grondslagen.

ing van Plan’s programma’s en projecten

kindgerichte gemeenschapsprojecten die op de

Sinds eind jaren ‘90 heeft Plan een systeem voor

voor kinderen. Daaronder vallen alle kosten

korte of langere termijn leiden tot verbetering

de planning, uitvoering, monitoring en evaluatie

die moeten worden gemaakt om ‘de klus te

van de kwaliteit van het leven van kinderen.

van programma-activiteiten. Dit systeem voor

klaren’, waaronder de salarissen van deskundi-

Corporate Planning, Monitoring & Evaluation

gen (artsen, ingenieurs, architecten) en lokale

Controle

(CPME) vormt de basis voor het beheer en de

Plan-medewerkers, het programmabeheer en

Plan controleert streng hoe de fondsen worden

controle van de financiën en de controle van de

de huisvesting van de lokale Plan-organisatie.

besteed. Daarmee waarborgt Plan efficiënt

resultaten (outputs) van programma’s en projec-

Deze kosten zijn noodzakelijk om programma’s

beheer en kan oneigenlijk gebruik worden

ten. CPME biedt namelijk de mogelijkheid om:

en projecten van de grond te krijgen en suc-

voorkomen. Het lokale veldmanagement is finan-

• op basis van een onderzoek vooraf (baseline

cesvol af te ronden.

ciële verantwoording verschuldigd aan de lan-

study) duidelijke en haalbare doelstellingen te

dendirecteur, die op zijn beurt verantwoording

formuleren (planning);

Reserves Plan reserveert middelen uitsluitend voor

aflegt aan een van de vier regionale directeuren.

• tussentijds te bepalen of er aantoonbare stap-

De regionale directeuren leggen verantwoording

pen zijn gezet in het bereiken van de vooraf

onvoorziene omstandigheden, zoals inkomsten-

af aan de internationale directeur van Plan Inter-

bepaalde doelstellingen; met deze gegevens

verliezen, koersschommelingen en onverwachte

national, die weer verantwoording aflegt aan het

kan de voortgang worden gemeten (monito-

extra uitgaven, zoals hulp na rampen. De fond-

ring);

sen die bedoeld zijn voor deze reserves worden

internationale bestuur van Plan. Plan werkt met gedetailleerde procedures voor

• te bepalen of de vooraf bepaalde doelstellin-

elke fase in de besteding van fondsen. Alle proce-

gen zijn bereikt en om lering te trekken uit de

dures en administratieve en controllingprocesen

programma’s (evaluation).

vastgezet in deposito’s.

interne auditafdeling van Plan controleert jaar-

Inkomsten en uitgaven

Aard en omvang van kosten die Plan International voor haar rekening neemt voor Plan Nederland

lijks ongeveer zeventig procent van de uitgaven

Het totaal van de inkomsten van de twintig

Plan International neemt in het geheel geen

in het veld en rapporteert daarover direct aan de

nationale organisaties bepaalt de inkomsten

kosten voor haar rekening met betrekking tot

financial audit committee van het internationale

van Plan. Van de som van geworven fondsen

de fondsenwerving voor Plan Nederland.

zijn vastgelegd in het field operations book. De

roze deel-jv2010.indb 34

08-12-10 14:54


ƒ94

Plan-Besturen Managementteam Plan Nederland

• Peter A. Gross, (penningmeester), Verenigde Staten

• Drs. T. (Tjipke) Bergsma, Algemeen Directeur

• Ezra Mbogori, Zimbabwe (vice-voorzitter) (Southern Director)

• Drs. E. (Liesbeth) Pruijs MBA, Directeur Commercie

• John Bonnycastle, Canada (tot November 2009)

• Drs. J.J. (Jan Jaap) Kleinrensink, Directeur Internationale Programma’s

• Stan Bartholomeeussen, België

• Drs. Q.A. (Quirine) van Heek, Manager Financiën en Bedrijfsvoering

• Awa N’Deye Ouedraogo, (Southern Director)

• Drs. S. (Selma) Penseel, Manager Communicatie en Campagnes

• Mehr Khan Williams, (Southern Director) (tot november 2009)

• E. (Esther) Visser BBA, Manager HR

• Werner Bauch, Duitsland

Raad van Toezicht Plan Nederland

• Pierre Bardon, Frankrijk (sinds november 2009) • Martin Hoyos, Oostenrijk (sinds november 2009)

• Drs. D. (David) Vriesendorp, voorzitter

• Dorota Keverian, USA (sinds november 2009)

• Mevrouw J.M.W.G. (Jenny) Elissen,

• Joshua Liswood, Canada (sinds november 2009)

(vice-voorzitter en lid t/m 16 november 2009) • Mr. P. (Paul) Arlman • Mr. drs. J.L. (Jan Louis) Burggraaf, (vice-voorzitter sinds 16 november 2009)

• Anne Skipper, Australië (sinds november 2009

Nationale organisaties en hun directeur

• Mevrouw F.E.M. Havenga-Hillen (sinds 16 november 2009)

Australië: Ian Wishart

• N.P. (Natascha) Jacobovits de Szeged, BA (sinds 22 november 2010)

België: Dirk van Maele

• De heer R.A. (Rudolf) Jordaan (tot 22 november 2010)

Canada: Rosemary A. McCarney

• Drs. B.J.M. (Bernadette) Langius

Colombia: Gabriela Bucher Balcázar

• Drs. P.B. (Peter) Mensing

Denemarken: Gwen Wisti

• De heer G.J. (Gerard) Mezenberg

Duitsland: Marianne Raven

• Drs. F.M.J. (Frans) Röselaers

Finland: Riitta Weiste

• Prof. dr. E.M. Sent (sinds 16 november 2009)

Frankrijk: Alain Caudrelier-Benac

Raad van Advies Plan Nederland

Groot-Brittannië: Marie Staunton Hong Kong: James R. Murray

• Dr. H.O.C.R. (Onno) Ruding, voorzitter

Ierland: David Dalton

• De heer A. (Antony) Burgmans

India: Bhagyashri Dengle

• Drs. A.E.J.M. (Alexandra) Schaapveld MA

Japan: Gabriel Kazuo Tsurumi

• Prof. mr. J. E. (Jaap) Doek

Nederland: Tjipke Bergsma

• De heer J. (Joop) van den Ende

Noorwegen: Helen Bjørnøy

• Drs. E. Ph. (Ewoud) Goudswaard

Spanje: Concha López

• Prof. dr. Angeline G.Z. Kemna

Verenigde Staten: Ahuma Adodoadji (tot eind 2009), was Audrey Bracey-

• Drs. J. (John) Lintjer

Deegan (interim), Tessie San Martin (sinds 1 oktober 2010)

• Drs. M.A. (Margot) Scheltema

Zuid-Korea: Sang-Joo Lee

• Rabbijn A. (Awraham) Soetendorp

Zweden: Anna Hägg-Sjöquist

• Drs. E. (Ehsan) Turabaz

Zwitserland: Beatrice Weber (tot augustus 2010), Andreas Herbst (sinds

• Luitenant-Generaal b.d. M.L.M. (Marcel) Urlings

16 september 2010)

• De heer E.T. (Erik Thijs) Wedershoven

Internationaal Directeur

Regionale organisaties

• De heer N. (Nigel) Chapman

• Gezahegn Kebede, waarnemend Regionaal Directeur Oostelijk en

Internationaal bestuur

• Mie Takaki, waarnemend Regionaal Directeur Westelijk Afrika (sinds 5

(per 30 juni 2010)

Zuidelijk Afrika (sinds 16 juni 2010) mei 2010)

• Paul Arlman (voorzitter), Nederland

• Myrna Evora, Regionaal Directeur Azië

• Anne Grant, Groot-Brittannië (tot november 2009)

• Rodrigo Bustos, waarnemend Regionaal Directeur Latijns-Amerika

• Wendy McCarthy (vice-voorzitter) (Australië, tot november 2009)

roze deel-jv2010.indb 1

(sinds 11 juni 2010)

08-12-10 14:54

Plan Nederland Jaarverslag 2009-2010 - Financieel  

Dit is het financiële gedeelte van het Jaarverslag 2009-2010 van Plan Nederland dat uit twee delen bestaat. Het 'Glossy' gedeelte is ook op...