De Oever

Page 1

HAND-OUT

De Oever

wijkcentrum te Oudorp, Alkmaar in opdracht van

gemeente Alkmaar


)NTRODUCTIE +ÚTHER L 3ALMAN L +OEDIJK L !RCHITECTEN IS IN OPGERICHT DOOR 0IM +ÚTHER EN 4ON 3ALMAN NADAT EEN VRUCHTBARE SAMENWERKING RESULTEERDE IN EEN EERSTE PRIJS GEVOLGD DOOR EEN BOUWOPDRACHT BIJ DE INTER %UROPESE WONINGBOUWPRIJSVRAAG %URO0AN 4EN GEVOLGE VAN DE UITBREIDING VAN HET AANTAL OPDRACHTEN IS IN !D +OEDIJK TOEGETREDEN TOT DE DIRECTIE )N DE EERSTE VIJFTIEN JAAR VAN HAAR BESTAAN HEEFT HET BUREAU EEN REPUTATIE OPGEBOUWD IN DE WONINGBOUW MET NAME WAAR COMPLEXE WONING PROGRAMMA S IN COMBINATIE MET COMMERCIÑLE ACTIVITEITEN MOESTEN WORDEN INGEPAST IN EEN BESTAAND STEDELIJK WEEFSEL -ET DEZE PROJECTEN HEBBEN WIJ EEN BIJDRAGE KUNNEN LEVEREN AAN DE DISCUSSIE OVER ACTUELE THEMA S ZOALS BOUWEN IN HISTORISCHE BINNENSTEDEN DE VERNIEUWING VAN NAOORLOGSE WIJKEN EN DE HERONTWIKKELING VAN HET OOSTELIJK HAVENGEBIED VAN !MSTERDAM $AARNAAST IS HET BUREAU MEERMALEN VERTEGEN WOORDIGD OP SPRAAKMAKENDE 6INEX LOCATIES ZOALS )*BURG EN ,EIDSCHE 2IJN :ONDER UITZONDERING BETREFT HET HIER PROJECTEN MET EEN HOOG AM BITIENIVEAU WAARBIJ DE DISCUSSIE OVER KWALITEIT EN DE RELATIE TUSSEN STEDENBOUW EN ARCHITECTUUR CENTRAAL STAAT (ET WERKTERREIN HEEFT ZICH INMIDDELS VERBREED NAAR UTILITAIRE PROJECTEN ZOALS DE NIEUWBOUW VOOR DE (OGE 3CHOOL 5TRECHT IN DE 5ITHOF EN HET WIJKCENTRUM @$E /EVER IN !LKMAAR 7IJ ZIJN EEN MIDDELGROOT ARCHITECTENBUREAU MET EEN TEAM VAN MENSEN DAT ALLE FASEN VAN HET BOUWPROCES BEHEERST VANAF HET MAKEN VAN EEN ONTWERP TOT EN MET HET VOEREN VAN DIRECTIE OP DE BOUWPLAATS 6ISIE +ÚTHER L 3ALMAN L +OEDIJK L !RCHITECTEN MAAKT VANZELFSPREKENDE ARCHITECTUUR GEBOUWEN DIE ZICH ONDERSCHEIDEN DOOR EEN OPVALLENDE ON OPVALLENDHEID 7IJ BENADEREN ARCHITECTUUR NIET ALS AUTONOOM MAAR PROBEREN IN ELKE OPGAVE EEN INNIGE VERSTANDHOUDING MET DE CONTEXT TE CREÑREN 7E ZOEKEN NAAR AANKNOPINGSPUNTEN OM OP VOORT TE BOUWEN EN NAAR MOGELIJKHEDEN OM IETS TOE TE VOEGEN WAAR VERVOLGENS WEER OP VOORTGEBOUWD KAN WORDEN $AT BETEKENT DAT UITZONDERINGEN ALLEEN WORDEN GEMAAKT ALS DE SITUATIE ER OM VRAAGT )N VEEL GEVALLEN IS DE GEBOUWDE OMGEVING NIET GEBAAT BIJ INCIDENTEN EN AFWIJKINGEN MAAR JUIST BIJ VOORTZETTINGEN VAN WAT ER IS NIET IN DE VORM VAN IMITATIE MAAR VAN INTERPRETATIE $EZELFDE OPENHEID WAARMEE DE CONTEXT WORDT BENADERD IS TERUG TE VINDEN IN DE WIJZE WAAROP WIJ DE BEWONERS EN DE GEBRUIKERS DE RUIMTE WILLEN LATEN /PEN VRIJ INDEELBARE PLATTEGRONDEN BIEDEN DE GELEGENHEID OM HET DAGELIJKS LEVEN BEZIT TE LATEN NEMEN VAN DE ARCHITECTUUR EN ZO EEN VANZELFSPREKENDE OMGEVING TE LATEN ONTSTAAN IN EN RONDOM DE GEBOUWEN $IT RESULTEERT IN HELDERE KLOEKE GEBOUWEN MET EEN HOGE RUIMTELIJKE KWALITEIT WAARBIJ VEEL AANDACHT IS BESTEED AAN DE OVERGANG TUSSEN HET GEBOUW EN DE STRAAT $IT IS VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR EEN GOED FUNCTIONEREN VAN DE GEBOUWDE OMGEVING DE LEVENDIGHEID EN DE VEILIGHEID 7IJ PROBEREN TE ONTSNAPPEN AAN DE VLUCHTIGHEID VAN DE TIJD DOOR HET TOEPASSEN VAN DUURZAME MATERIALEN MET EEN MOOI VEROUDERD PATINA$E GEMEENTE /UDORP IS IN DE JAREN @ GEANNEXEERD DOOR !LKMAAR )N DE HUI

DIGE SITUATIE BESTAAT DE WIJK ENERZIJDS UIT HET OUDE DORP /UDORP EN ANDERZIJDS UIT NIEUWBOUW VAN DE JAREN @ EN @ $E OPDRACHT BETROF DE HUISVESTING VAN EEN NIEUW WIJKCENTRUM TER VERVANGING VAN HET VEROUDERDE @(ET $ORPSHUIS IN HET OUDE DORP EN HET 7IJKCENTRUM @$E 6ANG IN HET NIEUWE GEDEELTE (ET NIEUWE GEBOUW MOEST TEGEN EEN BESTAANDE SPORTHAL AAN GEBOUWD TE WORDEN WAARNA DE SPORTHAL EEN INTEGRAAL ONDERDEEL VAN HET WIJKCEN TRUM ZOU GAAN UITMAKEN 4EVENS DIENDE ER EEN PEUTERSPEELZAAL EN EEN JEUGDHONK GE HUISVEST TE WORDEN $E LOCATIE OP DE GRENS TUSSEN OUD EN NIEUW /UDORP BOOD EEN UITGELEZEN KANS EEN GEBOUW TE ONTWERPEN DAT ZOWEL STEDENBOUWKUNDIG ALS RUIMTELIJK ARCHITECTONISCH DE WIJKGEDACHTE ZOU KUN NEN VERBEELDEN $OOR EEN UITHOLLING IN HET VOLUME EN HOOGTEACCENTEN OP DE KOPPEN VAN HET GEBOUW IS EEN MARKANT SILHOUET ONTSTAAN DAT ZICH DUIDELIJK MANIFESTEERT ZOWEL BIJ BENADERING VANUIT HET OUDE ALS VANUIT HET NIEUWE /UDORP (ET INTERIEUR IS ZO TRANSPARANT EN LICHT MO GELIJK GEHOUDEN D M V DAKLICHTEN LANGE ZICHTLIJNEN EN VERRASSENDE DOORKIJKJES DIE HET INTERIEUR MET DE OMGEVING VERBINDEN !CHTER DE HOOFDENTREE BEVINDT ZICH DE HOGE EN LICHTE CENTRALE HAL DIE ALS SPIL FUN GEERT TUSSEN DE MULTIFUNCTIONELE ZALEN DE ONTMOETINGSRUIMTE EN DE SPORTHAL OP DE

7IJKCENTRUM $E /EVER

7

! - 3 4 % , 3 4 2 ! !4 ! , + - ! ! 2 s / 0 $ 2 ! # ( 4 ' % 6 % 2 ' % - % % . 4 % ! , + - ! ! 2 3 % + 4 / 2 - ! !4 3 # ( ! 0 0 % , ) * + % / . 4 7 ) + + % , ) . ' s / 0 0 % 2 6 , ! + - s / 0 , % 6 % 2 ) . ' 4 ( % - ! ( % 2 + % . " ! ! 2 ( % ) $ % . 4 2 ! . 3 0! 2 ! . 4 ) %

BEGANE GROND EN DE CURSUSRUIMTEN EN HET KANTOOR OP DE VERDIEPING (IERMEE HEEFT HET GEBOUW NAAR BUITEN TOE EEN WERVEND KARAKTER EEN TOONBEELD VAN ACTIVITEITEN IN DE WIJK EN NAAR BINNEN TOE IS HET OVERZICH TELIJK EN EENVOUDIG BEHEERSBAAR $E GEVELS ZIJN UITGEVOERD IN EEN ORANJE ROOD GENUANCEERDE BAKSTEENSORTERING (ET SCHUIN OPLOPENDE DAK IS BEHANDELD ALS VIJFDE GEVEL EN HEEFT EEN BEGROEIING MET MOS SEDUM


Situatie


Begane grond


1e verdieping

Projectgegevens Architect Naam Adres Contactpersoon Telefoon E-mail adres

Köther | Salman | Koedijk | Architecten bv Meeuwenlaan 106g Ad Koedijk 020 – 638 63 45 a.koedijk@kska.nl

Project

Naam Plaats

Wijkcentrum ‘De Oever’ Amstelstraat, Alkmaar-Oudorp

Project gegevens

Projectarchitect Projectteam Opdrachtgever

Voor- en achternaam Namen Naam Adres Contactpersoon Telefoon Constructie Installaties Bouwfysica Akoestiek Bouwmanagement Bouwkosten Hoofdaannemer bouwkundig Hoofdaannemer Winstallaties Hoofdaannemer Einstallaties Hoofdaannemer lift Start bouw Oplevering Bruto vloeroppervlak m2 Bruto inhoud m3 Aantal en type woningen of m2 kantoor/winkel/enz Bouwsom incl. installaties, excl. BTW Installatiekosten excl. BTW

Adviseurs, plaats

Overig, plaats

Data Maten Differentiatie Kosten

Leveranciers

Ad Koedijk / Ton Salman / Pim Köther Sabine Schleimer, Wout Deckwitz, Carlos Saldarriaga en Nanda Klous Gemeente Alkmaar, Sektor Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 53, 1800 BC Alkmaar Dhr. J. Holman 072 - 548 81 09 A. Harder B.V., Broek Op Langedijk De Blaay - Van den Bogaard B.V., Rotterdam Lichtveld Buis & Partners BV, Nieuwegein Lichtveld Buis & Partners BV, Nieuwegein Bureau Organisatie Bouwwezen B.V., Zeist Bouwkostenadvies T.M. Laan, Oostwoud Bouwbedrijf Kakes, Zaandam Homij Technische Installaties, Amsterdam HIG Elektrotechniek, Heerhugowaard Schindler Liften B.V., Den Haag Januari 2006 April 2007 1575 m2 7400 m3 1.260 m2 nieuwbouw en 175 m2 verbouw t.b.v. wijkcentrum en 140 m2 nieuwbouw t.b.v. peuterspeelzaal € 1.811.600,€ 506.700,-

Materiaal/onderdeel Naam

Plaats

Steenleverancier Groen dak Verlichting Vast meubilair Schuifwanden Geluidabsorberende panelen Vloerbedekking

Steenhandel Gelsing Van Ginkel The Light Company Texim Interieurbouw Espero Novawall Benelux

Elst Veenendaal Den Haag Nijkerk Waalwijk Hoofddorp

Tarkett

Breda


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.