Page 1

HAND-OUT

De Oever

wijkcentrum te Oudorp, Alkmaar in opdracht van

gemeente Alkmaar


)NTRODUCTIE +ÚTHERL3ALMANL+OEDIJKL!RCHITECTENISINOPGERICHTDOOR0IM+ÚTHEREN4ON3ALMAN NADATEENVRUCHTBARESAMENWERKINGRESULTEERDE INEENEERSTEPRIJSGEVOLGDDOOREENBOUWOPDRACHTBIJDEINTER %UROPESEWONINGBOUWPRIJSVRAAG%URO0AN4ENGEVOLGEVANDEUITBREIDING VANHETAANTALOPDRACHTENISIN!D+OEDIJKTOEGETREDENTOTDEDIRECTIE )NDEEERSTEVIJFTIENJAARVANHAARBESTAANHEEFTHETBUREAUEENREPUTATIEOPGEBOUWDINDEWONINGBOUW METNAMEWAARCOMPLEXEWONING PROGRAMMASINCOMBINATIEMETCOMMERCIÑLEACTIVITEITENMOESTENWORDENINGEPASTINEENBESTAANDSTEDELIJKWEEFSEL-ETDEZEPROJECTEN HEBBENWIJEENBIJDRAGEKUNNENLEVERENAANDEDISCUSSIEOVERACTUELETHEMASZOALSBOUWENINHISTORISCHEBINNENSTEDEN DEVERNIEUWING VANNAOORLOGSEWIJKENENDEHERONTWIKKELINGVANHETOOSTELIJKHAVENGEBIEDVAN!MSTERDAM$AARNAASTISHETBUREAUMEERMALENVERTEGEN WOORDIGDOPSPRAAKMAKENDE6INEXLOCATIESZOALS)*BURGEN,EIDSCHE2IJN:ONDERUITZONDERINGBETREFTHETHIERPROJECTENMETEENHOOGAM BITIENIVEAUWAARBIJDEDISCUSSIEOVERKWALITEITENDERELATIETUSSENSTEDENBOUWENARCHITECTUURCENTRAALSTAAT (ETWERKTERREINHEEFTZICHINMIDDELSVERBREEDNAARUTILITAIREPROJECTENZOALSDENIEUWBOUWVOORDE(OGE3CHOOL5TRECHTINDE5ITHOFENHET WIJKCENTRUM@$E/EVERIN!LKMAAR 7IJZIJNEENMIDDELGROOTARCHITECTENBUREAUMETEENTEAMVANMENSENDATALLEFASENVANHETBOUWPROCESBEHEERST VANAFHETMAKENVANEEN ONTWERPTOTENMETHETVOERENVANDIRECTIEOPDEBOUWPLAATS 6ISIE +ÚTHERL3ALMANL+OEDIJKL!RCHITECTENMAAKTVANZELFSPREKENDEARCHITECTUURGEBOUWENDIEZICHONDERSCHEIDENDOOREENOPVALLENDEON OPVALLENDHEID7IJBENADERENARCHITECTUURNIETALSAUTONOOMMAARPROBERENINELKEOPGAVEEENINNIGEVERSTANDHOUDINGMETDECONTEXTTE CREÑREN7EZOEKENNAARAANKNOPINGSPUNTENOMOPVOORTTEBOUWENENNAARMOGELIJKHEDENOMIETSTOETEVOEGEN WAARVERVOLGENSWEER OPVOORTGEBOUWDKANWORDEN$ATBETEKENTDATUITZONDERINGENALLEENWORDENGEMAAKTALSDESITUATIEEROMVRAAGT)NVEELGEVALLENISDE GEBOUWDEOMGEVINGNIETGEBAATBIJINCIDENTENENAFWIJKINGEN MAARJUISTBIJVOORTZETTINGENVANWATERIS NIETINDEVORMVANIMITATIE MAARVANINTERPRETATIE $EZELFDEOPENHEIDWAARMEEDECONTEXTWORDTBENADERD ISTERUGTEVINDENINDEWIJZEWAAROPWIJDEBEWONERSENDEGEBRUIKERSDERUIMTE WILLENLATEN/PEN VRIJINDEELBAREPLATTEGRONDENBIEDENDEGELEGENHEIDOMHETDAGELIJKSLEVENBEZITTELATENNEMENVANDEARCHITECTUUREN ZOEENVANZELFSPREKENDEOMGEVINGTELATENONTSTAAN INENRONDOMDEGEBOUWEN $ITRESULTEERTINHELDERE KLOEKEGEBOUWENMETEENHOGERUIMTELIJKEKWALITEITWAARBIJVEELAANDACHTISBESTEEDAANDEOVERGANGTUSSENHET GEBOUWENDESTRAAT$ITISVANESSENTIEELBELANGVOOREENGOEDFUNCTIONERENVANDEGEBOUWDEOMGEVING DELEVENDIGHEIDENDEVEILIGHEID 7IJPROBERENTEONTSNAPPENAANDEVLUCHTIGHEIDVANDETIJDDOORHETTOEPASSENVANDUURZAMEMATERIALENMETEENMOOIVEROUDERDPATINA


$EGEMEENTE/UDORPISINDEJAREN@ GEANNEXEERDDOOR!LKMAAR)NDEHUI

DIGESITUATIEBESTAATDEWIJKENERZIJDSUIT HETOUDEDORP/UDORPENANDERZIJDSUIT NIEUWBOUWVANDEJAREN@EN@$E OPDRACHTBETROFDEHUISVESTINGVANEEN NIEUWWIJKCENTRUMTERVERVANGINGVANHET VEROUDERDE@(ET$ORPSHUISINHETOUDE DORPENHET7IJKCENTRUM@$E6ANGINHET NIEUWEGEDEELTE(ETNIEUWEGEBOUW MOESTTEGENEENBESTAANDESPORTHALAAN GEBOUWDTEWORDENWAARNADESPORTHAL EENINTEGRAALONDERDEELVANHETWIJKCEN TRUMZOUGAANUITMAKEN4EVENSDIENDEER EENPEUTERSPEELZAALENEENJEUGDHONKGE HUISVESTTEWORDEN$ELOCATIEOPDEGRENS TUSSENOUDENNIEUW/UDORPBOODEEN UITGELEZENKANSEENGEBOUWTEONTWERPEN DATZOWELSTEDENBOUWKUNDIGALSRUIMTELIJK ARCHITECTONISCHDEWIJKGEDACHTEZOUKUN NENVERBEELDEN$OOREENUITHOLLINGINHET VOLUMEENHOOGTEACCENTENOPDEKOPPEN VANHETGEBOUWISEENMARKANTSILHOUET ONTSTAANDATZICHDUIDELIJKMANIFESTEERT ZOWELBIJBENADERINGVANUITHETOUDEALS VANUITHETNIEUWE/UDORP (ETINTERIEURISZOTRANSPARANTENLICHTMO GELIJKGEHOUDENDMVDAKLICHTEN LANGE ZICHTLIJNENENVERRASSENDEDOORKIJKJESDIE HETINTERIEURMETDEOMGEVINGVERBINDEN !CHTERDEHOOFDENTREEBEVINDTZICHDE HOGEENLICHTECENTRALEHALDIEALSSPILFUN GEERTTUSSENDEMULTIFUNCTIONELEZALEN DE ONTMOETINGSRUIMTEENDESPORTHALOPDE

7IJKCENTRUM$E/EVER

7

! - 3 4 % , 3 4 2 ! !4  ! , + - ! ! 2 s / 0 $ 2 ! # ( 4 ' % 6 % 2  ' % - % % . 4 % ! , + - ! ! 2 3 % + 4 / 2 - ! !4 3 # ( ! 0 0 % , ) * + % / . 4 7 ) + + % , ) . ' s / 0 0 % 2 6 , ! +     -  s / 0 , % 6 % 2 ) . '     4 ( % - !  ( % 2 + % . " ! ! 2 ( % ) $ % . 4 2 ! . 3 0! 2 ! . 4 ) % 

BEGANEGRONDENDECURSUSRUIMTENENHET KANTOOROPDEVERDIEPING(IERMEEHEEFT HETGEBOUWNAARBUITENTOEEENWERVEND KARAKTEREENTOONBEELDVANACTIVITEITENIN DEWIJKENNAARBINNENTOEISHETOVERZICH TELIJKENEENVOUDIGBEHEERSBAAR $EGEVELSZIJNUITGEVOERDINEENORANJE ROODGENUANCEERDEBAKSTEENSORTERING (ETSCHUINOPLOPENDEDAKISBEHANDELDALS VIJFDEGEVELENHEEFTEENBEGROEIINGMET MOS SEDUM


Situatie


Begane grond


1e verdieping


Projectgegevens Architect Naam Adres Contactpersoon Telefoon E-mail adres

Köther | Salman | Koedijk | Architecten bv Meeuwenlaan 106g Ad Koedijk 020 – 638 63 45 a.koedijk@kska.nl

Project

Naam Plaats

Wijkcentrum ‘De Oever’ Amstelstraat, Alkmaar-Oudorp

Project gegevens

Projectarchitect Projectteam Opdrachtgever

Voor- en achternaam Namen Naam Adres Contactpersoon Telefoon Constructie Installaties Bouwfysica Akoestiek Bouwmanagement Bouwkosten Hoofdaannemer bouwkundig Hoofdaannemer Winstallaties Hoofdaannemer Einstallaties Hoofdaannemer lift Start bouw Oplevering Bruto vloeroppervlak m2 Bruto inhoud m3 Aantal en type woningen of m2 kantoor/winkel/enz Bouwsom incl. installaties, excl. BTW Installatiekosten excl. BTW

Adviseurs, plaats

Overig, plaats

Data Maten Differentiatie Kosten

Leveranciers

Ad Koedijk / Ton Salman / Pim Köther Sabine Schleimer, Wout Deckwitz, Carlos Saldarriaga en Nanda Klous Gemeente Alkmaar, Sektor Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 53, 1800 BC Alkmaar Dhr. J. Holman 072 - 548 81 09 A. Harder B.V., Broek Op Langedijk De Blaay - Van den Bogaard B.V., Rotterdam Lichtveld Buis & Partners BV, Nieuwegein Lichtveld Buis & Partners BV, Nieuwegein Bureau Organisatie Bouwwezen B.V., Zeist Bouwkostenadvies T.M. Laan, Oostwoud Bouwbedrijf Kakes, Zaandam Homij Technische Installaties, Amsterdam HIG Elektrotechniek, Heerhugowaard Schindler Liften B.V., Den Haag Januari 2006 April 2007 1575 m2 7400 m3 1.260 m2 nieuwbouw en 175 m2 verbouw t.b.v. wijkcentrum en 140 m2 nieuwbouw t.b.v. peuterspeelzaal € 1.811.600,€ 506.700,-

Materiaal/onderdeel Naam

Plaats

Steenleverancier Groen dak Verlichting Vast meubilair Schuifwanden Geluidabsorberende panelen Vloerbedekking

Steenhandel Gelsing Van Ginkel The Light Company Texim Interieurbouw Espero Novawall Benelux

Elst Veenendaal Den Haag Nijkerk Waalwijk Hoofddorp

Tarkett

Breda

Profile for KENK Architecten

De Oever  

Hand-out: Wijkcentrum De Oever in Oudorp, Alkmaar

De Oever  

Hand-out: Wijkcentrum De Oever in Oudorp, Alkmaar

Profile for pimkother
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded