Page 1

HAND-OUT

SIMON3

19 woningen en parkeren Lijnbaansgracht / Fokke Simonstraat Amsterdam in opdracht van

De Principaal


)NTRODUCTIE +ÚTHERL3ALMANL+OEDIJKL!RCHITECTENISINOPGERICHTDOOR0IM+ÚTHEREN4ON3ALMAN NADATEENVRUCHTBARESAMENWERKINGRESULTEERDE INEENEERSTEPRIJSGEVOLGDDOOREENBOUWOPDRACHTBIJDEINTER %UROPESEWONINGBOUWPRIJSVRAAG%URO0AN4ENGEVOLGEVANDEUITBREIDING VANHETAANTALOPDRACHTENISIN!D+OEDIJKTOEGETREDENTOTDEDIRECTIE )NDEEERSTEVIJFTIENJAARVANHAARBESTAANHEEFTHETBUREAUEENREPUTATIEOPGEBOUWDINDEWONINGBOUW METNAMEWAARCOMPLEXEWONING PROGRAMMASINCOMBINATIEMETCOMMERCIÑLEACTIVITEITENMOESTENWORDENINGEPASTINEENBESTAANDSTEDELIJKWEEFSEL-ETDEZEPROJECTEN HEBBENWIJEENBIJDRAGEKUNNENLEVERENAANDEDISCUSSIEOVERACTUELETHEMASZOALSBOUWENINHISTORISCHEBINNENSTEDEN DEVERNIEUWING VANNAOORLOGSEWIJKENENDEHERONTWIKKELINGVANHETOOSTELIJKHAVENGEBIEDVAN!MSTERDAM$AARNAASTISHETBUREAUMEERMALENVERTEGEN WOORDIGDOPSPRAAKMAKENDE6INEXLOCATIESZOALS)*BURGEN,EIDSCHE2IJN:ONDERUITZONDERINGBETREFTHETHIERPROJECTENMETEENHOOGAM BITIENIVEAUWAARBIJDEDISCUSSIEOVERKWALITEITENDERELATIETUSSENSTEDENBOUWENARCHITECTUURCENTRAALSTAAT (ETWERKTERREINHEEFTZICHINMIDDELSVERBREEDNAARUTILITAIREPROJECTENZOALSDENIEUWBOUWVOORDE(OGE3CHOOL5TRECHTINDE5ITHOFENHET WIJKCENTRUM@$E/EVERIN!LKMAAR 7IJZIJNEENMIDDELGROOTARCHITECTENBUREAUMETEENTEAMVANMENSENDATALLEFASENVANHETBOUWPROCESBEHEERST VANAFHETMAKENVANEEN ONTWERPTOTENMETHETVOERENVANDIRECTIEOPDEBOUWPLAATS 6ISIE +ÚTHERL3ALMANL+OEDIJKL!RCHITECTENMAAKTVANZELFSPREKENDEARCHITECTUURGEBOUWENDIEZICHONDERSCHEIDENDOOREENOPVALLENDEON OPVALLENDHEID7IJBENADERENARCHITECTUURNIETALSAUTONOOMMAARPROBERENINELKEOPGAVEEENINNIGEVERSTANDHOUDINGMETDECONTEXTTE CREÑREN7EZOEKENNAARAANKNOPINGSPUNTENOMOPVOORTTEBOUWENENNAARMOGELIJKHEDENOMIETSTOETEVOEGEN WAARVERVOLGENSWEER OPVOORTGEBOUWDKANWORDEN$ATBETEKENTDATUITZONDERINGENALLEENWORDENGEMAAKTALSDESITUATIEEROMVRAAGT)NVEELGEVALLENISDE GEBOUWDEOMGEVINGNIETGEBAATBIJINCIDENTENENAFWIJKINGEN MAARJUISTBIJVOORTZETTINGENVANWATERIS NIETINDEVORMVANIMITATIE MAARVANINTERPRETATIE $EZELFDEOPENHEIDWAARMEEDECONTEXTWORDTBENADERD ISTERUGTEVINDENINDEWIJZEWAAROPWIJDEBEWONERSENDEGEBRUIKERSDERUIMTE WILLENLATEN/PEN VRIJINDEELBAREPLATTEGRONDENBIEDENDEGELEGENHEIDOMHETDAGELIJKSLEVENBEZITTELATENNEMENVANDEARCHITECTUUREN ZOEENVANZELFSPREKENDEOMGEVINGTELATENONTSTAAN INENRONDOMDEGEBOUWEN $ITRESULTEERTINHELDERE KLOEKEGEBOUWENMETEENHOGERUIMTELIJKEKWALITEITWAARBIJVEELAANDACHTISBESTEEDAANDEOVERGANGTUSSENHET GEBOUWENDESTRAAT$ITISVANESSENTIEELBELANGVOOREENGOEDFUNCTIONERENVANDEGEBOUWDEOMGEVING DELEVENDIGHEIDENDEVEILIGHEID 7IJPROBERENTEONTSNAPPENAANDEVLUCHTIGHEIDVANDETIJDDOORHETTOEPASSENVANDUURZAMEMATERIALENMETEENMOOIVEROUDERDPATINA


3IMON)))ISGELEGENINHETGEBIEDTUSSEN DEZUIDELIJKEGRACHTENGORDELENDE3IN

GELGRACHTIN!MSTERDAM(ETBETREFTEEN DICHTBEBOUWDGEBIEDMETSMALLESTADSTRA TENDIETYPERENDZIJNVOORDITDEELVANDE

3IMON)))

3

, ) * . " ! ! . 3 ' 2 ! # ( 4  & / + + % 3 ) - / . : 3 4 2 ! ! 4 ! - 3 4 % 2 $ ! - s   + / / 0 % .  3 / # ) ! , % ( 5 5 2 ! 0 0! 2 4 % - % . 4 % . - % 4 3 4! , , ) . ' 3 ' ! 2 ! ' % s / 0 $ 2 ! # ( 4 ' % 6 % 2  $ % 0 2 ) . # ) 0! ! , s / 0 , % 6 % 2 ) . '     s 4 ( % - !  # / - 0! # 4 " / 5 7 % .

(ETGEBOUWISGENOMINEERDVOORDE

BINNENSTAD/PVALLENDISVOORTSDEGEDIF

:UIDERKERKPRIJS DE!MSTERDAMSESTI

FERENTIEERDEARCHITECTUURENSCHAALENDE

MULERINGPRIJSVOORHETMEESTINNOVATIEVE

MENGINGVANFUNCTIES EENGEVOLGVANDE

WONINGBOUWPROJECT

HISTORISCHEONTWIKKELINGVANHETGEBIED TUSSENSTADENSTADSWAL

h (ETTRAPPENHUISMETDEWATERVALTRAPEN

DEDIRECTEDAGLICHTTOETREDINGHEEFTGROTE (ETPERCEELHEEFTEENDIEPTEVANMETER

RUIMTELIJKEKWALITEITEN$EKOOPWONINGEN

$OORDEZEBEPERKTEDIEPTEISGEKOZENVOOR

HEBBENDEZELFDEJALOERSMAKENDEKWALITEI

ÏÏNGESLOTENBOUWVOLUMEWAARINDIEPE

TENALSDELOFTSUITDE!MERIKAANSESERIES

LOFT ACHTIGEWONINGENZIJNONTWORPEN

$EJURYISVOLLOFOVERDEBEVRIJDENDERUIM

$EKOOPWONINGENWORDENONTSLOTENVIA

TEWERKINGINZOWELDEVERKEERSRUIMTENALS

EENCORRIDOR$OORHETTOEPASSENVANEEN

INDEWONINGEN v

VERDIEPINGSHOOGTEVANCAMETERENEEN GEVELMETGROTERAMENAANDE,IJNBAANS GRACHTZIJDE ONTSTAANZEERLICHTEAPPARTE MENTEN$EPENTHOUSESOPDEBOVENSTE VERDIEPINGWORDENONTSLOTENVIAEENGA LERIJENHEBBENTWEEDAKTERRASSEN(OOFD ENTREE CORRIDORENGALERIJZIJN NAASTEEN LIFT METELKAARVERBONDENDOOREENDOOR LOPENDEWATERVALTRAPDIEVOORZIENISVAN EENDAKLICHT$EVIERSOCIALEHUURWONINGEN OPDEBEGANEGRONDHEBBENIEDEREEN EIGENENTREEAANDEGRACHT$EZEAPPARTE MENTENZIJNOPDEHALFVERDIEPTESTALLINGS GARAGEGESITUEERDWAARDOORDEPRIVACYVAN DEWOONKAMERSGEWAARBORGDIS


situatie


Parkeerkelder


begane grond


1e verdieping


2e verdieping


3e verdieping


4e verdieping


5e verdieping


gevels


doorsnede

isometrie


Zuiderkerkprijs 2006 Juryrapport Felix Rottenberg, Herman Zeinstra en Marina van den Bergen

Simon 3, Lijnbaansgracht ontworpen door Köther en Salman architecten in opdracht van De Principaal. Het gebouw met veel glas en donker gekleurde baksteen sluit architectonisch niet aan op de omringende architectuur maar zet zich hier ook niet nadrukkelijk tegen af. De keuze voor een industriële uitstraling is goed getroffen. Er is gekozen voor één bouwvolume. De woningen grenzen hierdoor zowel aan de Lijnbaansgracht als aan de Fokke Simonszstraat. De 19 koopwoningen zijn bereikbaar via een ruime glazen entreehal. Het trappenhuis met de watervaltrap en directe daglichttoetreding heeft grote ruimtelijke kwaliteiten. De koopwoningen met woonkamers van anderhalve verdiepingshoogte, hebben dezelfde jaloersmakende kwaliteiten als de lofts uit Amerikaanse series. De vier sociale huurwoningen op de begane grond hebben ieder een eigen entree aan de Lijnbaansgracht. De woonkamer ligt iets verhoogd waardoor een zekere mate van privacy is gewaarborgd ondanks de volledig glazen puien. Ter plaatse van de entreehal wordt vanaf de Lijnbaansgracht een doorkijk geboden naar de Fokke Simonszstraat. Het vele glas op maaiveldniveau verzacht de overgang tussen openbaar en privé. De jury is vol lof over de bevrijdende ruimtewerking in zowel de verkeersruimten als in de woningen.


Projectgegevens Architect Naam Adres Contactpersoon Telefoon E-mail adres

Köther | Salman | Koedijk | Architecten bv Meeuwenlaan 106g Ton Salman 020 - 63 86 345 t.salman@kska.nl

Project

Naam Plaats

Simon3 Lijnbaansgracht / Fokke Simonstraat Amsterdam Centrum

Project gegevens

Projectarchitect Projectteam Opdrachtgever

Voor- en achternaam Namen Naam Adres Contactpersoon Telefoon Constructie Installaties Bouwfysica Akoestiek Bouwmanagement Bouwkosten (adviseur!) Hoofdaannemer Landschapsarchitect Binnenhuisarchitect Beeldend kunstenaar Start bouw Oplevering Bruto vloeroppervlak m2 Bruto inhoud m3 Aantal en type woningen of m2 kantoor/winkel/enz

Adviseurs, plaats

Overig, plaats

Data Maten Differentiatie Koopsom Kosten

Leveranciers

Materiaal/onderdeel

Bouwsom incl. installaties, excl. inrichting en BTW Installatiekosten excl. BTW Naam

Pim Köther, Ton Salman en Ad Koedijk Jeroen Bergsma, Yun Choy en Jeroen Ekama De Principaal

Adams van der Neut Bureau P/A

Moerkerken en Broekzitter Coen Hagedoorn Bouw

april 2005 september 2006 3.162 m2 10.437 m3 19 woningen en 10 overdekte parkeerplaatsen Van € 475.000,- tot € 650.000,€ 2.820.000,Nb. Plaats

Profile for KENK Architecten

Simon III  

Hand-out: Simon III, 19 (Loft)woningen aan de Lijnbaansgracht, Amsterdam

Simon III  

Hand-out: Simon III, 19 (Loft)woningen aan de Lijnbaansgracht, Amsterdam

Profile for pimkother
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded