Simon III

Page 1

HAND-OUT

SIMON3

19 woningen en parkeren Lijnbaansgracht / Fokke Simonstraat Amsterdam in opdracht van

De Principaal


)NTRODUCTIE +ÚTHER L 3ALMAN L +OEDIJK L !RCHITECTEN IS IN OPGERICHT DOOR 0IM +ÚTHER EN 4ON 3ALMAN NADAT EEN VRUCHTBARE SAMENWERKING RESULTEERDE IN EEN EERSTE PRIJS GEVOLGD DOOR EEN BOUWOPDRACHT BIJ DE INTER %UROPESE WONINGBOUWPRIJSVRAAG %URO0AN 4EN GEVOLGE VAN DE UITBREIDING VAN HET AANTAL OPDRACHTEN IS IN !D +OEDIJK TOEGETREDEN TOT DE DIRECTIE )N DE EERSTE VIJFTIEN JAAR VAN HAAR BESTAAN HEEFT HET BUREAU EEN REPUTATIE OPGEBOUWD IN DE WONINGBOUW MET NAME WAAR COMPLEXE WONING PROGRAMMA S IN COMBINATIE MET COMMERCIÑLE ACTIVITEITEN MOESTEN WORDEN INGEPAST IN EEN BESTAAND STEDELIJK WEEFSEL -ET DEZE PROJECTEN HEBBEN WIJ EEN BIJDRAGE KUNNEN LEVEREN AAN DE DISCUSSIE OVER ACTUELE THEMA S ZOALS BOUWEN IN HISTORISCHE BINNENSTEDEN DE VERNIEUWING VAN NAOORLOGSE WIJKEN EN DE HERONTWIKKELING VAN HET OOSTELIJK HAVENGEBIED VAN !MSTERDAM $AARNAAST IS HET BUREAU MEERMALEN VERTEGEN WOORDIGD OP SPRAAKMAKENDE 6INEX LOCATIES ZOALS )*BURG EN ,EIDSCHE 2IJN :ONDER UITZONDERING BETREFT HET HIER PROJECTEN MET EEN HOOG AM BITIENIVEAU WAARBIJ DE DISCUSSIE OVER KWALITEIT EN DE RELATIE TUSSEN STEDENBOUW EN ARCHITECTUUR CENTRAAL STAAT (ET WERKTERREIN HEEFT ZICH INMIDDELS VERBREED NAAR UTILITAIRE PROJECTEN ZOALS DE NIEUWBOUW VOOR DE (OGE 3CHOOL 5TRECHT IN DE 5ITHOF EN HET WIJKCENTRUM @$E /EVER IN !LKMAAR 7IJ ZIJN EEN MIDDELGROOT ARCHITECTENBUREAU MET EEN TEAM VAN MENSEN DAT ALLE FASEN VAN HET BOUWPROCES BEHEERST VANAF HET MAKEN VAN EEN ONTWERP TOT EN MET HET VOEREN VAN DIRECTIE OP DE BOUWPLAATS 6ISIE +ÚTHER L 3ALMAN L +OEDIJK L !RCHITECTEN MAAKT VANZELFSPREKENDE ARCHITECTUUR GEBOUWEN DIE ZICH ONDERSCHEIDEN DOOR EEN OPVALLENDE ON OPVALLENDHEID 7IJ BENADEREN ARCHITECTUUR NIET ALS AUTONOOM MAAR PROBEREN IN ELKE OPGAVE EEN INNIGE VERSTANDHOUDING MET DE CONTEXT TE CREÑREN 7E ZOEKEN NAAR AANKNOPINGSPUNTEN OM OP VOORT TE BOUWEN EN NAAR MOGELIJKHEDEN OM IETS TOE TE VOEGEN WAAR VERVOLGENS WEER OP VOORTGEBOUWD KAN WORDEN $AT BETEKENT DAT UITZONDERINGEN ALLEEN WORDEN GEMAAKT ALS DE SITUATIE ER OM VRAAGT )N VEEL GEVALLEN IS DE GEBOUWDE OMGEVING NIET GEBAAT BIJ INCIDENTEN EN AFWIJKINGEN MAAR JUIST BIJ VOORTZETTINGEN VAN WAT ER IS NIET IN DE VORM VAN IMITATIE MAAR VAN INTERPRETATIE $EZELFDE OPENHEID WAARMEE DE CONTEXT WORDT BENADERD IS TERUG TE VINDEN IN DE WIJZE WAAROP WIJ DE BEWONERS EN DE GEBRUIKERS DE RUIMTE WILLEN LATEN /PEN VRIJ INDEELBARE PLATTEGRONDEN BIEDEN DE GELEGENHEID OM HET DAGELIJKS LEVEN BEZIT TE LATEN NEMEN VAN DE ARCHITECTUUR EN ZO EEN VANZELFSPREKENDE OMGEVING TE LATEN ONTSTAAN IN EN RONDOM DE GEBOUWEN $IT RESULTEERT IN HELDERE KLOEKE GEBOUWEN MET EEN HOGE RUIMTELIJKE KWALITEIT WAARBIJ VEEL AANDACHT IS BESTEED AAN DE OVERGANG TUSSEN HET GEBOUW EN DE STRAAT $IT IS VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR EEN GOED FUNCTIONEREN VAN DE GEBOUWDE OMGEVING DE LEVENDIGHEID EN DE VEILIGHEID 7IJ PROBEREN TE ONTSNAPPEN AAN DE VLUCHTIGHEID VAN DE TIJD DOOR HET TOEPASSEN VAN DUURZAME MATERIALEN MET EEN MOOI VEROUDERD PATINA3IMON ))) IS GELEGEN IN HET GEBIED TUSSEN DE ZUIDELIJKE GRACHTENGORDEL EN DE 3IN

GELGRACHT IN !MSTERDAM (ET BETREFT EEN DICHT BEBOUWD GEBIED MET SMALLE STADSTRA TEN DIE TYPEREND ZIJN VOOR DIT DEEL VAN DE

3IMON )))

3

, ) * . " ! ! . 3 ' 2 ! # ( 4 & / + + % 3 ) - / . : 3 4 2 ! ! 4 ! - 3 4 % 2 $ ! - s + / / 0 % . 3 / # ) ! , % ( 5 5 2 ! 0 0! 2 4 % - % . 4 % . - % 4 3 4! , , ) . ' 3 ' ! 2 ! ' % s / 0 $ 2 ! # ( 4 ' % 6 % 2 $ % 0 2 ) . # ) 0! ! , s / 0 , % 6 % 2 ) . ' s 4 ( % - ! # / - 0! # 4 " / 5 7 % .

(ET GEBOUW IS GENOMINEERD VOOR DE

BINNENSTAD /PVALLEND IS VOORTS DE GEDIF

:UIDERKERKPRIJS DE !MSTERDAMSE STI

FERENTIEERDE ARCHITECTUUR EN SCHAAL EN DE

MULERINGPRIJS VOOR HET MEEST INNOVATIEVE

MENGING VAN FUNCTIES EEN GEVOLG VAN DE

WONINGBOUWPROJECT

HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN HET GEBIED TUSSEN STAD EN STADSWAL

h (ET TRAPPENHUIS MET DE WATERVALTRAP EN

DE DIRECTE DAGLICHTTOETREDING HEEFT GROTE (ET PERCEEL HEEFT EEN DIEPTE VAN METER

RUIMTELIJKE KWALITEITEN $E KOOPWONINGEN

$OOR DEZE BEPERKTE DIEPTE IS GEKOZEN VOOR

HEBBEN DEZELFDE JALOERSMAKENDE KWALITEI

ÏÏN GESLOTEN BOUWVOLUME WAARIN DIEPE

TEN ALS DE LOFTS UIT DE !MERIKAANSE SERIES

LOFT ACHTIGE WONINGEN ZIJN ONTWORPEN

$E JURY IS VOL LOF OVER DE BEVRIJDENDE RUIM

$E KOOPWONINGEN WORDEN ONTSLOTEN VIA

TEWERKING IN ZOWEL DE VERKEERSRUIMTEN ALS

EEN CORRIDOR $OOR HET TOEPASSEN VAN EEN

IN DE WONINGEN v

VERDIEPINGSHOOGTE VAN CA METER EN EEN GEVEL MET GROTE RAMEN AAN DE ,IJNBAANS GRACHTZIJDE ONTSTAAN ZEER LICHTE APPARTE MENTEN $E PENTHOUSES OP DE BOVENSTE VERDIEPING WORDEN ONTSLOTEN VIA EEN GA LERIJ EN HEBBEN TWEE DAKTERRASSEN (OOFD ENTREE CORRIDOR EN GALERIJ ZIJN NAAST EEN LIFT MET ELKAAR VERBONDEN DOOR EEN DOOR LOPENDE WATERVALTRAP DIE VOORZIEN IS VAN EEN DAKLICHT $E VIER SOCIALE HUURWONINGEN OP DE BEGANE GROND HEBBEN IEDER EEN EIGEN ENTREE AAN DE GRACHT $EZE APPARTE MENTEN ZIJN OP DE HALF VERDIEPTE STALLINGS GARAGE GESITUEERD WAARDOOR DE PRIVACY VAN DE WOONKAMERS GEWAARBORGD ISsituatie


Parkeerkelder


begane grond


1e verdieping


2e verdieping


3e verdieping


4e verdieping


5e verdieping


gevels


doorsnede

isometrie


Zuiderkerkprijs 2006 Juryrapport Felix Rottenberg, Herman Zeinstra en Marina van den Bergen

Simon 3, Lijnbaansgracht ontworpen door Köther en Salman architecten in opdracht van De Principaal. Het gebouw met veel glas en donker gekleurde baksteen sluit architectonisch niet aan op de omringende architectuur maar zet zich hier ook niet nadrukkelijk tegen af. De keuze voor een industriële uitstraling is goed getroffen. Er is gekozen voor één bouwvolume. De woningen grenzen hierdoor zowel aan de Lijnbaansgracht als aan de Fokke Simonszstraat. De 19 koopwoningen zijn bereikbaar via een ruime glazen entreehal. Het trappenhuis met de watervaltrap en directe daglichttoetreding heeft grote ruimtelijke kwaliteiten. De koopwoningen met woonkamers van anderhalve verdiepingshoogte, hebben dezelfde jaloersmakende kwaliteiten als de lofts uit Amerikaanse series. De vier sociale huurwoningen op de begane grond hebben ieder een eigen entree aan de Lijnbaansgracht. De woonkamer ligt iets verhoogd waardoor een zekere mate van privacy is gewaarborgd ondanks de volledig glazen puien. Ter plaatse van de entreehal wordt vanaf de Lijnbaansgracht een doorkijk geboden naar de Fokke Simonszstraat. Het vele glas op maaiveldniveau verzacht de overgang tussen openbaar en privé. De jury is vol lof over de bevrijdende ruimtewerking in zowel de verkeersruimten als in de woningen.


Projectgegevens Architect Naam Adres Contactpersoon Telefoon E-mail adres

Köther | Salman | Koedijk | Architecten bv Meeuwenlaan 106g Ton Salman 020 - 63 86 345 t.salman@kska.nl

Project

Naam Plaats

Simon3 Lijnbaansgracht / Fokke Simonstraat Amsterdam Centrum

Project gegevens

Projectarchitect Projectteam Opdrachtgever

Voor- en achternaam Namen Naam Adres Contactpersoon Telefoon Constructie Installaties Bouwfysica Akoestiek Bouwmanagement Bouwkosten (adviseur!) Hoofdaannemer Landschapsarchitect Binnenhuisarchitect Beeldend kunstenaar Start bouw Oplevering Bruto vloeroppervlak m2 Bruto inhoud m3 Aantal en type woningen of m2 kantoor/winkel/enz

Adviseurs, plaats

Overig, plaats

Data Maten Differentiatie Koopsom Kosten

Leveranciers

Materiaal/onderdeel

Bouwsom incl. installaties, excl. inrichting en BTW Installatiekosten excl. BTW Naam

Pim Köther, Ton Salman en Ad Koedijk Jeroen Bergsma, Yun Choy en Jeroen Ekama De Principaal

Adams van der Neut Bureau P/A

Moerkerken en Broekzitter Coen Hagedoorn Bouw

april 2005 september 2006 3.162 m2 10.437 m3 19 woningen en 10 overdekte parkeerplaatsen Van € 475.000,- tot € 650.000,€ 2.820.000,Nb. Plaats


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.