Page 1

HAND-OUT

Nachtschade 73 APARTMENTS AND CARPARK Malburgen Arnhem-Zuid THE NETHERLANDS CLIENT: STICHTING VOLKSHUISVESTING (PUBLIC HOUSING FOUNDATION) IN ARNHEM


Introductie Köther l Salman l Koedijk l Architecten is in 1989 opgericht door Pim Köther en Ton Salman, nadat een vruchtbare samenwerking resulteerde in een eerste prijs gevolgd door een bouwopdracht bij de inter-Europese woningbouwprijsvraag EuroPan. Ten gevolge van de uitbreiding van het aantal opdrachten is in 2005 Ad Koedijk toegetreden tot de directie. In de eerste vijftien jaar van haar bestaan heeft het bureau een reputatie opgebouwd in de woningbouw, met name waar complexe woningprogramma’s in combinatie met commerciële activiteiten moesten worden ingepast in een bestaand stedelijk weefsel. Met deze projecten hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan de discussie over actuele thema’s zoals bouwen in historische binnensteden, de vernieuwing van naoorlogse wijken en de herontwikkeling van het oostelijk havengebied van Amsterdam. Daarnaast is het bureau meermalen vertegenwoordigd op spraakmakende Vinex locaties zoals IJburg en Leidsche Rijn. Zonder uitzondering betreft het hier projecten met een hoog ambitieniveau waarbij de discussie over kwaliteit en de relatie tussen stedenbouw en architectuur centraal staat. Het werkterrein heeft zich inmiddels verbreed naar utilitaire projecten zoals de nieuwbouw voor de Hoge School Utrecht in de Uithof en het wijkcentrum ‘De Oever’ in Alkmaar. Köther l Salman l Koedijk l Architecten is een middelgroot architectenbureau met een team van mensen dat alle fasen van het bouwproces beheerst, vanaf het maken van een ontwerp tot en met het voeren van directie op de bouwplaats. De synergie binnen dat team heeft ertoe geleid dat ons werk regelmatig bekroond wordt met prijzen en nominaties. Introduction Köther l Salman l Koedijk l Architects was established in 1989 by Pim Köther and Ton Salman after having successfully collaborated to win a first prize and a building commission within the framework of the EuroPan inter-European house design competition. Ad Koedijk joined the management team in 2005, in response to the increased number of projects awarded to the company. During the first 15 years of its existence, the company established an enviable reputation in the field of house design, particularly where complex housing projects had to be combined with commercial activities and integrated into an existing urban fabric. These projects gave us the opportunity to make a contribution to the public debate on a variety of current topics such as new building projects in historic city centres, the renovation of post-war neighbourhoods, and the redevelopment of the former Eastern Dock Area of Amsterdam. We were also able to participate in projects at various well-known Vinex locations (sites for new housing estates at the edge of urban areas slated for expansion) such as IJburg and Leidsche Rijn. Without exception, all these efforts involved very ambitious projects which revolved around the issues of quality and the relationship between urban development and architecture. Meanwhile, our field of activities has expanded to include utilitarian projects such as the extension of a faculty building for the Hogeschool Utrecht (a University of Applied Sciences in Utrecht) and the “De Oever” community centre in Alkmaar. Köther l Salman l Koedijk l Architects is a medium-sized architectural firm with a team of enthusiastic and committed team members who have the necessary experience and expertise to effectively manage all stages and aspects of the design and building process. The positive energy generated by the efforts of our team has led to our work regularly being singled out for various awards and nominations.


Visie Köther l Salman l Koedijk l Architecten maakt vanzelfsprekende architectuur; gebouwen die zich onderscheiden door een opvallende onopvallendheid. Wij benaderen architectuur niet als autonoom maar proberen in elke opgave een innige verstandhouding met de context te creëren. We zoeken naar aanknopingspunten om op voort te bouwen en naar mogelijkheden om iets toe te voegen, waar vervolgens weer op voortgebouwd kan worden. Dat betekent dat uitzonderingen alleen worden gemaakt als de situatie er om vraagt. In veel gevallen is de gebouwde omgeving niet gebaat bij incidenten en afwijkingen, maar juist bij voortzettingen van wat er is, niet in de vorm van imitatie maar van interpretatie. Dezelfde openheid waarmee de context wordt benaderd, is terug te vinden in de wijze waarop wij de bewoners en de gebruikers de ruimte willen laten. Open, vrij indeelbare plattegronden bieden de gelegenheid om het dagelijks leven bezit te laten nemen van de architectuur en zo een vanzelfsprekende omgeving te laten ontstaan, in en rondom de gebouwen. Dit resulteert in heldere, kloeke gebouwen met een hoge ruimtelijke kwaliteit waarbij veel aandacht is besteed aan de overgang tussen het gebouw en de straat. Dit is van essentieel belang voor een goed functioneren van de gebouwde omgeving, de levendigheid en de veiligheid. Wij proberen te ontsnappen aan de vluchtigheid van de tijd door het toepassen van duurzame materialen met een mooi verouderd patina. Vision Köther l Salman l Koedijk l Architects creates architecture which “speaks for itself”, quietly and convincingly. We design buildings that are striking in their matter-of-factness. Our approach to architecture is not an autonomous one; we prefer to view every assignment as a challenge to create an intimate link between the object and its surroundings. We look for sources of inspiration and opportunities within the existing environment on which to base our own designs which, in turn, will inspire future developments. Exceptions are only made when the local situation demands it. In many cases, the built-up environment does not benefit from incidental happenings and deviations but rather from a continuation of what is already present - not in the form of imitation but rather as a means of interpretation. The same openness with which we approach the local context is also evident in the way in which we approach the residents and users of the space. Open and transparent layouts which can be used flexibly and freely give daily living patterns the opportunity to “take possession” of the building and create a natural living environment inside and around the building. The end result can be seen in the form of clear cut buildings with real character with high spatial quality, whereby a great deal of attention is focused on the relationship between the building and the street. This is essential if the built-up environment is to function effectively and provide an interesting and safe place in which to live and work. Finally, we invest considerable effort to ensure that all our designs retain their value in the long term by focusing on the use of durable materials with an attractive and aged patina.


in Arnhem built to the south of the Rhine river, was designed by Gran Pré Molière.

Malburgen is now undergoing large-scale renovation work aimed at creating an attractive neighbourhood which will remain attractive for a long time to come. The flats designed by us on Nachtschade are located on the edge of the planning zone referred to as “de Plantage” in the

Malburgen I

M

The Malburgen district, the first district

N A C H T S C H A D E 2 - 1 4 6 , M A L B U R G E N , A R N H E M • 7 3 F L AT S F O R S A L E A N D R E N T A N D G A R A G E S • C L I E N T: S T I C H T I N G V O L K S H U I S V E S T I N G ( P U B L I C H O U S I N G F O U N D A T I O N ) I N A R N H E M • C O M P L E T E D 2 0 0 6 • T H E M E S : L I V I N G W I T H N O I S E P O L L U T I O N A N D TA C T I L E T E X T U R E S

walkway and construction are made entirely of wood. This gives the side of the building facing the district a soft and transparent character. In contrast, the northwest façade, which is exposed to the noise of

southwestern corner of Malburgen. This

the motorway, is rough and multicoloured

neighbourhood has very definite structu-

in character and built with two different

ral boundaries and an inner area which

types of brick.

is relatively green and free of traffic. The flats are located on the northwest side of

The building was nominated by the Royal

Eldenseweg, a busy ring road serving Arn-

Institute of Dutch Architects as Building

hem. The building therefore functions as a

of the Year 2006 in the eastern region:

noise barrier for the district. On the other side of this busy road lies the Mijnerswijk

“The jury has a great deal of respect for

Polder, an unspoilt example of a Dutch

this residential building, which reflects the

river landscape.

passion of those who designed it. The use

The total building volume is divided into

of rough and alternating brickwork in two

three sections, thereby visually reducing

different brick sizes ensures that the side

the length of the block and allowing the

of the building facing the motorway and

building to blend more naturally into the

river landscape presents a rugged and lofty

surrounding landscape and district. The

aspect. The jaunty wooden walkway on the

lower four floors contain three-room and

side free of traffic makes a silky smooth

four-room flats. The fifth floor contains

and friendly impression. Each plank and

spacious penthouses with a large roof

stone seems placed in the right spot; the

garden and a view over the polder. Garage

level of craftsmanship is exceptional. Alt-

space and storage rooms are located partly

hough the floor plans are traditional, the

below ground level beneath the block.

living space is exuberant.”

On the southeast façade, the outdoor space is combined with access to the flats in the form of a walkway. The façade,


situation


Basement level

Ground Floor


First Floor

Second Floor


Third Floor

Fourth Floor


Roof

sections


east and west elevation


north and south and balcony elevation


nomination:

zijn de functies aan weerszijden v gegroepeerd en via de centrale ga toegankelijk. Gemeenschappelijke Woningen Malburgen, Arnhem handvaardigheidlokaal, feest- en g Architecten: Pim Köther, Ad Koedijk, Marsel voor iedereen eenvoudig te bereik Verheijde (KSKA, Amsterdam) hebben alle functies een ingang a hebben ze eigen eigenschappen e Diep respect heeft de jury voor dit woongebouw aan keukenunits. De verhouding tusse de rand van een woonwijk, waaraan met hartstocht omgeving is verrassend. Bestaand is gewerkt. Middels een klein aantal creatieve ingrepen heeft een eenvoudig galerijconcept geleid gehandhaafd waardoor het gebou tot een karakteristiek, no-nonsense gekregen die op zijn beurt publiek appartementencomplex. Vooral de aansluiting bij aan de ene kant een kiss-and-go z het landschap is sterk. Door een half ingegraven andere kant speelpleinen. In verho parkeerkelder ligt het gebouw iets verheven boven bijzondere zijn Binnen de ruimtes bi gecomponeerdede beeld. En de inrichting het luie trap verankert begane grond. Eenvan brede, het de massa aan de buitenkant niet afgevel te lezen. binnenterrein had verrassender verrassend en is het afwerkingsniv gebouw aan degekund. zuidoostkant in zijn omgeving, zijn de functies aan weerszijden van gangen terwijl de knikstructuur zorgt voor een soepele, de buurt een steengoed gebouw gegroepeerd en via deiscentrale gangen ook vanzelfsprekende plooiing. Het gekozen toegankelijk. Gemeenschappelijke zijn goed opgeloste integraliteit bij ruimtes als Woningen Malburgen, Arnhem is on-Hollands, eigentijds maar materiaalgebruik handvaardigheidlokaal,gebruiksmogelijkheden feest- en gymzaal zijn zobiedt. Architecten: Pimniet-modieus Köther, Ad Koedijk, Marsel de verhouding met het en versterkt voor iedereen eenvoudig te bereiken. Daarnaast Verheijde (KSKA, Amsterdam) landschap. Met het ruwe, alternerende metselwerk hebben alle functies een ingang aanOost de straat, Jury Regio in twee steenmaten zet het gebouw een hoge, hebben ze eigen eigenschappen en sanitairen Diep respect heeft de jury woongebouw aan en stoere rugvoor op dit richting verkeersweg keukenunits. De verhouding tussen gebouw en de rand van eenrivierenlandschap. woonwijk, waaraan met hartstocht Kees Rijnboutt (voorzitter) Rijnbo De pronte, houten galerij aan de omgeving is verrassend. Bestaande bomen zijn is gewerkt. Middels een klein aantal creatieve vriendelijk. Elke Rijnboutt, Amsterdam autoluwe kant is zijdeachtig plank ingrepen heeft een eenvoudig galerijconcept geleid gehandhaafd waardoor het gebouw een knik heeft en steen zijn uitgetekend, het vakmanschap is Sabien de Kleijn Van Herk & De tot een karakteristiek, no-nonsense gekregen die op zijn beurt publieke ruimte creëert: buitengewoon. Hoewel de plattegronden traditioneel Han Michel Zelfstandig consultan appartementencomplex. Vooral de aansluiting bij aan de ene kant een kiss-and-go zone en aan de is Door de wooncultuur uitbundig. De galerijen zijn het landschap iszijn, sterk. een half ingegraven Harm Tilman Hoofdredacteur de andere kant speelpleinen. In verhouding tot de breed en deels parkeerkelder ligt het gebouw ietsgecombineerd verheven bovenmet ruime balkons en Huib van Zeijl Equipe voor Archit bijzondere aan debrede, galerijluie geschakelde buitenruimten. Zelfs aangevel zijn de ruimtes binnen minder de begane grond. Een trap verankert het Amsterdam verrassend en is het afwerkingsniveau basic. Zeker gebouw aan de de zuidoostkant in zijn omgeving, verkeersdrukke noordwestkant verzachten terwijl de knikstructuur zorgt voor een soepele, is de buurt een steengoed gebouw rijker, dat door enorme balkons de ruige sfeer van het metselwerk. vanzelfsprekende Hetvoor gekozen zijn goed opgeloste integraliteit bijzondere Deplooiing. aandacht sfeer en wooncomfort maakt Jurysecretaris materiaalgebruikindruk, is on-Hollands, eigentijds maar ook omdat balkons nogal eens worden gebruiksmogelijkheden biedt. niet-modieus enveronachtzaamd versterkt de verhouding het in de met Nederlandse woningbouw en Marina de Vries - Zelfstandig jou landschap. Met het ruwe, alternerende metselwerk worden opgeofferd aan het eindbeeld. Jury Regio Oost

in twee steenmaten zet het gebouw een hoge, stoere rug op richting verkeersweg en Kees Rijnboutt (voorzitter) Rijnboutt van der Vossen rivierenlandschap. De pronte, houten galerij aan de Rijnboutt, Amsterdam autoluwe kant isMultifunctionele zijdeachtig vriendelijk. Elke plank accommodatie Eninver, Almelo en steen zijn uitgetekend, het vakmanschap is Sabien de Kleijn Van Herk & De Kleijn architecten, Amster Architect: Vera Yanovshtchinsky (Vera buitengewoon. Hoewel de plattegronden traditioneel Yanovshtchinsky architecten, Den Haag) Han Michel Zelfstandig consultant, Amsterdam zijn, is de wooncultuur uitbundig. De galerijen zijn Harm Tilman Hoofdredacteur de Architect, Den Haag breed en deels gecombineerd met ruime balkons en Huib–van Zeijl Equipe voor Architectuur en Urbanisme, Het gebouw met een stoet aan buurtfuncties aan de galerij geschakelde buitenruimten. Zelfs aan Amsterdam de verkeersdrukke noordwestkant verzachten onder meer drie scholen, een wijkcentrum, een enorme balkonspolitiepost, de ruige sfeer van het metselwerk. een peuterspeelzaal, seniorengymclub De aandacht voor sfeer en wooncomfort maakt Jurysecretaris enbalkons biljartclub – is eenworden geïnspireerde, elegante en indruk, ook omdat nogal eens verschijning op deengrens vanMarina twee de Vries - Zelfstandig journalist, Amsterdam veronachtzaamdverrassende in de Nederlandse woningbouw worden opgeofferd aan het eindbeeld. probleembuurten. Voor een buitengewoon

complexe puzzel is in korte tijd – ontwerp- en bouwvoorbereiding duurden bij elkaar minder dan


Projectgegevens Architect Naam Adres Contactpersoon Telefoon E-mail adres

Kรถther | Salman | Koedijk | Architecten bv Meeuwenlaan 106g Pim Kรถther 020 - 63 86 345 p.kother@kska.nl

Project

Naam Plaats

Nachtschade De Plantage, Arnhem-Malburgen

Project gegevens

Projectarchitect Projectteam Opdrachtgever

Voor- en achternaam Namen Naam Adres Contactpersoon Telefoon Constructie Installaties Bouwfysica Akoestiek Bouwmanagement Bouwkosten (adviseur!) Hoofdaannemer Landschapsarchitect Binnenhuisarchitect Beeldend kunstenaar Start bouw Oplevering Bruto vloeroppervlak m2 Bruto inhoud m3 Aantal en type woningen of m2 kantoor/winkel/enz Bouwsom incl. installaties, excl. inrichting en BTW Installatiekosten excl. BTW

Pim Kรถther, Ton Salman en Ad Koedijk Sasa Radenovic en Marsel Verheijde Stichting Volkshuisvesting Arnhem Kadestraat 1, 6811 CA Arnhem F.Lassche 026 - 371 27 12 Bartels Ingenieursbureau, Elst adviesbureau H2H, Nijkerk LBP Nieuwegein LBP Nieuwegein n.v.t. Van Voorden en De Groot Groep, Capelle a/d IJsel BAM.Deventer n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2005 2006-08

Naam Gelsing WEBO Meerdink Stiho Leegwater

Plaats Elst Rijssen Winterswijk Utrecht Heerhugowaard

Adviseurs, plaats

Overig, plaats

Data Maten Differentiatie Kosten

Leveranciers

Materiaal/onderdeel Steenleverancier Houten kozijnen Galerij / balkons Gevelbekleding ,, behandeling

40428 m3 73 gestapelde appartementen 8.672.800,-

Profile for KENK Architecten

Nachtschade  

Hand-out: Nachtschade, 73 appartementen in Arnhemse wijk Malburgen.

Nachtschade  

Hand-out: Nachtschade, 73 appartementen in Arnhemse wijk Malburgen.

Profile for pimkother
Advertisement