Memoria pij gracia 2015

Page 1

PIJ GRÀCIA

Memòria Resum 2015


0. INDEX

1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................... 3 2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT ...................................................................... 5 3. ACTIVITATS I CAMPANYES ................................................................................... 8      

Educació ................................................................................................... 8 Mobilitat Internacional ............................................................................ 10 Laboral ...................................................................................................... 11 Emprenedoria ........................................................................................... 16 Turisme...................................................................................................... 20 Activitats del PIJ ........................................................................................ 21

4. ANTENA JOVE DE VALLACARCA ............................................................................. 23 5. PIJ MÒBIL .............................................................................................................. 25 6. EL PIJ EN XIFRES ..................................................................................................... 29 7. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ ....................................................................................... 34

2


1. INTRODUCCIÓ

Aquest document recull l’activitat i funcionament del PIJ Gràcia durant l’any 2015. Durant aquest any, s’han mantingut majoritàriament les línies de treball de l’any anterior, i s’han consolidat els nous projectes que suposaven una reorientació de part de l’activitat generada al PIJ, com ara el PIJ Mòbil o el programa Barcelona Treball Joves, especialment en l’àmbit laboral. Aquest quadre representa les principals línies de treball del PIJ Gràcia previstes per al 2015 i els seus resultats. Accions amb continuïtat

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

ANTENA JOVE DE VALLCARCA

PIJ MÒBIL

És un servei d’informació juvenil descentralitzat en el que els/les informadors/es es desplacen per cobrir les demandes dels joves més enllà del propi Punt d’Informació Juvenil. Aquesta demanda d’informació pot arribar dels propis joves, de forma individual, però també podria provenir de diversos serveis com escoles o instituts, entitats juvenils o serveis públics del territori que estiguin en contacte amb joves. El PIJ Mòbil es pot entendre com un servei d’informació juvenil descentralitzat. Els/les informadors/es encarregats del servei es desplacen a un altre punt (centres cívics, instituts, biblioteques, entitats,...) del territori per respondre a consultes dels/les joves i/o realitzar accions de dinamització de la informació. Aquest desplaçament sempre és sota demanda prèvia en coordinació amb altres professionals que

ASPECTES POSITIUS

ASPECTES NEGATIUS

- Després del primer any és un servei consolidat. Tot i que l’afluència d’usuaris no és elevada, s’ha arribat a diversos serveis i Instituts del barri del territori i s’ha creat activitat conjunta, com en el cas de la Jornada d’Orientació Acadèmica del GRAVI. - Treball amb xarxa amb APC's nord i el Casal de Joves el Coll.

- Poques consultes directes. - La manca d'assistència a les xerrades programades ha fet que es deixin de programar activitats amb Barcelona Activa i que s’aposti per fer activitats sota demanda o enfocades a grups concrets. - A finals de juliol es tanca l'Antena per manca d'usuaris, degut a una mala ubicació i difícil coordinació amb la Biblioteca Vallcarca.

- Conjuntament amb els - En temporades concretes APC s'han fet molts molta demanda de tallers tallers als centres de amb poc temps de marge. secundària, sobretot el taller de xarxes socials. - Gràcies al PIJ Mòbil molts alumnes i professors coneixen el PIJ. - Treball amb xarxa amb els 4 companys/es APC. -S’ha ampliat el ventall d’activitats en les quals participa el PIJ: taller de xarxes socials per a pares, tallers de violència de gènere.

3


CICLE EMPENTA A GRÀCIA

treballen amb joves.

- S'ha elaborat un catàleg d'activitats on s'ha fet difusió a tots els serveis dels Districte.

El Cicle d'Empenta a Gràcia és una mesura de govern sobre emprenedoria juvenil posada en marxa pel Districte de Gràcia aprovada al 2012. Es realitza un tríptic trimestral on s'hi compilen totes les sessions, amb una breu descripció del contingut de cada sessió i el ponent que la realitza. Les persones interessades es poden inscriure a través del web del Punt d'Informació

-El programa s’està consolidant al Districte i és un referent a la Ciutat. -El primer trimestre va valorar-se positivament mentre que el segon no tant.

-L’assistència ha baixat durant el segon trimestre i s’han anul·lat diverses xerrades per manca d’inscripcions. - S'ha fet un canvi de xerrades en format cicle coordinat amb Team Labs però tampoc ha funcionat.

Noves línies i accions per al 2016

ACCIONS

DESCRIPCIÓ

ANTENA CAMP D’EN GRASSOT

Amb el tancament de l’Antena de Vallcarca al mes de juliol, la proposta és reubicar l’Antena al barri del Camp d’en Grassot, al nou Centre per a famílies i adolescents.

PROJECTES CONJUNTS AMB L’EJF

Crear projectes de col·laboració entre els serveis per oferir tallers, xerrades, cicles, concerts, etc.

ANTECEDENTS

Els últims 6 mesos de l’Antena de Vallcarca el servei va a la baixa i parlant amb APC, Casal de Joves el Coll i JIP, a part de l’Helena, es decideix fer la proposta d'ubicar la nova Antena al Camp d’en Grassot ja que no hi ha cap servei per a joves.

El PIJ programem mensualment xerrades informatives i creiem que coordinat amb temps amb la Fontana (CJB,

4


CRAJ i dinamització) es podrien oferir diferents propostes dins d’una mateixa temàtica.

IMATGE FÍSICA DEL PIJ

Proposta d’un canvi d’imatge del PIJ donant un segell propi però tenint en compte que Joventut vol unificar la imatge de tots els PIJ.

Fa més de 2 anys que es va acabar amb la fase dos del pla de comunicació del PIJ. (web) La tercera era el disseny i canvi d’imatge gràfica però no s’ha dut a terme per què s’espera desde Joventut una única per tots els PIJ però de moment no arriba.

Quant al funcionament general del PIJ, no s'han observat grans canvis respecte a l'any anterior. En tot cas, cal subratllar que s'han enfortit les actuacions territorials, especialment en els projectes del PIJ Mòbil i de l'Antena Jove de Vallcarca (fins juliol). En els dos casos s'han enfortit les relacions territorials i s'han ampliat els espais de coordinació dedicats al treball en xarxa al Districte.

2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT A nivell organitzatiu, s'han mantingut les reunions de coordinació tècniques entre els diferents serveis. • Coordinació amb els serveis de la Fontana: Mensualment ens hem reunit tots els serveis de l'Espai Jove: Direcció (Santi), APC (Quim, Tania, Walter i Mònica), JIP (Laura, Rosana). En aquests espais s'ha planificat i informat de les activitats que cadascun de serveis estava realitzant i s'ha generat projectes organitzats conjuntament . S'han fet unes 10 reunions. • Coordinació amb la direcció de la Fontana: Paral·lelament s'han fet reunions de seguiment de funcionament, planificació dels cicles de sessions informatives, etc. Es realitza una mitja de dues reunions setmanals amb Direcció. • Coordinació amb la Xarxa de PIJ's de Barcelona: Un cop el mes ens reunim els PIJ's de Barcelona per preparar les Campanyes, millorar el servei i coordinar-nos per oferir una bona atenció, assessorament i orientació. S'han fet 16 reunions de xarxa durant el 2014.

5


• Coordinació amb els APC i JIP: Amb aquests dos serveis es té un contacte molt directe, cada setmana ens veiem, sigui per què els APC venen al PIJ o el JIP té a la Fontana un espai per treballar. Es fan reunions per coordinar diferents projectes que portem conjuntament. Al llarg de l'any hem fet una vintena de reunions. • Coordinació amb la Sònia: Cada setmana es marquen les tasques a prioritzar i repartir els projectes que durà cadascú a terme. Al haver-hi èpoques de l'any que augmenta el volum de feina de forma significativa, és important que hi hagi una bona coordinació entre els dos informadors. Es fa de forma sistemàtica a mida que va sorgint la feina. • Coordinació interna CJB: anualment es realitza una tancada on es treballen les línies generals de tots els serveis ubicats a l’Espai Jove La Fontana.

- HORARI D'ATENCIÓ DEL PIJ El Punt d'Informació fins al mes d'octubre obria les tardes de dilluns a divendres de 17 a 21 h i els matins de dilluns i dijous de 10 a 14 h. A partir de novembre el nou horari és: de dilluns a dijous de 17h a 21h, divendres de 17h a 20h i els dilluns i dijous de 10h a 15h. - HORARIS DELS TREBALLADORS FINS A OCTUBRE Informadora: contractada 35 hores setmanals (Sònia Suárez) Dilluns

Dimarts

10 – 14 h

10 a 14 h

Dimecres

Dijous

Divendres

10 – 14 h 16 – 17 h

17 – 21 h

17 – 21 h

17 – 20.30 h

117 – 21 h 17 – 21 h 7 Resten 1,5 hores setmanals per a la realització de reunions, formacions, visites o gestions – fora de l'horari laboral habitual.

Coordinador: contractat a 35 hores setmanals (Bernat Pons) Dilluns

Dimarts

Dimecres

10 – 14 h

2 1 Dijous h

Divendres

10 – 14 h

16 – 17 h

16 – 17 h

16 – 17 h

16 – 17 h

16 h – 17 h

17 - 21 h

17 – 21 h

17 - 21 h

17 – 21 h

17 – 21 h

Resten 3 hores setmanals per a la realització de reunions o formacions fora de l'horari laboral. Atenció al públic Tasques de gestió

6


- HORARIS DELS TREBALLADORS A PARTIR DE NOVEMBRE Informadora: contractada 35 hores setmanals (Sònia Suárez) Dilluns

Dimarts

10 – 15 h

10 a 14 h

17 – 21 h

17 – 21 h

Dimecres

Dijous

Divendres

10 – 15 h

17 – 21 h

117 – 21 h 7

17 – 20 h

Resten 1,5 hores setmanals per a la realització de reunions, formacions, visites o gestions – fora de l'horari laboral habitual.

Coordinador: contractat a 35 hores setmanals (Bernat Pons) Dilluns

Dimarts

Dimecres

10 – 14 h

2 1 h Dijous

Divendres

10 – 14 h

16 – 17 h

16 – 17 h

16 – 17 h

16 – 17 h

16 h – 17 h

17 - 21 h

17 – 21 h

17 - 21 h

17 – 21 h

17 – 20 h

Resten 2 hores setmanals per a la realització de reunions o formacions fora de l'horari laboral. Atenció al públic Tasques de gestió RECURSOS HUMANS L'equip humà del Punt d'Informació Juvenil està format per dos treballadors: el coordinador de projectes i l'informador juvenil. Les funcions genèriques del personal del Punt d'Informació són:           

Atenció presencial, telefònica i per correu electrònic. Disseny i actualització de tots aquells mitjans d’exposició informativa. Realitzar i establir circuits de recerca d’informació. Tractar i classificar la informació. Planificar i desenvolupar mecanismes de difusió informativa. Portar a terme accions informatives d’interès per a la gent jove. Establir i mantenir una estreta col·laboració amb tots aquells serveis d’interès per a la gent jove que actuen en el mateix territori-àmbit d’actuació. Establir i mantenir lligams de col·laboració amb aquells agents (centres docents, entitats, institucions...) que desenvolupen accions adreçades a la gent jove en el mateix territori-àmbit d’actuació. Participar en aquelles reunions de coordinació i seguiment que l’àrea municipal referent del servei estableixi. Participar i coordinar-se amb la resta de PIJs de la Xarxa d’Informació Juvenil. Mantenir actualitzats els indicadors de seguiment i d’avaluació.

7


Aquestes funcions són comunes per als dos treballadors del servei. A part d’aquestes, existeixen actualment altres funcions específiques diferents per a cadascú:

Coordinador: Coordinar-se periòdicament amb l’àrea municipal referent per tractar temes d'imatge del PIJ, de xarxa amb les entitats del territori, reunions territorials, etc. Coordinar-se periòdicament amb la direcció de l'equipament on esta ubicat el PIJ, l'Espai Jove La Fontana. En aquestes coordinacions es tracten temes que afecten al PIJ com a espai de l'equipament, com per exemple el calendari de dies festius i laborals, la imatge que té el PIJ. Coordinar-se periòdicament amb l'equip de dinamització de l'equipament per a programar activitats. Coordinar-se periòdicament amb el Punt JIP del districte. Coordinar-se setmanalment amb l'informador del PIJ per determinar les tasques setmanals del PIJ. Representació del PIJ a les visites institucionals a l’equipament i/o Punt d’Informació.

Informador: Coordinar-se amb els diferents agents implicats en el desenvolupament de l’Antena Jove de Vallcarca. Realització de passa classes a centres educatius. Gestió i implementació de l’Antena Jove de Vallcarca. (Fins el juliol) Realització dels tallers del PIJ Mòbil Recopilació i tractament dels indicadors de consultes registrades al PIJ. Coordinar-se setmanalment amb el coordinador del PIJ per determinar les tasques setmanals del servei.

3. ACTIVITATS I CAMPANYES 3.1. Educació – CAMPANYA IN-FORMA’T

La Campanya In-forma’t és un projecte organitzat per la Direcció de Joventut i els diferents Punts d’Informació Juvenils dels Districtes de Barcelona, conjuntament amb elsuport de la Fundació Formació Professional, el Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Activa, Espai de noves ocupacions Porta 22, Punts JIP i centres d’ensenyament de la ciutat. La Campanya s’adreça a tots i totes les joves de la ciutat de Barcelona amb la finalitat de facilitar informació, orientació i assessorament de l’oferta educativa de la ciutat de Barcelona i dels possibles itineraris formatius.

8


Els principals objectius de la campanya són: 

 

    

Dinamitzar la informació de tipus acadèmic per fer-la arribar als possibles interessats, superant els límits físics dels propis serveis. Potenciar la participació i l’enfortiment del teixit socioeducatiu. Oferir, de forma integrada i contextualitzada, tota la informació sobre els recursos formatius existents. Facilitar el coneixement del món laboral des de la pròpia pràctica professional. Reconèixer l’experiència dels altres com a font de coneixement. Potenciar valors com la participació en activitats col·lectives i l’ajuda mútua. Difondre l’ús de les xarxes socials com a mitjà per obtenir informació i com a espai de participació.

Per a assolir-los, s’han organitzat diverses activitats:   

Xerrades i tallers sobre itineraris acadèmics, famílies professionals de cicles formatius i carreres universitàries. Web amb informació actualitzada sobre els diferents estudis i vies d’accés, que alhora allotja el fòrum entr@lumnes, un mitjà de comunicació amb alumnes que estan cursant diferents estudis. Orientació assessorament presencial per part dels/les informadors/es.

Xerrada informativa + dinàmica Participació (nombre d'alumnes) Data

Centre

Número de participants 26 + 2 professors

23/2/2015 a les 11h

INS La Sedeta

27/2/2015 a les 14h

INS Vila de Gràcia

24 +1 professor

03/03/2105 a les 12:30h

INS La Sedeta

26 + 2 professors

05/03/2015 a les 12:30

IES Secretari Coloma

11 + 1 professor

06/03/2015 a les 11h

Escola Patufet

26 +1 professor

06/03/2015 a les 14h

INS Vila de Gràcia

25 + 1 professor

09/03/2015 a les 10h

Escola Mare de Déu del Coll

17 + 1 professor

Escola Gravi

50 + 3 professors

27/03/2015 de 10h a 13h

Valoració: La valoració que han fet els assistents (tant professors com alumnes) ha estat molt bona. Segons aquesta, en general, ha permès reflexionar sobre les principals diferències entre les

9


opcions acadèmiques que es poden cursar després de l’ESO. Aquest any hem elaborat una dinàmica nova que hem anomenat “el judici”. Té com a objectiu conèixer les diverses opcions acadèmiques, fonamentar l’elecció dels estudis i observar els avantatges i inconvenients de les diverses formacions.

Xerrada: Saps què són els PFI? Data: dimarts 10 de març a les 17h a l'Espai Jove la Fontana Assistents: 15 Ponent: A càrrec d'un membre de FEMAREC. Han assistit diferents perfils d'interessats. Educadors de carrer amb joves que no creuen acabar la ESO, professorat que volia informar-se de les novetats d'aquests programes, pares amb fills i joves individuals. La ponent ha explicat quins tipis de PFI hi ha, per quin alumnat va dirigit, quines sortides té, etc. Valorem positivament la sessió ja que molt alumnes no estaven informats i s'ha resolt molt dubtes. Els educadors de carrer faran seguiment del que estiguin interessats per fer la pre-inscripció. 3.2. Mobilitat Internacional – De Barcelona al món Un món d'oportunitats és una campanya informativa sobre com estudiar, treballar o fer voluntariat a l'estranger. Es van comptar amb la col·laboració d'ambaixades, consolats, delegacions i entitats representatives dels Estats Units, Alemanya, Noruega, Finlàndia, Suècia, França, Regne Unit, Japó, Austràlia, Brasil, Quebec, Argentina i Canadà. La campanya va incloure tallers informatius en què es van abordar qüestions i recursos que permeten als joves marxar ben preparats, i així evitar imprevistos o falses expectatives. Es van tractar en profunditat: • Els recursos disponibles per estudiar i treballar als diferents països (beques, borses laborals, homologació d'estudis...) • Informació pràctica per viure-hi (visats, condicions de vida, allotjament, cursos d'idiomes...) El Punt d'Informació Juvenil de Gràcia va acollir la Cloenda del cicle: Assistents: 132 (amb les entitats participants)

10


Ponent: Arcadi Oliveres + Biblioteca Humana i entitats de la fira AIESEC. Participen:            

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat Associació Catalana per la Pau Associació Mundus COCAT. Coordinadora d'organitzadors de camps de treball de Catalunya Fundació Catalunya Voluntària La Rotllana La Víbria Intercultural Nexes Interculturals de Joves Proide Taller d'Art, Cultura i Creació (TACC) SCI. Servei Civil Internacional Setem

Desscripció de l’activitat: L’activitat va organitzar-se en dos espais: a l’interior de la sala va iniciar-se amb la ponència d’Arcadi Oliveres, que més tard va donar part a la dinàmica de Biblioteca Humana o diverses entitats van poder explicar, a través de joves voluntaris col·laboradors, les seves tasques i vivències dins l’àmbit del voluntariat internacional. Els assistents van poder visitar i conèixer totes aquestes experiències de primera ma xerrant directament amb els voluntaris i, també, amb la visita a la fira d’entitats ubicada a l’exterior de la sala. El públic va manifestar estar molt satisfet amb l’activitat tot i que no s’han pogut recollir moltes valoracions escrites. La memòria quantitativa s’ha set en funció de les poques enquestes retornades. En definitiva però, l’actitud dels participants va ser proactiva i facilitadora, i en tot cas va crear-se un ambient d’intercanvi molt fluid i enriquidor.

3.3. Laboral – Campanyes Treballar a l’Estiu i Treballar a l’Hivern

La Xarxa de Punts d'Informació Juvenil de Barcelona ofereix aquest cicle de xerrades, tallers i altres iniciatives que serviran per donar a conèixer les propostes de treball que s’ofereixen en àmbits ben diversos. Treballar en festivals infantils, en el sector de l’hostaleria, del comerç o de l’esport o de monitor infantil són algunes de les ofertes que enguany s’adrecen als i a les més joves. En aquest sentit, diverses empreses i entitats ofereixen xerrades de temàtica laboral on, a més d’ensenyar a potenciar les possibilitats de trobar feina, descobriran als i les joves les diverses sortides professionals existents. Els principals objectius d’aquesta campanya són:

11


 

 

Promoure entre els i les joves la incorporació al món laboral. Donar a conèixer els serveis i recursos d’orientació i assessorament laboral que s’ofereixen als els Punts d’Informació Juvenil. Millorar les oportunitats de recerca de feina dels i les joves; facilitar-los el contacte amb empreses que puguin satisfer aquesta demanda. Oferir un recull d'ofertes que hi ha al mercat de treball en matèria de treball de temporada

En el marc d’aquestes campanyes, al PIJ Gràcia, hem realitzat les següents activitats: TALLER: Prepara't per a buscar feina aquest estiu En aquesta ocasió, el cicle s'engloba dins el programa Treballar a l'Estiu 2015 i substitueix l'antic Club de Feina que s'havia fet en altres ocasions al PIJ. Aquesta vegada, se'ns demana que es realitzi en col·laboració amb Barcelona Activa, en tant que les inscripcions es gestionen des d'allà. El cicle consisteix en dos tallers impartits totalment per Barcelona Activa i dos taller impartits pel PIJ, de forma separada. La idea inicial però, és que es mantingui com un cicle unificat on pugui treballar-se sempre amb el mateix grup. La distribució de les sessions va quedar de la següent manera: TÍTOL TALLER

DATA

INSCRITS

ASSISTENTS

Vols trobar feina? Coneix els passos que cal fer

28/04/2015

13

7

Vine amb nosaltres a fer el cv i la carta

5/05/2015

13

6

Com moure el meu cv? Com presentar-me i entregar el meu cv

12/05/2015 19/05/2015

6 2

2 1

12


Valoració general: L'organització de les inscripcions a través de Barcelona Activa ha resultat bastant profitosa pel que fa a les dues primeres sessions, impartides per la mateixa entitat, mentre que no ha suposat cap benefici pel que fa al cicle en general, com a tal. Mentre que les dues últimes sessions estaven pensades en clau de club de feina (per a joves de 16 a 20 que cerquen la seva primera feina) les dues primeres, impartides per Barcelona Activa, estaven obertes al públic genèric del Programa Barcelona Treball Jove. Aquest fet va suposar que arribessin joves amb necessitats molt diferents, la majoria dels quals passaven dels 23 anys i ja havien treballat o eren estudiants universitaris. Aquest públic era essencialment diferent del que s'acostuma a tenir als clubs de feina, que es troben a un nivell molt més inicial. Això va fer que les dues darreres sessions perdessin gran part de l'interès plantejat inicialment. D'altra banda, la manca de control sobre les dades d'inscripció ha suposat un handicap a l'hora d'establir el contacte amb els participants. No hi havia coneixement personal de cada cas fins el dia del primer taller, i com que les inscripcions es feien per separat per a cada taller, els participants eren diferents d'un taller a un altre. Alhora de fer el recordatori, per exemple, no vam poder disposar de les dades de contacte dels usuaris. Finalment, la coordinació entre Barcelona Activa i el PIJ s'ha reduït exclusivament als aspectes logístics que podrien suposar qualsevol altra formació de l'entitat. Pel que fa a l'experiència com a cicle, considerem que no s'ha mantingut la idea de continuïtat que es proposava. No s'ha generat en cap moment una sinèrgia de grup ja que no s'ha constituït cap grup. Tampoc s'ha treballat en conjunt pel que fa a la impartició dels tallers, com va fer-se l'edició anterior que va fer-se de forma compartida amb el programa “T'escoltem”. En aquest cas, Barcelona Activa ha impartit les dues seves sessions i el PIJ les dues darreres, de forma totalment segmentada. Sessions: Vols trobar feina? Coneix els passos que cal fer Inscrits: 13 Assistents: 7 No tenim valoracions dels participants. Com presentar-me i entregar el meu cv? No tenim valoracions dels participants. Inscrits: 2 Assistents: 1 Es tracta d'un roll playing en el qual es prepara l'autocandidatura. Només van inscriure's les dues noies menors d'edat però per motius personals, una d'elles no va poder assistir. La valoració va ser positiva tot i que no considerem que s'hagi assolit l'objectiu de treballar amb el feedback entre els mateixos participants.participants. No tenim valoracions dels participants.

13


Vine amb nosaltres a fer el cv i la carta Inscrits: 13 Assitents: 6 No tenim valoracions dels participants. Es va presentar la tercera sessió a tots els assistents, tot i que la majoria van dir que ja coneixien el contingut. Com moure el meu cv? Inscrits: 6 Assitents: 2 Es treballaven els principals canals de recerca de feina. Van assistir només 2 persones, en aquest cas 2 noies de 16 i 17 anys que cercaven la seva primera feina. La sessió va durar dues hores, en les quals es van explicar els canals i es va fer una part pràctica de com presentar una candidatura a través d'internet. Les usuàries ho van valorar positivament. Com presentar-me i entregar el meu cv? Inscrits: 2 Assistents: 2 Es tracta d'un roll playing en el qual es prepara l'autocandidatura. Només van inscriure's les dues noies menors d'edat però per motius personals, una d'elles no va poder assistir. La valoració va ser positiva tot i que no considerem que s'hagi assolit l'objectiu de treballar amb el feedback entre els mateixos participants.Es treballaven els principals canals de recerca de feina. Van assistir només 2 persones, en aquest cas 2 noies de 16 i 17 anys que cercaven la seva primera feina. La sessió va durar dues hores, en les quals es van explicar els canals i es va fer una part pràctica de com presentar una candidatura a través d'internet. Les usuàries ho van valorar positivament. Treballar en el sector del lleure per Nadal Dijous 21 de maig a les 18h És una sessió que fa 2 anys que oferim ja que sempre hi ha molta demanda dels i les joves per treballar en aquest sector. Dues setmanes abans de la sessió es va haver de tancar les inscripcions ja que la sala polivalent no pot assumir més de 50 persones. Es va elaborar una llista d'espera per si hi havia inscrits que finalment no podien assistir. Uns dies abans a través de Barcelona Activa es va enviar un correu recordatori i uns 10 inscrits van alliberar la seva plaça, es va avisar els que estaven a la llista d'espera. Estava previst que fés la xerrada la directora de l'escola de formació d'ACELLEC però per un problema d'agenda no va poder venir. En el seu lloc va avisar al gerent d'ACELLEC. A la sessió es va explicar quina formació es demana, quines empreses es dediquen en aquest sector, a quines èpoques de l'any busquen monitor/es, etc. Dels 50 inscrits van assistir 13. Les inscripcions a través de Bcn Activa no funcionen bé.

14


Laboral – Barcelona Treball Jove (Barcelona Activa)

La Xarxa de Punts d'Informació Juvenils de Barcelona conjuntament amb Barcelona Activa ofereix el cicle laboral on cada PIJ de Barcelona ofereix xerrades cada trimestre per tal d'ajudar els i les joves a preparar-se i orientar-se per trobar feina. En el marc d’aquesta campanya, al PIJ Gràcia s’han realitzat les següents activitats durant el 2015: Vols trobar feina? Coneix els passos que cal fer Dilluns 16 de març a les 19h a l'Espai Jove la Fontana Hi havia inscrites 17 persones i finalment només han vingut 9. Els usuaris han fet molt bona valoració de la sessió i s'han apuntat a altres sessions. Però com cada sessió hi ha molts inscrits a la sessió que no venen. Busques feina? Sigues candidat de les nostres ofertes de feina Dimarts 2 de juny a les 18h la BJF Activitat realitzada a la Biblioteca Jaume Fuster. Ens coordinem amb la Biblioteca per programar i el PIJ no assistim a la sessió. Després ens passen un infome de com ha anat. De 13 inscrits han assistit 7.

Voluntariat i altres opcions per adquirir experiència professional Dimarts 21 de juliol a les 18h a l'Espai Jove la Fontana Xerrada dirigida a joves que busquen experiència laboral principalment amb voluntariats o pràctiques. El ponent ha conegut les situació de tots els joves per enfocar la xerrada a les seves necessitats. Han sortit molt contents i amb més eines i recursos per decidir quin és la seva millor opció. De 15 inscrits han assistit 8. Vols trobar feina? Coneix els passos que cal fer! Dimarts 17 de novembre a les 18h a l'Espai Jove la Fontana Taller per posar en la realempentaitat del món laboral i donar recursos i opcions per iniciar-se en el món laboral. Molt bones valoracions dels assistents. De 8 inscrits han assistit 5.

15


Marca personal: aprèn a construir-la per trobar feina. Dimarts 30 de novembre a les 18h a l'Espai Jove la Fontana El ponent ha explicat a treballar amb les xarxes socials i el web 2.0 i tots els recursos per tenir un imatge potent i clara. De 15 inscrits han assistit 11. Com gestionar el perfil professional a les xarxes socials? Dijous 10 de desembre a les 18h a la Biblioteca Jaume Fuster En aquesta activitat s'ha treballat en el perfil 2.0 com una bona eina per buscar feina i quins recursos i opcions donen les xarxes socials en el món laboral. De 11 inscrits han assistit 5.

Les claus per treballar a Europa Dimarts 15 de desembre a les 11h a la Biblioteca Vila de Gràcia S'ha explicat quins requisits i què es demana per anar a treballar, estudiar o a fer pràctiques a nivell europeu. De 8 inscrits han assistit 2.

3.4. Empenta a Gràcia (Emprenedoria i Autoocupació) El Cicle d'Empenta a Gràcia és una mesura de govern sobre emprenedoria juvenil posada en marxa pel Districte de Gràcia i que va ser aprovada el 4 de desembre de 2012 en el Plenari del Districte. S'hi recullen les diferents accions que s'han dut a terme i es fa una valoració tècnica del funcionament d'aquestes amb els punts forts i els punts a millorar o a canviar. Es realitza un tríptic trimestral on s'hi compilen totes les sessions, amb una breu descripció del contingut de cada sessió i el ponent que la realitza. Les persones interessades es poden inscriure a través del web del Punt d'Informació (www.elpuntdegracia.org). Programació gener-març A continuació, llistem totes les xerrades organitzades: TENS UN HOBBI? FES QUE SIGUI UNA FONT D'INGRESSOS Dimarts 27 de gener a les 19h a l'Espai Jove la Fontana Suspesa per falta d'inscripcions. Com gestionar el perfil professional a les xarxes socials? Dijous 12 de febrer a les 19h a la Biblioteca Vila de Gràcia Suspesa per falta d'inscripcions.

16


Taller pràctic: Vine a fer que el LINKED IN et serveixi per buscar feina Dimarts 17 de febrer a les 19h al Casal de Joves del Coll El taller ha anat molt bé. La gent ha vingut amb molta predisposició i ha funcionat millor que altres xerrades que s'han proposat. 5 assistents de 5 inscrits. Coneix les competències per emprendre Dilluns 23 de març a les 19h a l'Espai Jove la Fontana Suspesa per falta d'inscripcions. Valoració global La valoració tal i com es veu a les xerrades suspeses, és negativa. Les sessions no tenen l'acceptació esperada i de cara la pròxima programació es mirarà de buscar xerrades més atractives. A nivell de difusió es van fer impressions del tríptic des de les impressores de l'equipament i aproximadament s'ha fet una tirada d'uns 1000 exemplars del tríptic i 100 cartells. Programació abril-juny Fes-te conèixer per tocar a fires i mercats Dimarts 14 d'abril a les 19h a l'Espai Jove la Fontana Durant l’activitat es presentaven diferents fires de Catalunya, Estat Espanyol i Europa i s’explicava com accedir-hi i com contactar amb els sectors professionals de cada esdeveniment. També s’ha explicat els circuits off que es creen al voltant d’aquestes fires i la importància què tenen a l’hora de programar indirectament. La xerrada ha estat breu però s’ha fet un torn de paraula amb dubtes. De 15 inscrits hi ha hagut 13 assistents. Vine a fer que el LINKEDIN et serveixi per buscar feina Dimarts 21 d'abril a les 19h a la Biblioteca Vila de Gràcia De 9 inscrits han vingut 4. "Autoedició: edita el teu disc" Dimecres 20 de maig a les 19h a l'Espai Jove la Fontana Suspesa per falta d'inscripcions.

17


"Emprendre social i cooperativament" Dimarts 26 de maig a les 17h a l'Espai Jove la Fontana Suspesa per falta d'inscripcions. Estigues al dia de les condicions i els contractes laborals actuals Dijous 11 de juny a les 11h al Casal de Joves el Coll Suspesa per falta d'inscripcions. #AperitiusCrowd (Tastet de bones pràctiques i recursos de crowfunding) Dijous 18 de juny a les 18h a 'Espai Jove la Fontana Posada en comú de diferents projectes i idees on els assistents han intercanviat vivències i experiències. 8 assistents. Valoració global de les sessions: No s’han acomplert les expectatives previstes donat que s’han anul•lat més de la meitat de les activitats proposades. Tot i que s’han ampliat els serveis que ofereixen les sessions, per tal de fer arribar l’oferta a més joves, no ha funcionat com s’esperava. En tot cas, s’ha detectat que la repetició de certes xerrades genèriques ha deixat de ser atractiva i que l’oferta més concreta, i especialment orientada al sector cultural, genera més interès. Programació octubre-desembre Es decideix canviar l'enfoc de les xerrades i l'imatge del Cicle Empenta i juntament amb TemaLabs elaborem un nou format d'activitats amb contiuitat.

Lamentablement no s'arriba al mínim d'inscrits i s'aplaça el Cicle. S'ha de fer un replantajament de les activitats d'emprendoria.

18


LES ESCOLES EMPRENEN – Programa d’emprenedoria a les escoles. Es tracta d’una proposta didàctica per a complementar l’assignatura d’emprenedoria als centre educatius que sorgeix com a activitat paral·lela al Mapa de Comerç Jove, sota el paraigües del Programa Empenta a Gràcia. Els objectius principals són:   

Complementar l’assignatura d’emprenedoria als centres educatius. Acostar als joves al comerç jove del barri. Motivar als joves a través d’exemples reals i propers d’emprenedoria juvenil al barri. La primera demanda va venir de l’Escola Patufet i la proposta didàctica es es va presentar com un pack de 4 sessions: 1a sessió: Presentació del Mapa de Comerç Jove de Gràcia i Introducció a l'emprenedoria (1.30h) Dijous 30 d'abril, 11 h 2a sessió: Introducció al comerç de proximitat i primera pluja d’idees (2h) Dimarts 5 de maig, 11 h 3a sessió: Creació de la idea de negoci i preparació de la presentació (2h) Dimecres 6 de maig, 11 h 4a sessió: presentació pública de la idea de negoci/servei. (1.30h durada) Dijous 7 de maig, 11 h Nombre de participants: 27 alumnes de 3r d’ESO. L’activitat es va implementar des del PIJ Gràcia, amb la col·laboració de l’Espai Jove La Fontana i TeamLabs (Javier Navas). Valoració: Des de l’organització es valora molt positivament tant el desenvolupament de l’activitat com la implicació de l’escola i dels comerços que han col·laborat. Valorem especialment la col·laboració de TeamLabs, que ens han ajudat tant en el disseny com en l’implementació de l’activitat, participant directament en els tallers. S’ha hagut de reajustar la durada d’alguns tallers, ja que s’han allargat més del que s’havia previst. També ha estat molt positiva la participació del tutor del curs (Albert Riera) que ha estat en tot moment canalitzant l’activitat i posant a disposició del taller tot el temps

19


extra necessari. Per part dels alumnes, la predisposició general ha esta molt bona. S’ha donat un clima de treball molt proactiu i els resultats han estat molt positius.

3.5. Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona

Aquesta campanya està organitzada conjuntament amb la Xarxa de Punts d’Informació Juvenils de Barcelona amb la col•laboració de la Biblioteca Jaume Fuster. Els principals objectius d’aquesta campanya són:  

Fomentar el turisme entre els i les joves com a element de coneixement i desenvolupament personal. Donar suport a les persones joves a organitzar el seu viatge oferint al seu abast documentació i assessorament específics Oferir possibilitats de realitzar turisme per a totes les situacions socioeconòmiques que presenti la població juvenil del districte.

The loong way home, de Barcelona a Oregon en bicicleta Dilluns 20 d'abril del 2015 a les 19h. La Melissa ha explicat la ruta que va fer durant 14 mesos, passant per 26 països i 4 continents. A part de l'explicació més tècnica parlant dels països recorreguts, km fets, hores pedalant, ... Ha marcat molt l'experiència vital i enriquidora del projecte que va dur a terme. Torn de paraules extens i interessant. 15 assistents.

20


Sud Àfrica. La nació arc iris. 14 de juliol a la Biblioteca Vila de Gràcia El ponent va fer una visita guiada pels diferents punts turístics de sudàfrica, explicant a través de fotografies les peculiaritats de cada visita.0 La xerrada va ser molt extensa i detallada, i no va quadra massa temps per a les preguntes del públic, però en general la valoració ha estat molt positiva. Com a peculiaritat, cal destacar que a gran majoria eren persones majors de 35 anys, suposem que pel tipus de destinació triada, que requereix un pressupost potser més elevat que en altres casos. Tot i que el nombre d’inscrits era de 15, van assistir 33 persones, moltes de les quals havien vist el cartell a la biblioteca. La mitjana d’edat estava bastant per sobre dels 30 i a l’hora d’omplir l’enquesta de valoració, només ho van fer 9 persones. Rodamón. Una volta al món en bici. 7 de juliol a Biblioteca de Vallcarca i els Penitents Descripció de l’activitat: Durant la xerrada el ponent va relatar el seu viatge explicant els diferents països que va travessar i les anècdotes viscudes a cada lloc. L'explicació s'anava intercalant amb les vivències redactades al llibre i la relació amb aquest. El ponent va utilitzar un mapa creat per ell mateix on s'enllaçaven fotos de cada etapa, així com diversos vídeos i fotografies de la seva web rodamon.tv. Van sorgir preguntes i intervencions durant tot el desenvolupament de la xerrada, fet que fa endarrerir el procés de la presentació però que va ser enriquidor, en tot cas. La xerrada va durar 1,30h i no va quedar temps pel torn de preguntes, ja que la biblioteca tancava les seves portes. Com a aspecte negatiu, cal destacar que l'aire condicionat de l'equipament no funcionava aquest dia i que la calor era molt sufocant. De 8 inscrits van assisitir 12 persones.

3.6. Activitats pròpies del PIJ Des del PIJ es programen diverses activitats com xerrades o exposicions que poden sorgir per demana dels usuaris o per iniciativa pròpia, entorn a les temàtiques treballades al servei. Aquest any hem programat les següents activitats:

21


QUÈQUICOM dels voluntariats de llarga durada a Europa Dijous 29 de gener a les 18:30h a l'Espai Jove la Fontana Xerrada enfocada per a joves que estiguin pensant a fer un voluntariat de llarga durada. Tot i que es repassen totes les possibilitats que hi ha. De 8 inscrits 5 assistents. A càrrec de Carles Cunill, assessor de l'assessoria de mobilitat internacional de la Xarxa de PIJ's.

Carnestoltes 2015 Al mes de febrer Gràcia acull la rua de Carnestoltes i el Punt d'Informació Juvenil de Gràcia participa activament sent un punt d'inscripció del concurs de disfresses i comparses i col·laborant com a jurat.

Exposició «Blanca Rosita Barcelona» del 15 de gener al 13 de febrer Aquesta exposició recull dades i arguments per combatre rumors i estereotips sobre la diversitat cultural. Combinen les informacions antirumors amb curiositats i aspectes relacionats amb el procés de creació de còmics.

Què és un camp de treball i com fer-ne un? Dimecres 4 de març de 2015, 19 h a la Biblioteca de Vallcarca L’activitat constava de dues parts. Durant la primera, la tècnica del SCI explicava la història del SCI i descrivia els tipus de camps de treball existents i els seus requisits d’accés. També s’explicava tot el procés d’inscripció a través d’un exemple pràctic amb el web. Durant la segona part, un voluntari de l’entitat explicava les seves experiències als diferents camps de treball realitzat. Finalment, es va obrir un torn de paraula de 20 minuts amb força participació per part dels assistents. 12 assistents.

22


Vols viure una experiència a l'estranger Dijous 8 d'octubre a les 19h Xerrada enfocada per a joves que tinguin la idea de marxar a l'estranger a treballar, estudiar, fer pràctiques o un voluntariat. Sessió molt interessant on el Carles fa un repàs de tots els recursos i possibilitats que hi ha. Tot seguit s'obre el torn de paraules on sorgeixen tot de dubtes. Després de la sessió els i les joves esperen per parlat amb ell per tal d'agafar una assessoria personalitzada. De 48 inscrits han assistit 32 persones. A càrrec de Carles Cunill, assessor de l'assessoria de mobilitat internacional de la Xarxa de PIJ's.

3. ANTENA JOVE De Gener de 2014 al Juliol de 2015, el Punt d'Informació Juvenil de Gràcia va comptar amb una representació al barri de Vallcarca i els Penitents, concretament a la Biblioteca de Vallcarca i Penitents Mª Antonieta Cot. L’Antena Jove va pensar-se com un servei d’informació juvenil descentralitzat en el que l’informadors es desplaça per cobrir les demandes dels joves més enllà del propi Punt d’Informació Juvenil, situat a l’Espai Jove La Fontana. Aquesta demanda d’informació pot arribar dels propis joves, de forma individual, però també podria provenir de diversos serveis com escoles o instituts, entitats juvenils (associacions, esplais i caus…), o serveis públics del territori que estiguin en contacte amb joves. Tot i que els PIJ són un servei de proximitat, la ubicació de l’equipament a la Vila de Gràcia, fa que el servei sigui, en molts casos, desconegut pels i les joves que viuen als barris més allunyats, com és el cas de Vallcarca – Penitents, El Coll o El Camp de’n Grassot. Davant la necessitat de contrarrestar aquest fet es va proposar la creació d’una Antena d’Informació Juvenil a Vallcarca - Penitents (Biblioteca Maria Antonieta Cot), que s’entenia com un servei de descentralització, ubicat a un equipament públic de referència (la Biblioteca de Vallcarca – Penitents) i amb un horari setmanal fixe (dimecres de 16.30 a 20.30 h). Els objectius que planteja l’Antena Jove són:

23


Fer difusió d’aquells temes d’interès per a la gent jove del barri i de la zona d’influència, a través d’activitats que poden realitzar-se a la espai de l’Antena o als centres d’interès (Instituts, etc).. Facilitar informació i assessorament, mitjançant l’orientació, a la gent jove i a professionals que desenvolupen accions en matèria de joventut al barris, ja sigui a través de l’atenció a títol individual o en format de grup. Establir i mantenir coordinacions amb altres serveis existents al barri i al Districte, principalment aquells de titularitat pública, així com amb altres agents juvenils d’interès (entitats, centres docents...) del barri i del Districte.

Entre les funcions d’aquest servei destaca facilitar l’autonomia personal dels i les joves, a través d’una atenció integral i de qualitat, que combina dues línies d’actuació: -

L’atenció directa a la persona jove L’organització d’activitats diverses sobre els temes que ens siguin demandats (ocupació, formació, oci, lleure i cultura, mobilitat internacional, etc)

Atenció directa: En aquest cas no s’ha pogut consolidar. Mentre al primer any de l’Antena (2014) van registrarse 27 consultes, durant els mesos que va mantenir-se al 2015 (de gener a juliol) tan sols van atendre’s 4 consultes, 2 de les quals van ser a través de correu electrònic, fora de l’horari d’atenció presencial.. Donat que no s’ha pogut assolir el mínim d’atencions presencials per a justificar la presència de l’Antena a la Biblioteca de Vallcarca, i no hi havia un espai més adient on reubicar-la al barri, es va optar per tancar-la i traslladar-la a un altre barri. Finalment, el barri que s’ha triat per a l’emplaçament de l’Antena Jove és el Camp de’n Grassot i l’espai, el Centre Cívic La Sedeta. Actualment, la ubicació continua pendent de confirmació. Activitats: Pel que fa a les activitats realitzades a l’espai de l’Antena Jove, la tendència ha estat la inversa a la de les atencions personalitzades. Mentre que durant el 2014 només es va portar endavant una de les 4 accions programades, a l’any 2015 s’han programat diverses activitats i s’han consolidat els vincles amb els agents del territori, de manera que es continua programant a l’espai tot i no existir l’espai de consulta de l’Antena Jove. Les xerrades realitzades a la Biblioteca de Vallcarca i els Penitents durant el 2015 han estat: 

Xerrada sobre xarxes socials i visita a la Biblioteca, Casal Jove de la Teixonera. Grup tancat de 8 joves amb visita i taller concertats.

Què és un camp de treball i com fer-ne un? A càrrec del Servei Civil Internacional. 12 assistents.

Jornada d’Orientació Acadèmica Escola Gravi A càrrec del Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ). 50 assistents.

24


Rodamón: Una volta al món en Bicicleta. A càrrec de Xavier Narro. 12 assistents.

Treballar al món del Lleure. A càrrec d’ACELLEC. 30 persones.

De cara al 2016, ja s’ha establert també la programació de diverses xerrades a l’espai de la Biblioteca.

4. PIJ MÒBIL El PIJ Mòbil, es pot entendre com un servei d’informació juvenil descentralitzat en el que l’informador es desplaça a qualsevol punt del districte, per oferir una informació sota demanda prèvia. Però en aquest cas, a diferència de l’Antena Jove, en comptes de tractar-se d’un espai fixe setmanal, pot desenvolupar-se a qualsevol punt del nostre Districte. Donat que existeixen certes dinàmiques entre part de la població juvenil que dificulten que aquests puguin desplaçar-se a certa distància del seu nucli familiar i/o educatiu s’enten que el PIJ ha de fer un esforç per ser més pròxim i abastir la possible necessitat expressada lluny d’on es situa físicament. Aquesta línia de treball prioritza l’atenció grupal, per aquest motiu, l’informador encarregat del servei es desplaça a un altre punt (centres cívics, instituts, biblioteques, entitats,...) del territori per respondre a consultes dels/les joves i/o realitzar accions de dinamització de la informació. Aquest desplaçament sempre és sota demanda prèvia en coordinació amb altres professionals que treballen amb joves. Aquesta demanda d’informació juvenil pot venir de diversos serveis: – Serveis públics del territori que estiguin en contacte amb joves (dinamitzadors juvenils, educadors de carrer, serveis socials, treballadors/es socials, punt JIP, centres cívics, biblioteques, etc.) –Instituts i centres de secundària publics, concertats i privats. A través del PIJ Mòbil, s’ofereix la possibilitat de que els professionals que detectin alguna necessitat expressada en algun grup de joves del seu equipament, entitat o centre, es posin en contacte amb els professionals del PIJ per resoldre aquestes demandes a través de les activitats que es considerin més oportunes. En aquesta línia, aquest any s’ha creat un catàleg amb l’oferta del PIJ mòbil per tal que els centres i serveis interessats puguin triar aquelles activitats que més s’ajustin a les seves demandes. Les temàtiques d’aquestes activitats fan referència a temes de mobilitat, acadèmics, laborals, de turisme, associacionisme, etc.

25


D’altra banda, des del PIJ Gràcia es treballa especialment en contacte amb els Educadors de carrer de Serveis Socials del Districte de Gràcia (APCs) amb els quals, entre altres coses, es realitzen xerrades a les aules de secundària del Districte des de l’any 2013. Es manté un contacte molt estret amb aquest servei amb el qual s’ha definit un mètode de planificació conjunt que, en el cas de les activitats grupals, té com a objectiu principal el treball a diferents centres educatius de secundària, tot i que s’han exportat a altres espais ocasionalment. El tema més treballat fins al moment ha estat la prevenció de riscos a les xarxes socials, tot i que durant el 2015 s’ha obert a altres àmbits, i tendeix a ampliar-se.

Activitat TOLERÀNCIA I LIDERATGE SEXUALITAT RELACIONS DE PODER AFECTIVITAT I GÈNERE

XARXES SOCIALS

Centre Escola Gravi Sant Josep Escola Gravi Sant Josep M. De Déu del Coll Vila de Gràcia INS La Sedeta Secretari Coloma Patufet St Josep Vedruna M. De Déu del Coll

TOTALS

Escola Gravi a la Biblioteca de JORNADA D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA (Dins In-Forma't) Vallcarca VISITA I TALLER DE XARXES GRUP DE JOVES LA TEIXONERA

TOTALS

Biblioteca de Vallcarca

Sessions

Participants

2 1 4 4 1 6 3 12 2 2 4 2

54 26 112 112 27 180 90 360 32 58 120 60

43

1231

1 matí, 4 h

50

1

8

2

58

Al quadre anterior es recullen les xerrades realitzades durant el 2015 amb els educadors de carrer de Serveis Socials (APCs). En total s’ha col·laborat en 45 activitats a diferents centres del Districte de Gràcia. En comparació de l’any anterior el nombre d’activitats gairebé s’ha doblat. Aquestes activitats s’adrecen, generalment, a grups aules de diferents cursos d’ESO, tot i que també s’han fet per a altres grups, com en el cas de la demanda rebuda del grup de joves del casal de La Teixonera, o del Club de feina del Casal de Joves del Coll, que tot seguit explicarem. Aquestes activitats es treballen de forma diferent segons els coneixements i necessitats detectats a cada grup aula, però, generlament, consta d’una part de presentació dels serveis i d’una altra de debat i informació que s’acompanya amb

26


materials audiovisuals diversos. Les valoracions per part dels alumnes i els centres solen ser molt positives i la participació pot variar d’un grup a un altre però sempre es dóna. En total, en aquestes 45 activitats, s’han comptat 1.289 participants. La tendència clara és a augmentar les activitats i els participants de forma significativa. L’evolució de les xifres és, en aquest sentit, molt clara. Si ens centrem en les activitats realitzades a centres de secundària, per exemple, veiem que a l’any 2013 es van registrar 271 participants de 4 centres educatius, mentre que al 2014 van ser 738 de 6 centres educatius, per arribar als 1.289 del 2015 on s’ha treballat amb 9 centres educatius diferents. Club de Feina Jove del Coll

Aquest club de feina parteix de la demanda dels educadors socials (APC) de la zona nord, i s’enfoca a un grup de joves concrets ubicats al Casal del Joves del Coll. En aquest cas, tots és són menors de 18 anys i es troben en situacions molt similars. Es preveu que el grup sigui de 10 joves tot i que al final hi participen 8. El club de feina s’ha estructurat en 4 sessions diferents: 

1a sessió: Com sóc i com em veuen? Habilitats i aptituds. El CV.

Durant la primera part de la sessió es fa una breu presentació de cadascú i de la seva situació actual. Per treballar la definició de les habilitats i aptituds laborals es fa una dinàmica en la que els joves han de definir als seus companys i contrastar-ho amb la opinió que tenen sobre ells mateixos. Després es posa en relació amb els perfils laborals més demandats. Un cop es té una mica clar quin és el perfil laboral al qual s’orientarà cadascú, es passa a fer el CV. En aquest cas, la dinàmica ha estat productiva ja que els joves es coneixien els uns als altres, d’altra banda, aquest fet ha facilitat molt la comunicació i les sinèrgies al grup. 

2a sessió: On buscar feina? Canals de recerca.

A partir d’ara, es procura que cada jove enfoqui el procés des del perfil professional que s’ha triat, tot i que en molts casos són variables. Es parla dels diferents canals de recerca de feina i de quins són més indicats en cada cas. A la segona part de la sessió es realitza un exemple pràctic en el qual els joves envien el seu CV a alguna oferta de feina, a través de les xarxes socials. En aquest cas queden 3 joves pendents de fer-ho ja que no acaben de decidir-se per cap oferta i prefereixen fer-ho en un altre moment. 

3a sessió: Com busquem feina? L’entrevista laboral.

En aquest cas, es decideix treballar l’entrevista laboral a través d’una dinàmica de roll playing en la qual els joves han de representar un perfil laboral imaginari (tret d’uns CV imaginaris) i es

27


simula una entrevista amb cadascun d’ells on han de defensar la seva candidatura. Després de la dinàmica es posa en comú l’experiència i es comenten els pros i contra de cada entrevista. 

4a sessió: Sortida al CC La Maquinista per repartir CV.

Des del PIJ es valora molt positivament tant el desenvolupament de l’activitat com la implicació dels joves, almenys en les 3 primeres sessions. Valorem especialment la col·laboració de l’educador del Casal de Joves i dels APCs que ens han ajudat tant en el disseny com en l’implementació de l’activitat, participant directament en els tallers. Per part dels joves, en general, la predisposició ha estat bona i s’ha donat un clima de treball bastant favorable, en general.

28


6. EL PIJ EN XIFRES (2015) PIJ GRÀCIA 2015 TOTAL USUARIS/ES (consultes+ activitats + connexió + Assessories + sala estudis + wifi)

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre

Octubre

Novembre Desembre Totals

1118

1120

1111

971

1208

954

864

721

1294

1025

1214

11600

430

501

486

503

634

530

434

409

440

470

472

5309

12

23

15

15

17

12

2

14

5

8

14

137

2

3

2

1

7

0

1

17

5

2

4

44

TOTAL CONSULTES FORMACIÓ ACADÈMICA ENSE NO REGLAT

58

67

47

80

107

64

31

60

48

81

66

709

OCI I CULTURA

6

13

13

13

22

13

6

30

8

18

12

154

HABITATGE LLOGUER

9

6

5

16

7

14

8

9

8

15

12

109

HABITATGE COMPRA

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

2

MOBILITAT I COOPERACIÓ

5

4

0

1

4

0

3

2

12

3

5

39

ESPORTS

1

1

1

1

1

0

2

4

1

1

1

15

ACOLLIDA NOUVINGUTS ASSOCIACIONS/ VOLUNTARIAT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

1

0

0

0

SALUT

0

1

0

0

0

6

0

6

0

0

6

19

TREBALL

5

16

19

6

4

13

7

13

4

6

8

5

101

SERVEIS SOCIALS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALTRES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TURISME

Activitats i Campanyes

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre

Octubre

Novembre Desembre Totals

341

236

266

94

118

33

97

40

488

218

403

2334

321

362

342

358

440

377

324

29

347

316

326

3542

26

21

17

16

16

14

9

13

19

19

13

183

Usos Ordinadors Assessories


El primer gràfic representa el total de consultes i usuaris registrats al PIJ Gràcia durant l’any 2015. S’han comptabilitzat com a usuaris la suma de consultes, activitats, connexions a Internet, usos de l’espai de treball i de la wifi i assistents a les assessories de mobilitat internacional, drets i deures laborals i habitatge (a patir del mes de Novembre).

Com s’observa al gràfic el nombre d’usuaris i consultes han estat més o menys regular durant el 2015. Tot i així hi ha algunes puntes concretes. Durant el mesos d’octubre a novembre el nombre d’usuaris totals va estar sobre els 1.200, coincidint amb la campanya “Treballar a l’Hivern” de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenils de Barcelona, que va generar un importantmoviment a tota la xarxa de PIJs de la ciutat. Són mesos en què s’acumulen també bona part de sessions de PIJ Mòbil als centres de secundària, així com la campanya de Voluntariat al Món que enguany ha portat un nombre usuaris importants a la sessió de cloenda realitzada a l’Espai Jove La Fontana. La proporció és, en canvi, més baixa al juliol i setembre, amb l’arribada de les vacances d’estiu. Pel que fa als àmbits de consulta, el segon gràfic agrupa les consultes registrades durant l’any 2015 al PIJ Gràcia. El rànquing de consultes per àmbits és pràcticament igual al registrat durant el 2013 o el 2014. El PIJ Gràcia és un punt d’informació de tipus generalista, que abraça tots els àmbits sense especialitzar-se ni prioritzar-ne cap. Tot i així, hi ha àmbits de consulta que són considerablement elevats a la resta. Aquest és el cas, per exemple, de les consultes sobre treball, que representen més de la meitat (54%) del total de consultes computades durant aquest període. Tenint en compte el context d’atur juvenil actual, és significatiu que més del 50% de les consultes realitzades al PIJ Gràcia durant aquests darrers anys hagin tingut ha veure amb la recerca de feina.

30


ALTRES

SERVEIS SOCIALS

TURISME

SALUT

ASSOCIACIONS/ VOLUNTARIAT

ACOLLIDA NOUVINGUTS

ESPORTS

MOBILITAT I COOPERACIÓ

HABITATGE COMPRA

HABITATGE LLOGUER

OCI I CULTURA

TREBALL

ENSE NO REGLAT

FORMACIÓ ACADÈMICA

Consultes per àmbit temàtic, 2015.

També cal comptar amb que s’han realitzat diverses accions en el marc de la campanyes “Treballar a l’estiu” i ““Treballar a l’hivern” que han generat certes sinèrgies, tant a nivell de ciutat com de districte. En segona instància, tot i que en una proporció molt menor, trobaríem les consultes sobre Oci i Cultura, que no arriben a un 12% de les consultes totals. Dins aquest àmbit, es considerarien temes com: recerca de cursos i tallers, equipaments culturals, cultura popular, creació i producció jove, patrimoni cultura, premis, concursos i beques, activitats d'educació en el lleure, instal·lacions juvenils i activitats recreatives en general. En tercer lloc, ja molt de lluny, un 10% de les consultes totals pertanyen a l’àmbit de Formació Acadèmica i inclouen temes relacionats amb inscripcions, cicles formatius, PFI, i altres subtemes englobats a la categoria d’ensenyament. En quart lloc, que durant el 2013 i 2014 ocupaven les consultes de Mobilitat Internacional, vindrien les consultes sobre Habitatge de lloguer (7,5%) i Turisme (5,4%). Cal destacar la baixada en les consultes sobre Mobilitat Internacional, que durant el 2015 no arriben al 3% de les consultes totals. La resta d’àmbits serien, també, molt minoritaris. Pel que fa al perfil dels usuaris del PIJ Gràcia per gènere, la proporció ha anat canviant en els darrers anys. Mentre que durant el 2013 aquesta era molt igualitària, durant el 2014 el nombre d’homes 75% va esdevenir més del doble del nombre de dones (25%) i aquesta tendència es consolida al 2015. Aquest any, amb un 73,5% d’homes vers un 26,5% de dones, les xifres són molt similars al 2014. Aquest fet es deu a que, des de el 2014, s’ha produït un augment considerable de nois que fan ús de l’autoconsulta per Internet, de manera que aquest servei té més demanda del gènere masculí, especialment tenint en compte que comptem amb els usuaris del Centre Gaudí, que l’utilitzen pràcticament cada tarda.

31


Usuaris per sexe, 2015.

26,5

Home Dona

73,5

Quant a l’edat, la franja més representada entre els usuaris del PIJ Gràcia durant el 2015 és, com durant els any anterior, la dels joves entre 16 i 19 anys, que sumen un 64,2% del total dels usuaris de l’any. Aquest fet es deu, en gran part, a l’ús que aquests fan de l’espai d’estudi, wifi i Internet i als joves participants a les sessions de PIJ Mòbil als centres educatius del Districte. Aquest col·lectiu també realitza algunes consultes, tot i que en menor mesura.

De 12 a 15

De 16 a 19

De 20 a 24

De 25 a 29

De 30 a 35

més de 35

En segon lloc, també com durant l’any anterior, comptaríem amb els joves d’entre 20 i 24 anys (24%) que han pujat 7 punts respecte al 2014. En tercer lloc, hi hauria els joves d’entre 25 i 29 anys (4% dels usuaris), que fan un ús de l’espai en proporcions similars als usuaris de més de 35% (3,8%). En aquest cas, es registren més consultes entre els 25 i els 29 anys. En el cas dels majors de 35 anys hi ha també algunes consultes, tot i que majoritàriament fan ús de l’espai de

32


sala s’estudi de la connexió a Internet, especialment. Finalment, quedarien els usuaris de 12 a 15 anys i els de 30 a 35 anys, que són molt minoritaris. Quant al lloc de residència, com en el cas del gènere, s’ha mantingut la tendència general de 2014. Com al 2014, durant el 2015 es pot observar clarament que gairebé la meitat dels usuaris (47%) pertanyen al barri de La Salut, i el 45% al barri de Vila de Gràcia, on s’ubica el propi Punt d’Informació. Aquest any però, s’ha recuperat la proporció d’usuaris del barri de Vila de Gràcia, que l’any anterior era una mica menor. De molt lluny hi hauria els usuaris residents al Coll, Vallcarca, i Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, que en els tres casos han baixat.

Fora Barcelona Fora districte Camp d'en Grassot i Gràcia Nova Vil·la de Gràcia La Salut El Coll Vallcarca / Penitents

Finalment, la proporció d’usuaris que vénen a fer consultes al PIJ Gràcia des d’altres districtes de la ciutat és d’un 4% del total. S’ha de tenir en compte que el PIJ Gràcia compta amb una ubicació privilegiada pel que fa al transport públic des de pràcticament qualsevol punt de la ciutat. A més, al estar situat a l’interior de l’Espai Jove La Fontana, un espai de referència juvenil de la ciutat, estem en contacte amb joves de procedències força diverses. Això explica, en bona part, que el nombre d’usuaris residents a altres districtes sigui considerable. En general, durant aquests mesos, el PIJ Gràcia ha rebut rep una mitjana d’uns 1.054 joves al mes, i una mitjana de 482 consultes, que són dades similars a les de l’any anterior, tot i que lleugerament inferiors.

33


Assessories al PIJ Gràcia

Assessories al PIJ Gràcia, 2015.

Mobilitat

Laboral

Habitatge

Al PIJ Gràcia s’ofereixen des de fa alguns anys els serveis d’assessorament en Mobilitat Internacional i Drets i Deures Laborals, de la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Podem dir que es tracta, en els dos casos, de serveis amb molt bona acollida. Al novembre de 2015 s’ha incorporat al PIJ també l’Assessoria d’Habitatge Compartit. Pot dir-se que tots tres han funcionat plenament des de la seva incorporació. Inversament a l’any 2014, on les consultes rebudes al servei d’assessorament laboral eren inferiors a les de mobilitat, durant el 2015 les assessories sobre recerca de feina han estat més nombroses. Les consultes de mobilitat han baixat lleugerament a mida que avançava l’any mentre que les laborals han anat augmentant. Pel que fa a l’equip professional que les porta a terme, l’assessoria laboral ha estat portada per Laura Barrabés, la de de mobilitat internacional per Carles Cunill i la d’habitatge compartit per Mari Carmen Jiménez.

7. DIFUSIÓ i COMUNICACIÓ

7.1. Web i butlletins

Totes les activitats realitzades al PIJ Gràcia es difonen a través del web http://www.elpuntdegracia.org/. Les activitats poden registrar-se a diferents nivells: com a notícies, com a activitats del PIJ o com a destacats. A les notícies s’hi inclouen totes les activitats d’interès que es realitzen al Districte, l’apartat d’activitats de PIJ es reserva a les activitats organitzades pel propi PIJ, mentre que els destacats s’ocupen amb campanyes de la XPIJ o esdeveniments de major abast. Com a novetat, cal destacar que l’apartat de l’entitat de la quinzena va canviar-se, al mes d’abril, per l’entitat del mes, ja que començaven a repetir-se.

34


Web PIJ Gràcia Gener-Juny 2014 http://www.elpuntdegracia.org 8.201 sessions 6.154 usuaris 78,84% de visites provinents de l’Estat Espanyol 64,93% de visites provinents de la ciutat de Barcelona 72,7% de nous visitants anuals 78,84% de visites procedents de l’Estat Espanyol 45,85% de visites de dones / 54,15% d’homes 33,50% visitants de 25 a 34 anys / 27,50% visitants de 18 a 24 anys / 39% de visitants majors de 35 anys.

Pel que fa al butlletí, es tracta d’un newsletter quinzenal que s’envia quinzenalment i que recull notícies d’interès, agenda d’oci, activitats del PIJ i algun destacat que s’envia, actualment, a 580 subscriptors. 7.2. Presència a Internet i Xarxes Socials. El PIJ Gràcia compta actualment amb comptes de Facebook i de Twitter des dels quals es difonen tant activitats del Propi PIJ, com activitats de la XPIJ i de l’Espai Jove La Fontana. D’altra banda, s’utilitza també per promocionar tot tipus d’informació juvenil, especialment a nivell de Districte, però també a nivell de ciutat. En els dos casos pot dir-se que se’n fa un ús bastant dinàmic, amb una mitjana de 27 publicacions mensuals a Facebook i 43 publicacions mensuals a Twitter.

@PIJGracia 1.196 seguidors Seguint a 556 434 piulades al 2015

35


www.fb.com/elpuntdegracia https://www.facebook.com/pij.gracia.9 676 amics / 958 seguidors 290 Posts al 2015

Pel que fa al Facebook, es gestionen perfil i pàgina de forma unitària. El perfil compta amb 958 seguidors mentre que la pàgina té 676 “amics”. D’altra banda, des del PIJ Gràcia es gestionava el Netvibes http://www.netvibes.com/empentagracia del programa [Empenta a Gràcia] que aglutinava informació sobre emprenedoria i autoocupació així com diversos directoris amb recursos per a joves emprenedors, però enguany s’ha deixat d’utilitzar ja que el manteniment suposava una inversió en temps que no es traduïa en cap benefici per al programa en sí.

7.3. Comunicació en paper (cartells, díptics, tríptics i fulletons)

CAMPANYES XPIJ

Imatge

Paper

Mitjans

In-forma’t

Targetons Cartells (de la Campanya genèrica i de les actvitats)

Televisió Diaris Webs

Treballar a l’estiu

Targetons Cartells (de la Campanya genèrica i de les activitats)

Televisió Diaris Webs

Xarxes Socials Facebook Twitter

Web i butlletí Notícies Activitats del PIJ Butlletí

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

36


ACTIVITATS DEL PIJ

Treballar a l’hivern

Targetons Cartells (de la Campanya genèrica i de les activitats)

Televisió Diaris Webs

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

Mostra de Turisme Juvenil

Targetons Cartells (de la Campanya genèrica i de les activitats)

Televisió Diaris Webs

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

Barcelona Treball Joves

Targetons Cartells (de la Campanya genèrica i de les activitats)

Televisió Diaris Webs

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

Empenta a Gràcia

Tríptics Cartells De les dues temporades i de l’activitat “Aprendre a Emprendre”

Diaris Webs Facebook, Twitter.

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

Com podem veure al quadre resum superior, totes les activitats del PIJ (siguin internes o de campanyes d ela XPIJ) es promocionen, actualment, en format paper, sigui en cartell (A3, A4) o en fulletó/tríptic. Habitualment, aquests materials es distribueixen a través de la tramesa a equipaments públics de la ciutat, però també a diverses entitats juvenils. Depenent de l’activitat, es fan arribar personalment a altres espais on es valora que poden arribar al públic diana de cadascuna. En el cas de les activitats del programa [Empenta a Gràcia] es fan arribar, per exemple, als comerços implicats al Mapa de Comerç Jove o espais de coworking del

37


Districte. En el cas de les activitats de caire acadèmic, com ara la campanya In-forma’t, es porten els fulletons als centres d’estudis privats on no arriba el JIP i a tots els centres que imparteixen estudis post obligatoris. En altres ocasions, també es porten cartells a locals i comerços de la zona on s’ha detectat que podria haver-hi públic jove. D’altra banda, també es comparteix directament aquest material amb altres agents i professionals de joventut del Districte, com ara els educadors de carrer, que fan arribar la informació personalment als seus usuaris. Durant el 2015 s’ha editat una nova versió del fulletó del PIJ, que amplia i actualitza la informació dels serveis ofertats. La primera tirada va ser de 700 còpies i tot i que va començar a treballar-se al 2014 va publicarse a mitjans de 2015. Aquest fulletó s’ha distribuït a través de la tramesa a tots els serveis del Districte però també a altres espais municipals de la ciutat. També es reparteix a les visites i sessions formatives que es realitzen a l’Espai Jove La Fontana així com als tutors dels centres educatius amb els quals treballem. De cara a l’any entrant, s’han encarregat 1000 còpies més. També com a novetat aquest any, s’ha editat, publicat i distribuït el catàleg d’activitats del PIJ Mòbil. Aquest va sortir a principi de curs i se’n han editat 300 còpies. Aquest nou dossier, que aglutina la oferta d’activitats específiques del PIJ Mòbil, es reparteix a partir d’una visita concertada als diferents professionals que treballen amb joves al Districte. L’objectiu és oferir la possibilitat de que els professionals que detectin alguna necessitat expressada en algun grup de joves del seu equipament, entitat o centre, es posin en contacte amb el PIJ per resoldre aquestes demandes amb les activitats que es considerin més oportunes.

38


PIJ GRÀCIA Espai Jove La Fontana Gran de Gràcia, 190-192 08012 Barcelona 93 368 10 05 info@elpuntdegracia.org

39


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.