Memòria PIJ Gràcia 2014

Page 1


!

" !

#

$$ %& $ ' (

$

! !

)

2


! + .

, $%

% /

"#$% & ) + " #) # )

+

0 -

&

!

! !

, +

,

%

2

'

!

7( 4

!

!

!

4

3

! 8 4

3

&

7

)

7

% !

#

,

)

+ <

0

#

!

9

! ,

) )

!

8

< ! +

*

$$

!

>

*

4

! "

* , "

&) *

*

"#$ %

1 , !

' (

8

!

$: ;

+

5

4

7

< < =

"=> )

#

=

, 6 + , "#

7 = , "= >*

5

%& $ !

7 !

,

+

2 3

!

3

% 7 $%

-

)

) ) @

)

3

,

7 D * *

< <

+ ?

)

3

"#

!

' 7B *

4

< <

)

<

"# 7

2

% + !

5

< < &3 "=

2 " #C

! A

)

8

8 +8

! , = $%

> 4 +

7

+

% 7

8

( 4

!

=

*

*

<

+ E

3


, < $%

( 2

7

< 7 +

>* ) + 2 4

F

"#

*

7B * A

+

+

7

2 A

+

,

& &

GH )

7J

4 !

!

+ A

!

!

"

*

#

7

*

$%

+

A A

( F

!

! >

+

,

,

) +

+

7

!

5 (

!

5

$% ! "#

% 7"

+

)!

7

!

+

< A

2 )

!

G H

!

< G A

, ' 2

) ( * ! I

)

<) %+

F

!

D

-

H

! $ , -,

"# , * 'H

!

!

+

B A

+

-

! , F

"# ! G ! 4 + !2 -

)

& K "#

)

+ ,

4


$

%& $

=

4

, 8<

% + +

4

>

! !

%

7

< ! !

" #) !

4

+ +

! % .

! !

= > !

<

% L > !

< 5 4

<

"# + 8

>

,

A,

$% <

< >M

+ !! &

> B>*

5

"# <

7 2

>

* <

! 5

$

:

2

"

=

!

%

" #)

! ,

!

,

,

N

!

$%

+ !

>* "# 5

/)

+

>

#

> & +

.

>*

+

#

0

" #) ?=#0@

< +

2

" ) >*

+

!

= ?B

@)

!

"= ?N

)

K ) P

C 5

* @

@) # " ? 2

,

)

;

7

= 8

C (

+

!

'

+

>* )

>* (

< <

O #

" #)

B>*

> !

>* >* +

,

+

2

!

5


O !

=

K )

C " !

!

E

>* )

! 2

+ ,

( O

=

Q < = B>* !

O

& ) R

O

"= # "C "=

8 ,

= %

CL 7 '

" #>

B5 *

/0

"#

#" 4

K

! +

C = 7* 8

> &*

+ !

!

$!

& $$

?B5

(

B

!

)

%

,

2@

(

(,

(

S '*

H* RS

*

S

*

*

S

)H * *

=

G *

2

C

?0

(

S )!

GH *

(

"

* )

S +

*

!

>*

@

(

(,

S '*

:

+ !

!

G *

(

:

!

*

C

S

,

!

$

!

!

! 2

> &

> !

/0

)

! 1

" '*

)

4

* * + +

0

!

,

6

4

0

< <

= ) + !

" #>

( S '*

RS

*

RS

*

RS

*

RS

*

R*S

7

*

S

*

7

*

S

*

S

*

2

!

!

* *

>*

6 + #

;

6


! !0 > > !

*

• • • • • • •

!

% , # * "

"

> ! # + &) ; ) * ! G )H* GH *) > ! C )

( :

& 2

" "

!

%!

C =#0

* !

H G *

!5

2

5 <

, !

!

,

+ !

+

!

! ! 8

!

! +

,

E <

8

+

,

7% +

E

@

+ +

A

% "

8

?

)

,

+

)

<

7

%

!

< • •

"

7

"# +

2

Q <

!

#

!

) < !

-!

!

<

6C

223456,4237 =

7

5

%

!

) =

7

>

5

> !

< = = = :

! 7 7 7

+

" #)

< <

#

K

)

)

5 5

>

"# 4 >

+ 2

" > !

" #) > >

)

"# +

#" "#

"#

"#

3 "

!

6-23 ,4237 = : $ : : =

7

!

+

#

;

2 # 2

"#

;

?(

G *@

5 +

7

R "#

"#

7


!

" !

4 8,859 +

"

= & 7! ! # " ! ) = " #" , ! !

/

4

,

(

+

(

K &

A !

!

K "

)

)

C

!

8 !-

-

! 7

! !

<

+

<

! •

"

7

!

&

)

!

0

2

" 9!

#

,

)0 =

& 0

( )

) • •

2

0 0

, •

:

K

2

)

!

<

<

5

%

! • •

: "

, (!

8<

8

!

< E

"

6 6

7 •

<

) *

< < +

,%

2

!

C

Q

8

)!

-

!

!

% •

P

!

2

!

4)

*

,

!5

T •

9

3

!

3

;<2 5859 = , ,< > ? -,3@ AB ; 33,4, 56-23 ,C5D, E 456@ 58, ,3C585<,859 F62 G3 41,H

6 I

,C,

6C3

3 G3

'

DB

3 G3

'

'3 G3

'

'3 G3

'

B;

3 '3

'

BB

J

B B

B;

$% $%

32 4 <,3C585<,6C U

!

U

!

U

!

V

U

!

G

U

!

# G

,H23,8597

8


+

* 8

)*

!

?

! < B9 ( % )!

4 * 8

!

@* ! 8 > < W ,

4 *

!

!

&

4

8 * ! X 4

*

W#

% , + > <

8 ! % YX * A =

* ( >

)

+ 8<

#

!

>

B H

"#,

M$

!

( K = = Z 90: = ;

% 3

=K$B !5

D2H 6C@35

$

$

=K$B " , =K$

= :=

%

>

=K$

<,3C585<,6C 5 62 G3 4 < 3 26

K

G

+

58H

&

<

>

>*

D53C ,H 6C3L H 6 "# $% ) *

H,859 6C3

)

!

> <

K3 (

B +

> E

N

$

!

! 8

%

= :[D = =K$B B

8 2

9


K 0: = Z

=\D =

=K$B [

>L

=K$B

B -

B :; B B9= 9=L L: =9 LD

B

=K$B

!

=K$B

,H23,8597 !5 (

+

B

& * )

!5

4

*

! A

,

!

!

-

33,4, 2G3 (

C(,

. ' >

VC

C "

CQ

*) A

! + *

R " #

"N"

< "N" + 8 =

&

<

"#

B $

,

>* 7 B9C " +

?" + !

B

(

@

< $%

2H 6C,35,C

, !

Q < ! > !

& "

" #> <

0

!

- 3 6 , <4 >

"#$ %

0

! )

& " #> ) *

4 *

C

3 G,HH , G ! VC

H

B ! <

Q < ),

! 8

! >

# ,

4 >

4

%

2

2 (

,

+

2G5H5C,C 6C 36,8526,H + 58H 4

& >*

>

*


2G5H5C,C 6C 36,8526,H + 6 L

>

96 4: <23C 65C,C

4

)

&

!

! +

> H

G

')

E

) + & ) D + ) K % % ) 0 ) N ) ' !

) B 8 +

O * O !

< !

) K =

A ) : + %

L

8 <

, !

>

< L ) # &

] )

<-

C !

+

>

) ) )

^

?

)

)

@ %

7* ?

4 ) + + < =: # "#

)

)

,

)

*

) >

, <

8 %

! +

G

>

,

* >

#

& _;

@

K

)

_)

> C O =9= = > + OD < # OK = & ; % OB O= O$ O O B= B = O : O 0 + O9 P = O ;O , >J

,

: + ) 7 >* )

& _ 8

=

0

%

!

\ + "

( _

&

+

0 = 0

_ <

2

>* % +_ !

) : + 7

8

#

) + +

>

LD B=9 5

L *

! CB

>

, ;

* ?B; @) ;


+

? ;@) =

)=

,H23,859 4 H:,8C5D5C,C7 J * HG ,

! 8

<

)

,

R !

)

4

)

*

W

$,G23,H + , <,6O

3 G,HH,3 , H: C5 5 3 G,HH,3 , H:0 5D 36

Q <

"

<

%

!

> !

#

X

0

! 8< ! +

!

A

! 4 ,

< !

<

<

)

)

4

! !

!

<

, & • •

C

" ( !

, 8< <

"

!

#

! +

9!

> !

& ) +]

C

,

! * *

"# $%

`! 8

)*

2

) &

+

&

,

)

*

)

% )

+

7

<


2 (

G 8,3 - 56, , H: C5 A > CG * # ; !

0 "

; @

?

7

2 8<

"# <

+

2

> < < ;

0 ,

" #> G'

!

! 7

)

+

G'

)

>

>

4

* , 4* * &) !

G GG ,

0 H

,

#

K

R 4 +

' J

! 7 +

) >

+

8C23 4 H HH 3 V *)

+ ,

K

>*

<-

!

3 G,HH,3 6 H ( H

0

<-

!

<

&) ,

4

> =

H G 4 - 56, P2D 4 3@85, = K > A , + ^ % < = !

4 = =

* B

>

)

R ?

& @ *

C

! %


(

G

+

(

+

(

+

2

%

=

=

,H23,8597 R

3 )

R 8

)

&

!

-

!

! +

-

)

> +

= >

! "#

,

3 G,HH,3 , G2C5Q >

4 HC * >

"# * ! , 4

G,335 #

( ,

%+ !

< 8

A

% ;

$% )

!

> &

<

! ) + !

; ,

F

3 G,HH,3 6 H ( >

K

+

< @ $% $ )

< > < +

=

< <

!

?D

$%

K

< !

!

3

+

2 (,

) >6

) 4,

> < >

+

,

8C23 4 H HH

E

3 *

>

-

!

#

K

14


= < ,

"# ! ,

!

4

< ( *

)

!

6C < H 96 H,G23,H (, R) G G >

< 7 A +

K

)

>

R

& ?

=

G * + ) +

! 8

"#

+ 0

7

4

*

+

! ! *

@

<

4

7 =

=

^

%

+

"

+ ,

!

* *

'*

=

0 ) >

>

* 7

*

G

+

5

)

%

(,

R >

)

*

(,

G >

)

* =

! (,

!

& + G >

)

+

<

=;

* B

%

,H23,859 4 H:,8C5D5C,C7 7 + %

)

4 <

8

7

7 <

8 ,

)

5 7

*

R

K *

-

) & +

2 <-)

)

4 !

D

* !

15


$,G23,H + &,38 H26, 3 G,HH 2D F&,38 H26, 8C5D,I

< <

"

> !

#

0 0

"# > ,

,

& )

, !

7

7

"# $%

*

0 << !

2

+]

C - 3C

4 - 56,7 4 82G3 5; C2C H 8,6,H < 3 C32G,3/H + C *

(

J * +

! V

*

!

>* * *

2C H > (,

4 * " 5

R, 4 G

,G 3 2G3 H, C D, 8266C3,8C,8597 26C3,8C

!

C

J *

! *

5 826458526 H,G23,H ,8C ,H

*

+

! >*

J

2 (

- 3/

, CK62 H A

C

*

16 8


J * 4 *

+

!

+

" >

! *

H

! >*

)

+

8

*

*

E

-

>

< SC2H

E

, <,6O,

+

C

,C, 5 R23,

$H28

+ 0

#

(,

'

,

#

K

#

K

#

K

* 9! (

! <

C 0

#

(,

H

7 =

! 7

; =

5 !

* Y

0 # $%

Y

=

(,

> *

0

#

(

#

<

; !

=

*

+

!

! < <

(

Y

; +

Y

< 6C, , 3@85, F

=

0 # $%

=

0 # $%

=

$%

(

H

<

+ $% (

( "

!

>*

!

=

0

; $%

B>*

!

> <-

#

C228 <,859I

4

' 8

=

V*

<3 6 4235, 5

>

V

V*

,

,

G

! <) G7 '

-

+ >

(

17


2

-

>*

) 2

+ 4 ?FFF

+

F

"

> !

+

32Q3, ,859 Q 6 3/ ,3T )

+ *

!

R E

> )

4 H C (

<

R2GG5 G

+

6, -26C 4156Q3

+

C

*

2

C

2

=

#

2

=

=

#

= )

% 3 3 7*

0

!

( * * = )

! =

, 7*

#

!

V

H 8

> !

" !

4

!

=

3 ,3 H,

D, <3K<5, 22< 3,C5D, 2 -23 ,3/6 <,3C 41 6,

(,

G

+

6 !

VC * * >

*

* +

0

;

$%

%

*

+

1

"#

<

*

<

!

$% )! )

*

>*

!

<3 6 4235, G@ 58, < 3 , 62 ( ! C * 2 !

4

,3C5 C =

%

-

#

=

% J

! A

+ G

& '

(

*

2 2

=

18


#

=

!

,

4

!

<2 (

- 3/

, CK62 H

A

C

J *

*

>

#

!

K

4 *

+

H

*

!

>*

5;K 82

R2

28A $, Q C59 41 6 Q3 < 4

(

>

VCG *

(

2 + * !

> <

>

>

J 58, #

K

#

+

+

+

)

"#

+

2

J >

'

,

&

,H23,859 QH2G,H 4 H 526 7 +

4

+

>

+% =

) "#

5<

< !

4

)

2

(

+]

%

!

!

>

<

4

8 -

>* !

>

<

= +

%

5<

!

2

32Q3, ,859 ,G35H/P 6O

) E

+ >

!

$, 3 8 <C, 4 H 8 33S8 H (

H

,

&

R

H

*

83 ,C5 VC

*

0

;

$%

19


,

0

! ,

( ,

) ,H23,859 QH2G,H 4 H

*

+

< >*

#

526 7

> D *

;

J +

,

5

!

8

+ >

!

>

<

>* !

>

+

!

32Q3, ,859 28C G3 /4 H < G

-

>

2 ) <5 >*

2 E 7

* )

<

+

)

<

G3

> #

G 0

<

) 7

-

U 5;K 82 R2 ( '

<

+

2

C

28A $, Q C59 41 6 Q3 < 4 VG * >

<

4

+

J 58,V # K !

+

&,

>

#

> 6

*

< >

A 7

5 ' ' *

"

<

"#

* * <

> R ) + <-)

* * >

>*

!

!

+

, !

(

* ) > #

<

! > !

>

>

!

, A

4

H A

+

+

>%

8

+

7

> -

)

>

!

5

<

20


%

26 5; H 3 8 3 2 <JGH58 ( V

6 H

,

+

+

>

8C23 8 HC 3,H *

!

! ,

4

, 5

)

8<

! ,

<-

!

<

;

R

)

<

,H23,859 QH2G,H 4 H "

526 7

!

')

*

E !

#

<

=

)? #

< +

4

,<, 4 82

*

<

4 K ) * !

# @

; !

4

)0 !

; 4 , <

)

* $ % )= ) * ! + 8

* )

8

3T P2D 4

3@85,

> & ! ! A, $% ! H < ( + 0 * A , ) < %+ F "#, * ! 'H A * 8 ! 7* * + ( ! , ) + Q < " > ! # 0 4 * + , # , ! 7* ( 0 ( "#= ; * A ! A ,

G *

21


53, 4 82

3T ,H 8,33 3 4

,5Q (

>

#

"# ,

5 !

! A

+ !

A +

E

A

,

8 2 K J M ) " 53, 4 82

<

( H J M ) B " A

! )

K

! A : (

)

(

A ? + J * <

>

K

) *

A

5!

5

R >

+)

>

)

>

+@

+ 4,

!

A

!

+A

!

)

!

+

4

<

0

,

!

( !

!

3T ,H 8,33 3 4128C G3

A

( ,

"

* ) A C

>

"#

>

A , A ;

)

A

4

! 7 ) +

4 )

]

D !

)

22


+ J

+

4 +

! + 8

)

"

)J

2D, 45859 4 H

,

! 8

4

H &

A

"

,<, 4 H 2

C J M )

)

=* +

3T 2D 4

>

!

+

3@85,

<

+

, A

,

>*

+

*

* +

<-

<

2 & =#0

&

2 C3, 4

35

D 65H 4 &,38 H26,

& " 0

! #

%

+

2 0

#

,

Q < O

K ,

&

OK

C

, <

O(

,

+

2

+

!

-! O 9!

2

5

, O"

)

&) =

&

-

23


(

"#$ %

<

82G3 5; H ,HH,3 !2G53@7 ,C 3,W (, , V* % ?= ! " *

0

HC 3, 5 85

0

0

) ! + ;

0

?= !

0

C

0

? <

B

8

+ D

%

= $ @) # " @ <

7 ) "

B "

D +

%

+ D

"

+

8 "

)

<

) )

< ;

+ , ,

J

7* )

+ B

)

+ 8

G

< )

' 8C5D5C,C <3K<5

(

"#

4 H

+

< 5

(

') 3

,

H 96 4 H C,C ,CQ (, V >

*

<

) +

+ %

2

*

+

%

C

V*

24


Q

+ +

-+

!

6

+

=

8 8 ; ! 7 4

7

> -!

!

;<2 5859 = ( >

!

!X

4

! 8

B

G

=

A # $% + B 2

M

>

O *

#

* >* !

!

, !

<

)

2 "#

>

*

H %

!

#

D

<

>M

;

! <-

<

)

>

"#

>

!

;<2 5859 Y 0 2G3 324 Y ( V H

<

&

B( * %

>

!

, > < !

;J ; J3

4 >% >

B

B

25


$$

(

!

+

')

;

"

> !

#

4

,HH8,38, 4 A D 65H) , ) ! ) , +

!

2

#

%

6C

K )

! 5

4

?

)

a @)

6

,

+

)

-

,

)

$%

)! 4

C

, +

2

+ )!

)

)

"# &

+ ) 4

)

= @) ! 8 ' ,

6 ! < ?45

83

,

4 ,

K 2

! ! 8

K

) < ) 7"

;

! ?0

?

)

; +

,

( 6C 6, 4: 6-23 ,859 0 R@

6C 6, 6-2P2D 4 8 ) 4 8 ? ) @

,

A

+

4

C ; 5 )

8 ),

,HH8,38, / 65C 6C 2 ) @ *

S"

,HH8,38, + 65C 6C + , 2 7 )

$%

D 65H ,

;

!

(

@

)

!

+

, -

!

< 6 8 ? !

)

)

<-

@

5 < <

0

4

!

?

4

, ,

!

4

"

6C 6, 2D ! 4: 6-23 ,859

4 7 7

$%

! +

+

, D + ( ,

)

( , )

)

#

4

)

4

, A

,

26


! $ !

W

Sexe

Edat

Nivell d'estudis

Lloc de Residència

Ocupació

Com ens ha conegut?

Tema

Subtema

Dona

16-20

Estudis obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Centre d'estudis

Educació i formació

Formació en el lleure

Home 16-20

Estudis obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Centre d'estudis

Educació i formació

Formació en el lleure

Dona

16-20

Estudis obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Centre d'estudis

Treball

Cerca de feina

Dona

16-20

Estudis obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Boca-orella

Treball

Cerca de feina

Home 16-20

Sense estudis

Vallcarca i Penitents

Ni estudia ni treballa

Derivat d'un altre servei

Educació i formació

Programes educatius

Home >35

Estudis obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Derivat d'un altre servei

Educació i formació

Programes educatius

Dona

16-20

Estudis post-obligatoris

Horta-Guinardó

Estudia

Centre d'estudis

Educació i formació

Formació en el lleure

Dona

16-20

Estudis obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Boca-orella

Treball

Cerca de feina

Dona

16-20

Estudis post-obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Boca-orella

Cohesió social

Voluntariat

Dona

16-20

Estudis post-obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Boca-orella

Mobilitat, solidaritat i relacions internacionals

Voluntariat internacional

Boca-orella

Mobilitat, solidaritat i relacions internacionals

Voluntariat internacional

Boca-orella

Mobilitat, solidaritat i relacions internacionals

Voluntariat internacional

Dona Dona

16-20 16-20

Estudis post-obligatoris Estudis post-obligatoris

Vallcarca i Penitents Vallcarca i Penitents

Estudia Estudia

Dona

>35

Estudis obligatoris

Vallcarca i Penitents

Treballa

Centre d'estudis

Treball

Cerca de feina

Dona

16-20

Estudis obligatoris

Horta-Guinardó

Estudia

Boca-orella

Treball

Cerca de feina

Dona

16-20

Estudis obligatoris

El Coll

Estudia

Centre d'estudis

Treball

Cerca de feina

Dona

<16

Sense estudis

Vallcarca i Penitents

Estudia

Centre d'estudis

Cultura

Equipaments culturals

Dona

21-25

Sense estudis

Vallcarca i Penitents

Ni estudia ni treballa

Boca-orella

Educació i formació

ESO

Dona

21-25

Home 16-20

Estudis obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Boca-orella

Treball

Cerca de feina

Sense estudis

Vallcarca i Penitents

Estudia

Centre d'estudis

Educació i formació

Batxillerat

Dona

21-25

Estudis post-obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Boca-orella

Treball

Cerca de feina

Dona

21-25

Sense estudis

Vallcarca i Penitents

Ni estudia ni treballa

Boca-orella

Educació i formació

ESO

Dona

30-35

Estudis obligatoris

Horta-Guinardó

Estudia

Boca-orella

Salut i esports

Alimentació i transtorns alimentaris

Dona

21-25

Estudis universitaris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Cartells publicitaris

Cohesió social

Voluntariat

Dona

30-35

Estudis obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Boca-orella

Educació i formació

Formació no reglada

Dona

30-35

Estudis obligatoris

Horta-Guinardó

Estudia

Boca-orella

Educació i formació

Formació no reglada

Dona

21-25

Estudis post-obligatoris

Vallcarca i Penitents

Estudia

Boca-orella

Mobilitat, solidaritat i relacions internacionals

Voluntariat internacional

Estudis obligatoris

Vallcarca i Penitents

Ni estudia ni treballa

Boca-orella

Treball

Cerca de feina

Home 16-20


(

') * *

4

4 J

! # ?

5

< 8 ) + %! <

)

"

+

C )

+ 8 ) * * )Hb @) H

,% ! ! 8 8

<

)

) 2

7

* )

N & ?GG)Gb @ =

B;

<

R *

,

%

,

4 +

< )

,

,

B*

V * ,6C 6, D,HH8,38,L H< 6C4 Q3,85, 23Q

& ?G )Vb @ 2 ,

!

4 +

, 4

GH

&)

4 +

)

5 !

!

28


N

+ ;

7"

)

+

)

,

? J

*

b@ 7$

< ) =

* * ? B; +

"=) K

)

,

J

@ )

2

0

!

?

8 + ! * !

)

!

* * !

? +

*

4

4

+ +

)

?RRb @)

4

? !

4

+

) L GGb ) 3

!

)

+

) 2

4

" #)

+ ?GGb @)

+

%

@ L +

? )

B9 =

K )

@

Rb * b

@ )

@

29


30


%& $ "# 5 ) ! 8 " 5 !< ) (

! ) )

<

! 8 7

<

+ "#*

,

A #

!

)

7

%

A 7 ! A

!

2

!

% 4

, 3

!

! 4

5<

<

&

!-

2

+

A

? 3 4

A

,

) )

3

) )

! )

2 8

+ ) @ 2

! !

, ! S B

,

C

6

+ )

) )

? )

% "# <

5 )

!

6

+

-

3 +

,

+ )

)

)

&

4

*

% + !

!

"# 4

"# $ % (

B

<

5 ,

! 8

)

8

)

)

) B

)

"#

% )

$% !

!

? "= @

)

,

) %

! < <

) *

%

)

&

4 !

) )

-

!

+

2

,

)

<

! 4

(

2 # ")

@

S 4

, 3

+ A

) 4 <

K

M)

* ,

!

8 4

< < *

!

+

31


J B; B

$%

; 33,4

5 C 6C

H

H

B

R

"

!

'

R'

B #

'' (4

BB

=

G

V

=

" ;

GG

$%

'

$!

#

(#

<

< <

'

B !

+

)

B $%

( B9) B;

4 *

2

? "= @

*

E )

!

+

)

$% !

!

+

<

+

)

5) +

)

! &

+ ) ,

(

'

) * &

5 ) G

*

32


'

$

!F

I 6 3

$ ! "

# $

!Z ! ! $" "% & ! $ !

G3 3

" "

)

'

,3T

G35H

)(

,5Q

#

(

##

#

' H

' G

H

RH

'

6O

H52H

Q2 C

)

)

'))

' #

)

'HH

H '

'R

H G

R

H

! C

G3

8C G3

2D

G3

))'

G3

)'

#

''

(

B < J

G

(

GVH R H

( (

R

( (

H

H

V

V

G V

'

GV

V

H

'

G V

GG

H

( G

GH

H

GR

4

GH

'H

''

;

3"

R

B

H'

$%

=

>

H

$

$%

D

0

G

\

HV

GG

''H

' H

G

R

HG

'G

'

RG

HRR

HHH

HR

'

V H

G

H G

R

G '

H '

GR GG

V G'

G H

R

' H

'G H

V

G

H

'

V

R

V

G '

R

R GRG

V

H G

G'

H

R

G

'

G

'

GV

V

K

K9:

G G

R

V

G

'

; E

RVV

''

8

=

K

H

'

'V

:

=

R

'HH

RR

'H V

'

V

V

H

'

'

G H

R

V

V

R

R

V

G

G

'

H

G

R '

G V

R G

R

'

=

= Z = (c

=

V

'

V

'


DB D9 : $

H

: 0

V

9= =L L:

G'

J 0

$

J 0

$ =9 ":

90

G G

G

G

R

V

G

9$L :

R

G R

G

'

HG

'

' R

R

'

R

V

=99" : = Z

H '

R

H

R

'

G

V

R

B"9: B =9

( D9L; D$L B

BB9= = 9DB3 ;9 LD

:

G

'

B L

V

L: B

R

B :; B B9=

G

V

' H

H

G

H

B

: B 8C5D5C,C 5 , <,6O R

2

'

G

GH

G R

'

'

GR

RV

3456,423 G

GVH

'GR

' H

''R

' R

G V

RV

H

'

R'

G'

G

V

GV

G

<,5 3 G,HH E [ 5-5 GH

RG

G

3, 5C,859 ,36 C R

HH

G'


+ %!

+

' B* )

= +

)

2

)

"

+ %! ! ) , ! !

R

A G ')

#

0

) < ? '

)

+ 4

%

+

4

! 2 7

)

+ %!

% +

2 7

+ X

+ ,

) @

!

&)

2

+

+

+ )

<-) * * 4 ) ?H ) b @ < ,

4

H b

?

A

! % "#$ %

% $%

<

& W

,

'

)

* @ (

R

* "

&

F!

R

Q <

"#$ %

"#$ %

&

+

G A

% < )4 &* +

"#

% ) + ! + *

4

!

35


4 W ( ?

* X )

0

* 4 * @

2

+

& 8+

+

+

*

%

# " #)

) ) Gb

-

(

C

) )

%

)

)

)

5

%

)

) )

0

+

* + +

)

,

>

)

E

) ,

+ ),

&)

V)Rb

& !

) + ?H)'b @)

+

% ) "N" B)

& "#$ %

)

,

) % "

!

!

"#$ %

& *

+8

)

G * ^

Gb 4 +

+ % ? Gb @

4 ! 4

4 =

$

+8 -)

6

* )

' ! )

-) 2

36


N

)

!

,

& &

4

"#$ %

) !

, )

)F!

? !

+ )Gb @

+

E

)

4 ,

H

6 ) R

V )

4

&)

H b

6 2

! +

& *

) V & ? ')Rb ) + 4 P!) 4 , 4 GH & ? )Rb @) < + & G)'b

)

&

4 K

R

'4 )

, @)

' !

6

6 )

! ) G

GH

& 4

) & ?')Gb @)

37


N ?H')Hb @ * + <

;

;

? )Rb @) =

K

)

8 ) & ( ' & ; $% ) % + $% 0 $ $%

+8

')'b +

B

* + &* * D ? )Hb @)

B* !

6 # ,

) "

!

<

^

+ 4

!

)

*

)

4) ,

4

4

4 4

)

!

0

" B

!

+ G)

G b = *

"#$ % "#$ % % K ) 8 ! A + ) *

) ?Gb @)

<

! 8 <5 <

4

)

b

& + )

)

) ,

## 826 HC )

"#$ %

*

,

( P2D

,H

&

38


235

,H

3@85,

Q 6 3

- G3 3

!! !! 2G5H5C,C $,G23,H

"#$ % )

G

R

V

G

!

&$

,3T

,G35H

'

$ $ & ,5Q

P 6O P H52H

H

C

'

W 28C G3

62D

G3

)

#

'

,

V

(

0

)

G3

V

R

( 8

4

H

'

! < : +

$! G3

"

K !

)

!

! G) < ; 4 "

<

+ ') , &)

)

"

! d K +

) *

4

<

4 )

!

*

+

< !

7

8

) *

)

+

+)

! ,

^

<

*

+

*

& ! )

) &

)

* =

=

39


(

!

"

!

5 !

"# $ % (

& 5

Q < ! 7

!

"

) #

! (

0

< '

2 ,CQ

* )

3

)

) 4)

+]

)

+

%

!

5CP,6

,3; !285,H K F

* +

!

,< 3 +

6/-23 ,:C =

( P

M

[ G G CHH CS D "# 0

3 G,HH,3 , H: C5

+ =

K ( P

M

-

D -

F "#

" !

0

3 G,HH,3 , H:R5D 36

+ =

K ( P

M

-

D -

F "# 0

2 C3, 4 35 D 65H

+ =

K ( P

M

-

D -

F "# 0

&,38 H26, 3 G,HH

+ =

K (

5

M

-

D -

F

40


2D

P

"# 0

-

( P ! 0 ?0 ;@

= (

K

M

F D e

D "# 0

-

!

$

< 6C, , 3@85,

-

H G4 - 56,

C

C

C

C K

P (

K =

M

D -

F "# 0

J K =

C

-

J P ( P

C

J K F

C M

-

J C D -

0=D

"# 0

-

J

41


(

[ G 5 G CHH C56

*

C33FFF ( )

2 +3' )* 2 " #)

+ # 8 2

+ Q" #

, 2

"#

$% +

4 ! -

(

F C

*

)

"# &

= )

7 )

! 7

) ),

[ G 3@85, * C33FFF

6 3/ 6O +

A

7

+

R GV V )HRb )G'b

& 0 ,

"

!

-

-) -

3 ?685, , 6C 36 CW 5CP,6 5 ,3; "# $ % " ) (

)

2 5

4 4

" #)

2 "#

+

)

!285,H +

! (

2

% )

8) + G 835<C23

) (

R

, Q" # !

-% # ,

L VH B +

K )

3,85, + H R '

42


FFF !

3

+

' V R "

"

! ^

K

M)

& * ! (

+ ! !

+ ( *

'

* * + !

%+

!

)

* !

! %

)

"#

C33FFF

%+

4

3

$%

+

+ +

!

D

.

$%

/

+

<-

, N

,

)

< F 4 0 ;) Q < " #) * 5 . $% /

(

2

,

+

( &

*

( :% 5 <

+

4

G) + Q < " , ) +

"# $ % * +

! 7 ,

658,859 6 <,< 3 F8,3C HH 5 C3S<C58 I

=

) ) 5

!

) + < ,

4

? G)

'@

"# 3 6

!

4 (

)

) ) )

J

!

6 + = 7!

) )

*

A#

7* 6

4 * ,

. )

$%

/

!

)

<

) 8

! ,

A )

& #"

A

2

*

43


(

) !

4 ,

(

< )

+ )

!

!

44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.