Memòria 2016 PIJ Gràcia

Page 1


TAULA DE CONTINGUTS 1.

INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................3 2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT ........................................................................................................................4 3. ACTIVITATS I CAMPANYES ........................................................................................................................8 3.1. Activitats de Garanita Juvenil ......................................................................................................................8 3.2. Activitats a través de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil ......................................................................................................................9 3.2.1. Àmbit d’educació – Campanya In-Forma’t ..............................................................................................................10 3.2.3.Àmbit de Turisme – Mostra de Turisme Juvenil ..............................................................................................................10 3.2.4. Àmbit Laboral – Campanya de treballar a l’estiu ..............................................................................................................14 3.2.5. Àmbit d’habitatge – Market Place ..............................................................................................................15 3.2.6. Àmbit Laboral – Treballar a l’Hivern ..............................................................................................................17 3.2.7. Àmbit de Mobilitat Internacional – De Barcelona al Món ..............................................................................................................18 3.3. Activitats BTJ .................................................................................................................19 3.4 Activitats pròpies del PIJMòbil .................................................................................................................20 3.5. Activitats pròpies .................................................................................................................22 3.6. Activitats amb l’EJLF .................................................................................................................23 4. EL PIJ DE CARA AL PÚBLIC ........................................................................................................................25 4.1. Perfil del jovent atès .................................................................................................................25 4.1.1. Per edat ..............................................................................................................25 4.1.2. Per sexe ..............................................................................................................26 4.1.3. Per ocupació ..............................................................................................................27 4.2. Perfil de demanda .................................................................................................................28 4.2.1. Per àmbit temàtic de consulta ..............................................................................................................28 4.2.2. Per àmbit d’obtenció de la informació ..............................................................................................................29 5. ANTENA JOVE ..........................................................................................................................33 6. EL PIJ A LES XARXES ...........................................................................................................................34

2


1. INTRODUCCIÓ Aquest document recull l’activitat i funcionament del PIJ Gràcia l’any 2016. Durant aquest període hi ha hagut tant el relleu del coordinador com el de la informadora amb un mes i mig de diferència; malgrat això, s’ha seguit en la línia de treball i s’han iniciat nous projectes que al llarg de la memòria us desgranarem. Volem donar les gràcies als nostres antecessors per haver-nos acollit i proporcionat un traspàs exemplar, fet que ens ha facilitat enormement podernos integrar en l’engranatge del funcionament dels diferents equips, serveis i persones que treballen amb i pel jovent tant a Gràcia com a nivell municipal. Abans de res però, fem un xic de memòria de quines línies i accions s’estaven duent a terme i amb quines s’apostava de cara al 2016 i que ens han deixat d’herència. Accions amb continuïtat del 2015 ACCIÓ Descripció actual ANTENA JOVE DE VALLCARCA Tancament al mes És un servei d’informació de Juliol degut a la juvenil descentralitzat en el poca a afluència de que els/les informadors/es públic, a la ubicació es desplacen per cobrir les i la difícil demandes dels joves més coordinació amb la enllà del propi Punt Biblioteca Vallcarca. d’Informació Juvenil. PIJ MÒBIL es pot entendre com un servei d’informació juvenil S’han dividit en descentralitzat. Els/les dues dos grans informadors/es encarregats eixos: Per una del servei es desplacen a un banda els passaaltre punt (centres cívics, classes informatius instituts, biblioteques, de la nostra entitats,...) del territori per existència i per respondre a consultes l’altre els tallers dels/les joves i/o realitzar conjunts amb APC’s accions de dinamització de o JIP’s. la informació CICLE EMPENTA A GRÀCIA És una mesura de govern sobre emprenedoria juvenil posada en marxa pel El projecte ha Districte de Gràcia quedat congelat pel aprovada al 2012 canvi de govern.

Accions projectades pel 2016 ACCIÓ Descripció actual

ANTENA JOVE CAMP D’EN GRASSOT Reubicar l’Antena al barri del Camp d’en Grassot, al nou Centre per a famílies i adolescents i al costat del Centre Cívic La Sedeta

PROJECTES CONJUNTS AMB L’EJF Crear projectes de col·laboració entre els serveis per oferir tallers, xerrades, cicles, concerts, etc.

El passat 21 de setembre es va inaugurar l’antena jove. Amb 3 mesos s’han definit les línies de treball: - Construcció d’una xarxa de relacions amb altres equipaments i escoles de la zona. - Ser un servei de referència pel i les joves. - Impulsar activitats trimestrals.

El projecte té un nom: “Calendari singular” on, en les dates assenyalades ens coordinem per fer activitats conjuntes.

3


IMATGE FÍSICA DEL PIJ Proposta d’un canvi d’imatge del PIJ donant un segell propi però tenint en compte que Joventut vol unificar la imatge de tots els PIJ.

S’ha creat una imatge nova i noves temàtiques d’informació física

Així doncs les línies de treball proposades s’han complert i a més a més el nou equip del PIJ ha creat una nova línia d’acció interna de l’equipament i de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil gens menyspreable, com és el de la cohesió de grup amb activitats lúdiques tals com concursos interns, vídeos i infografies.

2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT Alhora de valorar com ens organitzem, cal explicar el nostre format d’entesa, si bé just quan va marxar l’antic coordinador es va mirar d’igualar categories laborals augmentant la de l’informador/a i rebaixant un xic la del coordinador (seguint fent 5 hores setmanals més), com a pura evidència d’una realitat palpable davant d’una formalitat més aviat importada des de fora que no pas viscuda des de dins; nosaltres i la nostra feina la considerem en un nivell horitzontal, i això significa que, salvant les distàncies dels deures laborals pel que fa a les hores de cada treballadora, vetllem per estar les dos presents en les grans reunions de coordinació i dividirnos les reunions puntuals segons la temàtica que ocupa. Tornant a les nostres dedicacions, ens hem dividit els nostres focus d’atenció de la següent manera: Informadora 1            

Impuls de les xerrades BTJ Traspàs indicadors XPIJ Web Asia Temàtica d’Educació Temàtica d’Habitatge Temàtica de Mobilitat Internacional Acadèmica Temàtica de Salut Temàtica de Nouvinguts Temàtica de LGTBI i Feminismes Temàtica de Lleure Temàtica de Voluntariat

Informadora 2             

Campanyes i Cicles Indicadors activitats PIJ Interns Butlletí quinzenal Wordpress Temàtica Laboral Assessorament CV Garantia Juvenil Temàtica de Mobilitat Internacional Laboral Temàtica Cultural Temàtica d’Idiomes Temàtica d’Animals Temàtica de Transports Presència a les Taules de Serveis Joves Taula 1: Elaboració pròpia

4


Altres feines genèriques que ens dividim són les següents            

Atenció presencial, telefònica i per correu electrònic. Actualització de les xarxes socials (Facebooks, twitter, instagram, web) Realitzar i establir circuits de recerca d’informació. Tractar i classificar la informació. Planificar i desenvolupar mecanismes de difusió informativa. Portar a terme accions informatives d’interès per a la gent jove. Establir i mantenir una estreta col·laboració amb tots aquells serveis d’interès per a la gent jove que actuen en el mateix territori-àmbit d’actuació. Mantenir lligams de col·laboració amb aquells agents (centres docents, entitats, institucions...) que desenvolupen accions adreçades a la gent jove en el mateix territori-àmbit d’actuació. Participar en aquelles reunions de coordinació i seguiment que l’àrea municipal referent del servei estableixi. Participar i coordinar-se amb la resta de PIJs de la Xarxa d’Informació Juvenil. Mantenir actualitzats els indicadors de seguiment i d’avaluació. Realització i dinamització dels PIJMòbils

Durant aquest 2016, hem mantingut les reunions de coordinació establertes periòdicament però també ens hem volgut donar a conèixer amb els diferents actors que treballen de cara a la gent jove, en total hem realitzat una norantena de reunions que tot seguit desgranarem.

Buidatge de les diferents reunions -Assistència PIJ 20168 28

11

Formacions Reunions puntuals Coordinacions Coordinacions XPIJ

16

Altres 23

Gràfic 1: Elaboració pròpia

Tipologia de reunions:  Reunions de formació: N’hem comptabilitzat un total de 28, entre elles les més destacables són totes aquelles relacionades amb el món 2.0, és a dir, el programari Asia (agenda d’activitats de l’Ajuntament de Barcelona) i el nou web dels Punts d’Informació Juvenil per una banda, i la formació d’agents antirumors per l’altre.

5


 Reunions puntuals: Aproxiamdament hem estat presents en 23 reunions; son trobades per coordinar una activitat puntual amb altres serveis o agents o simplement una presa de contacte amb alguna entitat que no ens coneix i volem establir-hi un nexe de relació.  Coordinacions: Al llarg de l’any, n’hem realitzat un total de 16, a diferència de les anteriors, son reunions ja establertes al calendari per avaluar l’estat de relació entre serveis connectats, principalment el PIJ amb l’Espai Jove la Fontana o les taules de serveis de joventut on ens trobem amb els principals agents del territori que treballen en pro dels i les joves i els representants polítics.  Coordinacions amb la Xarxa PIJ: 11 en total, és a dir, una mensual. Aquestes reunions les hem volgut comptar a part ja que són les trobades de coordinació de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona i tenen un pes especial, ja que és on fixem les campanyes anuals a nivell de ciutat i tota la política de gestió mensual.  Altres: Un reguitzell conexions puntutals que hem fet amb altres serveis per anar a buscar algun tipus de material i que, a la vegada ens ha servit per establir-hi relació. En definitva, aquest any hem augmentat el nombre de reunions respecte l’any passat, en part pel fet de ser un equip totalment nou al timó del PIJ Gràcia que s’ha hagut de presentar als veïns/es. Concretament hem tingut relació amb els següents agents:

Sociograma 1: Elaboració pròpia *Jove Informa’t i Participa (JIP), Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), Espai Jove la Fontana (EJLF), Centre per Famíliesd’Adolescents (CFA), Agents a Peu de Carrer (APC), Punt d’Informació i Assessorament per a la Dona (PIAD), Centre Cívic (CC), Servei d’Orientació i Assesorament a Persones Immigrades (SOAPI), Centre d’Informació i Recursos per a la Dona (CIRD), Aquí t’Escoltem (ATE), Punt d’informació Juvenil (PIJ), Sistema Integral d’Informació Juvenil (SIIJ).

6


Els nostres principals referents són per una banda l’Espai Jove la Fontana i els serveis que alberga (CJB, CRAJ, ATE, JIP, Equip dinamitzador) i al públic juvenil que atreu. Treballem colze a colze i compartim projectes comuns d’equipament. Per una altra, treballem en el territori entès com a Districte de Gràcia; el punt d’unió són les trobades mensuals amb els serveis juvenils (CC Coll i Sedeta, APC’s, JIP, ATE, EJLF i representants polítics), si bé també és cert que tenim relació amb altres agents i ho fem de forma directa sense passar pel districte, com són els serveis socials o les biblioteques. Finalment, el tercer gran referent és la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona, amb qui compartim les línies d’actuació anuals, el servei d’assessoria, les campanyes i cicles i la generació de documentació.

- HORARI D'ATENCIÓ DEL PIJ Pel que fa als horaris, l’atenció al públic s’ha mantingut tal com es va heredear, seguim obertes 32 hores setmanals que comprenen dos matins (fins les 15h) i totes les tardes fins les 21h (exceptuant els divendres). Ens reservem 5 hores setmanals, de 16h a 17h, de treball intern de l’informadora que està contractada 35 hores i les 3 hores que queden s’utilitzen per a les reunions fora d’horari que proliferen a diferents nivells així com l’hora que queda a l’informadora contractada 30h setmanals. A continuació adjuntem una taula aclaridora. Informadora 30h/setmana Matí Tarda h/dia Informadora 35h/setmana Matí Treball intern Tarda h/dia

Dilluns 10h a 15h 17h a 21h

Dimarts

Dimecres

17h a 21h 9

Dilluns 10h a 14h 16h a 17h 17h a 21h

17h a 21h 4

Dimarts

4 Dimecres

16h a 17h 17h a 21h 9

Dijous 10h a 15h 17h a 21h

5

Divendres

5

29

17h a 20h 9

Dijous 10h a 14h 16h a 17h 17h a 21h

16h a 17h 17h a 21h

Hores setmanals

3 Hores setmanals

Divendres 16h a 17h 17h a 20h 9

32 4

Taula 2: Elaboració pròpia

7


3. ACTIVITATS I CAMPANYES Tot seguit desgranarem cronològicament totes les activitats que hem anat realitzant al llarg del 2016. L’eix central segueix les campanyes i cicles que s’impulsen des de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil, tot i que també fem activitats amb l’Espai Jove La Fontana o de forma autònoma. Quan parlem d’activitats, bàsicament ens referim a xerrades, tot i que n’hi ha que es poden considerar més aviat tallers de tràmit, com és el cas dels d’inscripcions a Garantia Juvenil (GJ) o les col·laboracions amb l’Espai Jove la Fontana, que acostumen a ser expositors informatius. N’hem comptabilitzat fins a 88, és a dir, estem parlant d’una mitjana de 8 activitats per mes, cosa que valorem molt positivament tenint en compte que fem atenció directa la major part del temps.

Classificació d'activitats i xerrades

18 31 6 13 8

12

Activitats XPIJ

Activitats EJLF

Activitats BTJ

Activitats PIJMòbils

Activitats Pròpies

Activitats GJ Gràfic2: Elaboració pròpia

3.1. Activitats de Garanita Juvenil (31) Mica en mica anirem definint totes i cadascuna de les activitats, si bé es cert que el nombre més elevat són les activitats relacionades amb la Garantia Juvenil (GJ), aquestes són un pur tràmit adminsitratiu del qual destinarem poques línies a explicar.

8


Cartell0: Cartell tipus

La Garantia Juvenil, és un pla de xoc econòmic impulsat per la Unió Europea que pretén disminuir l’atur juvenil. Per fer-ho aportat un pressupost que es tradueix en incentius a les empreses per contractar joves que estiguin inscrits a aquest pla, o la creació de programes de formació (ja sigui a empreses o no) o, finalment, amb incentius bancaris per a l’emprenedoria juvenil. La forma d’accedir-hi, inicialment es feia a través del SOC, servei global laboral, cosa que enlantia molt el procés. És per això que des de BarcelonaActiva i la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil es va voler agilitzar tot fent inscripcions massives i donant assessorament als i les joves sobre tots els programes als que podien accedir segons cada perfil. Bàsciament el que fèiem (ara s’ha recentralitzat amb només dos Punts d’Informació Juvenil) era apuntar al i la jove com a demandant de la garantia juvenil amb una primera sessió d’obtenció d’usuari i contrasenya per poder omplir el formulari online en una segona sessió (bàsicament agilitzem els procés de mesos a setmanes) i també donem espai als assessors/es per trobar-se amb aquests joves inscrits.

El primer gran gruix d’activitats són, sens dubte, les activitats de cicles i campanyes que s’impulsen des de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona (XPIJ). Suposen un gruix de feina important, tant pel “pre” –cerca de ponents, difusió, reserva de sales, posada en comú amb la resta de PIJ’s-, el “in-situ” – la logística de la xerrada- i el pel “post” –valoracions multinivell, reports-.

3.2. Activitats a través de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil (18) Any rere any, la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil, a través del seu equip d’assessores/es i dels i les informadores dels Punts d’Informació, calendaritzen campanyes que engloben grans àmbits i que afecten als i les joves en el temps. Aquestes campanyes tenen un abast que va més enllà de Barcelona ciutat i que mica en mica s’interrelaciona l’Àrea Metropolitana. Donant cada cop més, una importància cabdal a aquestes campanyes.

9


3.2.1. Àmbit d’educació – Campanya In-forma’t Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost,Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

La Campanya In-forma’t és la campanya amb més repercussió i a on la Xarxa destina més esforços i recursos, el perquè és fàcil d’entendre, arribem a un gran públic juvenil ja que les activitats es centren en les xerrades als instituts amb alumnes d’ESO. Organitzat per la Direció de Joventut amb un paper rellevant de l’assessoria acadèmica del CAAJ (Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves) i els diferents punts d’Informació del Districte, les principals activitats són les següents:

Cartell1: Oficial #Informat

ACTIVITATS: 

“Acabes l’ESO, i ara què?”. Bàsicament repassem tot el ventall de possibilitats que s’obren un cop acabada la ESO. Aquesta xerrada permet fer-ne variants com per exemple “Els batxillerats”, “Cicles Formatius, quines famílies hi ha?” o “I sense l’ESO què?”

Imatge 1: “Acabes l’ESO, i ara què?” a l’Escola Gravi

Imatge 2: “I sense l’ESO què?” amb el CFA Rius i Taulet

Aquestes xerrades tenen un seguit d’objectius:  Dinamitzar la informació de tipus acadèmic per fer-la arribar als possibles interessats, superant els límits físics dels propis serveis.  Potenciar la participació i l’enfortiment del teixit socioeducatiu i del servei amb els centres  Oferir, de forma integrada i contextualitzada, tota la informació sobre els recursos formatius existents. 4. Difondre l’ús de les xarxes socials com a mitjà per obtenir informació i com a espai de participació.

10


La incidència d’aquest 2016 es tradueix en els següents nombres: 2016 Data

Centre

Número de participants

21/01/2016 a les 11:00 21/01/2016 a les 13:30

Escola Patufet IES Serrat i Bonastre

27 28

22/01/2016 a les 10:30

INS Vila de Gràcia

28

25/01/2016 a les 10:00

INS La Sedeta

31

26/01/2016 a les 11:00

INS La Sedeta

34

28/01/2016 a les 19:00

IES Serrat i Bonastre

25

29/01/2016 a les 10:15

INS Secretari Coloma

29

29/01/2016 a les 12:00

28

22/02/2016 a les 19:00

INS Vila de Gràcia Biblioteca Vallcarca Penitents

Anul·lada

23/2/2016 a les 15:00 04/03/2016 a les 11:30

Escola Patufet Escola Gravi

28 22

04/03/2016 a les 12:30

Escola Gravi

19

08/03/2016 a les 12:00

CFA Rius i Taulet

17

Comparadament amb l’any el 2015 i fent una prospecció amb la campanya del 2017 podem extreure algunes dades intersants com són el fet que del 2015 al 2016 hem augmentat el nombre de joves assistents a les xerrades (principalment “Acabes l’ESO, i ara què?”) un 64%, passant dels 205 als 316 malgrat augmentar en un dos centre (IES Serrat i Bonastre i CFA Rius i Taulet) i perdre’n un (INS Mare de Déu del Coll) perquè per territori se n’ocupaven les companyes del CAAJ. També cal observar l’augment del nombre de xerrades passant de 9 a 12. Això ens porta a pensar que s’ha fidelitzat la demanda i han volgut implicar a més cursos. El 2017, és una incògnita, si bé sabem ja que mantenim el nombre de xerrades del 2016, recuperem l’INS Mare de Déu del Coll, incorporem l’Escola Sant Josep i fidelitzem els altres centres. I seguint parlant de xifres, el PIJ Gràcia arriba al 100% dels instituts públics del Districte.

Gràfic 2: Elaboració pròpia

64%

11


Paral·lelament a les xerrades als instituts, des del PIJ es va mirar d’organitzar una xerrada oberta a la Biblioteca de Vallcarca i els Penitents sobre Cicles formatius, però es va haver d’anul·lar per manca d’assistència. 

Altres xerrades: Altres Punts d’Informació Juvenil, van realitzar xerrades i activitats més específiques tals com les “Jornades de sectors professionals” on, sobre el terreny, els i les joves veien el dia a dia de diferents professions i altres xerrades com “FP dual”.

Serveis i concursos: Des del CAAJ, per tal d’impulsar el seu web temàtic “Informa’t” van obrir el servei d’orientador@ virtual, una espècie de xat on el jove, des de casa pot fer qualsevol pregunta relacionada en l’àmbit acadèmic i, com a mínim, té una resposta de l’equip d’assessoria; servei que seguiex vigent.

Cartell 2: #SectorsProsfessionals

Cartell3:#Orientador@virtual

3.2.2. Àmbit de Voluntariat- Estiu Solidari Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost,Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Cartell 4 a 6: Cartells de les tres xerrades

12


Enguany, impulsat per l’assessoria de mobilitat internacional, es va voler fer un petit cicle de voluntariat internacional entremig de dues grans campanyes com són la “In-foma’t” i la “Mostra de Turisme Juvenil”. Els espais escollits per fer-les van ser a Gràcia per la xerrada relacionada amb Àfrica; concretament a la biblioteca Vila de Gràcia on, a més a més tenen un fons documental sobre el continent africà cosa que li esqueia com anell al dit per la xerrada que anàvem a fer; i les altres dos, Sud-Amèrica i Àsia, al CIAJ. La ponència de la xerrada anava a càrrec de SETEM Catalunya, una associació amb qui hem mantingut el contacte per fer altres xerrades. 2016 Data

Centre

Número de participants

9/03/2016 a les 19h

Biblioteca Vila de Gràcia

14

3.2.3.Àmbit de Turisme – Mostra de Turisme Juvenil Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost,Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

La Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona, iniciativa duta a terme pel Departament de Joventut i impulsada per la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil i molt concretament per l’Assessoria de Turisme, és una campanya també ja veterana de la Xarxa, els seus objectius segueixen sent:  Descobrir a joves recursos, idees i alternatives per planificar un viatge a la seva mida, amb recursos econòmics limitats.  Donar a conèixer l’Assessoria en Turisme per a joves del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Cartell7: #TurismeJove

A Gràcia vam voler encarar la campanya donant un toc que defineix el nostre tarannà, és per això que vam decidir fer dues xerrades, amb els següents resultats. Primerament vàrem voler organitzar una xerrada sobre el turisme local, el conegut com a km0 que desprèn uns valors de respecte a la natura i amb la forma de “producció” turística. Per fer-ho comptàvem amb la presència d’un alberg cooperativista i una empresa de rutes amb piragua per la costa brava. La nota negativa és que vàrem haver d’anul·lar la xerrada per manca d’assistència 24 hores abans de la seva celebració. La nota positiva és que d’allà vam extreure la creació d’una base de dades on, per temàtiques, anem fent un llistat de contactes de possibles ponents teixint xarxa.

Cartell8: La xerrada anul·lada

13


La segona xerrada va tenir més èxit, la vam realitzar a la Biblioteca de Vallcarca i la temàtica va girar al voltant de 10 destinacions europees per viatjar-hi de forma “low-cost”, és a dir, no només arribar-hi de forma barata sinó trobar allotjament i moure’s per allà. L’encarregat d’oferir la xerrada va ser un blogger que va voler que invertíssim els diners destinats a la seva intervenció, a fer un sorteig d’una motxilla entre els assistents, cosa que creiem que és d’admirar.

Cartell9: Viatjar per europa

Imatge3: Moment de la xerrada a la Biblioteca Vallcara i els Penitents

3.2.4. Àmbit Laboral – Campanya de treballar a l’estiu Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost,Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Com bé resumeixen les assessores laborals “el Treballar a l’estiu és una campanya d’activitats emmarcada en el Pla de Xoc contra l’atur juvenil de l’Ajuntament de Barcelona i el Programa Barcelona Treball Joves de Barcelona Activa. El seu objectiu és:  Oferir informació, eines i recursos als joves per tal de facilitar el seu accés al mercat laboral, especialment en períodes d’estiu, en els quals les empreses reforcen la contractació de temporada. La Xarxa de Punts d'Informació Juvenil de Barcelona Cartell10:#TreballarEstiu ofereix aquest cicle de xerrades, tallers i altres iniciatives que serviran per donar a conèixer les propostes de treball que s’ofereixen en àmbits ben diversos. Treballar en festivals infantils, en el sector de l’hostaleria, del comerç o de l’esport o de monitor infantil són algunes de les ofertes que enguany s’adrecen als i a les més joves. En aquest sentit, diverses empreses i entitats ofereixen xerrades de temàtica laboral on, a més d’ensenyar a potenciar les possibilitats de trobar feina,

14


descobriran als i les joves les diverses sortides professionals existents. Promoure entre els i les joves la incorporació al món laboral. Des de Gràcia, i seguint la política del CJB, varem decidir fer una xerrada més encarada a l’empoderament dels i les joves a través de la xerrada “Cerques feina? Aprèn com llegir nòmines i acomiadaments o finalitzacions de contractes” 2016 Data

Centre

Número de participants

11/05/2016 a les 19h

Espai Jove La Fontana

6

3.2.5. Àmbit d’habitatge – Market Place Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost,Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Arribant a l’estiu, des de l’assessoria d’habitatge es va voler impulsar una càpsula del que al mes de setembre seria una campanya amb tots els ets i uts. De fet, la única activitat que es faria era el “Market Place” que ja s’havia fet al darrer any i es va considerar que era un format d’activitat molt viable. Simplement es basa en la trobada entre joves que cerquen pis per compartir i gent que ofereix alguna habitació; durant l’activitat es fan diferents dinàmiques tals com un “speed dating”, un test de compatibilitats, una presentació dels pisos i tot sota l’assessorament de la nostra tècnica en habitatge compartit. Cartell11: #MarketPlace L’activitat va funcionar malgrat dos handicaps, el primer és el desequilibri entre demandants i ofertants, sent-ne més dels i les primeres que dels i les segones, cosa que es va mirar de solucionar aportant més pisos des de l’assessoria. El segon problema va ser la maca d’assistència dels propis inscrits, ja que dels 27 apuntats, només van aparèixer 5, tot i que mica en mica aquest nombre va anar augmentat gràcies a assistents de darrera hora. Aquest fet, creiem que va ser provocat pel poc impacte que va tenir a les xarxes i a la comunicació en general, ja que al no ser un cicle o campanya feta per a tota la xarxa, els altaveus de difusió van ser ínfims. 2016 Data

Centre

Número de participants

2/06/2016 a les 19h

Espai Jove La Fontana

12

Al mes de Setembre vam iniciar-lo amb el mateix cicle però amb major nombre d’activitats, tant nosaltres com tota la xarxa que hi participava, en total es van fer 7 xerrades, 3 de les quals es van fer a Gràcia.

15


Banner1: Cartell oficial del cicle

Concretament vàrem repetir el Market Place, aquest cop amb un augment de l’assistència considerable, ja que passem de 12 a 35 assistents, el que suposa un augment el 34%. 2016 Activitat

Market Place 20/09/2016 a les 18:30h La Factura de la llum, com entendre-la 27/09/2016 a les 18:30h Que no t’enganyin amb el contracte de lloguer 29/09/2016 a les 18:30h

Centre

Número de participants

Espai Jove La Fontana

35

Espai Jove La Fontana

4

Espai Jove La Fontana

6

Les altres dues xerrades també van ser molt interessants i de rabiosa actualitat: la primera es titulava “La factura de la llum, com entendre-la?” exposada per les companyes de la Fabrica del Sol. Allà vam aprendre a llegir la factura i a ser concients que significa una empresa comercialitzadora de la llum i quin mercat hi ha. La segona xerrada va ser més tècnica: “Que no t’enganyin amb el contracte de lloguer” on, un cop més seguim amb la tònica d’empoderar al jovent pel que fa a la coneixença dels seus drets i deures. Tant una xerrada com l’altra van tenir poca afluència de públic, des del PIJ Gràcia vàrem fer les següents observacions que es poden extarpolar a altres campanyes: a) Poc temps per fer difusió, tenint en compte que a l’Agost estàvem tancats en aquest cas o molta proximitat entre campanyes, fet que no podem destinar molts esforços a publicitar-la fins just desprès d’acabar la darrera xerrada de la campanya antecessora.

16


b) La metodologia d’inscripcions prèvies, si bé és cert que és una aposta educativa per tal de donar una certa seriositat a les xerrades i no fer ballar als ponents en cas que no vingui gent, també és cert que la forma d’arribar a les inscripcions (quasi sempre via web), no sempre és fàcil o els webs no estan actius fins pocs dies abans de la xerrada.

3.2.6. Àmbit Laboral – Treballar a l’Hivern Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Al més d’octubre ja toca pensar si es vol treballar a l’hivern, entès com a període de major contractació i moment en que, a més a més, molts joves fan una aturada en els estudis. Aquest cop, la campanya es presentava amb 26 xerrades i 1 curs de monitors/es, orientador online i diferents tallers. A més a més, en algunes de les xerrades es recollia el CV, revisat prèviament per les pròpies assessores, impulsores de la campanya. Aquest fet, així com el nom d’alguna de les empreses presents en la campanya, va provocar la queixa Cartell12: #TreballHivern d’alguns mitjans de comunicació així com un partit polític del consistori. Això va provocar l’aturada de la difusió de les activitats on s’agafaven CV i va generar un xic de malestar entre els Punts d’Informació. Un malestar que s’ha anat apaivagant amb la creació de taules i reunions de debat on s’han expressat tant la visió pragmàtica de la realitat i de la demanda del jovent com també la visió més ideològica i del “com” hem de donar el servei al i a la jove. Per part nostre, i seguint l’ideari del CJB, ja vam encara la campanya sense la presència de cap empresa privada i vam seguir amb el nostre tarannà alternatiu programant 3 xerrades: 2016 Activitat

Treballaral món cooperatiu: Una alternativa 10/10/2016 a les 19h Treballar a fires artesanals: Una alternativa 21/10/2016 a les 19h Trenquem estereotips en les feines de temporada 28/10/2016 a les 19:00h

Centre

Número de participants

Espai Jove La Fontana

10

Espai Jove La Fontana

30

Espai Jove La Fontana

5

17


3.2.7 Àmbit de Mobilitat Internacional – De Barcelona al Món Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Per tancar l’any, des de l’assessoria de Mobilitat Internacional va liderar, per quart any consecutiu, la campanya d’àmbit de mobilitat internacional en l’ambit del voluntariat, el món laboral i acadèmic. Aquesta campanya, de difícil preparació ja que s’ha de sincronitzar agendes amb els consolats de diferents països que venen a fer xerrades, perseguia els segünets objectius:  Oferir resposta a la demanda dels i les joves que s’apropen durant l’any al servei d’Assessoria en Mobilitat internacional, per informar-se sobre les alternatives que tenen per preparar una estada a l’estranger per raó d’estudis, pràctiques, feina o voluntariat.

Cartell13: Xerrada a Gràcia

Posar en contacte joves i professionals experts en mobilitat internacional, per resoldre dubtes sobre com planificar -amb el màxim de garanties possibles- una estada a diferents països arreu del món. A Gràcia vàrem fer el tancament de la campanya amb una xerrada amb l’Andreu Rul·lan, de Proactiva Open Arms, organització que està salvant a milers de refugiades que s’embarquen al mediterrani, seguit d’una exposició d’una quinzena d’entitats de voluntariat i unes taules obertes amb la possibilitat per xerrar amb voluntaris i voluntàries, amanit amb la música d’Ineptes Blues Band. L’activitat va ser tot un èxit d’assistència i de valoració, malgrat que aquella tarda des del PIJ vàrem anar de corcoll i vam aprendre unes quantes lliçons per anticipar-nos en el futur.

2016 Data

Centre

01/12/2016 a les 17h

Espai Jove La Fontana

Número de participants 120

18


3.3. Activitats BTJ (Barcelona Treball Joves) (13 programades, 10 realitzades) Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Cartells 14 a 16: Mostra de 3 dels 13 cartells

Des de Barcelona Activa coordinadament amb les assessores laborals, trimestralment, ens envien un catàleg de xerrades ha programar, des del PIJ Gràcia mirem de programar-ne entre 3 i 4 per trimestre, arribant aquest any ha haver-ne programat fins a 13, amb la falsa tranquil·litat que les xerrades ja tenen el/la ponent i mitja difusió feta. Les temàtiques són vinculades al món laboral i a les primeres feines; des de fer el primer currículum vitae a preparar les entrevistes de feina. Seguint la lògica de crear xarxa amb altres equipaments públics, la majoria de les xerrades les hem realitzat en les 3 biblioteques del Districte: Vila de Gràcia, Jaume Fuster i Vallcarca i Penintents. Val a dir també que la voluntat va lligada a la necessitat si bé algunes xerrades necessiten ordinadors amb connexió potent i des de l’Espai Jove la Fontana no podem assegurarho al 100%. Aquí deixem l’evolució de l’assistència:

Gràfic3: Elaboració pròpia

19


L’anàlisi de l’evolució de l’assistència no és gaire positiva. Malgrat no ser un descens lineal, si que veiem que la tendència és anar a menor assistència. Davant d’això hem recuperat les memòries dels darrers dos anys per veure si és un impàs cíclic o si és una tendència òbvia.

Gràfic4: Elaboració pròpia

Si observem el gràfic veiem com, per una banda hem anant augmentat de forma considerable el nombre de xerrades comparativament amb el 2014 i 2015 i hem aconseguit un pic màxim de 15 persones per una xerrada. La nota o notes negatives és que hem tornat ha suspendre xerrades, cosa que al 2015 s’havia aconseguit evitar, hem fet una xerrada amb un mínim d’un sol usuari i en conjunt hem abaixat la mitjana d’assistència respecte els altres 2 anys, de 7,5 a 5,7. Per tant, de tot això n’extreiem que, de cara al 2017, caldrà augmentar la difusió de les xerrades i depenent del volum de feina que tinguem, reduir un xic el nombre d’aquestes perquè queda palés que major nombre de xerrades no és sinònim de major nombre d’assitència mitjana.

3.4 Activitats pròpies del PIJMòbil (12) Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Quan parlem de PIJMòbil, ens referim a totes aquelles activitats que ens fan sortir del nostre espai i que ens venen demandades pels usuaris. Bàsicament són retorns que ens fan els Instituts o els cicles formatius que volen connèixer l’Espai Jove la Fontana i la nostra funció com a punt d’informació (8), passa classes que ens repartim amb els diferents serveis de l’equipament (3), és a dir, que hem arribat als diferents instituts del Districte però els i les informadores del PIJ no hem anat a tots i cadascun d’ells. Finalment, també comptabilitzem les activitats de la campanya de la XPIJ fora de termini (1).

20


Tipologia Mostra de l’equipament Passaclasses Activitats fora de campanya XPIJ

2016 Nombre d’activitats 8 3

Número de participants 25 (de mitjana) 25 (de alumnes)

1

17

Considerem que aquestes activitats s’han de potenciar perquè, en definitiva són les que ens fan arrelar al territori i fer xarxa amb els nostres usuaris/es més propers/es com son els i les joves de Gràcia. Paral·lelamnt, des de la Xarxa (XPIJ) s’ha volgut aglutinar el en un sol document totes les xerrades que podem oferir dels diferents àmbits temàtics típics. El 2015, des del PIJ Gràcia ja es va fer un llibret amb totes elles, idea que ha agradat i que ara s’ha implementat a tots els punts d’informació de la ciutat. Aquestes xerrades a la carta, en un inici les donen els i les assessores i posteriorment les donarem els propis informadors/es. De moment però, la demanda d’aquestes xerrades, no s’ha donat, i en canvi se’ns ha demanat conèixer l’equipament i la nostra feina. Igualment hem observat com, les xerrades que més demanda tenen són les relacionades amb la sexo-afectivitat o el bullying 2.0, xerrades que estan oferint altres serveis com els APC o ATE.

Imatge5: Portada i contraportada del Catàleg PIJMòbil 2016

21


3.5. Activitats pròpies (7 programades, 5 realitzades) Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Des del PIJ Gràcia volem ser pro-actius alhora de difondre activitats fora de tota campanya, cicle o calendari singular, és per això que mirem de fer algunes activitats que considerem d’interès. Enguany n’hem volgut programar fins a 4 i per altra banda hem col·laborat amb un dels projectes dels APC’s anomenat “T’esperem”, que, com a PIJ Mòbil que no fem, tracta de les relacions de parella i el mite de l’amor romàntic. Pel que fa a les xerrades programades, la més exitosa va ser la d’economia col·laborativa, duta a terme el 22 de juny amb unes 35 persones de públic, el fet de comptar amb la col·laboració d’Ouishare, una plataforma online que d’esdeveniments cooperativistes, ens va facilitar molt la feina com a altaveu. La segona xerrada, amb el Servei Civil Internacional, titulada “Vols viure una experiència internacional transformadora? Vols donar suport per al canvi social?” també ens va aportar força gent, 13 persones. Les altres dues xerrades, van haver de ser anul·lades, en ordre cronològic, al mes de juny hi havia programat “Què és el Lideratge pro-actiu” amb l’associació Dinamic, que finalment per problemes d’agenda no va poder venir. La darrera, amb col·laboració amb SETEM, va tenir poques inscripcions, així que vam anul·lar-la.

22


Cartells 17 a 19: Mostra de 3 dels 4 cartells de les xerrades pròpies

Tipologia Jurat al Carnestoltes “T’esperem” Xerrada sobre cooperativisme Xerrada sobre voluntriat amb SCI

2016 Nombre d’actvitats 1 3

Número de participants Centenars 25 (demitjana)

1

35

1

13 Anul·lada per incompatibilitat d’agendes dels ponents. Anul·lada per baix nivel d’inscripcions

Xerrada sobre Lideratge proactiu

1

Xerrada sobre el Coltan

1

3.6. Activitats amb l’EJLF (6) Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

El darrer gran gruix d’activitats a comptabilitzar, són les que fem colze a colze amb els companys i companyes de l’Espai Jovela Fontana (Dinamització, CRAJ i CJB). La gran majoria estan realitzades sota el context del calendari singular, unes dates que, per la seva rellevància juvenil o social, no poden quedar oblidades. Des del PIJ, no participem en totes però en les que ho fem, ens dediquem a aportar la part informativa en forma de expositors i taulells o co-organitzant xerrades tot busant ponents. A més a més, cal destacar la participació en la jornada pels refugiats/des celebrada el mes de juny, en el qual vam recaptar uns 800€.

23


Tipologia La Verdinada – Dia Mundial de l’Aigua

Cartell20: La fontana amb les persones refugiades

Jornades pels refugiats/des Dia del comerç al carrer 19N: Dia Internacional del WC 25N: Erradicació de la violencia vers les dones 1D: Dia Mundial contra la Sida

2016 Nombre d’activitats

Número de participants

Exposició i xerrades Xerrada, exposicions i concerts

4 (a la xerrada) 150 (als concerts) 15 (a les xerrada)

Stands

-

Concurs Instagram

9 concursants

Exposició

-

Exposició

-

També volem destacar una de les dates del calendari singular en el que vàrem fer un concurs d’Instagram amb el sorteig d’una sessió de room-scape: #19nWc: I tu, què hi fas al wc?, commemorant el Dia Internacional de Sanejament i recordant que actualment més d’1/4 part de la població no disposa de WC d’aigua corrent amb les malalties i violacions que comporta.

Cartell21: I tu, que hi fas al WC?

24


4. EL PIJ DE CARA AL PÚBLIC Fins ara hem explicat el seguit d’activitats que hem fet i el context que les definia, però malgrat cada xerrada, exposició i concurs té un seguit de feina darrera, el PIJ som un servei obert al públic i d’atenció directa. El servei que donem també el comptabilitzem (i això també és una feina!), així que ara definirem amb dades quantitatives a qui, que i de què donem informació.

4.1. Perfil del jovent atès 4.1.1. Per edat

Joves atesos/es <16

16-20

21-25

26-29

30-35

>35

6% 18% 4% 37% 10%

25%

Grafic5: Dades de l’Agència Catalana de Joventut

Més d’1/3 del total dels i les joves atesos/es es troba en les edats de 16 a 19 anys, cosa que s’adeqüa a la òptica del servei, si prenem com a base que, la majoria de les assessories estan pensades per públic en edat laboral. Per si sol, aquest gràfic no ens diu gaire cosa, és per això que farem un exercici comparat, malgrat que el tall de les edats dels anteriors anys és un xic diferent, ens ajudarà a veure si el públic a canviat. A la següent pàgina podem veure un gràfic que compara els darrers 3 anys, aquest terç que semblava tant al 2016 podem veure com en el fons a descrescut de forma important, tenint en compte que al 2015 era quasi del 65% del total d’atesos i d’ateses, mentre que al 2016 ha estat del 37%. Pel que fa a les altres edats, caldria destacar que enguany ha pujat i força el púbic atès de més de 35 anys, si bé es cert que alguns cops són consultes de familiars dels i les joves, també hem notat un augment de les consultes directes o peticions d’assessoria de gent que superava els 35 anys.

25


La resta de franges d’edat també han pujat en detriment del i la jove de 16-20 anys.

Evolució de l'edat 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% <16

16-20

21-25 2016

26-29

2015

30-35

>35

2014 Gràfic6: Dades de l’Agència Catalana de Joventut

4.1.2. Per sexe Pel que fa al sexe dels i les ateses podem observar com enguany s’ha igualat molt més que els darrers anys, les dones han passant del 27% i 26,5% els anys 2014 i 2015 al 44,6% aquest 2016.

Distribució per sexe 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2016

2015 Dona

2014

Home Gràfic6: Dades de l’Agència Catalana de Joventut

26


4.1.3. Per ocupació Si valorem quina és l’ocupació del o de la jove que entra al PIJ, veurem que majoritàriament és estudiant (54%). Ara per ara no podem fer comparativa amb els darrers anys, ja que els companys/es antecessors/es no van considerar-la com a variable a analitzar.

Ocupació Aturat

Estudia

Estudia i treballa

Ni estudia ni treballa

Treballa

4%

16%

16% 54% 10%

Gràfic7: Dades de l’Agència Catalana de Joventut

Sabem doncs que són estudiants, però podem afinar un xic més: en quin nivell es troben? Doncs es troben amb estudis post-obligatoris (32%) és a dir batxillerats o cicles formatius i de prop els segueixen els que tenen els estudis obligatoris (28%) és a dir, la ESO finalitzada.

Nivell d'estudis del jovent Cursant estudis obligatoris

Estudis obligatoris

Estudis universitaris

Sense estudis

9%

Estudis post-obligatoris

17%

14%

28% 32%

Gràfic8: Dades de l’Agència Catalana de Joventut

27


Així doncs (estadísticament) qui entra al PIJGràcia? Podem afirmar doncs que ara per ara, el jove que entra al PIJ, és un noi d’entre 16 i 19 anys que té la ESO (en les franges d’edat més baixes) i el Batxillerat o un Cicle formatiu (en les edats més altes). Però sobre quines demandes té consulta?

4.2. Perfil de demanda 4.2.1. Per àmbit temàtic de consulta I un cop entren al PIJ, sobre què busquen informació? Més d’un terç (34%) demana informació sobre el món laboral, és a dir, on trobar feina i cita amb l’assessoria laboral. La segona consulta (15%) vol saber què si fa a l’Espai Jove la Fontana i altres llocs on fer tallers i trobar gent de la seva corda. De prop la segueix tota consulta relacionada amb educació (13%), cosa que creiem que va molt lligat a la campanya “In-forma’t” de la Xarxa PIJ i la feina que fan els APC’s portant a joves a inscriure’s a les proves d’accés a diferents cursos i cicles. La quarta temàtica més consultada és la relacionada amb el turisme (11%) però en aquest cas sabem del cert que la majoria de vegades és per fer-se el carnet internacional o el d’alberguista. La resta de temàtiques van caient en percentatge, però si ho comparem amb els anys anteriors veiem que tenen el mateix patró.

Temàtiques de consulta 11%

3%

Cohesio Social Cultura i Oci 15%

Educació Habitatge Lleure 13%

34%

Mobilitat i Solidaritat Participació

9%

Salut i Esport Treball

3% 4%

5%

3%

Turisme

Gràfic9: Dades de l’Agència Catalana de Joventut

Les quatre temàtiques mostrades al gràfic 10, són el 85,7% (2014), 81,4% (2015) i 73,64% (2016) del total de les 10 temàtiques possibles, és a dir, les 4 primeres temàtiques són entre el 70 i 85% del total; força significatiu. I encara més

28


significatiu que es mantinguin les 4 temàtiques al llarg dels 3 anys en les mateixes posicions: primerament l’àmbit laboral i significativament superior a les altres 3, iseguit de cultura i oci, d’educació i finalment de turisme. Sembla que l’àmbit laboral comença a baixar i totes les altres 3 temàtiques pugen, però això es podrà afirmar amb uns quants anys com a base de comparació.

Comparació temàtiques de consulta 70,00% 60,00% 50,00% 40,00%

2016 2015

30,00%

2014 20,00% 10,00% 0,00% Cultura i Oci

Educació

Treball

Turisme

Gràfic10: Dades de l’Agència Catalana de Joventut

4.2.2. Per àmbit d’obtenció de la informació La forma d’obtenir la informació o el servei del PIJ no només es basa en l’acostament al taulell. El o la jove té recursos físics (cartellera, dossiers, llibres, pòsters) d’on obtenir la informació, que es tradueix en aquest 5% (que ja avancem que no és real per la manca de capacitat de transportar les dades de cada jove a l’aplicatiu). El/la jove té a la seva disposició fins a 8 ordinadors per treballar-hi (30%). Sinó, al taulell el/la podem informar (21%), donar-li el servei específic que demana (34%) és a dir, facilitar-li un carnet, ajudar-lo amb el CV o gener-li el certificat negatiu de delinqüents sexuals (més endavant en parlem) o podem donar-li alguna assessoria especialitzada amb el nostre equip d’assessors/es (1%) que venen a l’Espai Jove.

29


Procedència de la informació 1% 6%

5%

Assessorament especialitzat Autoconsulta Autoconsulta internet

30% 34%

Dinamització de la informació Informació i orientació 21%

3%

Servei Específic

Gràfic10: Dades de l’Agència Catalana de Joventut

Aquestes assessories, les podem comptabilitzar com a 4:  Assessoria d’habitatge compartit: Els dimarts a la tarda.  Assessoria de drets, deures i orientació laboral: Els dimecres a la tarda.  Assessoria de mobilitat internacional: Els dijous al matí.  Coaching laboral: Nova incorporació provinent de BcnActiva amb l’entitat “El Despertador”, amb la idea de crear un pla estratègic de vida, pretén que els i les joves trobin el seu camí sent conscient dels seves potencialitats. En un inici es feia durant 3 sessions mensuals a hores d’ara ha passat a 4. Les assessories d’enguany, han seguit la següent evolució:

Evolució de les assessories 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Laboral

Mobilitat

Habitatge

Coaching Gràfic11: Elaboració pròpia

30


Podem observar que, i per contra de que llegim a la memòria del 2015 (però no a la del 2014), com l’evolució de l’assessoria laboral ha estat més baixa que les altres 3, cosa que sorprèn si tenim en compte que el gran gruix d’informació que demanden els joves és de temàtica laboral. Aquest contrasentit es resol tenint en compte que:  Ara molts/es joves es deriven al servei de coaching laboral.  Ara molts/es joves se’ls deriva al programa de Garantia Juvenil.  L’assessora laboral denota que nosaltres (el i la nova informadora) tendim a donar assessories laborals a altres PIJ’s tenint en compte la procedència de l’usuari/a a través del programa de donar cites compartit per tota la xarxa.  Hem obert un nou servei d’ajuda a la confecció del primer CV i carta de presentació. Si tornem als serveis específics més enllà de la cita amb els i les assessores, podem analitzar el nou servei d’ajuda a la confecció del CV i carta depresentació, iniciat al mes de setembre i que es fa els dilluns al matí i els divendres a la tarda sota demanda.

Mes

Setembre Octubre Novembre Desembre

2016 Nombre d’assessories

4 5 2 3

Cartell22: Vine a fer el CV!

De moment no podem fer un anàlisi del seu èxit o fracàs, o si és positiu pel servei d’assesoria laboral el fet que un dels informadors faci part de la seva tasca, el que si que podem dir és que hem ajudat a una quinzena de persones a fer el seu CV i la carta des del mes de setembre.

L’altra gran tasca, si més no pel que fa al temps que ens demana, és la impresió dels carnets internacionals i d’alberguista i el seu registre.

31


Carnets Internacionals i Alberguistes 40 35 30 25 20 15 10 5 0

38

24

23 14

10

11

10 3

6

4

4

Gràfic12: Elaboració pròpia

Aquest potser és el gràfic que resulta més fàcil explicar ja que podem veure com, de forma piramidal, els mesos pròxims a l’estiu, augmenta la demanda dels carnets de tot tipus, ja que els i les joves, o marxen a l’estranger (carnets internacionals) o marxen d’albergs per zones més properes (carntes d’alberguistes).

Cartell23: Propaganda pel fet

Amb l’inici del nou curs escolar, conjuntament amb el CRAJ, vam adonar-nos que totes aquelles persones que treballen en contacte amb infants, es trobàven amb un impediment burocràtic com és l’obtenció ràpida del certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals. Conscients que molt joves que treballen, ho fan en el món del socio-educatiu i del lleure, al mes d’octubre vàrem anunciar el nou servei de tramitació. Tenint en compte que el servei s’ofereix durant dues franges horàries concretes, dilluns i divendres de 17 a 20h, que l’aplicatiu web no sempre funciona, i que la tramitació dura de mitjana uns 5 minuts, el volum de feina és significatiu i constant si ho sumem amb la resta de tasques a realitzar al llarg de la jornada laboral. 2016 Mes

Nombre de tramitacions

Octubre Novembre Desembre

27 27 20

32


5. ANTENA JOVE L’Antena Jove neix el 2014 amb l’objectiu de descentralitzar la informació juvenil i fer-la més accessible als i les joves de tot el territori, per aquest motiu a través dels indicadors recollits es va valorar que un dels barris amb molta demanda juvenil era Vallcara. El gener 2014 es va crear el servei de l’Antena situant-lo a la Biblioteca de Vallcarca i els Penitents. L’Antena Vallcarca va tenir la durada d’un any i mig, efectuant el seu tancament el mes de Juliol del 2015 degut a la baixa afluència de públic, la ubicació i la difícil coordinació amb la Biblioteca de Vallcarca. Desprès del tancament, vam replantejar l’Antena, els horaris i la ubicació, realitzant una nova proposta d’Antena al Barri del Camp d’en Grassot. Aquesta l’hem reubicat a nou Centre per famílies i adolescents, al costat del Centre Cívic La Sedeta, inagurant la seva obertura el 21 de setembre del 2016. Amb la obertura d’aquesta nova ubicació de l’Antena hem traçat les següents línies de treball:  Construcció d’una xarxa de relacions amb altres equipaments, instituts, grups juvenils i serveis de la zona. 

Ser un servei de referència pel i les joves del barri de Camp d’en Grassot

Impulsar activitats trimestrals a l’Espai per Famílies amb adolescents.

Donar visibilitat i difusió a l’Antena Jove

Participar a la Festa Major del barri d’en Camp d’en Grassot

Cartell24: Cartell oficial Antena

33


6. EL PIJ A LES XARXES Una altra bona part de la feina és, sens dubte, i més pel públic que ens ocupa, són les xarxes socials i tota la difusió que en fem. Pel que fa al facebook, hem reactivat tant la pàgina com el perfil, en el primer dels casos des d’inicis del 2017 hem activat les efemèrides de cada un dels dies de la setmana laboral programades a les 8:00 de cada matí i hem dotat la pàgina d’un contingut més informatiu amb enllaços a documents d’interès i activitats d’altres serveis. Pel que fa al perfil, conscients que per política de l’empresa, tard o d’hora poden tancar-nos-el al no ser una persona física, hem optat per donar-li un toc més lúdic i humà, penjant-hi curiositats i informació gracienca. 2016 Pàgina -

Posts publicats: 250 Àlbums de fotos creats: 6 Vídeos publicats: 0 Amics/gues que ens segueixen: 1005

Perfil -

Posts publicats: 320 Àlbums de fotos creats: 9 Vídeos publicats: 3 Amics/gues que ens segueixen: 916

Enguany hem obert un compte d’Instagram per mirar d’anar penjant algunes fotografies representatives de cartells o actes segons el calendari singular de l’Espai Jove la Fontana. A més a més, amb el concurs d’Instagram #19nWC: i tu, què hi fas al wc? Hem impulsat aquesta xarxa que va en augment entre el públic més adolescent.

-

2016 Fotos publicades: 13 Seguidors/es: 160

Paral·lelament també hem obert un compte de Twitter per a les noticies més immediates i per donar suport a les xerrades i activitats dels companys/es de la xarxa. Al ser una aplicació tant dinàmica, sabem que ens costarà fer-nos-hi un lloc.

-

2016 Posts publicats: 216 Seguidors/es: 1481

34


De cara al 2017, corre el rumor per la xarxa que possiblement instal·larem el Whatsapp a l’ordinador per respondre a les demandes dels i les joves. Ja s’està fent una prova pilot al CIAJ.

D’altra banda, cal parlar del web, de l’antic i del nou, si bé hem seguit mantenint actualitzat el nostre web, des de la Direcció de Joventut s’està acabant de perfilar el nou web. Un portal comú per a tots els PIJ’s i en el que nosaltres i hem treballat fortament fins al punt en que s’ha pres com a referència i banc d’experiments. Acompanyat al web, cal mencionar l’aplicatiu Asia, que no és res més que l’agenda de l’Ajuntament de Barcelona, on he d’anar penjant totes les nostres activitats sota unes etiquetes i barems que es projecten al nou web. A més a més, utilitzem el Wordpress per a fer les noticies del web. Tot això ens ha comportat un volum de feina important, si bé també hem hagut de redefinir els logotips i crear una imatge pròpia del PIJ que s’adeqüi al global de la xarxa.

Amb l’antic web, ja generàvem un butlletí electrònic que s’envia a una llista decorreu de 450 persones/entitats. Doncs bé, cap a més de setembre vàrem decidir utilitzar un nou butlletí anomenat MailChimp, molt més visual, més fàcil de programar. Fins ara, estem generant butlletins quinzenals amb una visualització de prop del 60%.

35


36