Page 1

&

Virksomhedens interne læringsmiljø og

effekten af uddannelse

2013

2 Virksomhedskultur som konkurrenceparameter

Side 10

Side 18

Tema

Intern efteruddannelse

Høster gevinst ved internt Academy Side 14

TIDSSKRIFT OM uddannelse & udvikling

Kompetenceguiden Kursuscenterguiden


r!

d

du er førSt fæ r d i g n å r v e r d e n S tå r S t i l l e nye teknologier, nye krav, nye muligheder Verden udvikler sig hele tiden, og derfor udvikler du din organisation. Efter- og videreuddannelser ved Aalborg Universitet er én af måderne hvorpå, du holder udviklingen i gang. Dels er de forskningsbaserede, så dine medarbejdere får indblik i den nyeste viden. Og dels er de orienteret omkring praksisnært, problemorienteret projektarbejde. Medarbejdernes nye kompetencer erhverves meget lig den hverdag, de skal bruges i.

em

ulighed

he

Se

in

er

efter- og videreuddannelSe til jereS behov Masterakademiet tilbyder efter- og videreuddannelse på alle niveauer. Fra de korte kurser og enkeltfag til hele, kompetencegivende diplom- og masteruddannelser. Vi kan skabe forløb, der matcher jeres behov, inden for og på tværs af universitetets fagområder og forskningsfelter. Book et møde med Susanne Jørgensen om uddannelsesplaner og –behov i din virksomhed. Ring til Susanne på tlf. 9940 9408, eller skriv til sj@aub.aau.dk

Se det Samlede udbud af efter- og videreuddannelSer på w w w. m a S t e r a k a d e m i e t. a au. d k


LEder

Målrettet indsats

med intern efteruddannelse Der findes et utal af tilbud inden

er med til at skabe en fælles forståelse blandt virk-

for efteruddannelse. Ifølge

somhedens medarbejdere, og undervisningen kan

Kompetencesekretariatet, som

knyttes tæt til den enkelte medarbejders arbejds-

er etableret af parterne på

opgaver og udfordringer.

det statslige overenskomstområde, Finansministeriet og

For at uddannelsesaktiviteter ikke blot skal være

Centralorganisationernes Fælles

en udgift men også en investering, er det afgøren-

Udvalg, har der de seneste år været

de, at efteruddannelsen har effekt, og at der sker

en stigende tendens til, at efterud-

en læring, som overføres til de daglige arbejdsop-

dannelse udbydes internt i virksom-

gaver – og det gælder både interne og eksterne

heden – enten via virksomhedstilret-

uddannelsesforløb. Ved at satse på interne uddan-

telagte kurser eller egentlige virk-

nelsesforløb har virksomheden gode muligheder

somheds akademy. Krisen har selv-

for at tilrettelægge og målrette et forløb, der

sagt spillet en rolle i den stigende

netop sikrer den ønskede effekt.

interesse for intern efteruddannelse. Dels på grund af omkostningsover-

Ved udelukkende at fokusere sin indsats mod

vejelser men også for at kunne mål-

intern efteruddannelse mister virksomheden dog

rette uddannelsesaktiviteterne.

noget af sin innovationskraft samt den værdi, der er i at skabe netværksforbindelser uden for virk-

Intern efteruddannelse gør det

somheden. Det handler derfor om at finde den

muligt i højere grad at koble uddan-

rette balance mellem en målrettet intern efterud-

nelse, strategi og udvikling, så

dannelsesindsats og ny inspiration udefra.

uddannelsen målrettes virksomhedens behov og sikrer, at de rette

God læselyst.

kompetencer altid er til stede i organisationen. Interne efteruddannelsesprogrammer gør det også muligt at arbejde med virksomhedens værdier og

Chairman

kultur samt andre virksomhedsspeci-

Kim Staack Nielsen,

fikke faktorer, som ikke er muligt på

MBA, BA, DANSK HR

et eksternt uddannelsesforløb. Det

august 2013

Uddannelse & Udvikling

3


Indhold

TEMA:

Intern efteruddannelse 03 Leder 06 Kronik HR works with Customers 10 Tema: Virksomhedens interne læringsmiljø og effekten af uddannelse 14 Tema: MT Højgaard høster gevinst ved internt Academy 18 Tema: Virksomhedskultur som konkurrenceparameter

På latin betyder ordet kultur ’det dyrkede’. Kultur kan defineres som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd. For Kvik er kulturen i virksomheden en afgørende faktor for succes på et benhårdt marked. Derfor er den kulturelle opdragelse et vigtigt fokusområde i Kvik Academy.

18

Ved at holde projektlederuddannelsen internt har MT Højgaard gjort den både branche- og virksomhedsspecifik, samtidig med at medarbejderne får mulighed for at opnå en ekstern international certificering.

14

24 Fra Skolebænken René Clausen, Danfoss A/S 26 Nyt&Tal 28 Artikel: Din virksomhed skal leve af jeres talenter – lever I godt? 32 Bogmarkedet

10

34 Artikel: Trivsel ver. 2.0 39 Kompetenceguiden 46 Kursuscenter i fokus: Fuglsøcentret Hotel og Konferencecenter

Uddannelse er ikke kun en udgift, men en investering. Vi skal ofte overbevise andre om, at det forholder sig sådan. Ønsket om effekt og transfer har været medvirkende til, at mange større arbejdspladser har opbygget interne uddannelsesafdelinger eller virksomhedsakademier.

49 Kursuscenterguiden REDAKTION Marie Korsgaard MA corp.comm. mko@danskhr.dk ANNONCESALG DANSK HR: info@danskhr.dk GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen dn@danskhr.dk TRYK Arco Grafisk A/S, Gemsevej 4, 7800 Skive ISSN 0909-3729

4

Uddannelse & Udvikling

august 2013

UDGIVER DANSK HR Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf. 86 21 61 11 29. årgang Tidsskriftet Uddannelse & Udvikling udsendes som en del af medlemskabet af DANSK HR. Medlemskab koster 3260 plus moms. Kan tegnes på tlf.: 86 21 61 11 Uddannelse & Udvikling kan også købes særskilt som årsabonnement til en pris på kr. 395,00 pr. år excl. moms og forsendelse for to numre Ansvarshavende redaktør Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA


Der er visse breve, man bare må lade ligge fremme Kære Rasmus Bo Bojesen – og staff Igen tak for en topprofessionel oplevelse hos jer. Det er altså imponerende, at hver eneste gang, vi forlader jeres smukke rammer, så er det med følelsen af, at alt er gået op i en højere enhed i forhold til dét, vi ønsker for vores kursister. At være hos jer på Axelborg er en sanselig totaloplevelse. Det er det perfekte miljø omkring et forløb, hvor vi ønsker hurtigt at skabe et åbent og tillidsfuldt læringsrum. Også tak til Enzo, der får det hele til at glide så fint og altid gør, at vi får det, som vi vil have det. Kærlig hilsen Else og Kirsten, Out of the Box, DJØF Efteruddannelse

Bojesen A/S er værter på Axelborg konferencecenter Se mere på www.bojesen.dk Dagmøder, fester og events. Kapacitet: 450 personer. 11 mødelokaler. Centralt beliggende med gode transportforhold. Tæt på attraktive hoteller og forlystelser. Bojesen på Axelborg Vesterbrogade 4A 1620 København V Tel. 33914600


Tema: Intern efteruddannelse

Virksomhedskultur som konkurrenceparameter På latin betyder ordet kultur ’det dyrkede’. Kultur kan defineres som den ikkegenetiske videreførelse af adfærd. For køkkenvirksomheden Kvik er kulturen i virksomheden en afgørende faktor for succes på et benhårdt marked. Derfor er den kulturelle opdragelse et vigtigt fokusområde i Kvik Academy – i daglig tale blot akademiet.

Af Tine Krægpøth, PR & Webkoordinator, Kvik A/S

Køkkenvirksomheden Kvik A/S driver butikker på fran-

Fordelene ved eget akademi

chisebasis, og siden 2006 har man drevet eget in-house-

Underviserne på Kviks akademi kender sælgerens hver-

akademi til uddannelse af butikspersonalet. Kim Berg

dag. De kender butikkerne, butikspersonalet og indeha-

Jacobsen er Head Coach i Kviks business akademi.

veren. De ved derfor, hvilke forhold en sælger arbejder under, og hvad det vil sige at drive en Kvik køkkenbutik.

”Akademiets vigtigste funktion er at transformere ker-

Den viden er et uvurderligt supplement til de kolde salgs-

nen i Kviks liv – vores kultur – ud gennem akademiet,

tal, og det giver gode forudsætninger for at give hver

gøre vores sælgere til kulturbærere og dermed lade

enkelt sælger de rette redskaber til at lykkes i jobbet.

slutkunden mærke Kvik-kulturen. Akademiet skal være det kulturelle centrum og ikke bare en ressource til at

Dertil kommer fleksibilitet, som en væsentlig fordel. Med

viderebringe den basale viden om køkkener og salg,”

eget akademi kan Kvik reagere hurtigt, hvis agendaen

forklarer han og fortsætter:

skifter, og der opstår et akut behov. Der kan sættes ind et konkret sted med dags varsel, uden at man behøver at

”På akademiet sker der en overleveringsproces fra os til

tage hensyn til udefrakommende omstændigheder. Hvis

sælgeren. Det er her, vi sørger for at forbedre sælgerens

der på et marked opstår behov for at arbejde aktivt med

kompetencer inden for salg og viden om vores produk-

f.eks. kundetilfredshed, kan akademiet hurtigt sammen-

ter, så vi får venlige køkkeneksperter. Det, der gør os

sætte et kursus og derved straks møde udfordringen.

unikke, er, at det både er en overleveringsproces for kompetencer og kultur. Det kan man ikke købe sig til af

Og for akademichefen er akademiet en nødvendighed i

en udefrakommende konsulent, som ikke kender Kvik-

et system med selvstændige virksomhedsejere.

kulturen indefra”.

18

Uddannelse & Udvikling

august 2013


Tema: Intern efteruddannelse

Akademiet er en nødvendighed i et system med selvstændige virksomhedsejere

Mano køkken fra Kvik. ”Franchisetageren er en selvstændig erhvervsdrivende, som har 100 % fokus på butikken og driften. Med akademiet kan Kvik binde hele konceptet sammen via den kulturelle opdragelse, som dyrkes her. Man skal have

Talentdelen stiller skarpt på at udvikle og forbedre sæl-

respekt for hver enkelt franchisetager og samtidig sørge

gernes kompetencer. Det er på denne del, at kursisterne

for den røde tråd igennem hele franchiseorganisatio-

fodres med ressourcer til at gå skridtet videre fra talent

nen,” siger Kim Berg Jacobsen og fremhæver, at det

til pro. Eksempelvis at lære, hvordan man skaber ambas-

sådan set ikke handler om produktet, men i langt højere

sadører under reklamationshåndtering.

grad om den person, der skal sælge det. Pro-delen er for de garvede og erfarne sælgere. Her ”Skal man generalisere bredt, kan man sige, at et køkken

bygges der ovenpå den eksisterede viden og tilføres den

i bund og grund er et – ja, køkken. Det kan næsten ikke

sidste finish inden for specifikke kompetencer. F.eks. er

blive mere homogent. Derfor er sælgeren en væsentlig

der her kurser i salgspsykologi, som ruster kursisten til

faktor i salgsprocessen. Dem, som aktivt anvender Kvik-

bedre at kunne aflæse kunder.

kulturen i salgsprocessen og formår at viderebringe passionen og glæden til slutkunden – det er de sælgere,

Målbare resultater

som opnår de største succeser,” fortæller han.

At Kviks akademi har sin berettigelse i organisationen, underbygges af hårde facts. Tallene viser således, at nye

Fra bunden og op

sælgere, der gennemfører introduktionsuddannelsen,

Kviks akademi er bygget op

performer ca. 35 procent bedre efter 6 måneder og ca.

som en pyramide (se figur),

28 procent bedre efter 12 måneder sammenlignet med

hvor man arbejder sig fra

dem, der ikke deltager i undervisningen.

basen og op mod toppen. Overordnet består akademiet

”Når vi ser på tallene, kan vi tydeligt se effekten af aka-

af tre kategorier, nemlig Intro,

demiets arbejde. Dette gælder ikke kun vores introduk-

Talent og Pro.

tionsuddannelse, men også inden for de andre områder. Med nålestiksaktioner som f.eks. en kampagne for at

Intro-delen er for nye sælgere i Kvik-systemet. Her del-

lukke ordrer i et enkelt land, kan vi se, hvor hurtigt en

tager man på tre kurser af hver fire dages varighed.

kursist kan flytte sig 20-30-40 procent på ingen tid.

Fundamentet lægges på introdelen. Her fokuseres på

Uden eget akademi ville vi ikke kunne reagere nær så

kulturen i Kvik og hele virksomhedens historie samt på

hurtigt. Det kan dog hurtigt falde tilbage igen, hvis der

forretningen Kvik og sales excellence, som er træning

ikke følges op. Så det er i lige så høj grad et spørgsmål

gennemført af eksperter inden for kompetenceområder-

om at ændre sin adfærd i salgssituationen og huske på

ne og er en kombination af viden og træning af samme.

succeserne,” forklarer akademichefen.

august 2013

Uddannelse & Udvikling

19


Tema: Intern efteruddannelse

Når vi ser på tallene, kan vi tydeligt se effekten af akademiets arbejde Kim Berg Jacobsen, Head Coach, Kviks business akademi

Nye ansatte i kvik bliver sat grundigt ind i produktsortimentet og dens sammensætningsmuligheder. Dette sker i masterbutikken, som er placeret på Kviks hovedkontor i Vildbjerg.

Udfordringer fremadrettet

”Vi vil også benytte konsulenter udefra i højere grad,

Tager man de langsigtede briller på, er der nogle helt

end vi har gjort hidtil. Det er med til at holde den rette

klare områder, hvor akademiet får en stor opgave i den

balance, idet udefrakommende input sagtens kan gå

videre udvikling af Kvik-kæden og væksten.

hånd i hånd med akademiets,” siger han.

”Beregninger viser, at det koster ca. 280.000 kr. på

Fremtidens Kvik-akademi er allerede under udvikling. Via

bundlinjen at miste en sælger inden for de første 12

en intern rekrutterings-platform, vil Kvik benytte allerede

måneder. Derfor er en af udfordringerne fremadrettet

eksisterende ressourcer i organisationen til at undervise

også at sørge for at fastholde de dygtige sælgere, vi har,

på akademiet.

og forsat motivere dem med de kurser og den træning, som vi kan byde ind med fra akademiet,” siger Kim Berg

”Vi vil identificere de rette kompetencer inhouse og til-

Jacobsen.

byde en træner-uddannelse. Ideen er, at en træner kan være i akademiet i 1-2 år, og så skal der nye til. Derved

Den sproglige barriere er også en udfordring. Derfor er

sikrer vi en konstant tilførsel af friske ressourcer, der er

det en afgørende faktor, at Kvik kan anvende de res-

100 procent dedikerede og motiverede til opgaven,”

sourcer, der allerede findes i butikkerne. De bedste

siger han og nævner, at en fordel ved denne model er,

sælgere på f.eks. det franske marked, skal kunne bruges

at man på sigt vil kunne tiltrække dygtige medarbejdere

i uddannelsen af de nye franske sælgere for derved at

ved netop at tilbyde muligheden for at få en trænerud-

kompensere for evt. sproglige knaster.

dannelse.

Spidskompetencer bliver samtidig endnu vigtigere, så

Dermed lægges der op til, at man fremadrettet i Kvik vil

akademiets ambition er at have specialister på hvert felt

bringe flere ressourcer i spil. Ikke kun menneskelige res-

og benytte flere undervisere.

sourcer, men også elektroniske. Indtil nu har man ikke brugt e-learning i undervisningen.

”Fremadrettet vil vi komme til at bringe endnu flere og

20

andre ressourcer i spil end dem, vi allerede råder over

”E-learning vil sandsynligvis blive brugt mere fremover,

i dag. Ikke mindst for at bibeholde integriteten. Men i

men indtil nu har det været et bevidst fravalg. Der er

stedet for at gå ud og hyre eksterne konsulenter med

naturligvis en stor besparelse ved metoden, men min

modeller og teori på rygraden, vil vi begynde at bruge

erfaring med det viser dårlige resultater, når man sam-

ressourcerne, vi har i butikkerne og på hovedkontoret,”

menligner med den direkte kontakt. I evaluerings- og

forklarer Kim Berg Jacobsen. Han understreger samtidig,

opfølgningsfasen efter et endt forløb, ser jeg dog en

at der er en sund balance mellem at benytte eksterne

oplagt mulighed i at bruge det som et effektivt værktøj,”

konsulenter og trække på interne ressourcer:

forklarer Kim Berg Jacobsen.

Uddannelse & Udvikling

august 2013


Tema: Intern efteruddannelse

Kvik Business Academy • Kvik Business Academy blev lanceret i 2006 • Der er altid et nyt uddannelses- tilbud pr. halvår • Introkurser afholdes fem gange halvårligt • Der deltager ca. 250-300 kursister på akademiet om året • Der undervises i alt fra koncept, salg, ledelse, systemer, lager og service • Der afholdes i alt 40-50 kurser om året Den kulturelle ”opdragelse” starter på den første intro-del. Her præsenteres nye ansatte for Kviks kerneværdier, identitet og historie. Dette foregår i akademiets undervisningslokaler på hovedkontor i Vildbjerg

I Kviks akademi er man indstillet på at fortsætte med at fokusere

Uden eget akademi ville vi ikke kunne reagere nær så hurtigt Kim Berg Jacobsen, Head Coach, Kviks business akademi

på værdiskabelse, både for sæl-

Kvik

ger og franchisetager. Kvik er en del af den svenske ”Det er et langt sejt træk, som

koncern Ballingslöv Int. AB. Kvik

helt sikkert bærer frugt, så

omsatte i 2012 for mere end 1,2

længe vi husker på vigtigheden

mia. DKK gennem franchiseejede

af vores kultur og historikken i

og egne butikker. Der er p.t. mere

virksomheden. Det er kulturen,

end 135 Kvik-butikker i Danmark,

vi skal vinde på, for hvis vores

Færøerne, Island, Sverige, Norge,

franchisetagere og sælgerne brænder for Kvik, er det stensikkert, at

Finland, Holland, Belgien, Spanien,

det forplanter sig på bundlinjen,” siger akademichefen.

Frankrig og Thailand.

Ambitionen er, at Kvik i 2017 vil være bedst på franchise-tilfredshed og kundetilfredshed i køkkenbranchen. På akademiet undervises der er i Kviks IT-systemer,tegneprogrammer og kassesystemer.

Uddannelse & Udvikling nr. 2. 2013 - Intern efteruddannelse  

Virksomhedskultur som konkurrenceparameter