Page 1


SOCIALT LEDER FORUM LANDSMØDE 31.marts-1.april 2011

PROGRAM 10.00-11.00 11.00-11.20

TORSDAG 31. MARTS 2011 Ankomst - Udlevering af konferencemapper Velkomst

11.20-12.30

Genvej til mere succes

Mads Qwist Peptalker, foredragsholder

Som mennesker og organisationer er vi alle sammensat af styrker og svagheder. I skolen blev du formentlig bedt om at lægge flere kræfter i de fag, du klarede dig dårligst i, altså at fokusere på dine svagheder. Men det, du fokuserer på, er også det, du får mere af. Hvad hvis du istedet fokuserede på dine styrker? Den gode nyhed er, at styrker er noget, vi alle har i os. Og aktiverer du dine styrker, vil du opleve at være i tråd med dig selv - en følelse af ’Det er lige mig, det her’. Når du bruger dine styrker, får du også mere energi. Styrkefokus har en genopladende effekt i modsætning til de opgaver, du gør, fordi du skal. Styrkefokus udspringer af den positive psykologi og er således videnskabeligt funderet. Undersøgelser har vist, at når en medarbejder føler, at chefen primært fokuserer på hans eller hendes styrker, oplever medarbejderen langt større engagement og glæde. Desværre føler kun to ud af 10 medarbejdere, at de det meste af tiden gør det, de er bedst til. Og kun én ud af fem mener, at de har mulighed for at bringe deres styrker i spil på jobbet. Der er altså et kæmpe udviklingspotentiale på langt de fleste arbejdspladser. Ser man på mennesker med vedvarende succes, gør de primært to ting: Fokuserer på deres styrker og arbejder udenom deres svagheder.

12.30-13.30

Frokost

13.30-14.45

Skal frivillige være med til at bevare velfærdssamfundet, og er de vejen ud af krisen?

Knud Aarup Direktør for Social og Arbejdsmarked, Randers Kommune

Jørgen Groht Dagområdeleder, Randers Kommune

Knud Aarup har i sin bog ”Frivillighedens Velfærdssamfund” skrevet: ”Der skal blandes blod mellem frivillig og fagprofessionel arbejdskraft. På alle områder skal det overvejes, om og hvordan frivillige kan bidrage til eller ligefrem løse dele af velfærdssamfundets kernefunktioner” På alle tilbud arbejder man for at få sat inklusionen på dagsordenen, og på alle tilbud er budgetterne stramme, så de nære personlige relationer drukner i skal-opgaver og daglig drift. Gennem de senere år er der bred politisk opbakning til, at det offentliges indsats kan styrkes ved samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Det er især på områder, hvor nære menneskelige relationer eller livserfaring kan spille en rolle i kvaliteten af hjælpeindsatsen. Randers Kommune har arbejdet aktivt med en sådan indsats. Knud Aarup og Jørgen Groth vil i deres fællesoplæg orientere om deres overvejelser og praktiske tiltag, der er og bliver gennemført i kommunen.


SOCIALT LEDER FORUM LANDSMØDE 31.marts-1.april 2011

14.45-15.30

Pause og indkvartering

15.30-16.30

Handicapkonventionen

Birgit Kirkebæk

Hvorfor har vi brug for en konvention? Konventionens historie, tilblivelse og hovedbudskaber. Konventionens gennemførelse. Hvad er der sket i det forgangne år, og hvordan og hvornår får vi den gennemført? Hvilke rettigheder har mennesker med handicap? Har handicappede de samme rettigheder som andre mennesker, eller er der forskel? At der gøres forskel ved de fleste af os vist, men skyldes det reglerne, eller er det et udslag af diskrimination i form af direkte eller indirekte negativ usaglig forskelsbehandling? Implementeringen af Handicapkonventionen ser ud til at være glemt. Med afsæt i Handicapkonventionens forpligtelse overvejes den nutidige nedprioritering af mennesker med handicap og andre grupper i en sårbar situation. Hvorfor er en ratificeret handicapkonvention vigtig, selvom den i øjeblikket synes overset og glemt?

Dr.Pæd., freelanceforsker

Holger Kallehauge Tidl.landsdommer, Formand for PTU

Holger Kallehauge orienterer om konventionens baggrund, tilblivelse og om konventionens hovedbudskaber. Birgit Kirkebæk ser FN-konventionen i et historisk lys. Hvad gør en FNkonvention ved vores menneskeopfattelse, og hvordan sikrer vi inklusion af samfundets svageste grupper, hvor alle mennesker er lige?

16.30-16.45

Pause

16.45-18.00

Fremtidens rammevilkår for arbejdet med udviklingshæmmede

Niels BøttgerRasmussen Fremtidsforsker, Instituttet for Fremtidsforskning

Hvordan er fremtidens rammevilkår for arbejdet med udviklingshæmmede? Hvordan kan velfærdsteknologi, sociale medier og behandlingsstrategier/programmer påvirke feltet? Hvordan påvirker udviklingen i familieliv, arbejdsliv og boligliv området? Hvordan ser det omgivende samfund på arbejdet med udviklingshæmmede? Hvordan udvikler de økonomiske og organisatoriske rammer sig for arbejdet med udviklingshæmmede? Rekruttering og fastholdelse til område til fremtiden. Udviklinger af betydning for arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og arbejdsglæde. Konsekvenser for ledelse i sektoren.

18.00-19.30

Nettepause

19.30-01.00

Festmiddag

Gasoline

Fest og dans

Line Münster-Swendsen Ditte Brodde Lisbeth Rysgaard Birgitte Bjørn Annette Bork

Gasolin’ Danmarks største rockband hyldede gennem 70’erne livet og kvinderne. Nu er tiden kommet til at kvinderne hylder Gasolin. Så spænd rock-hjelmen, for der bliver virkelig trykket til den - de leverer den fede fest.

Ulrik Dahl

Café og hyggemusik Med hyggelig caféstemning spiller Ulrik Dahl den dejligste klavermusik – med lav lydstyrke, så det er muligt at snakke


SOCIALT LEDER FORUM LANDSMØDE 31.marts-1.april 2011

PROGRAM 09.00-09.05

FREDAG 1. APRIL 2011 Praktiske bemærkninger

09.05-09.50

Morgenvækning: Var det det?

Jacob Morild

Fra sin succes-forestilling fra 2010 ”Var det det” vil Jacob Morild plukke sentenser til morgenvækningen. Emner som danskhed, ironi, integration, religion og selvironi vil blive blandet med politisk satire om offentlige ansattes ansættelsesvilkår, verden set fra Charlottenlund og en temperaturmåling på landspolitikernes greb om det hele. Forhåbentlig vil denne morgenseance vække både latter og genklang – det vil i hvert fald vække de tilstedeværende (Jacob Morild kan råbe meget højt og ligner således udpræget resten af det kulturelle landskab i Dannevang!)

Daglig leder af Café Liva, satiriker, skuespiller, tekstforfatter, instruktør

09.50-10.15

Pause

10.15-11.30

Delforedrag (vælg 1 af de 5 delforedrag): 1) Fremtidens bolig – hvor er vi på vej hen?

Kirsten Bundgård Drifts- og Udviklingschef, Vejle Kommune

Hvordan løser en stor kommune de boligmæssige udfordringer, når man arver et stort antal borgere fra andre kommuner og et stort antal specialtilbud? Hvor vi kommer fra, og hvor er vi på vej hen med boliger til mennesker med udviklingshæmning? Om Vejle Kommunes planer for kommende byggerier, og hvordan man behandler de mange dilemmaer, der opstår, når økonomiske, etiske og socialpædagogiske interesser mødes.

2) Medborgerskab og styring af det specialiserede socialområde

Leif Gjørtz Christensen Direktør/Socialchef, Viborg Kommune Job&Velfærd

- modsætninger eller to sider af samme sag? Der er aktuelt meget stramme økonomiske rammer og et stort pres på det specialiserede socialområde. Det er en anledning til forandringer og nytænkning på området, men hvordan nytænker vi et område med stolte traditioner og med meget opsamlet erfaring? Der vil blive givet anvisninger på veje til nytænkning af området, hvor innovation og nytænkning er nøgleord. Der er meget stærke interessenter, der alle taler på vegne af de svage grupper – og meget sjældent i dialog med de berørte borgere. Der er brug for at sætte de berørte borgere i centrum.


SOCIALT LEDER FORUM LANDSMØDE 31.marts-1.april 2011 3) Velfærdsteknologi

Troels Oliver Vilms Pedersen Teamleder, Center for Robotteknologi, Cand.Scient.Pol.

Et af de emner, der optager ledere på tilbud for udviklingshæmmede i denne tid, er velfærdsteknologi. Lederne vil gerne have mere viden om området. Den største erkendelse er nok, at velfærdsteknologi handler om mennesker og ikke kun om teknologi. Megen af den teknologi, der er nødvendig for at kunne gøre tingene smartere på de enkelte tilbud, er allerede til stede. Det handler mere om at integrere IT-redskaber, mobiltelefoner, webcams m.m. i nye arbejdsgange, så vi kan gøre arbejdet lettere for medarbejderne samtidig med, at borgerne bliver mere selvhjulpne. Det er medarbejderne, som i praksis kan fortælle os, hvordan tingene kan gøres smartere, og hvor der er behov at tænke innovativt. Den nye teknologi kan også forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne på det sociale område og frigøre tid til andre opgaver – til gavn for medarbejdere, borgere og samfundet.

4) Sundhed, motion, udvikling og trivsel

LEV’s projektledere for SMUT-projektet

Lars Winther Kristiansen Socialchef, Skive Kommune

- præsentation af SMUT-projektet Landsforeningen LEV og arbejdsmiljørådgiveren ALECTIA har i samarbejde med 500 udviklingshæmmede med arbejde på beskyttede værksteder sat fokus på sundheden på beskyttede værksteder. SMUTprojektet handler om Sundhed, Motion, Udvikling og Trivsel. Der er udarbejdet sundhedsanalyser for akademikere, lagerarbejdere, direktører osv., men vi ved ikke ret meget om, hvordan sundhedstilstanden er for mennesker med udviklingshæmning på landets beskyttede værksteder. Det forventes, at SMUT-projektet kan være med til at ændre.

5) Harmonisering af døgnområdet – Indførelse af differentierede takster Flere kommuner er i gang med at udvikle den socialpædagogiske bistand. Skive kommune har udviklet et detaljeret redskab til visitation, til socialpædagogisk bistand. Diskussioner om taksterne har været årligt tilbagevendende diskussionspunkter mellem kommunerne siden kommunalreformen. Skive kommuner har nu indført differentierede takster, hør hvordan.

11.30-11.45

Pause

11.45-13.00

Trivsel og arbejdsglæde Thyra tager udgangspunkt i hendes ledelsesfilosofi og syn på sine medmennesker. Hvordan skaber Thyra Frank glæde og trivsel hos sine beboere og ansatte? Hvordan har hendes investering i andre mennesker givet hende tifoldigt tilbage? Thyra Frank kunne aldrig finde på at headhunte en medarbejder. Derimod heart hunter hun, og ifølge hende selv er dette den alt overskyggende årsag til at hendes mission som leder er lykkedes.

Thyra Frank Plejehjemsforstander og foredragsholder

13.00

Afslutning og tag-med-sandwich


SOCIALT LEDER FORUM LANDSMØDE 31.marts-1.april 2011

PRAKTISKE OPLYSNINGER Målgruppe: Ledere, souschefer/stedfortrædere og andre med ledelsesmæssig interesse ved bo-, samværs– og aktivitetstilbud for udviklingshæmmede. Herudover er personer med ledelsesansvar fra forvaltningerne i kommuner, regioner og interesseorganisationer velkomne. Pris (excl.moms):

Medlem

IKKE-Medlem

Enkeltværelse (excl.festmiddag): Dobbeltværelse (excl.festmiddag): Uden overnatning (excl.festmiddag): Enkeltdag (excl.festmiddag): Festmiddag (torsdag):

kr. kr. kr. kr. kr.

kr. kr. kr. kr. kr.

3.350 2.950 2.350 1.200 650

4.100 3.700 3.100 1.950 650

Tilmelding: På Socialt Leder Forums hjemmeside www.socialtlederforum.dk HUSK: At oplyse ønsket delforedrag (fredag) - Anfør hhv. 1. og 2. prioritet (med henblik på omplacering i tilfælde af evt. overbooking eller aflysning) HUSK: At vælge enkelt– eller dobbeltværelse (anfør, hvem du ønsker at bo sammen med) HUSK: At anføre om du evt. ikke ønsker at overnatte HUSK: At anføre om du evt. kun ønsker at deltage én af dagene HUSK: At anføre om du vil deltage i festmiddagen (torsdag) HUSK: At anføre EAN-nr. (for elektronisk fakturering) HUSK: At anføre mail-adresse (af hensyn til bekræftelse) Tilmeldingsfrist: 25. februar 2011 bindende tilmelding - ingen refusion ved afmelding efter denne dato Bekræftelse: Umiddelbart efter din tilmelding vil du modtage en foreløbig bekræftelse pr. e-mail (noter venligst korrekt mail-adresse). Ved tilmeldingsfristens udløb får du endelig bekræftelse med deltagerliste pr. e-mail. Transport: Der arrangeres fællestransport fra/til Nyborg station. Torsdag kører bussen fra stationen til hotellet kl. 10.00-10.30, og fredag kører bussen fra hotellet til stationen kl. 13.15-13.45. Information og program: Yderligere oplysninger og papireksemplarer af programmet fås ved henvendelse til Socialt Leder Forums sekretariat. Arrangør: Direktør Ib Poulsen

tlf.: 2388 5993

Sparring og inspiration: Socialt Leder Forums bestyrelse Sekretariatet: Ladegårdsgade 44-46 5610 Assens

tlf.: 6471 5993 e-mail: mail@socialtlederforum.dk


TORSDAG 10.00-11.00 Velkomst

31. MARTS 2011 Ankomst Udlevering af konferencemapper

Genvej til mere succes Mads Qwist

11.00-11.20 11.20-12.30 Frokost

Handicapkonventionen Birgit Kirkebæk Holger Kallehauge

12.30-13.30

15.30-16.30

Pause

13.30-14.45

16.30-16.45

Fremtidens rammevilkår for arbejdet med udviklingshæmmede Niels Bøttger-Rasmussen

Skal frivillige være med til at bevare velfærdssamfundet og er de vejen ud af krisen? Knud Aarup Jørgen Groht

16.45-18.00

Nettepause

Pause og indkvartering

18.00-19.30

14.45-15.30

19.30-01.00

Festmiddag Fest og dans til Gasoline Café og hyggemusik med Ulrik Dahl

10.15-11.30

09.50-10.15

09.05-09.50

FREDAG 09.00-09.05

Delforedrag:

Pause

Morgenvækning: Var det det? Jacob Morild

1. APRIL 2011 Praktiske bemærkninger Gæstetaler

1) Fremtidens bolig—hvor er vi på vej hen Kirsten Bundgård

2) Medborgerskab og styring af det specialiserede socialområde Leif Gjørtz Christensen

3) Velfærdsteknologi Troels Oliver Vilms Pedersen

4) Sundhd, motion, udvikling og trivsel LEV’s projektledere for SMUT-projektet

Pause

5) Harmonisering af døgnområdet – Indførelse af differentierede takster Lars Winther Kristiansen 11.30-11.45

Trivsel og arbejdsglæde Thyra Frank

Afslutning Tag-med-sandwich

11.45-13.00

13.00

Landsmøde 2011  

Socialt Leder Forums landsmøde 31.marts-1.april 2011

Advertisement