Page 1


Skoletube Skoletube ‐ skolernes mediesuite  Intro  Værktøjer  Kanaler  Support  Uni‐login  Pixton  Screencast O‐Matic  Skoletube App  iPad  MovieCut  Tiki‐Toki  Go Animate  Prezi  Skoleblogs  Slidemaker  Qr—tags  Medietyper  Kategorier  Events  VoiceThread  Ophavsret  Undervisning 

Velkommen til Skoletube  Hvad er Skoletube?  Klassens kanal – jeres faglige omdrejningspunkt  Hjælpen er lige ved hånden  Et login klarer det hele  Tegneserier – gør en lang snak kort  Skærmoptagelse: Lektiehjælp og repetition i ét  Skoletube app – klar til optagelse  Kamerarullen – så ruller vi  Elevens mediecentral i skyen  Tidslinjer   Storytelling med tegneseriefigurer  Præsentationer på nye måder  Skriftlighed og medier går hånd i hånd  Præsentationer man kan være fælles om  Skoletube er på mærkerne  Værktøj som forbillede  En faglig inspiration  Konkurrencer på Skoletube  Undervisning i skyen  Det gamle spøgelse er en skygge af sig selv  Verden står åben 

   

Skoletube vol.2– skolernes mediesuite   Vecb Lær IT 2012  Dette hæfte er udgivet af webtjenesten Lær IT under  Creative Commons licensen By. Brug det, spred det,  byg videre på det, klip i det, del det ud til kolleger eller  hvem der ellers måtte have glæde af det. Eneste krav  er, at du kildeangiver webtjenesten Lær IT.dk som  ophavssted sammen med den Creative Commons  licens materialet er udgivet under.  Hæftet her kan downloades på Skoletube eller bestil‐ les i papirform ved Lær IT.  

2

3 4  12  14  14  16  19  21  25  26  28  31  34  36  37  38  39  40  41  42  43  46 


Skoletube:

Dit mediedidaktiske værksted Velkommen til  inspirationshæftet  Skoletube vol. 2, der sætter fokus på  medier  og  it  i  undervisningen,  og  på  hvordan  Skoletube  med  sine  mange  nyttige  værktøjer  kan  være  central  for utallige aktiviteter i skolen.   Her  vil  du  kunne  læse  om  nogle  af  Skoletubes  mange  værktøjer  og  muligheder.  Skoletube  har  ændret  sig over de sidste år fra overvejende  at  være  en  sikker  havn  for  jeres  me‐ dieproduktioner,  til  nu  også  at  være  det  sted,  hvor  selve  medieprodukti‐ onen  foregår.  Det  giver  nogle  gode  arbejdsbetingelser  for  både  lærere  og  elever,  når  ens  arbejde  ligger  trygt og godt bag unilogin på nettet,  og  samtidig  undgår  både  skoler,  lærere  og  elever  at  bekymre  sig  om  installering  eller  opdateringer  af  programpakker  –  det  klarer  Skoletu‐ be  selv.  Skoletube  sikrer  også,  at  man har lige fin adgang til ens arbej‐ de, uanset om man er på skolen eller  hjemme,  og  så  kan  du  endda  også  bruge store dele af Skoletube på din  smartphone  eller  tablet,  fx  med  vores nye app til Skoletube.    Igennem  dette  hæfte  vil  vi  se  på  en  række  værktøjer  og  på  de  mange  muligheder  dine  fag  og  dine  elever  har  ved  at  inddrage  dem  i  undervis‐ ningen. Derfor er hæftet også pakket 

med eksempler  og  beskrivende  un‐ dervisningsforløb i det omfang vi kan  klemme  dem  ind.  Det  er  selvfølgelig  svært  at  begrænse  sig,  når  mulighe‐ derne er så mange, men vi håber, at  du  vil  få  et  godt  indtryk  af  hvilket  potentiale  dit  fag  og  din  undervis‐ ning  har  ved  at  lægge  vejen  forbi  Skoletube.  For  at  få  endnu  mere  indhold  ind  i  hæftet  vil  du  mange  steder finde links og qr‐tags til ekstra  materialer og ikke mindst til en ræk‐ ke  af  de  videovejledninger,  som  du  kan  bruge  til  inspiration  og  forbere‐ delse.    Skoletube har som mål at gøre  det enkelt for elever og lærere at  arbejde i de bedste rammer for  medieproduktioner; for at kunne  arbejde, udtrykke sig, samarbej‐ de, lære og udvikle sig.  

Skoletube er for alle lærere og elever  i  grundskolen.  Alle  er  velkomne.   Brugerne  benytter  deres  unilogin,  som er enkelt, sikkert og velkendt på  skolerne.   Rigtig god fornøjelse med Skoletube  og dette hæfte nr. 2.1   Lær IT  marts 2012 

                                                                    1  Du kan finde begge numre af Skoletube‐ hæftet på Skoletube.dk 

3


Skoletube år 2012 Lad os  starte  med  at  præsentere  Skoletube  anno  2012,  for  Skoletube  har  gennem  det  sidste  år  haft  en  større forvandling med integration af  endnu  flere  medieværktøjer.  En  ud‐ vikling  der  fortsætter,  og  også  vil  betyde  flere  nye  værktøjer  i  2012.  Vi  følger  dermed  fortsat  vores  mål  om  at  gøre  det  enkelt  og  sikkert  at  bru‐ ge  it  i  skolen,  ved  dels  at  have  en  sikker ramme, og ved dels at integre‐ re  de  absolut  bedste  webtjenester  på nettet på Skoletube.  Skoletube  skal  være  jeres  mediesui‐ te,  der  giver  de  bedste  betingelser  for  at  tænke  it  ind  i  undervisningen  og  ind  i  hjemmearbejdet.  Det  er  ét  samlet  sted  med  værktøjer  til  pro‐

4

duktion og  til  fremvisning  af  alle  jeres ideer og projekter2.  Derfor vil du også i 2012 opleve, at vi  fortsat  udbygger  pakken  af  værktø‐ jer  og  bygger  endnu  flere  tjenester  ind på Skoletube. Du vil endda få en  lille  snigpremiere  på  et  par  af  dem  i  dette hæfte.    Du  vil  se  den  aktuelle  samling  af  værktøjer  på  Skoletube  direkte  på  forsiden,  eller  når  du  fra  en  vilkårlig  side  vælger  ”Mediesuite”  øverst  i  menuen.  Vi  vil  gerne  starte  med  at  præsentere  disse  mange  værktøjer,  inden  vi  længere  henne  vil  gå  ind  i  eksempler og ideer til hvordan værk‐ tøjerne også kan tænkes ind i under‐ visningen.                                                                        2

På samme måde ønsker vi, at Lær IT giver jer  den bedste vejledning i brugen af it i under‐ visningen, og at Skoleblogs må give jer de  bedste rammer for skriftlighed, videndeling  og samarbejde i undervisningen.  


Upload Du skal  vælge  upload,  når  du  har  et  indhold  på  din  computer  som  du  vil  sende til udgivelse på Skoletube. Det  kan  være  et  filmklip,  fx  fra  din  com‐ puter  som  du  måske  har  lavet  i  Mo‐ vie  Maker, en  lydoptagelse fx  lavet i  lydredigeringsprogrammet  Audacity  eller måske en billedfortælling lavet i  Photostory.  Men  udover  disse  regu‐ lære  upload‐funktioner,  gemmer  der  sig  også  yderligere  tre  funktioner  bag menupunktet Upload.  

Lav en skærmoptagelse. Du kan  lave  en  skærmoptagelse,  hvilket du også kan vælge direkte fra  forsiden.  Herefter  vil  du  komme  til  Screencast  O‐Matic  som  vi  kommer  nærmere ind på side 7.  

Embed fra YouTube Du kan overføre en film fra YouTube  til Skoletube. Så hvis du tidligere har  benyttet YouTube til dine film, er det  altså hurtigt og enkelt at få overført  dine  film  direkte  ind  i  Skoletube.  Du  skal  blot  kopiere  filmens  adresse.  Funktionen kan du i øvrigt også altid  benytte,  hvis  du  finder  et  klip  på  YouTube,  som  du  finder  undervis‐ ningsrelevant,  for  på  den  måde  at  overføre og samle dine ressourcer ét  sted.  

Embed Endelig kan du også indsætte film fra  et andet websted via en embedkode.  Dermed  kan  man  indsætte  filmklip  fra  andre  videotjenester  som  fx  Vi‐ meo,  Ustream.tv  eller  Archive.org,  og  få  dem  vist  på  Skoletube,  fx  i  en  af dine kanaler.  

Lav kanal Kanaler på  Skoletube  er  ret  unikke.  En  kanal  er  et  afgrænset  område  af  Skoletube, som fungerer som ramme  for fx et emne, en klasse, en organi‐ sation,  en  fag  på  skolen  eller  måske  endda som en ramme for ressource‐ personer på tværs af organisationer,  skoler  og  kommunegrænser.  Kana‐ lernes formål er at skabe overblik og  samling for en eller flere brugere.  Området kan være afgrænset, sådan  at  det  enten  er  offentligt  tilgænge‐ ligt,  og  altså  kan  ses  af  enhver,  eller  det  kan  være  helt  lukket  og  privat,  sådan  at  det  kun  ses  af  en  række  bestemte brugere.  Alle brugere på Skoletube kan opret‐ te  alle  de  kanaler  de  ønsker.  Så  ele‐ ven  kan  samle  sine  medier  efter  fag  på denne måde, faglæreren kan lave  en  kanal  til  afleveringer,  eller  biblio‐ teket  kan  fx  lave  kanaler  til  de  bog‐ anmeldelser, som eleverne på skolen  løbende producerer. 

5


De kanaler  man  har  tilmeldt  sig  som  medlem  af,  eller  som  man  selv  har  oprettet,  vil  man  efterfølgende  kun‐ ne  knytte  medier  til.  Du  kan  i  øvrigt  se  disse  kanaler,  når  du  udgiver  et  medie  på  Skoletube,  hvor  der  ne‐ derst  til  højre  på  siden  vil  være  en  rulleliste over alle dine kanaler.   Læreren  har  en  ekstra  smart  funkti‐ on. Når denne vil oprette en kanal til  en  klasse  eller  et  hold  vælger  man  bare  (inde  i  kanalen)  uni‐import,  for  herefter  at  kunne  vælge  den  klasse  eller  de  elever  fra  skolen,  som  skal  have adgang. Dermed kan du med få  klik  lave  en  faglig  ramme  på  ganske  få minutter.  

Kanaler  er  altså  et  dejligt  sikkert  og  lukket  område  til  jeres  arbejde,  og  det  giver  en  række  muligheder  som  du kan læse mere om på side 12. 

MovieCut MovieCut er  Skoletubes  nye  medie‐ værktøj.  Det  er  et  komplet  online  værktøj,  der  kan  håndtere  lyd,  bille‐ der  og  filmklip,  sådan  at  man  kan  arbejde  med  indholdet  på  nettet  og 

6

dermed alle steder med netadgang –  hjemme såvel som i skolen.   Men  MovieCut  er  samtidig  også  en  helt  ny  måde  at  arbejde  på  tværs  af  medier  og  tjenester,  for  det  er  nu  muligt for brugeren at forbinde sig til  en  række  medietjenester,  hvilket  betyder  at  der  kan  importeres  fx  billeder  uanset,  om  man  har  dem  liggende  på  Flickr,  Facebook,  Pica‐ saweb,  på  computeren  man  sidder  ved  eller  måske  har  dem  liggende  i  ens Dropbox.   Med  MovieCut  har  vi  kunnet  imple‐ mentere  lige  præcis  de  ideer,  vi  har  haft. Derfor har vi fx lavet det sådan,  at  brugeren  kan  forbinde  sig  til  sin  Dropbox og på den måde få adgang  til  de  medieklip,  der  ligger  der.  Det  betyder nemlig også, at hvis man har  Dropbox  installeret  på  sin  smart‐ phone,  vil  man  kunne  hente  sine  mobiloptagelser  ind  i  værkstedet  uden besvær.  Du kan læse mere om  mediecentralen MovieCut på side 26.  

Tiki-Toki Tiki‐Toki er endnu et fascinerende og  på  mange  måder  anderledes  værk‐ tøj, end hvad vi kender og er vant til  at  bruge  (også  i  skolen).  Det  er  et  online  tidslinjeprogram,  der  er  forry‐ gende til at bygge et stillads af viden  og  informationer  op  i  kronologisk  orden.  Dermed  støtter  Tiki‐Toki  op 


om de  aktiviteter,  vi  allerede  har  i  skolen.   Med  Tiki‐Toki  kan  du  samle  og  præ‐ sentere  informationer,  uanset  om  det  er  tekst,  billeder,  film‐  eller  lyd‐ klip,  og  begivenheder  på  tidslinjen  kan  derudover  også  indeholde  links  til  flere  informationer  på  nettet.  Det  hele er ordnet i en logisk rækkefølge,  og alt kan selvfølgelig redigeres.  Så i  modsætning  til  tidslinjer  lavet  på  papir,  er  der  her  en  lang  række  eks‐ tra  muligheder  for  at  udnytte,  at  eleverne  forstår,  lærer  og  udtrykker  sig  digitalt  gennem  mange  medier.  Derfor  kan  man  fx  også  sagtens  indsætte  lyd‐  og  filmklip  fra  Skoletu‐ be i sin tidslinje. Da disse tidslinjepro‐ jekter ofte også er en oplagt opgave  til  samarbejde,  er  det  selvfølgelig  også  en  mulighed  i  Tiki‐Toki.  Faktisk  kan  man  invitere  alle  de  personer  man vil, både fra ens klasse, fra sko‐ len eller hvem man ellers måtte have  lyst  til  at  arbejde  sammen  med. Pro‐ cessen  kan  dermed  ændre  sig  fra  at  være  en  individuel  opgave,  til  at  være  et  fælles  og  meget  levende  projekt.    Du  kan  læse  mere  om  tids‐ linjeværktøjet Tiki‐Toki på side 28. 

Screencast O-Matic Ingen Skoletube  uden  en  skærmop‐ tager.  Skærmoptagelser  har  så  man‐ ge muligheder, at vi nu igen har skif‐ tet optager, sådan at vi nu mener at 

have fået den måske bedste optager  på  markedet  integreret  i  Skoletube.  Den  hedder  Screencast  O‐Matic  og  forkortes ofte til SOM.   Med skærmoptageren kan du lave en  optagelse af det præcis samme bille‐ de, som du ser på din skærm, uanset  om skærmen viser noget der foregår  på  nettet  eller  om  det  er  fra  et  pro‐ gram på computeren. Hvis du samti‐ dig  sætter  en  mikrofon  til  compute‐ ren  kan  du  desuden  forklare  og  for‐ tælle,  hvad  du  foretager  dig  under‐ vejs.  Ligesom  du  kender  det  fra  vi‐ deovejledningerne på Lær IT.   For  læreren  betyder  det,  at  vi  kan  lave  instruktionsfilm,  forklaringer,  vejledninger  og  hjælpefilm,  der  kan  støtte  vores  undervisning  eller  repe‐ tere  nogle  af  de  hyppige  forklarin‐ ger. Vi kan bruge filmene som optakt  til  nye  emner,  og  elever  (og  foræl‐ dre),  der  gerne  vil  gense  denne  in‐ troduktion, kan så blot afspille opta‐ gelsen på Skoletube.   For  eleverne  er  skærmoptageren  et  vigtigt  redskab  til  at  kunne  doku‐ mentere  deres  forståelse.  De  kan  optage deres forklaring og reflektere  over det de fortalte; kan andre forstå  hvad jeg mener, fik jeg det hele med,  sprang  jeg  over  noget  etc.  Disse  optagelser  gør  det  nemt  at  lytte  til  sig selv, en træning mange elever vil  have glæde af, og samtidig øver den  eleven i at blive bedre til at fremlæg‐ ge.  Eleverne  kan  med  andre  ord  træne  sig  i  at  fremlægge  uden  at  andre behøver at høre på imens.  

7


Men den  måske  største  styrke  ved  denne skærmoptager er, at du har et  komplet redigeringsværktøj sammen  med  optageren.  Det  betyder,  at  du  kan  klippe  i  dine  optagelser,  sætte  flere  optagelser  sammen,  optage  et  afsnit om, sætte tempoet op i perio‐ der  med  overflødig  ventetid  og  me‐ get mere.   Du kan læse mere om skærmoptage‐ ren Screencast O‐Matic på side 19. 

GoAnimate GoAnimate er  et  enkelt  animations‐ værktøj,  som  i  den  grad  inviterer  eleverne  til  at  skrive  replikker  eller  optage deres egne stemmer. På den  måde kan GoAnimate være med til at  lege nogle ting ind i eleverne, som vi  ellers slås med på andre måder. Men  GoAnimate  vokser  ved  nærmere  bekendtskab,  og  man  finder  pludse‐ lig  nye  funktioner,  som  fx  at  lade  forskellige  karakterer  snakke  på  forskellige sprog, eller man benytter  sig af muligheden for at lægge egne  billeder  ind  som  baggrund  i  filmen,  for på den måde at lade animations‐ figurerne træde ind i virkeligheden.   GoAnimate  kan  du  se  flere  ideer  til  på side 31.  

8

Pixton Pixton er  et  komplet  tegneserie‐ værksted  på  Skoletube.  Det  kan  både bruges til at lave de traditionel‐ le streger på en række med, men det  kan  også  håndtere  større  fortællin‐ ger  og  bruges  til  at  lave  en  komplet  tegneserie  eller  man  kan  gå  ned  til  bare ét  stort billede,  hvorved  tegne‐ serieværktøjet  dermed  også  kan  bruges som et anderledes plakat‐ og  reklameværktøj.    Tegneserier  har  mange  fordele  i  sig.  Deres korte fortælleform gør, at man  relativt hurtigt kan se et resultat, og  tvinger  samtidig  eleverne  til  at  være  korte  og  præcise  i  deres  fortælling.  Billeder  og  ord  støtter  hinanden  og  kan  være  med  til  at  gøre  en  fortæl‐ ling  forståelig  selv  om  man  måske  ikke lige har sproget helt på plads; en  fordel  til  specialundervisning,  til  de  mindste,  til  fremmedsprogsunder‐ visningen  og  til  sprogundervisning  i  det  hele  taget,  og  endelig  bør  man  også  fremhæve  at  tegneserier  væk‐ ker  noget  befriende,  fantasifuldt,  humoristisk  og  overraskende  i  os,  hvilket  både  løfter  stemningen  hos  forfatter og læser af tegneserier.   Tegneserier  kan  bruges  til  utallige  aktiviteter,  hvilket  de  mange  fine  produktioner  på  Skoletube  også  giver et klart indtryk af. Derfor er det  også  rart  for  eleven,  at  alle  ens  teg‐ neserier  gemmes  i  Pixton,  sådan  at 


man altid  kan  arbejde  videre  i  ens  fortællinger,  endda  efter  de  er  udgi‐ vet!  Dermed  kan  eleven  altid  gå  til‐ bage  til  sit  arbejde  og  fx  rette  uhel‐ dige  stavefejl  eller  tilføje  fortællin‐ gen  ekstra  detaljer.  Så  intet  er  låst  fast og kun fantasien og fagligheden  sætter  grænser  for  værktøjet.  Læs  mere om Pixton på side 16.  

Lydstudiet Myna Lydstudiet Myna  er  endnu  et  pro‐ gram integreret i Skoletube. Det kan  ganske  enkelt  arbejde  med  lydredi‐ gering  til  langt  de  fleste  behov.  Du  kan  optage  speak,  sang  eller  måske  lydeffekter  og  baggrundslyd.  Derud‐ over er der under knappen ”Library”  adgang til et omfattende lydbibliotek  med færdige musikklip, som man kan  lave  sin  egen  musik  med,  ved  blot  skal trække og slippe disse musikklip  ind  på  klippebordet.  Der  kan  arbej‐ des  med  op til  ti  lydspor  ad  gangen,  så der er ingen problemer i at lave alt  fra  enkle  hørespil  til  større  lagkage‐ indspilninger,  komplicerede  radiote‐ ater  eller  eksperimenterende  lydku‐ lisser.   Da lydstudiet er integreret i Skoletu‐ be, betyder det, at du automatisk er  logget  ind  i  programmet,  når  du  er  logget  ind  på  Skoletube;  dermed  ligger  elevens  arbejde  godt  og  sik‐ kert  bag  deres  unilogin.  Når  eleven  er  færdig  med  sit  arbejde,  skal  der 

blot et enkelt klik til at få det udgivet  på Skoletube. Altså enkelt, sikkert og  brugervenligt.   En  ekstra  smart  funktion  er  i  den  forbindelse er, at man jo så også har  sit  lydprojekt  lige  ved  hånden,  og  kan  fx  nemt  downloade  det  som  mp3, for derefter at tilføje det til sin  tegneserie  i  Pixton‐værktøjet.  Man  kan  overføre  det  til  videoredigerin‐ gen  i  MovieCut  eller  bruge  det  som  fortælling  i  en  animationsfilm  i  GoAnimate.  Dermed  kan  lydredige‐ ringen altså arbejde sammen med en  række  andre  programmer  på  Skole‐ tube.   

Slidemaker Slidemaker er et nyt og meget enkelt  præsentationsprogram.  Enkeltheden  gør  det  velegnet  til  fx  elever  i  de  mindre  klasser.  Slidemaker  ligner  på  mange  måder  PowerPoint,  både  i  forhold  til  udformningen  af  skærm‐ billedet og de funktioner som eleven  har  til  rådighed.  Dertil  kommer,  at  man  kan  være  flere  personer,  der  arbejder  sammen  i  Slidemaker.  Der‐ ved  kan  man  fx  sidde  og  se  hinan‐ dens  ændringer  præcis  mens  de  laves.  Det  giver  en  god  oplevelse  af  samarbejde.  Du  kan  læse  mere  om  Slidemaker på side 37.  

9


Movie Maker plug-in

VoiceThread

Hvis I benytter Movie Maker Live, er  Skoletubes  MovieMaker  plug‐in  en  glimrende måde at gøre arbejdet lidt  lettere.  Med  dette  Movie  Maker  plug‐in,  som  du  ganske  nemt  kan  tilføje  til  programmet,  er  det  nemlig  muligt  for  dig  at  udgive  direkte  til  Skoletube fra Movie Maker Live med  bare ét enkelt klik. 

VoiceThread er  et  lidt  specielt  værk‐ tøj, som ikke ligner nogle andre pro‐ grammer. Derfor skal du også glæde  dig  til  nogle  helt  andre  muligheder  end du har kunnet forestille dig med  en computer.  

Når du er færdig med at redigere din  filmi  MovieMaker,  vælger  du  knap‐ pen  Skoletube  øverst  i  programmet.  Logger dig ind med dit unilogin, giver  dit  projekt  de  sædvanlige  oplysnin‐ ger  (titel,  beskrivelse,  søgeord)  og  knytter  den  evt.  til  en  kanal  …  så  klarer  dette  plug‐in  resten;  altså  direkte udgivelse på Skoletube uden  at forlade MovieMaker!  Movie  Maker  Live  fungerer  kun  på  computere  med  Windows  7,  hvilket  både skolen og eleverne formodes at  bruge.  Så  for  også  at  hjælpe  elever‐ ne, der laver film på deres computer  hjemme,  vil  det  være  godt  at  intro‐ ducere  dem  til  værktøjet  sådan,  at  de  har  de  bedste  betingelser  for  også  at  arbejde  hjemme  med  deres  film og medieprojekter. 

VoiceThread er  ”samtaler  i  skyen”3.  Det  er  et  fælles  (virtuelt)  rum  for  debat,  fremlægninger,  introduktio‐ ner  og  kommentarer.  Det  er  et  klas‐ seværelse  på  nettet,  hvor  du  fx  kan  lave  en  række  informationer  og  op‐ læg,  ligesom  hvis  du  skulle  vise  eller  fortælle noget på klassen. Men i det  virtuelle  rum  kan  alle  kommentere  og  blive  hørt.  Det  hele  bliver  gemt  i  rummet,  og  du  kan  derfor  se,  hvad  eleverne  svarer,  ligesom  de  kan  se  dit oplæg igen og igen.   VoiceThread  kan  være  værktøjet  til  digte,  fortællinger,  billedanalyser,  aktuel debat og ikke mindst historie‐ timerne.  Det  kigger  vi  nærmere  på,  på  side  42,  hvor  vi  også  ser  på  den  tilhørende app til VoiceThread.   

                                                                    3

www.voicethread.com   

10


Animoto Animoto er  et  stærkt  program  til  hurtigt  at  samle  en  række  billeder,  overskrifter  og  små  filmklip  til  en  fascinerende lille film. Værktøjet kan  på  få  minutter  samle  dine  ting  og  udgive  det  som  en  færdig  film,  der  ser  rigtig  godt  ud.  Man  har  ikke  me‐ get  indflydelse  på  det  færdige  resul‐ tat,  men  skal  til  gengæld  heller  ikke  bruge  mange  minutter,  før  arbejdet  er færdigt.   Det  er  også  årsagen  til,  at  man  ikke  kan  gemme  sine  Animoto‐projekter,  for  du  kan  fint  nå  i  mål  på  10‐15  mi‐ nutter,  når  du  først  har  ideen  og  materialer klar.   Brug Animoto til små film fra skolens  dagligdag.  Et  forfatterbesøg,  en  ny  frugtbod,  udflugter,  temadage  eller  noget helt fjerde. Brug også Animoto  som  præsentationsværktøj  til  nye  emner;  skal  eleverne  fx  i  gang  med  et nyt emne, kan en lille appetitvæk‐ ker  spare  dig  for  mange  ord  og  be‐ skrivelser,  og  på  samme  måde  kan  elever,  der  har  arbejdet  med  et  pro‐ jekt  eller  et  emne  lave  en  flot  lille  introduktion  til  deres  fremlægning  med dette værktøj.  

Prezi Prezi  er  et  utroligt  præsentations‐ værktøj,  der  giver  en  særlig  oplevel‐ se  som  tilskuer.  Man  flyver  nemlig  rundt  mellem  punkterne,  mens  der  kan  zoomes  ind  og  ud  i  det  uendeli‐ ge.   Denne  specielle  oplevelse  har  man  også,  mens  man  laver  præsentatio‐ nen,  hvor  man  arbejder  på  en  helt  anden  måde,  end  man  gør  i  fx  Po‐ werPoint, Inspire eller Notebook.  Du  kan læse mere om Prezi på side 34.   

Skoletubes værktøjer Nu har vi været omkring nogle af de  værktøjer,  som  du  finder  direkte  fra  forsiden  af  Skoletube  her  i  foråret  2012.  Derudover  vil  der  komme  en  række  nye  værktøjer  i  løbet  af  året,  ligesom  der  også  vil  komme  apps  til  smartphones  og  iPad.    Appen  vil  du  kunne læse mere om på side 19, og i  afsnittet ”Kamerarullen – så ruller vi”  på  side  23  kommer  vi  nærmere  ind  på  koblingen  mellem  smartpho‐ ne/iPad og Skoletube.  Men  med  denne  introduktion  til  værktøjerne,  er  vi  klar  til  at  gå  om‐ bord i en række ideer og eksempler.    

11


Kanaler:

Jeres faglige omdrejningspunkt Samlingsstedet for  besvarelser  og  evaluering.  Det  faglige  omdrejnings‐ punkt  og  den  trygge  afleveringsram‐ me.  Udstillingsrummet  for  forældre  og  venskabsklasser.  Med  en  kanal  er  mulighederne utallige.   På Skoletube er det enkelt at oprette  en  kanal  til  dig  og  dine  elever.  Med  en  fælles  kanal  på  klassen,  har  I  et  privat område, som kun I kan se. Her  kan  eleverne  udgive  deres  film,  lyd‐ optagelser,  præsentationer,  billed‐ fortællinger og hvad de ellers produ‐ cerer.  Så  hvad  du  end  har  af  ideer  til  din  undervisning  og  hvilke  medier  de  end skal arbejde med – film, billeder,  dias,  lyd  eller  blandinger  af  disse,  så  har  I  et  fælles  rum,  hvor  I  kan  se  og  kommentere  på  hinandens  arbejde.  Der er ikke noget loft over hvor me‐ get, der kan lægges i kanalen, så det  er  med  andre  ord  ideerne  og  under‐

visningen, der  kommer  i  første  ræk‐ ke.   Alt  hvad  du  kan  få  brug  for  at  vide  om  Skoletube  og  de  mange  mulig‐ heder  med  kanaler,  får  du  svar  på  i  videokurset  ”Skoletubes  videokana‐ ler – kom godt i gang”4. 

Mange af de ideer og forslag, du kan  læse  om  på  de  følgende  sider,  kan  med fordel samles i en kanal, og hvis  du  også  gerne  vil  give  dine  elevers  forældre  mulighed  for  at  se,  hvad  I  arbejder med på klassen, kan du med  en  forældre‐  og  gæstekode  åbne  op  for, at de også kan være med.                                                                       4  www.skoletube.dk/skoletubes‐videokanaler‐ kom‐godt‐i‐gang/   

12


Kanaler til faglig inspiration Kanaler kan  også  bruges  til  faggrup‐ per på skolen eller til samarbejde på  tværs  af  en  række  skoler.  Kanalen  kan være et redskab til at samle nyt‐ tige medier om jeres fag eller emner.  Dermed  kan  I  sammen  fylde  ind  i  rammen og på den måde være fælles  om  at  finde  materialer,  som  man  så  hver  især  kan  bruge  i  sin  undervis‐ ning. Et eksempel på en sådan faglig  kanal  kan  du  finde  for  Berlinmuren5,  hvor  filmene  her  retter  sig  mod  et  bestemt emne, men hvor vi også har  lagt  flere  film  ind  end  vi  sikkert  på‐ tænker, at eleverne skal præsenteres  for.  Men  her  bliver  kanalen  til  en  faglig mediesamling.   

Forældre og venskabsklasser må også være med Hvis du  ønsker  at  forældre  skal  kun‐ ne  se  indholdet  i  jeres  kanal,  redige‐ rer  du  bare  din  kanal,  og  vælger  at  give  den  en  forældre/gæstelogin.  Desuden  kan  man  tilbyde  forældre  eller  venskabsklasser  mulighed  for  selv at bidrage med indhold, uden at  de  nødvendigvis  først  skal  oprette  sig som brugere på Skoletube.    

                                                                    5

www.skoletube.dk/group/berlinmuren  

13


Support:

Hjælpen er lige ved hånden På Skoletube er hjælpen altid lige ved  hånden.  Vi  nævner  her  en  række  mu‐ ligheder, du altid kan bruge, hvis tvivl  eller spørgsmål opstår.   Først  kan  det  være  en  god  ide  at  undersøge, om der er lavet videovej‐ ledninger  omkring  dit  problem  eller  spørgsmål. I vejledningerne sørger vi  jo  altid  for  at  nævne  faldgruber  og  viser,  hvordan  du  undgår  unødigt  besvær.     Når du som lærer, logger ind på Sko‐ letube  vil  du  nederst  i  højre  hjørne     

14

have et chatvindue direkte til os. Selv  om status måtte være offline, kan du  godt skrive til os her, og du vil deref‐ ter  få  direkte  besked  til  den  mail  du  oplyser.   Vejledning  og  hjælp  finder  du  under  Hjælp  øverst  til  højre  i  topmenuen.  Her  kommer  du  ind  til  vores  sup‐ portblog, hvor du kan finde hjælp og  vejledninger.  Her  opdaterer  vi  lø‐ bende med små videoklip, der guider  dig i mål.  Endelig så må du også gerne ringe til  os, med akutte situationer og spids‐ findige spørgsmål. 


UNI-login:

Et login klarer det hele Uanset om  dine  elever  skal  arbejde  med  tegneserier,  animationsfilm,  lydoptagelser, komponere musik eller  blot  skal  ind  i  jeres  lukkede  kanal  på  Skoletube, så skal de blot bruge deres  unilogin.  Dermed  er  Skoletube,  lige‐ som  alle  andre  tjenester  fra  Lær  IT,  altid helt enkel og sikker at benytte.   Unilogin  har  den  dejlige  funktion,  at  når  eleven  først  har  logget  sig  ind  med  sit  uni‐login  én  gang,  så  huskes  dette login i den tid eleven sidder og  arbejder  på  nettet  ved  computeren.  Derved  kan  eleven  springe  rundt  mellem  alle  Lær  ITs  tjenester,  uden  at  skulle  logge  ind  hver  gang.  Skal  eleven  fx  skrive  et  blogindlæg  på  Skoleblogs,  ja  så  er  blot  at  åbne  en  ny fane og vælge login med unilogin.  Derefter sker godkendelsen automa‐ tisk.  Det  er  nemt,  hurtigt  og  sikkert  og  giver  jer  både  den  bedste  tryg‐ hed,  men  også  mest  mulig  effektiv  arbejdstid ved computeren.  

Wordpress til  Skoleblogs  samt  i  ap‐ pen  til  VoiceThread.  Dermed  er  uni‐ login  utroligt  enkelt  at  benytte  for  eleverne,  og  giver  samtidig  den  for‐ nødne sikkerhed.    

 

Dette login  følger  eleven  fra  skole‐ start,  og  uanset  hvornår  eleven  kommer  i  gang  med  at  bruge  de  forskellige tjenester og værktøjer, så  vil det kun være én gang, at det med  at logge sig ind skal læres.   Husk også at der er uni‐login på den  nye Skoletube app, som du kan læse  mere om på side 21, og at I også kan  benytte  uni‐login  direkte  i  appen  til 

15


Pixton:

Tegneserier – gør en lang historie kort Pixton skaber  andre  arbejdsformer  for  vores  kommunikation  og  faglige  besvarelser.  

består af  både  ord  og  billeder,  sat  sammen, sådan at begge dele støtter  fortællingen. 

Det er  et  forrygende  værksted  for  tegneserier,  plakater,  lyd‐  og  billed‐ fortællinger,  som  du  og  dine  elever  vil få stor fornøjelse af.  

Samtidig med, at eleven udfordres til  at være præcis og tydelig i sin tekst,  er  det  også  nødvendigt  at  huske  på  tegneseriens særlige genre og karak‐ tertræk; den bygger en spænding op  og  har  en  pointe  som  først  kommer  til  sidst.  Så  hvis  eleven  vælger  at  bruge  tegneserien  til  at  fortælle  en  pointe,  skal  man  altså  først  etablere  en ramme og bygge en spænding op  foran  pointen.  Det  går  ikke  at  lade  sin  karakter  glide  i  bananskrællen  i  den første scene, for derefter blot at  ligge og ømme sig i de efterfølgende  scener.  

Selv om  tegneserier  måske  umiddel‐ bart  leder  tankerne  hen  på  noget  man læser og tegner for sjov, så skal  man ikke tage fejl af værktøjets styr‐ ker.  For  det  første  så  er  tegneserier  fri for en række fastlåste spilleregler.  Her kan dyr tale, tyngdekraften sæt‐ tes ud af spil, ting kan eksplodere og  alt  sammen  er  det  noget  eleven  kontrollerer og gør, fordi hun har en  ide  med  det.  Tegneserien  giver  ele‐ ven  mulighed  for  at  lave  sine  egne  historier  og  udtrykke  sig  fuldstæn‐ digt, som hun vil.   En  anden  fordel  er  tegneseriens  form.  Den  er  kort  og  præcis.  Den 

Da der  ikke  er  nogen  grænser,  kan  rammen  for  tegneserien  ligeså  fint  være  faglig  og  seriøs,  som  fantase‐ rende  og  opfindsom.  Alt  kan  fortæl‐ les  med  ord  og  billeder,  og  dermed  er  tegneserieværktøjet  måske  mere 

17


end noget andet værktøj velegnet til  alle fag og alle fortællinger.   En  sidste  fordel  er,  at  det  hele  er  digitalt,  sådan  at  man  altid  kan  redi‐ gere,  fortryde,  tilpasse  eller  ændre  sin fortælling.   Tegneserier  er  altså  gode  til  fortæl‐ linger og beskrivelser. Men intet kan  fortælles  eller  beskrives,  hvis  det  ikke også er forstået. Ingen elever vil  kunne  lave  gode  tegneserier,  før  de  har forstået det emne de skal beret‐ te  om.  Tegneserier  udtrykker,  hvad  eleven  har  oplevet  og  opfanget  i  undervisningen.  Dermed  er  tegnese‐ rien  også  et  suverænt  værktøj  til  at  kommunikere  med  for  både  elev  og  lærer; en god tegneserie opstår af en  robust forståelse.  

Eksempler Hjemkundskab: Lav  en  opskrift  som  en  tegneserie.  Her  kan  vi  både  for‐ tælle  om  ingredienser,  rækkefølge  og  tilberedning  på  én  gang.  Tit  er  opskrifter sværere end madlavning.  Fysik:  Gengiv  et  forsøg  fra  undervis‐ ningen i en tegneserie. Dermed repe‐ terer  og  reflekterer  eleven  over  un‐ dervisningen. Hvorfor er der bobler i  vandet, når vi varmer det op? Tegne‐ serierne  bliver  samtidig  elevens  no‐ ter.   Fysik  /  Kemi:  Lav  et  forsøg  som  du  ikke ville og i hvert fald ikke må lave i  virkeligheden.  

18

Dansk: Genfortæl noveller.  Dansk:  Lav  et  interview  med  en  per‐ son,  og  gengiv  det  som  en  tegnese‐ rie.  Dermed  skal  det  skæres  ind  til  benet og kortes ned til tydelige udta‐ lelser.   Sprog: Træn sproget i hverdagssitua‐ tioner.  Fx  hvordan  man  spørger  om  vej til bussen, eller at man have hjælp  til at købe ind.   Sprog: Lav en guide der fortæller om  noget du kender – fx den by du bor i.  Tag  evt.  billeder  af  området  og  sæt  det ind som baggrunde. Tegneserien  kan på den måde blive en anderledes  byguide, som fx også kan tænkes ind  sammen  med  qr‐tags,  sådan  som  vi  gør på side 38. 

Kom godt videre Der er hele tre omfattende videokur‐ ser  med  ekstra  materialer  og  prak‐ siseksempler.   Scan fx mærket herunder og kom ind  til  det  store  grundlæggende  kursus  eller  gå  ind på  Lær  IT  og  søg  på  Pix‐ ton. 


Skærmoptagelse:

Lektiehjælp og repetition i ét Skærmoptagelser giver  elever  og  forældre  mulighed  for  at  se  og  gense  din  gennemgang  og  du  får  en  ekstra  mulighede  for  at  præsentere  elevens  hjemmearbejde.  

”Nu skal jeg vise dig, hvordan man gør!” En stor del af vores arbejde er at vise  eleverne  eksempler,  problemstillin‐ ger,  opgaver  og  løsningsmodeller,  uanset  om  det  er  regning  med  brø‐ ker,  bøjning  af  stærke  verber,  analy‐ se  af  reklamebilleder,  informations‐ søgning  på  nettet,  programteknisk  gennemgang,  fx  hvordan  man  ind‐ sætter  et  sidehoved  eller  bruger  overskrifter i tekstbehandlingen eller  bare  noget  interessant,  som  man  vil  vise eleverne.   Her  kunne  det  være  rart,  hvis  man  lige kunne fortælle det igen – og igen  –  og  til  forældrene  derhjemme,  der  måske  også  kan  have  gavn  af  en  instruktion  –  eller  igen  til  eleverne,  når  vi  skal  repetere  og  genopfriske,  det  vi  arbejdede  med  sidst.  Løsnin‐ gen  kan  være  at  lave  en  lille  instruk‐ tionsfilm som en skærmoptagelse.  

dermed dokumentere,  hvad  de  for‐ står,  og  hvad  de  har  arbejdet  med.  De  kan  med  en  skærmoptagelse  gennemgå en beregning, fx hvordan  man  ganger  to  brøker.  De  kan  vise  noget, der har fanget deres interesse  på nettet. De kan gennemgå et mind  map  eller  måske  bare  demonstrere,  hvordan  man  sætter  komma  i  en  ganske enkel sætning.  

3. del. Rediger i dine optagelser Du kan  også  redigere  dine  optagel‐ ser.  Dermed  har  du  altså  mulighed  for at klippe noget fra og sætte flere  optagelser  sammen.  Derudover  kan  du  bestemme  filmens  tempo,  om  markøren  skal  være  fremhævet  og  andre brugervenligheder.   Det  betyder,  at  skærmoptagelser  ikke  står  og  falder  med,  om  man  er  klar  i  spyttet  og  får  tingene  til  at  lykkes  første  gang.  Med  lidt  omhyg‐ gelighed  og  tålmodighed  kan  resul‐ tatet blive mindst ligeså godt.  

2.del. ”Hej lærer, se hvad jeg har lært!” Også eleven kan have mange fordele  med  skærmoptagelser.  De  kan  filme  en  proces  eller  en  gennemgang  og 

19


Sc r eenc a s tOMa t i c L a vdi nopt a gel s e

Gennems e, udgi vel l err edi ger

Kompl etr edi ger i ng medov er ga nge, eek t er pa nor er i ng, z oom. . .

Udgi vpĂĽSk ol et ube


Skoletube app:

Klar til optagelse – udgivelse – alt Skoletube er  kommet  med  en  app  til  din  smartphone  eller  tablet;   Skoletube app. 

Det er  tæt  på  at  være  nu,  og  derfor  er  vi  også  meget  glade  for  at  kunne  præsentere  vores  første  app  til  Sko‐ letube.   Skoletube  app  indeholder  udover  den  basale  tilgang  til  egne  klip  og  kanaler, også to helt centrale funkti‐ oner,  nemlig  videooptagelse  og  lyd‐ optagelse.  Dermed  kan  eleven  altså  både  producere  film  og  radio  på  sit  udstyr.  

Skoletube på smartphone og iPad er  det  næste  store  skridt  for  it  i  under‐ visningen. Med Skoletube appen kan  eleven logge sig ind på sit  udstyr og  her  få  et  genialt  værktøj  ”lige  i  hån‐ den”.    Masser af lærere har set frem til den  dag,  hvor  udstyret  ville  blive  så  ud‐ bredt,  at  det  ville  være  naturligt  at  tænke de samme muligheder om det  mobile  udstyr,  som  vi  tænker  om  computeren.  

Sådan virker appen Appen starter  med,  at  du  logger  dig  ind  med  dit  uni‐login.  Det  gør  vi  blandt  andet  for  at  sikre  at  appen 

21


kun benyttes  af  brugere,  der  har  et  reelt ærinde på Skoletube.   Herefter vil du have en række mulig‐ heder nederst i din skærm. Du kan se  dine  medier  og  dine  kanaler.  Du  kan  vælge producere og udgive til Skole‐ tube. Du kan tilgå alle offentlige klip  og  på  det  sidste  ikon  kan  du  tilgå  dine  oplysninger  og  indstillinger  for  appen.  Altså  grundlæggende  de  samme  muligheder,  som  du  har  på  Skoletube ved computeren.   Dermed  har  vi  både  mulighed  for  at  se og producere med denne app, og  undervisningen kan trække i arbejds‐ tøjet  og  dyrke  helt  nye  rammer  for  hvor og hvad, der skal laves.  

Mobile muligheder Med telefonen  i  lommen  er  eleven  nu  godt  dækket  ind.  De  har  kamera  med  sig.  De  har  diktafon.  Videoka‐ mera.  De  kan  ringe  efter  hjælp.  De  modtager løbende beskeder via sms,  Facebook  og  mail.  De  har  sikkert  også  en  gps  og  et  kort,  så  de  kan  finde tilbage til skolen. De har en app  med  køreplanen  for  bussen  eller  hvad  man  nu  ellers  måtte  mangle.  Og ingen opstartstid! Med andre ord  – de er klædt på til at kunne indfange  de oplevelser, de er på vej ud i.   ”Man kan, fx ved at inddrage  mobile og trådløse teknologier  og web 2.0‐ressourcer i under‐ visningen, udnytte og udvikle nye 

kommunikations‐ og læreproces‐ ser…”6 

Radio i marken Med Skoletube  App  til  smartphones  og iPad er alle klar til at lave lokalra‐ dio. Eleven vælger blot at producere  en  lydoptagelse,  og  herefter  er  det  bare at gå i gang.   Optagelserne  gemmes  på  udstyret,  og man vælger selv hvilke optagelser  man  efterfølgende  vil  udgive.  Der‐ med er appen uafhængig af internet‐ forbindelsen  mens  der  optages,  og  eleven  kan  derfor  vente  med  at  ud‐ give til man igen kommer i nærheden  af et trådløst netværk eller mobilsig‐ nal.   Så velkommen til radio i marken!  Eleverne  kan  nu  interviewe  med  Skoletube  appen  tændt,  og  når  de  senere  på  dagen  kommer  tilbage  til  skolen  eller  kommer  hjem,  vil  de  herefter  kunne  afspille,  uploade  og  udgive  deres  optagelse.  De  kan  hur‐ tigt lave en prøveoptagelse og afspil‐ le den for at sikre sig at kvaliteten er  i orden, og derefter er det bare at gå  i gang.   Når  de  så  senere  udgiver  deres  lyd‐ optagelse, vil det blive lagt på Skole‐ tube  på  fuldstændig  samme  måde,  som  hvis  de  havde  arbejdet  ved  en  computer  –  de  kan  selv  bestemme  om  det  skal  være  privat  eller  offent‐                                                                      6  Formål for faghæfte 48; It‐ og mediekompe‐ tencer i Folkeskolen. 

22


lig, hvilken  kanal  klippet  evt.  skal  placeres i osv.   Ønsker  eleverne  så  en  efterbehand‐ ling af deres lydoptagelse, fx at klip‐ pe  optagelserne  til,  redigere  lydfor‐ hold  og  lægge  underlægningsmusik  ind,  er  det  en  smal  sag  at  importere  lydklippene  ind  i  fx  Myna.  Der  efter‐ behandles  optagelserne,  og  den  gode historie kommer frem  af deres  optagelser.  

Diktafon til det mundtlige arbejde Lydoptagelser med Skoletube App.  Uanset  om  det  gælder  modermålsun‐ dervisning,  dansk  eller  fremmed‐ sprog,  er  lydoptageren  i  Skoletube  app  en  glimrende  støtte  til  mange  mundtlige aktiviteter.   Eleverne,  der  skal  træne  deres  udta‐ le,  oplæsning  eller  samtale  på  det  pågældende  sprog,  kan  tænde  for  deres app, og så har de mulighed for  at  genhøre  det  talte,  og  hvis  det  lever  op  til  opgaven  eller  deres  for‐ ventninger,  kan  de  så  derefter  udgi‐ ve optagelsen.   Men selv med optagelserne liggende  på  telefonen,  vil  eleven  hurtigt  kun‐ ne høre sine egne fremskridt. De små  rettelser  på  udtalen,  som  man  har  arbejdet med eller de svære ord som  drillede,  vil  nu  lyde  bedre  og  eleven  har dermed brugt sig selv til selvkon‐ trol.  

Skolebussen som sendevogn

Med  muligheden  for  at  optage  og  udgive  film  fra  Skoletube  appen,  er  der  nu  mulighed  for  at  skabe  og  dokumentere på helt nye måder.  

Klassens lektiekanal Lav en kanal på klassen til lektier og  vigtige gennemgange fra timerne. IT‐ duksen  kan  herefter  tage  sin  mobil‐ telefon  frem,  når  der  gives  lektier  for.  Læreren  optages  som  lyd‐  eller  filmklip,  og  eleven  kan  et  øjeblik  efter uploade optagelsen til klassens  lektiekanal,  hvor  den  vil  være  klar til  visning,  inden  vi  er  nået  ned  på  læ‐ rerværelset  og  har  sat  os  med  kaf‐ fen.  

Lærerens app Skoletube appen  er  ens  for  både  lærere  og  elever,  men  der  kan  være  forskel  på,  hvad  man  vil  bruge  den  til.  Som  lærer  er  du  jo  nu  ligesom  eleverne, fri  for  at  tænke  på  om  der  er  internet  eller  computere  til  rådig‐ hed, så du kan fx lave optagelser på  netop de steder, hvor du vil undervi‐ se  eller  hjælpe  eleverne.  Det  kan 

23


være det  helt  enkle,  at  du  som  fag‐ lærer går rundt i lokalet og fortæller,  hvor  tingene  skal  stå,  og  hvordan  eleverne  skal  sætte  dem  på  plads  efter  endt  brug  –  en  funktion  som  sikkert  kan  hjælpe  mange  elever  i  idræt,  sløjd,  billedkunst,  på  lærings‐ centret og mange andre steder.  

planlægge videokamera,  kabler,  overførsel  og  udgivelse.  Det  klarer  din telefon for dig.  

Det kan også være som forberedelse  til feltopgaver, at du filmer de steder  de  skal  løse  opgaverne.  Her  kan  du  så  efterfølgende  også  bruge  det  qr‐ tag,  der  følger  med  film‐  eller  lyd‐ klippet,  når  det  er  udgivet  på  Skole‐ tube. Du kan fx printe qr‐mærket ud  og  laminere  det  og  placere  det  på  netop det sted, hvor undervisningen  skal foregå.   Du kan også lave en del af din frem‐ læggelse  og  præsentation  af  et  em‐ ne.  Det  kunne  være  en  fiks  måde  at  lave  en  mundtlig  diktat  på.  Optag  den hjemme, afspil på klassen og lav  noget  andet  i  mens.  Til  de  mindste  kan  du  måske  indtale  et  afsnit  fra  deres  læsebog,  som  eleverne  så  kan  høre,  mens  de  følger  med  i  bogen  selv.   Uanset  hvad,  så  skal  du  aldrig  mere  tænke på, om du har udstyret i orden  til  at  optage. Du  slipper  for  at  skulle 

24

 

Mere information Skoletube app  er  i  udvikling  over  foråret  2012.  Den  udvikles  først  til  Apples  styresystem  IOS,  sådan  at  iPhone,  iPod  og  iPad  kan  anvende  den  og  derefter  til  Googles Android.  Appen er gratis og kan hentes på de  respektive markedspladser.    


iPad:

Kamerarullen – så ruller vi Med en  iPhone  eller  en  iPad  kan  du  udnytte  at  billeder  og filmklip  lægger  sig i det, der kaldes kamerarullen.  

Videoredigering:   AVID  Studio  (30,‐),  iMovie  (30,‐),  VidEditor3 (gratis), 8mm HD (12,‐) 

Kamerarullen er banegården for dine  medier. Det er her, at dine rå billeder  og  filmoptagelser  gemmes  direkte.  Men  samtidig  er  det  også  her,  at  en  række apps eksporterer de redigere‐ de  og  færdige  produktioner  til.  Med  andre  ord  er  det  i  kamerarullen,  at  du  finder  dine  medier,  rå  såvel  som  redigerede.  

Animationsværktøjer:   Toontastic (gratis), Puppet Pals (gra‐ tis) Stop‐Motion (gratis) 

Derfor er Skoletube app også bygget  til  at  kunne  hente  indhold  i  kamera‐ rullen og udgive det på Skoletube. Så  med  Skoletube  appen  kan  du  altså  også  hente  indhold,  som  du  måtte  have  lavet  i andre  apps,  hvis  blot  de   lægger  deres  færdige  arbejde  i  ka‐ merarullen.   Det er der faktisk rigtig mange apps,  der  gør.  Dermed  har  vi  en  situation,  hvor indholdet fra disse apps i sidste  ende kan blive udgivet på Skoletube  uden  større  besvær.  Lad  os  derfor  lige  liste  nogle  af  de  sjove,  billige,  eller bedste apps op, som du vil kun‐ ne  arbejde  med,  og  som  kan  lægge  slutproduktet  i  din  kamerarulle,  hvorefter du så kan udgive indholdet  på Skoletube.   

Billedfortællinger:   Animoto (gratis)  Så  uanset  hvad,  er  kamerarullen  stedet,  hvor  tingene  mødes  og  mu‐ ligheder  opstår  –  også  med  Skoletu‐ be.

 

Dropboxen klarer resten Hvis du  har  andre  optagelser,  fx  billeder,  kan  du  installere  Dropbox  på  dit  udstyr.  For  ved  at  lægge  fx  billeder og filmklip i din Dropbox har  du  faktisk  direkte  adgang  til  dem  i  medieværkstedet  MovieCut,  som  vi  skal se på nu!   

25


MovieCut:

Elevens mediecentral i skyen MovieCut er  den  seneste  nyhed  på  Skoletube.  Det  er  et  online  videore‐ digeringsprogram,  der  altid  ligger  klar  på  Skoletube,  bag  dit  uni‐login  og lige til at gå ombord i.   Programmet  kan  samle  billeder,  tekst,  lydklip,  baggrundsmusik  og  filmklip fuldstændig, som du ønsker.   Men det er samtidig meget mere end  et  redigeringsprogram,  det  er  også,  hvad man kunne kalde for en medie‐ central.  

For når  du  vil  tilføje  medier  til  dit  projekt,  kan  du  vælge  mellem  en  imponerende lang række muligheder  og  tjenester.  Tanken  med  at  kunne  hente indhold fra alle disse tjenester  er, at det skal være nemt at samle og  bearbejde  sit  indhold,  uanset  hvor  det ligger.   Når  eleven  arbejder  her,  kan  han  derfor hente indhold, uanset om det  ligger på computeren, på hans Face‐ book‐profil,  eller  om  han  vil  tilføje 

26

indhold med  computerens  webcam  eller  mikrofon  eller  om  tingene  skal  komme fra hans Dropbox. Sådan skal  det  være;  der  må  ikke  være  forhin‐ dringer,  og  det  skal  være  nemt  at  hente sine ting.   Derfor har vi fx koblet Facebook på,  fordi  mange  elever  er  helt  fortrolige  med  at  placere  og  dele  indhold  der,  og mange bruger det som filsamling  for deres mobiltelefons billeder.   Med  Picasa  er  det  muligt  for  elever‐ ne at tage egne og andres offentlige  billeder  fra  ethvert  Picasaweb‐ album.  (Tjek  lige  licensen  først,  om  billederne  må  bruges).  YouTube  funktionen giver mulighed for import  af  filmklip  (Husk  lige  igen  at  have  lov).  Læg  også  mærke  til  at  Flickr  og  Ja‐ mendo  er  med  på  listen.  Flickr  giver  direkte  adgang  til  mere  end  30  milli‐ oner  billeder  under  CC:By‐licensen,  og  Jamendo  giver  ligeledes  adgang  til  en  enorm  musiksamling,  ligeledes  under en Creative Commons licens.  


Så ud over at vi gør det nemt at hen‐ te  egne  materialer,  er  det  også  sat  sådan  op,  at  det  er  nemt  at  hente  lovlige materialer, som eleverne helt  sikkert kan bruge i deres arbejde.  

Netop disse  to  værktøjer,  Flickr  og  Jamendo,  kigger  vi  mere  på  på  side  41 i afsnittet ”MovieCut gør det nemt  at være lovlig”. 

Dropboxen i skyen Det at  man  kan  importere  fra  sin  Dropbox  betyder,  at  man  kan  tilgå  sine  filer,  og  fx  hente  billeder,  lyd‐  eller  filmklip  ind  på  dit  klippebord  i  MovieCut. 

blevet slut  på  mange  års  kamp  med  at skulle forbinde elevernes udstyr til  computeren.  

Værktøjet, der binder alle ender sammen Med MovieCut  er  der  opstået  en  enestående  mulighed  for  at  samle  medier  ind  på  tværs  af  tjenester,  programmer  og  platforme  i  et  hidtil  uset  omfang,  og  da  MovieCut  er  et  program  vi  selv  har  mulighed  for  at  sætte  vores  præg  på,  kan  det  ikke  udelukkes, at der kommer flere kob‐ linger. ☺  

Klippebordet MovieCut er ganske enkel at arbejde  i.  Du  har  visning  til  venstre,  medie‐ samlinger  til  højre  og  klippebordet  nederst.  For  at  redigere  i  klippebor‐ det,  vælger  du  først  mediet  der  skal  redigeres,  for  derefter  at  behandle  mediet  med  fx  effekter,  beskæring  eller overgange.  

Dermed  er  det  nemt  at  arbejde  ved  forskellige computere, og hvis du har  en  smartphone  eller  en  iPad  vil  du  også  med  Dropbox  installeret  på  dette udstyr kunne hente indhold fra  dit device direkte ind i MovieCut!  Dermed er indhold, computere, tele‐ foner  og  iPads  bundet  sammen  og  begrebet  ”mediecentral”  er  blevet  endnu  bredere,  og  det  er  hermed 

Gem projektet, sådan at arbejdet kan  genoptages  senere,  og  udgiv  det  på  Skoletube, når du er færdig.      

27


Tiki-Toki:

for det  er  svært  at  rette,  når  først  teksten er skrevet og limen er tørret.  

Tidslinjer

De dage er talte.  

Verden ændrer  sig  lynhurtigt,  og  nogen gange kan det være rart at få  lidt  hjælp  til  at  få  et  overblik  over  begivenhedernes  indbyrdes  place‐ ring og relation. Tidslinjer er sammen  med  vores  kronologiske  forståelse  afgørende  for,  at  vi  kan  se  os  selv  som deltager og bidrager i en foran‐ derlig verden.   ”Formålet med undervisningen  er at udvikle elevernes kronolo‐ giske overblik, styrke deres viden  om og forståelse af historiske  sammenhænge og øve dem i at  bruge denne forståelse i deres  hverdags‐ og samfundsliv7.” 

Med Tiki‐Toki,  det  nye  tidslinjeværk‐ tøj,  har  mulighederne  for  at  arbejde  og  samarbejde  om  fx  udvikling  og  kronologi aldrig været bedre. Tidlige‐ re har vi været nødt til at ty til papir,  lim  og  saks,  når  vi  skulle  lave  disse  tidslinjer.  Produktet  har  svinget  i  kvalitet, lige fra de smukke og spæn‐ dende  vægopslag  som  fik  lov  til  at  hænge  indtil  julepynten  eller  som‐ merferien  kom  på  tværs  og  over  til  de  mere  kedelige  tidslinjer,  der  kun‐ ne  minde  om  noget  en  kopimaskine  havde haft i klemme.   I  begge  tilfælde  var  vi  afhængige  af  at  det  blev  lavet  rigtig  første  gang,                                                                       7

Formålet for faget Historie.  

28

Kompetencen, at  kunne  overskue  perioder,  se  relationer,  sammen‐ hænge og udvikling over tid er stadig  væsentlig,  men  nu  har  vi  et  digitalt  tidslinjeværktøj,  som  både  gør  det  flot  og  levende  at  lave  tidslinjer.  Samtidig  har  vi  også  de  digitale  for‐ dele  ved  at  kunne  ændre,  redigere,  tilpasse og rette vores produkt.   Med  det  digitale  værktøj  kan  vi  nu  også sætte tekst, billeder, lyd og film  sammen  til  interaktive  oplevelser  såvel  som  informationer.  Informati‐ oner  kan  kobles  sammen  med  links  til artikler og materialer på nettet, og  tidslinjer  på  Skoletube  er  altså  ikke  bare  noget  man  ser  på,  men  også  noget  man  kan  gå  ombord  i,  tage  afsæt  i,  og  bevæge  sig  ud  fra.  Der‐ med  har  tidslinjer  faktisk  også  nogle  andre  aktiviteter  i  sig  for  sit  publi‐ kum, end de gamle. Man kan sige at  både  processen  med  at  lave  tidslin‐ jen og det at opleve den, er blevet til  to lærerige aktiviteter, og en tidslinje  lavet  af  læreren  kan  derfor  også  sagtens være en del af den undervis‐ ning man har planlagt.   Husk  så  lige,  at  du  selvfølgelig  kan  lave  tidslinjen  sammen  med  andre  kolleger  eller  venner  på  nettet,  så‐ dan  at  arbejdet  bliver  overkomme‐ ligt,  men  også  sådan,  at  I  måske  sammen  kan  lave  jeres  undervis‐ ningsmaterialer på denne måde.  


Sådan gør du - selv Tiki‐Toki ligner  ikke  noget  man  ken‐ der fra andre programmer, og derfor  er  det  en  god  ide  at  starte  med  en  videovejledning.  Klik  under  Tiki‐Toki  på  Skoletubes  forside  og  se  en  kort  introduktion til værktøjet.  

Sådan gør I – sammen Med Tiki‐Toki  kan  du  invitere  andre  til  at  være  med.  I  kan  fortælle  en  historie  sammen,  løse  en  fælles  op‐ gave  eller  på  andre  måder  blive  in‐ spireret sammen.  

Verden hænger sammen – kategorier giver flere røde tråde Det er  oplagt  at  lave  en  tidslinje  for  en forfatter, en krig eller en periode,  men  ofte  har  vi  kun  dette  ene  for  øje. Derved laver vi måske en tidslin‐ je  om  en  forfatter  uden  at  skelne  til  de  ydre  forhold,  som  også  kunne  have  en  rolle.  Med  kategorier  i  tids‐ linjen kan vi koble flere parallelle lag  af  begivenheder  og  oplysninger  sammen.  Hver  kategori  kan  tildeles  sin  egen  farve,  så  de  er  nemme  at  kende fra hinanden.  

Tidslinjer over kort tid – lad pippene kvidre på samme linje

forhold til tid. Du kan lave en tidslinje  på 1000 år eller 1 dag, det er Tiki‐Toki  ligeglad med. En anden fascinerende  funktion  er  muligheden  for  at  hente  informationer  ind  på  en  tidslinje  via  Twitter.  Man  kan  altså  importere  disse  pip  fra  en  bruger  og  dermed  sætte  dem  op  i  ordnet  rækkefølge.  Dermed  er fx aktuelle  politiske  begi‐ venheder  pludselig  formbare  og  kan  gøres til et materiale som man kan se  forløbet  af.  Hvem  mente,  sagde  og  gjorde hvad, hvornår? 

Din digitale portefølje Med en tidslinje kan du også trække  indhold  ind  via  et  RSS‐feed,  og  på  den måde få Tiki‐Toki til at lave histo‐ rier  på  tidslinjen  i  forhold  til  de  ting  der produceres et helt andet sted.   For  eleven  der  benytter  Twitter,  MindMeister,  Skoletube  og  Skole‐ blogs, vil det dermed være muligt at  lave  en  tidslinje  med  tre  feeds.  Et  med  de  mind  maps  eleven  laver,  et  for de blogindlæg han producerer på  sin blog og et for Skoletube med de  bidrag  der  udgives  her.  Dermed  vil  Tiki‐Toki altså lave et overskueligt og  lækkert  kort  over  de  aktiviteter  ele‐ ven arbejder med i skolen.  

En fascinerende  funktion  ved  Tiki‐ Toki  er  dens  fuldstændige  elastiske 

29


T i k i T ok i I mpor t erny heds f eeds f r ades t ør s t emedi er ogf øl gmedi hi s t or i en mensdens k r i v es

Opr etpunk t erpå t i ds l i nj enmedt ek s t ogl i nk s . T i l f øj medi erdi r ek t e f r adi tmedi ea r k i vpå Sk ol et ube Sa ma r bej dmeda l l e! L a vena dga ngs k ode t i l gr uppen


GoAnimate:

Storytelling med tegnefilmsfigurer Animation betyder  at  gøre  levende.  Med  GoAnimate  kan  vi  lave  levende  fortællinger  med  tegneseriefigurer  af  dyr  og  mennesker.  Programmet  er  utroligt  enkelt  at  gå  til  for  selv  de  mindste elever.  

Når historien er færdig kan man se et  eksempel  på  den  færdige  film,  og  herefter  udgive  den  på  Skoletube.  Dermed  er  vejen  fra  ide  til  et  synligt  og  meget  imødekommende  produkt  utrolig kort.  

Man vælger  først  hvilken  ramme  historien skal have. Her skal du være  opmærksom på, at der er to typer af  projekter; de små ”short stories” og  de  lange  ”make  a  movie”.  De  korte  historier  giver  en  mere  lukket  ram‐ me,  som  er  velegnet  for  begyndere  og  mindre  elever,  mens  film‐ rammerne giver flere muligheder for  kreative  udfoldelser,  men  også  flere  menuer  og  funktioner  at  holde  styr  på. 

Levende fortællinger

Vælger  man  en  ”short‐story”,  skal  man  først  vælge  fortællingens  ram‐ me; om det skal være dyr eller men‐ nesker,  der  fortæller,  om  det  skal  være  en  person  alene  eller  to  i  dia‐ log.  Dernæst  vælges  baggrund  og  figurer,  inden  man  kommer  til  selve  fortællingsdelen. Her kan man enten  skrive sine replikker eller måske end‐ nu  sjovere,  også  indtale  sine  replik‐ ker direkte i sin mikrofon.  

Men der  er  selvfølgelig  mange  flere  muligheder, når man laver et længe‐ re projekt, fx at man selv kan impor‐ tere  billeder  til  filmens  baggrund.  Dermed  er  der  ingen  grænser  for,  hvad  animationsfiguren  kan  berette  om.   

Erhvervspraktikken Med lidt  billeder8  er  det  nemt  for  eleven at sætte dem sammen med et  par  ord.  Dermed  får  eleven  sat  ord  på sine oplevelser.   Ideen  vil  også  fint  kunne  bruges  til  dagbøger,  projektdagbog,  logbog 

for et  forløb,  en  udflugt  eller  for  en  temauge.                                                                        8

www.skoletube.dk/video/73606 

31


Vikinger og luftskibe – historie og fysik. Når eleven  importerer  billeder  til  sin  fortælling,  er  der  ingen  grænser  for,  hvad filmen kan handle om. Derfor er  det  også  nemt  at  fortælle  om  vikin‐ ger og luftskibe. Indsæt et passende  billede  i  baggrunden  og  en  fortæl  historien.  

9

I det  lille  filmklip  herover ,  har  vi  ladet  et  par  militære  personer  for‐ tælle  fra  begivenhederne.  Disse  per‐ soner  taler  på  en  anden  måde,  og  lægger vægt på andre ting end civile  personer,  og  det  skal  eleven  også  tænke  ind  i  sin  fortælling;  hvordan  taler min person?  

Sprogundervisning i alle sprog I de  foregående  eksempler  kan  man  fint  indtale  stemmen  til  figuren.  Her  kigger  vi  tilbage  på  de  skriftlige  mu‐ ligheder.  

tilbyder en  overvældende  række  af  sprog og stemmer, fx er der hele 34  engelske  stemmer,  hver  med  deres  særlige  karakteristika  og  nationale  accent,  mens  der  til  tysk,  dansk  og  de  øvrige  nordiske  sprog  er  to,  hen‐ holdsvis  en  mand  og  en  kvinde‐ stemme.  Derfor  er  det  oplagt  at  benytte  GoAnimate  til  sprogunder‐ visning,  dansk,  dansk  for  fremmed‐ sprogede etc.   ”Formålet med undervisningen i  tysk er, at eleverne opnår kund‐ skaber og færdigheder, der gør  dem i stand til at kommunikere  på tysk både mundtligt og skrift‐ ligt...”10 

I filmen  herover11  har  vi  blandet  fire  sprog, der er i dialog med hinanden.  

Evolution i biologi Eleverne har  taget  værktøjet  til  sig,  se  fx  hvordan  humor  kombineres  med evolutionslære i biologi12  

For ved at skrive replikkerne kan vi få  den syntetiske tale til at hjælpe os og  udtale  vores  replikker.  GoAnimate 

                                                                                                                                          9

www.skoletube.dk/video/73585  

32

10

Formål for faget tysk   www.skoletube.dk/video/72872    12  www.skoletube.dk/video/73713   11


GoAni ma t e Pr ez i


Prezi:

Præsentationer på nye måder Endnu en  nyhed  i  2012  er  integratio‐ nen  med  et  af  de  mest  interessante  præsentationsværktøjer  på  nettet;  Prezi.   Prezi er en anden måde at præsente‐ re  og  arbejde  på,  end  vi  kender  det  fra  fx  PowerPoint.  Det  er  online,  og  med integrationen af Prezi på Skole‐ tube er eleven fri for at skulle opret‐ te sig og huske et ekstra login.   Du  skal  tænke  din  præsentation  lidt  som  et  mind  map.  Du  har  et  uende‐ ligt  stort  stykke  karton  foran  dig,  hvor  du  kan  notere  dine  punkter  og  ideer.  Derefter  kan  der  puttes  lidt  pynt på, med billeder og filmklip, og  til  sidst  tegner  du  den  rute,  som  du  har  tænkt  dig,  at  punkterne  skal  fortælles  i.  Altså  ideer  først  og  rute  sidst,  hvor  andre  præsentationspro‐ grammer  mere  bygger  på,  at  man  kan  lave  den  bedste  rækkefølge  fra  starten af.  

til, at  alle  kan  komme  til,  og  proble‐ mer med at den ene måtte være syg  under et gruppearbejde er fortid.  Du vælger bare Meeting i toppen og  derefter  ”Invite  to  edit”.  Herefter  kommer  dette  vindue,  hvor  du  så  kopierer  linket  og  sender  det  til  re‐ sten af gruppen.   

Sharing is caring

Se ned og følg med!

Med Prezi kan du også dele din præ‐ sentation,  sådan  at  dine  gruppe‐ kammerater  kan  være  med  i  redige‐ ringen  og  udformningen  af  præsen‐ tationen.  Dermed  giver  Prezi  plads 

Der findes desuden en tilsvarende fin  mulighed for at dele præsentationen  med  andre,  sådan  at  du  og  9  andre  kan  følges  ad,  på  hver  jeres  skærm  mens præsentationen foregår.  

34


Fremlæggelse – det er noget vi kan være fælles om. En sidste  smart  funktion,  som  du  ikke  finder  i  andre  programmer,  er  muligheden  for  at  fremlæggelsen  kan  overdrages  til  en  af  de  andre  brugere,  der  følger  præsentationen.  Det giver dig fx mulighed for at bru‐ ge  din  præsentation  første  gang  i  gennemgangen  af  et  nyt  emne,  for  så  gangen  efter  at  overdrage  præ‐ sentationen  til  en  eller  flere  af  ele‐ verne  i  klassen.  Eleverne  får  derved  dit  undervisningsmateriale  som  rå‐ stof  for  deres  fremlæggelse  og  for  repetitionen  på  klassen.  Det  er  en  unik  demokratisk  funktion,  som  kun  gør  aktiviteten  mere  spændende  og  engagerende for eleverne at deltage  i.  Samtidig  så  flytter  det  fokus  fra  læreren, og den interaktive tavle kan  nu også styres af eleverne, der sidder  på deres pladser.  

Mere information For at komme godt i gang med Prezi  anbefaler  vi,  at  du  først  besøger  en  Prezi‐præsentation og oplever denne  særlige  måde,  at  informationerne  flyver  hen  over  skærmen.  Derefter  kan vi anbefale det store videokursus  om Prezi på Lær IT. Så selv om du er  ny  bruger  er  det  nemt  at  komme  godt i gang.  

Prezi er iPad-venlig Prezi har  udviklet  en  app  til  iPad  (gratis)  (og  kun  iPad  –  ikke  iPhone).  Med  den  har  du  mulighed  for  at  se  Prezi‐præsentationer  på  din  iPad,  som  på  din  computer.  Appen  giver  desuden  mulighed  for,  at  du  kan  redigere  en  smule  i  din  præsentati‐ on,  men  dens  primære  funktion  er,  at  du  kan  se  og  dermed  også  frem‐ lægge dine præsentationer.  

Dermed kan I altså snildt koble com‐ putere eller iPads til projektoren, når  der  skal  fremlægges,  ligesom  i  fint  kan  bruge  iPaden  som  en  skærm  til  en fremlægning sammen i en mindre  gruppe.   Dermed er også Prezi iPad‐venlig.    

35


Skoleblogs:

Skriftlighed og medier går hånd i hånd Film og  medieproduktioner  skal  som  regel  have  et  par  ord  med  på  vejen.  Derfor anbefaler vi, at skolerne benyt‐ ter  sig  af  blog‐værktøjet  Skoleblogs13,  hvor  enhver  elev,  lærer,  klasse  eller  PLC kan lave sine egne blogs. Det hele  fungerer  selvfølgelig  ganske  nemt  med uni‐login, og der er lavet en ræk‐ ke gennemdokumenterede materialer  om  inddragelsen  af  blogs  til  de  for‐ skellige målgrupper.  Med  Skoleblogs  har  vi  altså  en  mu‐ lighed  for  at  sikre,  at  eleverne  også  træner  det  skriftlige.  Dermed  har  vi  altså  to  værktøjskasser  –  Skoletube  som medieværkstedet og Skoleblogs  som  skriveværksted.  Men  hvad  så  når  ord  og  medier  skal  smelte  sam‐ men? Det er jo netop en af styrkerne  ved en blog.   Stadig flere kulturprodukter bli‐ ver digitale, og i denne proces ser  vi en integration af forskellige  medier og en kobling mellem  tekst, billede og lyd.14 

Det løses  ganske  enkelt,  for  når  ele‐ ven  er  ved  at arbejde med  sin  tekst,                                                                      

kan hun  vælge  en  lille  blå  fugl  på  værktøjslinjen.  Herefter  åbner  et  vindue  op  over  hendes  skærm,  hvor  hun  kan  se  alle  de  medieklip  hun  har  lavet  på  Skoletube, og med et enkelt klik kan  hun  gense  eller  udvælge  det  medie‐ klip,  som  skal  sættes  sammen  med  teksten.   Der  er  dermed  ingen  embed‐koder  eller  flere  åbne  faner  eller  andre  faldgruber,  som  eleven  skal  være  opmærksom  på.  Blot  klik  på  den  blå  fugl,  vælg  dit  medie  og  vælg  indsæt  og så kan man igen efter ganske kort  tid fortsætte sit skriftlige arbejde.  Nemmere kan det ikke blive, og svæ‐ rere  skal  det  ikke  være.  Det  handler  om  at  have  så  få  forhindringer  som  muligt,  sådan  at  fokus  på  opgaven  og besvarelsen fastholdes.  

13

www.Skoleblogs.dk    Formål i faghæfte 48; It‐ og mediekompe‐ tencer i Folkeskolen.  14

36


Slidemaker:

Præsentationer man kan være fælles om Et helt traditionelt præsentationspro‐ gram  har  også  fundet  vej  til  Skoletu‐ be.  Det  hedder  Slidemaker  og  ligner  på  mange  måder  PowerPoint.  En  væsentlig  forskel  er,  at  det  er  mere  brugervenligt;  at  det  ligger  på  nettet  og at man kan arbejde flere sammen i  samme præsentation. 

og redigere, endda på samme tid.  

Her kan eleverne lave flotte og enkle  præsentationer.  De  ligger  online,  og  eleven  kan  derfor  genoptage  sit  arbejde, hvor og hvornår det passer.  

Dermed er samarbejdet ægte, og der  er ikke en, der optager tasteturet for  resten  af  gruppen.  Det  giver  dels  et  mere  fælles  resultat,  og  et  bedre  medejerskab  af  præsentationen,  og  dels  et  mere  engagerende  arbejds‐ miljø i gruppen.  

Det er  meget  enkelt  opbygget,  så‐ dan at selv mindre elever også nemt  vil kunne være med.  

Præsentér et samarbejde Slidemaker er  velegnet  til  samarbej‐ de,  for  den  ene  elev  kan  koble  sine  kammerater  på  som  medfor‐ fattere.  Dermed  kan  de  både  samarbejde  om  opgaven  og  selve  fremlæg‐ gelsen.  De  vil  herefter  alle  have den samme  præsentation  i  deres  oversigt,  som de kan åbne 

Når præsentationen  er  færdig  væl‐ ger  man  som  sædvanlig  ”Udgiv  på  Skoletube”. 

37


QR-tags:

Skoletube er på mærkerne Få teknologier har som qr‐tags poten‐ tialet  til  at  blive  vigtige  for  vores  di‐ daktik. Med qr‐tags kan du klæde dine  elever  på  med  præcise  og  relevante  informationer netop  dér, hvor  elever‐ ne har brug for dem.   QR‐tags  giver  os  en  række  fantasti‐ ske  muligheder  for  at  binde  virke‐ lighed  og  informationer  sammen.  Vi  har kigget på det i en række blogind‐ læg  og  videokurser,  fx  ”Tags  i  un‐ dervisningen”  og  ”PLC  på  mærker‐ ne”.  Det er nemt og ganske gratis at lave  mærker selv, men vi tænkte også, at  det  kunne  være  rart  (og  endnu  nemmere), hvis mærkerne blev lavet  af sig selv. Så det gør de nu på Skole‐ tube.  

gå ind  og  hente  et  qr‐tag  til  dit  me‐ die.  Det  kan  du  både  ved  alle  dine  egne medier og ved de medier, som  andre  har  lagt  offentligt  på  Skoletu‐ be.   Så når du har fundet fx en film, som  du  ønsker,  at  eleverne  skal  arbejde  med,  kan  du  bare  kopiere  mærket  under  filmklippet,  og  sætte  det  ind  i  dit undervisningsmateriale.  

400 boganmeldelser lige i hånden På Skoletube er der lige nu mere end  400  offentlige  boganmeldelser  som  du  kan  gå  ind  og  se.  Sammen  med  jeres  ressourcepersoner  på  lærings‐ centret  kan  I  fx  lave  en  samling  mærker  med  anmeldelser  af  gode  bøger.  Sæt  derefter  mærker  og  bø‐ ger  sammen  –  og  eleverne  har  en  ekstra  oplevelse  med  at  låne  gode  bøger. Kopier et ark med 20 mærker  med  gode  fantasy‐bøger  eller  sætte  et mærke ind i opgavebeskrivelsen til  eleverne,  sådan  at  de  kan  se  et  ek‐ sempel på, hvordan de selv kan lave  en  god  digital  boganmeldelse  som  afslutning på det læseprojekt I måtte  være i gang med.  

Turistguide lavet af 5. klasse Når du har udgivet et medie på Sko‐ letube, vil du altid under ”Del” kunne 

38

Eleverne kender  deres  lokalområde  bedre  end  turisterne,  så  når  vi  i  sprogundervisningen  eller  i  na‐


tur/teknik skal  arbejde  med  ”den  nære  omverden”,  kan  det  være  en  fin anledning til, at eleverne laver en  række  lokale  film,  billedfortællinger  eller lydklip, som fortæller noget om  deres by eller deres område.   Produktion af viden får en stadig  større andel af værdiskabelsen i  samfundet, og vi bruger i stigen‐ de grad it i arbejds‐, fritids‐, kul‐ tur‐ og samfundslivet. It er  kommet for at blive, og udviklin‐ gen i it‐anvendelsen vil fortsætte  som en integreret del af den  fremtidige samfundsudvikling.15 

Saml mærkerne  i  en  brochure  og  send det til jeres lokale turistbureau,  og  se  om  ikke  de  også  kan  se  det  spændende i at reklamere med dette  ekstra indhold i jeres område. Deref‐ ter  kan  eleverne  sætte  laminerede  mærker de steder i byen, hvor deres  medieproduktion  knyttes  til,  og  an‐ dre  kan  nu  gå  på  opdagelse  efter  endnu  flere  oplevelser  og  hemme‐ ligheder i jeres område.   ”Eleverne skal i højere grad sæt‐ tes i stand til at deltage frem for  at modtage, så de derigennem  kan udvikle sig som aktive med‐ borgere. Digitaliseringen vil kun‐ ne bidrage til, at skolelivet og  skoleaktiviteterne ikke er bundet  til det konkrete klasseværelse og  et stramt fastlagt tidsforløb”.16 

Eleverne, der sikkert allerede er vilde  med  Pixton,  kan  også  nemt  tage  et  billede fra netop det område, de har                                                                       15

Formål faghæfte 48; It‐ og mediekompeten‐ cer i Folkeskolen.  16  samme 

arbejdet med  og  sætte  det  sammen  til en færdig reklame for byen, eller I  kan  lave  et  bykort med  punkter,  der  viser, hvor turisten (eller forældrene)  skal  gå  hen  for  at  opleve  jer  som  guide.  

   

Medietyper:

Værktøj som forbillede Er du forvirret over alle værktøjerne,  eller i tvivl om hvilket du skal vælge?  Så prøv fra forsiden at vælge medie‐ typer,  og  vælg  derefter  det  værktøj,  som du er nysgerrig efter at kende.   Så får du en nyttig inspiration og kan  se  hvilke  forventninger  du  måske  skal stille dig i udsigt, når dine elever  skal  bruge  det.    Samtidig  kan  du  aflure  hvilke  faldgruber  eleverne  typisk  falder  i,  eller  hvilke  retninger  de  bedste  elever  arbejder.  Denne  information  betyder,  at  du  kan  give  eleverne gode råd, som om du aldrig  havde lavet andet end fx tegneserier  eller tidslinjer.      

39


Kategorier:

En faglig inspiration Se hvordan andre får det bedste ud af  at bruge medier i deres undervisning.  Bliv  inspireret  og  få  nye  ideer  til  din  undervisning.   Du  kan  nemt  finde  inspiration  på  Skoletube  til  dine  egne  projekter,  forløb  eller  fag.  Gå  fra  forsiden  af  Skoletube  ind  under  ”Community”  og vælg ”Videokategorier”. Herefter  vil  du  komme  til  en  oversigt  over  Skoletubes  kategorier.  Kategorierne  er  lavet,  så  de  passer  sammen  med  de fag, der findes i folkeskolen. Der‐ udover, er der oprettet særlige kate‐ gorier til de aktiviteter, der anvendes 

40

hyppigt på  Skoletube,  fx  boganmel‐ delser,  animationsfilm,  vejledninger  og events.   Du  kan  også  besøge  mind  mappet  ”100‐vis af aktiviteter på Skoletube”,  hvor  vi  har  samlet  en  række  eksem‐ pler,  som  er  eksemplariske  i  forhold  til  fagmål  for  det  pågældende  fag.  Ved hvert fag er der et link til fælles  mål  for  faget,  og  underpunkterne  viser så hen til gode eksempler.   Derved får du altså sorteret efter dit  fag,  og  kan  nu  på  få  minutter  se  en  række  eksempler  på  medieprodukti‐ oner og faglige aktiviteter.   Med  den  inspiration  i  ærmet  er  du  godt  klædt  på  til  at  udtænke  nye  medieprojekter i dine fag. 


Events:

Konkurrencer på Skoletube Hen over  året  danner  Skoletube  ram‐ men om en række aktiviteter, konkur‐ rencer  og  events.  Det  er  aktiviteter,  der  er  åbne  for  alle,  men  som  har  en  primær målgruppe, enten en bestemt  årgang eller et bestemt fag.  

Et mere  lokalt  forankret  projekt  var  Edit:2418, hvor alle Fyns 10 hovedbib‐ lioteker  inviterede  alle  grundskoler  på Fyn til at lave lommefilm i ugerne  43‐48.  Det  kom  der  mere  end  100  fine film ud af, hen over efteråret.  

De senere år har en række organisa‐ tioner  benyttet  Skoletube  som  ram‐ me for en del af deres aktiviteter og  events.  Således  kunne  skolerne  sid‐ ste  år  fx  deltage  i  læsekampagnen  ”Ordet  Fanger”,  hvor  udgangspunk‐ tet  var  FNs  internationale  læsedag,  og  hvor  Danmarks  Lærerforeningen,  Dansklærerforeningen  m.fl.  havde  taget  fat  om  dagen  med  en  opfor‐ dring  til  eleverne  om  at  udtrykke  ”ord i hovedet” fx ved at producere  et rap, som de kunne udgive i Ordet  Fanger‐kanalen på Skoletube17.  

Skoletube vil også fremover stille sig  til  rådighed  for  organisationer  og  foreninger,  der  ønsker  at  invitere  skolerne  til  diverse  projekter  og  dage.  Du  kan  altid  gå  ind  under  Events  fra  Skoletubes  forside  og  se  hvilke projekter, der har fundet sted  og hvilke, der er i gang eller på vej.  

Det kom der knap 200 film‐ og lydklip  ud  af  til  konkurrencen;  fra  hele  lan‐ det og fra alle klassetrin. Dermed kan  nationale  projekter  nemt  og  hurtigt  komme ud til alle skoler, og Skoletu‐ be  kan  danne  rammen  om  et  udfor‐ drende fælles projekt.                                                                        17

www.skoletube.dk/group/OrdetFanger  

Du kan også være eventmager Har du  selv  en  ide  til  et  forløb,  som  du  vil  have  andre  skoler  til  at  være  med  i,  er  du  også  velkommen  til  at  kontakte  Lær  IT.  Så  kan  vi  måske  hjælpe jer med at gøre det til et stør‐ re projekt og dermed gøre det til en  fælles  oplevelse  på  tværs  af  klasser,  skoler og landsdele.19                                                                        18

www.skoletube.dk/group/Edit242011    Lær IT sorterer som udgangspunkt ikke i de  henvendelser vi får omkring events på Skole‐ tube. Vi overlader den faglige vurdering til jer,  om I skal deltage eller ej. Dog ønsker vi ikke at  reklamebaserede events, der samtidig hen‐ vender sig til eleven som forbruger, skal være  på Skoletube. Det skal handle om undervis‐ ning og ikke om at påvirke eleven som forbru‐ ger.  

19

41


VoiceThread:

Undervisning i skyen VoiceThread giver  dine  elever  mulig‐ hed  for  at  være  med  i  en  række  un‐ dervisningssituationer, når det passer  dem. Dermed kan I lege med asynkron  undervisning  –  eller  undervisning  i  skyen.  

dermed at gøre materialet større, og  give bedre plads til elevernes svar. 

VoiceThread sender eleverne i marken

Nogle gange har vi et spørgsmål eller  et emne på klassen, som vi gerne vil  have  alle  eleverne  til  at  være  med  i.  Hvis  det  er  et  spørgsmål,  som  vi  gerne vil høre alle elevernes svar på,  vil  det  som  mundtlig  aktivitet  på  klassen risikere at ødelægge koncen‐ trationen  hos  eleverne,  både  hos  dem,  der  skal  vente  med  at  svare  til  det bliver deres tur, og hos dem, der  skal  sidde  og  overvære  det.  Her  vil  VoiceThread være oplagt.   Lav et rum og knyt elever til det.   Læg  oplæg  eller  spørgsmål  ind  i  rummet,  ved  at  indsætte  et  medie‐ klip.  Lav  flere  sider  i  rummet  for 

42

Med appen  til  iPad  og  iPhone  har  VoiceThread gjort det muligt at være  fri af computere, når man skal delta‐ ge  i  det  virtuelle  rum.  Brugeren  downloader  den  gratis  app,  og  skal  så  inden  koblingen  mellem  Skoletu‐ be  og  VoiceThread  på  dit  device  virker, lige lave en enkel tilpasning20.   Når  det  er  gjort,  er  du  koblet  sam‐ men  med  din  undervisning  uanset,  hvor du er. Du kan se undervisnings‐ rummene,  du  kan  oprette  nye,  du  kan  se  andres  bidrag  og  du  kan  kommentere  med  tekst,  tale  og  vi‐ deo;  og  undervisningen  er  flyttet  i  skyen.      

                                                                    20  Vælg et andet domæne og skriv ed. i dette  felt.  


Ophavsret:

Det gamle spøgelse er en skygge af sig selv Det har  aldrig  været  meningen,  at  undervisning  skulle  være  ulovlig.  Der‐ for  er  der  også  et  spørgsmål  om  op‐ havsret,  som  lærere  og  elever  skal  kende til, når de producerer og bygger  videre på andres arbejde.   Ophavsretten  er  utrolig  enkel;  Vi  må  ikke  bruge  andres  materialer  uden  at  vi  har  en  klokkeklar  aftale  med  op‐ havsmanden.  Sådan  en  aftale  kan  ophavsmanden  lave  ved  at  bruge  en  Creative Commons licens til sit værk.   På  Skoletube  holder  vi  løbende  øje  med,  at  jeres  produktioner  ikke  in‐ deholder  materialer,  der  måtte  krænke  ophavsretten.  Det  må  vi  også forvente, at både I som brugere  og  en  række  rettighedshaver  og  interesseorganisationer  gør.  Vi  op‐ fordrer  alle  til  at  benytte  materialer,  der  ikke  konflikter  med  ophavsret‐ ten.  Af  samme  grund  har  vi  valgt  at  alt,  hvad  der  udgives  på  Skoletube,  bliver  udgivet  under  en  Creative  Commons licens, sådan at heller ikke  andre  kommer  ophavsmæssigt  i  klemme  når  de  ser,  viser  eller  på  andre  måder  nyder  godt  af  jeres  viden og medieproduktioner.   Skoletube  har  altid  haft  videndeling  som sit mål, og med den konsekven‐ te  brug  af  Creative  Commons‐ licensering  har  elever  og  lærere  ryg‐

gen fri  til  at  arbejde  i  mange  flere  situationer  end  ophavsretten  ellers  tillader.  Derfor  ønsker  vi  også,  at  alle  lærere  og elever lærer Creative Commons at  kende,  og  at  lærerne  er  med  til  at  skabe  bevidsthed  om  ophavsretten  gennem deres undervisning. For kun  på  den  måde  kan  vi  danne  eleverne  til  at  være  sikre  og  kompetente  in‐ ternetbrugere.   Ved at bruge lovlige materialer under  åbne licenser slipper eleverne med at  bøvle  med  ophavsretten.  De  behol‐ der fokus på undervisningen og på at  have det rart med at lære at lære. Sådan  skal  det  være,  og  derfor  kan  man  heller  ikke  udgive  noget  på  Skoletube  under  andet  end  en  Crea‐ tive  Commons  licens.  Hvilken  af  de  seks  licenser  det  skal  være  bestem‐ mer du, som ophavsmand, selvfølge‐ lig selv.  

Dit værk – dit valg Som altid er det dig, som skaber af et  værk,  der  har  råderetten  og  den  suveræne  bestemmelse  over  dit  værk. Det er derfor også dig, der skal  vælge,  om  overhovedet,  og  i  givet  fald,  hvilken  Creative  Commons  li‐ cens, dit arbejde skal deles under. På  Skoletube  er  licensen  som  standard 

43


valgt til  at  være  By‐Nc‐Sa,  hvilket  er  den  mest  restriktive  af  de  licenser  som  kan  vælges,  som  samtidig  giver  andre  ret  til  at  bearbejde  og  bygge  videre  på  dit  værk.  Ønsker  du  en  anden  licens,  vælger  du  blot  en  an‐ den  af  de  seks  licenser  i  forbindelse  med  udgivelsen,  eller  du  kan  senere  gå  ind  under  dine  medier  og  vælge 

rediger, for  herefter  at  ændre  li‐ censen.  

Vælg den rette licens Hvilken licens bør  du  så  vælge? Med  to små enkle spørgsmål er det nemt  at  vælge  den  rette  licens.  Må  andre  tjene  penge  på  mit  værk?  Må  andre  lave  om,  bearbejde  eller  bygge  vide‐ re  på  mit  værk?  Og  hvis  de  må,  skal  de  så  dele  videre  på  samme  vilkår  som jeg har valgt?   Ud fra disse spørgsmål vil du komme  frem  til  den  licens,  der  passer  dig.  Det  er  dermed  de  betingelser,  der  gælder  for  værket,  og  hvis  andre  ønsker  nogle  andre  betingel‐

44


ser, vil de som med alle værker, være  nødt til at rette henvendelse og bede  om en særlig aftale med dig. En afta‐ le  du  suverænt  kan  bestemme  eller  afvise.  

MovieCut gør det nemt at være lovlig På MovieCut  på  Skoletube  har  vi  gjort det utrolig nemt at være lovlig.  For  når  du  vil  tilføje  medier  til  dit  projekt, kan du blandt flere mulighe‐ der  vælge  Flickr  til  at  finde  billeder  og Jamendo til at finde musik, og det  har nogle utrolige fordele.   Med  Flickr  er  det  sådan  at  du  (kun)  får adgang til de 30 millioner billeder,  der  er  udgivet  under  By‐licensen.  Dermed kan du bruge billederne frit,  hvis  du  blot  husker  at  kildeangive  billedet  med  ophavsmand  og  CC‐ licens. Det kan i sig selv jo også være  svært  nok  at  holde  styr  på,  hvem  man  har  taget  billederne  fra,  så  der‐ for  er  MovieCut  så  smart  indrettet,  at  den  selv  laver  rulletekster  i  slut‐ ningen  af  din  produktion,  hvor  den  finder  navnet  på  alle  de  ophavs‐ mænd, du måtte have benyttet i din  produktion, og krediterer dem under  den korrekte By‐licens! Dermed er de  lovlige  billeder  fra  Flickr  også  blevet  til  verdens  nemmeste  billeder  at  bruge.   Og på samme måde er det med mu‐ sik  fra  Jamendo.  Her  får  musikken  også  automatisk  en  plads  i  rulletek‐ sterne.   Det  sidste  der  selvfølgelig  også  kommer  med  i  rulleteksterne  er  dig. 

Det er dit projekt. Det er dig, der har  samlet  tingene  sammen  og  givet  dem deres udtryk.   Dermed  har  vi  opnået  en  lille  men  vigtig  sejr  for  at  få  et  mere  rart  og  lovligt  internet,  hvor  dem  der  plejer  at  være  sure21,  nu  har  fået  en  grund  mindre  til  det,  og  hvor  eleverne  nu  har  fået  en  hjælpende  hånd  til  at  opføre sig ordentligt.  

Har du hentet bogen Creative Commons for alle? Hvis du  vil  vide  mere  om  Creative  Commons,  kan  du  hente  vores  bog  Creative Commons for alle. Den er på  154  sider  og  favner  over  alt  fra  op‐ havsret  til  hvordan  du  indtænker  mere end 400 millioner lovlige mate‐ rialer i din undervisning.  

 

                                                                    21

Enhver der får krænket sin ophavsret, har  også en rimelig grund til at være sur. Men de  sureste plejer nu at være underholdningsindu‐ strien.  

45


Undervisningen:

Verden står åben Verden er  i  farver,  ord  og  billeder.  Den  har  former,  overflader,  tempe‐ raturer,  lyde  og  dufte.  Vi  sanser  det  hele,  når  vi færdes  i den, og  oplever  mere end vi måske kan overføre til ét  medie.   Undervisningen er i disse år ved at få  en  kæmpe  gave,  som  bare  skal  pak‐ kes  ud.  På  almindelige  pakker  kan  båndet  nogle  gange  stramme,  og  måske er der bundet en dobbeltknu‐ de under den flotte sløjfe; det er ikke  alle pakker der pakker sig selv ud.  

46

Vi må hente en saks.   Sådan  er  det  også  med  den  gave,  som  vi  står  med  i  skolen,  nu  hvor  it‐ udstyret  mange  steder  er  ved  at  være  godt  og  stabilt,  hvor  nettet  begynder  at  have  samme  hastighed,  som eleverne har på deres mobiltele‐ fon eller hjemme, og hvor der er ved  at  være  styr  på  opsætning  af  hard‐ ware, opstartstider og så videre.   Det  hele  begynder  at  være  rimelig  brugbart  for  en  smidig  undervisning  med it.   Pakken  er  dog  ikke  åbnet  med  det.  Der  skal  en  saks  til.  Vi  skal  have  løst  de  stramme  bånd,  for  at  vi  kan  komme  ind  til  selve  indholdet;  den  faglige, rige, fascinerende og skønne 


viden, som  vi  hver  i  sær  som  lærer  holder  af  at  håndtere,  og  som  ele‐ verne med forskellig interesse holder  af at arbejde med.   Vi kan pakke gaven op ved at tænde  for  nettet,  holde  mulighederne  med  elevernes  udstyr  åbne,  give  plads  til  at lade faglighed definere sig selv på  nye  måder  og  ikke  mindst  give  ele‐ verne  plads  til  at  udtrykke  sig  på  måder og med værktøjer, som vi ikke  selv har udtrykt os i.   Telefoner  og  tablets  sætter  vores  opfattelse  af  computere  under  kraf‐ tig  pres.  Nu  er  nogle  ”computere”  også  noget,  man  kan  ringe  fra.  Med  det  syn  på  telefon  og  tablet,  får  vi  åbnet  op  for  nye  muligheder.  Sko‐ lerne  vil  få  indhentet  en  del  af  det  efterslæb  de  måtte  have  på  it‐ området.  Eleverne  får  noget  udstyr,  som  de  selv  holder  ved  lige  og  som  de i fritidslivet kan se en ide i at lære  at  kende.  Deres  fortrolighed  med  deres  smartphones  skal  udnyttes  og  udfordres.   Tidligere  ville  telefoner,  (tablets  snakkede man slet ikke om) og com‐ putere  have  to  forskellige  brugerfla‐ der  og  to  forskellige  måder  at  gøre  tingene på. Den forskel vil vi se udvi‐ sket  over  de(t)  kommende  år,  og  selv  om  knapperne  måske  ikke  er  i  samme  størrelse  eller  farve,  så  vil  eleven  fx  ikke  have  en  praktisk  for‐ skel  mellem  at  skulle  uploade  via  computer eller via sin telefon til Sko‐ letube.  

Derudover kobler blandt andet socia‐ le  tjenester  som  Flickr  og  Facebook  sig  sammen  med  både  telefon  og  computer,  hvorfor  eleven  også  her  vil  opleve  at  tjenesten,  ens  arbejde  og  ens  relationer  er  til  stede  uanset  platform.  Samme  funktion  oplever  man med de dokumenter og billeder,  man har liggende i sin Dropbox.   Vi nærmer os derfor så småt en sko‐ le,  hvor  tingene  smelter  sammen,  hvor  computere  kan  være  små  og  store,  hvor  tingene  man  arbejder  med  kan  tilgås,  når  og  hvor  man  vil.  Det  begynder,  med  en  slet  skjult  begejstring, at ligne nul bøvl.   Det  er  jo  først,  når  rammerne  spiller  sammen med os, at vi bliver glade for  dem.   Vi  vil  med  Skoletube,  Skoleblogs  og  alle  de  andre  tjenester  og  værktøjer  vi finder på, gå efter at lave netop de  rammer.   Med  Skoletube  i  hånden,  på  compu‐ teren og i skyen er rammen sat.   Med  integration  af  nogle  af  verdens  bedste  online  medieværktøjer,  hvor‐ af  stadig  flere  både  tilbyder  adgang  via  både  computer  og  app,  er  gave‐ båndet  elastisk  og  kan  fint  nå  rundt  om din undervisning.   Vi er stolte over at kunne præsentere  Skoletube  anno  2012,  og  ønsker  dig  rigtig god arbejdslyst.   Lær IT  marts 2012 

47


Skoletube vol.2  
Skoletube vol.2  

Inspirationskatalog nr. 2 med ideer og anvisninger til Skoletube. En grundlæggende gennemgang af de seneste værktøjer samt forslag til under...

Advertisement