Skoletube vol.2

Page 1


Skoletube Skoletube ‐ skolernes mediesuite Intro Værktøjer Kanaler Support Uni‐login Pixton Screencast O‐Matic Skoletube App iPad MovieCut Tiki‐Toki Go Animate Prezi Skoleblogs Slidemaker Qr—tags Medietyper Kategorier Events VoiceThread Ophavsret Undervisning

Velkommen til Skoletube Hvad er Skoletube? Klassens kanal – jeres faglige omdrejningspunkt Hjælpen er lige ved hånden Et login klarer det hele Tegneserier – gør en lang snak kort Skærmoptagelse: Lektiehjælp og repetition i ét Skoletube app – klar til optagelse Kamerarullen – så ruller vi Elevens mediecentral i skyen Tidslinjer Storytelling med tegneseriefigurer Præsentationer på nye måder Skriftlighed og medier går hånd i hånd Præsentationer man kan være fælles om Skoletube er på mærkerne Værktøj som forbillede En faglig inspiration Konkurrencer på Skoletube Undervisning i skyen Det gamle spøgelse er en skygge af sig selv Verden står åben

Skoletube vol.2– skolernes mediesuite Vecb Lær IT 2012 Dette hæfte er udgivet af webtjenesten Lær IT under Creative Commons licensen By. Brug det, spred det, byg videre på det, klip i det, del det ud til kolleger eller hvem der ellers måtte have glæde af det. Eneste krav er, at du kildeangiver webtjenesten Lær IT.dk som ophavssted sammen med den Creative Commons licens materialet er udgivet under. Hæftet her kan downloades på Skoletube eller bestil‐ les i papirform ved Lær IT.

2

3 4 12 14 14 16 19 21 25 26 28 31 34 36 37 38 39 40 41 42 43 46


Skoletube:

Dit mediedidaktiske værksted Velkommen til inspirationshæftet Skoletube vol. 2, der sætter fokus på medier og it i undervisningen, og på hvordan Skoletube med sine mange nyttige værktøjer kan være central for utallige aktiviteter i skolen. Her vil du kunne læse om nogle af Skoletubes mange værktøjer og muligheder. Skoletube har ændret sig over de sidste år fra overvejende at være en sikker havn for jeres me‐ dieproduktioner, til nu også at være det sted, hvor selve medieprodukti‐ onen foregår. Det giver nogle gode arbejdsbetingelser for både lærere og elever, når ens arbejde ligger trygt og godt bag unilogin på nettet, og samtidig undgår både skoler, lærere og elever at bekymre sig om installering eller opdateringer af programpakker – det klarer Skoletu‐ be selv. Skoletube sikrer også, at man har lige fin adgang til ens arbej‐ de, uanset om man er på skolen eller hjemme, og så kan du endda også bruge store dele af Skoletube på din smartphone eller tablet, fx med vores nye app til Skoletube. Igennem dette hæfte vil vi se på en række værktøjer og på de mange muligheder dine fag og dine elever har ved at inddrage dem i undervis‐ ningen. Derfor er hæftet også pakket

med eksempler og beskrivende un‐ dervisningsforløb i det omfang vi kan klemme dem ind. Det er selvfølgelig svært at begrænse sig, når mulighe‐ derne er så mange, men vi håber, at du vil få et godt indtryk af hvilket potentiale dit fag og din undervis‐ ning har ved at lægge vejen forbi Skoletube. For at få endnu mere indhold ind i hæftet vil du mange steder finde links og qr‐tags til ekstra materialer og ikke mindst til en ræk‐ ke af de videovejledninger, som du kan bruge til inspiration og forbere‐ delse. Skoletube har som mål at gøre det enkelt for elever og lærere at arbejde i de bedste rammer for medieproduktioner; for at kunne arbejde, udtrykke sig, samarbej‐ de, lære og udvikle sig.

Skoletube er for alle lærere og elever i grundskolen. Alle er velkomne. Brugerne benytter deres unilogin, som er enkelt, sikkert og velkendt på skolerne. Rigtig god fornøjelse med Skoletube og dette hæfte nr. 2.1 Lær IT marts 2012

1 Du kan finde begge numre af Skoletube‐ hæftet på Skoletube.dk

3


Skoletube år 2012 Lad os starte med at præsentere Skoletube anno 2012, for Skoletube har gennem det sidste år haft en større forvandling med integration af endnu flere medieværktøjer. En ud‐ vikling der fortsætter, og også vil betyde flere nye værktøjer i 2012. Vi følger dermed fortsat vores mål om at gøre det enkelt og sikkert at bru‐ ge it i skolen, ved dels at have en sikker ramme, og ved dels at integre‐ re de absolut bedste webtjenester på nettet på Skoletube. Skoletube skal være jeres mediesui‐ te, der giver de bedste betingelser for at tænke it ind i undervisningen og ind i hjemmearbejdet. Det er ét samlet sted med værktøjer til pro‐

4

duktion og til fremvisning af alle jeres ideer og projekter2. Derfor vil du også i 2012 opleve, at vi fortsat udbygger pakken af værktø‐ jer og bygger endnu flere tjenester ind på Skoletube. Du vil endda få en lille snigpremiere på et par af dem i dette hæfte. Du vil se den aktuelle samling af værktøjer på Skoletube direkte på forsiden, eller når du fra en vilkårlig side vælger ”Mediesuite” øverst i menuen. Vi vil gerne starte med at præsentere disse mange værktøjer, inden vi længere henne vil gå ind i eksempler og ideer til hvordan værk‐ tøjerne også kan tænkes ind i under‐ visningen. 2

På samme måde ønsker vi, at Lær IT giver jer den bedste vejledning i brugen af it i under‐ visningen, og at Skoleblogs må give jer de bedste rammer for skriftlighed, videndeling og samarbejde i undervisningen.


Upload Du skal vælge upload, når du har et indhold på din computer som du vil sende til udgivelse på Skoletube. Det kan være et filmklip, fx fra din com‐ puter som du måske har lavet i Mo‐ vie Maker, en lydoptagelse fx lavet i lydredigeringsprogrammet Audacity eller måske en billedfortælling lavet i Photostory. Men udover disse regu‐ lære upload‐funktioner, gemmer der sig også yderligere tre funktioner bag menupunktet Upload.

Lav en skærmoptagelse. Du kan lave en skærmoptagelse, hvilket du også kan vælge direkte fra forsiden. Herefter vil du komme til Screencast O‐Matic som vi kommer nærmere ind på side 7.

Embed fra YouTube Du kan overføre en film fra YouTube til Skoletube. Så hvis du tidligere har benyttet YouTube til dine film, er det altså hurtigt og enkelt at få overført dine film direkte ind i Skoletube. Du skal blot kopiere filmens adresse. Funktionen kan du i øvrigt også altid benytte, hvis du finder et klip på YouTube, som du finder undervis‐ ningsrelevant, for på den måde at overføre og samle dine ressourcer ét sted.

Embed Endelig kan du også indsætte film fra et andet websted via en embedkode. Dermed kan man indsætte filmklip fra andre videotjenester som fx Vi‐ meo, Ustream.tv eller Archive.org, og få dem vist på Skoletube, fx i en af dine kanaler.

Lav kanal Kanaler på Skoletube er ret unikke. En kanal er et afgrænset område af Skoletube, som fungerer som ramme for fx et emne, en klasse, en organi‐ sation, en fag på skolen eller måske endda som en ramme for ressource‐ personer på tværs af organisationer, skoler og kommunegrænser. Kana‐ lernes formål er at skabe overblik og samling for en eller flere brugere. Området kan være afgrænset, sådan at det enten er offentligt tilgænge‐ ligt, og altså kan ses af enhver, eller det kan være helt lukket og privat, sådan at det kun ses af en række bestemte brugere. Alle brugere på Skoletube kan opret‐ te alle de kanaler de ønsker. Så ele‐ ven kan samle sine medier efter fag på denne måde, faglæreren kan lave en kanal til afleveringer, eller biblio‐ teket kan fx lave kanaler til de bog‐ anmeldelser, som eleverne på skolen løbende producerer.

5


De kanaler man har tilmeldt sig som medlem af, eller som man selv har oprettet, vil man efterfølgende kun‐ ne knytte medier til. Du kan i øvrigt se disse kanaler, når du udgiver et medie på Skoletube, hvor der ne‐ derst til højre på siden vil være en rulleliste over alle dine kanaler. Læreren har en ekstra smart funkti‐ on. Når denne vil oprette en kanal til en klasse eller et hold vælger man bare (inde i kanalen) uni‐import, for herefter at kunne vælge den klasse eller de elever fra skolen, som skal have adgang. Dermed kan du med få klik lave en faglig ramme på ganske få minutter.

Kanaler er altså et dejligt sikkert og lukket område til jeres arbejde, og det giver en række muligheder som du kan læse mere om på side 12.

MovieCut MovieCut er Skoletubes nye medie‐ værktøj. Det er et komplet online værktøj, der kan håndtere lyd, bille‐ der og filmklip, sådan at man kan arbejde med indholdet på nettet og

6

dermed alle steder med netadgang – hjemme såvel som i skolen. Men MovieCut er samtidig også en helt ny måde at arbejde på tværs af medier og tjenester, for det er nu muligt for brugeren at forbinde sig til en række medietjenester, hvilket betyder at der kan importeres fx billeder uanset, om man har dem liggende på Flickr, Facebook, Pica‐ saweb, på computeren man sidder ved eller måske har dem liggende i ens Dropbox. Med MovieCut har vi kunnet imple‐ mentere lige præcis de ideer, vi har haft. Derfor har vi fx lavet det sådan, at brugeren kan forbinde sig til sin Dropbox og på den måde få adgang til de medieklip, der ligger der. Det betyder nemlig også, at hvis man har Dropbox installeret på sin smart‐ phone, vil man kunne hente sine mobiloptagelser ind i værkstedet uden besvær. Du kan læse mere om mediecentralen MovieCut på side 26.

Tiki-Toki Tiki‐Toki er endnu et fascinerende og på mange måder anderledes værk‐ tøj, end hvad vi kender og er vant til at bruge (også i skolen). Det er et online tidslinjeprogram, der er forry‐ gende til at bygge et stillads af viden og informationer op i kronologisk orden. Dermed støtter Tiki‐Toki op


om de aktiviteter, vi allerede har i skolen. Med Tiki‐Toki kan du samle og præ‐ sentere informationer, uanset om det er tekst, billeder, film‐ eller lyd‐ klip, og begivenheder på tidslinjen kan derudover også indeholde links til flere informationer på nettet. Det hele er ordnet i en logisk rækkefølge, og alt kan selvfølgelig redigeres. Så i modsætning til tidslinjer lavet på papir, er der her en lang række eks‐ tra muligheder for at udnytte, at eleverne forstår, lærer og udtrykker sig digitalt gennem mange medier. Derfor kan man fx også sagtens indsætte lyd‐ og filmklip fra Skoletu‐ be i sin tidslinje. Da disse tidslinjepro‐ jekter ofte også er en oplagt opgave til samarbejde, er det selvfølgelig også en mulighed i Tiki‐Toki. Faktisk kan man invitere alle de personer man vil, både fra ens klasse, fra sko‐ len eller hvem man ellers måtte have lyst til at arbejde sammen med. Pro‐ cessen kan dermed ændre sig fra at være en individuel opgave, til at være et fælles og meget levende projekt. Du kan læse mere om tids‐ linjeværktøjet Tiki‐Toki på side 28.

Screencast O-Matic Ingen Skoletube uden en skærmop‐ tager. Skærmoptagelser har så man‐ ge muligheder, at vi nu igen har skif‐ tet optager, sådan at vi nu mener at

have fået den måske bedste optager på markedet integreret i Skoletube. Den hedder Screencast O‐Matic og forkortes ofte til SOM. Med skærmoptageren kan du lave en optagelse af det præcis samme bille‐ de, som du ser på din skærm, uanset om skærmen viser noget der foregår på nettet eller om det er fra et pro‐ gram på computeren. Hvis du samti‐ dig sætter en mikrofon til compute‐ ren kan du desuden forklare og for‐ tælle, hvad du foretager dig under‐ vejs. Ligesom du kender det fra vi‐ deovejledningerne på Lær IT. For læreren betyder det, at vi kan lave instruktionsfilm, forklaringer, vejledninger og hjælpefilm, der kan støtte vores undervisning eller repe‐ tere nogle af de hyppige forklarin‐ ger. Vi kan bruge filmene som optakt til nye emner, og elever (og foræl‐ dre), der gerne vil gense denne in‐ troduktion, kan så blot afspille opta‐ gelsen på Skoletube. For eleverne er skærmoptageren et vigtigt redskab til at kunne doku‐ mentere deres forståelse. De kan optage deres forklaring og reflektere over det de fortalte; kan andre forstå hvad jeg mener, fik jeg det hele med, sprang jeg over noget etc. Disse optagelser gør det nemt at lytte til sig selv, en træning mange elever vil have glæde af, og samtidig øver den eleven i at blive bedre til at fremlæg‐ ge. Eleverne kan med andre ord træne sig i at fremlægge uden at andre behøver at høre på imens.

7


Men den måske største styrke ved denne skærmoptager er, at du har et komplet redigeringsværktøj sammen med optageren. Det betyder, at du kan klippe i dine optagelser, sætte flere optagelser sammen, optage et afsnit om, sætte tempoet op i perio‐ der med overflødig ventetid og me‐ get mere. Du kan læse mere om skærmoptage‐ ren Screencast O‐Matic på side 19.

GoAnimate GoAnimate er et enkelt animations‐ værktøj, som i den grad inviterer eleverne til at skrive replikker eller optage deres egne stemmer. På den måde kan GoAnimate være med til at lege nogle ting ind i eleverne, som vi ellers slås med på andre måder. Men GoAnimate vokser ved nærmere bekendtskab, og man finder pludse‐ lig nye funktioner, som fx at lade forskellige karakterer snakke på forskellige sprog, eller man benytter sig af muligheden for at lægge egne billeder ind som baggrund i filmen, for på den måde at lade animations‐ figurerne træde ind i virkeligheden. GoAnimate kan du se flere ideer til på side 31.

8

Pixton Pixton er et komplet tegneserie‐ værksted på Skoletube. Det kan både bruges til at lave de traditionel‐ le streger på en række med, men det kan også håndtere større fortællin‐ ger og bruges til at lave en komplet tegneserie eller man kan gå ned til bare ét stort billede, hvorved tegne‐ serieværktøjet dermed også kan bruges som et anderledes plakat‐ og reklameværktøj. Tegneserier har mange fordele i sig. Deres korte fortælleform gør, at man relativt hurtigt kan se et resultat, og tvinger samtidig eleverne til at være korte og præcise i deres fortælling. Billeder og ord støtter hinanden og kan være med til at gøre en fortæl‐ ling forståelig selv om man måske ikke lige har sproget helt på plads; en fordel til specialundervisning, til de mindste, til fremmedsprogsunder‐ visningen og til sprogundervisning i det hele taget, og endelig bør man også fremhæve at tegneserier væk‐ ker noget befriende, fantasifuldt, humoristisk og overraskende i os, hvilket både løfter stemningen hos forfatter og læser af tegneserier. Tegneserier kan bruges til utallige aktiviteter, hvilket de mange fine produktioner på Skoletube også giver et klart indtryk af. Derfor er det også rart for eleven, at alle ens teg‐ neserier gemmes i Pixton, sådan at


man altid kan arbejde videre i ens fortællinger, endda efter de er udgi‐ vet! Dermed kan eleven altid gå til‐ bage til sit arbejde og fx rette uhel‐ dige stavefejl eller tilføje fortællin‐ gen ekstra detaljer. Så intet er låst fast og kun fantasien og fagligheden sætter grænser for værktøjet. Læs mere om Pixton på side 16.

Lydstudiet Myna Lydstudiet Myna er endnu et pro‐ gram integreret i Skoletube. Det kan ganske enkelt arbejde med lydredi‐ gering til langt de fleste behov. Du kan optage speak, sang eller måske lydeffekter og baggrundslyd. Derud‐ over er der under knappen ”Library” adgang til et omfattende lydbibliotek med færdige musikklip, som man kan lave sin egen musik med, ved blot skal trække og slippe disse musikklip ind på klippebordet. Der kan arbej‐ des med op til ti lydspor ad gangen, så der er ingen problemer i at lave alt fra enkle hørespil til større lagkage‐ indspilninger, komplicerede radiote‐ ater eller eksperimenterende lydku‐ lisser. Da lydstudiet er integreret i Skoletu‐ be, betyder det, at du automatisk er logget ind i programmet, når du er logget ind på Skoletube; dermed ligger elevens arbejde godt og sik‐ kert bag deres unilogin. Når eleven er færdig med sit arbejde, skal der

blot et enkelt klik til at få det udgivet på Skoletube. Altså enkelt, sikkert og brugervenligt. En ekstra smart funktion er i den forbindelse er, at man jo så også har sit lydprojekt lige ved hånden, og kan fx nemt downloade det som mp3, for derefter at tilføje det til sin tegneserie i Pixton‐værktøjet. Man kan overføre det til videoredigerin‐ gen i MovieCut eller bruge det som fortælling i en animationsfilm i GoAnimate. Dermed kan lydredige‐ ringen altså arbejde sammen med en række andre programmer på Skole‐ tube.

Slidemaker Slidemaker er et nyt og meget enkelt præsentationsprogram. Enkeltheden gør det velegnet til fx elever i de mindre klasser. Slidemaker ligner på mange måder PowerPoint, både i forhold til udformningen af skærm‐ billedet og de funktioner som eleven har til rådighed. Dertil kommer, at man kan være flere personer, der arbejder sammen i Slidemaker. Der‐ ved kan man fx sidde og se hinan‐ dens ændringer præcis mens de laves. Det giver en god oplevelse af samarbejde. Du kan læse mere om Slidemaker på side 37.

9


Movie Maker plug-in

VoiceThread

Hvis I benytter Movie Maker Live, er Skoletubes MovieMaker plug‐in en glimrende måde at gøre arbejdet lidt lettere. Med dette Movie Maker plug‐in, som du ganske nemt kan tilføje til programmet, er det nemlig muligt for dig at udgive direkte til Skoletube fra Movie Maker Live med bare ét enkelt klik.

VoiceThread er et lidt specielt værk‐ tøj, som ikke ligner nogle andre pro‐ grammer. Derfor skal du også glæde dig til nogle helt andre muligheder end du har kunnet forestille dig med en computer.

Når du er færdig med at redigere din filmi MovieMaker, vælger du knap‐ pen Skoletube øverst i programmet. Logger dig ind med dit unilogin, giver dit projekt de sædvanlige oplysnin‐ ger (titel, beskrivelse, søgeord) og knytter den evt. til en kanal … så klarer dette plug‐in resten; altså direkte udgivelse på Skoletube uden at forlade MovieMaker! Movie Maker Live fungerer kun på computere med Windows 7, hvilket både skolen og eleverne formodes at bruge. Så for også at hjælpe elever‐ ne, der laver film på deres computer hjemme, vil det være godt at intro‐ ducere dem til værktøjet sådan, at de har de bedste betingelser for også at arbejde hjemme med deres film og medieprojekter.

VoiceThread er ”samtaler i skyen”3. Det er et fælles (virtuelt) rum for debat, fremlægninger, introduktio‐ ner og kommentarer. Det er et klas‐ seværelse på nettet, hvor du fx kan lave en række informationer og op‐ læg, ligesom hvis du skulle vise eller fortælle noget på klassen. Men i det virtuelle rum kan alle kommentere og blive hørt. Det hele bliver gemt i rummet, og du kan derfor se, hvad eleverne svarer, ligesom de kan se dit oplæg igen og igen. VoiceThread kan være værktøjet til digte, fortællinger, billedanalyser, aktuel debat og ikke mindst historie‐ timerne. Det kigger vi nærmere på, på side 42, hvor vi også ser på den tilhørende app til VoiceThread.

3

www.voicethread.com

10


Animoto Animoto er et stærkt program til hurtigt at samle en række billeder, overskrifter og små filmklip til en fascinerende lille film. Værktøjet kan på få minutter samle dine ting og udgive det som en færdig film, der ser rigtig godt ud. Man har ikke me‐ get indflydelse på det færdige resul‐ tat, men skal til gengæld heller ikke bruge mange minutter, før arbejdet er færdigt. Det er også årsagen til, at man ikke kan gemme sine Animoto‐projekter, for du kan fint nå i mål på 10‐15 mi‐ nutter, når du først har ideen og materialer klar. Brug Animoto til små film fra skolens dagligdag. Et forfatterbesøg, en ny frugtbod, udflugter, temadage eller noget helt fjerde. Brug også Animoto som præsentationsværktøj til nye emner; skal eleverne fx i gang med et nyt emne, kan en lille appetitvæk‐ ker spare dig for mange ord og be‐ skrivelser, og på samme måde kan elever, der har arbejdet med et pro‐ jekt eller et emne lave en flot lille introduktion til deres fremlægning med dette værktøj.

Prezi Prezi er et utroligt præsentations‐ værktøj, der giver en særlig oplevel‐ se som tilskuer. Man flyver nemlig rundt mellem punkterne, mens der kan zoomes ind og ud i det uendeli‐ ge. Denne specielle oplevelse har man også, mens man laver præsentatio‐ nen, hvor man arbejder på en helt anden måde, end man gør i fx Po‐ werPoint, Inspire eller Notebook. Du kan læse mere om Prezi på side 34.

Skoletubes værktøjer Nu har vi været omkring nogle af de værktøjer, som du finder direkte fra forsiden af Skoletube her i foråret 2012. Derudover vil der komme en række nye værktøjer i løbet af året, ligesom der også vil komme apps til smartphones og iPad. Appen vil du kunne læse mere om på side 19, og i afsnittet ”Kamerarullen – så ruller vi” på side 23 kommer vi nærmere ind på koblingen mellem smartpho‐ ne/iPad og Skoletube. Men med denne introduktion til værktøjerne, er vi klar til at gå om‐ bord i en række ideer og eksempler.

11


Kanaler:

Jeres faglige omdrejningspunkt Samlingsstedet for besvarelser og evaluering. Det faglige omdrejnings‐ punkt og den trygge afleveringsram‐ me. Udstillingsrummet for forældre og venskabsklasser. Med en kanal er mulighederne utallige. På Skoletube er det enkelt at oprette en kanal til dig og dine elever. Med en fælles kanal på klassen, har I et privat område, som kun I kan se. Her kan eleverne udgive deres film, lyd‐ optagelser, præsentationer, billed‐ fortællinger og hvad de ellers produ‐ cerer. Så hvad du end har af ideer til din undervisning og hvilke medier de end skal arbejde med – film, billeder, dias, lyd eller blandinger af disse, så har I et fælles rum, hvor I kan se og kommentere på hinandens arbejde. Der er ikke noget loft over hvor me‐ get, der kan lægges i kanalen, så det er med andre ord ideerne og under‐

visningen, der kommer i første ræk‐ ke. Alt hvad du kan få brug for at vide om Skoletube og de mange mulig‐ heder med kanaler, får du svar på i videokurset ”Skoletubes videokana‐ ler – kom godt i gang”4.

Mange af de ideer og forslag, du kan læse om på de følgende sider, kan med fordel samles i en kanal, og hvis du også gerne vil give dine elevers forældre mulighed for at se, hvad I arbejder med på klassen, kan du med en forældre‐ og gæstekode åbne op for, at de også kan være med. 4 www.skoletube.dk/skoletubes‐videokanaler‐ kom‐godt‐i‐gang/

12


Kanaler til faglig inspiration Kanaler kan også bruges til faggrup‐ per på skolen eller til samarbejde på tværs af en række skoler. Kanalen kan være et redskab til at samle nyt‐ tige medier om jeres fag eller emner. Dermed kan I sammen fylde ind i rammen og på den måde være fælles om at finde materialer, som man så hver især kan bruge i sin undervis‐ ning. Et eksempel på en sådan faglig kanal kan du finde for Berlinmuren5, hvor filmene her retter sig mod et bestemt emne, men hvor vi også har lagt flere film ind end vi sikkert på‐ tænker, at eleverne skal præsenteres for. Men her bliver kanalen til en faglig mediesamling.

Forældre og venskabsklasser må også være med Hvis du ønsker at forældre skal kun‐ ne se indholdet i jeres kanal, redige‐ rer du bare din kanal, og vælger at give den en forældre/gæstelogin. Desuden kan man tilbyde forældre eller venskabsklasser mulighed for selv at bidrage med indhold, uden at de nødvendigvis først skal oprette sig som brugere på Skoletube.

5

www.skoletube.dk/group/berlinmuren

13


Support:

Hjælpen er lige ved hånden På Skoletube er hjælpen altid lige ved hånden. Vi nævner her en række mu‐ ligheder, du altid kan bruge, hvis tvivl eller spørgsmål opstår. Først kan det være en god ide at undersøge, om der er lavet videovej‐ ledninger omkring dit problem eller spørgsmål. I vejledningerne sørger vi jo altid for at nævne faldgruber og viser, hvordan du undgår unødigt besvær. Når du som lærer, logger ind på Sko‐ letube vil du nederst i højre hjørne

14

have et chatvindue direkte til os. Selv om status måtte være offline, kan du godt skrive til os her, og du vil deref‐ ter få direkte besked til den mail du oplyser. Vejledning og hjælp finder du under Hjælp øverst til højre i topmenuen. Her kommer du ind til vores sup‐ portblog, hvor du kan finde hjælp og vejledninger. Her opdaterer vi lø‐ bende med små videoklip, der guider dig i mål. Endelig så må du også gerne ringe til os, med akutte situationer og spids‐ findige spørgsmål.


UNI-login:

Et login klarer det hele Uanset om dine elever skal arbejde med tegneserier, animationsfilm, lydoptagelser, komponere musik eller blot skal ind i jeres lukkede kanal på Skoletube, så skal de blot bruge deres unilogin. Dermed er Skoletube, lige‐ som alle andre tjenester fra Lær IT, altid helt enkel og sikker at benytte. Unilogin har den dejlige funktion, at når eleven først har logget sig ind med sit uni‐login én gang, så huskes dette login i den tid eleven sidder og arbejder på nettet ved computeren. Derved kan eleven springe rundt mellem alle Lær ITs tjenester, uden at skulle logge ind hver gang. Skal eleven fx skrive et blogindlæg på Skoleblogs, ja så er blot at åbne en ny fane og vælge login med unilogin. Derefter sker godkendelsen automa‐ tisk. Det er nemt, hurtigt og sikkert og giver jer både den bedste tryg‐ hed, men også mest mulig effektiv arbejdstid ved computeren.

Wordpress til Skoleblogs samt i ap‐ pen til VoiceThread. Dermed er uni‐ login utroligt enkelt at benytte for eleverne, og giver samtidig den for‐ nødne sikkerhed.

Dette login følger eleven fra skole‐ start, og uanset hvornår eleven kommer i gang med at bruge de forskellige tjenester og værktøjer, så vil det kun være én gang, at det med at logge sig ind skal læres. Husk også at der er uni‐login på den nye Skoletube app, som du kan læse mere om på side 21, og at I også kan benytte uni‐login direkte i appen til

15Pixton:

Tegneserier – gør en lang historie kort Pixton skaber andre arbejdsformer for vores kommunikation og faglige besvarelser.

består af både ord og billeder, sat sammen, sådan at begge dele støtter fortællingen.

Det er et forrygende værksted for tegneserier, plakater, lyd‐ og billed‐ fortællinger, som du og dine elever vil få stor fornøjelse af.

Samtidig med, at eleven udfordres til at være præcis og tydelig i sin tekst, er det også nødvendigt at huske på tegneseriens særlige genre og karak‐ tertræk; den bygger en spænding op og har en pointe som først kommer til sidst. Så hvis eleven vælger at bruge tegneserien til at fortælle en pointe, skal man altså først etablere en ramme og bygge en spænding op foran pointen. Det går ikke at lade sin karakter glide i bananskrællen i den første scene, for derefter blot at ligge og ømme sig i de efterfølgende scener.

Selv om tegneserier måske umiddel‐ bart leder tankerne hen på noget man læser og tegner for sjov, så skal man ikke tage fejl af værktøjets styr‐ ker. For det første så er tegneserier fri for en række fastlåste spilleregler. Her kan dyr tale, tyngdekraften sæt‐ tes ud af spil, ting kan eksplodere og alt sammen er det noget eleven kontrollerer og gør, fordi hun har en ide med det. Tegneserien giver ele‐ ven mulighed for at lave sine egne historier og udtrykke sig fuldstæn‐ digt, som hun vil. En anden fordel er tegneseriens form. Den er kort og præcis. Den

Da der ikke er nogen grænser, kan rammen for tegneserien ligeså fint være faglig og seriøs, som fantase‐ rende og opfindsom. Alt kan fortæl‐ les med ord og billeder, og dermed er tegneserieværktøjet måske mere

17


end noget andet værktøj velegnet til alle fag og alle fortællinger. En sidste fordel er, at det hele er digitalt, sådan at man altid kan redi‐ gere, fortryde, tilpasse eller ændre sin fortælling. Tegneserier er altså gode til fortæl‐ linger og beskrivelser. Men intet kan fortælles eller beskrives, hvis det ikke også er forstået. Ingen elever vil kunne lave gode tegneserier, før de har forstået det emne de skal beret‐ te om. Tegneserier udtrykker, hvad eleven har oplevet og opfanget i undervisningen. Dermed er tegnese‐ rien også et suverænt værktøj til at kommunikere med for både elev og lærer; en god tegneserie opstår af en robust forståelse.

Eksempler Hjemkundskab: Lav en opskrift som en tegneserie. Her kan vi både for‐ tælle om ingredienser, rækkefølge og tilberedning på én gang. Tit er opskrifter sværere end madlavning. Fysik: Gengiv et forsøg fra undervis‐ ningen i en tegneserie. Dermed repe‐ terer og reflekterer eleven over un‐ dervisningen. Hvorfor er der bobler i vandet, når vi varmer det op? Tegne‐ serierne bliver samtidig elevens no‐ ter. Fysik / Kemi: Lav et forsøg som du ikke ville og i hvert fald ikke må lave i virkeligheden.

18

Dansk: Genfortæl noveller. Dansk: Lav et interview med en per‐ son, og gengiv det som en tegnese‐ rie. Dermed skal det skæres ind til benet og kortes ned til tydelige udta‐ lelser. Sprog: Træn sproget i hverdagssitua‐ tioner. Fx hvordan man spørger om vej til bussen, eller at man have hjælp til at købe ind. Sprog: Lav en guide der fortæller om noget du kender – fx den by du bor i. Tag evt. billeder af området og sæt det ind som baggrunde. Tegneserien kan på den måde blive en anderledes byguide, som fx også kan tænkes ind sammen med qr‐tags, sådan som vi gør på side 38.

Kom godt videre Der er hele tre omfattende videokur‐ ser med ekstra materialer og prak‐ siseksempler. Scan fx mærket herunder og kom ind til det store grundlæggende kursus eller gå ind på Lær IT og søg på Pix‐ ton.


Skærmoptagelse:

Lektiehjælp og repetition i ét Skærmoptagelser giver elever og forældre mulighed for at se og gense din gennemgang og du får en ekstra mulighede for at præsentere elevens hjemmearbejde.

”Nu skal jeg vise dig, hvordan man gør!” En stor del af vores arbejde er at vise eleverne eksempler, problemstillin‐ ger, opgaver og løsningsmodeller, uanset om det er regning med brø‐ ker, bøjning af stærke verber, analy‐ se af reklamebilleder, informations‐ søgning på nettet, programteknisk gennemgang, fx hvordan man ind‐ sætter et sidehoved eller bruger overskrifter i tekstbehandlingen eller bare noget interessant, som man vil vise eleverne. Her kunne det være rart, hvis man lige kunne fortælle det igen – og igen – og til forældrene derhjemme, der måske også kan have gavn af en instruktion – eller igen til eleverne, når vi skal repetere og genopfriske, det vi arbejdede med sidst. Løsnin‐ gen kan være at lave en lille instruk‐ tionsfilm som en skærmoptagelse.

dermed dokumentere, hvad de for‐ står, og hvad de har arbejdet med. De kan med en skærmoptagelse gennemgå en beregning, fx hvordan man ganger to brøker. De kan vise noget, der har fanget deres interesse på nettet. De kan gennemgå et mind map eller måske bare demonstrere, hvordan man sætter komma i en ganske enkel sætning.

3. del. Rediger i dine optagelser Du kan også redigere dine optagel‐ ser. Dermed har du altså mulighed for at klippe noget fra og sætte flere optagelser sammen. Derudover kan du bestemme filmens tempo, om markøren skal være fremhævet og andre brugervenligheder. Det betyder, at skærmoptagelser ikke står og falder med, om man er klar i spyttet og får tingene til at lykkes første gang. Med lidt omhyg‐ gelighed og tålmodighed kan resul‐ tatet blive mindst ligeså godt.

2.del. ”Hej lærer, se hvad jeg har lært!” Også eleven kan have mange fordele med skærmoptagelser. De kan filme en proces eller en gennemgang og

19


Sc r eenc a s tOMa t i c L a vdi nopt a gel s e

Gennems e, udgi vel l err edi ger

Kompl etr edi ger i ng medov er ga nge, eek t er pa nor er i ng, z oom. . .

Udgi vpĂĽSk ol et ube


Skoletube app:

Klar til optagelse – udgivelse – alt Skoletube er kommet med en app til din smartphone eller tablet; Skoletube app.

Det er tæt på at være nu, og derfor er vi også meget glade for at kunne præsentere vores første app til Sko‐ letube. Skoletube app indeholder udover den basale tilgang til egne klip og kanaler, også to helt centrale funkti‐ oner, nemlig videooptagelse og lyd‐ optagelse. Dermed kan eleven altså både producere film og radio på sit udstyr.

Skoletube på smartphone og iPad er det næste store skridt for it i under‐ visningen. Med Skoletube appen kan eleven logge sig ind på sit udstyr og her få et genialt værktøj ”lige i hån‐ den”. Masser af lærere har set frem til den dag, hvor udstyret ville blive så ud‐ bredt, at det ville være naturligt at tænke de samme muligheder om det mobile udstyr, som vi tænker om computeren.

Sådan virker appen Appen starter med, at du logger dig ind med dit uni‐login. Det gør vi blandt andet for at sikre at appen

21


kun benyttes af brugere, der har et reelt ærinde på Skoletube. Herefter vil du have en række mulig‐ heder nederst i din skærm. Du kan se dine medier og dine kanaler. Du kan vælge producere og udgive til Skole‐ tube. Du kan tilgå alle offentlige klip og på det sidste ikon kan du tilgå dine oplysninger og indstillinger for appen. Altså grundlæggende de samme muligheder, som du har på Skoletube ved computeren. Dermed har vi både mulighed for at se og producere med denne app, og undervisningen kan trække i arbejds‐ tøjet og dyrke helt nye rammer for hvor og hvad, der skal laves.

Mobile muligheder Med telefonen i lommen er eleven nu godt dækket ind. De har kamera med sig. De har diktafon. Videoka‐ mera. De kan ringe efter hjælp. De modtager løbende beskeder via sms, Facebook og mail. De har sikkert også en gps og et kort, så de kan finde tilbage til skolen. De har en app med køreplanen for bussen eller hvad man nu ellers måtte mangle. Og ingen opstartstid! Med andre ord – de er klædt på til at kunne indfange de oplevelser, de er på vej ud i. ”Man kan, fx ved at inddrage mobile og trådløse teknologier og web 2.0‐ressourcer i under‐ visningen, udnytte og udvikle nye

kommunikations‐ og læreproces‐ ser…”6

Radio i marken Med Skoletube App til smartphones og iPad er alle klar til at lave lokalra‐ dio. Eleven vælger blot at producere en lydoptagelse, og herefter er det bare at gå i gang. Optagelserne gemmes på udstyret, og man vælger selv hvilke optagelser man efterfølgende vil udgive. Der‐ med er appen uafhængig af internet‐ forbindelsen mens der optages, og eleven kan derfor vente med at ud‐ give til man igen kommer i nærheden af et trådløst netværk eller mobilsig‐ nal. Så velkommen til radio i marken! Eleverne kan nu interviewe med Skoletube appen tændt, og når de senere på dagen kommer tilbage til skolen eller kommer hjem, vil de herefter kunne afspille, uploade og udgive deres optagelse. De kan hur‐ tigt lave en prøveoptagelse og afspil‐ le den for at sikre sig at kvaliteten er i orden, og derefter er det bare at gå i gang. Når de så senere udgiver deres lyd‐ optagelse, vil det blive lagt på Skole‐ tube på fuldstændig samme måde, som hvis de havde arbejdet ved en computer – de kan selv bestemme om det skal være privat eller offent‐ 6 Formål for faghæfte 48; It‐ og mediekompe‐ tencer i Folkeskolen.

22


lig, hvilken kanal klippet evt. skal placeres i osv. Ønsker eleverne så en efterbehand‐ ling af deres lydoptagelse, fx at klip‐ pe optagelserne til, redigere lydfor‐ hold og lægge underlægningsmusik ind, er det en smal sag at importere lydklippene ind i fx Myna. Der efter‐ behandles optagelserne, og den gode historie kommer frem af deres optagelser.

Diktafon til det mundtlige arbejde Lydoptagelser med Skoletube App. Uanset om det gælder modermålsun‐ dervisning, dansk eller fremmed‐ sprog, er lydoptageren i Skoletube app en glimrende støtte til mange mundtlige aktiviteter. Eleverne, der skal træne deres udta‐ le, oplæsning eller samtale på det pågældende sprog, kan tænde for deres app, og så har de mulighed for at genhøre det talte, og hvis det lever op til opgaven eller deres for‐ ventninger, kan de så derefter udgi‐ ve optagelsen. Men selv med optagelserne liggende på telefonen, vil eleven hurtigt kun‐ ne høre sine egne fremskridt. De små rettelser på udtalen, som man har arbejdet med eller de svære ord som drillede, vil nu lyde bedre og eleven har dermed brugt sig selv til selvkon‐ trol.

Skolebussen som sendevogn

Med muligheden for at optage og udgive film fra Skoletube appen, er der nu mulighed for at skabe og dokumentere på helt nye måder.

Klassens lektiekanal Lav en kanal på klassen til lektier og vigtige gennemgange fra timerne. IT‐ duksen kan herefter tage sin mobil‐ telefon frem, når der gives lektier for. Læreren optages som lyd‐ eller filmklip, og eleven kan et øjeblik efter uploade optagelsen til klassens lektiekanal, hvor den vil være klar til visning, inden vi er nået ned på læ‐ rerværelset og har sat os med kaf‐ fen.

Lærerens app Skoletube appen er ens for både lærere og elever, men der kan være forskel på, hvad man vil bruge den til. Som lærer er du jo nu ligesom eleverne, fri for at tænke på om der er internet eller computere til rådig‐ hed, så du kan fx lave optagelser på netop de steder, hvor du vil undervi‐ se eller hjælpe eleverne. Det kan

23


være det helt enkle, at du som fag‐ lærer går rundt i lokalet og fortæller, hvor tingene skal stå, og hvordan eleverne skal sætte dem på plads efter endt brug – en funktion som sikkert kan hjælpe mange elever i idræt, sløjd, billedkunst, på lærings‐ centret og mange andre steder.

planlægge videokamera, kabler, overførsel og udgivelse. Det klarer din telefon for dig.

Det kan også være som forberedelse til feltopgaver, at du filmer de steder de skal løse opgaverne. Her kan du så efterfølgende også bruge det qr‐ tag, der følger med film‐ eller lyd‐ klippet, når det er udgivet på Skole‐ tube. Du kan fx printe qr‐mærket ud og laminere det og placere det på netop det sted, hvor undervisningen skal foregå. Du kan også lave en del af din frem‐ læggelse og præsentation af et em‐ ne. Det kunne være en fiks måde at lave en mundtlig diktat på. Optag den hjemme, afspil på klassen og lav noget andet i mens. Til de mindste kan du måske indtale et afsnit fra deres læsebog, som eleverne så kan høre, mens de følger med i bogen selv. Uanset hvad, så skal du aldrig mere tænke på, om du har udstyret i orden til at optage. Du slipper for at skulle

24

Mere information Skoletube app er i udvikling over foråret 2012. Den udvikles først til Apples styresystem IOS, sådan at iPhone, iPod og iPad kan anvende den og derefter til Googles Android. Appen er gratis og kan hentes på de respektive markedspladser.


iPad:

Kamerarullen – så ruller vi Med en iPhone eller en iPad kan du udnytte at billeder og filmklip lægger sig i det, der kaldes kamerarullen.

Videoredigering: AVID Studio (30,‐), iMovie (30,‐), VidEditor3 (gratis), 8mm HD (12,‐)

Kamerarullen er banegården for dine medier. Det er her, at dine rå billeder og filmoptagelser gemmes direkte. Men samtidig er det også her, at en række apps eksporterer de redigere‐ de og færdige produktioner til. Med andre ord er det i kamerarullen, at du finder dine medier, rå såvel som redigerede.

Animationsværktøjer: Toontastic (gratis), Puppet Pals (gra‐ tis) Stop‐Motion (gratis)

Derfor er Skoletube app også bygget til at kunne hente indhold i kamera‐ rullen og udgive det på Skoletube. Så med Skoletube appen kan du altså også hente indhold, som du måtte have lavet i andre apps, hvis blot de lægger deres færdige arbejde i ka‐ merarullen. Det er der faktisk rigtig mange apps, der gør. Dermed har vi en situation, hvor indholdet fra disse apps i sidste ende kan blive udgivet på Skoletube uden større besvær. Lad os derfor lige liste nogle af de sjove, billige, eller bedste apps op, som du vil kun‐ ne arbejde med, og som kan lægge slutproduktet i din kamerarulle, hvorefter du så kan udgive indholdet på Skoletube.

Billedfortællinger: Animoto (gratis) Så uanset hvad, er kamerarullen stedet, hvor tingene mødes og mu‐ ligheder opstår – også med Skoletu‐ be.

Dropboxen klarer resten Hvis du har andre optagelser, fx billeder, kan du installere Dropbox på dit udstyr. For ved at lægge fx billeder og filmklip i din Dropbox har du faktisk direkte adgang til dem i medieværkstedet MovieCut, som vi skal se på nu!

25


MovieCut:

Elevens mediecentral i skyen MovieCut er den seneste nyhed på Skoletube. Det er et online videore‐ digeringsprogram, der altid ligger klar på Skoletube, bag dit uni‐login og lige til at gå ombord i. Programmet kan samle billeder, tekst, lydklip, baggrundsmusik og filmklip fuldstændig, som du ønsker. Men det er samtidig meget mere end et redigeringsprogram, det er også, hvad man kunne kalde for en medie‐ central.

For når du vil tilføje medier til dit projekt, kan du vælge mellem en imponerende lang række muligheder og tjenester. Tanken med at kunne hente indhold fra alle disse tjenester er, at det skal være nemt at samle og bearbejde sit indhold, uanset hvor det ligger. Når eleven arbejder her, kan han derfor hente indhold, uanset om det ligger på computeren, på hans Face‐ book‐profil, eller om han vil tilføje

26

indhold med computerens webcam eller mikrofon eller om tingene skal komme fra hans Dropbox. Sådan skal det være; der må ikke være forhin‐ dringer, og det skal være nemt at hente sine ting. Derfor har vi fx koblet Facebook på, fordi mange elever er helt fortrolige med at placere og dele indhold der, og mange bruger det som filsamling for deres mobiltelefons billeder. Med Picasa er det muligt for elever‐ ne at tage egne og andres offentlige billeder fra ethvert Picasaweb‐ album. (Tjek lige licensen først, om billederne må bruges). YouTube funktionen giver mulighed for import af filmklip (Husk lige igen at have lov). Læg også mærke til at Flickr og Ja‐ mendo er med på listen. Flickr giver direkte adgang til mere end 30 milli‐ oner billeder under CC:By‐licensen, og Jamendo giver ligeledes adgang til en enorm musiksamling, ligeledes under en Creative Commons licens.


Så ud over at vi gør det nemt at hen‐ te egne materialer, er det også sat sådan op, at det er nemt at hente lovlige materialer, som eleverne helt sikkert kan bruge i deres arbejde.

Netop disse to værktøjer, Flickr og Jamendo, kigger vi mere på på side 41 i afsnittet ”MovieCut gør det nemt at være lovlig”.

Dropboxen i skyen Det at man kan importere fra sin Dropbox betyder, at man kan tilgå sine filer, og fx hente billeder, lyd‐ eller filmklip ind på dit klippebord i MovieCut.

blevet slut på mange års kamp med at skulle forbinde elevernes udstyr til computeren.

Værktøjet, der binder alle ender sammen Med MovieCut er der opstået en enestående mulighed for at samle medier ind på tværs af tjenester, programmer og platforme i et hidtil uset omfang, og da MovieCut er et program vi selv har mulighed for at sætte vores præg på, kan det ikke udelukkes, at der kommer flere kob‐ linger. ☺

Klippebordet MovieCut er ganske enkel at arbejde i. Du har visning til venstre, medie‐ samlinger til højre og klippebordet nederst. For at redigere i klippebor‐ det, vælger du først mediet der skal redigeres, for derefter at behandle mediet med fx effekter, beskæring eller overgange.

Dermed er det nemt at arbejde ved forskellige computere, og hvis du har en smartphone eller en iPad vil du også med Dropbox installeret på dette udstyr kunne hente indhold fra dit device direkte ind i MovieCut! Dermed er indhold, computere, tele‐ foner og iPads bundet sammen og begrebet ”mediecentral” er blevet endnu bredere, og det er hermed

Gem projektet, sådan at arbejdet kan genoptages senere, og udgiv det på Skoletube, når du er færdig.

27


Tiki-Toki:

for det er svært at rette, når først teksten er skrevet og limen er tørret.

Tidslinjer

De dage er talte.

Verden ændrer sig lynhurtigt, og nogen gange kan det være rart at få lidt hjælp til at få et overblik over begivenhedernes indbyrdes place‐ ring og relation. Tidslinjer er sammen med vores kronologiske forståelse afgørende for, at vi kan se os selv som deltager og bidrager i en foran‐ derlig verden. ”Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronolo‐ giske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags‐ og samfundsliv7.”

Med Tiki‐Toki, det nye tidslinjeværk‐ tøj, har mulighederne for at arbejde og samarbejde om fx udvikling og kronologi aldrig været bedre. Tidlige‐ re har vi været nødt til at ty til papir, lim og saks, når vi skulle lave disse tidslinjer. Produktet har svinget i kvalitet, lige fra de smukke og spæn‐ dende vægopslag som fik lov til at hænge indtil julepynten eller som‐ merferien kom på tværs og over til de mere kedelige tidslinjer, der kun‐ ne minde om noget en kopimaskine havde haft i klemme. I begge tilfælde var vi afhængige af at det blev lavet rigtig første gang, 7

Formålet for faget Historie.

28

Kompetencen, at kunne overskue perioder, se relationer, sammen‐ hænge og udvikling over tid er stadig væsentlig, men nu har vi et digitalt tidslinjeværktøj, som både gør det flot og levende at lave tidslinjer. Samtidig har vi også de digitale for‐ dele ved at kunne ændre, redigere, tilpasse og rette vores produkt. Med det digitale værktøj kan vi nu også sætte tekst, billeder, lyd og film sammen til interaktive oplevelser såvel som informationer. Informati‐ oner kan kobles sammen med links til artikler og materialer på nettet, og tidslinjer på Skoletube er altså ikke bare noget man ser på, men også noget man kan gå ombord i, tage afsæt i, og bevæge sig ud fra. Der‐ med har tidslinjer faktisk også nogle andre aktiviteter i sig for sit publi‐ kum, end de gamle. Man kan sige at både processen med at lave tidslin‐ jen og det at opleve den, er blevet til to lærerige aktiviteter, og en tidslinje lavet af læreren kan derfor også sagtens være en del af den undervis‐ ning man har planlagt. Husk så lige, at du selvfølgelig kan lave tidslinjen sammen med andre kolleger eller venner på nettet, så‐ dan at arbejdet bliver overkomme‐ ligt, men også sådan, at I måske sammen kan lave jeres undervis‐ ningsmaterialer på denne måde.


Sådan gør du - selv Tiki‐Toki ligner ikke noget man ken‐ der fra andre programmer, og derfor er det en god ide at starte med en videovejledning. Klik under Tiki‐Toki på Skoletubes forside og se en kort introduktion til værktøjet.

Sådan gør I – sammen Med Tiki‐Toki kan du invitere andre til at være med. I kan fortælle en historie sammen, løse en fælles op‐ gave eller på andre måder blive in‐ spireret sammen.

Verden hænger sammen – kategorier giver flere røde tråde Det er oplagt at lave en tidslinje for en forfatter, en krig eller en periode, men ofte har vi kun dette ene for øje. Derved laver vi måske en tidslin‐ je om en forfatter uden at skelne til de ydre forhold, som også kunne have en rolle. Med kategorier i tids‐ linjen kan vi koble flere parallelle lag af begivenheder og oplysninger sammen. Hver kategori kan tildeles sin egen farve, så de er nemme at kende fra hinanden.

Tidslinjer over kort tid – lad pippene kvidre på samme linje

forhold til tid. Du kan lave en tidslinje på 1000 år eller 1 dag, det er Tiki‐Toki ligeglad med. En anden fascinerende funktion er muligheden for at hente informationer ind på en tidslinje via Twitter. Man kan altså importere disse pip fra en bruger og dermed sætte dem op i ordnet rækkefølge. Dermed er fx aktuelle politiske begi‐ venheder pludselig formbare og kan gøres til et materiale som man kan se forløbet af. Hvem mente, sagde og gjorde hvad, hvornår?

Din digitale portefølje Med en tidslinje kan du også trække indhold ind via et RSS‐feed, og på den måde få Tiki‐Toki til at lave histo‐ rier på tidslinjen i forhold til de ting der produceres et helt andet sted. For eleven der benytter Twitter, MindMeister, Skoletube og Skole‐ blogs, vil det dermed være muligt at lave en tidslinje med tre feeds. Et med de mind maps eleven laver, et for de blogindlæg han producerer på sin blog og et for Skoletube med de bidrag der udgives her. Dermed vil Tiki‐Toki altså lave et overskueligt og lækkert kort over de aktiviteter ele‐ ven arbejder med i skolen.

En fascinerende funktion ved Tiki‐ Toki er dens fuldstændige elastiske

29


T i k i T ok i I mpor t erny heds f eeds f r ades t ør s t emedi er ogf øl gmedi hi s t or i en mensdens k r i v es

Opr etpunk t erpå t i ds l i nj enmedt ek s t ogl i nk s . T i l f øj medi erdi r ek t e f r adi tmedi ea r k i vpå Sk ol et ube Sa ma r bej dmeda l l e! L a vena dga ngs k ode t i l gr uppen


GoAnimate:

Storytelling med tegnefilmsfigurer Animation betyder at gøre levende. Med GoAnimate kan vi lave levende fortællinger med tegneseriefigurer af dyr og mennesker. Programmet er utroligt enkelt at gå til for selv de mindste elever.

Når historien er færdig kan man se et eksempel på den færdige film, og herefter udgive den på Skoletube. Dermed er vejen fra ide til et synligt og meget imødekommende produkt utrolig kort.

Man vælger først hvilken ramme historien skal have. Her skal du være opmærksom på, at der er to typer af projekter; de små ”short stories” og de lange ”make a movie”. De korte historier giver en mere lukket ram‐ me, som er velegnet for begyndere og mindre elever, mens film‐ rammerne giver flere muligheder for kreative udfoldelser, men også flere menuer og funktioner at holde styr på.

Levende fortællinger

Vælger man en ”short‐story”, skal man først vælge fortællingens ram‐ me; om det skal være dyr eller men‐ nesker, der fortæller, om det skal være en person alene eller to i dia‐ log. Dernæst vælges baggrund og figurer, inden man kommer til selve fortællingsdelen. Her kan man enten skrive sine replikker eller måske end‐ nu sjovere, også indtale sine replik‐ ker direkte i sin mikrofon.

Men der er selvfølgelig mange flere muligheder, når man laver et længe‐ re projekt, fx at man selv kan impor‐ tere billeder til filmens baggrund. Dermed er der ingen grænser for, hvad animationsfiguren kan berette om.

Erhvervspraktikken Med lidt billeder8 er det nemt for eleven at sætte dem sammen med et par ord. Dermed får eleven sat ord på sine oplevelser. Ideen vil også fint kunne bruges til dagbøger, projektdagbog, logbog

for et forløb, en udflugt eller for en temauge. 8

www.skoletube.dk/video/73606

31


Vikinger og luftskibe – historie og fysik. Når eleven importerer billeder til sin fortælling, er der ingen grænser for, hvad filmen kan handle om. Derfor er det også nemt at fortælle om vikin‐ ger og luftskibe. Indsæt et passende billede i baggrunden og en fortæl historien.

9

I det lille filmklip herover , har vi ladet et par militære personer for‐ tælle fra begivenhederne. Disse per‐ soner taler på en anden måde, og lægger vægt på andre ting end civile personer, og det skal eleven også tænke ind i sin fortælling; hvordan taler min person?

Sprogundervisning i alle sprog I de foregående eksempler kan man fint indtale stemmen til figuren. Her kigger vi tilbage på de skriftlige mu‐ ligheder.

tilbyder en overvældende række af sprog og stemmer, fx er der hele 34 engelske stemmer, hver med deres særlige karakteristika og nationale accent, mens der til tysk, dansk og de øvrige nordiske sprog er to, hen‐ holdsvis en mand og en kvinde‐ stemme. Derfor er det oplagt at benytte GoAnimate til sprogunder‐ visning, dansk, dansk for fremmed‐ sprogede etc. ”Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kund‐ skaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skrift‐ ligt...”10

I filmen herover11 har vi blandet fire sprog, der er i dialog med hinanden.

Evolution i biologi Eleverne har taget værktøjet til sig, se fx hvordan humor kombineres med evolutionslære i biologi12

For ved at skrive replikkerne kan vi få den syntetiske tale til at hjælpe os og udtale vores replikker. GoAnimate

9

www.skoletube.dk/video/73585

32

10

Formål for faget tysk www.skoletube.dk/video/72872 12 www.skoletube.dk/video/73713 11


GoAni ma t e Pr ez i


Prezi:

Præsentationer på nye måder Endnu en nyhed i 2012 er integratio‐ nen med et af de mest interessante præsentationsværktøjer på nettet; Prezi. Prezi er en anden måde at præsente‐ re og arbejde på, end vi kender det fra fx PowerPoint. Det er online, og med integrationen af Prezi på Skole‐ tube er eleven fri for at skulle opret‐ te sig og huske et ekstra login. Du skal tænke din præsentation lidt som et mind map. Du har et uende‐ ligt stort stykke karton foran dig, hvor du kan notere dine punkter og ideer. Derefter kan der puttes lidt pynt på, med billeder og filmklip, og til sidst tegner du den rute, som du har tænkt dig, at punkterne skal fortælles i. Altså ideer først og rute sidst, hvor andre præsentationspro‐ grammer mere bygger på, at man kan lave den bedste rækkefølge fra starten af.

til, at alle kan komme til, og proble‐ mer med at den ene måtte være syg under et gruppearbejde er fortid. Du vælger bare Meeting i toppen og derefter ”Invite to edit”. Herefter kommer dette vindue, hvor du så kopierer linket og sender det til re‐ sten af gruppen.

Sharing is caring

Se ned og følg med!

Med Prezi kan du også dele din præ‐ sentation, sådan at dine gruppe‐ kammerater kan være med i redige‐ ringen og udformningen af præsen‐ tationen. Dermed giver Prezi plads

Der findes desuden en tilsvarende fin mulighed for at dele præsentationen med andre, sådan at du og 9 andre kan følges ad, på hver jeres skærm mens præsentationen foregår.

34


Fremlæggelse – det er noget vi kan være fælles om. En sidste smart funktion, som du ikke finder i andre programmer, er muligheden for at fremlæggelsen kan overdrages til en af de andre brugere, der følger præsentationen. Det giver dig fx mulighed for at bru‐ ge din præsentation første gang i gennemgangen af et nyt emne, for så gangen efter at overdrage præ‐ sentationen til en eller flere af ele‐ verne i klassen. Eleverne får derved dit undervisningsmateriale som rå‐ stof for deres fremlæggelse og for repetitionen på klassen. Det er en unik demokratisk funktion, som kun gør aktiviteten mere spændende og engagerende for eleverne at deltage i. Samtidig så flytter det fokus fra læreren, og den interaktive tavle kan nu også styres af eleverne, der sidder på deres pladser.

Mere information For at komme godt i gang med Prezi anbefaler vi, at du først besøger en Prezi‐præsentation og oplever denne særlige måde, at informationerne flyver hen over skærmen. Derefter kan vi anbefale det store videokursus om Prezi på Lær IT. Så selv om du er ny bruger er det nemt at komme godt i gang.

Prezi er iPad-venlig Prezi har udviklet en app til iPad (gratis) (og kun iPad – ikke iPhone). Med den har du mulighed for at se Prezi‐præsentationer på din iPad, som på din computer. Appen giver desuden mulighed for, at du kan redigere en smule i din præsentati‐ on, men dens primære funktion er, at du kan se og dermed også frem‐ lægge dine præsentationer.

Dermed kan I altså snildt koble com‐ putere eller iPads til projektoren, når der skal fremlægges, ligesom i fint kan bruge iPaden som en skærm til en fremlægning sammen i en mindre gruppe. Dermed er også Prezi iPad‐venlig.

35


Skoleblogs:

Skriftlighed og medier går hånd i hånd Film og medieproduktioner skal som regel have et par ord med på vejen. Derfor anbefaler vi, at skolerne benyt‐ ter sig af blog‐værktøjet Skoleblogs13, hvor enhver elev, lærer, klasse eller PLC kan lave sine egne blogs. Det hele fungerer selvfølgelig ganske nemt med uni‐login, og der er lavet en ræk‐ ke gennemdokumenterede materialer om inddragelsen af blogs til de for‐ skellige målgrupper. Med Skoleblogs har vi altså en mu‐ lighed for at sikre, at eleverne også træner det skriftlige. Dermed har vi altså to værktøjskasser – Skoletube som medieværkstedet og Skoleblogs som skriveværksted. Men hvad så når ord og medier skal smelte sam‐ men? Det er jo netop en af styrkerne ved en blog. Stadig flere kulturprodukter bli‐ ver digitale, og i denne proces ser vi en integration af forskellige medier og en kobling mellem tekst, billede og lyd.14

Det løses ganske enkelt, for når ele‐ ven er ved at arbejde med sin tekst,

kan hun vælge en lille blå fugl på værktøjslinjen. Herefter åbner et vindue op over hendes skærm, hvor hun kan se alle de medieklip hun har lavet på Skoletube, og med et enkelt klik kan hun gense eller udvælge det medie‐ klip, som skal sættes sammen med teksten. Der er dermed ingen embed‐koder eller flere åbne faner eller andre faldgruber, som eleven skal være opmærksom på. Blot klik på den blå fugl, vælg dit medie og vælg indsæt og så kan man igen efter ganske kort tid fortsætte sit skriftlige arbejde. Nemmere kan det ikke blive, og svæ‐ rere skal det ikke være. Det handler om at have så få forhindringer som muligt, sådan at fokus på opgaven og besvarelsen fastholdes.

13

www.Skoleblogs.dk Formål i faghæfte 48; It‐ og mediekompe‐ tencer i Folkeskolen. 14

36


Slidemaker:

Præsentationer man kan være fælles om Et helt traditionelt præsentationspro‐ gram har også fundet vej til Skoletu‐ be. Det hedder Slidemaker og ligner på mange måder PowerPoint. En væsentlig forskel er, at det er mere brugervenligt; at det ligger på nettet og at man kan arbejde flere sammen i samme præsentation.

og redigere, endda på samme tid.

Her kan eleverne lave flotte og enkle præsentationer. De ligger online, og eleven kan derfor genoptage sit arbejde, hvor og hvornår det passer.

Dermed er samarbejdet ægte, og der er ikke en, der optager tasteturet for resten af gruppen. Det giver dels et mere fælles resultat, og et bedre medejerskab af præsentationen, og dels et mere engagerende arbejds‐ miljø i gruppen.

Det er meget enkelt opbygget, så‐ dan at selv mindre elever også nemt vil kunne være med.

Præsentér et samarbejde Slidemaker er velegnet til samarbej‐ de, for den ene elev kan koble sine kammerater på som medfor‐ fattere. Dermed kan de både samarbejde om opgaven og selve fremlæg‐ gelsen. De vil herefter alle have den samme præsentation i deres oversigt, som de kan åbne

Når præsentationen er færdig væl‐ ger man som sædvanlig ”Udgiv på Skoletube”.

37


QR-tags:

Skoletube er på mærkerne Få teknologier har som qr‐tags poten‐ tialet til at blive vigtige for vores di‐ daktik. Med qr‐tags kan du klæde dine elever på med præcise og relevante informationer netop dér, hvor elever‐ ne har brug for dem. QR‐tags giver os en række fantasti‐ ske muligheder for at binde virke‐ lighed og informationer sammen. Vi har kigget på det i en række blogind‐ læg og videokurser, fx ”Tags i un‐ dervisningen” og ”PLC på mærker‐ ne”. Det er nemt og ganske gratis at lave mærker selv, men vi tænkte også, at det kunne være rart (og endnu nemmere), hvis mærkerne blev lavet af sig selv. Så det gør de nu på Skole‐ tube.

gå ind og hente et qr‐tag til dit me‐ die. Det kan du både ved alle dine egne medier og ved de medier, som andre har lagt offentligt på Skoletu‐ be. Så når du har fundet fx en film, som du ønsker, at eleverne skal arbejde med, kan du bare kopiere mærket under filmklippet, og sætte det ind i dit undervisningsmateriale.

400 boganmeldelser lige i hånden På Skoletube er der lige nu mere end 400 offentlige boganmeldelser som du kan gå ind og se. Sammen med jeres ressourcepersoner på lærings‐ centret kan I fx lave en samling mærker med anmeldelser af gode bøger. Sæt derefter mærker og bø‐ ger sammen – og eleverne har en ekstra oplevelse med at låne gode bøger. Kopier et ark med 20 mærker med gode fantasy‐bøger eller sætte et mærke ind i opgavebeskrivelsen til eleverne, sådan at de kan se et ek‐ sempel på, hvordan de selv kan lave en god digital boganmeldelse som afslutning på det læseprojekt I måtte være i gang med.

Turistguide lavet af 5. klasse Når du har udgivet et medie på Sko‐ letube, vil du altid under ”Del” kunne

38

Eleverne kender deres lokalområde bedre end turisterne, så når vi i sprogundervisningen eller i na‐


tur/teknik skal arbejde med ”den nære omverden”, kan det være en fin anledning til, at eleverne laver en række lokale film, billedfortællinger eller lydklip, som fortæller noget om deres by eller deres område. Produktion af viden får en stadig større andel af værdiskabelsen i samfundet, og vi bruger i stigen‐ de grad it i arbejds‐, fritids‐, kul‐ tur‐ og samfundslivet. It er kommet for at blive, og udviklin‐ gen i it‐anvendelsen vil fortsætte som en integreret del af den fremtidige samfundsudvikling.15

Saml mærkerne i en brochure og send det til jeres lokale turistbureau, og se om ikke de også kan se det spændende i at reklamere med dette ekstra indhold i jeres område. Deref‐ ter kan eleverne sætte laminerede mærker de steder i byen, hvor deres medieproduktion knyttes til, og an‐ dre kan nu gå på opdagelse efter endnu flere oplevelser og hemme‐ ligheder i jeres område. ”Eleverne skal i højere grad sæt‐ tes i stand til at deltage frem for at modtage, så de derigennem kan udvikle sig som aktive med‐ borgere. Digitaliseringen vil kun‐ ne bidrage til, at skolelivet og skoleaktiviteterne ikke er bundet til det konkrete klasseværelse og et stramt fastlagt tidsforløb”.16

Eleverne, der sikkert allerede er vilde med Pixton, kan også nemt tage et billede fra netop det område, de har 15

Formål faghæfte 48; It‐ og mediekompeten‐ cer i Folkeskolen. 16 samme

arbejdet med og sætte det sammen til en færdig reklame for byen, eller I kan lave et bykort med punkter, der viser, hvor turisten (eller forældrene) skal gå hen for at opleve jer som guide.

Medietyper:

Værktøj som forbillede Er du forvirret over alle værktøjerne, eller i tvivl om hvilket du skal vælge? Så prøv fra forsiden at vælge medie‐ typer, og vælg derefter det værktøj, som du er nysgerrig efter at kende. Så får du en nyttig inspiration og kan se hvilke forventninger du måske skal stille dig i udsigt, når dine elever skal bruge det. Samtidig kan du aflure hvilke faldgruber eleverne typisk falder i, eller hvilke retninger de bedste elever arbejder. Denne information betyder, at du kan give eleverne gode råd, som om du aldrig havde lavet andet end fx tegneserier eller tidslinjer.

39


Kategorier:

En faglig inspiration Se hvordan andre får det bedste ud af at bruge medier i deres undervisning. Bliv inspireret og få nye ideer til din undervisning. Du kan nemt finde inspiration på Skoletube til dine egne projekter, forløb eller fag. Gå fra forsiden af Skoletube ind under ”Community” og vælg ”Videokategorier”. Herefter vil du komme til en oversigt over Skoletubes kategorier. Kategorierne er lavet, så de passer sammen med de fag, der findes i folkeskolen. Der‐ udover, er der oprettet særlige kate‐ gorier til de aktiviteter, der anvendes

40

hyppigt på Skoletube, fx boganmel‐ delser, animationsfilm, vejledninger og events. Du kan også besøge mind mappet ”100‐vis af aktiviteter på Skoletube”, hvor vi har samlet en række eksem‐ pler, som er eksemplariske i forhold til fagmål for det pågældende fag. Ved hvert fag er der et link til fælles mål for faget, og underpunkterne viser så hen til gode eksempler. Derved får du altså sorteret efter dit fag, og kan nu på få minutter se en række eksempler på medieprodukti‐ oner og faglige aktiviteter. Med den inspiration i ærmet er du godt klædt på til at udtænke nye medieprojekter i dine fag.


Events:

Konkurrencer på Skoletube Hen over året danner Skoletube ram‐ men om en række aktiviteter, konkur‐ rencer og events. Det er aktiviteter, der er åbne for alle, men som har en primær målgruppe, enten en bestemt årgang eller et bestemt fag.

Et mere lokalt forankret projekt var Edit:2418, hvor alle Fyns 10 hovedbib‐ lioteker inviterede alle grundskoler på Fyn til at lave lommefilm i ugerne 43‐48. Det kom der mere end 100 fine film ud af, hen over efteråret.

De senere år har en række organisa‐ tioner benyttet Skoletube som ram‐ me for en del af deres aktiviteter og events. Således kunne skolerne sid‐ ste år fx deltage i læsekampagnen ”Ordet Fanger”, hvor udgangspunk‐ tet var FNs internationale læsedag, og hvor Danmarks Lærerforeningen, Dansklærerforeningen m.fl. havde taget fat om dagen med en opfor‐ dring til eleverne om at udtrykke ”ord i hovedet” fx ved at producere et rap, som de kunne udgive i Ordet Fanger‐kanalen på Skoletube17.

Skoletube vil også fremover stille sig til rådighed for organisationer og foreninger, der ønsker at invitere skolerne til diverse projekter og dage. Du kan altid gå ind under Events fra Skoletubes forside og se hvilke projekter, der har fundet sted og hvilke, der er i gang eller på vej.

Det kom der knap 200 film‐ og lydklip ud af til konkurrencen; fra hele lan‐ det og fra alle klassetrin. Dermed kan nationale projekter nemt og hurtigt komme ud til alle skoler, og Skoletu‐ be kan danne rammen om et udfor‐ drende fælles projekt. 17

www.skoletube.dk/group/OrdetFanger

Du kan også være eventmager Har du selv en ide til et forløb, som du vil have andre skoler til at være med i, er du også velkommen til at kontakte Lær IT. Så kan vi måske hjælpe jer med at gøre det til et stør‐ re projekt og dermed gøre det til en fælles oplevelse på tværs af klasser, skoler og landsdele.19 18

www.skoletube.dk/group/Edit242011 Lær IT sorterer som udgangspunkt ikke i de henvendelser vi får omkring events på Skole‐ tube. Vi overlader den faglige vurdering til jer, om I skal deltage eller ej. Dog ønsker vi ikke at reklamebaserede events, der samtidig hen‐ vender sig til eleven som forbruger, skal være på Skoletube. Det skal handle om undervis‐ ning og ikke om at påvirke eleven som forbru‐ ger.

19

41


VoiceThread:

Undervisning i skyen VoiceThread giver dine elever mulig‐ hed for at være med i en række un‐ dervisningssituationer, når det passer dem. Dermed kan I lege med asynkron undervisning – eller undervisning i skyen.

dermed at gøre materialet større, og give bedre plads til elevernes svar.

VoiceThread sender eleverne i marken

Nogle gange har vi et spørgsmål eller et emne på klassen, som vi gerne vil have alle eleverne til at være med i. Hvis det er et spørgsmål, som vi gerne vil høre alle elevernes svar på, vil det som mundtlig aktivitet på klassen risikere at ødelægge koncen‐ trationen hos eleverne, både hos dem, der skal vente med at svare til det bliver deres tur, og hos dem, der skal sidde og overvære det. Her vil VoiceThread være oplagt. Lav et rum og knyt elever til det. Læg oplæg eller spørgsmål ind i rummet, ved at indsætte et medie‐ klip. Lav flere sider i rummet for

42

Med appen til iPad og iPhone har VoiceThread gjort det muligt at være fri af computere, når man skal delta‐ ge i det virtuelle rum. Brugeren downloader den gratis app, og skal så inden koblingen mellem Skoletu‐ be og VoiceThread på dit device virker, lige lave en enkel tilpasning20. Når det er gjort, er du koblet sam‐ men med din undervisning uanset, hvor du er. Du kan se undervisnings‐ rummene, du kan oprette nye, du kan se andres bidrag og du kan kommentere med tekst, tale og vi‐ deo; og undervisningen er flyttet i skyen.

20 Vælg et andet domæne og skriv ed. i dette felt.


Ophavsret:

Det gamle spøgelse er en skygge af sig selv Det har aldrig været meningen, at undervisning skulle være ulovlig. Der‐ for er der også et spørgsmål om op‐ havsret, som lærere og elever skal kende til, når de producerer og bygger videre på andres arbejde. Ophavsretten er utrolig enkel; Vi må ikke bruge andres materialer uden at vi har en klokkeklar aftale med op‐ havsmanden. Sådan en aftale kan ophavsmanden lave ved at bruge en Creative Commons licens til sit værk. På Skoletube holder vi løbende øje med, at jeres produktioner ikke in‐ deholder materialer, der måtte krænke ophavsretten. Det må vi også forvente, at både I som brugere og en række rettighedshaver og interesseorganisationer gør. Vi op‐ fordrer alle til at benytte materialer, der ikke konflikter med ophavsret‐ ten. Af samme grund har vi valgt at alt, hvad der udgives på Skoletube, bliver udgivet under en Creative Commons licens, sådan at heller ikke andre kommer ophavsmæssigt i klemme når de ser, viser eller på andre måder nyder godt af jeres viden og medieproduktioner. Skoletube har altid haft videndeling som sit mål, og med den konsekven‐ te brug af Creative Commons‐ licensering har elever og lærere ryg‐

gen fri til at arbejde i mange flere situationer end ophavsretten ellers tillader. Derfor ønsker vi også, at alle lærere og elever lærer Creative Commons at kende, og at lærerne er med til at skabe bevidsthed om ophavsretten gennem deres undervisning. For kun på den måde kan vi danne eleverne til at være sikre og kompetente in‐ ternetbrugere. Ved at bruge lovlige materialer under åbne licenser slipper eleverne med at bøvle med ophavsretten. De behol‐ der fokus på undervisningen og på at have det rart med at lære at lære. Sådan skal det være, og derfor kan man heller ikke udgive noget på Skoletube under andet end en Crea‐ tive Commons licens. Hvilken af de seks licenser det skal være bestem‐ mer du, som ophavsmand, selvfølge‐ lig selv.

Dit værk – dit valg Som altid er det dig, som skaber af et værk, der har råderetten og den suveræne bestemmelse over dit værk. Det er derfor også dig, der skal vælge, om overhovedet, og i givet fald, hvilken Creative Commons li‐ cens, dit arbejde skal deles under. På Skoletube er licensen som standard

43


valgt til at være By‐Nc‐Sa, hvilket er den mest restriktive af de licenser som kan vælges, som samtidig giver andre ret til at bearbejde og bygge videre på dit værk. Ønsker du en anden licens, vælger du blot en an‐ den af de seks licenser i forbindelse med udgivelsen, eller du kan senere gå ind under dine medier og vælge

rediger, for herefter at ændre li‐ censen.

Vælg den rette licens Hvilken licens bør du så vælge? Med to små enkle spørgsmål er det nemt at vælge den rette licens. Må andre tjene penge på mit værk? Må andre lave om, bearbejde eller bygge vide‐ re på mit værk? Og hvis de må, skal de så dele videre på samme vilkår som jeg har valgt? Ud fra disse spørgsmål vil du komme frem til den licens, der passer dig. Det er dermed de betingelser, der gælder for værket, og hvis andre ønsker nogle andre betingel‐

44


ser, vil de som med alle værker, være nødt til at rette henvendelse og bede om en særlig aftale med dig. En afta‐ le du suverænt kan bestemme eller afvise.

MovieCut gør det nemt at være lovlig På MovieCut på Skoletube har vi gjort det utrolig nemt at være lovlig. For når du vil tilføje medier til dit projekt, kan du blandt flere mulighe‐ der vælge Flickr til at finde billeder og Jamendo til at finde musik, og det har nogle utrolige fordele. Med Flickr er det sådan at du (kun) får adgang til de 30 millioner billeder, der er udgivet under By‐licensen. Dermed kan du bruge billederne frit, hvis du blot husker at kildeangive billedet med ophavsmand og CC‐ licens. Det kan i sig selv jo også være svært nok at holde styr på, hvem man har taget billederne fra, så der‐ for er MovieCut så smart indrettet, at den selv laver rulletekster i slut‐ ningen af din produktion, hvor den finder navnet på alle de ophavs‐ mænd, du måtte have benyttet i din produktion, og krediterer dem under den korrekte By‐licens! Dermed er de lovlige billeder fra Flickr også blevet til verdens nemmeste billeder at bruge. Og på samme måde er det med mu‐ sik fra Jamendo. Her får musikken også automatisk en plads i rulletek‐ sterne. Det sidste der selvfølgelig også kommer med i rulleteksterne er dig.

Det er dit projekt. Det er dig, der har samlet tingene sammen og givet dem deres udtryk. Dermed har vi opnået en lille men vigtig sejr for at få et mere rart og lovligt internet, hvor dem der plejer at være sure21, nu har fået en grund mindre til det, og hvor eleverne nu har fået en hjælpende hånd til at opføre sig ordentligt.

Har du hentet bogen Creative Commons for alle? Hvis du vil vide mere om Creative Commons, kan du hente vores bog Creative Commons for alle. Den er på 154 sider og favner over alt fra op‐ havsret til hvordan du indtænker mere end 400 millioner lovlige mate‐ rialer i din undervisning.

21

Enhver der får krænket sin ophavsret, har også en rimelig grund til at være sur. Men de sureste plejer nu at være underholdningsindu‐ strien.

45


Undervisningen:

Verden står åben Verden er i farver, ord og billeder. Den har former, overflader, tempe‐ raturer, lyde og dufte. Vi sanser det hele, når vi færdes i den, og oplever mere end vi måske kan overføre til ét medie. Undervisningen er i disse år ved at få en kæmpe gave, som bare skal pak‐ kes ud. På almindelige pakker kan båndet nogle gange stramme, og måske er der bundet en dobbeltknu‐ de under den flotte sløjfe; det er ikke alle pakker der pakker sig selv ud.

46

Vi må hente en saks. Sådan er det også med den gave, som vi står med i skolen, nu hvor it‐ udstyret mange steder er ved at være godt og stabilt, hvor nettet begynder at have samme hastighed, som eleverne har på deres mobiltele‐ fon eller hjemme, og hvor der er ved at være styr på opsætning af hard‐ ware, opstartstider og så videre. Det hele begynder at være rimelig brugbart for en smidig undervisning med it. Pakken er dog ikke åbnet med det. Der skal en saks til. Vi skal have løst de stramme bånd, for at vi kan komme ind til selve indholdet; den faglige, rige, fascinerende og skønne


viden, som vi hver i sær som lærer holder af at håndtere, og som ele‐ verne med forskellig interesse holder af at arbejde med. Vi kan pakke gaven op ved at tænde for nettet, holde mulighederne med elevernes udstyr åbne, give plads til at lade faglighed definere sig selv på nye måder og ikke mindst give ele‐ verne plads til at udtrykke sig på måder og med værktøjer, som vi ikke selv har udtrykt os i. Telefoner og tablets sætter vores opfattelse af computere under kraf‐ tig pres. Nu er nogle ”computere” også noget, man kan ringe fra. Med det syn på telefon og tablet, får vi åbnet op for nye muligheder. Sko‐ lerne vil få indhentet en del af det efterslæb de måtte have på it‐ området. Eleverne får noget udstyr, som de selv holder ved lige og som de i fritidslivet kan se en ide i at lære at kende. Deres fortrolighed med deres smartphones skal udnyttes og udfordres. Tidligere ville telefoner, (tablets snakkede man slet ikke om) og com‐ putere have to forskellige brugerfla‐ der og to forskellige måder at gøre tingene på. Den forskel vil vi se udvi‐ sket over de(t) kommende år, og selv om knapperne måske ikke er i samme størrelse eller farve, så vil eleven fx ikke have en praktisk for‐ skel mellem at skulle uploade via computer eller via sin telefon til Sko‐ letube.

Derudover kobler blandt andet socia‐ le tjenester som Flickr og Facebook sig sammen med både telefon og computer, hvorfor eleven også her vil opleve at tjenesten, ens arbejde og ens relationer er til stede uanset platform. Samme funktion oplever man med de dokumenter og billeder, man har liggende i sin Dropbox. Vi nærmer os derfor så småt en sko‐ le, hvor tingene smelter sammen, hvor computere kan være små og store, hvor tingene man arbejder med kan tilgås, når og hvor man vil. Det begynder, med en slet skjult begejstring, at ligne nul bøvl. Det er jo først, når rammerne spiller sammen med os, at vi bliver glade for dem. Vi vil med Skoletube, Skoleblogs og alle de andre tjenester og værktøjer vi finder på, gå efter at lave netop de rammer. Med Skoletube i hånden, på compu‐ teren og i skyen er rammen sat. Med integration af nogle af verdens bedste online medieværktøjer, hvor‐ af stadig flere både tilbyder adgang via både computer og app, er gave‐ båndet elastisk og kan fint nå rundt om din undervisning. Vi er stolte over at kunne præsentere Skoletube anno 2012, og ønsker dig rigtig god arbejdslyst. Lær IT marts 2012

47