Læselog med Tiki-Toki

Page 1

LÆR IT PRÆSENTERER

Læselog med Tiki-Toki Læselyst der logges

Ved at notere sine læste bøger med det smidige tidslinjeværktøj Tiki-Toki på Skoletube, har eleven mulighed for at samle sin arbejdsindsats, fremskridt, interesser og besvarelser enkelt, platformsuafhængigt og multimodalt.


LÆSELOG MED TIKI-TOKI Velkommen til læselog med Tiki-Toki. Her kan du læse om hvad en læselog kan bruges til, og hvordan du selv kan arbejde med læselogs i din undervisning. Det hele er delt op i tre afsnit. Første hvad læseloggen er, derefter hvilke muligheder den giver, og sidst hvordan man gør. I arbejdet med læseloggen kan du både bruge dette hæfte og vores videokursus, der trin for trin gennemgår opbygning og brug af læseloggen. Tiki-Toki kender de fleste som tidslinjeværktøjet på Skoletube, og de fleste forbinder sikkert tidslinjer med noget man kan arbejde i i historie. Men som vi skal se på her, er der mange muligheder ved at arbejde med tidslinjeværktøjet i en nutidig kontekst, og bruge det som et redskab til dokumentation af elevernes læserier. Så velkommen til. Lær IT august 2014

T AK TIL Vi vil gerne takke Lass Lassen fra Fjordgades Skole i Århus. Ideen med læseloggen i tidslinjeværkstedet er hans, og dette hæfte og det tilhørende kursus udspringer derfor af Lass’ ide og erfaringer.

2


I NDHOLD Tak til ......................................................................................................2 Hvad er en læselog på Tiki-Toki? ...........................................................4 Hvorfor læselog i Tiki-Toki? ........................................................ 5 Fordele ved læseloggen .......................................................................... 6 Forældrenes muligheder ................................................................. 6 Elevens muligheder ......................................................................... 8 Lærerens muligheder ....................................................................... 8 Tips til læselog ..............................................................................9 Flere muligheder med læseloggen .................................................. 12 Lav en læseprofil af din kammerat ............................................ 12 Inspiration og opdagelsesrejse ................................................... 12 Bogblog med muligheder................................................................ 13 kom i gang med læseloggen .................................................................. 15 Forberedelse ................................................................................... 16 Så er vi klar ..................................................................................... 17 Til læreren ...................................................................................... 20 Byg videre med læselogs ................................................................. 21 Konklusion og afrunding ..................................................................... 22 Nyttige links ......................................................................................... 24 Videokurser .................................................................................... 24 Kanal med skabelon til læselog ..................................................... 24 Kolofon ..................................................................................................25

3


H VAD ER EN LÆSELOG PÅ T IKI -T OKI ? En læselog på Tiki-Toki er elevens egen oversigt med informationer om de bøger eleven har læst eller er i gang med. Hver gang eleven låner en bog, laver hun et nyt punkt på tidslinjen, og afslutter punktet ved endt læsning. Dermed samler læseloggen på en enkel måde en oversigt over hvilke bøger, eleven har haft i hænderne.

1. Lån en bog

4. Afslut punkt i loggen

2. Nyt punkt i loggen

3. Læs bogen

Denne lille enkle handling giver over tid både lærer, forældre og eleven et godt indblik i de resultater og fremskridt, der er opnået. Dette indblik kan være svært at få øje på, hvis man ikke har mulighed for at betragte det lidt udefra, og lidt mere kompakt, sådan at vi har et overblik over et større tidsrum. Overblik og mulighed for analyse sikrer dermed, at vi kan støtte eleven og i kraft af elevens læsemønstre kan vi også inspirere og vejlede eleven til en række kvalificerede valg af frilæsning, der både rammer niveau og interesse. Det er nogle af de fordele man kan pege på, med en læselog. Hør om flere fordele i videokursets film nr. 1, 14 og 17.

4 1 E KSEMPEL

PÅ LÆSELOG


H VORFOR LÆSELOG I T IKI -T OKI ? Ved at notere sine læste bøger med det smidige tidslinjeværktøj TikiToki på Skoletube, har eleven mulighed for at samle sin arbejdsindsats, fremskridt, interesser og besvarelser. Læseloggen i Tiki-Toki giver os (lærere, elever og forældre) derudover en række muligheder. Det er fx muligt at sortere læseloggen efter litterære genrer. Forældre kan se hvad der laves i skolen og omvendt. Det er muligt at kombinere skriftlighed med multimodale produktioner, såsom lydklip med oplæsning, filmklip med anmeldelser eller genfortællinger, og i kraft af Skoletubes blå fugl i tidslinjeværkstedet, har det aldrig været nemmere at kombinere alverdens materialer frit. Læseloggens digitale form er platformsuafhængig, og kan altså både ses og bearbejdes med computer, tablets og telefoner.

5


F ORDELE VED LÆSELOGGEN Der er mange fordele ved læseloggen, ligesom der er mange forskellige interesser, der kan udnytte denne læselog. Forældre kan have en bedre kontakt med barnets skoleaktiviteter, eleven kan måle sin indsats og over tid også sine fremskridt og bedrifter, og læreren har med loggen en mulighed for at dykke ned i sine elevers aktuelle aktiviteter, måle aktivitet og analysere sig frem til interesseområder. Disse fordele vil vi kigge lidt nærmere på i dette afsnit, for det er fx ikke en selvfølge, at forældrene får en bedre føling med deres barns skoleaktiviteter. Det skal iscenesættes - og det er vores opgave.

F ORÆLDRENES MULIGHEDER For at kende til elevens læselog, skal forældrene have kendskab til loggen. Det kan være via klassens kanal, som læreren kan lave en forældreadgangskode1 til. Det kan være via klassens blog, at man lægger elevernes logs frem.

Forældrene kan med adgang til læseloggen følge med i hvad deres barn læser, og støtte dem hjemme i deres fremskridt. De kan dykke ned i det seneste åbne punkt, og se netop den bog eleven læser for øjeblikket (hvis de skulle være i tvivl). Det er alt andet lige nemmere at spørge hvordan det går med Harry Potter end spørge om man har lektier for, og sender også et signal til barnet om at ens forældre er opmærksomme og interesserede i deres barn og dennes skolegang.

1

Se videokurset om Klassens kanal. film 8.a på Lær IT.

6


Det at forældrene kender til læseloggen kan også give mulighed for, at de bøger man læser sammen hjemme, kan komme ind i læseloggen. Frilæsning og godnathistorier er en del af barnets læseoplevelser, og hører derfor med i det samlede billede. Med frilæsning og godnathistorier får alle noget igen. Læseloggen bliver et omdrejningspunkt for skole-hjem-samarbejdet. Alle sider af barnets læsning bør trækkes frem for at give eleven så gode muligheder for at fylde sin læselog op med gode læseoplevelser. LÆSELOGGEN

ER FOR ALLE BARNETS

LÆSEOPLEVELSER.

DERFOR

ER ALT FRA

HØJTLÆSNING AF GODNATHISTORIER, TIL TEGNESERIER OM MÅNELANDINGER OGSÅ EN DEL AF LÆSELOGGENS INDHOLD.

Læseloggen er et godt redskab for både skole og hjem til at følge med i barnets læsning. Som lærer har du en række muligheder for at give hjemmet indsigt i barnets læseproces. En oplagt måde vil være at give forældrene en gæsteadgangskode til jeres kanal. Derved kan forældrene selv gå ind og holde øje med deres barns læselog, og samtidig kan de måske også skele lidt til hvad andre børn i klassen læser og fører i deres læselog. Når forældrene kommer til samtale på skolen, kan du også have printet elevernes læselogs ud. Tiki-Toki har nemlig en rigtig lækker printerfunktion, som gør at ens tidslinje kommer til at se rigtig godt ud. Denne udskrift kan dansklæreren tage afsæt i, når I snakker om læsning og samtidig kan det være et flot materiale, der også viser at vi på skolen tager læsning alvorligt og naturligt. Du kan se printfunktionen i film 16.

7


E LEVENS MULIGHEDER Et flot produkt. Et overblik. Et bevis på at man kan mere end man måske lige tror. En fornemmelse for at man har interesser. Fornemmelse for at resultater skabes ved en vedvarende indsats. Et redskab til at sikre relation til læringscentret, læreren, forældre og kammerater. Eleven kan måske også bruge læseloggen til at afdække hvilke genrer som man ikke har læst fra endnu. Dermed kan læseloggens tomme kategorier måske give en nye oplevelser.

L ÆRERENS MULIGHEDER Overblik. Opfølgning og støtte. Bedre vejledning og planlægning. Læreren har med et klassesæt af læselogs et stærkt redskab til at se hvad den enkelte elev er i aktiv med lige nu. Læreren vil aldrig kunne huske hvilke bøger alle klassens elever har læst det sidste stykke tid, men med læseloggen, kan man sikre sig at ingen elever overses. Det mønster, der træder frem i læseloggen, giver læreren mulighed for at forberede sin undervisning og sin vejledning til eleverne. For at forbedre disse muligheder, kan du herunder finde nogle tips til jeres læselogs.

8


T IPS TIL LÆSELOG S PAR

DIN TID

- S KJUL

INTROPANEL

Under indstillinger kan man vælge at skjule intropanelet. Intropanelet er et lille vindue der fortæller noget om tidslinjen og fx også hvem der har lavet tidslinjen. Man kan altid se den omtale af tidslinjen ved øverst at vælge "om denne tidslinje". Ved at skjule denne tekst får du hurtigere adgang til elevens læselog. Tippet vises i film 4 og 5. SPAR DIN TID

- V IS

SIDSTE BEGIVENHED

Når du som lærere besøger elevens læselog, vil det oftest være for at se hvad eleven læser lige nu. Derfor er det en god ide at tidslinjen er indstillet til at vise sidste begivenhed som standard. Tippet vises i film 4 og 5.

B RUG

KATEGORIER

Kategorier er måder at putte indhold i forskellige kasser på. På den måde kan man få fremhævet forskellige emner eller temaer i sin tidslinje. Hvis man opretter kategorier efter forskellige genrer, kan man hjælpe både eleverne og dig til at få et overblik over elevens læselyst og vaner. Ved at gøre kategorier klar i elevens læselogskabelon, har du et praktisk redskab til snakke genrer med eleverne. Det kan være en god ide at snakke navngivning af læseloggens kategorier igennem med personalet på det pædagogiske læringscenter, sådan at I også bruger de samme ord overfor eleverne. Se hvordan kategorier giver læreren et effektivt overblik i film 13.

9


Billedet her viser, hvordan man kan tænde for værktøjskassen i en læselog, nederst i højre hjørne, og her få et overblik over de kategorier læseloggen rummer. Herefter kan man selv vælge om man vil se alle eller kun nogle udvalgte kategorier.

Har I bestemte farver på bogreolerne i jeres læringscenter, kan du også tage udgangspunkt i disse farvekoder, sådan at læseloggen og jeres fysiske rammer understøtter hinanden. Alternativt kan man overveje at sætte farver på reolernes gavl eller farvet tape på selv hyldekanten under bøgerne. Dermed giver vi eleverne endnu et værktøj til at opsøge sin læselyst i bibliotekets materialer.

V ARIGHED

SOM VISNING

Nederst i samme højre hjørne som vi kan vælge kategorier, kan man også vælge at få vist læseloggen i andre visningsformater. Her kan det fx være sjovt at vælger "varighed /duration", for på den måde bliver hver bog markeret med en synlig vandret streg, hvis længde afspejler den tid læsningen har været undervejs.

10


Billedet af læseloggen her viser nogle punkter som streger (bøger læst over flere dage), og andre punkter som almindelige opslag (bøger læst over meget kort tid i forhold til dette zoomniveau.) Samtidig kan man også nederst i tidslinjen se nogle punkter som prikker og andre som tynde streger. Yderst til højre kan man se værktøjskassen, som er åben, og hvor View type er valgt, og herinde ses Duration længst til højre.

S TYRING

KAN OGSÅ VÆRE EN HJÆLP

Det er en fordel for dig, at have en skabelon klar til dine elever. Dermed har du som udgangspunkt styr på, at eleverne har en læselog klar til brug, som er opbygget, som du ønsker det. Dette sikrer også, at eleverne kan hjælpe hinanden og, at de har nemmere ved at besøge hinandens læselogs. Tippet vises i film 4, 5 og 6. Skabelonen gør det muligt for eleverne at modtage en tro kopi af den afleveringsramme, som du har lavet. Dermed tager det max. 5 minutter at komme godt i gang. Det er vigtigt, at eleverne holder en disciplin i forhold til deres kategorier, hvis du skal kunne bevæge dig effektivt rundt i deres læselogs. Kategorier er derfor kun noget eleven må rette i efter samtale med læreren. Eleven må til gengæld gerne rette i baggrundsbilledet og kan fx gøre sin læselog personlig ved at lægge en tegning ind som baggrund.

11


F LERE MULIGHEDER MED LÆSELOGGEN Når først læseloggen er kommet godt i gang, vil disse mange læseoplevelser med fordel kunne bruges i andre aktiviteter og relationer.

L AV EN LÆSEPROFIL AF DIN KAMMERAT En enkel måde kan være at eleverne prøver at lave en læseprofil af en kammerat. De går måske sammen 2 og 2, og skal så i kigge på hinandens læselogs. Ud fra denne vurdering skal de notere sig noget om kammeratens læsevaner; bøgers tema, varighed, genre, sværhed og forfatter. Profilen er et forsøg på at sige noget om hvad den anden er interesseret i at læse, og ud over at lave en lille profil at kammeraten på et ark, kunne man også bede eleverne om at påtage sig opgaven at finde en god bog til kammeraten alene ud fra de læseoplevelser læseloggen rummer.

I NSPIRATION OG OPDAGE LSESREJSE Andre elevers læselogs rummer andre oplevelser. Oplevelser, der måske kunne være inspirerende for andre at kende. Det kan være udgangspunktet for at lave nogle aktiviteter, hvor eleverne bevæger sig rundt i hinandens læselogs. Der kan også være andre formål med denne opdagelsesrejse. Gennem rejser lærer vi om andre kulturer og vaner. De gode eksempler kan blive "turistmagneter", sådan at eleverne ved at opleve andres læselogs, kan tage nogle af de bedste ideer med sig hjem. Da elevernes læselogs allerede ligger samlet i enten en kanal eller en klasseblog, har de umiddelbart nemt ved at komme ind i hinandens læselogs. Så det er nemt at gå i gang med opgaverne. Opgaverne kunne være at lave spørgsmål til en kammerats læselog, som resten af klassen så senere skal besvare. Denne opdagelsesrejse af spørgsmål bliver bedst hvis du støtter eleverne med et oplæg om forskellige typer af spørgsmål som de kan eller skal bruge. Hvis alle 25 elever spørger "Hvilken bog er den første i Xs læselog?" eller "Hvor mange sider er der i bogen Y?" vil opgaverne være overfladiske og ligegyldige både at stille og besvare.

12


Læreren skal beslutte sig for formålet med opgaverne. Er det at eleverne skal lære best practice af hinanden, vil spørgsmål som fx "Hvad er mest spændende i Xs anmeldelse af bogen Y?", fordi vi ved at anmeldelsen måske har en god lydoptagelse men også en sjov genfortælling i form af en tegneserie, og begge dele måske ikke er typiske materialer. Er formålet at begejstre eleverne over deres egen og deres samlede indsats, kan spørgsmål som fx "Hvor mange bøger har klassen læst i alt i dette skoleår?" og lidt sværere "Hvilke bøger er mest populære?" Er formålet at se udvikling i elevernes læsevaner og evner, kan opgaven måske være at lave et søjlediagram, hvor bøgernes sidetal afbilledes. Dermed skulle der gerne være en stigende tendens til at eleven læser stadig større værker. Tilsvarende kan man, når læseloggen har været i gang i flere år måske se at antallet af bøger er faldende, uden at dette nødvendigvis er skidt. Det kan måske forklares med at bøgerne dels er blevet længere og sværere i sproget, og dels forklares med den stigende tekstmængde i andre fag, der måske fortrænger noget af den skønlitterære læsning. Under alle omstændigheder er det muligt at tale sammen omkring mulige fortolkninger, fordi vi kan sidde og se på læseloggen samtidig med. Dermed lærer eleven også noget om analyse af datasæt. Vel at mærke datasæt som eleven kender indgående. Eleverne kan også tage udgangspunkt i deres egen læselog, og fx vælge deres favoritbog. Disse favoritter kan man samle på klassen fx i en fælles opslagstavle i programmet Padlet, eller som vi skal se på herunder, i en bogblog.

B OGBLOG MED MULIGHEDER En anden måde, som vi ser på i film nr. 15 i dette kursus, er at du som lærer opretter en bogblog på Skoleblogs, som I sammen på klassen kan udnytte. På denne måde kan forældrene både læse anmeldelser og se læseloggen.

13


Herover ses en overordnet oversigt over de faglige områder for dansk i 12.klasse og 3.-4.klasse omkring læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Alle disse områder udfoldes og trænes i elevens læselog, hvorfor den fint kan inddrages som et centralt omdrejningspunkt i en række af klassens aktiviteter og også forblive det over en årrække. Kilde2.

2

Forenklede fælles mål for dansk, ffm.emu.dk

14


KOM I GANG MED LÆSELOGGEN I dette kapitel ser vi på, hvordan vi kommer godt i gang med læseloggen på klassen. Kapitlet følger videokurset, der er bygget kronologisk op sådan, at vi starter med forberedelse og optakt. Herefter fokuserer på læseloggens dagligdag med nye punkter, boganmeldelser, oplæsning, genfortælling, remedieringer med mere, og samler altså nogle overvejelser omkring læseloggens daglige aktivitet og de muligheder, den kan rumme efterhånden, som det bliver en indgroet vane at bruge den for eleverne. Sidst en række film, der tager fat i læseloggens indhold, enten som evalueringsredskab for læreren, eller som afsæt for andre aktiviteter. Så når du læser gennemgangen her vil du hele tiden kunne se hvilken film, der gennemgår de beskrevne handlinger. Videokurset om læseloggen er fordelt på hele 17 videoklip. Det kan virke overvældende. En stor del af kursets vejledninger handler dog ikke direkte om læseloggen, men er mere eksempler på de aktiviteter der kan udspille sig omkring den. Det er vejledninger om at indsætte lydoptagelser, billeder, tekst, links og medier, og hvis de virker velkendte fra andre opgaver i Tiki-Toki-værktøjet, kan de derfor springes over. Men det har været ideen med dette kursus at omfavne alle forhold og aktiviteter, og dermed bliver kurset lidt længere.

1. Introduktion Kort præsentation af dette kursus. I denne film viser vi også hvordan du med dette klassesæt af læselog, har forskellige muligheder. Fx inde i klassens kanal, hvor du kan vælge tagget læselog eller vælge eleven for at se loggen. Hvordan kategorivisninger kan give et prej om elevens læsemønstre og samtidig træner elevernes genreforståelse og hvordan varighedsvisning kan fortælle noget om den rytmen eleven æder sig igennem bøger med, og meget meget andet. 2. Reklamefilm for læselog En kort reklamefilm. Denne film kan du eventuelt vise til eleverne som optakt til jeres arbejde med læseloggen. Du kan se den i titlen,

15


følge linket eller scanne mærket her.

2. R EKLAMEFILM

TIL LÆSELOG

F ORBEREDELSE For at komme godt i gang med en læselog skal læreren gøre nogle ting klar forinden. Det er mest af hensyn til læreren selv, for ved at gøre en skabelon3 klar til eleverne har læreren sikret sig at rammerne for deres læselog er som man ønsker, og ved at lave en kanal til klassens elever har man mulighed for at få samlet elevernes læselogs på en overskuelig måde. Disse forberedelser er derfor gode at gøre, for de kommer dig selv til gode efterfølgende. 3. Kanaloprettelse Før eleverne opretter deres læselog, vil det være en god ide at du laver en kanal til deres logs. Kanalen kommer til at fungere som en holder for elevernes læselogs, sådan at du kan holde samling på deres logs. Har I en kanal til klassens aktiviteter, kan den selvfølgelig også bruges, og så kan du springe denne film over. 4. Den nemme start - kopier en færdig skabelon Vi har lavet en skabelon, som du kan bruge til dine elevers læselog. Den kan du kopiere, og herefter tilpasse din kopi, hvis du ønsker, inden du lægger den ind i din klasses kanal, som vi oprettede før. Du finder skabelonen i kanalen “laselog” på Skoletube. Hvis du hellere vil lave en skabelon til eleverne selv, så skal du se med i næste film. I denne film ser vi på, hvordan du tjekker indstillingerne af den kopierede skabelon og gør din kopi klar som

En skabelon af en tidslinje, er en tidslinje der kan kopieres af andre. Det er meget enkelt og vises fx i videokursets fjerde film. En skabelon sikrer at alle elever har netop udgangspunkt du ønsker. 3

16


læselog-skabelon til dine elever. 5. Lav en skabelon til elevernes læselog Det kan være en god ide at lave en skabelon til elevernes læselog, for på den måde skal de ikke bruge så meget tid på at oprette en tidslinje, men måske nok så vigtigt, så kan du sikre at de har et mere ensartet udgangspunkt, hvilket giver dig bedre betingelser for at se mønstre i deres adfærd. Fx hvis du laver kærlighedsromaner til en rød kategori, så vil alle begivenheder i det røde bånd, eller med den røde kasse, alt efter hvilket layout tidslinjen vises i, være læste kærlighedsromaner hos alle elever i klassen. Det gør det også nemmere at følge hinanden at den ene fantasy-læser leder efter blå opslag hos kammeraterne - fordi de alle bruger blå som kategorifarve til fantasybøger. I denne film ser vi på hvordan du kan lave din egen skabelon. VIGTIGT. Du bliver glad for at slå velkomstvinduet fra og vælge sidste begivenhed under indstillinger - for det gør det nemmere for dig at komme rundt i deres læselogs senere.

S Å ER VI KLAR 6. Elevens læselog I film nr. 6 ser vi på, hvordan eleven kopierer en læselog lavet i Tiki-Toki. Det kan eleverne gøre ganske enkelt ved at gå ind i jeres kanal og finde skabelonen som du gjorde klar i den fjerde film, og vælge Kopier Tidslinje. Derved kopierer de den skabelon som du som lærer har gjort klar. Deres kopi skal de give et nyt navn - fx Mit navns læselog. Herefter skal eleverne udgive deres læselog i klassens kanal, hvor de giver den tagget “Læselog”. Ved at benytte dette tag, kan brugere i kanalen, det være sig elever, forældre eller dig som lærer, altid kan trække et klassesæt læselogs frem til visning.

17


7. Begynder på en bog Når eleven låner den første bog, skal man gøre sådan her. Man starter Tiki-Toki op og går ind og laver en ny begivenhed. Giver begivenheden bogens titel og forfatter som tekst. Vælger måske en kategori, hvis man har en ide om det, ellers vælger man fx kategorien Blandet eller lader den være valgt ved Udefineret. Herefter går man evt på jagt efter et billede af bogen på nettet eller skriver måske lidt oplysninger om bogen ind med det samme. Ellers gør man ikke mere.

8. Afslutter en bog Når eleven er færdig med at læse en bog, er det tid til at udfylde sin læselog. Som udgangspunkt skal eleven udfylde sit påbegyndte punkt med en slutdato, for nu er læsningen jo afsluttet. Derudover kan eleven udfylde punktet med en række forskellige materialer, og det vil vi kigge på i de næste par film. Det kan fx være at

18


indsætte et billede af bogen, indsætte tegninger man selv har lavet mens man læste bogen, små lydoptagelser af oplæsning fra bogen, boganmeldelser laver som præsentationer eller film, eller noget helt tredje. Det kigger vi på i de næste klip.

9. Billeder til læseloggen I denne film ser vi på hvordan vi kan tage vores telefon og tage et billede af vores bog. Billedet kan vi udgive på Skoletube og når det ligger der, kan vi kalde det frem i vores tidslinje med den blå fugl.

10. Tekster og links til læseloggen I denne film ser vi på hvordan eleven kan skrive noget om bogen. Fx kan feltet ekstra info rumme et lille referat. Vi kigger også på hvordan du kan indsætte et link - det kan fx være til en artikel om bogen, en trailer, et oplæst afsnit fra bogen eller noget andet. 11. Oplæsning og lydoptagelser Eleven kan nemt speake til sin bog. Det kan måske være nemt for begynderlæsere og ikke skrivesikre elever, at man tager telefonen

19


op af lommen og sætter lidt ord på sine oplevelser. Funktionen kan også bruges til at lave en lille oplæsning fra bogen. 12. Indsæt filmklip og andre medier I denne film ser vi på hvordan vi kan indsætte medier i vores læselog. Det kan være en kort film vi har lavet med vores telefon, en rapport som pdf, eller måske en genfortælling.

T IL LÆREREN 13. Lærerens overblik I denne film ser vi på, hvordan læreren kan bruge klassens læselogs til at få et overblik over, hvad eleven går og læser. Vi kan vælge elevens navn i medlemsoversigten for at komme til elevens medier, og her vælge elevens læselog, eller vi kan i kanalens tagcloud vælge læselog, fordi vi jo har bedt eleverne om at benytte dette tag, da de tidligere udgav deres læselog til klassens kanal. Da vi har indstillet skabelonen til ikke at vise startvinduet og har sat visningen af begivenheder til at vise den seneste eller nyeste begivenhed, skal vi ikke bruge tid på at scrolle frem eller på andre måder bøvle. Derfor er det nemt og hurtigt at få styr på elevernes status inde i klassen, via denne kanal.

20


B YG VIDERE MED LÆSELOGS I film 14-16 ser vi på de muligheder der er ved at bygge videre på elevernes arbejde og skabe nogle aktiviteter, med afsæt i de erfaringer og kompetencer eleverne har fået. 14. Byg videre med quizzer, samlinger og referencer Når eleverne er fortrolige med at bruge deres læselog. De har måske haft den i et års tid, så kan det være fint at bygge lidt videre på deres materiale. Det kan man gøre på forskellige måder, med forskellige formål. Det kan være at man vil prøve at samle hele klassens læsning af forskellige genrer i en Padlet, som kan være en ressource på læringscentret. Det kan være at man vil lave skattejagt i klassens læselogs med fx spørgsmål som “Har Bo læst Biblen?” eller “Hvad syntes Ole om Skammerens Datter” og så videre. Eller at eleven skal henvise til andre lignende bøger med et link fra sin begivenhed til en anden - relevant begivenhed i en kammerats læselog, for man kan nemlig godt lave dybe links mellem punkterne i to læselogs og på den måde kan Lucas foreslå sig selv og andre at man måske læser denne bog næste gang - ved at linke til en lignende bog som ligger omtalt på Idas læselog. I denne film vi kigger vi på disse aktiviteter - de alle har til formål at knytte nogle relationer mellem brugerne og deres læselyst - men også har det formål at vi dels bruger vores læselog aktivt til at skabe andre former for værdi - fx en Padlet med fede fantasybøger, og dels anvender elevernes læselogs for at holde dem oppe på at kvaliteten af deres læselog er god nok - for ellers er den jo ikke

21


anvendelig. 15. Byg videre med en bogblog En anden transformering af læselogs kan man lave med en blog. Her kan fx bogbloggen være flot at bringe i spil. I denne film, der tager afsæt i at man har en grundforståelse af skoleblogs’ muligheder, kigger vi på hvordan vi kan oprette en klasseblog i Bogblogskabelonen, tilføje vores elever og lave en menu der matcher vores valg af kategorier. Da vi har vores læselogs liggende i klassens kanal er det ingen sag at indsætte dem på en side for sig. Derved kan vi både have en række udsøgte og udvalgte anmeldelser som en interaktiv bogreol, og samtidig kan vi have det samlede læseindhold placeret på en side for sig. Så kan bloggen være en bytte-bytte eller anbefale-relation mellem elever og et samlet overblik. I denne film ser vi derfor på hvordan bloggen oprettes, og hvilke tilpasninger der kan være velegnede at indstille. 16. Print din læselog En enkel måde at få sin læselog til at fremstå som et lækkert materiale, er at udskrive den. Papirversionen giver også en kronologisk oversigt med titler, tekst og billede til hvert punkt. Man mister de levende medier og links.

K ONKLUSION OG AFRUNDING 17. Kontinuitet - skab en kultur Hold fast i jeres læselog - over flere år. Brug oplevelser fra læseloggen som redskab til at eleven erkender faglige og læsetekniske fremskridt - til at se hvordan interesser forandres - til at grine ad hvor ringe man læste op i 4. klasse - eller til at holde fast i gode rutiner og gode færdigheder, så de holdes i form. Overvej hvad disse rammer kan gøre for jeres undervisningskultur - både om det kan være et godt redskab til at sikre at lærere kan hjælpe hinanden - at lektiecafe og understøttende undervisning ikke er fremmede overfor formatet. Hvis rytmen i tidslinjen er god, kan den også bruges i andre fag. Udnyt det knowhow og den kultur dansklæreren har etableret.

22


Med muligheder for at linke og indlejre filer og medier i tidslinjen, er der ingen grænser for hvad disse faglige porteføljer kan rumme. Tiki-Toki kan bruges på alt udstyr og alle aktiviteter kan trækkes ind i Tiki-Toki via den blå fugl og links. Vaner er med til at gøre skoledagen mere tydelig og overskuelig, og I har noget at falde tilbage på. Produktet er synligt mellem skole og hjem, og giver forældre mulighed for at kunne følge med i deres barns skolegang.

23


N YTTIGE LINKS V IDEOKURSER Læselogs med Tiki-Toki De omtalte videovejledninger om læselogs med Tiki-Toki ligger på her på Lær IT.

Tidslinjeværktøjet Tiki-Toki Her finder du et grundlæggende kursus om programmets mange funktioner. Fokus er mere generelt, og man kommer mere grundigt omkring de enkelte funktioner. Se kurset her. Bogbloggen på Skoleblogs I film 15 gennemgår vi bogbloggen som et redskab til at samle og omdanne elevens kræfter til et inspirerende fælles produkt. Se skabelonen og videovejledning her. Klassens kanal på Skoletube Vil du vide alt om kanaler som mødested for undervisningen, er kurset Klassens kanal på Skoletube det rette.

K ANAL MED SKABELON TIL LÆSELOG I kanalen "laselog" på http://www.skoletube.dk/group/laselog kan du finde den læselog-skabelon, som du kan kopiere, sådan som vi så det i film nummer 4.

24


K OLOFON Denne vejledning er udgivet af Lær IT. Vejledningen kan ses som supplement til de videovejledninger Lær IT har udgivet til kurset. Lær IT er tilbyder en række værktøjer, vejledninger og materialer til en smidig og relevant undervisning i de danske grundskoler, institutioner og ungdomsuddannelser. Se mere her.

K ONTAKT L ÆR IT Webtjenesten Lær IT v/ Marcus Bennick, telefon 2714 2687

O PHAVSRET Vejledningen er udgivet under Creative Commons licensen cc:by-sa, som sikrer en fri brug af denne vejledning, når blot gengivelser og bearbejdninger krediteres med cc:by Lær IT, som kilde. Licensen kræver også at ved bearbejdning og genanvendelse, skal afledte værker benytte samme licens som denne.

H ENT

VEJLEDNINGEN

Vejledningen kan hentes på Lær IT på adressen forlag.skoleblogs.dk her.

25


Læselog med Tiki-Toki Læselyst der logges

Lær IT 2014

26


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.