OKO Plzeňsko VII 2011

Page 1

pro

3/=(Ĺ 6.ĂŤ .5$-

Hrajte s nåmi! í n l å t i o dig U! R E M A K Ì VWU 6RXWø

0$*$=Ă‹1 2.2 9,, 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 | E-mail: info@magazinoko.cz | www.magazinoko.cz

DOVOLENĂ TIPY A RADY

‡ -DN SĹ?HĂŚtW GRYROHQRX YH GYRX ‡ ĂžW\Ĺ?GHQQt GRYROHQi ‡ %DUFHORQD FR Y SUŢYRGFL QHQDMGHWH ‡ 'RYROHQi 1$ 1,& Odnesl si od nĂĄs DVD

'alĂŁĂ­ velkĂĄ VoXtÄŒĂĽ kteUĂĄ pUoEÄŒKla v minXlpm vydĂĄnĂ­ pÄœineVla velkĂŞ zĂĄMem ze VtUany 9ĂĄV ĂžtenĂĄÄœĤ. 9elkĂŞm lĂĄkadlem Ve Vtala cena pUo vĂ­tÄŒze kteUoX tentokUĂĄt pÄœedVtavoval pÄœenoVnĂŞ '9' pÄœeKUĂĄvaĂž kteUĂŞ Ve pUĂĄvÄŒ v doEÄŒ )RWR 9ĂŞKHUFH SDQ 3RNRUQĂŞ SRNUDĂžRYiQt QD VWU

AdvokĂĄtnĂ­ poradna

Strana 8

Na dotazy odpovĂ­dĂĄ: -8'U -LÄœĂ­ 9OaVĂĄN z $. 3OzHÄ– QĂĄP 5HpXEOLNy

www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko


2

0$*$=Ă‹1 2.2 9,, 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM

6ORYR Y\GDYDWHOH Tak a Me tX poVlednĂ­ vydĂĄnĂ­ pÄœed naĂŁĂ­ pUavidelnoX letnĂ­ pÄœeVtĂĄvkoX. 'UĂĽĂ­te v UXce ĂžeUvencovp 2.2 a vÄŒÄœĂ­m ĂĽe Vi v nÄŒm naMdete zaMĂ­mavp vÄŒci k pÄœeĂžtenĂ­ aĢ XĂĽ MVte X vody VedĂ­te na zaKUadÄŒ neEo MVte v pUĂĄci a tak tUocKX zĂĄviVtivÄŒ koXkĂĄte na pUĂĄzdnoX kolegovX ĂĽidli. Ten Ve zÄœeMmÄŒ pUĂĄvÄŒ teć moĂĽnĂĄ i pUoto aEy vĂĄV co neMvĂ­ce naĂŁtval vĂĄlĂ­ nÄŒkde v teple X moÄœe. TakĂĽe Me tX paXza - kafe - moĂĽnĂĄ i zĂĄkXVek a KlavnÄŒ 0$*$=Ă‹N 2.2. $ my 9ĂĄm v nÄŒm pÄœinĂĄĂŁĂ­me naĂŁi tUadiĂžnĂ­ 9elkoX ĂžtenĂĄÄœVkoX VoXtÄŒĂĽ tentokUĂĄt o digitĂĄlnĂ­ kameUX MeMĂ­ĂĽ oEUĂĄzek vidĂ­te pod tĂ­mto ĂžlĂĄnkem. TakĂĽe nezapomeÄ–te na moEil - poĂŁlete 606 - nikdy ne-

www.magazinoko.cz

vĂ­te tÄœeEa to tentokUĂĄt mĤüete EĂŞt pUĂĄvÄŒ 9y kdo vyKUaMe. = ĂžlĂĄnkĤ XUĂžitÄŒ VtoMĂ­ mimo Minp za pÄœeĂžtenĂ­ ten o dovolenĂŞcK. 8UĂžitÄŒ 9ĂĄV nezklamoX i tUadiĂžnĂ­ poUadny. $ Mako vĂĽdy na lXĂŁtitele ĂžekĂĄ VXdokX Ve VoXtÄŒĂĽĂ­ o nĂĄĂŁ ÂżUemnĂ­ KUneĂžek. $ MelikoĂĽ Ve z mpKo poKledX XzavÄœela pUvnĂ­ ÞåVt UokX dovolĂ­m Vi toKoto mĂ­Vta vyXĂĽĂ­t k podÄŒkovĂĄnĂ­ inzeUentĤm dĂ­ky nimĂĽ mĤüe tento magazĂ­n vycKĂĄzet a 9y ĂžtenĂĄÄœi Ko mĤüete mĂ­t zdaUma. 'ÄŒkXMi takp vĂŁem ĂžtenĂĄÄœĤm za pÄœĂ­zeÄ– a zeMmpna tÄŒm kteÄœĂ­ nĂĄm na VoXtÄŒĂĽnĂ­m weEX pĂ­ĂŁoX Vvp nĂĄzoUy a podnÄŒty. 3ÄœeMi 9ĂĄm kUĂĄVnp lpto. ,QJ 3HWU âPtG VPLG#PDJD]LQRNR F]

M EM KE OK V rajj ss O yhra Vyh U!! K RU ER ME AM KA 3Ä?LSUDYLOL MVPH SUR 9iV VRXWÄ?ĂŚQt KUX R GLJLWiOQt NDPHUD *(1,86 * VKRW '9 6WDĂżt RGSRYÄšGÄšW QD '9Ä™ $1.(71ĂŒ 27É=.< .< $ 0Ä?VWR D XOLFH NGH MVWH QDOH]OL 0$*$=ĂŒ1 2.2" .2" " % &R 9iP Y SRVOHGQt GREÄ? XGÄ?ODOR UDGRVW"O

OdpRYÄ?ÄŠ ]DVtOHMWH YH WYDUX 2.2 3Ä?tMPHQt YÄ?N 0Ä?VWR XOLFH WHOHIRQQt ĂżtVOR $1.(71ĂŒ 2'329(ć %

PÄ?tNODG RGSRYÄ?GL OKO.Novak.45.Karlovy Vary.-iĂĽnĂ­.777111111.anketnĂ­ odpovČć %

3UYQt ĂžiVW RGSRYÄŒGL MH REVDK DQNHWQt RWi]N\ $ ]D SRVOHGQt WHĂžNRX SDN QDSLĂŁWH DQNHWQt RGSRYČć %

RYČć ]DĂŁOHWH MHGQtP ] QtĂĽH XYHGHQĂŞFK ]SĤVREĤ Ĥ D -DNR 606 QD WHO ĂżtVOR NODVLFNp ĂžtVOR FHQD 606 GOH YDĂŁHKR WDULIX E 3URVWÄ?HGQLFWYtP ZHERYpKR IRUPXOiÄ?H QD ZZZ KUD PDJD]LQRNR F] F 3URVWÄ?HGQLFWYtP NRUHVSRQGHQĂżQtKR OtVWNX ]DVODQpKR QD DGUHVX 0$*$=ĂŒ1 2.2 3HWÄ?tQVNi 3O]HÄ— 8]DYÄ?HQt SÄ?tMPX VRXWÄ?ĂŚQtFK RGSRYÄ?Gt 9ĂŤKHUFH EXGH Y\ORVRYiQ ] ~SOQĂŤFK RGSRYÄ?Gt = NDĂŚGpKR WHOHIRQQtKR ĂżtVOD UHVS NDĂŚGi RVRED PÄĽĂŚH VRXWÄ?ĂŚLW MHQ MHGQRX Ă“ĂżDVWt YH KÄ?H SÄ?LMtPi VRXWÄ?ĂŚtFt SRGPtQN\ VRXWÄ?ĂŚH 3R GUREQp SRGPtQN\ VRXWÄ?ĂŚH QDOH]QHWH QD ZZZ KUD PDJD]LQRNR F]

2GQHVO VL RG QiV '9' SĢHGiQt YÏKU\

3RNUDĂžRYiQt ]H VWUDQ\

)RWR ] SÄœHGiQt YĂŞKU\

dovolenĂŞcK mĤüe VtĂĄt pÄœĂ­MemnĂŞm VpoleĂžnĂ­kem zeMmpna ve dnecK V mpnÄŒ pÄœĂ­znivĂŞm poĂžaVĂ­m. $neEo Me to moĂĽnĂĄ tĂ­m ĂĽe mezi vĂŞKeUci z pÄœedcKozĂ­cK vydĂĄnĂ­ mnoKo z 9ĂĄV poznĂĄvĂĄ Vvp ElĂ­zkp Ăži znĂĄmp coĂĽ pÄœinĂĄĂŁĂ­ v naĂŁĂ­ VoXtÄŒĂĽ VtĂĄle vÄŒtĂŁĂ­ dĤvÄŒUX. NeMednoX Ve mi Vtalo ĂĽe vĂŞKeUce kteUpKo MVem oVlovil aEy Vi vyzvedl VvoMi vĂŞKUX pocKyEoval o VkXteĂžnoVti toKoto faktX a mÄŒl oEavX ĂĽe MVme Vi z nÄŒM XdÄŒlali legUaci. 9UaĢme Ve ale k poVlednĂ­ VoXtÄŒĂĽi z minXlpKo ÞíVla. /oVovĂĄnĂ­ tentokUĂĄt XUĂžilo vĂ­tÄŒzem pana 3okoUnpKo z 3lznÄŒ. ToKo MVem tedy pozval do naĂŁĂ­ kancelĂĄÄœe kde MVem mX pÄœedal vĂŞKUX a poloĂĽil mX nÄŒkolik otĂĄzek. 5edaktoU 5 : .de MVte nalezl poVlednĂ­ vydĂĄnĂ­ 0$*$=Ă‹N8 2.2"

9ĂŞKeUce 9 : 2.2 MVem naĂŁel doma v poĂŁtovnĂ­ VcKUĂĄnce v 3lzni .vÄŒtnp Xlici. 5: 8ĂĽ MVte Ăžetl nÄŒMakp dÄœĂ­vÄŒMĂŁĂ­ vydĂĄnĂ­" 9: $no 2.2 nĂĄm XĂĽ aVi Uok cKodĂ­ domĤ pUavidelnÄŒ a teć docKĂĄzĂ­ i na email v elektUonickp podoEÄŒ. 5: =aXMalo 9ĂĄV nÄŒco v poVlednĂ­m vydĂĄnĂ­" 9: 2no XĂĽ Me to delĂŁĂ­ doEa co MVem to Ăžetl ale vĂĽdy Vi UĂĄd pÄœeĂžtX poUadny a takp mÄŒ zaMĂ­maMĂ­ ty tecKnickp vÄŒci Mako napoVledy o tom Mak v lptÄŒ zacKĂĄzet V EateUiemi. Takp UĂĄd ĂžtX Uecepty. 5: Ă˝te X 9ĂĄV doma 2.2 MeĂŁtÄŒ nÄŒkdo dalĂŁĂ­" 9: $no manĂĽelka Vi Ko takp vĂĽdy UĂĄda pÄœeĂžte. 5: 6oXtÄŒĂĽĂ­te V 2.E0 pokaĂĽdp" 9: Ne to ne podle toKo o co Ve KUaMe. $Vi tÄœikUĂĄt XĂĽ MVem VoXtÄŒĂĽil. 5: $ co vĂŞKUa ponecKĂĄte Vi '9' pÄœeKUĂĄvaĂž" 9: $no XUĂžitÄŒ vezmeme Vi Ko V VeEoX na dovolenoX. 5: -eĂŁtÄŒ MednoX ElaKopÄœeMi a dÄŒkXMi 9ĂĄm za UozKovoU. 9: Takp dÄŒkXMi a pÄœeMi 2.8 aEy Ve mX i dĂĄle daÄœilo. 63

3Ĺ?

* VWXGLDLMD ]tWĂŤVN ĂŚii N 12GH7(QQ%2tKR 2.

326/('1ÂŤ 3Ä…ÂŤ/(ĂĽ,72677 . 32'Â&#x;1ÂŤ 3Ä…,+/Â&#x;j.<

SoWMTQOž UVÄ…GFPĂŠ QFDQTPž wMQNC C )[OPž\KWO $GCP U T Q

MDNR SRPŢFNX NH VWXGLX

7UQNRYD 6WDÄ–NRY

1DEt]t SUR äNROQt URN W\WR Y]GÄšOiYDFt SURJUDP\ B ObchodnĂ­ akademie Âą ĂžtyÄœletp dennĂ­ VtXdiXm Ve zamČĜenĂ­m na ceVtovnĂ­ UXcK Âą pUopagaĂžnĂ­ gUaÂżkX Âą VociĂĄlnÄŒ pUĂĄvnĂ­ B ObchodnĂ­ akademie Âą pÄŒtiletp dĂĄlkovp VtXdiXm Ve zamČĜenĂ­m na ceVtovnĂ­ UXcK B PodnikĂĄnĂ­Ă­ Âą dvoXletp dennĂ­ nĂĄVtavEovp VtXdiXm B PodnikĂĄnĂ­Ă­ Âą tÄœĂ­letp dĂĄlkovp nĂĄVtavEovp VtXdiXm Âą vyXĂžovĂĄnĂ­ dvÄŒ VoEoty v mÄŒVĂ­ci B GymnĂĄzium Âą pUogUamovĂĄnĂ­ Âą ĂžtyÄœletp dennĂ­ VtXdiXm B 3Ä?tSUDYQp NXU]\ pUo zĂ­VkĂĄnĂ­ vĂŞXĂžnĂ­Ko liVtX B -D]\NRYp NXU]\ z anglickpKo a nÄŒmeckpKo Mazyka 3ÄœLMHWt QD VWXGLXP EH] SÄœLMtPDFtFK ]NRXĂŁHN QD XYHGHQp RERU\ D IRUP\ VWXGLD

'Q\ RWHYÄœHQĂŞFK GYHÄœt .aĂĽdp pondÄŒlĂ­ od 14.00 do 16.30 Kodin

773 971 313 379 482 146 379 492 019

ZZZ REFKRGQLDNDGHPLH F] ZZZ EHDQ F] E-mail: stankov@bean.cz


www.magazinoko.cz

0$*$=Ă‹1 2.2 9,, 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM

=SUiY\ ] 3O]HĹ VNpKR NUDMH 1HMYÄŒWĂŁt NRPSRVWiUQD NUDMH Y SURYR]X NeMvÄŒtĂŁĂ­ kompoVtĂĄrna kraMe v provozX. V &KotĂ­kovÄŒ X 3lznÄŒ Eyla v ĂžervnX VlavnoVtnÄŒ otevÄœena neMvÄŒtĂŁĂ­ kompoVtĂĄrna v 3lzeÄ–Vkpm kraMi. -eMĂ­ vĂŞVtavEy a provozovĂĄnĂ­ Ve XMala ĂžeVko-francoXzVkĂĄ VpoleĂžnoVt E/,O' VerviV V.r.o. KompoVtĂĄrna Me XmĂ­VtÄŒna na rekXltivovanp ÞåVti VklĂĄdky komXnĂĄlnĂ­Ko odpadX kteroX provozXMe 3lzeÄ–VkĂĄ teplĂĄrenVkĂĄ a.V. V zaÞåtcĂ­cK provozX EXde XrĂžena pÄœedevĂŁĂ­m pro Vvoz EiomaVy

5HJLRQiOQt SRWUDYLQD 5egionĂĄlnĂ­ potravina 2011 mĂĄ Vvp vĂ­tÄŒze. =naĂžkX 5egionĂĄlnĂ­ potravina zĂ­Vkali: 3ÄœeĂŁĂ­nVkĂŞ ĂŁpekĂĄĂžek a kloEĂĄVa z ÄœeznictvĂ­ a XzenĂĄÄœVtvĂ­ +ereMk 3ÄœĂ­rodnĂ­ VĂŞr a KyVanp mlpko z 0inimlpkĂĄrny -oma VĂ­kendovĂŞ cKlpE z pekĂĄrny 3EKO OÄœĂ­ĂŁkovĂŞ roKlĂ­Ăžek ze =ĂĄpadoĂžeVkpKo konzXmnĂ­Ko drXĂĽVtva 6XĂŁice 3XrkmiVtr tmavĂŞ leĂĽĂĄk 12ƒ KyVanp zelĂ­ -oVef KrĤVe a TolVtoloEik XzenĂŞ porcovanĂŞ ze =pracovny ryE Klatovy. VĂ­tÄŒzovp moKoX poXĂĽĂ­vat X vĂ­tÄŒznpKo vĂŞroEkX po ĂžtyÄœi roky oznaĂženĂ­ 5egionĂĄlnĂ­ potravina 3lzeÄ–VkpKo kraMe.

kompoVtĂĄrna &KotĂ­kov

z veÄœeMnĂŞcK plocK a z podnikatelVkp Vfpry poVtXpnÄŒ Ve poÞítĂĄ i V Eioodpadem z domĂĄcnoVtĂ­. 3lĂĄnovanĂĄ roĂžnĂ­ kapacita Me 10 tiVĂ­c tXn zpracovanpKo EioodpadX.

0.&Kovanec pÄœedal cenX Ä›eznictvĂ­ +ereMk

1RYĂŞ SÄœtVWURM QD DQDOĂŞ]X '1$ 3lzeÄ–VkĂŞ kraM zakoXpil 3olicii Ă˝5 pÄœĂ­VtroM na analĂŞzX 'N$. Finance na MeKo zakoXpenĂ­ pĤMdoX z rozpoĂžtX 3lzeÄ–VkpKo kraMe v rĂĄmci proMektX 3lzeÄ–VkĂŞ kraM - %ezpeĂžnĂŞ kraM. &ena pÄœĂ­VtroMe VpolX Ve VpotÄœeEnĂ­m materiĂĄlem nXtnĂŞm pro poÞåteĂžnĂ­ provoz ĂžinĂ­ 1 6 miliynX KĂž. -eKo poXĂĽĂ­vĂĄnĂ­m mĤüe policeMnĂ­ ÄœeditelVtvĂ­ XĂŁetÄœit ÞåVt VoXĂžaVnĂŞcK nĂĄkladĤ pÄœi provĂĄdÄŒnĂŞcK genetickĂŞcK expertizĂĄcK protoĂĽe tento pÄœĂ­VtroM dokĂĄĂĽe XrĂžit mnoĂĽVtvĂ­ 'N$ ve zkoXmanpm vzorkX a na zĂĄkladÄŒ toKo zMiVtit zda lze Vtanovit kvalitnĂ­ 'N$ proÂżl kterĂŞ lze vyXĂĽĂ­t aĂĽ k individXĂĄlnĂ­ identiÂżkaci. 0etoda analĂŞzy 'N$ Me velice pÄœeVnĂĄ dokĂĄĂĽe identiÂżkovat oVoEX V velmi vyVokoX =leva: =.:eEer 0.&Kovanec -.KnĂ­ĂĽe pravdÄŒpodoEnoVtĂ­ a tĂ­m pÄœiVpÄŒt k dopadenĂ­ a XVvÄŒdĂženĂ­ pacKatele treVtnp ĂžinnoVti. =droM: 3lzeÄ–VkĂŞ kraM Me ÄœeĂŁena Mako zĂĄpadnĂ­ oEcKvat mÄŒVta TÄœemoĂŁnĂĄ. 6lavnoVtnĂ­Ko otevÄœenĂ­ Ve z~ĂžaVtnilo mnoKo oVoEnoVtĂ­ veÄœeMnpKo ĂĽivota v 3lzeÄ–Vkpm kraMi. 3ĂĄVkX za 3lzeÄ–VkĂŞ kraM pÄœeVtÄœiKl prvnĂ­ nĂĄmÄŒVtek KeMtmana 3K pro dopravX -aroVlav %aXer. &elkovĂĄ dplka oEcKvatX Me 3 44 metrĤ. Na traVe Me Medna mimo~rovÄ–ovĂĄ a dvÄŒ ~rovÄ–ovp kÄœiĂĽovatky a ĂŁeVt moVtnĂ­cK oEMektĤ. 6tavEa Eyla realizovĂĄna Mako Meden fXnkĂžnĂ­ celek. 6oXÞåVtĂ­ VtavEy MVoX takp pÄœeloĂĽky inĂĽenĂŞrVkĂŞcK VĂ­tĂ­ vegetaĂžnĂ­ ~pravy 3ÄœeVtÄœiĂĽenĂ­ VlavnoVtnĂ­ pĂĄVky Ve z~ĂžaVtnil VpolX Ve zĂĄVtXpci inveVtora a rekXltivace. =droM: 3lzeÄ–VkĂŞ kraM VtaveEnĂ­ VpoleĂžnoVti a VtaroVty TÄœemoĂŁnp i nĂĄmÄŒVtek KeMtmana

2WHYÄœHQt REFKYDWX PÄŒVWD 7ÄœHPRĂŁQi 2 . Ăžervna 2011 Eyla VlavnoVtnÄŒ otevÄœena novĂĄ pÄœeloĂĽka Vilnice , 27 kterĂĄ

3lzeÄ–VkpKo kraMe pro dopravX -aroVlav %aXer XproVtÄœed

3


4

0$*$=Ă‹1 2.2 9,, 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM

‘

3RUDGQD ]GUDYp YĂŤĂŚLY\ 9ĆHGRYÂż FKRURED PanĂ­ doktorko, poradĂ­te mi, jak se VWUDYRYDW V YÄœHGRYRX FKRURERX " 'DQD 5 &KHE

3oMmem vÄœedovĂĄ cKoroEa neEo tpĂĽ peptickĂŞ vÄœed oznaĂžXMeme oKraniĂženĂŞ defekt Vliznice a dalĂŁĂ­cK vrVtev VtÄŒny ĂĽalXdkX dvanĂĄctnĂ­kX a nÄŒkdy tpĂĽ MĂ­cnX. Ă˝aVtÄŒMi Ve vyVkytXMe X mXüĤ neĂĽ X ĂĽen zeMmpna mezi 40.- 50. rokem ĂĽivota. Vlivem neVprĂĄvnpKo zpĤVoEX ĂĽivota ve VpoMenĂ­ Ve VtreVem Ve poVoXvĂĄ do mladĂŁĂ­cK vÄŒkovĂŞcK VkXpin. KromÄŒ prokĂĄzanpKo vlivX nÄŒkterĂŞcK lpkĤ neMVoX pÄœĂ­Ăžiny zcela znĂĄmp MiVtĂŞ vliv mĂĄ dÄŒdiĂžnoVt a VpolXpĤVoEĂ­cĂ­m faktorem Me pÄœĂ­tomnoVt Eakterie +elicoEacter pylori. 3roto Me VoXÞåVtĂ­ lpĂžEy i lpĂžEa antiEiotickĂĄ. =ÄœeMmÄŒ Ve MednĂĄ o pÄœetrvĂĄvaMĂ­cĂ­ nerovnovĂĄKX mezi agreVivnĂ­mi a ocKrannĂŞmi faktory na Vliznici. 0ezi agreVivnĂ­ faktory patÄœĂ­ ĂĽalXdeĂžnĂ­ kyVelina a ĂĽlXĂžovp kyVeliny ocKrannoX lĂĄtkoX Me mXcin zvlĂĄĂŁtnĂ­ Vliz prodXkovanĂŞ EXÄ–kami Vliznic. V podVtatÄŒ Ve MednĂĄ o poĂŁkozenĂ­ Vliznice trĂĄvĂ­cĂ­mi faktory. 3rodXkci kyVeliny ovlivÄ–XMe Äœada faktorĤ napÄœĂ­klad VtreV a ~zkoVt coĂĽ Me pÄœĂ­ĂžinoX ĂžaVtp VpoMitoVti vÄœedĤ a VtreVĤ v ĂĽivotÄŒ. =e zmĂ­nÄŒnĂŞcK lpkĤ Me to acylpyrin neEo neVteroidnĂ­ protizĂĄnÄŒtlivp lpky tpĂĽ Vteroidy a dokonce i nÄŒkterp koncentrovanp doplÄ–ky vitamĂ­nX & moKoX pÄœiVpÄŒt ke vznikX vÄœedĤ. TypickĂŞm proMevem Me pĂĄlivĂĄ neEo KlodavĂĄ EoleVt. 8 ĂĽalXdeĂžnĂ­Ko vÄœedX Me lokalizovanĂĄ Kned pod KrXdnĂ­ koVt mĤüe vyVtÄœelovat do zad a oEMevXMe Ve po MĂ­dle. %oleVt X dvanĂĄctnĂ­kovpKo vÄœedX Ve oEMevXMe 2 - 3 Kodiny po MĂ­dle v okolĂ­ pXpkX a po dalĂŁĂ­m MĂ­dle mizĂ­. TrvalĂĄ EoleVt nezĂĄviVlĂĄ na MĂ­dle mĤüe EĂŞt znakem nelpĂženpKo onemocnÄŒnĂ­ kdy vÄœed pronikl VtÄŒnoX a agreVivita pĤVoEĂ­ na VlinivkX. 3Äœi praVknXtĂ­ vÄœedX a pro-

dÄŒravÄŒnĂ­ VtÄŒny KrozĂ­ krvĂĄcenĂ­ do dXtiny EÄœiĂŁnĂ­. 'loXKodoEp pÄœeKlĂ­ĂĽenĂ­ pÄœĂ­znakĤ mĤüe vpVt aĂĽ ke vznikX rakoviny. 'ieta mĂĄ EĂŞt nedrĂĄĂĽdivĂĄ leKce VtravitelnĂĄ mÄŒkkĂĄ doEÄœe rozĂĽvĂŞkanĂĄ protoĂĽe doVtatek Vlin cKrĂĄnĂ­ ĂĽalXdeĂžnĂ­ Vliznici. NÄŒkomX vyKovXMe 5-6 MĂ­del dennÄŒ MinpmX Men 2-3. -e tÄœeEa Ve vyvarovat vĂŁeKo co zvyĂŁXMe prodXkci kyVelin - kofeinX v potravinĂĄcK a nĂĄpoMĂ­cK VladkoVtem alkoKolX mlpkX konzXmaci mezi MĂ­dly a MĂ­dlX na noc. 3roVpÄŒĂŁnp Me pitĂ­ ĂžerVtvp Vyrovp ãĢåvy ze zelĂ­ dennĂ­ konzXmace 2-3 EramEor vaÄœenĂŞcK peĂženĂŞcK

a zralĂŞcK ĂžerVtvĂŞcK neVlazenĂŞcK MaKod pro MeMicK zĂĄVaditĂŞ vliv. OcKrannĂŞ povlak na Vliznici pomĂĄKĂĄ tvoÄœit tpĂĽ Vliz ze lnÄŒnpKo Vemene ktrĂŞ zĂ­VkĂĄme MeKo namoĂženĂ­m ve vodÄŒ na 2-4 Kodiny. 'o MĂ­delnĂ­ĂžkX zaÄœaćte tpĂĽ loXpanp proVo t.M. MĂĄKly. -ezte v klidX poKodlĂ­ a naXĂžte Ve KlavnÄŒ lppe zvlĂĄdat VtreV. 08'U -DQD .RFLDQRYi

www.magazinoko.cz

1HPRF ] OtEiQt =SÄŽVRE ĂŚLYRWD POÂżGHĂŚH RKURĂŚXMH MHMĂ‹ ]GUDYĂ‹ 0ononXkleyza - nemoc z lĂ­EĂĄnĂ­. 3ÄœenĂĄĂŁĂ­ Ve Vlinami i nepÄœĂ­mo pÄœeV kontaminovanoX VkleniĂžkX Ăži VpoleĂžnoX cigaretX. NeMvĂ­ce MVoX oKroĂĽeni lidp V promiVkXitnĂ­m Vtylem ĂĽivota. NeMĂžaVtÄŒMĂŁĂ­ pÄœĂ­znaky MVoX EoleVt v krkX KoreĂžka ~nava a zvÄŒtĂŁenĂ­ krĂžnĂ­cK Xzlin kterp ale Vnadno moKoX EĂŞt zamÄŒnÄŒny za Vymptomy angĂ­ny. OĂžkovĂĄnĂ­ zatĂ­m neexiVtXMe MedinoX moĂĽnoVtĂ­ zĤVtĂĄvĂĄ vyKĂŞEat Ve nemocnĂŞm lidem kteÄœĂ­ MVoX pÄœenaĂŁeĂži virX. äloXtenka - ĂĽloXtenkoX typX $ neEo % onemocnĂ­ X nĂĄV roĂžnÄŒ kolem tiVĂ­covky lidĂ­. äloXtenka typX $ nemoc ĂŁpinavĂŞcK rXkoX dovede znaĂžnÄŒ zne- ,OXVWUDĂžQt IRWR pÄœĂ­Memnit ĂĽivot - KoVpitalizacĂ­ dloXKoX rekonvaleVcencĂ­ pÄœĂ­VnoX dietoX zĂĄkazem VportX a poEĂŞvĂĄnĂ­ na VlXnci. äloXtenka % mĤüe v nÄŒkterĂŞcK pÄœĂ­padecK pÄœeMĂ­t do cKronickp formy a nĂĄVlednĂĄ lpĂžEa pak mĤüe EĂŞt dloXKodoEĂĄ. NeMlepĂŁĂ­ prevencĂ­ Me oĂžkovĂĄnĂ­ komEinovanoX vakcĂ­noX kterp poVkytXMe ocKranX proti oEÄŒma

typĤm ĂĽloXtenky. +3V - rakovina dÄŒloĂĽnĂ­Ko ÞípkX Me pÄœenĂĄĂŁena virem +3V kterĂŞ poVtiKXMe mXĂĽe i ĂĽeny. K pÄœenoVX mĤüe doMĂ­t MakoXkoliv poKlavnĂ­ aktivitoX neEo pÄœi tÄŒVnpm kontaktX kĤüe V kĤüí inÂżkovanpKo partnera pÄœenoV Eez poKlavnĂ­Ko VtykX Me vĂŁak VpĂ­ĂŁe vzĂĄcnĂŞ. 3revence: oĂžkovĂĄnĂ­ poXĂĽĂ­vĂĄnĂ­ kondomX aEVence promiVkXity a v kraMnĂ­m pÄœĂ­padÄŒ i VexXĂĄlnĂ­ aEVtinence. 3orXcKy pÄœĂ­MmX potravy - ĂžaVtÄŒMĂŁĂ­ X dĂ­vek poĂžet cKlapcĤ V toXto nemocĂ­ vĂŁak v poVlednĂ­cK letecK VtoXpĂĄ. =atĂ­mco dĂ­vky vÄŒtĂŁinoX KXEnoX formoX diet a odmĂ­tĂĄnĂ­ potravy cKlapci ĂžaVto volĂ­ nadmÄŒrnp mnoĂĽVtvĂ­ VportX a poVilovĂĄnĂ­. 3orXcKy pÄœĂ­MmX potravy dÄŒlĂ­me na mentĂĄlnĂ­ anorexii kterĂĄ Ve proMevXMe zeMmpna odmĂ­tĂĄnĂ­m MĂ­dla a mentĂĄlnĂ­ EXlimii kterĂĄ vede k zĂĄcKvatĤm pÄœeMĂ­dĂĄnĂ­ a nĂĄVlednpmX vyzvracenĂ­ zkonzXmovanpKo MĂ­dla. K dalĂŁĂ­m nemocem MeĂĽ oKroĂĽXMĂ­ doVpĂ­vaMĂ­cĂ­ patÄœĂ­ VexXĂĄlnÄŒ pÄœenoVnp cKoroEy meningokok aknp zĂĄviVloVti opary a KerpeV viry a klíãĢovĂĄ encefalitida. =GURM $63(1 35 /33

5(&(37< 352 .$ĂŚ'e+2

%RUÄŽYNRYĂ› NRO¿ê

3Ĺ?HUŢVWDMt 9iP GOXK\ SĹ?HV KODYX" NabĂ­zĂ­me:

t 2GGOXĂŚHQĂ‹ GOH LQVRO ]ÂżNRQD t .RQVROLGDFH t 2VREQĂ‹ EDQNURW

Tel.: 775 918 126, www.kebl.cz

6XURYLQ\

200 g poloKrXEp moXky ‡15 g droĂĽdĂ­ ‡ 20 g pĂ­VkovpKo cXkrX ‡ VĤl ‡100 ml mlpka ‡ 50 g mĂĄVla ‡ 1 ĂĽloXtek 1iSOÄ— 50 g mĂĄVla ‡ 150 g pĂ­VkovpKo cXkrX ‡ ĂĽloXtek ‡ 250 g tvaroKX ‡ pĤl VĂĄĂžkX vanilkovpKo pXdinkX ‡ VnĂ­K ze 2 EĂ­lkĤ EorĤvky 'UREHQND 2 lĂĽiĂžky KrXEp moXky ‡ 1 vanilkovĂŞ cXkr ‡ 1 lĂĽĂ­ce mĂĄVla ‡ 1 ĂĽloXtek ‡ 1

3UR 0$*$=ĂŒ1 2.2 ] SRUWiOX SOQpKR UHFHSWŢ

lĂĽiĂžka pĂ­VkovpKo cXkrX

3RVWXS SÄ?tSUDY\

0oXkX droĂĽdĂ­ cXkr VĤl vlaĂĽnp mlpko mĂĄVlo a ĂĽloXtek VmĂ­cKĂĄme ve vÄŒtĂŁĂ­ mĂ­Ve ze VmÄŒVi zpracXMeme tÄŒVto a necKĂĄme Ko aVi KodinX kynoXt. 3otom tÄŒVto dĂĄme do mĂĄVlem vymazanp kXlatp formy na kolĂĄĂž a okraMe vytĂĄKneme o nÄŒco vĂŞĂŁ. Na nĂĄplÄ– XtÄœeme mĂĄVlo V cXkrem ĂĽloXtkem a tvaroKem. 3ak do VmÄŒVi vmĂ­cKĂĄme pXdinkovĂŞ prĂĄĂŁek a VnĂ­K. ToXto nĂĄplnĂ­ potÄœeme tÄŒVto poVypeme EorĤvkami a navrcK mĤüeme poVypat droEenkoX. 'roEenkX VmĂ­cKĂĄme z XvedenĂŞcK VXrovin a promneme prVty. KolĂĄĂž peĂžeme v troXEÄŒ pÄœi 160 ƒ& aVi neceloX KodinX.

ZZZ UHFHSW\ HX


www.magazinoko.cz

0$*$=Ă‹1 2.2 9,, 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM

5

=SUiY\ ] 3O]HĹ VNpKR NUDMH 9 'REĆDQHFK E\OR RWHYĆHQR XQLNÂżWQĂ‹ SĆËURGQĂ‹ NRXSDOLxWø 0ÄŒVto 'oEÄœany ve Ăžtvrtek 30.Ăžervna 2011 VlavnoVtnÄŒ otevÄœelo pro veÄœeMnoVt XnikĂĄtnĂ­ pÄœĂ­rodnĂ­ koXpacĂ­ Eiotop Ă„KotynkaÂł. Novp koXpaliĂŁtÄŒ kterp Me XmĂ­VtÄŒno pÄœĂ­mo naproti

KlavnĂ­mX vVtXpX do 3VycKiatrickp lpĂžeEny v 'oEÄœanecK Xlice Ă’VtavnĂ­

Me VvĂŞm rozVaKem a zĂĄzemĂ­m neMvÄŒtĂŁĂ­m pÄœĂ­rodnĂ­m veÄœeMnĂŞm koXpacĂ­m Eiotopem v Ă˝eVkp repXElice. Originalita pÄœĂ­rodnĂ­Ko koXpacĂ­Ko EiotopX VpoÞívĂĄ v Eiologickpm zpĤVoEX XdrĂĽovĂĄnĂ­ ĂžiVtp vody kterĂŞ Me provĂĄdÄŒn Eez cKemickp ~pravy pomocĂ­ tÄœĂ­ ÂżltraĂžnĂ­cK lagXn vodnĂ­cK plocK V roVtlinami zaMiãĢXMĂ­cĂ­cK ĂžiĂŁtÄŒnĂ­ vody . KoXpĂĄnĂ­ Me dĂ­ky tomX vKodnp pro alergiky. -edna tÄœetina koXpacĂ­Ko EiotopX Me vymezena pro neplavce V EezEariprovĂŞm vVtXpem kde

voda pozvolna kleVĂĄ aĂĽ do KloXEky 1 6 m. 'vÄŒ tÄœetiny koXpacĂ­ plocKy MVoX XrĂženy pro plavce a Me zakonĂžena VkokanVkĂŞm mĤVtkem kde voda doVaKXMe KloXEky do 3 5 m. 0imo Vamotnp koXpacĂ­ plocKy Ve v areĂĄlX nacKĂĄzĂ­ velkp dÄŒtVkp KÄœiĂŁtÄŒ V ÄœadoX KernĂ­cK prvkĤ a pĂ­VkoviĂŁtÄŒm. 3ro VportovnĂ­ vyĂĽitĂ­ nĂĄvĂŁtÄŒvnĂ­kĤ Me pÄœipraveno prvnĂ­ EeacK-voleMEalovp KÄœiĂŁtÄŒ v 'oEÄœanecK Ăži KÄœiĂŁtÄŒ na petanTXe. 6amozÄœeMmoVtĂ­ MVoX venkovnĂ­ pÄœevlpkĂĄrny z toKo Medna pro oVoEy V omezenoX VcKopnoVtĂ­ poKyEX a orientace. &elĂŞ areĂĄl mĂĄ maximĂĄlnĂ­ dennĂ­ kapacitX 1470 nĂĄvĂŁtÄŒvnĂ­kĤ. %iotop EXde otevÄœenĂŞ kaĂĽdĂŞ den od 9:00 rĂĄno do 20:00 Kodin veĂžer aĂĽ do 30.9. 2011. VyMma proVtorX te-

raVy V oEĂžerVtvenĂ­m Me celĂŞ areĂĄl %iotopX nekXÄœĂĄckĂŞ. =ĂĄkladnĂ­ celodennĂ­ vVtXpnp na pÄœĂ­rodnĂ­ koXpaliĂŁtÄŒ Ve odvĂ­MĂ­ od mÄŒVĂ­ce a dne nĂĄĂŁtÄŒvy a poKyEXMe Ve mezi 40 - 70 KĂž. =GURM 7= 0ÄŒVWD 'REÄœDQ\

6RXVHG VL EXGH P\VOHW çH MVWH VH ]EOi]QLOL

A

ĂŚ VL WRKOH SRÄ?tGtWH D 9iä VRXVHG YiV XYLGt EÄ?KDW SR VWDYHEQt SDUFHOH V GÄ?HYÄ?QĂŤPL Ă…NRVWLĂżNDPL´ EXGH VL ]DMLVWp P\VOHW ĂŚH MVWH VH ]EOi]QLOL ĂĽH MVWH VL NRXSLOL VWDYHEQLFL D KUDMHWH VL MDNR SÄ?HURVWOp GÄ?WL -HQĂŚH EUDGD PX QD ]HP VSDGQH YH FKYtOL NG\ ]MLVWt ĂŚH 9iä %XQJDORZ R YĂŤPÄ?Ä?H P MVWH YH WÄ?HFK OLGHFK SRVWDYLOL ]D KRGLQ $ ĂŚH VWDYHEQLFH WR RSUDYGX MH DOH ĂŚiGQi KUD WR QHE\OD 3DN QDVWDQH SUR VRXVHGD WD WUDSQi FKYtOH NG\ YiV VH VNORSHQĂŤPD RĂżLPD SRĂŚiGi R Y\VYÄ?WOHQt FRĂŚH WR MH ]D VWDYHEQLFL V NWHURX MVWH VL VWÄ?HFKX QDG KODYRX SRVWDYLOL ]D KRGLQ $ Y\ PX SDN EXGHWH V SRFLWHP YtWÄ?]H PRFL SÄ?HGDW NRQWDNW QD GRGDYDWHOH D YĂŤUREFH WRKRWR V\VWpPX 0RGXO /HJ ]iSDGRĂżHVNRX VSROHĂżQRVW 68%7(5$6 .9 V U R 2 FR VH WHG\ YODVWQÄ? MHGQi" V podVtatÄŒ Mde drXKovÄŒ o dÄœevoVtavEX Ve vĂŁemi vĂŞKodami kterp dneĂŁnĂ­ dÄœevoVtavEy pÄœinĂĄĂŁeMĂ­. 6taveEnĂ­m materiĂĄlem programX 0odXl-/eg MVoX dÄœevoEloky kterp Ve vyXĂĽĂ­vaMĂ­ na oEvodovp i pÄœĂ­Ăžkovp zdi. $ prĂĄvÄŒ tyto dÄœevoEloky VvĂŞm vzKledem velmi pÄœipomĂ­naMĂ­ dÄŒtVkoX VtaveEnici a oEdoEnĂŞm zpĤVoEem Ve ta-

kp VklĂĄdaMĂ­.

-ĂĄ MVem Mednateli VpoleĂžnoVti 68%TE5$6 KV panX 0aleÄ–ĂĄkovi poloĂĽil nÄŒkolik otĂĄzek k tomXto VyVtpmX: .G\ĂŚ VH UR]KRGQX VWDYÄ?W GÄĽP QDEt]t VH PL äLURNp VSHNWUXP VWDYHEQtFK PDWHULiOÄĽ SURĂż E\FK VL WHG\ PÄ?O Y\EUDW SUiYÄ? UiYÄ? iYÄ? WHQWR V\VWpP" " 3okXd EycK cK cKtÄŒl detailnÄŒ rozeErat vĂŞKody toKoto VyVtpmX Eylo Ey to na delĂŁĂ­ e elĂŁĂ­ Kovor. TakĂĽe aleVpoÄ– nÄŒkterp zĂĄkladnĂ­Ă­ vĂŞKody: ĂŞK d MMe to pÄœedevĂŁĂ­m nĂ­zkĂĄ VpotÄœeEa konVtrXkĂžnĂ­Ko materiĂĄlX ĂŁpiĂžkovĂĄ tecKnologie vĂŞroEy tepelnĂĄ izolace Me zaEXdovĂĄna KlavnÄŒ XvnitÄœ dĂ­lce coĂĽ mĂĄ velkĂŞ vliv na cenX VyVtpm 0odXl-/eg minimalizXMe tepelnp moVty Me zde MednodXcKĂĄ a rycKlĂĄ montĂĄĂĽ VyVtpmX VXcKĂŞ proceV odVtraÄ–XMe VezynnoVt VtaveEnĂ­cK pracĂ­ a navĂ­c modXly Me moĂĽnp rozeErat Eez poĂŁkozenĂ­ a poXĂĽĂ­t pro MinĂŞ oEMekt. +lavnĂ­ vĂŞKodoX ale Me ĂĽe veĂŁ-

kerp VtČny v tomto VyVtpmX MVoX difXVnČ otevĜenp.

= ĂżHKR VH YODVWQÄ? V\VWpP 0RGXO /HJ VNOiGi FR REVDKXMH" KonVtrXkĂžnĂ­ VyVtpm 0odXl-/eg Me VyVtpmem oEvodovĂŞcK VtÄŒn a pÄœĂ­Ăžek na EĂĄzi dÄœeva. 6yVtpm reVpektXMe

VoXĂžaVnp trendy ve VtaveEnictvĂ­ a tecKnicko konVtrXkĂžnĂ­ moĂĽnoVti dÄœeva. 6plÄ–XMe vĂŁecKny poĂĽadavky tecKnickĂŞcK norem z KlediVka VtaEility ~noVnoVti tepelnÄŒ tecKnickĂŞcK vlaVtnoVtĂ­ plåãĢĤ VtaveE MakoĂĽ i poĂĽadavky na KygienickoX nezĂĄvadnoVt oEytnĂŞcK proVtor. KonVtrXkĂžnĂ­ VyVtpm Ve VklĂĄdĂĄ ze zĂĄkladovĂŞcK praKĤ modXlĤ oEvodovĂŞcK VtÄŒn a pÄœĂ­Ăžek pÄœekladĤ a vÄŒncĤ. -DN VH SURYiGt YĂŤVWDYED" 6taveEnicovĂŞ VyVtpm 0odXl-/eg Me ÄœeĂŁen tak MednodXĂŁe ĂĽe MeKo montĂĄĂĽ mĤüe zvlĂĄdnoXt i tecKnicky prĤmÄŒrnÄŒ

zdatnĂŞ Medinec. -e proto vKodnĂŞ pro individXĂĄlnĂ­ VtaveEnĂ­ky kteÄœĂ­ Ve rozKodli poVtavit Vi dĤm vlaVtnĂ­mi Vilami. VĂŞVtavEa celpKo rodinnpKo domX poVtXpXMe velmi rycKle Eez poXĂĽitĂ­ zdviKacĂ­cK zaÄœĂ­zenĂ­. VĂĄKa neMvÄŒtĂŁĂ­Ko dĂ­lce Eez tepelnp izolace Me cca 15 kg coĂĽ XmoĂĽÄ–XMe poKodlnoX manipXlaci V mo modXlem. KonVtrXkĂžnĂ­ princip vylXĂžXMe MakĂŞkoli mokrĂŞ proceV coĂĽ XmoĂĽÄ–XMe provĂĄdÄŒt montĂĄĂĽ i v zimnĂ­m oEdoEĂ­ doEĂ­. 6yVtpm Me vKodnĂŞ na VtavEX

me plnÄŒ vyKovÄŒt individXĂĄlnĂ­m poĂĽadavkĤm kaĂĽdpKo zĂĄkaznĂ­ka. -Vme VcKopni takp celoX VtavEX realizovat aneEo v pÄœĂ­padÄŒ ĂĽe VtaveEnĂ­k Vi cKce oEMekt poVtavit VĂĄm MVme mX aleVpoÄ– nĂĄpomocni konzXltacĂ­ a VtaveEnĂ­m dozorem. NaĂŁe VlXĂĽEy poVkytXMeme v tp neMvyĂŁĂŁĂ­ kvalitÄŒ za neMpÄœĂ­znivÄŒMĂŁĂ­cK cen. NenĂ­ tedy divX ĂĽe XVilXMeme o titXl OEcKodnĂ­ka rokX.

3UR YtFH LQIRUPDFt Ve mĤüete oErĂĄtit pÄœĂ­mo na VtaveEnĂ­ VpoleĂžnoVt 68%TE5$6 KV V.r.o. telefonnĂ­ ÞíVlo: neEo Vi na e-mailX: LQIRVXEWHUD#VH]QDP F] PÄĽĂŚHWH Y\ĂŚiGDW LQWHUQHWRYRX SUH]HQWDFL TaktpĂĽ Me zde moĂĽnp domlXvit proKlĂ­dkX nÄŒkterp z MiĂĽ realizovanĂŞcK VtaveE.

S8%7(5$6 .9 V U R drĂĽitel licence VyVtpmX Äł-+$ vyrĂĄEÄŒMĂ­cĂ­Ko v Ă˝eVkX pod vlaVtnĂ­ znaĂžkoX 0odXl-/eg Ve kromÄŒ vĂŞroEy a vĂŞVtavEy i MinĂŞcK oEMektĤ velmi popXlĂĄrnĂ­ Ve Vtal napÄœĂ­klad na VtavEX garĂĄĂĽĂ­ neEo tĂ­mto VyVtpmem zaEĂŞvĂĄ MiĂĽ ÄœadX let na veVtavEy na veĂŁkerp domy. 3rak- takp vĂŞVtavEoX klaVickĂŞcK kvalitnĂ­cK ticky vÄŒtĂŁinX oEMektĤ dodĂĄme na ka- zdÄŒnĂŞcK domĤ. Ve Vvpm ĂŁirokpm mionX aĂĽ k zĂĄkaznĂ­kovi vĂžetnÄŒ mon- portfoliX VlXĂĽeE napÄœĂ­klad naEĂ­zĂ­ vytĂĄĂĽnĂ­Ko nĂĄvodX a VtavEa Ve pak XĂĽ ÄœĂ­zenĂ­ dotacĂ­ =E/ENĂˆ Ă’63O5Ăˆ0

Men EÄŒKem nÄŒkolika Kodin komplet- a dodĂĄnĂ­ proMektX ='$50$. NanÄŒ realizXMe. vĂ­c cenovĂĄ naEĂ­dka 68%TE5$6 KV patÄœĂ­ k neMniĂĽĂŁĂ­m v regionX pÄœi -DNp VOXĂŚE\ Y VRXYLVORVWL V WtPWR VoXĂžaVnpm zacKovĂĄnĂ­ vyVokp kvaV\VWpPHP QDEt]tWH" Od vĂŞroEy modXlĤ aĂĽ k realizaci Vta- lity prodXktĤ i VlXĂĽeE. VĂ­ce informa 3,

veE. TĂ­m ĂĽe MVme vĂŞroEci dokĂĄĂĽe- cĂ­ na www.VXEteraV.cz.


6

0$*$=Ă‹1 2.2 9,, 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM

CK\VWiWH VH QD WUDGLĂžQt ChodskĂŠ slavnosti do DomaĂĽOLF" NavĹĄtivte i letoĹĄnĂ­ novinku

ChodskĂ˝ veletrh v hale TJ Jiskra. 6tavEa E\GlenĂ­ KoEE\ ]aKUaGa VekFe 0oGeUnĂ­ ĂĽena Âą to Me ]aPČĜenĂ­ v\VtavovatelĤ &KoGVkpKo veletUKu. =Ă­VkeMte inVSiUaFi novink\ veletUĂĽnĂ­ Vlev\ a navĂ­F Âą PĤüete v\KUit ]aKUaGnĂ­ VekaĂžku a kaĂĽGĂŞ nivĹĄtÄŒvnĂ­k oEGUĂĽĂ­ GiUek.

&KRGVNĂŞ YHOHWUK Âą DĂĽ VUSQD Y KDOH 7- -LVNUD Y 'RPDĂĽOLFtFK

-DN SĹ?HĂŚtW GRYROHQRX YH GYRX UDG MDN GREĆH ]YOÂżGQRXW SDUWQHUVNRX GRYROHQRX

Od VpoleĂžnp dovolenp Vi moĂĽnĂĄ kaĂĽdĂŞ z vĂĄV VliEXMe odliĂŁnp zĂĄĂĽitky proto EyVte mÄŒli o VvĂŞcK pÄœĂĄnĂ­cK KovoÄœit.

,OXVWUDĂžQt IRWR

Volte aktivnĂ­ dovolenoX. Tam kde vĂĄV ĂžekaMĂ­ VportovnĂ­ zĂĄĂĽitky vĂŞlety a podoEnÄŒ nenĂ­ moc proVtorX na KĂĄdky ani vytaKovĂĄnĂ­ nedoÄœeĂŁenĂŞcK proElpmĤ. FyzickĂĄ zĂĄtÄŒĂĽ zvyĂŁXMe KladinX Ă„KormonĤ doErp nĂĄladyÂł. -Ă­zda na kole trekking nordic walking plavĂĄnĂ­ a Minp poKyEovp ĂžinnoVti pÄœinĂĄĂŁeMĂ­ mnoKo pÄœĂ­leĂĽitoVtĂ­ Mak Ve Xvolnit a vyplavit naKromadÄŒnĂŞ VtreV.

poranÄŒnĂ­ konĂžetin Men proto ĂĽe potÄœeEXMete okolĂ­ dokĂĄzat ĂĽe na to mĂĄte. 'oKodnÄŒte Vi program. 3ÄœĂ­liĂŁnp plĂĄnovĂĄnĂ­ vĂŁak mĤüe EĂŞt VvazXMĂ­cĂ­ a neXrotizXMĂ­cĂ­ proto deMte takp proVtor improvizaci. 3Äœipravte VvĤM poKyEovĂŞ aparĂĄt FyzickĂĄ zĂĄtÄŒĂĽ vyĂĽadXMe XrĂžitoX pÄœĂ­pravX. NenĂ­ doErp Ve ze VedavpKo zamÄŒVtnĂĄnĂ­ vrKnoXt do velkĂŞcK VportovnĂ­cK vĂŞkonĤ. TÄŒlo EyVte mÄŒli XdrĂĽovat v kondici aleVpoÄ– dvakrĂĄt tĂŞdnÄŒ. 'o zavazadla pÄœideMte zeMmpna pÄœĂ­pravky kterp XlevĂ­ vaĂŁemX poKyEovpmX aparĂĄtX. NenĂ­ od vÄŒci mĂ­t po rXce maVĂĄĂĽnĂ­ emXlze na prokrvenĂ­ pÄœed fyzickoX zĂĄtÄŒĂĽĂ­ a takp pÄœĂ­pravky na akXtnĂ­ proMevy EoleVti. %oleVt mĤüete tlXmit takp lpky V oEVaKem ,EXprofenX. 3ozor na zmÄŒnX reĂĽimX 8ĂĽ VamotnĂĄ zmÄŒna kaĂĽdodennĂ­Ko reĂĽimX znamenĂĄ nÄŒco zcela mimoÄœĂĄdnpKo. %ÄŒKem rokX vVtĂĄvĂĄte v XrĂženoX doEX EÄŒĂĽĂ­te do prĂĄce ÄœeĂŁĂ­te cKod domĂĄcnoVti a fXngovĂĄnĂ­ rodiny. Fyzicky aktivnĂ­ dovolenĂĄ vĂĄm v tomKle rozKodnÄŒ pomĤüe mnoKem vĂ­c neĂĽ pĂ­VeĂžnĂĄ plĂĄĂĽ a poEyt na Mednom mĂ­VtÄŒ. NezapomeÄ–te na dovolenp poVloXcKat Vvp tÄŒlo

www.magazinoko.cz

ĂžW\Ĺ?GHQQt GRYROHQi & KFHWH MHW N PRĆL DOH PÂżWH SRX]H ĂŞW\ĆL GQ\ ĂŞDVX" $ cKcete Me proĂĽĂ­t naplno" 3ak mĤüete vyrazit na eXrovĂ­kend do popXlĂĄrnĂ­cK deVtinacĂ­ ,Eiza a 0allorca kde kromÄŒ krĂĄVnĂŞcK plĂĄĂĽĂ­ naleznete i VpoXVtX zĂĄEavy. Ă„Tento typ kratĂŁĂ­ dovolenp Me mezi Evropany vĂžetnÄŒ Ă˝ecKĤ Þím dĂĄl popXlĂĄrnÄŒMĂŁĂ­ Âł ÄœĂ­kĂĄ -an 6otona z Neckermann &eVtovnĂ­ kancelĂĄÄœe. Ten kdo Ve poKyEXMe na taneĂžnĂ­ VcpnÄŒ

0DOORUFD QDEĂ‹]Ă‹ VOXQHĂŞQĂ›FK GQÄŽ Y URFH EezpocKyEy na ,Eize nÄŒkdy Eyl neEo o nĂ­ aleVpoÄ– Vnil. =deMĂŁĂ­ Kotely MVoX XzpĤVoEeny k dloXKĂŞm taneĂžnĂ­m dĂŞcKĂĄnkĤm aĂĽ do rĂĄna. 0ezi neMznĂĄmÄŒMĂŁĂ­ diVkotpky patÄœĂ­ 3acKa 3rivilege 6pace neEo $mneVia. =de ĂĽivot zaÞínĂĄ o pĤlnoci a konÞí rĂĄno. 3rivilege Me neMvÄŒtĂŁĂ­m klXEem na VvÄŒtÄŒ a ne nĂĄKodoX Me prĂĄvÄŒ na ,Eize. KlXE Me vlaMkovoX lodĂ­ klXEX '- TieVto zÄœeMmÄŒ neMVlavnÄŒMĂŁĂ­Ko 'VoXĂžaVnoVti kterĂŞ v 3rivilege vyVtXpXMe pravidelnÄŒ kaĂĽdp pondÄŒlĂ­. Takp 0allorca Me rozKodnÄŒ ideĂĄlnĂ­m mĂ­Vtem pro dovolenoX. TÄœi Vta VlXneĂžnĂŞcK dnĤ v roce Vem za VteMnoX doEX pÄœilĂĄkĂĄ 12 milionĤ vĂŞletnĂ­kĤ. 0ezi nimi Me

VyXĂĽiMte pÄœĂ­leĂĽitoVtĂ­ k oĂĽivenĂ­ partnerVkpKo intimnĂ­Ko ĂĽivota. /pto Me oEdoEĂ­m aktivace organizmX. OdpadĂĄ kaĂĽdodennĂ­ pracovnĂ­ a dopravnĂ­ VtreV coĂĽ nepocKyEnÄŒ mĤüe zlepĂŁit VexXĂĄlnĂ­ podnikavoVt i VexXĂĄlnĂ­ proĂĽĂ­vĂĄnĂ­.

=volte kompromiV v mĂ­Äœe zĂĄtÄŒĂĽe. =atĂ­mco mXĂĽi maMĂ­ vÄŒtĂŁĂ­ fyzickoX vĂŞdrĂĽ i amEice ĂĽeny tolik nemXVeMĂ­ vydrĂĽet. V takovpm pÄœĂ­padÄŒ Me lepĂŁĂ­ Met Ve VkXpinoX kterĂĄ Ve mĤüe nÄŒkdy podle vĂŞkonnoVti rozdÄŒlit. 3okXd Ve zrovna necĂ­tĂ­te v neMlepĂŁĂ­ fyzickp kondici neriVkXMte zEyteĂžnÄŒ nataĂĽenĂ­ VvalĤ pÄœetrĂĽenĂ­ ĂŁlacK Ăži

NecKte Ve pÄœĂ­MemnÄŒ pÄœekvapit. NeMlepĂŁĂ­ Me kdyĂĽ Ve mĂ­Vto pÄœĂ­liĂŁ velkĂŞcK oĂžekĂĄvĂĄnĂ­ necKĂĄte na mĂ­VtÄŒ dovolenp pÄœĂ­MemnÄŒ pÄœekvapit. VĂĽdyĢ vÄŒtĂŁina z vĂĄV Vi dopÄœeMe dovolenoX MednoX v roce tak proĂž Vi Mi radÄŒMi plnĂŞmi doXĂŁky neXĂĽĂ­t Ve vĂŁĂ­m co pÄœineVe" =GURM 7LVNRYN\ LQIR / 33

,OXVWUDĂžQt IRWR

2ULJLQiOQt D VYŢGQi %DUFHORQD 7DMQÇ WLS\ NWHUÇ Y SUÄŽYRGFL QHQDMGHWH

%

arcelona Me otevÄœenp modernĂ­ mÄŒVto plnp VoXĂžaVnp arcKitektXry kterp VkrĂŞvĂĄ KiVtorickp VeceVnĂ­ a gotickp Vrdce. %lĂ­zkoVt moÄœe pÄœĂ­Memnp teploty po celĂŞ rok VpoXVta parkĤ a cykliVtickĂŞcK Vtezek vytvĂĄÄœĂ­ ideĂĄlnĂ­ podmĂ­nky pro ĂĽivot ,OXVWUDĂžQt IRWR

=kXVte VkXteĂžnÄŒ Ă„vypnoXtÂł. Tedy doVlova a do pĂ­Vmene: nenĂ­ doErp mĂ­t X VeEe pracovnĂ­ moEil ani noteEook.

VyEerte Vi mĂ­rX doErodrXĂĽVtvĂ­ kterp MVte ocKotni podVtoXpit. =ĂĄleĂĽĂ­ na tom MeVtli dĂĄte pÄœednoVt poKodovp letnĂ­ vodnĂ­ tXriVtice neEo VtrĂĄvĂ­te dovolenoX na kolecK Ăži V EatoKem na zĂĄdecK na KorĂĄcK a kopcĂ­cK.

mnoKo vyznavaÞĤ aktivnĂ­ dovolenp milovnĂ­kĤ taneĂžnĂ­ KXdEy a dloXKĂŞcK pĂĄrty. 0allorca Me rovnÄŒĂĽ Mako VtvoÄœenĂĄ pro cykliVty. NaEĂ­zĂ­ doVtatek nenĂĄroĂžnĂŞcK traV i tÄŒcK kterp vĂĄm v KorVkpm terpnX daMĂ­ poÄœĂĄdnÄŒ do tÄŒla. Ve vÄŒtĂŁinÄŒ letoviVek Vi mĤüete zapĤMĂžit VilniĂžnĂ­ i KorVkĂĄ kola za rozXmnp ceny. $ XrĂžitÄŒ Vi neVmĂ­te necKat XMĂ­t tradiĂžnĂ­ mĂ­VtnĂ­ pocKoXtkX - tapaV. -ednĂĄ Ve VpĂ­ĂŁe o pÄœedkrmy ale lze Mimi naKradit i KlavnĂ­ MĂ­dlo. 0Ĥüe Ve Mednat o ĂŁneky maVovp koXle naklĂĄdanp Vardele neEo olivy plnÄŒnp vĂŁĂ­m moĂĽnĂŞm. Na vrcKolX pomyVlnp KierarcKie vĂŁecK tapaV Me vĂŁak EramEorovĂĄ tortilla. 'oporXĂžit takp mĤüeme takzvanĂŞ ryEĂ­ Krnec caVVola de peVcador v nÄŒmĂĽ naMdete ryEĂ­ koXVky V piniovĂŞmi oÄœĂ­ĂŁky rozinkami a trocKoX ĂŁafrĂĄnX. Tak ãĢaVtnoX ceVtX a doEroX cKXĢ. =GURM 7= &. 1HFNPHUPDQQ / 33

i opakovanp nĂĄvĂŁtÄŒvy. 3Äœi MeMĂ­ nĂĄvĂŁtÄŒvÄŒ nevynecKeMte cKrĂĄm 6vatp rodiny dĂ­lo $ntonia *aXdĂ­Ko neMVlavnÄŒMĂŁĂ­Ko katalĂĄnVkpKo arcKitekta. 'ĂĄle pak 3ark *Xell domy &aVa %atlly a &aVa 0ilĂĄ gotickoX ĂžtvrĢ V katedrĂĄloX procKĂĄzkX po ĂĽivp Xlici /a 5amEla pÄœĂ­VtavnĂ­ promenĂĄdX a ryEĂĄÄœVkoX ĂžtvrĢ %arceloneta. NeMlepĂŁĂ­ poKled na %arcelonX Me VKora Âą z kopce 0ontMXic z lanovky ze zĂĄEavnĂ­Ko parkX TiEidaEo z ocKozX VocKy KryĂŁtofa KolXmEa neEo z nÄŒkterp z modernĂ­cK vĂŞĂŁkovĂŞcK EXdov

v VevernĂ­ ÞåVti pÄœĂ­VtavX. NetradiĂžnĂ­ poKled na panorama mÄŒVta Me z vĂŞletnĂ­cK lodĂ­. 0Ă­VtnĂ­ kXcKynÄŒ Me velmi peVtrĂĄ pÄœipravovanĂĄ z kvalitnĂ­cK VXrovin kterp Ve cKodĂ­ nakXpovat neMlppe do VeceVnĂ­ trĂĽnice /a %oTXerĂ­a na promenĂĄdÄŒ /a 5amEla. OElĂ­Eenp mĂ­Vto k poVezenĂ­ X nÄŒĂžeKo doErpKo Me EĂŞvalĂĄ ryEĂĄÄœVkĂĄ ĂžtvrĢ /a %arceloneta mondpnnĂ­ poEÄœeĂĽnĂ­ promenĂĄda v 3ort OlĂ­mpic a kÄœivolakp XliĂžky Ăžtvrti El %orn. OEcKody VlavnĂŞcK mydnĂ­cK nĂĄvrKĂĄÄœĤ naMdete na Xlici *rĂĄcia VXvenĂŞry Me neMlepĂŁĂ­ nakoXpit v gotickp Ăžtvrti kolem katedrĂĄly a v prodeMnĂĄcK MednotlivĂŞcK mXzeĂ­ kterp MVoX takp vĂŞEornÄŒ zĂĄVoEenp literatXroX. VeĂžernĂ­ zĂĄEava v %arcelonÄŒ zaÞínĂĄ pozdÄŒMi neĂĽ X nĂĄV Âą veĂžeÄœe EĂŞvĂĄ kolem 22. Kodiny noĂžnĂ­ klXEy otvĂ­raMĂ­ aĂĽ kolem Mednp Kodiny rĂĄno. 3odVtatoX doEÄœe VtrĂĄvenpKo veĂžera a noci Me vyVtÄœĂ­dat co neMvĂ­c EarĤ a reVtaXracĂ­. V VoXĂžaVnp doEÄŒ Me velmi popXlĂĄrnĂ­ oElaVt kolem neMkrĂĄVnÄŒMĂŁĂ­Ko gotickpKo koVtela ve mÄŒVtÄŒ 6anta 0arĂ­a del 0ar ve Ăžtvrti El %orn neEo klXEy na pÄœĂ­VtavnĂ­ promenĂĄdÄŒ. 'oErp koncerty a zĂĄEavX naMdete v klXEX /Xz de *aV v centrX.

=GURM $63(1 35

/33

SLOUPEK M 1HGÄšOQt

V poVlednĂ­ rozvĂ­Äœila diVkXz zĂĄkazX nedÄŒln oEcKodnĂ­cK cen X nĂĄV Ă„$liance nĂĄkXpĤmÂł EoMX nĂ­ v 5akoXVkX nÄŒkteÄœĂ­ oEcKod nedÄŒlnĂ­ otevÄœe center. ToXto Ve takp MiĂĽ delĂŁ EvropVkĂĄ Xnie. 3okXd Vi vzp dÄŒtVtvĂ­ a na ned nÄŒ Eyly" Ona nÄŒMak zvlĂĄĂŁtnĂ­m na pro ty co v zaKĂĄMit pracovn ve ĂŁkole neEo volnĂŞ den VteM pro vÄŒtĂŁinX lidĂ­ VoEota. 3ÄœeVto EoXzĂ­me Ve zv nĂĄ trocKX nervy ĂĽe vĂ­kendovp d MVme Vi vlaVtnÄŒ nXli a pak takp p v podoEÄŒ pÄœĂ­p pracovnĂ­ tĂŞden dĂ­tÄŒ ĂŁkoloX po pÄœed nedÄŒlnĂ­m a pÄœipravoval V aEycK Vi moKl zEytkX vĂ­kendX Ve dĂĄvali do po nĂ­ a Minp vÄŒci n tĂŞdne nemÄŒli to dÄŒlnĂ­ oEÄŒd" VĂĽ oEÄŒdy v oVtatn na vĂŞMimky Ve p X VtolX v MednX lĂĄ rodina. $ kdy Ve opakXMĂ­cĂ­ m oEÄŒda v podoE dlo zelo kterp ĂĽadoval mĤM ot nedÄŒlnĂ­ oEÄŒdy dneV Vvp koXz nĂ­cK nedÄŒlnĂ­cK pak vÄŒtĂŁinoX na rodiĂže a v Medn kp Vtaly fenom Ă„Filmy pro pam Ve Vledovaly M plnpm rodinnpm dÄŒlnĂ­ procKĂĄzk noXze ale ty nemÄŒl rĂĄd. TakĂĽe pokXd dneV rozKodno Ăži nezavÄœĂ­t oE zÄœeMmÄŒ EycK Ve zavÄœĂ­t i kdyĂĽ Vi nenĂ­ VprĂĄvnp ĂĽ na. =ĂĄleĂĽĂ­ pÄœe dpm z nĂĄV kaĂĽ rozKodnoXt. $Ģ nakXpXMĂ­cĂ­Ko n dX zamÄŒVtnanc neXVtĂĄle Ăžekat de rozKodovat z lepĂŁĂ­ lidi neXdÄŒ


MEZI LISTY QiNXS\

doEÄŒ Ve opÄŒt ze o moĂĽnoVti nĂ­Ko prodeMe v ntrecK. =atĂ­mco proti nedÄŒlnĂ­m XMe za XzavÄœenaopak zaĂžali dnĂ­ci EoMovat za enĂ­ nĂĄkXpnĂ­cK proElematikoX ĂŁĂ­ doEX zaEĂŞvĂĄ

omenX na Vvp dÄŒle Makp vlaVtnedÄŒle Me tak m dnem zeMmppondÄŒlĂ­ mXVeMĂ­ nĂ­ tĂŞden aĢ XĂĽ v prĂĄci. -e to nÄŒ tak Mako Me volnĂŞm dnem i Ve XĂĽ rĂĄno provlĂĄĂŁtnĂ­m moĂĽyznĂ­m pocitem dny konÞí a ĂĽe ÄŒ ani neodpoĂžipÄœicKĂĄzĂ­ VtaroVt pravy na dalĂŁĂ­ n. -ĂĄ MakoĂĽto ovinnp dÄŒlĂĄval oEÄŒdem ~koly i pomĤcky tak po oEÄŒdÄŒ XĂĽĂ­t . 'oVpÄŒlĂ­ Vi zaoÄœĂĄdkX oEleĂžena kterp EÄŒKem olik ĂžaVX. $ neĂĽdy Eyl MinĂŞ neĂĽ nĂ­cK dnecK. $ĂĽ podaÄœilo aEy Ve cKvĂ­li VeĂŁla ceyĂĽ pominX VtĂĄle menX nedÄŒlnĂ­Ko EÄŒ Ă„nÄŒcoÂł kneVi zarpXtile vyec mÄŒli a maMĂ­ pro mne dozlo. V odpoledKodinĂĄcK MVme avĂŁtÄŒvovali pranX doEX Ve tampnem nedÄŒlnĂ­ mÄŒtnĂ­kyÂł kterp ak Minak neĂĽ v m poĂžtX. O neky takp neEyla MVem Mako dĂ­tÄŒ

EycK Ve mÄŒl MĂĄ oXt zda zavÄœĂ­t cKodnĂ­ centra e rozKodl Me nemyVlĂ­m ĂĽe to ĂĽe MVoX otevÄœeci ale na kaĂĽĂĽdĂŞ Ve mĤüeme Ģ XĂĽ z poKledX neEo z poKlece. NemĤüeme ĂĽe nÄŒkdo EXza nĂĄV to z nĂĄV lĂĄ. (SP)

www.magazinoko.cz

0$*$=Ă‹1 2.2 9,, 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM

3V\FKRORJLFNi SRUDGQD .RPXQLNDFH D MD]\N Y KHWHURVH[XÂżOQĂ‹FK G\ÂżGÂżFK

To co ĂžlovÄŒka odliĂŁXMe od oVtatnĂ­cK ĂĽivĂŞcK EytoVtĂ­ nenĂ­ VcKopnoVt komXnikace protoĂĽe VpolX komXnikXMĂ­ i MinĂ­ ĂĽivoĂžicKovp napÄœ. ĂŁimpanzi delfĂ­ni ale i tÄœeEa mravenci ale VpeciÂżkoX lidVkp komXnikace Me XĂĽĂ­vĂĄnĂ­ Mazyka tedy VyVtpmX znakĤ Âą VymEolĤ v ÄœeĂži kteroX Medinci XĂĽĂ­vaMĂ­ k dorozXmĂ­vĂĄnĂ­. KromÄŒ toKo ĂĽe exiVtXMe velkp mnoĂĽVtvĂ­ rĤznĂŞcK lidVkĂŞcK MazykĤ naMdeme pomÄŒrnÄŒ znaĂžnp rozdĂ­ly takp mezi mXĂĽVkĂŞm a ĂĽenVkĂŞm pÄœĂ­VtXpem k MazykX a komXnikaci. KomXnikace v pĂĄrovpm KeteroVexXĂĄlnĂ­m vztaKX Me ElĂ­zkĂĄ a intimnĂ­ Me o nĂ­ rozĂŁĂ­Äœeno mnoĂĽVtvĂ­ mylnĂŞcK pÄœedVtav. -ednoX z KlavnĂ­cK Me pÄœedVtava o takÄœka kaĂĽdodennĂ­m KÄœeMivpm a pÄœĂĄtelVkpm rozKovorX mezi partnery zatĂ­mco VkXteĂžnoVtĂ­ EĂŞvĂĄ podle zkXĂŁenoVti manĂĽelVkĂŞcK a rodinnĂŞcK poradcĤ i podle vĂŞVledkĤ vĂŞzkXmnĂŞcK VtXdiĂ­ i v tÄŒcK neMfXnkĂžnÄŒMĂŁĂ­cK a KarmonickĂŞcK pĂĄrovĂŞcK VoXĂĽitĂ­cK VtÄœĂ­dĂĄnĂ­ takovpKo pÄœĂĄtelVkpKo a radoVtnpKo dialogX zKrXEa 1-3x tĂŞdnÄŒ V pÄœevlĂĄdaMĂ­cĂ­m mlĂženĂ­m aVi 3-5x v tĂŞdnX

a Ve Vporem Ăži KĂĄdkoX V nĂĄVledXMĂ­cĂ­m nÄŒkolikaKodinovĂŞm rozladÄŒnĂ­m cca 1x tĂŞdnÄŒ . Ke VlovnĂ­ komXnikaci a ÄœeĂži pÄœiVtXpXMĂ­ ĂĽeny a mXĂĽi Minak zatĂ­mco mXĂĽi Ve EÄŒKem pĂĄrovpKo VoXĂĽitĂ­ VtĂĄvaMĂ­ v pÄœevĂĄĂĽnp mĂ­Äœe zamlkleMĂŁĂ­mi poXze v ĂžaVe namloXvĂĄnĂ­ proneVe on vĂ­ce Vlov neĂĽ ona ĂĽeny ani po mnoKaletpm manĂĽelVtvĂ­ dialog neXnavĂ­ maVkXlinnĂ­ potÄœeEoX Me Ă„pokecat ViÂł zcela nezĂĄvaznÄŒ o fotEale aXtecK ÂżlozoÂżi politice cenĂĄcK pivaÂŤ ale femininnĂ­

potÄœeEoX Me - Ă„poVedÄŒt a popovĂ­dat ViÂł zcela zĂĄvaznÄŒ o tom ĂĽe mÄŒ MeĂŁtÄŒ milXMe o tom ĂĽe lepĂŁĂ­ partnerkX Ey nenaĂŁel ĂĽe NovĂĄkovĂĄ od nÄŒKo z prĂĄce mi neVaKĂĄ ani po paty a dneV Eyla zaVe nemoĂĽnÄŒ nalĂ­ĂženĂĄÂŤ . 'r. 0iroVlav 3lzĂĄk v Mednp ze VvĂŞcK pXElikacĂ­ varXMe Âą Ă„milp dĂĄmy pokXd Vi Eerete mXĂĽe aEyVte Vi mÄŒly V kĂŞm popovĂ­dat pak vĂĄV oĂžekĂĄvĂĄ EĂ­dnĂŞ konec ĂĽen MeĂĽ proKrĂĄly VvĤM ĂĽivotÂł. -ak mXĂĽi tak ĂĽeny maMĂ­ v oElaVti dorozXmĂ­vĂĄnĂ­ celoX ÄœadX odVoXzenĂ­KodnĂŞcK VklonĤ. -ednoX z neMrozĂŁĂ­ÄœenÄŒMĂŁĂ­cK mXĂĽVkĂŞcK neÄœeVtĂ­ pÄœi komXnikaci Me Ă„kĂĄzĂĄnĂ­ a kĂĄrĂĄnĂ­Âł V nĂ­mĂĽ nÄŒkdy ani nevÄŒdĂ­ kdy pÄœeVtat dĂĄvĂĄ Mim to pocit pÄœevaKy poVilXMĂ­ Vi tĂ­m pozici Ă„Klavy rodinyÂł vÄŒtĂŁinoX pak po Ă„kĂĄzĂĄnĂ­Âł vyVĂ­leni XleKaMĂ­ a XVĂ­naMĂ­. Na VtranÄŒ VexXĂĄlnĂ­Ko protÄŒMĂŁkX Me pak zaVe velmi rozĂŁĂ­ÄœenĂŞm neĂŁvarem to co lze Vnad neMlppe nazvat Ă„poĂŁtÄŒkĂĄvĂĄnĂ­mÂł pÄœi nÄŒmĂĽ partnera od kterpKo Ve nedoĂžkala odezvy ale Men - Ă„KmÂł neEo zaErXĂženĂ­ ona pronĂĄVledXMe po EytÄŒ domkX zaKradÄŒ v garĂĄĂĽĂ­ VklepÄŒ na pĤdÄŒÂŤ a cKrlĂ­ na nÄŒKo ~VeĂžnp Ă„ĂŁtÄŒkyÂł MimĂĽ Ve oEÄŒĢ marnÄŒ pokoXĂŁĂ­ XniknoXt. V komXnikaĂžnĂ­cK VfprĂĄcK manĂĽelVtvĂ­ a MakpKokoliv pĂĄrovpKo VoXĂĽitĂ­ dvoX MedincĤ opaĂžnpKo poKlavĂ­ Me Vkryto MeĂŁtÄŒ mnoKo dalĂŁĂ­cK ~VkalĂ­ a zdroMĤ vztaKovp eroze ale zĂĄvÄŒrem tpto partie dovolte MeĂŁtÄŒ XpozornÄŒnĂ­ - nepodleKnÄŒte ÂżkcĂ­m a vĂŞmyVlĤm ÂżlmovĂŞcK VcpnĂĄriVtĤ o ãĢaVtnpm vztaKX V neXVtĂĄlĂŞmi explozemi nadĂŁenĂ­ vĂŞKradnÄŒ V nÄŒĂĽnoVtmi a vĂŞlXĂžnÄŒ kladnĂŞmi citovĂŞmi proMevy neE napÄœĂ­klad mlĂženĂ­ X mXüĤ nenĂ­ po deVeti letecK manĂĽelVtvĂ­ vĤEec ĂĽĂĄdnoX znĂĄmkoX MeMicK citovpKo nezĂĄMmX VteMnÄŒ tak na drXKp VtranÄŒ VlovnĂ­ pronĂĄVledovĂĄnĂ­ partnera ĂĽenoX nenĂ­ po pÄŒtiletpm ani dvacetiletpm vztaKX zĂĄmÄŒrnoX provokacĂ­ k deVtrXktivnĂ­ KĂĄdce neE Medno i drXKp patÄœĂ­ k pÄœirozenoVti MeMicK poKlavnĂ­ pÄœĂ­VlXĂŁnoVti. 3K'r. -iÄœĂ­ -elen

7

KINO - filmovĂŠ premiĂŠry ĂŚHQ\ VREÄ› 5eĂĽie: 3aXl Feig +raMĂ­: KriVten :iig 0aya 5XdolpK 5oVe %yrne &KriV OÂ?'owd 0eliVVa 0c&artKy 3remipra: 7.7.2011 , komedie pro Kolky mĤüe mĂ­t koXle.

5ozlXĂžka Ve VvoEodoX Ve mĤüe nepÄŒknÄŒ zvrKnoXt. NeplatĂ­ to Men pro pĂĄny Mak nĂĄV o tom nĂĄzornÄŒ pÄœeVvÄŒdĂžila komedie 3aÄœEa ve VegaV podoEnĂŞm pÄœedVvateEnĂ­m martĂŞriem mĤüoX proMĂ­t i ĂĽeny. =vlåãĢ kdyĂĽ Me neMvÄŒtĂŁĂ­ kamarĂĄdka nevÄŒVty magnet na kataVtrofy kterĂŞ dokĂĄĂĽe i tak proVtoX vÄŒc MakoX Me vĂŞEÄŒr VvateEnĂ­cK ĂŁatĤ promÄŒnit v Koror. O tom vĂŁem Me komedie äeny VoEÄŒ v nĂ­ĂĽ excelXMe Medna z neMpopXlĂĄrnÄŒMĂŁĂ­cK a neMzĂĄEavnÄŒMĂŁĂ­cK komiĂžek VoXĂžaVnoVti KriVten :iig =EoXcKnXtĂĄ KopaĂžky . =GURM IRWR %RQWRQÂżOP

=NDçHQi ~Ä€D

Harry Potter a Relikvie VPUWL ĀiVW

5eĂĽie: 'avid <ateV 3remipra: 14.7.2011 +raMĂ­: 'aniel 5adcliffe 5Xpert *rint Emma :atVon +elena %onKam &arter -im %roadEent 5oEEie &oltrane :arwick 'aviV Tom Felton 5alpK FienneV 0icKael *amEon &iarĂĄn +indV -oKn +Xrt -aVon ,VaacV 0attKew /ewiV *ary Oldman $lan 5ickman 0aggie 6mitK 'avid TKewliV Ă„+arry 3otter a 5elikvie Vmrti - ÞåVt 2Âł Me poVlednĂ­m doErodrXĂĽVtvĂ­m VĂĄgy o +arry 3otterovi. V tomto vĂŞpravnpm ÂżnĂĄle eVkalXMe Eitva mezi doErem a zlem do otevÄœenp vĂĄlky ĂžarodÄŒMnpKo VvÄŒta. Nikdy neEylo v VĂĄzce tolik Mako teć. Nikdo XĂĽ nenĂ­ v EezpeÞí. -e to ale +arry 3otter kdo moĂĽnĂĄ EXde mXVet poVtoXpit oEÄŒĢ neMvÄŒtĂŁĂ­ kdyĂĽ Ve pÄœiElĂ­ĂĽĂ­ rozKodXMĂ­cĂ­ Eitva V /ordem Voldemortem. =GURM IRWR ZDUQHUEURV F]

5eĂĽie: -ake KaVdan +raMĂ­: &ameron 'iaz -XVtin TimEerlake /Xcy 3XncK -oKn 0icKael +igginV -aVon 6egel 3remipra: 2 .7.2011 ElizaEetK +alVeyovĂĄ &ameron 'iaz Me XĂžitelka kterĂĄ Ey z cKovĂĄnĂ­ doVtala pÄœineMmenĂŁĂ­m dvoMkX. -e VproVtĂĄ zlĂĄ a cKovĂĄ Ve naproVto nevKodnÄŒ. 3iMe Eere drogy a nemĤüe Ve doĂžkat aĂĽ Vi naMde doEÄœe VitXovanpKo mXĂĽe kterĂŞ Ve o ni poVtarĂĄ a ona EXde moci VvoX kariprX XĂžitelky deÂżnitivnÄŒ opXVtit. KdyĂĽ Ve V nĂ­ rozeMde MeMĂ­ VnoXEenec vymyVlĂ­ plĂĄn Mak zĂ­Vkat MeKo EoKatpKo a poKlednpKo nĂĄKradnĂ­ka -XVtin TimEerlake Âą o MeKoĂĽ pÄœĂ­zeÄ– VoXpeÄœĂ­ Ve VvoX pÄœeKnanÄŒ aktivnĂ­ kolegynĂ­ $my /Xcy 3XncK Âą ale zMiãĢXMe ĂĽe Me mĂ­Vto toKo nXcena ErĂĄnit Ve VnaKĂĄm oEKroXElpKo XĂžitele tÄŒlocvikX -aVon 6egel . ElizaEetKiny EizarnĂ­ plĂĄny a MeMicK ElĂĄznivp nĂĄVledky ĂŁokXMĂ­ MeMĂ­ VtXdenty VpolXpracovnĂ­ky a dokonce i Mi VamotnoX. =GURM IRWR )DOFRQ


8

0$*$=Ă‹1 2.2 9,, 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM

www.magazinoko.cz

Dov Dovolenå ovo volenå å na 8PËWH QD GRYROHQÇ Y\SQRXW "

$GYRNiWQt 325$'1$ 1ÂżURN QD QÂżKUDGX xNRG\

'REUĂŤ GHQ ]ORGÄ?ML QiP SÄ?HG URNHP Y\NUDGOL VNOHS +OiVLOL MVPH WR SROLFLL äNRGD E\OD Y\ĂżtVOHQD DVL QD .Ăż 3RMLäWÄ?QL QHMVPH WDN MVPH WR GiO QHÄ?HäLOL 3ROLFLH QHMGÄ?tY Y\äHWÄ?RYiQt XNRQĂżLOD DOH SDN VH MLP SRGDÄ?LOR ]ORGÄ?MH FK\WLW D QDNRQHF MVPH GRVWDOL L UR]VXGHN ĂŚH ]D WR E\OL RGVRX]HQL D E\OD MLP XORĂŚHQD SRYLQQRVW QiP äNRGX QDKUDGLW =DWtP VH WDN QHVWDOR D WDN E\ PÄ? ]DMtPDOR MDN PÄĽĂŚX SRVWXSRYDW -LÄœt + 3O]HÄ– V prvnĂ­ ÄœadÄŒ Me tÄœeEa XvpVt ĂĽe rozVXdek VoXdX aĢ XĂĽ v oEĂžanVkpm VoXdnĂ­m ÄœĂ­zenĂ­ neEo Mako zde v treVtnĂ­m ÄœĂ­zenĂ­ mĤüe VloXĂĽit Mako tzv. exekXĂžnĂ­ titXl tzn. ĂĽe Me na MeKo zĂĄkladÄŒ moĂĽnp vpVt exekXci tM. vĂŞkon rozKodnXtĂ­. 5ozVXdek VoXdX mĂĄ vedle toKo i vliv na EÄŒK promlĂžecĂ­ doEy neEoĢ mĂ­Vto oEvyklĂŞcK tÄœecK let Ve povinnoVt VtanovenĂĄ rozVXdkem VoXdX promlĂžXMe po deVeti letecK. NeMdÄœĂ­ve ale doporXĂžXMi XMaVnit Vi zda tento poVtXp na kterĂŞ Me zpravidla nXtnp vynaloĂĽit dalĂŁĂ­ ÂżnanĂžnĂ­ proVtÄœedky Me vĤEec rentaEilnĂ­ tM. zda lze oĂžekĂĄvat vymoĂĽenĂ­ dlXĂĽnp ÞåVtky reVp. nĂĄvratnoVt vloĂĽenĂŞcK inveVtic. PokXd

Ve EXdeme dlXĂĽnp ÞåVtky domĂĄKat tak mĂĄme moĂĽnoVt volEy mezi vĂŞkonem rozKodnXtĂ­ vedenĂŞm VoXdem neEo exekXcĂ­ vedenoX VoXdnĂ­m exekXtorem. 5ozdĂ­l Me ve zpoplatnÄŒnĂ­ a moĂĽnoVtecK vedenĂ­ exekXce neEoĢ VoXdnĂ­ exekXtor Me v podVtatÄŒ podnikatelem a za MeKo VlXĂĽEy Me nXtnp zaplatit coĂĽ Me ale vyvĂĄĂĽeno tĂ­m ĂĽe Vi mĤüe VĂĄm rozKodnoXt MakĂŞ neMvKodnÄŒMĂŁĂ­ zpĤVoE exekXce zvolĂ­. PÄœi VoXdnĂ­m vĂŞkonX rozKodnXtĂ­ Me nXtnp zpĤVoE pÄœedem XrĂžit. -en pro ~plnoVt zmiÄ–XMi exiVtenci rĤznĂŞcK vymĂĄKacĂ­cK agentXr. -eMicK ĂžinnoVt vĂŁak nenĂ­ Xpravena ĂĽĂĄdnĂŞm zĂĄkonem. VolEa Me tedy na VĂĄV a zvlĂĄĂŁtÄŒ v pÄœĂ­padÄŒ vÄŒtĂŁĂ­ ÞåVtky doporXĂžXMi vyKledat prĂĄvnĂ­ pomoc kdy VĂĄm odEornĂ­k mĤüe poradit pÄœi rozKodnXtĂ­ zda vĤEec a pÄœĂ­padnÄŒ MakĂŞm zpĤVoEem Me neMvKodnÄŒMĂŁĂ­ poVtXpovat a pomoci i V formĂĄlnĂ­mi nĂĄleĂĽitoVtmi kterp MVoX poĂĽadovĂĄny. -8'U -LÄœt 9ODViN 3R]QiPND UHGDNFH 2Wi]N\ D RGSRYÄŒGL ] GÄœtYÄŒMĂŁtFK Y\GiQt QDOH]QHWH Y RQ OLQH SRUDGQÄŒ QD ZZZ DNYODVDN F]

Z

aĂžalo lpto a V nĂ­m Me tX opÄŒt ĂžaV dovolenĂŞcK. PÄœeVto ĂĽe Ve lidp celĂŞ rok tÄŒĂŁĂ­ Mak Vi odpoĂžinoX od prĂĄce vĂŞzkXmy XkazXMĂ­ ĂĽe neMVoX VcKopni odEoXrat VtreV a ÄœĂĄdnÄŒ Vi na dovolenp odpoĂžinoXt. Z dovolenp Ve pak vracĂ­ VteMnÄŒ Xnaveni Mako kdyĂĽ na ni odMĂ­ĂĽdÄŒli. Ă„VĂŞzkXmy XkazXMĂ­ ĂĽe VtĂĄle vĂ­ce lidĂ­ neXmĂ­ odpoÞívat. ProMevXMe Ve to zeMmpna na dovolenp. âpatnp VpanĂ­ zaĂĽĂ­vacĂ­ potĂ­ĂĽe a EoleVt Klavy MVoX ĂžaVtp pÄœĂ­znaky kterp vedoX k nĂĄvĂŁtÄŒvÄŒ lpkaÄœe. Ten vĂŁak nic zĂĄvaĂĽnpKo nezMiVtĂ­ Âł popiVXMe TomĂĄĂŁ ZdecKovVkĂŞ z agentXry &ommVerviV.com a dodĂĄvĂĄ ĂĽe neVcKopnoVt odpoÞívat Ve neoEMevXMe poXze X manaĂĽerĤ ale i X oVtatnĂ­cK povolĂĄnĂ­. PÄœeKlĂ­ĂĽenĂ­ tÄŒcKto pÄœĂ­znakĤ neEo neVprĂĄvnĂĄ diagnyza vede k vĂĄĂĽnĂŞm zdravotnĂ­m komplikacĂ­m a ĂžaVto takp ke zKroXcenĂ­ vztaKĤ v rodinÄŒ. Ă„ZdravĂĄ ĂĽivotoVprĂĄva neVpoÞívĂĄ poXze v kvalitnĂ­ a pravidelnp VtravÄŒ ale dĤleĂĽitĂŞ Me takp time management. NeXVtĂĄlp napÄŒtĂ­ a VtreV Ve proMevXMe vyĂžerpanoVtĂ­ organiVmX a vede aĂĽ ke kolapVX Âł zdĤrazÄ–XMe lpkaÄœ -aromĂ­r 0atÄŒMek. 0noKĂĄ povolĂĄnĂ­ neMVoX vĂĄzĂĄna na pevnoX pracovnĂ­ doEX. NepravidelnĂŞ reĂĽim zpĤVoEXMe ĂĽe ĂžlovÄŒk pÄœeVtane rozliĂŁovat mezi doEoX na prĂĄci

IlustraÄ?nĂ­ foto

a na odpoĂžinek. Ă„5egenerace organiVmX Me dĤleĂĽitĂĄ pro kaĂĽdpKo zamÄŒVtnance. PÄœi pracovnĂ­m vĂŞkonX docKĂĄzĂ­ totiĂĽ k mnoKĂŞm VtreVovĂŞm VitXacĂ­m kterp organiVmXV vyĂžerpĂĄvaMĂ­. Ten pak potÄœeEXMe VvoX VĂ­lX oEnovit prĂĄvÄŒ Vkrze odpoĂžinek. KdyĂĽ Ve mX Ko nedoVtane zareagXMe ~navoX malĂĄtnoVtĂ­ vyĂžerpanoVtĂ­ Ăži napÄœĂ­klad intenzivnĂ­mi EoleVtmi Klavy. OdtXd pak pramenĂ­ menĂŁĂ­ vĂŞkonnoVt a negativnĂ­ vnĂ­mĂĄnĂ­ prĂĄce i ĂĽivota Âł vyVvÄŒtlXMe lektorka 0indEallX Eva FrXKwirtovĂĄ. PrĂĄvÄŒ 0indEall Me VpeciĂĄlnĂ­ pÄœĂ­VtroM na trpnink koncentrace kterĂŞ naVtavXMe KråÞĤm zpÄŒtnp zrcadlo a dokĂĄĂĽe poodKalit VcKopnoVt relaxace. ZdroM: TiVkovky.info /PP

&LWURsQ '6 GHVLJQpUVNi ODKţGND &LWURÉQ UR]xLĆXMH ĆDGX '6 R &LWURÉQ '6

P

o &itrosnX '63 Ve na trK doVtĂĄvĂĄ dalĂŁĂ­ model tpto Vprie &itrosn '64 a rozĂŁiÄœXMe tĂ­m ÄœadX tÄŒcKto modelĤ kterp maMĂ­ VvoMĂ­ deVignerVkoX odliĂŁnoVtĂ­ navĂĄzat na Vnad neMVlavnÄŒMĂŁĂ­ ÄœadX vozidel &itrosn z minXlpKo VtoletĂ­. &itrosn '64 Eyl zvolen Ă„NeMKezÞím aXtem rokXÂł v VoXtÄŒĂĽi v kterp KlaVovalo vĂ­ce neĂĽ 60 000 aXtomoEilovĂŞcK pÄœĂ­znivcĤ z 62 zemĂ­. Toto vozidlo naEĂ­zĂ­ novp pocity z ÄœĂ­zenĂ­ zeMmpna dĂ­ky VvpmX zvĂŞĂŁenpmX tvarX panoramatickpmX ĂželnĂ­mX VklX a mĂ­VtX ÄœidiĂže kterp v VoEÄŒ VpoMXMe principy kXpp a komfort VedanX. 6 dplkoX 427 cm ĂŁĂ­ÄœkoX 1 1 cm a vĂŞĂŁkoX 153 cm drĂĽĂ­ &itrosn '64 VliE kterĂŞ Ve VpĂ­ĂŁe podoEĂĄ vĂŞzvÄŒ: zaMiVtit v dynamickpm kXpp mXltifXnkĂžnoVt a XĂĽivatelVky pÄœĂ­Memnp fXnkce. VĂŞzva Eyla VplnÄŒna pÄœedevĂŁĂ­m dĂ­ky 3 mĂ­VtĤm vzadX na kterĂĄ Ve naVedĂĄ nenĂĄpadnĂŞmi dveÄœmi MeĂĽ dokonale VplĂŞvaMĂ­ V celĂŞm vozem ale takp dĂ­ky velkpmX zavazadlovpmX proVtorX a ÄœadÄŒ odklĂĄdacĂ­cK pÄœiKrĂĄdek. , pÄœi poKledX zezadX vyzaÄœXMe z &itrosnX '64 exklXzivita MeKo VilXety. +XtnĂŞ

a pevnĂŞ tvar odpovĂ­dĂĄ zĂĄvazkX znaĂžky oKlednÄŒ exklXzivity Äœady '6. NÄŒkolik pÄœĂ­kladĤ: cKromovanĂĄ liĂŁta na VpodnĂ­ ÞåVti nĂĄraznĂ­kX a KorizontĂĄlnĂ­ liĂŁty VvÄŒtel kterĂĄ VvĂ­tĂ­ ve dne i v noci podtrKXMĂ­ vzKled zadnĂ­cK VvÄŒtel a vytvĂĄÄœĂ­ doVXd nevĂ­danĂŞ EXmerangovĂŞ doMem. KonVtrXktpÄœi &itrosnX '64 cKtÄŒli XVnadnit pÄœĂ­VtXp na zadnĂ­ Vedadla kterĂŞ Me X dynamickĂŞcK tvarĤ vozĤ terĂžem

ĂžaVtp kritiky proto Ko vyEavili zadnĂ­mi dveÄœmi kterp dokonale zapadaMĂ­ do VtylX celpKo vozX. OEMevĂ­ Ve totiĂĽ aĂĽ potp co doMde k aktivaci kliky zaEXdovanp do rĂĄmX dveÄœĂ­. ,nteripr &itrosnX '64 naEĂ­zĂ­ kromÄŒ VvpKo deVignX a proVtorX i ÄœadX prvkĤ vĂŞEavy fXnkcĂ­ novinek vytvoÄœenĂŞcK v rĂĄmci Ă„KreativnĂ­ tecKnologieÂł tak aEy VloXĂĽily ÄœidiĂži i celp poVĂĄdce.

=droM foto: T= &itr|en


www.magazinoko.cz

0$*$=Ă‹1 2.2 9,, 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM

9

%ROt YiV NUĂżQt SiWHĹ?" +2526.23 QD Ä€HUYHQHF %ROHVWL NUĂżQt SiWHĹ?H QHMVStä ĂżDV RG ĂżDVX SRWUiSt NDĂŚGpKR Ă„6oXviVeMĂ­ neMen Ve VtrnXloX pozicĂ­ pÄœi VezenĂ­ ale i V pitnĂŞm reĂĽimem emocemi a VtreVem ´ vyVvÄŒtlXMe profeVionĂĄlnĂ­ maVprka -ana PaVekovĂĄ. KrĂžnĂ­ pĂĄteÄœ Me neMpoKyElivÄŒMĂŁĂ­ a neMvĂ­ce namĂĄKanoX ÞåVtĂ­ pĂĄteÄœe. PÄœetĂ­ĂĽenĂ­ a vadnp drĂĽenĂ­ Klavy a krkX Ve proMevĂ­ neMprve ~navoX. PozdÄŒMi Ve pÄœidĂĄvaMĂ­ prXdkp EoleVti Klavy zĂĄvratÄŒ pĂ­VkĂĄnĂ­ v XĂŁĂ­cK a nevolnoVt mravenĂženĂ­ v prVtecK neEo pocity VlaEoVti v rXkoX. KrĂžnĂ­ pĂĄteÄœ takp napovĂ­dĂĄ Mak zacKĂĄzĂ­te V KornĂ­mi konĂžetinami a odrĂĄĂĽĂ­ MednoVtrannoX zĂĄtÄŒĂĽ pravp rXky. %oleVti krĂžnĂ­ pĂĄteÄœe VignalizXMĂ­ proElpmy v oElaVti KrXdnĂ­ pĂĄteÄœe zeMmpna mezi lopatkami a takp potĂ­ĂĽe v oElaVti kÄœĂ­ĂĽe kterĂĄ Me pÄœetĂ­ĂĽena neVprĂĄvnĂŞm Ăži dloXKĂŞm VezenĂ­m. O cKronickp EoleVti mlXvĂ­me teKdy trvĂĄ-li dple neĂĽ tÄœi mÄŒVĂ­ce neEo vyVkytne-li Ve akXtnĂ­ EoleVt neMmpnÄŒ dvakrĂĄt za rok. %oleVt v oE-

laVti krĂžnĂ­ pĂĄteÄœe neMĂžaVtÄŒMi vyvolĂĄvaMĂ­ ztXKlp ĂŁĂ­Movp Vvaly kterp nezdravÄŒ napĂ­nĂĄte. Pomoci Vi mĤüete nenĂĄVilnĂŞm protaKovĂĄnĂ­m ĂŁĂ­MovĂŞcK VvalĤ. 6ednÄŒte Vi rovnÄŒ KlavX drĂĽte zpÄœĂ­ma pak Ve pomalX a zKlXEoka nadecKnÄŒte a V vĂŞdecKem Mi pomalX naklĂĄnÄŒMte pravĂŞm XcKem k pravpmX rameni a levĂŞm XcKem k levpmX. ZnovX Ve narovneMte pomalX zKlXEoka nadecKnÄŒte a pÄœi vĂŞdecKX deMte EradX k KrXdnĂ­ koVti. 6e zĂĄklonem opatrnÄŒ VĂĽdy protaKXMte Men do pocitX mĂ­rnp Eo,OXVWUDĂžQt IRWR leVti. PokXd Vi cKcete pomoci aXtomaVĂĄĂĽĂ­ pak X krĂžnĂ­ pĂĄteÄœe maVĂ­rXMte VtranX kterĂĄ vĂĄV EolĂ­ zepÄœedX opaĂžnoX rXkoX VmÄŒrem od pĂĄteÄœe. 6paVtickĂĄ a ztXKlĂĄ mĂ­Vta potÄœeEXMĂ­ prokrvit zmÄŒkĂžit a proKÄœĂĄt. Ă’ĂžinnĂŞm a efektivnĂ­m ÄœeĂŁenĂ­m na proElpmy V krĂžnĂ­ oElaVtĂ­ Me koncept podpĤrnĂŞcK cKladivĂŞcK a zaKÄœĂ­vacĂ­cK emXlzĂ­ na ĂžiVtÄŒ pÄœĂ­rodnĂ­ EĂĄzi kterp vyvinXl pÄœednĂ­ ĂžeVkĂŞ cKiropraktik a neXrolog 08'r. OndÄœeM Toman. =GURM 7LVNRYN\ LQIR /PP

Rak

Ă˝ekĂĄ vĂĄV vyloĂĽenÄŒ poKodovĂŞ mÄŒVĂ­c. NenĂ­ divX Me pÄœece ĂžaV letnĂ­cK dovolenĂŞcK. Vy Vi na tX VvoX Vice MeĂŁtÄŒ nÄŒMakĂŞ ĂžaV poĂžkĂĄte ale ke VpokoMenoVti vĂĄm VtaÞí ĂĽe vĂĄĂŁ ĂŁpf prĂĄvÄŒ odceVtoval.

V Ăžervenci vĂŁe ve vaĂŁem ĂĽivotÄŒ poĂŁlape Mako Kodinky. Karipra Âżnan.R]RURK ce i vaĂŁe vztaKy. -edinp na co Vi mXVĂ­te dĂĄvat pozor Me vaĂŁe zdravĂ­ oVtatnÄŒ mĂĄte Men Medno.

/HY

ZatĂ­mco vy Ve vznĂĄĂŁĂ­te na kÄœĂ­dlecK lĂĄVky a erotickĂŞcK fantaziĂ­ v zamÄŒVtnĂĄnĂ­ Ve nad vĂĄmi VtaKXMĂ­ mraky. 5ycKle Ve vraĢte na zem. PrĤvan v penÄŒĂĽence vĂĄm XdÄŒlaMĂ­ doVpĂ­vaMĂ­cĂ­ ratoleVti.

VodnĂĄÄœi Ey rĂĄdi k vodÄŒ neMlppe k moÄœi. VĂĄĂŁ partner vĂŁak zatoXĂĽĂ­ 9RGQiĢ poznĂĄvat kXltXrnĂ­ pamĂĄtky. NezEX de neĂĽ Ve doKodnoXt. PlĂĄnXMte ale rycKle koncem mÄŒVĂ­ce vĂĄm KrozĂ­ nemoci.

%lĂ­ĂĽĂ­cĂ­ Ve letnĂ­ dovolenoX vyXĂĽiMte k XpevnÄŒnĂ­ VvpKo zdravĂ­ a k zĂ­VPanna kĂĄnĂ­ lepĂŁĂ­ tÄŒleVnp kondice. Volnp dny proto vÄŒnXMte poEytX v pÄœĂ­ro dÄŒ a VportX neMvĂ­ce vĂĄm proVpÄŒMe plavĂĄnĂ­.

-Vte rĂĄdi VtÄœedem pozornoVti nevĂĄKĂĄte ani riVkovat. V Ăžervenci vĂŁak EXćte opatrnĂ­ ve zvĂŞĂŁenp mĂ­Äœe vĂĄm KrozĂ­ ~razy. $drenalinovĂŞm VportĤm Ve oEloXkem vyKnÄŒte.

5\E\

V poVlednĂ­ doEÄŒ Ve necKĂĄvĂĄte pÄœĂ­liĂŁ rozptylovat. 6naĂĽte Ve VoXVtÄœedit 9iK\ na prĂĄci a na cĂ­le kterp MVte Vi vytĂŞĂžili. Koncem mÄŒVĂ­ce naVtane vKod nĂĄ doEa promlXvit Vi V partnerem o vaĂŁem vztaKX.

6poleĂženVky EXdete v Mednom kole. 6 pozvĂĄnkami na veÞírky a zaKradnĂ­ %HUDQ pĂĄrty Ve doVlova roztrKne pytel. Ne vĂŁecKna vĂŁak mXVĂ­te pÄœiMmoXt vy EĂ­reMte opatrnÄŒ V oKledem na VvoX kariprX.

ProElpmy v zamÄŒVtnĂĄnĂ­ zpĤVoEenp neVcKopnoVtĂ­ kolegĤ vĂĄV poVlednĂ­ doäWtU EoX vyĂžerpĂĄvaMĂ­. -e neMvyĂŁĂŁĂ­ ĂžaV vzĂ­t Ve dovolenoX a dĤkladnÄŒ Vi odpoĂžinoXt. NeMlppe v pÄœĂ­rodÄŒ.

-iĂĽ delĂŁĂ­ doEX pÄœemĂŞĂŁlĂ­te nad zmÄŒnoX zamÄŒVtnĂĄnĂ­ rozKodnXtĂ­ vĂŁak radÄŒMi MeĂŁtÄŒ odloĂĽte Ăžervenec vĂĄm v tomto VmÄŒrX pÄœĂĄt neEXde. V partnerVkĂŞcK vztazĂ­cK doMde k oĂĽivenĂ­.

Tento mÄŒVĂ­c vĂĄm naEĂ­dne romantickoX lĂĄVkX a nevĂŁednĂ­ zĂĄĂĽitky. 5oz6WĢHOHF KodnÄŒ nenĂ­ nXtnp ceVtovat kvĤli nim do exotickĂŞcK kraMĤ ĂžekaMĂ­ vĂĄV doVlova za neMEliĂĽĂŁĂ­m roKem.

%ĂŹN

VĂŁicKni vaĂŁi pÄœĂĄtelp odMeli na dovolenoX mĂĄte proto pocit ĂĽe MVte na VvÄŒ%OtçHQFL tÄŒ ~plnÄŒ Vami. NezoXfeMte tento mÄŒVĂ­c pÄœeMe novĂŞm pÄœĂĄtelVtvĂ­m. Ne zapomĂ­neMte na VtarĂŁĂ­ pÄœĂ­EXznp navĂŁtivte Me. +oUoVkoS SUo 0$*$=Ă‹N 2.2 v\tvoÄœila /eona


10

0$*$=Ă‹1 2.2 9,, 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM

www.magazinoko.cz

LQIRUPXMH 67$Ä–7( 6( 1$ĂŁĂŒ0 )$128 8ĂŁ.(0 QD IDFHERRNX 1DäH DGUHVDD

ZZZ IDFHERRN FRP PDJD]LQRNR 1DäH LQWHUQHWRYp VWUiQN\\

www.magazinoko.cz

INFORMAC INFORMACE ACE PRO RO O ZĂ JEMCE ZĂ J ZĂ Ă JEMCE O INZERCI INZERC RC RCI CI

www.inzeruj.umne.cz s on-line objednĂĄvkou inzerce

nebo volejte inzertnĂ­ poradce:

E-mail: marcela@magazinoko.cz

/HQND 6WDÄ–NRYi Tel.:+ 420 371 121 065

E-mail: stankova@magazinoko.cz

Bohuslav SmĂ­tka Tel.:+ 420 371 121 368 E-mail: smitka@magazinoko.cz

3Ä?täWt ]iÄ?LMRYp Y\GiQt

od 5.9.2011 8zĂĄvÄŒrka pÄœĂ­jmu inzerce: 25.8.2011 0$*$=ĂŒ1 2.2 3O]HÄ—VNR MH M GLVWULEXRYiQ GR VFKUiQHN Y WÄ?FKWR PÄ?VWHFK: PlzeÄ–, Klatovy + poboĂžky Ă˝eskp poĂŁty: Kralovice, Plasy, KaznÄŒjov, +ornĂ­ %ÄœĂ­za, TÄœemoĂŁnĂĄ, 5okycany, y y, 6t. Plzenec,, 6tÄœĂ­bro,, NĂŞÄœany, ĂŞ y, 6tod,, 'obÄœany, y, PÄœeĂŁtice, %lovice, Nepomuk, +orĂŁovskĂŞ TĂŞn, âviKov, 6taÄ–kov, 0ÄŒsto TouĂŁkov, KoĂĽlany, Klatovy, 'omaĂĽlice, +oraüćovice, 6pĂĄlenp PoÄœíÞí

0$*$ZĂ‹N OKO mÄŒVĂ­ĂžnĂ­k pro KarlovarVkĂŞ a PlzeÄ–VkĂŞ kraM vydĂĄnĂ­ Ăž. V,, 2011 Ăžervenec 2011 Vydavatel: ,ng. Petr â0Ă‹' - $,NTE/ ,Ă˝O 73406511 F. ;. NoKy 962 334 41 'oEÄœany KoreVpondenĂžnĂ­ adreVa: P. O. %ox 26 334 41 'oEÄœany Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E- mail : info@magazinoko.cz 85/: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovĂ­dĂĄ za oEVaK inzerce. TextovĂĄ inzerce oznaĂžena: P,

Ev. Þ. 0K ý5 E 17909

3Ui]GQLQRYi äWDIHWD NRQĂżt 9Ă‹Wø] VRXWøÌQĂ‹KR ORVRYÂżQĂ‹ SRMHGH GR 3D DĆËÌH H , letos majĂ­ malĂ­ milovnĂ­ci vĂŞletĤ a turistiky moĂĽnost procestovat PlzeÄ–skĂŞ kraj, navĹĄtĂ­vit zajĂ­mavp turistickp cĂ­le a zĂ­skat lĂĄkavp odmÄŒny. 'evĂĄtĂŞ roĂžnĂ­k VelkpKo soutÄŒĂĽnĂ­Ko putovĂĄnĂ­ po turistickĂŞcK zajĂ­mavostecK PlzeÄ–skpKo kraje Âą PrĂĄzdninovĂĄ ĹĄtafeta startuje 1. Ăžervence a konÞí 31. srpna 2011. VĂ­tÄŒz soutÄŒĂĽnĂ­Ko losovĂĄnĂ­ pojede do PaÄœĂ­ĂĽe. PrĂĄzdninovĂĄ ĹĄtafeta je urĂžena dÄŒtem a mlĂĄdeĂĽi do 18 let. KaĂĽdĂŞ, kdo navĹĄtĂ­vĂ­ o letnĂ­cK prĂĄzdninĂĄcK alespoÄ– 12 ze 46 uvedenĂŞcK turistickĂŞcK cĂ­lĤ v PlzeÄ–skpm kraji a zaĹĄle vyplnÄŒnĂŞ ~ĂžastnickĂŞ list na adresu Zoologickp a botanickp zaKrady v Plzni, spoluorganizĂĄtora akce, do 4. zĂĄÄœĂ­ 2011, bude ocenÄŒn zajĂ­mavĂŞmi cenami. PrvnĂ­ cenou pro vylosovanpKo vĂŞKerce bude rodinnĂŞ zaKraniĂžnĂ­ zĂĄjezd do PaÄœĂ­ĂĽe do 'isneylandu. VyKlĂĄĹĄenĂ­ a pÄœedĂĄnĂ­ KlavnĂ­cK cen probÄŒKne v rĂĄmci 0ezinĂĄrodnĂ­Ko veletrKu

Ă’9Ä‹5<

cestovnĂ­Ko rucKu PlzeÄ–skpKo kraje ,TEP 2011 od 20. do 22. ÄœĂ­jna 2011, kterĂŞ se letos novÄŒ konĂĄ v prostorĂĄcK Kaly T- /okomotiva PlzeÄ–. Ă’Ăžastnickp listy vĂžetnÄŒ podrobnĂŞcK informacĂ­ o PrĂĄzdninovp ĹĄtafetÄŒ, KernĂ­Ko ÄœĂĄdu a seznamu ĹĄtafetovĂŞcK mĂ­st najdete na webovĂŞcK strĂĄnkĂĄcK: www.turisturaj.cz, www.zooplzen.cz a www.iris.snadno.eu. =GURM 7= 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM 6P

K EL

Ĺ?tĂŚL

OUTĚŽN� PUT É S TURISTICK�CH ZAJ�MOA Và N PO

ŇSKÉHO KR VOST PLZE AJE E

Ă?

CH

Marcela RĂśhrichovĂĄ Tel.:+ 420 371 121 638, 777 131 880

35(=(178-7( VYRML Ă€UPX Y ]iÄ?LMRYpP Y\GiQt .RQWDNWXMWH QDäH LQ]HUWQt SRUDGFH

V

Na webových ý strånkå åch mj: j ‡ WRWR Y\GiQt 0$*$=Ë1 18 2.2 ‡ DUFKLY YãHFK Y\GiQt ‡ SRGPtQN\ LQ]HUFH D NRQWDNW\ ‡ VSHFLiOQt VHNFL SUR LQ Q]HUHQW\

1 8. 20111 7.-- 31. 1.. 7.

LĹŽ, N AV Ĺ T I V A L E S P O Ň 1 2 Z E 4 NĂ?CH CĂ? P R O Ĺ˝ I J B E Z VA P R Ă Z D N 6 U V E D E V Y H R A J INY A JEĹ TÄš hraniÄ?nĂ­ zĂĄjezd, pohle

d za tafety, RodinnĂ˝ do ÄŒeskĂŠho rozhlasu Pl na PlzeĹˆsko ze vz duchu triÄ?ka s logem ĹĄ k je zeĹˆ kurzi

20 tisĂ­c

pro zamÄŒstnance a starobnĂ­ dĤcKodce napÄœ.: 20.tisĂ­c 36.mÄŒs. splĂĄtka 986,-kĂž

Tel.: 775 918 126, www.kebl.cz

68'2.8 2 +51(Ăż(.

/uĂŁtitelĤm nabĂ­zĂ­me soutÄŒĂĽ o KrneĂžek s logem 0$*$ZĂ‹N8 OKO. Pokud sudoku vyluĹĄtĂ­te a poĹĄlete vystÄœiĂĽenou do naĹĄĂ­ redakce: 0$*$ZĂ‹N OKO, PetÄœĂ­nskĂĄ 2, 326 00 PlzeÄ–, budete zaÄœazeni do losovĂĄnĂ­ o KrneĂžek s naĹĄĂ­m logem. 8zĂĄvÄŒrka pÄœĂ­jmu KracĂ­cK polĂ­ do slosovĂĄnĂ­ je VĂŞKerce KrneĂžku s logem z minulpKo vydĂĄnĂ­ je pan Vlastimil âetka z Ostrova kterĂŞ obdrĂĽĂ­ KrneĂžek poĹĄtou. -PpQR DGUHVD ...................... .................................................. .................................................. ..................................................


www.magazinoko.cz

0$*$=Ë1 2.2 9,, 3O]HĖVNê NUDM

11

NABÍDKA PRÁCE V PLZNI Presente s.r.o. 7ŏÌ'ę1Ì 5(./$029$1ê&+ 2'ę9š

t GYRXVPøQQÛ SURYR] GÇON\ VPøQ\ KRGLQ\ UDQQË D RGSROHGQË VPøQD

t PRæQRVW SĆHVêDVRYÛFK KRGLQ t KRGLQRY¿ P]GD .ê t SĆËSODWHN QD XE\WRY¿QË SRNXG VL SUDFRYQËN QDMGH YODVWQË .ê t SRNXG XE\WRY¿QË X Q¿V MH SRVN\WRY¿QR ]FHOD ]GDUPD t ]¿ORK\ [ WÛGQø t PRæQRVW YÛGøONX .ê t PRæQRVW YÛGøONX Dæ (85

BALENÍ A ETIKETOVÁNÍ MASNÝCH 9ê52%.š

t GYRXVPøQQÛ SURYR] t PRæQRVW SĆHVêDVRYÛFK KRGLQ t KRGLQRY¿ P]GD .ê t SĆËSODWHN QD XE\WRY¿QË SRNXG VL SUDFRYQËN QDMGH YODVWQË .ê t SRNXG XE\WRY¿QË X Q¿V MH SRVN\WRY¿QR ]FHOD ]GDUPD t ]¿ORK\ [ WÛGQø t PRæQRVW YÛGøONX .ê t PRæQRVW YÛGøONX Dæ (85

0217Éå 3/$=029ê&+ $ /&' 7(/(9,=25š

t GYRXVPøQQÛ SURYR] GÇOND VPøQ\ KRGLQ\ t PRæQRVW SĆHVêDVRYÛFK KRGLQ t KRGLQRY¿ P]GD .ê t SĆËSODWHN ]D GRFK¿]NX .ê t SĆËSODWHN QD XE\WRY¿QË SRNXG VL SUDFRYQËN QDMGH YODVWQË .ê t SRNXG XE\WRY¿QË X Q¿V MH SRVN\WRY¿QR ]FHOD ]GDUPD t Q¿ERURYÇ xNROHQË KUD]HQR VWHMQø MDNR GRFK¿]ND GR ]DPøVWQ¿QË SR RGSUDFRYDQÇP PøVËFL SĆL ØVSøxQÇP VORæHQË YVWXSQËKR WHVWX t ]¿ORK\ [ WÛGQø t PRæQRVW YÛGøONX .ê t PRæQRVW YÛGøONX Dæ (85

Presente s.r.o. ZÁKAZNICKÉ CENTRUM Husova 10 budova ýN% boþní vcKod , 3O]Hė zákaznickê sevis 24 Kodin dennČ, tel. +420 602 716 415, tel. fax +420 377 918 188 Otevírací Kodiny kanceláĜe: 9.00 - 15.00 hod e-mail: presente@presente.cz, nabor@presente.cz


www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko

0$*$=Ă‹1 2.2 9,, 3O]HÄ–VNĂŞ NUDM

,QVWLWXW RFHĹ RYiQt PDMHWNX 9\VRNp äNRO\ HNRQRPLFNp Y 3UD]H RWHYtUi QD SRG]LP GDOät URĂżQtN ĂżW\Ĺ?VHPHVWUiOQtFK NXU]Ţ SUR SĹ?tSUDYX ]QDOFŢ D RGKDGFŢ YH VSHFLDOL]DFtFK D RFHĹ RYiQt QHPRYLWRVWt E RFHĹ RYiQt SRGQLNX YĂżHWQÄš SUREOHPDWLN\ I~]t D RFHĹ RYiQt QHKPRWQpKR PDMHWNX

3RGUREQp LQIRUPDFH D SĹ?LKOiäN\ MH PRĂŚQp VWiKQRXW ] LQWHUQHWX QHER WHOHIRQLFN\ SRĂŚiGDW R MHMLFK ]DVOiQt ,QIRUPDFH D SĹ?LKOiäN\

LQWHUQHW LRP YVH F] EH] ZZZ H PDLO LRP#YVH F]

WHO FFD DĂŚ KRG SĹ?tS

NĂ?ZKOENERGETICKÉ A PASIVNĂ? DOMY VA Ĺ E S P R Ă V N É R O Z H O D N U T Ă? NejlepĹĄĂ­ obvodovĂĄ stÄ›na v ÄŒR STANDARD 34 cm

ve standardu nízkoenergetických domů - U= 0,14 W/m2K ve standardu pasivních domů - U= 0,10 W/m2K

VĂ˝hody ELK a.s.: doprava a montĂĄĹž po celĂŠ ÄŒR v cenÄ› domu energetickĂ˝ ĹĄtĂ­tek budovy zdarma pravidelnĂŠ akÄ?nĂ­ nabĂ­dky platba po pĹ™edĂĄnĂ­ domu rychlost vĂ˝stavby - do 2 mÄ›sĂ­cĹŻ od pĹ™edĂĄnĂ­ desky

www.elk.cz

infolinka: 800 900 604