Page 1

pro

3/=(Ĺ 6.ĂŤ.5$-

Hrajte s nåmi! í n l å t i o dig U! R E M A K ÌVWU 6RXWø

0$*$=Ă‹12.29,,3O]HÄ–VNĂŞNUDM Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 | E-mail: info@magazinoko.cz | www.magazinoko.cz

DOVOLENĂ TIPY A RADY

‡-DNSĹ?HĂŚtWGRYROHQRXYHGYRX ‡ĂžW\Ĺ?GHQQtGRYROHQi ‡%DUFHORQDFRYSUŢYRGFLQHQDMGHWH ‡'RYROHQi1$1,& Odnesl si od nĂĄs DVD

'alĂŁĂ­ velkĂĄ VoXtÄŒĂĽ kteUĂĄ pUoEÄŒKla v minXlpm vydĂĄnĂ­ pÄœineVla velkĂŞ zĂĄMem ze VtUany 9ĂĄV ĂžtenĂĄÄœÄ¤. 9elkĂŞm lĂĄkadlem Ve Vtala cena pUo vĂ­tÄŒze kteUoX tentokUĂĄt pÄœedVtavoval pÄœenoVnĂŞ '9' pÄœeKUĂĄvaĂž kteUĂŞ Ve pUĂĄvÄŒ v doEÄŒ )RWR9ĂŞKHUFHSDQ3RNRUQĂŞ SRNUDĂžRYiQtQDVWU

AdvokĂĄtnĂ­ poradna

Strana 8

Na dotazy odpovĂ­dĂĄ: -8'U -LÄœĂ­ 9OaVĂĄN z $. 3OzHÄ– QĂĄP 5HpXEOLNy 

www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko


2

0$*$=Ă‹12.29,,3O]HÄ–VNĂŞNUDM

6ORYRY\GDYDWHOH Tak a Me tX poVlednĂ­ vydĂĄnĂ­ pÄœed naĂŁĂ­ pUavidelnoX letnĂ­ pÄœeVtĂĄvkoX. 'UĂĽĂ­te v UXce ĂžeUvencovp 2.2 a vÄŒÄœĂ­m ĂĽe Vi v nÄŒm naMdete zaMĂ­mavp vÄŒci k pÄœeĂžtenĂ­ aĢ XĂĽ MVte X vody VedĂ­te na zaKUadÄŒ neEo MVte v pUĂĄci a tak tUocKX zĂĄviVtivÄŒ koXkĂĄte na pUĂĄzdnoX kolegovX ĂĽidli. Ten Ve zÄœeMmÄŒ pUĂĄvÄŒ teć moĂĽnĂĄ i pUoto aEy vĂĄV co neMvĂ­ce naĂŁtval vĂĄlĂ­ nÄŒkde v teple X moÄœe. TakĂĽe Me tX paXza - kafe - moĂĽnĂĄ i zĂĄkXVek a KlavnÄŒ 0$*$=Ă‹N 2.2. $ my 9ĂĄm v nÄŒm pÄœinĂĄĂŁĂ­me naĂŁi tUadiĂžnĂ­ 9elkoX ĂžtenĂĄÄœVkoX VoXtÄŒĂĽ tentokUĂĄt o digitĂĄlnĂ­ kameUX MeMĂ­ĂĽ oEUĂĄzek vidĂ­te pod tĂ­mto ĂžlĂĄnkem. TakĂĽe nezapomeÄ–te na moEil - poĂŁlete 606 - nikdy ne-

www.magazinoko.cz

vĂ­te tÄœeEa to tentokUĂĄt mĤüete EĂŞt pUĂĄvÄŒ 9y kdo vyKUaMe. = ĂžlĂĄnkĤ XUĂžitÄŒ VtoMĂ­ mimo Minp za pÄœeĂžtenĂ­ ten o dovolenĂŞcK. 8UĂžitÄŒ 9ĂĄV nezklamoX i tUadiĂžnĂ­ poUadny. $ Mako vĂĽdy na lXĂŁtitele ĂžekĂĄ VXdokX Ve VoXtÄŒĂĽĂ­ o nĂĄĂŁ ÂżUemnĂ­ KUneĂžek. $ MelikoĂĽ Ve z mpKo poKledX XzavÄœela pUvnĂ­ ÞåVt UokX dovolĂ­m Vi toKoto mĂ­Vta vyXĂĽĂ­t k podÄŒkovĂĄnĂ­ inzeUentĤm dĂ­ky nimĂĽ mĤüe tento magazĂ­n vycKĂĄzet a 9y ĂžtenĂĄÄœi Ko mĤüete mĂ­t zdaUma. 'ÄŒkXMi takp vĂŁem ĂžtenĂĄÄœÄ¤m za pÄœĂ­zeÄ– a zeMmpna tÄŒm kteÄœĂ­ nĂĄm na VoXtÄŒĂĽnĂ­m weEX pĂ­ĂŁoX Vvp nĂĄzoUy a podnÄŒty. 3ÄœeMi 9ĂĄm kUĂĄVnp lpto. ,QJ3HWUâPtGVPLG#PDJD]LQRNRF]

M EM KE OK V rajj ss O yhra Vyh U!! K RU ER ME AM KA 3Ä?LSUDYLOLMVPHSUR9iVVRXWÄ?ĂŚQtKUX RGLJLWiOQtNDPHUD*(1,86*VKRW'9 6WDĂżtRGSRYÄ&#x161;GÄ&#x161;WQD'9Ä&#x2122;$1.(71Ă&#x152;27Ă&#x2030;=.< .< $ 0Ä?VWRDXOLFHNGHMVWHQDOH]OL0$*$=Ă&#x152;12.2" .2" " % &R9iPYSRVOHGQtGREÄ?XGÄ?ODORUDGRVW"O

OdpRYÄ?Ä&#x160;]DVtOHMWHYHWYDUX 2.23Ä?tMPHQtYÄ?N0Ä?VWRXOLFHWHOHIRQQtĂżtVOR$1.(71Ă&#x152;2'329(Ä&#x2021;%

PÄ?tNODGRGSRYÄ?GLOKO.Novak.45.Karlovy Vary.-iĂĽnĂ­.777111111.anketnĂ­ odpovÄ&#x152;Ä&#x2021; %

3UYQtĂžiVWRGSRYÄ&#x152;GLMHREVDKDQNHWQtRWi]N\ $ ]DSRVOHGQtWHĂžNRXSDNQDSLĂŁWHDQNHWQtRGSRYÄ&#x152;Ä&#x2021; %

RYÄ&#x152;Ä&#x2021;]DĂŁOHWHMHGQtP] QtĂĽHXYHGHQĂŞFK]SĤVREĤ Ĥ D -DNR606QDWHOĂżtVOR NODVLFNpĂžtVORFHQD606GOHYDĂŁHKRWDULIX E 3URVWÄ?HGQLFWYtPZHERYpKRIRUPXOiÄ?HQDZZZKUDPDJD]LQRNRF] F 3URVWÄ?HGQLFWYtPNRUHVSRQGHQĂżQtKROtVWNX]DVODQpKRQDDGUHVX 0$*$=Ă&#x152;12.23HWÄ?tQVNi3O]HÄ&#x2014; 8]DYÄ?HQtSÄ?tMPXVRXWÄ?ĂŚQtFKRGSRYÄ?Gt9ĂŤKHUFHEXGHY\ORVRYiQ ]~SOQĂŤFKRGSRYÄ?Gt=NDĂŚGpKRWHOHIRQQtKRĂżtVODUHVSNDĂŚGiRVREDPÄĽĂŚH VRXWÄ?ĂŚLWMHQMHGQRXĂ&#x201C;ĂżDVWtYHKÄ?HSÄ?LMtPiVRXWÄ?ĂŚtFtSRGPtQN\VRXWÄ?ĂŚH3R GUREQpSRGPtQN\VRXWÄ?ĂŚHQDOH]QHWHQDZZZKUDPDJD]LQRNRF]

2GQHVOVLRGQiV'9'SĢHGiQtYÏKU\

3RNUDĂžRYiQt]HVWUDQ\

)RWR]SÄ&#x153;HGiQtYĂŞKU\

dovolenĂŞcK mĤüe VtĂĄt pÄ&#x153;Ă­MemnĂŞm VpoleĂžnĂ­kem zeMmpna ve dnecK V mpnÄ&#x152; pÄ&#x153;Ă­znivĂŞm poĂžaVĂ­m. $neEo Me to moĂĽnĂĄ tĂ­m ĂĽe mezi vĂŞKeUci z pÄ&#x153;edcKozĂ­cK vydĂĄnĂ­ mnoKo z 9ĂĄV poznĂĄvĂĄ Vvp ElĂ­zkp Ăži znĂĄmp coĂĽ pÄ&#x153;inĂĄĂŁĂ­ v naĂŁĂ­ VoXtÄ&#x152;ĂĽ VtĂĄle vÄ&#x152;tĂŁĂ­ dĤvÄ&#x152;UX. NeMednoX Ve mi Vtalo ĂĽe vĂŞKeUce kteUpKo MVem oVlovil aEy Vi vyzvedl VvoMi vĂŞKUX pocKyEoval o VkXteĂžnoVti toKoto faktX a mÄ&#x152;l oEavX ĂĽe MVme Vi z nÄ&#x152;M XdÄ&#x152;lali legUaci. 9UaĢme Ve ale k poVlednĂ­ VoXtÄ&#x152;ĂĽi z minXlpKo ÞíVla. /oVovĂĄnĂ­ tentokUĂĄt XUĂžilo vĂ­tÄ&#x152;zem pana 3okoUnpKo z 3lznÄ&#x152;. ToKo MVem tedy pozval do naĂŁĂ­ kancelĂĄÄ&#x153;e kde MVem mX pÄ&#x153;edal vĂŞKUX a poloĂĽil mX nÄ&#x152;kolik otĂĄzek. 5edaktoU 5 : .de MVte nalezl poVlednĂ­ vydĂĄnĂ­ 0$*$=Ă&#x2039;N8 2.2"

9ĂŞKeUce 9 : 2.2 MVem naĂŁel doma v poĂŁtovnĂ­ VcKUĂĄnce v 3lzni .vÄ&#x152;tnp Xlici. 5: 8ĂĽ MVte Ăžetl nÄ&#x152;Makp dÄ&#x153;Ă­vÄ&#x152;MĂŁĂ­ vydĂĄnĂ­" 9: $no 2.2 nĂĄm XĂĽ aVi Uok cKodĂ­ domĤ pUavidelnÄ&#x152; a teÄ&#x2021; docKĂĄzĂ­ i na email v elektUonickp podoEÄ&#x152;. 5: =aXMalo 9ĂĄV nÄ&#x152;co v poVlednĂ­m vydĂĄnĂ­" 9: 2no XĂĽ Me to delĂŁĂ­ doEa co MVem to Ăžetl ale vĂĽdy Vi UĂĄd pÄ&#x153;eĂžtX poUadny a takp mÄ&#x152; zaMĂ­maMĂ­ ty tecKnickp vÄ&#x152;ci Mako napoVledy o tom Mak v lptÄ&#x152; zacKĂĄzet V EateUiemi. Takp UĂĄd ĂžtX Uecepty. 5: Ă˝te X 9ĂĄV doma 2.2 MeĂŁtÄ&#x152; nÄ&#x152;kdo dalĂŁĂ­" 9: $no manĂĽelka Vi Ko takp vĂĽdy UĂĄda pÄ&#x153;eĂžte. 5: 6oXtÄ&#x152;ĂĽĂ­te V 2.E0 pokaĂĽdp" 9: Ne to ne podle toKo o co Ve KUaMe. $Vi tÄ&#x153;ikUĂĄt XĂĽ MVem VoXtÄ&#x152;ĂĽil. 5: $ co vĂŞKUa ponecKĂĄte Vi '9' pÄ&#x153;eKUĂĄvaĂž" 9: $no XUĂžitÄ&#x152; vezmeme Vi Ko V VeEoX na dovolenoX. 5: -eĂŁtÄ&#x152; MednoX ElaKopÄ&#x153;eMi a dÄ&#x152;kXMi 9ĂĄm za UozKovoU. 9: Takp dÄ&#x152;kXMi a pÄ&#x153;eMi 2.8 aEy Ve mX i dĂĄle daÄ&#x153;ilo. 63

3Ĺ?

* VWXGLDLMD]tWĂŤVNĂŚiiN12GH7(QQ%2tKR2.

326/('1ÂŤ3Ä&#x2026;ÂŤ/(ĂĽ,72677 . 32'Â&#x;1ÂŤ3Ä&#x2026;,+/Â&#x;j.<

SoWMTQOžUVÄ&#x2026;GFPĂ&#x160;QFDQTPž wMQNCC)[OPž\KWO $GCPUTQ

MDNRSRPŢFNX NHVWXGLX

7UQNRYD 6WDÄ&#x2013;NRY

1DEt]tSURäNROQtURNW\WRY]GÄ&#x161;OiYDFtSURJUDP\ B ObchodnĂ­ akademie Âą ĂžtyÄ&#x153;letp dennĂ­ VtXdiXm Ve zamÄ&#x152;Ä&#x153;enĂ­m na ceVtovnĂ­ UXcK Âą pUopagaĂžnĂ­ gUaÂżkX Âą VociĂĄlnÄ&#x152; pUĂĄvnĂ­ B ObchodnĂ­ akademie Âą pÄ&#x152;tiletp dĂĄlkovp VtXdiXm Ve zamÄ&#x152;Ä&#x153;enĂ­m na ceVtovnĂ­ UXcK B PodnikĂĄnĂ­Ă­ Âą dvoXletp dennĂ­ nĂĄVtavEovp VtXdiXm B PodnikĂĄnĂ­Ă­ Âą tÄ&#x153;Ă­letp dĂĄlkovp nĂĄVtavEovp VtXdiXm Âą vyXĂžovĂĄnĂ­ dvÄ&#x152; VoEoty v mÄ&#x152;VĂ­ci B GymnĂĄzium Âą pUogUamovĂĄnĂ­ Âą ĂžtyÄ&#x153;letp dennĂ­ VtXdiXm B 3Ä?tSUDYQpNXU]\ pUo zĂ­VkĂĄnĂ­ vĂŞXĂžnĂ­Ko liVtX B -D]\NRYpNXU]\ z anglickpKo a nÄ&#x152;meckpKo Mazyka 3Ä&#x153;LMHWtQDVWXGLXPEH]SÄ&#x153;LMtPDFtFK]NRXĂŁHNQDXYHGHQpRERU\DIRUP\VWXGLD

'Q\RWHYÄ&#x153;HQĂŞFKGYHÄ&#x153;t .aĂĽdp pondÄ&#x152;lĂ­ od 14.00 do 16.30 Kodin

773 971 313 379 482 146 379 492 019

ZZZREFKRGQLDNDGHPLHF] ZZZEHDQF] E-mail: stankov@bean.cz


www.magazinoko.cz

0$*$=Ă&#x2039;12.29,,3O]HÄ&#x2013;VNĂŞNUDM

=SUiY\]3O]HĹ VNpKRNUDMH 1HMYÄ&#x152;WĂŁt NRPSRVWiUQD NUDMHYSURYR]X NeMvÄ&#x152;tĂŁĂ­ kompoVtĂĄrna kraMe v provozX. V &KotĂ­kovÄ&#x152; X 3lznÄ&#x152; Eyla v ĂžervnX VlavnoVtnÄ&#x152; otevÄ&#x153;ena neMvÄ&#x152;tĂŁĂ­ kompoVtĂĄrna v 3lzeÄ&#x2013;Vkpm kraMi. -eMĂ­ vĂŞVtavEy a provozovĂĄnĂ­ Ve XMala ĂžeVko-francoXzVkĂĄ VpoleĂžnoVt E/,O' VerviV V.r.o. KompoVtĂĄrna Me XmĂ­VtÄ&#x152;na na rekXltivovanp ÞåVti VklĂĄdky komXnĂĄlnĂ­Ko odpadX kteroX provozXMe 3lzeÄ&#x2013;VkĂĄ teplĂĄrenVkĂĄ a.V. V zaÞåtcĂ­cK provozX EXde XrĂžena pÄ&#x153;edevĂŁĂ­m pro Vvoz EiomaVy

5HJLRQiOQtSRWUDYLQD 5egionĂĄlnĂ­ potravina 2011 mĂĄ Vvp vĂ­tÄ&#x152;ze. =naĂžkX 5egionĂĄlnĂ­ potravina zĂ­Vkali: 3Ä&#x153;eĂŁĂ­nVkĂŞ ĂŁpekĂĄĂžek a kloEĂĄVa z Ä&#x153;eznictvĂ­ a XzenĂĄÄ&#x153;VtvĂ­ +ereMk 3Ä&#x153;Ă­rodnĂ­ VĂŞr a KyVanp mlpko z 0inimlpkĂĄrny -oma VĂ­kendovĂŞ cKlpE z pekĂĄrny 3EKO OÄ&#x153;Ă­ĂŁkovĂŞ roKlĂ­Ăžek ze =ĂĄpadoĂžeVkpKo konzXmnĂ­Ko drXĂĽVtva 6XĂŁice 3XrkmiVtr tmavĂŞ leĂĽĂĄk 12Â&#x192; KyVanp zelĂ­ -oVef KrĤVe a TolVtoloEik XzenĂŞ porcovanĂŞ ze =pracovny ryE Klatovy. VĂ­tÄ&#x152;zovp moKoX poXĂĽĂ­vat X vĂ­tÄ&#x152;znpKo vĂŞroEkX po ĂžtyÄ&#x153;i roky oznaĂženĂ­ 5egionĂĄlnĂ­ potravina 3lzeÄ&#x2013;VkpKo kraMe.

kompoVtĂĄrna &KotĂ­kov

z veÄ&#x153;eMnĂŞcK plocK a z podnikatelVkp Vfpry poVtXpnÄ&#x152; Ve poÞítĂĄ i V Eioodpadem z domĂĄcnoVtĂ­. 3lĂĄnovanĂĄ roĂžnĂ­ kapacita Me 10 tiVĂ­c tXn zpracovanpKo EioodpadX.

0.&Kovanec pÄ&#x153;edal cenX Ä&#x203A;eznictvĂ­ +ereMk

1RYĂŞSÄ&#x153;tVWURMQDDQDOĂŞ]X'1$ 3lzeÄ&#x2013;VkĂŞ kraM zakoXpil 3olicii Ă˝5 pÄ&#x153;Ă­VtroM na analĂŞzX 'N$. Finance na MeKo zakoXpenĂ­ pĤMdoX z rozpoĂžtX 3lzeÄ&#x2013;VkpKo kraMe v rĂĄmci proMektX 3lzeÄ&#x2013;VkĂŞ kraM - %ezpeĂžnĂŞ kraM. &ena pÄ&#x153;Ă­VtroMe VpolX Ve VpotÄ&#x153;eEnĂ­m materiĂĄlem nXtnĂŞm pro poÞåteĂžnĂ­ provoz ĂžinĂ­ 16 miliynX KĂž. -eKo poXĂĽĂ­vĂĄnĂ­m mĤüe policeMnĂ­ Ä&#x153;editelVtvĂ­ XĂŁetÄ&#x153;it ÞåVt VoXĂžaVnĂŞcK nĂĄkladĤ pÄ&#x153;i provĂĄdÄ&#x152;nĂŞcK genetickĂŞcK expertizĂĄcK protoĂĽe tento pÄ&#x153;Ă­VtroM dokĂĄĂĽe XrĂžit mnoĂĽVtvĂ­ 'N$ ve zkoXmanpm vzorkX a na zĂĄkladÄ&#x152; toKo zMiVtit zda lze Vtanovit kvalitnĂ­ 'N$ proÂżl kterĂŞ lze vyXĂĽĂ­t aĂĽ k individXĂĄlnĂ­ identiÂżkaci. 0etoda analĂŞzy 'N$ Me velice pÄ&#x153;eVnĂĄ dokĂĄĂĽe identiÂżkovat oVoEX V velmi vyVokoX =leva: =.:eEer 0.&Kovanec -.KnĂ­ĂĽe pravdÄ&#x152;podoEnoVtĂ­ a tĂ­m pÄ&#x153;iVpÄ&#x152;t k dopadenĂ­ a XVvÄ&#x152;dĂženĂ­ pacKatele treVtnp ĂžinnoVti. =droM: 3lzeÄ&#x2013;VkĂŞ kraM Me Ä&#x153;eĂŁena Mako zĂĄpadnĂ­ oEcKvat mÄ&#x152;Vta TÄ&#x153;emoĂŁnĂĄ. 6lavnoVtnĂ­Ko otevÄ&#x153;enĂ­ Ve z~ĂžaVtnilo mnoKo oVoEnoVtĂ­ veÄ&#x153;eMnpKo ĂĽivota v 3lzeÄ&#x2013;Vkpm kraMi. 3ĂĄVkX za 3lzeÄ&#x2013;VkĂŞ kraM pÄ&#x153;eVtÄ&#x153;iKl prvnĂ­ nĂĄmÄ&#x152;Vtek KeMtmana 3K pro dopravX -aroVlav %aXer. &elkovĂĄ dplka oEcKvatX Me 3 44 metrĤ. Na traVe Me Medna mimo~rovÄ&#x2013;ovĂĄ a dvÄ&#x152; ~rovÄ&#x2013;ovp kÄ&#x153;iĂĽovatky a ĂŁeVt moVtnĂ­cK oEMektĤ. 6tavEa Eyla realizovĂĄna Mako Meden fXnkĂžnĂ­ celek. 6oXÞåVtĂ­ VtavEy MVoX takp pÄ&#x153;eloĂĽky inĂĽenĂŞrVkĂŞcK VĂ­tĂ­ vegetaĂžnĂ­ ~pravy 3Ä&#x153;eVtÄ&#x153;iĂĽenĂ­ VlavnoVtnĂ­ pĂĄVky Ve z~ĂžaVtnil VpolX Ve zĂĄVtXpci inveVtora a rekXltivace. =droM: 3lzeÄ&#x2013;VkĂŞ kraM VtaveEnĂ­ VpoleĂžnoVti a VtaroVty TÄ&#x153;emoĂŁnp i nĂĄmÄ&#x152;Vtek KeMtmana

2WHYÄ&#x153;HQtREFKYDWXPÄ&#x152;VWD 7Ä&#x153;HPRĂŁQi 2. Ăžervna 2011 Eyla VlavnoVtnÄ&#x152; otevÄ&#x153;ena novĂĄ pÄ&#x153;eloĂĽka Vilnice ,27 kterĂĄ

3lzeÄ&#x2013;VkpKo kraMe pro dopravX -aroVlav %aXer XproVtÄ&#x153;ed

3


4

0$*$=Ă&#x2039;12.29,,3O]HÄ&#x2013;VNĂŞNUDM

Â&#x2018;

3RUDGQD]GUDYpYĂŤĂŚLY\ 9Ä&#x2020;HGRYÂż FKRURED PanĂ­ doktorko, poradĂ­te mi, jak se VWUDYRYDWVYÄ&#x153;HGRYRXFKRURERX" 'DQD5&KHE

3oMmem vÄ&#x153;edovĂĄ cKoroEa neEo tpĂĽ peptickĂŞ vÄ&#x153;ed oznaĂžXMeme oKraniĂženĂŞ defekt Vliznice a dalĂŁĂ­cK vrVtev VtÄ&#x152;ny ĂĽalXdkX dvanĂĄctnĂ­kX a nÄ&#x152;kdy tpĂĽ MĂ­cnX. Ă˝aVtÄ&#x152;Mi Ve vyVkytXMe X mXüĤ neĂĽ X ĂĽen zeMmpna mezi 40.- 50. rokem ĂĽivota. Vlivem neVprĂĄvnpKo zpĤVoEX ĂĽivota ve VpoMenĂ­ Ve VtreVem Ve poVoXvĂĄ do mladĂŁĂ­cK vÄ&#x152;kovĂŞcK VkXpin. KromÄ&#x152; prokĂĄzanpKo vlivX nÄ&#x152;kterĂŞcK lpkĤ neMVoX pÄ&#x153;Ă­Ăžiny zcela znĂĄmp MiVtĂŞ vliv mĂĄ dÄ&#x152;diĂžnoVt a VpolXpĤVoEĂ­cĂ­m faktorem Me pÄ&#x153;Ă­tomnoVt Eakterie +elicoEacter pylori. 3roto Me VoXÞåVtĂ­ lpĂžEy i lpĂžEa antiEiotickĂĄ. =Ä&#x153;eMmÄ&#x152; Ve MednĂĄ o pÄ&#x153;etrvĂĄvaMĂ­cĂ­ nerovnovĂĄKX mezi agreVivnĂ­mi a ocKrannĂŞmi faktory na Vliznici. 0ezi agreVivnĂ­ faktory patÄ&#x153;Ă­ ĂĽalXdeĂžnĂ­ kyVelina a ĂĽlXĂžovp kyVeliny ocKrannoX lĂĄtkoX Me mXcin zvlĂĄĂŁtnĂ­ Vliz prodXkovanĂŞ EXÄ&#x2013;kami Vliznic. V podVtatÄ&#x152; Ve MednĂĄ o poĂŁkozenĂ­ Vliznice trĂĄvĂ­cĂ­mi faktory. 3rodXkci kyVeliny ovlivÄ&#x2013;XMe Ä&#x153;ada faktorĤ napÄ&#x153;Ă­klad VtreV a ~zkoVt coĂĽ Me pÄ&#x153;Ă­ĂžinoX ĂžaVtp VpoMitoVti vÄ&#x153;edĤ a VtreVĤ v ĂĽivotÄ&#x152;. =e zmĂ­nÄ&#x152;nĂŞcK lpkĤ Me to acylpyrin neEo neVteroidnĂ­ protizĂĄnÄ&#x152;tlivp lpky tpĂĽ Vteroidy a dokonce i nÄ&#x152;kterp koncentrovanp doplÄ&#x2013;ky vitamĂ­nX & moKoX pÄ&#x153;iVpÄ&#x152;t ke vznikX vÄ&#x153;edĤ. TypickĂŞm proMevem Me pĂĄlivĂĄ neEo KlodavĂĄ EoleVt. 8 ĂĽalXdeĂžnĂ­Ko vÄ&#x153;edX Me lokalizovanĂĄ Kned pod KrXdnĂ­ koVt mĤüe vyVtÄ&#x153;elovat do zad a oEMevXMe Ve po MĂ­dle. %oleVt X dvanĂĄctnĂ­kovpKo vÄ&#x153;edX Ve oEMevXMe 2 - 3 Kodiny po MĂ­dle v okolĂ­ pXpkX a po dalĂŁĂ­m MĂ­dle mizĂ­. TrvalĂĄ EoleVt nezĂĄviVlĂĄ na MĂ­dle mĤüe EĂŞt znakem nelpĂženpKo onemocnÄ&#x152;nĂ­ kdy vÄ&#x153;ed pronikl VtÄ&#x152;noX a agreVivita pĤVoEĂ­ na VlinivkX. 3Ä&#x153;i praVknXtĂ­ vÄ&#x153;edX a pro-

dÄ&#x152;ravÄ&#x152;nĂ­ VtÄ&#x152;ny KrozĂ­ krvĂĄcenĂ­ do dXtiny EÄ&#x153;iĂŁnĂ­. 'loXKodoEp pÄ&#x153;eKlĂ­ĂĽenĂ­ pÄ&#x153;Ă­znakĤ mĤüe vpVt aĂĽ ke vznikX rakoviny. 'ieta mĂĄ EĂŞt nedrĂĄĂĽdivĂĄ leKce VtravitelnĂĄ mÄ&#x152;kkĂĄ doEÄ&#x153;e rozĂĽvĂŞkanĂĄ protoĂĽe doVtatek Vlin cKrĂĄnĂ­ ĂĽalXdeĂžnĂ­ Vliznici. NÄ&#x152;komX vyKovXMe 5-6 MĂ­del dennÄ&#x152; MinpmX Men 2-3. -e tÄ&#x153;eEa Ve vyvarovat vĂŁeKo co zvyĂŁXMe prodXkci kyVelin - kofeinX v potravinĂĄcK a nĂĄpoMĂ­cK VladkoVtem alkoKolX mlpkX konzXmaci mezi MĂ­dly a MĂ­dlX na noc. 3roVpÄ&#x152;ĂŁnp Me pitĂ­ ĂžerVtvp Vyrovp ãĢåvy ze zelĂ­ dennĂ­ konzXmace 2-3 EramEor vaÄ&#x153;enĂŞcK peĂženĂŞcK

a zralĂŞcK ĂžerVtvĂŞcK neVlazenĂŞcK MaKod pro MeMicK zĂĄVaditĂŞ vliv. OcKrannĂŞ povlak na Vliznici pomĂĄKĂĄ tvoÄ&#x153;it tpĂĽ Vliz ze lnÄ&#x152;npKo Vemene ktrĂŞ zĂ­VkĂĄme MeKo namoĂženĂ­m ve vodÄ&#x152; na 2-4 Kodiny. 'o MĂ­delnĂ­ĂžkX zaÄ&#x153;aÄ&#x2021;te tpĂĽ loXpanp proVo t.M. MĂĄKly. -ezte v klidX poKodlĂ­ a naXĂžte Ve KlavnÄ&#x152; lppe zvlĂĄdat VtreV. 08'U-DQD.RFLDQRYi

www.magazinoko.cz

1HPRF]OtEiQt =SÄ&#x17D;VREĂŚLYRWDPOÂżGHĂŚHRKURĂŚXMHMHMĂ&#x2039;]GUDYĂ&#x2039; 0ononXkleyza - nemoc z lĂ­EĂĄnĂ­. 3Ä&#x153;enĂĄĂŁĂ­ Ve Vlinami i nepÄ&#x153;Ă­mo pÄ&#x153;eV kontaminovanoX VkleniĂžkX Ăži VpoleĂžnoX cigaretX. NeMvĂ­ce MVoX oKroĂĽeni lidp V promiVkXitnĂ­m Vtylem ĂĽivota. NeMĂžaVtÄ&#x152;MĂŁĂ­ pÄ&#x153;Ă­znaky MVoX EoleVt v krkX KoreĂžka ~nava a zvÄ&#x152;tĂŁenĂ­ krĂžnĂ­cK Xzlin kterp ale Vnadno moKoX EĂŞt zamÄ&#x152;nÄ&#x152;ny za Vymptomy angĂ­ny. OĂžkovĂĄnĂ­ zatĂ­m neexiVtXMe MedinoX moĂĽnoVtĂ­ zĤVtĂĄvĂĄ vyKĂŞEat Ve nemocnĂŞm lidem kteÄ&#x153;Ă­ MVoX pÄ&#x153;enaĂŁeĂži virX. äloXtenka - ĂĽloXtenkoX typX $ neEo % onemocnĂ­ X nĂĄV roĂžnÄ&#x152; kolem tiVĂ­covky lidĂ­. äloXtenka typX $ nemoc ĂŁpinavĂŞcK rXkoX dovede znaĂžnÄ&#x152; zne- ,OXVWUDĂžQtIRWR pÄ&#x153;Ă­Memnit ĂĽivot - KoVpitalizacĂ­ dloXKoX rekonvaleVcencĂ­ pÄ&#x153;Ă­VnoX dietoX zĂĄkazem VportX a poEĂŞvĂĄnĂ­ na VlXnci. äloXtenka % mĤüe v nÄ&#x152;kterĂŞcK pÄ&#x153;Ă­padecK pÄ&#x153;eMĂ­t do cKronickp formy a nĂĄVlednĂĄ lpĂžEa pak mĤüe EĂŞt dloXKodoEĂĄ. NeMlepĂŁĂ­ prevencĂ­ Me oĂžkovĂĄnĂ­ komEinovanoX vakcĂ­noX kterp poVkytXMe ocKranX proti oEÄ&#x152;ma

typĤm ĂĽloXtenky. +3V - rakovina dÄ&#x152;loĂĽnĂ­Ko ÞípkX Me pÄ&#x153;enĂĄĂŁena virem +3V kterĂŞ poVtiKXMe mXĂĽe i ĂĽeny. K pÄ&#x153;enoVX mĤüe doMĂ­t MakoXkoliv poKlavnĂ­ aktivitoX neEo pÄ&#x153;i tÄ&#x152;Vnpm kontaktX kĤüe V kĤüí inÂżkovanpKo partnera pÄ&#x153;enoV Eez poKlavnĂ­Ko VtykX Me vĂŁak VpĂ­ĂŁe vzĂĄcnĂŞ. 3revence: oĂžkovĂĄnĂ­ poXĂĽĂ­vĂĄnĂ­ kondomX aEVence promiVkXity a v kraMnĂ­m pÄ&#x153;Ă­padÄ&#x152; i VexXĂĄlnĂ­ aEVtinence. 3orXcKy pÄ&#x153;Ă­MmX potravy - ĂžaVtÄ&#x152;MĂŁĂ­ X dĂ­vek poĂžet cKlapcĤ V toXto nemocĂ­ vĂŁak v poVlednĂ­cK letecK VtoXpĂĄ. =atĂ­mco dĂ­vky vÄ&#x152;tĂŁinoX KXEnoX formoX diet a odmĂ­tĂĄnĂ­ potravy cKlapci ĂžaVto volĂ­ nadmÄ&#x152;rnp mnoĂĽVtvĂ­ VportX a poVilovĂĄnĂ­. 3orXcKy pÄ&#x153;Ă­MmX potravy dÄ&#x152;lĂ­me na mentĂĄlnĂ­ anorexii kterĂĄ Ve proMevXMe zeMmpna odmĂ­tĂĄnĂ­m MĂ­dla a mentĂĄlnĂ­ EXlimii kterĂĄ vede k zĂĄcKvatĤm pÄ&#x153;eMĂ­dĂĄnĂ­ a nĂĄVlednpmX vyzvracenĂ­ zkonzXmovanpKo MĂ­dla. K dalĂŁĂ­m nemocem MeĂĽ oKroĂĽXMĂ­ doVpĂ­vaMĂ­cĂ­ patÄ&#x153;Ă­ VexXĂĄlnÄ&#x152; pÄ&#x153;enoVnp cKoroEy meningokok aknp zĂĄviVloVti opary a KerpeV viry a klíãĢovĂĄ encefalitida. =GURM$63(135 /33

5(&(37<352.$ĂŚ'e+2

%RUÄ&#x17D;YNRYĂ&#x203A;NRO¿ê

3Ĺ?HUŢVWDMt9iP GOXK\SĹ?HVKODYX" NabĂ­zĂ­me:

t2GGOXĂŚHQĂ&#x2039;GOHLQVRO]ÂżNRQD t.RQVROLGDFHt2VREQĂ&#x2039;EDQNURW

Tel.: 775 918 126, www.kebl.cz

6XURYLQ\

200 g poloKrXEp moXky Â&#x2021;15 g droĂĽdĂ­ Â&#x2021; 20 g pĂ­VkovpKo cXkrX Â&#x2021; VĤl Â&#x2021;100 ml mlpka Â&#x2021; 50 g mĂĄVla Â&#x2021; 1 ĂĽloXtek 1iSOÄ&#x2014; 50 g mĂĄVla Â&#x2021; 150 g pĂ­VkovpKo cXkrX Â&#x2021; ĂĽloXtek Â&#x2021; 250 g tvaroKX Â&#x2021; pĤl VĂĄĂžkX vanilkovpKo pXdinkX Â&#x2021; VnĂ­K ze 2 EĂ­lkĤ EorĤvky 'UREHQND 2 lĂĽiĂžky KrXEp moXky Â&#x2021; 1 vanilkovĂŞ cXkr Â&#x2021; 1 lĂĽĂ­ce mĂĄVla Â&#x2021; 1 ĂĽloXtek Â&#x2021; 1

3UR0$*$=Ă&#x152;12.2]SRUWiOXSOQpKRUHFHSWŢ

lĂĽiĂžka pĂ­VkovpKo cXkrX

3RVWXSSÄ?tSUDY\

0oXkX droĂĽdĂ­ cXkr VĤl vlaĂĽnp mlpko mĂĄVlo a ĂĽloXtek VmĂ­cKĂĄme ve vÄ&#x152;tĂŁĂ­ mĂ­Ve ze VmÄ&#x152;Vi zpracXMeme tÄ&#x152;Vto a necKĂĄme Ko aVi KodinX kynoXt. 3otom tÄ&#x152;Vto dĂĄme do mĂĄVlem vymazanp kXlatp formy na kolĂĄĂž a okraMe vytĂĄKneme o nÄ&#x152;co vĂŞĂŁ. Na nĂĄplÄ&#x2013; XtÄ&#x153;eme mĂĄVlo V cXkrem ĂĽloXtkem a tvaroKem. 3ak do VmÄ&#x152;Vi vmĂ­cKĂĄme pXdinkovĂŞ prĂĄĂŁek a VnĂ­K. ToXto nĂĄplnĂ­ potÄ&#x153;eme tÄ&#x152;Vto poVypeme EorĤvkami a navrcK mĤüeme poVypat droEenkoX. 'roEenkX VmĂ­cKĂĄme z XvedenĂŞcK VXrovin a promneme prVty. KolĂĄĂž peĂžeme v troXEÄ&#x152; pÄ&#x153;i 160 Â&#x192;& aVi neceloX KodinX.

ZZZUHFHSW\HX


www.magazinoko.cz

0$*$=Ă&#x2039;12.29,,3O]HÄ&#x2013;VNĂŞNUDM

5

=SUiY\]3O]HĹ VNpKRNUDMH 9 'REÄ&#x2020;DQHFK E\OR RWHYÄ&#x2020;HQRXQLNÂżWQĂ&#x2039;SÄ&#x2020;Ă&#x2039;URGQĂ&#x2039; NRXSDOLxWø 0Ä&#x152;Vto 'oEÄ&#x153;any ve Ăžtvrtek 30.Ăžervna 2011 VlavnoVtnÄ&#x152; otevÄ&#x153;elo pro veÄ&#x153;eMnoVt XnikĂĄtnĂ­ pÄ&#x153;Ă­rodnĂ­ koXpacĂ­ Eiotop Ă&#x201E;KotynkaÂł. Novp koXpaliĂŁtÄ&#x152; kterp Me XmĂ­VtÄ&#x152;no pÄ&#x153;Ă­mo naproti

KlavnĂ­mX vVtXpX do 3VycKiatrickp lpĂžeEny v 'oEÄ&#x153;anecK Xlice Ă&#x2019;VtavnĂ­

Me VvĂŞm rozVaKem a zĂĄzemĂ­m neMvÄ&#x152;tĂŁĂ­m pÄ&#x153;Ă­rodnĂ­m veÄ&#x153;eMnĂŞm koXpacĂ­m Eiotopem v Ă˝eVkp repXElice. Originalita pÄ&#x153;Ă­rodnĂ­Ko koXpacĂ­Ko EiotopX VpoÞívĂĄ v Eiologickpm zpĤVoEX XdrĂĽovĂĄnĂ­ ĂžiVtp vody kterĂŞ Me provĂĄdÄ&#x152;n Eez cKemickp ~pravy pomocĂ­ tÄ&#x153;Ă­ ÂżltraĂžnĂ­cK lagXn vodnĂ­cK plocK V roVtlinami zaMiãĢXMĂ­cĂ­cK ĂžiĂŁtÄ&#x152;nĂ­ vody . KoXpĂĄnĂ­ Me dĂ­ky tomX vKodnp pro alergiky. -edna tÄ&#x153;etina koXpacĂ­Ko EiotopX Me vymezena pro neplavce V EezEariprovĂŞm vVtXpem kde

voda pozvolna kleVĂĄ aĂĽ do KloXEky 16 m. 'vÄ&#x152; tÄ&#x153;etiny koXpacĂ­ plocKy MVoX XrĂženy pro plavce a Me zakonĂžena VkokanVkĂŞm mĤVtkem kde voda doVaKXMe KloXEky do 35 m. 0imo Vamotnp koXpacĂ­ plocKy Ve v areĂĄlX nacKĂĄzĂ­ velkp dÄ&#x152;tVkp KÄ&#x153;iĂŁtÄ&#x152; V Ä&#x153;adoX KernĂ­cK prvkĤ a pĂ­VkoviĂŁtÄ&#x152;m. 3ro VportovnĂ­ vyĂĽitĂ­ nĂĄvĂŁtÄ&#x152;vnĂ­kĤ Me pÄ&#x153;ipraveno prvnĂ­ EeacK-voleMEalovp KÄ&#x153;iĂŁtÄ&#x152; v 'oEÄ&#x153;anecK Ăži KÄ&#x153;iĂŁtÄ&#x152; na petanTXe. 6amozÄ&#x153;eMmoVtĂ­ MVoX venkovnĂ­ pÄ&#x153;evlpkĂĄrny z toKo Medna pro oVoEy V omezenoX VcKopnoVtĂ­ poKyEX a orientace. &elĂŞ areĂĄl mĂĄ maximĂĄlnĂ­ dennĂ­ kapacitX 1470 nĂĄvĂŁtÄ&#x152;vnĂ­kĤ. %iotop EXde otevÄ&#x153;enĂŞ kaĂĽdĂŞ den od 9:00 rĂĄno do 20:00 Kodin veĂžer aĂĽ do 30.9. 2011. VyMma proVtorX te-

raVy V oEĂžerVtvenĂ­m Me celĂŞ areĂĄl %iotopX nekXÄ&#x153;ĂĄckĂŞ. =ĂĄkladnĂ­ celodennĂ­ vVtXpnp na pÄ&#x153;Ă­rodnĂ­ koXpaliĂŁtÄ&#x152; Ve odvĂ­MĂ­ od mÄ&#x152;VĂ­ce a dne nĂĄĂŁtÄ&#x152;vy a poKyEXMe Ve mezi 40 - 70 KĂž. =GURM7=0Ä&#x152;VWD'REÄ&#x153;DQ\

6RXVHGVLEXGHP\VOHWçHMVWHVH]EOi]QLOL

A

ĂŚVLWRKOHSRÄ?tGtWHD9iäVRXVHG YiV XYLGt EÄ?KDW SR VWDYHEQt SDUFHOH V GÄ?HYÄ?QĂŤPL Ă&#x2026;NRVWLĂżNDPL´ EXGH VL ]DMLVWp P\VOHW ĂŚH MVWH VH ]EOi]QLOL ĂĽH MVWHVL NRXSLOL VWDYHEQLFL D KUDMHWH VL MDNR SÄ?HURVWOp GÄ?WL -HQĂŚH EUDGD PX QD]HPVSDGQHYHFKYtOLNG\]MLVWt ĂŚH9iä%XQJDORZRYĂŤPÄ?Ä?HP MVWH YH WÄ?HFK OLGHFK SRVWDYLOL ]D KRGLQ$ĂŚHVWDYHEQLFHWRRSUDYGX MHDOHĂŚiGQiKUDWRQHE\OD3DNQDVWDQHSURVRXVHGDWDWUDSQiFKYtOH NG\YiVVHVNORSHQĂŤPDRĂżLPDSRĂŚiGiRY\VYÄ?WOHQtFRĂŚHWRMH]DVWDYHEQLFL V NWHURX MVWH VL VWÄ?HFKX QDG KODYRX SRVWDYLOL ]D KRGLQ $Y\PXSDNEXGHWHVSRFLWHPYtWÄ?]HPRFLSÄ?HGDWNRQWDNWQDGRGDYDWHOHDYĂŤUREFHWRKRWRV\VWpPX0RGXO/HJ]iSDGRĂżHVNRXVSROHĂżQRVW 68%7(5$6.9VUR 2 FR VH WHG\ YODVWQÄ?MHGQi" V podVtatÄ&#x152; Mde drXKovÄ&#x152; o dÄ&#x153;evoVtavEX Ve vĂŁemi vĂŞKodami kterp dneĂŁnĂ­ dÄ&#x153;evoVtavEy pÄ&#x153;inĂĄĂŁeMĂ­. 6taveEnĂ­m materiĂĄlem programX 0odXl-/eg MVoX dÄ&#x153;evoEloky kterp Ve vyXĂĽĂ­vaMĂ­ na oEvodovp i pÄ&#x153;Ă­Ăžkovp zdi. $ prĂĄvÄ&#x152; tyto dÄ&#x153;evoEloky VvĂŞm vzKledem velmi pÄ&#x153;ipomĂ­naMĂ­ dÄ&#x152;tVkoX VtaveEnici a oEdoEnĂŞm zpĤVoEem Ve ta-

kp VklĂĄdaMĂ­.

-ĂĄ MVem Mednateli VpoleĂžnoVti 68%TE5$6 KV panX 0aleÄ&#x2013;ĂĄkovi poloĂĽil nÄ&#x152;kolik otĂĄzek k tomXto VyVtpmX: .G\ĂŚVHUR]KRGQXVWDYÄ?WGÄĽPQDEt]tVHPLäLURNpVSHNWUXPVWDYHEQtFK PDWHULiOÄĽ SURĂż E\FK VL WHG\ PÄ?OY\EUDWSUiYÄ? UiYÄ? iYÄ? WHQWRV\VWpP" " 3okXd EycK cK cKtÄ&#x152;l detailnÄ&#x152; rozeErat vĂŞKody toKoto VyVtpmX Eylo Ey to na delĂŁĂ­ e elĂŁĂ­ Kovor. TakĂĽe aleVpoÄ&#x2013; nÄ&#x152;kterp zĂĄkladnĂ­Ă­ vĂŞKody: ĂŞK d MMe to pÄ&#x153;edevĂŁĂ­m nĂ­zkĂĄ VpotÄ&#x153;eEa konVtrXkĂžnĂ­Ko materiĂĄlX ĂŁpiĂžkovĂĄ tecKnologie vĂŞroEy tepelnĂĄ izolace Me zaEXdovĂĄna KlavnÄ&#x152; XvnitÄ&#x153; dĂ­lce coĂĽ mĂĄ velkĂŞ vliv na cenX VyVtpm 0odXl-/eg minimalizXMe tepelnp moVty Me zde MednodXcKĂĄ a rycKlĂĄ montĂĄĂĽ VyVtpmX VXcKĂŞ proceV odVtraÄ&#x2013;XMe VezynnoVt VtaveEnĂ­cK pracĂ­ a navĂ­c modXly Me moĂĽnp rozeErat Eez poĂŁkozenĂ­ a poXĂĽĂ­t pro MinĂŞ oEMekt. +lavnĂ­ vĂŞKodoX ale Me ĂĽe veĂŁ-

kerp VtÄ&#x152;ny v tomto VyVtpmX MVoX difXVnÄ&#x152; otevÄ&#x153;enp.

=ĂżHKRVHYODVWQÄ?V\VWpP 0RGXO/HJVNOiGiFRREVDKXMH" KonVtrXkĂžnĂ­ VyVtpm 0odXl-/eg Me VyVtpmem oEvodovĂŞcK VtÄ&#x152;n a pÄ&#x153;Ă­Ăžek na EĂĄzi dÄ&#x153;eva. 6yVtpm reVpektXMe

VoXĂžaVnp trendy ve VtaveEnictvĂ­ a tecKnicko konVtrXkĂžnĂ­ moĂĽnoVti dÄ&#x153;eva. 6plÄ&#x2013;XMe vĂŁecKny poĂĽadavky tecKnickĂŞcK norem z KlediVka VtaEility ~noVnoVti tepelnÄ&#x152; tecKnickĂŞcK vlaVtnoVtĂ­ plåãĢĤ VtaveE MakoĂĽ i poĂĽadavky na KygienickoX nezĂĄvadnoVt oEytnĂŞcK proVtor. KonVtrXkĂžnĂ­ VyVtpm Ve VklĂĄdĂĄ ze zĂĄkladovĂŞcK praKĤ modXlĤ oEvodovĂŞcK VtÄ&#x152;n a pÄ&#x153;Ă­Ăžek pÄ&#x153;ekladĤ a vÄ&#x152;ncĤ. -DNVHSURYiGtYĂŤVWDYED" 6taveEnicovĂŞ VyVtpm 0odXl-/eg Me Ä&#x153;eĂŁen tak MednodXĂŁe ĂĽe MeKo montĂĄĂĽ mĤüe zvlĂĄdnoXt i tecKnicky prĤmÄ&#x152;rnÄ&#x152;

zdatnĂŞ Medinec. -e proto vKodnĂŞ pro individXĂĄlnĂ­ VtaveEnĂ­ky kteÄ&#x153;Ă­ Ve rozKodli poVtavit Vi dĤm vlaVtnĂ­mi Vilami. VĂŞVtavEa celpKo rodinnpKo domX poVtXpXMe velmi rycKle Eez poXĂĽitĂ­ zdviKacĂ­cK zaÄ&#x153;Ă­zenĂ­. VĂĄKa neMvÄ&#x152;tĂŁĂ­Ko dĂ­lce Eez tepelnp izolace Me cca 15 kg coĂĽ XmoĂĽÄ&#x2013;XMe poKodlnoX manipXlaci V mo modXlem. KonVtrXkĂžnĂ­ princip vylXĂžXMe MakĂŞkoli mokrĂŞ proceV coĂĽ XmoĂĽÄ&#x2013;XMe provĂĄdÄ&#x152;t montĂĄĂĽ i v zimnĂ­m oEdoEĂ­ doEĂ­. 6yVtpm Me vKodnĂŞ na VtavEX

me plnÄ&#x152; vyKovÄ&#x152;t individXĂĄlnĂ­m poĂĽadavkĤm kaĂĽdpKo zĂĄkaznĂ­ka. -Vme VcKopni takp celoX VtavEX realizovat aneEo v pÄ&#x153;Ă­padÄ&#x152; ĂĽe VtaveEnĂ­k Vi cKce oEMekt poVtavit VĂĄm MVme mX aleVpoÄ&#x2013; nĂĄpomocni konzXltacĂ­ a VtaveEnĂ­m dozorem. NaĂŁe VlXĂĽEy poVkytXMeme v tp neMvyĂŁĂŁĂ­ kvalitÄ&#x152; za neMpÄ&#x153;Ă­znivÄ&#x152;MĂŁĂ­cK cen. NenĂ­ tedy divX ĂĽe XVilXMeme o titXl OEcKodnĂ­ka rokX.

3URYtFHLQIRUPDFt Ve mĤüete oErĂĄtit pÄ&#x153;Ă­mo na VtaveEnĂ­ VpoleĂžnoVt 68%TE5$6 KV V.r.o. telefonnĂ­ ÞíVlo: neEo Vi na e-mailX: LQIRVXEWHUD#VH]QDPF] PÄĽĂŚHWH Y\ĂŚiGDW LQWHUQHWRYRX SUH]HQWDFL TaktpĂĽ Me zde moĂĽnp domlXvit proKlĂ­dkX nÄ&#x152;kterp z MiĂĽ realizovanĂŞcK VtaveE.

S8%7(5$6 .9 VUR drĂĽitel licence VyVtpmX Äł-+$ vyrĂĄEÄ&#x152;MĂ­cĂ­Ko v Ă˝eVkX pod vlaVtnĂ­ znaĂžkoX 0odXl-/eg Ve kromÄ&#x152; vĂŞroEy a vĂŞVtavEy i MinĂŞcK oEMektĤ velmi popXlĂĄrnĂ­ Ve Vtal napÄ&#x153;Ă­klad na VtavEX garĂĄĂĽĂ­ neEo tĂ­mto VyVtpmem zaEĂŞvĂĄ MiĂĽ Ä&#x153;adX let na veVtavEy na veĂŁkerp domy. 3rak- takp vĂŞVtavEoX klaVickĂŞcK kvalitnĂ­cK ticky vÄ&#x152;tĂŁinX oEMektĤ dodĂĄme na ka- zdÄ&#x152;nĂŞcK domĤ. Ve Vvpm ĂŁirokpm mionX aĂĽ k zĂĄkaznĂ­kovi vĂžetnÄ&#x152; mon- portfoliX VlXĂĽeE napÄ&#x153;Ă­klad naEĂ­zĂ­ vytĂĄĂĽnĂ­Ko nĂĄvodX a VtavEa Ve pak XĂĽ Ä&#x153;Ă­zenĂ­ dotacĂ­ =E/ENĂ&#x2C6; Ă&#x2019;63O5Ă&#x2C6;0

Men EÄ&#x152;Kem nÄ&#x152;kolika Kodin komplet- a dodĂĄnĂ­ proMektX ='$50$. NanÄ&#x152; realizXMe. vĂ­c cenovĂĄ naEĂ­dka 68%TE5$6 KV patÄ&#x153;Ă­ k neMniĂĽĂŁĂ­m v regionX pÄ&#x153;i -DNp VOXĂŚE\ Y VRXYLVORVWL V WtPWR VoXĂžaVnpm zacKovĂĄnĂ­ vyVokp kvaV\VWpPHPQDEt]tWH" Od vĂŞroEy modXlĤ aĂĽ k realizaci Vta- lity prodXktĤ i VlXĂĽeE. VĂ­ce informa 3,

veE. TĂ­m ĂĽe MVme vĂŞroEci dokĂĄĂĽe- cĂ­ na www.VXEteraV.cz.


6

0$*$=Ă&#x2039;12.29,,3O]HÄ&#x2013;VNĂŞNUDM

CK\VWiWHVHQDWUDGLĂžQt ChodskĂŠ slavnosti do DomaĂĽOLF" NavĹĄtivte i letoĹĄnĂ­ novinku

ChodskĂ˝ veletrh v hale TJ Jiskra. 6tavEa E\GlenĂ­ KoEE\ ]aKUaGa VekFe 0oGeUnĂ­ ĂĽena Âą to Me ]aPÄ&#x152;Ä&#x153;enĂ­ v\VtavovatelĤ &KoGVkpKo veletUKu. =Ă­VkeMte inVSiUaFi novink\ veletUĂĽnĂ­ Vlev\ a navĂ­F Âą PĤüete v\KUit ]aKUaGnĂ­ VekaĂžku a kaĂĽGĂŞ nivĹĄtÄ&#x152;vnĂ­k oEGUĂĽĂ­ GiUek.

&KRGVNĂŞYHOHWUKÂąDĂĽVUSQD YKDOH7--LVNUDY'RPDĂĽOLFtFK

-DNSĹ?HĂŚtWGRYROHQRXYHGYRX UDGMDNGREÄ&#x2020;H]YOÂżGQRXWSDUWQHUVNRXGRYROHQRX

 Od VpoleĂžnp dovolenp Vi moĂĽnĂĄ kaĂĽdĂŞ z vĂĄV VliEXMe odliĂŁnp zĂĄĂĽitky proto EyVte mÄ&#x152;li o VvĂŞcK pÄ&#x153;ĂĄnĂ­cK KovoÄ&#x153;it.

,OXVWUDĂžQtIRWR

 Volte aktivnĂ­ dovolenoX. Tam kde vĂĄV ĂžekaMĂ­ VportovnĂ­ zĂĄĂĽitky vĂŞlety a podoEnÄ&#x152; nenĂ­ moc proVtorX na KĂĄdky ani vytaKovĂĄnĂ­ nedoÄ&#x153;eĂŁenĂŞcK proElpmĤ. FyzickĂĄ zĂĄtÄ&#x152;ĂĽ zvyĂŁXMe KladinX Ă&#x201E;KormonĤ doErp nĂĄladyÂł. -Ă­zda na kole trekking nordic walking plavĂĄnĂ­ a Minp poKyEovp ĂžinnoVti pÄ&#x153;inĂĄĂŁeMĂ­ mnoKo pÄ&#x153;Ă­leĂĽitoVtĂ­ Mak Ve Xvolnit a vyplavit naKromadÄ&#x152;nĂŞ VtreV.

poranÄ&#x152;nĂ­ konĂžetin Men proto ĂĽe potÄ&#x153;eEXMete okolĂ­ dokĂĄzat ĂĽe na to mĂĄte. 'oKodnÄ&#x152;te Vi program. 3Ä&#x153;Ă­liĂŁnp plĂĄnovĂĄnĂ­ vĂŁak mĤüe EĂŞt VvazXMĂ­cĂ­ a neXrotizXMĂ­cĂ­ proto deMte takp proVtor improvizaci. 3Ä&#x153;ipravte VvĤM poKyEovĂŞ aparĂĄt FyzickĂĄ zĂĄtÄ&#x152;ĂĽ vyĂĽadXMe XrĂžitoX pÄ&#x153;Ă­pravX. NenĂ­ doErp Ve ze VedavpKo zamÄ&#x152;VtnĂĄnĂ­ vrKnoXt do velkĂŞcK VportovnĂ­cK vĂŞkonĤ. TÄ&#x152;lo EyVte mÄ&#x152;li XdrĂĽovat v kondici aleVpoÄ&#x2013; dvakrĂĄt tĂŞdnÄ&#x152;. 'o zavazadla pÄ&#x153;ideMte zeMmpna pÄ&#x153;Ă­pravky kterp XlevĂ­ vaĂŁemX poKyEovpmX aparĂĄtX. NenĂ­ od vÄ&#x152;ci mĂ­t po rXce maVĂĄĂĽnĂ­ emXlze na prokrvenĂ­ pÄ&#x153;ed fyzickoX zĂĄtÄ&#x152;ĂĽĂ­ a takp pÄ&#x153;Ă­pravky na akXtnĂ­ proMevy EoleVti. %oleVt mĤüete tlXmit takp lpky V oEVaKem ,EXprofenX. 3ozor na zmÄ&#x152;nX reĂĽimX 8ĂĽ VamotnĂĄ zmÄ&#x152;na kaĂĽdodennĂ­Ko reĂĽimX znamenĂĄ nÄ&#x152;co zcela mimoÄ&#x153;ĂĄdnpKo. %Ä&#x152;Kem rokX vVtĂĄvĂĄte v XrĂženoX doEX EÄ&#x152;ĂĽĂ­te do prĂĄce Ä&#x153;eĂŁĂ­te cKod domĂĄcnoVti a fXngovĂĄnĂ­ rodiny. Fyzicky aktivnĂ­ dovolenĂĄ vĂĄm v tomKle rozKodnÄ&#x152; pomĤüe mnoKem vĂ­c neĂĽ pĂ­VeĂžnĂĄ plĂĄĂĽ a poEyt na Mednom mĂ­VtÄ&#x152;. NezapomeÄ&#x2013;te na dovolenp poVloXcKat Vvp tÄ&#x152;lo

www.magazinoko.cz

ĂžW\Ĺ?GHQQtGRYROHQi & KFHWHMHWNPRÄ&#x2020;LDOHPÂżWHSRX]H ĂŞW\Ä&#x2020;LGQ\ĂŞDVX" $ cKcete Me proĂĽĂ­t naplno" 3ak mĤüete vyrazit na eXrovĂ­kend do popXlĂĄrnĂ­cK deVtinacĂ­ ,Eiza a 0allorca kde kromÄ&#x152; krĂĄVnĂŞcK plĂĄĂĽĂ­ naleznete i VpoXVtX zĂĄEavy. Ă&#x201E;Tento typ kratĂŁĂ­ dovolenp Me mezi Evropany vĂžetnÄ&#x152; Ă˝ecKĤ Þím dĂĄl popXlĂĄrnÄ&#x152;MĂŁĂ­Âł Ä&#x153;Ă­kĂĄ -an 6otona z Neckermann &eVtovnĂ­ kancelĂĄÄ&#x153;e. Ten kdo Ve poKyEXMe na taneĂžnĂ­ VcpnÄ&#x152;

0DOORUFD QDEĂ&#x2039;]Ă&#x2039; VOXQHĂŞQĂ&#x203A;FKGQÄ&#x17D;YURFH EezpocKyEy na ,Eize nÄ&#x152;kdy Eyl neEo o nĂ­ aleVpoÄ&#x2013; Vnil. =deMĂŁĂ­ Kotely MVoX XzpĤVoEeny k dloXKĂŞm taneĂžnĂ­m dĂŞcKĂĄnkĤm aĂĽ do rĂĄna. 0ezi neMznĂĄmÄ&#x152;MĂŁĂ­ diVkotpky patÄ&#x153;Ă­ 3acKa 3rivilege 6pace neEo $mneVia. =de ĂĽivot zaÞínĂĄ o pĤlnoci a konÞí rĂĄno. 3rivilege Me neMvÄ&#x152;tĂŁĂ­m klXEem na VvÄ&#x152;tÄ&#x152; a ne nĂĄKodoX Me prĂĄvÄ&#x152; na ,Eize. KlXE Me vlaMkovoX lodĂ­ klXEX '- TieVto zÄ&#x153;eMmÄ&#x152; neMVlavnÄ&#x152;MĂŁĂ­Ko 'VoXĂžaVnoVti kterĂŞ v 3rivilege vyVtXpXMe pravidelnÄ&#x152; kaĂĽdp pondÄ&#x152;lĂ­. Takp 0allorca Me rozKodnÄ&#x152; ideĂĄlnĂ­m mĂ­Vtem pro dovolenoX. TÄ&#x153;i Vta VlXneĂžnĂŞcK dnĤ v roce Vem za VteMnoX doEX pÄ&#x153;ilĂĄkĂĄ 12 milionĤ vĂŞletnĂ­kĤ. 0ezi nimi Me

 VyXĂĽiMte pÄ&#x153;Ă­leĂĽitoVtĂ­ k oĂĽivenĂ­ partnerVkpKo intimnĂ­Ko ĂĽivota. /pto Me oEdoEĂ­m aktivace organizmX. OdpadĂĄ kaĂĽdodennĂ­ pracovnĂ­ a dopravnĂ­ VtreV coĂĽ nepocKyEnÄ&#x152; mĤüe zlepĂŁit VexXĂĄlnĂ­ podnikavoVt i VexXĂĄlnĂ­ proĂĽĂ­vĂĄnĂ­.

 =volte kompromiV v mĂ­Ä&#x153;e zĂĄtÄ&#x152;ĂĽe. =atĂ­mco mXĂĽi maMĂ­ vÄ&#x152;tĂŁĂ­ fyzickoX vĂŞdrĂĽ i amEice ĂĽeny tolik nemXVeMĂ­ vydrĂĽet. V takovpm pÄ&#x153;Ă­padÄ&#x152; Me lepĂŁĂ­ Met Ve VkXpinoX kterĂĄ Ve mĤüe nÄ&#x152;kdy podle vĂŞkonnoVti rozdÄ&#x152;lit. 3okXd Ve zrovna necĂ­tĂ­te v neMlepĂŁĂ­ fyzickp kondici neriVkXMte zEyteĂžnÄ&#x152; nataĂĽenĂ­ VvalĤ pÄ&#x153;etrĂĽenĂ­ ĂŁlacK Ăži

 NecKte Ve pÄ&#x153;Ă­MemnÄ&#x152; pÄ&#x153;ekvapit. NeMlepĂŁĂ­ Me kdyĂĽ Ve mĂ­Vto pÄ&#x153;Ă­liĂŁ velkĂŞcK oĂžekĂĄvĂĄnĂ­ necKĂĄte na mĂ­VtÄ&#x152; dovolenp pÄ&#x153;Ă­MemnÄ&#x152; pÄ&#x153;ekvapit. VĂĽdyĢ vÄ&#x152;tĂŁina z vĂĄV Vi dopÄ&#x153;eMe dovolenoX MednoX v roce tak proĂž Vi Mi radÄ&#x152;Mi plnĂŞmi doXĂŁky neXĂĽĂ­t Ve vĂŁĂ­m co pÄ&#x153;ineVe" =GURM7LVNRYN\LQIR     / 33

,OXVWUDĂžQtIRWR

2ULJLQiOQtDVYŢGQi%DUFHORQD 7DMQĂ&#x2021;WLS\NWHUĂ&#x2021;YSUÄ&#x17D;YRGFLQHQDMGHWH

%

arcelona Me otevÄ&#x153;enp modernĂ­ mÄ&#x152;Vto plnp VoXĂžaVnp arcKitektXry kterp VkrĂŞvĂĄ KiVtorickp VeceVnĂ­ a gotickp Vrdce. %lĂ­zkoVt moÄ&#x153;e pÄ&#x153;Ă­Memnp teploty po celĂŞ rok VpoXVta parkĤ a cykliVtickĂŞcK Vtezek vytvĂĄÄ&#x153;Ă­ ideĂĄlnĂ­ podmĂ­nky pro ĂĽivot ,OXVWUDĂžQtIRWR

 =kXVte VkXteĂžnÄ&#x152; Ă&#x201E;vypnoXtÂł. Tedy doVlova a do pĂ­Vmene: nenĂ­ doErp mĂ­t X VeEe pracovnĂ­ moEil ani noteEook.

 VyEerte Vi mĂ­rX doErodrXĂĽVtvĂ­ kterp MVte ocKotni podVtoXpit. =ĂĄleĂĽĂ­ na tom MeVtli dĂĄte pÄ&#x153;ednoVt poKodovp letnĂ­ vodnĂ­ tXriVtice neEo VtrĂĄvĂ­te dovolenoX na kolecK Ăži V EatoKem na zĂĄdecK na KorĂĄcK a kopcĂ­cK.

mnoKo vyznavaÞĤ aktivnĂ­ dovolenp milovnĂ­kĤ taneĂžnĂ­ KXdEy a dloXKĂŞcK pĂĄrty. 0allorca Me rovnÄ&#x152;ĂĽ Mako VtvoÄ&#x153;enĂĄ pro cykliVty. NaEĂ­zĂ­ doVtatek nenĂĄroĂžnĂŞcK traV i tÄ&#x152;cK kterp vĂĄm v KorVkpm terpnX daMĂ­ poÄ&#x153;ĂĄdnÄ&#x152; do tÄ&#x152;la. Ve vÄ&#x152;tĂŁinÄ&#x152; letoviVek Vi mĤüete zapĤMĂžit VilniĂžnĂ­ i KorVkĂĄ kola za rozXmnp ceny. $ XrĂžitÄ&#x152; Vi neVmĂ­te necKat XMĂ­t tradiĂžnĂ­ mĂ­VtnĂ­ pocKoXtkX - tapaV. -ednĂĄ Ve VpĂ­ĂŁe o pÄ&#x153;edkrmy ale lze Mimi naKradit i KlavnĂ­ MĂ­dlo. 0Ĥüe Ve Mednat o ĂŁneky maVovp koXle naklĂĄdanp Vardele neEo olivy plnÄ&#x152;np vĂŁĂ­m moĂĽnĂŞm. Na vrcKolX pomyVlnp KierarcKie vĂŁecK tapaV Me vĂŁak EramEorovĂĄ tortilla. 'oporXĂžit takp mĤüeme takzvanĂŞ ryEĂ­ Krnec caVVola de peVcador v nÄ&#x152;mĂĽ naMdete ryEĂ­ koXVky V piniovĂŞmi oÄ&#x153;Ă­ĂŁky rozinkami a trocKoX ĂŁafrĂĄnX. Tak ãĢaVtnoX ceVtX a doEroX cKXĢ. =GURM7=&.1HFNPHUPDQQ    / 33

i opakovanp nĂĄvĂŁtÄ&#x152;vy. 3Ä&#x153;i MeMĂ­ nĂĄvĂŁtÄ&#x152;vÄ&#x152; nevynecKeMte cKrĂĄm 6vatp rodiny dĂ­lo $ntonia *aXdĂ­Ko neMVlavnÄ&#x152;MĂŁĂ­Ko katalĂĄnVkpKo arcKitekta. 'ĂĄle pak 3ark *Xell domy &aVa %atlly a &aVa 0ilĂĄ gotickoX ĂžtvrĢ V katedrĂĄloX procKĂĄzkX po ĂĽivp Xlici /a 5amEla pÄ&#x153;Ă­VtavnĂ­ promenĂĄdX a ryEĂĄÄ&#x153;VkoX ĂžtvrĢ %arceloneta. NeMlepĂŁĂ­ poKled na %arcelonX Me VKora Âą z kopce 0ontMXic z lanovky ze zĂĄEavnĂ­Ko parkX TiEidaEo z ocKozX VocKy KryĂŁtofa KolXmEa neEo z nÄ&#x152;kterp z modernĂ­cK vĂŞĂŁkovĂŞcK EXdov

v VevernĂ­ ÞåVti pÄ&#x153;Ă­VtavX. NetradiĂžnĂ­ poKled na panorama mÄ&#x152;Vta Me z vĂŞletnĂ­cK lodĂ­. 0Ă­VtnĂ­ kXcKynÄ&#x152; Me velmi peVtrĂĄ pÄ&#x153;ipravovanĂĄ z kvalitnĂ­cK VXrovin kterp Ve cKodĂ­ nakXpovat neMlppe do VeceVnĂ­ trĂĽnice /a %oTXerĂ­a na promenĂĄdÄ&#x152; /a 5amEla. OElĂ­Eenp mĂ­Vto k poVezenĂ­ X nÄ&#x152;ĂžeKo doErpKo Me EĂŞvalĂĄ ryEĂĄÄ&#x153;VkĂĄ ĂžtvrĢ /a %arceloneta mondpnnĂ­ poEÄ&#x153;eĂĽnĂ­ promenĂĄda v 3ort OlĂ­mpic a kÄ&#x153;ivolakp XliĂžky Ăžtvrti El %orn. OEcKody VlavnĂŞcK mydnĂ­cK nĂĄvrKĂĄÄ&#x153;Ĥ naMdete na Xlici *rĂĄcia VXvenĂŞry Me neMlepĂŁĂ­ nakoXpit v gotickp Ăžtvrti kolem katedrĂĄly a v prodeMnĂĄcK MednotlivĂŞcK mXzeĂ­ kterp MVoX takp vĂŞEornÄ&#x152; zĂĄVoEenp literatXroX. VeĂžernĂ­ zĂĄEava v %arcelonÄ&#x152; zaÞínĂĄ pozdÄ&#x152;Mi neĂĽ X nĂĄV Âą veĂžeÄ&#x153;e EĂŞvĂĄ kolem 22. Kodiny noĂžnĂ­ klXEy otvĂ­raMĂ­ aĂĽ kolem Mednp Kodiny rĂĄno. 3odVtatoX doEÄ&#x153;e VtrĂĄvenpKo veĂžera a noci Me vyVtÄ&#x153;Ă­dat co neMvĂ­c EarĤ a reVtaXracĂ­. V VoXĂžaVnp doEÄ&#x152; Me velmi popXlĂĄrnĂ­ oElaVt kolem neMkrĂĄVnÄ&#x152;MĂŁĂ­Ko gotickpKo koVtela ve mÄ&#x152;VtÄ&#x152; 6anta 0arĂ­a del 0ar ve Ăžtvrti El %orn neEo klXEy na pÄ&#x153;Ă­VtavnĂ­ promenĂĄdÄ&#x152;. 'oErp koncerty a zĂĄEavX naMdete v klXEX /Xz de *aV v centrX.

=GURM$63(135

/33

SLOUPEK M 1HGÄ&#x161;OQt

V poVlednĂ­ rozvĂ­Ä&#x153;ila diVkXz zĂĄkazX nedÄ&#x152;ln oEcKodnĂ­cK cen X nĂĄV Ă&#x201E;$liance nĂĄkXpĤmÂł EoMX nĂ­ v 5akoXVkX nÄ&#x152;kteÄ&#x153;Ă­ oEcKod nedÄ&#x152;lnĂ­ otevÄ&#x153;e center. ToXto Ve takp MiĂĽ delĂŁ EvropVkĂĄ Xnie. 3okXd Vi vzp dÄ&#x152;tVtvĂ­ a na ned nÄ&#x152; Eyly" Ona nÄ&#x152;Mak zvlĂĄĂŁtnĂ­m na pro ty co v zaKĂĄMit pracovn ve ĂŁkole neEo volnĂŞ den VteM pro vÄ&#x152;tĂŁinX lidĂ­ VoEota. 3Ä&#x153;eVto EoXzĂ­me Ve zv nĂĄ trocKX nervy ĂĽe vĂ­kendovp d MVme Vi vlaVtnÄ&#x152; nXli a pak takp p v podoEÄ&#x152; pÄ&#x153;Ă­p pracovnĂ­ tĂŞden dĂ­tÄ&#x152; ĂŁkoloX po pÄ&#x153;ed nedÄ&#x152;lnĂ­m a pÄ&#x153;ipravoval V aEycK Vi moKl zEytkX vĂ­kendX Ve dĂĄvali do po nĂ­ a Minp vÄ&#x152;ci n tĂŞdne nemÄ&#x152;li to dÄ&#x152;lnĂ­ oEÄ&#x152;d" VĂĽ oEÄ&#x152;dy v oVtatn na vĂŞMimky Ve p X VtolX v MednX lĂĄ rodina. $ kdy Ve opakXMĂ­cĂ­ m oEÄ&#x152;da v podoE dlo zelo kterp ĂĽadoval mĤM ot nedÄ&#x152;lnĂ­ oEÄ&#x152;dy dneV Vvp koXz nĂ­cK nedÄ&#x152;lnĂ­cK pak vÄ&#x152;tĂŁinoX na rodiĂže a v Medn kp Vtaly fenom Ă&#x201E;Filmy pro pam Ve Vledovaly M plnpm rodinnpm dÄ&#x152;lnĂ­ procKĂĄzk noXze ale ty nemÄ&#x152;l rĂĄd. TakĂĽe pokXd dneV rozKodno Ăži nezavÄ&#x153;Ă­t oE zÄ&#x153;eMmÄ&#x152; EycK Ve zavÄ&#x153;Ă­t i kdyĂĽ Vi nenĂ­ VprĂĄvnp ĂĽ na. =ĂĄleĂĽĂ­ pÄ&#x153;e dpm z nĂĄV kaĂĽ rozKodnoXt. $Ģ nakXpXMĂ­cĂ­Ko n dX zamÄ&#x152;Vtnanc neXVtĂĄle Ăžekat de rozKodovat z lepĂŁĂ­ lidi neXdÄ&#x152;


MEZI LISTY QiNXS\

doEÄ&#x152; Ve opÄ&#x152;t ze o moĂĽnoVti nĂ­Ko prodeMe v ntrecK. =atĂ­mco proti nedÄ&#x152;lnĂ­m XMe za XzavÄ&#x153;enaopak zaĂžali dnĂ­ci EoMovat za enĂ­ nĂĄkXpnĂ­cK proElematikoX ĂŁĂ­ doEX zaEĂŞvĂĄ

omenX na Vvp dÄ&#x152;le Makp vlaVtnedÄ&#x152;le Me tak m dnem zeMmppondÄ&#x152;lĂ­ mXVeMĂ­ nĂ­ tĂŞden aĢ XĂĽ v prĂĄci. -e to nÄ&#x152; tak Mako Me volnĂŞm dnem i Ve XĂĽ rĂĄno provlĂĄĂŁtnĂ­m moĂĽyznĂ­m pocitem dny konÞí a ĂĽe Ä&#x152; ani neodpoĂžipÄ&#x153;icKĂĄzĂ­ VtaroVt pravy na dalĂŁĂ­ n. -ĂĄ MakoĂĽto ovinnp dÄ&#x152;lĂĄval oEÄ&#x152;dem ~koly i pomĤcky tak po oEÄ&#x152;dÄ&#x152; XĂĽĂ­t . 'oVpÄ&#x152;lĂ­ Vi zaoÄ&#x153;ĂĄdkX oEleĂžena kterp EÄ&#x152;Kem olik ĂžaVX. $ neĂĽdy Eyl MinĂŞ neĂĽ nĂ­cK dnecK. $ĂĽ podaÄ&#x153;ilo aEy Ve cKvĂ­li VeĂŁla ceyĂĽ pominX VtĂĄle menX nedÄ&#x152;lnĂ­Ko EÄ&#x152; Ă&#x201E;nÄ&#x152;coÂł kneVi zarpXtile vyec mÄ&#x152;li a maMĂ­ pro mne dozlo. V odpoledKodinĂĄcK MVme avĂŁtÄ&#x152;vovali pranX doEX Ve tampnem nedÄ&#x152;lnĂ­ mÄ&#x152;tnĂ­kyÂł kterp ak Minak neĂĽ v m poĂžtX. O neky takp neEyla MVem Mako dĂ­tÄ&#x152;

EycK Ve mÄ&#x152;l MĂĄ oXt zda zavÄ&#x153;Ă­t cKodnĂ­ centra e rozKodl Me nemyVlĂ­m ĂĽe to ĂĽe MVoX otevÄ&#x153;eci ale na kaĂĽĂĽdĂŞ Ve mĤüeme Ģ XĂĽ z poKledX neEo z poKlece. NemĤüeme ĂĽe nÄ&#x152;kdo EXza nĂĄV to z nĂĄV lĂĄ. (SP)

www.magazinoko.cz

0$*$=Ă&#x2039;12.29,,3O]HÄ&#x2013;VNĂŞNUDM

3V\FKRORJLFNiSRUDGQD .RPXQLNDFH DMD]\NYKHWHURVH[XÂżOQĂ&#x2039;FKG\ÂżGÂżFK

To co ĂžlovÄ&#x152;ka odliĂŁXMe od oVtatnĂ­cK ĂĽivĂŞcK EytoVtĂ­ nenĂ­ VcKopnoVt komXnikace protoĂĽe VpolX komXnikXMĂ­ i MinĂ­ ĂĽivoĂžicKovp napÄ&#x153;. ĂŁimpanzi delfĂ­ni ale i tÄ&#x153;eEa mravenci ale VpeciÂżkoX lidVkp komXnikace Me XĂĽĂ­vĂĄnĂ­ Mazyka tedy VyVtpmX znakĤ Âą VymEolĤ v Ä&#x153;eĂži kteroX Medinci XĂĽĂ­vaMĂ­ k dorozXmĂ­vĂĄnĂ­. KromÄ&#x152; toKo ĂĽe exiVtXMe velkp mnoĂĽVtvĂ­ rĤznĂŞcK lidVkĂŞcK MazykĤ naMdeme pomÄ&#x152;rnÄ&#x152; znaĂžnp rozdĂ­ly takp mezi mXĂĽVkĂŞm a ĂĽenVkĂŞm pÄ&#x153;Ă­VtXpem k MazykX a komXnikaci. KomXnikace v pĂĄrovpm KeteroVexXĂĄlnĂ­m vztaKX Me ElĂ­zkĂĄ a intimnĂ­ Me o nĂ­ rozĂŁĂ­Ä&#x153;eno mnoĂĽVtvĂ­ mylnĂŞcK pÄ&#x153;edVtav. -ednoX z KlavnĂ­cK Me pÄ&#x153;edVtava o takÄ&#x153;ka kaĂĽdodennĂ­m KÄ&#x153;eMivpm a pÄ&#x153;ĂĄtelVkpm rozKovorX mezi partnery zatĂ­mco VkXteĂžnoVtĂ­ EĂŞvĂĄ podle zkXĂŁenoVti manĂĽelVkĂŞcK a rodinnĂŞcK poradcĤ i podle vĂŞVledkĤ vĂŞzkXmnĂŞcK VtXdiĂ­ i v tÄ&#x152;cK neMfXnkĂžnÄ&#x152;MĂŁĂ­cK a KarmonickĂŞcK pĂĄrovĂŞcK VoXĂĽitĂ­cK VtÄ&#x153;Ă­dĂĄnĂ­ takovpKo pÄ&#x153;ĂĄtelVkpKo a radoVtnpKo dialogX zKrXEa 1-3x tĂŞdnÄ&#x152; V pÄ&#x153;evlĂĄdaMĂ­cĂ­m mlĂženĂ­m aVi 3-5x v tĂŞdnX

a Ve Vporem Ăži KĂĄdkoX V nĂĄVledXMĂ­cĂ­m nÄ&#x152;kolikaKodinovĂŞm rozladÄ&#x152;nĂ­m cca 1x tĂŞdnÄ&#x152; . Ke VlovnĂ­ komXnikaci a Ä&#x153;eĂži pÄ&#x153;iVtXpXMĂ­ ĂĽeny a mXĂĽi Minak zatĂ­mco mXĂĽi Ve EÄ&#x152;Kem pĂĄrovpKo VoXĂĽitĂ­ VtĂĄvaMĂ­ v pÄ&#x153;evĂĄĂĽnp mĂ­Ä&#x153;e zamlkleMĂŁĂ­mi poXze v ĂžaVe namloXvĂĄnĂ­ proneVe on vĂ­ce Vlov neĂĽ ona ĂĽeny ani po mnoKaletpm manĂĽelVtvĂ­ dialog neXnavĂ­ maVkXlinnĂ­ potÄ&#x153;eEoX Me Ă&#x201E;pokecat ViÂł zcela nezĂĄvaznÄ&#x152; o fotEale aXtecK ÂżlozoÂżi politice cenĂĄcK pivaÂŤ ale femininnĂ­

potÄ&#x153;eEoX Me - Ă&#x201E;poVedÄ&#x152;t a popovĂ­dat ViÂł zcela zĂĄvaznÄ&#x152; o tom ĂĽe mÄ&#x152; MeĂŁtÄ&#x152; milXMe o tom ĂĽe lepĂŁĂ­ partnerkX Ey nenaĂŁel ĂĽe NovĂĄkovĂĄ od nÄ&#x152;Ko z prĂĄce mi neVaKĂĄ ani po paty a dneV Eyla zaVe nemoĂĽnÄ&#x152; nalĂ­ĂženĂĄÂŤ . 'r. 0iroVlav 3lzĂĄk v Mednp ze VvĂŞcK pXElikacĂ­ varXMe Âą Ă&#x201E;milp dĂĄmy pokXd Vi Eerete mXĂĽe aEyVte Vi mÄ&#x152;ly V kĂŞm popovĂ­dat pak vĂĄV oĂžekĂĄvĂĄ EĂ­dnĂŞ konec ĂĽen MeĂĽ proKrĂĄly VvĤM ĂĽivotÂł. -ak mXĂĽi tak ĂĽeny maMĂ­ v oElaVti dorozXmĂ­vĂĄnĂ­ celoX Ä&#x153;adX odVoXzenĂ­KodnĂŞcK VklonĤ. -ednoX z neMrozĂŁĂ­Ä&#x153;enÄ&#x152;MĂŁĂ­cK mXĂĽVkĂŞcK neÄ&#x153;eVtĂ­ pÄ&#x153;i komXnikaci Me Ă&#x201E;kĂĄzĂĄnĂ­ a kĂĄrĂĄnĂ­Âł V nĂ­mĂĽ nÄ&#x152;kdy ani nevÄ&#x152;dĂ­ kdy pÄ&#x153;eVtat dĂĄvĂĄ Mim to pocit pÄ&#x153;evaKy poVilXMĂ­ Vi tĂ­m pozici Ă&#x201E;Klavy rodinyÂł vÄ&#x152;tĂŁinoX pak po Ă&#x201E;kĂĄzĂĄnĂ­Âł vyVĂ­leni XleKaMĂ­ a XVĂ­naMĂ­. Na VtranÄ&#x152; VexXĂĄlnĂ­Ko protÄ&#x152;MĂŁkX Me pak zaVe velmi rozĂŁĂ­Ä&#x153;enĂŞm neĂŁvarem to co lze Vnad neMlppe nazvat Ă&#x201E;poĂŁtÄ&#x152;kĂĄvĂĄnĂ­mÂł pÄ&#x153;i nÄ&#x152;mĂĽ partnera od kterpKo Ve nedoĂžkala odezvy ale Men - Ă&#x201E;KmÂł neEo zaErXĂženĂ­ ona pronĂĄVledXMe po EytÄ&#x152; domkX zaKradÄ&#x152; v garĂĄĂĽĂ­ VklepÄ&#x152; na pĤdÄ&#x152;ÂŤ a cKrlĂ­ na nÄ&#x152;Ko ~VeĂžnp Ă&#x201E;ĂŁtÄ&#x152;kyÂł MimĂĽ Ve oEÄ&#x152;Ģ marnÄ&#x152; pokoXĂŁĂ­ XniknoXt. V komXnikaĂžnĂ­cK VfprĂĄcK manĂĽelVtvĂ­ a MakpKokoliv pĂĄrovpKo VoXĂĽitĂ­ dvoX MedincĤ opaĂžnpKo poKlavĂ­ Me Vkryto MeĂŁtÄ&#x152; mnoKo dalĂŁĂ­cK ~VkalĂ­ a zdroMĤ vztaKovp eroze ale zĂĄvÄ&#x152;rem tpto partie dovolte MeĂŁtÄ&#x152; XpozornÄ&#x152;nĂ­ - nepodleKnÄ&#x152;te ÂżkcĂ­m a vĂŞmyVlĤm ÂżlmovĂŞcK VcpnĂĄriVtĤ o ãĢaVtnpm vztaKX V neXVtĂĄlĂŞmi explozemi nadĂŁenĂ­ vĂŞKradnÄ&#x152; V nÄ&#x152;ĂĽnoVtmi a vĂŞlXĂžnÄ&#x152; kladnĂŞmi citovĂŞmi proMevy neE napÄ&#x153;Ă­klad mlĂženĂ­ X mXüĤ nenĂ­ po deVeti letecK manĂĽelVtvĂ­ vĤEec ĂĽĂĄdnoX znĂĄmkoX MeMicK citovpKo nezĂĄMmX VteMnÄ&#x152; tak na drXKp VtranÄ&#x152; VlovnĂ­ pronĂĄVledovĂĄnĂ­ partnera ĂĽenoX nenĂ­ po pÄ&#x152;tiletpm ani dvacetiletpm vztaKX zĂĄmÄ&#x152;rnoX provokacĂ­ k deVtrXktivnĂ­ KĂĄdce neE Medno i drXKp patÄ&#x153;Ă­ k pÄ&#x153;irozenoVti MeMicK poKlavnĂ­ pÄ&#x153;Ă­VlXĂŁnoVti. 3K'r. -iÄ&#x153;Ă­ -elen

7

KINO - filmovĂŠ premiĂŠry ĂŚHQ\VREÄ&#x203A; 5eĂĽie: 3aXl Feig +raMĂ­: KriVten :iig 0aya 5XdolpK 5oVe %yrne &KriV OÂ?'owd 0eliVVa 0c&artKy 3remipra: 7.7.2011 , komedie pro Kolky mĤüe mĂ­t koXle.

5ozlXĂžka Ve VvoEodoX Ve mĤüe nepÄ&#x152;knÄ&#x152; zvrKnoXt. NeplatĂ­ to Men pro pĂĄny Mak nĂĄV o tom nĂĄzornÄ&#x152; pÄ&#x153;eVvÄ&#x152;dĂžila komedie 3aÄ&#x153;Ea ve VegaV podoEnĂŞm pÄ&#x153;edVvateEnĂ­m martĂŞriem mĤüoX proMĂ­t i ĂĽeny. =vlåãĢ kdyĂĽ Me neMvÄ&#x152;tĂŁĂ­ kamarĂĄdka nevÄ&#x152;Vty magnet na kataVtrofy kterĂŞ dokĂĄĂĽe i tak proVtoX vÄ&#x152;c MakoX Me vĂŞEÄ&#x152;r VvateEnĂ­cK ĂŁatĤ promÄ&#x152;nit v Koror. O tom vĂŁem Me komedie äeny VoEÄ&#x152; v nĂ­ĂĽ excelXMe Medna z neMpopXlĂĄrnÄ&#x152;MĂŁĂ­cK a neMzĂĄEavnÄ&#x152;MĂŁĂ­cK komiĂžek VoXĂžaVnoVti KriVten :iig =EoXcKnXtĂĄ KopaĂžky . =GURMIRWR%RQWRQÂżOP

=NDçHQi~Ä&#x20AC;D

Harry Potter a Relikvie VPUWLÄ&#x20AC;iVW

5eĂĽie: 'avid <ateV 3remipra: 14.7.2011 +raMĂ­: 'aniel 5adcliffe 5Xpert *rint Emma :atVon +elena %onKam &arter -im %roadEent 5oEEie &oltrane :arwick 'aviV Tom Felton 5alpK FienneV 0icKael *amEon &iarĂĄn +indV -oKn +Xrt -aVon ,VaacV 0attKew /ewiV *ary Oldman $lan 5ickman 0aggie 6mitK 'avid TKewliV Ă&#x201E;+arry 3otter a 5elikvie Vmrti - ÞåVt 2Âł Me poVlednĂ­m doErodrXĂĽVtvĂ­m VĂĄgy o +arry 3otterovi. V tomto vĂŞpravnpm ÂżnĂĄle eVkalXMe Eitva mezi doErem a zlem do otevÄ&#x153;enp vĂĄlky ĂžarodÄ&#x152;MnpKo VvÄ&#x152;ta. Nikdy neEylo v VĂĄzce tolik Mako teÄ&#x2021;. Nikdo XĂĽ nenĂ­ v EezpeÞí. -e to ale +arry 3otter kdo moĂĽnĂĄ EXde mXVet poVtoXpit oEÄ&#x152;Ģ neMvÄ&#x152;tĂŁĂ­ kdyĂĽ Ve pÄ&#x153;iElĂ­ĂĽĂ­ rozKodXMĂ­cĂ­ Eitva V /ordem Voldemortem. =GURMIRWRZDUQHUEURVF]

5eĂĽie: -ake KaVdan +raMĂ­: &ameron 'iaz -XVtin TimEerlake /Xcy 3XncK -oKn 0icKael +igginV -aVon 6egel 3remipra: 2.7.2011 ElizaEetK +alVeyovĂĄ &ameron 'iaz Me XĂžitelka kterĂĄ Ey z cKovĂĄnĂ­ doVtala pÄ&#x153;ineMmenĂŁĂ­m dvoMkX. -e VproVtĂĄ zlĂĄ a cKovĂĄ Ve naproVto nevKodnÄ&#x152;. 3iMe Eere drogy a nemĤüe Ve doĂžkat aĂĽ Vi naMde doEÄ&#x153;e VitXovanpKo mXĂĽe kterĂŞ Ve o ni poVtarĂĄ a ona EXde moci VvoX kariprX XĂžitelky deÂżnitivnÄ&#x152; opXVtit. KdyĂĽ Ve V nĂ­ rozeMde MeMĂ­ VnoXEenec vymyVlĂ­ plĂĄn Mak zĂ­Vkat MeKo EoKatpKo a poKlednpKo nĂĄKradnĂ­ka -XVtin TimEerlake Âą o MeKoĂĽ pÄ&#x153;Ă­zeÄ&#x2013; VoXpeÄ&#x153;Ă­ Ve VvoX pÄ&#x153;eKnanÄ&#x152; aktivnĂ­ kolegynĂ­ $my /Xcy 3XncK Âą ale zMiãĢXMe ĂĽe Me mĂ­Vto toKo nXcena ErĂĄnit Ve VnaKĂĄm oEKroXElpKo XĂžitele tÄ&#x152;locvikX -aVon 6egel . ElizaEetKiny EizarnĂ­ plĂĄny a MeMicK ElĂĄznivp nĂĄVledky ĂŁokXMĂ­ MeMĂ­ VtXdenty VpolXpracovnĂ­ky a dokonce i Mi VamotnoX. =GURMIRWR)DOFRQ


8

0$*$=Ă&#x2039;12.29,,3O]HÄ&#x2013;VNĂŞNUDM

www.magazinoko.cz

Dov DovolenĂĄ ovo volenĂĄ ĂĄ na 8PĂ&#x2039;WHQDGRYROHQĂ&#x2021; Y\SQRXW"

$GYRNiWQt325$'1$ 1ÂżURNQDQÂżKUDGXxNRG\

'REUĂŤGHQ]ORGÄ?MLQiPSÄ?HGURNHPY\NUDGOLVNOHS+OiVLOLMVPHWRSROLFLLäNRGD E\OD Y\ĂżtVOHQD DVL QD .Ăż 3RMLäWÄ?QL QHMVPH WDN MVPH WR GiO QHÄ?HäLOL 3ROLFLHQHMGÄ?tYY\äHWÄ?RYiQtXNRQĂżLODDOHSDN VHMLPSRGDÄ?LOR]ORGÄ?MHFK\WLWDQDNRQHF MVPHGRVWDOLLUR]VXGHNĂŚH]DWRE\OLRGVRX]HQLDE\ODMLPXORĂŚHQDSRYLQQRVWQiP äNRGXQDKUDGLW=DWtPVHWDNQHVWDORDWDN E\PÄ?]DMtPDORMDNPÄĽĂŚXSRVWXSRYDW -LÄ&#x153;t+3O]HÄ&#x2013; V prvnĂ­ Ä&#x153;adÄ&#x152; Me tÄ&#x153;eEa XvpVt ĂĽe rozVXdek VoXdX aĢ XĂĽ v oEĂžanVkpm VoXdnĂ­m Ä&#x153;Ă­zenĂ­ neEo Mako zde v treVtnĂ­m Ä&#x153;Ă­zenĂ­ mĤüe VloXĂĽit Mako tzv. exekXĂžnĂ­ titXl tzn. ĂĽe Me na MeKo zĂĄkladÄ&#x152; moĂĽnp vpVt exekXci tM. vĂŞkon rozKodnXtĂ­. 5ozVXdek VoXdX mĂĄ vedle toKo i vliv na EÄ&#x152;K promlĂžecĂ­ doEy neEoĢ mĂ­Vto oEvyklĂŞcK tÄ&#x153;ecK let Ve povinnoVt VtanovenĂĄ rozVXdkem VoXdX promlĂžXMe po deVeti letecK. NeMdÄ&#x153;Ă­ve ale doporXĂžXMi XMaVnit Vi zda tento poVtXp na kterĂŞ Me zpravidla nXtnp vynaloĂĽit dalĂŁĂ­ ÂżnanĂžnĂ­ proVtÄ&#x153;edky Me vĤEec rentaEilnĂ­ tM. zda lze oĂžekĂĄvat vymoĂĽenĂ­ dlXĂĽnp ÞåVtky reVp. nĂĄvratnoVt vloĂĽenĂŞcK inveVtic. PokXd

Ve EXdeme dlXĂĽnp ÞåVtky domĂĄKat tak mĂĄme moĂĽnoVt volEy mezi vĂŞkonem rozKodnXtĂ­ vedenĂŞm VoXdem neEo exekXcĂ­ vedenoX VoXdnĂ­m exekXtorem. 5ozdĂ­l Me ve zpoplatnÄ&#x152;nĂ­ a moĂĽnoVtecK vedenĂ­ exekXce neEoĢ VoXdnĂ­ exekXtor Me v podVtatÄ&#x152; podnikatelem a za MeKo VlXĂĽEy Me nXtnp zaplatit coĂĽ Me ale vyvĂĄĂĽeno tĂ­m ĂĽe Vi mĤüe VĂĄm rozKodnoXt MakĂŞ neMvKodnÄ&#x152;MĂŁĂ­ zpĤVoE exekXce zvolĂ­. PÄ&#x153;i VoXdnĂ­m vĂŞkonX rozKodnXtĂ­ Me nXtnp zpĤVoE pÄ&#x153;edem XrĂžit. -en pro ~plnoVt zmiÄ&#x2013;XMi exiVtenci rĤznĂŞcK vymĂĄKacĂ­cK agentXr. -eMicK ĂžinnoVt vĂŁak nenĂ­ Xpravena ĂĽĂĄdnĂŞm zĂĄkonem. VolEa Me tedy na VĂĄV a zvlĂĄĂŁtÄ&#x152; v pÄ&#x153;Ă­padÄ&#x152; vÄ&#x152;tĂŁĂ­ ÞåVtky doporXĂžXMi vyKledat prĂĄvnĂ­ pomoc kdy VĂĄm odEornĂ­k mĤüe poradit pÄ&#x153;i rozKodnXtĂ­ zda vĤEec a pÄ&#x153;Ă­padnÄ&#x152; MakĂŞm zpĤVoEem Me neMvKodnÄ&#x152;MĂŁĂ­ poVtXpovat a pomoci i V formĂĄlnĂ­mi nĂĄleĂĽitoVtmi kterp MVoX poĂĽadovĂĄny. -8'U-LÄ&#x153;t9ODViN 3R]QiPNDUHGDNFH2Wi]N\DRGSRYÄ&#x152;GL]GÄ&#x153;tYÄ&#x152;MĂŁtFKY\GiQtQDOH]QHWHYRQOLQHSRUDGQÄ&#x152;QD ZZZDNYODVDNF]

Z

aĂžalo lpto a V nĂ­m Me tX opÄ&#x152;t ĂžaV dovolenĂŞcK. PÄ&#x153;eVto ĂĽe Ve lidp celĂŞ rok tÄ&#x152;ĂŁĂ­ Mak Vi odpoĂžinoX od prĂĄce vĂŞzkXmy XkazXMĂ­ ĂĽe neMVoX VcKopni odEoXrat VtreV a Ä&#x153;ĂĄdnÄ&#x152; Vi na dovolenp odpoĂžinoXt. Z dovolenp Ve pak vracĂ­ VteMnÄ&#x152; Xnaveni Mako kdyĂĽ na ni odMĂ­ĂĽdÄ&#x152;li. Ă&#x201E;VĂŞzkXmy XkazXMĂ­ ĂĽe VtĂĄle vĂ­ce lidĂ­ neXmĂ­ odpoÞívat. ProMevXMe Ve to zeMmpna na dovolenp. âpatnp VpanĂ­ zaĂĽĂ­vacĂ­ potĂ­ĂĽe a EoleVt Klavy MVoX ĂžaVtp pÄ&#x153;Ă­znaky kterp vedoX k nĂĄvĂŁtÄ&#x152;vÄ&#x152; lpkaÄ&#x153;e. Ten vĂŁak nic zĂĄvaĂĽnpKo nezMiVtĂ­Âł popiVXMe TomĂĄĂŁ ZdecKovVkĂŞ z agentXry &ommVerviV.com a dodĂĄvĂĄ ĂĽe neVcKopnoVt odpoÞívat Ve neoEMevXMe poXze X manaĂĽerĤ ale i X oVtatnĂ­cK povolĂĄnĂ­. PÄ&#x153;eKlĂ­ĂĽenĂ­ tÄ&#x152;cKto pÄ&#x153;Ă­znakĤ neEo neVprĂĄvnĂĄ diagnyza vede k vĂĄĂĽnĂŞm zdravotnĂ­m komplikacĂ­m a ĂžaVto takp ke zKroXcenĂ­ vztaKĤ v rodinÄ&#x152;. Ă&#x201E;ZdravĂĄ ĂĽivotoVprĂĄva neVpoÞívĂĄ poXze v kvalitnĂ­ a pravidelnp VtravÄ&#x152; ale dĤleĂĽitĂŞ Me takp time management. NeXVtĂĄlp napÄ&#x152;tĂ­ a VtreV Ve proMevXMe vyĂžerpanoVtĂ­ organiVmX a vede aĂĽ ke kolapVXÂł zdĤrazÄ&#x2013;XMe lpkaÄ&#x153; -aromĂ­r 0atÄ&#x152;Mek. 0noKĂĄ povolĂĄnĂ­ neMVoX vĂĄzĂĄna na pevnoX pracovnĂ­ doEX. NepravidelnĂŞ reĂĽim zpĤVoEXMe ĂĽe ĂžlovÄ&#x152;k pÄ&#x153;eVtane rozliĂŁovat mezi doEoX na prĂĄci

IlustraÄ?nĂ­ foto

a na odpoĂžinek. Ă&#x201E;5egenerace organiVmX Me dĤleĂĽitĂĄ pro kaĂĽdpKo zamÄ&#x152;Vtnance. PÄ&#x153;i pracovnĂ­m vĂŞkonX docKĂĄzĂ­ totiĂĽ k mnoKĂŞm VtreVovĂŞm VitXacĂ­m kterp organiVmXV vyĂžerpĂĄvaMĂ­. Ten pak potÄ&#x153;eEXMe VvoX VĂ­lX oEnovit prĂĄvÄ&#x152; Vkrze odpoĂžinek. KdyĂĽ Ve mX Ko nedoVtane zareagXMe ~navoX malĂĄtnoVtĂ­ vyĂžerpanoVtĂ­ Ăži napÄ&#x153;Ă­klad intenzivnĂ­mi EoleVtmi Klavy. OdtXd pak pramenĂ­ menĂŁĂ­ vĂŞkonnoVt a negativnĂ­ vnĂ­mĂĄnĂ­ prĂĄce i ĂĽivotaÂł vyVvÄ&#x152;tlXMe lektorka 0indEallX Eva FrXKwirtovĂĄ. PrĂĄvÄ&#x152; 0indEall Me VpeciĂĄlnĂ­ pÄ&#x153;Ă­VtroM na trpnink koncentrace kterĂŞ naVtavXMe KråÞĤm zpÄ&#x152;tnp zrcadlo a dokĂĄĂĽe poodKalit VcKopnoVt relaxace. ZdroM: TiVkovky.info /PP

&LWURsQ'6GHVLJQpUVNiODKĹŁGND &LWURĂ&#x2030;QUR]xLÄ&#x2020;XMHÄ&#x2020;DGX'6R&LWURĂ&#x2030;Q'6

P

o &itrosnX '63 Ve na trK doVtĂĄvĂĄ dalĂŁĂ­ model tpto Vprie &itrosn '64 a rozĂŁiÄ&#x153;XMe tĂ­m Ä&#x153;adX tÄ&#x152;cKto modelĤ kterp maMĂ­ VvoMĂ­ deVignerVkoX odliĂŁnoVtĂ­ navĂĄzat na Vnad neMVlavnÄ&#x152;MĂŁĂ­ Ä&#x153;adX vozidel &itrosn z minXlpKo VtoletĂ­. &itrosn '64 Eyl zvolen Ă&#x201E;NeMKezÞím aXtem rokXÂł v VoXtÄ&#x152;ĂĽi v kterp KlaVovalo vĂ­ce neĂĽ 60 000 aXtomoEilovĂŞcK pÄ&#x153;Ă­znivcĤ z 62 zemĂ­. Toto vozidlo naEĂ­zĂ­ novp pocity z Ä&#x153;Ă­zenĂ­ zeMmpna dĂ­ky VvpmX zvĂŞĂŁenpmX tvarX panoramatickpmX ĂželnĂ­mX VklX a mĂ­VtX Ä&#x153;idiĂže kterp v VoEÄ&#x152; VpoMXMe principy kXpp a komfort VedanX. 6 dplkoX 427 cm ĂŁĂ­Ä&#x153;koX 11 cm a vĂŞĂŁkoX 153 cm drĂĽĂ­ &itrosn '64 VliE kterĂŞ Ve VpĂ­ĂŁe podoEĂĄ vĂŞzvÄ&#x152;: zaMiVtit v dynamickpm kXpp mXltifXnkĂžnoVt a XĂĽivatelVky pÄ&#x153;Ă­Memnp fXnkce. VĂŞzva Eyla VplnÄ&#x152;na pÄ&#x153;edevĂŁĂ­m dĂ­ky 3 mĂ­VtĤm vzadX na kterĂĄ Ve naVedĂĄ nenĂĄpadnĂŞmi dveÄ&#x153;mi MeĂĽ dokonale VplĂŞvaMĂ­ V celĂŞm vozem ale takp dĂ­ky velkpmX zavazadlovpmX proVtorX a Ä&#x153;adÄ&#x152; odklĂĄdacĂ­cK pÄ&#x153;iKrĂĄdek. , pÄ&#x153;i poKledX zezadX vyzaÄ&#x153;XMe z &itrosnX '64 exklXzivita MeKo VilXety. +XtnĂŞ

a pevnĂŞ tvar odpovĂ­dĂĄ zĂĄvazkX znaĂžky oKlednÄ&#x152; exklXzivity Ä&#x153;ady '6. NÄ&#x152;kolik pÄ&#x153;Ă­kladĤ: cKromovanĂĄ liĂŁta na VpodnĂ­ ÞåVti nĂĄraznĂ­kX a KorizontĂĄlnĂ­ liĂŁty VvÄ&#x152;tel kterĂĄ VvĂ­tĂ­ ve dne i v noci podtrKXMĂ­ vzKled zadnĂ­cK VvÄ&#x152;tel a vytvĂĄÄ&#x153;Ă­ doVXd nevĂ­danĂŞ EXmerangovĂŞ doMem. KonVtrXktpÄ&#x153;i &itrosnX '64 cKtÄ&#x152;li XVnadnit pÄ&#x153;Ă­VtXp na zadnĂ­ Vedadla kterĂŞ Me X dynamickĂŞcK tvarĤ vozĤ terĂžem

ĂžaVtp kritiky proto Ko vyEavili zadnĂ­mi dveÄ&#x153;mi kterp dokonale zapadaMĂ­ do VtylX celpKo vozX. OEMevĂ­ Ve totiĂĽ aĂĽ potp co doMde k aktivaci kliky zaEXdovanp do rĂĄmX dveÄ&#x153;Ă­. ,nteripr &itrosnX '64 naEĂ­zĂ­ kromÄ&#x152; VvpKo deVignX a proVtorX i Ä&#x153;adX prvkĤ vĂŞEavy fXnkcĂ­ novinek vytvoÄ&#x153;enĂŞcK v rĂĄmci Ă&#x201E;KreativnĂ­ tecKnologieÂł tak aEy VloXĂĽily Ä&#x153;idiĂži i celp poVĂĄdce.

=droM foto: T= &itr|en


www.magazinoko.cz

0$*$=Ă&#x2039;12.29,,3O]HÄ&#x2013;VNĂŞNUDM

9

%ROtYiVNUĂżQtSiWHĹ?" +2526.23QDÄ&#x20AC;HUYHQHF %ROHVWLNUĂżQtSiWHĹ?HQHMVStäĂżDVRGĂżDVXSRWUiSt NDĂŚGpKR Ă&#x201E;6oXviVeMĂ­ neMen Ve VtrnXloX pozicĂ­ pÄ&#x153;i VezenĂ­ ale i V pitnĂŞm reĂĽimem emocemi a VtreVem´ vyVvÄ&#x152;tlXMe profeVionĂĄlnĂ­ maVprka -ana PaVekovĂĄ. KrĂžnĂ­ pĂĄteÄ&#x153; Me neMpoKyElivÄ&#x152;MĂŁĂ­ a neMvĂ­ce namĂĄKanoX ÞåVtĂ­ pĂĄteÄ&#x153;e. PÄ&#x153;etĂ­ĂĽenĂ­ a vadnp drĂĽenĂ­ Klavy a krkX Ve proMevĂ­ neMprve ~navoX. PozdÄ&#x152;Mi Ve pÄ&#x153;idĂĄvaMĂ­ prXdkp EoleVti Klavy zĂĄvratÄ&#x152; pĂ­VkĂĄnĂ­ v XĂŁĂ­cK a nevolnoVt mravenĂženĂ­ v prVtecK neEo pocity VlaEoVti v rXkoX. KrĂžnĂ­ pĂĄteÄ&#x153; takp napovĂ­dĂĄ Mak zacKĂĄzĂ­te V KornĂ­mi konĂžetinami a odrĂĄĂĽĂ­ MednoVtrannoX zĂĄtÄ&#x152;ĂĽ pravp rXky. %oleVti krĂžnĂ­ pĂĄteÄ&#x153;e VignalizXMĂ­ proElpmy v oElaVti KrXdnĂ­ pĂĄteÄ&#x153;e zeMmpna mezi lopatkami a takp potĂ­ĂĽe v oElaVti kÄ&#x153;Ă­ĂĽe kterĂĄ Me pÄ&#x153;etĂ­ĂĽena neVprĂĄvnĂŞm Ăži dloXKĂŞm VezenĂ­m. O cKronickp EoleVti mlXvĂ­me teKdy trvĂĄ-li dple neĂĽ tÄ&#x153;i mÄ&#x152;VĂ­ce neEo vyVkytne-li Ve akXtnĂ­ EoleVt neMmpnÄ&#x152; dvakrĂĄt za rok. %oleVt v oE-

laVti krĂžnĂ­ pĂĄteÄ&#x153;e neMĂžaVtÄ&#x152;Mi vyvolĂĄvaMĂ­ ztXKlp ĂŁĂ­Movp Vvaly kterp nezdravÄ&#x152; napĂ­nĂĄte. Pomoci Vi mĤüete nenĂĄVilnĂŞm protaKovĂĄnĂ­m ĂŁĂ­MovĂŞcK VvalĤ. 6ednÄ&#x152;te Vi rovnÄ&#x152; KlavX drĂĽte zpÄ&#x153;Ă­ma pak Ve pomalX a zKlXEoka nadecKnÄ&#x152;te a V vĂŞdecKem Mi pomalX naklĂĄnÄ&#x152;Mte pravĂŞm XcKem k pravpmX rameni a levĂŞm XcKem k levpmX. ZnovX Ve narovneMte pomalX zKlXEoka nadecKnÄ&#x152;te a pÄ&#x153;i vĂŞdecKX deMte EradX k KrXdnĂ­ koVti. 6e zĂĄklonem opatrnÄ&#x152; VĂĽdy protaKXMte Men do pocitX mĂ­rnp Eo,OXVWUDĂžQtIRWR leVti. PokXd Vi cKcete pomoci aXtomaVĂĄĂĽĂ­ pak X krĂžnĂ­ pĂĄteÄ&#x153;e maVĂ­rXMte VtranX kterĂĄ vĂĄV EolĂ­ zepÄ&#x153;edX opaĂžnoX rXkoX VmÄ&#x152;rem od pĂĄteÄ&#x153;e. 6paVtickĂĄ a ztXKlĂĄ mĂ­Vta potÄ&#x153;eEXMĂ­ prokrvit zmÄ&#x152;kĂžit a proKÄ&#x153;ĂĄt. Ă&#x2019;ĂžinnĂŞm a efektivnĂ­m Ä&#x153;eĂŁenĂ­m na proElpmy V krĂžnĂ­ oElaVtĂ­ Me koncept podpĤrnĂŞcK cKladivĂŞcK a zaKÄ&#x153;Ă­vacĂ­cK emXlzĂ­ na ĂžiVtÄ&#x152; pÄ&#x153;Ă­rodnĂ­ EĂĄzi kterp vyvinXl pÄ&#x153;ednĂ­ ĂžeVkĂŞ cKiropraktik a neXrolog 08'r. OndÄ&#x153;eM Toman. =GURM7LVNRYN\LQIR /PP

Rak

Ă˝ekĂĄ vĂĄV vyloĂĽenÄ&#x152; poKodovĂŞ mÄ&#x152;VĂ­c. NenĂ­ divX Me pÄ&#x153;ece ĂžaV letnĂ­cK dovolenĂŞcK. Vy Vi na tX VvoX Vice MeĂŁtÄ&#x152; nÄ&#x152;MakĂŞ ĂžaV poĂžkĂĄte ale ke VpokoMenoVti vĂĄm VtaÞí ĂĽe vĂĄĂŁ ĂŁpf prĂĄvÄ&#x152; odceVtoval.

V Ăžervenci vĂŁe ve vaĂŁem ĂĽivotÄ&#x152; poĂŁlape Mako Kodinky. Karipra Âżnan.R]RURK ce i vaĂŁe vztaKy. -edinp na co Vi mXVĂ­te dĂĄvat pozor Me vaĂŁe zdravĂ­ oVtatnÄ&#x152; mĂĄte Men Medno.

/HY

ZatĂ­mco vy Ve vznĂĄĂŁĂ­te na kÄ&#x153;Ă­dlecK lĂĄVky a erotickĂŞcK fantaziĂ­ v zamÄ&#x152;VtnĂĄnĂ­ Ve nad vĂĄmi VtaKXMĂ­ mraky. 5ycKle Ve vraĢte na zem. PrĤvan v penÄ&#x152;ĂĽence vĂĄm XdÄ&#x152;laMĂ­ doVpĂ­vaMĂ­cĂ­ ratoleVti.

VodnĂĄÄ&#x153;i Ey rĂĄdi k vodÄ&#x152; neMlppe k moÄ&#x153;i. VĂĄĂŁ partner vĂŁak zatoXĂĽĂ­ 9RGQiĢ poznĂĄvat kXltXrnĂ­ pamĂĄtky. NezEX de neĂĽ Ve doKodnoXt. PlĂĄnXMte ale rycKle koncem mÄ&#x152;VĂ­ce vĂĄm KrozĂ­ nemoci.

%lĂ­ĂĽĂ­cĂ­ Ve letnĂ­ dovolenoX vyXĂĽiMte k XpevnÄ&#x152;nĂ­ VvpKo zdravĂ­ a k zĂ­VPanna kĂĄnĂ­ lepĂŁĂ­ tÄ&#x152;leVnp kondice. Volnp dny proto vÄ&#x152;nXMte poEytX v pÄ&#x153;Ă­ro dÄ&#x152; a VportX neMvĂ­ce vĂĄm proVpÄ&#x152;Me plavĂĄnĂ­.

-Vte rĂĄdi VtÄ&#x153;edem pozornoVti nevĂĄKĂĄte ani riVkovat. V Ăžervenci vĂŁak EXÄ&#x2021;te opatrnĂ­ ve zvĂŞĂŁenp mĂ­Ä&#x153;e vĂĄm KrozĂ­ ~razy. $drenalinovĂŞm VportĤm Ve oEloXkem vyKnÄ&#x152;te.

5\E\V poVlednĂ­ doEÄ&#x152; Ve necKĂĄvĂĄte pÄ&#x153;Ă­liĂŁ rozptylovat. 6naĂĽte Ve VoXVtÄ&#x153;edit 9iK\ na prĂĄci a na cĂ­le kterp MVte Vi vytĂŞĂžili. Koncem mÄ&#x152;VĂ­ce naVtane vKod nĂĄ doEa promlXvit Vi V partnerem o vaĂŁem vztaKX.

6poleĂženVky EXdete v Mednom kole. 6 pozvĂĄnkami na veÞírky a zaKradnĂ­ %HUDQ pĂĄrty Ve doVlova roztrKne pytel. Ne vĂŁecKna vĂŁak mXVĂ­te pÄ&#x153;iMmoXt vy EĂ­reMte opatrnÄ&#x152; V oKledem na VvoX kariprX.

ProElpmy v zamÄ&#x152;VtnĂĄnĂ­ zpĤVoEenp neVcKopnoVtĂ­ kolegĤ vĂĄV poVlednĂ­ doäWtU EoX vyĂžerpĂĄvaMĂ­. -e neMvyĂŁĂŁĂ­ ĂžaV vzĂ­t Ve dovolenoX a dĤkladnÄ&#x152; Vi odpoĂžinoXt. NeMlppe v pÄ&#x153;Ă­rodÄ&#x152;.

-iĂĽ delĂŁĂ­ doEX pÄ&#x153;emĂŞĂŁlĂ­te nad zmÄ&#x152;noX zamÄ&#x152;VtnĂĄnĂ­ rozKodnXtĂ­ vĂŁak radÄ&#x152;Mi MeĂŁtÄ&#x152; odloĂĽte Ăžervenec vĂĄm v tomto VmÄ&#x152;rX pÄ&#x153;ĂĄt neEXde. V partnerVkĂŞcK vztazĂ­cK doMde k oĂĽivenĂ­.

Tento mÄ&#x152;VĂ­c vĂĄm naEĂ­dne romantickoX lĂĄVkX a nevĂŁednĂ­ zĂĄĂĽitky. 5oz6WĢHOHF KodnÄ&#x152; nenĂ­ nXtnp ceVtovat kvĤli nim do exotickĂŞcK kraMĤ ĂžekaMĂ­ vĂĄV doVlova za neMEliĂĽĂŁĂ­m roKem.

%ĂŹNVĂŁicKni vaĂŁi pÄ&#x153;ĂĄtelp odMeli na dovolenoX mĂĄte proto pocit ĂĽe MVte na VvÄ&#x152;%OtçHQFL tÄ&#x152; ~plnÄ&#x152; Vami. NezoXfeMte tento mÄ&#x152;VĂ­c pÄ&#x153;eMe novĂŞm pÄ&#x153;ĂĄtelVtvĂ­m. Ne zapomĂ­neMte na VtarĂŁĂ­ pÄ&#x153;Ă­EXznp navĂŁtivte Me. +oUoVkoS SUo 0$*$=Ă&#x2039;N 2.2 v\tvoÄ&#x153;ila /eona


10

0$*$=Ă&#x2039;12.29,,3O]HÄ&#x2013;VNĂŞNUDM

www.magazinoko.cz

LQIRUPXMH 67$Ä&#x2013;7(6(1$ĂŁĂ&#x152;0)$128 8ĂŁ.(0 QD IDFHERRNX1DäHDGUHVDD

ZZZIDFHERRNFRPPDJD]LQRNR 1DäHLQWHUQHWRYpVWUiQN\\

www.magazinoko.cz

INFORMAC INFORMACE ACE PRO RO O ZĂ JEMCE ZĂ J ZĂ Ă JEMCE O INZERCI INZERC RC RCI CI

www.inzeruj.umne.cz s on-line objednĂĄvkou inzerce

nebo volejte inzertnĂ­ poradce:

E-mail: marcela@magazinoko.cz

/HQND6WDÄ&#x2013;NRYi Tel.:+ 420 371 121 065

E-mail: stankova@magazinoko.cz

Bohuslav SmĂ­tka Tel.:+ 420 371 121 368 E-mail: smitka@magazinoko.cz

3Ä?täWt]iÄ?LMRYpY\GiQt

od 5.9.2011 8zĂĄvÄ&#x152;rka pÄ&#x153;Ă­jmu inzerce: 25.8.2011 0$*$=Ă&#x152;1 2.2 3O]HÄ&#x2014;VNR MH M GLVWULEXRYiQ GR VFKUiQHNY WÄ?FKWRPÄ?VWHFK: PlzeÄ&#x2013;, Klatovy + poboĂžky Ă˝eskp poĂŁty: Kralovice, Plasy, KaznÄ&#x152;jov, +ornĂ­ %Ä&#x153;Ă­za, TÄ&#x153;emoĂŁnĂĄ, 5okycany, y y, 6t. Plzenec,, 6tÄ&#x153;Ă­bro,, NĂŞÄ&#x153;any, ĂŞ y, 6tod,, 'obÄ&#x153;any, y, PÄ&#x153;eĂŁtice, %lovice, Nepomuk, +orĂŁovskĂŞ TĂŞn, âviKov, 6taÄ&#x2013;kov, 0Ä&#x152;sto TouĂŁkov, KoĂĽlany, Klatovy, 'omaĂĽlice, +oraĂĽÄ&#x2021;ovice, 6pĂĄlenp PoÄ&#x153;íÞí

0$*$ZĂ&#x2039;N OKO mÄ&#x152;VĂ­ĂžnĂ­k pro KarlovarVkĂŞ a PlzeÄ&#x2013;VkĂŞ kraM vydĂĄnĂ­ Ăž. V,,2011 Ăžervenec 2011 Vydavatel: ,ng. Petr â0Ă&#x2039;' - $,NTE/ ,Ă˝O 73406511 F. ;. NoKy 962 334 41 'oEÄ&#x153;any KoreVpondenĂžnĂ­ adreVa: P. O. %ox 26 334 41 'oEÄ&#x153;any Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E- mail : info@magazinoko.cz 85/: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovĂ­dĂĄ za oEVaK inzerce. TextovĂĄ inzerce oznaĂžena: P,

Ev. Þ. 0K ý5 E 17909

3Ui]GQLQRYiäWDIHWDNRQĂżt 9Ă&#x2039;Wø]VRXWøÌQĂ&#x2039;KRORVRYÂżQĂ&#x2039;SRMHGHGR 3D DÄ&#x2020;Ă&#x2039;ĂŚH H , letos majĂ­ malĂ­ milovnĂ­ci vĂŞletĤ a turistiky moĂĽnost procestovat PlzeÄ&#x2013;skĂŞ kraj, navĹĄtĂ­vit zajĂ­mavp turistickp cĂ­le a zĂ­skat lĂĄkavp odmÄ&#x152;ny. 'evĂĄtĂŞ roĂžnĂ­k VelkpKo soutÄ&#x152;ĂĽnĂ­Ko putovĂĄnĂ­ po turistickĂŞcK zajĂ­mavostecK PlzeÄ&#x2013;skpKo kraje Âą PrĂĄzdninovĂĄ ĹĄtafeta startuje 1. Ăžervence a konÞí 31. srpna 2011. VĂ­tÄ&#x152;z soutÄ&#x152;ĂĽnĂ­Ko losovĂĄnĂ­ pojede do PaÄ&#x153;Ă­ĂĽe. PrĂĄzdninovĂĄ ĹĄtafeta je urĂžena dÄ&#x152;tem a mlĂĄdeĂĽi do 18 let. KaĂĽdĂŞ, kdo navĹĄtĂ­vĂ­ o letnĂ­cK prĂĄzdninĂĄcK alespoÄ&#x2013; 12 ze 46 uvedenĂŞcK turistickĂŞcK cĂ­lĤ v PlzeÄ&#x2013;skpm kraji a zaĹĄle vyplnÄ&#x152;nĂŞ ~ĂžastnickĂŞ list na adresu Zoologickp a botanickp zaKrady v Plzni, spoluorganizĂĄtora akce, do 4. zĂĄÄ&#x153;Ă­ 2011, bude ocenÄ&#x152;n zajĂ­mavĂŞmi cenami. PrvnĂ­ cenou pro vylosovanpKo vĂŞKerce bude rodinnĂŞ zaKraniĂžnĂ­ zĂĄjezd do PaÄ&#x153;Ă­ĂĽe do 'isneylandu. VyKlĂĄĹĄenĂ­ a pÄ&#x153;edĂĄnĂ­ KlavnĂ­cK cen probÄ&#x152;Kne v rĂĄmci 0ezinĂĄrodnĂ­Ko veletrKu

Ă&#x2019;9Ä&#x2039;5<

cestovnĂ­Ko rucKu PlzeÄ&#x2013;skpKo kraje ,TEP 2011 od 20. do 22. Ä&#x153;Ă­jna 2011, kterĂŞ se letos novÄ&#x152; konĂĄ v prostorĂĄcK Kaly T- /okomotiva PlzeÄ&#x2013;. Ă&#x2019;Ăžastnickp listy vĂžetnÄ&#x152; podrobnĂŞcK informacĂ­ o PrĂĄzdninovp ĹĄtafetÄ&#x152;, KernĂ­Ko Ä&#x153;ĂĄdu a seznamu ĹĄtafetovĂŞcK mĂ­st najdete na webovĂŞcK strĂĄnkĂĄcK: www.turisturaj.cz, www.zooplzen.cz a www.iris.snadno.eu. =GURM7=3O]HÄ&#x2013;VNĂŞNUDM 6P

K EL

Ĺ?tĂŚL

OUTÄ&#x161;Ĺ˝NĂ? PUT Ă&#x2030; S TURISTICKĂ?CH ZAJĂ?MOA VĂ N PO

Ĺ&#x2021;SKĂ&#x2030;HO KR VOST PLZE AJE E

Ă?

CH

Marcela RĂśhrichovĂĄ Tel.:+ 420 371 121 638, 777 131 880

35(=(178-7(VYRMLĂ&#x20AC;UPXY]iÄ?LMRYpPY\GiQt.RQWDNWXMWHQDäHLQ]HUWQtSRUDGFH

V

Na webovĂ˝ch Ă˝ strĂĄnkĂĄ ĂĄch mj: j Â&#x2021; WRWR Y\GiQt 0$*$=Ă&#x2039;1 18 2.2 Â&#x2021; DUFKLY YĂŁHFK Y\GiQt Â&#x2021; SRGPtQN\ LQ]HUFH D NRQWDNW\ Â&#x2021; VSHFLiOQt VHNFL SUR LQ Q]HUHQW\

1 8. 20111 7.-- 31. 1.. 7.

LĹŽ, N AV Ĺ T I V A L E S P O Ĺ&#x2021; 1 2 Z E 4 NĂ?CH CĂ? P R O Ĺ˝ I J B E Z VA P R Ă Z D N 6 U V E D E V Y H R A J INY A JEĹ TÄ&#x161; hraniÄ?nĂ­ zĂĄjezd, pohle

d za tafety, RodinnĂ˝ do Ä&#x152;eskĂŠho rozhlasu Pl na PlzeĹ&#x2C6;sko ze vz duchu triÄ?ka s logem ĹĄ k je zeĹ&#x2C6; kurzi

20 tisĂ­c

pro zamÄ&#x152;stnance a starobnĂ­ dĤcKodce napÄ&#x153;.: 20.tisĂ­c36.mÄ&#x152;s. splĂĄtka 986,-kĂž

Tel.: 775 918 126, www.kebl.cz

68'2.82+51(Ăż(.

/uĂŁtitelĤm nabĂ­zĂ­me soutÄ&#x152;ĂĽ o KrneĂžek s logem 0$*$ZĂ&#x2039;N8 OKO. Pokud sudoku vyluĹĄtĂ­te a poĹĄlete vystÄ&#x153;iĂĽenou do naĹĄĂ­ redakce: 0$*$ZĂ&#x2039;N OKO, PetÄ&#x153;Ă­nskĂĄ 2, 326 00 PlzeÄ&#x2013;, budete zaÄ&#x153;azeni do losovĂĄnĂ­ o KrneĂžek s naĹĄĂ­m logem. 8zĂĄvÄ&#x152;rka pÄ&#x153;Ă­jmu KracĂ­cK polĂ­ do slosovĂĄnĂ­ je VĂŞKerce KrneĂžku s logem z minulpKo vydĂĄnĂ­ je pan Vlastimil âetka z Ostrova kterĂŞ obdrĂĽĂ­ KrneĂžek poĹĄtou. -PpQRDGUHVD...................... .................................................. .................................................. ..................................................


www.magazinoko.cz

0$*$=Ë12.29,,3O]HĖVNêNUDM

11

NABÍDKA PRÁCE V PLZNI Presente s.r.o. 7ŏÌ'ę1Ì 5(./$029$1ê&+ 2'ę9š

tGYRXVPøQQÛSURYR]GÇON\VPøQ\KRGLQ\ UDQQËD RGSROHGQËVPøQD

tPRæQRVWSĆHVêDVRYÛFKKRGLQ tKRGLQRY¿P]GD .ê tSĆËSODWHNQD XE\WRY¿QËSRNXGVLSUDFRYQËNQDMGHYODVWQË .ê tSRNXGXE\WRY¿QËX Q¿VMHSRVN\WRY¿QR]FHOD]GDUPD t]¿ORK\[WÛGQø tPRæQRVWYÛGøONX.ê tPRæQRVWYÛGøONXDæ(85

BALENÍ A ETIKETOVÁNÍ MASNÝCH 9ê52%.š

tGYRXVPøQQÛSURYR] tPRæQRVWSĆHVêDVRYÛFKKRGLQ tKRGLQRY¿P]GD .ê tSĆËSODWHNQD XE\WRY¿QËSRNXGVLSUDFRYQËNQDMGHYODVWQË .ê tSRNXGXE\WRY¿QËX Q¿VMHSRVN\WRY¿QR]FHOD]GDUPD t]¿ORK\[WÛGQø tPRæQRVWYÛGøONX.ê tPRæQRVWYÛGøONXDæ(85

0217Éå 3/$=029ê&+ $/&' 7(/(9,=25š

tGYRXVPøQQÛSURYR]GÇONDVPøQ\KRGLQ\ tPRæQRVWSĆHVêDVRYÛFKKRGLQtKRGLQRY¿P]GD .ê tSĆËSODWHN]D GRFK¿]NX .ê tSĆËSODWHNQD XE\WRY¿QËSRNXGVLSUDFRYQËNQDMGHYODVWQË .ê tSRNXGXE\WRY¿QËX Q¿VMHSRVN\WRY¿QR]FHOD]GDUPD tQ¿ERURYÇxNROHQËKUD]HQRVWHMQøMDNRGRFK¿]NDGR ]DPøVWQ¿QËSR RGSUDFRYDQÇPPøVËFL SĆLØVSøxQÇPVORæHQËYVWXSQËKRWHVWX t]¿ORK\[WÛGQø tPRæQRVWYÛGøONX.ê tPRæQRVWYÛGøONXDæ(85

Presente s.r.o. ZÁKAZNICKÉ CENTRUM Husova 10 budova ýN% boþní vcKod , 3O]Hė zákaznickê sevis 24 Kodin dennČ, tel. +420 602 716 415, tel.fax +420 377 918 188 Otevírací Kodiny kanceláĜe: 9.00 - 15.00 hod e-mail: presente@presente.cz, nabor@presente.cz


www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko

0$*$=Ă&#x2039;12.29,,3O]HÄ&#x2013;VNĂŞNUDM

,QVWLWXWRFHĹ RYiQtPDMHWNX 9\VRNpäNRO\HNRQRPLFNp Y3UD]H RWHYtUiQDSRG]LPGDOätURĂżQtN ĂżW\Ĺ?VHPHVWUiOQtFKNXU]ŢSURSĹ?tSUDYX ]QDOFŢDRGKDGFŢYHVSHFLDOL]DFtFK D RFHĹ RYiQtQHPRYLWRVWt E RFHĹ RYiQtSRGQLNX YĂżHWQÄ&#x161;SUREOHPDWLN\I~]t DRFHĹ RYiQtQHKPRWQpKRPDMHWNX

3RGUREQpLQIRUPDFHDSĹ?LKOiäN\ MHPRĂŚQpVWiKQRXW]LQWHUQHWX QHERWHOHIRQLFN\SRĂŚiGDWRMHMLFK]DVOiQt ,QIRUPDFHDSĹ?LKOiäN\

LQWHUQHWLRPYVHF] EH]ZZZ HPDLOLRP#YVHF]

WHO FFDDĂŚKRG SĹ?tS

NĂ?ZKOENERGETICKĂ&#x2030; A PASIVNĂ? DOMY VA Ĺ E S P R Ă V N Ă&#x2030; R O Z H O D N U T Ă? NejlepĹĄĂ­ obvodovĂĄ stÄ&#x203A;na v Ä&#x152;R STANDARD 34 cm

ve standardu nízkoenergetických domů - U= 0,14 W/m2K ve standardu pasivních domů - U= 0,10 W/m2K

VĂ˝hody ELK a.s.: doprava a montĂĄĹž po celĂŠ Ä&#x152;R v cenÄ&#x203A; domu energetickĂ˝ ĹĄtĂ­tek budovy zdarma pravidelnĂŠ akÄ?nĂ­ nabĂ­dky platba po pĹ&#x2122;edĂĄnĂ­ domu rychlost vĂ˝stavby - do 2 mÄ&#x203A;sĂ­cĹŻ od pĹ&#x2122;edĂĄnĂ­ desky

www.elk.cz

infolinka: 800 900 604

OKO Plzeňsko VII 2011  
OKO Plzeňsko VII 2011  

Inzertní a zábavný magazín v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Advertisement