Page 1

‫‪Persian‬‬ ‫‪NO.10‬‬ ‫‪persianprestigemedia‬‬

‫گفتگوی‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫ی با‬ ‫هوشنــ‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫کارگر‬ ‫نما دان و بازیگر‬ ‫یش‬ ‫شاعر نقره ای‬

‫کاربرد طالیی‬

‫برای دانه‌های قهوه‬

‫راهنماي خريد‬ ‫تشک خوشخواب‬

‫دردنیایتشک‌ها‪-‬یکراهنمایواقعی‬

‫پنجستاره بخوابيد!‬ ‫نکات ریز اما مهم‬ ‫برای انتخاب استایل‬

‫شیـک‪،‬متفاوت‬ ‫وبسیـارخاصشوید‬ ‫راهنمای خرید کفش مجلسی خانم‌ها‬

‫اینمیهمانیچهکفشیبپوشم؟‬

‫‪www.persianprestige.net - www.facebook.com/persianprestige‬‬


圀圀圀⸀吀䄀匀䄀䐀伀䘀⸀䌀伀䴀

倀漀眀攀爀昀甀氀 䰀愀眀礀攀爀猀 昀漀爀  匀攀爀椀漀甀猀氀礀 䤀渀樀甀爀攀搀

䤆꫾‫ﻻ‬꫾‫ ﻻ‬䘆✆껾軾郻 껾飾郻⼆  ‫ﷻ‬꫾釾 ꫾‫ﻻ‬꫾럾  ⨆軾꫾믾 䠆 ⨆軾폾⼆軾볾韾  郻䠆  䨆ㄆ軾郻 񁰀釾軾돾 䐆軾돾  ㈀㐀 ㈆✆ 뛾釾 軾釾 

⠀㠀㄀㠀⤀㤀㤀㤀ⴀ㤀㤀㤀㤀 ␀㌀㔀  䴀椀氀氀椀漀渀 椀渀 嘀攀爀搀椀挀琀猀 ☀ 匀攀琀琀氀攀洀攀渀琀猀 㤀㠀─ 匀甀挀挀攀猀猀 刀愀琀攀  簀   ㄀㔀Ⰰ   ⬀倀攀爀猀漀渀愀氀 䤀渀樀甀爀礀 䌀愀猀攀猀

䌀愀洀攀爀漀渀 夀愀搀椀搀椀Ⰰ 䔀猀焀⸀ 倀攀爀猀漀渀愀氀 䤀渀樀甀爀礀 䄀琀琀漀爀渀攀礀 䰀䄀圀 伀䘀䘀䤀䌀䔀匀 伀䘀 䈀唀刀䜀 ☀ 䈀刀伀䌀䬀 䤀一䌀⸀

⠀㠀㠀㠀⤀㤀㜀㤀⸀㜀㤀㜀㤀 匀攀爀瘀椀渀最 匀漀甀琀栀攀爀渀 愀渀搀 一漀爀琀栀攀爀渀 䌀愀氀椀昀漀爀渀椀愀


䜀伀伀䐀 䴀伀刀一䤀一䜀 䰀⸀䄀⸀ 刀䄀一䜀䤀一 䬀䄀䴀䄀一 一䔀圀匀刀伀伀䴀 䐀伀一夀䄀夀䔀䠀 嘀䄀刀娀䔀匀䠀 䌀䄀䘀䔀 匀䠀䄀䈀䄀一䔀䠀 䌀䠀䄀䬀䄀嘀䄀䬀 刀夀吀䴀䔀 匀䠀䄀䈀 倀䔀夀䬀䔀 䔀 䠀䄀䘀吀䔀䠀 匀伀䈀䠀䄀一䔀䠀 䈀䄀 䠀伀䴀䄀 匀䄀刀匀䠀䄀刀 䜀䄀䄀䴀 䈀䔀 䜀䄀䄀䴀 䈀䄀 䐀䄀一䔀匀䠀倀䄀䨀伀伀䠀䄀一 䌀䰀伀匀䔀 唀倀 䐀䄀刀䤀䌀䠀䔀䠀 䘀䰀䤀䜀䠀吀 㘀㜀  䈀䔀匀䠀一伀 䄀娀 一䔀夀 吀䔀䌀䠀 㘀㜀  倀伀䰀䤀吀䤀䌀匀 ☀ 匀伀䌀䤀䔀吀夀 䴀䄀刀娀䠀䄀夀䔀䠀 䐀䄀一䔀匀䠀 匀䄀䴀䤀䴀䄀一䔀䠀 䠀䄀嘀䄀夀䔀䠀 吀䄀娀䔀䠀 䴀愀最愀稀椀渀攀 㘀㜀   刀愀栀攀 娀攀渀搀攀最椀 䠀愀瘀攀 愀 渀椀挀攀 琀爀椀瀀

刀愀搀椀漀 䤀爀愀渀 㘀㜀  䄀䴀 䬀䤀刀一

㌀㈀㌀⸀㠀㔀㄀⸀㔀㐀㜀㘀 ㌀㌀ ㄀ 䈀愀栀爀愀洀 䈀氀瘀搀⸀ 䰀漀猀 䄀渀最攀氀攀猀Ⰰ 䌀䄀 㤀  㘀㠀


䀀䬀䤀刀一刀䄀䐀䤀伀䤀刀䄀一 䀀䬀䤀刀一刀䄀䐀䤀伀䤀刀䄀一 䀀䬀䤀刀一刀䄀䐀䤀伀䤀刀䄀一 䀀䬀䤀刀一刀䄀䐀䤀伀䤀刀䄀一


Services Trademark Registration Protect your brand and register your tradmark or servicemark with a licensed attorney $749

Legal MuscleSM

SM

Flex some Legal Muscle and have your demand or Intent-to-sue letter written by a licensed attorney $249

Contract Law Have an attornet draft customized legal contracts, Provide contract review, form corporations & LLCs

$749 ‫︔︊️ و ︝﹀︶ ﹡︪︀﹡﹤ ﹨︀ی ︑︖︀ری‬ ‫ر ︋︀ز‬﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ﹤﹞︀﹡ ️‫ ︫﹊︀﹬‬﹟‫︑﹠︷﹫﹜ ︫﹊︀﹬️ ﹡︀﹞﹤ )ا﹬‬ ﹩︊﹡︀︗ ‫ل ﹨︀ی از د︨️ ر﹁︐﹤ و ︲︣ر﹨︀ی‬﹢︎ ﹟︐﹁︣﹎ ︦︎ ﹩﹛︀﹞ ‫ ︲︣ر﹨︀ی‬﹟‫ ﹋﹠︡ ا﹬‬﹩﹞ ️︋︀︔ ﹤﹋ ‫د‬﹢︫ ﹩﹞ ﹤︐︫﹢﹡ ‫آن‬ ‫ل داده ︫︡ه‬﹢﹇ ︦‫︋﹤ ︠︀︵︣ ︻︡م ﹨﹝﹊︀ری ﹬︀ ﹡︡ادن ︨︣و﹬‬ $249 (‫د آ﹞︡ه‬﹢︗‫ ︋﹤ و‬، ﹤﹚﹞︀︺﹞ ︣﹍‫︨︳ ︵︣ف د﹬‬﹢︑ ︦﹡︤﹫︋ ‫ ︑︖︀ری و‬، ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ‫︑﹠︷﹫﹜ ﹇︣ارداد﹨︀ی‬

Safora Nowrouxi, Esq. Attorney at Law

︀﹫﹡‫ر‬﹢﹀﹫﹛︀﹋ ‫ق از‬﹢﹆︝ ‫روزی دارای د﹋︐︣ای‬﹢﹡ ‫را‬﹢﹀︮ ︳︨﹢︑

safora@nowlawgroup.com w w w. n o w l a w g r o u p . c o m

3680 Wilshire Blvd Suite P04-1078 Los Angeles, CA 90010

Phone : 424-279-4480 Fax : 310-975-1251


匀漀甀猀愀渀 䈀愀渀椀  ㈀㔀 礀攀愀爀猀 攀砀瀀攀爀椀攀渀挀攀 椀渀 戀甀猀椀渀攀猀猀  䘀甀爀渀椀猀栀椀渀最 栀漀洀攀猀 ☀ 漀昀ǻ挀攀猀 愀猀 愀 圀栀漀氀攀猀愀氀攀爀 挀愀渀 栀攀氀瀀 礀漀甀 眀椀琀栀 漀甀爀  䤀渀琀攀爀椀漀爀 搀攀猀椀最渀 琀攀愀洀 猀攀爀瘀椀挀攀猀 愀猀  䌀甀猀琀漀洀 甀瀀栀漀氀猀琀攀爀礀 ☀ 刀攀甀瀀栀漀氀猀琀攀爀  䌀甀猀琀漀洀 洀愀搀攀 昀甀爀渀椀琀甀爀攀 栀漀洀攀 漀昀ǻ挀攀  䌀甀猀琀漀洀 瀀愀椀渀琀椀渀最 ☀˻漀漀爀椀渀最 ☀ 䬀椀挀栀攀渀 䌀甀猀琀漀洀 䐀爀漀瀀攀爀礀 ☀ 栀愀渀搀 洀愀搀攀 爀甀最猀 一攀眀 氀漀漀欀 眀椀琀栀 渀攀眀攀猀琀 昀愀猀栀椀漀渀 猀琀礀氀攀猀  䤀渀 琀栀攀 洀愀爀欀攀琀 眀椀琀栀 愀渀礀 戀甀搀最攀琀 ☀ 䘀爀攀攀 栀漀洀攀 挀漀渀猀甀氀琀愀琀椀漀渀 

嘀攀渀攀琀椀愀渀 搀攀猀椀最渀 昀甀爀渀椀琀甀爀攀 最愀氀氀攀爀礀  眀眀眀⸀瘀搀昀最最⸀挀漀洀  ㄀㠀㜀㈀㔀 嘀攀渀琀甀爀愀 䈀氀瘀搀 吀愀爀稀愀渀愀 挀愀 㤀㄀㌀㔀㘀 倀栀漀渀攀 㠀㄀㠀ⴀ㈀㘀㤀ⴀ 㠀 㠀 匀漀甀猀愀渀戀愀渀椀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀


‫خوانندگان عزیز و فرهیخته مجله پرشین پرستیژ‬

‫افتخار این را داشتیم که به مناســبت اجرای نمایش شاعر نقره ای با‬ ‫دوست عزیز و هنرمند توانا آقای هوشنگ توزیع مصاحبه ای داشته‬ ‫باشیم‪ .‬شاعر نقره ای در رسای یک هنرمند‪ ،‬شاعر‪ ،‬خواننده و برنامه‬ ‫ساز بزرگ ساخته شده است‪ .‬کســی که از زمانه خودش جلو تر بود‬ ‫و افق های تازه ای مــی دید‪ ،‬فریدون فرخزاد‪ .‬به شــخصه کارهای‬ ‫هوشــنگ عزیز را دنبال می کردم ولی از نزدیک افتخار مصاحبت با‬ ‫ایشان را نداشتم‪ .‬سطح باالی دانش ایشان در خصوص سینما‪ ،‬تئاتر‬ ‫و ادبیات نمایشــی خیره کننده بود و حدود سه ساعت گفت‌و‌گوی ما‬ ‫با رگه های از طنز که در کالم شــیرین ایشان وجود دارد بسیار لذت‬ ‫بخش بود‪ .‬برای این هنرمند بزرگ و همسر محترمشان سرکار خانم‬ ‫شهره آغذاشلو که ایشــان هم جزو افتخارات ما در عرصه بازیگری‬ ‫هستند آرزوی سالمتی‪ ،‬موفقیت و خوشبختی بیشتر داریم‪ .‬ویدیو‬

‫این مصاحبه جذاب هم در حال تدوین می باشــد که می توانید آنرا‬ ‫برروی کانال اینستاگرام و یوتیوب ما مشاهده کنید‪.‬‬ ‫با گسترش روز افزون رســانه های دیجیتالی ما هم از روز اول بنا را‬ ‫بر این داشته ایم که از این رســانه ها جهت ارتباط موثر با مخاطبین‬ ‫عزیز بهره ببریم‪ .‬خوشحالیم که اعالم کنیم کانال اینستاگرام ما در‬ ‫مرز یکصد هزار نقر دنبال کننده قــرار دارد و چندین تیم مجرب به‬ ‫صورت فشرده در حال تهیه و تولید محتوای سرگرم کننده و در عین‬ ‫حال آگاهی بخش برای جامعه بزرگ و موفق ایرانیان می باشــند‪ .‬از‬ ‫اینکه در این راه ســخت یاری کننده ما هســتید بر خود می بالیم و‬ ‫سپاسگذارتان هستیم‪.‬‬ ‫دکتر ایمان رضوی‬ ‫موسس و سردبیر‬

‫كليــه مطالب منــدرج در مجله ‪ Persian Prestige‬و ســايت و شــبكه هــاي اجتماعي ما صرفــا جهت باال بردن ســطح آگاهي جامعه در زمينه موضوعات بهداشــتي و ســامت مي باشــد و قطعــا نمي توانند‬ ‫جايگزين دســتورات و نســخه هاي پزشكي و درماني شــوند‪ .‬بر اين اســاس مجموعه ‪ Persian Prestige‬هيچ گونه مســئوليتي در قبال خوددرماني يا درمان براســاس مقاالت مندرج در مجله‪ ،‬سايت و شبكه هاي‬ ‫اجتماعي نخواهند داشــت‪ .‬به خوانندگان و مخاطبين محترم توصيه مي شــود كه هيچ دســتور العمل درماني يا بهداشــتي را بدون نظر پزشــك ترك ننمايند و در تمامي موارد با متخصصين مشــورت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مســئوليت صحت و سقم آگهي هاي مندرج در مجله‪ ،‬سايت و شبكه هاي اجتماعي ‪ Persian Prestige‬بر عهده آگهي دهنده مي باشد و مديران و كاركنان ‪ Persian Prestige‬هيچ گونه مسئوليتي از اين بابت بر‬ ‫عهده نخواهند داشت‪.‬استفاده از كليه مطالب‪ ،‬تصاوير‪ ،‬ويديو ها‪ ،‬طرح هاي گرافيكي و آگهي هاي منتشره در مجله‪ ،‬سايت و شبكه هاي اجتماعي ‪ Persian Prestige‬تنها با اخذ اجازه كتبي از مجموعه امكان پذير مي باشد‪.‬‬


圀圀圀⸀吀䄀匀䄀䐀伀䘀⸀䌀伀䴀

倀漀眀攀爀昀甀氀 䰀愀眀礀攀爀猀 昀漀爀  匀攀爀椀漀甀猀氀礀 䤀渀樀甀爀攀搀

䤆꫾‫ﻻ‬꫾‫ ﻻ‬䘆✆껾軾郻 껾飾郻⼆  ‫ﷻ‬꫾釾 ꫾‫ﻻ‬꫾럾  ⨆軾꫾믾 䠆 ⨆軾폾⼆軾볾韾  郻䠆  䨆ㄆ軾郻 񁰀釾軾돾 䐆軾돾  ㈀㐀 ㈆✆ 뛾釾 軾釾 

⠀㠀㄀㠀⤀㤀㤀㤀ⴀ㤀㤀㤀㤀 ␀㌀㔀  䴀椀氀氀椀漀渀 椀渀 嘀攀爀搀椀挀琀猀 ☀ 匀攀琀琀氀攀洀攀渀琀猀 㤀㠀─ 匀甀挀挀攀猀猀 刀愀琀攀  簀   ㄀㔀Ⰰ   ⬀倀攀爀猀漀渀愀氀 䤀渀樀甀爀礀 䌀愀猀攀猀

䌀愀洀攀爀漀渀 夀愀搀椀搀椀Ⰰ 䔀猀焀⸀ 倀攀爀猀漀渀愀氀 䤀渀樀甀爀礀 䄀琀琀漀爀渀攀礀 䰀䄀圀 伀䘀䘀䤀䌀䔀匀 伀䘀 䈀唀刀䜀 ☀ 䈀刀伀䌀䬀 䤀一䌀⸀

⠀㠀㠀㠀⤀㤀㜀㤀⸀㜀㤀㜀㤀 匀攀爀瘀椀渀最 匀漀甀琀栀攀爀渀 愀渀搀 一漀爀琀栀攀爀渀 䌀愀氀椀昀漀爀渀椀愀

匀漀甀猀愀渀 䈀愀渀椀  ㈀㔀 礀攀愀爀猀 攀砀瀀攀爀椀攀渀挀攀 椀渀 戀甀猀椀渀攀猀猀  䘀甀爀渀椀猀栀椀渀最 栀漀洀攀猀 ☀ 漀昀ǻ挀攀猀 愀猀 愀 圀栀漀氀攀猀愀氀攀爀 挀愀渀 栀攀氀瀀 礀漀甀 眀椀琀栀 漀甀爀  䤀渀琀攀爀椀漀爀 搀攀猀椀最渀 琀攀愀洀 猀攀爀瘀椀挀攀猀 愀猀 

䴀䤀䐀ⴀ嘀䄀䰀䰀䔀夀

䌀甀猀琀漀洀 甀瀀栀漀氀猀琀攀爀礀 ☀ 刀攀甀瀀栀漀氀猀琀攀爀  䌀甀猀琀漀洀 洀愀搀攀 昀甀爀渀椀琀甀爀攀 栀漀洀攀 漀昀ǻ挀攀 

䄀唀吀伀 䌀伀䰀䰀䤀匀䤀伀一 䌀䔀一吀䔀刀

䌀甀猀琀漀洀 瀀愀椀渀琀椀渀最 ☀˻漀漀爀椀渀最 ☀ 䬀椀挀栀攀渀 䌀甀猀琀漀洀 䐀爀漀瀀攀爀礀 ☀ 栀愀渀搀 洀愀搀攀 爀甀最猀 一攀眀 氀漀漀欀 眀椀琀栀 渀攀眀攀猀琀 昀愀猀栀椀漀渀 猀琀礀氀攀猀  䤀渀 琀栀攀 洀愀爀欀攀琀 眀椀琀栀 愀渀礀 戀甀搀最攀琀 ☀ 䘀爀攀攀 栀漀洀攀 挀漀渀猀甀氀琀愀琀椀漀渀 

Services Trademark Registration Protect your brand and register your tradmark or servicemark with a licensed attorney $749

Legal MuscleSM

SM

Flex some Legal Muscle and have your demand or Intent-to-sue letter written by a licensed attorney $249

Contract Law Have an attornet draft customized legal contracts, Provide contract review, form corporations & LLCs

洀攀渀

圀漀洀愀渀

$749 ‫︔︊️ و ︝﹀︶ ﹡︪︀﹡﹤ ﹨︀ی ︑︖︀ری‬

嘀攀渀攀琀椀愀渀 搀攀猀椀最渀 昀甀爀渀椀琀甀爀攀 最愀氀氀攀爀礀  眀眀眀⸀瘀搀昀最最⸀挀漀洀 

㄀㤀㜀㈀㔀 嘀愀渀漀眀攀渀 匀琀Ⰰ  圀椀渀渀攀琀欀愀Ⰰ 䌀䄀 㤀㄀㌀ 㘀 㠀㄀㠀ⴀ㤀㤀㈀ⴀ㌀㐀㘀㔀

NIU COLLEGE

㄀㠀㜀㈀㔀 嘀攀渀琀甀爀愀 䈀氀瘀搀 吀愀爀稀愀渀愀 挀愀 㤀㄀㌀㔀㘀

‫ر ︋︀ز‬﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ﹤﹞︀﹡ ️‫ ︫﹊︀﹬‬﹟‫︑﹠︷﹫﹜ ︫﹊︀﹬️ ﹡︀﹞﹤ )ا﹬‬ ﹩︊﹡︀︗ ‫ل ﹨︀ی از د︨️ ر﹁︐﹤ و ︲︣ر﹨︀ی‬﹢︎ ﹟︐﹁︣﹎ ︦︎ ﹩﹛︀﹞ ‫ ︲︣ر﹨︀ی‬﹟‫ ﹋﹠︡ ا﹬‬﹩﹞ ️︋︀︔ ﹤﹋ ‫د‬﹢︫ ﹩﹞ ﹤︐︫﹢﹡ ‫آن‬ ‫ل داده ︫︡ه‬﹢﹇ ︦‫︋﹤ ︠︀︵︣ ︻︡م ﹨﹝﹊︀ری ﹬︀ ﹡︡ادن ︨︣و﹬‬ $249 (‫د آ﹞︡ه‬﹢︗‫ ︋﹤ و‬، ﹤﹚﹞︀︺﹞ ︣﹍‫︨︳ ︵︣ف د﹬‬﹢︑ ︦﹡︤﹫︋ ‫ ︑︖︀ری و‬، ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ‫︑﹠︷﹫﹜ ﹇︣ارداد﹨︀ی‬

Safora Nowrouxi, Esq. Attorney at Law

︀﹫﹡‫ر‬﹢﹀﹫﹛︀﹋ ‫ق از‬﹢﹆︝ ‫روزی دارای د﹋︐︣ای‬﹢﹡ ‫را‬﹢﹀︮ ︳︨﹢︑

倀栀漀渀攀 㠀㄀㠀ⴀ㈀㘀㤀ⴀ 㠀 㠀 匀漀甀猀愀渀戀愀渀椀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀

safora@nowlawgroup.com w w w. n o w l a w g r o u p . c o m

3680 Wilshire Blvd Suite P04-1078 Los Angeles, CA 90010

Phone : 424-279-4480 Fax : 310-975-1251

Your Future starts here

Medical Assistant – ﹩﹊︫︤︎ ‫ر‬﹢﹞‫د︨︐﹫︀ر ا‬ Clinical Medical Assistant – ﹩﹠﹫﹛︀︋ ﹩﹊︫︤︎ ‫د︨︐﹫︀ر‬ Administrative Medical Assistant – ‫ اداری‬﹩﹊︫︤︎ ‫﹋﹝﹉ ﹨︀ی‬ Phlebotomy – (‫ن ﹎﹫︣ی‬﹢︠) ﹩﹞﹢︑﹢︊﹚﹁ HVAC Technician-Advanced HVAC Technician – ﹤‫﹬‬﹢﹧︑ ‫ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی‬﹟﹫︧﹫﹠﹊︑ Paralegal – ﹩﹇﹢﹆︝ ‫ر‬﹢﹞‫د︨︐﹫︀ر ا‬ Medical Billing and Coding – ‫ و ﹋︡ ﹎︢اری‬﹩﹊︫︤︎ ﹩︨︣︋︀︧︝ Human Resource Assistant – ﹩﹡︀︧﹡‫﹋﹝﹊﹫︀ر ﹞﹠︀︋︹ ا‬ Payroll&Quichbooks Program ︳︨﹢︑ ‫ق و د︨︐﹝︤د‬﹢﹆︝ ️︠‫︋︣﹡︀﹞﹤ ︎︣دا‬ Automotive Technology – ︡‫﹞︊﹫﹏ ︎︀﹬﹤ ﹇︡﹬﹜ و ︗︡﹬‬﹢︑‫ ا‬﹟﹫︧﹠﹊︑ Paralegal - ﹏﹫﹋‫د︨︐﹫︀ر و‬ Accounting for Non Accountants Training – ﹩﹛︀﹞ ‫رت ﹨︀ی‬﹢︮ ‫د︗﹤ و‬﹢︋ ،‫زش ︋︀ ﹞﹀︀﹨﹫﹜ ︝︧︀︋︡اری‬﹢﹞‫آ‬

Our Business is to Enhance Your Medical and Dental Business

Fazel Mostashari Dental and Medical CPA MBT, CPA/PFS, CDFA, CFP Our Loyal Services Include Comprehensive Tax, Accounting, Financial and Business Management Services for Dental and Medical Professionals

‫ و ︝︣﹁﹤ ای‬﹩﹠﹁ ﹩︫‫ز‬﹢﹞‫﹋﹑س ﹨︀ی آ‬ ︡﹠﹨‫ د‬﹩﹞ ‫ ︑︀ن ﹬︀ری‬﹩﹚︽︫ ‫ا︨︀︑﹫︡ ﹞︀ ︫﹝︀ را در ر︨﹫︡ن ︋﹤ ا﹨︡اف‬ ︡‫د د︨ـــ️ ﹬︀︋﹫ــ‬﹢︠ ﹤‫رد ︻﹑﹇ـــ‬﹢﹞ ﹏‫ ﹞︀ه ︋﹤ ︫︽ــ‬9 ︀︑ 1 ‫﹁﹆︳ در ﹞︡ت‬

.︫︡ ︡﹨‫ا‬﹢︠ ️︠‫ ︎︣دا‬WIOA ﹅‫ا﹎︣ ︋﹫﹊︀ر ﹨︧︐﹫︡ ﹬︀ ﹞︜﹏ ﹋︀ر︑︀ن ︋︧︐﹤ ︫︡ه ا︨️ ︫﹧︣﹬﹤ ︫﹝︀ از ︵︣﹬‬

Fazel Mostashari, a CPA/PFS, is a professional with the powerful combination of extensive tax expertise and comprehensive knowledge all areas of financial planning such as investments, estate planning, taxation, and risk and retirement planning Master of Business Taxation Certified Public Accountant Personal Financial Specialist Certified Financial Planner Certified Divorce Financial Analyst Fee Only, Independent and Fiduciary Financial Adviser

• Tax Planning, Preparation and Compliance • Comprehensive Financial Planning • Accounting and QuickBooks Services • Investment Planning • Dental/Medical Office Support • Retirement Projections and Planning • Estate Gift and Education Planning • Divorce Financial Planning • Dental Office Purchase Due Diligence and Business Valuation

FeeOnlyFS.Com SoCalDentalCPA.Com

(818) 884-2549 Fazel.Mostashari@Gmail.com

COMPETENCE, INTEGRITY, INDEPENDENCE ARE OUR UTMOST VALUE 22201 Ventura Blvd. #205, Woodland Hills, CA 91364

Call us today: 818-347-9400 5959 Topanga Canyon Blvd. suite 110 Woodland Hills, CA 91367

18725 Ventura Blvd. Tarzzana CA, 91356

www.ashtavi.com

LOS ANGELES PIC.COM Wedding / Event / Concert Photographer.

(818) 857-6967 Hadi Sharekian

䀀䬀䤀刀一刀䄀䐀䤀伀䤀刀䄀一 䀀䬀䤀刀一刀䄀䐀䤀伀䤀刀䄀一 䀀䬀䤀刀一刀䄀䐀䤀伀䤀刀䄀一 䀀䬀䤀刀一刀䄀䐀䤀伀䤀刀䄀一

@losangeles_pic

www.losangelespic.com

䜀伀伀䐀 䴀伀刀一䤀一䜀 䰀⸀䄀⸀ 刀䄀一䜀䤀一 䬀䄀䴀䄀一 一䔀圀匀刀伀伀䴀 䐀伀一夀䄀夀䔀䠀 嘀䄀刀娀䔀匀䠀 䌀䄀䘀䔀 匀䠀䄀䈀䄀一䔀䠀 䌀䠀䄀䬀䄀嘀䄀䬀 刀夀吀䴀䔀 匀䠀䄀䈀 倀䔀夀䬀䔀 䔀 䠀䄀䘀吀䔀䠀 匀伀䈀䠀䄀一䔀䠀 䈀䄀 䠀伀䴀䄀 匀䄀刀匀䠀䄀刀 䜀䄀䄀䴀 䈀䔀 䜀䄀䄀䴀 䈀䄀 䐀䄀一䔀匀䠀倀䄀䨀伀伀䠀䄀一 䌀䰀伀匀䔀 唀倀 䐀䄀刀䤀䌀䠀䔀䠀 䘀䰀䤀䜀䠀吀 㘀㜀  䈀䔀匀䠀一伀 䄀娀 一䔀夀 吀䔀䌀䠀 㘀㜀  倀伀䰀䤀吀䤀䌀匀 ☀ 匀伀䌀䤀䔀吀夀 䴀䄀刀娀䠀䄀夀䔀䠀 䐀䄀一䔀匀䠀 匀䄀䴀䤀䴀䄀一䔀䠀 䠀䄀嘀䄀夀䔀䠀 吀䄀娀䔀䠀 䴀愀最愀稀椀渀攀 㘀㜀   刀愀栀攀 娀攀渀搀攀最椀 䠀愀瘀攀 愀 渀椀挀攀 琀爀椀瀀

刀愀搀椀漀 䤀爀愀渀 㘀㜀  䄀䴀 䬀䤀刀一

㌀㈀㌀⸀㠀㔀㄀⸀㔀㐀㜀㘀 ㌀㌀ ㄀ 䈀愀栀爀愀洀 䈀氀瘀搀⸀ 䰀漀猀 䄀渀最攀氀攀猀Ⰰ 䌀䄀 㤀  㘀㠀

‫ـبــرای درـیــافت مجله از طرـیــق اشــراک ـیــا درج آگــی لطفا ـبــا شــماره‌ ذـیــل متــاس حاصل فرماـیــید‬ 424-285-9013


‫گفتگویاختصاصیباهوشنگتوزیع‬ ‫کارگردان و بازیگر نمایش شاعر نقره ای‬

‫زنده باد‪ ،‬یاد فریدون فرخزاد‬

‫زنده باد تئاتر‬

‫‪FACES‬‬

‫چهره‌ها‬

‫هوشنگ توزیع یکی از مفاخر فرهنگ‬ ‫و هنر ایران و کســی که تئاتر ایران به او‬ ‫مدیون اســت‪ ،‬میهمان این شماره پرشین‬ ‫پرســتیژ بود‪ .‬او که این روزها با نمایش شاعر‬ ‫نقره ای حسابی سر زبان هاست‪ ،‬این کار را ادای‬ ‫دینی به فریدون فرخزاد فقید می داند‪ .‬با او درباره‬ ‫این تئاتر و همه سال هایی که در حال تالش روی صحنه های‬ ‫تئاتر بوده‪ ،‬تا این هنر نزد ایرانیان خارج از کشــور زنده بماند‬ ‫حرف زدیم‪.‬‬

‫بیوگرافی کوتاه‬

‫هوشنگ توزیع نمایشنامه‌نویس‪ ،‬کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر‬ ‫کار هنــری خود را در اواخر دهه چهل شمســی در کارگاه نمایش‬ ‫تهران آغاز کرد که یک مرکز مهم تئاتر تجربی بود و با کارگردانان‬ ‫بزرگی مثل آربی آوانسیان و عباس نعلبندیان همکاری داشت‪.‬‬ ‫او بعد از انقالب به آمریکا مهاجرت کرد و پس از تعطیل شدن کارگاه‬ ‫نمایش در جریان انقالب ایران در ســال ‪ ۷۹‬میالدی به یاد آن گروه‬ ‫تئاتری «کارگاه نمایش ‪ »۷۹‬را تأســیس کرد و به همراه همسرش‬ ‫شهره آغداشلو نمایش‌های موفقی را که اغلب درونمایه سیاسی‪-‬‬ ‫اجتماعی داشتند و در غالب طنز روی صحنه برد‪.‬‬ ‫آقای توزیع در سه فیلم سینمایی ایرانی‪ ،‬فرستاده‪ ،‬مهمانان هتل‬ ‫آســتوریا و آمریکایی زیبا‪ ،‬و همچنین در چند فیلم ســینمایی و‬ ‫سریال تلویزیونی آمریکایی نقش بازی کرده است‪.‬‬ ‫‪/ 16‬‬


‫اگر بخواهید یک بیوگرافی از‬ ‫خودتان برای مخاطبان ما بگویید از‬ ‫کجا شروع می کنید؟‬ ‫من در کودکی و زمانی که ســن کمی داشتم‪،‬‬ ‫عالقه زیادی به مطالعه‪ ،‬نقاشــی و مجســمه‬ ‫ســازی داشــتم و تمام این عالیق تحت تاثیر‬ ‫برادرانــم بود‪ .‬یادم می آیــد در یک بعدازظهر‬ ‫گــرم تابســتانی کتــاب «کلبه عمو تــام» را‬ ‫خواندم و از همان زمان عاشــق کتاب خواندن‬ ‫شــدم‪ .‬تمام ظهرهای تابســتان که بچه ها را‬ ‫مجبــور می کردنــد بخوابند و بی ســر و صدا‬ ‫باشــند‪ ،‬اوقــات فراغتم به خواندن یواشــکی‬ ‫کتاب می گذشت‪ .‬سه شــنبه های ده سالگی‬ ‫ام را به خوبی یادم هســت که بــا ‪ 5‬ریال پول‬ ‫تو جیبی ام (تمام پولی بود که داشــتم) جلوی‬ ‫کیوسک روزنامه فروشی می ایستادم و قبل از‬ ‫اینکه مجله کیهان بچه ها به روزنامه فروشــی‬ ‫برسد‪ ،‬آنجا بودم‪.‬‬ ‫وقتــی مجله را می خریدم‪ ،‬غــرق خواندن می‬ ‫شــدم و تا به خانه برســم همه اش را خوانده‬ ‫بودم‪ .‬به راســتی تمام کودکی و نوجوانی ام به‬ ‫خواندن و نوشتن گذشــت‪ .‬از طرفی نویسنده‬ ‫ماهر انشــا در دبیرستان زاگرس شده بودم و از‬ ‫همان موقع به ســوی نویسندگی کشیده شدم‬ ‫و خیلی تصادفی به ســمت بازیگری آمدم‪ .‬در‬ ‫ابتدا نمی دانســتم به این کار عالقه دارم یا نه؟‬ ‫در حقیقت تئاتر و بازیگری من را انتخاب کرد‬ ‫و این پدیده معجزه گر من را به جایی رســاند‬ ‫که االن هستم‪.‬‬ ‫به راســتی اگر بازیگر نمی شــدم شاید به قول‬ ‫مادربزرگ خدا بیامرزم هفت کفن پوســانده و‬ ‫از بین رفتــه بودم‪ .‬من در ســال ‪ 1979‬کمی‬ ‫قبل از وقوع انقالب به آمریکا آمدم که ســینما‬ ‫بخوانم اما متاســفانه نشــد و پس از آن تئاتر و‬ ‫بعد از آن سینما را شروع کردم و برگ جدیدی‬ ‫از زندگی ام آغاز شد‪.‬‬

‫برای اولین بار کی فهمیدید‬ ‫عاشق سینما هستید؟‬ ‫عشــق من ســینما و تئاتر نیســت‪ .‬عشق من‪،‬‬ ‫زندگی‪ ،‬خانواده ام‪ ،‬مردم و خاک کشورم ایران‬ ‫است‪ .‬تئاتر و ســینما با تمام مشقاتی که درآن‬ ‫کشیده ام‪ ،‬آمیخته ای از عشق و تقدس است و‬ ‫مرحله ای باالتر از حرفه را برایم دارد‪.‬‬ ‫امیدوارم شایســته این تقدس در هنر باشــم‪.‬‬ ‫هیچ وقت با دید بیزنســی به ایــن حرفه نگاه‬ ‫نکرده ام‪ .‬اولین باری که احســاس کردم دیگر‬ ‫نمی توانم دســت از ســر این حرفه بردارم یا‬ ‫بهتر اســت بگویم تئاتر دســت از سرم برنمی‬ ‫دارد‪ ،‬ســال ‪ 1979‬بود که به نیویورک آمدم‪.‬‬ ‫در آن روزها بســیار دل زده و خســته بودم‪ ،‬تا‬ ‫حد مرگ‪ ،‬تئاتر و بعد از آن ســینما نجاتم داد‬ ‫و معتقــدم ناجی بزرگم در زندگــی تئاتر بوده‬ ‫است‪.‬‬

‫در تئاتر ژانر کمدی را انتخاب کردید در حالی که انتخاب هایتان در زمینه سینما و‬ ‫تلویزیون هیچ وقت نقش های کمدی نبود؟‬ ‫معتقدم ژانرکمدی هم بســیارجدی اســت‪ ،‬حتی جدی تر از درام‪ ،‬طنز هم به نوعی درام است‪ .‬فیلم های تراژیک‬ ‫مانند «فرستاده» همیشه در خون من وجود داشته اســت‪ .‬حتی در ایران و در «کارگاه نمایش» تهران خیلی کم‬ ‫نقش کمدی بازی کرده بودم‪ .‬اما زمانی که به خارج از کشــور آمدم‪ ،‬از آنجایی که زبان غالب آمریکا تلویزیونی بود‪،‬‬ ‫عالقه شــدیدی به طنز پیدا کردم و به نظرم این گونه از نمایش زبان مشــترک همه آدم هاست‪ ،‬که به راحتی در‬ ‫جان مخاطب رســوخ می کند و به خوبی با مردم ارتباط برقرار می کند‪ .‬تئاتر پدیده ای اســت که اگر مردم را از آن‬ ‫حذف کنید و مخاطب در آن حضور نداشــته باشــد‪ ،‬اصال چیزی از آن باقی نمی ماند‪ .‬حتی احساس می کنم این‬ ‫حس طنز پیش از آن هم در من وجود داشــته اســت و اگر نبود نمی توانســتم در آن موفق شوم‪ .‬زمانی که طنز را‬ ‫پیدا کردم‪ ،‬متوجه شــدم که چقدر خوب با مردم ارتباط برقرار می کنم و چقدر مردم من را راحت می پذیرند‪ .‬غالبا‬ ‫بیشتر نمایش هایم بر بستر طنز است‪ ،‬اما در بسیاری از نمایش ها مثل «بوی خوش عشق» مخاطبانی را مشاهده‬ ‫می کردید که یک چشم شان اشک و چشم دیگرشان خنده بود‪ .‬حتی در نمایش «شاعر نقره ای» که لحظات طنز‬ ‫بسیار کمی در آن هست هم چنین صحنه هایی را می شد به راحتی دید‪ .‬به هر روی فکر می کنم طنز پدیده ایست‬ ‫آسمانی و ارتباط عجیب و غریبی با مخاطب برقرار می کند‪.‬‬

‫الگوی شما در بازیگری چه کسی بوده است ؟‬

‫پاسخ به این سوال واقعا مشکل است‪ .‬برای اینکه جواب واحدی ندارد‪ .‬ما متشکل از تجربیات بسیاری‬ ‫هستیم که طول حیات به دســت آورده ایم‪ .‬این تجربه ها در رابطه با بازیگران متفاوت اعم از ایرانی و‬ ‫خارجی در وجود ما انباشته شده است و همه این ها منبعی شده که آبشخور فرهنگی من را تشکیل داده‬ ‫است که از طریق آن ها تغذیه می کنم‪.‬‬

‫خب سوال را جور دیگری مطرح می کنیم‪ ،‬خودتان را تحت تاثیر کدام بازیگران‬ ‫ایرانی می دانید؟‬ ‫بــه هر حال من از تئاتر آمده ام و می توانم بگویم در ســینمای ایران حضور نداشــته ام ‪ .‬هرچند یکی دو ســریال‬ ‫تلوزیونــی و چند فیلم کوتاه تجربی بازی کرده ام اما بازیگری در ســینما را در حقیقــت از ‪ 1985‬با بازی در فیلم‬ ‫«فرســتاده» آغاز کردم‪ .‬به هر حال چون خــودم تئاتری بودم مثال از بازی آقای انتظامــی لذت می بردم و خیلی‬ ‫دوستشان داشتم‪ .‬عزت اهلل انتظامی بازیگری بود که هم در نمایش ها و فیلم های درام بازی می کرد هم درکمدی‪،‬‬ ‫مثال بازی حیرت انگیزی در فیلم تراژیک «گاو» به نمایش گذاشــت و همزمان در نمایش های طنز حضور داشت‬ ‫که آدم از خنده روده بر می شد و با خودش می گفت‪« :‬بازیگر یعنی این»‪ .‬همچنین قبل از آن فیلمی دیدم از آقای‬ ‫جعفری به نام مورفین که پوســته تمام متد ها و کلیشــه ها را شکسته و حیرت انگیز بودند‪ .‬بعدتر آقای پرویز فنی‬ ‫زاده را کشــف کردم که به نظرم در فیلم رگبار تنها بازیگر ایرانی است که تالش نمی کند مارا گول بزند و خودش‬ ‫را ثابت کند‪ .‬مثل بقیه بازیگران دنبال گرفتن عکس های شــش در چهار نیســت‪ .‬نقش هم چیز عجیب و غریبی‬ ‫نداشــت و معلم ساده ای بود که نه تیپ جاهلی داشت‪ ،‬نه لهجه شهرستانی و به راحتی آب به قول سهراب سپهری‬ ‫در ما اثر می کرد‪ .‬مثل فلســفه «ذن» بود‪ .‬با ما برخورد نمی کرد وهرچند او نمی خواست ما را تحت تاثیر قرار دهد‬ ‫اما ما تحت تاثیر قرار می گرفتیم و این بی نظیر بود‪.‬‬

‫‪17 /‬‬


‫در میان بازیگران سینما چطور؟‬ ‫در سینما فقط یک نفر را داشتیم که پوسته فیلم‬ ‫فارســی را شکســته و به دنیای واقعی بازیگری‬ ‫رسیده بود و آن شــخص هم بهروز وثوقی بود‪.‬‬ ‫البته هنرپیشــه های خارق العــاده ای در تئاتر‬ ‫داشــتیم که در ســینما هم فعالیت می کردند‪،‬‬ ‫مانند آقای نصیریان‪ ،‬انتظامــی و فنی زاده‪ ،‬اما‬ ‫در میان بازیگران ســینما که معروف و محبوب‬ ‫بودنــد‪ ،‬فقط بهــروز وثوقی بود که در ســطح‬ ‫جهانی کارش را ادامه می داد‪.‬‬

‫از میان بازیگران سینمای جهان‬ ‫چطور؟ کسی بوده که تحت تاثیرش‬ ‫باشید؟‬ ‫در میان بازیگــران آمریکایــی چندین بازیگر‬ ‫خارق العاده هســتند که من را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده اند‪ ،‬اما مهم ترینشــان «مارلــون براندو»‬ ‫است‪ .‬همه بازیگران جهان‪ ،‬حتی بزرگان سینما‬ ‫مثل «رابرت دنیرو»‪« ،‬ال پاچینو» و «داســتین‬ ‫هافمــن» هم معتقدند او خداونــدگار بازیگری‬ ‫است و کسی شبیه اش نیامده و نخواهد آمد‪.‬‬

‫از میان بازیگران خانم ایرانی و‬ ‫خارجی کسی هست که بخواهید‬ ‫نامی از او بیاورید ؟‬

‫‪FACES‬‬

‫چهره‌ها‬

‫در میان بازیگرهای خانــم ایرانی می خواهم از‬ ‫خانم ثریا قاســمی یاد کنم‪ .‬اولین باری که بازی‬ ‫ایشــان را دیدم‪ ،‬حیرت کردم که چقدر خوب و‬ ‫واقعی بازی می کنند‪ .‬نام فیلم را فراموش کرده‬ ‫ام‪ ،‬اما یادم است که نوشته غالمحسین ساعدی‬ ‫بود‪ .‬پس آن خانم ها سوســن تسلیمی و شهره‬ ‫آغداشــلو هم بودند که در ســطح جهانی بازی‬ ‫می کردند و به قــول معروف ادا در نمی آوردند‪.‬‬ ‫بازیگران خارجی هم بســیار زیادند مثال خانم‬ ‫«بت دیویس» که به نظرم تاج سر تمام بازیگران‬ ‫آمریکایی بوده اند‪ .‬خانم «کیت بالنشت» و خانم‬ ‫«مریل اســتریپ» که ملکه نقش های متفاوت‬ ‫هستند از کسانی بوده اند که باید از آنها نام ببرم‪.‬‬

‫فیلم های ایرانی چطور ؟ فیلمی بوده که شما را تحت تاثیر قرار داده باشد ؟‬ ‫از میان فیلم های ایرانی می توانم به «رگبار» بهرام بیضایی اشــاره کنم‪ .‬چند فیلم دیگر هم هست که دوست‬ ‫شــان داشته ام مثل «گاو» که یکی از بهترین فیلم های ایرانی اســت که تا به حال ساخته شده است‪« .‬آقای‬ ‫هالــو» و به طور کلی همه فیلم های مهرجویی را می پســندیدم‪ .‬همچنین می خواهــم به فیلم «مغول ها»‬ ‫ساخته آقای «پرویز کیمیاوی» اشــاره کنم که دیوانه کننده بود‪ .‬فیلم «دونده» ساخته آقای امیر نادری هم‬ ‫اســتاندارد بسیار باالی دارد‪ .‬همیشــه گفته ام اگر یک آمریکایی از من بخواهد یک فیلم از سینمای ایران به‬ ‫او معرفی کنم ‪« .‬دونده» را معرفی می کنم‪ .‬هرچند فیلمی نیســت که مخاطبان ایرانی به ســینما بروند و به‬ ‫اصطالح با آن حال کنند‪ ،‬اما بسیار فیلم زیبایی است‪.‬‬

‫فیلم های جدید سینمای ایران را دنبال می کنید؟‬

‫در زمینه سینمای بعد از انقالب خیلی کارشناس نیســتم و شاید حق نداشته باشم در مورد آن‬ ‫قضاوت کنم‪ ،‬اما یکی از فیلم هایی که دوست داشتم‪« ،‬آژانس شیشه ای» بود‪ .‬فکر می کنم فیلم‬ ‫بسیار خوبی بود و فیلم نامه درستی داشــت‪ .‬چند بازی خارق العاده در آن دیدم از جمله بازی‬ ‫آقای پرویز پرستویی و آقای رضا کیانیان که در این فیلم درخشیدند‪ .‬در زمینه فیلم های کمدی‬ ‫هم فیلم «مارمولک» را خیلی پســندیدم‪ ،‬که باز هم آقای پرستویی در آن خیلی خوب بودند‪.‬‬ ‫کانسپت این فیلم را هم خیلی دوست داشتم‪ .‬البته فیلم های خوب بسیار زیادی هست که حتما‬ ‫من آن ها را ندیده ام‪.‬‬

‫‪/ 18‬‬


‫فیلم های خارجی چطور ؟‬ ‫واقعا تعدادشــان خیلی زیاد اســت‪ .‬شاید‬ ‫بتوانم بیشــتر از ده فیلم را نام ببرم‪ ،‬اما فیلمی که‬ ‫من خیلی آن را دوست دارم «‪Band's Visit‬‬ ‫» ‪ ،‬از یک کارگردان اســرائیلی که قصه آن درباره‬ ‫یک گروه موســیقی مصری است که می خواهند‬ ‫در شهرکی اسرائیلی اجرا داشته باشند‪.‬‬ ‫در میانه مسیر گم می شــوند و سر از کافه ای در‬ ‫شــهر کوچکی در می آورند و ‪ ....‬این فیلم به نظر‬ ‫من یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینماســت‬ ‫کــه خیلی روح دارد و کمی از این زنگار تعصب ما‬ ‫را می شکند و فرو می ریزد‪.‬‬ ‫این فیلم می خواهد بگوید انســان در درجه اول‬ ‫انسان است و کســی انتخاب نمی کند که در چه‬ ‫خانواده ای بــه دنیا بیاید و چه مذهبی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬همان طور کــه همه پیامبــران گفته اند‬ ‫جوهر هستی محبت اســت‪ .‬به قول سعدی همه‬ ‫اعضای یک پیکریم و این جدایی ها ساخته شده‬ ‫تا برخی پول بسازند‪.‬‬

‫سوالی که همه مخاطبان و سینما‬ ‫دوستان ایرانی می خواهند جوابش را‬ ‫بدانند این است که سینمای ایران با‬ ‫تمام موفقیت هایش‪ ،‬حضور پررنگی در‬ ‫هالیوود ندارد و فقط شهره آغداشلو ‪،‬‬ ‫گلشیفته فراهانی توانسته اند در آن‬ ‫موفق شوند دلیل این عدم توجه به‬ ‫سینماگران ایرانی چیست؟‬ ‫هالیوود یک نام جادویی بــرای تمام مردم جهان‬ ‫اســت‪ .‬هالیوود حتی برای کودکان بی خانمان در‬ ‫هندوســتان هم جاذبه دارد و هر کســی را مسخ‬ ‫می کند‪ .‬از گذشــته در هالیــوود ایرانیان زیادی‬ ‫مشغول به فعالیت بوده اند‪ .‬اما در حال حاضر فقط‬ ‫گلشیفته فراهانی‪ ،‬شــهره آغداشلو در آن حضور‬ ‫دارند و البته اجازه بدهید‪ ،‬من یک نام دیگر اضافه‬ ‫کنم و آن هم خانم نازنین بنیادی است که ایشان‬ ‫هم خیلی موفق هستند اما چرا این سه نفر آری و‬ ‫بقیه خیر؟ شهره آغداشلو یک بازیگر خارق العاده‬ ‫است‪ .‬او بازیگری اســت که می تواند همه نقش ها‬ ‫را بازی کنــد از کمدی تا تراژدی و اکانت بســیار‬ ‫خوبی در هالیوود برای خودش باز کرده است‪.‬‬ ‫شــهره با همان فیلــم اولش «خانه ای از شــن و‬ ‫مه» کاندید اسکار شــد و بعد برنده جایزه« امی»‪،‬‬ ‫«ایندیپدنت اســپریت» و ده دوازده جایزه مطرح‬ ‫هالیوودی دیگر بــرای آن به دســت آورد‪ .‬او در‬ ‫هالیوود تثبیت شــده اســت و من اصال شــگفت‬ ‫زده نیســتم که چرا موفق شــده است‪ ،‬چون یک‬ ‫بازیگر فوق العاده اســت‪ .‬خانم گلشیفته فراهانی‬ ‫هم بازیگر خوبی اســت و هنوز جــا دارد که بهتر‬ ‫هم بشود‪.‬‬ ‫خودش هم این را می داند‪ .‬ایشــان بســیار زیبا‪،‬‬ ‫سکسی و عاشــق کارش است و به قدری پر تالش‬ ‫است که باید بگوییم چرا نباید موفق بشود؟‬

‫نحوهآشناییتانباشهرهآغداشلورا‬ ‫برایمانتوضیحمیدهید؟‬

‫چرا هالیوود این فرصــت را به مردان ایرانی‬ ‫نمی دهد؟‬ ‫هالیــوود جوهر فکری و نگاهــش به جامعه‬ ‫ایرانی به یک نوعی نشات گرفته از دموکراسی‬ ‫های غربی است‪ .‬آنها نمی تواند تفاوتی میان‬ ‫ما و سایر مردمان منطقه خاورمیانه با باورهای‬ ‫سنتی قائل شوند‪ .‬ایرانی ها هیچ وقت به زنان‬ ‫در وســط میدان های شهر شلیک نکرده اند‪.‬‬ ‫هرچند رفتار های خشونت آمیز بعضا گاه و بی‬ ‫گاه دیده می شود‪ ،‬اما تعدادش این قدر نبوده‬ ‫که این چنین غیر منصفانه به ما نگاه می شود‪.‬‬ ‫ما پیش از انقالب زنــان بی حجاب‪ ،‬تحصیل‬ ‫کرده و حتی رییس دانشکده و وزیر داشتیم‪.‬‬ ‫آمریکایــی ها فکر می کنند مــردان ایرانی‬ ‫افرادی شالق به دست هستند که زنان شان‬ ‫را کتک می زنند و آن ها را از همه چیز محروم‬ ‫می کنند‪ .‬تصورشان این است که زنان ایرانی‬ ‫افراد محرومیت کشیده ای هستند که مورد‬ ‫ظلم قرار گرفته اند‪ ،‬پس باید به این ها کمک‬ ‫کرد و فرصت در اختیارشان قرار داد‪ .‬این نگاه‬ ‫باعث می شود تا ابد فرصتی که به خانم های‬ ‫ایرانی داده می شــود به مردان داده نشود‪.‬‬ ‫البته در میان مردان ایرانی حاضر در هالیوود‬ ‫نوید نگهبان هم حضور خوب و شایسته دارد‬ ‫و به نظرم پله های ترقی را به خوبی طی کرده‬ ‫است‪ .‬این اواخر هم چند فیلم مهم داشته که‬ ‫خیلی خوب در آنها ایفای نقش کرده اســت‪.‬‬ ‫چون نوید را از نزدیک می شناســم می دانم‬ ‫چقدر تالش می کند‪ .‬او سرباز این کار است و‬ ‫در زندگی اش هیچ چیز مهم تر از سینما وجود‬ ‫ندارد‪ .‬چنان شیدا و عاشق بازیگری است که‬ ‫به نظرم حقش است‪ .‬امیدوارم باالتر از این هم‬ ‫برود‪ ،‬چون موفقیــت هر کدام از این عزیزان‪،‬‬ ‫موفقیت همه بازیگران ایرانی است‪.‬‬ ‫البته شــما هم حضور شایسته ای در هالیوود‬ ‫داشــته اید که قابل انکار نیست و از بسیاری‬ ‫از بازیگران ایرانی جایگاه باالتری دارید؟ من‬ ‫هالیوود را زیاد جدی نمی گیرم‪ ،‬چون تئاتر را‬ ‫بیشتر دوست دارم و هیچ وقت از لحاظ هنری‬ ‫با بازی در سینما ارضا نمی شوم‪ .‬در مورد شهره‬ ‫آغداشــلو‪ ،‬نوید نگهبان و گلشیفته فراهانی‬ ‫باید بگویم که هر ســه نفرشان شایستگی‬ ‫بسیار بیشتری دارند و با تمام موفقیت هایی‬ ‫که کسب کرده اند به نظرم هنوز به حق شان‬ ‫نرسیده اند‪ .‬به نظرم شهره باید در کنار «کیت‬ ‫بالنشــت» و «مریل اســتریپ» باشد‪ ،‬ولی‬ ‫هنوز این امکان به او داده نشده است‪ .‬ما چه‬ ‫بخواهیم‪ ،‬چه نخواهیم در چشم آمریکایی ها‬ ‫به نوعی اشــغالگر هستیم‪ .‬ما اینجا آمده ایم‪.‬‬ ‫بخشی از کار این ها را دزدیده ایم و جایشان‬ ‫را تنگ کرده ایم‪ .‬من زیاد هم نمی توانم به آنها‬ ‫ایراد بگیرم‪ .‬شاید روزی چشم دلشان باز شود‬ ‫و بفهمند آمریکایی و ایرانی ندارد و یک کره‬ ‫زمین اســت که مال جنابعالی و بنده نیست و‬ ‫همه باید در کنار هم باشیم‪.‬‬

‫مــن اولین بار قبل از انقالب با شــهره در کارگاه نمایش‬ ‫تهران آشنا شــدم‪ .‬زمانی که در کارگاه به عنوان بازیگر‬ ‫مشغول به کار بودم و شهره به عنوان کار آموز به ما اضافه‬ ‫شد‪ .‬بعدها عضوی از کارگاه نمایش شد و به سرعت ترقی‬ ‫کرد‪ ،‬و با همان ســرعت هم از کارگاه نمایش جدا شد و‬ ‫به ســینما رفت‪ .‬ما در آنجا تصادفا به واسطه نمایشی که‬ ‫آقای سیروس ابراهیم زاده دوســت عزیزم نوشته بود و‬ ‫کارگردانی می کرد‪ ،‬نقش زن و شوهر را بازی می کردیم‪.‬‬ ‫قبل از این که نقش زن و شــوهر را بازی کنیم‪ ،‬به شدت‬ ‫با هم مشــکل داشــتیم‪ .‬نه او من را می پسندید و نه من‬ ‫او را‪ ،‬نمی دانم چرا؟ اما شــاید یک عشقی در وجودمان‬ ‫به صورت ناخود آگاه وجود داشــته است و ما آن را پس‬ ‫می زدیم‪ .‬در همان زمان شــهره تــازه ازدواج کرده بود و‬ ‫من هم نامزد کرده بــودم و در آن دوران مدام یکدیگر را‬ ‫پس می زدیم‪ ،‬مبادا بــرای رابطه هایمــان اتفاق بدی‬ ‫بیفتد‪ .‬گذشت تا اینکه در ســال ‪ 1985‬یک مصاحبه از‬ ‫شــهره در روزنامه «کیهان» چاپ لندن با عکسی بسیار‬ ‫بزرگ از او دیدم‪ .‬در آن عکس انگار مســتقیم به من نگاه‬ ‫می کرد و نمی از اشک در چشمان درشتش خودنمایی‬ ‫می کرد‪ .‬بعد دیدن آن تصویر به یک باره در من حســی‬ ‫نوستالژیک ایجاد شد و به آن سال ها برگشتم و به خودم‬ ‫نهیب زدم چرا من با شهره خوب نبودم‪ ،‬چرا آن مشکالت‬ ‫و برخورد ها وجود داشــت و لحظات بهتری بین ما نبود‪.‬‬ ‫خالصه من عاشق آن عکس شدم‪ .‬جالب تر این که همان‬ ‫سال فیلم «فرستاده» با بازی من در سراسر جهان اکران‬ ‫شد و شــهره این فیلم را در لندن دیده بود و بعدها به من‬ ‫گفت که دوســتانش را هر هفته جمع می کرده و دسته‬ ‫جمعی به تماشــای این فیلم می رفتند‪ .‬چند وقت بعد‬ ‫شهره برای اجرای یک نمایش به لس آنجلس آمد و من‬ ‫هم در همان سالن با نمایش دیگری به نام «همه پسران‬ ‫ایران خانم» روی صحنه می رفتــم هر دو نمایش روی‬ ‫صحنه بود و به همین خاطر شــهره به دیدن نمایش ما‬ ‫آمــد و من هم به دیدن نمایش او رفتــم‪ .‬بعد ازآن من از‬ ‫شــهره خواهش کردم که به «کارگاه نمایش ‪ »79‬که به‬ ‫تازگی تاسیس کرده بودم بپیوندد‪ .‬او هم قبول کرد‪ .‬پس‬ ‫از مدتی به لندن رفت و مدتی گذشــت و من یک کارت‬ ‫پســتال برایش فرستادم و نوشــتم ‪«:‬قرار بود بیای چی‬ ‫شــد ؟» دیگر نمی توانستم چیزی بنویسم و تمام کارت‬ ‫پستال خالی مانده بود و من در تمام کارت پستال بیش از‬ ‫‪ 50‬بار نوشتم؛ بیا‪ ،‬بیا‪ ،‬بیا و‪ ...‬پست کردم و او باالخره آمد‪.‬‬ ‫ابتدا رابطه مان فقط دوستانه و کاری بود اما قصه ازدواج‬ ‫مان خیلی جالب اســت که شاید در حوصله شما نباشد‪.‬‬ ‫دوست داریم بشنویم اگر امکان دارد برایمان بگویید؟یک‬ ‫روزکهازسرکاربرمیگشتیموبهپمپبنزینرفتهبودیم‪،‬‬ ‫در حالی که بســتنی یک دالری خریده بودیم و داشتیم‬ ‫حرف می زدیم‪ .‬شهره مشغول نصیحت کردن من بود که‬ ‫«تو چرا قدر خودت را نمی دانی» و ‪ ....‬به او گفتم‪ « :‬تو یک‬ ‫جوری من را نصیحت میکنی کــه انگار می خواهی زنم‬ ‫بشی»سکوتکردوچیزینگفت‪،‬بعدبهگفتم«میخوای‬ ‫زنم بشی» گفت‪«:‬کی» گفتم‪«:‬االن»گفت‪«:‬کجا» گفتم‬ ‫‪ «:‬الس وگاس» اون روزها در حال تمرین یک تئاتر بودیم‬ ‫و همان شــب چندســاعت بعد در الس وگاس ازدواج‬ ‫کردیم و زن و شوهر شدیم‪.‬‬

‫‪19 /‬‬


‫چند بار تا به حال عاشق شده اید ؟‬

‫خیلی زیاد‪ ،‬واقعا می گویم خیلی زیاد‪ ،‬یک آهنگی هســت که ترجیع بندش این واژه «خیلی زیاد» است را احتماال در مورد من خوانده اند‪ .‬حاال منظورتان از این‬ ‫ســوال دقیقا چیست؟ یعنی چه که چند بار عاشق شده ای؟ من در این لحظه عاشــق همین قهوه روی میز‪ .‬عاشق زندگی‪ ،‬مردم و بیش از همه مادرم و یاد مادرم‬ ‫هســتم‪ .‬عاشق ایرانم‪ ،‬اما اگر منظورتان عشق به زنان است باید بگویم خیلی زیاد نبوده است‪ .‬در سی و یک سال گذشته که عاشق یک نفر بوده ام و آن شخص هم‬ ‫شــهره همسرم است‪ .‬البته یک رقیب پیدا کرده به نام «تارا توزیع» دخترم‪ ،‬که امسال سی ســاله شده است‪ .‬این دو نفر در زندگی برای من حرف اول و آخر را می‬ ‫زنند‪ .‬قبل از آن هم عاشــق شده ام‪ .‬من اگر بگویم در شش سالگی عاشق شــده ام حتما باور نمی کنید و فکر می کنید می خواهم شما را بخندانم یا بامزه بازی در‬ ‫بیاورم‪ .‬اما باید بگویم من واقعا در شــش سالگی عاشق دختری شدم که هنوز نامش را به یاد دارم دختری که نامش مینا بود و اصال نمی فهمیدیم جریان چیست‪.‬‬ ‫فقط می توانم بگویم که من عاشــقش بودم‪ .‬همچنین در سن چهارده سالگی یک بار دیگر عاشق شدم و معنی عشق را فهمیدم‪ .‬چند بار دیگر هم عاشق شدم ولی‬ ‫زیاد نبوده اســت‪ .‬هر بار که عاشق می شدم این قدر وابستگی پیدا می کردم که حداقل سه تا چهار سال طول می کشید‪ .‬بنابراین اگر بخواهیم حساب کنیم تا قبل‬ ‫از اینکه با شهره ازدواج کنم خیلی زیاد نبوده است‪.‬‬

‫شنیدهایمسبکخاصیهمدرغذاخوردن‬ ‫دارید درست است ؟‬

‫نمی دانم غذای مورد عالقه ام چیســت‪ .‬هرچه ساده تر‬ ‫بهتر! به قول آمریکایی ها وجتریــن یا همان گیاه خوار‬ ‫هستم‪ .‬بهتر است بگویم گوشــت نمی خورم‪ ،‬البته باید‬ ‫بگویم من گوشــت نمی توانم بخورم به خصوص گوشت‬ ‫قرمز‪ ،‬غذاهای دریایی هم اگر به صورت پرورشی نباشند‬ ‫می خــورم‪ .‬به طور کلی حیوان خور نیســتم و از نباتات‬ ‫تغذیه میکنم‪ ،‬اما آشــپزی کردن را دوست دارم‪ .‬غذای‬ ‫ســنتی نمی توانم درست کنم ولی ساالد و املت و از این‬ ‫جور خوراک های ساده را به خوبی درست می کنم‪ .‬نمی‬ ‫دانم از روی عالقه اســت یا زرنگی اما همسرم و دخترم‬ ‫معتقدند که آشپزی من خیلی خوب است‪.‬‬

‫خواننده مورد عالقه تان چه کسی است ؟‬

‫‪FACES‬‬

‫چهره‌ها‬ ‫‪/ 20‬‬

‫می توانیم از این سوال بگذریم ؟ چون واقعا پاسخ دادن به‬ ‫چنین سوالی مشکل است‪ .‬خصوصا این که من با اکثر این‬ ‫خواننده ها دوست هستم‪ .‬اگر بخواهم از میان خوانندگان‬ ‫داخل ایران نام کســی را بگویم که به کسی بر نخورد‪ ،‬من‬ ‫ترانه ها و صدای محســن چاوشی را خیلی دوست دارم و‬ ‫ارتباط خیلی خوبی با آن ها برقرار می کنم‪ .‬دمش گرم و‬ ‫به او درود می فرستم به نظرم یک هنرمند مسئول است‪.‬‬ ‫هنرمند و مســئولیت دو جز جدایی ناپذیر از هم هستند‬ ‫نمی توان هنرمندی را یافت که مســئولیت نداشته باشد‬ ‫وگرنه هنرمند نیســت‪ .‬نهادن نام هنرمند برای هرکسی‬ ‫که خطاطی‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬بازیگری و یا هر کار هنری دیگری‬ ‫می کند غلط اســت‪ .‬انجام دادن هر کار هنری ربطی به‬ ‫هنرمند بودن ندارد‪ .‬هنرمندی یک درجه و مرحله است‪،‬‬ ‫که در طول تاریخ مردم به آن شــخص تفویض میکنند ‪،‬‬ ‫مثال میگویند‪« :‬شجریان‪،‬هنرمند است» ایشان خواننده‬ ‫هستند اما واژه هنرمند به دلیل فعالیت ها و رفتار بیرونی‬ ‫شان داده شده است‪.‬‬ ‫در خارج از کشــور هم افراد زیادی هســتند که صدای‬ ‫خوبی دارند اما واقعا صدای خــوب پنج درصد هم برایم‬ ‫مهم نیســت‪ .‬بیشــتر می خواهم بدانم چه ترانه ای می‬ ‫خوانند‪ ،‬چــه تاثیری روی جامعه می گذارند‪ .‬از این افراد‬ ‫چند نفری در خارج از کشــور داریم که جدیدا بیشتر به‬ ‫این دغدغه ها توجه می کنند و کم تر ترانه های نی ناش‬ ‫ناش مــی خوانند‪.‬البته آن ترانه ها هم بد نیســت و آدم‬ ‫هــا باید در کاباره ترانه ای گوش کننــد که بتوانند با آن‬ ‫برقصند‪ .‬به هر حال من برای تمام کســانی که تالش می‬ ‫کنند حقوق انسان‪ ،‬عشــق‪ ،‬معرفت و محبت تعالی پیدا‬ ‫کند‪ ،‬خیلی احترام قائلم‪.‬‬

‫چه شد که سراغ نمایش‬ ‫«شاعرنقره‌ای» رفتید و چرا فریدون‬ ‫فرخزاد را دستمایه نمایش تان قرار‬ ‫دادید ؟ چقدر ایشان را از نزدیک می‬ ‫شناختید‪ ،‬اصال همدیگر را دیده بودید؟‬

‫متاسفانه من با فریدون فرخزاد هرگز دوست‬ ‫نبودم و هیچ وقــت با او بیشــتر از دو کلمه‬ ‫صحبت نکرده بودم در طول حیات ایشان دو‬ ‫یا سه بار همدیگر را دیدیم و هیچ حرف جدی‬ ‫بین ما رد و بدل نشد‪ ،‬ولی به هر حال زمانی که‬ ‫به لس آنجلس آمــد‪ ،‬من هم این جا بودم و کار‬ ‫نمایش انجام می دادم‪ .‬فریدون فرخزاد فقید‬ ‫هم در یکی از این تلویزیون ها مشغول به کار‬ ‫شده بود‪ .‬یادم می آید در یک میهمانی هردو‬ ‫حضور داشــتیم اما مجالی برای دیدار فراهم‬ ‫نشد‪ ،‬چون ایشــان طرفدارهای خودشان را‬ ‫داشتند و دورش جمع می شدند و من را هیچ‬ ‫کس نمی شناخت و تنها گوشه ای می ایستادم‬ ‫و حوصله این را هم نداشتم که دیگران را کنار‬ ‫بزنم و با او شروع به صحبت کنم‪ ».‬همان زمان‬ ‫که نمایش «بوی خوش عشــق» و «سهم ما از‬

‫ارث خانه پــدری» را روی صحنه برده بودیم‬ ‫و بســیار مورد توجه قرار گرفته بود‪ ،‬دوست‬ ‫مشترکی که کارهای طراحی صحنه انجام می‬ ‫داد یک بار پیش من آمد و گفت‪ «:‬فریدون یک‬ ‫پیغام به تو داده اســت و گفته به آقای توزیع‬ ‫سالم برســان و بگو یک نمایشنامه سه نفره‬ ‫بنویسدکه من‪ ،‬شــهره و خودش در آن بازی‬ ‫کنیم و من نقش پسرشــان را بازی کنم‪ ».‬من‬ ‫یه مقدار فکــر کردم و همیــن جور نگاهش‬ ‫کردم ابتدا فکر کردم شــوخی مــی کند‪ ،‬اما‬ ‫وقتی فهمیدم شــوخی نیست‪ .‬چیزی نگفتم‬ ‫و ســکوت کردم‪ .‬اما اعتراف مــی کنم درک‬ ‫درستی از شعور و شاعرانگی فریدون فرخزاد‬ ‫نداشــتم‪ .‬بعدا فهمیدم که دوست داشته بچه‬ ‫من و شهره باشــد و ما پدر و مادرش باشیم‪.‬‬ ‫متاســفانه در زمانی که باید مــی فهمیدم‪،‬‬ ‫نفهمیدم و اگر شــعور االن را داشتم شاید آن‬ ‫نمایشــنامه را می نوشتم و تاریخ جور دیگری‬ ‫رقم می خورد‪ .‬شــاید اگر فریدون فرخزاد با‬ ‫ما کار می کرد نمایش نامه های دوم و ســوم را‬ ‫هم کار می کردیم و شــاید قصه جور دیگری‬ ‫نوشته می شــد‪ .‬به هر حال این تنها ارتباطی‬


‫یکجمله‬ ‫درباره این افراد که نام‌شان‬ ‫را می‌بریم بگویید؟‬ ‫فریدون فرخزاد در این نمایش «شاعرنقره ای» جمله ای دارد که می گوید‪« :‬کارکردن با ایرانی ها مصیبته» حاال من می خواهم بگویم‪«:‬مصاحبه کردن‬ ‫با رسانه های ایرانی مصیبته!» شما من را در منگنه ای می گذارید که باید با یک جمله بزرگان و دوستانم را توصیف کنم که حقیقتا کار سختی است‪.‬‬ ‫پرویزصیاد‪:‬‬

‫نابغه ای است که متاسفانه از خاکش دور افتاده است‪.‬‬ ‫شهرهآغداشلو‪:‬‬

‫یک بازیگر واقعی‪ ،‬کسی که انگار بازیگر به دنیا آمده‬ ‫است و بسیار خوش شانس و بسیار بدشانس است‪.‬‬ ‫خوش شــانس از آن جهت که توانست در باغچه ای‬ ‫که خاک خودش نیســت به زیبایی رشــد کند‪ ،‬اما‬ ‫بدشــانس از آن جهت که اگر در خاک خودش بود‪،‬‬ ‫بزرگ ترین سوپراســتار کشورش بود هرچند هنوز‬ ‫هم اســتار بزرگی اســت ولی می توانست کمتر از‬ ‫چیزی که من شاهدم زجر بکشد‪.‬‬ ‫مازجبرانی‪:‬‬

‫شــاید پرچم دار طنز روی صحنه و‬ ‫اســتنداپ کمدی ایرانی است‪.‬‬ ‫ما هیچ وقــت چنین چیزی‬ ‫نداشــته ایم و در گذشته هم‬ ‫اگر نظیرش بوده به این شکل‬ ‫نبوده است‪ .‬او پرچم دار بسیار‬ ‫خوبی است‪ .‬ویژگی دیگری که من‬ ‫در وجود ماز می پسندم‪ ،‬این است؛ حتی در استنداپ‬ ‫کمدی که باید همــه مردم را راضی کنی یادش نمی‬ ‫رود از کجا آمده اســت‪ .‬او به خوبی می داند استنداپ‬ ‫فقط قصدش خنداندن مردم نیســت و باید اثر گذار‬ ‫باشد و ماز چنین توانایی دارد‪.‬‬ ‫اکبرعبدی‪:‬‬

‫اســتعداد خارق العــاده و کم نظیری کــه او هم به‬ ‫دالیل جانبی به هدر رفت‪.‬‬ ‫بود که در زمان حیات فریدون با او داشتم‬ ‫ولی مــن او را از طریق شــو میخک نقره‬ ‫ای به خوبی می شــناختم که البته بعد ها‬ ‫در آمریکا آن ها را مشــاهده کردم‪ ،‬چون‬ ‫زمانی که در ایران بــودم واقعا تلویزیون‬ ‫نمی دیدم‪ .‬اصال فرصتش را نداشتم چون‬ ‫تلویزیــون در روز چهار ســاعت برنامه‬ ‫داشت و ما بیشــتر اوقات در حال تمرین‬ ‫یا اجرای نمایش بــرای بردن روی صحنه‬ ‫بودیم‪ .‬من همه کارهای فریدون فرخزاد را‬ ‫از طریق سوشال مدیا و یوتیوب دیده ام و‬ ‫او را بیشتر از هر چیز یک شاعر می دانم ‪.‬‬ ‫شاعری که دلش می خواهد با مردم حرف‬ ‫بزند چون مفری پیدا نمی کند و راهی برای‬ ‫بیان حرف هایش پیدا نمی کند‪«.‬شومن»‬ ‫می شــود خودش هم بارها ایــن را گفته‬ ‫است که قرار نبوده «شــومن» شود‪ .‬این‬ ‫نمایش دینی اســت که من به عنوان یک‬ ‫دســت اندکار هنر (خودم را هنرمند نمی‬ ‫دانم) به فریدون فرخزاد داشــته ام و فکر‬ ‫می کنم دینم را خیلی دیــر ادا کرده ام‪.‬‬ ‫پیش از من دوســتان خواننــده باید این‬

‫نویدنگهبان‪:‬‬

‫نوید را از زمانی که از آلمان به این‬ ‫جا آمدمی شناسم همان سال‬ ‫ها در یک کافه با هم آشــنا‬ ‫شدیم و قرار بود یک تجربه‬ ‫مشترک داشــته باشیم‪ .‬من‬ ‫هرگز به غیر از شهره در زمینه‬ ‫بازیگری‪ ،‬آدمی به این پشتکار و‬ ‫این حجم عشقی که به کارش دارد ندیده ام‪.‬‬ ‫رضاگلزار‪:‬‬

‫یکی از خوشــتیپ ترین ایرانیانی که در کره زمین‬ ‫وجود دارد‪ .‬فکر می کنم آدم خیلی خوبی هم باشد‪.‬‬ ‫شــاید در یک جای غلط قرار گرفته است و مشغول‬ ‫به کاری اســت که نباید انجام دهــد‪ .‬من اگر جای‬ ‫او بودم‪ ،‬خــودم را جمع می کــردم و در یک کانال‬ ‫مشــخص فعالیت می کردم‪ .‬حضور در برنامه های‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬بازیگــری‪ ،‬خوانندگــی‪ ،‬مدلینگ و ‪...‬‬ ‫خیلی مناسب نیســت‪ .‬معتقدم استعداد خودش را‬ ‫دارد اما نباید وقتش را در بازیگری صرف کند‪.‬‬ ‫فردین‪:‬‬

‫یکــی دیگر از آن خوشــتیپ های‬ ‫عالم اســت‪ .‬یک انسان خارق‬ ‫العــاده کــه هرگــز افتخار‬ ‫آشــنایی بــا او را از نزدیک‬ ‫نداشــتم‪ ،‬ولی ایــن قدر از‬ ‫شــخصیت و جوانمردی اش‬ ‫شــنیده ام که حد ندارد‪ .‬فردین‬ ‫کلید درب ســینمای ایران به روی تماشــاگران و‬

‫دین را ادا می کردند‪ .‬کســانی که فریدون‬ ‫فرخزاد به عرصه خوانندگی معرفی شان‬ ‫کرد و پله پیشــرفت و موفقیت شان شد‪.‬‬ ‫این دوســتان عزیز نه تنها دین شان را ادا‬ ‫نکردند بلکــه حافظه ام یاری نمی کند که‬ ‫دوستش داشته باشــند‪ ،‬کمکش کرده و‬ ‫یادی از او کرده باشند‪ .‬احتماال خودشان‬ ‫هم شرمنده‌اند‪ ،‬اگر با واژه ای به نام شرم‬ ‫آشنا باشند‪ .‬اگر هم نیستند حتما مشغول‬ ‫بیزنس خودشان هســتند‪ .‬من احساس‬ ‫کردم حاال که این عزیزان کاری نکرده اند‬ ‫و فقط یک نویسنده کمونیست که اتفاقا‬ ‫طرفدار فرخزاد هم نبوده کتابی درباره او‬ ‫نوشته‪ ،‬کاری برای زنده کردن نامش انجام‬ ‫دهم‪ .‬راســتش برای خود من هم زندگی‬ ‫خــارج از چارچوبش جذاب بــود و واقعا‬ ‫هیچ وقت طرفدار ســینه چاک او و برنامه‬ ‫اش نبوده ام‪ .‬فکر مــی کنم به عنوان یک‬ ‫هنرمند ایرانی‪ ،‬ظلمی که به او شد‪ ،‬حقش‬ ‫نبود‪ .‬فریدون فرخزاد جز این که افکارش‬ ‫را می گفت کار دیگری نمی کرد و نباید به‬ ‫چنین سرنوشتی دچار می شد‪.‬‬

‫مردم است‪ .‬او سهم بسیار بزرگی در رونق سینمای‬ ‫ایران و از ســکه افتادن ســینمای هند ‪،‬کره و این‬ ‫مبتذل های تصویری نزد مخاطبان ایرانی داشت‪.‬‬ ‫داریوشاقبالی‪:‬‬

‫یکی یــه دونه موســیقی پاپ ایران‬ ‫اســت‪ .‬از همان ابتدا بــا ترانه‬ ‫ســراها و آهنگســازانی هم‬ ‫جوار شــد که تاثیــر زیادی‬ ‫در موفقیت و اثرگذاری اش‬ ‫داشــتند و هنوز هــم همان‬ ‫کیفیت را در کارش حفظ کرده و‬ ‫بسیار محبوب است‪ .‬صدای خوبی دارد و‬ ‫بعد این همه سال تشنگی خاصی برای گفتن حرف‬ ‫هایش دارد‪ .‬حرف هایی که معنی و مفهموم دارد‪.‬‬ ‫بهروزوثوقی‪:‬‬

‫بازیگری که از بستر فیلم فارسی باال‬ ‫آمد و بعد بــازی در فیلم های‬ ‫خوب ایرانــی را تجربه کرد و‬ ‫همین رشد ارزشش را بیشتر‬ ‫نشان می دهد‪ .‬حداقل پنج‬ ‫فیلــم خارق العــاده ایرانی با‬ ‫بازی عالی بهروز وثوقی در تاریخ‬ ‫سینمای ایران هست‪ ،‬اما متاسفانه در اوج شکفتگی‬ ‫از بازی در فیلم های ایرانی محروم شد‪.‬‬ ‫هوشنگتوزیع‪:‬‬

‫اجازه بدهید هوشنگ توزیع را با یک عالمت سوال‬ ‫ساده تمامش کنیم‪.‬‬


‫‪BABY‬‬ ‫‪DISHES‬‬ ‫این ظرف‌های بامزه هم نی‌نی‌ها را برای غذا خوردن سر شوق می‌آورد‪ ،‬هم مادران را !‬

‫جهیزیهنی‌نی!‬

‫کوچولوها هم درســت مثــل آدم بزرگ‌ها به وســایل خاصی برای غذاخــوردن نیاز دارند؛‬ ‫ظرف‌هایی که گود باشــد و زیبا‪ ،‬قاشــق و چنگال‌های کوچولو و نرم‪ ،‬لیوان‌هایی که لبه نرم‬ ‫دارند و پیشــبند و چیزهای دیگر‪ .‬مهم‌ترین نکته در انتخــاب ظرف‌های غذای بچه‌ها رنگی‬ ‫بودن و شــاد بودن آنهاســت‪ .‬خالقیت طراحی ظرف در ظرف‌هــای مخصوص بچه‌ها هم‬ ‫راه پیدا کرده‪ .‬این ظرف‌های بامزه و منحصر به فرد‪ ،‬هم آشــپزخانه شــما را زیبا می‌کنند و‬ ‫هم برای غذا دادن به کوچولوهای نق‌نقو که خوب غذا نمی‌خورند گزینه مناســبی هســتند‪.‬‬

‫این بشقاب بامزه برای پسرکوچولوها مناسب است‪ .‬طرح‌های ماشین‬ ‫روی آن توجهشــان را جلب خواهد کرد‪ .‬عالوه‌بر این می‌توانید حروف‬ ‫الفبای انگلیسی را هم موقع غذاخوردن به آنها یاد بدهید‪.‬‬

‫مامان‌هایی که از سادگی‬ ‫خوششان می‌آید می‌توانند‬ ‫سلیقه خاص خود را در ظروف‬ ‫بچه هم اعمال کنند‪ .‬این ظرف‬ ‫در کنار سادگی بی‌نهایت زیبا و‬ ‫متفاوت است‪.‬‬

‫‪/ 22‬‬

‫کودک شما با داشتن این ظرف هم غذا خوردن را دوست‬ ‫خواهد داشت و هم ریاضی را‪ .‬می‌توانید موقع غذا دادن‬ ‫به او اعداد را هم یادش بدهید‪.‬‬

‫طراحــی خــاص این‬ ‫بشقاب به شما اجازه‬ ‫می‌دهـدعالوه‌بـــر‬ ‫اینکه غذای اصلی‬ ‫کودک را در بخش‬ ‫بزرگ‌تر آن سرو‬ ‫‌کنید ‪ ،‬ما ســت‌یا‬ ‫همراه دیگری که‬ ‫با غذا در نظر دارید‬ ‫رادربـــخش‌های‬ ‫کوچک‌ترقــرار‬ ‫‌دهید‪.‬‬


‫طراحی خاص این ظرف باعث می‌شود هرقدر که‬ ‫کوچولوی شما شیطان باشد‪ ،‬نتواند آن را برگرداند و‬ ‫غذاهایی که در آن هست را بریزد‪.‬‬

‫خیلی از ظروف غذای‬ ‫بچه به صورت مجموعه به‬ ‫فروش می‌رسند‪ .‬مثال این‬ ‫ست بامزه عالوه‌بر بشقاب‬ ‫هم لیوان دارد‪ ،‬هم قاشق و‬ ‫چنگال‪.‬‬

‫بدون شک این متفاوت‌ترین بشقابی است که می‌توانید برای فرزندتان بخرید‪.‬‬ ‫آدمک ساده‌ای که روی این بشقاب نقاشی شده‪ ،‬به کودک شما اجازه می‌دهد كه‬ ‫بتواند با مواد غذایی برای آدمک مو‪ ،‬سبیل‪ ،‬لباس و تزيینات دیگر بکشد‪ .‬این کار‬ ‫غذاخوردن را برای اوجالب و دوست‌داشتنی‌خواهد کرد‪.‬‬

‫این بشقاب شبیه هیچ ظرف غذای‬ ‫دیگری که در بازار دیده‌اید نیست! این‬ ‫بشقاب مربعی بامزه را هم می‌توانید به‬ ‫عنوان بشقاب استفاده کنید و هم یک‬ ‫سینی کوچک‪.‬‬ ‫بچه‌ها عاشق نقاشی‬ ‫هستند‪ .‬به همین خاطر این‬ ‫ظرف غذا که شبیه یك تخته شاسی‬ ‫نقاشی است‪ ،‬آنها را هیجان‌زده خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ظرف‌هاي رنگی تخته‌شاسی در‬ ‫دارند و می‌توانید غذای بچه راداخل‬ ‫آنها در یخچال بگذارید‪.‬‬

‫اگر از طرح‌های کالسیک و رسمی‬ ‫خوشتان می‌آید‪ ،‬می‌توانید ظرف‬ ‫غذای کودک را هم کالسیک‬ ‫انتخاب کنید‪ .‬البته به نظر می‌رسد‬ ‫این انتخاب بیشتر طبق سلیقه‬ ‫خودتان است تا کودکتان!‬

‫‪23 /‬‬


‫زنان‬

‫‪women‬‬

‫اصول ست‬ ‫کردن لباس‬ ‫با بچه ها‬

‫چطــور‬ ‫‌‬ ‫مان‬ ‫بابچه ‌‬ ‫ستکنیم؟‬ ‫یکی از لذت‌های پدر و مادر شــدن‪ ،‬ست‬ ‫کردن لباس با بچه‌هاســت‪ .‬این کار عالوه‬ ‫بر اینکه زیبایی استایل خانوادگی شما را‬ ‫بیشتر می‌کند؛ به ایجاد احساس نزدیکی‬ ‫بیشــتر با فرزندتان هم کمک می‌کند و‬ ‫رابطه شما را از شکل مادر و فرزندی خارج‬ ‫کرده و به رابطه دو دوست هم سن و سال با‬ ‫سالیق مشترک نزدیک می‌کند‪..‬‬

‫ست کردن جنس لباس با هم‬

‫یکی از نکات مهمی که موقع ست کردن لباستان‬ ‫با بچه‌ها باید به آن دقت داشته باشید‪ ،‬هماهنگی‬ ‫بین جنس لباس است‪ .‬برای مثال اگر زیباترین‬ ‫پالتو و بارانــی دختر بچه ها را تهیــه کنید؛ اما‬ ‫جنسشــان با جنس پالتو یا بارانی شــما تفاوت‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬یک جای زیبایی ظاهری ست‬ ‫خانوادگی‌تان ایــراد دارد‪ .‬برای مثال نمی‌توانید‬ ‫پالتوی دخترتان را یک پالتوی مخمل مشــکی‬ ‫و مــات تهیه کنید؛ اما خودتان پالتوی مشــکی‬ ‫براق تهیه شده از ســاتن بپوشید‪ .‬این کار باعث‬ ‫عدم هماهنگی و کم شدن زیبایی لباس‌هایتان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫عوض کردن ترکیب لباس‌ها‬

‫یکی دیگر از ترفندهایی که می‌توانید برای ست‬ ‫کردن لباس به صــورت خانوادگی به کار ببرید؛‬ ‫عوض کردن ترکیب لباس‌هاســت‪ .‬برای مثال‬ ‫می‌توانید در مهمانی شــومیز آبی روشن و دامن‬ ‫شیری بپوشید و به دخترتان عکس این ترکیب‬ ‫را بپوشــانید؛ یعنی شــلوار آبی روشن و شومیز‬ ‫شــیری‪ .‬پدرها می‌توانند همین کار را در مورد‬ ‫پیراهن و شلوار انجام دهند‪.‬‬ ‫‪/ 24‬‬


‫مدل را هماهنگ کنید‬ ‫یکی از کارهایی که در مورد ســت کردن لباس با فرزندان نتیجــه چندان جالبی به دنبال‬ ‫ندارد؛ این اســت که صرفا رنگ لباس‌ها مثل هم باشــد و مدل‌ها با هم متفاوت باشند‪ .‬اگر‬ ‫قرار است از رنگ‌هایی مثل هم استفاده کنید؛ خوب است مدل لباس‌ها هم کامال شبیه هم‬ ‫باشــد‪ .‬برای مثال وقتی مدل کت تک و جلیقه زنانه برای مهمانی سفارش داده‌اید؛ از خیاط‬ ‫بخواهید عین همان مدل را برای دخترتان هم بدوزد‪ .‬در این شرایط زیبایی شما و فرزندتان‬ ‫بیشتر از وقتی است که شما کت تک قرمز پوشیده باشید و فرزندتان پیراهن یکسره‌ای به‬ ‫همین رنگ‪.‬‬

‫سراغ این طرح‌ها نروید‬ ‫ســت کردن لباس با بچه‌ها همان طور که بایدهایی دارد؛ شامل نبایدهایی‬ ‫هم می‌شــود‪ .‬یکی از نبایدهای اساســی که باید به آن توجه کرد؛ انتخاب‬ ‫لباس‌هایی اســت که طرح روی آن‌ها بزرگ اســت؛ برای مثال لباس‌های‬ ‫خال دار با دایره‌های بزرگ یا لباس‌های گل‌دار با گل‌های بزرگ‪ .‬پوشــیدن‬ ‫لباس‌هایی با اشکال بزرگ شــاید برای بزرگساالن مشکلی نداشته باشد؛‬ ‫اما باعث گم شــدن بچه‌ها در لباسشان می‌شــود و ظاهرشان را زیبا نشان‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬

‫با چه بلوزهایی در مهمانی‪،‬‬ ‫خوش‌سلیقه‌ترینباشیم؟‬

‫اگر مدل لباس‌ها خیلی با هم فرق دارند‪ ،‬لزومی‬ ‫ندارد رنگشــان مثل هم باشــد؛ بلکه می‌توانید‬ ‫از رنگ‌هــای هم‌خانــواده یا مکمل اســتفاده‬ ‫کنید‪ .‬هماهنگی کامــل رنگ‌ها معموال فقط در‬ ‫صورت یکســان بودن مدل‌ها جذابیت بیشتری‬ ‫پیدا می‌کنــد‪ .‬رنگ‌های هماهنــگ رنگ‌هایی‬ ‫هستند که در چرخه رنگ‌ها کنار هم قرار دارند‪.‬‬ ‫رنگ‌هایــی که در ایــن چرخه رو بــه روی هم‬ ‫هستند‪ ،‬متضاد هم هستند‪ .‬می‌توانید به صورت‬ ‫خانوادگی تناژهای مختلف یک رنگ را بپوشید‪،‬‬ ‫یا سراغ رنگ‌های مکمل و متضاد بروید‪.‬‬

‫توجه به دکور خانه‬

‫تا به حــال دقت کرده‌اید رنــگ زمینه چقدر‬ ‫روی زیبایی عکس‌هایتــان تاثیر می‌گذارد؟‬ ‫اگر مهمانی در خانه خودتان برگزار می‌شود یا‬ ‫قرار است تعداد زیادی عکس‌های زیبا بگیرید‬ ‫و لحظاتتان را ثبت کنید؛ خوب اســت به تم و‬ ‫رنگ دکور خانه توجه داشته باشید؛ البته این‬ ‫قضیه صرفا در مورد خانه‌هایی عملی اســت‬ ‫که از رنگ‌های روشــن و شــاد استفاده کرده‬ ‫باشند؛ در غیر این صورت تبدیل به یک رنگ‬ ‫تیره متحرک می‌شــوید که چنــدان هم زیبا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ایجاد تناســب و هماهنگی بیــن رنگ لباس‌ها‬ ‫با رنگ وســایل موجی از زیبایی ایجاد می‌کند‬ ‫که دســت کم گرفتن آن کار آســانی نیست و‬ ‫هم برای خودتان جــذاب خواهد بود و هم برای‬ ‫مهمان‌هایتان‪.‬‬

‫تیره پوشی ممنوع‬

‫ســعی کنیــد بیشــتر از اینکــه بچه‌هــا را در‬ ‫استایل‌های بزرگســاالن جا دهید؛ خودتان به‬ ‫استایل او نزدیک شــوید‪ .‬منظور این نیست که‬ ‫تی شــرتی بپوشــید که روی آن عکس السای‬ ‫کارتون فروزن چاپ شــده است؛ بلکه می‌توانید‬ ‫سراغ تی شرت و شــلوار جین ساده رنگی بروید‬ ‫که مشابه آن را دختر یا پسرتان هم دارد‪ .‬این کار‬ ‫باعث می‌شــود لباس‌های تیره نپوشید و به تن‬ ‫فرزندتان هم چنین لباسی نپوشانید‪ .‬لباس‌های‬ ‫تیره با مدل‌های بزرگساالن انتخاب‌های چندان‬ ‫مناسبی برای کودکان نیستند‪.‬‬

‫چطور در مهمانی لباس‬ ‫خود را با فرزندتان ست کنید‬

‫تولید ســت‌های خانوادگــی هنوز خیلی‬ ‫در کشــور ما جا نیفتاده اســت؛ با وجود‬ ‫ایــن هســتند برندهایی که بخشــی از‬ ‫تولیداتشان را به ست خانوادگی اختصاص‬ ‫می‌دهند‪ .‬کافی اســت در فروشــگاه‌های‬ ‫آنالین اینترنتی جست‌و‌جو کنید یا سری‬ ‫به فروشــگاه‌های بزرگ بزنیــد؛ احتمال‬ ‫اینکه بتوانید ســت خانوادگی پیدا کنید؛‬ ‫چند برابر خواهد شد‪.‬‬

‫از قبل هماهنگ شوید‬

‫ســت کردن لباس با بچه‌هــا را به دقیقه‬ ‫آخر موکول نکنید‪ .‬ســعی کنید لباس‌ها‬ ‫را از قبل بــا هم هماهنــگ کنید‪ .‬گاهی‬ ‫لباس‌هایــی که ظاهرا به نظر می‌رســد با‬ ‫هم ست هستند‪ ،‬وقتی پوشیده می‌شوند‪،‬‬ ‫اصال زیبا و ســت به نظر نمی‌رســند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل به خصوص قبل از مهمانی‌ها‬ ‫حتما عملیات پوشیدن و هماهنگی لباس‬ ‫را انجام دهید‪ ،‬تا دقیقه ‪ ۹۰‬دچار دردســر‬ ‫انتخاب لباس‌های تازه نشوید‪.‬‬

‫به سن بچه‌ها دقت کنید‬

‫یکی از مســائلی که متاســفانه بعضی از‬ ‫خانواده‌ها موقــع انتخاب لباس خانوادگی‬ ‫به آن توجه نمی‌‌کنند‪ ،‬ســن بچه‌هاست‪.‬‬ ‫اگر فرزندتان هنوز خیلی کوچک اســت‬ ‫و عــادت دارد دســتش را در هــر ظرفی‬ ‫فرو و بعد با لباســش پاک کند‪ ،‬پوشاندن‬ ‫لباس‌های کامال روشن به او و ست کردن‬ ‫لباس خودتان با او اشــتباه اســت‪ .‬در این‬ ‫شرایط سراغ تناژهای تیره رنگ مثل سبز‬ ‫و بنفش بروید یا از سرمه‌ای کمک بگیرید‪.‬‬ ‫‪25 /‬‬


‫زنان‬

‫‪women‬‬

‫راهنمای خرید‬ ‫کفش مجلسی‬ ‫خانم ها‬

‫اینمیهمانی‬ ‫چهکفشــی‬ ‫بپوشـــم؟‬

‫بیشــتر خانم‌ها عاشــق‬ ‫کفش‌های متنوع و زیبایی‬ ‫هســتند که در مهمانی‌ها‬ ‫می‌‌پوشــند‪ .‬این کفش‌ها تاثیر زیادی روی‬ ‫استایل خانم‌ها دارند و زیبایی‌شان را بیشتر‬ ‫می‌کنند؛ اما متاســفانه اغلب اوقات اسباب‬ ‫کمر درد و پا درد آن‌ها را هم فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫این مشــکل به راحتی و با رعایت نکات زیر‬ ‫قابل برطرف شدن است‪.‬‬

‫استفاده از فصل صندل‌های‬ ‫خوشگل‬

‫صندل‌ها بخش جدا نشــدنی اســتایل تابستانه‬ ‫هستند و کفش‌های پاشنه بلندی که پنجه‌های‬ ‫باز دارنــد‪ ،‬از بهترین گزینه‌هایی هســتند که‬ ‫می‌توان در مهمانی‌های رسمی و مجلسی سراغ‬ ‫آن‌ها رفت‬ ‫هر کفش پاشــنه بلندی مقداری شــیب دارد‬ ‫و این شــیب ممکن است فشــار بیشتری روی‬ ‫پنجه پــا وارد کند‪ .‬بنابراین اگــر جلوی کفش‬ ‫شــما باز باشــد‪ ،‬نوک پنجه به جای برخورد با‬ ‫سطح سخت‪ ،‬آزاد خواهد بود و احساس راحتی‬ ‫بیشتری خواهید کرد‬

‫شیک‌ترین پاشنه‪ ،‬بهترین‬ ‫پاشنهنیست‬

‫خیلی از خانم‌ها با دیدن فشن شوها و کفش‌های‬ ‫پاشنه باریک مدل‌ها دلشان می‌خواهد کفشی با‬ ‫پاشنه باریک داشــته باشند تا جذابیت بیشتری‬ ‫به اســتایل آن‌ها دهد‪ ،‬در حالی کــه جذابیت‬ ‫بیشتر به معنی راحتی بیشتر نیست‪.‬‬ ‫هر چه ارتفاع پاشــنه بیشتر باشــد و عرض آن‬ ‫کمتر‪ ،‬فشاری که به کمر شما وارد می‌شود بیشتر‬ ‫خواهد بود‪.‬بنابراین بهترین پاشــنه برای کفش‬ ‫زنانه پاشــنه‌های پهن اســت که خوشبختانه‬ ‫مدتی است به شــدت بین طراحی‌های روز دنیا‬ ‫دیده می‌شوند‪.‬‬ ‫‪/ 26‬‬


‫کفش های نیمه رسمی زیبا برای مهمانی‬ ‫دوستانه‬

‫مدتی است که صندل‌های پشت باز که شــبیه دمپایی روفرشی‬ ‫هستند‪ ،‬به عنوان کفش زنانه مجلسی هم مد شده‌اند‪ .‬این کفش‌ها‬ ‫مدل های بسیار متنوعی دارند و به ویژه برای استایل‌های تابستانه‬ ‫مناسب هســتند‪ .‬اگر به یک مهمانی نیمه رسمی دعوت شدید و‬ ‫دوست داشــتید استایل تابســتانه خاصی برای خودتان بسازید‪،‬‬ ‫انتخاب یک جفت دمپایی روفرشی مجلسی یا صندل پشت باز از‬ ‫بین جدیدترین انواع آن تصمیم بسیار خوبی خواهد بود‪.‬‬

‫صندل‌ها را می‌توان در خانه و موقع پذیرایی‬ ‫از مهمان‌ها هم پوشید‬

‫اگر صندلتان پاشــنه ندارد‪ ،‬توجه داشته باشید که کفی آن کمی‬ ‫ضخامت داشته باشد و راحت باشد تا فشار وارده از زمین مستقیما‬ ‫به کمرتان وارد نشود‪.‬داشتن کمی زرق و برق مثل نگین و سنگ‬ ‫روی صندل جذابیت آن را بیشــتر می‌کند و به زیبایی استایلتان‬ ‫خواهد افزود‪.‬اگــر میزبان مهمانی خودتان هســتید و با صندل‬ ‫پاشــنه بلند احســاس راحتی نمی‌کنید‪ ،‬برای پذیرایی راحتتر‬ ‫سراغ مدل‌های کامال تخت یا پاشنه کوتاه بروید‪.‬‬

‫ارتفاع پاشنه ها در کفش های پاشنه بلند‬

‫کفشتان‬ ‫ن‬ ‫رم است یا خشک؟‬

‫از بزرگتریــن‬ ‫اشــتباهاتی که‬ ‫م‬ ‫ی‌توان انجام داد ای‬ ‫ن اســت که یک‬ ‫جف‬ ‫ت‬ ‫کف‬ ‫ــش زنانه م‬ ‫جلســی خرید که‬ ‫جن‬ ‫س سفتی دارد و به‬ ‫جا‬ ‫ی‬ ‫این‬ ‫که به شکل‬ ‫قال‬ ‫ب‬ ‫پا‬ ‫درب‬ ‫یای‬ ‫د؛‬ ‫پا‬ ‫ها‬ ‫را به شکل خودش‬ ‫در‬ ‫بیا‬ ‫ورد‪ .‬پوشی‬ ‫دن این نوع کفش‌ها‬ ‫آســیب‌ها‬ ‫ی‬ ‫جـ‬ ‫ـد‬ ‫ی‬ ‫را در بر‬ ‫ند‬ ‫خواه داشت ‪.‬‬

‫خیلی از خانم ها به واســطه بلند قد به نظر رســیدن سراغ کفش‬ ‫های پاشــنه بلند می رونــد و دلیل دیگری بــرای انتخاب چنین‬ ‫کفشــی ندارند اما بهترین راه برای بلند تر به نظر رسیدن راهکار‬ ‫های پوششی و انتخاب لباس مناسب است قد را می‌توانید از طریق‬ ‫مدل و طرح پارچه لباســی که به تن می‌کنید‪ ،‬بلندتر نشان دهید‪.‬‬ ‫همچنین مدل موهای شما هم روی بلندتر نشان دادن قدتان تاثیر‬ ‫گذار است‪ .‬برای مثال مدل موی گوجه‌ای که باالی سر جمع شود‪،‬‬ ‫قدتان را بلندتر نشان خواهد داد‪.‬به همین دالیل الزم نیست صرفا‬ ‫به دنبال پاشنه خیلی بلند باشید و به کمرتان فشار بیاورید‪ .‬پاشنه‬ ‫اســتاندارد پاشنه‌ای اســت که اختالف پنجه و پاشنه پا را به طرز‬ ‫فاحشی بیشتر نکند و روی کمر و زانوها فشار وارد نکند‪.‬‬

‫به فرم پنجه توجه کنید‬

‫اگــر به هر دلیلی عالقه‌ای به پوشــیدن صندل و کفش‌های جلو‬ ‫باز ندارید‪ ،‬مهم اســت که برای احســاس راحتی بیشــتر به فرم‬ ‫قسمت پنجه کفش دقت کنید‪.‬استایلیست‌ها پیشنهاد می‌کنند‬ ‫برای داشــتن یک تیپ زنانه زیبا و ظریف‪ ،‬ســراغ کفش‌هایی با‬ ‫پنجه‌های ظریف بروید‪ .‬آن‌ها عالقــه خاصی به کفش‌های نوک‬ ‫تیز دارند‪.‬مشــکلی که وجود دارد این اســت که پنجه‌های نوک‬ ‫تیز ممکن است فشــار زیادی روی انگشت‌های پا وارد کنند و در‬ ‫صورت مداومت در اســتفاده باعث تغییر شکل انگشت‌ها شوند‪.‬‬ ‫برای اینکه هم شیک باشــید و هم به انگشت‌هایتان فشار زیادی‬ ‫نیاوریــد‪ ،‬کفش‌های با فرم نــوک تیز اما پنجه پهن‌تر و پاشــنه‬ ‫کوتاهتر را انتخاب کنید‪.‬‬

‫شیک بودن یا راحت بودن؟‬

‫خانم‌ها چه از زمانی که دختر بچه هســتند و دنبال صندل بچه‬ ‫گانــه می‌گردند‪ ،‬چه زمانی کــه بزرگتر شــده‌اند و دنبال خرید‬ ‫دمپایی روفرشــی هســتند و چه زمانی که زن بالغی هستند که‬ ‫به دنبال کفشی پاشــنه بلند برای شیک پوشــی در مهمانی‌ها‬ ‫می‌گردند‪ ،‬همیشــه و همیشه دوســت دارند که شیک باشند و‬ ‫متفاوت با بقیه به نظر برســند‪ .‬حتی اگر فرزند دختر هم داشته‬ ‫باشند همین قانون را برای او اجرا می‌کنند و زیباترین مدل های‬ ‫صندل بچه گانه را برای دخترشــان انتخاب می‌کنند‪ .‬این تفاوت‬ ‫گاهی به معنی تحمل ســختی بیشــتر در نحوه لباس پوشیدن‬ ‫است‪ .‬به خاطر داشته باشید دنیای امروز مد و لباس معتقد است‬ ‫زیبایی منافاتی با راحت بودن ندارد و کافی اســت در لباسی که‬ ‫می‌پوشید یا کفشــی که به پا دارید احساس راحتی کنید تا آدم‬ ‫جذابتری با استایلی متفاوت به نظر برسید‪.‬‬ ‫‪27 /‬‬


‫نکات ریز‬ ‫اما مهم برای‬ ‫انتخاب استایل‬

‫شیک ‪ ،‬متفاوت‬ ‫و بسیار خاص شوید‬

‫هر مهمانی فرصت خوبی است برای نشان دادن سلیقه خاصی که دارید و‬ ‫سلیقه خاص شما بخشی از هویت و استایل شخصی‌تان را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫برای اینکه بتوانید بهترین استایل را از خودتان نشان دهید‪ ،‬به نکات ریز‬ ‫اما پر اهمیتی که بهتر است در مهمانی‌ها رعایت کنید‪ ،‬دقت داشته باشید‪.‬‬ ‫لباستان چه رنگی است؟‬

‫تاثیر رنگ‌ها بر اســتایل را دست کم نگیرید‪ .‬هر رنگ معنا و مفهوم‬ ‫خاص خودش را دارد و ممکن است در حالی که به یک نفر می‌آید‪،‬‬ ‫استایل شخص دیگری را خراب کند؛ بنابراین در وهله اول در نظر‬ ‫داشــته باشید که چه رنگی به پوســت‪ ،‬مو و حتی رنگ چشم‌های‬ ‫شــما می‌آید‪.‬مرحله دوم درباره رنگ‌هــا در مهمانی‌ها‪ ،‬مرحله‌ای‬ ‫است که خیلی‌ها از آن بی‌خبر هســتند و آن لزوم هماهنگی بین‬ ‫رنگ‌های به کار رفته در آرایش و رنگ پیراهن مهمانی است‪ .‬برای‬ ‫مثال وقتی لباس ســرخابی به تن دارید نباید رژ لب قرمز بزنید؛ در‬ ‫عوض وقتی لباســتان قرمز است‪ ،‬استفاده از این رنگ رژ برای شما‬ ‫کامال مجاز است‪.‬در کنار رنگ رژ لب‪ ،‬رنگ سایه و رژ گونه هم بهتر‬ ‫اســت هماهنگی الزم را با استایل شما داشــته باشد‪ ،‬تا از همیشه‬ ‫شیک‌تر و زیباتر به نظر برسید‪.‬‬

‫انتخاب مدل مو با توجه به مدل لباس‬

‫یکی از نکات جزئی اما بســیار مهم درســت کردن‬ ‫استایل شــیک در مهمانی‌ها توجه به فرم لباس‬ ‫به ویژه یقه آن و مدل موهایتان اســت‪.‬اگر یقه‬ ‫لباســتان ایستاده اســت‪ ،‬بهتر است موهایتان‬ ‫را باال جمع کنید‪.‬اگر پشت لباســتان باز است‪ ،‬بهتر‬ ‫است موهایتان را یک طرف بریزید تا زیبایی پشت لباس‬ ‫مشخص شود‪.‬اگر لباستان معمولی است می‌توانید موها‬ ‫را براشینگ و دورتان پخش کنید‪.‬خانم‌های قد بلند بهتر‬ ‫است به جای باال بستن موهایشان آن‌ها را پشت سر جمع‬ ‫کنند‪.‬خانم‌هایی که قدشان کوتاه است می‌توانند موها را‬ ‫باال سر جمع کنند تا بلندتر به نظر برسند‪.‬‬ ‫‪/ 28‬‬

‫‪/ 28‬‬


‫انتخاب لباس بر اساس فرم بدن‬

‫کیف شما نشان دهنده سلیقه شماست‬

‫از مهم‌ترین نکاتی که می‌تواند اســتایل شــما را از زمین تا آسمان‬ ‫تغییر دهد‪ ،‬این اســت که بدانید کدام مدل لباس به شــما می‌آید‪.‬‬ ‫برای این کار حتما فرم بدنتان را بشناسید و بر اساس راهنمایی‌های‬ ‫استایلیست‌ها دســت به انتخاب مدل مناســب بزنید‪ .‬برای مثال‬ ‫کســانی که در قسمت شــکم و پهلو اضافه وزن دارند بهتر است از‬ ‫لباس‌هایی با پارچه ضربدری استفاده کنند و افراد خیلی چاق نباید‬ ‫لباس‌های گشاد بپوشند‪.‬یک اصل ساده این است که از لباس‌هایی‬ ‫که بلوک بندی رنگی دارند استفاده کنید؛ لباس‌هایی که هر بخش‬ ‫پارچه‌شان به یک رنگ است‪ .‬مثال اگر در قسمت بازوها اضافه وزن‬ ‫دارید‪ ،‬پیراهنی با آستین مشکی می‌تواند زیباتر نشانتان دهد‪.‬‬

‫احتماال شما هم شنیده‌اید که ســلیقه افراد را می‌توان از‬ ‫روی کیفشان تشخیص داد‪ .‬برای اینکه بتوانید سلیقه‌تان‬ ‫را بهتر کنید‪ ،‬به نکات زیر دقت داشته باشید‪.‬‬ ‫به جای اینکه مرتب برای خریــد کیف‌های ارزان هزینه‬ ‫کنید‪ ،‬تمــام این خرده هزینه‌‌ها را بــرای خرید یک یا دو‬ ‫مدل کیف شیک و رسمی خرج کنید‪.‬‬ ‫کیف زنانه شما چه از جنس چرم مصنوعی مرغوب باشد‬ ‫و چه از جنس دیگری تهیه شــده باشــد‪ ،‬مهم این است‬ ‫که بعد از هر بار اســتفاده آن را تمیز کنید و مراقبت‌های‬ ‫الزم را از آن انجام دهید تا دوام بیشــتری داشــته باشد و‬ ‫زیبایی‌اش را حفظ کند‪.‬‬ ‫داشتن کیف دوشی مجلســی برای مجالس خودمانی‌تر‬ ‫بهتر اســت؛ در حالی که در مجالس رســمی باید کیف‬ ‫دستی به همراه داشته باشید‪.‬‬ ‫اگر بین رنگ کیف و کفشــتان هماهنگــی وجود ندارد‪،‬‬ ‫سعی کنید رنگ کیف را با شلوار یا دامن ست کنید‪.‬‬

‫شومیزهایزیبابرایاستایلمتنوع‬ ‫اگر خیلــی اهل پوشــیدن پیراهن‌هــای میدی در‬ ‫مهمانی‌های نیمه رسمی نیســتید‪ ،‬برای زیباتر کردن‬ ‫استایلتان از روش‌های زیر استفاده کنید‪:‬‬ ‫انتخاب چند مدل شــومیز زنانه شــیک و ساده را در‬ ‫برنامه خریدهایتان قرار دهید‪ .‬شــومیزها گزینه‌هایی‬ ‫عالی برای ساختن استایل مجلسی شما هستند‪.‬‬ ‫بهتر است یک شومیز روشــن (ترجیحا سفید) و یک‬ ‫شومیز تیره (ترجیحا مشکی یا سرمه‌ای) در کمدتان‬ ‫داشته باشید‪ .‬این رنگ‌ها به راحتی با بقیه لباس‌ها ست‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫شــومیزها را می‌توان به راحتی با دامن کوتاه رسمی‬ ‫یا شــلوار رسمی زنانه ســت کرد و انواع استایل‌های‬ ‫متفاوت برای مجالس مختلف را درست کرد‪.‬‬ ‫شومیزهای ساده مدت زمان بیشتری برایتان می‌مانند؛‬ ‫اگر دوســت دارید آن‌ها را از ســادگی دربیاورید‪ ،‬از‬ ‫گردنبندهای شیک و متنوع کمک بگیرید‪.‬‬

‫کفش گرد نپوشید‬

‫همان طور که کیف شــما نشان دهنده سلیقه‌تان است‪ ،‬کفشــتان هم با بیننده حرف خواهد زد‪ .‬بنابراین به نکات مهم زیر‬ ‫دقت کنید تا این مکالمه کسالت آور نشود‪:‬‬ ‫به خاطر داشته باشید کفش‌هایی که نوک گرد دارند‪ ،‬سن را باالتر نشان می‌دهند و استایل را شیک نشان نخواهند داد‪ .‬در‬ ‫عوض کفش‌هایی با نوک نسبتا تیز کامال برخالف این مسیر حرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫از کفش‌های براق در شب استفاده کنید و وقتی سراغ کفش‌های مات بروید که به یک دورهمی عصرانه دعوت شدید‪.‬‬ ‫ارتفاع پاشنه کفش را طوری انتخاب کنید که بعد از گذشت نیم ساعت کمر درد نگرفته و مجبور به عوض کردن آن نشوید‪.‬‬ ‫از بهترین انواع پاشــنه‌ها‪ ،‬پاشنه‌های پهن و مکعب شکل هستند که فشار وارد شده به کمر را تا حد زیادی کم می‌کنند و به‬ ‫حفظ تعادل هم کمک بیشــتری خواهند کرد‪.‬اگر شده تنها یک جفت کفش رسمی استاندارد داشته باشید‪ ،‬وجودش را به‬ ‫ده‌ها جفت کفش ارزان قیمت غیر اســتاندارد ترجیح دهید‪ .‬همچنین می‌توانید برای آشنایی بیشتر با روش‌های انتخاب‬ ‫کفش رسمی با توجه به استایل خود این مطلب را بخوانید‪.‬‬

‫‪29 /‬‬

‫‪29 /‬‬


‫سالمت‬

‫‪HEALTH‬‬

‫طب سنتي‬ ‫و مکمل‬

‫متخصصانطب​سنتيهنديبهشمامي​گويند‪،‬بدنتانچهنوعمزاجيدارد‬

‫مي​دانيد بدنتان واتا است يا کافا؟‬ ‫در شیوه درمانی طب سنتی‬ ‫هند‪ ،‬آیــورودا روش‌هایی‬ ‫برای شناسایی مزاج یا تیپ‬ ‫افراد وجود دارد که شناســایی این مزاج‌ها‬ ‫تاثیر بســیار زیادی در حفــظ و ماندگاری‬ ‫سالمت و حتی درمان بسیاری از بیماری‌های‬ ‫رایج میان مــردم دارد‪ .‬در این شــیوه که‬ ‫به طورکلی به ایجاد تعــادل و توازن میان‬ ‫انرژی‌های جسم و روح می‌پردازد دستوراتی‬ ‫وجود دارد که بــا رعایت آنها تعادل و توازن‬ ‫میان عناصر موجود در بدن فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫برای ایجاد تعادل میان این عناصر و دوشاها‪،‬‬ ‫اولین راه‌حل شناســایی آنهــاو تیپ‌های‬ ‫بدنی افراد اســت تا به کمــک آن بتوان با‬ ‫رع ایت رژیم‌های غذایی‪ ،‬دستورات دارویی‬ ‫ل بدن و عناصر‬ ‫و تمرینات تنفســی به تعاد ‌‬ ‫درونی آن کمک کرد‪ .‬یکی از ساده‌ترین این‬ ‫را ه‌ها شناسایی دوشــاها و تیپ بدنی واتا‪،‬‬ ‫کافا و پیتا در بدن افراد است‪.‬‬

‫آزمايش شناسايي نوع جسم‬

‫‪/ 32‬‬

‫‪ .1‬فعالیت‌های روزانه خود را چگونه انجام‬ ‫می‌دهید؟‬ ‫الف‪ :‬کارها و برنامه‌هایم را ســریع و باشتاب انجام‬ ‫می‌دهم‪.‬‬ ‫ب‪ :‬احساس می‌کنم در کارهایم موفقم و کارایی‬ ‫خوبی دارم‪.‬‬ ‫ج‪ :‬در انجام فعالیت‌ها و کارها آرام و آهسته هستم‪.‬‬ ‫‪ .2‬در زمينه یادگیری مسائل و سپردن آنها‬ ‫در حافظه‌تان چگونه‌اید؟‬ ‫الف‪ :‬مسائل و نکات را زود یاد می‌گیرم اما در به یاد‬ ‫آوردن آنها سریع نیستم‪.‬‬ ‫ب‪ :‬معمــوال در یادگیری و ارائه نــکات‪ ،‬دقیق و‬ ‫منظم هستم‪.‬‬ ‫ج‪ :‬با سرعت دیگران مســائل را یاد نمی‌گیرم اما‬ ‫حافظه‌ای قوی دارم‪.‬‬ ‫‪ .3‬درباره خود چگونه فکر می‌کنید؟‬ ‫الف‪ :‬بيشتر روزها با انرژي و سرحال و سرزنده‌ام‪.‬‬ ‫ب‪ :‬در برنامه‌ها و کارها مسلط و قوی عمل می‌کنم‬ ‫و مدیر هستم‪.‬‬ ‫ج‪ :‬هنگام بیدار شــدن از خواب سست و بی‌حالم‪.‬‬ ‫اصوال صبح‌ها دیر خودم را پیدا می‌کنم‪.‬‬ ‫‪ .4‬کدامیک از شــرایط فیزیکی زیر به شما‬ ‫نزدیک است؟‬ ‫الف‪ :‬الغرم و خیلی سخت به وزنم اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫ب‪ :‬زود خسته می‌شوم و از هوای گرم بیزارم‪.‬‬ ‫ج‪ :‬به‌راحتی وزنم اضافه یا کم می‌شود یا استعداد‬ ‫چاقی دارم‪.‬‬


‫‪ .5‬وضعیت موهای شما چطور است؟‬ ‫الف‪ :‬موهای کم پشت‪ ،‬شکننده و مجعد دارم‪.‬‬ ‫ب‪ :‬موهای نازک‪ ،‬ظریــف و صافی دارم که رنگ‬ ‫آنها خاکستری یا بور یا حنایی است‪.‬‬ ‫ج‪ :‬موهایم پرپشت‪ ،‬ضخیم‪ ،‬تیره و محکم است‪.‬‬ ‫‪ .6‬کدام حالت به شما نزدیک‌تر است؟‬ ‫الف‪ :‬مفاصل برجســته و بیرون‌زده‌اي دارم و در‬ ‫آنها احساس خشکی می‌کنم‪.‬‬ ‫ب‪ :‬خیلی زود عرق می‌کنم‪.‬‬ ‫ج‪ :‬چشــم‌هایم برجسته و درشــت است‪ .‬رنگ‬ ‫چشم‌هایم آبی تیره یا سیاه است‪.‬‬ ‫‪ .7‬وضعیت گوارشی شما چگونه است؟‬ ‫الف‪ :‬به آســانی بــا رعایت نکــردن رژیم دچار‬ ‫یبوست و خشکی می‌شوم‪.‬‬ ‫ب‪ :‬دستگاه گوارشــی قوی دارم و روده‌هایم به‬ ‫خوبــی کار می‌کنند‪ .‬گاهی دچــار لینت مزاج‬ ‫می‌شوم‪.‬‬ ‫ج‪ :‬گوارش و هضم غدا در بدنم کند است و پس از‬ ‫خوردن غذا احساس سنگینی مي​کنم‪.‬‬ ‫‪ .8‬درباره ســردی و گرمی به کدام گزینه‬ ‫نزدیک‌ترید؟‬

‫کدام تیپ بر شما غالب است؟‬ ‫پس از آنکه به پرســش‌ها پاسخ دادید‪،‬‬ ‫تعداد گزینه‌های الف‪ ،‬ب و ج را بشمارید‪.‬‬ ‫افرادی که تعداد گزینه الف بیشــتری‬ ‫داش ته باشــند در گروه «تیپی واتا»‪،‬‬ ‫افرادی که گزینه ب بیشــتری داشته‬ ‫باشند در گروه «تیپی پیتا» و افرادی که‬ ‫گزینه ج آنها بیشتر از بقیه باشد در گروه‬

‫داشتن کدام‬ ‫تیپ نشانه سالمت‬ ‫است؟‬

‫از دیدگاه مکتــب درمانی آیورودا‬ ‫هر شــخص کــه میــان ‪ 3‬تیپ و‬ ‫‪ 3‬دوشــای کافا‪ ،‬پیتا و واتا بتواند‬ ‫تعادل و توازن به وجــود آورد در‬ ‫گروه افراد ســالم قــرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫نکت ه‌ای که در ایــن زمینه باید به‬ ‫آن توجه داشــت‪ ،‬این اســت که‬ ‫این تیپ‌ها منحصربه‌فرد اســت‬ ‫و مــا نمی‌توانیم افــرادی را پیدا‬ ‫کنیم که دارای تیپ‌های مشــابه‬ ‫و یکسان باشــند‪ .‬البته شناسایی‬ ‫دوشاها و تیپ افراد در برخی موارد‬ ‫بسیار دشــوار است و متخصص یا‬ ‫درمانگر این شــیوه درمانی‪ ،‬عالوه‬ ‫بر پرسشنامه زمان زيادي را صرف‬ ‫دریافت پیشــینه فرد‪ ،‬عادت‌های‬ ‫غذایی و رفتاری او می‌کند‪.‬‬

‫الف‪ :‬دست و پایم بیشــتر مواقع سرد است و در‬ ‫تحمل کردن هوای ســرد مثــل دیگران صبور‬ ‫نیستم‪.‬‬ ‫ب‪ :‬اغلب حرارت زیــادی دارم و حتی در حالتی‬ ‫کــه دیگران هوای اتــاق را ســرد می‌دانند من‬ ‫احساس گرمی می‌کنم‪.‬‬ ‫ج‪ :‬هوای خنک و مرطوب مرا آزار می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ .9‬کدام حالت روحی به شــما نزدیک‌تر‬ ‫است؟‬ ‫الف‪ :‬بیشتر دچار دلواپسی و نگرانی هستم‪.‬‬ ‫ب‪ :‬به ســرعت خشمگین می‌شــوم و سریع هم‬ ‫عامل خشمم را فراموش می‌کنم‪.‬‬ ‫ج‪ :‬فــرد آرام‪ ،‬ســاکت‪ ،‬خوش‌خلــق و مهربانی‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫‪ .10‬خواب شما چگونه است؟‬ ‫الف‪ :‬اغلب اوقات خیلی سخت به خواب می‌روم و‬ ‫مدت زيادي طول می‌کشد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬معمولی‌ام‪.‬‬ ‫ج‪ :‬خواب خوب و عمیقی دارم‪.‬‬ ‫‪ .11‬آیا حالت‌های روحی شــما به سرعت‬ ‫تغییر می‌کند؟‬

‫رازگشايي از امتحان‬

‫«تیپی کافا» قــرار می‌گیرند‪ .‬البته باید‬ ‫توجه داشت که این به معنی آن نیست‬ ‫که هر فرد دارای یک تیپ است‪ .‬معموال‬ ‫در طبیعت این ‪ 3‬تیپ به صورت خالص‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اما با انجام این تســت این‬ ‫نکته مشخص می‌شــود که کدامیک از‬ ‫این ‪ 3‬تیپ در بدن فرد نسبت به دیگری‬ ‫در جایگاه باالتری قــرار دارد به‌عنوان‬

‫الف‪ :‬به آسانی تغییر حالت می‌دهم و احساساتی‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫ب‪ :‬خیلی از اطرافیانم مــرا فردي لجباز و لجوج‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫ج‪ :‬معموال آرام هســتم و به راحتی خشمگین و‬ ‫عصبانی نمی‌شوم‪.‬‬ ‫‪ .12‬پوست شما چگونه است؟‬ ‫الف‪ :‬خشــک اســت؛ به‌ویژه در فصل‌های سرد‬ ‫سال‬ ‫ب‪ :‬معمولی است‪.‬‬ ‫ج‪ :‬پوستي صاف و نرم دارم‪ .‬گاهی رنگ پریده‌ام‪.‬‬ ‫‪ .13‬آیا در فواصل زمانی مشــخص و منظم‬ ‫غذا میل می‌کنید؟‬ ‫الف‪ :‬اگر تنها باشــم به راحتــی وضعیت خواب‬ ‫و خوراکم بــه هم ريخته و نظمش را از دســت‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬اشتهای زیادی دارم و می‌توانم به مقدار زیاد‬ ‫غذا بخورم اما اگر دیر غذا بخورم یا یک وعده غذا‬ ‫نخورم ناراحت می‌شوم‪.‬‬ ‫ج‪ :‬به راحتــی می‌توانم از خوردن شــام یا ناهار‬ ‫صرف‌نظر کنم‪.‬‬

‫مثال ممکن است فردی ‪ 8‬گزینه الف‪،‬‬ ‫‪ 4‬گزینه ب و ‪ 2‬گزینه ج داشته باشد‪ .‬در‬ ‫این صورت تیپ بدنی او را واتا نمی‌دانیم‬ ‫زيرا گفتیم در طبیعــت این ‪ 3‬تیپ به‬ ‫صور ت خالص وجود نــدارد‪ .‬بنابراین‬ ‫تیپ بدنی او را واتا‪ -‬پیتا می‌نامیم‪ .‬زیرا‬ ‫میزان عنصر واتا و پیتا در بدن او نسبت‬ ‫به عنصر کافا بیشتر بوده است‪.‬‬

‫هر تيپي چه بيماري​اي مي​گيرد؟‬ ‫از دیدگاه طب آیورودا غلبه هریک از دوشاهای واتا‪ ،‬کافا و پیتا می‌تواند موجب‬ ‫بروز تعدادی بیماری در بدن افراد شود و ساختار بدن آنها را برای پذیرش برخی‬ ‫بیماری‌ها آماده کند‪.‬‬

‫افــرادی که میزان کافا در بدنشــان‬ ‫نسبت به دوشــاهای دیگر بیشتر است‪،‬‬ ‫نسبت به ســایر افراد بیشتر در معرض‬ ‫ابتال به بیماری‌های تنفسی مثل تنگی و‬ ‫سنگینی نفس‪ ،‬اختالل در تنفس‪ ،‬آسم‪،‬‬ ‫اضافه وزن و چاقی قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫افرادی که دوشــای واتا در آنها بیشتر‬ ‫از بقیــه دوشاهاســت در گروهی قرار‬ ‫می‌گیرند که استعداد بیشتری در ابتال‬ ‫به بیماری‌های دســتگاه گوارش دارند‪.‬‬ ‫ایــن افراد بــه راحتی دچار یبوســت و‬ ‫خشکی مزاج می‌شوند‪.‬‬

‫درنهایــت افرادی که دچــار پیتای‬ ‫بیشــتری هســتنداحتمال ابتــا به‬ ‫بیماری‌های قلبی و پوستی در آنها بیشتر‬ ‫اســت‪ .‬رعایت رژیم‌هــای غذایی خاص‬ ‫برای این گروه بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫باید توجه داشــت که تمامی گروه‌های‬ ‫ذکرشــده با رعایت نکات و دســتورات‬ ‫پزشــکی و رژیم غذایی ویژه و با تعدیل‬ ‫مــزاج و تیپ خود و ایجــاد تعادل میان‬ ‫دوشــاهای نــام بــرده‪ ،‬می‌توانند این‬ ‫بیماری‌ها را از خود دور کرده و بدن خود‬ ‫را در برابر آنها مقاوم کنند‪.‬‬

‫‪33 /‬‬


‫رنگ​هاييکهمي​توان ‌‬ ‫د‬ ‫دوشمارا‬ ‫حالتانراخوبکن ‌‬ ‫د‌رمسيرموفقيتقرارد‌هد‌‬

‫‌زند‌گــي​ات‬ ‫را رنگکن‬ ‫اتاق د‌ختران‬

‫اتاق خواب‬

‫صورتی‪ :‬فضایی آرام و‬ ‫گرمرامی‌سازد‌‪.‬‬

‫سبز‪:‬آرامش و سالمت را به ارمغان می‌آورد‌‪.‬‬

‫اتاق غذاخوری‬

‫اتاق نشیمن‬

‫بنفش آرام و کمرنگ‪ :‬چنین رنگی اعصاب‬ ‫را آرام می‌کند‌‪ ،‬اســترس‌ها را می‌گیر ‌د و‬ ‫ید‌هد‌ فر ‌د به آرامش برسد‌‪.‬‬ ‫اجازه م ‌‬

‫د تا از‬ ‫قرمز‪ :‬چنین رنگی اشتها را تحریک می‌کن ‌‬ ‫غذاخورد‌نلذتبیشتریببرید‌‪.‬‬

‫ر‌نگ‌های‬ ‫اصلـی‬ ‫قرمــز‬

‫اشتهاراتحریکوميلبهغذاخورد‌نرابیشترمی‌کند‌‪.‬‬ ‫(بسیاریازرستوران‌هابرایتبلیغاتخو ‌درنگقرمزاستفاد‌همی‌کنند‌)‪.‬‬ ‫شور‪،‬احساساتوهیجانرابرمی‌انگیزد‌‪.‬‬ ‫رزقرمزنما ‌دعشقاست‪.‬‬ ‫د سبب پایین آمد‌ن توانایی‌های شما د‌ر‬ ‫د رنگ قرمز می‌توان ‌‬ ‫ید‌هن ‌‬ ‫تحقیقات نشان م ‌‬ ‫حینامتحانشود‌‪.‬‬ ‫ید‌هد‌‪ ،‬چون قرمز همیشه برای خطر‬ ‫د رنگ قرمز عملکر ‌د و توانایی فر ‌د را د‌ر د‌ستیابی به اهد‌افش کاهش م ‌‬ ‫نظریه‌ها می‌گوین ‌‬ ‫دود‌ر‬ ‫داحتیاطفر ‌درازیا ‌دکن ‌‬ ‫وشکستکارهاد‌رنظرگرفتهمی‌شو ‌دوهمیناستکهنشانهخطرهمیشهقرمزاستزيرامی‌توان ‌‬ ‫‌وری‪/‬واجتناببهوجو ‌دبیاورد‌‪.‬‬ ‫نتیجهد‌رفر ‌داحساسد‪34‬‬

‫برای د‌یوارهای‬ ‫خانه و اتاق‌های‬ ‫شما چه رنگی‬ ‫مناسب‌تر است؟‬ ‫و چرا این رنگ‌ها‬ ‫را به شما پیشنهاد‌‬ ‫ید‌هیم؟‬ ‫م ‌‬

‫د‌فترکار‬

‫د را باال‬ ‫آبی‪ :‬این رنــگ کارایی و قــد‌رت تولي ‌‬ ‫می‌بر ‌د ‪.‬‬

‫آشپزخانه‬

‫زرد‌‪:‬ســوخت و ســاز بد‌ن را باال می‌برد‌‪ ،‬د‌ر کل‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫اتاق‌هاییبارنگروشنبهشماانرژیم ‌‬

‫‌‬ ‫روانشناسی‬

‫رنــگ‌ها‬ ‫زرد‌‬

‫بشاش و گرم است‪.‬‬ ‫نگاه‌هارابهسمتخو ‌دمی‌کش ‌د البته‬ ‫گاهیهمچشم‌هاراخستهمی‌کند‌‪.‬‬ ‫بچه‌هارابهگریهمی‌اند‌ازد‌‪.‬‬ ‫(هیچگاه اتاق بچه​ه‌ا را زر ‌د نکنید‌‪ ،‬زيرا بچه‌ها‬ ‫بیشترگری ‌هخواهن ‌دکرد‌)‪.‬‬

‫مرد‌هااینرنگرابیشترازهمهترجیحم ‌ید‌هند‌‪ .‬آبی‬

‫آرام‌کنند‌هوازبینبرند‌هاسترس‌هاونگرانی‌هاست‪.‬‬ ‫بیشتربراید‌فترکاراستفاد‌همی‌شود‌‪،‬چونافرا ‌دد‌راتاق‌هایآبی‬ ‫رنگبیشترازهمیشهخالقوتولید‌کنند‌همی‌شوند‌‪.‬‬ ‫اشتهاراکمیپایینمی‌آورد‌‪.‬‬ ‫معموالهمراهباآبوصلحد‌رنظرگرفتهمی‌شود‌‪.‬‬


‫آرام‌کنند‌ه‬ ‫نشانگرعشق‬ ‫شور و احساسات‬ ‫جالب اســت بد‌انیــ ‌د د‌ر بعضی از‬ ‫زند‌ان‌ها اتاق‌هــای صورتی رنگی‬ ‫د‌ارن ‌دتامجرمانراکمیآرامکنند‌‪.‬‬

‫صورتی‬

‫بنفش‬

‫صورتی‬

‫هیجان‬ ‫شور و شوق‬ ‫گرما‬ ‫هشد‌ار‬ ‫معموال عالمت‌های هشــد‌ار را رنگ‬ ‫نارنجیمی‌زنند‌‪.‬‬

‫بنفش‬

‫قاباطمینان‬ ‫کسلوخستهکنند‌ه‬ ‫عملیو واقعی‬ ‫زمین‬

‫نارنجی‬

‫رن ‌‬ ‫گها ‌درتبلیغات‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن ‌د!‬

‫سبز‬

‫سیاه‬ ‫آبی‪:‬معموالشرکت‌هایخیلیبزرگازرنگآبیاستفاد‌همی‌کنند‌‪،‬‬ ‫زيرا این رنگ کارایی را بــاال می‌بر ‌د و اصال حس تهاجم را د‌ر افراد‌‬ ‫برنمی‌انگیزد‌‪.‬‬

‫نقره‌ای‬ ‫قرمز‪ :‬بسیاری از رستوران‌ها از قرمز برای‬ ‫تحریک‌اشتها استفاد‌ه می‌کنند‌‪.‬‬ ‫رستوران‌هایی چون‬ ‫کد‌ونالد‌‬ ‫م ‌‬ ‫‪KFC‬‬ ‫پد‌رخوب‬

‫سفید‌‬

‫مرگ‬ ‫عزاد‌اري‬ ‫الغری و ضعف‬ ‫نهچند‌انخوشایند‌‬ ‫مصریان باستان اعتقا ‌د د‌اشتن ‌د سیاه‬ ‫نما ‌دزند‌گیو تول ‌دد‌وبارهاست‪.‬‬

‫ص‬ ‫‌‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‌‬ ‫گها‬

‫قهوه‌ای‬

‫سفید‌‬

‫قهوه‌ای‬

‫بنفش‬

‫آبی‬

‫قرمز‬

‫سبز‬ ‫خلوص‬ ‫بی گناهی‬ ‫خالی‬ ‫پر از فضا برای جا د‌اد‌ن‬ ‫اگر می‌خواهی ‌د به د‌یگران القا‬ ‫کنی ‌د که اتاق بزرگی د‌اری ‌د آن‬ ‫راسفی ‌دکنید‌‪.‬‬

‫نارنجی‬

‫وفاد‌اری‬ ‫ثروت‬ ‫موفقیت‬ ‫خرد‌مند‌ی‬ ‫بسیاریازرئیس‌هالباسبنفشمی‌پوشند‌‪.‬‬

‫سالمت‬ ‫آرامش‬ ‫پول‬ ‫طبیعت‬ ‫افرا ‌دشاغلد‌رمحیط‌هایسبزرنگ‬ ‫معموال کمتر د‌چار ‌د ‌لد‌ر ‌د و معد‌ه‬ ‫د‌ر ‌دمی‌شوند‌‪.‬‬

‫ســبز‪ :‬از زمان‌های خیلی قد‌یم به عنوان نشانه‬ ‫باروری د‌ر نظر گرفته می‌شــو ‌د و حتی د‌ر قرن‪15‬‬ ‫رنگ لباس عروس د‌ر مراسم ازد‌واج به رنگ سبز‬ ‫بود‌‪.‬‬ ‫این روزها شرکت‌های تولید‌کنند‌ه مواد‌خوراکی‬ ‫مثل شکالت معروف ‪ M & M‬برای تبلیغات‌شان‬ ‫از رنگ سبز استفاد‌ه می‌کنن ‌د تا افرا ‌د بیشتري را‬ ‫بهخو ‌دجذبکنند‌‪.‬‬

‫سبز‬

‫سیاه‬

‫سفید‌‬ ‫طالیی‬

‫صورتی‬

‫سفید‌‬

‫صورتی‬

‫بنفش‬ ‫کمرنگ‬

‫بیشترمخصوصخانم‌هاهستند‌‬ ‫بسیار سریع مخاطبان را به خو ‌د جذب كرد‌ه و احساس تمیزی و آرامش را القا می‌کند‌‪.‬‬

‫طالیی‬

‫نقره‌ای‬

‫سفید‌‬

‫سیاه‬

‫دد‌رافرا ‌داحساسفرهیختگیو‬ ‫معموالاینرنگ‌هابرایاجناسلوکساستفاد‌همی‌شود‌‪،‬چوناینرنگ‌هامی‌توان ‌‬ ‫پیچید‌گیبهوجو ‌دبیاورد‌‪.‬‬

‫‪35 /‬‬


‫دختران‬

‫‪women‬‬

‫ابروهای شما‬

‫همه چیز را می‌گویند‬

‫شاید بتوان گفت واضح‌ترین و ساده‌ترین نشانه‌هایی که شما‬ ‫می‌توانید از روی آنها احساسات را بخوانید‪ ،‬نشانه‌هایی است که‬ ‫ابروها و پلک‌ها از خود بروز می‌دهند؛ نشانه‌هایی که رمزگشایی آنها‬ ‫خیلی کار سختی نیست‪.‬‬

‫ترس‬

‫ابروها باال می‌روند و به سمت‬ ‫هم کشیده‌می‌شوند و پلک‌ها‬ ‫بیشتر از همیشــه از هم باز‬ ‫می‌شوند‪.‬‬

‫زبان چشم‌ها را یاد بگیرید‬

‫چگونه همه چیز را‬ ‫از چشم‌هایش بخوانید‬

‫واقعا چشم‌ها چگونه می‌توانند احساسات را فاش کنند؟ آنها که بیشتر‬ ‫از دو کره متحرک نیستند‪‌.‬تا به حال تحقیقات زیادی در این زمینه‬ ‫انجام شده که به راستی چشم‌ها چه پیام‌هایی را منتقل می‌کنند؟‬ ‫«از دل او کسی خبر ندارد» احتماال تا به حال این جمله را زیاد شنیده‌اید و شاید به آن اعتقاد‬ ‫هم داشته‌باشید ولی می‌خواهیم بگوییم خیلی هم اینگونه نیست‪ ،‬گاهی می‌توان به رازهای‬ ‫دل یک نفر به راحتی پی برد به شرط آنکه کمی با دقت به چشم‌های طرف مقابلتان نگاه کنيد و‬ ‫سعیکنیدازایندریچهبهدرونشراهيابيد‪.‬بهقولمعروفچشم‌هاهیچوقتدروغنمی‌گویند‬ ‫و راست و دروغ هر حرفی را می‌توان با نگاه کردن به چشم‌ها کشف کرد‪ .‬چشم‌ها می‌گویند آن‬ ‫فرد‪ ،‬فردي عصبانی است یا آرام‪ ،‬غمگین است يا خوشحال‪ ،‬آزرده خاطر است یا‪...‬‬

‫ناراحتی‬ ‫ابروها به سمت باال خمیده و پلک‌ها کمی بسته می‌شوند‪.‬‬

‫لذت و خوشحالی‬

‫ابروها کامــا حالت عادی‬ ‫دارند اما پلک‌ها کمی جمع‬ ‫می‌شوند‪.‬‬

‫هر زمان که ابروهای شما حالت‌هایی چون‬ ‫پایین‬

‫باال‬

‫یا زمانی که پلک‌هایتان حالت‌هایی چون‬ ‫باز و فراخ‬

‫متعجب‬ ‫ابروها باال می‌روند‪ ،‬پلک باال باز می‌شود ولی پلک پایین حالت‬ ‫ن آرامش است‪.‬‬ ‫عادی دارد و مانند زما ‌‬

‫‪/ 36‬‬

‫تنگ و فشرده‬

‫کمانی‬

‫عادي‬

‫همه اینها می‌تواند نشان دهد در‬ ‫ذهن و قلب شــما چه می‌گذرد‪،‬‬ ‫کافی است کمی به آنها توجه شود‪.‬‬

‫عصبانیت‬ ‫ابروها در هم کشــیده‌می‌شــوند و پلک‌ها جمع و فشرده‬ ‫می‌شوند‪.‬‬

‫ناگه تحقیرآمیز‬ ‫ابروها در هــم فرو می‌روند‪ ،‬پلک بــاال حالت عادی دارد‬ ‫اما پلک پایین کمی فشرده می‌شود‪.‬‬


‫شیفتگی‪ ،‬احساس‬ ‫گناه یا فرمانبری‬ ‫چشم‌هامستقيمبهپاییننگاهمی‌کنند‪.‬‬

‫به یاد آوردن حوادث‬ ‫روزهای اخیر یا به طور‬ ‫منطقی فکر کردن‬

‫به یاد آوردن بعضی‬ ‫وقایع خاص‬

‫چشم‌هابهسمتباالواندکیمالیمبهچپ‬

‫چشم‌هابهسمتباالواندکیمالیمبهچپ‬

‫حرکت چش ​مها‬

‫احســاس​ ‌‬ ‫واقعي را مي​گويد‬

‫حرکت چشم​ها آنها می‌تواند افکار و احساسات‬

‫در فکرید حاال چه با‬ ‫منطق چه با احساسات‬

‫حرکت می‌کند می‌تواند نشان دهنده احساسات‬

‫چشم‌هااندکیبهسمتباالنگاهمی‌کنند‪.‬‬

‫زیادی را از خود نشان دهد‪ .‬اینکه حرکت آنها‬ ‫بیشتر متمرکز بر چه نقطه‌ای است و چگونه‬ ‫فرد باشد و اینکه در حال چه فکری است‪.‬‬

‫بادقت و در حال‬ ‫گوش کردن‬ ‫چشم‌ها به جلو متمرکز شد ‌ه و حرکت نرمالی دارند‪.‬‬

‫یک حرکت کوچــک در چشــم‌ها می‌تواند تغییرات‬ ‫احساسی را نشــان دهد‪ ،‬مثل چشمک زدن که هرچند‬ ‫کوچکاستاما‪...‬‬ ‫شمازمان‌هاییبیشترچشمکمی‌زنیدکهاسترسدارید‬ ‫بهستيدیاحتی‬ ‫یازمان‌هاییکههوشیارتروبيشترمواظ ‌‬ ‫وقتیوحشت‌زده‌اید‪.‬‬

‫بی‌عالقگی یا دروغ گفتن‬ ‫چشم‌ها به طور پیوسته به مقابل خیره می‌شوند‪ ،‬بدون اینکه حرکت خاصی‬ ‫داشت ‌ه باشند که این بی‌حرکتی نرمال نیست‪.‬‬

‫حرکت پوست اطراف چشم‬

‫يدهد‬ ‫لبخند حقیقی را نشان م ​‬

‫خنده حقیقی‬

‫پوست بین ابروها و پلک باال اندکی به سمت پایین حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫خط‌های خنده (چروک‌های ریز کناری چشم) نمایان می‌شوند‪.‬‬

‫به یاد آوردن یک صدا‬ ‫چشم‌ها به سمت گوش‌ها متمایل می شوند‬

‫با نگاه کردن به چشم‌ها می‌توان فهمید کدام احساسات‪ ،‬حرکات واقعی و کدام تظاهرند‪ ،‬کافی است به حرکت‬ ‫پوست در اطراف چشم توجه کنید‪ .‬تا بفهمید طرف مقابل چقدر با صداقت با شما مواجه شده‌است و چقدر می‌خواهد با‬ ‫تظاهر دلتان را به​دست بیاورد‪ ،‬البته گاهی نیز فهمیدن احساس‌های واقعی ارتباط را موثرتر می‌کند‬

‫خنده تظاهری‬ ‫پوست بین ابروها و پلک باال هیچ حرکتی نخواهد داشت‪.‬‬

‫‪37 /‬‬


‫دختران‬

‫‪women‬‬

‫یکنید‬ ‫وقتی خیره نگاه م ‌‬

‫گا ‌ههای خیره چه معنایی دارد؟‬ ‫ن‬

‫نیمکره راست مغز‬

‫از احساسات رمزگشایی م ‌‬ ‫یکند‬

‫یک تماس چشمی به طور طبیعی باید چند ثانیه طول بکشد اما اگر بخواهید یک پیام غیرکالمی را تنها به‬

‫شما برای تفسیر کردن و فهم اطالعات اطراف‌تان از قسمت‌های مختلف مغزتان استفاده می‌کنید‪ ،‬یعنی بعضی‬

‫وسیله چشم‌هایتان انتقال دهید باید تماس چشمی برای مدت طوالنی‌تری حفظ کنید‪ .‬متمرکز به جایی نگاه‬

‫جاها از نیمکره راست و بعضی‌جاها از نیمکره چپ سود می‌برید‪ ،‬اما جالب است بدانید قسمت باالیی صورت و‬

‫کردن یا خیره شدن می‌تواند احساسات متعددی را نشان دهد‪ .‬مثال اینکه فرد احساس تهدید می‌کند یا اینکه‬

‫حالت‌های آن می‌تواند نشان‌دهنده استفاده فرد از نیمکره راست مغز باشد و هر کدام از حالت‌های این قسمت‬

‫به چیزی عالقه‌مند شده یا احساساتی شده‌است‪.‬‬

‫تجربه =‬

‫به خصوص حالت چشم‌ها می‌تواند نشان‌دهد‪،‬شما در حال استفاده از این قسمت از مغز هستید‪.‬‬

‫خانم‌ها بیشتر از آقایان ارتباط چشمی برقرار می‌کنند‪.‬‬

‫طراحی‪ /‬خالقیت ‪+‬تحلیلی ‪ /‬تشخیصی‬ ‫کارکرد‌های نیمکره راست‬

‫کارکرد‌های نیمکره چپ‬

‫افکار کلی‬

‫افکار تحلیلی‬

‫شهود‬

‫منطق‬

‫خالقیت‬

‫زبـان‬

‫هنر و موسیقی‬

‫علوم و ریاضی‬

‫ارتباط چشمی‬

‫اما مردها ارتباط چشمی ضعیف تری دارند‬

‫نقشی بسیار مهم در‬ ‫بهبود و بهتر شدن‬ ‫ارتباط​هاي ما دارد‪.‬‬

‫از همان لحظه تولــد‪ ،‬در کودکانی که توجه و‬ ‫حساسیت بیشتر مادرشان را از طریق نگاه‌های‬ ‫او دریافت می‌کنند با احساسات مثبت بیشتری‬ ‫رشد می‌کنند و این کودکان این توانایی را پیدا‬ ‫می‌کنند که بر احساسات منفی خودشان غلبه‬ ‫و در کل شخصیت مثبت‌تری پیدا کنند‪.‬‬

‫اگر از فردی خواسته شود که روی نیمه باالیی یا پایینی‬ ‫صورت انســان دیگری تمرکز کند‪ ،‬اگر به نیمه باالیی‬ ‫صورت توجه بیشتری کند به طور نرمال دوبرابر بیشتر‬ ‫می‌تواند احساسات طرف مقابل را بخواند به خصوص‬ ‫اگر ارتباط چشــمی موثری نیز برقرار شود‪ .‬در واقع‬ ‫می‌توان از نیمه باالیی صورت به عنوان دریچه دل نام‬ ‫ن خواند‪.‬‬ ‫برد که می‌توان همه چیز را از روی آ ‌‬

‫منابــــع‬

‫کودکانیکهطیمراحلرشدشانازنگاه‬ ‫محبت‌آمیز مادرشان محرو ‌م هستند‬ ‫احساس ناامنی بیشــتری می‌کنند و‬ ‫معموال در تمام طول زندگی از کم بودن‬ ‫اعتمادبه‌نفسرنجخواهندبرد‪.‬‬

‫‪/ 38‬‬

‫هیچگاه فراموش نکنید‪ ،‬چشــم‌های شــما در‬ ‫انتقال افکار و احساسات‌تان چقدر مهم هستند‬ ‫و دیگران می‌توانند از روی آنها حتی چیزهایی‬ ‫بخوانند که شــما تمایل داريد پنهان کنید و به‬ ‫کسی نشان ندهید‪.‬‬

‫‪Pnas.org‬‬ ‫‪Powerstates.com‬‬ ‫‪Telegraph.co.uk‬‬ ‫‪Accessexcellence.org‬‬ ‫‪Bodyodd.msnbc.msn.com‬‬ ‫‪Psychologytoday.com‬‬ ‫‪Wps.prenhall.com‬‬


‫سالمت‬

‫‪HEALTH‬‬

‫کشفسال‪:‬کیمیایعشق‬

‫سال‌هاست كه علم در حال كاوش منشا‬ ‫عصبی‪ -‬زیستی احساسات ماست‪ .‬علم‬ ‫می‌خواهد کشف کند چرا ناگهان دو نفر‬ ‫آنقدر عاشق هم می‌شوند که حاضرند به خاطر هم‪ ،‬پا روی‬ ‫همه چیز بگذارند تا عشق‌شان را به هم ثابت کنند؟ چطور‬ ‫می‌شود که زوجی بعد از ازدواج هم تا سال‌ها و گاهی در تمام‬ ‫عمر عاشق هم باقی می‌مانند؟ و سؤاالتی از این قبیل‪ .‬علم‪،‬‬ ‫تمام این حالت‌ها را به هورمون‌ها نسبت می‌دهد و می‌گوید‬ ‫این هورمون‌ها هســتند که کنترل احساسات را به‌دست‬ ‫دارند و گاهی باعث احســاس نفرت می‌شوند و گاهی باعث‬ ‫احساس عشــق‪ .‬اما این موضع علم موردپسند خیلی‌ها‬ ‫نیست و آنها می‌گویند این حرف کذب محض است‪ ،‬اما واقعا‬ ‫به جز خدا هیچ‌کس حقیقت ماجرا را نمی‌داند‪.‬‬

‫آیا ممکن است به طریقه‬ ‫شیمیاییعشقرابه دستآورد؟‬

‫همهآنهاييكهباهمازدواجمی‌كنند‪،‬دوستدارندزندگی‌شاندوامداشتهباشد‪.‬دانشامروز‬ ‫نشانمی‌دهد‪،‬احتماالنوععملهورمون‌هایمادرداشتنیكزندگیسعادتمنددخیلاست؛‬ ‫هورمون‌هایی که احساس محبت و دیگر احساسات ارزشمند زندگی را به وجود می‌آورند‪.‬‬

‫مناطقفعالمغز هنگامعاشقشدن‬ ‫هورمون عشق چه‬ ‫نقشی در زندگی زناشویی‬ ‫دارد؟‬

‫وقتی دو نفر به هم وابســته می‌شوند و‬ ‫اعتماد کامل بین آنها شــکل می‌گیرد‪،‬‬ ‫ترشح هورمون عشق در بدن آغاز می‌شود‬ ‫و می‌توان گفت این هورمون جزء معدود‬ ‫هورمون‌هایی است که ترشح آن نه تنها‬ ‫دالیل فیزیولوژیک‪ ،‬بلکه احساسی دارد‪.‬‬ ‫اکسی توسین باعث وابسته شدن و عشق‬ ‫دو فرد به هم می‌شود و افراد را به داشتن‬ ‫یک زندگی بادوام‪ ،‬داشــتن فرزندان و‪...‬‬ ‫ترغیبمی‌کند‪.‬‬

‫خالقیت‪ ،‬عشق شما را‬ ‫جاودانهمی‌کند‬

‫شــاید این ســؤال در ذهنتان به‌وجود‬ ‫بیایــد کــه با وجــود ترشــح هورمون‬ ‫اکســی توسین(عشــق)‪ ،‬چطور گاهی‬ ‫همسران عشــق را فراموش می‌کنند و‬ ‫جدا می‌شــوند؟ باید گفت برای ترشح‬ ‫مداوم این هورمون الزم است که زوجین‬ ‫دینامیــک و فعال باقی بمانند و ســعی‬ ‫کنند از عشق‌شان مثل یک گل مراقبت‬ ‫کنند‪ ،‬چون به مرور زمان میزان دوپامین‬ ‫ترشــحی بدن کاهش می‌یابد و از میزان‬ ‫اشتیاق کاسته می‌شود‪ .‬برای افزایش آن‬ ‫الزم اســت زن و مرد خالق باشند و مدام‬ ‫در مورد خاطرات یا آرزوهایشان صحبت‬ ‫کنند‪ .‬هر جرقه‌ای می‌تواند سبب ترشح‬ ‫اکسی توسین شود‪ .‬اگر جرقه‌ای نباشد‪،‬‬ ‫طبیعی اســت که به مرور آتش خاموش‬ ‫می‌شــود‪ .‬برای تــداوم زندگــی‪ ،‬ایجاد‬ ‫خالقیت و تازگی الزم اســت در غیر این‬ ‫صورت عشــق به راحتی از بین می‌رود و‬ ‫کاری از دست هورمون‌ها برنمی‌آید‪.‬‬ ‫‪/ 40‬‬

‫تاثیرات هورمون عشق‬ ‫محققان می‌گویند اکسی توسین روی پاره‌ای از‬ ‫رفتارها تاثیر فراوان دارد‪:‬‬ ‫رفتارهایی از قبیل اطمینان و فداکاری‬ ‫بروز رفتارهای کامال متضاد مانند حسادت‬ ‫و غرور‬ ‫افزایش احساس همدردی و پیوند به ویژه‬ ‫بین والدین و فرزندان‬ ‫بهبــود و تقویت مهارت‌های اجتماعی در‬ ‫افراد خجالتی و کم‌رو‬ ‫افزایش میزان حس دلســوزی و همدلی‬ ‫انسان‌هانسبتبهیکدیگر‬ ‫بهبود حافظه و عملکرد مغز‬ ‫وقتی رابطه فرد مثبت باشــد←هورمون‬ ‫عشق‪ ،‬رفتارهای اجتماعی را تقویت می‌کند‪.‬‬ ‫وقتــی ارتباط منفی باشــد←هورمون‬ ‫عشق‪ ،‬احساسات منفی را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫این هورمون تاثیر بسیار ناچیزی روی افرادی‬ ‫داردکهبهطورطبیعیاعتمادبه‌نفسدارند‪.‬‬ ‫واکنش‌های متفــاوت افراد در برابر ترس‪ ،‬به‬ ‫سطح گیرنده‌های اکسی توســین بستگی دارد‪.‬‬ ‫هرچه این گیرنده‌ها فعال‌تر باشد‪ ،‬افراد شجاع‌تر‬ ‫می‌شوند‪.‬‬

‫هورمون‌های درون خون و اثر آنها‬

‫باال‬ ‫پایین‬

‫کورتیزول استرس هوشیاری حساسیت‬ ‫نسبت به درد‬

‫مواد شیمیایی مغز و اثر آنها‬ ‫دوپامین‬

‫لذت‬

‫انگیزه ناراحتی‬

‫اکسی اعتماد وابستگی ترس‬ ‫‌توسین‬

‫اسپری عشق تولید شد‬ ‫شــاید این خبر خیلی رمانتیک نباشد اما‬ ‫دانشمندان توانسته‌اند به وسیله دارویی‪،‬‬ ‫یکی از مهم​ترین حس‌های انسانی را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬آنها ابتدا با مطالعه شیمی مغز انسان‬ ‫متوجه شــدند که چرا احساسات پیچیده‬ ‫و خاص که باعث تمایل بــه جنس مخالف‬ ‫می‌شود در انســان به وجود می‌آید و بعد با‬ ‫آزمایش‌هايي که روی حیوانات انجام دادند‬ ‫درباره ترکیبات و هورمون‌های متفاوت مغز‬ ‫و اثر آن روی احساسات نتایجی را به‌دست‬ ‫آوردند‪.‬‬

‫در عشق آتشین‪:‬‬ ‫تمــام مناطــق ‪ 1‬تا‬ ‫‪ 7‬به‌شــدت فعال‬ ‫می‌شوند‬

‫پروفســور لری یانگ از دانشگاه جورجیاي‬ ‫کانادا در مقالــه‌ای در مجله علمی طبیعت‬ ‫نوشــت ‌ه اســت‪ ،‬اگر بتوان میزان هورمون‬ ‫اکسی‌توسین را دســتکاری کرد در واقع‬ ‫سیســتم مغزی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد‬ ‫و درنهایت احساس عشــق نسبت به فرد‬ ‫دیگر کم و زیاد می‌شود‪ .‬دانشمندان موفق‬ ‫شده‌اند یک اســپری بینی حاوی هورمون‬ ‫اکسی‌‌توسین یا همان هورمون عشق تولید‬ ‫کنند که می‌تواند باعث شــود افراد نسبت‬ ‫به‌هم اعتماد و عشق بیشتری احساس کنند‪.‬‬

‫وازو‬ ‫پرسین‬

‫کشش استرس‬

‫سرو فکر کردن پرخاشگری‬ ‫تونین وسواسی‬


‫دارویی که احساسات را تشخیص می‌دهد‬

‫اسپری بینی عشق می‌تواند توانایی اشــخاص را در تفسیر عواطف اطرافیان ارتقا‬ ‫دهد‪ .‬این موفقیت می‌تواند بــه ارائه راهبردهای جديد بــراي درمان تعدادی از‬ ‫اختالالت روانی منجر شود‪ .‬در مطالعه‌‌ای که توسط محققان نروژی صورت گرفت‬ ‫به ‪ 40‬دانشجو اســپری‌های بینی حاوی دوز کنترل آب شور یا دوز اکسی‌توسین‬ ‫داده شــد‪ .‬در ادامه به این دانشــجویان تصاویر چهره‌های عصبانی‪ ،‬خوشحال یا‬ ‫خنثی نشان داده شد‪ .‬تعدادی از این چهره‌ها دارای حاالت عاطفی ظریفی بودند‬ ‫که رمزگشایی آنها بســیار مشکل بود‪ .‬سیری لکنس‪ ،‬یکی از محققان این تحقیق‬ ‫و عصب‌شناس شناختی در دانشگاه اســلو درباره نتیجه آزمایش می‌گوید‪« :‬دوز‬ ‫ی توســین میزان آگاهی از عواطف بیان شــده در تصاویر را افزایش داد به‬ ‫اکســ ‌‬ ‫خصوص کسانی که قبل از استشمام این ماده دارای کمترین توانایی برای قضاوت‬ ‫درســت عواطف بودند‪ .‬در واقع این هورمون افراد را مجهز به تعبیر سیگنال‌های‬ ‫اطرافیان مي‌کند‪».‬‬

‫فرایندشیمیاییعشق‬

‫هورمون عشق و تاثیر آن بر‬ ‫مادر و نوزاد‬

‫هورمون عشق در محبت مادری نیز تاثیر زیادی‬ ‫دارد‪ .‬اینکه می‌گویند اگــر مادر یک‌بار کودکش‬ ‫را ببیند دیگر نمی‌توانــد از او دل بکند به همین‬ ‫دلیل اســت و معموال توصیه می‌شــود بالفاصله‬ ‫مادر کودک را شــیر دهد تا ترشح هورمون عشق‬ ‫در مادر به بیشترین مقدار خود برسد و در نتیجه‬ ‫منقبض شــدن رحم‪ ،‬سریع‌تر خارج شدن جفت‬ ‫و نیز کاهش میزان خونریزی پس از زایمان مادر‬ ‫را موجب می‌شود‪ .‬زمانی که ترشح این هورمون‬ ‫افزایش می‌یابد به پیوستگی و همبستگی مادر و‬ ‫نوزاد کمک می‌کند‪.‬‬

‫مرحله وابستگی‬ ‫اکسی‌توسین‬ ‫واسوپرسین‬

‫فورمونها‬

‫مرحله تمایل‬ ‫تستسترون و‬ ‫استروژن‬

‫مرحلهکشش‬ ‫کم شدن خواب و‬ ‫اشتها‬ ‫دوپامین‬ ‫سروتونین‬ ‫نوعیآمفتامین‬ ‫مغزی‬

‫این اسپری‬ ‫مردان را‬ ‫با احساس‬ ‫می‌کند‬ ‫محققان دانشگاه بن و موسسه‬ ‫بابراهام در کمبریج با استفاده‬ ‫از یک اسپری ساده هورمونی‬ ‫اکسی​توسین موفق شدند‬ ‫مردان را با احساس کنند‪.‬‬ ‫در این تحقیقات ‪ 48‬مرد مورد‬ ‫آزمایش قرار گرفتند‪ .‬برای‬ ‫نیمی از آنها یک اسپری بینی‬ ‫اکسی توسین و برای نیمی‬ ‫دیگر داروی بی‌اثر تجویز شد‪.‬‬ ‫سپس برای ارزیابی میزان‬ ‫احساسات آنها به این‬ ‫داوطلبان تصاویری از‬ ‫موقعیت‌های احساسی مثل‬ ‫کودکی که گریه می‌کند‪ ،‬یک‬ ‫مرد غمگین و‪ ...‬نشان داده‬ ‫شد و از آنها خواسته شد که‬ ‫احساسات خود را از اعماق‬ ‫وجود بیان کنند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫مشاهده شد سطح احساسات‬ ‫همنوع دوستی مردانی که از‬ ‫اسپری اکسی‌توسین استفاده‬ ‫کرده بودند تا حد چشمگیری‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫براساس گزارش تایم‪ ،‬این‬ ‫محققان در این خصوص‬ ‫توضیح دادند‪« :‬این هورمون‬ ‫توانایی حس کردن تجربیات‬ ‫دیگران را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫سطح احساسی مردانی که در‬ ‫این آزمایش شرکت کردند به‬ ‫سطح احساسی رسید که به‬ ‫طور طبیعی ما از زنان انتظار‬ ‫داریم‪ .‬این هورمون حتی‬ ‫می‌تواند برای بیماری‌هایی‬ ‫مثل اسکیزوفرنی و اوتیسم‬ ‫مفید باشد چون می‌تواند‬ ‫سطح اجتماع ستیزی و‬ ‫اجتماع گریزی را به ترتیب در‬ ‫افراد مبتال به اکسیزوفرنی و‬ ‫اتویسم کاهش دهد‪».‬‬

‫‪41 /‬‬


‫سالمت‬

‫‪HEALTH‬‬

‫‪ 3‬مرحله‌ای که همسران عاشق طی می‌کنند‬ ‫اکسی توسین هورمونی پپتیدی‬ ‫است که از هیپوتاالموس ترشح‬ ‫می‌شود و عملکردهای مختلفی‬ ‫دارد‪ .‬مهم‌ترین عملکرد این هورمون‬ ‫القای دردهای زایمان و تقویت رابطه‬ ‫احساسی میان مادر و نوزاد است‪.‬‬ ‫از دیگر عملکردهای این هورمون‪،‬‬ ‫توسعه احساسات‪ ،‬عشق و ایمان‬ ‫است و به طور کلی در رشد رفتارهای‬ ‫اجتماعی‪ ،‬واکنش‌های بین فردی‬ ‫و کنترل اضطراب نقش کلیدی ایفا‬ ‫می‌کند‪.‬‬

‫مرحله دوم‪ :‬احساس کشش‬ ‫مهم‌ترین مرحله در عاشق شدن در اینجا اتفاق می‌افتد‪ ،‬وقتی افراد عاشق می‌شوند دیگر نمی‌توانند‬ ‫به هیچ‌ چیز دیگری فکر کنند‪ ،‬آنها حتی ممکن است اشتهای خود را از دست بدهند‪ ،‬دچار کم‌خوابی‬ ‫شوند و بیشتر ساعات روزشان را به رؤیاپردازی درباره معشوق‌شان طی کنند‪ .‬در این مرحله یک گروه‬ ‫از انتقال‌دهنده‌های عصبی به نام مونوآمین نقش مهمی بازی می‌کنند‪.‬‬ ‫با افزایش آدرنالین‬ ‫فعالیت مغزی افزایش می‌یابد‪،‬‬ ‫احساس محبت به وجود می‌آید‬ ‫اتیل آمین یا نوعی آمفتامین مغزی‬ ‫طبیعی افزایش می‌یابد‬

‫مرحله اول‪ :‬احساس تمایل‬ ‫این احساس کشش توسط هورمون‌های زنانه و مردانه یعنی استروژن و‬ ‫تستسترون به‌وجود می‌آید‪ ،‬تستسترون فقط در مردها نیست که نقشی مهم‬ ‫بازی می‌کند بلکه در جذب خانم‌ها به سمت جنس مخالف نیز نقشی اساسی دارد‪.‬‬

‫فرد احساس خوبی پیدا‬ ‫می‌کند‪،‬فنیلاتیلآمین‬ ‫در شکالت هم وجود دارد‬ ‫و انرژی و اشتیاق فرد را‬ ‫افزایشمی‌دهد‪.‬البته‬ ‫اثرفنیلاتیلآمیندوام‬ ‫چندانیندارد‪.‬‬

‫سروتونین‬ ‫یکیازمهم‌ترین‬ ‫موادشیمیایی‬ ‫ایجادکنندهعشق‬ ‫تاجاییکهمی‌تواند‬ ‫فرد را به جنون‬ ‫بکشاند‪.‬‬

‫فورمون‌ها‬

‫مواد شيميايي هستند كه پيام را از طریق بوی بدن منتقل مي‌كنند‪ .‬این مواد در‬ ‫جلب نظر جنس مخالف در انسان‌ها نقش دارند‪ ،‬همین فورمون‌ها هستند که در‬ ‫دیدار اول از کسی خوشمان مي‌آيد یا به دلمان مي​نشیند‪.‬‬

‫مرحلهسوم‪:‬وابستگی‬

‫این مرحله بعد از مرحله کشش است و اگر رابطه به سرانجام برسد پیش می‌آید‪.‬‬ ‫هیچ‌کس نمی‌تواند برای تمام عمر در مرحله کشش باقی بماند چون در این صورت‬ ‫در تمام طول زندگی نمی‌تواند هیچ کار مثبتی انجام دهد‪ .‬همین مرحله وابستگی‬ ‫است که از زن و مرد یک زوج خوشبخت می‌سازد و آنها را به داشتن فرزند تشویق‬ ‫می‌کند‪.‬‬

‫‪/ 42‬‬

‫برایپایدارماندناحساسعشق‬

‫اکسیتوسین(هورمونعشق)‬

‫دوپامین؛حاملعصبی‪،‬مسبب‬ ‫حسخوشبختیوآرامشاست‪.‬‬

‫صدای فرد مورد عالقه‪ ،‬خاطرات‬ ‫شیرین‪،‬حتییکنگاهمهربان‬ ‫باعث ترشح این هورمون در بدن‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫واسوپرسین‬

‫اینمادهشیمیاییهمدرکارکردکلیه‌هانقشیمهم‬ ‫دارد و هم می‌تواند در یک رابطه طوالنی‌مدت نقشی‬ ‫مهمایفاکند‪.‬‬


洀攀渀

圀漀洀愀渀

㄀㤀㜀㈀㔀 嘀愀渀漀眀攀渀 匀琀Ⰰ  圀椀渀渀攀琀欀愀Ⰰ 䌀䄀 㤀㄀㌀ 㘀 㠀㄀㠀ⴀ㤀㤀㈀ⴀ㌀㐀㘀㔀


‫سالمت‬ ‫زنان‬

‫‪HEALTH‬‬ ‫‪WOMEN‬‬

‫همهآدم‌هایکیازاینچهاررنگهستند‬

‫همسرمن چه رنگي دوست‬ ‫دارد؟چه شخصیتی دارد؟‬

‫روح آدم‌ها‌رنگ دارد؛این مطلب به شما می‌گوید که روح شما‬ ‫وسایر آدم‌هایی که می‌شناسید چه رنگیهستند‬

‫‪/ 44‬‬

‫همه ما هنگام مواجهه با يك آدم جديد كه‬ ‫قرار است نقش مهمي در زندگي آينده ما‬ ‫بازي كند با اين سؤال روبه‌رو مي‌شويم كه‬ ‫چگونه با او رفتار كنيم تا محبوب و مقبول او شــويم؟ از كجا‬ ‫بدانيم او چگونه رفتاري را مي‌پســندد؟ اصال چطور خيلي‬ ‫سريع اين آدم را بشناسيم؟ جواب اينگونه سؤال‌ها در قانون‬ ‫طاليي «جوري با آدم‌ها رفتاركن كه خودشان دوست دارند‬ ‫با ايشان رفتار شود» خالصه مي‌شود‪.‬اما حاال از كجا بدانيم‬ ‫اين دوست جديد يا همكالسي يا همكار يا خواستگار‪ ،‬دوست‬ ‫دارد كه چگونه با او رفتار شود؟نگران نباشيد! تمام اطرافيان‬ ‫شما در ‪ 4‬گروه رنگي خالصه مي‌شوند كه شما با شناخت اين‬ ‫‪ 4‬رنگ و خصوصيات و نقــاط ضعف و قوت آنها مي‌توانيد به‬ ‫سادگي رفتار خود را با آنها تطبيق دهيد و از راهي ميانبر به‬ ‫محبوب‌ترين فرد نزد هر جمع و فردي تبديل شــويد‪.‬براي‬ ‫آنكه موفق به كشف رنگ ديگران شــويد‪ ،‬بهتر است اول‬ ‫رنگ خودتان را كشف كنيد‪ ،‬در واقع اولين قدم در شناخت‬ ‫ديگران‪ ،‬شناختن خودتان است‪.‬‬


‫بعد از جواب دادن به سؤاالت به خودتان نمره دهید‬

‫رنگ خود را كشف كنيد‪:‬‬

‫حاال نمراتي را كه به هر شماره داده‌ايد‬ ‫در جدول زير وارد كنيد‪:‬‬ ‫ستون ج‬

‫ستون د‬

‫ستون ه‬

‫ستون ي‬

‫‪‌)1‬الف‬

‫‪ )1‬ب‬

‫‪ )2‬ب‬

‫‪ )2‬الف‬

‫‪‌)3‬ب‬

‫‪ )3‬الف‬

‫‪ )4‬الف‬

‫‪)4‬ب‬

‫‪‌)5‬الف‬

‫‪ )5‬ب‬

‫‪ )6‬ب‬

‫‪)6‬الف‬

‫‪‌)7‬ب‬

‫‪ )7‬الف‬

‫‪ )8‬الف‬

‫‪ )8‬ب‬

‫‪‌)9‬الف‬

‫‪ )9‬ب‬

‫‪ )10‬ب‬

‫‪)10‬الف‬

‫‪)11‬ب‬

‫‪ )11‬الف‬

‫‪ )12‬الف‬

‫‪)12‬ب‬

‫‪)13‬الف‬

‫‪ )13‬ب‬

‫‪ )14‬ب‬

‫‪)14‬الف‬

‫‪‌)15‬ب‬

‫‪ )15‬الف‬

‫‪ )16‬الف‬

‫‪)16‬ب‬

‫‪)17‬الف‬

‫‪ )17‬ب‬

‫جمع‪:‬‬

‫جمع‪:‬‬

‫‪ )18‬ب‬ ‫جمع‪:‬‬

‫با این خودشناسی رنگ‌تان را کشف‌می‌کنید‬

‫‪)18‬الف‬ ‫جمع‪:‬‬

‫جمع نمرات ستون «ج» « و» «د» را با هم مقايسه كنيد‪ :‬كدام‬ ‫ستون جمع اعدادش بزرگ‌تر است؟‬ ‫عدد را در جاي خالي بنويسيد و دور حرفي كه جمع ستونش‬ ‫بزرگ‌تر است خط بكشيد‪« :‬ج» يا «د»‬ ‫جمع نمرات ستون «ه» « و» « ي» را با هم مقايسه كنيد‪ :‬كدام‬ ‫ستون جمع اعدادش بزرگ‌تر است؟‬ ‫عدد را در جاي خالي بنويسيد و دور حرفي كه جمع ستونش‬ ‫بزرگ‌تر است خط بكشيد‪« :‬ه» يا «ي»‬ ‫نتيجه‪ :‬اگر دور «د» و «ه» خط كشيده‌ايد‪ ،‬رنگ غالب شما سبز‬ ‫است‪.‬اگر دور «ج» و «ه» خط كشيده‌ايد‪ ،‬رنگ غالب شما زرد‬ ‫است‪.‬اگر دور «ج» و «ي» خط كشــيده‌‌ايد‪ ،‬رنگ غالب شما‬ ‫قرمز اســت‪.‬اگر دور «د» و «ي» خط كشيده‌ايد‪ ،‬رنگ غالب‬ ‫شما آبي است‪.‬‬

‫در هر شماره بين دو گزينه الف و ب از صفر‬ ‫تا ‪ 3‬به گزينه‌اي كــه نزديك‌ترين جواب با‬ ‫توجه به شخصيت شماست‪ ،‬امتياز دهيد‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬اگر مــورد الف خيلي شــبيه جواب‬ ‫شماست و ب خيلي از شــما دور است‪ ،‬به‬ ‫«الف» نمره ‪ 3‬و بــه «ب» نمره صفر دهيد‬ ‫يــا مثال اگر الف از ب به شــخصيت شــما‬ ‫نزديك‌تر اســت‪ ،‬به « الــف» نمره ‪ 2‬و به «‬ ‫ب» نمره يك دهيد‪.‬‬ ‫جواب‌هــا را بر پايه شــخصيت واقعي خود‬ ‫انتخــاب كنيد نه شــخصيت ايــده‌آل و‬ ‫رؤيايي‌تــان تا جواب نهايــي رنگ غالب بر‬ ‫شما را به درستي نشان دهد‪.‬‬ ‫‪)1‬الف‪ :‬من خيلي راحت بــا آدم‌ها ارتباط‬ ‫برقرار مي‌كنم و روابطم را با ديگران راحت‬ ‫گسترش مي‌دهم‪.‬‬ ‫‪)1‬ب‪ :‬معموال به ســختي بــا آدم‌ها ارتباط‬ ‫برقرار مي‌كنــم و نمي‌توانــم روابطم را با‬ ‫ايشان گسترش دهم‪.‬‬ ‫‪)2‬الف‪ :‬معموال به كندي واكنش نشــان‬ ‫مي‌دهم‪.‬‬ ‫‪ )2‬ب‪ :‬معموال خيلي ســريع واكنش نشان‬ ‫مي‌دهم‪.‬‬ ‫‪)3‬الف‪ :‬معمــوال از اينكه وقتم را در اختيار‬ ‫ديگران قرار دهم‪ ،‬استقبال نمي‌كنم‪.‬‬ ‫‪‌)3‬ب‪ :‬معموال از اينكه وقتــم را در اختيار‬ ‫ديگران قرار دهم كامال راضي هستم و از آن‬ ‫استقبال مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪ )4‬الف‪ :‬در گردهمايي‌هــاي اجتماعي و‬ ‫مهماني‌ها‪ ،‬اول خودم را معرفي مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪ )4‬ب‪ :‬در گردهمايي‌هــاي اجتماعــي و‬ ‫مهماني‌ها منتظر مي‌مانم تا بقيه خودشان‬ ‫را معرفي كنند‪.‬‬ ‫‪ )5‬الف‪ :‬معمــوال در زمــان گفت‌وگو با‬ ‫ديگران بر عاليق و موضوعات مورد نظر آنها‬ ‫تمركز مي‌كنم حتي به قيمت دور شدن از‬ ‫موضوع اصلي بحث!‬ ‫‪ )5‬ب‪ :‬معموال در زمان گفت‌وگو با ديگران‬ ‫بر مشكالت‪ ،‬وظايف و مسائل اصلي تمركز‬ ‫مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪ )6‬الف‪ :‬معموال خيلي قاطع عمل نمي‌كنم‬ ‫و نسبت به روند كند اطرافم صبور هستم‪.‬‬ ‫‪ )6‬ب‪ :‬معموال خيلي قاطع هستم و تحمل‬ ‫روند كند اتفاق‌هاي اطراف را ندارم‪.‬‬ ‫‪ )7‬الف‪ :‬معمــوال تصميماتــم را بر پايه‬ ‫شواهد و حقايق مي‌گيرم‪.‬‬ ‫‪ )7‬ب‪ :‬معمــوال تصميماتــم را بــر پايــه‬ ‫احساسات و روابط مي‌گيرم‪.‬‬ ‫‪ )8‬الــف‪ :‬معموال بــه طــور خودجوش‬ ‫درمباحث گروهي شركت مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪ )8‬ب‪ :‬به ندرت در مباحث گروهي شركت‬

‫مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪ )9‬الف‪ :‬معموال ترجيح مي‌دهم با بقيه كار‬ ‫كنم و تــا جايي كه مي‌توانم بــه آنها ياري‬ ‫برسانم و از آنها حمايت كنم‪.‬‬ ‫‪ )9‬ب‪ :‬ترجيح مي‌دهم به طور مســتقل و‬ ‫انفرادي كار كنم و وظايف و جايگاه ديگران‬ ‫را به ايشان گوشزد كنم‪.‬‬ ‫‪ )10‬الف‪ :‬معموال سؤال مي‌كنم و محتاطانه‬ ‫و غيرمستقيم صحبت مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪ )10‬ب‪ :‬معمــوال هنــگام صحبــت كردن‬ ‫به طور مســتقيم روي موضوعــات اصلي‬ ‫تاكيد مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪ )11‬الف‪ :‬معمــوال درمورد ايده‌ها‪ ،‬نظرات و‬ ‫نتايج تمركز مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪)11‬ب‪ :‬معمــوال روي افراد‪ ،‬رفتارشــان و‬ ‫احساسات‌شان تمركز مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪)12‬الف‪ :‬هنگام صحبت‪ ،‬از حركات دست‬ ‫و بدن‪ ،‬ميميــك صورت و تن صدايم كمك‬ ‫مي‌گيرم‪.‬‬ ‫‪ )12‬ب‪ :‬هنگام صحبــت‪ ،‬از حركات بدن و‬ ‫صورت و تن صدايم كمكي نمي‌گيرم‪.‬‬ ‫‪ )13‬الف‪ :‬به راحتي انتقادات و ديدگاه‌هاي‬ ‫ديگران را مي‌پذيرم‪.‬‬ ‫‪ )13‬ب‪ :‬به ســختي انتقادات و ديدگا‌ه‌هاي‬ ‫ديگران را مي‌پذيرم‪.‬‬ ‫‪ )14‬الف‪ :‬معموال ريســك نمي‌كنم ولي به‬ ‫طور حساب‌شــده و قابل پيش‌بيني رفتار‬ ‫مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪ )14‬ب‪ :‬معمــوال ريســك‌ها را مي‌پذيرم و‬ ‫به طور ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني رفتار‬ ‫مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪ )15‬الــف‪ :‬معمــوال ترجيــح مي‌دهــم‬ ‫احساسات شــخصي‌ام را بروز ندهم و فقط‬ ‫در مواقعي كه الزم مي‌بينم بروز دهم‪.‬‬ ‫‪ )15‬ب‪ :‬ابراز احساســات و صحبت كردن‬ ‫درباره احساســاتم با ديگــران برايم امري‬ ‫عادي و طبيعي است‪.‬‬ ‫‪ )16‬الــف‪ :‬معمــوال دنبــال تجربه‌ها و‬ ‫موقعيت‌هاي تازه مي‌گردم‪.‬‬ ‫‪ )16‬ب‪ :‬معمــوال موقعيت‌هــا و روابــط‬ ‫شناخته‌شده و آشنا را انتخاب مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪ )17‬الف‪ :‬بــه برنامه‌ريزي‌هــا و عاليق و‬ ‫نگراني‌هــاي بقيــه‪ ،‬عالقه و توجه نشــان‬ ‫مي‌دهم‪.‬‬ ‫‪ )17‬ب‪ :‬فقــط بــه برنامه‌هــا و عاليــق و‬ ‫نگراني‌هاي خودم توجه نشان مي‌دهم و در‬ ‫جهت آنها قدم برمي‌دارم‪.‬‬ ‫‪ )18‬الف‪ :‬معموال بــه چالش‌ها به آرامي و‬ ‫غيرمستقيم و با خونسردي جواب مي‌دهم‪.‬‬ ‫‪ )18‬ب‪ :‬معمــوال بــه چالش‌ها ســريع‪،‬‬ ‫مستقيم و روشن جواب مي‌دهم‪.‬‬ ‫‪45 /‬‬


‫زنان‬

‫‪WOMEN‬‬

‫تاجر‌هاي محتاط و اهل حاشيه‬ ‫آبی رنگ‌ها‪:‬‬ ‫‪ -‌ 1‬هدفدار‪ ،‬دقيق و محتاط هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 2‬جدي‪ ،‬ثابت‌قدم و دارای‬ ‫پشتکارهستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 3‬بيشتر تمايل دارند در زمينه و‬ ‫حاشيهفعاليتكنند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 4‬به جزئيات بسيار اهميت مي‌دهند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 5‬بدبين هستند و همواره‌دنبال‬ ‫دليلمي‌گردند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 6‬در حل كردن مشكالت و مسائل‬ ‫مهارت دارند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 7‬قابل اطمينان هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 8‬تابع برنامه‌ريزي دقيق‌اند و از‬ ‫دستورالعمل‌هانيزاستقبالمي‌كنند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 9‬بايد آنچه را كه شروع كرده‌اند به‬ ‫پايانبرسانند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 10‬مدير و برنامه‌ريز خوبي هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 11‬از ريسك كردن مي‌پرهيزند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 12‬بيشتر از آنكه حرف بزنند عمل‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 13‬تا از آنها سؤالي پرسيده نشود‪،‬‬ ‫صحبتنمي‌كنند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 14‬به كارها تا زماني اهميت‬ ‫مي‌دهند كه بتوانند نتيجه آنها را در‬ ‫زندگي‌شانببينند‪.‬‬

‫‪ -‌ 15‬تميز و منضبط هستند و‬ ‫مي‌خواهند كه اطرافيانشان هم‬ ‫همين‌گونهباشند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 16‬عاشق فهرست‌ها‪ ،‬نمودارها‪،‬‬ ‫جدول‌ها و اشكال منظم هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 17‬بسيار كمال‌طلب هستند‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪ -‌ 18‬صرفه‌جو هستند و از ولخرج ‌‬ ‫پرهيزمي‌كنند‪.‬‬ ‫‪‌‌-19‬گاهی توقعات غيرعادي از‬ ‫اطرافيانشاندارند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 20‬عاشق معامله كردن هستند‪.‬‬

‫سنگ‌صبورهاي صلح‌طلب‌و محتاط‬ ‫قرمز رنگ‌ها‪:‬‬ ‫‪ -‌ 1‬انسان‌هايي گرم وصميمي‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 2‬از نظر عاطفي وابسته هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 3‬افرادي وفادار و پايدار بر عهد و‬ ‫پيمان هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 4‬ذاتا با اطرافيان شان احساس‬ ‫همدردي و همدلي مي‌كنند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 5‬تابع جمع هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 6‬تابع روابط هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 7‬افرادي بسيار حساس و عاطفي‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 8‬اگر به يك شنونده خوب نياز‬ ‫داريد‪ ،‬سراغ ايشان برويد‪.‬‬ ‫‪ -‌ 9‬از مخالفت كردن مي‌پرهيزند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 10‬دنبال‌رسیدن توافق همگاني‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 11‬عاشق ضمانتنامه‌ها و‬ ‫گارانتي‌ها هستند چون اعمال‬ ‫كم‌ريسك را مي‌پسندند‪.‬‬

‫‪/ 46‬‬

‫‪ -‌ 12‬خونسرد و آرام هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 13‬بسيار صلح‌طلب هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 14‬به راحتي مي‌توان با اين افراد‬ ‫كنار آمد‪.‬‬ ‫‪ -‌ 15‬بسيار فداكار و ازخودگذشته‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 16‬عالقه زيادي به سنت و‬ ‫عقايد كالسيك دارند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 17‬از ياري دادن به‬ ‫ديگران لذت‬ ‫مي‌برند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 18‬همواره در‬ ‫جست‌وجوي‬ ‫ثبات در زندگي‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 19‬از تغييرات‬ ‫ناگهاني وحشت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 20‬مصمم و‬ ‫قاطعنيستند‪.‬‬

‫بعد از کشف رنگ خودتان بد نیست که خصوصیات افراد گروه‌های مختلف رنگی را بدانید‬

‫مديرانريسك‌پذير‪،‬لجبازوتنوع‌طلب‬ ‫سبزرنگ‌ها‪:‬‬

‫‪-1‬در اعمــال شــان قاطع و‬ ‫مصممهستند‪.‬‬ ‫‪-2‬تــا خواســته‌هاي خود‬ ‫را بر كرســي ننشــانند آرام‬ ‫نمي‌گيرند‪.‬‬ ‫‪-3‬هميشــه مي‌داننــد چه‬ ‫مي‌خواهند‪.‬‬ ‫‪ -4‬روي حقايق و منطق تمركز‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫‪ -5‬از ريســك كردن هراس‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫‪-6‬سريع تصميم مي‌گيرند‪.‬‬ ‫‪ -7‬بدون اينكه الزم باشــد از‬ ‫ايشان سؤالي کنید‪ ،‬خودشان‬

‫حرف مي‌زنند‪.‬‬ ‫‪ -8‬لجباز و كم‌تحمل هستند‪.‬‬ ‫‪-9‬همواره در جســت‌وجوي‬ ‫قدرت و تسلط بر محيط‌شان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 10‬خوش‌بين هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 11‬خيلي رك و مســتقيم‬ ‫حرف‌هايشان را مي‌زنند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 12‬هرگونه تغيير و تنوع را با‬ ‫آغوش باز مي‌پذيرند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 13‬هميشــه روي خودشان‬ ‫كنترل خوبي دارند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 14‬با لطمه زدن به احساسات‬ ‫ديگران‪ ،‬هيچ مشكلي ندارند‪.‬‬

‫‪ -‌ 15‬همواره در جهت اهداف‬ ‫خود عمــل مي‌كننــد‪ ،‬نه‬ ‫خوشايندديگران!‬ ‫‪ -‌ 16‬رهبران و مديران خوبي‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 17‬سريع عمل مي‌كنند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 18‬از تعلــل و بي‌تصميمي‬ ‫ديگران آزرده‌خاطر مي‌شوند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 19‬از اينكــه مجبــور به‬ ‫انجام كاري شــوند كه خالف‬ ‫خواسته‌شــان است‪،‬بدشان‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫‪ -‌ 20‬اوج لذت ايشــان لحظ ‌ه‬ ‫پيروزي است‪.‬‬

‫هيجانی‌هاي احساساتي و با نمک‬

‫زردرنگ‌ها‪:‬‬ ‫‪ -1‬همواره مشــتاق و هيجان‌زده‌‬ ‫هســتند و ديگران را نيز سر شوق‬ ‫مي‌آورند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 2‬خيلي احساســاتي هستند و‬ ‫بر اســاس غريزه و احساسات در‬ ‫لحظه تصميم مي‌گيرند و توجهي‬ ‫بهمنطقندارند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 3‬شــخصيت جالبي دارند و در‬ ‫هر فضايي توجه ديگران را به خود‬ ‫جلبمي‌كنند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 4‬در متقاعــد كــردن ديگران‬ ‫تخصصدارند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 5‬بســيار خالق و خوش‌فكرند و‬ ‫مغزشــان پر از ايده‌هاي جديد و‬ ‫ناب است‪.‬‬ ‫‪ -‌ 6‬در دنيــاي فانتــزي و رؤيايي‬ ‫كه خودشــان ســاخته‌اند به سر‬ ‫مي‌برند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 7‬معموال بــه جزئيات توجهي‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 8‬شوخ‌طبع و بانمكهستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 9‬هر كاري را بــه تفريح تبديل‬ ‫مي‌كننــد و از معاشــرت با مردم‬

‫لذتمي‌برند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 10‬بيــش از حــد خوش‌بيــن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 11‬با شــنيدن تعريف و تمجيد‬ ‫شارژ مي‌شوند و انرژي مي‌گيرند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 12‬پرحرف و قصه‌گو هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 13‬در به خاطر سپردن اسم‌ها‪،‬‬ ‫تاريخ‌ها و مكان‌ها بي‌استعداد ض‬ ‫‪ -‌ 14‬خيلي كنجــكاو و ماجراجو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 15‬رازهــا و پنهان‌كاري‌هــا‬ ‫ديوانه‌شانمي‌كنند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 16‬غير قابل پيش‌بيني و داراي‬ ‫فراز و فرودهاي شخصيتيهستند‬ ‫و زود حوصله‌شان سر مي‌رود‪.‬‬ ‫‪ -‌ 17‬بــه نظم و ترتيــب اهميت‬ ‫نمي‌دهندوشلختههستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 18‬هميشــه اغــراق مي‌كنند‬ ‫و روي صحنــه‪ ،‬اجراكننده‌هاي‬ ‫خوبيهستند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 19‬وسط حرف بقيه مي‌پرند و به‬ ‫جاي آنها جواب مي‌دهند‪.‬‬ ‫‪ -‌ 20‬عاشــق توجــه هســتند و‬ ‫دوست دارند هميشه اول باشند‪.‬‬


䴀䤀䐀ⴀ嘀䄀䰀䰀䔀夀 䄀唀吀伀 䌀伀䰀䰀䤀匀䤀伀一 䌀䔀一吀䔀刀


‫سالمت‬

‫‪HEALTH‬‬

‫رژیمیبرایتمامفصول‪:‬‬

‫قلبمنــی‬

‫مهم‌ترين و ساده‌ترين كار براي اين‌كه بتوانيد قلب سالمي‬ ‫داشته باشيد همه در بشقاب شماست‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترين قاتل مــردم دنيا چه چيزي اســت؟ جنگ؟‬ ‫سرطان؟ ايدز؟ تصادفات رانندگي؟ هيچ‌كدام؛ بيماري‌هاي‬ ‫قلبي خطرناك‌ترين قاتل مردم دنياست‪ .‬شايد پيشگيري‬ ‫از تصادفات رانندگي‪ ،‬جنگ و سرطان كار ساده‌اي نباشد‬ ‫اما قطعا مي‌توان با برخي اقدامــات از ابتال به بيماري‌هاي‬ ‫قلبي پيشــگيري كرد و از گزند خطرناك‌ترين قاتل دنيا‬ ‫در امــان ماند‪ .‬اگر در دنيا همه چنيــن الگويي را در پيش‬ ‫بگيرند آمار مرگ و ميــر به واســطه بيماري‌هاي قلبي‬ ‫به‌شــدت كاهش خواهد يافت‪ .‬نكته جالب اين‌كه كماكان‬ ‫پيشــگيري از بيماري‌هاي قلبي كاري است ساده و كامال‬ ‫دست يافتني‪ .‬متخصصان قلب معتقدند‪ ،‬آمار بيماري‌هاي‬ ‫قلبي در جوامع ســنتي پايين‌تر است چون ميزان مصرف‬ ‫غذاهاي فرآوري شده در اين مناطق پايين‌تر است‪ .‬به‌طور‬ ‫كلي متخصصان قلب مي‌گويند‪ ،‬اگر كسي از دوران كودكي‬ ‫رژيم غذايي ســالمي داشته باشــد‪ ،‬حمالت قلبي تقريبا‬ ‫به‌طور كامل قابل پيشــگيري خواهد بود اما حتي اگر شما‬ ‫به‌عنوان يك بزرگســال بتوانيد تغييرات اندكي در رژيم‬ ‫غذايي خود ايجاد كنيد‪ ،‬مثال در حد نخوردن سيب زميني‬ ‫سرخ كرده‪ ،‬باز هم تاثير آن در سالمت قلب شما چشمگير‬ ‫خواهد بود‪ .‬مطالعات نشان داده‪ ،‬جريان بيش از ‪ 70‬درصد‬ ‫بيماري‌هاي قلبي با يك رژيم غذايي مناسب قابل بازگشت‬ ‫هستند اما ســوال اينجاست كه آيا رژيم غذايي به تنهايي‬ ‫به اندازه مصرف دارو موثر است‪ .‬شايد جالب باشد بدانيد؛‬ ‫رژيم‌غذايي به‌مراتب قدرتمندتر از داروســت‪ .‬دكتر والتر‬ ‫ويلت‪ ،‬مدير دانشكده تغذيه دانشگاه هاروارد معتقد است‬ ‫استاتين‌ها كه از جمله قدرتمندترين داروهاي پيشگيري‬ ‫از بيماري‌هاي قلبي هستند خطر ابتال به بيماري‌هاي قلبي‬ ‫را فقط ‪ 25‬تا ‪30‬درصد كاهش مي‌دهد‪.‬‬

‫‪/ 48‬‬

‫در واقع شــما براي پيشــگيري از بيماري‌هاي قلبي با كمك داروها بايد يك‬ ‫گنجه كامل دارو مصــرف كنيد كه تازه بتوانيد از مزايــاي يك رژيم غذايي‬ ‫خوب بهره‌مند شــويد‪ .‬نكته مهم اين‌كه كاري نيســت كه يــك دارو بتواند‬ ‫انجام دهــد و يك غذا نتوانــد‪ .‬كارهايي مانند كاهش فشــار خون(با كمك‬ ‫داروهاي مهاركننــده ‪ ،)ACE‬كاهش كلســترول بد يا همــان ‪(LDL‬با‬ ‫كمك استاتين‌ها)‪ ،‬كاهش تري‌گليسريد (با كمك داروهايي مثل فيبرات)‪،‬‬ ‫افزايش كلســترول خوب خون(با كمك نياسين) و پيشگيري از لخته شدن‬ ‫خون و ســكته مغزي(با كمك آسپيرين) همه به واســطه رژيم غذايي قابل‬ ‫دستيابي اســت‪.‬نتايج مطالعه‌اي كه در ژورنال پزشــكي انگلستان به چاپ‬ ‫رسيده پيشــنهاد مي‌كند‪ ،‬پزشــكان ايده تركيب چند دارو براي پيشگيري‬ ‫از بيماري‌هاي قلبي را كنار بگذارند و در عوض تركيبي از غذاها(خوشــمزه‬ ‫و مفيد) شــامل انگور و آب انگور‪ ،‬ماهي‪ ،‬شكالت تلخ‪ ،‬سير‪ ،‬بادام و استفاده از‬ ‫ميوه و سبزي را در دســتور كار قرار دهند اما متخصصان مي‌گويند‪ ،‬هر چه‬ ‫ديرتر سراغ اين رژيم غذايي برويد بيشتر بايد دارو مصرف كنيد‪.‬‬ ‫با چنين رويكردي مي‌توان نه غذاي درجه يك را براي سالمت قلب پيشنهاد‬ ‫كرد اما اين تنها آغاز راه اســت‪ .‬يك رژيم غذايي واقعا سالم بايد شامل طيف‬ ‫گســترده‌اي از ميوه‌ها‪ ،‬ســبزي‌ها‪ ،‬مغزها و بقوالت باشــد‪ .‬بنابراين وقتي‬ ‫مي‌خواهيد كلم بخريد چغندر‪ ،‬كاهو و اسفناج را هم فراموش نكنيد‪ .‬پرتقال‬ ‫ميوه بي‌نظيري است اما توت فرنگي‪ ،‬ســيب‪ ،‬موز و كيوي هم براي سالمت‬ ‫قلب مفيد هستند‪ .‬بقراط حكيم اين ايده را ‪2‬هزار سال قبل متوجه شده بود‪.‬‬ ‫او مي‌گويد‪« :‬بگذار غذا داروي تو باشد و دارو غذاي تو‪».‬‬


49 /


‫سالمت‬

‫‪HEALTH‬‬

‫پرتقال؛ چسب زخم طبيعي‬ ‫براي قلب شما‬

‫نسخه‪ :‬كاهش فشار خون‪ ،‬كلسترول و نارسايي‬ ‫قلبي‬ ‫مدارك علمي‪ :‬پرتقال به اندازه يك داروخانه‬ ‫كامل براي قلب مفيد اســت‪ .‬فيبر قابل جذب‬ ‫پكتين مثل يك اســفنج بــزرگ عمل كرده و‬ ‫كلسترول موجود در غذاهاي مختلف را جذب‬ ‫مي‌كند و مانع جذب آن توســط بدن مي‌شود‪.‬‬ ‫اين اتفاقي اســت كه به واسطه برخي داروهاي‬ ‫قلبي هم رخ مي‌دهد‪ .‬پتاسيم موجود در پرتقال‬ ‫به تعادل نمك در خون كمك كرده و فشار‌خون‬ ‫را تحت كنترل در مي‌آورد‪.‬‬ ‫تحقيقات جديد نشــان داده‪ ،‬پرتقال مي‌تواند‬ ‫حتي فوايد بيشــتري نيز داشته باشد‪ .‬پكتين‬ ‫موجــود در پرتقال مي‌توانــد پروتئيني به نام‬ ‫«گالكتيــن‪ »3‬را خنثــي كند‪ .‬ايــن پروتئين‬ ‫مي‌تواند باعث ايجاد زخم در بافت قلبي شــود‬ ‫كه اين اتفاق به نوبه‌خود مي‌تواند زمينه‌ســاز‬ ‫نارســايي احتقاني قلب شود(همين‌قدر بدانيد‬ ‫كه اين بيمــاري خطرناك گاهي بــا دارو هم‬ ‫قابل كنترل نيســت)‪ .‬متخصصان قلب اياالت‬ ‫متحده از مقدار باالي پروتئين «گاالكتين‪»3‬‬ ‫در خون مردم اين كشــور به‌شدت ابراز نگراني‬ ‫كرده‌اند‪ .‬در اين كشور در ‪ 50‬درصد مردم مقدار‬ ‫اين پروتئين باالتر از حد طبيعي اســت‪ .‬نتايج‬ ‫مطالعه‌اي كه در ســال ‪ 2009‬به چاپ رسيده‬ ‫نشان مي‌دهد‪ ،‬رژيم غني از ميوه و سبزي خطر‬ ‫نارسايي قلبي را تا ‪ 37‬درصد كاهش مي‌دهد‪.‬‬ ‫پيشنهاد‪ :‬پكتين در پالپ پرتقال وجود دارد‪.‬‬ ‫اگر خودتان آب پرتقال را بگيريد از فوايد پكتين‬ ‫بهره‌مند خواهيد شــد‪ .‬كار مفيدتر آن است كه‬ ‫خود پرتقال را مصرف كنيد‪.‬‬

‫كلم پيچ؛ضد سکته​هاي قلبي​ بي​صدا‬

‫نسخه‪ :‬پيشــگيري از آترواســكلروز (سخت‌شدن ديواره‬ ‫شريان‌ها)‬ ‫مــدارك علمي‪ :‬حق بــا مادربزرگ‌تان اســت؛ كلم پيچ‬ ‫مي‌توانــد يك ابرغذا باشــد و اين ابرغــذا مي‌تواند در كنار‬ ‫ورزش‪ ،‬نقشــي موثر در معكوس كــردن روند بيماري‌هاي‬ ‫قلبي‪ -‬عروقي داشته باشد‪ .‬براي شروع بايد گفت‪ ،‬كلم پيچ‬ ‫مقدار زيادي آنتي‌اكســيدان‌هاي مفيد و موثر در ســامت‬ ‫قلب‪ ،‬فيبر‪ ،‬فوالت‪ ،‬پتاســيم و ويتاميــن ‪ E‬دارد‪ .‬همچنين‬ ‫محتواي لوتئين اين ســبزي هم باالســت‪ .‬نتايج مطالعات‬ ‫محققان دانشگاه ‪ UCLA‬نشان داده‪ ،‬لوتئين در پيشگيري‬ ‫از بيماري آترواسكلروز (سخت شدن ديواره شريان‌ها) نقش‬

‫سير؛خوبي​هايش به بوي بدش مي​ارزد‬

‫نسخه‪ :‬كاهش فشار خون و جلوگيري از تجمع پالك چربي در شريان‌ها‬ ‫مدارك علمي‪ :‬تحقيقات نشان داده‪ ،‬سير به‌خوبي تمامي داروهاي ضد‌فشار‪ ،‬فشار خون باال را كنترل مي‌كند‪ .‬سير سطح آنزيمي به‬ ‫نام «آنژيوتانسين» را كاهش مي‌دهد‪ .‬اين آنزيم مسئول تنگ شدن جداره عروق است‪ .‬گرچه تاثير سير روي آنژيوتانسين خفيف‌تر‬ ‫چربي در ديواره شريان‌ها‬ ‫از اثرات داروهــاي مهار‌كننده اين آنزيم اســت اما تاثير آن روي پيشــگيري از تجمع پالك‬ ‫بسيار چشــمگير اســت‪ .‬در ‪ 3‬مطالعه تصادفي مختلف كه در دانشگاه ‪ UCLA‬انجام‬ ‫شــد محققان دريافتند در افرادي كه سير مي‌خورند تشكيل و رسوب پالك‌هاي‬ ‫چربي در جداره عروق تا ‪ 50‬درصد كاهش مي‌يابد‪(.‬در مقايسه با كساني كه‬ ‫به‌طور معمول سير نمي‌خورند)‪ .‬نكته جالب اين‌كه در اين مطالعه افرادي‬ ‫كه ســير نمي‌خوردند دارو مصرف مي‌كردند اما به اين مقدار كاهش‬ ‫در تشكيل پالك چربي نداشتند‪.‬‬ ‫پيشــنهاد‪ :‬در تحقيقــي كه ابتــدا ذكر كرديــم افراد‬ ‫شــركت‌كننده ‪ 250‬ميلي گرم ســير كهنه مصرف كرده بودند‪.‬‬ ‫خوردن سير ترشي و پودر سير به اندازه خود سير خاصيت دارد و‬ ‫به‌هرحال خالي از فايده هم نيست‪.‬‬

‫انگور قرمز؛ آسپيرين طبيعي‬

‫نسخه‪ :‬افزايش كلسترول خوب خون(‪ ،)HDL‬كاهش خطر لخته شدن خون در عروق‬ ‫مدارك علمي‪ :‬تحقيقات متعدد نشان داده‪ ،‬اين ميوه و آب آن (البته اگر بتوانيد طبيعي‌اش‬ ‫را پيــدا كنيد) مي‌تواند با افزايش ‪ HDL‬يا همان كلســترول خوب خون به پيشــگيري از‬ ‫تشكيل پالك چربي در جداره عروق منتهي شــود اما در عين حال اين ميوه مزاياي ديگري‬ ‫نيز دارد‪ .‬تركيباتي به نام پلي‌فنل‌ها كه باعث انعطاف‌پذيري عروق خوني شــده و خطر لخته‬ ‫شــدن خون در آن‌ها را كاهش مي‌دهد‪ ،‬تقريبا به اندازه آسپرين در كاهش خطر لخته شدن‬ ‫خون موثر هستند‪.‬‬ ‫پيشنهاد‪ :‬خوردن انگور قرمز تازه يا آب آن هر ‪ 2‬براي سالمت قلب بسيار مفيد است‪ ،‬منتها‬ ‫قبل از خوردن آن مطمئن شويد كه خوب شســته شده باشد چون انگور از جمله ميوه‌هايي‬ ‫است كه سموم دفع آفات به‌سختي از روي آن پاك مي‌شود‪.‬‬

‫شكالت تلخ؛ خوشمزه​ترين داروي ضدفشارخون‬

‫نسخه‪ :‬كاهش فشار خون‬ ‫مدارك علمي‪ :‬سرخپوســتان كونا كه در حاشــيه ساحل پاناما‬ ‫زندگي مي‌كنند عمال با مشــكلي به نام فشار خون بيگانه هستند‬ ‫و برخالف بســياري از ما وقتي سن شــان باال مي‌رود فشارشان‬ ‫هم ســير صعودي پيدا نمي‌كند و برخالف تصور بسياري‪ ،‬آن‌ها‬ ‫به‌خاطر يك وضعيت ژنتيك خاص در برابر بيماري فشــار خون‬ ‫مقاوم نيستند بلكه راز سالمت آن‌ها خوردن مقادير قابل توجهي‬ ‫از كاكائو خام اســت‪ .‬كاكائو خام غني از ماده‌اي به نام فالوينوئيد‬ ‫اســت كه انعطاف‌پذيري عروق خوني را افزايش مي‌دهد‪ .‬خوردن‬ ‫‪/ 52‬‬

‫دارد‪ .‬آترواسكلروز يكي از خطرناك‌ترين انواع بيماري‌هاي‬ ‫قلبي است كه مي‌تواند بي‌سرو صدا باعث سكته قلبي شود‪.‬‬ ‫جالب اين‌كه در كلــم يك تركيب بســيار غيرعادي يافت‬ ‫مي‌شود به نام «گلوكورافانين» كه مي‌تواند پروتئين خاصي‬ ‫به نام ‪ 2NRf‬را فعال كند‪ .‬اين پروتئين اثر حفاظتي داشته‬ ‫و در جداره شــريان‌ها اليه مثل تفلن تشــكيل داده كه از‬ ‫رســوب پالك‌هاي چربي جلوگيري كــرده و خطر ابتال به‬ ‫آترواسكلروز را كاهش مي‌دهد‪.‬‬ ‫پيشــنهاد‪ :‬كلم به‌عنوان يك ميان وعده گزينه‌اي عالي‬ ‫اســت‪ .‬مي‌توان آن را بعد از شستن و خشــك شدن با دانه‬ ‫آفتابگردان‪ ،‬آبليمو و سير تركيب و ميل كنيد‪.‬‬

‫چند تكه شــكالت تلخ مي‌تواند مقدار كافي از اين ماده را به بدن‬ ‫برساند‪ .‬شــكالت تلخ به‌ويژه انواع باالي ‪ 80‬درصد آن چون شكر‬ ‫زيادي ندارد شما را چاق نخواهد كرد و مي‌توانيد به مقدار زيادي‬ ‫از آن ميل كنيد ولي طبيعت اين شــكالت به‌گونه‌اي اســت كه‬ ‫دركل نمي‌توان مقدار زيادي از آن را يك جا خورد‪.‬‬ ‫پيشــنهاد‪ :‬هرچه درصد كاكائو شــكالت باالتر باشــد مقدار‬ ‫فالوينوئيد آن بيشتر خواهد بود و از طرف ديگر مواد مضر كمتري‬ ‫به بدن شــما خواهد رســاند‪ .‬بهترين فرم شــكالت تلخ آن‌هايي‬ ‫هستند كه درصد آن‌ها باالي ‪ 80‬درصد باشد‪.‬‬


‫سالمت‬

‫‪HEALTH‬‬

‫ماهي سالمون؛ بهترين گوشت دنيا‬

‫نسخه‪ :‬كاهش تري‌گليســريد‪ ،‬افزايــش كلسترول خوب‬ ‫خون‬ ‫مدارك علمي‪ :‬اسيدهاي چرب امگا‪ 3‬موجود در ماهي‌هاي‬ ‫آب سرد مثل سالمون و ساردين براي سالمت قلب ضروري‬ ‫هستند‪ .‬باالترين حد اين چربي‌ها در ساردين و بعد از آن در‬ ‫سالمون يافت مي‌شود‪ .‬اين چربي‌هاي خوب تري‌گليسريد‬ ‫مضر را پايين آورده و كلســترول خوب(‪ )HDL‬را افزايش‬ ‫مي‌دهــد‪ .‬همچنين احتمال آريتمي‌هــاي قلبي را كاهش‬ ‫داده(كــه بيماري بالقوه كشــنده‌اي اســت) و به‌طور كلي‬ ‫التهاب را در بدن كاهش مي‌دهد‪ .‬در واقع اين التهاب اســت‬ ‫كه باعث بي‌ثباتي پالك‌هاي چربي در جداره عروق شــده و‬ ‫باعث پاره‌شــدن آن مي‌شــود كه نتيجه آن باال رفتن خطر‬ ‫حمله قلبي خواهد بود‪ .‬گرچه شــما مي‌توانيــد امگا‌‪ 3‬را از‬ ‫منابع گياهي نيــز دريافت كنيد اما زنجيــره طويل امگا‌‪3‬‬ ‫موجود در ماهي بســيار قدرتمندتــر از نمونه‌هاي گياهي‬ ‫آن خواهد بود‪ .‬يك مطالعه بســيار وسيع و جامع كه توسط‬ ‫محققان دانماركي انجام گرفته و نتايج آن در ژورنال تغذيه‬ ‫اياالت متحده به چاپ رســيده نشــان مي‌دهد‪ ،‬افرادي كه‬ ‫هفتــه‌اي ‪ 2‬يا ‪3‬بار ماهي خورده بودنــد‪ ،‬خطر بيماري‌هاي‬ ‫ايســكميك قلبي در آن‌ها (كه در آن اكسيژن به عضله قلب‬ ‫نرسيده و باعث ســكته قلبي مي‌شود) تا ‪ 38‬درصد كاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫پيشنهاد‪ :‬خــوردن ماهي ســالمون يا ســاردين با روغن‬ ‫زيتون و آبليموي تازه فوايد اين غذاي خوشمزه را چند برابر‬ ‫خواهد كرد‪.‬‬

‫عدس؛ اندر فوائد عدسي‬

‫نسخه‪ :‬كاهش فشار خون‬ ‫مدارك علمــي‪ :‬در يك مطالعه بين‌المللــي حدود ‪ 13‬هزار‬ ‫نفر در سراســر دنيا در كشــورهايي مانند اياالت متحده‪ ،‬ژاپن‬ ‫و ‪‌6‬كشور اروپايي به‌مدت ‪ 25‬ســال مورد بررسي قرار گرفتند‪.‬‬ ‫وقتي نتايج مطالعه آناليز شــد‪ ،‬محققان متوجه شــدند بقوالت‬ ‫از جملــه عدس تا ‪ 82‬درصــد باعث كاهش خطر مرگ‌ومير ناشــي از‬ ‫بيماري‌هاي قلبي هستند‪ .‬علت جدا از پروتئين باالي گياه و فيبر‪ ،‬آهن‪ ،‬منيزيم و پتاسيم نيز‬ ‫هست‪ .‬برخي از متخصصان قلب از منيزيم با عنوان داروي طبيعي مسدود‌كننده كانال‌هاي‬ ‫كلســيم نام مي‌برند(بخش عمده‌اي از داروهايي كه در كنترل فشار خون استفاده مي‌شوند‬ ‫مهار كننده‌هاي كانال‌هاي كلســيم هستند مثل آتنولول)‪ .‬از ســوي ديگر پتاسيم با ايجاد‬ ‫تعادل معكوس در مقدار نمك خون‪ ،‬فشار خون را در محدوده طبيعي حفظ خواهد كرد‪.‬‬ ‫پيشنهاد‪ :‬عدسي بهترين پيشنهاد است‪ ،‬بهتر است آن را با ليموترش بخوريد‪.‬‬

‫محققان‬ ‫دريافته‌اند‪ ،‬انار و‬ ‫آب انار به واسطه‬ ‫وجود برخي‬ ‫آنتي‌اكسيدان‬ ‫منحصربه‌فرد نه‬ ‫تنها پيشرفت‬ ‫رسوب چربي و‬ ‫تشكيل پالك‬ ‫را متوقف‬ ‫مي‌كند بلكه‬ ‫حتي در برخي‬ ‫از بيماران باعث‬ ‫معكوس‌شدن‬ ‫روند رسوب چربي‬ ‫مي‌شود‬

‫انار؛​يک ليوانش هم جان شما را نجات مي​دهد‬

‫نسخه‪ :‬كاهش آترولس كلروز(سخت‬ ‫شدن ديواره عروق)‬ ‫مدارك علمــي‪ :‬پاييــن آوردن‬ ‫كلســترول بــد خــون مهم اســت‬ ‫امــا پيشـ ـ گ يري از اكسيداســيون‬ ‫كلســترول هم نكته بســيار مهمي‬ ‫اســت‪ .‬وقتي ‪ LDL‬اكسيد مي‌شود‬ ‫به ديواره داخلي شــريان‌ها چسبيده‬ ‫و بدين‌ترتيــب شــكل ‌گيري‬ ‫پالك‌هاي چربي آغاز مي‌شــود‪ .‬محققان دريافته‌اند‪ ،‬انار و آب انار به واسطه وجود برخي‬ ‫آنتي‌اكســيدان منحصربه‌فرد نه تنها پيشرفت رســوب چربي و تشكيل پالك را متوقف‬ ‫مي‌كند بلكه حتي در برخي از بيماران باعث معكوس‌شــدن روند رسوب چربي مي‌شود‪.‬‬ ‫اين بيماران در طول ســال روزي يك ليوان آب انار خورده بودنــد‪ .‬اين اتفاق چطور رخ‬ ‫مي‌دهد؟ تحقيقات بعدي نشــان داده‪ ،‬انار آنزيمي را فعال مي‌كند كه كلسترول اكسيد‬ ‫شده را مي‌شكند‪.‬‬ ‫پيشنهاد‪ :‬اگر انار مي‌خوريد بد نيست مغز سفيد رنگش را هم بخوريد چون منابع معتبر‬ ‫طب سنتي فوايد فراواني براي آن برشمرده‌اند‪.‬‬ ‫‪/ 54‬‬

‫بادام؛دوستچربي​هايخوب‪،‬دشمنچربي​هايبد‬ ‫نسخه‪:‬كاهش كلســترول بــد(‪ )LDL‬و كاهش خطر‬ ‫آريتمي‬ ‫مدارك علمــي‪ :‬يادتان باشــد قرار نيســت حتما‬ ‫كلسترول شما باال باشــد كه بعد بخواهيد آن را پايين‬ ‫بياوريد‪ .‬بادام حاوي ماده‌اي است كه جذب كلسترول از‬ ‫رژيم غذايي را كاهش مي‌دهد‪ .‬از ســوي ديگر چربي‌هاي‬ ‫غيراشــباع بادام‪ ،‬كبد را وادار مي‌كند تا به‌جاي ‪ LDL‬بيشتر‬ ‫‪ HDL‬بسازد كه كلسترول خوب خون اســت‪ .‬پروفسور ديويد جنكينز‪،‬‬ ‫استاد تغذيه دانشگاه تورنتو در مطالعه‌اي براي بيماران قلبي خود به‌مدت‬ ‫يك ماه يك رژيم گياهي در نظر گرفت كــه در آن غذاهاي كاهش‌دهنده‬ ‫كلســترول خون مثل عدس‪ ،‬بادام‪ ،‬بادنجان و ســويا لحاظ شــده بودند‪.‬‬ ‫نتايج اين مطالعه نشــان داد اين بيماران حدود ‪ 29‬درصد كاهش ســطح‬ ‫كلسترول بد خون داشته‌اند‪ .‬خوردن تنها ‪ 22‬عدد بادام در روز كار داروي‬ ‫لواســتاتين را انجام مي‌دهد‪ .‬نتايج مطالعه‌ ديگري نيز نشــان داده‪ ،‬خطر‬ ‫آريتمي با خوردن ‪2‬وعده مغز در هفته به‌شدت كاهش مي‌يابد‪.‬‬ ‫پيشــنهاد‪ :‬فقط بادام نخوريد‪.‬گردو‪ ،‬فندق و پســته مزاياي بي‌نظيري‬ ‫دارند‪ .‬فقط يادتان باشد مغزها را حتما خام و بونداده بخوريد‪.‬‬

‫همه چيز به خوردن ربط ندارد‬ ‫متاســفانه شــما صرفا با رعايت اين رژيم غذايي در برابر بيماري‌هاي قلبي ضد‌ضربه‬ ‫نمي‌شويد‪ ،‬مطالعات گســترده در سراســر دنيا به اين نتيجه رســيد ‌ها‌ند‪ .‬سال‌ها‬ ‫دســتورالعمل‌هاي بهداشت و سالمت عمومي كشــورهاي پيشرفته اشاره داشت كه‬ ‫اصلي‌ترين عامل بيماري‌هاي قلبي چربي اشباع گوشت قرمز و لبنيات است‪ .‬در نتيجه‬ ‫همه در يك اقدام منطقي چربي‌ را كم كردند اما از طرف ديگر مصرف كربوهيدرات‌هاي‬ ‫فرآوري شده افزايش يافت كه اين يك حركت كامال اشتباه بود‪.‬‬ ‫اكنون تحقيقات نشان داده‪ ،‬شكر و آرد ســفيد فرآوري شده كه در پيراشكي‪ ،‬پيتزا‪،‬‬ ‫بيسكويت و نوشــابه‌وجود دارد به‌مراتب مشكل‌ساز‌تر است‪ .‬اين غذاهاي شيرين كه‬ ‫فاقد فيبر هستند به‌سرعت جذب و وارد جريان خون مي‌شوند و تحقيقات نشان داده‬ ‫تا ‪3‬برابر مي‌توانند براي قلب مضر باشــند‪ :‬اين غذاها باعث افزايش تري‌گليســريد‪،‬‬ ‫كاهش ‪ HDL‬و افزايش فشار خون مي‌شوند‪.‬‬ ‫اما چربي‌هاي اشباع را هم نبايد از نظر دور داشت‪ .‬برخي مطالعات چربي‌هاي اشباع را‬ ‫تبرئه كرده‌اند اما علت اين بوده كه افراد شركت‌كننده در مطالعات آن‌ها چربي بد را با‬ ‫كربوهيدرات‌هاي مضر جايگزين كرده و اصطالحا از چاله‌به‌چاه افتاده‌اند‪ .‬وقتي شــما‬ ‫به‌جاي چربي بد‪ ،‬چربي خوب بخوريد خطر مشكالت قلبي كاهش مي‌يابد‪ ،‬بنابراين در‬ ‫انتخاب غذاهاي اصلي و ميان‌وعده‌هاي خود اين نكات را مدنظر داشته باشيد‪.‬‬


18725 Ventura Blvd. Tarzzana CA, 91356

www.ashtavi.com


‫سالمت‬

‫‪HEALTH‬‬

‫راه میانبر خود را بسازید‬

‫چطورباهوش‪،‬‬ ‫خوشحال‪،‬سبک و‬ ‫عضالنیباشید؟‪ ‬‬ ‫ظرفیت‌های آشپزخانه‌تان را‬ ‫بشناسید و برای همه نیازهای‬ ‫خود غذای مناسب را‬ ‫انتخاب كنید‬

‫مغز خود را تقویت كنید‬

‫روی منابع انرژی مورد نیاز خود متمركز شوید تا در تمام‬ ‫روز قدرت و توان خود را حفظ كنید‬

‫خوراكي‌هايي كه به درد مغز شما مي‌خورد‬ ‫تفكــر‬ ‫صحيح‬

‫پیاز‬ ‫محققان پیشــنهاد می‌كنند‬ ‫پیاز را برای طراوت ذهنی خود‬ ‫استفاده كنید‪ .‬محققان ژاپنی‬ ‫دریافته‌اند محتوای ســولفور‬ ‫باعث خنثی شــدن سمومی‬ ‫می‌شوند كه عملكرد ادراكی‬ ‫مغــز را با محدودیــت مواجه‬ ‫می‌كنند‪.‬پیشنهاد‪:‬می‌توانید‬ ‫پیاز را با ادویه كاری بخورید‪.‬‬

‫ساردین‬ ‫ماهی‌های چرب به ویژه ساردین و‬ ‫سالمون را به دليل ویتامین‪ D‬آ‌نها‬ ‫در برنامــه غذایی خود بگنجانید‪.‬‬ ‫‪ 80‬گرم ماهی ســاردین نیمی از‬ ‫ویتامین ‪ D‬مورد نیاز روزانه شما‬ ‫را تامین‌مي‌كنــد‪ .‬ویتامین ‪ D‬با‬ ‫محافظت از مسیرهای مغزی به‬ ‫تقویت حافظه كمــك می‌كند‪.‬‬ ‫پیشنهاد‪ :‬ماهی با نان تست داغ‪.‬‬

‫پسته‬ ‫‪ 300‬گــرم پســته ‪ 151‬گرم‬ ‫والین را تامیــن می‌كند‪ .‬والین‬ ‫یك اســیدآمینه ضروری برای‬ ‫بدن است كه به حفظ عملكرد‬ ‫صحیح ادراكی مغز كمك كرده‬ ‫و از آســیب دیدن این فرآیند‬ ‫جلوگیریمی‌كند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد‪ 25 :‬گرم پسته خام‬ ‫یك میان وعده عالی است‪.‬‬

‫غنياز‬ ‫فالوینوئید‬

‫فلفلدلمه‌ای‬ ‫فلفــل دلمــه‌ای را می‌توان‬ ‫به‌صورت پخته یا خام استفاده‬ ‫كــرد‪ 2 .‬عدد فلفــل دلمه‌ای‬ ‫‪14‬درصــد پایریدوكســاین‬ ‫روزانه شما را تامین می‌كند كه‬ ‫نقش آن تنظیم میانجی‌های‬ ‫عصبی مغز است‪.‬پیشــنهاد‪:‬‬ ‫‪50‬گرم را در ساالد بریزید‪.‬‬

‫بلوبری‬ ‫مطالعات نشان داده ‪200‬گرم‬ ‫قــره قاط بــا توجه بــه مقدار‬ ‫فالوینوئیــد آن باعث عملكرد‬ ‫بهتر ادراكی مغز می‌شــود كه‬ ‫آن را به میوه‌ای منحصر‌به‌فرد‬ ‫تبدیــل كــرده اســت‪.‬‬ ‫پیشنهاد‪ 120:‬گرم را با ماست‬ ‫كم‌چرببخورید‪.‬‬

‫بادام‬ ‫‪ 300‬گــرم بــادام ‪20‬درصد‬ ‫منیزیم روزانه مــورد نیاز بدن‬ ‫شما را تامین می‌كند‪ .‬این عنصر‬ ‫در تنظیم عملكرد گیرنده‌های‬ ‫عصبی و پیشگیری از اختالل‬ ‫در عملكــرد ادراكی مغز نقش‬ ‫موثری دارد‪ .‬پیشنهاد‪ 28 :‬گرم‬ ‫بادامخامبه‌عنوانمیان‌وعده‪.‬‬

‫تقويت‬ ‫حافظه‬ ‫كلمقرمز‬ ‫تحقیقات به تازگي دانشمندان‬ ‫كانادایی نشان داده ‪100‬گرم‬ ‫كلــم قرمز بــه شــكل قابل‬ ‫مالحظه‌ای سطح آنتوسیانین‬ ‫خون را افزایــش می‌دهد كه‬ ‫وجود آن باعث تقویت و تشدید‬ ‫عملكردذهنمی‌شود‪.‬‬ ‫پیشــنهاد‪ 100:‬گــرم از آن را‬ ‫به‌صــورت تكه‌تكه در ســاالد‬ ‫بریزید‪.‬‬ ‫‪/ 56‬‬

‫لوبیا قرمز‬ ‫مطالعــات نشــان داده‬ ‫‪400‬گرم لوبیا قرمز تركیبی‬ ‫جادویــی از اینوزیتــول‪،‬‬ ‫كوالیــن و ویتامین‌هــای‬ ‫خانواده ‪ B‬است‪ .‬این مواد در‬ ‫كنار هم باعث بهبود عملكرد‬ ‫سلول‌های مغزی می‌شوند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد‪ 177 :‬گرم لوبیا‬ ‫قرمز پخته را بــا فلفل قرمز‬ ‫بخورید‪.‬‬

‫كدوحلوایی‬ ‫منبعی بســیار غنی از لوتئین‬ ‫است‪ .‬مقاله‌ای كه به تازگي در‬ ‫ژورنال تغذیه به چاپ رســیده‬ ‫نشــان می‌دهد‪ ،‬لوتئین باعث‬ ‫كاهشالتهابدرهیپوكامپوس‬ ‫می‌شود‪ .‬هیپوكامپوس بخشی‬ ‫از مغز اســت كــه در عملكرد‬ ‫حافظه نقش دارد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد‪ 25 :‬گرم را تكه‌تكه‬ ‫داخل ساالدبریزید‪.‬‬


‫سر حال‌تر شوید‬

‫تمام غذاهایی كه شما برای سرحال شدن به آنها نیاز دارید اینجا جمع شده‌اند‪ .‬سعی كنید دو بار در روز از یكی‬ ‫از آنها بخورید تا تمام روز سرحال باشید‪.‬‬

‫خوراكي‌هايي كه به درد روحيه شما مي‌خورد‬ ‫افزايش‌دهنده‬ ‫سطحتریپتوفان‬

‫افزايش‌دهنده‬ ‫دوپامین‬

‫باقاال‬ ‫‪ 500‬گرم باقــاال می‌تواند به‬ ‫شــكل باورنكردنی شــما را‬ ‫سرحال کند‪ .‬این مقدار باقاال‬ ‫حاوی لوودوپاست‪ .‬این ماده در‬ ‫ساخت هورمون شادی یعنی‬ ‫دوپامین نقش دارد‪ ،‬همچنین‬ ‫باقــاال منبعی غنــی از فیبر‪،‬‬ ‫ویتامینوپروتئیناست‪.‬‬ ‫پیشــنهاد‪ :‬اگر فاویسم نداريد‬ ‫باقااليپختهراامتحانكنید‪.‬‬

‫قهوه‬ ‫تحقیقات نشان داده‪ ،‬نوشیدن‬ ‫یك یــا ‪ 2‬لیوان قهــوه در روز‬ ‫باعــث ایجاد حالت شــادابی و‬ ‫ســرزندگی در مغز می‌شود كه‬ ‫در نهایت باعث می‌شــود فرد‬ ‫از فعالیت‌های مختلف بيشــتر‬ ‫لــذت ببرد‪ .‬پیشــنهاد‪ :‬یادتان‬ ‫باشد ‪ 2-3‬ساعت قبل از خواب‬ ‫قهوه نخورید‪ ،‬هر زمان دیگری‬ ‫غیر از این‪.‬‬

‫بوقلمون‬ ‫‪ 130‬گــرم بوقلمون می‌تواند‬ ‫منبعــی غنــی از تریپتوفان‬ ‫باشــد‪ .‬این اســیدآمینه پایه‬ ‫ساخت ســروتونین است كه‬ ‫اين هورمون ایجاد احســاس‬ ‫خوب در بدن است‪ 200 .‬گرم‬ ‫بوقلمون ‪ 480‬گرم تریپتوفان‬ ‫به بدن شما می‌رساند كه بیش‬ ‫از نیاز روزانه به این اسیدآمینه‬ ‫است‪.‬پیشنهاد‪:‬فیلهبخارپز‪.‬‬

‫ضد‬ ‫اضطراب‬ ‫برنجقهوه‌ای‬ ‫منبعی عالی از منگنز‪ ،‬سلنیوم‬ ‫و منیزیم است و به بدن كمك‬ ‫می‌كند تــا هرچه بیشــتر و‬ ‫بهتر تریپتوفــان جذب كند‪.‬‬ ‫محتوای ویتامین ‪ B‬آن نیز از‬ ‫برنج ســفید به‌مراتب بیشتر‬ ‫است و كالری پایین‌تری دارد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد‪ 200 :‬گــرم برنج‬ ‫قهــوه‌ای بــا ســینه پخته‬ ‫بوقلمون‪.‬‬

‫پرتقال‬ ‫پرتقال كمــاكان بهترین و‬ ‫محبوب‌ترین میوه در تامین‬ ‫ویتامین ‪ C‬روزانــه بدن در‬ ‫تمام دنیاست‪ .‬نتایج مطالعات‬ ‫نشان می‌دهد‪ ،‬ویتامین ‪ C‬در‬ ‫در سطح باالیی از استرس از‬ ‫بدن دفع می‌شود‪ .‬پیشنهاد‪:‬‬ ‫روزی یــك عــدد پرتقــال‬ ‫به‌عنوانمیان‌وعده‪.‬‬

‫برنج قهوه‌اي‬ ‫منبعی عالی از‬ ‫منگنز‪ ،‬سلنیوم و‬ ‫منیزیم است و به‬ ‫بدن كمك می‌كند‬ ‫تا هرچه بیشتر و‬ ‫بهتر تریپتوفان‬ ‫جذب كند‪ .‬محتوای‬ ‫ویتامین ‪ B‬آن نیز از‬ ‫برنج سفید به‌مراتب‬ ‫بیشتر است و كالری‬ ‫پایین‌تری دارد‬

‫افزايش‌دهنده‬ ‫سروتونین‬

‫مارچوبه‬ ‫‪ 4‬عدد مارچوبه ‪ 20‬درصد نیاز‬ ‫روزانه بدن ما به اســیدفولیك‬ ‫را تامین می‌كنــد؛ ماده‌ای كه‬ ‫كمبــود آن بنابــر تحقیقات‬ ‫دانشــگاه‬ ‫دانشــمندان‬ ‫كینگزكالج انگلســتان باعث‬ ‫اختــاالت روانــی عصبی‪،‬‬ ‫بدخلقــی و بی‌حوصلگــی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫پیشنهاد‪ 4 :‬عدد مارچوبه را آب‬ ‫پزكنید‪.‬‬

‫سیب‌زمینی‬ ‫ایــن ماده غذایــی محبوب‬ ‫دوهــای‬ ‫دونــدگان‬ ‫ماراتــن اســت‪ 250 .‬گرم‬ ‫ســیب‌زمینی بیش از نیمی‬ ‫از ویتامین ‪ B6‬مــورد نیاز‬ ‫بــدن را تامیــن می‌كنــد‪.‬‬ ‫ایــن ویتامین بــرای تولید‬ ‫هورمون سروتونین ضروری‬ ‫است‪ .‬پیشنهاد‪ :‬سیب زمینی‬ ‫تنــوری بــا ماهی تــن را‬ ‫امتحان كنید‪.‬‬

‫غني از‬ ‫ويتامين‬ ‫كلمپیچ‬ ‫شــما با خوردن روزانه‪ 15‬گرم‬ ‫كلم‌پیچمقدارویتامین‪ K‬مورد‬ ‫نیازروزانهخودراتامینخواهید‬ ‫كرد‪ .‬بدن ما برای جذب كلسیم‬ ‫لبنیات به ویتامین ‪ K‬نیاز دارد‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان داده این ماده‬ ‫در پیشگیری از بی‌ثباتی روحی‬ ‫نقشی اساسی دارد‪ .‬پیشنهاد‪:‬‬ ‫‪ 15‬گرم كلم آب پــز با ماهی‬ ‫روزانه‪.‬‬

‫میگو‬ ‫افرادی كــه می‌خواهند حس‬ ‫و حال خوبی داشــته باشــند‬ ‫بهتر اســت ميگــو را امتحان‬ ‫كننــد‪ 100 .‬گرم میگو تقریبا‬ ‫‪ 100‬گرم نیــاز روزانه بدن به‬ ‫تریپتوفان و بیش از نصف نیاز‬ ‫روزانه به ســلنیوم را برطرف‬ ‫می‌كند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد‪ 100:‬گرم میگوی‬ ‫بخارپز با سبزی روزانه‪.‬‬ ‫‪57 /‬‬


‫سالمت‬

‫‪HEALTH‬‬

‫چربیبسوزانید‬

‫اگر‌دنبال این هستید كه چند كیلو وزن كم كنید روی این غذاها متمركز شوید‪.‬‬ ‫اینها بهترین مواد غذایی برای از بین بردن وزن اضافی و كاهش سایز دور كمر شما‬ ‫هستند‪.‬‬

‫خوراكي‌هايي كه به درد كاهش وزن شما مي‌خورد‬ ‫كاهش‬ ‫كلسترول‬

‫توفو(فشردهشیرسویا)‬ ‫توفــو یكــی از بهتریــن‬ ‫موادغذایــی بــرای مقابله با‬ ‫كلسترول اســت‪ .‬تحقیقات‬ ‫اخیــر نشــان داده ‪‌47‬گرم‬ ‫پروتئین ســویا (معادل ‪297‬‬ ‫گــرم توفــو) در روز بیش از‬ ‫‪ 23‬میلی‌گرم كلســترول را‬ ‫از هر دســی لیتر خون خارج‬ ‫می‌كند‪.‬پیشنهاد‪ 297 :‬گرم‬ ‫روزانه‪.‬‬

‫لیموترش‬ ‫لیموترش باعث می‌شود كبد‬ ‫پروتئینیبهنام‪APOB‬تولید‬ ‫نكند‪ ،‬در نتیجه شما كمتر در‬ ‫معرضخطررسوبچربیدور‬ ‫عضلهقلبخواهیدبود‪.‬‬ ‫پیشــنهاد‪ :‬در هفتــه ‪ 2‬عدد‬ ‫لیموترش بخورید هر طور كه‬ ‫دوستدارید‪.‬‬ ‫پايين‌آورنده‬ ‫قند خون‬ ‫دارچین‬ ‫داخل پــوره ســیب‌زمینی‬ ‫دارچین بریزیــد‪ .‬نتایج یك‬ ‫مطالعه ‪ 40‬روزه نشــان داده‬ ‫این ادویه سطح گلوكز خون‬ ‫را كاهــش می‌دهد‪ .‬دارچین‬ ‫با فعال كــردن گیرنده‌های‬ ‫انســولین باعث می‌شــود‬ ‫سلول‌ها تا ‪ 20‬درصد بیشتر‬ ‫قندرامتابولیزهكنند‪.‬‬ ‫پیشنهاد‪ :‬روزانه نصف قاشق‬ ‫چای‌خوری‪.‬‬ ‫‪/ 58‬‬

‫عدس‬ ‫عــدس نــه تنهــا حــاوی‬ ‫پروتئین و فیبر اســت بلكه‬ ‫منبعــی عالــی از مولیبدن‬ ‫هم به شــمار می‌آیــد‪ .‬این‬ ‫ماده معدنی كمیاب به بدن‬ ‫كمك می‌كند تا به شــكل‬ ‫موثرتــری كربوهیــدرات‬ ‫را به انــرژی تبدیــل كند‪.‬‬ ‫پيشنهاد‪100:‬گرم روزانه‪.‬‬

‫تخم‌مرغ‬ ‫تخم‌مــرغ به دلیــل پروتئین‬ ‫خالص سفیده و ویتامین‌های‬ ‫‪ A، D‬و ‪ K‬در زرده یكــی از‬ ‫بهترینموادغذاییبرایكاهش‬ ‫گرسنگی و كاهش وزن است‪.‬‬ ‫‪ 2‬عدد تخم‌مرغ موقع صبحانه‬ ‫باعث می‌شود فرد در طول روز‬ ‫‪417‬كالریكمتردریافتكند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد‪ 2 :‬عــدد تخم‌مرغ‬ ‫آب‌پز‪.‬‬

‫تخمهكدو‬ ‫تحقیقــات نشــان داده‪،‬‬ ‫خوردن ایــن مــاده غذایی‬ ‫باعــث آزاد شــدن هورمون‬ ‫كوله سیستوكینین می‌شود‪.‬‬ ‫این هورمون ماده‌ای كلیدی‬ ‫در كاهش اشــتها و سركوب‬ ‫گرسنگیاست‪.‬‬ ‫پیشنهاد‪ :‬روزی‪ 20‬گرم‪.‬‬

‫نخود‬ ‫نتایج مطالعات نشــان داده‬ ‫خوردن نخود به‌عنوان منبعی‬ ‫مناسب از فیبر باعث تنظیم‬ ‫و كنترل چربی خون شــده و‬ ‫مدت طوالنی‌تری فرد را سیر‬ ‫نگهمی‌دارد‪.‬‬ ‫پیشنهاد‪ :‬هفته‌ای ‪ 350‬گرم‬ ‫نخود به‌صورت پخته‪.‬‬

‫كاهش‬ ‫گرسنگي‬

‫كاهش‬ ‫وزن‬ ‫بروكلی‬ ‫نیازروزانهشمابهویتامین‪ C‬با‬ ‫خوردن ‪ 33‬گرم كلم بروكلی‬ ‫تامین می‌شــود‪ .‬تحقیقات‬ ‫نشــان داده با كاهش سطح‬ ‫ویتامیــن‪ C‬ســایز دور كمر‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫كارنیتین موجود در بروكلی‬ ‫باعث تسریع چربی‌سوزی در‬ ‫سلول‌هامی‌شود‪.‬‬ ‫پیشــنهاد‪ :‬روزی ‪ 33‬گــرم‬ ‫بخارپز‪.‬‬

‫تخم‌مرغ به‬ ‫دلیل پروتئین‬ ‫خالص سفیده‬ ‫و ویتامین‌های‬ ‫‪ A،D‬و ‪ K‬در زرده‬ ‫یكی از بهترین‬ ‫مواد غذایی برای‬ ‫كاهش گرسنگی و‬ ‫كاهش وزن است‪.‬‬ ‫‪ 2‬عدد تخم‌مرغ‬ ‫موقع صبحانه باعث‬ ‫می‌شود فرد در طول‬ ‫روز ‪ 417‬كالری كمتر‬ ‫دریافت كند‬

‫سیب‬ ‫سیب منبعی بسیار‬ ‫غنی از پكتین اســت‪.‬‬ ‫نتایج تحقیقی كه به تازگي‬ ‫در ژورنــال تغذیــه بالینی‬ ‫ایــاالت متحده بــه چاپ‬ ‫رســیده نشــان می‌دهد‪،‬‬ ‫هرچه بیشتر سیب بخورید‬ ‫فیبر موجــود در آن تا ‪44‬‬ ‫درصــد چربــی را كاهش‬ ‫می‌دهد‪.‬پیشنهاد‪ :‬روزی ‪2‬‬ ‫عدد با پوست‪.‬‬


‫فقط ‪ 3‬سال عمر مي‌كنند‬

‫نوعي ديگر از تشــك‌ها «تشــك‌هاي فنري» هستند‬ ‫كه به آنها تشك‌هاي كالســيك هم گفته مي‌شود‪ .‬در‬ ‫اين تشــك‌ها از ‪ 2‬فنر بزرگ براي نگه داشــتن جرم‬ ‫بدن اســتفاده مي‌شــود‪ .‬طول عمر آنها ‪ 3‬سال است‪.‬‬ ‫مزيت‌شان راحت بودن آن است و بزرگ‌ترين عيب‌شان‬ ‫هم نرم بودن است‪ .‬بيشــتر بيماري‌هاي عضالني هم به‬ ‫علت همين راحتي و نرمي بيش از حد تشــك‌ها ايجاد‬ ‫مي‌شوند‪.‬استاندارد تشــك‌هاي فنري به اندازه ارتفاع‬ ‫و عرض آنهاســت؛ اندازه فنر و انعطاف‌پذيري آن نيز به‬ ‫ارتفاع آن بستگي دارد‪ .‬يك تشك فنري استاندارد بايد‬ ‫‪ 202‬سانتي‌متر طول‪ 152 ،‬عرض و ‪ 22‬سانتي‌متر ارتفاع‬ ‫داشته باشد‪.‬‬

‫راهنماي خريد‬ ‫تشک‬ ‫خوشخواب‬

‫دردنیایتشک‌ها‪-‬یکراهنمایواقعی‬

‫پنج ستاره بخوابيد!‬

‫اگر خيال داريد خوابي راحت را تجربه کنيد‪ ،‬تشک​هايتان را دست کم نگيريد‬ ‫اين گزارش به شما مي​گويد در بازار تشک​هاي خوشخواب چه مي​گذرد‬

‫تشك‌هاي خوشخواب يكي از مهم‌ترين لوازم در خانه است كه از نظر علم پزشكي هم بسيار بااهميت‬ ‫است‪ .‬اگر تشك شما غيراســتاندارد‪ ،‬قديمي و غيرقابل استفاده باشد شــما را دچار بيماري‌هاي‬ ‫عضالني و استقامتي مي‌كند كه رايج‌ترين آنها بيماري ديسك كمر است‪ .‬استفاده از تشك‌هاي طبي‬ ‫براي افرادي كه بيماري‌هاي عضالني و استخواني دارند الزامي است‪.‬‬ ‫‪/ 60‬‬

‫تشك استاندارد يعني‪...‬‬

‫يك تشك اســتاندارد بايد پارچه‌اي با دوخت محكم و‬ ‫جنس خوب داشته باشد‪ .‬دوخت‌ها و طرح‌هاي آن نبايد‬ ‫آنقدر برجسته باشــد كه به كمر و بدن آسيب برسانند‪،‬‬ ‫بلكه انعطاف‌پذيري بااليي بايد داشته باشند تا هر وزني را‬ ‫تحمل كنند و زود گود يا پاره نشوند‪ .‬یک تشک استاندارد‬ ‫بایــد داراي فنرهــای قوی باشــد‪ .‬نوع پارچه تشــک‪،‬‬ ‫استحکام و مقاومت آن‪ ،‬نوع دوخت و شرایط آماده‌سازی‬ ‫و بسته‌بندی تشک نشانه مرغوبیت کاالست‪ .‬اگر پارچه‬ ‫استفاده شده در تشــک دارای درصد مناسبی از الیاف‬ ‫طبیعی نباشــد‪ ،‬ممکن اســت باعث بروز بیماری‌های‬ ‫آلرژیک و ناراحتی‌های پوستی شود‪ .‬ضدآب بودن‪ ،‬ضد‬ ‫حریق بودن و ضدنفوذ حشرات بودن پارچه‌های تشک‬ ‫هم از موارد مهم و ضروری است‪.‬‬


Our Business is to Enhance Your Medical and Dental Business

Fazel Mostashari Dental and Medical CPA MBT, CPA/PFS, CDFA, CFP Our Loyal Services Include Comprehensive Tax, Accounting, Financial and Business Management Services for Dental and Medical Professionals Fazel Mostashari, a CPA/PFS, is a professional with the powerful combination of extensive tax expertise and comprehensive knowledge all areas of financial planning such as investments, estate planning, taxation, and risk and retirement planning Master of Business Taxation Certified Public Accountant Personal Financial Specialist Certified Financial Planner Certified Divorce Financial Analyst Fee Only, Independent and Fiduciary Financial Adviser

• Tax Planning, Preparation and Compliance • Comprehensive Financial Planning • Accounting and QuickBooks Services • Investment Planning • Dental/Medical Office Support • Retirement Projections and Planning • Estate Gift and Education Planning • Divorce Financial Planning • Dental Office Purchase Due Diligence and Business Valuation

FeeOnlyFS.Com SoCalDentalCPA.Com

(818) 884-2549 Fazel.Mostashari@Gmail.com

COMPETENCE, INTEGRITY, INDEPENDENCE ARE OUR UTMOST VALUE 22201 Ventura Blvd. #205, Woodland Hills, CA 91364


‫تشك خوب چه جور تشكي است؟‬

‫بهترین تشک برای خوابیدن‪ ،‬تشکی است که از سطح تخت‬ ‫باالتر بیاید و کم ارتفاع نباشد‪ .‬در تشک‌های معمولی‪ ،‬بحث‬ ‫ارتفاع مهم نیســت و اصال ارتفاع تعریف شده‌ای برای آنها‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬در حالی که انواع مدل‌های طبی و خوشخواب‬ ‫موجود در بــازار‪ ،‬دارای ارتفاع متنوع هســتند‪ .‬محتویات‬ ‫تشــک‌ها و نوع مواد تشکیل‌دهنده آنها در انواع مختلف این‬ ‫محصول متفاوت اســت‪ .‬نمد‪ ،‬فنر‪ ،‬موکــت‪ ،‬یونولیت و فوم‬ ‫ازجمله مواد تشکیل‌دهنده تشک‌های خوشخواب هستند‪،‬‬ ‫در حالی که تشک‌های معمولی فقط از فنر تشکیل شده‌اند‬ ‫یا ابر و مواد‌پرکننده مانند پر و پشم در آنها وجود دارد‪.‬‬

‫بــرای اینکه نرمی یا ســفتی‬ ‫تشک را آزمایش کنید‪ ،‬به پشت‬ ‫تشــک بخوابید و یک دست‬ ‫خود را به صــورت صاف داخل‬ ‫گودی کمرتان قرار دهید‪ .‬اگر‬ ‫دست شــما به راحتی به سمت‬ ‫داخل گودی کمرتان فرو رفت‪،‬‬ ‫آن تشک خیلی محکم و سفت‬

‫اســت اما اگر نمی‌توانستید به‬ ‫هیچ وجه دست‌تان را به داخل‬ ‫گودی کمرتان ُســر دهید‪ ،‬آن‬ ‫تشک خیلی نرم است‪.‬‬ ‫يادتان باشــد تشــك بايد به‬ ‫اندازه‌اي سفت باشد كه ستون‬ ‫مهره‌هــا در وضعيت عملكرد‬ ‫يعني همان مقدار انحنايي كه‬

‫در حالت ايستاده در كمر وجود‬ ‫دارد قرار بگيرد‪.‬‬ ‫اگر تشك شــما آنقدر سفت‬ ‫باشد كه اين انحنا به طور كامل‬ ‫از بين برود يا آنقدر نرم باشــد‬ ‫كه كمر بيش از انــدازه انحنا‬ ‫پيدا كند‪ ،‬فــرد دچار كمردرد‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫اين تشك طبي است!‬

‫حتما شــما هم هنگام خريد بارها از فروشــنده شنيده‌ايد كه اين‬ ‫تشــك طبي اســت! يادتان باشد يك تشــك طبي بايد سطحي‬ ‫صاف و بدون شيب داشته باشد‪.‬‬ ‫تشك‌هاي طبي نبايد به اندازه تشــك‌هاي كالسيك نرم باشند زيرا‬ ‫همين نرمي باعث درد كمر مي‌شود‪.‬‬

‫براي زير ‪ 90‬كيلوها!‬

‫در تشــك‌هاي «طبي اســفنجي» فقط از اسفنج فشرده و‬ ‫پنبه استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫اين نوع تشــك‌ها اصوال طول عمر پاييني دارند و بيشتر‬ ‫بــراي افرادي با وزن كمتر از ‪ 90‬كيلوگرم اســتفاده‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫بيشــتر تشــك‌هاي كودك اسفنجي هســتند‪ .‬زيرا‬ ‫ســاختار اين تشك‌ها به گونه‌اي است كه به هيچ وجه‬ ‫به بدن آسيب نمي‌رسانند‪.‬‬ ‫با اســتفاده از نرمي ای كه پنبه به بدن مي‌دهد‪ ،‬فشار‬ ‫بدن را مي‌گيــرد و گردش خون را بــه راحتي در بدن‬ ‫ايجاد مي‌كند و فشــار روي اعصــاب و ماهيچه‌ها را به‬ ‫حداقل مي‌رساند‪.‬‬ ‫امتياز بزرگ اين تشــك‌ها اســتفاده از الياف طبيعي در آنهاست كه‬ ‫باعث ضدحساسيت بودن‌شان مي‌شود‪.‬‬

‫هم طبي‪ ،‬هم فنري‬

‫يک نكته‬

‫سالمت جسماني از همه مهم‌تر است‬

‫مهم‌ترین نکته در انتخاب تشک خوشخواب‪ ،‬بررسی تاثیر‬ ‫آن بر سالمت جسمانی است‪ .‬برای این کار انواع تشک‌های‬ ‫طبی موجود در بازار که ســطحی ســفت و انعطاف‌ناپذیر‬ ‫دارند‪ ،‬برای ســامت بدن و به خصوص جلوگیری از گودی‬ ‫کمر و فاصلــه میان مهره‌های آن بســیار مفید هســتند‪.‬‬ ‫بهتر است تشــک را به همراه پایه تخت مخصوص خودش‬ ‫خریداری کنید‪ .‬پایه هر تشــک در ویژگی اجزای آن تشک‬ ‫تاثیرگذار است و چنانچه تشــک جدید را بر پایه قدیمی و‬ ‫کهنه قرار دهیم آن تشــک نمی‌تواند آنطــور که باید عمل‬ ‫کند‪ .‬طول تخت شــما باید ‪ 10‬تا ‪ 15‬سانتی‌متر بلندتر از قد‬ ‫شما باشد‪ .‬در این صورت تخت فردی که دارای قد ‪ 1/80‬متر‬ ‫است باید بلندتر از حد استاندارد یک تخت معمولی باشد‪.‬‬ ‫‪/ 62‬‬

‫بهترین‬ ‫تشک برای‬ ‫خوابیدن‪،‬‬ ‫تشکی‬ ‫است که از‬ ‫سطح تخت‬ ‫باالتر بیاید‬ ‫و کم ارتفاع‬ ‫نباشد‬

‫تشك‌هاي «طبي‪ -‬فنري» نوع ديگري از تشك‌ها هستند كه همان خصوصيات تشك‌هاي‬ ‫فنري را دارند اما فنر آنها بسيار سخت‌تر است و راحتي تشك‌هاي فنري را ندارد‪.‬‬ ‫اين تشك‌ها معموال به افرادي كه ناگزيرند زمان زيادي در بستر بمانند توصيه مي‌شود چون‬ ‫سفتي سطح آنها مانع خواب رفتن دست و پاي افراد مي‌شود‪.‬‬

‫يك تير و دو نشان!‬

‫نوع ديگري از تشك‌ها‪« ،‬تشــك‌هاي بادي» هستند‪ .‬اين نوع تشــك‌ها با استفاده از يك‬ ‫تلمبه باد مي‌شــوند و با اســتفاده از عقربه‌اي كه روي آنها تعبيه شده باد داخل آن تنظيم‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫اگر عقربه روي ‪ 200‬تا ‪ 250‬باشــد اين تشك حكم يك تشك راحتي را دارد و شما مي‌توانيد‬ ‫از آن به عنوان يك تشــك نرم و راحت اســتفاده كنيد و اگر عقربــه را روي ‪ 300‬تا ‪ 350‬باد‬ ‫كنيد اين تشك حكم يك تشــك طبي بادي را دارد و سفت‌تر از آن است كه حالتي راحت و‬ ‫آرام‌بخش را به شما بدهد‪.‬‬ ‫به اين ترتيب شــما با انتخاب اين تشــك‌ها در ازاي دريافت هزينه‌هاي بيشتر با يك تير دو‬ ‫نشان زده‌ايد و هم تشك طبي داريد و هم تشك فنري‪.‬‬


NIU COLLEGE

Your Future starts here

Medical Assistant – ﹩﹊︫︤︎ ‫ر‬﹢﹞‫د︨︐﹫︀ر ا‬ Clinical Medical Assistant – ﹩﹠﹫﹛︀︋ ﹩﹊︫︤︎ ‫د︨︐﹫︀ر‬ Administrative Medical Assistant – ‫ اداری‬﹩﹊︫︤︎ ‫﹋﹝﹉ ﹨︀ی‬ Phlebotomy – (‫ن ﹎﹫︣ی‬﹢︠) ﹩﹞﹢︑﹢︊﹚﹁ HVAC Technician-Advanced HVAC Technician – ﹤‫﹬‬﹢﹧︑ ‫ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی‬﹟﹫︧﹫﹠﹊︑ Paralegal – ﹩﹇﹢﹆︝ ‫ر‬﹢﹞‫د︨︐﹫︀ر ا‬ Medical Billing and Coding – ‫ و ﹋︡ ﹎︢اری‬﹩﹊︫︤︎ ﹩︨︣︋︀︧︝ Human Resource Assistant – ﹩﹡︀︧﹡‫﹋﹝﹊﹫︀ر ﹞﹠︀︋︹ ا‬ Payroll&Quichbooks Program ︳︨﹢︑ ‫ق و د︨︐﹝︤د‬﹢﹆︝ ️︠‫︋︣﹡︀﹞﹤ ︎︣دا‬ Automotive Technology – ︡‫﹞︊﹫﹏ ︎︀﹬﹤ ﹇︡﹬﹜ و ︗︡﹬‬﹢︑‫ ا‬﹟﹫︧﹠﹊︑ Paralegal - ﹏﹫﹋‫د︨︐﹫︀ر و‬ Accounting for Non Accountants Training – ﹩﹛︀﹞ ‫رت ﹨︀ی‬﹢︮ ‫د︗﹤ و‬﹢︋ ،‫زش ︋︀ ﹞﹀︀﹨﹫﹜ ︝︧︀︋︡اری‬﹢﹞‫آ‬

‫ و ︝︣﹁﹤ ای‬﹩﹠﹁ ﹩︫‫ز‬﹢﹞‫﹋﹑س ﹨︀ی آ‬ ︡﹠﹨‫ د‬﹩﹞ ‫ ︑︀ن ﹬︀ری‬﹩﹚︽︫ ‫ا︨︀︑﹫︡ ﹞︀ ︫﹝︀ را در ر︨﹫︡ن ︋﹤ ا﹨︡اف‬ ︡‫د د︨ـــ️ ﹬︀︋﹫ــ‬﹢︠ ﹤‫رد ︻﹑﹇ـــ‬﹢﹞ ﹏‫ ﹞︀ه ︋﹤ ︫︽ــ‬9 ︀︑ 1 ‫﹁﹆︳ در ﹞︡ت‬

.︫︡ ︡﹨‫ا‬﹢︠ ️︠‫ ︎︣دا‬WIOA ﹅‫ا﹎︣ ︋﹫﹊︀ر ﹨︧︐﹫︡ ﹬︀ ﹞︜﹏ ﹋︀ر︑︀ن ︋︧︐﹤ ︫︡ه ا︨️ ︫﹧︣﹬﹤ ︫﹝︀ از ︵︣﹬‬

Call us today: 818-347-9400 5959 Topanga Canyon Blvd. suite 110 Woodland Hills, CA 91367


‫چرا نبایدعطرهایتقلبی‬ ‫بخرید!‬

‫کاربردهای علمی برای عطرهای محبوب‬

‫برایآخرینروزهایتابستان‬

‫تا چه حد عطری را که می‌زنید دوســت دارید؟ و تا چه اندازه دوســت دارید به وجه تشابه بین‬ ‫عطری که می‌زنید با شخصیت درونی‌تان پی ببرید؟ فراموش نکنید رایحه عطرتان نشان‌دهنده‬ ‫سلیقه شماست‪ .‬برای اینکه خرید عطرتان منحصربه‌فرد باشد‪ ،‬بهتر است نیم نگاهی به این صفحه داشته باشید‪.‬‬

‫تا حاال به حباب‌های ریز روی شيشــ ‌ه‬ ‫بعضــی از عطرها دقت کردیــد که چقدر‬ ‫جنس شیشه را نامرغوب و کدر می‌کنند؟‬ ‫خب طبیعی است که این ها تقلبی هستند‪.‬‬ ‫درضمن در مــوارد تقلبی محتویات درون‬ ‫شیشــه معموال پررنگ‌تر بوده و چاپ متن‬ ‫روي جعبــه معموال كمرنگ‌تــر از نمونه‬ ‫اصلی‌اش به نظر می‌رســد و اگــر با نمونه‬ ‫اصل آن مقایسه کنید تفاوتش را احساس‬ ‫خواهید کرد‪ .‬حال از کجا تفاوت بین نمونه‬ ‫اصلی و تقلبی را تشخیص دهید؟ اگر سری‬ ‫به ســایت‌های مرغوب عطر بزنید و عکس‬ ‫نمونه‌های اصل را ببینید به راحتی می‌توانید‬ ‫آن را با نمونــه‌ای که می‌خواهید خریداری‬ ‫کرده و مقایســه کنید‪ .‬نمونه‌های تقلبی‬ ‫می‌تواند عالوه بر ایجاد حساسیت پوستی‬ ‫باعث خارش گلو‪ ،‬عطسه‪ ،‬آب‌ریزش بینی‬ ‫و خارش شود و به‌دلیل محتویات نامرغوب‬ ‫باعث سردرد و گیجی‌تان شود‪.‬‬

‫‪Burberry‬‬ ‫‪Summer‬‬

‫‪Flora by Gucci‬‬ ‫‪Gorgeous Gardenia‬‬

‫گوچی برای دوستداران به رایحه‌های گلی و‬ ‫میوه‌ای ‪ 5‬رایحه جدید یاسمین‪ ،‬مگنولیا‪ ،‬گل بنفشه‪،‬‬ ‫ماندارین و هلو را روانه بازار کرده تا با سلیقه طرفدارانش‬ ‫جور در بیاید‪ .‬این مجموعه ‪ 5‬تایی از جديد‌ترين‌هاي‬ ‫عطر به حساب مي‌آيد‪ .‬مجموعه‌ای از بوي گل‌هاي معطر و‬ ‫ميوه‌هايي با طعم‌هاي متفاوت‪ ،‬زمانی که در شیشه عطر‬ ‫را باز می‌کنید احساس می‌کنید در باغي مجلل و پر‬ ‫از میوه‌های تابستانی قدم گذاشته‌اید‪ .‬در پایه‬ ‫یاسمین این عطر از ترکیب توت قرمز‪ ،‬گالبی‪،‬‬ ‫یاسمین سفید و شکر قهوه‌ای‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬

‫روزهای باقی مانده‌تابستان را با رایحه‌ای که‬ ‫مخصوص روزهای گرم ساخته شده سپری کنید‪.‬‬ ‫رایحه‌ای بر پایه برگ ماندارین‪ ،‬شکوفه لیمو‪ ،‬نعناع‬ ‫هندی‪ ،‬آویشن ‪ ،‬چوب درخت سدر و صندل سفید‬ ‫که ترکیبی خوشبو را به مشام می‌رساند‪ .‬زمانی که‬ ‫در شیشه ادکلن را باز می‌کنید و آن را می بویید‬ ‫ناخودآگاه احساس خنکی می‌کنید که این‬ ‫خنکی در کنار بوی چوب خیس شده‪،‬‬ ‫رایحه‌ای مدرن و متفاوت را به‬ ‫مشام‌تانمی‌رساند‪.‬‬

‫نکاتفراموش‬ ‫نشدني‌درمورد‬ ‫عطرها‬

‫هرگز خودتان را در بوی عطر غرق‬ ‫نکنید! این کار نه تنها باعث سردرد و‬ ‫آب‌ریــزش بینــی در اطرافیان‌تان‬ ‫می‌شــود بلکه تاحدودی آزاردهنده هم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر ســلیقه طرف‌تان را نمی‌شناسید هرگز‬ ‫برایش به‌عنوان هدیه عطــر نخرید‪ ،‬بویی که‬ ‫شما می‌پسندید شاید با سلیقه او تفاوت داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬مگر اینکه عطری که خودش می‌زند را‬ ‫هدیه دهید تا هزینه‌ای که می‌کنید هدر نرود ‪.‬‬ ‫به تاریخ انقضای عطر دقت کنید‪ .‬هرچه تاریخ‬ ‫انقضای عطر عقب‌تر باشد بهتر است؛ فراموش‬ ‫نکنید رایحه عطرها با نزدیک‌تر شدن به تاریخ‬ ‫انقضای‌شانتغییرمی‌کنند‪.‬‬ ‫شیشه عطرتان را در جاهای گرم و در معرض‬ ‫مستقیم نور خورشید قرار ندهید تا بوی عطر از‬ ‫بین نرود‪.‬‬

‫خطردرکمین‬ ‫کودکان‬

‫‪Montblanc Legend‬‬

‫اگربهدنبالبوییخاصومتفاوتهستیدبدون‬ ‫شکامتحانشکنید‪.‬جدیدترینرایحهبرند«مونت‬ ‫بالنژ» که در سال‪ 2012‬با بویی خنک برای آقایان‬ ‫مشکل‌پسندروانهبازارکردهاست‪.‬شکوفهنارنج‪،‬‬ ‫زنجبیل‪،‬نعناع‪،‬گلسرخ‪،‬یاسواسطوخودوس‬ ‫ترکیباتخوشبویاینرایحهخاصهستندکههر‬ ‫کدام از این ترکیبات برای سرحال آوردن یک ذهن‬ ‫مشغولغوغامی‌کند‪.‬ازاینادکلنمی‌توانیدبرای‬ ‫فرارازخستگیطاقت‌فرسایروزهایگرمتابستانی‬ ‫کمکبگیرید‪.‬‬

‫‪/ 64‬‬

‫پدر و مادرها الگوی رفتاری‬ ‫کودکان هســتند؛ زمانی که‬ ‫کودک به ‪ 4‬تا ‪ 5‬سالگی می‌رسد‪،‬‬ ‫ناخودآگاه به تقلید از والدین سراغ‬ ‫عطــر و ادکلن آنها مــی‌رود‪ ،‬اما حواس‌تان‬ ‫باشد شیشــه عطرها را در دسترس کودکان‬ ‫قرار ندهید‪ .‬مواد شــیمیایی‌اي که درون این‬ ‫شیشه‌ها وجود دارد با پوست لطیف و حساس‬ ‫کودکان ســازگاری ندارد و باعث حساسیت‬ ‫پوســتی در کودک می‌شــود؛ امروزه انواع‬ ‫مختلف عطر و ادکلن بــا طرح‌های کودکانه‪،‬‬ ‫ویترین عطرفروشــی‌ها را قبضه کرده اما‬ ‫برای پیشگیری از حساسیت در کودک‌تان‬ ‫بهتر است در وهله اول سراغ این عطرها هم‬ ‫نروید مگر اینکه صددرصد مطمئن باشــید‬ ‫اصل هستند و به سیستم تنفسی کودک‌تان‬ ‫آسیبنمی‌زنند‪.‬‬


‫‪Seductive Sunk‬‬‫‪issed Guess for women‬‬

‫‪Thierry mugler‬‬

‫برند ماگلر دوباره برگ برنده‌ای را رو‬ ‫کرد و عرصه رقابت دیگر رقیبانش را تنگ! راز‬ ‫موفقیتاینعطررامی‌توانماندگاریباالیرایحه‌اش‬ ‫دانست؛البتهناگفتهنماندخوشبوییوماندگارینمونه‌های‬ ‫قبلیماگلرزبانزدعطربازهایحرفه‌ایهستكهباتركيبي‬ ‫اززنجبیل‪،‬گلشاه‌پسند‪،‬شکوفهلیمو‪،‬شکوفهنارنجوچوب‬ ‫سدر بویی متفاوت و ردپایی از بوی گلی‪ ،‬چوبی و تند را با هم‬ ‫دارد‪ .‬ماندگاری این عطر بین‪ 4‬تا‪ 6‬ساعت است‪ ،‬بهتر است‬ ‫ازرایحهاینعطربرایمناسبت‌هایرسمیاستفاده‬ ‫کنیدتادرمحیطکار‪.‬‬

‫عطرهایشرکت«گس»همیشهبهرایحه‌های‬ ‫مناسبوماندگارمعروفهستند‪.‬رایحه‌ایجدیدو‬ ‫گلی در شیشه صورتی‌رنگ که در اوایل سال‪ 2012‬روانه‬ ‫ویترینعطرفروشی‌هاشد‪.‬نمونهجدید‪ Guess‬ازنظرشیشهو‬ ‫بسته‌بندیتفاوتزیادیبانمونهقبلی‌اشندارداماپایهاصلیبوی‬ ‫ایندونمونهکامالباهممتفاوتهستند‪.‬گریپفروت‪،‬توتسیاه‪،‬‬ ‫ارغوان‪،‬یاس‪،‬تمشکوگالبیازترکیباتاصلینمونهجدید‬ ‫هستند‪.‬رایحه‌ایاغواکنندهوخاصکهباسلیقه‌هایمختلف‬ ‫هماهنگخواهدبود‪.‬بهتراستازاینرایحهبرای‬ ‫مناسبت‌هایرسمیاستفادهکنید‪.‬‬

‫برایآنهاکه‬

‫آلرژیدارند‬ ‫اگــر از آن دســته افرادی‬ ‫هســتید که به بوی عطرها‬ ‫آلرژی دارید و سریع به عطسه‬ ‫کردن و خارش گلو دچار می‌شوید‬ ‫و از طرف دیگر هم دوســت دارید از خود‬ ‫بوی خوشــی بجا بگذارید‪ ،‬بهتر است در‬ ‫وهله اول ســراغ صابون‌های عطری برای‬ ‫شست‌وشــو بروید و برای خوشبوتر شدن‬ ‫از لوســیون‌های بدن بعد از حمام استفاده‬ ‫کنید‪ .‬اگر هم در محیط خارج از منزل از بوی‬ ‫رایحه دیگران اذیت می‌شوید بهتر است در‬ ‫کیف‌تان ظرف کوچکی از قهوه همراه داشته‬ ‫باشیدتا در زمان آبریزش بینی و خارش گلو‬ ‫آن را بو کنید شاید کمک حالتان باشد!‬

‫تن فواید‬ ‫ناخ‬ ‫میان‌بری برای ش رایح ‌هها‪:‬‬ ‫و استرس‬ ‫ه بر ترس‬ ‫یخوابی‬ ‫چوب صندل‪ :‬غلب درمان ب ‌‬ ‫شمعدانی‪:‬‬ ‫ش حافظه‬ ‫گل‬ ‫ای‬ ‫عناع‪ :‬کمک به افز گی و باال‬ ‫حس تاز‬ ‫ن‬ ‫قال‪:‬‬ ‫دبه‌نفس‬ ‫شکوفه پرت دن اعتما‬ ‫بر‬ ‫افسردگی‬ ‫ن‪ :‬کاهش‬ ‫انجام کار‬ ‫آویش‬ ‫ی‬ ‫ل‪ :‬باال بردن توانای ن وسواس‬ ‫جبی‬ ‫طرف کرد‬ ‫زن ل زنبق‪ :‬بر‬ ‫گ‬

‫‪Nau‬‬‫‪tica Aqua Rush‬‬ ‫‪Nautica for men‬‬

‫رایحه‌ای برگرفته از آب شور دریا که‬ ‫نمادي از ورزش‌های آبی و احساس قایقرانی در‬ ‫امواج را تداعي مي‌كند‪ .‬در کنار بوی ساحل دریا و‬ ‫چوب درخت ساج با بوی معطر گشنیز‪ ،‬نعناع‪ ،‬لیمو‬ ‫ترش ترکیبی خاص و منحصر به فرد را به مشام‬ ‫می‌رساند‪ .‬رایحه‌ای جدید که در سال ‪ 2012‬برای‬ ‫عالقه‌مندان به ورزش‌های آبی در شیشه‌ای‬ ‫شبیه به بادبان‌های قایق ارائه شده در‬ ‫دو سایز ‪ 50‬و‪ 100‬میل تولید شده‬ ‫است‪.‬‬

‫‪Dolce&Gabbana‬‬ ‫‪Light Blue‬‬

‫اگر به‌دنبال بويي هستيد تا با آن رايحه‪ ،‬ذهن‬ ‫پر مشغله‌تان باز شود بدون شك بوي ترش و مدرن اين‬ ‫رايحه كه براي استفاده در طول روز مناسب است مي‌تواند‬ ‫كمك حال روحيه‌تان باشد‪ .‬معموال رايحه‌هايي كه از اسانس‌هاي‬ ‫مركبات در تركيباتش استفاده مي‌شود براي بر طرف كردن‬ ‫خستگيروزانه‪،‬انتخابمنحصربه‌فرديهستند‪.‬فلفلصورتی‪،‬گل‬ ‫شمعدانی‪ ،‬نعناع هندی‪ ،‬وانیل و شکوفه لیمو و پرتقال از ترکیبات‬ ‫خوشبوی این رایحه هستند‪ .‬جدیدترین محصول دولچه گابانا با‬ ‫عنوان نور آبی در اوایل سال ‪ 2012‬در سه سایز ‪ 40،75‬و ‪125‬‬ ‫میل روانه بازار کرد‪ .‬وقتی این ادکلن را استفاده می‌کنید‬ ‫احساس می‌کنید در ساحل دریا قدم گذاشته‌اید‪.‬‬ ‫ماندگاری این ادکلن بین يك تا ‪ 5‬ساعت‬ ‫است‪.‬‬

‫‪65 /‬‬


‫کمیایده‪،‬کمیرنگ‬

‫ايـنكالغ‬ ‫قـارقـار‬ ‫نمي‌كنـد!‬

‫يك سال و ‪6‬ماه پيش بود كه اولين كالغ‬ ‫به دنيا آمد! تعجب نكنيد داســتان اين‬ ‫تولد با تولد همــه كالغ‌هايي كه در طول‬ ‫تاريخ به دنيــ ‌ا آمده‌اند و مي‌آيند‪ ،‬فرق مي‌كند‪ .‬اين كالغ‌ها‬ ‫كاراكترهاي مورد عالقه «زهرا صاحبي» و «سميه بهارلو»‬ ‫هستند؛ طراحان جواني كه بعد از فارغ‌التحصيلي در رشته‬ ‫گرافيك و طراحي تصميم گرفتند كاراكتر موردعالقه‌شان‬ ‫كه همان كالغ باشــد را جهاني كنند! پس شروع كردند به‬ ‫پياده‌كردن تصويرهاي ذهني و طرح‌هاي موردعالقه‌شان‬ ‫روي بدنه پارچه‌اي كيف‌ها‪ .‬در آغــاز كار طرح‌ها منحصر‬ ‫بودند به آقاي كالغ؛ همان شخصيت دوست‌داشتني كه اصال‬ ‫ايده طراحي كيف‌ها از او شروع شد‪ ،‬اما كمي بعد كيف‌هاي‬ ‫پارچه‌اي تبديل شدند به قابي براي تمام تصويرهاي ذهني‬ ‫آنها‪ ،‬البته به سبك و ســياق خودشان‪ .‬اين گزارش نگاهي‬ ‫است به بخشــي از طراحي‌هاي گروه «كالغ» كه هرچند‬ ‫هنوز جهاني نشده اما سر و صداي زيادي در ميان طرفداران‬ ‫طرح‌هاي فانتزي به پا كرده‌است‪.‬‬

‫كفش‌دوزك‬ ‫بازيگوش!‬

‫با انتخاب اين كيف يك‬ ‫كفش‌دوزك بازيگوش‬ ‫هميشه همراهتان است‬ ‫كه با باز و بسته كردن در‬ ‫كيف مدام روي دسته‬ ‫چتر باال و پايين مي‌رود!‬

‫يك باغچه كوچك‬

‫ف مي‌بينيد‬ ‫طرح‌‌هايــي كــه روي ايــن كيــ ‌‬ ‫درختچه‌هاي كوتاه و بلندي هستند كه درست‬ ‫مثل يك جنگل روي كيف شــما قد كشيده‌اند‪.‬‬ ‫اگر اين مدل را انتخاب مي‌كنيد بايد حواســتان‬ ‫به باغچه كوچــك همراهتان باشــد چون اين‬ ‫درخت‌ها به مراقبت احتياج دارند!‬ ‫‪/ 66‬‬

‫ماه و آبادي‬

‫طراحي اين كيف نگاهي به ماجراي يك‌روستاي‬ ‫كوچك اســت كه اهالي آن هميشــه دلشــان‬ ‫مي‌خواســته دستشــان به ماه برســد تا اينكه‬ ‫سرانجام يك شب ماه پايين آمده و براي هميشه‬ ‫توي آبادي آنها ماند!‬


‫جيغ!‬

‫اگر گاهي دلتان مي‌خواهد از‬ ‫ته دل فرياد بزنيد اين كيف را‬ ‫انتخاب كنيد چون با انتخاب‬ ‫آن هميشه يك كوچولوي‬ ‫بازيگوش با شماست كه آنقدر‬ ‫جيغ مي‌زند تا شما را از صرافت‬ ‫فرياد زدن بيندازد!‬

‫گرما را فراموش‬ ‫مي‌كنيد‬

‫اين كيــف يك انتخاب مناســب‬ ‫براي روزهاي گرم تابســتان است‬ ‫چون با هر بار نگاه كردن به چهره‬ ‫كالغ يخ‌زده آن‪ ،‬آنچنان ســردتان‬ ‫مي‌شــود كه ديگر گرما را فراموش‬ ‫مي‌كنيد!‬

‫اين كالغ‪ ،‬سرمايي است!‬

‫اين كالغ ســرمايي كه حتي در چله تابستان هم حاضر‬ ‫نيســت شــال و كالهش را كنار بگذارد جــزو اولين‬ ‫طرح‌هاي گروه كالغ اســت كه ســر و كله‌شــان روي‬ ‫كيف‌هاي پارچه‌اي پيدا شــد‪ .‬اصال خيلي‌ها گروه كالغ‬ ‫را با همين كالغ سرمايي مي‌شناسند!‬

‫طراحي‌هاي روي كيف‌ها همه بر گرفته از تصويرها و فانتزي‌هاي ذهني طراحان اين گروه است‪ ،‬بنابراين شرح عكس‌ها هم براساس همين فانتزي‌هاي ذهني تنظيم شده است‪.‬‬

‫قاب انار‬

‫دختر و ماه‬

‫در طراحي اين كيف قبل از‬ ‫هر فانتزي ذهني‌اي رنگ‬ ‫فيروزه‌اي انار به چشم‌تان‬ ‫مي‌آيد‪ .‬اما قاب قرمز رنگ آن‬ ‫اجازه نمي‌دهد كه ذهن‌تان‬ ‫به بيراهه برود و طرحي غير‬ ‫از همان انار هميشگي را در‬ ‫ذهن‌تان تداعي كند!‬

‫با انتخاب اين كيف درست مثل‬ ‫دختري كه روي ماه نشسته‪ ،‬مي‌توانيد‬ ‫هر لحظه و هر كجا هستيد حتي درست‬ ‫وسط روز و در ميان شلوغي‌هاي شهر‪،‬‬ ‫آرامش آسمان شب را تجربه‬ ‫كنيد‪.‬‬

‫يك بند كالغ!‬

‫نيازي به گفتن ندارد كه كالغ كاراكتر‬ ‫محبوب گروه «كالغ» است‪ .‬اين كيف هم‬ ‫بند معروف كالغ‌هاي آنهاست‪ 5 .‬كالغ در‬ ‫‪5‬شكل و قيافه متفاوت كه در كمال آرامش‬ ‫روي سيم چراغ برق نشسته‌اند و حاال‬ ‫حاال هم خيال پريدن ندارند‪.‬‬

‫‪67 /‬‬


‫ارزان‌ترینراههابرایتغییردکوراسیونوحسوحالخانه‬

‫خانه‌ای متفاوت به همین سادگی‬ ‫‪/ 68‬‬


‫نورپردازی را جدی بگیرید‬

‫از شمع​ها استفاده کنید‬

‫فضای اتاق نشیمن و آشپزخانه را با کمک شمع‌های‬ ‫تزيینی و فانتزی رمانتیک و متفاوت کنید‪ .‬اگر تا به‬ ‫حال از شمع برای تزيین میز ناهار یا شام و یا کنسول‬ ‫اتاق نشیمن‌تان استفاده نکردید‪ .‬این ایده می‌تواند‬ ‫جلوه بسیار زیبا و درخشانی به خانه‌تان دهد‪ .‬برای‬ ‫این کار الزم است متناسب با فضای میز ناهارخوری‬ ‫خود و البته متناسب با جنس و رنگ آن از شمع‌های‬ ‫خوش‌رنگ با طراحی زیبا استفاده کنید‪.‬‬

‫تغییر نورپردازی اتاق نشــيمن یکی دیگر از‬ ‫کارهایی اســت که می‌تواند موجب بروز تغییر‬ ‫حتی در سایز اتاق نشــیمن شما شود‪ .‬انتخاب‬ ‫نورپردازی مناسب حتی می‌تواند اتاق نشیمن‬ ‫شما را بزرگ‌تر و باشکوه‌تر به نظر برساند‪ .‬برای‬ ‫این منظور باید از لوستری مناسب با فضای خانه‬ ‫و ارتفاع سقف اتاق نشیمن خود استفاده کنید‬ ‫و در عین حال از يك تا ‪ 2‬آباژور میزی یا پایه‌دار‬ ‫نیز برای روشــن کردن بخش‌ها و زاویه‌هایی‬ ‫از اتاق نشــیمن که نور کمتری به آن می‌رسد‪،‬‬ ‫بهره بگیرید‪ .‬این کار موجب می‌شود فضای اتاق‬ ‫بزرگ‌تر به نظر برســد و درعین حال مهمانان‬ ‫شما احساس نشــاط و شادابی بیشتری در این‬ ‫فضا داشته باشند‪ .‬بسیاری وقت‌ها ممکن است‬ ‫نورپردازی نامناسب یک اتاق و تیره بودن آن به‬ ‫خمودگی و خستگی مهمان‌ها در مهمانی منجر‬ ‫شود‪ .‬ضمن آنکه استفاده از نورها با طیف رنگی‬ ‫متناســب با رنگ و چیدمان خانه می‌تواند به‬ ‫افزایش جذابیت محیط خانه کمک کند‪.‬‬

‫گالری هنری بسازید‬

‫اگر در اتاق نشــیمن خانه‌تــان دیواری خالی‬ ‫وجود دارد می‌توانید این دیوار را به یک گالری‬ ‫از عکس‌های خانوادگی تبدیل کنید‪ .‬این ایده‬ ‫بسیار جالبی است که تاریخ خانواده و گذشته‬ ‫خود را با عکس‌های زیبــا و قدیمی روی دیوار‬ ‫اتاق نشیمن مرور کنید‪ .‬این کار عالوه بر اینکه‬ ‫جلوه زیبایی به اتاق نشــیمن شما می بخشد‬ ‫می‌تواند تاثیر زیادی بر روابط اعضای خانواده‬ ‫بگذارد‪ .‬تنها کافی اســت کــه هارمونی میان‬ ‫رنگ‌ها و انتخاب جنس قاب‌ها را با دقت انجام‬ ‫دهید‪ .‬به این ترتیب که تالش کنید از رنگ‌های‬ ‫همخون و متناسب برای قاب‌ها استفاده کنید و‬ ‫سعی کنید به طور کلی یا از قاب چوبی استفاده‬ ‫کنید یا از قاب فلزی‪ .‬هرگز از ترکیب این دو نوع‬ ‫قاب کنار یکدیگر استفاده نکنید‪.‬‬

‫حتما بــا ما موافقید که احتمال تغییــر رنگ دیوارها‪ ،‬تغییر پرده‌هــا و مبلمان خانه‬ ‫به صورت ســاالنه کار دشوار و سختی اســت و این موضوع یک مانع بزرگ برای‬ ‫بسیاری از ماســت که عالقه زیادی به تغییر دکوراسیون و خلق فضاهای جدید و نو‬ ‫گ خانه تنها چاره کار نیست‪ .‬شما می‌توانید با تغییر دکوراسیون‬ ‫داریم‪ .‬اما تغییر رن ‌‬ ‫و جابه‌جایی وســایل اتاق‌تان آنچنــان تحولی در خانه ایجــاد کنید که به محض‬ ‫ورود اعضای خانواده به منــزل آنها را با یک تغییر بزرگ و اساســی روبه‌رو كنيد‪.‬‬

‫از تاثیر گیاهان غافل نشوید‬

‫با اضافه کــردن چند گلدان گل و گیاه به فضای‬ ‫خانه‌تان نیز می‌توانیــد موجب افزایش انرژی‬ ‫و زیبایی خانه خود شــوید‪ .‬تنها کافی اســت‬ ‫یکی از زاویه‌هــای پرنور و آفتاب‌گیر خانه را به‬ ‫گلدان‌های جدید اختصاص دهید‪ .‬توصیه ما این‬ ‫است که به سراغ گیاهان آپارتمانی با برگ‌های‬ ‫پهن و ســبزرنگ بروید و سعی کنید چند نوع‬ ‫گیاه مختلف بــا ظاهر متنوع را در کنار هم قرار‬ ‫دهید و به این ترتیب به افزایش جذابیت خانه‬ ‫خود کمک کنید‪ .‬بهتریــن گیاه برای آپارتمان‬ ‫گیاهان ســبز با برگ‌های پهن و کم‌زاویه است‪.‬‬ ‫این گیاهان می‌تواند عالوه بــر تصفیه هوای‬ ‫منزل بــه افزایش انرژی مثبــت میان اعضای‬ ‫خانواده کمک کند‪.‬‬ ‫‪69 /‬‬


‫چگونه به دانشکده‌های حقوق وارد شویم‬ ‫دانشــکده های حقوق در آمریکا به چندین گروه تقسیم‬ ‫می شــوند که خود را باید از دبیرســتان تا پایان مدرک‬ ‫لیســانس آماده کنیــم‪ .‬البته هر رشــته تحصیلی برای‬ ‫لیسانس می تواند شــما را کاندید ورود به دانشکده های‬ ‫حقوق بکند‪.‬‬ ‫اصوال رشــته هایی مانند انگلیسی‪ ،‬علوم سیاسی‪ ،‬تاریخ‪،‬‬ ‫جامعه شناسی و غیره رشــته های مورد نظر می باشند و‬ ‫بعضی از دانشــگاهها رشته های ‪ Pre-Law‬هم دارند‪،‬‬ ‫ولی مهم تر از همه یک انگلیســی دانشگاهی خوب قابل‬ ‫اهمیت می باشد‪.‬‬ ‫مدرک لیسانس با یک معدل خوب در باالی ‪ 3.5‬شانس‬ ‫شــما را بیشــتر می کند‪ .‬بعد از اخذ مدرک لیسانس با‬ ‫یک معدل خــوب نوبت به امتحــان مهم ‪ LSAT‬می‬ ‫رسد که شرط مهم دانشــکده های حقوق برای قبولی‬ ‫می باشــد و احتماال با شــما یک مصاحبه هم در آخر‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫در یک مقاله در مجله معتبر ‪US News & World‬‬ ‫‪/ 70‬‬

‫‪ Report‬به ده دانشــکده مهم و طــراز اول آمریکا در‬ ‫رشته حقوق اشاره شده است‪ .‬لطفا توجه کنید‪:‬‬ ‫دانشگاه یل (شهریه ‪ 64267‬دالر)‬ ‫دانشگاه استنفورد (شهریه ‪ 62373‬دالر)‬ ‫دانشگاه هاروارد (شهریه ‪ 64978‬دالر)‬ ‫دانشگاه شیکاگو (شهریه ‪ 64089‬دالر)‬ ‫دانشگاه کلمبیا (شهریه ‪ 69916‬دالر)‬ ‫دانشگاه نیویورک (شهریه ‪ 66422‬دالر)‬ ‫دانشگاه پنسیلوانیا (شهریه ‪ 65804‬دالر)‬ ‫دانشگاه ویرجینیا (شهریه ‪ 60700‬دالر)‬ ‫دانشگاه میشیگان (شهریه ‪ 59762‬دالر)‬ ‫دانشگاه دوک (شهریه ‪ 64722‬دالر)‬ ‫در ادامه این لیســت دانشــگاههای یو سی ال ای‪ ،‬جورج‬ ‫تاون‪ ،‬کورنل‪ ،‬برکلی و یو اس سی قرار دارند‪ .‬به عنوان یک‬ ‫نمونه دانشــگاه هاروارد به معدل لیسانس ‪ 3.75‬و معدل‬ ‫‪ LSAT‬برابر با ‪ 170+‬توجه بیشتری نشان می دهد‪.‬‬ ‫موفق باشید‪.‬‬


71 /


‫کدام بالش مناسب شماست؟‬

‫این مواد طبيعي را جایگزین سفيدکننده​ها کنید‬

‫اگرازجملهخانم‌هایخانه‌داریهستیدکهبهتمیزیونظافتخانهاهمیتمی‌دهیدو‬ ‫دائمازموادشویندهووایتکساستفادهمی‌کنید‪،‬پیشنهادمی‌کنیمبهجایاستفادهاز‬ ‫اینموادسراغشوینده‌هایطبیعیبروید‬ ‫بــرای از بین رفتــن لکه‌های‬ ‫چـر بـی‌مــو جـــو د‌ر و ی‬ ‫دســتمال‌ها و دســتگیره‌های آشپزخانه‬ ‫بهترین روش آن اســت که دستمال‌ها را به‬ ‫مدت يك ســاعت درون مخلوطی از آب و‬ ‫نوشابهگازدارخیسکنید‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫بــا تهیــه مخلوطــی از‬ ‫جوش‌شیرین‪ ،‬آب و چند قطره‬ ‫لیموترش تازه می‌توانید شوینده‌ای قوی و‬ ‫موثر برای شست‌وشو و جرم‌گیری سینک‬ ‫دستشویی تهیه کنید و با کمک آن سینک‬ ‫رابرقبیندازید‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫بــه جــای خیــس کــردن‬ ‫ظر ف‌هـــا ی‌چینی‌د ر و ن‬ ‫‪/ 72‬‬

‫وایتکس بــرای جرم‌گیری آنهــا را درون‬ ‫مخلوطی از آب و ســرکه سیب قرار دهید‪.‬‬ ‫کافی است برای هر لیتر آب يك لیوان سرکه‬ ‫درنظربگیرید‪.‬‬ ‫برای تمیز کردن دیواره داخلی‬ ‫مایکروویو می‌توانید لیموترش‬ ‫را از وســط نصــف کنید و با خــارج کردن‬ ‫هســته‌های آن از آن بــرای پــاک کردن‬ ‫دیواره‌های چرب مایکروویو استفاده کنید‪.‬‬ ‫بعد از این کار با دستمال مرطوب سطح آن را‬ ‫پاککنید‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫اگر می‌خواهید ظــروف نقره‬ ‫خــود را تمیز کنیــد پیش از‬ ‫شســتن‪ ،‬آنها را با پودر ماشین رختشویی‬

‫‪5‬‬

‫ماســاژ دهید تا جرم سطح آنها از بین برود‪.‬‬ ‫بعد از این مرحله برای شست‌وشــوی آنها‬ ‫اقدامکنید‪.‬‬ ‫برای تمیز کردن شیشــه‌های‬ ‫داخل منزل نیــز می‌توانید به‬ ‫جای استفاده از شیشه‌شورهای شیمیایی از‬ ‫محلول آب و الکل استفاده کنید‪ .‬کافی است‬ ‫‪ 2‬لیوان آب را با نصــف لیوان الکل مخلوط‬ ‫کنید و با کمک آن شیشه‌ها را پاک کنید‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‌ با ترکیب يك استکان نوشابه و‬ ‫الکل می‌توانیــد یک ترکیب‬ ‫فوق‌العاده قــوی برای از بیــن بردن جرم‬ ‫ســنگ‌های روی کابینت و سرامیک‌های‬ ‫آشپزخانهتهیهکنید‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫همیشه برای انتخاب بالش به سراغ بالشی‬ ‫بروید که ستون فقرات و گردن شما را در یک‬ ‫راستا قرار دهد بنابراین عادت خوابیدن روی‬ ‫بالش نرم و سفت را فراموش کنید‪.‬‬ ‫ش‬ ‫‌ همیشــه به یاد داشــته باشید که بال ‌‬ ‫اعضای خانواده را حتی اگر ظاهرشان مرتب‬ ‫و شکیل اســت هر ‪ 12‬تا ‪ 18‬ماه یک‌بار عوض‬ ‫کنید‪ .‬این کار کمک می‌کند تا افراد در طول‬ ‫شب خواب راحتی را تجربه کنند‪.‬‬ ‫‌ در صورتی که از یک بالش برای مدت‌زمان‬ ‫طوالنی اســتفاده کنید‪ ،‬ممکن است با خطر‬ ‫ابتال به قارچ‪ ،‬کپک و برخــی از آلر‍ژی‌های‬ ‫ناشی از آلودگی ســطح بالش رو‌به‌رو شوید‪.‬‬ ‫بنابراین هر ‪ 2‬ماه یک‌بار رویه بالشــتان را با‬ ‫مواد شوینده به خوبی بشویید‪.‬‬ ‫‌ بهترین نوع بالش‪ ،‬بالش‌های تهیه شــده‬ ‫از پر است‪ ،‬زيرا نه‌تنها شست‌وشو و مراقبت‬ ‫از آنها راحت‌تر اســت بلکه بر اثر مرور زمان‬ ‫فرمشان به هم نمی‌ریزد‪ .‬این نوع بالش‌ها اگر‬ ‫با پر خالی پر شده باشند‪ ،‬نر ‌م و اگر با کرک و‬ ‫پر‪ ،‬پرشده باشند‪ ،‬سفت‌تر هستند‪.‬‬ ‫‌ اگر عــادت دارید روی شــکم بخوابید‬ ‫بهترین حالت آن است که از بالش‌های نرم که‬ ‫با پر‪ ،‬پر شده‌اند استفاده کنید‪ .‬این بالش‌ها از‬ ‫وارد آمدن فشار به گردن جلوگیری می‌کنند‪.‬‬ ‫ســعی کنید برای روکش بالشــتان از‬ ‫پارچه‌هایی با رنگ روشن استفاده کنید تا با‬ ‫کمک آن بتوانید آلودگی روی بالش را زودتر‬ ‫تشخیص دهید‪.‬‬


‫کاربرد طالیی‬ ‫برای دانه‌های قهوه‬

‫بسیاری از ما قهوه را به دليل طعم و عطر خوشی که دارد دوست داریم و معموال آن را به عنوان یک‬ ‫نوشیدنیخوشطعمعصرگاهیدرکنارعزیزانمانتجربهمی‌کنیماماشایدگروهاندکیازماباخواص‬ ‫و کاربردهای این نوشیدنی خوش طعم و دانه‌های خوش عطر آن در زندگی روزمره آشنا باشیم‪.‬‬ ‫برای دور کــردن مورچه‌ها از‬ ‫آپارتمان یا حیاط خانه‌تان نیز‬ ‫از قهوه اســتفاده کنید؛ برای این کار کافی‬ ‫است مقداری پودر قهوه را مقابل خانه آنها‬ ‫بریزید‪ .‬به این ترتیب آنهــا را از خانه خود‬ ‫فراری می‌دهید‪.‬‬ ‫اگر یخچال شــما مدتی است‬ ‫بوی مواد غذایی مختلف را به‬ ‫خــود گرفته بهترین راه آن اســت که یک‬ ‫کیسه پارچه‌ای پر از قهوه را درون طبقات‬ ‫یخچال قرار دهید تا تمــام بوها را به خود‬ ‫جذب کند‪.‬‬ ‫اگر در خانــه گلدانی دارید که‬ ‫کــود موجــود در خــاک آن‬ ‫موجب بدبویی اتاقتان می‌شــود می‌توانید‬ ‫مقداری قهوه روی خاک گلدان بریزید و به‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫این ترتیــب از ایجاد بوی نامطبوع در خانه‬ ‫پیشگیریکنید‪.‬‬ ‫بعــد از پاک کــردن ماهی یا‬ ‫پوست کندن پیاز بهترین راه‬ ‫برای از بین بردن بوی بد دست‌ها این است‬ ‫کــه دســت‌هایتان را با پــودر قهوه خوب‬ ‫آغشته کنید و بعد آن را بشویید‪.‬‬ ‫در صورتــی که گربه‌ها زیاد به‬ ‫باغچــه خانه‌تــان می‌آیند و‬ ‫فضوالت خــود را در آنجا خاک می‌کنند‪ ،‬با‬ ‫ریختن قهوه درون باغچه می‌توانید آنها را از‬ ‫این محل دور کنید‪ .‬زيرا گربه‌ها از بو کردن‬ ‫قهوهگریزانند‪.‬‬ ‫اگــر تصمیــم داریــد یــک‬ ‫جاســوزنی پارچه‌ای در منزل‬ ‫تهیه کنید‪ ،‬بهتر است درون آن را با دانه‌های‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫قهوه پرکنید‪ .‬چراکه قهــوه موجب حفظ‬ ‫قابلیت ســوزن و مانــع از زنــگ زدن آن‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫با پرکــردن دانه​هاي قهوه در‬ ‫گلدان یا لیوان بلوری که در آن‬ ‫لوازم‌التحریــر خــود را قــرار می‌دهید‪،‬‬ ‫می‌توانید هم فضای میز کارتان را زیبا کنید‬ ‫و هم موجب خوشبو شــدن فضای خانه و‬ ‫اتاقتانشوید‪.‬‬ ‫اگــر روی مبلمانتان خراش و‬ ‫زدگی ایجاد شده می‌توانید با‬ ‫کمــک خمیری که از مخلــوط آب و قهوه‬ ‫تهیه می‌کنید این خراشــیدگی را از بین‬ ‫ببرید‪ .‬کافی است خمیر را روی خراشیدگی‬ ‫مبل بکشید و به این ترتیب آسیب سطحی‬ ‫وارد آمده به مبلمانتان را ترمیم کنید‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪5‬شیوهبرایمراقبتازشمع‬ ‫برای از بین بردن قطرات شمع و پارافینی‬ ‫که روی شمعدان باقی مانده بهترین راه آن‬ ‫است که از یک قطعه پنبه آغشته به الکل‬ ‫اســتفاده کنید‪ .‬با پنبه به خوبی روی لکه‬ ‫بکشید و ســپس آن را با پارچه تمیز خوب‬ ‫پاککنید‪.‬‬ ‫‌ اگر می‌خواهید شــمع معمولی خود را‬ ‫به یک شــمع بدون اشــک تبدیل کنید‪،‬‬ ‫می‌توانید آن را برای مدت ‪ 2‬تا ‪ 3‬ســاعت‬ ‫درون محلول آب و نمک قرار دهید‪.‬‬ ‫برای آنکه در مراســم رسمی شمع‌های‬ ‫روي میز دیرتر آب شوند و اشک کمتری در‬ ‫طول مراسم تولید کنند می‌توانید آنها را به‬ ‫مدت ‪ 84‬ساعت پیش از شروع مراسم درون‬ ‫یخچالقراردهید‪.‬‬ ‫اگــر روی شــمع‌های اتاقتــان را‬ ‫گردوخاکگرفتهبرایتمیزکردنآنراه‌حل‬ ‫ساده‌ای وجود دارد و آن شست‌وشوی شمع‬ ‫با آب و صابون اســت‪ .‬نگران نباشید هیچ‬ ‫آسیبیبهشمع‌تاننمی‌رسد‪.‬‬ ‫در صورتــی که تعداد خرده‌شــمع‌ها‬ ‫و قطعات شــمع در خانه شــما زیاد شده‬ ‫می‌توانیــد با کمک آنها برای خود شــمع‬ ‫بســازید‪ .‬تنها کافی است شمع‌ها را درون‬ ‫یک ظرف فلزی بریزید و روی حرارت قرار‬ ‫دهید‪ .‬پس از آب شــدن شمع‪ ،‬آن را درون‬ ‫قالببریزیدویکنخنسوزرابهعنوانفتیله‬ ‫درون آن قرار دهید‪.‬‬ ‫‪73 /‬‬


‫مواد الزم براي ‪ 4‬نفر‪:‬‬ ‫عسل رقيق‌شده‪ 5 :‬قاشق غذاخوري‬ ‫جو‪ 200 :‬گرم‬ ‫مغز (بــادام‪ ،‬فندق‪ ،‬گردو‪ ،‬پســته)‪:‬‬ ‫‪ 150‬گرم‬ ‫مغــز تخمه آفتاگــردان‪ ،‬كدوتنبل و‬

‫كنجد‪ 50 :‬گرم‬ ‫پودرنارگيل‪ 50 :‬گرم‬ ‫ميوه‌هاي خشك‌‌شــده (كشــمش و‬ ‫زردآلو)‪50 :‬گرم‬ ‫شير‪ :‬به ميزان دلخواه‬ ‫روغن زيتون‪5 :‬قاشق غذاخوري‬

‫ميكسگرانوال‬ ‫گرانوال يك روش بســيار عالي براي اســتفاده از همه‬ ‫ميوه‌هاي خشك يا مغزهاي مقوي است كه بيشتر براي‬ ‫صبحانه استفاده مي‌شــود‪ .‬اين ميكس بسيار مقوي و‬ ‫بيشتر براي ورزشكاران توصيه مي‌شود‪.‬‬ ‫گرانوال را حتي كســاني كه در رژيم هســتند مصرف‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬چون بدن آنها را ســالم و قوي مي‌كند‪ .‬پس‬ ‫استفاده از آن بســيار مفيد است‪ .‬با كمي شير مي‌توان‬ ‫گفت‪ ،‬گرانوال يك غذاي كامل است‪ .‬كودكان را نيز از اين‬ ‫غذابي‌نصيبنگذاريد‪.‬‬ ‫روش تهيه‪:‬‬ ‫فــر را در درجه حرارت ‪180‬درجه ســانتي‌گراد يا‬ ‫‪350‬درجه فارنهايت قرار دهيد‪ .‬سيني فر را بيرون‬ ‫آورده و تمامي مغزها را درون آن بريزيد‪ .‬عســل‬ ‫رقيق شده را روي كل مغزها ريخته و روغن زيتون‬ ‫را به آن اضافه كنيد و به خوبي با يك قاشق هم بزنيد‬ ‫تا روغن به همه جاي آن برسد‪ .‬براي مدت ‪25‬دقيقه‬ ‫ســيني را داخل فر بگذاريد‪ .‬هــر ‪5‬دقيقه يك‌بار‬ ‫ســيني را بيرون آورده و با يك قاشق چوبي آن را‬ ‫له كنيد و بعد دوباره داخل فــر بگذاريد‪ .‬وقتي كه‬ ‫مغزها به رنگ طاليي درآمد آن را از فر بيرون آورده‬ ‫و ميوه‌هاي خشك‌شده را اضافه كنيد و بگذاريد تا‬ ‫سرد شــود‪ .‬درهمين حال پودر نارگيل را با دست‬ ‫روي كل مواد پخش كنيد‪.‬‬

‫‪/ 74‬‬

‫براي سرو‪:‬‬ ‫بگذاريد تا مواد سرد شود و‬ ‫مي‌توانيد گرانوال را به چند روش‬ ‫سرو كنيد‪ )1 .‬به صورت خشك ‪)2‬‬ ‫مي‌توانيد از اين روش كه بسيار‬ ‫رايج‌تر است استفاده كنيد؛ درون‬ ‫كاسه شير ريخته و گرانوال را‬ ‫به آن اضافه كنيد‪.‬‬


‫مواد الزم براي ‪ 4‬نفر‪:‬‬ ‫موز رسيده‪2 :‬عدد‬ ‫ماست طبيعي‪ 250 :‬گرم‬ ‫آرد سفيد‪ :‬يك فنجان‬ ‫نارگيل پوست‌كنده‪ :‬يك مشت‬ ‫انبه رسيده‪2 :‬عدد‬

‫شير‪ :‬يك فنجان‬ ‫ليمو‪ :‬يك عدد‬ ‫كره‪25 :‬گرم‬ ‫نمك‪ :‬به ميزان الزم‬ ‫براي پنكيك‪ :‬يك عدد تخم‌مرغ‬

‫پنكيك اروپايي با انبه‬ ‫پنكيك‌هاي اروپايي جزو آسان‌ترين نوع پنكيك‌هاي دنيا محاسبه مي‌شوند و پخت آنها بسيار سريع است‪ .‬براي‬ ‫درســت كردن آن‪ ،‬شما حتي نيازي به ترازوي آشپزخانه نيز نداريد‪ .‬تنها چيزي كه بايد از آن استفاده كنيد يك‬ ‫ليوان است‪ .‬به همين راحتي مي‌توانيد يك پنكيك خوشمزه درست كنيد‪.‬‬ ‫روشتهيه‪:‬‬ ‫موزها را پوســت كنده و درون يك كاســه بزرگ‬ ‫ريختــه و با چنــگال آن را له كنيــد‪ .‬نارگيل‌ها را‬ ‫داخل مخلوط‌كــن پودركرده و همراه با ماســت‬ ‫درون كاسه بريزيد و با هم به خوبي مخلوط كنيد‬ ‫تا كامال درون ظرف كل مواد با هم يكي شود‪ .‬ظرف‬ ‫را كنار بگذاريد‪ .‬در كاسه ديگر تخم‌مرغ را بشكنيد‪،‬‬ ‫درهمين حين آرد‪ ،‬شــير و كمي نمــك را درون‬ ‫كاسه بريزيد و با همزن دستي كل مواد را هم بزنيد‬

‫تــا زماني كه رويه مواد كف كند و مايه شــما نرم و‬ ‫يكدست شود‪ .‬انبه رسيده را از وسط به دونيم كرده‬ ‫و هسته آن را دربياوريد‪ .‬پشت انبه را با يك چاقو به‬ ‫شكل ضربدر خط بكشيد و با انگشت آن قسمت را‬ ‫فشار دهيد تا انبه به سمت بيرون بيايد‪ .‬حاال شما‬ ‫مي‌توانيد با يك چاقو تيز به انبه شــكل دهيد و به‬ ‫صورت عمودي و افقي (حالت ضربدري) روي آن‬ ‫خط‌هاي عميق بيندازيد‪ .‬اين كار به شــما شكل‬ ‫جديدي از انبه را براي تزيين‌هايتان نشان مي‌دهد‪.‬‬

‫براي سرو‪:‬‬ ‫در هر بشقاب يك عدد پنكيك‬ ‫كافي است‪ .‬روي هر عدد ماستي را‬ ‫كه قبال آماده كرده‌ايد را بريزيد و روي‬ ‫ماست را با انبه درست شده تزيين كنيد‪.‬‬ ‫درآخر ليمو را برش زده و آب آن را‬ ‫روي پنکيک بريزيد و از خوردن‬ ‫آن لذت ببريد‪.‬‬

‫براي پخت پنكيك‬ ‫براي شروع يك تابه نســبتا بزرگ را‬ ‫روي حرارت متوســط گاز قرار دهيد و‬ ‫نصف كــره را درون تابه بريزيد و درون‬ ‫آن بچرخانيد‪.‬‬ ‫وقتي كه كره كامال آب شــد و تابه به‬ ‫خوبي داغ شــد‪ ،‬از يــك مالقه براي‬ ‫ريختن مايه پنكيك استفاده كنيد‪.‬‬ ‫هرمالقه‌اي كه حاوي مايه پنكيك است‬ ‫براي درســت كردن يك عدد پنكيك‬ ‫كافي است‪ .‬پس شما در كمترين زمان‬

‫‪/ 76‬‬

‫مي‌توانيد چند پنكيك درست كنيد‪.‬‬ ‫يك تا دو دقيقه بــراي پخت هر طرف‬ ‫كافي اســت پس مي‌توانيد بعد از يك‬ ‫دقيقه پنكيك‌ها را با كاردك آشــپزي‬ ‫به سمت ديگر برگردانيد تا كامال هردو‬ ‫طرف آن پخته شود‪.‬‬ ‫پنكيك‌هاي پخته شده به رنگ قهوه‌اي‬ ‫و گاهي به رنگ طاليي تيره درمي‌آيد‪.‬‬ ‫اين خود عالمتي از پايان پخت غذاست‪.‬‬ ‫وقت آن رسيده تا هر پنكيك را درون‬ ‫بشقاب براي سرو قرار دهيد‪.‬‬


‫یک بشقاب ساندویچ خوشمزه‬

‫كراكراسنك لقمه‌هاي كوچك‬ ‫گاهي ساده‌ترين كار‪ ،‬بهترين كار است‪ .‬استفاده از بيسكويت‌هاي كراكر در تهيه اسنك‌هاي كوچك و خوشمزه آسان است و‬ ‫با استفاده از سبزيجات و تره‌بار پخته با آب مرغ‪ ،‬انواع ساالد و همچنين ساالد زيتون‪ ،‬ساالد هويج و انواع سس و مقادير كمي‬ ‫از چندنوع كالباس‪ ،‬ساندويچ‌هاي لقمه‌اي جالب و متفاوتي را شكل مي‌دهد‪ .‬به سليقه خود انواع آن را تهيه كرده و از تماشای‬ ‫بشقاب تزئین شده با آن‌ها و خوردنش لذت ببريد‪.‬‬

‫‪/ 78‬‬

‫‪//78‬نيمه اول شهريور‪ /‬شماره ‪122‬‬


‫تیزی شناسی مخصوص خانم‌های خانه‌دار‬

‫بهتريندوستانخردکنندهشما‬ ‫چندکارهخوش‌دست‬

‫به این چاقو می‌گویند چاقوی چندکاره یا چاقوی برش‪ .‬این چاقوی کوچک بســیار خوش‌دســت است و با آن‬ ‫می‌توانید تمام کارهای کوچک آشپزخانه‪ ،‬از پوست کندن میوه‌ها تا شکل دادن به تکه‌های کوچک گوشت را‬ ‫انجام دهید‪ .‬می‌توانید با این چاقو میوه‌آرایی کــرده یا مواد غذایی کوچک را خرد کنید‪ ،‬مثال برای خرد کردن‬ ‫سیر این چاقو از همه مناسب‌تر است‪.‬‬

‫راهنماي خريد‬

‫کافی است فقط یک بار با‬ ‫چاقوی کند سیب‌زمینی‬ ‫پوست بکنید تا از آشپزی‬ ‫برای همیشه بیزار شوید‪.‬‬ ‫یک چاقوی خوب بیشتر‬ ‫از چیزی که فکر می‌کنید‬ ‫در آشپزخانه اهمیت دارد‬ ‫چون هم می‌تواند در وقت‬ ‫شما صرفه‌جویی کند‪،‬‬ ‫هم باعث جلوگیری از‬ ‫درد گرفتن دست شما در‬ ‫اثر کار شود‪ .‬یک چاقوی‬ ‫خوب باعث می‌شود‬ ‫با آوردن فشار کمتری‬ ‫به‌دست‌تان کـارکنیـد‪ .‬بـه‬ ‫عالوه‌چاقــوی نامناسب‬ ‫به مواد غذایی شما هم‬ ‫آسیب مي‌زند‪ .‬تصور کنید‬ ‫از یک گوجه‌فرنگی که با‬ ‫یک چاقوی بد خرد شده‬ ‫باشد‪ ،‬چیزی جز چند تکه‬ ‫له شده باقی نخواهد ماند‬ ‫که غیر ممکن است بتوانید‬ ‫آن را سر میز بیاورید‪.‬‬ ‫بیشتر عروس‌خانم‌ها برای‬ ‫جهیزیه‪ ،‬یکسری کامل‬ ‫چاقو می‌خرند بدون اینکه‬ ‫بدانند دقیقا به چه چاقویی‬ ‫برای چه کاری نیاز دارند‪.‬‬ ‫سری‌های چاقوها معموال‬ ‫گران هستند و به دليل‬ ‫اینکه عادت نکرده‌ایم از‬ ‫هر چاقو درست استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬بيشتر آنها بدون‬ ‫استفاده می‌ماند‪ .‬اگر کاربرد‬ ‫درست هر چاقو را بشناسید‬ ‫و بدانید هر چاقو به چه کار‬ ‫می‌آید‪ ،‬می‌توانید درست و‬ ‫بجا خرید کرده و به بهترین‬ ‫شکل از چاقوهایی که‬ ‫می‌خرید استفاده کنید‪.‬‬ ‫اینها رایج‌ترین چاقوهایی‬ ‫هستند که در هر مجموعه‬ ‫چاقو وجود دارد‪.‬‬

‫‪/ 80‬‬

‫مخصوصگوجه‌فرنگی‬

‫از چاقوی دندانه‌دار بیشــتر از همه برای خرد کردن نان و شــیرینی‌های کوچک استفاده می‌شود‪ .‬می‌توانید‬ ‫به آســانی با آن کیک صبحانه را برش بزنید یا پنیر را ورقه کنیــد‪ .‬از آن می‌توانید برای ورقه کردن میوه‌ها و‬ ‫سبزیجات نرم هم اســتفاده کنید‪ .‬مثال گوجه‌فرنگی با این چاقو خیلی راحت برش داده می‌شود‪ ،‬به خصوص‬ ‫اینکه این چاقو‪ ،‬اندازه کوچک چاقوی دندانه‌دار است‪.‬‬

‫برای خورش قیمه‬

‫این چاقو همان چاقوی چندکاره اســت با این تفاوت که بزرگ‌تر است‪ .‬بزرگ‌تر شدن اندازه چاقو چند ویژگی‬ ‫دارد؛ اول اینکه به دليل سنگینی خرد کردن مواد ســخت با آن راحت‌تر است و به عالوه تیغه بزرگ آن اجازه‬ ‫خرد کردن مواد بزرگ‌تر را به شــما می‌دهد‪ .‬اگر می‌خواهید گوشــت را قیمه کرده یا سیب‌زمینی و پیاز خرد‬ ‫کنید‪ ،‬می‌توانید این چاقو را به‌كار ببريد‪.‬‬

‫استاد سبزی خرد کردن‬

‫این چاقو تقریبا شبیه ساطور عمل می‌کند‪ ،‬با این تفاوت که تیغه آن از ساطور کالسیک ارتفاع کمتری دارد و در‬ ‫نتیجه سبک‌تر است‪ .‬البته قطر تیغه استحکام زیادی به آن می‌دهد‪ .‬دندانه‌هایی که روی تیغه وجود دارند‪ ،‬هم‬ ‫خرد کردن را راحت می‌کنند و هم باعث می‌شــوند مواد غذایی کمتر به تیغه‌ها بچسبند‪ .‬با این چاقو به راحتی‬ ‫می‌توانید سبزی خرد کنید‪.‬‬

‫نان بدون خرده نان‬

‫این چاقوی دندانه‌دار بزرگ‪ ،‬درســت مانند نمونه کوچک‌ترش عمل می‌کند با ایــن تفاوت که به دليل اینکه‬ ‫سنگین‌تر شده‪ ،‬انرژی کمتری از شما می‌گیرد‪ .‬البته خرد کردن گوجه‌فرنگی با این چاقو کمی سخت است اما‬ ‫به راحتی می‌توانید نان و کیک‌های بزرگ را با آن خرد کنید‪ .‬استفاده از چاقوی دندانه‌دار برای خرد کردن نان‬ ‫باعث می‌شود کمترین خرده‌ها از نان جدا شود‪.‬‬

‫مخصوصسرآشپزها‬ ‫به این چاقو می‌گویند چاقوی سرآشپز‪ ،‬شاید به دليل اینکه استفاده از آن تخصص می‌خواهد و برای آشپزی‌های‬ ‫بزرگ مناسب است‪ .‬اگر کار با این چاقوی بزرگ و سنگین را بلد باشید‪ ،‬می‌توانید کارهای سخت را خیلی راحت‬ ‫انجام دهید‪ .‬سنگینی این چاقو به شــما اجازه می‌دهد با صرف کمترین نیرو با آن گوشت خرد کنید‪ ،‬آناناس را‬ ‫تکه‌تکه کرده یا هندوانه‌های بزرگ را قاچ کنید‪.‬‬

‫هرقدر جنس چاقویی که می‌خرید خوب‪ ،‬نانو و ســیلور باشد و تمام این تبلیغات روی آن انجام شود باز هم بعد از‬ ‫مدتی کند می‌شود‪ ،‬به همین دليل در مجموعه بيشتر چاقوهای مارک خوب‪ ،‬یک چاقو تیزکن هم وجود دارد‪ .‬البته‬ ‫بهتر است كمتر از چاقو تیزکن استفاده کنید و تا وقتی چاقو به خوبی کار می‌کند به‌کارگیری آن را از ياد ببريد‪.‬‬

‫قبل از خرید چاقو حتما آن را امتحان‬ ‫کنید‪ .‬البته اجازه ندارید با چاقو چیزی‬ ‫خردکنیداماحتماآنرادردستبگیرید‬ ‫تا از تعادل و راحتی آن در دســت‌تان‬ ‫مطمئن شــوید‪ ،‬به‌خصوص چاقوهاي‬ ‫ســنگین‪ ،‬وقتی در دســت شما قرار‬ ‫می‌گیرند نبايد به جلو یا عقب متمایل‬ ‫شــوند چون در این صورت موقع خرد‬ ‫کردننیرویشماراهدرخواهندداد‪.‬‬ ‫اگر واقعا به همه چاقوهای یک سری‬ ‫نیاز ندارید‪ ،‬الزم نیست آنها را بخرید‪.‬‬ ‫می‌توانید ‪ 3‬یــا ‪ 4‬چاقوی تک بخرید‪.‬‬ ‫مطمئن باشــید کارتان با آنها هم راه‬

‫این نکته‌ها را از یاد نبرید‬

‫می‌افتد‪ .‬شــما حداقل به یک چاقوی‬ ‫بزرگ و سنگین سرآشــپز برای خرد‬ ‫کردن تکه‌های بزرگ گوشت یا سبزی‪،‬‬ ‫یک چاقوی دندانه‌دار متوســط برای‬ ‫درست کردن ســاالد یا بریدن نان و‬ ‫یک چاقوی کوچک برش برای کارهای‬ ‫ظریف آشپزخانه نیاز خواهید داشت‪.‬‬ ‫انتخاببقیهچاقوهااختیاریاست‪.‬‬ ‫چاقو را در جای مطمئنی بگذارید‪.‬‬ ‫قــرار دادن چاقوی آشــپزخانه کنار‬ ‫وســایل دیگر در كشو‪ ،‬باعث می‌شود‬ ‫تیغه آن به وسایل دیگر برخورد کند و‬ ‫بعد از مدتی کند شود یا آسیب ببیند‪.‬‬

‫به این آســیب‌ها خطر بریدن دست را‬ ‫هم اضافه کنید‪ .‬کافی است حواستان‬ ‫نباشد و بخواهید از کشو چیزی بردارید‬ ‫تافاجعهبهباربیاید‪.‬‬ ‫چاقــو را حتما بعد از شســتن‬ ‫خشــک کرده و قبل از شست‌وشو‬ ‫هم به دســتورالعمل آن نگاه کنید‪.‬‬ ‫بعضــی از چاقوها را می‌تــوان در‬ ‫ماشین ظرفشویی شست و بعضی را‬ ‫نمی‌توان‪ .‬در هر صورت بهتر اســت‬ ‫چاقو را برای مــدت طوالنی در آب یا‬ ‫آغشــته به مواد غذایی نگه ندارید‬ ‫چون به تیغه آن آسیب می‌رسد‪.‬‬


‫یک قیچی آشپزخانه در همه آشــپزخانه‌ها موردنیاز است‪،‬‬ ‫برخالف چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنند‪ ،‬اســتفاده از قیچی‬ ‫آشــپزخانه محدود به باز کردن در پاکت شیر و دوغ نیست‪.‬‬ ‫قیچی می‌تواند در مصارفی مثــل‌تکه کردن مرغ بریان‪ ،‬تکه‬ ‫کردن نان سنگک یا بربری و حتی خرد کردن تکه‌های کوچک‬ ‫گوشت هم کاربرد داشته باشد‪.‬‬

‫‪81 /‬‬


‫در سفر به برزیل به این نکات توجه کنید‬

‫برزیل گردی مثل برزیلی‌ها‬

‫برزیل‪ ،‬مطمئنا کشوری با فرهنگ و آداب و رسوم متنوع می باشد که نمی توان به سادگی آن را توصیف کرد اما نکاتی در سفر به برزیل وجود دارد که بهتر است به‬ ‫هر کجای آن که سفر می کنید‪ ،‬در نظر داشته باشید‪ .‬این نکات شامل اطالعات سفری‪ ،‬نحوه برخورد و‪ ...‬است که در طول سفر به کارتان خواهد آمد‪.‬‬

‫اسپانیایی زبان اصلی کشور نیست‬

‫‪lifestyle‬‬

‫سبك‌زندگي‬

‫با اینکه زبان اســپانیایی و پرتغالی تا حــدودی به یکدیگر‬ ‫شــباهت دارند‪ ،‬اما این بدان معنی نیست که دانستن زبان‬ ‫اسپانیایی کار شما را بسیار آســان می کند‪ .‬زبان انگلیسی‬ ‫نیز آنقدری که باید مرســوم نیســت؛ اگرچه در شهرهایی‬ ‫مانند سائو پائولو یا ریو که بیشتر توریستی هستند‪ ،‬افرادی‬ ‫را که می توانند با این زبان ارتباط برقرار کنند بیشــتر پیدا‬ ‫خواهید کرد‪ .‬مردم محلــی را با فراگیری چند واژه پرتغالی‬ ‫تحت تاثیر قــرار دهید‪ .‬آن هــا از این کار شــما قدردانی‬ ‫خواهند کرد‬

‫چراغ سبز عابر پیاده همیشه امن نیست‬

‫حتی اگر چراغ عابر پیاده ســبز اســت‪ ،‬قبل از رد شــدن از‬ ‫خیابان مطمئن شــوید که ماشــین‌ها ایســتاده اند‪ .‬اینکه‬ ‫ماشین ها با زرد شــدن چراغ سرعتشان را کم کنند خیلی‬ ‫در برزیل مرسوم نیســت‪ ،‬حتی بعضی از آن‌ها از چراغ قرمز‬ ‫هم رد خواهند شــد‪ .‬پس بهتر است همیشــه حواستان به‬ ‫ماشین‌های در حال عبور باشد‪.‬‬

‫‪/ 84‬‬


‫آمازون‬ ‫جنگ ل‬ ‫برزیل به طور کلی برای گردشگران امن است‬ ‫اخبار معموال برزیل را با جرایم‪ ،‬خشــونت و میزان باالی قتل توصیف می کنند‪ .‬واقعیت این اســت که‬ ‫بیشتر این جرایم توســط گروه هایی اتفاق می افتد که بسیار دورتر از مکان های توریستی قرار دارند‪ ،‬و‬ ‫در کل سفر به برزیل بسیار امن است‪ .‬معموال بدترین اخبار در رابطه با گردشگران‪ ،‬گزارش جیب بری و‬ ‫دزدی کیف است که البته بیشتر گردشگران این موضوع را تجربه نخواهند کرد‪ .‬با این حال بهتر است در‬ ‫شهرهای شلوغ مانند ریو دو ژانیرو‪ ،‬سالوادو و … بیشتر حواستان به لوازم شخصی‌تان باشد‬

‫سفر به برزیل می تواند گران باشد‬

‫در میان گردشگران به طور خودکار این فرضیه وجود دارد که آمریکای جنوبی‪ ،‬مقصد ارزانی برای سفر‬ ‫اســت‪ .‬با این حال در سفر به برزیل و در شــهرهای بزرگ‌تر مانند ریو دو ژانیرو و سان پائولو باید انتظار‬ ‫هزینه های باالتری داشته باشــید‪ .‬محله های معروفی مانند ایپامنا و لبلون که اتفاقا مناطقی است که‬ ‫گردشــگران بیشتری را به خود جذب می کند‪ ،‬بسیار گران می باشــد‪ .‬برزیل کشوری نیست که در آن‬ ‫لوازم برقی و الکترونیکی خریداری کنید‪ .‬این کشــور مالیات باالیی دارد و بعضی کاالها قیمتشان حتی‬ ‫دوبرابر قیمت اروپا یا آمریکاســت ‪ .‬غذا‪ ،‬نوشــیدنی و اقامت گاهی به طور شــگفت آوری گران هستند‬ ‫مخصوصا در فصل هایی که اوج سفر در این کشور به حساب می آید‬

‫راهنمای سفر به هند‬

‫متروی شــهرهای بزرگ در ساعات‬ ‫اوج ترافیک یعنی ‪ ۶‬تــا ‪ ۹‬صبح و ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۸‬عصر‪ ،‬از دوشــنبه تا جمعه‪ ،‬کابین‬ ‫مخصوص بانوان دارد‪ .‬اگر در این ساعت‬ ‫مردی وارد این کابین شــود تا چیزی‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰۰‬دالر جریمه خواهد شــد‪.‬‬ ‫نگهبانان هیچ گونــه بهانه ای را قبول‬ ‫نخواهند کرد‪ ،‬چرا کــه این کابین ها با‬ ‫رنگ صورتی رنگ شده و عالمت “فقط‬ ‫بانوان” در سراسر آن درج شده است‪.‬‬ ‫در خارج این ســاعات کابین ها برای‬ ‫همه افراد آزادند‪.‬‬

‫تنها به جنگل نروید‬

‫نکات سفر به آرژانتین‬

‫قبل از اینکه به کشــورهای آمریکای التین سفر کنید‪ ،‬نکات ســفر به آرژانتین را باید بدانید‪ .‬آرژانتین‬ ‫کشــوری پهناور در جنوب قاره آمریکا اســت که جاذبه هــای متنوعی را برای بازدیــد دارد‪ .‬جدای از‬ ‫شــهرهای زیبایی همچون بوینس آیرس‪ ،‬کوردوبا‪ ،‬روساریو‪ ،‬سانتیاگو‪ ،‬مندوسا و … طبیعت های زیبا‬ ‫و پارک های ملی فراوانی را نیز‪ ،‬برای گشــت و گذار به جهان معرفی می کند‪ .‬در سفر به آرژانتین نکات‬ ‫الزم را که در این مطللب الی گشــت بیان می شود‪ ،‬در نظر داشته باشید تا بتوانید بهترین سفر خود را به‬ ‫این کشور داشته باشید‪.‬‬

‫آمــازون یکــی از بزرگتریــن و شــگفت انگیزترین‬ ‫طبیعت‌هــای دنیاســت‪ .‬در ســفر به برزیــل همه‬ ‫گردشگران عالقه دارند که از این جنگل بازدید کنند‪.‬‬ ‫اما آمازون عالوه بر زیبایی اش بسیار بزرگ و خطرناک‬ ‫مخصوصا برای آن‌هایی که مــی خواهند تنها به آنجا‬ ‫بروند‪ ،‬می باشد‪ .‬همیشــه با با یک راهنمای مطمئن‬ ‫و خبره که به مســیرها و خطــرات جنگل های بارانی‬ ‫آگاهست‪ ،‬سفر کنید‪.‬‬ ‫‪85 /‬‬


‫نکات سفر به آرژانتین‬

‫سفر به سرزمین مارادونا‬

‫مراقب پول تقلبی باشید‬

‫‪lifestyle‬‬

‫سبك‌زندگي‬

‫آرژانتین فســاد زیادی در نظام پولی خود دارد‪ .‬مهم نیست‬ ‫که از کجا ارز خود را در این کشور خریداری می کنید‪ ،‬دقت‬ ‫کنید و مراقب باشید که به شــما ارز تقلبی ندهند! هر چند‬ ‫آرژانتین مردمی مهربان و خونگــرم دارد اما این بدین معنا‬ ‫نیست که پول دریافتی شما از آن ها‪ ،‬تقلبی نباشد‪.‬در نکات‬ ‫سفر به آرژانتین بهتر اســت در زمان ورود و یا قبل از آن‪ ،‬از‬ ‫صرافی های معتبر ارز مســافرتی خــود را خریداری کنید‪.‬‬ ‫همچنین اگر خرید می روید با راهنمایی تورلیدر کار کشته‬ ‫بروید‪ .‬اگر مستر کارت دارید‪ ،‬ترجیحا در هنگام خرید از آن‬ ‫به جای پول نقد اســتفاده کنید‪ .‬اگر می خواهید با حمل و‬ ‫نقل عمومی مانند اتوبوس جابه جا شوید‪ ،‬حتما با خود پول‬ ‫خرد به همراه داشته باشید‪.‬‬

‫حمل و نقل‬ ‫چندین روش حمل و نقل مختلف در آرژانتین وجود دارد که هر کدام مزایای مثبت و منفی خود را‬ ‫دارند‪ .‬اگر با تور های آرژانتین سفر نمی کنید یا می خواهید به تنهایی به دیدن جاذبه های مختلف‬ ‫آرژانتین بروید‪ ،‬اولین گزینه‪ ،‬مترو است‪ .‬مترو آسان ترین وسیله حمل و نقل عمومی است‪ ،‬ارزان‬ ‫اســت و تنها ساعت های اوج شــلوغی آن‪ ۹ ،‬صبح و ‪ ۷‬بعد از ظهر بهتر است از آن استفاده نکنید‪.‬‬ ‫تاکسی ها نیز ارزان هســتند‪ ،‬اما اگر شما انگلیســی صحبت می کنید احتمال دارد که شما را از‬ ‫مسیر طوالنی تری به مقصد برســانند‪ .‬دقت داشته باشید از مهم ترین نکات سفر به آرژانتین این‬ ‫است که حتما آدرس دقیق جایی که می خواهید بروید را با خود داشته باشید‪ .‬استفاده از سیستم‬ ‫اتوبوس ها نیز بســیار آسان است‪ .‬اگر چه معموال فقط توسط مردم محلی استفاده می شود‪ ،‬با این‬ ‫حال برای بسیاری از مسیرها‪ ،‬اتوبوس قرار داده شده است‪ .‬پیاده روی نیز راه دیگری است که شما‬ ‫می توانید از نقطه ‪ A‬به نقطه ‪ B‬حرکت کنید‪ .‬همیشــه با خود نقشه راه ها و سیستم حمل و نقل‬ ‫آرژانتین را به همراه داشته باشید یا بر روی گوشی هوشمند خود اپلیکیشن آن را نصب کنید‪.‬‬ ‫‪/ 86‬‬


‫نکات سفر به آرژانتین‪-‬حمل و نقل‬ ‫آب و غذا‬

‫آرژانتین بهشت کسانی است که عاشق غذاهای گوشتی هستند‪ .‬گوشت گاو و بیف همیشه در تمام منو‬ ‫رستوران ها دیده می شود‪ .‬در نکات سفر به آرژانتین تاکید می کنیم که سفر به این کشور برای کسانی‬ ‫که رژیم گیاهخواری دارند‪ ،‬کمی ســخت خواهد بود‪ .‬تمام غذاهای گیاهی و ساالد ها نیز با پنیر درست‬ ‫می شــوند‪ .‬بنابراین در این کشــور باید به طعم غذاهای آرژانتینی عادت کنید‪ .‬اگر در رستوران‪ ،‬هزینه‬ ‫اضافه بابت انعام در خواست شد‪ ،‬عصبانی نشوید‪ .‬این موضوعی عادی در این کشور است‪ .‬همچنین بهتر‬ ‫است هر جا که هستید‪ ،‬از بطری های آب معدنی پُلمب شده و بدون یخ بنوشید‪.‬‬

‫امنیت‬

‫آب و هوا‬

‫از آنجایی که کشور آرژانتین در نیم کره جنوبی قرار گرفته است بسیار اهمیت دارد که قبل از سفر راجع‬ ‫به آب و هوای آن اطالع پیدا کنید‪ .‬شاید منطقه ای که به آن سفر می کنید نیاز به پوشیدن ژاکت دارد یا‬ ‫به منطقه ای گرم در این کشور سفر خواهید کرد‪ .‬کولر و تهویه هوا در این کشور به ندرت دیده می شود‪.‬‬ ‫حتی بسیاری از راننده تاکسی ها از تهویه استفاده نمی کنند‪.‬‬

‫در بوینس آیرس‪ ،‬مراقب وسایل الکترونیکی و دوربین‬ ‫خود باشید‪ .‬همچنین سان تلمو ‪ San Telmo‬و ال‬ ‫بوکا ‪ La Boca‬به داشــتن جیب برهای فراوانشان‬ ‫معروف هســتند‪ .‬اگر می خواهید که امنیت داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬با گروه و تور حرکت کنید و همیشه در موقع‬ ‫روشــنی روز از شــهر و حاذبه های آرژانتین بازدید‬ ‫کنید‪ .‬اگر به دنبال رزرو هتل هســتید‪ ،‬در پایین شهر‬ ‫هتل نگیریــد‪ .‬عموما هتل های پایین شــهر کثیف و‬ ‫خطرناک هستند‪ .‬همچنین در خیابان مراقب مکانی‬ ‫که پایتان را می گذارید باشید‪ .‬اکثر خیابان ها کثیف و‬ ‫پر از کاشی های شکسته است‪.‬‬ ‫همچنین همواره با خود فتوکپی از پاسپورت و ویزای‬ ‫خود به همراه داشته باشید و مدارک اصلی خود را در‬ ‫مکانی امن نگه دارید‪.‬‬

‫نکات سفر به آرژانتین‪-‬جاذبه ها‬

‫سالمتی‬

‫آثار و جاذبه های فرهنگی‬

‫غذاها‬ ‫ی آرژانتین‬

‫در زمان تعطیالت شهر بوئنس آیرس شبیه به شهر ارواح می شود‪ .‬چرا که بسیار خلوت شده‬ ‫و قیمت ها نیز به همان نســبت تغییر می کند‪ .‬بسیاری از مغازه های برندهای معروف مانند‬ ‫مک دونالد نیز بسته می شوند‪ .‬حتی بســیاری از آن ها تا تاریخ ‪ ۱۵‬ژانویه تعطیل هستند‪.‬‬ ‫بنابراین در هنگام برنامه ریزی برای سفر حتما به تاریخ سفر خود توجه داشته باشید‪.‬‬ ‫به جز مالقات های اداری که تنها با هم دســت می دهند‪ ،‬در بیشــتر مالقات های دوستانه‬ ‫همواره بوسه از گونه جزو آداب معاشرت محسوب می شــوند‪ .‬مردم آرژانتین نیز همانند‬ ‫مردم ایران در هنگام معاشرت با هم روبوســی می کنند‪ .‬بنابراین اگر با کسی آشنا شدید‪،‬‬ ‫آداب معاشرت را در نکات سفر به آرژانتین فراموش نکنید‪.‬‬ ‫برخالف مردم آمریکا که همیشــه غذای خود را به سرعت می خورند‪ ،‬مردم آرژانتین هیچ‬ ‫عجله ای نداشته و این کار را با آرامش انجام می دهند‪ .‬ممکن است که حتی خوردن یک غذا‬ ‫را یک ساعت طول بدهند‪.‬‬

‫خوشــبختانه آرژانتین مراقبت های پزشــکی‬ ‫رایگان خــوب و مناســبی دارد‪ .‬بنابراین اگر به‬ ‫مشــکلی برخوردید و احساس ناخوشی داشتید‬ ‫حتما به دکتر مراجعه کنید‪.‬‬ ‫مراقب اتوبوس ها نیز باشید! اکثر راننده اتوبوس‬ ‫هــا زمانی که عابر پیــاده ای از عرض خیابان رد‬ ‫می شــود اصال ترمز نمی گیرنــد‪ .‬بنابراین صبر‬ ‫کنید تا آن ها رد شــوند‪ ،‬سپس از عرض خیابان‬ ‫رد شــوید‪ .‬همچنین اگر در خیابانی‪ ،‬تظاهراتی‬ ‫در حــال انجام بود‪ ،‬به هیچ عنــوان در آن جمع‬ ‫حاضر نشــوید چرا که ممکن است اوضاع بسیار‬ ‫خطرناک شود‪.‬‬

‫به همراه داشتن تلفن همراه‬

‫به هر کجا که مــی روید می توانید تلفــن همراه و یا‬ ‫لپ تاپ خود را بردارید‪ .‬در بیشــتر کافه ها و رستوران‬ ‫ها اینترنت رایــگان وای فای برای مشــتریان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین از فرصت اســتفاده کرده و عکس های‬ ‫سفرتان را در شبکه های اجتماعی بگذارید‪ .‬همچنین‬ ‫با چمدان خالی به این کشــور ســفر کنید چرا که در‬ ‫هنگام برگشت ممکن است سوغاتی هایی که از پالرمو‬ ‫سوهو ‪ Palermo Soho‬خریده اید در چمدانتان‬ ‫جا نشوند‪.‬‬ ‫‪87 /‬‬


‫زنان‬

‫‪women‬‬ ‫شمابهاين‪ 6‬دليلدروغمي‌گوييد‬

‫براي فرار از گير افتادن‬ ‫مجبور شدم که ‪...‬‬

‫هر روز چند دروغ مي‌‌گوييد؟ يك بار از صبح تا شب تعداد اين دروغ‌ها را‬ ‫يادداشت كنيد‪ ،‬قطعا از تعداد آنها متعجب خواهيد شد‪ .‬اما چرا دروغ مي‌گوييد؟‬ ‫اصال دروغگويي آنطوري كه فكر مي‌كنيد به نفع شما هست يا نه؟‬

‫وقتي اســم اپيدمي (يا همان همه‌گيري) مي‌‌آيد‪،‬‬ ‫حتما به فكر ويروس و ميكروب مي‌افتيد و حتي‬ ‫ممكن اســت بترســيد اما گاهي بعضي چيزها‬ ‫كه اپيدمي مي‌‌شود ظاهرا كســي را به تب و لرز نمي‌اندازد و كسي‬ ‫هم نگران آنها نمي‌شــود اما واقعيت اين است كه خطر آنها حتي از‬ ‫اپيدمي‌هاي ميكروبي هم بيشــتر است‪ .‬مثال «اپيدمي دروغ» يكي‬ ‫از اين همه‌گيري‌هاي خطرناك اســت‪ .‬دقت كرده‌ايد كه اين روزها‬ ‫دروغ گفتن همه‌گير شده؟ انگار اين يك عادت اجتماعي شده است و‬ ‫حاال همه به راحتي دروغ مي‌گويند و حتي حس نمي‌كنند كه دروغي‬ ‫گفته‌اند‪ .‬دروغ گفتن براي برخي افراد مثل غذا خوردن و آب نوشيدن‬ ‫شده است و اين اتفاق علت‌هاي متعددي دارد اما شايد يك مسئله‬ ‫مهم اين است كه اين همه دروغ شايد يكي از علت‌هاي بدحال بودن ما‬ ‫باشد‪ .‬در اين مطلب به علت‌هاي اصلي دروغگويي مي‌پردازيم‪ .‬با مرور‬ ‫اين حالت‌ها شايد اتفاق‌هاي بهتري در زندگي ما بيفتد‪.‬‬

‫خوب بودن در نظر ديگران‪ ،‬اما‪...‬‬

‫دروغ مي‌گوييم‬ ‫تا خودمان را خوب جلوه دهيم‬

‫تقريبا همه انسان‌ها دوســت دارند «خوب» به نظر برسند‪ .‬در‬ ‫واقع انسان‌ها ذاتا دوست دارند مقبول همه باشند‪ ،‬براي همين‬ ‫است كه در بســياري از مواقع به جاي راست گفتن‪ ،‬دروغ‌هاي‬ ‫مهربانانه‌اي بــه ديگران مي‌گوييم تا آنها حس خوبي داشــته‬ ‫باشند يا حداقل دچار حس بدي نشــوند‪ .‬براي مثال شما پس‬ ‫از مدت‌ها با دوست‌تان قراري مي‌گذاريد تا با هم ناهار بخوريد‪،‬‬ ‫وقتي او را مي‌بينيد در ذهنتــان اين فكر مي‌گذرد‪ :‬خداي من!‬ ‫چقدر پير شده‪ ،‬حداقل ‪ 10‬كيلوگرم به وزنش اضافه شده است‪‌،‬‬ ‫امــا چه به او مي‌گوييد؟« خداي من‪ ،‬تــو اصال فرقي نكرده‌اي‪،‬‬ ‫چقدر جوان و زيبايي‪ ».‬در واقع دروغ گفته‌ايد تا به احساســات‬ ‫او صدمه نزنيد‪ .‬اما خب مشــكل اينجاست كه كل اين ديالوگ‬ ‫تصنعي و غيرواقعي اســت‪ .‬اگر رفيق خوبي باشيد بايد بدانيد‬ ‫چه بر ســر او آمده كه باعث تغيير حالت چهره و شكسته شدن‬ ‫صورت او شــده است‪ .‬شما بايد به عنوان يك دوست بدانيد چرا‬ ‫او اين همه افزايش وزن پيدا كرده و در صورت امكان به او كمك‬ ‫كنيد تا به وزن ســابقش برگردد‪ ،‬اگر صحبت را با دروغ شروع‬ ‫كنيد شايد هيچ‌گاه نتوانيد به او نزديك شويد تا دوستش باشيد‪.‬‬ ‫به اين فكر كنيد كه دوســت‌تان از شما ناراحت نخواهد شد اگر‬ ‫واقعيت را به زبان آورده‌ايد‪ .‬در عوض اين احســاس در او ايجاد‬ ‫مي‌شود كه مي‌تواند به عنوان يك دوست با شما درددل كند‪.‬‬ ‫وقتي مي​ترسيد‬

‫ترس از واكنش ديگران‬

‫‪/ 90‬‬

‫خيلي از ما مي‌ترسيم كه افكار و عقايد واقعي‌مان را بيان كنيم‪،‬‬ ‫چرا؟ به اين دليل ساده كه از واكنش‌‌ها و برخوردهاي ديگران‬ ‫مي‌ترسيم‪ .‬براي مثال خواستگار شــما‪ ،‬شما را به شام دعوت‬ ‫مي‌كند‪ ،‬همراه او به يك رســتوران چيني مي‌رويد كه انتخاب‬ ‫اوست‪ ،‬اما مسئله اين است كه شما اصال غذاهاي چيني دوست‬ ‫نداريد ولي از او پنهان مي‌كنيد و تظاهر مي‌كنيد كه همه چيز‬ ‫خوب است‪ .‬مشكل اينجاســت كه اگر رابطه‌تان با او پيشرفت‬ ‫كند و حتي اگر با او ازدواج كنيد هم ديگر بسياري از چيزهايي‬ ‫را كه دوست نداريد را مي‌پذيريد و در مقابل آنها واكنش نشان‬ ‫نمي‌دهيد فقط به اين دليل ســاده كه از اين مي‌ترســيد كه او‬ ‫از شما ناراحت شــود‪ .‬اگر از همان اول به او بگوييد كه غذاهاي‬ ‫چيني دوســت نداريد يك رابطه مناسب را با او شروع كرده‌ايد‬ ‫كه در آن نيازي به دروغ گفتن و نقش بازي كردن نيست‪.‬‬


‫بهانه‌هايي كه مي‌آوريم‬

‫يک نكته‬

‫براي فرار از گير افتادن‬

‫ايــن نوع دروغ‌هــا براي پنهــان كردن‬ ‫چيزي بيان مي‌شود‪ .‬در واقع اين دروغ‌ها‬ ‫قرار است مانع از گير افتادن شما در يك‬ ‫وضعيت سخت يا ايجاد يك مشكل باشد‪.‬‬ ‫معموال اين نوع دروغ‌ها اينگونه شــروع‬ ‫مي‌شــود «معذرت مي‌خوام»‪ ...‬و سپس‬ ‫چيزي گفته مي‌شــود كــه معموال يك‬ ‫بهانه يا يك عذر است‪ .‬معموال انسان‌هاي‬ ‫جوان در اين نوع دروغ گفتن تبحر دارند‪،‬‬ ‫براي مثال وقتي براي يك قرار كاري دير‬ ‫مي‌رســند مي‌گويند‪ :‬ببخشــيد كه من‬ ‫دير رســيدم‪ ،‬ترافيك وحشتناك و تمام‬ ‫خيابان‌ها پر از اتومبيل بود يا اينكه مثال‬ ‫مي‌گويند‪ :‬ببخشيد كه دير آمدم‪ ،‬فرزندم‬ ‫مريض بود و من كســي را پيدا نكردم كه‬ ‫مواظب او باشد‪ .‬اما دليل واقعي تاخير در‬ ‫رسيدن به جلســه‌ها چيست؟ دير بيدار‬

‫شــدن يا دير راه افتــادن و تعلل و عدم‬ ‫برنامه‌ريزي‪.‬‬ ‫بــه طــور معمول بايــد گفت كــه اين‬ ‫دروغ‌ها برخــاف ظاهــر نجات‌بخش‬ ‫خــود مشكل‌زاســت‪ .‬زيــرا در صورت‬ ‫ادامه يافتن فرد را دچار مشــكل كرده و‬ ‫اعتماد ديگران به او را به راحتي ســلب‬ ‫مي‌كند‪ .‬در ضمن بيشــتر اين دروغ‌ها به‬ ‫سادگي آشكار مي‌شوند و فرد گوينده را‬ ‫خجل مي‌كند‪ .‬شــايد اين نوع از دروغ‌ها‬ ‫معتادكننده‌تريــن نوع دروغ‌ها باشــد و‬ ‫هيچ بعيد نيســت كه ناگهان خودتان را‬ ‫در وضعيتي بيابيد كه پشت‌سر هم از اين‬ ‫دروغ‌ها مي‌گوييد‪ .‬همه ما انســان‌هايي‬ ‫را مي‌شناســيم كه طي روز بارها و بارها‬ ‫دروغ مي‌گويند و خيلي از دروغ‌هايشان‬ ‫بي‌دليل است‪.‬‬

‫زماني كه واقعيت يا‬ ‫اطالعات را از كسي‬ ‫پنهان مي‌كنيد در‬ ‫واقع دروغ مي‌گوييد‪.‬‬ ‫خيلي‌ها مي‌پندارند‬ ‫كه نگفتن واقعيت‬ ‫با دروغ گفتن فرق‬ ‫دارد و عمل زشتي‬ ‫محسوب نمي‌شود‪،‬‬ ‫اما واقعيت اين است‬ ‫كه اين هم يكي از‬ ‫انواع دروغ گفتن‬ ‫است‬

‫ديوار بلند پنهانكاري‬

‫پنهانكاري‬

‫زماني كه واقعيت يا اطالعات را از كسي پنهان مي‌كنيد‬ ‫در واقع دروغ مي‌گوييد‪ .‬خيلي‌ها مي‌پندارند كه نگفتن‬ ‫واقعيت با دروغ گفتن فرق دارد و عمل زشتي محسوب‬ ‫نمي‌شــود‪ ،‬اما واقعيت اين است كه اين هم يكي از انواع‬ ‫دروغ گفتن است‪ .‬براي مثال شما دوستي داريد كه رفتار‬ ‫و گفتارش را دوست نداريد‪ ،‬بيشتر افراد در اينطور مواقع‬ ‫هيچ اشاره‌اي به اين مشكل طرف مقابل خود نمي‌كنند و‬ ‫صرفا سعي مي‌كنند از او فاصله بگيرند و رابطه‌شان را با‬ ‫او كم و كمتر كنند‪ .‬اما به اين فكر كنيد كه به دوست‌تان‬ ‫بگوييد‪ :‬من از اين رفتار تو يا از آن حرف تو خوشم نيامد‪.‬‬ ‫در اينگونه موارد يا رابطه شــما بهبود مي‌يابد و مشكل‬ ‫حل مي‌شود يا اينكه به طور قطع تمام مي‌شود‪ .‬اگر اين‬ ‫مشكل حل شود‪ ،‬شما بيشتر از قبل به هم نزديك شده و‬ ‫ارتباط مناسب‌تري پيدا خواهيد كرد‪ .‬زماني كه هميشه‬ ‫سعي كنيد پنهانكار باشــيد و عاليق و افكار خودتان را‬ ‫سانسور كنيد در ارتباط با ديگران دچار مشكل خواهيد‬ ‫شــد‪ .‬حتي اگر طرد نشــويد هم كيفيت روابط شما با‬ ‫ديگران افت خواهد كرد‪.‬‬

‫رازها و دروغ‌ها‬

‫پنهانکاري‬

‫خيلي از انســان‌ها در مقطعي از زندگي خود دروغ‌هاي بزرگي گفته‌اند كه به «راز» آنها بدل‬ ‫شــده اســت و اينگونه رازها آرام‌آرام آنها را از درون مي‌خورد‪ ،‬اما خب هميشه از فاش كردن‬ ‫اين رازها و گفتن حقيقت مي‌ترسند‪ .‬اين افراد با دروغ‌شان زندگي مي‌كنند و سعي مي‌كنند‬ ‫خودشــان را متقاعد كنند كه اين دروغ‌ها مسئله مهمي نيستند و بايد آنها را فراموش كنند‪.‬‬ ‫ن خودتان شريك هستيد‪ ،‬در يك معامله شما سود بيشتري‬ ‫فرض كنيد شما با يكي از دوستا ‌‬ ‫براي خودتان برمي‌داريد و واقعيت را به دوست‌تان نمي‌گوييد‪ ،‬سعي مي‌كنيد همه چيز مثل‬ ‫قبل باشــد اما آيا اين امكان‌پذير است؟ شــايد فكر كنيد وقتي كس ديگري راز شما را نداند‬ ‫مشكلي نخواهيد داشــت اما اين واقعيت نيست شــما ديگر نمي‌توانيد رابطه قبلي‌تان را با‬ ‫دوست‌تان و شريك‌تان داشته باشيد‪ .‬احســاس عذاب‌وجدان و گناهكاري خواهيد داشت و‬ ‫اين حس روي رابطه شــما سايه خواهد انداخت‪ .‬شايد سعي كنيد تظاهر كرده و وانمود كنيد‬ ‫كه همه چيز خوب اســت اما دير يا زود سايه شــك و ترديد و احساس دروني شما خودش را‬ ‫نشان خواهد داد‪ .‬اين را بدانيد كه هر انساني وقتي رازي را پنهان كند و احساس عذاب‌وجدان‬ ‫داشته باشد زندگي خوبي نخواهد داشت‪.‬‬

‫يک نكته‬

‫اين دروغ شما را متوقف مي‌كند‬

‫دروغ گفتن به خود‬

‫تقريبــا همه مــا در طول‬ ‫زندگي‌مان تئوري‌هاي منفي‬ ‫مي‌ســازيم كــه در واقع بر‬ ‫اثر يك دروغ‪ ،‬يــا يك ايده‬ ‫نادرســت يا بر اساس يك‬ ‫پنهانكاري شكل گرفته‌اند‬ ‫اما آرام‌آرام اين تئوري‌هاي‬ ‫منفي و نادرست را به عنوان‬ ‫واقعيت و حقيقت معتبر باور‬

‫مي‌كنيم‪ .‬براي مثال هر بار كه‬ ‫رژيم غذايي مي‌گيريم پس از‬ ‫مدتي احساس مي‌كنيم كه‬ ‫مشــكل داريم و نمي‌توانيم‬ ‫رژيم غذايي را ادامه دهيم‪،‬‬ ‫آرام‌آرام بــه خودمــان‬ ‫مي‌گوييم كــه نمي‌توانيم‬ ‫رژيم بگيريــم‪ ،‬آرام‌آرام هم‬ ‫اين بــاور را قبول مي‌كنيم و‬

‫حتي به اين يقين مي‌رسيم‬ ‫كه پزشكان رژيم غذايي را‬ ‫براي ما ممنــوع كرده‌اند يا‬ ‫اينكه در درس رياضي موفق‬ ‫نيستيم و در نهايت به اين باور‬ ‫مي‌رسيم كه ضعف ما ريشه‬ ‫ژنتيك دارد و باور مي‌كنيم‬ ‫كه تقصيــري در اين مورد‬ ‫نداريم اما اين واقعيت نيست‪.‬‬

‫اينها تنها بهانه‌هايي است كه‬ ‫ضعف‌هاي خود را بپوشانيم‬ ‫و تنها دروغ‌هايي اســت كه‬ ‫در مورد خودمان به خودمان‬ ‫مي‌گوييم‪ .‬اين دروغ‌ها ما را‬ ‫ضعيف‪ ،‬پنهانكار‪ ،‬محافظه‌كار‬ ‫و ترسو مي‌كند و مانع از تغيير‬ ‫و تحول و رشد و پيشرفت در‬ ‫زندگي ما مي‌شود‪.‬‬

‫اين دروغ‌ها ما را‬ ‫ضعيف‪ ،‬پنهانكار‪،‬‬ ‫محافظه‌كار و ترسو‬ ‫مي‌كند و مانع از‬ ‫تغيير‪ ،‬تحول‪ ،‬رشد‬ ‫و پيشرفت در‬ ‫زندگي ما مي‌شود‬

‫‪91 /‬‬


‫سالمت‬

‫‪HEALTH‬‬

‫وقتيدندان​هاهمحساسمي​شوند‬

‫اگرليموترش مي​جويد نشانه اين است که‪...‬‬ ‫دنــدان عضوی است که به دليل‬ ‫شــرح وظایفش اگر دچار مشکل‬ ‫شــود به راحتی می‌تواند زندگی‬ ‫طبیعی فرد را دچار اختالل کند‪ .‬یکی از مشکالتی‬ ‫که بسیاری از بیماران با آن دست به گریبان هستند‬ ‫حساسیت دندانی است‪.‬‬

‫دندان طبيعي حساس نيست‬

‫ســاختار یک دنــدان به‌طور طبیعی به گونه‌ای اســت‬ ‫که نســبت به برخــی محرک‌های حفــره دهان مثل‬ ‫شــیرینی یا ترشــی اصال نباید واکنش نشان دهد و در‬ ‫مقابل برخی محرک‌ها مثل ســرما یــا گرما واکنش آن‬ ‫نباید شــدید باشــد‪ .‬در خارجی‌ترین بخش تاج دندان‬ ‫ماده‌ای به نام مینا قرار دارد که ســخت‌ترین بافت بدن‬ ‫اســت و اصلی‌ترین عامل در حفاظــت از دندان در برابر‬ ‫محرک‌های محیطی محسوب می‌شود‪.‬‬

‫‪/ 92‬‬

‫حساسیت دندانی‬ ‫چیست؟‬

‫حساسیت دندان زمانی اتفاق می‌افتد‬ ‫که دندان نسبت به محرک‌های حفره‬ ‫دهان واکنشــی شــدیدتر از حالت‬ ‫طبیعی از خود نشــان دهد‪ .‬مثال اگر‬ ‫قبال در برابر آب یخ دندان‌ها احساس‬ ‫ســرما می‌کردند حاال با نوشــیدن‬ ‫آب ســرد معمولــي هــم دندان‌ها‬ ‫واکنش نشــان داده و حســاس‌تر از‬ ‫قبل مي‌شوند‪ .‬علل ایجاد حساسیت‬ ‫مختلف است و ممکن است به دليل‬ ‫ساییدگی تاج یا طوق دندان‪ ،‬تحلیل‬ ‫لثه‪ ،‬جرمگیری عمیق یا پوســیدگی‬ ‫اتفاق افتاده باشد‪.‬‬

‫بدمسواکزدن‪،‬بالیجاندندان!‬

‫مسواک زدن اصلی‌ترین عامل در حفظ سالمت دندان‌هاست اما اگر از این وسیله‬ ‫درست استفاده نشود‪ ،‬می‌تواند اثر تخریبی وحشتناکی روی دندان‌ها و لثه داشته‬ ‫باشد‪ .‬بسیاری از مردم به تصور اینکه هرچه محکم‌تر مسواک بزنند‪ ،‬بهتر است‪،‬‬ ‫مسواک‌های ســفت خریداری کرده و روزی ‪ 4-5‬بار با حداکثر قدرت مسواک‬ ‫می‌زنند تا به خیال خودشان دندان‌ها تمیزتر شوند‪ .‬برخی افراد هم به تصور اینکه‬ ‫بااینکاردندان‌هاسفیدترمی‌شوندازخمیردندان‌هایسفیدکنندهاستفادهکرده‬ ‫و با همین روش مســواک می‌زنند‪ ،‬در صورتی که با این کار به مرور زمان لثه نازک‬ ‫روی طوق دندان‌ها تحلیل رفته و طوق دندان‌ها ساییده می‌شوند؛ به نحوی که در‬ ‫ناحیه طوق دندان‌ها لثه از بین رفته و به نظر می‌رســد ارتفاع دندان اضافه شده‬ ‫است‪ .‬در‌عین حال طوق دندان‌ها بر اثر شدت مسواک زدن از بین رفته و حالتی گود‬ ‫افتاده شبیه کاسه ایجاد می‌شود‪ .‬به این ترتیب نه تنها زیبایی و سالمت دندان‌ها و‬ ‫لثه تامین نمی‌شود بلکه مشکل بزرگی به نام حساسیت دندانی هم اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫در عین حال چون عامل اصلی رنگ سفید دندان ضخامت میناست با ساییده شدن‬ ‫زیاد‪ ،‬ضخامت مینا هم کم شده یا اینکه کامال از بین می‌رود و به این ترتیب دندان‬ ‫نه‌تنها سفیدتر نشده بلکه زردتر هم می‌شود چون رنگ عاج که در زیر مینا قرار‬ ‫دارد‪ ،‬زرد است و با کم شدن ضخامت مینا رنگ آن واضح‌تر دیده می‌شود‪.‬‬


‫دندان قروچه مشکل​زا‬

‫با افزایش ســن‪ ،‬دندان‌ها هم کمابیش ســاییده می‌شود؛‬ ‫این موضوع به‌خصوص در افرادی دیده می‌شــود که تماس‬ ‫دندان‌هايشان روی یکدیگر شــدید باشد (مثال افرادی که‬ ‫دندان قروچه دارند) یا کسانی که تعدادی از دندان‌هايشان‬ ‫را از دست داده‌اند و در نتیجه فشار بیشتری روی دندان‌های‬ ‫باقیمانده اعمال می‌شود‪.‬‬ ‫این ســاییدگی‌ها بیشــتر روی تاج دندان‌هــا و اغلب در‬ ‫دندان‌های جلویی دیده می‌شود‪.‬‬

‫جرمگيري هم مي​تواند دندان​ها را حساس کند‬

‫وقتی روی دندان و زیر لثه جرم زیادی وجود داشته باشد لثه و استخوان نگهدارنده‬ ‫دندان دچار عفونت شــده و بیمار باید تحت جرمگیری عمیق یا گاهی جراحی لثه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬در مواردی که جرم‌های زیر لثه‌ای خیلی ســنگین و شدید باشد یکی از‬ ‫عوارض ناخواسته جرمگیری یا جراحی‪ ،‬حســاس شدن دندان‌هاست‪ ،‬زيرا ناحیه‬ ‫طوق (که مینای بسیار نازکی دارد) و ریشه (که اصال مینا ندارد) بعد از حذف جرم‌ها‬ ‫به‌طور مستقیم در معرض محرک‌های محیطی قرار می‌گیرد‪ .‬البته حساسیت بعد‬ ‫از جرمگیری یا جراحی اغلب زودگذر اســت اما در موارد معدودی ممکن است این‬ ‫حساسیت ادامه داشته و باعث آزار بیمار شود‪.‬‬

‫پوسیدگیهمحساسیتمی‌آورد‬

‫یکی دیگر از علل حساسیت دندان‌ها پوسیدگی‬ ‫است‪ ،‬یعنی به‌دلیل عدم رعایت بهداشت‪ ،‬مینای‬ ‫دندان در اثر فعالیــت باکتری‌های دهان تخریب‬ ‫شده و با گسترش پوســیدگی به عاج محرک‌ها‬ ‫به‌طور مستقیم روی عاج دندان اعمال می‌شوند‪،‬‬ ‫بدین ترتیب دندان حساس می‌شود‪ .‬در پوسیدگی‬ ‫دندانی اغلب شدت حساسیت بیشتر است و شدت‬ ‫آن معموال به‌شدت پوسیدگی بستگی دارد‪ .‬البته‬ ‫امکان دارد به رغم وجود یک پوســیدگی عمیق‬ ‫دندان هیچ‌گونه عالئمی نداشته باشد اما اگر قرار‬ ‫باشد یک دندان پوســیده دچار درد و حساسیت‬ ‫شود اغلب شــدت این عالئم با شدت پوسیدگی‬ ‫مرتبط است‪ .‬معموال دندانی که پوسیدگی عاجی‬

‫دارد نسبت به محرک‌ها به‌خصوص سرما حساس‬ ‫است و در صورت مجاورت با چنین محرکی دچار‬ ‫دردی تیز و شدید می‌شــود که با حذف تحریک‬ ‫(مثال قورت دادن آب ســرد) در مدت زمانی کمتر‬ ‫از‪ 15‬ثانیه برطرف می‌شــود و معمــوال می‌توان‬ ‫دندان دردناک را مشــخص کرد‪ .‬چنین دردهایی‬ ‫هشداری کامال جدی هستند و بیمار باید به‌سرعت‬ ‫نســبت به درمان دندان مورد نظــر اقدام کند‬ ‫وگرنه به دنبال پیشــرفت پوسیدگی‪ ،‬پالپ دندان‬ ‫(بافت نرم مرکز دندان کــه حاوی عروق و اعصاب‬ ‫است) درگیر می‌شــود‪ .‬تا قبل از رسیدن به چنین‬ ‫مرحله‌ای‪ ،‬دندان اغلب با درمان‌های ساده ترمیمی‬ ‫دندانپزشکی قابل درمان است‪.‬‬

‫کسانی که ترشی می‌خورند‬

‫افرادی که عالقه زیادی به ترشــی دارند به‌شــدت در معرض خطر حساسیت دندانی هســتند‪ ،‬به‌خصوص کسانی که‬ ‫لیموترش می‌جوند! زيرا اســید موجود در مواد ترش باعث از بین رفتن مینای بسیار نازک ناحیه طوق دندان شده و این‬ ‫ساییدگی شیمیایی زمینه‌ساز حساسیت دندان می‌شود‪.‬‬

‫معموال دندانی که‬ ‫پوسیدگیعاجی‬ ‫دارد نسبت‬ ‫بهمحرک‌ها‬ ‫به‌خصوصسرما‬ ‫حساس است‬ ‫و در صورت‬ ‫مجاورت با چنین‬ ‫محرکیدچار‬ ‫دردی تیز و‬ ‫شدیدمی‌شود‬ ‫که با حذف‬ ‫تحریک(مثال‬ ‫قورت دادن آب‬ ‫سرد) در مدت‬ ‫زمانی کمتر از‪15‬‬ ‫ثانیهبرطرف‬ ‫می‌شود‬

‫برای اینکه‬ ‫دندان‌ها‬ ‫حساس‬ ‫نشوند‪...‬‬ ‫آرام مسواک بزنید‪.‬‬ ‫از مسواک‌های نرم استفاده کنید‪.‬‬ ‫برای سفید شدن دندان‌ها‬ ‫و استفاده از خمیردندان‌های‬ ‫سفیدکننده با دندانپزشک خود‬ ‫مشورت کنید‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از پوسیدگی‪ ،‬نخ‬ ‫دندان فراموش نشود‪.‬‬ ‫زیاد ترشی مصرف نکنید به ویژه‬ ‫لیموترش گاز نزنید‪.‬‬ ‫اگر دندان قروچه دارید حتما برای‬ ‫درمان آن به دندانپزشک مراجعه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‌اگر دندانی از دست داده‌اید هر چه‬ ‫سریع‌تر نسبت به جایگزین کردن آن‬ ‫اقدام کنید‪.‬‬ ‫هر ‪ 6‬ماه یک‌بار به دندانپزشک‬ ‫مراجعه کنید تا اگر نیاز به درمان‌های‬ ‫ترمیمی یا جرمگیری وجود دارد‬ ‫در مراحل اولیه انجام شود نه اینکه‬ ‫بیماری پیشرفت کرده و به تخریب‬ ‫دندان‪ ،‬لثه و استخوان منتهی شود‪.‬‬

‫از دندان​هايتان حساسيت​زدايي کنيد‬

‫اگر حساسیت دندان به دليل ساییدگی طوق دندان ایجاد شده باشد (به‌دليل بد مسواک زدن‬ ‫ن ترمیمی ناحیه ساییده را ترمیم‬ ‫یا مصرف زیاد مواد ترش) در موارد پیشــرفته باید با درما ‌‬ ‫کرد‪ .‬به اين ترتیب حساســیت به‌شــدت کاهش می‌یابد یا کامال از بیــن می‌رود‪ .‬این ترمیم‬ ‫عمدتا با کمک مواد هم‌رنگ دندان (کامپوزیت‌ها) صورت می‌گیرد‪ .‬اگر هم ســاییدگی طوق‬ ‫خیلی ناچیز باشد یا حساسیت به دليل تحلیل لثه و عریان شدن ریشه دندان‌ها اتفاق افتاده‬ ‫باشد بهترین راه اســتفاده از یک خمیردندان ضدحساسیت یا درمان‌های ضدحساسیتی در‬ ‫مطب است که بنابر تشخیص دندانپزشک انجام می‌شود‪ .‬اگر تحلیل لثه‌ها خیلی شدید باشد‬ ‫گاهی اســتفاده از روش‌های جراحی برای پیوند لثه ضروری است‪ .‬به این ترتیب در عین حل‬ ‫مشکل لثه حساســیت دندان‌ها هم برطرف می‌شود‪ .‬اگر ســایش تاج یا لبه برنده دندان‌ها‬ ‫عامل ایجاد حساسیت باشد‪ ،‬ممکن اســت نتوان به سادگی محل ساییده شده را ترمیم کرد‬ ‫چون معموال در این حالت اعمال نیروهای شدید جویدن عامل سایش دندان‌هاست و ممکن‬ ‫است ترمیم دچار شکستگی شود‪ .‬اگر هم سایش خیلی شدید نباشد‪ ،‬می‌توان از درمان‌های‬ ‫ضدحساســیت در مطب یا از خمیردندان کمک گرفت‪ .‬اگر هم مشــکل به دليل پوسیدگی‬ ‫دندان ایجاد شــده باید هرچه سریع‌تر دندان پوسیده ترمیم شــود تا از پیشرفت پوسیدگی‬ ‫و عوارض بعدی پیشــگیری شــود‪ .‬در موارد بســیار نادری بدون وجود هیچ مشکلی دندان‬ ‫حساس است‪ .‬در این شــرایط هم به‌کارگیری درمان‌های ضدحساسیتی در مطب یا تجویز‬ ‫خمیردندان ضدحساسیت راهگشا خواهد بود‪.‬‬

‫‪93 /‬‬


‫زنان‬

‫‪WOMEN‬‬

‫همیشه به جراحی‌های زیبايي فکر می‌کنید؟‬

‫چراازخودتانهيوالمي​سازيد؟‬ ‫مدام جلــوی آینه می‌ایسـ ـ ت د‪ ،‬به‬ ‫چین‌های دور چشمش خیره می‌ش ود‬ ‫و فکر می‌کند ثانیه به ثانیه‪ ،‬عمق‌ آنها بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫بيني‌‌اش را می‌بیند که نسبت به قبل هم قوزش بزرگ‌تر‬ ‫شــده و هم افتادگی نوکش بیشتر‪ ،‬بازوهایش هم شل‬ ‫شده و پهلو آورده‪ .‬خودش را در آینه می‌بیند که لباس‬ ‫‪/ 94‬‬

‫به تنش زار می‌زند و اینکه قرار است امشب زشت‌ترین‬ ‫مهمان جمع باشــد‪ ،‬اما تمامی این مشــکالت چیزی‬ ‫اســت که تنها در ذهن اوخلق‌شــده‪ .‬او چهره ساده و‬ ‫معمولی‌اش را به شــکل خارق‌العاده‌ای زشت می‌بیند‬ ‫وتصویر نادرســتی از هیکل خود دارد‪ .‬او نه سختگیر‬ ‫است و نه مشکل‌پسند‪ ،‬بلکه یکی از مبتالیان «اختالل‬

‫بدشکلی بدن» اســت؛ اختاللی که از او در ذهنش یک‬ ‫هیوالی بدشکل می‌ســازد و باعث می‌شود به شکلی‬ ‫افراطی‪ ،‬به لوازم آرایشی و عمل‌های جراحی رو بیاورد‪.‬‬ ‫اگر شــما هم در مورد ظاهر‌تان چنین حسی دارید یا‬ ‫در اطراف‌تان کسی با این مشــکل دست و پنجه نرم‬ ‫می‌کند‪ ،‬با این بیماری بیشتر آشنا شوید‪.‬‬


‫تمام زندگی در حسرت زیبایی‬

‫انجام عمل‌هاي جراحی زيبايي و تکــرار آن‪ ،‬فقط از تمایل‬ ‫به زیبا‌تر شدن ناشــی نمی‌شود‪ .‬کسانی که مدام سراغ انواع‬ ‫عمل‌هاي زیبایی می‌روند و هیچ‌وقت هم راضی نمی‌شوند‪،‬‬ ‫کارشــان از چنین میلی گذشــته و به نوعی اختالل روانی‬ ‫مبتال شــده‌اند‪ .‬آنهــا با دیــدن یک جــوش روی صورت‬ ‫مضطرب می‌شوند و ســاعت‌های طوالنی از روز‌شان را تنها‬ ‫به تغییراتــی فکر می‌کنند که می‌تواند آنهــا را زیباتر کند‪.‬‬ ‫یک عمل جراحی‪ ،‬راهی برای تعديل این اشــتیاق نیست‪،‬‬

‫آنها هرگز راضی نمی‌شوند‬

‫این اختالل تنها یک ناراحتی گذرای درونی نیست‪ ،‬بلکه چنین‬ ‫بیماری اگر با هیچ کدام از این تالش‌ها از ظاهرش راضی نشد‪،‬‬ ‫ممکن است خود را در خانه حبس کند یا دست به خودکشی‬ ‫بزند‪ .‬مشکل اینجاســت که این افراد هرگز از تغییراتی که در‬ ‫ظاهرشان ایجاد می‌کنند‪ ،‬راضی نمی‌شوند‪ .‬در مراحل باالی‬ ‫این اختــال‪ ،‬آنها حتی به دليل نارضایتی از ظاهر‌شــان‪ ،‬در‬ ‫موقعیت‌های اجتماعی ظاهر نمی‌شوند و تحصیل‪ ،‬کار یا هر‬ ‫پیشــرفت دیگری را قربانی این تصور می‌کنند‪ .‬آنها دوســت‬ ‫ندارند همان​طور که هستند‪ ،‬دیده شوند و فکر می‌کنند تمام‬ ‫توجه آدم‌های اطراف‌شان به ظاهر دوست‌نداشتنی آنهاست‪.‬‬ ‫این افراد با بودن در جمع و مهمانی‌ها دچار اضطراب شــدید‬ ‫می‌شــوند و آنقدر نگران ظاه ‌ر خود و قضاوت دیگران هستند‬ ‫که هیچ وقت نمی‌توانند خوش بگذرانند‪.‬‬

‫بلکه می‌تواند چنین اختاللی را به مراتب تشــدید کند زيرا‬ ‫این افراد بعد از انجام عمل‪ ،‬باز هم از چهره یا بدنشان راضی‬ ‫نمی‌شوند و می‌خواهند با تکرار این کار‪ ،‬باز هم ظاهرشان را‬ ‫تغییر دهند‪ .‬اختالل بدشکلی بدن‪ ،‬یک مشکل شایع روانی‬ ‫است‪ ،‬مشکلی که در آغاز مبتالیان به آن‪ ،‬تنها زمان زیادی را‬ ‫برای فکر کردن به ظاهر‌شان سپری می‌کنند اما در مراحل‬ ‫پیشــرفته‌تر‪ ،‬با جراحی‌های مکر و تالش برای زیبا شدن به‬ ‫قیمت آسیب دیدن‪ ،‬سعی می‌کنند خود را آرام کنند‪.‬‬

‫اشتیاقپایان‌ناپذیر‬ ‫به جراحی زیبایی‪،‬‬ ‫به‌دليلتمايلبراي‬ ‫زیباشدنسراغتان‬ ‫نیامده؛بلکهیک‬ ‫نوع بیماری با‬ ‫پس‌زمينه‌هاي‬ ‫روانی است که‬ ‫میلیون‌ها قربانی‬ ‫در جهان دارد‪.‬‬ ‫محققانمی‌گویند‬ ‫از هر ‪ 100‬نفر‪،‬‬ ‫‪ 5 ، 4‬نفر از‬ ‫اینمشکل‬ ‫رنجمی‌برند‪.‬‬ ‫امامطالعات‬ ‫دیگریمی‌گوید‬ ‫نشانه‌هایاین‬ ‫اختالل در ‪ 12‬تا‬ ‫‪15‬درصد افراد‬ ‫دیده می‌شود‬

‫تیغ جراحی آخرین‬ ‫پناه است‬

‫در اغلب مــوارد این افــراد با انجام‬ ‫عمل‌هــای جراحــی یــا کمــک‬ ‫آرایشگر‌ها می‌خواهند ظاهر‌شان را‬ ‫آنطور که دلخواهشــان است تغییر‬ ‫دهند‪ ،‬اما باز هم راضی نمی‌شــوند و‬ ‫تصوری که در مورد خود دارند‪ ،‬حتی‬ ‫از قبل هم بدتر می‌شود‪ .‬آنها همیشه‬ ‫دلیلی برای شکایت دارند و حتی یک‬ ‫عمل موفقیت‌آمیز بینی هم در نظر‬ ‫آنها بدترین تغییر انجام شده به نظر‬ ‫خواهد رسيد‪ .‬آنها بعد از هر تغییری‪،‬‬ ‫پزشــک یا آرایشگرشان را مجبور به‬ ‫انجام دوبــاره کار می‌کنند‪ .‬چنین‬ ‫افرادي ممکن اســت چندین بار با‬ ‫تیغ جراحی برای تغییر چهره‌‌شــان‬ ‫تالش کنند یا در يك ماه‪ ،‬بارها مدل‬ ‫و رنگ موهایشان را تغییر دهند و باز‬ ‫هم راضی نشوند‪.‬‬

‫این اختالل از کجا می‌آید؟‬

‫بعضی محققان م ی‌گویند این بیماری‪ ،‬منشــا ژنتیــک دارد اما‬ ‫بسیاری دیگر‪ ،‬استرس‌های جبران‌ناپذیر و اتفاقاتی که در مسیر‬ ‫ی مي‌دانند‪ ،‬اما این‬ ‫زندگی فرد می‌افتد را دليل اين آســیب روانــ ‌‬ ‫مشکل به هر دلیلی که ایجاد شــود‪ ،‬باید آن را مثل یک بیماری‪،‬‬ ‫جدی دانســت و برای درمــان آن از یک متخصص کمک گرفت‪.‬‬ ‫شــما نمی‌توانید مبتالیان آن را با تندی و خشــم آرام کنید بلکه‬ ‫تنها یک روانپزشــک و روانشــناس‪ ،‬پا‌به‌پای هم‪ ،‬به کمک دارو و‬ ‫درمان‌شــناختی رفتاری از پس آن برمی‌آید‪ .‬دارو درمانی توسط‬ ‫یک روانپزشک‪ ،‬راه آخر آرام کردن مبتالیان به این اختالل است و‬ ‫درمان شناختی رفتاری با کمک یک روانشناس یا روان‌درمانگر هم‬ ‫در از بین بردن نشانه‌های این بیماری بی‌تاثیر نیست‪.‬‬

‫کجای بدن را زشت‌تر می‌بینند؟‬

‫مبتالیان اختالل بدشکلی بدن‪ ،‬از وضعیت عمومی ظاهرشان‬ ‫ناراضی هستند اما در بيشتر موارد شکایت اصلی آنها از بینی‪،‬‬ ‫موها‪ ،‬پوست‪ ،‬چشم‌ها‪ ،‬گونه و لب‌هایشان است‪ .‬البته آنها برای‬ ‫چاق یا الغر شــدن هم انرژی زیادی می‌گذارند و هیچ وقت از‬ ‫اندامی که دارند‪ ،‬راضی نمی‌شوند‪ .‬آنها همیشه گمان می‌کنند‬ ‫که بخشی از بدنشان بيش از حد کوچک یا بزرگ است و برای‬ ‫تغییــر دادن آن وقت و هزینه زیــادی صرف می‌کنند‪ .‬چنین‬

‫افرادی ممکن است برای فراهم کردن هزینه عمل‪ ،‬زندگی‌‌شان‬ ‫را با مشــکالت زیادی روبه‌رو کنند‪ ،‬اما اولویت آنها‪ ،‬رفاهشان‬ ‫نیست؛ بلکه تنها رسیدن به ظاهری است که آرزویش را دارند‪.‬‬ ‫برای این بیماران‪ ،‬وضعیت ظاهر‌شان از هر مشکلي در زندگی‬ ‫غم‌انگیزتراست‪.‬شایدنتوانیدبهآنهاخرد‌هبگیریدچونتازمانی‬ ‫که توسط یک متخصص درمان نشوند‪ ،‬کنار آمدن با وضعیتی‬ ‫که دارند برایشان سخت‌ترین کار ممکن است‪.‬‬

‫این بیماری‬ ‫تمام جهان را‬ ‫فرا گرفته‬ ‫اختالل بد شــکلی بدن‪ ،‬یک بیماری پنهان است‪ .‬زيرا‬ ‫بسیاری از دارندگان آن از اینکه دچار چنين بيماري‌اي‬ ‫هســتند‪ ،‬اطالع ندارند و آن را یک حساســیت عادی‬ ‫ل خود را به زبان‬ ‫می‌دانند‪ .‬بسیاری دیگر هم از اینکه مشک ‌‬ ‫بیاورند و به دنبال راه‌حل آن باشند‪ ،‬خجالت می‌کشند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬بسیاری از مبتالیان به آن از انواع دیگری‬ ‫از اختالالت روانی هم رنج می‌برند و متاســفانه بسیاری‬ ‫از متخصصان‪ ،‬از تشخیص این مشــکل جدی و ارجاع‬ ‫بیمار به یک روانپزشک غافل می‌شوند‪ .‬برخی محققان‬ ‫می‌گویند از هر ‪ 100‬نفر‪ 4 ،‬تا ‪ 5‬نفر از این مشــکل رنج‬ ‫می‌برند‪ .‬اما مطالعات دیگری می‌گوید نشــانه‌های این‬ ‫اختــال در ‪ 12‬تا ‪15‬درصد افراد دیده می‌شــود‪ .‬تصور‬ ‫بدشکلی بدن‪ ،‬مشــکل نادری نیست‪ .‬شاید همین حاال‬ ‫کنار شما کسی نشســته باشــد که از این اختالل رنج‬ ‫می‌برد‪ ،‬پس تا درمان شدنش‪ ،‬کنارش باشید‪.‬‬

‫قبل از آنکه سراغ یک جراح بروید‪،‬‬ ‫این مسائل را از خود بپرسید‪:‬‬

‫آیا مطمئن هستيد این عمل جراحی آنطور که‬ ‫می‌خواهید از آب در می‌آید؟‬ ‫فکر کنید که این جراحی را انجام داده‌اید! آیا می‌توانید‬ ‫بدون چهره‌ای که سال‌ها با آن زندگی کرده‌اید‪ ،‬زندگی‬ ‫کنید؟ البته تصاویر کامپیوتری به همین دلیل به شما‬ ‫نشان داده می‌شوند اما نباید انتظار داشته باشید چهره‬ ‫شما دقیقا مثل تصویری که در کامپیوتر دیده‌اید‪ ،‬شود‪.‬‬ ‫یادتان نرود که شما با یک بافت زنده و قابل تغییر روبه‌رو‬ ‫هســتید و این بخش از بدنتان می‌تواند به تیغ جراحی‬ ‫واکنش‌های متفاوتی نشان بدهد؛ واکنش‌هایی که شما‬ ‫گاهی انتظار آنها را ندارید‪.‬‬ ‫آیا بدن شما اجازه چنین تغییری را می‌دهد؟‬ ‫شاید یک فرم بینی‪ ،‬گونه یا چانه را ببینید و آرزو‌کنید‬ ‫که بعد از یک عمل جراحی‪ ،‬دقیقا همان شکلی شوید‪،‬‬ ‫اما واقعیت این اســت که چنین اتفاقی هرگز نمی‌افتد‪.‬‬ ‫بدن شما می‌تواند روند جراحی را به شکل‌های مختلف‬ ‫محدود کند و نگذارد آنطور که می‌خواهید‪ ،‬تغییر کنید‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬ممکن است تغییر این قسمت از بدنتان‬ ‫به آن شــکل که می‌خواهید‪ ،‬به نفع زیبایی شــما تمام‬ ‫نشــود و در ترکیب با دیگر اجزای چهره یــا بدنتان‪ ،‬با‬ ‫ناهماهنگی‌اش شما را ناامید کند‪.‬‬ ‫آیا متخصصی که انتخــاب کرده‌اید‪ ،‬توانایی‬ ‫انجام این کار را دارد؟‬ ‫عمل‌های جراحی زیبایی ارزان نیستند‪ ،‬اما بسیاری از افراد‪،‬‬ ‫حتی با وجود نداشتن بودجه کافی‪ ،‬از این عمل‌ها صرف‌نظر‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬انتخاب یک پزشــک بی‌تجربه به دليل قیمت‬ ‫ارزان‪ ،‬یکی از مشــکالتی اســت که می‌تواند ظاهر شما را‬ ‫درست برعکس چیزی کند که می‌خواسته‌اید‪.‬‬ ‫‪95 /‬‬


‫زنان‬

‫‪women‬‬

‫شــاید دروغ گفتن عادت بسیاری از ما شده باشد‬ ‫اما باید بدانید در مورد زندگي مشترک دروغ گفتن‬ ‫سم است و هیچ صحبت و کالمی مانند دروغ‪ ،‬شما‬ ‫را در نظر همسرتان بدبین نمی‌کند‪ .‬بســیاری از ما زمانی به دروغ‬ ‫متوسل می‌شویم که بخواهیم نزد شریک زندگی‌مان دوست‌داشتنی‬ ‫و خواستنی‌تر شویم اما استفاده از آن برای پایداری روابط زناشویی‬ ‫باعث ایجاد شکاف عمیقی می‌شــود تا جایی که ممکن است حتی‬ ‫باعث از هم پاشیده شدن زندگی شود‪ .‬این را باید دانست که شرط‬ ‫بقای یک رابطه دوستانه میان زن و شوهر صداقت است‪.‬‬

‫چرازنوشوهرهااع‬ ‫تم‬ ‫اد‬ ‫شا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫تمي​دهند‬

‫چ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫مسرم‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫​‬ ‫ي‬ ‫گ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ويم؟‬ ‫زوج‌ها به ‪ 10‬دلیل دروغ می‌گویند‬ ‫‪ 1‬عدم شناخت مناسب همسر‪ :‬این مورد‬ ‫به آشــنایی دوران قبــل از ازدواج بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫زمانی که شما همسر آینده‌تان را در موقعیت و‬ ‫شرایط مختلف نسنجیده‌اید‪ ،‬در واقع از واکنش‬ ‫و عکس‌العمل‌های وی با خبر نیســتید و بعد از‬ ‫ازدواج گاه به دروغگویی متوسل می‌شوید‪.‬‬ ‫‪ 2‬اعتماد به نفس پایین‪ :‬زمانی که زن یا‬ ‫مردی دچار خودکم‌بینی هستند در واقع آنچه‬ ‫را که نیستند و می‌خواهند باشند را با توسل به‬ ‫دروغ انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫‪ 3‬رضایت نداشتن از خود‪ :‬زن یا شوهری‬ ‫کــه از وضعیــت و شــرایط خــود در زندگی‬ ‫مشترکش راضی نیست برای آنکه همسرش را‬ ‫نرنجاند از ابزار دروغ استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫‪ 4‬فرار از ســرزنش‪ :‬کســانی که از مورد‬ ‫‪/ 96‬‬

‫ســرزنش قــرار گرفتــن بدشــان می‌آید و‬ ‫نمی‌خواهند در این شــرایط قــرار بگیرند گاه‬ ‫متوسل به دروغ می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ 5‬عــدم مســئولیت‌پذیری و قبول‬ ‫اشتباه‌هاي خود‪ :‬برای برخی از زوج‌ها جمله‬ ‫«اشتباه از من بود» بسیار سنگین است و برای‬ ‫آنکه در این وضعیت قرار نگیرند و این عبارت را‬ ‫به کار نبرند‪ ،‬دروغ می‌گویند‪.‬‬ ‫‪ 6‬آموزش اشــتباه از دوران کودکی‪:‬‬ ‫هنگامی کــه زن و شــوهری در خانواده‌ای که‬ ‫والدین‌شان متوســل به دروغ می‌شوند‪ ،‬رشد‬ ‫کنند ناخودآگاه به ســمت و سوی دروغگویی‬ ‫پیش می‌روند‪ .‬این افراد این عبارت «دروغ گفتم‬ ‫تا از درگیــری و دعوا جلوگیری کنم» را بارها از‬ ‫والدین‌شان شــنیده‌اند و حاال آن را در زندگی‬

‫خود تکرار می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ 7‬رسیدن به اهداف‪ :‬برخی از زوج‌ها برای‬ ‫آنکه به آنچه می‌خواهند ولی رفتارشان مخالف‬ ‫میل همسرشان جلوه نکند‪ ،‬دروغ می‌گویند‪.‬‬ ‫‪ 8‬عادت‪ :‬متاســفانه دروغ گفتــن در مورد‬ ‫بسیاری بیش از آنکه ناشی از قصد و نیتی باشد‪،‬‬ ‫ناشی از عادت است‪.‬‬ ‫‪ 9‬ترس‪ :‬برخی افراد به دلیل ترس از تنهایی‪،‬‬ ‫ترس از طرد شــدن‪ ،‬تــرس از آینــده و اینکه‬ ‫دوست‌داشــتنی و خواستنی باشند متوسل به‬ ‫دروغ می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ 10‬خجالت کشیدن‪ :‬زمانی که زن و شوهر از‬ ‫موقعیتی که در آن قرار دارند‪ ،‬شرمنده و ناراحت‬ ‫باشــند از دروغ برای پوشــش ضعف‌های خود‬ ‫استفادهمی‌کنند‪.‬‬


‫يک نكته‬

‫دروغ‌های عادتی را کنار بگذاريم‬ ‫دروغ‌هایی که در میــان زوج‌ها دیده‬ ‫می‌شود بیش از آنکه تعمدی و از روی‬ ‫نیت و قصد باشــد از روی عادت است‪،‬‬ ‫مانند اینکه شــوهر صدای زنگ تلفن‬ ‫همراهش را نمی‌شنود و وقتی همسرش‬ ‫از او می‌پرسد چرا جواب ندادی‪ ،‬پاسخ‬ ‫می‌دهد تلفن را در اتومبیلم جا گذاشته‬ ‫بودم و‪ ...‬در واقع ما از زمان کودکی که از‬ ‫زبان استفاده می‌کنیم برای رسیدن به‬ ‫خواسته‌هایمان متوسل به دروغ‌هایی‬ ‫از روی عادت می‌شویم‪ .‬از آنجا که این‬ ‫نوع دروغ​ ها در روابط زناشویی باعث‬ ‫عدم اطمین ان همســران به یکدیگر‬ ‫می شود‪ ،‬برای ترک این عادت ناپسند‬ ‫ابتدا باید فهرستی از دروغ‌های عادتی‬ ‫که به افراد گوناگون گفته می‌شود تهیه‬

‫شده و نسبت به دروغ‌ها شناخت پیدا‬ ‫كرد و مراحل زیر را گام به گام رعایت‬ ‫کنید‪:‬‬ ‫‪ -1‬تغییر طرز فکر‪ :‬در این مرحله شما‬ ‫باید درصدد تغییر خود باشید و با این‬ ‫دلیل که با گفتــن دروغ‌های عادتی‪،‬‬ ‫باعث شک و بدگمانی همسرم نسبت‬ ‫به خود می‌شــوم این بینش را عوض‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬مســئولیت‌پذیری و روبه‌رویی با‬ ‫حقیقت‪ :‬در این قدم فــرد باید روی‬ ‫اعتمادبه‌نفس خــود کار کند و به جای‬ ‫رفتن زیر نقاب دروغ با حقیقت مواجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬حل مسئله به جای فرار از آن‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبارزه و مقابله با ترس‌های فردی‪.‬‬

‫آقایان بیشتر دروغ می‌گویند‬ ‫برای پاســخ به این ســؤال که در زندگی زناشــویی مردان‬ ‫بیشــتر دروغ می‌گویند یا زنان باید گفت‪ ،‬دروغ گفتن به تیپ‬ ‫شــخصیتی‪ ،‬اعتمادبه‌نفس‪ ،‬تربیت خانوادگی و محیطی که‬ ‫افراد در آن رشد کرده‌اند‪ ،‬بیشتربستگی دارد تا به جنسیت‪ .‬اما‬ ‫احتمال آنکه آقایان در معرض خطر دروغ گفتن قرار بگیرند به‬ ‫دالیلی چون مورد سرزنش و قضاوت قرار نگرفتن‪ ،‬کنترل روی‬ ‫محیط‪ ،‬خشــم و عصبانیت و نگرانی از بر مال شدن مشکالت‬ ‫جنسی بیشتر از زنان است‪.‬‬

‫دروغ مصلحتی؛ نه‬

‫گفتــن دروغ مصلحتی در واقع یک نوع بازی اســت که به‬ ‫جای آنکه مسئله و مشکل حل شــود‪ ،‬صورت مسئله پاک‬ ‫می‌شود و سبب می‌شود دروغ گفتن ادامه پیدا کند‪ .‬برخی‬ ‫از زوج‌ها بر این باورند که با گفتــن دروغ مصلحتی از دعوا‬ ‫و تنش جلوگیری می‌کنند اما بایــد بدانند گفتن حقیقت‬ ‫ممکن است باعث جنجال موقتی شود ولی در نهایت مشکل‬ ‫حل می‌شــود‪ .‬دروغ مصلحتی تنها فرار از واقعیت است که‬ ‫زوج‌ها بــا عباراتی مانند «حوصله بحث کردن نداشــتم»‪،‬‬ ‫«می‌ترسیدم دعوا شود»‪ « ،‬اگر راستش را می‌گفتم‪ ،‬ناراحت‬ ‫می‌شد» و‪ ...‬خودشــان را مجاب می‌کنند که کار صحیحی‬ ‫انجام داده‌اند‪ .‬رابطه زناشــویی ســالم‪ ،‬رابطه‌ای اســت که‬ ‫شــما آزادانه و بدون ترس (تحقیر شدن‪ ‌،‬طرد شدن‪ ،‬مورد‬ ‫قضاوت منفی قرار گرفتن‪ ،‬مسخره شدن) حرف‌هایتان را به‬ ‫شریک زندگی‌تان بزنید‪.‬‬

‫گفتن دروغ‬ ‫مصلحتی در واقع‬ ‫یک نوع بازی است‬ ‫که به جای آنکه‬ ‫مسئله و مشکل حل‬ ‫شود‪ ،‬صورت مسئله‬ ‫پاک‌شده و سبب‬ ‫می‌شود دروغ گفتن‬ ‫ادامه پیدا کند‬

‫برای آنکه در زندگی صادق باشید‬

‫زمانی که بخواهید دروغ گفتن را از زندگی خود حذف‬ ‫کنید باید ابتدا در خودتان تغییر به وجود آورید و برای‬ ‫تغییر باید موارد زیر را به خاطر بسپارید‪:‬‬ ‫باال بردن سطح آگاهی‪ :‬باید به این شناخت برسید‬ ‫که در چــه موقعیت‌ها و به چه تیپ شــخصیت هایی‬ ‫دروغ می‌گویید‪.‬‬ ‫باور به آگاهی‪ :‬با شناخت نسبت به اطالعات باال این‬ ‫مسئله را متوجه می‌شوید که درصد خطر دروغ گفتن‬ ‫به همســرتان چه آســیب‌های جدی‌اي را به زندگی‬ ‫زناشویی می‌زند‪.‬‬ ‫خواســتن‪ :‬اینکه واقعا بخواهید تغییــر کنید‪ ،‬این‬ ‫خواستن مستلزم داشتن هدف است و چه هدفی بهتر‬ ‫از داشتن یک رابطه زناشویی سالم و استوار‪.‬‬ ‫تمرین‪ ،‬تمرین‪ ،‬تمرین و‪ :...‬این واقعیت را بپذیرید‬ ‫که شــما ســال‌هاي طوالني به این عادت زشت خود‬ ‫گرفتاريــد و برای ایــن تغییر تفکر احتیــاج به رفتار‬ ‫درمانــی دارید و این مســئله نیازمنــد تمرین رفتار‬ ‫جایگزین است‪.‬‬

‫فعال از من نپرس‬

‫بعد از شناخت یکدیگر و داشتن‬ ‫یک رابطه دوســتانه برحسب‬ ‫اطمینان‪ ،‬امنیت‪ ،‬احترام‪ ،‬گذشت‬ ‫و بخشــش بین زن و شوهر‪ ،‬هر‬ ‫زمان که موضوعــی پیش آید‬ ‫که در آن شــرایط قادر به گفتن‬ ‫حقیقت نیستید‪ ،‬وقتی با پرسش‬ ‫همســرتان روبه‌رو می‌شوید‪،‬‬ ‫بهترین پاسخ آن است که بگویید‬ ‫«فعــا از من نپــرس‪ ،‬هر وقت‬ ‫شــرایط و موقعیت فراهم شود‬ ‫حقیقیترامی‌گویم‪».‬اینعبارت‬ ‫یک کد ارتباطی اســت که باید‬ ‫پسر و دختر در دوران آشنایی و‬ ‫مراحل پیش از ازدواج آن را قبول‬ ‫داشته باشند و مورد توافق هر دو‬ ‫طرف باشد‪.‬‬

‫در مورد گذشته‌ام دروغ بگویم؟‬

‫با ازدواج‪ ،‬پرونده گذشــته هر فردی باید در ذهنش بســته‬ ‫شود‪ .‬پیش از ازدواج و در مرحله آشنایی هر زمانی که همسر‬ ‫آینده‌تان از گذشته شما سؤالی کرد باید به وی حقیقیت را‬ ‫بگویید‪ ،‬زيرا نگفتن حقیقت و متوســل شدن به دروغ باعث‬ ‫اضطراب شــما می‌شــود و این ترس از دروغ گفتن و بر مال‬ ‫شدن واقعیت همیشه و در همه جا پس از زندگی مشترک‬ ‫همراهتان است و شما را در موقعیت اضطراب قرار می‌دهد‪،‬‬ ‫اما نباید فرامــوش کنید نحوه دادن اطالعات به شــریک‬ ‫زندگی‌تان بسیار مهم است‪.‬‬ ‫‪97 /‬‬


‫امیر نوری‬ ‫هزار ماشاهلل ساعت‬ ‫‪۴‬صبحم میخنده…‬ ‫هانا غفوریان‬

‫الهام حمیدی‬ ‫داشتم آلبوم عکس های قدیمیم‬ ‫رو میدیدم‪ ،‬رسیدم به این عکس…‬ ‫یادش بخیر این تصویر برمیگرده به‬ ‫دورانی که مهم ترین دغدغه ی فکریم‬ ‫این بود که صبح زود تر بیدار شم تا‬ ‫وقت بیشتری برای خاله بازی‬ ‫داشته باشم‬ ‫فرهاد ظریف‬ ‫استارت یه زندگی جدید‬

‫علیرضا عصار‬ ‫گر بریزى بحر را در کوزه اى…‬ ‫چند گنجد؟قسمت یک روزه اى‬

‫‪/ 98‬‬


‫سارا منجزی‬ ‫اگر از من بپرسید؛ که برای‬ ‫انجام چه کاری…به این دنیا‬ ‫آمده‌ام‪ ،‬من به عنوان یک هنرمند‪،‬‬ ‫به شما پاسخ خواهم داد که من‬ ‫اینجا هستم …تا با صدای‬ ‫بلند زندگی کنم‬

‫سیاوش خیرابی‬ ‫جرات می خواد موفق‬ ‫باشی…جرات می خواد برنده‬ ‫باشی…جراتش رو داری؟‬

‫امیررضا دالوری‬ ‫به نظر شما آدم یه همچین‬ ‫دختری داشته باشه چیز دیگه‬ ‫ای از خدا میخواد؟؟(کیک و‬ ‫شمع و لباسوآماده کرده برام‬ ‫تولد گرفته)‬

‫عماد طالب زاده‬ ‫بعضى وقتها آدماى اطرافت‬ ‫متوجه نمى شن چرا دارى اون کارو‬ ‫انجام مى دى ‪ ،‬الزم نیست بهشون‬ ‫توضیح بدى !!! این مسیره توئه نه‬ ‫اونا … توضیح نشونه ضعفه‬ ‫بیشتر تا اثبات حقیقت‬

‫سپیده خداوردی‬ ‫شکار لحظه ها در کنسرت‬ ‫رضا صادقی عزیز که خیلی لذت‬ ‫بردیم‬

‫ابی‬ ‫در حال خوردن قهوه‬ ‫بعد از یک پیاده روی عالی‬ ‫امیدوارم روز پر انرژی و خوبی‬ ‫داشته باشید جای همگی شما‬ ‫خالی خوشحالم که به زودی‬ ‫میبینمتون‬

‫‪99 /‬‬


‫بهاره کیان افشار‬ ‫بودا می گفت…اندوه تو به‬ ‫این جهت است که نمیدانی…در‬ ‫جهانی زندگی می کنی ‪..‬که یگانه‬ ‫اصل ثابت در این جهان ‪،‬اصل ‘بی‬ ‫ثباتی ‘ است‬

‫ساره بیات‬ ‫روزهای پایانی دل در کنار‬ ‫دریای خزر‬

‫روناک یونسی‬ ‫هرچه روح شما عظیم تر باشد‬ ‫اشتباهات دیگران را کوچک تر میبینی‬ ‫هرچه بزرگوارتر باشی کمتر به دیگران‬ ‫نیازمندی هرچه کمتر نیازمند باشی کمتر از‬ ‫آنان دلگیر میشوی هرچه کمتر دلگیر شوی‬ ‫کمتر آسیب میبینی هرچه کمتر آسیب‬ ‫بینی راحت تر میبخشی ظرفیت‬ ‫روحتان افزون باد‬ ‫‪/ 100‬‬

‫شبنم قلی خانی‬ ‫مامان خوبم!مهم نیست کجا‬ ‫بروم‪ ،‬چه کاری انجام دهم و چقدر‬ ‫با تو فاصله داشته باشم بخش بزرگی‬ ‫از قلب من همیشه جایی هست که تو‬ ‫هستی‪..‬و آن جا بی شک بهشت‬ ‫روی زمین است یعنی خانه‬


‫شهرام صولتی‬ ‫در شب رونمایی از آلبوم‬ ‫ابی عزیز در کنار هوشنگ‬ ‫توزیع‬

‫نیکی کریمی‬ ‫زالل که باشی اسمان در‬ ‫تو پیداست…به رفیق خوب‬ ‫این روزها هدیه خانم‬

‫سیما تیرانداز‬ ‫صبحانه خوردن با خانواده‬ ‫در رستوران‬

‫بهاره افشاری‬ ‫چو شنیدى شرح بحر‬ ‫نیستى کوش دائم تا بر این‬ ‫بحر ایستى‬

‫بابک جهانبخش‬ ‫سالم …این آرتای ما وقتی‬ ‫این شکلی میشه …یعنی حوصله‬ ‫اش خیلی سر رفته …اینم عکس‬ ‫سلطان حوصله سر رفته های جهان‬ ‫…که هیچوقتم راضی نیست‬

‫‪101 /‬‬


‫آرش‬ ‫یک فصل استثنایی به‬ ‫همراه دوستان‬

‫امیرعباس گالب‬ ‫از اول هم قرار نبود بدونی!‬ ‫اونقدر دوستت دارم که راضی نیستم‬ ‫به دونستنت! اونقدر دوستم داری که‬ ‫اگه بدونی‪ ،‬زندگی برای هردومون سخت‬ ‫می‌شه‪ .‬من‪ ،‬بهترین‌ها رو برات می‌خوام‪.‬‬ ‫گاهی ندونستن‪ ،‬بهترین انتخابه‬

‫شهره صولتی‬ ‫لحظاتی قبل از شروع‬ ‫برنامه در کشتی مجلل‬ ‫سوداتور تقدیم به شما‬ ‫عزیزان‬

‫لیال بلوکات‬ ‫تنها در سفر و ماجراجویی است‬ ‫که بعضی از مردم موفق به شناختن‬ ‫خودشان می شوند‪ -‬خودشان را می‬ ‫یابند‪.‬ماجراجویی ممکن است به شما‬ ‫آسیب بزند اما یکنواختی قطعا‬ ‫شما را می کشد‬ ‫‪/ 102‬‬


‫آناهیتا درگاهی‬ ‫تو خود…آن تغییری‬ ‫هستی…که میخواهی…در‬ ‫دنیا ببینی‬

‫محمدرضا گلزار‬ ‫در مراسم عقد برادرش‬ ‫بردیا‬

‫ساسی‬ ‫عاشقتونم افتضاح‬

‫گوگوش‬ ‫هزار شعله شمع و یه‬ ‫پروانه تنها‬

‫‪103 /‬‬


‫‪1398‬‬ ‫هجریشمسی‬

‫‪/ 104‬‬

‫فردی با اعتمــاد به نفس‪ ،‬خالق و ســخاوتمند هســتی و چون مثبت‬ ‫اندیشی از خصایص توســت‪ ،‬حتی در زمان هایی که فکر میکنی شانس‬ ‫زیادی برای موفق شدن نداری‪ ،‬امیدت را از دست نمیدهی‪ .‬خیلی راحت‬ ‫بــا دیگران ارتباط برقرار میکنی و گاهی از طریق آشــنایی با دوســتان‬ ‫جدید‪ ،‬منافع زیادی به دست می آوری‪ .‬نگران نباش؛ باالخره طلسم بی‬ ‫پولی شکسته خواهد شد و از راهی که فکرش را نمیکنی‪ ،‬مقداری پول به‬ ‫دســت خواهی آورد؛ فقط مراقب هزینه هایت باش که ناگهان باال نروند‬ ‫و برای مخارج زندگی ات حســاب و کتابی در نظر بگیر‪ .‬محبوب همگان‬ ‫هستی و چون به دیگران احترام می گذاری‪ ،‬دو برابر هم احترام می بینی‪.‬‬ ‫تا آخر ســال منتظر فرصت هایی که برایت پیش مــی آید‪ ،‬باش‪ ،‬چون‬ ‫نتایج خوبــی دارد که فراتر از حد انتظارت خواهــد بود‪ .‬اگر می خواهی‬ ‫همیشه موفق بوده و زندگی مرفهی داشــته باشی‪ ،‬باید در باالترین حد‬ ‫توانت‪ ،‬تالش و کوشش کنی‪.‬‬

‫این ماه تمام هوش و حواست در محل کار پی این است که در مقابل رئیست‬ ‫خودنمایــی کنی تا کارهایی کــه انجام میدهی‪ ،‬دیده شــود و منتظريک‬ ‫پاداش خوب هم از طرف مقامات باالدســت هستی؛ اما مراقب باش با این‬ ‫کارها‪ ،‬ناخواسته به احساسات همکارانت آسیبی نزنی و روی کار آنها تاثیر‬ ‫منفی نگذاری‪ .‬همان طور که میدانی‪ ،‬زمانی که کار از کار گذشــته باشد‪،‬‬ ‫دیگر عذرخواهی چیزی را عوض نمیکنــد و نمی توان آب رفته را به جوی‬ ‫برگرداند‪ .‬چون همیشه خودت را از همه بهتر می دانی‪ ،‬با غروری که داری‪،‬‬ ‫می خواهی در تمام مناظرات پیروز باشــی وحرفت را به کرسی بنشانی؛ به‬ ‫جای این کار بهتر اســت از خودخواهیات کم کنی و راه درســتی را پیش‬ ‫بگیری‪ .‬امروزه علم پیشرفت زیادی کرده است؛ پس سعی کن از تکنولوژی‬ ‫های روز برای سریع تر انجام دادن کارهایت استفاده کنی‪ .‬در چند ماه آخر‬ ‫سال‪ ،‬بهتر اســت زیاد به خودت مغرور نشوی و به توصیه ها و پیشنهادات‬ ‫اطرافیانت بیشتر توجه داشته باشی؛ آنها بد تو را نمی خواهند‪.‬‬

‫دوست نداری نصیحت دیگران را بشــنوی و حرف های آنها را بی پایه و‬ ‫اســاس میدانی‪ ،‬اما فراموش نکن که تجربه‪ ،‬سرمایه ارزشمندی است و‬ ‫اگر دیگران می خواهند تجربیاتشــان را در قالــب نصیحت در اختیارتو‬ ‫بگذارند‪ ،‬باید قدردان باشــی‪ .‬تا می توانی با عقل و شعور عمل کن؛ چون‬ ‫تازگی ها خیلی زود تصمیم میگیری و احساســاتی عمل میکنی و این‬ ‫روش تصمیم گیــری‪ ،‬باعث درگیری های ذهنی اضافی ات می شــود‪.‬‬ ‫گاهی بی حوصلگی باعث میشود تا رابطه ات با کسی که دوستش داری‪،‬‬ ‫خراب شــود‪ .‬برای برقراری دوباره صمیمیت در رابطه باید فضای امنی‬ ‫ایجاد کنی تا طــرف مقابلت هم بتواند با خیال راحــت و بدون ترس از‬ ‫واکنش تــو‪ ،‬نظرش را بگویــد‪ .‬ایــن آخرهفته کارهای زیــادی برای‬ ‫سروســامان دادن به خانه ات داری؛ پس از حاال لیستی بنویس تا دقیقا‬ ‫بدانی که باید چکار کنی؛ ضمنا بیرون ریختن وســایل اضافه را از خانه‬ ‫فراموش نکن‪ .‬در هر ساعتی از شبانه روز که میتوانی‪ ،‬پیاده روی کن‪.‬‬


‫این چند وقت کار زیادی داشــته ای و تمام انرژی ات را صرف‬ ‫انجام آنها کرده ای؛ بنابراین دیگر حوصله ای برایت باقی نمانده‬ ‫که درگیر چالشهای ناخواسته شوی‪ .‬سعی کن بیشتر سکوت‬ ‫کنی و با هیچ کس درگیر بحث های تکراری نشــوی و برخی‬ ‫مســائل را نادیده بگیری‪ .‬اگروقت کردی‪ ،‬نگاهی به دوروبرت‬ ‫بینداز و ببین برای سروســامان دادن بــه محیط اطرافت چه‬ ‫کاری از دستت بر می آید‪ .‬این روزها اطالعات زیادی را از طریق‬ ‫مطالعه یا شرکت کردن در کالس آموزشی یا اینترنت به دست‬ ‫می آوری؛ به آنها توجه داشته باش‪ ،‬چون درهای جدیدی را به‬ ‫رویت می گشایند و می توانی از آنها حداکثر استفاده را ببری‪.‬‬ ‫اگر شــک و تردیدی برایت به وجود آمــده‪ ،‬با بحثی منطقی و‬ ‫عاقالنــه‪ ،‬تمامی تنش هایت را از بیــن ببر‪ ،‬گاهی فکر میکنی‬ ‫کارهایی که انجام میدهی برای قانع کردن دیگران کافی است و‬ ‫نیازی نداری که با آنها وارد بحث کالمی شوی‪.‬‬

‫ممکن است بین تو و شخصی که شیفته اش هستی‪ ،‬رابطه‬ ‫ای عاشقانه آغاز شود و احســاس زیبایی را تجربه کنی؛ اما‬ ‫ســعی کن با چشــم باز تصمیم بگیری‪ .‬برای خودت هدف‬ ‫هایی را مشــخص کرده ای که شاید به نظر نزدیکانت بسیار‬ ‫بلندپروازانه باشــند؛ اما تو انرژی زیادی داری و فکر میکنی‬ ‫که هیچ حدومرزی برای توانایی هایــت وجود ندارد و قادر‬ ‫هستی که هر مسئولیتی را بپذیری و به خوبی هم انجامش‬ ‫دهی‪ .‬همیشه نمیشود با عقل تصمیم گرفت؛ گاهی هم باید‬ ‫احساســات را مورد توجه قرار دهی‪ .‬در هــر دوره از زندگی‬ ‫موانع و مشکالتی به وجود می آیند که گریزی از آنها نیست؛‬ ‫در این اوقات‪ ،‬توکل بر خداوند داشــته و از رحمت او ناامید‬ ‫نباش‪ .‬با وجود اینکه معموال ســعی میکنی احساساتت را از‬ ‫کارهایت جدا نگه داری تامانع موفقیتت نشــوند‪ ،‬اما گاهی‬ ‫درگیری احساسی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬

‫دوســت عزیزم‪ ،‬تولدت مبارک‪ .‬در این ماه‪ ،‬باالخره کارهای‬ ‫ناتمامــت که مدت زیادی برای آنها زحمت کشــیده ای‪ ،‬با‬ ‫موفقیت به پایان می رســند و ایــن موفقیت باعث افزایش‬ ‫! اعتمادبه نفســت شده و تحســین دیگران را نیز به همراه‬ ‫خواهد داشــت؛ حتی میتوانی منتظر پاداش هم باشی‪ .‬این‬ ‫روزها چیزی ذهنت را به خودش مشــغول کــرده که نیاز‬ ‫شــدیدی به بیان آن داری‪ ،‬اما به بهانه انتظار برای رسیدن‬ ‫بهترین زمان‪ ،‬خودت را توجیه کرده و ســکوت میکنی؛ اما‬ ‫فراموش نکن که شاید با تعلل بیش از اندازه‪ ،‬فرصت را برای‬ ‫همیشه از دســت بدهی مراقب حرف هایی که بر زبان می‬ ‫آوری‪ ،‬باش تارا مراقب حرف هایی که بر زبان می آوری‪ ،‬باش‬ ‫تا دل کسی را نشکنی‪ .‬به دنبال کسب مال حالل باش تا در‬ ‫آرامش زندگی کنی و زندگی ات هم برکت داشته باشد‪.‬‬

‫از تجربه هــای تلخ دیگران درس بگیر و نخواه که خودت‬ ‫آن درس های تلخ را تجربه کنی‪ .‬هرکســی سرنوشــتی‬ ‫دارد؛ خیلی از وقت ها فکر میکنی که سرنوشتت در دست‬ ‫خودت نیســت و در دســتان بی رحم روزگار گیر کرده‬ ‫ای و هیچ کنترلــی روی اوضاع نداری‪ .‬خــودت را نبازو‬ ‫مثبت اندیش باش و بدان که مشــورت بــا افراد باتجربه‬ ‫به تو کمــک خواهد کرد تا کم کم سرنوشــتت را عوض‬ ‫کنی فقط یادت باشــد که حتی یک لحظه هم نباید فکر‬ ‫کنی که تصمیمات وحركاتت بی فایده هســتند‪ .‬خودت‬ ‫میدانی هرکاری که در زمان حال انجام میدهی‪ ،‬حتی اگر‬ ‫خودت هم متوجه نباشی‪ ،‬بدون شک روی آینده ات تاثیر‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬زندگی را آسان بگیر و به مشکالت بخند‬ ‫و به ورزش رو بیاور‪.‬‬

‫دلت می خواهد بیشتر به تفریح و خوشــگذرانی بپردازی‪ ،‬اما‬ ‫وقتی برای آن نداری‪ .‬کارهایت را یک بار دیگر مرور کن تا بتوانی‬ ‫بهتــر برنامه ریزی کرده و زمانی را هم برای اســتراحت درنظر‬ ‫بگیری‪ .‬نظراتت را با صداقت و مالیمــت با اطرافیانت در میان‬ ‫بگذار؛ این کار به نفع همگی شماست‪ .‬سعی کن زمان بیشتری‬ ‫را به فعالیت های گروهی اختصاص بدهی تا روحیه ات باال برود‪.‬‬ ‫ســحرخیزباش و ســعی کن صبح ها به دنبال کارهای مهمت‬ ‫بروی‪ .‬کارهایی را که به آنها عالقه مند نیستی‪ ،‬انجام نده؛ چون‬ ‫حوصله ات سر می رود‪ .‬ساعات پایانی روز را با خانواده ات بگذران‬ ‫و با آنها مراوده کن تا از درددل هایشــان آگاه شــوی‪ .‬سر قول و‬ ‫قرارهایت باقی بمان؛ اگرچه زمانی که مجبور می شوی به آنها‬ ‫عمل کنی‪ ،‬ته دلت فکر میکنی که کاش این قول ها را نمیدادی‪،‬‬ ‫اما مسئولیت پذیر باش و سعی کن به وعده هایت عمل کنی‪.‬‬

‫استفاده از رنگ طالیی را در خانه یا محیط کاری ات پیشنهاد‬ ‫میکنم‪ ،‬چون این رنگ احســاس خوبی به تومیدهد‪ .‬ببین به‬ ‫چه ورزشــی عالقه داری؛ در کالس آموزشــی مربوط به آن‬ ‫ثبت نام کن‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬نقشــه ها و برنامه هایی داری که‬ ‫پایه و اساس محکمی دارند و تو به نتیجه بخشی آنها اطمینان‬ ‫داری‪ .‬این ماه تمام ســعی خودت را کرده ای که ذهنت را از‬ ‫چالش افکار مختلف دور نگه داری‪ ،‬اما وقتی به نقشــه هایت‬ ‫فکر میکنی‪ ،‬دوباره نگرانی هایی به ســراغت می آیند و باید‬ ‫تالش کنی کــه بیش از حد به آنها توجه نکنی‪ .‬تا آخرســال‬ ‫مراقــب نحوه پول خرج کردنت باش‪ ،‬چون ممکن اســت در‬ ‫چند ماه آینده مخارجی پیش بیایند که فکرش را نمیکردی‪.‬‬ ‫سعی کن کمی پول پس انداز کنی البته خبر غیرمنتظره که‬ ‫خواهی شنید‪ ،‬باعث خوشحالی‌ات خواهد‌شد‪.‬‬

‫این ماه در جمعی شــرکت میکنی که مثبت اندیشــی و‬ ‫هیجان زیادی برجو آن حاکم خواهد بود‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫خانــواده ای داری کــه همیشــه همراه و پشــتیبان تو‬ ‫هســتند‪ .‬اگر می بینی که باید بعضی چیزها را در زندگی‬ ‫ات عوض کنی‪ ،‬ایــن کار را بکن؛ به نفعت اســت که در‬ ‫تصوراتت تجدیدنظر کنی‪ .‬موانع غیرمنتظره همیشه در‬ ‫لحظه ای که انتظارش را نداری‪ ،‬پیدا می شــوند‪ .‬گاهی‬ ‫به خاطرخوبی کردن زیــادی‪ ،‬بعضی ها فکر میکنند که‬ ‫انسان ســاده لوحی ‪ :‬هســتی؛ پس از این به بعد درست‬ ‫و به اندازه خوبی کن تا دیگران درباره تو اشــتباه نکنند‪.‬‬ ‫همیشــه به یاد داشــته باش که نباید در اثر مشغله های‬ ‫فراوان‪ ،‬خــدا را فراموش کنــی‪ .‬گاهی بیــش از اندازه‬ ‫سرسخت و کله شق هستی!‬

‫از این ماه ســعی کن مهارتهایت را بشناســی و بیشــتر از‬ ‫آنها اســتفاده کنی‪ .‬بهتر است کمی احتیاط کنی و حداقل‬ ‫خودت را گول نزنی و اگر کاری را بلد نیستی‪ ،‬مسئولیت آن‬ ‫را نپذیری‪ .‬باید توجه بیشــتری به آنچه می خوری داشته‬ ‫باشــی‪ ،‬چون غذاها مستقیم با ســامتی ات در ارتباطند‪.‬‬ ‫اجازه نده که طــرف مقابلت بخواهد باتومثل یکی از دارایی‬ ‫های شخصی اش رفتار کند و فراموش نکن که حق گرفتنی‬ ‫است‪ ،‬نه دادنی‪ .‬تا آخرسال کارها و مسئولیت های زیادی به‬ ‫عهدهات گذاشته میشود و مجبور به مدیریت اوضاع خواهی‬ ‫شد؛ اما دستپاچه نشو‪ ،‬چون تو قادر به انجام این کارهستی‪.‬‬ ‫تا پایان سال‪ ،‬احساسی که به شخصی داشتی و آن را مخفی‬ ‫کرده بودی‪ ،‬ناگهان آشکار خواهد شد؛ مواظب باش که این‬ ‫حس تو را به بی مسئولیتی در رابطه ات دچار نکند‪.‬‬

‫اگر مشــغول تحصیل هســتی‪ ،‬فرصت ها را از دست نده‬ ‫و مشغول مطالعه شــو تا بتوانی از پس امتحانات برآیی‪.‬‬ ‫آنهایی کــه در زمینه علمی و آکادمیــک فعالیت دارند‪،‬‬ ‫خوش اقبالی و موفقیت را در پیش رو خواهند داشت‪ .‬در‬ ‫این چند ماه باید فعالیت کاری ات را بیشتر کنی تا درآمد‬ ‫چشمگیری داشته باشی‪ ،‬اما مراقب باش که هزینه هایت‬ ‫باال نرونــد‪ .‬آخر هفته را به تفریح بپــرداز تا بتوانی هفته‬ ‫جدید را بــا انرژی و روحیه باال شــروع کنی‪ .‬گاهی میل‬ ‫به کنجکاوی در تو زیاده از حد می شود؛ پس کاری نکن‬ ‫که این کنجکاویها‪ ،‬دخالت در زندگی دیگران به حساب‬ ‫بیاید‪ .‬زیاده روی در بعضی کارهــا برایت گران تمام می‬ ‫شــود‪ .‬این روزها تالش ها و کارهایــت در زمینه عاطفی‬ ‫کمتر دیده می شــود؛ اما نگران نبــاش‪ ،‬چون روزهای‬ ‫خوش در راهند‪.‬‬

‫‪105 /‬‬


LOS ANGELES PIC.COM Wedding / Event / Concert Photographer.

(818) 857-6967 Hadi Sharekian

@losangeles_pic

www.losangelespic.com


倀漀眀攀爀昀甀氀 䰀愀眀礀攀爀猀 昀漀爀  匀攀爀椀漀甀猀氀礀 䤀渀樀甀爀攀搀

䤆꫾‫ﻻ‬꫾‫ ﻻ‬䘆✆껾軾郻 껾飾郻⼆  ‫ﷻ‬꫾釾 ꫾‫ﻻ‬꫾럾  ⨆軾꫾믾 䠆 ⨆軾폾⼆軾볾韾  郻䠆  䨆ㄆ軾郻 񁰀釾軾돾 䐆軾돾  ㈀㐀 ㈆✆ 뛾釾 軾釾 

⠀㠀㄀㠀⤀㤀㤀㤀ⴀ㤀㤀㤀㤀 ␀㌀㔀  䴀椀氀氀椀漀渀 椀渀 嘀攀爀搀椀挀琀猀 ☀ 匀攀琀琀氀攀洀攀渀琀猀 㤀㠀─ 匀甀挀挀攀猀猀 刀愀琀攀  簀   ㄀㔀Ⰰ   ⬀倀攀爀猀漀渀愀氀 䤀渀樀甀爀礀 䌀愀猀攀猀

r

倀攀爀猀漀渀愀氀 䤀渀樀甀爀礀 䄀琀琀漀爀渀攀礀

e

䌀愀洀攀爀漀渀 夀愀搀椀搀椀Ⰰ 䔀猀焀⸀ 䰀䄀圀 伀䘀䘀䤀䌀䔀匀 伀䘀 䈀唀刀䜀 ☀ 䈀刀伀䌀䬀 䤀一䌀⸀

P

s

i

a

n

P

r

e

s

t

i

g

e

M

a

g

a

z

i

n

NO .10

圀圀圀⸀吀䄀匀䄀䐀伀䘀⸀䌀伀䴀

⠀㠀㠀㠀⤀㤀㜀㤀⸀㜀㤀㜀㤀 匀攀爀瘀椀渀最 匀漀甀琀栀攀爀渀 愀渀搀 一漀爀琀栀攀爀渀 䌀愀氀椀昀漀爀渀椀愀

Profile for PERSIAN PRESTIGE

Persian Prestige No. 10