Toimintasuunnitelma 2021

Page 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2021


Sisällys Johdanto................................................................................................................................. 5 Perheyritysten liiton strategia................................................................................................ 6 Perheyritysten liiton strategian kolme kivijalkaa: Verkotu – Opi – Vaikuta..........................7 Verkotu – Olemme kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka.............................7 Opi – Olemme jäsenten ensisijainen kumppani omistajaosaamisen kehittämisessä.....................................................................................................................7 Vaikuta – Lisäämme tietoa ja ymmärrystä perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä............................7 Strategian toteuttaminen....................................................................................................... 8 verkotu – Perheyritysten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka...................................... 8 1. Jäsenkokemuksen parantaminen.................................................................................... 10 1.1.Olemme kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka – myös poikkeustilanteissa............................................................................................ 10 1.2. Kohdennetaan tapahtumia jäsenten tarpeiden ja kiinnostusten mukaisesti..............11 1.3. Kehitetään jäsenviestintää siten, että tavoitamme jäsenet entistä paremmin..........11 2. Jäsenmäärä.....................................................................................................................11 3. Alueellinen kattavuus.......................................................................................................11 opi – PL on jäsenten ensisijainen omistajaosaamisen kumppani........................................... 12 1. Valmennustarjonnan selkeyttäminen............................................................................... 12 2. Osaamisverkoston kehittäminen..................................................................................... 13 3. Tutkimustiedon ja kokemuksen jakaminen...................................................................... 13 vaikuta – Perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään.............................................................................14 1. Ymmärrämme Suomessa perheyritysten tärkeyden Suomelle ja sen asukkaille - Vaikuttamisen ja viestinnän toimenpiteitä........................................................................ 15 1.1. Sisällölliset tavoitteet............................................................................................... 15 1.2. Toimenpiteitä........................................................................................................... 15 2. Vaikutamme sääntelyn ja toimintaympäristön kehittämiseen niin, että se kannustaa omistamaan yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen........................ 16 2.1. Sisällölliset tavoitteet.............................................................................................. 16 2.2. Toimenpiteitä.......................................................................................................... 16 Resurssit................................................................................................................................ 18 1. Jäsenet........................................................................................................................... 19 2. Hallitus........................................................................................................................... 19 3. Perheyritysvaltuuskunta................................................................................................. 19 4. Verkostot........................................................................................................................ 19 5. Jäsenmaksut.................................................................................................................. 19Omistajalla on väliä.

Suomi tarvitsee


PERH EYRI TYSTEN LI I TTO   •  TO I M I N TAS UUNN ITE LMA 2021

Johdanto

Perheyritysten liiton missio on ”Rakennamme kestävää suomalaista omistajuutta”. Liiton visio on ”Perheyritysten vaikuttavuus yhteiskunnassa kasvaa, koska omistajat kehittävät yrityksiään ja osaamistaan vastuullisesti suurella sydämellä. Perheyritysten liitto on omistajaperheiden tärkein kumppani ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.”.

Missio ja visio kuvastavat Perheyritysten liiton tehtävää suomalaisen omistajuuden edistämisessä. Perheyritysten liiton iskulause ”Omistajalla on väliä” kokoaa strategiamme hyvin. Yhtäältä se haastaa perheyritysten omistajat arvioimaan omaa osaamistaan yrityksen omistajina – ja toisaalta se kertoo, että Suomi tarvitsee aktiivisia ja osaavia omistajia, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen sekä kehittävät yrityksiään pitkäjänteisesti.

5


TO IMINTAS U U NNIT E L M A 2 0 21   •   P ER H EY R I T YST EN L I I T TO

Perheyritysten liiton strategia

VERKOTU

6

OPI

VAIKUTA


PERH EYRI TYSTEN LI I TTO   •  TO I M I N TAS UUNN ITE LMA 2021

Perheyritysten liiton strategian kolme kivijalkaa: verkotu – opi – vaikuta Perheyritysten liitto on suomalaisten perheyritysten koti. Perheyrittäjien yhteisössä jaetaan avoimesti kokemuksia ja kehitetään osaamista omistajina. Uskomme, että omistajalla on väliä. Viemme ylpeinä Suomeen sitoutuneiden ja vastuullisten omistajien ääntä eteenpäin ja vaikutamme siihen, että Suomessa on jatkossakin hyvä yrittää, omistaa ja työllistää.

verkotu – Olemme kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka Verkotu-painopisteen teemamme ovat jäsenkokemus, jäsenmäärän kasvattaminen ja alueellinen kattavuus. Kolme tavoitettamme jäsenkokemuksen kehittämisessä: • Olemme kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka myös poikkeustilanteissa. • Kohdennamme tapahtumia jäsenten tarpeiden ja kiinnostusten mukaisesti. • Kehitämme jäsenviestintää siten, että tavoitamme jäsenet nykyistä paremmin. Lisäämme resursseja jäsenhankintaan. Jäsenmäärän kasvattaminen on tavoitteemme. Haluamme, että toimintamme on alueellisesti kattavaa. Koronakriisi on tuonut toimintaamme mukaan digitapahtumat. Niitä hyödyntämällä lisäämme eri puolilla Suomea olevien jäsenten osallistumismahdollisuuksia. Järjestämme myös jäsentapaamisia eri puolilla Suomea kun se on mahdollista. Perheyritysten liitto täyttää 25 vuotta vuonna 2022. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan perheyrittäjyyden historiakirja. Vuonna 2021 aloitamme 25-vuotisjuhlan suunnittelun. Kuulumme kansainväliseen perheyritysten järjestöön, Family Business Networkiin (FBN). Järjestö edistää omistajien koulutusta ja vuorovaikutusta globaalisti. Kaikki perheyritysten omistajat ovat tervetulleita mukaan FBN:n toimintaan.

opi – Olemme jäsenten ensisijainen kumppani omistajaosaamisen kehittämisessä Opi-painopisteen teemamme ovat valmennusten vaikuttavuuden parantaminen, osaamisverkoton kehittäminen sekä tutkimustiedon ja kokemusten jakaminen. Osaava omistaja tuo perheyrityksille kilpailuetua. Omistajaosaaminen näkyy yritysten päätöksenteossa, työllistämisessä ja sukupolvien yli tähtäävässä toiminnassa. Opi-toiminnan painopisteet vuonna 2021 ovat seuraavat:

vaikuta – Lisäämme tietoa ja ymmärrystä perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä Vaikuta-painopisteen teemamme ovat perheyritysten merkityksen viestiminen suomalaisille ja sääntelyyn vaikuttaminen niin, että se kannustaa omistamaan yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen. Avainviestit. Perheyritysten merkitys ulkoisessa viestinnässä: • Kotimainen omistaja ymmärtää ulkomaista paremmin toimintaympäristöä eli suomalaista yhteiskuntaa, työntekijöitä ja sidosryhmiä. • Kotimaisessa omistajuudessa on kyse suomalaisesta työstä ja tässä perheyritykset ja niiden omistajat ovat tärkeässä roolissa. • Perheyrityksissä yhdistyvät omistajuus, jatkuvuus, uudistuminen ja kasvu. Vaikutamme sääntelyyn niin, että toimintaympäristöstä tulee nykyistä kannustavampi omistaa yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen: • Sukupolvenvaihdoksia suosiva verotus: » Perintö- ja lahjaverotuksen korvaaminen luovutusvoittoverotuksella. » Tutkitaan muut verotukselliset keinot sukupolvenvaihdosten edistämiseen. • Yrityksen ja omistajan kokonaisverotuksen taso on perheyrityksen omistajalle tärkeää: » Yhteisö- ja osinkoverotuksen yhteenlaskettu taso tärkeä, yhteisöveron mahdollinen alentaminen ei saa johtaa osinkoverotuksen kiristymiseen. » Osinkoverotuksessa siirtyminen nettovaroista riippumattomaan malliin (PL:n ja EK:n yhteinen malli). » Tällä vaalikaudella tärkeää, ettei osinkoverotusta kiristetä. Kuulumme eurooppalaiseen perheyritysten edunvalvontajärjestöön, European Family Businessiin (EFB). Se edistää perheyrityksille tärkeitä asioita EU:ssa.

• Valmennusten vaikuttavuuden parantaminen • Osaamisverkoston kehittäminen • Tutkimustiedon ja kokemusten jakaminen

7


TO IMINTAS U U NNIT E L M A 2 0 21   •   P ER H EY R I T YST EN L I I T TO

Strategian toteuttaminen VERKOTU - Perheyritysten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka

8


PERH EYRI TYSTEN LI I TTO   •  TO I M I N TAS UUNN ITE LMA 2021

Tarjoamme jäsenillemme vuosittain runsaasti mahdollisuuksia kartuttaa tietotaitoaan, tavata muita perheyrittäjiä, jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan. Jäsenkuntamme on tunnettu aktiivisuudestaan. Tilaisuutemme keräävät säännöllisesti yhteen erilaisten perheyritysten eri-ikäisiä ja eri rooleissa toimivia edustajia, joita yhdistää pitkäjänteisen omistamisen filosofia. Koronaepidemian vaikuttaa vahvasi jäsenten väliseen verkottumiseen. Liiton toiminnan lähtökohtana on ketteryys ja joustavuus. Mukautamme toimintaamme sen mukaisesti, mikä on turvallista järjestää. Koska osallistujamäärältään isoja tapahtumia on epidemian aikana rajoitettava, on liiton pääfokus pienemmissä, alle 20 hengen tapahtumissa ja hybriditapahtumissa. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme myös isompia tapahtumia, jolloin huomioimme turvavälit ja voimassa olevat suositukset osallistujamääristä Tapahtumiemme suunnittelun pohjana ovat turvallisuus, yhteisöllisyys ja ilo. Jäsenet voivat osallistua tapahtumiin ja valmennuksiin etäyhteyden kautta aina, kun se on mielekästä ja tilaisuuden luonne sen sallii. Jos fyysisten tapahtumien järjestämiseen tulee rajoituksia: • Järjestetään matalan kynnyksen digitapahtumia, joissa painopiste on kokemusten jakaminen jäseniltä jäsenille. • Välitetään jäsenille kutsuja maailmanjärjestömme FBN:n järjestämiin webinaareihin. Ne tuovat jäsenille mahdollisuuksia kuulla perheyritys-caseja ja kansainvälisiä asiantuntijoita ilman matkustusta. • Ulkoilmatapahtumia lisätään tarvittaessa kevät-, kesä- ja syyskaudella.

Mikäli epidemiatilanne merkittävästi pahenee ja fyysisiä tapahtumia ei voida järjestää, siirrämme verkottumisen painopisteen digitapahtumiin samaan tapaan kuin huhti-kesäkuussa 2020. Epidemia vaikuttaa osaan liiton tapahtumakalenterissa olevista tapahtumista. Vuodelle 2021 ovat siirtyneet Esimerkiksi siirtyneet EFB Summit ja Berliinin ekskursio. Vuoden 2021 merkittävin tapahtuma on eurooppalaisen edunvalvontajärjestömme EFB:n konferenssi 26.-27.5. Helsingissä. Tämä vuodella siirtynyt tapahtuma on erinomainen tilaisuus verkostoitua eurooppalaisten perheyrittäjien kanssa. Kyseessä on liitolle myös merkittävä luottamuksenosoitus, sillä tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Poimintoja vuoden 2021 tapahtumakalenterista • Ekskursiomatka Berliiniin 22.-23.4.2021 • Kevätkokous ja kansainvälinen EFB Summit Helsingissä 26.-27.5.2021 • Syyskokous ja -seminaari marraskuussa 2021 Verkotu-toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2021 ovat jäsenkokemuksen parantaminen, jäsenmäärän kasvu ja toiminnan alueellinen kattavuus.

”Perheyritysten liiton toiminnan lähtökohtana on ketteryys ja joustavuus.”

9


TO IMINTAS U U NNIT E L M A 2 0 21   •   P ER H EY R I T YST EN L I I T TO

1. Jäsenkokemuksen parantaminen Tavoitteenamme on tarjota kiinnostavaa sisältöä ja verkostoitumismahdollisuuksia eri tilanteissa oleville jäsenille, kohdentamaan tapahtumatarjontaamme jäsentemme yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan sekä kehittää jäsenviestintäämme siten, että tavoitamme jäsenemme nykyistä paremmin. Arvioimme vuonna 2021 jäsenrekisterimme kehittämistarpeet sekä mahdolliset kilpailevat vaihtoehdot ja toteutamme tarpeelliset uudistukset. Tavoitteena on tapahtumailmoittautumisten sujuvoittaminen ja jäsenten parempi palvelu.

1.1. Olemme kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka – myös poikkeustilanteissa Järjestämme toimintamme siten, että jäsenemme voivat kohdata toisiaan ja jakaa kokemuksia epidemiasta huolimatta. Valtaosa tapahtumistamme soveltuu koko jäsenkunnalle. Koko jäsenille suuntautuvan toiminnan lisäksi olemme myös tunnistaneet erilaisia jäsenryhmiä ja aihealueita, joille tarjoamme jäsenten yksilölliset tarpeet huomioivaa verkostotoimintaa. Luomme ja kehitämme toimintamuotoja yhdessä jäsentemme kanssa. I Jatkajatoiminta Perheyritysten jatkuvuuden ja uudistamisen edellytyksenä ovat motivoituneet ja kyvykkäät jatkajat. Yksi keskeinen päämäärä toiminnassamme onkin perheyritysten jatkajapolven innostaminen ja valmentaminen. Perheyritysten liiton jatkajatoiminnassa uuden sukupolven omistajia tuetaan siinä roolissa, jonka nämä omassa perheyrityksessään päättävät ottaa. Tarjoamme perheyritysten jatkajapolvelle monenlaista toimintaa – niin vielä omaa rooliaan pohtiville kuin johtotehtävissä toimiville. Perheyritysten liiton toimintamuodot jatkajapolvelle jakautuvat kahteen pääluokkaan: Next- ja Next Level -toimintaan. Kokonaisuutena toiminta tarjoaa jatkajille ainutlaatuisen ja tärkeän foorumin, jossa perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan teemoja voi käsitellä luottamuksellisessa ilmapiirissä. II Toiminta kokeneille omistajille ja omistajayrittäjille Käynnistimme syksyllä 2019 kokeneille omistajille ja omistajayrittäjille räätälöidyn pienryhmätoiminnan. Pienryhmissä käsiteltäviä teemoja ovat mm. sukupolvenvaihdoksen valmistelu, kokemukset nuoremman polven tukemisesta ja sparrauksesta, omistajastrategia, omistajien yhtenäisyyden tukeminen ja omistajuuden hyvät käytännöt. Pienryhmät ovat kokoontuneet 4-6 kertaa vuodessa. Pienryhmätoiminnan lisäksi joukko jäseniämme on jakanut omia kokemuksiaan kahdenvälisissä tapaamisissa esimerkiksi omistajastrategian laatimisesta ja sukupolvenvaihdoksesta.

10

Toimenpiteet: • Koronaepidemian vuoksi pienryhmät eivät voineet kokoontua suunnitellusti, joten pilottiryhmien toiminta jatkuu alkuvuoden 2021 saakka • Jokainen pilottiryhmä tekee päätöksen halukkuudesta jatkaa seuraavan vuoden. Tiedossa on, että ainakin osa ryhmistä on jatkamassa. • Pienryhmätoiminnasta kerätään palautetta ja avataan ilmoittautumismahdollisuus uusiin ryhmiin keväällä 2021. • Liitto toteuttaa kampanjan, jossa kerrotaan mahdollisuudesta saada ja jakaa vertaiskokemuksia omistajaperheeltä omistajaperheelle. III Kansainvälinen toiminta Kansainvälisestä verkostoitumisesta kiinnostuneille jäsenille on tarjolla verkostoitumismahdollisuuksia maailmanjärjestö FBN:n ja perheyritysten eurooppalaisen edunvalvontajärjestön EFB:n kautta. Kaikki jäsenemme voivat osallistua FBN:n ja EFB:n tapahtumiin. • PL:n ekskursiomatka Berliiniin 22.-23.4.2021 • EFB:n päätapahtuma järjestetään Helsingissä 26.-27.5.2021. • FBN NxG International Summit järjestetään 13.-16.5.2021 Pravetissa, Bulgariassa. • FBN Global Summit järjestetään 13.-16.10.2021 Budapestissä, Unkarissa. • FBN:n jäsenmaat järjestävät digitapahtumia, joihin myös PL:n jäsenet voivat osallistua Toimenpiteet: • Välitämme tietoa FBN:n ja EFB:n toiminnasta, sekä kannustamme jäseniämme osallistumaan heidän järjestämiinsä tilaisuuksiin ja digitapahtumiin. • Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan kansainvälistä osaamista ja kokemuksia toiminnassamme.


PERH EYRI TYSTEN LI I TTO   •  TO I M I N TAS UUNN ITE LMA 2021

1.2. Kohdennetaan tapahtumia jäsenten tarpeiden ja kiinnostusten mukaisesti

Next – kohti omistajuutta ja omaa tavoiteroolia perheyrityksessä

Tapahtumien kohdentamiseksi Perheyritysten liitto pyrkii tunnistamaan jäseniä yhdistävät kiinnostuksen kohteet ja tarpeet. Tässä työssä keskeinen keino on jäsenrekisterissä olevan datan täydentäminen ja laadullinen parantaminen. Tavoitteena on toimintansa suunnittelussa hyödyntää jäsenten profilointia. Profilointi perustuu esimerkiksi henkilön rooliin omassa perheyrityksessä, ikään ja kiinnostuksen kohteisiin.

Next-toiminnan tavoitteena on vahvistaa jatkajien osaamista, luoda verkostoja ja tukea Nextien kehittymistä vastuullisiksi ja osaaviksi omistajiksi. Toiminta on tarkoitettu kaikille täysi-ikäisille nexteille, jotka ovat mukana yrityksen toiminnassa, opiskelevat tai vielä pohtivat rooliaan perheyrityksessä. Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia ajatusten ja kokemusten vaihtoon, oppimiseen ja verkostoitumiseen kotimaassa ja kansainvälisesti.

Toimenpiteet: • Jatkamme jäsenrekisterissämme olevan henkilödatan rikastuttamista.

1.3. Kehitetään jäsenviestintää siten, että tavoitamme jäsenet entistä paremmin Toimenpiteet: • Toteutetaan jäsenviestinnän uudistus siten, että jäsenet pystyvät aiempaa täsmällisemmin määrittämään, millaisia viestejä he liitolta vastaanottavat. Tavoitteena on ehkäistä tilanteet, joissa liiton jäsenet tahtomattaan putoavat kokonaan jäsenviestinnän ulkopuolelle. • Aktivoidaan olemassa olevia verkkoyhteisöjä ja perustetaan tarvittaessa uusia. Facebookissa Perheyritysten liitolla on kaksi ryhmää: NxG (nexteille) ja PL Next Level (vastuuroolissa toimivat jatkajat). Lisäksi LinkedInissä on PL Next Level -ryhmä.

2. Jäsenmäärä Perheyritysten liiton tavoitteena on lisätä resursseja jäsenhankintaan vuonna 2021 ja saada lisää jäseniä.

3. Alueellinen kattavuus Järjestämme alueellista toimintaa yhteistyössä aktiivisten jäsenten ja yhteistyöyritysten kanssa. Tapahtumissa liittoa ja sen tavoitteita tehdään tunnetuksi ja tapahtumat toimivat foorumina jäsenten keskusteluille omistajuuden teemoista eri puolilla Suomea. Alueellisen toiminnan tavoitteena on myös tavoittaa potentiaalisia uusia jäseniä. Toimenpiteet:

Toimenpiteet: • Talvitapahtuma tammikuussa • Järjestetään 1-2 ajankohtaista Next Round Table -keskustelutilaisuutta • Tilanteen salliessa järjestetään 2-3 isompaa yritysvierailua ja verkostoitumistilaisuutta • Järjestetään 2-3 maksutonta matalan kynnyksen valmennustilaisuutta • Mahdollistetaan nextien kohtaamiset myös digitaalisissa kanavissa

Next Level – vastuunkantajien verkosto Next Level -toiminta on tarkoitettu operatiivisista tai strategista vastuuta kantaville jäsenille, joiden agendalla on aktiivinen omistajuus ja yrityksen kehittäminen. PL järjestää tapahtumia ja pienryhmätoimintaa, joiden teemat käsittelevät muun muassa omaa johtajuutta ja yrityksen johtamista, kasvua ja uudistumista sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kohderyhmän viitteellinen ikäryhmä on 35–55 -vuotiaat. Ikää tärkeämpi yhteinen nimittäjä on kuitenkin vastuuasema operatiivisessa toiminnassa, hallituksessa tai perheen luottamuselimissä. Toimenpiteet: • Talvitapahtuma maaliskuussa (jos tilanne sallii) • Järjestetään 2-3 teemoitettua pienryhmäkeskustelua eri liiketoiminnan & omistajuuden teemoista • Syyskuussa järjestetään Next Level -rapujuhlat • Kasvatetaan Next Level -verkostoa

• Järjestämme 3-6 perheyritystapaamista eri puolilla Suomea. • Järjestämme lisäksi lukuisia kohdennettuja tilaisuuksia pääkaupunkiseudun ulkopuolella. • Tarjoamme etäosallistumisvaihtoehdon kaikkiin liiton tapahtumiin ja valmennuksiin, joissa etäosallistuminen on mielekkäästi toteutettavissa.

1 1


TO IMINTAS U U NNIT E L M A 2 0 21   •   P ER H EY R I T YST EN L I I T TO

OPI – PL on jäsenten ensisijainen omistajaosaamisen kumppani

1. Valmennustarjonnan selkeyttäminen Strategiansa mukaisesti PL pyrkii lisäämään perheyritysten omistajien omistajaosaamista. Liiton toiminnan kärkeen nostetaan osaamisen kehittäminen, joka perustuu laadukkaaseen ja syvälliseen tietoon perheyritysten luonteesta sekä omistamisen haasteista. Valmennusten lähipäiviä tukee yhteisöllinen oppimisalusta Claned, joka mahdollistaa osaamisen kartuttamisen myös pelkästään verkossa. Clanediin voidaan luoda kaikille jäsenille avoimia oppimisalustoja. Yksittäiselle jäsenyritykselle oppimisalusta tukee esimerkiksi omistajastrategian tekemistä tai seuraajapolvelle räätälöityä valmennusohjelmaa.

12

Tavoitteena on vahvistaa perheyritysten omistajaosaamista järjestämällä valmennuksia, jotka ovat joko avoimia kaikille tai yksittäiselle perheyritykselle räätälöityjä. Valmennusten aiheet liittyvät omistajastrategiaan, sukupolvenvaihdokseen ja seuraajapolven omistajaosaamiseen. Kaikkiin valmennuksiin ja tilaisuuksiin voi osallistua myös etänä verkon kautta. Toimenpiteet: • Omistamisen taito –valmennuksessa perehdytään omistajastrategiaprosessiin ja sen sisältöön sekä omistajien eri rooleihin ja tavoitteisiin. • Perheyritys-HHJ -valmennus järjestetään yhdessä Hallituspartnerit ry:n ja kauppakamarien kanssa. Tavoitteena on järjestää 3-4 valmennusta eri puolella Suomea. Valmennuksen tavoitteena on auttaa hallituksen nykyisiä ja tulevia jäseniä tehostamaan hallitustyöskentelyään sekä kehittämään hallituksesta yritystoiminnan strategisen voimavaran. • Strateginen johtaminen I –valmennus vahvistaa hallituksen jäsenten ja operatiivisessa vastuussa olevien strategisen johtamisen eri osa-alueiden (johtaminen, strategia, johdon laskentatoimi, rahoitus, asiakkuudet, kansainvälistyminen) osaamista. • Syyskokouksessa jaetaan Osaava omistaja -diplomit osallistujille, jotka ovat käyneet yllä olevat valmennukset sekä Strateginen johtaminen II. • Lisäksi PL järjestää aamu- ja iltapäivätilaisuuksia liittyen omistajaosaamiseen, sukupolvenvaihdokseen, naiset perheyrityksessä ja perheeseen sijoittajana. • PL:n yksi tehtävä on tuoda esille erilaisten perheyritysten erityispiirteitä ja haasteita. Yksi tällainen on perhe listayhtiön omistajana. Listattujen perheyritysten toimintaa koordinoi työryhmä. • Panostetaan räätälöityjen omistaja-akatemioiden markkinointiin.


PERH EYRI TYSTEN LI I TTO   •  TO I M I N TAS UUNN ITE LMA 2021

2. Osaamisverkoston kehittäminen Tavoitteena on laajentaa tutkijayhteistyötä perheyritysten kannalta tärkeisiin teemoihin Suomessa ja kansainvälisesti sekä syventää yhteistyötä osaamiskumppaneiden kanssa. Osaamisverkostoon kuuluvat myös PL:n yhteistyökumppanit - DevCo, Elo ja Fennia, Eversheds, Momentous, OP ja PwC - sekä eri asiantuntijaalojen järjestöjä. Heidän kanssaan järjestetään yhteisiä tilaisuuksia, joissa perheyritykset, tutkijat ja asiantuntijat kohtaavat. Toimenpiteet • Laajennetaan osaamisverkostoa ja syvennetään yhteistyötä verkostossa • Järjestetään perheyritystutkijatapaaminen elokuussa. • PL osallistuu kansainväliseen IFERA-tutkijakonferenssiin. • PL kutsuu kansainvälisiä tutkijoita vierailulle Suomeen. Heitä hyödynnetään mm. valmennuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Heitä pyydetään myös kirjoittamaan blogeja.

3. Tutkimustiedon ja kokemuksen jakaminen PL edistää perheyritystutkimusta toimimalla linkkinä akateemisen maailman ja perheyritysten välillä. Tärkeänä haasteena on edistää tutkimuksella tuotetun uuden tieteellisen tiedon soveltamista perheyritysten tarpeisiin sekä perheyritysymmärryksen syventämistä. PL toimii sillanrakentajana tutkijoiden, konsulttien ja perheyritysten omistajien välillä. Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua eri alojen tutkijoiden kanssa ja kesken. Toimenpiteet: • PL:n jäsenet pääsevät jakamaan kokemuksiaan pienryhmissä, joista uutena aloittaa vuonna 2021 kestävän kehityksen pienryhmä. yhteistyökumppanimme

• Tehdään uusi Omistajuus ja hallitustyö -julkaisu sekä viestitään aktiivisesti Omistajaperheen hyvistä käytännöistä. • PL jatkaa Suomalaisen perheyrittäjyyden historia -kirjahanketta. Kirjan kirjoittajia ovat Turun yliopiston professori Kirsi VainioKorhonen työryhmineen. Kirjahankkeella on ohjausryhmä. • Vuonna 2021 PL palkitsee parhaan pro gradu -työn tutkimustiedon soveltamisesta perheyrityksissä Matti Koiranen -palkinnolla. Pro gradu -palkinnon arvo on 500 €. Palkinnot jaetaan PL:n syyskokouksessa. • PL:n verkkosivuilla julkaistaan tutkimustietoihin pohjautuvia blogeja, tutkimusjulkaisuja ja lopputöitä. Tutkimustietoa jaetaan myös sosiaalisessa mediassa ja Perheyritys-lehdessä. Yrittäjyyskasvatus PL:n tehtävänä on tuoda perheyritysnäkökulma yrittäjyyskasvatukseen ja edistää perheyritysten koulu-yritys -yhteistyötä eri koulutusasteilla. PL vaikuttaa myös yleiseen keskusteluun pyrkien lisäämään perheyritysten tunnettuutta ja myönteistä imagoa vastuullisina omistajina. Toimenpiteet: • Tehdään ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen verkkoympäristöön soveltuva perheyrittäjyys-osio. • SubjectAidin kautta kaikkien luokka-asteiden perheyrittäjyydestä kiinnostuneet opettajat voivat tilata Perheyritys-lehteä. • PL osallistuu myös Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijapäiville. Yhteistyökumppanien asiantuntijat: • Perheyritysillat järjestetään jokaisen parillisen kuukauden toinen tiistai, pl. Elokuu • Aamupäiväseminaari 2 x vuodessa ajankohtaisista teemoista • Yhteistyökumppaneiden asiantuntijat ovat myös puhumassa liiton muissa Opi- ja Verkotu -tilaisuuksissa. • Artikkeleita Perheyritys-lehdessä sekä liiton nettisivuilla

1 3


TO IMINTAS U U NNIT E L M A 2 0 21   •   P ER H EY R I T YST EN L I I T TO

VAIKUTA – Perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään

Perheyritysten liiton vaikuttamistyön strateginen tavoite on se, että perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistajuuden kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään. Perheyritysten liiton tavoitteena on olla rohkea ja aktiivinen keskustelija valitsemissamme aiheissa. Aiheiden on oltava tarpeeksi laajat, jotta keskusteluun voi osallistua usein ja tuoda perheyritysten näkökulmaa mukaan erilaisiin keskusteluihin. Perheyritysten liitto on positiivinen ja rohkea keskustelija. Nostamme esiin perheyritysten merkitystä koko Suomen menestykselle ja hyvinvoinnin rakentamiselle faktojen ja tarinoiden kautta. Vaikuttamisen strategiaa toteutetaan kahden alatavoitteen kautta: • Ymmärrämme Suomessa perheyritysten tärkeyden Suomelle ja sen asukkaille

• Vaikutamme sääntelyn ja toimintaympäristön kehittämiseen niin, että se kannustaa omistamaan yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen

”Kotimainen omistajuus luo työtä, yrittäjyyttä ja hyvinvointia, sillä kotimainen omistaja investoi todennäköisemmin Suomeen.”

14


PERH EYRI TYSTEN LI I TTO   •  TO I M I N TAS UUNN ITE LMA 2021

1. Ymmärrämme Suomessa perheyritysten tärkeyden Suomelle ja sen asukkaille - Vaikuttamisen ja viestinnän toimenpiteitä 1.1. Sisällölliset tavoitteet • Kotimainen omistaja ymmärtää ulkomaista omistajaa paremmin suomalaisen yhteiskunnan, työntekijät ja muut sidosryhmät, joissa yritys toimii. • Kotimaisessa omistajuudessa on kyse suomalaisesta työstä ja tässä perheyritykset ja niiden omistajat ovat tärkeässä roolissa. • Perheyrityksissä yhdistyvät omistajuus, jatkuvuus, uudistuminen ja kasvu.

1.2. Toimenpiteitä 1.2.1. Viestimme suurelle yleisölle perheyrityksistä ja niiden vastuullisesta, yli sukupolvien jatkuvasta, liiketoiminnasta sekä perheyritysten merkityksestä paikallisesti ja koko Suomelle. Perheyritys-lehti ilmestyy vuonna 2021 tuttuun tapaan neljästi. Lehden uudistamista ja kehittämistä jatketaan sekä sen sisältöä hyödynnetään myös digitaalisesti (nettisivut ja sosiaalinen media). Vuoden 2021 aikana jatkamme perheyritysten tarinoiden ja merkityksen esille tuomista sekä omassa viestinnässä että ansaitussa mediassa. Tätä työtä tehdään koko vaalikautta ajatellen. Perheyritysten liitto kannustaa jäseniään ottamaan käyttöön yhteisen ”Suomalainen perheyritys”–tunnuksen, joka vahvistaa perheyritysten brändiä. Kestävän kehityksen työryhmä Perheyritysten liitossa aloitti vuoden 2020 alussa kestävän kehityksen työryhmä. Sen tehtävänä on tehdä kestävän kehityksen periaatteet ja terminologian ymmärrettäviksi perheyrityksille ja saattaa perheyritykset kartalle aiheesta. Työryhmä kuratoi jäsenille olennaista sisältöä isosta massasta tietoa. Syksyn 2020 aikana ilmestyi ensimmäinen kestävän kehityksen uutiskirje. Viestinässä halutaan korostaa, että vastuullisuus on ennen kaikkea arjen tekoja, joiden avulla varmistetaan, että tulevilla sukupolvilla on hyvät edellytykset laadukkaaseen elämään maapallolla. Tärkeää on myös kannustaa perheyrityksiä viestimään kestävän kehityksen mukaisista teoistaan ja jakamaan hyväksi kokemiaan käytäntöjä muiden kanssa. Vuonna 2021 jatkamme uuden uutiskirjeen julkaisemista. Lisäksi tavoitteena on perustaa kestävän kehityksen ryhmä jollekin sosiaalisen median alustalle, jolloin pääsemme jakamaan relevanttia materiaalia ja oppimaan toisiltamme.

1.2.2. Kasvatamme PL:n tunnettuutta ja vaikuttavuutta. Teemme tulevana vuonna työtä sen eteen, että meillä on teemoja, joista tuotamme mielipidekirjoituksia ja vieraskynäkirjoituksia valtakunnalliseen ja alueelliseen mediaan. Tähän saakka Perheyritysten liitto on näkynyt ansaitussa mediassa varsin vähän, ja nyt pyrimme saamaan tähän muutoksen. Järjestimme Kalevalan päivänä 28.2.2020 ensimmäisen kerran suuremman sidosryhmätilaisuuden, jonka nimeksi tuli Omistamisen onnenpäivä. Saimme tilaisuuteen ennen koronapandemian alkua noin 50 osallistujaa. Tilaisuudesta on tarkoitus tehdä perinne, vuoden 2021 tilaisuuden järjestämisessä huomioidaan koronatilanne.

1.2.3. Lisäämme perheyritysten ja PL:n näkyvyyttä mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Perheyritysten liitto toimii sosiaalisen median eri kanavissa, tällä hetkellä käytössä on Twitter, Facebook, Instagram ja LinkedIn. Osittain hyödynnämme eri kanavissa samoja materiaaleja, mutta huomioimme myös eri kanavien erilaiset kohderyhmät ja sisällöt. Sosiaalinen media eri kanavissa on tiivis ja aktiivinen osa Perheyritysten liiton vaikuttamista. Kansallisen edunvalvonnan lisäksi Perheyritysten liitto tekee edunvalvontatyötä myös EU-tasolla perheyritysten eurooppalaisen edunvalvontajärjestön European Family Businessesin (EFB) kautta. PL on edustettuna myös järjestön hallituksessa. PL:n jäseniä kannustetaan osallistumaan EFB:n tapahtumiin, joista merkittävin tulee olemaan EFB Summit toukokuussa Helsingissä.

”Nostamme esiin perheyritysten merkitystä koko Suomen menestykselle ja hyvinvoinnin rakentamiselle faktojen ja tarinoiden kautta.”

1 5


TO IMINTAS U U NNIT E L M A 2 0 21   •   P ER H EY R I T YST EN L I I T TO

2. Vaikutamme sääntelyn ja toimintaympäristön kehittämiseen niin, että se kannustaa omistamaan yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen 2.1. Sisällölliset tavoitteet • Sukupolvenvaihdoksia suosiva verotus » Perintö- ja lahjaverotuksen korvaaminen luovutusvoittoverotuksella » Tutkitaan muut verotukselliset keinot sukupolvenvaihdosten edistämiseen • Yrityksen ja omistajan kokonaisverotuksen taso on perheyrityksen omistajalle tärkeää » Yhteisö- ja osinkoverotuksen yhteenlaskettu taso tärkeä, yhteisöveron mahdollinen alentaminen ei saa johtaa osinkoverotuksen kiristymiseen. » Osinkoverotuksessa siirtyminen nettovaroista riippumattomaan malliin (PL:n ja EK:n yhteinen malli). Tällä vaalikaudella tärkeää, ettei osinkoverotusta kiristetä.

2.2. Toimenpiteitä 2.2.1. Kotimaisen omistajuuden ohjelmaan saadaan näkyviin perheyrityksille tärkeät teemat Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjatun kotimaisen omistajuuden ohjelman tarkoituksena on löytää keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa yritysten suomalaista omistajuutta. Näin tavoitellaan uusia työpaikkoja ja talouskasvua. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut ohjelmalle työryhmän, jota vetää kansanedustaja Juha Sipilä. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 3.9.2020. Työryhmä antaa esityksensä helmikuun 2021 mennessä. Työ valmistellaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa, ja työryhmä kuulee työnsä aikana asiantuntijoita, yrittäjiä ja kansalaisia. Työryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Juha Sipilä, kansanedustaja, eduskunta Varapuheenjohtaja Philip Aminoff, hallituksen pj, Perheyritysten liitto ry Jäsenet: Kari Jussi Aho, Yrittäjävaltuuskunnan pj, Elinkeinoelämän Keskusliitto Jenny Hasu, elinkeinoministerin erityisavustaja, työ- ja elinkeinoministeriö Johanna Ikäheimo, hallituksen pj, Lappset Oy Sari Lounasmeri, toimitusjohtaja, Pörssisäätiö Jyrki Mäkynen, hallituksen pj, Suomen Yrittäjät Kotimainen omistajuus luo työtä, yrittäjyyttä ja hyvinvointia, sillä kotimainen omistaja investoi todennäköisemmin Suomeen. Tarvitsemme niin yksityisiä sijoittajia kuin instituutioita, jotka haluavat kehittää yritysten toimintaa Suomessa. Perheyritysten omistajat ovat hyvin edustettuina työryhmässä. Kun työryhmän esitys valmistuu, sitä hyödynnetään Perheyritysten liiton viestinnässä ja vaikuttamisessa siltä osin, kun teemat liittyvät kotitalouksien toimimiseen yritysten omistajina.

16

2.2.2. Vaalikauden aikana tavattu perheyritysten kannalta olennaiset kansanedustajat Perheyritysten liitto jatkaa säännöllisiä poliitikko- ja vaikuttajatapaamisia, joissa kerrotaan perheyritysten yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä. Tavoitteenamme on vaalikauden aikana tavata perheyritysten toiminnan kannalta olennaiset kansanedustajat. Myös säännöllisiä mediatapaamisia jatketaan erityisesti erikois- ja päällikkötoimittajien kanssa.

2.2.3. Elinkeinoelämän yhteistyön edistäminen, jotta yrittämiseen ja omistamiseen liittyvät tavoitteet saavat myös muiden järjestöjen tuen. Rakennamme hyvää yhteistyötä monipuolisesti erilaisten sidosryhmien kanssa yhteiskunnan eri puolilta. Tärkeitä elinkeinoelämän yhteistyötahoja ovat jatkossakin muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ja Keskuskauppakamari. Perheyritysten liitto on ollut aktiivisesti mukana omistajuuden professuuri -hankkeessa, jonka tavoitteena on saada Suomeen lahjoitusvaroin omistajuuden professuuri. Ohjausryhmä on valinnut professuurin sijoituspaikaksi Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun. Syksyn 2020 aikana kerätään professuuriin tarvittavat lahjoitusvarat. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Perheyritysten liiton lisäksi Tero Luoma puheenjohtajana, EK, Suomen Yrittäjät, Pörssisäätiö, Pääomasijoittajat, Fiban ja Tela. Nämä järjestöt toimivat jatkossakin luontevina kumppaneina, kun kehitetään suomalaista omistajuutta ja tehdään työtä sen eteen, että Suomessa kannattaa omistaa yrityksiä, jotka investoivat ja työllistävät Suomessa.

2.2.4. Säännölliset yhteydet perheyritysten kannalta tärkeisiin päättäjiin, ministeriöihin ja muihin sidosryhmiin (ay-liike) Perheyritysten liitto tapaa säännöllisesti perheyritysten kannalta tärkeitä virkamiehiä ja muiden sidosryhmien edustajia. Kaikki sidosryhmät kutsutaan lisäksi vuosittaiseen sidosryhmätapaamiseen.

2.2.5. Lainsäädäntöhankkeissa vaikutusarvioinnit myös siihen, miten vaikuttavat kotimaiseen omistajuuteen. Lainsäädäntöhankkeissa tehdään vaikutusarviointeja jo tällä hetkellä hyvin monesta näkökulmasta. Näihin tehtäviin vaikutusarviointeihin pitää saada mukaan myös sen arvioiminen, miten hanke vaikuttaa kotimaiseen omistajuuteen. Perheyritysten liitto pyrkii vaikuttamaan tämän toteutumiseen.


PERH EYRI TYSTEN LI I TTO   •  TO I M I N TAS UUNN ITE LMA 2021

Resurssit Perheyritysten liiton toimitusjohtaja valmistelee ja toimeenpanee hallituksen päätökset. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittääyhdistyksen toimintaa ja toimistoa hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä. Toimistossa työskentelee toimitusjohtajan lisäksi kahdeksan henkilöä: jäsenpalvelupäällikkö, johtava asiantuntija, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, toimistovastaava, tapahtumatuottaja, viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija, valmennuskoordinaattori ja veroasiantuntija. Hallituksen alaisena toimii työryhmiä. Toimiston tehtävien hoitamisen tueksi voidaan perustaa yhteistyöryhmiä, jotka tuodaan hallitukselle tiedoksi.

1. Jäsenet Perheyritysten liitossa on lokakuun hallituksen kokouksen jälkeen 449 jäsenyritystä. Yritysten keskimääräinen ikä on 55 vuotta, mukaan mahtuu 59 yli 100-vuotiasta ja 198 yli 50-vuotiasta perheyritystä. Vuoden 2019 elokuun hallituksen kokoukseen mennessä on liittynyt 17 ja eronnut 26 jäsenyritystä, joten jäsenmäärä pienentynyt yhdeksällä jäsenellä. Merkittävimmät syyt eroamiseen ovat yrityskaupat, koronakriisin aiheuttamat vaikeudet sekä omistajien aikapula osallistua toimintaan. Jäsenten ja sidosryhmien tavoittamisessa Perheyritysten liiton pääkanavina ovat verkkosivut, uutiskirjeet, viikoittainen tiedote tapahtumista ja valmennuksista, Perheyrityslehti, sosiaalisen median kanavat sekä erilaiset teemajulkaisut.

2. Hallitus Syyskokous valitsee Perheyritysten liiton puheenjohtajan ja jäsenet hallitukseen. Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kahdeksan kertaa.

3. Perheyritysvaltuuskunta Perheyritysten liitolla on perheyritysvaltuuskunta, jonka jäseniksi hallitus kutsuu vuosittain vähintään 60 ja enintään 100 jäsenyritysten aktiivista edustajaa. Perheyritysvaltuuskunnan tehtävänä on liiton asioiden ja tavoitteiden tunnetuksi tekeminen ja päämäärien edistäminen elinkeinoelämän muissa järjestöissä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valtuuskunta kokoontuu vuodessa kolme kertaa.

4. Verkostot

Perheyritysten liitto on jäsenenä myös Finnish Business and Society (FIBS) ry:ssä, Suomalaisen Työn Liitossa ja Yrittäjän Päivä –säätiössä. Olemme yhdessä elinkeinoelämän järjestöjen ja monien muiden organisaatioiden kanssa mukana työ- ja elinkeinoministeriön tukemassa omistajanvaihdosfoorumisessa. Sen tehtävänä on lisätä tietoisuutta ja tukea yritysten omistajanvaihdoksissa. Perheyritysten liitto tuo foorumiin tietoa sukupolvenvaihdoksesta.

5. Jäsenmaksut Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu porrastetaan kymmeneen jäsenmaksuluokkaan jäsenen liikevaihdon perusteella seuraavasti:

• jäsenmaksuluokka 1, kun liikevaihtoa on vuodessa 1 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 2, kun liikevaihtoa on vuodessa 9 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 3, kun liikevaihtoa on vuodessa 19 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 4, kun liikevaihtoa on vuodessa 29 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 5, kun liikevaihtoa on vuodessa 39 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 6, kun liikevaihtoa on vuodessa 49 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 7, kun liikevaihtoa on vuodessa 119 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 8, kun liikevaihtoa on vuodessa 249 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 9, kun liikevaihtoa on vuodessa 499 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 10, kun liikevaihtoa on vuodessa yli 500 miljoonaa euroa.

Perheyritysten liiton jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta – perusmaksusta ja lisämaksusta, joiden yhteissumma on vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksu pidetään vuonna 2019 ennallaan. Uusille jäsenyrityksille jäsenmaksu on liittymisvuonna 1 000 euroa. Jäsenmaksut on jaettu konserniliikevaihdon mukaan kymmeneen jäsenmaksuluokkaan (summa sisältää 1 000 euron perusmaksun): Konserniliikevaihto MEUR 0–1 2–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–119 120–249 250–499 500≤

Jäsenmaksu EUR 1 150 1 200 1 300 2 600 2 800 4 200 4 500 6 000 9 000 15 000

1 7


TO IMINTAS U U NNIT E L M A 2 0 21   •   P ER H EY R I T YST EN L I I T TO

TYÖRYHMÄT 2021 Perheyrityspalkintoraati

Yhteistyöyritykset

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja valmistelee ja toimeenpanee hallituksen päätökset. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja toimistoa hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä. Toimistossa työskentelee toimitusjohtajan lisäksi kahdeksan henkilöä: jäsenpalvelupäällikkö, johtava asiantuntija, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, toimistovastaava, tapahtumatuottaja, viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija, valmennuskoordinaattori ja veroasiantuntija. Hallituksen alaisena toimii työryhmiä. Toimiston tehtävien hoitamisen tueksi voidaan perustaa yhteistyöryhmiä, jotka tuodaan hallitukselle tiedoksi.

18

Hallitus

Kestävän kehityksen työryhmä

Historiakirja

verkotu

opi

Next

Tutkimus

Next Level

Perhe sijoittaa

Kokeneet omistajat

Listatut perheyhtiöt

TYÖRYHMÄT 2021 100-vuotiaat

vaikuta


PERH EYRI TYSTEN LI I TTO   •  TO I M I N TAS UUNN ITE LMA 2021

Perheyritysten Liitto ry

TALOUSARVIO 2021

Salomonkatu 17 B, 4krs 00100 Helsinki Y-tunnus 1439785-4 Vuosibudjetti

Vuosibudjetti

2021

2020

TP 2019

26 500 -24 000 2 500

20 000 -20 000 0

18 520,00 -21 723,98 -3 203,98

9 000 -20 000 -11 000

21 700 -29 000 -7 300

20 025,00 -27 078,35 -7 053,35

224 000 -500 223 500

230 000 -1 200 228 800

241 700,04 -4 451,75 237 248,29

55 500 -48 500 7 000 25 000 6 000,00

47 400 -45 200 2 200 70 000 0,00

97 416,00 -90 811,90 6 604,10 37 000,00 2 500,00

79 600

120 800

72 708,65

Next Next Level

-41 000,00 -43 000,00

-73 000,00 -56 000,00

-50 139,72 -34 770,47

Tutkimus Jäsenpalvelut Edunvalvonta ja valtuuskunta Kansainväl.toiminta

-60 000,00 -75 000,00 -42 000,00 -93 000,00

-130 000,00 -102 500,00 -27 000,00 -80 800,00

-121 958,15 -46 994,42 -39 190,88 -72 252,37

Viestintä

-95 500,00

-120 000,00

-148 157,98

-772 000,00 -18 000,00 -69 500,00

-760 000,00 -9 900,00 -68 000,00

-751 901,31 -12 030,74 -67 311,57

Varsinainen toiminta Tuotot ja kulut toiminnoittain Seminaarit Tuotot Kulut ** Perheyritystapahtuma (EFB Summitin Gaala) Tuotot Kulut ** Yhteistyöyritykset Tuotot yhteistyöyrityksiltä Kulut ** Valmennus Tuotot Kulut ** Avustustuotot/Tutkimus Hallintopalvelut, konserni Muut tuotot

Yleiskulut Henkilöstökulut Poistot Toimitilakulut Muut kulut ** Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut Muut varainhankinnan tuotot Varainhankinnan tuotot yht. Kulut Tuotehankinnat Muut varainhankinnan kulut Varainhankinnan kulut yht. ** Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot Rahoituskulut ** Tuotto-/kulujäämä Tilikauden yli-/alijäämä

-250 400,00

-194 350,00

-168 581,43

-1 109 900,00

-1 032 250,00

-999 825,05

-1 226 800,00

-1 207 050,00

-1 167 485,33

1 227 800,00 1 227 800,00

1 207 800,00 0,00 1 207 800,00

1 205 550,00 0,00 1 205 550,00

1 227 800,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00 1 207 800,00 750,00

0,00 0,00 0,00 1 205 550,00 38 064,67

200,00 -200,00 0,00 1 000,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00 750,00 750,00

1,25 -57,70 -56,45 38 008,22 38 008,22

1 9


PERHEYRITYSTEN LIITTO RY Salomonkatu 17 B, 4.krs 00100 Helsinki +358 50 566 1592 perheyritys.fi | @perheyritys | #perheyritys


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.