Kysely Perheyritysten liiton jäsenille koronan vaikutuksista

Page 1

KYSELY PERHEYRITYSTEN LIITON JÄSENILLE KORONAN VAIKUTUKSISTA Kysely toteutettiin 31.3. – 1.4.2020

2.4.2020


KORONAKRIISIN VAIKUTUS YRITYSTEN MAKSUVALMIUTEEN LV 300+

8,0 %

23,0 %

LV 100-300 M

31,0 %

31,6 %

31,0 %

31,6 %

21,1 %

7,0 %

10,5 %

5,3 %

Ei vaikutusta, ainakaan negatiivisesti LV 50-100 M

20,0 %

46,7 %

26,7 %

6,7 %

Heikentää maksuvalmiutta jonkin verran

Heikentää maksuvalmiutta melko paljon Heikentää maksuvalmiutta erittäin paljon En osaa sanoa LV 10-50 M

5%

LV <10 M

4/2/2020

43%

16%

0%

10%

15%

27%

20%

30%

21%

40%

50%

60%

70%

33%

4%

32%

4%

80%

90%

100%


HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMINEN LV 300+

23,0 %

LV 100-300 M

38,5 %

31,6 %

38,5 %

10,5 %

0,0 %

47,4 %

5,3 % 5,2 %

Ei tämänhetkisen tiedon valossa

LV 50-100 M

LV 10-50 M

26,7 %

40,0 %

25,0 %

20,0 %

20,0 %

13,3 %

42,5 %

10,0 %

0,0 %

2,5 %

Emme ole vielä, mutta joudumme lomauttamaan lähimmän kuukauden kuluessa Olemme jo aloittaneet lomautustoimenpiteet

Pelkät lomautukset eivät riitä, joudumme myös irtisanomaan En osaa sanoa

LV <10 M

4/2/2020

0,0 %

29,5 %

10,0 %

22,7 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

29,5 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

11,4 %

80,0 %

90,0 %

6,8 %

100,0 %


KUINKA SUURTA OSAA HENKILÖSTÖSTÄ LOMAUTUSTOIMET KOSKEVAT? LV 300+

LV 100-300 M

10,0 %

30,0 %

8,3 %

33,3 %

40,0 %

20,0 %

25,0 %

33,3 %

Pientä osaa, alle 10% henkilöstöstä lomautetaan

LV 50-100 M

9,1 %

18,2 %

45,5 %

10-20 % henkilöstöstä on lomautettu/lomautetaan

27,3 %

20 %-70 % henkilöstöstä on lomautettu/lomautetaan Yli 70 % henkilöstöstä on lomautettu/lomautetaan

LV 10-50 M

7,1 %

LV <10 M

6,9 %

0,0 %

4/2/2020

25,0 %

13,8 %

10,0 %

39,3 %

28,6 %

24,1 %

20,0 %

30,0 %

55,2 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

100,0 %


TEHDYT TOIMENPITEET YRITYKSEN RAHOITUSTILANTEEN PARANTAMISEKSI Lyhe nn ys v a pa at om alta pank ilta

26,0 %

Lis är ahoi tus ta pank ilta Finnvera n tak auk s ella m ax 1 M€ Lis är ahoi tus ta pank ilta Finnvera n tak auk s ella yli 1 M€

4,6 % 0,8 %

Lis ärahoi tus ta pank ilta om illa vak uuk s illa

22,9 %

Veroj en m ak s am is en lyk k ääm inen

22,1 %

Eläk em ak s uj en m ak s am is en lyk k ääm inen T yEL tak ais inla in a us Bus ines s Finland in es is elvit ys r a ho i tus ta

26,0 % 6,1 % 4,6 %

Bus ines s F inland in k ehitys ra h oi t us t a O m is taj ien lainat yrit yk s e l l e

25,2 % 15,3 %

Ei m itään Ei tois tais ek s i m itään, m utta lähitul e va is uu d es s a tarpeita (lis taa alle) : 0,0 %

4/2/2020

27,5 % 14,5 % 20,0 %

40,0 %

Kaik k i vas taaj at (KA:6.81, Haj onta:3. 52) (Vastauk sia:1 31)

60,0 %

80,0 %

100,0 %


MITÄ KEINOJA PITÄISI OLLA? Nyk yis et k einot ovat riittävä t

12,6 %

Veroj en j a m ak s uj en lyk k äys a ik oj e n pidentäm in en nyk yis es tä

52,0 %

Ver oj en m ak s uaik ak oron alentam inen 0 %:iin

58,3 %

Finnver an tak aus ten m ak s im in nos tam inen 100%:ii n

29,9 %

Finnver an tak auk s et par em m in k äyttöön m yös s uurem m ille yrit yk s i l l e

14,2 %

Finnver an tak auk s et ilm an toim ialaraj o i tuk s i a

20,5 %

Enem m än s uoraa tuk ea. Mik ään nyk yis is t ä vaihtoe hd o is t a ei ole yrit yk s em m e k äytettä v is s ä. Mik s i ei ole? Muuta, m itä?

0,0 %

34,6 %

4,7 %

9,4 %

20,0 %

40,0 %

Kaik k i vas taaj at (KA:4.11, Haj onta:2. 15) (Vas tauk s ia:1 27)

4/2/2020

60,0 %

80,0 %

100,0 %


TAUSTATIEDOT

4/2/2020


VASTAAJAYRITYSTEN LIIKEVAIHTO Alle 10 M€

33,6 %

10- 50 M€

50- 100 M€

100-300 M€

Yli 300 M€

0,0 %

30,5 %

11,5 %

14,5 %

9,9 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

Kaik k i vas taaj at (KA:2.37, Haj onta:1. 34) (Vas tauk s ia:1 31)

80,0 %

100,0 %


VASTAAJAYRITYSTEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 100,0 %

80,0 %

60,0 %

40,0 %

35,1 % 28,2 % 16,8 %

20,0 %

10,7 %

9,2 %

0,0 % Alle 10

10- 50

50- 250

250- 1000

Kaik k i vas taaj at (KA:2.92, Haj onta:1. 11) (Vas tauk s ia:1 31)

Yli 1000


VASTAAJAYRITYSTEN PÄÄTOIMIALA Am m atillinen, tieteell i n en j a tek ninen toim inta

0,8 %

Hallinto - j a tuk ipalve lu t oim i nt a

3,1 %

Inf orm aatio j a vies tint ä

3,8 %

Kiinteis tö a l an toim inta

4,6 %

Koulutus

0,8 %

Kulj etus j a varas toint i Maatalous , m ets ätalous j a k alatalous

6,9 % 0,8 %

Maj oitus - j a ravits em is to im in ta

7,6 %

Rahoitus - j a vak uutus toim i nt a

0,8 %

Rak entam inen

0,8 %

T erveys - j a s os iaalip a l v el u t

1,5 %

T aiteet, viihde j a virk is t ys

0,0 %

T eollis uus

34,4 %

T uk k u- j a vähittä is k au p pa Muu palvelut o im in ta Muu 0,0 %

23,7 % 8,4 % 2,3 % 20,0 %

40,0 %

60,0 %

Kaik k i vas taaj at (KA:11.2, Haj onta:4. 02) (Vas tauk s ia:1 31)

80,0 %

100,0 %


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.