Page 1

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

1 ม.5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 0-2375-8294-6 Fax. 0-2375-8295,02-7334055

www.pramandachurch.com


คำนำ เรื่องเล่าต่างๆ ที่นามาแบ่งปันในเฟซบุค ผมนามาจากตัวอย่าง ในบทเทศน์ ของบรรดาพระสงฆ์และศาสนจารย์ บางเรื่องก็มาจากประสพการณ์ชีวิต พยายาม คัดเลือกเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมา เรื่องน่ารักๆ บางครั้งก็นา เรื่อง ขาขันบ้าง นามาให้ข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ รู้สึกว่ามีประโยชน์ดีเหมือนกัน น่าเสียดาย ครับที่บางเรื่องไม่สามารถตามกลับมาได้เพราะหายไปจากเฟสบุคเฉยๆเลยและก็ไม่ สามารถจาได้ด้วย นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่รวบรวมเรื่องเล่าเหล่านี้ไว้ หวังว่าจะมีประโยชน์สาหรับผู้ ที่สนใจ นาไปเล่าต่อๆไปไห้ลูกหลานฟัง สอนพวกเขาให้มีคุณธรรมและเป็นคนดี ปีนี้รวบรวมเป็นปีแรกเพราะเขียนเล่ามาก็ เพียงปีเดียว ตั้งใจมอบเป็นของขวัญวันพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2013 หากจะมี ผู้สมทบทุนในการจัดพิมพ์บ้าง ก็ขอรับไว้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและได้รับพระพร จากพระผู้พระทัยดีของเรา และ จากแม่พระ พระมารดานิจจานุเคราะห์ของเราเสมอ

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ 2013 พ่อเล็ก

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

2


คุณพ฽อสุรชัย ชุ฽มศรีพันธุแ

12 ธันวาคม 2011 เวลา 7:52 น. ·

เรื่องลุงซานตา เรื่องหนึ่งครับ เด็กอีกคนหนึ่งเขียนถึงลุ งซานตา "สวัสดีครับคุณลุง ซานตา ที่บ฾านผมมีเด็กชายอยู฽สามคนครับ มี เจฟฟรี อายุสองขวบ เดวิด อายุสี่ขวบ และ นอรแแมน อายุเจ็ดขวบ เจฟฟรีเป็นเด็กดีในบางครั้ง ส฽วนเดวิดเป็นเด็กดีซะ ส฽วนใหญ฽ นอรแแมนเป็นเด็กดีตลอดเวลา ผมคือนอรแแมนครับ " อ฾อนลุงซานตา ด฾วยความดี อย฽างนี้น฽าให฾ของขวัญมั้ยละครับ เด็กหนอเด็ก ใครเป็นลุงซานตาก็ต฾องให฾ จริงมั้ยครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

3


22 ธันวาคม 2011 เวลา 8:28 น. จิมและเดลลาแต฽งงานกันมาได฾หนึ่งปี รักกันมากแต฽ครอบครัวยากจน ต฽างคนต฽างก็ไม฽มี เงินพอที่จะซื้อของขวัญคริสตมาสให฾แก฽กัน จิมมีนาฬิกาพกกระเป฻าซึ่งพ฽อเขาให฾ไว฾และ เขาก็รักและหวงแหนมันมากด฾วย เขาตัดสินใจนําไปขายได฾เงินพอซื้อหวีที่สวยงาม อันหนึ่งให฾ภรรยาเพราะว฽าภรรยามีผมที่สวยงามมาก และภรรยาก็รักผมของตนมาก ด฾วย เขามั่นใจว฽าภรรยาจะมีความสุขอย฽างมากวันคริสตมาสนี้ กลับมาถึงบ฾านเขา พบว฽าภรรยากร฾าวผมขึ้นดูแปลกตา เขานําของขวัญให฾ภรรยา เดลลาเปิดดูแล฾ว ก็ร฾องไห฾ด฾วยความตื้นตันใจ เธอนําของขวัญของเธอมอบให฾จิมเช฽นกัน จิมเปิดดูพบว฽า เป็นสายเงินแ ขวนนาฬิกาที่เขารักนั่นเอง เขาโผเข฾ากอดภรรยา ขอบคุณเธอสําหรับ ความรักที่มอบให฾ เขารู฾ทันทีว฽าเดลลานําผมที่สวยงามของเธอไปขายเพื่อมาซื้อสาย นาฬิกาแขวนนาฬิกาที่เขารัก เมื่อมีความรัก ก็จะไม฽มีตัวตนของเราอีกต฽อไป พระรัก เราจนลงมาเกิดและตายเพื่อเรา นี่แหละครับความรักข องคริสตมาส ขอบคุณ พระสําหรับการบังเกิดมาของพระองคแกันเถอะครับ

23 ธันวาคม 2011 เวลา 10:38 น. Karen กําลังตั้งครรภแ เธอพยายามเตรียม Michael ลูกชายอายุสามขวบให฾ต฾อนรับ น฾องสาวของเขาและให฾ไมเคิ้ลคุยกับน฾องสาวทุกวันตั้งแต฽อยู฽ในท฾อง เขาตื่นเต฾นมาก ที่น฾องสาวกําลังจะเกิดมา เมื่อถึงเวลาน฾องสาวที่เกิดมามีอาการผิดปกติอย฽างหนักและ ถูกส฽งไปห฾อง icu ด฽วน คณะแพทยแลงความเห็นว฽าเด็กมีโอกาสรอดน฾อยให฾ทําใจไว฾ ไมเคิ้ลต฾องการพบน฾องสาวบอกว฽าอยากร฾องเพลงให฾น฾องฟใงแต฽ห฾อง icu ไม฽อนุญาต เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

4


อาทิตยแหนึ่งต฽อมาน฾องสาวอาการหนักลง Karen ตัดสินใจพาไมเคิ้ลไปหาน฾องสาว ก฽อนที่อาจจะไม฽ได฾พบกันเลย เธอบอกพยาบาลว฽าไมเคิ้ลจะไม฽ไปไหนทั้งนั้นจนกว฽าจะ พบน฾องสาวของเขา ไมเคิ้ลมีโอกาสมองดูน฾องส าวและเขาก็ร฾องเพลงให฾น฾องฟใง เนื้อร฾องมีดังนี้ครับ You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You 'll never know dear how much I love you. Please don't take my sunshine away. เป็นการสื่อสารทางใจ สื่อสารแห฽ง รัก น฾องสาว มีการตอนสนองทันที ชีพจรแรงขึ้นจนเป็นปกติ Karen บอกให฾ไมเคิ้ล ร฾องเพลงนี้อีก การตอบสนองด฾านอื่นๆเริ่มดีขึ้นอย฽างประหลาด พยาบาลทุกคนที่นั่น น้ําตาคลอเบ฾าที่ได฾ยินเพลงนี้ซ้ําแล฾วซ้ําเล฽า ไม฽กี่วันต฽อมาน฾องสาวของไมเคิ้ลก็กลับไป อยู฽ที่บ฾านได฾ นิตยสาร Mom Today เรียกเหตุการณแนี้ว฽า อัศจรรยแแห฽งบทเพลงของ พี่ชาย คณะแพทยแเรียกว฽า อัศจรรยแโดยแท฾ ส฽วน Karen เรียกว฽า อัศจรรยแแห฽ง ความรักของพระ เรามนุษยแคือสุดยอดปรารถนาของพระ พระบอกเราผ฽านทางเพลงนี้ ว฽า you are my sunshine เรามีความหมายกับพระองคแมาก ไม฽อยากพรากจากเรา เลย คริสตมาสนี้คือสื่อสารแห฽งรักของพระ พระองคแนําชีวิตมาให฾เรา ทุกสิ่งที่ไม฽ดีและ บกพร฽องของเรา พระองคแแก฾ใขไห฾ดีได฾ กลับบ฾านเรากันเถอะครับ กลับมาอยู฽กับ พระองคแ Merry Christmas ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

5


24 ธันวาคม 2011 เวลา 10:07 น. · พ฽อกับลูกสาวอายุห฾าขวบ ที่บ฾านยากจน พ฽อกําลังลงโทษลูกเพราะโกรธที่ลูก เอากระดาษห฽อของขวัญมาเล฽นห฽อกล฽องของขวัญคริสตมาสสําหรับต฾นคริสตมาสเล็กๆ ในบ฾าน วันคริสตมาสหนูน฾อยนํากล฽องของขวัญมาให฾พ฽อพูดว฽า นี่สําหรับพ฽อคะ พ฽อรู฾สึก เสียใจที่ทําอะไรเกินไปหน฽อยกับลูก แต฽พอเปิดกล฽องก็พบว฽าไม฽มีอะไรในกล฽องเลย เขาโกรธลูกมากกว฽าเดิม ต฽อว฽าลูกสาวว฽า ลูกไม฽รู฾หรือว฽าเวลาให฾ของขวัญใครจะต฾อง มีของข฾างในกล฽องด฾วย ลูกสาวมองดูพ฽อแล฾วก็น้ําตาไหลอาบแก฾มพูดกั บพ฽อด฾วย น้ําเสียงน฾อยใจว฽า แต฽นี่ไม฽ใช฽กล฽องเปล฽านะคะ หนูไม฽มีของอะไรให฾พ฽อ หนูใส฽จูบหนู มากมายลงไปในกล฽อง จูบทั้งหมดนั้นเพื่อพ฽อคนเดียว ได฾ยินเช฽นนั้น พ฽อรู฾สึกหดหู฽ใจ อย฽างที่สุด เขาซาบซึ้งใจ ดึงลูกสาวเข฾ามาสวมกอดด฾วยความทะนุถนอมพูดว฽า พ฽อขอโทษลูก พ฽อคนนี้เก็บกล฽องของขวัญนั้นใว฾ข฾างเตียงนอนเสมอ ทุกครั้งที่เขาท฾อแท฾ และเหนื่อยอ฽อน เขาจะนํากล฽องนี้ขึ้นมาเปิดและระลึกถึงความรักของลูกสาวของเขา ทกอย฽างที่เราทําจากหัวใจมีคุณค฽าอย฽างยิ่งใหญ฽ พระมอบของขวัญให฾เราจากความรัก สุดพรรณนา ให฾เรามอบของขวัญที่มาจากใจเราเสมอ ให฾พระและให฾กับทุกคนครับ Merry Christmas ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

6


4 มกราคม เวลา 14:47 น. พ฽อเจ฾าวัดองคแหนึ่งขอให฾พ฽อแม฽บอกลูก ให฾เขียนจดหมายมาหาพ฽อบ฾าง เด็ก ผู฾ หญิง คนหนึ่งเขียนมาเล฽าว฽า เรียนคุณพ฽อ ชีวิตหนูไม฽มีความสุขเลย กลับบ฾านช฾าก็ถูกพ฽อแม฽ บ฽นว฽าทุกที ความสุขมิได฾หมายความว฽ามีห฾องนอน มีโรงเรียนดีๆ ความสุขคือ การที่หนู แต฽งตัวออกไปเที่ยวได฾ มีเงินใช฾จ฽ายเยอะๆ ลงชื่อ เด็กอายุ 15 พ฽อนําจดหมายนี้ ลงสารวัดอาทิตยแต฽อมามีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนว฽า เรียนคุณพ฽อ หนูว฽าคนที่มีความสุข คือคนที่พูดได฾ มองเห็น ได฾ยิน และเดินได฾ อ฽านจดหมายเด็กอายุ 15 ทําให฾ไม฽มีความสุข เธอมีครบทั้งสี่ข฾อ หนูพูดได฾ มองเห็นและได฾ยิน แต฽เดินไม฽ได฾ นอนอยู฽บนเตียงคะ หนูยัง มีความสุขที่พูดได฾ มองเห็นแล ะได฾ยิน เด็กอายุ 13 ความสุขของเราคืออะไรครับ ทุกคนมีความสุขได฾กับสิ่งที่มี ไม฽ว฽าจะสวยหรือไม฽สวย จะเตี้ยหรือสูง จะตัวดําหรือขาว จะรวยหรือไม฽รวย พิการหรือไม฽พิการ ความสุขอยู฽ที่เรามองเห็นความสุขหรือไม฽ ต฽างหากครับ

7 มกราคม เวลา 8:08 น. · Sincere ความจริงใจ เป็นสิ่งที่คนทุกคนต฾องการ คํานี้มาจากภาษาลาตินสองคํา มารวมกัน sine แปลว฽า ปราศจาก cere แปลว฽า ขี้ผึ้ง สมัยก฽อนเขาใช฾ขี้ผึ้ง ทําหน฾ากาก อะไรๆ ที่ปลอม เขาก็ใช฾ขี้ผึ้ง นําคําสองคํามารวมกันได฾ความว฽าปราศจาก หน฾ากากหรือปราศจากสิ่งแปลกปลอม สมัยนี้เราเรียกว฽า ใส฽หน฾ากากเข฾าหากันคือ ความไม฽จริงใจครับ อยากให฾ทุกคนจริงใจต฽อกันเสมอไปแล฾วเราจะสุขใจจริงๆครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

7


9 มกราคม เวลา 15:16 น. ลุงคนหนึ่งอายุราวแปดสิบไปพบหมอด฾วยอาการเร฽งรีบบอกหมอว฽ารีบหน฽อยนะหมอ ผมมีนัดเวลาเก฾าโมงเช฾านี้ หมอทราบดีว฽าลุงคงไปไม฽ทันแน฽ๆ ถามว฽าลุงมีนัดกับหมอ อะไรอีก ลุงตอบว฽าผมมีนัดทานอาหารเช฾ากับภรรยา แล฾วภรรยาจะว฽าอะไรมั้ยถ฾าลุงจะ ไปช฾าสักหน฽อย ไม฽หรอกเธออยู฽ที่สถานพักฟื้น เป็นโรคอัลไซเมอรแมาห฾าปีแล฾ว เธอจํา ผมไม฽ได฾ด฾วยซ้ํา แล฾วทําไมลุงยังต฾องไปทานอาหารกับเธอทุกเช฾าด฾วยละ ลุงตอบว฽า แม฾เธอจะไม฽รู฾จักผม แต฽ผมรู฾เสมอว฽าเธอเป็นใคร เ ธอเป็นภรรยาผมเสมอ ผมเคย สัญญาว฽าจะทานอาหารเช฾ากับเธอทุกวัน ผมต฾องทําตามสัญญากับภรรยาของผม คุณหมอฟใงแล฾วน้ําตาซึม ความรักแบบนี้มิใช฽หรือที่เราทุกคนต฾องการ นี่คือรักชั่วฟูาดิน สลาย พระเจ฾าทรงรักเราแบบนี้ ไม฽ว฽าเราจะเป็นอะไร ไม฽ว฽าเราจะลืมพระองคแหรือไม฽ พระก็ยงั รักอย฽างซื่อสัตยแ หากเรามนุษยแรักกันเช฽นนี้ได฾ โลกเราจะสุขเพียงไหน คุณรัก คนที่คุณรักอย฽างไรครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

8


10 มกราคม เวลา 15:35 น. สามีเบื่อภรรยาที่ขี้บ฽น เขาทําอะไรก็ไม฽ดีไปหมด สามีไปขอผู฾อาวุโสของหมู฽บ฾าน ขอร฾อง ให฾ไปตักเตือนภรรยาของเขาให฾หน฽อย ผู฾อาวุโสถามเขาว฽า เจ฾ายังรักภรรยาอยู฽หรือ เปล฽า คิดสักนิดสามีพูดว฽า ยังรักอยู฽ครับ ถ฾าอย฽างนั้นเจ฾าก็ไปตัดฟืนสําหรับหน฾าหนาว ไม฽ต฾องให฾ภรรยาบอกก฽อน เวลาเลิกงานก ลับบ฾านก็หาดอกไม฾ไปให฾เธอ ซื้อของไปฝาก เธอแบบที่เคยทําตอนรักกันใหม฽ๆ จูบเธอตอนจะไปทํางาน จูบราตรีสวัสดิ์เธอ ห฽มผ฾าให฾ เธอตอนที่เธอหลับแล฾วบ฾าง แล฾วเชื่อเถอะ เธอจะไม฽บ฽นว฽าอะไรเธออีกเลย อย฽าลืมให฾ ความใกล฾ชิดกับคนที่คุณรักนะครับ ทุกคนต฾องการมิใช฽แค฽คําว฽ารักแต฽ต฾ องการเห็น ความรักด฾วย ถ฾าคุณยังรัก คุณต฾องให฾ความรัก เมื่อไรไม฽รัก ทุกอย฽างก็เริ่มยาก

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

9


10 มกราคม เวลา 15:49 น. · พระคารแดินัล O' Connors เล฽าในบทเทศนแของท฽านว฽า ในวันฝใงศพภรรยาของชายชรา คนหนึ่ง มีคนไปถามชายนั้นว฽าเขามีเคล็ดลับอะไรที่แต฽งงานอย฽างมีความสุขถึงห฾าสิบปี และวันนี้ภรรยาเขาจากไปแล฾ว ชายชราตอบว฽าในชีวิตผมห฾าสิบปีที่แต฽งงานกันไม฽มีสัก วันที่ผมไม฽มีความสุข ผู฾หญิงคนนี้คือความสุขแต฽อย฽างเดีย ว เธอคือความสุขของผม ไม฽มีสักวันที่ผมไม฽ได฾ย้ําบอกเธอว฽า ผมรักเธอ หากมีพรสักข฾อที่ผมจะขอจากพระได฾ ผมก็จะขอเพียงว฽า ให฾วันกับผมอีกสักวันหนึ่งเถอะ เพื่อผมจะได฾อยู฽กับเธออีกเพียง วันเดียวและบอกรักและขอบคุณเธอ รักจนวันตาย รักจนกว฽าชีวิตจะหาไม฽ ห฾าสิบปี ยังน฾อยไปสําหรับเขา น฽ารักมั้ยครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

10


11 มกราคม เวลา 15:22 น. ในคอลัมนแถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพแฉบับหนึ่ง คาทอลิกคนหนึ่งเขียนว฽า ผมไม฽ทราบ ว฽าจะไปวัดทํา ไมทุกอาทิตยแ ผมไปมาสามสิบปีแล฾ว ฟใงเทศนแมาประมาณสามพันครั้ง จําอะไรไม฽ได฾เลยสักบทเทศนแ ผมรู฾สึกว฽าเสียเวลาที่จะไปวัดวันอาทิตยแและคุณพ฽อเอง ก็เสียเวลาที่จะเทศนแด฾วย จดหมายนี้ก฽อให฾เกิดการวิพากยแวิจารณแอยู฽ประมาณหนึ่ง อาทิตยแจนกระทั่งชายคนหนึ่งเขียนมาแบ฽งปในว฽ า ผมแต฽งงานมาสามสิบปีแล฾ว ภรรยาผมทําอาหารให฾ผมมาประมาณสักสามหมื่นสองพันมื้อเห็นจะได฾ ผมเองไม฽อาจ จําได฾ว฽ามีอะไรบ฾างที่เธอเตรียมมาให฾ แต฽อาหารเหล฽านั้นให฾กําลังแก฽ผมในการทํางาน และทําให฾ผมมีชีวิตอยู฽ได฾ ถ฾าหากเธอไม฽เตรียมอาหารให฾ผมผมก็คงตายไปนานแล฾ว เช฽นเดียวกั นหากผมไม฽ได฾ไปวัดวันอาทิตยแทุกอาทิตยแ จิตวิญญาณผมก็คงตายไปแล฾ว เรามิได฾มีชีวิตอยู฽ด฾วยขนมปใงแต฽อย฽างเดียว แต฽ยังด฾วยพระวาจาทุกคําที่ออกจาก พระโอษณแพระเจ฾า ทุกสิ่งทุกอย฽างที่เราพูดเราทําล฾วนออกมาจากจิตใจครับ ไปวัด ฟใงเทศนแฟใงธรรมกันบ฾างนะครับไม฽ว฽าจะศาสนาใด คุณจะพบกับความสุขสงบแน฽นอน

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

11


12 มกราคม เวลา 15:50 น. สามีภรรยาคู฽หนึ่งแต฽งงานมาเกือบยี่สิบปีนานพอที่จะมีการทะเลาะกันบ฾าง แล฾ว ในครอบครัว พวกเขาตัดสินใจที่จะยุติปใญหานี้ด฾วยการนั่งด฾วยกันและต฽างคนต฽างเขียน ข฾อบกพร฽องของกันและกัน ภรรยาเขียนสิ่งที่ตนไม฽ชอบในสามีเสร็จก็รอ สังเกตุเห็นว฽า สามียังเขียนไม฽เสร็จก็เข฾าใจว฽าสามีคงตั้งใจเขียนสิ่งที่เขาไม฽ชอบอีกมากมาย เธอจึง หยิบกระดา ษของเธอมาเขียนเพิ่มอีก จากนั้นก็แลกกันอ฽าน สามีพบว฽าภรรยาเขียน เรื่องนี้เรื่องนั้นมากมาย เขาเริ่มเสียใจกับสิ่งที่ตนเองทําลงไป เขาขอโทษภรรยาของ เขาและจะพยายามแก฾ใข ภรรยาอ฽านสิ่งที่สามีเขียนพบว฽า เขาเขียนและเขาลบออก และเขียนซ้ําลงไปในทุกบรรทัดว฽า ผมก็ยังรักคุณ กา รทะเลาะเบาะแว฾งไม฽ช฽วยคุณ การขอโทษและความรักที่มีช฽วยคุณได฾เสมอ ยอมรับข฾อบกพร฽องของตนเองและของกัน และกันบ฾างนะครับ ครอบครัวคุณขึ้นอยู฽กับสิ่งนี้ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

12


16 มกราคม เวลา 18:22 น. ครูคนหนึ่งเห็นเด็กนักเรียนเอาแต่สนุกและเล่น สั่งไห้นักเรียนเอารูปของคนที่ เกลียดที่สุดมาโรงเรียน วันรุ่งขึ้นนักเรียนเอารูปของน้องชายตนเองบ้าง รูปเพื่อน ที่แย่งแฟนกัน รูปคนที่เคยด่าว่ากัน รูปคนที่เคยขโมยของกันและอื่นๆ มา ครูให้ ไปติดบนบอร์ด ที่เตรียมไว้แล้วให้นักเรียนเอาลูกดอกที่เดรียมไว้ให้ปาไปที่รูปคน ที่เกลียด นักเรียนปาลูกดอกด้วยความสนุกสนาน สะใจที่ได้ทา เสร็จแล้วครูก็ไป แกะแผงรูปออกมา ด้านหลังกระดาษพื้นเป็นรูปของพระเยซูเจ้าที่มีร่องรอย ลูกดอกเต็มไปหมด นักเรียนตกใจครูอธิบายว่า จาได้มั้ยพ ระเยซูเจ้าทรงสอนว่า ทุกสิ่งที่ท่านทาต่อคนเหล่านี้ ท่านทาต่อเราเอง อย่าลืมนะว่า เวลาที่เราเอาแต่ สนุก เอาแต่เกลียดชังกัน หากว่าเบื้องหลังรูปนี้เป็นรูปพ่อแม่ของเธอเอง พ่อแม่ จะเจ็บปวดกับสิ่งที่เธอทามากสักเพียงใด นักเรียนในห้องพากันร้องไห้ เบื้องหลัง ความสุขความสนุกของพวกเขาคือความทุกข์ของพ่อแม่พวกเขาเอง อย่าเกลียด กันเลยครับ ไม่รู้ว่าเวลานี้มีพ่อแม่สักกี่คนที่กาลังร้องไห้และผิดหวังลูกของตนเอง ใครที่เป็นลูกก็อย่าลืมให้พ่อแม่ภาคภูมิใจในตัวเรานะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

13


เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

14


21 มกราคม เวลา 15:15 น. · มีการทําโพลสํารวจนักเรียนชั้นมัธยมในอเมริกาห฾าพันคน 65 เปอรแเซ็นยอมรับว฽า ทุจริตในการสอบและจะทุจริตทุกครั้งที่มีโอกาส 53 เปอรแเซ็นยอมรับว฽าจะโกหก เพื่อไม฽ต฾อ งรับผิดชอบใดๆ เมื่อทําสิ่งของในโรงเรียนเสียหายและจะโกหก เพื่อช฽วย เพื่อนๆ ที่ทําของเสียหายด฾วย ประเทศไทยเราไม฽รู฾ว฽ามีมากกว฽านี้หรือไม฽ หลายครั้ง เราสอนให฾ลูกๆ เราเรียนเก฽งๆ ลูกๆก็พยายามเรียนให฾เก฽งและก็ทําทุกอย฽างที่จะได฾ชื่อ ว฽าเก฽งตามนั้น พ฽อแม฽อย฽าลืมสอนให฾ ลูกเราเป็นคนดีด฾วย การทุจริตไม฽ทําให฾เราเจริญ แน฽นอนครับ การโกงสอบไม฽ทําให฾พ฽อแม฽ดีใจและการโกหกทําให฾พ฽อแม฽เสียใจเสมอ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

15


31 มกราคม เวลา 14:53 น. ไม฽ได฾เขียนอะไรนานแล฾วขอเริ่มใหม฽ด฾วยบทภาวนาดีๆหนึ่งบทนะครับ เป็นบทภาวนา ของ Reinhold Niebuhr : God, grant me serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, wisdom to distinguish the difference. ขออนุญาต แปลดังนี้ พระเจ฾าข฾า โปรดประทาน ความสงบสุขุมแก฽ข฾าพเจ฾าที่จะยอมรับสิ่งต฽างๆที่ข฾าพเจ฾าไม฽อาจเปลี่ยนแปลงได฾ โปรดประทานความกล฾าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต฽างๆที่ข฾าพเจ฾าสามารถเปลี่ยนได฾ โปรดประทานปรีชาญาณที่จะแยกแยะความแตกต฽างระหว฽างสิ่งที่เปลี่ยนได฾กับสิ่ งที่ เปลี่ยนไม฽ได฾ ความทุกขแของเราก็เกิดจาก ความพยายามที่จะเปลี่ยนในสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงไม฽ได฾และการไม฽ยอมเปลี่ยนในสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได฾ ขอให฾ทุกคน ได฾รับปรีชาญาณที่จะแยกแยะนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

16


2 กุมภาพันธ์ เวลา 15:05 น. ชายชราคนหนึ่งทิ้งข้อความนี้ให้ภรรยาก่อนที่เขาจะตาย "สุดที่รัก ความรักของ เธอมีค่าอย่างที่สุด เป็นส่วนที่ดีที่สุดที่ไม่สามารถซื้อหรือทดแทนได้เลย ฉันจาได้ ว่าทุกครั้งที่มองตาเธอฉันรู้เสมอว่าเธอมีความรักที่ ไม่จบสิ้นได้ ฉันได้ความรักนั้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่มีสักช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกเสียใจที่ได้อยู่กับเธอ รู้ไว้เถอะว่า ฉันจะคิดถึงเธอเหมือนที่เธอคิดถึงฉัน ฉันจะรอคอยให้เธอไปพบฉันและเมื่อถึง ตอนนั้นก็จะไม่มีอะไรพรากเราจากกันอีก และเมื่อถึงตอนนั้นขอให้เธอมองฉัน ด้วยสายตาแบบนั้นอีกนะ มันเป็นสายตาแห่งรักนิรันดร์ จนกว่าจะถึงเวลานั้น " ข้อความที่อยากให้สามีทุกคนให้กับภรรยา ไม่ใช่ก่อนที่จะตาย แต่ทุกขณะภรรยา ของคุณมีค่ามากกว่าที่จะสามารถพรรณาได้เลยครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

17


เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

18


6 กุมภาพันธ์ เวลา 16:04 น. ภรรยากลับจากที่ทางานและเหนื่อยมาทั้งวัน รู้ว่าสามีอยากกินแฮมทอด ไข่ดาว และขนมปังปิ้ง เธอรีบทาให้ เตรียมแยม เนยและซุปสาหรับสามีและลูกด้วย เธอปิ้งขนมปังจนไหม้ด้วยงานที่เตรียมมีมาก เธอเข้ามาขอโทษสามีที่ขนมปังไหม้ สามีตอบว่า ที่รัก ฉันชอบขนมปังไหม้ๆ นี่แหละ ลูกชายแอบถามพ่อว่า พ่อชอบ ขนมปังไหม้จริงๆเหรอ พ่อตอบว่า แม่เหนื่อยมาทั้งวันนะลูกแล้วยังต้องมา ทาอาหารให้เราอีก และขนมปังปิ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ทาร้า ยใครนี่นา ลูกชายรู้สึก ขอบคุณพระขึ้นมาทันทีที่มีพ่อและ แม่ที่เข้าใจกันและกัน ยอมรั บในข้อบกพร่อง ของกัน เขาเข้าใจได้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์ อย่าเอาแต่ตาหนิติเตียนกันนะครับ อย่าเอาแต่บ่นว่ากันเลย ภรรยาของคุณและแม่ของคุณรักคุณเกินกว่าที่คุณคิด ถ้าเราไม่ทาร้ายจิตใจข องกันและกันในครอบครัว อะไรๆก็ทาร้ายเราไม่ได้หรอก ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

19


เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

20


7 กุมภาพันธ์ เวลา 8:02 น. John พบกระดาษพับอยู฽ในกระเป฻า เขียนโดยภรรยาของเขาที่เพิ่งเสียชีวิตจากมะเร็ง เธอทรมานกับมะเร็งนานถึงแปดปี เธอไม฽สามารถพูดและเขียนได฾นานนัก เธอเขียนถึง สามีเป็นคําๆทุกครั้งที่เธอเจ็บปวดจากโรคร฾าย บรรทัดแรกเขียนว฽า คุณรัก คุณดูแลฉัน คุณเป็นห฽วงฉัน บรรทัดต฽อมาเธอเขียน คุณช฽วยฉันเมื่อฉันเจ็บ ปุวย ต฽อมาเธอเขียนว฽า คุณให฾อภัยฉันหลายครั้ง คุณอยู฽ข฾างๆฉัน คุณชมเชยฉัน คุณทําทุกอย฽างเพื่อแน฽ใจว฽า ฉันไม฽ขาดอะไร อีกหน฾าหนึ่งของกระดาษเธอเขียนว฽า อบอุ฽น อารมณแดี ใจดี ช฽างคิด บรรทัดสุดท฾ายเธอเขียนว฽า ขอบคุณคุณอยู฽กับฉันเสมอเวลาที่ฉันต฾องการ เพื่อนขิง จอหแนคนที่เล฽าเรื่องนี้ให฾เราฟใงถามจอหแนว฽า จอหแน แกสองคนรักกันขนาดนี้ถึ 38 ปีได฾ ยังงัย ฉันยังไม฽แน฽ใจเลยว฽าจะอยู฽ข฾างๆภรรยาตลอดเวลาถ฾าเขาปุวยแบบนี้ได฾เลย จอหแนตอบด฾วยน้ําเสียงสงบๆว฽า บิล แกทําได฾ ถ฾าแกรักเธอพอ แกทําได฾ You can, Bill, if you love her enough, you can. ไม฽แน฽ใจว฽าจอหแนร฾องไห฾กี่ครั้งเวลาที่อ฽าน ข฾อความของภรรยา ส฽วนผมน้ําตาซึมซาบซึ้งในข฾อความของภรรยาและคําพูดของ จอหแน คุณจะรู฾สึกอย฽างไรครับหากได฾รับข฾อความแบบนี้จากสามีและจากภรรยาของ คุณ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

21


9 กุมภาพันธ์ เวลา 14:46 น. วันเกิดของ Carol ครบ 50 ปี สามีของเธอกลับจากทํางานพร฾อมกับตั๋วบินไป Hawaii ตั้งใจให฾เธอแปลกใจ วัยรุ฽นขี้เมาคนหนึ่งพุ฽งชนรถเขาอย฽างแรง สามีเธอเสียชีวิตทันที ทุกคนทราบดีว฽า Carol ระทมทุกขแเพียงใดแต฽ก็ยังรู฾สึกด฾วยว฽าเธอเข฾มแข็งมากกับ สถานการณแเช฽นนี้ เพื่อนคนหนึ่งถามเธอว฽า เธอเข฾มแข็งจัง ทําได฾ยังไง นี่คือคําตอบ ของเธอพร฾อมทั้งน้ําตา วันที่ฉันแต฽งงานกับจิมฉันสัญญากับเขาว฽าฉันจะไม฽ปล฽อยให฾เขา ออกไปทํางานโดยที่ไม฽พูดว฽า ฉันรักเธอ เขาเองก็ สัญญาเช฽นกัน บางครั้งก็ตลกมาก โดยเฉพาะตอนที่มีลูกแล฾วการทําตามสัญญานี้ก็ลําบากมากขึ้น บางวันฉันตามเขาไปที่ ทํางานแล฾วเอากระดาษติดที่รถเขาบอกว฽า ฉันรักเธอ วันที่เขาตายนะ เขารีบมาก ฉันยังแปรงฟในไม฽เสร็จเลย เขาสตารแทรถ ฉันต฾องวิ่งไปที่รถเขาบอกเขาว฽า คุณจิม การเร็ท นี่เป็นวันเกิดครบ 50 ปีของฉันนะ ฉัน Carol Garret ต฾องการบอกคุณว฽า ฉันรักเธอ ที่ฉันเข฾มแข็งมาถึงทุกวันนี้ได฾ก็เพราะทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเขาฉันสุขใจมากที่คํา สุดท฾ายที่เขาได฾ยินจากฉันคือ ฉันรักเธอ เราซื่อสัตยแต฽อกันจนตายเพราะคําสุดท฾ายที่ เขาพูดกับฉันก็คือ ผมรักคุณ อย฽ารอที่จะพูดคํานี้เพราะทุกครั้งที่คุณพูดคุณกําลังทําให฾ คนนั้นสุขใจ ความรักของคุณมีค฽ามากจริงๆนะครับ ความรักของคุณทําให฾คู฽ชีวิตคุณมี ชีวิตอยู฽ได฾ รักษาสัญญาที่ให฾ใว฾ต฽อกันเสมอนะครับ The last I love you

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

22


10 กุมภาพันธ์ เวลา 9:23 น. ปราสาท Weinsberg ประเทศเยอรมันนีเป็นที่รู฾จักดีว฽ามีทองคํา เงิน เพชรนิลจินดา และของมีค฽าเกินบรรยาย ปี 1141 กองทัพศัตรูล฾อมปราสาทและต฾องการยึดปราสาท ทรัพยแสมบัติทั้งหมดและชีวิตของผู฾ชายทุกคนในปราสาทและสัญญาว฽าจะปล฽อยผู฾หญิง และเด็กทุกคนออกจากปราสาทโดยปลอดภัย การต฽อรองเกิดขึ้นคนในปราสาทขอ เงื่อนใขข฾อเดียวขอให฾ผู฾หญิงทุกคนนําสมบัติที่แขนเธอสามารถถือได฾ไปด฾วยชิ้นหนึ่ง ศัตรูคิดว฽าผู฾หญิงจะแบกอะไรได฾มากนักจึงอนุญาตตามนั้น เมื่ อประตูปราสาทเปิดออก ทหารทั้งหลายที่ล฾อมเมืองอยู฽ต฾องตื้นตันจนน้ําตาไหลพรากเมื่อเห็นภาพภรรยาทั้งหลาย ใช฾มือสองข฾างของเธอแบกสามีของตนออกจากปราสาทด฾วยกําลังทั้งหมดที่พวกเธอมี โดยไม฽มีสมบัติอื่นเลยสักชิ้นเดียว สําหรับภรรยาคุณคือสมบัติที่มีค฽าที่สุด ที่เธอรักมาก ที่สุดเสมอ ภรรยาต฾องการความรักของคุณด฾วยเสมอครับ ให฾เกียรติเธอมากๆนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

23


13 กุมภาพันธ์ เวลา 14:07 น. · ในการสอบในวิทยาลัยพยาบาล อาจารยแทําให฾นักศึกษางงในคําถามสุดท฾าย อาจารยแ ถามว฽า พนักงานที่ทําความสะอาดห฾องเรียนของวิทยาลัยชื่อว฽าอะไร ทุกคนคิดว฽านี่ คงเป็นเรื่องตลกและถามอาจารยแว฽าข฾อนี้เกี่ยวข฾องกับคะแนนสอบหรือเปล฽า อาจารยแ ตอบว฽า เกี่ยวแน฽นอน นักเรียนทั้งห฾องไม฽ทราบคําตอบนี้เลย อาจารยแอธิบายว฽า ในอาชีพพยาบาลของเราเราต฾องพบผู฾คนมากมาย สําหรับเราแล฾วทุกคนล฾วนสําคัญยิ่ง พวกเขาสมควรได฾รับการดูแลเอาใจใส฽จากเราเป็นพิเศษ แม฽บางค รั้งพวกเธอจะทําได฾ เพียงแค฽ยิ้มหรือพูดเพียงว฽า สวัสดี ก็ตาม คุณละเลยที่จะเอาใจใส฽คนที่อยู฽ใกล฾ๆคุณบ฾าง หรือเปล฽าครับ แม฾แค฽ยิ้มหรือทักทาย ขอให฾ทุกคนทําข฾อสอบข฾อนี้ผ฽านทุกคนเลยนะครับ ผมเองก็ยังไม฽ผ฽านครับแต฽จะพยายามให฾มากขึ้น สุขสันตแวันแห฽งความรักแม฾กับคนที่ผม ยังไม฽รู฾จักด฾วยนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

24


16 กุมภาพันธ์ เวลา 15:39 น. · หนังสือพิมพแฟิลิปปินสแรายงานการแต฽งงานที่ไม฽ปกติที่สุดเรื่องหนึ่ง คือการแต฽งงานของ Antonio Puno และ Editha Reyes ซึ่งแต฽งชุดเจ฾าสาวนอนเสียชีวิตในโลงศพที่ตั้งอยู฽ หน฾าแท฽นพิธี ลูกทูนหัวถือแหวนอยู฽ข฾างโลง บิดาของเจ฾าสาวก็ยืนอยู฽ข฾างโลงศพ เป็นพิธี แบบโปรแตสแตนทแ หลังจากพิธีแต฽งงานเสร็จ เจ฾าบ฽าวจูบเจ฾าสาวที่หน฾าผาก จากนั้นก็ เริ่มพิธีฝใงศพ ทั้งสองคนนี้หมั้นกันมานานแล฾ว ในที่สุดก็กําหนดการแต฽งงานได฾ แต฽สี่วัน ก฽อนแต฽งงาน Editha ปุวยกะทันหันต฾องเข฾าโรงพยาบาลโดยด฽วน วันต฽อมาเธอก็ เสียชีวิต ก฽อนที่เธอจะตาย เธอกระซิบถาม Antonio ว฽า ถ฾าฉันตาย จะยังมีการ แต฽งงานไหม Antonio ตอบว฽า มีแน฽นอน คําว฽าจนวันตายยังไม฽พอสําหรับ Antonio ครับ เขารักและซื่อสัตยแกับคนที่เขารัก ต฽อสัญญาของเขาจนถึงที่สุด รักและซื่อสัตยแต฽อ กันนะครับ

17 กุมภาพันธ์ เวลา 15:30 น. · พี่น้องสองคนทาไร่ด้วยกันมาสี่สิบกว่าปี ใช้รถไถด้วยกัน ตกลงราคาพืชผลด้วยกัน วันหนึ่งความเข้าใจผิดเล็กน้อยทาให้เขาโกรธกัน ค่อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ เขาด่ากันด้วยคาหยาบคายและไม่พูดกันอีกเลย วันหนึ่งช่างไม้ตกงานคนหนึ่งมา ของานพี่ชาย พี่ชายบอกว่า ฉันเกลียดน้องชายไม่อยากเห็นไร่ ไม่อยากเห็นแม้แต่ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

25


หน้าของเขา ช่วยไปสร้างรั้วสูงๆให้หน่อย ด้วยความเข้าใจผิดในการสั่งงาน ช่างไม้เห็นคูน้าที่กั้ นที่ของ ทั้งสอง ช่างไม้สร้างสะพานเชื่อมที่ของทั้งสองคน พี่ชายเดินมาดู น้องชายก็เดินมาดูด้วย อยู่กันคนละฝั่งสะพาน น้องชายพูดขึ้นทั้ง น้าตาว่า กับสิ่งที่ฉันได้พูดไปกับพี่ กับสิ่งที่ฉันทาไว้กับพี่ พี่ยังมีใจทาสะพานเชื่อมที่ ของเรา ฉันขอโทษพี่ในทุกสิ่งที่ฉันทาไป ขอบคุณพี่ที่ยังรักฉันอยู่ สะพานนั้นทาให้ พี่น้องทั้งสองเข้ามาสวมกอดกัน อภัยให้แก่กัน อย่ามัวแต่สร้างรั้ว สร้างกาแพง ขวางกันใว้เลยครับ หันมาสร้างสะพานแห่งมิตรไมตรีจะดีกว่าครับ เป็นพี่เป็นน้อง กันแท้ๆ เป็นสามี ภรรยากันแท้ๆนะครับ อย่าเกี่ยงกันสร้างนะครับ มีคนรอ สะพานนี้อยู่แล้วคุณจะสุขใจอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลย

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

26


23 กุมภาพันธ์ เวลา 15:37 น. เรื่องเล฽าย฽อๆของชายคนหนึ่งครับ หลังจากแต฽งงานมา 21 ปี วันหนึ่งภรรยาเร฽งเร฾าให฾ ผมพาแม฽ไปทานอาหารและดูหนังด฾วยบอกว฽าแม฽คุณเป็นหม฾ายมา 19 ปีแล฾ว แม฽รักคุณ มากและคงคิดถึงคุณมากด฾วย แม฽แปลกใจมาก ที่ผมชวนไปทานข฾าวและบอกใครๆว฽า กําลังจะไปทานอาหารเย็นกับลูกชายด฾วยความภูมิใจ เธอแต฽งตัวด฾วยชุดที่ฉลอง ครบรอบแต฽งงาน เราไปที่ร฾านอาหารไม฽หรูหรานักแต฽ก็มีบรรยากาศส฽วนตัวดี ผมอ฽าน เมนูให฾แม฽ฟใงเพราะแม฽มองตัวอักษรเล็กๆไม฽ได฾แล฾ว แม฽พูดว฽า ตอนลูกเด็กๆแม฽มักจะ เป็นคน อ฽านเมนูให฾ลูกฟใง ผมบอกแม฽ว฽า ตอนนี้ให฾ผมทําบ฾างนะแม฽ ผมกับแม฽คุยกัน หลายเรื่องจนลืมดูหนังไปเลย ผมพบว฽าผมช฽างห฽างเหินจากแม฽ไปนานเหลือเกิน นึก ขอบคุณภรรยาที่จัดแจงเรื่องนี้ให฾ ผมพาแม฽ไปส฽งบ฾านด฾วยความสุขใจจริงๆ แม฽บอกว฽า แม฽อยากไปกับลูกอีก แต฽คราวหน฾าแม฽จะเชิญ ลูกเอง ผมตอบตกลงทันที สามวันต฽อมา แม฽ผมเสียชีวิตกระทันหันด฾วยหัวใจวาย ผมตกใจและสะเทือนใจมากและวันรุ฽งขึ้นมี จดหมายฉบับหนึ่งมาจากร฾านอาหารที่เราไปทานอาหารเย็นนั้นมีโนตของแม฽มาด฾วย เขียนว฽า ลูกรัก แม฽จ฽ายเงินล฽วงหน฾า แม฽ไม฽แน฽ใจว฽าจะมาที่นี่ได฾อีกหรือไม฽ อย฽างไ รก็ตาม แม฽จ฽ายสําหรับสองคน สําหรับลูกและภรรยาของลูก ลูกไม฽รู฾หรอกว฽าอาหารเย็นนั้นมี เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

27


ความหมายเพียงใดสําหรับแม฽ แม฽รักลูกมากเสมอ โนตของแม฽ทําให฾ผมเข฾าใจทันทีว฽า อย฽ารอช฾าที่จะบอกรักคนที่คุณรักและคนที่รักคุณ พวกเขาสมควรจะได฾รับคํา นั้น จากคุณ ไม฽มีอะไรสําคัญไปกว฽าครอบครัวของคุณอีกแล฾ว

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

28


25 กุมภาพันธ์ เวลา 9:56 น. ชายคนหนึ่งไปทานอาหารเย็นบ฾านเพื่อน เขาซึ้งใจมากที่เห็นเพื่อนของเขาทักทาย ภรรยาของเข า สบายดีนะ เธอแต฽งตัวสวยจัง เขาสวมกอดภรรยา หลังอาหารเขา บอกภรรยาว฽าขอบคุณมากนะ อาหารเย็นนี้อร฽อยมาก ก฽อนกลับบ฾านเขาถามเพื่อนของ เขาว฽า ทําไมนายถึงปฎิบัติกับภรรยาได฾ดีขนาดนี้ เพื่อนตอบว฽า เพราะเธอสมควรได฾รับ ภรรยาทุกคนทํางานหนักมากเพื่อครอบครัวและก็ทําให฾ชีวิตแต฽งงานของเรามีความสุข มากขึ้นด฾วย ชายคนนี้กลับบ฾าน สวมกอดภรรยาและพูดว฽า ที่รัก ผมเป็นชายที่โชคดี ที่สุดในโลกที่มีคุณ ภรรยาน้ําตาไหลพูดขึ้นว฽า วันนี้คุณเป็นอะไรไป ฉันเหนื่อยมาทั้งวัน กับบ฾าน กับโรงเรียนของลูกแล฾วคุณก็ยังเมากลับมาบ฾านแบบนี้ เรื่องนี้อาจเป็นเรื่อง เล฽า แต฽ภรรยาทุกคนก็ต฾องการสิ่งนี้คือกําลังใจจากคนที่เธอรักเพราะพวกเธอสมควรจะ ได฾รับจริงๆจากคุณนะครับ ปฎิบัติต฽อภรรยาของคุณด฾วยความรักเสมอ สิ่งเล็กน฾อย ที่สุดก็มีค฽าสําหรับเธอครับ

25 กุมภาพันธ์ เวลา 10:09 น. · หนังสือพิมพแลงเรื่องของคู฽แต฽งงานซึ่งฉลองห฾าสิบปี ผู฾คนพูดว฽า ห฾าสิบปีของการ แต฽งงานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก สามีตอบทันทีว฽า มันเป็นเวลายาวนานถ฾าหาก ผมไม฽มีภรรยาคนนี้ของผม ชายคนหนึ่งอ฽านพบและคิดถึงคําพู ดนี้ เป็นเวลานานจริงๆ เวลาที่ขาดภรรยาไป เขาเริ่มคิดและเขียนเกี่ยวกับภรรยาที่เสียชีวิตไป เขาพบว฽าสิ่งที่ เขาต฾องการจริงๆในเวลานี้ก็คือ ขอมีเวลาอีกเพียงวันเดียวเพื่อที่จะได฾อยู฽กับภรรยา ของเขา Just one more day อย฽าปล฽อยให฾เวลาผ฽านไปแม฾เพียงวันเดียวเพราะคุณจะ คิดถึงวันนั้น รักกันมากๆทุกวันนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

29


27 กุมภาพันธ์ เวลา 8:58 น. Dr. Hartshorn เปิดเผยสถิติในคลินิกของท฽านที่ทําแท฾งตามกฎหมายว฽า ผู฾มาทําแท฾ง ลูกหลังจากได฾ดูภาพ Ultrasound ในจอภาพแล฾ว 75% เปลี่ยนใจ อีก 25% ยืนยันทํา แท฾ง หญิงสาวคนหนึ่งเห็นภาพลูกชายของตนในจอภาพ เป็นเด็กชายที่แข็งแรงและ สมบูรณแดีมากคนหนึ่ง แต฽เธอก็ยังยืนยันที่จะทําแท฾ง ผู฾ช฽วยคุณหมอจึงบอกให฾เธอยื่น มือออกไปที่จอภาพสัมผัสกับมือของลูกชายดู คุณหมอรู฾สึกไม฽พอใจในคําเสนอนี้นัก แต฽ หญิงสาวคนนั้นก็ยื่นมือออกไปที่จอภาพ ในจังหวะที่เด็กในครรภแเคลื่อนไหวมือของเขา มาที่จอภาพพอดี หญิงสาวน้ําตาไหลพราก รับรู฾ถึงความสวยงามของชีวิต ในความ ทุกขแใจแสนสาหัสของเธอก็ยังมีชีวิตหนึ่งที่สวยงามเกินกว฽าที่จะทําลายได฾ เธอเปลี่ยน ใจและเก็บลูกของเธอไว฾ ทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะเกิดมา เราอย฽าไปตัดสินประหารชีวิตเด็กๆ เลยนะครับ ชีวิตสวยงามเกินกว฽าจะทําลาย นี่คือสัมผัสแห฽งชีวิต

29 กุมภาพันธ์ เวลา 7:33 น. Gordon และ Norma Yeager แต฽งงานกันมา 72 ปีที่รัฐ Iowa อยู฽ด฾วยกันตลอดเวลา อุทิศตนให฾กันเสมอ Dennis ลูกชายเล฽าว฽า ทั้งคู฽เป็นคนหัวโบราณ มีความเชื่อมั่นใน ชีวิตแต฽งงานว฽าจะอยู฽ด฾วยกันจนกว฽าความตายจะแยกพวกเขาจากกัน อุบัติเหตุ รถยนตรแทําให฾ทั้งคู฽เข฾าโรงพยาบาลด฾วยอาการหนัก ทางโรงพยาบาลรู฾ถึงความรักของ ทั้งคู฽ดีจึงให฾ทั้งคู฽อยู฽ด฾วยกันและจับมือกันและกัน Gordon เสียชีวิตก฽อน ไม฽หายใจแต฽ ชีพจรยังมีสัญญาณ แพทยแลงความเห็นว฽าเป็นสัญญาณชีพจรของ Norma หนึ่งชั่วโมง ต฽อมา Norma ก็เสียชีวิต ในพิธีปลงศพ พวกเขาจัดให฾ทั้ งคู฽ยังคงจับมือกันและกันและ หลังจากพิธีเผาศพแล฾ว พวกเขายังนําเถ฾าของทั้งสองมาผสมกันด฾วย เรื่องจริงที่บอก ถึงความเชื่อในชีวิตแต฽งงาน จนกว฽าชีวิตจะหาไม฽ ชีวิตแต฽งงานแบบหัวโบราณให฾คุณ ส฽วนชีวิตแต฽งงานแบบหัวสมัยใหม฽มักจะให฾โทษมหันตแ อยากให฾ทุกครอบครัวรักกันแบบ Gordon-Norma จริงๆ เป็นกําลังใจให฾ทุกคู฽ครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

30


2 มีนาคม เวลา 15:43 น. สามีบ฽นภรรยาว฽าเธอควรไปลดน้ําหนักบ฾างนะเพราะเริ่มอ฾วน ภรรยาไปสมัครเข฾าชมรม ลดความอ฾ วน แต฽เธอกลับน้ําหนักเพิ่ม เธอเล฽าว฽า เธอทําเคกให฾ที่บ฾านทานแต฽ทานไป เพียงครึ่งเดียว เธอจ฾องมองเคกที่เหลืออยู฽ครึ่งวันด฾วยความอยากทาน ในที่สุดเธอบอก ตัวเองว฽าหั่นบางๆชิ้นเดียวคงไม฽เป็นไรหรอก แต฽จากชิ้นบางๆชิ้นเดียวเคกก฾อนนั้นก็ หมดไป เธอเล฽าต฽อว฽าเธอเสียใจมากแ ละก็กลัวว฽าสามีจะว฽าและผิดหวังในตัวเธอ เพื่อนๆในชมรมถามว฽าแล฾วเธอทํายังไงละ เธอตอบว฽า ฉันก็เลยทําเคกอีกก฾อนหนึ่งแล฾ว กินไปอีกครึ่งหนึ่งเหลือให฾เท฽ากับเคกก฾อนแรก สนุกดีมั้ยครับ รักสามีก็รัก อยากทานก็ อยาก ทําไปทํามาสงสัยจะอ฾วนกว฽าเดิม เรื่องกินเรื่องใหญ฽เหมือนกัน นะ มหาพรตนี้อด ใจกันหน฽อยนะครับ เป็นห฽วงทุกคน

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

31


3 มีนาคม เวลา 14:07 น. ประทับใจความรักของแม่คนนี้มาก ลูกชายอายุ 21 ปี ทาตัวสามะเลเทเมา เอาแต่ดื่มและเที่ยวไม่ค่อย กลับบ้าน คืนหนึ่งเขาเมากลับบ้าน พังประตูบ้านเข้า มาและก็นอนสลบไสลอยู่ที่พื้นบ้าน พ่อของเขาตื่นขึ้นมาพบแบบนี้ก็โกรธ พยายามปลุกเขาและตั้งใจจะไล่ให้ออกไปนอกบ้าน แม่ของเขามาพบแบบนี้ เธอคุกเข่าลงข้างๆลูกชาย เอาศีรษะเขามาหนุนที่ตักแม่แล้วลูบผม เขาเบาๆ พ่อพยายามจะพูดอะไรอีก แต่แม่พูดขึ้นว่า อย่าพูดเลย ฉันขอเวลาไม่นาน นี่เป็น เวลาเดียวที่ฉันสามารถกอดเขาได้ ฉันอยากกอดลูกของฉัน นี่คือลูก ของฉัน เขาเป็นลูกของฉันเสมอ นี่แหละครับไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร แม่ก็รักลูกเสมอ คุณเคยทาให้แม่ที่รักคุณช้าใจมาก ขนาดไหน กลับตัวซะนะครับ ความรักของแม่ คุณมีค่ามาก และหาที่ไหนก็ไม่ได้

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

32


3 มีนาคม เวลา 14:30 น. · Bill Orr และ Erwin Lutzer ร฽วมงานกันพิมพแหนังสือเล฽มหนึ่งมีชื่อว฽า If I could change My Mom and Dad (ถ฾าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงแม฽และพ฽อได฾ ) พวกเขา รวบรวมคําตอบจากเด็กๆที่เขียนเติมประโยคต฽อมาว฽า ฉันจะ ...... เด็กหญิงอายุ 12 ขวบคนหนึ่งเขียนว฽า ถ฾าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงแม฽และพ฽อได฾ ฉันจะสอนพวกท฽าน ให฾ กอดฉันและบอกฉันว฽า พวกท฽านรักฉัน พ฽อแม฽หนูไม฽เคยกอดหนูเลย พวกท฽านรักลูก ชายไม฽รักหนู บางครั้งหนูอยากแกล฾งปุวยเพื่อให฾พ฽อแมีสนใจหนูบ฾าง หนูอยากให฾พ฽อแม฽ กอดหนูคะ คําว฽า รัก และการกอดคงไม฽ยากเกินไปที่จะให฾ลูกนะครับ ลูกๆต฾องการเห็น และได฾ยินจากคุณเสมอ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

33


5 มีนาคม เวลา 15:02 น. สามีคนหนึ่งเล฽าให฾พ฽อองคแหนึ่งฟใงว฽า แต฽งงานมา 41 ปี ภรรยาชอบบอกผมก฽อนไป ทํางานทุกวันว฽า วันนี้กลับบ฾านเร็วหน฽อยนะ แต฽ผมไม฽เคยสนใจสิ่ง ที่เธอขอเลย ผมมี เพื่อน มีงานเลี้ยง มีสังคม เวลาที่อยู฽บ฾านก็อยู฽กับลูกๆตามปกติ พอภรรยาผมเสียชีวิต ผมถึงเข฾าใจว฽าการให฾เวลากับครอบครัวน฾อยเกินไปทําให฾ภรรยาผมขอร฾องผมให฾กลับ บ฾านเร็วหน฽อย เธอเหงาและคิดถึงผม ผมไม฽เคยนึกเลยว฽าเธอจะเหงาในขณะที่ผมยังไม฽ ตาย ถึงตอนนี้ ผมรู฾สึกเหงาและว฾าเหว฽มากเพระาไม฽มีเธออีกแล฾ว ผมกลับบ฾านเร็วขึ้น แล฾วแต฽ก็ไม฽รู฾ว฽ากลับมาเพื่อใคร ตอนนี้ไม฽มีใครสนใจผมเลยว฽าจะกลับบ฾านตอนไหน ถ฾า ตอนนี้พระเจ฾าจะเรียกผมกลับไปบ฾านของพระองคแเร็วขึ้นผมก็จะไม฽ขัดขืนเลย ไม฽ว฽าคุณ จะเป็นใครในครอบครัว เป็นสามี เป็นลู กชายหรือลูกสาว มีคนหนึ่งที่บ฾านรอคุณเสมอ รอให฾คุณกลับบ฾านเร็วขึ้นเพราะรักคุณ และ คิดถึงคุณ กลับบ฾านเร็วๆนะครับก฽อนที่จะ ไม฽รู฾ว฽ากลับบ฾านไปหาใครอย฽างนี้

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

34


6 มีนาคม เวลา 7:20 น. หญิงม฽ายคนหนึ่งเขียนจดหมายมาหาพ฽อเจ฾าวัดของเธอจากสถานดูแลคนชรา ฉันเป็น หม฾ายหลังจากแต฽งงานมา 46 ปี ฉันก็สูญเสียสามีไป ฉันสูญเสียคนที่รักฉันไปเรื่อยๆ ลูกหลานและเพื่อนๆ ฉันไม฽เคยรู฾จักกับความว฾าเหว฽มาก฽อนเลยจนกระทั่งรู฾ว฽าไ ม฽มีใคร คิดถึงฉันเลย ไม฽มีใครมาเยี่ยมและคุยกับฉันหรือแม฾แต฽โทรศัพทแหา ตอนนี้ฉันไม฽หวัง การมาเยี่ยมเยียนจากใคร หวังเพียงว฽าใครสักคนโทรมาคุยกับฉันบ฾างเท฽านั้น ขอคุณพ฽อสวดภาวนาให฾ฉันด฾วย มีใครบางคนในครอบครัวเราหรือคนที่เรารู฾จักรอให฾ เราเพียงโทรไปคุยบ฾างเท฽านั้นเองครับ เราลืมใครบ฾างหรือเปล฽าครับ ถ฾านึกขึ้นได฾ หยิบ โทรศัพทแขึ้นมาเลยครับ อย฽าโทรเพียงเพราะสงสารแต฽โทรเพราะรัก จะเป็นการโทรที่มี ค฽าจริงๆ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

35


7 มีนาคม เวลา 9:38 น. อ฽านสนุกๆ วันหยุดนะครับ ภรรยาพาสามีไปพบหมอ หลังจากตรวจอย฽างละเอียดหมอ เรียกภรรยามาพบส฽วนตัวบอกว฽า สามีคุณมีอาการหนักและมีความเครียดรุนแรง คุณต฾องทําตามคําแนะนํานี้นะครับ ไม฽อย฽างนั้นสามีคุณคงไม฽รอดแน฽ ทุกเช฾าเตรียม อาหารเช฾าที่ เต็มไปด฾วยคุณค฽าทางอาหาร อารมณแดีกับเขาและทําให฾เขามีอารมณแดี อาหารเที่ยงที่เขาชอบและอาหารเย็นที่น฽าทาน อย฽าให฾เขาทํางานบ฾านเพราะจะทําให฾ เขาเครียดมากขึ้น อย฽าคุยกับเขาเรื่องหนักๆ พยายามทําให฾เขาผ฽อนคลายมากที่สุด สนับสนุนให฾เขาเล฽นกีฬาและดูทีวีที่เขาชอบ ทําอะไร ก็ได฾ที่เขาพอใจเสมอ ทําตามนี้สัก 10 เดือนถึง 1 ปี สามีคุณก็จะหายดีได฾ ภรรยาฟใงด฾วยความสงบนิ่ง ตอนกลับบ฾านสามี ถามว฽า หมอบอกอะไรเธอ ภรรยาตอบว฽า หมอบอกว฽าคุณกําลังจะตาย (ภรรยานึกใน ใจว฽า ฉันคงไม฽ทําตามที่หมอบอกได฾หรอก) อ฽านให฾ผ฽อนคลายนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

36


8 มีนาคม เวลา 9:00 น. ครอบครัวหนุ฽มสาวคู฽หนึ่งซื้อบ฾านใหม฽ ตัดสินใจจัดส฽งตู฾เย็นเครื่องใหญ฽ของบ฾านเก฽าให฾กับ พ฽อแม฽ สองสามวันต฽อมาแม฽โทรหาลูกสาวบอกว฽า แม฽จะส฽งเ ช็คค฽าตู฾เย็นมาให฾นะ ลูกสาวบอกว฽า ไม฽ต฾องหรอกคะแม฽ หนูอยากให฾แม฽รับใว฾เป็นของขวัญ แต฽ลูกเอาไปขาย ได฾เงินนะ ลูกสาวพูดว฽า แม฽ คิดซะว฽าเป็นการตอบแทนที่แม฽เลี้ยงดูและดูแลเอาใจใส฽หนู มาตั้งแต฽เด็กก็แล฾วกัน แม฽นิ่งเงียบครู฽หนึ่งแล฾วพูดขึ้นว฽า ถ฾าคิดแบบนี้ ราคา ตู฾เย็นคง ทดแทนได฾ไม฽มาก ลูกสาวอาจพูดไปโดยไม฽ได฾คิดดีๆ แม฽ทนความเจ็บปวด 2 ครั้ง ครั้งแรกตอนให฾ลูกเกิดมาในโลก และครั้งที่สองตอนที่เลี้ยงลูกให฾โตขึ้นมาในโลก ความ เจ็บปวดทางกายมหันตแ แต฽ปวดไม฽นาน ไม฽กี่ชั่วโมง แต฽ความเจ็บปวดจากการอบรมสั่ง สอนลูกนั้นเจ็บชั่วชีวิตทีเดียวครับและความเจ็บปวดแบบนี้ไม฽เคยลดลงเลยด฾วยสําหรับ คนที่เป็นแม฽ จะหาอะไร จะหาคําใดมาทดแทนพระคุณแม฽และความรักของแม฽ได฾ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

37


10 มีนาคม เวลา 10:19 น. ตอนผมเป็นเด็ก พ฽อพาผมไปดูละครสัตวแ จําได฾ว฽าผมตื่นเต฾นมาก ครอบครัวหนึ่ง เข฾าแถวซื้อตั๋วหน฾าเรา ครอบครัวนี้มีลูกแปดคน ดูๆ แล฾วคงไม฽มีเงินมากอะไร เพราะเสื้อผ฾าแต฽ก็ดูสะอาดดี เด็กๆ ดูเรียบร฾อย จับมือกัน ตื่นเต฾นมากที่จะได฾ดูละคร สัตวแ ดูก็รู฾ ว฽าเป็นครั้งแรกของพวกเขา พ฽อกับแม฽ของพวกเขาจับมือกันอยู฽หัวแถว มองดูลูกด฾วยความสุขและภูมิใจที่ได฾พาลูกมา พ฽อกับแม฽มองตากันและยิ้มให฾กัน ด฾วยความภาคภูมิใจ พ฽อถามคนขายตั๋วว฽า เด็กแปดคนและผู฾ใหญ฽สองคน ครับ คนขาย ตั๋วบอกราคา แม฽ถึงกับปล฽อยมือจากพ฽อ คอตก ส฽ว นพ฽อริมฝีปากเริ่มสั่น ถามราคาอีก ครั้งหนึ่ง แต฽ก็ได฾คําตอบเดิม พวกเขามีเงินไม฽พอ เขาต฾องบอกลูกๆว฽าวันนี้คงไม฽ได฾ดู ละครสัตวแแล฾ว เป็นตอนที่ยากลําบากใจที่สุดที่เด็กๆจะผิดหวังอย฽างมาก พ฽อผมเห็นสิ่ง ที่เกิดขึ้น พ฽อเอามือล฾วงกระเป฻าหยิบเงิน 20 ดอลล฽ารแออกมาแล฾วปล฽อ ยตกลงบนพื้น ทั้งๆที่พ฽อเองก็มีเงินอยู฽เท฽านั้นเองด฾วย พ฽อก฾มลงเก็บเงินพูดกับพ฽อของเด็กๆ นั้นว฽า ขอโทษครับ ผมเชื่อว฽าคุณทําเงินตกใว฾ พ฽อของเด็กๆรู฾ทันทีว฽าเพราะอะไร เขาซาบซึ้งใจ ที่ช฽วยเขาในยามสิ้นหวัง เสียใจ น฽าอายแบบนี้ เขามองตาพ฽อผม เอามือทั้งสองจับมือ พ฽อผมและรับเงินนั้นแน฽น ปากสั่นเทา น้ําตาไหลพราก พูดว฽า ขอบคุณ ขอบคุณ สิ่งที่ คุณทํามีความหมายอย฽างยิ่งสําหรับผมและครอบครัวผม พ฽อและผมกลับไปที่รถกลับ บ฾าน เราไม฽ได฾ดูละครสัตวแ แต฽เรามีความสุขยิ่งกว฽านั้นมาก พ฽อกับแม฽จะมีความสุข เสมอที่ได฾ทําให฾ลูกมีความสุข แบ฽งปในค วามสุขของเราให฾พวกท฽านบ฾างนะครับ ทําให฾ ท฽านภูมิใจและมีความสุข แบ฽งปในความสุขให฾แก฽ผู฾อื่นด฾วย สิ่งที่พ฽อสอนเรามีค฽าเสมอ ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

38


13 มีนาคม เวลา 9:13 น. เรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อ ฝาแฝดคู่หนึ่งรับมรดกร้านค้าจากพ่อ ทุกอย่างราบรื่นดี จนกระทั่งวันหนึ่งธนบัตรหนึ่งดอลลาร์หายไป คนพี่วางใว้ที่เก็บเงินและเดินไปข้าง นอกกับลูกค้า กลับมาเงินก็หายไปแล้ว เขาถามน้องชายว่าเห็นเงินหรือเปล่า น้องชายตอบว่าไม่เห็น พี่ชายพยายามถามอีกหลายครั้งและบอกว่าเงินมันเดินหนี ไปเองไม่ได้หรอก แกต้องเห็นมันแน่ๆ น้าเสียงบอกว่าน้องชายต้องเป็นคนทา ความโกรธเกิดขึ้น กลายเป็นความคับแค้นใจ พี่น้องฝาแฝดแตกแยกกัน ไม่พูดกัน ในที่สุดก็กั้นร้ าน แยกออกจากกัน ต่างคนต่างทา เป็นอย่างนี้ถึงยี่สิบปี ทุกคน ในเมื องรู้เรื่องนี้ วันหนึ่งมีชายแปลกหน้ามาที่ร้านพี่ชายถามว่าคุณอยู่ที่นี่นาน เท่าไร ผมอยู่ที่นี่มาตลอดชีวอต ชายคนนั้นเริ่มพูดว่า ผมมาสารภาพบางอย่างกับ คุณ ยี่สิบปีที่แล้วผมมาที่นี่ ในสภาพที่ไม่ได้กินอะไรมาสามวัน แอบมาทางประตู หลัง ผมเห็นแบ้งดอล ลาร์ใบหนึ่ง ผมรีบ หยิบ เข้ากระเป๋าแล้วก็ออกจากร้านไป ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่สามารถลืมเรื่องนี้ได้เลยแม้ว่าจะเป็นเงินเพียงหนึ่ง ดอลลาร์เท่านั้นก็ตาม ผมต้องกลับมาและขอโทษคุณ ยกโทษให้ผมด้วย เท่านั้นเองพี่ชายก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วพูดกับชายนั้นว่าคุณจะกรุณาไป เล่าเรื่ องนี้ให้น้องชายผมฟังได้มั้ยครับ วันนั้นคนในเมืองได้เห็นพี่น้องฝาแฝด สวมกอดกันและร้องไห้ด้วยกันที่หน้าร้านของตน หลังจากยี่สิบปี สาเหตุจากเงิน เพียงหนึ่งดอลลาร์ ความแตกแยกเกิดขึ้นจ ากเรื่องเล็กอย่างไม่น่าเชื่อเลย ครับ ปล่อยวางในเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับ อย่าให้ มันกัดกินเราอีกเลย มหาพรตให้ เรามีใจให้อภัยเพราะนาน้าตาแห่งความสุขใจมาให้ มอบมิตรภาพให้แก่กันดีกว่า ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

39


15 มีนาคม เวลา 8:38 น. เรื่องสั้นๆ สนุกดีครับ สามีกําลังอ฽านหนังสือพิมพแและเล฽าให฾ภรรยาฟใงว฽า บทความนี้ พูดว฽า ผู฾หญิงพูดวันละ 30000 คําต฽อวัน ขณะที่ผู฾ชายพูดเพียงวันละ 15000 คํา เท฽านั้นเอง ภรรยาตอบมาว฽า เหตุผลก็คงเป็นเพราะว฽า ผู฾หญิงต฾องพูดทุกเรื่องสองครั้ง เสมอ สามีวางหนังสือพิมพแลงแล฾วถามภรรยาว฽า เธอว฽าอะไรนะ ( ภรรยาก็ต฾องพูดเป็น ครั้งที่สองจริงๆ ) อยากทราบจังเลยว฽าหนังสือพิมพแพูดถูกมั้ย ภรรยาพูดถูกมั้ยครับ เชื่อว฽าทุกสิ่งที่ภรรยาพูดก็เพราะรักมากกว฽า พูดก็ดีกว฽าไม฽พูดเลยนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

40


17 มีนาคม เวลา 10:19 น. เอริกาอายุ 10 ขวบ ปุวยหนักและต฾องได฾รับการผ฽าตัดที่อันตราย ก฽อนทําการผ฽าตัด หมอให฾กําลังใจเธอว฽า ก฽อนที่หมอจะช฽วยหนูให฾ดีขึ้น หมอจะช฽วยให฾หนูนอนหลับนะ เอริกาตอบว฽า ถ฾าหมอจะทําให฾หนูหลับ หนูก็ต฾องสวดก฽อนนอนก฽อน เธอหลับตาแล฾ว สวดว฽า Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. And this I ask for Jesus' sake. Amen หลังจากการผ฽าตัด หมอผ฽ าตัดยอมรับว฽า คืนนั้น เขาสวด เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

41


ภาวนาก฽อนนอนเป็นครั้งแรกในรอบสามสิบปี ( Donald L. Deffner ) ชีวิตซื่อๆของ เด็กๆสอนอะไรๆให฾เราผู฾ใหญ฽ได฾ไม฽น฾อย คําพูดที่สวดล฾วนมาจากใจที่บริสุทธิ์ คุณสวด มนตแหรือสวอก฽อนนอนบ฾างหรือเปล฽าครับ ช฽วยกันแปลบทนี้ดีมั้ยครับ

19 มีนาคม เวลา 11:20 น. วันหนึ่งเจ฾าหน฾าที่จัดเก็บภาษีรายได฾ได฾รับจดหมายฉบับหนึ่งจากผู฾ไม฽ออกนามเขียนว฽า ฉันได฾โกงภาษีรายได฾มาเป็นเวลาถึงเจ็ดปี คืนนี้มโ นธรรมของฉันรบกวนจิตใจฉันอย฽าง มากจนถึงกับนอนไม฽หลับเลย พร฾อมกับจดหมายนี้ฉันได฾แนบเงิน 100 ดอลลารแมาคืน ให฾เพื่อจะบอกว฽า ฉันเสียใจในสิ่งที่ได฾ทําไป และหากฉันยังนอนไม฽หลับอีก ฉันจะค฽อยๆ ส฽งคืนสิ่งที่ฉันติดค฾างไว฾ให฾หมด ควมรู฾สึกผิดในสิ่งที่ได฾ทําอยู฽คู฽กับมนุษยแเ รามาตั้งแต฽ ไหนแตไรครับ ฟใงเสียงมโนธรรมเราบ฾างนะครับ เราก็ทําผิดด฾วยกันทุกคน เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

42


19 มีนาคม เวลา 11:37 น. เรื่องน฽ารักๆ ครับ คุณพ฽อองคแหนึ่งที่นิวยอรกเล฽าให฾ฟใงว฽า สี่แยกกลางนิวยอรแ ก แออัด เร฽งรีบ รถทุกคันพร฾อมทันทีสําหรับไฟเขียว คนข฾ามถนนต฾องเร฽งเดินเพื่อให฾พ฾นอันตราย ช฽วงนั้นมีแม฽แมวตัวหนึ่งพร฾อมลูกแมวสี่ตัวออกมาจะข฾ามถนน ตํารวจที่สี่แยกเห็นเข฾าก็ ออกไปที่กลางสี่แยกห฾ามรถทุกแยกไม฽ให฾เคลื่อนที่ และนําทางฝุาผู฾คนให฾แมวทั้งแม฽ลูก เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

43


ข฾ามถนนโดยปลอดภัย ทุกคนที่นั่นไม฽ได฾จ฾องมองที่แมว แต฽จ฾องมองความเมตตาของ ตํารวจคนนั้น มองดูความเสียสละนั้นด฾วยความชื่นชม ปรบมือให฾ สายตาของคนเต็ม ไปด฾วยความเอ็นดูและสุขใจ ความเมตตาแม฾เล็กน฾อยที่สุดก็มีความหมายเสมอ กับสัตวแ เรายังเมตตา กับมนุษยแทําไมเราช฽างใจร฾ายต฽อกันเหลือเกินละครับ เมตตากรุณากัน มากๆนะครับ

20 มีนาคม เวลา 10:48 น. หลายปีก฽อน มีคนนําผึ้งหลายรังจากยุโรปไปเลี้ยงที่เกาำะ Barbados ซึ่งเป็นเขตอากาศ ร฾อน ผู฾เชี่ยวชาญด฾านผึ้งสังเกตุว฽า ฝูงผึ้งออกทํางานทันที พยายามทําน้ําผึ้งใว฾สําหรับ หน฾าหนาวตามสัญชาติญาณ แต฽ที่นี่ไม฽มีหน฾าหนาว ไม฽นานฝูงผึ้งก็เริ่มขี้เกียจและไม฽ออก ทํางานหาน้ําผึ้งอีก พวกมันเที่ยวบินวนอยู฽บริเวณนั้นแ ละเที่ยวต฽อยผู฾คน คนก็เช฽นกัน ครับ เมื่อไม฽ทํางาน พวกเขาก็เริ่มทําร฾ายผู฾คน เมื่อเขาขี้เกียจ เขากําลังทําร฾ายใครคน หนึ่งเสมอ กําลังเอาเปรียบอีกคนหนึ่งเสมอ ไม฽ทํางานและขี้เกียจทํางานจะพบกับความ เดือดร฾อนไม฽จบสิ้นครับ การทํางานดีสําหรับทุกคน พยายามหางานทํานะครับเพื่อเรา จะได฾ไม฽ตกอยู฽ในการประจญ มหาพรตเกือบจบแล฾วครับ แต฽การประจญไม฽รู฾จักจบ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

44


20 มีนาคม เวลา 11:07 น. นักสะสมหนังสือหายากพบชายแก฽คนหนึ่งเล฽าให฾เขาฟใงว฽าเขาเพิ่งโยนหนังสือพระคัมภีรแ เล฽มหนึ่งทิ้งไปเป็นหนังสือที่คนรุ฽นปูุย฽าตาทวดเก็บไว฾ ใครก็ไม฽รู฾เป็นคนพิมพแชื่อ Guten.. อะไรนี่แหละ นักสะสมตาตื่นตกใจพูดว฽า Gutenberg คุณเพิ่งโยนหนังสือที่กองประมูล ตั้งราคาใว฾ที่ 4 ล฾านเหรียญทิ้งไป ชายแก฽พูดว฽า อีกเล฽มหนึ่ งคงไม฽มีค฽าอะไรแน฽ๆ คนที่ ชื่อ Martin Luther อะไรนี่แหละขีดเขียนอะไรใว฾เต็มไปหมดเลย (เล฽าโดย Tal D. Bonham) Gutenberg เป็นผู฾สร฾างเครื่องพิมพแและพิมพแพระคัมภีรแออกจําหน฽าย Martin Luther ผู฾นําคนแรกของ โปรแตสแตนทแครับ เป็นไปได฾เหมือนกันที่เราไม฽รู฾คุณ ค฽าที่แ ท฾ของพระคัมภีรแ ในนั้นมีหลายอย฽างที่มีค฽ากับชีวิตเรา มากกว฽าเงินทองซะอีก พระคัมภีรแให฾ชีวิตแก฽เรา ไม฽ว฽าจะถือศาสนาใด คัมภีรแของเรามีค฽าเสมอครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

45


23 มีนาคม เวลา 8:34 น. Marian Anderson นักร฾องผิวสีที่ยิ่งใหญ฽ที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 ถูกถามคําถาม นี้ ช฽วงเวลาที่น฽าจดจําที่สุดของคุณคือช฽วงเวลาไหน ตอนที่เธอตอบคําถามนี้เธอไม฽เอเย ถึงเวลาที่เธอร฾องเพลงต฽อหน฾าประธานาธิบดี ไม฽เอเยถึงเวลาที่ได฾รับเชิญไปร฾องเพลงต฽อ พระพักตรแกษัตริยแและราชินีแห฽งอังกฤษ ไม฽เอเยถึงเวลาที่เธอร฾องเพลงต฽อหน฾าคนถึง 76000 คนในวันอีสเตอรแที่ วอชิงตัน ดี ซี เธอพูดว฽า ช฽วงเวลาที่น฽าจดจําที่สุดในชีวิต ของฉันก็คือ ตอนที่ฉันกลับไปบ฾าน ไปหาแม฽ ฉันพูดกับแม฽ว฽า แม฽ แม฽ไม฽ต฾องซักเสื้อผ฾า อีกต฽อไปแล฾ว นะแม฽ นี่แหละช฽วงเวลาที่ ฉันจดจําไว฾เสมอ ไม฽ว฽าคุณจะประส บ ความสําเร็จในชีวิตเพียงใด บุคคลที่อยู฽เบื้องหลังคือแม฽ของคุณ พ฽อของคุณ แม฾เวลาที่ คุณล฾มเหลวเพียงใดในชีวิต ผู฾ที่ยืนเคียงข฾างคุณเสมอก็คือแม฽และพ฽อขิงคุณ ทุกช฽วง ขณะของชีวิต อย฽าลืมพวกท฽านเลยนะครับ กลับบ฾า นไปหาแม฽คุณบ฾าง ทําอะไรให฾แม฽ คุณบ฾างนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

46


26 มีนาคม เวลา 8:12 น. ลูกชายวัยหนุ฽มของพ฽อที่เป็นคาทอลิกกําลังปุวยหนัก หลังจากรับการตรวจและรักษา ทุกทางแล฾ว พ฽อได฾รับแจ฾งว฽าลูกชายกําลังจะตาย เขาไม฽รู฾ว฽าจะหาวิธีใดที่จะบอกลูกชาย ให฾รู฾ว฽าเขากําลังจะตายเพื่อจะได฾เตรียมรับความตายด฾วยดีตามความเชื่อคริสตัง หลังจากทําใจและสวดภาวนาขอกําลังจากพระแล฾ว พ฽อไปที่ข฾างเตียงลูกชาย เขาอ฽าน พระคัมภีรแให฾ลูกฟใงและขอให฾ลูกสวด ภาวนาพร฾อมกับเขา จากนั้นเขาพูดกับลูกด฾วย ความอ฽อนโยนว฽า หมอบอกพ฽อว฽าลูกจะมีชีวิตอยู฽ได฾อีกสองหรือสามวันนะ แล฾วถามลูก ชายว฽า ลูกกลัวที่จะไปพบกับพระเยซูเจ฾าหรือเปล฽า ลูกชายน้ําตาไหลและพูดกับพ฽อด฾วย น้ําเสียงมั่นควง฽า ผมไม฽กลัวแล฾วครับ ผมเชื่อว฽าพระเยซูจะอ฽อนโยนแล ะรักผมเหมือนที่ พ฽อรักครับพ฽อ รักแท฾ห฽วงใยทั้งกายและใจ ห฽วงถึงวิญญาณของคนที่เรารัก เราห฽วงคน ที่เรารักด฾านจิตใจและวิญญาณน฾อยไปหรือเปล฽าครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

47


27 มีนาคม เวลา 9:00 น. Norman Neaves นั่งอยู฽บนเครื่องบินและเพิ่งจะสังเกตุว฽ากัปตันเที่ยวบินนี้เป็นผู฾หญิง เขาเริ่มมีความวิตกกังวลเพราะเป็นประสบการณแใหม฽ที่มีผู฾หญิงเป็นนักบิน เด็กชาย คนหนึ่ง ชายอายุราวๆเขาและหญิงสูงอายุคนหนึ่งนั่งอยู฽ข฾างหลังเขา เขาจึงได฾ยิน การสนทนาของทั้งสามคนนี้ ในขณะที่เขากลัวและวิตก ทั้งสามคนกลับตื่นเต฾นดีใจที่อยู฽ บนเครื่องนี้ เขาได฾เรียนรู฾ว฽า ที่แท฾เด็กนั้นคือลูกชายของกัปตันหญิง ชายนั้นคือสามี และหญิงสูงอายุก็คือแม฽ของกัปตัน ครอบครัวมาเที่ยวบินนี้ก็เพราะเป็นครั้งแรกของ สายการบินที่มีนักบิ นหญิง กัปตันนําเครื่องขึ้นสมบูรณแแบบและพอจะนําเครื่องลง เด็กชายก็ตบมือและร฾องเสียงดังว฽า แม฽ ไปเลยแม฽ ไปเลย ความวางใจกันในครอบครัว คือพลังวิเศษ ยาขนานเอก รักษาทุกโรคในครอบครัวเรา ตบมือให฾กันและกัน ส฽งเสียง ร฾องสนับสนุนกันบ฾าง ไปไหนไปกัน ทางเดียวกัน แม฽และคุณจะ มีความสุขมาก แม฽ไป เลยแม฽ ไปเลย

31 มีนาคม เวลา 8:34 น. เด็กชายคนหนึ่งไม฽เคยดูละครสัตวแเลย รู฾จักจากหนังสือเรียนแต฽ไม฽เคยดูจริงๆเลย วันหนึ่งมีใบประกาศว฽าละครสัตวแจะมาแสดงในเมือง เขาตื่นเต฾นมาก เริ่มเก็บเงินและ นับวัน ก฽อนวันแสดงเขาตื่นเต฾นจนนอนไม฽หลับ เขาไปรอที่ถนนตั้งแต฽ยังไม฽เก฾าโมงเช฾า ขบวนพาเรดเริ่มเข฽ามาในเมือง เขาเห็นสิงโต เสือ ม฾า ช฾าง ตัวตลกและวงดนตรี ของคณะ เขาตื่นตาตื่นใจมาก กะโกนและกระโดดโลดเต฾น ขบวนพาเรดจบลง เขารีบ วิ่งออกไปและมอบเงินของเขาให฾กับคนสุดท฾ายในขบวนแล฾วก็กลับบ฾าน เขาคิดในใจว฽า เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

48


ละครสัตวแเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ฽ที่สุดเท฽าที่เขาเคยเห็นมา หลายปีต฽อมาเขาจึงเรียนรู฾ว฽า เขายังไม฽เคยได฾ดูละครสัตวแจริงๆเลย เขาได฾ดูเพียงแค฽ขบวนพาเรดของละค รสัตวแเท฽า นั้นเอง เขาเห็นขบวนพาเรดแต฽พลาดละครสัตวแครับ เราอาจอยู฽ในวัดแต฽ไม฽ได฾พบพระ เลย เราอาจอยู฽ในบ฾านแต฽ไม฽ใส฽ใจครอบครัวเราเลยก็ได฾ เราอาจจะสวดอยู฽แต฽ไม฽รู฾ว฽า สวดอะไรก็ได฾ เราอาจได฾ใบลานแต฽ไม฽ได฾เห็นการยอมรับความตายของพระเยซูเจ฾าก็ได฾ เหมือนกัน อย฽ามองอะไรแค฽ภายนอกนะครับ มองให฾ถึงแก฽นที่จริง ความหมายที่แท฾จริง ในชีวิต โลกของเราจะน฽าตื่นตาตื่นใจกว฽าเดิมมาก

2 เมษายน เวลา 10:16 น. ลูกสาวของ Tim Miller อายุ 9 ขวบชื่อ Jennifer ปุวยหนักในขณะที่กําลังจะได฾ไป เที่ยววันหยุดกับครอบครัว เลยต฾องไปใช฾เวลาทั้งวันที่โรงพยาบาล ถูกตรวจด฾วยเครื่อง CT scans, X-rays ตรวจเลือด รุ฽งเช฾าหมอแจ฾งให฾ทราบว฽าเธอจําเป็นต฾องได฾รับการ ตรวจอีกเพียงอย฽างเดียวคือการตรวจใขสันหลัง หมอบอก ว฽าการตรวจนี้จะเจ็บปวด มาก หมอบอก ทิม ว฽าจะอยู฽ในห฾องตรวจด฾วยมั้ย ทิมตอบว฽าอยู฽ เขารู฾ว฽าลูกสาวไม฽ควร อยู฽คนเดียวในภาวะเช฽นนี้ ตอนตรวจหมอให฾เจนนิเฟอรแงอตัว ทิมเอาหน฾าไปแนบกับ หน฾าของลูกและกอดเธอใว฾แน฽น พอเข็มเจาะเข฾าไปข฾างใน เจนนิเฟอรแร฾อง และเจ็บ มากขึ้นเมื่อเข็มเข฾าไปเรื่อยๆ เธอร฾องครวญครางและพูดซ้ําแล฾วซ้ําเล฽าว฽า พ฽อ พ฽อ พ฽อ น้ําเสียงราวกับจะบอกพ฽อว฽า พ฽อ ช฽วยหนูด฾วย ทําไมไม฽ทําอะไรสักอย฽างละคะ น้ําตา ของทิมหลั่งไหลออกมาผสมกับน้ําตาของเจนนิเฟอรแ หัวใจเขาแทบสลาย รู฾สึกปใ่นปุวน เพราะทิมรักลูกมาก เขากําลังปล฽อยให฾ลูกพบกั บประสบการณแที่ทรมานที่สุดในชีวิตที่ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

49


เขาเองก็แทบทนไม฽ได฾ ตอนนั้นเองเขาจึงเข฾าใจความรู฾สึกของพระเยซูเจ฾าบนไม฾กางเขน และความรู฾สึกของพระบิดา เป็นความเจ็บปวดที่ทั้งพ฽อและลูกเผชิญด฾วยกันและผ฽าน พ฾นไปด฾วยกัน น้ําตาแห฽งความรักหลั่งไหลออกมาจากหัวใจของทั้งพ฽อและลูก คว าม เจ็บปวดของพระเยซูเจ฾าสอนให฾เราเข฾าใจความเจ็ยปวดของกันและกันนะครับ ร฾องไห฾ เพระารักดีกว฽าร฾องไห฾เพราะเกลียดกันโกรธกัน ช฽วยกันเถอะครับ อย฽าให฾ใครต฾อง เจ็บปวดเพระาเราเลย Happy Easter ครับ

3 เมษายน เวลา 8:54 น. สิบเอ็ดปีที่แล฾ว วันที่ 27 กุมภาพันธแ 1991 ในระหว฽างสงคราม พายุทะเลทราย Ruth Dillow ได฾รับข฽าวร฾ายที่สุดจาก เพนทากอน แจ฾งว฽า ลูกชายของเธอคือ พลทหาร Clayton Carpenter ได฾เหยียบกับระเบิดที่ Kuwait และเสียชีวิต รูธเสียใจมากเธอ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

50


เขียนเล฽าว฽า ฉันไม฽สามารถอธิบายความทุกขแโศกและความตกใจอันใหญ฽หลวงนี้ได฾ ฉันรู฾แต฽ว฽าทนไม฽ได฾จริงๆ ฉันร฾องไห฾สามวันเต็ม สามวันที่ฉันแสดงอาการโกรธและ อาการแห฽งความสูญ เสีย สามวันที่เพื่อนๆ ญาติพี่น฾ องพยายามปลอบโยนฉันซึ่ง ไม฽มี ประโยชนแอะไรเลยเพราะความสูญเสียนี้ยิ่งใหญ฽เกินกว฽าที่จะรับได฾ แต฽สามวันหลังจาก ที่ได฾รับข฽าว โทรศัพทแที่บ฾านก็ดังขึ้น เสียงปลายทางพูดว฽า แม฽ครับ ผมเอง ผมยังมีชีวิต อยู฽ครับ รูธเล฽าว฽า ฉันไม฽เชื่อในตอนแรกแต฽จําเสี ยงลูกได฾ เป็นเขาจริงๆ เธอเล฽าต฽ อว฽า ฉันร฾องไห฾แล฾วก็หัวเราะ เพราะลูกชายที่ฉันคิดว฽าตายแล฾วยังมีชีวิตอยู฽ ฉันแน฽ใจว฽าคงไม฽ มีใครเข฾าใจความรู฾สึกของฉันได฾อย฽างแน฽นอน ความรู฾สึกอย฽างนี้แหละครับที่เราเรียกว฽า Happy Easter สามวันที่ตายและกลับมีชีวิต อีสเตอรแนี้ให฾ชีวิตใหม฽แก฽กันและกัน อภัยกันและกันนะครับ Happy new life

3 เมษายน เวลา 9:12 น. แม฽คนหนึ่งกําลังหาซื้อของใช฾ในบ฾าน ได฾ยินเสียงรถดับเพลิง สัญชาติญาณของแม฽บอก ว฽าบางทีบ฾านของเธออาจไ ฟไหม฾และลูกสาวเล็กๆของเธออยู฽ที่บ฾านลําพัง เธอรีบวิ่ง กลับบ฾านทันที บ฾านของเธอกําลังถูกไฟไหม฾จริงๆ เธอรีบไปหาหัวหน฾าดับเพลิงร฾องว฽า ลูกสาวฉันอยู฽ข฾างบน หัวหน฾าดับเพลิงบอกว฽า สายไปแล฾วใครที่ขึ้นไปบนนั้นตอนนี้ก็ เท฽ากับฆ฽าตัวตาย เจ฾าหน฾าที่คนหนึ่งได฾ยินพูดว฽า หั วหน฾าครับ ผมมีลูกเล็กๆคนหนึ่งที่ บ฾าน ถ฾าบ฾านผมถูกไฟไหม฾แบบนี้ ผมคงต฾องการให฾ใครสักคนขึ้นไปช฽วยลูกผม ผมอาสา ไปเองครับ เขาปีนขึ้นไปบนบ฾าน เขาพบเด็กและโยนลงมาที่ตาข฽ายข฾างล฽างเวลา เดียวกับที่บ฾านพังลงมา เขาเสียชีวิตที่นั่นเอง 20ปีต฽อมาหญิงสาวคนหนึ่งสะอึกสะอื้นที่ หลุมศพของเขา ที่นั่นเธอสร฾างอนุสาวรียแให฾แก฽ผู฾ตาย ชายคนหนึ่งเดินเข฾ามาเพื่อแสดง ความเสียใจร฽วมด฾วยพูดว฽า พ฽อของคุณใช฽มั้ยครับ เธอตอบว฽า ไม฽ใช฽คะ ชายคนนี้คือคน ที่ช฽วยชีวิตฉันและยอมตายเพื่อฉัน ( Ronald J. Lavin ) เธอสํานึกถึงความเสียสละ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

51


ของนักดับเพลิงผู฾นี้ทุกปี เห็นอกเห็นใจกัน เข฾าใจกัน เสียสละน้ําใจแก฽กันดังที่พระเยซู เจ฾าได฾กระทําเพื่อเรานะครับ Happy Easter ครับ

4 เมษายน เวลา 10:46 น. เจเรมี เป็ นเด็กพิเศษ เรียนรู้ช้า อายุ 12 แต่ยังอยู่ชั้น ป . 2 ครูและเพื่อนๆต่าง ก็รู้สึกอึดอัดกับเด็กคนนี้ เทศกาลอีสเตอร์ ครูอธิบายให้เด็กฟังว่าพระเยซูเจ้ากลับ เป็นขึ้นมาและให้ชีวิตใหม่ ครูให้ใข่พลาสติกลูกใหญ่แก่เด็กๆคนละหนึ่งและบอกว่า ให้หาอะไรก็ได้ที่มีความหมายของชีวิตใหม่ใส่ใน ไข่และนามาส่ง ครูมิลเลอร์สงสัย ในใจว่าเจเรมีจะเข้าใจมั้ย รุ่งขึ้นเด็ก 19 คนนามาส่ง ครูมิลเลอร์เปิดใข่แต่ละฟอง ต่อหน้าทุกคน ฟองแรกมีดอกไม้ เครื่องหมายของชีวิตใหม่ที่สดใส ฟองที่สองมี หนอนผีเสื้อ หมายถึงชีวิตใหม่แน่นอน ต่อไปมัน จะเป็นผีเสื้อ ครูอธิ บายแทนเด็ก ฟองที่สามมีใข่จริงๆหนึ่งฟอง ซึ่งเด็กๆและครูก็สนุกกับการหาความหมายของชีวิต ฟองที่ 4 ครูมิลเลอร์พบว่าข้างในว่างเปล่า แน่นอนทุกคนรู้ว่าเป็นของเจเรมี ครูไม่อยากให้เขาขายหน้าก็เลยไม่พูดอะไรและวางใข่พลาสติกนั้นแยกใว้ต่างหาก เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

52


ตอนนั้นเองเจเรมีก็พูดขึ้น ว่า ครูครับ ครูจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับใข่ที่ผมนามาหรือ ครับ ครูมิลเลอร์จึงอธิบายว่า แต่ข้างในนั้นไม่มีอะไรเลยนะ มันว่างเปล่า เจเรมี มองตาครูแล้วก็พูดว่า แต่หลุมฝังศพพระเยซูก็ว่างเปล่าเหมือนกัน ครูมิลเลิร์ เข้าใจทันทีว่าเจเรมีเข้าใจชีวิตใหม่มากกว่าใครในห้อง เธอมี ทัศนคติใหม่ต่อเจเรมี ทันที เจเรมีค้นพบด้วยความซื่อว่า สัญญลักษณ์ที่แท้จริงของชีวิตใหม่ก็คือหลุมศพ ที่ว่างเปล่านั่นเอง มนุษย์เราชอบเติม ชอบหา ชอบใส่หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต โดยคิดว่ามันเป็นชีวิต แต่การมีชีวิตใหม่คือการค้นพบว่าความว่างเปล่าในชีวิตก็ ให้ชีวิตที่ดีกว่าได้ กลับมามีชีวิตใหม่กันดีกว่า Happy Easter ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

53


5 เมษายน เวลา 11:43 น. Stephanie Decker เสียขาไปข฽างหนึ่งเหนือเข฽าแ ละอีกข฾างหนึ่งเหนือข฾อเท฾า กระดูก ซี่โครงอีก 7 ซี่หัก แต฽ลูกเธอสองคนปลอดภัย บ฾านเธอถูกพายุหมุนความเร็ว 175 ไมลแ ต฽อชั่วโมงถล฽มที่รัฐอินเดียนา ขณะที่นอนอยู฽โรงพยาบาลเธอเล฽าให฾นักข฽าวฟใงว฽า ตอนที่ พายุมาถึงบ฾านนั้น ลูกๆของเธอกรีดร฾องด฾วยความกลัวและตกใจ ร฾องว฽า แม฽ แม฽ อยู฽ ใกล฾ๆหนูนะ หนูขาดแม฽ไม฽ได฾ หนูไม฽อยากตาย อยเาให฾หนูตายนะแม฽ เธอตอบลูกว฽าลูก จะไม฽ตายหรอก พวกเราจะไม฽เป็นอะไร ตอนนั้นเองที่ทุกอย฽างต฽างพุ฽งชนหลังของฉัน ไม฾ขื่อ เฟอรแนิเจอรแ ทุกอย฽างลอยมากระแทกฉันตลอดเวลา แต฽เธอพูดว฽า ลูกๆฉันอยู฽ใน ผ฾าห฽มที่ฉันห฽มให฾แล฾วฉันก็นอนอยู฽เหนือผ฾าห฽มนั้น นี่คือสิ่งที่พ฽อแม฽จะทําเสมอเวลาที่ลูกๆ กลัว ตกใจหรืออยู฽ในอันตราย ( NBC news, 6 March 2012) นี่คือสิ่งที่พระทํา เพื่อเราเช฽นกัน พระองคแบอกว฽าพวกเราจะไม฽เป็นอะไรภายใต฾การปกปูองของพระองคแ พระองคแอยู฽กับเราตลอดเวลา ทรงมีชีวิต อยู฽เสมอสําหรับเราครับแม฾จะตายอย฽าง ทรมานที่สุดก็ตาม Happy Easter ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

54


5 เมษายน เวลา 15:18 น. Elizabette Elliot Gren มีเพื่อนหญิงคนหนึ่ง เกิดมาไม฽มีขา แต฽เป็นคนร฽าเริง เป็นพยานถึงพระหรรษทานของพระที่เพียงพอสําหรับความเจ็บปวดและความทุกขแ ทรมานของเรามนุษยแ เอลิซาเบธขอให฾เพื่อนคนนี้เขียนจดหมายถึงคู฽สามีภรรยาคู฽หนึ่ง ที่มีลูกชายคนหนึ่งเกิดมาไม฽มีขาเช฽นกัน ในจดหมายของเธอเธอเขียนว฽าการที่ลูกเ กิด มาไม฽มีขาแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากลําบากของพ฽อแม฽มากกว฽าของลูก ต฽อไปลูกชายของ พวกเขาจะปรับตัวได฾และเติบโตขึ้นในลักษณะที่ทําให฾เขามีชีวิตที่มหัศจรรยแอย฽างมาก ทีเดียว พระเจ฾าประทานพระหรรษทานพิเศษทั้งสําหรับพ฽อแม฽และลูกชายของพวกเขา ด฾วย ตอนจบเธอเขียนดังนี้ พวกคุณได฾ รับเลือกจากพระในหนทางพิเศษที่แสดงว฽า พระทําทุกอย฽างล฾วนเป็นสิ่งดีเสมอ พระองคแมีแผนที่สวยงามสําหรับคุณและลูกของคุณ สุดท฾ายเธอเขียนว฽า สิ่งที่หนอนผีเสื้อเรียกว฽า จุดหมายปลายทางของโลก พระผู฾สร฾าง เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

55


เรียกว฽า ผีเสื้อ สิ่งที่ศิษยแพระคริสตเจ฾าเรียกว฽า จุดหมายปลายทางของโลก พระผู฾สร฾าง เรียกว฽า การกลับเป็นขึ้นมา (Resurrection) คนพิการคนหนึ่งมองดูชีวิตสวยงามถึง ขนาดนี้ แสดงว฽าชีวิตของเราย฽อมมีค฽าสุดประมาณ ฟื้นฟูชีวิตของเราให฾มีค฽า หากล฾ม ลงก็จงลุกขึ้นมาใหม฽นะครับ Happy Easter

7 เมษายน เวลา 9:31 น. ภาพวาด The Last Supper ที่มีชื่อเสียงของ Leonardo Da Vinci ที่อยู฽ในวัด Madonna della Grazia ที่เมืองมิลาน อิตาลีมีเรื่องเล฽าขานมากมาย มีคนสังเกตุว฽า ทําไมเขาจึงวาดให฾ผู฾ร฽วมโต฿ะอาหารทุกคนนั่งอยู฽ฝใ่งเดียวของโต฿ะ เขาจึงถามศิลปินเอก ผู฾นี้ว฽า ทําไมถึงเป็นอย฽างนี้ เขาตอบง฽ายqว฽า ก็เพื่อจะได฾มีที่มากมายสําหรับเราที่จะเข฾า ไปร฽วมโต฿ะกับพระองคแ ร฽วมโต฿ะกับพระองคแและรับพระองคแเข฾ามาในหัวใจเรา ในขณะที่ กําลังวาด Da Vinci คัดเลือกเด็กหนุ฽มอา ยุ 19 ปีจากคนประมาณร฾อยกว฽าคนมาเป็น แบบเพื่อวาดหน฾าของพระเยซู เขาใช฾เวลาถึงหกเดือนสําหรับใบหน฾านี้ เจ็ดปีต฽อมาเขา เริ่มหาแบบสําหรับใบหน฾าของยูดาสผู฾ทรยศ เขาไปที่คุกแห฽งหนึ่งและพบนักโทษคนหนึ่ง ที่ถูกใจเขามากและน฽าจะเป็นแบบที่สมบูรณแ นักโทษได฾รับการปล฽อยตัวมาอยู฽ ภายใต฾ การดูแลของเขา เมื่อเขาวาดใบหน฾าของยูดาสเสร็จแล฾ว นักโทษพูดกับเขาว฽า ท฽านจํา ผมไม฽ได฾ ใช฽มั้ยครับ ผมคือชายคนที่ท฽านวาดหน฾าพระเยซูเจ฾าเมื่อเจ็ดปีที่แล฾ว ทําไมชีวิต ผมตกต่ําลงมาถึงขนาดนี้ มีเหตุผลสําคัญประการเดียวที่ทําให฾ชีวิตเราตกต่ําลงทั้งทาง กายและใจก็คือเรา อยู฽ห฽างจากพระ ไม฽ว฽าเราจะอยู฽ในศาสนาใดก็ขอให฾เราใกล฾ชิดกับ พระธรรมคําสอน ยกชีวิตและจิตใจเราให฾สูงขึ้น ปใสกานี้ขอให฾ทุกท฽านอยู฽ใกล฾ชิดกับ พระผู฾ทรงกลับเป็นขึ้นมาเสมอนะครับ Happy Easter และ Alleluia

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

56


7 เมษายน เวลา 9:45 น. ในปี 1988 Jerry Clower เล฽าในหนังสือของเขาถึงนักธุรกิจคริสตชนสองคนกําลัง ทานอาหารเที่ยงในภัตตาคารแห฽งหนึ่ง ในขณะที่กําลังเสิรแฟอาหาร พนักงานเสิรแฟหญิง คนนั้นทําถ฾วยซุปร฾อนๆ หกคว่ําลงบนตั วและเสื้อสูตรของนักธุรกิจคนหนึ่ง ทุกคน ในร฾านต฽างจ฾องมองดูว฽าจะเกิดอะไรขึ้น Clower เล฽าว฽า ทุกคนคงคิดที่จะเห็นผู฾จัดการ วิ่งมาและไล฽พนักงานคนนั้นไปให฾พ฾นหรือไม฽ก็นักธุรกิจคนนั้นน฽าจะต฾องต฽อว฽าเธออย฽าง รุนแรง สิ่งที่ทุกคนที่นั่นได฾ยินก็คือ คุณผู฾หญิงครับ ผมขอโทษอย฽างยิ่งที่ผมเป็นต฾นเหตุ ครั้งนี้ และขอโทษด฾วยที่ทําให฾คุณได฾อายแบบนี้ ทุกครั้งที่เราแสดงความรักแบบ คริสตชน เรากําลังให฾ชีวิตใหม฽แก฽คนบางคน ทุกครั้งที่ เราให฾อภัย เรากําลังให฾ชีวิตใหม฽ แก฽ตนเองและผู฾ที่เราให฾อภัย การให฾อภัยมิได฾หมายความว฽าเราถูกในเรื่อ งที่เกิดขึ้น แต฽หมายถึงการแสดงความรักแบบที่พระอาจารยแเจ฾าได฾สอนเรา ให฾ชีวิตใหม฽แก฽กันและ กันนะครับ สุขสันตแวันปใสกาครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

57


9 เมษายน เวลา 11:38 น. สนุกวันหยุดกันนิดนึงครับ George ไปเที่ยวอิสราเอลพร฾อมกับครอบครัวรวมทั้งแม฽ ยายด฾วย ระหว฽างการเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต฽างๆในกรุงเยรูซาแลม แม฽ยายของ ยอรแจเสียชีวิตกระทันหัน ยอรแจต฾องไปที่สถานกงสุลอเมริกันที่นั่นพร฾อมด฾วย ใบมรณบัตรเพื่อจัดส฽งศพกลับอเมริกา เจ฾าหน฾าที่กงสุลแจ฾งให฾เขาทราบว฽าการจัดส฽งศพ กลับอเมริกาต฾องใช฾ค฽าใช฾จ฽ายถึง 5000 ดอลล฽ารแ และแนะนําเขาว฽ากรณีแบบนี้ ส฽วนใหญ฽จะฝใงที่นี่เลยเพราะค฽าใช฾จ฽ายถูกประมาณแค฽ 150 ดอลลารแ ยอรแจคิดอยู฽ สักพักหนึ่งตอบว฽า ผมไม฽สนใจว฽าจะต฾องเสียค฽าใช฾จ฽ ายเท฽าไหร฽ ผมต฾องการส฽งแม฽ยาย กลับบ฾าน กงสุลจึงพูดชมยอรแจว฽าคุณคงรักแม฽ยายคุณมากนะถึงยอมจ฽ายค฽าใช฾จ฽ายมาก ถึงเพียงนี้ ยอรแจตอบเขาว฽า คุณรู฾มั้ยหลายปีก฽อนโน฾น มีกรณีที่ชายคนหนึ่งตายและถูก ฝใงที่กรุงเยรูซาแลมนี่แหละ พอวันที่สามเขาก็กลับเป็นขึ้นมาในวันที่สาม ผมไ ม฽อยาก เสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณแเช฽นนั้นกับแม฽ยายของผม อย฽างน฾อยยอรแจก็รู฾เรื่องพระเยซูเจ฾า กลับเป็นขึ้นมา พวกเราก็รู฾เหมือนกัน Happy Easter ทุกคนครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

58


เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

59


9 เมษายน เวลา 11:53 น. งานอดิเรกของชายกลางคนคนหนึ่งคือการปลูกดอกกุหลาบ ตอนปลูกกุหลาบในสวน เขาชอบผิวปากเสมอ เพื่อนบ฾านที่ได฾ยินเขาผิวปากมักจะบ฽นว฽าเขาผิวปากดังเกินไป รบกวนคนอื่นๆ วันหนึ่งเพื่อนบ฾านทนไม฽ได฾จึงมาถามเขาว฽าทําไมต฾อ งผิวปากดังขนาด นั้น เขาพาเพื่อนบ฾านเข฾าไปในบ฾านเพื่อพบกับภรรยาของเขา ภรรยานอกจากจะพิการ แล฾วยังตาบอดสนิทอีกด฾วย เขาอธิบายว฽า ที่เขาผิวปากเวลาทําสวนนอกบ฾านไม฽ใช฽เพื่อ ตัวเขาเลยแต฽เพื่อให฾ภรรยาอุ฽นใจว฽าเขาอยู฽ใกล฾ๆเธอเสมอและเธอไม฽ได฾อยู฽ตามลําพัง ผมอยู฽กับเธอตลอด เวลา ความรักทําให฾เขาต฾องทําแบบนี้ พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา ก็เพื่ออยู฽ใกล฾เราและทําให฾เราผู฾อ฽อนแอเข฾มแข็งขึ้น คนพิการและตาบอดต฾องการความ รักแบบนี้ครับ รักกันและกันได฾แบบสามีภรรยาคู฽นี้ ความรักก็มีชีวิต Happy Easter ครับ

12 เมษายน เวลา 8:35 น. ขออนุญาตเล฽าเรื่องคุณแม฽เทเรซาอีกนิดนะครับ วันหนึ่งคุณแม฽ทราบว฽าครอบครัวฮินดู ครอบครัวหนึ่งในกัลกัตตาต฾องอดอาหารมาหลายวันแล฾ว คุณแม฽จึงไปเยี่ยมแล฾วนํา ข฾าวสารห฽อหนึ่งให฾แก฽แม฽ในครอบครัว คุณแม฽แปลกใจมากเมื่อเห็นแม฽คนนี้แบ฽งออกเป็น สองส฽วนเท฽าๆกันและนําไปให฾แก฽เพื่อนบ฾านที่เป็นมุสลิม พอถามก็ได฾รับคําตอบที่ซาบซึ้ง ใจคุณแม฽มาก ครอบครัวฉันสามารถเจียดข฾าวที่คุณแม฽ให฾จากครึ่งถุงนี้ประทังชีวิต ครอบครัวเพื่อนบ฾านเดือดร฾อนกว฽าฉั นมาก พวกเขามีลูกที่กําลังจะอดตายถึง 7 คน คนจนที่เห็นใจคนจนด฾วยกันช฽างมีน้ําใจประเสริฐจริงๆครับ พร฾อมที่จะแบ฽งปในสิ่งที่มี เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

60


เพียงน฾อยนิดแก฽กัน ไม฽มีศาสนามาขวางกั้น หากเรามองความทุกขแยากของกันและกัน ก็มีอะไรๆที่เราจะช฽วยกันอีกมากมาย หากเรามองแต฽ความทุกขแยากของเ ราเอง เราก็ ไม฽มีเพื่อนพี่น฾องในโลกใบนี้เลย แม฾จะจนจะไม฽มีก็ใจดีได฾ครับ แต฽ถ฾าหากเรามี เราสามารถทําได฾มากกว฽าถ฾าเรามีความรัก ชาวยกันในขณะที่ยังช฽วยได฾เถอะครับ

12 เมษายน เวลา 8:46 น. สงกรานพาชื่นกมลครับ พ฽อบวชใหม฽และประหม฽าในการเทศนแครั้งแรกองคแหนึ่งลงท฾าย บทเทศนแว฽า พวกเขาเลี้ยงชาย 5 คนด฾วยขนมปใงห฾าพันก฾อนและปลาสองพันตัว สัตบุรุษคนหนึ่งยกมือขึ้นพูดว฽า ก็ไม฽เห็นแปลกนี่ครับ ผมก็ทําได฾ถ฾างั้น พ฽อ องคแนั้นก็ไม฽ ตอบอะไร อาทิตยแต฽อมาพ฽อก็ตัดสินใจใช฾บทการทวีขนมปใงเหมือนเดิม คราวนี้พูดถูกทุก อย฽าง พวกเขาเลี้ยงชายห฾าพันคนด฾วยขนมปใงห฾าก฾อนกับปลาสองตัว พ฽อยิ้มแล฾วพูดกับ ชายคนเดิมนั้นว฽า คุณเพอรแกิ้นครับ อย฽างนี้คุณทําได฾มั้ย เพอรแกิ้นลุกขึ้นพูดว฽า ทําได฾ แน฽นอน พ฽อก็ถามอีกว฽าทํายังงัย ก็จากขนมปใงและปลาที่เหลือจากอาทิตยแที่แล฾วงัย ครับ ช฽างคิดเนอะคนเรา สุขสันตแวันสงกรานครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

61


21 เมษายน เวลา 9:55 น. สันติสุขที่แท฾จ ริงเกิดจากการให฾อภัย Time Magazine ปี 1984 ลงรูปหน฾าปก ชายสองคนกําลังนั่งเก฾าอี้พับในห฾องขังแห฽งหนึ่ง นั่งใกล฾ๆกัน คุยกันเงียบๆ ชายหนุ฽มคน นั้นคือ Ali Agca ผู฾พยายามสังหารโปป ยอหแน ปอล 2 ชายอีกคนหนึ่งก็คือ โปฺ ป ยอหแน ปอล 2 เอง โปปกําลังกุมมือของ Ali Agca มือที่เคยถือปืนและยิง พระองคแจนเกือบสิ้นพระชนมแ พระองคแกําลังบอกอาลี อักคาและบอกแก฽โลกว฽า พระองคแให฾อภัยและยกโทษแก฽เขาแล฾ว พระองคแสวมกอดเขาและให฾อภัยเขา หลังจาก สนทนากัน 20 นาที อาลี อักคาจับมือโปปขึ้นมาแตะที่หน฾าผากของเขาเป็การแสดง ความเคารพ โปปตรัสหลังจากนั้นว฽า เราพูดกับเขาในฐานะ พี่น฾องกัน พี่น฾องซึ่งเราให฾ อภัยและให฾ความวางใจโดยสิ้นเชิง โปปสอนเสมอเรื่องการให฾อภัยและพระองคแทํา ตามที่ทรงสอนครับ อภัยได฾ย฽อมเกิดสันติสุข อภัยไม฽ได฾ก็มีแต฽ทุกขแจริงๆ ทุกคนล฾วนมี ผู฾ที่เรายังไม฽อภัยครับ อย฽าให฾ความทุกขแทําร฾ายใจเราอีกต฽อไปเลยครับ ถ฾าผู฾ใหญ฽รู฾จักรัก และให฾อภัยแบบนี้ โลกนี้จะมีแต฽สันติสุข

21 เมษายน เวลา 10:08 น. ทึ่งกับเรื่องนี้จริงๆ ครับ 6 ตุลาคม 2006 ชายคนหนึ่งพกอาวุธเข฾าไปในโรงเรียนแห฽ง หนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนีย เขาขับไล฽เด็กชายทั้งหมดออกจากห฾องเรียนและให฾เด็กหญิง 10 คน ยืนเข฾าแถวที่หน฾ากระดานดํา เขายิงเด็กหญิงทั้งสิบคนนั้นแล฾วก็ฆ฽าตัวตาย เด็กหญิงห฾าคนเสียชีวิต หลังจากการชันสูตรศพและการสอบสวนแล฾ว พ฽อแม฽เด็กที่ เสียชีวิต ต฽างพากันนําศพกลับบ฾าน พวกเขาเปลี่ยนเสื้อผ฾าและอาบน้ําให฾ลูกสาวจากนั้น เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

62


ก็นั่งโศกเศร฾าถึงลูกสาวสักพักหนึ่ง พวกเขาร฾องไห฾อาลัยรักลูกสาว จากนั้นก็ตกลงพา กันไปที่บ฾านของผู฾ที่ฆ฽าลูกสาวของพวกเขาเพราะรู฾จักกันทั้งหมู฽บ฾าน บอกภรรยาของ ฆาตกรว฽า พวกเราให฾อภัย สามีของเธอแล฾ว พวกเขายังปลอบใจเธอด฾วยความเข฾าใจ พวกเขาบอกว฽าเราคริสตชนโชคดีที่เรารู฾จักคําสอนแห฽งการให฾อภัย แม฾จะยากแสนยาก ที่จะทําได฾ แต฽พวกเราขอฝใงความโกรธแค฾นของเราก฽อนที่เราจะฝใงศพลูกสาวของเรา เราเองก็ควรฝใงกลบความโกรธแค฾นของพวกเราบ฾างนะครับ ชอบคําพูดนี้จริ งๆครับ เป็นกําลังใจให฾ทุกคนนะครับ สันติสุขที่แท฾เกิดจากการให฾อภัยจริงๆครับ

21 เมษายน เวลา 10:53 น. กลับมาจากสัมมนาประจําปีแล฾วครับพร฾อมด฾วยบทภา วนาบทหนึ่งที่แต฽งโดยพ฽อเจ฾าวัด องคแหนึ่งที่เดนเวอรแ " God, sometimes I am not sure. I don't understand. I can't understand. I don't know what I am supposed to understand. I am trying to let go. Trying to hold on. Learning, growing, stretching, leaving, coming, going. What do I leave behind? what do I move toward? God, grow my faith, whatever that means. Not in man, not in system, not in what someone else tells me I am supposed to believe, but in you. The living God. The One who heals. The One who reveals. The one who restores. The one who turns the ways of this world upside down. เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

63


The One who calls me to MERCY and JUSTICE and LOVE. The One who stirs us to move. Yeah, That's all I really want. More of YOU in me. More of You in us. Amen" บทซื่อๆ ง฽ายๆดี ใครภาษาดีๆ ช฽วยแปลหน฽อยสิครับ อยากสวดเป็นภาษาไทย จะขอบคุณมากเลย หลายครั้งก็รู฾สึกแบบนี้เหมือนกันคือ สงสัยและไม฽เข฾าใจครับ พระช฽วยเราได฾แน฽ๆ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

64


23 เมษายน เวลา 15:08 น. พบบทภาวนาบทนี้แล฾วรู฾สึกซึ้งใจ THANK YOU, DAD เลยนํามาแบ฽งปในกันลืมด฾วย พ฽อคนใดได฾รับบทภาวนานี้คงเป็นพ฽อที่มีความสุขที่สุด Thank you Dad,for giving us a very special gift. Its the most important gift of all, That only love can give. You read us the Bible at bedtime and taught us how to pray. You made sure we made it to church every Sunday. And even though we acted like we didn’t hear a thing, When I’m in church today, I hear an old familiar ring. I’ve learned alot through all these years, through the good times and the bad. I want you to know, I thank God every night for you Dad. เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

65


I can’t imagine how it would be to live life day by day... Not knowing God, not knowing love, not knowing how to pray. It would be so cold, so lonely, so sad a life I know. And it’s all because of you, Dad. God’s love - we’ve been shown. So Dad we want to thank you on this very special day. Because of you - we now know the true meaning of Father’s Day. ~By Terri Lewis~ ทุกสิ่งที่พ฽อทําและที่พ฽อสอนช฽างประเสริฐจริงๆครับ

23 เมษายน เวลา 15:23 น. อ฽านดูก็มีเหตุผลดีครับ มีประโยชนแกับพ฽อแม฽ครับ If a child lives with criticism, HE learns to condemn. If a child lives with hostility, HE learns to fight. If a child lives with ridicule, เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

66


HE learns to be shy. If a child lives with shame, HE learns to feel guilty. If a child lives with tolerance, HE learns to be patient. If a child lives with encouragement, HE learns confidence. If a child lives with praise, HE learns to appreciate. If a child lives with fairness, HE learns justice. If a child lives with security, HE learns to have faith. If a child lives with approval, HE learns to like himself. If a child lives with acceptance and friendship, HE learns to find love in the world.

25 เมษายน เวลา 19:27 น. เจ฾าของบริษัทแห฽ง หนึ่งจ฾างพนักงานคริสตแใว฾หลายคนบอกว฽าพวกคริสตแซื่อสัตยแและ ขยันทํางาน เขาจับตาพวกเขาราวกับเหยี่ยว วันหนึ่งพนักงานคนหนึ่งซึ่งเขารู฾ว฽า เพิ่งจะกลับใจมาเป็นคริสตแขอพบเขาหลังทํางาน เขาตอบตกลงแต฽ก็หวั่นๆ ว฽าเขาจะมา ชักชวนเขาให฾ไปวัดไปวา เขาก฾มหัวเข฾ามาพูดว฽า ผมม าวันนี้เพื่อขอโทษครับ หลายปี เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

67


มานี้ผมได฾ทําผิดต฽อท฽านด฾วยการทําการคดโกงต฽างๆนาๆแบบที่เพื่อนๆผมทํากัน ผมเอา สินค฾าไปใช฾ ผมโกงเวลาทํางาน ยักยอกเงินบ฾าง จนกระทั่งผมมารู฾จักพระเยซูเจ฾าและ เพราะพระเยซูเจ฾า เพื่อตอบแทนพระองคแที่สอนผมให฾ซื่อสัตยแและทําแต฽สิ่งที่ถูกต฾อง ผมอยากแก฾ใขสิ่งผิดๆเหล฽านี้ ถ฾าผมไม฽สารภาพคงไม฽สบายใจตลอดไป ท฽านจะไล฽ผม ออกก็ได฾ ตัดเงินเดือนผมหรือจะให฾ผมทํางานชดใช฾ อะไรก็ได฾ครับ ผมเข฾าใจ ขอให฾ท฽าน อภัยให฾ผมด฾วยครับ เจ฾าของบริษัทสารภาพภายหลังว฽า นี่คือการสนทนาที่เปลี่ยนชีวิต ของเขาอย฽างแท฾จริง เขาเรียนรู฾ว฽ าการเป็นศิษยแพระคริสตแนั้นมีความหมายเพียงใด เขารับพนักงานคนนั้นใว฾ ให฾อภัยเขา และเขาเองก็กลับไปเป็นคริสตชนอีกครั้งหนึ่ง การแสดงความกตัญโูต฽อพระที่แท฾ก็คือการทําตามสิ่งที่พระองคแสอนนั่นเองครับ ขออภัยและให฾อภัยนําความสุขใจจริงๆ ความซื่อสัตยแมีค฽าเสมอ เป็น พยานถึงพระองคแ ด฾วยกันครับ

30 เมษายน เวลา 9:03 น. ลองแปลและคิดแบบฝรั่งนะครับ ตลกดี How do you make God smile? Tell Him your plans! (Sent by Fr. Brian) เรื่องนี้ก็ตลกดีครับ ตลกเรื่องนายชุมพา ที่ดี It's been said that every pastor ought to have six weeks of vacation each year, because if he is a very good shepherd, he needs it; and if he is not a very good shepherd, his congregation needs it. ชอบทั้งสองเรื่องนี้ เลยครับ ชอบมั้ยๆ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

68


6 กุมภาพันธ์ เวลา 16:04 น. ภรรยากลับจากที่ทางานและเหนื่อยมาทั้งวัน รู้ว่าสามีอยากกินแฮมทอด ไข่ดาว และขนมปังปิ้ง เธอ รีบทาให้ เตรียมแยม เนยและซุปสาหรับสามีและลูกด้วย เธอปิ้งขนมปังจนไหม้ด้วยงานที่เตรียมมีมาก เธอเข้ามาขอโทษสามีที่ขนมปังไหม้ สามีตอบว่า ที่รัก ฉันชอบขนมปังไหม้ๆนี่แหละ ลูกชายแอบถามพ่อว่า พ่อชอบ ขนมปังไหม้จริงๆเหรอ พ่อตอบว่า แม่เหนื่อยมาทั้งวันนะลูกแล้วยังต้อง มา ทาอาหารให้เราอีก และขนมปังปิ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ทาร้ายใครนี่นา ลูกชายรู้สึก ขอบคุณพระขึ้นมาทันทีที่มีพ่อและแ ม่ที่เข้าใจกันและกัน ยอมรับ ในข้อบกพร่อง ของกัน เขาเข้าใจได้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์ อย่าเอาแต่ตาหนิติเตียนกันนะครับ อย่าเอาแต่บ่นว่ากันเลย ภรรยาของคุณและแ ม่ของคุณรักคุณเกินกว่าที่คุณคิด ถ้าเราไม่ทาร้ายจิตใจของกันและกันในครอบครัว อะไรๆก็ทาร้ายเราไม่ได้หรอก ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

69


4 พฤษภาคม เวลา 15:42 น. William Gladstone นายกรัฐมนตรีอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ขณะที่กําลังเตรียม สุนทรพจนแครั้งสําคัญสําหรับพูดในรัฐสภา คืนนั้น ตี 2 หญิงคนหนึ่งมาเคาะประตูบ฾าน ขอให฾ท฽านไปช฽วยบรรเทาใจลูกชายพิการของเธอที่กําลังจะตาย จะมีความหมายต฽อลูก ชายและเธอมาก วิลเลียมไปทันทีไม฽ลังเลเลย ทิ้งการเตรียมสุนทรพจนแนั้นทันที เขาใช฾ เวลาอยู฽กับเด็กหนุ฽มคนนั้นถึงสว฽าง บรรเทาใจเขาและพาเขาสวดภาวนาถึงพระเยซูเจ฾า รุ฽งสางนั้นเด็กหนุ฽มก็เสียชีวิต เช฾าวันนั้นเขาบอกเพื่อนคนหนึ่งว฽าวันนี้เป็นวันที่เขามี ความสุขที่สุดในโลก ความยิ่งใหญ฽ของวิลเลียมไม฽ได฾อยู฽ที่ตําแหน฽งทางกา รเมืองหรือ ความสําเร็จ แต฽อยู฽ที่ความรักอันยิ่งใหญ฽ที่มีต฽อประชาชน เขาเอาอนาคตทางการเมือง มาเสี่ยงเพื่อแสดงความรักนี้ต฽อเด็กหนุ฽มและแม฽ที่กําลังต฾องการเขา แม฾ว฽าเช฾าวันนั้น เขาพูดในสภาได฾ดีจนนักประวัติศาสตรแบอกว฽าเป็นสุนทรพจนแที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา แต฽เขาก็ยนิ ดีที่จะสูญเสียมันไปเพื่อชนะใจเด็กคนหนึ่งที่กําลังจะตายและให฾ความรักแก฽ เด็กคนนั้น อยากให฾นักการเมืองทุกคนทําทุกอย฽างเพื่อประชาชนจริงๆอย฽างนี้บ฾างจัง ปุานนี้เราคงมีความสุขมากกว฽านี้อีกมาก ทุกคนที่ทําเพื่อประชาชนก็มีความสุขจริงๆ ด฾วยเหมือนกัน รักประชาชนคนไทยแบบนี้บ฾างเถอะครับ

5 พฤษภาคม เวลา 9:15 น. ภาพยนตร์เรื่อง As good as it gets จาไม่ได้ว่าภาษาไทยชื่อเรื่องอะไร แจ็คกาลังนั่งทานอาหารอยู่กับเฮเลน ผู้ หญิงที่เขายกย่องบูชา เฮเลนกาลังจะลุก ขึ้นและออกจากร้านถ้าหากแจ็คไม่พูดบางสิ่งบางอย่างที่ดีเกี่ยวกับตัวเธอ แจ็ค เป็นคนเงอะงะและไม่มีทักษะในการพูด พูดไม่ค่อยเข้าหูคนนัก แต่เขาก็รักเฮเลน สุดหัวใจ เขาทบทวนจิตใจตนเองและต้องการพูดในสิ่งที่ดีและถูกต้องที่สุดกับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

70


เฮเลน ที่สุดเขาพูดกับเธอว่า คุณทาให้ผมต้องการที่จะเป็นคนดีขึ้น (You make me want to be a better man) หัวใจของเฮเลนถูกหลอมละลายด้วยประโยค นี้ ใจอ่อนลงทันทีและพูดว่า ฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยฟังมาในชีวิต หากเรายึดติดกับคนที่เรารักจริงๆ เราก็จ ะต้องการเป็นคนที่ดีขึ้นเสมอ เคยพูด ประโยคนี้กับใครบ้างครับ ลองพูดกับพระเยซูเจ้าดูก็ได้ หากคนที่คุณรักได้ยินคานี้ จากคุณเขาจะรู้ทันทีว่าคุณรักเขาจริงๆ คนๆ นั้น อาจเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นภรรยา คุณ เป็นสามีคุณหรือแม้แต่เป็นเพื่อนของคุณเองครับ เป็นแรงบันดาลใจให้กัน และกัน อย่าเป็นแรงบันดาลใจให้เกลียดกันและกันเลย

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

71


12 พฤษภาคม เวลา 11:35 น. บทความของ Erma Bombeck เล่าเรื่องพระสร้างคนที่จะเป็ น คุณแม่ ว่า วันนั้น พระต้องทางานล่วงเวลา เทวดาถามพระว่า พระองค์ต้องใช้เวลานานขนาดนี้เลย หรือ พระตอบว่า แบบจาลองของแม่นี่ต้องมีชิ้นส่วนมากมาย เธอต้องมีจูบที่ สามารถรักษาได้ตั้งแต่ขาหักยันอกหัก เธอจะต้องมีมือถึงหกคู่ด้วยกัน แต่ที่เรา เป็นห่วงก็คือเธอต้องมีตาถึง สามคู่ด้วย คู่หนึ่งไว้คอยดูแลลูกทั้งที่เห็นหรือไม่เห็น อีกคู่หนึ่งไว้มองหลังเพื่อระมัดระวังภัยต่างๆ อีกคู่หนึ่งมีไว้เพื่อให้ลูกมองเห็นถึง ความรักของเธอผ่านตาคู่นั้นโดยไม่ต้องพูดเลยว่ารัก เทวดาบอกว่ามากไปมั้ย พระตอบว่าเราสร้างเกือบเสร็จแล้วละ เธอยังจะต้องรัก ษาตัวเองได้เมื่อยามป่วย เลี้ยงดูครอบครัวที่มีลูกหกคนได้ด้วยขนมปังไม่กี่ก้อน และยังสามารถชักชวนลูก เก้าขวบให้อาบน้าได้ด้วย เทวดาติงว่าแต่เธอดูบอบบางไปนะครับ พระตอบว่า แต่เธอก็แกร่งมาก ใครๆต้องแปลกใจแน่ๆเวลารู้ว่ า เธอสามารถทาอะไรได้บ้าง เทวดาถามว่า เธอคิดเป็นมั้ย พระว่า ไม่ใช่เพียงคิด แต่ให้เหตุผล ปรานีปรานอม และชักจูงได้ด้วย เทวดาเอามือไปแตะที่แก้มของแบบจาลอง พูดว่า ตรงนี้ มีรอย รั่ว พระบอกว่านั่นไม่ใช่รอยรั่ว นั่นคือน้าตาต่างหาก เทวดาถามว่ามีน้าตาไว้ทาไม พระอธิบายว่า คนที่เป็นแม่มีน้าตาไว้สาหรับร้องไห้เวลาดีใ จ เวลาเสียใจ เวลา เศร้า เวลาผิดหวัง เวลาภาคภูมิใจ เทวดาพูดขึ้นว่า พระองค์เป็นอัจฉริยะจริงๆ พระเจ้าตรัสว่า อย่างนั้นหรือ แต่เราไม่ได้ใส่อัจฉริยะลงไปในคนที่ เป็นแม่นะ อ่าน บทความนี้แล้ว แม่ทุกคนแทบจะถอดออกมาจากแบบนี้เลย แม่ไม่ได้เป็นอัจฉริยะ นะครับ แต่แม่เป็นทุก สิ่งของลูก แม้ป่วยก็ไม่มีเวลาไปหาหมอต้องรักษาตัวเอง แต่แม่พาลูกไปหาหมอและเฝ้าลูกไม่เคยห่าง เราอยากให้แม่ร้องไห้แบบไหนเราก็ ทาได้เสมอ แม่จะร้องไห้แต่ก็แกร่งรับ ชอบมากตรงที่พูดว่า จูบของแม่รักษาได้ ตั้งแต่ขาหัก ถึง อกหัก อะไรๆที่คิดว่ารักษาไม่ได้ แม่รักษาไห้ได้ คนที่มีแม่ รักแม่ ให้มากๆนะ ครับ ถ้ารักอยู่แล้วก็รักให้ มากขึ้น ให้แม่ร้องไห้เพราะภูมิใจในตัวเรา นะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

72


12 พฤษภาคม เวลา 15:52 น. แม่ทาอะไรบ้าง She cooked the breakfast first of all, Washed the cups and plates. Dressed the children and made sure Stockings all were mates. Combed their hair and made their beds, Sent them our to play;Gathered up their motley toys, Put some books away. Dusted chairs and mopped the stairs, Ironed an hour or two; Baked a jar of cookies and a pie, Then made a pot of stew. The telephone rang constantly, The doorbell did the same; A youngster fell and stubbed his toe And then the laundry came. She picked up blocks and mended socks, Then she polished up the stove;And when her husband came at six เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

73


He said, “I envy you! It must be nice to sit at home Without a thing to do!” พูดอย่างนี้ได้อย่างไร คนที่เป็นแม่แล้วจึงจะแปลข้อความนี้ออกครับ

14 พฤษภาคม เวลา 9:34 น. มีเรื่องน่าสนใจในข่าวของ CNN เมื่อไม่นานมานี้ เกี่ยวกับชายคนหนึ่ง อายุ 25 ปี ในซาน ฟรานซิสโก ซึ่งป่วยเป็นโรคเอดส์และกาลังจะตาย ด้วยเหตุนี้พ่อของเขา จึงตัดลูกตัดพ่อ แม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้ว เขาดูว่าหนักไม่เกิน 50 โลและใบหน้า ก็บ่งบอกว่าเขากาลังจะตาย นักข่าวถามเขาว่า เขาเผชิญกับความเจ็บปวดที่ ถูกทอดทิ้งจากพ่อ เผชิญความตายและความทรมานทั้งกายและใจอย่างนี้ได้ อย่างไร คาตอบเขาน่าสนใจมากครับ ผมเพียงหลับตาและจินตนาการว่าผมกาลัง อยู่ในอ้อมกอดของแม่ ผมรู้ดีว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผม แม่จะอยู่ข้างๆ ผมเสมอ ผมบอกคุณได้เลยว่า แม้นพ่อจะละทิ้งลูกของตนเอง แต่แม่จะยืนหยัด ข้างคุณแน่นอน แม่จะไม่มีทางละความพยายาม แม่เป็นที่พึ่งกับลูกได้ แม้จะตาย เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

74


จากไปแล้วก็ตาม แค่คิดถึงควา มรักของแม่ เราก็ไม่รู้จะทดแทนคุณได้อย่างไร แล้ว ยิ่งเห็นสิ่งที่แม่ทาให้เรา เราเองไม่มีเวลาคิดหรอกครับว่าจะทาอะไรให้แม่ได้ บ้าง ทาอะไรๆให้แม่ของคุณตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าครับ

18 พฤษภาคม เวลา 9:59 น. เรื่องดีๆจากคุณบุญลือ ธรรมนิตย์ ขอนามาแบ่งปันกันลืมในนี้นะครับ A doctor entered the hospital in hurry after being called in for an urgent surgery. He answered the call as soon as possible, changed his clothes and went directly to the surgery block. He found the boy’s father going and coming in the hall waiting for the doctor. Once seeing him, the dad yelled, “Why did you take all this time to come? Don’t you know that my son’s life is in danger? Don’t you have the sense of responsibility?” เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

75


The doctor smiled and said,“I am sorry, I wasn’t in the hospital and I came the fastest I could after receiving the call……And now, I wish you’d calm down so that I can do my work.” “Calm down?! What if your son was in this room right now, would you calm down? If your own son dies now what will you do??” said the father angrily The doctor smiled again and replied: “I will say what Job said in the Holy Book“From dust we came and to dust we return, blessed be the name of God”. Doctors cannot prolong lives. Go and intercede for your son, we will do our best by God’s grace.” The surgery took some hours after which the doctor went out happy. “Thank goodness! Your son is saved!” And without waiting for the father’s reply he carried on his way running. “If you have any question, ask the nurse!!” “Why is he so arrogant? He couldn’t wait some minutes so that I can ask about my son’s state” commented the father when seeing the nurse minutes after the doctor left. The nurse answered, tears coming down her face: “His son died yesterday in a road accident, he was in the burial when we called him for your son’s surgery. And now that he saved your son’s life, he left running to finish his son’s burial.” NEVER JUDGE ANYONE BECAUSE You never know how their life is or as to what is happening or what they’re going through. Just think about this moment.

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

76


"Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you ever can." - John Wesley

18 พฤษภาคม เวลา 10:09 น. พ่อองค์หนึ่งขับรถตามหลังรถบรรทุกที่มีสติกเกอร์ติดใว้ว่า รู้สึกดีขึ้นมาก ตั้งแต่ เลิกที่จะหวัง คาพูดนี้ทาให้พ่อองค์นี้ทนไม่ได้จึงตามไปและถามคนขับรถว่า คุณมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ มีความหวังอย่างไร คาตอบคือ มันทาให้ผมไม่ต้องต่อสู้ดิ้ น รนกับชีวิต ผมเพียงแค่มีชีวิตรอดเท่านั้น นี่แหละครับโลกของเราทุกวันนี้สิ้นหวัง ความหวังของเราไม่ได้อยู่ที่การเ มือง กับศาสนา กับการครอบครอง กั บ ความสาเร็จ หรือกับความสัมพันธ์ใดๆ แต่เรามีความหวังกับชีวิตและปลายทางที่ แท้จริงของชีวิตเราได้เสมอนะครับ ความหวังนี้ ให้กาลังและให้ชีวิตด้วย อย่าเลิก เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

77


หวังนะครับ พระให้ความหวังเราตลอดเวลา คุณจะถือความเชื่อใดก็ตาม พระของคุณให้ความหวังเดียวกันนี้ครับ

19 พฤษภาคม เวลา 9:23 น. ทหารอเมริกันในฟิลิปปินส์ถอยทัพและปล่อยให้ทหารของตนมากมายตกเป็นเชลย ของญี่ปุ่น ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เชลยพวกนี้ถูกเรียกว่า จิตวิญญาณที่ ชาติลืม พวกเขาถูกบังคับให้เดินทางไปในที่ที่มีแต่ความป่าเถื่อน โรคภัยและอดน้า ตาย มีนักโทษ 513 คนรอดชีวิตจนถึงค่ายเชลย Cabanatuan พวกเขาหมดหวัง ที่จะมีคนมาช่วย พวกเขาเริ่มเลิกคิดและหวัง อเมริกาเริ่มบุกกลับและได้ข่าวว่า ญี่ปุ่นกาลังจะฆ่านักโทษทิ้งก่อนที่จะถอย อเมริกาจึงเริ่มยุทธการช่วยเชลยที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสงคราม หน่วยพิเศษ 120 นาย ทหารกองโจร ฟิลิปปินส์ 200 นายสามารถเอาชนะทหารญี่ปุ่น 8000 นายได้อย่างไม่ น่าเชื่อและ ช่วยบรรดาเชลยศึกไว้ได้ Alvin Robbins บรรยายถึงเชลยคนหนึ่งนั่งงอตัวใน มุมหนึ่งของห้องขัง น้าตาไหลพรากและพูดว่า ผมคิดว่าพวกเราถูกลืมไปแล้ว อัลวิน ตอบว่า ไม่ พวกคุณไม่เคยถูกลืมเลย พวกคุณเป็นวีรบุรุษของเรา พวกเรา มาเพื่อพวกคุณ หลายครั้งในชีวิต พวกเราเริ่ม ที่จะไม่หวัง ท้อแท้ รู้สึกว่า พระลืม เรา ทอดทิ้งเราให้อยู่ในความมืดและประสบการณ์ที่เจ็บปวด กางเขนจะเตือนใจ เราว่า เราไม่เคยถูกลืม การกลับคืนชีพทาให้เรามั่นใจว่าเราจะพบกับผู้ช่วยเรา ปลดปล่อยเราจากความทุกข์ทรมานของโลกนี้ และเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีก ครั้งหนึ่ง เราจะได้ยินพระองค์ตรัสว่า เ รามาเพื่อเธอ อย่าหมดความหวัง ในพระ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

78


เพราะพระไม่เคยหมดความหวัง ไม่เคยหยุดที่จะหวังในเรา ตราบใดที่เรามี ความหวังอยู่ ชีวิตเราก้าวหน้าได้เสมอ สุขสันต์วันพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้ นสวรรค์ ความหวังของเราทุกคนครับ

19 พฤษภาคม เวลา 9:40 น. ชอบคาพูดของพิธีกรในรายการโทรทัศน์ จาไม่ได้ว่าชื่อรายการอะไรครับ พู ดว่า มีประโยชน์อะไรที่เร าจะรู้ว่า คุณสงกรานต์และภรรยาดาราจะแต่งงานกันวันที่ เท่าไร แต่คุณกลับจาวันครบรอบแต่งงาน หรือวันเกิดของคนที่คุณรักไม่ได้ มีประโยชน์อะไรที่คุณจะรู้ว่า คุณ ณเดช ชอบทานอาหารอะไร แต่คุณกลับไม่เคย รู้เลยว่าแม่ของคุณเองชอบทานอะไรหรือคนที่คุณรักชอบทานอะไร อย่า ลืมว่า ดาราก็เป็นเพียงดารา พวกเขาไม่ใช่คนในครอบครัวเรา คนในชีวิตเรา รักและ เอาใจใส่คนที่คุณรักมากๆนะครับ พวกเขาสมควรได้รับจากคุณเป็นพวกแรก

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

79


19 พฤษภาคม เวลา 15:27 น. มีภาษาอังกฤษมาให้อ่านอีกแล้วครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์โอกาสสมโภชพระ เยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ครับ ชอบตอนที่ใช้คาสัมผัส คล้องจองกันดี But let every reader remember. . .the prepared place is for a prepared people. A man may go to Heaven . . . . . .without health. . .without wealth . . .without fame. . .without name . . .without learning. . .without earnings . . .without culture . . .without beauty . . .without friends . . .without a thousand other things; but he cannot go to Heaven without Christ ขอให้มีความสุข มีความหวัง ในสวรรค์ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

80


22 พฤษภาคม เวลา 8:39 น. สามีคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงพ่อเจ้าวัดระบายความในใจให้ฟังดังนี้ 57 ปีที่แล้ว ผมพบผู้ หญิงที่สวยที่สุด ในโลก 18 เดือนต่อมา ผมแต่งงานกับเธอ เรามีลูก ด้วยกันสองคน เธอเสียชีวิต 5 วันก่อนคริสตมาส เราเคย ตกลงกันว่าหากตายไป ให้นาเถ้าไปโปรยที่ภูเขา แต่ผมทาไม่ลง ผมอยากอยู่กับเธอแบบนี้ ตอนที่แมรี่ มีชีวิตอยู่ เธอบอกผมบ่อยๆว่า คุณไม่รู้หรอกว่าฉันรักคุ ณมากแค่ไหน ผมตอบ เพียงว่า เช่นกัน ผมไม่เคยพูดว่า ผมรักคุณ ตอนนี้ผมต้องบอกเธอวันละหลายๆ ครั้งกับเถ้าของเธอว่า ผมรักคุณมาก แต่ก็สายไปแล้ว ผมเคยแต่งกลอนให้เธอ ด้วย แต่ก็ไม่เคยใส่คาสามคานั้นให้เธอเลย ตอนที่แมรี่ใกล้จะตายและผมคิดว่า เธอโคม่าอยู่ ผมบอกเธอว่า ผมไม่รู้ จะหาคาพูดใดมาบอกคุณว่าผมรักคุณมากแค่ ไหน สองสามชั่วโมงต่อมาเธอกระซิบว่า ไม่รู้จะหาคาพูดใด แล้วเธอก็สิ้นลม หายใจ เหตุผลที่ผมเขียนมานี้ก็อยากบอกทุกคนว่า บอกรักคนที่คุณรักขณะที่เขา ยังมีชีวิตอยู่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลายคนลังเลทาไมที่จะแสดงความรักด้วย คาพูด ผ มคิดถึงแมรี่มาก ทุกคนต้องการได้ยินคาว่ารัก พ่อแม่ต้องการ สามีภรรยาต้องการ ลูกๆต้องการ อย่ารอที่จะพูดคานี้หน้าหลุมฝังศพ หรือต่อ หน้ารูปถ่าย ต่อหน้าเถ้ากระดูก คนหลายคนต้องการคาๆนี้ ต้องการได้ยินคาๆนี้ คาว่า รัก มีความหมายพิเศษยิ่ง หากออกมาจากหัวใจ อย่า ลืมบอกรักคนใน ครอบครัวคุณนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

81


23 พฤษภาคม เวลา 8:49 น. ชอบคําเตือนใจวัยรุ฽นจากข฾อความนี้ครับ ไม฽ยุติธรรมเลยที่คุณใจดี เอาใจใส฽และห฽วงใย เพื่อนๆและแม฽ของเพื่อนๆของคุณมากกว฽าต฽อแม฽แท฾ของคุณเอง ถ฾าคุณปฎิบัติ ต฽อเพื่อนๆ เหมือนที่คุณปฎิบัติต฽อแม฽แล฾วละก็ คุณคงไม฽มีเพื่อนแน฽ๆ และถ฾าคุณปฎิบัติ ต฽อแม฽ๆของเพื่อนๆแบบที่คุณปฎิบัติต฽อแม฽คุณเอง พวกเขาคงไม฽ยอมให฾ลูกๆของเขามา คบกับคุณแน฽ๆ แม฽ของคุณสม ควรได฾รับการปฎิบัติจากคุณดีกว฽าใครๆทั้งนั้นครับ ลองคิดดูซิว฽าทุกวันนี้เราปฎิบัติต฽อแม฽ของเราอย฽างไร เราบ฽น เราไม฽พอใจ บางครั้งเรา ถึงกับใส฽อารมณแกับแม฽อย฽างไม฽เกรงใจเลย แม฽นี่แหละครับคือเพื่อนแท฾ของคุณ รักแม฽ ให฾มากๆ เป็นกําลังใจให฾แม฽ทุกคนครับ

23 พฤษภาคม เวลา 9:05 น. หญิงชราอายุ 80 ท่านหนึ่งเขียนจดหมายไปยังรายการวิทยุครอบครัวโอกาส วันเกิดของเธอว่า ถึงลูกหลาน ทุกคน วันเกิดปีนี้ฉันมีความคิดบางอย่างที่จะ บอก พวกเธอว่า สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดก็คือสิ่งที่ฉันไม่เคยได้รับอย่างเพียงพอเลย ฉันอยากให้เธอมาหาและนั่งอยู่กับฉันบ้าง จะคุยกันหรือไม่คุยกันก็ขอให้อยู่ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

82


ด้วยกัน อยากให้พวกเธออดทนกับฉันตอนที่เธอพูดแล้วฉันไม่ค่อยได้ยิน ฉันรู้ว่า มันน่าเบื่อเพียงใดที่จะต้องพูด ซ้าแล้วซ้าเล่า แต่บางครั้งฉันก็ต้องไห้เธอทาอย่าง นั้น อยากให้เธออดทนที่จะฟังฉันเล่าอดีตครั้งแล้วครั้งเล่า อดทนกับความเชื่องช้า ของฉัน สังขารมันทาให้เป็นอย่างนั้น บางครั้งฉันก็ขี้หลงขี้ลืม ทาของหาย บางที ก็ลืมไปว่ากินยาแล้วหรือยัง สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดก็คือ เวลา ความอดทนและ ความเข้าใจ มันเป็นของขวัญที่มีค่าเหลือเกินสาหรับฉัน ฉันคิดว่าการมีอายุมาก มันก็ไม่เลวร้ายอะไรนักหรอกถ้าฉันได้รับสิ่งเหล่านี้พอเพียง รัก จากแม่ ที่จริงเธอ เขียนถึงลูกสาวของเธอเองที่ไม่มีของขวัญเหล่านั้นให้เธอเลย คุณละครับมีให้กับ แม่ของคุณหรือเปล่า หรือมีให้กับเฉพาะเพื่อนๆของคุณหรือกับแม่ๆของเพื่อนของ คุณ เวลา ความอดทนและความเข้าใจ ให้กับคนในครอบครัวคุณนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

83


24 พฤษภาคม เวลา 9:47 น. Ken Blanchard เล่าให้ฟังว่า ตอนที่ลูกชายเรียนอยู่มัธยมปลาย เขาชอบก่อ ปัญหาที่บ้านด้วยการจอดรถขวางถนนเข้าบ้านเสมอ ผมคอยบอกเขาเสมอให้จอด ที่ถนน วันหนึ่งผมกลับบ้านและพบว่าเขาไม่เพียงจอดรถกระบะของเขาขวางถนน แต่ยังไม่ทิ้งกุญแจไว้ด้วย ผมเดือด ดาลมาก สามชั่วโมงต่อมาเขากลับมาผมเล่น งานลูกบ้านแทบพังบอกเขาว่าที่เขาทาแบบนี้มันผิดพลาดขนาดไหน ตอนผมเ ดิน กลับเข้าบ้าน เขาวิ่งตามมาข้างหลัง ตามไปจนถึงที่ครัวพูดว่า พ่อครับ พ่อลืมพูด คาพูดสุดท้ายที่พ่อพูดเสมอกับผมว่า เด็กดีของพ่อ พ่อรักลูก เมื่อกี้นี้ไม่เหมือนพ่ อ เลย คาพูดนี้ทาให้จิตใจผมอ่อนลงทันที ผมหัวเราะและเราทั้งสองก็กอดกัน สก็อต ลูกชายผมไม่เคยจอดรถขวางถนนเข้าบ้านอีกเลย และผมก็ไม่เคยลืมที่จะบอกเขา ทุกวันว่า เด็กดีของพ่อ พ่อรักลูกนะ บางครั้งลูกไม่รู้ว่าผิด และความผิดพลาดก็ ทาให้เขาเติบโตขึ้นได้ เข้าใจลูกเรารวมทั้ งความผิดพลาดที่อาจมีด้วยนะครับ พวกเขายังต้องการความรักจากคุณเสมอ โดยเฉพาะเวลาผิดพลาดไป อยู่กับเขา ในเวลาที่เขาต้องการคุณมากที่สุด เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

84


24 พฤษภาคม เวลา 10:02 น. ชอบเรื่องนี้ครับ ลูกชายเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปีแรก แต่เขากลับไม่รับผิดชอบ เรื่องเรียน คะแนนตกต่ามาก ใช้เงินไปกับการคบเพื่อนและสิ่งของเครื่องใช้ เขากลับบ้าน พ่อกับแม่บอกเขาว่า หากลูกอยากเรียนต่อ ลูกต้องหาเงินเรียนเอง หน้าร้อนนั้นเขาต้องทางานพิเศษและไม่สามารถไปเที่ยวประจาปีกับครอบครัวได้ เป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษ ปีนั้นพ่อแม่ไปเที่ยวประเทศกรีซ แม่ส่งโปสการ์ด มาให้ลูกชายเขียนว่า ลูกรักวันนี้เรายืนอยู่บนเขาซึ่งแม่ๆ ชาวสปาร์ตันโบราณต้อง บูชายัญลูกๆที่บกพร่องของตนเอง แม่อยากให้ลูกอยู่กับเ ราที่นี่จัง ชอบเพราะ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

85


เวลาที่พ่อแม่ลงโทษลูก พ่อกับแม่นั่นแหละครับที่เจ็บปวดมากกว่าใคร บางครั้งก็ จาใจต้องทาเพื่อความดีของลูก อย่าไปโทษพ่อแม่เลยหากเราทาผิดและถูกโทษ พ่อกับแม่เจ็บปวดใจร่วมกับลูกๆเสมอ

25 พฤษภาคม เวลา 16:12 น. ปัจจุบันนี้ ถ้าถามครูว่าอะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดของนักเรียน คาตอบคือ วินัย เด็กๆ ถูกฝึกเรื่องวินัยที่บ้านน้อยมาก ครูเองก็มักจะไม่มีเสรีภาพเต็มที่ที่จะอบรม พวกเขาที่โรงเรียน โลกที่ปร าศจาก วินัยก็เท่ากับ ความโกลาหลนั่นเอง Phil Yancy เล่าเรื่องที่เขาเห็นในซาฟารี ทวีปอาฟริกาว่า แม่ยีราฟคลอดลูกแล้ว ไม่นานจากนั้นแม่ก็จะไปยืนอยู่ใกล้ๆลูกยีราฟ มันใช้เท้าเตะลูกตัวเอง ดูเหมือนทา ร้ายลูก แล้วมันก็เตะอีกครั้ง อีกครั้ง ทุกครั้งลูกยีราฟจะลุกขึ้นด้วยขาที่ ไม่ค่อยมี แรง พยายามลุกขึ้นเดิน แม่จะเตะลูกจนกว่ามันจะขึ้นมาเดินได้เพื่อหนีจากการ ถูกเตะ Phil ถามไกด์ว่ามันทาอย่างนั้นทาไม ไกด์อธิบายว่ายีราฟปกป้องตัวเองได้ เฉพาะตอนที่วิ่งได้เท่านั้นและต้องเร็วเพื่อหนีผู้ล่า ถ้ามันทาไม่ได้ มันก็จะตาย Phil สรุปได้ว่า แม้ว่าจ ะดูเหมือนโหดร้าย แต่มันก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดที่แม่ สามารถทาเพื่อลูกที่เธอรัก หลายครั้งลูกไม่เข้าใจว่าทาไมพ่อแม่ต้องทาถึงขนาดนี้ ทาไมต้องให้ลูกเจ็บปวดหรือทนทุกข์ ทาไมต้องให้ลูกมีวินัย เพื่อลูกที่รักหลายครั้ง ก็ต้องยอมทา คนที่เป็นลูกพยายามมองให้เห็นความรัก ของพ่อแม่นะครับ แม้บางครั้งเราต้องเจ็บปวด ที่จริงแล้วพ่อแม่เจ็บปวดยิ่งกว่ามากนะครับ ขอบคุณ พ่อแม่ทุกครั้งที่เราถูกโทษ ขอบคุณที่เจ็บปวดเพื่อเรา เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

86


26 พฤษภาคม เวลา 9:25 น. เรื่องนี้ธรรมดาครับ แต่ก็ให้ความหมายดี ลุงกับหลานชายพบเต่าตัวหนึ่งเดินอยู่ บนทางผ่าน เด็กชายสนใจและอยากรู้อยากเห็น เริ่มสารวจเต่า เต่าหดหัวและ เท้าเข้าในกระดองทันที เด็กพยายามทาให้มันออกมาด้วย การใช้ไม้เขี่ยมัน ลุงพูด ขึ้นว่า อย่า อย่า เราไม่ทากันแบบนั้น แล้วลุงก็นาเต่าเข้าไปใว้ในเสื้อ ตรงบริเวณ หัวใจ สองสามนาทีเต่าได้รับความอบอุ่นมันก็เริ่มนาเท้าและหัวของมันออกมา ลุงปล่อยให้มันเดินไปหาหลาน พูดขึ้นว่า คนเราก็เหมือนกับเต่านั่นแหละ ไม่ต้องการถูกบังคับให้ทาอะไร เพียงเราให้ความอบอุ่ นและความอ่อนโยนต่อกัน เราก็เข้าหากันได้ ผลประการหนึ่งของพระจิตเจ้าก็คือ ความอ่อนโยนและความใจ ดีครับ ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ยินคาพูดที่อ่อนโยนต่อกัน เราใจร้ายต่อกันเกินไป เราพบความรุนแรงแบบที่ไม่น่าจะมี แม้ในเด็กๆของเรา เราพบคาพูดที่ก้าวร้าว รุนแรงหรือแม้แต่คาพูดหยาบคาน รุนแรงแม้แต่ในบ้านของเราเอง เราไม่ทากัน อย่างนี้ เพียงแค่เราให้ความอบอุ่นแบบมนุษย์ด้วยความอ่อนโยนต่อกัน เราก็เข้า เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

87


หากันได้ อ่อนโยนต่อกันและกันให้มากนะครับ ทุกวันนี้เราต้องการมาก สุขสันต์ วันพระจิตเสด็จลงมาครับ

28 พฤษภาคม เวลา 9:46 น. Joey เล่าให้ฟังว่าตอนแม่โกรธ แม่จะเตะผมกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งของห้อง ตอนอายุสามขวบแม่ชอบขังผมไว้ในห้องหรือไม่ก็โรงรถเป็นชั่งโมงๆเพื่อให้ผม ร้องไห้ สองสามปี ต่อมาเขาถูกครอบครัวหนึ่งรับเป็นลูกบุญธรรมซึ่งรักเขามาก และเลี้ยงดูอย่างดี แต่โจอี้พูดเสมอๆว่าเขาอยากไปอยู่กับแม่ พฤติกรรมของเขา เปลี่ยนไป เขาทาลายข้าวของ ทาร้ายสัตว์เลี้ยงและชกต่อยกับพี่น้องในบ้าน พ่อกับแม่เลี้ยงถามเขาว่า ทาไมถึงทาแบบนี้ ผมไม่อยากอยู่ที่นี่ พวกเราเลี้ยงดูลูก ไม่ดีหรือ ดีครับ แม่เธอทายังไงกับเธอ แย่มากครับ แม่ตีผม แม่เตะผม แม่ไม่เคย สนใจเอาใจใส่ผม ตอนอยู่กับแม่รู้สึกอย่างไร กลัวครับ อย่างนั้นเธออยากอยู่ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

88


ที่ไหน อยู่กับแม่ครับ ผมอยากให้แม่กอดผม โจอี้ยังมีความหวังและรอคอย การกอดของแม่ตลอดเวลา แม้ว่า เขาจะต้องอยู่ด้วยความกลัว เขาไม่ยอมให้พ่อ และแม่เลี้ยงของเขากอดเลย กอดของแม่มีค่ามหาศาลจริงๆ กอดลูกคุณบ่อยๆ รักพวกเขาให้มากๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม พ วกเขายังต้องการความรัก จากคุณนะครับ เด็กๆไม่กลัวการถูกลงโทษ แต่กลัวที่จะไม่ได้ความรักครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

89


28 พฤษภาคม เวลา 10:15 น. พ่อคนหนึ่งเล่าว่า วานนี้ผมเดินไปส่ง เทเลอร์ ลูกชายที่ป้ายรถเมล์ ตอนข้ามถนน เทเลอร์สะดุดล้มลงบนถนน มีแผลที่เข่าเล็กน้อย เขาเริ่มร้องไห้ ผมอุ้มเขาไว้และ ตรวจดูว่าเขาเจ็บที่ไหนบ้าง มีบาดแผลที่ไม่อันตรายมาก แต่ผมก็รู้ว่าเขารู้สึกแสบ แผลแน่ๆ ผมนั่งลงและกอดเขาไว้ ไม่มีสาลีผมใช้เสื้อของผมซับเลือด เขาพิงมาที่ ไหล่ของผมพูดว่า พ่อครับ ผมไม่อยากเรียนอนุบาลเลย ผมตอบลูกก ว่า พ่อรู้ ว่า ลูกเจ็บแต่ไม่ต้องกลัวนะ ลูกจะไปได้ดี เรานั่งที่นั่นกันสักครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะหัน หน้ามามองผม มีขี้มูกไหลจากจมูกของเขา ผมรู้ว่า เราสองคนรู้สึกมีบาดแผล เรากลัว แต่ขณะที่ผมใช้เสื้อผมเช็ดน้ามูกของลูกและมองไปที่ดวงตาที่เอ่อไปด้วย น้าตาของเขา ผมรู้ทั นทีว่าผมรักเขามากแค่ไหน เพราะผมรู้ว่าผมเป็นพ่อเขา พ่อเป็นที่พึ่ง พ่อเป็นความปลอดภัย พ่อเป็นผู้ปกป้อง พ่อเป็นความมั่นคง พ่อรู้จัก ลูกดีและมีแผนให้ลูกเสมอ พ่ออยู่ที่นั่นเสมอเวลาที่ลูกต้องการ เป็นพ่อที่ดีให้แก่ ลูกนะครับ รักลูกมากๆ รักครอบครัวมากๆ มองตาลูกบ่อย ๆด้วยนะครับ แล้วคุณ จะรู้ว่าคุณอยากเป็นพ่อที่ดีมากกว่าเดิม

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

90


29 พฤษภาคม เวลา 10:57 น. เรื่องน่ารักๆครับ พ่อพาลูกชายไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อในเมือง ก่อนที่ จะออก จากร้าน เจ้าของร้านพูดกับเด็กชายว่า เอาทอฟฟี่ไปกามือนึงสิ หลานชาย เด็กชายได้ยินแล้วก็หันไปมอง พ่อ เจ้าของร้านก็พูดว้าว่า เอาทอฟฟี่ไปให้เต็ม กามือเลย ไม่เสียเงินนะ เด็กชายไม่ขยับและก็หันไปมองพ่อ ที่สุดพ่อเอามือล้วง ลงไปในโถทอฟฟี่และเอาทอฟฟี่ออกมาเต็มกา มือส่งให้ลูกชาย ระหว่างทางพ่อ ถามลูกว่า ทาไมถึงไม่เอาทอฟฟี่ ที่ร้านละลูก เด็กชายยิ้มๆและพูดว่าก็ผมรู้ว่า กามือของพ่อใหญ่กว่าของผม ลูกๆมั่นใจเสมอว่าพ่อสามารถทาได้ทุกสิ่ง พ่อยิ่งใหญ่เสมอสาหรับลูกๆ เป็นต้นแบบของชีวิต หลายคนกว่าจะ รู้เรื่องนี้ก็สาย ไปแล้ว ลูกชายคนนี้เจ้าเล่แบบน่ารักไม่ใช่น้อยเลย เพียงแค่สายตาของลูก พ่อก็ ทาทุกสิ่งให้แล้วละครับ

29 พฤษภาคม เวลา 11:11 น. เรื่องเศร้าครับ แนะนาให้ดูภาพยนตร์ เรื่องหนึ่ง เก่าแล้วเป็นหนังที่ภรรยาทุกคน อยากให้สามีดูด้วยชื่อว่า Who will love my children ครอบครัวหนึ่งยากจน สามีภรรยาทางานอย่างหนักเพื่อครอบครัวที่มีลูกๆ หลายคน แม่รู้ว่าเธอเองเป็น โรคร้ายที่รักษาไม่ได้และเธอจะตายภายในหนึ่งปี สามีเป็นคนดีมาก แต่เพียง คนเดียวเธอแน่ใจว่าไม่สามารถเลี้ยงดูลูกๆ ของเธอให้ดีได้ แม่จึงพยายาม แสวงหาแม่ใหม่ให้แก่ลูกๆ แม่ที่เธอมั่นใจว่าจะรักลูกๆของเธอและจัดูแลลูกๆเธอ อย่างดี เธอต้องการจัดแจงเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนที่เธอจะตาย ถ้าอยากร้องไห้ แนะนาให้ดูเรื่องนี้เลยนะครับ และจะพบว่าควา มรักของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้น เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

91


ยิ่งใหญ่เพียงใด เตรียมทุกอย่างให้ลูกๆแม้กาลังจะตาย ไม่ใช่แค่ในหนังแต่ ความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นครับ

30 พฤษภาคม เวลา 8:35 น. หลายปีก่อนมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งได้รับความสนใจมากใน box office ชื่อเรื่องว่า Bridges over Madison County ฮอลลีวูดใช้คาโฆษณาว่า เรื่องความรักที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ยังไม่ได้ชมครับแต่เนื้อเรื่องสั้นๆมีว่า คลิ้น อีสต์วูด เล่นเป็น นักถ่ายภาพที่ชอบเดินทางไปที่ต่างๆ มาพบกับ เมอรรีล สตรีป รับบทเป็นแม่บ้าน ของครอบครัวหนึ่ง พวกเขาแอบรักกัน แอบมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวต่อกัน หลังจากนั้นสี่วัน พวกเขาก็เลิกกัน แยกทางกันเดิน เรื่องแบบนี้แหละครับฮอลลี วูดเรียกว่า เรื่องความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เห็นมั้ยครับหลายครั้ งโลกไม่เข้าใจ ความหมายที่แท้จริงของความซื่อสัตย์ ความหมายที่แท้ของคาว่ารัก ตอนรักกัน ความรักมักจะยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอ ทุกอย่างดีเสมอ อย่ารีบแสวงหาความรัก ยิ่งรีบ ยิ่งหลงนะครับ รักแท้มีอยู่จริงนะครับ นั่นคือ รักของพ่อแม่ไงครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

92


30 พฤษภาคม เวลา 8:47 น. ลูกคนหนึ่งบรรยายถึงพ่อของเขาไว้ว่า พ่อผมตายอายุ 72 ปี ตายวันที่ 11 ธันวาคม 1982 หากท่านยังอยู่ถึงวันนี้ท่านจะมีอายุ 92 ปี พ่อมีรถบรรทุกเก่าๆ คันหนึ่ ง รับจ้างบรรทุกสินค้า สัตว์ต่ างๆตามแต่จะถูกจ้าง ไม่มีเงินมากมายอะไร แต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราขาดอะไรในบ่านเลย เรามีอาหารบนโต๊ะ มีเสื้อผ้าใส่ บ้านของพ่อก็เก่าๆ ไม่มีห้องน้าในบ้าน ไม่ค่อยสะดวกอะไรนัก แต่นั่นก็คือบ้านเรา พ่อไม่ใช่ช่างไม้ แต่เมื่อเราต้องการห้องน้าในบ้าน พ่อก็สร้างมันขึ้นมาด้วยตนเอง ไม่ดีนักแต่ก็ใช้ได้ พ่อพาผมกับน้องชายไปตัดผมเสมอ บางครั้งไม่มีสตางค์พ่อก็ จัดแจงใช้เครื่องมือในบ้านตัดให้ มันก็ไม่ขี้เห ร่เท่าไรนัก พ่อเป็นคนที่ คอยจัดแจง จัดเตรียมทุกอย่างที่จาเป็นให้พวกเราตลอดเวลา แม้ไม่มีก็พยายาม ผมนึ กไม่ออก เลยว่าผมขาดอะไรบ้าง หลายคนอาจลืมพ่อที่ตายไปแล้ว นึกถึงท่านบ้างนะครับ เล่าเรื่องพ่อในใจ ในกระดาษด้วยความภาคภูมิใจ หากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็รักท่าน มากๆ ที่ทาทุกอย่างให้เราก็เพราะท่านรักเราครับ พ่ออาจจะพูดคาว่ารัก ยากหน่อย แต่ท่านแสดงความรักออกมาทุกวัน เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

93


31 พฤษภาคม เวลา 11:14 น. พ่อพาลูกสาวน่ารักไปดูการต้อนฝูงแกะ ลูกสาวชอบฟังเสียงพ่อเรียกฝูงแกะ เพราะและมีพลัง ลูกสาวคนนี้ โตขึ้นเป็นหญิงสาวที่ สวยและน่ารัก เธอย้ายไปอยู่ ในเมืองใหญ่ที่เอดินเบิ ร์ก เพื่อสร้างชีวิตของตนเอง แรกๆ ก็เขียนจดหมายถึงที่ บ้านต่อมาก็ขาดหายไป มีเสียงเล่ามาถึงพ่อว่าลูกสาวไปติดพันกับชายคนหนึ่ง ซึง่ มีอิทธิพลต่อชีวิตของเธอมาก เป็นคนที่น่าเป็นห่วงทีเดียว ขนาดเธอพบกับ คนรู้จักก็ยั งทาเป็นไม่รู้จัก พ่อรู้แบบนี้ก็เดินทางไปตามหาลูกสาว ค้นหาทุกสลัม ทุกซอกของเมือง ตลาด ร้านอาหารจนหมดหวังและกาลังจะกลับบ้าน พ่อระลึก ได้ว่าลูกสาวชอบฟังเสียงตนเองเรียกแกะ จึงกลับเข้าไปในเมืองส่งเสียงร้องเรียก แกะไปตามถนนต่างๆจนใครๆคิดว่าเขาเป็นบ้า แต่ในบ่านหลัง หนึ่งที่อยู่ในเขต ซอมซ่อของเมือง ลูกสาวนั่งอยู่ท่ามกลางชีวิตที่ตกต่าของตนกับชายคนที่ครั้งหนึ่ง เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

94


เธอคิดว่าวิเศษที่สุดได้ยินเสียงที่เธอชอบและคุ้นเคย เธอรีบออกไปที่ถนนและโผ เข้าไปในอ้อมกอดของพ่อของเธอ ตอนนั้นเองพ่อกอดลูกสาวใว้แน่นและพาเธอ กลับบ้าน จะเกิดอะไรขึ้นก็ ตามอย่าลืมเสียงของพ่อแม่เรา เสียงนี้คอยเรียกเรา กลับไปสู่สิ่งที่ดีๆ เสมอ ไม่มีใครหรอกครับที่ห่วงและหวงเราเท่าพ่อและแม่

1 มิถุนายน เวลา 14:34 น. ผลสารวจที่น่าสนใจ ในอเมริกา ชี้ว่า อเมริกากาลังเผชิญกับปํญหาครอบครัวที่ สาคัญมาก นั่นก็คือ ครอบครัวปราศจาก “พ่อ” เชื่อหรือไม่ครับ เด็กๆ ในอเมริกา เกือบครึ่งหนึ่งเติบโตขึ้นมาในครอบครัว โดยไม่มีพ่อ คนยากจนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ คือ บรรดาแม่ๆ ที่ต้องเลี้ยงดูลูกๆ ตาม ลาพังหรือที่เขาเรียกกันว่า “Single Moms” ปัญหาที่ตามมาของเรื่องนี้ก็คือโอกาสที่เด็กๆ เหล่านี้จะประสบปัญหา ด้านต่างๆ ก็มีสูงมากด้วย เรามาดูกันนะครับ เวลาที่ครอบครัวปราศจาก พ่อแล้ว ต้องเผชิญกับอะไรบ้างเด็กๆ 60% ถูกข่มขืนหรือไม่ถ้าหากเป็นชายโตขึ้นเขาจะ เป็นคนข่มขื นคนอื่น ,72%กลายเป็นฆาตกรวัยรุ่น ,70% ของนักโทษในคุกล้วนมา จากครอบครัวที่ไม่มีพ่อ เวลาที่ไม่มีพ่อ เด็กชายเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทวีความ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

95


รุนแรง ส่วนเด็กหญิงก็จะกลายเป็นหญิงสาวที่ต้องการ คู่นอนตลอดเวลา แสวงหาความรัก ยิ่งอเมริกาเป็นประเทศค่อนข้างจะเสรีทางเพศด้วย สถิติเหล่านี้ ก็ยิ่งมีมากขึ้นอีกครับ รายงานนี้ยังแสดงด้วยว่า แม้บางครอบครัวที่มีพ่ออยู่ แต่พ่อบางคนก็สนใจแต่เลี้ยงดูครอบครัว แต่ไม่สนใจดูแลลูกๆ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ ของแม่แต่อย่างเดียว ก็ทาให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนี้ พ่อๆ ทั้งหลาย ใช้เวลากับ ลูกๆเฉลี่ยเพีย ง 20 นาทีต่อวันเท่านั้นเอง พ่อนามาให้อ่านกัน ก็เพื่อจะบอกกับ ผู้ที่เป็นพ่อ ทั้งหลายว่า พวกคุณมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อครอบครัวของคุณต่อ ลูกๆของคุณ จงซื่อสัตย์ต่อครอบครัวของคุณเสมอ รักลูกๆของคุณให้มากที่สุด

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

96


1 มิถุนายน เวลา 15:57 น. เรื่องนี้เล่าในหนังสือ Language of love โดย Gary Smally and John Trent สามีขอภรรยาหย่าเพราะไปติดผู้หญิงคนอื่น เขาไม่ฟังใครทั้งนั้นและส่งใบหย่าให้ ภรรยาเซ็น ดึกคืนหนึ่ง Kimberly ลูกสาวเขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงพ่อ ของเธอ พ่อจ๋า หนูอยากคุยกับพ่อ แต่ดูเหมือนพ่อไม่มีเวลาเลย หนูรู้ว่าพ่อกาลัง รักกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ แม่ไม่ได้ขอให้หนูเขียนมา แม่ไม่รู้ด้วยซ้า หนูเพียงอยาก ให้พ่อรู้ว่าหนูคิดอย่างไรเท่านั้น พ่อ หนูรู้สึกว่าครอบครั วเราเหมือนกาลังนั่งรถ สวยๆคันหนึ่ง สวยทั้งนอกทั้งในรถเลย แต่รถเริ่มเก่าและเริ่มมีปัญหาต่างๆ ทั้งเสียงทั้งล้อและเครื่องด้วย แต่มันก็ยังเป็นรถที่ดี มันสามารถเป็นรถที่ดีได้ ซ่อมมันหน่อยดูแลมันหน่อย พ่อแม่นั่งหน้า หนูกับไบรอันนั่งหลัง หนูอบอุ่นมากที่ เห็นพ่อกับแม่นั่งด้วยกัน เดือนที่แล้ว แม่ขับรถกลางคืน แล้วอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งวิ่ง เข้ามาชนรถแม่อย่างแรงจนตกถนนไป พ่อเป็นคนขับรถ คันนั้นมาชนเรา ข้างๆ พ่อเป็นผู้หญิงคนนั้น แม่เจ็บหนักมาก ซี่โครงหักไปหลายซี่ กระดูกเกือบแทงหัวใจ แม่เลย ไบรอันก็บาดเจ็บและช็อค ไม่พูดไม่ จาและไม่เล่นกับใครเลย หนูเองก็ ขาหัก บาดเจ็บมากจนช่วยใครไม่ได้เ พวกเรายังอยู่ในโรงพยาบาล หมอพยายาม ช่วยเราแต่หนูอยากไห้เป็นพ่อมาช่วยมากกว่า พวกเราคิดถึงพ่อมากและอยากให้ มาเยี่ยมพวกเรา เราสามคนพูดถึงพ่อบ่อยๆ พูดว่าพวกเรารักพ่อมากเพียงใด พ่อสบายดีมั้ย เป็นอะไรหรือเปล่า พ่อต้องการพวกเราเหมือนอย่างที่เราต้องการ พ่อหรือเปล่า ถ้าพ่อต้องการหนู หนูอยู่ที่นี่และหนูรักพ่อมาก คิมเบอร์ลี หนึ่งอาทิตย์ต่อมา พ่อกลับมาที่บ้านและคุยกับลูกสาว ถามว่า คิม ขาหนูเป็น อย่างไรบ้าง พ่อได้รับจดหมายลูกแล้ว พ่อเสียใจ พ่อทาร้ายลูก อย่างมาก ลูกไม่รู้ หรอกว่าพ่อเสียใจเพียงใด เรื่องที่ลูกเล่าทาให้พ่อรู้ว่าพ่อเป็นสาเหตุให้ทุกคนใน ครอบครัวเราต้องเจ็บปวดเพียงใด พ่อจะทาทุกอย่างเพื่อที่จะนาทุกสิ่งกลับคืนมา เราจะได้นั่งรถคันเดียวกันอีกและตลอดไป อย่าทาร้ายกันและกันในครอบครัวเลย รักกันให้มากๆดีก ว่าครับ ให้ความรักในครอบครัวนาทางเรา อย่าให้ความรัก นอกครอบครัวมาทาให้ครอบครัวเราแตกแยกนะครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

97


2 มิถุนายน เวลา 16:12 น. Angie พูดถึงพ่อเธอให้เพื่อนๆในมหาวิทยาลัยฟังว่า ตอนฉันเกิดพ่ออายุ 50 แล้ว ฉันไม่รู้ว่าทาไมพ่อต้องทาทุกอย่างในบ้านแทนที่จะเป็นแม่ พ่อทาหลายอย่างให้ฉัน เรียกรถโรงเรียนให้ เตรียมอาหารให้ กลับถึงบ้านพ่อก็เตรียมทุกอย่างให้เสร็จ ฉันโตขึ้นและอยากมีอิสระจากพ่อแต่พ่อไม่ยอมแพ้ ถ้าฉันจะเตรียมอาหารเองพ่อ ก็จะตื่นแต่เช้าทาเตรียมให้เอง พ่อมักจะเขียนอะไรในกระดาษเช็ดปากให้ด้วย บางทีก็ทาเป็นรูปหัวใจและเขียนว่า พ่อกับแอนจี้ ใว้ตรงกลาง ฉันพยายามไม่ให้ เพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยเห็น แต่ในที่สุดพวกเขาก็เห็นและส่งกระดาษนั้นไปให้ดูกัน ทั่วๆ ฉั นอายมากแต่ในที่สุดฉันรู้สึกว่าพวกเพื่อนๆคงไม่เคยมีพ่อแบบฉันมี พ่อที่ ใกล้ชิดกับฉันตลอดเวลาและฉันก็รู้สึกดีที่มีพ่อ ฉันเก็บกระดาษนั้นใว้ทุกแผ่น พ่อทาแบบนี้เสมอแม้ฉันอยู่ ในมหาวิทยาลัย ฉันคิดถึงพ่อเสมอ ค่าโทรศัพท์ของ ฉันสูงมากเพราะฉันอยากได้ยินเสียงพ่อทุกวัน พอฉันบอกสวัสดี พ่อจะพูดว่า เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

98


แอนจี้ค่ะ พ่อ พ่อรักลูกนะ หนูก็รักพ่อค่ะ ฉันจะได้รับจดหมายจากพ่อทุกวันศุกร์ จนเพื่อนๆทุกคนรู้ ฉันจะอ่านจดหมายให้เพื่อนๆฟังด้วยความภาคภูมิใจ เป็นเวลา ช่วงนี้เองที่พ่อเป็นมะเร็ง พอจดหมายไม่มาในวันศุกร์ฉันก็รู้ว่าพ่อเขียนไม่ไหวแล้ว ระยะหลังๆหากจดหมายไม่มาวันศุกร์ก็จะมาสองสามวันถัดไป แต่จะมาเสมอ เพื่อนๆพากันเรียกพ่อของฉันว่า พ่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดในจักรวาล แอนจี้เล่ามาถึง ตรงนี้เธอก็ไม่สามารถเล่า ต่อไปได้อีก เธอไม่สามารถพูดคาที่เธอต้องพูดได้ พ่อของเธอจากเธอไปแล้วจริงๆ ถึงเวลานี้เธอจึ งรู้ว่าเธอไม่อยากได้อิสระและ มีชีวิตของเธอเอง ตามใจเธออีกแล้ว สิ่งที่เธอต้องการที่สุดตอนนี้ก็คืออยากคุย กับพ่อทางโทรศัพท์อีก และ อยากรับจดหมายจากพ่อทุกวันศุกร์ เราอาจไม่มีพ่อที่ ดีที่สุดในจักรวาล แต่เราก็มีพ่อที่รักเราไม่แพ้กันเลย พ่อทาทุกอย่างเพื่อเราได้น ะ ครับ เก็บความทรงจาดีๆของพ่อใว้ในหัวใจเราเสมอนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

99


5 มิถุนายน เวลา 16:14 น. เหตุเกิดที่แคลิฟอเนียครับ เวลาหกโมงเช฾าวันพุธ เจมสแ ลอสันออกจากบ฾ าน เพื่อไป สมัครงาน หนึ่งชั่วโมงต฽อมา แพทซี่ ภรรยาอายุ 36 ปีของเขาออกจากบ฾านเพื่อไปสอน เรียนและขับรถลงจากเขาที่มีแม฽น้ําอยู฽ข฾างล฽าง เธอพาลูกสองคนไปด฾วย ลูกสาวซูซาน อายุห฾าขวบและลูกชายเจราลอายุสองขวบเพื่อนําไปฝากเลี้ยงไว฾ตามปกติ แปดชั่วโมง ครึ่งต฽อมา เจมสแพบภรรยาและลูกสาวเสียชีวิตในรถที่พลิกคว่ําอยู฽ในสายน้ํา แต฽ลูกชาย ของเขาปลอดภัย ตอนที่เขากระเสือกกระสนลงไปที่รถนั้นเขาพบว฽าภรรยาของเขาอยู฽ ในท฽าที่ถูกล็อคเอาใว฾ภายในรถ เธอใช฾มือทั้งสองอุ฾มและชูลูกชายใว฾เหนือกระแสน้ํา เธอชูลูกชายอยู฽อย฽างนั้นถึงแปดชั่วโมงครึ่ง ร฽างกายเธอเกือบจะกลายเป็นน้ําแข็งอยู฽ใต฾ น้ําอยู฽แล฾วตอนที่เจมสแพบเธอ ในที่สุดเธอก็เสียชีวิตในท฽านั้นเอง ท฽าที่แสดงความรักต฽อ ลูกด฾วยการมอบชีวิตที่เหลือเพื่อเขา อุ฾มลูกให฾หายใจให฾ได฾ เธอตายเพื่อให฾อีกชีวิตหนึ่ง อยู฽ได฾ เหตุการณแลักษณะนี้เกิดเป็นข฽าวมากมาย แต฽เหตุการณแ แบบนี้เองที่ไม฽เป็ นข฽าว เลยเกิดขึ้นทุกวัน ในครอบครัวเกือบทุกครอบครัวที่ยังมีแม฽อยู฽ ทุกวันนี้แม฽ๆทุกคน เสียสละชีวิตส฽วนตัว ความสุขส฽วนตัวทั้งหมด ก็เพื่อให฾ลูกมีชีวิตที่ดีกว฽า แม฽อุ฾มและชูลูก อยู฽ตลอดชีวิตครับ ไม฽ใช฽เพียงแค฽แปดชั่วโมงครึ่ง คิดถึงความรักของแม฽กั นบ฾างนะครับ อย฽ามัวแต฽หาความสุขใส฽ตัวกันอยู฽เลย ขณะที่เราสุขอยู฽ แม฽อาจกําลังเป็นทุกขแ เพราะ เราก็ได฾นะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

100


10 มิถุนายน เวลา 6:23 น. ขออภัยครับไม฽ ได฾เขียนมาหลายวัน Dr. Benjamin Warfield เป็นอาจารยแเทววิทยา ที่ Princeton ตอนที่ท฽านอยู฽ในตําแหน฽งสูงสุดในสถาบันนี้ ภรรยาของเขาปุวยและที่สุด ก็เป็นอัมพาต ท฽านใช฾เวลาดูแลภรรยาถึง 10 ปี ในระหว฽างสิบปีนั้นท฽านไม฽เคยอยู฽ห฽าง จากภรรยาเกินกว฽าสองชั่วโมงเลย แม฾ภรร ยาจะเป็นอัมพาต แต฽เธอก็ชอบการอ฽าน หนังสือ ดังนั้นท฽านจึงนั่งอยู฽ข฾างเตียงเธอทุกวันอ฽านหนังสือให฾เธอฟใง ท฽านสุภาพและ ดูแลภรรยาอยู฽เสมอ วันหนึ่งมีบางคนถามท฽านว฽า อาจารยแเคยคิดจะพาภรรยาไปอยู฽ที่ สถานดูแลคนอัมพาตมั้ยครับ อาจารยแสามารถเขียนหนังสือและปฎิบัติหน฾าที่ ที่ยิ่งใหญ฽ กว฽านี้ได฾ แต฽ท฽านตอบว฽า ไม฽มีทาง ภรรยาของผมคือหน฾าที่ที่สําคัญและยิ่งใหญ฽ที่สุดของ ผม ผมจะไม฽ยอมห฽างจากเธอ ผมจะรักเธอ ดูแลเธอตราบเท฽าที่พระจะให฾เรามีชีวิตอยู฽ จะมีหน฾าที่ใดในโลกนี้ยิ่งใหญ฽ไปกว฽าการรักและดูแลกันไปตราบสิ้นลมหายใจโดยเฉพาะ รักและดูแลค นในครอบครัวของเรา คุณดูแลครอบครัวทุกวันหรือเปล฽าหรือรอแต฽ให฾ ครอบครัวดูแลคุณครับ ชีวิตครอบครัวสวยงามเสมอไม฽ว฽าจะสุขหรือจะทุกขแ ถ฾าเรามี คนในบ฾านดูแลและรักกันครับ ความสุขภายในบ฾านลึกซึ้ง ความสุขนอกบ฾านไม฽ยั่งยืน หรอกครับ มีอะไรสําคัญและยิ่งใหญ฽กว฽าครอบครัวเราละครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

101


11 มิถุนายน เวลา 11:20 น. เด็กหญิงวาดภาพภาพหนึ่ง เข฾าไปหาพ฽อที่กําลังทํางานที่บ฾านพูดว฽า พ฽อจเามาดูรูปที่หนู วาดสิคะ ไม฽ใช฽ตอนนี้ลูกพ฽อไม฽ว฽าง สิบ นาทีต฽อมาลูกสาวเข฾ามาหาพูดแบบเดิม พ฽อก็ ตอบว฽าไม฽เห็นหรือว฽าพ฽อไม฽ว฽าง อย฽าเพิ่งกวนพ฽อตอนนี้เลย เสร็จงานแล฾วพ฽อจะไปดูนะ สองชั่วโมง฽อมาพ฽ออกมาหาลูกสาวขอดูภาพวาดนั้น เป็นภาพวาดของเธอ พี่ชาย แม฽ และสุนัขที่บ฾าน พ฽อสังเกตุว฽าไม฽มีรูปของเขาในนั้นจึงถามลูกว฽าพ฽อหา ยไปไหนละ ลูกสาวตอบว฽าพ฽อกําลังทํางาน เป็นเรื่องง฽ายๆครับ เวลาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะ ให฾ลูกได฾ คุณจะให฾อะไรลูกก็ได฾ ให฾เงิน ให฾เสื้อผ฾า ให฾โทรศัพทแ ให฾คอมพิวเตอรแ แต฽ไม฽มี อะไรที่ลูกต฾องการจากคุณมากไปกว฽าเวลาครับ พวกเขาต฾องการคุณนะครับ ให฾เวลา ก฽อนทีจ่ ะไม฽มีเวลาจะไห฾

13 มิถุนายน เวลา 10:02 น. มีรายการโทรทัศนแรายการหนึ่งในประเทศโปแลนดแชื่อว฽า I want to be pretty เขานําผู฾หญิงอาสาสมัครสองคนที่ อยากสวยขึ้นทํางานร฽วมกับทีมงานเป็นเวลา 6 สัปดาหแ ห฾ามการติดต฽อกับทางบ฾านหรือว฽าใครเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณแ ให฾ดูสวยขึ้นครั้งนี้ จากนั้นเพื่อนๆและครอบครัวจะได฾รับเชิญมาในรายการเพื่อพบกัน ในภาพลักษณแใหม฽นี้แบบหน฾าต฽อหน฾า หนึ่งในนั้นมีผู฾หญิงคนหนึ่ งชื่อ โกเซีย พูดว฽า ฉันเป็นผู฾หญิงที่สวยอยู฽แล฾วแต฽ตอนนี้ฉันไม฽สามารถรับได฾กับที่เป็นอยู฽ตอนนี้เลย ฉันดู แปลกไปและรู฾สึกละอายใจตนเองเวลาอยู฽กับสามีและครอบครัว ฉันต฾องทนกับ รูปลักษณแนี้ถึงหนึ่งปีทีเดียว สามีจะทนกับฉันได฾อย฽างไร ชีวิตของเราและความสุขของ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

102


เราขึ้นอยู฽กับรูปลักษณแภายนอกหรือเปล฽า แม฾โกเซียจะสวยขึ้นก็ไม฽ได฾หมายความว฽าเธอ เป็นคนดีขึ้น เป็นภรรยาและเป็นแม฽ที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงภายนอกไม฽สามารถทําให฾ เราเป็นคนดีขึ้นได฾ การเปลี่ยนแปลงภายในต฽างหากครับที่ช฽วยเราได฾ ถ฾าคิดจะ เปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนตัวเราภายในนะครับ

15 มิถุนายน เวลา 14:49 น. พ฽อองคแหนึ่งเล฽าให฾ฟใงว฽า พ฽อแม฽ของลูกสาวคนหนึ่งมาขอพบและระบายให฾ฟใงว฽า มีลูกสาวที่น฽ารักมากคนหนึ่ง บาง อย฽างเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอ ที่สุดเธอหนีออกจาก บ฾านไปและไปอยู฽กับชายคนหนึ่งที่มีอายุมากกว฽าเธอถึงสามเท฽า แม฽ร฾องไห฾และพูดว฽า คุณพ฽อ ช฽วยบอกฉันทีว฽าฉันควรพูดกับลูกสาวของฉันอย฽างไรดี ส฽วนคนที่เป็นพ฽อพูดว฽า คุณพ฽อ ผมอยากรู฾ว฽าผมจะต฾องอยู฽ในคุกกี่ปีหากผมหยิบปืน ของผมและเปุาสมองของ ชายคนนั้น แม฽ร฾องไห฾และพยายามสร฾างความสัมพันธแพ฽อเป็นเหมือนวัวดุ ศักดิ์ศร฾ถูก เหยียบย่ํา รักลูกมากก็แค฾นมาก พ฽อทุกคนควรรักลูกๆของตนและสื่อสารให฾ลูกรู฾ด฾วยว฽า รักพวกเขา อย฽ากลัวนะครับที่จะแสดงความรักใคร฽กับลูก อย฽ากลัวที่จะพูดออกมาถึง ความรู฾สึกที่แท฾จริงของพ฽อนะครับ ลูกๆก็อยากฟใงคําเหล฽านั้นเสมอ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

103


15 มิถุนายน เวลา 14:58 น. ชอบบทเทศนแของพ฽อองคแหนึ่งบอกว฽า มีคําอยู฽ 4 คําที่พ฽อแม฽ควรรู฾ จักพูดกับลูกๆ คําแรกก็คือ ลูกมีเสรี หมายถึงบางครั้งพ฽อแม฽ต฾องรู฾จักปล฽อยลูกๆให฾โต พวกเขาไม฽ใช฽ เด็กเสมอไป คําที่สองคือ พ฽อรักลูก คําว฽ารักนี้เป็นพันธะผูกพัน มีหลายสิ่งผูกพันลูกได฾ แต฽เหนือสิ่งใดคือรัก คําที่สามคือ ยกโทษให฾ทุกอย฽าง ในความสัมพันธแเราต฾องเริ่ม ต฾น ใหม฽เสมอด฾วยการให฾อภัยแก฽กันในครอบครัว ทุกอย฽างในครอบครัวเริ่มต฾นใหม฽ได฾เสมอ และคําสุดท฾ายก็คือ มีความสุขที่อยู฽กับลูก เราต฾องมีความสุขกับความสัมพันธแนี้ หากเราเรียนรู฾และปฎิบัติตามนี้ เราจะพบพลังของความสัมพันธแในครอบครัวว฽ามีพลัง มากขนาดไหนครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

104


16 มิถุนายน เวลา 9:52 น. Benson มีลูกชายน฽ารักสองคน แอนดี้อายุ 5 ขวบและชารแลีอายุ 4 ขวบ เบนสัน พยายามเป็นพ฽อที่ดี หน฾าตาดีแต฽หัวล฾าน ครอบครัวกําลังเตรีย มตัวไปร฽วมงานเลี้ยง แต฽งงาน พอเขาออกมาจากห฾องแต฽งตัว เขาเห็นแอนดี้ใช฾มีดโกนไฟฟูาของเขาโกนหัว ตนเองตรงกลางหัวเป็นทางด฽วนกลางหัวพอดี เบนสันโกรธลูกมากพูดว฽า แอนดี้พ฽อเคย บอกลูกแล฾วว฽าอย฽าเล฽นเครื่องโกนหนวดไฟฟูาของพ฽อ ลูกจะต฾องถูกตีที่ทําอย฽างนี้ พอเขากําลังจะตีลูกแอนดี้มองตาพ฽อพูดว฽าอย฽าเพิ่งตีผม พ฽อไปดูชารแลีก฽อน เบนสันและ ภรรยาต฾องตกใจอย฽างมากที่พบชารแลีหัวล฾านแล฾ว เบนสันโกรธจัดเลยคราวนี้ เขาจับ แอนดี้และพูดว฽าคราวนี้ลูกต฾องถูกตีจริงๆแล฾ว แต฽ก฽อนที่เขาจะตีลูก แอนดี้มองดูพ฽ออีก ครั้งหนึ่งแล฾วพูดทั้งน้ําตาว฽า พ฽อครั บ พวกเราพยายามเพียงแค฽จะเป็นเหมือนพ฽อ เท฽านั้นเองนะครับ แอนดี้ไม฽ถูกตีแต฽พ฽อเข฾ามาสวมกอดเขาใว฾แน฽นด฾วยความรัก การเป็นพ฽อหมายถึงฟใงลูกบอกว฽ารักคุณ หมายถึงกลับจากทํางานมาทั้งวันและมากอด ลูกที่บ฾าน หมายถึงภูมิใจในลูกชายและลูกสาวของคุณเสมอ ภูมิใจต฽อหน฾าเ พื่อนๆ เกี่ยวกับพวกเขา การเป็นพ฽อยังหมายถึงเลี้ยงดูลูกให฾เติบโตเป็นผู฾ใหญ฽และดูแลพวกเขา ปกปูองพวกเขาและครอบครัวให฾ดีที่สุด รักครอบครัวและลูกๆของคุณเสมอนะครับ พ฽อคือไอดอลตัวจริงของลูกๆ พวกเขามองดูคุณ ใว฾ใจคุณและเชิดชูบูชาคุณ ทําอะไรให฾ ลูกได฾ก็ทํานะครับ ให฾ลูกๆได฾รับแต฽สิ่งที่ดีในชีวิต

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

105


21 มิถุนายน เวลา 15:49 น. Helen Mrosla เล฽าให฾ฟใงว฽าเธอเป็นครูสอนคณิตแผนใหม฽ชั้นมัธยม นักเรียนตั้งใจเรียน มากแต฽เธอรู฾ ว฽าพวกเขาไม฽เข฾าใจ พวกเขาเริ่มผิดหวังและหงุดหงิดในชั้นเรียน เธอตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแนวการสอน เธอให฾นักเรียนแต฽ละคนเขียนชื่อของเพื่อนในชั้น ทุกคนและเขียนบางสิ่งบางอย฽างที่ดีของเพื่อนแต฽ละคนลงไป นักเรียนใช฾เวลาทั้งชั่วโมง ทํางานชิ้นนี้ วันรุ฽งขึ้นเธอรวบร วมและแยกแยะชื่อแต฽ละชื่อพร฾อมทั้งสิ่งดีๆที่เพื่อนๆ เขียน วันเรียนวันต฽อมาเธอมอบให฾นักเรียนแต฽ละคนได฾อ฽าน บรรยากาศในห฾องเรียน เปลี่ยนไป ทุกคนยิ้มแย฾มเวลาอ฽านความดี ความน฽ารักของตนเองที่เพื่อนๆเขียนให฾ เด็กคนหนึ่งถึงกับร฾องว฽า ฉันไม฽เคยรู฾เลยว฽าฉันมีความหมายถึ งขนาดนี้ ตั้งแต฽นั้น การเรียนคณิตก็สนุกและน฽าสนใจมากขึ้น หลายปีผ฽านไปครูและศิษยแเก฽ามาพบกัน นักเรียนนําเอากระดาษที่เขาเก็บไว฾ออกมาโชวแ เฮเลนรู฾ทันทีว฽าคือกระดาษแผ฽นนั้น นักเรียนแต฽ละคนต฽างเก็บกระดาษแผ฽นนั้นใว฾ บางคนเอาใว฾ในอัลบั้มแต฽งงาน บางคนก็ ใส฽กรอบไว฾ที่บ฾าน บางคนก็พกติดตัวใว฾ตลอดเวลา เฮเลนมีความสุขที่สุดในชีวิต เธอไม฽ นึกมาก฽อนเลยว฽าการเขียนความดีของคนอื่นๆจะเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ฽สําหรับศิษยแของ เธอ เราไม฽มีทางรู฾หรอกครับว฽ากิจการเล็กน฾อยของเราได฾สร฾างพลังมหาศาลให฾แก฽คน อื่นๆได฾เสมอ เราอาจไม฽คิดว฽าที่เราทํานั้นสําคัญ แต฽สําหรับบางคนแล฾วมันสําคัญอย฽าง ยิ่งทีเดียว มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได฾เลย ทําดีต฽อกันนะครับ ทุกคนมีความหมายต฽อกัน เสมอ คุณและกิจการเล็กๆน฾อยๆของคุณมีความหมายสําหรับบางคนเสมอครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

106


22 มิถุนายน เวลา 9:52 น. แม฽และลูกสาวที่น฽ารักไปโบสถแทุกอาทิตยแ ส฽วนพ฽อไม฽สนใจเรื่องวัดเลย เขาทํางาน ในเหมืองและสนใจแต฽เรื่องฟุตบอล ลูกสาว ซูซี่ปุวยหนักและตรวจพบว฽าเป็นลิวคีเมีย ในขั้นสุดท฾ายแล฾ว ช฾าไปที่ห มอจะช฽วยได฾ พ฽อแม฽นําลูกสาวกลับบ฾าน ดูแลเธอเท฽าที่ สามารถก฽อนที่เธอจะตาย ทุกคืนพ฽อกลับจากงานก็จะมาที่ห฾องซูซี่ ใช฾เวลาอยู฽กับ ลูกสาวซึ่งตอนนี้น้ําหนักลด แก฾มตอบและผิวซีดไปหมดแล฾ว คืนวันหนึ่งซูซี่พูดกับพ฽อ เธอว฽า พ฽อจเา หนูกําลังจะตายและไปพบพระเยซู ครูคําสอนข องหนูบอกอย฽างนั้น บนสวรรคแหนูจะได฾รับมงกุฎิด฾วย แต฽ไม฽มีดาวประดับมงกุฎิเพราะหนูยังไม฽ได฾พาใครมา รู฾จักพระเยซูเลย พ฽อจะมอบชีวิตของพ฽อให฾พระเยซูได฾มั้ยค฽ะ หนูจะได฾มีดาวที่มงกุฎิของ หนู พ฽อได฾ยินก็ร฾องไห฾ พยักหน฾าให฾กับลูก คุกเข฽าลงทันทีสวดภาวนาบทแสดงความทุกขแ พร฾อมๆกับซูซี่ ดวงตาของซูซี่เปล฽งประกายด฾วยความสุข เธอเรียกแม฽เข฾ามาและเล฽าให฾ แม฽ฟใงด฾วยความสุขว฽าพ฽อได฾ทําอะไร สองสามวันต฽อมาซูซี่ก็ตาย วันอาทิตยแต฽อมา พ฽อพาแม฽ไปที่โบสถแด฾วยกัน ก฽อนพิธีจะจบพ฽อของซูซี่ขอพูดอะไรกับที่ประชุม เขาพูดว฽า ผมเคยต฽อต฾านพระวรสา ร ต฽อต฾านคุณพ฽อผู฾เทศนแซึ่งพยายามจะช฽วยผม แต฽ผมไม฽ สามารถต฽อต฾านลูกสาวผมได฾ เขาหยุดเช็ดน้ําตาและพูดต฽อไปว฽า ซูซี่ขอให฾ผมมอบชีวิต ให฾พระเยซูเจ฾าเพราะเธอรักผม เธอเข฾าถึงผมได฾ในขณะที่คนอื่นทําไม฽ได฾ เขาพูดจบด฾วย คําพูดที่ว฽า และตอน นี้ซูซี่อยู฽บนสวรรคแสวมมงกุฎิ ที่ มี ดาวดวงหนึ่งประดับอยู฽ด฾วย ดาวดวงนั้นคือผมเอง พระในครอบครัวสําคัญมากเพระาทําให฾ความรักในครอบครัว เป็นจริง ทําให฾ความรักมีผลอย฽างไม฽น฽าเชื่อเลย ความรักในครอบครัวเปลี่ยนแปลงชีวิต ของกันและกันได฾เสมอครับ เป็นความสขของลูกที่เห็นพ฽อเปลี่ยนแปลง เป็นความสุข ของพ฽อที่เห็นลูกสาวสุขใจ ครอบครัวที่ไม฽สมบูรณแสมบูรณแได฾ด฾วยความรักครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

107


เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

108


23 มิถุนายน เวลา 11:33 น. พ฽อคนหนึ่งเล฽าเรื่องน฽ารักๆของลูกสาวใ ห฾ฟใงครับ พ฽อให฾เงินลูกสาวไปช็อปปิ้งกับแม฽ ลูกสาวชอบสร฾อยคอที่มีไข฽มุกอยู฽เส฾นหนึ่งจึงซื้อสร฾อยเส฾นนั้น เธอสวมมันตลอดเวลา ทั้งตอนนอนและตอนอาบน้ํา พ฽อแปลกใจมากที่ลูกสาวชอบสร฾อยนั้นมาก คืนหนึ่งพ฽อก็ บอกราตรีสวัสดิ์กับลูกพูดว฽า รักลูกนะ หนูก็รักพ฽อค฽ะ พ฽อก็กระ เซ฾าว฽า พ฽อขอสร฾อย ไข฽มุกของหนูได฾มั้ย ลูกสาวมองหน฾าพ฽อแล฾วก็หันหนีไปเลย พ฽อทําแบบนี้อีกสองสามคืน ต฽อมา ลูกสาวตอบว฽าไม฽ให฾ แต฽ก็มีน้ําตาเอ฽ออยู฽ที่ขอบตาของเธอ อีกสองสามคืนต฽อมา หลังจากพูดว฽ารักลูกนะ และหนูก็รักพ฽อแล฾ว พ฽อก็ถามลูกอีกว฽า พ฽อขอสร฾อยไข฽มุกนะ คราวนี้ ลูกสาวถอดสร฾อยให฾พ฽อพูดว฽า พ฽อขา หนูรักสร฾อยเส฾นนี้เพราะพ฽อซื้อให฾หนู หนูให฾พ฽อค฽ะเพราะหนูรักพ฽อมากกว฽า นี่ค฽ะ พ฽อเอามือนําสิ่งหนึ่งมาจากกระเป฻าแล฾วยื่น ให฾ลูกสาว เขานําติดตัวมาหลายวันแล฾ว ลูกสาวเปิดกล฽องเล็กๆนั้นและพบว฽าเป็น สร฾อยคอไข฽มุกที่สวยกว฽าของเธ ออีกเพราะเป็นไข฽มุกแท฾ พ฽อรอคอยให฾ลูกเต็มใจที่จะ วางใจในความรักของพ฽อ พ฽อจะจัดหาสิ่งที่ดีกว฽าสําหรับลูกเสมอ พ฽อรอคอยที่จะให฾ ไข฽มุกแท฾แก฽ลูกอยู฽เสมอครับ ไม฽มีใครที่เราจะวางใจได฾มากไปกว฽าพ฽อและแม฽ที่รักเรา หรอกนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

109


23 มิถุนายน เวลา 11:46 น. เรื่องนี้ก็น฽ารักครับ พ฽อ แม฽และลูกห฾าคนนั่งทานอาหารในภัตตาคารแห฽งหนึ่ง เด็กหญิง อายุราว 10 ขวบเริ่มนําสวดก฽อนอาหาร เธอก฾มหน฾าและนําการภาวนาด฾วยน้ําเสียง ชวนศรัทธา สามีภรรยาคู฽หนึ่งเดินจะไปจ฽ายเงินและหยุดที่โต฿ะพูดว฽า เป็นเวลานานมาก แล฾วที่เราไม฽เคยเห็นใครสวดภาวนาในร฾านอาหารแบบนี้ คนเป็นพ฽อยิ้มและจึงพูดขึ้นว฽า ก็แปลกดีครับ เราทําเช฽นนี้เสมอที่บ฾านและเด็กๆก็ทําเช฽นนี้เสมอเวลาเราไปทานอาหาร นอกบ฾าน พวกเราก็เลยทําตามพวกเขา เป็นเหมือนทางชีวิตของครอบครัวไปเลย สตรี ที่มาที่โต฿ะเอามือมาจับไหล฽คนที่เป็นแม฽และมองไปที่ลูกสาวของพวกเขาพูดว฽า อย฽าเลิก ทํานะ มันมีความหมายอย฽างมากสําหรับคนที่อยู฽รอบๆคุณ อาจจะดูเป็นสิ่งเล็กน฾อย แต฽มันเป็นกิจการที่มีค฽าเหลือเกิน ศาสนาและความเชื่อสามารถเสริสร฾างครอบครัวคุณ ให฾แข็งแก฽รงได฾นะครับ แม฾จะเป็นการแสดงออกเล็กๆน฾อยๆ แต฽มีผลดีเสมอ ลูกๆของ คุณจะไม฽ทําให฾คุณเสียใจเลยครับ

25 มิถุนายน เวลา 11:09 น. แม฽อายุ 26 ถามลูกชายที่กําลังจะตายเพราะลิวคีเมียว฽า ลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไร บอบซี่ แม฽ครับผมอยากเป็นนักดับเพลิงมาก แม฽ตัดสินใจที่จะให฾ความฝในของลูกเป็น จริง บ฽ายนั้นแม฽ไปที่สถานีดับเพลิงพูดกับหัวหน฾าชื่อบ็อบว฽าขอพาลูกชายที่กําลังจะตาย มาเดินดูในสถานีได฾มั้ย บ็อบตอบว฽าเราทําได฾ดีกว฽านั้นครับ ถ฾าเขาพร฾อมตอน 7 โมงเช฾า วันพุธ เราจะให฾บอบซี่เป็นนักดับเพลังกิตติมศักดิ์ของเราเลยครับ ให฾เครื่องแบบจริงๆ ของเราทุกชิ้น กินกับเรา ไปทํางานดับเพลิงกับเราเลย สามวันต฽อมาบอบซี่แต฽งตัวเป็น นักดับเพลิงเต็มยศออกจากโรงพยาบาลและทํางานกับนักดับเพ ลิงทั้งวัน ตอนที่นั่ง ในรถดับเพลิงเขามีความสุขเหมือนอยู฽ในสวรรคแ เขาคุ฾นเคยกับเพื่อนๆนักดับเพลิง เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

110


ความสุขนี้ทําให฾บอบซี่มีชีวิตมากกว฽าที่หมอคิดใว฾ถึงสามเดือน วันก฽อนสุดท฾ายของบอบ ซี่พยาบาลเรียกแม฽มาอยู฽ด฾วย แต฽แม฽ขอให฾นักดับเพลิงแต฽งชุดดับเพลิงมาที่โรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลก็อนุญาต บ็อบตอบว฽าเราทําได฾ดีกว฽านั้น เราจะไปถึงที่นั่นในห฾า นาที เมื่อได฾ยินเสียงไซเรนให฾ทางโรงพยาบาลประกาศว฽านักดับเพลิงเพียงจะมาเยี่ยม เพื่อนนักดับเพลิงด฾วยกันและขอให฾เปิดหน฾าต฽างเอาใว฾ ห฾านาทีต฽อมานักดับเพลิงส฽งบัน ใดขึ้นไปยังห฾องของบอบซี่ ทุกคนไต฽ขึ้นไปและเข฾าไปในห฾องบอบซี่ พวกเขากอดบอบซี่ และบอกเขาว฽าพวกเขารักบอบซี่มากเพียงใดในฐานะนักดับเพลิงด฾วยกันและเพื่อน บอบซี่ในเวลานั้นก฽อนลมหายใจสุดท฾ายพูดขึ้นว฽า หัวหน฾าครับ ผมเป็นนักดับเพลิงจริงๆ แล฾วใช฽มั้ยครับ บอบตอบว฽า ใช฽แล฾ว บอบซี่เธอเป็นนักดับ เพลิงแห฽งเมืองฟีนิกสแ บอบซี่ ยิ้มและปิดตาลง บอบซี่จากไปเย็นวันนั้นเอง แม฽รักลูก รักแม฾แต฽ความฝในของลูกครับ ช฽วยให฾ฝในหนึ่งเป็นจริงได฾ก็เป็นสุขอย฽างมากแล฾วครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

111


27 มิถุนายน เวลา 11:37 น. คุณพ฽อองคแหนึ่งบันทึกใว฾ดังนี้ครับ ผมยืนอยู฽ข฾างเตียงทารกน฾อยและดูเด็กคนนั้นตาย พ฽อแม฽หันมาทางผมแล฾วถามว฽า คุณพ฽อ บอกพวกเราหน฽อยว฽า ทําไม หญิงสาวคนหนึ่ง ร฾องไห฾มือถือชุดแต฽งงานที่ยังไม฽ได฾ใช฾เลย ถามผมว฽าคุ ณพ฽อทําไมถึงเป็นแบบนี้ คนปุวย เป็นมะเร็งคนหนึ่งถามผมเช฽นกันว฽า ผมสมควรตายแบบนี้ใช฽มั้ย ผมเคยเจอพ฽อคนหนึ่ง ฆ฽าตัวตาย แม฽หม฾ายยืนข฾างๆพร฾อมลูกๆ ลูกๆบอกแม฽ว฽า แม฽ เราถามคุณพ฽อดีกว฽าให฾ บอกเราว฽าทําไมถึงเป็นแบบนี้ ผมเคยเห็นแม฽คนหนึ่งยืนข฾างๆหลุมศพของลูกชายกําลัง ร฾องไห฾ มองที่ผมและเหมือนถามผมว฽า ทําไม ผมเคยได฾ยินเด็กกําพร฾าพูดในขณะที่มอง ท฾องฟูาว฽า แม฾พ฽อกับแม฽ได฾ตายไปแล฾ว คุณพ฽อคงบอกเราได฾ว฽าทําไม ผมภาวนากับพระ ว฽า ลูกๆของพระองคแต฾องการรู฾ว฽าทําไม ผมได฾ยินพระองคแตอบกลับมาอย฽างอ฽อนโยนว฽า เรายินดีเช็ดน้ําตาทุกหยดของพวกเขา แต฽ พวกเขาต฾องใช฾สายตาแห฽งศรัทธา หากเรา บอกเหตุผลให฾พวกเขาตอนนี้ พวกเขาจะพลาดความสุข ความยินดีตอนที่เราจะบอก พวกเขาในสวรรคแว฽า ทําไม ตั้งแต฽นั้นมาผมจึงวางใจในพระ ทําดีที่สุดเท฽าที่จะทําได฾ รอ คอยและเมื่อถึงตอนนั้นพระองคแจะบอกผมว฽า ทําไม เราไม฽สามารถได฾คําตอบทุก คําถามของเราในโลกนี้ เราไม฽สามารถเข฾าใจพระได฾ทุกประการ เพราะพระองคแยิ่งใหญ฽ กว฽านั้น แต฽เราวางใจพระได฾ว฽าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจะมีความยินดีตามมาเสมอเมื่อ เราวางใจในพระ และไม฽มีใครในโลกนี้สามารถมีคําตอบให฾เราได฾ทุกอย฽างนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

112


27 มิถุนายน เวลา 15:29 น. ภรรยาสาวของเขาปุวยหนักและเสียชีวิต ทิ้งให฾เขาอยู฽กับลูกสาวที่น฽ารักมาก อายุ 5 ขวบ หลังพิธีศพเพื่อนบ฾านต฽างขอให฾เขาอย฽าเพิ่งกลับบ฾านเพราะอาจจะรับไม฽ ได฾ เขาบอกว฽าเขาและลูกสาวต฾องเผชิญหน฾ากับความจริงนี้ด฾วยกัน ที่บ฾านดูว฽างเปล฽าและ ไม฽มีชีวิต เขานําเตียงลูกมาที่ห฾องและจะได฾นอนด฾วยกันในคืนแรกของการสูญเสีย ทั้งคู฽ต฽างเผชิญความลําบากที่จะนอนให฾หลับ ไม฽มีอะไรเสียดแทงดวงใจเขาเท฽ากับเสียง ลูกที่สะอึกสะอื้นคิดถึงแม฽ที่ไม฽มีวันกลับมา ลูกสาวร฾องไห฾ทั้งคืน เขาเดินไปปลอบลูกจน ลูกสงบลง เขากลับมาที่เตียงสวดว฽า ข฾าแต฽พระบิดา ลูกใว฾ใจพระองคแ แต฽มันช฽างมืดมน เหลือเกิน ลูกสาวได฾ยินก็ร฾องไห฾อีกพูดกับพ฽อว฽าหนูพยายามที่จะไม฽ร฾องไห฾ หนูพยายามที่ จะหลับแล฾ว พ฽อจเา มันมืดมนจริงๆ เลยนะค฽ะ ทําไมหนูมองไม฽เห็นพ฽อเลยละ มันมืดจัง เธอร฾องไห฾และพูดต฽อว฽า แต฽พ฽อก็ยังรักหนูแม฾ว฽ามันจะมืดใช฽มั้ยค฽ะ พ฽อ พ฽อยังรักหนูแม฾ มองไม฽เห็นหนูใช฽มั้ยค฽ะ พ฽อรีบไปสวมกอดลูก อุ฾มลูกขึ้นมาแนบอกและให฾ลูกหลับที่อก พ฽อ จากนั้นเขาก็สวดภาวนาด฾วยคําพูดของลูกสาวว฽า ข฾า แต฽พระบิดา มันมืดมากจริงๆ ผมมองไม฽เห็นพระองคแเลยแต฽พระองคแก็ยังรักผมแม฾มันมืดและมองไม฽เห็นผมก็ตาม ใช฽มั้ยครับ ในยามที่มืดมนนั้น พระเจ฾าสัมผัสเขาและทําให฾เขามีกําลังทําหน฾าที่ต฽อไป เขารู฾ว฽าพระยังรักเขาอยู฽แม฾ว฽าชีวิตดูมืดมนก็ตาม พระสัมผัสเราทุกคนเสมอครับ ด฾วยวิธีการแตกต฽างกันไป พระให฾กําลังทั้งแก฽พ฽อและลูกสาวต฽อสู฾ไปด฾วยกัน เอาชนะ ความมืดด฾วยความรัก เราต฽างก็มีบางอย฽างที่ต฾องต฽อสู฾ไปด฾วยกันนะครับ ใว฾ใจใครสักคน และสู฾ต฽อไปนะครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

113


28 มิถุนายน เวลา 16:05 น. เรื่องนี้น฽ารักดีครับ จอหแนนี่อายุ 12 ไปเยี่ยมปูุย฽าที่ชนบท ที่นั่นเขาได฾รับหนังสติ๊ก อันหนึ่ง เขาออกไปยิงนกบริเวณนั้นแต฽ยิงไม฽โดนเลย กลับบ฾านเห็นเป็ดที่ย฽าเลี้ยงใว฾ก็ เลยลองยิงดู ปรากฎว฽ายิงถูงเป็ดตายไป จอหแนนี่ตกใจมากรีบเอาเป็ดตายไปซ฽อนในปุา ใกล฾นั้น แต฽ทั้งหมดนี้แซลลี่พี่สาวเห็นทั้งหมด หลังอาหารเที่ยงย฽าบอกแซลลี่ว฽า แซลลี่ ช฽วยย฽าล฾างจานหน฽อยนะ แซลลี่พูดว฽า จอหแนนี่ต฾องการล฾างจานวันนี่ค฽ะย฽า ใช฽มั้ย จอหแนนี่แล฾วก็กระซิบที่หูของเขาว฽า จําเป็ดตัวนั้นได฾มั้ย ตอนบ฽ายปูุชวนเด็กๆไปตกปลา แต฽ย฽าบอกว฽าอยากให฾แซลลี่ช฽วยเตรียมอาหารเย็น แซลลี่พูดว฽า ทั้งหมดนี้ จอหแนนี่บอก ว฽าอยากช฽วยย฽าอยู฽แล฾ว แล฾วก็กระซิบจอหแนนี่ว฽า จําเป็ดตัวนั้นได฾มั้ย หลายวันผ฽านไปที่ จอหแนนี่ต฾องทําทุกอย฽างที่แซลลี่สั่ง เขาทนไม฽ได฾จึงไปสารภา พกับย฽าว฽า ย฽าครับผมยิง เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

114


เป็ดของย฽าตายครับ ย฽าพูดว฽า ย฽ารู฾ จอหแนนี่ แล฾วก็เข฾าไปสวมกอดจอหแนนี่ใว฾ ย฽ายืนอยู฽ ที่หน฾าต฽างและเห็นทุกอย฽าง และเพราะย฽ารักหลาน ย฽าให฾อภัยหลานเพียงแต฽ย฽าอยากดู ว฽าหลานจะยอมเป็นทาสของแซลลี่นานแค฽ไหนเท฽านั้นเอง ผิดและยอมรับผิดดีกว฽าทน อยู฽ในความผิดนะครับ อย฽าเป็นทาสความผิดเลย ผู฾ใหญ฽ให฾อภัยเสมอ เมื่อไรที่เรา พยายามปกปิดความผิดเราก็ไม฽สามารถหลุดพ฾นจากความไม฽สบายใจได฾เลย ทุกอย฽าง ในครอบครัวเราเริ่มต฾นใหม฽ได฾เสมอด฾วยการให฾อภัยกันและด฾วยความรักที่มีต฽อกันครับ

29 มิถุนายน เวลา 11:10 น. วันนี้ฉลองนักบุญครับ เล฽าเรื่องสบายอารมณแนะครับ พ฽อเจ฾าวัดแก฽องคแหนึ่งกําลังจะ ตาย เรียกหมอและทนายที่เป็นลูกวัดมาพบ พอพวกเขามาถึงห฾องนอนพ฽อ พ฽อก็ยื่น มือ ออกและเชื้อเชิญให฾พวกเขานั่งคนละข฾างของเตียงนอน พ฽อยิ้มแล฾วก็จ฾องมองเพดาน ห฾อง ไม฽มีใครพูดอะไรเลย ที่จริงทั้งหมอและทนายความต฽างก็ประหลาดใจที่พ฽อเรียกมา พบในสถานการณแเช฽นนี้เพราะที่ผ฽านมาพ฽อก็ไม฽ได฾แสดงอะไรเลยว฽าสนิทชิดเชื้อกับเขา ทั้งสองคน พวกเขายังจําได฾ด฾ วยซ้ําว฽าพ฽อเคยเทศนแที่ทําให฾พวกเขานั่งไม฽ติดเกี่ยวกับ เรื่องความเห็นแก฽ตัว ความจองหองในหน฾าที่การงานและการเอาเปรียบผู฾คนจากงาน อาชีพ ที่สุดหมอก็ถามพ฽อว฽า พ฽อเรียกเราทั้งสองคนมาทําไม พ฽อพยายามรวบรวมแรง เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

115


และพูดขึ้นอย฽างอ฽อนแรงว฽า พระเยซูเจ฾าสิ้นพระชนมแระหว฽างผู฾ร฾ายสองคน และพ฽อเอง ก็อยากจะเป็นเช฽นนั้น นี่ขนาดจะตายยังอยากสอนให฾รู฾ถึงความถูกต฾องในการทําหน฾าที่ เลยครับ เราอาจจะอยากเป็นโจรที่เป็นทุกขแกลับใจ เหมือนที่นักบุญเปาโลกลับใจก็ได฾ นะครับ แฮปปี้ ฟีสตแเดยแทุกท฽านที่มีนามนักบุญเปโตรและเปาโลนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

116


30 มิถุนายน เวลา 10:25 น. Marilyn Helleberg เล฽าเรื่องตอนที่เธอไปค฽ายเยาวชนว฽ า ตอนนั้นมีเสียงนินทาเสียง เล฽าลือ ในค฽ายเกี่ยวกับครูพี่เลี้ยงสองคนมีความสัม พันธแกัน เรื่องนี้ดังไปทั้งค฽ายอย฽าง รวดเร็ว ตอนเช฾าคุณพ฽อจิตตาภิบาลค฽ายอ฽านเรื่องหญิงคนบาปคนหนึ่งที่ถูกนําตัวมาให฾ พระเยซูตัดสิน พระเยซูบอกฝูงชนว฽าใครไม฽มีบาปก็ให฾ขว฾างหินใส฽ผู฾หญิงคนนั้นเป็น คนแรก ฝูงชนก็ค฽อยๆถอยห฽างออกไป จากนั้นคุณพ฽อก็ส฽งถาดก฾อนหินให฾แล ะบอกให฾แต฽ ละคนหยิบก฾อนหินก฾อนหนึ่งเก็บไว฾กับตัวตลอดเวลา เมื่อใดที่จะวิจารณแคนอื่น หรือพูด ลับหลังคนอื่นหรือสร฾างข฽าวลือเกี่ยวกับคนอื่นก็ให฾ล฾วงกระเป฻าหยิบหินก฾อนนั้นแล฾วถาม ตัวเองว฽าเรามีบาปหรือเปล฽า ตั้งแต฽นั้นมาการนินทา การสร฾างข฽าวลือในค฽ายก็หยุดลง การนินทาว฽าร฾ายผู฾อื่นทําง฽ายมากครับ สนุกปากดีด฾วย บางคนก็สะใจ แต฽มันได฾ทําลาย คนอื่นอย฽างที่ยากแสนยากจะกู฾คืนมาได฾ เราต฽างคนต฽างมีข฾อบกพร฽องและมีบาปด฾วยกัน ทั้งนั้น แก฾ใขตัวเราเองและช฽วยกันให฾ก฾าวหน฾าดีกว฽านะครับ อย฽าให฾การนินทามาทําลาย มิตรภาพของเราเลย

2 กรกฎาคม เวลา 16:16 น. มาคลายเครียดกันหน฽อยครับ พ฽อองคแหนึ่งกําลังเทศนแอยู฽ในวัด เด็กเล็กๆคนหนึ่งนั่งกับ แม฽ด฾านหน฾าก็ร฾องไห฾เสียงดังมาก แม฽พยายามอย฽างที่สุดที่ จะให฾ลูกหยุดร฾อง แต฽ก็ไม฽ สําเร็จ แม฽จึงอุ฾มลูกขึ้นและกําลังจะเดินออกไปด฾านนอกวัด คุณพ฽อเห็นดังนั้นก็สงสาร เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

117


จึงหยุดเทศนแและพูดกับแม฽คนนั้นว฽า ไม฽เป็นไรหรอก ไม฽ต฾องพาลูกไปข฾างนอก เขาไม฽ได฾ รบกวนอะไรพ฽อเลย แม฽คนนั้นหยุดทันที หันมาทางพ฽ อแล฾วพูดว฽า ขอโทษนะค฽ะ คุณพ฽ อ พ฽อต฽างหากที่กําลังรบกวนลูกดิฉันอยู฽ แม฾จะเป็นเรื่องตลกแต฽ก็ชวนให฾รู฾ว฽าแม฽รักลูกและ ปกปูองลูกของตนเสมอ จริงมั้ยครับ

3 กรกฎาคม เวลา 9:39 น. แฮโรลดและแมกสแเป็นเพื่อนทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง ในระหว฽างการต฽อสู฾ ที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งของสงครามคือที่สมรภูมิ Anzio beach อิตาลี แมกสแมีลาง สังหรณแว฽าเขาอาจจะไม฽รอดชีวิตจากการรบครั้งนี้ เขามอบของบางสิ่งให฾แก฽แฮโรลด เป็นเข็มขัด รูปถ฽ายแล฾วพู ดว฽า ถ฾าฉันเป็นอะไรไป มอบสิ่งเหล฽านี้ให฾แก฽น฾องสาวฉันนะ บอกเธอว฽าฉันรักเธอมาก และจูบเธอแทนฉันด฾วย แฮโรลดสัญญาว฽าจะทําตามนั้น แมกสแถูกฆ฽าตายในวันต฽อมานั้นเอง หลังสงครามแฮโรลดตามหาน฾องสาวของแมกสแ ทุกทางแต฽ก็หาไม฽พบเลยจนกระทั่งลูกสาวของเขาส฽งอีเมลไปยังศูนยแทหา รผ฽านศึก เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

118


ทุกแห฽งตามหาเธอ ที่สุดจึงรู฾ว฽า เกรซ น฾องสาวของแมกสแอยู฽ที่ไหน แฮโรลดนั่งรถไฟ ข฾ามประเทศเพื่อไปทําตามสัญญาที่ให฾ไว฾กับเพื่อนของเขาเกือบหกสิบปีมาแล฾ว เขาบอก ว฽า แมกสแเป็นส฽วนหนึ่งในชีวิตผมทุกวัน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2001 แฮโรลดและเกรซอ ยู฽ต฽อหน฾าหลุมศพของแมกสแ เขาได฾ทําตามสัญญาที่ให฾ไว฾เมื่อ 57 ปีที่แล฾ว เขาพบเกรฐ มอบสิ่งเหล฽านั้นให฾และเขาได฾จูบเกรซแทนเพื่อนของเขา เป็นเกียรติและความ ภาคภูมิใจเสมอที่ได฾ทําตามที่เราได฾สัญญาใว฾นะครับ มิตรภาพที่แท฾เกิดจากการรู฾จัก รักษาคํามั่นสัญญา ใครที่มีเพื่อนแบบนี้เป็นผู฾มีบุ ญจริงๆ อย฽าลืมคํามั่นสัญญาของเรา นะครับ ไม฽ว฽าเราจะให฾กับใครก็ตา

4 กรกฎาคม เวลา 8:45 น. หลายปีก฽อนเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อ โซเฟีย เกิดมาที่ไซบีเรีย ดินแดนที่ หนาวจัดและโดด เดี่ยวที่สุดของรัสเซีย ดินแดนที่ไม฽เหมาะเลยสําหรับเด็กที่จะมีชีวิตอยู฽ แต฽โซเฟียมีชีวิต หนักกว฽านั้นอีก เธอเป็นกําพร฾า ตอนอายุสองขวบเธอถูกรับเป็นลูกดดยครอบครัวของ ลอรี่ คอลลิส รัฐอริโซนา ในอเมริกา ตอนเธออยู฽ชั้นประถม 3 เธอเรียนดีมากและเข฾า แข฽งขันเรียงความ ชนะเลิศจากเด็กทั้งหมดที่สมัคร 10000 คนด฾วยกัน รางวัลก็คือเธอ และครอบครัวได฾เดินทางไปที่แหลมฟลอริดาเพื่อดูการยิงจรวดไปดาวอังคาร เธอได฾รับ เกียรติให฾อ฽านตอนหนึ่งของเรียงความของเธอ ตอนหนึ่งเธอเขียนว฽า หนูเคยมีชีวิตอยู฽ ในสถานเลี้ยงเด็กกําพร฾า ที่นั่นมื อ หนาวและโดดเดี่ยวมาก ตอนกลางคืน หนูจะมอง ท฾องฟูาและจะรู฾สึกดีขึ้น หนูฝในว฽าอยากจะบินขึ้นฟูา ในอเมริกา ความฝในของหนู ทั้งหมดก็เป็นจริง ขอบคุณที่ให฾ จิตใจ (spirit) และ โอกาส (Opportunity) แก฽หนู เรียงความนั้นทําให฾ตอนนี้เอง หุ฽นยนตรแตัวหนึ่งชื่อ Spirit กําลังสําร วจอยู฽บนดาว อังคารและอีกไม฽นานหุ฽นยนตรแที่ชื่อ Opportunity กําลังจะถูกส฽งไปสํารวจดาวอังคาร ในอีกซีกหนึ่ง จิตใจและโอกาสเป็นสิ่งสําคัญมาก ให฾จิตใจและโอกาสแก฽กัน คนที่ได฾รับ จิตใจและโอกาสก็จงใช฾ให฾ความฝในของเราเป็นจริงนะครับ โอกาสหนึ่งมี่เราให฾สร฾าง เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

119


ชีวิตใหม฽ได฾หลายชีวิต โอกาสหนึ่งที่เราได฾รับ มิใช฽ได฾มาง฽ายๆ ขอบคุณทุกคนที่ให฾จิตใจ และให฾โอกาสครับ

5 กรกฎาคม เวลา 11:03 น. เรื่องจริงของเด็กยิวคนหนึ่งในระหว฽า งสงรามโลกครั้งที่สอง เขาและครอบครัวและ เพื่อนบ฾านชาวยิวในหมู฽บ฾านแห฽งหนึ่งในโปแลนดแถูกพวกนาซี SS ตัดสินให฾ถูกประหาร ชีวิตทั้งหมด พวกเขาถูกบังคับให฾ขุดหลุมเพื่อฝใงตัวเอง จากนั้นก็ยืนเรียงเป็นแถวหน฾า หลุมก฽อนที่จะถูกปืนกลยิงและตกลงไปในหลุมนั้น เด็กคนนี้ไม฽ถูกกร ะสุนเลย เขาตกลง ไปในหลุมและแกล฾งตาย ตัวเขาอยู฽ด฾านบนของศพต฽างๆ รวมถึงศพพ฽อและแม฽เขาเอง ด฾วย ดินที่กลบศพเหล฽านี้ก็ไม฽หนามากทําให฾เขาสามารถหายใจได฾ ตกค่ําเขาคลานออก จากหลุมศพ เดินไปตามบ฾านที่เขาพบเพื่อขอความช฽วยเหลือ ทุกคนต฽างรู฾ว฽าเขาเป็นยิว ที่นาซีต฾องการกําจัด ไม฽กล฾าให฾ความช฽วยเหลือ บ฾านแรกไล฽เขาออกไปและปิดประตูใส฽ หน฾าเขา เขาไปตามบ฾าน บ฾านแลัวบ฾านเล฽าก็เป็นแบบเดียวกัน จนในที่สุดเขาพูด ประโยคหนึ่งออกมาที่หน฾าบ฾านหลังหนึ่ง คนในบ฾านถามว฽า ใคร เขาตอบว฽า จําผมไม฽ได฾ หรือครับ ผมคือเยซู คนที่คุณบอกว฽า รัก ไงละครับ แม฽บ฾าน คนนั้นชะงักและเปิดประตู ออกมา ดึงตัวเด็กนั้นเข฾ามากอดและจูบเขา ตั้งแต฽นั้นก็ดูแลเขาอย฽างดีเหมือนลูกคน หนึ่งของพวกเขาเอง ทุกสิ่งที่เราทําต฽อผู฾ต่ําต฾อย เราทําต฽อพระเยซูเจ฾าเองครับ บางคน เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

120


ต฾องการและรอคอยความช฽วยเหลือและความรักจากเรานะครับ อย฽าปล฽อยให฾โอกาส บางโอกาสที่จะช฽วยเหลือผู฾อื่นหลุดลอยไปนะครับ

6 กรกฎาคม เวลา 8:05 น. ครั้งหนึ่ง ดุ฿กแห฽งเวลลิงตันกําลังคุกเข฽าที่โต฿ะศักดิ์สิทธิ์ในวัดเพื่อรับศีลมหาสนิท ชายแก฽ ยากจนคนหนึ่ง ก็ลุกขึ้นและเดินไปคุกเข฽าที่โต฿ะศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะรับศีลเหมือนกัน เขาคุกเข฽าข฾างๆ ดุ฿ก คนในวัดที่เห็นเงียบกริบ แล฾วมีชายคนหนึ่งเดินมาแตะบ฽าของชาย แก฽คนนั้นกระซิบบอกให฾เขาออกมาห฽างๆและลุกขึ้นยืนจนกว฽าดุ฿กจะรับศีลเสร็จ ดุ฿กแห฽ง เวลลิงตั นเข฾าใจความหมายของการแตะไหล฽นั้นทันที ท฽านเข฾าใจเสียงกระซิบนั้น เอามือไปจับมือของชายแก฽นั้นเพื่อไม฽ให฾เขาลุกขึ้น และพูดกับเขาด฾วยน้ําเสียงที่น฽า เคารพว฽า ไม฽ต฾องไปไหนทั้งนั้น ที่นี่ เราทุกคนเท฽าเทียมกัน ต฽อหน฾าพระ เราเท฽าเสมอกัน ครับ ผู฾เป็นใหญ฽ที่แท฾จริงมักจะไม฽แสดงอํานาจวาสนาของตน ผู฾ใหญ฽ที่แท฾ไม฽จําเป็นต฾อง ประกาศถึงความยิ่งใหญ฽ของตนเอง ผู฾ที่ทําเช฽นนั้นเป็นเพียงผู฾ที่ต฾องการเป็นใหญ฽เท฽า นั้นเอง ต฽อหน฾าพระแล฾วเราเท฽าเสมอกันเสมอ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

121


7 กรกฎาคม เวลา 9:58 น. บิลเป็นนักศึกษาชอบใว฾ผมยาว ใสีทีเชิรแตขาดๆ ใส฽กางเกงยีนสแและไม฽ชอบใส฽รองเท฾า แต฽เป็นคนฉลาด เข฾าใจเขายากแต฽หัวดี บิลเข฾าไปในวัดตรงข฾ามมหาวิทยาลัย เป็นวัดที่ มีความคิดแบบอนุรักษแมากๆ ตอนเดินเข฾าไปในวัด มิสซาเ ริ่มไปแล฾ว วัดแน฽นมาก เขามองหาที่นั่งแต฽ก็ไม฽มีเลย คนในวัดเริ่มมองดูเขาด฾วยความไม฽สบายใจนักแต฽ก็ไม฽มี ใครพูดอะไร บิลเดินไปเกือบถึงธรรมาสนแเทศนแ หาที่ไม฽ได฾เขาเลยนั่งลงบนพรมใกล฾ๆ ธรรมาสนแนั้นเลย เรื่องแบบนี้ไม฽เคยเกิดขึ้นในวัดอนุรักษแแบบนี้มาก฽อนเลย ถึงตรงนี้ ผู฾คนในวัดเริ่มอึดอัดกับการกระทําและการแต฽งตัวของเขามากขึ้น ในวัดเงียบกริบ รวมทั้งพ฽อผู฾เทศนแด฾วย สังฆานุกรชราอายุเกือบ 80 ปีแล฾วถือไม฾เท฾าเดินจากด฾านหลัง วัดตรงไปที่ที่บิลนั่งอยู฽ ทุกคนในวัดเริ่มรู฾สึกดีขึ้นและนึกชมสังฆานุกรนี้ในสิ่งที่เขากําลัง จะทํา คนอายุข นาดเขานี้จะทนเห็นเรื่องนี้ได฾อย฽างไร เขาใช฾เวลานานมากกว฽าจะเดิน มาถึงเด็กหนุ฽มผู฾นี้ ในวัดยังเงียบกริบได฾ยินแต฽เสียงไม฾เท฾าเขากระทบพื้นเท฽านั้น ทุกคน ในวัดมองดูเขาตาไม฽กระพริบเลย แม฾แต฽พ฽อผู฾เทศนแก็ไม฽สามารถเทศนแได฾ในตอนนั้น สังฆานุกรชราเอาไม฾เท฾าวางบนพื้นพรมและย฽อตัวเองนั่งลงที่พื้นด฾วยความยากลําบาก เขานั่งลงข฾างๆบิลและร฽วมพิธีกับเขาที่นั่น เป็นเพื่อนร฽วมพิธีกับบิล ทุกคนในวัดที่เห็น ต฽างซาบซึ้งในการกระทําของสังฆานุกรผู฾นี้และเข฾าใจความหมายของเขาเป็นอย฽างดี พ฽อผู฾เทศนแถึงกับพูดว฽า สิ่งที่พ฽อกําลังจะเทศนแ พี่น฾องค งจะจําไม฽ได฾แน฽ๆ แต฽สิ่งที่พี่น฾อง เพิ่งได฾เห็นวันนี้ พี่น฾องจะไม฽มีวันลืมเลย ความสุภาพถ฽อมตนเอาชนะทุกสิ่งได฾ เอาชนะ ใจทุกผู฾คนเสมอครับ จงมีใจสุภาพถ฽อมตนต฽อหน฾าพระ พระองคแจะทรงยกเราขึ้น ยก . 4, 10 เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

122


13 กรกฎาคม เวลา 8:34 น. นักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเข฾าห฾องสอบวิชา การพยากรณแอากาศ ในข฾อสอบมีหัวข฾อเรียงความที่ถามว฽า ทําไมท฾องฟูาเป็นสีน้ําเงิน Why is the sky blue? นักศึกษาคนนี้ตอบคําถามนี้ ดังนี้ครับ คําถามนี้มีสองประเด็นที่จะต฾องตอบ ประเด็นแรก ทําไม หรือ Why เป็นคําถามที่ทําให฾บรรดานักวิชาการ นักปรัชญา นักเทววิทยาตั้งแต฽อดีตมาจนปใจจุบันต฾องปวดหัวมามากแล฾ว แล฾วผมเป็นใครละครับที่ จะมาตอบปใญหาแห฽งความลึกลับนี้ ผมเป็นเพียงนักศึษาใหม฽ปีหนึ่งของมห าวิทยาลัย เท฽านั้นเองครับ ผมต฾องยอมรับอย฽างสุภาพว฽าผมไม฽มีปรีชาญาณของพระที่จะตอบ คําถามประเด็นแรกนี้ สําหรับประเด็นที่สอง ท฾องฟูาเป็นสีน้ําเงินหรือ Is the sky blue? คําตอบคือ ใช฽ครับ ไม฽รู฾เหมือนกันว฽านักศึกษาคนนี้สอบได฾หรือตก น฽าจะตก เพราะว฽านี่ไม฽ใช฽ความสุภาพที่ถูก นี่ไม฽ใช฽การเรียนรู฾ที่ถูกนะครับ การทําให฾เรื่องที่สําคัญ บางอย฽างง฽ายจนเกินไปก็คือไม฽ได฾เรียนรู฾อะไรเลยครับ หลายครั้งก็ทําให฾คนเราเจ฾าเล฽หแ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

123


ในสังคมมากไป ถ฾าจะสุภาพก็ต฾องสุภาพ ถ฾าจะเรียนรู฾ก็ต฾องเรียนรู฾ ในสังคมเรามีที่ว฽าง เสมอสําหรับผู฾ที่มีใจซื่อตรงครับ

14 กรกฎาคม เวลา 9:58 น. พระสงฆแฟรังซิสกันองคแหนึ่งได฾รับมอบหมายให฾ดูแลและติดตามคุณแม฽เทเรซาขณะที่มา เยี่ยมออสเตรเลีย เขาตื่นเต฾นและวิตกมากที่จะต฾องอยู฽ ใกล฾ชิดกับสัตรีที่โลกยกย฽องผู฾นี้ เขาดีใจมากที่เขาจะมีโอกาสใกล฾ชิด ได฾สนทนาและเรียนรู฾อะไรๆที่ดีจากคุณแม฽เทเรซา แต฽เขาต฾องผิดหวังเพราะว฽าตลอดเวลาคุณแม฽ต฾องพบกับผู฾คนมากมายจนเขาเองไม฽มี เวลาแม฾แต฽จะคุยกับเธอ พรุ฽งนี้เธอต฾องบินไปนิว กีนีแล฾ว พระสงฆแองคแนี้จึ งพูดกับคุณ แม฽ว฽า ถ฾าผมซื้อตั๋วเคื่องบินไปนิว กีนีด฾วยเงินผมเอง ขอให฾ผมได฾นั่งข฾างๆคุณแม฽บน เครื่องบิน ผมจะได฾มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม฽ และ เรียนรู฾สิ่งดีๆจากคุณแม฽ ได฾มั้ยครับ คุณแม฽มองดูที่พ฽อองคแนั้นแล฾วถามว฽า คุณพ฽อมีเงินพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินหรือ เขาตอบ ทันทีด฾วยความตื่นเต฾นว฽า มีครับ คุณแม฽พูดว฽า ถ฾าอย฽างนั้นคุณพ฽อเอาเงินนั้นไปให฾คน ยากจน คุณพ฽อจะเรียนรู฾อะไรๆได฾มากมาย มากกว฽าเรียนรู฾จากสิ่งไดๆทั้งนั้น มากกว฽า จากฉันเองด฾วย ไม฽ว฽าจะเป็นใครก็ตามทุกคนล฾วนต฾องการข฽าวดีของพระทั้งนั้น การยึด ติดกับโลกนี้ไม฽สามารถทําให฾เราเรียนรู฾ที่จะติดตามพระได฾ พระส฽งศิษยแของพระองคแไป โดยไม฽มีอะไรติดตัวไปเลยครับ ติดตามโลกก็ติดตามพระไม฽ได฾ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

124


14 กรกฎาคม เวลา 10:07 น. เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องจริงก็ได฾ครับ พระสังฆราชองคแหนึ่งสอบถามความสมัครใจของผู฾ที่ กําลังจะบวชเป็นสังฆานุกร ถามเขาว฽า เมื่อบวชแล฾วต฾องการจะไปฝึกงานอภิบาลก฽อน บวชเป็นพระสงฆแที่ไหน เขาตอบด฾วยความสุภาพว฽า ที่ไหนก็ได฾ครับพระคุณเจ฾า ที่ไม฽ใช฽ หมู฽บ฾าน New Canaan อ฾าวทําไมละ เขาตอบว฽าก็เพราะว฽าเป็นหมู฽บ฾านบ฾านเกิดของ ผมเองและเราก็ทราบดีว฽า ไม฽มีประกาศกคนใดได฾รับเกียรติในบ฾านเกิดเมืองนอนของ ตนเอง พระสังฆราชก็ตอบว฽า ถ฾าอย฽างนั้นก็สบายใจได฾ ไม฽มีใครในหมู฽บ฾านของลูกจะ แยกลูกไม฽ออกหรอกว฽าลูกนะไม฽ใช฽ประกาศก ก็จริงนะครับเพราะบางค นอาจกําลังคิด ว฽าตนเองเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ฽อยู฽ก็ได฾ ทั้งๆที่แท฾จริงแล฾วก็คือผู฾รับใช฾คนหนึ่งของพระ เท฽านั้นเองครับ ยิ่งใหญ฽ก็ต฾องยิ่งรับใช฾จึงจะถูกครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

125


16 กรกฎาคม เวลา 12:45 น. ในหนังสือของ SuZe Orman เธอเล่าตอนที่เธอไปเม็กซิโก พบพ่อค้าขายนกแก้ว นกแก้วไม่ได้อยู่ในกรงแต่เกาะที่ราวเป็นอิสระ แต่ก็ไม่บินหนีไปไหน เธอแปลกใจ ถามว่า นกพวกนี้รักคุณมากจนไม่ยอมบินหนีไปไหนเลยหรือ พ่อค้าหัวเราะแล้ว ตอบว่า ไม่ใช่หรอก ผมฝึกพวกมันให้คิดว่าราวที่มันเกระอยู่นี้คือที่ที่ปลอดภัยและ มั่นคง พวกมันจะกากรงเล็บของมันรอบราวนี้แน่นเชียวครับ ไม่ยอมปล่อยจนมัน ลืมไปเลยว่ามันบินได้ นกเล็กๆฝึกยากครับ นกใหญ่ๆฝึกง่ายกว่า เธอถามต่อไปว่า ยากมั้ยที่จะให้มันเลิกคิดแบบนี้ พ่อค้าตอบว่า ง่า ยมากครับ เราแค่ทาให้มันเห็น ว่าถ้าคลายกรงเล็บของมันแล้วมันจะบินได้ มันก็จะรู้แล้วก็บินไปครับ SuZe Orman ได้ความคิดว่าคนเราก็ถูกสอนให้เกาะเงินทองของเราใว้แน่นว่ามีเงินคือ ความมั่นคงจนลืมไปว่าเราไม่มีอิสระจากมันเลย ยิ่งเรากลัวจะสูญเสียเราก็ยิ่ง เกาะมันใว้แน่น ไม่ผิดหรอกครับที่จะมีเงิน แต่จนกว่าเราจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง มัน เราก็จะไม่มีอิสระเลย หากเรามีน้อยก็ แก้ได้ง่าย หากเรามีมากเราก็แก้ ไขได้ ยากครับ ชีวิตคนเราอาจจะยึดติดกับข้าวของเงินทองหรือแม้แต่คนใดคนหนึ่งจน ลืมไปว่าเราเองสามารถบินได้ มีอิสระได้ด้วยนะครับ ถ้าจะ ยึดติดกับอะไร ยึดติด กับพระดีที่สุดครับ ปลอดภัยและมั่นคงเสมอ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

126


17 กรกฎาคม เวลา 8:55 น. ออกแนวประวัติศาสตรแนิดนึงนะครับ สามร฾อยปีก฽อนคริสตศักราช พ ระเจ฾าอเล็กซาน เดอรแมหาราชยึดครองโลก (ในความหมายของคนยุคนั้นนะครับ ) ตอนที่อาณาจักร สุดท฾ายถูกพระองคแยึดครอง นักประวัติศาสตรแบันทึกใว฾ว฽าพระองคแเดินเข฾าไปในเต฾นทแ และร฾องไห฾เพราะว฽าไม฽มี โลกที่พระองคแจะยึดครองอีกแล฾ว วันหนึ่งพระองคแเดินไปหา เพื่อนชื่อ Diogenes ซึ่งกําลังนอนอาบแดดอยู฽ พระองคแบอกเขาว฽ า เพื่อนรัก ขออะไร เราสักอย฽างสิ ฉันจะให฾ทุกอย฽างที่ขอแม฾ว฽าจะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรทั้งหมดนี้ก็ ตาม ดิโอเยแนสตอบไปอย฽างซื่อๆว฽า กระผมขอให฾พระองคแอย฽ายืนบังแดดอันอบอุ฽นนี้ ก็พอ อเล็กซานเดอรแเดินออกมาจากเขาพูดว฽า หากฉันไม฽ใช฽อเล็กซานเดอรแ ฉันขอเป็น แค฽ดิโอเยแนสนี่แหละ ใครร่ํารวยกว฽ากันครับ อเล็กซานเดอรืหรือดิโอเยแนส คนหนึ่ง แม฾โลกทั้งโลกนี้ก็ยังไม฽พอสําหรับเขา แต฽อีกคนหนึ่งพอใจแค฽แสงอาทิตยแอันอบอุ฽น เท฽านั้น วัตถุนิยมทําให฾เราเป็นทาสของมัน ทําให฾เรากังวลตลอดเวลา พอใจในทุกสิ่งที่ เรามี ที่เราเป็นเราก็เป็นอิสระและมีความสุขได฾มากกว฽าครับ มีประโยชนแอะไรรับที่ได฾ ทุกสิ่งในโลกแต฽ต฾องสูญเสียจิตวิญญาณของเราละครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

127


17 กรกฎาคม เวลา 9:14 น. อเล็ซานเดอรแมหาราชทําสงครามยึดครองโลกอยู฽นานหลายปี ที่สุดจึงเข฾าใจว฽าสิ่งที่ สําคัญที่สุดที่เขาต฾องการก็คือ กลับไปหาแม฽และกอดแม฽สักครั้งหนึ่ง เขายกทัพกลับ บ฾าน แต฽ช฾าไปเพราะอเล็กซานเดอรแสิ้นพระชนมแระหว฽างทางด฾วยอายุเพียงสามสิบ กว฽าๆเท฽านั้นเอง มีเรื่ องเล฽าเกี่ยวกับความตายของเขาแบบนี้ด฾วยครับ ก฽อนตาย พระองคแเรียกขุนพลทั้งหมดมาสั่งว฽า เมื่อตายแล฾วให฾หมอหลวงทั้งหมดเป็นคนแบกศพ พระองคแ เอาเพชร ทองคํา นิล พลอย เงินที่พระองคแยึดได฾ขากอาณาจักรต฽างๆเทบน ถนนที่ศพท฽านจะผ฽านและทําโลงศพของท฽านโดยให฾มือทั้งสองข฾างของท฽ านออกมาจาก โลง ไม฽มีใครกล฾าถามพระองคแว฽าทําไมถึงทําเช฽นนี้ ขุนพลทุกคนตอบรับแต฽คนหนึ่งกล฾า ถามว฽าทําไม พระองคแตอบว฽า เพราะว฽า ไม฽มีหมอไหนแม฾ที่เก฽งที่สุดในอาณาจักรจะ สามารถหยุดยั้งความตายได฾ ตายแล฾วทุกสิ่งที่มี ที่ทําสงครามยึดครองมาก็เป็นเพียง แค฽หินทําถนนเท฽านั้นเอง สุดท฾ายก็เพราะเราเกิดมามือเปล฽าและเราก็ตายแบบมือเปล฽า เช฽นกัน ไม฽สามารถนําสิ่งใดไปได฾เลย แม฾อยากจะกอดแม฽อีกสักครั้ง ก็ยังทําไม฽ได฾เลย และใครจะเชื่อบ฾างละครับว฽าแม฾แต฽ที่ฝใงศพของมหาราชผู฾นี้ก็ยังไม฽มีใครเคยพบเลยว฽า อยู฽ที่ใด อเล็กซานเดอรแมารู฾ว฽าสิ่งที่เขาต฾ องการที่สุดในชีวิตคืออะไรก็ตอนที่สายเกินไป แล฾ว มีสิ่งที่มีค฽าทางจิตใจของเราอีกมากมายที่เราควรทําเสียตั้งแต฽ตอนนี้ อย฽าปล฽อย ให฾มันสายเกินไปนะครับ

23 กรกฎาคม เวลา 10:59 น. Eileen เป็นคนปุวย มีปใญหาเกี่ยวกับเลือดในสมอง หมอลงความเห็นว฽ารักษาไม฽ได฾ เธออยู฽ในสภาพไม฽รับรู฾อะไรได฾ ไม฽รู฾สึกเจ็บปวดอะไร นางพยาบาลมีหน฾าที่พลิกตัวเธอ ทุกชั่วโมงและให฾อาหารเธอด฾วยสายยางวันละสองครั้ง พวกพยาบาลปฎิบัติต฽อเธอ เหมือนสิ่งของ เหมือนพืช แต฽นักศึกษาพยาบาลคนหนึ่งตัดสินใจปฎิบัติต฽อเธอเป็น เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

128


พิเศษ เธอคุยกับไอลีน ร฾องเพลงให฾เธอฟใง ให฾กําลังใจเธอและซื้อของขวัญให฾เธอด฾วย ในวันขอบคุณพระเจ฾า เธอมาที่โรงพยาบาลพูดกับไอลีนว฽า เช฾าวันนี้เป็นวันที่หนู หงุดหงิดมากเลย ไอลีน เพราะว฽าควรเป็นวันหยุดขอ งหนู แต฽หนูก็คิดว฽าควรมาหาคุณ ที่นี่ หนูดีใจนะทีมาที่นี่วันนี้ หนูจะไม฽พลาดวันนี้เพราะเป็นวันขอบคุณพระเจ฾า คุณรู฾มั้ย คะว฽าวันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ฾า ตอนนั้นเองโทรศัพทแก็ดังขึ้น แต฽ก฽อนที่นางพยาบาล จะรับสาย เธอหันมาทางไอลีน ตอนนั้นเอง ไอลีนกําลังเปิดตาและมองไป ที่เธอ กําลัง ร฾องไห฾ หมอนของเธอเปียกไปด฾วยน้ําตาและตัวเธอก็กําลังสั่น นั่นเป็นการแสดงถึง อารมณแมนุษยแครั้งสุดท฾ายของไอลีนแต฽ก็ทําให฾ทุกคนเปลี่ยนท฽าทีที่มีต฽อไอลีนได฾เลย ไม฽นานจากนั้นไอลีนก็ตาย เธอสรุปเรื่องนี้ใว฾ว฽า ฉันคิดถึงไอลีนอยู฽เสมอ เธอสอนอะไรๆ ให฾ฉันหลายอย฽าง ถ฾าไม฽มีไอลีน ฉันคงไม฽รู฾ว฽าจะทุ฽มเทตัวเองให฾แก฽คนที่ไม฽สามารถตอบ แทนเราได฾อย฽างไร ปฎิบัติต฽อกันด฾วยใจกว฾าง ทุกคนมีศักดิ์ศรีมนุษยแนะครับ มีคนรับรู฾ สิ่งที่คุณทํา รับรู฾สิ่งที่คุณพูดกับเขา รับรู฾เพลงที่คุณร฾องให฾เขาฟใงเสมอและรับรู฾ที่จะ ขอบคุณคุณและขอบคุณพระเจ฾าพร฾อมกับคุณด฾วยนะครับ

23 กรกฎาคม เวลา 17:00 น. หญิงกลางคนขึ้นรถบัสกลับบ฾านต฽างจังหวัด ขึ้นรถได฾ก็ร฾องไห฾และเล฽าให฾ทุกคนบนรถฟใง ว฽าเธอถูกโขมย กระเป฻าสตางคแไป ดีที่มีเงินส฽วนหนึ่งห฽อใว฾ในผ฾าเช็ดหน฾า ทุกคนในรถ พยายามที่จะปลอบใจเธอ จนเธอสงบลงและเริ่มทานอาหารที่เตรียมมา ชายชราคน หนึ่งแต฽งตัวด฾วยเสื้อขาดวิ่นคนหนึ่งขึ้นมาบนรถและนั่งอยู฽หน฾าหญิงคนนั้นพอดี คนเก็บ ตั๋วเดินมาขอค฽าโดยสาร ลุงคนนั้นตอบว฽าไม฽มี ตอนนั้นทั้งคนขับรถและคนเก็บตั๋วต฽างก็ มาไล฽ลุงคนนี้ลงจากรถ พูดจาขึ้นเสียงกับชายชรา ชายชราพยายามขอร฾อง เพื่อจะได฾ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

129


กลับบ฾านเท฽านั้น หญิงคนนั้นพูดขึ้นว฽า หยุดขึ้นเสียงกับเขาเถอะนะ ไม฽เห็นหรือว฽าเขา เพียงจะกลับบ฾านเท฽านั้น โชเฟอรแตะโกนว฽า แต฽เขาไม฽มีเงินนี่นา หญิ งคนนั้นตอบว฽า เหตุผลแค฽นี้ไม฽พอหรอก เขาจะลงที่ไหนและค฽ารถเท฽าไหร฽ พอเธอรู฾ราคาเ ธอหยิบเงิน จากผ฾าเช็ดหน฾าออกมาบอกว฽านี่ค฽ารถของเขาและของฉันด฾วย ฉันจ฽ายเอง อย฽าทําให฾ เขาลําบากกว฽าเดิมเลย เขาแก฽แล฾วและดูอ฽อนแอด฾วย คนทั้งรถต฽างอายในความใจดี และความไม฽เห็นแก฽ตัวของ หญิงคนนี้ ไม฽กี่นาทีก฽อนหน฾านี้เธอเพิ่งร฾องไห฾เสียดายเงิน ของเธอ แต฽ตอนนี้เธอจ฽ายค฽ารถให฾ชายชราคนนี้ด฾วยเงินที่เหลือของเธอเอง เธอนั่งยิ้ม ไปตลอดทางกลับบ฾าน เธอพูดกับคนขับรถบัสว฽า มันก็เป็นเพียงแค฽เงินเท฽านั้นเอง ใจกว฾างต฽อกันนะครับ เราพบความสุขใจที่แท฾จา กความใจกว฾าง ไม฽ใช฽จากเงินทอง หยุดใจร฾ายต฽อกัน หันมาช฽วยกันและกันดีกว฽า เราทุกคนนั่งรถคันเดียวกันนะครับ

25 กรกฎาคม เวลา 8:05 น. แม฽เทเรซาแสดงความรักต฽อผู฾โดดเดี่ยวและคนที่ไม฽มีใครต฾องการเสมอ ครั้งหนึ่งคุณแม฽ ไปเยี่ยมสถานสงเคราะหแคนชราแห฽งหนึ่ง ที่นั่นเป็นสถานสงเคราะหแที่ดีมาก มีอาหารดี มีการดูแลสุขภาพที่ดี มียามีหมอ มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ตอนเดินผ฽าน คนชราคุณแม฽สังเกตุว฽าไม฽มีใครยิ้มเลยสักคนนอกจากว฽าจะเข฾าไปสัมผัสพวกเขาหรือยิ้ม ให฾พวกเขาก฽อน ยังสังเกตุด฾วยว฽าคนชราเหล฽านี้จ฾องมองที่ประตูตลอดเวลาแม฾ขณะที่ กําลังฟใงคุณแม฽คุยอยู฽ด฾วย คุณแม฽ถามนางพยาลาบว฽าทําไมถึงเป็นแบบนี้ คําตอบที่เรา เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

130


พอเดาได฾ก็คือ พวกเขารอให฾คนมาเยี่ยมโดยเฉพาะคนที่ใกล฾ชิดกับพวกเขา แต฽ ไม฽มีใคร มาเลย แม฾ในโอกาสพิเศษพวกเขาก็ไม฽เคยได฾รับแม฾แต฽การแดอวยพรวันเกิดหรือการแด อวยพรให฾หายปุวยเร็วๆ นี่แหละครับแม฾จะมีทุกอย฽างที่จะมีชีวิตอย฽างสบายทางกาย แต฽หากขาดบางอย฽างทางใจจะหาความสุขได฾อย฽างไร อย฽าทอดทิ้งผู฾สูงอายุของเรานะ ครับ พวกเขารักคุณ รอคุณ ให฾เวลาไม฽ต฾องมากแต฽สม่ําเสมอ พวกท฽านก็สุขแล฾วละครับ อย฽าปล฽อยให฾พวกท฽านต฾องรอคอยคนที่ไม฽ใช฽ญาติมาเยี่ยมเลย ไม฽ใช฽ญาติทําแทนญาติ ไม฽ได฾แน฽นอนครับ ท฽านจะมีความสุขแค฽ไหนถ฾าคุณกอดท฽านสักครั้ง นึกถึงใครก็รีบๆไป เยี่ยมเลยครับ

26 กรกฎาคม เวลา 10:20 น. เรื่องนี้น฽ารักดีครับ เด็กน฾อยคนหนึ่งถือตะกร฾าใส฽ผลไม฾และลูกอมกําลังรีบไปขึ้นรถไฟ กลับบ฾าน ต฾องเบียดฝูงชนมากมายที่ต฽างก็กําลังรีบเร฽งเหมือนกัน ชายคนหนึ่งชนเด็ก คนนีอ้ ย฽างแรง ตะกร฾าหลุดจากมือเด็กน฾อย ผลไม฾และลูกอมกระจายไปทั่วพื้น ชายคน นั้นหยุดครู฽หนึ่งแล฾วก็เริ่มตําหนิเด็กคนนี้ที่เกะกะขวางทางของเขาแล฾วก็รีบจากไป ชายอีกคนหนึ่งเห็นเด็กคนนี้กําลังเสียใจและไม฽รู฾จะทําอย฽างไรเข฾ามาช฽วยเก็บผลไม฾และ ลูกอมใส฽ตะกร฾าแล฾วเขาก็ใส฽เงินหนึ่งเหรียญลงในตะกร฾าด฾วยพูดว฽าฉันขอโทษนะ เจ฾าลูก ชาย นี่คงช฽วยชดเชยค฽าเสียหายให฾หนูได฾นะ เขายิ้มให฾เด็กแล฾วก็รีบไป เด็กน฾อยไม฽เคย ได฾รับความใจกว฾างแบบนี้มาก฽อนตะโกนตามหลังชายคนนั้นว฽า คุณครับๆ กรุณาหยุด ก฽อนครับ คุณคือพระเยซูหรือเปล฽าครับ ชายคนนั้นตอบมาว฽า ไม฽ใช฽ ฉันเป็นเพียง ผู฾ติดตามพระเยซูเท฽านั้นเอง ความใจกว฾างของเราทําให฾คนอื่นๆเห็นพระเยซูได฾เสมอ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

131


ครับ พระเยซูเจ฾าทวีขนมปใงและปลา ศิษยแของพระองคแทวีกิจการแห฽งความดีและ ความใจกว฾างในสังคมของเราครับ

28 กรกฎาคม เวลา 10:06 น. Reb และ Jackay ทํางานเก็บเงินด฾วยกันหลายปีและจะเปิดภัตตาคารของตนเอง ด฾วยกัน เหลืออยู฽เพียงการตรวจสอบร฾านและออกใบอนุญาตเท฽านั้น พวกเขาตั้งชื่อร฾าน ว฽า Our Place พายุเฮอริเคน Hugo เข฾าโจมตี North Carolina ต฾นไม฾ล฾ม ไฟฟูาดับ บ฾านและร฾านค฾าต฽างๆถูกทําลาย ทั้งสองคนรีบมาดูที่ภัตตาคาร เจ฾าหน฾าที่บอกว฽ามีแค฽ ร฾านของเขา สถานีดับเพลิงและปใ้มน้ํามันแห฽งเดียวที่ไม฽เป็นอะไรเลย ตอนนี้ออก ใบอนุญาตไม฽ได฾แต฽มีอาหารอยู฽เต็มตู฾เย็น มีทางเดียวคือต฾องแจกจ฽า ยออกไป เขาบอก นายอําเภอว฽า บอกเจ฾าหน฾าที่และผู฾ประสบภัยว฽าที่นี่มีอาหารและกาแฟบริการฟรี สําหรับผู฾ที่มาที่นี่ ไม฽นานพนักงานดับเพลิง ตํารวจ อาสาสมัครก็มาเต็มร฾านของเขา เมื่อทั้งสองคนรู฾ว฽ามีร฾านอาหารอีกแห฽งหนึ่งฉวยโอกาสขายไข฽สองฟอง กับขนมปใงปิ้ง และเบคอนราคาถึง 10 ดอลล฽ารแ พวกเขาติดปูายหน฾าร฾านเลยว฽า ทุกอย฽างฟรี เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

132


สําหรับทุกคน ครอบครัวต฽างๆที่ประสบภัย นักเดินทาง คนจรจัดต฽างก็มาที่ร฾านของเขา ผู฾คนที่มาต฽างเริ่มช฽วยกันเช็ดโต฿ะ ทําความสะอาดพื้น เอาจานไปล฾าง วิทยุท฾องถิ่นออก ข฽าวนี้ให฾ ประชาชนจากเมืองใกล฾เคียงที่ไม฽ถูกพายุ ทําลายต฽างก็นําอาหารจากตู฾เย็นที่ บ฾านนํามาให฾ที่ร฾าน ร฾านค฾าต฽างๆก็ส฽งเนื้อไก฽และของใช฾ที่จําเป็นมาช฽วยด฾วย ในวันอัน แสนยาวนานนี้ จากกาแฟถ฾วยแรกและอาหารที่เขาให฾กลับทวีขึ้นเป็นอาหาร 16000 มื้อ และยังมีขนมปใงเหลืออีก 500 ก฾อน มีมายองเนสและกาแฟอีก 350 ห฽อรวมถึง ผลิตผลต฽างๆอีกสองเท฽าที่เคยมี นี่คืออัศจรรยแอันเกิดจากความใจกว฾าง ความเมตตา โอบอ฾อมอารีต฽อกัน เหมือนตอนที่พระเยซูเจ฾าทวีขนมปใงแก฽ผู฾คนที่กําลังหิว แท฾ที่จริง แล฾วอัศจรรยแเกิดขึ้นได฾จากตัวเราก฽อนเสมอครับ คนไทนเราช฽วยเหลือกันในยามทุกขแ ร฾อนไม฽แพ฾ใครในโลกครับแล฾วเราจะใจร฾ายต฽อกันทําไมครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

133


31 กรกฎาคม เวลา 16:44 น. เฮเลน เคลเลอรแเป็นนักประพันธแตาบอดที่ชาวอเมริกันรู฾จักดี ในบทความหนึ่งของเธอ Three days to see เธอเขียนว฽าเธออยากเห็นอะไรบ฾างถ฾าเธอมองเห็นได฾เพียงสาม วัน เธอบอกว฽า วันแรกที่มองเห็นได฾เธอจะมองดูใบหน฾าของคนที่เธอรักอย฽างละเอียด คนที่รักเธอ ใจดีต฽อเธอและอ฽อนโยนกับเธอ คนที่ให฾ชีวิตและเป็นเพื่อนเธอในชีวิตนี้ รวมถึงครูแอน ซัลลิแวน เพื่อนๆของเธอ และสุนัขที่ซื่อสัตยแของเธอ ก฽อนตะวันตกดิน เธออยากเห็นปุา ท฾องทุ฽งและตอนกลางคืนเธออยากเห็นบ฾านของเธอตอนที่ไม฽มีแสง สว฽างเลยว฽าเป็นอย฽างไร วันที่สองเธออยากไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑแเพื่อจะได฾รู฾จักอดีต และปใจจุบัน จากนั้นไปชมพิพิธภัณฑแศิลปะ ดูการวาด การแกะสลัก การปใ้น จบลงด฾วย การไปดูหนัง เต฾นรํา ดูละคร วันสุดท฾ายเธออยากไปชมเมือง ดูสะพาน ดูอนุสาวรียแ ต฽างๆ ดูผู฾คน อยากไปยืนตรงที่ที่มีผู฾คนมากๆ อยากเข฾าใจชีวิตของพวกเขา อยากเห็น พวกเขายิ้ม ร฽าเริง อาจเห็นใบหน฾าที่หม฽นหมองหรือเป็นทุกขแ ก฽อนจบวันสุดท฾ายอยาก ไปเยี่ยมเพื่อนบ฾านของฉันทุกคนหรือมากที่สุดเท฽าที่จะเป็นไปได฾ นี่คือความฝในของคน ตาบอดครับ ส฽วนเราตามองเห็น บางครั้งก็เหมือนไม฽เห็นอะไรเลย บางครั้งเรามองไม฽ เห็นพ฽อแม฽เรา พี่น฾องเรา เพื่อนๆของเรา ครูของเราด฾วยซ้ํานะครับ เรามองไม฽เห็น คุณค฽าของตน ของศิลปะ ของความรัก ความสัมพันธแ ม องไม฽เห็นบ฾านเมืองของเรา และบางครั้งเราไม฽เคยมองดูเพื่อนบ฾านหรือเพื่อนมนุษยแของเราเลยทั้งๆที่ตาเรายัง สามารถมองเห็นได฾ อย฽ามองเห็นแค฽ตัวเรานะครับ หลายคนต฾องการให฾คุณเห็นเขา รักเขา เราไม฽ได฾มีแค฽สามวันแต฽เรามีทุกวันที่เหลืออยู฽ที่จะมองครับ ตาบอดอาจตาดีและ ตาดีๆอาจบอดได฾นะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

134


1 สิงหาคม เวลา 8:13 น. สิ่งเล็กน฾อยที่เราทําสร฾างความแตกต฽างได฾ครับ หญิงคนหนึ่งเพิ่งเข฾ามาถือความเชื่อ เธอชอบเอาเข็มกลัดไม฾กางเขนเล็กๆน฽ารักๆติดเสื้อเสมอและเธอซื้อครั้งละหลายๆ อัน เพราะถูกและเวลามีคนมาทักเธอถึงกางเขนเธอก็จะมอบให฾เป็นของขวัญ วันหนึ่งเธอ ไปซื้อของใน เซเว฽นอีเลฟเวน พนักงานหญิงคนหนึ่งทักเธอว฽ากางเขนคุณสวยมาก เธอ จึงมอบกางเขนนั้นให฾เธอ พนักงานพยายามปฏิเสธแต฽ในที่สุดเธอ ก็ยอมรับใว฾ หลายปี ผ฽านไปหลังพิธีในโบสถแหญิงคนหนึ่งเข฾ามาทักเธอบอกว฽าฉันมีบางอย฽างต฾องบอกเธอ และขอบคุณเธอ คุณอาจจําฉันไม฽ได฾ แต฽หลายปีก฽อนคุณให฾สิ่งนี้แก฽ฉัน แล฾วเธอก็หยิบ เข็มกลัดกางเขนออกมาจากกระเป฻า ตอนที่คุณให฾ฉัน ชีวิตฉันตอนนั้นไม฽มีอะไรแย฽ไป กว฽านั้นอีกแล฾ วจนฉันไม฽อยากรับกางเขนนั้นใว฾ แต฽พอรับมาแล฾วชีวิตฉันก็เปลี่ยนไป หลายสิ่งหลายอย฽างดีขึ้นทันที ฉันจึงทราบว฽าพระเจ฾ายังรักฉันอยู฽จึงมอบกางเขนมา เตือนใจฉัน ชีวิตฉันเปลี่ยนไปตั้งแต฽คุณได฾ทําสิ่งนี้กับฉัน ระลึกถึงกิจการเล็กๆน฾อยๆที่มี คนทําให฾คุณบ฾างนะครับ และก็ควรทําสิ่งเล็กๆน฾อยๆให฾ผู฾อื่นด฾วยเพราะสิ่งเหล฽านั้นมีค฽า และมีความหมายอย฽างที่เราไม฽คาดคิดนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

135


1 สิงหาคม เวลา 11:40 น. สิ่งเล็กน฾อยที่เรา ทําสร฾างความแตกต฽างได฾ครับ หญิงคนหนึ่งเพิ่งเข฾ามาถือความเชื่อ เธอชอบเอาเข็มกลัดไม฾กางเขนเล็กๆน฽ารักๆติดเสื้อเสมอและเธอซื้อครั้งละหลายๆอัน เพราะถูกและเวลามีคนมาทักเธอถึงกางเขนเธอก็จะมอบให฾เป็นของขวัญ วันหนึ่งเธอ ไปซื้อของใน เซเว฽นอีเลฟเวน พนักงานหญิงคนหนึ่งทักเธอว฽ากางเขนคุณสวยมาก เธอ จึงมอบกางเขนนั้นให฾เธอ พนักงานพยายามปฏิเสธแต฽ในที่สุดเธอก็ยอมรับใว฾ หลายปี ผ฽านไปหลังพิธีในโบสถแหญิงคนหนึ่งเข฾ามาทักเธอบอกว฽าฉันมีบางอย฽างต฾องบอกเธอ และขอบคุณเธอ คุณอาจจําฉันไม฽ได฾ แต฽หลายปีก฽อนคุณให฾สิ่งนี้แก฽ฉัน แล฾วเธอก็หยิบ เข็มกลั ดกางเขนออกมาจากกระเป฻า ตอนที่คุณให฾ฉัน ชีวิตฉันตอนนั้นไม฽มีอะไรแย฽ไป กว฽านั้นอีกแล฾วจนฉันไม฽อยากรับกางเขนนั้นใว฾ แต฽พอรับมาแล฾วชีวิตฉันก็เปลี่ยนไป หลายสิ่งหลายอย฽างดีขึ้นทันที ฉันจึงทราบว฽าพระเจ฾ายังรักฉันอยู฽จึงมอบกางเขนมา เตือนใจฉัน ชีวิตฉันเปลี่ยนไปตั้งแต฽คุณได฾ทําสิ่งนี้กับฉัน ระลึกถึงกิจการเล็กๆน฾อยๆที่มี คนทําให฾คุณบ฾างนะครับ และก็ควรทําสิ่งเล็กๆน฾อยๆให฾ผู฾อื่นด฾วยเพราะสิ่งเหล฽านั้นมีค฽า และมีความหมายอย฽างที่เราไม฽คาดคิดนะครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

136


2 สิงหาคม เวลา 8:46 น. ลูกชายของ โจ เบยแลี่ตายด฾วยมะเร็ง เขากลับมาที่คลินิคเพื่อขอบคุณทุกคนที่ใจดีและ เอาใจใส฽ลูกชายของเขา พยาบาลชี้ไปทางหญิงคนหนึ่งซึ่งลูกชายกําลังเล฽นอยู฽พูดว฽า เด็กคนนั้นเป็นมะเร็งเหมือนลูกชายคุณ คุณน฽าจะไปคุยกั บแม฽เด็กสักหน฽อยนะ เขาเดิน ไปนั่งใกล฾กับเธอและพูดว฽า เป็นเวลาที่ยากลําบากมากเวลาที่ต฾องพาเขาเข฾าไปในห฾อง รักษา หญิงคนนั้นตอบว฽า ยากหรือ ฉันตายทุกครั้งที่พาเขาเข฾าไป แย฽กว฽านั้นอีกที่รู฾ว฽า การรักษาช฽วยอะไรไม฽ได฾และฉันรู฾ว฽าเขากําลังจะตาย เบยแลี่รู฾สึกไม฽ค฽อยสบา ยใจพูดว฽า อย฽างน฾อยเราก็บรรเทาใจได฾ว฽าเขาจะไม฽ต฾องทรมานและเจ็บปวดอีกต฽อไปนะครับ และ เขาก็ได฾ไปอยู฽ในที่ที่ดีกว฽านี้ แม฽คนนั้นเสียงแข็งพูดว฽า ไม฽นะ พอเขาตายฉันต฾องฝใงเขา ในปุาช฾าและฉันก็จะไม฽ได฾พบเขาอีกเลยต฽างหาก เบยแลี่อยากออกมาจากที่นั่น เขาระลึก ถึงการสูญเสี ยลูกชายของเขาเองและพูดว฽า ผมฝใงลูกชายผมเมื่อวานนี้ วันนี้ผมมา ขอบคุณหมอและพยาบาลสําหรับความใจดีของพวกเขา ผมเข฾าใจความรู฾สึกของคุณดี ครับ แต฽ผมมั่นใจว฽าลูกชายผมไปอยู฽ในที่มีชีวิตดีกว฽านี้แล฾ว แม฽คนนั้นแปลกใจถามขึ้นว฽า ฉันอยากทราบว฽าคุณมีความเชื่อมั่นแบบนั้นอย฽ างไร บอกฉันด฾วย ตอนนั้นเองที่โจเริ่ม พูดถึงสิ่งที่เขาเชื่อในชีวิตรวมถึงเรื่องพระเจ฾าด฾วย การสูญเสียของเราบนโลกนี้จะทําให฾ เราทุกขแมากขึ้นครับหากเราไม฽มีความเชื่ออะไรเลย บรรเทาใจทุกคนด฾วยความเชื่อนะ ครับ เพราะเป็นยาบรรเทาใจมนุษยแเราที่ดีที่สุดเสมอ ไม฽ว฽าคุณจะเชื่อพระใด ความเชื่อ นั้นมีพลังพิเศษ รักษาใจได฾ทุกชนิดเลยครับไม฽ว฽าจะหนักหนาเพียงใด

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

137


5 สิงหาคม เวลา 10:15 น. ชายสองคนกําลังถกเถียงกันเรื่องพระเ จ฾า เรื่องชีวิตนิรันดรและเรื่องการตัดสินของ พระ คนหนึ่งหยุดถกเถียงและพูดว฽า คุณรู฾มั้ยผมอยากถามคําถามพระข฾อหนึ่ง เพื่อน เขาถามว฽า จะถามอะไรพระละ อเอ ผมอยากถามพระว฽าพระองคแปล฽อยให฾มีความชั่ว มากมายในโลก มีความสิ้นหวังและมีความอยุติธรรมมากมายในโลกได฾อย฽างไร เพื่ อน เห็นด฾วยพูดว฽า นั่นนะสิ ไม฽เห็นจะมีเหตุผลเลยที่พระปล฽อยแบบนั้นนะ คนที่ถามพูด ต฽อไปว฽า แต฽คําถามนี้ก็ทําให฾ผมหวาดกลัวไม฽ใช฽น฾อย หวาดกลัวหรือ ทําไมละ ใครๆเขา ก็ถามกันแบบนี้ทั้งนั้น ชายคนนั้นพูดว฽า ก็ผมกลัวว฽าพระเจ฾าก็อาจจะถามคําถามข฾อนี้ กับผมเองเหมือนกัน บางทีไม฽ ใช฽พระนะครับที่ปล฽อยให฾เกิดสิ่งเหล฽านี้ขึ้นในโลก อาจจะ เป็นเรามนุษยแนี่แหละครับที่ทําให฾มันเกิดขึ้น มนุษยแ รวมถีงตัวเราเองด฾วยที่ อยุธรรม ที่ ชั่วร฾าย ที่เห็นแก฽ตัว ที่ละโมภ ทุกอย฽างเกิดจากมนุษยแครับ แต฽มนุษยแก็สามารถสร฾างสิ่ง ดีๆมากมายในโลกเช฽นกัน เราแต฽ละคนมา ช฽วยกันสร฾างสิ่งเหล฽านี้ และ อย฽าสร฾าง สิ่งเลวร฾ายในโลกให฾มากกว฽านี้เลยครับ เราอาจเคยว฽าคนอื่น แต฽เราเองก็อาจจะเป็นคน ทําเองก็ได฾นะครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

138


เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

139


7 สิงหาคม เวลา 15:26 น. ให฾เข฾ากับเรื่องรณรงคแการแต฽งตัวให฾เหมาะสม ก฽อนเป็นพระสันตะปาปา ยอหแนที่ 23 พระองคแทําหน฾าที่เป็นสมณทูตที่ กรุงปารีส ฝรั่งเศส ในงานทานเลี้ยงทางการทูตครั้ง หนึ่งที่พระองคแได฾รับเชิญ มีสัตรีท฽านหนึ่งที่นั่งอยู฾ข฾างๆพระองคแในง านเลี้ยงนั้น แต฽งตัว ตามแฟชั่นปารีส ที่ดูแล฾วโปฺมากจนพระองคแเองรู฾สึกอึดอัด แต฽พระองคแก็ไม฽ได฾พูดอะไร ก฽อนที่งานเลี้ยงจะจบลง พระองคแหยิบผลแอปเปิ้ ลผลหนึ่งส฽งให฾สัตรีท฽านนั้น ส ตรีนั้น แปลกใจถามพระองคแว฽า ท฽านส฽งแอปเปิ้ลให฾ดิฉันทําไม พระองคแยิ้มแล฾วพูดว฽า จนกระทั่ งเอวาได฾กินผลแอปเปิ้ลในสวนเอเดนนางจึงจะรู฾ว฽านางกําลังเปลือยกายอยู฽ และตอนนั้นเองที่เอวามีความละอาย หลายครั้งก็ไม฽มีใครอยากไปยุ฽งเรื่องส฽วนตัวแบบ นี้ครับ อึดอัดแต฽ก็ไม฽อยากพูด ได฾แต฽คิดตําหนิ หลายคนก็ไม฽สนใจว฽าใครจะคิดและว฽า อะไรครับ แต฽เมื่อเราไปในสถานที่น฽า เคารพและต฾องให฾เกียรติ เราก็ควรแต฽งตัวให฾ เหมาะสม ถ฾าไม฽ให฾เกียรติพระ ถ฾าไม฽ให฾เกียรติสถานที่ ก็ขอให฾เกียรติตนเองบ฾างนะครับ ช฽วยกันเตือนคนในบ฾านเราด฾วยนะครับ อย฽าให฾คนอื่นต฾องมาเตือนเลย ช฽วยๆกันนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

140


8 สิงหาคม เวลา 9:42 น. จอหแนไปทํางานต฽างจังหวัดสามสัปดาหแ เขาคิดถึงภรรยาและลูกมากและอยากกลับไป บ฾านเร็วๆ วันนั้นตรงกับวันแม฽ เขาควรไปหาแม฽ที่อยู฽อีกเมืองหนึ่งแต฽เขาก็เหนื่อยเกินไป เขาจึงแวะที่ร฾านข ายดอกไม฾บอกกับตัวเองว฽า รู฾แล฾วทํายังงัยดี ฉันจะซื้อดอกกุหลาบ และส฽งไปให฾แม฽ เขาเข฾าไปในร฾านดอกไม฾แห฽งหนึ่ง เด็กคนหนึ่งกําลังคุยกับคนขาย ดอกไม฾ คุณครับ เงินหกดอลลารแสามารถซื้อดอกกุหลาบได฾กี่ดอกครับ คนขายหันมา มองหน฾าจอหแนและส฽ายหน฾าเพื่อบอกจอหแนว฽าเงินเท฽านี้ซื้อดอกกุหลาบวันแม฽ไม฽ได฾หรอก น้ําเสียงของเด็กคนนี้บอกให฾จอหแนรู฾ว฽าเขาต฾องการดอกกุหลายจริงๆ จอหแนเข฾าใจจึงทํา สัญญาณบอกเจ฾าของร฾านว฽าเขาจะออกค฽าดอกไม฾ให฾เด็กเอง ตกลงฉันจะให฾ดอกกุหลาบ เธอหนึ่งโหลสําหรับเงินหกดอลลารแนะ จอหแนตามเด็กคนนี้ไปเห็นเขาเดินเข฾าไปในปุา ช฾า เขาได฾ยินเด็กพูดกับหลุมศพหลุมหนึ่งว฽า แม฽ครับแม฽ ทําไมผมไม฽เคยบอกแม฽เลยว฽า ผมรักแม฽แค฽ไหน ทําไมผมไม฽เคยบอกแม฽เลยสักครั้งเดียว พระเจ฾าครับช฽วยตามหาแม฽ ผมและบอกแม฽ผมด฾วยว฽า ผมรักเธอมากครับ จอหแนกลับไปขึ้นรถและขับรถสามร฾อย ไมลแไปบ฾านแม฽ มอบดอกไม฾ให฾แม฽ กอดแม฽และบอกแม฽เขาว฽า แม฽ครับผมรักแม฽มากครับ เขารู฾ว฽าสิ่งที่เขาทํานี้เทียบไม฽ได฾เลยกับสิ่งที่แม฽ทําให฾เขา ทําเพื่อแม฽ไม฽ว฽าอะไรก฽อนที่จะ ทําไม฽ได฾นะครับ สุขสันตแสําหรับคุณแม฽ทุกท฽านครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

141


10 สิงหาคม เวลา 14:54 น. Reuel Howe มีลูกสาวคนหนึ่งอายุแปดขวบ ลูกสาวทําบางสิ่งบางอย฽างที่ทําให฾ต฾อง ผิดใจกับแม฽ แม฾ว฽าเธอจะพยายามช฽วยยลูกสาวอย฽างดีที่สุดแล฾ว ลูกสาวก็ยังโกรธแม฽ มากแล฾วก็วิ่งขึ้นไปบนบ฾าน ลูกสาวเห็นเสื้อผ฾ าชุดใหม฽ของแม฽ที่แม฽ตัดใว฾สําหรับไปงาน เลี้ยงวางอยู฽ ด฾วยความโกรธลูกสาวเธอไปเอากรรไกรมาและลงมือตัดเสื้อชุดนั้นเป็น ชิ้นๆต฾องการให฾แม฽เจ็บใจ ไม฽นานนักแม฽ขึ้นมาบนบ฾านพอเห็นเสื้อผ฾าชุดนั้น เธอรีบเข฾า ไปในห฾อง นอนบนเตียงของเธอแล฾วก็ร฾องไห฾ ไม฽ว฽าลูกเลยสักคํา ไม฽นานนักลูกสาวก็เข฾า มาในห฾องแม฽และกระซิบว฽า แม฽ แม฽ แต฽ไม฽มีเสียงตอบ ลูกสาวพูดซ้ําว฽า แม฽ แม฽ แต฽ก็ไม฽ มีเสียงตอบ ลูกเรียกต฽อไปว฽า แม฽จเา ได฾โปรดเถอะ ที่สุดแม฽ตอบว฽า ได฾โปรดอะไร ลูกตอบว฽า ได฾โปรดรับหนูกลับมานะแม฽ รับหนูกลับมา หนูขอโทษค฽ะแม฽ เธอรีบเข฾าไป กอดลูก เอาใว฾แน฽นและพูดว฽า แม฽รักลูกเสมอ ต฽อให฾เราซึ่งเป็นลูกจะทําอะไรผิดก็ตาม สําหรับแม฽แล฾วแม฽พร฾อมอภัยและรักเหมือนเดิมครับ จะดีกว฽ากันมากเลยหากเราทํา เช฽นเดียวกับที่แม฽ทําต฽อเรา อย฽าทําอะไรให฾แม฽เสียใจเลยจะดีกว฽าครับ ถ฾าเคยก็เข฾าไป ขอโทษแม฽นะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

142


10 สิงหาคม เวลา 15:01 น. Howard Johnson อธิบายความหมายของคําว฽า MOTHER ใว฾ดังนี้ครับ M is for the Million things she gave me, O means Only that she is growing OLD, T is for the tears she shed to save me, H is for her heart of purest gold, E is for her eyes with love-light shining, R means right and right she will always be รวมกันแล฾วก็คือ MOTHER สําหรับคุณให฾ความหมายของคําว฽าแม฽ อย฽างไรบ฾างครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

143


11 สิงหาคม เวลา 16:06 น. · คืนหนึ่งก฽อนนอนลูกสาวถามแม฽ว฽า แม฽ แม฽บอกหนูได฾มั้ยว฽าวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตแม฽ คือวันไหน แม฽คิดสักครู฽แล฾วพูดว฽า ลูกรัก ตาของลูกเป็นทหารในส งครามกลางเมือง ไม฽กี่เดือนจากนั้นเราก็ได฾รับข฽าวว฽าตาเสียชีวิตแล฾วในสงคราม ตอนนั้นแม฽และยาย กําลังนั่งเล฽นกันที่หน฾าบ฾าน ยายเสียใจและคิดถึงตามาก วันหนึ่งเราเห็นชายคนหนึ่ง กําลังเดินตามถนนตรงมาที่บ฾านของเรา ยายพูดขึ้นว฽า มีผู฾ชายคนหนึ่งกําลังเดินมาที่ บ฾านเรา อีกครู฽หนึ่งคุณยายของลูกก฾พูดว฽า ลูกรัก ชายคนนั้นดูคล฾ายๆพ฽อของลูกจังเลย และอีกอึดใจเดียวยายพูดว฽า ลูกจเา แม฽คิดว฽านั่นเป็นพ฽อของลูกจริงๆนะ ตอนนั้นเอง ยายรีบวิ่งไปที่ลานบ฾าน ต฽อไปที่ถนนและอ฾าแขนเข฾าไปในวงแขนของคุณตา แม฽ตามไป ข฾างหลังกระโดเข฾าไปจับแขนพ฽อใว฾ ตอนนั้นเองแม฽รู฾ว฽าพ฽อเสียแขนข฾างหนึ่งในสงคราม หน฾าตาและร฽างกายพ฽อเต็มไปด฾วยรอยแผล คุณยายพูดกับแม฽ตอนนั้นว฽า เด็กน฾อย วันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของแม฽ก็คือวันที่พ฽อกลับมาบ฾าน เคยถามแม฽บ฾างมั้ยครับว฽าแม฽มี ความสุขที่สุดในชีวิตตอนไหน วันแม฽จะมีความหมายมากขึ้นอีกถ฾า หากทุกคนใน ครอบครัวอยู฽พร฾อมหน฾ากัน การกลับมาของใครก็ตามของคนในครอบครัวมี ความหมายมากจริงๆสําหรับผู฾เป็นแม฽ทุกคน ทําให฾แม฽มีความสุขที่สุดในชีวิตกันนะครับ สุขสันตแวันแม฽ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

144


14 สิงหาคม เวลา 11:57 น. แม฽ของแจ็คโทรบอกเขาว฽า คุณเบลเซอรแเพิ่งเสียชีวิตตั้งแต฽พ฽อของแจ็คตายไป คุณเบลเซอรแนี่แหละที่ดูแลเขา สอนเขา ใช฾เวลาด฾วยกันเสมอ เขารักแจ็คมากด฾วย แม฽ว฽าแจ็คจะไม฽มีเวลาให฾ใครเพราะเขารักงานและความก฾าวห น฾า เขานั่งเครื่องไปร฽วม พิธีศพของชายแก฽คนนี้ เป็นพิธีง฽ายๆเพราะเขาไม฽มีญาติพี่น฾องเลย ก฽อนกลับแจ็คไปที่ บ฾านร฾างของคุณเบลเซอรแ เขาทบทวนชีวิตที่ผ฽านมากับคุณเบลเซอรแ เขาเดินดูบ฾านทุก อย฽างที่นั่นทําให฾เขานึกถึงชีวิตที่ผ฽านมา เขาหยุดแล฾วพูด กับแม฽ว฽า มีกล฽องๆหนึ่ งหายไป แม฽คุณเบลเซอรแวางไว฾ที่โต฿ะทํางาน มันหายไป เขาบอกเสมอว฽าในกล฽องมีสิ่งที่มีค฽าที่สุด ของเขา ผมเลยไม฽รู฾เลยว฽าเป็นอะไร สองอาทิตยแต฽อมาเขาได฾รับแจ฾งจากไปรษณียแว฽าให฾ ไปรับวัสดุที่ถูกส฽งมา มันเป็นกล฽องเก฽าๆกล฽องหนึ่ง เขียนชื่อเขาด฾วยลายมือที่อ฽านยาก แต฽มีชื่อผู฾ส฽งว฽า คุณแฮโรลดแ เบลเซอรแ ภายในเป็นนาฬิกาพกทองคําเรือนหนึ่ง แจ็คลูบ ไล฾นาฬิกาเรือนนั้นแล฾วก็เปิดด฾านหน฾าขึ้น ภายในมีอักษรสลักใว฾ว฽า แจ็ค ขอบใจเธอ มากสําหรับเวลาที่มอบให฾ฉัน แฮโรลดแ เบลเซอรแ แจ็ครู฾ทันทีว฽าสิ่งที่มีค฽ามากที่สุดใน ชีวิตของชายแก฽คนนี้คือ เวลา ที่เขามอบให฾ แจ็คจับนาฬิกาใว฾แน฽นแล฾วโทรไปหาเลขา ของเขาบอกให฾เลิกนัดหมายทั้งหมดในสองสามวันนี้ เลขาเขาถามว฽าทําไม เขาตอบว฽า ผมต฾องการใช฾เวลากับลูกและภรรยาของผม การให฾เวลาแก฽ใครสักคนมีความหมายแก฽ คนนั้นเสมอครับ อย฽าใช฾เวลาสําหรับตัวเองจนลืมคนอื่นๆที่มีความหมายสํา หรับคุณนะ ครับ ให฾เวลากันตอนที่ยังให฾ได฾ จะมีบางคนเสมอที่จะไม฽ลืมเวลาที่คุณให฾เขาเลย เพราะ มันเป็นสิ่งที่มีค฽าที่สุดในชีวิตเราจริงๆ คุณลืมให฾เวลากับใครบ฾างหรือเปล฽า

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

145


16 สิงหาคม เวลา 9:53 น. Horatio Gates Spafford นักธุรกิจแห฽งชิคาโก อายุ 43 ปี ผจญกับวิกฤตทางการเงิน จนล฾มละลายเพราะไฟไหม฾ใหญ฽ในปี 1871 เขากับภรรยาสูญเสียลูกชายก฽อนไฟไหม฾ ครั้งนั้น ความเสียใจใหญ฽หลวงนี้ทําให฾เขาและภรรยาตัดสินใจไปพักใจที่อังกฤษ เขาส฽ง ภรรยาและลูกสาว 4 คนไปล฽วงหน฾าและจะตามไปในไม฽กี่วัน แต฽เรือ แอตลันติก โอเชี่ยนประสบอุบัติเหตุกลางมหาสมุทรและจมลงภายใน 12 นาที มีผู฾เสียชีวิตทั้งหมด 226 คนรวมทั้งลูกสาวทั้งสี่คนของเขาด฾วย ภรรยาเขาส฽งโทรเลขถึงเขาทันทีที่ถึงฝใ่งว฽า ฉันรอดคนเดียว สแปฟฟอรดสูญเสียทุกอย฽าง ทรัพยแสิน ลูกชาย ลูกสาวสี่คน ภรรยา กําลังโศกเศร฾าอย฽างสาหัสอีกฝใ่งหนึ่งของมหาสมุทร เขาอาจจะกล฽าวโทษพระเจ฾า ฟูองร฾องมนุษยแ จมอยู฽กับความรันทดนี้ก็ได฾ เขารีบซื้อตั๋วเรือไปหาภรรยาเขา กัปตัน เรือชี้ให฾เขาดูสถานที่เกิดเหตุ คื นนั้นเขาได฾เขียนความรู฾สึกของเขาด฾วยความสงบและ บันทึกนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให฾คนมากมายในเวลาต฽อมา เขาเขียนว฽า ไม฽ว฽าหนทาง ชีวิตจะสงบดั่งแม฽น้ํา หรือจะเศร฾าโศกเสียใจเวลาผจญกับคลื่นยักษแในมหาสมุทร ไม฽ว฽า อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิต พระองคแทรงสอนผมให฾พูดว฽า it is well, it is well with my เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

146


soul. ไม฽ว฽าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตอย฽าสูญเสียจิตวิญญาณของเรานะครับ ไม฽ต฾องโทษ พระ ไม฽ต฾องฟูองร฾องมนุษยแ ทุกสิ่งเกิดขึ้นได฾ในชีวิตแต฽เราต฾องรักษาจิตใจเราให฾เข฾มแข็ง และยอมรับให฾ได฾นะครับ เพราะอย฽างน฾อยเราก็ยังมีพระองคแอยู฽กับเราในใจ พระสอน เราให฾พูดเช฽นนั้นด฾วยครับ

17 สิงหาคม เวลา 8:23 น. Ann และลูกชายสองคนย฾ายไปอยู฽กับพ฽อแม฽เธอที่เท็กซัสระหว฽างสงครามโลกครั้งที่ สองขณะที่สามีเธ อเป็นนักบินรบในยุโรป ช฽วงเทศกาลคริสตมาสเธอ ลูกๆและพ฽อแม฽ เธอช฽วยกันตกแต฽งต฾นคริสตมาสและเอาของขวัญมาเตรียมใว฾ที่ต฾นคริสตมาส และแล฾ว ก็มีจดหมายแจ฾งว฽าสามีเธอไม฽สามารถมาฉลองคริสตมาสได฾อีกต฽อไปแล฾วเขาเสียชีวิต ในขณะปฎิบัติหน฾าที่ แอนร฾องไห฾เสียใจมากและวิ่งเข฾าไปใ นห฾อง พ฽อแม฽เธอเห็นเธอ เสียใจมากคุยกันเงียบๆและตัดสินใจขนต฾นคริสตมาสออกไปใว฾นอกบ฾าน เอาของ ประดับต฾นไม฾ออกไปด฾วย สักพักหนึ่งแอนออกมาเห็นห฾องว฽างเปล฽าถามแม฽ว฽า แม฽ทํา เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

147


อะไรกับต฾นคริสตมาสค฽ะ แม฽ตอบว฽าพ฽อกับแม฽เห็นว฽าลูกเสียใจมากคงไม฽ดีแน฽ที่จะยินดี อะไรตอนนี้ แอนพูดว฽า แม฽ค฽ะเอาต฾นคริสตมาสกลับมาเถอะ คริสตมาสมีใว฾ก็เพื่อเวลา แบบนี้ พระองคแเสด็จมาก็เพื่อบรรเทาเราจากเวลาแบบนี้ ไฟประดับส฽องแสงให฾เราเดิน ต฽อไปได฾ แอนเข฾มแข็งจริงๆครับเวลาที่เธอรู฾ว฽าพระอยู฽กับเธอเสมอยามที่มีทุกขแ จุดเทียนดีกว฽าสาปแช฽งความมืด อย฽าลืมพระไม฽ว฽ายามใด อย฽านําพระออกไปนอกจิตใจ เราเลยนะครับ

18 สิงหาคม เวลา 8:42 น. Bernice มีลูกชายคนหนึ่งที่ถูกฆ฽าตายโดยทหารกามิกาเซ฽ของญี่ปุนในสงครามโลก ครั้ง ที่สอง เหตุการณแนี้ผ฽านมา 40 ปีแล฾ว อดีตทหารกามิกาเซ฽คนหนึ่งได฾รับเชิญให฾มา แบ฽งปในที่โบสถแ เธอรับไม฽ได฾แต฽เธอก็ไม฽อาจขาดวัดวันอาทิตยแได฾ ทหารคนนั้นแบ฽งปใน ชีวิตที่พบพระเยซูได฾อย฽างซาบซึ้ง ตาเขาลุกวาวด฾วยความเชื่อและกตัญโูต฽อพระ ทุกคนที่ได฾รับฟใงเขาประทับใจมาก ตอนที่เขาเดินออกจากวัดมาถึงโต฿ะนั่งแถวสุดท฾าย หญิงชราคนหนึ่งลุกขึ้นมายืนขวางเขาใว฾ จ฾องมองตาของเขาแล฾วพูดด฾วยเสียงสั่นเครือ ว฽า ลูกชายฉันถูกทหารกามิกาเซ฽ฆ฽าตาย หญิงคนนั้นคือ Bernice คนที่เห็นต฽างหายใจ ไม฽ทั่วท฾อง เธอพูดต฽อว฽า ฉันได฾เห็นพระเจ฾ายกโ ทษบาปของคุณ สําหรับฉันไม฽ยอมยก โทษมาเป็นเวลาถึง 40 ปี คืนนี้ฉันขอพระเจ฾าให฾ยกโทษให฾ฉันบ฾าง คุณจะยกโทษให฾ฉัน ได฾มั้ยสําหรับความเกลียดชังที่ฉันเคยมีต฽อชนชาติของคุณ ทหารนักบินคนนั้นร฾องไห฾ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

148


อย฽างขมขื่นพูดว฽า ยกโทษให฾กับสิ่งที่ชนชาติผมทํากับคุณด฾วย Bernice กับทหาร สวมกอดกันที่นั่น ทั้งสองคนร฾องไห฾ด฾วยความยินดี เป็นเวลาที่ทั้งสองพบกับสันติสุข อย฽างที่ไม฽เคยพบมาก฽อนเลย ความเกลียดชังทําให฾เราทนทุกขแทรมาน การให฾อภัย ปลดปล฽อยเราเป็นอิสระครับ เป็นบุญของผู฾มีใจเมตตา เหตุว฽าเขาจะได฾รับความเมตตา กรุณาดุจกัน อภัยให฾กันเถอะครับเพราะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตอีกมากมาย ที่แนๆ ก็คือสันติสุขในจิตใจครับ

20 สิงหาคม เวลา 11:41 น. หย฽อนใจกันบ฾างนะครับ เพื่อนสองคนเจอกัน คนหนึ่ งเศร฾าสร฾อยมาก ดูเหมือนจะ ร฾องไห฾ เพื่อนจึงถามว฽า เฮ฾ แกเป็นอะไรไป เกิดอะไรขึ้นหรือ เขาตอบว฽า จะบอกให฾นะ สามอาทิตยแที่แล฾ว ลุงฉันตาย ทิ้งเงินให฾ฉัน ห฾าแสนบาท โอ฾โห เงินเยอะนะนั่น เพื่อนเขาอุทาน เขาพูดต฽อว฽า สองอาทิตยแที่แล฾ว ลูกพี่ลูกน฾องคนหนึ่งที่ฉันเ องแทบ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

149


ไม฽รู฾จักก็ตาย เชื่อมั้ย ทิ้งเงินให฾ฉันล฾านบาท เพื่อนพูดว฽า ฟใงดูแล฾วก็ดีมากนี่นา แกไม฽ เข฾าใจ อาทิตยแที่แล฾ว ปูาฉันก็ตายและฉันก็ได฾รับมรดกมาตั้งเกือบสองล฾าน เพื่อนขิงเขา เริ่มสับสนพูดว฽า แล฾วทําไมถึงต฾องเศร฾าขนาดนี้ละ งั้นก็ เขาตอบว฽า ก็อาทิตยแนี้ยัง ไม฽ เห็นมีใครตายเลย ฉันไม฽ได฾อะไรเลยเห็นมั้ย อย฽างนี้เขาเรียกว฽าโลภแล฾วโลภเลย มีแต฽ อยากได฾เรื่อยไปครับ คนอะไรจะโล๓ได฾ถึงเพียงนี้ เรื่องจริงมีแบบนี้บ฾างมั้ยครับ หรือมากกว฽านี้อีก

20 สิงหาคม เวลา 11:58 น. หมอคนหนึ่งเล฽าเรื่องของแมรี่ เด็กห฾าขวบที่อัมพาตไปครึ่งซีก เธอเพิ่งสูญเสียทั้งพ฽อ และแม฽ไปไม฽นานมานี้เอง แมรี่ต฾องรับการสแกนสมองด฾วยเครื่อง คนไข฾จะต฾องอยู฽นิ่งๆ เป็นเวลาห฾านาที สําหรับเด็กห฾าขวบไม฽ใช฽ เรื่องง฽ายเลย สองนาทีผ฽านไปหมอตรวจวัด และพยาบาลสังเกตุเห็นว฽าเธอขยับปากของเธอและได฾ยินเสียงบางอย฽าง ต฾องหยุดการ ตรวจสอบและเตือนเธอให฾อยู฽นิ่งๆ เธอยิ้มและสัญญาว฽าจะไม฽พูด การตรวจก็เริ่มขึ้น ใหม฽ ไม฽นานปากของเธอขยับอีกแล฾ว เธอถูกเตือนอีกว฽า แมรี่ หนูพูดอีกแล฾วน ะ มันทํา ให฾ภาพเบลอ มองไม฽เห็น แมรี่ยิ้มและพูดว฽า หนูไม฽ได฾พูด หนูกําลังร฾องเพลง หมอถาม ว฽า ร฾องเพลงอะไร เธอตอบให฾ทุกคนได฾ยินว฽า พระเยซูรักฉันค฽ะ หนูร฾องเพลงนี้เสมอ เวลามีความสุข ทุกคนในห฾องนิ่งอึ้ง หมอคนหนึ่งถึงกับพูดว฽า มีความสุขงั้นหรือ เด็กคน นี้มีความสุขได฾อย฽างไรกับสภาพชีวิตแบบนี้ ทุกคนในห฾องทนอยู฽ต฽อไปไม฽ได฾เพราะน้ําตา เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

150


เริ่มหลั่งไหลออกมาจากตาทั้งสองของแตละคน แมรี่มีความสุขด฾วยการรู฾เพียงว฽าพระ เยซูรักเธอครับ พระองคแทําให฾เธอเข฾มแข็งได฾ถึงเพียงนี้ ไม฽ว฽าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิต มี พระที่รักเราอยู฽เสมอนะครับ จําเพลงพระที่เราชอบใว฾บ฾างเพราะทําให฾เรามีความสุขได฾ จริงๆครับ คุณชอบเพลงพระเพลงอะไร พ฽อชอบเพลงแผ฽นดินของเราและพระสัมผัส เราทุกวันครับ (เผื่อมีใครอยากถามครับ)

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

151


21 สิงหาคม เวลา 16:22 น. แม฽คนหนึ่งเข฾ามาพบกับจักรพรรดินโปเลียนเพื่อขออภัยโทษให฾ลูกชายของเธอ นโปเลียนตอบเธอว฽าหนุ฽มคนนี้ได฾ทําผิดมหันตแถึงสองครั้งและตามความยุติธรรมแล฾ว เขาสมควรตาย แม฽พูดว฽า แต฽ดิฉันไม฽ได฾มาขอความยุติ ธรรม ดิฉันอ฾อนวอนขอความ เมตตา จักรพรรดิตอบว฽า แต฽ลูกชายเธอไม฽สมควรได฾รับความเมตตา แม฽ไม฽ลดละรบ เร฾าว฽า ท฽านเจ฾าขา มันคงไม฽ ใช฽ความเมตตาถ฾าหากเขาสมควรจะได฾ รับมัน และความ เมตตานี่แหละที่ดิฉันอ฾อนวอนจากท฽าน นโปเลียนพูดว฽า ถ฾าเป็นอย฽างนั้น เราก็จะให฾ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

152


ความเมตตา นโป เลียนยอมไว฾ชีวิตลูกชายของนาง ไม฽ว฽าใครล฾วนมีใจเมตตา ความ เมตตากรุณาอยู฽ในใจเรา มีเมตตาต฽อกันมากๆนะครับ ความยุติธรรมเรียกร฾องการ ชดใช฾และการแก฾แค฾น บางครั้งเรียกร฾องแม฾ความตาย ความเมตตาให฾ความรักและให฾ โอกาส ความเมตตาให฾ชีวิต นี่คือบทเรียนหนึ่งของความรักที่พระ สอนเรา บทเรียนนี้ ยากแต฽ทรงคุณค฽าสําหรับผู฾ที่แสวงหาคุณค฽าของชีวิตนะครับ จิตใจมนุษยแสูงส฽งมิใช฽ เพราะความยุติธรรม แต฽เพราะเรารู฾จักเมตตาต฽อกันต฽างหาก

23 สิงหาคม เวลา 10:08 น. บริเวณ Bangkok · เรื่องสั้นๆครับแต฽มีข฾อคิดดีมาก พ฽อคนหนึ่งขับรถพาลูกชายกลับบ฾าน ระหว฽างทางเขา เห็นแตงโมลูกใหญ฽ลูกหนึ่งตกอยู฽ไม฽ห฽างจากถนนม ากนัก เขาจอดรถพูดกับลูกชายว฽า ลูกดูต฾นทางให฾พ฽อนะ พ฽อจะไปเอาแตงโม เขารีบไปที่ผลแตงโมแล฾วถามลูกว฽า มีใครมา หรือเปล฽า มองทั้งทางซ฾ายและขวาด฾วยนะ ลูกชายตอบกลับมาว฽า พ฽อครับ เราไม฽ควร มองข฾างบนด฾วยหรือครับ เด็กๆมีจิตใจบริสุทธิ์ อย฽าสอนให฾เด็กมีจิตใจไม฽ดีเลย พระเรียกทุกคนให฾มีจิตใจเช฽นนี้ครับ อย฽ามัวแต฽มองซ฾ายหรือมองขวา แต฽ให฾มองเบื้อง บนบ฾างนะครับ โลกของเราทุกวันนี้วุ฽นวายเพราะเรามองข฾างบนน฾อยเกินไป จากนิตยสาร Our Daily Bread, April 18, 1999

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

153


24 สิงหาคม เวลา 8:32 น. คารแลและคลาราแต฽งงานมา 25 ปีมีลูกน฽ารักสามคน เป็นครอบครัวที่มีความสุขทีเดียว มีฐานะทางเศรษฐกิจดี พวกเขาตั้งใจจะหาซื้อบ฾านตากอากาศแห฽งหนึ่ง เบ็น เป็นพ฽อ หม฾ายที่กําลังจะขายบ฾านของเข า ทั้งสองคนไปดูและชอบมาก หลายเดือนผ฽านไป คลาราบอกคารแลว฽าเธอต฾องการหย฽า เหมือนฟูาผ฽าลงในใจคารแลถามว฽าทําไมเป็นตอนนี้ ละ ที่ผ฽านมาดูมีความสุขกันดี คลาราตอบว฽าเธอมีคนใหม฽แล฾ว ใครกัน เธอยอมรับว฽า คือ เบ็น เจ฾าของบ฾านริมทะเลสาบ หลายเดือนที่ผ฽านมาเธอไปติดต฽อพูดคุ ยเรื่องบ฾าน จนในที่สุดก็รักกัน ลูกๆสามคนพยายามพูดกับแม฽แต฽ก็ไม฽เป็นผล วันที่ภรรยากําลังจะ ออกจากบ฾าน คารแลเดินผ฽านเธอไปที่โรงรถและพูดกับเธอว฽า ที่รักนี่คงเป็นครั้งสุดท฾าย ที่เราจะเจอกันใช฽มั้ย น้ําเสียงของเขาสั่นเครือและสะอึกสะอื้น คลารารีบออกจากบ฾าน ด฾วยความรู฾ สึกไม฽สบายใจ ไม฽ถึงสองอาทิตยแต฽อมา คารแลเป็นโรคหัวใจล฾มเหลวและก็ สิ้นชีวิต จากช฽วงเวลาที่ดีที่สุดกลับกลายเป็นช฽วงเวลาที่เลวร฾ายที่สุดเกิดขึ้นได฾โดยไม฽ รู฾ตัว เกิดขึ้นได฾เพียงราคะและตัณหา ความไม฽พอเพียง มีบางอย฽างที่ทําให฾เราตาบอด ได฾เสมอ มนุษยแเราสามารถทําสิ่งที่ วิเศษที่สุดได฾และก็สามารถทําสิ่งที่เลวร฾ายที่สุดได฾ เหมือนกัน ระวังอย฽าให฾มีอะไรมาบังตาเรานะครับ ไม฽อยากให฾เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใคร เลย

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

154


เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

155


25 สิงหาคม เวลา 16:18 น. ชหินหน฾าหลุมศพในสุสานที่ Bedale, Yorkshire ประเทศอังกฤษสลักข฾อความนี้ใว฾ ผู฾ที่ กําลังเดินผ฽านที่นี่ จงจําไว฾ว฽าครั้งหนึ่ง ฉันก็เคยเดินผ฽าน ที่ที่ฉันอยู฽ตอนนี้ คุณก็จะมาใน ไม฽ช฾า จงเตรียมที่จะตายและตามฉันมาเถิด ข฾างล฽างข฾อค วามนี้มีผู฾หนึ่งเขียนเพิ่มว฽า ฉันไม฽ดีใจที่จะติดตามคุณไปจนกว฽าจะรู฾ว฽าคุณไปทางไหนเสียก฽อน ในความเป็นจริงเรา ไม฽รู฾หรอกว฽าตายแล฾วไปไหน แต฽ตอนที่ยังไม฽ตายเราเลือกได฾ว฽าตายแล฾วเราจะไปไหนนะ ครับ อยู฽ที่เราเลือกเดิน เดินให฾ถูกทางนะครับ ในสุสานมีหลายสิ่งหลายอย฽าง ที่เตือน เราได฾ดีกว฽าที่อื่น ปุาช฾ามีหน฾าที่ทําให฾คนเป็นไม฽ตายคือมีชีวิตนิรันดรครับ

25 สิงหาคม เวลา 16:26 น. ฮิตเลอรแสั่งจําคุกพระสงฆแองคแหนึ่งซึ่งเป็นวีรบุรุษสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เป็นเวลา 8 ปีชื่อ Martin Niemoeller ฮิตเลอรแตระหนักดีว฽าหากเขาสามารถชักชวน มารแตินมาร฽วมอุดมการณแกับตนได฾ก็จะลดแรงต฾านทานต฽างๆในประเทศลงได฾ เขาจึงส฽ง เพื่อนเก฽าคนหนึ่งของมารแตินมาเยี่ยมเขาที่คุกให฾มาทําหน฾าที่ชักช วนมารแติน เพื่อนเก฽า คนนี้มาที่คุก ในบันทึกเขียนว฽า เพื่อนคนนั้นถามมารแตินว฽า มารแติน มารแติน ทําไมคุณ ถึงอยู฽ที่นี่ มารแตินตอบคําถามนี้ว฽า เพื่อนเอเย ทําไมคุณถึงไม฽อยู฽ที่นี่ละ เราต฾องถามตัว เราเองถามคําถามเดียวกันนี้ครับเราต฾องเลือกทางที่เราจะเดินด฾วยความมั่นคง ยืนหยัดมั่นคงในทางที่เราเลือก ชอบคําตอบของมารแตินจริงๆ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

156


27 สิงหาคม เวลา 11:11 น. ครอบครัวร่ํารวยครอบครัวหนึ่งลงโฆณารับสมัครพนักงานขับรถ หลังจากการคัดกรอง ของผู฾จัดการก็มี 4 คนที่ผ฽นเกณฑแ ภรรยานําทั้ง 4คนไปที่ระเบียงบ฾านแล฾วชี้ให฾ทุกคนดู กําแพงหินที่อยู฽ริมถนนทางเข฾าบ฾านถามว฽า พวกคุณคิดว฽าสามารถขับรถเข฾าไปชิด กําแพงหินนั้นได฾ใกล฾ขนาดไหนโดยไม฽ให฾รถได฾รับความเสียหาย คนแรกตอบว฽า ผมทําได฾ ใกล฾ 1 ฟุตครับ คนที่ 2 ว฽า 6 นิ้ว คนที่สามบอกว฽า 3 นิ้วครับ ส฽วนคนที่ 4 ตอบว฽า ผมไม฽ทราบว฽าผมสามารถขับได฾ชิดกําแพงเท฽าไร แต฽ผมจะพยายามอย฽างที่สุดที่จะขับ รถให฾ห฽างจากกําแพงหินนั้นเพื่อไม฽ไห฾รถได฾รับความเสียหาย คนขับรถเก฽งไม฽ได฾ หมายความว฽าสามารถเข฾าไปใกล฾อันตรายได฾มากเท฽าไร แต฽ หมายถึงคนที่สามารถออก ห฽างจากอันตรายได฾มากที่สุดต฽างหาก อย฽านําชีวิตเราเข฾าไปใกล฾อันตราย เช฽น อย฽าแต฽งกายจนเป็นอันตรายต฽อตนเองหรือผู฾อื่น โดยคิดว฽าเราดูดีที่สุด แต฽พยายามนํา ชีวิตให฾ออกห฽างจากอันตรายที่สุดดีกว฽าครับ คนเก฽งไม฽ได฾หมายความว฽าทําร฾ายคนอื่นได฾ แต฽หมายถึงคนที่ช฽วยให฾ตนเองและคนอื่นไม฽ถูกทําร฾ายต฽างหากครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

157


28 สิงหาคม เวลา 10:51 น. ในปี 1886 Karl Benz ขับรถคันแรกของเขาไปตามถนนสายต฽าง ๆในเมืองมิวนิค เยอรมันนี เขาตั้งชื่อรถคันแรกนี้ว฽า Mercedes Benz ตามชื่อลูกสาวของเขาเอง ชาวเมืองโกรธมากที่รถของเขามีเสียงเครื่องยนตรแที่ดังมากทําให฾เด็กๆและม฾าตกใจ เจ฾าหน฾าที่จึงออกกฎห฾ามรถที่ปราศจากม฾าวิ่งเกิน 3.5 ไมลแต฽อชั่วโมงในเมืองและไม฽เกิน 7 ไมลแต฽อชั่งโมงนอกเมือง เบนซแรู฾ว฽าเขาไม฽สามารถพัฒนารถสู฾กับม฾าได฾ด฾วยความเร็ว ขนาดนี้ เขาจึงเชิญนายกเทศมนตรีของเมืองมานั่งรถชมเมือง นายกตอบตกลง เขานัดแนะกับรถม฾าส฽งนมคันหนึ่งให฾ขับรถม฾าตอนที่เขามาถึงแซงรถของเขาขึ้นไป รถ ม฾าแซงรถของนายกทําให฾นายกไม฽พอใจมาก รู฾สึกข ายหน฾าที่รถช฾ากว฽าม฾า สั่งให฾เบนซแ เร฽งความเร็วและแซงรถม฾าคันนั้นให฾ได฾ เบนซแขออภัยแล฾วพูดว฽า ด฾วยกฎหมายจํากัด ความเร็วที่น฽าหัวเราะเช฽นนี้ เขาไม฽ได฾รับอนุญาตให฾ไปเร็วกว฽านี้ได฾ ไม฽นานจากนั้นกฎข฾อ นี้ก็ได฾รับการเปลี่ยนแปลง เป็นธรรมชาติของคนเราที่ไม฽ต฾องการให฾ใ ครมาเกินหน฾า มาแซง ขับรถอย฽าใจร฾อนนะครับ เดี๋ยวนี้มีข฽าวเกี่ยวกับการขับรถมากเหลือเกิน ใช฾รถ ให฾ถูกมีคุณมหันตแ ถ฾าใช฾รถหุนหัน ก็รอรับผลของมันนะครับ เวลาโกรธตอนขับรถ คุณทําอย฽างไรครับ แนะนําด฾วย

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

158


30 สิงหาคม เวลา 9:36 น. บทเรียนจากการตกปลาครับ จอหแนพาลูกชายกับเพื่อนไปตั้งแคมป฼ตกปลา ตั้งแคมป฼ บนทําเลที่เห็นวิวสวยมาก ทําอาหารเย็นกันและเข฾านอนสําหรับการตกปลาวันรุ฽งขึ้น ตื่นมาอากาศหนาวมากเต็มไปด฾วยหมอก พวกเขาใช฾เวลาอยู฽ด฾วยกันในเต฾นทแเล฽าเรื่อง ต฽างๆ เล฽นเกมสแตลอดทั้งวันหวังว฽าวันต฽อไปจะดีขึ้น วันต฽อมาอากาศแย฽กว฽าเดิม เพราะนอกจากหนาวแล฾วฝนยังตกทั้งวันอีกด฾วย อีกวันหนึ่งที่พวกเขาต฾องอยู฽ด฾วยกันใน เต฾นทแ ผิดหวังที่ยังไม฽ได฾ตกปลา พวกเขาใช฾เวลาด฾วยกั นแต฽ความรู฾สึกต฽างออกไป ที่สุดวันนั้นจบลงด฾วยการทะเลาะกัน โกรธกันจนกระทั่งตัดสินใจเก็บของและกลับบ฾าน เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

159


ทันที พวกเขาค฾นพบว฽าเมื่อนักตกปลาไม฽ได฾ตกปลา พวกเขาก็จะต฽อสู฾กัน When fishermen don't fish, they fight หากเราไม฽ทําหน฾าที่ของเราเอง เราจะทํา อย฽างอื่นที่แย฽กว฽า หากพ฽อไม฽ทําหน฾าที่พ฽อแล฾ว หากแม฽ไม฽ทําหน฾าที่แม฽ อะไรจะเกิดขึ้นใน ครอบครัวละครับ พวกเขาจะต฽อสู฾กัน ทะเลาะกัน หากเราไม฽ซื่อสัตยแในหน฾าที่ของเรา ในชีวิตของเรา สุดท฾ายเราก็ต฾องสู฾กันเองละครับ ทุกชีวิตมีหน฾าที่และความรับผิดชอบ กํากับอยู฽เสมอครับ

31 สิงหาคม เวลา 11:00 น. Bill Havens เป็นนักกีฬาแคนูประเภทพาย 4 คนของอเมริกาในโอลิมปิคที่ ปารีส ปี 1924 และเป็นทีมเต็งในการแข฽งครั้งนี้ด฾วย ภรรยาเขา ตั้งครรภแและจะคลอดใน ระยะเวลาที่บิลจะต฾องแข฽งขันที่ปารีส บิลอยู฽ในสถานการณแที่ต฾องเลือกระหว฽างไปแข฽ง หรืออยู฽กับภรรยาเวลาที่จะคลอดลูกคนแรก ภรรยาของเขายืนยันให฾เขาไปแข฽งเพราะ เขาเตรียมตัวมานานและใฝุฝในที่จะแข฽งโอลิมปิค ที่สุดบิลตัดสินใจถอนตัวออกจากการ แข฽งขัน เ ขาต฾องการอยู฽กับภรรยาของเขา ปีนั้นอเมริกาได฾เหรียญทองจากแคนู พาย 4 คน และภรรยาของบิลก็คลอดหลังกําหนดนานมากจนโอลิมปิคจบไปแล฾วเธอ จึงคลอด หากบิลไปแข฽งก็สามารถกลับมาอยู฽กับภรรยาได฾เหมือนกัน ใครๆพากันพูดว฽า น฽าเสียดาย บิลพูดว฽า ผมไม฽เสียใจเลย การอยู฽เคียงข฾าง ภรรยาเป็นสิ่งสําคัญที่สุด สําหรับผมแล฾ว ไม฽มีอะไรสําคัญไปกว฽าการทุ฽มเทชีวิตเพื่อภรรยาและลูกเลย ไม฽มีอะไรที่ มีค฽ามากไปกว฽าการให฾คุณค฽าแก฽คนที่คุณรักอีกแล฾ว รักครอบครัวคุณให฾มากๆ ให฾คุณค฽า กับครอบครัวคุณให฾มากที่สุด ที่หนึ่งในชีวิตเราคือครอบครัวครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

160


1 กันยายน เวลา 15:52 น. ทอมสามีของเธอถูกรถของผู฾หญิงคนหนึ่งชนตายขณะที่เขากําลังโบกรถให฾เด็กๆข฾าม ถนน ตํารวจบอกว฽าเป็นอุบัติเหตุ งานศพผ฽านไปแล฾วแต฽เธอเฝูาตําหนิ และโทษผู฾หญิง คนนั้นตลอดเวลา คุณพ฽อวัดเธอมาเยี่ยมอธิบายว฽าเป็นอุบัติเหตุจริงๆ เธอตอบพ฽อว฽า ฉันรู฾ว฽าพระต฾องการให฾ฉันอ๓ัยแต฽ฉันทําไม฽ได฾ ฉันยังโกรธอยู฽และมีเหตุผลพอที่จะโกรธ ด฾วย พ฽อเตือนเธอให฾ภาวนามากๆและบอกว฽าผู฾หญิงคนนั้นเป็นครูและเธอห฽วงเด็ก เหมือนกับทอม คืน นั้นเธอคิดแต฽เรื่องนี้และสวดขอพระให฾เธอมีหัวใจที่จะทําสิ่งนี้ วันรุ฽งขึ้นเธอไปที่บ฾านของครูคนนั้น เธอพบว฽าสายตาของครูเศร฾ามากและใบหน฾า หม฽นหมอง ตอนแรกก็ยากมากที่จะคุยกัน ครูเริ่มต฾นบอกว฽าเธอเสียใจกับการสูญเสียนี้ มาก เธอไม฽กล฾าขับรถอีก เธอทํางานไม฽ได฾ กินอะไรไ ม฽ได฾ เธอกําลังทนทุกขแยิ่งกว฽าตัว เธอที่สูญเสียสามีครั้งนี้ซะอีก เธอพูดกับครูว฽า ฉันรู฾ว฽าเธอไม฽ได฾ตั้งใจชนสามีของฉัน ริมฝีปากของครูนั้นสั่นและพูดว฽า ถ฾าวันนั้นฉันไม฽ออกจากบ฾าน พูดยังไม฽ทันจบเธอก็เข฾า ไปสวมกอดครูและพูดว฽า ฉันอภัยให฾เธอแล฾ว ตอนนี้เธอต฾องอภัย ให฾ตัวเองด฾วยนะ น้ําตาหลั่งไหลออกมาไม฽หยุดเลย เป็นน้ําตาแห฽งสันติสุขของทั้งสองคน ไม฽มีอะไร สวยงามไปกว฽านี้แล฾วในชีวิตของผู฾ที่ให฾อภัยและรับการอภัย พระเยซูเจ฾าสอนสิ่งนี้แก฽ เรา เป็นบุญจริงๆของผู฾ที่สามารถทําได฾ สันติสุขไม฽เกิดแน฽ๆถ฾าไม฽มีการอภัยครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

161


6 กันยายน เวลา 10:15 น. พ฽อองคแหนึ่งต฾องการเปลี่ยนแปลงวัดให฾ดีขึ้น แทนที่จะเทศนแ แจกกระดาษให฾พี่น฾องคน ละสองแผ฽น แผ฽นแรกเขียนที่หัวกระดาษว฽า ปใญหาของวัดนี้คือ แผ฽นที่สองเขียนว฽า สิ่ง ที่วัดนี้ต฾องการคือ อาทิตยแต฽อมาท฽านนําผลของคําตอบทั้งหมดมาให฾พี่น฾องทั้งหมดดู ปใญหาของวัดสรุปได฾ดังนี้ ไม฽ควรมีสภากาแฟหลังมิสซา ควรเพิ่มกาแฟหลังมิสซา บท เทศนแยาวเกินไป บทเทศนแสั้นเกินไป การร฾องเพลงในมิสซาแย฽มาก ควรร฾องเพลงใน มิสซาให฾มากขึ้น ในหัวข฾อสิ่งที่วัดต฾องการ สรุปได฾ดังนี้ ซื้อเก฾าอี้นั่งในวัดเพิ่มขึ้น อย฽าใช฾ เงินมากเกินไปไม฽ต฾องซื้ออะไรอีกแล฾ว ไม฽ต฾องมีการร฾องเพลงในวัดอีก ต฾องการเจ฾าวัด องคแใหม฽ วัดต฾องการปรับอากาศ วัดต฾องการประหยัดไฟ วัดต฾องการติดตั้งอุปกรณแ ทันสมัย วัดต฾องการรักษาทุกอย฽างไห฾เหมือนเดิม นานาจิตตังครับ เราพบความไม฽พอใจ ของคนที่มาวัด เราพบการขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันแม฾ในเรื่องของศาสนา ทุกคนมุ฽ง ไปยังสิ่งที่ตนเองต฾องการเท฽านั้นและไม฽มีสักคนเดียวที่มุ฽งไปยังสิ่งที่พระเยซูต฾องการ สนใจแต฽สิ่งที่ตนเองต฾องการเท฽านั้นเพราะไม฽มีใครสักคนเดียวเขึยนอ฾างถึงพระเยซูเลย หากเราไม฽ยึดความต฾องการของตนเป็นใหญ฽แล฾วละก็ เราเป็นหนึ่งเดียวกันได฾แน฽ๆ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

162


เรารักกันได฾มากกว฽านี้แน฽ๆครับ รักตนเองให฾น฾อยลง รักผู฾อื่น รักชาติให฾มากขึ้นกัน ดีกว฽าครับ

7 กันยายน เวลา 8:03 น. หลายปีก฽อนในประเทศคานาดา เด็กหญิงเล็กๆ อายุราวสองขวบเดินหลงหายไปจาก หมู฽บ฾าน อากาศหนาวมากเพราะอยู฽ในหน฾าหนาว พ฽อแม฽ของเธอร฾องขอคนในหมู฽บ฾าน ช฽วยกันหาเพราะมีร฽องรอยของเธออยู฽ แต฽มีร฽องรอยของคนมากมาย พวกเขาออกหา เธอในทุกทิศทางตะโกนเรียกชื่อของเธอ แต฽ก็หาไม฽พบ ที่สุดก฽อนตะวันตกดิน ชายคน หนึ่งเสนอว฽า แทนที่เราจะแยกกันหา ให฾เราจับมือกันและตั้งแถวยาวหน฾ากระดานแล฾ว เดินผ฽านท฾องทุ฽งพร฾อมๆกัน เราจะผ฽านทุกตารางฟุตเลย พวกเขาจึงจับมื อกันแล฾วเดิน เรียงหน฾าเรียกชื่อของเธอ พวกเขาพบเธอนอนขดตัวแข็งเสียชีวิตไปแล฾ว ชายคนหนึ่ง พูดขึ้นมาอย฽างน฽าสะเทือนใจว฽า ถ฾าหากพวกเราจับมือกันเร็วกว฽านี้สักหน฽อย เราคง เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

163


ช฽วยชีวิตเธอได฾ ไม฽ยากนักที่เราจะจับมือกันครับแต฽เรามักจะช฾าจนไม฽ทันการต฽างหาก เรื่องง฽ายๆที่บ างคนชอบทําให฾ยากเพียงเพราะมีทิฐิ และมีอคติ เราสามารถช฽วย ครอบครัว ช฽วยชาติ ช฽วยชีวิตคนได฾มากมายเพียงแค฽ละทิฐิและอคติลงไปเท฽านั้น ยาก เพราะเราไม฽ยอม ถ฾าหากเราจับมือกันเร็วกว฽านี้ละก็

8 กันยายน เวลา 9:02 น. จอหแน เป็นนักศึกษาตาบอดกําลังทําวิทยานิพนธแปริญญาตรีโดยมี William Frey เป็นอาจารยแที่ปรึกษา (ต฽อมาเป็น บิชอปจากโคโลราโด ) วันหนึ่งเฟรยแถามจอหแนว฽า ตาบอดได฾อย฽างไร เขาตอบว฽า สารเคมีระเบิดตอนอายุ 13 คุณรู฾สึกอย฽างไร ชีวิตจบสิ้น ลงเลย ไร฾ประโยชนแและผมเกลียดพระเจ฾า หกเดือนแรกผมขังตัวอยู฽แต฽ในห฾อง ไม฽ทํา อะไรเลย ทานข฾าวคนเดียวในห฾อง วันหนึ่งพ฽อผมเข฾ามาในห฾องพูดว฽า จอหแน หน฾าหนาว กําลังมา ต฾องปิดหน฾าต฽างที่อยู฽ในโรงรถนะ นั่นเป็นหน฾าที่ของลูก พ฽อต฾องการให฾ลู กทํา ให฾เสร็จก฽อนที่พ฽อจะกลับมาเย็นนี้ แล฾วพ฽อก็ออกไป ปิดประตูห฾องผมอย฽างแรง ผมโกรธ มาก คิดว฽าพ฽อคิดว฽าผมเป็นใคร ผมตาบอด แม฾จะโกรธแต฽ผมตัดสินใจที่จะทํามัน เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

164


ผมกระเสือกกระสนไปถึงโรงรถ ควานหาเตรื่องมือ บันไดไปถึงหน฾าต฽าง ปีนบันไดขึ้น ไปและคิดว฽าผมจะแสดงให฾ดู ผ มจะตกลงมา คราวนี้พ฽อจะมีลูกที่ตาบอดและ เป็นอัมพาตด฾วย ที่สุดผมก็ปิดหน฾าต฽างได฾สําเร็จ ต฽อมาผมรู฾ว฽าตลอดเวลาที่ผมกําลังปิด หน฾าต฽างนั้นพ฽อผมไม฽ได฾ห฽างจากผมเกิน 4-5 ฟุตเลย พ฽อช฽วยให฾ผมรู฾ว฽าในชีวิตนี้ ผมยัง สามารถทําอะไรๆได฾อีกมากมาย คนตาบอดเลยกลายเป็นคนตาดี และคนตาดีก็ กลายเป็นคนตาบอดได฾ด฾วย ไม฽มีอะไรร฾ายไปกว฽าจิตใจที่มืดบอดหรอกครับ สิ่งเลวร฾าย ทั้งหลายออกมาจิตใจที่มืดบอดนี่แหละ คนพิการตาบอดทางกายเยียวยาได฾ทั้งทาง การแพทยแและทางจิตใจ แต฽คนพิการตาบอดทางใจมักจะต฽อต฾านการเยียวยา อย฽าทํา ให฾ชีวิตของเรายากมากไปกว฽านี้เลยครับ

10 กันยายน เวลา 10:40 น. ปี 1969 ทหารคนหนึ่งกลับจากเวียดนามพร฾อมกับภรรยาชาวเวียดนามมาที่เวอรแจีเนีย พวกเขาไปโบสถแด฾วยกัน ความเครียดจากสงครามทําให฾เขาผวาและดื่มเหล฾าอย฽างหนัก ภรรยาถูกโดดเดี่ยวและดิ้นรนที่จะปรับตัวเข฾ากับสังคมใหม฽ ชาวเมืองรังเกียจเธอ ซุบซิบกันว฽าเธอยอมท฾องกับทหารเพื่อจะได฾ออกจากไซง฽อน ชาวเมืองไม฽ยอมให฾ ลูกๆเล฽นกับลูกของเธอ ไม฽มีใครโทรหา เธอเครียดกับชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งเธอฆ฽ าลูกๆ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

165


ของเธอและฆ฽าตัวตาย ในพิธีฝใงศพ คุณพ฽อผู฾เทศนแพูดว฽า พ฽อได฾ยินพระถามพ฽อว฽า ฝูงแกะของลูกอยู฽ที่ไหน พ฽อไม฽ตอบ พระถามอีกครั้งว฽า ฝูงแกะของลูกอยู฽ที่ไหน พ฽อจึง ตอบพระองคแว฽า ผมไม฽มีฝูงแกะ ผมมีฝูงสุนัขปุา พวกเราได฾รุมกันฆ฽าครอบครัวนี้อย฽าง โหดร฾าย เรื่องเศร฾าที่เกิดขึ้นจริงแม฾ในชีวิตเราเอง พวกเราใจร฾ายต฽อกัน โหดร฾ายต฽อกัน นินทาว฽าร฾ายกัน สังคมเราไม฽ปราณีกันเลย เราคิดว฽าเราทําสิ่งที่ถูกต฾อง เป็นแกะภายใต฾ นายชุมพาดีกว฽าถูกประนามว฽าเป็นสุนัขปุาโหดร฾ายครับ สังคมไทยเรา เรารักกันเห็นใจ กันได฾มากกว฽านี้แน฽ๆครับ

12 กันยายน เวลา 8:11 น. Harry Emerson Fosdick เล฽าเกี่ยวกับวัดหลังหนึ่งในเดนมารแก คนที่มาวัดโค฾งคํานับ ไปที่จุดๆหนึ่งที่กําแพง พวกเขาทํากันมาแบบนี้สามร฾อยกว฽าปีแล฾ว ไม฽มีใครจําได฾ด฾วยว฽า ทําไปทําไม ตอนบูรณะวัดพวกเขาล฾างปูนขาวออกจากกําแพงนั้น ตรงจุดที่ผู฾คนคํานับ นั้นพวกเขาพบรูปแม฽พระรูปหนึ่ง คนในอดีตพากันเคารพรูปแม฽พระรูปนี้แม฾ว฽าหลังจาก ที่ถูกฉาบทับไปแล฾วก็ตามเป็นเวลานานถึงสามศตวรรษ พวกเขาทํากันมาจนเป็นธรรม เนียมปฏิบัติ ประชาชนก็ยังคงคํานับจุดนั้นอยู฽ ธรรมเนียมหรือประเพณีเป็นสิ่งที่มีพลัง ในใจคนเราเสมอ เบื้องหลังประเพณี วัฒนธรรมของคนเรามีบางอย฽างที่มีพลัง ที่ งดงามแฝงอยู฽เสมอครับ ช฽วยกันบอกกล฽าวและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและ วัฒนธรรมอันสวยงามของไทยเราไว฾ ควบคู฽ความเป็นไทยของเรากันนะครับ บางอย฽าง เราอาจจะไม฽เข฾าใจแต฽มีบางอย฽างที่มีพลังอยู฽ที่นั่นแน฽นอนครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

166


14 กันยายน เวลา 16:17 น. ชอบเรื่องนี้ครับ จอหแนนี่กําลังเล฽นกับแอนน า เด็กชายมีหินอ฽อนสวยงามอยู฽หลายลูก ส฽วนเด็กหญิงมีท็อฟฟี่อยู฽หลายเม็ด จอหแนนี่บอกแอนนาว฽าเรามาแลกของกันนะ ฉันให฾ ลูกหินเธอทั้งหมด เธอก็ให฾ท็อฟฟี่ฉันทั้งหมด แอนนาตกลงเธอมอบท็อฟฟี่ให฾แก฽จอหแนนี่ ส฽วนจอหแนนี่ก็ให฾ลูกหินของเขาแต฽ไม฽ทั้งหมด เขาซ฽อนลูกหินที่สวยที่ สุดและใหญ฽ที่สุดไว฾ คืนนั้นแอนนานอนหลับสบายส฽วนจอหแนนี่นอนไม฽หลับ เขาคิดตลอดเวลาว฽าแอนนา ซ฽อนท็อฟฟี่เอาใว฾บางส฽วนอย฽างที่เขาทําหรือเปล฽า เรื่องนี้สอนเราว฽าถ฾าเราไม฽ยอมมอบ ทั้งหมดร฾อยเปอรแเซนตแสําหรับความสัมพันธแ เราก็จะคอยสงสัยตลอดเวลาว฽าคนอื่นนั้น ได฾มอบทั้งหมดร฾อยเปอรแเซนตแให฾แก฽เราหรือเปล฽า เรื่องนี้นํามาใช฾ได฾กับเรื่องของความ รัก การทุ฽มเททํางานด฾วยความซื่อสัตยแ ปใญหาส฽วนใหญ฽ของความสัมพันธแมักจะมาจาก ตัวเราก฽อนเสมอครับ เต็มร฾อยกับคนที่เรารักนะครับ เต็มร฾อยกับงานที่เราทํา อย฽ามัว แต฽ไปคิดว฽าคนอื่นเขาไม฽เต็มร฾อย คนอื่นไม฽ซื่อสัตยแต฽อเรานะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

167


17 กันยายน เวลา 14:31 น. เรื่องนี้เคยลงแล฾วหรือยังครับ พ฽อเจ฾าวัดองคแหนึ่งขอให฾เยาวชนที่วัดเขียนตอบคําถาม ว฽าความสุขคืออะไร เด็กหญิงคนหนึ่งเขียนมาว฽า เรียนคุณพ฽อที่เคารพรัก ความสุขคือ พ฽อแม฽จะไม฽เกือบฆ฽าคุณถ฾าคุณกลับบ฾านช฾า ความสุขคือการมีห฾องนอนของคุณเอง คือ การมีพ฽อแม฽ที่ใว฾ใจคุณ คือการรับโทรศัพธแที่คุณรอคอย คือการเรียนได฾คะแนนดีๆและ ทําไห฾พ฽อแม฽ไม฽ต฾องมาเข฾มงวดกวดขัน คือการแต฽งตัวดีๆแบบที่คนอื่นๆเขาแต฽งกัน ความสุขคือบางสิ่งบางอย฽างที่หนูไม฽มี ลงชื่อ เด็กอายุ 15 และไม฽มีความสุข ไม฽นานนัก พ฽อเจ฾าวัดก็นําเอาจดหมายของเด็กหญิงอีกคนหนึ่งมาให฾ทุกคนได฾อ฽าน เรียนคุณพ฽อที่ เคารพรัก ความสุขคืการที่เราสามารถเดินได฾ สามารถพูดคุย มองเห็นและก็ได฾ยิน ไม฽มี ความสุขคือการที่ได฾อ฽านจดหมายของเด็กอายุ 15 ซึ่งสามารถทําทุกสิ่งเหล฽านี้ได฾แล฾วก็ ยังบอกว฽าไม฽มีความสุข หนูพูดได฾ มองเห็นและก็ได฾ยิน แต฽หนูเดินไม฽ได฾ค฽ะเพราะพิการ ลงชื่อ เด็กอายุ 13 และมีความสุข ทุกคนที่พอใจในสิ่งที่ตนเองมี ในสิ่งที่ตนเองเ ป็น ทุกคนที่ยอมรับในตนเองได฾ก็สุขได฾ ความสุขไม฽ได฾อยู฽ที่การเรียกร฾องหรือที่การ เปรียบเทียบกับคนอื่น อยู฽ที่การยอมรับและเข฾าใจ ขอบคุณพระทุกวันสําหรับทุกสิ่งที่ เรามีและทุกสิ่งที่เราเป็นนะครับ แล฾วเราจะมีความสุขไม฽ว฽าเราจะมีอะไรหรือเป็นอะไร ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

168


18 กันยายน เวลา 16:36 น. Hien Pham ถูกเวียดกงจับเข฾าคุกเพราะเป็นคริสตแ พอถูกปล฽อยตัวออกมาเขากับ เพื่อน 53คนวางแผนหนีออกนอกประเทศเวียดนาม พวกเขาช฽วยกั นต฽อเรือลําหนึ่ง ทหารเวียดกงสี่คนได฾ยินข฽าวก็มาที่บ฾านและถามเขาว฽าเป็นความจริงมั้ยที่เขากําลังคิด หนี เขาโกหกทหารเวียดกงว฽าไม฽จริงอย฽างแน฽นอน ตั้งแต฽วันนั้นเขารู฾สึกไม฽สบายใจเลย ที่ต฾องโกหก เขารู฾สึกว฽าเขาวางใจพระเจ฾าน฾อยไป แม฾ว฽าจะดูไม฽สมเหตุสมผลแต฽เขาตั้งใจ ว฽าหากเกิดขึ้นอีกครั้งเขาจะไม฽โกหกอีก พวกเขาต฽อเรือเสร็จและกําลังเตรียมตัวครั้ง สุดท฾ายที่จะหนี ทหารเวียดกงทั้งสี่คนนั้นได฾ยินข฽าวกลับมาถามเขาว฽าข฽าวที่พวกเขา ได฾รับมาเป็นความจริงหรือไม฽ คราวนี้ฟามตอบว฽าเป็นความจริง เขารู฾สึกเสียใจแทน เพื่อนๆทุกคนที่ต฾องสารภาพ แต฽พวกเขาต฾องแปลกใจเมื่อเวียดกงทั้งสี่พูดว฽า พาพวก เราไปด฾วย คืนนั้นเองฟาม เพื่อน 53 คนและทหารเวียดกง 4 คนใช฾ความมืดหนีออก จากประเทศ เรื่องยังมีต฽อว฽าในทะเลพวกเขาพบกับพายุรุนแรง แต฽อาศัยความชํานาญ การเดินเรือของทหารเวียดกงทั้งสี่คนนั้นทําให฾พวกเขารอดพ฾นมาได฾ พ วกเขามาถึง ประเทศไทยปลอดภัยและที่สุดได฾เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา บทเรียนที่ดีสําหรับ เรื่องความซื่อสัตยแต฽อตนเอง ต฽อผู฾อื่นและต฽อพระเจ฾า สิ่งที่มนุษยแคิดว฽าโง฽นั่นแหละเป็น ปรีชาญาณและหนทางที่ถูกต฾องครับ มีสิ่งดีๆรอคอยผู฾ที่ซื่อตรงและซื่อสัตยแเสมอ เรื่อง ที่ไม฽น฽าเชื่อเกิดขึ้นจากความเชื่อของเราเองครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

169


21 กันยายน เวลา 10:24 น. หนังสือประวัติศาสตรแของ Thomas Costain อธิบายชีวิตของพระเจ฾า เรยแนัลดแที่ 3 ผู฾ครองนครในสมัยศตวรรษที่ 14 ปใจจุบันคือเบลเยี่ยม เรยแนัลดแเป็นคนอ฾วนมากๆ มีฉายาว฽า Crassus แปลว฽าอ฾วน ทะเลาะกับน฾องชายคือเอ็ดเวิรแดซึ่งสามารถยึดอํานาจ ของเขาได฾ในที่สุด เขาสร฾างห฾องๆหนึ่งในปราสาท Nieuwkerk ให฾พี่ชายอยู฽ในนั้นและ สัญญาว฽าถ฾าเขาออกจากห฾อ งนี้ได฾เขาจะได฾รับตําแหน฽งและสมบัติทั้งหมดคืน ห฾องนี้ ไม฽ได฾ถูกล็อก มีหน฾าต฽างหลายบานด฾วย ปใญหาของเรยแนัลดแคือตัวเขาใหญ฽กว฽าประตู และหน฾าต฽างมาก เขาต฾องลดความอ฾วนเท฽านั้นจึงจะสามารถออกมาได฾ เอ็ดเวิรแดรู฾จัก พี่ชายดี เขาส฽งอาหารอย฽างดีให฾พี่ชายทุกวัน นําอาหารที่ อร฽อยมากๆใส฽รถมาให฾เขา ทุกวัน แทนที่จะลดความอ฾วน เรยแนัลดแกลับอ฾วนมากขึ้น เขาตอบคํากล฽าวหาว฽า โหดร฾ายกับพี่ชายว฽า พี่ชายไม฽ใช฽นักโทษ เขาจะออกมาจากห฾องเมื่อไรก็ได฾ที่ ต฾องการ เรยแนัลดแอยู฽ในห฾องนั้ น 10 ปี ไม฽ถูกปล฽อยเลยจนกระทั่งเอ็ดเวิรแดตายในสงคราม ตอนนั้นสุขภาพของเขาแย฽มากแล฾วและเขาเสียชีวิตภายในเวลาหนึ่งปีต฽อมา เรยแนัลดแ เป็นนักโทษตัวจริงของการเจริญอาหารของเขาเองครับ มนุษยแเราติดอยู฽กับหลาย อย฽างไม฽ใช฽อาหารอย฽างเดียว รู฾ว฽ามีสิ่งดีๆมากมายรออยู฽ก็ไม฽ยอมละทิ้งหรือพยายาม ต฽อสู฾ เราไม฽ได฾พ฽ายแพ฾สิ่งเหล฽านั้นนะครับ ที่แท฾เราแพ฾ตัวเราเอง เอาใจช฽วยให฾เราชนะ ความโกรธ ความเกลียด ความโลภ ความท฾อแท฾ ชนะตัวเองได฾ก็ได฾ทุกสิ่งคืนมาครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

170


22 กันยายน เวลา 8:50 น. สามร฾อยปีแรกหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนมแ จักรวรรดิโรมันเบียดเบียนศาสนาคริสตแ อย฽างหนัก จักรพรรดิโรมัน 30 องคแ ผู฾ครองนครและเจ฾าหน฾าที่ชั้นสูงประสบชะตา กรรมของตน คนหนึ่งเสียสติไปหลังจากความโหดร฾ายที่ตนก฽อ คนหนึ่งถูกลูกชาย ตนเองฆ฽า คนหนึ่งตาบอด คนหนึ่งจมน้ํา ตาย คนหนึ่งตายอย฽างทรมานในห฾องขัง คนหนึ่งตายด฾วยโรคร฾ายและหมอหลวงหลายคนต฾องถูกประหารเพราะไม฽สามารถ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

171


กําจัดกลิ่นเหม็นออกจากห฾องของตนได฾ ฆ฽าตัวตายสองคนและอีกคนหนึ่งฆ฽าตัวตายไม฽ สําเร็จและต฾องขอให฾คนอื่นช฽วยเขาให฾ตาย ห฾าคนถูกประชาชนและคนรับใช฾ฆ฽าตาย อีกห฾าคนตายอย฽างน฽าสงสารที่สุด อีกหลายคนตายด฾วยโรคประหลาด แปดคนถูกฆ฽าใน สงคราม จักรพรรดิจูเลียนเป็นหนึ่งในคนเหล฽านี้ ขณะที่รุ฽งเรืองสุดขีด ชูดาบสั้นสองคม ขึ้นฟูาดูถูกและท฾าทายพระเยซูเรียกพระองคแว฽า ชาวกาลิลี แต฽ในขณะที่ได฾รับบาดเจ็บ สาหัสในสงครามและตระหนักว฽าทุกสิ่งทุกอย฽างของตนกําลังจะผ฽านพ฾นไป ได฾รวบรวม ก฾อนเลือดของตนแล฾วขว฾างขึ้นไปบนอากาศร฾องตะโกนว฽า ชาวกาลิลี เจ฾าชนะแล฾ว สุดท฾ายปลายทางของคนที่ใช฾อํานาจข฽มเหงรังแกคนอื่นคือการสิ้นหนทางนั่นเอง คนมี อํานาจใช฾เพื่อเบียดเบียนคนอื่นก็คือคนที่ตัดสินลงโทษตนเอง เคารพความเชื่อข องกัน และกันให฾มากๆนะครับเพราะเราเองจะเป็นผู฾ที่น฽าเคารพครับ

25 กันยายน เวลา 15:05 น. ในปี 1818 ฝรั่งเศส หลุยสแอายุ 9ขวบกําลังนั่งดูพ฽อเขาทํางาน พ฽อมีอาชี พทําบังเหียน ม฾า เขาพูดกับพ฽อว฽า พ฽อครับวันหนึ่งผมจะเป็นคนทําบังเหียนม฾าเหมือนพ฽อ พ฽อตอบว฽า ทําไมไม฽ทําตอนนี้เลยละ พ฽อหยิบหนังมาผืนหนึ่ง วาดลวดลายลงไปพูดว฽า ลูกเอาตัว เจาะรูและฆ฾อนมา เจาะรูไปตามแบบนี้นะ ระวังอย฽าตอกไปโดนมือตัวเองด฾วย หลุยสแ ตื่นเต฾นมากและลงมือทําแ ต฽เขาทําตัวเจาะรูหลุดและมันเข฾าไปแทงตาเขา ตาข฾างนั้น บอดตั้งแต฽ตอนนั้นเลย ไม฽นานตาอีกข฾างหนึ่งก็ล฾มเหลวด฾วย เขาตาบอดทั้งสองข฾าง หลายปีต฽อมาขณะที่เขานั่งอยู฽ในสวนเพื่อนคนหนึ่งยื่นผลของต฾นสนให฾เขา ขณะที่เขาใช฾ มือและนิ้วลูบไล฾ที่ผลต฾นสน เขาเกิดมีความคิดหนึ่งเข฾ ามา เขาดูกระตือรือร฾นมากและ เริ่มคิดประดิษฐแตัวอักษรเป็นจุดๆบนกระดาษเพื่อให฾คนตาบอดสามารถสัมผัสและ ตีความสิ่งที่เขียนอยู฽ได฾ นี่แหละครับหลุยสแ เบรล Louis Braille ผู฾ประดิษฐแตัวอักษร เบรล ผู฾เปิดโลกใหม฽ให฾แก฽คนตาบอด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนั้น อุบั ติเหตุ ทําลายและทําร฾ายร฽างกายได฾ อย฽าให฾มันมาทําร฾ายจิตวิญญาณของเราไปด฾วย คนพิการ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

172


มากมายได฾ทําให฾ชีวิตของเขามีค฽าด฾วยจิตวิญญาณแบบนี้และช฽วยให฾คนไม฽พิการกลับมี จิตวิญญาณแบบนี้ได฾ด฾วย ขอขอบคุณจิตวิญญาณแห฽งนักสู฾ตัวจริงในผู฾พิการทุกท฽าน ไม฽มีอะไรสําคัญไปกว฽าจิตวิ ญญาณครับ น฽าเสียดายคนที่ไม฽พิการแต฽กลับสูญเสีย จิตวิญญาณของตนไปนะครับ

29 กันยายน เวลา 16:27 น. Gladyce เป็นหญิงหม฾านที่มาวัดทุกอาทิตยแ ปกติเธอ จะมาอยู฽ในวัดแล฾ว 20 นาทีก฽อน พิธีเพื่อสวดภาวนาเงียบๆส฽วนตัว อาทิตยแหนึ่งมีครอบครัวใหม฽มานั่งที่แถวหลังเธอ เด็กเล็กใช฽เท฾าน฾อยๆเตะที่พนักพิงม฾านั่งของเธอ เด็กอีกสองคนเอารถเด็กเล฽นมาเล฽น บนพนักพิงของเธอด฾วยพร฾อมทั้งกระซิยกระซาบกัน ตอนต฾นเธอคิดว฽าไม฽เป็นไรแค฽ คนที่ ผ฽านมาเฉยๆ แต฽เหตุการณืนี้ผ฽านไปอาทิคยแแล฾วอาทิตยแเล฽า เธอเริ่มคิดว฽าเธอจะทํา อย฽างไรดีเพราะรบกวนเธอเหลือเกินแล฾ว คิดว฽าจะย฾ายที่นั่ง แต฽ที่นี่เธอกับอดีตสามีเธอ นั่งเป็นประจํา หันกลับไปตวาดพวกเขาหรือสวดภาวนาที่บ฾านดีกว฽า อาทิตยแต฽อมาเธอ คิดว฽าวัดเป็นที่สวดภาวนาและรําพึง เธอหันไปดูพ฽อแม฽ของเด็กและดูเด็กๆที่กําลังเลื้อย ไปมา เธอเห็นพ฽อแม฽ดูท฽าทางเหนื่อยมาก เธอจึงคิดว฽าฉันน฽าจะปล฽อยให฾เป็นแบบนี้ แหละ เธอจึงหันมายิ้มให฾แทน อาทิตยแต฽อมาเธอซื้อของเล็กๆน฾อยๆมาให฾แก฽เด็กๆ อาทิตยแต฽อมาเธอถามชื่อของพวกเขา ต฽อมาเธอรู฾ว฽าเ ด็กคนโตสุดชอบม฾า คนเล็กสุด ชอบรถและคนกลางชอบหนังสือ อาทิตยแต฽อมาเธอผิดหวังมากเวลามาวัดแล฾วกลับไม฽ พบครอบครัวนี้อีก ดูเหมือนว฽าการมาวัดของเธอจะขาดพวกเขานั่งข฾างหลังไม฽ได฾แล฾ว อาทิตยแต฽อมาเธอพบพวกเขาอีกคราวนี้เธอเชิญพวกเขาทานอาหารเที่ยงด฾วยกัน ตั้งแต฽ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

173


นั้นมิตรภาพที่แน฽นแฟูนก็เริ่มต฾นขึ้น เกรดิซเข฾าใจความหมายของการมาวัดมากขึ้น ที่ที่ ไม฽ใช฽เพียงการภาวนาแต฽เป็นที่ที่มีแต฽มิตรภาพและความรักต฽อกัน มีความเข฾าใจกัน แสวงหามิตรภาพและความรักเสมอเวลาเรามาวัดและเวลาเรามาภาวนานะครับ เพราะมิตรภาพนี่แหละที่เราสามารถแก฾ปใญหาได฾ทุกอย฽าง มันทําให฾เราสุขใจเวลาที่เรา ภาวนาด฾วย

2 ตุลาคม เวลา 10:46 น. สถาบัน Menninger รัฐแคนซัส ได฾ทําการทดลองที่น฽าสนใจ พวกเขาระบุกลุ฽มเด็ก ทารกที่หยุดร฾องไห฾แล฾วขึ้นมา เด็กๆเหล฽านี้ร฾องไห฾ตามสัญชาติญาณเพื่อเรียกร฾องความ สนใจ การร฾องเป็นทางเดียวที่ทารกจะทําได฾ แต฽ทารกเหล฽านี้ไม฽ได฾รับความสนใจจากพ฽อ แม฽ พวกเขาปล฽อยลูกร฾องไห฾เป็นเวลานานหลายชี่วโมงทีเดียวโดยไม฽ตอบสนองอะไรลูก เลย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กหยุดการร฾องไห฾ราวกับรู฾ว฽าไม฽มีประโยชนแอะไร สถาบันได฾ไปรับ คนชราที่สถานสงเคราะห็ต฽างๆ คนชราที่เกษีนณแล฾ว ให฾พวกเขากอดเด็กๆเหล฽านั้น เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

174


และกอดให฾แน฽นๆด฾วยเพื่อให฾เด็กๆร฾องไห฾อีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่ได฾รับก็คือเด็กๆกลับมา ร฾องไห฾ได฾อีกครั้งหนึ่ง การกอด การให฾ความรั กความสนใจสร฾างความแตกต฽างในชีวิต มนุษยแได฾อย฽างมหัศจรรยแ จริงๆครับ

3 ตุลาคม เวลา 10:48 น. เรื่องจริงของชายผิวขาวเพียงคนเดียวที่ถูกฝใงใน ปุาช฾าเมือง จอรแเจีย ที่ถูกสงวน ไว฾ฝใง เฉพาะคนผิวดําเท฽านั้น ชายคนนี้สูญเสียแม฽ไปตั้งแต฽เป็นทารก พ฽อไม฽ได฾แต฽ งงานใหม฽ และจ฾างหญิงผิวดําคนหนึ่งชื่อ แมนดี้มาเลี้ยงดูลูกชายคนนี้ แมนดี้เลี้ยงดูและทําหน฾าที่ ของเธออย฽างดี เขาจําได฾เสมอว฽าแมนดี้จะค฽อยๆก฾มลงมาที่เตียงนอนเขาอย฽างอ฽อนโยน ทุกเช฾าและพูดเบาๆ ว฽า ตื่นเถอะ เวลาเช฾าของพระเจ฾ามาถึงแล฾ว (Wake up, God's morning is come) วันเวลาผ฽านไปแมนดี้ก็ยังเป็นผู฾แทนแม฽ของเขา แม฾เมื่อเขาไป เรียนมหาวิทยาลัยและกลับมาที่บ฾าน แมนดี้ก็จะขึ้นมาที่ห฾องนอนเขาและพูดแบบ เดียวกันนี้ทุกวัน วันหนี่งเมื่อเขาเป็นเจ฾าหน฾าที่รัฐ มีข฾อความมาถึงเขาว฽า แมนดี้ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

175


เสียชีวิตแล฾ว คุณจะมาร฽วมพิธีศพหรือไม฽ ข฾างๆหลุ มศพชายคนนี้หันมายังผู฾ร฽วมพิธีพูด ว฽า หากผมเสีชีวิตผมปรารถนาที่จะถูกฝใงใกล฾ๆกับแมนดี้ที่นี่ ผมคิดเสมอว฽าในวันที่เรา กลับเป็นขึ้นมา ผมอยากได฾ยินแมนดี้พูดกับผมอีกครั้งหนึ่งว฽า Wake up, my boy, God's morning is come. มิตรภาพไร฾พรมแดน ทุกคําพูดที่มาจากใจมีความหม าย เสมอครับ พูดสิ่งดีๆให฾ลูกฟใงก฽อนนอนและตอนตื่นนอน เป็นเวลาที่เขาจะจดจําได฾ดี ที่สุด คุรพูดอะไรให฾ลูกคุรฟใงบ฾างครับ

5 ตุลาคม เวลา 14:24 น. เรื่องจริงนี้เกิดขึ้นที่มิชิแกน มิสชันารีคนหนึ่งกลับบ฾านและเล฽าเรื่องน฽าทึ่งนี้ให฾พี่น฾องที่ วัดของเขาฟใงว฽า เขาทํางานในโรงพยาบาลที่อาฟริกา ทุกสองอาทิตยแต฾องขี่จักรยาน เพื่อมาซื้อเสบียงและยาเขาต฾องค฾างคืนในปุาหนึ่งคืน ครั้งหนึ่งเมื่อมาถึงเมืองเขาพบคน หนึ่งบาดเจ็บจากการต฽อสู฾และเข฾าไปช฽วยเหลือ ครั้งต฽อมาชายคนนี้มาบอกเขาว฽าเขารู฾ ว฽ามิสชันนารีคนนี้มาเบิกเงินและซื้อยาเมื่อคราวก฽อน ดังนั้นเพื่อนๆและเขาเอง วางแผนจะปล฾นและฆ฽าเขาในปุา แต฽ก฽อนที่พวกเขาจะออกมาจู฽โจมเขาเห็นชาย 26 คน ยืนห฾อมล฾อมตัวเขาใว฾ มิสชันนารีคนนั้นหัวเราะ พูดว฽าฉันเดินทางคนเดียวนี่นา เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

176


ชายหนุ฽มบอกว฽าเพื่อนๆที่ไปด฾วยทั้งห฾าคนก็เห็นและเรานับจํานวนคนที่เห็นด฾วย พวกเราจึงไม฽กล฾าพอที่จะเข฾าไปปล฾นคุณ พอเล฽ามาถึงตรงนี้ชายคนหนึ่งที่ฟใงในวัดนั้น ขัดจังหวะว฽าคุณพอจะบอกวันเวลาที่แน฽ชัดของเหตุการณแได฾มั้ย ซึ่งพอเขารู฾เขาก็เล฽าว฽า ในคืนที่เกิดเหตุเป็นตอนกลางวันในอเมริกาผมกําลังเล฽นกอลแฟอยู฽ตอนนั้นผมรู฾สึกว฽ามี ใครเรียกให฾ผมสวดภาวนาเพื่อคุณ เสียงนี้รุนแรงมากขนาดผมต฾องเรียกเพื่อนๆมาสวด ภาวนาด฾วยกันที่วัดแห฽งนี้เพื่อคุณ ถ฾าคนที่มาที่นี่และมาสวดด฾วยกันวันนั้นอยู฽ที่นี่กรุณ า ยืนขึ้นครับ มิสชันนารีดูไม฽สนใจจะเชื่อมากนักแต฽เมื่อเขานับจํานวนคนที่แสดงตนทั้ง หมดแล฾วเขาถึงกับร฾องไห฾ทีเดียว ทั้งหมดที่มาภาวนาเพื่อเขาวันนั้นมี 26 คน คําภาวนา ของเราแต฽ละบทมีพลังมหาศาลนะครับ เดือนแม฽พระนี้สวดภาวนาด฾วยความเชื่อและ วางใจพระเสมอนะครับ มีอัศจรรยแ เกิดขึ้นเสมอจากคําภาวนาของเรา ไม฽ว฽าคุณจะอยู฽ ในศาสนาอะไร สวดภาวนามากๆนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

177


6 ตุลาคม เวลา 9:43 น. จากเรื่องจริงของชายสองคนที่นั่งดื่มและสนทนากันจนดึกดื่น หัวข฾อก็คือใครมีภรรยา ที่ดีที่สุด คนแรกตัดสินใจพิสูจนแให฾เพื่อนดูโดยเชิญเพื่อนคนนั้นไปที่บ฾าน พวกเขามาถึง บ฾านตอนตีหนึ่ง เขาเข฾าไปที่ห฾องนอนพบว฽าภรรยาหลับสนิท เขาเริ่มตะโกนเรียกให฾ ภรรยาตื่นและกําชับว฽าให฾ลุกขึ้นมาทําอาหารรอบดึกให฾แก฽เขาเองแ ละเพื่อน ภรรยา ลุกขึ้นโดยไม฽พูดอะไรเลยสักคําเดียวและไปที่ครัวทําอาหารให฾พร฾อมทั้งอยู฽คอยบริการ ให฾ด฾วย หลังจากนั้นเพื่อนของเขาพูดว฽า แกชนะ ถ฾าฉันทําแบบนี้กับภรรยาฉัน เธอคง โยนเราทั้งคู฽ออกจากบ฾านแน฽ๆ แกมีภรรยาที่ประเสริฐมากรุ฾มั้ย แล฾วเพื่อนคนนั้นก็กลับ บ฾าน เขานั่งอยู฽ที่นั่นมองดูภรรยาที่กําลังทําความสะอาดและดูเหน็ดเหนื่อย ถามเธอว฽า ที่รักตลอดเวลาหลายปีมานี้ที่ฉันหยาบคายและปฏิบัติต฽ อเธอแย฽มาก ทําไมเธอถึงยังดี ต฽อฉันถึงเพียงนี้ ภรรยาตอบว฽า ที่รักการแต฽งงานของเราศักดิ์สิทธิ์เสมอไม฽ว฽าคุณจะ เป็นอย฽างไร หากฉันจะลําบากในชี วิตแต฽งงานในโลกนี้ ฉันก็ยังมีความหวังที่จะมี ความสุขตลอดไปในโลกหน฾า ส฽วนคุณหวังแต฽ความสุขในโลกนี้ ฉันก็เพียงแค฽ช฽วยให฾ เวลาในโลกนี้ของคุณมีความสุขมากขึ้นเท฽านั้นเอง ฉันเต็มใจที่จะทําและจะเต็มใจและมี ความสุขมากหากเราจะมีความสุขนิรันดรด฾วยกัน สามีร฾องไห฾สะอึกสะอื้ น คุกเข฽าลงต฽อ หน฾าภรรยาและขอโทษเธอพูดว฽าตั้งแต฽นี้เป็นต฾นไป ฉันจะทําให฾ดีที่สุดที่เราจะมีความสุข ร฽วมกัน การแต฽งงานเป็นความศักดิ์สิทธิ์เสมอนะครับ จับมือกัน จูงมือกันไปจนถึงที่สุด นะครับ ทุกสิ่งในครอบครัวเราแก฾ใขได฾เสมอ ตรงกับพระวรสารอาทิตยแนี้ นี่คือภรรยาที่ ดีและสามีที่ดีครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

178


6 ตุลาคม เวลา 10:00 น. · Caroline เป็นเด็กวัยรุ฽นที่ร฽าเริง ใจดีและมีมารยาทมากที่โรงเรียนและเวลาอยู฽นอก บ฾าน แต฽ที่บ฾านเธอเป็นคนเจ฾าอารมณแและขี้โมโหและไม฽ยอมอะไรๆง฽ายๆเลย วันหนึ่งแม฽ เชิญครูของเธอมาทานอาหารที่บ฾านโดยไม฽บอกเธอก฽อน ครูกําลังคอยอยู฽ใน ห฾องรับแขก แคโรลีนกําลังหัวฟใดหัวเหวี่ยงกับแม฽ เถียงกับแม฽และตะโกนใส฽แม฽โดยที่ไม฽ รู฾ว฽าทุกคําพูดนั้นครูของเธอได฾ยินหมด พอเธอเดินลงมาทานอาหารเธอเห็นครูนั่งที่โต฿ะ เธอจึงรู฾ทันทีว฽าครูได฾ยินทั้งหมด แคโรลีนละอายใจมาก เธอเข฾าไปขอโทษแม฽และขอ โทษคุณครูพร฾อมทั้งน้ําตาและสัญญากับแม฽ว฽าเธอจะไม฽เอาแต฽ใจแบบนี้อีกแล฾ว ตั้งแต฽ นั้นเธอปรับตัวเอง เธอเข฾าใจแล฾วว฽าเธอควรปฏิบัติกับคนในครอบครัวให฾ดีที่สุด บางคน อาจลืมไปนะครับ เราปฏิบัติต฽อคนอื่นๆที่ไม฽ใช฽สมาชิกในครอบครัวตนเองดีกว฽าพ฽อแม฽พี่ น฾องของเรา เราทําดีกับเพื่อนๆมากกว฽าทําดีต฽อพ฽อแม฽เราเองด฾วยซ้ํา ถ฾าเราไม฽เป็น คาทอลิกที่บ฾านเรา เราก็เป็นที่ไหนไม฽ได฾เหมือนกันนะครับ แต฽ถ฾าเราเป็นคาทอลิกที่บ฾าน เราเองได฾ เราก็เป็นคาทอลิกที่ไหนก็ได฾ในโลกนี้ เป็นที่รักในครอบครัวนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

179


13 ตุลาคม เวลา 9:58 น. ไม฽มีใครสมบูรณแแบบ Old Sufi เล฽าสอนว฽า Nasruddin นั่งดื่ม น้ําชากับเพื่อนคุยกัน เรื่องชีวิตและเรื่องความรัก เพื่อนคนหนึ่งถามว฽า นาสรุดดิน เป็นไปได฾อย฽างไรที่แกยัง ไม฽แต฽งงาน เขาตอบว฽า บอกตามตรงนะฉันตามหาผู฾หญิงสมบูรณแแบบมาตั้งแต฽เป็น หนุ฽มแล฾ว ที่ไคโร ฉันพบผู฾หญิงฉลาดคนหนึ่ง ตาของเธอสวยมากๆ แต฽ว฽าเธอไม฽ใจดี ที่แบกแดด พบอีกคนหนึ่งเธอเป็นคนวิเศษมาก จิตใจกว฾างขวาง แต฽เราชอบอะไรๆไม฽ เหมือนกัน และก็อีกหลายๆคนที่มักจะขาดอะไรบางอย฽างไปเสมอเลย จนกระทั่งวัน หนึ่งฉันก็พบเธอ ทั้งสวย ฉลาด ใจดีและใจกว฾าง เราชอบอะไรๆเหมือนกันด฾วย เพื่อนของเขาจึงถามว฽า แล฾วเกิดอะไรขึ้นละ นาสรุดดิ นจิบชาครุ฽นคิดเล็กน฾อยแล฾ว ตอบว฽า มันเป็นเรื่องที่น฽าเศร฾ามากจริงๆเพราะเธอเองก็กําลังตามหาชายสมบูรณแแบบ อยู฽เหมือนกัน ในชีวิตแต฽งงานการยอมรับข฾อบกพร฽องของกันและกัน ยอมรับ ความอ฽อนแอของกันและกันยังง฽ายกว฽าการเรียกหาความสมบูรณแแบบจากกันและกัน เราทุกคนดีได฾ครับแม฾ไม฽สมบูรณแแบบ หากจะตําหนิคนอื่นว฽าไม฽ดีก็จงตําหนิตัวเองก฽อน นะครับ เพราะเราเองก็มีข฾อตําหนิมากมาย ยอมรับได฾ก็รักได฾ครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

180


13 ตุลาคม เวลา 10:13 น. ก฽อนไปแสวงบุญที่อิตาลีมีข฾อคิดจากพระวรสารอาทิตยแนี้สั้นๆครับ กองทัพอันเกรียง ไกรของพระเจ฾าอเล็กซานเดอรแกําลังเดินทางมุ฽งหน฾าเปอรแเซีย ดูเหมือนว฽ากองทัพของ พระองคแกลับกลายเป็นกองทัพที่อ฽อนแอพร฾อมจะพ฽ายแพ฾ได฾เสมอ ทหารทั้งหลายต฽าง ขนทรัพยแสมบัติที่ได฾รับมาจากชัยชนะในสงครามที่ผ฽านๆมา ทําให฾เหน็ดเหนื่อยง฽ายและ ทําการรบด฾วยความพะวักพะวง ที่สุดอเล็กซานเดอรแออกคําสั่งให฾นําเอาสมบัติทั้งหลาย และเครื่องใช฽ไม฾สอยที่ไม฽จําเป็นมากองรวมกันและเผาไฟทิ้งเสีย ทหารต฽างพากันบ฽น อย฽างขมขื่นด฾วยความเสียดายแต฽ใม฽ช฾าพวกเขาได฾เข฾าใจคําสั่งที่เต็มไปด฾วยปรีชาญาณนี้ มีคนหนึ่งบันทึกว฽า มันเหมือนกับว฽าอเล็กซานเดอรแติดปีกให฾กับทหารทุกคน พวกเขา เดินตัวเบาอีกครั้งหนึ่งและตั้งแต฽ละทิ้งสมบัติเหล฽านี้ กองทัพของอเล็กซานเดอรแก็ไม฽ เคยพ฽ายแพ฾ในการรบเลย เราสามารถทําสิ่งดีๆได฾อีกมากมายหากไม฽ติดอยู฽กับทรัพยแ สมบัติใ นโลกนี้นะครับ เราวุ฽นวายอยู฽ทุกวันนี้ก็เพราะต฽างแสวงหาผลประโยชนแ และสมบัติ หากจะมีอะไรที่มีอิทธิพลเปลี่ยนชีวิตเราให฾ไม฽ดีได฾ก็คือทรัพยแสินเงินทองนี่ แหละครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

181


24 ตุลาคม เวลา 08:13 น. ทรัพยแสมบัติท฽านอยู฽ที่ไหน จิตใจท฽านก็อยู฽ที่นั่นด฾วย มีเรื่องเล฽าของฝรั่งเศสเกี่ยวกับ เศรษฐีเงินล฾านคนหนึ่ง เขานั่งนับเงินของเขาทุกวันเพราะเขามีเหรีย ญทองคํามากมาย ข฾างๆประสาทของเขาเป็นบ฾านเพื่อนเขาเองที่ยากจน เ ป็นช฽างซ฽อมรองเท฾า วันๆหนึ่ง เขาทํางานไปและก็ร฾องเพลงไป มีความสุขมาก เสียงร฾องของเขาทําไห฾เศรษฐีรําคาญ เศรษฐีตัดสินใจไห฾เหรียญทองคําแก฽เพื่อนเขาจํานวนหนึ่ง ตั้งแต฽นั้นเพื่อนเขาก็ เปลี่ยนไป วันๆหนึ่งเขาก็นับเหรียญของเขา เอาเหรียญไปซ฽อน คิดถึงแต฽เหรียญทอง และกลับมาที่ที่เขาซ฽อนเหรียญเหล฽านั้นเสมอเพื่อให฾แน฽ใจว฽าเหรียญยังอยู฽ บางครั้งเขา คิดว฽าอาจมีคนเห็นเขาและตั้งใจจะโขมยเหรียญทองของเขาเขาไม฽ได฾ร฾องเพลงอีกเลย เขามารู฾สึกตัวภายหลังว฽าเขาไม฽ได฾ร฾องเพลงเลยก็เพราะเหรียญทองเหล฽านั้น เขานําไป คืนแก฽เศรษฐีแล฾วพูดว฽า เอาเหรียญทองของคุณคืนไป และให฾เสียงเพลงของผมคืนมา เราต฽างมีสมบัติล้ําค฽าอยู฽ในตัวเราทั้งนั้น เรามีจิตวิญญาณ มีความสวยงามในใจ อย฽า เป็นทุกขแเพราะทรัพยแสินเงินทองเลย ตัดใจจากมันไม฽ได฾ ก็สุขไม฽ได฾ มาร฾องเพลงกัน ดีกว฽าครับ ทรัพยแสินเงินทองเปลี่ยนแปลงคนมามากต฽อมากแล฾ว จริงมั้ยครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

182


25 ตุลาคม เวลา 10:08 น . Maya Angelou เล฽าถึงปูา Theresa ของเธอซึ่งทํางานเป็นแม฽บ฾านให฾กับสามีภรรยาคู฽ หนึ่งในแคลิฟอเนีย เธออาศัยอยู฽กับพวกเขาในบ฾านใหญ฽มากที่มีถึง 14 ห฾องใหญ฽ๆ คู฽นี้ มีชีวิตที่เงียบมาก ไม฽ค฽อยพูดคุยกัน ไม฽เชิญแขก ไม฽เชิญเพื่อนๆ พวกเขาชอบนั่งเงียบๆ ส฽วนปูา Tee ชอบสนุกกับเพื่อนๆทุกเย็นวันเสารแ เธอ จะต฾มขาหมู ทําซุปผัก ทอดไก฽ ทําสลัดมันฝรั่งและขนมพุดดิ้งกล฾วยสําหรับฉลองและสนุกกับเพื่อนๆของเธอ พวกเธอ มีเวลาที่ยอดเยี่ยมด฾วยกันเสมอและเสียงหัวเราะออกมาจากห฾องนอนเธอตลอดเวลา เย็นวันเสารแวันหนึ่งขณะที่พวกเธอกําลังเล฽นไพ฽กันอยู฽ สามีภรรยาเรียกเธอพูดว฽า เทเรซา พ วกเราไม฽ได฾ตั้งใจจะรบกวนเธอนะ แต฽ดูเหมือนว฽าพวกเธอกําลังสนุกกันอยู฽ ภรรยาพูดต฽อว฽า เราได฾ยินพวกเธอหัวเราะกันทุกวันเสารแ เราเพียงแค฽อยากจะขอดู พวกเธอสนุกกันจะได฾มั้ย ไม฽อยากรบกวนเธอเลย เราจะอยู฽ดูพวกเธอเงียบๆ ตั้งแต฽ วินาทีนั้น เทเรซาเห็นอกเห็นใจสามีภรรยาคู฽นี้ และขอให฾ทั้งสองคนอยู฽กับเธอเสมอใน การใช฾เวลาร฽วมกับเพื่อนๆ มันเศร฾ามากที่ทั้งสองคนเป็นเจ฾าของบ฾านที่ใหญ฽โต มีสระว฽ายน้ํา มีรถสามคัน แต฽ไม฽มีความสุขกับชีวิตเลยทั้งๆที่มีโอกาสมากกว฽าใครๆ เทเรซาสรุปใว฾ว฽า เราจะเป็นอิสระจากเงินทองและอํานาจได฾ก็ต฽อเมื่อเร าใช฾มันอย฽าง อิสระ เงินทองและอํานาจกักขังเรา กักกันเรายิ่งกว฽าคุกและลูกกรงเหล็กเสียอีก นี่คือ อันตรายตัวจริงของอํานาจและเงินทอง มันค฽อยๆ ทําลายชีวิตเราอย฽างเงียบๆนะครับ มันปลีกตัวเราจากเพื่อนๆ มันทําให฾เราเปลี่ยนจากความใจกว฾างไปเป็นใจแคบได฾อย฽าง ไม฽น฽าเชื่อเลย มั นทําให฾เราใว฾ใจคนยากแม฾แต฽เพื่อนๆของเราเอง ใช฾เงินทอง อํานาจ และพระคุณต฽างๆที่พระให฾แก฽เราให฾เกิดประโยชนแนะครับ มีความสุขอยู฽ที่นั่นทุกครั้งที่ เราใช฾มันเพื่อคนอื่นครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

183


27 ตุลาคม เวลา 10:37 น. Ann Landers เป็นนักหนังสือพิมพแได฾รับจดหมายจากหญิงอายุ 46 หย฽าและมีลูกที่โต แล฾ว 3 คน เธอเป็นมะเร็ง ทําคีโมหลายครั้งและหมอบอกว฽ามะเร็งของเธอลุกลามมาก ขึ้น เธอเล฽าว฽า ญาติพี่น฾องไม฽ได฾ให฾กําลังใจเลย พวกเขาพยายามโทรศัพทแ แต฽ไม฽กล฾ามา หาเพราะกลัวว฽าจะติดต฽อ ฉันปวดร฾าวมาก วันเ สารแที่ผ฽านมาฉันนําผ฾าไปซักที่ร฾ าน พยายามทําตัวปกติแต฽จิตใจแย฽มาก ตอนออกจากรถชายคนหนึ่งยิ้มให฾และทักว฽า สวัสดีครับ เป็นอย฽างไรบ฾างวันนี้ ฉันควบคุมตัวเองไม฽ได฾จริงๆ ฉันโพล฽งขึ้นมาว฽า วันนี้ เป็นวันที่แย฽ที่สุดของฉัน มะเร็งฉันลุกลาม จากนั้นฉันก็ร฾องไห฾ ชายคนนั้นเอามือมาโอบ ไหล฽ฉัน ให฾ฉันสะอึกสะอื้นไปและพูดว฽า ผมเข฾าใจครับ ภรรยาผมก็เป็นเช฽นกัน ฉันขอบคุณเขาแล฾วก็ไปในร฾าน 15 นาทีต฽อมาเขากลับมาพร฾อมภรรยา เธอตรงมาหา ฉัน ไม฽พูดอะไรเลย เธอเข฾ามากอดฉันไว฾ พูดว฽า ฉันเองก็เป็นแบบเธอ คุยกับฉันได฾ ฉัน รู฾ว฽าเธอกําลังพบกับอะไรอยู฽ตอนนี้ เธอเขียนในจดหมายว฽า แอน คุณไม฽รู฾หรอกว฽าที่ สามีภรรยาคู฽นี้ทํามีความหมายกับฉันมากเพียงใด เธอให฾เวลา ให฾กําลังใจฉัน ให฾ฉัน กล฾าหาญที่จะพบกับอนาคตที่โหดร฾ายในขณะที่ฉันยอมแพ฾แล฾ว อยากให฾พระเจ฾าใ ห฾ โอกาสฉันบ฾างที่จะทําแบบนี้แก฽คนอื่นๆ แอน ช฽วยบอกคนอ฽านของเธอด฾วยนะว฽า ถึงแม฾ว฽าในโลกนี้จะมีคนใจร฾ายใจดําอยู฽ แต฽ก็ยังคงมีคนจํานวนหนึ่งที่ใจกว฾างและรักเรา อย฽างเหลือเชื่อทีเดียวในโลกใบนี้เช฽นกัน ทุกสิ่งที่เราทําให฾ผู฾อื่น แม฾คําพูดเดียว กอดสัก ครั้งเดียวมีความหมายเสมอครับ ห฽วงใยความรู฾สึกของกันและกันบ฾าง ให฾เราเป็นคนใจ กว฾างที่ยังมีอยู฽ในโลกใบนี้นะครับ อาจมีบางคนตอนนี้กําลังรอให฾คุณไปโอบไหล฽เขาใว฾ก็ ได฾นะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

184


29 ตุลาคม เวลา 9:10 น. Readers Digest ปี 1996 ลงเรื่องของ Richard and Judie Wheeler พวกเขา กําลังสร฾างบ฾านในฝในที่เท็กซัส บ฾านยังไม฽เสร็จดี ริชารแดจึงมารู฾ว฽าเขาเป็นมะเร็ง ไม฽มีเสียงเลื่อยและเสียงฆ฾อนอีกเลยนับแต฽นั้น จนกระทั่งสมาชิกคนหนึ่งของโบสถแที่ พวกเขาไปร฽วมพิธีแวะมาเยี่ยมและถามถึงเรื่องบ฾านของพวกเขา สมาชิกบอกต฽อๆกัน ไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ ทุกคนต฽างเสนอความช฽วยเหลือ เริ่มต฾นสานงานต฽อ จากริชารแด บางคนรู฾เรื่องการเดินประปา บางคนช฽วยมาเดินสายไฟให฾ ภัตตาคาร ท฾องถิ่นเสนออาหารสําหรับอาสาสมัครทุกคน สะเต฿กไก฽ แฮมเบอรแเกอรแ พอบ฾านใกล฾จะ เสร็จ ริชารแดก็ตายจากไป เขาไม฽มีโอกาสเห็นบ฾านของเขาเลย แต฽จูดี้ย฾ายเข฾ามาอยู฽ใน บ฾านใหม฽กับลูกสาวในเดือนตุลาคม 1994 หนึ่งเดือนหลังจากริชารแดเสียชีวิต จูดี้พูดว฽า ริชารแดคงดีใจมากที่รู฾ว฽าเพื่อนบ฾านที่เปี่ยมไปด฾วยความรั กของเขาในเมืองใหม฽นี้กําลัง ช฽วยกันดูแลครอบครัวของเขาอยู฽ คุณอยากมีเพื่อนบ฾านแบบนี้บ฾างมั้ยครับ ถ฾าอยาก คุณทําอะไรให฾เพื่อนบ฾านของคุณบ฾างหรือยังครับ รักกัน อลุ฾มอะหล฽วยกันดีกว฽าเป็น อริต฽อกัน ช฽วยเหลือกันและกันได฾ มีความสุขทั้งกายและใจนะครับ อย฽าลืมรักเพื่อน บ฾านคุณก฽อนนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

185


30 ตุลาคม เวลา 9:39 น. บทความในนิตยสาร Associated Press สองปีก฽อน นักข฽าว Barbara Yuill พูดถึง Manuel Garcia ซึ่งเป็นมะเร็ งกะเพาะอาหารและได฾ทําคีโม แต฽เขากลุ฾มใจและไม฽ อยากสู฾หน฾าคนที่ต฾องโกนหัวของเขา เขาอายที่คนพบเขาหัวล฾าน Yuill พบว฽าเพื่อน บ฾านของเขารวมตัวกันโกนหัวเพราะพวกเขาห฽วงใยการแเซีย พี่ชายเขา Julio เป็นคน แรกที่โกนหัวเพื่อน฾องชาย จากนั้นเพื่อนๆและญาติพี่น฾องประมาณ 50 คนพากันโกนหัว ให฾กําลังใจเขา ลูกชายอายุ 5 ขวบก็โกนหัว อีกสองคนที่โตแล฾วก็ตัดผมสั้น ภรรยาและ ลูกสาวของเขาก็ตัดผมสั้น บางคนในเพื่อนๆและญาติห฾าสิบคนนั้นก็ตัดผมทรงลานบิน กลางหัวเลย หนุ฽มคนหนึ่งอายุ 26 ปีพูดว฽า ผมตัดผมเพราะว฽าผมรู฾จักเขามา 25 ปีแล฾ว ผมรักการแเซียเหมื อนพ฽อ แบบนี้ช฽วยให฾เขารู฾สึกดีขึ้นครับ อีกตัวอย฽างหนึ่งของความ ห฽วงใยซึ่งกันและกันครับ กําลังใจที่ได฾รับจากคนในครอบครัวมีความหมายมากที่สุด จากญาติพี่น฾องและจากเพื่อนๆช฽วยให฾คนๆหนึ่งรู฾สึกดีได฾ มีกําลังต฽อสู฾กับทุกอย฽างได฾นะ ครับ คุณได฾ให฾กําลังใจแก฽คนในครอบครัว คุณหรือยังครับ นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด สําหรับคนที่คุณรักนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

186


1 พฤศจิกายน เวลา 11:57 น. คุณแม฽เทเรซาแห฽งกัลกัตตาสอนว฽า ถ฾าคุณให฾สิ่ งที่คุณไม฽ต฾องการแล฾ว นั่นไม฽ใช฽การให฾ วันหนึ่งขอทานคนหนึ่งมาพบเธอพูดว฽า คุณแม฽ครับใครๆก็มาบริจาคเงินให฾คุณแม฽ วันนี้ทั้งวันผมได฾เงินมา 15 รูปี (ประมาณ 12 บาท) ผมขอมอบให฾คุณแม฽ด฾วยครับ เธอคิดว฽าถ฾าฉันรับไว฾คืนนี้ขอทานคนนี้จะไม฽มีอะไรกินเลย ถ฾าไม฽รับก็จะ ทําร฾าย ความรู฾สึกของเขา คุณแม฽จึงยื่นมืออกไปรับเงินนั้นใว฾ เธอเล฽าว฽า ฉันไม฽เคยเห็นใบหน฾า ของขอทานที่เปี่ยมไปด฾วยความสุข ความภูมิใจแบบนั้นมาก฽อนเลย เขารู฾สึกว฽าเขาได฾ให฾ อะไรบ฾างแก฽แม฽เทเรซา ของขวัญชิ้นนี้มีค฽ามากกว฽าการได฾รับรางวัล โนเบล ไพรซแซะอีก เป็นการเสี ยสละอย฽างใหญ฽หลวงของคนจนซึ่งนั่งตากแดดทั้งวันและมีเงินเพียง 12 บาท ที่จริงเงินเท฽านี้ฉันทําอะไรแทบไม฽ได฾เลย แต฽เวลาที่เขาให฾และฉันรับไว฾มัน กลายเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นพันเท฽าทีเดียวเพระาว฽ามันถูกให฾ด฾วยความรักเปี่ยมล฾น พระเจ฾าไม฽ได฾ดูที่งานที่ยิ่งใหญ฽เลยนะครับ แต฽พระองคแมองดูที่หัวใจ มองดูงานที่มาจาก ความรักต฽างหาก ทําทุกอย฽างในชีวิตด฾วยความรักนะครับ ทุกสิ่งนั้นกลับกลายเป็นงาน ที่ยิ่งใหญ฽เสมอเลย ช฽วยกันและกันด฾วยควารัก มีค฽าจริงๆครับ แบ฽งปในให฾แก฽ผู฾ที่ไม฽มีตาม ความสามารถของเรากันนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

187


2 พฤศจิกายน เวลา 8:37 น. Mrs. Epps ชอบใช฾เวลากับเด็กๆในฐานะเป็นอาสาสมัครที่โรงเรียน Norge รัฐเวอรแ จิเนีย เธอทํางานกับนักเรียนที มีปใญหาด฾านจิตใจและร฽าง กาย วันของเธอ เริ่มต฾นนานก฽อน 7.00น. เธอต฾องขึ้นรถเมลแไปที่โรงเรียน พอไปถึงเธอจะทักทาย ดรู ซึ่งมีปใญหาเรื่องการเดิน อีกคนหนึ่งที่เธอชอบมากคือ เด็กที่เป็นดาวนแ ซินโดรม เขาจะมานั่งข฾างๆ เธอแล฾วก็ยิ้ม เอปสแจะเปิดวิทยุและเล฽นเพลง Jinglebell Rock ร฾องเพลงนี้ ด฾วยกันและตบมือพร฾อมๆกับนักเรียนคนอื่นๆอย฽างสนุกสนาน เธอต฾องใช฾ กําลังอย฽างมากที่จะทํางานแบบนี้ตลอดทั้งเช฾า ห฾าวันต฽ออาทิตยแกับเด็กๆ เหล฽านี้ อ฾อ ยังไม฽ได฾บอกพวกคุณเลยว฽า เอปสแมีอายุ 99 ปีแล฾ว เธอพูดว฽าอย฽างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ครับ เธอพูดว฽า ฉันไม฽อยากทําตัวเหมือนคนตายในขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู฽ พลังเล็กน฾อย ของเธอที่มีอยู฽เป็นพลังที่เข฾มแข็งได฾เพราะเป็นพลังแห฽งความรักครับ น฽าอายมาก สําหรับบางคนที่ทําตัวเหมือนคนตายแล฾ว ขณะที่ยังไม฽ตาย ยังไม฽แก฽ ใช฾เวลาของเรา ใช฾ชีวิตของเรา ความสามารถของเราแบบเดียวกับที่เอปสแใช฾นะครั บ เราจะพบว฽า ความรักของเรามีพลังมหาศาล มากกว฽าที่เราคิดซะอีก

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

188


3 พฤศจิกายน เวลา 10:08 น. Margaret Helminski ได฾รับกางเขนห฾อยคอจากยายตอนอายุ 7 ขวบ ยายพูดว฽า อย฽าลืมนะว฽ากางเขนมีความหมายสําหรับเรามาก วันเวลาผ฽านไปเธอสวมกางเขน จนรู฾สึกว฽าเป็นเรื่องปกติ เธอเรียนจบจิตวิทยาและสมัครทํางานกับสถาบันอบรมเด็ก ก฾าวร฾าว เด็กพวกนี้ไม฽ควบคุมอารมณแ คิดจะเตะก็เตะ กัดก็กัด กรีดร฾องก็กรีดร฾อง คืนแรกผู฾อํานวยการสถาบั นบอกว฽าเด็กสามคนจะพาเธอไปห฾องอาหาร สิ่งที่เธอวิตก ก็คือกลัวว฽าเด็กสามคนนี้จะก฾าวร฾าวกับเธอที่เป็นคนแปลกหน฾ามา แต฽ก็ไม฽ใช฽สามคนนี้ พาเธอมาที่โต฿ะตรงกลางห฾องแล฾วก็นั่งลง มารแกาเร็ตจับซ฽อมและมีดจะทานอาหาร ตอนนั้นเธอสังเกตุว฽าเด็กสามคนจ฾องมองเธอ เธอถามว฽า มีอ ะไรเหรอ ปีเตอรแ เด็กแปดขวบพูดว฽า คุณจะไม฽สวดก฽อนทานอาหารหรือครับ เธอตอบว฽า ไม฽หรอก หรือ ฉันควรสวด นี่เป็นโรงเรียนของรัฐนะ เดวิดพูดว฽าใช฽ครับ เขาทําตาปริบๆแล฾วพูดต฽อว฽า แต฽คุณห฾อยไม฾กางเขน ตอนนั้นเองมารแกาเร็ตนึกถึงคําพูดของยายได฾ที่บอกว฽า อย฽าลืม นะว฽ากาง เขนมีความหมายสําหรับเรามาก โรมัน เด็กคนที่สามพูดว฽า พวกเราคิดว฽า กางเขนของคุณมีความหมายบางอย฽างนะครับ มารแกาเร็ตพูดว฽า มันมีความหมายจริงๆ ขอบใจพวกเธอมากที่เตือนสติฉัน เธอก฾มศีรษะลงและภาวนา ตั้งแต฽นั้นเธอไม฽วิตก กังวลเกี่ยวกับการทํางานกับเด็กๆที่สถาบันนี้เลย มา รแกาเร็ตเรียนรู฾บางอย฽างเกี่ยวกับ การเป็นนักบุญ ความซื่อในตัวเด็กๆ กิจการเล็กๆน฾อยๆของความเชื่อที่ทําด฾วยความ ซื่อสัตยแ บางครั้งเราอยู฽กับความเชื่อจนชิน ชินจนมองไม฽เห็นความเชื่อจริงๆของเรา สุขสันตแวันนักบุญทั้งหลายนะครับ วันนี้เป็นวันที่ดีที่จะระลึกถึงนักบุญแ ละความเชื่อ ของพวกเราครับ คุณสวมสร฾อยคออะไร

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

189


เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

190


6 พฤศจิกายน เวลา 9:10 น. ‎16 กุมภาพันธแ 1989 ชีวิตของ Gearge และ Vera Bajenski เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เวลา 09.15 น. เช฾า พวกเขาได฾รับโทรศัพทแเรื่องอุบัติเหตุรถยนตรแของ เบ็น ลูกชายที่ ถนน Adelaide ตัดกับถนน Simcoe ในเมือง Oshawa คานาดา ตอนไปถึงที่เกิดเหตุ มีแต฽รถตํารวจและรถพยาบาล Vera มองดูนักข฽าวและตามเขาไปจนถึงกองเลือดที่ ใหญ฽มากแบบที่ ไม฽เคยเห็นมาก฽อนเลย เธออุทานขึ้นมาว฽า จอรแจ เบ็นลูกเรากลับบ฾าน แล฾ว ไปอยู฽กับพระแล฾ว ปฏิกริยาของแม฽ก็คือเธอไปที่กองเลือดและพยายามโกยกอง เลือดนั้นกลับเข฾าไปในตัวของเบ็น เธอเล฽าภายหลังว฽า ตอนนั้นเลือดกองนั้นมีค฽าที่สุดใน โลกสําหรับฉันเพราะมันคือชีวิต มันเป็นเลื อดที่ให฾ชีวิตและมันเป็นของลูกชายฉัน ลูกชายคนเดียวที่ฉันรักมากที่สุด ส฽วนจอรแจมองดูที่สี่แยกที่มีเลือดอยู฽เช฽นกัน เขาเห็น ว฽ารถที่วิ่งอยู฽ต฽างก็ทับเลือดของเบ็นจนสกปรกไปหมด หัวใจเขาแตกสลายเขาอยากเอา เสื้อคลุมของเขาไปวางทับเลือดนั้นแล฾วร฾องตะโกนว฽า อย฽าทับเ ลือดลูกชายผมเลย นี่คือเวลาที่จอรแจและวีราเข฾าใจเป็นครั้งแรกในชีวิตถึงความจริงที่ยิ่งใหญ฽ที่สุดและ สวยงามที่สุดว฽าทําไมพระบิดาเจ฾าจึงต฾องให฾พระบุตรหลั่งเลือด เพระาว฽าเป็นภาษาที่สื่อ ได฾ชัดที่สุดว฽า พระองคแได฾มอบสิ่งที่มีค฽าที่สุดให฾แก฽เราแล฾ว เราโชคดีที่มีพ ระที่รักเราถึง เพียงนี้นะครับและความรักของพ฽อแม฽ที่มีต฽อลูกก็สุดจะพรรณนาจริงๆครับ ขอบคุณ พระและสวดภาวนาให฾พ฽อแม฽เราเสมอนะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

191


9 พฤศจิกายน เวลา 16:42 น. Bill Hybels เล฽าเรื่องการโปรดศีลล฾างบาปในวัดของเขาครั้งหนึ่ง ผมรีบไปยังผู฾หญิง คนหนึ่งกําลังร฾องไห฾ที่ขั้นบันไดวัด ผมสงสัยว฽าน฽าจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับการล฾างบาป พิธีต฽างๆก็เต็มไปด฾วยความยินดี ร฽าเริง ผมถามเธอว฽าทุกอย฽างเรียบร฾อยดีมั้ย เธอตอบ ว฽าแม฽ฉันเ องล฾างบาปวันนี้ ฉันสวดภาวนาเพื่อเธอมา 20 ปี ที่ฉันร฾องไห฾ก็เพราะฉัน เกือบเลิกสวดเพื่อแม฽มาหลายครั้งแล฾ว ตอนผ฽านไป 5 ปีฉันบอกตัวเองว฽า ช฽างมันเถอะ พระไม฽ฟใงเรา 10 ปีผ฽านไป ฉันว฽า มัวเสียเวลาอยู฽ทําไม 15 ปีฉันว฽า เหลวไหลจัง 19 ปี ฉันช฽างโง฽เหลือเกิน แต฽ฉันก็ยั งคงสวด พยายามสวดเสมอ แม฾ฉันจะมีความเชื่อ เหลืออยู฽น฾อยเพียงใด ฉันก็ยังสวดอยู฽ แล฾วดูสิ วันนี้แม฽ฉันมอบชีวิตของเธอให฾พระ แม฽ล฾างบาปแล฾ว ฉันจะไม฽สงสัยเกี่ยวกับอํานาจของการภาวนาอีกเลย เรื่องนี้ทํา ให฾นึก ถึงนักบุญโมนีกาที่สวดให฾เอากุสตินครับ คําภาวนาเกิดผลเสมอเมื่ อเราสวดด฾วย ความเชื่อครับ แม฾เชื่อเพียงน฾อยนิด พระก็ให฾คุณค฽า คุณสวดภาวนาให฾ใครเป็นพิเศษ บ฾างมั้ยครับ คําภาวนามีอํานาจจริงๆ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

192


10 พฤศจิกายน เวลา 8:37 น. Robert Schuller เล฽าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งไห฾ฟใงว฽า นายธนาคารคนหนึ่งชอบทําทานให฾ ชายพิการขาขาดที่นั่งขอทานหน฾าธนาคารของเขา ทุกครั้ง เขาชอบหยิบดินสอ แท฽งหนึ่งที่อยู฽ข฾างๆ ขอทานไปด฾วยพูดว฽า คุณเป็นนักธุรกิจ ผมชอบได฾รับสิ่งดีๆ จากพ฽อค฾าที่ผมทํา ธุรกิจด฾วย วันหนึ่งเขาพบว฽าขอทานนั้นหายไปแล฾ว เวลาผ฽านไป จนเขาลืมขอทานคนนี้ เขาเดินเข฾าไปในตึกใหม฽แห฽งหนึ่ง เขาเห็นชายขอทานนั่งอยู฽ที่ โต฿ะทํางาน เขารู฾ทันทีว฽าชายคนนั้นเป็นเจ฾าของร฾านเล็กๆ นั้น ชายนั้นพูดว฽า ผมหวัง เสมอว฽า คุณจะผ฽านมาที่นี่วันหนึ่ง เพราะคุ ณทําให฾ผมได฾มานั่งที่ตรงนี้ คุณพูดย้ํา เสมอว฽าผมเป็นพ฽อค฾า ผมเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเสมอเลย แทนที่ผมจะนั่งขอเงินจากคนอื่น ผมเริ่มขายดินสอ ขายได฾มากจริงๆครับ คุณทําให฾ผมเคารพตัวเอง ทําไห฾ผมมองตัวเอง อีกแบบหนึ่ง ขอบคุณสิ่งที่คุณทําไห฾ผม เราทุกคนสามารถให฾สิ่งเดีย วกันนี้ คําพูดที่ให฾ กําลังใจ ความเคารพที่ไห฾แก฽คนอื่น เรายังสามารถทําอะไรๆให฾เพื่อนพี่น฾องเรา อีกมากมาย บางคนรอคุณอยู฽นะครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

193


12 พฤศจิกายน เวลา 15:52 น. เรื่องเล็กที่บันดาลใจครับ พ฽อองคแหนึ่งประกาศว฽า จะมีสวดภาวนาพิเศษที่วัด เวลา หนึ่งทุ฽ม เย็นนั้นเองมีลมพัดแรงมาก ฝนตกพอสมควร ตอนหนึ่งทุ฽มพ฽อพบว฽ามีเพียงพ฽อ และเด็กอายุ 8 ขวบคนเดียวเท฽านั้นที่มาสวด พ฽อรอจนถึง 7.20 น. จึงบอกเด็กว฽าไม฽มี ใครมาแล฾ว ละ กลับบ฾านกันเถอะ สงสัยลมแรงและฝนคงทําให฾คนไม฽อยากมา เด็กนั้น มองหน฾าคุณพ฽อและพูดว฽า ผมมาแล฾วนี่ครับ พ฽อได฾ยินเช฽นนั้นก็เลยนําสวดภาวนากับ เด็กกันสองคน พ฽อได฾สวดและเทศนแตามที่เตรียมมาทุกอย฽าง ที่สุดคุณพ฽อพูดว฽า เป็นเกียรติสําหรับพ฽อมากที่ได฾สวดและเทศนแไห฾แก฽ เธอนะ เพราะเธอเป็นคนสอนพ฽อ วันนี้ว฽าผู฾ที่ถวายหัวใจและชีวิตแด฽พระควรต฾องทําอย฽างไร ถ฾าพ฽อกลับบ฾านและไม฽สวด ในวันนี้พ฽อคงเสียใจมาก การสวดภาวนาแม฾เพียงสองคนมีค฽าเสมอ เพราะพระเจ฾า ประทับที่นั่น อาจมีอุปสรรคหลายอย฽างที่จะทําไห฾เราไม฽อยากสวด แต฽การสวดภาว นา นี่แหละครับที่สามารถนําอุปสรรคทั้งหลายของชีวิตเราออกไปได฾ สวดเพิ่มขึ้นอีกหน฽อย ดีมั้ยครับ มีคนต฾องการภาวนาจากเรามากเหลือเกิน บางคนก็อยู฽ในบ฾านเราเอง

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

194


13 พฤศจิกายน เวลา 08:04 น. พ฽อองคแหนึ่งเล฽าให฾ฟใงว฽า หญิงสาวคนหนึ่งมาพบพูดว฽า หนูทนไม฽ได฾อีกต฽อไปแล฾ว หนูเป็นคาทอลิกคนเดียวในโรงงานที่หนูทํางาน ทุกครั้งที่สวดหนูจะต฾องโดนถากถาง และเยาะเย฾ย หนูทนไม฽ได฾แล฾ว หนูจะลาออก พ฽อถามว฽า หนูบอกพ฽อได฾มั้ยละว฽า ปกติ เขาติดตั้งไฟไว฾ที่ไหน หนูไม฽เห็นว฽ามันจะเกี่ยวกันตรงไหน ช฽างเถอะว฽าเกี่ยวหรือไม฽เกี่ยว ลองตอบพ฽อหน฽อยละกัน หนูคิดว฽าไฟฟูาจะติดตั้ง ไว฾ในที่มืด พ฽ออธิบายว฽า ถูกต฾องแล฾ว นี่คือเหตุผลที่หนูอยู฽ที่นั่น เพราะที่นั่นมีค วามมืดทางจิตใจและไม฽มีคาทอลิกคน ใดเลย ฉายแสงที่นั่น เธอต฾องเป็นแสงสว฽างที่นั่นนะให฾ทุกคนได฾มีโอกาสเห็น เป็นครั้งแรกที่เธอ ตระหนักถึงโอกาสที่เธอได฾รับจากพระ เธอรู฾สึกว฽าเธอก็เป็นแสงสว฽างของพระได฾ เหมือนกัน เธอกลับไปที่โรงงานพร฾อมด฾วยกําลังใจใหม฽ ไม฽นานนักเพื่อนหญิงในโรงงาน 9 คนได฾มาสวดกับเธอเสมอในเวลาจะทาน อาหารและในเวลาก฽อนเริ่มทํางาน อย฽าท฾อถอยที่จะแสดงความเชื่อของเราด฾วยความซื่อสัตยแ เพราะนั่นเป็นแสงสว฽าง สําหรับทุกคนที่อยู฽ในความมืดครับ กิจการเล็กๆ น฾อยๆ ของความเชื่อ บังเกิดผลได฾ เราไม฽อายเพราะพระ พระก็ไม฽อายเพราะเรา ปีนี้ปีความเชื่อครับ

เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

195


14 พฤศจิกายน 5 ชั่วโมงที่แล้ว ทหารคริสตังคนหนึ่งมาขอปรึกษาพระสงฆแว฽า ก฽อนนอนในแคมป฼ทหาร ผมมักจะคุกเข฽า ที่ข฾างเตียงและสวดก฽อนนอน เพื่อนๆที่อยู฽ในแคมป฼จะพูดล฾อเลียนและเยาะเย฾าผมเสมอ เพราะผมเป็นคริสตแเพียงคนเดียว ผมไม฽รู฾ว฽าจะทํายังไงดีครับ คุณพ฽อแนะนําว฽า เอาอย฽างนี้สิ เธอไม฽ต฾องคุกเข฽าที่ข฾างเตี ยงก็ได฾ นอนบนเตียงและยกจิตใจขึ้นหาพระ ในความเงียบนั้นพระก็ได฾ยินเราสวดภาวนา ไม฽กี่วันต฽อมาพ฽อองคแนี้มีโอกาสเจอทหาร คนนี้จึงถามว฽า เป็นอย฽างไรบ฾างละเรื่องสวดก฽อนนอนของเธอ เขาตอบว฽า พ฽อครับผม พูดตามตรงนะครับ ผมทําตามที่พ฽อแนะนําสามวัน แต฽มโนธรรมผมเตือนตลอดเวลาว฽ า ผมกําลังทรยศพระเยซูเจ฾าเพราะอายที่จะสวด หลังจากนั้นผมก็กลับมาคุกเข฽าสวดก฽อน นอนข฾างเตียงเหมือนเดิม เพื่อนๆ ในแคมป฼กลับรู฾สึกอายครับ ไม฽มีใครมาเยาะเย฾ยผม อีกเลยและยังมาขอให฾ผมสวดตามสบาย ตอนผมสวดเพื่อนๆ 15 คนในแคมป฼ก็คุกเข฽า ข฾างเตียงเงียบๆ ผมสวดออกเสียงแทนทุก คนได฾ด฾วยครับ ตอนนี้ผมรู฾สึกว฽าพวกเรารัก กันมากกว฽าเดิม เราไม฽อายเพราะพระ พระก็ไม฽อายเพราะเรา เราเชื่อในพระ พระก็ เชื่อในเรา ปีนี้ปีความเชื่อครับ เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

196


เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

197


เรื่องสั้นจาก

F a c e b o o k คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

หน้า

198

เรื่องสั้นจาก facebook  
เรื่องสั้นจาก facebook  

เรื่องสั้นจาก facebook เล่ม 1

Advertisement