Page 1


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก วัดพระมารดานิจจานุเคราะห ขอตอนรับคุณพอเฉลิมและพี่นองชาวจันทบุรีดวยความยินดี สารวัดฉบับนี้เปนฉบับแรกของพอ ก็ยังไมมีอะไรที่จะประกาศมากนั ก พอตองคอยๆ เรียนรูงาน ตางๆ จะพยายามรูจักพี่นองใหมากที่สุด และจะงายขึ้นมากหากพี่นองจะเขามาแนะนําตัวใหพอรูจัก บาง บางคนแนะนําตัวแลวก็แนะนําอีกก็ได เพราะพอไมสามารถจดจําทุกอยางภายในเวลาอันสั้น มีอะไรจะแนะนําพอหรือเสนอแนะอะไร ก็ขอใหสบายใจที่จะทําเชนนั้นไดเสมอ พอชอบและก็จะ ขอบคุณดวย ระยะเวลาประมาณ 2 ป ที่ ผ า นมานี้ พระศาสนจั ก รในประเทศมี ก ารเปลี่ ย นแปลง พระสังฆราชปกครองอยูหลายสังฆมณฑล ลาสุดก็คือการเปลี่ยนสังฆราชของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเรา พระคารดิ นัลครบอายุการทํางาน ป จจุบั นพระคุณเจาอายุ 80 ปบริบูรณแลว ทํา หนาที่ พระสังฆราชมา 36 ป และเปนพระคารดินัลมา 26 ปเศษ พระสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ไดรับ การแตงตั้งมาทําหนาที่แทน ในสารวัดฉบับนี้พอจึงนําจดหมายของพระคารดินัลเขียนถึงพี่นอง ทุกทานมาลงใหอานกัน พวกเราจะไดเขาใจถึงความรูสึกของพระคุณเจา และความประสงคของ พระคุณเจาทีต่ องการใหเราไดรวมมือรวมใจกับพระสังฆราชใหม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลตอจิตใจของ พวกเราไมนอยทีเดียว แมจะรูวาเรื่องนี้จะตองเกิดขึ้น แตพอเกิดขึ้นจริง ๆ ก็ทําใหเรารูสึกแปลก ๆ อยู เหมื อนกั น อย างไรก็ ตามให เราได ภาวนาให แก พระคาร ดิ นั ลของเรา ระลึ กถึ ง ท านอยู เสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปนี้ พระคุณเจาจะเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ป การบวชเปนพระสงฆ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2009 คณะที่ปรึกษาพระสังฆราชไดประชุมกันแลววา พิธีขึ้นบัลลังค หรือพิธีเขารับตําแหนงอยาง เปนทางการของพระสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช จะเป นวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2009 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เวลา 10.00 น. ระหวางนี้พระคารดินัล มีชัย กิจบุญชู ไดรับ มอบหมายใหทําหนาที่ทุกอยางเหมือนเดิม

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 24 พฤษภาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 2


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก เมื่อวันเสารที่ 23 พฤษภาคม ที่ผานมาไดมีการประชุมคณะกรรมการสภาอภิบาลชุ ด ใหม และ ได มี ก ารเลื อ กตั้ ง ตํา แหน ง หน า ที่ ต า งๆในการทํา งานของสภาฯ ผลของการเลือกตั้งก็คือ 1. ยอแซฟ บุญลือ ธรรมนิตย ผูอํานวยการสภาฯ 2. เปโตร พิชยั สงวนแกว รองผูอํานวยการสภาฯ 3. มารีอา กอแร็ตตี ผองพรรณ ธรรมนิตย เลขานุการ 4. มารีอา จินตนา วงศชาญวุฒิ เหรัญญิก สวนคณะกรรมการฝายตางๆ นั้น ก็จะมีการพิจารณาแตงตั้งกันตอไป และจะประกาศให พี่นองไดทราบ พอตองขอบคุณคณะกรรมการสภาฯ ทุกทานที่ไดเสียสละ อุทิศตนมาทํางานรับใช พระตามความสามารถของตน เดี๋ยวนี้หาคนทํางานใหพระลําบากขึ้นทุกวัน แมแตพระสงฆก็มีจํานวน ลดนอยลง กระแสเรียกก็ลดนอยลงทุกวัน ทุกทานที่เขามาเปนกรรมการจึงเปนผูที่มาจากน้ําใจดี ลวน ๆ พออานรายงานการทํางานของสภาอภิบาลที่พิมพลงสารวัดอาทิตยที่แลว อานแลวก็พบวา สภาอภิบาลที่นี่ทํางานกันเขมแข็งมาก วัดของเราจึงเปนวัดที่ไดรับพระพรมาก เพราะพระเปนเจา และแมพระมอบคนที่มีน้ําใจดีใหมาทํางานเพื่อพวกเราทุกคน อาทิตยนี้เราสมโภชพระจิตเจา เรามักจะนึกภาพพระจิตเจาเปนรูปนกพิราบ พอไมคอยชอบ ที่จะนึกแบบนี้ เพราะนกพิราบมีความหมายเพียงแคสันติสุข สันติภาพ สันติภาพนี้บางทีก็กลายมา เปนอาหารจานเด็ดบนโตะจีน พอชอบคิดถึงพระจิตเปนเหมือนออกซิเจน เรามองไมเห็น เราสัมผัส ไดแตไมเหมือนกับสัมผัสวัตถุธาตุอื่น ๆ ออกซิเจนอยูรอบตัวเรา เมื่อใดเราขาด เราก็ไมสามารถ มีชีวิตอยูได เมื่อเราสูดออกซิเจนมาก ๆ เราก็สดชื่น และสามารถเปนพลังในการทํางานของเราได ที่นาแปลกก็คือ เรามักจะไมคอยไดพูดถึงออกซิเ จน เราลืม ! พี่นองลองคิดดูก็ไดวาที่พ อ เปรียบเทียบเชนนี้คลาย ๆ กับที่เราปฏิบัติ ตอพระจิตเจาหรือไม พระองคอยูรอบๆ เรา แตเรา มองไมเห็น ขาดพระองคเราก็มีชีวิตอยูไมได เมื่อเรามีพระองค เราก็มีพลังใจในการทําหนาที่ตาง ๆ พอขอเชิญพี่นองทุกทานลองนึกเปรียบเทียบพระจิตเจาดูบาง นอกเหนือจากนกพิราบและ อ อ กซิ เ จนแล ว พระจิ ต เจ า เป น อะไรได อี ก สํ า หรั บ เรา นึ ก ออกช ว ยบอกพ อ ด ว ย จะได นํ า ไป เปรียบเทียบใหคนอื่น ๆ ไดคิดตามเรา อาทิตยหนาจะเริ่มเรียนคําสอนผูใหญ พอจะเปนผูสอน เชิญชวนผูที่สนใจมาเรียนคําสอน กัน ทั้งผูที่สนใจ ผูตองการเปนคริสตชน รูไวไมเสียหาย แตหากมีความเชื่อดวยแลว ก็เทากับ ไดรับความรอด ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ *สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 31 พฤษภาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 3


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก วันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2009 เปนวันสมโภชพระตรีเอกภาพ แตเมื่อ 28 ปที่แลว เปนวันบวช พระสงฆของพอ วัน นั้น มีบวชพระสงฆ 11 องค ปจจุบันเหลืออยู 10 องค พี่นองก็คงรูจักบางแลว พอประยุทธ ชลหาญ อดีตเจาอาวาสของเราก็บวชรุนเดียวกัน ก็แสดงวาวันนี้ฉลองครบรอบ 28 ป รูสึกวาเวลาผานไปเร็วมาก ชีวิตสงฆก็ยังเขมแข็งอยูนะครับ แตก็ยังคงตองการ คําภาวนาจากพี่นองอยู เสมอ เพื่อใหพวกเราพระสงฆไดซื่อสัตยตอพระกระแสเรียก และทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุด สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดจัดตั้ง “กองทุนนักบุญเปาโล” เพื่อสนับสนุนการ ทํางานของครูคําสอนในประเทศไทย เงินจากถุงทานอาทิตยนี้ (7 มิ.ย.09) จะถูกสงไปสมทบกองทุนนี้ นี่ก็เปนอีกทางหนึ่งที่พวกเราสามารถชวยงานแพรธรรมทางออมได อีกไมกี่วัน ก็จะเริ่มตน ปพระสงฆแลวนะครับ พระสัน ตะปาปาประกาศแลว โดยปพระสงฆ เริ่มตั้งแตวันที่ 19 มิ.ย. 09 จนถึง 19 มิ.ย. 2010 เพื่อเปน การเฉลิมฉลองครบ 150 ปของนักบุญ ผูยิ่งใหญองคหนึ่งที่มีชื่อวาเปน “เจาอาวาสผูศักดิ์สิทธิ์” นั่นคือ นักบุญ ยวง เวียนเนย องคอุปถัมภ แหงเจาอาวาสทั้งหลาย ปนี้ประกาศเพื่อ 1. บรรดาพระสงฆคาทอลิกทั้งหลาย 2.ผูที่รักพระสงฆและหวัง ดีตอพระสงฆ พระศาสนจักรตองการบอกพระสงฆและบรรดาสัตบุรุษทั่วโลกวา พระศาสนจักรรักและภูมิใจใน พระสงฆ ใหเกียรติยกยองและขอบคุณสําหรับงานตางๆ ในหนาที่สงฆ รวมทั้งสําหรับการเปนพยาน ยืนยันถึงพระเยซูคริสตเจาดวยชีวิตสงฆ แมวาจะมีพระสงฆจํานวนหนึ่งกําลังประสบกับปญหาและ วิกฤตการณในชีวิตสงฆ ซึ่งทุกคนก็เปนหวง และปรารถนาใหพระสงฆเหลานั้นเอาชนะอุปสรรคเหลานั้น พระสงฆสวนใหญของพระศาสนจักร ก็ยังคงอุทิศตนและพากเพียรในการทําหนาที่อยางนาชมเชยยิ่ง ป พระสงฆนี้จึงเปนปที่จะตอง 1.แสดงเอกลักษณของพระสงฆ 2. ศึกษาเทววิทยาความเปน พระสงฆ คาทอลิก 3.ใหความหมายพิเศษตอพระกระแสเรียกและพันธกิจของพระสงฆ พระสันตะปาปาตองการใหกําลังใจพระสงฆเพื่อกาวหนาในความศักดิ์สิทธิ์ พรอมทั้งทําหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพ พระองคเชิญชวนเราทุกคนใหภาวนาพรอมกับพระสงฆและเพื่อพระสงฆโดยมี ศีลมหาสนิทเปนศูนยกลางแหงการภาวนา ทุกวันนี้กระแสเรียกการเปนพระสงฆมีนอยลงทุกวัน นอยลงจนนาเปนหวง แมแตภายในพระศา สนจั ก รในประเทศไทยของเราเอง ขอให พี่ น อ งใช ป พ ระสงฆ นี้ ใ ห เ ต็ ม ที่ ช ว ยกั น ทํ า ให ส ถาบั น สงฆ ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น มั่นคงยิ่งขึ้น และ เพิ่มพูนมากขึ้น ภาวนาเปนพิเศษสําหรับสงฆทุกองคที่พนี่ องรูจัก ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ *สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 4


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก

วันสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจานี้เริ่มตนมานานมากแลว โดยซิสเตอรคณะออกัสติ เนียมคนหนึ่ง ชื่อ ซิสเตอร ยูเลนา ตอมาเธอไดเปนนักบุญดวย ซิสเตอรผูนี้ไดรับการดลใจจากพระและ พยายามที่จะใหมีวันเฉลิมฉลองดวยศีลมหาสนิทเปนพิเศษ จนกระทั่งพระสังฆราชแหง Liege ในประเทศ เบลเยี่ ยมมี ใจศรั ทธาและกํ าหนดให มี การเฉลิ มฉลองศี ล มหาสนิ ท เป น พิ เ ศษตั้ ง แต ป ค.ศ. 1246 นั่ น คื อ เกือบ 800 ปที่ผานมา พระสัง ฆราชผูนี้ยังไดจัดใหมีพิธีกรรมเปนพิเศษสําหรับวัน เฉลิมฉลองนี้ดวย ตอมาเหตุการณที่นาสนใจมากและเปนเหตุใหการฉลองนี้เปนที่รูจักมากขึ้นนั่นก็คือ พระโลหิตไดไหลออก จากแผนปงซึ่งกําลังเฉลิมฉลองกันอยูในป 1263 พระสันตะปาปาอูรมัน ที่ 4 สั่งใหมีการสอบสวนความจริง เรื่องนี้ ในที่สุดพระองคก็สั่งใหพระศาสนจักรมีการเฉลิมฉลองนี้ทุกป ตั้งแตป 1264 เปนตนมา โดยใหมี พิธีกรรมใหม ซึ่งถูกเขียนขึ้นมาโดยนักบุญผูยิ่งใหญองคหนึ่ง นั่นคือ นักบุญโทมัส อาไควนัส พิธีกรรมนี้ ไดถูกใชมาจนถึงทุกวันนี้ ตามปกติวันฉลองนี้จะทํากันในวันพฤหัสฯ หลังจากวันสมโภชพระตรีเอกภาพ ทั้งนี้เพื่อเปนวันระลึกถึงวันที่พระเยซูเจาทรงตั้งศีลมหาสนิทครั้งแรกพรอมกับบรรดาอัครสาวกมาจนถึง สมั ย เรานี้ วั น ฉลองนี้ ไ ด ถู ก เลื่ อ นขึ้ น มาเพื่ อ ความเหมาะสมเป น วั น อาทิ ต ย ห ลั ง จากวั น สมโภชพระ ตรีเอกภาพ แตที่ ประเทศเบลเยี่ ยมนั้น เขามี พิธี ที่ยิ่ง ใหญก วา อีกและเป น ที่ รูจัก กัน ดีจ นกระทั่ ง องค การ สหประชาชาติลงทะเบียนเปนมรดกโลก คือ การแหพระโลหิตของพระเยซูเจาที่เมือง Bruges ทุกปใน โอกาสฉลองพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค พระโลหิตที่ไหลออกจากแผนปงนั้นไดถูกเก็บรักษาไว และทุกป พระโลหิตนี้จะเปลี่ยนมาเปนของเหลวทําใหมีผูคนจากทุกสาระทิศสนใจมารวมงานฉลองนี้จํานวนมาก จนชาวเบลเยี่ ย มเรี ย กวั น นี้ ว า “วั น ที่ ดี ที่ สุ ด ของเบลเยี่ ยม” ในขบวนแห จากวั ดทํ าอย างยิ่ ง ใหญ ทั้งการรองเพลง การแสดง การจัดขบวน ทั้งนี้เพื่อเปนการใหเกียรติตอองคพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท ใครที่มีโอกาสไปเบลเยี่ยมก็อยาลืมไปที่เมือง Bruges และหากไปตรงวันฉลองพระเยซูเจาเสด็จขึ้น สวรรคก็อยาลืมไปรวมพิธีแหและชมพระโลหิตที่กลายเปนของเหลวของพระเยซูเจาดวย พอเองก็ยัง ไมเคยไปทีน่ ี่เลย ยังหาโอกาสไมไดเลย วันนี้จึงเปนวันพิเศษสําหรับเราทุกคน การแห เปนกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงถึงความชื่นชมยินดี เปนการใหเกียรติเทาที่มนุษยจะใหได ยิ่งมีการแหที่ยิ่งใหญเทาใด ก็เทากับเราใหเกียรติมากเทานั้น เชิญชวน พี่นองทุกทานใหเกียรติตอองคพระเยซูเจาในศีลมหาสนิทดวยการ รวมขบวนแหดวยใจศรัทธาดวยใจศรัทธา และดวยใจศรัทธา รวมสวดภาวนา รองเพลงสรรเสริญ พระ และรับพรจากพระองคในศีลมหาสนิท รวมสืบสานพิธีกรรมของเราซึ่งคริสตชนทั่วโลกรวมใจกันถวายเกียรตินี้มาเกือบ 800 ปแลวนะครับ วันเสารที่ 20 มิถุนายน จะมีการประชุมสภาอภิบาลฯ เริ่มการประชุม เวลา 19.00 น. ขอเชิญ สมาชิกทุกทานของสภาอภิบาลฯ ทานอาหารเย็นดวยกันเวลา 18.30 น. ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ *สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 14 มิถุนายน 2009 ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 5


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก

วันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2009 ที่ผานมา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กตท1ี่ 6 ไดทํามิสซาเปดป พระสงฆ ในโอกาสระลึ ก ถึ ง ครบรอบ 150 ป ของนั ก บุ ญ ยวง เวี ย นเนย เจ า อาวาสผู ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ปพระสงฆนี้มีกําหนดระยะเวลา 1 ป และดังนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 มิถุนายน 2010 ปนี้บรรดาพระสงฆ ทุกองคสามารถรับพระคุณการุณยครบบริบูรณไดทุกครั้ง ที่สวดภาวนา ทําวัตรเชา หรือทําวัตรค่ํา ตอหนาตู ศีลมหาสนิทหรือตอหนารัศมีซึ่งตั้งไวเพื่อการนมัสการโดยเฉพาะ มอบตนเองในการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ ตาง ๆ โดยเฉพาะศีลอภัยบาป พระสงฆเองก็จําเปนตองรับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และภาวนาตาม จุดประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปา พระคุณการุณยนี้สามารถอุทิศใหกับพระสงฆผูลวงลับไปแลวไดดวย ขอนี้ทําใหเราเขาใจความจริง 2 ประการ ประการแรก พระสงฆก็เปนคนบาปดวย ยิ่งจําเปนตองแกบาป ประการที่สอง พระสงฆบางองคยังคงตกอยูในไฟชําระ พอยังไมกลาบอกวา บางองคตกนรก เพราะจะเปนการตัดสินผูนั้น อาจจะไมมีเลย หรืออาจจะมี ก็ได นี่ก็แสดงใหเห็นวามนุษยทุกคนลวนตองตอสูกับตนเองเพื่อความรอด เราจึงตองชวยกันและกัน พระสงฆมีหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ พระสงฆตองสวดภาวนาใหกับพี่นองในการปกครองของตน พี่นองก็มีหนาที่เดียวกันที่วาตองสวดภาวนาสําหรับบรรดาพระสงฆดวย นอกจากพระคุณการุณยครบบริบูรณ พระสงฆทุกองคยังสามารถรับพระคุณการุณยบางสวนดวย ทุกครั้งที่สวดบทภาวนาสําหรับปพระสงฆที่ไดรับอนุมัติแลว โดยตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตสงฆศักดิ์สิทธิ์และ ตั้งใจที่จะทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด สําหรับพี่นองทุกทานก็สามารถรับพระคุณการุณยครบบริบูรณไดเชนกัน โดยมีกําหนดดังนี้ 1. วันเปดและปดปพระสงฆ 19 มิ.ย. 2009 ผานไปแลว 19 มิ.ย. 2010 2. ทุกวันพฤหัสฯ แรกของเดือน เปนการฉลองครบรอบ 150 ป พอยวง เวียนเนย 3. วันใดก็ไดที่พระศาสนจักรทองถิ่นกําหนด (สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ยังไมไดกําหนด) เพื่อรับพระคุณการุณยครบบริบูรณ พี่นองจะตอง รวมมิสซาบูชาขอบพระคุณที่วัด ภาวนาเพื่อ พระสงฆ หรือทําบุญใหทานเพื่อชําระจิตใจตนเอง เงื่อนไขก็เหมือนกัน ครั บ คือ แกบาป รับศีลและ ภาวนาตามจุดประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปา นอกจากนี้เพื่อรับ พระคุณการุณยบางสวน พี่นอง จะตองสวดบทขาแตพระบิดา วันทามารีอา สิริพึงมี อยางละ 5 บท หรือบทภาวนาสําหรับปพระสงฆ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ แ ล ว โดยวิ ง วอนให พ ระสงฆ รั ก ษาความบริ สุ ท ธิ์ แ ละความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องชี วิ ต ไว นี่ ก็หมายความวา ทุกครั้งที่เราสวดแบบนี้ก็จะไดรับพระคุณการุณยบางสวน คนชรา คนป ว ย ที่ อ ยู ที่ บ า น ต อ งตั้ ง ใจที่ จ ะแก บ าป รั บ ศี ล และสวดตามจุ ด ประสงค ข อง พระสัน ตะปาปา สวดภาวนาปพระสงฆ หรือ ถวายความทุกขทรมานแดพระ ก็สามารถรับพระคุณ การุณยครบบริบูรณไดเชนเดียวกัน ปนี้จึงเปนปแหงพระคุณการุณย ปแหงความรอด สําหรับพระสงฆ และพี่นองทุกทาน ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ *สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 21 มิถุนายน 2009 ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 6


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก เวลาเรานึ ก ถึ ง นั ก บุ ญ เปโตร เรานึ ก ถึ ง อะไรบ า ง? พ อ มั ก จะนึ ก ถึ ง ท า นที่ เ ป น คนชอบ ตอบคําถามของพระเยซูเจา เปโตรชอบตอบคําถามตาง ๆ ชอบแสดงความคิดเห็น บางทีก็ คิดถูก บางทีก็ผิด บางทีก็ชอบอวดดี อวดเกงวาจะปกปองพระอาจารย บางทีก็บอกพระองควา พระองค อย า พู ด อย า งนี้ อย า งนั้ น เลยเป น ต น แต พ อ ชอบคิ ด ถึ ง ท า นนั ก บุ ญ เปโตร เวลาที่ ท า นปฏิ เ สธ พระอาจารย 3 ครั้ง กอนไกขัน ไมรูวาตอนนั้นทานจะคิดอยางไร เชื่อวาทานคงเสียใจในภายหลัง อยางมาก มากจนทานยอมตายเพื่อประกาศใหโลกรูจักพระเยซูเจา และพอก็ชอบตอนที่พระเยซู บอกกับเปโตรวา “ทานคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา” อีกตอนหนึ่งที่ชอบ ก็ คื อตอนที่ พระเยซู เจ าถามเปโตรว า “ท านรั กเราหรื อ” ถามถึ ง 3 ครั้ งจนเปโตรน อ ยใจ แต ก็ มีความหมายที่ดีและลึกซึ้ง ภาพสุดทายที่นึกถึงบอยๆ ก็คือ ภาพที่นักบุญเปโตรตายบนไมกางเขน โดยเอาศีรษะลงดินคงทรมานนาดู แตดูเหมือนวานักบุญเปโตรจะภูมิใจที่ตายแบบนี้ ภูมิใจมากกวา กลัวตาย สํ า หรั บ นั ก บุ ญ เปาโล แตกต า งจากนั ก บุ ญ เปโตรโดยสิ้ น เชิ ง เปาโลเป น ผู มี ก ารศึ ก ษา ขณะที่เปโตรเปนชาวประมง นึกถึงนักบุญเปาโล ก็เห็นทานเปนหนุมที่มีใจรอนรนเปนปาริสที่เครงครัด และเอาจริงเอาจัง พอชอบนึกถึงทานตอนที่ไลลา ไลฆาพวกที่เชื่อถึงพระเยซู และก็นึกถึงตอนที่ พระเยซู เจ าถามเปาโลว า “เจ าเบี ยดเบี ยนเราทํ าไม” นี่ เป นตอนที่ ท านกลั บใจ และก็ คิ ดต อทั นที่ เห็ นภาพนั กบุ ญเปาโลเทศน สอนเรื่ องพระเยซู เจ า ตอนที่ ท านถู กจั บ เรื อแตก ถู ก เฆี่ ย น ถู ก ขั ง โดนสารพัด แตทานก็เขียนจดหมายไปยั งกลุมคริสตชนตาง ๆ มากมาย จนเรานํามาอานเป น หนังสือพระคัมภีรใหม สุดทายก็นึกถึงทานตอนที่ถูกตัดศีรษะ ยอมตายเพื่อความเชื่อที่ทานประกาศ เปโตรและเปาโล มีความเหมือนกันดังนี้ – ทั้งสองมีชื่อใหม ไซมอนเปลี่ยนเปน เปโตร หรือ เคฟาส แปลวา หิน เซาโล เปลี่ยนเปน เปาโล - ทั้งสองเคยทําผิดตอพระเยซูเจา เสียใจ และชดเชย เปโตร ปฏิเสธ พระเยซูเจา สวนเปาโล เบียดเบียนพระเยซูเจา - ทั้งสองสละชีวิตเปนมรณสักขีที่กรุงโรม เปโตร ตายดวยไมกางเขน เปาโล ตายดวยดาบ พระสันตะปาปาเบเนดิ๊กตในขณะที่กลาวเปดปนักบุญเปาโล ตรัสวา ทั้งสองถูกจับ และถูก คุมขังดวยกันกอนตาย ทานไดมีโอกาสสวมกอดกัน และอวยพรใหแกกันและกันดวย ทําใหพอนึกถึง ภาพนี้และประทับใจพอมาก ทั้งสองกอดกันและอวยพรกัน กอนถูกนําตัวไปประหารชีวิต ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 7


นักบุญที่ยงิ่ ใหญทั้งสององคนี้ เคยทําบาปหนัก เคยไมลงรอยกันถึงกับทะเลาะและตอวากัน รุนแรง ความยิ่งใหญของทานทั้งสองมีรากฐานมากจากความออนแอ ความผิดพลาด เชนเดียวกับ มนุษยทุกคน ประการสุดทายที่เหมือนกันก็คือ เวลานี้ทานทั้งสองอยูบนสวรรคกับพระอาจารยเจา แลว ป นั ก บุ ญ เปาโลจบแล ว ในวั น นี้ ป นั ก บุ ญ เปโตรยั ง ไม มี ขอท า นนั ก บุ ญ ทั้ ง สองภาวนา เพื่ อ พวกเราทุก คนได มี ความเชื่ อที่ มั่ น คง ไม ว าจะพบกั บ เหตุก ารณอ ะไรก็ต ามในชี วิ ต ของเรา ใหความเชื่อของเราแข็งแกรงดุลศิลา (เปโตร) ใหชีวิตของเราบังเกิดผลเชนเดียวกับเปาโล..

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพนั ธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 28 มิถุนายน 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 8


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก วัน จัน ทร ที่ 29 มิ ถุน ายนที่ ผ านมา เป นวั น ฉลองครบรอบ 58 ปบ วชเปน พระสงฆข อง สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 พออานดูเรื่องนี้แลวก็รูสึกทึ่งจริงๆ เพราะเหตุวา มีพระสงฆ นอยองคมากในโลกนี้ที่มีชีวิตอยูฉลองครบรอบบวช 58 ป อยาวาแต 58 ปเลย ครบรอบ 50 ปก็มี นอยองคมาก ทําใหนึกถึงพระคารดินัลของเราซึ่งจะฉลองครบรอบ 50 ปบวชของพระคุณเจา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2009 ปนเี้ ปนปพระสงฆ พอก็คงพูดเกี่ยวกับพระสงฆมากหนอย แตก็จะไมพูดเฉพาะ เรื่องดีๆ ของพระสงฆเทานั้น บางเรื่องที่ไมดี พี่นองก็มีสิทธิ์รูเหมือนกัน เพียงแตรูแลวตองชวยกัน คนละไมคนละมือ พระสันตะปาปาเบเนดิกตเอง ยังทรงตรัสวา ที่พระองคเปดปพระสงฆก็เพื่อให พระสงฆรจู ักทบทวนกระแสเรียกของตนที่จริงๆ กระแสเรียกของพระสงฆนั้น สรุปไดงาย ๆ ก็คือ 1. พระเรียกมาใหเปนผูศักดิ์สิทธิ์ 2. พระเรียกมาใหทําใหผูอื่นศักดิ์สิทธิ์ - รับใชเขาดวยศีลศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ - รักฝูงแกะของตน ดูแลและเอาใจใส มีพระสงฆมากมายในโลกที่พยายามเดินตามกระแสเรียกนี้ บางครั้งก็เดินอยางทุลักทุเล แตก็ พยายามเดิน บางคนก็หยุดเดินไปแลว บางคนก็กําลังจะเดิน พอชอบนักบุญเปาโล บทอานวันนี้ ทานบอกวา ทานรูสึกวาทานกําลังจองหอง ยกตนเกินไป พอรูตัวก็ตองใหมีหนามมาทิ่มแทงใหรู สํานึก อยาไดยกตัวเอง แตใหมองดูความออนแอตางๆ ของตน พอมองดูความออนแอของตนก็จะ รูวามีอะไรที่จะยกตัวเองได ไมมีเลย พระสงฆตองยอมรับความออนแอของตนเองแบบนักบุญ เปาโลนั่นเอง ชีวิตที่เดินไปสูความศักดิ์สิทธิ์ไมมีชีวิตไหนสบาย ชีวิตสงฆก็มิใชมีแตความสบาย พระเยซู เจาเองเดินทางไงบาง ยังไมไดรับการตอนรับ แถมยังถูกดูแคลนอีกตางหาก จนไปถึงตนตระกูล เลยดวยซ้ํา พระสงฆก็เชนกัน มีทั้งคนชอบและไมชอบ มีคนที่รักและคนเกลียด นึกถึงคําพูดของ พระเยซูเจาไดเลยวา "ประกาศกยอมไมถูกเหยียดหยาม นอกจากในถิ่นกําเนิด ทามกลางวงศญาติและ ในบานของตน พระสงฆหลายองคก็ถูกกระทําเชนเดียวกัน" นี่เ ป นเหตุ ผลง า ย ๆ ที่ทํ า ให เ ราเข า ใจว า ทํ า ไม ป พระสงฆ จึ ง มีความหมายอย างมาก ปพระสงฆจึงไมใชเปนปที่คอยเอาใจพระสงฆนะครับ แตเปนปที่พระสงฆจะตองเอาใจใส โดยมี พี่นองคอยเปนกองหนุนดวยคําภาวนา และดวยการสงเสริมกระแสเรียก สงเสริมกระแสเรียกมิได หมายความวา ใหมีพระสงฆเพิ่มขึ้น แตยังหมายความวา ใหผูที่เปนพระสงฆอยูแลว เปนพระสงฆที่ดี และศักดิ์สิทธิ์ตอไป ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ *สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 5 กรกฎาคม 2009 ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 9


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก

พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 ประกาศใหนักบุญ ยวง มารีย เวียนเน เปนองคอุปถัมภแหงบรรดา พระสงฆ หมายความวา เพิ่มหนาที่ใหกับนักบุญยวง มารีย เวียนเน คือ ไมใชทําหนาที่เปนองคอุปถัมภ เฉพาะเจาอาวาส แตพระสงฆทุกองคเลย พระสันตะปาปาปโอที่ 11 ประกาศใหทานเปนนักบุญ ในป 1925 พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่สอง เสด็จมาแสวงบุญที่เมือง อารส ในป 1986 แสดงวานักบุญองคนี้ เปนนักบุญที่ไมธรรมดาเลย ที่จริงนักบุญทุกองคก็เปนบุคคลที่ไมธรรมดาดวยกันทั้งนั้น มารูจักประวัติสั้นๆ ของทานกันหนอย นักบุญยวง มารีย เวียนเน เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 1786 บวชเปนพระสงฆป 1815 และมรณะเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 1859 รวมอายุได 73 ป พอไดอานประวัติของทาน ตั้งแตพอเปนเณร เล็กและก็จําเรื่องราวของทานไดไมมากนัก พอจําไดเพียงวา - ทานชอบสวดภาวนา สวดไดทั้งวัน ไมมีเบื่อเลย ตั้ง แตเปน เด็กๆ บวชแลวหนั กเขาไปอีก คราวนี้ ทานชอบสวดภาวนาทั้งวันทั้งคืนตอหนาตูศีลมหาสนิท ตลอดวันก็วามากแลว นี่ตลอดคืนดวย แสดงวาทานตองมีความศรัทธาทีไ่ มธรรมดา - ทานชอบฟงแกบาป และฟงแกบาปไดโดยไมมีการกําหนดเวลา มีผูเดินทางมาแกบาปกับทาน จากทั่วทุกแหงในประเทศฝรั่งเศส ทานสามารถชวยมโนธรรมคนบาปได ทานชวยใหคําปรึกษาที่ดีมาก สําหรับทุกคนที่มาแกบาปกับเธอ เปนพระสงฆที่ถาหากไมสวด ก็ฟงแกบาป - เวลากลางคืน ทานมักจะถูกปศาจมารังควานประจญลอลวงดวยเลหกลสารพัด มันจะทําให ทานเหนื่อยที่สุดเพื่อจะไดไมสามารถทําหนาที่สงฆได ตามประวัติ ทานขับไลปศาจไปดวยการสวดภาวนา - ทานมีความหวงใยตอความรอดของวิญญาณทั้งหลายตลอดเวลา ขอคําสอน และบทเทศนรวมถึง งานอภิบาลทั้งหลาย ทานทําโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อย พอยังจําไดเรื่องหนึ่งวาวันแรกที่ทานเดินทางมาถึง เมือง อารส ทานไดพบเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง ทานถามทางไปวัดจากเด็กเลี้ยงแกะคนนี้ เมื่อเด็กเลี้ยงแกะ ตอบทานแลว นักบุญยวง เวียนเน บอกกับเด็กเลี้ยงแกะนั้นวา เพื่อนเอย เธอไดบอกทางไปวัดใหแกฉัน คราวนี้ฉันจะบอกทางไปสวรรคใหเธอ ทุกวันนี้ยังมีอนุสาวรียของทานกับเด็กเลี้ยงแกะคนนี้ตั้งอยูที่เมือง อารส เพื่อระลึกวา ทานเปนนายชุมพาบาลหวงใยความรอดของวิญญาณอยูตลอดเวลา นับแตวันแรกที่ เดินทางมาถึงเมือง อารส ไมนาแปลกใจเลยที่ทานไดรับหนาที่เปน องคอุปถัมภของเจาอาวาส และพระสงฆทั้ง หลาย ที่เมืองอารสนี้ ยังมีวัดนอยหลังหนึ่ง ตั้งอยูดานหลังของมหาวิหาร เปนที่เก็บรักษาหัวใจของทานนักบุญ ผูยิ่งใหญองคนี้ พระสงฆทุกองคควรมีหัวใจแบบนี้ เมืองอารสก็เปนอีกเมืองหนึ่งที่เราควรเดินทางไป แสวงบุญ ไปใกลชิดกับหัวใจดวงนี้ใหมากที่สุด พอจึงขอแนะนําวา เราไมจําเปนตองรอใหพระสงฆทุกองค มีหัวใจเหมือนกับทานนักบุญ เราทุกคนก็สามารถมีหัวใจแบบนี้ได ใชปพระสงฆนี้ใหเปนปเลียนแบบหัวใจ นักบุญ ยวง มารีย เวียนเน กันเถิด แบบนี้ไมมีการสงวนลิขสิทธิ์ ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ *สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 1 0


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก ชวงระหวางปพระสงฆ คงจะมีการจัดเขาเงียบ อบรม สัมมนาสําหรับพระสงฆกันมากกวา ปกติ ก็คงเปนไปตามคําเชิญชวนของพระเยซูเจาที่บอกวา “ทานทั้งหลายจงมาพักผอนกับเรา ตามลําพังในที่สงัดสักระยะหนึ่งเถิด” พระสงฆก็จะไดมีโอกาสพบปะเพื่อนพระสงฆ มีเวลาสงบ จิตใจ พิจารณาดูชีวิตของตน และพิจารณาหนาที่การงานตาง ๆ ไป อยูตอหนาพระหาขอตั้งใจดี ๆ อยาลืมนะครับวา พระสงฆเองทุกองคก็มีบางสิ่งบางอยางที่จะตองแกไข เปลี่ ยนแปลง พวกเขาก็ ตองการอยูสงบๆ กับพระเยซูเจาบาง อยางนอยที่สุดก็ตองเฝาศีลเงียบๆ คุณพอยอหน เวียนเนย ชอบเข าเงียบสว นตั วมาก ทา นชอบไปนั่ งอยูห นาตู ศีล บอ ย ๆ นั่ งเงียบ ๆ มี คนไปถามทา นว า คุณพอไปนั่งหนาตูศีลเงียบ ๆ ทําไม และทําอะไรบาง ทานก็ตอบอยางที่เราเองไมคาดคิดเลย ทานตอบวา “พอนั่งมองพระองค และพระองคก็มองดูพอ ” งายๆ เทานี้เอง ทานก็พบความ สงบอยาลึก ซึ้ง ไมตองหาคํา พูดอะไรมากเวลาอยู กับพระ ไม ตองสวดอะไรมากมาย เพี ยงแค 2 อยาง เราก็สามารถพบความสุขอยางที่ไมคาดคิดนี้ได นั่นก็คือ 1. หาเวลาที่จะมาอยูกับพระเยซูเจา 2. นั่งมองดูพระองค ในชวงที่เงียบ ๆ นั่นแหละ เราจะรูสึกถึงการประทับอยูของพระองค เหมือนกับพระองคอยู ใกลเรามาก ๆ คนที่เคยไปเขาเงียบมาแลว และมีประสบการณแบบนี้ก็จะชอบการเขาเงียบมาก เพราะ ไดพักผอนกับพระตามลําพัง พระสงฆเขาเงียบกันตามปกติ ก็เขาเงียบใหญปละครั้ง ประมาณ 5 วัน ถาพี่นองมีเวลาไปคุ ยกับมาเซอร พวกมาเซอรเขาเงียบใหญ ๆ กัน 1 เดือน บางโอกาส 2 เดือน พอไดยินแลว ไมอยากเชื่อเลย พอชอบถามพวกมาเซอรวาเขาเงียบตั้ง 1 เดือน 2 เดือน ไปทําอะไรกัน สวนใหญพวกมาเซอรก็มักจะตอบวา ก็ไปอยูเงียบ ๆ สวดภาวนาและยังบอกดวยวา ชอบเวลาเขาเงียบ พอจึงเขาใจวา ผูที่มีประสบการณอยูกับพระก็จะชอบ บางทีเราก็นึกวาการ เขาเงียบนี้มันยาก ตองเรียน ตองสวด ตองรู ที่จริงไมใชเลย ก็อยางที่พอบอกเพียงแคหาเวลา และนั่งมองพระ ที่เหลือพระจะจั ดการใหเราเอง นี่เปนการเข าเงียบอยางงาย ๆ และถูกที่สุ ด เพราะไมตองไปไหนไกล ๆ เลย ไมตองมีผูนําการเขาเงียบ เพียงแคไปวัดเทานั้น ตอไปเมื่อเราพบกับ พระไดแลว พระก็ดลใจเราเองใหเราไปรูจักกับพระองคมากขึ้น เมื่อถึงตอนนั้นก็จะมีการเขาเงียบ อีกหลายแบบเขามาเพื่อชวยเรา พี่นองบางคนอาจจะเคยเขาเงียบมาแลว บางคนอาจจะไมเคยเลย พอขอแนะนําและ เชิญชวนอยางที่พระเยซูเจาเชิญชวนใหหาเวลาสักหนอย และไปเขาเงียบสวนตัวแบบทานนักบุญ ยอหน เวียนเนย ในระหวางปพระสงฆนี้ สภาอภิบาลและพอก็จะพยายามจัดการเขาเงียบใหแก พี่นองที่สนใจบาง เรื่องการจัดไมใชเรื่องยาก แตหาผู ที่จะไปเขาเงียบนั้นไมงายเลย พวกเราใช คําวา “เขาเงียบ” ก็เลยพาลใหคิดวาตองเงียบตลอดเวลา ไมไดคุย ไมไดโทรศัพท อะไรทํานองนี้ คําวา “เขาเงียบ” ฝรั่งเขาใชคําวา “Retreat” แปลเปนไทยงาย ๆ ก็แปลวา “ไอเสือถอย” คือ ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 1 1


ถอยออกไปตั้งหลักกอน ถอยออกมาวางแผน ถอยออกมาเติมกําลัง เราจะพูดอยูตลอดเวลา เราก็ เหนื่อยและลา เราจึงตองรูจักถอยมาพิจารณาตัวเราบาง ไมมีอะไรดีกวา ถอยไปพบกับแมทัพใหญ ของเรา เพราะเราจะรูและมั่นใจวา เราจะตองทําอะไรตอไปจึงจะดี จึงจะถูกตอง อยาลืมนะครับ บานเขาเงียบที่ดีที่สุด ก็คือวัด ที่มีพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท คอยเราอยู และ วิธีที่ดีที่สุดในการเขาเงียบ ก็คือ ความเงียบ พี่นองลองมาวัดกอนเวลาสักหาหรือสิบนาที แล ว นั่ ง เงี ย บ ๆ มองดู ตู ศี ล หรื อ หลั ง มิ ส ซาก็ ไ ด พี่ น อ งจะได ป ระสบการณ ที่ ไ ม ค าดคิ ด เปนประสบการณเดี่ยวกับที่นักบุญยอหน เวียนเนย ไดรับ และทําใหทานชอบมาก มาเลียนแบบ นักบุญยอหน มารีย เวียนเนย กันเถิด

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 19 กรกฎาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 1 2


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก เราได ยิ นเรื่ องพระเยซู เจ าทรงบิ ขนมป งเลี้ ยงผู คนมากกว าห าพั นคนจากขนมป งห าก อน กับปลาสองตัว แตพระเอกตัวจริงของเรื่องนี้กลับไมใชพระเยซูเจาและอัครสาวก เปนเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งที่มีขนมปงหากอนกับปลาสองตัวนั้น และในความเปนจริง ถาเด็กคนนี้มี คนอื่น ๆ ก็คงจะมี มาดวย เพียงแตไมกลานําออกมา อาจจะกลัววาจะตองแบงใหคนขาง ๆ ที่พอสงสัย อยูเสมอ ๆ ก็คือ มีใครไปถามเด็กหรือเปลาวา "อยากจะใหขนมปงกับปลา เอาไปแบงใหคนอื่นกินไหม" หลายคน อาจจะคิดแบบนี้ครับ คิดวา อาหารของฉันมีนิดเดียว ไมพอจะชวยใครไดหรอก ฉันเก็บไวกินของฉัน ดีกวา พอเชื่อวาเด็กคนนี้คงไมไดคิดอยางนี้ เพราะความเปนเด็กใจซื่อ ๆ เขาเต็มใจมอบใหกับผูใหญ นําไปทําประโยชน พระเยซูเจาไดทรงทําอัศจรรยจากสิ่งเล็กนอยเหลานี้ เรามักชอบคิดแบบนี้เหมือนกันคือคิดวา ของเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ไมมีประโยชน เรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ไมมีประโยชน เราคิดวา 1 บาท 2 บาท ไมมีประโยชนสําหรับคนจนสมัยนี้แลว มีคนจนมากมาย เหลือเกินเราชวยไมไหวหรอก แลวเราก็ไมชวยอะไรเลย แมแตบาทเดียว แบบนี้พระเยซูเจาก็ทํา อัศจรรยต อไปไมได ที่จริงปกติพระก็ไ มขออะไรจากเราเกินตัวอยู แลว ขอจากเราน อยไปเสี ย ดวยซ้ํา แตถึงขนาดนี้เราก็ยังจะหาเหตุผลที่ไมสามารถใหพระองคได บางทีพระองคก็ขอใหคิดถึง พระองคบางสัก 5 หรือ 10 นาทีตอวัน เรายังสามารถบอกพระไดเลยวา เราไมมีเวลา รับรองไดวา เหตุการณที่ยิ่งใหญกวานี้ก็ไมเกิดขึ้น หลายสิ่งหลายอยาง ทีย่ ิ่งใหญเกิดขึ้นมาจากสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ เราเต็มใจมอบใหแกพระและแกเพื่อนมนุษย รอยยิ้มเพียงครั้งเดียวที่เราใหแกคนที่เราไมชอบ หรือไมชอบเรา อาจเปลี่ยนโฉมหนาของเหตุการณไมดีทั้งหลาย หรือ คําขอโทษ คําวา ขอบคุณ เพี ยงคํ า เดี ยวก็ ส ามารถสร า งสถานการณ ใ หม ห มดได เ ลย การช ว ยเหลื อ คนจนเพี ยง 1 บาท ก็อาจจะสรางแรงบันดาลใจบางอยางเกิดขึ้นไดอยางอัศจรรย พระเยซูเจาทรงรอคอยสิ่งเล็ก ๆ นอ ย ๆ นี้จ ากเรา เหมื อ นอย างที่ รอคอยขนมป งกั บ ปลาของเด็ ก คนนั้ น ก อนที่ พระองค จะทํ า อัศจรรย อยากใหพี่นองลองมอบสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ แดพระ และเพื่อนมนุษยของเรา อะไรก็ได แค ใหดวยความเต็มใจ พี่นองจะพบกับบางสิ่งบางอยางที่ยิ่งใหญ และมีความสุขอยางไมนาเชื่อเลย คุณพอยอหน เวียนเนย เคยตอบใหสตรีผูหญิงผูหนึ่งซึ่งกลุมใจวาสามีของเธอซึ่งกระโดด น้ําตายจะตกนรก คุณพอตอบวา "อยาวิตกเลย ในระหวางที่จมน้ํา สามีของเธอไดมีความทุกขถึง บาป และไดสวดบทแสดงความทุกข ซึ่งชวยใหรอด" บางครั้งพระก็ตองการ คําภาวนาจากเรา เพียงบทเดียวเทานั้น อัศจรรยแหงความรอดก็เกิดขึ้น ในยุคที่บานเด็กอนาถาของทานขาดแคลน อาหาร มีขาวเหลืออยูเพียง 2-3 กํามือ ชาวบานก็จนปญญาจะหาทางชวย สิ่งที่ทานทําก็คือ ทาน ขอใหเด็ก ๆ ของทานเริ่มสวดภาวนา คําภาวนาของเด็ก ๆ เหลานี้มีคาเทากับขนมปงหากอนกับปลา สองตัว คือไดทั้งขาว 2-3 กํามือ นั้นจนลนยุงขาวออกมา

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 1 3


เราทุกคนสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญไดดวยสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เรามี อยาไปคิดวา "ชวยอะไร ไมได" แตใหคิดวา “อาจชวยได” หรือคิดวา “ยังดีกวาไมชวยอะไรเลย” นั่นหมายความวา แมสิ่ง เล็กนอยที่สุด เราก็ยังไมทําเลย พอเชื่อเหลือเกินวา หากเราแตละคนชวยกันทํา สิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ โลกของเราจะพบกับอัศจรรยที่ยิ่งใหญ อีกมากมาย ซึ่ งพระเยซูเจาพรอมที่จะทํา อยาลืมนะครับ อัศจรรย เริ่มตนจากตัวเรากอนเสมอ ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 26 กรกฎาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 1 4


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก เคยสังเกตบางไหมครับ เวลาที่เราแสดงความเปนมิตรตอกันกอนรับศีลมหาสนิท เราแทบ จะไมไดมองดูดวยซ้ําวาอีกฝายหนึ่งซึ่งเรากําลังยกมือไหวนั้นเปนใคร ยิ่งกวานั้นเรายังไมเคย “ยิ้ม” ใหกัน พอวา ถาใหพอเลือกเอาระหวาง “ยิ้ม” กับ “ไหว” พอเลือกยิ้มดีกวา เพราะทําใหพอรูสึก วา “เปนมิตร” มากกวาการไหวเฉย ๆ ยิ้มใหกันหนอย มองตากันสักนิด ชีวิตก็สดใส คนที่อารมณ ไมดี เพราะนั่งในวัดนานเกินไป หรือฟงพอเทศนนานเกินไป ก็จะมีอารมณดีขึ้น สดชื่นขึ้น แมวา การยิ้มนั้นเปนเรื่องงายมากที่จะทํา แตการยิ้มใหกันในระหวางมิสซาตอนแสดงความเปนมิตร ก็อาจจะไมงายอยางที่คิดก็ได อาจจะเปนเพราะวา นี่เปนเรื่องใหมและก็รูสึกแปลก ๆ ที่จะยิ้มในวัด พอเองก็ไ มรูว าจะทําไดหรื อเปลา อันที่ จริง การไหว หรื อการยิ้ม หรื อการจับ มือกั นแบบฝรั่ ง การสวมกอดกันแบบฝรั่งลวนแลวแตเปน “เครื่องหมาย” ซึ่งนําเราไปสูความหมายที่ลึกซึ้งกวา นั่นคือ หมายถึง - การรักบุคคลตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่ นารักและไมนารัก - ยกโทษผูที่ทําผิดตอเรา ผูที่ทํารายเรา - การทําตามกฎบัญญัติตาง ๆ ของพระอาจารยเจาโดยเฉพาะบัญญัติแหงความรัก - การถวายบูชาดวยความรัก หลายครั้งเราก็ไมเห็นความหมายเหลานี้ในขณะที่แสดงความเปนมิตรตอกัน ไมเปนไรครับ เริ่มตนกันใหม ถาเราไหวกันและกัน ก็อยาลืมที่จะนึกถึงความหมายเหลานี้ดวย และศีลมหาสนิท ที่ เราจะได รั บนั้ นก็ จะกลายเป นอาหารทรงชี วิ ตสํ าหรั บเราทั นที เลย พระเยซู เจ า มิ ใ ช เ ป น เพี ย ง ผู ท วี ข นมป ง นะครั บ แต พ ระองค เ ป น “ขนมป ง ” หมายถึ ง เป น เลื อ ดเป น เนื้ อ พระองค เ อง เพราะฉะนั้นเวลาเรารับศีลมหาสนิท เราก็ตองรับดวยความตั้งใจนะครับ เวลาที่พระสงฆบอกวา “พระกายพระคริสตเจา” เราก็ควรจะตอบวา “อาแมน” ถาเราขี้เกียจตอบอาแมน ก็ตอบวา ครับ คะก็ได หรื อแมแตคํ าว า ครั บ คะ ซึ่ งเปนคําพยางคเดียว ยังขี้เกียจตอบ พยักหน าสั กหนอยก็ ยังดี บางคนนะครับ แมแตจะเพงสายตามองดูปงทรงชีวิตก็ยังไมมองเลย และเวลาไปรับศีลก็ไมตอง รีบรอนอะไรมาก บางทีพระเยซูเจายังเสด็จมาไมถึงมือเลย ก็เดินออกไปแลว พอตองรีบสงตามไปถึง มือก็มี บางคนรับศีลไปแลวก็ยังไมทานนะครับ พาพระเยซูเจาเดินไปไหนก็ไมรูกวาจะรับได บางทีเลยทํา ใหพอระแวงวาเปนคนตางศาสนา พอตองตามไปขอคืนมา ทางที่ดีที่สุดก็คือ รับพระกายตรงนั้นเลย หรือไมก็ขยับออกไปเล็กนอยแลวคอยรับศีล “ผูที่มาหาเราจะไมหิว และผูที่เชื่อในเราจะไมกระหายอีกเลย” คําพูดนี้ทําใหเราคิดถึงคนที่ หิวและกระหายซึ่งมีจํานวนมากในโลกของเรา เวลาหิวนี่ทรมานนะ ทําใหพอนึกถึง ภาพของเด็ก อัฟริกันคนหนึ่งผอมโซและอยูในสภาพสิ้นหวัง กําลังจะอดตาย และมีนกแรงตัวหนึ่งรออยูขางหลัง เพราะเมื่อเด็กคนนี้ตายไป มันก็จะไดกินเป นอาหารของมัน ชางภาพชื่อ Kevin Carter และ ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 1 5


ภาพของเขาไดรับรางวัล สุดยอดภาพแหงป 1994 สามเดือนตอมา เขาไดฆาตัวตาย เพราะความ หดหูใจ กอนตายเขาเขียนบทภาวนาบทหนึ่งมีใจความดังนี้ - ผมขอสัญญาวาจะไมกินทิ้งกินขวาง ไมวาอาหารนั้นจะไมนาทาน ขอพระองคปกปอง เด็ก - ใหมนุษยเลิกความเห็นแกตัว เลิกสนใจแตตัวเอง เราไมหิว เราไมกระหาย แตมีคนอีกจํานวนมากมาย บางทีก็ อยูข าง ๆ บานเรานั่นแหละ กําลังหิวและกระหาย มีเด็กจํานวนมากมายที่ไมมีกิน เรามาชวยพระเยซูเจาเลี้ยงดูพวกเหลานีก้ ันเถิด เทาที่เราสามารถจะทําได มานนาจากสวรรคนี้ลงมาและผานทางเรา

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 2 สิงหาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 1 6


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก ประมาณ 850 ปกอนพระเยซูเจาบังเกิด มีพระราชินีองคหนึ่งของชาวยิวชื่อ เยเซเบล นับถือ พระเท็ จ เทียมและต อ งการทํ า ลายล า งศาสนาของชาวยิ ว ซึ่ง นั บ ถือ พระเจ าเที่ ยงแท โชคดี ที่ ตอนนั้นมีประกาศกผูยิ่งใหญอยูองคหนึ่งมีชื่อวา ประกาศกเอลียาห ประกาศกองคนี้รับใชพระเจา ดวยสิ้นสุดจิตใจ แนนอนที่สุดเลย ราชินีเยเซเบลกับประกาศกเอลียาหอยูกันคนละขาง พี่นอง คงจํา เรื่องราวที่ นาสนุ กตื่นเตนตอนนี้ได คือตอนที่มี การท าทายกันระหวางผูติดตามพระบาอั ล 450 คน กั บประกาศกเอลี ยาห ก็ เท ากับพิ สู จน ว า พระบาอัล กับพระผู เปนเจ านั้ น ใครเปน พระเจ า เที่ยงแท ตางฝายตางก็มีวัวตัวหนึ่งฟนเปนทอน ๆ แลววางบนกองฟน แตไมตองใสไฟใหตางฝาย ตางรองออกนามพระองคที่ทรงตอบดวยไฟ เปนพระเจาเที่ยงแท ผลปรากฎวา ฝายพระบาอัล รองเรียกพระทั้งวัน ทั้งรองทั้งเตนก็ไมมีคําตอบเลย เอลียาหสวดภาวนาตอพระเพียงครั้งเดียว ก็มีไฟจากฟามาเผาวัว ที่อยู บนกองฟ น เหตุก ารณ นี้ เกิ ดขึ้นที่ภูเขาคารแมล ตนกํ าเนิ ดของคณะ นักบวชคารแมล หรือที่เรารูจักกันในชื่อวา “ชีลับ” พระนางเยเซเบลไมยอมแพงาย ๆ นางสงให กองทัพไปจับกุมเอลียาห ทานจึงตองหนี ใน บทอานที่หนึ่งอาทิตยนี้เลาวา พระเจาทรงประทาน อาหารเลี้ยงดูทานใหมีกําลังเดินทางเพื่อไปยังภูเขาโฮเรบใชเวลาเดินทาง 40 วัน ดวยอาหาร ที่ พ ระองค ป ระทานให ใครอยากรู เ รื่ อ งโดยละเอี ย ดก็ ไ ปเป ด หนั ง สื อ พระคั ม ภี ร อ า นดู น ะครั บ อยูในหนังสือ พงศกษัตริย บทที่ 18 ขอ 17-40 เปนตอนที่สนุกมาก ถาไมอยากอานเองก็ให ลูก ๆ หลาน ๆ ที่บานอานใหฟงก็ไดเปนการเรียนรูพรอม ๆ กัน มาถึงสมัยของพระเยซูเจาเมื่อสองพันกวาปที่ผานมา พระเยซูเจาไดประทานอาหารเลี้ยงดู เราเชนเดียวกันครับ เปนอาหารทรงชีวิต เปนเลือดเนื้อของพระองคเอง เปนอาหารที่ทําใหเรามี กําลังทําหนาที่เชนเดียวกับที่ประกาศกเอลียาหไดรับจากพระเจา พอจําไดดีสมัยที่เปนเด็ก ๆ เรารับศีลกันดวยความเคารพสุด ๆ เราตองอดอาหาร 3 ชั่วโมงครับกอนรับศีล เราตองสวดภาวนา กอนรั บศีล จําไม ไดว ากี่บท ก็หลายบทอยู เราต องไปคุกเขาที่โตะศักดิ์สิทธิ์ เอามือพนมไว ใตผ า ศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆเดินมาสงศีลเรา และเราจะตองรับดวยการอาปากเทานั้น รับศีลแลวเราก็ จะตองรีบกลืน หามเคี้ยว เดินกลับมาที่นั่งและสวดบทภาวนาหลังรับศีลอีก 5 บท บทสุดทายก็คือ พระเยซูผูพระทัยดี พรอมทั้งบทขาแตพระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี นึก ๆ ดูก็เปนการรับศีล ที่สุภาพเรียบรอย และใหความเคารพอยางมาก เดี๋ยวนี้ ผิดกันมากเลยครับ เราอดอาหารกัน 1 ชั่ ว โมงซึ่ ง ก็ไ ม รู ว าอดอาหารกั น หรื อ เปลา ก อ นรั บ ศี ล บทภาวนาก อ นและหลัง รั บ ศี ลก็ เ หลื อ บทเดี ย ว และเราก็ เ ดิ น เป น แถวเข า ไปรั บ ศี ล ด ว ยมื อ นึ ก ภาพดู ก็ ค ล า ย ๆ กั บ เราเข า แถวไป รออาหารจานด ว น แบบพวกแมคโดนั ล ด ห รื อ พวก KFC อะไรทํ า นองนั้ น และเราก็ ใ ช มื อ กิ น เหมือนกัน ที่จริงก็สะดวกดีนะครับ เร็วดีดวย เพียงแตเราควรตองเพิ่มความเคารพตอพระเยซูเจา ในศีลมหาสนิทใหมากขึ้น เชนกอนจะรับศีลดวยมือนั้นก็ควรที่จะรําพึงถึงอาหารทรงชีวิตนี้สักหนอย ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 1 7


พี่ น อ งครั บ อาทิ ต ย ห น า 16 สิ ง หาคม 2009 งดมิ ส ซาสาย 9.30 น. เพื่ อ ไปร ว มพิ ธี รับตําแหนงของพระสังฆราชองคใหมของกรุงเทพฯ ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ ก็ตองวางแผนดี ๆ นะ ครับ เพื่อเราจะไดไมขาดวัดวันอาทิตย ควรตองมาวัดเย็นวันเสารที่ 15 สิงหาคม เวลา 17.00 น. หรือมิสซาเชาวันอาทิตยเวลา 7.00 น.ก็ได ขออภัยพี่นองในความไมสะดวกดวย แตเนื่องดวย มีความจําเปนจริง ๆ ผูที่ไมสามารถไปรวมพิธีนี้ได ก็อยาลืมสวดภาวนาเพื่อพระสังฆราชองคใหม ของเรา เพื่ออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯของเราดวย ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 9 สิงหาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 1 8


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก อาทิ ต ย นี้ เ ราสมโภชแม พ ระรั บ เกี ยรติ ยกขึ้ น สวรรค ทั้ ง กายและวิ ญ ญาณ และยั ง มี พิ ธี รับตําแหนงพระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯของพระคุ ณเจาเกรียงศักดิ์ โกวิ ทวาณิ ช ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญอีกดวย พิธีนี้บรรดาพระสงฆทุกองคของกรุงเทพฯ สมควรไปรวมพิธี ทั้งนี้ เพื่อแสดงความนบนอบเชื่อฟงตอพระอัครสังฆราชองคใหม เวลาเดียวกันก็ขอใหพวกเราระลึกถึง พระคารดิ นั ล มี ชัยของเราด ว ย พระคุ ณ เจ า จะพน จากตํ าแหน ง การปกครองอั ครสัง ฆมณฑล กรุงเทพฯ แตพระคุณเจาก็ยังคงเปนพระอัครสังฆราชของเราอยูเสมอ เปนคารดินัลของเรา สืบตอไป พระคุณเจาทํางานรับใชพระศาสนจักรแหงกรุงเทพฯ เปนเวลา 36 ป เปนที่ยอมรับ ในความรู ความสามารถ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติดวย พูดงาย ๆ วาพระสังฆราชทั่วโลก หรือเกือบทั้งหมดจะรูจักพระคุณเจาของเรา ใหพวกเราระลึกถึงพระคุณเจาและขอบพระคุณทาน ในคําภาวนาของเราเสมอ พระคุณเจาจะยายจากสํานักพระสังฆราชซึ่งพระคุณเจาอยูมานานถึง 36 ป ไปอยูที่ บานอับราฮัม ภายใตการดูแลของบานผู หวานนับตั้งแต นี้เปนตนไป สําหรับงานนี้ วัดตางๆ ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งดมิสซาสายเพื่อใหพระสงฆและสัตบุรุษไปรวมพิธีนี้ วัดเราก็งดมิสซา 9.30 น. พี่ น อ งคงเคยได ยิ น ชื่ อ “แม พ ระแห ง กวาดาลู เ ป” (Guadalupe) เป น ชื่ อ เมื อ งหนึ่ ง ในประเทศเมกซิ โก ถาจะให แปลชื่อ ของเมืองนี้ก็แ ปลไดวา “ระวังสุ นัขป า ” คงตอ งมีป ระวั ติ บางอยางเกี่ยวกับสุนัขปา แตเปนเมืองที่แมพระประจักษมาใหแก ชายคนหนึ่งชื่อ Juan Diego เมื่อ 475 ปที่ผานมา เวลานี้ชายคนนี้เปนนักบุญไปแลว ตอนที่แมพระประจักษใหแกทานครั้งแรก ทา นอายุ 57 ปแ ล ว ทา นยัง เรี ยกสตรีผู ประจัก ษม าวา “ลูก สาวของฉั น ” แม พระขอให Juan Diego ไปพบพระสังฆราชและบอกใหทานสรางวัดเปนเกียรติแดพระนาง แต Juan Diego ตอบแม พระวา “อยาส งผมไปเลย ผมแกแ ลว ความรูก็ ไมมี ส งคนที่ เหมาะสมกวา ไปเถิ ด คนที่ มี ก ารศึ ก ษา คนที่ ห นุ ม กว า อี ก อย า งลุ ง ก็ กํ า ลั ง ป ว ย ต อ งคอยดู แ ล” แม พ ระคงรู สึ ก ฉุนเล็กนอยที่ Diego ดื้อดึงนัก ก็เลยพูดกับทานวา “เราไมใชแมของเจาหรือ พูดแบบไทย ๆ ก็คงพูดวา “นี่แมพูดนะ” (ทําไมไมเชื่อฟง) อะไรทํานองนี้ ทานจึงไปพบพระสังฆราช สวนแมพระ ก็ไปรักษาลุงของทานใหหายปวย พระสังฆราชขอเครื่องหมายยืนยันจากแมพระ แมพระใหดอก กุหลาบที่นั่นออกดอกสะพรั่งในฤดูหนาว ซึ่งไมใชเวลาที่กุหลาบพันธุนั้นจะออกดอกได Diego รวบรวมกุหลาบเหลานั้นไวในเสื้อคลุมแลวก็นําไปใหแกพระสังฆราชซึ่ง เมื่อเห็นแลวก็คุกเขาลง ไมใชเปนเพราะดอกกุหลาบเทานั้น แตในเสื้อคลุมของ Diego ก็มีรูปแมพระที่งดงามดุจดวงอาทิตย และมีพระจันทรอยูใตเทา ดังที่หนังสือวิวรณไดเคยบรรยายแมพระเอาไว เสื้อคลุมและรูปแมพระ แห ง Guadalupe นี้ ยั งมี แสดงให เห็ นในอาสนวิ หารของเมื องนี้ จนกระทั่ งบั ดนี้ ที่ มื อของพระนาง มี เครื่ องหมายแห งการตั้ งครรภ พระผู ไถ ดั งนั้ นแม พระแห งกวาดาลู เปนี้ จึ งเป นองค อุ ปถั มภ ของ ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 1 9


“ขบวนการสงเสริมชีวิต ตอตานการทํารายชีวิต ไมวาจะดวยวิธีใด และเปนองคอุปถัมภของ ผูที่มีครรภ” (Pro.Life Movement) แมพระไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรคทั้งกายและวิญญาณ เปนเครื่องหมายวาพระนางยังทรง พระชนมอยูกับเราตลอดเวลา และยังตองการใหเราทุกคนสงเสริมคุณภาพชีวิต มีอัศจรรยเกิดขึ้น มากมายเหลือเกินที่ กวาดาลูเป แตการใหกําเนิดชีวิตนั้นก็เปนอัศจรรยที่ยิ่งใหญมากสําหรับเรา ทุกคน พอยังไมเคยไปแสวงบุญที่แมพระแหงกวาดาลูเปเลย วากันวาภาพที่เกิดขึ้นในเสื้อคลุมของ Diego นั้น แมวาจะผานพนมาสี่รอยกวาปแลว แตก็ยังมีชีวิตชีวา ประหนึ่งวาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เอง แมพระไมไดอยูบนสวรรคอยางเดียว แตอยูกับเราตลอดเวลา เพราะคําพูดคํานี้ “เราไมใช แมของเจาหรือ”

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 2 0


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก พวกโปสแตสแตนท ส อนว า “พิ ธี ร ะลึ ก ถึ ง อาหารค่ํ า ครั้ ง สุ ด ท า ย” เป น การระลึ ก ถึ ง พระเยซูเจา พูดงายกวานั้นก็คือ แผนปงและเหลาองุน ทําใหเราระลึกถึงพระเยซูเจา แตคาทอลิก สอนวา แผนปงและเหล าองุนนั้นเปนพระเยซูเจ าเอง ไมใชการระลึกถึ ง พอสอนตางกั นก็ปฏิบั ติ ตางกันครับ พวกเราเก็บรักษาองคพระเยซูเจาในตูศีลและพระองคก็ประทับกับเราอยางพิเศษจริง ๆ ในวั ดของเรา พวกเรามี โอกาสที่ จะเฝ าศี ลมหาสนิ ท รั บพรจากศี ลมหาสนิ ท รั บศี ลมหาสนิ ท แห ศี ล มหาสนิท รับศีลเสบียงในขณะเจ็บปวยและกําลังจะเดินทางไปอยูเฉพาะพระพักตรพระเจา คิดดูดี ๆ นะครับ จะมีใครในโลกที่มีโอกาสใกลชิดกับพระเจาเทากับพวกเรา ศีลมหาสนิทนี่แหละครับผูกพันเรา กับพระ ชางเปนบุญของเราจริง ๆ ในพระศาสนจักรของเรามีอัศจรรยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับศีลมหาสนิท มากมาย กวาจะประกาศวาเปนอัศจรรยก็ตองผานการสอบสวน ตรวจสอบเปนเวลานาน พระศาสน จักรจึงจะสามารถรับรองได อัศจรรยสวนใหญก็เกิดขึ้นจาก “ความสงสัย” พระเปนเจาก็ เลย จะชวยใหหายสงสัย พี่นองเชื่อหรือไมวาคนสวนใหญที่สงสัยนั้นไดแก “พระสงฆ” เพราะอะไรหรือ ครับ ก็เพราะพระสงฆใกลชิดกับศีลมหาสนิทมากที่สุด ใกลชิดจนกระทั่งวาบางครั้งไมรูวาตัวเอง กํา ลัง ทํา อะไรอยู จนกระทั่ งว า สงสัยว าตอนที่ เสกศี ลนั้ น แผน ป งกลับ เป น พระเยซูเ จ าหรือ ไม ดูอยางพระวาจาวันนี้ ผูที่ละทิ้งพระเยซูเจาไปก็คือพวกสานุศิษยติดตามพระองค ละทิ้งไปเพราะ พระเยซู เ จ า บอกว า พระองค เ ป น อาหารทรงชี วิ ต พวกเขาต อ งกิ น เลื อ ดกิ น เนื้ อ ของพระองค ความสงสัยนั้นเกิดขึ้นไดกับทุกคนโดยเฉพาะกับคนที่ใกลชิดที่ สุด เวลาที่พี่นองเริ่มสงสัยก็อยาไป ตกใจอะไรครับ เปนธรรมชาติของเราที่ชางคิด ชางสงสัย เพราะเปนสิ่งที่ดี อยางนอยก็แสดงวา เราใหความสนใจ คิดอีกอยางก็นาจะดีโดยคิดวาขนาดพระสงฆเขาเองก็ยังเกิดความสงสัยขึ้นได เลย ทํายังไงดีครับเวลาที่เราเริ่มสงสัย พอจะขอแนะนําดังนี้นะครับ เมื่อเราเริ่มสงสัย ประการ แรก : ใหเราเริ่มแสวงหาความรูครับ ไปหาพระสงฆหรือบราเดอรหรือซิสเตอร ไปถามเขา ถามเยอะ ๆ ถามจนเขาตอบไมได หรือตอบไดไมหมด คําถามเหลานั้นจะใหคําตอบแกเราไดอยาง นาอัศจรรย พอรูสึกวา เวลาที่พอยิ่งถาม ก็ยิ่ งเขาไปถึงแกนลึกของความเชื่อ แตถาสงสัยแลว ไมถาม เราจะอยูหางจากความเชื่อของเราไปเรื่อย ๆ อันตรายครับ นอกจากนั้น หาความรูเพิ่มเติม จากการอานหนังสือ หรือคนหาความรูทางอินเตอรเน็ตก็ได ไปที่เว็บไซต Google หรือ Bing ก็ได เราจะพบเรื่องราวที่นาสนใจมากมาย คนที่เคยสงสัยอยางเรามีอยูมากมาย พวกนี้พยายามที่จะ ชวยเราใหเขาใจสิ่งที่สงสัยมากขึ้น เพราะเขาเคยสงสัยและพบคําตอบแลว ใชอินเตอรเน็ตดี ๆ ก็มี ประโยชนมาก ประการที่สอง : ใหเราใชความเชื่อดับความสงสัย พี่นองจําคําที่นักบุญเปโตรตอบ พระเยซูเจาไดมั้ยครับ ทานตอบวา “พระเจาขา พวกเราจะไปหาใครเลา พระองคทรงมีพระวาจา แหงชีวิตนิรันดร พวกเราเชื่อและรูวาพระองคทรงเปนผูศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา” พอเชื่อวาพระเยซู เจาฟงแลวคงปลื้มเปโตรมิใชนอยเลย คําที่พอชอบมากก็คือคําวา “พวกเราเชื่อและรูวา” เชื่อกอนครับ ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 2 1


แลวจึงรู ความเชื่อมาจากไหนละครับ ก็มาจากการอยูกับพระเยซูเจา ฟงพระองคเทศนสอน ปฏิบัติ ตามที่พระองคสอน ความเชื่อก็เกิดขึ้นในจิตใจ เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือ พวกเราตองสวดภาวนา มาก ๆ และตองสวดมากขึ้นเมื่อเราสงสัย ทําอยางนี้ความรูจะเกิด พี่นองจําไวดี ๆ นะครับ เวลาสงสัยอยาตกใจ ไมผิด ไมบาป แตเราตองแสวงหาความรู และเพิ่มพูนความเชื่อของเรา รับรองไดวา เราจะสามารถตอบไดอยางนักบุญเปโตร และเราจะไม สงสัยอีกเลย ที่พอเขียนมาทั้งหมดนี้ก็เปนการเตือนใจพอเองนะครับ เพราะอยาลืมวา “พระสงฆ” มักจะเปนผูที่เริ่มสงสัยกอนใคร

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 23 สิงหาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 2 2


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก ถ า หากเรานั บ ตั้ ง แต มี ก ารรวบรวมคริ ส ตชนในบริ เ วณบางกะป แ ละบริ เ วณใกล เ คี ย ง โดยมีพระสงฆดูแลและมีการถวายบูชามิสซาทุกวันเสาร ตั้งแตป 1978 วัดของเราจะมี อายุ 31 ป ถาหากเรานับตั้งแตเรามีเจาอาวาสอยางเปนทางการ นั่นคือคุณพอวิวัฒน แพรสิริ ในเดือน เมษายน 1986 วัดของเราก็จะมีอายุนอยลงหนอย คือมีอายุ 23 ป แตถาหากเรานับตั้งแต วันเสกวัดของเราคือวันที่ 5 ธันวาคม 1987 วัดของเราก็มีอายุเพียง 22 ปเทานั้น สวนโรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะหนั้นสรางขึ้นกอนการสรางวัด คือตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 1985 รวมเวลา จนถึงเวลานี้ได 24 ป ปหนาจะทําการฉลองครบรอบ 25 ปของโรงเรียน คุณพ อประเสริฐ ตรรกเวศม เปนคุ ณพอเจาอาวาสองค ที่ 3 ของวั ดเราตั้งแต ป 1994 – 1999 แตกอนที่จะเปนเจาอาวาสก็เปนปลัดของคุณพอ สุทศ ประมวลพรอมมา 3 ป คุณพอประเสริฐ ไดอยู ที่วัดของเรารวมเวลาได 8 ปเต็ม เวลาจะผานพนไปไมวาจะยาวนาน หรือไมยาวนาน ก็ไมเทากับ สิ่งตาง ๆ ที่คุณพอประเสริฐไดสรางขึ้นและพัฒนาใหกับวัดของเรา และนับวาเปนพระสงฆที่อยูกับ วัดของเรานานที่สุด ความกาวหนาทั้งของโรงเรียนและวัดที่พวกเราเห็นอยูทุกวันนี้ แมวามิได เกิดขึ้นจากพระสงฆองคเดียว แตคุณพอประเสริฐก็มีชื่อจารึกอยูในผลงานนี้อยางโดดเดนที่สุด องค ห นึ่ ง พ อ มานั่ ง นึ ก ดู ก็ แ ปลกหรื อ ไม ก็ บั ง เอิ ญ จริ ง ๆ คื อ ป นี้ เราฉลองครบรอบ 25 ป สงฆ ของคุณพอประเสริฐปหนาเราจะฉลองครบรอบ 25 ปของโรงเรียน และอีกสองปถัดไปเราก็จะฉลอง ครบรอบ 25 ป ข องวั ด เรา ช า งเป น วั น เวลาแห ง พระพรสํ าหรั บพวกเราจริ ง ๆ ที่ ได มี โอกาส ฉลองสําคัญเชนนี้ หลายตอหลายคนอยากจะอยูรวมฉลองกับเราแตก็ไมไดอยู อยากจะเห็นอยากจะได ยิ นสิ่ งที่ เราเห็ นและได ยิ น ก็ ไม ได เห็ นและไม ได ยิ น อาทิ ต ย นี้ พ อ จึ ง ขอเชิ ญ ชวนพวกเราทุ ก คน ขอบคุณคุณพอประเสริฐ สําหรับสิ่งประเสริฐทั้งหลายที่คุณพอไดทุมเทใหแกพวกเราทุกคน และขอใหคุณพอประเสริฐ เปนคุณพอที่ประเสริฐสําหรับพวกเราและทุกคนเสมอไป ในประวัติวัดของเรา ยังตองจารึกชื่อของคุณพออีกองคหนึ่งซึ่งเราฉลองครบรอบ 25 ปสงฆของ ทานเชนเดียวกันนั่นคือคุณพอเดชา อาภรณรัตน ซึ่งไดรับมอบหมายใหมาชวยงานอภิบาลที่วัด ของเราในป นี้ ทุ กเสาร อาทิ ตย ถ าหากพ อไม ติ ดงานที่ อื่ น คุ ณพ อก็ จะมาฟ งแก บาป ถวายมิ ส ซา บางครั้งก็เขารวมประชุม บางครั้งก็สอนคําสอนผูใหญและงานอื่น ๆ ที่พอ (สุรชัย) ขอใหชวย คุ ณพ อเดชาก็ ยิ นดี ช วยด วยความเต็ มใจเสมอ ที่ จริ งพ อเดชา นั้ นมี ตํ าแหน งใหญ กว าพ อนะครั บ เพราะคุณพอมีตําแหนงเปน "ผูชวยพระสังฆราชฝายการศึกษา" (ออลืมบอกไป พอประเสริฐ ก็มีตําแหนงเทากันครับคือตําแหนง "ผูชวยพระสังฆราชฝายบุคคลาภิบาล") พอเดชาก็จะมี งานมากมายเพราะตองดู แลงานโรงเรี ยนของมิส ซังซึ่ งมีป ระมาณเกื อบ 40 โรงเรี ยนด วยกั น รวมทั้ ง โรงเรี ย นของเราด ว ย ป ห น า คุ ณ พ อ เดชาก็ จ ะต อ งมาช ว ยเราจั ด เฉลิ ม ฉลอง 25 ป ของโรงเรียนดวย ปนี้เราก็เลยฉลอง 25 ปใหพอเสียกอน พวกเราทุกคนจึงขอขอบคุณคุณพอ ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 2 3


เช นเดี ยวกั น สํ าหรั บงานอภิ บาลในฐานะสงฆ ของคุ ณพ อ และขอให คุ ณพ อเดชามี พระหรรษทาน เพียงพอในการนําพางานดานการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ใหเจริญกาวหนาตอ ๆ ไป เขียนเรื่องคุณพอสององคมาซะยาว ตั้งใจวาจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับพระวรสารของอาทิตยนี้ แตคงเขียนไดไมมากนัก เพราะพอชอบพระวาจาอาทิตยนี้มากเลย ตอนที่พระเยซูเจาเตือนใจเราวา "ทานทั้งหลายละเลยพระบัญญัติของพระเจา กลับไปถือธรรมเนียมของมนุษย " จริงทีเดียว ครับ หลายครั้งเราถือคํามั่นสัญญากับมนุษยมากกวาคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับพระ เรามนุษยสราง ธรรมเนียมที่ไมดีมากมายและเราก็ชอบซะดวย เชนการฉลองคารนิวัล วันฮัลโลวีน การรับนอง ใหมแบบโหด ๆ ธรรมเนียมดี ๆ เราก็มีนะครับ ไมไดอยูตรงที่วาธรรมเนียมดีหรือไมดี ประเด็นอยู ตรงที่ วา เราให ความสําคัญ ตอบัญ ญัติของพระ ธรรมเนี ยมของพระ นอยกวากฎบัญญั ติและ ธรรมเนี ยมที่ เ รามนุ ษ ย ส ร า งขึ้ น มาต า งหาก เราชอบไปเคาท ด าวน ม ากกว า ไปมิ ส ซาเที่ ยงคื น วันปาสกา หรือเราชอบไปงานวันเกิดมากกวาไปมิสซาวันคริสตมาสซะอีก

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 2 4


สารเจาอาวาส พี่นองที่รัก

เรายังคงอยูในระหวางปพระสงฆนะครับ ก็อยางที่พอเคยบอกไวแลว ปพระสงฆไมใชปแหง การเอาใจพระสงฆ แตเปนปแหงการเอาใจใสของทั้งพระสงฆและบรรดาสัตบุรุษ ชีวิตพระสงฆ ที่เปนแบบอยางอยางดีที่สุดก็คือคุณพอยวง มารีย เวียนเนย พอจึงอยากใหพี่นองรูจักชีวิตของคุณพอ เวียนเนย พอมั่นใจวาคนที่อานประวัติทานแลวจะซาบซึ้งถึงชีวิตสงฆ ใครที่ยังไมไดอานก็หาอานนะครับ รับรองไมผิดหวัง ชีวิตสวนที่พอประทับใจคุณพอเวียนเนยมากที่สุด ก็คือตอนที่คุณพอทุมเทชีวิตเพื่อการ โปรดศีลอภัยบาป ไมรูวาทานทําไดยังไง ฟงแกบาปวันละ 10 กวาชั่วโมง บางวัน 17 ชั่วโมง แถมยังมี การชวยคนบาปใหชําระลางมโนธรรมของตนไดอยางนาอัศจรรย ใหคําแนะนํา ใหความหวัง และ หนทางสวางดวย ปนี้พระสงฆเราก็หันมาใหความสําคัญกับการแกบาปมากยิ่งขึ้น หมายความวาบรรดา พระสงฆไปแกบาปกันมากขึ้น และเนนการใหบริการศีลอภัยบาปแกพี่นองมากขึ้นดวย ตอนนี้ก็เหลืออยูเ พียง ประการเดียวก็คือพี่นองเห็นความสําคัญของการแกบาปมากขึ้นดวยหรือไมเทานั้นเอง เทาที่พอฟงแก บาปมายี่สิบกวาปพอยัง คงรูสึกเหมือนกับ พระสงฆหลายองควา พี่นองบางทานยัง แกบาปไมถูกตอง บางคนเตรียมตัวแกบาปไมดี บางคนก็อาจจะไมไดเตรียมตัวเลย พิจารณาบาปอยางรีบดวน สารภาพ บาปก็ยังไมละเอียดถี่ถวน บางคนก็พยายามที่จะปดบังบางอยางเอาไวดวย บางคนก็บอกบาปไมหมด ที่สําคัญก็คือ บางคนไมอยูในสถานะที่แกบาปได ก็อุตสาหมาแกบาป เชน ยังไมไดลางบาป อยูในสภาพ ที่ยั ง ไม ได ทํ า พิ ธี แต ง งานให ถู กต อง หรื อกรณี คบชูกั นอยู มีภรรยาสองคน กรณี เหล านี้ เป นกรณี ที่ ยั ง ไมสามารถแกบาป รับศีลไดจนกวาจะตองแกไขทุกอยางใหถูกตองเสียกอน เพราะแกบาปแลวก็ยังอยู ในสถานะบาปเดิมอยูดี พอวาใครก็ตามที่มีความสงสัยในเรื่องของบาปควรปรึกษาพระสงฆ เพื่อศีลอภัย บาปจะสามารถเปนอุปกรณชวยวิญญาณของเราอยางดีที่สุด ดวยเหตุผลนี้ เขต 2 ซึ่งมีอยูทั้งหมด 13 วัด กําลังจะจัดปพระสงฆ เขต 2 ขึ้นโดยจัดที่วัดมารีย สวรรค ดอนเมือง ในวันเสารที่ 31 ตุลาคม 2009 จุดมุงหมายหลักของการจัดครั้งนีก้ ็คอื "เชิญชวนพี่นอง ทุกทาน ไปแกบาป" จะมีพระสงฆทั้งเขตนั่งฟงแกบาป ตั้งแตเวลา 9.00 - 11.00 น. มีการพิมพหนังสือ คูมือการรับศีลอภัยบาปแจก มีพระสงฆอธิบายความหมายและการรับศีลอภัยบาป มีพระสงฆบรรยาย ประวัติชีวิตพอยอหน มารีย เวียนเนย มีนิทรรศการกระแสเรียกการเปนพระสงฆ และที่สุด มีสหบูชา มิสซา โดยมีพระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปนประธาน และโปรดพระคุณการุณยครบบริบรูณ โอกาสพิเศษนี้ดวย ที่สําคัญก็คือ พระคุณเจามอบอํานาจใหพระสงฆยกบาปสงวน ใหแกบรรดาพระสงฆ ทุกองคที่โปรดบาปในวันนั้นดวย สําหรับเรื่อง บาปสงวน นี้ พอจะขออธิบายใหเขาใจมากขึ้นในอาทิตย หนา เวลานี้พอขอเชิญชวนพี่นองทุกทานใหเตรียมใจ, เตือนใจกันและกัน และ เชิญชวนกันและกัน ไปแกบาป อยางลืมนะครับวา เราทุกคนลวนเปน คนบาป บาปมากหรือนอย บาปเบาหรือบาปหนัก ลวนแลวแตทําใหความสัมพันธแหงความรักระหวางเรากับพระไมราบรื่น "ปพระสงฆ เขต 2" จัดขึ้นเพื่อ บรรดาพระสงฆ และเพื่อประโยชนทางวิญญาณของพี่นอง ตามแบบฉบับขององคอุปถัมภของบรรดา พระสงฆ คือ คุณพอ ยวง มารีย เวียนเนย ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 6 กันยายน 2009 ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 2 5


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก อาทิตยที่แลวติดคางพี่นองไวเรื่อง "บาปสงวน" พอขออธิบายดังนี้ บาปสงวนคือบาป ที่พระสังฆราชสงวนไววาเปนบาปที่เฉพาะพระสังฆราชเทานั้นสามารถยกบาปใหได พูดอยางนี้ ก็แนนอนที่สุดวาพระสงฆธรรมดาไมสามารถยกบาปนี้ใหได พระสงฆจะตองขออํานาจยกบาปนี้ จากพระสังฆราชเสียกอน คนที่ มีบาปสงวนนี้ไม จําเปนต องไปพบพระสังฆราชเพียงแตอนุญาตให พระสงฆ ผู ฟ ง แก บ าปไปขออํ า นาจยกบาปมาเท า นั้ น อั ครสั งฆมณฑลกรุ งเทพฯ มี บาปสงวน สําหรับพระสังฆราชเพียงบาปเดียวเทานั้นคือ "บาปทําแทงค" (Abortion) พูดถึงบาปนี้หลาย ๆ คนเขาใจ วาเปนบาปเฉพาะผูที่เปนสตรีมีครรภ อันที่จริงแลวบาปนี้เปนบาปหนักมาก เพราะไมใชเปนการฆาคน ธรรมดา แตเปนการฆาลูกของตนเองดวยความรูตัว ดังนั้นผูที่มีสวนในการทําแทงค ก็อยูในสถานะ บาปนี้ทั้งหมด เชน สามีที่แนะนํา สนับสนุน เห็นดวยทีใ่ หภรรยาไปทําแทงค นายแพทย พยาบาลที่ทํา แทงคเพื่อการใหบริการทางการแพทย บางประเทศออกกฎหมายใหสามารถทําแทงคได แตพระศาสนจักร คาทอลิกไมยอมรับกฎหมายดังกลาวนะครับ หลายคนไปทําแทงคดวยเหตุผลตาง ๆ นา ๆ เปนเหตุผล ที่นาเห็นใจและนาสงสารมาก ๆ แตพระศาสนจักรคาทอลิกก็ไมยอมรับเหตุผลใด ๆ ที่จะอนุญาตให ฆาเด็กในครรภของตนเอง เพราะเคารพสิทธิ์ในการมีชีวิต คิดอีกอยางหนึ่งหากอนุญาตใหทําแทงคได ดวยเหตุผลตาง ๆ แลว มีความเสี่ยงที่จะทําใหชีวิตดานศีลธรรมของเราเผชิญกับวิกฤตได เราจะ พบกับการสําสอนทางเพศมากขึ้น ปญหาทางดานศีลธรรมจะมากขึ้นเปนเงาตามตัว บรรดาเยาวชน ก็จะปลอยตัวปลอยใจงายมากขึ้น พระศาสนจักรพยายามหาทางชวยใหเด็ก ๆ ไดมีโอกาสที่จะ เกิดมา พอเชื่อเหลือเกินวา แมคนใดที่เคยทําแทงคมาแลวคงรูสึกปวดราวใจ และทรมานใจอยาง ที่สุด เปนตราบาปฝงใจมิรูลืมเลยก็วาได ความทุกขใจนี้เทียบไมไดเลยกับความทุกขใจที่เห็นเด็ก คนหนึ่งเกิดมา หลายคนคิดวา หากปลอยใหเด็กเกิดมา คงทุกขใจอยางมาก แตที่ไหนไดการไมให เขาเกิดมา กลับทํารายจิตใจอยางรายกาจทีเดียว ในกรณีที่มีการแทงคลูกโดยไมไดตั้งใจ เชน ตกบันได หรือ รถชน ฯลฯ กรณีเหลานี้ไมได เกิดจากความตั้งใจ ก็ไมเปนบาปแตประการใด การที่พระสังฆราชสงวนบาปนี้ไวก็เพื่อใหบรรดา สัตบุรุษตระหนักวา บาปนี้มีความสําคัญมากจริง ๆ จึงไมสามารถใหอภัยกัน ไดงาย ๆ และโทษ ของบาปนี้ ก็ หนั กหนามาก เพราะมี โทษถึ งขนาดถูกตั ดขาดจากพระศาสนจั กร แม แตโทษบาปเอง พระสั งฆราชก็ จะต องเป นผู ยกเว นให คื อ อนุ ญาตให กลั บเข าสู พระศาสนจั กรได นั่ น เอง ดั ง นั้ น ในโอกาส “ปพระสงฆ เขต 2” บรรดาพระสงฆซึ่งจะฟงแกบาปในวันเสารที่ 31 ตุลาคม 2009 ที่วัดมารียสวรรค ดอนเมือง ไดรับมอบอํานาจจากพระสังฆราชใหโปรดบาปนี้ไดในโอกาสพิเศษนี้ เทานั้น มิ ไดหมายความวาในสังฆมณฑลของเรามีผูทําบาปนี้กัน มากมาย แตก็อาจจะมีผูกําลั ง เปนทุกขเสียใจกับบาปนี้ แลวยังไมรูวาจะทําอยางไรดี มีจํานวนไมมาก แตพวกเขาเหลานี้ก็จะไดรับ โอกาสพิเศษ ดังนั้นหากใครทราบวามีผูกําลังทนทุกขเสียใจกับบาปนี้อยู ก็แนะนําใหเขาไปแกบาป ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 2 6


ขอโทษพระ และขอโทษพระศาสนจักร หันมาใชโทษบาปที่ไดกระทําไป พระสงฆทุกองคเต็มใจชวยเหลือ คนบาปทุกคนโดยผานทางศีลอภัยบาปอยูแลว นอกจากนี้ใน “ปพระสงฆ เขต 2” ก็เปดโอกาสใหเราไดไปแกบาปมูล หากเราตองการ ที่จะทําเชนนั้น แมวาบาปเหลานั้นจะไดรับการยกบาปไปแลว แตก็เพื่อเปนการเตือนใจเราถึงบาป ตาง ๆ ที่เราไดเคยกระทํามา เพื่อเราจะตั้งใจใหมวาจะไมกลับไปทําบาปเหลานั้นอีก พอจึงขอเชิญ ชวนพวกเราทุ ก คน “ไปแก บ าปกั น ” หลายคนคิ ด ว า ไม มี บ าปอะไร พ อ ก็ อ ยากจะแนะนํ า ว า คิดละเอียดรอบคอบดีแลวหรือยัง แตถาไมมีบาปจริง ๆ พอวาคือ คนที่ออกมาจากที่ฟงแกบาป เทานั้นแหละ ที่ไมมีบาปจริง ๆ ศีลอภัยบาป เปนศีลแหงความรัก และพระเมตตาของพระ เปนศีลที่ ชวยวิญญาณเราไดอยางแทจริง และอยางนาอัศจรรย ศีลอภัยบาปเปนพลังใหเราทําดี และ เปลี่ยนแปลง ไมใชเปนศีลเพื่อใหเราทําบาปอีก อยางที่หลายคนเขาใจนะครับ

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 13 กันยายน 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 2 7


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก อาทิตยนี้เปน “วันเยาวชนแหงชาติ” และดูเหมือนวาพระศาสนจักรก็มีใจตรงกับวันฉลองนี้ เพราะใน พระวรสารประจําอาทิตยนี้ พระเยซูเจาทรงเรียกเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งเขามา ทามกลางสาวกและสอนบรรดาสาวก พูดงาย ๆ ก็คือเด็กสอนผูใหญ ชีวิตของเด็ก ๆ สอนเราไดหลายอยาง อยางแรกที่เรารูจักกันดีก็คือ ความซื่อ เด็ก ๆ ชอบพูดไปตามประสาเด็ก ไมมีอะไรปดบัง แอบแฝง ไมมีเลหเหลี่ยม บางครั้งความซื่อของเด็กนี่แหละ ที่ทําใหผูใหญ ไดอาย คุณพออาวุโสองคหนึ่งเคยเลาให พอฟงวา ครอบครัวคริสตังครอบครัวหนึ่งเชิญพระสงฆ เจาอาวาสซึ่งมีอายุมากพอสมควรแลว ไปรับประทานอาหารเย็นที่บานขณะที่คุณพอองคนี้กําลังรอสามีภรรยาซึ่ง กําลังชวยกันเตรียมอาหารในครัว คุณพอองคนี้ก็คุยเลนกับลูกชายอายุ 10 ขวบของครอบครัวโดยถามวา เย็นนี้เรามีอะไรกินกัน เด็กคนนี้ตอบวา มีเนื้อแพะ คุณพอจึงถามวา เธอรูไดอยางไร เด็กก็ตอบวา ไดยินพอบอก แม วา “ถึง เวลาที่ เราจะมี “แพะแก ” สําหรับอาหารเย็ น แล ว เรื่องนี้ เปนเรื่องเล าของฝรั่งซึ่งหมายความว า เด็กพูดออกไปตามที่ไดยินมาโดยไมเขาใจวา “แพะแก” ที่วานั้นหมายถึงเจาอาวาสของเขานั่นเอง เด็ก ๆ ยังมี ความซื่ออีกมากมายที่พวกเราพบกัน สวนพวกเราผูใหญมักจะแสดงความซื่อออกมาเพื่อปกปดอะไรบางอยาง จริงหรือเปลา ความซื่อของเด็กนั่นแสดงออกมาเลยวา ชอบหรือไมชอบ เด็ก ๆ หลายคนก็เอาแตใจ เห็นแกตัว พวกเราผูใหญดูออกหมด เพราะเด็กไมรูจักปดปง หรือยังปดบังไมมิดสนิทเทากับเราผูใหญ นอกจากนี้ความซื่อ ของเด็กทําใหพวกเด็ก ๆ ไมจดจําความผิด เด็ก ๆ จึงไมมีการอาฆาตมาดราย เด็ก ๆ โกรธกันทะเลาะกันแลว ก็ลืม สวนผูใหญเกือบจะรอยทั้งรอย ”ไมเคยลืม” ปากก็อาจจะบอกใหอภัย แตในใจพูดวา “ไมเคยลืมเลย” บางคนก็จําแมจะไมอยากจํา เด็กพึ่งผูใหญ สังเกตดูนะครับ เด็ก ๆ ไมวาจะมีความประพฤติอยางไรก็ตาม พวกเขาทุ กคนรู วายัง ตองพึ่ งผู ใหญ ฟ งพ อแม ครู บาอาจารย พระเยซูเจ าอุ มเด็ก เล็ ก ๆมาตรัส วา “ใครที่ ต อนรั บเด็ กเล็ ก ๆ เช นนี้ ในนามของเรา ก็ ตอนรั บเรา และผู ส งเรามาด วย” ข อนี้ พระเยซู เจ าสอนเราว า เราทุกคนตองพึ่งพระ ปราศจากพระ เราทําอะไรไมไดเลย หันมาพูดถึงบรรดาเยาวชนของเรากันสักหนอย วัดเราก็มีกลุมเยาวชนนะครับ ตั้งกลุมมานานแลว กลุมเยาวชนก็พยายามจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรดาเยาวชนของวัดเราไดพบปะกัน และรวมกันทําใหกลุม เยาวชนเขมแข็งขึ้น แตก็ยังไมสําเร็จนะครับ เดี๋ยวนี้เยาวชนชอบรวมกลุมกันเอง ไปทําอะไรตามใจบางทีก็นาเปน หวง พอแมหลายคนก็เปนหวงลูก ไมอยากใหลูกไปทํากิจกรรมอะไรหางจากสายตา พอก็อยากจะใหบรรดา เยาวชนคาทอลิกของเรารวมตัวกันใหมาก ๆ ไปทํากิจกรรมดี ๆ รวมกัน ไปแสวงหาและคนพบความสุขแบบ คริส ตชนด วยกัน ก็ เท ากั บว าไปค นพบพระเจ าด วยกัน แตกต างจากการรวมกลุม กับเพื่ อน ๆ มากนะครั บ เพราะแมวาการรวมกลุมกับเพื่อน ๆ จะเปนเรื่องที่ดี แตก็เปนแค การแสวงหาและคนพบตัวเอง ความสุข ของตัวเอง ไปคนหาความสุขแบบคริสตชน ไปคนพบพระกันดีกวานะครับ ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 20 กันยายน 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 2 8


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก “ผูใดเปนเหตุใหคนธรรมดา ๆ ที่มีความเชื่อเหลานี้ทําบาป” เขาก็ไดทําบาป และโทษของ บาปนี้ก็ คื อเอาหิ น โม ผู กคอถว งทะเล แตพ ระเยซู เจ า ยัง บอกด วยว า เอาหิ นโม ผูก คอถ วงทะเล ก็ยังดีกวาไปทําบาปนี้ คนธรรมดา ๆ ที่พระองคหมายถึงนี้ก็คือผูที่บริสุทธิ์ เชน เด็กเล็ก ๆ ที่ยังไมรูจัก บาป คนบริสุทธิ์ที่ตองเขามารับผลของบาปที่คนอื่นกระทํา เปนตน เราอาจจะใชคําอีกคําหนึ่งก็ได นะครับ คือคําวา “การเปนที่สะดุด” (Scandal) บางคนอาจจะไมเขาใจความสําคัญของเรื่องนี้ การเปนที่สะดุดใหแกคนอื่น นอกจากจะเปนตัวอยางไมดีแลว ก็เทากับเปนการสอนใหรูจักบาปและ สอนให รู จั กทํ าบาปเป นอั นตรายมากนะครั บ โดยเฉพาะผู ที่ สอนนั้ นเป น พระสงฆ หรื อนั กบวช ดังนั้นทุกครั้งที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระสงฆและนักบวช สัตบุรุษหรือพี่นองสวนใหญจะรูสึกไมดี บางคนก็โกรธ หรือเกลียด และบางคนก็ถึงกับทิ้งความเชื่อไปเลย พระสงฆและนักบวชเขาเปนที่ สะดุ ด อะไรได บ า ง ถ า ให พ อ ตอบก็ ต อบได ทั น ที เ ลยว า “เยอะแยะ” ถ า ให พี่ น อ งตอบก็ ต อบได เหมือนกันวา ที่รูมาก็เยอะแยะ เหมือนกัน พระสงฆนักบวชเปนที่สะดุดไดตั้งแตเรื่องเล็ก ๆ จนถึง เรื่องใหญ เชน พูดกู ๆ มึง ๆ พูดจาหยาบคาย พูดจาลามก การแตงเนื้อแตงตัวก็เปนที่สะดุดได เด็ ก บางคนเคยมาถามพ อ ว า “พ อ พู ด ว ะ ได ด ว ยหรื อ ค ะ ” พ อ ใส เ สื้ อ สี ไ ด ห รื อ ครั บ ” เป น ต น ถาใหพอสาธยายคงไมมีที่พอใหเขียน แตเรื่องที่รายแรงที่พี่นองมักจะไมคอยใหอภัยพระสงฆ นักบวช ก็คือ เรื่องความบริสุทธิ์ ถามีเรื่องระหวางพระสงฆกับผูหญิงมาถึงหู ละก็ ตองนับวาเปนที่สะดุด อย า งร า ยแรง หรื อ ถ า มี เ รื่ อ งของนั ก บวชที่ ส นใจแต จ ะหาเงิ น หาทอง หรื อ นั ก บวชที่ มี แ ต สรางชื่อเสียง เกียรติยศโดยไมมีจิตตารมณของนักบวชที่ตองมีใจรักและเอื้อเฟอเผื่อแผ ก็เปนที่ สะดุดรายแรงพี่นองหลายคนลงโทษพระสงฆและนักบวชดวยการ “ทิ้งวัด” “ทิ้งความเชื่อ” เลยไมรู วาลงโทษใครกันแน แตก็ ตองยอมรั บนะครั บว ามีเรื่องเหลานี้เกิดขึ้ นในพระศาสนจักรจริ ง และ เปนเรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่ง พี่นองลองคิดดูเลน ๆ นะครับถาหากมีเรื่องระหวาง “สังฆราชกับ ผูหญิง” พี่นองจะทนไดอยางไร อกแตกตายแน ๆ นี่แหละครับความรายกาจของ “การเปนที่ สะดุด” พี ่น อ งคริส ตชนทั ้ง หลายก็อ ยา มัว แตม องหาหรือ คอยฟง เรื ่อ งอัน ปน ที ่ส ะดุด เหลา นี้ อยางเดียว หันมามองตัวเราเองบางก็จะดี เราทุกคนลวนแตเปนที่สะดุดไดทั้งนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนที่สะดุดใหแกลูกหลานของเราเอง เชน วิธีที่เราแตงตัว หลายครั้งก็ตองการใหลอแหลม วิธีที่ เราพูด หลายครั้งเราไมระวังตัวเลยวา เด็ก ๆ จะไดยินคําตาง ๆ เหลานั้นจากปากของเรา นิตยสารที่ เราอาน ภาพยนตรหรือละครที่เราดู แมแตสมัยนี้ เว็บไซดที่เราดู ก็อาจเปนบาปที่เรากําลังสอน เด็ก ๆ ของเราเอง บางทีเราก็สอนใหเด็กรูจักบาป เชน การเลนการพนัน การดื่มสุรา สอนลูกของ เราใหเกลียดผูอื่น หรือใหเอาเปรียบ เอาชนะผูอื่นเปนตน เด็ก ๆ หลายคนไมเขาใจวา ทําไมพอแม จึงไมไปวัด หรือไมยอมพาเขาไปวัดวันอาทิตย บางคนก็สะดุดใจที่พอแมไมแกบาป รับศีล ในขณะที่ ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 2 9


พวกเขาถูกสอนใหทําเชนนั้น พอแมของพวกเขาบางคนยังไมไดทําพิธีแตงงานกันใหถูกตองดวยซ้ํา หลายอยางที่เราทําก็อาจจะเปนที่สะดุดอยางที่พอเลาใหฟง และอีกหลายตอหลายอยางที่พอ ยังไมไดเลาใหฟง พอชอบคําของพระเยซูเจาวันนี้มาก ๆ เลย ที่พระองคตรัสวา “ใครที่ใหน้ําทานดื่มสัก แกวหนึ่งเพราะทานเปนคนของพระคริสตเจา ” คนนั้นจะไดรับรางวัลอยางแนนอน พระสงฆ นักบวชทํ าผิ ดได ครับ เป นที่สะดุดไดครั บ พี่ นองจงสวดภาวนาด วยความรั กและห วงใย ตั กเตื อน พระสงฆและนักบวชบาง (ไมคอยกลา) แตอยาตัดสินและลงโทษดวยการ”ทิ้งพระ”เลยนะครับ เวลาเดียวกันก็ตองระวังตัวเองที่จะไปเปนที่สะดุดใหแกลูก ๆ หลาน ๆ ของเราเองดวย สํารวจตัวเองนะ ครับ บางทีเราแตละคนมี “ที่สะดุด” ไมแพกันและกันเลย “เยอะแยะ” จริง ๆ ครับ มาชวยกันใหน้ํากัน และกันดื่มดีกวา

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 27 กันยายน 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 3 0


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก คุณพอเทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม เปนปลัดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห และอยูกับพวกเรามาเปน เวลาสองปกวา ๆ ทําหนาที่หลายอยางที่นี่ ดูแลกลุมเยาวชน นักขับรอง สงศีลคนเจ็บคนปวย รับผิดชอบ งานกองหนาราเริง นอกจากนี้ยังชวยสอนคําสอนในโรงเรียน และเปนจิตตาภิบาล พลมารีกลุมตาง ๆ ด วย เมื่ อตอนที่ คุ ณพ อเทพประสิ ทธิ์ บวชเป นพระสงฆ ใหม ๆ ได สมั ครไปเป นมิ ชชั นนารี สั งกั ด คณะมิชชันนารีไทย ซึ่งเปนคณะที่ตั้งขึ้นใหมภายใตการดูแลของสภาสังฆราชแหงประเทศไทย คณะนี้ รับสมัครพระสงฆ และซิสเตอร ที่ตองการอุทิศตนไปทําหนาที่ในที่ที่ยังขาดแคลนพระสงฆ ฝรั่งไปเปน มิชชันนารีได ทําไมคนไทยจะเปนมิชชันนารีไมได เพราะฉะนั้นพอเทพจึงสามารถทํางานและเตรียมตัว ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดเพียงระยะหนึ่งเทานั้น พออธิการของคณะมิชชันนารีไทย คือ คุณพอ อาดรีอาโน จึงกําหนดใหพอเทพ ตองเขารับการอบรมฝกฝนและเตรียมตัวไปเปนมิชชันนารีกอนที่ไฟ จะมอดลงเสียกอน พออยูกับพอเทพเพียง 4 เดือนเทานั้น แตก็รูสึกวารูจักกันดีเพราะมาจากวัดปากน้ํา เหมือนกัน พอเห็นพอเทพเปนพระสงฆรุนนอง ก็ตองการใหกําลังใจพอเทพ อยากใหใชพลังของสงฆหนุม ในการทํางานรับใชพระและเพื่อนพี่นอง บางครั้งก็รูสึกเปนหวงบางตามประสาคนที่บวชเรียนมากอนและ เคยเป นหนุม มาก อน อาทิ ตย นี้ เราจะมี พิธี อํ าลาและขอบคุ ณพ อเทพ โดยมี ผู แทนสั ตบุ รุ ษ ผู แทน คณะเยาวชน เปนผูแทนพวกเราทุกคน ก็หวังวาผูแทนของพวกเราคงไมรองหมรองไหแทนพวกเราไป ดวย เราทุ กคนก็ จะสนั บสนุ นและให กํ าลั งใจในการไปเป นมิ ชชั นนารี และขอให เป นผู แทนคนไทย เปนมิชชันนารีทเี่ ขมแข็ง อดทน และศักดิ์สิทธิ์ ไมวาจะถูกสงไปที่ไหนก็ขอใหมีมานะ การเปนมิชชันนารี จําเปนตองมีจิตใจที่แข็งแกรงและมีมานะ พอเองก็ขอขอบคุณคุณพอเทพดวยที่ไดชวยเหลือพอหลาย ตอหลายอย างเท าที่ สามารถ หลังมิสซาทางสภาอภิ บาล จัดไอศกรีม ขนม น้ํ า ไม ใช ฉลองนะครั บ แตเพื่อใหพวกเราไดมีโอกาสสังสรรค สนทนา พบปะพูดคุยกับพอเทพ กอนที่คุณพอจะยายไปในวันที่ 16 ตุลาคม ชี วิ ตพระสงฆ ก็ เป นชี วิ ตที่ มี ความสุ ข และก็ ความเจ็ บปวดบ าง เช นเดี ยวกั บชี วิ ตแต งงาน อาทิตยนี้พระเยซูเจาพูดถึงความสําคัญของการแตงงาน การใชชีวิตแตงงาน ทั้งชีวิตสงฆและชีวิต แต งงานต องการสิ่ งเดี ยวกั นนั่ นคื อ ความซื่ อสั ตย เป นพระสงฆ ก็ ต องซื่ อสั ตย ต อกระแสเรี ยก ยอมรับเงื่อนไขทุกอยางของชีวิตสงฆ ชีวิตแตงงานก็เชนเดียวกันตองการความซื่อสัตยเหมือนกับ ที่ตนเองไดกลาวในพิธี “จะซื่อสัตยตอคุณ ทั้งในยามสุข และยามทุกข ทั้งในเวลาปวย และเวลาสบาย” ความเปนจริงที่เกิดขึ้นก็คือวา มีทั้งพระสงฆและคูแตงงานที่ ไมซื่อสัตย พอไมซื่อสัตยก็เกิดปญหา ดวยกันทั้งนั้น พระเยซูเจาเรียกคนชนิดนี้วา “คนใจดื้อหยาบกระดาง” คนพวกนี้ทําอะไรไดบาง ลองมา คิดดูกันหนอยนะครับ คนใจดื้อหยาบกระดาง เปนคนที่พรอมจะไมซื่อสัตยตอชีวิตแตงงาน เปนคนที่พรอมจะหยาราง เป นคนที่ มี ความสั มพั นธ กั บผู อื่ น เรี ยกว า คบชู มี กิ๊ ก หรื อเป นคนที่ ไม เคยพอในเรื่ องกามารมณ ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 3 1


เพื่อกามารมณแลว คนพวกนี้ไมสนใจวา เขาไดทํารายจิตใจของใครบาง ไมวาจะเปนลูก ๆ ภรรยา หรือ สามีของตน พอแมพี่นองเพื่อน ๆ เรื่องเหลานี้มิใชเพิ่งจะมีขึ้นนะครับ มีมาแตยุคไหน ๆ เรื่องราวของ นอแอน้ําวินาศนั้นเกิดจากอะไรครับ เรื่องเมืองโสดม โกโมราห เกิดจากอะไรครับ เรื่องของกษัตริยดาวิด กับนางเบเชบา และอื่น ๆ อีกมากมาย ก็ลวนแลวมาจากตนกําเนิดนี้ทั้งนั้น พี่นองก็จงอยาวางใจตนเอง มากเกินไป เพราะนี่ก็คือความออนแอของมนุษย อยาไดประมาทเปนอันขาด กระแสเรียกการเปนพระสงฆ กระแสเรียกของการแต งงาน ล วนแลวแตเป นกระแสเรียกที่ ดี นําความสุขมาสูจิตใจของเราได เปนของขวัญล้ําคาที่พระประทานแกพวกเรา ใหเราไดซื่อสัตยตอ กระแสเรียกของเรารักครอบครัวของเราใหมากที่สุด

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 3 2


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก มีคนเคยถามพอวา พอ ทําอยางไรจึงจะไดเปนนักบุญ ? ความที่พอเคยเปนผูดําเนินเรื่อง คุ ณพ อนิ โคลาสมาก อน ก็ พอจะรู อะไร ๆ มาบ าง พ อก็ ตอบได ทั นที เลยว า จะเป นนั กบุ ญได ต อง เปนมรณสักขี หรือไมกม็ ีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ยังมีนักบุญที่อยูในสวรรคแลวมากมายที่พระศาสนจักรยังไมได สืบสาน สอบสวน และแตงตั้ง แตพระเปนเจาก็รับเขาไปเปนนักบุญเรียบรอยแลว นั่นหมายความ วาเราทุกคนก็สามารถเปนนักบุญได สมัยนี้เราคงไมไดเปนนักบุญดวยเหตุ “มรณสักขี” ก็เหลืออยู ทางเดี ย วแล ว ครั บ คื อ ต อ งมี ชี วิ ต ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คํ า ถามที่ เ ราต อ งถามก็ คื อ ว า มี ชี วิ ต แบบไหนจึ ง จะเรียกวาศักดิ์สิทธิ์ วันนี้พระเยซูเจามีคําตอบเวลาที่พระองคตอบชายหนุมในพระวรสารที่มาถาม พระองควา “ขาพเจาตองทําอะไรเพื่อจะไดชีวิตนิรันดร” พระองคตอบวา “ทานยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินใหคนยากจน และทานจะมีขุมทรัพยในสวรรค แลวจงติดตามเรามา เถิ ด ” พี่ น อ งลองตอบพระเยซู เ จ า ดู น ะครั บ ว า จะตอบว า อย า งไร เราคงหน า ซี ด หน า สลดลง เปนทุกขเหมือนกับชายหนุมคนนั้นอยางแนนอน พอนึกถึงชีวิตของนักบุญบางองคที่ตอบสนอง คําสอนขอนี้ของพระเยซูเจา ยกตัวอยางนะครับ 1. นั ก บุ ญ ฟรั ง ซิ ส แห ง อั ส ซี ซี เป น ลู ก ชายของครอบครั ว ที่ ร่ํ า รวย ท า นละทิ้ ง ทุ ก สิ่ ง นําสมบัติมอบใหคนจน แลวไปดําเนินชีวิตนักพรต ติดตามพระเยซูเจา ไปอานดูประวัติของทาน แลวพี่นองจะรูวามีคนทําไดอยางนี้จริง ๆ 2. นักบุญอิกญาซีโอ แหงโลโยลา ผูกอตั้ งคณะสงฆเยซูอิต ทานเปนทหารที่มีอนาคต แสวงหาเกียรติยศและชื่อเสียงตามประสาชาวโลกคนหนึ่ง ขณะที่ทานปวย ทานพบขอคิดตอนหนึ่ง ของพระเยซูเจาและเพราะขอความนี้ขอความเดียว ทานก็กลายมาเปนนักบุญผูยิ่งใหญองคหนึ่งของเรา “มีประโยชนอะไรที่ทานไดทั้งโลกและจักรวาลมาเปนกรรมสิทธิ์ แตตองเสียวิญญาณไป” ทานขายทุกสิ่ง และติดตามพระอาจารยเจา ยังมีนักบุญอีกมากมายนะครับที่ทําแบบนี้ เชน นักบุญมารติน นักบุญวินเซนตเดอปอล นักบุญโรซาแหงลีมา นักบุญเทเรซาแหงพระเยซูเจา นักบุญยวงแหงไมกางเขน หรือถาหากจะดู ใกล ๆ ตัวเราหนอย ก็ดูอยางเชนคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา หรือไมก็พระสันตะปาปายอหนปอลที่ 2 ก็ได แต นี่ เรากํ าลั งพู ดถึ งนั กบุ ญ รู สึ กว าไกลเกิ นกว าที่ เราจะทํ าได เพราะเรามักจะชอบเถี ยงว า “ก็เราไมใชนักบุญนี่นา” ถาหากพี่นองอยากจะไปสวรรคจริง ๆ ละก็ พอมีขอแนะนํานะครับ พอจะแนะนําแบบที่ เราทุกคนไมใชนักบุญ กอนอื่นหมดอยาไปถามพระเยซูเจาแบบเดียวกับเด็กหนุมคนนั้นในพระวรสาร อยาไปถามวา “ขาพเจาตองทําอะไรเพื่อจะไดชีวิตนิรันดร” เพราะถาถามพระเยซู พระองคก็จะ ตอบแบบนี้แหละ และเราก็คิดวาเราคงทําไมไดเพราะเราไมใชนักบุญ เราไมมีทางที่จะยอมขายทุกสิ่ง แลวตามพระองคไปแน ๆ ขนาดคนที่ติดตามพระเยซูเจาอยูตอนนี้ พวกเขายังไมอยากขายทุกสิ่งที่มีเลย ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 3 3


แตถาเราอยากไปสวรรค การขายทุกสิ่งที่มีก็อาจจะหมายถึง การละทิ้งบาปที่เราเคยทําก็ได ละทิ้งพันธะอื่น ๆ นอกการแตงงาน เชน การไมซื่อสัตย การคบชู การมีกิ๊ก อาจจะหมายถึง การเลิกซื้อหนังสือโป การเลิกดู อะไร ๆ ที่ไมดีทั้งหลายในอินเตอรเน็ต หรืออาจจะหมายถึง การหันกลับมาทําทุกสิ่ง เชน ทําทุกสิ่งเพื่อครอบครัวของเรา รักครอบครัวของเราใหมากขึ้น หรือ การยืนมือของเราชวยเหลือคนจน การยืนมือของเรามาชวยงานของพระศาสนจักรบาง ชวยวัด ชวยวาเทาที่สามารถ มีอะไร ๆ ใหเราทํา มีอะไร ๆ ใหเราเลิกทํามากมาย เราไมตองขายสมบัติ แตขายความเห็นแกตัวของเรา ขายน้ําใจของเรา แลวเราก็จะมีขุมทรัพยในสวรรค ตอนนี้ พี่นองมีทางเลือก 2 ทางที่จะไปสวรรค คือ ขายทุกสิ่งที่มี หรือจะขายความเห็นแกตัวของตนเอง ขายน้ําใจของเรา อะไรยากกวากันครับ ตกลงคือยากทั้ง 2 ทางเลย พระเยซูเจาเขาใจเรื่องนี้ดี มีแตคนที่มีปรีชาญาณเทานั้นจะมองเห็นและเขาใจได พระองคทรงปดบังเรื่องเหลานี้จากคนที่ฉลาด ตามประสาชาวโลก แตเปดเผยใหกับผูมีปรีชาญาณแบบพระเทานั้น ทางไปสวรรคของพระองค จึงเปนทางเล็ก ๆ แคบ ๆ เหมือนอูฐจะลอดรูเข็ม ยากครับแตก็เปนไปไดสําหรับเราทุกคน เรายังไมใชนักบุญแตก็เปนนักบุญได ใครเชื่อ ตามนี้ รับรองไดวาไปสวรรคแนนอน พี่นองอยาไปรอตอนจะเปนมรณสักขีเลยนะครับ เพราะถาหาก ถึงเวลานั้นเขาจริง ๆ เราอาจจะกลัวตายจนไมกลาตายเหมือนกับตอนที่เราเสียดาย จนไมกลาขาย ทุกสิ่งหรือละทิ้งทุกสิ่งเพื่อพระอาณาจักรสวรรคก็ได

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 3 4


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก นักบุญยากอบและยอหนไปขอตําแหนงสูง ๆ จากพระเยซูเจา ขอนั่งขางซายและขางขวา ก็เปนธรรมชาติของมนุษยอยางหนึ่งที่ตองการตําแหนงสูง ๆ มีความทะเยอทะยาน แตความทะเยอทะยาน ก็มักจะกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย สานุศิษยคนอืน่ ๆ ทั้งหลายก็พากันไมพอใจ เราจะเรียกวา “อิจฉา” ก็ได เปนธรรมชาติอีกอยางหนึ่งของมนุษยนะครับ พอไมคอยแนใจนักวาสาวกองคอื่น ๆ นี้ จะคิ ด ไปถึ ง ขั้ น “ริ ษ ยา” หรื อ เปล า แต ต ามปกติ ข องมนุ ษ ย เรามั ก จะอิ จ ฉาและก็ ริ ษ ยาด ว ย เห็ นมั้ ยครั บขนาดนั ก บุ ญ อั ค รสาวกยั ง มี “ความทะเยอทะยาน” และบรรดาอั ค รสาวกยั ง มี ความ “อิจฉา” ซึ่งกอปญหาดวยกันทั้งนั้น ทําใหพอนึกถึงหนังสือเลมหนึ่งมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Saints behaving badly แปลเปนไทยไดความวา “นักบุญที่ประพฤติตนแย ๆ” ตองเขาใจ ดี ๆ นะครับ ไมใชเปนนักบุญแลวประพฤติตนแย แตเปนผูที่เคยประพฤติตนแยมาก ๆ แลวในที่สุด ก็ไดเปนนักบุญ มีอยูหลายองคครับ แตองคที่พอจะเลาใหฟงนี้ตองนับวาประพฤติตนแยมาก ๆ จนถึงมากที่สุด นั่นคือนักบุญฮิปโปลีตุส พี่นองคงไมคอยไดยินมากอน เพราะทานมีชีวิตอยูในราว ตน ๆ คริสตศักราชที่สาม เปนพระสงฆและพระสังฆราชที่ฉลาดมาก ๆ มีความรูดี ทานไดพยายาม ต อสู กั บคํ าสอนที่ ไม ถู กต องในสมั ยนั้ น อย า งเต็ ม ที่ ท า นฉลาดมากจนกระทั่ ง มองเห็ น คนอื่ น ๆ ทั้งหลายเปนคนโงไปหมด แมแตพระสันตะปาปาเซเฟรินุส (198-217) ทานก็ยังตําหนิติเตียนที่ไมมี ปญญาตอสูกับลัทธิผิด ๆ แบบที่ทานทํา ผูที่ทานเกลียดที่สุดและดูถูกที่สุดก็คือ กัลลิสตุส ซึ่งเคย เปนทาสมากอน เวลานั้นดํารงตําแหนงหัวหนาที่ปรึกษาของพระสันตะปาปา พอพระสันตะปาปา เซเฟรินุสสิ้นพระชนมในป 217 ฮิปโปลีตุสคิดวาผูเหมาะสมที่จะเปน Pope มากที่สุดก็คือ ตั ว ท า นเอง แต ป รากฎว า อดี ต ทาสได รั บ เลื อ กเป น พระสั น ตะปาปาก็ คื อ กั ล ลิ ส ตุ ส ความทะเยอทะยานของทานทําใหป รอทแตกเลยครับ รับ ไมไดจริง ๆ ทานจึงรวมกับสานุศิษย ประกาศตนเองเปนพระสันตะปาปาขึ้นมา กลายเปนวามี Pope องคจริง และก็ Pope องคปลอม ซึ่งเรามักจะเรียก Pope องคปลอมนี้วา Antipope ทานกลายมาเปนผูที่ตอตาน Pope ตั้งตน เปน Pope อยูนานถึง 13 ป กอนที่ทั้ง Pope และ Antipope จะถูกจักรพรรดิ์วาเรลิจับกุมตัวไป ทรมานที่เกาะซารดิเนีย เพราะสมัยนั้นยังเปนสมัยแหงการเบียดเบียนศาสนา ในระหวางการถูกจับกุมและทรมานนี้เอง ทานไดเสียใจและขอคืนดีกับพระศาสนจักรและ ยอมรับความตายแบบมรณสักขี เปนความตายที่นักประวัติศาสตรเรียกวา โหดรายแบบไมใช มนุษยในป 236 พี่นองจะเชื่อหรือไมครับในประวัติศาสตรพระศาสนจักร เราเคยมี Pope 2 องคอยู หลายครั้ง และมี Pope 3 องคในเวลาเดียวกันอยู 1 ครั้งดวย กอผลรายใหกับพระศาสนจักรอยาง มหาศาลทีเดียว นี่แหละครับความทะเยอทะยาน ฤาษีทานหนึ่งชื่อ Thomas Merton เคยสอน ไววา “เมื่อใดที่ความทะเยอทะยานยุติ ความสุขก็เริ่มตน ” แสดงวาความทะเยอทะยานนั้นไม สามารถทําใหเรามีความสุขไดอยางแนนอน ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 3 5


ผู ที่ ต อ งการจะเป น ใหญ จ ะต อ งเป น ผู รั บ ใช และมอบตนเป น สิ น ไถ ค นจํ า นวนมาก ใครอยากเปนใหญก็ตองเปนผูรับใช ทําใหพอนึกถึงนักบุญอีกองคหนึ่ง พี่นองคงเคยไดยินวีรกรรม ของพอองคนี้ นั่นคือคุณพอแมกซีมิเลียน กอลเบ (Maximilian Kolbe) ทานเปนพระสงฆ ชาวโปแลนดมีชีวิตอยูในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เยอรมันยึดโปแลนดและตอตานศาสนาคริสต ท า นถู ก ทหารนาซี จั บถึ งสองครั้ ง และครั้ งที่ สองถู กจั บไปอยู ที่ ค ายแห งความตายคื อ เอาสวิ ชใน โปแลนดนั่นเอง ที่คายแหงนี้นักโทษ 3 คนไดหลบหนีออกจากคาย ทหารนาซีตองลงโทษนักโทษ 10 คน โดยจับไปอยูในบังเกอรแหงความตายคือถูกปลอยใหอดอาหารตาย คุณพอแมกซีมิเลียน ไดขอแลกกับเชลยคนหนึ่งคือขอไปตายแทน เพราะชายคนนั้นมีลูกและภรรยาที่จะตองเลี้ยงดู ทานถูกจับไปพรอมกับนักโทษอีก 9 คน ในหลุมหลบภัยแหงความตายนั้นทั้ง 9 คน คอย ๆ ตายไป ในเวลา 2 อาทิตย แตทานยังมีชีวิตอยูได ทหารนาซีจึงฉีดยาใหทานตายไป ทานไดรับการแตงตั้งเปน บุญราศีในป 1971 และประกาศใหเปนนักบุญในวันที่ 10 ตุลาคม 1982 โดยพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่สอง ซึ่งเปนชาวโปแลนดเหมือนกัน นี่แหละครับตัวอยางของผูรับใชและสินไถคนจํานวน มากอยางแทจริง พี่นองครับ เราทุกคนตางมีหนาที่ในการรับใชกันและกัน อุทิศตนใหแกกันและกัน ความสุข เปยมลนก็เริ่มตนขึ้นในใจเราครับ

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 18 ตุลาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 3 6


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก ต อ งขอบคุ ณ พระสั น ตะปาปาเบเนดิ๊ ก ต ที่ 16 ที่ จั ด ให มี “ป พ ระสงฆ ” (19 มิ . ย.09 – 11 มิ.ย. 10) ตอนแรกพอก็ไมนึกวาจะเปนปที่มีความหมายอะไรมากนัก ไมนึกวาบรรดาสัตบุรุษ จะใหความสําคัญมากนัก ทําไปทํามากลับกลายเปนวา “ปพระสงฆ”นี้ พี่นองสัตบุรุษใหความสําคัญ ตอชีวิตสงฆอยางมาก ไดยินพี่นองทุกวัดสวดภาวนาเพื่อพระสงฆ ไดยินพี่นองพูดถึงคุณพอยอหน มารีย เวียนเนย บรรดาพระสงฆเองตางก็มีโอกาสพิจารณาดูชีวิตสงฆของตนเอง พวกเราไดมี โอกาสสนทนากั น เรื่ อ งเหล า นี้ อย างจริ งจั ง พิ จารณาดู แม กระทั่ งเรื่ อง “วิ กฤตชี วิ ตสงฆ ” หรื อ เรื่องหลายเรื่องที่พวกเราพระสงฆทําไมถูก หรือหลาย ๆ ครั้งก็ยิ่งกวาทําไมถูกซะอีก บางอยางก็เปน เรื่องที่เกินกวาจะคิดไดวาพระสงฆเปนผูกระทํา พระสงฆหลายองคไดเปลี่ยนแปลงและกลับใจ หลายองคไดพยายามทําหนาที่สงฆสุดความสามารถ มีสิ่งหนึ่งที่พออยากจะบอกกับพี่นองนะครับ “ไมวาพระสงฆจะทําผิดหรือถูก ทําดีหรือทําไมดี แตพระสงฆ “รักพี่นอง” พระสงฆไดรับการฝกฝน อบรมตนเองไมใหทําอะไรผิด ๆ อบรมมาอยางดี ไดรับการคัดเลือกใหเปนพระสงฆ แตพระสงฆก็ ยังทําผิดไดอยูนั่นเอง ปญหาหรือจุดออนในชีวิตสงฆเปนเรื่องที่พวกเราจะนํามาปรึกษากับพี่นอง ก็คงไมได พวกเราก็ไดแตปรึกษากันเอง เพราะจะเขาใจปญหาของกันและกัน และชวยเหลือกันได จดหมายถึงชาวฮีบรู บทอานในมิสซาวันนี้อธิบายเรื่องนี้อยางชัดเจน บอกวา “สงฆทุกองคไดรับ การคั ด เลื อ กจากมนุ ษ ย เป น ผู แ ทนมนุ ษ ย เ พื่ อ ถวายบรรณาการและเครื่ อ งบู ช าชดเชยบาป เขาสามารถเห็ นใจผูที่ ไม รูและหลงผิ ด เพราะเขาก็ถูก ความอ อนแอครอบงํา อยู เชน กัน ” เขาจึงตองถวายบูชาชดเชยบาปสําหรับตนเองและสําหรับประชากรดวย พออยากจะใหพี่นอง ทุกคนระลึกถึงพระวาจาตอนนี้ทุกครั้งที่รูสึกไมพอใจพระสงฆ หรือจะตําหนิพระสงฆ โกรธพระสงฆ พวกเราก็ถูกความออนแอครอบงําอยูเหมือนกันครับ พระสงฆเองก็ตองแกบาปเพื่อจะไปสวรรค เหมือนกับพวกเราทุกคนบางครั้งก็ “ตาบอด” ไปเหมือนกัน ใครที่เรียกหาพระเยซูเจาใหทรงชวย รักษาตาบอดเหมือนชายตาบอดในพระวรสาร ก็จะไดรับการรักษา แตถาไมเรียก ไมตะโกน บางที ก็ตองตาบอดอยูอยางนั้น ศี ล อภั ย บาปเป น ยารั ก ษา “ความบอด” ของวิ ญ ญาณที่ ดี ที่ สุ ด ก็ อ ย า งที่ พ อ บอกดี สําหรับพระสงฆและสัตบุรุษ ที่จริง ๆ ดีสําหรับพระสังฆราช พระสันตะปาปาก็คงจะรวมอยู ดวย เพราะพระองคก็ตองแกบาปเหมือนกัน พระสงฆทุกองคในเขต 2 ไดประชุมและพิจารณาเรื่องเหลานี้ สําหรับ “ปพระสงฆ” และตกลงพรอมใจกันจัดกิจกรรม “ปพระสงฆเพื่อสัตบุรุษ” ขึ้น ตั้งใจกัน อยางเต็มที่ที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพี่นอง นั่นคือ มอบแสงสวาง มอบองคพระคริสตเจา โดยผานทางศีลอภัยบาป ถาจะใหพอเปรียบเทียบก็จะเปรียบไดวา พระเยซูเจาเดินผานมาแลว ครับ พวกเราคนตาบอดทั้งหลายก็รูแลววาโอรสแหงดาวิดเสด็จผานมาทางเรา ใครก็ตามที่ตะโกนเรียก พระเยซูเจา “โปรดเมตตาขาพเจาดวย” ก็จะไดรับแสงสวางแหงชีวิต พี่ นองทุกคนที่ไปแกบาป ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 3 7


ก็ คื อ คนที่ ไ ด ต ะโกนเรี ย กพระเยซู ค รั บ พระสงฆ ในเขต 2 ทุ กองค จะฟ งแก บาปพี่ น องตั้ งแต เวลา 9.30 น. จนถึงเวลา 10.45 น. ที่วัดมารียสวรรค ดอนเมือง จบดวยบูชามิสซาโดยมีพระคุณเจา เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเปนประธาน พรอมทั้งมอบพระคุณการุณยครบบริบูรณ และปดเดือ น แมพระพรอมกัน พระนางเปนราชินีของพระสงฆดวย เปน ปพระสงฆที่ครบสมบูรณ สวยงาม จริง ๆ ครับ พอจึงขอเชิญชวนพี่นองทุกทานเปนพิเศษ หากมีเวลาก็ไปรวมงานนี้กัน รับรองไดวา เราจะพบกับพระเยซูเจาดวยตาตนเอง และพี่นองก็จะพบกับพระเยซูเจาในบรรดาพระสงฆดวย พระสงฆมักจะไมคอยมีโอกาสขอโทษพี่นองมากนัก นี่ก็เปนโอกาสดี ไหน ๆ พวกเราก็จะไป แกบาปกั นแลว ก็ ถือโอกาสปพระสงฆนี้ขอโทษพี่น องทุกทา นดวย บางทีพอ ก็อาจจะทําหนา ที่ บกพรองไปบาง วางตัวไมเหมาะสมบางก็เปนไปได บางทีก็เผลอพูดจาไมดีโดยไมไดตั้งใจ และ จนป า นนี้ ก็ ยั ง ไม ค อ ยรู จั ก พี่ น อ งเลย ชื่ อ ของพี่ น อ งหลาย ๆ คนก็ ยั ง ไม รู ที่ รู ก็ จํ า ไม ค อ ยได เพราะสมองไมคอยจะดีแลว และอีกหลายอยางที่พอยังไมรูตัววาไดทําไปแลว ก็ขอใหพี่นองใหอภัย นะครับ ลืมไปใหหมด และก็หันหนามาชวยกันและกัน พากันเดินตามพระเยซูเจาไป ขอใหพี่นอง ระลึกถึงพระสงฆทุกองคที่พี่นองรูจักในคําภาวนาเสมอ ๆ นะครับ

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 25 ตุลาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 3 8


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก สมโภชนั ก บุ ญ ทั้ ง หลายป นี้ บั ง เอิ ญ มาตรงกั บ วั น อาทิ ต ย พ อดี พ อ ถื อ ว า เป น มงคล เพราะไมใช เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นบอย ๆ พี่นองคงอยากทราบวาทําไมถึงมีวันสมโภชนี้ขึ้นมาได พ อก็ เลยถื อโอกาสนี้ เ ล า ให ฟ ง ง า ย ๆ นะครั บ นั ก บุ ญ หมายถึ ง ผู ที่ อ ยู บ นสวรรค แ น น อนครั บ จะไปสวรรคไดตองตายกอน ทีส่ ําคัญกวานั้นก็คือ ตองตายดีดวย ตายดีหมายถึงตายอยางคนดี คือ ไดตอสูกับอุปสรรคทั้งหลายในโลก สวรรคจึงเปนรางวัลของเขา คงไมตองบอกนะครับถาตายไมดี แลวจะตองไปไหน แลวมีคนไปสวรรคเยอะหรือไม พอตอบไดโดยไมลังเลยเลยวา มีคนไปสวรรค มากกว า คนไปนรกมากนั ก ถ า หากคนไปนรกมากกว า ไปสวรรค ก็ แ สดงว า งานไถ บ าปของ พระเยซูเจาซึ่งไดไถบาปเราดวยชีวิต ความตายบนไมกางเขน ลมเหลวครับ พระเจาอุตสาหลงทุน มหาศาล สงลูกชายลงมาเปนคาไถ ตองตายอยางทรมานแสนสาหัส หลั่งเลือดทุกหยด แลวยัง ไมสามารถชนะปศาจได ก็ตองบอกวาลมเหลว พอเชื่อวา พระไมมีทางแพปศาจ คนไปสวรรคตอง มีมากกวา มนุษย เราโชคดีที่ เรามีการไถบาป การลางบาป การยกบาป มีศี ลศักดิ์ สิทธิ์ต าง ๆ นักบุญมีมากครับที่อยูบนสวรรค หลายคนเราก็รูจัก หลายคนพระศาสนจักรก็ประกาศรับรอง แตก็มีอีกหลายคนที่เราไมรูจักและพระศาสนจักรไมไดประกาศรับรอง นี่ก็คือเหตุผลประการแรก พระศาสนจั ก รจึ ง ให เ กี ย รติ นั ก บุ ญ ทุ ก ท า นที่ อ ยู บ นสวรรค แ ล ว พร อ ม ๆ กั น เราให เ กี ยรติ ความดีงาม ความเสียสละ การตอสู ความศักดิ์สิทธิ์ ของพวกทานเหลานี้ คนดีเราตองใหเกียรติ นะครับ ขนาดเวลานี้คนที่เราไมรูวาดีหรือเปลาเรายังใหเกียรติกันเลย เหตุผ ลประการที่ สองที่ เรามีวันสมโภชนักบุญ ทั้งหลาย ก็คือ เพื่อเปนการตอสู กับจิ ต รา ย ๆ มนุ ษย เราตั้ งแตอ ดีต กาลมาจนถึ งป จจุ บัน เรามีความเชื่อ เรื่ อง จิ ตร าย ภู ต ผี ปศาจ ในรูปแบบตาง ๆ มากมาย ฝรั่งใชคําที่เรียกจิตเหลานี้วา Hallow พวกที่มีอยู แตเราไมอาจ แลเห็นได แถมเรายังเชื่อดวยวาจิตเหลานี้สามารถทํารายมนุษยได มนุษยจึงมีการบูชาภูตผีปศาจ เพื่อมิใหมันมาทํารายเราได ฝรั่งเขาเรียกวันนี้วา ฮัลโลวี น (Halloween) และเพื่อมิใหพวกภูตผี เหลานี้มาทํารายเขาได จึงมีการกําหนดวันที่ผีเหลานี้จะมาทํารายมนุษย พวกเขาก็จะแตงตัวแบบ ผีและก็ถือไฟ ตะเกียงเอาไว เปนรูปแบบหนึ่งเพื่อมิใหผีมาทํารายตน ธรรมเนียมนี้ไมใชธรรมเนียม ของพระศาสนจักร แตเนื่องจากเปน ธรรมเนียมที่มีอิทธิพลตอจิตใจมนุษยมาก พระศาสนจักรจึงใหวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย เปนวันที่เราระลึกถึง Hallow ที่ดี ที่เปนวีรบุรุษวีรสตรีของเรา ก็คือ นักบุญนั่นเอง เปนวันที่เรา ประกาศวา ความดีย อมชนะความชั่วร าย และเรามนุษ ยมีที่ พึ่งที่ ดีแถมยัง ประกาศอีกด วยว า ความเชื่อในองคพระเยซูเจาสามารถทําใหเราชนะศัตรูรายทางวิญญาณไดอีกดวย นาเสียดายครับ เดี๋ ย วนี้ เ รารู จั ก วั น ฮั ล โลวี น ดี ก ว า วั นฉลองนั กบุ ญทั้ งหลาย แถมยั งรู จั กไม ค อยถู กต องอี กด วย บางคนคิดวาเปนวันที่พระศาสนจักรจัดตั้งขึ้น ไมใชนะครับ พระศาสนจักรตอสูกับเรื่องวันฮัลโลวีน ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 3 9


ซะดวยซ้ําไป พวกเด็ก ๆ มักจะชอบวันนี้เพราะไดสนุก ไดหลอกกัน ธรรมเนียมนี้ แมจะยังเขามา มีอิทธิพลในบานเราไมมาก แตก็คอย ๆ แทรกซึมเขามา เพราะคนไทยก็มีภูมิหลังในการเชื่อเรื่อง เหลานี้ไมแพชาติใดในโลกเหมือนกัน ข อสั งเกตุ ของพ อ อี กประการหนึ่ งก็ คื อ พวกเราคริ สตชนรู จั กชี วิ ตของนั กบุ ญน อยมาก เราไมคอยมีโอกาสเรียนรูเรื่องประวัตินักบุญในระหวางเรียนคําสอน เพราะเวลาในการเรียนคําสอน ของเรามีนอยมาก ปญหาของเราก็คือ เราไมคอยแสวงหาประวัตินักบุญมาอานกัน หากเราไมอาน เราก็ ไม มี ทางรู หรอกครั บ เราอาจจะรู จั ก แต เ ราไม รู เ รื่ อ งราวของท า น หรื อ รู ก็ รู น อ ยและ กวางเกินไป นักบุญประจําตัวเราเราก็ยังรูไมมาก หรือบางคนไมรูเลย เวลาจะลางบาปใหลูก ๆ ตั้งชื่อนักบุญกันตามพอแมทูนหัว วงการนักบุญบานเราจึงไมกวางขวางเทาที่ควร พอวาเราหัน มา อานประวัตินักบุญกันหนอย เอาเปนวาอานกันมาก ๆ หนอย เชน นักบุญยวงมารีย เวียนเนย คุณพอนิโคลาส เวลานี้มี หนังสือแนวประวัตินักบุญออกมาจําหนายมากมาย ใครไมรูวาจะไปหาซื้อ ที่ไหน ก็มาแจงพอ หรือแจงสภาวัดไววาอยากไดหนังสือนักบุญองคนี้องคนั้น พอก็จะพยายามไปหา มาให ใครอยากจะรูวา นักบุญอะไรเปนองคอุปถัมภของอะไร ก็มาถามได พอจะไดไปคนควา มาตอบใหดีมั้ยครับ? รูจักนักบุญแลว เราจะรักพวกทานเพิ่มขึ้น เราจะมีความเชื่อและรักพระมากขึ้น และเราจะ เลียนแบบพวกทานงายขึ้น และที่สุดเราจะพบวา การเป นนักบุญนั้น เราทุกคนก็สามารถเปนได

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 1 พฤศจิกายน 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 4 0


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก ประกาศกเอลี ยาห กั บหญิ งม ายในบทอ านที่ หนึ่ ง ใครลํ าบากกว ากั น ประกาศกมาถึ ง ก็บอกใหหญิงมายเอาน้ํามาใหดื่ม เสร็จแลวก็บอกใหหญิงมายไปทําขนมปงมาใหกิน หญิงมายก็ตอง เอาอาหารที่เหลือเพียงนิดเดียวนั่นใหประกาศก เธอทําไปดวยความเชื่อที่ยิ่งใหญมาก เปนคนจนที่รัก พระและใจกวางมาก เรื่องนี้ทําใหเราเขาใจไดทันที่วาผูที่ใจกวางตอพระและตอเพื่อนมนุษย จะไดรับ การตอบแทนจากพระอย างแน นอน คราวนี้ มาถึ งพระวรสารก็ เป นเรื่ องเดี ยวกั น พระเยซู เจ าตํ าหนิ พวกฟาริสีและคัมภีรจารย พวกนี้มีกิน มีเกียรติ และยังเบียดเบียนพวกหญิงมาย และชาวบาน ที่ยากจน อยาลืมนะครับวาหญิงมายในสมัยพระเยซูเจา และในสังคมของชาวยิวนั้น อยูในสถานะที่ ต่ําตอย และถูกดูถูกดูแคลน ที่จริงสังคมทุกสมัยก็มักจะเปนอยางนี้คือ ดูถูกดูแคลนคนยากจนและ ผูต่ําตอย แตพระเยซูเจาใหเราหันไปดูหญิงมายคนหนึ่งที่ยากจน แตมีความเชื่อมั่นคง และที่สําคัญก็คือ ใจกวางตอพระและตอเพื่อนมนุษย นําเงินทําบุญสวนที่ตัวเองจําเปนตองใช ถวายแดพระและชวย เพื่อนมนุษย พอฟงแลวก็ รูสึกละอายใจไมใช นอย ถาจะให เปรี ยบก็ เปรียบได กับการเป นพระสงฆ นักบวช โดยมีประกาศก คัมภีรจารย และฟาริสีเปนผูแทน กับบรรดาประชากรของพระ โดยมีหญิง มายยากจนเปนผูแทนพวกเขา มี แ ต ค นเตื อ น คนสอนพ อ ตั้ ง แต เ ด็ ก ๆ ว า เป น พระสงฆ นั ก บวชแล ว จะต อ งพบกั บ ความยากลําบากนะ ชีวิตไมสบาย ตองอุทิศตน ตองชวยเหลือคนจน ตองอดทนกับทุกสิ่งทุกอยาง ทํ าทุ กอย างเพื่ อพระและเพื่ อนมนุ ษย และหลาย ๆ ครั้ ง ก็ มั กจะยกตั วอย างของพวกมิ ชชั นนารี ที่ ข ามน้ํ าข ามทะเล ทิ้ งญาติ พี่ น อง พ อแม มาประกาศพระศาสนาด วยความยากลํ าบากแสนสาหั ส ในบานเณรก็พยายามฝกฝนเราใหพบกับความยากลําบากบาง มีวินัยที่เครงครัด ฝกใหเรายากจน และอดทนในการทํางานตาง ๆ พอแก ๆ ก็มักจะเปรียบเทียบใหเราฟ งเสมอวา อุย! สมัยกอนพวกเราลําบากกวาสมัยนี้เยอะ พอตองสารภาพตรง ๆ วาตั้งแตบวชมา 28 ป พอยังนึกไมออกเลยวา ชีวิตพระสงฆและชีวิตนักบวชลําบากมากกวาสัตบุรุษที่ยากจนตรงไหน ตองการ กินน้ําก็มีน้ํา ตองการขนมปงไดขนมปง มีชีวิตคลาย ๆ กับพวกฟาริสใี นพระวรสาร คือ มีกิน มีเกียรติ ความลําบากมีบาง ปญหามีบาง แตก็เปนความลําบากและปญหาที่แตกตางจากความลําบากและ ปญหาของพี่นองหลาย ๆ คนโดยสิ้นเชิง เปนพระสงฆ นักบวชไมรวยครับ แตก็ไมจน ไมลําบากเกินไป แถมบางคนบางตํ าแหน งมี เงิ นมี ทอง มี อํ านาจมากมาย จนกลายเป น คนใจแคบไปเฉยเลยก็ มี จะเรี ยกว ามี ทุกสิ่ งที่ เราต องการ แตกตางจากพี่ น องของเราหลายคน แมแต สิ่ งจําเป นก็ยั งไม มี พอเชื่อเหลือเกินวาพระสงฆนักบวชจํานวนมากมาย ถาหากเขาไมไดรับการเรียกใหมาบวช พวกเขา ก็ คงจะเป นคนยากจนในสั งคมเวลานี้ เหมื อนกั น พ อมั กจะบอกตั วเองบ อย ๆ ว าถ าหากพ อไม ใช พระสงฆ ปานนี้พอก็คงไปนั่งขอทานอยูสะพานลอยไหนก็ไมรู

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 4 1


พระวรสารในวันนี้จึงเตือนใจพออยางแรงใหทบทวนดูชีวิตสงฆ ดูชีวิตของนักบวช แตก็ตอง ยอมรั บด วยนะครั บ มี พระสงฆ และนั กบวชจํ านวนไม น อยเห็ นความสํ าคั ญของวิ ญญาณมากกว า เงินทอง ไมนอยที่อุทิศตนทั้งหมดเพื่อคนจน ดําเนินชีวิตเปนผูรับใชจริง ๆ ไมใชเปนเจานาย และ ก็ ต องยอมรั บเหมื อนกั นว า พี่ น องคริ สตชนเราเองจํ านวนหนึ่ งก็ ไม ได มี ใจกว าง มี ความเชื่ อ ที่เขมแข็งเหมือนกับหญิงมายทั้งสองคนนั้น พระเยซูเจาจึงเตือนใจเราทั้งสองฝายใหกลับมาเปน หนึ่งเดียวกัน คือตองชวยกันทั้งสองฝาย คือตองมีใจกวางตอคนจน คนตกทุกขไดยากทั้งหลาย และตอง เป นกํ าลั งใจให แก กั นและกั น พ อขอบคุ ณพระเสมอที่ เรี ยกพ อมาเป น พระสงฆ ขอบคุ ณพระที่ ให มีพระสงฆและนักบวชมาชวยกันทําหนาที่รับใช พี่นองก็เชนกันนะครับ สมบัติในโลกนี้เปรียบเทียบไมได เลยกับวิญญาณและความรอด ใชทรัพยสมบัติในโลกนี้ดวยใจกวาง อยาคิดเอาติดตัวไปดวยนะครับ เพราะเราจะลอดรูเข็มไมได ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 4 2


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก พระเยซูเจาเตือนใจเราใหรูจักเตรียมพรอมอยูเสมอ เพราะเราไมรูวันและเวลา และยังสอน ใหเรารูจักมองดูเครื่องหมายแหงกาลเวลา ทําใหพอคิดถึงเรื่องหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เชน คําทํานายตาง ๆ เรื่องวันสิ้นโลก คําล่ําลือที่เกี่ยวกับป 2012 คิดถึงเรื่องปญหาโลกรอน และ ธรรมชาติที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปทางที่ไมคอยดี หลาย ๆ เรื่องก็เปนเรื่องไรสาระ บางเรื่องก็เปน เรื่องที่นาคิด พี่นองตองรูจักแยกแยะนะครับ อยาไปเชื่อซะทุกเรื่ อง แตถาหากบังเอิญเชื่อ ก็คง จะตองเตรียมตัวไวใหพรอมเพราะเราไมรูวันและเวลา ในประวัติศาสตรพระศาสนจักรไดบันทึก เรื่องราวที่นาสนใจของจักรพรรดิ์ คอนสแตนติน (Constantine) พอจะสรุปใหพี่นองอานสั้น ๆ นะ ครับ เพราะเรามีเนื้อที่อธิบายนอย พี่นองคงจําไดวาคริสตศาสนาถูกเบียดเบียนโดยอาณาจักรโรมัน เป น เวลาเกื อ บ 300 ป มี ม รณสั ก ขี เ กิ ด ขึ้ น มากมาย ในที่ สุ ด ศาสนาของเราหลุ ด พ น จาก การเบี ย ดเบี ย นโดยจั ก รพรรดิ์ ค อนสแตนติ น ซึ่ ง พระองค รบชนะข า ศึ ก โดยอั ศ จรรย แ ห ง เครื่องหมายกางเขน ตอนนั้นประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ถือศาสนาโดยเสรี คอนสแตนติน เองและ พระมารดาคือ นัก บุญ เฮเลนาชว ยกัน ทํา นุบํา รุง คริส ตศาสนาเปน การใหญ ชวยกันสรางวัด วาอาราม มหาวิหาร นอกจากนี้ยังชวยกันตอสูกับลัทธิที่สอนผิดความเชื่อของเรา ไดมีการจัด สังคายนาที่เมืองนิเชอา (Nicea) จนทําใหเรามีบทแสดงความเชื่อที่ใชกันมาจนทุกวันนี้ เรื่องราว ของคอนสแตนตินและนักบุญเฮเลนามีอีกมากมาย จนบรรยายไมหมด แตเรื่องที่นาแปลกใจมาก ที่สุดก็คือ จักรพรรดิ์คอนสแตนตินไมยอมรับศีลลางบาป พระองคคิดอยางนี้ครับ คิดวาในขณะที่ เป น จั ก รพรรดิ์ พระองค ค งต อ งทํ า บาปอี ก มากมาย เพราะอํ า นาจที่ พ ระองค มี ส ามารถ ใชไปในทางที่ผิด ทําตามใจไดทุกอยาง พระองคจึงตั้งใจวาจะลางบาปกอนสิ้นพระชนม เพราะศีล ลางบาปจะชํา ระทั้งบาปกําเนิด บาปที่ทําทั้ งหมดและโทษของบาปทั้งหมดพรอ มกันเลย และ ก็โชคดีครับ พระองคไดรับศีลลางบาปกอนสิ้นพระชนมเพียง 1 วันเทานั้น คํ า ถามที่ น า สนใจสํ า หรั บ เราก็ คื อ ว า จะมี ใ ครสั ก กี่ ค นที่ โ ชคดี เ หมื อ นกั บ จั ก รพรรดิ์ คอนสแตนติน? โชคดีนี่ตองโชคดีสองชั้นนะครับ คือ โชคดีที่รูวาเราจะตายเวลาใด และ โชคดี ที่ มี โ อกาสได พ บพระสงฆ ก อ นตาย ผู ที่ พ บพระสงฆ ก อ นตายนั้ น มี โ อกาสรั บ ศี ล อภั ย บาป ศีลมหาสนิท (ศีลเสบียง) และศีลเจิมคนปวย รับพระคุณการุณยครบบริบูรณ หลายคนมีโอกาส พบพระสงฆกอนตายแตในสภาพที่พูดไมได ไมรูสึกตัวแลว หลายคนก็รับศีลไมได ตอนนั้นก็ตอง ขึ้ น อยู กั บ พระแล ว แต ที่ ดี ก ว า นี้ ก็ คื อ อย า ทํ า เหมื อ นกั บ จั ก รพรรดิ์ ค อนสแตนติ น เป น อั น ขาด การเตรียมพรอมไวเสมอเปนสิ่งที่ดีที่สุด คิดและถามตัวเองอยูเสมอ ๆ วา หากเราตายไปตอนนี้ เวลานี้ เราจะไปไหน เราตองทดลองตัดสินตัวเรากอน ไมตองรอใหพระมาตัดสินเรา ไมมีใครรูตัว เราดีมากกวาตัวเราเอง

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 4 3


เครื่องหมายแหงกาลเวลาที่เราสามารถมองเห็นได ชัดเจนที่สุดก็คือ ทุก ๆ วินาทีเรากําลัง เดินไปสูจุดหมายปลายทางครับ ไมตองไปมองดูธรรมชาติหรือทองฟาที่ไหนเลย มองดูตัวเราเองนี่ แหละ มองดูทั้งทางดานรางกายและดานจิตใจ เวลาเดินเร็วเทาไร เราก็เขาใกลจุดหมายเร็วขึ้น เทานั้น ฟาดินจะลวงลับไป แตพระวาจาของพระเจาจะอยูเสมอไป เรื่องนี้สําคัญที่สุดคือ ใหพระเจา มีชีวิตอยูในเราเสมอ อยาเบื่อที่จะไปวัด อยาเบื่อสวดภาวนา อยาเบื่อที่จะใหอภัย อยาเบื่อที่จะ ชวยเหลือเพื่อนพี่นอง อยาเบื่อที่จะรัก เพราะที่จริง เรามีเวลาเบื่ออีกไมมากนักแลว

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 4 4


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก เมื่อ 84 ปที่แลว พระสันตะปาปาปโอที่ 11 ประกาศในสมณสาร “Quas Primas” ป 1925 ให มี การสมโภชพระคริ สตกษั ตริ ย เป นครั้ งแรก วั นนี้ จึ งเป นวั นฉลองครบ 7 รอบของ วันสําคัญนี้ พระศาสนจักรมีอายุถึง 2009 ป แตทําไมจึงจะเพิ่งมาฉลองวันพระคริสตกษัตริย พอก็ จะขออธิ บ ายให อ านกั น สัก เล็ กน อ ยนะครั บ ในระยะตน ของ ศต. ที่ 20 ชาวยุ โ รปในเวลานั้ น ไดรับอิทธิพลจากการสอนของนักคิด นักปรัชญาจํานวนมากซึ่งพยายามสอนวา “ไมมีพระเจา” เราเรียกพวกนี้วา “Atheist” พอไมมีพระเจาพวกเขาก็สามารถทําอะไรก็ไดตามใจ ดําเนินชีวิต ตามประสาชาวโลก ศีลธรรมเสื่อมโทรม จิตใจมนุษยก็มีแตเห็นแกตัว ชอบวัตถุนิยม ชอบเสรีภาพ เพราะไม มี ใ ครมาบั ง คั บ จิ ต ใจได เราเรี ย กพวกที่ ดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบนี้ ว า “Secularism” พระสันตะปาปาปโอที่ 11 จึงตั้งวันสมโภชนี้เพื่อเตือนใจบรรดาคริสตชนทั่วโลกใหหันกลับมายึดถือ พระเจาเปนกษัตริยทางจิตใจ เพื่อยืนยันวา “พระเจามีอยูจริง” และพระองคเปนผูนําจิตวิญญาณ ของมวลมนุษย เปนกษัตริยของชาวเราคริสตชน แตเดิมทําการฉลองกันในวันอาทิตยสุดทายของ เดือนตุลาคม แตหลังจากการปฏิรูปปฏิทินของพระศาสนจักรในป 1969 ก็เปลี่ยนมาเปนอาทิตย สุดทายของปพิธีกรรม และก็ยังประกาศใหพระคุณการุณยครบบริบูรณสําหรับผูที่สวดภาวนา “ถวายมนุษยชาติแดพระคริสตกษัตริย” พรอม ๆ กันในวัดอีกดวย เรื่องนี้พวกเราไมคอยรู เพราะบทภาวนา บทนี้ พอก็ไมรูจักเลยในประเทศไทย มีแตบทภาวนาบทนี้เปนภาษาอังกฤษไมรูวาที่เมืองไทยเรามี ใครแปล มาใชแลวหรือยัง นี่ก็ผานมาถึง 40 ปแลว พระคุณการุณยในวันฉลองนี้มีความหมายมาก เพราะทําใหเราเขาใจไดทันทีเลยวา พระคริสตเจากษัตริยของชาวเราเปนกษัตริยผูชวยเราใหรอด พน พวกเราก็นา ที่จะใชโอกาสนี้เพื่อรับพระคุณการุณยครบบริบูรณ พู ด ถึ ง มนุ ษ ย เ ราปฎิ เ สธพระเป น กษั ต ริ ย เริ่ ม ต น ขึ้ น ในสมั ย ประกาศก ซามู แ อล คื อ เมื่ อ 3052 ป ที่ แ ล ว หรื อ พู ด ตามวิ ช าการเขาเรี ย กว า 1043 ป ก อ นคริ ส ตกาล (1043 B.C.) พี่นองลองเปดพระคัมภีร ดูน ะครับ 1ซมอ. 8:3,5 เลา วา ประชากรของพระพากัน มาหาซา มูแอล ขอใหทานไดแตงตั้งและ เจิมบุคคลผูหนึ่งใหเปนกษัตริยปกครองพวกเขา นําพาพวกเขา นี่แหละครับทําใหมีกษัตริย ซาอูล เปนกษัตริยองคแรกตอนนั้นเทากับวา ประชากรปฏิเสธการเปนกษัตริยขององคพระผูเปน เจา เรื่องทํานองนี้มิไดเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อ 3052 ปที่ผานมา หรือเมื่อป 1925 แตทุกวันนี้ก็ยังคง เกิดขึ้นอยูเสมอ คนจํ านวนมากมายพอใจที่ จะเชื่อวาไมมีพระเจ า พอใจที่จะดําเนินชี วิ ตทางโลก เอาแตใจไมสนใจศีลธรรม พี่นองจะตองระมัดระวังดี ๆ เผลอนิดเดียวเราก็อาจจะตกเปนทาส ความคิดแบบนี้ ไดทุกเวลา โลกเราทุกวันนี้มีแตเลหเหลี่ยม หลอกลวงเราไดงาย ขอพิสูจนงาย ๆ

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 4 5


ก็คือ ทุกวันนี้เราอบรมเด็ก ๆ ของเราใหเชื่อเราไดยากขึ้นทุกวัน เพราะเยาวชนทุกวันนี้หันไปเชื่อ สิ่งตาง ๆ ที่อยูตามสื่อของโลกมากเกินไป อาทิตยนี้ยังเปนวันพระกระแสเรียกดวย พอก็ขอใหพี่นองระลึกถึงบรรดาคุณพอเจาอาวาส ของพวกเราทุก ๆ องค คุณพอปลัด และคุณพอที่พวกเรารูจัก คิดถึงบรรดามาเซอรที่ทํางานที่นี่ ทุกองคดวย และชวย ๆ กันสนับสนุนใหมีกระแสเรียก สนับสนุนกระแสเรียกที่มีอยูแลว ใหทุก ๆ ทานไดทํางานรับใชองคกษัตริยแหงสากลโลก ทั้งนี้เพื่อความรอดของพวกเราทุก ๆ คน

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 22 พฤศจิกายน 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 4 6


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก อาทิตยที่ผานมานี้อากาศคอนขางเย็น บางวันจะเรียกวาอากาศหนาวก็ได เด็กนักเรียนแตงตัว กันหนาวดูแลวสวยงามนารักมาก หลาย ๆ คนก็คงจะตั้งความหวังไววา ถาคริสตมาสปนี้อากาศหนาว แบบนี้ก็คงจะดี ทําไมเราถึงอยากใหอากาศหนาววันคริสตมาส? พอขอตอบแทนนะครับ ก็เพราะวา คนไทยอยางเราชอบอากาศหนาว และทําใหเรามีบรรยากาศแหงความสนุก ตื่นเตน แตละคนก็มีความ คาดหวังจากคริสตมาสตางกันออกไป สําหรับคนยากจนในยุโรปซึ่งเปนทวีปที่มีอากาศหนาวจัด พวกเขา ไมตองการอากาศหนาวเย็น แตพวกเขาตองการอาหาร ซุปรอน ๆ สักถวย หรือเครื่องนุมหมที่ให ความอบอุน คนยากจนในบานเมืองเราก็คงจะตองการเชนเดียวกัน สําหรับเด็กๆ ก็คงคาดหวังที่จะไดรับ ของขวัญวันคริสตมาส และก็คงจะไมไดคาดหวังวาจะไดเพียงชิ้นเดียว ไดของขวัญหลาย ๆ ชิ้นก็ยิ่งดี แตก็คงจะมีเด็กอีกมากมายที่จะไมไดของขวัญเลยแมแตชิ้นเดียว หรืออาจจะไมมีเสื้อกันหนาวเลย แมแต ตัว เดี ย ว พวกผู ใหญ ห ลายคนก็ ค งคาดหวั ง ที่จ ะตกแตง บ า นของตนด ว ยเครื่ อ งตกแต ง ที่ ซื้อ มาจาก หางสรรพสินคา อยากมีตนคริสตมาสที่ตกแตงสวยงาม มีไฟประดับประดาที่ประตูบาน หนาตางบาน ที่ รั้ว บา น หรื อ บางบา นก็อ าจจะจัด งานปารตี้ เล็ ก ๆ ชวนเพื่ อ น ๆ มาทานอาหารกั น พูด คุย กัน อย า ง มีความสุข ในเวลาเดียวกันที่ผูใหญอีกมากมายยังไมรูจักคริสตมาสเลยวาเปนวันอะไร ยังไมเคยมีแมแต บานของตนเองสักหลังหนึ่ง พวกนี้คงไมไดคาดหวังอะไรเลยจากวันคริสตมาส สําหรับเราคริสตชนนะครับ วันคริสตมาสและเทศกาลเตรียมวันคริสตมาสนี้มีความหมายมาก เพราะเปนวันที่เรา - ขอบคุ ณพระที่ ส งพระบุ ตรลงมาบังเกิดเปนมนุษย และไถ บาปของเรา ซึ่ งหมายความว า เราจะตองเปลี่ยนแปลงชีวิต เราตองพยายามเอาชนะบาปตาง ๆ ของเรา พอวาของขวัญวันเกิดของ พระกุมาร นาจะเปนการเลิกจากบาปของเราสักขอหนึ่งเปนอยางนอย บางทีเราอาจจะไมเคยคิดเลย ดวยซ้ําวา เราควรตองใหของขวัญพระกุมาร มากกวาที่จะไดรับของขวัญตาง ๆ - ชว ยเหลือ เพื ่อ นมนุษ ยข องเราที ่กํ า ลัง ไดร ับ ความเดือ ดรอ นเพราะความยากจน เพราะความหนาวเย็น เพราะความเจ็บปวย ความพิการ และภัยพิบัติตาง ๆ พอวาการชวยเหลือเพื่อน พี่นองสักคนในเทศกาลนี้จะมีความหมายมากจริง ๆ เพราะเทากับวาเรากําลังชวยเหลือองคพระกุมาร เจาเอง - กลั บคื นดี กั น เรื่ องนี้ สํ าคั ญมากเพราะพระเยซู เจ าเสด็ จมาเพื่ อนํ าเรามนุ ษย กลั บคื นดี กั บ พระคริสตมาสนาจะเปนวันและโอกาสใหพี่นองกลับคืนดีกัน ถาไมตองคืนดีกัน ก็ขอใหรักกันใหมากขึ้น คงจะเปนคริสตมาสที่ไมมีความสุขเลย หากเรายังมาวัดพรอมทั้งความเกลียดชัง ความโกรธที่มีอยูในใจ อากาศอาจจะหนาว แตใจเรารอนลุมดวยความโกรธ ยกโทษกันเถิดครับ อภัยใหกัน หันมารักกัน ใครอยากรูวาคริสตมาสมีความหมายอะไรกันแน แท ๆ พอแนะนําวาใหมองดูถ้ําพระกุมารเงียบ ๆ มองดูทุกสิ่งที่อยูในถ้ําพระกุมาร ที่นั่นมีคําตอบทุกคําถาม พอขอใหพี่นองพบกับความสุขที่แทจริงใน เทศกาลคริสตมาสนี้ ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ *สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายน 2009 ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 4 7


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก ปกติวันที่ 6 ธันวาคม เปนวันระลึกถึงนักบุญ นิโคลาส เพราะเปนวันที่ทานเสียชีวิต พูดถึง นักบุญนิโคลาส พี่นองคงไมคอยรูจักมากนัก บางทีพี่นองอาจจะรูจักคุณพอ นิโคลาสของเรามากกวา ซะดวยซ้ําไป แตถาพอพูดถึง “ซานตาคลอส” คงไมมีใครที่ไมรูจักเพราะอันที่จริงแลวนักบุญนิโคลาส เปนคนเดียวกับซานตาคลอส ดังนั้นเรามาทําความรูจักกับนักบุญนิโคลาสกันหนอย เวลาที่ลูก ๆ ถาม เราวา ซานตาคลอสคือใครเราจะไดตอบไดอยางมั่นใจ นักบุญนิโคลาสเกิดที่เมื องลีเซีย เปนสังฆราช แหงมิรา ในป 352 เปนคนเอเซียนอย (Asia Minor) ทานบวชเปนพระสงฆและตอมาสืบทอดตําแหนง พระสังฆราชแหงมิราตอจากลุงของทานเอง ในชวงเวลาที่พระศาสนาถูกเบียดเบียนในสมัยจักรพรรดิโอ เคลเทียน ทานถูกจับกุมและตอมาไดรับการปลดปลอยในสมัยจักรพรรดิ คอนสแตนติน เรื่องราวที่มี ชื่อเสียงมากเกี่ยวกับนักบุญนิโคลาสก็คือ เรื่องที่ทานชวยเหลือคนยากคนจน พอคนหนึ่งมีลูกสาว 3 คน ครอบครัวยากจนมาก ทําอะไรก็ไมขึ้น พอจึง ตัดสิน ใจจะขายลูกสาว 3 คนนี้ใหเปนโสเภณี เพราะไม ตองการใหลูกสาวตองมาอดตาย เมื่อนักบุญนิโคลาลไดยิงเรื่องนี้ ทานจึงแบกถุงใสทองค 3 ถุง โยนเขา ไปในหนาตางของบานนี้โดยไมใหใครรู และทําใหลูกสาวทั้ง 3 คนของพอคนนี้ไมตองไปอยูในถนนแหงบาป ทานเสียชีวิตในป 345 และถูกฝงไวที่อาสนวิหารของเมือง มิรา แตในป 1087 ชาวประมงชาวบารี(Bari) ในประเทศอิตาลีตอนใต ไดนําเอารางของทานมาไวที่เมือง บารี เพราะเวลานั้นผูคน ในยุโรปและ เอเซียตางก็มีความศรัทธาในนักบุญนิโคลาส มีอัศจรรยเกิดขึ้นมากมายจากการภาวนาวอนขอโดยผานทาง ทาน รวมทั้งน้ํามันที่ออกจากจากพระธาตุของทานนั้น เชื่อกันวาสามารถรักษาโรคตาง ๆ ได จนไดรับชื่อ วา “มานนา ของนักบุญนิโคลาส” ใครมีโอกาสไปเที่ยวที่เมือง Bari ก็อยาลืมไปเอามาฝากกันบางนะครับ เรื่องราวของนักบุญนิโคลาสมาถึงอเมริกา โดยเฉพาะในหมูชาวโปรแตสแตนทชาวดัทช หรือ ชาวฮอลแลนด ซึ่งก็ทําใหเรื่องราวของนักบุญนิโคลาสเปลี่ยนแปลงไปเปนวา ทานเปนนักเวทยมนตชาวนอรดิด และเปนผูทําอัศจรรย ในที่สุดก็เปนชื่อวา Santa Claus ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูที่ขั้วโลกเหนือโนน คําวา Santa ก็ แปลวา นักบุญ หรือผูศักดิ์สิทธิ์ สวนคําวา Claus นั้นก็เปนคําภาษาดัทชที่เรียก นิโคลาส ก็เลยกลายเปน Santa Claus สัญลักษณของ Santa Claus ก็คือ ผูที่ทําใหความฝน ของเด็กเปนจริง คนที่ชวยใหคนจนไดรับสิ่งที่ปรารถนา จะถือถุงที่เต็มไปดวยของขวัญ ไปแจกเด็ก ๆ โดย ไมใหเด็กรู เด็ก ๆ จึงรักซานตามาก และถึงกับเชื่อวาเปนคนวิเศษที่มาจากขั้วโลกเหนือจริง ๆ แทที่จริง ก็คือ นักบุญนิโคลาสของเรานั่นเอง คริสมาสปนี้ จึงเปนโอกาสดีที่เราจะสอนเด็ก ๆ ลูก ๆ ของเราใหเขาใจความแตกตางระหวาง นักบุญนิโคลาสและซานตาคลอส เราจะรักและรูจักนักบุญองคนี้ดีขึ้น แตความเหมือนกันของสองทานนี้ ก็คือ เปนผูที่ชวยเหลือคนยากจน และรักเด็ก ๆ ไมตองการใหเด็กสักคนเดียวตองไปอยูในถนนแหงบาป พวกเราจึงตองชวยกันสอน เตือนลูกๆ อยูเสมอ เตือนและสอนลูกๆ เหมือนกับที่นักบุญ ยวง บัปติสตา เตือนสอนเราในพระวรสารวันนี้ จงเปนทุกขกลับใจ และรับการอภัยบาป เตรียมทางของพระผูเปนเจา ใหตรง ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ *สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 06 ธันวาคม 2009 ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 4 8


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก คริสตมาสนี้เราตองทําอะไรบาง? คําตอบก็ขึ้นอยูกับวา ใครเปนคนถาม ถาเปนพอคา แมคาถาม คําตอบก็คงจะเปนวา “อยาโกงใคร อยาเอากําไรเกินควร” ถาเปนครูถาม คําตอบก็นาจะ เปนวา “รักลูกศิษยใหมากขึ้น เอาใจใสลูกศิษยที่มีปญหา” ถาเปนสามี หรือภรรยา ก็มีคําตอบที่ ตองเกี่ยวของกับความซื่อสัตย ความรักในครอบครัว ถาเปนคนที่เจาคิดเจาแคน ก็มีคําตอบที่ เกี่ยวกับ การใหอภัย ยกโทษใหผูอื่น เปนตน มีอะไร? ใหเราทํามากมายในชวงเวลาพระคริสตสมภพนี้ ไมวาเปนเรื่อง “จิตใจ” หรือเรื่อง “วัตถุ” ก็ตาม มีเรื่องใหญ ๆ อยู 2 เรื่อง เทานั้นครับ ก็คือ 1. การแบง ปน ให แก ผูที่ ไ มมี เรื่ องนี้เ ปน คํ าตอบของนั กบุ ญยวง บัป ติส ตาที่บ อกว า “ใครมีเสื้อสองตัว จงแบงตัวหนึ่งใหแกคนที่ไมมี คนที่มีอาหาร ก็จงทําเชนเดียวกัน เทศกาลพระคริสตสมภพเปนเทศกาลแหงการแบงปนครับ ไมวาจะเปนการแบงปน ข า วของ เงิ น ทอง หรื อ ความสุ ข ก็ ส ามารถแบ ง ป น กั น ได พ อ รู สึ ก ซาบซึ้ ง ใจมาก กั บ ความใจกว า งของพี่ น อ งที่ วั ด ของเรา เวลาที่ ไ ด ข า วว า เด็ ก บนดอยต อ งการ ความชวยเหลือ ไมวาจะเปน ของขวัญจัดงานคริสตมาส หรือ เสื้อผาเครื่องใช กับ ตอนที่ไดขาววา เพื่อนคริสตังของเราประสบภัยน้ําทวม พี่นองมากมายไดนําสิ่งของ เสื้อผาและเงินบริจาคมากจริง ๆ ทําใหผูที่ทํางานชวยเหลือรูสึกประทับใจพี่นองมาก พ อ เองก็ รู สึ ก เช น เดี ย วกั น นี่ ไ ม ใ ช เ พี ย งการแบ ง ป น “วั ต ถุ ” แต เ รากํ า ลั ง แบ ง ป น “ความสุข” และแบงปน “ความรัก” การแบงปนของพี่นองไดเดินทางไปถึงพวกเขา แลวครับ พอเชื่อวาทําใหเราทุกคนมีความสุขใจ 2. การรูจักใหอภัยกันและกัน ที่จริงการใหอภัยหรือการยกโทษ เปนเรื่องที่เราควรทํา ทันทีที่เกิดเรื่องขึ้น แตคนเรามักจะทําใจไมได เพราะไม ใชเรื่องงายที่จะทําเชนนั้น พอยอมรับครับวาไมใชเรื่องงายเลยจริง ๆ ดังนั้นการมีโอกาสพิเศษก็ควรจะเปนเวลาที่ เราจะบอกกับตัวเราเองไดวา “เอานา โอกาสคริสตมาสปนี้ ฉันจะใหอภัย เพื่อเห็น แกพระกุมารเจา” หรืออะไร ๆ ทํานองนี้ เทศกาลคริสตมาสนี้ก็เปนโอกาสดีที่เราจะใหอภัย กัน เวลาเดียวกันก็เปนเวลาใหเราไปขออภัยจากพระดวยสําหรับทุกสิ่งที่เราไดทํา ผิด ทําบาปลงไป พี่นองครับ อาจจะมีหลายอยางที่เราอาจทําผิดไปโดยไมรูตัว ทําราย ผูอื่นไปโดยไมไดคิด หรือมีความเขาใจผิดกันอยู พอจะเลาเรื่องจริงเรื่องหนึ่งให ฟง พระสงฆอ งคหนึ่งกํา ลังฉลองครบรอบ 15 ปวันบวชเปนพระสงฆในระหวางฉลอง มีผูหญิงกลางคนคนหนึ่งเดินเขามาหาคุณพอ แลวพูดวา “ขอคุยดวยไดมั้ย” ในระหวางที่ คุยกัน เธอก็บอกกับพระสงฆคนนั้นวา “ดิฉัน ยกโทษใหคุณพอไดแลว” คุณพอจึงพูด ออกไปว า “ขอบคุ ณ มาก แต พ อ ทํ า อะไรหรื อ ” ผู ห ญิ ง คนนั้ น ก็ เ ลยเล า ให พ อ ฟ ง ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 4 9


รื้อฟนความจําขึ้นมาวา หลายปกอน พอเคยพูดกับเธอดวยคําพูดที่ไมดีหลายคํา ทําให เธอเสียใจมาก และกัดกินใจเธอมาจนถึงวันนี้ พระสงฆองคนั้นจําไมไดเลยวาพูดอะไรไป แตจํ าได เพี ยงว า พู ดบางสิ่ งบางอยางไปโดยไมนึ กว าจะเปน บาดแผลในใจของเธอ มานานแสนนาน พี่นองครับ ขนาดพวกเราพระสงฆเองก็ยังมีบางสิ่งบางอยางที่ตองขออภัยจากบรรดาพี่นอง ทั้งโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ หลายอยางพอก็อาจจะพูด จะทําอะไรที่ทําใหบางคนเสียใจ หรือเขาใจผิด พอก็ถือโอกาสนี้ ขออภัย พอเชื่อ วา เราทุกคนก็มีอะไรที่ทําผิดอยู ไมมีใครหรอกครับ ถูกเสมอ หรือไมเคยทําผิด เทศกาลนี้เปนเทศกาลที่ดีที่เราควรจะใหอภัยกัน แบงปนความสุขทางจิตใจแกกัน และการบังเกิดมาของพระกุมารเจาในปนี้ เราจะมีความสุขมากที่สุด ไมอยากจะบอกวาไมเชื่อ ก็ลองดู แตอยากจะบอกพี่นองวา “เชื่อพอเถอะ นี่คือ คริสตมาสของเรา” พอชอบประโยคที่ เกี่ยวกับการรับและการให บอกวา “ไมมีใครร่ํารวยจนไมสามารถที่จะ “รับ” ไมมี่ใครยากจน จนไมสามารถที่จะ “ให” ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 13 ธันวาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 5 0


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก วันนี้เมื่อ 50 ปที่แลวพอดี ๆ เปนวันทีพ่ ระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ไดรับศีลบวชเปน พระสงฆที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี สมัยนั้นยังไมมีบานเณรใหญในประเทศไทย เณรไทยจะถูกสงไป ศึก ษาต อ ที่ บา นเณรใหญ ป นัง หรือ ไมก็ ไ ปที่ก รุ งโรม ที่ จ ริง พระคุ ณ เจ า จะถู ก สง ไปปนั ง อยู แ ล ว แตเผอิญมีที่วางหนึ่งที่ที่กรุงโรม พระคุณเจาจึงถูกสงไปที่นั่น พระเปนเจาจัดไวอยางเหมาะสม เพราะการที่ไดไปที่กรุงโรมนั้นทําใหพระคุณเจามีโอกาสใกลชิดกับพระศาสนจักรแม รูจักภาษา ขนบธรรมเนี ยม รู จั ก งานของพระศาสนจั ก รอย า งดี เตรี ยมพระคุ ณ เจ า ให สั ก วั น หนึ่ ง จะต อ ง ปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเตรียมไววาสักวันหนึ่งจะเปนพระคารดินัลคนไทยคนแรก (3 มิ.ย. 1973 อัครสังฆราชแหงกรุงเทพฯ, 2 ก.พ. 1983 พระคารดินัล) มีแตคนถามและสงสัยวา พระศาสนจักรไทยเปนพระศาสนจักรเล็ก ๆ มีคาทอลิกไมเกิน 3 แสนคน ในทามกลางคนตาง ศาสนาถึง 60 กวาลานคน ทําไมจึงมีพระคารดินัลได นี่ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่พระจัดเตรียมไวอยางดี สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอลที่สอง มองเห็นวาผูนําพระศาสนจักรที่เขมแข็งจะสามารถนําพา พระศาสนจักรเล็ก ๆ ใหเขมแข็งได พระศาสนจักรทุกแหงหนนั้นอยูในสายพระเนตรของพระอยูเสมอ คุณสมบัติการเปนผูนําที่เขมแข็งนี้มีอยูในพระคุณเจามีชัยอยางครบถวน และนับตั้งแตพวกเรามี พระคารดินัล พระศาสนจักรของเราในไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญกาวหนาทั้ง ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติดวย พระคุณเจามีสวนอยางมากในการจัดการกระทํางานดานตาง ๆ ในสภา สังฆราชแหงประเทศไทย ในระดับทวีปเอเซีย และในระดับนานาชาติ เปนที่รูจักและยอมรับจากทุกคน ที่พบและรูจักกับพระคุณเจา งานทุกชิ้นที่พระคุณเจารับผิดชอบนั้นจะไดรับการปฏิบัตอิ ยางละเอียด รอบคอบ และมี แผนงาน พระคุ ณเจ าจะมี คํ าถามและคํ าตอบทุ กด านเตรี ยมไว ในสมองอยู เ สมอ ถาหากใครเคยสนทนากับพระคุณเจาก็จะพบความจริงขอนี้อยางชัดเจน พระคุณเจาไดตระเตรียมบุคคลากรสงฆไวอยางชาญฉลาด สงบรรดาพระสงฆไปศึกษาตอ ที่กรุงโรมในสาขาตาง ๆ อยางครบถวน เราจึงมีอาจารยสงฆอยางเพียงพอที่จะมีบานเณรใหญ ของเราเอง พระสงฆไดเรียนรูที่จะชวยพระศาสนจักรดานตาง ๆ พอเองก็เปนหนึ่งในบรรดา พระสงฆที่ไปเรียนมาและพอก็รูสึกซาบซึ้งในพระคุณนี้ของพระคุณเจาเสมอ ตอนนั้นไมมีใครรูวา ทําไมจึงใหพอเรียนประวัติศาสตร แตพระคุณเจาทราบดี ความรูที่พอเรียนมานั้น พระคุณเจาได มอบหมายใหเปนผูดําเนินเรื่องและศึกษาชีวิตของคุณพอนิโคลาส และจัดการดานเอกสารและพิธีการ ตามลําดับขั้นตอน และในที่สุดเราก็มีบุญราศีคุณพอนิโคลาส ดูเหมือนวาพระคุณเจาไดมองทุกสิ่ง เหลานี้ไวนานแลว นี่เปนเพียงตัวอยางเดียวเทานั้น หากใหบรรดาพระสงฆไดเลาบาง ก็จะพบวา สามารถทําเปนหนังสือเลมโต ๆ ไดเลย เรื่องราวของพระคุณเจามีมากมายจนไมสามารถพูดไดทุกดาน ตลอดเวลาหลายปที่ได ติดตามและทํางานรับใชพระคุณเจามา พอพบวาพระคุณเจามีคุณธรรมและความเปนสงฆสูงมาก ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 5 1


ทานรูจักอภิบาล ประนีประนอม ฉับไวในการแกปญหา วางแนวทางที่ชัดเจน พระคุณเจาเปน คนชอบชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก ชวยพระสงฆที่อยูที่วัดขาดแคลน ไมรูจะบรรยายอะไรไดอีก ที่สุดพูดกันงาย ๆ พระคุณเจาเปนผูที่มีบารมี และเหมาะสมเหลือเกินที่จะเปน “เจาชายของพระศาสน จั กร” และพระเป น เจ าก็ ยั ง ให พ ระคุ ณ เจ า ได มี ส ว นสํ า คั ญ ที่ สุ ด ในชี วิ ต คื อ เป น ผู ที่ เ ลื อ กตั้ ง พระสันตะปาปาองคปจจุบัน ในฐานะที่ทานเปน “พระคารดินัล” เกียรตินี้เปนเกียรติของคนไทย คาทอลิกไทย สารวัดฉบับนี้ พอจึงขอยกใหกับพระคุณเจา ใหเกียรติกับพระคุณเจา ขอบคุณพระคุณเจา สําหรับศักดิ์สงฆของพระคุณเจาเอง และศักดิ์สงฆที่มอบใหกับบรรดาพระสงฆมากมาย มากกวา 100 องคที่พระคุณเจาไดบวชให ดวยความเคารพรัก และสํานึกในพระคุณของพระคุณเจาเสมอ และตลอดไป ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 5 2


สารเจาอาวาส

พี่นองที่รัก วันนี้เราสมโภช “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” เรานึกถึง นักบุญยอแซฟ สามีของพระนางมารีอา และบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจา เรานึกถึงแมพระ ซึ่งเปนภรรยาและมารดา และเรานึกถึงองค พระเยซูเจา พระบุตรแหงองคพระบิดาและลูกของนักบุญยอแซฟและพระนางมารีอา พระศาสน จักรยกยองใหเปนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แตกวาจะเปนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็ไมใชเรื่องงาย ๆ เลย ครอบครัวนี้ตองผานทุกขเทวทนาตั้งแตแรกตั้ง ครอบครัวจนถึง ตอนสุดทายทีเดียว เริ่มตั้งแต การตั้งครรภที่มีปญหาสําหรับมนุษย ความเขาใจผิดและการนินทาครหา สงสารแมพระจริง ๆ ตอนนั้ นแมพ ระคงทุกข ใจอย างหาที่สุด มิได นักบุญ ยอแซฟเองก็เข าใจและก็ ดีใจหาย ยอมรั บ น้ําพระทัยและแผนการของพระอยางไมมีเงื่อนไข รวมทุกขกับแมพระตั้งแตนั้น ดูแลแมพระตั้งแตนั้น สังเกตุดูนักบุญยอแซฟ เปนสามีที่มีจิตใจประเสริฐจริง ๆ คิดถึงแมพระกอนเสมอ ไมอยากใหแมพระ ตองอับอาย คิดดูวานักบุญยอแซฟจะรูสึกอยางไรที่แมพระจะใหกําเนิดพระเยซูเจาในคอกเลี้ยงสัตว ไมรูจะทํายังไงดีไปกวานั้น และก็ไดเห็นกับตาวาพระเยซูเจาซึ่งทานรูดีวาเปนใครตองเกิดมาใน คอกเลี้ยงสัตวเชนนั้น ความทุกขของครอบครัวนี้ยังไมหมด เพิ่งจะเริ่มตนเทานั้นเอง เกิดมาแลว ก็ตองหนีระหกระเหินเพราะกษัตริยเฮรอดหมายเอาชีวิต การหนีตายทั้งครอบครัวในเวลาเชนนั้น ทรมานมาก และไมมีที่ไปตองหนีไปอยูในดินแดนของศัตรูดวยคือ อียิปต แทบจะเรียกไดวาไมมีที่ ซุกหัวนอน “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง นกยังมีรัง แตบุตรมนุษยไมมีที่แมแตจะหนุนศีรษะ” จําคําสอน นี้ไดมั้ยครับ ครอบครัวนี้ซื่อสัตยตอพระดวยกัน ทําตามน้ําพระทัยพระดวยกัน สูทนความลําบาก ดวยกัน วัยเด็กของพระเยซูเจาก็ไมใชวาจะทําใหพอแมสบายใจตลอดเวลา เคยหายไปถึง 3 วัน ซึ่งเปนสามวันที่ทําใหแมพระและนักบุญยอแซฟเหนื่อยทั้งกายและใจ ที่สุดแมพระตองอยูรวมทุกข ทรมานกับพระเยซูเจา จนถึง บนไม กางเขน นึ กถึงแมพระตอนเดินตามพระเยซูขึ้ นเขา กัลวาริโอ เห็นลูกตองโทษถึงขนาดนั้น หัวใจของแมพระคงแหลกสลายไปแลว นึกถึงตอนที่อยู เชิงกางเขนคอยรับ พระศพลงจากไมกางเขน ไมมีคําพูดใดสามารถบรรยายไดเลย ศิลปนผูวาดภาพ ปนรูปตาง ขนานนามภาพและรูปเหลานี้วา Pieta อานวา ปเอตา แปลวา “สงสาร” เพราะไมรูจะสรรหาคําใด ใหเหมาะได เปนรูปที่มองทีไรก็รูสึกสงสารทั้งแมพระและพระเยซูเจา แมลูกที่นาสงสารที่สุด ในโลก ครอบครัวที่นาสงสารที่สุด นักบุญยอแซฟก็เปนนักบุญที่นาสงสารเชนกัน ทานทํางาน เลี้ยงดูครอบครัวที่สําคัญที่สุดในโลก แตเราก็ไมเคยรูวาทานเสียชีวิตเมื่อไรและอยางไรและที่ไหนกัน แน ไดแตเดาเอา อะไรที่ไมรูแน ๆ พระศาสนจักรก็ไมกลาที่จะสอนแบบสุม ๆ เอา นาสงสารจริง ๆ พออธิบายเรื่องนี้เพราะหลายคนก็ชอบที่จะอธิบายวา การเปนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ ไมยากนัก เพราะพระเจาทรงจัดแจงทุกสิง่ หากพระเจาใหเราเปนแบบนี้บาง เราจะยอมรับหรือเปลา ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 5 3


คิดดูงาย ๆ พระใหเรายากจน พระใหเราตองทรมานทางกายและทางใจ พระใหเราตองหลบหนี และที่สุดใหตองตายอยางทนทุกขทรมาน เราก็คงไมยอมเปนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันนี้พอวา การเปนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นั้นงายกวาครอบครัวพระเยซูเจามาก งายกวาเพราะวา เราไมมีความ ลําบากเทากับพวกทาน แตเราก็ยังมีความเชื่อเขมแข็งได เรามาวัด ภาวนา ทําหนาที่อยางดี สิ่งที่จะทําใหเราไมสามารถเปนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ไดไมใชความลําบากหรอกครับ แตเปนความ ต องการที่ จะมี มากขึ้ นต างหาก ไม ใช การขาด เช น อยากมี ความพอใจทางเนื้ อหนั งมากขึ้ น อยากมีสมบัติมากขึ้น อยากมีความสะดวกสบายมากขึ้น อยากทําอะไรตามใจมากขึ้น และตามใจ พระนอยลง พี่นองครับ ความรักและความซื่อสัตยตอครอบครัวนํามาซึ่งความสุข ความอบอุน อย า งที่ ไ ม มี อ ะไรจะเปรี ยบ คนจํ านวนมากในโลกต อ งการมี ครอบครั วอย างที่ เรามี แต ก็ ไม มี แม แต ความทุ กข ใ นครอบครั ว ของเราก็ ยั ง เป น ความทุ ก ข ที่ น อ ยกว า คนหลายล า นคนในโลกนี้ ไมมีอะไรสําคัญกวาครอบครัวของเรา ชวยกันทําใหครอบครัวเราศักดิ์สิทธิ์กันดีกวา

ดวยความเคารพรัก พอสุรชัย ชุมศรีพันธุ

*สารวัด ฉบับวันอาทิตยที่ 27 ธันวาคม 2009

ส า ร เ จ า อ า ว า ส 2 0 0 9 วั ด พ ร ะ ม า ร ด า นิ จ จ า นุ เ ค ร า ะ ห ค ล อ ง จั่ น 5 4

สารเจ้าอาวาส 2009  
สารเจ้าอาวาส 2009  

สารเจ้าอาวาส 2009

Advertisement