Page 1

ART_Road.indd 1

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave”

พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล เขียน : คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธ์ุ จัดพิมพ์ : สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 122/11 ซ.นาคสุวรรณ (นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website: udomsarn.com พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ โทร. 0-2268-1646-8 พิมพ์ครั้งที่ 1 : 28 มีนาคม 2013 จำนวน 5,000 เล่ม

2 ART_Road.indd 2

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ท่านคือศิลา Tu es Petrus

พระศาสนจั ก รคาทอลิ ก ซึ่ ง พระเยซู ค ริ ส ตเจ้ า ได้ ท รง

สถาปนาขึ้นในโลก และดำรงอยู่อย่างมั่นคงดุจดังศิลา เป็นเวลา นับพันๆ ปี และจะดำรงอยู่ต่อไปจนสิ้นพิภพ คริ ส ตชนทั่ ว โลกมี ค วามเคารพ ความศรั ท ธา และ นอบน้อมเชื่อฟัง และพร้อมใจกันเรียกสมเด็จพระสันตะปาปาว่า “บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์” Holy Father ทุกพระองค์ คริสตชนทุกคนย่อมมีความปรารถนาและใฝ่ฝันเสมอที่ จะได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตเพื่อเข้าเฝ้าหรืออย่างน้อยได้ใกล้ชิด สมเด็จพระสันตะปาปามากที่สุด เพราะเข้าใจว่าได้ใกล้ชิดผู้แทน พระเยซูคริสตเจ้าบนโลกนี้ การเดินทางไปกรุงโรมครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3-17 มีนาคม 2013 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุก ประการ โดยมีคณ ุ พ่อสุรชัย ชุม่ ศรีพนั ธุ์ เป็นผูจ้ ดั การทุกสิง่ ทุกอย่าง นับว่าเป็นความเสียสละและน้ำใจดีมากๆ จึงขอขอบใจไว้ ณ ที่นี้

ART_Road.indd 3

3/24/56 BE 9:47 PM


การเดินทางไปวาติกันครั้งนี้ในฐานะสมาชิกพระคาร์ดินัล องค์หนึ่ง เพื่อเข้าร่วมการประชุมกับพระคาร์ดินัลทั้งหมด ในการ

เตรียมตัวเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ตามหน้าที่และกฎเกณฑ์ ต่างๆ ของพระศาสนจักร การประชุ ม บรรดาพระคาร์ ดิ นั ล แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาค

ภาคแรก บรรดาพระคาร์ดินัลทุกองค์ต้องเข้าประชุม การประชุม ภาคแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2013

เพื่อเตรียมความพร้อมทุกอย่างในการประชุมภาคสอง คือการ

ลงคะแนนเสียงเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ การประชุมภาคสอง ผู้เข้าประชุมคือบรรดาพระคาร์ดินัล

ทุกองค์ที่มีอายุไม่เกิน 80 ปี ซึ่งเรียกชื่อ Electors ซึ่งมีจำนวน 117 องค์ แต่เนือ่ งจากมีพระคาร์ดนิ ลั 2 องค์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพราะสาเหตุสำคัญสุดๆ จึงมีพระคาร์ดินัลจำนวนเพียง 115 องค์ เท่านั้นเข้าร่วมประชุม Conclave การลงคะแนนเสียงเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่คราวนี้ ใช้เวลาเพียง 2 วัน คือเริ่มตั้งแต่บ่ายวันอังคารที่ 12 มีนาคม และ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 ใช้เวลาลงคะแนนเสียงรวม 5 ครั้ง เท่ากับการลงคะแนนเสียงเลือกพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

การเลื อ กตั้ ง พระสั น ตะปาปาครั้ ง นี้ มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามที่ หลายคนหลายฝ่ายคาดคะเนไว้เลย เป็นเครื่องหมายชัดเจนว่า พระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำของพระศาสนจักรอย่างแท้จริง บัดนี้ พระศาสนจักรของเราได้มีพระคาร์ดินัล ฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ ชาวอาร์เจนตินา อายุ 76 ปี ได้รับเลือกเป็น พระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ทรงพระนามว่า ฟรังซิส

ART_Road.indd 4

3/24/56 BE 9:47 PM


จึ ง ขอเชิ ญ ชวนพี่ น้ อ งคาทอลิ ก ไทย ขอบพระคุ ณ พระเป็นเจ้า และขอพระพรพระเป็นเจ้าสำหรับพระสันตะปาปา องค์ใหม่นี้ ทรงพระเจริญ Vivat Papa เพราะพระองค์ท่านคือ “ศิลา” Tu es Petrus พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ART_Road.indd 5

3/24/56 BE 9:47 PM


คำนำผู้บันทึก

ผมมีบุญที่ได้ติดตามพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ไป ร่วมประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปาในปี 2005 ใช้ชื่อการบันทึกนั้นว่า Road to the Conclave ผมยังมีบุญได้ติ ดตามพระคุณเจ้ าเพื่อ ไป

ทำหน้าที่พระคาร์ดินัลในการเตรียมเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ หลังจากที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงลาออกจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 ครัง้ นีผ้ มจึงใช้ชอ่ื ว่า Road For The Conclave เพราะครั้งนี้พระคุณเจ้าไปเพราะมีหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งใน สถาบันพระคาร์ดินัล (College of Cardinals) แม้ว่าจะไม่สามารถอยู่ ในการประชุม Conclave ได้เพราะมีอายุเกิน 80 ปีตามระเบียบของ การประชุมก็ตาม หน้าที่นี้ยังมีอยู่เพื่อให้ทุกคนเตรียมการเลือกตั้งใหม่ ร่วมกัน ในฐานะคนไทยคนหนึ่งและในฐานะพระสงฆ์คาทอลิกคนหนึ่ง ผมย่อมรู้สึกภูมิใจในการเดินทางไปทำหน้าที่อันมีเกียรติอย่างสูงนี้ของ พระคุณเจ้าของเราครับ เวลาที่ผมเห็นฝูงชนต่างถือร่มทนความหนาวเหน็บยืนรอคอย พระสันตะปาปาองค์ใหม่ที่ลานมหาวิหารนักบุญเปโตรเมื่อเย็นวันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 ก็ถามตัวเองว่าพวกเรากำลังรอคอยอะไร เวลาที่

พระสั น ตะปาปาองค์ ใ หม่ ป รากฏตั ว ที่ ร ะเบี ย งมหาวิ ห ารและฝู ง ชน

ต่างโห่ร้องยินดีอย่างกึกก้องนั้นผมได้รับคำตอบทันที ผมรู้สึกเหมือน ฉลองปัสกา เหมือนพระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพ ใจเปี่ยมสุขจริงๆ ครับ ผมเห็นบางคนน้ำตาไหล ผู้คนจากทุกถนนทุกซอกซอยต่างพากัน

ART_Road.indd 6

3/24/56 BE 9:47 PM


ออกมาต้อนรับผู้แทนองค์พระเยซูเจ้า เป็นภาพที่ยากจะบรรยายจริงๆ บันทึกนี้ผมจึงตั้งใจจะระลึกถึงโอกาสสำคัญสองโอกาสครับคือ โอกาส 84 ปีของพระคาร์ดินัลของเรา ผมถือว่าเป็นหนังสืออนุสรณ์ครบ 7 รอบ ของพระคุณเจ้าอีกเล่มหนึ่ง เพราะภารกิจของพระคุณเจ้าครั้งนี้ยิ่งกว่า ถือร่มตากฝนทนความหนาวในเทศกาลมหาพรตของพวกเรามากนัก หนักหนาและลำบากกว่าที่เราจะคาดคิดได้ พระคุณเจ้าต้องอดทนและ เสี ย สละอย่ า งน่ า ชื่ น ชม และโอกาสที่ ส องคื อ โอกาสปั ส กาปี นี้ ข อง

พวกเราทุกคน ที่ได้ชื่นชมกับการกลับเป็นขึ้นมา ปัสกาปี 2013 นี้จึงเป็น ปัสกาที่ไม่อาจลืมได้เลยครับ เพราะเรามีพระสันตะปาปาแล้ว

Habemus Papam

คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

ART_Road.indd 7

3/24/56 BE 9:47 PM


คำนำผู้จัดพิมพ์

วันนี้มันเป็นเพียงบทบันทึก แต่ในอนาคตจะถูกจารึกเป็น ประวัติศาสตร์ แสงอ่อนๆ ของแดดยามเช้า เล็ดลอดผ่านต้นไม้ใหญ่มากมาย หน้าตึกที่ผมเข้ามารับการศึกษาอบรมที่ประเทศฟิลิปปินส์ เช้าวันนี้ผม ตั้งใจตื่นเช้าเป็นพิเศษ มันเป็นเช้าของวันฉลองศาสนนามของผมเอง แต่ ม ากไปกว่ า นั้ น มั น เป็ น เช้ า ที่ สั น ตะสำนั ก ประกาศให้ มี พิ ธี มิ ส ซา

รับตำแหน่งพระสันตะปาปา (Inaugural Mass of the Pontificate) ของพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 พระสันตะปาปาฟรังซิส คณะเยสุอิต ชาวอาร์เจนตินา จากการประกาศสละตำแหน่งพระสันตะปาปาในปลายเดือน กุมภาพันธ์ มาจนถึงเมือ่ ตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลง (Sede Vacante) จนนำไปสู่ ก ารประชุ ม พระคาร์ ดิ นั ล ทั่ ว โลก (Conclave) เพื่ อ เลื อ ก

พระสันตะปาปาองค์ใหม่ ช่วงเวลาต่อเนือ่ งร่วม 2 อาทิตย์ ความเคลือ่ นไหว ของพระศาสนจักรคาทอลิกที่เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก ถูกจับตามอง ความฉับไว และประสิทธิภาพของสื่อนานาชนิดถูกนำมา ใช้อย่างกว้างขวาง ประเทศไทยที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มี คาทอลิกเพียงน้อยนิด ดูไม่น่าสลักสำคัญอะไรต่อส่วนรวม แต่ความ เป็นสากลของพระศาสนจักรคาทอลิกก็ถูกเผยแสดงออกด้วยพยาน ชีวิตทันที เมื่อเรามี พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เดินทางไปทำ หน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 8

3/24/56 BE 9:47 PM


นับเป็นครั้งที่สองแล้ว ที่พระคาร์ดินัลของเราได้ไปร่วมบันทึก ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของพระศาสนจักร ในปี 2005 ที่มีโอกาสอยู่ใน การประชุมเลือกพระสันตะปาปา สามารถเป็นได้ทั้งผู้เลือกและผู้ถูกเลือก และในปี 2013 พระคุ ณ เจ้ า ทำหน้ า ที่ ใ นสถาบั น คณะพระคาร์ ดิ นั ล

แม้อายุจะเกิน 80 ปีไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แต่สิทธิและหน้าที่ของ

เจ้าชายแห่งพระศาสนจักรยังมีอีกมากทีเดียว ในเส้นทางทั้งสองช่วง เวลา มีผู้หนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนคอยจัดสรรให้ทุกอย่างลงตัว อำนวย ความสะดวก ประสานงานกั บ ทุ ก ฝ่ า ย และยั ง ทำหน้ า ที่ ที่ ไ ม่ มี ใ คร มอบหมาย แต่ เ ห็ น ว่ า จะเป็ น ประโยชน์ ใ นระยะยาวนั่ น คื อ “บั น ทึ ก

การเดินทาง” คุ ณ พ่ อ สุ ร ชั ย ชุ่ ม ศรี พั น ธุ์ ได้ เ ล่ า เรื่ อ งราวไม่ ใ ช่ แ ต่ ข องพระคาร์ดินัลเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้อีกมากมาย ส่วนหนึ่ง

เป็นเพราะคุณพ่อเป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์อยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่งเป็น เพราะท่านทำงานมานานแบบคนที่รู้จริง และส่วนที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความเป็นคนอารมณ์ดี ความไม่ถือตัว รักและส่งเสริมรุ่นน้องด้วยความ จริงใจ คุณลักษณะเหล่านี้จึงทำให้บทบันทึกของคุณพ่อไม่ได้สัมผัส ความคิดสติปัญญาอย่างเดียว แต่ยังสัมผัสหัวจิตหัวใจของคนที่คุณพ่อ เล่าถึง และผู้อ่านทุกท่านด้วย “Road For The Conclave พระคาร์ ดิ นั ล ไทยไปทำหน้ า ที่

พระคาร์ดินัล” เป็นบทบันทึกที่ไม่ได้บอกเราแค่เพียงว่า ใคร ทำอะไร ที่ ไ หน อย่ า งไร แต่ ยั ง ย้ ำ กั บ เราด้ ว ยทุ ก บรรทั ด ถึ ง ความเชื่ อ ในแบบ

คริสตชนที่แปรเปลี่ยนเป็นชีวิต บรรยากาศของชีวิตคริสตชนท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปของโลก สภาพแวดล้อมและกลิ่นอาย ของโรม-วาติกัน ฯลฯ วันนี้มันอาจเป็นเพียงแค่บทบันทึกเล่มเล็กๆ ที่เรา

ART_Road.indd 9

3/24/56 BE 9:47 PM


เปิดอ่าน ใช้เวลาไม่นานก็จบ แต่ผมเชื่อว่าวันข้างหน้าอีกไม่นานมันจะ เป็นหนังสือที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์พระศาสนจักรในเมืองไทย ผมพบตั ว เองอี ก ครั้ ง หลั ง จากอ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ บอี ก รอบ

โลกรอบข้างมืดลงแล้ว พัดลมในห้องส่ายไปมา แรงลมของมันมีไม่มาก เท่าเสียงครางจากความโบราณของเครื่อง เมื่อโมงยามในชีวิตหดสั้นลง เราอยากทำเรื่ อ งที่ มี ค่ า มากขึ้ น ผมเชื่ อ ว่ า งานชิ้ น นี้ มี ค่ า สำหรั บ เรา

คริสตชนไทย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช รองผู้อำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ART_Road.indd 10

3/24/56 BE 9:47 PM


ปฐมบท : เบื้องหลังการเดินทาง

พระคาร์ดินัลโทรมาหาผมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พระคุณเจ้าถาม ว่าคุณพ่อคงได้ยินข่าวพระสันตะปาปาทรงลาออกจากตำแหน่งแล้ว

ใช่มั้ย ผมตอบว่าได้ยินแล้วครับพระคุณเจ้า ผมตั้งใจจะถามต่อทันที เลยว่าแล้วพระคุณเจ้าจะไปหรือเปล่าครับ และก็จะถามต่อไปอีกว่า แล้วจะให้ผมไปด้วยมั้ยครับ ยังไม่ทันถามพระคุณเจ้าก็พูดต่อไปว่า สงสัยผมคงต้องไปเพราะเป็นหน้าที่แต่ผมก็กำลังดูว่าทางวาติกันจะว่า อย่างไรก่อน ถ้าผมไปพ่อจะไปด้วยได้หรือเปล่า ตอนนั้นผมรีบตอบ แบบเร็วจนออกนอกหน้าว่า ได้ครับพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าต่ออายุ

พาสปอร์ตแดงแล้วหรือยัง คำตอบคือเสร็จแล้ว อย่างนั้นเหลือแต่ผม นี่แหละที่ยังไม่มีวีซ่า พระคุณเจ้าก็บอกให้รีบไปทำเอกสารให้พร้อม ส่วนเรื่องการขออนุญาตเดินทางของผมนั้นพระคุณเจ้าจะจัดการให้

ผมรีบโทรไปหาคุณพ่อชาร์ลซึ่งทำงานที่สถานทูตวาติกันทันทีเพราะ

จำได้ว่าครั้งก่อนที่ไปกับพระคุณเจ้า ก็ขอให้พ่อชาร์ลช่วยเรื่องวีซ่าอิตาลี แบบเร่งด่วนแบบนี้ พ่อชาร์ลดีใจหายจริงๆ ครับ บอกให้ผมรีบจัดเอกสารที่ จำเป็นในการขอวีซ่า ส่วนพ่อเขาจะจัดเอกสารจากสถานทูตวาติกัน

ให้ทูตอิตาลีช่วย ผมรีบไปทำเอกสารที่มิสซังฯ จนครบทุกอย่าง พอวัน อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ่อชาร์ลบอกให้มารับเอกสารและไปสถานทูต อิตาลีวันนั้นเลย กำชับด้วยว่าต้องถึงสถานทูตก่อนเที่ยง งานเข้าแบบนี้ ผมรีบไปทันทีเลยและที่สุดก็ไปทันครับก่อนเที่ยง ทางสถานทูตอิตาลี “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 11

11 3/24/56 BE 9:47 PM


บอกว่ามารับวีซ่าวันพุธคือวันรุ่งขึ้น พอวันพุธผมก็พร้อมเดินทางรอท่าน เรียกอย่างเดียว ราวกับจะรูว้ า่ ผมพร้อมแล้วพระคุณเจ้าโทรมาวันพฤหัสฯ ครับ ถามว่าพ่อคิดว่าถ้าไปควรไปวันไหนดี ผมติดตามข่าวเรื่องนี้จาก วาติกันทุกวันและก็เรียนพระคุณเจ้าว่า พระคาร์ดินัลโซดาโน ซึ่งเป็นดีน (Dean) หรือหัวหน้าคณะพระคาร์ดนิ ลั ให้ขา่ วว่าการประชุมพระคาร์ดนิ ลั เพื่ อ ร่ ว มกั น กำหนดวั น เลื อ กตั้ ง พระสั น ตะปาปาองค์ ใ หม่ จ ะเริ่ ม ต้ น

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม และกำหนดว่าจะประชุมร่วมกันระหว่างพระคาร์ดินัลแบบนี้สำหรับตกลงกันในรายละเอียดอีกหลายเรื่อง วันละสอง ครั้งจนกว่าจะชัดเจนทุกเรื่อง ผมจึงเสนอพระคุณเจ้าว่าน่าจะเดินทาง คืนวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม และจะถึงเช้าวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พอดีท่าน ก็เห็นด้วยและให้ผมออกตั๋วทันทีเลย เร็วทันใจดีมั้ยล่ะครับ พอทุกอย่าง พร้อมผมก็โทรนัดพระคุณเจ้าว่าวันอาทิตย์ท่ี 3 มีนาคม เจอกันทีส่ นามบิน สุวรรณภูมิเวลาสามทุ่ม เรื่องการเดินทางไปวาติกันครั้งนี้ของพระคาร์ดินัลผมถือว่าเป็น เรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากครับ เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีหัวใจที่เต็มไปด้วย สำนึกแห่งความรับผิดชอบ มีเหตุผลง่ายๆ อยู่สองสามข้อครับที่ทำให้ ผมเชือ่ เช่นนัน้ ประการแรกก็คอื หลายปีมานีท้ ง้ั ผมและคนสนิทพระคุณเจ้า หลายคนพยายามชักชวนพระคุณเจ้าไปเทีย่ วหรือไปแสวงบุญต่างประเทศ บ้างเพราะตอนนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบงานของสังฆมณฑลแล้ว อีกอย่าง ตอนนี้ ยั ง เดิ น เหิ น แข็ ง แรงดี ไ ปไหนได้ ก็ น่ า จะไป ท่ า นไม่ ไ ปเลยครั บ

ผมเองเคยชวนหลายครั้ ง ก็ ถู ก ปฏิ เ สธทุ ก ครั้ ง แต่ ไ ม่ ใ ช่ ค รั้ ง นี้ ค รั บ พระคุณเจ้ายอมไปด้วยตนเองไม่ต้องชวนเลยครับทั้งๆ ที่รู้ว่าการไป แบบนี้ไม่สนุกเลย จะต้องลำบากหลายเรื่องแต่เพราะเป็นหน้าที่ที่กำกับ มากับตำแหน่งพระคาร์ดินัลนี่แหละ พระคุณเจ้าตัดสินใจไปทำหน้าที่ 12 ART_Road.indd 12

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


นั้นครับ บางคนพูดว่าพระคาร์ดินัลเราไม่ต้องไปบ้าง บางคนว่าไม่มี สิทธิ์ไปแล้วเพราะอายุเกิน 80 ปีแล้ว น่าชื่นชมประการที่สองก็เพราะว่า ในระหว่างการเดินทางท่านเล่าให้ฟงั ว่าคิดจะไม่มาเพราะรูส้ กึ ว่าสุขภาพ

ไม่พร้อมนัก และอาการที่ผมเห็นก็ยืนยันอย่างนั้นด้วยครับ เวลาเดิน ท่านจะต้องระวังมาก เวลาเห็นอะไรจากที่สูงท่านก็ต้องใช้สมาธิไม่งั้น อาการโคลงก็ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ แต่ ก่ อ นท่ า นไม่ เ คยขอให้ ผ มพยุ ง หรื อ

จับแขนเลยแต่ตอนนี้ท่านยอมให้ช่วย บางครั้งก็ขอด้วย แสดงว่าท่าน

มีอาการไม่น้อยเลยนะครับ แต่ท่านก็มีความสุภาพมากกว่าอาการ พระคุณเจ้าเข้าใจดีว่าตำแหน่งพระคาร์ดินัลนี้พระศาสนจักรต้องการให้ กับผู้มีความรับผิดชอบระดับสูงรวมไปถึงให้เป็นผู้หาผู้สืบตำแหน่งท่าน นักบุญเปโตรด้วย ท่านจะขาดด้วยเหตุผลเท่านี้ไม่ได้ เรียกว่าทนได้ก็ ต้องทน น่าชื่นชมประการที่สามก็เพราะว่าท่านเป็นพระคาร์ดินัลไทย องค์แรกและท่านประสงค์ให้มอี งค์ตอ่ ๆ ไป หากท่านทำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เต็มทีก่ ย็ อ่ มเป็นพยานถึงจิตวิญญาณคริสตชนไทยได้อย่างดี พระคาร์ดนิ ลั ไทยองค์ที่สองที่จะตามมาก็เป็นไปได้ เรื่องการมองไกลแบบนี้ใครๆ ก็ ยอมรับนะครับ นอกจากนี้ผมขอใช้สิทธิ์ผู้เขียนขอชมเป็นการส่วนตัว

สักหน่อยนะครับ เรื่องก็คือพระคุณเจ้าขอให้ผมจองตั๋วชั้นประหยัดไปกัน ท่านใช้คำว่าเราไปชั้น economy ก็พอนะ ผมฟังแล้วก็ไม่สบายใจครับ นึกเห็นใจท่านที่มีอายุพอควรแล้วอีกทั้งสุขภาพก็ไม่สมบูรณ์ก็เลยบอก ท่านว่าอย่าเลยครับพระคุณเจ้าไปชั้น Business ที่เคยไปก็ได้และ

ดีกว่าด้วย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วนี่ผมจะขอเบิกจากมิสซังฯ ให้เอง ครับ และแล้วคำตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นที่ผมเคยได้ยินมาบ่อยๆ

ก็คือ ไม่ต้องไปเบิกมิสซังฯ นะ พ่ออย่าไปรบกวนเงินของมิสซังฯ เลย เราออกกันเองได้ พ่อจองชั้น Business ไปก็แล้วกันสองที่ พ่อออกไป “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 13

13 3/24/56 BE 9:47 PM


ก่อนนะผมจะใช้คนื ให้ภายหลัง เท่าทีผ่ มจำได้และทำงานกับพระคุณเจ้า มาผมได้ยินเรื่องทำนองนี้เสมอคืออย่าไปรบกวนเงินมิสซังฯ เลย ความ รักที่ท่านมีต่อมิสซังฯ มีแบบมากมายมหาศาลจริงๆ ครับ พอมีคนรู้ว่าผมจะไปกับพระคาร์ดินัลด้วยก็เริ่มมีคนขอให้ผม เขียนบันทึกแบบทีเ่ คยเขียนครัง้ ก่อน ตอนนัน้ ใช้ชอ่ื ว่า “บันทึกพระคาร์ดนิ ลั ไทยไปเลือกตั้งพระสันตะปาปา” คิดเพียงว่าบันทึกไว้กันลืมแต่พอมา ถึงเมืองไทยมีคนอ่านแล้วชอบบอกให้พิมพ์จำหน่ายผมก็ยกให้มิสซังฯ ไปจัดพิมพ์และจำหน่าย พอมีคนมาขอให้บันทึกอีกครั้งนี้ก็มีปัญหาใหญ่ๆ อยู่สองข้อครับ เป็นปัญหาของผมเองล้วนๆ นะครับ คือกลัวว่าครั้งนี้จะ มีคนสนใจอ่านแบบครั้งที่แล้วหรือเปล่า เดี๋ยวนี้การเขียนของผมก็ออก แนวโบราณกว่าเดิม และข้อสองจะตั้งชื่อว่าอะไร ครั้งที่แล้วตั้งว่าไป เลือกตั้งแต่ครั้งนี้ไปประชุมเตรียมการเลือกตั้งเพราะท่านอายุเกิน 80 ปี แล้วไม่มีสิทธิ์ในการเข้าประชุมเลือกตั้งตามกฎระเบียบ คิดไปคิดมาผม ก็เลยตั้งชื่อบันทึกครั้งนี้ว่า “พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล” ยังไงๆ ผมก็ให้มีคำว่าไทยไว้ก่อนเพราะฟังแล้วภูมิใจที่มีคนไทยคนหนึ่ง ได้ทำหน้าทีน่ ไ้ี ด้สมบูรณ์ในระดับนีค้ รับ เบือ้ งหลังทัง้ หลายผมก็พรรณนา หมดแล้ ว มาเข้ า สู่ บั น ทึ ก กั น เลยดี ก ว่ า บั น ทึ ก นี้ ผ มขอขอบพระคุ ณ พระคุณเจ้าที่ได้ให้โอกาสดีๆ แบบนี้แก่ผมและให้เสมอมาด้วย นึกถึง เรื่องต่างๆ ที่ผ่านมาครั้งใดก็รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณพระคุณเจ้าทุกครั้ง ล่ะครับ

14 ART_Road.indd 14

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave”

พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้ าที่พระคาร์ดินัล วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2013 ตั้งแต่พระคาร์ดินัลนำคณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษา ไปร่วมฉลองครบ 350 ปี คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ที่ฝรั่งเศสในปี 2008 แล้ว ผมไม่มีโอกาสเดินทางร่วมกับพระคุณเจ้า

อีกเลย แม้ในตอนหลังจากทีพ่ ระคุณเจ้าพ้นจากหน้าทีป่ กครองสังฆมณฑล ในปี 2009 พระคุณเจ้าก็ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยอย่างที่เล่าให้ฟัง บอก ว่าห่วงงานทีท่ ำอยู่ การเดินทางครัง้ นีต้ อ้ งมาจากความสำคัญและหน้าที่ จริงๆ ไม่อย่างนัน้ ก็คงไม่ได้ไปครับ ดังนัน้ พอผมพบพระคุณเจ้าทีส่ นามบิน ก็มีความรู้สึกดีมากจริงๆ บรรยากาศที่คุ้นเคยและอบอุ่นกลับมาอีกครั้ง ยิ่งเห็นมีคนมาส่ง มาอวยพรให้การเดินทางครั้งนี้ ให้พระคุณเจ้าได้ทำ หน้าที่ในนามของพระคาร์ดินัลไทย ก็ยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นไปอีก ไม่รู้จะ บรรยายอย่างไรดีครับ มีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช คุณพ่อชาญชัย ทิ ว ไผ่ ง าม ที่ บ อกว่ า สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อ ยู่ ใ นเขตปกครองของวั ด

คุณพ่อเลยจำเป็นต้องมา นอกจากนี้ก็มีคุณวัลลีย์ ซึ่งผมเชื่อว่าเธอคง

ไม่อยากให้ผมออกชื่อ ผมก็เลยไม่ออกนามสกุลนะครับ คุณวัลลีย์เป็น “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 15

15 3/24/56 BE 9:47 PM


คนที่เป็นห่วงพระคุณเจ้าในทุกเรื่อง และก็อาสาช่วยเหลือหลายอย่าง ทีเดียว มีคุณจักรกฤษณ์ และภรรยา และลูกด้วย ครอบครัวนี้ช่วยงาน วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่มีคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นเจ้าวัด บอกไว้เผื่อมีคนไม่รู้จัก ช่วยวัดเต็มที่เลย คุณจักรกฤษณ์เป็นผู้อำนวยการสภาภิบาลวัด ลูกสาวเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ยังมีคุณจินตนาและ ลูกสาว น้องเมย์ซึ่งก็เป็นเลขาสภาภิบาล และเหรัญญิกที่ไม่ค่อยมีเงิน ของสภาภิบาลเหมือนกัน มีนายเมธัสเป็นตัวแทนเยาวชนวัดมาส่งด้วย ใครอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไปดูในเฟซบุ๊กผมได้นะครับ คงต้อง ย้อนหลังไปดูนานหน่อยเท่านั้นเอง การดำเนินการเช็คตั๋ว ส่งกระเป๋า เข้าเครือ่ ง การตรวจจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง เป็นไปอย่างรวดเร็วจน แทบตั้งตัวไม่ทัน เผลอแพล็บเดียว พระคุณเจ้าและผมก็ไปนั่งรอภายใน ห้องรับรองของสายการบินไทยแล้ว เที่ยวบินนี้ไม่ค่อยเต็มมากนัก แต่ก็ 16 ART_Road.indd 16

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ออกล่าช้าไปประมาณครึ่งชั่วโมง คุณพงษ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่สนามบินที่ คอยอำนวยความสะดวกมาเสนอว่าจะเอารถมารับไปส่งทีป่ ระตูขน้ึ เครือ่ ง เลย ผมก็บอกว่าไม่ต้องก็ได้โดยเข้าใจว่าเดินไม่ไกลนัก ที่ไหนได้ครับ ถ้าไม่มรี ถมารับ อย่าว่าแต่พระคุณเจ้าเลย ผมเองก็คงเดินไม่ไหวเหมือนกัน ไกลมากจริงๆ ไม่น่าไปอวดฉลาดกับผู้เชี่ยวชาญเลยเรา พระคุณเจ้าได้ เล่าอะไรๆ ให้ผมฟังมากมายบนเครื่องระหว่างการเดินทางอันยาวนาน ถึง 11 ชั่วโมงกว่าๆ แต่สิ่งที่ผมจำได้แม่นเลยก็คือพระคุณเจ้าบอกว่า ตอนต้นตั้งใจจะเขียนจดหมายลา ไม่มาประชุม เพราะรู้สึกว่าสุขภาพ ไม่ค่อยพร้อม แต่นึกว่าเป็นหน้าที่ของพระคาร์ดินัลก็เลยตัดสินใจยอม มา ฟังแล้วขนลุกเลยครับ รู้ทั้งรู้ว่างานนี้ไม่สนุกแน่ แต่ใจเหล็กครับ แบบนี้ หน้าที่ต้องมาก่อนแค่พอไหวก็ต้องทำครับ พระคุณเจ้ายังคง เอกลักษณ์ประจำตัวไว้ได้อย่างมั่นคงคือมีเรื่องที่น่าสนใจคุยให้ฟังได้ เสมอ เอาประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่พบเจอมาเล่าให้ฟัง พยายาม มองโลกและมองคนในทางที่ดีมากๆ เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเวลานั่ง เครื่องบินก็คือพระคุณเจ้าจะนอนไม่ได้เลยครับ ผมยังหลับ ท่านไม่หลับ มาคราวนี้อาหารทานได้เหมือนเดิมแต่น้อยกว่าเดิม TG 944 พาเรามาถึงโรมตามกำหนดเวลาเช้า รอกระเป๋าอยู่ เดีย๋ วเดียวก็มาครบ ยกเว้นกล้วยไม้ 2 กล่องทีร่ อกันอยูน่ านจนผูโ้ ดยสาร เกือบหมดก็ยังไม่มา ท่านก็เลยบอกว่าไม่ต้องรอแล้วล่ะ ผมยังแอบมอง อยู่เลยตอนเข็นกระเป๋าทั้งหมดออกจากสนามบิน ครั้งนี้ผมเตรียมการ ล่วงหน้าไว้ดีพอควร ติดต่อให้คุณพุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี ช่วยเตรียมรถ จากวาติกันมารับ ติดต่อที่พักไว้เรียบร้อย โรมอากาศหนาวเอาเรื่อง ตอนเช้าๆ ประมาณ 14 องศาเซลเซียส บรรยากาศหน้าวาติกันตอนรถ ผ่านมาต่างไปจากตอนที่มาฝังพระศพสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 17

17 3/24/56 BE 9:47 PM


ปอล ที่ 2 และเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 มากเลย ผู้คนบางตา ไม่มีป้าย ไม่มีเรื่องอะไรพิเศษ พูดง่ายๆ ดีกว่า เหมือนทุก อย่างปกติเลยครับ แต่อย่าเพิ่งครับ เดี๋ยวให้ผมเดินไปที่หน้ามหาวิหาร เสียก่อน ก็จะรู้ว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่า พอเราเข้ามาเช็คอินภายใน บ้านพัก พวกเจ้าหน้าที่ก็จำพระคุณเจ้าได้ทันที และคนที่เราพบตอนแรก ก็คือพระคาร์ดินัล โรดิเกวซ (Rodriguez) จากสาธารณรัฐโดมินิกัน นึก ได้ทันทีเลยครับว่าบ้านที่เราพักต้องมีพระคาร์ดินัลมาพักกันหลายองค์ แน่ๆ มาถึงบ้านพักก็เวลา 8 โมงเศษๆ แล้ว เท่าทีผ่ มทราบมาการประชุม ของคณะพระคาร์ดินัล เริ่มประชุมวันนี้เวลา 09.30 น. จนถึง 12.30 น. หลังจากแน่ใจเวลาประชุมแล้ว ผมรีบเรียนถามพระคุณเจ้าว่าจะไปร่วม ประชุมเช้านี้ไหม คำตอบก็คือสงสัยจะไปไม่ไหวคุณพ่อ รู้สึกไม่ค่อยดี เช้านี้ขอพักก่อน ประชุมช่วงเย็นค่อยว่ากันใหม่ พูดถึงเรื่องการประชุมของพระคาร์ดินัล ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง พระสันตะปาปาองค์ใหม่ คณะพระคาร์ดนิ ลั หรือทีเ่ ราเรียกภาษาอังกฤษว่า College of Cardinals ซึ่งหมายถึงทุกองค์ที่เป็นพระคาร์ดินัล ไม่ว่าจะ มีอายุเท่าไรก็ตามที่ยังสามารถมาโรมประชุมได้ จะต้องมาประชุมที่ เรียกว่า General Congregations เพื่อตกลงและตัดสินใจร่วมกันว่า จะให้มีการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่วันที่เท่าไร มีรายละเอียดที่ ต้องตระเตรียมอะไรบ้าง ใครทำหน้าที่อะไร ต้องวางตัวอย่างไร รวมถึง รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหม่นี้ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้ ง นี้ โ ดยมี หั ว หน้ า คณะพระคาร์ ดิ นั ล ที่ เ รี ย กว่ า Dean ปั จ จุ บั น ก็ คื อ

พระคาร์ดินัล โซดาโน เป็นผู้นำการประชุม การประชุมแบบนี้มีวันละ

2 รอบ จนกว่ า จะพร้ อ มในการเลื อ กตั้ ง อย่ า งครั้ ง แรกเมื่ อ เช้ า นี้ มี

พระคาร์ดินัลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 142 องค์ และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ที่มาแล้วนับได้ 103 องค์ ยังขาดอยู่ 12 องค์ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเรียกว่า 18 ART_Road.indd 18

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


Electors จะมาถึงวันอังคารที่ 5 มีนาคม ในการประชุมก็มีการสาบานที่ จะรักษาความลับ การสวดภาวนา การอภิปรายและกำหนดต่างๆ และ ก็มีเปิดเวทีอภิปราย เสนอแนะต่างๆ ผลสรุปเราไม่ทราบจนกว่าจะมี การแถลงให้ทราบเท่าที่จำเป็นเท่านั้น การประชุมมีกี่วันก็ไม่ทราบได้ มี แต่คณะพระคาร์ดินัลเท่านั้นที่จะทราบ พอถึงเวลากำหนดที่จะเลือกตั้ง พระสันตะปาปา เราเรียกการประชุมนี้ว่าคอนเคลฟ (Conclave) คราวนี้ แหละจะมีเฉพาะ Electors เท่านั้นที่เข้าไปเลือกตั้งได้ และผู้ที่จะถูก เลือกก็ไม่จำเป็นต้องมาจากกลุ่มพระคาร์ดินัลกลุ่มนี้ จะเป็นใครก็ได้ที่ เหมาะสม อายุเกิน 80 ปีก็ถูกเลือกได้เหมือนกัน ยากหน่อย แต่ถ้าถาม ว่ามีสิทธิ์ถูกเลือกหรือไม่ คำตอบคือมีครับ พระคาร์ดินัลของเราเข้าใจ เรื่องแบบนี้ดีมาก หลังจากมีประสบการณ์จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว พระคุณเจ้าจึงเข้าใจถึงหน้าทีต่ รงนีด้ ี พระศาสนจักรแต่งตัง้ พระคาร์ดนิ ลั

ขึ้นมาก็เพื่อให้รับผิดชอบหน้าที่พิเศษนี้ ถ้าไปโรมได้ต้องไป เป็นหน้าที่ และหน้าที่นี้สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าพระคาร์ดินัลไทยสำนึกถึงความ รับผิดชอบนี้เต็มที่จริงๆ

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 19

19 3/24/56 BE 9:47 PM


20 ART_Road.indd 20

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


พอทราบว่าเช้านี้พระคุณเจ้าขอพัก ผมก็เคว้ง เลยออกไปเดิน หน้ามหาวิหาร อากาศเย็นสบายดีมาก ผู้คนไม่มากอย่างที่จินตนาการ แต่ ที่ เ ห็ น อยู่ทั่วไปก็คือบรรดานักข่าว เขาจั ด ทำศู น ย์ นั ก ข่ า วอยู่ ห น้ า

มหาวิหาร ครั้งที่แล้วอยู่สุดปลายถนน Conciliazione โน่น แต่คราวนี้ เข้ามาใกล้มาก ยิ่งบริเวณหน้าทางเข้าหอประชุมของพระคาร์ดินัล ทาง เข้าหอประชุมเปาโล ที่ 6 ทีน่ น่ั มีแต่นกั ข่าวคอยมาห้อมล้อมพระคาร์ดนิ ลั

ที่จะเข้าห้องประชุม ใช้คำว่าห้อมล้อมนี่ถูกที่สุดเลย เพราะไม่เหลือที่ ข้างหน้าไว้ให้เดินเลย ต้องมีเจ้าหน้าที่มาเปิดทางให้ ไม่อย่างนั้นไม่ต้อง เดินจนกว่าจะพูดอะไรสักอย่าง ผมเดินดูอยู่นิดหน่อยแล้วก็ไปหาซื้อ ผ้าพันคอให้พระคุณเจ้า เพราะว่าท่านไม่ได้นำมาด้วย แล้วก็หาซื้อรูปพระ ที่ร้านประจำอีกเล็กน้อย กลับมาถึงที่พักก็ใกล้อาหารเที่ยงแล้ว ที่ห้อง อาหารมีการเปลีย่ นแปลงไปหลายอย่าง ทีช่ ดั ทีส่ ดุ ก็คอื ไม่มคี ณะซิสเตอร์ ทำงานในบ้านหลังนี้แล้ว เขาว่าจ้างบริษัทมาดำเนินการเรื่องอาหารที่บ้าน จัดระบบใหม่หมด เที่ยงนี้มีพระสงฆ์จากลอสแองเจลิส มีพระคาร์ดินัล จากฮ่องกง มีพระคาร์ดินัลจากไนจีเรีย ทานข้าวด้วยกัน ตอนต้นผม เข้าใจว่าคงเป็นพระสังฆราช แต่ท่านบอกว่าเป็นพระคาร์ดินัลที่มีชื่อเสียง มากด้วย พูดเก่งนะครับ ชวนคุยอะไรต่ออะไรมากมาย โต๊ะข้างๆ มี

พระคาร์ดินัลจากอเมริกา และมีอีกองค์สององค์ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นใคร มาจากไหน รู้แต่ว่าเป็นพระคาร์ดินัล เห็นไหมครับ บ้านนี้มีหลายองค์ ช่วงบ่ายพระคุณเจ้าก็บอกว่าสงสัยยังไปไม่ไหว เพราะพักไม่ได้เลย ขอ ให้ผมไปทำอะไรได้ตามใจ แต่อย่าลืมไปซื้อแสตมป์ Sede Vacante

ให้ด้วย ว่างอีกแล้วครับ ผมเดินไปหน้ามหาวิหาร การไปรษณีย์วาติกัน นำรถเคลื่อนที่มาเปิดบริการที่ลานมหาวิหารเลย สะดวกขึ้นมาก เข้าไป ถึงก็มีแถวพอสมควร ไม่ยาวมากนัก รอไม่นานก็ซื้อได้ ครั้งนี้เป็นธุรกิจที่ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 21

21 3/24/56 BE 9:47 PM


ดีขึ้น เพราะครั้งที่แล้วเราต้องซื้อแสตมป์ไปติดที่ซองและนำไปปั๊มลง

วันที่ด้วยตนเอง ทำให้มีหลายขั้นตอน แต่ครั้งนี้เขาทำเสร็จเป็นชุดให้ เลย ต่างกันที่ราคาครับ ครั้งนี้ขายชุดละ 15 ยูโร แล้วยังมีอีกชุดหนึ่งที่

ไม่เคยมี เพราะพระสันตะปาปาลาออกครั้งล่าสุดนั้นก็ปี 1415 ไม่รู้ว่า สมัยนั้นมีแสตมป์หรือยัง ครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกก็ได้ที่ทำแสตมป์ชุด พระสันตะปาปาลาออกจากตำแหน่ง มีอยู่ 2 แบบ รวมเป็น 1 ชุดขายกัน

22 ART_Road.indd 22

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ชุดละ 10 ยูโร ผมก็ไม่รู้ว่าพระคุณเจ้าต้องการกี่ชุด ผมก็ซื้อสำหรับ พระคุณเจ้าและสำหรับตัวเอง ชุด Sede Vacante 6 ชุด และชุดพระสันตะปาปาลาออก 4 ชุด รวม 130 ยูโร สบายใจไป เดินไปเดินมาไปเจอ คุณนก ผมชอบเรียกเธอว่า นกโรม เพราะผมรู้จักคนที่ชื่อนกหลายคน เลยใช้โรมมาเติมเพื่อไม่ให้สับสน เธอทำงานให้กับพระคาร์ดินัล มาร์ติโน ซึ่งเคยเป็นพระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และเป็นพระสมณทูต องค์นี้เองที่พระคุณเจ้าของเราได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัลในสมัยที่ท่าน เป็ น พระสมณทู ต สององค์ นี้ ส นิ ท กั น มากครั บ สามี คุ ณ นกเป็ น ชาว

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 23

23 3/24/56 BE 9:47 PM


อิตาเลียน เป็นตำรวจชื่อคลาวดิโอ (Claudio) คุณนกเล่าอะไรๆ ให้ฟัง มากมาย เรื่องที่น่าสนใจมากหน่อยก็เห็นจะเป็นเรื่องพวกนักข่าวที่กำลัง ทำข่ า วในขณะนี้ พยายามขุ ด คุ้ ย ประวั ติ ข องบรรดาพระคาร์ ดิ นั ล

โดยเฉพาะบางองค์ที่อาจมีปัญหาใหญ่ๆ อยู่ในการปกครอง เช่น ปัญหา พระสงฆ์ที่ล่วงละเมิดทางเพศและเป็นคดีที่เกิดขึ้น ที่จริงอาจจะนาน แล้ว แต่นักข่าวก็ชอบเอามาเขียนข่าว ท่าทีส่วนใหญ่ของที่นี่ก็พอใจ สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาเบเนดิ ก ต์ ที่ อ อกกฎเหล็ ก จั ด การกั บ ปั ญ หา

เหล่ า นี้ ให้ อ ำนาจกฎหมายของรั ฐ ดำเนิ น การเรื่ อ งนี้ ไ ด้ โ ดยตรง ทำ

แบบนี้ทำให้คนมากมายรักและศรัทธาในพระองค์อย่างมาก ปัญหาอีก เรื่องหนึ่งก็คือการเข้าไปประชุมของพระคาร์ดินัลที่มีนักข่าวรุมตอม

พอปรึกษากันแล้ว ผมก็บอกว่า ถ้าหากพรุง่ นีพ้ ระคุณเจ้าสามารถไปประชุม ได้ละ่ ก็ สามีคณ ุ นกเขาจะเอารถมารับพระคุณเจ้าไปส่งภายในเขตประชุม เพือ่ หลีกเลีย่ งนักข่าวทีว่ า่ นี้ เพราะภาพทีผ่ มไปเห็นมามันมาหลอกหลอน ถ้าหากท่านต้องเจอแบบนั้น ก็คงลำบากทั้งกายและใจแน่ๆ 24 ART_Road.indd 24

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล วั นอังคารที่ 5 มีนาคม 2013 รู้ข่าวตั้งแต่วานเย็นแล้วว่าในโบสถ์ซิสตินที่จะใช้ในการประชุม เลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ยังเตรียมไม่เสร็จและต้องใช้เวลาอีก หลายวัน ก็แสดงว่าการเลือกตั้งจะให้เร็วแบบที่ใครๆ คิดกันก็คงไม่ง่าย นักนะครับ ข่าวเช้านี้ที่ได้รับมาก็คือวันนี้จะมีประชุมคณะพระคาร์ดินัล แค่ ร อบเช้ า รอบเดี ย ว และข่ า วที่ ท ำให้ ทุ ก คนตะลึ ง ก็ คื อ เมื่ อ วานนี้

มีการจับกุมพระคาร์ดินัลตัวปลอมคนหนึ่ง ที่จริงก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งที่ ต้องการได้ข่าวอย่างแสนสาหัสครับ ลงทุนแต่งตัวให้คล้ายพระคาร์ดินัล เดินเข้าไปประชุมหน้าตาเฉย เพียงแต่การแต่งตัวและการวางตัว อาจ จะไม่เนียนเท่าที่ควร ตำรวจรวบตัวไว้ได้ ยังไม่รู้ว่าโดนโทษอะไรบ้าง บางคนเห็นแล้วก็หัวเราะ บางคนก็เศร้าใจ นี่คือความพยายามที่จะได้ ข่าว ทราบตอนเช้านี้ว่าเมื่อคืนพระคุณเจ้านอนหลับได้ดีพอสมควร และอาการปวดขาก็ดีขึ้นมาก ท่านตัดสินใจไปประชุมด้วย ได้ยินแบบนี้ ก็ทำให้ผมดีใจมาก เพราะเมื่อคืนนี้ก่อนนอน คุยกัน พระคุณเจ้ายังบอก ว่าอาการไม่ดีเลย และรู้สึกเสียใจที่มาแล้วก็ยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 25

25 3/24/56 BE 9:47 PM


บอกผมไม่ต้องเป็นห่วง ท่านจะพยายามอย่างดีที่สุด ฟังแล้วน้ำตาแทบ ร่วงเลย พูดแบบนี้แสดงว่าภายในใจพระคุณเจ้าก็คงไม่ดีที่อุตส่าห์มา แล้วต้องมาเป็นแบบนี้ พออาการดีแบบนี้ ก็คอ่ ยยังชัว่ หน่อย หลังอาหาร เช้าผมก็รีบโทรไปหาคุณนกนัดหมายให้มารับไปส่งที่ประชุม ก่อนไป ประชุมพระคุณเจ้าก็ขอให้ผมไปซื้อแสตมป์เพิ่มอีกเพราะที่ซื้อมาคง

ไม่พอ และยังให้ไปหาซื้อเสื้อสีขาวให้สัก 3 ตัว เสื้อที่พระคุณเจ้านำมา มีแค่ 2 ตัวเอง ซื้อมานานแล้วใช้จนเบอร์เสื้อหายไปแล้ว ผมก็เลยต้อง เอาเสื้อตัวอย่างไปวัดขนาดให้ถูกต้องก่อนซื้อครับ พอถึงเวลาคุณนก และสามีกม็ ารอทีล่ อ็ บบีท้ พ่ี กั ทุกคนคุน้ เคยกันอยูแ่ ล้ว ทักทายกันนิดหน่อย แล้วก็นง่ั รถไปด้วยกัน ทีห่ น้าทางเข้าทีป่ ระชุม นักข่าวมากมาย เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ชุดใหญ่ ต่างคนต่างทำหน้าที่ครับ ตำรวจคอยตรวจตรา เข้มกว่าเมื่อวาน หลังจากเจอเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟัง พวกนักข่าวก็ไม่ ลดละยังหาข่าวอย่างเมามัน พอเข้าไปถึงหน้าหอประชุม ก็เพิ่งจะรู้ว่า เขายังจัดที่ไว้บล็อกหนึ่งให้นักข่าวไปรวมอยู่ที่นั่นด้วย รถเราจอดหน้า บล็อกนั้นพอดี พอพระคาร์ดินัลลงจากรถ นักข่าวก็ถามพระคุณเจ้า ทันทีเลย ทักทายสวัสดีกับพระคุณเจ้า ดีที่พระคุณเจ้าไม่ได้เข้าไปคุย ด้วย เพราะทราบดีว่าถ้าเดินเข้าไปคงต้องถูกวิจารณ์แน่ๆ ดูท่านเดิน เข้าไปภายในแล้ว ผมบอกว่าประมาณเที่ยงผมจะมายืนรอพระคุณเจ้า ที่หน้าทางเข้าและจะกลับที่พักด้วยกัน จากนั้นผมก็ไปทำหน้าที่คือ ซื้อ แสตมป์และเสือ้ ไปซือ้ แสตมป์เช้านีม้ คี นไม่มาก เพราะยังเช้าอยูพ่ อควร คนที่นี่และนักท่องเที่ยวคงตื่นกันสายนั่นแหละ มาพบอีกว่า แสตมป์ อย่างเดียว ไม่มีซอง ไม่มีปั๊มวันที่ก็มีขายด้วย เป็นชุดๆ ละ 6.5 ยูโร ผม ก็เลยซื้อมา 3 ชุด ส่วนแบบที่มีทั้งแสตมป์และซองที่ซื้อไปแล้ว ซื้อเพิ่ม อีกหลายชุดเพราะมีคนสั่งซื้อเพิ่มเติมหลังจากที่ผมเอารูปแสตมป์ลง 26 ART_Road.indd 26

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 27

27 3/24/56 BE 9:47 PM


เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ จากนั้นไปซื้อเสื้อ เสร็จแล้วก็กลับที่พัก ราวเที่ยงผมก็ ไปยืนรอพระคุณเจ้าที่หน้าทางเข้าเพราะไม่มีรถมารับ ตกลงกันก่อน แล้วว่าเราต้องเดินกลับบ้านพักด้วยกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสวิส ช่วยกันดูแลอย่างเข้มแข็ง ผมสังเกตเห็นว่ามีคนหลายคนเข้าไปคุยกับ ทหารสวิส บางคนก็ได้อนุญาตให้เข้าไป บางคนก็ไม่ได้ เห็นพระสงฆ์ บางองค์เข้าไปไม่ยากนัก เลยคิดว่าถ้าเราจะขอเข้าไปรับพระคาร์ดินัลก็ น่าจะเข้าได้ เพราะว่าถ้ายืนอยูแ่ บบนี้ และเลิกประชุมเกิดมีพระคาร์ดนิ ลั บางองค์รับพระคุณเจ้าขึ้นรถไปด้วย ผมต้องยืนคอยอย่างไม่มีกำหนด แน่นอน เลยเข้าไปหาทหารสวิส ผมสวมชุดพระสงฆ์อยู่แล้ว ทหารสวิส โบกมือให้ผมหยุดแต่ไกลเชียว ยังไงก็เดินเข้าไปหาเขาอยู่แล้ว เขาถาม ว่าจะไปไหน ผมบอกว่าผมเป็นเลขาพระคาร์ดินัลจากกรุงเทพฯ จะมา รั บ พระคุ ณ เจ้ า เดิ น กลั บ ที่ พั ก ด้ ว ยกั น ง่ า ยกว่ า ที่ คิ ด ครั บ ทหารสวิ ส

28 ART_Road.indd 28

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ไม่ตอบ ตะเบ๊ะให้ ผมยืนงงอยู่สักสองสามวินาทีก็รู้ว่าเขาให้เข้าไปได้ เลย ผมเดินเข้าไปถึงหน้าประตูหอประชุม พระคาร์ดินัลทั้งหลายกำลัง ออกมากันมากมาย องค์แรกที่ผมพบก็คือพระคาร์ดินัลมาร์ติโน ผมรีบ เดินเข้าไปคำนับด้วยการไหว้แบบไทย แต่ว่าคงไม่ค่อยเหมือนแบบไทย นักครับ ท่าทางพระคุณเจ้าจะตกใจมากกว่าดีใจนะ ผมทักทายในแบบ อิตาเลียน ท่านก็ตอบกลับมาแบบเดียวกัน จบลงรวดเร็วแบบไม่ทัน ตัง้ ตัว ท่านคงสงสัยว่าเจ้านีค่ อื ใคร จากนัน้ ผมพบพระคาร์ดนิ ลั อีกมากมาย ที่เดินผ่านไป รีบไปขึ้นรถบ้าง คุยกันบ้าง ทักทาย ลากันอะไรทำนองนั้น เยอะเลย รู้จักบ้าง ไม่รู้จักเยอะเลย ไม่รู้จะลงชื่อลงเสียงอย่างไร แต่ ภาพที่ เ ห็ น ก็ ท ำให้ รั บ รู้ ว่ า บรรยากาศแบบนี้ ห าได้ ย ากจริ ง ๆ มองหา พระคุณเจ้าอยู่สักพักก็เห็นว่ากำลังออกมา ผมรีบเดินเข้าไปหาและรับ กระเป๋ามาถือไว้ นำทางไปทางที่ผมคิดไว้ว่าจะต้องผ่านนักข่าวให้น้อย ที่สุด ระหว่างทางแทนที่จะพบนักข่าวกลับพบนักท่องเที่ยวมากมาย แอบถ่ายรูปบ้าง เข้ามาขอถ่ายรูปบ้าง จำได้เลยว่าคนแรกถือกระดาษ ปากกาเข้ามา ผมนึกว่าเป็นนักข่าวแต่ไม่ใช่ครับ เป็นคนที่ชอบสะสม ลายเซ็ น พระคาร์ ดิ นั ล เรื่ อ งแบบนี้ ผ มคุ้ น เคยดี เ พราะตอนเป็ น เลขา พระคุณเจ้า มีจดหมายมากมายเข้ามาขอรูปถ่ายและลายเซ็น บางคน ขอลายเซ็นอย่างเดียวจะนำไปสะสม บอกด้วยว่าสะสมไว้ได้กี่องค์แล้ว คนทีเ่ ข้ามานีเ้ ป็นแฟนตัวยงเลยครับ มาขอให้เซ็นแล้วบอกชือ่ พระคุณเจ้า ได้เลย ท่านก็น่ารักมากเซ็นให้ตรงนั้น เซ็นทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่ง แล้วยังเขียนอะไรอีกนิดหน่อยให้ด้วย ระหว่างทางยังมีอีกหลายกลุ่ม เข้ามาขอถ่ายรูป เป็นกลุ่มเยาวชนจากนอร์เวย์ คาทอลิกจากแคนาดา และอเมริกา พระคุณเจ้าเรื่องการรับแขกแล้วล่ะก็ไม่แพ้ใครในโลกจริงๆ ครับ ทุกคนจากไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มมีความสุขจริงๆ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 29

29 3/24/56 BE 9:47 PM


30 ART_Road.indd 30

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ผมสังเกตพระคุณเจ้าตั้งแต่เดินกลับจากประชุม ดูพระคุณเจ้า แข็งแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาก เดินได้เร็ว บางครั้งทำท่าจะแซงผมซะ ด้วย พยายามบอกพระคุณเจ้าว่าไม่ต้องรีบ หรือว่าท่านจะต้องการ ออกกำลัง ภายหลังถึงรู้ว่าการเดินช่วยให้เส้นสายดีขึ้น ขนาดที่ทาน อาหารเสร็จแล้ว ยังไม่ขึ้นลิฟท์กลับห้องนะครับ เราเดินขึ้นบันไดมาที่ ห้อง รวมเบ็ดเสร็จก็เกือบ 100 ขั้นบันได เป็นไงครับ สบายใจขึ้นมากที่ เห็นแบบนี้ บ่ายนีไ้ ม่มปี ระชุม คุณพ่อต้อม หรือคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ก็ช่วยติดต่อบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่โรมมาพบพระคุณเจ้า นัดหมายกัน ตอน 5 โมงเย็น อ้อ! ลืมเล่าไปครับว่า ตอนที่เดินกลับมา พระคุณเจ้าชม เรื่องการประชุมให้ฟังว่า เดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยี เวลาลงมติอะไรเขาก็ ใช้ระบบเทคโนโลยีขึ้นจอรู้ผลทันใจดีมาก ส่วนผมก็อยากรู้ว่าที่ประชุม ตกลงกั น เรื่ อ งอะไรได้ บ้ า ง แต่ พ ระคุ ณ เจ้ า ก็ ไ ม่ พู ด เลยแม้ แ ต่ น้ อ ย

คันปากอยากรู้ก็ถามไปว่า รู้วันเลือกตั้งหรือยังครับ ท่านตอบมาได้ สะใจมากเลย ตอบว่าพูดไม่ได้ พูดไม่ได้เลย จบข่าวแบบกะทันหันครับ บ่ายนี้ไม่มีประชุม พระคุณเจ้ามีโอกาสได้พักผ่อนพอสมควร

5 โมงเย็น พระสงฆ์กรุงเทพฯ ที่เรียนที่โรมก็มาพบพระคุณเจ้าที่บ้าน หลังจากคุยกันพอสมควรแล้ว พระคุณเจ้าก็เชิญทุกองค์ไปทานอาหาร จีนด้วยกัน ร้านจีนร้านนี้ก็รู้จักพระคุณเจ้าเป็นอย่างดี ต้องบอกว่ามื้อนี้ มีความสุขมากเพราะได้คุยกันออกรสชาติมากเลย พระคุณเจ้าให้ความ เป็นกันเองมากและก็ชวนคุยหลายเรื่องที่ทั้งดีและก็สนุกสนาน พอเสร็จ จากอาหารเย็น ผมเห็นข้อความในโทรศัพท์ว่าพรุ่งนี้บ่ายโมง แมร์ มีเรียม กิจเจริญ ขอเลี้ยงอาหารเที่ยงพระคุณเจ้า แมร์ มีเรียม มหาธิการิณีของ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร สมัยที่ 2 ซึง่ ประจำทีโ่ รมนีเ้ องครับ พระคุณเจ้า ก็ประสงค์จะพบมาแมร์อยู่แล้วพรุ่งนี้ได้พบกันหลังประชุม “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 31

31 3/24/56 BE 9:47 PM


วิทยุวาติกันออกข่าวโดยคุณพ่อเฟเดริโก ลอมบารดี โฆษก ประจำรัฐวาติกนั ได้ชแ้ี จงว่า พระคาร์ดนิ ลั อีก 8 องค์ ยังมาไม่ถงึ ทีป่ ระชุม และได้ประกาศว่าวันนี้มีใครมาประชุมเพิ่มขึ้นบ้าง หนึ่งในนั้นก็มีชื่อ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู รวมอยู่ด้วย ข่าวต่อไปบอกว่าพรุ่งนี้ พระคาร์ดินัล Electors อีก 5 องค์จะเดินทางมาถึง ผมยังไม่แน่ใจว่า ครบ 115 องค์แล้วหรือยังนะครับ เพราะจนถึงตอนนี้คณะพระคาร์ดินัล ก็ยังไม่สามารถจะกำหนดวันเลือกตั้ง หรือการประชุมคอนเคลฟกัน เมื่อไรแน่ มีแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับตัวเก็ง พระสันตะปาปาองค์ใหม่จากบรรดานักข่าวสำนักต่างๆ มากนัก อาจ เป็นเพราะเก็งกันมากไปแล้วนั่นเองเลยไม่มีใครพูดถึง หรือไม่มีใคร

โดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษ ไม่เหมือนสมัยที่แล้วพระคาร์ดินัลรัตซิงเกอร์ ตอนนั้นท่านโดดเด่นมากๆ แม้จะอายุ 78 ปีแล้วก็ตาม ที่แน่ๆ ก็คือ

พระคาร์ ดิ นั ล บางองค์ ก็ ต้ อ งการให้ ก ารเลื อ กตั้ ง ได้ พ ระสั น ตะปาปา

องค์ใหม่เร็วๆ แต่บางองค์ก็ต้องการให้เวลามากๆ เพราะมีพระคาร์ดินัล ใหม่ๆ อยู่หลายองค์ อีกไม่นานก็คงจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ครับ คณะพระคาร์ดนิ ลั มีความเห็นชอบให้พรุง่ นีบ้ า่ ยไม่มปี ระชุม แต่มกี ารตัง้ ศีลมหาสนิท และสวดทำวัตรด้วยกันภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร พร้อมทัง้ เชิญชวน สัตบุรุษทั้งหลายมาเฝ้าศีลและมาสวดภาวนาเพื่อการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ เข้าใจว่าพรุง่ นีบ้ า่ ยจะมีผคู้ นมากมายมาร่วมภาวนา กันภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร ถึงตอนนี้ต้องระลึกด้วยว่าวันที่ 5 มีนาคม เป็นวันที่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงแต่งตั้ง คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ของเราเป็นบุญราศี วันนี้เลยเป็น วันครบ 13 ปีของการแต่งตั้งพอดี ไม่น่าเชื่อเลยว่าพระคุณเจ้าและผม จะได้มีโอกาสมาโรมอย่างนี้ ตรงวันและในสถานที่นี้ ข่าวดีเพิ่มเติมก็คือ 32 ART_Road.indd 32

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ที่กรุงเทพฯ เราเองก็ให้ทุกวัดร่วมฉลองวันที่ 5 มีนาคมของทุกปีด้วย มิน่าล่ะทำไมวันนี้พระคาร์ดินัลถึงมีอาการดีขึ้นมากจนไปร่วมประชุมได้ และยังสามารถเดินได้ไกลๆ โดยเดินได้อย่างแข็งแรงด้วย ถ้าอัศจรรย์นี้ พิสูจน์ได้ล่ะก็คุณพ่อนิโคลาสคงได้เป็นนักบุญแน่ๆ เลยนะครับ ผมพูด ได้อย่างมั่นใจเลยครับว่าวันนี้เมื่อ 13 ปีก่อน บรรยากาศมีชีวิตชีวา

ยิ่งกว่าตอนนี้ซะอีกนะครับ นึกถึงวันเก่าๆ แบบคนแก่แล้วจริงๆ

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 33

33 3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave”

พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2013 วันที่สามของการประชุมคณะพระคาร์ดินัล มีข่าวมาแต่เช้าเลย ว่าบรรดาพระคาร์ดินัลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือ Electors จะมากันครบคือ ทั้งหมด 115 องค์ เมื่อวานนี้ยังขาดไปบางองค์ หากไม่ครบ 115 องค์ก็ ยังคงตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับ หลังจากข่าวดีก็มีข่าวไม่ค่อยดีคือว่า ยังมาไม่ครบอยู่ดี วันนี้ฝนตกตอนสายๆ ทำให้อากาศหนาวมากขึ้นและ ยังมีลมพัดแรงอีกด้วย ที่ผมสังเกตคือมีผู้คนมาที่มหาวิหารกันมาก ต่อ แถวยาวเพื่อเข้าชมมหาวิหารนักบุญเปโตร ปกติทุกวันพุธมีการเข้าเฝ้า พระสันตะปาปาทั่วไป แต่พุธนี้ไม่มีพระสันตะปาปาให้เข้าเฝ้า นักข่าว บางคนพยายามนำภาพวันนี้ไปเปรียบเทียบกับพุธที่แล้วที่มีการเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ครัง้ สุดท้ายว่าบรรยากาศแตกต่าง กั น มหาศาลอย่ า งไร พระคาร์ ดิ นั ล ไปประชุ ม ตามปกติ โ ดยมี ร ถของ

คุณคลาวดิโอ และคุณนก มารอไปส่งที่หอประชุมเหมือนเดิม คราวนี้รถ เราวิ่งเข้าประตูได้ช้าเพราะมีรถคันอื่นขวางทางอยู่ นักข่าวมาล้อมรถเรา เลยล่ะครับ แทบจะเอากล้องเข้ามาในรถเลย ต้องการได้ภาพ ถามกัน 34 ART_Road.indd 34

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ใหญ่เลยว่าองค์นี้ชื่ออะไร จากไหน ถามคำถามได้ไหม ที่สุดรถเราก็ เข้าไปถึงหน้าหอประชุมจนได้ ยังครับข้างในยังมีอกี หนึง่ กลุม่ ใหญ่ภายใน เขตที่เขากำหนดให้นักข่าวอยู่ ออกมาจากรถก็ได้ยินคำถามตะโกนมา แต่ไกล ผมไม่เข้าใจว่าการแย่งกันตะโกนของนักข่าวทั้งหลายแบบนี ้ จะทำให้คนที่ถูกถามเข้าใจคำถาม หรือได้ยินคำถามอย่างไร ที่เห็นก็คือ ไม่มีพระคาร์ดินัลสักองค์หันและเดินไปหาพวกนักข่าวเลย อุตสาหะ มากเลยครับนักข่าวพวกนี้ พอส่งพระคุณเจ้าเสร็จแล้ว ก็ตั้งใจว่าจะ เข้าไปในมหาวิหารนักบุญเปโตร ปีศาจก็เริ่มทำงาน ฝนตก แถวยาว อากาศหนาว และอื่นๆ พ่ายแพ้ปีศาจไปตามระเบียบ บอกว่าวันนี้คน เยอะพรุ่งนี้ก็แล้วกัน แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษ ข้าวของอะไรก็ไม่ได้ซื้อ รอจนถึงเวลาไปรับพระคุณเจ้าพร้อมทั้งขอยืมร่มจากคุณนกไปด้วย เพราะฝนกำลังตก ส่วนผมมีหมวกอยู่แล้ว แถมยังหัวแข็งอีกด้วย ไปยืน

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 35

35 3/24/56 BE 9:47 PM


36 ART_Road.indd 36

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


รอ นั่งรอ พระคุณเจ้าอยู่บริเวณหน้าทางเข้าเหมือนเมื่อวาน พอใกล้ เวลาก็เข้าไปแสดงตัวกับทหารสวิสเข้าไปรอข้างใน บริเวณหน้าหอประชุม คราวนี้ได้ถ่ายรูปบรรดาเลขาพระคาร์ดินัลยืนถือร่มรอกันเป็นแถว วันนี้ รู้สึกว่าจะประชุมกันนานหน่อย เกินเวลาไป ผมนำพระคุณเจ้ าเดิน

กลับบ้านด้วยกัน แต่วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวาน วันนี้มีกลุ่มนักข่าวหลายคน ทีเดียวมาล้อมเราสองคนไว้ ขวางทั้งข้างหน้า ข้างๆ ข้างหลัง พร้อมทั้ง ยิงคำถามมาเป็นชุดๆ และคนละหลายชุด เราก็เดินไปเรือ่ ยๆ พระคุณเจ้าก็ แสนดีครับ แต่กฉ็ ลาดเอามากๆ ด้วย นักข่าวจากอังกฤษคนหนึง่ แนะนำตัว เสร็จก็ถามคำถามว่ารู้กำหนดคอนเคลฟหรือยังครับ ท่านตอบว่าไม่รู้ คำถามต่อไปถามว่าคณะพระคาร์ดินัลถกเถียงกันเรื่องอะไรครับวันนี้ ท่านตอบว่าพวกเราคุยกัน สนทนากันครับ ไม่ได้ถกเถียงกัน สนทนากัน เรื่องอะไร ก็เรื่องโน้นเรื่องนี้ ถามตั้งแต่หน้าทางเข้าล้อมเราไปจนถึง “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 37

37 3/24/56 BE 9:47 PM


ถนนที่จะไปบ้านนั่นแหละ ดีนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายรีบวิ่ง เข้ามาช่วยดูความเป็นไป พอนักข่าวไปแล้ว ตำรวจสองนายนี้ยังอยู่

กับเรา พาเราไปตามถนน กันรถกันคนให้เราสะดวกขึ้น ไม่ถูกรบกวน พระคุณเจ้าขอบคุณตำรวจสองนายนี้ เราก็เกือบจะถึงบ้านพอดี เที่ยงนี้ มี นั ด ทานอาหารกั บ แมร์ มี เ รี ย ม และมาเซอร์ อี ก 3 ท่ า น พร้ อ มกั บ

คุณพ่อวิษณุ มาทานอาหารด้วยกัน เป็นอาหารอิตาเลียน ร้านใกล้ๆ กับ บ้านเรานั่นเอง คุยกันสนุกสนาน เล่าเรื่องต่างๆ กันตั้งแต่ทราบข่าวการ ลาออกของ Pope ความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อพระองค์ ประเด็นหนึ่งที่น่า สนใจก็คือ การเลือกตั้งครั้งนี้จะเร็วหรือช้า หลายคนอยากให้ได้ Pope องค์ใหม่เร็วๆ แต่หลายคนก็บอกว่าไม่ง่าย พระคาร์ดินัลเองก็รู้จักกัน น้อยมาก แล้วจะให้เลือกได้คะแนน 2 ใน 3 ได้อย่างไร บางคนก็เสนอ ว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบของพระคาร์ ดิ นั ล สู ง มาก น่ า จะมี ก ำหนดให้

พระคาร์ดินัลมีเวลาพบกันมากขึ้น เป็นกำหนดที่ชัดเจน เช่น การไป ประชุมที่ต่างๆ ก็จะช่วยได้มาก ที่ประเทศไทยก็ได้เพราะมีพระคาร์ดินัล

หลายองค์ก็เคยไปประเทศไทยมาแล้ว หรือสถานที่ประชุมที่ประเทศ ต่างๆ จะได้รู้จักผลงาน ความคิด ท่าทีของกันและกันมากขึ้น ก็รู้สึกว่า เป็นความจริงที่บรรดาพระคาร์ดินัลทั่วโลกแทบจะไม่เคยพบกันเลย หลังจากแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลแล้ว ถึงพบกันก็พบกันไม่กี่คนเท่านั้น เอง ที่จะรู้จักกันก็อ่านข่าวบ้าง หรือตอนที่ผมเป็นเลขาพระคาร์ดินัลอยู่ก็ จะได้รับจดหมายจาก Dean ของคณะพระคาร์ดินัลแจ้งให้ทราบถึง มรณภาพของพระคาร์ดินัลองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นเอง กว่าจะรู้จักกันก็ รูจ้ กั ชือ่ ตอนมรณภาพแล้ว สรุปว่าอาหารมือ้ นีเ้ ป็นมือ้ อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ มาก นานทีจะพบกับแมร์ มีเรียม ครั้งหนึ่ง แมร์ มีเรียม ทำงานที่โรม เป็นมหาธิการิณีของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มา 2 สมัย มาแมร์ 38 ART_Road.indd 38

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 39

39 3/24/56 BE 9:47 PM


บอกว่ า สมั ย ที่ 3 ถ้ า ถู ก เลื อ กอี ก ก็ จ ะไม่ รั บ แน่ น อน แต่ ผ มอยากให้

มาแมร์รับนะครับ อย่าไปบอกใครเพราะผมรู้สึกภูมิใจจริงๆ เวลาที่มี

คนไทยทำหน้ า ที่ ร ะดั บ โลกในพระศาสนจั ก รของเราแบบนี้ และดู

มาแมร์เองก็ยังแข็งแรงดีด้วย เย็นนี้เวลา 5 โมงเย็น คณะพระคาร์ดินัล ทัง้ หมดจะเข้าไปภาวนาในมหาวิหารนักบุญเปโตร จะมีพธิ ตี ง้ั ศีลมหาสนิท เฝ้ า ศี ล และทำวั ต รเย็ น เชิ ญ ชวนพี่ น้ อ งคริ ส ตชนทั้ ง หลายร่ ว มใจใน

คำภาวนาด้วยกัน เพือ่ ขอให้การเลือกตัง้ พระสันตะปาปาองค์ใหม่ประสบ ผลสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระ ภายในมหาวิหารนี้มีพระสันตะปาปา ตั้งแต่นักบุญเปโตร และมีพระสันตะปาปาอีกกว่าร้อยองค์ที่ฝังอยู่ในนี้ มีนักบุญที่เป็นพระสันตะปาปาหลายองค์ มีบุญราศีใหม่ๆ ที่เป็นพระสันตะปาปา เช่น ยอห์น ที่ 23 และยอห์น ปอล ที่ 2 มีแท่นพระจิตเจ้า และมีผู้ศักดิ์สิทธิ์ภายในนี้อีกมากมาย การภาวนาแบบนี้ย่อมมีผลและ เป็นแรงบันดาลใจสำหรับพระคาร์ดินัลทุกองค์ และอาศัยพระจิตเจ้า นำทางพระคาร์ดินัลทุกองค์จะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ เลือกตั้งพระสันตะปาปาที่เหมาะสมสำหรับพระศาสนจักรในยุคนี้ได้อย่างแน่นอน คุณนกเพิ่งโทรมาเล่าให้ฟังว่าเห็นพระคุณเจ้าและผมเองอยู่ใน ทีวีตอนกำลังไปรับที่หน้าประตูหอประชุมและจับภาพสองคนนี้อยู่นาน เห็นเราสองคนคุยกันเล็กน้อย และก็พากันเดินไปทีล่ านมหาวิหาร กลาย เป็นดาราทีวีไปแล้ว ชั่วขณะหนึ่งก็ยังเป็นนะครับ นอกจากนี้ยังมี Pope Report ที่บ้านเรานั่นแหละไปเอารูปพระคุณเจ้าและผมกำลังเดินกลับ บ้านหลังประชุมวันแรกมาลงไว้ ผมก็เลยเอาขึ้นเฟซบุ๊กเก็บไว้ มีคนมา กดชอบหลายคนเหมือนกัน เล่นเอาผมใจคอไม่ดีกลัวต้องไปเป็นดารา ไม่ใช่อะไรหรอก อยู่ที่โรมมีคุณนกและสามีช่วยพวกเราได้มากทีเดียว ครั บ ขอบคุ ณ มา ณ ที่ นี้ ด้ ว ยมี บ างคนสนใจว่ า การประชุ ม เลื อ กตั้ ง

40 ART_Road.indd 40

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


พระสันตะปาปาด้วยวิธกี ารทีเ่ รียกว่าคอนเคลฟนี้ ตัง้ แต่เมือ่ ไรและทำไม ตอบยากมากถ้าไม่ได้ค้นคว้ามา แต่ตอบง่ายมากถ้ามีตำรา ตอนว่างๆ ผมก็เดินไปร้านหนังสือหาเล่มที่เขียนเชิงวิชาการสักหน่อย ผมคิดว่าน่า จะมีประโยชน์ก็เลยจะนำมาสรุปให้อ่านกันสั้นๆ หากมีใครมาถามเรา อีกจะได้อธิบายได้เลย เชื่ อ ว่ า ตั้ ง แต่ พ ระสั น ตะปาปาองค์ แ รกคื อ นั ก บุ ญ เปโตร ถู ก

ตรึ ง กางเขนโดยศี ร ษะลงดิ น เป็ น มรณสั ก ขี ก็ ค งไม่ มี ใ ครอยากเป็ น

พระสันตะปาปานักหรอก ถ้าหากว่าไม่เสียสละจริงๆ อย่าลืมนะครับว่า เกือบ 300 ปีแรกในการประกาศพระศาสนา มีการเบียดเบียนอยู่ตลอด มีเวลาพักน้อยมากจนคริสตชนในอาณาจักรโรมันสมัยนัน้ ต้องทำอุโมงค์ท่ี สลับซับซ้อนที่เรียกกันว่าคาตากอมบ์ เพื่อใช้ฝังศพคริสตชนและทำพิธี ทางศาสนากัน การเลือกตั้งพระสันตะปาปาจึงเกิดขึ้นจากการเห็นชอบ ร่วมกันของคณะสงฆ์และคริสตชนที่โรมเองเป็นหลัก บางครั้งก็จาก คณะสงฆ์ แ ละคริ ส ตชนจากกลุ่ ม คริ ส ตชนอื่ น ๆ ด้ ว ย เท่ า ที่ ส ามารถ จนกระทั่งมาถึงสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ลูกชายของนักบุญเฮเลนา ที่ชนะสงครามด้วยเครื่องหมายกางเขนที่ปรากฏบนท้องฟ้า ประกาศให้ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมาย เสรีภาพที่ได้นี้ทำให้ การเลือกพระสันตะปาปามีเสรีมากขึ้น มีความเห็นชอบที่กว้างขวางขึ้น ก็จริง แต่จักรพรรดิผู้มีใจร้อนรนผู้นี้ก็อยากเข้ามาช่วยจนกระทั่งกลาย เป็นผู้มีอิทธิพลในการเลือกตั้งพระสันตะปาปา หรือเข้ามาก้าวก่ายใน การคัดเลือกพระสันตะปาปาด้วย จักรพรรดิคอนสแตนตินแม้จะทำนุบำรุง ศาสนาร่วมกับพระมารดาอย่างเต็มที่ก็จริง พระองค์ก็ไม่ยอมล้างบาป โดยบอกว่าจะขอล้างบาปก่อนตายเพื่อจะได้ไปสวรรค์ทันที และก็โชคดี ซะด้วยทีพ่ ระองค์ได้ลา้ งบาปก่อนตาย 1 วันตามพระประสงค์ การเลือกตัง้ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 41

41 3/24/56 BE 9:47 PM


พระสันตะปาปาสมัยต่อๆ มาก็มักจะถูกอิทธิพลของขุนนางบ้าง เจ้าเมือง บ้าง วุฒิสภาโรมันบ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้พ้นสมัยอาณาจักรโรมันแล้ว บรรดากษั ต ริ ย์ เจ้ า ครองนครก็ มั ก จะเข้ า มาแทรกแซงการคั ด เลื อ ก

พระสั น ตะปาปาเสมอ บางครั้ ง แต่ ง ตั้ ง พระสั น ตะปาปาเองเลยก็ มี

ไล่พระสันตะปาปาออกเลือกใหม่ก็มี คริสตชนเริ่มมีบทบาทน้อยลงใน การเลือกตั้งพระสันตะปาปา คิดดูง่ายๆ ถ้าสมัยนี้ให้คริสตชนทั่วโลกมี บทบาทในการเลือกตั้งพระสันตะปาปาล่ะก็ คงสนุกจากความวุ่นวาย อันใหญ่หลวง โกลาหล กันน่าดูชม จนกระทั่งปี 1059 การเลือกตั้งพระสันตะปาปาถูกกำหนดให้ เฉพาะพระคาร์ ดิ นั ล ระดั บ พระสั ง ฆราชเท่ า นั้ น มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง

พระสันตะปาปา โดยสมเด็จพระสันตะปาปานิโคลาส ที่ 2 แต่พอมาถึง ปี 1179 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 มอบสิทธิ์นี้ให้แก่ พระคาร์ ดิ นั ล ทุ ก องค์ ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นระดั บ ใดก็ ต าม สงสั ย ไหมว่ า

พระคาร์ดินัลระดับพระสังฆราช ระดับพระสงฆ์ และระดับสังฆานุกร หมายถึงอะไร ถ้าไม่ให้ยาวเกินไป ขอเชิญผู้สนใจไปอ่านได้ในหนังสือ อนุสรณ์แต่งตัง้ พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1983 คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้ว บางทีก็ใช้ วัด ใช้อารามนี่แหละ เป็นที่เลือกตั้ง ตอนนั้นกำหนดไว้ว่าต้องมีคะแนน 2 ใน 3 แล้ ว ล่ ะ ครั บ ปั ญ หาก็ ต ามมาคื อ กว่ า จะได้ ค ะแนน 2 ใน 3

บางครั้งก็ใช้เวลานานมาก การที่ไม่มีความลับอะไรก็เลยทำให้มีการ แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นฝักเป็นฝ่าย แม้แต่ในบรรดาคริสตชนเอง ก็ เหมือนเชียร์นักกีฬานั่นแหละ นี่เลยกลายเป็นวิธีการที่ยังไม่รัดกุมพอ ที่สุดเป็นใครทราบไหมครับที่เริ่มต้นจัดให้บรรดาพระคาร์ดินัลเข้าไป ประชุมกันในที่เดียวกัน แล้วปิดประตูไว้จนกว่าจะได้คะแนน 2 ใน 3 42 ART_Road.indd 42

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


จากบรรดาพระคาร์ดินัล จึงจะออกมาได้ นั่นก็คือบรรดาคริสตชนเรา นั่นแหละที่เริ่มต้นขึ้น การประชุมคอนเคลฟนี้ เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่เมือง Perugia ใน ปี 1216 ตอนนั้นเลือกได้สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 2 แต่ก็ยัง ไม่ถงึ กับเป็นกฎของพระศาสนจักร ทีเ่ ป็นรูปเป็นร่างและรับกันว่าเป็นการ เลือกตั้งแบบคอนเคลฟนี้ก็คือ การเลือกตั้งที่เมือง Viterbo ในปี 12681271 ใช้เวลา 3 ปี จึงเลือกได้สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 10 และ ในปี 1274 นี้เองที่สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 10 กำหนดให้การ เลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ต้องทำจนกว่าจะเสร็จภายในห้องที่

ใส่กญ ุ แจสำหรับบรรดาพระคาร์ดนิ ลั ทัง้ หลาย การเลือกตัง้ พระสันตะปาปา ก็ใช้วิธีนี้มาโดยมีการแทรกแซงของกษัตริย์ จักรพรรดิในการทำวีโต้ ยับยั้งบ้าง ไม่เห็นด้วยทั้งวิธีการและผู้จะถูกเลือกอะไรทำนองนี้ตาม ธรรมดาของผู้มีอำนาจทั้งหลายเขาทำกัน อย่างไรก็ตามก็เป็นวิธีการที่ พระศาสนจักรใช้เสมอมาครับ มาถึงสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ที่ออกกฎเกณฑ์ ว่า พระคาร์ดินัลที่มีอายุมากกว่า 80 ปีบริบูรณ์แล้ว ไม่มีสิทธิ์ในการเป็น ผู้ เ ลื อ กตั้ ง แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห้ า มให้ ค นที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 80 ปี นี้ เ ป็ น พระสันตะปาปา นี่แหละที่บางคนอาจไม่เข้าใจ อาจเข้าใจว่าพอ 80 ปีแล้วก็ ไม่ต้องเกี่ยวข้องแล้วทั้งเลือกและถูกเลือก ที่จริงเพียงแค่เลือกไม่ได้ แต่ ถูกเลือกได้ บรรดาพระคาร์ดินัลในคอนเคลฟเหมือนอยู่ในป้อมค่าย มี ทั้งทหาร ตำรวจ มีเครื่องมือทันสมัย มีข้อห้ามเรื่องความลับสุดยอดของ การประชุม ห้ามการติดต่อสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ มีการตรวจสอบ จดหมายทุกชนิดทั้งจดหมายออกและจดหมายเข้า ไม่เว้นหน้าใคร ทั้งนั้นครับ บรรดาพระคาร์ดินัลต้องประชุมคอนเคลฟนี้ภายใน 15 วัน “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 43

43 3/24/56 BE 9:47 PM


หลังพระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์ ต้องเข้ามาพักร่วมกันในตึกหลังใหม่ ชื่อว่า ซานตา มาร์ธา (Santa Marta) แต่เวลาที่จะเลือกตั้งก็ให้เลือกกัน ที่โบสถ์ซิสติน สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ออกธรรมนูญ Universi Dominici Gregis ในปี 1996 ออกกฎเปลี่ยนแปลงเรื่องการ ลงคะแนนเล็กน้อย และเพิ่มเติมด้วยว่าหากลงคะแนน 9 วันแล้วยัง

ไม่ได้เสียง 2 ใน 3 ให้ถือจำนวนกึ่งหนึ่งบวกหนึ่ง หมายความว่า 50 เปอร์เซ็นต์ บวกหนึ่ง ของจำนวนผู้เลือกตั้งแทนได้ พระสันตะปาปา

องค์ใหม่จะถูกถามว่า จะรับตำแหน่งหรือไม่ รับแล้วจะใช้พระนามว่าอะไร ใบลงคะแนนจะถูกเผาไฟ ส่วนผลการลงคะแนนและเอกสารทั้งหมดใน การเลื อ กตั้ ง จะถู ก เก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นหอจดหมายเหตุ ลั บ ของวาติ กั น

พระสันตะปาปาองค์ใหม่จะสวมอาภรณ์และออกมาอวยพรประชากร ของพระ ผู้นำของพระคาร์ดินัลระดับสังฆานุกรจะเป็นผู้ประกาศด้วย ถ้อยคำภาษาลาตินทีใ่ ช้กนั เสมอมา ใช้คำว่า Urbi et Orbi คือการอวยพร ให้แก่ทุกคนในโลกและจักรวาล ว่ากันอย่างนั้นเลย ส่วนภาษาลาตินที่ ประกาศนัน้ แปลว่า ข้าพเจ้าประกาศแก่พวกท่านด้วยความยินดีอนั ยิง่ ใหญ่ ว่า เรามีพระสันตะปาปาแล้ว นี่ก็พูดเรื่องนี้แบบย่อๆ จริง เลยนะครับ เล่ า ให้ ฟั ง ซะตั้ ง แต่ ต อนนี้ ทั้ ง ๆ จนถึ ง วั น นี้ ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถ ตั ด สิ น ใจได้ ว่ า จะมี ก ารประชุ ม คอนเคลฟกั น เมื่ อ ไร เพราะเวลานี้

พระคาร์ดินัล Electors สององค์ยังมาไม่ถึงโรม ได้แก่ พระคาร์ดินัลจาก โปแลนด์องค์หนึ่ง และพระคาร์ดินัลฟาม มินห์ มาน จากเวียดนามอีก องค์หนึ่ง ข่าวว่าจะมาถึงโรมวันพรุ่งนี้ กรุณาอดใจรอจนถึงพรุ่งนี้นะครับ ได้ยินมาว่าตั้งแต่พรุ่งนี้บรรดาพระคาร์ดินัลจะประชุมกันเต็มทั้งภาคเช้า และภาคบ่ายที่ผ่านมามีวันจันทร์วันเดียวประชุมทั้งเช้าและบ่าย ส่วน วันอังคารและวันพุธมีประชุมแค่ภาคเช้าเท่านั้น เพราะพระคาร์ดินัล 44 ART_Road.indd 44

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ส่วนใหญ่ลงมติว่า อยากมีเวลาว่างที่จะสามารถรู้จักกัน สนทนากันโดย อิสระ ก่อนที่จะถูกปิดตัวเองไว้ที่ ซานตา มาร์ธา คือการเข้าประชุม

คอนเคลฟนั่นแหละ ตอนนี้พระคาร์ดินัลบางองค์ก็เริ่มพูดแล้วว่าคงรีบ เปิดประชุมคอนเคลฟเร็วๆ ไม่ได้ ต้องคอยดูกันไป อาจจะตกลงกันได้ ในวันสองวันนี้ก็ได้ อย่าลืมนะครับ นี่ก็แค่ตกลงวันประชุมเท่านั้น อาจ จะกำหนดให้ เ ร็ ว หรื อ ช้ า ก็ ไ ด้ เราก็ แ ค่ เ ดากั น ไปก่ อ นเพราะยั ง ไม่ มี

พระคาร์ดินัลองค์ใดออกมาเปิดเผยอะไรเลย น่าชมจริงๆ ตอนที่ยังไม่รู้ ว่าการประชุมคอนเคลฟจะเริม่ เมือ่ ไรนีก้ ย็ งั มีขา่ วดีดว้ ยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ กำลังติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในโบสถ์ซิสตินรวมทั้งเตาเผาบัตร ลงคะแนนและปล่องควันไฟ แต่วันนี้ผมก็มองอยู่ก็ยังไม่เห็นเลย ถ้าติด เมื่อไหร่เวลาไปที่หน้ามหาวิหารจะต้องเห็นคนชี้ไปที่ปล่องนี้ทุกที กลาย เป็นจุดที่ไกด์หลายคนนำไปอธิบายให้ลูกทัวร์ฟังกัน จำได้แม่นเลยครับ ตอนปี 2005 เขาใช้กล้องถ่ายปล่องนี้ตลอดเวลาถ่ายทอดสดก็มีแต่ให้ดู ปล่องนี่แหละจนกว่าจะมีควันสีขาวออกมา ควันออกมาแต่ละทีก็ดูยาก ว่าเป็นสีอะไรครับ ออกมาตอนต้นก็ขาวเลยโห่รอ้ งกันใหญ่พออีกเดีย๋ วเดียว กลายเป็นดำไป ครั้งต่อไปก็ออกเทาๆ เลยแยกยาก พอออกมาขาวก็ เลยไม่กล้าโห่ร้องครับจนระฆังเริ่มตีนั่นแหละถึงแน่ใจกันว่าได้ Pope ใหม่ แล้ว ต้องคอยดูคราวนี้ครับว่าจะออกมาแบบเดิมหรือเปล่า คาดยาก

ซะด้วยนะครับว่าจะได้ Pope ใหม่เร็วหรือช้า วันนี้นักข่าวก็วิเคราะห์กัน ออกสื่อที่นี่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะคล้ายๆ ตอนเลือกตั้งพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ในปี 1978 ตอนนั้นมีพระคาร์ดินัลอิตาเลียน สององค์ที่มีคะแนนเบียดกัน ผู้เลือกต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจนกระทั่งมี ผู้ เ สนอพระคาร์ ดิ นั ล วอยติ ว า ในที่ สุ ด คะแนนเทไปยั ง พระคาร์ ดิ นั ล

วอยติวา เราเลยมีพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ปีนั้นถูกขนานนาม “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 45

45 3/24/56 BE 9:47 PM


ว่า year of the three popes ปีแห่งพระสันตะปาปาสามพระองค์ครับ นั่นคือ พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 1 และพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ครั้งนี้นักข่าววิเคราะห์ นะครับ อย่าไปเชื่อมากเอามาเล่าให้ฟังสนุกๆ ว่าตอนนี้พระคาร์ดินัลแบ่งออก เป็นสองกลุม่ คือกลุม่ ยุโรปทีไ่ ม่ใช่อติ าเลียนและกลุม่ เอเชียทีจ่ ะได้คะแนน ใกล้ๆ กัน ที่ต่างกันก็คือครั้งนี้จะเป็นอิตาเลียนมาเป็นตาอยู่ครับ ก็ว่ากัน ไปครับ นอกจากนี้ยังมีวิเคราะห์อื่นๆ อีกเยอะไปหมดทำให้เข้าใจได้ ครับว่านักข่าวเขาก็ต้องขยันวิเคราะห์นะครับเพราะเป็นอาชีพของเขา มิน่าล่ะแต่ละคนก็ว่ากันไปคนละทางเลย จะเชื่อใครดีล่ะครับคราวนี้ เหมือนตอนพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ลาออกในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นักข่าวว่ากันไปไกลมากเลยครับถึงเหตุผลต่างๆ นานา ที่ Pope ไม่ได้ คิดเลยสักนิด บอกเหตุผลที่ Pope ไม่ได้พูดเลยทั้งนั้น ดังนั้นการให้ข่าว ต่างๆ ของพระคาร์ดินัลเนี่ยหากพูดอะไรที่ตีความไปอย่างอื่นได้ละก็ได้ แต่เรื่องแน่นอนเพราะการวิเคราะห์ข่าวของนักข่าวนี่แหละครับ เขาจึง เตือนบรรดาพระคาร์ดินัลเสมอว่าการเงียบคือสิ่งที่เกิดประโยชน์มาก ที่สุดในกรณีนี้ครับ 46 ART_Road.indd 46

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล วั นพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2013 วันนี้คาดกันเกือบแน่นอนว่าพระคาร์ดินัล Electors ทั้ง 115 องค์ จะอยู่ครบในที่ประชุมซึ่งจำเป็นที่จะทำให้สามารถตัดสินใจถึง

วันที่เริ่มต้นคอนเคลฟได้แล้ว แต่ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอน ท่าทีของคณะ พระคาร์ดินัลซึ่งมีทั้งเก่าและใหม่พอๆ กันแบบนี้อาจทำให้อะไรยืดเยื้อ ได้เหมือนกัน พระคุณเจ้าเช้านี้แจ่มใสดี พร้อมที่จะเข้าประชุม และวันนี้ ประชุมเต็มวัน คือมีทั้งเช้าและบ่าย ช่วงนี้ว่างๆ เลยเอาสถิติเกี่ยวกับ พระสันตะปาปามาให้อ่านกันไปก่อน พระสันตะปาปาที่มีสมณสมัยสั้นที่สุด ตามลำดับ

1. อูรบาโน ที่ 7 2. บอนิฟาส ที่ 6 3. เชเลสติโน ที่ 4 4. เทโอโดโร ที่ 2 5. ซิซินนิโอ 6. ซิลแวสโตร ที่ 3 7. ยอห์น ปอล ที่ 1

: : : : : : :

13 วัน 15 วัน 17 วัน 20 วัน 21 วัน 22 วัน 33 วัน

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 47

47 3/24/56 BE 9:47 PM


พระสันตะปาปาที่มีสมณสมัยยาวที่สุด ตามลำดับ

1. นักบุญเปโตร : 2. ปีโอ ที่ 9 : 3. บุญราศียอห์น ปอล ที่ 2 : 4. เลโอ ที่ 13 : 5. ปีโอ ที่ 6 : 6. อาเดรียโน ที่ 1 :

37 ปี 32 ปี 26 ปี 25 ปี 24 ปี 23 ปี

พระสันตะปาปาที่ทรงลาออกจากตำแหน่งมี 7 องค์

1. เคลเมนต์ ที่ 1 2. ปอนซีอาโน 3. เบเนดิกต์ ที่ 9 4. เกรโกรี ที่ 6 5. เชเลสติโน ที่ 5 6. เกรโกรี ที่ 12 7. เบเนดิกต์ ที่ 16

ในปี 97 ในปี 235 ในปี 1045 ในปี 1046 ในปี 1294 ในปี 1415 ในปี 2013

พระสันตะปาปาที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลต่างๆ มี 9 องค์

48 ART_Road.indd 48

1. ซิลเวริโอ 2. มาร์ติโน ที่ 1 3. โรมาโน 4. เลโอเน ที่ 5 5. ยอห์น ที่ 12

ในปี 537 ในปี 654 ในปี 897 ในปี 903 ในปี 963

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


6. เบเนดิกต์ ที่ 5 ในปี 963 7. เลโอเน ที่ 8 ในปี 964 8. ซิสแวสโตร ที่ 3 ในปี 1046 9. เบเนดิกต์ ที่ 9 ในปี 1044 และในปี 1048 พระสันตะปาปาซึ่งมีสมณสมัยมากกว่า 1 ครั้ง ได้แก่ สมเด็จ พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 9 พระองค์ทรงถูกเลือกในปี 1032 ทรงถูก ปลดออกจากตำแหน่งในปี 1044 และกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ในปี 1045 และก็ลาออกในปีเดียวกันนี้ ดำรงตำแหน่งครั้งที่ 3 ในปี 1047 แล้วก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งอีกครั้งในปี 1048 ดังนั้นรายชื่อของ

พระสันตะปาปาจึงมีชื่อของเบเนดิกต์ ที่ 9 ถึง 3 ครั้ง จำนวนพระสันตะปาปาจริงๆ ก็ควรมีจนถึงวันนี้เพียง 263 องค์ ไม่ใช่ 265 องค์

ผมไปเช็ ค ดู ใ นหนั ง สื อ เรื่ อ งพระสั น ตะปาปาก็ พ บว่ า ตรงตามนี้ ด้ ว ย

สองพันปีที่ผ่านมานี้มีอะไรที่น่าทึ่งอีกมากในประวัติศาสตร์นะครับ ส่งพระคุณเจ้าเข้าที่ประชุมแล้ว เห็นทางเข้ามหาวิหารแถวสั้นๆ ก็เลยตัดสินใจเข้าไปในมหาวิหารเลย ตรงไปที่ฝังพระศพของสมเด็จ พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เจ้าหน้าที่กันที่ไว้พิเศษเพื่อให้คนมา สวดภาวนาโดยเฉพาะ ขนาดคนทีไ่ ปสวดด้วยกันกระซิบกระซาบ เจ้าหน้าที่ ก็เดินตรงมาหาเลย ทำท่าให้เงียบ สวดสายประคำสายเดียว สวดให้คน ตั้งมากมายและขออีกหลายอย่าง ถ้าเป็นธุรกิจล่ะก็ พระเจ้าคงขาดทุน ย่อยยับเลย ดีที่พระไม่ใช่นักธุรกิจนะ แต่เป็นบิดาผู้ใจดี เป็นผู้อภิบาล

ที่ดี พวกเราก็เลยได้ผลบุญไปด้วย เห็นคนในมหาวิหารน้อยผมเลย

มีเวลาละเลียดกับสถานที่ต่างๆ ภายในอย่างช้าๆ ถ่ายรูปไว้บ้างเหมือน กันโดยไม่มีจุดประสงค์อะไรพิเศษครับ เพียงแค่มีเก็บไว้เท่านั้นเอง

พออกพอใจแล้วก็ออกมาข้างนอกเดินเข้าไปในร้านขายหนังสือวาติกัน “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 49

49 3/24/56 BE 9:47 PM


เห็นแล้วก็น้ำลายไหลครับ มีหนังสือดีๆ มากมายที่อยากซื้อ แต่ว่าแต่ละ เล่มนี้หนักมาก ใหญ่มาก และที่สำคัญที่สุดก็คือแพงมาก เดินอยู่หลาย รอบซื้อมา 2 เล่ม เสียไป 3 ยูโร อย่างน้อยก็ได้อะไรมาบ้าง พระคุณเจ้า ฝากให้ซื้อของเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่ช่วยเหลือพระคุณเจ้าหลายคน ผม เดินหาซื้ออยู่หลายอย่างเหมือนกันครับแต่ไม่แน่ใจว่า ท่านจะชอบไหม เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมยอมรับเลยว่าพระคุณเจ้าเลือกซื้อ ของได้เก่งกว่าผมมากๆ สายตาคมกว่าผมครับมองแล้วเห็นเลยว่าชิ้นนี้ ดีมีค่าเหมาะกับใครอะไรทำนองนี้ เดี๋ยวรอให้พระคุณเจ้าดูก่อนนะครับ ผลออกมาเป็นอย่างไรจะมารายงานให้ทราบภายหลังถ้าไม่ลืม อย่ า งที่ เ คยบอกไว้ แ ต่ ต้ น บ้ า นที่ เ ราพั ก Domus Romana Sacerdotalis มีพระคาร์ดินัลพักอยู่หลายองค์ด้วยกัน จากฮ่องกง 2 องค์ จากแอฟริกา 3 องค์ จากอเมริกาใต้ 2 องค์ ที่เห็นอีก 4 องค์แต่ไม่รู้ ว่ามาจากไหน และที่ยังมองไม่ออกอีกบางองค์ พวกนักข่าวรู้ เช้าวันนี้ก็ เลยมีนักข่าวมาดักที่ประตูหน้าบ้านเลย เรียกว่าใครออกมาเป็นต้องเจอ ไมโครโฟน กล้องและนักข่าวรีเ่ ข้ามาถ่ายรูปและตัง้ คำถาม พระคาร์ดนิ ลั ที่ มี ร ถมารั บ ก็ ส บายหน่ อ ย แต่ ถ้ า หากเดิ น ไปเอง ก็ เ ดาเอาเองล่ ะ กั น

ตัวใครตัวมันเอาให้รอดจากกลุ่มนักข่าวก็มีความสุขแล้ว โชคดีตอนเช้า มีรถของคุณนกมารับ ส่วนตอนไปรับกลับวันนี้ พวกเราก็ต้องเดิน เมื่อ เดิ น ก็ ต้ อ งเจอครั บ รู้ สึ ก ว่ า วั น นี้ เ จอหนั ก หน่ อ ย คราวนี้ เ ป็ น นั ก ข่ า ว

อิตาเลียนแต่ถามเป็นภาษาอังกฤษ คาดคั้นจะให้พระคุณเจ้าพูดถึง ปัญหาเด็ดๆ ที่พระคาร์ดินัลประชุมกัน ที่บอกว่าคาดคั้นก็เพราะจะเอา คำตอบให้ได้ พระคาร์ดินัลก็ตอบว่าไม่รู้ นักข่าวก็ถามว่าคุณไม่รู้หรือว่า ไม่ยอมพูดกันแน่ พระคาร์ดินัลก็ตอบว่าคุณก็รู้ว่าตอนนี้พวกเราปรึกษา กันยังไม่เสร็จและเราก็ไม่สามารถจะให้สัมภาษณ์อะไรได้ นักข่าวก็

ไม่ยอมแพ้ครับ ถามแค่ว่าต้องตอบมา ตรงนี้พระคุณเจ้าก็ตั้งหน้าตั้งตา 50 ART_Road.indd 50

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ตอบว่าไม่รู้อย่างเดียวเลย กว่าจะถึงบ้าน บอกได้เลยว่าเหนื่อยแสน สาหัส ผมนะครับ ไม่ใช่พระคาร์ดินัล พระคุณเจ้าคงคุ้นเคยกับเรื่อง แบบนี้มามากแล้ว ตอนทานอาหารเที่ ย งวั น นี้ ป รากฏว่ า มี พ ระคาร์ ดิ นั ล จาก

อเมริกาใต้ 2 องค์มานั่งทานอาหารด้วย ผมก็ตัดสินใจอยู่นิดหนึ่งว่า จะ ขอถ่ า ยรู ป เก็ บ ไว้ เ ป็ น ที่ ร ะลึ ก ได้ ไ หม ดี ไ หม ที่ สุ ด ก็ ข อที ล ะองค์ เ ลย

ท่านให้ถ่ายแบบเป็นกันเองมาก ผมเลยบอกว่าเผื่อบางทีพระคุณเจ้า เป็นพระสันตะปาปา ผมจะมีรูปพระคุณเจ้าเป็นเกียรติประวัติ หัวเราะ กันใหญ่ ไม่รู้ว่าตลกหรือพอใจนะครับ ดูทั้งสององค์นี้คุยสนุกแลไม่ เครียด ไม่เหมือนเมือ่ วานเย็น พระคาร์ดนิ ลั จากฮ่องกงคุยแต่เรือ่ งเครียด หน้าตาก็เครียด พูดถึงรัฐบาลจีนที่เข้ามาแทรกแซงการศึกษาคาทอลิก และพระศาสนจักรคาทอลิก แล้วยังมีพวกคาทอลิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เรือ่ งคอร์รปั ชัน่ มากมายอะไรทำนองนี้ ฟังแล้วเห็นหน้าท่านแล้วก็เหนือ่ ย

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 51

51 3/24/56 BE 9:47 PM


วันนี้มีประชุมภาคบ่ายด้วย ตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึง 1 ทุ่ม ผมก็ทำ หน้าที่เดินไปส่งพระคุณเจ้าตามปกติ ท่านคงเกิดรู้สึกเกรงใจผมขึ้นมาก็ บอกผมว่า “ผม (หมายถึงพระคุณเจ้า) คงทำให้พ่อลำบากหน่อยนะ” พระคุณเจ้าก็เป็นแบบนี้มานานแสนนานแล้วล่ะครับ เป็นคนเกรงใจคน ขนาดผู้น้อยอย่างเราท่านยังเกรงใจและให้เกียรติมากๆ เลย ผมตอบว่า “ผมโชคดีต่างหากล่ะครับ โอกาสแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นและได้รับมาง่ายๆ แต่พระคุณเจ้าให้โอกาสนี้แก่ผมถึง 2 ครั้งแล้ว ไม่ง่ายนะครับที่จะมีคน โชคดีอย่างผม พ่อหลายองค์คงอยากมาแบบนี้แต่ก็ไม่ได้มาครับ” แล้ว พระคุณเจ้าก็บอกว่าที่ให้มาก็เพราะว่าพ่อเคยมาแล้วนั่นแหละ รู้และ ช่ ว ยอะไรๆ ได้ ง่ า ยขึ้ น ผมขอบคุ ณ พระคุ ณ เจ้ า มากๆ ที่ ผ มได้ ม า

ผมอยากมาและมีความสุขที่ได้มา ขนาดตอนทานอาหารเที่ยงวันนี้ พระคุณเจ้าบอกว่าสงสัยเริ่มประชุมคอนเคลฟเมื่อไรก็จะกลับเลย ผม 52 ART_Road.indd 52

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


รีบบอกท่านเลยว่า ไม่ได้นะครับ มาถึงนี่แล้ว รอให้มีพระสันตะปาปา ก่อนแล้วค่อยกลับ จะนานเท่าไรก็ควรจะอยู่นะครับ นี่เป็นเวลาพิเศษ ท่านก็เกรงใจผมบอกว่า พ่ออยากอยู่หรือ เอาล่ะ ดูก่อนจะพยายามอยู่ ให้ได้ก็แล้วกัน ผมก็เลยบอกว่า แต่ถ้าพระคุณเจ้าไม่ไหวจริงๆ ก็กลับได้ นะครับ บอกผมได้ทันทีเลย ในการประชุมพระคาร์ดินัลช่วงเช้าปรากฏว่า พระคาร์ดินัล ฟาม มินห์ มาน จากเวียดนามยังมาไม่ถึง ที่ประชุมก็เลยยังไม่ได้ตกลง อะไรกันเป็นพิเศษ ตอนนี้ใครๆ ก็อยากรู้แล้วล่ะว่าจะประชุมคอนเคลฟ กันเมื่อไร ดูเหมือนว่าท่าทีของหลายคนต้องการใช้เวลาให้นานกว่านี้ไม่ ต้องรีบร้อน แต่กม็ บี างคนต้องการให้เร็วเหมือนกัน อย่างนีต้ อ้ งรอจนกว่า

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะมากันครบก่อนครับจึงจะสามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้ พระคาร์ ดิ นั ล จากเวเนซุ เ อลา ที่ ท านอาหารเที่ ย งด้ ว ยกั น พู ด เลยว่ า ป่านนี้ยังไม่รู้ว่าคอนเคลฟเมื่อไร ท่าทางเธอเซ็งมากที่ล่าช้าอะไรทำนองนี้ พวกเราก็ได้แค่ฟังเฉยๆ ได้แค่ฟังก็ถือเป็นบุญแล้ว ระหว่างทางที่ไปส่ง ท่านเข้าห้องประชุมช่วงบ่ายต้องเดินผ่านผู้คนมากมาย มีคนมาขอ ถ่ายรูปหลายกลุ่ม กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเท่านั้น

ดี ก ว่ า พวกที่ เ ป็ น นั ก ข่ า ว เพราะนั ก ข่ า วมั ก จะถาม แต่ ถ้ า เป็ น กลุ่ ม

นักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ามาหา พระคุณเจ้าเราเป็นฝ่ายถามครับ นี่เป็น เสน่ห์อย่างหนึ่งของพระคาร์ดินัลของเรา เมื่ อ วานนี้ เ ล่ า ให้ ฟั ง ว่ า มี นั ก ข่ า วถ่ า ยรู ป พระคุ ณ เจ้ า และผม กำลังเดินกลับบ้านและเอาไปลงข่าว มีคนนำรูปนี้ไปลงและส่งมาให้ผม ด้วย วันนี้คุณพ่อวิษณุส่งข้อความมาบอกว่า นักข่าวคนนั้นเข้าใจผิด

คิดว่าท่านเป็นพระคาร์ดินัลจากฮ่องกง และนำรูปไปลงและเขียนข่าว ว่าที่สุดพระคาร์ดินัลจากฮ่องกงก็มาถึงแล้ว ตลกดีนะครับ ส่วนผมอะไร ก็ได้ไหนๆ ก็ลงไปแล้ว เก็บไว้ดูเล่นก็ไม่เห็นเป็นไร สวยดีซะด้วยสิ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 53

53 3/24/56 BE 9:47 PM


ปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวดีจริงๆ ครับคือพระคาร์ดินัลฟาม มินห์ มาน ของเวียดนามเดินทางมาถึงโรมแล้วและเข้าประชุมภาคบ่ายด้วย ทำให้มีความหวังว่าการกำหนดวันประชุมคอนเคลฟ รู้ได้ในอีกไม่นาน ครับ ผมไปรับพระคาร์ดินัลที่หน้าหอประชุม ทหารสวิสคนหนึ่งมาชวน คุยด้วย พอรู้ว่ามาจากไทยเท่านั้นแหละก็พรรณนาถึงเมืองไทยตามที่ ได้ยินมาเสียจนผมคิดว่านั่นประเทศไทยจริงหรือเปล่า แกชอบประเทศ เรามากเลยขนาดยังไม่เคยไป แล้วคนไทยที่อยู่เมืองไทยมาทั้งชีวิต ทำไมจะไม่รักเมืองไทยบ้านเราเอง มีความสุขทุกครั้งที่มีคนมาชมบ้าน เรา วันนี้คุณจักรกฤษณ์ สุวรรณสาร เจ้าของบริษัทเงินและทอง จำกัด ผู้ ส่ ง ออกแรงงานไทยอั น ดั บ ต้ น ๆ ของประเทศมาถึ ง โรมเลยขอเชิ ญ

พระคาร์ดนิ ลั และพระสงฆ์ทโ่ี รมทานอาหารเย็นด้วยกัน เราไปทานอาหาร เยอรมันในโรมกันครับ ต่างคนต่างเหนื่อยมาจากการทำงานก็เลยคุยกัน สนุกมาก ได้ทั้งความรู้และความผ่อนคลายครับ อ้อ! ลืมบอกไปว่า

คุณจักรกฤษณ์เป็นสัตบุรุษที่วัดพระมารดาฯ เอง ช่วยพระศาสนจักร ทุกแห่งเท่าที่ทำได้แถมยังคุยสนุกอีกด้วยครับ อย่างนี้ต้องให้มาบ่อยๆ เพราะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเราทุกคน 54 ART_Road.indd 54

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave”

พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

วั นศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2013 คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ติดต่อมาหาแต่เช้าทางไลน์ ทางเฟซบุ๊ก และทางอีเมล์ เล่นกันทุกทาง เรื่องนำบันทึกนี้ส่วนหนึ่งไปลงอุดมสาร

ก็อย่างที่บอกไว้ว่าไม่แน่ใจ จะมีคนอ่านหรือเปล่า ตรงเรื่องตรงประเด็น หรือเปล่า แต่ถ้าหากระดับคุณพ่ออนุชานำไปลงอุดมสารก็แสดงว่าที่ เขียนไว้นี้พอใช้ได้แล้ว คุณพ่ออนุชาก็ตรวจคำผิดบ้าง เติมให้สมบูรณ์ บ้าง ช่วยได้เยอะเลย อากาศที่โรมช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลย ฝนตกเกือบตลอดวัน แต่ไม่ว่า ฝนจะตกแค่ไหน กลุ่มที่ไม่หวาดหวั่นเลยก็คือกลุ่มนักข่าว ต้องยอมรับ ว่าพวกเขาพยายามทำหน้าที่ได้สุดใจไปเลย พระคาร์ดินัลเราก็ติดข่าว เหมือนกันนะครับ สำนักข่าวอิตาเลียนเอารูปไปลงอีกแล้ว บอกว่าพระคาร์ดินัลจากเวียดนามมาถึงแล้ว วันก่อนก็เหมือนพระคาร์ดินัลฮ่องกง ไปทีแล้ว วันนี้เหมือนพระคาร์ดินัลเวียดนามเข้าไปอีก พรุ่งนี้จะเหมือน ใครดีล่ะคราวนี้ ถึงวันนี้ที่ประชุมพระคาร์ดินัลก็ยังไม่ได้ตัดสินอะไร

เกี่ยวกับวันประชุมคอนเคลฟ แม้ว่าคณะผู้เลือกตั้งจะมากันครบ 115 ท่าน “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 55

55 3/24/56 BE 9:47 PM


แล้วก็ตาม วันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม ก็ยังจะมีประชุมตามปกติ

ครบทั้งภาคเช้าและบ่าย ส่วนวันอาทิตย์นั้นบรรดาพระคาร์ดินัลได้รับ การเชือ้ เชิญให้ไปถวายมิสซาทีว่ ดั เกียรติคณ ุ ทีท่ กุ คนได้รบั ประจำตำแหน่ง พระคาร์ดินัล เรื่องนี้มีความเป็นมานิดหน่อยครับ ในฐานะที่ตำแหน่ง พระคาร์ดินัลก็คือเจ้าชายของพระศาสนจักร ทุกองค์จึงจะได้รับวัดใน กรุงโรมซึ่งเป็นเหมือนพระศาสนจักรแม่ 1 วัด ผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่า อะไรดี เรียกกันว่าวัดประจำตำแหน่งก็แล้วกัน เมื่อตอนที่พระคาร์ดินัล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นพระคาร์ดนิ ลั ก็ได้รบั วัดซาน โลเรนโซ (San Lorenzo) เป็นวัดประจำตำแหน่งของท่านครับ ถ้าหากครั้งนี้ได้ไปก็จะถ่ายรูปมา ฝากกัน หัวหน้าคณะพระคาร์ดินัลขอให้ไปถวายมิสซาและเชิญชวนให้ สวดภาวนาพิเศษเพื่อการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ตามวัด

ต่างๆ เหล่านี้ พระคุณเจ้าเราก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปดีไหม ด้วยเหตุผล เกี่ยวกับสุขภาพ เลยนัดกันกับบรรดาพระสงฆ์และฆราวาสในกรุงโรม ให้มาถวายมิสซาด้วยกันที่บ้านพักพระคุณเจ้าเลย และจะหาโอกาสไป ที่ วั ด ประจำตำแหน่ ง ในภายหลั ง คุ ณ พ่ อ สุ ร ศั ก ดิ์ อั ม พาภรณ์ หรื อ

พ่อต้อมของเราก็ทำหน้าที่เชิญ มีคุณนกช่วยประสานงาน ผมติดต่อ

ขออนุญาตจากบ้านพักตั้งใจกันว่าหลังมิสซาก็จะมีทานอาหารเที่ยง ด้วยกัน พระคาร์ดินัลเป็นเจ้าภาพ บ่ายวันนี้ได้ยินจากคุณพ่อวิษณุ

ว่าจะมีพระภิกษุรูปหนึ่งที่กำลังเรียนอยู่ที่กรุงโรมนี่แหละ ท่านสนใจใน กิจกรรมต่างๆ ของพระศาสนจักร ท่านชอบมาร่วมกิจกรรมกับพระสงฆ์ เราอยู่แล้วจะมาด้วย พระคุณเจ้าก็ว่าไม่น่ามีอะไรขัดข้อง การมาร่วม กันภาวนาย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่ที่ท่านห่วงก็คือฉันอาหาร มิสซาเราจะเริ่ม เวลา 10.00 น. แล้วท่านจะฉันตอนไหนได้ ก็หวังว่าเรื่องนี้คงมีทางออก ตกลงทุกอย่างก็พร้อมแล้วสำหรับมิสซาวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ ในระหว่าง 56 ART_Road.indd 56

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


การประชุมเช้านี้พระคุณเจ้าก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งมาจากอดีตทูต

อิตาเลียนประจำประเทศไทย ชื่อ Ignazio di Pace ท่านว่าบ้านของ ท่านอยู่ใกล้ๆ วาติกัน เปิดหน้าต่างออกมาก็เห็นมหาวิหาร ประสงค์จะ ขอเชิ ญ พระคุ ณ เจ้ า มาพบปะกั น นี่ ก็ ยั ง ไม่ ท ราบว่ า จะเชิ ญ ไปที่ บ้ า น

หรื อ เปล่ า ผมเองอยากไปที่ บ้ า นท่ า นมากกว่ า หมายถึ ง บ้ า นท่ า น

อดีตทูตนะครับ เพราะอยากเห็นวิวในมุมมองที่แตกต่าง พระคุณเจ้าก็ บอกให้ผมโทรไปนัดหลังจากทราบวันประชุมคอนเคลฟแล้ว คุณพ่ออนุชา ติดต่อมาตั้งแต่เมื่อวานเกี่ยวกับการลงบันทึกของ ผมในอุดมสาร ซึ่งผมก็บอกว่ายินดีอย่างยิ่งเพียงแต่ต้องแก้ปัญหาเรื่อง ลายมือของผม จะให้ผมมาพิมพ์ลงใหม่ทั้งหมดในไอแพดก็คงไม่ไหว ครับ หลังจากปรึกษากับที่ปรึกษาของคุณพ่ออนุชาแล้ว อ้อ! รวมถึง ปรึกษากับคุณพ่ออนุชาด้วยทางไลน์บ้าง ทางเฟซบุ๊กบ้าง ก็สามารถ

แก้ปัญหาได้แล้วก็คือผมถ่ายรูปลายมือของผมแล้วส่งเมล์ไปให้คุณพ่อ อนุชา คุณพ่อก็จะส่งเมล์ต่อไปให้ลูกน้องที่สำนักงานอุดมสาร พวกนี้ แหละครับที่จะมีบุญได้แกะลายมือที่ถ้าหากใช้คำในภาษาอังกฤษแบบ เบาๆ ก็น่าจะเป็นคำว่า terrible ของผมและเมื่อพิมพ์แล้วก็ส่งเมล์ไปให้ คุณพ่ออนุชาและให้ผมเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วก็ส่งกลับไปให้ สำนักงานอีกครั้งหนึ่ง อ่านแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นวิธีการที่รวดเร็ว หรือชักช้ามากขึ้น อายุขนาดผมแล้วทำได้เท่านี้ก็นับว่าบุญแล้วล่ะครับ เหตุการณ์ต่างๆ ก็เริ่มซ้ำเพราะผ่านมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้ว

ที่ บ รรดาพระคาร์ ดิ นั ล นั้ น ประชุ ม กั น แถมยั ง ไม่ ส ามารถพู ด อะไรๆ

เกี่ ย วกั บ การประชุ ม หรื อ แม้ แ ต่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ก็ ยั ง ได้ รั บ คำแนะนำให้ หลีกเลี่ยงอย่างที่สุด พระคาร์ดินัลเราก็ไม่เคยพูดเลย ผมก็บังอาจถาม ไปครั้งหนึ่งและครั้งเดียวจริงๆ ที่เผลอถามไป ท่านตอบว่าเรื่องอย่างนี้ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 57

57 3/24/56 BE 9:47 PM


เขาไม่พูดกัน ยังจำกันได้ใช่ไหมครับ พอไม่มีข่าวเพิ่มเติม ตอนนี้ก็รอ เพียงว่าจะประกาศการประชุมคอนเคลฟเมื่อไรเท่านั้นเอง ซื้อของก็ไป มาแล้ว เยี่ยมวัด เยี่ยมมหาวิหารก็ไปแล้ว งานหลักๆ ของผมช่วงนี้ก็คือ การเขียนบันทึกนี่แหละ ว่างนักก็เลยเอาหนังสือต่างๆ ที่ซื้อมาเปิดดู อ่านโน่นนิด นีห่ น่อย และก็เอารายชือ่ ของบรรดาพระสันตะปาปาทัง้ หลาย มานั่งดู ผมเริ่มนับดูว่าพระสันตะปาปาที่พระศาสนจักรรับรองทั้งหมด 265 องค์ (ที่จริงน่าจะเป็น 263 องค์ ตามที่ได้อธิบายไปแล้ว) มีนักบุญ ทั้งหมดกี่องค์ เพราะตำแหน่งพระสันตะปาปานี้เป็นตำแหน่งที่ศักดิ์สิทธิ์ มากนะครั บ เป็ น ผู้ แ ทนโดยตรงของพระเยซู ค ริ ส ตเจ้ า บนแผ่ น ดิ น นี้

ก็หมายความว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย เราจึงเรียกพระสันตะปาปาด้วยคำ ว่า “บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์” หรือ Holy Father หรือ Santo Papa คำนี้อ่าน ออกมาตรงตัวก็คือสันตะปาปานั่นเอง เวลาขึ้นต้นทักทายพระองค์ก็จะ ใช้คำว่า Your Holiness ภาษาอิตาเลียนใช้คำว่า Sua Santità ก็น่าจะ มีพระสันตะปาปาหลายองค์ที่เป็นนักบุญ ผลการนับของผมเป็นดังนี้ ครับ 58 ART_Road.indd 58

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


1. พระสันตะปาปาพระองค์แรกคือ นักบุญเปโตร และอีก 34 องค์ต่อมา เป็นนักบุญทั้งหมดรวม 35 องค์ ยุคนั้นอยู่ในการ เบียดเบียนศาสนา จึงมีพระสันตะปาปาเป็นมรณสักขีมากมาย และมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วย 2. องค์ที่ 36 คือ พระสันตะปาปา Liberius ไม่ได้เป็นนักบุญ 3. องค์ ที่ 37-49 ก็ เ ป็ น นั ก บุ ญ ต่ อ เนื่ อ งกั น มี อ งค์ ที่ 50 คื อ Anastanus II ไม่ได้เป็นนักบุญ ผู้อ่านอาจสงสัยว่าทำไมผม เอ่ยแต่ชื่อพระสันตะปาปาที่ไม่ได้เป็นนักบุญ น่าจะเอ่ยชื่อคนที่ เป็นนักบุญมากกว่า ก็จริงนะครับแต่ผมไม่ตอ้ งเขียนชือ่ มากมาย ไงล่ะครับ 4. องค์ที่ 51-54 ก็เป็นนักบุญ แล้วคราวนี้พวกที่ไม่ได้เป็นนักบุญ ก็มาคั่นหลายองค์เลยทีนี้ก็ตั้งแต่องค์ที่ 55-63 ส่วนองค์ที่ 64 เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่มากองค์หนึ่งคือนักบุญเกรโกรี ที่ 1 5. คราวนี้องค์ที่ 65-66 ไม่ได้เป็นนักบุญและก็สลับกันในแบบนี้ มี เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง จนถึงองค์ที่ 109 คือนักบุญ Adrian III 6. ตั้งแต่องค์ที่ 110-151 ไม่มีใครเป็นนักบุญเลยนะครับ 7. พระสั น ตะปาปาบุ ญ ราศี อ งค์ แ รกและยั ง เป็ น บุ ญ ราศี อ ยู่ ถึ ง

ตอนนี้ รวมไปถึงพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ด้วย มีทง้ั สิน้ 11 องค์ มารวมจำนวนกันเลยดีกว่านะครับ จากพระสันตะปาปา ทั้งสิ้น 265 ลำดับนี้มี - นักบุญทั้งหมด 78 องค์ - บุญราศี 11 องค์ เป็นพระสันตะปาปาที่ว่ายากแล้วการเป็นนักบุญก็ยากด้วย

นะครับ อย่าไปจองหองในความศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็นอันขาด ผมว่าการ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 59

59 3/24/56 BE 9:47 PM


ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปปลอดภัยกว่าการประกาศตนเป็นคนศักดิ์สิทธิ ์ ถ้าจะศักดิ์สิทธิ์ก็ให้คนอื่นประกาศให้เราดีกว่าไปประกาศเอง

60 ART_Road.indd 60

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


วันนี้ได้รับการขอร้องจากซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ บอกว่า เมษายนนี้จะฉลอง 25 ปีของซิสเตอร์ 2 ท่าน และ 50 ปีของซิสเตอร์ 4 ท่าน ทางคณะได้ทำใบพรพระสันตะปาปาสำหรับซิสเตอร์ทั้ง 6 ท่าน เรียบร้อยแล้ว ตอนนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ยังไม่ได้ ทรงลาออกจากตำแหน่ง ตอนนี้ลาออกแล้วและคิดว่ามีเวลาเพียงพอที่ จะทำใบพรของพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร ทรง พระนามว่าอะไรเลย ขอให้ผมช่วยทำให้ ผมก็ไปที่ร้านบอกชื่อ บอก ขนาด รู้ ร าคา แจ้ ง ว่ า โอกาสอะไรทางร้ า นก็ แ จ้ ง ว่ า เมื่ อ ไรก็ ต ามที่ มี

พระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้ว เมื่อทางสันตะสำนักอนุญาตให้ทำใบพร ได้ก็จะทำให้ทันที ช่วงเวลานี้ไม่มีใครทำให้ได้แน่ๆ แต่ก็เชื่อว่าคงได้ หลั ง จากมี พ ระสั น ตะปาปาใหม่ แ ล้ ว ไม่ น าน ตอนนั้ น ผมคงกลั บ

เมืองไทยไปแล้ว ก็ต้องขอให้คนทางนี้ช่วยสานต่อให้ต่อไป ที่จริงมีเวลา อย่างนี้ เรามาคุยกันถึงเรื่องใบพรพระสันตะปาปาที่เรารู้จักกันนี้บ้างก็ดี เหมือนกัน แต่สงสัยว่าจะพูดไม่ได้แล้ว ข่าวการประชุมคอนเคลฟออก มาแล้วครับ โฆษกรัฐวาติกนั คุณพ่อเฟเดริโก ลอมบารดี เพิง่ เปิดแถลงข่าว เวลา 19.00 น. ว่ า ที่ ป ระชุ ม พระคาร์ ดิ นั ล ตั ด สิ น ใจที่ จ ะเปิ ด ประชุ ม

คอนเคลฟในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 แม้ว่าโบสถ์ซิสตินตอนนี้

ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร ต้องใช้เวลา 3 วันที่เหลือนี้จัดเตรียมให้พร้อมทุก อย่าง เพราะไม่มใี ครรูจ้ ริงๆ ว่าทีป่ ระชุมจะสามารถเลือกพระสันตะปาปา องค์ใหม่ได้เมื่อไร อาจจะเร็ว อาจจะช้าเท่าไรก็ได้ทั้งนั้น บางคนไม่ค่อย พอใจนั ก ที่ โ บสถ์ ซิ ส ติ น ไม่ พ ร้ อ มเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ตอนที่ ส มเด็ จ

พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 สิ้นพระชนม์ ตอนนั้นมีงานใหญ่ๆ อยู่ 2 งานคือ ทั้งจัดงานพระศพและเตรียมการเลือกตั้งพระสันตะปาปา องค์ใหม่ ยังสามารถจัดเตรียมได้อย่างดี ครั้งนี้มีเพียงเตรียมเลือกตั้ง “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 61

61 3/24/56 BE 9:47 PM


อย่างเดียว อย่างไรก็ตามทำให้ทุกคนโดยเฉพาะนักข่าวดีใจกันมาก ทีจ่ ริงบรรดาพระคาร์ดนิ ลั เองก็ดใี จ ตอนนัน้ ก็เริม่ พูดกันถึงเรือ่ งการเข้าไป พักทีต่ กึ ซานตา มาร์ธา กันแล้ว ดูวา่ พระคาร์ดนิ ลั ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ค่อนข้าง ตื่นเต้น ก็น่าตื่นเต้นจริงๆ นะครับ เพราะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้น บ่อยๆ ในชีวิตของคนๆ หนึ่ง บรรดาพระคาร์ดินัลได้รับแจกหนังสือพิมพ์ลอสแซร์วาตอเร

โรมาโน (L’OSSERVATORE ROMANO) ฉบับวันพรุ่งนี้ ภายในก็มี เรื่องราวของบรรดาพระคาร์ดินัลและข้อมูลที่น่าสนใจ แต่ผมไม่ได้อ่าน ต้องรอให้พระคาร์ดินัลอ่านเสียก่อน ถ้ามีข้อมูลดีๆ เมื่อไรจะใส่ลงมา ทันทีเลย อาหารเย็นวันนี้เราทานกับพระคาร์ดินัลจากแคนาดาและจาก ไนจีเรีย ก็เห็นทั้งสององค์นี้คุยกันแต่เรื่องโบสถ์ซิสติน สถานที่จะใช้ลง คะแนนและก็เรื่องบ้านซานตา มาร์ธา ที่จะต้องเข้าไปอยู่ถูกตัดขาดจาก การติดต่อสื่อสารทุกชนิด นอกจากนี้ก็ยังคุยกันถึงเรื่องระยะเวลาที่จะ

62 ART_Road.indd 62

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่ด้วย พระคาร์ดินัลจากแคนาดาบอกว่าใน อดีตเคยมีการใช้เวลาถึง 3 ปี แล้วท่านก็หัวเราะ บอกว่าหวังว่าจะไม่ นานขนาดนั้น ผมก็ได้แต่ร้องว่า Please, Please (No) นั่งคำนวณกับ พระคุณเจ้าเราว่าคะแนน 2 ใน 3 จากจำนวนพระคาร์ดินัล Electors ทัง้ หมด 115 องค์ คือจำนวนเท่าไร ก็เอา 3 หาร 115 ผลลัพธ์กค็ อื 38.33 ถ้าจำนวน 2 ใน 3 ก็คือ 38.33 + 38.33 = 76.66 ถ้าผลออกมาแบบนี้ พระสันตะปาปาองค์ใหม่จะต้องได้รับคะแนนจากการดลใจของพระจิต เจ้าทั้งหมด 77 คะแนนเสียงจากทั้งหมด 115 คะแนนเสียง หากเลือก กัน 9 ครั้งแล้วยังไม่ได้ก็สามารถใช้คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งบวกหนึ่ง เรามา ลองคำนวณกันนะครับ ผมไม่ค่อยเก่งเลขง่ายๆ แบบนี้ด้วย ยิ่งถ้าเป็น เลขยากๆ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย 115 หาร 2 เท่ากับ 57.5 แล้วบวกด้วย 1 ก็จะเป็น 58.5 ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะต้องไปถึงคะแนน 59 เสียงหรือเปล่า

นะครับ ที่คำนวณนี้อาจจะผิดพลาดหมดเลยก็ได้ อย่าไปเชื่อผมมากนะ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 63

63 3/24/56 BE 9:47 PM


คุณพ่ออนุชา ของเราที่ฟิลิปปินส์ก็รวดเร็วมากๆ เลย ส่งไลน์มา ถามผมที่โรมหลังจากเวลาผ่าน 19.00 น. ไปเล็กน้อย ตอนนั้นผมยังไม่รู้ เลยกำลังไปรับพระคุณเจ้าจากที่ประชุม ฝนก็ตกกว่าจะมาถึงที่พักก็

ใช้เวลานาน ใครๆ เขารู้กันหมดแล้ว ผมรู้ช้ากว่าใครเลย ต้องชมการ

ทำข่าวสมัยนี้จริงๆ นะ ว่าเร็วจริงๆ ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปข่าวต่างๆ ที่จะออกมา ก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูล การเก็งบุคคลที่จะเป็นพระสันตะปาปา

องค์ใหม่ บางคนที่นี่พูดว่าต้องการให้เป็นคนที่มีหัวใจแกร่ง แก้ปัญหา เด็ดขาด บางคนต้องการให้เป็นคนยืดหยุ่น พระจิตเจ้าคงยุ่งมากเลย ช่ ว งนี้ คุ ณ พ่ อ บางองค์ ที่ อ ยู่ ต่ า งทวี ป ถึ ง กั บ เอาไปเทศน์ ว่ า ช่ ว งนี้ อ ย่ า

สวดภาวนาขอพระจิตเจ้านะ พระองค์ไม่ว่าง ตอนนี้ไปอยู่กับบรรดา

พระคาร์ดินัลที่โรมโน่น 64 ART_Road.indd 64

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


เรื่องที่ติดค้างไว้ก็คือเรื่องใบพรพระสันตะปาปา เรื่องนี้มีกำเนิด มาจากความเชื่อคาทอลิกที่สำคัญๆ สองข้อคือพระสันตะปาปาเป็น

ผู้แทนพระคริสตเจ้า สิ่งที่พระองค์ผูกและแก้บนโลกนี้บนสวรรค์ก็ถือ ตามนั้น เรื่องนี้พระเยซูเจ้าตรัสเองเลย ส่วนข้อสองก็คือการสิ้นพระชนม์ บนกางเขน การยอมมอบชีวิตเพื่อความเชื่อของบรรดามรณสักขีทุก สมัยมีผลในการใช้โทษบาป เป็นเหมือนขุมทรัพย์แห่งความรอดของเรา ดังนั้นถ้าเรานำความเชื่อทั้งสองนี้มารวมกันแล้ว การทำตามที่พระสันตะปาปาต้องการ ตามเงื่อนไขที่พระองค์ตั้งไว้ก็สามารถมีผลลบล้าง โทษบาปได้ อย่างนี้เราเรียกว่าพระคุณการุณย์ครับ ความเชื่อแบบนี้มี มานานแล้ว แต่เดิมพระสันตะปาปาให้พระคุณนี้ต่อเมื่อมีการเดินทาง ไปจาริกแสวงบุญ มีการแก้บาปและเพื่อรับรองกิจการแห่งการยกโทษ บาปนี้พระองค์ให้พระศาสนจักรให้เอกสารรับรอง คือรับรองพระพร พิ เ ศษนี้ ข องพระสั น ตะปาปา ดั ง นั้ น ผู้ ที่ มี ใ บพรนี้ ก็ คื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การ

ยกโทษบาปแล้วแต่ยกโทษมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับทำตามเงื่อนไข แค่ไหนด้วย ในยุคมืดหรือสมัยกลางของเราพระศาสนจักรรุ่งเรืองเกินไป ทำให้ ต กต่ ำ ทางศี ล ธรรมในทุ ก ฐานั น ดรของพระศาสนจั ก ร แม้ แ ต่

คริสตชนก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครได้ ใบพรพระสันตะปาปาจึงเป็นความหวัง ของความรอด แต่พระศาสนจักรก็นำมาขายซะอีก จนในที่สุดการกระทำ เช่นนีท้ ำให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขน้ึ มาแบ่งแยกออกจากพระศาสนจักร คาทอลิก ความหมายของใบพรนี้ก็ยังมีอยู่ในพระศาสนจักรซึ่งพยายาม อธิ บ ายความหมายที่ ถู ก ต้ อ งของพระคุ ณ ที่ ไ ด้ รั บ ใครก็ ต ามที่ ไ ด้ รั บ

พระพรจากพระสันตะปาปาก็เท่ากับได้รับพระพรจากพระคริสตเจ้าเอง พระคุณนี้จะได้รับก็ต่อเมื่อทำตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา เท่านั้น ใบพรนี้จึงเป็นเหมือนการรับรองกิจการที่ได้ทำตามประสงค์ของ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 65

65 3/24/56 BE 9:47 PM


พระศาสนจั ก รนั่ น เอง การรั บ พรโดยตรงจากพระสั น ตะปาปาจึ ง มี ความหมายมากกว่ามาก ใครๆ ถึงต้องการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาและ ได้รับพรจากพระองค์เองไม่ต้องผ่านทางเอกสารหรือใบพรนี้ สำหรับ บางคนการมีใบพรก็เป็นความบรรเทาใจ อันยิง่ ใหญ่เพราะคงไม่มโี อกาสที่ จะได้รับพรจากพระสันตะปาปาส่วนตัวง่ายๆ เรียกว่าได้แบบนี้ก็บุญ แล้วนั่นแหละครับ ใบพรจึงยังคงเป็นสิ่งที่คริสตชนต้องการอยู่ดี ใบพร นัน้ จะให้พระคุณได้กต็ อ่ เมือ่ ทำตามเงือ่ นไขทีพ่ ระศาสนจักรตัง้ ไว้สำหรับ

รับพระคุณการุณย์ครับ

66 ART_Road.indd 66

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave”

พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล วั นเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2013 คุณนกและคุณคลาวดิโอ มารอรับพระคุณเจ้าแต่เช้าเพราะ คุณนกมีเรื่องมาปรึกษากับผมเกี่ยวกับคนไทยที่นี่ตั้งใจจะแสดงความ ยินดีโอกาสวันเกิดครบ 84 ปีที่ผ่านมาแล้วแถมยังจะร่วมยินดีกับแมร์

มีเรียม ทีจ่ ะครบ 50 ปีถวายตัวในเดือนสิงหาคมนีด้ ว้ ย ไหนๆ พระคุณเจ้าก็ มาอยู่ที่นี่แล้ว หลังมิสซาวันอาทิตย์นี้ที่คนไทยจะมาภาวนาเพื่อการ เลือกตั้งพระสันตะปาปาที่วัดน้อยบ้านพักที่พระคุณเจ้าพักอยู่ก็จะไปทาน อาหารและฉลองร่วมกันไปเลย คุณนกเอาหนังสือที่ผมเขียนเกี่ยวกับ การเลือกตั้งพระสันตะปาปาในปี 2005 มาให้ดู มีชื่อเธอและสามีอยู่ ด้ ว ยแต่ เ ขี ย นชื่ อ สามี ผิ ด ไป สามี เ ธอเลยถามว่ า เธอไปอยู่ กั บ ใครมา เกือบทำให้สามีภรรยาเข้าใจกันผิดแล้วมั้ยละ ดีที่ยังแก้ตัวทันในตอนนี้ ครั้ ง นี้ คุ ณ นกนอกจากช่ ว ยหลายต่ อ หลายอย่ า งแล้ ว ยั ง มา

ให้ข่าวต่างๆ แก่ผมได้อย่างรวดเร็วทันใจเพราะภาษาเธอดีมากและ

ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ได้มากกว่าผมเยอะ ลืมบอกไปนะครับว่าเธอทำงานให้ กับพระคาร์ดินัล มาร์ติโน เอ๊ะ! หรือเคยบอกไปแล้ว ดังนั้นข่าวสาร

ต่างๆ มีประโยชน์มากจริงๆ ขอขอบคุณมาที่นี้ด้วย “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 67

67 3/24/56 BE 9:47 PM


วั น นี้ ค งเป็ น วั น สุ ด ท้ า ย แล้ ว ที่ พ ระคุ ณ เจ้ า ต้ อ งทำหน้ า ที่ ในการประชุ ม ของคณะพระคาร์ ดิ นั ล ได้ ยิ น ว่ า บ่ า ยนี้ ไ ม่ มี ประชุ ม ด้ ว ย ตั้ ง แต่ รู้ กั น ว่ า การ ประชุ ม คอนเคลฟจะเริ่ ม ขึ้ น วั น อังคารนี้บรรยากาศของนักข่าวก็เปลี่ยนไปบ้าง ผ่อนคลายหลังจาก อยากรู้มาหลายวัน คราวนี้ก็มาถึงเวรของตัวเก็งกันแล้วรวมทั้งข้อมูล การเลือกตัง้ กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ก็คอ่ ยๆ ออกข่าวจากทีต่ า่ งๆ มากมาย ตอนนีผ้ มก็เริม่ งงๆ กับการรักษาความลับของทีป่ ระชุมคณะพระคาร์ดนิ ลั นิดหน่อยเหมือนกันว่าอะไรที่พระคาร์ดินัลพูดได้ อะไรไม่ได้ทำนองนี้ ดูเหมือนว่าคุณพ่อเฟเดริโก ลอมบารดี โฆษกประจำวาติกนั จะแถลงข่าว 68 ART_Road.indd 68

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 69

69 3/24/56 BE 9:47 PM


การประชุมทุกวันว่ามีพระคาร์ดนิ ลั กี่องค์ที่ขอพูดอภิปรายนอกวาระ หัวข้ออะไร มีใครขาดการประชุม ได้ รั บ รองอะไรในการประชุ ม

มี พู ด รวมแล้ ว กี่ ค น เขาใช้ ค ำว่ า intervention พระคุณเจ้าอธิบาย คำนี้ ว่ า คนที่ ต้ อ งการพู ด ต้ อ งยื่ น เรื่องขอพูดต่อประธานที่ประชุม ก่อนและก็จะได้รับอนุญาตตอน ช่วงใด สรุปมีพระคาร์ดนิ ลั ทีข่ อทำ intervention ไปจนถึงวันนีร้ อ้ ยกว่า องค์ พ่อลอมบารดี แถลงว่ามีหวั ข้อ

70 ART_Road.indd 70

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


สำคัญๆ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาต่างๆ วัฒนธรรมในโลก ปัจจุบัน ศีลธรรมด้านชีววิทยา ความยุติธรรมในโลก ในพระศาสนจักร ภายใต้คำสอนเรื่องความรักและเมตตา การบริหารและการทำงานใน พระศาสนจักรคาทอลิก นอกจากนีว้ านนีเ้ ป็นวันสตรีสากล พระคาร์ดนิ ลั ทัง้ หลายยังได้พดู คุยความสำคัญของสตรีในพระศาสนจักรด้วย ก็ดเู หมือน ว่าให้รายละเอียดค่อนข้างมาก เพียงแต่ไม่บอกว่าใครพูดและพูดเรื่อง อะไรเท่านั้นเอง มิน่าละการประชุมถึงต้องใช้เวลาค่อนข้างมากให้ทุกคน รูว้ า่ พระสันตะปาปาองค์ใหม่จะต้องพบกับอะไรบ้างและใครจะเหมาะสม สำหรับภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ครับ หนังสือพิมพ์ของวาติกันวันนี้เลยแจก รู ป ภาพพร้ อ มทั้ ง ชื่ อ ของพระคาร์ ดิ นั ล 115 องค์ ใ ห้ กั บ พระคาร์ ดิ นั ล

ทุกองค์ แต่ผมสังเกตเห็นมีองค์หนึ่งคือพระคาร์ดินัล Walter Kasper ชาวเยอรมันเกิดวันที่ 5 มีนาคม 1933 นั่นหมายความว่าท่านครบ 80 ปี ไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านไปแต่ทำไมยังมีชื่อและรูปภาพของท่านใน คณะพระคาร์ดินัลผู้เลือกตั้งได้ อย่างนี้ต้องถามครับ ได้คำตอบเมื่อไร จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะคนไทยที่อ่านทราบนะครับ หรือผมเข้าใจอะไร ผิดไปเองรึเปล่าก็ไม่รู้ วันนี้อากาศที่โรมดีสุดยอดเหมือนต้อนรับการประชุมเลือกตั้ง Pope พระอาทิตย์ให้ความอบอุ่นในบรรยากาศที่เย็นพร้อมลมอ่อนๆ เดินไปทางไหนก็เห็นผู้คนที่มาเยี่ยมวาติกันยิ้มแย้มหน้าตามีความสุข กันทุกคนเลย พอดีบ่ายนี้พระคุณเจ้าพอมีเวลาเพราะไม่มีประชุมก็เลย นัดกับคุณพ่อวิษณุมาพบ ไหนๆ ก็ว่างแล้วผมก็เลยขอไปเดินเล่นแถวๆ ปีอัซซ่า นาโวนา และก็ชวนพ่อสุพัฒน์ น๊อต และก็อาจมีพ่อต้อมไปทาน อาหารแถวนั้นกัน ให้พ่อวิษณุทานกับท่านแทนผม ก็อากาศอยากดี ทำไมล่ะ ภารกิจของพระคุณเจ้าก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วด้วย ตอนนี้ก็ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 71

71 3/24/56 BE 9:47 PM


72 ART_Road.indd 72

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 73

73 3/24/56 BE 9:47 PM


เหลือประชุมเช้าวันจันทร์อีกครั้งเดียวซึ่งท่านก็แปลกใจเหมือนกันว่า ทำไมมีประชุม อาจเป็นเพราะเกีย่ วกับการไปอยูใ่ นตึกมาร์ธา ของบรรดา พระคาร์ดินัลซึ่งต้องให้มีการรับทราบรายละเอียดบางอย่างก็ได้ นอก นั้นก็ร่วมมิสซาเปิดการประชุมคอนเคลฟวันอังคารที่ 12 มีนาคมครับ รอจนได้ Pope ใหม่กันเลยส่วนจะร่วมในพิธีทางการหรือเปล่าก็ต้องดู ว่ากำหนดเมื่อไร ถ้านานไปท่านคงกลับบ้านแน่ๆ เท่านี้ผมก็นับถือแล้ว ละครับว่าพระคุณเจ้าเรานี่สุดยอดแล้วพรุ่งนี้จะมีมิสซาที่บ้านพักของ เราเพื่อสวดภาวนาเพื่อการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ จะมีคน ไทยในโรมมาร่วมด้วยพอสมควรนำโดยพ่อต้อมที่ตอนนี้เป็นประหนึ่ง หัวหน้าพระสงฆ์ทเ่ี รียนในโรมเป็นผูจ้ ดั การและหลังมิสซาก็จะรับประทาน อาหารเที่ยงด้วยกัน วันนี้ระหว่างเดินไปที่ ปีอัซซ่า นาโวนา ต้องผ่าน Castel d’Angelo ท้องฟ้าสวยมากราวบ่ายสี่โมงครึ่ง ผมก็เลยหยุด ถ่ายรูปทีน่ เ่ี ป็นตอนทีร่ บั แสงพอดี รูปทีอ่ อกมาสวยมากๆ เลยครับ แนะนำ ว่ า ใครที่ จ ะถ่ า ยรู ป ที่ นี่ ใ ห้ ม าเวลานี้ รั บ รองว่ า สวยจริ ง ๆ พรุ่ ง นี้ จ ะ อัพโหลดขึ้นเฟซบุ๊กให้ดูกัน คืนนี้ขอนอนก่อนนะครับ 74 ART_Road.indd 74

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 75

75 3/24/56 BE 9:47 PM


76 ART_Road.indd 76

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 77

77 3/24/56 BE 9:47 PM


78 ART_Road.indd 78

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล วั นอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 พระคาร์ดินัลส่วนใหญ่วันนี้ไปสวดและทำมิสซาที่วัดประจำ ตำแหน่งของตนในกรุงโรม เพือ่ การเลือกตัง้ พระสันตะปาปาใหม่ สำหรับ พระคุ ณ เจ้ า ประสงค์ จ ะสวดและถวายมิ ส ซาร่ ว มกั บ พระสงฆ์ แ ละ

คริสตชนไทยในโรม จึงเชิญชวนกันมาที่บ้านพักพระคุณเจ้า นอกจาก สวดและมิสซาแล้วจะได้มีเวลาที่จะสนทนากันเรื่องต่างๆ ได้สะดวก ถ้า ไปที่วัดซาน โลเรนโซ ก็จะหาเวลาแบบนี้ได้ยาก เรื่องนี้เขาไม่ได้บังคับ นะครับ เพียงแต่เชิญชวนและพระคาร์ดินัลหลายองค์ก็ไม่ได้ไปเพราะ

ทีว่ ดั ไม่พร้อมบ้างและพระคาร์ดนิ ลั เองก็ไม่พร้อมก็มี พูดถึงพระคาร์ดนิ ลั

ก็มีเรื่องเล่าแต่เช้าเลยครับ พระสงฆ์ที่ทานอาหารเช้าด้วยกันเล่าว่า

ครัง้ ทีแ่ ล้วทีม่ กี ารเลือกตัง้ ในปี 2005 พระคาร์ดนิ ลั Mahony ของอเมริกา มาเลือกตั้งด้วย ปกติเอกสารทุกชิ้นในโบสถ์ซิสตินจะต้องถูกทำลายหรือ ไม่ก็ถูกเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุลับของวาติกัน พอออกมาจากประตู โบสถ์ซิสตินท่านก็เห็นมีโซ่เล็กๆ เส้นหนึ่งที่เขาใช้คล้องประตู ท่านก็ก้ม ลงเก็บและก็นำมาเป็นที่ระลึกด้วย ปัจจุบันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 79

79 3/24/56 BE 9:47 PM


สังฆมณฑล กลายเป็นของที่มีความหมายไปได้ อย่างนี้แหละครับที่เขา เปรียบเทียบเป็นเหมือนศิลาหัวมุมที่ช่างก่อสร้างได้ทิ้งแล้ว อีกเรื่องหนึ่ง ครับก็คยุ กันถึงเรือ่ งวัดประจำตำแหน่งพระคาร์ดนิ ลั พ่อเขาก็ให้ขอ้ สังเกต ว่าพระคาร์ดินัลอเมริกันมักจะได้วัดเก่าๆ แก่ๆ ของโรมเป็นวัดประจำ ตำแหน่ง สงสัยพระสันตะปาปาคงต้องการให้พระคาร์ดนิ ลั ช่วยซ่อมแซม

นี่พ่อเขาก็เล่าสนุกๆ นะครับ พระคาร์ดินัลเราจึงช่วยอธิบายว่าวัดต่างๆ ทีส่ นั ตะสำนักมอบให้เนีย่ ก็เป็นวัดเก่าๆ ทัง้ นัน้ ไม่ใช่เฉพาะกับพระคาร์ดนิ ลั อเมริกันอย่างเดียว เพราะเป็นการให้เกียรติอย่างสูงเพราะยิ่งเก่าก็ยิ่งมี คุณค่า พวกนี้ก็ช่างมีความคิดกันนะครับ เย็นวานนี้ขออนุญาตพระคุณเจ้าพาพระสงฆ์กรุงเทพฯ บางองค์ ทีว่ า่ งไปทานอาหารเย็นด้วยกัน บรรยากาศตามสบายที่ Piazza Navona ตอนเดินไปพอดีผ่าน Castel d’Angelo เห็นท้องฟ้าสวยมากแดดดีผู้คน เยอะเลยเดินเข้าไปด้านหน้าถ่ายรูปสวยๆ ไว้เยอะเลยครับ ทีน่ เ่ี ป็นปราสาท เก่าแก่มากๆ แห่งหนึ่งของโรม มีมาก่อนที่จะมีพระศาสนจักรในโรม

เสียอีก เป็นปราสาทของจักรพรรดิโรมัน ต่อมาเป็นที่ประทับของ Pope เป็นที่คุมขัง เป็นที่ลี้ภัยและที่สุดตอนนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ เสน่ห์อยู่ที่ความ เก่าแก่ อยู่ที่สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง คนโบราณสามารถสร้าง หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเรามากมาย ไม่รู้ว่า สร้างได้อย่างไรด้วยเพราะหากมาสร้างในสมัยนี้ซึ่งมีวิวัฒนาการการ ก่อสร้าง มีเทคโนโลยีทันสมัยก็ยังไม่รู้ว่าจะสร้างได้ดีแบบนั้นหรือเปล่า ในโรมมีสง่ิ ก่อสร้างแบบนีม้ ากมายจริงๆ ครับ ทำให้เรามองเห็นถึงอำนาจ ของจักรพรรดิและของ Pope ในสมัยก่อนชัดเจนว่ามีอำนาจมากมาย ขนาดไหนจึ ง สร้ า งสรรค์ ง านเหล่ า นี้ ขึ้ น มา ในโรมก็ เ ช่ น Colosseo, Pantheon, Castel d’ Angelo, Basiliche รวมทัง้ ศิลปะมากมายบรรยาย 80 ART_Road.indd 80

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 81

81 3/24/56 BE 9:47 PM


82 ART_Road.indd 82

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ไม่หมด มาดูเองก็ไม่หมดนะครับ ผมค่อยๆ เดินไป ชมไป จนถึง Piazza Navona ก็ด้วยความศรัทธาและมีเวลามากด้วย ก็เดินตรงเข้าไปในวัด นักบุญอักแนส วัดนี้ตั้งอยู่บนสถานที่ที่นักบุญอักแนสถูกประหารชีวิต เป็ น มรณสั ก ขี ส มั ย การเบี ย ดเบี ย นศาสนาด้ ว ยการถู ก ตั ด ศี ร ษะ ที่ นี่

เก็บรักษากะโหลกศีรษะของท่านไว้ เรื่องที่ทำให้นักบุญองค์นี้ได้รับ ความศรัทธามากโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยกลางก็คือเธอถูกเปลือยกายโดย ทหารโรมันและถูกลากมาเพื่อจะถูกข่มขืน เส้นผมของเธอได้ยาวขึ้นมา ปกคลุมร่างกายของเธออย่างอัศจรรย์และทหารคนหนึ่งที่จะข่มขืนเธอ ก็เสียชีวิตกะทันหันที่นั่น นักบุญอักแนสได้ทำให้ทหารผู้นี้กลับคืนชีพ แต่ด้วยคำสั่งการเบียดเบียนในที่สุดเธอก็ถูกประหารชีวิตครับ ตอนที่ เดินเข้าไปในวัดไม่นึกเลยว่าจะมีผู้คนเข้าไปสวดมากมายอย่างนี้ อาจ เป็นเพราะอากาศดีหรืออาจเป็นเพราะศรัทธาต่อนักบุญที่น่ารักองค์นี้ ก็ได้ อย่างนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้มีนามนักบุญที่มีวีรกรรมสุดยอด องค์นด้ี ว้ ย ผมสวดภาวนาเล็กน้อย ได้บญ ุ แล้วก็ยกโทรศัพท์ขน้ึ มาถ่ายรูป

ที่เก็บกะโหลกศีรษะของท่าน ได้บาปครับเพราะเขาห้ามถ่ายรูป ขอ สารภาพตรงนี้เลย อาแมน จบจากการทำบุญและทำบาปเล็กๆ นี้แล้วก็ เป็นรายการหย่อนใจครับ ดีใจที่มีโอกาสทานอาหารกับพระสงฆ์น้องๆ

แบบกันเอง ในบรรยากาศแบบอิตาเลียน ด้วยอาหารอิตาเลียนและ ไวน์อติ าเลียน พวกเราจึงเลีย่ นไปกับทุกอย่าง ทีส่ นุกก็คอื ได้คยุ กันสารพัด บอกตรงๆ ว่าสนุกดี Piazza Navona เก่าแก่มากครับแต่เดิมในสมัย อาณาจักรโรมันที่นี่เป็นสนามกีฬา ใช้คำว่า Arena หรือใช้คำว่า Agone ก็ได้มใี จความเป็นกีฬาจริงๆ นะครับ เพือ่ ความสนุกสนานของประชาชน เช่ น เกมส์ การละเล่ น ต่ า งๆ แตกต่ า งจากสนามกี ฬ าที่ เ รี ย กว่ า Amphitheatre ซึ่ ง ใช้ ส ารพั ด ประโยชน์ ร วมไปถึ ง กี ฬ าโหดร้ า ยแบบ Gladiators หรือใช้เป็นที่ประหารชีวิตนักโทษแบบประจานหรือใช้ใน “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 83

83 3/24/56 BE 9:47 PM


งานใหญ่ๆ ทั้งหลาย อาณาจักรโรมันไปถึงที่ไหนก็จะสร้างสนามกีฬา แบบใหญ่นไ้ี ว้เสมอเพือ่ แสดงความยิง่ ใหญ่ของตนเอง ทีน่ าโวนานีส้ ามารถ จุคนได้ถึงสามหมื่นคนนะครับใหญ่ไม่ใช่น้อย พอพ้นจากอาณาจักร โรมั น เรื อ งอำนาจผู้ ค นก็ เ ริ่ ม ย้ า ยไปที่ อื่ น กั น จนกระทั่ ง มาในสมั ย

ยุคกลางกลับกลายเป็นที่พวกผู้ดีขุนนางของโรมมาจับจองสร้างอาคาร ปราสาทน้อยๆ ไว้และนำการละเล่นการกีฬาเข้ามาเพือ่ ความสนุกสนานอีก ครั้งหนึ่ง มีวัดนักบุญอักแนสและวัดเล็กๆอยู่บ้างทำให้ที่นี่เป็นที่นิยม

มาพักผ่อนดูการละเล่นต่างๆ กัน อาคารบ้านเรือนต่างๆ รอบๆ ก็คลาสสิค ทำให้ที่นี่มีเสน่ห์ เคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องแล้วด้วย

นะครับ ใครที่พอมีเวลาก็น่าจะมาเดินเที่ยวสักหน่อย ปกติถ้ามากับทัวร์ มักไม่ค่อยได้มากัน หมายถึงทัวร์ไทยนะครับ แต่เราสามารถพบนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ที่นี่เพราะเขารู้ดีว่าถ้าต้องการกลิ่นอายของ

ชาวโรมและอิตาเลียนสไตล์แล้วล่ะก็ที่นี่แหละครับจะรู้สึกได้ดีที่สุด

แห่งหนึ่งในโรม ใครจะมาดูการละเล่น ใครจะมานั่งให้ศิลปินวาดภาพ มาหาซื้อภาพวาดสวยๆ และแปลกๆ หาอาหารอิตาเลียนทุกรูปแบบ มี ศิลปะจากศิลปินมากมายให้ชม แค่มาเดินเฉยๆ ไม่ต้องรู้อะไรมากนักก็ เพลิดเพลินแล้ว

84 ART_Road.indd 84

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 85

85 3/24/56 BE 9:47 PM


วันนี้มิสซาคนไทยที่โรมมากันรวมทั้งพระคาร์ดินัลแล้ว 33 คน พอดี เ ท่ า กั บ อายุ พ ระเยซู เ จ้ า เลย ท่ า นเทศน์ ไ ด้ ดี ม ากครั บ วั น นี้ เ รื่ อ ง

ลูกล้างผลาญ ถึงความรักและอภัยของพ่อ การรู้จักการกลับใจของลูก ทั้งสองคน หลังมิสซาก็เริ่มพิธีการคำนับกันครับ มีหลายคำนับเหมือน กันนะ พ่อวิษณุได้รับมอบหมายจากพ่อต้อม พิธีกรเป็นผู้กล่าวคำนับ

มาแมร์ผู้ที่เราฉลองครบรอบ 50 ปีการถวายตัวในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ กล่าวขอบคุณและทำให้เราเข้าใจความหมายของการถวายตัวแด่พระ ความสุขที่พระมอบให้แก่เราในชีวิตถวายตัวแม้งานจะมากหลายด้าน แต่ก็มีความช่วยเหลือของพระ ผมชอบมากเลยตอนที่มาแมร์บอกว่า

ที่เมืองไทยพระศาสนจักรไทยมี 3 M และบอกว่าที่นี่วันนี้มี 2 M ผมก็ นึกไม่ออกว่าอีกหนึ่งเอ็มคือใคร ต้องออกมาถามจึงทราบว่าอีก M หนึ่ง ก็คือ บราเดอร์มาร์ติน นั่นเองครับ คิดไปคิดมาก็จริงนะครับเรามี 3 M

ที่ทำงานให้พระศาสนจักรได้เจริญก้าวหน้าจริงๆ มาแมร์ยังพูดได้ดีมาก ด้วยที่บอกว่าตอนนี้เราเชิญแม่พระมาเป็นเอ็มที่หนึ่งที่อยู่กับเราที่นี่ก็ได้ เวลาพระคาร์ดินัลให้โอวาทก็มีหลายตอนที่ท่านพูดและเย้าแหย่ได้สนุก จริงๆ ครับ ผมก็ชอบตอนที่ท่านสอนว่า พระสงฆ์ที่มาเรียนโรมสมัยท่าน เรียนสู้พ่อๆ ทั้งหลายสมัยนี้ไม่ได้ แต่ดูเหมือนว่าพระสงฆ์สมัยนี้จะสู้ที่ จะเรียนสู้สมัยก่อนไม่ได้ ทั้งๆ ที่สมัยก่อนเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ ทันสมัยแบบนี้ เดีย๋ วนีจ้ ะคุยกับใคร อยากเห็นหน้ากับคนทีไ่ ทยก็ยกเครือ่ ง โน่นเครื่องนี่ กด กด กด ก็ได้แล้ว เรียกเสียงหัวเราะได้อย่างต่อเนื่อง ผม สังเกตเองว่าเหตุการณ์และการพูดแบบนีม้ กั เกิดขึน้ ในเวลาทีพ่ ระคุณเจ้ามี ความสุขใจครับ ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่า นอกจากนั้นพระคุณเจ้าก็ เอ่ยถึงงานฉลอง 25 ปีของเซอร์แมรี่ แคลร์ การถวายตัวตลอดชีพของ เซอร์ลูกเกศ ผมจำไม่ได้จริงๆ ครับว่าเซอร์ใช้ชื่ออะไรเพราะผมเรียกเซอร์ ท่านนี้ว่าลูกเกศมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กอายุ 5 ขวบ ตอนนั้นยังขอให้ผมเล่า 86 ART_Road.indd 86

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


นิทานให้ฟังอยู่เลย ตอนนี้กำลังจะถวายตัวตลอดชีพแล้ว จบการศึกษา ระดับปริญญาเอกจากอเมริกาก่อนจะตัดสินใจถวายตัวแด่พระ น่ายกย่อง นะครับ และงานสุดท้ายที่พวกเราร่วมกันระลึกถึงในวันนี้ก็คือ อำลา

ป้าคำที่จะกลับไทยอย่างถาวรหลังจากอยู่ที่อิตาลีมานานถึง 22 ปี ก็ ไหนๆ พระคาร์ดนิ ลั มาทัง้ ทีกเ็ ป็นเกียรติทจ่ี ะฉลองโดยมีทา่ นเป็นประธาน ทำให้งานมีความประทับใจจริงๆ ท่านยังบอกว่าโอกาสนี้ดีแน่ๆ เพราะ เราฉลองในโอกาสที่กำลังจะมีพระสันตะปาปาองค์ใหม่ด้วย อย่างนี้ก็ยาก ที่จะลืมจริงๆ พ่อต้อมก็รับบทพิธีกรได้สนุกมากตามสไตล์ที่ถนัด ทุกคน ในที่นั้นก็มีความสุขกันมาก สุขไหนๆ ก็สนุกด้วยการทานอาหารเที่ยง ด้วยกันที่ภัตตาคารจีน คุณนกและคุณคลาวดิโอเตรียมงานนี้มาสองสาม วันแล้ว จองห้องอาหาร พวกพ่อช่วยกันสั่งอาหารล่วงหน้า คุณนกยัง เตรียมการ์ดอวยพรให้ทุกคนเขียนและเซ็นชื่อให้พระคาร์ดินัลและมาแมร์ เตรียมเค้กฉลองวันเกิดครบ 84 ปีของพระคุณเจ้าที่ผ่านมาเมื่อเดือน มกราคมด้วย รวมทั้งการดื่มอวยพรให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพที่ดี

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 87

87 3/24/56 BE 9:47 PM


88 ART_Road.indd 88

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 89

89 3/24/56 BE 9:47 PM


90 ART_Road.indd 90

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 91

91 3/24/56 BE 9:47 PM


พรุ่งนี้พระคาร์ดินัลมีประชุมคณะพระคาร์ดินัลอีกครั้งหนึ่งใน ภาคเช้า ท่านบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะประชุมเรื่องอะไร แต่หลังจาก ประชุมพรุ่งนี้แล้วบรรดาพระคาร์ดินัลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านจะต้อง เข้าไปพักในตึกมาร์ธา ที่อยู่ภายในบริเวณมหาวิหารนักบุญเปโตร ห้าม การติดต่อทุกด้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปครับ น่าตื่นเต้นจริงๆ เลย

92 ART_Road.indd 92

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล วั นจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013 เช้าวันนี้จะมีประชุมคณะพระคาร์ดินัลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ จะมีการประชุมคอนเคลฟในวันพรุ่งนี้ เริ่มต้นเลือกตั้งพระสันตะปาปา องค์ใหม่ด้วยการถวายมิสซาในมหาวิหารนักบุญเปโตร เวลา 10.00 น. เย็นวันนีพ้ ระคาร์ดนิ ลั เลือกตัง้ ก็ตอ้ งเข้าพักที่ Santa Marta ภายในบริเวณ มหาวิหาร จะไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้อีก ตึกนี้ที่จริงมีการ จัดการระบบโรงแรม ปกติใช้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของวาติกัน

ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักบวชทั้งนั้น งานเหล่านี้มีเงินเดือนนะครับแต่ก็มี

ค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับ ช่วงที่จะต้องใช้ตึกนี้สำหรับพระคาร์ดนิ ลั เลือกตัง้ เจ้าหน้าทีเ่ หล่านีท้ ง้ั หมดก็ตอ้ งอพยพไปอยูน่ อกวาติกนั ก็ ไม่ไกลอะไรเลยครับแค่ออกมาถึงถนนที่ใกล้ที่สุดก็อยู่นอกวาติกันแล้ว บ้านทีเ่ ราพักตอนนีก้ ม็ พี วกนีม้ าอยูก่ นั คราวนีก้ เ็ ป็นทอดๆไปพวกพระสงฆ์ ที่พักประจำที่บ้านนี้ก็จะต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นซึ่งก็แล้วแต่ครับว่าจะไป อยู่ที่ไหนได้ บ้านเราเรียกว่าตัวใครตัวมัน ยิ่งถ้ามีพระคาร์ดินัลมาพัก ด้วยมากเท่าไรพวกเขาก็จะได้รับแจ้งให้ออกไปชั่วคราวมากเท่านั้น

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 93

93 3/24/56 BE 9:47 PM


น่าสงสารเหมือนกันนะ ไม่รู้เขาจะคิดค่าใช้จ่ายกันอย่างไร ไม่กล้าไป ถามเดี๋ยวจะหาว่ามาไล่ข้าไปแล้วยังจะมาถามอีก นี่ถ้าหากการเลือกตั้ง ใช้เวลามากพวกนี้ก็ต้องระเห็ดระหนอย่างนี้มากเท่านั้น สวดๆๆ ขอให้ เลือกสำเร็จโดยเร็ว ช่วงนี้ฝนตกและมีการคาดกันว่าจะตกทั้งอาทิตย์เลย ผมไป ขอยืมร่มจากเจ้าหน้าที่ของบ้าน คนนี้ผมรู้จักกันดีมากเพราะพบกัน บ่อยมากและเขาก็ใจดีกับพวกเราคนไทยมากด้วย พูดไทยได้สองสาม คำแล้ว ชัดมาก ชื่อ Giuseppino Casagrande อยากแปลชื่อเป็นไทย มากเลย ผมขอแปลง่ายๆ นะครับ แปลได้ว่า โจเซฟน้อย นามสกุล บ้าน ใหญ่ แปลแล้วฟังดูเชยครับ อย่าแปลดีกว่า เขาหยิบร่มมาให้แล้วบอก ว่าร่มนี้มีชื่อว่า Pietro ผมยืนงงอยู่หน่อยร่มอะไรมีชื่อกับเขาด้วย ผมจึง

94 ART_Road.indd 94

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ถามว่าหมายความว่าไง มาถึงบางอ้อได้ เขาบอกว่า piedi คือไปส่วน คำว่ากลับมาคือคำว่า dietro รวมกันก็คือ pietro สรุปคืออย่าลืมคืนร่ม เห็นมั้ยครับแสดงว่านิสัยการยืมและไม่คืนหรือลืมคืนนี่เป็นนิสัยของคน ที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าชนชาติใด เล่าให้ฟังเล่นๆ ครับ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรจะเล่า รอท่านประชุมผมก็เดินไปหน้าลานมหาวิหารอากาศดีครับวันนี้มีคน

มาชมมากหน่อย ที่หน้ามหาวิหารก็มีช่างมาติดตั้งและตกแต่งระเบียง หน้ามหาวิหารเพื่อใช้สำหรับเปิดองค์พระสันตะปาปาองค์ใหม่ พระองค์ จะอวยพรที่เรียกกันว่าอวยพรเมืองและโลก มองไปอีกนิดก็เห็นหลังคา ของโบสถ์ซสิ ตินก็ยงั มองไม่เห็นปล่องควันสำหรับรายงานผลการเลือกตัง้ นะครับ ผมก็เลยเดินไปที่สำนักงานของหนังสือพิมพ์วาติกันที่ชื่อว่า

L’OSSERVATORE ROMANO ซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านบ้าง ปรากฏว่าของ

วันจันทร์ยังไม่ออกเขาบอกจะออกพรุ่งนี้ ของวันจันทร์ออกวันอังคารก็ แปลกนะครับ ถ้าอย่างนี้ทำไมไม่ทำให้หนังสือพิมพ์ของวันอาทิตย์ให้ เป็นของวันจันทร์ไปเลยหรือไม่งั้นก็ทำให้ของวันอังคารเป็นวันจันทร์ ทำ อย่างไรก็ได้ให้ตรงวันซะ บ่นให้ฟังเฉยๆ เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็น่ารักดีครับ พูดจาดีและบริการดีมาก มาถึงศูนย์กลางข่าวสารและข้อมูลผมจึงถาม เกี่ยวกับอายุของพระคาร์ดินัล Kasper ที่ครบ 80 ปีเต็มเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมาว่าทำไมจึงยังมีชื่อในรายชื่อผู้เลือกตั้งได้ เจ้าหน้าที่ ไม่รู้จะตอบอย่างไรอุตส่าห์ไปหาผู้รู้มาตอบให้ เขาอธิบายอย่างนี้ครับ ว่าหากพระคาร์ดินัลอายุครบก่อนวันกำหนด ลาออกของ Pope กรณีนี้ คือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งทันที แต่หากครบใน ระหว่าง Sede Vacante ก็ยังมีสิทธิ์นี้อยู่คือถือหลักวันลาออกหรือวัน สิ้นพระชนม์นั่นเอง ผมเลยหายอึดอัดหลังจากหาคำตอบมาหลายวัน

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 95

95 3/24/56 BE 9:47 PM


96 ART_Road.indd 96

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


การประชุมวันนี้ก็เป็นการประชุมปกติเพราะพระคาร์ดินัลที่ขอ พูดหลายองค์ยังไม่ได้พูด ส่วนใหญ่ก็พูดเกี่ยวกับความหวังที่มีต่อ Pope ใหม่ว่าควรเป็นแบบใดทำนองนี้และการทำงานของศูนย์กลางพระศาสนจักรเป็นอย่างไรมีอะไรแก้ไขบ้าง ท่านไม่ได้เล่าให้ผมฟังนะครับ ผมอ่านจากข่าวที่ลงเร็วมากเลยวันนี้ ช่วงนี้นักข่าวทำงานกันสุดตัว มี รายงานด้วยว่ามีนกั ข่าวจากทัว่ โลกทีต่ ดิ ต่อมารายงานทีศ่ นู ย์ขา่ วประมาณ ห้าพันคน ที่มากันเองก็ยังมีไม่น้อย หนังสือพิมพ์วาติกันขนานนามให้ นักข่าวว่า ตาของโลก Occhi del mondo ตอนกลับจากประชุม นักข่าว ตามท่านมากันมากมายเลยพยายามถามคำถาม อยากให้พูดอะไรสั้นๆ หรือไม่ก็บอกว่าพูดอะไรก็ได้ นักข่าวคนหนึ่งถามว่า Pope ใหม่จะถึง เวลาเป็นชาวเอเชียหรือยัง ท่านก็ตอบว่าพระจิตเป็นผู้ทำงานนี้ ดังนั้น จะเป็นใครก็ได้ทั้งนั้น พระศาสนจักรเป็นสากลเป็นคาทอลิก นักข่าวยัง ถามต่อไปอีกว่าPope ใหม่จะมาจากไหน ถามราวกับว่าพระคาร์ดินัล

รู้ กั น มาแล้ ว อย่ า งนั้ น แหละ ท่ า นก็ ต อบง่ า ยๆ ว่ า มาจากสวรรค์ ค รั บ

เป็นไงครับจะให้ตอบอย่างไรที่ชัดเจนกว่านี้อีกล่ะ ตอนทานอาหารเที่ยง ผมถามพระคาร์ดินัล 2 องค์ ที่ทานด้วยกันว่าเย็นนี้จะต้องย้ายไปอยู่ที่ ตึก Santa Marta แล้วใช่มั้ย ท่านตอบว่าไม่ใช่ ต้องเข้าพรุ่งนี้ตั้งแต่เจ็ด โมงเช้าเป็นต้นไปและตอนเก้าโมงครึ่งต้องพร้อมที่จะเข้าไปในมหาวิหาร เพื่อถวายมิสซาที่เรียกกันเป็นภาษาลาตินว่า pro eligendo Romano Pontifice แปลเป็นไทยแบบสุรชัยได้ว่า มิสซาเพื่อการเลือกตั้งพระสันตะปาปา ก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนใช่มั้ยครับ ส่วนเย็นนี้เวลา 17.30 น. จะมีพิธีสาบานตนของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำงานในโบสถ์ซิสตินขณะ ทำการเลือกตั้งทุกคน เขากำหนดตำแหน่งและบุคคลไว้เรียบร้อยเลย ล่ะครับว่ามีใครบ้างและทำอะไร ส่วนการเลือกตั้งครั้งแรกก็จะเริ่มพรุ่งนี้ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 97

97 3/24/56 BE 9:47 PM


บ่ายครับ เวลา 16.30 น. เริ่มตั้งแต่การแห่เข้าโบสถ์ซิสติน การสาบาน และขั้ น ตอนต่ างๆ เขามี ระเบี ยบปฏิบัติ เรี ย บร้ อ ยทุ ก ขั้ น ตอนแจกให้

พระคาร์ดินัลทุกองค์เลย ชัดเจนมาก ไม่ว่ามือใหม่ขนาดไหนก็สามารถ ทำตามได้ทันที ยอดมากครับ ขนาดใครต้องแต่งตัวอย่างไรยังกำกับไว้ หมดเลย พรุ่งนี้พระคุณเจ้าเราจะร่วมถวายมิสซาที่มหาวิหารด้วยครับ เริ่มตื่นเต้นตั้งแต่เช้า แต่ตอนบ่ายสงสัยต้องไปรอดูควันครั้งแรกกัน

คงคึกคักน่าดูเลยล่ะครับ

98 ART_Road.indd 98

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave”

พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 พระคาร์ดินัลต้องสวมอาภรณ์แดงเพื่อไปร่วมมิสซาเปิดการ ประชุมคอนเคลฟ ตามทีน่ ายจารีตกำชับมา มิสซาจะเริม่ ต้นเวลา 10.00 น. คุณนกและคุณคลาวดิโอมารับพระคุณเจ้าไปส่งเช่นเคยครับ ดูๆ ท่าน วันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไรนักเพราะไอมาตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้ยังต้อง ไปอยู่ในพิธีที่จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานอีกด้วย เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อย ทำอะไรตามใจได้เหมือนกัน แต่ท่านมีความอดทนเป็นยอดอยู่แล้ว

ไม่อย่างนั้นคงปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาถึง 36 ปีไม่ได้แน่ เช้านี้ท่านบอกว่าเรากลับกันภายในอาทิตย์นี้นะ หากจะรอจนถึงพิธีรับ พระสันตะปาปาองค์ใหม่เลยคงไม่ไหวเพราะพอทราบว่าใครเป็นพระสันตะปาปาแล้วทางวาติกันยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันเพื่อเตรียมงาน พิธีเนื่องจากพระสันตะปาปาเป็นประมุขรัฐวาติกัน ดังนั้นแขกระดับ ผู้นำประเทศต่างๆ ก็จำเป็นต้องเชิญมาร่วมพิธีด้วย ผมก็เห็นด้วยครับ แต่ก็อดต่อรองไม่ได้เลยเสนอว่าได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้วขอ เวลาหนึ่งวันหาซื้อรูปภาพพระสันตะปาปาองค์ใหม่และภาพพิธีต่างๆ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 99

99 3/24/56 BE 9:47 PM


100 ART_Road.indd 100

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


แล้วกลับเลย เราสองคนช่วยกันคำนวณจำนวนการลงบัตรคะแนนกัน ใหญ่เลยครับว่าจะมีรวมกี่ครั้งตั้งแต่การลงบัตรครั้งแรกจนถึงสามวัน แรกแล้วจะหยุดหนึ่งวันหากยังไม่ได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่ สรุปก็คือ ภายในสามวันแรกนี้จะมีการลงบัตรทั้งหมดถึง 9 ครั้งแล้วถ้ายังไม่ได้ก็ หยุดให้พระคาร์ดินัลไปรำพึงหนึ่งวันแล้วค่อยมาลงบัตรกันใหม่ แต่ละ วันก็จะลงบัตรกัน 4 ครั้งทำกันแบบนี้จนกว่าจะได้ ถ้าถึงวันเสาร์ก็จะมี การลงบัตรแล้วรวม 13 ครั้งครับ ก็น่าจะได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่ แล้ว คิดไปคิดมาน่าจะกลับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ แต่ท่านก็อยากกลับ วันอาทิตย์มากกว่า ตอนเขียนนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่า รอดูควันครั้งแรกวันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ มิสซาเริ่มแล้วต้องถืออย่างเป็นทางการว่าการประชุมคอนเคลฟ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ นับตั้งแต่เพลงเริ่มพิธีมิสซาเลย นักขับที่วาติกัน ร้องเพลงเกรโกเรียนได้เพราะจับใจจริงๆ ผมยืนดูการถ่ายทอดสดที่

จอใหญ่หน้ามหาวิหาร ถูกสะกดด้วยเสียงเพลงที่ร้องได้กลมกลืนมากๆ และภาพความเคลื่อนไหวของบรรดาพระคาร์ดินัลทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้า นั้นดูสงบ มีพลังมากรวมทั้งภาพพระสังฆราช พระสงฆ์ สัตบุรุษที่มา ร่วมพิธีทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระได้จริงๆ เพราะเชื่อว่ามนุษย์

ฝ่ายเดียวคงไม่ได้อะไรที่ลึกซึ้งกินใจจับใจอย่างนี้ ผมมีโอกาสเข้าไปส่ง พระคุณเจ้าถึงหน้าทางเข้ามหาวิหารด้านในครับ บริเวณหน้าตึกซานตา มาร์ธา พระคาร์ดินัลเกือบทุกองค์ต้องเข้าทางนี้ โอกาสแบบนี้ไม่มีอีก แล้ว ผมปักหลักถ่ายรูปเก็บไว้ บางองค์มาเดี่ยว บางองค์มาพร้อมๆ กัน บางองค์ เ ดิ น บางองค์ ก็ นั่ ง รถมา เชื่ อ ไหมครั บ นั่ ง แท็ ก ซี่ ม าก็ มี วั น นี้

พระคาร์ดินัลทุกองค์ต้องสวมชุดแดงนะครับ สดใสมากและสง่ามากด้วย ถ้าขืนเดินมามีหวังโดนนักข่าวรุมล้อมอาจมาถึงช้าไปได้ พวกนักการทูต “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 101

101 3/24/56 BE 9:47 PM


ที่นี่ก็มากันมากเลยติดธงหน้ารถมาและแต่งตัวกันเต็มยศ มีเหรียญ อะไรก็เอามาติดหมด เป็นภาพที่น่าชื่นใจจริงๆ ทุกคนให้ความสำคัญ ต่อพระศาสนจักรเราอย่างมาก เห็นแล้วก็อดภูมิใจไม่ได้อีกแล้วเพราะ หนึ่งในนี้ที่มาคือคนไทยคนหนึ่งครับ นักข่าวหน้าลานวันนี้คึกคักมาก เผลอๆ จะมีนักข่าวมากกว่า นักท่องเที่ยวซะก็ไม่รู้ อาจพูดเกินจริงไปหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพว่า เยอะจริงๆ ผมพยายามเดินเข้าไปในกลุ่มนักข่าวที่กำลังรายงานสดๆ อยากได้ยินคนพูดไทยบ้างก็ไม่ได้ยินเลย มีญี่ปุ่น สเปนมากันเยอะครับ สงสัยตั้งความหวังกับพระคาร์ดินัลที่ใช้ภาษาสเปนไว้แน่ๆ และก็อีก หลายภาษาที่ผมฟังรู้บ้าง ไม่รู้บ้าง นึกในใจว่าถ้ามีนักข่าวไทยมาจะ เข้าไปให้ข่าวที่จะเป็นประโยชน์แก่คนไทยที่อยากรู้เรื่องเหล่านี้บ้าง ผม ไม่ต้องห่วงเรื่องการรับพระคาร์ดินัลกลับบ้านเพราะคลาวดิโอร่วมมิสซา ที่ นั่ น และจะรั บ กลั บ ด้ ว ยรถของเขาเอง ผมแอบเห็ น แกไปตกลงกั บ เจ้าหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้วก่อนมิสซา นึกถึงเรื่องตั๋วเครื่องบินได้ว่าควร ต้ อ งจองล่ ว งหน้ า ไว้ ก่ อ น คุ ณ นกก็ ช่ ว ยติ ด ต่ อ ขอจองที่ นั่ ง สำหรั บ

วันอาทิตย์นี้ไว้ก่อนและหากจำเป็นก็จองเผื่อสำหรับเปลี่ยนไปกลับ

วันจันทร์ด้วย พอนึกถึงจะกลับก็ดีใจนะครับแต่อีกใจหนึ่งก็เสียดาย อยากอยู่ รั บ รู้ เ รื่ อ งพระสั น ตะปาปาองค์ ใ หม่ แ ละท่ า ที ข องผู้ ค นกั บ

พระสันตะปาปาองค์ใหม่ซะก่อน แต่ก็เห็นใจพระคุณเจ้ามาก ท่านคง อดทนจนจะพูดไม่ออกอยู่แล้ว ยังไงๆ ท่านก็สำคัญกว่าครับ ผมจะมา คิดถึงตัวเองอย่างที่ทำเสมอมาไม่ได้แล้ว กลับใจแล้วครับ

102 ART_Road.indd 102

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 103

103 3/24/56 BE 9:47 PM


พระคุ ณ เจ้ า ทราบว่ า ผมกำลั ง เขี ย นบั น ทึ ก เรื่ อ งราวที่ จ ะทำ หนังสือก็แนะนำให้ผมลงข้อมูลที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ อย่างวันนี้ แนะนำว่าน่าลงเรื่องการทำปล่องควันบนหลังคาโบสถ์ซิสตินและก็เรื่อง พิธีการต่างๆ สำหรับมิสซาเช้านี้ ไม่ใช่แค่แนะนำอย่างเดียวนะครับยัง ให้หนังสือพิมพ์ที่เขามีข้อมูลเรื่องนี้ด้วย ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงรอคอย แบบกำหนดไม่ได้ผมก็เลยจะนำมาลงสั้นๆ เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ จริงๆ ครับ ก่อนมาถึงเรื่องปล่องควัน เหลือบไปเห็นเรื่องเกี่ยวกับบ้าน มาร์ธาที่พระคาร์ดินัลเลือกตั้งพักกันตอนนี้ครับ เขาจัดเตรียมห้องชุดไว้ หนึ่งชุดสำหรับผู้ที่จะเป็นพระสันตะปาปาใหม่ที่ชั้นสอง อยากได้เบอร์ ห้องไหมครับ ห้องเบอร์ 201 ครับจัดไว้อย่างดีมากเลยมีห้องนอน ห้อง เขียนหนังสือ และห้องรับแขกพร้อมไปด้วยเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ สมัยปี 1800 สาเหตุทต่ี อ้ งจัดไว้กเ็ พราะว่าพระราชวังของพระสันตะปาปา 104 ART_Road.indd 104

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


กำลังได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่และจะเสร็จไม่ทันรับพระสันตะปาปาองค์ใหม่แน่นอน เขาก็จำเป็นต้องให้พระสันตะปาปาองค์ ใหม่พกั ชัว่ คราวทีน่ ก่ี อ่ นครับ ช่วงนีบ้ า้ นมาร์ธาเป็นทีพ่ กั ของพระคาร์ดนิ ลั เลือกตัง้ เขาเตรียมห้องไว้ถงึ 129 ห้องแน่ะ แปลกเหมือนกันเพราะคาร์ดนิ ลั เลือกตัง้ นัน้ เขากำหนดจำนวนไม่ให้เกิน 120 องค์ครับ อาจจะต้องสำรองไว้ เผื่อกรณีห้องบางห้องมีความขัดข้องก็ได้ แบบว่าเราไปพักโรงแรมแล้ว เราขอเปลี่ยนห้องอะไรทำนองนี้แหละ ไม่มีใครอธิบายผมก็ขอเดาเอา เองก็แล้วกันครับ คราวนี้มาถึงเรื่องปล่องควันกันหน่อย นักข่าวพากัน ให้สมญานามปล่องควันนี้ว่าเป็นปล่องควันหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า chimney เหนือโบสถ์ซิสตินนี้เป็นปล่องควันที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกไป แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคมนี้เป็นต้นไปโลกทั้งโลกจะจับจ้องมองปล่อง ควันนี้ครับตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ ที่น่าแปลกก็คือรูปแบบของมันเป็น

รูปแบบปล่องควันของชาวจีนครับ โครงสร้างกว้างๆ คือภายในโบสถ์

ซิสตินจะมีเตาสองใบครับ ใบหนึ่งสำหรับเผาเพื่อให้เกิดควันสีขาวและ อีกใบหนึ่งสำหรับควันสีดำตามมาด้วยท่อสูงไปถึงหลังคาประมาณ 30 เมตรและที่สุดปล่องควันที่โผล่ขึ้นมาจากหลังคาโบสถ์จะสูงประมาณ หนึ่งเมตรครึ่งและมีที่กันฝนเป็นเหมือนหมวก ทำเสร็จกันตั้งแต่วันเสาร์ ที่ผ่านมาแล้ว มองไกลๆ ก็เล็กนิดเดียว แต่ไม่ต้องกลัวไปนักข่าวเขาจะ ซูมภาพปล่องออกอากาศตลอดเวลาดูจากจอก็จะใหญ่มากพอควรครับ แต่ที่จะเห็นสีของควันชัดหรือเปล่าก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละต้อง รอฟังเสียงระฆังควบคู่ไปด้วยจึงจะแน่ใจได้ครับ ใครที่ ช อบศิ ล ปะก็ อ่ า นต่ อ ตรงนี้ น ะครั บ ส่ ว นใครที่ ไ ม่ ช อบก็ อนุญาตให้พลิกข้ามย่อหน้านีไ้ ปเลยเพราะผมกำลังจะพูดถึงความหมาย ของรูปวาดต่างๆ ที่มีอยู่ในโบสถ์ซิสตินให้อ่านกัน โบสถ์ซิสตินได้รับการ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 105

105 3/24/56 BE 9:47 PM


ชื่นชมว่าเป็นวัดน้อย (chapel) ที่สวยงามมากที่สุดในโลก ภายในเต็ม ไปด้ ว ยผลงานการวาดภาพของศิ ล ปิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งหลายคนและ

โดยเฉพาะของไมเคิ้ล แอนเจโล ผู้ซึ่งใครๆ ก็ยกย่องว่าเป็นเทวดามาเกิด ที่จริงชื่อแกก็แปลว่าเทวดามีคาแอลอยู่แล้ว ชื่อเดียวกับนักบุญประจำ ตัวพระคาร์ดินัลของเราครับ เมื่อมีการประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปา ในวัดน้อยนี้ก็ควรเล่าอะไรบ้างเกี่ยวกับภาพวาดต่างๆ ในวัดน้อยนี้ เห็น ด้วยมั้ยครับ ถ้าจะเข้าใจภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดในวัดนี้คือภาพการตัดสิน ครั้งสุดท้ายหรือ Ultimo Giudizio ของไมเคิ้ล แอนเจโล ต้องเข้าใจก่อน ครับว่าภาพแรกที่วาดคือภาพพระเจ้าสร้างชีวิตให้มนุษย์ นึกถึงภาพ ชายชราที่เอานิ้วมือไปแตะนิ้วมือของชายหนุ่มคนหนึ่งนั่นแหละครับ พระเจ้าให้ชีวิตแก่อาดัมและภาพต่างๆ ที่ตามมาทางกำแพงด้านซ้าย ของวัดก็เป็นภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์เก่า มีประกาศกต่างๆ เฉพาะเรื่องที่สำคัญๆ นะครับ ส่วนกำแพงด้านขวาของโบสถ์ก็เป็นเรื่อง ทีเ่ กีย่ วข้องกับพระคัมภีรใ์ หม่สมัยพระเยซูเจ้าเป็นหลัก รวมถึงการประกาศ 106 ART_Road.indd 106

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ศาสนาของบรรดาอัครสาวก ภาพสุดท้ า ยที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ก็ คื อ ภาพการ ตัดสินครั้งสุดท้ายนี่แหละครับ เล่าซะยาวก็เพื่อจะบอกว่าโบสถ์นี้เล่า เรื่องตั้งแต่สร้างโลกจนถึงวันสุดท้ายของโลกซึ่งตามความเชื่อของเรา นั้นพระเจ้าจะตัดสินเราที่เราเรียกกันว่า วันพิพากษาประมวลพร้อม สงสัยคุณพ่อสุทศและคุณพ่อพงศ์เทพ จะได้รับนามสกุลมาจากภาพ วาดนี้เองเพราะใช้นามสกุลว่า ประมวลพร้อมครับ ความหมายตอนนี้ จึงหมายถึง พระเจ้าที่ทรงเป็น อัลฟา และ โอเมกา แปลได้ว่าจุดเริ่มต้น และจุ ด สุ ด ท้ า ยของสรรพสิ่ ง ต่ อ ไปครั บ ที่ ก ำแพงด้ า นขวามี รู ป วาด

นักบุญเปโตรคุกเข่ารับกุญแจจากพระเยซูเจ้า ที่จริงมีอีกหลายรูปที่

น่าสนใจแต่จะยาวไป นักบุญเปโตรเป็นผู้ถือกุญแจรับอำนาจทั้งบน แผ่นดินและบนสวรรค์ เป็นศิลาและเป็นพระสันตะปาปาองค์แรก อำนาจนี้ ตกมาถึงผู้สืบตำแหน่งของท่านทุกองค์เพื่อใช้ความรักความเมตตาของ พระเจ้ า กั บ ทุ ก คนในโลกในเวลาบนโลกนี้ ส่ ว นในภาพการตั ด สิ น

ครั้งสุดท้าย ไมเคิ้ล แอนเจโล ให้ความหมายของการไม่มีเวลาอีกต่อไป เป็ น ภาพที่ มี ส วรรค์ ไฟชำระและนรกของวิ ญ ญาณมนุ ษ ย์ ทั้ ง มวล

พระเยซูเจ้าตรงกลางถูกวาดให้มีหน้าชายหนุ่มแข็งแรงมีชัยกำลังยกมือ ขวาขึน้ เหมือนตัดสินและกำลังพูดอะไรบางอย่างทีเ่ ป็นทางการ นอกจากนี้ ยังมีรปู ของนักบุญเปโตรกำลังคืนกุญแจให้แก่พระองค์ดว้ ยมีความหมาย ชัดเจนว่าหมดเวลาแล้วนี่คือเวลาตัดสินหลังจากที่พระให้ความรักความ เมตตาแก่มนุษย์บนโลก เป็นเวลาที่อำนาจกลับไปสู่พระองค์เป็นเวลาที่ ให้ความยุติธรรม อาจหมายถึงไม่มีการอภัยอีกแล้ว ภาพนี้มีพลังอย่าง ประหลาดเลยครั บ เมื่ อ ตอนที่ เ ปิ ด ภาพนี้ ค รั้ ง แรกในสมั ย สมเด็ จ

พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 3 พระองค์มองรูปภาพนี้ คุกเข่าลงและน้ำตา ไหลอาบแก้มในวันก่อนฉลองนักบุญทั้งหลายคือเดือนตุลาคม 1541 มี เรือ่ งราวทีไ่ มเคิล้ แอนเจโล ผูกเข้าหากันโดยใช้รปู วาดต่างๆ ให้ความหมาย “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 107

107 3/24/56 BE 9:47 PM


ทั้งสีที่ใช้ ตำแหน่งของบุคคลต่างๆ ในภาพและการผูกเรื่องรวมทั้งหมด ในวัดน้อยแห่งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับ บอกเล่าข้อคำสอนและความ เชื่อคาทอลิกไว้ในภาพนี้ได้ประหนึ่งมีเทวดามาช่วยท่านทำตามคำสั่ง ของพระเจ้าเลย ถ้าจะให้อธิบายทั้งหมดจริงๆ สงสัยต้องเขียนอีกเล่ม หนึ่งแล้วละ พูดได้คำเดียวที่มีหลายๆ คำว่าโบสถ์ซิสตินนี้มีศิลปะที่ สามารถทำให้บรรดาพระคาร์ดินัลที่กำลังจะเลือกตั้งพระสันตะปาปา องค์ ใ หม่ นี้ มี ข้ อ รำพึ ง เพี ย งพอที่ จ ะเลื อ กพระสั น ตะปาปาให้ แ ก่

พระศาสนจักร มาถือกุญแจต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์

ที่ 16 ครับ สงสัยว่าต้องไปหาภาพมาประกอบคำอธิบายสักหน่อยแล้ว มิสซาที่ผ่านไปแล้วได้รับคำชมมากมายว่าจัดได้สง่างามและ พระคาร์ดินัล โซดาโน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพระคาร์ดินัลก็เทศน์ในพิธี

ได้อย่างน่าฟังด้วย มีผเู้ ข้าร่วมพิธมี ากเลยและยังมีคนทีเ่ ฝ้าชมการถ่ายทอด สดภายนอกมหาวิหารอีกจำนวนมาก และตามบ้านเรือนอีกละ คุณพ่อ พจนารถส่งข้อความมาถึงบอกว่าเห็นพระคาร์ดินัลของเราในระหว่าง การถ่ายทอดสดด้วย ก็คงมีอีกหลายคนได้เห็นเช่นเดียวกัน คราวนี้ก็มา ถึงภาคบ่ายเริ่มตั้งแต่บ่ายสี่โมงครึ่ง ก็มีพิธีการตามขั้นตอนแต่ที่ทุกคน รอคอยอยู่ตอนนี้ก็คือการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งแรก เขาประกาศทาง หนังสือพิมพ์ว่าจะมีการเผาบัตรลงคะแนนรอบแรกนี้ราวๆ หนึ่งทุ่มถึง หนึ่งทุ่มครึ่ง พวกผมหมายถึงพระสงฆ์ที่โรมก็นัดกันไปดูบรรยากาศที่ ลานมหาวิหาร ตอนที่ควันขึ้นมานะครับจะมีเสียงผู้คนและทำมือทำไม้ ชีไ้ ปทีป่ ล่องควัน ทีวกี ถ็ า่ ยทอดสดให้ดใู นจอยักษ์ คนทัง้ หลายก็จะวิจารณ์ ว่านั่นสีดำบ้าง ไม่ชัดบ้าง สีเทาบ้างและอื่นๆ แต่ผมขอเดาว่าควันแรกที่ จะออกมาจากปล่องนี้จะไม่ใช่สีขาวครับ ไม่เชื่อผมก็คอยดูก็แล้วกัน

108 ART_Road.indd 108

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ตอนต้นจะออกไปรอควันตอนบ่ายแต่ฝนตก ออกมาอีกครั้ง ตอนที่คุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ โทรมาว่ากำลังรอดูควันที่ลานมหาวิหาร ผมก็เลยไป ตกใจเล็กน้อยกับภาพที่เห็นผู้คนมากมายจริงๆ ยืนถือร่ม จับกลุ่มกันบ้าง เห็นกลุ่มนักบวชและนักบวชหญิงสวดภาวนากันเป็น

กลุ่มๆ และก็มีคนไปร่วมสวดด้วย มีกลุ่มชาวฟิลิปปินส์ถือธงชาติและ ถ่ายรูปกันอยู่ ถัดไปอีกหน่อยก็มีครอบครัวชาวเม็กซิกันก็ถือธงถ่ายรูป เช่นเดียวกัน พวกเราคนไทยเห็นเข้าก็อยากจะเอาธงเรามาบ้าง เลือดรัก ชาติมันขึ้นมาเอง คุณนกบอกว่าพรุ่งนี้จะเอาธงไทยมาโบกด้วยสร้าง สีสนั กันอีกนิดพวกเรามากันหลายคนเลยครับ บอกได้เลยว่าตืน่ ตาตืน่ ใจ และรับรู้ถึงบรรยากาศที่พิเศษจริงๆ แม้รู้ว่าครั้งนี้คงเป็นควันดำแน่ๆ แต่ ก็อยากมาดูด้วยตาตนเอง แม้อากาศจะหนาวเพราะฝนและลม แต่ก็

ไม่สามารถหยุดความรู้สึกของวันนี้ได้เลย นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คนโน้น คนนี้ด้วยอารมณ์ดีครับ ผู้คนหน้าตายิ้มแย้มดี ข่าวที่ออกมาว่าควันจะ ออกมาราวๆ หนึง่ ทุม่ ถึงหนึง่ ทุม่ ยีส่ บิ พวกเราก็รอกันไปคุยกันไปสนุกสนาน เราไม่ต้องคอยจ้องหน้าจอเลยครับ อ้อ! ลืมบอกไปว่าช่วงนี้มืดแล้วเรา “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 109

109 3/24/56 BE 9:47 PM


ไม่สามารถมองเห็นอะไรบนหลังคาโบสถ์ซิสตินได้เลย แต่ด้วยความ สามารถของนักข่าวพวกเขาเอากล้องขึ้นไปติดอยู่บนหลังคาใกล้ๆ กับ ปล่ อ งควั น และติ ด แสงไว้ พ อสำหรั บ ถ่ า ยทอดสดลงมาบนจอยั ก ษ์

ข้างล่างได้ ทุกคนสามารถเห็นปล่องควันได้อย่างชัดเจนเลย ที่บอกว่า

ไม่ต้องมองจอก็เพราะว่าหากควันออกมาจะมีเสียงผู้คนร้องเรียก และ บอกบ้าง ตะโกนบ้าง พร้อมทั้งมีเสียงฮือกันยกใหญ่ อันนี้ผมเดาให้

น้องๆ ฟังครับและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ พอเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบควันก็เริ่ม ออกมา คราวนี้ไม่มีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับสีของควันเพราะออกมาเป็น

สีดำชัดเจนและอาจเป็นเพราะได้คาดเดากันไว้อย่างนั้นอยู่แล้ว ควัน ออกมามากมายและไม่หยุดง่ายๆ ซะด้วยครับจนผมถึงกับพูดติดตลก หน่อยๆ ว่าราวกับไฟไหม้โบสถ์ซสิ ติน พวกเราอยูด่ แู ละคุยกันอีกหน่อย และก็เชิญชวนกันไปทานอาหารครับ อิ่มอกอิ่มใจกับควันแห่งอนาคต กัน พรุ่งนี้มากันอีกแน่ผมตั้งใจจะไปรอดูทั้งสองครั้งครับ จะมีการหย่อน บัตรภาคละสองครั้งรวมสี่ครั้งในวันพรุ่งนี้แต่จะเผาบัตรสองครั้งคือ ประมาณเที่ยงหนึ่งครั้งและหนึ่งทุ่มอีกหนึ่งครั้งครับ

110 ART_Road.indd 110

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 111

111 3/24/56 BE 9:47 PM


112 ART_Road.indd 112

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave”

พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 อากาศวันนี้ไม่ค่อยดี มีฝนตกตลอดเวลาตั้งแต่เช้า คณะพระคาร์ดินัลเลือกตั้งกำลังทำหน้าที่เป็นวันที่สองครับ เช้านี้ลงบัตรสองครั้ง และภาคบ่ายอีกสองครั้ง สงสัยว่าผู้เฝ้ารอผลเลือกตั้งต้องยืนตากฝนกัน ทุกวันแน่ๆ เพราะการพยากรณ์อากาศของเขาว่าจะเป็นอย่างนี้ มี

คำเตือนมาจากผู้ว่าแห่งโรมว่าวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมนี้ โรมอาจเป็น อัมพาตได้เพราะมีกิจกรรมหลายอย่างเลย มีการวิ่งมาราธอนระดับชาติ มี ร ณรงค์ อ ะไรสั ก อย่ า งจำไม่ ไ ด้ ค รั บ แต่ ท่ า นผู้ ว่ า ก็ ว่ า บางที ถ้ า ได้

พระสันตะปาปาองค์ใหม่ด้วยละก็ขอให้ประชาชนเตรียมใจสำหรับการ จราจรอัมพาตได้เลย แถมด้วยการปลอบใจว่าอย่างไรก็ตามพวกเรา สามารถผ่านพ้นไปอย่างดีได้แน่นอน พระคุณเจ้าไปทำพาสปอร์ตทูต เล่มใหม่ทต่ี กึ เลขาธิการรัฐวาติกนั เพราะเล่มเก่าของพระคุณเจ้าหมดอายุ ไปสองปีแล้ว มาทั้งทีก็เลยทำซะหน่อยเผื่อใช้ เจ้าหน้าที่ต่างๆ ก็อำนวย ความสะดวกให้อย่างดี ทำได้รวดเร็วดีมากครับ ต้องไปถ่ายรูปใหม่และ ก็พิมพ์ลายนิ้วมือ เจ้าหน้าที่ชื่อ Dr. Matteo Riccia เป็นผู้ดำเนินการ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 113

113 3/24/56 BE 9:47 PM


ถามท่านว่าท่านจะรอให้เลขาธิการรัฐองค์ใหม่ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเป็น ใครเป็นผู้เซ็นให้หรือจะให้ผู้ทำหน้าที่แทนในระหว่าง Sede Vacante เป็นผู้เซ็นเพราะจะสามารถส่งให้พระคุณเจ้าได้เลยพรุ่งนี้ ท่านก็บอกว่า ให้ผทู้ ำแทนเซ็นได้เลยดีซะอีกเป็นพาสปอร์ตในระหว่าง Sede Vacante

มีค่ากว่าอีกว่างั้น พรุ่งนี้เขาจะมาส่งพาสปอร์ตให้ถึงที่บ้านเลยครับ ท่าน บอกว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่นี่ก็ไม่เห็นทันสมัยเท่าไหร่สู้ที่บ้านเราไม่ได้ แต่ก็อย่างว่าละครับสำหรับประชากรรัฐวาติกันเพียงแค่พันกว่าคนนี่ ขนาดนี้ก็โอแล้ว พาสปอร์ตเล่มนี้ต่อไปข้างหน้าจะมีค่าอย่างยิ่งทีเดียว ท่านบอกผมว่าเอาไว้ก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สังฆมณฑลก็แล้วกัน พอมาถึงที่บ้านคุณพ่อ Paul Crosbie ซึ่งเป็นเลขานุการของ พระสังฆราช Smith แห่งสังฆมณฑล Meath ในประเทศไอร์แลนด์ก็ ติดต่อมาขอเข้าพบและทานอาหารเที่ยงด้วยกัน ท่านก็ต้องการพบอยู่

114 ART_Road.indd 114

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


พอดีเพราะตอนที่ท่านยังทำหน้าที่อยู่ท่านได้รับความช่วยเหลือจาก ท่านสมิธสำหรับเหยื่อสึนามิจำนวนพอสมควร แล้วยังให้ทุนพระสงฆ์ ของเราไปเรียนที่ไอร์แลนด์ แล้วยังให้ทุนเรียนที่โรมอีกต่างหาก ที่โรมนี่ ขอบอกเลยครับว่าคอลเลจของไอร์แลนด์นี้ดีมากจริงๆ ครับ พ่อองค์ แรกที่โชคดีมาพักที่นี่ก็ได้แก่พ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ ก็น่าจะชื่นจิต หรอกครับเพราะที่นี่เขาดีจริงๆ คนต่อมาและเป็นคนปัจจุบันที่อยู่ที่นี่ก็ คือพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู ครับ นามสกุลนี้คุ้นๆ หลานพระคาร์ดินัลแท้ๆ กำลังจะจบอยูแ่ ล้ว คนต่อไปทีจ่ ะมาอยูท่ น่ี ไ่ี ม่มแี ล้วครับเพราะเขาเปลีย่ น กฎระเบียบใหม่แต่ทางสังฆมณฑลมีธก็ยังให้ทุนพระสงฆ์เราเรียนที่โรม หนึ่งทุนเพียงแต่ต้องหาที่พักเอง เรียกง่ายๆ ว่าให้ตังค์แต่ไม่ให้บ้าน ก็ ต้องถือว่าเป็นความใจกว้างของท่านสมิธอย่างยิ่งทีเดียว ผมก็ได้จับจอง ที่ นั่ ง ในห้ อ งอาหารสำหรั บ เราเองและแขกอี ก ห้ า องค์ จ ากไอร์ แ ลนด์ เที่ยงนี้ได้คุยกันยาวแน่ๆ ครับ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 115

115 3/24/56 BE 9:47 PM


ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง Pope เช้านี้ออกมาแล้วครับ ก่อน เที่ยงซะด้วยแสดงว่าลงมาสามครั้งแล้วยังไม่ได้ Pope เพราะควันสีดำ ต้องรอจนถึงเย็นนี้อีกว่าลงอีกสองครั้งจะได้มั้ย ไม่แน่นะครับเพราะอาจ ได้ Pope ในการลงครั้งแรกของภาคบ่ายก็ได้ มัวแต่รอถึงเย็นอาจไม่ได้ เห็นควันสีขาวก็ได้ หากได้เขาก็จะเผากระดาษลงคะแนนและให้ออก มาสีขาวเลยครับ ต้องเตรียมพร้อมไว้ ผู้คนก็ให้ความสนใจเหมือนเย็น วานนี้ครับ มากมายจนกระทั่งตอนควันดำหายไปหมดแล้วกว่าครึ่ง ชั่วโมงคนยังเต็มลานอยู่เลย เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดถนนหน้าลาน

ทั้ ง สายเลยเพื่ อ ให้ ค นเดิ น การจราจรติ ด ขั ด แต่ ค นเดิ น กั น สนุ ก มาก

ผมได้ยินคนโทรศัพท์บอกว่าหลงทางพลัดจากกันและก็หัวเราะ ต่างก็

มีเรื่องคุยกันไปเรื่อย ที่หน้าลานก็มีสัตบุรุษจากวัดต่างๆ รวมกลุ่มกัน สวดบ้าง ร้องเพลงบ้างและก็ถ่ายรูปกัน พวกซิสเตอร์ก็คุยกันเป็นกลุ่มๆ ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากครับ เราก็ยังไม่ได้ Pope ใหม่ครับ ผมกลับมาถึงที่พักก็พบแขกของพระคุณเจ้าคือคุณพ่อพอล พร้อมกับเพื่อนพระสงฆ์อีกสี่องค์ พระคุณเจ้าลงมารอที่ล็อบบี้เรียบร้อย แล้วเรื่องอย่างนี้ท่านไม่อยากให้แขกต้องรอก็เลยมารอแขกซะเองครับ

116 ART_Road.indd 116

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 117

117 3/24/56 BE 9:47 PM


บ่ า ยวั น นี้ คุ ณ John Klink ที่ เ คยรู้ จั ก กั บ พระคุ ณ เจ้ า ดี แ ละ คุ้นเคยกับพระคาร์ดินัล มาร์ติโน มาพบและก็คุยกันอยู่นาน ผมไม่ได้ อยู่ฟังด้วยแต่รู้สึกอยากจะไปดูผู้คนที่มหาวิหารเนื่องจากเสียดายภาค เช้าไปครั้งหนึ่งแล้ว ผมออกจากบ้านเวลา 17.40 น. ฝนก็ยังตกอยู่เลย พอมาถึงมหาวิหารตกใจหมดเลยครับคิดว่าเรามาช้าอะไรไปหรือเปล่า เนี่ยทำไมผู้คนมากมายขนาดนี้ปกติเขาจะเผาควันกันประมาณหนึ่งทุ่ม หรือเขาได้ Pope ใหม่แล้วตั้งแต่ลงคะแนนรอบแรกของภาคบ่าย แต่ก็ ไม่มีเสียงระฆังไม่มีใครพูดถึง Pope ใหม่เลย คนก็ยังมีทีท่ารอคอย

กันอยู่ แปลกตรงที่คนมากผิดปกติและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปิดเส้นทาง เข้าลานมีการตรวจตราอาวุธกันด้วย ผมหาทางเข้าลานมาจนได้ ยัง

ไม่หกโมงเย็นดีครับเห็นแต่ร่มเต็มลานไปหมดเลยสวยไปอีกแบบตอนนี้ แน่ใจแล้วครับว่าคนทั้งหมดที่นี่กำลังรอควันว่าจะเป็นสีอะไร พวกพ่อ 118 ART_Road.indd 118

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ไทยเราก็ใช่ย่อยนะครับบางคนมากันตั้งแต่ห้าโมงเย็นอยู่ในทำเลทอง เลยก็ว่าได้ส่วนบางคนติดเรียนก็มาช้าหน่อยแต่ก็อยากมาเย็นนี้เลย ความรู้สึกของผมนะคิดว่ามีอะไรๆ แปลกๆ อยู่เหมือนกันราวกับว่าผู้คน มีลางสังหรณ์อะไรทำนองนั้น พบคุณนกที่เดียวกันที่ยืนรออยู่จึงเพิ่งรู้ ว่าที่เจ้าหน้าที่เข้มงวดวันนี้ก็เพราะว่าวานนี้มีผู้หญิงรัสเซียสองคนมา เปลือยกายประท้วงพระสันตะปาปาก็เลยไม่ปล่อยให้ใครทำอะไรได้ โดยอิสระเกินไป หนาวมากเลยเย็นนี้เพราะฝนและลม

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 119

119 3/24/56 BE 9:47 PM


ความหนาวหายไปเป็นปลิดทิ้งเวลา 19.04 น. ควันออกมาจาก ปล่องผูค้ นก็กล้าๆ กลัวๆ ว่าจะส่งเสียงดีมย้ั ตอนแรกก็ยงั ดูไม่ชดั เดีย๋ วเดียว เท่านั้นควันสีขาว ขาวมากด้วยกลุ่มใหญ่เลยครับออกมาจากปล่องและ ออกมาต่อเนื่องนานตามข่าวว่านานถึงเจ็ดนาที เท่านั้นแหละฝูงชนต่าง โห่ร้องกันยกใหญ่ใบหน้าทุกคนมีความสุขมากแล้วก็เริ่มโทรศัพท์เดิน บ้างวิ่งบ้างก็ไม่รู้จะวิ่งไปไหนยังไงๆ ก็คงไม่ออกจากลานไปไหนแน่ๆ

ชูมือชูร่มกันอุตลุด ผู้คนที่หนาแน่นอยู่แล้วตอนนี้ดูว่าลานมหาวิหารที่ กว้างใหญ่มากกลายเป็นลานขนาดย่อมไปซะแล้ว กล้องถ่ายภาพไปที่ ถนนหน้าลานคือถนน conciliazione ก็เห็นคนเต็มไปถึงเกือบสุดถนน ถึงแม้จะมีบางตอนที่คนหลวมๆ หน่อยแต่ก็ยังมีคนมาเติมเรื่อยๆ ที่น่า ภูมิใจก็คือตอนนั้นมีพระสงฆ์ไทย ซิสเตอร์และฆราวาสไทยอยู่ในลาน มหาวิหารเป็นพยานถึงสิ่งที่ได้เห็นนี้กับตาครับ คราวนี้ก็ถึงตอนรอคอย กันแล้วทุกคนอยากรู้แล้วครับว่าจะเป็นใครมาจากไหน ที่กลางลานมี คนถือธงเต็มไปหมดใครเชียร์ใครก็โบกธงชาตินั้น ผืนใหญ่หน่อยก็ธง 120 ART_Road.indd 120

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


บราซิลและก็ฟิลิปปินส์ ชาติอื่นๆ ก็เยอะนะครับแต่ไม่ใหญ่มาก ฝนก็ตก ไม่หยุดผมยังบอกเลยว่าคิดดูสินี่ถ้าหากฝนไม่ตกบรรยากาศจะสุดยอด กว่านี้อีกสักแค่ไหน ขนาดฝนตกคนที่มาก็ไม่ยอมถอยและดูมีความสุข มากอีกต่างหาก พระสันตะปาปาของเราเป็นตำแหน่งที่มีบารมีจริงๆ ครั บ จะเป็นใครก็แล้วแต่ก็เชื่อว่าทุกคนพร้ อ มที่ จ ะรั ก ทั น ที คนที่ อ ยู่

รอบๆ เราตอนนัน้ ก็เริม่ ขบวนการเดาละครับ คงไม่ตอ้ งเล่านะครับว่าการ เดาเป็ น อย่ า งไร เวลาผ่ า นไปอย่ า งรวดเร็ ว เท่ า ที่ รู้ ก็ คื อ หลั ง จากผู้ ที่

ถูกเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาแล้วตอบรับและเลือกใช้พระนามแล้ว ก็ต้องเข้าไปสวดและแต่งพระองค์ชุดที่เตรียมไว้สามขนาด เรียบร้อย แล้วก็ต้องให้พระคาร์ดินัลทุกองค์ที่นั่นเข้ามาคารวะสวมกอดยอมรับ ตำแหน่ ง หน้าที่กันให้เสร็จ และก็จากนั้ น แหละครั บ คื อ เวลาสำหรั บ

ปวงชนทีย่ นื รอกันหน้าลานมากกว่าแสนแน่ๆ ละครับ แต่มากกว่าเท่าไหร่น่ี ไม่ทราบจริงๆ ว่ากันว่าหากคนเต็มลานและถนนหน้าลานจริงๆ ก็น่าจะ มีสักสองแสนคนครับ ผู้คนก็ไม่รู้สึกเบื่อที่จะรอคอย ก็ไหนๆ มาถึงตรงนี้ แล้วนี่ครับ กองทหารสวิสก็เคลื่อนไหวด้วยกองดุริยางค์นำกองทหาร หน่วยต่างๆ ประจำที่หน้าลานใต้ระเบียงที่พระสันตะปาปาจะออกมา อวยพรแรก ประชาชนพากันโห่รอ้ งปรบมือสำหรับความสวยและสง่างาม ของการเดินขบวน การจัดขบวน และการแต่งกายของทหารเหล่าต่างๆ ที่สงสัยก็คือบางหน่วยถือปืนเคบินด้วย ปกติเห็นทหารสวิสมีแต่ถือหอก โบราณอย่างเดียว เอาเป็นว่าสวยงามมากนะครับ เวลาแห่งความตื่นเต้นเร้าใจมาถึงแล้วทั้งๆ ที่ก็รู้ดีว่าคนไทย หลายคนได้ชมการถ่ายทอดสดและติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ก็อดใจเล่า เรื่องนี้ไม่ได้จริงๆ ครับ เวลา 20.08 น. พระคาร์ดินัลที่ได้รับการกำหนด ไว้แล้ว ก็ออกมาทีร่ ะเบียงพร้อมไมโครโฟนแม้อายุจะมากแต่กม็ นี ำ้ เสียงดัง ฟังชัดไม่พูดพล่ามทำเพลงประกาศเป็นภาษาลาตินที่ถูกกำหนดถ้อยคำ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 121

121 3/24/56 BE 9:47 PM


122 ART_Road.indd 122

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 123

123 3/24/56 BE 9:47 PM


124 ART_Road.indd 124

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


13-03-2013

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 125

125 3/24/56 BE 9:47 PM


ไว้แล้ว แปลเป็นไทยเลยดีกว่าว่า เราขอประกาศแก่ท่านด้วยความยินดี ยิ่งว่า Habemus Papam เรามีพระสันตะปาปาแล้ว ยังประกาศไม่ทัน จบเลยผู้คนก็ตบมือโห่ร้อง บ้างก็น้ำตาไหล บ้างก็สวดภาวนาตามถนัด ครับ ท่านคาร์ดินัลนั้นก็ประกาศต่อไปว่า ได้แก่พระคาร์ดินัล Jorge Mario Bergoglio ทรงเลือกพระนามว่า Francesco เสียงปรบมือและ โห่ร้องอีกชุดใหญ่ก็ตามมาทันทีเลยครับ ขนาดนึกกลับไปขนลุกเลยครับ เป็ น ความทรงจำที่ พิ เ ศษสุ ด จริ ง ๆ ผู้ ค นเริ่ ม รอต่ อ ไปอี ก นิ ด เพื่ อ ให้

พระสันตะปาปาองค์ใหม่ออกมาพบและอวยพรแรก หลายคนตอนนั้น พูดว่าใครกัน ไม่มีใครพูดถึงพระองค์มาก่อน ไม่มีใครเก็งเลยว่าจะเป็น แคนดิเดท ขนาดชื่อและชาติไหนยังไม่รู้เลยแต่ด้วยวิทยาการทันสมัย ชาวอิตาเลียนข้างๆ รับโทรศัพท์จากลูกสาวทีม่ เี พือ่ นทำงานในสือ่ มวลชน บอกว่าเป็นชาวอาร์เจนตินา อายุ 76 ปี ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนหน้านี้ เลย ประชาชนแค่อยากรู้เท่านั้นแต่ทุกคนก็รู้สึกต้อนรับพระสันตะปาปา 126 ART_Road.indd 126

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


องค์ใหม่นี้ แต่หันมาอีกทีธงชาติต่างๆ ที่มาสะบัดอยู่ด้านหน้าลานนั้น ตอนนี้ลดลงและมองไม่เห็นแล้วละครับ เรื่องธงนี่ก็แปลกครับพวกเรา คนไทยก็นำธงไปด้วย คุณนกนำธงชาติไทยและธงพระเจ้าแผ่นดินไป ไม่ใช่ไปเชียร์คนไทยนะครับแต่นำไปร่วมแสดงความยินดีแทนคนไทย ตอนที่ชาติอื่นๆ ลดธงลง คนไทยกลับโบกธงชาติและธงในหลวงอย่างมี ความสุข เสียดายแค่ว่าธงที่เอาไปเล็กไปหน่อยแทนหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของ เราคนไทยครับ ไม่นานเกินรอพระสันตะปาปาองค์ใหม่กป็ รากฏพระองค์ใน ชุดขาวอยู่บนระเบียงมหาวิหารนักบุญเปโตรครับ เสียงโห่ร้องด้วยความ ปีติยินดีนี้ต้องมารับฟังเองจึงจะรู้ว่ามาจากความสุขเพียงใด ชุดขาวเด่น สง่ามาก พระสันตะปาปาองค์ใหม่นี้สูงสง่าและวางพระองค์นิ่งมาก เสียงดูเหมือนไม่อยากหยุดจนพระองค์จับไมโครโฟนและพูดว่า สวัสดี ตอนเย็น เป็นภาษาอิตาเลียน ทุกคนสงบลงทันทีตั้งใจฟังต่อว่าพระองค์ จะตรัสอะไรต่อไปถ้าใครขืนส่งเสียงรบกวนตอนนั้นละก็ต้องถูกมองหน้า แน่ๆ ผมขอสรุปที่ได้ยินมาดังนี้นะครับ บรรดาพี่น้องพระคาร์ดินัลได้ เลือกพระสังฆราชแห่งโรมและดูเหมือนว่าจะเลือกมาจากสุดขอบฟ้า ของโลกนี้ ขอให้เราสวดภาวนาเพื่อประชากรของพระศาสนจักรแห่งโรม และด้วยการภาวนานัน้ ขอให้ประชากรได้สวดภาวนาสำหรับพระสังฆราช แห่งโรมด้วย ขอให้พวกเราทุกคนได้ระลึกถึงสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 และเราจะเงียบสักครู่หนึ่งเพื่อระลึกถึงท่านและสวด ภาวนาเพื่อพระองค์พร้อมๆ กัน พูดมาถึงตรงนี้พระองค์ก็ก้มศีรษะลง ครับ ตอนนั้นถ้าใครไม่ได้อยู่ที่นั่นจะรับรู้ความรู้สึกแห่งความสงบเงียบ ถึงขนาดนั้นไม่ได้เลย ทุกคนเงียบกริบและก้มหน้าลงเป็นระยะเวลา สามสิบวินาที ผมเองยังแทบไม่กล้าหายใจเลยกลัวคนอื่นได้ยิน จากนั้น พระองค์กน็ ำสวดภาวนา เริม่ ด้วยบท ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 127

127 3/24/56 BE 9:47 PM


บทวันทามารีย์และบทพระสิริรุ่งโรจน์ เป็นภาษาอิตาเลียน เสียงสวด ภาวนากึกก้องไปทั่วลานเป็นบทภาวนาที่ยิ่งใหญ่และเรียกน้ำตาจาก หลายต่อหลายคนที่นั่นครับ ไม่เคยนึกเลยว่าคนกว่าแสนคนตอนนั้นจะ สงบเงียบและสวดภาวนาด้วยกัน เสียงสวดนี้ถึงสวรรค์แน่ๆ จากนั้น พระองค์ ก็ ต รั ส ให้ ทุ ก คนสวดภาวนาให้ พ ระองค์ เ อง ขอแม่ พ ระได้ ปกปักรักษาพระศาสนจักรเสมอไป

นายจารีตได้ประกาศว่าต่อจากนี้ไปพระสันตะปาปาอำนวยพร และพระองค์จะประทานพรที่เรียกว่า Urbi et Orbi พรสำหรับที่นี่และ ทั่วโลก พรนี้จะมอบการยกบาปและยกโทษของบาปทั้งหมด เป็นพรที่ ให้พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์สำหรับผู้ที่อยู่ที่นี่และผู้ที่รับพรผ่านสื่อ ต่างๆ ที่อยู่ทั่วโลกด้วย ไม่ว่าจะผ่านทางการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต จากนั้นนายจารีตก็เปิดหนังสือบทอวยพรเป็นภาษาลาตินออกมา 128 ART_Road.indd 128

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


กล้องได้จับภาพหนังสือนั้นอย่างชัดเจน พระองค์อำนวยพรเป็นภาษา ลาติน ทุกคนต่างก้มหน้าก้มตารับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์กันรวม ทัง้ ตัวผมด้วย การเลือกตัง้ ปี 2005 นัน้ พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ อวยพร “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 129

129 3/24/56 BE 9:47 PM


แต่ก็ไม่ได้ประกาศว่าให้พระคุณการุณย์หรือไม่และก็ไม่ได้เปิดหนังสือ อวยพรแบบนี้ด้วยครับ ผมนึกถึงตอนที่พระเยซูเจ้ายกบาปให้แก่หญิง คนบาปคนหนึ่ง หญิงนั้นไม่ได้สารภาพเลยด้วยซ้ำแต่พระองค์ก็อภัย บาปให้แก่นาง ดังนั้นเมื่อเป็นพระสันตะปาปาซึ่งคือผู้แทนพระองค์บน แผ่ น ดิ น นี้ เ มื่ อ พระองค์ ย กบาปให้ ใ ครบาปนั้ น ก็ ถู ก ยกครั บ นี่ ถ้ า ใคร

มีบาปสงวนต่างๆ ในพระศาสนจักรก็คงถูกยกด้วย ไม่รู้ว่าจะต้องมี

นั ก เทววิ ท ยาออกมาอธิ บ ายให้ ฟั ง หน่ อ ยว่ า เป็ น แบบนั้ น หรื อ เปล่ า

นะครับ นอกจากบาปก็ยังมีโทษของบาปด้วย พระคุณการุณย์ที่ได้รับนี้ ยังยกโทษของบาปที่เราควรต้องชดใช้บนโลกและถ้ายังชดใช้ไม่หมดก็ ต้องไปชดใช้ในไฟชำระให้อีกด้วย พูดง่ายๆ ก็คือเราจะบริสุทธิ์ทั้งจาก บาปและจากโทษของบาปทั้งหมดนั่นเอง แบบนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าใจง่าย จริงหรือเปล่า แต่สำหรับเราคาทอลิกแล้วพรนี้มีความสำคัญมาก เป็น พรแห่งความรอดก็ไม่ผิดครับ ผู้คนรับพรแล้วก็ยังไม่กลับกัน พระองค์ก็ไม่กลับเหมือนกันใน ที่สุดพระองค์ก็หยิบไมโครโฟนมาพูดต่ออีกนิดว่าวันพรุ่งนี้พระองค์จะ ไปสวดภาวนาส่วนตัวที่มหาวิหารแม่พระในกรุงโรมเพื่อขอให้พระนาง ปกปั ก รั ก ษาชาวเรา ขอให้ เ ราทุ ก คนสวดภาวนาเพื่ อ พระองค์ ด้ ว ย

จากนั้นก็ลากันด้วยคำว่า ราตรีสวัสดิ์และขอให้พักผ่อนอย่างดี อิ่มใจ กันไปถ้วนหน้าคราวนี้มาถึงเรื่องอิ่มท้องกันบ้างครับ พวกเราคนไทย

ที่นั่นพากันไปฉลองพระสันตะปาปาองค์ใหม่กันที่ร้านอาหารจีน กว่าจะ รวมตัวกันครบก็สามทุ่มกว่าแล้ว อาหารคืนนี้อร่อยมากเพราะสุขใจด้วย หิวด้วย บนโต๊ะอาหารเราก็คุยกันแต่เรื่อง Pope ใหม่นี่แหละ มีอะไร ใหม่ ๆ จาก Pope ใหม่มากเหมือนกันเช่น ว่ า เป็ น Pope นอกยุ โ รป

ในรอบพันกว่าปีองค์แรก เป็นพระสันตะปาปาเยสุอิตองค์แรก ใช้นาม 130 ART_Road.indd 130

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ว่ า ฟรั ง ซิ ส องค์ แ รก คราวนี้ ก็ ถกเถียงกันว่าเป็นฟรังซิสไหน กันแน่เพราะในพระศาสนจักร เรามี ห ลายฟรั ง ซิ ส นะครั บ

ตอนที่กำลังคุยกันข่าวในทีวี

อิตาเลียนก็กำลังพูดเจาะลึก ถึ ง พระสั น ตะปาปาองค์ ใ หม่ กั น อ ยู่ แ ล ะ ส ง สั ย เ ห มื อ น

เรานั่ น แหละ สุ ด ท้ า ยก็ เ อา ภาพยนตร์เรื่องนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซมี าออกอากาศ ปกติ ถ้าไม่พูดอะไรต่อก็ต้องถือว่า เป็นฟรังซิสแห่งอัสซีซีเพราะ เป็นฟรังซิสแรก ว่ากันอย่างนั้นต่อไปก็ว่าต้องมีฟรังซิสที่หนึ่งรึเปล่า ทีส่ ดุ ก็วา่ ถ้ายังไม่มที ส่ี องก็ไม่ตอ้ งบอกว่าเป็นฟรังซิสทีห่ นึง่ ก็งา่ ยดีเหมือน กันนะครับแบบนี้ ดูข่าวต่อไปเขานำหนังสือพิมพ์ของวาติกันออกมาโชว์ มีรปู พระสันตะปาปาพร้อมคำว่า Habemus Papam และชือ่ ของพระองค์ คือ ฟรังซิสเรียบร้อยครับรวดเร็วมากจริงๆ พรุ่งนี้ต้องรีบไปซื้อและหารูป ที่ทางวาติกันจะจำหน่ายวันพรุ่งนี้ นอกจากนั้นเราก็พูดคุยเกี่ยวกับ ประวัติของพระองค์จากการเปิดหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งผมคิดว่า จนถึงตอนนี้ข้อมูลเหล่านี้ก็คงเป็นที่รับทราบโดยทั่วไปแล้ว ภารกิจของ

พระคาร์ ดิ นั ล ก็ เ กื อ บเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ แ ล้ ว ล่ ะ ครั บ ตอนนี้ เ ริ่ ม คิ ด จะ

กลับบ้านกันแล้ว “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 131

131 3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013 รักตั้งแต่ยังไม่รู้จัก ผมอยากใช้คำนี้จริงๆ กับพระสันตะปาปา องค์นี้ครับ ตอนนี้ประวัติของพระองค์ก็ถูกนำมาแสดงอย่างชนิดที่เรียก ว่าล้วงลึก แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ด่างพร้อยเลยกับมีแต่สิ่งที่ ทำให้เราคริสตชนชืน่ บานใจอย่างเช่น วันนีพ้ ระองค์ไปสวดภาวนาส่วนตัวที่ มหาวิ ห ารแม่ พ ระที่ โ รมเพราะที่ ม หาวิ ห ารนี้ นั ก บุ ญ อิ ก ญาซี โ อแห่ ง

โลโยลาผู้ตั้งคณะเยสุอิตได้ถวายมิสซาแรกหลังจากที่บวชเป็นพระสงฆ์ ในวัดน้อยซิสตินที่อยู่ในมหาวิหารแห่งนี้ด้วย พระองค์รักนักบุญผู้ตั้ง คณะเยสุอิตและรักแม่พระเหลือเกิน ความสุภาพที่พระองค์มีในชีวิตก็ ไม่รู้จะพรรณนาอย่างไรครับ พระองค์ตรัสว่าประเทศของพระองค์เป็น ประเทศยากจน พระองค์จะดำเนินชีวิตต่างจากประชาชนไม่ได้ แม้เป็น พระอัครสังฆราชพระองค์ก็เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่และทำอาหารทานด้วย ตนเอง เวลาไปทำงานก็เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เรื่องที่เพิ่ง เกิ ด ขึ้ น ก็ คื อ หลั ง จากที่ พ ระองค์ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น พระสั น ตะปาปาแล้ ว พระองค์ยังไปที่ที่พระองค์ประทับก่อนเข้าไปพักที่ตึกซานตา มาร์ธา 132 ART_Road.indd 132

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


เพื่อไปจ่ายเงินค่าที่พัก ไม่รู้ว่าผู้รับผิดชอบที่พักกล้าเก็บเงินรึเปล่าแต่ พระองค์ก็คงพยายามจ่ายอยู่ดี สิ่งที่พระองค์พยายามต่อสู้ด้วยความ สุภาพมาตลอดชีวิตก็คือความยุติธรรมในสังคมและพระองค์ก็แสดงให้ เห็นอย่างธรรมชาติมากเลยด้วยการจ่ายค่าเช่าบ้านพักครั้งนี้ ความ เรียบง่ายอีกอย่างทีร่ กู้ นั ก็คอื เมือ่ พระองค์อวยพรครัง้ แรกเสร็จแล้วพระองค์ ต้องกลับที่พักที่ตึกซานตา มาร์ธาพระองค์ก็นั่งรถบัสคันเดียวกับที่นั่งมา เลือกตั้งพร้อมๆ กับพระคาร์ดินัลทุกคนเหมือนเดิมทั้งๆ ที่มีรถลีมูซีนมา รับอยู่แล้ว ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับ Pope ใหม่มากมายนะครับ แต่ดูเหมือน ว่าข้อมูลที่ออกมาจะบอกเสมอว่าพระองค์ช่างสุภาพถ่อมตนและน่ารัก เหลือเกินจริงๆ ผมถึงบอกว่ารักตั้งแต่ยังไม่รู้จัก ยิ่งรู้จักก็ยิ่งรักครับ มีคน พูดกันมากว่าทำไมถึงใช้ชอ่ื นักบุญฟรังซิส ก็วา่ กันไปตามเหตุผลมากมาย แต่ผมว่าคนสุภาพขนาดนี้ไม่มีอะไรมากหรอก ที่รู้มาบ้างก็คือนักบุญ

อิกญาซีโอ สอนสมาชิกของคณะเยสุอิตเสมอว่าเราต้องมีจิตตารมณ์

ดังเช่นนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี เท่านี้ก็น่าจะเข้าใจท่านได้แล้วเพราะ ชีวิตทุกวันนี้ท่านก็พยายามสมถะเช่นเดียวกับท่านนักบุญอยู่แล้ว ใครๆ ก็พากันบอกว่าท่านดำรงชีวิตเช่นฤาษี พระองค์เป็นที่รักในท่ามกลาง

คริสตชนและแม้ในบรรดาคริสตชนในอเมริกาใต้อย่างยิง่ ด้วยชีวติ อันเป็น แบบอย่าง มีคนพูดกันแต่ไม่ยนื ยันนะครับว่าตอนทีเ่ ลือกพระสันตะปาปา ครั้งที่แล้วพระองค์ได้คะแนนเป็นอันดับที่สองรองจากพระคาร์ดินัล

รัตซิงเกอร์ ก็ไม่รวู้ า่ พูดกันได้อย่างไรเพราะเป็นความลับของการเลือกตัง้ จริงไม่จริงไม่รู้ครับแต่ครั้งนี้พระองค์ได้ที่หนึ่งและตอนนี้เป็นหนึ่งใน ดวงใจเราครับ

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 133

133 3/24/56 BE 9:47 PM


134 ART_Road.indd 134

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 135

135 3/24/56 BE 9:47 PM


วันนี้ไปหาซื้อรูปถ่ายที่ทางวาติกันเป็นผู้ถ่ายไว้แต่เพียงผู้เดียวมี รูปที่ใกล้ชิดและสวยงามมาก แต่เช้านี้ออกมาเพียงชุดเดียวสี่รูปเท่านั้น บอกว่าบ่ายๆ จะออกมาอีกผมก็เลยซื้อมาทั้งสี่ใบและก็นำมาลงใน เฟซบุ๊กให้พวกเราได้ชมกัน ยอมรับเลยครับว่าสวยมากมีคนเข้ามาชม และชอบมากเลยตอนหลังนำไปให้พระคุณเจ้าเราดูท่านก็ชอบมากบอก ว่าถ้ามีอีกก็ไปหาซื้อมาจะนำไปฝากคนที่ไทย ตอนแรกพระคุณเจ้าให้ กลับไทยวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ แต่ตอนสายๆ ก็มีข่าวว่าพระสันตะปาปา เชิญพระคาร์ดินัลทุกองค์เข้าเฝ้า พรุ่งนี้ เวลา 11.00 น. พระคุณเจ้า

ใจหนึ่งก็คงอยากกลับบ้านแต่อีกใจหนึ่งก็คงอยากเข้าเฝ้าเหมือนกันก็ เลยถามผมว่าคุณพ่อต้องการแบบไหน ผมก็นิ่งอึ้งไปนิดหน่อยแล้วก็ ตอบพระคุณเจ้าว่าใจผมอยากให้พระคุณเจ้าเข้าเฝ้าครับ ผมเองเข้าเฝ้า

ไม่ได้อยูแ่ ล้ว เป็นอันว่าท่านโอเคครับ ให้ผมเปลีย่ นเทีย่ วบินซึง่ เพิง่ เปลีย่ น 136 ART_Road.indd 136

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ไปเมื่อเช้านี้เองออกไปเป็นวันอาทิตย์ครับ แม้ว่าผมจะอยากกลับบ้าน เพียงใดแต่ผมก็คิดว่าการที่มีพระคาร์ดินัลไทยเป็นผู้แทนเราเข้าไปพบ พระสั น ตะปาปาใหม่ ก็ ท ำให้ ค ริ ส ตชนไทยมี ค วามสุ ข อย่ า งมากแล้ ว

แม้ไม่ใช่ด้วยตนเองแต่ก็มีผู้แทนพวกเราซึ่งเป็นพี่น้องพระคาร์ดินัลของ พระสันตะปาปาครับ ลืมเล่าให้ฟังว่าคุณน๊อตและพ่อสุพัฒน์นำภาพมา ให้ดูภาพหนึ่งเป็นภาพพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 กำลังสนทนา กับพระคาร์ดินัล รัตซิงเกอร์และก็มีพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระสันตะปาปา องค์ปัจจุบันทรงยืนอยู่กลางภาพเลย ไม่น่าเชื่อว่าเป็นภาพบอกอนาคต

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 137

137 3/24/56 BE 9:47 PM


ได้ภาพหนึ่ง พระสันตะปาปาสามพระองค์ในภาพเดียวกัน ผมขอให้ ช่วยนำลงในเฟซบุ๊กของผมหน่อย มีคนเข้ามาชอบมากมายและก็มอง เห็ น เหมื อ นอย่ า งที่ ผ มเห็ น นี่ แ หละ วั น นี้ ทั้ ง วั น ไปที่ ไ หนก็ มี แ ต่ พู ด ถึ ง Pope ใหม่ ความสุภาพถ่อมตนของพระองค์ทา่ นนีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับ อย่างกว้างขวางขึ้นทุกวันเลย พลังของความสุภาพนี่มหาศาลจริงๆ มิน่าล่ะพระเยซูเจ้าจึงสอนเรื่องนี้เป็นพิเศษและพระองค์เองก็สุภาพจน สิ้นพระชนม์ สุดยอดเลยเวลาที่เห็นผู้แทนพระองค์บนโลกสุภาพแบบนี้ ผู้ใหญ่ที่สุภาพและอารี ผู้น้อยก็รักครับ อดที่จะพูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะผม เห็นคนรักพระคาร์ดินัลของเรามากมาย คิดไปคิดมามีเคล็ดลับอยู่ตรงที่ ท่านสุภาพและอ่อนโยนอย่างจริงใจนี่เองครับ ไปเดินหาซื้อของที่ระลึกที่เกี่ยวกับ Pope ใหม่ ผ่านไปทางร้าน อันโกรา เห็นมีภาพโปสเตอร์รูป Pope ใหม่แล้วไวจริงๆ ครับพร้อม

คำว่า Habemus Papam วางไว้บนแผงหน้าร้านและใต้แผงเขียนว่า แผนที่โรมฟรี คนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าก็หยิบเพราะไม่มีราคาติดไว้ ผมกำลังคิดจะหยิบตามเหมือนกัน เจ้าของร้านออกมาแกะคำว่าฟรี ออกและบอกว่าเขามีไว้ขายไม่ได้มีไว้แจก ก็จริงของเขานะ ผมก็ยัง

ไม่ซื้อเพราะเห็นภาพไม่ละเอียดเท่าไหร่นัก เดินเข้าไปในร้านก็พบว่าเขา มีสายประคำเล็กๆ พร้อมรูป Pope เป็นที่ระลึกขายแล้ว ปกติแบบนี้เขา ขายกันประมาณ 1 ยูโรลงมาแต่เขาขาย 2 ยูโร ผมเลยไม่ซื้อบอกว่า

รออีกนิด ร้านอื่นอาจถูกกว่า แต่เดินดูเกือบทุกร้านก็ยังไม่มีขาย ร้านนี้ เขามาเร็วจริงๆ ยอมรับเลยครับ พอไปถึงสำนักงาน L’OSSERVATORE ROMANO จะซือ้ หนังสือพิมพ์ทป่ี ระกาศพระสันตะปาปาองค์ใหม่นน่ั แหละ ที่โต๊ะข้างๆ เขาวางรูปพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ไว้ปึกใหญ่

ผมเดินเข้าไปก็มองๆ คนอื่นๆ ก็มองแต่ไม่กล้าหยิบ ไม่กล้าถามอะไรกัน 138 ART_Road.indd 138

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ซะด้ ว ย จนกระทั่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ม าสะกิ ด ผมบอกว่ า คุ ณ พ่ อ หยิ บ ได้ น ะ

ไม่เสียตังค์จะเอาสักกี่ภาพก็ได้ เห็นมั้ยครับพอเขาแจกฟรีดันไม่กล้า พอเขาขายก็ไปคิดว่าฟรี ผมหยิบมาปึกเล็กๆ กลัวเขาหาว่างกแต่พอ

คนอื่นเขารู้ว่าฟรี พี่เล่นหยิบกันคนละปึกใหญ่ๆ เลย แต่เวลาเขาฟรีนี่ ฟรีจริงๆ จังๆ กันเลยนะครับ หยิบเท่าไหร่หยิบไปพอจะหมดก็เอามา เติมอีก ดีก็ดีใจหาย เย็นนี้เวลา 17.00 น. พระคุณเจ้ามีนัดกับอดีตทูตอิตาลีประจำ ประเทศไทยซึ่งตอนนี้กลับมาอยู่ที่โรมแล้ว ท่านเล่าให้ฟังว่าทูตท่านนี้มี ภรรยาเป็นชาวบราซิล รูจ้ กั กันมานานพอควร ทูตท่านนีพ้ อรูว้ า่ พระคุณเจ้า มาประชุมที่โรมก็ทำหนังสือมาขอพบท่าน ชื่อดีด้วยนะครับ Ignazio di Pace เหมาะสำหรับฉลอง Pope ซึ่งเป็นเยสุอิตและนามสกุลก็แปลว่า สันติ ท่านมีบุคลิกสง่างามมากครับและการพูดการจาก็สุภาพอ่อนโยน ดี ท่ า นเล่ าว่าบ้านท่านอยู่ใกล้วาติกันนี่ เ องมี ร ะเบี ย งบ้ า นที่ ม องเห็ น

มหาวิหารนักบุญเปโตรได้อย่างชัดเจนรวมถึงทิวทัศน์ต่างๆ ของวาติกัน อยากเห็นแต่ไม่ได้เห็นครับ ผมเลยถือโอกาสขอบคุณสถานทูตอิตาลี

ที่อำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าเร่งด่วนครั้งนี้ให้ผมได้มาที่โรม ท่านก็บอกว่าดีใจที่ได้ยินว่าเพื่อนร่วมงานของท่านที่กรุงเทพฯ ได้ทำ

เช่นนั้น พระคุณเจ้าสนทนากับท่านทูตและภรรยาอยู่นานทีเดียวครับ แต่นานเท่าไหร่จริงๆ ผมไม่ทราบนะเนื่องจากนัดกับพ่อสุพัฒน์และ

คุณน๊อตมาช่วยเรื่องเทคโนโลยี “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 139

139 3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล วั นศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2013 ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่าพระคุณเจ้าไปรู้จักชีวิตต่างๆ ของ พระสันตะปาปาองค์ใหม่จากไหน ท่านรู้มาอย่างไรและตอนไหน อย่าง วันนี้ตอนอาหารเช้าก็บอกว่าให้ผมเนี่ยไปหาซื้อเหรียญ Sede Vacante มาให้สัก 10 ชุดเพื่อเป็นที่ระลึกแถมบอกราคาให้ด้วยว่าราคาเท่าไหร่ วันนี้ก็จะต้องไปส่งพระคุณเจ้าเพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาอยู่แล้วมี เวลาก็จะได้จัดหาให้พระคุณเจ้าแต่เนิ่นๆ นี่ก็เหลืออีกสองวันก็จะกลับ บ้านเราแล้วครับ คุณคลาวดิโอมารับพระคุณเจ้า แกเอารถจอดหน้า

ที่พักซึ่งตำรวจไม่ให้จอด พอเราออกมาจากที่พักเราก็เห็นตำรวจสองคน กำลั ง เขี ย นใบสั่ ง ให้ ดี ที่ คุ ณ คลาวดิ โ อ เป็ น ตำรวจเหมื อ นกั น และก็

พระคาร์ดินัลก็แต่งเต็มยศซะด้วยเพื่อไปเฝ้าพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ผมถามว่าตำรวจให้ใบสั่งรึเปล่าแกบอกว่าปกติให้แน่แต่ไม่ใช่กับแก ครั้งนี้มีพระคาร์ดินัลมาด้วย เราขับรถขึ้นไปชั้นบนที่เรียกว่า ดามาสโซ จากที่นั่นต้องขึ้นลิฟท์ไปสองชั้น ผมเรียนพระคุณเจ้าว่าจะส่งถึงข้างบน เลยแล้วจะทำเนียนๆ บอกเจ้าหน้าทีว่ า่ จะตามไปส่งพระคุณเจ้า แผนการนี้ 140 ART_Road.indd 140

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ไม่สำเร็จตามคาดเพราะแค่ด่านแรกทหารก็บอกว่าคุณพ่อไปส่งได้ถึง ชั้นสองและต้องลงมา พอถึงชั้นสองผมทำลังเลๆ ให้คนถาม ทหาร

ข้างบนมองผมตลอดเลยสงสัยหมดหนทางแล้วและก็หมดหนทางจริงๆ ซะด้วย ผมจึงหันกลับเข้ามาในลิฟท์ลงมา หมดหน้าที่ตั้งแต่ตรงนี้เพราะ คุณคลาวดิโอจะรอรับพระคุณเจ้าเองครับ ผมไปหาซือ้ ของทีพ่ ระคุณเจ้า

สั่งไว้แต่ก็ได้เพียงรูปภาพมานิดหน่อย ส่วนเหรียญที่ระลึกที่ว่านั้นยัง

ไม่ออกมาจำหน่ายครับ เรื่องที่น่าสนใจของวันนี้ก็คือเมื่อพระคุณเจ้า กลับมาแล้วนั่นแหละท่านเล่าว่าตอนที่เขาให้เข้าไปพบพระสันตะปาปา ทีละองค์นน้ั พระคุณเจ้าตัง้ ใจจะกล่าวแสดงความยินดีตอ่ พระสันตะปาปา แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรมากนักพระองค์ก็ตรัสว่า เรามีญาติอยู่คนหนึ่ง เป็นซิสเตอร์คณะซาเลเซียนตอนนี้ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยช่วยฝาก ความระลึกถึงซิสเตอร์ผู้นี้ด้วยเมื่อกลับเมืองไทยแล้ว พระคุณเจ้าดีใจ มากที่พระองค์ตรัสถึงเมืองไทยและรู้จักเมืองไทย ยังเข้าใจว่าพระองค์ เคยมาประชุมอะไรสักอย่างที่เมืองไทยด้วย เรื่องนี้สงสัยต้องตรวจสอบ

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 141

141 3/24/56 BE 9:47 PM


142 ART_Road.indd 142

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ดูซะแล้วครับ แต่ที่แน่ๆ ก็คือเวลา นีล้ กู พีล่ กู น้องของพระสันตะปาปา คือซิสเตอร์อานา โรซา ซีโวรี ซึ่ง กำลั ง ทำงานประจำที่ อุ ด รธานี

ดังระเบิดแน่นอน ถ้าหากซิสเตอร์ ไปโรมเมื่ อไหร่ใครอยากเข้าเฝ้า

พระสั น ตะปาปาอย่าลืมขอตาม ไปด้วยนะครับ บอกตรงๆ เลยว่า โอกาสสูงมาก ปกติในการเข้าเฝ้า พระสันตะปาปาก็มกั จะต้องมีอะไร มอบให้ คราวนี้พระสันตะปาปา ฟรั ง ซิ ส ได้ ม อบบทเทศน์ แ ละ

รูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของพระองค์ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 143

143 3/24/56 BE 9:47 PM


เองให้พระคาร์ดินัลทุกองค์ๆ ละ 3 ใบ สวยงามมากครับแต่ผมไม่กล้า ขอพระคุณเจ้า เมื่อไม่กล้าก็อดไปตามธรรมเนียม ป่านนี้แล้วพาสปอร์ต การทูตของพระคุณเจ้ายังมาไม่ถึงบ้านพักตามที่เจ้าหน้าที่บอกไว้ผม เลยโทรไปหาเจ้าหน้าที่ถามว่าเสร็จหรือยัง เขาก็ตอบว่าผู้ทำหน้าที่แทน ยังไม่สามารถลงชื่อให้ได้ช่วงนี้ ขอให้พระคาร์ดินัลกลับไปก่อนได้แล้ว จะส่ ง ไปให้ โ ดยผ่ า นทางสถานทู ต วาติ กั น ประจำประเทศไทย วั น นี้ พระคุณเจ้าไม่มีแขกมาพบภาคบ่ายจึงพักผ่อนกันครับเตรียมตัวกลับ ไทย อีกสองวันเท่านั้น การบันทึกของเราก็ใกล้จบแล้วนะครับ นับว่า เป็ น ประสบการณ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ในชี วิ ต อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เลย ก็ อ ย่ า งที่ ผ มเรี ย น พระคุณเจ้าไว้ว่าขอบพระคุณที่สุดที่ให้โอกาสนี้แก่ผมและขอบพระคุณ พระคุณเจ้าอย่างยิ่งที่ได้เสียสละตนมาทำหน้าที่อันสำคัญครั้งนี้ ผมพบ ว่าไม่ง่ายเลยครับสำหรับพระคุณเจ้าที่ต้องมาแบบนี้ ต้องอยู่แบบนี้ แต่ พระคุณเจ้าก็เต็มใจและพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจริงๆ ครับ ใครที่ ต้องการมาพบก็ได้พบไม่ปฏิเสธใคร ใครอยากคุยอะไรสัมภาษณ์อะไร ก็ได้รับการต้อนรับ พระคุณเจ้าสมควรได้รับการยกย่องในเรื่องความ รับผิดชอบในหน้าที่และเป็นแบบอย่างแก่เราได้เป็นอย่างดีครับ ช่วงนี้มี รูปมีเรื่องเกี่ยวกับพระสันตะปาปาองค์ใหม่มากมายและดูเหมือนว่าจะ มีคนรักมากขึ้นทุกวัน ขนาดสื่อต่างๆ ที่ลงเรื่องของท่านยังชมว่าเป็น

พระสันตะปาปาที่สุภาพถ่อมตนและเป็นที่รักของทุกคน เปรียบเทียบ ให้เห็นว่าเข้าถึงผู้คนง่ายคล้ายๆ กับพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 พวกที่เริ่มลำบากใจก็ได้แก่ใครละครับ ก็พวกเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภั ย ซึ่ ง ตอนนี้กำลังปวดศีรษะด้วยเหตุ ที่ พ ระองค์ ช อบที่ จ ะเป็ น อิสระในการวางพระองค์ ชอบเข้าไปทักทายคน ชอบเข้าไปคุยเล่นกับ เด็กๆ โดยไม่บอกกล่าวอะไรทำนองนี้ มีการออกข่าวเรื่องนี้ด้วยนะครับ 144 ART_Road.indd 144

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


จนกระทั่งโฆษกวาติกันคือคุณพ่อลอมบารดี ต้องออกมาอธิบายว่าเป็น หน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ต้ อ งหาวิ ธี เ อาเองเพราะ

พระสันตะปาปาทรงมีวิธีการของพระองค์เองเหมือนกัน เข้าถึงคนแบบ นี้จะไม่ให้รักก็ไม่ได้แล้ว คุยแต่เรื่อง Pope มากหน่อยนะครับหวังว่าจะ ยังไม่เบื่อ ข่ า วอี ก ตอนหนึ่ ง ที่ น่ า สนใจก็ คื อ พระองค์ ท รงให้ ทู ต วาติ กั น ประจำประเทศอาร์เจนตินาเข้าเฝ้าและให้ไปบอกบรรดาคริสตชนที่นั่น ว่าไม่ต้องมาร่วมพิธีเปิดสมณสมัยอย่างเป็นทางการซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคมนี้ ขอให้ใช้เงินเหล่านั้นสำหรับคนยากคนจนดีกว่า สื่อที่นี่

นำภาพที่พระองค์เคยนั่งรถโดยสารสาธารณะไปทำงาน ไปประชุม

นำภาพที่พระองค์เคยจูบเท้าของผู้เป็นเอดส์ในขณะที่เป็นพระคาร์ดินัล ในปี 2001 ภาพที่พระองค์ไปจ่ายค่าห้องพักด้วยพระองค์เองและยัง ลงข่าวที่พระองค์ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนกางเขนรวมทั้งไม้เท้า จะขอใช้ที่ พระองค์มีอยู่แล้ว ชีวิตของพระองค์ตอนนี้จับใจคนทั่วโลก บุคลากรที่ ทำงานด้านสังคมต่างพากันออกมาให้ความเห็นว่าพวกเขามีความหวัง ในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมมากขึ้นและเชื่อว่าแบบอย่างของ

พระสั น ตะปาปานี้ จ ะเป็ น พลั ง อั น ยิ่ ง ใหญ่ เ พื่ อ นำความรั ก และความ ยุติธรรมมาสู่สังคมโลกได้ เรียกว่ามีกำลังขึ้นมาอีกมาก เรื่องนี้ใหญ่มาก ครับและพระองค์คงต้องพบกับแรงต้านอีกมากมายหลายด้านด้วย ช่วยกันสวดภาวนาให้พระสันตะปาปาของเรามากๆ นะครับ พระองค์ ขอไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วก็คงเพราะรู้ว่าพระองค์ต้องการมากที่สุด “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 145

145

3/24/56 BE 9:47 PM


146 ART_Road.indd 146

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave”

พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

วั นเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013 ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าจะได้กลับบ้านในวันพรุ่งนี้ ผมถาม ตัวเองว่าอยากกลับบ้านหรือไม่ ใจหนึ่งก็อยากกลับนะครับแต่อีกใจ หนึง่ ก็อยากอยูเ่ พราะอยูท่ น่ี ใ่ี กล้กบั ข้อมูลข่าวสารและอยูใ่ กล้กบั เหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงๆ ถ้าต้องเลือกจริงๆ ผมก็ยังจะเลือกกลับบ้านอยู่ดี อ้าวแล้วพูดทำไม อากาศวันนี้ดีนะครับแต่เขาว่าจะหนาวมาก ภาคเช้า ต้องรีบไปดูรปู ถ่ายทีว่ าติกนั ว่ารูปของพระคุณเจ้าทีเ่ ข้าเฝ้าพระสันตะปาปา มาถึงหรือยังก็ปรากฏว่ารูปชุดนี้ยังไม่ออกมาเลย ที่สำนักงานจำหน่าย รูปถ่ายผมก็พบพระคาร์ดนิ ลั หลายองค์ครับ พวกท่านมาดูรปู ถ่ายเหมือน กัน ใครๆ ก็อยากมีรูปกับพระสันตะปาปาองค์ใหม่กันทั้งนั้น ขนาดร้าน ขายรูปพระนำรูปถ่ายทีไ่ ม่คอ่ ยชัดนักและเห็นได้ชดั เลยด้วยว่าใช้ตกแต่ง จากคอมพิวเตอร์ก็ยังขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วประสาอะไรกับรูปถ่าย ระดั บ รั บ สั ม ปทานจะขายดี สั ก แค่ ไ หน ไม่ มี ใ ครได้ รู ป การเข้ า เฝ้ า

แต่มาทั้งทีจะกลับมือเปล่าผมก็หาซื้อรูปใหม่ๆ บางรูปที่เกี่ยวข้องกับ

พระสันตะปาปานี่แหละมาอีกสองสามรูป อาหารเที่ยงวันนี้พระคุณเจ้า “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 147

147 3/24/56 BE 9:47 PM


ได้รบั เชิญจากพระคาร์ดนิ ลั มาร์ตโิ น ผมก็เลยติดโผไปด้วย พระคาร์ดนิ ลั มาร์ติโน เป็นบุคคลที่สำคัญมากนะครับต่อพระศาสนจักรไทย ท่านเคย เป็นสมณทูตอยู่ในไทยถึง 6 ปี ได้ทำให้พระศาสนจักรไทยก้าวหน้า อย่างมากในบ้านเราและที่สุดก็เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการที่เราได้มี พระคาร์ ดิ นั ล องค์ แ รกของประเทศไทย จนในสมั ย นั้ น พู ด กั น ว่ า

พระศาสนจักรไทยเจริญก้าวหน้าด้วย 3M อย่างทีไ่ ด้เล่าให้ฟงั ไปแล้วแต่ ผมก็อยากจะเพิ่มไปอีกหนึ่งเอ็ม ท่านมาร์ติโนยังได้เป็นผู้สังเกตการณ์ ประจำสหประชาชาติของรัฐวาติกันอีกด้วยประจำที่สหรัฐอเมริกา ไม่ใช่ ธรรมดาเลยนะครับท่านนี้ ท่านให้เกียรติพระคาร์ดินัลของเราถึงขนาด สวมเสื้ อ ที่ ท่ า นนำมาฝาก เป็ น เสื้ อ ผ้ า ไหม สวยมากครั บ ตอนสวม

ในบ้ า นก็ ไ ม่ น่าเป็นอะไรแต่ตอนต่อไปตอนพาไประเบี ย งบ้ า นสิ ค รั บ หนาวอย่าบอกใครเลย อาหารเที่ยงมื้อนี้จึงเป็นมื้อสำคัญ ท่านยังได้ เชิญเอ็มที่สองมาด้วยครับนั่นคือแมร์มีเรียม ดังนั้นเมื่อไม่มีบราเดอร์ มาร์ตินอยู่ด้วยก็เลยให้พระคาร์ดินัล มาร์ติโน เป็นเอ็มที่สามแทนไปเลย ครบสามเอ็ ม เลยวั น นี้ อาหารก็ เ ป็ น อาหารไทย อร่ อ ยมากครั บ ฝี มื อ

คุณนกเรานี่แหละ การสนทนาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแต่มาแมร์ ถนัดภาษาฝรั่งเศสก็เลยใช้ฝรั่งเศสกันบ้าง อิตาเลียนบ้างและอังกฤษ ส่ ว นผมใช้ ภ าษาไทยสบายใจไป สามเอ็ ม วั น นี้ คุ ย กั น สนุ ก มากครั บ

มีหลายต่อหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองไทยและอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับ วาติกันและพระสันตะปาปา ก่อนจบท่านก็พาเราเดินไปที่ระเบียงบ้าน แต่ต้องผ่านห้องเก็บหนังสือและที่ระลึกต่างๆ ตอนเดินผ่านผมคิดว่า เป็นห้องสมุดหรือหอจดหมายเหตุ ที่นั่นมีรูปภาพสำคัญๆ ในชีวิตของ ท่านมาร์ตโิ น มีรางวัลทีไ่ ด้รบั จากทีต่ า่ งๆ ทัว่ โลก มีหนังสือทีม่ คี า่ มากมาย และหนึ่ ง ในความภูมิใจของท่านก็คือหนัง สื อ คำสอนด้ า นสั ง คมของ

148 ART_Road.indd 148

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


พระศาสนจักรซึ่งท่านเป็นผู้จัดทำขึ้น ท่านเอาหนังสือแปลจากชาติ

ต่างๆ มารวมกันที่นี่ ท่านยังบอกอีกด้วยว่าที่เห็นทั้งหมดนี้ยังไม่เท่าที่ ท่านเก็บไว้ที่บ้านของท่านที่ Salerno เมืองนี้อยู่ใต้เมืองเนเปิ้ลไปอีก เล็กน้อย พระคาร์ดินัลของเราได้เคยไปเยี่ยมท่านถึงบ้านนี้มาหลายครั้ง แล้วด้วย ที่ระเบียงบ้านก็เป็นวิวที่สวยงามมากเราจะเห็นโดมมหาวิหาร นักบุญเปโตรอย่างชัดเจน เห็นวังพระสันตะปาปาด้วย ไม่เคยนึกเลย ว่าที่พักของพระคาร์ดินัลในกรุงโรมจะกว้างขวางถึงขนาดนี้ ที่จริงก็ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ แต่ที่นี่ที่พักกว้างใหญ่ก็หมายถึงค่าใช้จ่าย ก็ต้องมากมายตามมาด้วย ภาคบ่ายก็ทำหน้าที่เป็นนักท่องเที่ยวครับไปหาซื้อของที่ระลึก นิดหน่อยตามสตางค์ที่เหลือและก็นัดให้พ่อสุพัฒน์และคุณน๊อตมาช่วย จัดกระเป๋าให้ทง้ั พระคุณเจ้าและให้ผมเองด้วย เรียบร้อยแล้วผมก็เชิญชวน กันไปอำลากรุงโรมด้วยการไปเดินเล่นแถวๆ Piazza Navona อากาศ เย็นมากๆ คุยกันไปสักพักหนึง่ ก็กลับมาทีบ่ า้ นครับเพราะวันนีพ้ ระคุณเจ้า เชิญพระสงฆ์ไทยทุกองค์ที่เรียนที่โรม ซิสเตอร์ด้วยมาทานอาหารกันที่ ภัตตาคารจีนตามธรรมเนียมที่พระคุณเจ้าทำมาไม่เคยขาดเลย มีความ สุขครับที่มีโอกาสเห็นเพื่อนๆ พระสงฆ์และซิสเตอร์ได้คุยกับพระคุณเจ้า อย่างสนุกสนานแบบนี้ เป็นกันเองตามสไตล์พระคุณเจ้า บอกได้เลย ว่าเป็นอาหารค่ำที่เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี เหมาะกับเป็นอาหาร ค่ำที่เราได้มีพระสันตะปาปาองค์ใหม่มากเลยนะครับ วั น สุ ด ท้ า ยแล้ ว ก็ เ ล่ า เรื่ อ ง Pope ให้ ฟั ง อี ก หน่ อ ย ข่ า วจาก อาร์เจนตินารายงานว่าในวันที่พระสันตะปาปาองค์ใหม่ได้รับเลือกและ พอรู้ว่าเป็นชาวอาร์เจนตินา มีคริสตชนที่นั่นจำนวนมากเข้าไปแก้บาป รับศีลหลังจากที่ละทิ้งชีวิตคริสตชนมานาน เป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆ ครับ “Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 149

149 3/24/56 BE 9:47 PM


ฟังแล้วรู้สึกว่ามีพระพรพิเศษที่ออกมาจากผู้แทนของพระคริสตเจ้าบน โลกนี้ ผมเชือ่ ว่าไม่ใช่ชาวอาร์เจนตินาเท่านัน้ ทีร่ กั พระสันตะปาปาพระองค์ นี้ คนไทยจำนวนน้อยอย่างเราก็รกั พระองค์ไม่แพ้ชาวอาร์เจนตินาแน่นอน พระคุณเจ้าบอกผมว่าพระองค์ไม่ใช่ชนชาติใดอีกต่อไป พระองค์ถือ เชื้อชาติสากล พระองค์เป็นชาวคาทอลิกครับ

150 ART_Road.indd 150

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 151

151 3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2013 เตรียมการเดินทางไว้ตั้งแต่วานนี้แล้ว ตกลงล่วงหน้ากับบรรดา คุณพ่อที่โรมว่าให้ไปส่งพระคุณเจ้าที่สนามบินด้วยกันและก็เตรียมรถ ไว้เรียบร้อย แต่ทกุ อย่างก็ไม่เรียบร้อยเพราะสามวันทีแ่ ล้วผมเห็นประกาศ ของผู้ว่าการแห่งโรมที่เคยเล่าไว้แล้วว่าวันอาทิตย์โรมอาจเป็นอัมพาต ทางจราจรได้เพราะจะมีแข่งวิ่งมาราธอน จะมีการปิดถนนหลายสาย รวมทัง้ ถนนแถวๆ วาติกนั ด้วย เลยนึกเอะใจไปถามเจ้าหน้าทีข่ องบ้านพัก ว่าวันอาทิตย์เราจะออกจากโรมสิบโมงเช้า ถนนปิดแบบนี้เราจะไปได้ หรือเปล่า เขาตอบทันทีเลยครับว่าไม่ได้แน่นอน เขาจะปิดถนนกันตัง้ แต่ คืนวันเสาร์จนถึงบ่ายวันอาทิตย์ ต้องเปลี่ยนแผนหมดเลยครับที่สุดต้อง บอกพวกคุณพ่อว่าไม่ต้องไป บอกเลิกรถที่จองไว้และก็ต้องใช้บริการ คุณคลาวดิโอซึ่งเป็นตำรวจ เขาบอกว่าต้องออกแต่เช้ารถของเขาจะเข้า มารับได้ ตกลงกันว่าออกตอน 7.45 น. เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็พร้อม เวลานั้นจริงๆ เรามาถึงสนามบินตอนยังไม่เก้าโมงครับ เครื่องออกเวลา 13.30 น. มีเวลามากมายที่จะต้องนั่งเฉยๆ กันเพราะเคาน์เตอร์เช็คอินก็ 152 ART_Road.indd 152

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ยังไม่เปิด การบินไทยให้เกียรติพระคุณเจ้าดีมากครับช่วยเหลือและ อำนวยความสะดวกให้ทกุ อย่าง เจ้าหน้าทีอ่ ติ าเลียนก็ทกั ทายเป็นภาษา ไทยซะด้วย ฝากขอบคุณมาที่นี้ด้วย ระหว่างที่รอคุณพ่อหลายองค์ก็โทร มาลาพระคุณเจ้าและขอให้เดินทางปลอดภัย จำได้ว่าก่อนออกจาก บ้านพระคุณเจ้ายังพูดในลิฟท์เป็นภาษาอิตาเลียนว่า Roma, Arrivederci ถ้าให้แปลตามตัวก็แปลว่า โรม แล้วมาพบกันใหม่ ถ้าให้แปลตามใจ พระคุณเจ้าตอนนั้นผมเดาว่า โรม, ไม่รู้จะพบกันอีกหรือเปล่า เพราะ ดูเหมือนว่าท่านคงไม่อยากเดินทางทรหดแบบนี้อีกแล้วละครับ ผมเอง ก็เห็นใจจริงๆ

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 153

153 3/24/56 BE 9:47 PM


ก่อนจบเรื่องราวคราวนี้เล่าเรื่องพระสันตะปาปาของเรากันอีก หน่อยก็ดีวันนี้พระองค์ไปถวายมิสซาที่วัดนักบุญอันนา วัดนี้อยู่ด้านข้าง ทางเข้าวาติกันตรงไปยังวังพระสันตะปาปาและสถานที่ทำงานของ สมณกระทรวงหลายกระทรวง พระองค์นอกจากจะรักแม่พระแล้วยังรัก แม่ของแม่พระอีกด้วย คริสตชนที่มาร่วมมิสซาปกติตกใจกันใหญ่เวลา เห็นพระองคค์มาถวายมิสซาและยิ่งแทบช็อกเมื่อพระองค์ลงมาทักทาย ผู้คน แต่คนที่ไม่สนุกเลยกับเรื่องนี้ก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยครับ ปวดหัวกันพอควร คนที่ดีใจที่สุดก็คือคริสตชนที่มาวัด

วันอาทิตย์นี้ ได้ยินข่าวด้วยว่าซิสเตอร์อานา โรซา ลูกผู้น้องของพระสันตะปาปาซึ่งทำงานอยู่ที่อุดรธานีจะมาถึงวันนี้เพื่อร่วมพิธีการเริ่มต้น สมณสมัยทางการในวันอังคารที่ 19 นี้ใช้วันฉลองนักบุญยอแซฟเป็น วันเริ่มต้นสมณสมัย นี่ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับแม่พระครับ

154 ART_Road.indd 154

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


ที่สนามบินพระคุณเจ้าบอกให้ผมช่วยแจ้งมาที่สำนักมิสซังฯ ด้วยว่า จากสนามบินจะขอมาทานอาหารเช้าที่มิสซังฯ และจะได้รายงานตัว และรายงานหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ ไ ปทำมาให้ แ ก่ พ ระคุ ณ เจ้ า เกรี ย งศั ก ดิ์ ด้ ว ย

ผมยอมรั บ ว่ า เคารพพระคุ ณ เจ้ า มากขึ้ น จริ ง ๆ นะ นี่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ผ ม

ไม่เคยคิดมาก่อนเลย ท่านช่างเป็นผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ได้ครบถ้วน จริงๆ แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้สืบตำแหน่งอย่างน่าชมครับ

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 155

155 3/24/56 BE 9:47 PM


สิ้นสุดการเดินทาง ไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัลของพระคาร์ดินัลไทย

สิ่งที่ผมเห็นมาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาจากพระคุณเจ้าก็คือเห็น ท่านทำหน้าที่ด้วยสุดจิตใจ สุดชีวิต ต่อสู้กับความอ่อนแอทางร่างกาย ของพระคุณเจ้าด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง พระคุณเจ้าก็ตั้งใจและพยายาม ทำทุกอย่างเต็มที่ด้วยอายุขนาดนี้ผมนับถือจริงๆ อยากเชิญชวนเรา

ทุกคนเลยครับให้ขอบคุณพระคุณเจ้าสำหรับการทำหน้าที่ครั้งนี้ในนาม ของเราคริ ส ตชนไทย พระคุ ณ เจ้ า สำนึ ก ถึ ง เรื่ อ งนี้ ตั้ ง แต่ แ รกก็ ว่ า ได้

ผมขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นพิเศษ ขอบคุ ณ ที่ ใ ห้ ผ มมี ส่ ว นใน หน้าที่พิเศษนี้ แม้จะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนักผมก็ยังภูมิใจนะครับ ที่จริงผมพอทราบว่ามีบางคนได้ช่วยเหลือให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไป ได้และพระคุณเจ้าเองก็คงไม่อยากจะให้เอ่ยนามอะไร แต่ผมก็อดที่จะ ขอบคุณทุกท่านไม่ได้ ไม่กล้าเอ่ยนามเพราะกลัวจะตกชื่อของบางท่าน ไปนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ พวกท่านมีส่วน พิเศษโดยผ่านทางพระคาร์ดินัลของเรา จนเราได้รับพระสันตะปาปาที่ เราสามารถบอกได้ว่า โลกต้อนรับพระองค์ด้วยความปีติยินดียิ่งครับ ขอพระอวยพรทุกท่าน

156 ART_Road.indd 156

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 157

157 3/24/56 BE 9:47 PM


158 ART_Road.indd 158

“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

3/24/56 BE 9:47 PM


“Road For The Conclave” พระคาร์ดินัลไทยไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัล

ART_Road.indd 159

159 3/24/56 BE 9:47 PM


ART_Road.indd 160

3/24/56 BE 9:47 PM

Road For The Conclave  

พระคาร์ดินัลไทยไปทหน้าที่พระคาร์ดินัล

Road For The Conclave  

พระคาร์ดินัลไทยไปทหน้าที่พระคาร์ดินัล

Advertisement