Page 1

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 1


การประจักษของแมพระที่ลูรด

การประจักษของแมพระที่ลูรดแก แบรนาแดต ซูบิรูส เมื่อ ค.ศ. 1858 เปนการประจักษที่รูจักกัน แพรหลายมาก ขณะนั้นลูรดมีประชาชน 3,826 คน เปนเพียงตําบลเล็กๆ ตําบลหนึ่ง ตั้งอยูทางภาค ตะวันตกเฉียงใตของประเทศฝรั่งเศส อยูทามกลางเทือกเขาพีรินิส ซึ่งเปนเทือกเขาสูงคั่นระหวางฝรั่งเศส กับสเปน กอนหนานี้ 4 ป คือในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1854 สมเด็จ พระสันตะปาปาปโอ ที่ 9 ทรง ประกาศขอความเชื่อ เรื่องแมพระปฏิสนธินิรมล คือแมพระไมมีบาปกําเนิด และการประจักษที่ลูรดนี้เอง ที่แมพระเสด็จมายืนยันความจริงขอนี้ พระนางไดประจักษมาหานักบุญแบรนาแดต ซูบิรูส เปนจํานวน 18 ครั้งดวยกัน คือระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 1858 ค.ศ.1858 ครอบครัวของแบรนาแดตกําลังตกอับยากจน จนกระทั่งไมมี ที่อยู ตองไปอาศัยอยูชั้น ลางของบานนายอังเดร ซายูส ผูเปนญาติ บิดาของแบรนาแดตชื่อ ฟรังซัว ซูบิรูส มารดาชื่อ หลุยซา ขณะนั้นแบรนาแดตอายุ 14 ป มีนอง 3 คน ชื่อ ตัวแน็ต มารี,ชองมารี และยุสแต็ง

เหตุการณการประจักษของแมพระ ทั้ง 18 ครั้ง การประจักษครั้งที่ 1 ตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ 1858 แบรนา-แดตกับตัวแนต นองสาวและ เพื่อนชื่อ ฌานน อะบาดี ชวนกันไปเก็บฟนมาใชในครัว เมื่อมาถึงใกลกอนหินใหญ ซึ่งชาวบานเรียกวา “มัสซาเบียล” ฐานของหินนี้เวาเขาไปเปนรูปถ้ํา กวางประมาณ 12 เมตร ลึกประมาณ 8 เมตร ทาง ดานขวาของถ้ําสูงจากพื้นดินประมาณ 3 เมตร รอบๆ ถ้ํามีเถากุหลาบปาขึ้นอยูประปราย ขณะนั้นหอ นาฬิกาที่วัดบอกเวลาเที่ยงพอดี และมหัศจรรยก็ไดเริ่มขึ้น แบรนาเดต บอกวา “ฉันเห็นหญิงสาวแตงชุด ขาวคนหนึ่ง เธอกมศีรษะเล็กนอยทักทายฉัน แบมือเหมือนแมพระในรูปทั่วไป ที่แขนขวามีลูกประคําหอย อยู สตรีนั้นสวมเสื้อขาวยาวลงมาปกคลุมเทา เสื้อนั้นมีที่รูดปดคอ และมีปลายเชือกสีขาวหอยอยู ผาสีขาว ที่คลุมศีรษะนั้นปกบาและแขน ฉันเห็นดอกกุหลาบสีเหลือง 2 ดอก บนเทาทั้งสองของเธอ รัดประคดของ เสื้อก็สีฟา หอยต่ําลงมาเลย หัวเขา สวนลูกประคํานั้นสายสีเหลือง เม็ดสีขาวขนาดโตและหางกัน หญิงสาวผูนั้นทาทางสงางาม มีรัศมีอยูรอบขางเธอ เมื่อฉันสวดลูกประคําจบ เธอก็ยิ้มลาฉัน แลวถอย หลังหายวับเขาไปในโพรงถ้ํา” การประจักษครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ ตรงกับวันอาทิตย เมื่อเลิกพิ ธีมิสซาเวลา 10.00 น. แลว เพื่อนๆ ของแบรนาแดต ติดตามเธอไปถึงบาน ออนวอนมารดาขออนุญาตใหแบรนาแดต ไปที่ ถ้ํามัสซาเบียลอีก เมื่อมาถึงแลว แบรนาแดตใหทุกคนคุกเขาลง สวดลูกประคํา สักครูหนึ่ง เธอก็รอง อยางตื่นเตนวา“แนะ แสงสวาง มาแลว” เพื่อนๆ ยื่นขวดน้ําเสกใหเธอ พลางพูดเสียงสั่นๆ วา “เร็ว! สาดน้ําเสกซิ” แบรนาแดตหันมาพูดกับเพื่อนๆ วา “เธอไมยักโกรธ กลับกมศีรษะรับ และยิ้มใหพวกเรา การประจักษครั้งที่ 3 ตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ แมพระกลาวกับแบรนาแดต “หนูจะกรุณา มา ที่นี่สัก 15 วัน จะไดไหมคะ? “ไดคะ หนูขอสัญญาถาคุณพอคุณแมอนุญาต” แลวสตรีงามกลาวตอไปวา “ฉันไมรับรองวาหนูจะมีความสุขในโลกนี้ แตโลกหนาแนนอน” แลวสตรีผูนั้นลอยขึ้นสูง แลวหายไป การประจักษครั้งที่ 4 ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ แมพระขอบคุณแบรนาแดตที่มาพบอีก และ กลาววา มีความลับจะบอกในภายหนา ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 2


การประจักษครั้งที่ 5 ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ แมพระสอนแบรนาแดตใหสวดภาวนาบทหนึ่ง ทีละคําๆ บทภาวนานั้นสําหรับเธอสวดคนเดียวตลอดชีวิต และเธอก็สวดบทนั้น ทุกครั้งที่แมพระ ประจักษมา มีผูพยายามใชกลอุบายตางๆ หลอกถามเธอ แตเธอมิไดบอกใครเลยจนตลอดชีวิต การประจักษครั้งที่ 6 ตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ มีผูคนมารอดูมากมาย แบรนาแดตมากับมารดา และนา ตามเวลากําหนด ดร.โดชูส แพทยประจําตําบลลูรดรวมอยูดวย เขามาเพื่อจะคอยจับผิดมากกวา จะมาดวยใจศรัทธาเลื่อมใส แมพระบอกแบรนาแดตวา “หนูจงสวดใหคนบาปที่นาสงสาร สวดใหโลกที่ กําลังยุงยากเดือดรอน” การประจักษครั้งที่ 7 ตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ การประจักษครั้งนี้นานครึ่งชั่วโมง แมพระบอก ความลับกับเธอ 3 ขอ ซึ่งเธอจะบอกกับใครมิไดเลย และเธอก็ไดรักษาความลับนั้นไวตลอดชีวิต การประจักษครั้งที่ 8 ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ ผูที่อยูใกลเธอขณะที่กําลังเขาฌาณ ไดยินเสียง ที่หลุดออกจากริมฝปากที่สั่นระริกวา “ใชโทษบาป! ใชโทษบาป! ใชโทษบาป!” การประจักษครั้งที่ 9 ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ แมพระบอกแบรนาแดตใหไปดื่มน้ําและลาง หนาที่น้ําพุ แบรนาแดตคุยดิน มีน้ําขุนๆ พลุงขึ้นมาและน้ําไหลขึ้นมามากทุกที (ปจจุบันกลายเปนน้ําพุที่ ไมขาดสายและสวยงามมาก) การประจักษครั้งที่ 10 ตรงกับวันที่ 27 กุมภาพันธ แมพระสั่ง แบรนาแดตใหไปบอกพระสงฆ ให สรางวัดเล็กๆ ที่นี่หลังหนึ่ง การประจักษครั้งที่ 11 ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ แบรนาแดต ถามชื่อของสตรีงาม แตแมพระ เพียงแตยิ้มๆ เทานั้น ไมตอบวากระไร การประจักษครั้งที่ 12 ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม ตั้งแต 7.00 น. บิดามารดาของเธอก็ไปพรอมกันดวย แมพระสั่งใหแบรนาแดตใชเฉพาะลูกประคําของตน การประจักษครั้งที่ 13 ตรงกับวันที่ 2 มีนาคม แมพระสั่งให แบรนาแดตไปหาคุณพอเจาวัด บอกกับทานวา “อยากให ผูคนตั้งขบวนแหมาที่ถ้ํา ” แตคุณพอเจาวัดกําลังอารมณเสีย ตอบวา “ดีแลว ถาสตรีงามไมยอมบอกชื่อ เจาก็เปนคนโกหก” การประจักษครั้งที่ 14 ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม แมพระย้ําเรื่องการสรางวัด แบรนาแดต บอกวา คุณพอเจาวัดตองการใหพิสูจนวา ถาเปนแมพระจริง ขอใหทําอัศจรรยใหตนกุหลาบปาที่ ขึ้นอยูใกลๆ นั้นออกดอก…แมพระเพียงแตยิ้ม…เปนการสอนชาวเราวา อัศจรรยนั้น พระเปนเจาจะทรง กระทําตามที่ทรงเห็นสมควรเทานั้น มิใชทําตามคําทาทายของใครๆ การประจักษครั้งที่ 15 ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม เชาวันนั้นมีผูคนมาประมาณ 8,000 คน สิบตํารวจ อังกลา ขี่มาตรวจการณคะเนวา คงมีอยางนอยสัก 20,000 คน…วันนั้นหลังจากประจักษแลว แบรนาแด ตกลับไปเตือนคุณพอเจาวัดถึงเรื่องที่สตรีงามบอก แตคุณพอเจาวัดย้ําวา “ใหสตรีงามของเจาบอกชื่อ มาสิ ถาฉันรูวาเปนแมพระฉันจะทําทุกอยางตามที่แมพระตองการ” การประจักษครั้งที่ 16 ตรงกับวันที่ 25 มีนาคม การประจักษครั้งนี้สําคัญมาก แบรนาแดต วิงวอนใหสตรีงามนั้นบอกชื่อของตน “คุณขา กรุณาหนู หนอยเถอะคะ คุณคือใคร?”ตอคําถามอัน พากเพียรและเต็มไปดวยความไววางใจเชนนี้เปนครั้งที่ 3 สตรีผูนั้นซึ่งเคยพนมมืออยูเสมอ บัดนี้คอยๆ กางแขนออก แบมือปลอยแขนต่ําลงมาทั้ง 2 ขาง พลางกลาวเปนภาษาทองถิ่นของชาวลูรดวา “ฉันคือ การปฏิสนธินิรมล” เธอยิ้มใหแบรนาแดตอีกครั้งหนึ่ง แลวหายไปทั้งๆ ที่ยังยิ้มอยู แบรนาแดตกลับไปหา คุณพอเจาวัดกลาววา “สตรีผูนั้นพึ่งบอกหนูวา “ฉันคือการปฏิสนธินิรมล” คุณพอเจาวัดถามตอไปวา “แลว เจารูไหมวาแปลวาอะไร?” “หนูไมทราบคะคุณพอ” หนูทองมาตลอดทางตั้งแตถ้ํามาถึงที่นี่ว า “ฉันคือการ ปฏิสนธินิรมล” ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 3


การประจักษครั้งที่ 17 ตรงกับวันที่ 7 เมษายน แมพระยิ้มอยางออนหวานกับเธอภายในโพรงถ้ํา เธอไดเห็นภาพประจักษเชนนั้นนานประมาณ 45 นาที การประจักษครั้งที่ 18 หรือครั้งสุดทายตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม แมพระทรงประจักษมานาน ประมาณ 15 นาที แบรนาแดตเลาใหฟงวา “แมพระประจักษมาใหเห็นที่เดิม โดยไมพูดอะไร… หนูไมเคย เห็นเธองามเหมือนวันนั้น เลย” หลังจากนั้น แบรนาแดตก็มิไดพบแมพระอีก…พระศาสนจักรเริ่มดําเนินการสอบสวนจนกระทั่ง 18 มกราคม 1862 พระสังฆราชแหงลูรดไดประกาศเปนทางการรับรองวา เปนแมพระจริงที่ไดประจักษมาที่ ถ้ํามัสซาเบียล แลวลงมือสรางพระวิหารขึ้นจนสําเร็จ สวนแบรนาแดตไดตัดสินใจเขาบวชที่เนอแวรส เดือนกรกฎาคม ป 1866 เธอพยายามทําทุกอยาง ตามน้ําพระทัยของพระเปนเจา และที่สุดไดมอบดวงวิญญาณบริสุทธิ์คืนแดพระเจา เมื่อวัน ที่ 6 เมษายน 1879 อายุ 39 ป ตอมาสมเด็จพระสันตะปาปาปโอที่ 11 ทรงประกาศชื่อแบรนาแดต ซูบิรูส ในสารบบนักบุญ เมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 1933 ทุกวันนี้ ลูรดเปน สักการสถานแมพระที่ใครๆ ก็รูจักทั่วโลกและมีผูจาริกแสวงบุญ มาที่นี่ไมขาดสายเลย

ประวัตินักบุญแบรนาแดต ซูบิรูส ฉลองวันที่ 16 เมษายน เธอเกิดที่เมืองลูรดประเทศฝรั่งเศสวันที่ 7 มกราคม 1844 เปนบุตรสาวของนายฟรังซัว ซูบิรูส มารดาชื่อ หลุยซา แบรนาแดต ผูซึ่งเปนพอแมที่ยากจน เธอรับศีลลางบาปในชื่อ มารีย เบอรนาด เธอมี รางกายบอบบาง และปวยเปนโรคหืดอยางรุนแรง วันที่ 11 กุมภาพันธ 1858 ขณะที่เธอ นองสาว และเพื่อนกําลังหาฟน เธอไดเห็นแมพระประจักษที่ ถ้ํา ซึ่งมีชื่อวา “มัสซาเบียล” บนฝงแมน้ําเกฟ ใกลเมืองลูรด สตรีสวยงามมากยืนอยูบนเมฆเหนือตน กุหลาบ แตงกายชุดสีชาวและสีฟา ไดยิ้มใหแบรนาแดต แลวทําสําคัญมหากางเขนดวยสายประคําสีงาชาง และสีทอง แบรนาแดตคุกเขาลง ควักสายประคําออกมา และเริ่มสวดลูกประคํา เมื่อเธอบอกใหคนรูถึง แมพระประจักษ เธอตกอยูในภัยอันตรายอยางใหญหลวง ฝูงชนก็มาชุมนุมกัน ณ ที่ๆ เธอไดเห็นแมพระ ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธจนถึงวันที่ 4 มีนาคม เจาหนาที่บานเมืองพยายามขมขูเธอใหตกใจ เพื่อเธอจะได ถอนคําพูด แตเธอก็ยังยืนกรานเรื่องแมพระประจักษใหเธอ วันที่ 25 กุมภาพันธ น้ําไดไหลขึ้นมาบนพื้นถ้ํา และเปนน้ํามหัศจรรย ที่รักษาคนปวยและคนพิการได วันที่ 25 มีนาคม แบรนาแดตไดประกาศวา แมพระ ไดบอกเธอวา พระนางคือ การปฏิสนธินิรมลทิน และตองการใหสรางวัดหลังหนึ่งที่นั่น เจาหนาที่ บานเมืองไดปดกั้นน้ําพุจากฝูงชนและชะลอการสรางวัด แตขาวการประจักษและสิ่งมหัศจรรย ที่ติดตาม ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 4


มาไดแพรสะพัดจนถึงพระกรรณของพระนางยูยีน พระมเหสีของพระเจานะโปเลียน ที่ 3 และการสราง วัดก็ไดรับอนุมัติใหดําเนินตอไป ฝูงชนไดมาชุมนุมกันใหมอยางแนนขนัด ปราศจากการรบกวนของพวกที่ ตอตานนักบวชและศาสนา ในป 1866 แบรนาแดตไดไปอยูกับคณะนักบวชหญิงแหงนอเตอรดามในเมืองเนเวอร เธอไดเปน นักบวชฝกหัด และไดรับการกดขี่ขมเหงอยางทารุณโหดรายจากนวกจารย ผูควบคุมนักบวชใหม การ กระทําอันไรความเมตตาปราณีไดจบสิ้นลง เมื่อเธอพบวาแบรนาแดต ไดปวยหนัก เปนโรคที่รักษาไมหาย และเจ็บปวดทรมานมาก เธอสิ้นใจที่เมืองเนเวอรวันที่ 16 เมษายน 1879 และกอนตายเธอยังคงยืนยัน การประจักษของ แมพระ ลูรดกลายเปนเมืองที่คริสตชนทั่วโลกไปแสวงบุญ ลําธารน้ําศักดิ์สิทธิ์ไดผลิตน้ําสัปดาหละ 27,000 แกลลอน ตั้งแตวันที่แมพระไดประจักษแกแบรนาแดต เธอมิไดมีสวนรวมในการสรางวัด และไดดํารงชีวิต อยางเงียบๆ ที่เมืองเนเวอร พระสันตะปาปาปโอที่ 11 ไดแตงตั้งเธอเปนบุญราศีในป 1925 และนักบุญใน ป 1933 ศพของเธอไม เนาเปอย นอนอยูในโลงแกว เหมือนเจาหญิงนิทรา แมพระไดใหแบรนาแดตเห็นทั้งหมด 18 ครั้ง พระนางไดขอใหเธอสวดใหคนบาปทั้งหลาย (คนที่ ตกนรก คือ คนที่ตัวเองไมสวด และไมมีใครสวดอุทิศให) และทํากิจใชโทษบาปแทนคนบาป แรกๆ ไมมีคน เชื่อวา แมพระไดประจักษมา เธอตองทุกขใจมาก แลววันหนึ่งแมพระไดบอกใหเธอขุดดินบนพื้นถ้ํา น้ําได ไหลออกมา วันรุงขึ้นลําธารน้ําไดขยายตัวใหญขึ้นเรื่อยๆ มหัศจรรยมากมายไดเกิดขึ้นเมื่อคนตักน้ําไปใช เมื่อแบรนาแดตไดรับศีลบวชเปนซิสเตอรแลว เพื่อนนักบวชไดถามเธอวา การที่แมพระไดใหความสนใจแก เธอเปนพิเศษ เธอรูสึกวาตัวเองเปนบุคคลสําคัญหรือไม? แบรนาแดตไดตอบวา "ฉันไมเคยคิดเชนนั้นเลย! ฉันเปรียบเหมือนไมกวาดดามหนึ่ง เมื่อคนใชงานเสร็จแลว เขาก็เอาไมกวาดดามนั้นไวหลังประตู แมพระ ไดเลือกฉัน เพราะฉันเปนคนที่ไมมีความรูเลย" เธอชางเปยมดวยฤทธิ์กุศลแหงความสุภาพ! (นักบุญยอหน เวียนเนย องคอุปถัมภพระสงฆพูดวา "ฤทธิ์กุศลแหงความสุภาพเปนพื้นฐานของฤทธิ์กุศลทุกชนิด เปรียบ เหมือนสายโซที่รอยลูกประคํา ถาเอาโซออก ลู กประคําจะหลนกระจัดกระจาย" ซึ่งหมายความวา ถาเรา ไมมีฤทธิ์กุศลแหงความสุภาพ เราจะไมมีฤทธิ์กุศลอะไรเลย เพราะฉะนั้นปศาจพยายามลอลวงมนุษยให หลงกลอุบายของมัน เพื่อมันจะไดทําลายฤทธิ์กุศลแหงความสุภาพ แลวมนุษยคนนั้นก็จะตกอยูในอํานาจ มืดของมันตลอดไป) นักบุญแมกซิมิเลียน โกลบีไดพูดถึงการปฏิสนธินิรมลทินของแมพระดังนี้: "เราต อ งแสวงหาความรู เข า ใจความหมาย ที่ เ มื อ งลู ด ส แ ม พ ระทรงเรี ย กตั ว เองว า :"ฉั น คื อ การปฏิสนธินิรมลทิน" พระนางไมไดบอกเราวา พระนางไดปฏิสนธินิรมลทิน แตวา พระนางทั้งครบเปน การปฏิสนธินิรมลทิน ถาเราพูดวา สิ่งหนึ่งขาว เรายอมรับวา สิ่งนั้นมีสีขาวอยูจํานวนหนึ่ง และเวลาผาน ไปสามารถเปรอะเปอนได แตเมื่อเราพูดวา: "โดยตัวของมันเอง สิ่งหนึ่งเปนความขาว" เราเขาใจวา สิ่งนั้น ตองขาวอยางถาวร จะไมมีการเปลี่ยนสีอีกเลย จะไมมีวันเปรอะเปอน และจะเปนสีขาวอยู วันยังค่ํา พระนางมารีอา ผูปฏิสนธินิรมลทินตลอดกาล จะไมตกอยูในอํานาจของซาตานเปนอันขาด ตามที่พระ เยซูคริสตเจาตรัสวา: "เราเปนหนทาง ความจริง และชีวิต " พระนางบอกใหเรารูวา พระนางเปนการ ปฏิสนธินิรมลทิน เราจะไดเขาใจวา ลําพังตัวเราเอง เราไมสามารถมีการเกิดอยางบริสุทธิ์ หรือความ บริสุทธิ์ นอกจากเรามีสวนรวมในการปฏิสนธินิรมลทินของพระนางเทานั้น . . . . . "

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 5


สถานที่แสวงบุญทั้ง 4 แหง ณ เมืองลูรด

1. วัดที่ทานนักบุญแบรนาแดตไดรับพิธีลางบาป 2. คุกราง ที่เรียกวา “กาโช” (Cachot) ที่ครอบครัวซูบิรูสเคย อาศัยอยู 3. ถ้ํามัสซาเบียล (The Grotto) สถานที่ที่แมพระทรงประจักษแก นักบุญแบรนาแดต ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1858 4. วัดนอยของโรงพยาบาล ( Hospital Oratory) ที่ซึ่งทานนักบุญ แบร น าแด ต ได รั บ ศี ล มหา สนิทครั้งแรก วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1858

บทภาวนาเริ่มการแสวงบุญ ขาแตพระเจาพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย ทามกลางสิ่งสราง ทั้งปวง พระองคไดทรงกําหนดให พระนางมารีย ซึ่งเปนสิ่งสรางสมบูรณแบบไดเปน ”การปฏิสนธินิรมล” ที่เมื่องลูรดแหงนี้ พระแมไดทรง ประกาศพระนามนี้ และทานนักบุญแบรนาแดตไดกลาวย้ําการปฏิสนธินิรมล นี่คือเสียงรองของความหวัง ความชั่วราย บาปและความตายจะไมไดรับชัยชนะอีกตอไป พระแมมารีย สัญลักษณของผูมากอน รุงอรุณของความรอด พระแมมารีย ทานผูบริสุทธิ์และที่หลบภัยของคนบาป เราขอภาวนาตอพระแม วันทามารีอา...... ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงประทานพระแมมารียใหเปน พระมารดาของเรา พระแมมีสวน รวมในพระมหาทรมาน และการกลั บคืนพระชนมชีพของพระองคที่เมืองลูรดแหงนี้ พระแมไดแสดงองค ตอทานนักบุญแบรนาแดตทรงรับความทุกขโศกจากบาปทั้งหลาย แตยังคงเจิดจาดวยแสงสุกใสของพระ แม โดยทางพระแม เราไดฝากไวกับพระแมซึ่งความชื่นชมยินดีและความทุกขโศกของเรา ตัวเราเอง ของ ผูที่เจ็บปวย และของมนุษยทั้งปวง พระแมมารีย พระมารดาของเรา ที่พึ่งและผูใหความชวยเหลือของเรา เราขอภาวนาตอพระแม วันทามารีอา... ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 6


ขาแตองคพระจิตเจา พระองคทรงเปนพระจิตของความรักและความเปนหนึ่งเดียว ณ ที่เมืองลูร ดแหงนี้ โดยผานทางทานนักบุญแบรนา-แดต พระแมไดทรงขอใหสรางวัดนอยและขอใหคนทั้งหลาย มารวมในขบวนแห เชิญชวนใหพระศาสนจักร ซึ่งองคพระคริสตเจาไดทรงสรางขึ้น บนความเชื่อของทาน นักบุญเปโตร ไดเปนหนึ่งเดียว นําการแสวงบุญของพระศาสนจักรใหมีความศรั่ทธาและกลาหาญ ขาแตพระแมมารีย พระแมทรงเต็มเปยมดวยองคพระจิตเจา พระแมเปนเหมือนเจาสาวและผูรับ ใช พระแมทรงเปนแบบอยางสําหรับบรรดาคริสตชนและทรงเปนมารดาของพระศาสนจักร เราขอภาวนาตอพระแม วันทามารีอา... สําหรับพระหรรษทานทั้งหลายที่ไดรับจากที่นี่ สําหรับการกลับใจทั้งปวง การอภัยบาปทั้งสิ้น การ รัก ษาโรคทุ กอยา ง สํา หรั บกระแสเรี ยกและคํ ามั่ นสั ญญา ซึ่ง พระแมไ ดทรงรับ รองและกอ ให เกิ ดขึ้ น สําหรับความรักตอการรับใชผูอื่น ซึ่ งพระแมไดใหเรามี่ประสบการณ พระแมแหงเมืองลูรด เราขอโทนา คุณพระแม พรอมกับพี่นองชายหญิงของเรา พรอมกับทุกคนที่ตองการสันติและความยุติธรรม พรอมกับคน รุนหนุมสาวที่กําลังแสวงหา พระแมไดทรงประจักษตอทานนักบุญแบรนาแดตนอย พรอมกับทุกคนที่กําลัง โศกเศรา ที่กําลังเจ็บปวย พิการ หรือกําลังเผชิญปญหาความพายแพ พรอมกับคนที่สิ้นหวังจากสาเหตุ ตางๆ แมพระแหงเมืองลูรด ชวยวิงวอนเทอญ เพราะวา พระแมคือรอยยิ้มของพระเปนเจา เปนเงาสะทอนของแสงสวางจากองคพระเจา เปนที่ ประทั บ ขององคพ ระจิ ตเจ า เพราะว า พระแม ไ ด ทรงเลื อ กท า นนั ก บุญ แบร นาแด ต จากความยากจน เพราะว า พระแม คื อ ดวงดาวของยามเช า ประตู ส วรรค และเป น บุ ค คลแรกท า มกลางชาวเราที่ ไ ด ประสบการณการคืนพระชนมชีพ เราขอสรรเสริญพระแม เราโหรองดวยความยินดี และพรอมกับพระแม เรารองเพลงโมทนาคุณพระเปนเจา วัดนอยของโรงพยาบาล (The Hospital Oratory) วัดนอยที่ทานนักบุญแบรนาแดตไดรับศีลหมาสนิท แมกอนการประจักษ ซิสเตอรคณะเมตตาจิตแหงเนแวรส (Sister of Charity of Nevers) ดูแล โรงพยาบาลและโรงเรียนักเรียนหญิง จากเดือนมกราคม ค.ศ. 1858 เปนตนมา ทานนักบุญแบรนาแดต ไดเขาเรียนที่โรงเรียนของซิสเตอร และเปนที่นี่เอง ที่ทานนักบุญไดตระเตรียมตนเองสําหรับการรับศีล มหาสนิทครั้งแรก การรับศีลมหาสนิทครั้งแรกมีขึ้นเมื่อวันทื่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1858 และเปนโรงพยาบาล แหงนี้เองที่ทานนักบุญไดเรียนรูวิธีการดูแลคนยากจนและคนเจ็บปวย บทภาวนา ขาแตพระเจา ขอไดโปรดเพิ่มเติมความรักของขาพเจาตอศีลมหาสนิทและความมุงมั่นของขาพเจา มนการรับใชทุกๆ คนซึ่งขาพเจาพบวาตองการความชวยเหลือ ขอทานนักบุญแบรนาแดตไดสวดภาวนา สําหรับขาพเจา ทานไดรวมใหเปนสิ่งกันระหวางงานรับใชและศีลมาสนิทตลอดชีวิตของทาน และบัดนี้ทาน ไดอยูกับพระองคในแสวสวางตลอดนิรันดร ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 7


สถานที่ประกอบพิธีลางบาปของนักบุญแบรนาแดต (The Parish Church) อางน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทานนักบุญแบรนาแดตไดรับพิธีลางบาป ยังคงอยูในวัดและมีสําเนาหลักฐาน การรับพิธีลางบาปติดไวที่ กําแพง ซึ่งถูกทําลายบางเล็กนอยจากไฟไหม นักบุญแบรนาแดตไดรับการ ประกาศใหเปนนักบุญเพราะทานไดใชชีวิตอยุในพระหรรษทานของศีลลางบาปของทานอยางเต็มเปยม บทภาวนา ขาแตพระเปนเจา โดยศีลลางบาป พระองคไดนําขาพเจาเขาสูอาณาจักรของพระองค ในชวงชีวิ ต ของทานนักบุญแบรนาแดต ศีลลางบาปเดียวกันนี้ไดกอใหเกิดผลของความศักดิ์สิทธิ์ ขอใหการแสวงบุญ ของขาพเจาสูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นรี้ รื้อฟนพระหรรษทานของศีลลางบาปของขาพเจาเองดวยเทอญ อาแมน กาโช (The Cachot) บานของครอบครัวซูบิรูส ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1856 เปนตนมา ครอบครัวซูบิรูส (พอ แม และเด็ก 4 คน) อาศัยอยู ในหองเดียว หองที่มีปลองไฟ มันทั้งชื้นและมืด เปนสถานที่ที่นาหดหูและนาอดสู คลายๆ กับที่พระทรง เรียก พระแมมารียจากหมูบานนาซาเร็ธที่ไมมีคนรูจัก ในคราวที่พระแมมารียไดทรงเลื อกผูสงขาวของ พระแมก็ทรงเลือกในสถานที่ที่ยากจนยิ่ง บทภาวนา ข า แต พ ระเจ า พระองค ทรงทอดพระเนตรความถ อ มตนของ พระนางมารี ย ข า รั บ ใช ของ พระองค และพระองคไดทรงเลือกพระนางใหเปนผูใหกําเนิดพระบุตรของพระองค สตรีซึ่งไมมีใครรูจัก จากนาซาเร็ธไดกลายเปนพระมารดาของพระเจา มารดาของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อเปนการเตือนใจเราถึง ขอความแหงพระวรสาร พระองคไดทรงเลือกทานนักบุญแบรนาแดตจากบานกาโช สถานที่ที่นาหดหูใน สายยตาของโลก ขอใหสถานที่นี้ เปลี่ยนวิธีที่ขาพเจามองดูคนยากจน และชวยใหขาพเจาเขาถึงจิตตารมณ บทเทศนสอนบนภูเขาของพระองค ถ้ํา

ตั้งแตชวงเวลาที่แมพระผูปฏิสนธินิรมลไดทรงประจักษแหทานนักบุญแบรนาแดตเปนครั้งแรก มี เทียนไขจุดสวางไสวตลอดเวลา ขอใหพระหรรษทานของการจาริกแสวงบุญ ณ ที่ศักดิ์สิทธิ์แหงนี้ ชวยสอง สวางชีวิตของขาพเจา ขอใหความปรารถนาที่จะเปนแสงวางใหกับผูอื่นไดเกิดขึ้นใหมในตัวขาพเจา เพราะ องคพระคริสตเจาผูทรงเปนแสงสวางสําหรับโลก

แมพระเหรียญอัศจรรย

ในคืนวันที่ 18 ตอกับวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1830 แมพระไดประจักษแกซิสเตอร (ภคินี) คัธริน ลาบูเร แหงคณะธิดา เมตตาธรรม ที่ถนนดือบัก กรุงปารีส ขณะนั้นเวลาประมาณ 23.30 น. คัธรินกําลังนอน ก็ไดยินเสียง คนเรียกชื่อเธอ 3 ครั้งติดตอกัน เธอจึงแหวกผามานทางดานที่ไดยินเสียง ก็เห็นเด็กชายคนหนึ่งงามยิ่งนัก เปนเด็กอายุ 4-5 ขวบ สวมเสื้อ สีขาว มีแสงรังสีออกจากผมสีทองและทั้งตัว ทําใหทุกสิ่งที่อยูรอบขางสวางไสวไปดวย เด็กนั้นพูดกับซิ ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 8


สเตอรวา "เชิญครับเชิญมาที่โบสถนอย แมพระกําลังรอซิสเตอรอยูครับ " คัธรินนอนอยูในหองใหญรวม กับซิสเตอรอื่นๆ อีกหลายคน เธอกําลังคิดวา "คนอื่นจะไดยินเสียง และรูวาฉันทําอะไร…" แตเด็กนอย นั้นลวงรูความคิดของเธอ จึงรีบตอบวา "ไมตองกลัวครับ หาทุมครึ่งแลว ทุกคนหลับหมดแลว ผมจะไป ดวย" เมื่อไดยินดังนั้น คัธรินจะปฏิเสธคําเชิญก็ไมได จึงรีบสวมเสื้อ แลวเดินตามเด็ก ซึ่งเดินขางซายมือ เธอเสมอ ขณะนั้นไฟสวางไหวทั่วไปหมด คัธรินแปลกใจมาก และยิ่งประหลาดใจยิ่งขึ้น เมื่อประตูโบสถ เปดออกทันทีที่เด็กเอามือไปถูกเทานั้น ภายในโบสถนอยประจําอารามมีไฟสวางไสวเชนเดียวกัน ทําให เธอคิดถึงมิสซาเที่ยงคืนวันพระคริสตสมภพ… คัธรินเดินไปจนถึงโตะรับศีลมหาสนิทจึงคุกเขาลง ภาวนา คัธรินรูสึกเวลายาวนานมาก ที่สุดประมาณเที่ยงคือ เด็กก็มาบอกวา "นี่แมพระครับ! นี่แหละแมพระ!…" ขณะเดียวกันคัธรินก็ไดยินเสียงเบาๆ อยางชัดเจนขางพระแทนดานที่อานบทจดหมาย…เปนเสียงคลาย กับเสียงเสื้อแพรเสียดสีกันเบาๆ ไมชา สตรีคนหนึ่งสวยหยดยอย ก็มานั่งที่ตรงสักการสถาน ซิสเตอรคัธ รินมิไดคิดอะไรอื่น นอกจากทําตามที่หัวใจบอก วิ่งไปกราบลงที่เทา แลวเอามือวางลงบนเขาของแมพระ คัธรินเลาวา "ขณะนั้น ฉันรูสึกระทึกตื่นเตน หวานซึ้งจับใจที่สุดในชีวิตอยางที่มิอาจจะอธิบายได ฉันบอกไม ถูกวาอยูกับแมพระนานเทาไร… เทาที่ฉันรูก็คอ เมื่อพูดกับฉันเปนเวลานานแลว แมพระก็จากไป หายไปเหมือนกับเงาที่ลับไป" เมื่อลุกขึ้นแลว ซิสเตอร คัธรินก็กลับมาพบเด็กตรงที่เธอผลิวิ่งไปหาแมพระ เด็กพูดกับเธอวา "แมพระไปแลว!" แลวก็เปลี่ยนมาอยูขางซายมือของเธอ พากลับไปแบบเดียวกับที่ไดพา มา คัธรินเลาตอไปวา "ฉันเชื่อวา เด็กคนนี้เปนอารักขเทวดาของฉัน เพราะฉันไดภาวนาของทานชวยใหฉัน มีบุญไดเห็นแมพระ เมื่อกลับมาถึงเตียงแลว ฉันไดยินเสียงนาฬิกาตี 2 ฉันไมไดหลับอีกเลย!…" ตอมาวันที่ 27 พฤศจิกายน 1830 เวลาเย็น 5 โมงครึ่ง ขณะที่กําลังรําพึงอยูเงียบๆ ซิสเตอรคัธริน ไดเห็นแมพระประจักษมาอีกครั้งหนึ่ง (ครั้งที่ 2) ครั้งนี้แมพระประจักษมาในลักษณะเทาเหยียบลูกกลมๆ ลูกหนึ่ง และมือที่อยูระดับอกถือลูกกลมๆ แตเล็กกวาอีกลูกหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนแมพระยื่นถวายแดพระเยซู เจาดวยกริยาการวิงวอน ทันใดนั้น นิ้วของแมพระเต็มไปดวยแหวนและเพชรพลอยที่งดงามยิ่ง แสงที่พวย พุงออกมา สะทอนกลับไปทุกทิศทุกทางรอบแมพระ จนมองไมเห็นเทาและเสื้อยาวของพระนาง ขณะที่ซิ สเตอรกําลังเพงดูอยู แมพระลดสายตาลงมาดุเธอ แลวมีเสียงหนึ่งบอกในใจของเธอวา "ลูกกลมที่เธอ เห็นนี้ หมายถึงโลกทั้งโลก และแตละคนโดยเฉพาะ" แลวแมพระกลาวเสริมวา "นี่เปนสัญลักษณ หมายถึง พระหรรษทานตางๆ ซึ่งแมจายแจกแกผูที่ขอ" บัดดลนั้นเอง ไดเกิดมีภาพเปนวงกลมรีเหมือนไขรอบตัวแม พระ และบนภาพนั้น มีขอความเขียนเปนอักษรทองวา "ขาแตพระแมมารีย ผูปฏิสนธินิรมล โปรดภาวนา เพื่อขาพเจาทั้งหลายที่มาขอพึ่งทานดวยเทอญ" มิชา มือของแมพระ ซึ่งเต็มไปดวย พระหรรษทาน ซึ่งแสงรังสีเปนเครื่องหมายถึง ก็ลดลงและ ผายออก ดวยกิริยาการสวยงาม (ชมภาพทีแสดงอยูในเหรียญ) แลวมีเสียงหนึ่งกลาววา "บอกใหเขาทํา เหรียญอันหนึ่งตามแบบนี้ ผูที่จะมีเหรียญดังกลาวติดตัว โดยหอยไวที่คอเปนตน จะไดรับพระหรรษทาน ใหญหลวง: ผูที่มีความเชื่อจะไดรับพระหรรษทานมากมาย" ทันใดนั้น ภาพดังกลาวดูเหมือนพลิกกลับ … คัธรินเห็นอักษร M ทางซีกหลังของภาพ ขางบนตัว M ขางบนตัว M มีไมกางเขนตั้งอยูบนทอนไม และขางใตมีหัวใจ 2 ดวง ดวงหนึ่งมีหนามลอมรอบ อีกดวง หนึ่งมีดาบแทงทะลุ สองปหลังจากแมพระประจักษ เหรียญดังกลาวก็ไดรับการจัดทําขึ้น โดยอนุมัติจากพระคุณเจาเดอ เกเลน พระอัครสังฆราชแหงกรุงปารีส ตั้งแตนั้นมาเหรียญนี้ก็แพรหลายไปทั่วโลกอยางนาอัศจรรย พรอม กับเกิดปาฏิหาริยมิรูหยุด คือใหความคุมครอง ทําใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ และทําใหคนบาปกลับใจ… พฤติการณเหนือธรรมชาติเหลานี้ เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และในสังคมทุกชั้น จึงทําใหเหรียญ ดังกลาวไดชื่อวา "เหรียญอัศจรรย" ซิสเตอรคัธรินลาบูเร ไดรับการประกาศบันทึกนามในสารบบนักบุญ ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 9


เมื่อ 27 กรกฎาคม 1947 กําหนดฉลองในวันที่ 28 พฤศจิกายน.. สวนการฉลองแมพระแหงเหรียญ อัศจรรย เปนวันที่ 27 พฤศจิกายน

นักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู เธอเปนซิสเตอรที่อยูแตในอารามคารแมล หรือที่เราเรียกกันงายๆ วา ชีลับนั่นเอง เรารูจักเธอใน นามดอกไมนอยๆ ของพระเยซูเจา นักบุญเทเรซา เกิดวันที่ 2 มกราคม 1873 ที่อลังซอง ประเทศฝรั่งเศส เธอตั้งใจเปนนักบุญตั้งแต เด็ก ครั้งหนึ่งเธอกลาววา "ตั้งแต 3 ขวบ ฉันไมเคยปฎิเสธสิ่งใดตอพระผูเปนเจาเลย และฉันไมเคยใหสิ่ง ใดแกพระองคเลย นอกจากความรัก" เมื่อนักบุญเทเรซา อายุ 8 ขวบ เธอเจ็บปวยหนัก แตเธอไดเห็นรูป แมพระยิ้มฉายแสงแหงความออนหวาน กับเธอ แลวความเจ็บไขก็สูญสิ้นไป นักบุญเทเรซา ไดสมัครเขาฝกอบรมเพื่อเปนซิสเตอรในอาราม คารแมล เมื่ออายุ 15 ป และเมื่อ เธอบวช ไดรับชื่อวา "เทเรซา แหงพระกุมารเยซู" เทเรซา พยายามอุทิศตนเพื่อ "กอบกูวิญญาณเพื่อน มนุษย และเปนตนภาวนาเพื่อพระสงฆ " อาศัยทางนอยๆ แหงความไววางใจ และการเสียสละตนเอง ทํา ใหเทเรซาบรรลุถึงยอดแหงความศักดิ์สิทธิ์ เธอไดปฎิบัติภารกิจทางความรัก และทรมาน เธอพลีกรรม และกิจการเล็กๆ นอยๆ ซึ่งกลายเปนบุญกุศลขึ้น แมจวนจะสิ้นชีวิตเธอสัญญาวา "ฉันจะโปรยฝนดอก กุหลาบ ลงมาจากสวรรค" เธอกอดไมกางเขนไวแนบอกพลางภาวนาวา "พระเจาขา ลูกรักพระองคอยาง สิ้นสุด" และจากโลกนี้ไปดวยความสงบเมื่ออายุ 24 ป ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 1 0


เธอเปนลูกคนที่เกาของนายหลุยสมารตินและนางเซลลี่มารติน พอแมที่มีความศรัทธาและความ รักตอพระเปนเจา ทั้งสองคนอยากถวายตัวแดพระเปนเจาเปนนักบวชในอาราม พระองคไมไดเรียกเขา สองคน เปนนักบวช แตทรงประทานพระกระแสเรียกแกลูกๆ แทน ลูกสาวหาคนเปนนักบวช คนหนึ่งเปน ชีคณะแมพระเสด็จเยี่ยม และอีกสี่คนเปนชีลับ ที่คอนแวนตลิซิเออร เทเรซาไดรับการเลี้ยงดูและการ อบรมอยางดี ในครอบครัวที่มีบรรยากาศแหงความเชื่อ บุญกุศลทุกชนิด และแบบอยางที่ดีงาม เธอไดรับ พระกระแสเรียกตั้งแตยังเปนเด็กวัยรุน เธอไดรับการศึกษาอบรมจากนักบวชคณะเบเนดิกติน เมื่อเธออายุ เกือบสิบหาปเธอไดสมัครเปนชีลับ แมอธิการไดปฏิเสธ เทเรซาไดเดินทางไปกรุงโรมกับพอของเธอ ผูซึ่งมี ความเรารอนอยากถวายลูกสาวแดพระเปนเจา เหมือนลูกสาวอยากเปนนักบวช เธอไดไปขออนุมัติจาก พระสันตะปาปาเลโอที่สิบสาม ขณะนั้นพระองคกําลังฉลองบวชเปนสงฆครบหาสิบป พระองคประทับใจใน ความกลาหาญเด็ดเดี่ยวของเธอ แตปลอยใหเปนไปตามการตัดสินใจของแมอธิการ ในที่สุดเธอไดรับอนุมัติ เปนนักบวชเมื่อวันที่ 9 เมษายน 1888 ตอนนั้นเธออายุเพียงสิบหาป เธอเขาอารามลิซิเออร ที่ซึ่งพี่สาวเธอ สองคนไดเปนชีลับกอนเธอ เธอรูในการเปนชีลับเธอไมอาจประกอบกิจการใหญโต "ความรักพิสูจนตัวดวยการกระทํา แลวฉัน จะแสดงความรักอยางไร? ฉันถูกหามทํากิจการใหญโต วิธีเดียวที่ฉันสามารถพิสูจนความรักของฉัน คือ การโปรยดอกไม และดอกไมเหลานี้คือการพลีกรรมเล็กๆ นอยๆ ทุกชนิด ไมวาการมอง การพูดจา หรือ การกระทําเล็กๆ นอยๆ ที่ฉันสามารถแสดงความรัก " เธอทําพลีกรรมทุกครั้งที่เธอมีโอกาส ไมวาจะเล็ก ขนาดไหนก็ตาม เธอยิ้มใหกับเพื่อนนักบวชที่เธอไมชอบ เธอรับประทานอาหารตามที่คนตักใหโดยไมบน ดวยเหตุนี้ คนมักใหอาหารที่เหลือหรือที่ไมมีใครอยากกินแกเธอ ครั้งหนึ่งเธอถูกกลาวหาวาเธอไดทําแจกัน แตก เธอไมไดทําและไมมีความผิด แตเธอคุกเขาลงขออภัยโทษ การพลีกรรมเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ทรมาน เธอทางดานจิตใจยิ่งกวาการพลีกรรมใหญๆ เพราะไมมีใครมองเห็น หรือรับรูกิจการดีของเธอ นอกจาก พระเปนเจาเทานั้น เธอกังวลวาเธอจะบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตไดอยางไร เธอไมตองการเปนเพียงคนดี เทานั้น เธอตองการเปนนักบุญ เธอเชื่อวาตองมีวิธีสําหรับคนที่ดํารงชีวิตซอนเลนอยางเธอ "ฉันมีความ ปรารถนาอยากเปนนักบุญ เมื่อฉันเปรียบเทียบตัวเองกับนักบุญหลายองค ฉันพบขอแตกตางระหวางภูเขา ที่มียอดสูงหายเขาไปในกลีบเมฆ กับเมล็ดทรายที่อยูบนพื้นดินถูกคนเหยียบย่ํา แทนที่จะทอใจ ฉันบอก ตัวเองวา พระเปนเจาคงไมปรารถนาใหฉันทําสิ่งที่เปนไปไมได และถึงแมฉันเปนเพียงความเล็กนอย ฉันก็ ยังบรรลุเปาหมายของการเปนนักบุญได เปนไปไมไดเลยที่ฉันจะทํากิจการใหญ โต ดังนั้นฉันยอมรับความ เปนตัวของฉันเอง ที่มีขอบกพรองนับไมถวน แตฉันจะตองหาใหพบวิธีไปสวรรค ซึ่งจะเปนทางเล็กๆ สั้นๆ ตรงไปเมืองสวรรค และเปนเสนทางใหม" "เราอยูในยุคแหงการประดิษฐ เราไมตองกาวขึ้นบันไดเปนชั้นๆ ในบานของคนที่ร่ํารวยมีลิฟต และ ฉันตั้งใจอยางเด็ดเดี่ยวในการหาลิฟตที่พาฉันไปหาพระเยซูเจา เพราะฉันตัวเล็กเกินไปที่จะปนขึ้นบันไดชันๆ ไปสูความดีครบครัน ดังนั้นฉันไดคนหาในพระวารสารเกี่ยวกับชีวิตที่ฉันอยากเปน และอานคําเหลานี้ : "ใคร ก็ตามที่ตัวเล็กๆ ใหมาหาเรา" แขนของพระเยซูเจาเองเปนลิฟตพาฉันเขาสวรรค และดังนั้นไมจําเปนที่ฉัน จะตองโตขึ้น ฉันตองเปนตัวเล็กๆ ตอไปและตองเล็กลงไปเรื่อยๆ " ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 1 1


เธอกังวลเกี่ยวกับพระกระแสเรียกของเธอ: "ฉันรูสึกในตัวฉันมีพระกระแสเรียกของพระสงฆและ ของอัครสาวก การเปนมรณะสักขีเปนความฝนตอนฉันเปนเด็ก และความฝนนี้เติบโตพรอมกับตัวฉัน พิจารณาถึงพระกายศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรยของพระศาสนจักร ฉันปรารถนาเห็นตัวเองอยูในอวัยวะทุกสวน ของพระกายศักดิ์สิทธิ์นั้น ความมีใจเมตตากรุณาเปนกุญแจพาฉันไปพบพระกระแสเรียกของฉัน ฉันเขาใจ พระศาสนจักรมีดวงใจ และดวงใจนี้รอนรนดว ยความรัก ฉันเขาใจความรักบรรจุพระกระแสเรียกทุกชนิด ความรักเปนทุกสิ่ง ความรักโอบอุมกาลเวลาและสถานที่ สรุปความรักชั่วนิรันดร! ในความยินดีเหลือลน ฉันรองออกมา: โอ พระเยซูเจา พระองคเปนองคความรัก และพระกระแสเรียกของขาพเจา ในที่สุด ขาพเจาไดคนพบพระกระแสเรียกของขาพเจา คือ องคความรักนั่นเอง!" ในป 1896 เธอไดไอออกมาเปนเลือด โดยไมไดบอกใครเธอยังคงทํางานตอไปจนกระทั่งเธอเจ็บ หนัก หนึ่งปหลังจากนั้นทุกคนรูวา เธอไมสบาย สุขภาพของเธอทรุดลง เธอไมราเริงเหมือนเมื่อกอน และรู วาเธอจะตองตายในวัยสาว พี่สาวปอลลีน ไดขอรองเธอเขียนเรื่องราวตางๆ ที่เธอยังจําไดในสมุดบันทึก ประจําวันของอาราม ความเจ็บปวดของเธอรุนแรงมากจนเธอพูดวา ถาไมมีความเชื่อเธอคงจบชีวิตของเธอไปนานแลว แตเธอพยายามยิ้มแยมแจมใส และราเริงตลอดเวลา จนหลายคนคิดวาเธอแกลงไมสบาย ความใฝฝนอัน เดียวของเธอคืองานของเธอหลังจากที่เธอจากโลกนี้ไปแลว ชวยเหลือคนที่อยูบนแผนดินนี้ เธอพูด : "ฉัน จะกลับมาใชโลกนี้เปนสวรรคของฉัน " เธอสิ้นใจวันที่ 30 กันยายน 1897 อายุ 24 ป เธอคิดวาเปนพระพร ของพระเปนเจาที่เธอสิ้นใจในอายุนั้น เธอมีความรูสึกอยูเสมอวาเธอมีพระกระแสเรียกของพระสงฆ และ พระเปนเจาอนุญาตใหเธอสิ้นใจในอายุที่เธอไดรับศีลอนุกรมถาเธอเกิดมาเปนผูชาย หลังจากเธอหมดลมหายใจแลว ทุกสิ่งในคอนแวนตดําเนินไปตามปกติ พี่สาวปอลลีน ไดรวบรวมสิ่ง ตางๆ ที่เธอไดเขียนไวเปนหนังสือเลมหนึ่ง และไดสงไปแจกตามอารามตางๆประมาณ 2,000 เลม วิธีเล็กๆ ของเธอ: การวางใจในพระเยซูเจาและการพลีกรรมเล็กๆ นอยๆ ประจําวัน ทําใหเธอเปนคนศักดิ์สิทธิ์และ บรรลุความดีครบครัน ไดรับความสนใจอยางลนหลามจากคริสตชนทั่วไป และจากคนที่ตองการแสวงหา ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตสามัญชน ในป 1925 เธอไดรับแตงตั้งเปนนักบุญ นักบุญเทเรซาแหงลิซิเออร เปนองคอุปถัมภการแพรธรรมในตางแดน ไมใชเพราะเธอเคยเดินทาง ไปยังดินแดนตางๆ แตเพราะเธอมีความรักพิเศษตอการแพรธรรม บทภาวนาและจดหมายของเธอ สนับสนุนงานแพรธรรม นี่เปนสิ่งเตือนใจเราทุกคนวาสิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่เราทําสุดความสามารถใน ชีวิตประจําวันสามารถบํารุงรักษาและขยายพระอาณาจักรของพระเปนเจาได

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 1 2


มงตมารท ปารีส (Montmartre) มงตมารทเปนชื่อของเนินเขาที่มีความสูง 130 เมตรและใชเปนชื่อเรียกบริเวณทางตอนเหนือของ ปารีสอีกดวย สัญลักษณของเขตนี้คือ โดมขาวซาเคร เกอร เปนภาษาฝรั่งเศสแปลวา พระหฤทัยซึ่ง หมายถึ ง พระหฤทั ย ของพระเยซู เ จ า ที่ นี่ ยั ง มี ศิ ล ป น ริ ม ถนนและมี วิ ว ที่ ส วยงามของปารี ส ในมุ ม สู ง นักทองเที่ยวสวนใหญมักเดินจากถนนดานลางเพื่อขึ้นไปที่จตุรัสกลางดานหนาโบสถเพื่อชื่นชมทัศนียภาพที่ สวยงามของเมืองปารีสจึงทําใหเขตนี้เปนแหลงทองเที่ยวที่มือชื่อเสียงอีกแหงหนึ่ง หมูบานเกาแกเกาอีก แหงหนึ่งของแถบนี้ไดแก หมูบานเซนตปแอรเดอมงตมารท ศิลปนที่มีชื่อเสียงหลายคนมีสตูดิโอและ สถานที่ทํางานในบริเวณมงตมารท รวมถึง ซาลวาดอร ดาลี่, อเมดีโอ โมดิลยานี,โกลด มอแน, เปาโล ปกัสโซ และ วินเซนต แวน โกะ คําวา Montmartre แปลวาภูเขาแหงมรณะสักขี เพราะที่นี่เองที่นักบุญเดนิส พระสังฆราชองคแรก ของปารีสและเพื่อนๆ ของทานถูกตัดศีรษะเปนมรณะสักขีแหงความเชื่อในระหวางการเบียดเบียนศาสนา ในศตวรรษที่ 3 เรื่องเลาที่นาอัศจรรยของนักบุญเดนิสก็คือทานหยิบศีรษะที่ถูกตัดจากคอของทานเดินลง จากเขานี้ไปอีกสามกิโลกอนที่ทานจะตาย มีนักบุญมากมายมาแสวงบุญที่นี่โดยเฉพาะนักบุญชาวฝรั่งเศส มี นักบุญ Germain, Clotilde,Bernard, Joan of Arc, Vincent de Paul, นักบุญชาว สเปน เชน Ignatius of Loyola, Francis Xavier และเพื่อนๆ ที่กอตั้งคณะเยซูอิตดวยกัน แตเดิมเปนที่ตั้งของอารามซิสเตอร คณะเบเนดิกติน จนกระทั่งเกิดการปฎิวัติครั้งใหญในฝรั่งเศส ป 1789 ซิสเตอรทั้งอาราม ถูกกิโยตินตัด ศีรษะและพวกคณะปฎิวัติก็ทําลายอารามนี้จนหมดสิ้น ในป 1870 เกิดสงครามระหวางฝรั่งเศสและเยอรมัน-ปรัสเซีย ในตอนนั้น พรอมๆกับมีการประชุม สังคายนาวาติกันที่ 1 ฝรั่งเศสแพสงคราม เรื่องนี้ทําใหมีการเสนอใหประเทศฝรั่งเศสฟนฟูชีวิตทางศาสนา ขึ้นใหมและใหเริ่มตนดวยการฟนฟูความศรัทธาตอพระหฤทัยของพระเยซูเจา เพราในชวงเวลานั้นมีความ ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 1 3


ศรัทธาตอแมพระประจั กษทั้งที่ลูร ด ที่ โลวแ ละที่แมพระเหรียญอัศ จรรย ทุก คนเห็นดวยที่จะทําการ บนบานและสรางวัดถวายแดพระหฤทัยของพระเยซูเขา ในป 1872 พระคารดินัล Guibert อัครสังฆราช แหงปารีสตัดสินใจเลือก มงมารตและเริ่มกอสรางในป 1873 ดวยเงินบริจาคจากทั่วประเทศฝรั่งเศส ตอนนั้น มิสซังสยามยังไมมีพระสังฆราชปกครองเพราะทาน ดือปองดมรณภาพและยังไมมีผูสืบตําแหนง แตบรรดามิชชั นนารีนํ าความศรัทธาตอพระหฤทัย เขามาแลวเชิ ญชวนคริสตชนไทยรว มบริจาคสรา ง บาสิลิกาแหงนี้ดวย รายชื่อทุกคนที่บริจาคไดถูกจารึกไวบนแผนหินออนที่มหาวิหารแหงนี้ รวมทั้งชื่อจาก ประเทศสยามดวย แตก็ยังไมมีใครตามไปพบจริงๆวาสลักในชื่อของใครกันบาง มหาวิหารนี้พรอมเสกแลวในป 1914 แตก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นเสียกอน ที่ สุดมาเสกในป 1919 เป นปเ ดียวกั บที่เ ราเสกอาสนวิ หารอัสสั มชัญในกรุ งเทพฯ อาสนวิหารอัส สัมชัญ ไดรั บแบบการ กอสรางจากอาสนวิหาร Notre Dame ในปารีสดวย เมื่อเสกแลวที่มงมารตนี้ไดรับเกียรติใหเปน มหาวิหาร ตั้งศีลมหาสนิท 24 ชั่วโมง เพื่อสวดภาวนาพิเศษสําหรับ พระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราชทั่วโลกและ สําหรับผูมาสวดขอพิเศษตามจุดประสงคตางๆโดยเฉพาะอีกดวย

มหาวิหารโนเตรอดาม ฝรั่งเศส: Cathédrale Notre Dame de Paris

มหาวิหารโนเตรอดาม (ฝรั่งเศส: Cathédrale Notre Dame de Paris, กาเตดราลโนเตรอดามเดอ ปารี) เปนมหาวิหารสมัยกอธิค ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คําวา Notre Dame ในชื่อวัดนั้นแปลวา "Our Lady" ปจจุบันมหาวิหารก็ยังใชเปนวัดของนิกายโรมันคาทอลิกและเปนที่นั่งของอารชบิชอปแหงปารีส มหาวิหารนอเทรอดามถือกันวาเปนวัดที่สวยงามที่สุดในลักษณะกอธิคแบบฝรั่งเศส วัดนี้ไดรับการบูรณปฏิสังขรณโดยเออแชน วีโยเล-เลอ-ดุก (Eugène Viollet-le-Duc) ผูเปน สถาปนิกคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส การกอสรางเปนแบบกอธิคเปนมหาวิหารแรกที่สรางในลักษณะนี้ และการกอสรางก็ทําตอเนื่องมา ตลอดสมัยกอธิค ปฏิมากรรม และหนาตางประดับกระจกสี (stained glass) มีอิทธิพลจากศิลปะแบบแนท เชอราลลิสม (Naturalism) ทําใหแตกตางจาก ศิลปะโรมาเนสกที่สรางกอนหนานั้น

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 1 4


โนเตรอดามเปนหนึ่งในบรรดาสิ่งกอสรางแรกที่ใช "กําแพงค้ํายันแบบปกนก" (flying buttress) ตามแบบเดิมไมไดบงถึงกําแพงค้ํายันรอบมหาวิหาร "Choir" หรือ รอบทางเดินกลางของตัววัด (nave) เมื่อเริ่มสรางกําแพงวัดสูงขึ้นกําแพงก็เริ่มราวเพราะน้ําหนักของสิ่งกอสราง เพราะสถาปนิกสมัยกอธิคจะเนนการสรางสิ่งกอสรางที่สูง บาง และโปรง เมื่อสรางสูงขึ้นไป กําแพงก็ไมสามารถรับน้ําหนักและความกดดันของกําแพงและหลังคาไดทําใหกําแพงโกงออกไปและราว สถาปนิกจึงใชวิธีแกดวยการเติม "กําแพงค้ํายัน" ที่กางออกไปคลายปกนกดานนอกตัววัด เพื่อใหกําแพงค้ํา ยันนี้หนุนหรือค้ํากําแพงตัววัดเอาไว เมื่อทําไปแลวนอกจากจะมีประโยชนทางการใชสอยแลวยังกลายเปน เครื่องตกแตงที่ทําใหสิ่งกอสรางความสวยงามขึ้น ฉะนั้นวิธีแกปญหานี้จึงกลายเปนเอกลักษณสวนหนึ่ง ของวัดที่สรางแบบกอธิคไปในตัว ราวป ค.ศ. 1790 ระหวางการปฏิวัติฝรั่งเศสวัดก็ไดรับความเสียหายอยางหนัก ประติมากรรมและ ศิลปะทางศาสนาถูกทําลายไปมาก มหาวิหารไดรับการบูรณะปฏิสังขรณครั้งใหญระหวางคริสตศตวรรษที่ 19 จนมีสภาพเหมือนกอนหนาที่ถูกทําลาย การกอสรางเมื่อป ค.ศ.1160 บิชอปมอรีซ เดอ ซุลยี (Maurice de Sully) ไดรับแตงตั้งใหเปนบิชอป แหงปารีส ทานเห็นวาวัดที่ตั้งอยูเดิม ไมสมฐานะจึงสั่งใหรื้อทิ้งไมนานหลังจากที่ท านไดรับตําแหนงใหม ตามตํานานวากันวาบิชอปเห็นภาพลักษณของมหาวิหารแหงปารีสอันสวยงาม ทานจึงรีบรางแบบที่ เห็นไวบนทรายนอกวัดเดิม กอนจะสรางวิหารใหมก็ตองรื้อบานเรือนบริเวณนั้นออกไปหลายหลัง และตอง สรางถนนใหมเพื่อจะไดสะดวกตอการขนวัสดุกอสรางไดสะดวก มหาวิหารเริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1163 ระหวางรัชสมัยของพระเจาหลุยสที่ 7 สวนที่จะวาใครเปน ผูวางศิลาฤกษนั้นไมแน บางหลักฐานก็วา บิชอปซุลยีเอง บางหลักฐานก็วาสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็ก ซานเดอรที่ 3 เปนผูวาง แตที่แนคือทั้งคนเขารวมพิธีวางศิลาฤกษ ตั้งแตนั้นมาบิชอปซุลยีก็อุทิศชีวิตใหกับ การสรางมหาวิหารนี้ เริ่มการกอสรางทางดานตะวันตก (west front) ซึ่งมีหอคอยสองหอ เมื่อราวป ค.ศ.1200 กอนที่จะ สรางโถงกลางของตัววัดเสร็จ ซึ่งไมตรงกับหลักการสรางสิ่งกอสรางตามแบบฉบับ วัดนี้มีสถาปนีกหลายคนที่มีสวนในการกอสราง จะเห็นไดจากความเปลี่ยนแปลงของรูปทรงไปตาม สมัยนิยมของสถาปนิก เปนตนวาหอสองหอทางดานตะวันตกจะไมเทากัน ระหวางป ค.ศ. 1210 - ค.ศ.1220 สถาปนิกคนที่สี่เปนผูดุแล การสรางระดับหนาตางกุหลาบ และ โถงภายใตหอ หอสรางเสร็จเมื่อป ค.ศ.1245 และมหาวิหารเมื่อป ค.ศ.1345 เหตุการณสําคัญ ค.ศ. 1160 บิชอปซุลยีสั่งรื้อวิหารเดิม ค.ศ.1163วางศิลาฤกษและเริ่มกอสราง ค.ศ.1182 Apse และ choir เสร็จ ค.ศ. 1196 ตัววัดเสร็จ บิชอปซุลยีถึงแกอนิจกรรม ค.ศ. 1200 เริ่มสราง ดานตะวันตก ค.ศ.1225 ดานหนาวัด (façade) ทางตะวันตกเสร็จ ค.ศ. 1250 หอดานตะวันตกและ หนาตางกุหลาบเสร็จ ค.ศ.1250 - ค.ศ.1345 เสร็จ อาสนวิหารนี้นอกจากเปนตนแบบอาสนวิหารอัสสัมชัญที่กรุงเทพฯแลว ในป 1685 สมัยสมเด็จพระ นารายณมหาราชไดสงคณะทูตโดยมี โกษาปานผูมีชื่อเสียงของไทยเปนผูนํา มี สามเณรที่มีชื่อเสียงคนไทย ครึ่งโปรตุเกสชื่อ อันโตนิโอ ปนโตมาดวย เณรผูนี้ไดรับการศึกษาที่บานเณรอยุธยาและพิสูจนใหโลก ตะวั นตกยอมรับว าระดับการศึ กษาที่อยุ ธยานั้นเทียบเทา กับยุ โรปได มหาวิทยาลัย ซอร บอนนได เชิ ญ สามเณร ปนโตไปบรรยายเนื้อหาทางเทววิทยาจนไดรับการยอมรับ ภายหลังบรรดาพระคารดินัลฝรั่งเศส ยังเชิญทานมาบรรยายเปนภาษาลาตินอีกครั้งที่อาสนวิหาร Notre Dame แหงนี้ ทุกคนที่ไดฟงตางกลาววา เปนการบรรยายที่ดีที่สุด ครั้งหนึ่ง พระสันตะปาปาทรงทราบเรื่องจึงไดเชิญสามเณรปนโตไปบรรยายตอ เบื้องพระพักตรที่โรมและใหทานเรียนบวชเปนพระสงฆที่กรุงโรมดวย ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 1 5


ประวัติคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส

(Missions Etrangeres de Paris) คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสกับประเทศไทย ถือวามีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเปน พิเศษ เนื่องจากคณะฯ ไดกอตั้งขึ้น และไดสงมิสชันนารีเขามากรุงศรีอยุธยา อาณาจักรสยามของเรา ตั้งแตแรกเริ่ม จนกระทั่งปจจุบันอยางตอเนื่อง บานศูนยกลางของคณะที่ปารีส มีภาพใหญภาพหนึ่ง เปนภาพวาดแสดงใหเห็นพิธีสงธรรมทูตไปทํางานในประเทศมิสซัง มีความหมายและสําคัญมาก เปนการ สงไป “ขาเดียว” คือหมายถึงไปแลว “ไมมีขากลับ” คนที่สมัครใจเปนธรรมทูต ตองมีความเชื่อเขมแข็ง มีความกลาหาญ ใจเด็ดเดี่ยวอยางยิ่ง “ยอมตายกอนตายจริง” เปนการอุทิศชีวิตเพื่อพระเจาและเพื่อน มนุษยแลว ที่บานศูนยของคณะฯ มีหองนิทรรศการ ที่แสดงถึงประวัติการทํางานของคณะฯ ในประเทศตางๆ เชน เวียดนาม จีน ญี่ปุน เกาหลี และประเทศไทยดวยและมีภาพวาดแสดงใหเห็นถึงอดีต ประสบการณที่ ยากลําบากของสมาชิกที่ทํางานในประเทศตางๆ ขาวของเครื่องใชของสมาชิกและที่สําคัญคือมีภาพการ เบียดเบียนศาสนา “มีสมาชิกหลายคนถูกฆา ตัดศีรษะ ตรึงกางเขนและทรมานในหลายประเทศ” ภาพที่ ไดเห็นเหลานี้ ยังคงติดตามอยูตลอดมาจนทุกวันนี้ คณะเอ็มอีพี ตั้งขึ้น ค.ศ. 1658/2201 เขาถือเอาวันที่ สมณกระทรวงเสนอชื่อพระสังฆราชฟรังซัวส ปลลือ และพระสังฆราช ปแอร ลังแบรต เดอ ลาม็อต เปน ผูแทนสมเด็จพระสันตะปาปา ที่ขึ้นตอสมณกระทรวงประกาศพระวรสาร (Propaganda Fide) เพื่อสงธรรม ทูตไปประกาศขาวดีในทวีเอเชีย และสรางพระศาสนจักรทองถิ่น สมเด็จพระสันติปาปาอเล็กซันเดอร ที่ 7 ทรงอนุมัติเรื่องนี้วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1658/2001 สวนพระสังฆราชอิกญาซิโอ โกโตลังดีนั้นพระสังฆราช ปลลือและพระสังฆราชลังแบรตเปนผูเสนอชื่อของทาน พระสังฆราชปลลือไดรับอภิเษกที่กรุงโรม วันที่ 9 ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 1 6


กันยายน ค.ศ.1659 สวน พระสังฆราชลังแบรตไดรับอภิเษกที่ปารีส วันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1660 และ พระสังฆราชโกโตลังดี ไดรับอภิเษกที่ปารีส วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1660 ศูนยกลางของคณะที่ถนนบัค (Bac) ไดตั้งขึ้น ค.ศ. 1662 และรับพระสงฆที่สมัครเขาคณะเพื่อจะ เปนธรรมทูต วันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1663 ไดสรางบานเณรของคณะขึ้น พระสังฆราชลังแบรต ธรรมทูตชุดแรกออกจากเมืองมารเซย ฝรั่งเศส วันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1660 มาถึงเมืองมะริด 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1662 พักอยู 3 เดือน และเดินทางตอมาเพชรบุรีและลงเรือ มาถึงอยุธยา พระสังฆราชลังแบรตมาถึงอยุธยา วันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1662 ไดรับแตงตั้งใหไปทํางานที่ โคชิน จีน (เวียดนามได) แตชวงนั้นเกิดการเบียนเบียนศาสนาขึ้นจึงตองพักอยูที่อยุธยาซึ่งมีเสรีภาพมากกวาและ ที่อยุธยาก็มีคนเวียดนามอพยพมาอยูดวย สมัยนั้นตรงกับสมัยสมเด็จ พระนารายณมหาราช (ค.ศ. 16561688) สยามมีประชาชนอยูประมาณ 3-4 ลานคน อาศัยกระจัดกระจายอยูตามหัวเมืองตางๆ พระสังฆราชที่เปนประมุขมิสซังสยามองคแรกคือ พระสังฆราชหลุยส ลาโน ระหวาง ค.ศ. 16741696 ซึ่งเปนมิสชันนารีเดินทางมากับพระสังฆราชปลลือ ทานสนใจพิเศษเกี่ยวกับภาษาสยาม ภาษาบาหลี ไดแปลและเขียนหนังสือพระคัมภีรเปนภาษาสยามไวหลายเลม เปาหมายของคณะเอ็มอีพี เพื่อประกาศ ขาวดีในดินแดนที่ยังไมมีหรือมีคริสตังนอยเพื่อกอตั้งพระศาสนจักรทองถิ่นขึ้ นมา สรางบานเณรเพื่อบวช พระสงฆพื้นเมือง บรรดาธรรมทูตเหลานี้ ตางก็ประสบปญหา ความยากลํา บากจากสิ่งตางๆ คือ เรื่องภาษาตอง เรียนดวยความยากลําบาก ในอดีตที่ผานมา มีไมกี่คนที่สามารถเรียนภาษาไทยไดอยางดีทั้งพูด เขียน เชน พระสังฆราชหลุยส ลาโน พระสังฆราชป ลเลอกัวซ พระสังฆราชหลุยส เวย ที่มีผลงานดานการเขียน หนังสือไวมากมาย อาหารการกิน ก็ตองพยายามกินอยูใหเหมือนกับคนทองถิ่นคนไทย บางคนกินไมไดก็กลายเปน ปญหาตอสุขภาพ ลมปวยและตายทั้งๆ ที่ยังหนุม มาอยูเพียงไมกี่เดือน หรือไมกี่ปเทานั้น หรือบางคนก็ อายุสั้นเกินกวาที่ควรจะเปน ทุกคนที่สมัครเปนธรรมทูต ตองถือวาแตละคนมีอุดมการณดานศาสนาเต็มที่ พรอมที่จะเสียสละ ชีวิตของตนเองเพื่อพระเปนเจา เพื่อการประกาศศาสนา ขอคําสอนและหลักปฏิบัติ สมัยนั้นการประกาศ ศาสนา ขอคําสอนและหลักปฏิบัติ สมัยนั้นก็คอนขางจะมีคําตอบสําเร็จใหกับทุกเรื่อง อะไรที่ขัดของยอม ทําไมได พรอมที่จะยอมหักไมยอมงอ ยอมถูกไล ยอมถูกฆาตาย แตไมยอมทําผิดตอขอ คําสอน ความเชื่อ และหลั ก ปฏิ บั ติ ซึ่ ง ในสมั ย นั้ น ถื อ เคร ง และการศึ ก ษาเรื่ อ งโลกนอกทวี ป ยุ โ รปยั ง ไม ค อ ยมี มีไมบรรทัดไวในมือ มีคัมภีรอยูในใจ มีคําสอนถูกผิดอยูที่ในหัว ! วัฒนธรรมประเพณีตางๆ ก็ตอง เรียนรู ตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม วัฒนธรรม วิถีชีวิตบางอยางก็ทําได บางอยางก็ไมสามารถทํา ได เพราะขัดตอขอความเชื่อ หลักปฏิบัติของคริสตัง จนทําใหกลายเปนความขัดแยงอยางรุนแรง โดนไล ออกนอกประเทศก็มี อยางเชนในสมัยพระเจาตากสิน และรัชกาลที่ 3 ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 1 7


บรรดาธรรมทูตเหลานี้ยังไดนําความรูและวิชาการจากยุโรป เชน การศึกษา การแพทย ยารักษา โรคแผนใหม โรงพยาบาล ดาราศาสตร การพิมพ กลองถายภาพ แวนตา ฯลฯ มาสูประเทศไทยดวย สมัยพระสังฆราชลาโนไดรักษาคนปวยและออกไปรักษาตามบาน และมีโครงการสรางโรงพยาบาล ขนาดใหญที่อยุธยา ใหเหมือนกับในฝรั่งเศสสมัยนั้น แตขอเสนอนี้ทางบานเมือง ยังไมเห็นชอบดวย พระเจาแผนดินไดพระราชทาน “ธรรมาสนปดทอง” อยางสวยงามแกพระสังฆราชลาโน สําหรับ ไวเทศนสอนในวัด เนื่องจากมิสซังไดชวยรักษาคนปวยใหหายดวยความเมตตา โดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ และยังพระราชทานเรือพรอมทั้งฝพายใหกับมิสชันนารีออกไปรักษาคนปวยตามบาน ดานการศึกษา ซึ่งมิสชันนารีไดเปดโรงเรียนขึ้น พระเจาแผนดินไดสงเด็ก 10 คน ใหมิสชันนารีสอน ซึ่งสมัยนั้นอยุธยามีบานเณรใหญ ระดับวิทยาลัย รับนักศึกษาจากมาเกา ตังเกี๋ย โคชินจีนและจากจีน มา เรี ย นและบวชที่ อ ยุ ธ ยาด ว ย และบ า นเณรนี้ ต อ งย า ยไปที่ ต า งๆ หลั ง พม า ยึ ด กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาต อ งไปที่ เวียดนาม อินเดีย และที่สุดยายไปอยูที่ปนัง (College Generale) คุณพอยัง ดังโตแนล อดีตอธิการเจาคณะในประเทศไทยผูลวงลับไปแลว ไดเลาใหฟงวา “ปจจุบัน สมาชิกทั่วโลกมีประมาณ 300 องค อยูในประเทศญี่ปุนมากที่สุด 30 องค อยูในประเทศไทยเปนอันดับ สอง 24 องค มีเพียง 3 องค ที่อายุต่ํากวา 65 ป คุณพออแลง คุณพอโอลิเวียร และ คุณพอนิโคลาส และคนที่เขามาเปนพระสงฆในคณะก็นอยลงๆ อาจจะมีบวชปละสัก 2-3 คน หรือ 2-3 ปมีคนหนึ่ง แตคน ที่ถึงแกมรณภาพจะมีประมาณปละ 10 กวาคน “เปาหมายของคณะคือสรางพระศาสนจักรทองถิ่น ไมไดสรางคณะตนเองใหใหญโตดังนั้นจึงมุง ทําทุกอยาง เพื่อใหพระศาสนจักรทองถิ่นเติ บโต และยืนอยูดวยตนเอง” คณะมีมรณสักขี 24 องค ที่ เวียดนาม 10 องค เปน พระสังฆราช 2 องค พระสงฆ 8 องค, เกาหลี 10 องค เปนพระสังฆราช 3 องค พระสงฆ 7 องค, ที่จีนมี 4 องค เปนพระสังฆราช 1 องค พระสงฆ 3 องคเมื่อตนศตวรรษที่ 20 ประมาณ ค.ศ.1910 มีสมาชิกถึง 1,000 คน แต ค.ศ. 1950-1960 มีเณรเหลือเพียง 70 คน กอนหนานี้มี 150 คน และ ค.ศ.1973 ตองปดบานเณร เพราะไมมีคนสมัครเขามาเปนเวลาถึง 10 ป “ค.ศ. 1978 ผมไดรับหนาที่ใหรับผิดชอบเรื่องสงเสริมกระแสเรียกของคณะ เริ่มมีเณรบาง” คุณพอยัง ดังโตแนล ไดเลาใหฟงอีกวา “เมื่อ ค.ศ. 1986 คณะไดมีวาระหนึ่งในการประชุมใหญวา จะมีรับคนพื้นเมืองเขาเปนเณรของคณะไหม?” ที่ประชุมและผมเองก็ไมเห็นดวยที่จะรับ เพราะเราถือวา จุดประสงคของเราตั้งขึ้นมา เพื่อกอตั้งพระศาสนจักรทองถิ่น การที่รับคนทองถิ่นมาเขาคณะ เพื่อทํา ให คณะเจริญกาวหนา ไมตรงกับจุดประสงคของคณะ และการทํางานของเราตองถือวา พระศาสนจักร ทองถิ่นสําคัญและใหญกวาของคณะ ไมใชถือวา คณะสําคัญและใหญกวาพระศาสนจักรทองถิ่น ” “อยางไรก็ตาม ก็เปดโอกาสรับเฉพาะผูที่บวชเปนพระสงฆแลว เขามาเปนสมาชิกบาง ตอนนี้ ก็มี จากอินเดีย และเกาหลีบาง ทํางานอยูที่มาดากัสการ และที่กัมพูชาก็มี พระสังฆราชชื่อแอนโทนี ซามี ” ถาคณะเอ็มอีพี จะตองปดหรือตายไปเพราะไมมีคน คิดอยางไร ? ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 1 8


คุณพอหยุดสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่ง และตอบอยางมั่นใจ “ถาคณะจะตองปดก็ปด เพราะเราก็ตั้งมานานถึง 350 ปแลว และจุดประสงคของคณะ ก็เพื่อกอตั้งพระศาสนจักรทองถิ่น ซึ่งในเวลานี้พระศาสนจักรก็ได เจริญกาวหนามากในหลายๆ แหงสถานการณก็เปลี่ยนไปมาก คณะไมสําคัญเทากับพระศาสนจักรทองถิ่น ” “คณะเอ็มอีพี ไมเหมือนกับคณะนักบวช และผมก็ไมเห็นดวยอยางยิ่งกับการทํา งานที่เนนเพื่อคณะ ของตนมากกวาของพระศาสนจักรทองถิ่น เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ” “เวลานี้ สมาชิกเรามีนอย แตงานที่เรา ยังสามารถทํ าได คือ งานสร างจิตตารมณการเป นธรรมทู ตนั้น ต องสรางและยังมิ ใหทํ าอีก มาก แม พระสงฆสังฆมณฑล พระสงฆนักบวช ก็ตองปลูกฝงใหมีจิตตารมณธรรมทูตดวย และเมื่อมองสภาพความ เปนจริงเวลานี้ เรามีจํานวนพระสงฆพื้นเมืองจาก แสงธรรมที่เปนคนไทยถึง 500 องคแลว แตเรื่องจิตตา รมณดานธรรมทูตสังเกตวายังไมชัดเจน และบางคนก็คิดแบบปดตัวเองเกินไป” สมัยนี้พระศาสนจักรตองเนนเรื่องศาสนสัมพันธและจิตตารมณธรรมทูต คุณพอจักแมง อายุ 86 ป อดีตเจาคณะเอ็มอีพี ถึง 15 ป และถือวาเปนผูอาวุโสที่สุดในคณะฯ ในประเทศไทยเวลานี้ ไดกลาวถึง ความรูสึกวา “รูสึกวางานแรกที่สมเด็จพระสันตะปาปามอบใหคณะสําเร็จแลว คือ ตั้งพระศาสนจักร ทองถิ่นในประเทศตางๆ ในเอเชียมีพระสังฆราช องคกรตางๆ ก็มีความพรอมแลว” คณะเองไดรับมอบหมายใหทํางานในทวีปเอเชียเปนหลัก ตอมาเมื่อโดนคอมมิวนิสตไลออกจากจีน เวี ย ดนาม ลาว กั ม พู ช า และพม า ก็ ม าทํ า งานที่ ป ระเทศบราซิ ล (แต ต อนนี้ ไ ม มี แ ล ว ) ที่ อิ น โดนี เ ซี ย มาดากัสการ และทวีปแอฟริกางานอยางอื่นๆ ก็ยังไมทราบแนวาจะเปนงานอะไร เวลานี้มีพระสงฆที่ยัง ทํางานกับคนจน ชาวเขา ชนเผาอยูสองสามคน ตามที่พระสังฆราชมอบหมายใหทํา พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย แมจะมีคริสตังไมมากนัก เพียงแค 3 แสนคน ตลอดเวลา กวา 400 ป แตการที่มิสชันนารีไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ดวยความเหน็ดเหนื่อย เพื่อใหการศึกษาแกลูกหลาน คนไทย ทั้งชายและหญิง สมัยนั้นยังไมสนใจการศึกษากัน ซึ่งเปนพื้นฐานของพระศาสนจักรและของ ประเทศไทยเวลานี้ และสังฆมณฑลตางๆ ก็มีพระสังฆราชคนไทยทั้งหมดแลวในระยะ 30 ปที่ผานมานี้ พระศาสนจักรในประเทศไทย จึงตองสํานึกและขอบคุณคณะสงฆมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส เปนพิเศษ ที่ไดทุมเทเสียสละดวยเลือดเนื้อและชีวิต และไดอุทิศชีวิตอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยที่เปน ประจักษพยาน คือ หลุมศพของบรรดามิสชันนารี ที่ฝงอยูบนแผนดินไทย รวมกับ พี่นองคริสตชนในสุสาน ทั่วประเทศไทย ทั้งในปาบนภูเขาก็มี แนนอนวา ในจํานวนธรรมทูตทุกคนที่เขามาทํางานในประเทศไทย ใชวาทุกคนจะเปนคนดีทุกคน ก็ ไมใช แตละคนก็อาจจะมีขอบกพรอง ผิดพลาดบาง ซึ่งก็เกิดขึ้นได ในความเปนมนุษย และแตกตาง วัฒนธรรมกันอยางมาก แตก็เชื่อวา สิ่งที่ไดทําและทําไดดีก็มีอยูมากมาย และสืบทอดมาจนถึงเราทุกวันนี้ สิ่งที่พระศาสนจักรไทยเวลานี้ นาจะศึกษาอดีตอยางจริงจังกับประวัติศาสตรที่ผานมา และที่ เปนอยูเวลานี้ ดวยความสํานึกบุญคุณที่บรรดามิสชันนารีไดหวานไว และบังเกิดผลอยูเวลานี้ รวมทั้งมิส ชันนารีคณะอื่นๆ ดวย ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 1 9


การฉลองในฝรั่งเศส ค.ศ. 2008 ที่มีขึ้นสองวันที่สําคัญ วันที่ 6 มกราคม ซึ่งเปนวันสมโภชพระ คริสตแสดงองค เปนวัน ฉลองของคณะสงฆมิสซัง ตางประเทศแหงกรุงปารีส และวันที่ 8 มิถุนายน จัดงานฉลองที่มหาวิหารนอเตรอตาม (Notre Dame) ปารีส พระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุ ญชู อัครสังฆราชแหงกรุงเทพฯไดนําคณะที่ปรึกาและคณะกรรมการบริหารของสังฆมณฑลมารวมฉลอง โอกาส 350 ปของคณะในครั้งนี้ดวยเพื่อแสดงความขอบคุณและระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญของคณะที่มี ตอพระศาสนจักรในเมืองไทยของเรา หากจะมองอดีตคณะเอ็มอีพี ก็จะเห็นวา “ศตวรรษที่ 17 เริ่มกอตั้งศตวรรษที่ 18 โดนเบียดเบียน, ศตวรรษที่ 19 เจริญกาวหนา ศตวรรษที่ 20 สงมอบใหพระศาสนจักรทองถิ่น” พระศาสนจักรไทยและอีก หลายประเทศเวลานี้ได “รับชวง” ตอมาจากมิสชันนารีมาไดระยะหนึ่งแลว บัดนี้พระศาสนจักรได กลายเปนพระศาสนจักรทองถิ่นแลว

พระพรพิเศษของคณะ สมาชิกทุกคนตองเปนมิสชันนารีประกาศพระวรสารใหเหมาะสมกับความตองการของทองถิ่น จิตตารมณของคณะ ผูตั้งคณะไดยึดรูปแบบของพระเยซูคริสตเจาผูทรงรับเอาสภาพมนุษย มาเปนจิตตารมณของคณะ ดังนั้น สมาชิกจึงไดมีการเปลี่ยนแปลง และโอนกิจการใหกับพระศาสนจักรทองถิ่น เพื่อไปบุกเบิกที่อื่นโดย ยึดการเอาใจใสตอคนยากจนเปนพิเศษ ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 2 0


ภารกิจ คณะมิสซังตางประเทศรับใชพระศาสนจักรทองถิ่นและรวมมือกับพระสงฆประจําสังฆมณฑล ปลูกฝงจิตตารมณธรรมทูตและสงเสริม คริสตชนทุกคนใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกลในพระศาสจักรสากล

หอไอเฟล หอคอยเหมือนเปนสิ่งที่ชาญฉลาดทางเทคโนโลยี ในอดีตไมเคยมีใครสรางหอคอยที่สูงกวา 1,000 ฟุต หลายคนพยายามลอง แมกระทั่งในสหรัฐอเมริกาก็มีการออกแบบไวอยูหลายแบบ แตก็ไมเคยสราง จริงขึ้นมา ฝรั่งเศสไดจัดการประกวดเพื่อออกแบบหอคอย แบบแรกถูกเสนอโดย เวอรริส คล็อกลิน ซึ่ง เปนหนึ่งในคณะวิศวกรของ กุสตาฟ ไอ-เฟล (Gustave Eiffel) กุสตาฟ ไอเฟล เปนทั้งสถาปนิกและวิศวกรชั้นนําของฝรั่งเศส ชื่อเสียงของเขาเกิดจาก การ ออกแบบสะพานที่เต็มไปดวยจินตนาการ เขาคนควาเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบดวยโครงสรางโลหะ การที่มี กุสตาฟ ไอเฟล เขามารวมงาน จึงเปนเครื่องรับประกันในเรื่องเงินทุนสนับสนุน และความสําเร็จ ของงาน วิศวกรหนุมของ กุสตาฟ ไอเฟล 2 คน คือ เวอรริส คล็อกลิน และ เอมิล นูลจิเย เริ่มแนวคิดใน การสรางหอคอยสูง 300 เมตร สําหรับงานแสดงสินคาในป ค.ศ. 1890 ในปารีสเขาเริ่มรางแบบ โครงสรางของหอ-คอยอยางคราวๆ และขอใหสถาปนิกชื่อ สตีเฟน สเตาวเธอร ออกแบบสวนตกแตงเพื่อ เติม ซึ่งมีลักษณะเปนชอดอกไม โคง และมีปติมากรรมเล็กๆ นอยๆ โดยมีแรงบันดาลใจมาจากแนวคิด ทางสถาปตยกรรมฝรั่งเศส ในป ค.ศ. 1887 วา สามารถสัมผัสกับทองฟาในระดับที่เปนไปไมได คือ 1,000 ฟุต กุสตาฟ ไอเฟล ไดเห็นแบบแปลนและอนุมัติ เขาไดสนใจแนวคิดเกี่ยวกับหอคอยนี้ และไดออกแบบ สวนตกแตงเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับตัวเขาเขาไปดวย การมีชื่อ กุสตาฟ ไอเฟล อยูในโครงการ ทุกคนรู ผลลัพธของการแขงขันนี้ การมีสายสัมพันธทางการเมืองและสังคมของกุสตาฟ ไอเฟล ทําใหมีความ พรอมที่จะผลักดันใหโครงการผานหนวยงานปกครองของปารีสไดอยางรวดเร็ว และทําใหโครงการจาก แบบแปลนสําเร็จเปนจริงได หอคอยซึ่งออกแบบจากความกาวหนาในยุคอุตสาหกรรม เปน งานที่มีความ ทาทายทางวิศวกรรม และ กุสตาฟ ไอเฟล จะไดแสดงใหเห็นถึงความความคิดสรางสรรคของเขาที่เคยใช ในการออกแบบมาแลว 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 1887 กุสตาฟ ไอเฟล ไดเชิญแขกมากมายมาเปนพยานในการ กอสราง เขาอายุ 53 ป และหอคอยจะเปนความสําเร็จที่สมบูรณแบบของเขา ในขณะที่พิธีการเริ่มขึ้น วิศวกร 50 คนตองชวยกันรางแบบ จํานวน 5,300 แผนสําหรับคนงาน132 คน ใชในพื้นที่กอสราง ตองใช เวลา 4 เดือน ในการทําฐานรากสําหรับขาของหอคอย เสา 2 ตน ถูกติดตั้งบนฐานคอนกรีตหนา 6 ฟุต ครึ่ง ที่ความลึก 23 ฟุตจากระดับดิน และมีขา 2 ขางที่ใกลกับแมน้ําแซนมาก จึงตองใช เขื่อนโลหะกันน้ํา ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 2 1


ปองกันในขณะที่ทําการเทคอนกรีตบนพื้นที่อยูต่ํากวาระดับน้ํา หมุด 2 ลาน 5 แสนตัว ที่ใชยึดโครงเหล็ก ของหอไอเฟล บนพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสของฐานหอคอยมีความกวางดานละ 426 ฟุต จะมีขาของหอคอยทั้ง 4 ใน แตละดาน รองรับน้ําหนักของโครงสรางโลหะกวา 7,000 ตัน บนฐานจะเปนฐานกออิฐซึ่งจะฝงสมอยึด 2 ตัวสําหรับขาแตละขาง จากฐานนี้ ขาจะถูกขึ้นเปนมุม 60 องศาในลักษณะคานโครงเหล็ก คานนี้ประกอบ ไปดวยทอนเหล็กและเหล็กแผนที่ถูกยึดติดกันที่ดานขาง โครงสรางที่ไดจะมีความเข็งแรงมาก แตมีนํา หนักเบา ประกอบงาย ใชมาตรฐานเดียวกัน และ มีราคาไมแพง เมื่อประกอบเสร็จจะใชชิ้นสวนโลหะ ทั้งหมด 18,000 ชิ้น และหมุดยึดอีก 2 ลาน 5 แสน ตัว เพื่อประกอบเปนหอคอย ทั้งหมดใชเพียงเหล็ก ทอนแบนและแผนเหล็กในการประกอบ กุสตาฟ ไอเฟล เปนคนแรกที่เดินขึ้นบันได 1,710 ขั้น เพื่อขึ้นไปที่จุดสูงสุดของหอคอย แลวแขวน ธงชาติ 3 สีของฝรั่งเศส มีการเปดงานแสดงสินคาในป ค.ศ. 1889 ในกรุงปารีส งานชิ้นเอก คือหอคอยที่ สูงกวา 300 เมตรที่งดงามและในที่สุดมันจะเปนที่รูจักในนาม หอไอเฟล ตอนแรกหอคอยถูกเรียกวา หอคอยแหง 320 เมตร ,หอคอย 320 เมตร ตอมามันก็กลายเปน หอ ไอเฟล หอไอเฟลถูกวางในพื้นที่ราบเรียบของปารีส และก็ ทํารายไดมหาศาลใหกับ กุสตาฟ ไอเฟล เนื่องจากความมั่นใจถึงความสําเร็จของเขา กุสตาฟ ไอเฟล ไดออกเงินในการกอสรางกวา 80% และทําสัญญาเปนผูดูแลหอนี้เปนเวลา20 ป กุสตาฟ ไอเฟล มีหองพักอยูบนหอคอย ที่ซึ่งเขาทําการ ทดลองทางวิทยาศาสตร และพบปะแขกคนสําคัญ ในปแรก นักทองเที่ยวกวา 2 ลานคน เดินทางขึ้นลิฟท เพื่อชมทัศนียภาพของปารีสบนยอดหอคอย กอใหเกิดรายไดกวา1 ลานดอลลาร กุสตาฟ ไอเฟล มีรายไดมาจากหอไอเฟลมาก เขาอาจเปนวีรบุรุษของฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1889 แต อีก 1 ป หลังจากนั้นเขาถูกตัดสินใหมีความผิด ในการหากําไรกับความลมเหลวของฝรั่งเศสในการ กอสรางคลองปานามา โครงการนี้เปนความฝนของวิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อ เฟอรดินาน เดอ เลเซต ซึ่ง ประสบความสําเร็จในการสรางคลองสุเอด และตั้งใจจะทําเชนนี้อีกในปานามา เดอ เลเซต ไดเชิญ ไอเฟล มาใหคําแนะนําในทางวิศวกรรมในการสรางทางน้ําผานปาทึบ ไอเฟล ไดเสนอแนวคิดระบบปดกันน้ําแบบ ใหม แต เดอ เลเซต ไมเห็นดวย ผลที่ตามมาคือหายนะ การขุดคลอดไมสามารถทําผานปาทึบได รัฐบาล ฝรั่งเศสแทบลมลาย ผลกระทบทางการเมืองรุนแรงมาก ผูที่เกี่ยวของถูกประนาม- และ ไอเฟลก็ถูก ตัดสินจําคุก 24 เดือน ซึ่งภายหลังถูกยกเลิก แตบัดนี้ ไอเฟล ก็หมดความปรารถนาในการกอสราง และ ไมไดสรางอะไรอีกเลย ขณะนั้น ไอเฟล มีอายุ 73 ป และไดอุทิศตนใหกับงานดานวิทยาศาสตร โดยใหความสําคัญกับการ คนควาเกี่ยวกับ อากาศพลศาสตร และ ไดสรางหองทดลองของตนขึ้นและ ยังคงเปดทําการจนถึงทุก วันนี้ กุสตาฟ ไอเฟล ทดสอบแรงตานทานของลมเปนครั้งแรก เพราะตลอดเวลาการทํางานที่ผานมาของ เขา ลมคือศัตรูหมายหนึ่ง ในชวง ค.ศ. 1906-1909 ไอเฟล ตั้งคําถามมากมายเกี่ยวกับอากาศพลศาสตร และไดสรางอุโมงคลมขึ้นเปนแหงแรก และเปนจุดกําเนิดของการศึกษาดานการบินของฝรั่งเศส กุสตาฟ ไอเฟล เปนวิศวกรที่ยอดเยี่ยมและเปนผูมีวิสัยทัศนในการสรางหอคอยสูง 300 เมตร ในตอนแรก มีความตั้งใจวาหอคอยนี้ จะมีอายุการใชงานเพียง 20 ป เขาเริ่มคุนเคยกับสถานะภาพชั้นสูงของปารีส และตอมาเขาพยายามอยางมากในการรักษาหอคอยเอาไว วิทยุเปนสิ่งที่รักษาหอคอยเอาไว เนื่องจาก ความสูงของมัน สัญญาณวิทยุสามารถสงไปถึงอเมริกาเหนือได ถึงแมตอมาก็มีคําสั่งใหรื้อทิ้งในป ค.ศ. 1909 แตหอไอเฟลก็รอดพนมาได โดย ชวยเปนเสาวิทยุใหฝรั่งเศสติดตามสงครามที่กําลังก อตัวขึ้นใน เยอรมนี มันถูกออกแบบใหเปนผลงานชิ้นเอกในงานแสดงสินคานานาชาติในป ค.ศ. 1889 บัดนี้นับกวา 1 ศตวรรษการฉลองยังคงดําเนินตอไป ขณะที่ผูคนมากกวา 1 พันคนไดมาเยี่ยมชมหอไอเฟลทุกๆ ชั่วโมง ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 2 2


โดยมีลิฟท 4 ตัว ลิฟท 1 ตัวตอ 1 ขา เคลื่อนที่ทํามุม 60 องศา หัวใจสําคัญในการเคลื่อนที่อยูภายใตขา หอคอยภายในสุสานใตดินนับรอยป โดยใชน้ําภายใตแรงดันเปนตัวขับลูกสูบไปผลักลอเลื่อนใหดึงสาย เคเบิลขึ้นไป เทคโนโลยีอายุรอยปถูกหลอลื่นดวยไขมันแกะและยังทํางานไดอยางดี และลิฟทที่ชั้ น 3 จะ ขนผูโดยสายขึ้นไปบนยอดหอคอย ที่บนสุด งานบํารุงรักษาดําเนินงานทุกวัน กลุมคนงาน 25 คนจะเดินไปตามนั่งรานเหล็ก ซึ่งมี ระยะเวลาดําเนินงาน 18 เดือน ในการทาสีหอคอย ไดใชสีมากกวา 50 ตัน งานที่ตองทําซ้ําๆ ในทุกๆ 7 ป ไมเพียงแตชางทาสีที่อยูบนหอคอยนี้เทานั้น ชางไฟฟาก็เดินดูตรวจตราหอคอยนี้ดวยเหมือนกัน เพราะมัน จะตองมีแผงทําความรอนเพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ําในทอไมใหแข็งเพื่อปองกันไมใหทอแตกเมื่ออุณหภูมิต่ําวา -40 องศาฟาเรนไฮด และตองดูแลหลอดไฟ 360 หลอด ซึ่งไดรับการตรวจสอบและทําการเปลี่ยนเปน ประจํา เพื่อความสวยงามของหอคอย สีทีทาบนหอไอเฟล จะมีโทนสีเหลือง และการที่ถูกสองดวยไฟสี เหลือง ก็จะชวยใหหอไอเฟล ถูกขับออกมาใหเดนชัดมากขึ้น การใหแสงสวางก็เพื่อใหหอไอเฟลเปนดาว เดนแหงกรุงปารีส ทองฟาสีกุหลาบยามเย็น กัดสีผนังลายหินออนของสถาปตยกรรมในปารีส หอไอเฟลก็ยังคงตั้งอยู ในฐานะของความมหัศจรรยทางเทคโนโลยี ความสําเร็จทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรม เปนสัญลักษณ แหงกรุงปารีส และยังคงเปนจิตวิญญาณของฝรั่งเศสเรื่อยไป

ประตูชัย "ประตูชัย" หรือชื่อในภาษาฝรั่งเศสวา "Arc de Triomphe" ซึ่งตั้งอยูบนถนนช็อง-เอลิเซสที่ตําบล เอตัวล บริเวณจตุรัสแหงดวงดาว (Place de l'Etoile) ประตูชัยสรางและออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ "ช็อง ชาลแกร็ง" (Jean Chalgrin) ดวยการออกแบบแนวนีโอคลาสสิค ซึ่งมีสวนผสมของศิลปะแบบโรมันอยูดวย สื่อความหมายถึงความสันติสุข และความเปนปกแผนของราชอณาจักรฝรั่งเศสที่ยิ่งใหญ ประตูชัยเริ่มกอสรางในป 1806 ในสมัยพระเจานโปเลียนที่ 1 เพื่อเปนเกียรติแกกองทัพฝรั่งเศสกับ ชัยชนะในยุทธการที่เอาสเทอลิทซ แตสรางเสร็จในสมัยพระเจาหลุยส -ฟลลิปส ราวๆป ค.ศ.1836 นับเปน สิ่งกอ สรางที่ใชเวลาสรางยาวนานไมนอยประตูชัยมีความสูง 50 เมตร หนา 50 เมตร และกวาง 45 เมตร ภายใตซุมโคงประดับดวยโล 30 อัน จารึกถึงการปฏิวัติที่สําคัญๆ ในฝรั่งเศส รวมถึงสมรภูมิการรบ ของจักรพรรดินโปเลียนไวดวย ผนังดานในจารึกชื่อของนายพล 558 ทาน โดยชื่อของผูที่เสียชีวิตในสนาม รบจะถูกขีดเสนใตเอาไว นอกจากจะเปนอนุสรณถึงนายทหารที่ลวงลับไปแลว ที่ผนังดานในใตสวนโคงมี ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 2 3


การตกแตงดวยรูปสลักอันสวยงามตางๆซึ่งลวนเปนศิลปะที่มีชื่อเสียง เชน ผลงานชื่อ เดอปารต เดส โวล็ องติเอส (Depart des Volontiers) หรือที่รูจักกันดีในชื่อ ลา มารแซยแยส (La Marseillaise) และผลงาน เกี่ยวกับชัยชนะจากสมรภูมิทางทิศตะวันตกของพระเจานโปเลียน ที่ตอนบนของสวนโคงเปนภาพนูนต่ํา แสดงถึงพิธีศพของ มารโซ (Marceau) สงครามอาเล็กซาน- เดรีย (Alexandrie) ออสเตรลิทซ (Austerlitz) นอกจากนี้บริเวณภายใตโคงแหงนี้ ยังใชเปนที่ฝงศพของทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้ ง ที่ 1 (Le tombeau du Soldat Inconnu) ระหวาง ค.ศ 1914-1918 ซึ่งยอมสละชีวิตเพื่อประเทศฝรั่งเศส ปจจุบันประตูชัยกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งเปนสัญลักษณของกรุงปารีส นอกเหนือจากหอไอ เฟล นักทองเที่ยวมากมายจากทั่วโลก หลั่งไหลไปชื่นชมศิลปะที่ สวยงามและความงามของริเวณจตุรัส แหงดวงดาว (Place de l'Etoile) พรอมเดินลองไปตามถนนช็อง-เอลิเซสที่หรูหรา และเปนแหลงแฟชั่นชั้น นําของโลก

ถนนฌ็องเซลิเซ Champs Elysees เปนถนนที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงปารีส นักทองเที่ยวสามารถเดินตามถนนสายนี้ ไปสูประตูชัยนโปเลียน ซึ่งเปนอนุสรณสถานที่สําคัญในกรุงปารีส และที่นี่นักทองเที่ยวสามารถขึ้นไปชมชั้น บนของประตูชัยได โดยเดินขั้นบันได 284 ขั้น หรือใชลิฟต ชองป เซลิเซเปนถนนที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดในโลก ตลอดถนนเต็มไปดวยรานรวงใหคุณ เลือกซื้อสินคา หรือเดินเลนเพื่อชื่นชมความงามของสถาปตยกรรมและบานเมืองของปารีส ถนนชองป เซ ลิเซทั้งจุดเสนชัยของการแขงขันปนจักรยานรายการตูเดอฟรองค (Tour de France) และเปนสถานที่จัด งานเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศส ซึ่งจะมีผูคนจากทุกมุมโลกเขารวมเฉลิมฉลองอยางมีสีสัน คุณสามารถใช เวลาเดินเลน จิบกาแฟในคาเฟริมทางที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงามซึ่งตั้งเรียงรายริมสองขางทางของ ถนนชองป เซลิเซถือเปนประสบการณอันดีในการมาเยือนปารีสเลยทีเดียว

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 2 4


พระราชวังแวรซาย พระราชวังแวรซายสเปนพระราชวังที่เกาแก อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงปารีส แตเดิมเปน เพียงหมูบานของชาวนา พระเจาหลุยส ที่ 14 ซึ่งทรงเปนนักลาสัตวไดมาพบจึงสรางเปนสถานที่นัดพบใน การลาสัตว และไดมีการขยายออกไปทีละเล็กทีละนอย จนกระทั่งกลายมาเปนปราสาท พระราชวังและมี การเลี้ยงฉลองกันเรื่อยมา ปจจุบันพระราชวังนี้เปนสัญญลักษณแหงความรุงโรจนของศิลปะและราช สํานักฝรั่งเศส สถาปนิกและวิศวกรรวมรวมทั้งมัณฑนากรหลายคน เชน Le Vau, Mansart, Gabriel, Le Brun, Le Nôtre ไดชวยกันกอสราง ตกแตง จนไดรับยกยองวาเปนพระราชวังที่งดงามมาก ภายใน พระราชวังมีภาพวาด ภาพแกะสลักซึ่งแสดงใหเห็นเรื่องราวทางประวัติศาสตรของฝรั่งเศสหลายสมัย สถานที่แหงนี้ใชเปนที่เซ็นสัญญาสงบศึกกับอเมริกา ในป ค.ศ. 1783 แวรซายส นับเปนสวนหนึ่งของ แรงผลักดันที่กอใหเกิดการปฏิวัติ ครั้งใหญในฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ. 1789 ตอมา ในป ค.ศ. 1815 พระเจา หลุยส-ฟลิปปไดเปลี่ยนสภาพพระราชวังแหงนี้ใหเปนพิพิธภัณฑ และใชเปนสถานที่ลงนามในสัญญาสงบศึก สงครามโลกครั้งที่ 1 ระหวางฝายสัมพันธมิตรกับเยอรมัน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 1919 นอกจากเครื่องประดับที่เกาแก และสูงคาแลว การจัดสวนก็เปนที่ ยอมรับกันทั่วไปวางดงามยิ่งนัก เพราะมีการตกแตงประดับประดาดวยดอกไมหลากสีสวยงามมาก โดยเฉพาะตอนฤดูใบไมผลิและฤดูรอน สวนที่เปนปาสําหรับลาสัตว ปจจุบันใชเปนที่ๆใหผูเขาชมไปเดินเลนพักผอน และมีมาหินใหนั่งเลนเปน ระยะๆ สิ่งที่ผูเขาชมพระราชวังจะอดชื่นชมไมได คือ น้ําพุ มีน้ําพุมากมายและสวยงาม มีชื่อตามเทพเจา กรีกและโรมันตางๆ เชน อพอลโล และลาโตนเปนตน

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 2 5


เดินรูป 14 ภาค โกละโกธา

บทเพลง : คริสเตียน

======================================

1. ขาฯ ไดเขาไปถึงที่โกละโกธา ที่นั่นขาฯ สํานึกวาโลกนี้หมดหวัง

ดวยขาฯ แบกบาปผิดแทบวิญญาณพัง จนไดพบทางแหงโกละโกธา

2. ทีโ่ กละโกธาไดยินเสียงออนวอน ที่นั่นเปนที่พนภัยของคนชั่วชา

พระบิดรพระพักตรเปยมความเมตตา ขาฯ กลาเขาไปดวยน้ําตานองหนา

3. ทีน่ ั่นขาฯ ไดพบความรักอยางทราบซึ้ง ทรงถูกตรึงทรมานวรกาย รอยบาดแผลเปนที่ชําระลูกใหหาย ทุกขมลายบาปผิดก็หลุดสิ้นไป 4. ระองคทนถูกทรมานก็เพื่อขาฯ ความสันติสุขหลั่งไหลเขาในชีวัน

พญามารหมดฤทธิ์อํานาจของมัน ขาฯ จึงสรรเสริญพระองคเปนนิจ

พระสงฆ : ขาแตพระเยซูเจา พระองคสิ้นพระชนมบนไมศักดิ์สิทธิ์นี้ เปนเครื่องหมายแสดงวา ทรงรัก เรายิ่งกวาชีวิตของพระองคเอง รับพรอมกัน : เหตุฉะนี้ เราขอนมัสการพระองค และขอพึ่ง พระบารมี ม หาทรมานที่ จ ะรํ า พึ ง ถึ ง อยู นี้

โปรดดลใจใหเราเปนทุกขถึงบาปโดยสมควรและยินดีรับสารพัดความยากลําบากในแผนดิน ขาแตพระแมมารีอา โปรดชวยใหเราเดินมรรคาศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแกความผิดตางๆ ที่เรากระทํา ลวงเกินตอพระเปนเจา อาแมน เพลงคั่น :

มารดาแสนโศกาทรงยืนอยู เคียงคูกางเขนร่ําพิไรถึง คราเมื่อพระบุตรตองติดตรึง

พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 2 6


สถานที่หนึ่ง : พระเยซูเจาตองปรับโทษถึงประหารชีวิต พระสงฆ : ชาวเราจงพิจารณาดูพระเยซูเจา ขณะที่ปลาโตตัดสินใหประหารชีวิต ความจริง มิใชปลาโต ผูเดียวตัดสินเชนนั้น แตวา ชาวเราที่นี่ และคนบาปทั้งสิ้นในโลก ก็ไดขอใหประหารชีวิตพระองคดวย รับพรอมกัน : โอ ! พระสวามีเยซูคริสตเจา พระองคตองสิ้นพระชนม เพราะบาปขาพเจา บัดนี้ ขอ

พระองค โปรดใหขาพเจา ชิงชังบาปสุดจิตใจ และทรงพระกรุณาตอขาพเจาเทอญ พระสงฆ

:

ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา ขอทรงพระเมตตาเทอญ

รับพรอมกัน

:

พระสงฆ

:

รับพรอมกัน

:

เพลงคั่น :

วิญญาณของทานตรมทุกขแสนโศก วิโยคสุดเศราปวดราวโศกี ดุจจะตองแทงดวยกระบี่

ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุขเดชะพระเมตตาแหงพระเปนเจาเทอญ อาแมน

พระสงฆ:

ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน: เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค สถานที่สอง : พระเยซูเจาทรงรับแบกกางเขน พระสงฆ : ชาวเราจงพิจารณาดูพระอาจารยเจาของเรา ทรงยอมแบกเครื่องมหาทรมานอันรายกาจ เพื่อสอนใหเรารูจักแบกกางเขนของเรา เชนเดียวกับพระองค รับพรอมกัน : โอพระสวามีเยซูเจา มิใชธุระของพระองคที่จะทรงแบกกางเขนนั้น

แตวาเปนธุระของ ขาพเจาซึ่งเปนคนบาป ขอพระองคโปรดทวีเรี่ยวแรงแกขาพเจา ใหสามารถสูทนความยากลําบากในชีวิตได เพื่อเปนเครื่องดับพระพิโรธของพระองค และเปนทางนําขาพเจาไปสูถิ่นฐานเที่ยงแท ณ วิมานสวรรค เทอญ พระสงฆ รับพรอมกัน

พระสงฆ

: :

:

ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา ขอทรงพระเมตตาเทอญ ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 2 7


รับพรอมกัน

:

เพลงคั่น :

โอพระนางสมบุญเลิศสตรี เทวีตรมทุกขอุกฤษฎแสนสุด มารดาแหงพระเอกาบุตร

อาแมน

พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดว ยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค สถานที่สาม : พระเยซูเจาทรงหกลมครั้งที่หนึ่ง พระสงฆ : ชาวเราจงพิจารณาดูพระเยซูคริสตเจา ทรงเริ่มแบกกางเขนไปตามเขากัลวารีโอ พระองค ทรงหิวโหยหกลมลง เพราะหนักกางเขน และกอนจะทรงลุกขึ้นได เขาก็ตีดาแชงสบประมาทเปนสาหัส รับพรอมกัน : โอพระเยซูเจา โปรดกรุณาชวยเหลือขาพเจา ใหถือซื่อสัตยตอพระองคเสมอไป เพื่อวา

ครั้นไดตามพระองค จนถึงยอดเขากัลป วารีโอแลว จะไดรับชีวิตนิรันดรพรอมกับพระองค พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะพระเมตตาแหงพระเปนจาเทอญ รับพรอมกัน: อาแมน เพลงคั่น :

ใจแมนี้หนาสุดแสนโศกา เมื่อมาเห็นบุตรสุดเสนหา ตองทรมานเหนือพรรณนา

พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 2 8


สถานที่สี่ : พระเยซูเจาทรงพบปะพระมารดา พระสงฆ : ชาวเราจงพิจารณาดูพระเยซูเจา ขณะทอดพระเนตรเห็นพระมารดา ในยามนาสมเพชนี้ พระองคทรงเจ็บเสียวพระทัยนี่กระไร ฝายพระมารดาเลา ก็ทรงร่ําไหสุดที่จะพรรณนาได ดังหนึ่ง มีกระบี่ เสียบแทงดวงหทัยของพระนาง รับพรอมกัน : โอพระนางมารีอา โอพระมารดาผูโศกาเปนอันยิ่ง ขอชวยวิงวอนพระเปนเจา โปรดให

ขาพเจามีใจรอนรนยินดีรวมใจกับพระนาง เขาสวนในมหาทรมานของพระองค พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะพระเมตตาแหงพระเปนเจาเทอญ รับพรอมกัน : อาแมน เพลงคั่น :

ใครเลยแลนาอดกลั้นน้ําตา เมื่อมาเห็นแมพระคริสโตเจา ตองทรมานอยางสุดเศรา

พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค สถานที่หา : ซีมอน ชาวซีเรน ชวยพระเยซูเจาแบกกางเขน พระสงฆ : ชาวเราจงพิจารณาดูพระเยซูเจา ทรงพระทัยอารีตอเราเพียงใด พระองคทรงยอมใหซี มอน ชาวซีเรนเขามาชวยแบกกางเขน ก็เพื่อสอนเราวา เมื่อเราประสบความลําบากตางๆ จงรวม จิตใจเขาสวนกับมหาทรมานของพระองค รับพรอมกัน : โอพระเยซูเจา โปรดบันดาลใหขาพเจา รับสวนแบกกางเขนกับพระองคดวยใจยินดีเพื่อสมควรจะไดรับสวนแบงในความบรมสุข อัน พระองคยอมประทานแกบรรดาเลือกสรร ณ วิมานสวรรคเทอญ พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน : ขอทรงพระเมตตาเทอญ ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 2 9


พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะ เปนเจาเทอญ รับพรอมกัน : อาแมน

พระเมตตาแห ง พระ

เพลงคั่น :

ใครเลยจะไมพลอยโศกลําเค็ญ เมื่อมาเห็นพระคริสตมารดา รวมลําบากกับพระบุตรา พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค สถานที่หก : สตรีใจศรัทธาเขามาเช็ดพระพักตรพระเยซูเจา พระสงฆ : ชาวเราจงสังเกตดู สตรีใจศรัทธานั้น มีใจกลาหาญนาพิศวงยิ่งนัก นางพยายามแหวกดันพล ทหารเขามาถึงพระเยซูเจา เอาผาเช็ด พระพักตรอันเปอนหมอง ดวยน้ําลาย เหงื่อ และพระโลหิต รับพรอมกัน : โอพระเยซูเจา ขาพเจาขอกราบไหว พระพักตรของพระองค ขอโปรดอภัยโทษขาพเจา เพื่อวาวิญญาณขาพเจาอันแปดเปอนดวยบาปนั้น จะไดกลับงามบริสุทธิ์ดังเดิม พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะ เปนเจาเทอญ รับพรอมกัน : อาแมน เพลงคั่น :

ดวยบาปหยาบชาของประชากร มารดรทนดูเยซูทรมาน ถูกเฆี่ยนยอยยับเหลือประมาณ พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 3 0

พระเมตตาแห ง พระ


สถานที่เจ็ด : พระเยซูเจาทรงหกลมครั้งทีส่ อง พระสงฆ : ชาวเราจงพิจารณาดูพระองคทรงหกลมอีกครั้งหนึ่ง ขอนี้สอนเราวาแมเราจะตกในบาปสัก กี่ครั้งกี่หนก็อยาคิดเสียน้ําใจเลย และแมเราตกยากลําบากสักเทาใด ก็อยาหมดความไวใจในพระองคเลย รับพรอมกัน : โอพระเยซูเจา พระองคคือ ฤทธิ์กําลังของขาพเจา ขออยาใหขาพเจาตกในบาปสืบไป แตโปรดใหขาพเจามีกําลังใจสูทนความยากลําบาก อันจะเปนหนทางที่จะพาไปสูมหามงคลอันรุงเรือง ณ วิมานสวรรคเทอญ พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะพระเมตตาแหงพระเปนเจาเทอญ รับพรอมกัน : อาแมน เพลงคั่น :

นางเห็นพระบุตรสุดเสนหา ตองมรณาโดดเดี่ยวเปลี่ยวใจ เมื่อวิญญาณจําพรากจากไป

พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค สถานที่แปด : พระเยซูเจาตรัสบรรเทาทุกขสตรีชาวเยรูซาเล็ม พระสงฆ : ชาวเราจงสังเกตดูสตรีใจศรัทธา ร่ําไหถึงพระองค พระองคจึงทรงกรุณาตรัสบรรเทาทุกข วา ดูกรนางเอย อยารองไหเพราะเรานี้เลย แตวาควรรองไหเปนทุกขถึงตัวนางเองเถิด รับพรอ มกัน : โอพระเยซูเจา พระองคยอมทรงบรรเทาทุกขวิญญาณ

นาสมเพชทั้งหลาย ขอโปรด

อุปถัมภค้ําชูขาพเจา เพื่อจะไดสดับฟงและถือตามพระวาจา อันทรงชีวิต พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะพระเมตตาแหงพระเปนเจาเทอญ รับพรอมกัน : อาแมน เพลงคั่น :

ขาแตมารดาธารแหงความรัก สลักใจขาโศการ่ําไห ดวยทานทุกวันตลอดไป ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 3 1


พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค สถานที่เกา : พระเยซูเจาทรงหกลมครั้งทีส่ าม พระสงฆ : ชาวเราจงพิจารณาดูพระเยซูเจา ทรงหกลมเปนครั้งที่สามเพราะทรงคิดวา อีกประเดี๋ยว พระโลหิตจะไหลลง แตคนบาปเปนอันมากจะไมรูจักพึ่งพระบารมีของพระองค รับพรอมกัน : โอพระเยซูเจา พระองคทรงรักขาพเจา จึงทรงถวายพระองคเอง เปนศีลบูชาแดพระบิดา

เจา จวนเวลาอยูแลวที่พระองคจะสิ้นพระชนมบนกางเขน ขอโปรดใหขาพเจาพึ่งพระบารมีของพระองค เทอญ พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน: ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะพระเมตตาแหงพระเปนเจาเทอญ รับพรอมกัน : อาแมน เพลงคั่น :

โปรดใหจิตใจขาเจาเรารอน รักอาวรณในพระคริสโตเจา

หวังใหสบพระทัยพระเจา

พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค สถานที่สิบ : พลทหารถอดพระภูษาของพระองค พระสงฆ : ชาวเราจงพิจารณาดูพระองค ขณะที่พลทหารถอดเสื้อติดประสานกับพระกาย บาดแผลเกา เปดอีก ทําใหรูสึกปวดเสียวแสบ เหมือนดังถูกทุบตีเสียใหม รับพรอมกัน : โอพระเยซูเจา พระองคทรงปลอยใหพลทหารรุมกันเขามาถอดพระภูษานั้น คือ โปรดยก

ความผิด ซึ่งทําใหวิญญาณขาพเจาเสียความบริสุทธิ์ ขอพระองคโปรดคืนความบริสุทธิ์แกขาพเจา เพื่อจะ ไดดัดแปลงกิริยาเกา ใหเปนที่ชอบพระทัย พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน : ขอทรงพระเมตตาเทอญ ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 3 2


พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะพระเมตตาแหงพระเปนเจาเทอญ รับพรอมกัน : อาแมน เพลงคั่น :

ขาแตพระมารดาเสนหา โปรดตราสลักลงในใจเรา รอยบาดแผลของพระบุตรเจา

พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค สถานที่สิบเอ็ด : พระเยซูเจาถูกตรึงกางเขน พระสงฆ : ชาวเราจงพิจารณาดูพระเยซูคริสตเจา ทรงมอบ พระองคแกเหลาเพชฌฆาต โอนพระกายลง เหนือไมกางเขน และเมื่อเขาใชคอนตอกตะปูที่พระบาทและพระหัตถนั้นพระองคตองทรมานแสนสาหัสนี่ กระไร รับพรอมกัน : เราคริสตังคทั้งหลาย เห็นพระองคทรง ความรักตอเราใหญหลวงเพียงนี้แลว ก็จงหลีกหนี

ความสนุกสบายฝายขางโลก และปรารถนาที่จะแบกกางเขนกับพระเยซูเจา เพื่อจะไดบังเกิดความทุกขถึง บาปเสมอไป พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะพระเมตตาแหงพระเปนเจาเทอญ รับพรอมกัน : อาแมน เพลงคั่น : ขาเจาเหลาลูกมาขอแบงปน รับเอาโทษทัณฑบรรทุกเหนือเกลา กับพระบุตรและพระแมเจา พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค สถานที่สิบสอง : พระเยซูเจาสิ้นพระชนมบนกางเขน พระสงฆ : ชาวเราจงสังเกตดูพระเยซูเจา ในระหวางผูรายสองคนพระองคทรงมอบพระวิญญาณคืนแด พระบิดา พลางรองวา จบบริบูรณแลว จึงสิ้นพระชนมเพื่อมนุษยทั้งหลาย ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 3 3


รับพรอมกัน : โอ คนบาปทั้งหลาย เจายังใจแข็งกระดาง ไมรูสึกเปนทุกขบางหรือ ? พระองคทรงกางพระ

หัตถ คอยจะใหเจากลับใจมาหาพระองค สีขางและพระหฤทัยนั้นเผยอยู คือทอธารแหงพระหรรษทาน ซึ่ง จะไหลมาสูคนบาปทั้งหลาย ขาแตพระบิดาฯ ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย พระองคสถิตในสวรรค พระนามพระองคจงเปนที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงคจงสําเร็จในแผนดินเหมือนในสวรรค โปรดประทานอาหารประจําวัน แกขาพเจาทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแกขาพเจาเหมือน ขาพเจาใหอภัยแกผูอื่น โปรดชวยขาพเจาไมใหแพการผจญ แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วรายเทอญ อาแมน บทวันทามารีย วันทามารีย เปยมดวยพระหรรษทาน พระเจาสถิตกับทาน ผูไดรับพระพร กวาสตรีใด ๆ และพระ เยซูโอรสของทาน ทรงไดรับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย พระมารดาพระเจา โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผูเปนคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน พระสิริรุงโรจน พระสิริรุงโรจนแดพระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอด นิรันดร อาแมน พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะพระเมตตาแหงพระเปนเจาเทอญ รับพรอมกัน : อาแมน เพลงคั่น :

ตราบใดปวงขายังมีชีวี จะขอโศกีคร่ําครวญดวยทาน และพระเยซูทุกวันวาร

พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 3 4


สถานที่สิบสาม:เชิญพระศพพระเยซูเจาลงจากกางเขน และมอบแกพระ มารดา พระสงฆ : ชาวเราจงสัง เกตดู พ ระมารดา ทรงเป นทุ ก ขโ ศกเศร าเป นอย างยิ่ ง พระนางรั บ พระศพ มาพิเคราะหดูรอยแผลของพระองคใหรูสึกเสียดแทงหทัยพระนางพนที่จะพรรณนาได รับพรอมกัน : โอพระนางมารีอา ขาพเจานี้แหละคือปฐมเหตุแหงความทุกขสาหัสของพระนาง บาปของ

ขาพเจา นี้แหละไดตรึงพระเยซูบนกางเขน โอพระมารดาผูใจปรานี ขอชวยวิง วอนพระองค โปรดยกบาป โทษขาพเจาเทอญ พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะพระเมตตาแหงพระเปนเจาเทอญ รับพรอมกัน : อาแมน เพลงคั่น :

ขานอยจะขอรวมรอชิดใกล แทบไมกางเขนตรอมทุกขกับทาน ดวยความวิโยคโศกสงสาร

พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค สถานที่สิบสี่ : พระเยซูเจาถูกฝงไวในคูหา พระสงฆ : โอพระเยซูเจา นี่แหละสถานที่ที่ไดวางพระกายขององคพระมหาไถ เปนมัดจําอันประเสริฐซึ่ง ชาวเราไดรอดจากบาปโทษทั้งปวง รับพรอมกัน : พระสวามีเยซูเจาขา โปรดกรุณาฝงใน คูหาของพระองค ซึ่งบาปและราคะตัณ หาทั้งปวง

ของขาพเจา ขาพเจาขอเจริญชีวิตใหมในพระองค เพื่อจะไดตายในศีลและพระพร และภายหนาจะไดแล เห็นโดยจะแจง ซึ่งมหามงคลอันรุงเรืองของพระองค พระสงฆ : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระเจาขา รับพรอมกัน : ขอทรงพระเมตตาเทอญ พระสงฆ : ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลวจงประสบสุข เดชะพระเมตตาแหงพระเปนเจาเทอญ รับพรอมกัน : อาแมน ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 3 5


เพลงคั่น :

ณ วาระสุดทายปลายชีวา ขอทานเมตตาโปรดแกวิญญาณ ความรุงเรืองในแดนวิมาน

พระสงฆ : ขาแตพระคริสตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค รับพรอมกัน : เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลก ดวยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค

ขาฯ พึ่งพระองค

===================================

1.

ขาฯ ขอพึ่งพระองค จิตใจเกิดวุนวาย บาปนั้นเปนภาระ พระเจาผูยิ่งใหญ

อันสูงพนแหงโลกา มีความกลัวมากนักหนา ติดตัวขาฯ ออกรุงรัง ซอนขาฯ ใตพระที่นั่ง (รับ)

(รับ)

ขาฯ พึ่งพระองค เปรียบเหมือนดังศิลา

ขาฯ พึ่งพระองค ขาฯ ขอพึ่งแตพระองค

2.

เมื่อคราวสุขสบาย เมื่อมารมาชักชวน ยามทุกขยากเดือดรอน ขาฯ รีบซอนตัวไว

หรือคราวเกิดทุกขหนักใจ ใหขาฯ กลัวและหลงใหล ดังพายุตีสมุทร ใตศิลาบริสุทธิ์ (รับ)

บทเพลงเริ่มพิธี

กาวไปหาพระองค

1. ในสันติรวมจิตใจเดียว รักกลมเกลียวในพระเมตตา

เรากาวเดินไปหาพระองค กาวไปหาพระองค

(รับ) รวมชุมนุมในรักของพระทรงธรรม เราผูกพันไวในศรัทธา ดวยพระองคโปรดชี้มรรคาเดินหนา กาวไปหาพระองค ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 3 6


2. ยามเปรมปรีดิ์หรือมีทุกขลน ยามกังวลหรือมีความหวัง

ขอพระสถิตกับเรา

เรากาวเดินไปหาพระองค กาวไปหาพระองค

อ.ประจงกิจ

(รับ) ขอพระพรขององคพระเยซู ความรักขององคพระบิดา ความสัมพันธกับองคพระจิต จงสถิตกับเราตลอดไป 1. เมื่อเรารวมใจกันภาวนา พระองคสัญญาจะอยูกับเรา

ในนามของพระเยซู และฟงคําภาวนา (รับ)

2. เมื่อเรารักกันและกันเหมือนดัง ชาวโลกจะรูและเขาใจจริง

ที่พระเยซูรักเรา วาเราเปนศิษยพระองค (รับ)

3. เมื่อเราตั้งใจถวายบูชา จงไปคืนดีและใหอภัย

แตวายังแคนเคืองใจ แกกันกอนรวมบูชา (รับ)

สรรเสริญพระเจา

ว.แกวมังกร

(รับ) เชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจา เชิญมาพวกเราเขาเฝาพระองค ทรงเปนมิ่งขวัญชีวิตปวงชน ขอเชิญทุกคนรวมสดุดี 1) ขอขอบพระคุณเจาฟาธาตรี เปนจอมกษัตริยครองโลกทั่วไป

ผูเรืองฤทธียิ่งกวาผูใด ดูแลชาวไทยดั่งนายชุมพา

2) พระองคทรงธรรมเลิศล้ําเดชา แมมวลมนุษยจะชั่วลืมตน

พระองครักษาสัญญามั่นคง พระองคทรงทนและใหอภัย

3) ดวยความรักลนจนพนพรรณา ทนทรมานไถโทษทุกคน

ประทานบุตราแกเราชาวชน ใหเราปวงชนไดมีชีวา

4) ประทานโลหิตชีวิตกายา ใหทิพยกายาเปนอาหารคริสตชน

ใหเปนบูชาแทนเราชาวชน นําเราทุกคนใหรอดนิรันดร

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 3 7


เชิญสรรเสริญพระแมมารีย 1.

วันนี้เราแสนยินดี ฤดีเปรมปรีดสุขใจ ฤทัยราเริงแจมใสเบิกบาน ดวงมานเริงรื่นสราญ แซซองรองขับขาน ประสานเสียงเพลงสรรเสริญมารีอา (รับ) เชิญชาวเรารองบรรเลง ดวยเพลงสดุดี สรรเสริญแมมารีย พรหมจารีสุภาพ ซาบซึ่งในพระการุญ ขอเทิดทูนกมกราบ ตลอดชีวิตตราบ นิรันดร 2.

สรรเสริญพระแมมารีย สตรีเลิศล้ําอําไพ ชาวไทยทั้งหลายมาขอพึ่งบุญ มารดาผูทรงการุญ คนกลางแจกจายพระคุณ เจือจุนวิญญาณใหรอดปลอดภัย

3.

สรรเสริญพระแมมารีย ผูมีจิตใจออนหวาน ทรงเปยมดวยหรรษทานพระเจา มารดาผูทรงบรรเทา คนทุกขลําบากโศกเศรา โปรดภาวนาเพื่อเราดวยเทอญ

เพลงบทสรอย บทสรอยที่ 5

วันทามารีอา เปยมดวยหรรษทาน พระผูเปนเจาสถิตกับทาน ผูมีบุญกวาหญิงใดๆ อัลเลลูยา บทสรอยที่ 5 วันทามารีอา เปยมดวยหรรษทาน พระผูเปนเจาสถิตกับทาน ผูมีบุญกวาหญิงใดๆ อัลเลลูยา บทสรอยที่ 35 ขาพเจาพรอมแลวพระเจาขา ขาพเจายินดีทําตามน้ําพระทัย บทสรอยที่ 39 องคพระเจาทรงเปนพละกําลังและบทเพลงของขาพเจา พระองคทรงเปนผูชวยขาพเจาใหรอด บทสรอยที่ 72 ทุกคนที่เกรงกลัวองคพระเจา ยอมเปนผูมีความสุข บทสรอยที่ 9 ทั่วพิภพจนสุดปลายแผนดิน ไดเห็นความรอดขององคพระเจา

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 3 8


บทเพลงอัลเลลูยา

อัลเลลูยา (จงแสวงหา)

แปล: ป.ธรรมนิยม

จงแสวงหาน้ําพระทัยพระเปนเจา และความเที่ยงตรงของพระองค แลวทุกทุกสิ่งจะบังเกิดแกตัวของทาน อัลเลลู อัลเลลู...ยา

อัลเลลูยา (เชิญเรามารองเพลง)

พีรสันติ จวบสมัย

เชิญเรามารองเพลงอัลเลลูยา แดองคพระเปนเจาอัลเลลูยา พระองคทรงเมตตาพระวาจาถึงเรา เชิญนอมเฝารองเพลงอัลเลลูยา (รับ) เชิญโมทนารองสาธุการ เชิญขับรองแซซองยินดี

แดองคภูบาลดวยใจเปรมปรีดิ์ แดภูมีดวยเพลงอัลเลลูยา

บทเพลงถวาย

จากดวงใจ...สูพระแทน

อ.ประจงกิจ

1 .จากดวงใจสูพระแทน ดั่งกํายานลองลอยไป เราประสงคมอบเครื่องบูชา 2. ดั่งพระคริสตทรงอุทิศ ไถโทษาของชาวเรา เปนบูชาที่แสนยิ่งใหญ 3. จึงขอองคพระบิดา ชําระมลทินสิ้นไป

ไปยังแดนสรวงสวรรคอันรื่นรมย จากพระแทนสูพระทัยของพระองค กายและใจเปนเครื่องบรรณาการแดพระองค พลีชีวิตบนกางเขนเปนบูชา ใหเราพนบาปมลทินสิ้นผองภัย ตามประสงคของพระบิดาดวยเต็มพระทัย โปรดรับบูชาจากดวงใจ (ดวงใจ) ใหกายใจของเราสมเปนบูชา

(ซ้ําขอ 3) ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 3 9


เชิญพรอมกันถวาย

อ.ประจงกิจ

1. แผนปงที่ลูกนํามาถวาย โปรดเปลี่ยนใหกลายเปนพระกายแหงชีวิต เหลาองุน โปรดเปลี่ยนเปนพระโลหิต หลอเลี้ยงชีวิตใหชิดสนิทพระองค (รับ) เชิญพรอมกันถวาย กายและวิญญาณ เปนพลีบูชา พรอมกายาโลหิต พระคริสตชุมพา ผูพลีชีวาเพื่อเรา 2. การงานภาระหนาที่ทั้งหลาย เหน็ดเหนื่อยรางกาย ขอนํารวมในบูชา ความสุขใจทั้งหลายที่ไดรับมา จากพระบิดา รวมในบูชาพระองค (รับ) (ซ้ําขอ 3)

รวมในบูชาของพระเยซู

อ.ประจงกิจ

1. ในบูชามิสซาเลิศล้ํา เปนพิธีกรรม รื้อฟนความรักของพระบุตรา ทรงถวายโลหิตกายา แดพระบิดา เปนเครื่องบูชาไถเราพนบาป (รับ) รวมถวายดวยจิตใจซื่อตรง กับพระสงฆผูแทนของชาวประชา กายและใจถวายแดพระบิดา พรอมบูชาล้ําคาของพระเยซู 2. แผนปงจากขาวสาลี ผลงานอยางดี แทนงานมากมีที่เรากระทํา เหลาองุนแทนความสุขล้ํา จากพระทรงธรรม ขอนํารวมในบูชาพระองค (รับ)

ขอทูลถวาย

เรียบเรียง: อ.ประจงกิจ

1. ขอทูลถวายรางกายใจจิต ขอน้ําพระทัยหลอใจใหตรง ขอเชื่อมนิสัยรวมใจไมตรี นิสัยใดโทษจงโปรดเปลี่ยนพลัน

รวมศีลสนิทกับหัตถพระสงฆ จะไดดํารงชีวิตชิดกัน ถวายชีวีแดองคทรงธรรม ใหดวงชีวันเปนน้ําหนึ่งเดียว

2. พระปนปกเกศเสด็จทรงศีล ใหประชาคมอารมณกลมเกลียว อัญเชิญเครื่องมูลกราบทูลถวาย ยกใหเปนสิทธิ์รวมคริสตองค

เพื่อชวยแผนดินทั่วหลาฟาเขียว ใจหาญชาญเชี่ยวปฏิบัติสัตยตรง ชีวิตใจกายรวมกับพระสงฆ ดวยใจบรรจงในกองบูชา

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 4 0


3. น้ําที่พระสงฆรินลงในถวย สมเปนคริสตังรูฟงมิสซา อนึ่งประสงคดํารงชีวิต ทุกลมหายใจไมมีรําคาญ

อาองคอดิศร

เหมือนหนึ่งขอชวยใหรวมศรัทธา รวมศาสดาใหกูวิญญาณ ใหอยูใกลชิดกับพระอาจารย เปนสุขสําราญชั่วนิรันดร

(เนื้อรอง บุญสม เจริญเอง)(ทํานอง บ.วิชัย กูชาติ)

1. อาองคอดิศร ใหตกเต็มรวงทั้งปวงสุกดี

พระองคอาทรทรงสรางสาลี อันขาเหลานี้ ยกถวายพระองค

2. อาองคอดิศร พระองคอาทรสรางองุนดง ใหมีน้ําฉ่ําทําเหลาเปลี่ยนปลง กลิ่นรสยังคงขอถวายเจาพระคุณ 3. ขอพระทรงนํา ผูที่ตรากตรํา งานชวยเจือจุน เขาสูแดนรัก มิพักเหนื่อยหนุน ใหเห็นเจาพระคุณ วันพระเสด็จมา

เพลงศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์สิทธิ์ (แสนศักดิ์สิทธิ์) ศักดิ์สิทธิ์แสนศักดิ์สิทธิ์ แจงสุดหยั่งซึ่งความสูงสงศักดิ์ศรี พระเกียรติปรากฏมากมี

ฟาแจงอิทธิฤทธิ์ดังโลกรู ขานคําโฮซานนา กลาวกองสดุดีเจาพระคุณเสด็จมา

ศักดิ์สิทธิ์ (พระองคทรงฤทธิไกร) ศักดิส์ ิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ เสนาธิราชอวยชัย สาธุการ สาธุการ สาธุการ โอบุตรพระเจาลูกกราบกราน

พระองคทรงฤทธิไกร บังคมไหวพระเจาสูงสุด สาธุการพระเจาสูงสุด สาธุการพระเจาสูงสุด(ซ้ํา)

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 4 1


บทเพลงชุมพา

ความรัก

ทวีศิลป พงศพิศ

ความรักพระองคยิ่งใหญ พลีชีวิตโลหิตมังสา โปรดทรงเมตตาปรานี ใกลชิดสนิททรงชัย

มอบกายใจเพื่อไถชีวา เปนบูชาแดพระทรงชัย นําลูกนี้สูราชัย สุขฤทัยในพระองค

วอนพระชุมพา พระชุมพาผูทรงถอมองคลงมา ไถโทษาของเราคนบาปทั้งมวล พระองคยอมสิ้นสุขตรอมทุกขคร่ําครวญ เพื่อเรามีสวนรวมสุขในพระราชัย เราขอกราบวอนขอพระเมตตา ยกสิ่งโทษาของเราใหสิ้นไป ขอพระองคทรงดลเราพนจากภัย เราจะไดรวมสุขกับพระองค

บทเพลงปดพิธี

ขาฯขอขอบพระคุณ 1

เนื้อรอง บุญสม เจริญเอง

(รับ) ขาฯ ขอขอบพระคุณ สันติไดเปรมปรีดิ์

พระทรงจุนจิตขาฯ มี สุขในพระคริสตองค

1. ขาฯ ขอโมทนา ชวยขาฯ ใหเดินตรง

พระวาจาพระจํานง ตามทางที่พระทรงหมาย

2. ขาฯ ขอโมทนา เพราะพระโปรดพลังให

ชีพของขาฯ มิวางวาย ชีพขาฯ นี้คงนิรันดร

3. ขาฯ ขอโมทนา เสริญพระผูทรงธรรม

ใหเหลาขาฯ นี้ไดสรรตลอดทั่วแหลงโลกา

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 4 2


ชีวิตมีคา

ส.ดําเนินสดวก

1.

พิธีกรรมจบลงครั้งนี้ ชีวิตชางแสนมีคา

ลูกยินดีทําตามพระวาจา เมื่อรวมบูชามิสซาแหงใจ

2.

เรียนรูเพื่อชวยผูอื่น ชีวีลําบากเพียงใด

ทําใหสดชื่นรื่นรมยสมฤทัย ไมเปนไรสุขใจในพระวาจา

หนทางพระคริสต

ส.สรรสรางกิจ

(รับ) ใหเราไปประกาศพระนาม พระเยซูผูไถโลกา ยึดพระธรรมเปนหลักชีวามั่นคง ใหเราไปดําเนินชีวิต ดวยดวงจิตที่สัตยซื่อตรง ในหนทางพระคริสตผูทรงชีวา 1. ที่ใดมีความเกลียดชัง นําความรักพระองคไป ที่ใดมีความบาดหมาง จงใหอภัย ที่ใดมีความมืดมน ขอพระองคโปรยปราย แสงเรียงรายสองนําชีวิตพนหมูมาร (รับ) 2. ที่ใดมีความโศกศัลย นําความหวังพระองคไป ที่ใดความเชื่อหวั่นไหว โปรดไขแสดง ที่ใดมีความสับสน ขอพระองคเปลี่ยนแปลง ใหรอนแรงดวยไฟแหงรักสันติธรรม (รับ)

ใหเรากาวเดินไป 1.

อ.ประจงกิจ

ใหเรากาวเดินไป ในหนทางพระองค แมวาหนทางนี้ คอยซุมรุมทําลาย

ดวยดวงใจมั่นคง พระผูทรงชัย จะมีศัตรูราย จะรอนราญไพรี

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 4 3


(รับ) พระธรรม (พระธรรม) ซึ่งนําชีวี (ซึ่งนําชีวี) พวกลูกยินดี (พวกลูกยินดี) ปฏิบัติตาม (ปฏิบัติตาม) อีกทั้ง (อีกทั้ง) จะพยายาม (จะพยายาม) ประกาศพระนาม (ประกาศพระนาม) พระองคแพรไป 2.

พวกลูกขอบพระคุณ และใหความอบอุน พวกลูกจะดํารง จนตลอดชีวา

ที่ไดทรงการุญ แกลูกเรื่อยมา มั่นคงในพระวาจา สัญญาพระองค

3.

โปรดใหขาฯ เปนเครื่องมือทําตามน้ําพระทัย สันติองคทรงชัยจะนําไปใหโลกา ดวยการนําพระคริสตสถิตในชีวิตอื่น ขาฯ จะไดชื่นชมพระองค

ชีวิตใหม 1. เรามาเริ่มสรางชีวิตใหม ใหสุกใสฤทัยรื่นรมย ชีวิตใหมไสวใครชม ชื่นสุขสมภิรมยชมกัน 2. เรามาเริ่มดวยรักพระองค ปกใจคงยึดองคทรงธรรม ทรงอบายมั่นหมายไกลพลัน ตัวเรานั้นคืนวันมั่นคง (รับ) แสงธรรมสองนําหนทาง เราจะวางไวในพระองค ทางความดีเรานี้ซื่อตรง จะดํารงคงมั่นสัญญา 3. ชีวิตเกาเราไซรไมแล มั่นคงแทพระคริสตราชา ชีวิตใหม ดั่งใหวาจา ใครคนหายอมพาสุขใจ (รับ)

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 4 4


บทเพลงแมพระ

ราชินีแหงสายประคํา

อ.ประจงกิจ

1. ราชินีแหงสายประคําศักดิ์สิทธิ์ ทรงเปยมลนดวยหรรษทาน พรหมจารีที่รักและทรงเมตตา ทรงสั่งสอนใหสวดค่ําเชา

องคพระจิตอยูชิดในดวงวิญญาณ มารดาแหงพระเจา ที่พึ่งพาหลบภัยของเราคนบาป สายประคํานําชีวา

วันทามารีอา วันทามารีอา วันทา...มารีอา 2. ราชินีแหงสายประคําประเสริฐ ความมลทินไมมีกล้ํากราย โดยอาศัยซึ่งสายประคําสูงสง ทดแทนชดเชยบาปชั่วชา

งามบรรเจิดจิตเพริศพิไลแพรวพราย ขอถวายพร จะมั่นคงสวดทุกทุกวันเวลา เพื่อสันติในโลกา

วันทามารีอา วันทามารีอา วันทา...มารีอา วันทามารีอา วันทามารีอา วันทา...มารีอา

สุขในพระแม 1)

พ.อานามวัฒน

อิ่มใจในรักมารดา ดวยรักจากแมซึ้งใจ

(รับ) มารีมารดาของลูก ขานอยยังพลอยดีใจ

สุขอุรากวารอยรักใด รอยรสมาลัยหาใดเทียบเลย หัวใจพันผูกดวงใจลูกไว สวนหนึ่งของใจแมมีลูกอยู

2)

สุขไหนใหเหมือนพระนาง อยูใจกลางดวงใจลูกนอย แมนี้เปนที่พักคอย ยามเหงาเศราสรอยหวังคอยเตือนใจ

3)

สุขในองคพระชนนี ลูกรักแมที่เมตตา

ยอดสตรีแมศรีลูกยา รองร่ําวาจาวารักแมจริง

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 4 5


4)

สุขใจในรักมารดร ใหทิ้งทางอเวจี

5)

สุขสมชมพระแมเจา แมนี้เคยอุมค้ําชู

พระแมนิจจานุเคราะห

แมพร่ําสอนหมั่นทําความดี ใหเอื้ออารีไมตรีสัมพันธ บังเกิดเกลาองคพระเยซู คอยเฝาแลดูรูใจไมหาง

อ.ประจงกิจ

(รับ) ราชินีแหงโลกแหงสวรรค คนกลางแจกจายพระหรรษทาน 1) 2)

ตามพระแมไปจะไมหลงทาง เพราะพระมารดานั้นเปนพลัง พระแมปกปองจะไมตองกลัว เพราะพระมารดาของเราทั้งหลาย

เทวัญและมนุษยกราบกราน คือพระแมนิจจานุเคราะห วิงวอนพระนางจะมีความหวัง คุมครองปองกันใหรอดปลอดภัย พระแมสงเคราะหจะถึงที่หมาย นั้นคอยแจกจายพระคุณมากมาย

นักบุญและเทวา 1.

นักบุญและเทวา สรรเสริญแมมารีย

ชวนกันมาขับดนตรี ราชินีแหงวิญญาณ

(รับ) อาเว อาเว อาเว มารีอา

อาเว อาเว อาเว มารีอา

2.

แมผูมีใจออนหวาน ขับเพลงกรานกราบบาทา พรหมถือสารขานดนตรี สดุดีวันทนา ลูกทําเชนพรหมถือสาร สาธุการพระมารดา อภิวาทระลึกคุณ ใหลูกอุนดวยเมตตา

3. 4. 5.

โอพรหมจารี ลูกรื่นชื่นวิญญาณ เมื่อครั้งโบราณกาล สรรเสริญแมมารีย วันนี้เปนยามเย็น แซซองรองขับขาน ลูกอยู ณ แทบบาท โปรดเอื้อเกื้อการุญ

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 4 6


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

แมคือมหาลาภ มีสุขพนทุกขภัย สวรรคคือถิ่นแท เมื่อลูกยังอยูไกล ชวยลูกปองกันตัว ทางเดินเกิดกันดาร มีแมใจลูกกลา จะอยู ณ หมูใด ใหญเล็กเด็กกําพรา คนจนจิตมัวหมอง ทอธารแหงความหวัง ผูใดพึ่งพระแม ขอแมกรุณา ขอแมโปรดอวยพร

เหลาคนบาปไดอาศัย ดวยพระทัยแมเมตตา ขอพระแมชวยพาไป ขอแมไดกรุณา ดวยลูกกลัวศัตรูมาร ขอประทานชวยนําพา ทุกเวลาไมกลัวภัย ยอมมีชัยทุกเวลา ขอมารดาชวยปกครอง โปรดประคองชวยชีวา เปนกําลังคนออนแอ ฤามีแพแกมายา เมื่อชีวาลูกมวยมรณ แลวกางกรรับวิญญาณ

คริสตชนจงยินดี 1. คริสตชนทั้งหลายจงยินดี รวมเปรมปรีดิ์แซซองใหเกริกไกร ถวายพรสตรีผูยิ่งใหญ ถวายชัยพระมารดา (รับ) วันนี้ พวกลูกทั้งหลาย ตางรวมถวาย เทิดพระเกียรติองคมารดามารีอา ฉลองแซซองกองฟาพรอมเทพเทวา จะรักศรัทธาพึ่งพาพระมารดา 2. มวลบุปผาที่นํามาประดับ เรียงสลับที่ประทับของแม ดั่งจิตใจพวกลูกถวายแด องคพระแมมารีอา 3. สายพิรุณโปรยปรายกระเซ็นสาด พฤกษชาติสดชื่นดั่งเกิดใหม เตือนถึงพระมารดาตั้งพระทัย ใหพวกลูกไดกลับใจ 4. ทองฟางามสายน้ําชางเย็นชื่น เย็นระรื่นสดชื่นทั่วถิ่นไทย เตือนใหลูกเขาใจถึงพระทัย งามวิไลของพระแม ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 4 7


ใครรักเราเทาแม 1. แมรักลูกยิ่งสิ่งใด ชีวิตแมพลีไดทุกเวลา

ลูกวอนขออะไรแมใหดังปรารถนา ใครเลาหนารักเราเทาแมรักเอย

2. โอแมมารียยอดสตรีเหนือใครทั้งปวง พระแมทรงเปนหวงเหลาพวกลูกที่ออนแอ แมมีศัตรูรายจูโจมคอยรังแก ไมผันแปรโอพระแมคอยชวยเรา 3. โอแมมารียราชินีของชาวคริสตัง พระแมเปนพลังหนุนนําใหลูกทําดี จึงขอสรรเสริญเทิดเทินพระแมมารีย ลูกยินดีฉลองพระนามในวันนี้เอย 4. แมขอใหลูกอยาทําความชั่ว บาปเมามัวอยาไดกลัวสูมัน อยาหนีจงสูสุดชีวัน แมเปนประกันบาปมันจะพายแพเอย

ถวายวันทามารีย

1. ถวายวันทามารีย ตั้งจิตนอบนอมพรอมกัน

ชนนีผูทรงสวรรค สนั่นแซซองกองคุณ

(รับ) พรอมเถิดพวกเราชาวไทย สรรเสริญพระคุณชนนี สรรเสริญพระคุณชนนี 2. วิญญาณที่ผิดติดโทษ สิ้นโทษสูธรรมจํารูญ 3. พระเกียรติพระคุณบุญงาม ปองกันมารรายไพรี

มาไหวพระแมมารี ชีวีวิญญาณฟาดิน ชีวีวิญญาณฟาดิน

ขอโปรดเอื้อเฟอเกื้อหนุน ของขุนสูญหายกลายดี พระนามเฟองฟาอาศรี ปรานีอํานวยอวยชัย

4. พระแมวิสุทธิ์ผุดผอง ทรงสิทธิ์ฤทธิ์ล้ําอําไพ

แมของพระผูเปนใหญ เปนที่อาศัยพึ่งพา

5. ลูกขอพระเดชพระคุณ โปรดลูกเมื่อมรณา

เจือจุนพิทักษรักษา สูฟาตลอดนิรันดร

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 4 8


สักวันฉันจะไดเห็น

1. สักวันฉันจะไดเห็น พบพักตรแมรักมารีย

ผูเปนมารดาทรงศรี ไมมีผูใดเทียมทัน

(รับ) สักวัน ณ เมืองสวรรค จะเห็นแมฉันมารีย สักวัน ณ เมืองสวรรค จะเห็นแมฉันมารีย 2. สักวันฉันจะไดเห็น เกื้อหนุนจุนลูกทุกวัน

ผูเปนแมเมืองสวรรค ปองกันไพรีบีฑา

3. สักวันฉันจะไดเห็น อยูใกลไดสนทนา

ผูเปนแมรักของขาฯ บอกวารักแมจริงใจ

4. สักวันฉันจะไดเห็น ประเสริฐเลิศล้ําอําไพ

ผูเปนดาราสุกใส แจงใจสวางวิญญาณ

5. สักวันฉันจะไดเห็น ผูเปนมารดาออนหวาน อยูในสวรรควิมาน สําราญใกลแมมารีย 6. สักวันฉันจะไดเห็น ผูเปนแมประเสริฐศรี ฉันจะเกษมเปรมปรีดิ์ รักแมมารียนิรันดร

บทภาวนาแดแมพระประจักษเมืองลูรด ขาแตพระแมมารีย พระแมไดทรงประจักษมาแกนักบุญแบรนาแดต

ทามกลางความเหน็บหนาวและมืดมนแหงเหมันต พระแมไดทรงมอบความอบอุน แสงสวาง และความงดงาม ทามกลางความมืดมนของชีวิต และในโลกมืดของอํานาจความชั่วราย

ขอพระแมโปรดใหขาพเจาทั้งหลายมีความหวัง และความไววางใจ ขาแตพระแม ผูทรงเปนการปฏิสนธินิรมล โปรดเสด็จมาชวยเหลือขาพเจาทั้งหลายผูเปนคนบาป โปรดประทานความสุภาพถอมตนแหงการกลับใจ และความกลาหาญในการใชโทษบาป โปรดสอนใหขาพเจาทั้งหลายภาวนาเพื่อมนุษยทุกคน ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 4 9


โปรดนําขาพเจาทั้งหลายสูตนธารแหงชีวิตที่แทจริง โปรดใหขาพเจาทั้งหลายเปนผูจาริก กาวเดินในใจกลางพระศาสนจักรของพระองค โปรดใหขาพเจาทั้งหลายกระหายศีลมหาสนิท ปงทรงชีวิต มากยิ่งขึ้น

ขาแตพระแมมารีย พระจิตเจาทรงกระทําอัศจรรยในพระแม โดยอาศัยพลานุภาพของพระองค พระองคทรงนําพระแมใหอยูใกลพระบิดา ในพระสิริรุงโรจนแหงพระบุตรของพระองค ผูทรงพระชนมอยูตลอดกาล โปรดทอดพระเนตรความทุกขทรมาน ทั้งรางกายและจิตใจของขาพเจาทั้งหลาย โปรดทอแสงอันออนหวานของพระแมแกทุกคน ในเวลาที่ตองผานความตาย ขาพเจาทั้งหลายภาวนาวอนขอพระแมมารีย พรอมกับนักบุญแบรนาแดต ผูเรียบงาย โปรดใหขาพเจาทั้งหลายเขาสูจิตตารมณแหงความสุขแท เชนเดียวกับทาน

เพื่อขาพเจาทั้งหลาย จะไดเริ่มตนลิ้มรสความชื่นชมยินดีแหงพระอาณาจักร และรองเพลงมักนีฟกัตพรอมกับพระแมแตในโลกนี้ ขาพเจาทั้งหลายขอถวายเกียรติแดพระนางพรหมจารีมารีย พระมารดาของพระเจา ขารับใชผูทรงบุญของพระองค และที่ประทับของพระจิตเจา อาแมน

บทสวดขอพระแมเหรียญมหัศจรรย ขาแตพระนางพรหมจารีมารีอา มารดาพระเจา มารดาแหงการปฏิสนธินิรมลทิน เราถวายตัวแด พระแมเหรียญมหัศจรรย ขอใหเหรียญนี้เตือนใจเราตลอดเวลาถึงความรักและความศรัทธาของเราตอ พระแม ขณะสวมเหรียญนี้ ขอพระแมโปรดพิทักษรักษาเรา ใหเราดํารงชีวิตอยูในพระหรรษทานของพระ บุตร ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 5 0


โอ พระนางพรหมจารีมารีอา มารดาพระมหาไถ ผูทรงฤทธานุภาพยิ่งนัก โปรดขอพระหรรษทาน ใหขาพเจา ลูกของพระแม ขาพเจาจะไดอยูใกลชิดกับพระแมเสมอ ขาพเจาจะไดตายในศีลในพระพรของ พระเปนเจา และวันหนึ่งขาพเจาจะไดพบพระแมในสวรรค มีความสุขชั่วนิรันดร อาแมน โอ พระนางมารีอาแหงการปฏิสนธินิรมลทิน โปรดภาวนาเพื่อเราผูมาวอนขอความชวยเหลือจาก พระนาง

บทสวดของนักบุญเทเรซาขอพระพักตรศักดิ์สิทธิ์ของ พระเยซูเจา โอ พระเยซูเจา ในพระมหาทรมานอันเศราระทมขมขื่นของพระองค พระองคกลายเปนมนุษยที่นา สมเพชที่สุด เปนมนุษยมหาทุกข ขาพเจาเคารพบูชาพระพักตรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ครั้งหนึ่งพระพักตรนี้ ฉายแสงแหงความสวยงาม และความออนหวานนารักแหงพระเทวภาพของพระองค แตเดี๋ยวนี้ได กลายเปนใบหนาของคนที่เปนโรคเรื้อน อยางไรก็ตาม แมพระพักตรของพระองคไดเสียโฉม ขาพเจายัง จําได ความรักซึ่งไมมีขอบเขตของพระองค ขาพเจามีความปรารถนาอยางรอนรนที่จะรักพระองค และ อยากใหมนุษยทั้งมวลรักพระองค น้ําตาที่เออลนในเบาตาของพระองคเปรียบเหมือนไขมุกมีคามหาศาลที่ ขาพเจาตองการสะสม เพื่อซื้อวิญญาณของคนบาปผูนาสงสารซึ่งตีคาไมได โอ พระเยซูเจา ขอใหพระพักตรนาเคารพบูชาของพระองคครอบครองดวงใจขาพเจา ขาพเจา วิงวอนพระองค โปรดจารึกพระพักตรของพระองคลงบนตัวขาพเจา และจุดไฟในดวงใจขาพเจาใหเรารอน ดวยความรักตอพระองค วันหนึ่งขาพเจาจะไดเชยชมพระพักตรรุงเรืองของพระองคในสวรรค อาแมน

บทสวดขอใหคนบาปและคนกําลังจะสิ้นใจ

จงสรรเสริญ อวยพระพร รัก บูชา และถวายพระสิริโรจนาแดพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งและนาเคารพ บูชาอยางยิ่งของพระเปนเจาตลอดกาล ในสวรรค บนแผนดิน และใตพิภพ โดยทุกสิ่งที่พระองคไดสราง และโดยพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจาในศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งบนพระแทน อาแมน ขาแตพระบิดา พระองคสถิตชั่วนิรันดร ขาพเจาถวายพระองค พระพักตรอันนาเคารพบูชาของ พระบุตรสุดที่รักของพระองค เพื่อ พระเกียรติและพระสิริโรจนาแหงพระนามของพระองค สําหรับ ขอให คนบาปกลับใจและคนใกลตายเอาวิญญาณรอดไปสวรรค เทอญ โอ พระเยซูเจา โดยบุญกุศลจากพระพักตรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค โปรดเมตตาเราและทั้งโลก เทอญ (สามจบ)

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 5 1


บทภาวนาเราวิงวอนเพื่อ “ความเชื่อ” (บนพื้นฐานคําสอนของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต ที่ 16)

o ในความเชื่อ ขาพเจาพบบางสิ่งที่ยิ่งใหญกวาที่ขาพเจาจะคาดคิดขึ้นเองดวยตัวของขาพเจา....... (รับ) โปรดเพิ่มพูนความเชื่อของขาพเจาดวยเถิด พระเจาขา + ความเชื่อเปนคําตอบ “ครับ/คะ” แบบใหมที่ถูกเปลงออกมาไดเพราะพระเจาทรงสัมผัสขาพเจา (รับ)  ความเชื่อก็คือ การไดพบพระองค (พระเจา) ผูทรงอดทนยอมรับความบกพรองของขาพเจาและ ทรงประทานความรักที่ไมเสื่อมสลาย (รับ) o ความเชื่อหมายถึง การมีชีวิตรวมกับพระองค ผูทรงปกปอง คุมครองเรา และนําเราขามพนความ ตาย (รับ) + ความเชื่อ คือการทลายเกราะที่กักขังตัวขาพเจา ใหอยูโดดเดี่ยวตามลําพังในโลกของตัวเอง และ ปลอยให “ตัวขาพเจาทีแ่ ทจริง” ไดกลับเปนขึ้นมา (รับ)  ความเชื่อ คือการถึงจุดที่เราสํานึกวาเราตองการที่จะรับบางสิ่งบางอยาง (รับ) o ความเชื่อ หมายถึงการแบมือของเราดวยความวางใจ และ รับของขวัญ (จากพระเจา) (รับ) + ความเชื่อ ครอบคลุมทุกสวนของชีวิตของเรา สติปญญา จิตใจ ความรูสึก ความรัก (รับ)  ความเชื่อ นําชีวิตของเราจากการพึ่งพาสิ่งที่เห็นได จับตองไดสูความวางใจในสิ่งที่เห็นไมได (รับ) o ความเชื่อ เปดพลังภายในแหงความเขาใจที่กําลังรอคอยแสงสวาง แหงความจริง (รับ) + ความเชื่อ เปนเสียงเรียกที่ดึงดูดผูคนมารวมกันเปนชุมชน (รับ)  ความเชื่อ เกี่ยวของกับการใหอภัย เราจะสามารถคนพบตัวเราเองได เมื่อเรารับการใหอภัย (เมื่อเราทําผิด) และใหอภัย (เมื่อคน อื่นทําผิด) (รับ) o ความเชื่อ ตองเติบใหญบรรลุวุฒิภาวะ (เปนผูใหญ) ดวยการเผชิญความยากลําบากทุกขทรมาน ในทุกชวงของชีวิต ในยามถูก คุกคามดวยความสงสัย และอํานาจที่โนมนาวสูการไมเชื่อ (รับ) + ความเชื่อ เปดหัวใจของเราใหกวางดวยความหวัง และ เสริมพลัง ใหเราพรอมเปนพยานแมถึง แกชีวิต (รับ) ความเชื่อ ทําใหเราเปนแสงสวางแกผูอื่น การเปนผูที่เชื่อ คือ การหนีแรงถวงของเราเอง (รับ) บทภาวนาแตงโดยคุณพอ Peter John Cameron O.P. จาก The Magnificat – Year of Faith Companion

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 5 2


หมายเหตุ : บทภาวนาตอบรับ “ขาพเจาเชื่อ พระเจาขา โปรดทวี

ความเชื่ อ ของเรา”

(I believe, Lord, increase our Faith-Credo, Domine, Adauge Nobis Fidem) เปนชื่อของเพลงทางการของการ ฉลอง“ปแหงความเชื่อ” นี้ดวย)

ขอรําพึงสําหรับสวดสายประคํา ขอรําพึงเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูเจา สําหรับวันจันทรและวันเสาร 1. ทูตสวรรคแจงขาวแกพระนางมารีย ทานจะตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ทานจะตั้งชื่อเขาวา “เยซู” เขาจะเปนผูยิ่งใหญ และพระเจาผูสูงสุดจะทรงเรียกเขาเปนบุตรของพระองค (ลก 1:31-32) 2. พระนางมารียเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ เธอมีบุญยิ่งกวาหญิงใดๆ และบุตรของเธอก็มีบุญดวย เธอเปนสุขที่เชื่อวา พระวาจาที่พระเจาได ตรัสแกเธอไวจะสําเร็จไป (ลก 1:42, 45) 3. พระเยซูเจาประสูติ ณ เมืองเบธเลเฮม พระนางมารียไดคลอดบุตรชายคนแรก ณ เมืองเบธเลเฮม เอาผาพันกายกุมารนั้น แลววางไวใน รางหญา เนื่องจากไมมีที่ในหองพักแรมเลย (ลก 2:7) 4. พระนางมารียถวายพระกุมารในพระวิหาร เมื่อครบกําหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะตองทําพิธีชําระมลทินตามธรรมบัญญัติของโมเสส โย เซฟและพระนางมารียไดนําพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแดพระเจา (ลก 2:22) 5.พระนางมารียพบพระเยซูเจาในพระวิหาร ในวันที่สาม ทานทั้งสองจึงพบพระองคในพระวิหาร กําลังนั่งอยูทามกลางบรรดาอาจารย ทรงฟงและไตถาม พวกเขา ทุกคนที่ไดฟงพระองคตางประหลาดใจในสติปญญาและคําตอบของพระองค (ลก 2:46-47)

ขอรําพึงเกี่ยวกับความทุกขของพระเยซูเจา สําหรับวันอังคารและวันศุกร 1.พระเยซูเจาทรงเขาตรีทูตในสวนเกทเสมนี ทรงซบพระพักตรลงกับพื้นดิน อธิษฐานภาวนาวา “พระบิดาเจาขา ถาเปนไปได ขอใหถวยนี้พน ขา พเจ าไปเถิ ด ถา เปน ไปไมไ ด ก็ ขออยา ให เ ปน ไปตามใจข าพเจา แต ให เ ปน ไปตามพระประสงคของ พระองคเถิด” (มธ 26:39) ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 5 3


2.พระเยซูเจาทรงถูกเฆี่ยน ประชาชนทุกคนตอบวา ขอใหเลือดของเขาตกเหนือเรา และเหนือลูกหลานของเราเถิด แลวปลาต ไดสั่งใหปลอยบารับบัส สั่งใหโบยตีพระเยซูเจา แลวสงพระองคใหเขานําไปตรึงบนไมกางเขน (มธ 27:2526) 3.พระเยซูเจาทรงถูกสวมมงกุฎหนาม เขาเปลื้องฉลองพระองคออก นําเสื้ อคลุมสีมวงแดงมาคลุมให นําหนามมาสานเปนมงกุฎสวม พระเศี ย ร ให พ ระองค ถื อ ไม อ อ ในพระหั ต ถ ขวา และคุ ก เข า ลงเฉพาะพระพั ก ตร เยาะเย ย พระองค (มธ 27:28-29) 4.พระเยซูเจาทรงแบกไมกางเขน พระองค ทรงแบกไม ก างเขนเสด็ จ ออกไปยั ง สถานที่ ที่ เ รี ย กว า เนิ น หั ว กะโหลก ภาษาฮี บ รู ว า กลโกธา เขาไดตรึงพระองคบนไมกางเขนที่นั่น (ยน 19:17-18) 5.พระเยซูเจาทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนมบนไมกางเขน พระเยซูเจาทรงรองเสียงดังวา “พระบิดาเจาขา ขาพเจามอบจิตของขาพเจาไวในพระหัตถของ พระองค” เมื่อตรัสดังนี้แลว ก็สิ้นพระชนม (ลก 23:46)

ขอรําพึงเกี่ยวกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา วันพุธและวันอาทิตย 1.พระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ ทูตสวรรคกลาวแกสตรีทั้งสองคนวา “อยากลัวเลย ขาพเจาทราบวาทานกําลังแสวงหาพระเยซู ผู ถูกตรึงบนไมกางเขน พระองคไมอยูที่นี่ เพราะกลับคืนพระชนมชีพแลวตามที่ตรัสไว” (มธ 28:5-6) 2.พระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค พระองคไดทรงนําบรรดาศิษยออกไปใกลหมูบานเบธานี ทรงยกพระหัตถขึ้นอวยพระพร และ ขณะที่ทรงอวยพระพรอยูนั้น พระองคไดทรงแยกไปจากเขา และทรงถูกนําขึ้นสูสวรรค (ลก 24:50-51) 3.พระจิตเสด็จมา เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษยทุกคนไดมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน เขาไดเห็นเปลวไฟ ลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยูเหนือศีรษะของเขาแตละคน ทุกคนไดรับพระจิตเจาเต็มเปยม (กจ 2: 1, 3-4) 4.พระนางมารียไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ธิดาเอย ในบรรดาสตรีทั้งหลายในโลก เธอไดรับพระพรพิเศษจากพระเจาสูงสุด และขอใหพระเจา พระผูสรางฟาและแผนดินจงไดรับการสดุดี (ยดธ 13:18) ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 5 4


5.พระนางมารียไดรับมงกุฎในสวรรค เครื่องหมายใหญยิ่งปรากฏในสวรรค คือสตรีผูหนึ่งมีดวงอาทิตยเปนอาภรณ มีดวงจันทรอยูใตเทา มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะ (วว 12:1) ขอรําพึงเกี่ยวกับชีวิตเปดเผยและภารกิจของพระเยซูเจา สําหรับวันพฤหัสบดี 1.พระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง ณ แมน้ําจอรแดน ขณะที่พระคริสตเจาเสด็จลงไปในน้ํา พระองคเปนผูบริสุทธิ์ แตมารับสภาพบาป เพราะเห็นแกเรา ทองฟาเปดออก แลวมีเสียงจากสวรรคกลาววา “ผูนี้เปนบุตรสุดที่รักของเรา เปนที่ โปรดปรานของเรา” (มธ: 16-17) พระจิตเจาเสด็จลงมาเหนือพระองค เพื่อสงพระองคไปปฏิบัติภารกิจที่ ไดรับมอบ 2.พระเยซูเจาทรงเผยพระองคเองในงานมงคลสมรส ณ หมูบานคานา เมื่อพระคริสตเจาทรงเปลี่ยนน้ําใหเปนเหลาองุน พระองคทรงกระทําอัศจรรยนี้เปนเครื่องหมาย แรกที่หมูบานคานา แควนกาลิลี พระองคทรงสําแดงพระสิริรุงโรจนของพระองค และบรรดาศิษยเชื่อใน พระองค (ยน 2:11) ใหเราขอบคุณพระนางมารียผูเปนศิษยกลุมแรก ไดมีสวนริเริ่มในเหตุการณนี้ 3.พระเยซูเจาทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจาและทรงเรียกผูคนใหกลับใจ “เวลาที่กําหนดไวมาถึงแลว พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว จงกลับใจ และเชื่อขาวดีเถิด ” (มก 1:15) พระองครงอภัยบาปของทุกคนที่เขามาหาดวยความไววางใจ และสุภาพ (มก 2:3-12; ลก 7: 4748) พระองคทรงริเริ่มพระเมตตาและยังปฏิบัติ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งอาศัยศีลอภัยบาปซึ่งมี อยูในพระศาสนจักร (ยน 20:22-23) 4.พระเยซูเจาทรงสําแดงพระกายอยางรุงโรจน ณ ภูเขาทาบอร พระพักตรของพระองคฉายพระสิริรุงโรจน พระบิดาตรัสกับอัครสาวกวา “ทานผูนี้เปนบุตรของ เรา ผูที่เราไดเลือกสรร จงฟงทานเถิด” (ลก9:35) และไดเตรียมพวกเขาใหมีประสบการณมหาทรมาน เพื่อใหเขาไดรับความยินดีในการกลับคืนพระชนมชีพ และดําเนินชีวิตอาศัยพระจิตเจา 5.พระเยซูเจาทรงตั้งศีลมหาสนิท เพื่อเปนเครื่องหมายของธรรมล้ําลึกปสกา พระเยซูเจาทรงทราบวา ถึงเวลาแลวที่จะทรงจากโลกนี้ไปเฝา พระบิดา พระองคทรงรักผูที่เปน ของพระองคซึ่งอยูในโลกนี้ พระองคทรงรักเขาถึงที่สุด (ยน 13:1) พระคริสตเจาถวายพระองคในศีลมหา สนิท ภายใตรูปปรากฏของปงและเหลาองุน แสดงถึงความรักตอมนุษยชาต

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 5 5


บทภาวนา กอ รับ

บทอัญเชิญพระจิตเจา

เชิญเสด็จมา ขาแตพระจิตเจา เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ และทรงบันดาลใหลุกรอนดวยความรักของพระองค

กอ รับ

โปรดประทานพระจิตของพระองค และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา แลวพระองคจะทรงเนรมิตแผนดินขึ้นใหม ขาแตพระเจา พระองคทรงสอนใจสัตบุรุษดวยการสองสวางของพระจิต โปรดใหขาพเจาทั้งหลาย ซาบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้น และโปรดใหไดรับความบรรเทาจากพระองคทานเสมอ เดชะ พระคริสตเจา องคพระผูเปนเจา ของขาพเจาทั้งหลาย อาแมน บทขาแตพระบิดา ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย พระองคสถิตในสวรรค พระนามพระองคจงเปนที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงคจงสําเร็จในแผนดินเหมือนในสวรรค โปรดประทานอาหารประจําวัน แกขาพเจาทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแกขาพเจา เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอื่น โปรดชวยขาพเจาไมใหแพการผจญ แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วร าย เทอญ อาแมน บทวันทามารีย วันทามารีย เปยมดวยพระหรรษทาน พระเจาสถิตกับทาน ผูไดรับพระพรกวาสตรีใดๆ และพระ เยซูโอรสของทาน ทรงไดรับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย พระมารดาพระเจา โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผูเปนคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน บทพระสิริรุงโรจน พระสิริรุงโรจนแดพระบิดา และพระบุตร และพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอด นิรันดร อาแมน

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 5 6


บทขาพเจาเชื่อ (สัญลักษณของอัครสาวก) ขาพเจาเชื่อในพระเจา พระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟาดิน ขาพเจาเชื่อในพระเยซูคริสต เจา พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจา องคพระผูเปนเจาของขาพเจาทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจา ทรงบังเกิดจากพระนาง มารียพรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม และทรงถูกฝงไว เสด็จสูแดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตายเสด็จ สูสวรรค ประทับเบื้องขวาพระเจา พระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ แลวจะเสด็จมาพิพากษาผูเปนและผูตาย ขาพเจาเชื่อในพระจิตเจา พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวของผูศักดิ์สิทธิ์ การ อภัยบาป การกลับคืนชีพของรางกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน บทสารภาพบาป ขาพเจาขอสารภาพตอพระเจา ผูทรงสรรพานุภาพและตอพี่นองดวย วาขาพเจาไดทาบาปมากมาย ดวยกาย วาจา ใจ และดวยการละเลย ขาพเจาเปนคนบาป ขาพเจายอมรับวาเปนคนบาป (ขอนอกเพียง ครั้งเดียว) ดังนั้น ขอพระนางมารียผูทรงเปนพรหมจารีเสมอ ขอทูตสวรรคและนักบุญทั้งหลาย และพี่นอง ดวย ชวยวิงวอนพระเจาเพื่อขาพเจาดวยเทอญ พระบัญญัติ 10 ประการ

“เราคือองคพระผูเปนเจา พระเจาของทาน”

1. จงนมัสการ องคพระผูเปนเจา พระเจาพระองคเดียวของทาน 2. อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมเหตุ 3. อยาลืมฉลองวันพระเจาเปนวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. อยาฆาคน 6. อยาผิดประเวณี 7. อยาลักขโมย 8. อยาพูดเท็จใสรายผูอื่น 9. อยาปลงใจผิดประเวณี 10. อยามักไดทรัพยสินของผูอื่น

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 5 7


บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร 1. จงรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ และหยุดทางานในวันอาทิตย และวันฉลองบังคับ 2. จงรับศีลอภัยบาปอยางนอยปละครั้ง 3. จงรับศีลมหาสนิทอยางนอยปละครั้งในกําหนดปสกา 4. งดอาหาร และอดเนื้อ ในวันที่กําหนด 5. จงบํารุงพระศาสนจักรตามความสามารถ บทแสดงความเชื่อ ขาแตพระเจา ขาพเจาเชื่อมั่นในความจริงทุกขอ ที่ พระองคทรงเปดเผย และที่พระศาสนจักรสั่ง สอน โปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของขาพเจาดวยเถิด อาแมน บทแสดงความหวัง ขาแตพระเจา ขาพเจาหวังอยางแนวแนวา เดชะพระบารมีของพระเยซู คริสตเจา พระองคจะ ประทานพระหรรษทานแกขาพเจาในโลกนี้ และสันติสุขนิรันดรในโลกหนา ทั้งนี้เพราะพระองคทรงรักษา พระสัญญาที่ทรงใหไวเสมอ อาแมน บทแสดงความรัก ขาแตพระเจา ขาพเจารักพระองคสุดดวงใจยิ่งกวาสิ่งทั้งปวง เพราะพระองคทรงเปนความดีงาม หาที่สุดมิได และทรงสมควรไดรับความรักจากมนุษยทั้งมวล และเพราะรักพระองค ขาพเจาจึงรักผูอื่น เหมือนรักตนเอง และพรอมจะใหอภัยผูอื่นเสมอ โปรดทรงเพิ่มพูนความรักของขาพเจาดวยเถิด อาแมน บทแสดงความทุกข ขาแตพระเจา ขาพเจาเปนทุกขเสียใจที่ไดทําบาป เพราะบาปเรียกรองการลงโทษ และโดยเฉพาะ อยางยิ่ง บาปทําเคืองพระทัยพระองค ผูทรงความดีและทรงสมควรไดรับความรักจากมนุษยทั้งมวล เดชะพระหรรษทานชวย ขาพเจาตั้งใจแนวแนวาจะไมทําบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาป และจะพยายาม ใชโทษบาป โปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแกขาพเจาดวยเถิด อาแมน

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 5 8


บท เยซู มารีย โยเซฟ

เยซูมารีย โยเซฟ ขาพเจาขอถวายดวงใจ สติปญญาและชีวิตแดทาน เยซูมารีย โยเซฟ โปรดทรงชวยขาพเจาเมื่อใกลจะตาย เยซู มารีย โยเซฟ โปรดทรงชวยขาพเจาใหสิ้นใจอยางราบรื่นในศีลในพรของทานดวยเทอญ บททูตสวรรคของพระเจา ทูตสวรรคของพระเจา พระองคทรงพระกรุณามอบขาพเจาไว ในความอารักขาของทาน โปรด สองสวาง พิทักษรักษา คุมครองและนําทางชีวิต ขาพเจาในวันนี้(คืนนี้) ดวยเทอญ อาแมน บทขาแตพระชนนีพระเจา ขาแตพระชนนีพระเจา ลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม โปรดอยาเมินเฉยตอคําวอนขอในยาม ทุกขรอนของลูก แตโปรดชวยลูกใหพนภัยทั้งสิ้นเสมอเถิด พระมารดาพรหมจารีผูทรงไดรับพระพร

กอ รับ

บททูตสวรรคแจงขาว ทูตสวรรคแจงขาวแดพระนางมารีย และพระนางทรงครรภเดชะพระจิตเจา วันทามารีย ฯลฯ

กอ รับ

ขาพเจาคือผูรับใชของพระเจา จงเปนไปแกขาพเจาตามวาทะของทาน วันทามารีย ฯลฯ

กอ พระวจนาตถทรงรับสภาพมนุษย รับ และเสด็จมาประทับอยูทามกลางขาพเจาทั้งหลาย วันทามารีย ฯลฯ กอ รับ

โปรดภาวนาเพื่อลูกดวยเถิด พระชนนีเจาขา ลูกจะไดเหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจา

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 5 9


ใหเราภาวนา ขาแตพระเจา ทูตสวรรคมาแจงขาวใหทราบแลววาพระคริสตเจา พระบุตรของพระองคทรงรับ สภาพมนุษย ขอพระองคทรงพระกรุณาประทานพระหรรษทานลงในจิตใจขาพเจาทั้งหลาย ใหพึ่งพระ ทรมานและกางเขนของพระคริสตเจา เพื่อจะไดกลับคืนชีพอยางรุงโรจน เดชะ พระคริสตเจา องคพระ ผูเปนเจาของขาพเจาทั้งหลาย (รับ) อาแมน กอ รับ กอ รับ กอ รับ

บทราชินีสวรรค

ราชินีสวรรค จงยินดีเถิด อัลเลลูยา เพราะพระบุตรที่พระแมใหกําเนิดนั้น อัลเลลูยา ทรงกลับคืนพระชนมชีพดังตรัสไว อัลเลลูยา โปรดวอนขอพระเจาเพื่อลูกเถิด อัลเลลูยา จงชื่นชมยินดีเถิด มารียพรหมจารี อัลเลลูยา เพราะองคพระผูเปนเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว อยางแทจริง อัลเลลูยา

ใหเราภาวนา ขาแตพระเจา พระองคทรงบันดาลใหโลกยินดี อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสต เจา พระบุตรของพระองค อาศัยพระนางมารียพรหมจารี พระมารดาของพระบุตร ขอทรงพระกรุณา โปรดใหขาพเจาทั้งหลาย ไดรับความสุขแหงชีวิตนิรันดร เดชะพระบารมี พระคริสตเจา องคพระผู เปนเจาของขาพเจาทั้งหลาย (รับ) อาแมน

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ ป ค ว า ม เ ชื่ อ เ ข ต 2 วั น ที่ 2 1 - 2 8 เ ม . ย . 2 0 1 3 P 6 0

Bonjour,La France  

แสวงบุญประเทศฝรั่งเศส 21-28 เม.ย.2013

Bonjour,La France  

แสวงบุญประเทศฝรั่งเศส 21-28 เม.ย.2013

Advertisement