Page 1

~~~~ ~~~~

Arturo Marquez

Danzon No. for Orchestra


~~~~ ~~~~

Arturo Marquez

Danzon No. for Orchestra


DANZON

(Orquesta)

Arturo Marquez .2 Flautas (2a a piccolo) 2 Oboes 2 Clarinetes Bb

Saxof6n Soprano Bb 2 Fagots (bassons)

(horns)

4 Cornos

2 Trompetas Bb 3 Trombones

Tuba Timbales (timpani) daves, tarolas (pailas)

Perc

1:

Perc

2:

Perc

3:

maracas, daves, plato suspendido (suspended cymbal)

giiiro , maracas bombo (bass drum) tam- tam (grande)

Piano Cuerdas (strings)

Dedicado a

Beatriz Marquez y Sergio Tamayo


Š Copyright 1999 by Peermusic III, Ltd. International Copyright Secured All Rights Reserved


"'

."

". !:

". ..

"'

,.;- !:

. #"'

!! ". .

". .

..

,-

".

!!!

!#

"'

" #"."

Fls 1-

Obs 1-

Cis Bb 1-

Sax Sop

n.i';""

-b

Fgs 1-

'If Cm:

F 1-

Cms F 3-

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim

Pere 1

Pae 2

Pere 3

Pno

.. w

1* j #

#I

VIs 1

VIs 2

tt

VIas

Vies

Cbs

Danz6n N


j "

:: ":

!!!! ;;.. :: ':

;!

":

::

..

':=

..--:= ":

Fls 1-

solo Obs 1-

mf-o ~ II

Cis Bb 1-

. II

Sax Sop

71- i;-

;c..

.L

Fgs 1-

. II Cm:

F 1-

~ II Cms F 3-4

. II

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb

Tub

Tim

Pac

PeTe

Pac ,. 1" ~

'I'/

sub P

7/ .. I

:i

7/.

sord.

mp:: Is

7I"!

..1.!

'P 1"

sub PP

::1'

Vlcs

Cbs

Danz6n N


j "

"!

..~

".

.......

".

,;

--

--~ -

pp

,;

,;

,;

Fls 1-

Obs 1-

Cis Bb 1-

Sax Sop

Fgs 1-

Cms F 1-

Cms F 3-

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Timb

Pac 1

Pac 2

Perc 3

Pno

VIs 1

VIs 2 9!!

"!~I

VIas

Vlcs

Cbs

Danz6n N" 4


"' -

. .

Fls 1-

f=: Fgs 1-

Cm:

F 1-

Cm:

F 3-

Trps Bb 1-

Tim

Perc 1

VIs 1

Vis 2

VIas

Vlcs

Cbs

Danz6n N


j "

,.

!! "'

"!~~~~':,. ". ,.. ".. ..

~.

".

:; ".

".

.. .

- -.

,..

#-.

solo

Fls 1-

Obs 1mp

Cis Bb 1-

Sax Sop

Fgs 1-

Cms F 1" II

Cms F 3-

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim

Pac 1 Maracas

Perc 2 m1'

Perc 3

sempre

Pno

I"

I"'

I.

I #-. I

1'-'"

VIs 1 1.

VIs 2

VIas

Vics

Cbs

Danz6n N


"~. """"

"

..

,...

--..

---

#~

"" . ~~~~ ~

,. ..

".

--..

-.

--..

q-. ".

f:1'.

ii,.

r:t Fls 1-

Obs 1-

Cis Bb 1-

Sax Sop

Fgs 1-

n n Cm:

M n

F 1. II

Cms F 3-

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim

Perc 1

Pac 2 !i

Pac 3

u II

q- I

Pno

P 1- ~

1-.

VI 1

VIs 2

VIas

T-' Vlcs

Cbs

Danz6n N" 4


. "," . ~

-..

~~~~

--

i..,-

II

' tr:

;:,. '-'' ti;"

i:

Fls 1-

Obs 1-

.. I!

. ro

Cis Bb 1mp

Sax Sop

Fgs 1-

rCm:

nn,

r- n

F 1U.

i" Cms F 3-

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim

Pac 1

Perc 2

Pac 3

II

71

Pno

i-'

1-'

1-' I

171

VIs 1

VIs 2

VIas

di, Vlcs dim,

Cbs

Danz6n N


j.

. "

.. !-. ,.- -

-' .-.

60!

t:,... -:

".

-...$---.. .';

..:.,.

".

".

,."'-- . ,,". :'"

::-: -

...

" "

;.. == . ,

--

f-"'

ftf'

Fls 1.f

Obs 1-

CIs Bb 1" II

Sax Sop

Fgs 1-

r- n Cms F 1-

Cms F 3-

:trti Trps Bb 1-

sord, Trbs 1-

sord, Trb 3

Tuba

Tim Tarolas Perc 1

Pac 2

7--

Gairo

Perc 3

Pno

si sord.

VI 1 mp

siVsord. VIs 2 si ford.

VIas

Arco Vlcs Arco

Cbs m1'

Danz6n N


.. ""

..,

...

-.. ---

.'- ..

'-

,.

".

".

,.

-".

-,.'! -

--

==. '\ --:::

..: ..--==".

. .

. ,

Fls 1-

Obs 1-

Cis Bb 1-

. ti

Sax Sop

Fgs 1-

. u

Cms F 1. u Cm:

F 3-

. u

Trps Bb 1-

l':

i..

H';

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim

Pac 1

Perc 2

Pac 3

Pno

Vis 1 'Y

Vis 2

I',

"mf

11

Vias

1=

'Ij 1' =

-l

Vlcs

Cbs

Danz6n N


j ".. .""

...

'" -

--.

!" -

"' '"..."" ,. --

. "

! =-

",.

..'

,.

,=..'" ""

:.

--

.. ,.

...

:: ,; . .

",:. #""

;:. ;: ;:.' =:.

I: ..

':

:; ... ..

.. A

Fls 1-

Obs 1-

,L"'

" II

Cis Bb 1-

or - ' II

Sax Sop

Fgs 1-

Cms F 1-

Cms F 3-

Trps Bb 1-

b..,.

- H:

I.:

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim

Pac 1

Claves Pac 2

1;: Perc 3

. u

Pno

r..

.. i..

VI 1

i';

VI 2

~ II VIas v.

!" $1.

..,L..

i;-.

VIes

i $1' "' Cbs

Danz6n N


. ~. " .." j -;. "

#

"-

. "... -.-. . "-

$ cc

....

;: ..

:-

,::; . "-

'-

,':

-- "-;. ==

-;.

..- ... , '" .::: . "-

\".'

--.... .:; .

",, ;;.

. "- . "-

i ...

C:

Fls 1i:

0.

1. --

Obs 1-

-- i.

Cis Bb 1-

-. II

l. U U

Sax Sop

Fgs 1-

Cms F 1" II

Cms F 3:J: :J:

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba 71.

71.

Tim

Perc 1

Pac 2

Pac 3

Pno

VIs 1

VIs 2

VIas

Vlcs

Cbs

Danz6n N" 4


..

j "~

,;

.:;:; ..

'; ;;,;

.-- .. -.. #ij

$t: :

-" II

,;

,; #:. ,;

. ,;

#:. :; .:: ::;:-. .:,; ,;. ,;, "-. ~~~~ ~..

,;

..

tUfg

i: .

..,;

~,

-f*..

Fls 11'1' . II

Obs 1-

'm"'

. II #

Cis Bb 1-

"" i=

I. 1-

L.

1. I:

Sax Sop

Fgs 1-

Cm:

F 1-

Cms F 3-4

71. .71 .

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba - - 71

W'

#71-

Tim

Pac 1

Perc 2

Perc 3

Pno

VIs 1

~ II VI 2

VIas

Vlcs

P/z, Cbs

Danz6n N" 4


..

~ j " ~ ~ . ..,; "."

...

...:,;

~~~- .. ,-''' ':.:

.. -

-.

~~~

:: ,; .. ,;..

q=:'" .:.:

. ':

,.

.. '

- ;-

;;f)

Fls 1-

Obs 1-

..

=t

"' i.

m1' h:

Cis Bb 1-

--

h':

l. =-

Sax Sop

Fgs 1-

ifi

Cms F 1-

Cms F 3-

T*

iJ.

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba 11.

Timb

Tarolas Pac 1

I Pac 2

giiiro Perc 3

Pno

VI 1

VI 2

VIas

Vlcs

m1'

Arco Cbs m1'

Danz6n N" 4


- ;: -. -.

-- "'

j "

:"! "' -""!

''

,.

"!. ,;

-.-

....

!',,

;: . ".

,.,. ,,

.... "'''

--.. -..

,.. ,.- -

..

- ~

11051 Fls 1-

Obs 1-

11. Cis Bb 1-

it-

r-

Sax Sop fi--

Fgs 1-

Cm:

F 1-

Cm:

F 3-

Trps Bb 1-

si so rd.

Trbs 1-

sin sardo

". I

Trb3 m1'

Tuba

Tim

Perc 1

Pac 2

Pac 3

Pno

t-.t

VIs 1

m.f t non div,

VIs 2

'if'

'l non

'7'

t -.J'

"1j

"' 7

VIas ff

non div,

Vlcs mf

Cbs i"

Danz6n N


. 1

.'

) r

iT '"

. ,' . ,.

.'

vti

v' v

v.v

v. v;

v.v

v.v

v. v

v,v

v. v

,. .,''-

."

;J ;J

;\,

'" vv.

;\ v. v

'! v.

!I v'

'" v'

;\.

ii!

...

.. V.

-. v'

-in

-. .

"' I

jo v'

jv,

-.. ...


"'

.'

-,.

'"

.."-(..

::

,.

.. ,

--

"'

..

--

---

11201

Obs 11-

Cis Bb 1

r- -

i:

II - $I

SaxS

'Ip

Fgs1

Cm:

F 1

Cms F 3

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb

'If Tub

Tim

Perc 1

Perc 2

Perc 3

Pno

r-

1."VIs 1

VI 2 UV

EJ

f! .. :-

mt.

,- R1

V'

Vias

Vlcs m1'

l'

Cbs

Danz6n N


- -,:'

, pp -

--

.--. ...""...'''---

......

""

--

"";: . ::

""

::,.

11291 Fls 1

II: Obs 1

Cis Bb 1

Sax So

Fgs 1-

Cms F 1-

Cms F 3-

solo sor:.

"t

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim Claves Perc 1

jfaracas Pac 2

Perc 3

Pno

I-

fi.

_..m.--._

VI 1

VI 2

VIas

Vlcs

Cbs

PP1'

Danz6n N


. . ;: .

:: .

;: .

;:-

';'";--''''

pp

11361 Fls 1-

Obs 1-

Cis Bb 1-

Sax Sop

Fgs 1-

Cms F 1-

Cms F 3-

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim

Pac

Perc

Pac 3

I.

fL

fL$I.i

$I

VI 1

VIs JI

;-r-fL

I;

Vlcs PZZ.

Cbs

Danz6n N


:;

......

..

....

-:

;'

11431 Fl 1-

Obs 1-

Cis Bb 1-

Sax Sop

Fgs 1-

CmsF 1-

Cms F 3m'

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim

Perc 1

Perc 2

Perc 3

7I. 1'1'

sord,

L""

:; a -

VIs 1

sord.

1'1' VIs

7IV

Y'mp

f-.

SO,..

I"

VIas

sord.

1'1' Vlcs 1"

Arco Cbs

Danz6n N" 4


~~~~~

~ ,, ,

'"-,. , '"

--

: '"'" '" ,."'pp --

:.

..

..,.

:: -

"' ,.

- :.==-

==-- . :==-- ;. , . '"

. _

- :;~~~

Piccolo

1:1:1:1:1: 1::b:if

11511 1\

Fls 1-

b..$1

ff 3

a2

h_..

if

1:s,i1: s, :b:

Obs 1-

t:lf+

i'

. ..,w

sf

;sf

#rf

Cis Bb 1ffififsfifif f: ;b;

b..

sf

!f;

#rf

Sax Sop

Fgs 1-

Cms F 1-

Cms F 3ifsfififif

f=:

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim Tarolas Perc

1 I

Pac

2 I Giiiro

Pac 3

1':

Pno

VIs 1

VI

f, if

f'

, sf-

. d:

if

. if

VIas f'

. ;-$l ,L

r....

if ""J

:. 1. ..

Vlcs f;f'

pp if

Cbs

Danz6n N


--.. ;.. . ,.. .

,.

..#...,... -

~.. #~.. . -

..,

. '-

"- .'

.-

-*.

"*'

.. .;.(11 a

Fl)

t:,.; --

11591 Fls 1-

t: ,.; Obs 1-

t:,.# Cis Bb 1i'

Sax Sop

Fgs 1-

CmsF 1-

Cms F 3-

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Timb

Pac 1

Perc 2

Perc 3

Pno

VIs 1

Vl2 l' if

I' 0.

Vias t:

:t

Vlcs l'

Cbs 1'1'

Danz6n N" 4


j "

pp

--

....

11681

".

fL t-

p#

-: -

-f""",.

'-

-"

$1

f'

F/ 1-

molto rir,

Obs 1-

--I

molro rir,

r- Cis Bb 1;;ro

Sax Sop

molro rir.

Fgs 1-

Cm:

rir,

molro rir,

F 1-

molro rir,

Cms F 3-

molro rir,

Trps Bb 1molro rir.

Trbs 1-

mollo rir.

Trb3

molro rir.

Tuba

molro rir,

Timb

molro rir,

Pac 1 mollo rir,

Perc 2 mollo rir.

Pac 3 mollo rir,

mollo rir,

Pno

molro rir.

VIs 1

molrori. VI 2

w~

~:J-

71

P#' mollo rir.

VIas

molro rir, Vies

Cbs

molto nt,

Danz6n N" 4


y p.,.

Meno mosso

11781

";,,

-.'

q:""..,

q:,"

~.'

-, -

*~,--

..

.,:;-.*

-*'

Poco piu mosso

)J 108

F/s 1-

poco acce/. poco acce/,

Obs 1-

Cis Bb 1If'? acce/.

Sax Sop

1--

Ipoco acce/.

t:;Fgs 1-

Cm:

poco accel.

F 1-

poco acce/.

Cms F 3-

poco accel,

Trps Bb 1-

poco accel,

Trbs 1-

poco acce/,

Trb3

poco acce/.

Tuba

poco accel,

Timb

poco acce/, Claves

Pac 1

poco acce/, Pac 2

poco accel,

Perc 3

poco acce/.

71-

poco acce/.

Pno

:i

VIs 1

poco acce/.

Vl2

poco acce/.

VIas

poco acce/. si sord. Vlcs

Io \. poco accel,

Cbs

poco acce/,

Danz6n N


j .

. -

-- .. q-..

..

.-.

11881

at f

- .

,.- .. --.,

- "

acce/,

,;..-..:

,;;:

,. ,.

,.

a2;

ft:t:f: f

Fls 17I

,. -

-mJ'

I.:-. .

acee/

Obs 1-

mJ'

acce/.

- i

acee/

acce/,

Feel.

Cis Bb 1-

acee/,

acee/,

Sax Sop 'If

;PIA Fgs 1-

'If

acce/,

Cm:

aceel

acee/

acce/,

acce/,

acee/,

acee/.

acce/,

acee/.

aceel.

acce/,

acee/,.

F 1-

acee/,

Cms F 3-4

Trps Bb 1-

i:Ccs.' Trbs 1-

acee/,

Feel.

acee/.

fceel,

acee/,

Trb3 acee/,

Tuba aceel.

acee/,

aceel.

acce/.

aceel

Timb

accel.

Tarolas

m'l Pere 1

acee/,

acce/.

acce/,

acee/,

acee/,

acee/.

aceel.

accel.

m'"

:mfl&-:

acee/.

'If."'

Perc 2

Perc 3

el.

ace

Pno

sm sor

"- A

VI 1 l' erese,

sin so"L

:2fel,

l' eresc.

":l.

'If

mp erese,

qt

mf

acce/,

#f:

VI 2

smso

m1'

cresc.

VIas

:P crese,

:rI.

crese.

:2fel,

ace

't.

("-f

'If

crese.

acee/.

Vlcs m1'

'I.fcce

crese. acce/,

hfese,

Cbs acee/,

m1'

crese.

m.icel. cresc. acce/.

Danz6n N


) .~ ,

, :':,

"-

.."'---

. --

11971

!::

Fls 1acce!,

,.,;

~ ~ "'" ,; "!:. ..

,;::,

h ll

1!

jjb

\?

'"

".-

...

-- -

..".

;: ,.-'"- -; .

=-". , -'=:"

hh

b';

Cis Bb 1-

,; ....':'" ': jj

4:

",:.1.

aceeJ.

",;;: -.

. i:

Ii:

Obs 1-

:: :;: . '"'". -

;0-

b:-

,;cel.::

ff

J'e lz. Sax Sop acee!: Fgs 1-

- I/

1Em

ai.

acee/, CmsF

t-..

accel.

acee/, Cms F

kcel.

J'ee1. Trps Bb

":':1. Trbs

1/eel,

l.

:!el.

acee/.

acee/,

acce/.

Trb3

Tuba

Timb

acce/.

L: "'

ff

Pere

aceel.

acce/.

Pere

acce/.

Pac

acce/,

r-jj

h::

if

.u

r- -

J:

t. #i:

r1!:

$lb: ':

f:; Jlb:-

acc

acee/,

pno

accel.

f:;

b:-

VI

b.'\

C;ee

f accel.

VIs

h" -

facee/.

acce/ Lif ':

;= JI

r-

VIas

aced

acce/. Vlcs

.fce/,

f acce/. sF

Cbs f aece/,

f.ccel.

Danz6n N" 4


,,

',

lltt

p;;;

I;;

;; 0l1;;

J lillf

V' V

?'-

;'11 I.

,,.,. .,.

r+ v

IIIII

, v

v(

v-

v '-

11111

,v tIllv

Iml

I:. r

t"N'I

r-I

.,.

... .. .

IV'

.1 I. V'

IV'

1tt

j\ V

ell)

;;

1tt

",)

II

\0 !:

p;;; '- ::


j "

,... =::. '" =::

--

,./\

,.

--

=.. =..

,.

== :=':

- ': . ,.,.

,.

,.'"

~~~

,jj .

'" -'' ;;

----

,;+-;. ':

.: .: '

;;. . .: .::::. . , ': ":'; .; ': ":

12111

';';' '" '" ': ':=":'' ":'''' ': :'':;';' ': ":'' ':$#' :..":

)'i##

Fls 1;. H:'

Obs 1-

1". Cis Bb 1-

SaxSop

Fgs 1-

Cms F 1-

r-

t:

r-

Cms F 3-

Trps Bb 1-

:1-_ Trbs 1-

if _ Trb3

Tuba

Tim

Perc

Maratas

mp -

Perc

Haracas Perc

Pno

VI 1

tI. sub l' VIs "P'

VIas

i! i! i! Vlcs

Cbs

i!i!i!i! i!i!i!

db sub l'

l' . Danz6n N" 4


~~ ..

'",... ".""

..

-.-. --. . ,

, ,. ~~~~ ,.;: -~~~ j.-;.;.;.;. ,,-- ;: ;.;.;. , '" ..': ': ': ': ,': : ':':':':': ,;.: ,.

12181

. .

..

. .

:. ,.=:

;.

:-.. .. ,: .. '" ;.. ,

.' ': ': ,.':

;.;. ;.;.;.;. ,. '!.

#iH#S-

#ii#t: #C'..

#G$#.:

.. ,; - --#' .-..

-.#,..... ..#! "'';,;

#

i--

';--

#:j

,. .

.."'..

i $

Fls 1-

.. - h -

I#

m1'

Obs 1H..

Cis Bb 1-

Sax Sop

'Ip

II ~ Fgs 1-

m1' 1" Cms F

3-4

Cm:

Trps Bb

Trbs

Trb3

Tuba

Tim

Perc

Perc

Perc

Pno

He:

Vis

,. V VIs

H':

., H'

H":

. H

-- n--

VIas

R;';'

R;';';'

mp .. le

Vlcs mp

Cbs mp

Danz6n N


..

j "~~ ~ jj. jj

.. ,.

-:

,. . .

,.

--. , "'

.:..

, . --

--

- '"

~~~ ;.;.;.... ;'.... ;:-. '" ,..

,. .

a2

. .".. - ,.

r: l' l'1'''

....r-f-

;..... ,;,;

,.....:,. ,. .. . ... ;'':' ,..:: .. . ..t*

1't (: (: r:'"

Fls 1mp r-r-r-

..-t

r-r-

Obs 1.. -s

Cis Bb 1'I1'

m'/ Sax Sop ,, -s Fgs 1-

Cms F 1-

n71

Cms F 3a2

.2

Trps Bb 1- 71

$l;' Trbs 1-

Trb 3

Tuba

~ 'C

Tim

aro/a Perc 1

Perc 2

bombo Perc 3

Pno

if

,. $I

s.

if. if

VI 1

. c

'If

r' -

if.

sL sf if

Vlc

Danz6n N" 4


tv

"),

i).

rt,

")' !+. .!'

tv

V.

v(

vt

V-

"v.

v.

v..

rv.

:f,

I-IL

.. V

... ) (

'i,

,\

1\

or

IOO

... ,..

.. V

v(

.V

)\...

)V

. J

V ,

rt.

It.

It V

tt.

f1'

.V

:::

1m.

rm. rm.

rm. rm.

Im,

IIt

Iv

.V


.-

239

"" -

::.

$I. L. .. b"'

.... ':-,.

~~~

"'

", ,. .. ':

..

t E E

$1

Fls 1

11.

L' ,. Obs 1

.L-

,..at

CIs Bb 1

Sax So

:s,

- C1f.

Fgs1

Cm:

F 1-

Cms F 3II

1tTrps Bb 1-

solo Trbs 1-

Trb3

Tuba

Timb

Pac 1

PlaJllo supendido Pac 2

I ,.

(I-

Pac 3

:e

'If

Pno

Jde)

ram ( Q

VI 1

b.. VIs 2

VIas

Vlcs

Cbs ff

Danz6n N" 4


) "~

,

...

--

-.. .--.

.. -

";'-

.;,

12451 Fls 1-

Obs 11'1'

Cis Bb 1-

Sax Sop

Fgs 1-

Cms F 1/,7

Cms F 3-

Trps Bb 1-

--A

.. it Trbs 1-

Trb 3

Tuba

Timb

Claves Pac 1

Perc 2

Pac 3

t:-t:t:

t:

A!S:

t:::I:::

Pno

VI 1

VI 2

VIas Pizz,

Vlcs Pizz,

Cbs

Danz6n N" 4


--...

--

-- =-=== - -

. '?

~~~

== '--

+-

..

Fls 1-

nt?P

'Ip

rr

Obs 1m1'

nt:P

rPf

CIs Bb 1-

Sax So

nt,

Fgs 1

nt,

Cm:

O'I

;=1:

CmsF

nt.

- T Trps B

nt, nt.

1:

Trb

Trb3 .- f-

Tuba nt.

Tim nt.

Perc

r=

ITr"

:x. nt,

Pac

Perc

nt,

7If

VI Tit.

VI

nt.

VIas

.J-

nt, nt,

Vlcs

nt. Cbs

Danz6n N" 4


:-,.

12631

. ..

' ,.

/' -

j! ,.

- ;-

.. - .

Poco Meno mosso

Fls

OLcel,

Obs

OLcel, bt

Cis Bb

, OLcel,

Sax Sop

acce/.

- eJ

Fgs

OLcel,

Cms F

OLcel.

Cms F

acce/.

Trps Bb

OLcel,

Trbs

acce/.

Trb3 acce/,

Tuba

accel.

Tim OLcel.

Perc 1

acce/,

Perc 2

OLcel.

Perc 3

acce/, h.:

r.W

== -= L-

r-b. r-

accel.

.u WI

l. -VI 1

I/cel, VI

OLcel.

mjJ cr

VIas

acce/,

Vlcs

l'acce/,cresc,

Cbs

accd

Danz6n N" 4


: !.+...!. '"

!!. , .

..:. :;

..

J = 92

Con Fuoco

sf

u; i

!:! i,.

12721

sf

blaf f. fJ

Fl 1ff' sf :iL: .:

Obs 1-

.:.: if,.

.J

sf,.

Cis Bb 1-

sf L:

:e :; ':-

:e

:: t

f:

sf

.&: :d

:e :;-

.I

sf

Sax Sop

st _

ff ' sf

:;t

sf

Fgs 1sf

Cm:

Cm:

. sf

sf

sf

. sf

sf

sf

. sf

if:;

F 1-

F 3-4 fV Ff

Trps Bb 1-

f.:

sf

sf ,. r-.

Trbs 1-

1\

sf

if,.

1\

1\ 1\

Trb 3 1\ 1\

. l'

Tuba

ff -

7 7

7/'

Tim

Perc

Pac

Perc

VIs 1

.r

ff

ff

-.J.

VIs

--J VIas fl

ff

Vlcs /I A

Arco Cbs

Danz6n N


-,

j "

=! ,('..

;:

,,;- -, ....-& ,,::- .. ..

. '" '"-- .. *' ':,

"'

--

jj jjjj

== ::

pp

-.. '"..-.=- ::

",..

,.

.... ==

=-

-=

--

=-

12801 Fls 1-

b#t: Obs 1-

J: ;:

;: 11

Cis Bb 1-

';fL Sax Sop

~ L Fgs 1-

Cms F 1-

Cms F 3-

Trps Bb 1-

i,.

. I, Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim

I'

Perc 1

Perc 2

Perc 3

Pno

s... VI 1

I.. VIs 2 .. V

VIas

Vlcs

Cbs

Danz6n N


) "~~. .-.

;:.....

"') ;., ~~~ ~~~~ .,. :,'" :: . ;.. ......:

"-

..

. . .

,- ,;

,;

...

-- ,. - jj. ..

t:t:t:

r:r:r:fr:r:

. II

.-:. ';

!:

;.:--- ::-,...,. . .'"'"

,;

--

:..--

-- ..

..:

,.,:,.

t. ti'

II.

Fls 1-

It,.

- $I:&

a2

Obs 1-

i:...-

$l;"

L. "

r-

-- r-

11-

r-

Cis Bb 1-

L. .

m'P

Sax Sop

"1- '$I

a2

S-;

Fgs 1.

~ jj II

Cms F 1-

::I

Cms F 3-

if if

!L_sf

rtJ

Trps Bb 1-

S S

Trbs 1-

7ff Trb3

Tuba .. 71

7I

Tim

Perc 1

Perc 2

bombo Perc 3

. II

Pno

t:

f:!- ;.

if.

bA;

if

ni'!

VI 1

r...

if-J

7:

II -

rt

VI

II

if

. if

LsJ

VIas

Vlcs

Cbs

Danz6n N" 4


j "

~~~ ,.-,.- -

,.

ggg

(&

''",

'"''

~~~ ~~~

- --

.- .,

..,

-,

, ""'"

. '"

..--

.. . ,.. '- "

r:t

E E Fls 1-

b!1i l. ,

I.

Jlj!JI

b!: ;

h...

Obs 1-

r" f-

bE EEE

tl t

1'b

t.t

#t

Cis Bb 1-

Sax Sop

b1:. ;-. :i:i:i b.; Fgs

t:,

b$l...

I.

.. ':1'"

2 31

CmsF 1-

fJ

Cms F 3-

. if

J' rt

Trps Bb

bl:

: b

Trbs

., I

Trb3

Tuba

7 P* q..

I:

Tim

Pac 1

Perc 2

Perc 3

Pno

TIi1

if fti

rr

;.f!

1' f:

VIs

ifJj

if

if,

b. ::

rr:

VI

iK

sf

. J'.

. ".

if-J

VIas

Vlcs

Cbs

Danz6n N


~ jj

13001

.. =-

-.. ;...:

:;.

."'''

..

"" -

. "'

"'

".

:-".

--

"'

. "'

"'"'

f:

Fls 1-

I:-

"-6

Obs 1-

Cis Bb 1-

soln Sax Sop

Fgs 1?-f

Cms F 1-

Cm:

F 3-

11Trps Bb 1-

3 .; Trbs 1-

Trb 3

Tuba

Tim

Pere 1

Jrartl

Plollo supendido

Pac 2

e.-

tam (Faa. de)

Jrartl

", I

Perc 3

#r€

VlsJ

jJ'

VI 2

VIas

jJ'

VIes PiZZ.

Cbs f.

Danz6n N

- ,.:;.


.. --

. .. ""-

j .~

'-

'" :: '"

-.

--:;. "'

--

-. ~ .

~. -

"'

--

"',. ~.

.._.. '

"'

,."'

!'.

13091 Fls 1

Obs 1 molto nt,

Cis Bb 1

nt. Sax So

nt. molto nt.

Fgs1Tit.

mf

pp molto nt,

CmsF 1.

Cms F 3.

Trps Bb 1-

Trbs 1.

Trb3

Tuba

Tim

Perc 1

",t. Pac 2 ",t.

Perc 3

J"'

Pno

=r~

nt,

:; moto 1 nt..

ft' molto nt.

sord, VI 1

ri, molto nt,

sord, VI 2

'If

nt,

sord,

71' molto nt,

VIas

nt, molto nt.

sord, Vlcs

nt.

Arco molto ' Cbs

nt,

Danz6n N


.~ "jj

:;----

13191 F/s 1-

Obs 1-

Cis Bb 1.

Sax Sop

Fgs1-

Cms F 1-

Cm:

F 3-4

Trps Bb 1-

Trbs 1-

Trb3

Tuba

Tim

Pac 1

Perc 2

Pere 3

Pno

fu,

,m_u. nuu -__-.u uu--_uuum,m__-m._-mu". ,uunmm_m.._...

mmmm :__nunm_

h_hu_mmmmm__mm.

VIs 1

VI 2

VIas

Vies

Cbs

Danz6n N


SELECTED STUDY SCORES (parts available on rental)

Miguel del Aguila Toccata Roque Cordero Symphony No. 2 Michael Daugherty Metropolis Symphony Lex Krypton Mxyzptlk Oh, Lois Red Cape Tango Rosa Parks Boulevard Bells For Stokowski Route 66 David Diamond Concerto for Small Orchestra Elegies Psalm Symphony No. 1, 2, 3, 5, 7, 8 The World of Paul Klee Blas Galindo Segunda Sinfonia Sones de Mariachi Lou Harrison Symphony on G Alan Hovhaness Armenian Rhapsody No. 1 Lousadzak: Coming of Light (pf, str orch) Odysseus Symphony (Sym. No. 25) Saint Vartan Symphony Tzaikerk: Evening Song Zartik Parkim Charles E. Ives Decoration Day Four Ragtime Dances Symphony No. 1 Thanksgiving and Forefathers' Day Tone Roads No. 1 Tone Roads No. 3 The Unanswered Question

Bohuslav Martinu Estampes Intermezzo José Pablo Moncayo Huapango Julián Orbón Tres Versiones Sinfonicas Manuel Ponce Chapultepec Poema Elegiaco Silvestre Revueltas Alcancias Caminos Colorines Danza Geometrica Itinerarios Janitzio Planos Redes Ventanas Ned Rorem Symphony No. 1 William Russo Street Music Symphony No. 2 (Titans) Three Pieces for Blues Band and Orchestra A. Adnan Saygun Symphony No. 1 Symphony No. 2 José Serebrier Poema Elegiaco Harold Shapero Symphony for Classical Orchestra Virgil Thomson Suite from "The River" Symphony on a Hymn Tune

Tania León Batá Horizons

Heitor Villa-Lobos Ciranda das Sete Notas, (bn, str orch) Fantasia (sax, chr orch) Sinfonietta No. 2

Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Richard Wilson Silhouette

HL00229228

U.S. $19.95

Márquez - Danzón No. 4 (Full Orchestra)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you