LÄRA Stockholm nr 4 2018

Page 16

SAMTALET

”Lugn och ro ­viktigast av allt” Det viktigaste när man vill utforma en framgångsrik skola är att skapa lugn, säger skolarkitekten ­Suzanne de Laval. Det kan vara i skuggan under träden på skolgården eller i en vrå med stora ­kuddar. Skolor utan klassrum kan ge större möjligheter till sådana fredade platser, menar hon. TEXT: KATARINA BJÄRVALL FOTO: ULRICA ZWENGER

16

LÄRA #4/2018


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.