Maanomistaja 1/2017

Page 16

TEKSTI Jukka Koponen KUVAT Jukka Koponen, Kärkölän kunnan kuva-arkisto, Niklas Rekola, Tarmo Valmela

Huovilan puisto,

Kärkölän helmi Suomi 100. Kärkölä 150. Insinööri Carl Constantin Collin 150 jo vuonna 2013. Huovilan puisto yli 100 vuotta. Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa?

16

MA ANOMISTAJA 1 | 17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.