__MAIN_TEXT__

Page 1

FredAktion. ร…rskrรถnika fรถr PeaceWorks #2014 | Ungas Fredsarbete

framsida fredAktion 2014.indd 1

2014-08-18 23:10


Vad är FredAktion? FredAktion är PeaceWorks årsberättelse. Här samlar vi information om de stora händelserna under det gångna året, samt information om verksamheten. Vi fyller sidorna med det vi har bakom oss, men också det som väntar oss. Genom spännande reportage, personliga porträtt av aktiva inom organisationen samt annan konkret information vill vi skapa ett ännu större intresse för PeaceWorks verksamhet. FredAktion sprids till flera tusen ungdomar över hela Sverige.

Utgivningsinfo. FredAktion ges ut av PeaceWorks - en religiöst och partipolitiskt obunden fredsorganisation av och med unga.

Redaktion

Solveig Lagerhall Mahsa Azadkhoi

Förord. Vi i styrelsen tycker att det känns fantastiskt att få vara en del av PeaceWorks som fortsätter att växa. Under året som gått har vi alla hjälpts åt i arbetet för vår gemensamma vision - en hållbar värld i fred. Det är med stor glädje som vi har fått följa det inspirerande och viktiga fredsengagemang som finns hos alla medlemmar! Några har rest världen över på volontärutbyten medan andra har startat upp och drivit föreningar för fred! Det har även genomförts flera framgångsrika och viktiga projekt för ungdomars organisering, antirasism, ickevåld och global rättvisa inom organisationen som vi kan vara stolta över. En viktig strategi inom verksamheten har varit att arbeta för att nå ut till fler unga genom en utökad kapacitet på en bredare geografisk front både i Sverige och i världen. Som ett led i det arbetet öppnade PeaceWorks under vårterminen 2014 ett kontor i Malmö. Vi har också med vårt nyöppnade kontor i Bogotá tagit fortsatta steg i vår roll att stärka ungdomars organisering i landet. Vi vill tacka alla som under det gångna året bidragit med sitt engagemang och arbete för att världen skall bli en fredligare plats och vi ser med spänning fram emot att fortsätta arbeta tillsammans under nästa verksamhetsår. Vi hoppas på ett år med fortsatta framsteg och ett engagemang som växer sig allt större och starkare. På efterföljande sidor kan du läsa mer om alla aktiviteter och projekt som drivits under året. Hälsningar, PeaceWorks styrelse

Grafisk form och omslag Julia Gilander

Tryckeri

Danagård Litho

Kontakta redaktionen

fredaktion@peaceworks.se PeaceWorks Götgatan 22a 118 46 Stockholm

FredAktion 2014 förord.indd 1

2014-08-19 00:07


Innehåll. 34

12

40 50 14 FredAktion 2014 förord.indd 2

30

Om PeaceWorks 4 Verksamhetsområden 5 Styrelsen 6 Cheferna berättar 8 Årsmötet 2013 9 Volontärverksamhet Vill du också åka som volontär? Volontär som del av studierna Detta minns vi från Sverige Pia åkte till Peru Casa Hogar Amane Ser i Bogotá Projektbesök i Uganda Kenya vs. Sverige Att vara förändringen du vill se Praktikantprogrammet Sex snabba med Amanda Insikter under och efter min praktik i Malawi

10 11 12 13 14 16 17 18 20 22 23

Lokalföreningsverksamhet Fred är allt annat än tråkigt Dags att öka kunskapen om HIV Att bidra till ömsesidig förståelse

26 28 29 30

Utbildningsverksamhet Forum med spirande engagemang Utbildning som stärker Bli en fredsaktör Drivkraft över gränser Antirasism under året

32 34 35 36 38

Internationellt samarbete Andra året i Colombia Colombianska aktivister på besök ICYE General Assembly Aktiva ungdomar för en bättre värld Genom ickevåld skapas fred

40 42 44 45 46

Informationsverksamhet Fredsturnén

48 50

24

2014-08-19 00:07


om peaceworks

Om PeaceWorks.

PeaceWorks är en plattform för ungas engagemang för en hållbar värld i fred. Genom att stärka ungas organisering samt förmåga till kritisk reflektion och självreflektion, lokalt och globalt, främjas förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället. För att lyckas med detta stärker vi aktivt ungas möjlighet att: driva egna organisationer, delta i interkulturella volontärutbyten, tillgodogöra sig relevanta och praktiska verktyg, metoder och kunskap.

PeaceWorks i siffror.

Vid kalenderårets slut hade PeaceWorks 3 658 medlemmar, att jämföra med föregående års siffror på 3 064 medlemmar. Under sista halvan av verksamhetsåret fortsatte PeaceWorks medlemssiffror att stiga i positiv riktning och vid verksamhetsårets slut hade PeaceWorks 17 aktiva organisationer anslutna till sig. Likt förra året bestod styrelsen av fem ledamöter. Totalt har styrelsen sammanträtt 6 gånger under året. Läs om det gångna årets styrelse på nästa uppslag. Under året har PeaceWorks haft 19 anställda på kontoren i Stockholm, Malmö och Bogotá.

Principer.

1. Ungperspektiv.

PeaceWorks drivs av och med unga.

2. Jämlikhet.

PeaceWorks utgår från alla människors lika värde och drivs av alla medlemmars deltagande och inflytande.

3. Ickevåld.

PeaceWorks arbete utgår från ickevåld.

4. Kritisk reflektion.

PeaceWorks drivs av kritisk reflektion för att synliggöra, utmana och motverka diskriminerande maktstrukturer.

5. Alla behövs.

PeaceWorks utgångspunkt är att alla behövs och kan göra skillnad i arbetet för en hållbar värld i fred.

4 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 4

2014-08-19 21:05


Verksamhetsområden. Volontärverksamhet

Volontärverksamhet handlar om möten. PeaceWorks skickar och tar emot volontärer till och från hela världen. Som volontär kan du åka från två veckor upp till ett år till något av våra samarbetsländer i Afrika, Asien, Europa, Oceanien och Latinamerika. Runtom i Sverige finns värdprojekt och värdfamiljer till de volontärer som kommer till Sverige. I år har vi också lanserat ”Jorden Runt på 240 dagar som är ett nytt volontärprogram. Läs mer om detta och om våra volontärers upplevelser på sidorna 10-25.

Organisering

Utbildning

PeaceWorks erbjuder flera spännande utbildningar inom projektledning, ickevåld, global rättvisa, maktstrukturer och antiraisism. Läs mer om våra olika utbildningar på sidorna 32-39. Som medlem har du även chansen att få ekonomiskt stöd för att delta i andra nationella och internationella kurser på liknande teman.

Internationellt samarbete

PeaceWorks arbetar för att stärka unga att starta och driva egna föreningar och projekt för att själva kunna bidra till en hållbar värld i fred i sitt eget sammanhang. Du behöver inte ha en massa föreningskunskap eller erfarenhet av att driva projekt sedan tidigare. Vi följer med längs hela vägen och försöker tillgodose det stöd som efterfrågas, såsom kompetensutveckling, tillgång till material, organisationsrådgivning och ekonomiskt stöd ur Fredsfonden. Läs mer om några av de organisationer som PeaceWorks medföljt under året på sidorna 26-31.

Under året som gått har PeaceWorks startat upp lokal verksamhet i Colombia i syfte att stärka ungdomarsorganisering i landet, genom ett medföljningsprogram. Ungdomar i Colombia är en särskilt utsatt social grupp eftersom deras möjligheter att organisera sig är starkt begränsade i kombination med att alltför många faller offer för illegala rekryteringar, tvångsprostitution, utomrättsliga avrättningar och tvångsförflyttningar till följd av den väpnade konflikten i landet. Läs mer om PeaceWorks arbete i Colombia och hur du kan stödja det på sidorna 40-47.

Vision.

Historia.

Vår vision är en hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

PeaceWorks grundades år 1974. Namnet var då IKU - Internationellt KulturUtbyte. Ursprungligen jobbade vi med interkulturella utbytesprogram. I takt med att organisationen fick en större bredd och en allt tydligare fredskoppling bytte vi år 2009 namn till PeaceWorks.

FredAktion 2014 | 5

FredAktion 2014 3.indd 5

2014-08-19 21:05


om peaceworks

Ledningen.

Styrelsen har under året bestått av Linda Gustafsson, Fanny Pelin, Anna Samuelsson, Linnéa Johansson och Mimmi Clase Hagman. PeaceWorks chefer är Joëlle Golmann och Solveig Lagerhall. Här presenterar de sig själva och sin kärlek till PeaceWorks.

Linda Gustafsson Ordförande

Jag jobbar som privatekonomisk rådgivare på Nordea. Jag älskar PeaceWorks därför att vi arbetar för ungas organisering och för att skapa ökad förståelse mellan människor. Vi är en organisation som vänder sig till alla och där det går att engagera sig på sitt eget sätt. Vi vågar också ta nya vägar för att nå ut, såväl nationellt som internationellt.

Fanny Pelin

Vice ordförande

Jag pluggar för närvarande sociologi vid Lunds universitet, men jag är också verksam inom andra organisationer, varav en jag har varit med och startat från grunden. Min kärlek till PeaceWorks grundar sig i att vi gör det möjligt för fler att organisera sig och på så sätt sprider sig en fredlig sammanhållning människor emellan. Jag älskar att vi är allt mer närvarande i ungas liv, både lokalt och internationellt. Idag är vi som organisation starka men vi kan bli ännu starkare. Jag gillar också att PeaceWorks växer, för med ett utbrett lokalt och internationellt engagemang, ser jag också att en hållbar värld i fred är möjlig.

6 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 6

2014-08-19 21:05


Anna Samuelsson

Ekonomiansvarig Till vardags jobbar jag för en internationell barnrättsorganisation med att samordna de medel organisationen samlar in i Sverige från institutionella givare. Jag älskar PeaceWorks därför att vi är en ungdomsorganisation som strävar efter att våra medlemmar

Linnéa Johansson Ledamot

Jag är jurist och jobbar för tillfället som notarie på Varbergs tingsrätt. Jag älskar att PeaceWorks är den naturliga plattformen för unga som brinner för fred och en hållbar värld. Vi är den organisation som hjälper unga att förverkliga sina idéer och drömmar inom detta område. Att unga känner att de kan vända sig till oss när de vill ha stöd i att driva projekt och vi gör det enkelt för dem att engagera och organisera sig är toppen. I slutändan önskar jag att alla unga, i Sverige och i resten av världen, ska ha samma möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och göra det de brinner för.

Mimmi Clase Hagman Ledamot

Utanför PeaceWorks arbetar jag på heltid som gymnasielärare i samhällskunskap och historia i Malmö. Jag älskar att PeaceWorks tror på att en hållbar värld i fred kan uppnås genom att skapa möjligheter för unga att ta makten över sin egen framtid och att PeaceWorks fungerar som en plattform för ökat engagemang.

FredAktion 2014 | 7

FredAktion 2014 3.indd 7

2014-08-19 21:05


om peaceworks

Cheferna berättar.

Joëlle Golmann

Solveig Lagerhall

Att vara organisationsutvecklare låter spännande, men vad innebär det mer konkret?

Hur skulle du beskriva din roll inom PeaceWorks?

Organisationsutvecklare

- Som organisationsutvecklare arbetar jag för att PeaceWorks ska nå sin vision och sina mål genom att strategiskt planera för hur våra verksamheter i Sverige och i Colombia kan utvecklas framåt för att bidra till det. Det kan handla om att strategiskt lägga fram förslag för en utvidgning, såsom att starta upp ett lokalt kontor i Malmö för att bättre nå ut till vår målgrupp eller att planera för hur PeaceWorks kan bli en viktig ickevåldsaktör i Sverige. I Colombia handlar mitt arbete om att skapa en långsiktigt hållbar grund för ett kansli som kan fungera i många år framöver, med lokal personal.

Hur skulle du vilja se att PeaceWorks utvecklas under de kommande åren?

- Under kommande år skulle jag vilja se att PeaceWorks fortsätter att anta en aktiv roll i arbetet för ungdomars organisering, mot rasism, för ickevåld och social rättvisa. Sen skulle jag gärna vilja att vi fördjupar vårt arbete mot sexism och heterosexism. Att vi når ut mer lokalt och regionalt tror jag också är viktigt för tillgängligheten för våra medlemmar.

Kanslichef

- Som kanslichef arbetsleder jag mina medarbetare, prioriterar och löser problem som dyker upp längs vägen. Verksamheten och branschen är komplex och därför är det en utmanande roll att få allt att klaffa på bästa sätt. I min roll är det viktigaste att vara ödmjuk och lyhörd för att uppfatta verksamhetens behov och på bästa sätt hitta gemensamma lösningar som bidrar till att utveckla organisationen och skapar möjligheter för att vår verksamhet expanderar och når fler unga.

Hur har året varit?

- Året som gått har har varit fantastiskt - händelserikt på alla sätt och vis. Det jag bär med mig är framförallt att jag gillar vardagens utmaningar och mina kollegors drivkraft. En för mig särskilt lärorik erfarenhet var PeaceWorks deltagande i nätverket ICYEs årsmöte i Uganda när hela nätverkets medlemmar samlades och diskuterade och beslutade i frågor rörande våra volontärutbyten. Det var en spännande och lärorik resa.

8 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 8

2014-08-19 21:05


Årsmötet 2013.

PeaceWorks högst beslutande organ är årsmötet, där alla medlemmar har rätt till att delta. Vi blickar tillbaka till förra årsmötet och följer Anna från styrelsen som berättar om vad som hände. Text: Anna Samuelsson

Viktiga beslut

Såsom vid varje årsmöte presenterades föregående års verksamhetsberättelse och årsbokslut för närvarande medlemmar, liksom verksamhetsplan och budget för det kommande året. Styrelsens förslag på strategisk kompassriktning för de kommande åren presenterades som en del av verksamhetsplanen. Årsmötet blev en viktig plats för diskussion kring PeaceWorks stora och viktiga nya satsningar, såsom vårt arbete i Colombia, vår strategi att regionalisera verksamheten inom Sverige och våra pågående projekt. Därefter godkände medlemmarna samtliga handlingar enhälligt. Årsmötet tog också beslut om att införa krav på personer som söker sig till volontärprojekt riktade till barn och unga under 18 år. Kravet innebär att utresande volontär ska lämna in ett obrutet utdrag ur belastningsregistret till PeaceWorks kansli innan ansökan kan bifallas. Skulle det vara så att personen ifråga har någon anmärkning får hen istället möjlighet att söka sig till andra typer av projekt. De närvarande medlemmarna var enhälliga i frågan, vi som organisation har ett stort ansvar när det kommer till att motverka att barn och unga under 18 år utsätts för risker. För att få

större genomslagskraft beslutade medlemmarna att frågan skulle drivas inom det internationella nätverket, i samband med ICYE:s globala årsmöte i Uganda i november 2013, där alla volontärorganisationer samlas. Vidare beslutades det på årsmötet att förtydliga den paragraf i stadgarna som förklarar att personer som vid tillfället för årsmötet är anställda eller praktikanter på PeaceWorks kansli inte har rösträtt under årsmötet. Regelns ändamål är att motverka en kanslistyrd organisation samt att undvika jävsituationer. Däremot har kanslipersonal yttranderätt. Detta beror på att de har en värdefull insikt i organisationens dagliga verksamhet. Därför kan de lyfta sina rekommendationer som de anser vara bra för organisationens bästa under den beslutsfattandeprocessen.

En chans för alla att påverka

Årsmötet kan verka byråkratiskt och stelbent i sin form, men faktum är att det är en otroligt viktig kärna i PeaceWorks som medlemsorganisation. Genom årsmötet skapas också legitimitet! Vid årsmötet får du som medlem möjlighet att lyfta dina tankar och idéer om både organisationens styrning och verksamhet. Påverka årsmötet kan du göra både genom din närvaro och genom att skicka in motioner

som sedan behandlas av årsmötet. Eftersom relativt få medlemmar var närvarande vid årsmötet 2013/2014 och inga motioner lämnades in innan mötet, åtog sig den nyvalda styrelsen att arbeta för att öka intresset bland PeaceWorks medlemmar att delta på årsmötet. Detta för att öka deras möjligheter att vara med och påverka organisationen. I Peaceworks är alla medlemsröster viktiga! Som ett resultat av detta blev temat för årets juniforum demokrati. På forumet hölls två motionsverkstäder utifrån metoden påverkanstorg, där verktyg och stöd gavs för att reflektera över och formulera motioner till årsmötet 2014. Årsmötet 2014 kommer dessutom att hållas i anslutning till augustiforumet för att möjliggöra deltagande i andra aktiviteter och skapa bra reflektion och gemenskap. I år kommer årsmötet att hållas i anslutning till Augustiforumet för att möjliggöra deltagande i andra aktiviteter och skapa bra reflektion och gemenskap i samband med beslutsfattandet under årsmötet.

FredAktion 2014 | 9

FredAktion 2014 3.indd 9

2014-08-19 21:05


volontärverksamhet

PeaceWorks volontärverksamhet. Under året som gått har PeaceWorks skickat iväg inte mindre än 83 volontärer runt om i världen. Detta möjligörs av att PeaceWorks ingår i nätverken: International Cultural Youth Exchange (ICYE), European Voluntary Service (EVS) och Coordinating Committee for International Camps (CCVIS). PeaceWorks volontärverksamhet bygger på utbyte och vi har därför under året också tagit emot nio volontärer som kommit till Sverige. Vår inkommande volontärverksamhet har möjliggjorts av flera strategiska samarbetspartners i Sverige, så som Mullsjö Folkhögskola, Kontrapunkt och Staffansgården. Text: Solveig Lagerhall Bild: Linn Härfast

Volontärverksamheten i siffror. Inresande volontärer:

De inresande var totalt 9 stycken, varav alla stannande i tolv månader. Volontärerna kom till: Härryda Jönköping Värnamo Piteå Östersund

Utresande volontärer

Utresande volontärer var totalt 83 stycken: Långvolontärer (6-12 mån): 21 st Mellanvolontärer(1-4 mån): 46 st Kortvolontärer (1-4 veckor): 16 st Volontärerna åkte till:

Afrika - Ghana, Kenya, Marocko, Mozambique, Nigeria, Tanzania, Togo & Uganda.

Asien - Fillippinerna, Indien, Palestina & Vietnam. Europa – Italien, Island, Frankrike, Moldavien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Ryssland & Tyskland. Latinamerika - Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Mexico & Peru.

10 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 10

2014-08-19 21:05


Vill du också åka som volontär? PeaceWorks erbjuder volontärutbyte i mer än 50 länder och över 300 volontärprojekt inom 15 olika arbetsområden. Ett volontärutbyte med PeaceWorks varar från några veckor upp till ett år och du bor vanligen hos en värdfamilj eller på projektet där du volontärarbetar. De flesta projekt kräver ingen erfarenhet! Text: Sofia Gadelii

Fokus på utbytet

Centralt för PeaceWorks är tanken om att våra internationella volontärutbyten ska vara just utbyten. Därför skickar vi inte bara iväg volontärer, utan tar även emot 20-30 internationella volontärer varje år som arbetar på sociala och eko- logiska projekt runt om i Sverige. Volontärerna kommer från världens alla hörn och stannar under ett års tid där de får möjligheten att ta del av den svenska kulturen, lära sig språket och hitta vänner för livet. Att vara volontär i ett annat land skapar möjligheter för framtiden och du lär dig mycket om dig själv, du får en upplevelse fylld av kritiskt reflekterande kring dig själv och dina föreställningar.

Möjlighet till stipendie

Åker du på ett långt utbyte med oss, dvs mellan sex månader och ett år, blir du av FN utnämnd till
 en UN Peace Messenger och kan dessutom ansöka om pengar från PeaceWorks fredsfond. Varje år delar vi ut två stipendier om 10 000 kr vardera till volontärer som blivit antagna till ett långutbyte.

Möjliga projekt: Barn och ungdomar Hälsa Kvinnofrågor Miljö Samhälle Flyktingar Jordbruk Mänskliga rättigheter Missgynnade grupper Sport/ fritid Funktionshinder Konst/ kultur Manuellt arbete Organisationer Utbildning

Vart vill du fara? Markeringarna på kartan visar vilka länder du kan åka till som volontär genom PeaceWorks. FredAktion 2014 | 11

FredAktion 2014 3.indd 11

2014-08-19 21:05


volontärverksamhet

Volontär som del av studierna. Vill du åka iväg som volontär med PeaceWorks men också gå på Folkhögskola, få teoretisk kunskap innan avfärd, tid för att bearbeta volontärresan när du kommer hem och lära känna massa fina människor? Då passar Mullsjö Folkhögskolas Volontärlinje Global dig! Anna och Emil gick linjen år 2013-2014 och tillbringade tre månader i Kenya. Text: Kajsa Stenberg

Arbetade som lärare

Efter några dagars förberedelser i Nairobi med PeaceWorks samarbetspartner ICYE Kenya, åkte Anna och Emil vidare till en liten by i västra Kenya för att påbörja sin volontärtid. Skolan de skulle undervisa i var enkel och fattig. Den hade jordgolv och fönster utan glas. Alla skolbänkar var hemmasnickrade. Det fanns åtta klassrum. Anna undervisade i engelska i byskolan och hoppade ibland in på andra ämnen också. Emil undervisade i matte i olika åldrar och fick även ta över naturkunskapen när den ansvariga läraren var borta i några veckor.

”Jag fick jobba mycket med att få eleverna att koppla av. Jag fick väldigt mycket respekt på grund av min mörka röst och min längd!”

Enkelt boende

Anna bodde i en familj med ett äldre par som hade nio barn. Hemmet var utan rinnande vatten, el och med utedass. Emil bodde granne och berättade att man gick och la sig när solen gick ner med tanke på att det inte fanns någon el. Ibland låg han och läste med en ficklampa eller skrev dagbok. ”Vi åt ugali, majsgröt varje dag. Annars åt vi det som var moget, så en vecka fick vi bara bananer.

Sedan åt vi ofta gröna blad. Vissa var jättegoda, särskilt de blad som liknade spenat. Man lärde sig efter ett tag vilka blad som var goda. Fick man ett beskt blad fick man blanda i en banan och röra runt lite. Vi tyckte det var god mat, men annorlunda!” Området Emil och Anna befann sig i har i genomsnitt 9 barn per familj och är en av de mest tätbefolkade landsbygder i världen. ”Vi blev ofta inbjudna till folks hyddor. Vi var hos en familj där de hade fyra barn och de sa att de var en så liten familj, att de knappt räknas!”

12 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 12

2014-08-19 21:05


Detta minns vi från Sverige. Röster från de internationella volontärerna.

”Till slut var jag bättre än någon annan på skolan med att källsortera. Studenter kom och frågade mig om vart skräp skulle sorteras!” Jenny, 23, Colombia.

”Att vi tillsammans kan kämpa mot rasism är något som PeaceWorks lärt mig och är något jag definitivt kommer att ta med mig tillbaka till Indien”. Justin, 29, Indien.

”Folk drar aldrig för gardinerna. Antagligen för att de vill visa sina fina, väldekorerade hem”. Beatrice, 18, Kenya.

”Att vakna upp varje dag och inte riktigt veta vad som väntar har varit en häftig upplevelse för mig.” Cyril, 28, USA.

”Det första jag ska introducera i Taiwan är fika!” Yu Chen, 20, Taiwan.

”Potatis, potatis och åter potatis…” Hanae, 25, Japan

”Jag hade hört att folk i Sverige är kalla och otillgängliga, men det visade sig vara tvärtom. I Sverige har jag lärt mig vad starka känslor är!” Justin, 29, Indien. FredAktion 2014 | 13

FredAktion 2014 3.indd 13

2014-08-19 21:05


volontärverksamhet

Pia åkte till Peru.

I augusti 2013 satte sig Pia förväntansfull på ett plan till Peru där ett volontärutbyte väntade. I sex månaders tid bodde hon i staden Palca hos en värdfamilj och var volontär på tre olika barnprojekt. Några månader efter hemkomst befinner hon sig på PeaceWorks kansli där blivande volontärer får ta del av hennes upplevelser och lärdomar som handlar om allt ifrån personlig utveckling till att lära sig ett nytt språk. Text: Lina Lystad

Att fara som volontär

Allt började med att Pia efter en fem månader lång backpackerresa bestämde sig för att uppfylla drömmen om att åka som volontär. När hon började leta runt efter vilka möjligheter som fanns kom hon att tänka på PeaceWorks som hon kommit i kontakt med på en festival året innan. Pia kände att PeaceWorks levde upp till hennes krav prismässigt samt att hon identifierade sig med det PeaceWorks står för och valde att skicka in en ansökan.

Pia fick en volontärplats på ett ungdomscenter samt i två skolor i staden Palca i Peru. På ungdomscentret blev Pias roll att hjälpa till att strukturera, planera och genomföra aktiviteter för barn i åldrarna 12 till 13 år. På skolorna undervisade hon engelska för barn i åldrarna fem till 13 år. Pia berättar engagerat om allt från hur själva volontärarbetet såg ut till hur det påverkat henne som person. Hon beskriver hur både språkliga och kulturella skillnader

var en stor utmaning som kunde skapa en hel del missförstånd och leda till mycket frustration. Hon lägger också till hur dessa utmaningar i slutändan lärde henne något. Ett exempel är hur man på projektet inte hade samma förhållningssätt till tid som Pia var vad vid, vilket ledde till att hon lärde sig att ha mer tålamod och att bli bättre på att vänta.

Djupa intryck

Det märks verkligen att dessa sex månader har satt sina spår när Pia pratar om de människor hon mött, och att det ibland blir svårt att sätta ord på känslorna. Särskilt kommer hon ihåg värdmamman i familjen som hon bodde hos. ”Jag har aldrig träffat någon som är så öppen och gästvänlig som hon. Det kändes verkligen som att hon tog mig under sina vingar och behandlade mig som sitt eget barn. Det är klart att en sådan sak påverkar en. En sådan person vill jag också vara om det kommer någon hem till mig, vem det än må vara.” En annan person hon sent kommer att glömma var en femårig pojke som bodde i byn och lekte i en fontän varje kväll. Först undrade hon

14 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 14

2014-08-19 21:05


varför han var uppe så sent, men insåg efter ett hembesök att det var förhållandena hemma som förde honom till fontänen. Han levde trångt tillsammans med sin ensamstående pappa och nio andra personer varav många var barn. Det var en ung kvinna med tre egna barn som tog hand om alla, och det fanns därmed väldigt lite tid över för att ge just den här pojken uppmärksamhet. ”Jag blev otroligt berörd och ledsen över den här pojkens situation, det kändes så himla orättvist. En av mina största insikter jag har fått är vilken tur jag har haft som vuxit upp under andra omständigheter. Jag har inte gjort någonting för att förtjäna att födas i ett land där jag får gå i skolan, ha mina egna åsikter och ha tillgång till mat och rent vatten.”

Nya färdigheter

En sak hon också tar med sig hem är ett nytt språk. När Pia kom till Peru hade hon pluggat spanska och kunde på sin höjd skriva samt lite grammatik. Till en början kunde det leda till frustration att inte förstå vad andra sa, men efter ungefär tre månader kände hon sig bekväm med att prata. ”När jag satt på planet på väg till Peru så tänkte jag ”tänk om jag kommer hem och kan prata spanska…” Och på planet på vägen hem kom jag på mig själv med att tänka ”jag kan ju prata spanska nu!” Det tog upplevelsen till en annan nivå.”

Pia berättar om hur hon känner att dessa upplevelser gjort henne mer ödmjuk inför livet och att hon släppt lite på alla de krav hon ställer på sig själv om vad hon måste uppnå.

FredAktion 2014 | 15

FredAktion 2014 3.indd 15

2014-08-19 21:05


volontärverksamhet

Casa Hogar Amane Ser i Bogotá. Text: Sofia Gadelii

- Du borde nog lägga ner kameran, säger Jorge Iván till mig. Vi är framme i Santa Fe. Santa Fe

Jag trodde att jag hade sett mycket, men chocken som följer när vi sakta vandrar mot projektet är stor. I detta område är prostitution legalt sedan början av 2000-talet och var ett försök från statens sida att få mer kontroll på den rådande prostitutionen i staden. Vi vandrar gata upp och ner och jag får förklarat för mig att kvarteret är indelat i olika ”typer av prostitution”. Jorge Iván, ICYE Colombias verksamhetsledare, berättar om zonerna; gatan med transsexuella, barngatan, kvinnogatan och det som kallas för universitetsgatan där vi möts av en mer sofistikerad klädstil. Jorge Iván suckar och säger att det finns något för alla smaker. Vid ett gatuhörn ser jag några barn som sniffar lim. Klockan är två på eftermiddagen och kommersen är stor. Det säljs apelsinjuice, kaffe, bröd, tuggummin i varje gatuhörn. Och vart jag än vänder mig ser jag naken hud, blottade bröst, höga klackar, nät, string och tomma blickar. Jag får koncentrera mig på att se oberörd ut, inte titta, inte gråta. Mitt i detta organiserade kaos ligger organisationen Casa Hogar Amane Ser som jag är där för att besöka. Casa Hogar Amane Ser är ett av ICYE Colombias projekt som PeaceWorks skickar volontärer till. - Vi vill vara en fristad, ett ställe där barn kan få leka, lära sig saker, spela spel, sporta, hoppa hopprep, dansa, skratta. Vi vill helt enkelt ge ett alternativ till barn och ungdomar som annars driver runt i dessa kvarter. Vi pratar med barnen och familjerna

om sexuell och reproduktiv hälsa, hjälper dem med läxor, ser på film och ger andra kreativa workshops.

Fristad för barn och unga

Det hoppas hopprep och en fotbollsmatch är i full gång runt omkring oss och de hoppande barnen. Det är 150 barn som kommer till projektet, 75 barn åt gången som är mellan fem och 17 år. Fascinerat ser jag på den tyska volontären som har två barn klängandes på sig samtidigt som hon ropar åt en pojke att gå ner från den farliga trappan. - Det har inte alltid varit lätt. Men oj, vad jag har lärt mig mycket. Jag har utvecklats något enormt. Barnen kommer från en så otroligt hård miljö och det märks på dem. Vi vandrar upp på övervåningen och i de olika rummen hålls workshops. I ett rum lär sig barnen att spela gitarr och i ett annat pågår en danslektion. - Jag har gett lektioner i engelska och drivit en tjejgrupp. Man får utveckla sitt arbete utefter ens egen kapacitet. Jag har också hjälpt till i köket och varit med och lekt med barnen och assisterat andra lärare. Jag är matt av alla intryck, men det är dags att gå vidare. Vi ska nu göra ett hembesök i samma kvarter, något som organisationen gör regelbundet.

16 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 16

2014-08-19 21:05


Projektbesök i Uganda. Text & Foto: Sofia Gadelii

Ett litet blodprov kan förändra ditt liv. Under 2013/14 besökte jag ett hiv-testningsprojekt i Uganda, där volontärer hjälpte till med testningen av ditresta. Projektet är ett av ICYE Ugandas samarbetsprojekt som bidrar till minskad spridningen av hiv och aids. Lära av varandra

Jag befann mig i Uganda två veckor under hösten 2013 för att träffa PeaceWorks alla samarbetspartners och besöka projekt. Jag fascinerades över styrkan som finns hos människor som arbetar på projekten, hos glädjen som finns hos alla barn jag mötte, volontärernas drivkraft och kreativitet, och sist men inte minst över det konstanta utbyte alla parter emellan. Känslan av att ”rädda världen” som ofta infinner sig hos svenska volontärer innan avfärd bleknar snabbt när de är ute i

verkligheten och inser att det handlar om att lära sig av varandra, inspirera varandra och bygga interkulturella broar som minskar fördomar och stereotyper.

Hiv-testning

Det projekt jag besökte som satte djupast spår var ett projekt som arbetar med Hiv- testning, stöttar Hiv-positiva psykosocialt och ger inkomstgenererande workshops. En oerhört stor andel av Ugandas befolkning är smittad av Hiv. Dagen jag besökte projektet stod solen högt på himlen och i en lantlig förort till Kampala, under ett stort träd, satt två tyska volontärer i vita dräkter. De tog blodprov på ditresta för att sedan analysera vilka som faktiskt var smittade med Hiv. Enligt volontärerna var detta moment både det bästa och det värsta. De uppskattade den nära kontakt som etablerades och det förtroende folk gav dem. Men självklart var det inte lätt att se rädslan i folks ögon, vetskapen om att var tionde person som stacks i fingret senare skulle få resultatet; Hiv-positiv.

FredAktion 2014 | 17

FredAktion 2014 3.indd 17

2014-08-19 21:05


volontärverksamhet

Kenya vs.

Vi träffar Beatrice och Josefine under PeaceW och svenska volontärer kommer samman fö förbereda sig inför kommande volontäräve kursgårdens badbrygga och de två vol Text och bild: Sofia Gadeli

Beatrice Kibatha, 18 år, reste från staden Kiambu i Kenya ända upp till norra Sveriges kustland. Under ett år har hon nu volontärarbetat på Grans Naturbruksgymnasium utanför Piteå. En upplevelse hon sent ska glömma. Vad har varit det bästa med Sverige?

Att möta, umgås, skratta och lära sig att leva med nya människor. Naturen och stillheten har varit jätteskön även om det kan vara lite ensamt ibland.

Vad har varit den största utmaningen?

Att hushålla med sina fickpengar! I Kenya behövde jag bara fråga mina föräldrar om det var något jag ville ha och tänkte aldrig på vad som kostade vad. Att sköta ett eget hushåll har också varit en utmaning efter som aldrig levt ensam tidigare. Men nu vet jag hur det går till.

Varför valde du just Sverige som volontärland?

Jag ville åka till Sverige för att uppleva något totalt annorlunda men också för att jag hade bilden av

Sverige som ett fridfullt och fredligt land där rasism inte är så utbrett. Den bilden har jag faktiskt fortfarande kvar.

Vad har du saknat mest från Kenya?

Maten! Särskilt grillade getrevbensspjäll. Utmaningarna i vardagen som gör att allt blir lite svårare att planera, t ex att resa och vänta på bussar. Småproblem i vardagen gör en tuffare tror jag. I Sverige går allt så smidigt att jag inte behöver tänka på någonting sådant. Jag har saknat att gå till hårsalongen! Något jag gör varje vecka hemma i Kenya.

Vad har du lärt dig?

Jag har verkligen uppskattat att få lära mig att vara självständig! Dessutom har jag lärt mig det norrländska sättet att säga ja (Här skrattar hon och härmar ett klockrent ”jcho”). Att ingen i Sverige drar för gardinerna i sina fönster. Jag tror att de vill visa för grannarna och omvärlden vilka fina hem de har! Jag har lärt mig att inte lita på att någon alltid ska komma till undsättning och hjälpa dig med vad som helst.

Är det något mer du vill tilläga? Till volontärer som ska åka till Kenya vill jag tipsa om att verkligen

lära sig uppskatta det mesta som man upplever och om man stöter på motgångar ha tålamod nog att leva sig igenom dem. Var inte rädd för att ta kontakt med folk. Lär dig och våga använda kenyansk slang, då kommer du närmare unga. Klaga inte för mycket och acceptera att allt inte alltid går smidigt i vardagen. Som bussarna t ex! Det är ingen idé att klaga om pengar när man volontärarbetar; volontärar man så volontärar man. Ah just det, använd solskydd!

18 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 18

2014-08-19 21:05


vs. Sverige.

er PeaceWorks juniforum där internationella samman för att utvärdera året som gått och volontäräventyr. Solen värmer gott nere vid h de två volontärerna njuter av strålarna.

: Sofia Gadelii & Kajsa Stenberg

Vad tror du kommer att bli den största utmaningen?

Jag har aldrig rest själv så det blir en utmaning. Jag hoppas jag kommer kunna göra mig förstådd och inte råka förolämpa någon omedvetet! Hemlängtan kommer säkert bli en utmaning eftersom jag i nuläget bor hemma och aldrig har lämnat min familj. Tänker också på vilken roll jag kommer få i en ny kontext. Hemma är jag clownen i mitt gäng, vad blir jag där?

Om några månader förändras Josefines liv rejält. Från att jobba heltid på Burger King i Vänersborg åker hon iväg till Kenya för att volontärarbeta med ungdomar. Vad tror du kommer att bli det bästa med Kenya? Oj… Hmm, komma in i en ny spännande kultur. Lära känna nya människor och ett nytt land i en ny världsdel.

Varför valde du Kenya?

Jag har alltid velat åka till Afrika. Kollade på många olika länder men fastnade verkligen för Kenya. Jag vill upptäcka Kenya på riktigt. Inte bara se den bild som media målar upp; paradislandet eller krigslandet. Hur ser det egentligen ut tänker jag?

och julafton. Men är övertygad om att jag kommer sakna allt i Kenya när jag väl är hemma igen!

Vad hoppas du på att lära dig under din volontärtid?

Swahili! Det vill jag verkligen lära mig. Min målsättning är att kunna prata flytande. Vill lära mig om Kenyas kultur och seder. Vill också hitta ett lugn och hinna andas! Inte vara så orolig som jag kan vara här hemma. Jag hörde uttrycket, ”there’s no hurry in Kenya”, det vill jag lära mig att känna i kroppen!

Något mer du vill tillägga?

PeaceWorks är helt grymma! Tveka inte att åka om du funderar på det! Var inte rädd, det är alla, men våga ta steget!

Vad kommer du sakna från Sverige?

Choklad, mjölk, min familj och mina vänner! Min vardagsrutin med mitt jobb, sommar, jordgubbar, vinter

FredAktion 2014 | 19

FredAktion 2014 3.indd 19

2014-08-19 21:05


volontärverksamhet

Att vara förändringen du vill se.

Jag heter Jose Julio González Sabillón, är 28 år och kommer från det vackra landet Honduras. Jag är civilingenjör och har en Masterexamen i Maskinteknik. Innan jag startade mitt äventyr i Sverige jobbade jag i Honduras och jag har alltid haft en bra relation till min familj. Men jag kände ändå att något saknades i mitt liv och att jag behövde prova på att göra något annorlunda. Text: Jose Julio González Sabillón Översättning: Mahsa Azadkhoi

20 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 20

2014-08-19 21:05


Stark vilja att bidra

Innan jag kom som volontär till Sverige brukade jag och mina vänner från kyrkan besöka sjuka människor på sjukhus och anordna olika aktiviteter för föräldralösa barn. Att se de sjuka människorna på sjukhusen gjorde att jag kände mig mer motiverad att dela med mig av min tid och hjälpa dem. Bortsett från att jag kunde ge hopp så kände jag mig gladare när jag såg deras ansikten lysa upp när jag besökte och pratade med dem. Det gav mig anledning och motivation att fortsätta kämpa i mitt liv. Med en annan grupp vänner hjälpte vi till att bygga hus åt familjer som har sämre levnadsvillkor och lever i fattigdom. Vi byggde då husen tillsammans med de behövande familjerna. Vi arbetade som ett team och stöttade varandra för att kunna uppnå målet att hjälpa dessa familjer och ge de hopp om att de också kan lyckas i livet. När husen var klara kunde familjerna flytta in. Att se familjerna bli så glada över deras nya hus och att se barnens lycka när de fick ett nytt hem gjorde mig tårögd och denna upplevelse är något som jag kommer att bära med mig för resten av mitt liv. Jag lärde mig betydelsen av att vara volontär och att hjälpa andra för att skapa en bättre och mer rättvis värld.

Att bryta barriärer

Jag känner mig som mer än bara en vägledare för ungdomarna på Hassela. Det som har varit mest glädjande är att jag har fått bli deras vän för de var villiga att dela med sig av sina liv och jag har också öppnat mig och delat med mig av mitt liv. Det här har varit den bästa upplevelsen i mitt liv hittills eftersom jag lärt mig om svensk kultur, det svenska språket och jag har även delat med mig av min kultur. Att bryta barriärer och ta bort gränser mellan människor från olika länder är väldigt roligt för nu har jag träffat människor från fler än tjugo olika länder.

Vi är alla människor

Den här upplevelsen har lärt mig att det inte finns några skillnader mellan människor och att hudfärg, ursprung, religion och ekonomisk situation inte spelar någon roll. Vi är alla människor med känslor och unika förmågor. Att vara volontär har fyllt mitt liv med nya vänner, glädje, kärlek, ny kunskap, hopp om en bättre värld och lärt mig att uppskatta min familj, mina vänner, mitt jobb och mitt land. Skulle jag få möjligheten att göra detta igen så skulle jag inte tveka en sekund. För det är bara när du lämnar din trygghetszon som du lär dig om det riktiga livet.

”Att se barnens lycka när de fick ett nytt hem gjorde mig tårögd ”

Just nu arbetar jag som volontär på ett behandlingshem för unga i Sverige. Mitt projekt heter Hassela och ligger på Gotland. Den här upplevelsen är en bra utmaning för mig eftersom jag har lämnat min trygghetszon. Jag är tusentals mil ifrån min familj, mina vänner, mitt jobb och mitt hemland. Jag har fått många vänner bland personerna som jobbar på behandlingshemmet och jag har lärt mig saker från var och en av dem. Jag har också fått många nya minnen som jag kommer att bära med mig hela livet.

”You must be the change you wish to see in the world” – Mahatma Gandhi

FredAktion 2014 | 21

FredAktion 2014 3.indd 21

2014-08-19 21:05


volontärverksamhet

Praktikantprogrammet. Under året som gått har PeaceWorks arbetat med det Sidafinansierade praktikantprogrammet och skickat ut praktikanter till våra samarbetsorganisationer i Syd. Vi haft fyra praktikanter som varit stationerade i Malawi, Palestina, Colombia och Ecuador som har bloggat om sin vistelse och upplevelser från fält. Praktikanterna genomför arbete hos samarbetsorganisationerna men bidrar också till informationsspridning om utvecklingsfrågor i Sverige. Praktiken består av sju månaders planering i fält och sedan efterarbete i Sverige. Vi kommer nu att få lära känna Amanda och Linn som varit i Palestina och i Malawi.

Intresserad? Läs mer på: www.peaceworks.se/ praktikantprogrammet

22 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 22

2014-08-19 21:05


”Sex snabba” med Amanda som praktiserade i Palestina.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hur var det att bo i Palestina?

Utmanande, utvecklandet och underhållande.

Det bästa med Palestina?

Palestiniernas varma välkomnande mot främlingar och den styrka de uppvisar varje dag trots en påfrestande vardag.

Största utmaningen under din tid i Palestina?

Att finna min plats som utländsk självständig kvinna i ett mansdominerat patriarkalt samhället. Som utländsk kvinna tillhör jag en sorts ”mitt-i-mellan-kön” där jag varken behandlas som kvinnorna i landet eller som männen.

Ett roligt minne?

Mitt första dopp i Döda havet. Jag och mina vänner skrattade hysteriskt i tjugo minuter över vår obefintliga kroppskontroll i vattnet med 30-procentig salthalt.

Någon intressant kulturkrock?

Min första vecka tillbringade jag en hel eftermiddag med en nyvunnen vän. Vi tog en fika och han visade mig runt i ett, för mig, helt nytt område. Vi hade haft en riktig toppendag och när solen började gå ned gjorde jag mig redo för att säga hejdå. Skulle ge honom en bamsekram och närmade mig med vidöppna armar varpå min vän med panik skriker: ”Neeeeeeeeeeeej, de kan döda oss!”. Efter en handskakning gick jag hem med röda kinder och skrattade åt min klantighet…

Godaste maträtten?

Malfouf utan tvekan. Ångkokta vitkålsrullar fyllda med ris och kött. Serveras dränkta i citron och de bara smälter i munnen…

Text: Sofia Gadelii Bild: Amanda Almström

FredAktion 2014 | 23

FredAktion 2014 3.indd 23

2014-08-19 21:05


volontärverksamhet

Insikter under och efter min praktik i Malawi.

Linn Härfast har varit i Malawi under sju månader under året 2013/14 och arbetat på PeaceWorks samarbetsorganisation i landet. Enligt Linn har det varit ett stort privilegium att få praktisera i Malawi och det har varit en resa som både öppnat hennes ögon för nya insikter och gett henne förståelse för utvecklingsfrågor på ett djupare plan. Text & Bild: Linn Härfast

24 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 24

2014-08-19 21:05


Vidden av fattigdom

Malawi är ett av världens fattigaste länder. Det tog lång tid för mig att förstå vidden om vad fattigdom innebär för en människa. Men nu förstår jag vad det innebar för mina grannar i Malawi att bo hos sina föräldrar och inte ha ekonomisk självständighet. Att inte ha kontakter eller universitetsutbildning gör det svårt att hitta ett jobb. Nästan ingen som jag träffade hade den typen av kontakter och nästa ingen har råd med en universitetsutbildning. Många tjejer blir därför bortgifta när de nått tonåren. På så sätt får hennes familj en mage mindre att mätta. För mig var det viktigt att förstå hur snedfördelade resurserna egentligen är i Malawi, men det har varit svårt att smälta. För några dagar sen delade jag på en pizza med en kompis. Vi satt på ett typiskt europeiskt snabbmatställe. Jag betalade såklart eftersom han saknar stadig inkomst. När han berättade att han betalar 9000 kwacha i hyra slog det mig att pizzan vi tuggade på, kostade en tredjedel av det. Lönerna är ohyggligt låga och arbetstillfällena försvinnande få. Den låga lönen begränsar folk från att ta arbetsmöjligheter om de skulle dyka upp. Min kompis bor två minibussfärder från Blantyre och resorna till och från jobbet kostar 5000 kwacha i månaden. Med minimilönen 15 000 och hyran på 9000 blir det alltså en ynka tusenlapp kvar för mat. 1000 kwacha motsvarar 16 kronor. Det räcker inte på långa vägar till månadens mat – hur ska du då kunna tacka ja till jobbet?

gram, avgränsat, fokuserat och välplanerat så in i minsta detalj att det skulle sätta fart på Malawis utveckling. Låt säga att regeringen skulle satsa på att göra kollektivtrafiken billigare, så att folk kunde ta sig till jobbet utan att betala en tredjedel av lönen. Men regeringen är beroende av budgetstöd från utländska givare och Malawi har knappt någon skattebas. Arbetar en i offentliga sektorn dras skatt automatiskt, men det finns inget system där privata arbetsgivare gör motsvarande avdrag. Det är lätt att förstå att gemene man inte frivilligt skulle börja betala skatt, även om det skulle tjäna alla och fler skulle kunna äta sig mätta i alla fall större delen av månaden.

Invecklade problem

Jag tänker också mycket på kvinnorna i Malawi och deras reproduktiva hälsa. Kondomer kostar pengar och omges av rykten. De orsakar HIV och har små hål i sig, sägs det, och således självklart helt ineffektiva. Oönskade graviditeter bland unga kvinnor och flickor är ett utbrett problem, kopplat till både hälsa och utebliven skolgång. I mitt superprogram skulle informationsspridning på bynivå om HIV och kondomanvändning nå ut till alla, framförallt i byarna och minska oönskade graviditeter och spridningen av HIV. Likaså de olagliga och osäkra aborterna. Få kvinnor vågar ta upp frågan att skydda sig med sin stadiga partner. Ett sådant förslag betyder att hon lever promiskuöst, varför skulle hon annars vara orolig för HIV? Kvinnors hälsa påverkas kraftigt av dessa föreställningar och rykten.

”När han berättade att han betalar 9000 kwacha i hyra slog det mig att pizzan vi tuggade på, kostade en tredjedel av det.”

Fattigdomsfällan förundrar. Jag önskar mig ett massivt superpro-

Jag tänker också på klimatförändringarna som Malawi utsätts för. El Niño fenomenet har bidragit till torkan. År 2012 slutade regnperioden redan i januari och som följd gick livsmedelspriserna upp. Årets regnperiod startade lite trevande i december, två månader senare än normalt. Hela 80 procent av Malawis invånare är sysselsatta inom jordbruket, varav 70 procent av dessa är egenförsörjande jordbrukare på småskalig nivå. Klimatförändringarna, något som landet i mycket liten utsträckning bidragit till, kommer med all säkerhet att kräva ytterligare ett superprogram och ett stort omställningsarbete inom en snar framtid.

Förändring

Jag inser ju att det inte finns ett superprogram, hur avgränsat, fokuserat och välplanerat det än må vara, som skulle kunna kicka igång Malawis utveckling. Detta är lång process som kommer att ta tid. Men även om jag inte förändrat Malawi, så har min tid i Malawi förändrat mig. Det låter kanske som en klyscha, men jag är otroligt tacksam för de möjligheter som jag har fått endast genom en geografisk födelseplats. En stat som erbjuder gratis universitetsutbildning och betalar mig för att gå den. Jag behöver i framtiden inte oroa mig över att mina barn kan stanna i växten på grund av undernäring. Eller än värre dör på grund av en sjukdom som är fullt möjlig att både förebygga och bota, om bara resurserna hade funnits. Malawi – du har förändrat mig! Du har varit en fysisk och mental resa som berört. Tack Malawi, du har öppnat mina ögon och gett mig nya insikter och perspektiv.

FredAktion 2014 | 25

FredAktion 2014 3.indd 25

2014-08-19 21:05


organisationsstöd till unga

Stöd till ungdomars organisering. Inom PeaceWorks händer alltid en massa spännande saker, många nya organisationer startas upp, medlemmar tillkommer och häftiga projekt anordnas. Idag har vi 16 aktiva organistaioner runt om i landet, och intresset för att starta fler finns alltid bland våra medlemmar och unga i Sverige. Text: Emelie Peterson

Nya verktyg

Under året som gått har aktiva i Skåne, Umeå och Stockholmsregionen fått ta del av en utbildning inom vårt projekt Koll På Läget där vi diskuterar globala maktstrukturer och hur vi kan driva schysta och hållbara utvecklingsprojekt. Vi försöker hela tiden stödja och stärka våra medlemmar och organisationer, och projektet Koll På läget har varit väldigt värdefullt då vi fått en mängd nya verktyg och massor med inspiration för nya coola projekt. Utbildningen kommer dessutom fortsätta spridas under hela 2014! I januari hade vi besök av tre representanter från våra samarbetspartners i Colombia. Vi anordnade aktivistmingel med föreningsaktiva och hade många spännande möten. Samarbetet och tankar kring framtida projekt mellan Peaceworks ungdomsorganisationer i Sverige och andra ungdomsorganisationer i Colombia fortgår och vi ser fram emot många spännande nya aktivi-

teter tillsammans. Under maj månad fick vi dessutom möjlighet att möta fler Colombianska ungdomar som arbetar med fredsprocesser på olika sätt då Colombiagruppen anordnade ett ungdomsutbyte. PeaceWorks medlemmar fick möjlighet att möta andra unga och utbyta kunskaper och erfarenheter kring hur civilsamhället organiserar sig i olika länder.

Tillsammans är vi starka

Ungt engagemang inom civilsamhället stärks på flera olika sätt inom PeaceWorks och vi vill så klart att ännu fler unga i Sverige bidrar med sina perspektiv och idéer. Du behöver inte ha några förkunskaper sedan innan, vi hjälper dig med allt som händer längs vägen. Häng med!

26 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 26

2014-08-19 21:05


PeaceWorks Latinamerika

Återuppstartad under 2014 och driver nu en studiecirkel på temat kvinnor sexuella och reproduktiva rättigheter i Latinamerika. latinamerika@peaceworks.se

Restoration

Arbetar för att informera om HIV positivas rättigheter och motverka stigmatisering av HIV positiva i Sverige och Nigeria. Föreningen är ny för i år och söker fler som vill vara med och engagera sig. restoration@peaceworks.se

Göt A Smile

Arbetar med olika större kulturella evenemang för att bidra till bättre hälsa. Under hösten anordnades ett musikevenemang där det hölls konserter och workshops i olika instrument. gotasmile@peaceworks.se

PeaceWorks Malmö

Anordnar olika sammankomster kring kulturella evenemang där människor från olika kulturer och bakgrunder kan mötas. Söker fler aktiva medlemmar för att planera fler aktiviteter. Alla är välkomna! malmo@peaceworks.se

Open Umbrella

Arrangerade under hösten en stor internationell middag och satte ihop en receptsamling. Under våren har de arbetat med att planera en kulturfestival i Växjö där föreningen är verksam. openumbrella@peaceworks.se

ElevAid

Arbetar med olika sorters projekt riktade mot skolor och elever främst i Zimbabwe. elevaid@peaceworks.se

PeaceWorks Mellanöstern

Arbetar med att informera om icke-

våldmetoder och för att försöka främja förståelse kring demokratiseringsprocesser i Mellanöstern. mellanostern@peaceworks.se

anordnat konferenser, bokbyten och guidade ekoturer i Stockholm. globalplayground@peaceworks.se

EmpowerWorks

Höll under hösten ett antal debattkvällar, såkallade Meet:talks, med olika aktuella teman. Söker nya engagerade medlemmar I Lund som kan vara med och bidra till föreningen. peaceinaction@peaceworks.se

Fokuserar på kvinnors rättigheter och driver verksamhet i Hallonbergen i Stockholm där de lär nyanlända kvinnor att cykla. Utför under våren ett kulturprojekt kopplat till cykelverksamheten som ställs ut i Marabouparken i Stockholm. empowerworks@peaceworks.se

Peace Action

Finns i Trollhättan och arbetar med mentorskap för nyanlända och ensamkommande barn. peaceaction@peaceworks.se

Pax Uppsala

Använder sig framförallt av kultur och dans för att främja ett mångkulturellt och öppet samhälle i Uppsala. uppsala@peaceworks.se

Peace In Action

IKU Fundacion Amiga

Kopplade till Scandinavian Institute i Malmö, SI, som har volontärliknande verksamhet och kontakt med ett projekt i Esmeralda, Ecuador samt en organisation i Indien. Anordnar aktiviteter och kurser för hemkommande volontärer. fundacionamiga@iku.nu

PeaceWorks Stockholm

Fokuserar just nu på att starta upp projekt med hemlösa och söker nya aktiva medlemmar! varmland@peaceworks.se

Anordnar aktiviteter så som föreläsningar, middagar och paneldebatter med olika teman varje månad. Under året har de bland annat tagit upp frågor om utanförskap, miljö och gemenskap. stockholm@peaceworks.se

Global Playground

IKU Halmstad

PeaceWorks Värmland

Arbetar med att främja en bättre framtid och värld för oss alla. Global Playground kombinerar sitt fokus på miljö och hållbar utveckling med konst och kultur. Har under året

Driver Världsbutiken Reko. Arbetar mycket med påverkansarbete kring miljö och rättvisa lokalt i kommunen. halmstad@iku.nu

Brinner du för en särskild fråga? Vill du starta ett fredsprojekt där du bor? Gå med i en lokalförening eller starta din egna! Kontakta emelie.petersson@peaceworks.se för mer information.

FredAktion 2014 | 27

FredAktion 2014 3.indd 27

2014-08-19 21:05


organisationsstöd till unga

Fred är allt annat än tråkigt. Text: Emelie Petersson Bild: Sony Talukder

Att sitta hemma och rulla tummarna och vänta på att förändring sker av sig självt, det är inte Sony Talukders grej. Genom sitt engagemang som ordförande i föreningen Pax Uppsala är Sony delaktig i fredsbyggande processer, både lokalt och internationellt. Växande engagemang

Intresset för fred och fredsbyggande, som för såväl Sony som PeaceWorks innebär mycket mer än enbart avsaknad av krig, började under studietiden. Med nya utmaningar i sikte sökte Sony upp PeaceWorks och gick på organisationens, som då hette OneLove, årsmöte och blev invald i styrelsen. Sedan dess har engagemanget vuxit, och även föreningens medlemsantal.

till Fredens Stad 2014. Pax Uppsala håller nu på att planera aktiviteter inför hösten och söker efter samarbeten med andra föreningar för att arrangera spännande projekt i samband med dessa fredsevenemang, gärna med inslag av dans och musik.

”Fredsfrågor är något som berör mig lite extra i hjärtat”

Pax Uppsala har under året anordnat olika aktiviteter på temat fred, och använt sig av många kulturella inslag som film och dans, något de planerar att fortsätta med. Det ska inte vara tråkigt eller stelt att vara medlem och göra en förändring i fredens tecken. Sedan behöver man inte vara superaktiv, men man kan göra sitt bästa och dela med sig av sina idéer. Vi har velat visa Uppsala och resten av Sverige att fredsfrågor behövs tas upp, säger Sony. Under 2014 har flera olika evenemang på temat fred anordnas runt om i Uppsala då staden valts

Fredsfrågor alltid aktuellt

Privat så ser Sony fram emot en internationell karriär och hoppas på att kunna fortsätta arbeta med fredsfrågor. Hon har sökt till ett Masterprogram i Social Work & Human Rights för att bygga på sin tidigare utbildning som internationell socionom. För Sony kommer fredsfrågor ständigt vara aktuella och hon ser att engagemang för dessa frågor kommer behövas ännu mer i framtiden, men intresset finns där. Fredsfrågor kommer alltid att behövas tas upp och vi är glada att fler och fler inser betydelsen av detta och brinner för samma frågor

som vi. Det är kul att se att Uppsala håller sin standard och att Pax Uppsala blir större och större, allt tack vare våre medlemmar. Utan dem skulle vi inte vara lika starka, avslutar Sony.

Om du vill veta mer om vad du kan göra för att engagera dig lokalt i Uppsala och kanske vara med på någon spännande aktivitet, kontakta Sony och de andra medlemmarna i föreningen via: uppsala@peaceworks.se

28 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 28

2014-08-19 21:05


Dags att öka kunskapen om HIV.

Ett av PeaceWorks nyaste tillskott är Restoration som startades i januari 2014 och arbetar för att sprida information om HIV-positiva personers rättigheter. Vi fick möjligenheten att träffa en av deltagarna och prata om föreningen och deras framtidsplaner. Text: Anna Jansson

Olika förutsättningar

Restoration arbetar med att motverka diskriminering och stigmatisering av personer som lever med HIV genom att öka kunskap och sprida information om vad det innebär att leva med diagnosen. En av medlemmarna är uppvuxen i Nigeria men bor och arbetar nu i Sverige. Tanken är att Restoration ska verka både i Sverige och i Nigeria. En av medlemmarna har släkt och vänner som bor i Nigeria som också arbetar för att stärka personer med HIV. Hen berättar om en resa till Nigeria i vintras där hen fick träffa många personer med HIV som led och inte hade möjlighet att utkräva sina rättigheter. Idag är HIV en sjukdom som går att leva med om du har tillgång till rätt mediciner men i Nigeria dör folk fortfarande och drabbas väldigt hårt av sjukdomen.

idag kan leva med HIV utan symtom. Kunskapsbristen är ännu större i Nigeria, menar Restoration och det är ett strikt tabu att prata om HIV vilket gör att folk inte vågar gå och testa sig och på det viset sprids sjukdomen vidare. Kunskapsbristen har lett till diskriminering och omänsklig behandling av HIV-positiva personer. Restoration betonar att det finns ett liv efter en HIV-diagnos och att alla har rätt till ett bra liv. Namnet Restoration handlar just om det, att ”återställas” till ett normalt liv, precis som livet var innan diagnosen. För att göra det krävs att vi enas och kämpar mot HIV, inte mot varandra, menar de. Att drabbas av HIV kan hända vem som helst och alla berörs.

”Det krävs att vi enas och kämpar mot HIV, inte mot varandra.”

Begränsad kunskap

Restoration anser att kunskapen om HIV väldigt begränsad, såväl i Sverige som i Nigeria. I Sverige finns tillgång till bra mediciner men folk är fortfarande väldigt okunniga om själva viruset och vad det innebär att leva med HIV. Många vet inte om framstegen med dagens medicin och att man

Framtidsplaner

Efter resan till Nigeria planerar Restoration att de i år också ska försöka fokusera på den problematik som gravida kvinnor med HIV möter i samhället. De vill ge dem stöd och sprida information om hur det är att leva med HIV och på så vis motverka stigmatisering av HIV positiva som finns såväl i Nigeria som i Sverige. Organisationen vill visa på att alla har rätt till ett värdigt liv.

FredAktion 2014 | 29

FredAktion 2014 3.indd 29

2014-08-19 21:05


organisationsstöd till unga

Att bidra till ömsesidig förståelse.

Det är det interkulturella mötet som har satt guldkant på föreningen Open Umbrellas aktiviteter i Växjö. Tack vare de drivna styrelseledamöterna har föreningen bytt namn och fått en fantastisk nytändning. Text: Solveig Lagerhall Bild: Open Umbrella

30 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 30

2014-08-19 21:05


Speglande namn

Open Umbrella har under året drivits av de tre eldsjälarna Lora, Jeni och Frédérique som sedan februari 2013 är styrelsemedlemmar i organisationen. Att sätta namn på en organisation är en utmaning, men för Open Umbrella så känns namnvalet som så självklart. Namnvalet speglar på ett så tydligt sätt den öppenhet och det intresse som organisationen har för att vara en sammanförande faktor i ett mångkulturellt Växjö. ”Vi i Open Umbrellas styrelse har flera av oss internationell erfarenhet och ett brinnande intresse för olikheter, kulturell förståelse och kreativitet. Vi har alla olika erfarenheter och vill bidra till att sammanföra människor med olika kulturella bakgrunder och intressen och att skapa mötesplatser och möjligheter som främjar interkulturell dialog och ömsesidig förståelse” - berättar Open Ubrellas ordförande Jeni. Open Umbrellas största framgång under året har varit att de lyckats hantera övergången från PeaceWorks Växsjö till Open Umbrella. De är beroende av medel från

PeaceWorks för att genomföra sina små projekt, men siktar på att diversifiera sina finansieringskällor. De vill samarbeta med andra föreningar, gå med i eller skapa gemensamma projekt, eftersom detta är ett bra sätt att utbyta idéer och erfarenheter, lära sig nya arbetsmetoder. Att driva en förening har krävt ett stort engagemang, planering och tid men Open Umbrella har också haft ett fantastiskt roligt och utmanande år.

Sammanfört människor

Förra årets projekt, den internationella middagen, som finansierades av PeaceWorks Fredsfond var Open Umbrellas projekt för att sammanföra människor från olika länder och kulturer för att laga, presentera och dela med sig av traditionell mat en varm höstkväll 2013. Hofs Lifs, en kulturell mötesplats som bland annat odlar solrosor var platsen för den roliga kvällsaktiviteten. Det var en spännande och jättetrevlig internationell aktivitet som samlade drygt 20 personer.

”Just nu finns det två projekt som fäster vår uppmärksamhet. Det ena handlar om att visa olika typer av filmer från världens olika kontinenter. Målet är att presentera olika kulturers världsuppfattning och framhålla hur en kan tolka och hantera viktiga lokala och globala frågor. Vi har planerat sex filmkvällar och hoppas att vi beviljas ett bidrag från PeaceWorks Fredsfond för att täcka kostnaderna. Det andra är en utställning som ska heta Sveriges olika ansikten. Det är en ny idé, vi har inte kommit på detaljerna ännu och ska inte avslöja allt, men det är överraskning.” Inför nästa år slår Open Umbrella på stort och fokus kommer att ligga på kommunikation och att synas utåt. Målet är givetvis att ro i land en efterlängtad dröm om en egen hemsida. Det är roligt att höra om Open Umbrellas planer och driv, konstaterar vi på PeaceWorks som har följt Open Umbrellas utveckling. Föreningen har ju många spännande idéer och ambitioner och all möjlighet att växa.

Nya planer

Open Umbrella blickar framåt och spinner nya idéer:

FredAktion 2014 | 31

FredAktion 2014 3.indd 31

2014-08-19 21:05


utbildningsverksamhet

Forum med spirande engagemang. Text: Emelie Petersson

PeaceWorks utbildningar har under året stöttat, utvecklat och väglett våra medlemmar, volontärer och aktiva i sitt engagmang och under våren har vi aktivt utbildat unga och strategiska målgrupper. Kunskap om bland annat maktstrukturer är grunden till och vägen mot ett engagemang som främjar fred och motverkar förtryck och diskriminering.

s n a d e d n n å i r f a l l a Ko deltagarn et! gla daec em berforum D

32 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 32

2014-08-19 21:05


Utbildning

Under året har vi utbildat inom projektledning, rättvisebaserat internationellt samarbete, maktstrukturer, normer, volontärarbete, föreningsliv samt antirasism Totalt har vi hållit 14 utbildningar och 3 forum. Siffror inom utbildning: 44 utbildade lärare i antirasism 40 personer har gått projektledningskursen Driv 370 unga har utbildats i rättvisebaserat internationellt samarbete 330 unga har utbildats i makt, normer och volontärarbete 105 unga deltog i våra forum

Tre forum om året

Genom våra utbildningsläger får vi möjlighet att samla alla våra olika verksamheter på en och samma gång. Vi kallar dessa läger för forum, för det är precis det de är. Ett forum, en plattform och mötesplats där kunskaper utbyts och engagemang spirar. Forumen anordnas i juni, augusti och december och är öppna för de som ska åka iväg som volontärer under en längre tid, våra internationella volontärer som finns på plats i Sverige, samt våra engagerade medlemmar och föreningsaktiva. Under året har forumen varit tillfällen för viktiga kunskapsutbyten mellan aktiva. Vi har bjudit in intressanta föreläsare, hållit i workshops om allt från praktiskt föreningsarbete till ickevåldsmetoder och pratat om kulturella möten. På kursgården Storholmen där vi under året har hållit till har även möjlighet till ett och annat friskt dopp i havet erbjudits.

Olika teman

Under verksamhetsåret 13/14 har vi haft olika teman på våra forum. I augusti var fokus årsmötet och medlemmars demokratiska inflytande i december var temat globala maktstrukturer och hur vi skapar schysta samarbeten. Årets sista forum hölls i juni med temat demokrati och aktivt deltagande.

FredAktion 2014 | 33

FredAktion 2014 3.indd 33

2014-08-19 21:05


utbildningsverksamhet

Utbildning som stärker. Under året har Koll på Läget projektet rullat på i snabb fart. Vi har genomfört flera arbetsgruppsträffar med nätverket och dialogmöten med en referensgrupp som har gett feedback på den metodbok som har producerats. Ett utbildningskoncept har också utvecklats i vilken kontext- och maktanalyser samt kritisk självreflektion är centrala begrepp. En av de 330 unga som gått utbildning är Nona Khorram. Text: Anna Jansson & Solveig Lagerhall Bild: Anna Jansson

Stärkt medvetenhet

Nona hittade PeaceWorks på Facebook under 2011 och har sedan dess varit
 en väldigt engagerad medlem. Hon var varit på flera av PeaceWorks aktiviteter och under förra året blev Nona medlem i Mellanösternföreningen där hon idag är ekonomiansvarig. Mellanösternförening- en är ganska nystartad men har mycket planer inför framtiden med temakvällar och andra aktiviteter med fokus på Syrien och Palestina. Nona berättar att Koll på Läget-utbildningen har gjort att hon blivit mer medveten hur världen hänger samman och om hur vi påverkar varandra. Detta har påverkat henne både privat och hennes engage- mang i Mellanösternföreningen. Nona berättar att idag funderar mer på vilka val hon gör och varför. Hon vill också försöka använda den kun- skap hon fick under Koll på Läget i sin förening och försöka sprida den till

medlemmarna. En annan sak hon tyckte var bra med utbildningen var att hon fick möjlighet att träffa andra engagerande ungdomar. Idag umgås hon med flera som hon träffade på utbildningen.

”Allt nytt jag lär mig utvecklar mitt engagemang” Koll På Läget gav mersmak

Koll på läget gav mersmak Utbildningen Koll på läget gav mersmak och strax därefter åkte Nona till Frankrikes för att med- verka på en kurs om ungdomars engagemang i Europa genom PeaceWorks. Hon var väldigt nöjd med utbildningen och känner att hon
lär sig nya saker hela tiden som är värdefullt för hennes engagemang. Med utbildningen hoppas hon kunna stärka Mellanösternföreningen så att den utvecklas och genomför fler aktiviteter.

Vad är Koll På Läget? Koll på Läget är en av PeaceWorks utbildningar som handlar om internationella projekt. Utbildningen fokuserar på maktstrukturer och hur vi kan arbeta hållbart och jämlikt i våra projekt för att vara med att bidra till en hållbar värld i fred. Tanken är att inspirera unga och vägleda dem i sina projekt. Vill du också gå på en Koll på Läget-utbildning? Kontakta: utbildning@peaceworks.se

34 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 34

2014-08-19 21:05


Bli en fredsaktör! Text: Solveig Lagerhall

Under året har vi arbetat fram ett nydanande metodmaterial i ickevåld. Projektet som har varit finansierat av Folke Bernadotteakademin har efter gediget arbete mynnat ut i ett metodmaterial för unga. Boken och utbildningen därtill, är till för dig som vill lära dig att gå från ord till handling och börja påverka. Året inleddes med att nytillsatt personal kompetensutvecklades genom en resa till Colombia, för att utbyta erfarenheter inom ickevåld och stärka framtida relationer med ickevåldsaktörer i Colombia. Fredsarbete och ickevåld är PeaceWorks kärnverksamhet och metodboken har sammanställt tematisk kunskap och flera år av praktisk erfarenhet av att engagera unga. ”Äntligen har vi fått ner fler av våra erfaren
heter på pränt. Det är sådant som bidrar till
att vår organisation stärks och att våra medlemmars engagemang för fred kan växa ännu
mer” säger Joélle Golmann, PeaceWorks
organisationsutvecklare och författare till boken. Metodboken trycktes i början av året 2014 och tillhörande utbildning har tagits fram och finns tillgänglig för våra medlemmar och andra intresserade. Materialet förklarar ickevåldsmetoder på ett lättillgängligt sätt och har skapat en god grund för att PeaceWorks ska kunna fortsätta sprida kunskap om ickevåld till den svenska allmänheten. Vill du veta mer? Kontakta oss på: utbildning@peaceworks.se

FredAktion 2014 | 35

FredAktion 2014 3.indd 35

2014-08-19 21:05


utbildningsverksamhet

Drivkraft över gränser.

PeaceWorks utbildningskoncept Driv är inte bara ett inspirerande verktyg för att organisera sig i Sverige utan även i Colombia. Kajsa har varit fältpraktikant på kontoret i Colombia under 2013 och sedan också arbetat med Driv i Sverige. Här berättar Kajsa om hur Driv har hjälpt unga att förverkliga sina idéer i både Colombia och Sverige. Text: Kajsa Stenberg

36 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 36

2014-08-19 21:06


Att ta saken i egna händer

Under sex månader gjorde jag en praktik på PeaceWorks i Bogotá där denna interaktiva projektledarkurs genomförs för ungdomar i staden. Kursen är anpassad till den colombianska kontexten och tar upp exempel från det colombianska samhället, dess normer och idéer. Väl på hemmaplan i Sverige fick jag själv gå utbildningen. Jag slogs över hur kursen i både Colombia och Sverige av deltagarna uppfattades som ett uppvaknande från en slags dvala vari ens samhällsengagemang och medborgerliga rättigheter legat vilande. Den där känslan av att ”yeah, vi kan verkligen utföra den här idén tillsammans”. Förutom att vara en praktisk guide till hur man går från teori till handling i att sätta i verket sina idéer så uppmuntrar Driv till att ständigt ifrågasätta de normer vårt moderna samhälle bygger på, att involvera ett nytt kritiskt tänkande i all handling som syftar till att förändra samhället. Denna viktiga del i Drivutbildningen är lika aktuellt i Sverige som i Colombia eller i vilket land som helst. Det intressanta för mig är de gemensamma nämnarna: unga tar sakernas tillstånd i egna händer, omformar steg för steg samhällets och historiens grundvalar som modellera.

Behov av ungdomsverksamheter

I Colombia finns en oerhörd kraft hos unga att förändra – något som sällan visas i media. Där pekas ungdomar allt som oftast ut som brottslingar och som en belastning på samhället. Under min tid som praktikant i Bogotá träffade jag många unga som verkligen tar sina medborgerliga rättigheter på allvar. Dels handlar det om att tillgodose de grundläggande behov som inte staten brytt sig om att lägga krut på – värdiga arbetstillfällen, barns utbildning och trygghet t ex. Dels tar ungdomsorganisationer upp till ytan det som traditionellt hamnar i skymundan i ett patriarkaliskt samhälle som exempelvis sexuella rättigheter och könsidentiteter. Med egna öron fick jag från olika håll höra att behovet av att stärka ungdomsorganisationer är stort i Colombia. Det är viktigt att det skapas en stark grund för ungdomars engagemang särskilt för att motarbeta det våld som ständigt lurar i samhället, vare sig det är strukturellt våld eller direkt fysiskt våld. Jag hade nöjet att träffa och snacka med unga människor som valt att engagera sig för sitt samhälle, för andra unga och mot de maktstrukturer under vars tyngd de sedan barnsben lärt sig leva. Det kan påpekas att jag faktiskt främst vistades i storstaden Bogotá där livet ter sig annorlunda än på landsbygden.

Hjälpande steg på vägen

När jag reflekterar över Sveriges behov av att organisera unga tänker jag främst på nödvändigheten av att tackla och ifrågasätta rasism, ja, och all typ av strukturellt och kulturellt våld. Högaktuellt! På alla fronter ska rasism och våld tacklas och att ha unga vid rodret innebär en enorm kraft och möjlighet från gräsrotsnivå. Att ifrågasätta de normer på vilka fördomar och diskri-

Kajsa Stenberg berättar om sina erfarenheter av och tankar om utbildningen Driv i olika länder.

minerande handlingar är byggda bör alltid stå på agendan oavsett om en person anser sig följa antirasistiska livsregler eller inte. Det kan handla om att uppmuntra till möten mellan människor i ett större och bredare kulturspekta som inte stannar vid enbart möten över geografiska gränser. Alla behöver mötas och integreras med människor med olika uppfattningar och perspektiv på världen för att vidga sina vyer och tankesätt. Därför är Driv. så himla viktigt! Min slutsats är att ungdomsorganisering är minst lika viktigt i Sverige som i Colombia som i övriga världen och att kursen Driv är ett hjälpande steg på vägen.

Vill du också gå Driv? Kontakta oss på utbildning@peaceworks.se eller kolla in vår hemsida på www.peaceworks.se/driv

FredAktion 2014 | 37

FredAktion 2014 3.indd 37

2014-08-19 21:06


utbildningsverksamhet

Antirasism under året.

Under året som gått har bland annat PeaceWorks första utbildning direkt riktad mot vuxna tagits fram. Projektet som heter Låt Stå – antirasism på schemat riktar sig mot lärare för att kompetensutveckla och stötta lärare i att bemöta och hantera rasism i klassrummet. Under året har 44 lärare utbildats i antirasism och en metodboken om hur lärare kan utveckla sitt antirasistiska arbete i skolan har tryckts. Text: Solveig Lagerhall

Ett nydanande läromedel

Arbetet med att ta fram en metodbok om hur lärare kan hantera rasism har inneburit både svett och tårar. Dels har vi pilottestat allt innehåll, skrivit boken, layoutat och slutligen tryckt boken. I juni 2014 publicerades äntligen boken Låt Stå – antirasism på schemat, ett läromedel för skolan.

Under hösten 2013 arbetade PeaceWorks projektgrupp med att pilottesta de sista övningarna och metoderna som utgör del av läromedlet. Pilottestningen, som har skett runt om i Sverige på fem olika testskolor, har varit viktig. Materialet och bokens innehåll har processats direkt med elever och lärare, som har tyckt till och gett feedback på

bokens innehåll. För att materialet skulle kunna användas av alla lärare i Sverige, så har skolor handplockats för pilottestningen. PeaceWorks ville att metodmaterialet skulle stötas och nötas av så många som möjligt och framförallt av skolor med olika demografiska sammansättningar, förutsättningar och möjligheter. Processen har varit dynamisk och bokens innehåll har fått feedback både från forskare på Mångkulturellt centrum mot rasism, som från lärare och elever. Vi är därför stolta över att vi har lyckats att skapa ett läromedel som verkligen utgår ifrån skolans och elevers behov.

Etablerat verksamhet i Malmö

Inom ramen för projektet har PeaceWorks under året också satsat på regional närvaro i Skåne. Skåne och speciellt Malmö är intressant för att det är ett område där flera olika grupper möts och lever tillsammans. Det har orsakat en rasistisk polarisering mellan olika grupper och

38 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 38

2014-08-19 21:06


Malmö är Sveriges mest segregerade storstad. Skåne har också det högsta antalet personer som röstar på Sverigedemokraterna. Så vi har sett att det finns ett skriande behov av långsiktiga insatser i Skåne inom antirasism.

Kompetensutveckling

Under våren 2014 genomfördes den första av flera lärarutbildningar som är planerade inför hösten 2014. En utbildningshelg för lärare från hela Sverige genomfördes på Peace Works kansli i Stockholm. Utbildningshelgen fick bäst i test av samtliga lärare! Men givetvis finns det utmaningar med att kompetensutveckla lärare i antirasism. PeaceWorks vill bidra till att lärare börjar prata om rasism som social konstruktion och att arbetet i skolan fokuserar på den många gånger subtila vardagsrasismen, som är grogrund för strukturell rasism. En annan utmaning är att få lärare att faktiskt se att förekommer rasism och diskriminering. Det finns alltid en risk att en inte vill erkänna att det finns på den egna skolan.

Låt Stå är ett gediget utbildningsmaterial med stor potential och har förutsättningar att bli en självklar del av varje skolas kompetensbas. Hör av dig till PeaceWorks eller läs mer på: www.peaceworks.se/ latstaantirasismpaschemat

Diskussion under ett utbildningstilfälle för lärare under våren.

FredAktion 2014 | 39

FredAktion 2014 3.indd 39

2014-08-19 21:06


internationellt samarbete

Andra året i Colombia.

År 2012 startade PeaceWorks upp ett samarbetsprojekt tillsammans med vår partner ICYE i Colombia. Under samma år bestämde vi oss för att etablera en mer långsiktig verksamhet i landet. Nu har det gått två år sedan vi öppnade ett kontor i Bogotá och mycket har hunnit hända. Syftet med verksamheten är att stärka ungdomars organisering och demokratiska inflytande i Colombia. Idag medföljer PeaceWorks flera colombianska ungdomsorganisationer i sitt arbete. Text: Joëlle Golmann

40 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 40

2014-08-19 21:06


Ett land i väpnad konflikt

I Colombia, ett land hårt drabbat av krig sedan mer än 50 år tillbaka, är hälften av befolkningen under 26 år. Tvångsrekryteringar, utomrättsliga avrättningar och tvångsförflyttningar är bara några av de verkligheter som ungdomar i landet ställs inför. Unga tjejer lever i en ökad osäkerhet jämfört med unga killar, eftersom de, utöver dessa verkligheter, dessutom utsätts för sexuellt våld och tvångsprostitution. Därtill blir unga människorättsförsvarare stigmatiserade, hotade och även mördade. Inom landet har unga tjejer och killar en begränsad tillgång till plattformar för deltagande i beslutsfattande processer. Trots den särskilt utsatta situation som unga försvarare av de mänskliga rättigheterna ställs inför, är de systematisk exkluderade från dialogor och diskussioner om fred, utmålade som offer för konflikten eller som krigsaktörer, men inte som fredsaktörer. Som ett resultat får de inte heller det skydd och den uppmärksamhet som andra vuxna, mer historiska och organiserade grupper, får av det internationella biståndet. Ungdomsorganisationerna räknar inte heller med de nationella och internationella stödnätverk när de ställs inför hot och säkerhetsrisker. Faktum är att ungdomsorganisationer ställs inför samma utmaningar som andra aktörer inom det civila samhället och måste konfrontera större svårigheter på grund av den befolkningsgrupp som de representerar.

Året som gått

I Colombia har vi under året arbetat med att medfölja ungdomsorganisationer. Medföljningen består både av en utbildningsplattform och en ekonomisk fond där organisationer kan söka stöd. Vi har också under året tagit fram ett utbildningskoncept som heter Hágale och som består av en bok och en utbildning. Inom ramen för detta utbildningskoncept har vi utbildat unga utbildare som i sin tur har hållit flera utbildningar för andra ungdomar i hur de kan gå

Samtidigt finns ett otroligt starkt engagemang bland unga att organisera sig och skapa nätverk med syfte att stärka olika fredsinitiativ. Flera ungdomsrörelser kräver inte bara nya definitioner av säkerhet och försvar utifrån ickevåld, utan antar också en aktiv roll i arbetet för att hitta lösningar på konflikten i landet. Det är mot denna bakgrund som har PeaceWorks arbetar för att stärka ungdomars organisering i landet. PeaceWorks närvaro i landet syftar till att främja ungas aktiva deltagande och organisering. I arbetet ingår insatser för synliggöra de möjligheter som finns för unga att vara fredsaktörer.

från idé till verklighet och starta egna organisationer som driver framgångsrika projekt, utifrån principer om ickevåld och fred. Under året har vi gett aktivt stöd till 4 ungdomsprojekt i Bogotá. Vi har också inlett ett samarbete med ACOOC som arbetar för samvetsvägran och mot militarismen i Colombia. Genom samarbetet är målsättningen att få till en ny lag i Colombia som innebär att unga samvetsvägrare ska ha rätt att genomföra en fredstjänst utifrån icke-våldsprin-

ciper som ett alternativ till den obligatoriska militärtjänsten.”

Betydelsefulla framgångar

Under året har PeaceWorks lyckats bygga upp ett starkt nätverk i Colombia och känner stöd både från lokala myndigheter och från svenska aktörer i landet. PeaceWorks har också kunna stödja flera ungdomsprojekt genom vår fredsfond, vilket har lett till att ungdomsorganisationerna har kunnat utveckla sitt arbete.

FredAktion 2014 | 41

FredAktion 2014 3.indd 41

2014-08-19 21:06


internationellt samarbete

Colombianska aktivister på besök. Under våren 2014 möjliggjorde vårt medlemskap i nätverket Colombiagruppen att en colombiansk ungdomsdelegation bestående av fem aktivister kunde resa till Sverige. I projektet, Colombias framtid, som har haft stöd av Folke Bernadotteakademin var Colombiagruppens medlemmar Svenska kyrkan, PeaceWorks och Kristna Freds drivande. Text: Solveig Lagerhall Bild: Joëlle Golmann

42 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 42

2014-08-19 21:06


Projektet Colombias Framtid

Syftet med projektet Colombias Framtid har varit att lyfta fram ungas betydelse för att skapa en hållbar och långsiktig fred i Colombia och visa hur unga påverkas av den väpnade konflikten och den våldskultur som präglar samhället. Nätverket Colombiagruppen har inte bara synliggjort hur unga ser på fred och mänsklig säkerhet, nätverket har också stärkt de colombianska ungdomarna genom ett utbyte med unga i Sverige och flera studiebesök på svenska organisationer som har främjat ungt deltagande. Tre av de fem aktivisterna som var på besök är aktiva inom PeaceWorks colombianska medlemsorganisationer, som vi har stöttat och medföljt i landet under året som har gått. De tre organisationerna Entre-tránsitos, Rostros y huellas och Coperación Casa de la Memoria ingår i det nätverk av ett 20-tal ungdomsorganisationer för fred i Colombia, vars utveckling PeaceWorks stöttar.

Sverigebesök

Colombianernas Sverigevecka i maj 2014 var intensiv och bestod av seminarier i Stockholm, Umeå och Uppsala, tillsammans med forskare, högskolestudenter, aktiva inom svenskt civilsamhälle och anställda i Colombiagruppens medlemsorganisationer. Veckan innefattade också möten med tjänstemän på UD och Sida samt med beslutsfattare i Riksdagen. Målet var att engagera unga och informera och väcka intresse kring fredsprocessen i Colombia. När aktivisterna kommit hem till Colombia genomfördes ett uppföljningsmöte i Bogotá, då ungdomarna också fick tillfälle att träffa en representant för den svenska ambassaden i Bogotá tillsammans med PeaceWorks representant i Colombia.

Entre-tránsitos är ett artistkollektiv som bland annat skapar serieteckningar och skriver om reggaetonlåtar som ett sätt att ifrågasätta traditionella könsroller. De vill förändra mansrollen och bidra till att individen själv ska kunna välja sin könsidentitet. Entre-tránsitos uppmärksammar också hur transpersoner diskrimineras i samhället. Rostros y huellas verkar för ungas deltagande och beslutsfattande i Buenaventura. Stora delar av staden kontrolleras av paramilitära grupper som terroriserar befolkningen. Rostros y huellas arbetar mot paramilitärens rekrytering av unga genom att engagera unga i sociala aktiviteter där en bland annat kan arbeta med konst och musik. Corporación Casa de la Memoria har samlat flera ungdomsorganisationer för att analysera och öka ungas kunskap om hur de kan engagera sig och påverka beslut. Casa de la Memoria arbetar mot ungas drogberoende och tvångsrekrytering in i den väpnade konflikten från både FARC:s och militärens sida samt mot sexuella övergrepp i spåren av den utbredda sexhandeln och den väpnade konflikten. På bilden till vänster: Stefani Trujillo Bastos, Milady Garcés Arboleda, Martín de los Ángeles López, Jhonnier Pilcue Tenorio och Félix Sánchez Castillo.

FredAktion 2014 | 43

FredAktion 2014 3.indd 43

2014-08-19 21:06


internationellt samarbete

ICYE General Assembly.

I november 2013 deltog PeaceWorks i ICYE-nätverkets årsmöte. Vartannat år hålls ICYE konstituerande årsmöte. I år föll det på medlemsorganisationen i Uganda att organisera det stora eventet. Till Kampala kom medlemsorganisationernas landsdelegationer och totalt samlades cirka 70 personer från över 40 länder, för att besluta i för nätverket viktiga frågor. Text: Solveig Lagerhall

Viktiga Motioner

Veckan var intensiv med möten från tidig morgon till sen kväll. Alla möjliga områden diskuterades bland annat volontärernas säkerhet, möjligheten att göra utbytena än mer ömsesidiga mellan Nord och Syd, mänskliga rättigheter och problematiken kring visum. Under veckan röstades också tre nya medlemsorganisationerna Argentina, Spanien och Tanzania in i ICYE-nätverket. Ett extra spännande inslag var Ugandas ekonomiminister som under tisdagens förmiddag höll en föreläsning om Afrikas ekonomiska situation och framtida utmaningar. PeaceWorks drev frågorna om att volontärer bör visa utdrag ur belastningsregistret för att få arbeta med barn och unga, samt att ICYE bör säkerställa målgruppens välbefinnande i korttidsprojekt. De båda motionerna röstades igenom som rekommendationer.

Spännande möten

För många var det första gången de deltog i ICYE:s årsmöte och upptakten till själva årsmötet var spännande. Både under kaffepauser och under workshops gick diskussionerna heta för att mynna ut själva årsmötet, där delegationerna röstade för och emot landdelegationernas motionsförslag. Att träffas så här vart annat år ökar förståelsen för ländernas kontexter och möjliggör att vi aktivt kan förebygga de risker som finns när vi sänder och tar emot volontärer till och från hela världen.

Vad är ICYE?

International Cultural Youth Exchange är ett av världens äldsta nätverk inom volontärverksamhet och finns i över 50 länder. Inom ICYE kan du åka som volontär till världens alla kontinenter och välja bland mer än 300 projekt. Inom ICYE kan du åka på kort-, mellan- och långutbyten. Som del av ditt utbyte får du utbildning före, under och efter det att du kommit hem av PeaceWorks. PeaceWorks är medlemsorganisation i ICYE och nationell samordnare av volontärutbyten till och från Sverige. Vill du veta mer? Läs om PeaceWorks olika nätverk och partners på: www.peaceworks.se/natverkochpartners

44 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 44

2014-08-19 21:06


Aktiva ungdomar för en bättre värld. Projektet Aktiva ungdomar för en bättre värld har finansierats av Forum Syd och under år 2013/14 har en metodbok utformats och tryckts, samt ungdomar har utbildats runt om i Bogotá. ICYE Colombia har blivit kapacitetsutvecklade av PeaceWorks i metoden Hágale som bidrar till att öka ungdomars engagemang och inflytande i samhället på lokal och nationell nivå. Text: Solveig Lagerhall

Kontextanpassad metod

Under året har PeaceWorks arbetat nära sin samarbetspartner ICYE Colombia, både i nätverket ICYE men också genom ett mer djupgående projektsamarbete. PeaceWorks har stöttat ICYE Colombia i metoder för hur organisationen kan stärka ungdomars inflytande i beslutsprocesser och få verktyg för att påverka. I Colombia lyser ungdomars mänskliga rättigheter med sin frånvaro och rätten att organisera sig är begränsad. Projektet har därför under året anpassat PeaceWorks metodbok DRIV till den colombianska kontexten. Tid har lagts på efterforskning, studier och dialogmöten med ungdomar ur projektets målgrupp för att ge feedback på metoden. Metoden för att öka ungas deltagande har sedan kunnat kontextualiseras under året. Därefter har det gedigna arbetet sammanställts, översatts och layoutats till en ny publikation Hágale. Under året har ungdomar på ICYE Colombias projekt runt om i Bogotá utbildats. Utbildningskonceptet har byggt på icke formellt lärande, något som ICYE Colombia har lång erfarenhet av och kurserna har varit mycket uppskattade av ungdomarna.

rättighetsbaserat perspektiv analysera de strukturer som upprätthåller diskriminering och uteslutning av unga i fredsprocessen i Colombia. Utbildningarna har också bidragit till att forma informella grupper av ungdomar, så att dessa själva ska kunna starta egna ungdomsorganisationer. Utbildningarna har gett unga verktyg till förändring och i dagsläget finns fem ungdomsgrupper som har påbörjat sina ansökningar till ICYE Colombias projektfond.

Projektfond

ICYE Colombia har innan årets slut inrättat en projektfond, från vilken ungdomar kan söka stöd för projekt som bidrar till ungt aktivt deltagande. Utbildningarna har stärkt ungdomar i att skriva, utveckla idéer för påverkansarbete och att utifrån ett

FredAktion 2014 | 45

FredAktion 2014 3.indd 45

2014-08-19 21:06


internationellt samarbete

Genom ickevåld skapas fred. Våld finns i vårt samhälle på flera olika sätt. Strukturer som vi inte alltid ser skapar ojämlikhet, diskriminering och ganska ofta även fysisk skada. Alla dessa saker är uttryck för våld, må det vara direkt, kulturellt eller strukturellt. PeaceWorks arbetar för att synliggöra och motverka dessa strukturer som skapar olika typer av våld. En av de organisationer som PeaceWorks medföljer i Colombia arbetar med detta. Det är ACOOC som arbetar med samvetsvägran. Text: Emelie Petersson

Medföljda av PeaceWorks

I Colombia råder en väpnad konflikt och våldet som människor utsätts för är omfattande. PeaceWorks strategi om att skapa fred genom ickevåldsmetoder delas av vår samarbetsorganisation ACOOC, som har sitt kontor i huvudstaden Bogotá och verkar för rätten till vapenvägran och att vägra militärtjänstgöring. Behovet för en organisation som ACOOC är stor då

unga i Colombia tvångsrekryteras till militärstyrkor och gerillor, de kidnappas, blir misshandlade och ibland även mördade för att de inte vill ingå i dessa väpnade styrkor. Tanken om unga som en resurs för att strida och idén om att våld ska motverkas genom att använda mer våld, är fortsatt stark i det colombianska samhället. Det är något som ACOOC vill förändra genom att visa på alternativ och ge unga möjligheter att utkräva sina rättigheter.

Möten skapar möjligheter

Under PeaceWorks arbete med att bygga upp vår verksamhet i Colombia har flera olika samarbeten initierats och tillsammans med ACOOC har många kunskapsutbyten gällande framförallt ickevåld skapats. I januari 2014 gjorde ACOOC ett Sverigebesök. Två representanter från ACOOC, Diego Carreno och Julien Ovalle, tillbringade några intensiva och händelserika dagar i både Stockholm och Skåne med flera spännande möten med andra unga aktörer och erfarna organisationer. Syftet med besöket var att öppna för dialog mellan olika aktörer för att se hur Sverige kan bidra till att stötta organisationer som bland annat

46 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 46

2014-08-19 21:06


ACOOC för en hållbar fred i Colombia. PeaceWorks roll var att presentera representanterna för svenska aktörer med en förhoppning om framtida samarbeten och gästerna fick möjlighet att på olika sätt berätta om sina organisationer. PeaceWorks anordnade bland annat två sammankomster på riksdagen där de fick träffa ledamöter från Folkpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, ett möte som var mycket uppskattat från båda parter. Representanterna från organisationerna fick berätta om sitt arbete, vilken typ av stöd de skulle önska från Sverige och hur politikerna på olika sätt kan stötta dem genom att bedriva påtryckning på colombianska makthavare från den svenska ambassaden i Bogotá. I både Stockholm och Malmö skapades även möten med andra unga aktiva då det anordnades seminarier och paneldebatter på temat ickevåldsliga fredsprocesser. Besöket möjliggjorde att prata om potentiella samarbeten och att bidra till en fredsbyggande process genom att skapa plattformar där människor med olika erfarenheter och kulturer möts. Det i sig är ickevåld, men det som organisationen ACOOC gör genom att stött unga i sin kamp för ett ickevåldsligt fredsbyggande är i högsta grad också ickevåld. Metoderna är många, och vi på PeaceWorks tror att det finns ett sätt för alla att bidra till att skapa ett samhälle utan våld.

FredAktion 2014 | 47

FredAktion 2014 3.indd 47

2014-08-19 21:06


informationsverksamhet

PeaceWorks informationsverksamhet.

PeaceWorks har under verksamhetsåret 2013/2014 fortsatt att arbeta med att nå ut till unga i Sverige och Colombia på olika fronter, bland annat genom mässor, nyhetsbrev, fredsturnén, sociala medier och via utbildningar. Under året har vi deltagit i fyra paneldebatter, tryckt fyra böcker och synts på 8 mässor runt om i Sverige. Text: Solveig Lagerhall

Publikationer Tryckeriet har gått varmt och vi har producerat hela fyra nya metodmaterial:

Koll på läget – en bok om hur unga kan driva schysta projekt för global rättvisa.

Låt Stå – en metodbok om

hur lärare kan bemöta rasism i klassrummet.

Fredsaktörer –en metodbok om hur unga kan driva ickevåldsaktioner för fred.

Hágale - en kontextanpassad metodbok om hur unga i Colombia kan organisera sig.

48 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 48

2014-08-19 21:06


Elektroniska medel Nyhetsbrev: Som vanligt har Peace-

Works skickat ut ett månatligt nyhetsbrev till alla medlemmar om vad som är på gång. Ett särskilt nyhetsbrev har också skickats ut till de ungdomsorganisationer som PeaceWorks medföljt under året.

Hemsidan: Under året har PeaceWorks

hemsida fortsatt att vara en viktig kommunikationskanal. Här har vi spridit information om vår verksamhet och ungas möjligheter att organisera sig. Nyheterna på förstasidan har nåtts av cirka 7000 besökare per månad.

Sociala medier: Via Facebook har vi framgångsrikt under året nått ut till våra medlemmar och allmänhet. Dagligen har vi kommunicerat och nått ut till framtida medlemmar som intresserat sig för fredsarbete. Publiceringen av vårt volontärprogram ”Jorden runt på 240 dagar” delades och sågs av nära 6000 personer under den första veckan.

Twitter: PeaceWorks har twittrat aktivt bland annat under publika events såsom vår fredsturné och Almedalsveckan.

Bloggar: PeaceWorks kära fältpraktikanter har bloggat kontinuerligt

under hela året. Bloggarna har spridits både i sociala medier och via vår hemsida.

PeacWorks hemsida och ett av nyhetsbreven som varje månad skickas ut till PeaceWorks medlemmar.

Utåtriktad kommunikation I media och den svenska allmänheten: Vi har också synts i medier och deltagit i paneldebatter, framförallt i samband med projektet Låt Stå – Antirasism på Schemat och Koll på Läget. Vi var bland annat med i P1 Tendens, ETC, Dagens Industri och lokalpress. Därutöver har vi deltagit och samarrangerat paneldebatter med koppling till ung aktivism och fred. Vi har också drivit en årlig fredsturné och synts på mässor och musikfestivaler. Mer information om fredsturnén hittar du på nästa sida.

FredAktion 2014 | 49

FredAktion 2014 3.indd 49

2014-08-19 21:06


informationsverksamhet

Fredsturnén. Text: Solveig Lagerhall

Fredsturnén är PeaceWorks egna informationskampanj. Turnén består av besök på olika ungdomstäta mässor under året och avslutas med besök på olika musikfestivaler runt om i Sverige, i syfte att informera om PeaceWorks och inspirera unga att hitta sin väg till fred. Under året har vi besökt följande mässor, Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm i november, Saco studentmässa i Stockholm i november, Nolia Utbildning och Rekryteringsmäss i Umeå i februari, Pax et Bellum utställningen i Uppsala i februari, Work Abroad Tour i Södertälje och Uppsala i februari, OS internationella studentmässa i Stockholm i april, samt Politikerveckan i Almedalen på Gotland i juni. Turnén fortsatte därefter till Putte i Parken, i juni. Därefter åkte det glada festivalgänget vidare till Emmaboda, juli. Årets fredsturné avslutades på We Are Sthlm i augusti. Turnéteamet rapporterade löpande på turnéns festivalblogg, där en bland annat kunde läsa om förväntansfulla dagar innan avresa, fantastiska dagar väl på plats, jordgubbar och dans i festivaltältet, lyckan över en välbehövlig dusch - och nästa 3000 nya medlemmar. Förra året bestod turnéteamet av aktiva medlemmar och internationella volontärer i Sverige. I med- och motgång fanns alla där, man stöttade och peppade varandra vilket skapade en härlig stämning. ”Det var mixen av bakgrund och erfarenhet som gjorde att teamet kompletterade varandra väldigt bra, men stämningen i gänget blev ju knappast sämre med en hel del bra konserter som Bob Dylan, Kings of Leon med flera.” - turnévolontären Adrian.

50 | FredAktion 2014

FredAktion 2014 3.indd 50

2014-08-19 21:06


Har du någon gång drömt om att åka jorden runt? Har du också funderat på att jobba som volontär? Med PeaceWorks volontärprojekt Jorden runt på 240 dagar får du chansen att göra både och. Du får uppleva nya kulturer och platser och kommer återvända till Sverige med en ryggsäck fullproppad med erfarenheter. Läs mer på: www.peaceworks.se/jordenruntpå240dagar

Praktikantprogram

Skriva

Biståndsdebatt

Blogg

Erfarenhetsutbyte

Utrikeskorrespondenter

Engagemang

Aktiv

Mentorskapsprogram

Seminarier

Film

Plattform

Learning by doing

Praktisk erfarenhet Internationellt samarbete Podcasts Kompetensutveckling Kunskap Projektledning Kommunikation Meriter Nätverk Vill du lära dig mer om globala utvecklingsfrågor?

www.fuf.se

FredAktion 2014 | 51

FredAktion 2014 3.indd 51

2014-08-19 21:06


Bli medlem gratis! Som medlem i PeaceWorks kan du:

välja mellan mer än 300 volontärutbyten i 50 olika länder. kombinera ditt volontärutbyte med uppsatsskrivande eller projektarbete. göra fältpraktik utomlands gå på våra olika utbildningar i projektledning, ickevåld, global rättvisa och antirasism få stöd att starta upp en egen fredsorganisation eller gå med i en som redan finns. söka medel ur fredsfonden för kursdeltagande, uppsatsskrivande, volontärutbyten och fredsprojekt. .. och mycket mer!

Gå in på:

www.peaceworks.se/ blimedlemgratis

Stockholm / Malmö / Bogotá info@peaceworks.se / colombia@peaceworks.se www.peaceworks.se

Baksida FredAktion2014.indd 1

2014-08-18 23:08

Profile for PeaceWorks

Fredaktion 2014  

Årskrönika för PeaceWorks | Ungas fredsarbete

Fredaktion 2014  

Årskrönika för PeaceWorks | Ungas fredsarbete

Advertisement