Page 1

FredAktion. รฅrskrรถnika fรถr PeaceWorks. #2013 | ungas fredsarbete.

Med PeacePoster till dig i mittuppslaget!


FREDAKTION

FredAktion.

Förord.

Innehåll.

Året som gått har varit händelserikt. PeaceWorks

idéer, kunskap och visioner. Året som har gått har

har, bland annat, satsat stort och bedriver nu lokal

varit grymt; PeaceWorks har utvecklats något enormt

verksamhet i Colombia. På så sätt främjar vi just en mycket kvar att göra, och vi ser fram emot nästa år och hoppas att det kommer bli minst lika spännande

platser där unga verkar för fred.

som detta. Ni har säkerligen inte missat Låt Stå – Antirasism på Hur vill du jobba för fred? I PeaceWorks kan du

Schemat, vårt skolprojekt mot rasism som ger lärare verktyg att hantera rasism i klassrummen. Antirasistiskt

engagera dig på många olika sätt. Om du inte redan

arbete och behovet av att stå upp för allas lika rätt och

är aktiv, gå med och hitta din väg till fred!

värde är kanske som viktigast när det blåser kalla

FredAktion. Vad är PeaceWorks?

04

PeaceWorks styrelse.

06

PeaceWorks årsmöte 2012.

07

Cheferna berättar.

08

PeaceWorks volontärverksamhet.

10

Ett Halvår i Hebron.

12 16

året som gått genomfört ett alldeles eget Raoul

Hälsningar

Moas utbyte inspirerade till vidare engagemang.

Wallenberg-projekt, startat upp utvecklingsprojektet

PeaceWorks styrelse

“Colombia kommer vara mer än bara droger och

Koll på Läget och utvecklat icke-våldsprojektet Unga Fredsaktörer. En gemensam nämnare för de här projekten är att de alla är utbildningsprojekt. Vi

gerilla”.

18

På väg mot Costa Ricas dimskogar.

20

är övertygade om att utbildning i form av kunskaps-

“Förhoppningsvis kan jag inspirera även andra att

spridning och opinionsbildning är avgörande verktyg

engagera sig”.

24

i arbetet för fred och utveckling. Det är riktigt häftigt

Från Taiwan till Gotland och Göteborg.

26

PeaceWorks lokalföreningsverksamhet.

28

att som organisation få så stort förtroende för vår utbildningsverksamhet.

PeaceWorks FRI lyfter jämställdhet och social PeaceWorks är en plattform för fred, där vi som brinner för en värld utan våld kan träffas och utbyta tankar,

UTGIVNINGSINFO

GRAFISK FORM

PEACEWORKS

FredAktion ges ut av PeaceWorks - en

Ellinor Gunnarsson Greis

Götgatan 22A

religiöst och partipolitiskt obunden fredsorganisation av och med unga.

118 46 Stockholm FRAMSIDA Emmy Hellberg

REDAKTÖR Jon Gjønnes

2013

TRYCKERI Danagård Litho

KONTAKTA REDAKTIONEN

rättvisa.

30

För en hållbar värld i fred.

32

PeceWorks utbildningsverksamhet.

34

Novemberforum 2012.

35

Låt stå! - Antirasism på schemat.

36

Raul Wallenberg-projektet.

37

Driv.

38

Internationellt utvecklingssamarbete.

16

30

38 35 12

Peaceworks kämpar för ungas organisering i

fredaktion@peaceworks.se

Colombia.

40

www.peaceworks.se

Queerterrorister och superhjältar.

42

Hallå där!

43

PeaceWorks informationsverksamhet.

44

Fredsturnén 2012.

46

MEDARBETARE Kelly Richardsson, Vicci Nilsson, Emelie

UPPLAGA

Petersson, Isabel Jansson, Estelle

3000 ex

Vanwambeke, Shadi Majd och Matilda Jansson.

2

43 3


OM PEACEWORKS

FredAktion.

Vad är PeaceWorks? Strategi

ttform för ungas PeaceWorks är en pla lbar värld i fred. Genom engagemang för en hål sering samt förmåga till att stärka ungas organi ttningar för ungas globalt, främjas förutsä an i samhället. Strategin deltagande och påverk ta är att stärka ungas för att lyckas med det

människors lika värde

ickevåld.

s utgår från alla och drivs av alla

arbete utgår från

er.

Driva egna organisation

ärutbyten.

ont Delta i interkulturella vol

ka, verktyg,

ta praktis Tillgodogöra sig relevan metoder och kunskap.

PeaceWorks verksamhetsområden:

Kritisk reflektion: Peace Works drivs av och motverka diskrimine

rande maktstrukturer.

Alla behövs: PeaceWork

s utgångspunkt är göra skillnad i arbetet för en hållbar värld i fred . att alla behövs och kan

t volontärer till och från hela världen. Som volo ntär kan du åka från två veckor upp till ett år till något av våra samarbetsländer i Afrika, Asie n, Europa, Oceanien och Latinamerika. Runt om i Sverige volontärer som kommer till Sverige. Under året som har gått har vi även haft prem iär för vårt alldeles egna praktikantprogram genom vilket vi erbjuder ett antal praktikplatser hos partnerorganisationer runt om i världen. På s. 12-15 kan du läsa mer om PeaceWorks prak tikantprogram och praktikanten Isabels upplevel ser från sin tid i Palestina.

Historia PeaceWorks grundades 1974 och arbetade då med internationella utbytesprogram. Namnet var IKU – Internationellt KulturUtbyte fram till år 2009 då organisationen bytte namn till PeaceWorks Sweden. Sedan starten 1974 har många positiva och spännande förändringar skett. PeaceWorks utbytesverksamhet har utvecklats till en av Sveriges främsta volontärorganisationer.

ildningsverksamhet sfrågor och hur du

får du kunskap om fred kan arbeta för fred och PeaceWorks egna pro

samhällsförändring.

jektledarutbildning Dri v ger över för att starta och driva fredsprojekt. På s. 36 kan du läsa mer om Dri v och det utbildningstillfäl le som ägde rum i ma rs. Som medlem i PeaceW orks har du även chanse n att delta på nationella och internationella kur ser i bland annat ledarskap , interkulturell förståelse , mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och genusfrågor. dig verktygen du beh

Internationellt utvecklingssamarbete Under året som har gått har PeaceWorks startat erar att ungdomar utgör en särskilt utsatt och sårbar grupp i Colombia. Deras rättigheter och möjligheter att organisera sig är starkt begränsade, och de faller lättare offer för illegala rekryteringar, tvångsprostitution, utomrättsliga

Det är PeaceWorks fasta övertygelse att ungdomar måste delta aktivt om hållbar och varaktig fred ska nås i Colombia. Ungdomar kan vara viktiga sociala aktörer som pressar på för en förändring, förutsatt att de erkänns som aktörer

Vision PeaceWorks vision är en hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsmedborg are. Detta samhälle kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solid aritet, över och förbi nationella, kulturella, soci ala och ekonomiska gränser.

Genom PeaceWorks utb

Volontärverksamhet PeaceWorks skickar och tar emo

Jämlikhet: PeaceWork

Ickevåld: PeaceWorks

möjlighet att:

Utbildning

Principer Un gp ers pe ktiv : Pe ace Wo rks dri vs av och med unga.

2013

Lokalföreningar

n? sprojekt på hemmapla Vill du driva egna fred alföreningsverksamhet Genom PeaceWorks lok alförening eller

en ny lok idag. Du kan starta upp

jekt r för att driva egna pro dig det stöd du behöve er, kap uns ver inga förk lokalt eller globalt. Vi krä I den här tidningen vill! du det räcker med att s reningarna PeaceWork kan du läsa om lokalfö ställdhet och aktivt FRI, som arbetar för jäm Global Playground, som medborgarskap, och i eckling i Sverige och arbetar för hållbar utv världen.

och att de har möjligheter och resurser för att kunna delta. I och med uppstarten i Colombia kommer PeaceWorks nu att bygga och etablera ett medföljningsprogram av ungdomsorganisationer i Colombia, baserat på principen om icke-våld. Förhoppningen är att projektet ska ha ringverkningar även lokalt i Sverige. PeaceWorks lokalföreningar har länge efterfrågat stöd, kontakter och verktyg för att kunna arbeta med utvecklingssamarbeten med likasinnade runt om i världen. I och med denna satsning i Colombia är det vår förhoppning att kunna öka lokalföreningarnas förmåga att utveckla internationella partnerskap. Läs mer om vår verksamhet i Colombia längre bak i tidningen.

4

5


OM PEACEWORKS

FredAktion.

PeaceWorks styrelse.

Vice ordförande

Gör

Patrik Söderberg

Vision Schaedel

Gör e - och spanskalärar Pluggar till musik Vision vi aceWorks är att Min vision för Pe s na ar mm dle me fortsätter att stärka får jag nen. Om makt i organisatio re det coolt att se vo t frit r drömma me en världstäckande PeaceWorks som tion, ja nästan en gräsrotsorganisa ungdomar på folkrörelse, där vi h t, direkt/indirekt oc otaliga sätt, aktiv av ar emot alla typer självkritiskt kämp llt. ll, övera våld, från alla hå

Läs mer om

PeaceWorks verksamhet

Fanny Pelin

Ordförande

PeaceWorks årsmöte 2012.

2013

Min vision för PeaceWorks är att skapa en ännu mer tillgänglig och öppen plattform för unga, där unga stärks och stärker varandra i sitt

Text: Matilda Jansson

i Colombia på s. 38 och på vår hemsida: http://www.peaceworks.se/ colombiaprojektet

Foto: PeaceWorks

gemensamma arbete mot en hållbar värld i fred, ur ett socialt likväl som ur ett miljömässigt perspektiv. Genom

FRÅN ATT HA VARIT ETT DRYGT TIOTAL DELTAGARE UNDER FÖRBEREDELSE-

denna kraftsamling ges unga ett större

ENGAGERADE PEACEWORKS-MEDLEMMAR SOM KOMMIT FRÅN HELA SVERIGE

utrymme på den nationella och den

FÖR ATT DELTA PÅ ÅRETS VIKTIGASTE MÖTE, ÅRSMÖTET.

DAGARNA FYLLDES RÖSJÖGÅRDEN I TÄBY EN SÖNDAG I AUGUSTI MED

internationella arenan i utformningen

Den tidigare så tysta lokalen fylls snabbt

Ekonomiansvarig Linda Gustafsson

genom kurser och utbildningar och åka

att känna till.

av ett sorl på allt från svenska till hindi.

PeaceWorks generalsekreterare under

på internationella utbyten. Visionen om att

Folk som inte har träffats sen förra årsmötet

föregående verksamhetsår Joëlle Golmann

stärka ungas deltagande i civilsamhället

springer fram och kramar om varandra.

berättar om året som har gått:

begränsas inte till en svensk kontext, utan

Trots det kyliga regnet som enträget forsar

- Det har varit ett händelserikt och

ligger även bakom beslutet att starta upp en

utanför är det betydligt varmare och hjärt-

spännande år i PeaceWorks. Vi har drivit

internationell verksamhet i Colombia. Under

ligare här inne. Här samlas alla som har

många spännande projekt och utvecklats

året som gått har PeaceWorks bland annat

Gör: Jobbar som personlig bank

någon form av koppling till PeaceWorks:

mycket.

ut-

tagit fram ett projektförslag och genomfört

på Nordea

praktikanter och anställda på PeaceWorks

vecklats bland annat med ett helt nytt

en förstudie tillsammans med samarbets-

Vision: Min vision för PeaceWorks

kansli, styrelsen, volontärer, lokalförenings-

man

är

Volontärverksamheten

har

partners i Colombia, vilket har resulterat

att vi hela tiden fortsätter att arbe

aktiva och medlemmar som vill bli aktiva i

Dessutom har antalet volontärer till och från

i en projektplan på tre år. I och med upp-

för ungas organisering och dera

PeaceWorks. Det är knappt så att det går att

Sverige ökat vilket är väldigt roligt!

starten

ta

s möjlighet att påverka samhället för

Styrelseledamo

att uppnå målet om en hållbar värld

Arijan Kan

i fred. Jag önskar att ungas kritis

ka

samhället skall öka toleransen och förståelsen för varandra över och förbi nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser. Min vision för PeaceWorks är därför att vi blir allt mer närvarande såväl nationellt som internationellt för att kunna främja ungas engagemang ytterligare.

t

Gör rd på SJ Jobbar som tågvä Vision PeaceWorks ska Min vision är att omsorganisation vara en bred ungd or kan kämpa för där unga människ nell förståelse i sin fred och internatio s dlem i PeaceWork vardag. Som me s an mm man tillsa ska man känna att att för gagera sig med andra kan en å rlden, men ocks vä i göra skillnad –

i

Colombia

vill

PeaceWorks

Efter att ha beviljat styrelsen ansvars-

utveckla sin kompetens och erfarenhet

Vad är egentligen ett årsmöte? Många

frihet och valt in en ny styrelse samt

av utvecklingssamarbeten och hur det

konstiga ord används och det kan vara

valberedning går vi igenom PeaceWorks

är att ha utsänd personal i länder med

svårt att hänga med om man inte vet vad

mål framöver. Under åren som kommer

det innebär. Vad betyder egentligen ord

ska PeaceWorks fortsätta att bidra till ett

som enhälligt, ajournera och röstlängd? För

stärkt civilsamhälle där unga har ökat

tänka i det sorl som fyller lokalen.

att göra det lättare för alla att känna att de kan delta, går styrelsen igenom viktiga ord

organisationer, tillgodogöra sig kunskaper

lokalt.

6

7


OM PEACEWORKS

FredAktion.

Cheferna berättar.

2013

UNDER PEACEWORKS ETABLERINGSÅR I COLOMBIA HAR CHEFSKAPET INOM ORGANISATIONEN SETT ANNORLUNDA UT. ISTÄLLET FÖR ATT HA EN GENERALSEKRETERARE HAR PEACEWORKS HAFT TVÅ CHEFER SOM HAR JOBBAT PÅ DELTID – EN KANSLICHEF I STOCKHOLM MED ANSVAR FÖR PERSONALFRÅGOR OCH KANSLIETS ARBETE, OCH EN VERKSAMHETSCHEF I BOGOTÁ MED ANSVAR FÖR COLOMBIASATSNINGEN OCH VERKSAMHETSFRÅGOR:

Text: Jon Gjønnes

2. Bästa PeaceWorks-minne från året som har gått?

3. Vad ser du mest fram emot under året som kommer?

studentrörelsen i Bogotá och en massa andra ungdomsorganisationer. Sen

– Jag ser fram emot att se PeaceWorks verksam-

kom beviljandet från Forum Syd. Det var en häftig känsla att få så stort stöd för

het i Colombia utvecklas och likaså de nya projekt som

något som vi kämpat för hårt. Och sen satte vi igång och är nu mitt i det hela!

har dragit igång under våren här i Sverige. Det ska bli jättespännande att se vad vi landar i och hur det kan

3. Vad ser du mest fram emot under året som kommer?

bidra till att lyfta PeaceWorks som organisation och

– Just nu ser jag väldigt mycket fram emot årsmötet, som förenar året

vilka möjligheter det skapar för unga att engagera sig

som gått och året som kommer. Förutom att medlemmarna kommer fatta viktiga beslut om PeaceWorks framtid så är det också tillfället för oss alla att träffas; medlemmar, styrelsen och kansliet. Nu när jag varit borta under året

4. Vad tror du blir den största utmaningen för

saknar jag att få se och hänga med alla kollegor i Stockholm som jobbat

PeaceWorks under året som kommer? – Att landa i allt som vi har på gång i form av satsningar, projekt och utveckling av vår verksamhet

4. Vad tror du blir den största utmaningen för PeaceWorks under året

osv. Men jag är inte alls orolig, förutsättningarna är

som kommer?

grymma!

– Att landa i allt som vi är igång med och samtidigt se över hur vi kan kapacitetsutveckla organisationen på ett hållbart sätt, nu när vi vuxit så mycket på så kort tid.

Anna Sjöberg Tibblin kanslichef

5. Varför behövs PeaceWorks? – Det behövs verkligen plattformar som bidrar till ungas engagemang för fred genom att erbjuda

5. Varför behövs PeaceWorks?

Joëlle Golmann verksamhetschef

kunskap, verktyg och möjligheter och som inte kräver

1. Vad är PeaceWorks för dig?

– PeaceWorks behövs därför att det är en otroligt viktig plattform för unga

– Om jag ska beskriva vad PeaceWorks enligt mig står för med bara

som vill bli aktiva i arbetet för en hållbar värld i fred. Genom öppna dörrar, låga

några ord skulle jag vilja säga engagemang, vilja, driv, förändring och

trösklar och högt i tak är PeaceWorks en organisation som är och ska vara till

möjligheter.

har att erbjuda och att det bara är fantasin som sätter

för alla som vill bli aktiva, oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter. 1. Vad är PeaceWorks för dig? – För mig är PeaceWorks väldigt mycket mod

gränser för vad man kan göra! 2. Bästa PeaceWorks-minne från året som har gått? – Det har hänt jättemycket bra under året som har gått - nya satsningar

saker, tänka tvärtom och vända upp och ner. Det ger

förkunskaper - här fyller PeaceWorks en väldigt viktig

och

projekt

både

i

Sverige

och

Colombia

samt

att

PeaceWorks personalstyrka har vuxit. Om jag ska ge ett exempel så

oss möjligheter att utveckla helt nya och framgångsrika verktyg och metoder för förändring. Att vi

tillsammans en hel helg för första gången (eftersom många var nya) - det var

vågar kasta oss ut, ta oss an nya uppdrag och projekt modig organisation som inte låter sig begränsas.

8

9


VOLONTÄRVERKSAMHET

FredAktion.

PeaceWorks volontärverksamhet.

2013

Ansök om volontärstipendium! som vill volontärarbeta att få ekonomiskt stöd. Varje år delar vi ut två stipendier på 10 000 kr vardera till volontärer som har blivit antagna till ett helårsutbyte via PeaceWorks. Läs mer: www.peaceworks.se/fredsfondenvolontarstipendium

PeaceWorks erbjuder volontärutbyte i mer än 50 länder och över 300

Centralt för PeaceWorks är tanken om att våra

Volontärverksamheten i siffror

EVS

volontärprojekt inom 15 olika arbetsområden. Ett volontärutbyte med PeaceWorks

internationella volontärutbyten ska vara just utbyten.

Under året som har gått har PeaceWorks tagit emot och skickat iväg ett antal

EVS (European Voluntary Service) är ett EU-initiativ

varar från några veckor upp till ett år och du bor vanligen hos en värdfamilj

Därför skickar vi inte bara iväg volontärer, utan

volontärer till och från Sverige:

och ingår i EU-programmet ”Ung och Aktiv i Europa”.

tar även emot ca 20-30 internationella volontärer

Det är framför allt till för att ge europeiska ungdomar

erfarenhet! Åker du på ett långt utbyte med oss, dvs. mellan sex månader och ett år,

varje år som arbetar på olika sociala och ekologiska

ICYE

mellan 18 och 30 år en möjlighet att åka som volontär

blir du av FN utnämnd till en UN Peace Messenger och kan dessutom ansöka om

projekt runt om i Sverige. Volontärerna kommer

ICYE, International Cultural Youth Exchange, är ett av världens äldsta nätverk inom

inom EU.

pengar från PeaceWorks fredsfond. Varje år delar vi ut två stipendier om 10 000 kr

från världens alla hörn och stannar under ett års

vardera till volontärer som har blivit antagna till ett långutbyte!

tid där de får möjligheten att ta del av den svenska

alla världens kontinenter och välja bland mer än 300 projekt. Inom ICYE kan du åka

månader och ett år och arbetar på ett lokalt projekt.

kulturen, lära sig språket och hitta vänner för livet. Att

på kort-, mellan- och långutbyten. Som del av ditt utbyte får du utbildning före, under

Som EVS-volontär uppgår egenkostnaderna till endast

Som EVS-volontär är du borta i mellan två

vara volontär i ett annat land skapar stora möjligheter

10 % av de totala resekostnaderna.

för framtiden och du lär dig mycket om dig själv, kring dig själv och dina föreställningar.

Utresande volontärverksamheten:

Utresande volontärverksamheten:

Antal långvolontärer (12 mån): 10 st

Antal långvolontärer (6-12 mån): 13 st

Antal långvolontärer (6 mån): 2 st

Antal mellanvolontärer (1-6 mån): 2 st

Antal mellanvolontärer (1-4 mån): 61 st

Som volontär kan du jobba med: Barn och ungdomar Hälsa Kvinnofrågor Miljö Samhälle Flyktingar

10

Antal kortvolontärer (1-4 veckor): 20 st

Inresande volontärverksamheten: Antal långvolontärer (6-12 mån): 4 st

Inresande volontärverksamheten:

Jordbruk Mänskliga rättigheter Missgynnade grupper Sport/fritid Funktionshinder Konst/kultur Manuellt arbete Organisationer Utbildning

Antal långvolontärer (12 mån): 13 st Antal långvolontärer (6 mån): 1 st Antal kortvolontärer (1-4 veckor): 11 st

Bild av Pablo Pecora

11


VOLONTÄRVERKSAMHET

FredAktion.

Ett halvår i Hebron.

Hebron är en av de största städerna i

ytterligare 7000 israeliska bosättare.

2013

i åldrarna 15 till 35 verktyg för att bättre hantera och möta sitt samhällsklimat. IPYL

Palestina med ca 170 000 invånare. Det är en kommersiell och industriell stad som

sig ha religiösa rättigheter till staden och

strävar efter att ge ungdomar redskap att

står för en tredjedel av Västbankens BNP,

den delade moskén/synagogan. Detta har

förändra och skapa sina framtidsmöjligheter

och härifrån exporteras främst kalksten

inneburit att situationen mellan palestinier

i stället för att lösa problemen åt dem.

för byggarbete men även skor, läder och

och de israeliska bosättarna har kommit att

keramik. Många lokala producenter har

bli mycket våldsam. Palestinska demonstra-

genomfört över 700 projekt inom områdena

dock svårt att exportera sina produkter på

tioner mot den israeliska ockupationen och

medieverktyg, kreativ utveckling, ledarskap

grund av de restriktioner som israeliska

bosättningarna pågår nästan varje vecka

och interkulturell träning. IPYL har framförallt

myndigheter har infört för palestinska varor.

följt av stenkastning, tårgas och beskjutning.

arbetat för att skapa ett brett internationellt

Detta har i sin tur inneburit att få palestinier

kontaktnät. Organisationen har både tagit

I kölvattnet av Abrahammassakern 1994

från H1-området besöker H2. Butiksägare

emot och skickat iväg volontärer, framförallt

då 29 palestinier mördades av en israelisk

och arbetare har svårt att hålla igång sin verk-

ORGANISATIONEN

bosättare infördes Hebronprotokollet år

samhet och över 77 procent av invånarna

gånger per år internationella volontärläger i

INTERNATIONAL PALESTINIAN YOUTH LEAGUE (IPYL) I HEBRON VIA PEACEWORKS

1997. Protokollet innebär att staden är

i H2 lever under FN:s fattigdomsgräns.

Palestina.

SIDA-FINANSIERADE PRAKTIKANTPROGRAM. HÄR PRESENTERAR VI NÅGRA AV

uppdelad i två zoner: H1 under palestinsk

ISABELS TANKAR OCH REFLEKTIONER KRING SITT ARBETE I HJÄRTAT AV EN TILL

kontroll och H2 under israelisk säkerhets-

1997 grundades den politiskt och religiöst

Under min praktik hos IPYL deltog jag aktivt

SYNES EVIG KONFLIKT.

kontroll. Inom H2 bor cirka 30 000 palestinier

oberoende organisation International Pale-

i projektet Youth Voice is Louder. Projektet

stinian Youth League i Hebron. Målet med

pågick i sex månader från augusti 2012

5000 israeliska soldater utplacerade för att

organisationen är att genom icke-traditio-

till januari 2013 i samarbete med Youth

beskydda bosättarna. Runt om Hebron bor

nella utbildningsaktiviteter ge ungdomar

Development Department-Jerusalem (YDD)

Text och foto: Isabel Lind

ISABEL

12

LIND

PRAKTISERADE

UNDER

SJU

MÅNADER

Hebron vid solnedgång.

Sedan

starten

har

organisationen

13


VOLONTÄRVERKSAMHET

fredaktion.

Det behövs ”engagerade

PRAKTIKANTPROGRAMMET

ungdomar som vill lära av varandra i acceptans och förståelse för att bygga det framtida Hebron och Palestina.

PeaceWorks erbjuder årligen ett antal praktikplatser hos partnerorganisationer runt om i världen

och UNESCO. Målet med projektet var att

Efter att ha praktiserat hos IPYL i närmare

berörda deltagarna liksom sociokulturell

utbilda ungdomar från det drabbade H2-

7 månader bär jag med mig blandade

känslighet kring situationen på Västbanken

området i Hebron i medieverktyg såsom

känslor och erfarenheter i förhållande till det

från internationella biståndsgivare.

programmet. Praktiken består av sju månaders placering hos en av våra samarbetsorganisationer och en månads efterarbete i Sverige. Praktikanten kommer att involveras i våra samarbetsorganisationers arbete, vilket bland annat kan innebära att organisera möten och kurser, att hjälpa till med administration och genomförande av projekt samt kommunicera med lokala och internationella partners.

rådande samhällsklimatet i Hebron och på för att ungdomarna i framtiden bättre ska

Västbanken.

För att i högre grad kunna påverka

kunna förmedla sin verklighet till andra

Olika NGO:s på Västbanken är alla

och dokumentera det dagliga våld samt

starkt beroende av biståndspengar. Flera

den segregering som de utsätts för till följd

organisationer bidrar till projekt för att

kvinnliga volontärer. Det blir svårt att

av den israeliska ockupationen och de

utveckla det civila samhället, men har även

representera ungdomar om halva gruppen

israeliska bosättningarna.

samhället

i

Hebron

måste

Intresserad? Läs mer på: www.peaceworks.se/ praktikantprogrammet

ungdoms-

utelämnas. Det är också nödvändigt att ge

Deltagarna nåddes bland annat via

arbetsmarknaden. Detta bör i Palestina ses

sina skolor, Facebook, vänner, familj och

som problematiskt. Visst är det värdefullt om

att demokratiskt påverka de beslut som

tidigare deltagande i aktiviteter med IPYL.

framförallt ungdomar får möjlighet att träda

tas inom organisationen. Engagerade ung-

26 ungdomar i åldrarna 15 till 18 år med

in på arbetsmarknaden via NGOs, men

domar som vill lära av varandra i acceptans

en jämn fördelning av både tjejer och killar

dessvärre är detta oftast inte fallet. Flertalet

och förståelse behövs för att bygga det

kom att bli aktiva i projektet. Träningen som

av organisationerna på Västbanken styrs

framtida Hebron och Palestina.

deltagarna erhöll bestod av 120 timmars

idag genom hierarkiska maktstrukturer och

undervisning utspridda över sex månader.

det är inte ovanligt att ledande positioner

Mot slutet av projektet delades ung-

2013

ockuperas av samma person i mer än 30 år.

domarna upp i grupper om tre till fem personer

Ett annat problem i det biståndsverkande Palestina är att biståndsgivare

om vardagslivet i H2-området. Filmerna

med olika mål, villkor och tillvägagångssätt

berättade bland annat om svårigheten i att

funktionerar. Detta har lett till en ibland

ta sig förbi israeliska säkerhetskontroller för

förvirrad

att komma till skolan; att leva i ett område

det inte alltid är klart varför saker och

under ständiga oroligheter med kravaller

ting

och demonstrationer; att vara funktions-

begäran av biståndsgivaren. Ett sådant

hindrad i ett område som H2 som i liten grad

exempel är könskvotering som allt oftare är ett

är anpassad för funktionshindrade; och att

biståndskrav

organisationsverksamhet

görs,

utan

utan

endast

att

tillämpas

där på

biståndsgivaren

faktiskt förklarar varför kvinnor bör har att ta sig till skolan och ökad fattigdom

en

aktiv

och

likvärdig

beslutsfattande

roll i samhället. Det som krävs är en ökad på annat håll.

14

förståelse för utvecklingsprogram hos de

Den israeliskt byggda mur som sträcker sig längs Västbanken är 709 km lång och 6-8 meter hög på sina håll. Ramallah, Västbanken.

15


VOLONTÄRVERKSAMHET

Moas utbyte inspirerade till vidare engagemang.

FredAktion.

besök till Malawi. Genom att bo i värdfamilj kände vardagsliv i Malawi. Efter utbytets slut och väl tillbaka i Sverige bestämde sig Moa och kompisen Julia för att ytterligare försöka bättra situationen för barnen på förskolan. De startade därför upp projektet Manja Pamodzi i syfte att upprätta ett samarbete mellan utsatta människor i Sverige och i resten av världen och fokus ligger just nu på Bahasi. Målet var att förskolan skulle bli självständiga genom bland annat egen kycklinguppfödning. Med de insamlade pengarna kunde skolan börja byggas MOA

HAMMAR

ARBETADE

UNDER

SEX

MÅNADER PÅ FÖRSKOLAN BAHASI I BANGWE,

skolmaterial i form av riktiga bord och stolar som

MALAWI. UTBYTET INSPIRERADE HENNE TILL

ersatte tidigare använda tegelstenar, och i stället för

ATT STARTA UPP INSAMLINGSPROJEKTET MANJA

det gamla jordgolvet som funnits tidigare lades ett

PAMODZI,

nytt cementgolv.

MED

MÅLET

ATT

FÖRSKOLAN

SMÅNINGOM SKULLE STÅ PÅ EGNA BEN. En särskild utmaning på projektet var den kritiska pengasituationen; eftersom man aldrig var garanterad Det hela började när Moa sökte till volontärlinjen på Älvsby folkhögskola. Hon var redan då övertygad om att hon någon gång ville åka iväg på ett internationellt

Text: Shadi Majd

2013

volontärutbyte.

fördröjde byggprocessen, samtidigt som bristen på pengar gjorde att man hela tiden var tvungen att göra svåra prioriteringar.

Efter utbildningen blev det dags för ett Stockholmsbesök där Moa och hennes tidigare kursare bevistade en rad olika volontärbyråer och -organisationer. Efter avslutade intervjuer på de olika organisationerna bestämde sig Moa för att åka via PeaceWorks, ett beslut som enligt Moa själv till stor del berodde på att PeaceWorks var en av få ideella aktörer som förmedlade internationella volontärutbyten.

Moas tips till framtida volontärer är att läsa på noga om värdlandet i förväg så att man inte upplever en ”chock” – i mötet med allt ifrån religion och politik till språk och normer – när man väl kommer fram. - Genom att åka iväg på ett volontärutbyte utomlands får du en unik möjlighet att lära känna dig själv bättre och tänja på dina egna gränser när du hamnar i nya situationer. I slutändan handlar det om att åka iväg med inställningen att ”allt löser sig”, säger hon.

Från Moas klass var de fyra tjejer som ville åka till Afrika och som alla bestämde sig för att åka till Malawi. Moa och hennes kompis Julia arbetade på förskolan Bahasi i Bangwe i Malawi där de bistod i undervisningen i matematik och engelska. Under projektets gång

Namn: Moa Hammar Ålder: 24

bestämde

sig

tjejerna

för

att

försöka

bättra

standarden på förskolan genom att starta en insamlingskampanj hemma i Sverige. Insamlingen riktade in sig mot nära och kära, kyrkor och olika

Bor: Umeå skänkte mat till förskolan.

Aktuell: åkte på volontärutbyte till Malawi via PeaceWorks

Under det sex månader långa utbytet bodde Moa hos en värdfamilj som hon har kontakt med än idag och som hon planerar att bo hos under sitt kommande

Moa och ”lillebrorsan” Joel

16

17


VOLONTÄRVERKSAMHET

FredAktion.

2013

”Colombia kommer vara mer än bara droger och gerilla.” Text: Jon Gjønnes

OM ETT PAR MÅNADER SÄTTER SIG JOHANNA LORIN PÅ PLANET MOT COLOMBIA, DÄR HON UNDER ETT ÅR SKA ARBETA MED BARN OCH UNGDOMAR SOM PÅ OLIKA SÄTT LEVER I UTSATTHET. –

VUXENVÄRLDENS

PROBLEM

SKA

INTE

BEHÖVA

UT

ÖVER

BARNEN, SÄGER HON.

Johanna hörde talas om PeaceWorks via sin kusin som lärt känna organisationen

att det kommer att bli en utmaning att arbeta med

barn

som

växer

upp

under

tuffa

för-

– Det känns väldigt tryggt att åka just via en organisation som PeaceWorks,

hållanden. Jag är av den bestämda uppfattningen

med lång erfarenhet av internationella volontärutbyten, jämfört med att åka själv. Jag

att barn ska tillåtas vara barn och få leka och ha

fastnade för PeaceWorks fokus på utbyten snarare än arbete, och att ni både skickar

kul – vuxenvärldens problem ska inte behöva gå ut

iväg volontärer och tar emot volontärer till Sverige. Det ligger något klokt i det.

över barnen. Det kommer vara jobbigt men samtidigt

– Själva ansökningsprocessen var en utmaning. Jag visste att jag ville resa, att

extremt lärorikt att arbeta i en sådan miljö, säger hon.

jag ville lära mig mer om en annan kultur och att jag ville åka till ett spansktalande

– Jag förväntar mig nästan att de två första

land eftersom jag har läst spanska i skolan. I samband med ansökningen och intervju-

månaderna kommer att vara väldigt tuffa. Saker

frågorna tvingades jag fundera kring vad volontärutbytet skulle innebära för mig, vilket

som är självklara för mig kanske inte alls är självklara

jag inte hade tänkt på tidigare. Det var utmanande men samtidigt väldigt nyttigt att

där. Hur är de vana att leva sina liv? Vad är viktigt för

jag ville ha ut av utbytet. Idag ser Johanna fram emot att få en inblick i det colombianska vardagslivet från insidan. – Jag har alltid varit intresserad av Colombia ända sedan jag var liten, utan att jag egentligen kan förklara varför. Det är bara ett intresse som alltid funnits där.

Namn: Johanna Lorin Ålder: 18 år

dem? Jag ser det som extremt värdefullt att få ta del av en annan vardag och kunna ta med mig nya

Bor: Örebro

kunskaper och erfarenheter tillbaka hem till Sverige. Förhoppningsvis kan det leda till att jag får bättre förståelse för hur det är att komma till Sverige från en annan kulturell kontext.

Aktuell: ska åka på volontärutbyte till Colombia i ett år

är så enkla och okomplicerade ”Barn att ha med att göra. Samtidigt vet jag att det kommer att bli en utmaning att arbeta med barn som växer upp under tuffa förhållanden

I Colombia kommer Johanna att under ett år arbeta med utsatta barn och ungdomar. – Barn är så enkla och okomplicerade att ha med att göra. Samtidigt vet jag

18

19


VOLONTÄRVERKSAMHET

På väg mot Costa Ricas dimskogar.

FredAktion.

2013

– Något av det jag ser mest fram emot med utbytet är att få nya perspektiv, både på mig själv och på samhället vi lever i. Vad är viktigt för mig; att ha ett välbetalt jobb som jag inte tycker om eller göra sådant som kanske begränsar mig ekonomiskt men som jag faktiskt trivs med? Frågar hon retoriskt. – Vi lever i ett extremt konsumtionssamhälle med en ständig jakt efter pengar och materiella värden. undan denna jakt på materiell rikedom, där jag i stället kan fokusera på att själv utvecklas som person, att skaffa nya perspektiv och lära känna en annan kultur. Förhoppningen är att jag ska kunna UNDER ETT ÅR SKA SARA BÖKMARK VOLONTÄRARBETA I COSTA RICAS

återvända till Sverige med nya perspektiv, kunskaper

NORDLIGA DIMSKOGAR. EFTER UTBYTET HOPPAS HON KUNNA ÅTERVÄNDA

och värderingar. Jag vill inte åka tillbaka till Sverige

TILL SVERIGE MED NYA KUNSKAPER OM MILJÖ OCH HÅLLBARHET OCH NYA

och känna att jag inte har påverkats av ett år i Costa

PERSPEKTIV PÅ SIG SJÄLV OCH VIKTIGA VÄRDEN I LIVET.

Rica, förklarar hon.

Från augusti och ett år framåt ska Sara arbeta på projektet Santa Elena Cloud Forest

Sverige med nya och bredare kunskaper om miljö-

Reservee i norra Costa Rica. Här ska hon, förutom att delta i underhållsarbetet av

frågor och hållbar utveckling – kunskaper som kan

naturreservatet, även guida turister och hålla utbildningar om hållbart skogsbruk på

komma till användning när hon så småningom ska

lokala gymnasieskolor. Sara har fått veta att arbetet i de fuktiga skogarna är fysiskt

börja plugga humanekologi. I framtiden hoppas hon

krävande, vilket hon bara ser fram emot.

kunna arbeta med att påverka människors syn på

Samtidigt hoppas Sara kunna återvända till

Text: Jon Gjønnes

– Jag behöver härdas lite, ler hon.

miljön. – En sak jag fastnade för hos PeaceWorks är

Sara hittade till PeaceWorks efter en snabb sökning på nätet: – Jag insåg att PeaceWorks var avsevärt mycket billigare jämfört med andra

Att arbeta ute i ” skogen bland spindlar och småkryp kommer bli min absolut största utmaning

organisationer och företag som förmedlade globala volontärutbyten. Samtidigt

just er vision om en hållbar värld i fred. Hur mycket människor än verkar tro det kommer vi inte överleva miljön, konstaterar hon.

framstod PeaceWorks som en seriös organisation med lång erfarenhet av volontärutbyten och internationella samarbeten. Det kändes genuint! Beslutet att åka till just Costa Rica grundades först och främst i att Sara länge velat volontärarbeta i ett spansktalande land. - Jag har pluggat spanska i sju år nu och ville få möjlighet att sätta språket på riktigt. Samtidigt kändes det lite för enkelt att bara åka till Spanien – då hade jag ju lätt kunnat åka hem igen om jag inte trivdes. Dessutom har jag bestämt mig för att plugga humanekologi senare och visste därför att jag ville jobba med miljö. Det visade sig visste redan att Costa Rica satsar mycket pengar på miljö och hållbarhet. I slutändan var det rätt självklart att åka till just Costa Rica, konstaterar hon.

Namn: Sara Bökmark

Sara förklarar att hon inte vågar ha för höga förväntningar på utbytet, utan åker dit med inställningen att man lär sig av allt man gör. Samtidigt har hon en särskilt tydlig

Ålder: 19 år

förväntning på sig själv, nämligen att bli av med sin spindelfobi.

Bor: Göteborg

största utmaning. Samtidigt är det min största förhoppning att jag faktiskt ska klara

Aktuell: ska iväg på volontärutbyte till Costa Rica i ett år

Under utbytet ska Sara bo hos en värdfamilj i Santa Elena, en kort bussresa från

– Att arbeta ute i skogen bland spindlar och småkryp kommer bli min absolut det, säger hon.

projektet. Att bo i värdfamilj ser hon som ett gyllene tillfälle att ta in så mycket som möjligt av kulturen i landet och vanliga costaricaners vardagsliv.

20

21


Illustration av Ellinor Gunnarsson Greis


VOLONTÄRVERKSAMHET

”Förhoppningsvis kan jag inspirera även andra att engagera sig.” Text: Jon Gjønnes Bild: PeaceWorks

VICTOR SKA UNDER ETT ÅR VOLONTÄRARBETA

FredAktion.

2013

Vi träffar Victor samma dag som han anländer till Sverige. Det är en snöfylld

att anordna ett Model United Nations-forum i

februaridag i Stockholm och Victor har förberett sig väl med ny halsduk och nya

Karlskoga. Model United Nations är ett slags FN-

handskar. Han är märkbart förväntansfull inför sitt besök i Sverige där han under ett år

rollspel där varje deltagare representerar ett av FN:s

ska volontärarbeta på Karlskoga folkhögskola i Värmland.

medlemsländer, och där deltagarna tillsammans

Victor berättar att han har ett särskilt intresse för miljöfrågor, men att han

diskuterar en aktuell världspolitisk fråga. Sådana

egentligen intresseras och fascineras av allt arbete som påverkar och bidrar till

forum är populära inslag på gymnasieskolor och

samhällsutveckling. Som student var han engagerad i ett samarbetsprojekt mellan

universitet världen över, så också i Sverige, och Victor

Coca Cola Company och sin studentförening på hemuniversitetet Universidad

planerar nu alltså ett eget forum i Karlskoga redan

del Valle México. Projektet gick ut på att Coca Cola skänkte datorer som student-

i höst.

föreningen sedan gav vidare till fattiga skolor i området, mot att föreningen själv

– Min förhoppning är att eleverna ska bli inspirerade att gå med i någon organisation eller

där både miljö och utbildning sattes i fokus. Projektet startades för åtta år sedan men

förening och engagera sig i någon fråga de tycker

fortlöper än idag.

är viktig. Att känna att jag har påverkat och inspirerat någon att ta ställning och arbeta för det hen tror

I framtiden vill Victor gärna arbeta med barn och utbildning. Som han själv poängterar

på – det skulle betyda mycket för mig.

– utbildning är nyckeln till allt: – Barn är lätta att forma och tar lätt till sig information. Utöver det de lär sig i skolan påverkas och formas de av vänner, familj och det samhälle de lever i. Allt som händer dig, framför allt som barn, påverkar dig i någon grad – till det bättre eller det sämre. Den slutgiltiga frågan blir vilka idéer och värderingar vi vill föra vidare till våra

Värdfamilj:

barn, förklarar han.

Vill du uppleva en ny kultur hemma i din familj samtidigt som du får en ny familjemedlem? Vill du få

Att han valde att åka på utbyte till just Sverige är ingen tillfällighet. Victor, som är starkt

kunskaper i ett nytt språk och samtidigt jobba aktivt

politiskt intresserad, fascineras av den politiska kulturen i Sverige och svenskars

för fred? Då har du möjligheten att bli värdfamilj åt en

starka tillit till sina politiskt förtroendevalda.

av PeaceWorks inresande internationella volontärer.

– I Sverige litar ni på det politiska systemet. Ni betalar mycket i skatter och

Det spelar ingen roll om du är en stor eller liten

avgifter men kan samtidigt lita på att ni får något tillbaka i form av exempelvis gratis

familj, singel eller sambo, om du bor på landet eller i

utbildning och ett väl utbyggt vårdsystem. I Sverige tenderar man att glömma bort hur

staden. Vi söker alla som är intresserade av att

väl saker och ting fungerar just för att de faktiskt fungerar. I Mexiko, å andra sidan,

öppna upp sitt hem för en internationell volontär

är till exempel korruptionen utbredd; om du åker fast för en fortkörning kan du enkelt köpa dig fri. Folk litar inte på regeringen och knappt 30 % av befolkningen betalar

PeaceWorks söker värdfamiljer under hela året

skatt. Det mexikanska folket har helt enkelt ingen tilltro till det politiska systemet eller

och kom ihåg att tar man emot en volontär till sitt hem

till sina förtroendevalda. I slutändan är det bara våra barn som har kapacitet att

får man rabatt på våra volontärresor ut i världen. Värt

utmana det rådande politiska systemet, hävdar han.

att tänka på!

PÅ KARLSKOGA FOLKHÖGSKOLA I VÄRMLAND.

Låter det intressant? Hör av dig till isabel.jans-

HANS FÖRHOPPNING ÄR ATT KUNNA INSPI-

son@peaceworks.se för mer information.

RERA SÅ VÄL SVENSKA SOM MEXIKANSKA UNGDOMAR ATT TA STÄLLNING OCH ENGAGERA SIG FÖR DET DE TROR PÅ.

Tre månader senare träffar vi Victor igen under PeaceWorks forumhelg i Norrtälje.

Värdprojekt:

Victor visar att han har lärt sig förstå och prata en del svenska, men understryker att

Jobbar du eller driver du en social eller ekologisk

Namn: Victor Rios

allt inte var lika enkelt i början.

verksamhet i Sverige som strävar efter nya perspektiv

– De två första månaderna var rätt svåra. Jag kände ingen och kunde inte språket.

och en mångkulturell vardag? PeaceWorks söker

Ålder: 27

Nu förstår jag en del svenska och har fått bra kontakt med både lärarna och eleverna

nya verksamheter i Sverige som vill ta emot en eller

på skolan, säger han.

två internationella volontärer till sin verksamhet.

Från: Toluca, Mexiko Aktuell: volontär på Karlskoga Folkhögskola

Volontärerna erbjuder nya perspektiv och två extra

På folkhögskolan bistår Victor i undervisningen i engelska för både svenska och inter-

händer samt en möjlighet för er att både utvecklas

nationella studenter. Han håller dessutom i egna kurser i spanska och ekonomi, och

privat och på arbetsplatsen. Volontärerna jobbar

upplever själv att han har stor frihet att lägga upp arbetet som han själv vill:

ideellt 30-35 timmar i veckan för mat och boende. Intresserad? Kontakta isabel.jansson@peace-

Utöver arbetet på folkhögskolan undervisar Victor i spanska på en lokal gymnasieskola

24

och

har

dessutom

tagit

initiativet

works.se för mer information.

till

25


VOLONTÄRVERKSAMHET

FredAktion.

2013

Från Taiwan till Gotland och Göteborg. Text: Matilda Jansson Bild: PeaceWorks

YA-TING OCH WEN-HSIN FRÅN TAIWAN SER BÅDA FRAM EMOT ETT ÅR SOM VOLONTÄRER

Namn: Ya-Ting Chang

Namn: Wen-Hsin Hsu

Ålder: 33

Ålder: 28

Från: Yunlin, Taiwan

Från: Jincheng, Taiwan

Aktuell: volontär på Gotlands Folkhögskola

Aktuell: har i ett år volontärat på Helsjön Folkhögskola

I SVERIGE. BÅDA SKA VOLONTÄRARBETA PÅ FOLKHÖGSKOLOR – YA-TING PÅ GOTLAND OCH WEN-HSIN UTANFÖR GÖTEBORG.

I Sverige är det vanligt att ta ett så kallat

mer teknikintresserade Wen-Hsin ville åka

sabbatsår efter gymnasiet. Med det menas

till Tyskland. Men när de erbjöds att åka på utbyte till Sverige tvekade de inte en sekund

eller etablering på arbetsmarknaden till

utan tackade ja direkt.

förmån för ett år med ströjobb och resande

- Det känns roligt att det blev Sverige

i världen. I Taiwan är det däremot väldigt

ändå. Många i Taiwan har varit i Frankrike

ovanligt att folk tar ett sådant sabbatsår.

och Tyskland, men jag känner ingen som har varit i Sverige, berättar Wen-Hsin.

en paus mellan gymnasiet och universitetet.

- Jag tror att det blir en upplevelse

Själv har jag både pluggat klart på

utöver det vanliga, med allt från språk

universitetet och jobbat i ett par år. Nu känner jag att jag vill pausa från det livet

och kultur till att bara få vara här, lägger Ya-Ting till.

dagar, säger Wen-Hsin. Båda hade också hört att det var riktigt kallt i Sverige, så de var förberedda på en köldknäpp när de steg ut på Arlanda.

och göra något annat, förklarar Ya-Ting. Wen-Hsin nickar medhållande och

På frågan om vad de kände till om Sverige

Men det var inte alls så kallt som de trodde,

berättar att hon sade upp sig från jobbet för

innan de kom hit svarar båda IKEA i kör.

även om det såklart var kallare än i Taiwan.

Ya-Ting pekar på sin blå IKEA-mugg som

Däremot förundrades de över hur lite folk

hon dricker te ur.

som bodde i Stockholm. Ya-Ting bor själv

att åka iväg på volontärutbytet. – Jag ville få resa under en längre tid och åka långt bort. Innan har jag bara rest

– Jag har exakt likadana muggar

i huvudstaden Taipei och kan vittna om att

– Sverige är ett ganska okänt land för

– Sedan tycker jag det är häftigt att jag

Valet att volontärarbeta i Sverige var ingen

taiwaneser. Jag trodde till exempel att man

kan plocka blåbär och äta dem direkt. Det

självklarhet

eller

pratade engelska här och att valutan var

har jag aldrig gjort innan. Hemma äter jag

Wen-Hsin. Ya-Ting, som älskar alla former

euro, så jag har redan lärt mig massor om

bara frysta blåbär, säger hon.

av konst, hade först valt Frankrike och den

Sverige trots att jag bara varit här i ett par

26

blåbär och äta dem direkt. Det har jag aldrig gjort innan

Nu är det bara några dagar kvar innan de åker i väg till sina volontärprojekt och båda är taggade till tusen. – Vad som än händer, vet jag att jag kommer komma hem som en helt annan person med massor av nya kunskaper och tankar i bagaget, säger Ya-Ting.

hemma i Taiwan, skrattar hon.

runt i Asien, säger hon.

varken

är häftigt att ” Det jag kan plocka

för

Ya-Ting

27


LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET

FredAktion.

PeaceWorks lokalföreningsverksamhet.

2013

Brinner du för en särskild fråga? Vill du starta upp ett fredsprojekt där du bor? Gå med i en lokalförening eller starta din egen! Kontakta emelie.petersson@peaceworks.se för mer information.

Text: Emelie Petersson

ENGAGERA DIG! PeaceWorks lokalföreningsverksamhet syftar till att stödja och ge unga möjligheten att driva egna föreningar och projekt för att själva kunna bidra till en hållbar värld i fred i sitt eget har hänt inom lokalföreningsverksamheten under året som gått. Många nya möjligheter till kunskapsutbyten har getts. I november hölls en internationell kurs för våra medlemmar och representanter från partnerorganisationer i Palestina, Serbien och Danmark. Kursen gav deltagarna verktyg att driva fredsprojekt samt tid att utbyta erfarenheter och kunskaper. I mars röstades en ny lokalföreningsstruktur igenom. PeaceWorks arbetar ständigt för att förbättra möjligheterna för unga i Sverige och i världen att organisera sig fritt. Den nya

passion. I juni var PeaceWorks lokalföreningssamordnare på resa till Colombia för att möta ungdomsorganisationer som genom olika projekt arbetar med ungas rättigheter och social utveckling. där ungdomar i Sverige och ungdomar i Colombia kan utbyta kunskaper, erfarenheter och metoder för att arbeta för en hållbar värld i fred. Under hösten kommer förhoppningsvis ett samarbete mellan lokalföreningar i Sverige och ungdomsorganisationer i Colombia ha påbörjats.

Fokus Asien

Fokus Togo

Syftar till att erbjuda en plattform inom

Jobbar med Togo och rättvisa och

PeaceWorks varifrån medlemmar kan

fattigdomsbekämpning. Håller på att

aktiva medlemmar. Gör många mindre

engagera sig i Asienrelaterade frågor.

planera ett projekt med samarbets-

arrangemang med kulturellt fokus

Målsättning för framtiden är att samla

partners i Togo för att arbeta mot

engagerade ungdomar som vill göra något

diskriminering i landet.

konkret för att förbättra problemsituationer

openumbrella@peaceworks.se

PeaceWorks Östfokus

Har tidigare genomfört ett skolprojekt

Fokuserar på frågor som berör Östeuropa

kring barns rättigheter i Guatemala och tagit fram workshopmaterial kring detta för medlemmar som vill bli aktiva. latinamerika@peaceworks.se

28

med särskilt fokus på jämlikhet. ostfokus@peaceworks.se

PeaceWorks Östersund Startade upp hösten 2009 efter en tids vilande. Arbetar just nu med fredsprojekt ostersund@peaceworks.se

vaxjo@peaceworks.se

PeaceWorks Örnsköldsvik ElevAid

Nystartad förening som vill arbeta mot

PeaceWorks Malmö

Arbetar med olika sorters projekt riktade

rasism och utanförskap i Örnsköldsvik.

Har tidigare anordnat bland annat

mot skolor och elever i Zimbabwe.

ornskoldsvik@peaceworks.se

PeaceWorks Umeå

kulturkvällar, internationella knytkalas,

elevaid@peaceworks.se

Har nyligen bytt styrelse och håller nu på

informationskvällar och annat. Håller nu

att planera in nya aktiviteter. Frågor och

på att planera nya projekt och aktiviteter

Arbetar med att främja en bättre framtid

områden som de eventuellt vill jobba med

PeaceWorks Empowerment

är Afrika, utbildning och social utveckling,

välkomna!

Fokuserar på kvinnors rättigheter och vill

kombinerar sitt fokus på miljö och hållbar

våld mot kvinnor och barn och rättvis handel.

malmo@peaceworks.se

gärna driva projekt i utvecklingsländer.

utveckling med konst och kultur.

Hade under våren 2012 ett lyckat projekt

globalplayground@peaceworks.se

i Asien. fokusasien@peaceworks.se

umea@peaceworks.se

IKU Fundacion Amiga PeaceWorks FRI (Frihet, Rättvisa, Integration)

Global Playground och värld för oss alla. Global Playground

som fokuserade på att lära kvinnor som

PeaceWorks Uppsala

Kopplade till Scandinavian Institute i Malmö, SI, som har volontärliknande

på att vidareutveckla detta projekt.

Nystartad lokalförening i Uppsala som

verksamhet och kontakt med ett projekt i

empowerment@peaceworks.se

genom olika aktiviteter arbetar för ett mångkulturellt och öppet samhälle.

annat en ungdomsfestival i Bolivia och

Esmeralda, Ecuador samt en

projektet Bröd i Lund. Har även arbetat

organisation i Indien.

PeaceWorks Värmland

fundacionamiga@iku.nu

Fokuserar just nu på att starta upp projekt

med att främja integration bland gymnasie-

PeaceWorks Latinamerika

Open Umbrella

ungdomar. Har under våren hållit i ett antal

uppsala@peaceworks.se

med hemlösa, äldre och personer från

PeaceWorks Stockholm

debattkvällar, såkallade Meet:talks, med

IKU Halmstad

olika bakgrunder.

Har tidigare anordnat en fredsfestival i

olika aktuella teman.

Driver Världsbutiken Reko. Arbetar mycket

varmland@peaceworks.se

Rinkeby. Föreningens fokus har under

fri@peaceworks.se

med påverkansarbete lokalt i kommunen

våren legat på bland annat miljö och

för att till exempel göra Halmstad till en

mänskliga rättigheter.

Fair Trade City.

stockholm@peaceworks.se

halmstad@iku.nu

29


LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET

FredAktion.

PeaceWorks FRI lyfter jämställdhet ” och social rättvisa. Text: Jon Gjønnes

i syfte att enas om just en vision för föreningen och vad föreningen ska stå för och sträva mot. De berättar att viss diskussion principer

uppstod föreningen

i

fråga skulle

om

vilka

anta

och

huruvida man skulle gå för jämställdhet eller den mer generella principen jämlikhet. – Vi är fortfarande inte helt överens men det lutar mot jämställdhet, social rättvisa och aktivt medborgarskap, berättar Katarina. – Aktivt medborgarskap – i världen och

Vi vill jobba med projekt som inspirerar till ett mer aktivt medborgarskap och som ger människor redskap till att förändra och påverka

SARA OCH KATARINA VÄCKTE NYTT LIV I PEACEWORKS FRI. Efter en workshop i kulturskillnader och potentiella kulturkrockar under PeaceWorks majforum passar jag på att intervjua Sara och Katarina som båda har varit delaktiga i att väcka nytt liv i den Lundabaserade lokalföreningen PeaceWorks FRI. Sara, som tidigare har varit på utbyte via PeaceWorks till Ghana, och Katarina,

i Lund, lägger Sara till. – Arbetet har löpt på bra under vårpunkt där vi vill formulera en tydlig vision – både för vår egen del och för att utomstående och potentiella medlemmar lättare ska förstå vad föreningen representerar, förklarar Sara och Katarina.

Vi vill diskutera ”eventuella likheter och skillnader mellan våldsutsatthet och förekomsten av våld i nära relation i en svensk och en tanzanisk kontext

olika perspektiv, berättar Sara och Katarina.

resultatet av studien. Förekomsten av våld

Mötena marknadsförs främst via Facebook,

i nära relation i Sverige och situationen för

men föreningen planerar inför hösten att

svenska tjejjourer är också ett potentiellt

satsa bredare på marknadsföring och olika

tema för en av höstens Meet:talks.

kampanjer.

– Vi vill diskutera eventuella likheter och skillnader mellan våldsutsatthet och före-

Inför hösten planerar PeaceWorks FRI även

komsten av våld i nära relation i en svensk

att spinna vidare på det populära projektet

och en tanzanisk kontext. Det är i år 20 år

BRÖD som en bland annat kunde läsa

sedan FN:s deklaration om avskaffande

om i 2011 års upplaga av FredAktion. Projektet var den gången ett samarbete

med detta uppmärksamma situationen för

mellan PeaceWorks FRI, Diakonicentralen i

våldsutsatta kvinnor både i Sverige och i

Lund, Hemlösas förening i Lund och lokala

världen, förklarar Sara och Katarina.

bagerier. Varje eftermiddag när bagerierna hade

stängt

engagerade

för inom

dagen

hämtade

PeaceWorks

lokal-

förening överskottsbröd som de sedan Hemlösas förening i Lund. Inför hösten

PeaceWorks

novemberforum

förra

Under vintern och våren har PeaceWorks

året. Katarina hade då tillsammans med

FRI anordnat så kallade Meet:talks där med-

en annan av lokalföreningens nuvarande

lemmarna har träffats på Café Ariman i Lund

styrelseledamöter bestämt sig för att starta

och diskuterat aktuella samhällsfrågor. Varje ämne och under våren har allt ifrån näthat till tiggeri och det omdiskuterade REVA-projektet

Gör: Läser socionomprogrammet och

för att gå med även hon. Kort tid efter

Lunds universitet

genusvetenskap vid Lunds universitet

forumet hölls det första mötet – som även

i en önskan om att i det annars så akademiskt

blev föreningens årsmöte – på det ståtliga

präglade Lund skapa en kravlös mötesplats

Universitetsbiblioteket i Lund.

som är öppen för alla – studenter liksom

FRI

hoppas PeaceWorks FRI utöver ett fortsatt

varit uppe till diskussion. Initiativet grundades

gymnasieelever och andra. När vi träffas berättar Sara och Katarina att

– Syftet med mötena är att väcka

föreningen nyligen har haft ett visionsmöte

medvetenhet, skapa debatt och få fram

PeaceWorks FRI

samarbete med lokala bagerier även kunna inleda likande samarbeten med mataffärer.

aktiva medlemmar! Under våren har PeaceWorks FRI dessutom

Gör: Pluggar genusvetenskap vid

30

Läs mer på www.peaceworks.se/lokalforening eller kontakta vår lokalföreningssamordnare Emelie på emelie.petersson@ peaceworks.se.

förra sommarens Fredsturné, deltog båda

Sara Häll

Aktuell: Styrelseledamot i PeaceWorks

Genom våra lokalföreningar kan du driva egna fredsprojekt lokalt eller globalt med stöd från PeaceWorks lokalföreningssamordnare.

lämnade vidare till Diakonicentralen och

för PeaceWorks FRI och bestämde sig

Aktuell: Ordförande i PeaceWorks FRI

Vill du gå med i en lokalförening eller starta en egen?

terminen men vi känner att vi nu har nått en

upp föreningen efter en stunds vila. Under

Katarina Fränkel

LOKALFÖRENING

som var en del av festivalteamet under på

2013

inlett ett samarbete med organisationen PeerCorps

som

arbetar

för

förbättrad

hälsa och hållbar utveckling i Tanzania. PeerCorps genomför just nu en studie om

Intresserad? Hör av dig till fri@peaceworks.se

förekomsten av våldsutsatthet i Tanzania. Målet är att lokalföreningen i höst ska kunna åka till Tanzania och i samarbete med PeerCorps anordna ett seminarium om våld i nära relationer som bygger vidare på

31


LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET

För en hållbar värld i fred. Text: Jon Gjønnes

FredAktion.

2013

Utöver föreläsningar, seminarier och workshops

samarbeten med olika internationella aktörer som

anordnar

regelbundna

på något sätt arbetar med hållbarhetsfrågor. Oksana

veganmiddagar där medlemmarna turas om att bjuda

betonar att länderna i Öst-Europa och det forna Sovjet

varandra på ekologiskt hållbar mat. Föreningen har

förvisso har mycket att lära i fråga om till exempel

dessutom precis avslutat ett projekt där de byggt ett

energisparning och återvinning men att även Sverige

Global

Playground

även

har något att lära från andra länder. En förhoppning är

Global Playground medlemmar! Hör av dig till: globalplayground @peaceworks.se

till exempel att lokalföreningen ska kunna anordna en

Inom Global Playground fokuserar vi på att påverka människors livsstil.

studieresa till Tsjernobyl och dra lärdomar av den snart 30 år gamla miljökatastrofen där. – Ett generellt problem vad gäller folks inställning

mellan vilja och handling där många visar intresse men få faktiskt gör något. Alla kan vi göra något! För oss i Global Playground är målet att kunna påverka

människor

att

förändra

sitt

beteende,

litegrann varje dag.

en brand på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm förra året. Framöver hoppas Global Playground kunna utveckla sitt internationella engagemang och inleda

Bild: Global Playground

LOKALFÖRENINGEN GLOBAL PLAYGROUND SÄTTER MILJÖ OCH HÅLLBARHET I FOKUS. - VI ÄR ÖVERTYGADE OM ATT ALLA KAN GÖRA NÅGOT FÖR MILJÖN I KAMPEN FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD I FRED, MEN TYVÄRR FINNS DET FORTFARANDE ETT TYDLIGT GLAPP MELLAN FOLKS VILJA OCH FAKTISKA ENGAGEMANG.

Jag träffar en av föreningens grundare och mest

Oksana håller just nu på med en PhD i Environmental

aktiva medlemmar, Oksana, på ett hustak i Gamla

Governance. Hennes starka intresse för miljö- och

Stan i Stockholm. Tillsammans med två andra

hållbarhetsfrågor delas även av de andra med-

studenter startade Oksana först upp föreningen

lemmarna i lokalföreningen och återspeglas tydligt

Global Playground som en egen ideell förening innan

i föreningens arbete som ofta kombinerar konst och forskning kring miljöfrågor. Föreningen syftar till att till-

lokalföreningsverksamhet. Beslutet att starta upp

lämpa kunskap i praktiken och faktiskt göra något som

som en lokalförening inom PeaceWorks togs efter

kan bidra till en mer hållbar värld.

att Oksana besökte en av PeaceWorks månadliga

– Jag ser tre potentiella lösningar på dagens

informationskvällar. Hon och hennes kompisar fattade

miljöproblem; att världens befolkning minskar, att vi

genast tycke för organisationen:

ändrar vår livsstil, eller att vi lyckas utveckla någon

– Vi kände direkt att vi delade PeaceWorks vision

sorts superteknologi som på mirakulöst vis lyckas lösa

om en hållbar värld i fred. Att vara en lokalförening

alla miljöproblem. Inom Global Playground fokuserar

inom PeaceWorks innebär en väldig trygghet i form av

vi på det andra alternativet – att ändra människors

hjälp och stöd från kansliet samtidigt som du ges stort

livsstil – bland annat genom att påverka deras

utrymme att driva egna projekt utifrån egna intressen.

konsumtionsbeteende. I våras anordnade vi till

Det är lite som att ha en egen liten lägenhet hemma

exempel ett seminarium som fokuserade på hållbar

hos föräldrarna, ler Oksana.

klädindustri och som syftade till att informera och väcka medvetenhet om och kring klädindustrins miljöeffekter – och vad vi kan göra åt det, berättar hon.

32

med uppmaningar om att agera mer miljömedvetet

33


UTBILDNINGSVERKSAMHET

FredAktion.

PeaceWorks utbildningsverksamhet.

För PeaceWorks är utbildning en självklar del i arbetet för fred och förändring. Inom vår utbildningsverksamhet kan du som medlem bland annat representera PeaceWorks på nationella och internationella kurser och utbildningar eller gå PeaceWorks egna projektledarutbildning Driv. På de följande sidorna kan du läsa mer om just Driv, det nystartade skolprojektet Låt Stå – Antirasism på Schemat, Raoul Wallenberg-projektet, ickevåldsprojektet Unga Fredsaktörer och utvecklingsprojektet Koll på Läget.

International Youth Leadership, Köpenhamn. Under sju dagar i slutet av mars 2013 deltog PeaceWorks-medlemmen Leila Swartling i ledarskapskursen International Youth Leadership i Köpenhamn. Kursen arrangerades av MS ActionAid och samlade ca 30 deltagare från hela världen som tillsammans arbetade för att utvecklas inom ledarskap,

Novemberforumet 2012. Text: Jon Gjønnes

This course has ”provided me the

regler för hur kritik skulle framföras. Som ledare

tools necessary to actually ”do” something.

Namn: Leila Swartling

som

användes

mycket

under

månader ska han iväg på ett volontär-

inga blockeringar eller kontroller och man

utbyte till Reykjavik. Alex har tidigare

behöver aldrig vara rädd.

och kommer snart påbörja en master i

påtaglig.

Skillnaden mot hemlandet Palestina är antropologi.

Drömmen

är

att

kunna

kombinera dessa olika inriktningar och

för min personliga utveckling att få höra om mitt

utbildningen

palestinier här på kursen som har pratat ihop oss; nu hoppas vi kunna ta med oss

logiskt hållbart eller i samhällen baserade

inspirationen,

I november samlades representanter från

på andra ekonomiska system. Alex har

heterna från den här helgen tillbaka

PeaceWorks och partners från Danmark,

ett stort intresse för utbyten mellan olika

till Palestina och bidra med något som

Palestina och Serbien på Storholmens

kulturer och interkulturell kommunikation,

kan förbättra situationen för det palestinska

tledning. Syftet med forumhelgen var bland

till varig fred går via aktivism och social organisering, säger han.

annat att hjälpa deltagarna i att arbeta

berättar någonting för dig kommer du antagligen

arens handlande påverkar gruppen och om vad

målinriktat och kreativt mot fred och ge

inte ihåg det, om jag visar dig hur man gör kommer

jag själv har för ledarstil. Kanske det viktigaste

deltagarna de konkreta kunskaper och

En annan deltagare, Rajeh från Palestina,

Bor: Göteborg

du kanske ihåg det, men om jag får dig att göra

jag har lärt mig under kursen är hur jag ska lära

verktyg en behöver för att initiera och driva

gläds åt forumets många praktiska övningar.

det själv är det väldigt troligt att du kommer ihåg

mig själv att ständigt utvecklas som ledare.

egna projekt. Under de sex forumdagarna

– Att under en väldigt intensiv period

Gör: Student

det.”

Vi har också fått verktyg för alla delar av en

arbeta

hela

projektlednings-

om bland annat teambuilding, ledarskap,

processen steg för steg – från den inledande

projekt och ledde varandra i arbetet. Fokus låg

i projektgruppen och hålla den uppe, till att ut-

-

planeringen till den slutgiltiga utvärderingen

på våra kvalitéer som ledare och mycket tid lades

värdera och avsluta projektet på ett bra sätt.

på observation och feedback på varandras ledar-

Många verktyg var desamma som jag fått genom

skap. Det kan tyckas obehagligt att bli observerad

tidigare engagemang, men som ofta när det

-

partnerorganisation i Ramallah, har tidigare

och kritiserad i sitt agerande som ledare, det är

gäller projektledning och ledarskap går det inte

paus passade FredAktion på att lära känna

varit engagerad i ett utbytesprojekt mellan

några av deltagarna lite bättre. Alex, som

palestinska

– är både intressant och lärorikt, säger han.

tion, normer och normkritik.

Rajeh, som representerar PeaceWorks

och

europeiska

ungdomar,

och har redan hunnit besöka Sverige fem

på ledarförmågor. Vår grupp lyckades dock med

34

igenom

projektprocess. Alltifrån att få igång motivationen

att skapa en säker zon där alla utgick från samma

och

erfaren-

folket, säger han.

nu känner mig mycket mer medveten om hur led-

trots allt ibland svårt att skilja på personlighet och

kunskapen

utbildas i föreningsarbete och projek-

för att beskriva Learning by Doing var ”om jag

Ålder: 20 år

och min familj i ständig livsfara. Vi är några

utforskar nya sätt att leva på, t. ex helt eko-

Sommarkoloni utanför Norrtälje för att

gillar bäst: Learning by doing. På svenska kallas det upplevelsebaserad inlärning. Ett uttryck

Bild: PeaceWorks

ka partnerorganisation. Om bara ett par

internationella volontärgrupper, arbetsläger och kampanjaktiviteter.

”ILTS använde sig av den utbildningsmetod jag

2013

sedan, representerar här PeaceWorks dans-

gånger.

I have a better ”understanding and appreciation for project running. This course has gi”ven me the tools and the concepts to start working for peace. 35


UTBILDNINGSVERKSAMHET

redan nu att Jag försöker er, men jag motverka norm tänkt att det har nog aldrig ed. Tack! kan leda till fr opaskolan i – elev vid Eur Strängnäs

Låt stå! Text: Jon Gjønnes Bild: PeaceWorks

MED STÖD FRÅN UNGDOMSSTYRELSEN OCH ARVSFONDEN TAR PEACEWORKS UNDER 2013 FRAM ETT HELT NYTT ANTIRASISTISKT LÄROMEDEL FÖR HÖGSTADIE- OCH GYMNASIELÄRARE. PROJEKTET, MED NAMNET LÅT STÅ – ANTIRASISM PÅ SCHEMAT, SYFTAR TILL ATT SKAPA ETT UNDERLÄTTANDE VERKTYG FÖR LÄRARE ATT ANVÄNDA SIG AV I ARBETET MED ANTIRASISTISKA FRÅGOR. SLUTPRODUKTEN BLIR EN ANVÄNDARVÄNLIG OCH SMART TOOL-

Namn: Niklas Andersson

BOX I ANTIRASISM. TILLSAMMANS MED MÅNGKULTURELLT CENTRUM FORMAS MATERIALET UTIFRÅN VÅRA ERFARENHETER AV PRAKTISKT UNGDOMSARBETE OCH FORSKNING KRING RASISM. Vad innebär projektet ”Låt Stå - Antirasism på Schemat”?

Gör: Projektledare för skolprojektet Låt Stå – Antirasism på Schemat

Raoul Wallenbergprojektet.

FredAktion.

2013

Vill du och din skola ha besök av PeaceWorks för att diskutera normer, makt och antirasism? Kontakta

Text: Kelly Richardsson och Jon Gjønnes Bild: PeaceWorks

– Projektet innebär att PeaceWorks tar fram ett antirasistiskt metodmaterial för högstadie- och gymnasielärare. Vi menar att det är just lärarna som bör jobba med dessa frågor, och inte externa processledare som kommer till skolorna och kör en snabbis för att sen åka vidare. Det är lärarna som kan sina grupper och det är lärarna I samband med fjolårets markering av Raoul

och kontinuerligt med dessa frågor. Skolorna har också möjlighet att jobba brett med

– Man kan säga att projektet är lite som en

Wallenbergs 100års-jubileum utvecklade Peace-

dessa frågor och vi menar att det inte är frågor som ska behöva stå i kontrast mot

avknoppning av ett tidigare antirasistiskt projekt från

Works ett normkritiskt projekt riktat mot svenska

kunskapsmålen, tvärtom ska arbetet mot rasism och diskriminering vävas in och

PeaceWorks, ”Sprid”. Längs vägen och under ut-

gymnasieungdomar. Projektet, som kort och gott

genomsyra hela skolans verksamhet från smått till stort. Allt hänger ihop!

värderingarna av ”Sprid” märkte man att det var ett grymt projekt, men att deltagarna egentligen redan var

av en interaktiv workshop där ungdomarna själva

övertygade antirasister. Då kom tanken att man ville nå

spelade en aktiv roll genom olika interaktiva

ut bredare och till en plats som är sjukt viktig: skolan

tankeövningar och diskussioner. Projektet syftade till

och som ofta kallas ”vardagsrasism”. Detta innebär att vi i materialet kommer att prata

med dess elever. Det är ofta där man formar stora

att ge gymnasieungdomar kunskap och inspiration

mycket om fördomar, stereotyper och normer. Sådant som ligger nära oss alla. Den

delar av sin identitet och det är där man växer åt det

att ta ställning och engagera sig i frågor rörande

Vad är syftet med projektet?

Mycket bra övninga r som får en att tänka till. – elev vid Pris Wilhelmgymnasiet i Flen

påminnelse Det var som en lara som man om det självk har glömt. undviker eller sgymnasiet i – elev vid Plu Stockholm

normer och maktstrukturer.

mer extrema rasismen är förstås också viktig att jobba med, men vi lägger mest kraft på det mer vardagsnära. Alla är en del av problemet och därför kan vi också lösa det

skapen om att många lärare tycker att det är svåra

tillsammans. Syftet är att lyfta frågan till en ny nivå, att försöka göra lärare tryggare i

frågor att hantera gjorde att idéerna kring Låt Stå tog

Under

ämnet. Mycket pekar på att många lärare tycker att det är en svår fråga att jobba med

form just nu. Dessutom är frågan kring rasism och anti-

PeaceWorks kansli i workshopen på gymnasie-

och att de inte har de verktyg som krävs för att närma sig frågan på ett fullgott vis. Vi vill

rasism hetare än någonsin vilket gör att projektet ligger

skolor över hela landet. Totalt deltog nio skolor och

försöka få frågan att kännas som en möjlighet – att lärarna och eleverna tillsammans

rätt i tiden.

nära 700 elever i workshopen. Raoul Wallenberg-

hösten

och

våren

höll

anställda

vid

projektet var även en del av 2013 års fredsturné, i

känner att de siktar mot något positivt som faktiskt går att uppnå. Hur ser tidplanen ut? Hur kommer metodmaterialet att se ut rent praktiskt?

form av en interaktiv konstutställning där festival-

– Under det första året tar vi nu fram själva metod-

– Materialet kommer att ha två huvuddelar: Snack och Verkstad. Snack blandar

materialet. Vi i projektteamet har själva mycket erfaren-

klassiska diskussions- och värderingsövningar med lite mer interaktiva inslag. Det

het av frågor kring antirasism och diskriminering, men

kan handla om alltifrån olika former av spel till variationer av dramaövningar. Rörlig

vi jobbar också med en referensgrupp och ett antal

bild och digital teknik kommer också att vara en del av materialet. Delen som kallas

pilotskolor runt om i landet. Med vidare hjälp av

Verkstad handlar om att aktivera eleverna och ge dem verktyg i hur man kan jobba

forskare, lärare, pedagoger, elever och andra kunniga

med projektledning kring dessa frågor. Det kan då handla om allt från att starta en

inom området säkerställer vi materialets kvalitet och

antirasistisk blogg till att anordna en fotbollsmatch. Att med antirasismen som grund

användarvänlighet. I början av 2014 ska materialet

skapa och driva små projekt helt enkelt. Där har vi mycket hjälp av den grymma

sedan lanseras och spridas till Sveriges alla skolor.

Fick mig att tänka att m an kan göra skillna d om man v ill. – elev vid E uropaskola ni Strängnäs

om just normer, fördomar och maktstrukturer.

Det var väldigt roligt oc h jag har lärt mig nya saker om normer och makt! – elev vid Viktor Rydb ergs gymnasium i Stockho lm

stesjö

Varför kommer det här projektet just nu?

Illustrationer av Mia Nä

som har kompetensen, pedagogiken och framförallt möjligheten att jobba långsiktigt

et på eftersom d Kul att lyssna ag d rje va r pleve är saker vi up te tänker på. in ke men kans tor Rydbergs – elev vid Vik Stockholm gymnasium i

utbildningen ”Driv” som PeaceWorks utarbetat tidigare.

36

37


UTBILDNINGSVERKSAMHET

FredAktion.

Läs mer om Driv på

Driv.

www.peaceworks.se/driv

Text: Jon Gjønnes Bild: PeaceWorks

Utöver att jag lärt mig hur man startar, ”strukturerar upp och driver egna projekt,

2013

OM DRIV Driv

har jag även lärt mig mycket om normer, ledarroller och kommunikation. Detta är jag säker på att jag kommer ha användning för även i vardagen i kontakten med mina vänner. – Amina Masic

är

PeaceWorks

utbildnings-

koncept för unga samhällsförändrare som sätter ungas engagemang i fokus. Oavsett om du är en privatperson eller tillhör en förening, organisation, skola, kommun eller arbetsplats, tar våra Driv-utbildningar dig ett steg närmare dina mål. Drivutbildningarna kräver inga förkunskaper utan upplägget kan anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Välj den utbildning och

arrangerades

grupprocesser, samarbete och olika ledarskapsroller.

projektledarutbildningen Driv för ett tiotal deltagare

Samtidigt får deltagarna de praktiska kunskaperna

på PeaceWorks kansli i Stockholm. Driv syftar till att ge

och verktygen som de behöver för att kunna påverka

ungdomar kunskaper i hur man startar förening och

och förändra dessa normer och maktstrukturer. Flera

planerar och driver egna projekt.

av deltagarna var särskilt positiva till detta fokus på

projekt i mindre grupper om cirka fyra personer. Det

makt och ledarskap.

Under

två

helgdagar

i

mars

inriktning som passar er bäst! STARTA FÖRENING PLANERA & GENOMFÖR PROJEKT VOLONTÄRFÖRBEREDANDE

utbildningen och knyter samman dess olika del-

PeaceWorks är övertygade om att alla kan skapa

moment – från skapandet av en idé, målformulering

förändring. Genom Driv hjälper vi unga att utveckla

och

sin idé, hitta andra man kan arbeta med och söka de

projektplanering

till

budgetplanering,

PR-

strategier och slutgiltig projektutvärdering.

ENSTAKA MOMENT

bidrag som behövs för att förverkliga projektet. Vi vill visa att det inte behöver vara svårt att förändra och

Jag hade inte tänkt så ”mycket på normer och fördomar innan, men nu inser jag att normer, makt och föreningsliv faktiskt går hand i hand. – Sarah Hansson

ha kul samtidigt, och att alla har möjlighet att starta och driva egna projekt. Vi försöker helt enkelt peppa ungdomar att hitta sin egen väg till fred!

Är du intresserad av att gå Driv eller vill du veta mer? Kontakta: utbildning@peaceworks.se

Driv utgår från att vi lär oss bäst genom att göra. av deltagarna, är att utbildningens många praktiska

Få aktuella uppdateringar

övningar gör det lättare för deltagarna att registrera

– följ Driv på Facebook!

och komma ihåg kunskapen de tillägnar sig under

”Driv – så startar du förening

utbildningen. Målet är att utbildningen ska ge deltagaren praktisk kunskap och konkreta verktyg som hen sedan får användning för i praktiken.

och driver projekt”

Jag hade inte förväntat mig att jag skulle lära mig så mycket om

jag fram emot att införliva i min egen organisation. – Ibrahim El Moughrabi

Driv präglas av ett normkritiskt synsätt som syftar till att belysa och ifrågasätta normer och maktstrukturer i

38

39


INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

FredAktion.

PeaceWorks kämpar för ungas organisering i Colombia.

2013

organisationer och lokala och nationella

strategi för att koppla lokala colombianska

de Conciencia som arbetar för rätten till

myndigheter måste därför stärkas.

ungdomsorganisationer samman med de

vapenvägran och frivillig militärtjänstgöring

ungdomsorganisationer som PeaceWorks

och emot den illegala rekryteringen av

I dagens Colombia är det emellertid vanligt

medföljer i Sverige. I dagsläget har vi

ungdomar till olika militära och kriminella

att ungdomar snarare än att betraktas som

inlett särskilt nära samarbeten med tre

grupper.

en värdefull resurs ses som ett problem

ungdomsorganisationer

som måste lösas. Ungdomar i Colombia ses

Entre tránsitos som arbetar för unga

Genom stöd från Forum Syd kommer

colombianska transpersoners rättigheter,

PeaceWorks utöver den reguljära verksam-

och har genom en rad olika lagförslag blivit

Collective Tierra Libre som arbetar för att

heten

stigmatiserade

stärka den colombianska landsbygden och

projekt under de kommande två åren.

motverka centralisering samt ACOOC –

Projektet syftar till att öka ungas del-

och

betraktade

som

kriminella. Med utgångspunkt i dessa utmaningar

i

Colombia;

att

arbeta

med

ett

särskilt

Acción Colectiva de Objetores y Objetoras

är PeaceWorks mål med verksamheten i Colombia att bidra med ökad kunskap om och möjligheter för unga att arbeta för sina rättigheter genom ett starkare och mer aktivt civilsamhälle. PeaceWorks

verksamhetschef

Joëlle

Golmann är entusiastisk över organisationens första år i Colombia: – Under året har vi utvecklat och stärkt vårt samarbetsnätverk och påbörjat en

Text: Jon Gjønnes och Estelle Vanwambeke Bild: MacKay Savage

PEACEWORKS HAR UNDER ÅRET SOM GÅTT PÅBÖRJAT VERKSAMHET I COLOMBIA I SYFTE ATT BIDRA TILL ETT STÄRKT CIVILSAMHÄLLE DÄR UNGA SOM LEVER I MARGINALISERING HAR ÖKAT DEMOKRATISKT INFLYTANDE.

I Colombia pågår

sig till kriminella nätverk på lokal och regional nivå vilket i slutändan innebär att gränserna mellan offer

till en hållbar fred lång. PeaceWorks ser en tydlig koppling mellan militarisering,

och förövare suddas ut.

fattigdom och frånvaro av demokratiska fri- och rättigheter i Colombia.

Vill du veta mer om

För PeaceWorks är det avgörande att sluta klassa utgör en särskilt utsatt grupp i Colombia. I en militariserad kontext som den

in

unga

i

fack

som

offer

och/eller

negativa

colombianska blir ungdomar effektiva måltavlor för såväl beväpnade som obeväpnade

aktörer. Snarare bör fokus ligga på att synliggöra ung-

grupper. Illegala rekryteringar, tvångsprostitution, utomrättsliga avrättningar och

domars viktiga roll som aktiva aktörer i fredsprocessen. PeaceWorks är övertygade om att ungdomar

ungdomar. Samtidigt upplever ungdomar dagligen strukturellt våld rotad i ojämlika

är viktiga samhällsaktörer som kan bidra med kreati-

maktstrukturer och en ojämn resursfördelning. Ungdomars framtidsmöjligheter är

va förslag och lösningar i byggandet av positiv och

starkt kopplade till deras socioekonomiska bakgrund, där de från välbärgade familjer

varig fred grundad i ickevåld och upprätthållande

vårt arbete i Colombia? Läs mer på vår hemsida: www.peaceworks.se/ colombiaprojektet

av mänskliga rättigheter. Dialogen mellan ungdoms-

40

41


Läs mer om Entre INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

Tránsitos och deras coola

FredAktion.

2013

projekt på deras hemsida: www.entretransitos.org

Queerterrorister och superhjältar.

Hallå där! Text och bild: Shadi Majd

Berätta lite om Unga Fredsaktörer! – Projektet Unga Fredsaktörer är ett helt nyskapande projekt där vi dels vill utbilda unga i

– Colectivo Entre Tránsitos i Bogotá, Colombia.

icke-våld för fred och dels inspirera unga till att gå

Namn: Vicci Nilsson

från ord till handling och vilja förändra samhället och

Text: Vicci Nilsson

EN

SAMARBETS-

Camilo Andrés Rojas grundade Colectivo

Ett av projekten som gruppen arbetar med

PARTERS I COLOMBIA ÄR COLECTIVO

AV

PEACEWORKS

Entre Tránsitos för ca fyra år sedan för att

kallas La Panadería, en trygg och kreativ

ENTRE TRANSÍTOS, EN GRUPP UNGA

han tillsammans med andra upplevde att det

skrivarverkstad

TRANSPERSONER

OLIKA

saknades ett transperspektiv och utrymmen

KREATIVA OCH KRITISKA SÄTT VILL LYFTA

både i den privata och den offentliga sfären

FRÅGOR SOM RÖR HBTQ-PERSONERS

i Colombia för transpersoner att uttrycka sig

om hur det är att leva som transperson.

RÄTTIGHETER.

GENOM

NORMKRITISK

och dela med sig av sina erfarenheter om

Detta är enligt Entre Tránsitos en viktig del

REAGGETON,

RADIO,

WORKSHOPS,

hur det är att leva som transperson.

i att skapa kollektiva erfarenheter, visa på

AKTIONER

OCH

SUPERHJÄLTAR SOM

SOM

MED

SERIEFIGURS-

RÄTTIGHETER

FÖRESTÄLLNINGAR

– I början var vi en grupp bara för män

SUPERKRAFTER

”NORMBRYTAREN”

TRANSPERSONERS OCH

LYFTER

DE

medlemmarna

kan

mångfalden och skapa en gemenskap inom transrörelsen i Colombia, och för att skapa

i takt med att vi utvecklat vårt strategiska

OCH OM

medvetenhet kring HBTQ-rättigheter.

UTMANAR

perspektiv och tolkningar kring manlighet

Entré Tránsitos har även arbetat mycket

MANLIGHET

och transsexualitet än den heteronormativa

med att vända ut och in på manlighets-

och patriarkala tolkningen, berättar Camilo.

ideal och hur en kan dekonstruera och

Queerterroristerna Martín, Camilo och Tak uppträder som reaggetonkollektivet La Jeringa Mueca

trans”, att vara normöverskridande vad gäller kön och sexualitet, är väldigt individuellt och kan upplevas och uttryckas olika för olika personer. Därför är det viktigt att lyfta varje persons rätt att själv få skapa sin identitet, och att få kunna tolka och omtolka den hur en vill för att den inte ska vara begränsande. – Tak, medlem i Colectivo Entre Transitos.

roligt sätt att väcka uppmärksamhet och intresse kring olika frågor. Det enda som behövs är en bra idé och en grupp människor som vill vara med! Vi har de senaste åren sett hur stora samhälls-

ERFARENHETER

OCH VÅLD.

42

där

Gör: Projektledare för Koll på Läget och Unga Fredsaktörer

– Flashmobs är ett väldigt enkelt och framförallt

identiteten inte ska vara begränsande. I det colombianska samhället är manlighet och maskulinitet starkt kopplat till våld, men inte bara för att män förväntas vara starka och ibland våldsamma. Den manliga våldskulturen har också kopplingar till de Colombia sedan 1950-talet. Colombia har obligatorisk militärtjänstgöring för alla män, vilket betyder att det i identiteten ”man” förväntas att en ska delta i kriget mellan militären och de olika beväpnade grupperna i landet. Män förväntas dö och döda, även om de inte tror på att våldet är lösningen på

förändringar

påverkas

av

ungas

organisering

genom bl.a. sociala medier, inte minst under

Koll På Läget, kan du berätta vad det är för ett projekt, vad går det ut på och varför är det viktigt?

tror vi att vi på ett enkelt och framgångsrikt sätt kan engagera unga i Sverige att vilja vara del i att skapa

med. Det består i dagsläget av PeaceWorks, Palestinagrupperna Sverige, Afrika-

en hållbar värld i fred.

grupperna och Svalorna Latinamerika. Tillsammans vill vi lyfta vikten av rättighetsbaserade, solidariska och hållbara utvecklingssamarbeten, och problematisera

Hur känns det att få arbeta med ett sådant projekt? – För mig är det superkul att få arbeta med Unga

strukturerna, och att vi istället behöver arbeta för att skapa långsiktiga partnerskap

Fredsaktörer. Ett av målen med Unga Fredsaktörer

och stärka våra samarbetspartners i andra länder så att de kan kräva sina

är att utveckla PeaceWorks egen kompetens om hur

rättigheter, och för att vi tillsammans ska kunna bidra till att skapa en bättre värld.

vi kan arbeta med icke-våld som metod för fred, och det känns väldigt häftigt att få vara del i ett sådant värdefullt arbete.

Varför ett rättighetsperspektiv? Vad betyder det? – Styrkan i ett rättighetsperspektiv ligger dels i juridiken, att mänskliga rättigheter är faktiska lagar internationellt. Men det handlar också om ett

Vad ser du för potential i projektet inför framtiden

kraftfullare språk eftersom nästan alla i världen känner till och är för mänskliga

– vad tror du att det kan leda till?

rättigheter. Genom att ha mänskliga rättigheter inte bara som mål utan också som medel så synliggör vi de strukturer som skapar fattigdom och ojämlikhet, vilket

som talar för icke-våld som metod för att skapa

bidrar till att mänskliga rättigheter kränks. Och om vi kan se dem så kan vi också

hållbar fred. Samtidigt som jag arbetar med att

kasta omkull de!

utveckla ett metodmaterial så knyter vi också Hur tror du att projektets metodmaterial kommer tas emot av målgruppen? samband med att vi öppnat kontor där. Att i

– Målgruppen är unga mellan 16-30, främst organisationernas medlemmar. Vi

Colombia kunna vara med och bidra till att utveckla icke-våldsmetoder utifrån våra erfarenheter känns också väldigt spännande, för att

som en glömmer eller en aspekt som en förbisett. Vi är därför övertygade om att

inte tala om allt det som vi kan lära oss av de

materialet kommer bli en succé bland våra medlemmar, och hoppas att många är

colombianska ungdomsorganisationerna!

intresserade av att gå en inspirationsutbildning under våren!

43


INFORMATIONSVERKSAMHET

FredAktion.

PeaceWorks informationsverksamhet.

Bli medlem gratis! Som medlem i PeaceWorks: Kan du åka på mer än 300 volontärutbyten i 50 olika länder Kan du kombinera ditt volontärutbyte med uppsatsskrivande.

Text: Jon Gjønnes

PeaceWorks har under verksamhetsåret 2012/2013 fortsatt

Siffror inom kommunikation Besökare på hemsida maj 2012: 6406 unika besökare.

Genom mässor, nyhetsbrev, festivalkampanjen Fredsturnén

Besökare på hemsida maj 2013: 4447 unika besökare.

och aktiv närvaro i olika sociala medier har vi försökt inspirera

PR: medier, framför allt i samband med uppstarten av projektet Låt Stå – Antirasism på Schemat. Några av de medier vi har synts

Elektroniska medel

i är:

Nyhetsbrev: PeaceWorks skickar en gång i månaden ut

Sveriges Radio

ett nyhetsbrev till alla sina medlemmar med aktuell information

Arbetarbladet

om vad som är på gång inom organisationen. Vi har även

Vagabond

synts i LSU:s och MyTellus nyhetsbrev. Under året som gått

City Helsingborg

har PeaceWorks dessutom varit den organisationen som fått

City Landskrona Södermalmsnytt

grupp över 2300 gillare.

Kan du praktisera utomlands i ett år via vårt praktikantprogram. Kan du gå vår projektledarutbildning Driv. Kan du gå en av de många nationella och internationella kurser och utbildningar vi förmedlar. Kan du driva egna fredsprojekt via en av våra lokalföreningar – eller starta upp en egen. Kan du få stipendier för kurser, uppsatsskrivande och volontärutbyten.

Facebook: PeaceWorks kommunicerar mer eller mindre dagligen via Facebook. I juni hade PeaceWorks Facebook-

2013

Skriftligt informationsmaterial

Får du en gång i månaden vårt nyhetsbrev med aktuell info om vad som är på gång inom PeaceWorks.

FredAktion: PeaceWorks årskrönika är tryckt i 3000

Twitter: PeaceWorks har under året fortsatt det arbete

exemplar. Medlemmar får tidningen hem i brevlådan. Fred-

som påbörjades under 2011/2012. Vi kommunicerar nu mer

Aktion delas även ut vid årsmötet, mässor, forum och under Fredsturnén.

Bloggar: PeaceWorks har under året som gått följt

Broschyrer: PeaceWorks har under året tagit fram en ny

volontärbloggar från Tanzania, Peru och Nepal. Deltagarna

broschyr om volontärutbyte och två pixiböcker om ungt

i PeaceWorks nystartade praktikantprogram har dessutom

engagemang

bloggat regelbundet från sina praktikplatser via PeaceWorks

Sistnämnda projekt kan du läsa mer om på s. 35.

hemsida. Mässor och Fredsturné: PeaceWorks har under året synts på ett antal mässor runt om i landet, bl. a. på SACO-

respektive

Raoul

Wallenberg-projektet.

… och mycket mer!

Medlem blir du enklast via vår hemsida www.peaceworks.se/ blimedlemgratis

mässan och Development Day på Södertörns högskola. PeaceWorks

har

även

genomfört

festivalkampanjen

Fredsturnén som du kan läsa mer om på nästa sida.

44

45


INFORMATIONSVERKSAMHET

FredAktion.

2013

Fredsturnén 2012. Text: Jon Gjønnes

I

Fredsturnén

Foto: PeaceWorks

är

PeaceWorks

festivalkampanj som varje sommar besöker olika musikfestivaler runt om i Sverige i syfte att informera om PeaceWorks och inspirera unga festivalbesökare att hitta sin väg till tillsammans med ett tiotal volontärer till Peace

&

Love-festivalen

i

Följ 2013

egna

Borlänge,

Emmabodafestivalen i, ja, Emmaboda och Popaganda-festivalen i Stockholm. Volontärteamet rapporterade löpande på turnéns festivalblogg, där en bland annat kunde läsa om förväntansfulla dagar innan avresa, fantastiska dagar väl på plats, jordgubbar och dans i festivaltältet, lyckan över en välbehövlig dusch – och nästan

Torsdag, tredje dagen på festivalen, och vi börjar undra om det inte är möjligt att smälta ner till en kokhet pöl på marken ändå? 26° och sol känns stundvis som 134,5 ° och brinnande eld – men vad gör väl det när festivalfolket är glada, peppade och Vissa blev så inspirerade att de till och med hjälpte oss att värva nya medlemmar strax efter att de själva gått med! – Emmaboda

Efter en intensiv men fantastiskt rolig helg med mycket bra musik, många nya medlemmar och ett härligt och engagerat festivalteam är det dags att packa ihop sommarens tuné… Ett stort TACK till alla festivalvolontärer som gjorde fredsturnén 2012 till en braksuccé! – Popaganda

års turné på Facebook: ”Fredsturnén 2013” och Instagram: @fredsturnen

3000 nya medlemmar.

Vid 22.00 höll vi fortfarande öppet då så många var och vad PeaceWorks jobbar med. Det är kul och häftigt att se så många ungdomar vara engagerade och intresserade av fred, rättvisefrågor och kulturellt utbyte. Tummen upp för det! – Peace & Love

46

47


Vill du vara med och utforma nästa nummer av FredAktion? Vi söker dig som gillar att fota, skriva eller redigera. Intresserad? Hör av dig till: fredaktion@peaceworks.se

Tack till alla våra medlemmar som varje dag gör PeaceWorks till vad det är och världen lite bättre. Tillsammans skapar vi en hållbar värld i fred!

Profile for PeaceWorks

Fredaktion 2013  

Årskrönika för PeaceWorks | Ungas fredsarbete

Fredaktion 2013  

Årskrönika för PeaceWorks | Ungas fredsarbete

Advertisement