Page 1

Magazine Nummer 4 - 2009

8 In gesprek met Martin Koornstra 12 Op familie bezoek bij van Gijtenbeek 24 Het visitejongetje door Josine de Jong


Inhoud 3

Van de redactie

4

Vermenigvuldigen door te delen - door Dirk van Buuren

5

High Tea met de vrouwenbeweging Zij aan Zij

6

Wegwijzer pastorale zorg Alles heeft zijn tijd - door Klaske Hendriks

8

In gesprek met Martin Koornstra door Juliette Rompa - Van Gijtenbeek

11 Muziek, boeken en films 12 Op bezoek bij.... Fred en Marieke van Gijtenbeek 14 Kluszaterdag 15 Kom en Zie tijdens de bouw 19 Zeven vragen aan Fred in’t Veld 20 Afzien van elke luxe voor het goede doel - door Tim Hendriks 22 Landelijke Week van Gebed - door Jan Heijblom 23 Welkom aan nieuwe bezoekers van Kom en Zie 24 Het Visitejongetje - Een Kerstverhaal geschreven door Josine de Jong 26 Achter de schermen het kantoor 27 In het zonnetje 28 Durf te leven! - door Connie Pasma 30 Voor de jeugd 31 Column 32 In de picture/Colofon


Van de redactie Terwijl de laatste dagen van 2009 weg tikken wordt er druk gewerkt in Kom en Zie. De voorbereiding voor beide Kerstdagen, het begin van de verbouwing; Kom en Zie gonst van activiteiten in de maand december. Met deze vierde uitgave van het Kom en Zie Magazine willen we u vooral betrekken bij deze activiteiten en u informeren over wat u te wachten staat in 2010. Met deze uitgave hopen wij u enthousiast te maken om samen met ons aan Gods koninkrijk te bouwen. Tevens willen we u nader kennis laten maken met mensen die samen met u deel uit maken van de gemeente. We hebben het afgelopen jaar veel vergaderd en hard gewerkt om u dit magazine te kunnen geven. Hierbij wil ik dan ook mijn dank uitspreken naar alle medewerkers voor hun tomeloze inzet en creativiteit. Bovendien wensen wij als redactie u Gods liefdevolle zegen toe voor een werkelijk Gelukkig Nieuwjaar.


VERMENIGVULDIGEN DOOR TE DELEN door Dirk van Buuren

Fijn om op deze wijze iets met u/jou te mogen delen. Als mens lijken wij heel divers in onze belevingen. Toch is er veel wat ons samenbindt en waarmee we elkaar kunnen bemoedigen. Allemaal gaan we vanaf de geboorte het levenspad naar het sterven. Allemaal zijn we kinderen geweest en hopelijk worden we dikke tachtigers. Allemaal hebben we een moeder en vader (gehad). Velen hebben een partner. Allemaal geloven we ergens in. Allemaal hebben we onze dromen, verwachtingen en teleurstellingen. Allemaal weten we wat pijn en verdriet betekend. Is het niet geweldig fijn om te weten dat er bijna altijd iemand in uw omgeving is die u raad kan geven of bemoedigen in de situatie waar u mee worstelt, omdat hij of zij ook zoiets meegemaakt heeft? Ik denk dat het goed is om onszelf kwetsbaar op te stellen en met anderen te delen wat ons werkelijk bezighoudt. Ook ik weet dat de gedeelde informatie niet altijd even veilig is en verkeerd gebruikt kan worden. Dat is niet goed en vreselijk jammer. Toch zijn de voordelen van levensvragen met elkaar delen groter dan de nadelen. Wijsheid daarbij is uiteraard het sleutelwoord. Als het om mooie dingen gaat, zoals een geboorte van een kind, verjaardag, vakantie, sport, succes, etc. dan delen we dat ongemerkt met elkaar. Waarom zouden we met mensen die we vertrouwen niet onze ‘moeilijke’ ervaringen kunnen delen. Dat kan een geweldige opluchting zijn. Niet alleen worstelen, maar dingen delen met elkaar. De Bijbel zegt dat we elkaar ook daarin tot een hand en een voet kunnen zijn. De opbrengst is vaak hoger dan de ‘som der delen’ en goede zaken laten zich dan weer gemakkelijk vermenigvuldigen. God zond zijn enige zoon om Hem met de mensheid te delen en Jezus deelde met zijn discipelen alles wat hij van God gezien had. Jezus had in Getsemane ook de wens om zijn verdriet met een aantal discipelen te delen. Ik vind het ook een groot voorrecht om je hart in gebed bij God uit te kunnen storten. Dat staat zo geweldig verwoord in lied 617 uit Opwekkingsliederen: Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet en hoort mij als ik roep. Mijn wens voor 2010 is dat alles wat in uw hart is wordt gedeeld met Jezus en waar mogelijk ook met uw naaste. 4


High Tea op Zaterdag 23 januari 2010 Een nieuw jaar!! Vrouwenbeweging Zij aan Zij wil aan het begin van het nieuwe jaar weer een fijne, warme en gezellige ontmoeting en bemoediging voor vrouwen organiseren en nodigt u van harte uit voor een smakelijke High Tea Deze High Tea vindt plaats in de grijze zaal van kerkgebouw Kom en Zie, Boezemweg 166, Rotterdam. Wij hopen u om 15.00 uur te ontvangen en om 18.00 uur zal het laatste kopje thee voor u geschonken worden. Kosten: vrijwillige bijdrage. ,

a te

of p u .. ! c a oon ck y o j as s clo n E 4o s it’

A

H

G HI

TE

Vol enthousiasme gaan we deze High Tea voorbereiden; heel fijn als we weten op hoeveel gasten we mogen rekenen. Daarom vragen wij vriendelijk om u uiterlijk 9 januari 2010 in te schrijven bij de infobalie . 5


Wegwijzer Pastorale Zorg door Connie Pasma

Diaconale zorg: Ellen vd Berg 010-4115450 Spreekuur: Maandag 09.30 -12.30 uur administratie@komenzie.nl Ziekenbezoek: Ingrid de Geus 010-8889268 Pastoraal Team: Connie Pasma 0168-328158 rcpasma@kpnplanet.nl Soms kan het zijn dat u extra ondersteuning nodig heeft op financieel terrein. Naast het geven van praktische hulp heeft diaconie ook een adviserende taak. Voor deze zaken kunt u zich wenden tot Ellen vd Berg. Zij coördineert de diaconie. Is er iemand ziek die lid is van de gemeente dan kunt u zich wenden tot Ingrid de Geus zij coördineert het ziekenbezoek.

Heeft u geestelijke hulp of advies nodig van het Pastoraal Team dan kunt u contact opnemen met Connie Pasma. Zij is hierover de coördinatrice. Bent u lid van een groep dan is het wenselijk dat u eerst overlegt met de groepsleider. De hulp kunnen wij alleen aanbieden voor mensen die lid zijn van de gemeente Kom en Zie. Heeft u een vraag voor het pastoraal team mail ons dan gerust. Het mailadres is pastoraat@komenzie.nl Hiervoor hoef je geen lid te zijn van onze gemeente. Tekst ter overdenking: Lucas 6:41,42 ‘Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen”, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.’

Alles heeft zijn tijd door Klaske Hendriks

Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen Er is een tijd om te spreken en een tijd om te zwijgen Er is een tijd om te haten en een tijd om lief te hebben Ik kijk vanuit de woonkamer mijn tuin in en zie hoe de bladeren nu ongeveer allemaal van de bomen zijn gevallen. De tuin is door en door nat van de regen en ligt er mistroostig bij. De kleuren zijn prachtig, van rood tot bruin en alles wat daar tussenin ligt. Tot laat in de zomer heb ik genoten van de weldaad aan prachtige witte bloemen van de Annabelle. Ik zie uit naar het heldere vorstige weer van de winter, de witte rijp op de gladgeschoren Buxus. Aan het einde van de winter zie 6


ik weer enorm uit naar de lente en kan ik me alweer verheugen op de stille zomeravonden. In ons leven herkennen we deze vier seizoenen, de zomers, herfsten, winters en de lentes. Er kunnen winterse omstandigheden zijn waarin we kou lijden en tijden van somberheid overheersen. Dan is er een onverwacht lentemoment waarin we weer een lichtpuntje zien of uitzicht hebben op verandering, vernieuwing of herstel. Soms lacht het leven ons toe door een kostbare vriendschap of relatie. Toch kan er ook iets gebeuren waardoor moeite en verdriet in ons leven komt. Soms zou je hopen dat het altijd zomer bleef, maar de realiteit is dat er altijd een schommeling is tussen de seizoenen. Hoe kunnen we alle seizoenen doorleven zonder ver-

bitterd te raken of stil te blijven staan bij teleurstellingen? Verwachten we nog de lentes en de zomers in ons leven? Laten we oog hebben voor de kansen en de weg die God voor ons heeft! Ik kan me nu niet voorstellen dat in mijn mistroostige natte tuin van de herfst, de Annabelles in de zomer weer uitbundig zullen bloeien. Onzichtbaar gaat de groei gestadig door. Woensdag 4 november waren we met het team van alle ouderen- en ziekenbezoekers bij elkaar om na te denken op welke manier we het beste zorg kunnen hebben voor de zieken en de ouderen in onze gemeente. We willen onze tijd delen met de ander, om de ander ondanks een herfst- of winterperiode een zomermoment te bezorgen. 7


In gesprek met Martin Koornstra door Juliette Rompa - van Gijtenbeek Ten eerste, hoe gaat het met jullie? Het gaat goed met ons! In mei ben je Royal Mission gestart. Hoe ben je hiertoe gekomen? Kunnen we het zien als verandering van koers of een uitbreiding van het werk dat jullie al deden? Het is eigenlijk twee jaar geleden begonnen. Toen kwam ik veel met het thema ‘Koninkrijk van God’ te werken. Dit is ook waar mijn recent uitgekomen boek ‘Leef Koninklijk’ over gaat. Met name het vermenigvuldigen en uitdelen van het Koninkrijk van God vanuit één plek kwam centraal te staan. Wij zijn mensen van vernieuwen en doorbouwen en zo zijn we tot de opzet van Royal Mission gekomen. Waarom hebben jullie gekozen voor de naam Royal Mission? Royal Mission is een organisatie die ontstaan is vanuit de opdracht die Jezus aan zijn discipelen geeft in Matteüs 10:7-8 ‘Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!’ Het koninkrijk van God is niet alleen het eeuwige leven, je

kunt nu al leven in het koninkrijk Gods. Onze opdracht is dit te verkondigen, het weggeven van liefde door ‘woorden, werken,wonderen’. Rond dezelfde tijd dat jullie Royal Mission zijn gestart, is je eerste boek ‘Leef Koninklijk’ verschenen. Heb je al plannen voor een volgend boek? Ik heb inderdaad al wat ideeën en wil hier eigenlijk in januari mee van start gaan. Ik hoop nog 3 of 4 boeken te schrijven. De ideeën zijn er in elk geval. Hoe zijn jullie ambities internationaal? Willen jullie met Royal Mission zelf naar buitenland of zoeken jullie aansluiting bij soortgelijke organi-saties? Het gaat mij vooral om de relatie. We hebben nu veel samen gedaan met Wilkin van de Kamp in Nederland, maar ook met Willem Ouweneel. We zijn net terug van een conferentie op Curacao. We hebben niet de ambitie om als organisatie naar het buitenland te gaan, het gaat niet om Martin Koornstra maar om de boodschap overdragen. Daarom is relatie met name belangrijk. Kun je iets meer vertellen over Triple-T en waar dit binnen Royal Mission past? Het is een Bijbelschool die wij zijn gestart in Drachten vorig

“Ik draai graag 25 uur in een dag” 8


“Onze kracht ligt in het in anderen meenemen in onze plannen” jaar september. Triple-T staat voor Teach – Train – Transform. Een vormingsschool waarin jongeren gedurende één jaar concreet geholpen worden om te groeien in discipelschap met een goede balans tussen theorie en praktijk. We zijn nu met een team van 9 mensen. Ik vervul vooral de functie van adviseur bij het bestuur. Dus het staat in die zin los van Royal Mission.

middelen omdat jullie vooral op jeugd richten? Ja, ik hoef er zelf niet perse iets mee, maar ik heb gemerkt dat jongelui hier op zoeken en ons dus ook vinden. Als ik bijvoorbeeld ergens gepredikt heb, is het toch leuk na afloop een ‘krabbel’ te ontvangen. Sinds enkele weken hou ik Twitter bij en dat is heel leuk, omdat ik merk dat mensen me echt volgen.

Je bent een ontzettend ondernemend en dynamiek persoon als je kijkt naar al je activiteiten. Het moet dan ook gevraagd worden.. Hoe doe je het allemaal!? Ik draai graag 25 uur in een dag! (Lacht). Nee, gekheid.. Het is natuurlijk ook wel een andere dynamiek van leven wat wij allemaal doen. Onze kracht ligt in het in anderen meenemen in onze plannen. Door teams te bouwen, kun je ook dingen loslaten. Bij Royal Mission werken we nu bijvoorbeeld al met een team van 20 mensen. Ik heb nu net mijn kinderen uit school gehaald, dus het is ook wel een bepaalde vrijheid en een kwestie van de juist balans vinden.

Binnenkort 2 gratis trainingsdagen voor tiener- en jeugdwerkers, een in Rotterdam en een in Veenendaal. Nog steeds aanmelden? Ja, dat kan nog steeds. Royal Mission wil graag kinderwerkers, tienerwerkers en jeugdwerkers ontwikkelen door hen te trainen in hun belangrijke en uitdagende taak. Vanuit onze ervaring in kleine gemeenten en grote kerken, uit heel diverse achtergronden, willen we graag doorgeven wat we geleerd en van God ontvangen hebben. We doen dat door middel van cursussen, workshops en seminars. We hebben binnenkort 2 gratis trainingsdagen voor tiener- en jeugdwerkers en een hiervan is in Kom & Zie op zaterdag 9 januari. Zie voor meer informatie en voor aanmelding onze website www.royalmission.

Opvallend is dat je veel multimedia gebruikt, zoals Twitter, Hyves, Flickr, Facebook, YouTube ,etc. Hoe belangrijk vind je dit? Kies je bewust voor deze

“Onze opdracht is dit te verkondigen, het weggeven van liefde door woorden, werken,wonderen” 9


“Na de Bijbelschool gingen Martin en Karin meteen fulltime aan de slag voor de Heer in Vlaanderen”

Royal Mission is recent opgezet door Martin en Karin Koornstra Naast de ontwikkeling van hun eigen bediening, willen zij jonge mensen kansen geven om mee te werken in deze Koninklijke missie en deel uit te maken van het Royal Mission Team. Zo willen ze jongeren helpen hun bestemming te vinden in het Koninkrijk van God. Martin Koornstra werd geboren in België in een gezin van zendelingen, als tweede in een rij van 4. Al op jonge leeftijd was Martin Koornstra betrokken bij christelijk werk, vooral onder tieners en jeugd. Eerst volgde Martin Koornstra de opleiding tot vliegtuigbouwkundig ingenieur en ging aan de slag bij een Japans bedrijf. Na 2 jaar nam Martin Koornstra ontslag om naar de Bijbelschool te gaan met een duidelijke roeping. Op de Bijbelschool leerden Martin Koornstra en Karin elkaar kennen, waar hij inmiddels al 15 jaar getrouwd is en 2 dochters, Ingeborg en Lieselot, heeft. Na de Bijbelschool gingen Martin en Karin meteen fulltime aan de slag voor de Heer in Vlaanderen. 11 jaar lang hebben ze enorm veel betekend voor jongeren in heel Vlaanderen door kampen, zangkoren, trainingen en events. Sinds 2004 wonen Karin en Martin Koornstra in Drachten en hebben ze 5 jaar lang leiding gegeven aan het enorme kinder- en jeugdwerk van de Vrije Baptisten Gemeente Bethel. Ze waren verantwoordelijk voor een team van 400 kinderwerkers en 250 jeugdwerkers, die samen zorgden voor meer dan 2.000 kinderen, tieners en jeugd.Vanaf september 2009 beginnen Martin en Karin Koornstra aan een nieuw avontuur volg Martin Koornstra via.. om nationaal kerken en organisaties te ondersteunen door middel van training, onderwijs en coaching onder de naam Royal Mission. Bron: www.royalmission.nl 10


Bijbelmobiel.nl De IKON lanceert de website Bijbelmobiel.nl. De website maakt het mogelijk de complete Bijbel op een mobiele telefoon te lezen. De vormgeving is zo aangepast dat de tekst prettig leesbaar op het scherm verschijnt. De site bevat de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 en biedt daarnaast een dagelijkse Bijbeltekst aan volgens het Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Bijbelmobiel.nl is te bekijken met iedere mobiele telefoon die toegang heeft tot internet. Het is niet noodzakelijk om daarvoor eerst een applicatie te downloaden. Het gebruik van mobiel internet is het afgelopen jaar met ruim vijftig procent gegroeid. Bijna twee miljoen Nederlanders van twaalf jaar en ouder maken er meerdere keren per week gebruik van. Om deze reden achtten IKON en

Nederlands Bijbelgenootschap de tijd rijp om ook de Bijbel voor mobiele telefoons toegankelijk te maken. De vooravond van de nationale Bijbel10Daagse van het Nederlands Bijbelgenootschap, die plaatsvindt van 23 oktober tot 1 november, leek daar een bijzonder geschikt moment voor. Bijbelmobiel.nl is een initiatief van de IKON en is gerealiseerd met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap, de auteursrechthouder van De Nieuwe Bijbelvertaling. Sinds de vertaling in 2004 werd uitgebracht is deze op diverse manieren op internet ontsloten. Zo is Voorleesbijbel. nl gelanceerd, waarop meer dan 400 Nederlanders de complete Bijbel voorlezen. Later volgde Downloadbijbel.nl, waardoor gebruikers onderweg naar Bijbelteksten kunnen luisteren. Ook ontwikkelde de IKON voor de jongerendoelgroep GodopjeiPod.nl. Deze site brengt een dagelijkse podcast van een Bijbeltekst. De drie genoemde websites zijn inmiddels meer dan vijf miljoen keer bezocht. Bron: IKON

CD The Priests

Het is weer bijna kerst, dus staat er een cd op stapel van The Priests, een uiterst succesvol trio priesters uit Noord-Ierland. Het vervolg op hun zeer succesvolle debuut, inclusief ‘The Lord’s Prayer’, ‘Silent Night’ en ‘Amazing Grace’. Father David Delargy en de gebroeders Father Eugene O’Hagan en Father Martin O’Hagan, rooms-katholieke priesters uit Noord-Ierland die sinds hun studie al samen zingen, verbonden door hun geloof en passie voor muziek. Al vele jaren bestaat hun leven uit het verspreiden van het woord van God door middel van muziek. Na het opnemen van een demo enkele jaren geleden volgde zeer snel een platencontract en kregen The Priests een wereldwijd publiek om hun woord en muziek te verspreiden. De drie priesters doneren een deel van de opbrengsten van de albumverkopen aan goede doelen. Te koop in diverse muziekwinkels. 11


Op bezoek bij... Fred en Marieke van Gijtenbeek van de redactie.

Voor een bezoekje bij de familie van Gijtenbeek moeten we vanuit Rotterdam, richting Den Haag, afslag Voorburg, zo’n 20 minuten over de snelweg. Zodra we de Damsigtstraat inrijden, een straat met hoge bomen aan weerszijden, komen we in een gezellige jaren ’30 wijk. Het hoekhuis met een uitnodigend tuinpad naar de voordeur is waar we worden verwacht. Als we aanbellen, vangt direct een luid geblaf aan, dat later maar een klein dwergpinchertje (soort chiwawa) blijkt te zijn.

‘Ja, wel hebben we nou iedere maandag een ander kindje in huis’ Fred en Marieke hebben vijf kinderen, waarvan de jongste, Yentl van 19, weer even thuis woont. ‘Ze heeft een jaar in Antwerpen gewoond voor haar studie aan de Modevakschool daar’ vertelt Marieke, ‘in september is ze gestart

met de PABO in Leiden en dat is dus makkelijk vanaf hier aan te reizen. Vinden wij wel weer gezellig natuurlijk! Ze zal vast een kamer daar gaan zoeken , maar voor ons is het nog even genieten van het laatste kind thuis.’ ‘Ja, wel hebben we nou iedere maandag een ander kindje in huis’, vult Fred aan, namelijk ons eerste kleinkind Isabella. Zij is de dochter van onze oudste dochter Brenda (33). Er gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Zo wacht je met smart op kleinkinderen en zo hebben we binnen een jaar drie kleinkinderen! Want in september is er bij onze zoon Dennis (27) een dochter geboren, genaamd Liviya, en in mei volgend jaar verwacht Juliette (31) haar eerste kindje. Hartstikke gezellig, dus!’

ke

Fred en Marie

12

‘Het is ook fijn dat we als groot gezin, nog steeds een hecht gezin zijn,’ zegt Marieke’ al onze kinderen wonen binnen een half uurtje van ons vandaan. We houden dus altijd inloop van iedereen en eten dus niet vaak met zijn tweetjes. Maar dat is ook hoe we het willen hebben, de deur staat altijd bij ons open! Iedereen is welkom!’ ‘Als ze maar wel achterom lopen’, lacht Fred, ‘want die is zeker altijd open’.


‘We blijven ook wel gezellige dingen met elkaar organiseren’, vertelt Marieke verder, ‘zo hebben we laatst met zijn allen weer Sinterklaas gevierd. Zo leuk met al die gedichten. Dat is iets wat we altijd zijn blijven vieren. Binnen niet al te lange tijd, krijgt dat natuurlijk een hele andere invulling. Dan komt er weer een zak vol cadeautjes voor de kleinkinderen midden in de kamer te staan. Eerste kerstdag vieren we dit jaar ook bij ons thuis. Met al die schoonfamilies is het soms wat lastiger plannen, maar daar zijn we ook weer niet geforceerd in. Als het niet lukt, dan is dat ook niet erg. We verzinnen wel weer andere avondjes met zijn allen!’ Toch zijn we benieuwd hoe Fred en Marieke juist meer willen genieten van hun vrijheid, nu alle kinderen uit huis zijn en vragen hen naar de plannen. ‘Ik geniet iedere dag’ zegt Fred ‘ik heb niet veel nodig.’ ‘Van je kleinkinderen kun je ook weer zo genieten’ vult Marieke aan, ‘maar het is waar dat we nu wel ineens de auto in kunnen stappen en bv. een weekje naar Frankrijk kunnen rijden. We hebben wel een loodgieters- en onderhoudsbedrijf dat door moet draaien, maar daar hebben we onze zoon Barry (25) weer voor. Die is sinds november als ZZP’er aan de slag gegaan in

Bibi

Als we aanbellen, vangt direct een luid geblaf aan, dat later maar een klein dwergpinchertje (soort chiwawa) blijkt te zijn. timmerwerkzaamheden en is gelukkig heel goed in staat onze zaken op te vangen. Alhoewel Fred het liefste thuis blijft, hebben we toch ook wel enkele reisplannen. Begin vorig jaar hebben we een fantastische reis naar Israel gemaakt. Dat is heel goed bevallen. Onze dochter is net terug uit Cuba en was daar heel enthousiast over, dus wie weet wordt dat een volgende reis voor ons!’ Na heel wat kopjes thee, koekjes en chocola, stappen wij weer in de auto. Terug naar Rotterdam..

13


er 2009 b m e v o n 8 2 g a rd Kluszate reken voor zich woorden zijn overbodig, de

14

beelden sp


het gebouw. Onderdeel hiervan is ook de tuinzaal. Als dit akkoord is wordt de tuinzaal als eerste verder uitgewerkt en zal hier naar verwachting eind eerste kwartaal of begin tweede kwartaal 2010 ook daadwerkelijk mee worden gestart. Deze uitvoering is naar achteren geschoven, omdat er besloten is eerst een overzicht te gaan maken van de gehele verbouwing, doordat de grote zaal prioriteit heeft gekregen. Reden van deze vertraging is met name dat het om grote bedragen gaat en zorgvuldigheid hierbij gebaat is. Fase 3: Dit is nog een conceptplan en omvat de grote zaal. Het idee is om de banken te vervangen door stoelen, zodat deze recht tegenover het podium geplaatst kunnen worden. Het uitgangspunt is ook hier weer de zaal beter te kunnen exploiteren. Definitief plan zal volgend jaar klaar zijn en dan ook in uitvoering worden gebracht. Deze fase heeft inmiddels concrete vormen aangenomen en is qua uitvoering naar voren getrokken. Er wordt hard gewerkt aan het totaalplan voor de grote zaal, waarna het werk kan worden uitgezet. Zoals al eerder vermeld, zal het licht en geluid deze dagen worden aangepakt. Fase 4: De buitenruimte, de tuin aan de voorzijde en achterzijde van de kerk en al het schilderwerk aan de buiten zijde. Deze fase is qua uitvoering naar achteren geschoven. Eerst zal de grote zaal worden aangepakt. Op dit moment is er in de tuin een container geplaatst als tijdelijke opslag voor het materiaal dat nodig is voor de verbouwing. Dit helpt mee aan zo’n min mogelijk overlast tijdens de renovatie, daar het gebouw natuurlijk volledig in gebruik blijft. Qua indeling van de tuin is nu al wel bekend dat de grote bomen langs de Boezem vervangen moeten worden door nieuwe bomen omdat de huidige populieren te oud aan het worden zijn. Met de bazaar is er dus

Renovatie kost geld…

Financieel is het allemaal erg spannend wat de komende jaren met het gebouw te gebeuren staat. Onderhoud is echt heel hard nodig. Het gaat wel om een heel groot gebouw met veel vierkante meters. Gelukkig kunnen we een aantal werkzaamheden in eigen beheer doen maar we zullen ook veel dingen moeten laten doen. De gemeente had wat gespaard voor de renovatie, maar dit is bij lange na niet toereikend. Begin volgend jaar, als er een goed beeld is van de totale kosten en hoe het er ongeveer uit komt te zien, zullen de plannen inclusief de financiële gevolgen gepresenteerd worden aan de gemeente. Door middel van een leuke actie, willen we alle gemeenteleden vragen een handje te helpen en een bijdrage te doen in de kosten. Wat deze actie wordt, laten we in januari


Mede door de zomervakantie leek het even wat stiller rondom de renovatie. Maar achter de schermen is het werk wel degelijk doorgegaan. Het UT heeft zich de afgelopen periode over het verloop van het proces gebogen en maatregelen vastgesteld hoe het renovatieproces te versnellen. Kosten spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol. Het opstellen van een totaaloverzicht van de kosten en meer aansturing in het totale renovatieproject moet nu het geheel weer op de juiste rails

Stilte voor de storm?

Nummer 1 januari 2010

constructie en architectuur onderwerpen. Zo bleek bijvoorbeeld het veranderen van stoelen in de grote zaal minder gemakkelijk door de schuine vloer. Nico Zwarts kan hierin adviseren. Gideon en Marjanne van der Dussen zijn aangehaakt om te adviseren over het gebruik van materialen en kleuren en aankleding voor het gebouw. Met hun achtergrond belooft dit veel goeds! Richard Legierse is vanuit het bestuur aangeschoven, om het

tijdens de bouw

Kom en Zie


Nieuwe expertise aangetrokken Nico Zwarts, architect, is ingeschakeld voor zijn kennis aangaande de complexere

zetten.

Pinkstergemeente Kom en Zie - Boezemweg 166 - 3031 BP Rotterdam tel. 010-4115450 - giro 3295244 - communicatie@komenzie.nl

Fase 2: De Tuinzaal opknappen en inrichten met audiovisuele middelen zodat deze geschikt wordt voor de verhuur. Deze fase stond gepland voor na de zomer. De inventarisatie voor wat er precies moet gebeuren is gedaan. Op dit moment werken Nico Zwarts en Gideon en Marjanne van der Dussen aan de inrichting op tekening van

Fase 1: Regieruimte creëren voor het Kom en Zie videoteam. Deze fase is afgerond en de regieruimte is in gebruik.

Eerder bent u geïnformeerd over de 4 fases van de verbouwing. Deze fases blijven in principe hetzelfde, behalve dat er enkele prioriteiten zijn gesteld. Dit ook naar aanleiding van het totaalplan dat het UT heeft opgesteld. Een voorbeeld is hiervan het geluid- en lichttechniek in de grote zaal. Dit zal deels nog voor het einde van het jaar vervangen worden. Voordeel is dat de op- en afbouw van de kerstavond heel veel tijd gaat besparen. Hieronder de fases en de stand van zaken hierbij nog eens op een rij:

Fases van de renovatie - waar staan we nu?

proces te begeleiden en financieel te bewaken. Zijn taak als HC heeft hij hiervoor neergelegd. André Jongepier neemt zijn rol daarom tijdelijk waar.


nog geen nieuwe tuin maar wel meer zonlicht!

Op zondag 6 december 2009 is er door een groot team van vrijwilligers een eerste stap gezet. Op het podium werd ruimte gemaakt, zodat de daarop volgende week een aantal werkzaamheden plaats hebben kunnen vinden. Het resultaat is nu al te bewonderen.

weten..

Deze nieuwsbrief zal u ieder kwartaal informeren over de stand van zaken van de renovatie van het kerkgebouw. Heeft u vragen of suggesties omtrent de renovatie, mail dan naar communicatie@komenzie.nl


Boswachter. Lijkt me heerlijk, lekker in de natuur banjeren en veel rust om je heen.

Op welke plek buiten Nederland zou je een jaar willen wonen?

Zweden. Een land waar ze het goed voor elkaar hebben. Niet te dicht bevolkt en een schitterende natuur. Daar boswachter zijn, is natuurlijk het optimum. Sorry, ik val geloof ik in herhaling.

Michael Jackson en dan eigenlijk vooral zijn begrafenis. Volgens mij de grootste evangelisatiedienst ooit. Ken geen evangelist die op eenzelfde moment zo’n groot publiek had. Zag daarin de hand van God, heel bijzonder.

Van welke beroemdheid greep de dood je het meest aan?

Ik hoor vaak dat ik een volhouder ben en scherp kan analyseren.

Heb je ergens talent voor?

Wat was je angstigste moment?

Van het adviesbureau: In ’t Veld Interim & Advies. Is nu nog een droom van mij, maar zodra ik een serieuze opdracht voor mezelf binnen kan halen ga ik die verwezenlijken. Dus zoek je een P&O-professional met veel expertise bij de overheid, zoek gerust contact … 19

Financieel is het allemaal erg spannend wat de komende jaren met het gebouw te gebeuren staat. Onderhoud is echt heel hard nodig. Het gaat wel om een heel groot gebouw met veel vierkante meters. Gelukkig kunnen we een aantal werkzaamheden in eigen beheer doen maar we zullen ook veel dingen moeten laten doen. De gemeente had wat gespaard voor de renovatie, maar dit is bij lange na niet toereikend. Begin volgend jaar, als er een goed beeld is van de totale kosten en hoe het er ongeveer uit komt te zien, zullen de plannen inclusief de financiële gevolgen gepresenteerd worden aan de gemeente. Door middel van een leuke actie, willen we alle gemeenteleden vragen een handje te helpen en een bijdrage te doen in de kosten. Wat deze actie wordt, laten we in januari

Renovatie kost geld…

Echt snel bang ben ik eigenlijk niet. Ben wel een keer op de snelweg in de auto met mijn vader en mijn broer vier keer over de kop gegaan vanwege aquaplaning en dacht toen, na even een black-out te hebben gehad, dat ik op zijn kop in de sloot lag. Ik zat achterin en kon er niet uitkomen. Heb toen wel geschreeuwd om hulp. Bleek dat de auto nog wel op de weg lag maar in een flinke plas water van ongeveer een halve meter diep. We zijn er met wat lichte verwondingen vanaf gekomen, ikzelf had alleen een blauwe plek op mijn been. Best een wonder dat we het kunnen navertellen! De auto was ‘total loss’.

Fase 3: Dit is nog een conceptplan en omvat de grote zaal. Het idee is om de banken te vervangen door stoelen, zodat deze recht tegenover het podium geplaatst kunnen worden. Het uitgangspunt is ook hier weer de zaal beter te kunnen exploiteren. Definitief plan zal volgend jaar klaar zijn en dan ook in uitvoering worden gebracht. Deze fase heeft inmiddels concrete vormen aangenomen en is qua uitvoering naar voren getrokken. Er wordt hard gewerkt aan het totaalplan voor de grote zaal, waarna het werk kan worden uitgezet. Zoals al eerder vermeld, zal het licht en geluid deze dagen worden aangepakt.

7

Fase 4: De buitenruimte, de tuin aan de voorzijde en achterzijde van de kerk en al het schilderwerk aan de buiten zijde. Deze fase is qua uitvoering naar achteren geschoven. Eerst zal de grote zaal worden aangepakt. Op dit moment is er in de tuin een container geplaatst als tijdelijke opslag voor het materiaal dat nodig is voor de verbouwing. Dit helpt mee aan zo’n min mogelijk overlast tijdens de renovatie, daar het gebouw natuurlijk volledig in gebruik blijft. Qua indeling van de tuin is nu al wel bekend dat de grote bomen langs de Boezem vervangen moeten worden door nieuwe bomen omdat de huidige populieren te oud aan het worden zijn. Met de bazaar is er dus

Iets doen omdat een ander vindt dat het moet, terwijl je er zelf niet achter staat. Hebben we in het geloof snel een handje van en moeten we dus alert op zijn. Gewoon je gezond verstand blijven gebruiken, dat heb je niet voor niets gekregen.

Waarover zeg je: ‘dat nooit meer’?

Van welk bedrijf zou je directeur willen zijn?

het gebouw. Onderdeel hiervan is ook de tuinzaal. Als dit akkoord is wordt de tuinzaal als eerste verder uitgewerkt en zal hier naar verwachting eind eerste kwartaal of begin tweede kwartaal 2010 ook daadwerkelijk mee worden gestart.

Als je een ander beroep zou mogen kiezen, wat zou dat dan worden?

Deze uitvoering is naar achteren geschoven, omdat er besloten is eerst een overzicht te gaan maken van de gehele verbouwing, doordat de grote zaal prioriteit heeft gekregen. Reden van deze vertraging is met name dat het om grote bedragen gaat en zorgvuldigheid hierbij gebaat is.

Vragen aan..... Fred in’t Veld


Afzien van elke luxe voor het goede doel door Tim Hendriks

Ik en drie luisteraars van GrootNieuws Radio bivakkeerden van 2 tot en met 7 november in het zogeheten Oekraïnehuis om te ervaren wat het is om als arm gezin in Oost-Europa de winter door te komen. Met deze ludieke actie wilden wij aandacht vragen voor de allerarmsten in Oost-Europa en zo veel mogelijk voedselpakketten inzamelen. Gelegen naast de studio van GrootNieuwsRadio –samen met hulporganisatie Dorcas de initiatiefnemer van de actie kan niemand het Oekraïnehuis ontgaan. Het is eigenlijk meer een hut, omgeven door een eenvoudig hek. Een ezel staart lodderig voor zich uit. Een paar kippen zoeken een goed heenkomen voor de haan. De vier

Over bezoek n

iet te klagen

bewoners, Martha, Annemieke, Johan en Tim, zijn net wakker. Binnen verwarmt een houtkachel het vertrek. In een koekenpan naast de kachel liggen een paar gebakken eieren. Met de vier bedden die er staan, is alle ruimte zo’n beetje vergeven. „Geen vlees, geen 20

s

De vier bewoner

koffie, geen frisdrank”, klaagt Johan. Hij slaakt een diepe zucht. Het valt ook niet mee om met z’n vieren van niet meer dan één voedselpakket te moeten leven. Over bezoek hebben we niet te klagen. Dagelijks zat ons huisje stampvol met bezoekers die even een kijkje komen nemen. Al die aandacht heeft Dorcas veel extra voedselpakketten en geld opgeleverd. Een rode melkbus, onze geïmproviseerde spaarpot, is aan het einde van de week gevuld met een slordige 12.500 euro en er komen op de rekening van Dorcas nog altijd giften binnen. Ondertussen zijn er in de rest van het land zijn ruim 52.000 voedselpakketten verzameld. Daarnaast zeggen veel bedrijven producten toe voor de voedselpakketten. Na een week in het Oekraïnehuis, uitgezwaaid door een delegatie GrootNieuwsRadio-luisteraars, zit ik heerlijk even helemaal alleen in mijn goed verwarmde autootje. Eigenlijk levensgevaarlijk als je bedenkt dat ik op


dat moment ieder willekeurig ogenblik in slaap had kunnen vallen. Thuisgekomen staat er een heerlijk rood wijntje voor mij klaar en kon ik direct beginnen met het onbeperkt consumeren van mijn favoriete chips. De laatste activiteit die ik die avond nog zou ondernemen was het loopje naar de badkamer. Het bad, gevuld met nog geen 30 centimeter water, vormde in mijn vermoeide toestand een haast levensbedreigende situatie. Knikkebollend besloot ik mijn nachtrust toch maar gewoon in bed voort te zetten.

klaar. Achter de tafels bergen pakketten en plastic tassen met de verschillende producten van het voedsellijstje.

Toen ik de volgende zondagochtend de kerk binnenwandelde leek het alsof ik nog sliep. Ik wist niet wat ik zag. Er stonden tafels met dozen van Dorcas

God heeft het project zo tot in de details gezegend en we vertrouwen erop dat de pakketten daar komen waar ze het hardst nodig zijn.

Blijkbaar had Kom & Zie de oproep voor de voedselactie serieus genomen en had men behoorlijk boodschappen gedaan. Onze gemeente heeft zomaar even 86 voedselpakketten naar OostEuropa kunnen sturen. En geloof me, dat is veel! Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Een ondernemer uit de gemeente is naar George Fisher toegekomen en heeft er een totaal van 100 voedselpakketten van gemaakt.

De WC

s

Het hui

21


Jij bent mijn getuige - Bid mee! door Jan Heijblom

Dat is het thema van de landelijke Week van Gebed. “Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden der aarde” (Hand.1:8). Dit zijn de laatste woorden die Jezus op de aarde sprak voordat Hij naar de Vader ging en daarmee begint de geschiedenis van de kerk. Met deze woorden roept Hij ook ons op om getuige te zijn van wat Hij voor ons heeft gedaan en wat Hij doet in ons leven. In ons spreken, maar ook in ons handelen, in onze leefstijl en in onze eenheid met andere christenen. Onder het motto: ”JIJ BENT MIJN GETUIGE!” zullen christenen over de hele wereld samen bidden; in kerken, scholen of ‘gewoon’ thuis. In de gebedsfolders voor kinderen, tieners en volwassenen staan we stil bij wat we in de Bijbel leren over “getuige “zijn. Het thema voor de tieners is ‘Binnenste Buiten’ en voor de kinderen ‘Geef het door’Jezus liet aan de discipelen een duide-lijke opdracht na. Het evangelie verkondigen en getuige zijn en de mensen daarna discipelen te maken van Hem.Om deze opdracht uit te voeren hebben we de Heilige

Geest nodig. Hij de bouwer van de Gemeente, het Lichaam van Jezus Christus. Daarom hebben we Zijn leiding, wijsheid, inzicht en kracht nodig om deze opdracht uit te voeren. Hij is het die de mens overtuigt dat deze een zondaar is. Hij zorgt ervoor dat ze een keuze kunnen maken voor Jezus. Het uitvoeren van deze opdracht plaatst je direct in een strijd in de hemelse gewesten. De duivel is echt niet van plan om deze zielen zonder slag of stoot te laten gaan. Hij heeft in hen geïnvesteerd omdat de gevallen mens zijn enige mogelijkheid is om te regeren op aarde. Getuigen zonder gebed en voorbede heeft dus geen zin. Johannes zegt: ’Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard,opdat Hij de werken des duivels verbreken zou” (1 Joh 3:8). Zie hier onze opdracht! In het boek Openbaring 12:11 wordt vertelt hoe de draak, de duivel overwonnen wordt:’En zij (de gemeente: wij dus) hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Het Woord van ons Getuigenis is dus krachtig, sterk en overwinnend. De Heilige Geest is ‘lichaamsbewust’: Hij geeft een zalving om het Lichaam van Christus, de gemeente, te laten

Landelijke Week van Gebed Plaats: Burchtzaal Datum: Maandag 18 januari t/m donderdag 21 januari Tijdstippen: 12.00-13.00 uur en van 19.00- 20.00 uur Vrijdag 22 januari 12.00-13.00 uur Afsluiting van de week met Hartslag o.l.v. Henk Rothuizen in gebouw Kom en Zie om 20.00 uur 22


functioneren. Hij zegent en vervult individuen met de doelstelling dat deze individuen voor een bepaald doel bij elkaar komen, zodat hun ‘zalvingen’ samengevoegd worden tot één. De kracht, de impact van samen bidden is groter dan van alleen bidden. Echt resultaat is alleen te boeken als we dingen samen doen. Dit komt omdat de Heilige Geest zo werkt en de Vader dit zo wil. De ‘Week van gebed’ biedt de mogelijkheid om samen te bidden. De Burchtzaal zal worden ingericht als gebedsruimte zodat we met elkaar kunnen bidden. Op zondag 17 januari, vóór

het begin van de week, zal de gebedsfolder voor de volwassenen ook in de kerk worden uitgedeeld zodat men ook thuis met dit thema bezig kan zijn. Iedere dag zullen we rond het thema van de dag bidden. De gebedsfolders voor de kinderen en de tieners worden aan de betreffende leiding gegeven om uit te delen en met het thema bezig te zijn. Het is het verlangen van Jezus dat we één zullen zijn en ook samen zullen bidden. Bent u nog nooit geweest? Wees vrijmoedig en kom langs om te bidden!

Welkom aan nieuwe bezoekers van Kom en Zie Bijna iedere week zijn er nieuwe mensen in de zondagsdienst. Allen zijn op zoek naar de Waarheid, Verlossing en Warmte van Jezus. Na afloop van de dienst wordt er aan deze gasten van Kom en Zie koffie en thee aangeboden op het kelderplein. In een zaal links van de hoofdingang (NB: trapje naar beneden) wordt er voor nieuwe Kom en Zie bezoekers ook iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur een inloopavond georganiseerd: - om nader kennis te maken met broeders en zusters uit Kom en Zie - om eventuele vragen te kunnen stellen - om ervaringen te delen over christen zijn in de dagelijkse praktijk. Regelmatig komen zeer verschillende Jezus-volgelingen uit Kom en Zie ook hun getuigenis geven. Verder wordt elke inloopavond het offer van Jezus herdacht en een kleine bijbelstudie gegeven over allerlei aspecten van het volgen van Jezus en de rol van de gemeente daarin. Het team van de inloopgroep is er op gericht nieuwelingen te helpen hun weg in de gemeente te vinden en een volledig geïntegreerd Kom en Zie lid te worden. Bezoekers die besluiten Jezus te gaan volgen en lid te worden van onze gemeente, hebben na verloop van tijd de inloopgroep niet meer nodig en kunnen dan na onderling overleg, deel gaan uitmaken van één van de andere groepen in Kom en Zie. Hartelijk welkom namens de medewerkers van het inloop-team, John en Carol-Ann Malaihollo, Ferdinand en Astrid Smulders en Ton en Ann Mandos Voor meer informatie kunt u terecht bij de informatiebalie achterin de grote zaal of bel met 010-4560837 23


je t e g n o j e sit

omaatje uit. Dat zal ze wel fijn vinden.’ Leon knikt. Het lijkt hem wel ng ine de Jo leuk, maar zal moeder s Jo r o o ven d het wel allemaal goedl geschre a a rh e v t Een Kers vinden? Ze kijken samen nog eens naar het gezellige plaatje. ‘Kijk, Leon. ‘Pst! Leon! Ben je nog wakker?’ fluistert Dit ben jij. Jij speelt met pappa samen met Loesje vanuit haar slaapkamertje naar haar je trein. En dit ben ik dan. Ik zit bij mamma broer. ‘Jaha!’ antwoordt deze zacht. op schoot. Maar...(Nu aarzelt ze even.) Wie Op haar tenen, zodat vader en moeder het is dat dan?’ ‘Nou,’ klinkt Leons nuchtere niet horen, loopt ze dan zacht met haar beer antwoord, ‘Dat is een visitejongetje. Dat zie onder de arm naar het kamertje van haar je toch?’ Een visitejongetje? Waar haal je broer om lekker bij hem onder de dekens te die zo gauw vandaan? Het moet een leuke kruipen, want... ze heeft iets belangrijks te jongen zijn, met bruine krullen, die kan bespreken. ‘Zeg, Leon, het is al bijna Kerst.’ dammen met omaatje, net als op het plaatje. begint ze. ‘Mm. Nou en? D’r zal dit jaar wel Leon weet een oplossing. ‘Hoor eens in je niks aan wezen. Het is de laatste tijd zo saai oor...’ Loesje knikt. Jaja. Dat gaan ze doen. in huis. Mamma heeft vaak hoofdpijn Als moeder een kwartiertje later en pappa zit maar in een boek te boven komt, liggen de bengels lezen...’ heerlijk te slapen. Misschien ‘Ja, natuurlijk. Pappa moet toch dromen ze wel van het gezellige studeren... maar ik weet wat, Kerstfeest. Leon. Dit jaar gaan we er echt een feest van maken. Ik heb een In de straat met de lage huizen plaatje in een tijdschrift gezien en zo loopt een jongen. Het is Jos. Hij wil ik dat het wordt... Wacht, ik zal het is negen. Toch lijkt hij maar zes. Zijn eens halen. Pas jij even op Beer?’ ogen staan een beetje scheef. Z’n mond hangt altijd een beetje open. Jos is namelijk Even later komt ze met een tijdschrift aanverstandelijk gehan-dicapt. Daar word je dragen, waarin een plaatje staat van een mee geboren. Daar kun je zelf niks aan prachtig versierde kamer. De Kerstboomdoen. Jos is een mongool. Zo noemen ze lichtjes branden zacht en door de raampjes dat. Waarom loopt Jos hier over straat? zie je dat het buiten sneeuwt. Op tafel staan Woont hij hier soms? Nee, eigenlijk niet. allerlei lekkere dingen uitgestald. Er zit een Zijn moeder is ziek en nu logeert hij zo vrouw met een kind op schoot en een vader lang bij kennissen tot ze weer beter is. Jos speelt met zijn zoontje op de grond met een verlangde zo naar huis, dat hij gewoon wegtrein. Helemaal rechts op het plaatje zit een gelopen is toen de mensen even niet opvrolijke oma te dammen met een leuk joch. letten. Nu loopt hij te zoeken naar zijn eigen ‘Zie je, Leon. Zo moet het Kerstfeest zijn. huis. Zachtjes praat hij in zichzelf. Waar is Veel kaarsen, veel lekkers en heel veel zijn huis toch? Woont hij hier nou... of niet? gezelligheid.’ Leon kijkt aandachtig, met Achter een van de ramen in de straat zit een een rimpel boven zijn ogen naar het plaatje. poes. Ah! Dat is zeker zijn Droppie. Blij tikt ‘Mmm,’ bromt hij. Hoe wou je dat doen?’ Jos tegen het raam en roept: ‘Droppie. Daar Loesje weet het wel. ‘We vragen aan moed- ben ik weer, beste Drop!’ Maar Jos vergist er of we een cake mogen bakken. Die gaan zich. Want dit is niet zijn huis. Hier wonen we dan versieren met zilveren pilletjes en Leon en Loesje. Loesje hoort het tikken. ‘O, rode kersjes en van ons zakgeld kopen we Leon. Daar is het visitejongetje!’ juicht ze. kaar-sen, witte, zoals hier. En we nodigen Gauw gaat ze open doen.

Het Vi

24


‘Daar ben ik,’ zegt de jongen en stapt naar binnen. Leon die net aan komt rennen, kijkt heel vreemd op. Is dit het jongetje? Hij is zo anders dan andere kinderen...

‘Maahaar,’ gaat Loesje onverstoord verder, ‘De Heer Jezus heeft het verkeerde jongetje gestuurd, want hij kan niks.’ ‘Ik kan best wat.’ bromt Jos beledigd. ‘Ik kan meziek maken...’ Hij peutert zowaar een mondharmonica uit z’n zak en gaat Tring! heel voorzichtig spelen. ‘Stille nacht, Omaatje heeft nog maar net een heilige nacht.’ Verbaasd hoorden de kinmooie Kerstplaat opgezet in haar gezellige deren het aan. ‘t Is nog mooi ook. Alleen wat kleine huis, als de telefoon gaat. Het is haar langzaam en bibberig. Wanneer het liedje kleinzoon Leon. ‘Omaatje,’ klinkt het opgeuit is, slaat Jos zijn mondharmonica uit, wonden. ‘We hebben hier een visitejongetje, bergt hem weer in zijn zak en zegt: ‘En nou maar hij kan niet dammen en mamma en moet u vertellen... van het kindje in de stal.’ pappa zijn er niet.’ ‘Wat?’ antwoordt omaatje Omaatje slaat ontroerd haar arm om Jos verbaasd, ‘Een visitejongetje? Ik snap en zegt: ‘Het verkeerde jongetje? Helemaal er niks van. ‘Wat zeg je nou? Is het een niet... Jos heeft gelijk. Er kan geen KerstChineesje?... Weet je wat? Komen jullie feest gevierd worden zonder het verhaal maar even naar me toe en neem die jongen van Jezus, hè Jos?’ Jos lacht maar wat. Hij maar mee... Hè? Of je hem een hand moet kruipt lekker tegen oma aan als ze met de geven? Nou... eh... Nee, je moet buigen. Dat Kinderbijbel op schoot gaat zitten vertellen. doen Chinezen altijd... Wat zeg je? Vind je Het gaat over de Heer Jezus, die geboren dat gek? Ja, ik eigenlijk ook. Nou, tot zo dan, werd in een arme stal, over herders die het hè’ Oma legt de hoorn neer. Wat zullen we grote nieuws van een engel hoorden en van nou weer beleven, denkt ze. Daar vinden de rijke koningen die het baby’tje Jezus kwakinderen zomaar een Chinees die niet kan men aanbidden. Vol aandacht luisteren de dammen en ze moeten hem vasthouden, kinderen tot de bel gaat. Het zijn de mensen anders loopt hij weg. Wat een raar verhaal. waar Jos logeert. Ze hoorden van buren dat Nou, ze zal zo wel zien. Gelukkig wonen de hij met Loes en Leon mee was gegaan naar kinderen dichtbij.Even later staan de drie oma. Jammer, Jos moet weer weg, net nu kinderen voor de deur. Loesje, Leon en Jos. het zo gezellig is. Oma geeft hem nog gauw Omaatje doet nieuwsgierig open en schiet een koekje uit haar trommeltje. ‘Mag Jos meteen in de lach. ‘Och, och, kinderen. Is nog eens bij ons komen spelen?’ vragen de dat nou het kind waar jullie het over hadkinderen. Ja hoor, het mag. ‘Dan ga ik jullie den? Hoe heet je, vent?’ ‘Jos.’ bromt Jos leren dammen,’ zegt Jos trots, want dat kan verlegen. Hij snapt er niets meer van. Zijn hij echt een beetje. Kijk hem nou gaan. Tot poes was niet zijn poes. Zijn huis was niet het hoekje zwaait hij nog. Leon, Loesje en zijn huis en deze oma is niet zijn oma. Maar omaatje zwaaien terug. ‘Oma,’ zucht Loes. Jos vindt haar wel lief. ‘Het was echt een gezellige middag, nog gezelliger dan op het plaatje.’ Oma lacht. Als ze allemaal zitten, begint Loes haar ‘Ja, de Heer Jezus heeft ons echt het goede verhaal. Ze vertelt dat ze echt Kerstfeest kind gestuurd. Ga nu maar gauw naar huis, wilden vieren, precies als op het plaatje. Het kinderen, want de lantarenpalen branden al. verfrommelde blaadje wordt aan omaatje En kijk eens. Volgens mij gaat het zelfs nog getoond. ‘Kijk, oma. Dit ben ik. Dit is Leon, sneeuwen.’ pappa, mamma en u, maar ziet u wel dat er nog een visitejongetje bijhoort? En u had Hand in hand lopen Loesje en Leon door de gezegd, dat we alles aan de Heer Jezus zacht neerdwarrelende sneeuw naar huis. mochten vragen en toen...’ ‘Hebben we Twee kinderen die een kerstfeest beleefden, d’r samen voor gebeden...’ vult Leon aan. precies als op een plaatje

25


Achter de schermen op het kantoor door de redactie

Bij de lange gang achter het podium zit een trap. Veel mensen zijn er nog nooit geweest. Ja, misschien om een kopietje te maken voor het kinderwerk of muziek, of misschien wel voor een vergadering in kleine kring. Boven aan de trap kom je in het ‘voor’ kantoor. Er staat een mooie vergadertafel voor 8 personen, een aantal printers, kopieer apparaten, een voorraad briefpapier, enveloppen en een cassette/radio/lp-speler die z’n beste tijd gehad heeft. Regelmatig wordt hier druk gewerkt aan allerlei druk- en vouwwerk, vergaren en nieten onder het genot van een kopje koffie en een gezellige Opwekkings-cd. Achter het ‘voor’ kantoor zit het kantoor waar het secretariaat zich bevindt en waar Dick kantoor houdt. Het ziet er knus uit met zijn degelijke bureaus en net nieuwe bureaustoelen die geschonken zijn uit het bedrijfsleven. De computers worden goed onderhouden door Bram de Jong jr. en zo kunnen Ellen van den Berg die de meeste uren hier doorbrengt, Jan Heijblom en Lizzy Lock hun werk goed doen. De taken zijn goed verdeeld en wisselen elkaar goed af, zodat er altijd iemand is om de telefoon te beantwoorden en als er niemand is, staat de telefoon doorgeschakeld, zodat we altijd bereikbaar zijn. Dick van Steenis: ‘Woensdagmorgen ben ik altijd op kantoor. Ik heb dan telefonisch spreekuur. Vaak heb ik dan werkbesprekingen met Ellen over het programma en allerlei roosters. Mijn post en e-mails wachten daar meestal ook nog op mij.’ Ellen van den Berg: ‘Officieel ben ik altijd op maandag en donderdag op kantoor. Op maandagochtend heb ik dan tevens spreekuur voor de diaconie. Behalve deze twee dagen ben ik nog regelmatig op kantoor te vinden voor o.a. werkbespreking en voorbereiding cursussen, dit laatste samen met Jan.Als ik op kantoor ben verzorg ik de binnenkomende en uitgaande post, ook alles wat via de infobalie op zondag binnenkomt. Ik luister het antwoordapparaat af en beantwoord telefoontjes en mails. Verder hou ik voor een gedeelte de website bij. Ook de agenda van Cornelis wordt door mij bijgehouden. Verder ben ik ter ondersteuning van beide voorgangers en andere leiders. Kortom een soort manusje-van-alles.’ 26

Jan Heijblom: ‘Op donderdagmorgen ben ik meestal op kantoor. Dan doe ik de post en de e-mails en ben er om de telefoon op te nemen als er gebeld wordt. Verder houd ik het gemeentebestand bij. Ook wordt door mij de tapes van de opgenomen samenkomsten verzonden naar God TV in Jeruzalem. Voor de liederen die wij op zondag zingen en geprojecteerd worden, moeten we copyrechten betalen.Deze registreer ik en verzend deze 1x per jaar naar de daarvoor bestemde stichting. Verder registreer ik de opgaven voor cursussen, dopen etc. zodat we weten wie er gedoopt zijn of een bepaalde cursus hebben gevolgd.’ Lizzy Lock: ‘Op vrijdagmiddag ben ik op kantoor om telefoontjes en mailtjes te beantwoorden. Daarnaast maak ik offertes voor het verhuren van de kerk en heb ik met hulp van vele anderen het jaarboek opgezet. Daarnaast ondersteun ik Ellen waar nodig en houd ik de agenda op de website van Kom en Zie bij.’


Sponsor dit magazine Vraag nu naar de voorwaarden bij Bram de Jong jr. of via magazine@komenzie.nl

In het zonnetje Hans en Jannie van Veen staan iedere zondag weer voor ons klaar achter de videoverhuurbalie. Ze zijn nog niet zo lang geleden verhuisd van boven naar beneden, dus nu nog makkelijker te vinden! Bedankt voor jullie inzet, zo kan iedereen een samenkomst thuis nog eens rustig terug zien.

27


Durf te leven!

door Connie Pasma Terwijl ik hier boven op mijn kantoortje zit bedenk ik me door wie dit stukje gelezen wordt. Ik denk dat sommigen van u twijfelen of de God uit de Bijbel wel bestaat. En als er een God is hoe zit Hij dan in elkaar? Vind ik God wel in de kerk? Het is wonderlijk te zien dat we tijdens onze wandel op aarde allemaal een survivalmechanisme hebben mee gekregen. Wat we ook mee maken of doorstaan één ding staat vast, we willen allemaal leven. Iets belet ons om geen waarde aan ons leven te hechten. En dat iets is onze Schepper. Namelijk God zelf. De bron van alle leven. Ja Hij bestaat echt. Een mooie bewijsbare wetenschappelijke wet is: ”Het levende komt alleen uit het levende voort. Het niet levende kan nooit het levende doen ontstaan of er geboorte aan geven of het voortbrengen.” God is bovennatuurlijk want uit het onzictbare is het zichtbare geschapen. Voelt u uw hersenpan al kraken? Dit is voor ons mensen die zich niet eens alles van gisteren kunnen herinneren niet te bevatten toch? Hoe zit het dan met God en Zijn kerk? Ons land loopt over van christelijke richtingen. 28

Zoals: Katholiek, Hervormd, Gereformeerd, Vrijgemaakt Gereformeerd, Evangelisch, Zevende dag adventisten, Pinksteren etc. Keuze genoeg toch?! Kerken hebben niet altijd een goede reputatie. Ik hoor veel verhalen van ouderen en jongeren die vroeger en soms ook nu nog naar hun kerk gaan. Er zit vaak nog zoveel pijn over de kerk. Uitspraken zoals: ”Ze hebben ons vroeger ook werkelijk van alles wijs gemaakt” (dit slaat op allerhande rituelen of handelingen die je moest verrichten om erbij te horen), “de kerk kostte altijd geld en we waren al zo arm”, “de rijken zaten altijd vooraan in de kerk”. De eigen wil werd onderdrukt. Niet te vergeten het sexueel misbruik o.a. ten gevolge van een opgelegd celibaat. Overspel (vreemd gaan) door geestelijk leiders. Geestelijke manipulatie etc. etc. De lijst is vrijwel onuitputtelijk. Feitelijk zou je kunnen zeggen, kerken waar de dood zijn intrede had/heeft gedaan en dit terwijl de kerk een afspiegeling van Jezus Christus zou moeten zijn. Een mooie bewijsbare wetenschappelijke wet is: ”Het levende komt alleen uit het levende voort”. Tegen slachtoffers van de kerk zou ik allereerst willen zeggen: ”Ik vind het heel erg wat jullie in de naam van God is aangedaan. Het waren mensen die zich door macht hebben laten misleiden en niet geleid


werden door Gods Geest.” En ik wil u op iets wijzen. Tegenovergesteld aan macht staat de Liefde. In 1 Johannes 4:16b staat: ”God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem”. In 1 Johannes 3:14b staat: ”Wie niet lief heeft, blijft in de dood”.

Hij is namelijk de Weg en de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). Er staat niet dat de gemeente (kerk) de weg en de waarheid en het leven is. De gemeente is een middel dat God wil gebruiken om u bekend te maken dat Hij van u houdt.

”God is liefde , en wie in de liefde blijft, blijft in God , en God blijft in hem”

Hij is namelijk de Weg en de Waarheid en het Leven

Er is een strijd gaande om u, een strijd tussen leven en dood. Deze strijd vindt ook plaats om de gemeente (kerk) zelf. De tegenstander van de kerk (satan) zal steeds weer proberen de kerk (gemeente) in diskrediet te brengen. En er is altijd wel een aantal mensen die bereid zijn zich als marionet te laten gebruiken. Naar de mens gekeken….oordeel niet te hard want ook Petrus was niet volmaakt. Hij zei dat hij Jezus niet kende; lees hiervoor Matteüs 26:33-35. Jezus sprak hem bestraffend toe met de woorden: ”Ga weg, achter Mij, satan; Gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.” (Matteüs 16:23). Naar de gemeenten gekeken…. lees Openbaringen 1 vanaf vers 4 eens door (het hele stuk: ”Aan de zeven gemeenten”) en de gemeente te Korinte. Toch ook niet perfect! Ik wil u erop wijzen niet naar mensen te kijken maar naar Jezus Christus!

God zelf strekt zich naar u uit in de persoon Jezus Christus, Zijn Zoon. Hij die Zijn leven voor ons gegeven heeft zodat wij kunnen leven. Geef je leven aan Jezus, vertrouw het Hem toe. Waar is het veiliger dan bij de Liefde zelf! Sluit je aan bij een gemeente waar deze liefde heerst! Wil je Jezus leren kennen? Lees het Woord (de Bijbel). In 1 Johannes 1 staat: ”het Woord dat leven is”. Dit wijst naar Jezus zelf. Waar is het veiliger dan bij de Liefde zelf! Ben je niet zo’n lezer. Huur dan één van de vele dvd’s die we hier hebben of beluister eens een preek via onze internetsite www.komenzie.nl/rotterdam, volg eens de fundamentcursus en kom vrijblijvend naar onze samenkomsten. U ziet het…mogelijkheden genoeg. Ik zou zeggen ‘Durf te leven!’

27


Voor de jeugd De data voor januari, februari maart zijn: 2 januari 2010 16 januari 2010 13 februari 2010 27 februari 2010 13 maart 2010 27 maart 2010 Bijzondere events: Jeugdweekend 29 t/m 31 januari - weekend weg met elkaar, vol gezelligheid, avontuur & diepgang. Avonden vanaf 19.30 - 22.00 met uitloop tot 22.30 Ouders graag de jongeren binnen ophalen.

30


Fijnste preek ooit in Kom & Zie

door Tim Hendriks

Ik heb in Kom & Zie pas geleden toch zo’n fijne en gezegende preek gehoord, dat hou je niet voor mogelijk. Het stichtelijke woord in Kom & Zie is natuurlijk altijd fijn, maar deze keer schoten superlatieve synoniemen voor het woord ‘fijn’ tekort om uit te drukken hoe fijn. Het was me overduidelijk, deze preek was volledig aan mijn adres gericht. Ik heb me zelden zo aangesproken gevoeld als door de preek van de betreffende zondag. Ik heb het over de fijnste preek ooit in Kom & Zie. De preek van Menno Menninga enkele zondagen geleden. De centrale boodschap in deze fijne preek? Ik heb het niet anders begrepen dan dat we acuut met elkaar moeten gaan barbecueën. Jezus deed het ook! Met zijn vrienden. Waarom? Ja, omdat het lekker is natuurlijk. Maar het is ook hét moment om per ongeluk met elkaar in een goed gesprek verwikkeld te raken. En je weet niet half hoe goed het is om elkaar te bestoken met de meest belachelijke grappen en sterke verhalen. Het gaat er om dat je een kader creëert om bij elkaar te komen en relatie te hebben. Waarom is Jezus aan het kruis gegaan ? Voor onze zonden natuurlijk. Maar weet je ook waarom Hij is opgestaan en niet dood is gebleven? Jezus leeft om vriendschap met ons te hebben, daar gaat zijn hart naar uit. De bijbel zegt dat hoe en wat je ook doet als je de liefde niet hebt heb je niets. En in Johannes 15:3 zegt Jezus: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’ Jezus weet waar Hij over spreekt. En hoe kun je elkaar liefhebben als je elkaar nooit ziet, niet met elkaar omgaat en laat merken dat je van elkaar houdt? Dat lijkt me onmogelijk. Ik heb gemerkt dat dit geldt voor vriendschap met mensen, maar ook voor vriendschap met God. De ontmoeting met God en de ontmoeting met elkaar is essentieel. Goed, u begrijpt nu waarom ik deze preek bovenaan mijn lijstje van de top-10 fijnste preken aller tijden heb staan. De preek leerde mij dat barbecueën gewoon hartstikke Bijbels is! Het lijkt me dan ook goed, en niet meer dan een logische volgende stap, dat we vandaag of morgen met de complete gemeente aan de barbecue gaan… Binnenkort meer hierover! 31


In the picture: Ophangen kerstdoek met gevaar voor eigen leven

Colofon Kom en Zie Magazine is een uitgave van Pinkstergemeente Kom en Zie Boezemweg 166 3031 BP Rotterdam tel. 010-4115450 Giro 3295244 administratie@komenzie.nl www.komenzie.nl/rotterdam www.jongkomenzie.nl

Eindverantwoordelijken Bram de Jong jr RenĂŠ Pasma Redactie en opmaak Lizzy Lock Tim Hendriks Chris Kuipers Juliette Rompa - van Gijtenbeek Fotografie Chris Kuipers

Oplage 400 stuks Drukwerk NetzoDruk, Gorinchem Kopij nummer 1-2010 Uiterste aanleverdatum is 6 maart via magazine@komenzie.nl onder vermelding van magazine 1-2010

KeZ magazine December 2009  

Kez Magazine

Advertisement