Page 1


www.pctodaythailand.com facebook.com/pctoday twitter.com/pctoday pctoday@aspirers.com

STAFF

ดร. ครรชิต มาลัยวงศ ประทีป ยงเขต อ�ำพล สงวนศิริธรรม จิระ หองส�ำเริง คมสัน เหลาศิลปเจริญ วิโรจน อัศวรังสี บัณฑิต คุปพิทยานันท บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : กิตติพงศ ตันสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ที่ปรึกษานิตยสาร :

Editorial Staff บรรณาธิการบริหาร : บรรณาธิการเทคนิค : หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ผู้สื่อข่าวอาวุโส : บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ :

กิตติพล มูลพินิจ kittipon@aspirers.com เปรมชัย ภูริวัฒนา premchai@aspirers.com จิราภรณ กิตติจนั ทรขจร jiraporn@aspirers.com ศิริพรรณ ตันตินีรนาท siripan@aspirers.com วิลัยพร มงคลแพทย wilaiporn@aspirers.com

Sales Staff Senior Account Executive : พันธทิพย กชจรัสศรี Sale@aspirers.com Senior Account Executive : นฤมล คุปพันธ์

Back Office ฝ่ายจัดจ�ำหน่าย : สมาชิกสัมพันธ์ : จัดจ�ำหน่ายโดย : ร้านแยกสี : พิมพ์ที่ :

เยาวมาลย เจริญผล yaowamanc@aspirers.com ธิดา เลิศสุรพิบูล member@aspirers.com เพ็ญบุญ โทร. 0-2615-8625 บริษัท พีพี เพลท แอนด ฟลม จ�ำกัด โทร. 0-2274-7988-91 โรงพิมพ พิมพดี โทร. 0-2401-9401

บริษัท ดิแอสไพเรอรสกรุป จ�ำกัด

431/6 อาคาร​สาธร​เพล​ส ชั้น 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลอง​ตนไทร เขต​คลองสาน กรุง​เทพ​ฯ 10600 โทรศัพท 0-2440-0330 โทรสาร 0-2440-0338

ยอดขายอันดับ 1 สำ�รวจโดย ซีเอ็ดบุกเซ็นเตอร ขอมูลอัพเดตสุด วัดจาก “ยอดขายจริง” ไมใช “โพลส”

การสงบทความมาลงตีพิมพ ในนิตยสาร

นิตยสาร PC Today ยินดีพจิ ารณาบทความจากบุคคล ภายนอก โดย กรุณาสงมาทีก่ องบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today ตาม ทีอ่ ยูข อง บริ ษั ท ข า งต น ส� ำ หรั บ ต น ฉบั บ ที่ ส  ง มา ขอให อ ยู  ใ นรู ป แบบ ของเท็ ก ซ ไ ฟล ห รื อ จะเป น ไมโครซอฟท เ วิ ร  ด ก็ ไ ด พร อ มภาพ ประกอบขอเขียนเหลานัน้ โดยทางบริษทั จะพิจารณาคาเรือ่ งเพือ่ ตอบแทนตามมาตรฐานบริษัทฯ ตอไป อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ไมรับบทความที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใด ดังนั้น ขอเขียน ดังกลาวตองไมเปนการละเมิดลิขสิทธิผ์ อู นื่ ผูใ ด และหากเปนการ รวบรวม และเรียบเรียงขึน้ ใหมจากตนฉบับอันมีลขิ สิทธิจ์ ากแหลง ไหน โปรดระบุที่มาโดยละเอียด และสงส�ำเนาแนบมาดวย หมายเหตุ : ทรรศนะและขอคิดที่ปรากฏอยูในบทความตางๆ ของนิตยสาร PC Today เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน แตละทาน ไมจ�ำเปนตองเปนความคิดเห็นของบริษัทฯ เสมอ ไป และขอเขียนที่นักเขียนภายนอกสงมา หากมิไดปฏิิบัติตาม ขอก�ำหนดขางตน และมีการละเมิดลิขสิทธิเ์ กิดขึน้ ทางบริษทั ฯ จะไมขอรับผิดชอบแตประการใด

สอบถามขอสงสัยในเรื่องบทความ

ในกรณีที่ต องการถามปญ หาทางเทคโนโลยี เรื่องเทคนิค ใน การใชงานโปรแกรมตางๆ และเรื่องบทความ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ไมสะดวกที่จะใหบุคคลภายนอกติดตอกองบก. และ นักเขียนนอกโดยตรงตลอดเวลา ดังนัน้ กรุณาสงจดหมาย ค�ำถาม ติดตอมาไดที่กองบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today ตามที่อยู

การสมัครสมาชิกและการเปลี่ยนที่อยู

กรุ ณ าหาแบบฟอร ม สมั ค รสมาชิ ก และอ า นรายละเอี ย ด ไดในทายเลม ส�ำหรับผูสงสัยเพิม่ เติมกรุณาโทรศัพทสอบถามได ที่ฝายสมาชิก โทร. 0-2439-7644 ตอ 212, 224, 777

การขออนุญาตและพิมพซ�้ำ

บทความที่ ตี พิ ม พ ใ นนิ ต ยสาร PC Today สงวนสิ ท ธิ์ ต าม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีที่ตองการน�ำสวนหนึ่ง สวนใดของนิตยสารไปใชโปรดติดตอไดที่ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร PC Today ตามทีอ่ ยู หรืออีเมล และเบอรโทรศัพทขา งตน

การแจงขาวผลิตภัณฑ ใหม และบริการอื่นๆ

บริ ษั ท ใดที่ ต  อ งการประชาสั ม พั น ธ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข องตน ให ส  ง รายละเอียดพรอมรูปถายผลิตภัณฑมาไดที่กองบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today อนึ่ง ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ใน การพิจารณาเลือกตีพิมพให ตามเหมาะสม

การรับรูความเปนเจาของลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา

เนื่องจากนิตยสาร PC Today ไมสามารถประกาศความเปน เจาของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาที่มีอยูมากใหค รบถ ว น สมบูรณ อีกทั้งความนิยมในลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา ดังกลาวมักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ทางกองบรรณาธิการ จะประกาศ ความเปนเจาของลิขสิทธิ์เฉพาะที่มีการกลาวถึง ในบทความ ประกอบลงในบทความนั้ น ๆ เลย และถ า สิ ท ธิ์ ดังกลาวเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปแลว ทางนิตยสารขอสงวนสิทธิ์ ทีจ่ ะไมกลาวซ�ำ้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชนในการเขียนบทความใหกระชับ นาอาน


CONTENTS

Vol.10 ISSUE 129 NOVEMBER 2013

Geek Programming

23

Photo Lover

70

Social World

44

Smart Software

62

8 การทำ�งานสุดเด็ดที่ซ่อนอยู่ในวินโดวส์ 7 ตัดต่อขำ�ๆ ทำ�เองได้ไม่ยาก

แนะนำ�เพจสุขภาพ พร้อมสาระน่ารู้บน Social Media Infographic สร้างไม่ยากด้วย 5 เครื่องมือเทพ

Smart Answer 11

Smart Story

35

School 3.0 Quick Start

18 11 15

Smart Action

47

ATM Danger Skimming ภัยร้าย ของบัตร ATM แค่เผลออาจหมดตัว

สร้างสรรค์จินตนาการไปกับเกมสนุกๆ ใช้ไฟบาย...Google

• Auslogics Browser Care ฟิตเนสบราวเซอร์มันส์ยกแก๊งค์ • คืนความอ่อนเยาว์ ให้กับพีซี • รีวิว Windows 8.1 มีอะไรใหม่ เผยออกมาดูให้หมด

Mac Mania

15

18

23

29

35

29

ทำ�ความรู้จัก OSX 10.9 Mavericks


CONTENTS

Vol.10 ISSUE 129 NOVEMBER 2013

Inside Windows 8

83

Try Before Buy

100

PR News Street Product Buyer Guide

156 96 146

กันเหนียว Windows 8 กับ System Image สไตล์ DIY • Apacer AH450 32GB • Biostar Hi-Fi Z87X 3D • Cougar Spike • D-Link DCS-6010L • Plextor M5S 128GB

96 Professor Q

88

Market Report

91

Tech Inside

105

ท่องโลกโซเซียลอย่างไรให้ปลอดภัย เก็บความประทับใจแบบไม่สะดุด ด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดพกพา

• ถึงคราว X79 สุดยอดเมนบอร์ด X79 ราคาดี ตัวไหนถึงจะโดน • คอนโซลมีหนาว ASRock M8 เกมมิ่ง พีซีขนาดจิ๋วหิ้วไปไหนก็ได้ • แปลงร่าง Xeon 771 ให้ทำ�งานบน เมนบอร์ด 775 • มันเล็ก มันเร็ว มันแรง มันคือ Intel NUC รุ่นใหม่หัวใจ Haswell

Win 7 Hot Tip

88

47

70 59

106

91

76

เทคนิคเพิ่มตัวเลือกเปิดปิดการอัพเดต ของวินโดวส์

100

105


EDITOR TALK

EDITOR TALK

โดย กิตติพล มูลพินิจ

10 สุดยอดแท็บเล็ต ประจ�ำปี 2013 ตลอดปี 2013 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป นับว่าเป็นปีทองของแท็บเล็ตอย่างแท้จริงครับ เพราะเรา เห็นกองทัพแท็บเล็ตทยอยพาเหรดกันลงสู่ตลาดตลอดทั้งปี ให้ผู้ใช้ได้เลือกซื้อก่อน และ ตกรุ่นก่อนอย่างรวดเร็ว (ฮา) ถ้าให้นับทั้งแบรนด์ดังและไม่ดัง ผมเชื่อว่ามีเกือบๆ ร้อยรุ่นเลย ล่ะครับ แถมมีขนาดหน้าจอเกือบจะทุกไซส์ที่อยากได้ ไล่กันมาตั้งแต่ 5 นิ้วไปจนถึง 10 นิ้ว กันเลยทีเดียว PCToday เล่มนี้เลยขอถือโอกาสคัด 10 สุดยอดแท็บเล็ตที่ลงความเห็นตรงกันแล้วว่า เป็นคุณค่า ที่คุณคู่ควรจะมีไว้ครอบครองประจ�ำปี 2013 บางรุ่นแม้จะไม่มีขายในเมืองไทย แต่ระบบออนไลน์ก็ ช่วยให้หลายๆ คนเป็นเจ้าของแท็บเล็ตรุ่นนั้นๆ ได้ไม่ยาก ถือเป็นการสรุปความฮอตของแท็บเล็ต ส่งท้ายปี 2013 ไปด้วยในตัว ส�ำหรับปี 2014 นี้กูรูในวงการไอทีหลายส�ำนักต่างลงความเห็นว่า มันจะเป็นปีของ “เทคโนโลยี ที่สวมใส่ได้” หรือ Wearable Technology ที่คาดว่าจะมีสินค้าประเภทนี้หลายตัวลงตลาดกันอย่าง คึกคัก โดยเฉพาะ นาฬิกา แว่นตา สายรัดข้อมืออัจฉริยะ ฯลฯ เป็นต้น คนเราจะคุยกับข้อมือตัวเองได้แล้ว น่าตื่นเต้นไหมล่ะครับ (ฮา)

www.pctodaythailand.com

7


SCHOOL 3.0

โดย @eka_x

เกมสร้างเสริมการเรียนรู้ ความสนุกกับเด็กๆ นัน้ เป็นของคูก่ นั นะครับ ถ้าการเรียนรูใ้ ดทีไ่ ม่สนุก เหมือนอ่านหนังสือ เรียนทือ่ ๆ ก็มกั จะเรียกความสนใจจากเด็กไม่ได้ ทีผ่ า่ นมาคอลัมน์ School 3.0 ได้นำ� เสนอ แอพการเรียนรูห้ ลายแบบนะครับ ทัง้ แบบทีเ่ ป็น eBook สวยๆ ภาษาอังกฤษเยอะแยะไปหมด แบบทีเ่ ป็นหนังสือภาพ เน้นดูรปู ไปเลย หรือแอพ จ�ำลองเหตุการณ์และเล่าเรือ่ งต่างๆ แต่แอพที่ ดึงดูดใจเด็กๆ ให้เล่นได้มากทีส่ ดุ ยังไงก็ตอ้ งเป็น 8

PC Today December 2013

เกมครับ ซึง่ เกมดีๆ นัน้ จะสามารถแทรก ความรูใ้ นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปพร้อม กับความท้าทายในการเล่น ผูป้ กครองจึง มีสว่ นส�ำคัญทีจ่ ะช่วยเลือกเกมให้เหมาะ ส�ำหรับเด็กๆ ครับ ส�ำหรับ 2 เกมทีจ่ ะน�ำเสนอในวันนี้ ก็ทดลองเล่นจนมัน่ ใจได้แล้วว่าจะไม่มพี ษิ มีภยั และสนุกพอทีจ่ ะดึงดูดเด็กๆ ให้มี สมาธิแก้ปญ ั หาในเกมครับ


SCHOOL 3.0

Sprinkle Junior ราคา: 1.99 เหรียญ เหมาะส�ำหรับเด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบ ฝึกทักษะ: การแก้ปัญหา, จินตนาการ, ความรู้รอบตัว

เมือ่ บ้านของเราก�ำลังมีภยั จาก อุกกาบาตทีเ่ กิดจากความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ของยานท่องเทีย่ วอวกาศ หน้าที่ ของเราคือต้องน�ำรถดับเพลิงไปช่วย ฉีดน�ำ้ ในจุดทีไ่ ฟก�ำลังลุกไหม้ ก่อนทีไ่ ฟ ร้อนแรงจะเผาทุกอย่างจนวอดวายครับ Sprinkle Junior เป็นเกมล�ำดับ ที่ 3 ในซีรสี ์ Sprinkle นะครับ ถัดจาก Sprinkle และ Sprinkle Island ทีภ่ าคนี้ ได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับเด็ก โดยเฉพาะ โดยลดความยากของเกมลง และ เพิม่ ไอเท็มน่ารักๆ ลงไปในฉากให้ตอ้ งคิด แก้ปญ ั หา เป้าหมายหลักของเกมนีก้ ง็ า่ ยๆ แค่ฉดี น�ำ้ จนไฟดับหมดฉากเท่านัน้

เมือ่ เริม่ ฉากเราจะได้ควบคุมรถฉีดน�ำ้ ทีอ่ ยู่ ทางด้านซ้ายให้ฉดี น�ำ้ ไปยังบริเวณทีม่ ไี ฟลุกให้ได้ โดยถ้าปรับหัวฉีดขึน้ ระดับสูง น�ำ้ ก็จะพุง่ ไปไกล แต่ถา้ ไฟอยูใ่ กล้ๆ ก็ตอ้ งลดระดับหัวฉีดลงมา จะ เล่นนาน ฉีดเยอะเท่าไหร่กไ็ ด้ ไม่มคี ะแนน ไม่มี หมดเวลา ไม่มนี ำ�้ หมด สายน�ำ้ ก็สวย ตกกระเซ็น ตามหลักฟิสกิ ส์ทกุ อย่าง แต่ถา้ จะให้ฉดี กันทือ่ ๆ

ก็นา่ เบือ่ เกินไป ในหลายๆ ฉากผูเ้ ล่นจึงต้องคิด วิเคราะห์วา่ จะท�ำยังไงให้ผา่ นฉากได้ เช่น ฉากหนึง่ มีหม้อต้มน�ำ้ ตัง้ อยูบ่ นกองไฟกลางฉาก เป้าหมาย ของเราคือต้องดับกองไฟนีใ้ ห้ได้ แต่ฉดี น�ำ้ ยังไงก็ ไปถึงกองไฟไม่ได้เพราะมีหม้อต้มน�ำ้ ขวาง ทางอยู่ ทางทีจ่ ะก�ำจัดหม้อน�ำ้ นีอ้ อกไปได้ คือต้องลากนิว้ เอาผักผลไม้ทอี่ ยูท่ างขวา ลงไปในหม้อให้หมดก่อน แล้วยักษ์ (มาจากไหนไม่ร)ู้ ก็จะยกเอาหม้อต้มออก ไป เท่านีเ้ ราก็จะฉีดน�ำ้ ลงกองไฟได้แล้ว หรืออีกฉากหนึง่ จะมีหนุ่ ไม้รปู ตัวเรา ตอนโตขนาดใหญ่อยูก่ ลางฉาก และไฟที่ ต้องดับอยูส่ ดุ ฉากด้านขวา วิธจี ดั การใน ฉากนีจ้ งึ ต้องหมุนวงล้อทางด้านซ้ายให้ www.pctodaythailand.com

9


SCHOOL 3.0 หุน่ ไม้อา้ ปากขึน้ ก่อน แล้วจึงฉีดน�ำ้ ไปถึงกองไฟได้ ซึง่ ก็ตอ้ งรีบหมุน รีบฉีด ก่อนทีห่ วั ของหุน่ ไม้จะตกลง มาอีกครัง้ ในเกม Sprinkle Junior มีให้เล่นทัง้ หมด 30 ฉากสนุกๆ ครับ ก็สำ� หรับผูใ้ หญ่จะสามารถเล่นจบ เกมได้ในเวลาไม่เกินครึง่ ชัว่ โมง (ถ้าอยากเล่นแบบ ท้าทายจริงๆ แนะน�ำให้เล่นเวอร์ชนั ส�ำหรับผูใ้ หญ่ ยากมาก จ�ำกัดทัง้ ปริมาณน�ำ้ ทีฉ่ ดี จ�ำกัดทัง้ เวลา) แต่สำ� หรับเด็กทีย่ งั ไม่เคยเจอประสบการณ์หลายๆ อย่างในชีวติ ก็อาจไม่เฉลียวใจว่าสามารถใส่ผลไม้ ลงในหม้อได้ หรือยังไม่รจู้ กั น�ำ้ มะนาว จึงคิดไม่ทนั ว่าด่านนีน้ า่ จะต้องเอามะนาว เอาน�ำ้ แข็งใส่ลงใน แก้ว แล้วเติมน�ำ้ ให้เต็มถึงจะผ่านด่าน ก็เป็นเรือ่ ง น่าสนุกเหมือนกันว่าเด็กๆ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ในเกมทีไ่ ม่มอี ธิบาย มีแต่ภาพแล้วให้เดาเองว่า น่าจะต้องแก้โจทย์ยงั ไง

Bugs & Buttons 2 ราคา: 2.99 เหรียญ เหมาะส�ำหรับเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป ฝึกทักษะ: การนับเลข ความจ�ำ การเรียงล�ำดับ การจ�ำแนกรูปร่างรูปทรง ภาษาอังกฤษ

ถ้าไม่รวู้ า่ เด็กๆ ชอบเกมแนวไหนแน่ ก็ตอ้ งลอง ดู Bugs & Buttons เลยครับ ซึง่ ตอนนีอ้ อกมาให้ เล่น 2 ภาคแล้ว แต่ครัง้ นีเ้ ราจะขอแนะน�ำเกมภาค 2 ให้รจู้ กั กัน เผือ่ จะลองหาซือ้ มาให้เด็กน้อยเล่นดู Bugs & Buttons 2 เป็นแอพในลักษณะ Mini Games ทีม่ เี กมย่อยๆ ทัง้ หมด 18 เกมน�ำแสดงโดย 10

PC Today December 2013

แมลงและกระดุมนีแ่ หละครับ โดยแต่ละเกม ก็แตกต่างกันสุดขัว้ ถือว่าเล่นได้นานไม่นา่ จะ เบือ่ กันง่ายๆ ตัง้ แต่เกมแมลงขับรถบังคับวิทยุ ทีต่ อ้ งรีบวิง่ หลบหลีกอุปสรรคแล้วชาร์จไฟให้ ทัน เกมชีต้ ำ� แหน่งบนตัวหุน่ ไม้ Simon ให้ถกู ว่า ก�ำลังพูดถึงอวัยวะส่วนไหน เช่น บอกว่า Nose


SCHOOL 3.0 ก็ตอ้ งแตะไปทีจ่ มูก หรือเกมแยกกระดุมที่ เด็กๆ จะต้องคัดประเภทกระดุมให้เหมือน ตัวอย่างทีต่ ดิ อยูข่ า้ งรถราง ซึง่ บางแบบก็ ใกล้เคียงกันมากจนผูใ้ หญ่ยงั แยกผิด ไป จนถึงเกมประกอบกระดุมทีเ่ ราต้องสังเกต จับคูก่ ระดุมแตกเพือ่ ลากมารวมกันให้เป็น ชิน้ เดียว หรือเกมเอียงเครือ่ งเพือ่ บังคับ ฟองสบูค่ ณ ุ ผีเสือ้ ให้หลบหลีกอุปสรรคไป ให้ได้ไกลทีส่ ดุ แล้วยังมีเกมส่องไฟ

แมลงทีว่ งิ่ อยูบ่ นพืน้ ดินเพือ่ แตะให้ทนั เกมป้องกัน มดไม่ให้ขโมยขนมของเราโดยการแตะตัวมดให้ ทันก่อนทีจ่ ะเข้าถึงตัวขนม เกมดีดเปียโนตามโน้ต ทีเ่ ล่นมาก่อน และอืน่ ๆ อีกมากมายทีพ่ ยายามเล่า แล้วแต่กย็ งั เล่าไม่หมดจริงๆ

โดยมินเิ กมทุกเกมของ Bugs & Buttons 2 นัน้ จะเป็นเกมทีไ่ ม่มวี นั จบครับ เล่นกันไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะแพ้ เกมก็จะยากขึน้ ไป เรือ่ ยๆ เช่น เกมป้องกันมดไม่ให้กนิ ขนมได้ ยิง่ เล่น นานมดยิง่ มาเยอะและวิง่ เร็ว เมือ่ จบเกมก็จะได้ แสตมป์รปู แมลงมาสะสมเป็นของรางวัล พร้อม ของพิเศษจากแมลงชือ่ Morty ทีเ่ ราต้องคอยหา มาสะสมจากในเกม ด้วยรูปแบบการเล่นทีไ่ ม่ยาก ก่อนเริม่ แต่ละ เกมก็จะแนะน�ำวิธเี ล่นอย่างเข้าใจง่าย แต่ยงิ่ เล่น นานก็ยงิ่ ท้าทาย ภาพสวย ตัวแมลงและธรรมชาติ ต่างๆ สมจริง แล้วยังได้เรียนรูท้ กั ษะมากมาย หลายอย่าง ท�ำให้ Bugs & Buttons 2 เป็นเกมที่ เหมาะส�ำหรับเด็กจริงๆ ครับ www.pctodaythailand.com

11


Geek Programming

โดย วศิน สุทธิฉายา

เจาะเบื้องหลัง NSA แฮ็ก Google ได้อย่างไร

1. NSA คือใคร?

NSA ย่อมาจากค�ำว่า National Security Agency หรือก็คือส�ำนักงานความมั่นคง 12

PC Today December 2013

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทุกท่านคงได้ทราบข่าวเกี่ยวกับ การเจาะเข้าฐานข้อมูลผู้ ใช้งาน ของผู้ ให้บริการรายใหญ่อย่าง Google หรือ Yahoo โดย NSA กันมาบ้าง หลายคนเวลา อ่านข่าวแล้วอาจเจอคำ�แปลกๆ เช่น PRISM, GCHQ, และ MUSCULAR เป็นต้น อาจงงกับศัพท์แปลกๆ เหล่านี้ ไม่มากก็น้อยใช่ ไหมครับ

Geek Programming ประจ�ำเดือนนี้ จึงประมวลข่าวเกี่ยวกับการเจาะระบบของ ผู้ให้บริการ รวมทั้งข้อสมมติฐานเกี่ยวกับ กระบวนการที่ NSA ใช้ในการแทรกซึมระบบ เครือข่ายของบริษัทที่มีความปลอดภัยสูง ติดอันดับต้นๆ ของโลก จะเป็นอย่างไรบ้าง ลองติดตามอ่านกันดูครับ


Geek Programming

2. เอ็ดเวิร์ด โจเซฟ สโนว์เดน คือใคร?

แห่งชาติของสหรัฐอเมริกานั่นเอง เป็นหน่วย งานหนึ่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มีการ ประมาณการว่า NSA เป็นหน่วยงานใหญ่และ ใช้งบประมาณมากเป็นอันดับต้นๆ สาเหตุที่เป็น แค่การประมาณเพราะข้อมูลเกี่ยวกับ NSA ถูกรัฐบาลสหรัฐฯ จัดอยู่ในระดับ “ลับสุดยอด” จนเป็นที่กล่าวติดตลกว่า NSA = No Such Agency (ไม่มีหน่วยงานนี้อยู่จริง) หรือ Never Say Anything (ไม่มกี ารปริปากบอกสิง่ ใดทัง้ นัน้ ) NSA มีหน้าที่ติดตามและรวบรวมข้อมูล การติดต่อสื่อสารจากทั่วโลกและน�ำมาวิเคราะห์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการสอดแนม นอกจากนี้ NSA ยังท�ำหน้าที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยใน การติดต่อสื่อสารของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ อีกด้วย

เอ็ดเวิร์ด โจเซฟ สโนว์เดน (Edward Joseph Snowden) หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน คือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ บริหารด้านเทคนิคของส�ำนักข่าวกรองกลาง สหรัฐฯ (ส่วนมากเราจะรู้จักกันในนาม Central Intelligence Agency หรือ CIA) และ อดีตพนักงานของบริษัท Booz Allen Hamilton ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญากับ NSA สโนว์เดนได้น�ำเอกสารลับมาเปิดเผยแก่ สื่อมวลชน ซึ่งส่วนมากเกี่ยวกับรายละเอียด ของโครงการการสอดส่องดูแลมวลชน ลับสุดยอดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (NSA mass surveillance program) เช่น โครงการ PRISM, Xkeyscore, และ Tempora รวมทั้งได้ เปิดเผยส�ำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน อื่นๆ เช่น หน่วยงาน Government Communications Headquarters (GCHQ) ของอังกฤษ, ISNU (Israeli SIGINT National Unit) ของอิสราเอล และ Norwegian Intelligence Service (NIS) ของนอร์เวย์ เป็นต้น

เชื่อกันว่าหน่วยงาน NSA มีทีมวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาการรหัสลับ (Cryptography) ที่มีความก้าวหน้ามากกว่างานวิจัยที่เผยแพร่กัน อยู่ในปัจจุบัน และอยู่เบื้องหลังการออกแบบ อัลกอริทึมเข้ารหัสมากมาย รวมทั้งมีเครื่อง ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จ�ำนวนมากที่สุดในโลก www.pctodaythailand.com

13


Geek Programming เขาเริ่มเปิดเผยข้อมูลลับดังกล่าว ให้กับหนังสือพิมพ์ The Guardian และ The Washington Post ในช่วงที่เขายังท�ำงาน เป็นลูกจ้างของ บริษัท Booz Allen Hamilton สโนว์เดนจึงถูกตั้งข้อหาจารกรรมทรัพย์สินของ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา สโนว์เดนได้หลบหนี การจับกุมไปยังเกาะฮ่องกง และต่อมาได้ หลบหนีต่อไปยังประเทศรัสเซีย ในปัจจุบัน รัฐบาลรัสเซียได้ให้สิทธิการลี้ภัย ทางการเมืองแก่สโนว์เดนเป็นระยะเวลา 1 ปี และได้งานเป็นฝ่าย IT Support ให้กับเว็บไซต์ ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งสโนว์เดนก็ไม่ท�ำให้ ผิดหวังโดยเขาได้เปิดเผยข้อมูลลับออกมาเป็น ระยะๆ ซึ่งข้อมูลที่เขาเปิดเผยออกมานั้นส่ง ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก

3. เกี่ยวข้องอะไรกับ Yahoo และ Google?

หนึ่งในเรื่องที่สโนว์เดนน�ำมาเปิดเผยต่อ สื่อมวลชน และเป็นที่กล่าวขวัญกันเป็นอันดับ ต้นๆ คือการเจาะฐานข้อมูลของเว็บไซต์ชื่อดัง อย่าง Yahoo และ Google อย่างไรก็ตาม NSA ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยบอกว่า NSA ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลของเอกชนได้ 14

PC Today December 2013

แต่สามารถได้ข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจาก บริษัทเอกชนโดยถูกกฎหมายตามอ�ำนาจ ของศาล อย่างไรก็ตาม Washington Post ได้อ้างถึง เอกสารลับลงวันที่ 9 มกราคม 2556 ที่เปิดเผย โดยสโนว์เดน เอกสารดังกล่าวระบุว่ามีการ ส่งข้อมูลจ�ำนวนหลายรายการจากเครือข่าย ภายในของ Yahoo, Hotmail, Gmail, และ Facebook ไปยังคลังเก็บข้อมูลของ NSA ซึ่งเอกสารระบุว่าข้อมูลที่เก็บได้ในวันเดียวนั้น ประกอบด้วยข้อมูลอีเมล์จาก Yahoo จ�ำนวน 444,743 รายการ, จาก Hotmail จ�ำนวน 105,068 รายการ, จาก Facebook จ�ำนวน 33,697 รายการ, และจาก Gmail จ�ำนวน 22,881 รายการ Washington Post ยังได้รายงานเพิ่มเติม ว่าการเจาะระบบฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ รายใหญ่อย่าง Yahoo และ Google นั้นอยู่ ภายใต้โครงการ MUSCULAR ซึ่งโครงการ ดังกล่าวได้ด�ำเนินการร่วมกับ GCHQ ของ อังกฤษ โดยโครงการ MUSCULAR เป็น โครงการที่แยกออกจากโครงการรวบรวมข้อมูล PRISM อีกที (PRISM เป็นอีกโครงการหนึ่งของ NSA ที่ใช้อ�ำนาจศาลบังคับให้บริษัทเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมอบข้อมูลให้กับ NSA) ถึงแม้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้จะยังไม่ ชัดเจน แต่ผู้ให้บริการทั้งหลายก็ออกมาแสดง ความไม่พอใจอย่างมากกับการที่รัฐบาลเจาะ เข้าสู่ฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต


Geek Programming

4. สมมติฐานของกระบวนการ เจาะระบบที่ NSA ใช้

4.1.2 Google Front-end Server (GFE) คือเครื่องให้บริการของ Google ท�ำหน้าที่เป็น สื่อกลางระหว่างผู้ใช้งาน Google และบริการ ต่างๆ ซึ่งอยู่ใน Google Cloud เครื่องให้บริการ GFE จะถอดรหัสค�ำขอที่ส่งจากผู้ใช้บริการ แล้วส่งข้อมูลที่ถอดรหัสแล้วเข้าไปยัง Google Cloud

4.1 ระบบการท�ำงานภายในของ Google

4.1.3 Google Cloud (GC) คือระบบ คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆของ Google ภายใน ประกอบด้วย Data Center เป็นจ�ำนวนมาก GC ถือเป็นระบบเครือข่ายส่วนตัวของ Google และข้อมูลที่ส่งอยู่ใน GC จะไม่มีการเข้ารหัส เนื่องจากข้อมูลที่ส่งจาก GFE มายัง GC ถูกถอดรหัสเรียบร้อยแล้ว

ถึงแม้จะมีเอกสารระบุว่า NSA ดักฟังข้อมูล จากผู้ให้บริการรายใดบ้าง รวมถึงปริมาณข้อมูล ที่ดักฟัง แต่กระบวนการที่ NSA ใช้ในการเจาะ ระบบนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจน กระบวนการที่จะ น�ำเสนอนี้เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น

ก่อนที่เราจะมาดูสมมติฐาน ขอให้เรา ท�ำความเข้าใจกับระบบของ Google เสียก่อน ระบบของ Google สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1 ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ระบบเครือข่ายของ Google โดยสรุป

ส่วนประกอบส�ำคัญของระบบ มีดังต่อไปนี้

4.1.1 Public Internet คือส่วนของผู้ใช้งาน เป็นจุดที่ผู้ใช้เรียกใช้บริการต่างๆ ของ Google เช่น Gmail, Google Drive, Google Plus ฯลฯ เมื่อเราเรียกใช้งานบริการเหล่านี้ เราจะส่งค�ำขอ ไปยัง Google Front-end Server ซึ่งข้อมูลที่ ส่งระหว่างผู้ใช้งานและ Google Front-end Server จะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย

4.1.4 Data Center (DC) คือเครื่องที่เก็บ ข้อมูลและบริการต่างๆ ของ Google ไว้ โดย แต่ละ DC ถูกเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายใยแก้วน�ำ แสงส่วนตัวของ Google ซึ่งเครือข่ายดังกล่าว สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ กันระหว่าง DC และเพื่อความปลอดภัยของ ข้อมูล โดย DC ทั้งหมดจะท�ำงานประสานกัน เพื่อกระจายการท�ำงานไม่ให้เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ท�ำงานมากจนเกินไป ข้อมูลของผู้ใช้งานจะถูกท�ำส�ำเนาไว้หลาย ชุด และกระจายกันเก็บอยู่ใน DC ซึ่งแต่ละ DC จะกระจายกันอยู่ทั่วโลก สาเหตุที่ต้องท�ำเช่นนี้ เนื่องจาก Google ต้องการให้ระบบมีความ น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพสูงพอที่จะรองรับ ผู้ใช้หลายพันล้านคนที่กระจายกันอยู่ทั่วโลก www.pctodaythailand.com

15


Geek Programming เคเบิลใยแก้วระดับโลก และเป็นบริษัทภายนอก ที่ Google และ Yahoo จ้างให้ดูแลโครงข่าย เคเบิลใยแก้วของตน แต่บริษัท Level 3 Communications ได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น ต่อข่าวนี้ โดยกล่าวเพียงว่าบริษัทมีนโยบาย ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทเข้าไป ท�ำธุรกิจ

4.2 สมมติฐานของกระบวนการ เจาะระบบ

ข้อมูลที่ส่งจากผู้ใช้งานไปยัง GFE นั้น ถูกเข้ารหัสไว้ แต่ข้อมูลที่ส่งอยู่ภายใน GC นั้น ไม่ได้ถูกเข้ารหัสแต่อย่างใด ดังนั้นสมมติฐาน ของกระบวนการเจาะระบบจึงมีพื้นฐานมาจาก ช่องโหว่ดังกล่าว สมมติฐานของกระบวนการ เจาะระบบมีดังต่อไปนี้ 4.2.1 เครือข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ที่ Google ใช้เชื่อมต่อระหว่าง DC อาจถูก NSA ใช้วิธีการแทรกซึมเข้าไปดักข้อมูลที่ส่ง ระหว่าง DC สาเหตุที่สามารถแทรกซึมได้อาจ เนื่องมาจากความหละหลวมของระบบรักษา ความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่ Google อาจจ้างบริษัทภายนอกมาดูแลระบบ เครือข่ายเคเบิลใยแก้ว ถ้าหาก NSA สามารถ แทรกซึมบริษัทดังกล่าว ก็อาจท�ำให้เข้าถึงข้อมูล ที่ส่งระหว่าง DC ได้เช่นกัน และเมื่อไม่นานมานี้ The New York Times ได้รายงานว่าต้นตอของการดักข้อมูลทาง เครือข่ายเคเบิลใยแก้วอยู่ที่บริษัท Level 3 Communications ซึ่งเป็นบริษัทผู้วางโครงข่าย 16

PC Today December 2013

4.2.2 ในกรณีที่ DC ถูกเชื่อมต่อผ่าน ระบบเคเบิลใยแก้วใต้น�้ำไปยัง DC ที่อยู่ ไกลออกไปอีกทวีป NSA อาจร่วมมือกับ GCHQ เข้าแทรกแซงบริษัทภายนอกที่ดูแล Cable landing station (จุดที่ระบบเคเบิลใยแก้วจาก ใต้ทะเลถูกต่อขึ้นมาบนแผ่นดิน) เพื่อดักข้อมูล ที่ส่งระหว่าง DC จากข่าวล่าสุดซึ่งรายงานโดย The Sydney Morning Herald ได้อ้างอิงเอกสารลับของ สโนว์เดนซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ พันธมิตรของ NSA ที่ช่วยในการเข้าถึง สายเคเบิลใยแก้วได้โดยตรง 20 จุดทั่วโลก และมีคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์ส�ำหรับดักข้อมูล ให้กับ NSA อยู่เป็นจ�ำนวนมาก


Geek Programming 4.2.3 ในกรณีที่ DC ถูกเชื่อมต่อกับผู้ให้ บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider - ISP) NSA อาจร่วมมือกับ GCHQ เข้าแทรกแซงบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และเข้าควบคุม Internet exchange โดยการ แอบติดตั้งเครื่องมือส�ำหรับตรวจสอบและ ติดตามข้อมูลที่ถูกส่งมายัง Internet exchange 4.2.4 ในกรณีที่ DC ของ Google ถูกตั้ง รวมหรือใช้งานร่วมกับ DC ของบริษัทอื่น หรือจ้างบริษัทภายนอกส�ำหรับดูแล DC NSA อาจร่วมมือกับ GCHQ เข้าแทรกแซงบริษัท ที่รับจ้างดูแล DC ของ Google และติดตั้ง เครื่องมือส�ำหรับตรวจสอบและติดตามข้อมูล ที่ถูกส่งมายัง DC

5. มาตรการป้องกัน

เพื่อป้องกันการเจาะระบบ และการดักฟัง ข้อมูลจาก NSA เว็บไซต์ชื่อดังทั้งหลายอย่าง Yahoo, Google, Facebook, และ Twitter ได้ เร่งปรับปรุงระบบความปลอดภัยเพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่าข้อมูลส่วนตัวจะไม่รั่วไหล โดยทั้ง Google และ Yahoo ได้ออกมาประกาศ ว่าจะปรับปรุงระบบให้มีการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่ง ระหว่าง Data Center ของตัวเอง แม้แต่บริษัท Microsoft เองก็ประกาศอย่างไม่เป็นทางการ แล้วว่ามีการเตรียมการส�ำหรับเข้ารหัสข้อมูล ระหว่าง Data Center เช่นกัน คุณผู้อ่านทุกท่านคงทราบภาพรวมกว้างๆ ของระบบเครือข่ายของบริษัทผู้ให้บริการชั้นน�ำ อย่าง Google หรือ Yahoo รวมถึงกระบวนการ

เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต และกระบวนการ ป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ผู้ให้บริการเหล่า นั้นได้เตรียมไว้ให้เรา หลายคนอาจคิดว่าเรื่อง การละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวเป็นเรื่องไกลตัว แต่ ความจริงเรื่องนี้ไม่ได้ห่างไกลจากตัวพวกท่าน อย่างทีค่ ดิ จากข่าวล่าสุดมีการรายงานว่ากรุงเทพฯ เองก็เป็นจุดดักฟังที่ส�ำคัญในภูมิภาคนี้ โดยมีจุด บริการดักฟังพิเศษ (Special Collection Service - SCS คือจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ ดักข้อมูล ซึ่งจุดดังกล่าวจะเข้าถึงทางกายภาพ ได้ยาก เช่น สถานทูต เป็นต้น) อยู่ถึง 80 จุด ท่านผู้อ่านก็ต้องไม่ประมาทและป้องกันตัวเอง จากการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวด้วยนะครับ

ที่มา:

[1] http://www.nsa.gov/ [2] http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/ edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance [3] http://www.washingtonpost.com/world/national- security/nsa-collects-millions-of-e-mail-address- books-globally/2013/10/14/8e58b5be-34f9-11e3- 80c6-7e6dd8d22d8f_story.html [4] http://apps.washingtonpost.com/g/page/world/ the-nsas-overcollection-problem/517/#document/ p4/a126384 [5] http://www.washingtonpost.com/world/national security/nsa-infiltrates-links-to-yahoo-google data-centers-worldwide-snowden-documents say/2013/10/30/e51d661e-4166-11e3-8b74- d89d714ca4dd_story.html [6] http://apps.washingtonpost.com/g/page/national/ the-nsa-is-hacking-private-networks/542/ [7] http://www.washingtonpost.com/business/ technology/microsoft-suspecting-nsa-spying- to-ramp-up-efforts-to-encrypt-its-internet- traffic/2013/11/26/44236b48-56a9-11e3-8304- caf30787c0a9_story.html [8] http://www.nytimes.com/2013/11/26/technology/ a-peephole-for-the-nsa.html?pagewanted=all&_r=1& [9] http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/23/nsa-infected- 50000-computer-networks-with-malicious-software/ [10] http://www.theguardian.com/world/2013/nov/20/us- uk-secret-deal-surveillance-personal-data#

www.pctodaythailand.com

17


MAC MANIA

โดย @eka_x (www.aofapp.com)

ปรับเครื่องแมคให้ใช้สนุกขึ้น

ด้วยโปรแกรมตัวน้อย

หลังจากใช้ OSX มาปีกว่า ก็พอจับทาง โปรแกรมบนแมคได้นะครับว่ามีโปรแกรมเล็กๆ น้อยๆ ท�ำงานเฉพาะอย่าง ที่ส�ำคัญคือขายครับ มักจะไม่ได้แจกฟรีเหมือนวินโดวส์อยู่เต็มไปหมด ซึ่งหลายครั้งก็สงสัยว่าโปรแกรมที่มีความสามารถ แบบนี้มันต้องขายด้วยเรอะ สงสัยใช้ฟรีแวร์บน วินโดวส์มาจนชิน วันนี้จึงขอรวมโปรแกรมตัวเล็กๆ ที่มีความสามารถโอเค น่าหามาติดเครื่องให้ดูกัน สัก 2 ตัวครับ เผื่อจะลองใช้กันดูบ้าง

ไม่เห็นต้องขายเลย IrfanView หรือ Picasa ก็สามารถเปิดดูภาพอย่างรวดเร็วได้ แต่ส�ำหรับ คนใช้แมคถ้าอยากได้โปรแกรมดูภาพที่เข้าท่า เปิดรูปได้รวดเร็ว ก็ต้องสละเงินทองสนับสนุน นักพัฒนากันสักนิดหนึ่งครับ ตามปกติแล้วการดูรูปในแมคอย่างรวดเร็ว นั้นจะใช้ปุ่ม Space Bar เพื่อให้ Finder แสดง ตัวอย่างรูปที่ก�ำลังเลือก แต่มันก็เลือกดูรูปถัด ไปได้ยากล�ำบากเหลือเกินส�ำหรับคนที่ก�ำลังดู รูปแบบ Thumbnail อยู่ เพราะมันไม่สามารถ กดซ้าย-ขวาเพื่อดูรูปเรียงต่อๆ กันไปได้ ต้องกด LilyView ซ้าย-ขวา-ขึน้ -ลงเพือ่ เลือกรูปในตาราง Thumbnail โปรแกรมดูภาพตัวจิ๋ว ที่ก�ำลังแสดงอยู่ แล้วถ้าจะดับเบิ้ลคลิกเพื่อใช้ เริ่มต้นจากโปรแกรมตัวแรกที่ ผู้ใช้จากวินโดวส์จะต้องร้องเฮ้ยย โปรแกรมแบบนี้ โปรแกรม Preview เปิดรูป มันก็เปิดรูปไล่ตาม 18

PC Today December 2013

www.pctodaythailand.com

18


MAC MANIA ล�ำดับไม่ได้ซะงั้นอีก ต้องเลือกรูปเป็นกลุ่มก่อน ถึงจะมาเปิดเรียงใน Preview ได้ มันน่าล�ำบาก ใจยิ่งนัก ไม่รู้ทีมออกแบบ OSX คิดยังไงกันแน่

ไม่ต้องล�ำบากกลับไป Finder เพื่อตามลบรูปนั้น เอง โดยโปรแกรมนี้รองรับทุกรูปแบบไฟล์ตระกูล หลักคือ JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP, PSD หรือไฟล์ดิบ (RAW) จากกล้องต่างๆ จุดที่ขัดใจนิดหนึ่งคือน่าจะลากรูปจาก LilyView เข้าโปรแกรมแต่งรูปได้ทันที แต่ก็ใช่ว่า จะไม่มีวิธีเลย ผู้ใช้ก็ยังเลือกที่ File -> Open In Editor ได้อยู่ ก็ถือว่าไม่ล�ำบากเกินไปนักครับ

การแสดงผลรูปใน LilyView เป็นแบบเต็มภาพ ไร้กรอบ

LilyView จึงเป็นโปรแกรมง่ายๆ ที่ช่วยให้ OSX เปิดดูรูปได้อย่างที่ควรจะเป็น (หรือเรียกอีก อย่างว่าเปิดดูรูปแบบเดียวกับที่วินโดวส์ดู) คือ ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์รูปแล้วโปรแกรมจะเปิดรูปให้ ใหญ่สุดเท่าที่จอจะแสดงผลได้ กดซ้าย-ขวาเพื่อ เปลี่ยนรูป หรือจะใช้ TouchPad แตะ 2 นิ้วแล้ว ปัดซ้าย-ขวาเพื่อเปลี่ยนรูป หรือใช้ 2 นิ้วบิดหมุน รูป หรือเอานิ้วถ่างออกเพื่อซูมรูปก็ได้ ที่เด็ดสุด คือสามารถกด Command + Delete เพื่อลบรูป ที่ไม่ต้องการออกจากเครื่องได้ทันที

สามารถใช้ 2 นิ้วเพื่อแตะตวัดเปลี่ยนรูปได้

ส�ำหรับคนที่ก�ำลังหงุดหงิดกับวิธีดูภาพ ใน OSX ก็สามารถดาวน์โหลด LilyView มา ทดลองใช้ได้จาก www.lilyviewapp.com ถ้าติดใจแล้วก็สามารถซื้อเวอร์ชันเต็มได้ใน ราคา 4.99 เหรียญจาก Mac App Store ครับ (มีลดราคาเหลือ 0.99 เหรียญบ้าง แต่ก็ต้อง อดทนรอนิดหนึ่ง)

Unclutter

ไฟล์สกุลต่างๆ ที่สามารถเปิดได้

ส�ำหรับผู้ใช้ที่ต้องจัดการข้อมูล เยอะๆ หรือต้องหาข้อมูลจาก แหล่งนู่นนั่นนี่มาประกอบร่าง ก็คงอยากได้ โปรแกรมสักตัวที่เหมือนเป็นกระดาษทดข้อมูล ให้เรา แล้วไม่ว่าจะเปิดโปรแกรมอะไรอยู่ก็ www.pctodaythailand.com

19


MAC MANIA สามารถเรียกใช้ได้ ถ้าใครต้องการแบบนี้ ก็ขอแนะน�ำ Unclutter โปรแกรมทดข้อมูล ตัวเล็กๆ จากค่ายเดียวกับ LilyView ครับ

หน้าต่างหลักของโปรแกรมที่เรียกใช้จากด้านบน

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จ วิธีการเรียก ใช้ Unclutter นั้นง่ายมาก แค่ลากเมาส์ขึ้นไป ด้านบนสุดของจอ แล้ว Scroll เมาส์ลงมา (ถ้าใช้ Magic Mouse ก็ลากนิ้วตรงกลางลงมา หรือใช้ TouchPad ก็ปัด 2 นิ้วลง) จะเปิดหน้าต่างหลัก ของ Unclutter ครับ แต่ถ้าใครคิดว่ามันเรียกใช้ ง่ายไปจนอาจจะกดผิดพลาดได้ก็สามารถปรับ ใน Preference ของโปรแกรมได้ว่าจะให้กดปุ่ม Command ค้างไว้ก่อนลากลงมา หรือจะให้รอ แป๊บหนึ่งก่อนถึงจะลากลงมาก็ได้ ในหน้าต่างหลักของ Unclutter จะมี 3 ช่อง ที่ใช้เก็บข้อมูลต่างกัน ดังนี้ครับ • ช่องซ้ายสุดเอาไว้เก็บข้อมูลใน Clipboard ซึ่งสามารถเรียกดูข้อความ ไฟล์ต่างๆ หรือรูปที่ เราสั่ง Copy (Command + C) ย้อนหลัง และ ดึงของเก่ากลับมาใช้ได้ หรือจะกดดาวที่ข้อมูล ที่ใช้บ่อยๆ เพื่อให้เรียกใช้ได้ง่ายก็ได้ แต่ถ้าไม่ อยากให้เก็บข้อมูลจากโปรแกรมตัวไหน ก็ปรับได้ใน Preference ของโปรแกรม • ช่องกลางไว้เก็บไฟล์ตา่ งๆ เป็นพืน้ ทีร่ วม สามารถลากไฟล์จากทีไ่ หนก็ได้มาพักไว้กอ่ นในนี้ เพือ่ ทีจ่ ะลากไปยังโฟลเดอร์หรือไดรฟ์อนื่ ๆ ในอนาคต 20

PC Today December 2013

• ช่องขวาสุดเป็นกระดาษโน้ต มีอยู่หน้า

เดียวส�ำหรับเรียกใช้ จดข้อความกันลืม พอใช้เสร็จก็ลบข้อความออก ทั้ง 3 ช่องนี้สามารถ ลากออกมาด้านนอกให้ เป็นถาดเรียกใช้ง่ายๆ ได้ หรือจะลากปรับขนาด กล่องที่ใช้บ่อยให้ใหญ่ขึ้น ก็ได้ทั้งนั้น และทีเด็ดส�ำหรับผู้ใช้แมค หลายเครื่องคือสามารถเปลี่ยนที่เก็บข้อมูลของ Unclutter ให้ไปอยู่ใน Dropbox ท�ำให้โปรแกรม ซิงค์ข้อมูลเหมือนกันหมดส�ำหรับแมคทุกเครื่อง จะโยนไฟล์หรือเขียนโน้ตอะไรใส่ Unclutter ใน iMac ก็เรียกใช้จาก Unclutter บน MacBook ต่อได้ทันที

ดึงหน้าต่างของ Unclutter ให้ออกมาลอยข้างนอก จะได้ดูข้อมูลหรือลากไฟล์ลงง่ายๆ

ด้วยวิธีการใช้ง่ายๆ แต่ท�ำงานได้จริงของ Unclutter ท�ำให้มันเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ น่ามีติดเครื่องเอาไว้ส�ำหรับคนที่ยุ่งวุ่นวายกับ ข้อมูลเยอะๆ ครับ สนนราคา 4.99 เหรียญ (แต่ก็มีช่วงลดเหลือ 0.99 เหรียญบ้างนะ) ค้นหาใน Mac App Store ได้เลย


SMART STORY

โดย เปี๊ยก ว.2

SMART STORY

10 สุดยอดแท็บเล็ต

ก่อนอื่นต้องขอกล่าวว่าสวัสดีปีใหม่ครับ ใครคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนา คิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทอง คิดอยากมีแฟนก็ขอให้ได้เมีย คิดอยากกินเบียร์ก็ขอให้ได้ เหล้า (อันหลังๆ นี่ทะแม่งๆ นะ) แต่ที่สำ�คัญที่สุด...ขอให้มีความสุขกันทั้งปีทั้งชาติครับ

www.pctodaythailand.com

21


SMART STORY

มาเล่นทายปัญหาประเทือง ปัญญากันหน่อยนะครับ ทายสิว่า อุปกรณ์ไอทีใดที่ขายดีที่สุด ในปี 2013 ระหว่าง 1) พีซี (รวม เดสก์ทอปและโน้ตบุ๊ก) 2) โทรศัพท์ มือถือ และ 3) แท็บเล็ต และค�ำตอบ ที่ถูกต้องคือ...โทรศัพท์มือถือครับ ตามมาด้วยพีซีและแท็บเล็ต แต่ถ้า นับเรื่องโตเร็วสุดนี่ต้องเป็นแท็บเล็ต เพราะขยายตัวจากปีก่อนนู้นถึง 53.4% ในขณะที่มือถือขยายตัวแค่ 3.7% ส่วนพีซีนั้นหดตัวลงถึง 11.2% ที่น่าสนใจคือในบรรดาโอเอส ใหญ่ 3 ตัวคือ วินโดวส์, แอนดรอยด์ และไอโอเอสนั้น แอนดรอยด์โตขึ้น กว่าเดิมถึง 74.06% ซึ่งมากกว่าไอโอเอส ที่ขยาย ตัว 27.75% แต่วินโดวส์นั้นกลับลดลง 4.3% ถ้าเราพิจารณาจากข้อมูล 2 ชุดที่ว่า เราอาจ อนุมานได้ว่าปี 2013 เป็นปีทองของแท็บเล็ตจริงๆ โดยเฉพาะแอนดรอยด์ ซึ่งช่วงครึ่งปีแรกของ ปี 2013 แซงหน้าไอโอเอ เป็นโอเอสแท็บเล็ต เบอร์ 1 (ด้วยส่วนแบ่งมากกว่า 60%) แต่ตัวเลข ครึ่งปีหลัง (ซึ่งยังไม่ออก) อาจเปลี่ยนได้ครับ เพราะแอปเปิล้ มีทเี ด็ดทัง้ iPad Air และ iPad mini 2

แท็บเล็ตที่ดีที่สุดประจ�ำปี 2013

ในเมื่อตลาดแท็บเล็ตโตไวไปเร็วซะขนาด นั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีแท็บเล็ตให้เลือก 22

PC Today December 2013

มากมาย ถ้าเอาเฉพาะอินเตอร์ แบรนด์ก็มีให้เลือกหลายสิบรุ่นแล้ว แบรนด์ที่ขายดีติดอันดับท็อป 5 คือ แอปเปิ้ล, ซัมซุง, เอซุส,

เลอโนโว และ เอเซอร์ ตามล�ำดับ แต่ยอดขาย ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าแท็บเล็ตยี่ห้อนั้นรุ่นนี้จะ ดีเสมอไปนะครับ ยังมีแท็บเล็ตยี่ห้ออื่นๆ อย่าง เช่น อเมซอน, แอลจี หรือแม้แต่ เอ็นวิเดีย ที่แม้ จะไม่ติดท็อป 5 แต่ก็มีแท็บเล็ตแจ๋วๆ กับ เขาเหมือนกัน


SMART STORY ต้องยอมรับครับว่าล�ำบากใจไม่น้อยกับ การคัดเลือกแท็บเล็ต เพราะจริงๆ เวลาแต่ละ คนเลือกซือ้ แท็บเล็ตก็จะมี “ธง” ทีแ่ ตกต่างกัน บางคนดูที่ขนาดหน้าจอ คุณภาพจอ สเปก ภายใน ยี่ห้อ ราคา ฯลฯ ส�ำหรับแท็บเล็ตที่คัด มาในวันนี้ผมใช้เกณฑ์ง่ายๆ 3 อย่างคือคุณภาพ ประสิทธิภาพ และราคา ล�ำดับก่อนหลังไม่เกีย่ วกับ ว่ารุน่ ไหนดีกว่ารุน่ ไหนนะครับ และต่อไปนีค้ อื 10 สุดยอดแท็บเล็ตที่เราคิดว่าดีที่สุดของปี 2013

1

Tegra Note 7 เป็นแท็บเล็ตจอ IPS ขนาด 7 นิ้วที่ใช้ชิป SoC ของเอ็นวิเดียรุ่น Tegra 4 ซึ่งใช้ ซีพียู Quad-core ARM Cortex-A15 (1.8GHz) มาพร้อมแรม DDR3L-1600 ขนาด 1GB หน่วยความจ�ำภายใน 16GB รองรับ MicroSD การ์ดและมีแบตเตอรี่ความจุ 4100mAh เอนวิเดียจ้างหลายๆ บริษัทผลิต Tegra Note 7 ไม่ว่าจะเป็น โซแทค, พีเอ็นวาย หรือ กิกะไบต์ เป็นต้น ดังนั้นถ้าไปถามหา Nvidia Tegra Note 7 เลยเนี่ยคงไม่มีนะครับ ก็จะเป็น Zotac Tegra Note 7 อะไรประมาณนี้ แต่บางยี่ห้อถึงกับรีแบรนด์หมดเลยก็มี เช่น HP Slate 7 Extreme Tegra Note 7 เนี่ยได้ใจทั้งเรื่องคุณภาพและราคา วัสดุและงานประกอบเข้าขั้นเยี่ยม ส่วนราคาที่เมืองนอกก็ต�่ำกว่าหมื่น ซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสเปกและประสิทธิภาพซึ่งจัดอยู่ใน ระดับปานกลางค่อนไปทางสูง ทีเด็ดของ Tegra Note 7 อยู่ที่กราฟิกและซอฟต์แวร์ (ซึ่งได้อิทธิพล จากเครื่องเล่นเกมพกพา Shield ของเอ็นวิเดีย) ซึ่งเหมาะกับการเล่นเกมส์มาก อีกอย่างคือ ปากกาสไตลัสแบบคาปาซิทิฟ ที่ใช้เทคโนโลยี DirectStylus ท�ำให้ตอบสนองได้ดีใกล้เคียงกับ สไตลัสแบบแอ็กทีฟเลยทีเดียว www.pctodaythailand.com

23


SMART STORY

2

แม้จะมี iPad mini 2 ออกมาแล้วแต่ iPad mini รุ่นแรกก็ยังน่าเล่นอยู่... โดยเฉพาะเมื่อราคาลดลงมาอย่างนี้ สเปก นั้นอาจจะเก่าไปนิดคือใช้ชิป A5 (Gen2) ซีพียู Dual-core ARM Cortex-A9 (1GHz) แรม 512MB แต่ก็มีความจุให้เลือกตั้งแต่ 16 ไปจนถึง 64GB เลยทีเดียว ขนาดหน้าจอ 7.9 นิ้วเป็นสาเหตุหลักที่ หลายคนเลือกใช้ iPad mini ถึงแม้ว่าความ ละเอียดจะต�่ำไปนิด (1024x768 พิกเซล) แต่ก็ยังมีดีที่คุณภาพจอ (IPS LED) และ คนจ�ำนวนไม่น้อยก็ชื่นชอบสัดส่วนหน้าจอ 4:3 โดยหลักๆ แล้ว iPad mini ได้ใจเรื่อง คุณภาพและราคาครับ 24

PC Today December 2013


SMART STORY

3 แท็บเล็ตจากไมโครซอฟท์รุ่นที่ 2 นี้ภายนอกไม่ได้ต่างจาก Surface รุ่นแรกเท่าไหร่แต่สิ่งส�ำคัญอยู่ ที่ภายในครับ ซีพียูนั้นได้รับการอัพเกรดมาเป็น Core i5-4200U มาพร้อมแรม 4/8GB หน่วยความจ�ำ ภายในมีตั้งแต่ 64 ไปจนถึง 512GB (เป็น SSD แบบ mSATA) เรื่องประสิทธิภาพนี่โอเคเลย แต่ราคา นี่ท�ำให้ต้องคิดเลยว่าจะเอาโน้ตบุ๊กดีกว่ามั้ย Surface Pro 2 เป็นแท็บเล็ตที่ไม่เหมาะกับการพกพาหรือถือนานๆ ครับ ด้วยขนาดหน้าจอ 10.6 นิ้ว ความหนา 13.5 มม. น�้ำหนักเกือบ 1 กิโลกรัม เรียกได้ว่าคนละเรื่องกับ iPad mini เลย แต่จุดแข็ง ของมันอยู่ที่ใช้วินโดวส์ 8/8.1 ไม่ใช่ RT ดังนั้นเรื่อง ซอฟต์แวร์จึงรองรับได้กว้างมาก และเมื่อรวมกับ ซีพียูที่แรงแต่ประหยัดพลังงาน ท�ำให้ Surface Pro 2 เป็นลูกครึ่งแท็บเล็ต/โน้ตบุ๊กระบบ วินโดวส์ที่ดีที่สุดขณะนี้ครับ

www.pctodaythailand.com

25


SMART STORY

4

ยอมรับเลยว่าทีแรกคิดไม่ตกระหว่าง Nexus 10 กับ Galaxy Note 10.1 แต่ก็เลือก Nexus 10 เพราะความลงตัวของทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แม้ว่าจะใช้ซีพียู Dual-core (Cortex-A15 1.7GHz) แต่ด้วยแรม 2GB ก็ท�ำให้การใช้งาน ลื่นไหลไม่ติดขัด เนื้อที่ 16/32GB นั้นอาจจะดูน้อยไปนิด เพราะไม่สามารถเพิ่ม MicroSD Card ได้อีก แต่ก็ต้องไม่ลืมว่านี่เป็นอุปกรณ์ Nexus ซึ่งสามารถอัพเกรดเป็นแอนดรอยด์เวอร์ชันล่าสุดได้เป็น อันดับต้นๆ หน้าจอ 10 นิ้วของ Nexus 10 นั้นก็มีความละเอียดถึง 2560x1600 พิกเซล แถมยังใช้ Gorilla Glass 2 อีกด้วย Nexus 10 เป็นตัวอย่างของแท็บเล็ตที่ไม่เน้นฟีเจอร์หวือหวา แต่เน้นการ สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลให้กับผู้ใช้เป็นหลักบวกกับฟีเจอร์พื้นฐานที่ครบถ้วน ราคาก็ไม่ แพงมากด้วย ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ครบเครื่องทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และราคาจริงๆ ครับ

26

PC Today December 2013


SMART STORY

5 ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าแล้ว Kindle Fire HDX 7 อาจเป็นเบอร์ 1 ในวันนี้เลยก็ได้ครับ ดูจากสเปก ที่ใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 800 เลยทีเดียว (ซีพียู Quad-core 2.2GHz) แรม 2GB ความจุ 16-64GB หน้าจอ 7 นิ้วความละเอียด 1920x1200 พิกเซล ทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่ประมาณ 8 พันกว่าบาทเท่านั้น ข้อจ�ำกัดของ Kindle Fire HDX อยู่ที่ซอฟต์แวร์เพราะเค้าใช้ Fire OS ที่ดัดแปลงมาจาก แอนดรอยด์อีกที ซึ่งท�ำให้ยูสเซอร์ถูกจ�ำกัดอยู่ในระบบของอะเมซอนเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มาคือ ฟีเจอร์ ส�ำหรับคนที่เป็นแฟนอะเมซอนจริงๆ เช่น X-ray, Kindle Store หรือ Mayday ดังนั้น Kindle Fire HDX จะเหมาะกับคนที่เป็นลูกค้าอะเมซอนอยู่แล้วมากกว่า

www.pctodaythailand.com

27


SMART STORY

6

หลายคนแทบไม่เคยได้ยินแท็บเล็ตรุ่นนี้มา ก่อนด้วยซ�้ำ แต่ G Pad 8.3 เป็นแท็บเล็ตที่มี เอกลักษณ์และน่าสนใจมากครับ ที่โดดเด่นที่สุด คงเป็นหน้าจอ (IPS) ขนาด 8.3 นิ้วที่มาพร้อม ความละเอียด 1920x1200พิกเซล สเปกนั้นก็ แจ่มไม่น้อยเพราะใช้ Qualcomm Snapdragon 600 (ซีพียู Quad-core 1.7GHz) แรม 2GB ความจุ 16GB สามารถเพิ่ม MicroSD การ์ดได้ งานประกอบนั้นแอลจีท�ำออกมาได้ เนี๊ยบทีเดียว หน้าจอไอพีเอสและความ บาง (ประมาณ 8.3 มม.) ท�ำให้มันแข่ง กับ iPad mini ได้เลย ซอฟต์แวร์นั้นมี ลูกเล่นพิเศษอยู่ที่ QPair ซึ่งให้เรา สามารถซิงค์ G Pad 8.3 กับมือถือ แอนดรอยด์รุ่นไหนก็ได้ผ่านบลูทูธ (แต่ต้องเป็นแอนดรอยด์รุ่น 4.1 ขึ้นไป) แต่ข้อเสียของ G Pad 8.3 คือราคาครับ แอลจีตั้งราคาไว้ประมาณหมื่นต้นๆ ซึ่ง ผมว่าแพงไปนิด แต่หลายคนก็บอกว่า มันแข่งกับ iPad mini ได้ G Pad 8.3 ถือเป็นอีกทางเลือกส�ำหรับคนที่เบื่อ แท็บเล็ตแอนดรอยด์หน้าจอ 7 นิ้วครับ 28

PC Today December 2013


SMART STORY

7

สวย แรง และโดดเด่นเป็นนิยามสั้นๆ ของ Xperia Table Z เค้าเลยครับ โซนี่นั้นก็คล้ายๆ กับ แอลจีตรงที่นานๆ ทีจะท�ำแท็บเล็ตออกมาซักครั้ง เมื่อท�ำออกมาแล้วก็เหมือนคนพูดน้อยต่อยหนัก ครับ...เข้าเป้าเต็มๆ สเปกนั้นอาจจะไม่หวือวา อย่างซีพียูก็เป็น Snapdragon S4 Pro (ซีพียู Quad-core 1.5GHz) แรม 2GB พื้นที่ 16GB รองรับ MicroSD การ์ด หน้าจอขนาด 10.1 นิ้ว ความละเอียด 1920x1200 พิกเซล สิ่งที่ท�ำให้ Xperia Tablet Z โดดเด่น คืองานประกอบและฟีเจอร์ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของโซนี่อย่าง บอดี้ที่กันน�้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP55/IP57 และยังใช้กระจกแบบ Tempered Glass นอกจากนี้ ยังมีกล้องหน้า-หลังความละเอียด 2.2M และ 8.1M ตามล�ำดับ ซึ่งแน่นอนว่าถ่ายออกมาสวยตาม แบบฉบับโซนี่ เรื่องการสื่อสารทันสมัยเพราะรองรับทั้ง NFC และ LTE บางคนอาจจะบอกว่าราคา ประมาณ 2 หมื่นแพงไปนิด แต่ก็เป็นปกติของสินค้าโซนี่อยู่แล้ว ถามว่ามันคุ้มมั้ยกับสิ่งที่ได้? ถ้าคิดถึง หน้าตา วัสดุ งานประกอบ ฟีเจอร์ ซอฟต์แวร์ ถือว่าสูสีกับ iPad 4 เลยทีเดียวครับ www.pctodaythailand.com

29


SMART STORY

8 นิยามสั้นๆ ของมันคือแท็บเล็ต แอนดรอยด์ 7 นิ้วที่ดีที่สุดครับ เพราะอะไร? อย่างแรกคือ ประสิทธิภาพครับ ซีพียูใช้ของ Qualcomm Snapdragon S4 Pro (Quad-core 1.5GHz) แรม 2GB และความจุภายใน 16/32GB พร้อมหน้าจอไอพีเอสขนาด 7 นิ้วความละเอียด 1920x1200 พิกเซล การเชื่อมต่อครบครันไม่ต่างจาก Xperia Tablet Z เมื่อกี้เลย อย่างที่สอง...ราคา เริ่มต้นแค่ประมาณ 7 พันบาท สูงสุดแค่ราวๆ หมื่นสอง เทียบกับสเปกที่ได้ถือว่าคุ้มนะครับ แต่ Nexus 7 ยังมีดีอย่างที่ 3 คือคุณภาพ ถึงแม้ว่าดีไซน์และงานประกอบจะไม่ไฮโซอย่าง iPad mini/mini 2 แต่อย่าลืมว่านี่เป็นแท็บเล็ตของกูเกิ้ลเอง ดังนั้นคุณจะได้ประสบการณ์ของแอนดรอยด์ แบบเต็มๆ บางคนอาจจะไม่ชอบแอนดรอยด์แบบ “ดิบๆ” แต่นั่นแหละครับคือ “อิสระ” อย่าลืมว่า ข้อดีของอุปกรณ์ Nexus คือได้อัพเดตอย่างต่อเนื่องและก่อนยี่ห้ออื่นๆ ด้วย ข้อเสียอย่างเดียวคือ บ้านเราหาซื้อ Nexus 7 ในราคานี้ไม่ได้ครับ ต้องไปซื้อในประเทศที่กูเกิ้ลเค้าช่วยอุดหนุนราคาอย่าง อเมริกา

30

PC Today December 2013


SMART STORY

9

หรือที่เรียกกันติดปากว่า iPad mini 2 พูดกันแบบกลางๆ ไม่ต้องเอาใจแฟนบอยค่ายไหนเลย นี่คือแท็บเล็ตที่ผมว่าดีที่สุดอันดับ 2 ณ ตอนนี้ จุดแข็งของแอปเปิ้ลนอกจากแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้ว คือความลงตัวของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครับ ฮาร์ดแวร์ของ iPad mini 2 นั้นได้รับการออกแบบมา เป็นอย่างดี ชิปที่ใช้คือ A7 นั้นเป็นเพียงซีพียูดูอัลคอร์ (บวกด้วยโค-โปรเซสเซอร์ M7) แรม 1GB แต่แรงกว่าซีพียูควอดคอร์ หรือ ออคตาคอร์ที่มีแรม 2/3GB ในแท็บเล็ตแอนดรอยด์หลายๆ รุ่นเสียอีก นี่ยังไม่ต้องพูดถึงหน้าจอ IPS ขนาด 7.9 นิ้วที่ให้ความละเอียดสูงถึง 2048x1536 พิกเซลนะครับ เรายังต้องให้เครดิตแอปเปิ้ลที่ออกแบบซอฟต์แวร์ให้ดึงประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ออกมาได้มาก ที่สุดด้วย ซอฟต์แวร์และอีโค่ซิสเต็มส์ของแอปเปิ้ลเป็นจุดแข็งและจุดที่ดึงดูดหลายคนให้เข้ามา ใช้อินเทอร์เฟซของไอโอเอสนั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องใช้ง่ายและสวยงาม (แต่กับไอโอเอส 7 นี่คงต้อง แล้วแต่รสนิยมนะครับ) แอพสโตร์นั้นก็มีแอพให้เลือกมากกว่าล้านแอพ และมีแอพขยะน้อยกว่า ของแอนดรอยด์ แต่สิ่งที่ต้องแลกมา คือราคาซึ่งแอบแพง...แต่ก็นะ อีกอย่างหนึ่งคือคุณจะไม่มีอิสระ ปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้เหมือนกับแอนดรอยด์ www.pctodaythailand.com

31


SMART STORY

10

และนี่คือแท็บเล็ตที่ผมยกให้เป็น เบอร์ 1 ของปี 2013 (และจนถึงบัดนี้ ด้วย) เพราะมันเจ๋งจริงในแทบทุกด้านเลย ครับ ฮาร์ดแวร์นั้นคล้ายๆ กับ iPad mini 2 แต่ ซีพียูจะแรงกว่าเล็กน้อย แต่ที่ส�ำคัญคือความ ล�้ำสมัยของมัน นอกจากชิปรุ่น A7 ที่ท�ำให้โลกตะลึง แล้ว ยังมีขอบที่เล็กและขนาดซึ่งบางเพียง 7.5 มม. ซึ่งก็ มีส่วนท�ำให้มันเบามากๆ ด้วย (ไม่ถึงครึ่งกิโลกรัม) เบากว่า แท็บเล็ต 7 นิ้วหลายรุ่นเลยทีเดียว ทั้งๆ ที่ตัวมันมีหน้าจอใหญ่ ถึง 9.7 นิ้ว หน้าจอนั้นก็เป็นแบบ IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ท�ำให้ใช้ไฟน้อยลง แต่ยังคมชัดเหมือนเดิม แม้จะบางเบาขึ้นแต่ความแข็งแกร่งไม่ต้องกังวลเลยครับ งานประกอบนั้นเยี่ยมยอดตามมาตรฐาน ของ แอปเปิ้ลอยู่แล้ว สามารถถือใช้งานมือเดียวได้สบาย (ไม่ต้องกลัวหัก) เมื่อเทียบกับ iPad 4 แล้ว iPad Air ยกระดับขึ้นมาแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นภายนอกที่บางเบากว่า ประสิทธิภาพที่แรงขึ้นมาก แบตเตอรี่นั้นอายุการใช้งานอาจจะสั้นกว่า iPad 4 แต่ก็เพียงเล็กน้อย เมื่อรวมกับซอฟต์แวร์ที่เจ๋งเป็น ทุนเดิมอยู่แล้ว ท�ำให้ iPad Air เป็นแท็บเล็ตที่ลงตัวมากๆ จะมาสะดุดเอาก็ตรงราคา แต่ก็เหมือนกับ iPad mini 2 ล่ะครับ...คือแอบแพง แต่ถ้าใครมีงบคงปฏิเสธเจ้า iPad Air ยากครับ

มีแท็บเล็ตรุ่นไหนที่ต้องตาโดนใจกันบ้างมั้ยครับ ปี 2014 นั้นกูรูบอกว่าสถานการณ์ในตลาดแท็บเล็ต อาจจะไม่ต่างจากปี 2013 เท่าไหร่ คือจะมีม้า 2 ตัวหลักแข่งกัน (แอปเปิ้ลและซัมซุง) ซึ่งแปลว่าโอเอส หลักก็ยังคงเป็นไอโอเอสกับแอนดรอยด์อยู่ เค้าว่านู่นล่ะครับปี 2017 แท็บเล็ตวินโดวส์ถึงจะได้ลืมตา อ้าปากบ้าง ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ วันนี้เวลาหมดแล้ว โอกาสหน้าพบกันใหม่ สวัสดีครับ 32

PC Today December 2013

PCToday Vol.10 Issue 130 December 2013  

Top 10 Most Wanted Tablets of 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you