Page 1


CONTENTS Vol. 11 | ISSUE 135 | 2014 Smart Action

• วิธีแบ๊กอัพและรีสโตร์อีเมลใน Outlook • กู้คืนรูปภาพจากเมมโมรี่การ์ดง่ายๆ ด้วย Photorec • แนะนำ� 10 แอพฟรี ใน Chrome ที่น่าใช้สุดๆ ท้าให้ลอง • ล้างบางโปรแกรมห่วยๆ ให้เกลี้ยงด้วย Should I Remove It

40

Mac Mania 26 จัดการทุกรหัสผ่านและข้อมูลสำ�คัญ ด้วย 1Password

Smart Story

33

Special Scoop

14 18

Quick Start

18

FIRST REVIEW UP24 สายรัดอัจฉริยะ จำ�เป็นหรือฟุ่มเฟือย

MSI จัดเต็มเมนบอร์ดใหม่ ชิปเซ็ต Z79

XBMC 13.0 “Gotham” เวอร์ชั่นใหม่มีอะไรเจ๋งๆ มาดูกัน

School 3.0

แนะนำ�แอพสร้างสรรค์สำ�หรับเด็ก

21

26

33

40

46

21


CONTENTS Vol. 11 | ISSUE 135 | 2014 Tech Inside

132

Street Product

128

PR News

143

คู่มือฉบับจิ๋ว สำ�หรับการเลือกซื้อ SSD มาเปลี่ยนชีวิตให้เร็วปี๊ดกันเถอะ

128

Win 7 Hot Tip

74

Inside Windows 8

90 57

Photo Lover

103

Windows 8.1 Update 1 และการปรับแต่ง Context Menu

สร้างแสงออโรร่า ใส่ดาว ในภาพยามค่ำ�คืน

Professor Q

ปิดคำ�ขอเกมบน Line ไม่ต้องมาเตือน ชั้นหนวกหู!!!

74 117 117

68 59

106

103

132


www.pctodaythailand.com facebook.com/pctoday twitter.com/pctoday pctoday@aspirers.com

STAFF

ดร. ครรชิต มาลัยวงศ ประทีป ยงเขต อ�ำพล สงวนศิริธรรม จิระ หองส�ำเริง คมสัน เหลาศิลปเจริญ วิโรจน อัศวรังสี บัณฑิต คุปพิทยานันท บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : กิตติพงศ ตันสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ที่ปรึกษานิตยสาร :

Editorial Staff บรรณาธิการบริหาร : บรรณาธิการเทคนิค : หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ผู้สื่อข่าวอาวุโส : บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ :

กิตติพล มูลพินิจ kittipon@aspirers.com เปรมชัย ภูริวัฒนา premchai@aspirers.com จิราภรณ กิตติจนั ทรขจร jiraporn@aspirers.com ศิริพรรณ ตันตินีรนาท siripan@aspirers.com วิลัยพร มงคลแพทย wilaiporn@aspirers.com

Sales Staff Senior Account Executive : พันธทิพย กชจรัสศรี Sale@aspirers.com Senior Account Executive : นฤมล คุปพันธ์

Back Office ฝ่ายจัดจ�ำหน่าย : สมาชิกสัมพันธ์ : จัดจ�ำหน่ายโดย : ร้านแยกสี : พิมพ์ที่ :

เยาวมาลย เจริญผล yaowamanc@aspirers.com ธิดา เลิศสุรพิบูล member@aspirers.com เพ็ญบุญ โทร. 0-2615-8625 บริษัท พีพี เพลท แอนด ฟลม จ�ำกัด โทร. 0-2274-7988-91 โรงพิมพ พิมพดี โทร. 0-2401-9401

บริษัท ดิแอสไพเรอรสกรุป จ�ำกัด

431/6 อาคาร​สาธร​เพล​ส ชั้น 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลอง​ตนไทร เขต​คลองสาน กรุง​เทพ​ฯ 10600 โทรศัพท 0-2440-0330 โทรสาร 0-2440-0337

ยอดขายอันดับ 1 สำ�รวจโดย ซีเอ็ดบุกเซ็นเตอร ขอมูลอัพเดตสุด วัดจาก “ยอดขายจริง” ไมใช “โพลส”

การสงบทความมาลงตีพิมพ ในนิตยสาร

นิตยสาร PC Today ยินดีพจิ ารณาบทความจากบุคคล ภายนอก โดย กรุณาสงมาทีก่ องบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today ตาม ทีอ่ ยูข อง บริ ษั ท ข า งต น ส� ำ หรั บ ต น ฉบั บ ที่ ส  ง มา ขอให อ ยู  ใ นรู ป แบบ ของเท็ ก ซ ไ ฟล ห รื อ จะเป น ไมโครซอฟท เ วิ ร  ด ก็ ไ ด พร อ มภาพ ประกอบขอเขียนเหลานัน้ โดยทางบริษทั จะพิจารณาคาเรือ่ งเพือ่ ตอบแทนตามมาตรฐานบริษัทฯ ตอไป อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ไมรับบทความที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใด ดังนั้น ขอเขียน ดังกลาวตองไมเปนการละเมิดลิขสิทธิผ์ อู นื่ ผูใ ด และหากเปนการ รวบรวม และเรียบเรียงขึน้ ใหมจากตนฉบับอันมีลขิ สิทธิจ์ ากแหลง ไหน โปรดระบุที่มาโดยละเอียด และสงส�ำเนาแนบมาดวย หมายเหตุ : ทรรศนะและขอคิดที่ปรากฏอยูในบทความตางๆ ของนิตยสาร PC Today เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน แตละทาน ไมจ�ำเปนตองเปนความคิดเห็นของบริษัทฯ เสมอ ไป และขอเขียนที่นักเขียนภายนอกสงมา หากมิไดปฏิิบัติตาม ขอก�ำหนดขางตน และมีการละเมิดลิขสิทธิเ์ กิดขึน้ ทางบริษทั ฯ จะไมขอรับผิดชอบแตประการใด

สอบถามขอสงสัยในเรื่องบทความ

ในกรณีที่ต องการถามปญ หาทางเทคโนโลยี เรื่องเทคนิค ใน การใชงานโปรแกรมตางๆ และเรื่องบทความ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ไมสะดวกที่จะใหบุคคลภายนอกติดตอกองบก. และ นักเขียนนอกโดยตรงตลอดเวลา ดังนัน้ กรุณาสงจดหมาย ค�ำถาม ติดตอมาไดที่กองบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today ตามที่อยู

การสมัครสมาชิกและการเปลี่ยนที่อยู

กรุ ณ าหาแบบฟอร ม สมั ค รสมาชิ ก และอ า นรายละเอี ย ด ไดในทายเลม ส�ำหรับผูสงสัยเพิม่ เติมกรุณาโทรศัพทสอบถามได ที่ฝายสมาชิก โทร. 0-2439-7644 ตอ 212, 224, 777

การขออนุญาตและพิมพซ�้ำ

บทความที่ ตี พิ ม พ ใ นนิ ต ยสาร PC Today สงวนสิ ท ธิ์ ต าม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีที่ตองการน�ำสวนหนึ่ง สวนใดของนิตยสารไปใชโปรดติดตอไดที่ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร PC Today ตามทีอ่ ยู หรืออีเมล และเบอรโทรศัพทขา งตน

การแจงขาวผลิตภัณฑ ใหม และบริการอื่นๆ

บริ ษั ท ใดที่ ต  อ งการประชาสั ม พั น ธ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข องตน ให ส  ง รายละเอียดพรอมรูปถายผลิตภัณฑมาไดที่กองบรรณาธิการ นิตยสาร PC Today อนึ่ง ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ใน การพิจารณาเลือกตีพิมพให ตามเหมาะสม

การรับรูความเปนเจาของลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา

เนื่องจากนิตยสาร PC Today ไมสามารถประกาศความเปน เจาของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาที่มีอยูมากใหค รบถ ว น สมบูรณ อีกทั้งความนิยมในลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา ดังกลาวมักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ทางกองบรรณาธิการ จะประกาศ ความเปนเจาของลิขสิทธิ์เฉพาะที่มีการกลาวถึง ในบทความ ประกอบลงในบทความนั้ น ๆ เลย และถ า สิ ท ธิ์ ดังกลาวเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปแลว ทางนิตยสารขอสงวนสิทธิ์ ทีจ่ ะไมกลาวซ�ำ้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชนในการเขียนบทความใหกระชับ นาอาน


EDITOR TALK โดย กิตติพล มูลพินิจ

“กระแสคนรักสุขภาพ มาแรง” จะว่าไปแล้วใครๆ ก็รักสุขภาพตัวเองกันทั้งนั้นใช่ไหมครับ แต่ช่วงนี้อาจจะบูมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากกิจกรรมการออกก�ำลังกายต่างๆ หรือแม้แต่การควบคุมอาหารการกิน กลายเป็นกิจกรรม ที่น่าสนุก เพราะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่ทุกคนก็สามารถน�ำมาใช้เพื่อคอยตรวจสอบความก้าวหน้า ได้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แอพต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่เรียกรวมๆ ว่าสมาร์ทแวร์ (Smart wear) อาทิเช่น พวกนาฬิกาหรือสายรัดข้อมืออัจฉริยะในปัจจุบัน ที่พัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่าเพียงแค่ ดูเวลาหรือใส่เล่นเท่ๆ เป็นแฟชั่นเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมหน้าจอและส่วนประมวลผลที่สามารถวัดอัตรา การเต้นของหัวใจ, อัตราการเผาผลาญไขมันและแคลอรี่ หรือแม้แต่เป็นผู้ช่วยคอยวางตารางการ ออกก�ำลังกายและควบคุมปริมาณอาหารก็ได้อีกด้วย ส�ำหรับคนชอบวิ่งและปั่นจักรยาน อุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้ยังช่วยวัดระยะทาง วางแผนเส้นทาง นับจ�ำนวนก้าวที่วิ่ง และข้อมูลอื่นๆ เก็บเป็นฐานข้อมูลส่วนตัว และน�ำมารายงานเป็นสถิติให้ผู้ใช้ได้ รับทราบถึงความก้าวหน้าของตน อีกทั้งยังสามารถแชร์ออกไปยังโซเชี่ยลมีเดียได้อีกด้วย ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้ จึงท�ำให้หลายๆ คนหันมาออกก�ำลังกายกันด้วยความสนุกสนาน มากขึ้น เมื่อก่อนหลายคนอาจคิดว่า ยิ่งเทคโนโลยีล�้ำหน้ามากขึ้นเท่าใด คนก็จะยิ่งขี้เกียจและสุขภาพ แย่ลงเท่านั้น แต่ในทางกลับกัน เทคโนโลยีดีๆ ก็ช่วยให้คนแข็งแรงและสุขภาพดีขึ้นได้เช่นกัน ว่าแล้ว...เรามาออกก�ำลังกายกันดีกว่าครับ 8

PC Today VOL. 11 | ISSUE 135


SPECIAL SCOOP

SPECIAL SCOOP

dtac Accelerate ประกาศผลเฟ้น 5 ทีม ที่มีไอเดียสุดเลิศ และผลงานสุดเจ๋ง เข้าอบรม

intensive boot camp จากดีแทค ซึง่ ได้แก่ ทีม Anywheretogo, ทีม FastinFlow, ทีม Piggipo, ทีม Drivebot และ ทีม Stroylog โดยดีแทคได้มีการจัดเวิร์คช้อป และเชิญที่ปรึกษาชั้นน�ำระดับโลก (Mentors) ติวเข้มตลอดระยะ เวลา 90 วัน เตรียมความพร้อมเข้าสู่เดโมเดย์ (Demo Day) ในเดือนสิงหาคมนี้ นายแอนดริว กวาลเซท ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่าย Corporate Strategy and Business Innovation ดีแทค กล่าวว่า “dtac Accelerate ได้คัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายเพื่อก้าวเข้าสู่การอบรม Intensive Boot Camp ทั้ง 5 ทีม ดังกล่าวผ่านการตัดสินจาก www.pctodaythailand.com

9


SPECIAL SCOOP คณะกรรมการที่มีความเห็นตรงกันว่า ทุกทีมที่เข้ารอบมาล้วนผ่านประสบการณ์ ฝ่าฟันปัญหาและ อุปสรรคในการเป็นนักพัฒนากันมาบ้างแล้ว มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ สตาร์ทอัพอย่างจริงจัง โดยมีผลงานที่โดดเด่น เป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างสรรค์ ช่วยอ�ำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้งาน มีทีมงานด้านไอทีที่แข็งแกร่ง มีโมเดลการท�ำธุรกิจ การตลาดที่ชัดเจนท�ำได้จริง เหมาะสมกับความต้องการในตลาดเมืองไทย บางผลงานถึงขั้นที่จะพัฒนาส่งเสริมท�ำตลาดใน ต่างประเทศได้ด้วย และคาดว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยม และมีผู้ใช้งานที่สามารถท�ำ รายได้อย่างต่อเนื่อง ทุกทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายตอบโจทย์ไปที่เป้าหมายของ dtac Accelerate ปีนที้ เี่ น้นการสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กบั ระบบ mobile Internet ecosystem ซึ่งมีผู้นิยมใช้ข้อมูลและคอนเท้นท์ของไทย และเป็นแอพพลิเคชั่นที่มีแนวคิดใหม่ๆ ที่มาช่วยสร้างสีสัน และไลฟ์สไตล์พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตส�ำหรับคนไทย” ทีมที่ได้รับเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขัน ในประเภท Acceleration ที่มีผลงานแล้ว 3 ทีม คือ ทีม Anywheretogo พัฒนา Claim Di ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นส�ำหรับเจ้าของรถที่สามารถเคลม ประกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ เช่น ชนแล้วแยก ชนไม่มีคู่กรณี ทีม FastinFlow แอพพลิเคชั่นเพื่อการวิจัยผู้บริโภค ส�ำหรับนักการตลาดผ่าน แอพพลิเคชั่นนี้ ท�ำให้นักการตลาดสามารถหา consumer insight ของลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในตอนนี้มีผู้บริโภค หลายพันคนลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เรียบร้อยแล้ว และทีม Piggipo พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยบริหารจัดการ เรื่องการใช้จ่ายบัตรเครดิตให้เป็นเรื่องง่าย เช็คได้ตลอดเวลาว่า ใช้เงินไปแล้วเท่าไร หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตเกินตัว ก�ำหนดจ่ายวันไหนก็ไม่พลาด และอีก 2 ทีมผู้เข้ารอบในประเภท Incubation ที่น�ำเสนอ ไอเดียได้อย่างสุดเจ๋ง คือทีม Drivebot แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ที่ช่วยให้ผู้ใช้รถสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรถ และการใช้น�้ำมัน ช่วยให้คนใช้รถ ขับรถและดูแลรักษารถได้ดีขึ้น ยืดอายุการใช้งานรถยนต์ได้นานขึ้น ประหยัดค่าซ่อมและบ�ำรุงรักษา และไอเดียจากทีม Storylog เอนเตอร์เทนเม้นท์แพลตฟอร์ม โซเชียล เน็ตเวิร์คของการเล่าเรื่องราวประทับใจ สุข เศร้า เหงา ซึ้ง หรือ เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ให้เข้ามาเล่าได้ที่ Storylog 10

PC Today VOL. 11 | ISSUE 135

นายแอนดริว กวาลเซท ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส ฝ่าย Corporate Strategy and Business Innovation ดีแทค


SPECIAL SCOOP

ดีแทคพร้อมสนับสนุนทีมเหล่านี้ ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่มีอย่างเต็มที่ โดยได้ เตรียมจัดสร้างส�ำนักงานให้เหล่าสตาร์ทอัพภายในตึกดีแทค (Co working space) และได้เริ่มท�ำการ จัดเวิร์คช้อปอบรมทั้ง 5 ทีม พร้อมทั้งได้ Mentors รับเชิญที่มีชื่อเสียงในวงการสตาร์ทอัพมาอบรมใน ห้วข้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจกว่า 14 คน เช่น บิล ไรเชิร์ท (Bill Reichert) ผู่ร่วมก่อตั้ง บริษัท การาต เทคโนโลยี เวนเจอร์ (Garage Technology Venture) ร่วมกับ Guy Kawasagi ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกสตาร์ทอัพในซิลิคอนวัลเล่ย์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ส�ำหรับการเป็น ผู้ประกอบการ มาอบรมในหัวข้อ The Art of Startup, Art of Business Model, Getting to wow, Art of fund raising และ Art of Team building เจฟฟรี เพนน์ (Jeffrey Paine) ผู้ร่วมก่อตั้งโกลเด้นท์ เกทเวนเจอร์ (Golden Gate Venture) ผู้มีบทบาทระดมทุน ช่วยเหล่าสตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ให้ก้าวไปสู่ซิลิคอนวัลเล่ย์ บรรยายในหัวข้อ Key Success Factors and First Feedbacks นีล อียาล (Nir Eyal), ผู้เขียน Hooked ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ 4 ขั้นตอนในการสร้างนิสัยลูกค้า มาบรรยายในหัวข้อ How to create Habit-Forming Product และ นีล พาเทล (Neil Patel) ผู้ก่อตั้ง KissMetrics นักการตลาดผู้ติดท้อปเทนออนไลน์ในโลก ในหัวข้อ Growth Hacking เป็นต้น ทีมนักพัฒนาแอพที่เข้ารอบในโครงการ dtac Accelerate ทั้ง 5 ทีมจะได้รับเงินลงทุนเริ่มต้น ทีมละ 500,000 - 1,500,000 บาท ได้เข้าร่วมเวิร์คช้อป โดยมีทีมที่ปรึกษาที่บินตรงมาจาก ซิลิคอนวัลเล่ย์ และในภูมิภาคเอเซีย ได้รับโอกาสในการน�ำเสนอผลงานให้กับนักลงทุนชั้นน�ำ ในภูมิภาคเอเซียและในระดับโลก ได้รับการสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการเงิน จาก ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ หรือพีดับบลิวซี องค์กรที่ปรึกษาชั้นน�ำ พร้อมทั้งโอกาสในการเข้าร่วม โครงการ Blackbox Connect ที่ซิลิคอน แวลลี่ย์ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และเดินทางไป Pitch กับธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือ VC ในสิงคโปร์และญี่ปุ่น ซึ่งทีมจะได้รับประสบการณ์อันล�้ำค่า ได้เรียนรู้ถึงหลักการต่างๆ ในการเป็นสตาร์ทอัพ นอกจากนี้ดีแทคยังสนับสนุนการท�ำตลาดไปสู่กลุ่ม ลูกค้าดีแทครวมถึงลูกค้าในเครือเทเลนอร์กรุ๊ปกว่า 150 ล้านคนทั่วโลก หลังจากนี้ดีแทคจะประกาศ ผลสุดยอดทีมผู้ชนะในวันเดโมเดย์ (Demo Day) สิงหาคมนี้ โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในวงการ ระดับโลกมาร่วมตัดสิน www.pctodaythailand.com

11


ADVERTORIAL

INTEL® SSD 530 Series

ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน รับประกันถึง 5 ปี

ความนิยมในการใช้งานไดรฟ์ SSD นั้นมีเพิ่ม มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ปัจจัยหลักก็เห็นจะเป็นเรื่อง ของประสิทธิภาพที่เหนือกว่าฮาร์ดดิสก์แบบเดิม ในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องของความเร็วในการท�ำงาน, คุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงาน ความคุ้มค่า และความคงทนต่อการใช้งาน และส�ำหรับไดรฟ์ Intel® SSD 530 ซีรีส์นี้ ก็คือไดรฟ์ SSD ที่มี คุณสมบัติครบทุกประการอย่างที่ผู้ใช้ในปัจจุบัน ก�ำลังมองหาอยู่นั่นเอง

นวัตกรรมไดรฟ์ SSD จากอินเทล

จากความต้องการของผูใ้ ช้ทตี่ อ้ งการใช้งานไดรฟ์ SSD ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง มีความเร็วในการรับส่ง ข้อมูลเป็นเยี่ยม อีกทั้งก็ยังต้องประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงเป็นแรงบันดาลใจ ที่ท�ำให้อินเทลได้พัฒนาไดรฟ์ SSD รุ่นใหม่ซีรีส์ 530 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งใน ระดับยูสเซอร์ทั่วไป รวมไปถึงเกมเมอร์และมืออาชีพอีกด้วย ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า กับความเร็วในการอ่านข้อมูลอยู่ที่ 540 MB/s และความเร็ว ในการเขียนข้อมูลอยู่ที่ 490 MB/s และความเร็วในการอ่านและเขียนแบบสุ่มอยู่ที่ 41000 และ 80000 IOPS ตามล�ำดับ ซึ่งรวดเร็วเพียงพอกับการใช้งานและประมวลผลของทุกๆ โปรแกรม ผู้ใช้จะได้รับประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด เมื่ออัพเกรดมาใช้ Intel® SSD 530 ซีรีส์

ประหยัดพลังงานเป็นเลิศ

ประสิทธิภาพความเร็วที่ดีเลิศ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งานในยุคปัจจุบัน สิ่งส�ำคัญที่ไม่ ยิ่งหย่อนไปกว่าก็คือ ความสามารถในการประหยัดพลังงาน Intel® SSD 530 ซีรีส์ ได้ถูกออกแบบ ให้มีระบบจัดการพลังงานที่ยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Power Efficiency) ที่สูงทุกๆ การประมวลผลและใช้งานไดรฟ์ SSD จึงไม่ได้ใช้พลังงานอย่างสูญเปล่า จากการทดสอบ ในแล็บพบว่า Intel® SSD 530 ซีรีส์สามารถลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 90% เมื่อเทียบกับ 12

PC Today VOL. 11 | ISSUE 135


ADVERTORIAL การใช้ฮาร์ดดิสก์แบบเดิมเลยทีเดียว (ในโหมด idle) ไดรฟ์ Intel® SSD 530 ซีรีส์นั้นใช้ไฟเพียงแค่ 140 มิลลิวัตต์ในขณะท�ำงานปกติ และลดเหลือเพียง 55 มิลลิวัตต์ในขณะอยู่ในโหมด idle และแทบจะไม่ใช้เลยคือ เหลือเพียงแค่ 200 ไมโครวัตต์เท่านั้นในขณะอยู่ในโหมด Sleep

ที่สุดแห่งการอัพเกรด

Intel® SSD 530 ซีรีส์ ออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้

อัลตร้าบุ๊ก โน้ตบุ๊ก แมคบุ๊ก หรือแม้แต่พีซี ก็สามารถอัพเกรดมาใช้ Intel® SSD 530 ซีรีส์ได้ โดยไม่ จ�ำเป็นต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติม เพียงแค่ถอดตัวเก่าออกแล้วเชื่อมต่อ Intel® SSD 530 แทนที่ก็พร้อม ใช้งานได้เลย Intel® SSD 530 ซีรีส์ มีความจุให้เลือกใช้ตามต้องการ เริ่มตั้งแต่ 80 – 480 กิกะไบต์ เลยทีเดียว นอกจากนี้ Intel® SSD 530 ซีรีส์ยังมีให้เลือกใช้งานทั้ง 3 ขนาดตามความเหมาะสมของ แพลตฟอร์มที่น�ำไปใช้ นั่นคือขนาด 2.5 นิ้ว, mSATA และ M.2 80mm. ส�ำหรับผูท้ นี่ ำ� ไปอัพเกรด ก็ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งการย้ายข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ตวั เก่า มายังไดรฟ์ Intel® SSD 530 ซีรีส์จะเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะอินเทลได้จัดเตรียมเครื่องมือส�ำหรับการย้ายข้อมูล ที่ชื่อว่า Intel® Data Migration Software ส�ำหรับการย้ายข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ตัวเก่ามาใส่ไดรฟ์ Intel® SSD 530 ซีรีส์ให้กลายเป็นเรื่องง่ายดาย โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ได้ฟรีที่ เว็บไซต์ downloadcenter.intel.com

สบายใจกับการรับประกันถึง 5 ปี

แม้ไดรฟ์ SSD จะได้ชื่อว่าเป็นไดรฟ์ที่ค่อนข้างทนทาน เนื่องจากในกลไกการท�ำงานของมันนั้นไม่มีระบบแมคคานิคเลย ไดรฟ์ SSD จึงไม่กลัวเรื่องการตก หล่น กระแทก และสั่นสะเทือน แต่ในความเป็นจริงไดรฟ์ SSD ที่ประกอบด้วยชิป NAND จ�ำนวน มากนั้นมีอายุการใช้งานจ�ำกัด โดยนับเอาจ�ำนวนครั้งที่ใช้ในการอ่าน/เขียนเป็นตัวก�ำหนดการใช้งาน ของไดรฟ์ SSD ซึ่งแต่ละผู้ผลิตก็จะแตกต่างกันไปตามคุณภาพของชิป NAND ที่น�ำมาใช้ อินเทลได้ทลายข้อจ�ำกัดของอายุการใช้งาน ด้วยการใช้คอนโทรลเลอร์ทดี่ ที สี่ ดุ นัน่ คือ SandForce SF-2281 มาใช้ในการควบคุมการท�ำงาน และการอ่าน/เขียนข้อมูลลงบนชิป NAND 20nm MLC (Multi-Level Cell) ที่ผลิตและควบคุมคุณภาพโดยอินเทลเอง ท�ำให้ไดรฟ์ Intel® SSD 530 ซีรีส์นั้นมีอายุการใช้งานนานกว่า และประสิทธิภาพไม่ลดลงแม้จะใช้งานเป็นระยะเวลานาน ด้วยเหตุนี้อินเทลจึงกล้ารับประกันการใช้งานให้ถึง 5 ปี เพื่อสร้างมั่นใจให้กับผู้ใช้สูงสุด สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม เข้าไปที่ www.intel.com/go/ssd www.pctodaythailand.com

13


SPECIAL SCOOP โดย กองบรรณาธิการ

MSI จัดเต็มเมนบอร์ดใหม่

ชิปเซ็ต Z97 MSI โชว์เมนบอร์ดในตระกูล Z97 ที่มาทั้งประสิทธิภาพ และความสามารถที่น่าสนใจ ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งาน ทุกระดับ มีให้เลือกตั้งแต่ รุ่นคลาสสิค ประสิทธิภาพดี คุ้มค่า ราคาไม่แพง รุ่นเกมเมอร์ตอบโจทย์ นักเล่นเกมตัวจริง และรุ่น OC ที่เค้นความ สามารถของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 34

PC Today VOL. 11 | ISSUE 135

ทีมงานพีซีทูเดย์มีโอกาสได้รับเชิญเข้าร่วมงาน MSI Media Tour งานแสดงนวัตกรรมและอัพเดต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของทาง MSI ส�ำหรับสื่อมวลชน ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภายในงาน มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจอยู่มาก โดยเฉพาะในส่วนของเมนบอร์ดที่ขนเอาชิปเซ็ต Intel Z97 ใหม่ล่าสุด ที่รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ เช่น พอร์ต M.2 และ SATA Express ที่มีความเร็วมาก ขึ้นกว่าเดิมเกือบ 2 เท่า หรือจะเป็นฟีเจอร์ XSplit ที่ท�ำให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมไปพร้อมๆ กับการ แชร์โซเชียลมีเดียได้พร้อมๆ กันอย่างไม่มีสะดุด ซึ่งเมนบอร์ดใหม่ของทาง MSI แบ่งออกเป็น 3 ซีรีย์ ได้แก่ Classic, Gaming และ OC Series ตาม ความสามารถ และลักษณะการใช้งาน


SPECIAL SCOOP

MSI Z97 Classic Series

เมนบอร์ดส�ำหรับผู้ใช้ ทั่วไป เน้นความคุ้มค่าราคา ประหยัด และความทนทาน ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ ผ่านการทดสอบ Military Class 4 ไม่ว่าจะเป็น Hi-C Cap, Dark Choke หรือ Solid Cap พร้อมฟีเจอร์ Guard-Pro รวมเอาความ สามารถต่างๆ ที่ช่วยป้องกัน ปัญหาจากการใช้งาน เช่น Circuit Protection ช่วย ป้องกันการโอเวอร์ฮีท และ ไฟฟ้าลัดวงจร, ECO Power ช่วยลดการใช้พลังงาน ด้วยการปิดระบบในส่วนที่ไม่ได้มีการใช้งาน เช่น PCI-E, USB และ SATA เป็นต้น

MSI Z97 Gaming Series

เมนบอร์ดส�ำหรับคนเล่นเกมที่โดดเด่นด้วยการดีไซน์เน้นโทนสีด�ำ-แดง ซึ่งมาพร้อมกับชุดระบาย ความร้อนแบบ Dragon Claw เอกลักษณ์เฉพาะในรุ่น Gaming Series 3 Gen ซึ่งในซีรีย์นี้จะเน้นที่ คีย์ฟีเจอร์หลัก 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านความเร็ว ที่ใช้ ชิบเน็ตเวิร์ค Killer E2205 เชื่อมต่อเครือข่ายได้เร็วกว่า ลดอาการแลคเวลาเล่นเกม ผ่านเน็ตเวิร์ก, ด้านเสียง ตัวเมนบอร์ดมีฟีเจอร์ Audio Boost 2 ส�ำหรับต่อหูฟังที่ ใช้แอมป์โดยเฉพาะ และยัง ใช้ Creative Sound Blaster Cinema ในการประมวลผล เสียงเพื่อการจ�ำลองเสียง www.pctodaythailand.com

35


SPECIAL SCOOP ได้อย่างสมจริง เพิ่มอรรถรสในการเล่นเกม, ด้านความเสถียร ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบ Military Class 4 และสุดท้าย ด้านการสตรีมมิ่งภาพ และคลิปจากเกมแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียได้ง่าย และรวดเร็วผ่านฟีเจอร์ XSplit นั่นเอง

MSI Z97 OC Series

เมนบอร์ดรุน่ ใหญ่ทอี่ อกแบบมา ส�ำหรับการโอเวอร์คล็อกโดยเฉพาะ การดีไซน์ภายนอกอุปกรณ์ที่มีทั้ง ฮีทซิงค์ รองรับการระบายความ ร้อนด้วยน�้ำ, V-Check Point ที่ ออกแบบใหม่ใช้งานง่ายกว่าเดิม สามารถใช้งานกับมัลติมิเตอร์ได้ 3 ตัวพร้อมกัน และ Slow Mode ใช้ส�ำหรับลดความเร็วซีพียูแบบ ชั่วคราว ในกรณีที่โอเวอร์คล็อก เพิ่มความเร็วระดับสูง แต่กลัวบูต เข้าระบบปฏิบัติการไม่ได้ เป็นต้น ส่วนฟีเจอร์ภายในก็มีให้มาไม่แพ้กัน เช่น OC Genie 4 เวอร์ชั่นใหม่ ที่ปรับเพิ่มความเร็วได้ 2 ระดับมากขึ้นกว่าเดิม, OC Engine ที่ปลดล็อคสเต็ป BCLK จาก 100MHz เป็น 125MHz, 167MHz ได้อย่างอิสระ และไบออสใหม่ Click Bios 4 ที่ใช้งานง่าย โอเวอร์คล็อก สะดวก สามารถมอนิเตอร์การท�ำงานในส่วนต่างๆ ได้ง่ายและละเอียดมากขึ้น

Graphic Card

36

PC Today VOL. 11 | ISSUE 135

ในงานยังมีการเปิดตัวชุดระบาย ความร้อนส�ำหรับกราฟิกการ์ดใหม่ใน หลายๆ รุ่น ไม่ว่าจะเป็น Triple Force ที่ออกแบบมาส�ำหรับกราฟิกการ์ดใน ตระกูล Lightning ที่โดดเด่นด้วยพัดลม แบบ Independent Fan สามารถแยก การควบคุมความเร็วแต่ละตัวได้ พร้อม เทคโนโลยี Dust Removal ที่สามารถ ก�ำจัดฝุ่นได้เองโดยไม่ต้องมานั่งท�ำ ความสะอาด


SPECIAL SCOOP หรือจะเป็น Twin Frozr IV ที่มีอยู่ในกราฟิกการ์ดตระกูล Gaming Series ที่ใช้พัดลมขนาดใหญ่ 10 ซม. ท�ำงานเงียบระบายความร้อนได้ดี ขนาดเล็กมีความหนาเพียง 2 สล็อต ไม่กินพื้นที่ มาพร้อม ฟีเจอร์ส�ำหรับการเล่นเกม เช่น Gaming App ซอฟต์แวร์จัดการท�ำงานของกราฟิกการ์ดตามลักษณะ การใช้งาน หรือจะเป็น Predator ท�ำงานคล้ายๆ กับ XSplit ให้ผู้ใช้สามารถบันทึกภาพ และแชร์คลิป ไปยังโซเชียลมีเดียได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และรุ่นเล็กที่ใช้ชุดระบายความร้อนแบบ RADAX พัดลมระบายความร้อนแบบ Hybrid ลูกผสม ระหว่าง RADial และ AXial Fan เอาข้อดีของพัดลมทั้งสองแบบมารวมกัน ให้การระบายความร้อน ที่ตรงจุด ท�ำงานเงียบสนิท และยังสามารถดึงอากาศกลับมาระบายความร้อนใหม่ได้ ลดการใช้ พลังงานได้ดีขึ้น

Nightblade

ปิดท้ายด้วยอุปกรณ์ชื่อว่า Bearbone ส�ำหรับเล่นเกม ในชื่อ Nightblade ที่รวมเอา อุปกรณ์ส�ำหรับเล่นเกมต่างๆ ของทาง MSI มารวมไว้ใน เครื่องเดียวเพื่อความสะดวก และประสิทธิภาพการท�ำงาน ที่ยอดเยี่ยม โดยจุดเด่นอยู่ที่ การดีไซน์ เป็นเคสแบบ ITX ใช้งานพื้นที่น้อยลงถึง 70% แต่ให้ประสิทธิภาพแบบเต็มที่ ไมว่าจะเป็น... พาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้แบบ ATX 600 วัตต์ มาตรฐาน 80+ Gold เมนบอร์ดที่รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ M2 เพื่อความรวดเร็วในการ ท�ำงาน และยังสามารถรองรับกราฟิกการ์ดแบบ 2 สล็อต ความยาว 290 มม. จะใส่กับ GTX780Ti หรือ R9-290X ก็ไม่มีปัญหา มีความสามารถของ OC Genic พร้อมระบบระบายความร้อน Dragon case fan และ System Fan Bracket ในเคส โดยเฉพาะส่วนของซีพียูที่รองรับฮีทซิงค์ขนาดใหญ่ ได้สูงสุดถึง 114 มม. เพื่อประสิทธิภาพในการท�ำงานที่ยอดเยี่ยม ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.pctodaythailand.com/msi-mediaontour2014-news www.pctodaythailand.com

37


QUICK START โดย เปี๊ยก ว.2

XBMC 13.0 “Gotham”

เวอร์ชันใหม่มีอะไรเจ๋งๆ มาดูกัน

ในที่สุดทาง XBMC.org ผู้พัฒนา XBMC โปรแกรมมีเดียเซ็นเตอร์ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในตอนนี้ ก็ได้ ปล่อยเวอร์ชัน 13 ตัวสมบูรณ์ ซึ่งมีโค้ดเนมว่า Gotham ให้ดาวน์โหลดกันแล้วเมื่อ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา เรามาดูกันดีกว่าครับ ว่ามีอะไรใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาบ้าง XBMC นับว่าเป็นโปรแกรมมีเดียเซ็นเตอร์ที่ พัฒนาให้ใช้ครอบคลุมทุก OS ทั้งพีซี สมาร์ทโฟน และ Embedded จึงท�ำให้มันเป็นขวัญใจของ ผู้ใช้ทั่วโลกอีกทั้งยังมีปลั๊กอินมากมาย โดดเด่นสุดก็เห็นจะเป็นปลั๊กอินที่ให้บริการหนัง รายการทีวี และเพลงให้ดูฟรีๆ ทั้งเก่าและใหม่เพียบ เรียกได้ว่ามีโปรแกรมนี้โปรมแกรมเดียว ดูหนังกันข้ามปีเลย ทีเดียว (แต่ไม่มีซับไทยนะจ๊ะ)

XBMC 13.0 “Gotham” ดาร์คไนท์รีเทิร์น

โค้ดเนมของ XBMC จะตั้งตามชื่อต่างๆ จากหนังฮิต ไล่ตามตัวอักษรไปเรื่อย ส�ำหรับรอบนี้ไล่มา ถึงตัว G ก็เลยกลายเป็น Gotham หลายคนน่าจะรู้จัก ถ้าได้ดูเรื่องแบทแมน โลโก้ XBMC ในเวอร์ชันนี้ จึงออกแบบให้ละม้ายคล้ายกับโลโก้ดาร์คไนท์ไรซ์ภาคล่าสุดเป็นการล้อกันไปด้วยในตัว ส�ำหรับเวอร์ชันใหม่นี้ มีอะไรใหม่ๆ บ้าง เรามาดูกันเลยครับ 18

PC Today VOL. 11 | ISSUE 135


QUICK START

ดูบนแอนดรอยด์ได้ลื่นขึ้น

XBMC นั้นมีเวอร์ชัน apk ติดตั้งบนแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟนที่เป็นแอนดรอยด์ด้วย แต่หลายคนที่เคย ใช้งานก็จะพบว่า ถ้าสตรีมหนังแบบ HD หรือ Full HD มาดูก็จะพบว่าค่อนข้างกระตุกไม่ค่อยราบรื่น เท่าไรนัก เนื่องจากฮาร์ดแวร์ของแต่ละเจ้าก็แตกต่างกันไป และหลายคนก็สับสนระหว่าง Neon กับ Non-Neon ว่าจะดาวน์โหลดตัวไหนไปใช้ดี ส�ำหรับเวอร์ชันใหม่นี้นอกจากจะปรับปรุงประสิทธิภาพ การเล่นวิดีโอแล้ว ยังลดความสับสนในการดาวน์โหลด apk ไปใช้ โดยแยกชัดเจนเป็นเวอร์ชัน ARM และ X86 ไปเลย

ปรับปรุงการท�ำงานบนราสเบอรี่ไพ

ในส่วนนี้เอาใจแฟนกี๊กที่ชอบเล่นราสเบอรี่ไพ (Raspberry Pi = บอร์ดชนิด Embedded ที่นิยมใน หมู่นักพัฒนา สามารถเอาไปท�ำเป็นอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิด แล้วแต่จะโปรแกรมเข้าไป) โดยการ ปรับปรุงประสิทธิภาพและความเร็วในการท�ำงานให้มากขึ้น

รองรับการเปิดไฟล์หนัง 3D

อันนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ส�ำหรับการดูไฟล์หนังที่มาในรูปแบบของ 3D เช่น SBS (Side By Side แบ่งการแสดงผลเป็น 2 หน้าจอ) แต่ในเบื้องต้นนี้ซอฟต์แวร์จะรองรับการแสดงผลแค่ Half SBS เท่านั้น (แบ่งความละเอียดออกเป็นอย่างละครึ่ง เช่น หนัง 1080p ก็จะเหลือความละเอียดครึ่งละ 960 x 1080 พิกเซล)

ปรับปรุงการใช้งานบนจอทัชสกรีน

เพิ่มฟีเจอร์ในการใช้งานแบบสัมผัส เช่น การลากนิ้วไปมา การซูมโดยใช้นิ้ว เป็นต้น

UPnP ท�ำงานดีขึ้น รับสตรีมมิ่งจากภายนอกได้

Universal Plug n Play คือโปรโตคอลที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่ต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกัน สามารถคุย ติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ เช่น การแชร์หนัง แชร์เพลง จากเครื่องหนึ่งไปยังอีก เครื่องหนึ่ง ถ้าใช้ UPnP คุยกัน ก็สามารถดึงไฟล์กันได้เลย ไม่จ�ำเป็นว่าจะใช้โปรแกรมอะไรก็ตาม ส�ำหรับ UPnP ใน XBMC เวอร์ชัน 13 นี้ นอกจากจะแชร์ไฟล์ได้แล้ว ยังสามารถรับสตรีมมิ่งจากแหล่ง อื่นๆ ได้ เช่น สั่งเล่นไฟล์หนังจากแท็บเล็ต ไปออกจอใหญ่ของเครื่อง HTPC ผ่าน XBMC ได้อีกด้วย

www.pctodaythailand.com

19


QUICK START

เพิ่มการแบ่งคอนฟิกโปรแกรมออกเป็น 4 ระดับ

XBMC เวอร์ชันก่อนๆ หลายคนอาจงงกับค่าเซ็ตติ้งต่างๆ ที่มีให้ปรับมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้ธรรมดา ใช้งานง่ายขึ้น XBMC เวอร์ชันใหม่นี้แบ่งการเซ็ตติ้งออกเป็น 4 ระดับคือ Basic, Standard , Advance และ Expert เพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้ จะได้ไม่สับสนกับการตั้งค่าอีก นอกจากนี้ค่าเซ็ตติ้งต่างๆ ได้เพิ่มค�ำ อธิบายเข้ามาแล้วด้วยครับ ไม่ต้องเดาอีกต่อไป

คลิกที่เมนู Settings > System > Settings level เพื่อก�ำหนดระดับการคอนฟิก

ปรับปรุงระบบค้นหาซับไตเติ้ล

เพิ่มแอดออนส�ำหรับค้นหาซับไตเติ้ลเป็นทั้งหมด 19 ตัว พร้อมปรับปรุงระบบค้นหาให้มี ประสิทธิภาพ แต่น่าเสียดายภาษาไทยยังคงไม่มีเหมือนเดิม

ระบบค้นหาซับไตเติ้ล เลือกได้จากหลายๆ ที่

อ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ www.pctodaythailand.com/xbmc-gotham-new-feature/ 20

PC Today VOL. 11 | ISSUE 135


SCHOOL 3.0 โดย @eka_x (www.aofapp.com)

SCHOOL 3.0

แนะนำ� แอพสร้างสรรค์สำ�หรับเด็ก นับวันแอพก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆ นะครับ จากเมื่อก่อนเราใช้แอพเพื่อเสพเนื้อหาอย่างเดียว จนเมื่ออุปกรณ์พกพาเริ่มมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แอพก็เก่งขึ้นตามไปด้วยจนสามารถใช้สร้างสรรค์ เนื้อหาดีๆ จากอุปกรณ์ตัวเล็กๆ ได้เลยทีเดียว ซึ่งแอพที่ผมจะแนะน�ำในวันนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่ง ของวงการสร้างสรรค์ครับ เมื่อสามารถรวมการสร้างสรรค์ในยุคเก่าที่พิสูจน์มานานนับร้อยปีแล้วว่า เป็นวิธีที่เหมาะกับมนุษย์ มาอยู่ร่วมกับโลกดิจิทัลได้อย่างแนบเนียน www.pctodaythailand.com

21


SCHOOL 3.0

Pixel Press Floors ราคา: ฟรี เหมาะกับ: เด็กอายุ 9 ขวบขึ้นไป ฝึกทักษะ: ความคิดสร้างสรรค์, สมาธิ, การออกแบบเกม

กระดาษเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์อันดับหนึ่งของโลกมานานนะครับ แม้เราจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว แต่กระดาษก็ยังคงเป็นแหล่งเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์ชั้นดีอยู่ ซึ่งแอพที่เราจะแนะน�ำในวันนี้ก็เป็น หนึ่งในแอพที่ผสานความคิดสร้างสรรค์แบบเดิมบนกระดาษ มาสู่ความคิดสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล ได้อย่างสนุกเลยแหละครับ โดย Pixel Press เป็นโครงการหนึ่งที่ระดมทุนผ่านทางเว็บ Kickstarter เมื่อราว 1–2 ปีก่อน โดยโครงการนี้จะเน้นเรื่องการแปลงข้อมูล เนื้อหาในกระดาษให้ออกมาเล่น เป็นเกมจริงๆ เหมือนที่สมัยก่อน เด็กผู้ชายมักใช้กระดาษสมุดเอามาวาดเป็นเกมแล้วก็เล่นกัน แถมโครงการของ Pixel Press ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเลยก็สามารถท�ำงานนี้ได้ จนตอนนี้แอพตัวแรกในโครงการอย่าง Floors ก็เสร็จสมบูรณ์ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว ผมที่ติดตาม โครงการนี้มานานจึงขอรีบหยิบมาเล่าให้ฟังกันครับ เกมที่ Floors สร้างได้นั้นจะเป็นแนว Action Platform อย่างเดียวนะครับ คือตัวละครเอกจะวิ่ง จากซ้ายไปขวา กระโดดข้ามหลุม หรือโจมตีศัตรูได้ คล้ายๆ กับเกมมาริโอนั้นแหละ โดยผู้เล่นสามารถ ออกแบบฉาก เลือกตัวละคร เลือกพื้นหลัง และรายละเอียดอื่นๆ ส�ำหรับการสร้างเกมแนว Platform ที่ดีได้ ส่วนถ้าต้องการสร้างเกมแนวอื่นอย่างเกม RPG หรือเกมรถแข่ง ก็ต้องรอแอพตัวต่อๆ ไปของ Pixel Press ที่ก�ำลังพัฒนากันอยู่ การสร้างเกมด้วย Floors นั้นสามารถท�ำได้ทั้งจากในกระดาษเสมือน ที่ท�ำให้ผู้เล่นนั่งออกแบบ เกมใน iPad โดยไม่ต้องใช้กระดาษเลย หรือจะโหลดตารางส�ำหรับสร้างเกมเป็นไฟล์ PDF เพื่อพิมพ์ แล้วให้เด็กๆ เอาดินสอ (เข้มๆ หน่อย) ออกแบบฉากของเกมลงไป ซึ่งจะมีกฎเกณฑ์ในการออกแบบ เล็กน้อย เช่น ตัวละครจะสูง 1 ช่องตาราง แล้วสามารถกระโดดได้สงู 3 ช่อง ส่วนถ้าเป็นกระโดด 2 ชัน้ จะสามารถไปสูงสุดได้ 6 ช่อง ส่วนถ้าวิง่ กระโดดจะสามารถข้ามไปไกลทีส่ ดุ ได้ 8 ช่องตารางเลยทีเดียว ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องค�ำนึงถึงระยะเหล่านี้ไว้ให้ดี จะได้ไม่สร้างฉากที่กระโดดไม่ถึงออกมา โดยตารางส�ำหรับสร้างเกมนั้นจะมีทั้งหมด 3 ชั้นก็หมายความว่า เกมหนึ่งของ Floors จะสามารถ สร้างได้ 3 ฉาก ซึ่งการวาดสัญลักษณ์ต่างๆ ลงไปในตารางจะให้ความหมายต่างกัน เช่น วาดกล่อง 22

PC Today VOL. 11 | ISSUE 135


SCHOOL 3.0

สี่เหลี่ยมขนาดเท่าช่องตารางในกระดาษเรียงติดไปเรื่อยก็จะได้พื้นราบ หรือถ้าวาดเป็น X ในช่อง ตารางก็จะเป็นอุปสรรคที่เมื่อโดนจะเสียพลังชีวิต แล้วถ้าวาด \ (แบ็คสแลช) ลงไปในช่องกระดาษ ก็จะสร้างพื้นน�้ำ หรือลาวาที่เมื่อผู้เล่นตกลงไปแล้วจะตายทันที โดยผู้ออกแบบยังสามารถสร้างให้มี ลาวาพุ่งขึ้นมาจากพื้นในระยะที่ก�ำหนดได้อีกด้วย ซึ่งลัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้สามารถกดอ่านได้จาก Sketch Guide ภายในเกมครับ หลังจากที่สร้างฉากจนเสร็จ 3 ชั้น ก็สามารถใช้กล้องถ่ายรูปของ iPad ถ่ายกระดาษโดยจัดจุด มาร์กริมมุมให้ตรงกับในกล้องแล้วถ่ายได้เลย (iPad 2 ถ่ายกระดาษเพื่อท�ำเป็นเกมไม่ได้เพราะกล้อง กากไป) ซึ่งกระบวนการแปลงกระดาษเป็นดิจิตอลนี้จะใช้เวลานานหน่อย แต่ถ้าเป็น iPad Air หรือ iPad Mini 2 ก็น่าจะเร็วขึ้นกว่าอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ครับ แล้วหลังจากที่แปลงเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์เสร็จ ก็สามารถเข้าโหมดปรับแต่งข้อมูลที่อ่านจากกล้องผิดให้กลายเป็นฉากที่ถูกต้อง แล้วทดลองเล่นฉาก ที่เราสร้างขึ้นมาดูว่ามีอะไรที่ผิดพลาด หรือมีบั๊กของการออกแบบฉากหรือไม่ ซึ่งเมื่อแก้ไขจนเสร็จก็ เลือกงานอาร์ตที่จะใช้กับฉาก เลือกเพลง เลือกฮีโร่ แล้วลองเล่นแบบเต็มเกมได้เลย ถ้าถูกใจแล้วก็ สามารถอัพโหลดให้ผู้เล่น Floors ทั่วโลกได้สนุกกับฉากที่ออกแบบเกมได้ ตัว Floors นั่นแจกฟรีส�ำหรับผู้ใช้ iPad ทุกคนนะครับ แต่ถ้าต้องการความสามารถเพิ่มเติม เช่น เพิ่มศัตรูเข้าไปในฉาก หรือเพิ่มไอเท็ม Power-up อย่าง Jetpack หรือแม่เหล็กที่ดูดเหรียญใน ฉากเข้าไปได้ ก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่แพง ผ่านระบบ in-app ของแอพนั่นเองครับ www.pctodaythailand.com

23


SCHOOL 3.0

Petites Choses ราคา: 1.99 เหรียญ เหมาะกับ: เด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป ฝึกทักษะ: ความคิดสร้างสรรค์, การเล่าเรื่อง, ไหวพริบ

มีงานศิลปะอยู่ไม่กี่ประเทศที่เราเห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่ามาจากประเทศอะไร เหมือนอย่างแอพตัวนี้ ที่ไม่ต้องดูชื่อแอพก็เดาได้เลยว่าเป็นผลงานจากสตูดิโอชาติใดครับ Petites Choses เป็นเกมที่ออกแบบมาส�ำหรับเด็กเล็กที่โตกว่าเด็กทารก แต่อ่อนกว่าอนุบาล พูดไปพูดมางง เอาเป็นว่าวัยเริ่มเดินดีกว่าครับ ซึ่งเมื่อเกมออกแบบมาส�ำหรับเด็กโดยเฉพาะขนาดนี้ การสื่อสารในเกมจึงไม่มีการใช้ค�ำอธิบายใดๆ เลย ทุกอย่างใช้รูปภาพในการแนะน�ำให้ผู้เล่นเข้าใจ ว่าต้องท�ำอะไรในฉาก โดยเกมจะเริ่มจากนกน้อยในกรงตัวหนึ่งที่โหยหาอิสรภาพ แต่มีกุญแจถึง 7 สี 7 ดอกล็อกประตูอยู่ เราจึงต้องออกไปยังเมืองเพื่อเล่นมินิเกม 7 เกมถึงจะได้กุญแจมาไขครับ โดยมี เกมต่างๆ ดังนี้

24

PC Today VOL. 11 | ISSUE 135


SCHOOL 3.0

1. นกน้อยบนหลังคากับทีวีที่ภาพไม่ชัด 2. กังหันเรียกฝน 3. หน้าต่างห้องจับคู่ภาพ 4. ดอกไม้เจ้าเอย โปรดมาง้อน้องนาง 5. ซ่อมเปียโนให้เล่นเพลง 6. ลมพัดใบไม้ร่วงติดเข้าเต็มหน้า 7. รถยนต์ดนตรี ซึ่งเมื่อหากุญแจจนครบก็น�ำไปปลดล็อคกรงนกตัวน้อยได้เป็นอันจบเกมครับ เกมสั้นๆ ที่ผู้ใหญ่ เล่นไม่เกิน 20 นาทีก็จบ แต่ส�ำหรับเด็กตัวเล็กๆ แล้วก็ได้คิด ได้ตั้งค�ำถาม ได้จินตนาการผ่านงานภาพ ที่เซอร์เรียลสุดๆ (โดยเฉพาะรถยนต์ดนตรี มันเฮฮามากๆ) ก็น่าลองถามน้องๆ ให้เล่าเรื่องให้ฟังว่า ตัวละครในเกมก�ำลังท�ำอะไรอยู่ อาจจะได้ฟังเรื่องราวที่สนุกยิ่งกว่าเทเลทับบีส์อีกนะครับ

www.pctodaythailand.com

25

PCToday Vol.11 Issue 135  

First Review Up24

PCToday Vol.11 Issue 135  

First Review Up24

Advertisement