Page 1


‫یادداشت ماه‬

‫تاریخ آیین بهائی مشحون از وقایع و حوادث تاریخی است ‪ .‬هر ش ههیی‬ ‫نمودا حادثد ا‬

‫ه هد در ا ی هن راا هان هیا‬

‫تاریخی آ رییا است ‪ .‬هر بهائی هد امروزا بد بازپرسی و دادگاا احضار میشود و یا در‬

‫زنیانها و بازداشتگاا ها‬

‫مخوف ایران در بنی است‪ ،‬و هر دانشجو‬

‫بهائی محروم از تحصیل هر یک‬

‫زر ین صفحات تاریخ امر را رقم میزننی ‪.‬‬ ‫با نام و شرح احوال خود خطوط ّ‬

‫در این میان وقایعی نیز رخ می دهی هد تاریخساز است و صل تازا ا‬

‫در این تاریخ پ هر حماس هد‬

‫می گشایی ‪ .‬سفر سد سالءه حضرت عبیالبهاء را بد غرب هد اینک عالم بهائی یکصیمین سالگرد آن را‬ ‫گرامی می دارد بایی یکی از این وقایع دانست ‪ .‬پس از شصت و شش سال هد بنیان گذ اران این آیین‬ ‫دستخوش شهادت و یا در حبس و تبعیی و محکوم بد خاموشی بودنی سفرها‬ ‫انیاخت و درها‬

‫بد غرب امر ا ل ٓهی را در مسیر تازا ا‬

‫هان غرب را بر رو‬

‫پر آوازءه حضرت عبیالبهاء‬ ‫آن گشود ‪.‬‬ ‫ادامه در صفحءه ‪۶‬‬

‫فهرست مندرجات‬ ‫مقیسد ‪۳ /‬‬ ‫آثار ّ‬ ‫دنبالءه یادداشت ماا ‪۶ /‬‬ ‫سفرها‬

‫حضرت عبیالبهاء‪،‬‬

‫سفرها‬

‫حضرت عبیالبهاء بد مصر (‪۳۳ / )۴‬‬

‫بد غرب و نتائج آنها ‪۷ /‬‬ ‫اهم ّی ت تار یخی خطابات‬ ‫ّ‬ ‫حضرت عبیالبهاء در غرب ‪۱۲ /‬‬ ‫بر قهرمانان ایران چد می گذرد؟ ‪۳۶ /‬‬ ‫بخوان بد نام گل سرخ (شعر) ‪۳۷ /‬‬ ‫اسالم در خطابات حضرت عبیالبهاء‪،‬‬

‫در امر یکا و اروپا ‪۳۷ /‬‬ ‫حضرت عبیالبهاء و ا یران ‪۴۴ /‬‬

‫زنان در آثارحضرت عبیالبه هاء (‪۴۷ / )۲‬‬

‫نکتدها یی از سفرنامدِٔ‬ ‫حضرت عبیالبه هاء بد غرب ‪۶۷ /‬‬

‫س یاست از د ییگاا حضرت عبیالبه هاء ‪۷۳ /‬‬

‫صیم ین سال نهادن‬ ‫سنگ بنا مشرق االذهار امر یکا ‪۶۶ /‬‬ ‫یکصیمین سالگرد سفر‬ ‫حضرت عبیالبهاء بد هانادا ‪۴۴ /‬‬

‫ت هذ ه هرة الو اء ‪۲۳۴ /‬‬ ‫نبوغ حضرت عبیالبه هاء ‪۲۲۳ /‬‬ ‫مالقاتها عالّمءه قزو ینی و س یّی حسن تقیزادا‬ ‫با حضرت عبیالبهاء در پار یس ‪۲۲۴ /‬‬ ‫شرح عکسها این شمارا ‪۲۱۶ /‬‬

‫بخشی از منظومءه ناب زرقانی (شعر) ‪۲۱۷ /‬‬

‫با تشکر از دبیرخانه محفل روحانی مل ی بهائیان امریکا برای همکاری در تهی ءه عکس های این شماره‪.‬‬ ‫برا‬

‫شرح عکس ها صفحات مختلف مجلد ر وع هنیی بد ص فحءه ‪.621‬‬


‫ن گاه حضرت عبدالبهاء هب سفراهی خود رد باختر زمین‬ ‫پنج‬ ‫منتخباتی از م کا تیب‪ ،‬جلد م‬

‫۞ ‪ -‬یا امی عبدالبهاء ‪ -‬در اقلمی مصرم و شب و روز به ذرک یاران مشغول‪ .‬از مج مع صلح عمویم امریک و‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫از مج مع وحدت نژاد و از وایل بستون امریک و از اعاظم و ااکبر آن دیار و از مشاهری و از احباء‪ ،‬متتابعا‬

‫زیاد جسد و خستگی از‬ ‫ضعف‬ ‫رسائل دعوتنامه یم رسد هلذا مج بور سفر امریکا هسمت با وجود‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ّ‬ ‫کرثت اشتغال و کرثت تح ریر و بیداری شب قوای جسماین به کلی به تحلیل رفته باز باید این سفر طویل و‬ ‫ّ‬ ‫عریض بشود چاره نیست و مملکت امریک بسیار وسیع است و مهه جا باید رفت ویل وتکل به مجال‬ ‫ّ‬ ‫تضرع و زاری فرمایید و از اسم اعظم روحی‬ ‫مبارک منوده و به عون و عنایت او حرکت یمشود‪ .‬مشا‬

‫ّ‬ ‫عبودیت بردارد و نفیس در‬ ‫لعتبة تربته الفداء‪ ،‬عبدالبهاء را تأیید طلبید که شاید قدیم در این سفر در‬ ‫ّ‬ ‫خدمت کشد زیرا تا به حال به قطرهای موفق نشهد است و ج ز خجلت و شرمساری بضاعیت ندارد‪.‬‬

‫(صص‪)۴۱- ۴۲‬‬

‫۞ ‪ -‬سفری به اقلمی فرنگ شد‪ّ ،‬ایایم درنگ گشت‪ ،‬آهنگی بلند شد‪ ،‬محافل عظیمی تشکیل گشت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫نطقهای متعد د شد‪ ،‬تأثریی عج یب منود حیت در کلیساها یعین خود کشیشها دعوت منودند‪ ،‬صراحة‬ ‫ی‬ ‫ّ‬ ‫ماهیت قدمی به حدوث و حدوث به نقد م به براهی ساطعه و دالئل المعه تزییف و‬ ‫مسألهء حلول و قلب‬ ‫ً‬ ‫ابطال گشت و ابدا معارضی نبود‪ .‬باری ای اکش حاضر وبدی و مالحظه‬

‫یمرکدی که پرفسورها و فالسفهء اروپا چگونه متکی داشتند‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫یفالحقیقه چهل سال حیات در عکا هدر رفت نه استفادهای نه‬ ‫ّ‬ ‫افادهای نه تعل می و نه تعلیمی‪ .‬اگر آن ّایام در اروپ‬ ‫یمگذشت نتایجش جهانگری وبد یا اسفا لع تلک االوقات‬ ‫ی‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫هباء منبثا‪( .‬ص‪)۴۶‬‬ ‫ال یت قضت‬


‫ّ‬ ‫۞ ‪ّ -‬اما مسافرت این عبد و مدت بقا در هر شهری‪ ،‬به اقتضای استعداد آن شهر است‬

‫هر کس تعیی مناید از خود گفته‪ ،‬در هر جا بیش اقتضا کند بیشرت مامن و مهچ نی تریتب‬

‫حضور در انج منها و محافل و کنیسه ها که دعوت منودهاند در آن جا خواهد شد‪( ...‬ص‪)۴۶‬‬ ‫ً‬ ‫مالیه‪ ،‬عبدالبهاء را مصارف سفر ّ‬ ‫۞ ‪ّ -‬اما در خصوص امور ّ‬ ‫همیا گردیهد ابدا چیزی لزوم منانهد‪ .‬جناب‬ ‫ً‬ ‫مریزا امحد دوهزار دالر تا به حال ارسال داشتهاند فورا اعاده شد که با هنایت خشنودی و ممنوین اعاده به‬

‫صاحبان مبلغ مناید‪ .‬من از یاران بسیار مسرور شدم که چنی ّ‬ ‫مه یت منودهاند و قبول رکدم ویل چون اسباب‬

‫ّ‬ ‫سفر ّ‬ ‫خرییه به‬ ‫همیا‪ ،‬احتیاجی منانهد هلذا آرزو دارم که یاران اهلی از نق بل من این مبالغ را صرف امور‬ ‫ن‬ ‫ّ‬ ‫البته ّ‬ ‫ّ‬ ‫قضیه بسیار ّ‬ ‫مهت فرمایید که این مبالغ بامتهما به صاحبانش تسلمی‬ ‫همم است‪.‬‬ ‫جهت عموم بشر منایند‪ .‬این‬

‫شود‪( . ...‬ص‪)۴۴‬‬

‫۞ ‪ -‬حضرت آقا امحد‪ ،‬دسیت از دور بر آتش داری‪ .‬منی داین که چه خرب است‪ .‬مخ تصر آرام منقطع است‬

‫احباء‪ ،‬صح بتهای ّ‬ ‫دیروز در دو کلیسای عظمی و در محفل عمویم ّ‬ ‫مفصل گردید و با مجعی مالقات‬

‫خصویص شد‪ .‬مالحظه کن با وجود این‪ ،‬هممان روز و شب وبدمی دیشب ساعت نیمۀ شب به خانه‬ ‫ّ‬ ‫رسیدم و فرصت لباس کندن نداشمت با لباس خوابیدم مالحظه فرما هلذا از قلت مراسالت شکایت‬ ‫مفرما‪( . ...‬ص‪)۴۷‬‬

‫۞ ‪ -‬از الطاف یبپایان مجال مبارک منتظر ظهور نتایج این سفرم‪ .‬امیدوارم که این روش عبدالبهاء‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫دستورالعمل ّ‬ ‫احباء گردد تا کل به این نحو تبلیغ منایند و آوارهء دشت و کوه و صح را شوند‪ ،‬نفیس راحت‬

‫نجویند و د یم نیاسایند و جان و دل بر کف گرفته فدای‬

‫مجال مبارک منایند‪( .‬ص‪■ )۷۱‬‬

‫معانی لغات دشوار‬

‫متتابعًا‪ :‬پشت سر هم ‪ .‬عون‪ :‬یار ‪ .‬تزییف‪ :‬رد و ابطال ‪ .‬قضت هباًء‬ ‫(منبث‪ :‬غبار پراهنیا) ‪.‬‬ ‫منبث ا‪ :‬یعنی اوقاتی هد بیهودا گذشت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫هنیسد‪ :‬بد معنی هلیسا و معبی یهود ‪ .‬منقطع‪ :‬گسستد اینجا‬

‫غیرمو ود ‪.‬‬


‫صب‬ ‫ح‬ ‫خت من ّ‬ ‫گش‬ ‫از خاور اریان چنان ی دمید هک با ر ور ت‬


‫دنباهل یادداشت ماه از صفحهء ‪2‬‬ ‫ن هام به ه هائی ب هرا‬

‫بها آغههاز‬

‫نخس ه هتین ب هار ب ه هر ص هیر داه ه ها‬

‫روزنامههد و مج ّل ههه ءه معت ب ه هر امریک ه هایی و ارو پ ه هایی ق ه هرار‬ ‫گر ت ‪ .‬تعالیم ا ل ٓهی تو ّ د و احترام طبقات مختلف‬ ‫م هردم را ب ه هد خ ه هود ل ه‬

‫ه ه هرد و در ه ه هر ش ه ههر‬

‫ه ه هد‬

‫حض هرت ع ب ه هیالبهاء گ ه هام می نهاد ن ه هی شهرتش ه هان ب ه هد‬ ‫عنوان پیامبر صلح از پیش بیانجا رسییا بود ‪.‬‬ ‫با این سفر و چ ن هین ش ههرتی ب هرا‬

‫ام هر‪ ،‬امع هءه‬

‫ممتحن بهائی ایران پاداش شص هت و ش هش س هال‬ ‫پاهی هد در راا ام هر‬

‫تحمل رنج و آزار و خونها‬ ‫ّ‬ ‫نثار هردا بود دیی ‪ .‬اینک یکسال پس از س هقوط‬ ‫حض ه هرت‬

‫منجهر ب هد آزاد‬ ‫س هلطان عبیالحم ی هی ه ه هد‬ ‫ّ‬ ‫عبیالبهاء از حبس شی‪ ،‬رهبر و موال ایشان راهی‬ ‫غرب شیا بود تا مژدا بد ظهور ییی دهی و نیا‬ ‫وح ه هیت ع ه هالم انس ه هانی را در آن س ه هو‬

‫ه ه هان ن ی ه هز‬

‫پراهنیا سازد ‪.‬‬

‫سهال بعههی‪ ،‬در زمهان حضههرت ولهی امههرا‬ ‫ّ‬ ‫نقش هد ء دا س ه هالد ه هاد ه ه هانی (‪ ،)۲۴۴۳‬بهد گ ههل و‬ ‫ش هکو د نشس ه هت و ب ه هار دیگ هر پیروز ه ه ها‬ ‫برا‬

‫ی ی ه هی‬

‫امر بد بار آورد ‪ .‬اهنون احبّ اء امریکایی بودنی‬

‫هد با قیامی حیرت انگیز بار هجرت بستنی و برا‬ ‫تبلیغ امر راهی هشورها‬

‫شرق و غرب شینی ‪ .‬در‬

‫هم ه هان ح ه هال م ه هو ی از بهائ ی ه هان ا ی ه هران ب ه هد ایش ه هان‬ ‫پیوس هتنی و امع هءه ه هانی به ه هائی مو ّ هق ب هد ا ه هرا‬

‫مهم ترین و وسیع ترین اهیاف تاریخی خود‬ ‫یکی از ّ‬ ‫مقیمات تأسیس‬ ‫گردیی و با ت أ سیس محا ل م لّی ّ‬

‫بیت عیل اعظم راهم شی ‪.‬‬

‫سخنان گهربار مرهز میثاق در غرب و خطابات‬

‫توسط منشیان ایشان بد‬ ‫ایشان در مجامع گوناگون ّ‬

‫رشتءه تحریر آمی و اینک در مج ّلیات گوناگون ب نام‬ ‫خطاباااا‬

‫اله ه ه هام بخش میلیونه ه ها ت ه ه هن عاش ه ه هقان و‬

‫د ل ه هیادگانش در تبل ی ه هغ و تحق ی ه هق اس ه هت ‪ .‬دو ل ه هی‬

‫بهائیان ایران‬

‫توس هط ن هاب محم هود‬ ‫زئی ه ات روزانهد وقهایع سهفر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫زرقانی بد رشتءه تحریر در آم هیا و ب ن هام بااای ال آثاار‬

‫را هنگام رسیین اخبار این سفر بد ایران حیس زد‬

‫امروزا در دسترس ماست ‪ .‬در امریکا و هانادا مراسم‬

‫محبوبشان در مجامع گوناگون‬

‫توسط‬ ‫با شکوهی در تجلیل و بزرگیاشت این سفر‬ ‫ّ‬

‫شخصههی ت‬ ‫امریکها و اروپها زبهان بههد مهیح و تمجیهی‬ ‫ّ‬

‫در سراس هر ه ه هان س ه هخنرانیها ب ه هر مح ه هور ا ی ه هن س ه هفر‬

‫می توان شور و هیجان و سربلنی‬ ‫هد چگوند موال‬ ‫نیا‬

‫امر را بلنی رمودا ا ن هی‪ ،‬چگو ن هد روزنام هدها‬

‫روحانی و نفوذ بیان حضرت عبیالبهاء و س هتایش‬ ‫بهائی گشودا انی و چگو ن هد ه هزاران نف هر‬

‫آرمانها‬

‫مشتاقاند در مجامع و هلیساها و هنیسدها و مسا ی‬ ‫گرد آمیا و گوش ب هد پ ی هامی می ده ن هی ه هد با ی هی در‬

‫زادگاهش آن را بد نجو‬

‫بهائیان بر پا گشتد و در بسیار‬

‫از میارس تابستاند‬

‫می گردییا ‪.‬‬ ‫مجموعد ا‬

‫هد اینک در دست داریی هوشش‬ ‫این‬

‫معر ی تاریخ و دستاوردها‬ ‫ناچیز است در ّ‬ ‫سفر‪ ،‬همراا با پژوهشهایی در زمینءه ا کار و تعالیم‬

‫و اشارا بیان داشت و‬

‫حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء‪ ،‬ههههد امیهههیواریم مهههورد تو ّ ه ههد‬

‫مقیر بود هد آن سفر پر برهت و نتایج آن‬ ‫چنان ّ‬

‫آینیا نیز پی می گیریم بد این امیی هد‬

‫پاداشش را با حبس و زنجیر گر ت ‪.‬‬ ‫در چ ه ه هارچوب هم ه ه هان دورءه س ه ه هفر مح ه ه هیود نما ن ه ه هی ‪.‬‬

‫اس هتحکام اس هاس ام ه هر در امریک ها و ت أ س هیس مرا ه ه هز‬ ‫بهائی در هشورها‬

‫اروپایی ادامد یا ت ‪ .‬بذر‬

‫حض هرت ع ب ه هیالبهاء در غ هرب پاش ه هیینی قر ی ه‬ ‫‪1‬‬

‫هد‬ ‫‪۴۳‬‬

‫خوان ن ه هیگان عز ی ه هز ق ه هرار گ ی ه هرد ‪ .‬ا ی ه هن هوش ه هش را در‬ ‫شماراها‬

‫پژوه ن ه هیگان ه ه هوان به ه هائی ا ی ه ه هن س ه هفر را مو ه ه هوع‬ ‫تحقیق هی علم ه هی و گس ه هتردا ق هرار ده ن ه هی و ب ه هر غ ن ه ها‬ ‫تاریخ امر بیا زاینی ‪.‬‬

‫■‬

‫هیأت تحریری ّد‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫سفراهی حضرت عبدا لبهاء‬ ‫نئ‬ ‫ن‬ ‫هب رغب و تا ج آ ها‬

‫هوشنگ رأفت‬

‫مقامه‪ :‬شرائط عمومی و اجتماعی غرب هنگاا‬ ‫مسافر‬

‫حضر‬

‫عباالبهاء به اروپا و آمریکا‬

‫در هان غرب‪ ،‬ارو پ ها و آمریک ها در اوا ئ هل ق هرن‬ ‫تمهین‬ ‫می تها این عقییا رائج بود ه هد‬ ‫ّ‬ ‫بیستم تا ّ‬

‫غروب نمی هرد ‪ .‬در آمریکا سیاهان تحت شرائط‬ ‫هوق الع هادا س ه هخت و ن هاگوار ز ن هیگی می هرد ن ه هی و‬

‫ب ه ه هردا و خ ه ه ه هادم س ه ه هفییها محس ه ه ه هوب می ش ه ه ه هینی ‪.‬‬ ‫اختال ات مذهبی و شکافها‬

‫تمهههینها‬ ‫مس ه هیحی ‪ -‬غر ب ه هی از ه ه هر ح ی ه هث ب ه هر س ه ها یر‬ ‫ّ‬

‫بود و از گفتگو‬

‫تمین غایت قصو و‬ ‫تفوق دارد و این ّ‬ ‫ار حیّ ت و ّ‬

‫از طرف دیگر مرامها‬

‫مرحلءه اعال‬

‫تمهینها‬ ‫تکامل ت هیریجی‬ ‫ّ‬

‫گذش هتد‬

‫بین ادیان عمیق‬

‫بین ادیان همتر صحبت میشی ‪.‬‬ ‫سوسیالیستی ‪ -‬اشتراهی و‬

‫مهاد یگر‬ ‫مسهلک طبیعهی و‬ ‫ّ‬

‫ه هم در ی هک گ هروا از‬

‫یونانی ‪ -‬رومی و با اقتباسی از هنی وچین و ایران و‬

‫ا راد اییا آلیست رسوخ و نفوذ هردا ب هود ‪ .‬گف ت هار‬

‫مصر است ‪ .‬عصر و قرن ییی پر از مظاهر علمی و‬

‫نویس ه هنیا انگلیس ه ه هی ( ‪ )Kipling‬در ع ه هیم امک ه ه هان‬

‫ن ه ه ه هی و لس ه ه ه هفی اس ه ه ه هت ه ه ه ه هد ملگ ه ه ه هی نتیج ه ه ه هءه‬

‫نزدیکهههی و اتّ ح ه هاد ش ه هرق و غ ه هرب ز ب ه هانزد ع ه هوام و‬

‫را بر تمام نژادها ثابت هردا و قارا اروپا با تس لّط‬

‫‪East is east and west is west, and never‬‬

‫هوششها غربیان است‪ .‬نژاد سفیی اولویّت خود‬

‫علمی‪ ،‬نظامی و صنعتی و (دینی) یک ت ها و بی نظ ی هر‬ ‫است ‪ -‬سا ی ر ملل عق‬ ‫مههههذاه‬

‫ا تادا انی‪ ،‬و سا ی ر ادیان و‬

‫ظههههل‬ ‫اهم یّ هههه ت و عاقبههههت بایههههی در‬ ‫هههههم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫مسهیحیّ ت وارد ش هونی و ل هذا ب هد اقص ها‬

‫ه هرا زم هین‬

‫مبش هه رین و میس ه هیونرها‪ ،‬اع ه هزام می گرد ن هی ‪ .‬مختص ه هر‬ ‫ّ‬ ‫آنکد اروپائیان و آمریکاییها سرمست بادا غرور از‬ ‫اهتشها ات‪ ،‬اختراعههات‪ ،‬تسه لّط ب ه هر مس ه هتعمرات و‬ ‫ا ن هیوختن ث هروت و ق هیرت بی س هابقد دیگ هر بود ن ه هی و‬ ‫ا ل ٓهی نیاشتنی ‪.‬‬

‫تو ّ هی بد مسائل روحانی و مباد‬ ‫م ه هأمورین و رمانروا ی ه هان ارو پ ه هائی در آس ه هیا و آ ریق ه ها‬ ‫حکومت می هردنی و آ تاب در امپراطور‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫بریطانیا‬

‫خواص بود‪:‬‬ ‫ّ‬

‫‪the twine shall meet.‬‬

‫ا کار برتر‬ ‫رانسو‬

‫نژاد هد از ملد هنت دوگوبینو‬

‫از حامیان و پیشقیمان آن بود در محا ل‬

‫مقبولی ه ت داش هت ه هد بع هیها باع هث ج هایع‬ ‫غربهی‬ ‫ّ‬ ‫نگ و هشتار دستد معی (‪ )Genocide‬در اروپا‬ ‫ش هی ‪ .‬از نظ هر سیاس هی ه ن هوز امپراطور ه ها‬

‫ب ه هزر‬

‫انگ ل ه هیس ( هههرن پهههنجم)‪ ،‬آلم ه هان ( قیصهههر ویلهلههههم)‪،‬‬ ‫هابسبور‬

‫روسید‬ ‫(اطریش و مجارستان)‪ ،‬رمانف در‬ ‫ّ‬

‫و عثم هانی ( مهرد بیمههار اروپها) ه هد ب ه هد ت هاز گی انق ه هالب‬ ‫وانان ترک را پشت سر گذاشتد بود برقرار بود و‬ ‫تقریبًا همءه سرزمینها‬

‫ن هوبی و‬

‫آ ریق ها و آس هیا‬ ‫‪7‬‬


‫چین در زیر سلطد غرب بودنی ‪ .‬زنان هنوز بد تساو‬ ‫حقوق نائل نشیا و در تالش برا‬ ‫و هیف بودنی ‪.‬‬

‫تحقق این آرزو‬ ‫ّ‬

‫اهم یّ هه ت‬ ‫بها تو ّ ه د ب هد نک هات هوق می تهوان بهد‬ ‫ّ‬

‫دربارا وح هیت مع ن هو‬

‫‪ )Temple‬خطابد ا‬

‫انب ی هاء‬

‫ا لٓه هی ا ی ه هراد نمود ن هی و هف ت ه هءه بع هی ن ی ه هز در هلیس ه ها‬ ‫یوحنا‬

‫الهوتی در وست مینستر (‪)West Minister‬‬

‫بیا ن ه هاتی ادا رمود ن ه هی در حالیک ه هد اس ه هقف اعظ ه هم‬

‫تعالیم و اصولی هد حضرت ع ب هیالبهاء در هم هال‬

‫حض هور داش هت و س هوا‬

‫صراحت و شهامت ولی توأم با حکمت و محبّ ت‬

‫مشهر ف می ش هینی و ار ب ه هاب‬ ‫نفهر بهد حضهور مبههارک‬ ‫ّ‬

‫یا انقالبی آنها ماننی وحیت عالم انسانی‪ ،‬تساو‬

‫عبیالبهاء درن می هرد نی ‪ .‬آنگاا بد پاریس عزیمت‬

‫بد اهالی غرب می رمودنی و خصلت رادیکال‬

‫تعص هههبات ن ه هژاد ‪،‬‬ ‫حق ه هوق ر ه هال و نس ه هاء‪ ،‬ت ه هرک‬ ‫ّ‬ ‫حههههل‬ ‫وحهههیت اصههههول ادیهههان‪ ،‬صههههلح عمهههومی‪ ،‬و‬ ‫ّ‬ ‫حکمی ههت ( محکمهد هبههر )‬ ‫مش هکالت ه هان از راا‬ ‫ّ‬ ‫اص هل تع هییل معیش ه هت و ع هیل و مس ه هائل دیگ هر پ ه هی‬ ‫برد ‪.‬‬

‫آن ه هر روز داه ها و ص ه هیها‬

‫را ئ ه هی مق ه هاال ت و اخ ب ه هار‬

‫در ب ه هارءه س ه هفر حض ه هرت‬

‫هم ت مسیو دریفوس و همسرش بهاز‬ ‫رمودنی و بد ّ‬ ‫ههت خطابهد و نطهق مبهارک و‬ ‫متعی د‬ ‫لسات‬ ‫ّ‬

‫ن ی هز مالقاتههها‬ ‫منعقی شی ‪.‬‬

‫متحر یههان‬ ‫احب ههاء و‬ ‫خصوصههی بها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫می ت ‪ ۴‬ماا‬ ‫سپس بد مصر مرا عت رمودا و ّ‬

‫نگاهی کوتاه به سفرهای حضر‬

‫عباالبهاء‬

‫ای هام‬ ‫اس هتراحت در ّ‬

‫اسکنیرید ب هرا‬ ‫دیگر در رملءه‬ ‫ّ‬ ‫زمس ه هتان رح ه هل اقام ه هت ا کنی ن ه هی ت ه ها در به ه هار س ه هال‬

‫عک ا و آزاد‬ ‫پس از حبس ‪ ۴۳‬سالد در زنیان ّ‬ ‫محبوس ه هین سیاس ه هی و م ه هذهبی ب ه هد دن ب ه هال انق ه هالب‬

‫مکرر یاران آمریکا و‬ ‫‪ ۲۴۲۱‬برحس دعوتها‬ ‫ّ‬ ‫مج ه ه هامع ص ه ه هلح و هنگراه ه ه ها و رؤس ه ه ها م ه ه هذاه‬

‫وانان ترک در ‪ ،۲۴۳۶‬هیکل مبارک اب ت هیا ب هد‬

‫مسیحی عازم آمریکا شینی ‪ .‬مستقیمًا با هشتی از‬

‫مطهر حضرت باب در مقام اعلی در‬ ‫استقرار عرش‬ ‫ّ‬ ‫ن ه هوروز ‪ ۲۴۳۴‬اق ه هیام رمود ن ه هی ‪ .‬آنگ ه هاا در س ه هپتامبر‬

‫اسکنیرید بد نیویورک عزیمت رمودنی و از آور یل‬ ‫ّ‬

‫اطالع قبلی عازم مصر شینی‬ ‫‪ ۲۴۲۳‬ظاهرًا بیون ّ‬ ‫تا از آنجا بد اروپا عزیمت نماینی ‪ .‬اقامت مبارک‬ ‫در مصر بواسطءه‬ ‫مو ه ه ه‬

‫عف مزان تا ماا اوت ‪۲۴۲۲‬‬

‫آش ه ه ه هنایی مع ه ه هی از مش ه ه ه هاهیر و اد ب ه ه ه ها و‬

‫تا دسامبر یعنی بیش از ‪ ۶‬ماا بد حیود ‪ ۴۳‬شهر از‬ ‫شهرها‬

‫آمریکا و هانادا سفر هردا و در هلیساها یا‬

‫هنیسءه یهودیان‪ ،‬مجامع نسوان و اسپرانتیستها‪،‬‬ ‫تئوس وفها و حتّی سوسیالیستها بد بیان تعالیم‬ ‫حههل مشهههکالت‬ ‫روحههانی و ا تمههاعی امهههر بههییع و‬ ‫ّ‬

‫نویس هنیگان و سیاس هتمیاران آن د ی هار ب ها ام هر ا لٓه هی‬

‫عمومی هان و اعالن وحیت عالم انسانی و لزوم‬

‫گرد یی ‪ .‬سپس حضرت عبیالبهاء با هشتی بد بنیر‬

‫صلح عمومی و وحیت اساس اد ی هان پرداخت ن هی و‬

‫مارسی رانسد و آنگاا بد سوئیس عزیمت رمودنی‬ ‫و پس از استراحتی هوتاا بر حس‬ ‫خاص هد لیهی‬ ‫انگلهیس‬ ‫ّ‬

‫دعوت احبّ اء‬

‫بالمفیلهی بهد صهوب لنههین‬

‫حر ه ه هت ه ه هردا و در س ه هپتامبر ‪ ۲۴۲۲‬وارد آن ش ه ههر‬ ‫عظ هیم ش هینی ‪ .‬در آنجها بهرا‬ ‫معیّ هه ت ز ی ه هاد‬ ‫‪8‬‬

‫ّاو لهین بهار در حضهور‬

‫در ت ه هاالر س ه هیتی تم پ ه هل ( ‪City‬‬

‫حتّ هههههی در دانش ه ه هگااها‬

‫چ ن ه ه هی‬

‫بخص ه ه ه هوص در‬

‫دانش ه ه ه ه ه ه هگاا مع ه ه ه ه ه ه ه هروف اس ه ه ه ه ه ه ه هتانفورد ‪Stanford‬‬

‫سانفرانسیس ه هکو ب ه هرا‬ ‫نطق ها‬

‫ص ه هیها دانش ه هجو و اس ه ه هتاد‬

‫بلیغ ایراد هردنی و اساس امر را در آن‬

‫مملک هت وس ه هیع مس ه هتحکم رمود ن هی ‪ .‬در ا ی ه هن س ه هفر‬ ‫تاریخی نویسنیگان و هنرمنیانی چون بران خلیل‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫بران در نیویورک و دانشمنیان و نفوس نامیار‬ ‫ماننی ادمیرال پر‬

‫هاشف قط‬

‫مهم ههی در حضههور‬ ‫حضههرت عبههیالبهاء بههود‪ ،‬نطههق‬ ‫ّ‬

‫شمال و گراهام‬

‫اساتیی و حتّی ر ئ هیس دانش هگاا و ص هیها دانش هجو‬

‫ب ه هل مخ ت ه هرع تلف ه هن در ش ه ههر واش ه هنگتن و پایتخ ه هت‬ ‫امریکا‪ ،‬و نیز سیاستمیارانی همچون مستر روزولت‬

‫ایرا د نمودا و مور د استقبال راوان آنان قرار گر تنی ‪.‬‬

‫آنگاا بد پاریس عزیمت ه هردا و چ ن هیین هف ت هد در‬

‫ر ئ ه ه ه هیس مه ه ه ه هور آی ن ه ه ه هیا و مع ه ه ه هی از س ه ه ه هفراء و‬

‫آن ش ههر اقام هت رمود ن هی ههد در طهی آن مجههالس‬ ‫ّ‬ ‫خصوصی و عمومی تشکیل شی و معی بسیار از‬

‫دیپلماتها بد حضور مبارک رسیینی ‪.‬‬ ‫نشهرید رپورتاژه ها و عکسه ها‬ ‫داهها روزنامهد و‬ ‫ّ‬

‫متعههی د‬ ‫ّ‬

‫دیههههیار و‬

‫متحر یهههان حقیقهههت از هههی‬ ‫مشهههتاقان و‬ ‫ّ‬

‫از سههفر پ ی ه هامبر ص ه هلح چ ه هاو و منتش ه هر‬

‫استماع خطابات مبارک در مورد مسائل روحانی‪،‬‬

‫هردنی و بیینوسیلد اعالنی هم سابقد دربارءه ظهور‬

‫لس هفی و ا تم ه هاعی برخ هوردار ش ه هینی ‪ .‬س هپس س ه هفر‬

‫دیا ن هت ی ی هی و نهض هت روح هانی به هائی ب ها آرم ه هان‬

‫هو ت ه ه هاهی ب ه ه هد آلم ه ه هان رم ه ه هودا در اش ه ه هت وتگارت و‬

‫صلح و اتّحاد بشر در نیمکرءه غربی حاصل شی ‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬دسامبر ‪ ۲۴۲۱‬از نیویورک عازم انگلیس‬

‫اس هلینگن م هورد اس ه هتقبال ی هاران و عالقم ن هیان ق ه هرار‬ ‫متعی د‬ ‫گر تد و باز خطابات‬ ‫ّ‬

‫دو م آن هشههور بههد قههیوم مرهههز عهههی و‬ ‫ش ه هینی و بههار ّ‬

‫سفر هوتاهی بد وین و بوداپست برا‬

‫متبرک گرد یی ‪ .‬در این سفر ه هم در ل ن هین و‬ ‫میثاق‬ ‫ّ‬

‫ه هم در آهس هفورد و چ ن هی ش ههر دیگ هر و همچ ن ه هین در‬ ‫متعهههی د‬ ‫اس ه هکاتلنی (ادینبهههور ) خطابهههات‬ ‫ّ‬

‫ایراد رمودنی سپس‬ ‫دییار یاران و‬

‫شرهت در هنفرانسها صلح و مالقات بعضی از‬ ‫ر ه هال ع ه هالم ره ن ه هگ و دا ن ه هش منجم ل ه هد پرو س ه هور‬

‫ایهههراد‬

‫وامبر‬

‫مستشرق شهیر هردنی ‪ .‬در مجامع عمهومی‬

‫هم ت دهتر‬ ‫رمودنی ‪ .‬خصوصًا در شهر آهسفورد بد ّ‬

‫چنی‬

‫هد بد ا تخار م ب هارک تش هکیل ش هی‪ ،‬ص هیها‬

‫چ هین ‪ Cheyne‬اس ه هتاد الٓهیّ ه ات ه ه هد از ارادتم ن ه هیان‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫خاص هد در م هورد‬ ‫نفر از بیانات حضرت عبیالبهاء‬ ‫ّ‬ ‫‪9‬‬


‫هرورت ص هلح عم هومی و وح هیت ع هالم انس ه هانی و‬

‫احساسهههات احبّ هههاء در آن ایّ ههه ام در ل ه هوحی چ ن ه ه هین‬

‫سپس حضرت عبیالبهاء بد پاریس مرا عت‬

‫اظهار سرور و ش هادمانی از س هفر م هن ب هد اق ل هیم‬

‫رمهههودا و پهههس از توقّ ههههف هوتهههاهی در ‪ ۲۱‬ه ه هون‬

‫یوس هف هنع هانی نم هودا ب هود ‪ .‬ا ی هن انش هراح و‬

‫می رماینی‪:‬‬

‫اتّحاد شرق و غرب بهرامنی شینی ‪.‬‬

‫‪ ۲۴۲۳‬از رانسد بد مصر عزیمت رمودنی و پس از‬ ‫چنی ماا استراحت در پورت سعیی و اسکنیریّد در‬

‫روز ‪ ۴‬دسامبر ‪ ۲۴۲۳‬وارد ارض اقیس شینی ‪.‬‬ ‫تأثیرا‬

‫در ابتیا بایی یادآور شی هد حضرت عبیالبهاء‬ ‫‪۲‬‬

‫ا ل ٓهی نهایت شادمانی از‬

‫اماءال ّرحمن و اح ب ّا‬ ‫ا ی هن س هفر داش هتد باش ه هنی ه هد ع ب هیالبهاء بع ه هی از‬ ‫هم م ت هین‬ ‫چهل و دو سال مکث در س هجن محک ّ‬ ‫در نها ی هت وق هار و اق ت هیار ب ه هد ا ی هن اق ل هیم عظ ه هیم‬

‫این سفرها در ایران‬

‫از همان دوران مال قیم شوق سفر ب هرا‬

‫انبساط بسیار بجا اس هت ‪ .‬با ی هی ش هما و م ی هع‬

‫تبل ی هغ‬

‫رح ل هت نم هود ‪ .‬ه هیچکس را گم هان چ ن هان ن ب هود‬ ‫ه ه هد روز‬

‫آ ی ه هی ه ه هد زنج ی ه هر و سالس ه هل از گ ه هردن‬

‫عبیالبهاء‪ ،‬برداشتد شود و بر گردن عبیالحمیی‬

‫امر ا ل ٓهی داشتنی ‪.‬‬

‫بشارت عزیمتشان بد مص هر باع هث ب هروز ش هور و‬

‫غی ار را آرزو چنان هد‬ ‫ظالم گذاردا شود ‪ .‬آن ّ‬

‫سرور وق العادا در میان یاران ا ی هران گرد ی هی ‪ .‬در‬

‫عبیالبهاء در قعر چاا محو و نابود گردد ‪ .‬حال‬

‫مقالد ا‬

‫در‬

‫هد شاعر خوش سخن ناب عنیلی‬

‫همان زمان نگاشتد و در نجم باختر بد چاو رسیی‬

‫الحمی او بد قعر چاا ا تاد و الب ت ّد عبیالبهاء‬ ‫بد اون ماا رسی و از این سفر بد عون و عنایت‬ ‫مال مبارک ثمر ه لّی حاصل گردد ‪.‬‬

‫بد نقل از حا ظ آمیا است‪:‬‬

‫و در لوحی دیگر آمیا است‪:‬‬

‫ب ی ا هد را ی ت منصور پادشاا رس یی‬

‫ی هی غی ب ه هی ا ب ه هواب را مف ت هوح نم ه هود ‪ .‬حکم ه هت‬

‫نو یی تح و بشارت بد مهر و ماا رس یی‬ ‫عز یز مصر بد رغم برادران حسود‬

‫چنین اقتضا هرد هد عبیالبهاء بد اقلیم مص هر‬

‫ز قعر چاا برآمی بد اون ماا رس یی‬

‫ش هتابی ز ی ه هرا از ا ی ّ ه ام س هابق بی نها ی ه هت خج ه هل و‬ ‫شرمسار است هد مو ّق بد عبود ی ّت نشی بلکد‬

‫هجاست صو ی د ّ ال شکل ملحی ه یش‬

‫بگو بسوز هد مهی ّ د ین پناا رس یی‬ ‫سپس اشعار نغز در تهنیت هجرت حضرت‬ ‫عبیالبهاء بد قطر مصر از سروداها‬

‫خویش نقل‬

‫مقیمءه آن آمیا‪:‬‬ ‫هردا هد در ّ‬

‫از س ه هفر ب ه هد ا ی ه هن د ی ه هار در اس ه هتقبال ب ه هد اد ن ه هی‬ ‫‪۳‬‬

‫خیمتی مؤ پّی شود ‪. ...‬‬

‫نتائج و آثار سفر و اقامت مبارک در مصر‬

‫مژدا هد خورش یی عهی بد عالم اشراق هرد‬

‫مههم‬ ‫در اوائل قرن گذشتد مصر یکی از مراهز‬ ‫ّ‬ ‫علم هی‪ ،‬اد ب هی‪ ،‬دی ن ه هی و سیاس هی خاورمیا ن هد بش ه همار‬

‫عش اق هرد‬ ‫ز ضل‪ ،‬روحی بی یع بذل بد ّ‬

‫میآمی ‪ .‬در آن هشور بواسطد محیط بالنّسبد آزاد و‬

‫شعلد بر ا الک زد لوا بر آ اق هرد‬ ‫ز سجن اعظم سفر‪ ،‬ه یکل م ی ثاق هرد‬

‫‪۱‬‬

‫یوسف هنعان روح‪ ،‬بد مصر شی رهسپار ‪ ...‬الخ‬

‫حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء در پاس ه هخ ا ب ه هراز اش ه هراق و‬

‫‪60‬‬

‫لیبرال حاهم‪ ،‬بسیار‬

‫از نویسنیگان و روشنفکران‬

‫و علماِء ازهر بد نشر ا کار و آثار خ هود ب هد ص هورت‬ ‫ّع ههههال و ههههارغ از محههههیودیّ تها‬

‫دن ی ه ه ها‬

‫ش ه ه هرق‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫( خصوص هًا ایههران و مرهههز خال ههت عثمههانی در اسههالمبول)‬

‫از آنجم ل ه هد در الهااارا ‪ ،‬وادی النیااال و المقاااتطم ه ه هد‬

‫محم ههی ع ب ه هیا از‬ ‫مش هغول بود ن هی ‪ .‬از آنجم ل ه هد ش ه هیخ‬ ‫ّ‬

‫همءه آنها در توصیف و تعریف از هماالت صور و‬

‫ضال‬

‫بنام مصر‬

‫هد سابقًا در بیروت چنیین بار‬

‫مع ن ه هو‬

‫حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء قلم رس ه هایی هرد ن ه هی ‪.‬‬

‫درک محض ه هر حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء را ه ه هردا و ب ه هد‬

‫نویسنیءه شهیر ر ی زییان سردبیر مج لّءه الهالل نیز‬

‫هد بعیها بد رتبءه مفتی امع االزهر ارتقاء یا ت ‪.‬‬

‫لمحم هی ایرا ن هی‪-‬‬ ‫ن هام م ی هر زا عبیا‬ ‫ّ‬

‫ایشان ارادت قلبی حاصل هردا بود و هم او بود‬

‫تشهر ف یا هت ‪ .‬از‬ ‫از ملءه هسانی بود ههد ا تخهار‬ ‫ّ‬

‫از علم هاء و‬

‫نویسنیگان را با حض هرت ع ب هیالبهاء هراهم ه هردا‬

‫مشرف شی و‬ ‫الس لطان مییر مج لّءه چهر ه نما نیز ّ‬ ‫مؤیّی ّ‬ ‫ب ه هرخالف گذش ه هتد مقا ل ه هد ا‬

‫بود ‪ .‬گر چد بعضی از مییران را ئی قبالً مقاالتی‬

‫تمجیی از حضرت عبیالبهاء در نشریّد اش بد چاو‬

‫تشهههههر ف‬ ‫ّ‬

‫الیولههد ( مؤ لّ ه ف هتههاب مفتاا باااب الباواب) ن ی ه هز‬ ‫زعهیم ّ‬

‫و‬

‫بیون شک زمینءه آشنایی بسیار‬

‫مملو از اشتباهات را ع بد امر منتشهر‬ ‫مغر اند و‬ ‫ّ‬ ‫هردا بودنی ولی پس از ورود مرهز میثاق هر یک‬ ‫موقعیّ هههه ت را مغتههههنم شههههمردا و تقا هههها‬

‫ایرانیان صاح‬

‫محترما ن ه هد و سرش ه هار از‬ ‫هم‬

‫رد ید ا‬ ‫رسانی و حتّی یکی از مخالفین او هد ّ‬ ‫محم هی مههی خهان‬ ‫سهابقًا نوشهتد بهود یعنهی دهتهر‬ ‫ّ‬

‫نمود ن هی‪ ،‬از آنجم ل هد م هییر ر ی هیءه المؤی ا ا ش هیخعلی‬

‫مشر ف شی و اظهار ارادت نمود ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫چاو رسانیا بود‪ ،‬مو ّق بهد بهران ما هات شهی و‬

‫ب ه هد ه هوز ز ی ه هارت حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء نا ئ ه هل ش ه هینی‬

‫یوسف هد سابقًا مقالد ا زننیاا‬ ‫مقالد ا‬

‫در نشریّد اش بد‬

‫این بار در میح و ثنا حضرت عبیالبهاء‬

‫مهم دیگر مصر نیز‬ ‫و امر بهائی نگاشت ‪ .‬در رائی‬ ‫ّ‬ ‫مقاالتی دربارءه ورود هیکل مبارک بد چاو رسیی‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫از ر ال بر ستءه دولتی و سیاس هی ه هم بعض هی‬

‫محمی علی پاشا خییو مصر‪ ،‬مفتی مص هر‬ ‫منجملد‬ ‫ّ‬ ‫محمی بخیت و یکهی از علمهاء هبهار بهد نهام‬ ‫شیخ‬ ‫ّ‬ ‫محمی رشا د ‪ .‬حضرت عبیالبهاء نیز بد بازدیی‬ ‫شیخ‬ ‫ّ‬ ‫‪66‬‬


‫آنه ها تش ه هریف برد ن ه هی ‪ .‬ع ه هالوا ب ه هر اسههکنیریّد ایش ه هان‬ ‫س هفرها‬

‫هو ت هاهی ب هد ق هاهرا و زی ت هون ن ی هز رمود ن هی ‪.‬‬

‫ه هعیف‪ ،‬س ه هلیمانی خواه ه هی و ا ی ه هن پش ه هءه‬

‫م ه هور‬

‫بی توش هد‪ ،‬غض ه هنفر‬

‫بیش ه هد و ی ه هی ‪ .‬مگ ه هر بیرق ه هءه‬

‫می ت اقامت مبارک در مصر ‪ ۲۲‬ماا بود گر چد‬ ‫ّ‬

‫عنا ی هت رس ه هی و ق ه ّوءه حر ه هت بخش ه هی و الط ه هاف‬

‫مص هالح عال ی هد و ش هرائط مو ه هود انج هام نش هی و ل ه هی‬

‫‪۴‬‬

‫در آن هشور ابالغ رسمی امر بد واسطءه حکمت و‬

‫هم هین مالقاته ه ها‬

‫حض هرت به ه ههللءا ش هامل ش ه هود ت ها پش ه هد س ه هیمرغ‬ ‫گردد و بع وض خاسر عقاب هاسر شود ‪. ...‬‬

‫خصوص ه هی ب ه ها نخ ب ه هءه علم ه هاء و‬

‫در طهی سهفر ّاول حضهرت عبهیالبهاء بهد اروپهها‬ ‫ّ‬ ‫ه ه هد روز مع ه ه هد ‪ ۲۲‬اوت ‪ ۲۴۲۲‬آغ ه هاز ش ه ه هی ب ه ه هیوًا‬

‫اتهامات دش همنان پ هرهین و ب هروز‬ ‫شایعات هذب و ّ‬ ‫آثار مثبت در محیط رهنگی و ا تماعی آن برا‬

‫اقامتی هوتاا در تونون در نزدیکی ژنو رمودنی و در‬

‫حی زیا د‬ ‫انییشمنیان و نویسنیگان تا ّ‬

‫باعث ر ع‬

‫امر بهائی و رهبر عالیقیرش گردیی ‪.‬‬ ‫در طههی اقامههت حضههرت عبههیالبهاء در مصهههر‬ ‫ّ‬ ‫بعضی از یاران آمریکایی و اروپایی بد شوق زیارت‬ ‫مشهر ف شهیا و بههد‬ ‫اسههکنیرید‬ ‫آن حضهرت در شههر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تمن ا‬ ‫اصرار تمام استیعا و ّ‬

‫مسا رت حضرتشان را‬

‫بد دیار غربی نمودنی ‪ .‬هیکل مبارک در پاسخ این‬

‫دعوتها (و نیز دعوتنامد ها‬

‫مجامع مختلف صلح در‬

‫آمریکها) ه هواب مث ب ه هت و ل هی مش ه هروط ب ه هد وح ه هیت و‬ ‫ات حاد امعءه بهائی و ثبوت بر عهی و میثاق عنایت‬ ‫ّ‬ ‫هرد نی ‪ .‬از آنجملد در لوحی می رما ینی‪:‬‬ ‫از سفر من ب هد امر ی هک مرق هوم نم هو دا بود ی هی ‪.‬‬

‫این ّاو لین برخورد با عهالم غهرب معهی از یهاران‬ ‫احب اء آمریکایی مقیم اروپا‬ ‫حتی‬ ‫ّ‬ ‫پاریس و لنین و ّ‬ ‫بد وز زیارت نائل شینی و هس‬ ‫معی از وانان دانشجو‬

‫ی‬

‫هردنی و نیز‬

‫ایرانی هد در اروپا بد‬

‫تحصیل اشتغال داشتنی از محضر مبارک بهرامنی‬ ‫گردیینی ‪ .‬سپس هیکل اطهر بد انگ ل هیس تش هریف‬ ‫بردا و در روز دهم سهپتامبر ّاو لهین خطابهءه عمهومی‬

‫معی ه ت بس هیار‬ ‫مبهارک در آن مملکهت در حضهور‬ ‫ّ‬ ‫زیاد در تاالر سیتی تمپل (‪ )City temple‬ایراد‬ ‫شی هد دربارءه وحیت معنو‬

‫انبیا‬

‫الٓهی‪ ،‬مقصود‬

‫و هیف اصلی ظهور امر بییع یعنی وحیت عالم‬ ‫انس ه هانی و یگ ه هانگی ش ه هرق و غ ه هرب و ل ه هزوم ت ه ه هرک‬

‫وقتی عبیالبهاء عزم آن دیار نمایی هد بد هم ّت‬ ‫ی ه هاران و ا تّح ه هاد و یگ ه هانگی دوس ه هتان‪ ،‬آمریک ه ها‬

‫در ایهههن گفتهههار رصهههت شهههرح زئیّ ههه ات س ه ه هفر‬

‫چنین شود یقین بیان هد مقصی حصول یابی ‪.‬‬

‫ههد در ایهن بهارا نوشهتد‬

‫استعیاد حضور عبیالبهاء حاصل نمایی ‪ .‬ا گ هر‬

‫اهلید بود ‪.‬‬ ‫تعص بات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫مبارک در اروپا و آمریکا نیس هت و عالقدم ن هیان را‬ ‫متعهی د‬ ‫ّ‬

‫بد مطالعءه هت‬

‫در‬

‫شیا خصوصًا سفرنامد مبارک ( باای ا آ‬ ‫ل ثار در ‪۱‬‬

‫رملءه ( ‪ )Ramleh‬اسکنیریّد نیّ ت مبارک بد عزیمت‬

‫متعی د دیگر بد زبان انگلیسی را ع‬ ‫ّ‬

‫بار‬

‫پس از استراحت نسبی و تجییی ق و‬

‫لی) و هت‬

‫بد اروپا زم شی چنانک هد در ل هوحی در آن اوق هات‬

‫ب ه ه هد س ه ه هفر م ب ه ه هارک در انگ ل ه ه هیس و امریک ه ه ها احا ل ه ه هد‬

‫می رماینی‪:‬‬

‫می نمایی ‪.‬‬

‫ا‬

‫یار عزیز در این ا ی ّام مص ّمم د ی هار غ هربم ‪.‬‬

‫شایی در عبود ی ّت آستان احی ی ّت نف سی برآرم و‬ ‫ب هد ق ه ّو ت ب هازو‬

‫تأی ی هی قف هس بش هکنم و ا ن هیک‬

‫پرواز حاصل شود ولی هیهات هیهات! این‬ ‫‪62‬‬

‫اهم ی ت و تأثیرا‬ ‫حضر‬

‫سفر‬

‫عباالبهاء به اروپا و آمریکا‬

‫نسل حا ر هد با صی سال اصلد از آن اسفار‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫تاریخی زنیگی می هنی‪ ،‬قادر بد ارزیابی حقیقی از‬

‫عظم ه هت و بزر گ ه هوار‬

‫آثار گهربار و نتائج و ثمرات حاصلد از آن نیست‬

‫شییم و در مجامع اشتراهیون قوانین انتظام و‬

‫زیرا اصلءه زمانی ما با آن واقعءه تهاریخی بالنّسهبد‬

‫آس ه هایش ع ه هالم آ ه هرینش را ش ه هرح داد ی ه هم ‪ .‬در‬

‫تاریخ بد نحو هامل و شایستد در این امر موشکا ی‬

‫را ثا ب ه هت و مح ّق ه ه هق نم ه هودیم‪ ،‬در هنگراه ه ه ها‬

‫هوتاا است ‪ .‬یقین است نسلها‬

‫محققین‬ ‫آینیا و‬ ‫ّ‬

‫مح ّم ه هی رس ه هول ا ن ه هاطق‬

‫الطبیعد‬ ‫محا ل ماد ی ّون ق ّوءه خارق العادا ماوراء ّ‬

‫صلح و هنفرانسها امم نیا‬

‫و پژوهش خواهنی هرد ‪.‬‬ ‫در روز ‪ ۴‬دس ه هامبر ‪ ۲۴۲۱‬هنگ ه هام مرا ع ه هت از‬

‫بل ن ه هی ه ه هردیم و ب ه هد آنچ ه هد س ه هب‬

‫مال قیم را‬

‫انتش ه هار ص ه هلح‬

‫س هیر و س هفر در آمریک ها حض هرت ع ب هیالبهاء بیا ن هات‬

‫عم هومی و ت هرویج وح هیت ع هالم انس هانی اس هت‬

‫ذ ی ه هل را ب ه هد همراه ه هان خ ه هویش اظه ه هار داش ه هتنی ه ه هد‬

‫ز ب هان گش هودیم‪ ،‬ب هد قس همی ه هد در ه هر مجمع هی‬

‫اهم ّی ههت س ه هفر ت ه هاریخی و‬ ‫به ت ه هرین و رس ه هاترین ش ه هرح‬ ‫ّ‬ ‫بی نظیر آن حضرت در بالد غرب است‪:‬‬

‫میع اعناق خا ع شی‪ ،‬لسانها بد ستایش‬

‫اه ّم ی ّت این سفر بعی مع ل هوم خواه هی ش هی ‪ .‬ت ها‬ ‫ح ه هال چ ن ه ه هین ام ه هر واق ه ه هع نگش ه هتد و در ه ه ه هی‬ ‫عصر دییا نشیا هد نفسی از شرق بد اقصی‬ ‫ب هالد غ هرب مس ها رت نما ی هی در ح هالتی ه ه هد در‬ ‫تبلیغ امرا و تعالیم بییعد و مسائل ا ل ٓه ی ّد در‬ ‫معابی و مجامع امم مختلفد چنان قائم و ناطق‬ ‫گ هردد ه ه هد اح ه هی‬

‫ن ه هاطق گش ه هت‪ ،‬دله ه ها منج ه هذب بنفح ه هات ا‬ ‫گرد ی هی و انه ها مستبش هر ب هد بش هارت ا دیگ ه هر‬ ‫‪۴‬‬

‫ببینیی چد خبر است ‪. ...‬‬

‫حضرت ولی امرا در هتاب گاد پاسز بای هد‬ ‫ّ‬ ‫مهههم قهههرن ّاول بهههائی را بررسههی و ارزیهههابی‬ ‫وقههایع‬ ‫ّ‬ ‫می رمای ن ه هی در خص ه هوص مس ه ها رتها حض ه ه هرت‬ ‫عبیالبهاء و تأثیرات آن چنین می رماینی‪:‬‬

‫را مج هال انک ه هار و اع ت ه هراض‬

‫سفر تاریخی حضرت عبیالبهاء بد بالد غرب‬

‫نما ن ه هی بلک ه هد ه ه ّهل مف ت ه هون و مج ه هذوب ش ه هونی و‬

‫مخصوص هًا س هیر و گ هردش هش هت ماه هءه طلع هت‬

‫عز ت و احترام را اظهار نماینی ‪.‬‬ ‫نهایت ّ‬

‫انور در ایاالت م تّحیءه آمریک را می توان اون‬

‫حضرت مسیح در مملکت خود چنی مرتبد بد‬

‫عظمت و اشراق دورءه میثاق محسوب داشت‪،‬‬

‫المقیس و مجامع اسرائیلیان داخل و بد‬ ‫بیت‬ ‫ّ‬

‫بییعد مط ّرز و بد‬

‫نص ه هائح و م ه هواعظ مش ه ه هغول ش ه هینی ‪ .‬مالحظ ه ه هد‬

‫نمائ ی هی ه هد بع هی علم ه ها‬

‫مس هیح ی ّد چگو ن هد ا ی ه هن‬

‫مسئلد را اه ّم ی ّت دادنی ‪ .‬دیگر معلوم است این‬ ‫سفر چد اه ّم ی ّتی پییا خواه هی نم هود ه هد م ها در‬ ‫هنائس عظمی و مجامع هبر باعلی ال ن ّهیا‪،‬‬ ‫نیا یا بهاء االبهی برآوردیم و بد ا صح بیان‬

‫اتم برهان بشارت بد ملکوت ا دادیم و بد‬ ‫و ّ‬ ‫بیان تعالیم مال مبارک پرداختیم ‪ .‬در معابی‬ ‫یهود بد اثبات دیانت مسیح و حقیقت اسالم‬ ‫برخاس ه هتیم و در ه ن ه هائس مس ه ه هیحیان ب ه هد ذ ه ه ه هر‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫دورا ا‬

‫هد بد آثار و مواه‬

‫اثمار و واهد به یّد ن یّد مز یّن است و عل ّو شأن‬ ‫و امتناع مقامش در مستقبل ا ی ّام چنانکد بایی‬ ‫و ش هایی در انظ هار هان ی ه هان مح ّق هق و مکش ه هوف‬

‫خواه هی گرد ی هی ‪ .‬هم هانطور ه هد ن ی ّهر ظه هور م هال‬ ‫اق هیس ابه ه هی در ح ه هین اع ه هالم ام ه هر م ب ه هارک ب ه هد‬

‫رؤس ه ه هاء و زمام ه ه هیاران ارض در ارض س ه ه ه ّر ب ه ه هد‬ ‫اشرف نقطءه احتراق واصل گردیی‪ ،‬بیر عهی و‬ ‫میثاق ا ل ٓهی ن ی هز هنگ هامی ب هد اون اع ل هی و مق ه ّر‬ ‫اسنا خویش متعارن شی هد مرهز عهیا بد‬ ‫ب هث تع ه هالیم و بس ه هط هالل و اع ه هتالء ام هر ا ب‬ ‫‪63‬‬


‫بزرگوارش در بین شعوب و وامع عالم قیام‬ ‫رم هود و ا هق ب هاختر را از اش ه ّعءه هروزان هو ه ه‬

‫حض هرت ع ب هیالبهاء در یک هی از ا ل هواح ه هرامین‬ ‫ملکهوتی را ههع بهد سفرشههان بهد ایالههت ه ب ههک در‬

‫خاور من ّور گردانیی و آن مرز و بوم را بد نفحات‬ ‫قیس حضرت ق ی ّوم زنیا و پاینیا ساخت ‪.‬‬

‫هانادا چنین می رماینی‪:‬‬

‫در مجامع و هنائس آن دیار بد نهایت سرور‬

‫ملک هوت ب هد نش هر نفح ه هات‬

‫نیاء بد ملکوت ا نمود و تخمی ا شانی ه هد‬

‫سبحانی و ابالغ تعالیم یزدانی در می ن و دیار‬

‫یی قیرت ا ل ٓهی آبیار خواهی هرد ‪ .‬الب ت ّهد آن‬ ‫تخ ه هم س ه هبز و خ ه ه ّر م خواه ه هی ش ه هی و خرمنه ه ها‬

‫میثاق و ر عت عهی ن یّر آ اق را بیش از پیش‬ ‫‪۶‬‬ ‫روشن و الئح گردانیی ‪.‬‬

‫ا ل ٓه ی ّد هی م ن هازع و مج هادلی نیا هت ‪ ...‬م ّهی ت‬ ‫اقام ه ه هت چ ن ه ه هی روز ب ه ه هود و ل ه ه هی ن ت ه ه هائجش در‬

‫‪ ...‬ق ی هام آن م ن هاد‬

‫غرب هد اعظم اشراق آن هوه ن ّوار و اشرف‬ ‫وه ه هان اس هت مق هام و منز ل ه هت‬ ‫تج ل ّهی آن س هران ّ‬

‫عظیمد تشکیل خواهی داد ‪ .‬در ت هرویج تع هالیم‬

‫در مورد اسفار مبارک‬

‫مستقبل مو ور ‪ .‬دهقانی چون بد خاک رسی در‬

‫و در ادامءه همان مطل‬ ‫در سرزمین آمریکا‬

‫شمالی می رماینی‪:‬‬

‫‪۶‬‬

‫انیک زمانی هشت عظمی نمایی ‪. ...‬‬

‫استقبال بی نظیر قاطبءه م ل ّت آمریک نسبت بد‬

‫متعههی دا‬ ‫در هنگههام سههفر در آمریکهها در مههوارد‬ ‫ّ‬

‫آن گرد ی هی ه ه هد و ه هود‬

‫هیک ه هل اطه ه هر از ت ه هأثیرات و ن ت ه هائج مسا رتش ه هان ب ه ها‬

‫پ ی هام م ب ه هارک ‪ ...‬مو ه‬

‫هح ت و س ه ه هالمت‬ ‫اق ه هیس ب ه ه هیون تو ّ ه هد ب ه ه هد ص ه ّ‬ ‫خویش اوقات گرانبها را صرف سیر و حرهت‬

‫حض ه ه هرات! الط ه ه هاف م ه ه هال م ب ه ه هارک م ه ه هون‬

‫در نقاط مختلفءه آن س هرزمین وس هیع بفرمای ن هی ‪.‬‬

‫میزنی ‪ .‬االن چون نگاا می هنم می بینم بحر‬

‫ملتزمین رهاب مبارک سخن گفتنی از آن ملد‪:‬‬

‫این سیر و س هیاحت ه هد مس هتلزم قط هع مس ها تی‬

‫عنایتش م ّو ان است و می رمایی من با شما‬ ‫هس ه هتم ‪ ،‬واقع ه هًا ا گ ه هر ا ی ه هن نو ی ه هیها م ب ه هارک و‬

‫تا هرانءه غربی آمریک یعنی از ساحل اقیانوس‬

‫نص هرت و حما ی هت او ن ب هود م هن چ هد می ه هردم؟‬

‫اطلس تا اقیانوس هبیر و بالعکس بود و از ماا‬

‫یک نفر انسان و این شرق و غرب آمریکا‪ ،‬در‬

‫آور ی هل ت ه ها دس هامبر ‪ ۲۴۲۱‬ب ه هد ط هول انجام ی ه هی و‬

‫این هوا و صحرا شوخی نیست ‪ .‬بد لفظ گفتن‬

‫معادل سد مج ل ّی از لس هان آن ق هیوءه اه هل به هاء‬ ‫گردیی‪ ،‬ذروءه اعلی و غایت قصوا سفرها‬

‫هنائس راا بیهنی ‪ .‬ببینیی چد تأییی و ع ن هایتی‬

‫م ب ه هارک را در غ ه هرب تش ه هکیل می ده ه هی و چ ه هون‬

‫م ه هال م ب ه هارک را ه ه هد چ ن ه هین تأی ی ه هیاتی ش ه هامل‬

‫متجاوز از پنج هزار مایل ( میل) از هراند شرقی‬

‫صیور خطابات و بیانات بییعءه منیعد‬

‫مو‬

‫ثمرات خیمءه مرغوبد و نتائج عظیمءه حاصلد‬ ‫را در نظ هر آر ی هم مع ل هوم می ش هود ه هد منظ ه هور آن‬ ‫مناد‬

‫ملکوت از تح ّمل صیمات و مش ّق ات‬

‫هم و او هی تح ّق هق‬ ‫آن اسفار طوالنی بد نح هو ا ت ّ‬ ‫پذیر ت و ن ی ّت مبارک در اع هالء هلم ههللا در‬ ‫‪۷‬‬

‫صفحات باختر بد ابیع و د برآوردا شی ‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫آسان است ‪ .‬بد تص ّور نمی آیی هد ما را در این‬ ‫رسی ‪ .‬این سفر‪ ،‬سفر عجیبی است شکر هنیی‬ ‫‪۴‬‬

‫حال شیا ‪.‬‬

‫و در ح ه هین س ه هفر ب ه ها ت ه هرن ب ه هد س ه همت هالیفرن ی ه ها‬ ‫رمودنی‪:‬‬

‫ام ه هرا نا ه هذ اس ه هت‪ ،‬م ی ه هع ع ه هالم را احاط ه هد‬ ‫خواهی هرد ‪ .‬ا ال ٓن چون من بد صحرا‬

‫امریکا‬

‫نگاا می هنم می بینم ممل ّو از اهل بهاء است ‪.‬‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫س هابق در ش هرق م ه ها م هی گفتیم ص هلح عم ه هومی و‬

‫تساو حقوق زن و مرد و عار‬

‫ا تّح هاد ام ه هم الزم اس هت‪ ،‬م ه هردم میخنییی ن ه هی ‪.‬‬

‫عر ی گردیی ‪.‬‬ ‫و تقالیی اهالند م ّ‬

‫ح ه هاال ببین ی ه هی چ ه هد مجلسه ه ها‬

‫ص ه هلح تش ه هکیل‬

‫میشود ‪ .‬آئین ا ل ٓهی درمان هر درد است زیرا‬ ‫بد مقتضا‬

‫‪۲۳‬‬

‫حقایق اشیاء است ‪. ...‬‬

‫از اوهام و خرا ات‬

‫‪ - ۱‬در بینش و عمق درک احبّ اء و پیروان امر‬

‫هد در آن زمان (‪ )۲۴۲۲‬بیش از ‪ ۴۴۹‬آن را یاران‬ ‫تحههول عمیقهی حاصههل‬ ‫ش هرقی تش ه هکیل می دادنهی‪،‬‬ ‫ّ‬

‫بعض ه هی دیگ ه هر از آ ث ه هار و ن ت ه هایج ا ی ه هن س ه هفرها‬

‫گرد ی هی ‪ .‬دیا ن ه هت به ه هائی از ص ه هورت ی ه هک ش ه هریعت‬

‫تاریخی را شایی بتوان بد شرح زیر خالصد هرد‪:‬‬

‫عر ه هانی ‪ -‬روح ه هانی ب ه هد‬

‫انییشههدها‬

‫سهن تی و دارا‬ ‫ّ‬

‫آئی ن هی ه هان ش همول ن هاظر ب هد وح هیت ع هالم بش ه هر و‬

‫‪ - ۱‬اعالن استقالل امر بهائی‬

‫م نهاد‬

‫و انفصال آن از نهضت بابی‬

‫مشهکالت ا تمهاعی و اقتصهاد‬

‫چنانک ه هد م ه هی دانیم در ق ه هرن ن ه هوزدهم بواس ه هطد‬ ‫انتشار مقاالت و هت‬

‫حههل‬ ‫صهلح و سههالم و تعهالیم بههییع ههت‬ ‫ّ‬

‫گشت ‪.‬‬

‫مصههور‬ ‫مجس هم و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫مستشرقین همچ هون ه ن هت‬

‫گر چد منبع و سرچشمءه اصلی این تعالیم‪ ،‬آثار‬

‫دوگوبینو‪ ،‬ادوارد براون و مسیو نیکال و بارن رزن و‬

‫مقیسهههد نازلههههد از قلههههم اعلههههی اسههههت و در کتاااااب‬ ‫ّ‬

‫سائرین نهضت عظیم بابی بد صورت یک حرهت‬

‫مهتمم آن چهون لاو دنیاا‪،‬‬ ‫مساتطاب اقاا و الهواح‬ ‫ّ‬ ‫طرازا ‪ ،‬تجلی ا و اشراقا ذهر شیا ولی چنانچد‬

‫تعص ههبات خشهک قهههاء و علمهاء سههوء در‬ ‫هابر و‬ ‫ّ‬

‫ا تم هاعی م هورد‬

‫حک ام‬ ‫ا تماعی‪ ،‬مذهبی و قیامی بر علید استبیاد ّ‬

‫بایی و شایی این اص هول و م ب هاد‬

‫انظ ه هار غرب ی ه هان ل ه هوا دادا ش ه هیا ب ه هود ‪ .‬گ ه هر چ ه هد در‬

‫تو ّ ههد و د ّق ههت و مطالعههءه یهههاران شههرق نبههود ‪ .‬س ه هفر‬

‫عهام بهود ولک هن غال ب هًا آن را ی هک‬ ‫در ایران زبانزد‬ ‫ّ‬ ‫رس ه هتاخیز انقال ب ه هی ‪ -‬آنارشیس ه هتی آمیخ ت ه هد ب ه ها عنص ه هر‬

‫خاص هد‬ ‫احب هاء ممالهک شهرقی‬ ‫توسعءه د یی و بینش‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الی تها و‬ ‫ایران شی هد بد نوبءه خود آثارش در‬ ‫ّع ّ‬

‫سفرها حضرت عبیالبهاء در اروپا و آمریکا و‬

‫ا تم ه هاعی وام ه هع به ه هائی در آن نق ه هاط مش ه ههود و‬

‫محا ل آهادمیک و روشنفکران غرب نبش بابی‬

‫مذهبی و روحانی می انگاشتنی ‪.‬‬

‫حضرت عبیالبهاء و تبیینات آن حضرت مو‬

‫اقیامات ایشان در عرص هدها‬

‫تکام هل رهنگ هی و‬

‫ایراد خطابدها و نطقها در مجامع عمومی و بطور‬

‫نمایان گشت ‪.‬‬

‫آ ئ ه هین به ه هائی و ب ی ه هان اه ه هیاف و تع ه هالیم روح ه هانی و‬

‫‪ - 2‬انتشار تعالیم بای روحانی و اجتماعی‬

‫عمومی آن گردیی و نام بهائی هد حتّی براون در‬

‫از آن‬

‫در طی سفر سد سالد در مصر و اروپا و آمریکا‬ ‫ّ‬ ‫حضرت عبیالبهاء‪ ،‬خطابات هثیر در هلیساها‪،‬‬

‫نکرد و بد بابی اهتفا می هرد رسمًا و عمومًا بد‬ ‫گ ه هوش م ه هردم آن د ی ه هار رس ه هیی و دیا ن ه هت به ه هائی ب ه هد‬

‫دانش هگااها و مج هامع ص هلح و معا ب هی یه هود و حتّ هی‬

‫مس ها ی مس ه هلمین و مرا ه ه هز علم هی و ا تم ه هاعی و ی ه ها‬

‫صورت یک آئین هانی با آرم هان وح هیت ع هالم‬

‫مالقاتها‬

‫ایراد رمودنی ‪ .‬در هر زمیند‬

‫تعص هههبات‬ ‫انس ه هانی و ت ه هرویج ص ه هلح عم ه هومی و ر ه هع‬ ‫ّ‬

‫بخصوص مسائل روحانی و لسفی حقائق اساسی‬

‫خصوصی برا‬

‫نوشتد ها‬

‫ّاو لین بار باعهث اعهالن اسهتقالل‬

‫خود در اوائل قرن بیستم ذهر‬

‫مذهبی‪ ،‬نژاد و م لّی و انتشار ا کار نوعیوستی و‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫حضور‬

‫ا ی هن آ ئ هین آس همانی را ه هد ب هد ن هام م ب هاد‬

‫‪ ۲۱‬گا ن ه هد‬

‫‪65‬‬


‫ش ه ه ههرت یا ت ه ه هد (ولههههی در‬

‫ه ه ه ه همنًا هنرم ن ه ه ه ه ه هی و‬

‫حقیقهت بهیش از آن اسهت)‬

‫نویس ه هنیءه مش ه ههور ب ه هران‬

‫گوش هزد عم ه هوم رمود ن ه هی ‪.‬‬

‫خلیههههههل بههههههران مؤ لّ ههههههف‬

‫مجموع هءه ا ی ه هن خطا ب ه هات‬ ‫بد صورت هت‬

‫هتابها‬

‫متعید‬ ‫ّ‬

‫پیامبر ‪ -‬عیسی‬

‫رز ن ه ه ه هی انس ه ه ه هان ه ه ه ه ه هد از‬ ‫ارادتم ن هیان آن حض ه هرت‬

‫مکههرر بههد‬ ‫انتشههار یا تههد و‬ ‫ّ‬

‫چ ه ه ه ه هاو رس ه ه ه ه هییا و ب ه ه ه ه هد‬

‫مشر ف‬ ‫بود در نیویورک‬ ‫ّ‬

‫و مورد استفادءه بهائیان و‬

‫تصویر (‪ ،P ortrait‬عکس‬

‫متحر یهههان حقیقهههت قهههرار‬ ‫ّ‬

‫صههههفحءه بعههههی ) ایش ه ه هان را‬

‫زبانها‬

‫ش ه هی و ب ه ها هس ه ه‬

‫مختلف تر مد‬

‫گر تد است ‪.‬‬

‫ا ه هازا‬

‫ترسیم نمود ‪.‬‬

‫بیا ن هات م ب ه هارک در غ ه هرب ب ه ها اس ه هلوب و روش‬ ‫خاص ههی ه ه هد موا ه هق ب ه ها منط ه هق و س ه هبک علم ه هی و‬ ‫ّ‬ ‫عقالئی معمول هان ب هاختر اس هت ا ی هراد گرد ی هیا‬

‫ه ه ه هد باع ه ه هث اعج ه ه هاب و تحس ه ه هین دانش ه ه همنیان و‬

‫در اروپا مستشرقین بنامی چون ادوارد گرنویل‬ ‫ب هراون (‪ ) Edward G. Browne‬و پرو س هور وام ب هر‬ ‫تشر ف یا تنی ‪.‬‬ ‫(در مجارستان) نیز ا تخار ّ‬ ‫ه ه همنًا برحس ه ه ه دع ه ه ه هوت رؤس ه ه ها چ ن ه ه ه هیین‬

‫دانش هجویان و مس هتمعین هوش ه هیار آن د ی هار گش ه هتد و‬

‫دانش ه هگاا مان ن ه هی دانش ه هگاا ‪ Oxford‬در انگ ل ه هیس‪،‬‬

‫مقیس رهنمون‬ ‫آنان را بد مطالعءه بیشتر این آئین ّ‬

‫دانشگاا ‪ Howard‬و استانفورد ‪ Stanford‬در آمریکا‬

‫‪۲۲‬‬

‫بودا است ‪.‬‬

‫در حض هور ص هیها (و در اسههتانفورد حهیود ‪ )۲۶۳۳‬نف ه هر‬ ‫از دانشجویان و اساتیی‪ ،‬حقائق معنو‬

‫‪ - 3‬آشنایی دانشمناان‬

‫بد سمع آن دانش پژوهان و انییش همنیان رس هیی و‬

‫و هزمناان غرب با امر بهائی‬

‫م ه هتن نطقه ه ها‬

‫عالوا بر حضور م ب هارک در هلیس هاها‬ ‫در لنین و معابی دیگر در غرب هد مو‬ ‫ایجاد حسن رابطد بین رؤسا‬ ‫یهود‬

‫و روحانی‬

‫ب هزر‬ ‫معر ی و‬ ‫ّ‬

‫مذهبی مس هیحی و‬

‫و اسالم با امر بییع و رهبر عالیمق هیار آن‬

‫م ب ه هارک در روزنام ه هدها‬

‫حیود چاو و منتشر شی ‪.‬‬

‫مههههم آن‬ ‫ّ‬

‫‪ - 4‬احیاء و تقویت‬ ‫جامعءه نوبنیاد بهائی در دیار غرب‬

‫گرد ی ه هی‪ ،‬حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء ب ه ها نف ه هوس بر س ه هتد و‬ ‫مشهور هان علم و صنعت نیز مالقات رمودنی از‬

‫مهم ترین نتائج و آثار سفر‬ ‫بیون تردیی یکی از‬ ‫ّ‬

‫م ب ه هارک ب ه هد ارو پ ه ها و بخص ه هوص آمریک ه ها تقو ی ه هت و‬

‫آن م ل ه هد در آم ریک ه ها مخ ت ه ه هرع تلف ه هن گراه ه هام ب ه ه هل‬

‫در آن دیار و ازدیاد شوق و‬

‫( ‪ ،Graham Bell‬عکس باال) و هاشف قط‬ ‫دریاس هاالر پ ه هر‬

‫( ‪ )Admiral P eary‬هی‬

‫تحکیم اساس امرا‬

‫شمال‬

‫ذوق و عمهههههق درک روحهههههانی احبّ هههههاء آن سههههههامان‬

‫حض ه هور‬

‫ایراد نطق و خطابد در‬

‫متعههی د‬ ‫می باشههی حضههرت عبههیالبهاء در لسههات‬ ‫ّ‬

‫خصوصی و عمومی هزاران نفر از یاران و مشتاقان‬

‫انجمن دانشوران ( مجمع علمی) دعوت نمودنی ‪.‬‬

‫تعلیم ه هات و بیا ن ه هات مبار ه ه هءه‬

‫یا تنی و حضرتشان را برا‬

‫‪61‬‬

‫خ ه هویش را از ه هی‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫خ ه ه هویش برخ ه ه هوردار س ه ه هاختد و ب ه ه ها حکم ه ه هت و‬ ‫حوص ه هلد یکا ی ه هک س ه هؤاالت آ ن ه هان را پاس ه هخ‬ ‫عنایت رمودنی ‪ .‬بایی بخاطر داشت هد در آن‬

‫زمهان بواسههطءه عههیم و ههود هتهه‬ ‫اد ب هی و تر م هدها‬

‫و نشههریّ ات‬

‫اطالعههات‬ ‫مو ثّ هق‪ ،‬سهطح ّ‬

‫احبّ اء از معارف امریّد بسیار هم بود و چد بسا‬

‫ب ا اوهام و خرا ات و تعبیرات صو یاند آمیختد‬ ‫بود ‪ .‬بخشی از این تعبیرات ناصواب نتیجءه‬ ‫تعلیم هات ا ب ه هراهیم خ ی هرا‬

‫ب ه هود ‪ .‬ب هد ه ه هر ح ه هال‬

‫ایمانی و کر‬

‫عیف بود ‪.‬‬

‫ریشدها‬

‫آنان‬

‫گاا گ هاهی ن ی ه هز ب ه ها تفس ه هیرات شخص ه هی هیک ه هل‬ ‫مبارک را ر وع ثانو‬

‫مسیح می دانستنی ‪ .‬از‬

‫هت دیگر طو ان نقضی هد ابراهیم خیرا‬

‫در بین یاران ایجاد هردا بود باعث تفرقد و‬ ‫دلسرد‬

‫معی از مؤمنین گشتد بود و بیم آن‬

‫خطءه آمریکا‬ ‫میر ت هد شالودءه امر ا ل ٓهی در ّ‬ ‫متز ل ه هزل گ ه هردد ‪ .‬ا ی ه هن ب ه هود ه ه هد س ه هفر حض ه هرت‬ ‫احب هاء و بیانهات‬ ‫عبهیالبهاء و حضورشهان در مهع‬ ‫ّ‬

‫محب ههت آن حض ه هرت ب ه هد‬ ‫حکم ه هت آم ی ه هز و پرمه ه هر و‬ ‫ّ‬ ‫تیریج اوهام و خرا ات رائج را برطرف ساخت و‬ ‫اس هاس ایم ه هان و ایق هان ی ه هاران را محک هم نم ه هود ‪ .‬از‬ ‫لس هات ت هاریخی منعق هی در آمریک ها با ی هی‬

‫ه هیا ت‬

‫وحیت ( ‪ ) Unity Feast‬را هد در م ن هزل مس هتر رو‬

‫احب ههاء‬ ‫می ث ه هاق ‪ City of Covenant‬ن ه هام یا ه هت ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مخ ل هص و ثا ب هت ق هیم آن دورا ب ها هس ه‬

‫ه هیایت و تش ه هویقها‬

‫اله ه هام از‬

‫حض هرت ع ب ه هیالبهاء بع ه هیها‬

‫مهم امر‬ ‫قیام بد خیمات ّ‬

‫و تبلیغ و انتشار امر در‬

‫آمریکا و سائر ممالک عالم نمودنی و پس از نزول‬

‫الوا فرامین ملکوتی هد چنی سال بعی از مرا ع هت‬

‫ویلهلم (‪ )Roy Wilhelm‬در حومءه نیویورک ‪Ingle‬‬

‫هیکل اطهر بد ارض اقیس در دوران نهگ ّاول‬

‫ی ه هاد نم ه هود ه ه هد هیک ه هل م ب ه هارک بنفس ه هد از دوس ه هتان‬

‫از‬

‫‪ Wood‬با حضور قاطبءه احبّ اء آن منطقد برگزار شی‪،‬‬

‫پ هذیرائی می رمودنهی و ایهن درس محبّ ه ت و لط هف‬ ‫باع ه هث گرم ه هی و تش ه هییی وح ه هیت و اتّحههاد امع ه هد‬

‫گرد ی هی ‪ .‬همچ ن هین در نیو ی ه هورک در لس هءه ت ه هاریخی‬

‫اهم یّ هت عه ه هی و می ث ه هاق بیا ن ه هات‬ ‫خاص هی را ه هع ب ه هد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مفصل و مؤ ثّر‬ ‫ّ‬

‫ایراد رمودا و بد امر مبارک لو‬

‫غصن تالوت شی ‪ .‬از آن پس شهر نیویورک میینءه‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫صادر شی‪ ،‬مشتاقاند صال‬ ‫گف ت هد و ب ه هد لق ه‬

‫لب یک‬ ‫آن حضرت را ّ‬

‫حواری هون حضههرت بهههاءا‬ ‫ّ‬

‫هلک میثاق مفتخر گشتنی ‪ .‬بایی از نفوسی چ هون‬ ‫مارثا روت‪ ،‬لوا گتسینگر (‪ ،)Lua Getsinger‬هنر‬ ‫قههار ءه اسههترالیا )‪ ،‬م ه هی مکس ه هول‬ ‫و ه ه هالرا دان ( ههاتحین ّ‬

‫( ‪ ،)May Maxwell‬هارالن ا بر (‪ )Harlan Ober‬نام‬ ‫ب هر د ه ه هد ه ه هر ی ه هک راه ه هی د ی ه هار‬

‫ش ه هینی و ب ه هد ه هتح‬

‫روحانی عالم پرداختنی ‪ .‬همچنین در اثر تش هویق و‬

‫‪67‬‬


‫تأه ی ه هی حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء و ب ه هرانگیختن نف ه هوس‬

‫اص ه هول و حق ه هائق م ن ه هیمج در ام ه هر ب ه هییع را بوس ه هیلد‬

‫چهون ه هراس هلهی ( ‪)Horace Holy‬‬

‫متعههی د بههد هان ی ه هان ا ب ه هالغ‬ ‫ّ‬

‫بااسهتعیاد‬

‫خطا ب ه هات و نطقههها‬

‫دهتر ان اس هلمنت ( ‪ )John Esslemont‬و ه هوارد‬

‫رمود ن ه هی بلک ه هد نف ه هس روش و س ه هلوک و ر ت ه هار آن‬

‫هلبی آ ی هوس ( ‪ )Howard Colby Ives‬ه هر ی هک ب هد‬

‫حض ه هرت در م ه هوارد و ح ه هاالت مخت ل ه هف نمای ن ه ه هیءه‬

‫نگ هارش مق ه هاالت و هت ب ه هی اق هیام هرد ن ه هی ه ه هد پ ی ه هام‬

‫حقیق ه هت و ه هوهر احک ه هام و تع ه هالیم ا ی ه هن ظه ه هور ب ه هد‬

‫حضرت بهاءا و تعالیم بییع را بد ه هان غ هرب‬

‫حا رین و ناظرین بود هد در واقع با مالحظءه آن‬

‫متعی د‬ ‫ّ‬

‫بد درک بیشتر و عمیق تر مفاهیم و معانی تعلیمات‬

‫معر ی هردا و سپس آن هت‬ ‫ّ‬ ‫دیگر تر مد و متتشر گردیی ‪.‬‬

‫بد زبانها‬

‫مههههم دیگههر آنکهههد در هنگهههام‬ ‫از آثههار و وقهههایع‬ ‫ّ‬ ‫اقامت آمریکا سنگ بنا مشرق االذهار آن هشور‬ ‫ام المعابی غرب مشهور گردیی در ویلمت در‬ ‫هد بد ّ‬

‫روحانی امر پی بردنی ‪ .‬نموندها‬ ‫قط برا‬

‫چنی‬

‫از آن را‬

‫اختصار در این گفتار می توان ذهر هرد‪:‬‬

‫خاصی بد سیاا‬ ‫حضرت عبیالبهاء تو ّ د و عنایت‬ ‫ّ‬ ‫پوستان در آمریکا نشان می دادنی مثالً در مهمانی‬

‫هنار دریاچد میشیگان بد دست مبارک نهادا شی و‬

‫باشکوا خانم پارسنز (‪ )Mrs. P arsons‬در واشنگتن‬

‫مؤسسهههءه مش ه هرق االذ ه ه هار را‬ ‫اهم ّی هههت‬ ‫آن حض ه هرت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫هد قط ر ال بر ستد و دیپلماتها با همسرانشان‬

‫گوشزد یاران نمودنی و آنان را بد تکمیل بنا‬

‫آن‬

‫دع هوت داش هتنی‪ ،‬هنگ ه هامی ه هد مس هتر گریگ ه هور‬

‫از‬

‫بنیان تشویق و تحریص رمودنی ‪ .‬تو یح و تب ب هین‬

‫احب اء مخلص سهیاا پوسهت (ههد بعه یًا بهد رتبهءه ایهاد‬ ‫ّ‬

‫االذهههار) به ه هائی و توا ب ه هع آن بی نها ی ه هت در تس ه هریع‬

‫محب ههت در آغههوش گر تهههد و نههزد خههود هههالس‬ ‫بهها‬ ‫ّ‬ ‫هرد ن ه هی ‪ .‬همچ ن ه هان در نیو ی ه هورک چ ه هون در مهم ه هانی‬

‫مؤسسات علمی‪ ،‬ر اهی و ا تماعی‬ ‫ّ‬

‫هتل از ورود سیاهان ممانع هت ه هرد‬

‫اهم ّی هت و وظ ه هائف مع ب هی ( مشههرق‬ ‫م ب هارک در م ه هورد‬ ‫ّ‬

‫ساختمان آن مؤ ّثر بود ‪ .‬مش هرق االذ ه هار ب هد ع ن هوان‬ ‫هانون مرهز‬

‫امرا ارتقا ء یا ت) بغتهللً وارد شی هیکل اطهر و‬

‫وداع صاح‬

‫معر ی شی ‪.‬‬ ‫بهائی ّ‬ ‫حضرت عبیالبهاء یک نوبت هم در هانونشن‬

‫احب اء سفیی پوست از یاران سیاا‬ ‫دادا و همراا با‬ ‫ّ‬

‫یک ب ه هار در لس ه هءه محف ه هل روح ه هانی ش ه هیکاگو حض ه هور‬

‫غر ائی‬ ‫در هالج سیاا پوستان حضور یا تد و خطابد ّ‬

‫اهم یّ هههت نظ ه هم ب ه ه هییع را ه ه هد در آن ایّ هههام مراح ه ه هل‬ ‫ّ‬

‫ایراد رمودنی ‪ .‬نمونءه دیگر از روش و سلوک‬

‫سالیانءه احبّ اء آمریک ( ‪ )Annual Convention‬و نیز‬

‫حض هرت ع ب هیالبهاء‬

‫را‬

‫هیا ت مج ّل لهی خهود ترتیهه‬

‫پوست پذیرائی شایان بد عمل آوردنی و همچنین‬

‫یا تنی و در این لسات ت هاریخی در واق هع مق هام و‬

‫تعص هههبات‬ ‫در م ه هورد وح ه هیت ع ه هالم انس ه هانی و ر ه هع‬ ‫ّ‬

‫طفولیّ ت خود را طی می هرد‪ ،‬خاطرنشان ساختنی‬ ‫ّ‬ ‫و بخصوص وظائف خطیر محا ل روحانی را یک‬

‫مبارک برخورد محبّ ت آمیز با پیروان ادیان مختلف‬

‫بد یک بیان رمودنی ‪.‬‬

‫نژاد‬

‫از مسیحی‪ ،‬هلیمی‪ ،‬مسلمان و حتّی بودایی در آن‬ ‫مکررًا برا صحبت و خطابد‬ ‫ممالک بود چنانکد ّ‬ ‫هم بد هلیساها و هم بد هنیسد هلیمیان ‪synagogue‬‬

‫‪ - 5‬تجل ی روش و سلوک‬ ‫حضر‬

‫عباالبهاء‪ ،‬به عنوان م ثل اعلی‬

‫در طی سفر سد سالءه حضرت عبیالبهاء ند تنها‬ ‫ّ‬ ‫‪68‬‬

‫( مهههثالر در هنیسههههد معهههروف ‪ Emanuel‬در سانفرانسیسههههکو)‬ ‫تشریف بردنی و در لنین هم در مسجی مسلمانان‬ ‫ب ه هر حس ه ه‬

‫دعوتش ه هان حض ه هور یا ت ه هد و از بیا ن ه هات‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫حکیمانءه خویش در هر یک از آن معابی حقیقت‬

‫استنوود ههللب ( ‪ )Stanwood Cobb‬در طی اسفار‬ ‫ّ‬ ‫غرب مبتنی بر منطق و بسیار علمی و عقالئی بود‬

‫تعص بات مذهبی انذار نمودنی ‪ .‬دیگر طرز ر تار و‬ ‫از ّ‬

‫ولکن شیوا اظهار آن با همال مالیمت و حکمت‬

‫و وحیت اساس میع ادیان را اثبات رمودنی و‬ ‫محبّ ههههت ب ه ه هد ا ه ه هراد از م ل ه ه هل مخت ل ه ه هف ارو پ ه ه هائی‪،‬‬ ‫امریکائی‪ ،‬ایرانی‪ ،‬ترک‪ ،‬عرب‪ ،‬یونانی‪ ،‬ژاپنی ‪...‬‬ ‫بود هد بد نحو مساو‬

‫و در عین حال مناس‬

‫موقعیّ ت ادا میشی ‪ .‬هیکل‬

‫مبارک با صبر و حوصلد بد مطال‬

‫دیگران گوش‬

‫هم هد را م هورد عنا ی هت ق هرار‬

‫دادا و آنگاا با میارا و مالیمت حقائق و اص هول‬

‫تعص ههبات‬ ‫دادا و عم هالر اتّحهاد بش هر و ع هیم اعت ب هار‬ ‫ّ‬ ‫مفرط م لّی را نشان دادنی ‪.‬‬

‫حق انیّ ت ادیان قبل را تشریح‬ ‫امر و روحانی حتّی ّ‬

‫می رمودنی ‪.‬‬

‫از موارد دیگر تمجیی و تحسین پیشر تها‬

‫بانوان و دختران و ابراز محبّ ت و نوازش بد اطفال‬

‫و ق ه ه هراء و س ه ه هخ اوت و ه ه ه هرم در م ه ه هورد اعا ن ه ه هد ب ه ه هد‬

‫‪ - ۶‬ج ل اوه عمم ات و ج االل مر ک از می ث ااش و آش انا ئ ی‬ ‫جمعی از مشاهیر و رجال شرش با آن حضر‬

‫مس ه هتمنیان‪ ،‬ب ی ه هان هلم ه هات پ ه هر مه ه هر و ش ه هفقت ب ه هد‬

‫در هنگام اقامت حضرت عبیالبهاء در ارو پ ها‬

‫ا سردگان و ناامییان هد در بعضی م هوارد باع هث‬

‫خصوص ه هًا در پ ه هاریس و ل ن ه ه هین مع ه هی از ر ه ه هال و‬

‫نجات آنان از ورطءه یأس و زنیگی دوبارا گردیی را‬

‫شاهزادگان و دیپلماتها‬

‫ایرانی و شرقی ا تخار‬

‫می توان نام برد ‪.‬‬

‫تشر ف حاصل نمودنی و اظهار خضوع و ارادت بد‬ ‫ّ‬

‫ب ی ه هان حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء ه ه هر چ ن ه هی ب ه هد ق ه هول‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫آن حض ه هرت هرد ن ه هی ‪ .‬از آن م ل ه هد با ی ه هی ش ه هاهزادا‬ ‫‪69‬‬


‫الیولد‬ ‫الس لطان و پسرش الل ّ‬ ‫مسعود میر زا ّ‬ ‫ظل ّ‬

‫الیولد شارژدا ر ایران‬ ‫خان نبیل ّ‬

‫دومههی در وق ه هایع انگ ه هیاز از ش ه ههادت‬ ‫اص ه هفهان و ّ‬

‫مهمانی بسیار باشکوهی نمود هد در هر دو‬

‫را نهام بهرد ههد ّاو لههی در شههادت نهورین نیّ ههرین در‬

‫احبّ هاء یهزد مسهئولیّ ت مس هتقیم داش هتنی و ه هر دو ب ها‬

‫همال شرمنیگی از انجام آن نایات و ارتک هاب‬ ‫متعههی د نسههبت بهههد احبّ ههاء آن دیههار اظههههار‬ ‫مظههالم‬ ‫ّ‬

‫ترتی‬

‫داد و همچنین‬

‫هیا ت مجللهی‬

‫یاء پاشا سفیر عثمانی نیز‬ ‫آن‬

‫و وا سیاستمیاران‪ ،‬دیپلماتها و اساتیی و علماء‬ ‫دع ه هوت ش ه هینی و هک ه هذا در نیو ی ه هورک ه ه هاردار ی ه ها‬ ‫هنسول ایران باز دعوتی بد عمل آورد ‪.‬‬ ‫انتشار مقاالت و گزارشها‬

‫نیامت هردا و آن را بد سائرین نسبت دادنی ‪ .‬این‬

‫مبسوط با درن‬

‫دو ب ها مالحظ ه هد عظم ه هت و هالل هیک ه هل م ب ه هارک و‬

‫عک ه ه هس حض ه ه هرت ع ب ه ه هیالبهاء در ارو پ ه ه ها بی ش ه ه هک‬

‫احترامی هد در انظار پیروان غربی و شرقی داشتنی‬

‫مو‬

‫شهرت و اعتبار امر ا ل ٓهی در خاور و ب هاختر‬

‫اهم ّی ت این امر اعظم پی بردنی و در‬ ‫حی بد‬ ‫تا ّ‬ ‫ّ‬ ‫مقام اعتذار از گذشتد برآمینی ‪.‬‬

‫حهههی‬ ‫ش ه هی و شههایی تهها‬ ‫ّ‬

‫معی هر الممالههک‬ ‫از دیگهر ر ههال بر سهتد بایههی ّ‬ ‫ناصرالی ین شاا را ن هام ب هرد (ههد نهام اصهلیش‬ ‫داماد‬ ‫ّ‬ ‫دوست‬ ‫مشر ف‬ ‫محم ی خان است) و در لنین و پاریس ّ‬ ‫ّ‬

‫حههق م ب ه هارک‬ ‫ش هی و نها ی ه هت تک ه هریم و تعظ هیم را در ّ‬ ‫نش هان داد و ب ه هد اعت ب هار ب ه هد ام ه هر ا لٓه هی ن ی ه هز م ه هؤمن‬ ‫گش ه هت ‪ .‬همچ ن ه هین س ه هپهیار اعظ ه هم و علیق ل ه هی خ ه هان‬ ‫س هردار اس هعی از س هران ا ی هل بخت ی هار‬

‫ن ی هز ب هد هی‬

‫حت هی از‬ ‫زیارت مبارک نائل شینی ‪ .‬ش هخص اخ ی هر ّ‬ ‫حضرت عبیالبهاء دعوت هرد و پذیرائی شایان بد‬ ‫عمل آورد ‪ .‬از ایرانیان مشهور دیگر هد در پ هاریس‬ ‫محم ههی‬ ‫عالمهد‬ ‫بهد زیهارت مبهارک شههتا تنی بایهی از ّ‬ ‫ّ‬

‫قزوینی و سیّی حسن تقی زادا نام برد هد هر یک‬ ‫تشرف خود را یاگاند در نشهریّ ات ارس هی‬ ‫شرح ّ‬ ‫‪۲۱‬‬

‫نوشتد انی ‪.‬‬

‫ب ه ه هد ا تخ ه ه هار ورود م ب ه ه هارک در پایتخته ه ه ه ها‬ ‫انگ ل هیس و رانس ه هد‬

‫ه هیا تها‬

‫رس ه همی از ط ه هرف‬

‫وزراء مختار و سرپرستان سفارت با حضور معاریف‬ ‫و نفوس بر ستد در عالم سیاست و رهنگ برگزار‬ ‫ش ه هی ه ه ه هد بیین وس ه هیلد ص ه ه هیت عظم ه هت و حکم ه ه هت‬ ‫حضرت عبیالبهاء در محا ل علمی و ادبی منتشر‬ ‫گردیی ‪ .‬در واشنگتن ‪ D.C.‬پایتخت امریکا علیقلی‬

‫‪20‬‬

‫باعههث تخفیههف شهههارها و‬

‫مستمر نسبت بد یاران ستمیییءه ایران‬ ‫تضییقات‬ ‫ّ‬ ‫گردیی چد هد هم زمامیاران امور و هم نویسنیگان‬

‫و انییش همنیان ب ه ها مطالعههءه آنه ه ها متو ّ ههد اه ه هیاف و‬ ‫آرم هان آ ئ هین ی ی هی ه هد از ا ی هران برخاس هتد و انتش ه هار‬

‫وس ی ع در سطح عالم یا تد گردیینی ‪.‬‬

‫■‬

‫یادداشتها‬ ‫‪ - ۲‬در مهورد قصههی هیکهل مبههارک بههد عزیمهت بههد هاشههغر‬ ‫برا تبلیغ در زمان حضهرت بههاءا و ممانعهت متصهرّ ف‬ ‫نههاب بهییع بشههروئی‬ ‫عکّ ها نگههاا هنیهی بههد یادداشهت ها‬ ‫شههادمانی نهههوزدا سهههالد ‪ ،‬پیاااا بهااااثی‪ ،‬شهههمارا ‪،۱۳۴‬‬ ‫ص‪.۷۳‬‬ ‫‪ - ۱‬نجم باختر‪ ،‬ن‪ ،۱‬شمارا ‪ ،5‬ص‪ ۴ ،۲‬ون ‪۲۴۲۲‬‬ ‫‪ - ۳‬نجم باختر‪ ،‬ن‪ ،۲‬شمارا ‪ ۲۶،۷‬ورید ‪ ،۲۴۲۲‬ص‪.۱‬‬ ‫‪ - ۴‬نجم باختر‪ ،‬ن‪ ،2‬شمارا ‪ ۱۷ ،۲۲‬دسامبر ‪.۲۴۲۲‬‬ ‫‪ - ۴‬باای الآثار‪ ،‬ن‪ ،۱‬ص‪( ۶‬میرزا محمود زرقانی)‪.‬‬ ‫‪ - ۶‬حضرت ولی امرا ‪ ،‬کتااب قارن باای ( گهاد پاسهز بها )‬ ‫ّ‬ ‫مود ت‪ ،‬صل ‪.۱۳‬‬ ‫توسط ناب نصرا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ - ۷‬حضرت ولی امرا ‪ ،‬کتاب قرن بای ( گاد پاسز باای)‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫صص‪.۴۷۴- ۴۷۶‬‬ ‫‪ - ۶‬مکاتیب عباالبهاء‪ ،‬ن‪( ۳‬چاو مصر)‪ ،‬صص‪.۴۴- ۴۴‬‬ ‫‪ - ۴‬باای الآثار‪ ،‬ن‪ ،۲‬ص‪.۳۷۱‬‬ ‫‪ - ۲۳‬باای الآثار‪ ،‬ن‪ ،۲‬ص‪.۱۷۴‬‬ ‫‪ - ۲۲‬ر‪.‬ک‪ .‬بد مقالد‪.Prof. Stanwood Cobb :‬‬ ‫‪ - ۲۱‬ر‪.‬ک‪ .‬بد مج لّ ءه یادگاار‪ ،‬شهمارا ‪ - ۷/ ۶‬بهمن‪/‬اسهفنی‬ ‫‪ ( ۲۳۱۷‬ژانوید‪ /‬وریهههد ‪ )۲۴۴۴‬زیههههر عنهههوان یادداشههههت ها‬ ‫تاریخی و یات معاصرین ‪ -‬و یا پژوهشنامه شمارا ‪.۲‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫یخ‬ ‫هم‬ ‫ا یت اتر ی خطابات‬

‫حضرت عبدا لبهاء رد رغب‬

‫رد ربرسی اوضاع دنیا رد سالاهی ‪ ۹۱۹۱‬ات ‪۹۱2۹‬‬ ‫نادر سعیای‬

‫‪ ۲۴۲۳‬تا ‪ ،۲۴۱۲‬ه هان ش هاهی‬

‫دوران دن ی ه ها را دگر گ ه ه هون س ه هاخت‪ ،‬در ا ی ه ه هن ده ه ه هد‬

‫عی ت‬ ‫تحو التی عمیا و بنیادین بود ‪ .‬آشنایی با و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫هواپیما‪ ،‬اتومبیل‪ ،‬ناوگان زیردریایی‪ ،‬رادیو‪ ،‬تلفن‬

‫در سالها‬

‫هان در این دوران برا‬

‫درک بهتر سخنرانیها‬

‫و ا زایش سریع چراغها‬

‫برقی دنیایی نوین را پاید‬

‫حضرت عبیا لبه اء در اروپا و امریکا‪ ،‬و نیز مفهوم‬ ‫الواحی هد پس از این س هفر ص هادر رمود ن هی ح هائز‬

‫مهمی‬ ‫گذارد ‪ .‬در این میان گسترش اتومبیل نقش‬ ‫ّ‬

‫داشت ‪ .‬شیوءه ییی تولیی اتوموبیل صف تقسیم‬

‫اهم ّی ت راوان است ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫ه هار )‪ (assembly line‬ح هالتی عم ه هومی ب ه هد خ ه هود‬

‫بد یک اعتبار می ت هوان ا ی هن دوران را همگ هی‬

‫تحو الت ا زایش صنعتی شین‬ ‫گر ت و نتیجءه این‬ ‫ّ‬

‫و ش ههر‬

‫ش ه هین ب ه هود ‪ .‬سیس هتم حم ه هل و نق ه هل ایج ه هاد‬

‫ام ا پیش از این نوع بررسی الزم است هد بد‬ ‫داد ‪ّ .‬‬

‫ش ههرها‬

‫را‬

‫در ارتباط با نگ هانی ّاول مورد بررسی قهرار‬

‫پارا ا‬

‫دگرگونیه ها‬

‫چ ن ه هی میل ی ه هونی و هارخا ن هده ه ها‬

‫ب ه هزر‬

‫عم هیا در ا ی هن زم هان اش هارا‬

‫میسر هرد و استفادا از چراغ برق آهنگ طبیعهی‬ ‫ّ‬

‫بررسی علل‪ ،‬حوادث و نتایج نگ ههانی ّاول‬

‫م هی ش ه هی دگر گ ه هون س ه اخت‪ ،‬و ه ه هار ب ه هد ص ه هورتی ‪۱۴‬‬

‫تحهو الت ب ه هد‬ ‫ش هود ‪ .‬پههس از نگهاهی ه لّ ههی بهد ایههن‬ ‫ّ‬ ‫می پردازیم و نگ هانی را در س هایءه خطا ب هات‬ ‫حضرت عبیالبهاء پژوهش می نماییم ‪.‬‬

‫هار را هد بر مب ن ها‬

‫ط ل هوع و غ هروب آ ت هاب تع ی هین‬

‫ساعتد درآمی ‪ .‬هار از خاند بد هارخاند منتقل شی و‬ ‫اقتصاد غرب از هشاورز‬

‫بد هت صنعتی شین‬

‫حر ه هت نم هود در ع هین ح هال هش هاورز‬ ‫‪ - ۱‬تحو ل‬

‫کل ی‬

‫تحو الت شگر ی در زمینءه‬ ‫دهءه ‪ ۲۴۲۳‬شاهی‬ ‫ّ‬

‫تکنو ل هوژ‬

‫اطالعهات ب هود ‪ .‬پ ه هس از‬ ‫حم هل و نق هل و ّ‬

‫تلگراف و راا آهن هد در طول چنی دهءه قبل از این‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫ه هم ه هر چ هد‬

‫بیش هتر از حا ل ه هت طبیع هی خ ه هارن ش هیا و ب ه هد ش ه هکلی‬ ‫مکانیزا درآمی ‪ .‬در این دهد بود هد ّاول بار تراهتور‬ ‫در هشاورز‬ ‫ش ههر‬

‫امریکا بد هار گر تد شی ‪.‬‬

‫ش ه هین ب ه هد هم ه هراا خ ه هود دگر گ ه هونیه ه ها‬

‫‪26‬‬


‫بنیادینی در زنیگی و ره ن هگ ب هد ب هار آورد ‪ .‬طبق هءه‬

‫م هردم دیگ هر نق هاط دن ی ها ب هد ع ن هوان هرو دس هت ت ه هر از‬

‫امعد با همءه خصوصیّ ات ویژءه خود و با‬

‫خویش می نگریستنی ‪ .‬ت ها س هال ‪ ۲۴۲۳‬هش هورهایی‬

‫متوسط‬ ‫ّ‬

‫دسترس هی ب ه هد امکا ن ه هاتی م ث ه هل س ه هینما‪ ،‬گالر ه ه ها‬

‫ه ه هد ق ه هبالً مس ه هتعمرءه ارو پ ه ها بود ن ه هی و ل ه هی از مه ه ها ران‬

‫هنس هرت‪،‬‬

‫ارو پ هایی تش هکیل ش هیا بود ن ه هی همگ هی ب هد اس ه هتقالل‬

‫باغ وحش‪ ،‬و مراهز ورزشی هر چد بیشتر در شهرها‬

‫رس ه هییا بود ن ه هی مان ن ه هی ها ن ه هادا‪ ،‬امریک ه ها‪ ،‬نیوزیل ن ه هی‪،‬‬

‫هنر ‪ ،‬موزا‪ ،‬نمایش هگااه ها‪ ،‬س هالنه ها‬

‫حهههل بیگ ه هانگی‪ ،‬گم ن ه هامی‪،‬‬ ‫ا زو ن ه هی یا ه هت ‪ .‬ش ه ههر م ّ‬

‫ام ههها بهههرا‬ ‫ن ه هوبی ‪ّ .‬‬

‫اس ه هترالیا و ب ه هاالخرا ا ریق ه ها‬

‫و ن ه هاآرامی ش ه هی ‪ .‬ب ه هد‬

‫تصور اینکد نژادها‬ ‫اروپاییان‬ ‫ّ‬

‫مستقالً‬ ‫دیگر بتواننی‬ ‫ّ‬

‫ا ه هزایش یا ه هت ‪ .‬بههد طههور ه لّ ههی ا ی ه هن ده ه هد س ه هرآغاز‬

‫در این میان تنها ژاپن برا‬

‫انییشءه نژادپرست‬

‫تحهرک‪ ،‬س ه هرگرمی‪ ،‬ب ه هیق هرار‬ ‫ّ‬

‫همراا این ویژگیها ردگرایی و رم و نایت نیز‬

‫بر خود حکومت هننی غیرممکن بود ‪.‬‬

‫ره ن هگ مص هرف گرا ی هی و تجم هل پرس هتی در ش ه ههرها‬

‫ارو پ هایی ب هد ص هورت معم هایی بغ هرنج در آم هیا ب هود ‪.‬‬

‫طبقاتی‬

‫پیش هر تد و ص هنعتی ش هیا ب هود‬

‫بود ‪ .‬صنعتی شین و شهر‬

‫شین نابرابر‬

‫را ا ه ه ه ه هزایش داد و نهض ه ه ه ه هته ه ه ه ه ها‬

‫ه ه ه ه ه هارگر‬

‫و‬

‫سوسیالیس تی قیرت گر ت ‪ .‬انتقال هار از خاند بد‬ ‫هارخاند باعث شی هد اهثریت زنان با هار داخل‬ ‫حی‬ ‫خاند همسو شیا و تا ّ‬ ‫بد عق‬

‫از نظر مقام ا تماعی‬

‫برونی‪ ،‬در حالی هد اق ّل ّی ت هر چد بیشتر‬

‫در چنی شغل محیود بد هار مشغول شینی ‪ .‬در عین‬ ‫حههق‬ ‫ح هال نهض ه هت آز اد زنهان خصوصههًا نهضهت ّ‬ ‫رأ زنان بسیار گسترش یا ت و در اواخر این دهد‬ ‫حهق رأ‬ ‫غربههی ّ‬

‫بس هیار‬

‫از هش هورها‬

‫تصوی‬

‫هردنی ‪ .‬در همین دهد نهضت صلح ه هم‬

‫ام ا این نهضتها‬ ‫در حال رشی بود ّ‬

‫بهد زنههان را‬ ‫گوناگون با‬ ‫زنان‬

‫حق رأ‬ ‫یکییگر متّحی نبودنی مثالً نهضت ّ‬ ‫حق رأ بد زنان سیاا پوست‬ ‫عالقد ا بد گسترش ّ‬ ‫نیاشت و طر یاران صلح هد اه ث هرًا از طبق هده ها‬ ‫مر د بودنی تما ی هل ز ی هاد‬

‫ب هد اص هالحات طبق هاتی‬

‫نشان نمی دادنی ‪.‬‬

‫ژاپن ند تنها هشور‬

‫روسههید پ ی ه هروز‬ ‫بلک ه هد در س ه هال ‪ ۲۴۳۴‬در ن ه هگ ب ه ها‬ ‫ّ‬ ‫گردیی و در نگ هانی ّاول با انگلیس و رانسد‬

‫متحهی ش ه هیا و‬ ‫عل ی هد هش هور ارو پ هایی یع ن ه هی آلم هان ّ‬ ‫خود نیز هامالً بد رگءه امپریالیزم پیوستد بود‪ ،‬هار‬ ‫هد تا آن زمان قط از هش هورها‬

‫ارو پ هایی میش هی‬

‫انتظار داشت ‪.‬‬ ‫در زمینءه علم نیز پیشر ت عمیا ا‬ ‫اتفاق می ا تی ‪ .‬تئور‬ ‫ّ‬

‫در این دهد‬

‫نسبی ت انیشتین در این دهد‬ ‫ّ‬

‫بد ثمر میرسی و هشف اتم و انیازا گیر‬ ‫حقق می گردد و برا‬ ‫ّاول بار م ّ‬

‫الکترون‬

‫ّاو لین بار بیولوژ‬

‫و‬

‫شیمی و یزیک بد مید نظریّءه اتم بد یکییگر پیونی‬

‫و ارتباط می یابنی ‪.‬‬

‫در زمی ن ه هءه ه ن ه هر ش ه هایی ه ه هد ا ی ه هن ده ه هد پرچم ه هیار‬ ‫تحو التی بود هد در دهدها‬ ‫ّ‬

‫بعی در زمینءه انییشءه‬

‫ا تماعی و رهنگی صورت پذیر ت ‪ .‬پاریس هنوز‬

‫مرهز هنر بود و با ایجاد مکات‬

‫عمیا ا‬

‫از قبیل‬

‫نژاد چد در مورد سیاهان‪ ،‬چد‬

‫اهسپرسیونیزم در آلمان‪ ،‬هوبیسم در رانس هد‪ ،‬ه هد‬

‫در م هورد یهود ی هان و چ هد ب ها م هردم غیرارو پ هایی روان‬ ‫بس هیار یا هت ‪ .‬در ا ی ه هن ده هد ارو پ ها ه ه هد ی هک چه ه هارم‬

‫تحو لی‬ ‫پیکاسو پیشرو آن بود‪ ،‬و دادائیزم در زوریخ‬ ‫ّ‬

‫عم هیا در ه ه هت ه ن ه هر م هیرن ص ه هورت پ ه هذیر ت ‪ .‬در‬

‫معیّ هت دنیها را تشههکیل مهی داد ب ه هد ع ن هوان مر ه ه هز‬

‫واقع هنر میرن حرهتی از میرنیتد بد پسامیرن بود ‪.‬‬

‫ستیز و تبعی‬

‫تلقی م هی ش هی و اروپای ی هان ب هد‬ ‫رهنگ‪ ،‬علم و خر د ّ‬ ‫‪22‬‬

‫آنچ هد ه هد در ا ی هن ه ن هر ی ی هی اص هل ب هود حر ه هت از‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫انییش ه هد ا‬

‫طبیع ه هتمح ه هور و ع ه هین م ه هیار ب ه هد ط ه هرف‬

‫انییشد ا‬

‫رهنگمحور و ذهنمیار بود ‪.‬‬

‫حی‬ ‫انییشءه ا تماعی و لسفی در این زمان تا ّ‬ ‫زیاد متأ ثّر از داروینیزم ا تماعی بد شکل گستردءه‬

‫آن است در عین حال هد بیبینی نسبت بد خود‬ ‫ن ی ه هز در س ه هطح ب ه هاال‬

‫رهنگ ه هی روان ب س ه هیار دارد ‪.‬‬ ‫خالق بسر می برد‬ ‫بسیار ّ‬

‫امعدشناسی در مرحلد ا‬

‫مهمی‬ ‫و وبر ‪ Weber‬و دورههیم ‪ Durkheim‬نظریات ّ‬ ‫اهم ّی هت ن ب هءه‬ ‫را مطرح می هن ن هی ‪ .‬و ب هر ب ها تأه ی هی ب هر‬ ‫ّ‬ ‫غیرماد زنیگی ا تماعی بد نوعی نسبیت گرایی‬ ‫ّ‬ ‫رس هیی ‪ .‬از نظ هر او خ هر د و ع ل هم نم هی توا ن هی ب هد تع ی ه هین‬ ‫عقالنی ت‬ ‫ارزشها بپردازد و در نتیجد با گسترش‬ ‫ّ‬ ‫در په ن هد ه ها‬

‫گو ن هاگون ز ن هیگی ا تم هاعی‪ ،‬رق هابتی‬

‫‪ - ۲‬تحو ل‬

‫سیاسی و جنگ جهانی اول‬

‫دربارءه علل وقوع نگ هانی ّاول نظریهات‬

‫گوناگونی مطرح شیا است ‪ّ .‬او لین نظرید هد توسّط‬ ‫هس هانی مان ن ه هی ل ن ه هین مط ه هرح ش ه هی ب ه هر آن اس ه هت ه ه هد‬ ‫مس ه ه هابقءه اس ه ه ه هتعمار‬ ‫سرماید دار‬

‫ب ه ه ه هزر‬

‫م ی ه ه ه هان هش ه ه ه هورها‬

‫بد صورتی ا تناب نا پ هذیر آنه ها را ب هد‬

‫نگ با یکییگر وامی دارد و بیین ترتی‬ ‫آنها سرماید دار‬

‫در همءه‬

‫هد در این آخرین مرحلءه خود بد‬

‫شکل امپریالیسم ظاهر شیا است از میان ر ت هد و‬ ‫هم هونیزم ب ه هر هم ه هءه آنه ه ها غا ل ه‬

‫می گ ه هردد ‪ .‬ا گ ه هر چ ه هد‬

‫مس ه ه هابقات ب ه ه هر س ه ه هر هن ت ه ه هرل مس ه ه هتعمرات یک ه ه هی از‬ ‫ام ها بههد‬ ‫ع لّ هتهها رعههی نهگ ههانی ّاول بههود ّ‬ ‫هیچو د از علل اصلی آن نبود ‪ .‬چنانکد خواهیم‬

‫نیارد ‪ .‬دورههیم خوش بین تر بود و حر ه هت امع هءه‬

‫دیی پیش از نگ هانی ّاول در واقع هشورها‬ ‫بزر اروپایی ماننی انگلستان بد خاطر آن هد خطر‬

‫بشر را در هت و اق ارگانیک یعنی ردگرایی‬

‫اص ه هلی را در داخ ه هل ارو پ ه ها م ه هی دیی ن ه هی دس ه هت ب ه هد‬

‫حق هوق همگ هان م هی د ی هی ‪ .‬رو ی هی ب هر و ه هود‬

‫توا ه ه هقه ه ه ه ها و س ه ه هازشه ه ه ه ها‬

‫در م ه ه ه هورد‬

‫هشمکش میان غرائز بشر و رهنگ تأهیی نمود و‬

‫مستعمرات خویش زدنی ‪.‬‬

‫میان ارزشها بو ود می آیی هد رااح ّلی هم‬

‫ابی‬

‫و برا ب هر‬

‫پرخاش ه ه هگر‬

‫غر ی ه ه هز‬

‫را ه ه ه هم ام ه ه ه هر‬

‫پنیاش ه ه ه هت ‪.‬‬

‫دو م بر آن است هد چون در دهءه ‪۲۴۲۳‬‬ ‫نظریءه ّ‬ ‫ّ‬

‫شیا و از سوسیال دموهراسی د اع می هننی و‬

‫شی ت یا تد بود در نتیجد زمامیاران‬ ‫صنعتی شین ّ‬

‫نویسنیگان مارهسیست در این زمان یا تجییینظر‬ ‫طل‬

‫عم ه ه هیا ا‬

‫ی ها آنک هد مان ن هی ل ن ه هین و لوهزام ب هور‬

‫از ش هیواه ه ها‬

‫قهرآمیز و انقالبی سخن می گوینی ‪.‬‬ ‫از انییش همنیان ب ه هزر‬

‫تضاد طبقاتی در هشورها‬ ‫ا ی ه ه ه هن هش ه ه ه هورها ب ه ه ه هرا‬

‫بزر‬

‫غربی بد خاطر‬

‫ل ه ه ه هوگیر‬

‫از انق ه ه ه هالب‬

‫سوسیالیستی وارد نگ شینی تا بحران طبقاتی‬

‫ه هد بگ ه هذریم در س ه هطح‬

‫مردم‪ ،‬رهنگ غرب رهنگی خوش ب هین و دارا‬

‫را منحرف هننی ‪ .‬این عامل نیز ا گ هر چ هد در برخ هی‬ ‫ام ها بهد هیچو هد‬ ‫موارد از علل رعی نگ ب هودا ّ‬

‫ام ا ایهن اعتمهاد بهد خ هر د ب ها‬ ‫اعتماد بد نفس بود ‪ّ .‬‬

‫نمی توانی ع لّ ت عمهیءه نهگ ههانی ّاول بشهمار‬

‫بود ‪ .‬با این حال در ریان نگ هانی ّاول این‬

‫را بد طور‬

‫نژادپرستی و اروپامیار‬

‫در میان اروپاییان همراا‬

‫خوش بینی و اعتم هاد ب هد خ هر د و تکنو ل هوژ‬

‫ش هیییًا‬

‫متأسفاند در دو ده هءه بع هی‬ ‫مورد سؤال قرار گر ت ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫این بیبینی در هت اشیزم و استالینیزم حرهت‬

‫هرد ‪.‬‬

‫آ ی هی چ ه هرا ه ه هد در هیچ ی هک از ا ی ه هن هش ه هورها تض ه هاد‬ ‫طبقاتی بد شکلی هد نظام سرماید دار‬

‫تهییی هنی در نیامهی ‪ .‬ب هد ع هالوا در هش هور‬

‫ّی‬ ‫ماننی روسیّد خود نگ باعث پیروز‬ ‫شی و نظریّءه غا ل ه‬

‫سوسیال یزم‬

‫ب هر آن اس هت ه هد ب هیون ن هگ‬

‫هههانی ّاول انقهههالب بلشهههویکی در روسهههیّد مو ّ هههق‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫‪23‬‬


‫نظامی ییی در اروپا سر بلنی می هنی ‪ .‬این مسابقءه‬

‫نمی گردیی ‪.‬‬ ‫می توان گفت هد در واقع تأثیر و تأ ثّر متقابل‬

‫سد عامل نگ هانی ّاول را ناگزیر هرد ‪ .‬این سد‬

‫عامل عبارتنی از‪ - ۲ :‬مسابقءه تس هلیحاتی ‪ - ۱ .‬رش هی‬ ‫ناس ه ه هیونالی زم پرخاش ه ه هگر و ‪ - ۳‬ره ن ه ه هگ و انییش ه ه هءه‬

‫داروینیستی نیز‬

‫تسلیحاتی با انییشد ا با زیربنا‬ ‫همراا بود‪ ،‬بد این معنا هد هر ه شور‬ ‫مشروط بد‬

‫بقا خود را‬

‫عف دیگر هشورها می دیی و در نتیجد‬

‫هر یک در صید تسخیر و هنترل دیگر‬

‫بود و از‬

‫شی ت هراس داشت ‪ .‬نتیجءه این شرایط‬ ‫بد ّ‬

‫داروینیزم ا تماعی ‪.‬‬

‫دیگر‬

‫مورخههان دوران ‪ ۲۴۲۳‬ت ه ها‬ ‫اص ه هو الً بس ه هیار از ّ‬ ‫خاص‬ ‫‪ ۲۴۲۴‬را آخرین مرحلءه یک دوران تاریخی‬ ‫ّ‬

‫ایجاد ائتالفها‬

‫مشترک بود هد همیشد در حال تغییر بود ‪ .‬در این‬

‫بد شمار می آورنی هد از سال ‪ ۲۶۷۳‬آغاز میشود ‪.‬‬

‫تفکر مبتنی بر داروین ی هزم ا تم هاعی از‬ ‫میان شیوع‬ ‫ّ‬

‫سیاسی گوناگون علید دشمن‬

‫دو م صهههنعتی نیهههز‬ ‫ایههن دوران ههههد دوران انقهههالب ّ‬ ‫می باشی زمان اون گر تن ناسیونالیزم میرن است‬

‫هم تهر ب هود ‪ .‬انییش هءه داروین ی هزم ا تم هاعی ه ه هد‬ ‫هم هد م ّ‬ ‫امعد را بد صورت یک نگل می دیی و منازعد‬

‫ه ه ه هد در هم ه ه هین زم ه ه هان یع ن ه ه هی در ح ه ه هوالی ‪۲۶۷۳‬‬

‫را وسیلءه بقا می دانست ند تنها بد شکل استعمار‬

‫م ه هیرن‬

‫یع ن ه ه هی منازع ه ه هد م ی ه ه هان نژاده ه ه ها بلک ه ه هد ب ه ه هد ش ه ه هکل‬

‫هش ه هورهایی نظ ی ه هر آلم ه هان‪ ،‬ژا پ ه هن و ایتال ی ه ا‬

‫بو ه هود م ه ه هیآی ن ه ه هی ‪ .‬مس ه هابقءه تس ه ه هلیحا تی در م ی ه ه هان‬ ‫هش هورها‬

‫شههی ت ا هزایش مهی یا ب ه هی و از‬ ‫غربهی بهد ّ‬

‫هم تهه ر آلم هان ب ه هد ع ن هوان ق ه هیرت اقتص ه هاد‬ ‫هم هد م ّ‬ ‫‪24‬‬

‫و‬

‫سیاس ه هته ه ها‬

‫واق ه هع گرایا ن ه هد م ی ه هان هش ه هورها‬

‫ارو پ ه هایی ه ه هد ه ه هر ی ه هک دیگ ه هر‬

‫را دش ه همن و خط ه هر‬

‫می دیی ظاهر می گردیی ‪ .‬این انییشد با ناسیونالیزم‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫نوظه ه هور و ایج ه هاد دو ل ه هت م ه هیرن متمر ه ه هز‪ ،‬ادغ ه هام‬

‫در این زمان نفی داروینیزم ا تماعی‪ ،‬نفی انواع‬

‫و ا ه هزایش‬

‫تعص ‪ ،‬نفی مسابقءه تسلیحاتی‪ ،‬نفی ناسیونالیزم‬ ‫ّ‬ ‫پرخاشگر‪ ،‬نفی نژادپرستی‪ ،‬نفی نابرابر ا راطی‬

‫تض ه هاد ب ه ها بیگانگ ه هان تعر ی ه هف م ه هی نمود ن ه هی تش ه هییی‬

‫هم تر تأه ی هی ب هر ل هزوم هم هاهنگی‬ ‫طبقاتی و از همد م ّ‬

‫اقتص ه هاد و ص ه هنعت ب ه ها ار ت ه هش س ه هاالر‬

‫زاینیءه هویّ تی هد در آن ا هراد خ هود را ب هر اس هاس‬

‫م ه هیش ه ه هی ‪ .‬بههههیین ترت ی ه ه‬ ‫هش ه هورها‬

‫و ههههعیّ ت ح ه ه هاهم م ی ه ه هان‬

‫با مینیّ ت روحهانی مبتنهی بهر اصهل‬

‫ماد‬ ‫مینیّ ت‬ ‫ّ‬ ‫تقیس انسان و نهوع دوس هتی ه هانی ب هود ‪ .‬خالص هءه‬ ‫ّ‬

‫الزم داشت هد‬

‫این انییشد دو اصل وحیت عالم انسانی و صلح‬

‫اروپهههایی از ّاول دههههءه ‪ ۲۴۲۳‬در واق ه هع‬

‫عی ت نگ بود و تنها رقد ا‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫آن را مبیل بد نگی ظاهر نیز بنمایی ‪ .‬این رقّد‬

‫عمومی بود ‪.‬‬

‫در بالک هان روش هن ش ه هی و س هر ت ه ها س هر ارو پ ه ها ب هد آ ت ه هش‬

‫نگ هانی ّاول بالمهللل حاصل‬ ‫بیین ترتی‬ ‫مهینی ت‬ ‫مهاد و‬ ‫مهینی ت‬ ‫ناهماهنگی شییی میان‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫اروپا و امریکا شی ‪ .‬پیام اصلی حضرت عبیالبهاء‬

‫تحک ههم منطهههق‬ ‫روحههانی و‬ ‫ّ‬

‫هشیی ‪.‬‬ ‫متو ّ هههد‬

‫حههی‬ ‫از اینجاس ه هت ه ه هد م ه هی تههوان تهها ّ‬ ‫اهم ّی ت تاریخی خطا ب هات حض هرت ع ب هیالبهاء در‬ ‫ّ‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫ماد ‪ ،‬علم‪ ،‬صنع ت‬ ‫معنو بود ‪ .‬پیشر ت رهنگ ّ‬ ‫و تکنولوژ بد قیرت خارق العادءه آدمی انجامیی ‪.‬‬ ‫ام هها بهها زوال ارزشه ه ها‬ ‫ّ‬

‫‪25‬‬


‫ماد ‪،‬‬ ‫نگل‪ ،‬آدمی بد عنوان یک پیییءه صر ًا ّ‬ ‫تنزل یا ت ‪ .‬داروینیزم ا تماعی‬ ‫بد ّ‬ ‫حی یک شیئی ّ‬ ‫است حاصل‬

‫ماد‬ ‫هد ا راطی ترین بازتاب منطق ّ‬ ‫مههههاد و‬ ‫ایهههن شهههکاف خطرنهههاک میهههان مهههینیّ ت‬ ‫ّ‬ ‫روح هانی ب هود ‪ .‬همانگو ن هد ه هد هی ن هز ‪ Keynes‬متو ّ هد‬ ‫گردیی از سال ‪ ۲۶۷۳‬اروپا در واقع بد شکل یک‬ ‫واحی اقتصاد‬

‫سیاسی پیوستد و وابستد درآمی در‬

‫شی ت و وخامت ییی‬ ‫آلمان مسابقءه تسلیحاتی ّ‬

‫بد خود گر ت ‪ .‬این امر در سال ‪ ۲۴۳۴‬بد اون خود‬

‫رسیی چرا هد در این سال آلمان تصمیم گر ت هد‬ ‫ند تنها در نیرو‬ ‫بزر‬

‫دریایی نیز‬

‫زمینی بلکد در نیرو‬

‫ترین قیرت هان شود و این امر انگلستان را‬

‫بد طور ّی‬

‫بد ائتالف رانسد و روسیّد علید آلمان‬

‫متحی ان آلم هان ق ب هل از ن هگ ه ه انی‬ ‫وادار هرد ‪ّ .‬‬

‫حالیکد رهنگ سیاسی و ا تم هاعی آ ن ب هرعکس‬

‫ّاول امپراطور‬ ‫و نیز ایتالیا بود ‪ .‬از سال ‪ ۲۶۴۳‬بد بعی انگلستان هد‬

‫تضاد بنیادین‬ ‫ناسیونالیزم ا راطی حرهت نمود ‪ .‬این‬ ‫ّ‬

‫خطر اصلی را در داخل اروپا می دیی هوشیی هد در‬

‫در هت مسابقءه تسلیحا تی‪ ،‬داروینیزم ا تماعی و‬ ‫بود هد باالخرا بد شکل نگ هانی ّاول ظاهر‬ ‫گردیی ‪.‬‬ ‫پ ی هام حض ه هرت به هاءا‬

‫ا ن ه هیهی ق ب ه هل از ‪۲۶۷۳‬‬

‫معطههوف بهههد همهههین‬ ‫تضههاد ب ه هود ‪ .‬در ساااورل ملاااوک‬ ‫ّ‬

‫یعنی اتریش ‪ -‬مجارستان‬

‫هابزبور‬

‫زمینءه مستعمرات و هشورها‬

‫غیراروپایی دست بد‬

‫صلح و سازش بزنی ‪ .‬بیین ترت ی ه‬ ‫آم هی و ناو گ ه هانه ها‬

‫ب ها امریک ها ه ن هار‬

‫خ ه هود را از ها ن هادا و امائیک ه ها‬

‫خارن هرد ‪ .‬در سال ‪ ۲۴۳۱‬با ژاپن بر سر رقابت در‬

‫از زمام ه هیاران دن ی ها خواس هتنی ه ه هد‬

‫چین بد توا ق رسیی‪ ،‬در سال ‪ ۲۴۳۴‬با رانسد هنار‬

‫واقعی ت ییی‬ ‫سیاستها خود را بر اساس این‬ ‫ّ‬ ‫هد همءه دنیا بد شکل یک سیس هتم پیوس هتءه واح هی‬

‫آمی و مراهش را بد رانسد واگذاشت و رانسد نیز‬

‫حض هرت به هاءا‬

‫اتفاق‬ ‫اتحاد و ّ‬ ‫درآمیا است تغییر دهنی و در هت ّ‬ ‫و همک هار ق هیم گذار ن ه هی ‪ .‬ا ن هیهی پ هیش از ن ه هگ‬ ‫هانی ّاول نیز حضرت عبیالبهاء همان پیام را در‬ ‫اروپا و امریکا مورد تأهیی قرار دادنی ‪ .‬بی اعتنایی بد‬ ‫پیام ایشان بود هد نگ را ناگزیر ساخت ‪.‬‬

‫حاهمی ت انگلستان در مصر را قبول هرد ‪ .‬در سال‬ ‫ّ‬ ‫روسید بر سر ایران و ا غانستان‬ ‫‪ ۲۴۳۷‬انگلستان با‬ ‫ّ‬

‫روسید را برا‬ ‫تب ت هنار آمی و در نتیجد دست‬ ‫ّ‬ ‫و ّ‬ ‫ستیز با مشروطءه ایران باز گذارد ‪.‬‬

‫مقههیمات نهههگ هههانی ّاول را می ت ه هوان در‬

‫حوادث سیاسی زیر نیز مشاهیا نمود‪:‬‬

‫بحران مراهش‪ ،‬هد در آن آلمان دعو‬ ‫‪ - ۳‬جنگ جهانی اول و نتایج آن‬

‫مراهش را هرد و بد خاطر طر هیار‬

‫هنترل‬

‫انگلس هتان از‬

‫پ ه هس از شکس ه هت رانس ه هد از آلم ه هان در س ه ه هال‬

‫رانس هد هو ت هاا آم هی ( سهال ‪ . )۲۴۲۲‬حم ل هءه ایتال ی ها ب ه هد‬

‫‪ ۲۶۷۳‬آلم ه هان ب ه ه هد ع ن ه ه هوان ی ه ه هک ق ه ه هیرت عظ ه ه هیم‬

‫لیبی‪ ،‬شکست ارتش عثمانی از ایتال ی ها در اهت ب هر‬

‫اقتصاد و نظامی در اروپا مطرح شی و با ا زایش‬

‫‪ ،۲۴۲۲‬حملءه هشورها‬

‫بالکان بد دولت عثمانی‬

‫تس ه ه هلیحات خ ه ه هویش باع ه ه هث وحش ه ه هت رانس ه ه هد و‬

‫در اهتبر ‪ ۲۴۲۱‬برا‬

‫ام ا این ا زایش قیرت‬ ‫انگلستان و روسیّد گردیی ‪ّ .‬‬

‫نگ میان هشورها‬

‫نظامی آلمان تا زمانی هد بیسمارک بر سر قیرت‬

‫بهههود تهییهههی‬

‫هههی‬ ‫ّ‬

‫تلق ههههی نم ه هیش ه هی ‪ .‬ب ه ها خ ل ه ه هع‬ ‫ّ‬

‫بیسمارک در سال ‪ ۲۶۴۳‬و تغییر سیاست خار ی‬

‫‪21‬‬

‫تصر ف مقیونیّد‪ ،‬و باالخرا‬ ‫ّ‬

‫بالکان در سال ‪ ۲۴۲۳‬بر‬

‫سر تقسیم غنائم نگ قبلی ‪.‬‬ ‫حض هرت ع ب ه هیالبهاء هنگ ه هام اقام ه هت در ارو پ ه ها‪،‬‬ ‫چ ن هی روز پ هس از آغ هاز ن هگ ایتال ی ها و لی ب هی‪ ،‬و در‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫بالک ه هان ب ه ها حکوم ه هت عثم ه هانی‪ ،‬ه ه هر دو ن ه هگ را‬

‫منجهر نش هی ‪ .‬در‬ ‫هنوز آمادءه نگ نبود بد ن هگ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ۱۶‬ه هون ‪ ۲۴۲۴‬ولیعه ه هی ا ت ه هریش ‪ -‬مجارس ه هتان در‬

‫ص هریحًا م هورد بح هث ق هرار دادا و ه هر دو ن ه هگ را‬

‫توسط چنی وان ترور شی ‪.‬‬ ‫هنگام بازدیی از بوسنی ّ‬

‫انفجار و وقوع نگ هانی هشیار‬

‫دو ل ه هت صربس ه هتان حما ی ه هت ش ه هیا بود ن ه هی ‪ .‬دو ل ه هت‬

‫سفر امریکا چنی روز پس از آغاز نگ هشورها‬

‫تلقی نم هودا و از آم هادگی‬ ‫عاملی بسیار خطرناک ّ‬

‫توس ههط ی ه هک قس ه همت مخف ه هی از‬ ‫ا ی ه هن چ ن ه هی ه هوان ّ‬

‫داد ن هی ‪ .‬در پ ه هاریس در ‪ 28‬اهت ب ه هر ‪ 6966‬چ ن ه هی روز‬

‫ا ت ه هریش ‪ -‬مجارس ه هتان از آلم ه هان س ه هؤال ه ه هرد ه ه هد در‬

‫پس از آغاز نگ ایتالیا و لیبی چنین می رماینی‪:‬‬

‫روسههههید آلم ه ه هان از ا ت ه ه هریش ‪-‬‬ ‫ص ه ه هورت ن ه ه هگ ب ه ه ها‬ ‫ّ‬ ‫مجارستان حمایت نظامی خواهی هرد یا ند ‪ .‬آلمان‬

‫بالکان برا‬

‫امروز حوادث ایطالیا و ترهیا را خوانیم ‪ .‬باز‬ ‫محارید ییی‬

‫شیا خون بیچارگان انسان از‬

‫برا پست ترین چ یزها ریختد میشود ‪ .‬از برا‬

‫مصههمم بههر هههاهش قههیرت‬ ‫هههم هههد در ایههن زمههان‬ ‫ّ‬ ‫رانسد و‬ ‫روسید بود‪ ،‬اتریش ‪ -‬مجارستان را تشویق‬ ‫ّ‬

‫این خاک س هیاا هم هییگر را م هی هش هنی و ح هال‬

‫بد‬

‫آنکد مال هی هیامشان نیست ‪ ...‬زمین ملک‬

‫آغاز گردیی ‪.‬‬

‫خیاست میع ملل و دول ماننی مست أ رنی‬ ‫(خطابا ‪ ،‬ن‪ ،6‬صص‪)88- 87‬‬

‫نگ نمود ‪ .‬بیین ترتیه‬

‫نهگ ههانی ّاول‬

‫حضرت عبیالبهاء در ‪ 1‬اهتبر ‪ 6962‬چنی روز‬ ‫پس از آغاز نگ بالکان می رماینی‪:‬‬

‫در ‪ 26‬نوامبر ‪ 6966‬در پاریس چنین می رماینی‪:‬‬

‫در بالک ه هان نگ هی اس ه هت خ ه هونریز ه ه هد آ ت ه هش‬

‫مالحظ د هنیی ه هد در ط هرابلس چ هد م هیش هود ‪.‬‬

‫سوزان بد قلوب خیرخواهان عالم انسانی زدا‬

‫این بیچارگان در چد بالیی ا تادا انی ‪ .‬ایطالیا‬

‫اس هت ‪ .‬س هبحان ا عج ه‬

‫را‬

‫مملکت وسیع خویش را گذاشتد پاپی اعراب‬

‫در ن ه ه هیا م نام ن ه ه هی و آن را م هش ه ه هنی‪ ،‬ولک ه ه هن‬

‫بیچارا در صحرا بی آب و علف شیا است ‪.‬‬

‫مردم هان در ن هیا را م هی پرس هتنی‪ ،‬چ هد ق هیر انس هان‬

‫چد قیر وانان از هر دو طرف هشتد میشود‬

‫بی ک ه هر اس ه هت‪ ،‬چ ه هد ق ه هیر انس ه هان ب هی انص ه هاف‬

‫چ هد ق ه هیر خانم هانه ه ها خ هراب م ه هی ش هود چ ه هد ق ه هیر‬

‫است ‪ .‬گرگی هد یک گوسفنی را می درد‪ ،‬این‬

‫مادرها بی پسر م هیش هونی ‪ ...‬ح هال از ا ی هن م هوا ّد‬ ‫ه ن ّم ی ّد در زیر عم هوم ارو پ ها مه ی ّه ا التهابس هت‬ ‫زیرا از موا ّد التهاب ی ّد پر است خیا نکنی آتش‬

‫قیر مبغوض است‪ ،‬ا ّم ا اگر یک انسان ا ال ٓن‬

‫بکش ه ه ه هی‪ ،‬م ی ه ه ه هع سیاس ه ه ه ه ی ّون و نگجو ی ه ه ه هان‬

‫(خطابا ‪ ،‬ن‪ ،6‬صص‪)694- 693‬‬

‫است‪ ،‬این شخص سزاوار ستایش است‪ ،‬زیرا‬

‫رقّد در ‪ ۱۶‬ون ‪ ۲۴۲۴‬منفجر شی ‪ .‬در‬

‫ص ه هی ه ه هزار نف ه هر را هش ه هتد اس ه هت ‪ .‬ا ی ه هن چ ه هد ق ه هیر‬

‫بگیرد‬ ‫این‬

‫س هال ‪ ۲۴۳۶‬امپراط ه هور‬

‫ا ت ه هریش ‪ -‬مجارس ه هتان ه ه هد‬

‫اس هت ه هد گ هر‬

‫در بالک ه هان س ه هردار باش ه هی و ص ه هی ه ه هزار نف ه هر را‬

‫م گوی ن هی ا ی هن ش هخص ش هجاع ب هی نظ ی هر و م ث هل‬

‫بی كري است ‪ .‬اگر شخصی یک دالر بیزدد‬

‫هنترل بوسنی را در دست داشت آن را رسمًا ب هد‬ ‫خ ه هود الح ه هاق ه ه هرد ‪ .‬ا ی ه هن ام ه هر ب ه ها اع ت ه هراض ش ه هییی‬

‫او را مجرم نامنی‪ ،‬ا ّم ه ا ا گ هر ی هک س هردار ی هک‬ ‫مملک هت را ت هاالن و ت هاران نما ی هی‪ ،‬او را ه هاتح‬

‫ام ا بد خاطر آنکد‬ ‫صربستان و روسیّد موا د گردیی ّ‬

‫گوینی و ستایش و نیایش نماینی ‪ ...‬بایی میع‬

‫روسههیّد پ ه هس از شکس ه هت از ژا پ ه هن در س ه هال ‪۲۴۳۴‬‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫م ها بکوش ه هیم و انفش هانی ه ن ه هیم و متح ّم هل ه ه هر‬ ‫‪27‬‬


‫مش ّق تی شویم تا آن هد صلح عمومی تأسیس‬ ‫یا ب ه هی‪ ،‬وح ه هیت ع ه هالم انس ه هانی ل ه هوا نما ی ه هی ‪...‬‬

‫خیاو ن هی از ب ه هرا‬

‫م ه ها مح ب ّهت خواس ه هتد اس ه هت‪،‬‬

‫ا تّح ه هاد و ا تّف ه ه هاق خواس ه ه هتد‪ ،‬تع ه ه هاون و تعا ه ه هی‬

‫خواستد است‪ ،‬مهربانی خواستد ‪ .‬چرا ما ا ی هن‬

‫وارد‬

‫نگ شی ‪ .‬ژاپن علید آلمان در ش همال چ هین‬

‫نگیی و مناطق تحت هنترل آن را خود در دست‬ ‫گر ت ‪ .‬رومانی و یونان بد نفع رانسد و متّحی انش‬

‫وارد نگ شینی در حالی هد بلغارستان بد گروا‬ ‫آلمان پیوست ‪.‬‬

‫موهبت را از دست بیهیم؟ چرا این نور را بد‬

‫نتیجءه این امر تیاوم نگی رسایشی با تلفات‬

‫مبیل‬ ‫ظلمت تبییل هنیم؟ چرا این حیات را ّ‬

‫اتفاق‬ ‫وحشتناک از طر ین بود ‪ .‬در سال ‪ ۲۴۲۷‬دو ّ‬ ‫ال ب ه هد خ ه هاطر ن ه هگ ه ه هانی‪،‬‬ ‫ی ی ه هی م ه هی ا ت ه هی ‪ّ .‬او ً‬

‫بد ممات نماییم؟ چرا این مح ب ّت و الفت را‬

‫مبیل بد حسی و بغ‬ ‫ّ‬

‫هنیم؟‬

‫(خطابا ‪ ،‬ن‪ ،۱‬صص‪)۱۶۳- ۱۴۴‬‬

‫هیف آلمان از این نگ این بود هد قبل از‬ ‫روسهید بتوا ن هی ار ت هش خ هود را در به هءه ش ه هرق‬ ‫آنک هد‬ ‫ّ‬ ‫مجهز نمایی‪ ،‬در‬ ‫علید آلمان و اتریش ‪ -‬مجارستان‬ ‫ّ‬ ‫طول ‪ ۴۳‬روز در بهءه غرب رانسد را اشغال هنی ‪.‬‬

‫روسید رأت نگ با آلمان را‬ ‫با شکست رانسد‬ ‫ّ‬ ‫توس هههط آلم ه هان‬ ‫نم ه هی داش ه هت ‪ .‬ب ه ها اش ه هغال بلژ ی ه هک‬ ‫ّ‬ ‫انگلستان بد حمایت از رانس هد وارد ن هگ ش هی ‪.‬‬

‫پیش بینی آلمان درست در نیامی و رانسد در ‪۴۳‬‬ ‫روز تح نگردیی ‪ .‬نتیجءه این امر بن بست نگی در‬ ‫بهءه شرق و غرب با تلفات میلیونها نفر بود ‪ .‬هر‬

‫روسهید پ ی هروز م هیش هود ‪ .‬ل ن هین‬ ‫انق هالب بلش هویکی در‬ ‫ّ‬ ‫روسهههید را از ن ه هگ خ ه هارن م ه هی ه ن ه ه هی و‬ ‫بال اص ه هلد‬ ‫ّ‬

‫شرایط خفت آور‬

‫برا‬

‫صلح با آلمان می پذیرد ‪.‬‬

‫در اواخ هر هم هین س هال ن ی هز امریک ها ه هد ت ه هاهنون وارد‬ ‫نگ نشیا بود بد طر یار‬

‫از رانسد و انگلستان‬

‫وارد ن هگ م هیش ه هود ‪ .‬در س هال ‪ ۲۴۲۶‬آلم هان ه ه هد‬ ‫هامالً از نظر اقتصاد‬

‫و نظامی رسودا شیا بود‬

‫اع هالن ص هلح م هی ده هی ‪ .‬در س هاله ها‬

‫بع هی معاه هیءه‬

‫صلحی هد خود ادامءه نگ بود بستد می شود و‬ ‫خف ههه ت آور را ب ه ه هر آلم ه هان تحم ی ه ه هل‬ ‫شهههرایطی بسههههیار ّ‬

‫م هی ه ن ه هی ‪ .‬امع ه هءه م ل ه هل در س ه هال ‪ ۲۴۲۴‬ب ه هد ع ن ه هوان‬ ‫زئی از معاهیءه صلح بو ود میآیی ‪.‬‬

‫دو طرف هوشیینی هد این بن بس هت را ب ها داخ هل‬ ‫دیگ ه هر در م ن ه هاطق دیگ ه هر در ا ی ه هن‬

‫نههههگ هههههانی ّاول ههههههد محصههههول انییشهه ه ههءه‬

‫داروین ی ه هزم ا تم ه هاعی و ناس ه هیونالیزم ا راط ه هی ب ه هود‬

‫حل نماینی ‪ .‬دولت عثمانی از همان اوائل‬ ‫نگ ّ‬

‫می توانست باعث عبرت این هش هورها ش هود و در‬

‫ه ه هردن هش ه هورها‬

‫بها آلمههان متّحهی شههی و علیهد روسههیّد و انگلس ه هتان و‬ ‫رانس ه هد اع ه هالن ن ه هگ داد ‪ .‬ا ی ه هن ه ه هار‪ ،‬هم ه هراا ب ه ها‬

‫متأسفاند این هش هورها ب ها‬ ‫ام ا‬ ‫ّ‬ ‫پاییار حرهت دهی ‪ّ .‬‬

‫دولت عثمانی در سال ‪ ،۲۴۲۴‬باعث شی هد در‬

‫معاهیءه صلح رو‬

‫نمودنی و در نتیجد ا ی هن ص هلح‬

‫پایان نگ هانی ّاول خاورمیاند از هنترل دولت‬

‫مهم هههی بههههرا‬ ‫خهههود عامهههل‬ ‫ّ‬

‫توس ههط‬ ‫نس هل هش هی ح هیود ی ه هک میل ی هون از ارمن ی هان‬ ‫ّ‬

‫عثمانی خارن شیا و بد هشورها‬ ‫و تح هت هن ت هرل دولته ها‬

‫گوناگون تقسیم‬

‫اس هتعمار گر ق هرار گ ی هرد ‪.‬‬

‫نتیج هد آ ن هان را در ه ه هت ص هلحی مس هالمتآم ی ه هز و‬ ‫همان انییشد و سیاستی هد باعث نگ شی ب هد‬ ‫تشهههییی دشهههمنیه ه ه ها و‬

‫دو م گردیی ‪.‬‬ ‫بیگانگیها و بالمهللل نگ هانی ّ‬ ‫نهگ ههانی ّاول باعهث شهی ههد هش هورها‬

‫ایتال ی ها ه هم ب ه هد طم هع پ هس گ ه هر تن قس همته ه هایی از‬

‫اروپایی سیاست اقتصاد باز و مبادلءه آزاد را هنار‬

‫آلمان بر خالف ائتالف پیشین خود عل ی هد آلم هان‬

‫میان یکییگر مشغول‬

‫‪28‬‬

‫گذاردا و بد نگ اقتصاد‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ش ه هونی ‪ .‬حم ل ه ه هءه اقتص ه ه هاد‬

‫عل ی ه ه هد آلم ه ه هان و روسههههیّءه‬

‫مهههههم ت ه ه هرین عوام ه هل ا ی ه ه هن سیاس ه ه هت‬ ‫همونیس ه هتی از‬ ‫ّ‬ ‫اقتص هاد‬

‫ت هازا ب هود ‪ .‬خ ه هود ن هگ باع هث ش هی ه ه هد‬

‫دولتها هر چد بیشتر اقتصاد و ارتش را با یکییگر‬

‫ظاهر گردیی ‪.‬‬ ‫ب ه هد ط ه هور خالص ه ه هد با ی ه هی گف ه ه هت ه ه هد حض ه ه هرت‬ ‫عبیالبهاء در خطابات خود در اروپا و امریکا دقیقًا‬ ‫علل نگ هانی ّاول را بررسی هردا و بد غرب‬

‫ادغام هردا و هنترل هر چد بیشتر اقتصاد و امعد‬

‫ام ا اروپا و امریکا بد‬ ‫در مورد آن علل هشیار داد ‪ّ .‬‬ ‫پیشین نگ را‬

‫را بد دست بگیر ن هی ‪ .‬تأه ی هی ب هر اقتص هاد خودهف ها و‬ ‫هن ت ه هرل دو ل ه هت ب ه هد ظه ه هور اش ه هیزم و اس ه هتالینیزم در‬

‫پیام ایشان تو ّ د ننمود و در نتیجد با دنبال هردن‬

‫عادتها‬

‫منجههههر ش ه ه هی ‪ .‬در ارو پ ه ها ب ه ه هد ه ه ها‬ ‫ده ه هده ه ه ها بع ه هی‬ ‫ّ‬ ‫دموهراس هی‪ ،‬اش ه هیزم رش ه هی ه ه هرد و نژادپرس ه هتی اون‬

‫ا تناب ناپذیر ساختنی ‪ .‬تجربءه درد ن هاک و خ هونین‬

‫ت ه هازا ا ب ه هد خ ه هود گر ه هت ‪ .‬نههگ هههانی ّاول بهههد‬ ‫منجهههر ش ه هی ‪ .‬امپراط ه هور‬ ‫س ه هقوط س ه هد امپراط ه هور‬ ‫ّ‬

‫کر و سیاستها‬

‫رصتی بد بشریّ ت داد هد از آن تجربد عبرت گیرد‬

‫و ب ه ه هد ه ه ها‬

‫داروین ی ه ه هزم ا تم ه ه هاعی و ناس ه ه هیونالیزم‬

‫پرخاشگر و مسابقءه تسلیحاتی و دیگر علل نگ‬

‫عثم ه هانی در ه ه هم شکس ه هت‪ ،‬امپراط ه هور‬

‫ا ت ه هریش ‪-‬‬

‫در ه هت وح ه هیت ع هالم انس ه هانی و ص هلح عم ه هومی‬

‫تزار‬

‫روسید نیز‬ ‫ّ‬

‫قیم زنی و صلحی بسازد هد مبتنی بر این نگ هرش‬

‫مجارستان نابود شی و امپراطور‬ ‫تغییر شکل یا ت ‪.‬‬

‫در عهین حهال نهگ ههانی ّاول بهد ظههور دو‬ ‫منجهر ش هی ‪.‬‬ ‫قیرت ییی عم هیا در ص هحنءه ه هانی‬ ‫ّ‬

‫ام ا اروپا و امریکا از این تجربد درسی‬ ‫ییی باشی ‪ّ .‬‬

‫نیاموخت ن ه هی و صلحش ه هان در واق ه هع س ه هرآغاز نگ ه هی‬ ‫دیگر بود ‪ .‬اهنون نیز هان در شرایطی مشابد بسر‬

‫ت ه ه هرین ق ه ه هیرت‬

‫می برد‪ ،‬ی ها با ی هی در ه هت ره ن هگ وح هیت ع هالم‬

‫اقتصاد و صنعتی دنیا شیا بود در پایان نگ‬

‫انسانی قیم بردارد و یا بد زنیگی در نگل تنازع‬

‫ترین قیرت مالی و نیز نظامی دنیا شی ‪ .‬ژاپن‬

‫بقا و منطق قهر و خشونت و بیگانگی ادمد دهی ‪.‬‬

‫امریک ه ها ه ه ه هد ق ب ه هل از ن ه ه هگ ب ه هزر‬

‫بزر‬

‫نیز بد عنوان ق هیرتی عم هیا در ص هحنءه ب هین المل ل هی‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫تصمیم با مردم دنیاست ‪.‬‬

‫■‬

‫‪29‬‬


‫بخش چهار‬

‫سفراهی حضرت عبدا لبهاء هب مصر‬ ‫نگارش یولیو ساوی ‪Julio Savi‬‬

‫*‬

‫ترجمءه کیومرث مملو‬ ‫اعضاء خانواده و بستگان‬ ‫حضر‬

‫چنانکد قبالً ذهر شی حضرت شوقی ا نی‬

‫عباالبهاء در مصر‬

‫مارس ‪ ۲۴۲۱‬نیز در مصر تشریف داشتنی و قرار بود‬

‫در زم هان اقام ه هت حض هرت ع ب ه هیالبهاء در مص ه هر‬ ‫می تی را در مصر‬ ‫اعضاء خانوادا و بستگانشان نیز ّ‬ ‫گذرانی ن ه هی ‪ .‬بط ه هور‬

‫ه ه هد ق ه هبالً گف ت ه هد ش ه هی‪ ،‬هیک ه هل‬

‫م ب هارک‪ ،‬ش ه هوقی ا ن ه هی‬

‫در‬

‫هم هراا پ هیر ب هزر‬

‫خ هود ب هد س هفر آمریک ها برو ن هی و ت ها‬

‫نا پ هل ن ی هز در هش ه هتی س هیریک هم ه هراا هیک هل اطه ه هر‬ ‫بودنی ولی از آنجا بد ارض اقیس بازگشتنی ‪.‬‬

‫را در س ه هپتامبر ‪ ۲۴۲۳‬ب ه هد‬

‫در ّاول اوت ‪ ۲۴۲۳‬احمی سهراب می نویسی‪:‬‬

‫میرسد هد در ماا اهتبر باز می شی بد ارض اقیس‬

‫ا نی و پنج یا شش نفر دیگر از حیفا وارد شینی ‪.‬‬

‫مصر راخوانینی ‪ .‬بعی شوقی ا نی‬

‫ر تن بد‬

‫برا‬

‫بازگشت ‪ .‬در آوریل ‪ ۲۴۲۲‬نیز شوقی ا نی‬ ‫ب هار دیگ هر در رم ل هد هم هراا پ هیر ب هزر‬

‫برا‬

‫‪۴۴‬‬

‫حضرت ورقءه علیا‪ ،‬دختر هیکل مبارک‪،‬‬ ‫حضرت عبیالبهاء برا‬

‫شوقی‬

‫دییار ما تشریف آوردنی‪،‬‬

‫خ هود بود ن ه هی ‪.‬‬

‫یک ساعت نزد ما بودنی‪ ،‬یک نجان قهوا میل‬

‫روحیّد خانم (‪ )۱۳۳۳- ۲۴۲۳‬در هتاب گوهر یکتا در‬

‫رمودنی و سپس ما را ترک هردنی تا بد مالق هات‬

‫ا ی ه هن م ه هورد م ه هی نویس ه هی‪ :‬م ه هی دا ن ه هیم ه ه هد در آور ی ه هل‬

‫‪ ۲۴۲۲‬حضرت شوقی ا ن هی‬

‫تازا واردان برونی ‪...‬‬

‫‪۴۳‬‬

‫در رم ل هد ب هد محض هر‬

‫حضرت ورقءه علیا پیش از این در سال ‪۲۶۴۱‬‬

‫مشههههههههر ف شههههههههینی و ایههههههههن نکتههههههههد را از‬ ‫مبههههههههارک‬ ‫ّ‬

‫بازیابی‬

‫یادداشتها‬

‫ّاو لین ایهاد‬

‫امهرا‬

‫از نهژاد سهیاا‬

‫یعنی ناب لوئی گرگور ‪ Louis Gregory‬بیست‬

‫نیز بنا بد خواستءه حضرت عبیالبهاء برا‬ ‫سالمتی هد در اثر‬

‫ربءه قیان پیر دچار اختالل‬

‫ش ه هیا ب ه هود هم ه هراا دخ ت ه هر ب ه هزر‬

‫هیک ه هل م ب ه هارک‪،‬‬

‫م ه هی آور ی ه هم ه ه هد مرق ه هوم داش ه هتد ا ن ه هی‪ :‬در ‪ ۲۶‬آور ی ه هل‬ ‫‪ ۲۴۲۲‬ب هد مالق هات ن هوءه ارش هی حض هرت ع ب هیالبهاء‬

‫ههههیائیّد خ ه ه هانم (درگذشههههت در ‪ ،)۲۴۴۲‬ب ه ه هد مص ه ه هر‬

‫تش هریف ب هردا بود ن هی ‪ .‬در آن زم هان ایش هان میهم ه هان‬

‫شوقی نائل ش هییم ‪ .‬چق هیر ا ی هن طف هل زی ب ها و ت ها چ هد‬

‫ح ه ها ی م ی ه هرزا حس ه هن خراس ه هانی ب ه هود ‪ .‬در دورا ن ه هی‬

‫‪۴۶‬‬

‫محب ت بودنی ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫حی نسبت بد زائرین پر ّ‬

‫طوالنی هد حضرت عبیالبهاء از ارض اقیس دور‬

‫* دهتهر یولیههو سهاو ‪ ،‬منشهه ی محفههل روحهان ی م ّل ههی بهائیههان ایتالیها‪ ،‬یکههی از رهیختگههان و پژوهشهگران امعههءه بهههائ ی و‬ ‫متعهید بهد زبهان هها ایتالیهایی و انگلیسهی اسهت‪ .‬ایهن مقالهد از مهتن سهخنران ی ایشهان بهد زبهان ایتالیهایی‪ ،‬ههد‬ ‫دارا آثهار‬ ‫ّ‬ ‫در ژانویءه ‪ ۱۳۲۱‬در میرسءه زمستاند ایراد گردییا‪ ،‬تر مد شیا است‪( .‬متر م)‬

‫‪30‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬


‫شییی در تابستان سال ‪ ۲۴۲۳‬بد مصر‬

‫بودنی‪ ،‬حضرت ورقءه علیا امور امعءه بهائی را‬

‫مقیسهد ههورًا‬ ‫ورود رمود ن هی ‪ .‬عائلهءه ّ‬

‫در ارض اقیس ادارا می رمودنی ‪.‬‬ ‫چنانک ه هد حض ه هرت ولههی ام ه هرا‬ ‫ّ‬ ‫این بارا می رماینی‪:‬‬

‫خ ه ه هود را ب ه ه ه هد حض ه ه هور م ب ه ه ه هارک‬

‫در‬

‫رس ه ه ه ه هانینی و ل ه ه ه ه هی حض ه ه ه ه هرت‬

‫اخ بزر گ ه ه ه ه ه ه هوارش را در‬

‫ولههی ام ه هرا ‪ ...‬ش ه هش هف ت ه هد‬ ‫ّ‬ ‫ط هول هش ه هیی ت ه ها ایش ه هان ب ه هد‬

‫ح ه هین غ ی ه هاب در آ ه هاق‬ ‫غرب ی ّد نعم الوهیل بود‬

‫و نائ‬

‫معی ههههههت حضههههههرت ورقههههههءه‬ ‫ّ‬

‫و نماینیا ا‬

‫مبار ه ه ه هءه عل ی ه ه ها ب ه ه هد رم ل ه ه هءه‬

‫‪۴۲‬‬

‫بیمثیل و عییل ‪.‬‬

‫دخ ت ه ه ه ه ه ه هران حض ه ه ه ه ه ه هرت‬

‫‪۶۳‬‬

‫اس ه ه ه ه ه ه هکنیر ّید ب ه ه ه ه ه ه ه هرا‬ ‫شر یابی وارد شینی ‪.‬‬

‫ع ب ه هیالبهاء ن ی ه هز در دوران‬

‫مان ن ه ه ه هی حض ه ه ه هرت ورق ه ه ه هءه‬

‫اقام ه هت هیک ه هل م ب ه هارک در‬

‫عل ی ه ها‪ ،‬من ی ه ه هرا خ ه هانم ن ی ه ه هز‬

‫مص هر ب هد ا ی هن هش هور مس ه ها رت‬

‫پیش ه هتر ب هد منظ ه هور م ه هیاوا‬ ‫بیمار‬

‫نمود ن ه ه هی ‪ .‬بط ه ه هور م ث ه ه هال احم ه ه هی‬ ‫سهراب در تاریخ ‪ ۱۴‬ژوئید ‪۲۴۲۳‬‬

‫بد مصر مسا رت هردا‬

‫بود‪ :‬یک بار در حیود سال ‪ ۲۶۴۷‬و‬ ‫‪۶۲‬‬

‫بعی در آغاز قرن بیس هتم ‪.‬‬

‫م ه هی نویسهههی ههههد طهههوبی خ ه هانم ( حهههیود‬

‫دو م هیکههل مبههارک در‬ ‫‪ ،)۲۴۴۴- ۲۶۶۳‬دختههر ّ‬ ‫‪۴۳‬‬ ‫رملد با پیر بزرگوار خود بود ‪ .‬و در تاریخ ‪ ۲۴‬ژوئید‬ ‫سههههو م حضههههرت‬ ‫م ه ه هی نویسههههی روحهههها خههههانم‪ ،‬دختههههر‬ ‫ّ‬ ‫‪۴۴‬‬

‫عبیالبهاء مسا رت بد مصر را در پیش گر ت ‪.‬‬

‫و س هرانجام‬

‫م هی دا ن هیم هنگ هامی ه هد هیک هل م ب هارک ب هد‬ ‫س ه هو‬

‫نیو ی ه هورک حر ه ه ه هت رمود ن ه هی اعض ه ه هاء‬ ‫‪۶۱‬‬

‫خانوادا در رملد با ایشان بودنی ‪.‬‬

‫در‬

‫گرچ هد شخص ه هی ه ه هد در ز ی ه هر ن هام م ه هی ب ه هریم ه هزء‬

‫تاریخ ‪ ۴‬سپتامبر احمی سهراب می نویسی‪ :‬دیروز‬

‫مقیس نیست ولی چون از بستگان‬ ‫اعضاء خانوادءه ّ‬

‫دختر هیکل مبارک‪ ۴۴‬برا‬

‫دورا ا‬

‫بد قاهرا ر ت ‪ .‬امروز شوقی ا نی‬

‫‪۴۶‬‬

‫هوتاا با بشیر‬

‫‪۴۷‬‬

‫با حا ی نیاز‬

‫حضرت عبیالبهاء بود ما این بخش را با مالقات‬ ‫هیک هل م ب ه هارک و یک ه هی از پس ه هرعموها‬

‫ایش ه هان ب ه هد‬

‫ب هد م ه هادرش ملح هق ش ه هی ‪ .‬در بع ه هی از ظه هر چه ه هار نف ه هر‬

‫پایان می بریم ‪ .‬احمی سهراب در خاطرات روز ّاول‬

‫بههد گمههان بهاریّ ههد روح ه هانی مع ه هانی‪ ،‬ب ه ها در نظ ه هر‬

‫شینی‪ ،‬یکی از آنها میرزا ضل ا ‪ ،‬رزنی بزرگترین‬

‫‪۴۶‬‬

‫ژوئ ی ه هد خ ه هود م ه هی نویس ه هی‪ :‬ام ه هروز دو نف ه هر زا ئ ه هر وارد‬

‫بهائی از قاهرا آمینی ‪.‬‬

‫گ هر تن ب ی هان ام ههلل البه هاء روحیّ هد خ هانم‪ ،‬من ی هرا خ هانم‬

‫(‪ ) ۲۴۳۶- ۲۶۴۷‬همس ه هر حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء ن ی ه هز در‬ ‫میان سایر اعضاء خانوادءه هیکل مبارک بد مص هر‬

‫مس ها رت ه ه هرد ‪ ۴۴.‬روحیّ ههد خ هانم چ ن ه هین م ه هی نویس ه هی‪:‬‬ ‫حضرت مولی الور‬

‫برادر حضرت بهاءا بود از ایران و دیگر‬

‫وانی‬

‫ب هود به هائی از دمش هق ‪ .‬ب ها ش هنیین ورود پس هر عم ه هو‬ ‫خ ه هود‪ ،‬حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء ایش ه هان را ب ه هد حض ه ه هور‬ ‫طلبیی ن هی و نها ی هت محبّ ههت را نس هبت ب هد و‬

‫ا ب ه هراز‬

‫در سن شصت و ند سالگی‬

‫داش هتنی ‪ .‬م هن آنج ها ن ب ه هودم ه هد ش هاهی ا ی هن منظ ه هرا و‬

‫هههعفی‬

‫ام ا علی اهبر [نخجوانی]‬ ‫بیانات آن حضرت باشم‪ّ ،‬‬

‫تحم ههل خسههتگی زیههاد اسههفار ممتههی‪ ،‬بهها‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫‪36‬‬


‫بد من گفت هد سرهار‬ ‫آق ه ه ه ه ه ها در ب ه ه ه ه ه هارءه دوران‬ ‫ه ه هودهی خ ه هود ب ه ه ها و‬ ‫س هخن گفت ن هی ‪ -‬مط هالبی‬ ‫هد من دوست داش هتم‬ ‫‪۶۳‬‬

‫بشنوم ‪.‬‬

‫افکار عمومی‬ ‫هنگ ه ه ه ه ه هامی ه ه ه ه ه ه ه هد‬ ‫حض هرت ع ب هیالبهاء ب ه هد‬ ‫مص ه هر تش ه هریف برد ن ه هی‪،‬‬ ‫آ گ ه هاهی م ه هردم مص ه هر در ب ه هارءه دیا ن ه هت به ه هائی ی ه ها آن‬ ‫اطالعهات آنهان تنهها از‬ ‫حضرت بسیار ناچیز بود ‪ّ .‬‬ ‫تعص هبات و‬ ‫طریق مقامات رسمی دولتی همراا با‬ ‫ّ‬ ‫اطالعههات یها از مقامههات‬ ‫اغهراض بهود‪ ،‬زیههرا ایهن ّ‬ ‫دولتی ایران بیست آمیا بود هد حضرت بهاءا را‬

‫از شهر و دیار خود رانیا بودنی یا از مقامات دولتی‬ ‫عثمانی هد آن حض رت را برا‬

‫عک ها‬ ‫ابی بهد قلعهءه ّ‬

‫تبع ی هی ه ه هردا بود ن ه هی ‪ .‬در حقیق هت مص ه هر ه ه ها آنچ ه هد‬ ‫در بارءه امر می دانستنی تنها سخنانی بی پاید و بهتان‬ ‫مجر د‬ ‫بود ‪ .‬بد‬ ‫ّ‬

‫هد حضرت عبیالبهاء بد مصر وارد‬

‫ش ه هینی توانس ه ه هتنی نش ه هان ده ن ه ه هی ه ه هد آن ش ه ه هایعات‬

‫ناصواب است ‪ .‬در حقیقت نفهوذ و تسه لّط روحهی‬

‫و هود اق هیس ب هر دیگ ه هران چ ن هان ب هود ه هد توانس ه هتنی‬ ‫احتهههرام و دوسههههتی تمهههام شخصههههیّ ته ه ها‬ ‫مملک هت را بیس هت آور ن هی بنح هو‬

‫عم ه ه هیءه‬

‫ه هد باره ها از آن‬

‫حض ه هرت د ی ه هین هرد ن ه هی ی ه ها هیک ه هل م ب ه هارک ب ه هرا‬ ‫دیینشان تشریف بردنی ‪ .‬حضرت مولی الور‬ ‫علما‬

‫با‬

‫ادیان‪ ،‬اشراف‪ ،‬رؤسا و مییران‪ ،‬نماینیگان‬

‫پارلم ه هان‪ ،‬ادی ب ه ه هان و روزنام ه ه هد نگ ه هاران‪ ،‬ع ه ه هربه ه ه ها‪،‬‬ ‫ت ههرکه ه ها‪ ،‬ایرا ن ه هی ه ه ها ه ه هد در س ه هتجو‬

‫ایش ه هان ب ه هر‬

‫می آمینی مالقات داشتنی ‪ .‬مستمنیان و تهییستان‬

‫‪32‬‬

‫نیز بد حضورشان میرسیینی و مسرور از محضرشان‬ ‫‪۶۴‬‬

‫ب ی ه هرون م ه هیآمی ن ه هی ‪.‬‬

‫در دوران اقام ه هت در مص ه هر‪،‬‬

‫حضرت عبیالبهاء هیچگاا ماننی اروپا و امریکا در‬ ‫ا تماعات عمومی بد ایراد خط ابد نپرداختنی ولی‬ ‫همانطور هد در پایگاا اینترنتی و ی هژءه مس ها رت آن‬ ‫حضرت بد هشورها‬ ‫گزارشها‬

‫غربی ذهر گردییا با آنکد‬

‫مطبوعات مصر در بارءه آن حضرت یا‬

‫در بارءه سخنرانیهایی هد در هشورها‬

‫دیگر ایراد‬

‫رمود ن ه هی مح ه هیود ب ه هود و ل ه هی از چ ن ه هان غ ن ه هایی به ه هرا‬ ‫مورخهان و نویس هنیگان‪ ،‬آنه ها را اع هالن‬ ‫داشهت ههد ّ‬

‫عمومی دیانت بهائی‪ ،‬هد در آن روزها آن را بابی‬

‫‪۶۴‬‬ ‫سیی اسیا‬ ‫نیز میخوانینی‪ ،‬محسوب دارنی ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫قمهههی در ایههههن بهههارا در مج ّل ههههءه نجااام باااااختر چ ن ه ه هین‬ ‫می نویسی‪:‬‬

‫صاح‬

‫اسکنیرید]‬ ‫روزنامءه مؤی ا بخصوص [بد‬ ‫ّ‬

‫مشههر ف گشهت و شهرح شههر یابی را در‬ ‫مکهرر‬ ‫آمهی و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫روزنام د درن نمود و تکذی ا تراآت هرد چنانچد‬

‫خود حضرت عبیالبهاء می رمایی‪ :‬ا‬

‫ثابت بر‬

‫خطءه‬ ‫پیمان قطعد ا از رییءه مؤ یّی هد ا ّول روزنامءه ّ‬ ‫مصریست و صاحبش معروف آ اق ارسال میشود ‪.‬‬ ‫ا ی هن ش هخص در س هابق ب هد اغ هوا‬

‫ایران ی هان مح ت ه هرم‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫مقالد ا چنی بر ّی این‬ ‫امر مرقوم نمود و بهائیان‬

‫االزه ه هر تأس ه هیس ش ه هیا در‬

‫را مالحیا تعبیر می نمود ‪.‬‬

‫حیود سال ‪ ۴۷۳‬میالد‬

‫چ ه هون ع ب ه هیالبهاء ب ه هد ا ی ه هن‬

‫میرس شی ‪ .‬نام االزهر از‬ ‫ّ‬

‫گرد ی هی و‬

‫محم هههههی گر تهههههد‬ ‫حضههههرت‬ ‫ّ‬

‫س هابق خ هویش‬

‫ارسههههی زهههههرا ‪ -‬مؤنّ هههههث واژءه‬

‫وطن در دانشگاا قییمی‬

‫اق ل ه ه هیم رس ه ه هیی ب ه ه هد ی ه ه هک‬ ‫مالقات منقل‬

‫هلمءه الزهراء لق‬

‫ا ی ه ه هن مقا ل ه ه هد را تک ه ه هذی‬ ‫مقا ل هده ها‬

‫شهههههیا (واژءه الزهههههههراء ‪ -‬بههههههد‬

‫مرقوم نمود ‪ .‬انسان منصف چنین است ‪ .‬همچنین‬ ‫مشهر ف شههی و از‬ ‫چه هرا نمها اذن شههر یابی خواسهت‬ ‫ّ‬ ‫نوشتجات خود پشیمان و تفصیل حضور و تکذی‬ ‫آن چد در قبل درن نمودا بود تصریحًا در نمرءه ‪۱۳‬‬ ‫سال هفتم درن نمود ‪ ...‬هذ لک روزنامدها‬

‫دیگر‬

‫بد وصف و نعت زبان گشودنی و چنان اعالء امرا‬ ‫و نشر نفحات ا در این صفحات شی هد از وصف‬ ‫مورخههءه ‪۱۶‬‬ ‫خ هارن اس ه هت ‪ .‬یک ه هی از را ئ ه هی ال ُم قط اام ّ‬ ‫ن ه هوامبر ‪ ۲۴۲۳‬ارس ه هال م ه هی نم ه هایم ت ه ها از ق ه هیرت و‬ ‫عظمت ا ل ٓهی آگاا شویی ‪ .‬هی گمان میر ت هد در‬ ‫ا ی ه هن نزدیک ه ه هیه ه ه ها آ ی ه هات منز ل ه ه هءه کتاااااب اقااااا‬

‫روزنامدها‬

‫عربی درن شود؟‬

‫‪۶۶‬‬

‫در‬

‫در هتاب قرن انوار چنین آمیا است‪:‬‬ ‫در مصر بیون شک حسن استقبال و ستایش‬ ‫حی‬ ‫محمی عبیا تا ّ‬ ‫ّ‬

‫راا را هموار ساختد بود ‪ .‬شیخ‬

‫محمی عبیا بعیًا مفتی مصر و از زعما‬ ‫ّ‬

‫دانشگاا‬

‫االزه هر ش ه هی و ق ه هبالً چ ن ه هی ب هار در ب ی ه هروت ب ه هد ز ی ه هارت‬

‫حضرت عبیالبهاء نائل شیا بود ‪.‬‬

‫‪۶۷‬‬

‫محمی عبیا (‪ )۲۴۳۴- ۲۶۴۴‬یکی از مهمّ ت هرین‬ ‫ّ‬

‫تجهی دخواهان اس ه هالمی و اص هالح گ ه هران‬ ‫متفک هران‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫دینی است هد ابتیا مییر نشریّءه رسمی دولت مصر‬

‫بهد ن ه هام الوقاای المصااری ه‪ ،‬نخس هتین روزنام ه هءه مص ه هر‬

‫محمی عبیا در‬ ‫تأسیس شیا در سال ‪ ،۲۶۱۶‬بود ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫سال ‪ ۲۶۶۱‬از مصر تبعیی گردیی و در بازگشت بد‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫دخ ت هر‬

‫االزههر اسههت و هههر دو بهه د معنههی درخشههنیا مههیباشههنی‪).‬‬ ‫محمی عبیا‬ ‫عالوا بر تیریس در دانشگاا االزهر‪،‬‬ ‫ّ‬

‫[از ‪ ۲۶۶۴‬تههها پایهههان عمههههر در ‪ ] ۲۴۳۴‬ب ه هد مق ه هام مف ت ه ه هی‬ ‫محمی‬ ‫اعظم مصر ‪ ،‬نیز برگزییا شی ‪ .‬هنگامی هد‬ ‫ّ‬

‫عبیا در دهءه ‪ ۲۶۶۳‬در دوران تبعیی در بیروت بسر‬ ‫می برد با حضرت عبیالبهاء دییار هرد و تحت تأثیر‬ ‫تع ه هالیم ام ه هر ق ه هرار گر ه هت و معتق ه هی ش ه هی ه ه هد تع ه هالیم‬ ‫حضرت بهاءا قادر ب هد نج هات امع هءه مص هر‬

‫از‬

‫مصیبت ها و دردهایی است هد دامنگیر آن شیا‬ ‫است ‪ .‬از اینرو و‬

‫برا‬

‫اصالح ق هوانین ش هریعتی‬

‫ام هها اقههیامات او بهه ر ا ث ه هر مخالف ه هت‬ ‫هوشههش نمههود ّ‬ ‫‪۶۶‬‬ ‫سن ت گرایان نقش بر آب گردیی‪.‬‬ ‫محا ظد هاران و ّ‬ ‫گزارشهای مطبوعا‬ ‫بد مح‬

‫آنکد حض هرت ع ب هیالبهاء وارد مص هر‬

‫مهم ترین روزنامدها‬ ‫شینی‬ ‫ّ‬

‫هشور بی در ن هگ آغ هاز‬

‫ب هد نش هر مقا ل هد ه هایی در ب هارءه مس ها رت ایش هان ب هد آن‬

‫س هرزمین نمود ن هی ‪ .‬در ‪ 69‬س هپتامبر ‪ 6960‬الهاارا ‪،‬‬ ‫روزنامد ا‬

‫هد در ‪ 687۴‬تأسیس گردییا و در آن‬

‫زمان هوادار رانسد بود و امروزا هثیراالنتشارترین‬ ‫روزنامءه مصر است‪ ،‬خبر مسا رت غیرمنتظرءه رهبر‬ ‫دیانت بابی را چنین منتشر نمود‪:‬‬ ‫چنی روز پیش عبّ اس ا نی‬

‫محهل اقام هت‬ ‫از‬ ‫ّ‬

‫عک هها بههد پههورت سههعیی وارد شههی و پیههروان‬ ‫خهود در ّ‬

‫‪33‬‬


‫ایر انی او در مصر بد آن شهر شتا تنی تا از موهبت‬ ‫دییار او برخوردار گرد ن هی ‪ .‬ا ی هن مس ها رت ناگه هانی‬

‫اطالعاتی ژرف‪ ،‬خبرا در الٓهیّ ات‪ ،‬اس هتاد‬ ‫دارنیءه ّ‬ ‫در ت ه هاریخ اس ه ه هالم و نح ه ه هوءه گس ه هترش ا ی ه ه هن د ی ه ه هن و‬

‫ّههی و‬

‫آن ‪ .‬هرهس هد بد دییار ایشان نائل شیا‬

‫ایج ه هاد گم ه هانهها و اظهههار نظرههها‬

‫مو ه‬

‫رقدها‬

‫مط لع‪ ،‬دارا‬ ‫را شخصیّ تی وق العادا آگاا و ّ‬

‫نقیضی دربارءه انگیزءه این مسا رت بین مخالفان و‬

‫و‬

‫ادعا می هننی هد و‬ ‫طر یاران او گردیی ‪ .‬مخالفان ّ‬

‫سخنانی شیرین و دلنشین‪ ،‬قادر بد ذب عقول و‬

‫از ب هیم حکوم هت ی ی ه هی مش هروطءه ت ه هرک ه هد ممک ه هن‬

‫متعهی و مؤمن بد وحیت عالم انسان یا تد‬ ‫ارواح و‬ ‫ّ‬

‫ادعههایی را واهههی‬ ‫ام هها طر ههیارانش چنهین ّ‬ ‫نمهودا‪ّ ،‬‬ ‫شی ت رد می هننی و می گوینی‬ ‫می داننی و آن را بد ّ‬

‫و وطنههههههی دور‬

‫است مشکالتی برا‬

‫عک ا را ترک‬ ‫او ایجاد هنی ّ‬

‫هد این مسا رت برا‬

‫بازیابی سالمتی است زیرا‬

‫آب و ه هوا‬

‫مص هر ب ه هرا‬

‫درم هان آس هم ه ه هد در دورءه‬

‫ایشان بر محور ترک‬

‫است ‪ .‬تعالیم و راهنماییها‬

‫تعص ههههههبات دینههههههی‪ ،‬نههههههژاد‬ ‫تمهههههام‬ ‫ّ‬ ‫‪۷۲‬‬ ‫میزنی ‪ .‬شیخ یوسف اظهار می دارد هد و‬

‫بار بد مالقات حضرت عبیالبهاء نا ئ هل ش هیا و در‬ ‫این مصاحبدها دریا تد است هد آمین ایشان مطلقًا‬

‫ز ن ه هیانی ط ه هوالنی ع ه هارض ایش ه هان ش ه هیا‪ ،‬مناس ه ه‬

‫دارا‬

‫است ‪.‬‬

‫ام ه هور سیاس ه هی ن ه هیارد‪ ،‬و اقام ه هت او در مص ه هر ب ه هرا‬

‫‪۶۴‬‬

‫دو‬

‫انگیزءه سیاسی نیست زیرا و‬

‫دخالتی در‬

‫ب ها و ه هود ا ی ه هن مقا ل هد‪ ،‬بعض ه هی از دش ه همنان ام ه هر‬

‫باز ی ه هابی س ه هالمتی اس ه هت ‪ .‬ا ی ه هن مقا ل ه هد ب ه ها اظه ه هار‬

‫اظهاراتی در مخالفت با مسا رت هیکل میثاق بد‬

‫ب هد ا ی ه هن میهم ه هان ا ه هل و‬

‫مصر نمودنی ‪ .‬تا آنکد تقریبًا یک ماا بعی سردبیر‬ ‫المؤی ا‪ ،‬روزنامد ا‬

‫ناسیونالیست هد در سال ‪6889‬‬

‫خ هوشآم ه هی ص ه همیماند ا‬ ‫آرزو‬

‫و‬

‫‪۷۱‬‬

‫سالمتی‪ ،‬پایان می پذیرد ‪.‬‬

‫تأسیس شیا بود و در آن سالها طر یاران زیاد‬ ‫داش هت‪ ،‬ب هد ا ی ه هن پرس هش پاس ه هخ داد ‪ .‬ا ی هن س ه هردبیر‬

‫دورانی خوش ب هرا‬

‫در مص هر و باز ی هابی‬

‫روزنامءه ال ُم قطم‪ ،‬هوادار انگلیس‪ ،‬تأسیس شیا‬ ‫در س هال ‪ ۲۶۶۶‬ه ه هد ن ه هامش را از سلس ه هلد ت ه هله ه ها‬

‫چیرا دست شیخ علی یوسف بود هد پیش از این از‬

‫ن ه هوب ش ه ه هرقی ق ه ه هاهرا برگر ت ه ه هد و در آن س ه ه هاله ه ه ها‬

‫بهائ ی هان و دیا ن هت آ ن هان انتق هاد ه هردا ب هود و اظه ه هار‬

‫بر ستد ترین روزنامءه مصر ب هود‪ ،‬ن ی هز در ‪ ۱۶‬ن هوامبر‬

‫شی ت‬ ‫مقابلد با آنان بایی بد ّ‬

‫منتشر نمود ‪ .‬روزنامءه‬

‫داشتد بود هد برا‬

‫‪ ۲۴۲۳‬گزارش ستایش آمیز‬

‫عم هل ه هرد ‪ .‬ش هیخ ع ل ه هی یوس هف ب هد مالق هات هیک ه هل‬

‫ناسیونالیستی وادي النیل‪ ،‬تأسیس شیا در ‪۲۶۶۷‬‬

‫مبارک ر ت و پس از آن د ی هیار در روزنام هءه خ هود‬

‫هد گاهی آن را نخستین روزنام هءه غ ی هر دول ت هی مص هر‬

‫بهد ت هاریخ ‪ ۲۶‬اهت ب هر چ ن هین نوش هت‪ :‬ع هالی ن هاب‬

‫در ستایش از هیکل‬

‫میهرزا عبّ هاس ا نهی‬

‫عالمهءه بهائیههان‬ ‫رهبههر ا هل و ّ‬

‫مصور‬ ‫مبارک انتشار داد ‪ .‬حتّی هفتد نامد ارسی و‬ ‫ّ‬

‫س ه هپس نویس ه هنیا گ ه هزارش‬

‫تمج ی ه هی از حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء پرداخ ه هت ‪ .‬ن ه هاب‬

‫عک ا و مر ع بهائیان در سراسر هان بد هراندها‬ ‫ّ‬ ‫‪۷۳‬‬

‫اسههکنیریّد وارد ش ه هی ‪.‬‬

‫م ه هی ده ه هی ه ه هد حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء اب ت ه هیا در ه ت ه هل‬ ‫ویکتور ی ه ها اقام ه هت رمود ن ه هی و بع ه هی خا ن ه هد ا‬

‫چهره نما هد بین ‪ ۲۴۳۴‬و ‪ ۲۴۴۳‬منتشر می شی بد‬ ‫بالیوز‬

‫ا ه هارا‬

‫هردنی و در ادامءه آن چنین می نو یسی‪:‬‬ ‫ایش ه هان شخص ه هی اس ه هت ار م ن ه هی‪ ،‬واالمق ه هام‪،‬‬

‫‪34‬‬

‫می داننی‪ ،‬نیز مطال‬

‫متعی د‬ ‫ّ‬

‫ملق‬ ‫ّ‬

‫در این بارا می نویسی‪:‬‬

‫عبیالمحم هی ایرانههی‬ ‫ناش هر [چهاره نماا]‪ ،‬میهرزا‬ ‫ّ‬ ‫الس لطان‪ ،‬در گذشتد ماننی بسیار‬ ‫مؤد ب ّ‬ ‫بد ّ‬

‫از هموطنان خود احساساتی غیر دوستاند داشت‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ولی اهنون و‬

‫حضرت عبیالبهاء‬

‫از مسا رتها‬

‫‪۷۳‬‬

‫با احترام و تحسین یاد می هرد ‪.‬‬

‫روزنام ه هءه الهااارا در ت ه هاریخ ‪ ۲۴‬ژانو ی ه هد ‪۲۴۲۲‬‬ ‫برا‬

‫بار دیگر سخن از هیکل مبارک بد میان آورد‬

‫و چنین نوشت‪:‬‬ ‫حضرت عبّ اس ا نی ‪ ،‬رهبر آیین بابی‪ ،‬هنوز‬

‫واالمقام‬

‫شخصی تها‬ ‫توسط مقامات بلنی پاید و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫مورد بازدیی قرار می گیرد ی ها ایش هان ب هد دییارش هان‬ ‫رزنی و انشین بهاءا و از ت بار یک‬

‫میرونی ‪ .‬و‬

‫خا ن ه ه ه هیان ق ه ه ه هییمی و اص ه ه ه هیل ایرا ن ه ه ه هی اس ه ه ه هت ‪ .‬از‬ ‫محب ت بد همگان‬ ‫ویژگیها خصلت او مهربانی و‬ ‫ّ‬

‫بیون در نظر گر تن مقام ا تماعی یا دیانت ا راد‬

‫است‪ ،‬زیرا و‬

‫ناظر بد قوا‬

‫متحی هننیا ا‬ ‫ّ‬

‫است‬

‫هد در نهاد همءه انسانها بد ودیعد نهادا شیا و ند‬ ‫خصوصهههی ات دن ی ه هو‬ ‫در اعتقههادات متفهههاوت یههها‬ ‫ّ‬ ‫‪۷۴‬‬ ‫آنان ‪.‬‬ ‫آخرین مقالد ا‬

‫ذهر از آن‬

‫هد ناب بالیوز‬

‫است در‬

‫در هتاب خود بد میان می آورد مقالد ا‬

‫مورخهءه ‪ ۱۷‬ژو ئ هن ‪ ۲۴۲۳‬ب ها‬ ‫‪ّ Egyptian G azette‬‬ ‫ع ن هوان ع ب ه هیالبهاء در مص هر ‪ .‬م ن ه هاظر ش ه هگرف در‬ ‫پورت سعیی ‪ .‬انجمن بهائیان شرق ‪ ۷۴‬در این مقالد‬ ‫بزر‬

‫آمیا‪ :‬در پورت سعیی زائران چادر‬

‫بر بام‬

‫یک هتل ا راشتد انی و در آن دور هم مع شیا و‬ ‫با خوانین منا اتها و دعاه هایی ب ها ص هوته ها‬ ‫‪71‬‬

‫خوش و مؤ ثّر بد نیایش می پردازنی ‪.‬‬

‫■‬

‫یادداشتها‬

‫‪ - ۴۶‬روحیّ د ربّانی‪ ،‬گوهر یکتا‪ ،‬ص‪۳۳- ۱۴‬‬ ‫یائی د خانم‬ ‫‪ - ۴۴‬دختر بزرگشان‬ ‫ّ‬

‫‪50. Sohrab, Abdul-Bahá in Egypt , p. 141.‬‬

‫‪ - ۴۲‬دستخطهای حضر‬

‫ورقءه علیا‪ ،‬ص‪.۷‬‬

‫‪.53. Sohrab, Abdul-Baha in Egypt , p. 107‬‬

‫‪.54. Sohrab, Abdul-Baha in Egypt , p. 85‬‬ ‫مشهخص اسهت منظهور هیائیّ د‬ ‫‪ - ۴۴‬چنانکد در ملءه بعی‬ ‫ّ‬ ‫خانم‪ ،‬دختر بزر هیکل مبارک و مادر حضهرت شهوقی‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫ا نی است‪.‬‬ ‫‪ - ۴۶‬بشیر یکی از بهائیهان ههد در ‪ ۲۴۲۳‬در رملهد بها هیکهل‬ ‫مبهارک بههود‪ .‬نگهاا شههود بههد ‪Sohrab, Abdul-Baha in‬‬ ‫‪ Egypt , pp. 189, 195, 282.‬این شخص مهیتوانهی همهان‬ ‫ههههههی د گیههههههل ( ‪ )۲۴۴۳- ۲۴۳۶‬در‬ ‫بشهههههیر باشههههههی هههههههد مر‬ ‫ّ‬ ‫‪ .Summon, p. 237 etc‬ذههههر و را ههههردا و پیشههههکار‬ ‫حضرت عبیالبهاء بود‪.‬‬ ‫‪ - ۴۷‬حههها ی نیهههاز یکهههی از بهائیهههان سهههالخوردءه ایرانههههی از‬ ‫دورءه حضهرت بهههاءا هههد در ایهن زمههان در مصههر زنههیگی‬ ‫مههههیههههههرد و در ‪ ۴‬دسهههههامبر ‪ ۲۴۲۴‬در سههههنین بسهههههیار بهههههاال‬ ‫درگذشت‪ .‬نگاا شود بد‪:‬‬

‫‪, Star of the West , vol. 10, n. 19‬‬ ‫‪(2 marzo 1920) , p. 351.‬‬ ‫‪58. Sohrab, Abdul-Baha in Egypt , p. 283.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9. Rouhani Ma‘ani, Leaves, p. 346.‬‬

‫‪ - ۶۳‬گوهر یکتا‪ ،‬ص ‪۳۴‬‬

‫‪1. Rouhani Ma‘ani, Leaves, p. 336-8.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2. Yazdi, Blessings, pp. 20, 22.‬‬ ‫‪63. Sohrab, Abdul-Baha in Egypt , pp. 6-7.‬‬ ‫‪64. Baly uzi, ‘Abdu’l-Bahá, p. 139.‬‬ ‫‪65. Quoted in bahaitravelswest. #9 – 100 Years Ago‬‬ ‫‪– ‘Abdu’l-Bahá remains in Ramleh, Egy pt .‬‬ ‫‪66. “Abdul-Baha in Egy pt,” Star of the West , vol. 1,‬‬ ‫‪n.15 (12 dicembre 1912), pp.2-3.‬‬ ‫‪6‬‬

‫سههی ی اسههیا قمههی در مقالههدا بهههد‬ ‫همههین مطالهه آ قهها ّ‬ ‫ارسی زیر عنوان سفر حضهرت عبهیالبهاء بهد مصهر در‬ ‫مورخهههءه ‪ ۷‬وریههههد‬ ‫نجااام باااااختر ‪ ،‬لهههی ّاول‪ ،‬شههههمارءه ‪ّ ،۲۶‬‬ ‫‪ ۲۴۲۲‬آمههیا و متهههر م ایهههن قسههمت را مسهههتقی مًا از مهههتن‬ ‫ارسی نقل هردا است‪.‬‬ ‫‪ - ۶۷‬قرن انوار‪ ،‬ص‪۲۳‬‬

‫‪68. Scharbrodt, Islam and the Baha’i Faith.‬‬ ‫‪69. Quoted in “bahaitravelswest. #9 – 100 Years Ago‬‬ ‫”‪– ‘Abdu’l-Bahá remains in Ramleh, Egy pt.‬‬ ‫‪70. Quoted in Baly uzi, ‘Abdu’l-Bahá, p.136.‬‬ ‫‪71. Baly uzi, ‘Abdu’l-Bahá, pp.136-7.‬‬ ‫– ‪72. See “bahaitravelswets. #9 – 100 Years Ago‬‬ ‫”‪‘Abdu’l-Bahá remains in Ramleh, Egy pt.‬‬ ‫‪73. Baly uzi, ‘Abdu’l-Bahá, p.137.‬‬ ‫‪74. Quoted in “The Centenary of the Arrival of‬‬ ‫‪‘Abdu’l-Bahá in Egy pt (continued),” The Far‬‬‫‪Stretching River .‬‬ ‫‪75. Quoted in Baly uzi, Abdu’l-Bahá, p.398.‬‬ ‫‪76. Baly uzi,‘Abdu’l-Bahá, p.5.‬‬

‫‪35‬‬


‫رب قهرماانن اریان هچ میگذرد؟‬

‫قصی داشتیم مقاالت این شمارا منحص رًا مربوط بد صیمین سال سفر حضرت عبیالبهاء بد غرب‬ ‫ام هها بههها اخبههار نههاگوار هههد همههد روزا از ایههران میرسهههی الزم‬ ‫باشههی و بههد مطلهه دیگههر نپههردازیم‪ّ .‬‬ ‫شهمردیم شههرحی‪ ،‬هههر چنههی هوتههاا‪ ،‬از تشههییی تضهییقات و آزار بهائیههان عزیههز ایههران بیههاوریم‪ .‬بههییهی‬ ‫است در شمارا ها آینیا خواننیگان عزیز را در ریان دقیق اخبار و وقایع ایران قرار خواهیم داد‪.‬‬

‫چ ن ه هی‬

‫وض خاص سمنان‬

‫پ ه هیش ‪ ۷‬ت ه هن از بهائ ی ه هان را تلف ن ه هی ب ه هد‬

‫در میان شیت گر تن بازداشتها‪ ،‬هجوم بد‬ ‫م ن ه هازل بهائ ی ه هان‪ ،‬توق ی ه هف ه ت ه هابه ه ها و هامپیوتره ه ها‪،‬‬

‫اطالعات استان احضار نمودا و با نشان‬ ‫وزارت ّ‬ ‫دادن عکس هی ق ه هییمی مر ب ه هوط ب هد ‪ ۲۳‬س ه هال پ ه هیش‬

‫امنیّ تی‪ ،‬بد‬

‫درس اخ هالق م هورد‬

‫پیاپی تلفنی بد سازمانها‬

‫احضارها‬

‫می تها‬ ‫زنیان انیاختن بهائیان بد ّ‬ ‫با محاهمات و قرارها‬

‫دراز و هوتاا‬

‫ب ه هاز ویی ق ه هرار داد ن ه هی‪ .‬یک ه هی از احض ه هار ش ه هیگان‬

‫رمایشی و غیرقانونی‪ ،‬هد‬

‫‪ ۲۶‬سالد بودا هد دا سال پ هیش ق هط ‪۶‬‬

‫اینک روال هار در بیشتر شهرها‬

‫ایران شیا‪ ،‬بد‬

‫خاص هی دارد‪ .‬از چ ن ه هی‬ ‫نظ هر میرس ه هی س همنان و ه هع‬ ‫ّ‬ ‫سال پیش بد این سو شاهی زونی گر تن آزارها و‬ ‫شارها‬

‫ایشان را در مورد هالسها‬

‫روحی و روانی و سمی ب ه ر س هتمیییگان‬

‫این شهر بودا ایم هد ب هد بها ن هدها‬

‫دختر‬

‫ام ها چش ه هم ع هیالت مه ه هور‬ ‫س هال داش هتد اس ه هت‪ّ .‬‬

‫اسالمی بر این مسایل نیز بستد است‪ .‬و د اشتراک‬ ‫بیش ه هتر احض ه هار ش ه هیگان داش ه هتن ن ه هام خ ه ه هانوادگی‬

‫خانجانی یا نسبت سببی با آن خانوادا است!‬

‫واه هی آ ن هان را‬

‫بایی تو ّ د داشت هد بر اساس قانون اساسی‬ ‫مهور اسالمی هر نوع احضار بد باز ویی بایی‬

‫بی ادبا ن ه هد آ ن ه ه هان را م ه هورد ب ه هاز ویی ق ه ه هرار‬

‫با ارسال حکم هتبی با مهر مر ع مربوطد و تفهیم‬

‫می دهنی‪ .‬برخی اوقات پس از یک روز باز ویی‪،‬‬ ‫وثیقد آزاد می نماینی و گ هاا بازداش هتها را ادام هد‬

‫اتههام باش هی‪ .‬احض هار تلف ن هی ب هد داد گ هاا ی ه ها وزارت‬ ‫ّ‬ ‫اطالعات رم صریح است و بهائیانی هد با این‬ ‫ّ‬

‫قانون آشنا هستنی از ر تن بد ب هاز ویی ب ها احض هار‬

‫می ده ن هی‪ .‬چ ن هیین مغ هازءه بهائ ی هان را ب ها آنک هد هواز‬

‫تلفنی سر باز میزننی‪ .‬بد نظر ما دلیل احضار تلفنی‬

‫داشتد انی تعطیل نمودا انی و بد چنی تن از‬

‫آش ه هفتد نم ه هودن‬

‫امنی ت ه هی ب ه هرا‬ ‫بیصههبر مقامههات‬ ‫ّ‬ ‫ز ن هیگی بهائ ی ه هان‪ ،‬ایج ه هاد ه ه هراس‪ ،‬و روا ن ه هد س ه هاختن‬

‫ا ی هن ه ه هار‬

‫ز ن هیان‬

‫برا‬

‫باز ویی احضار هردا و با تهییی و ارعاب و‬

‫ر ت ه هار‬

‫از ص هبح گاا ت ها ش ه‬

‫هس‬

‫هنگ ه هام‪ ،‬ایش هان را ب ها گ ه هر تن‬

‫آنه ها دس ه هتور دادا ا ن ه هی ه ه هد در مغ ه هازءه خ ه هود س ه هرهد و‬ ‫مایع هات نفروش هنی‪ .‬م ها ه هی‬

‫دلی ل هی ب هرا‬

‫ایشان با سرعت تم هام در پش هت می ل هدها‬

‫نمی ی هابیم مگ هر اینک هد ک هر ه ن هیم در منط هق آقا ی هان‬ ‫مایع ب یش از مواد ام هی نجاس هت را از‬

‫است‪ .‬دلیل دیگر آنست هد ّو حاهم بر مهور‬

‫اسالمی اصو الً بهائیان را شهرونی و انسان بشمار‬

‫یک بهائی نجس بد مسلمان طاهر سرایت‬

‫نمیآورد و خود را ملزم بد رعایت هی قانونی در‬

‫می دهی‪.‬‬

‫مورد ایشان نمی دانی‪.‬‬

‫غذاها‬

‫‪31‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫اخیر مخصوصًا‬

‫برق سراسر ‪ ،‬اخطار ادارا آب هت پر نم هودن‬

‫ظلم و ستمی هد در سالها‬

‫ظن را نیز تشهییی‬ ‫بر بهائیان سمنان می گذرد این ّ‬

‫م ن هزل‬

‫خاص هی بهرا‬ ‫می نمایهی ههد برنامهءه‬ ‫ّ‬

‫منطق هد در دس هت اس ه هت و مه هور‬

‫شهر را برا‬

‫تخلیهد بهائیهان‬ ‫اس هالمی ا ی ه هن‬

‫نمو ن هد انتخ هاب ه هر دا ت ها در ص هورت‬

‫مو ّقیّ ههت ب ه هد ت ه هیریج در م ه هورد م ن ه هاطق و ش ه ههرها‬ ‫دیگر نیز ا را نمایی‪ .‬در واقع دستگااها‬

‫چاا احیاثی و پرو ن هیا س هاز‬

‫ه هت تخر ی ه‬

‫مسکونی یکی دیگر از برنامدهایی است هد برا‬ ‫رار‬ ‫پاییار‬

‫دادن بهائیان سمنان در پیش گر تد شیا ‪.‬‬ ‫بهائیان سمنان و دیگر شهرها‬

‫ایران هد‬

‫در مقابل ظلم سر خم نمی هننی بلکد تمام ستمها‬

‫نیرومنی‬

‫را‪ ،‬در راا آیینی هد بیان عشق میورزنی‪ ،‬بد ان‬

‫مختلف‪ ،‬از امام معءه‬

‫میخرنی صفحات تاریخ امر را زینت خواهی داد ‪.‬‬

‫شهر گر تد تا پاسیار و بسیج سادا‪ ،‬هوشش را بر‬

‫و این روش بهترین پاسخ بد این همد ظلم و س هتم‬

‫آن نهادا ا ن هی ت ها ب ها خس هتد س هاختن بهائ ی هان س همنان‬

‫است و از هم اهنون نشان می دهی در این نبرد بین‬

‫امنی تی و نیروها و نهادها‬ ‫ّ‬

‫ایشان را وادار ب د ترک سرزمین ا یاد‬ ‫تخر ی ه‬

‫نماینی‪.‬‬

‫م ن هابع ذخ ی هرا آب م ن هازل‪ ،‬قط هع انش هعاب‬

‫نهائی از آن هیست ‪.‬‬

‫■‬

‫بخوان هب انم گل رسخ‬

‫دکتر شفیعی کاکنی‬ ‫بخوان بد نام گل سرخ در صحار‬ ‫كد باغها همد بییار و بارور گردنی‬

‫ش‬

‫بخوان‪ ،‬دوبارا بخوان‪ ،‬تا كبوتران سپیی‬ ‫بد آشیانءه خونین دوبارا برگردنی‪.‬‬

‫بخوان بد نام گل سرخ‪ ،‬در رواق سكوت‬ ‫كد مون و اون طنینش ز دشتها گذرد؛‬

‫پیام روشن باران‪،‬‬

‫ز بام نیلی ش ‪،‬‬

‫كد رهگذار نسیمش بد هر كراند برد ‪.‬‬ ‫ز خش ک سال چد ترسی!‬ ‫كد سی بسی بستنی‪:‬‬

‫ند در برابر آب‪،‬‬

‫و در برابر آواز و در برابر شور‬ ‫در این زمانءه عسرت‪،‬‬ ‫بد شاعران زمان بر‬

‫مظلومی ههت و بی گ ن ه هاهی پ ی ه هروز‬ ‫خش هونت و زور ب ه ها‬ ‫ّ‬

‫كد در برابر نور‬

‫رخصتی دادنی‬

‫كد از معاشقءه سرو و قمر‬

‫و اللد‬

‫سرودها بسراینی ژرف تر از خواب‬

‫زالل تر از آب‪.‬‬ ‫تو خامشی‪ ،‬كد بخوانی؟‬ ‫تو میرو ‪ ،‬كد بمانی؟‬ ‫كد بر نهال ک بی بر‬

‫ما تراند بخوانی؟‬

‫از این گریوا بد دور‪،‬‬ ‫در آن كراند‪ ،‬ببین‪:‬‬

‫از سیم خادار‪ ،‬گذشتد‬

‫حریق شعلءه گوگرد‬ ‫هزار آیند اریست‪.‬‬ ‫هزار آیند اینک‬ ‫بد همسرایی قل‬

‫بهار آمیا‪،‬‬

‫بنفشد چد زیباست!!‬

‫تو می تژد با شوق‬

‫زمین تهی است ز رنیان‬ ‫همین تویی‪،‬تنها‬

‫هد عاشقاند ترین نغمد را دوبارا بخوانی‬ ‫‪ ...‬حییث عشق بیان هن‪،‬‬ ‫بد هر زبان‪،‬هد تو دانی ‪■ ...‬‬


‫اسالم رد خطابات حضرت عبدا لبهاء‬ ‫رد ارمی کا و ارواپ‬ ‫کامران اقبال‬ ‫اسالم هد تا قبل از ظهور دیانت بهائی آخرین‬ ‫نهضت دینی هان شناختد می شی از بیو تو لّی تا‬ ‫ب ه هد ام ه هروز م ه هورد س ه هتیز و آزار‪ ،‬تهم ه هت و اس ه هتهزاء‪ ،‬و‬

‫تحقیر و توهین بودا است‪ ،‬در زمان حیات پیامبر‬ ‫اسالم از سو‬ ‫از سو‬

‫برخی از ا راد نزدیک بد او و بعیها‬

‫اعراب با سرعتی هم نظیر دو امپراطور‬

‫بزر‬

‫روم‬

‫و ایران را تسخیر نمودنی و دین ییی را از شرق تا‬ ‫پامیر و هنی و بع هیها ت ها چ هین‪ ،‬و از س هو‬

‫هوا ها‬

‫اروپا بسط دادنی ‪.‬‬

‫غرب تا قل‬

‫با گسترش اسالم هلیسا‬

‫مسیحی ّت و ع خود‬

‫پیروان دیگر ادیان مخصوصًا مسیحیان ‪.‬‬

‫را در خطر دیی و هراس از این ه هد د ی هن ی ی هی ب هد‬

‫این امر مخصوص بد اسالم نبود‪ ،‬دیگر ادیان‬

‫مسیحی ت را را گیرد‪ ،‬پاوها‬ ‫ّ‬

‫تیریج سراسر دنیا‬

‫نیز بد همین سرنوشت دچار بودا و هس تنی و پیروان‬

‫و دستگاا هلیسا را بد دست و پ ها ا ن هیاخت ‪ .‬با ی هی‬

‫باورمنیان بد آیین پیشین مورد‬

‫دانس ه هت ه ه هد آن زم ه هان ه ن ه هوز از رنس ه هانس و آغ ه ه هاز‬

‫اذی ت بودا انی ‪ .‬بخش بزرگی از تاریخ ادیان‬ ‫آزار و ّ‬

‫نبود ‪.‬‬

‫آنها معمو الً از سو‬

‫یهود ‪ ،‬بودایی‪ ،‬هنیو‪ ،‬مسیحی و بهائی را وقایع‬

‫و ح هوادث غم ب ه هار و ن هاگوار‬

‫نهضتها‬ ‫هلیسا‬

‫روشنفکر‬

‫مسیحی ت خبر‬ ‫در‬ ‫ّ‬

‫هاتولیک ند تنها بر میلیونها مردم مسیحی‬

‫تش ه هکیل می ده هی ه ه هد‬

‫بلکد بر پادشاهان و حکمرانان ن ی هز نف هوذ داش هت ‪.‬‬

‫تعص بات مذهبی پیروان ادیان‬ ‫حاصل هور دلی و‬ ‫ّ‬ ‫قبل مخصوصًا رهبران د ینی آنها بودا است ‪ .‬نکتد‬

‫پاو بود هد بایی حکومتها را ت أ ییی و تنفیذ هنی و‬ ‫هلیسا بود هد قیرت دینی و سیاسی بیش از نیمی‬

‫هد مورد نف هی و انک هار‬

‫از ه ه هان آن روز را در دس ه ه هت داش ه هت ‪ .‬پاوه ه ه ها‪،‬‬

‫همان روش‬

‫قس یسها و هشیشان هد اینک با رقیبی تازا نفس و‬ ‫ّ‬

‫اینجاست هر دین ییی‬

‫قرار گر تد خود نیز در مقابل دین بعی‬

‫سی‬ ‫و سیاست دینها قبل را بد هار گر تد و بد ّ‬ ‫تحول کر و معنو و رهنگی هد دین‬ ‫در مقابل‬ ‫ّ‬ ‫ییی با خود می آورد تبییل گردییا است ‪.‬‬

‫مسیحی ت‬ ‫پیشرو روبرو بودنی یکی بد خاطر نجات‬ ‫ّ‬

‫هد آن را آخرین دین هان می دانستنی و دیگر بد‬

‫خ ه هاطر مق ه هام و پایگ ه هاا و م ن ه ها ع عظ ه هیم م ه هالی خ ه هود‬

‫و ع اسالم از نظر سرعت رشی با و ع ادیان‬

‫مبارزا با اسالم را در صیر برنام ءه خود قرار دادنی ‪.‬‬

‫می ت‬ ‫قبل از خود متفاوت بود ‪ .‬این دین در انیک ّ‬

‫م ب ه ه هارزا ب ه ه ها اس ه ه هالم یک ه ه هی پخ ه ه هش‬

‫از راا ه ه ها‬

‫از شبد زیرءه عربستان پا بیرون نهاد و بخش قابل‬

‫شایعات اهانت آمیز و دروغ در مورد پیامبر اسالم و‬

‫از هان آن روز را زیر حیطءه خود آورد ‪.‬‬

‫مس ه هلمانان ب ه هود ‪ .‬در قههرون وسههطی مس ه هلمانان را ب ه ها‬

‫مالحظد ا‬ ‫‪38‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫اصطالحی بد نام ساراسن ‪ Saracens‬ه هد در ق هرون‬

‫عم ه هالً وارد نگ ه ه هی ب ه ه ها ه ه ه هان اس ه ه هالم ش ه ه هی ه ه ه هد‬

‫تمین عربستان‬ ‫سیاهان نیمد م ّ‬

‫ص ه هلیبی ن ه هام گر ه هت ‪ .‬در س ه هال ‪6095‬‬

‫ّاو لیّد مسیحی لق‬

‫بود می شناختنی و از پیامبر اسالم با القاب دروغگو‬

‫شههی اد ه ه هد پ ی ه هروانش را مج ب ه هور ب ه هد پرس ه هتش خ ه هود‬ ‫و ّ‬ ‫‪۲‬‬ ‫می هنی یاد می هردنی ‪ .‬برخی از هشیشان مسیحی‪،‬‬ ‫یوحن ا‬ ‫از ملد‬ ‫ّ‬

‫نگه ها‬

‫دو م هم ه هراا ب ه ها نج ب ه ها و ش ه هوالیدها‬ ‫پ ه هاو اور ب ه هان ّ‬

‫صاح‬

‫زمین اروپا‪ ،‬مردم را دعوت هرد هد برا‬ ‫المقههیس ق ی هام نمای ن ه هی و ب ها لش ه هکر‬ ‫ب ی هت‬ ‫ّ‬

‫آزاد‬

‫دمشقی ( ‪St. John of Damascus‬‬

‫و ات ‪ ۷۴۴‬م‪ ).‬در هتاب خود بد نام سرچشمءه دانش‬

‫هف ه ار ( مسهلمانان) را از‬ ‫مقهیس‬ ‫ّ‬ ‫هشی بد آن دیار ّ‬

‫آنجا براننی ‪ .‬هم نجبا‬

‫‪ Fount of Knowledge‬اس هالم را س هاختءه دس ه هت‬

‫تصهر ف‬ ‫گرسند و برهند بد ام ی هی ث هواب دی ن هی و ن ی هز‬ ‫ّ‬

‫ب ه هد پ ی ه هامبر‬

‫ارو پ ه ها لش هکریان ن ه هگ‬

‫در هم هان ّاول راا در ق ل ه‬ ‫مقیس دست بد ها ر هشهی زدا‪ ،‬یهود ی هان س هر‬ ‫ّ‬

‫پیامبر اسالم و حرمت قلم ما را مانع می شود هد بد‬

‫راهشان را در شهرها‬

‫اشپ ایر‪ ،‬ورمز وتریر آلمان در‬

‫شرح بیشتر هتاب او هد در اصل بد یونانی است‪ ،‬و‬

‫هنیسدهایشان مع هردا آنان را با هنیسدهایشان بد‬

‫ه ه هد در آ ث ه هار‬

‫المقهیس در‬ ‫آتش هشیینی ‪ .‬پس از تسخیر ب ی هت‬ ‫ّ‬

‫ب پ ه هردازیم ‪ .‬ش ه هواهیش را می ت ه هوان بط ه هور ه هراوان در‬

‫عام هردنی ‪ .‬بد شهادت یکی از آ ن هان‬ ‫یهود قتل‬ ‫ّ‬ ‫هد خود در این هشتار شرهت داشتد در این نگ‬

‫مسیحی ت‬ ‫یهودیان دانستنی هد بد خاطر دشمنی با‬ ‫ّ‬

‫مط هالبی دره ه هم ب هرهم از انجیاال و تاورا‬

‫آموختنی و او را بد پیامبر‬

‫واداشتنی ‪ .‬مقام واال‬

‫ی ه ها تک ه رار دیگ ه هر الق ه هاب س ه هخرا آمیز‬

‫مسیحی ت در مورد پیامبر اسالم روان داشتد و دارد‬ ‫ّ‬ ‫البتد خواننیگان ا ی هن‬ ‫سایتها اینترنتی یا ت ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مقیس‬ ‫مج ّل د با شواهی این نوع مبارزا در مورد امر ّ‬ ‫‪۱‬‬

‫بهائی آشنا هستنی ‪.‬‬ ‫در قرنه ه ه ها‬

‫‪ ۲۲‬و ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۳‬م ه ه هیالد‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫وان و هم انبوا مردمان‬

‫زمین ها وسیع لسطین بد شور و هیجان ا تادنی ‪.‬‬

‫‪۳‬‬

‫‪۴‬‬

‫سال ‪ 6099‬مردم آن شهر را از مسلمان‪ ،‬مسیحی و‬

‫بد قیر‬

‫صلیبی ون تا قوزک پا‬ ‫خون ریختد شی هد‬ ‫ّ‬ ‫‪۴‬‬

‫در خ ه ه هون راا میر تد ا ن ه ه هی ‪ .‬ب ه ه هرا‬ ‫ارو پ ه ه ها‬

‫نگ ه ه ها‬

‫آن ه ه ه هد ش ه ه هور‬

‫م ه هذهبی ه هروهش نک ن ه هی پ ه هاو اعظ ه هم‬ ‫‪39‬‬


‫رم هانی ص هادر ه ه هرد ه هد ب هر اس ه هاس آن ه هر ه ه هس در‬

‫امروزا نیز این رونی خطرناک ادامد دارد و بیش از‬

‫ص هلیبی ش ه هرهت ه ن هی تم هام گناه ه هانش‬

‫بخش هییا خواه هی ش هی ‪ .‬در ا ی هن ن هگ نا ر هام ه ه هد‬

‫صیها نشریّد و سایت اینترنتی با انواع وسایل بد‬ ‫نف هی اس ه هالم و ت هوهین و تحق ی ه هر آن اش هتغال دار ن ه هی ‪.‬‬

‫قرنها بد طول انجامیی خون صیها هزار مسیحی‪،‬‬

‫اسالم ستیز ‪ ،‬مثل یهود ستیز ‪ ،‬ریشدهایی بس‬

‫از‬

‫تعص بات‬ ‫عمیق و ناگسستنی دارد و شایی بیش از‬ ‫ّ‬

‫نگرانی از گسترش اسالم تا بیانجا هشییا شی‬

‫م ب هارزا ب ها‬

‫نگ ه ها‬

‫و مس ه هلمان ریخ ت ه هد ش ه هی و ص ه هل ت ه هازا ا‬

‫یه ه هود‬

‫دینی آغاز گردیی ‪.‬‬

‫دشمنیها‬

‫سی راا عظیم وحیت عالم انسانی می باشی ‪.‬‬ ‫دیگر ّ‬ ‫امروزا اسالم س هتیز‬

‫و زمیند س هاز‬

‫ب هرا‬

‫پاو اعظم هشیشی بد‬

‫اسالم‪ ،‬قیرت آن را دارد در هر لحظد دنیا را بد‬

‫ن هام ویل ی هام رو ب ه هروک ‪ William Rubruck‬را ه ه هد در‬

‫خ هاک و خ هون بکش هی ‪ .‬ب هی ه هت ن ب هود ه هد در س هال‬

‫هد در سال ‪ ۲۱۴۳‬میالد‬

‫نگه ا صلیبی نیز شرهت‬ ‫موری ت بد دیار‬ ‫هردا بود بد م أ ّ‬ ‫تاتارها و مغوالن رستاد‪ ،‬زیرا‬ ‫ب ه ه هر اس ه ه ه هاس پیش ه ه ه هگوییها‬ ‫مسیحی هد نجات دهنیا از‬ ‫ش هرق ظ ه هاهر خواه هی ش ه هی ب ه هاور‬ ‫هلیسا بر این بود هد مغوالن‬ ‫مسهههههههیحی ت‬ ‫هم ه ه ه هان موع ه ه ه هود‬ ‫ّ‬ ‫گروه ه ه هی هس ه ه هتنی ه ه ه هد ب ه ه هرا‬

‫نج ه ه هات ا ی ه ه هن د ی ه ه هن مبع ه ه هوث‬ ‫خاص ههههد آن ه ه ه هد‬ ‫گردییا ا ن ه ه هی ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مغ ه هوالن ب ه ها هم ه هان س ه هرعت و‬ ‫شتاب لشکر اسالم یکایک‬ ‫هش هورها‬

‫س هر راا را مغ ل هوب‬

‫می س ه ه ه هاختنی و خ ه ه ه هود را ب ه ه ه هد‬ ‫مرزه ا‬

‫ههل س هازمان‬ ‫‪ ۱۳۳۴‬هو ی عنان هد آن زمان دبیر ّ‬

‫اسالم رس هانیا بود ن هی ‪ .‬رو ب هروک م أموریّ ه ت‬

‫ملل متّ حی بود در هنفرانسی هد ب هد ا ی هن مناس هبت‬

‫بخوا ن ه هی و ثان ی ه هًا از او بخواه ه هی ه ه هد ب ه ها مس ه هلمانان‬

‫نف ه هرت از اس ه هالم ‪ Islamophobia‬ش ه هیییًا م ب ه هارزا‬

‫داش هت ه هد ّاو الً خ هان مغ هول را ب هد آ ی هین مسهیحیّ ت‬

‫تشکیل شی هشیار داد هد بایی با پیییءه هراس و‬

‫‪ Saracens‬بجنگنی و آنان را نابود سازنی ‪ .‬شرح سفر‬

‫‪۷‬‬

‫او را می ت ه هوان در دایاار المعاااارس رساامی کاتولیااا‬

‫آنچد هد این هراس و پرهیز از اسالم را ایجاد‬

‫‪۶‬‬

‫خوانی ‪.‬‬

‫در اینجا مجال پرداختن بیشتر بد تاریخ اسالم‬ ‫ستیز‬

‫در هان نیست ‪ .‬ها یست اشارا هنیم هد‬

‫‪40‬‬

‫هرد ‪.‬‬

‫هردا تبلیغات وسیع و دامند دار‬

‫است هد امروزا‬

‫در غ هرب ب ه هر اس هاس آن اس ه هالم را دی ن هی می دان ن ه هی‬ ‫واپس گرا هد با هی‬

‫تحو لی موا ق نیست ‪.‬‬ ‫تغییر و‬ ‫ّ‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫اسالم را متع لّق بد رهنگی بیگاند می شناسنی هد‬

‫ه هی‬

‫رهنگ هی غ ه هرب‬

‫ن ب هءه مش هترهی ب ها ارزشه ها‬

‫میخیز ن ه هی و آن را چ ه هون د ی ه هن س ه هابق خ ه هود مح ت ه هرم‬ ‫می دارنی ‪ .‬از این حقیقت تلخ بگذریم ه هد ص هیها‬

‫رو دست‪ ،‬بیمنطق‬

‫تن دیگر‪ ،‬مخصوصًا مسلمانان هموط هن م ها‪ ،‬ق هط‬

‫و ابتیایی بشمار می آورنی هد متمایل بد تروریسم‪،‬‬ ‫می باش ه هنی ‪ .‬اس هالم را مس ه هئول‬

‫حی در آیین به هائی‬ ‫بد این خاطر هد اسالم تا این ّ‬ ‫محترم و مورد قبول است از پذیر تن دین بهائی سر‬

‫تمهههینها و ه ه هیف ره ب ه هران اس ه هالم را‬ ‫تص ه هادم ب ه هین‬ ‫ّ‬

‫باز میزننی! اینان از این حقیقت غا لنی هد د ی هن‬

‫نیارد ‪ .‬مسلمانان را امعد ا‬ ‫خش هونت‪ ،‬زن س هتیز‬

‫ن ه هگ ب ه ها غ ه هرب می دان ن ه هی و س ه هرانجام هم ه هءه ا ی ه هن‬ ‫تهمت ها را دستاویز‬

‫تبعی‬

‫برا‬

‫می هننی و اینگوند تبعی‬

‫علید مسلمانان‬ ‫و طب یعی‬

‫را امر عاد‬

‫زمان خود می دانی و بر هی‬

‫یک‪ ،‬چون اینک در‬

‫توا ق با نیازها زمان ما نیستنی‪ ،‬انگشت اعتراض‬ ‫و مالم هت بل ن هی نم هی ه ن هی ‪ .‬ا ی هن ام هر مبت ن هی ب هر اص هل‬

‫بشمار میآورنی ‪.‬‬ ‫حی رهبران د ی هن اس هالم مس هئول‬ ‫این هد تا چد ّ‬

‫تخری‬

‫بهائی همءه ادیان هان را حقایقی راس هتین ب هرا‬

‫اسالم و دادن چنین تصویر‬

‫از این دین‬

‫وحیت ادیان است هد یکی از پا ی هدها‬

‫وح هیت‬

‫عالم انسانی‪ ،‬هیف دین به هائی‪ ،‬بش همار م هیرود ‪.‬‬

‫هستنی بحثی است هد گفتگ هو در ب هارءه آن رص هت‬

‫پ هذیر تن اد ی ه هان هه ه هن از ط هرف ش ه هخص به ه هائی ب ه هد‬

‫میطلبی ‪ .‬حقیقت آن است هد روگردانین‬

‫آداب و احک هام همگ هی آن اد ی ه هان‬

‫دیگر‬

‫مع ن ها‬

‫ا هرا‬

‫از اسالم‪ ،‬و نفرت از آنچد امروز بد ن هام ا ی هن د ی هن‬

‫نیست بلکد بد هیف رها نمودن شخص بهائی از‬

‫اس هالمی ن ی هز‬

‫دی ن ه ه ه هی اس ه ه هت ه ه ه هد ب ه ه ه هیترین و‬

‫انج هام می گ ی هرد اه ن هون ب هد هش هورها‬

‫تعص ههههه‬ ‫چنگ ه ه هال‬ ‫ّ‬

‫سرایت نمودا و بیشتر وانان را ند قط از اسالم‬ ‫بلکد از هر دیانتی گریزان ساختد است ‪.‬‬

‫تعص ههه‬ ‫خطر ن ه هاک ترین ن ه هوع‬ ‫ّ‬

‫شناس هایی ب هد ه هیف ایج هاد اح ت هرام ب هد هم هءه ا ک ه هار‬

‫دیانت بهائی و اسال‬

‫بشههری ت ت ه ها ام ه هروز‬ ‫دی ن هی اس ه هت ه ه هد از آغ ه هاز ت ه هاریخ‬ ‫ّ‬ ‫راهنم ها انس ه هانها بودا ا ن هی‪ ،‬و ب ه هد ه هیف س ه هاختن‬

‫دیانت بهائی تنها آیین هان است هد دیانت‬ ‫اسالم و اصل و ریشءه ا ل ٓهی و آسمانی آن را پذیر تد‬ ‫و ب ه هد ص ه هورت ز ئ ه هی از اعتق ه هادات خ ه هود آن را در‬ ‫هان تبلیغ می هنی ‪ .‬در آثار بهائی موارد‬

‫بیشمار‬

‫بش ه همار م ه هیرود ‪ .‬ا ی ه هن‬

‫انی هههت اد ی ه ه هان و‬ ‫انس ه هانی اس ه هت ه ه هد ب ه ه ها ق ب ه هول ّ‬ ‫حق ّ‬

‫نحلدها دینی دیگر خود را با لسفءه تغییر و تحوّل‬ ‫در توا ق آورد ‪ .‬پذیر تن ادیان قبل پلی باشی هد او‬ ‫تحو الت ا تماعی و کر‬ ‫را بد آینیا وصل هنی‪،‬‬ ‫ّ‬

‫در س ه هتایش اس ه هالم‪ ،‬در نق ه هل آ ی ه هات ه ه هالم ا و در‬

‫و معنو را بپذیرد‪ ،‬با زمان لو بیایی‪ ،‬و زئی از‬

‫توصیف پیامبر و پیام او می ی هابیم ‪ .‬د ی هن به هائی ت ها‬

‫ی ه هک امع ه ه هءه مترقّ هههی بش ه ه همار آ ی ه هی و ن ه ه هد عنص ه ه هر‬

‫آنج ها پ هیش م هیرود ه ه هد ش هرط پ هذیر تن ا ه هراد را در‬ ‫حق انیّ هت رس هالت‬ ‫امع هءه به هائی اعتق هاد ایش هان ب هد ّ‬

‫محمی می دانی ‪ .‬میلیونها بهائی با سابقءه‬ ‫حضرت‬ ‫ّ‬ ‫مس هیحی‪ ،‬ه ن ه هیو‪ ،‬یه ه هود‬ ‫نظ هر‬

‫و ب ه هودایی ه ه هد س ه هابقًا ب ه ها‬

‫دیگ ه هر ب ه هد اس ه هالم و پ ی ه هامبر آن می نگریس ه هتنی‬

‫اینک با قبول دیانت بهائی بد د اع از اسالم بر‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫متحجر و عق‬ ‫تعص ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫م ّ‬ ‫حضر‬

‫گرا ‪.‬‬

‫عباالبهاء و اسال و غربیان‬

‫مهم ت ه هرین ت ه ه أ ثیر‬ ‫مش ه هکل می ت ه ه هوان گف ه هت ه ه ه هد‬ ‫ّ‬

‫سفرها‬

‫حضرت عبیالبهاء ب هد غ هرب ه هیام ب هودا‬

‫است ‪ .‬در این زمیند سخن بسیار گفتد شیا و هنوز‬

‫‪46‬‬


‫نیز ا‬

‫ام ا اگر‬ ‫گفتگو و بحث در آن بسیار هست ‪ّ .‬‬

‫بگ ه ه هوییم ت أ ه ی ه ه هی حضرتش ه ه هان ب ه ه هر وح ه ه هیت اد ی ه ه هان‬ ‫مخصوصًا ت أ هیی بر ریشءه ا ل ٓهی دین اسالم و تو ید‬ ‫غ هزوات رس ه هول ا‬

‫یک هی از بزرگ ت ه رین دس ه هتاوردها‬

‫ا ی هن س ه هفر و دارا‬

‫اهم ّی ههت ت هاریخی اس ه هت س ه هخن‬ ‫ّ‬

‫گزا ی نگفتد ایم ‪.‬‬

‫حضرت عبیالبهاء برا‬ ‫نوپا‬

‫تحکیم امعءه بهائی‬

‫امریکا و بسط تعالیم بهائی ب هد غ هرب س هفر‬

‫رمودنی‪ ،‬بد خوبی بد سابقءه صیها سال تبلیغات‬

‫هاز (هشتی) ایتالیا یی است‪ ،‬چون اینها با ترکها‬ ‫تصور نمودا میخواهی‬ ‫حرب دارنی ما را هم ترک‬ ‫ّ‬ ‫ب ها م ها ه ه هاد ه ن هی[!] ‪ .‬می گو ی هی چش ه هم خس هرو [ خههادم‬ ‫حضهرت عبههیالبهاء] ع لّ تههی دارد هههد ممنههوع دخههول‬ ‫امریکا خواهی ب ود ‪. ...‬‬

‫همراهان حضرت عبیالبهاء نیز دستخوش این‬ ‫تعص‬ ‫ّ‬

‫بودنی ‪ .‬اطاق حضرت عبیالبهاء در طبقءه‬

‫دو م س ه هفر‬ ‫ّاول ق ه هرار داش ه هت و همراه ه هان در در ه هءه ّ‬ ‫می هرد ن ه ه ه هی ‪ .‬زرق ه ه ه هانی در وق ه ه ه هایع روز ‪ ۱۷‬م ه ه ه ه هارس‬

‫منف هی عل ی ه هد اس هالم واق ه هف بود ن هی و آنچ ن ه هان ه ه هد از‬

‫می نویسی‪ :‬بد همراهان خود رمودنی‪ :‬اطاقها‬

‫س ه هفرنامءه غ ه هرب ب هد ق ل ه هم ن ه هاب زرق ه هانی پییاس ه هت‬

‫شما پایین خوب هایی نیس هت با ی هی ب هاال بیای ی هی‬

‫پوشش شرقی حضرت عبیالبهاء و همراهان ها ی‬

‫عرض شی‪ :‬اطاقها‬

‫ب هود ه ه هد در هش ه هتی س ه هیریک ه ه هد حضرتش ه هان را از‬

‫تعههههی‬ ‫اسههههت ولههههی اینههههها تهههها بتواننههههی‬ ‫ّ‬

‫اسهکنیرید ب ه هد نیو ی هورک می ب ه هرد از دیگ هر مس ه ها ران‬ ‫ّ‬ ‫تعص هه‬ ‫متم ه هایز باش ه هنی و از هم ه هان آغ ه هاز س ه هفر ب ه ها‬ ‫ّ‬

‫بیگاند ستیز‬

‫و‬

‫غربیان آشنا شونی ‪ .‬زرقانی در وقایع‬

‫روز ّاول س ه ه ه هفر (‪ ۱۴‬مههههههارس ‪ )۲۴۲۱‬می نویس ه ه ه هی‪ :‬از‬ ‫ملد بیانات مبارهد سر میز این بود هد دهتر این‬

‫‪42‬‬

‫بهتر در در د ث هانی خ هالی‬ ‫‪۶‬‬

‫می هن ن ه ه هی‬

‫علی الخصوص بر شرقیها ‪. ...‬‬

‫تصور ه هرد ه هر ره ب هر دی ن هی ی ها سیاس هی‬ ‫می توان‬ ‫ّ‬

‫دیگ ه هر‬

‫ه ه هد ب ه هرا‬

‫تبل ی ه هغ اعتق ه هاد خ ه هود ب ه هد ه ه هان‬

‫اسالمستیز مسیحیّ ت میر ت‪ ،‬از رو‬

‫مصلحت یا‬

‫حکمت‪ ،‬در موا قت با عقایی مردم حر ی میزد و‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ام ها‬ ‫یا قضیّءه اسالم را بد سکوت برگزار می نمود ‪ّ .‬‬

‫ام ا مذه‬ ‫سیاسی‪ ،‬مذهبی نیست ‪ّ .‬‬

‫ش هرق تنه ها شخصهیّ تی ب هود ه هد ب هد غ هرب ر هت و در‬

‫یک آرمان سیاسی در آیی ‪ .‬بد خوبی واقف بودنی‬

‫حضرت عبیالبهاء چنین نبودنی ‪ .‬این بزرگمرد عالم‬ ‫زمانی هد دول غربی مشغول ن هگ ب ها مس هلمانان‬

‫می توانی مورد‬

‫سوء استفادءه سیاستمیاران واقع شود و بد صورت‬

‫هد نژاد و رنگ پوست‪ ،‬زبان و قومیّ ت همد و همد‬

‫شرق و بیست آوردن مستعمرات ی ی هی بود ن هی ب ها‬

‫می توانی دستاویز آتش ا روزان نگ ق هرار گ ی هرد‪،‬‬

‫در هلیساها و هنیسدها از اسالم د اع‬

‫تعص بات‪،‬‬ ‫چنانکد نگهایی را بر سر انواع این‬ ‫ّ‬

‫همال دالور‬

‫انی ت رسالت آسمانی آن را مورد تأهیی‬ ‫رمود‪ّ ،‬‬ ‫حق ّ‬ ‫دینی و نژاد را محکوم رمود و‬

‫تعص‬ ‫قرار داد‪ّ ،‬‬ ‫همد ا از صلح و آشتی گفت ‪ .‬ت أ هیی حضرتش هان‬ ‫انی ت اسالم نبود ‪ .‬روز ‪ ۴‬دسامبر ‪۲۴۲۱‬‬ ‫قط بر ّ‬ ‫حق ّ‬

‫هد صیها هزار تن ه شتد بجا‬ ‫یوگواس ه هالو‬

‫گذارد‪ ،‬بع هیها در‬

‫س ه ه هابق‪ ،‬روا ن ه ه هیا‪ ،‬ه ن ه ه هی و خاورمیا ن ه ه هد‬

‫تعص بات بود ‪ .‬در‬ ‫دیییم ‪ .‬لذا ت أ هییشان بر ر ع همءه ّ‬

‫همان سفر غرب می رماینی‪:‬‬

‫هنگ هام س هفر از نیو ی ه هورک ب هد انگلس هتان در مراس ه هم‬

‫ب هد‬

‫تعص هبی نج هات‬ ‫حض هرت به هاءا م ها را از ه هر ّ‬ ‫تعص ب ات است كد عالم را خراب كردا ‪.‬‬ ‫داد ‪ّ .‬‬

‫هر عیوات و نزاعی و هر كیورت و ابتالیی كد‬

‫یا بهاء االبهی برآوردیم ‪...‬‬

‫اعلی ال ن ّیاء نیا‬ ‫بشارت بد ملکوت ا دادیم‪ ،‬بد بیان تعالیم‬

‫دینی بودا یا‬

‫م هال م ب ه هارک پ هرداختیم‪ ،‬در معا ب ه هی یه هود ب ه هد‬

‫تعص مذموم و مض ّر است ه هر ن هوع‬ ‫سیاسی ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫باشی ‪ ...‬بیست هزار نفر را یا این امر عظیم‬

‫برخاستیم‪ ،‬در هنائس مسیحیان بد ذهر عظمت‬

‫نمودیم هد در نهایت مظلوم ی ّت بد هت ر ع‬ ‫تعص بات و حصول اخ ّو ت و یگانگی عالم‬ ‫این ّ‬

‫خیاحا ظی با بهائیان امریکا از ملد رمودنی‪:‬‬

‫‪ ...‬ما در هنائس عظمی و مج هامع ه ب هر‬

‫اث ب ه ه هات دیا ن ه ه هت مس ه ه هیح و حقیق ه ه هت اس ه ه هالم‬ ‫و بزرگوار‬

‫مح ّمی رس هول ا ن هاطق ش هییم‪ ،‬در‬

‫مج هامع اش ه هتراه ی ّون ق هوانین انتظ ه هام و آس ه هایش‬ ‫ع ه هالم آ ه هرینش را ش ه ه هرح داد ی ه هم‪ ،‬در محا ه ه هل‬

‫ماوراءالط بیعد را ثابت‬ ‫ما ّد یون ق ّوءه خارق العادءه‬ ‫ّ‬

‫و مح ّق ه هق نم ه ه هودیم‪ ،‬در هنگ ه ه هراه ه ه ها‬

‫تعص‬ ‫در عالم واقع شیا یا از ّ‬ ‫تعص‬ ‫تعص‬ ‫نسی یا ّ‬ ‫تعص وطنی یا از ّ‬ ‫از ّ‬

‫انس ه ه هانی ش ه ه ههیی ش ه ه هینی ‪ .‬ا ی ه ه هن اس ه ه هت عم ه ه هل و‬ ‫‪۲۳‬‬

‫انفشانی ما ‪. ...‬‬

‫اهم یّ ت تشریح حقیقت ا ل ٓهی اس هالم‬ ‫شایی بد‬ ‫ّ‬

‫ص ه ه هلح و‬

‫بود هد حضرت عبیالبهاء از ادیان سابق بیشترین‬

‫م هال ق هیم را بل ن هی‬

‫انتشار صلح عمومی‬

‫حق انیّ ههت پ ی ه هامبر داش ه هتنی‪ ،‬و‬ ‫اش هارا را ب ه هد اس ه هالم و ّ‬

‫طوالنی ترین خطابءه ایشان نیز در امریکا منحصرًا در‬

‫و ت ه هرویج وح ه هیت ع ه هالم انس ه هانی اس ه هت ز ب ه هان‬

‫م هورد اس هالم ب هود ه هد ب ه ها ا ی هن خط هاب ص هریح آغ ه هاز‬

‫گشودیم ‪ ...‬دیگر ببینیی چد خبر است ‪.‬‬

‫میشود‪:‬‬

‫هنفرانسها‬

‫ام هم ن هیا‬

‫هردیم و بد آنچد هد سب‬

‫‪۴‬‬

‫آنچ ه ه هد ق ل ه ه ه‬

‫حض ه ه هرت ع ب ه ه هیال بهاء را رنج ه ه ه هد‬

‫تعص ه‬ ‫می داشت قط مس ه أ لءه ّ‬

‫دی ن هی ن ب هود‪ ،‬ق هط‬

‫منجر بد نگ‬ ‫تعص نژاد و سیاسی هد‬ ‫ّ‬ ‫مس أ لءه ّ‬ ‫تعص بی بود ‪.‬‬ ‫می شود نبود بلکد بروز و شیوع هر نوع ّ‬ ‫ایش ه هان ب هد خ ه هوبی واق ه هف بود ن ه هی ه ه هد ه ه هی ق ه هیرت‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫پس ا طالبان حقیقت آنچ هد در ح ّهق س هرور‬ ‫سالم تا بد حال‬ ‫هائنات حضرت مح ّمی علید ال ّ‬

‫ش ه ه هنییا ایی م ی ه ه هع روا ی ه ه هات از رو‬ ‫تعص ه‬ ‫ّ‬

‫غ ه ه هرض و‬

‫اهال ن ه هد ب ه هودا ا ب ه هیًا مق ه هارن حقیق ه هت‬

‫نبودا ‪ .‬حال من حقیقت واقع را برا شما بیان‬ ‫‪43‬‬


‫م ه هی نم ه هایم روا ی ه هات نم ه هی ه ه هنم ب هد م ی ه هزان عق ه هل‬

‫مس ه ه هالمت و دوس ه ه هتی‪ ،‬و ه ه هراهم آوردن زمی ن ه ه هدها‬

‫صحبت می شود زیرا وقائع ازمند سابقد را ب هد‬

‫متعالی روحانی و اخالقی را تش هویق می رمود ن هی و‬

‫میزان عقل بایی سنجیی ‪ .‬اگر مطابق آیی مقبول‬

‫همءه اینها عصارا و خالصءه تعالیم بهائی بود ‪.‬‬

‫است و ّاال سزاوار اعتماد نیست ‪ .‬ا ّو الً اینک هد‬ ‫س هالم در‬ ‫آنچ هد در ح ّهق حض هرت رس هول عل ی هد ال ّ‬ ‫س هیسه ها م هیخوان ی هی مان ن هی ش هرح ح ه هال‬ ‫ق ّ‬

‫هته‬

‫مس هیح اس هت در ه ت ه‬

‫یه هود ‪ ...‬ه ه زار و سیص ه هی‬

‫س هال اس ه هت م ی ه هان مس ه هلمان و مس ه هیحی ن ه هزاع و‬ ‫یالس هت و ح ه هال آنک ه هد ب هد س ه هببی ز ئ ه هی ا ی ه هن‬ ‫عیاوت این سوء تفاهم زائل می شود و نهایت‬ ‫الفت حاصل می گ هردد ن هد هیال م هیما ن هی ن هد‬ ‫نزاع ند‬

‫‪66‬‬

‫رب و ند قتال ‪. ...‬‬

‫سفر حضرت عبیالبهاء بد غرب امر‬

‫استثنایی‬

‫در تاریخ ادیان بود ه هد ش هاا ب ی هت آن را می ت هوان‬ ‫د هاع ایش هان از م هذاه‬

‫پیش هین مخصوص هًا اس هالم‬

‫روحانی ون بلنیپایءه اسالمی از‬ ‫دانست ‪ .‬ممکن است‬ ‫ّ‬ ‫شرق برا‬ ‫گفتگ هو‬

‫ام ا‬ ‫تبلیغ اسالم بد غرب سفر هردا باشنی ّ‬

‫ایش هان منحص هر ب هد ح هوزءه مس هلمانان و در‬

‫مس ه ها ی و حوزا ه ه ها‬

‫دی ن ه هی ایش ه هان ب ه هودا اس ه هت ‪.‬‬

‫انی ههت پ ی ه هامبر اس ه هالم را در‬ ‫حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء ّ‬ ‫حق ّ‬ ‫هلیس ه هاها مس ه هیحی و ه ن ه هائس یه ه هود در م ی ه هان‬ ‫گروه ه هی غ ی ه هر مس ه هلمان و ش ه هایی مسلمان س ه هتیز ا ی ه هراد‬ ‫رمود ن ه هی ‪ .‬از ایههن هههد برخههی رو ت هه رش هن ن ه هی ا ب ه هائی‬ ‫نیاش هتنی‪ ،‬از ا ی ه هن ه هد مع ه هی ش هایی سخنانش ه هان را‬ ‫قطع نماینی بیمی بد خود راا نیادنی و از این هد‬ ‫حتّی شایی تمجیی و ستایش اسالم ه هیف اص هلی‬ ‫معر ههی آ ی ه هین به هائی ب ه هود ب ه هد خط ه هر‬ ‫سفرش هان را ه ه هد ّ‬ ‫انیازد نیز هراسی نیا ت ن هی ‪ .‬روح ب هزر‬

‫ماوراء حصار محیود هوتاا بینیها‬

‫حضرتش هان‬

‫آدمیان پ هرواز‬

‫حل مش هکالت و منازع هات ه هانی را‬ ‫می هرد‪ ،‬راا ّ‬ ‫تعص هههبات‬ ‫ن ه هگ و س ه هتیز و دام ه هن زدن ب ه هد آ ت ه هش‬ ‫ّ‬

‫نمی دانس هتنی بلک ه هد پره ی هز از خش ه هونت‪ ،‬تش هویق ب ه هد‬

‫‪44‬‬

‫‪۲2‬‬

‫■‬

‫یادداشتها‬

‫توهین آمیز مهاونی هد ترهی‬ ‫‪ - ۲‬از ملد لق‬ ‫محم ی است‪ ،‬بد عنوان بتی هد‬ ‫هلمءه‬ ‫درهمریختدا با‬ ‫ّ‬ ‫مورد ستایش مسلمین قرار میگر تد‪ .‬نگاا هنیی بد‪:‬‬

‫‪http://en.wikipedia.org/wiki/Mahound‬‬

‫‪ - ۱‬با بیش از دا قرن اصلد با همین تهمت تاریخ تکرار‬ ‫اما این بار نویسنیگان مسلمان دین بهائی را‬ ‫گردیی‪ّ ،‬‬ ‫ساختءه صهیونیست ها‪ ،‬و یهودیان ایران را از عوامل این‬ ‫هار دانستنی‪ .‬نگاا هنیی بد‪ :‬وهمن‪ ،‬رییون‪ ،‬صا و شصت‬ ‫سال مبارزه با آیین بهائی‪ ،‬صص‪.۴۷۳- ۴۶۳‬‬

‫‪3- Spey er, Worms, Trier‬‬ ‫‪4- Pernoud, Régine (ed.): Die Kreuzzüge in‬‬ ‫‪Augenzeugenberichten, dtv, München 1980. pp. 31‬‬‫‪33.‬‬ ‫‪5- Pernoud, p.100‬‬ ‫‪6- www.newadvent.org/cathen/13217a.htm‬‬

‫‪ - ۷‬نگهههاا هنیهههی بهههد ذیهههل ‪ islamophobia‬در انسهههیکلوپی‬ ‫ویکیپییا‬ ‫‪ - ۶‬زرقانی‪ ،‬باای الآثار‪ ،‬ن‪ ،6‬چاو ّاول‪ ،‬بمبئی‬ ‫دوم انتشارات بهائی‪ ،‬آلمان‪،6982 ،‬‬ ‫‪ ،6964‬چاو ّ‬ ‫ن‪ ،2‬بمبئی‪ .6926 ،‬صص ن‪ ،2‬بمبئی ‪ 9 .6926‬و‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ - ۴‬زرقانی‪ ،‬ن‪ ،۱‬ص‪.۶‬‬

‫‪ - ۲۳‬زرقانی‪ ،‬ن‪ ،۲‬ص‪.۳۴۴‬‬ ‫‪ - ۲۲‬برا مطالعءه تمامی این خطابد نک‪ :‬خطابا ‪،‬‬ ‫ن‪ ،۲‬صص‪.۶۶- ۶۲‬‬ ‫‪ -۲۱‬بیانات مبارک را در مورد اسالم میتوان در صیها‬ ‫اثر از قلم حضرتشان مالحظد هرد‪ .‬برا بیاناتی هد در‬ ‫سفر غرب در این زمیند ایراد رموداانی خواننیگان را بد‬ ‫مج ّل یات خطابا حضر عباالبهاء ر وع میدهیم از‬ ‫ملد قط در سد مج لّ ی ّاول در این صفحات‪ :‬لی ‪: ۲‬‬ ‫‪ ۶۲ - ۲۴- ۲۴- ۲۴‬تا ‪- ۱۲۲ - ۲۶۶ - ۲۱۷ - ۲۲۴ - ۶۶‬‬ ‫‪.۱۴۷ - ۱۲۴‬‬ ‫لی ‪- ۱۴۷ - ۱۱۶ - ۱۱۳ - ۲۴۴ - ۲۴۴ - ۲۳۴ - ۴۶ : ۱‬‬ ‫‪.۳۲۶ - ۳۲۴ - ۳۲۴ - ۳۲۳ - ۱۴۴ - ۱۴۴‬‬ ‫لی ‪.۷۴ - ۷۲۱ - ۷۳ : ۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫حضرت عبدا لبهاء و اریان‬ ‫فریاون وهمن‬ ‫بحث در مورد حضرت عبیالبهاء و ایران بیون‬

‫اصالت و رسالت ا ل ٓهی این آیین خواهی بود و ما را‬

‫عمیق هی ه هد دیا ن هت به هائی را ب ها‬

‫بد این نکتد واقف خواهی ساخت هد دین به هائی‬

‫تمین ههن ایران پیونی می دهی ناممکن‬ ‫رهنگ و ّ‬

‫تحول دینی در تاریخ ادیان نیست‬ ‫تنها اون یک‬ ‫ّ‬ ‫بلکد نقطءه اون قرنها نشی و رازها رهنگی‪،‬‬

‫است و طبعًا از رهنگ ههن ایران بهراور می باشی ‪.‬‬

‫دستاوردها‬

‫دینی‪،‬‬

‫رد ی هابی انییش ه هدها و ا ک ه هار دی ن ه هی و لس ه هفی ا ی ه هران‬

‫عر انی و اشراقی ایرانزمین نیز هست ‪.‬‬

‫بررسی ریشد ه ها‬

‫است ‪ .‬دین بهائی روئییا و بالییا در خاک ایران‬

‫تمی نی و کر ‪ ،‬انییشدها‬ ‫ّ‬

‫باس ه هتانی در آ ث ه هار به ه هائی و مطالع ه هءه تطبیق ه هی آنه ه ها‬

‫ت ه هاریخ هه ه هن ا ی ه هران از آغ ه ه هاز ت ه ها ام ه هروز ش ه ه اهی‬

‫بسیار محکمی هد این‬

‫بحرانه ه ه ها‪ ،‬نگه ه ه ها‪ ،‬پیروز ه ه ه ها‪ ،‬شکس ه ه هتها و‬

‫د ی هن ب ها ره ن ه هگ ا ی هران دارد آش ه هنا س هازد و مفه ه هوم‬

‫ناهامیها بودا است ‪ .‬حملءه اسکنیر مقیونی این‬

‫می توانی ما را با پیونیها‬ ‫عمیق تر‬

‫از متون آثار بهائی بیست دهی ‪.‬‬

‫اهم ّی هت مطالع هد ب ه هر ریش هدها‬ ‫ّ‬

‫هشور را هد زمانی پهناورترین امپ راتور‬

‫مشرقزمین‬

‫ایرا ن هی دیا ن ه هت‬

‫ب ه ه هود ب ه ه هد زا ن ه ه ه هو در آورد و سلس ه ه هلءه هخامنش ه ه ه هی را‬

‫هد‬

‫برا ن ه هیاخت ‪ .‬چ ن ه هیین ق ه هرن ط ه هول هش ه هیی ت ه ها سلس ه هلءه‬

‫بهائی آنگاا بیشتر می شود هد بیانیم تصویر‬

‫عام هد مههردم از دیهن بهههائی دارنهی بیشههتر تصههویر‬ ‫ّ‬ ‫عیا ا‬ ‫اسالمی است تا ایرانی ‪ .‬هنوز ّ‬

‫ساسانی بد صورت یکی از دو ابر قیرت هان در‬

‫بر این باورنی‬

‫تمههی نی‬ ‫ت هاریخ ق ه هی ع ل هم ه ه هرد و ب ه ها ق هیرتی ه هراوان و‬ ‫ّ‬

‫اس ه هت ‪ .‬برخ ه هی از آ ث ه هار به ه هائی ب ه هد ز ب ه هان عر ب ه هی‪ ،‬و‬

‫گوناگون پرداخت ‪.‬‬

‫از اسالم و نوعی شیعءه میرن‬

‫تمین و رهنگ یونان‬ ‫درخشان‪ ،‬با روم هد انشین ّ‬

‫هد این دین رقد ا‬

‫نویسنیگان بهائی‬

‫ام ها هم هین سلس ه هلءه ساس هانی ه ه هد ب هیش از چهارص ه هی‬ ‫ّ‬

‫تفکر ما‬ ‫باشی هد هنوز برخی از روشنفکران و اهل‬ ‫ّ‬

‫نمی ش همرد شکس هت‬

‫اغل‬

‫عربی گرایی در نوشتدها‬

‫توهم دامن میزنی ‪ .‬شایی بد هم هین دال ی هل‬ ‫بد این ّ‬ ‫دین بهائی را ّی‬

‫نمی گیرنی و آن را مان نی صیها‬

‫رقءه اسالمی هد در ایران روئییا و خشک یا نیمد‬

‫خشک شیا قابل اعتنا نمیشمارنی ‪.‬‬ ‫ت أ هیی بر ریشدها‬

‫شیا بود بد رقابت و نبردها‬

‫سال تنها قیرت آسیا شناختد می شی در برابر سپاا‬ ‫اع هراب ه هد آ ن هان را ب هد چ ی هز‬

‫تحج هههر‪ ،‬خرا ههههات‬ ‫خ ه هورد و ت ه هاوان خش ه ه هکمغز ‪،‬‬ ‫ّ‬

‫پرس تی و ساد موبیان زردشتی را هد شریک قیرت‬ ‫سیاسی نیز بودنی بد بها‬

‫رهنگ باستانی ایران در‬

‫بیین ترتی‬

‫بسیار سنگینی پرداخت ‪.‬‬

‫می ت بیش از دا قرن‪ ،‬یعنی از‬ ‫بد ّ‬

‫د ی ه هن به ه هائی هم انگاش ه هتن ت ه ه أ ثیراتی ه ه هد ره ن ه هگ‬

‫زم ه هان هخامنش ه هیان ت ه ها آم ه هین اس ه هالم م ه هردم ا ی ه هران‬

‫بر‬

‫تحولها و دگرگونیها‬ ‫نگها و صلحها دیینی‪،‬‬ ‫ّ‬

‫اسالمی بر آن داشتد نیست‪ ،‬بلکد سنی دیگر‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫‪45‬‬


‫از سر گذرانینی‪ ،‬و شاهی رش هی و ن هابود‬ ‫گش هتنی ‪ .‬در ا ی هن قرنه ها سلس هلدها‬ ‫گر ت‪ ،‬سرنگون شی و سلسلءه دیگر‬

‫تمهینها‬ ‫ّ‬

‫پادش هاهی اون‬ ‫انشین آن‬

‫گش هت‪ ،‬دین ه هایی پ ها ب هد عرص هءه و هود نهاد ن هی و از‬

‫زمی ن هدها‬

‫ساختن راهم آورد ‪.‬‬ ‫بد قول دهتر اسالمی نیوشن تمام تاریخ ایران‬

‫تح ه ه هوالت بزر گ ه ه هی در‬

‫تغییر هننی و هم همان هد بودنی باشنی ‪ .‬همیشد‬

‫ا ی ه هران‬

‫میر تد و بد محور باز می گشتد ‪ .‬از اینرو در دوران‬

‫بعی‬

‫بعی از اسالم‪ ،‬ایران پس از تالشها و نهضتها‬

‫دی ن ه هی و رهنگ ه هی ب هود ام ه ها ب ه هرا‬

‫آرامش و آسایشی در پی نیاشت و قرنها‬

‫تشهههنجات سیاسهههی و دینههههی‬ ‫قهههو ت گهههر تن‬ ‫ّ‬ ‫ش ه هاهی ّ‬ ‫ش ه هیییتر گرد ی ه هی ‪ .‬ب ه ها ه هعف اع ه هراب و سس ه ه هتی‬ ‫گراییین سلسلدها‬

‫اینها را با تطبیق خود بد دگرگونیها و صبر پیشد‬

‫هموارا بر این اصل حرهت هردا هد مردمش هم‬

‫حا ظءه هان محو شینی ‪.‬‬ ‫آم ه هین اس ه ه هالم مو ه ه‬

‫خود را تا آنجا هد می توانست حف هظ ه هرد و هم هءه‬

‫عرب تبار‪ ،‬در هر گوشءه هشور‬

‫و آویز و گریزها‪ ،‬چون ناامیی شی هد سیاست‬ ‫سیاسی گذشتد را زنیا هنی‪ ،‬همءه استعیاد و نیرو‬ ‫خود را در زمینءه دیگر‬

‫بد هار گر ت‪ ،‬هد ند همتر‬ ‫هارساز بود‪ ،‬و آن رهنگ‬ ‫بود ‪ .‬بر آن شی تا رهنگ‬ ‫انشین‬

‫را‬

‫رمانروایی‬

‫سیاسی هنی ‪ .‬در هر حال‬ ‫از صحند خارن نمیشی ‪.‬‬ ‫بیین گوند‬ ‫اهرم‬

‫ایرانی ت‬ ‫ّ‬

‫با‬

‫رهنگ توانست‬

‫خود را بر سر پا نگاا‬ ‫دارد ‪( .‬اسالمی نیوشن‪،‬‬

‫‪. )۴۴‬‬ ‫نمو ن ه ه هءه ا ی ه ه هن ت ه ه ه هالش‬ ‫امیر‬

‫و یا رئیس ایلی سر برآورد و پس از چنی‬

‫با نگ و خونریز‬

‫ا خود را بد دیگر‬

‫رهنگ ه هی را با ی ه هی در قرنه ه ها‬

‫ّاو ل یّ هههءه اس ه ه هالمی در‬

‫سپرد ‪.‬‬

‫روابط ایران با اعراب ببینیم ‪ .‬ایرانیان ب هد ت هیریج‬

‫ایران دچار حملءه مغوالن و ترهان سلجوقی گشت و‬

‫ا ک ه هار و اعتق ه هادات دی ن ه هی ا ی ه هران ساس ه هانی و ن ی ه هز‬

‫او اع از بی‪ ،‬بیتر گردیی ‪ .‬دین‪ ،‬ز ب هان‪ ،‬ادبیّ هات‪،‬‬

‫سیاسی‪ ،‬نظام ادار ‪ ،‬ادبیّ ات‪ ،‬علوم‪،‬‬

‫ره ن ه ه هگ‪ ،‬و اص ه ه هول ا تم ه ه هاعی هم ه ه هد و هم ه ه هد در‬

‫طو انی از حوادث در هم پیچیی و در طول ‪۲۴۳۳‬‬ ‫ام ها در‬ ‫سال بد صورتی در آمی هد امروز می بینیم ‪ّ .‬‬

‫همءه این نشی‬

‫و رازها و با همءه هجوم و ایلغارها‬

‫تمین‬ ‫روح ایران این هشور را ترک نک رد‪ ،‬ایران و ّ‬

‫آن نابود نشی‪ ،‬زبانش تغییر نکرد‪ ،‬رهنگ و هنر‬

‫‪41‬‬

‫تئور ها‬

‫نجوم‪ ،‬هنر و اخالقیّ ات و آداب ر تار‬

‫را در دین‬

‫ییی وارد ساختنی و ند تنها آن‪ ،‬هد آداب و رسوم‬

‫تجمل دربار ساس هانی را ن ی هز وارد در ب هار خلف ها‬ ‫پر‬ ‫ّ‬

‫عبّ اسی نمودنی ‪(Browne, I, p. 204).‬‬

‫مورخ و امعد شناس معروف عرب‬ ‫ابن خلیون ّ‬

‫در قرن ‪ ۲۴‬م ‪ .‬در هتاب معروف خود مقا مه بخشی‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫را اختص هاص ب هد نف هوذ علم هی و اد ب هی و ا تم ه هاعی‬

‫میها‬ ‫و ّ‬ ‫معنو‬

‫ایرانیان در اسالم دادا و می نویسی‪:‬‬

‫تنی تاریخ باال و پایین ر تن بد تیریج بنیءه‬ ‫ماننی‬

‫ایران را بد تحلیل برد ‪ .‬همتر هشور‬

‫حقیقت آنست هد قط با چنی استثنا بیشتر‬

‫ایران این چنین خونریز ‪ ،‬هشتار و تاران میاوم بد‬

‫پژوه ن هیگان مس ه هلمان چ ه هد در زمی ن هءه دی ن ه هی و چ ه هد در‬

‫ا ی ه هن هم هد دچ ه هار‬

‫ع ل ه هوم و ادب و ه ن ه هر مردم ه هان غ ی ه هر ع ه هرب ( عجههههم)‬ ‫بودا انی ‪ .‬اگر پژوهنیا ا‬

‫خ هود د ی هیا اس ه هت ‪ .‬هم ت هر هش هور‬

‫رقد ا و مذهبی بودا است ‪ .‬اگر هجوم‬

‫نگها‬

‫عرب ب هودا با ی هی ب هیانیم‬

‫قوم بیگاند نبودا خود ها بد ان هم ا تادا انی‪،‬‬

‫زبانش‪ ،‬تربیتش و تحصیالتش همد غیر عربی بودا‬

‫ا گ هر ق ل ه هیران ص ه هاح‬

‫حکوم ه هت ب هر م ه هردم ب ه هی گ ن ه هاا‬

‫است و بد ز ایرانیان هسی بد حفظ و تیوین علم‬

‫مال ی ه هان و آخو ن ه هیها در ل ب ه هاس د ی ه هن ب ه هد‬ ‫نتاختد انههی ّ‬

‫چنین شی هد ایران رهنگ را انشین قیرت‬

‫اگر هی یک از اینها نبودا قهر طبیعت و زلزلد و وبا‬

‫سیاسی خود هرد ‪ .‬خلق ه ت هاب هاودانی شااهنامه‬

‫و خشکسالی بد ان مردم این هشور ا تادا ‪ .‬نتیجد‬

‫‪۲‬‬

‫بهاندها‬

‫قیام نکرد ‪.‬‬

‫روح‬

‫توس ههههط ردوس ه ه هی از بزرگ ت ه ه هرین دس ه ه هتاوردها‬ ‫ّ‬ ‫ایرا ن هی در ز ن هیا س ه هاختن ت هاریخ و پیش هینءه درخش ه هان‬ ‫خ هود ب ه هود ‪ .‬امپرا ت هور‬

‫عظ ه هیم ا ی هران‪ ،‬ه ه هد در زم ه هان‬

‫گوناگون این وظیفد را انجام دادا انی‪ ،‬و‬

‫آن هد برا زنیا مانین‪ ،‬برا‬ ‫سر را باال‬

‫ادامد حیات‪ ،‬برا‬

‫آب داشتن ایرانی هر روز بد رنگی هد‬

‫اقتضا زمان بود در آمی ‪ .‬در نتیجد قوا‬

‫معنو‬

‫و‬

‫ردوس ه هی در ه ه ه هر گوش ه ه هد اش حاهم ه ه هانی ت ه ه هرک ی ه ه ها‬

‫اخالق ه هی ایرا ن ه هی ب ه هد تحل ی ه هل ر ه هت‪ ،‬دروغ و ر ی ه ها و‬

‫عرب ت ب ه هار س ه هلطنت می هرد ن ه هی‪ ،‬ای ن ه هک ب ه هد یم ه ه هن‬

‫را‬

‫شاهنامه ند تنها مرزها‬ ‫بلکد تاریخ اساطیر‬

‫تاریخی خود را باز یا ت‬ ‫آن نیز ان تازا ا‬

‫گر ت و‬

‫در خاطرءه ایرانیان زنیا شی ‪.‬‬ ‫در‬

‫تشهیع در قهرن دههم هج هر‬ ‫رسهمی ت یها تن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫زم هان ص هفویان‪ ،‬رص ه هتی بیس هت ایران ی هان داد ه ه هد‬

‫تذ ب ه هذب‪ ،‬ه ها‬

‫راس ه هتی و آزاد گ ه هی و رادم ه هرد‬

‫تقی ه د و تظ ه هاهر ب هد آنچ هد ه ه هد نیس هتنی چ ه هون‬ ‫گر هت و ّ‬ ‫اخالقی ات ایرانیان را از درون خورد ‪.‬‬ ‫موریاند اساس‬ ‫ّ‬

‫شخصهی ت گرد ی هی ‪ .‬می توا ن هی‬ ‫ایرا ن هی دچ هار ت ن هاق‬ ‫ّ‬ ‫مهربان ترین شخص و یا ستمگرترین و بیرحم ترین‬ ‫آدم باشی ‪ .‬می توانی امانت دار‬

‫و صیاقت نشان‬

‫ایرانی را هد از صیر اسالم بد این دین‬

‫ده ه ه ه هی و ی ه ه ه ه ها خ ه ه ه ه هائن‪ ،‬حی ل ه ه ه ه هدورز‪ ،‬دو رو و بط ه ه ه ه هور‬

‫وارد هردا بودنی بطور بی سابقد ا زایش دهنی و در‬

‫متم لّ هق و چهاپلوس باشهی ‪ .‬تع هادل در‬

‫گرایشها‬

‫نفرت انگیز‬

‫ح ه هییث و‬

‫هارش نیست ‪ .‬ایرانی ماننی طبیع هت ا ی هران اس هت‬

‫روایت‪ ،‬بد عنوان اسالم راستین عر د دارنی ‪ .‬ب هد‬

‫دس ه هتخوش ا ه هراط و ت ن ه هاق‬

‫‪ ،‬ب ه هد طبیع ه هت ا ی ه هران‬

‫قول پرو سور دارمستتر‪ :‬اسالمی هد در ایران مورد‬ ‫عمل است هی شباهتی با اسالم نیارد بلکد دین‬

‫تضاد و ا راط است ‪ .‬آب و هوا‬ ‫بنگریم‪ :‬سرزمین‬ ‫ّ‬ ‫یا گرم است و مرطوب و یا گرم و خشک‪ ،‬یا سرد و‬

‫هه هن ایرا ن ه هی اس ه هت ه ه هد در الف ه هاچ عر ب ه هی پیچ ی ه هیا‬

‫خشک ‪ .‬زمین یا حاصلخیز است و یا بیحاصل و‬

‫است هد با صورت اصلی‬

‫ب ه هایر ‪ .‬رودخا ن ه هدها در به ه هار پ ه هر خ ه هروش و پ ه هرآب و در‬

‫خههود هههز در اصهههول ه لّ هههی ّاو لیّ هههد ه ه هامالً متف ه هاوت‬

‫دوران طوالنی تابستان خشک است و ه هم آب ‪.‬‬

‫رقابهت بهها تسههنّن عر ب ه هی آن را در قا ل ه‬

‫شیا ‪ ...‬دین عامیاند ا‬

‫است ‪Darmesteter, 17 . ...‬‬

‫ام ا قرنها درگیر طو ان حوادث بودن و با ذر‬ ‫ّ‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫هواها ر یع و سر برا راشتد است و دشتها پست و‬ ‫خستد هننیا‪ ،‬شهرها یا بسیار زیباست یا بی نهایت‬

‫‪47‬‬


‫زشت‪ ،‬مردم یا ب هد غا ی هت ثروتمنی ن هی ی ها بی ا ن هیازا‬

‫روشن دارد ‪ .‬دیانت بهائی بر ستد ترین و واالترین‬

‫قیر ‪ .‬برخی از مردم با گلد و گوسفنی خود هیلومترها‬

‫است هد روح ایرانی بد دنبال صیها تالش‬

‫تفکر‬ ‫ّ‬

‫بد دنبال مرتع سر تا سر سال از ایی بد ایی در‬

‫ا تماعی و کر‬

‫سیر و مسا رتنی و برخی پا را حتّی از شههر و مح لّ هءه‬ ‫خ ه هود ب ی ه ه هرون نمی گذار ن ه ه هی ‪( ...‬وهمههههن ‪)۴۲۴- ۱۱ ،a‬‬

‫تحهول‬ ‫یا تد و می توانی اگر مجالش ده ن هی م هورث‬ ‫ّ‬ ‫بن ی هادین ک ه هر‬

‫چنین ا راطی در روحیّ ات و خ لقیّ ات ما نیهز دیهیا‬

‫دیانت برآمیا از روان ایران‪ ،‬آمیختد با بنیادها‬

‫میشود ‪ ۱.‬با این حال در قل‬ ‫ذبد بد سو‬

‫هر ایرانی هششی پر‬

‫میزنی تو این هد نشان می دهی نیستی‪ ،‬از قومی‬ ‫بد سرزمینی وابستد ا‬

‫در قرنها‬

‫و ا تم ه هاعی در ا ی ه هران باش ه هی ‪ .‬ا ی ه هن‬

‫بزرگان این س هرزمین از زردش هت ت ها ام هروز‪ ،‬و‬

‫ههوش خههوردا بههها زبههان‪ ،‬رهنههگ و ادب و س ههه نن‬

‫گذشتءه دور و ود دارد و بد او نهی‬

‫هستی هوشمنی با سابقد ا‬

‫کر‬

‫اخ ی هر ب هد آن دس هت‬

‫درخشان و ا تخارآمیز ‪.‬‬

‫هد در روزگاران گوناگون خر‬

‫ایرانی است ‪ .‬در این آ ی هین اس هت ه هد‬ ‫ایرانی ه ت‬ ‫ّ‬

‫سرانجام مییانگاهی راخ و پر نزهت برا‬ ‫خود می یابی و روح پر تکاپو‬

‫تج لّی‬

‫ایران هد قرنها در‬

‫عالم بودا و بر نیمی از هان حکومت می هردا‪ ،‬و‬ ‫برس ه هی ه هد ایگ ه هاا راس هتین خ ه هود را ب ه هاز‬

‫هوی ت‬ ‫گردباد حوادث از سویی بد سویی غلتییا‬ ‫ّ‬

‫اص هلی خ هود را ب هاز می یا ب هی ‪ .‬و ن هد تنه ها آن‪ ،‬ه هد ب هار‬

‫انییش همنیان‬

‫دیگر ایران دینی هانی ماننی زردشتی ب هد ه هان‬

‫ایران و آنان هد درد مسایل ا تماعی ما را دارنی‬

‫عر ه هد م ه هی دارد ه ه هد ه ه هزاران س ه هال پ ه هیش از ا ی ه هران‬

‫مطرح است هد چگوند ایران می توانی از این دایرءه‬

‫برخاس هت و بس هیار‬

‫از عقا ی ه هی و ا ک هار دی ن ه هی را از‬

‫ههادءه تر ّق ههی‬ ‫خبیثهد خههود را بیههرون هشهی و قههیم در‬ ‫ّ‬ ‫بنه ه هی ‪ .‬م ه هردم ا ی ه هران چگو ن ه هد می توان ن ه هی ب ه هد تع ه هالی‬

‫یهودی ت گر تد تا اسالم وامیار تعالیم خود ساخت‪.‬‬ ‫ّ‬

‫چ ن ه هین ه ه هار س ه هترگی‪ ،‬یع ن ه هی نج ه هات ا ی ه هران از‬

‫انسههانی ت‬ ‫اخالق هی‪ ،‬تع هادل روح ه هی‪ ،‬ع هیالتورز ‪،‬‬ ‫ّ‬

‫گرداب هائلی هد در آن دست و پا میزنی نیازمنی‬

‫با ی هی روز‬

‫ی هابی ‪ .‬ا ی هن پرس هش ن ی هز هم هوارا ب هرا‬

‫متأسفاند بد آن‬ ‫دست یابنی و از دروغ و ناراستی هد‬ ‫ّ‬

‫ش ه ههرا انی ره ه هایی یاب ن ه هی ‪ .‬ز ی ه هرا ب ه هیون حص ه هول ا ی ه هن‬ ‫مههاد‬ ‫ش ه هرایط‪ ،‬ه ه هر پیش ه هر ت ص ه هنعتی و ترقّ ههی‬ ‫ّ‬ ‫ایجاد ظلم‪ ،‬خشونت‪ ،‬ساد و تباهی ثمر دیگر‬

‫ه هز‬

‫بد بار نمی آورد‪ ،‬چنانکد دییا ایم و می بینیم ‪.‬‬ ‫چنین پرسشی برا‬

‫بسیار‬

‫از آنان هد قلبشان‬

‫خارق الع ه هادا و معج ه هزا ا‬

‫واقع ه هد ا‬

‫دمیین روح ییی‬ ‫چیز‬

‫ب ه هزر‬

‫یع ن ه هی‬

‫در سم ایران است‪ ،‬همان‬

‫هد حضرت عبیالبهاء عمر خود را مصروف‬

‫آن داشتنی‪:‬‬

‫امییواریم هد از برا ایران اسبابی راهم آیی‬ ‫هد سب‬

‫راحت و اطمینان عموم گردد‪ .‬عیل و‬

‫بد عشق ایران میطپی بی پاسخ می مانی و گاا آنان‬

‫انصاف بد میان آیی‪ ،‬ور و اعتس هاف نما ن هی ‪.‬‬

‫را در یا تن چارا بد بیراهد می هشی ‪ .‬باز یا تن این‬

‫ما ‪ ...‬خیر عموم خواهیم و ترق ّهی مه هور‪ ،‬و ب هد‬

‫اعتقادات ه ن هونی و تفس هیر و تعب ی هر‬

‫و روز می هوش ه ه هیم ه ه ه هد خ ه ه هیا ی ه ه هک روح‬

‫هویّ ت و خرون ایران از بن بست ت هاریخی خ هود ب ها‬

‫وصلد پیند ها‬

‫روشنفکرا نءه دینی‪ ،‬از اصولی هد تغییر پذیر نیست‪،‬‬ ‫ام ا این پرسش برا‬ ‫امکان نیارد ‪ّ .‬‬

‫بهائیان و همءه‬

‫هسانی هد با آ ی هین به هائی آش هنایی دار ن هی پاس هخی‬

‫‪48‬‬

‫عالم آداب و اخالق ایران خیمت می هنیم ‪.‬‬ ‫شهه‬ ‫ی ی هی‬

‫در س ه هم ا ی هران بیم ه هی‪ ،‬ت ها ی ه هک ق ه ّوءه‬

‫خ هارق الع ه هادا در بن ی هءه ا ی ه هران و ایران ی هان ل ه هوا‬ ‫نمایی ‪ ( . ...‬عبیالبهاء ‪)۲۲۳‬‬ ‫‪۲‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫قوءه خ هارق الع هادا‬ ‫این روح ییی و ّ‬

‫همانس ه هت ه ه ه هد ب ه ه ها زردش ه ه هت در ا ی ه ه هران‬ ‫هخامنشهههههی دمیهههههی‪ ،‬بهههههها موسهههههی ق ه ه ه هوم‬ ‫ب ن هی اس ه هراییل را ب ه هد س ه هامان رس ه هانی‪ ،‬ب ه ها‬ ‫تمین‬ ‫تمین مسیحی و با‬ ‫محمی ّ‬ ‫مسیح ّ‬ ‫ّ‬ ‫اسالمی را بد هان عر د داشت ‪ .‬حال‬

‫قهوءه‬ ‫بایهی پرسهیی امهروزا هز آیهین بههائی ّ‬

‫روح هانی دیگ هر‬ ‫معنهو‬

‫ب ه هرا‬

‫ایج هاد رس ه هتاخیز‬

‫م لّ ه ت ا ی هران و هود دارد ی ها ن هد؟‬

‫پاسخ عبیالبهاء بد این پرسش صریح و‬ ‫روشن است‪:‬‬

‫ا ی هن ب ه هاغ ه ه هزار س هال خ ه هراب ب ه هود‪،‬‬ ‫درختان پژمرد‪ ،‬گلها ا سرد‪ ،‬گلشن‬ ‫شی ت سرما گلخن‬ ‫از صولت برد و ّ‬ ‫گرد ی هی‪ ،‬ح هال الحم هیا ه هد موس ه هم‬ ‫بهار آمی و نفحءه مش هکبار وز ی هی‪ ،‬ا ب هر‬ ‫رحم ه ه هت بار ی ه ه هی‪ ،‬ح ه ه هرارت ش ه ه همس‬ ‫حقیقت بتابیی و نسیم ان پرور مرور‬ ‫نمود ‪ ...‬از خاور ایران چنان صبحی‬ ‫دمیی هد باختر من ّور گشت ‪ ...‬خوشا‬ ‫ب هد ح هال پارس هیان‪ ،‬خوش ها ب هد ح هال ایران ی هان ‪.‬‬

‫‪۳‬‬

‫( عبیالبهاء‪)۲۲۶ b‬‬ ‫بنیان گذاران این دین‪ ،‬با آن هد بیشتر عمر خود‬

‫( عبیالبهاء‪. )۲۲۴ b‬‬

‫را در تبعیی ناخواستد در خارن از ایران بسر بردنی‪،‬‬

‫در ا ی ه هن بیا ن ه هات و داه ه ها مان ن ه هی آن ب ه هد روش ه هنی‬

‫ا ی هران را خا ن ه هءه خ هود احس ه هاس م هی نمود ن ه هی‪ ،‬ب ه هد آن‬

‫م ه هی بینیم ه ه هد انما ی ه هءه آ ث ه هار به ه هائی ترقّ ههی ا ی ه هران و‬

‫سرزمین صمیماند عشق میورزیینی‪ ،‬بار امانتی بد‬

‫سرب لنی‬

‫این هشور و مردم آن اس هت‪ ،‬و ا هق ا ی هن‬

‫رسالت را تا آنجا میرسانی هد بد رمودءه حضرت‬

‫عبیالبهاء ایران غبطءه بهشت برین ‪ ۴‬گردد‪ .‬ت أ هیی‬

‫حضرت عبیالبهاء صریح و روشن است ‪.‬‬

‫این امر عظیم عاقبت اهل ایران را سرور عالم‬ ‫امکان هنی ‪ ( .‬عبیالبهاء ‪ )۴ ،a‬و یا‪:‬‬ ‫یقین است هد م هوطن آن ن هور م ب هین [ حضهرت‬

‫بهاءا ] غبطءه بهشت برین گردد ‪.‬‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫دوش می هشیینی هد همانا بار گذشتءه ا تخ هارات‬ ‫مقیر است از طریق‬ ‫ایران باستان بود‪ ،‬امانتی هد ّ‬

‫این آیین بد امروز و بد آینیا ایران منتقل گردد‪ .‬این‬

‫امانت رسالتی ا ل ٓهی برا‬

‫رس هانین ا ی هن هش هور ب هد‬

‫ترقّی و شکوا و عظمتی است هد دست تقییر برا‬ ‫آن رق ه ه هم زدا ‪ .‬آ ث ه ه هار حض ه ه هرت به ه ه هاءا و حض ه ه هرت‬ ‫مملهههو از بش ه هارت و اش ه هارت ب ه هد چ ن ه هین‬ ‫عبههیالبهاء‬ ‫ّ‬ ‫رسالتی است ‪ .‬و ند تنها آن‪ ،‬هد پیشگوییها آثار‬ ‫‪49‬‬


‫زردش هتی ن ی ه هز پ ه هیش ش هرط س ه هر ب ه هرآوردن ا ی ه هران را از‬

‫غ هرب چ ه هون ص هبحی روش ه هن از خ هاور ا ی ه هران دم ی ه هی و‬

‫ما ن ه هیگی و رس هیین ب ه هد رخ ن ه هیگی و‬

‫ب هاختر را روش هن ه هرد و ب ها ص هیها نط هق و خطا ب ه هد در‬

‫مقیر خود‪ ،‬در ظهور سوشیانس‪ ،‬موعود‬ ‫ّ‬

‫دانش ه ه ه هگاا ها‪ ،‬هلیس ه ه ه هاها‪ ،‬و مج ه ه ه هامع عم ه ه ه هومی و‬

‫خاهس هتر عق ه‬ ‫رهمنی‬

‫آن د ی هن م هی دا ن هی ه هد ب هد اعتق هاد بهائ ی هان ب ها ظه ه هور‬ ‫حضرت بهاءا‬

‫‪۴‬‬

‫بلنیآوازا نمود ‪ .‬هم هءه اینه ها ب ها ن هام پ ی هامبر ص هلح از‬

‫شکل پذیر ت ‪.‬‬

‫هر یک از تعالیم بهائی را هد بنگریم برا‬ ‫قوم یا هشور‬

‫دریچ هد ا‬

‫ب هد س هو‬

‫خصوص ه هی ن ه هام ا ی ه هن ا ی ه هران را در امریک ه ها و ارو پ ه ه ها‬

‫هر‬

‫ترقّ هی و تع هالی‬

‫است بد راخور نیازها خود‪ ،‬و اغراق نیست اگر‬

‫هد تا آن زمان مورد تحقیر بود‪ ،‬شاهانش‬

‫هشور‬

‫در سفرها‬

‫رنگ مورد استهزاء قرار می گر تنی و‬

‫زمامیارانش بد ساد و بی لیاقتی شهرا بودنی ‪.‬‬

‫گفتد شود هد در مورد ایران این امر بد باالترین مقام‬

‫حضرت عبیالبهاء هودهی ند سالد بودنی هد‬

‫ام ا ایران بخت آن را نیز یا هت ه هد ا ی هن‬ ‫میرسی ‪ّ .‬‬ ‫پنجرا ها را عبیالبهاء بد سو او گشود و در تمام‬

‫همراا با پیر و خانوادا از ایران رانیا شینی و ب هد‬ ‫سفر‬

‫عک ههه ا دغیغ ه هءه ک ه هریش ترقّ هههی‬ ‫عمههر خههود از زنههیان ّ‬

‫حال در تمام لحظات عمر در ایران و با روح ایران‬

‫روحانی و معنو‬

‫و ا تماعی ایرانیان بود ‪.‬‬

‫رابطءه حضرت عبیالبهاء با ایران چیز‬

‫نیست‬

‫ر تنی هد بازگشت در پی نیاش هت ‪ .‬ب ها ا ی هن‬

‫زنیگی می هردنی‪ ،‬با الواح و آثار و هزاران نامد هد‬ ‫از سو‬

‫متفکر‬ ‫ایشان بد ایران میر ت بیش از هر‬ ‫ّ‬

‫هد در یک مقالد بگنجی ‪ .‬این رابطد سراسر عشق و‬

‫دیگر بر گرایشها‬

‫حی پرستش‪ ،‬شور دل‬ ‫دلیادگی‪ ،‬ست ایش ایران در ّ‬ ‫و نگرانی از آشفتگیها و ناهامیها این سرزمین‬

‫گذاردنی و هم امروز هد قری‬

‫حل برا‬ ‫و سرانجام ارائءه راا ّ‬

‫رهایی آن از چنگال‬

‫ظلم و بی داد و خرا ات است ‪.‬‬

‫دینی و ا تماعی ایرانیان تأ ثیر‬

‫یک قرن از و اتشان‬

‫می گ ه هذر د حضورش ه هان در ا ی ه هران ب ه هیش از ه ه هر زم ه هان‬ ‫احساس می گردد ‪.‬‬ ‫از دوران هوتاا ند سال زنیگانی ایشان در ایران‬

‫حض ه ه هرتش را با ی ه ه هی یک ه ه هی از درخش ه ه ه هان ترین‪،‬‬ ‫شخصهی تها‬ ‫پاک ترین‪ ،‬داناترین‪ ،‬و ا ل ترین‬ ‫ّ‬

‫زیاد چیز‬

‫نمی دانیم ز چنی خاط رءه ناگوار هد در‬

‫س هفر ارو پ ه ها از ز ب هان خودش ه هان ب هرا‬

‫همراه ه هان نق ه هل‬

‫تاریخ معاصر هان بشمار آورد ‪ .‬ب هی ه هت نیس هت‬

‫شیا ‪ .‬یکی وقتی هد منزلش هان را غ هارت هردا ا ن هی‪،‬‬

‫هد هی قلمی تاهنون قادر بد توصیف ایشان نشیا‬

‫پیرش ه هان‪ ،‬حض ه هرت به ه هاءا ‪ ،‬در ز ن ه هیان هس ه هتنی‪ ،‬و‬

‫و هی تاریخ نگار‬

‫نتوانستد چهرءه ایشان را آنطور‬

‫ایشان را هد هودهی خردس هال هس هتنی م هادر ب هرا‬

‫ه هد شایس هتد اس هت ب ه هر ص هفحات ت هاریخ ب ی ه هاورد ‪ .‬در‬

‫گر تن چنی قران بد خانءه یکی از اقوام می رستنی تا‬

‫حههی همهال تج لّ ههی‬ ‫شخصهیّ ت ایشهان انسههانیّ ت بهد ّ‬

‫هوچد دنبالشان می هننی‬

‫نم هود‪ ،‬عش هق و محبّ هت ب هد همگ هان مع ن ها‬

‫خود را باز یا ت‪ ،‬مرات‬

‫حقیق هی‬

‫ضل و ا دب حض هرتش‬

‫چون اقیانوسی بیکران با هر مون گوهرها‬

‫شاهوار‬

‫متنوع‬ ‫نثار رهنگ بشریّ ت هرد ‪ ۶.‬با آثار بیشمار و‬ ‫ّ‬

‫خود گنجینءه ادبیّ ات دینی هان را غنا و وسعتی‬ ‫بی سابقد بخشیی ‪ .‬و سرانجام با سفرها‬

‫‪50‬‬

‫خود بد‬

‫بچدها‬ ‫آذوقد تهیّد هننی ‪ّ .‬‬

‫و بابی بابی گویان قصی دارنی ایشان را بگیرنی و‬ ‫آزار برساننی ‪ .‬حضرت عبیالبهاء در هر یاس خاندا‬ ‫در گوشءه تاریکی پنهان می شونی تا ش‬

‫را برسی‪،‬‬

‫و بع ه هی خ ه ه هود را دوان دوان در ت ه هاریکی ب ه ه هد م ن ه ه هزل‬ ‫میرساننی ‪( .‬زرقانی‪ ،‬ن‪)۱۳۴ ،۲‬‬ ‫خاطرا دیگر بد همان تلخی‪ ،‬وقتی اس هت ه هد‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫همراا با یکی از آدمها خانوادا برا‬

‫دییار پیر‬

‫می د ی ه هی‬

‫ص ه هیا‬

‫ش ه هیپور بل ن ه هی می ش ه هود‪ ،‬چ ه هد‬

‫ب ه هد ز ن ه هیان س ه هیاا چ ه هال طه ه هران میرو ن ه هی ‪ .‬از مح ه هیط‬

‫حک هایتی اس ه هت؟ یک هی از اح ب ّ ه اء را گر تد ا ن ه هی ‪.‬‬

‫ا را نمی بینی ‪ .‬در‬

‫هرد ن هی ‪ .‬ب ها س هنگی [ سهرنیزا] ت هن آنه ها را س هوراخ‬

‫متعف نی می گردنی‬ ‫روشن بیرون وارد سردابءه تاریک‬ ‫ّ‬ ‫آنقیر تاریک هد چشمشان هی‬ ‫اواس ه ه هط پ ل ه ه هدها ص ه ه هیا‬

‫پ ه ه هیر را می ش ه ه هنونی ه ه ه هد‬

‫س ه هلیمان خ ه هان و م ی ه هرزا ه هتح ا را ش ه همع آ ه هین‬ ‫هردنی و شمع گذاردنی و در لو‬

‫اینها هوچد‬

‫می رمود ن ه هی او ر ا نیاور ی ه هی ‪ .‬ل ه هذا در ح ی ه هاط ز ن ه هیان‬

‫از سرباز درست هردنی‪ ،‬خرس میرقص هانینی‪،‬‬

‫نشس هتنی ت ه ها نو ب ه هت ب ی ه هرون آم ه هین ز ن ه هیانیان رس ه هیی و‬ ‫حضرت بهاءا را در حالیکد با چنی نفر همزنجیر‬

‫میمون میرقصانی نی‪ ،‬دایرا و ن ّق هارا میزد ن هی‪،‬‬ ‫ش هیپور می نواخت ن هی ب هد ا ی هن تفص هیل در هوچ هد و‬

‫بودنی از دور دیینی‪ ،‬بد قول خودشان‪:‬‬

‫بازار می گردانینی تا شام شی و بد آنها میخ و‬

‫شی ت سنگینی بد صعوبت‬ ‫چد زنجیر هد از ّ‬

‫حر ه ه هت می داد ن ه هی و آن حا ل ه هت خی ل ه هی مح ه هزن‬ ‫[ غم آور] و مؤ ثّر بود ‪( .‬زرقانی‪ ،‬ن‪)201 ،6‬‬ ‫و دیگر خاطرا ا‬

‫والیوز میزدنی هد برقصیی ‪ ...‬ب هد ه هر طبق هد و‬ ‫ص هنفی ی ه هک نف ه هر از اح ب هاب را می داد ن ه هی ه ه هد‬ ‫شهیی هننی ‪ ...‬بد سوارا نظام یکی را دادنی هد‬

‫عک ا‬ ‫هد سالها بعی در تبعیی ّ‬

‫بکشنی ‪ .‬اینها با شمشیر ب رهند بر سر او ریختنی ‪.‬‬

‫مؤیی آن را در هتاب‬ ‫ّ‬

‫گفت حضرات س هی او قیم هد ش هیا‬

‫نقل می رماینی و دهتر حبی‬ ‫خود نقل هردا است‪:‬‬

‫میرغض‬

‫اس هت م هن با ی هی ا ی هن را ب ب هرم د هن ه هنم ‪ .‬چط هور‬

‫من طو انی مثل تیر زدن بد ش هاا را د ی هیا ام ‪.‬‬

‫ببرم؟ با و ود این دست ب هر نمی داش هتنی ‪ .‬در‬

‫هی الحقیق هد طو هانی ب هود ه هد ش هرح نمی ت هوان‬

‫این بین یک دیز پز آمی گفت من می برم ‪.‬‬

‫داد ‪ .‬ه هر چ هد گف ت هد ش هود هوق آن اس هت ‪ .‬ی هک‬

‫قیمد شیا را مع هردا‪ ،‬ب هرد در‬

‫ع ب ّه ه اس ن ه هامی ب ه هود آدم س ه هلیمان خ ه هان ‪ .‬هم ه هءه‬ ‫اح ب ه ه هاب را می ش ه ه هناخت ‪ .‬او ب ه ه ها توپچیه ه ه ها و‬ ‫راشه ه ها می گرد ی ه هی‪ ،‬ب ه ه هد خا ن ه هءه اح ب ه ه هاب وارد‬

‫کدها‬ ‫آن ت ّ‬ ‫تون دیز‬

‫پز‬

‫و آنها را سوزانی ‪ .‬دیگر وصف‬

‫مؤی ی‪)۳۶۶- ۶۶ ،‬‬ ‫نیارد هد چد خبرها شی ‪ّ ( ...‬‬

‫زئی ات خوددار‬ ‫حضرت عبیالبهاء از شرح‬ ‫ّ‬

‫میش ه هی ‪ ...‬از هف ه هت س ه هوراخ اح ب ه هاب را ب ی ه هرون‬

‫رمودا انی ‪ .‬بایی شرحی عجی‬

‫می هش ه ه ه هیینی ‪ .‬هفتص ه ه ه هی هشتص ه ه ه هی س ه ه ه هوار در‬

‫یک ا سر اطریشی بد نام هاپیتان آلفرد ون گوموئنز‬

‫ستجو اح ب ّاء بود ن هی ‪ .‬در م ی هع راا گ هذرها‬ ‫آخو ن ه هیها می ایس ه هتادنی‪ ،‬ر ی ه هاد میزد ن ه هی‪ :‬ا‬

‫‪ Gumoens‬و دیگر ناظران غربی پس از واقعءه سوء‬

‫م ه ه هردم‪ ،‬ا گ ه ه هر خ ه ه هیا را میخواه ی ه ه هی بابیه ه ه ها را‬

‫ناصهرالی ین ش هاا نگاش ه تد انی خوا ن ه هی‬ ‫قصهی بهد هان‬ ‫ّ‬

‫( ‪ )Momen, 132‬ت ه ه ها ب ه هر قس ه ه هاوت و ب ه ه هیرحم ه ه هی و‬

‫بک شیی‪ ،‬اگر پیغمبر را دوست داریی بابیها را‬

‫سنگیلی هسانی هد در بابی هشیها دست داشتنی‬

‫بک ش ه هیی‪ ،‬ا گ ه هر ش ه هاا را میخواه ی ه هی بابیه ه ها را‬

‫پی برد ‪ .‬قساوتهایی هد تا امروز بد شیییترین و د‬

‫بک شیی‪ ،‬اگر حفظ ان و مال و اهل و عیال را‬

‫ادامد دارد ‪.‬‬

‫میخواهیی بابیها را بکشیی ‪ ...‬شاا هم زخمی‬ ‫ت ی هر خ هوردا‪ ،‬ب هد مج ه ّر د اینک هد ب هو می ب هرد هس ه هی‬ ‫ب ه هابی اس ه ه هت‪ ،‬ه ه هورًا می گر ه ه هت ‪ .‬ی ه ه هک د ع ه ه هد‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫و باور نکردنی هد‬

‫بر این خاطرات ت ل هخ با ی هی گزارشه ها‬ ‫نا پ هذیر‬

‫پا ی هان‬

‫ه ه هد در سراس ه هر ح ی ه هات ب ه هد دس ه هت ایش ه هان‬

‫میرسیی ا زود هد یکی پس از دیگر‬

‫حکایت از‬

‫‪56‬‬


‫ز رها و هشتارها‪ ،‬س هوختن خا ن هد و خرمنه ها‪ ،‬آوارا‬

‫گ ه ه هوهر ر ی ه ه هز‪ ،‬از خ ه ه هاورش هم ه ه هوارا خورش ه ه هییت‬

‫گش هتن بهائ ی هان و متالش هی ش هین خانواداه ها‪ ،‬ی ت هیم‬

‫نورا ش ه هان و در ب ه هاخترش م ه هاا تا ب ه هان نما ی ه هان‪،‬‬

‫ش ه هین اطف ه هال‪ ،‬بی سرپرس ه هت ش ه هین خ انواداه ه ها‪ ،‬و‬

‫هشورش مهرپرور و دشت بهشت آسایش پرگل‬

‫اینگوند اخ بار انگی از داشت ‪.‬‬

‫و گ ی ه هاا و ههس ه ه هارش پ ه ه ر از م ی ه ه هوا ت ه ه هازا و ت ه ه هر و‬

‫بهههها ایهههههن درد انکههههاا از ز هههههر و آزار مسهههههتمر‬

‫چمن زارش رشک باغ بهش هت‪ ،‬هوش هش پیغ هام‬

‫بهائیان‪ ،‬با آن سفر سخت تبعیی از ایران بد عراق‬

‫ژرف پرخروش‪،‬‬

‫سروش و وشش چون دریا‬

‫در زمستانی سخت‪ ،‬و با آن خاطرات تلخ از دوران‬

‫روزگار‬

‫ه هودهی‪ ،‬ح ی هرت انگ ی هز اس هت ه هد در آ ث هار حض ه هرت‬

‫اخ ت ه هر بزر گ ه هواریش پنه ه هان در ز ی ه هر رو پ ه هوش‪ ،‬ب ه هاد‬

‫عبیالبهاء ز شوق و عشق و شیفتگی بد ایران و ز‬

‫به هارش خ ه هزان ش ه هی و گ ل ه هزار دلر ب ه هایش خ ه هارزار‪،‬‬

‫نمی بینیم ‪.‬‬

‫چشمد شیرینش شور گشت و بزرگان نازنینش‬

‫آنچد در آثار و گفتار ایشان از ایران می بینیم زیبایی‬

‫آوارا و در بد در هر هشور دور‪ ،‬پرتوش تاریک‬

‫بزرگیاشت و تحسین از مرد م آن چیز‬ ‫و م هال اس هت و آنچ هد ب هرا‬ ‫بزرگوار و عظمت و سربلنی‬

‫آن هش هور آرزو دار ن ه هی‬ ‫است ‪ .‬بد ذهر یکی‬

‫دو نموند از داها و صیها اهتفا می هنم‪:‬‬

‫بود هد آتش دانشش خاموش شی و‬

‫ش ه هی و رودش آب بار ی ه هک ‪ .‬ت ه ها آنک ه هد در ی ه ه ها‬ ‫بخششت بد وش آمی و آ تاب دهش دمیی‪،‬‬ ‫بهار تازا رس یی و باد ان پرور وزیی و ابر بهمن‬

‫ه هوا ‪ ،‬پ هاک یزدا ن ه ها خ هاک ا ی هران را از آغ ه هاز‬

‫باریی و پرتو آن مهرپرور تابیی ‪ .‬هش هور بجنب ی هی و‬

‫و ش ه هورانگیز و دا ن ه هش خ ی ه هز و‬

‫خا ه ه هیان گلس ه هتان ش ه هی و خ ه هاک س ه هیاا رش ه هک‬

‫مش ه هگبیز رم ه هود‬ ‫‪52‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫بوستان گشت ‪ .‬هان هانی تازا ش هی و آوازا‬

‫چنههههین گمههههان بههههاطلی] ‪[ .‬بههههرعکس] ایران ی ه ه هان در‬

‫بلنی گشت و دشت و ههسار سبز و خ ّر م شی و‬

‫استعیاد طر بر دیگر اقوام و م ل ّتها‬

‫هنگام شادمانی است ‪ ،‬پیغام آسما نی است‪،‬‬

‫ایران با اعتیال هوا و مهر طبیعت و برتر ها‬

‫مرغان چمن ب هد ترا ن هد و آه ن هگ هم هیم ش هینی ‪.‬‬

‫زم هین بر ت ه هر‬

‫بنگاا اودانی است‪ ،‬بییار شو بییار شو ‪...‬‬

‫رو‬

‫داش ه هتد و دار ن هی ‪ .‬همچ ن ه هین هش ه هور‬

‫غرا ی ه هایی و خ ه ه هاک زر ب ه ه هارش هم ه ه هوارا م ه ه هورد‬

‫( عبیالبهاء ‪)667 ،a‬‬

‫تحس هین ب هودا اس ه هت ‪ .‬آنچ هد ام ه هروزا ب هیان ن ی ه هاز‬

‫و در م هورد م هردم ا ی ه هران‪ ،‬هم هان مردم هی ه ه هد در‬

‫دارد ژرف انییشی و بلنی ه ّم ت هی و هم هر‬

‫ور‬

‫ن هادانی و ه ه هل دس ه هت و پ ه ها میزد ن ه هی و ز ه هر و آزار‬

‫بستن بد هوشش و تالش و تربیت‪ ،‬و تشویق بد‬

‫دیگرانییشان از ملد بهائیان را زئی از ایمان و‬

‫ش ه هرا ت و ع ه ّهز ت و دیگ ه هر ه ه هیفها‬

‫بلنیپا ی ه هد‬

‫ب ه هیگویی و طع ن ه هد و ش ه هکایت نگش ه هودنی بلک ه هد ب ه ها‬

‫ح ه هال ا ی ه هن اظه ه هار نظ ه هر و ا ی ه هن عش ه هق و ش ه هور و‬

‫خود می دانستنی و می داننی‪ ،‬هرگز زبان بد‬

‫مذه‬

‫گشودن پردا ا‬

‫از ا تخارات گذشتءه ایران لو‬

‫‪۷‬‬

‫است ‪ ( .‬عبیالبهاء ‪)68 ،‬‬

‫دلس هوز‬

‫‪c‬‬

‫را مقایس ه هد هن ی هی ب ه ها برداش هت و قض ه هاوت‬

‫چش ه همان ایش ه هان هوش ه هیینی ایران ی ه هان را از خ ه هواب‬

‫ناظران غربی‪ ،‬یعنی نویسنیگان و دیپلماتهایی هد‬

‫غفلت بییار سازنی و بد شاهراا عیالت و انصاف‬

‫در همان قرنها از ایران دیین می هردنی ‪ .‬از میان‬

‫راهبر شونی‪:‬‬

‫داها و صیها مورد بد یکی دو مورد اهتفا می هنم ‪.‬‬

‫‪ ...‬در روز گ هاران پیش هین هش هور ا ی هران ب هد مان ن ه هی‬

‫صفوید بد ایران‬ ‫سی اح رانسو هد در عهی‬ ‫ّ‬ ‫شاردن ّ‬ ‫سفر نمود در سفرنامءه خود چنین می نویسی‪:‬‬

‫آ اق بود و آ تاب ش هکوا و خوش هبختی اش ب هد‬

‫و بزرگترین‬

‫قل‬

‫عالم و چون شمع روشن نور بخش همءه‬

‫ایرانیان بسیار مخفی هار و متق ّل‬

‫ماننی شفق صبحگاهی از ا ق ه هان ب هر آم هیا‬ ‫هان‬

‫متم ّل ق هین ع هالم هس هتنی و در دنا ئ هت و وقاح هت ه هم‬ ‫بیهم ت ه ها می باش ه هنی ‪ .‬ب ه هد غا ی ه هت دروغگ ه هو هس ه هتنی و‬

‫ش ه ههرا و ب ه ه هد داش ه هتن تم ه ه ّهین و‬

‫هارشان همد پرگویی و قس م و آید است ‪ ...‬چنان در‬

‫ره ن ه هگ س ه هرا راز ب ه هود ‪ .‬ا ی ه هران مر ه ه هز ص ه هنعت و‬

‫مهارت دارنی هد محال است انسان‬

‫بود ‪ ...‬م ل ّت ایران در میان همد م ل ّتها‬ ‫ب ه هد ه ه ه هانگیر‬

‫ع ل هوم‪ ،‬سرچش ه همءه ه ن هر و ه هنّآور ه ها‬

‫ب ه هزر‬

‫و‬

‫خیعد و ری‬

‫بد دامشان نیفتی ‪ ( .‬مالزادا‪)۷۴ ،‬‬

‫ه ه هانون ض ه هیلت و ص ه هفات پس ه هنیییءه انس ه هانی‬

‫شاهزادا الکسی سولتیکوف هد در زمان قا ار‬

‫شناختد میشی ‪ .‬دانش و هوش مردم این هشور‬

‫در ا ی ه هران س ه هفر ه ه هردا در س ه هیاحتنامءه خ ه هود در ب ه هارءه‬

‫بلنیپاید مایءه حیرت هانیان بود و هوشیار‬

‫و‬

‫ایرانیان نوشتد است‪:‬‬

‫زیر ه ه ه ه هی ایش ه ه ه ه هان رش ه ه ه هگ عالم ی ه ه ه ه هان را ب ه ه ه ه هر‬ ‫می انگیخت ‪ ( . ...‬عبیالبهاء ‪ )۲۶ c‬و نیز‪:‬‬

‫درس ه هتی ص ه هفتی اس ه هت ه ه هد در ا ی ه هران و ه هود‬ ‫نیارد ‪ ...‬دروغ بد طور‬

‫در عادات و ر سوم م هردم‬

‫همچو گمان نرود هد مردم ا ی هران در ذات و‬

‫ایران ریشد دوانییا هد اگر احیانًا یک نفر از آنها‬

‫طرت از هوش و زیرهی بر هستنی و یا درک‬

‫بد درستی نمایی و یا بد قول خود و ا نمایی‬

‫ر تار‬

‫و هم و عقل و استعیاد ذ اتی آنان از دیگران‬

‫چنان است هد گویی مشکل ترین هار دنیا را انجام‬

‫پست تر و روماید تر اس هت ‪ .‬پ ن هاا ب هر خیاو ن هی [از‬

‫دادا است و رسمًا از شما ایزا و پاداش و انعام‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫‪53‬‬


‫را ب ها پ ی هام نام هد ارت ب هاط م هی ده ن هی و از آن مفه هومی‬

‫توقّ ع دارد ‪ ( .‬مالزادا‪. )۶۳ ،‬‬

‫اخالقی و معنو‬

‫سر ان ماهیونالی انگلیسی می ن ویسی‪:‬‬

‫ا‬

‫ایرانیان ‪ ...‬اقی بسیار صفات پسنیییا انی‪...‬‬

‫بیست میآورنی‪:‬‬

‫رس هتم دس هتان‪ ،‬هم ن هام ت هو ب هد ق ه ّوءه شمش هیر‬

‫هانگیر گشت ولی آن ه هانگیر‬

‫در تم ه هام ن ه هون مک ه هر و حی ل ه هد و دورو ی ه هی و ریا ه ه هار‬

‫منته هی ب هد‬

‫اسیر در چاا عمیق شی و این هان را بیرود‬

‫غههی ار و در‬ ‫ماهرنهی و نسههبت بههد زیردسهتان شههقی و ّ‬

‫مقابل زبردستان ا تادا و هروتن می باش هنی ‪ .‬از ا ی هن‬

‫نمود ‪ .‬حال تو الحمی تسخیر هشور هیایت‬

‫گذش ه هتد مردم ه هی هس ه هتنی ب ه هیرح ه هم و هی ن ه هدخ ه ه هواا و‬

‫ایزد دانا نمود و اقلیم ایمان و ایقان را تح‬

‫‪۶‬‬

‫ه هرد ‪ .‬ا ی ه هن هشورس ه هتانی ا ب هی‬

‫حریص ‪ ( . ...‬مالزادا‪)۶۷ ،‬‬

‫این دو نوع قضاوت نمودار روشنی از تناق‬

‫هانگیر‬

‫و‬

‫سرمی‬

‫اس ه هت و ا ی ه هن‬

‫شکر هن خیا را ‪.‬‬

‫ا راط در خ لقیات ما ایرانیان است هد در باال بیان‬

‫( عبیالبهاء ‪)۱۳ ،‬‬

‫اشارا شی ‪ .‬تفاوت اینجاست هد حضرت عبیالبهاء‬

‫ا رستم‪ ،‬ستم هان را رو گر تد ‪ .‬نادانی و‬

‫ب ها آن هم هد خ هاطرءه ت ل ه هخ‪ ،‬در ایران ی هان هز خ ه هوبی و‬

‫تار ی هک ب هاختر و خ هاور را‬

‫‪d‬‬

‫بی هوشی چون ش ه‬

‫نمی بیننی و سفرا و دیپلماتها هد در‬

‫گر تد و تار نمودا ‪ .‬اگر تهمتن یزدانی دیوان را‬

‫ناز و نعمت آمینی و ر تنی ب هر ب هی ها و ت اریکیه ها‬

‫در ب ن ه ه هی ه ه ه هن و ا گ ه ه هر م ه ه هرد دل ی ه ه هر نگ گ ه ه هاهی‬

‫نیکی چیز‬

‫گ هردنه ها‬

‫انگشت می نهنی ‪.‬‬

‫شکس هتن و تهم هتن ب هودن آس هان و ل هی اه ه هرمن در‬

‫نمونءه دیگر عشق حضرت عبیالبهاء بد ایران‬ ‫تشویق دائم ایرانیان چد بد صورت رد‬

‫نادا ن هان را در هم هی ا ک هن ‪ .‬دش همن‬

‫بنی نمودن دشوار ‪ ( .‬عبیالبهاء ‪)۲۷۶ ،‬‬

‫چ هد ب هد‬

‫‪b‬‬

‫ا‬

‫ص ه ه هورت دس ه ه هتد مع ه ه هی و عم ه ه هومی ب ه ه هد اخ ه ه هالق‪،‬‬

‫نوشیروان‪ ،‬نوشیروان دادگستر و بینواپرور‬

‫درستی‪ ،‬پاهیامنی‪ ،‬راستی و عیالت است ‪ .‬گواا‬

‫بن ی ه هاد‬

‫ا ی هن ام هر ص هیها ل هوح و خطا ب هد در ت أ ه ی هی ب هر هس ه‬

‫بر اس هت ‪ .‬ش ه ههریاران ب ه ها ی ه هارا و ا س ه هر هم بس ه هتر‬

‫چنین ضایلی است ‪ .‬نگاا حضرت ع ب هیالبهاء ب هد‬

‫خ هاک ش هینی و او چ هون اخ ت هر تاب ن هاک از خ ه هاور‬

‫تاریخ ایران قط بر یک زمیند متمرهز است و آن‬

‫هانبانی در هیهان اودانی روشن و نور پاش‬

‫پ ن ه هی آم ه هوختن از ت ه هاریخ و س ه هاختن ایرا ن ه هی آ ب ه هاد ب ه ها‬

‫است ‪ .‬اگر بنیاد‬

‫نهی چنین بند ‪ .‬انت شاد‬

‫مردمانی با رهنگ‪ ،‬درست هردار و درست پنیار ‪.‬‬

‫باد ‪ ( .‬عبیالبهاء ‪)۲۷۴ ،‬‬

‫مثالً در نامدها‬

‫نگها‪ ،‬هشتارها‪ ،‬ناهامیه ها و سلحش هور ه ها‬ ‫پهلوا ن هان اس هت ت ب هییل ب هد ه ت هابی دی ن هی و اخالق هی‬ ‫م ه هی گ ه هردد و ه ه هر ن ه هام و ه ه هر داس ه هتان از آن حماس ه هءه‬ ‫اودان بهاند ا‬

‫‪۴‬‬

‫حض هرت ع ب هیالبهاء ب هد بهائ ی هان‪،‬‬

‫مخصوصًا بهائیان زردشتی تبار‪ ،‬شاهنامه هد شامل‬

‫می شود تا از تاریخ بییل بهتر‬

‫بر پ ه ها نم ه هود ه ه هد ه هاودان اس ه هتوار و پ ه ها‬

‫‪b‬‬

‫مشکالت ا تماعی و سیاسی ایران نیز از نظر‬ ‫حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء دور نما ن ه هی و س ه هوا‬

‫بس ه هیار‬

‫م طالبی هد در طهی ا ل هواح و خطاباتش هان در م هورد‬ ‫ّ‬ ‫اصههالح ای ه هران صههادر شههی‪ ،‬در طههی دو رس ه هالد ب ه هد‬ ‫ّ‬ ‫نامها ‪ :‬رسالءه مانی اه و رساالءه سیاسای ه راهبرده هایی‬ ‫برا‬

‫حل مشکالت عمیقی ه هد ا ی هران دورءه قا هار‬ ‫ّ‬

‫ارا ئ ه هد گ ه هردد ‪ .‬در ا ی ه هن نام ه ه هده ه ها معم ه هو الً حض ه ه هرت‬

‫با آن روبرو ب هود ارا ئ هد رمود ن هی ‪ .‬از م ل هد در رساالءه‬

‫اساطیر و تاریخی نام گیرنیا‬

‫ادارءه هشور توصید می نماینی هد‬

‫عبیالبهاء نهادها‬

‫‪54‬‬

‫مانی ه اصولی برا‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫از آنه ه ه ها ع ه ه هیالت ا تم ه ه هاعی و تش ه ه هکیل مج ه ه هالس‬

‫زمینءه بهیاشت و رعایت نظا ت نیز پیشگام بودنی‪.‬‬

‫مش هورت ( مجلهس شهور ) را ههد اسهاس مشههروطیّ ت‬

‫حم ام دوش در دهات و شهرها س هاختنی ه هد‬ ‫داها ّ‬

‫است می توان نام برد ‪ .‬رساالءه سیاسای ه انگش هت ب هر‬

‫مش هکلی می گ هذارد ه ه هد قرنهاس هت دامنگ ی هر ا ی ه هران‬ ‫اسهت یعنهی بهال‬

‫حم ام خزی ن هد و آلودگیه ها‬ ‫هم میهنان از ر تن در ّ‬ ‫آن هد مو‬

‫و میر و بیمار‬

‫مر‬

‫می شی رهایی‬

‫مال یهان و روحهانیّ ون در‬ ‫میاخلهءه ّ‬

‫صح ت در طهران ت أسیس‬ ‫یابنی ‪ .‬بیمارستان بهائی‬ ‫ّ‬

‫تا زمان قا ار می ا کننی و م هوارد روش هنی از ت ن هد و‬

‫تخص هههص در‬ ‫دهتهههر امریکهههایی از ملهههد یکهههی بههها‬ ‫ّ‬ ‫بیمار ه ها ب هانوان ب هرا هم هک ب هد ادارءه آن ب هد‬

‫رعی ت و‬ ‫هشور و بر باد ر تن خزائن و ثروت دولت و ّ‬

‫ص هیها زن بیم هار ش هتا تنی ‪.‬‬

‫امور سی اسی ‪ .‬نظر‬

‫بد تاریخ ایران از زمان صفویّد‬

‫مال ی ه هان را ه هد در ه ه هر دورا مو ه‬ ‫آشهوب ّ‬

‫خرا ب ه هی‬ ‫‪۲۳‬‬

‫آوارگی هزاران تن از وطن گردییا بیان می دارنی‪.‬‬

‫حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء را می ت ه هوان از ّع هههال ترین‬

‫ایران ی ه هان زم ه ه هان خ ه هود در زمی ن ه ه هءه توس ه هعءه دا ن ه ه هش و‬ ‫سوادآموز‬

‫در ایران دانست ‪ .‬او بود هد بر تربیت‬

‫شی و بد توصید حضرت عبیالبهاء چ ن هیین ب هانو‬

‫ایران آمینی و ب هد ی هار‬ ‫( ا ل ‪ -‬ؤاد ‪)266- 43‬‬

‫ب ها چ ن هین رهنموده ه ها و داه ها دیگ هر ه ه هد ن ی هاز ب ه هد‬ ‫نگارش هتابی دارد‪ ،‬بهائیان ایران نشان دادنی هد‬ ‫آیین حضرت بهاءا‬

‫شهرعی ات و ق هد‬ ‫قهط عرصهءه‬ ‫ّ‬

‫دخ ت هران پ ها ش هرد و بهائ ی ه هان را تش هویق ب هد ت أس ه هیس‬

‫نیست ‪ .‬دیانت زنیگانی است‪ ،‬دیانت پیشر ت و‬

‫میارس دختراند نمود ‪ .‬ایجاد بیش از پنجاا میرسد‬

‫توس ه هعد اس ه هت‪ ،‬دیا ن ه هت تس ه هاو‬

‫حق ه هوق زن و م ه هرد‬

‫در دورءه قا هار‪ ،‬در ش ه ههرها و ده ه هات ا ی ه هران هم ه هد و‬

‫است‪ ،‬دی انت دورءه بلوغ انسان است هد در آن از‬

‫هم ه ه هد ب ه ه ها تش ه ه هویقها و راهنماییه ه ه ها‬

‫دلس ه ه هوزاند‬

‫نیس ه هت ‪.‬‬

‫حض هرتش انج ه هام پ هذیر ت ه ه هد دره ها‬

‫خ ه هود را ب ه هر‬

‫دیانتی است هد در آن هار عبادت بشمار میرود و‬

‫حی‬ ‫اطفال از هر مذهبی گشودنی و در زمان خود از ّ‬

‫بزرگترین گناا غیبت و دروغ‪ ،‬د ی هانتی انس هان س هاز‬

‫باال‬

‫هیفی ت اخالقی و درسی بهرامنی بودنی ‪ .‬این‬ ‫ّ‬

‫میارس اگر بد دست هل و ظلم تعطیل نشیا بود‬ ‫ای ن هک ه هر ه هیام مرا ه هز ب هزر‬

‫آموزش هی و رهنگ هی‬

‫هشور بودنی ‪ ( .‬مؤمن‪ ،619- 662 ،‬و همن و ‪)Shahvar‬‬ ‫‪b‬‬

‫حض ه ه هرتش همچنهههههین پیشههههروترین و ّع ههههه ال ترین‬

‫شخصیّ ت ایرانی در ترقّی بانوان ایران بود ‪ .‬اصل‬ ‫حق هوق‬

‫مههم اعتق هادات به هائی را مب ن هی ب هر تس هاو‬ ‫ّ‬ ‫زنان و مردان در صیها نامد و لوح تشریح هردنی و‬ ‫با رهنمودها‬

‫گرانبها بانوا ن و مادران را تشویق بد‬

‫تحص هیل‪ ،‬ت أ س هیس هالسه ها‬

‫تبل ی هغ‪ ،‬هوش هش در‬

‫راا ترقّ ههی خ ه هانوادا و ترب ی ه هت روح ه هانی و تحص ه هیلی‬ ‫اطفال خود رمودنی ‪( .‬بروهشا‪)603- 16 ،‬‬

‫بد تشویق حضرت عبیالبهاء بهائیان ایران در‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫مههال و آخو ن ه هی و هش ه هیش و حاخ ه هام خ ب ه هر‬ ‫ّ‬

‫این هشور‬

‫است هد از ایران برخاستد و رسالتی برا‬ ‫دارد ‪.‬‬

‫ام ها در هم ه هد‬ ‫س هالها و قرنه ها بس هر خواه هی آم هی ّ‬

‫وق ه ه هت و هم ه ه هد ح ه ه هال ع ب ه ه هیالبهاء‪ ،‬شخصههههیّ تی ه ه ه هد‬ ‫و ودش با نام ایران و عشق بد ایران عج هین ب هود‬

‫چ هون س هتارا ا‬

‫هروزان راهنم ها‬

‫نس هلها‬

‫ام هروز و‬

‫آینیءه ایران بد شاهراا ترقّی و تعالی خواهی بود ‪.‬‬ ‫یادداشتها‬

‫■‬

‫‪ - ۲‬المقاماه‪ ،‬چهاو قهاهرا ص ‪ ،۴۴۳‬تر مهءه ف‪ .‬روزنتههال‬ ‫‪ F. Rosenthal‬ص‪ .۳۲۲ .‬روزنتههال در تر مهءه مطله بههاال‬ ‫تو ههیح می دههههی ههههد منظهههور از غیهههر عهههرب در اصهههطالح‬ ‫زبان شناسهههی عهههرب عجمهههان (مهههردم هههرس) از امپراتههههور‬ ‫پیشین ساسانیان میباشهنی‪ .‬هم چنهین نگهاا هنیهی به د مقالهءه‬ ‫اسههتاد یارشههاطر بهه د نهههام حضههور ایههران در هههان اسهههالم در‬ ‫هتهابی بهد همهین نهام‪The Persian Presence in the :‬‬

‫‪55‬‬


‫‪Islasmic world‬‬

‫‪ - ۱‬بهرا دالیههل تهاریخی و ا تمههاعی ایهن ا ههراط و تفههریط‬ ‫نک‪ :‬اسالمی نیوشن‪.۴۴- ۶۶ ،‬‬ ‫‪ - ۳‬بههههرا دا ههههها بیانههههات مشهههههابد بههههد دیگههههر آثههههار بههههههائی‬ ‫مخصوصًا بد هتاب یاران پارسی مرا عد رماییی‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬عبیالبهاء‪.۲۲۶ ،۲‬‬ ‫‪ - ۴‬نگهههاا هنیههههی بههههد مههههتن سهههخنرانی نویسههههنیا بهههها عنههههوان‬ ‫در انجمههن ادب و رهنههگ ایههران‪،‬‬ ‫ههر ایههزد‬ ‫بهههاءا‬ ‫ّ‬ ‫تامبهاخ ‪ -‬آلمههان‪ ،‬ژوئهن ‪ ۱۳۲۱‬هههد در یکهی از شههمارا ها‬ ‫آتی مج ّل ءه پیا بهائی درن خواهی شی‪.‬‬ ‫‪ - ۶‬شههکی ارسهههالن نویسهههنیا و انییشهههمنی نهههامی لبنهههانی‬ ‫مجاهی هبیر و امیر البیان‬ ‫( ‪ ،)69۴۶- 68۶9‬هد لق‬ ‫گر تههد در مههورد ایشههان مینویسههی‪ ... :‬عبههیالبهاء آیتههی از‬ ‫آیهات بههزر خههیا بههود‪ .‬خیاونهی میههع حقههایق بزرگههی و‬ ‫اصهالت و نجابهت و ضهائل و مناقه را در و هود او مههع‬ ‫رمهودا بهود‪ .‬بسهیار نهادر و همیابنهی هسهانی ههد بهد ایهن همههد‬ ‫هماالت علمی و روحانی آراسهتد باشهنی‪ ...‬آخهرین در هد‬ ‫عقههههل و حکمههههت را دارا بههههود‪ ...‬در اصههههالت رأ و نظهههههر‬ ‫قو ت برهان و محکمی اسهتیالل نظیهر بهرا او‬ ‫عمیق و ّ‬ ‫نبهود‪ ...‬در عظمههت اخهالق و علههم در مقههامی بهود هههد اگههر‬ ‫هسی بگویی عبیالبهاء ریهی [یگانهءه ] دههر و وحیهی عصهر و‬ ‫اعجوبههءه دوران اسههت راا مبالغههد نپیمههودا اسههت ‪ .‬و ایهههن‬ ‫شخصههههی ت و‬ ‫یکهههی از دا ههههها اظهههههار نظهههر مشههههابد دربههههارءه‬ ‫ّ‬ ‫هماالت حضرت عبیالبهاء است‪.‬‬ ‫‪ - ۷‬این دو بخش بازنویسی شیا است‪.‬‬ ‫محم ی علی مالزادا در سال‬ ‫‪ - ۶‬نویسنیءه معروف سیی‬ ‫ّ‬ ‫‪ ۲۳۴۳‬شمسی رشتد مقاالتی در مج لّ ءه مسایل ایران هد بد‬ ‫تحقیقهههات ا تمهههاعی ایهههران میپرداخهههت درن ههههرد ههههد‬ ‫بعهیها از سهو همههان مج لّ ه د در هتههابی به د نههام خُ لقیاا مااا‬ ‫ایرانیان منتشر شی‪ .‬ایهن هتهاب شهامل اظهارنظرهها مثبهت‬ ‫متأس ههههفاند بخههههش‬ ‫و منفهههی در مههههورد ایرانیهههان اسههههت ههههد‬ ‫ّ‬ ‫مفص هههلتر از بخهههش دیگهههر‬ ‫نظرههها منفهههی آن پهههر بهههارتر و‬ ‫ّ‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬بسهیار از ایهن مهوارد را میتهوان در هتهاب یااران پارسای‬ ‫هد شامل نامد ها حضرت بهاءا و حضرت عبهیالبهاء‬ ‫خطاب بد بهائیان زردشتیتبار است مالحظد هرد‪.‬‬ ‫‪ - ۲۳‬بهرا شهرحی در مهورد رساالءه مانی اه و سیاسایه نهک‪ .‬بههد‬ ‫(یزدانی‪،‬مینا ‪ )۲۷۶- ۱۲۶‬و مقالءه سیاست از نظر حضرت‬ ‫عبیالبهاء بد قلم رح دوستیار در همین شمارا‪.‬‬ ‫کتاب شناسی‬ ‫محم ی علی‪ :‬ایران و تنهائیش‪ ،‬شهرهت‬ ‫اسالمی نیوشن‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫انتشار‪ ،‬طهران ‪۲۳۷۶‬‬

‫‪51‬‬

‫بروهشهاو‪ ،‬دومینیههک پرویههز‪ :‬تشهویق ها آموزنههیا‪ ،‬الههواح‬ ‫بهههاءا و عبهههیالبهاء خطهههاب بههد زنهههان بههههائی در ایهههران و‬ ‫هنی ‪ ،‬بهائیان ایران‪ ،‬پژوهشهای تاریخی ‪ -‬جامعه شاناختی‪،‬‬ ‫نشر باران سوئی ‪۱۳۲۲‬‬ ‫محم ههی علههی‪ :‬خ لقی ّههات مهها ایرانیههان‪ ،‬هههانون‬ ‫مهالزادا‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫معر ت امریکا ‪۲۳۶۳‬‬ ‫ا هههل‪ ،‬سههههینا و هههؤاد ‪ ،‬مینههههو‪ :‬ابتکارهههها بهیاشههههتی‬ ‫بهائیههان در ایهههران ‪ ،‬بهائیاااان ایااران‪ ،‬پژوهشهاااای تااااریخی ‪-‬‬ ‫جامعه شناختی‪ ،‬نشر باران سوئی ‪۱۳۲۲‬‬ ‫عبیالبهاء ‪ ،a‬پیا ملکاو ‪ ،‬گردآورنهیا عبیالحمیهی اشهراق‬ ‫سوم‪ ،‬مطبوعات بهائی هنی ‪.۲۴۶۴‬‬ ‫خاور ‪ ،‬چاو ّ‬ ‫____‪ b ،‬یاران پارسی‪ ،‬مطبوعات بهائی آلمان ‪.۲۴۴۶‬‬ ‫____‪ c ،‬رسااالءه مانی ااه ‪ ،‬عصههر ییههی‪ ،‬دارمشههتات آلمهههان‬ ‫‪.۱۳۳۴‬‬ ‫____‪ d،‬مجموعااءه الااوا مبارکااه باااه افتخااار یاااران پارسااای‪،‬‬ ‫مطبوعات بهائی ایران‪.‬‬ ‫مؤمن‪ ،‬موژان‪ :‬میارس بهائی در ایهران ‪ ،‬بهائیاان ایاران‪،‬‬ ‫پژوهشهااای تااااریخی ‪ -‬جامعاااه شاااناختی ‪ ،‬نشهههر بهههاران سهههوئی‬ ‫‪۱۳۲۲‬‬ ‫مؤیّ ی‪ ،‬حبی ‪ :‬خاطرا حبیب‪ ،‬طهران ‪ ۲۲۶‬بییع‬ ‫وهمههن ‪ ،a‬ریهههیون‪ :‬سهههرزمین و مههردم ایهههران ‪ ،‬راهنماااای‬ ‫کتاب‪ ،‬اسفنی ‪۲۳۴۱‬‬ ‫____‪ b،‬صا و شصت سال مبارزه با آیین بهائی‪ ،‬نشهر بهاران‬ ‫سوئی ‪۱۳۲۲‬‬ ‫یزدانههههی‪ ،‬مینهههها‪ :‬رسههههالءه مینیّ ههههد رسههههالءه سیاسهههههیّ د ‪،‬‬ ‫نشهههری د‬ ‫خوشااههایی از خاارمن و ادب و هناار ‪ ۲۴‬دورءه میثههاق‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫سههههاالند انجمههههن ادب و هنهههههر‪ ،‬سههههویس‪ ،‬عصههههر ییهههههی‬ ‫دارمشتات ‪۱۳۳۳‬‬

‫‪Browne, E.G. A literary History of Persia I,‬‬ ‫‪London 1902.‬‬ ‫‪Darmesteter, J. Persia, A Historical and Literary‬‬ ‫‪Sketch, translated by G. K. Nariman, in Persia and‬‬ ‫‪Parsis, part 1., Bombay 1925.‬‬ ‫‪Momen, M. The Bábí and Bahá’í Religions 1844‬‬‫‪1944, Some Contemporary Western Accounts.‬‬ ‫‪George Ronal Oxford 1981.‬‬ ‫‪Rosenthal, F. The Muqaddima, an Introduction to‬‬ ‫‪History, Princeton University Press 1958.‬‬ ‫‪Shahvar, Soli. The Forgotten Schools: The Bahai’s‬‬ ‫‪and Modern Education in Iran 1899-1934, I.B.‬‬ ‫‪Tauris 2009‬‬ ‫‪Yarshter, E. The Persian Presence in the Islamic‬‬ ‫‪world, edited by Richard G. Hovannisian and‬‬ ‫‪Georges Sabagh, Cambridge University Press 1998.‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫بخش اول‬

‫ع لبـه‬ ‫زانن رد آاثرحضرتـ بدا اء‬

‫من در سعی و هوششم هد عالم نساء را بد عون و عنایهت مهال مبهارک چنهان ترق ّهی‬

‫هل حیران ماننی یعنی در روحانی ّت و ضائل و هماالت انسانی ّت و معر ت‬ ‫دهم هد ّ‬

‫مینو فؤادی‬ ‫ز ن ه هان از آغ هاز ت ه ها ام هروز مراح ه هل‬

‫دو م‪ ،‬نح هوءه تعب ی هر و تفس هیر‬ ‫هم هان ه هیفها م هون ّ‬ ‫دستاوردها آن‪ ،‬حقوق زنان اق لّ ّی تها نژاد و‬

‫نهض هت آزاد‬

‫تقسیم هردا انی ‪ .‬در مون ّاول هد در دهد ‪ ۲۴۲۳‬در‬

‫ت ه هاریخ دیا ن ه هت به ه هائی از نخس ه هتین روزه ه ها ب ه ها‬

‫گوناگونی گذرانیا و نشی‬

‫و رازها‬

‫بیشمار دییا‬

‫است ‪ .‬این نهض هت را ب هد س هد م هون ی ها س هد خ ی هزش‬ ‫انگلستان‪ ،‬هلنی‪ ،‬رانسد‪ ،‬امریکا و دیگر هشورها‬

‫حههق ر أ‬ ‫غر ب ه هی رخ داد ز ن ه هان خواس ه هتار ّ‬

‫مذهبی‪ ،‬و غیرا می باشی ‪.‬‬ ‫نهض هت آزاد‬

‫ز ن ه هان رق ه هم خ هورد ‪ .‬واقع ه هءه بیش ه هت و‬

‫و حق ه هوق‬

‫چادر از سر انیاختن حضرت طاهرا‪ ،‬شرهت زنان‬

‫مساو با مردان بودنی ‪ .‬نگ هانی ّاول و نیاز‬ ‫گردیی زنانی ه هد ت ها‬ ‫بد نیرو هار خانمها مو‬

‫دول ت ه هی و‬

‫الی تها‬ ‫حال در منازل بودنی وارد ّع ّ‬ ‫شونی و حقوقی مساو‬

‫ا تم هاعی‬

‫با مردان بخواهنی ‪.‬‬

‫ب هابی زنج ه هان و نیر ی ه هز در ن ب ه هرد ب ه ها ق ه هوا‬ ‫انباز ها‬

‫آنان را می توان ط ل یعءه آزاد‬

‫بش ه همار آورد ‪ .‬تع ه ه هالیم حض ه هرت به ه ه هاءا‬

‫ز ن هان‬

‫در م ه ه هورد‬

‫بانوان‪ ،‬اساس و پایءه آزاد زنان و شناسایی ارزش‬ ‫واال‬

‫نمو د‪ ،‬و در دوران حضرت‬

‫زن را پایدریز‬

‫دو م ه هد در ده هءه ‪ ۲۴۶۳‬ح هادث ش ه هی‬ ‫در م هون ّ‬ ‫بانوان آزاد ها بیشتر را می طلبیینی ‪ .‬اینک‬

‫ع ب ه ه هیالبهاء ب ه ه هد ش ه ه هرحی ه ه ه هد خ ه ه هواهیم د ی ه ه هی ب ه ه ها‬

‫تج ه هار ‪،‬‬

‫حکیما ن ه هد حض هرتش امع ه هءه به ه هائی‬

‫خانمه ه ها در بیمارس ه هتانها‪ ،‬ش ه هر هتها‬

‫ار ت هش‪ ،‬حم هل و نق هل و تقری ب هًا تم هامی ّع الیّ ته ها‬

‫راهنماییه ها‬

‫ب هد ع ن هوان نخس هتین امع ه هءه دی ن هی ه هان تس ه هاو‬

‫ا تم ه هاعی مش ه هارهت داش ه هتنی و ن ه هد تنه ه ها خواس ه هتار‬

‫آزاد زنان را امر‬

‫حق هوق برا ب ه هر ب ها همک ه هاران م ه هرد خ هود بود ن ه هی بلک ه هد‬

‫ساخت ‪.‬‬

‫و‬

‫یایی ناپذیر از تعالیم خود‬

‫حق ه ه هوقی را در م ه ه هورد دوران ح ه ه هاملگی و پ ه ه هس از‬

‫در ا ی هن مقا ل هد دورا ن هی را مطالع هد م هی هنیم ه هد‬

‫نس ه ه هی‪ ،‬حق ه ه هوق‬

‫مقارن با بییار زنان در شرق و غرب و آغاز مون‬

‫زایم ه ه هان‪ ،‬تجاوزه ه ه ها و آزاره ه ه ها‬ ‫مساو‬

‫در ازدوان و غیرا خواستار میشینی ‪.‬‬

‫سو م هد از دهد ‪ ۲۴۶۳‬شروع شی و هنوز‬ ‫مون ّ‬

‫ادام ه هد دارد ش ه هامل بحثه ه ها‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫گو ن ه هاگونی در ب ه هارءه‬

‫ّاول نهضت آزاد‬

‫ب طور‬

‫زنان در اروپا و امریکا اس هت ‪.‬‬

‫هد خواهیم دیی آنچد بانوان شرق و غرب‬

‫از آغ ه ه هاز ت ه ه ها ام ه ه هروز ب ه ه هرا‬

‫آزاد‬

‫و برا ب ه ه هر‬

‫‪57‬‬

‫خ ه ه هود‬


‫میخواس ه ه ه هتنی در خطا ب ه ه ه هات و ا ل ه ه ه هواح حض ه ه ه هرت‬

‫در هشورها خاورمیاند ماننی ایران نیز زنان در‬

‫حضرتش ه هان خط ه هاب ب ه هد‬

‫سیاسی و انقالبی شرهت داشتنی از‬

‫ع ب ه هیالبهاء و ی ه ها نام ه هدها‬

‫هشمکشها‬

‫به هائی‬

‫ملد شرهت آنان در تظاهراتی سیاسی هد بد لغو‬

‫شرق و غرب است هد بتواننی این اهیاف عالید را‬

‫قرار داد رویتر (‪ ) 6872‬و نهضت مشهور بد تنباهو‬

‫تحق ههق آن می هوش ه هنی ه ه هر چ ه هد‬ ‫ه ه هد سالهاس ه هت در‬ ‫ّ‬

‫انجام ی ه هی (‪ . )6890‬ز ن ه هان ایرا ن ه هی را ه ه همچ ن ه هین در‬

‫ب هانوان آم هیا اس هت ‪ .‬ای ن هک ب ها امع هدها‬

‫بیشتر بد هیف نهائی آن هد تساو‬

‫زن و مرد و ترقّی روحانی و معنو‬ ‫باشی نزدیک نماینی ‪.‬‬

‫هامل حقوق‬

‫ماد‬ ‫و ّ‬

‫بانوان‬

‫مبارزات مشروطد طلبی اوائل قرن ن هوزدا م هی بینیم‬ ‫ه هد در ه ن ه هار م هردان ص ه هیا‬

‫خ هود را ب ه هرا‬

‫ایج ه هاد‬

‫حت هههی پ ه هس از تش ه ه هکیل‬ ‫مشهههروطی ت بل ن ه هی هرد ن ه هی ‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫مجلس و تصوی قوانینی هد بخاطر نبءه اسالمی‬

‫آمان زنان در اجتماع‬

‫خ ه هود هیچگو ن ه هد حق ه هوقی ب ه هد ب ه هانوان ن ه هیاد‪ ،‬ز ن ه هان‬

‫و خواستاری حقوش مساوی‬

‫حق در قانون اساسی‪ ،‬با‬ ‫مأیوس از داشتن هرگوند ّ‬

‫هم هانطور ه هد گف ت هیم ده ه هءه آغ ه ازین ق هرن بیس ه هتم‬

‫سههر‬ ‫ّ‬

‫ایج ه هاد انجمنههها‬

‫مان ن ه هی ا تّحاد ی ّ هد غی ب ه هی‬

‫شاهی دگرگونی چشمگیر در هشمکش زنان برا‬

‫نس هوان‪ ،‬انجم هن مخ ّهیرات وط هن و انجم ه هن آزاد‬

‫بیست آوردن مساوات با مردان و نقشی مؤ ّثر تر در‬

‫الیتها‬ ‫الی ت خود ا زودنی ‪ .‬این ّع ّ‬ ‫زنان و غیرا بد ّع ّ‬

‫محرومی هه ته ه ها‬ ‫تو ّ ههد مههردم را بهههد نامالیمههات و‬ ‫ّ‬ ‫ا تماعی و زنیگی دشوار زنان ل هردا بود ‪ .‬هر‬

‫تأس ه هیس م ه هیارس دخترا ن ه هد و ب ه ها نوش ه هتن مق ه هاالت‬

‫امع هد ب ه هود ‪ .‬آزاد‬

‫ا ک ه هار و ش هناختن حق ه هوق بش ه هر‬

‫گوش هد از ه هرا زم هین ش هاهی روا ی هات و داس هتانه ها‬ ‫تالش زنان برا‬ ‫تساو‬

‫زنان در انگلستان با تشکیل انجم هنه ها‬

‫برا زنان‪ ،‬دادن لوایح متوالی‬

‫ب هد پارلم ه هان‪ ،‬تظ ه هاهرات‪ ،‬راا پیم ها ییه ه ها‬

‫سخنرانیها‬ ‫صیمات زیاد‬

‫هشور ماننی ایران نو‪ ،‬صور اسارافیل‪،‬‬

‫حبااال المتااااین‪ ،‬قاااانون‪ ،‬ثری اااا ا و نااااای وطاااان انج ه ه هام‬ ‫می گر ت و بیین ترتی‬

‫بود هد بانوان صیا خود‬

‫را بد گوش مردم میرسانی نی ‪.‬‬

‫‪،‬‬

‫زم ه هانی ه ه هد حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء در آمریک ه ه ها و‬

‫مؤ ثّر تو ّ د شهرونیان را بد موقعیّ ت‬

‫و‬

‫نامطلوب خود در ا تماع ل‬

‫ب ه هزر‬

‫عهام المنفع ه هد و ب هرا‬ ‫در هارهها مفیههی و‬ ‫ّ‬ ‫آوردن حق ه ه هوق ا تم ه ه هاعی و سرنوش ه ه هتی به ت ه ه هر‪ ،‬ب ه ه ها‬ ‫در روزنامدها‬

‫موقعی ت بهتر بود‪ .‬طر یاران‬ ‫احراز‬ ‫ّ‬

‫حق رأ‬ ‫طر یاران ّ‬

‫بیس ه هت‬

‫انگلستان بودنی بارها با سران طر یاران آزاد‬

‫نمودا در این راا‬

‫مساوات زنان مالقات داشتنی و با سخنانی تشویق‬

‫تحمل هردنی ‪ .‬زنان آمریک هائی‬ ‫را‬ ‫ّ‬

‫آم ی هز ن هبش آ ن ه هان را تحس هین نم ه هودا و آ ن هان را ب ه ها‬

‫اصولی مثل‪ :‬تا مساوات تا ّمد بین ذهور و اناث در‬

‫حهق‬ ‫نیز برا تساو با م هردان در امع هد و اح هراز ّ‬ ‫رأ در پارلمان با هوششی خستگی ناپذیر ماننی‬

‫حقوق حاصل نشود عالم انس هانی ترق ّی ه ات خ هارق‬

‫نهضت حقوق زنان‪ ،‬انجمن م لّ هی‬

‫ردا بیشتر از امروز دنیا زن‬

‫زنان انگلیس دادخواهی نمودا و با ایجاد گرواها‬ ‫و معیّ تها‬

‫ز ن ه هان و انجم ه هن م ه هیا عان حق ه هوق ز ن ه هان و‬

‫حهق رأ‬ ‫ّ‬ ‫سیها را بردارنی و ا‬ ‫امثال آن توانستنی ّ‬ ‫در امعد تثبیت نماینی ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫خود را‬

‫الع ه هادا ننما ی ه ه هی‬

‫‪6‬‬

‫آش ه ه هنا می نمود ن ه ه هی و ب ه ه هد آ ن ه ه هان‬

‫می آموختنی هد دنیا‬

‫خواهی بود زیرا ملکات روحانی رو بد عرون و ترقّی‬

‫حق شرهت‬ ‫است ‪ .‬در لنین با نماینیا خواستاران ّ‬ ‫در انتخا ب ه هات پارلم ه هان‪ ،‬و در آمریک ه ها ب ه ها اعض ه ها‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫هلوو اتّحاد زنان و طر یاران تساو زنان مالقات‬

‫مههههور خ لهس ه ه هتانی الکس ه ه هانیر‬ ‫امع ه هدشههههناس و‬ ‫ّ‬

‫خ هانمه ها آرزو م هی نمود ن هی ز ی هرا آم هال‬

‫‪ ۲۶۷۲‬م ‪ .‬با بهائیان در بغیاد آشنا شی در یکی از‬

‫ص ه هلح عم ه هومی ب ه هین المل ل ه هی از راا مس ه هاعی ز ن ه هان‬

‫مهههههم و‬ ‫تحههههو لی‬ ‫مق ه هاالتش دیا ن ه ه هت به ه ه هائی را‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ع ه هاملی باع ه هث پیش ه هر ت قا ب ه هل مالحظ ه هد ز ن ه هان‬

‫هم ت و هوشش آنان را ستودا آینیا ا‬ ‫نمودنی و ّ‬ ‫شکو ا برا‬

‫‪2‬‬

‫تح ّقق یابی ‪.‬‬

‫وبلونوس هکی ‪ Aleksander Jablonowski‬ه هد در‬

‫می دانی و می گویی‪ :‬این نکتد ایست هد نمیشود‬ ‫‪۴‬‬

‫آن را انکار هرد ‪.‬‬

‫ا ناث و ذکور عنااهلل واحا بوده و هست‬

‫بیان حضرت بهاءا هد می رماینی‪ :‬ا ناث و‬ ‫ذ ه هور ع ن ه هیا واح ه هی ب ه هودا و هس ه هت‪ ،‬و مط ل ه هع ن ه هور‬

‫زنان بهائی ایران از مقنعه تا آزادی‬

‫هل مج لّی [با یک شعاع بر‬ ‫رحمن بد یک تج لّی بر ّ‬

‫بانوان بهائی شی تا از‬

‫حضرت عبیالبهاء طی ‪ ۱۴‬سال رهبر‬ ‫ّ‬ ‫برا پیشبرد اصل تساو حقوق زنان با مردان در‬

‫و‬

‫ب هانوان هایز‬

‫هل میتابی]‬ ‫ّ‬ ‫ابتیا‬

‫‪3‬‬

‫شعار‬

‫برا‬

‫تاریخ این دیانت برا‬

‫پیشر تها‬

‫تغییرات رد‬

‫ا تماعی هوشش نماینی ‪ .‬علیرغم راا‬ ‫خود داشتنی‪،‬‬

‫امعد‬

‫هی‬

‫زمان سکون و سکوت را ب هرا‬

‫نییینی و نظرگاهشان از تساو‬

‫حق هوق ن ی هز ب هاالتر‬

‫بود ‪ .‬می رماینی‪:‬‬

‫پر پی و خم و دشوار‬

‫هد رویارو‬

‫ب ها ش ههامت و هیاهار‬

‫ثا ب ه هت هرد ن هی ه هد شایس ه هتءه‬

‫من در سعی و هوششم ه هد ع هال م نس هاء را ب هد‬

‫مقامی هد بد آنان عنایت شیا می باشنی ‪ .‬بع هالوا‬

‫عون و عنایت مال مبارک چنان ترق ّی دهم‬ ‫ه ه هد ه ه ّهل ح ی ه هران مان ن ه هی یع ن ه هی در روحان ی ّه ه ت و‬

‫تعی د زو ات‪،‬‬ ‫تعالیم و قوانین بهائی در مورد نهی ّ‬

‫مکروهی ه ت ط ه هالق‪ ،‬و‬ ‫تع ل هیم ا ب هار ب ه هرا دخ ت هر‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫لزوم شرهت زنان در میع امور ا تم هاعی س هب‬

‫ش هی ه ه هد در خ ه هانواداه ه ها‬ ‫حی‬ ‫گذشتد تا ّ‬

‫‪۴‬‬

‫ضائل و هماالت انسان ی ّت و معر ت ‪.‬‬

‫در صیها لوح و نامد خصوصی خانمها‬

‫به هائی‬

‫به ه هائی رس ه هم و ع ه هادات‬

‫را م ه هورد تش ه هویق و عنا ی ه هت ق ه هرار می داد ن ه هی ت ه ه ها از‬

‫ایش را بد مساوات و احترام بد‬

‫راا نهراس ه هنی و در ب ه هاال ب ه هردن مق ه هام و‬

‫اهم یّ ت زن بیهی و نظریّ ات و ا کار آنان در‬ ‫مقام و‬ ‫ّ‬ ‫همءه امور محترم شناختد شود ‪ .‬با این دگر گونی در‬

‫س ه هختی ها‬

‫ورق ه هءه‬

‫ایگ ه هاا خ ه هود بکوش ه هنی ‪ .‬بیا ن ه هاتی م ث ه هل‪ :‬ا‬

‫مؤم ن هد نظ هر عنا ی هت متو ّ هد ام هاء ا ل ه ّرحمن اس هت‪ ،‬و‬ ‫‪۶‬‬

‫س هاختمان خ ه هانوادا‪ ،‬ه هد در دیا ن ه هت به هائی هس ه هتءه‬

‫سایءه رحمت ا کنیا بر رق هنیزان یزدان ‪ .‬و یا‪:‬‬

‫و محور اصلی امعد را تش هکیل می ده هی‪،‬‬

‫ا امهلل ا هرچنی در امعءه نسائی و بر سر مقنعد‬

‫امعءه بهائی در بهبود موقعیّ ت زن ان تمایز احشی‬

‫ولی حلل عر ان بر قامت نس هوان نمایش هش‬

‫مرهز‬

‫با وامع دیگر بخصوص امعءه اسالمی داشت‬

‫دار‬

‫‪۷‬‬

‫بیشتر است و آرایشش عظیم تر ‪ .‬بد زنان هد تا آن‬

‫ه هد ب هر اس هاس خرا هات هه هن ز ن هان را ن هاقص عق ه هل‬

‫حقی بودنی شجاعت و سارت‬ ‫زمان محروم از هر ّ‬

‫بشمار میآوردنی ‪ .‬اروپائیانی هد در ایران با بهائیان‬

‫می داد تا پا بد مییان گذارنی و در تکمیل ضایل‬

‫تماس داشتد و از نزدیک موقعیّ ت خانمها را دییا‬

‫خود بکوشنی و از مردان پیشی گیرنی ‪.‬‬

‫بودنی در گزارشات و خاطرات خود بد این نکتد‬

‫اشارا می هننی ‪.‬‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫در ا ی ه هر ان آن زم ه ها ن علی هرغم تالشه ه ها‬

‫ز ن ه هان‬

‫برا رها یی از پایگاا حقیر ا تماعی‪ ،‬در زنیگانی‬

‫‪59‬‬


‫اهثری ه ت خ هانمه ه ها تغی ی هر‬ ‫ّ‬ ‫بسیار‬

‫از داشتن سواد محروم بودنی و با آنان بد‬

‫ع ن هوان‬

‫هعیفد ر ت هار می ش هی ه هد با ی هی ت هابع نظ هر‬

‫حی خود از دانش و هماالت‬ ‫مردانی باشنی هد در ّ‬ ‫بی بهرا بود ن هی و ب ها زن ر ت هار‬

‫هنوز زنجیرها‬

‫عادال ن هد نیاش هتنی ‪.‬‬

‫بنیگی و اسارت پر و پا‬

‫زنان را‬

‫هم ت نماینی‪:‬‬ ‫پیشبرد و تر ّقی زنان ّ‬

‫زن و مرد حقوق خود را یا یکییگر نماینی‬ ‫بد‬

‫ان و دل خیمت بد یک هییگر هن ن هی ن هد ب هد‬

‫حق هوق ب ها‬

‫بهائی برا رسیین بد آمال نهائی خود‬

‫نفحات ا باشی تا هر نفسی دیگر را بر خود‬

‫آزاد‬

‫و تس هاو‬

‫حت هههی‬ ‫م ه هردان ب ه هاز م ه هی داش ه هت ‪ .‬در چ ن ه هین محیط ه هی ّ‬

‫خانم ها‬

‫سوا‬ ‫برا‬

‫آن از مردان و زنان هر دو میخواستنی ه هد‬

‫ب ه هر و ع ن ه هف و ا ی ه هن مق ه هام ه هز ب هد ق ه ّوءه ایم ه هان‬ ‫حاص ه ه هل نش ه ه هود ‪ .‬ق ل ه ه هوب با ی ه ه هی منج ه ه هذب ب ه ه هد‬

‫از هر حرهتی بد س هو‬

‫یع ن هی برا ب هر‬ ‫نش ه هی‬

‫رمود و اماء را بد ق ّو ت ایمان غال‬ ‫‪۶‬‬ ‫مییان ‪.‬‬

‫دادا نش ه هیا ب هود ‪ .‬ه ن ه هوز‬

‫بر ا بطال‬

‫ز ن ه هان و م هردان‪ ،‬راه ه هی ن هاهموار و پ ه هر‬

‫و ه هراز در پ ه هیش داش ه ه هتنی ه ه هد اغ ل ه ه‬

‫ب ه ه ها‬

‫‪9‬‬

‫مقی م دانی ‪.‬‬ ‫مقی م شمرد ند آنکد خود را ّ‬ ‫ّ‬

‫نامالیم ه هات هم ه هراا ب ه هود ‪ .‬حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء ب ه ها‬

‫باون تساوی حقوش زن و مرد‬

‫راهنمائی‪ ،‬حکمت‪ ،‬و عالقد و ب ا نهایت شفقت و‬

‫عالم انسانی کامل نیست‬

‫مهربانی پیشر ت و ترقّی امعد نسوان را از اعظم‬ ‫امور دانستد هر گاا یکی از بانوان را در ا ی هن راا‬

‫مو ّق می دیینی با لوحی شفقت آمیز او را مشحون‬ ‫الطاف خود میساختنی‪:‬‬

‫الیوم عظما ر ال غا ل و تو آگاا و علما‬ ‫اقوام و ملل هور و تو بینا و با انتباا ‪ ...‬م ن ّت حی‬

‫ق ی ّوم را سزاست هد نساء را بد اقبال خر ر ال‬ ‫‪10‬‬

‫حضرت عبیالبهاء مسئلد تساو‬ ‫مرد را از قال‬

‫حق هوق زن و‬

‫تعص بات نسی یا گر تن‬ ‫عیم ّ‬

‫حقوق ا تماعی برابر با مردان باالتر بردا و آن‬ ‫را اص ه هلی الزم ب ه هرا‬ ‫بش هر‬

‫تحق هههق وح ه هیت امع ه هءه‬ ‫ّ‬

‫م ه هی دان ن هی ‪ .‬تسههاو‬

‫مهم ت ه هرین‬ ‫زن و مهرد‬ ‫ّ‬

‫مو وعی بود هد می بایست امعد بشر‬

‫آن‬

‫حل نمایی زیرا بد رمودءه ایشان تساو زن و‬ ‫را ّ‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫مرد از پایدها‬

‫لیءه ایج هاد وح هیت‬ ‫اصلی و ّاو ّ‬

‫عالم انسانی است ‪ .‬این امر را حضرتشان بارها‬

‫آگاه نمودن زنان به مقا خود‬ ‫حضرت عبیالبهاء در مکاتبات خود بانوان را‬

‫در مالقات با رهبران حمایت حقوق زنان در‬

‫با هلمات و القابی ماننی امهللالبهاء‪ ،‬ورقءه مؤم ن هد‪،‬‬

‫انگلیس و آمریکا تأهیی نمودنی ‪ .‬از آنج ها ه هد‬

‫روحانید‬ ‫طی بد‬ ‫ّ‬ ‫الرحمن‪ ،‬ورقءه ّ‬ ‫هنیز درگاا ا ل ٓهی‪ ،‬اماء ّ‬

‫نزد خیا عزیز ت هر‬

‫آنان را باال بردا بد قیرت روح هی و روا ن هی ایش هان‬

‫عیالت پاید و اساس اصالح امعد است و از‬ ‫آنجا هد عیالت از هر چیز‬

‫بیا زاینی ‪ .‬ا امهللا اگ ر بیانی این خطاب چقیر‬

‫است لذا‪:‬‬

‫‪ ...‬عیل نیز چنین اقتضا می نمایی هد زنان و‬ ‫مردان مساو‬

‫و نظایر آن مخاط‬

‫قرار می دادنی تا مقام و منزلت‬

‫باشنی تربیت واحی شونی ‪ ...‬در‬

‫ن هزد خ هیا ز ن هی و م هرد‬

‫م ب هارک اس هت ی ها‪ :‬ا ی ه هن ع ن هوان خ هر ه هر ع ن ه هوانی‬ ‫است و وهر هر الطا ی و‪:‬‬

‫نیس هت ه هرهس ق ل ه هبش‬

‫ا امهلل البهاء اسم و لقبی اعظم و اشرف از‬

‫روشن تر است نزد خیا مق ّر ب تر است هرهس‬

‫این نیا تم هد ت و را بد آن بس هتایم ‪ ...‬پ هس ب هد‬

‫ایمانش بیشتر است نزد خیا مق ب هول ت هر ‪ .‬پ هس‬

‫شما بایی ش‬

‫و روز بکوشیی هس‬

‫تا در ضائل عالم انس هانی مس هاو‬

‫همال هنیی‬ ‫ب ها م هردان‬

‫باشیی تا در میع شئون عالم انسانی چ ن هان‬

‫ان بکوش تا حقیقت این لق‬ ‫‪66‬‬

‫گردد ‪.‬‬

‫در اهثر این مکاتی‬ ‫می نماینی هد‪:‬‬

‫سم‬ ‫در تو مج ّ‬

‫زنان را بد این نک ت هد متو ّ هد‬

‫ترقّی هنیی هد مردان شهادت دهنی هد شما با‬

‫ب ه هد ض ه هل و موه ب ه هت م ه هال ق ه هیم ز ن ه هان ت ه هان‬

‫هستیی ‪ .‬زنها در اروپا خیلی ترق ّهی‬

‫مردانگ ه هی ب ه هر س ه هر نهاد ن ه هی و م ه هردان محتج ب ه هان‬

‫آنها مساو‬

‫هردا انی ا ّم ا ه ن هوز ب هد در هءه ر هال نرس هییا ا ن هی‬ ‫امیی من چنان است هد بد در ءه ر ال برسنی‬ ‫‪60‬‬

‫آنوقت عالم انسانی هامل میشود ‪.‬‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫مقنع هءه ز ن هان ب هر رخ انیاخت ن هی ‪ .‬آن نس هاء چ ه هون‬ ‫شیر ژیان و پیل دمان در مییان عر ان بتاختنی‬ ‫و این ر ال چون ا ّم هت د ّ هال در حف هرءه ه هل‬ ‫‪16‬‬


‫خزیینی ‪ ...‬تو خوشنود شو و خورسنی ‪ ...‬هد توانا‬ ‫‪62‬‬

‫عز ت قییمد قرار یا تی ‪.‬‬ ‫گشتی و بر مسنی ّ‬

‫تشر ش‬ ‫بد لوآ گتسینگر ‪ Lua Getsinger‬در ّاو لین ّ‬ ‫عک ا می رماینی‪:‬‬ ‫در ّ‬

‫لوآ در زبان ارسی بد معنی پ هرچم اس هت ت هو‬

‫بایی بیرق و پرچم من باشی و در شرق و غرب‬ ‫‪۲۳‬‬

‫عالم بد اهتزاز درآ یی ‪.‬‬

‫این مراحم زمانی بد زنان دادا می شی هد در ایران‬ ‫حتی زنان را بد اسم پسر یا شوهر خطاب می هردنی‬ ‫ّ‬

‫ل ه هوا اش بیش ه ه هتر باش ه هی ‪ 67.‬خ ه ه هانمه ه ها را تش ه ه هویق‬

‫می رماینی هد‪ :‬صحبت از گرمی هوا و سرد آب‬ ‫و لطا ه هت ب ه هاغ و گ ل ه هزار و ط ه هراوت چم ه هن و وی ب ه هار‬ ‫‪68‬‬

‫نیارنی ‪.‬‬

‫بلکد هوشش نماینی تا بیشتر با تالوت‬

‫آیات و اقامءه بیّ نات و بیان اد لّد و برهان خهود را‬

‫آشنا سازنی ‪.‬‬

‫در زم ه ه هانی ه ه ه هد ب ه ه هد خ ه ه هاطر ع ه ه هیم تو ّ هههههد ب ه ه هد‬ ‫درخواس هتها تس ه هاو ز ن ه هان روزنام ه هده ه ها ل ن ه هین‬

‫مان ن ه ه ه هی انگ ل ه ه ه هیس‬

‫حهق رأ‬ ‫مملو از شرح شورش‬ ‫معی ت طر یاران ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ز ن ه ه هان در خیابان ه ه ه ها آن ش ه ه ههر ب ه ه هود‪ ،‬حض ه ه هرت‬

‫دادخ هواهی ز ن ه هان را پارلم هان ناد ی ه هیا گر ت هد ب ه هیون‬

‫عبیالبهاء درمجمع حقوق زنان در لنین رمودنی‪:‬‬

‫و در هش ه ه ه هورها‬

‫پیش ه ه ه هر تد ا‬

‫بایی نساء در تربیت و تحصیل هماالت بکوشنی و‬

‫واب می گذارد ‪.‬‬

‫بد تربیت احقاق حقوق خویش نماینی ند بد زور و‬ ‫ز ر زیرا ب هد حس هن ت هیبیر و ترب ی هت ط ل ه‬

‫تشویق به تحصیل و فراگیری‬ ‫تحصیل دانش از مطال‬

‫عمیا در نامدها‬

‫حضرت عبیالبهاء بد بانوان است‪:‬‬

‫ت ه ها دوش ه هیز گان در مکا ت ه ه‬

‫مس هاوات‬

‫‪69‬‬

‫نمودن شأن عاقل است ‪.‬‬ ‫تو ّ د ویژا ا‬

‫هد حضرت عبیالبهاء بد آموزش‬

‫و م ه هیارس عر ه هان‬

‫و تحصیل دوشیزگان داشتنی خود می توانی مو وع‬

‫تربیت نشونی و تع لّم علوم و معارف ننماینی و‬

‫پژوهش یاگاند ا قرار گیرد‪ .‬در ایران دورءه قا ار‬

‫تحص ه هیل ب ه هیایع و ص ه هنایع الزم ه هد نکن ن ه هی و ب ه هد‬

‫میرسد برا‬

‫تربیت ا ل ٓه ی ّد تربیت نشونی حال انتظام نیابی‬ ‫زیرا روز آیی هد ا ی هن ب ن هات ا ّمه هات [ مهادران]‬

‫مواد‬ ‫سن ‪ 7‬سالگی قبول می هردنی و‬ ‫ّ‬ ‫دختران را تا ّ‬ ‫درس ه هی منحص ه هر ب ه ه هد ه ت ه هاب قاااارآن ب ه هود ‪ .‬م ه ه هیارس‬

‫گردنی و ا ّول م ّر بی اطفال ا ّمهاتنی هد تأسیس‬ ‫‪6۴‬‬

‫ضائل در طینت هودک نماینی ‪.‬‬

‫ز ن هان دانش ه همنی می توان ن ه هی‪ :‬در مقا ب هل علم ه هاِء م هن‬

‫معیود‬

‫دختران و ود نیاشت ‪ .‬مکت‬

‫توسط میسیونرها‬ ‫ّ‬

‫خاندها‬

‫مسیحی ادارا میشی‪.‬‬

‫در امع ه هءه به ه هائی ّاو لههه ین میرس ه هد دخترا ن ه هد در‬

‫مههال ع ل ه هی‬ ‫دهک ه هیءه م ه هاهفروزک در ‪۲۶۶۱‬‬ ‫توس هههط ّ‬ ‫ّ‬

‫ع ل ه هی االرض ب هد دلی ل ه هی ق ه هاطع و ب ی ه هانی وا ه هح و‬

‫ان و همسرش علویّد خ هانم ت أ س هیس ش هی ‪ .‬س هپس‬

‫ورقءه مبارهد ناب طاهرا چ هون در‬

‫نام میرسءه تأ ی یییّءه دوشیزگان وطن تحت نظامت‬

‫حیرت عموم گردیی اگر از ر هال ب هود ا ب هیًا چ ن هین‬

‫ع ب ه ه هیالبهاء در س ه ه هال ‪ 6962‬انجم ه ه هن ایرا ن ه ه ه هی ‪-‬‬

‫بره هانی الم هع و نطق هی بل ی هغ و هالم هی ص هیح ل ه‬ ‫‪65‬‬

‫بگشاینی ‪.‬‬

‫س هلک نس هاء ب هود ب ه هی نها ی هت ل هوا نم هود و س ه هب‬

‫میرسد ا‬

‫توسط منیرا خانم ایاد‬ ‫ّ‬

‫در طهران بد‬

‫قیسیّد اشرف شروع بد هار هرد ‪ .‬بد تشویق حضرت‬

‫لوا نمی نمود ‪ 61.‬در مکتوبی می رماینی‪ :‬چون‬

‫آمریکا یی تربیت شرق و غرب تأ سیس ش هی و در‬

‫هماالت معنو ی ّد و ضائل روحان ی ّد و انوار رحمان یّد‬ ‫در قمیص اناث ظاهر گردد و در ز ا ءه نساء باهر‬

‫مؤ ثّر بهد میرسهءه دخترانهد‬

‫‪12‬‬

‫طول سالها همکها‬

‫بهائی طهران بد نام میرسءه تربیت بنات نمود ‪.‬‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ا ی ه هن میرس ه هد ب ه ها اص ه هول ی ی ه هی آم ه هوزش و پ هرورش و‬ ‫تحههت مههییریّ ت مع لّم ه هان آمریک ه ها یی به ه هائی مان ن ه هی‬ ‫سوزان مود‬

‫و لیلیان هپس ادارا میشی ‪ .‬برنامءه‬

‫درسهههی آن مههههیرن و شهههامل علههههوم و اخالقیّ هههه ات و‬

‫روحانیّ ت بود ‪ .‬شاگردان میرس هد ترب ی هت ب ن هات ب هد‬ ‫حس هن ر ت هار و ه هردار مع هروف بود ن هی و برخ هی ر هال‬ ‫تحصیل بد این میرس هد‬

‫هشور دخ ترانشان را برا‬ ‫می رستادنی ‪.‬‬

‫حضرتش زنانی برخاستنی و هر یک بد نوبد خود‬ ‫ب هرا‬

‫ترقّ ههی س ه هطح دا ن ه هش خانمه ه ها و پیش ه هبرد ام ه هر‬

‫خیمات عظیمد انجام دادنی ‪.‬‬

‫در ایران زنان دانشمنی بها ئی ماننی عصمت‬ ‫خهههانم آشهههتیانی مسههههتو ی ملق ههه‬

‫ب ه هد ط ه ه هایرا‪ ،‬در‬

‫مجموعد مقاالتی در روزنامد ایران نو با قلمی توانا‬ ‫بیسواد‬

‫حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء در‬

‫اهم ّی ههت و ن ی ه هاز‬ ‫خ ه هود ب هد‬ ‫ّ‬

‫ز ن هان از ز ن ه هیان‬

‫بود‪ .‬این خانم می نویسی‪ :‬هشور‬

‫ه ه هد نیم ه هی از ش ه ههرونیانش از ترب ی ه هت و‬

‫الرحمن بد تحصیل دانش‬ ‫اماء ّ‬

‫تمین‬ ‫تحصیل محروم باشنی ترقّی و ّ‬

‫هم هههه ت و تو ّ ههههد‬ ‫و علهههم‪ ،‬بههههر ّ‬ ‫بهائیان برا‬

‫ب ها چ ن هین ره ب هر‬

‫و دالئ ل هی منطق هی خواس هتار آزاد‬

‫ت أ ه ی هیها‬ ‫مکات ی ه‬

‫و هوشش هی ب هود ه هد در دوران‬

‫برایش ممکن نیست چد هد زنان‬

‫ایجاد میارس‬

‫درس خوا ن ه ه ه ه هیا م ه ه ه ه هی توان ن ه ه ه ه هی‬

‫دختراند ا زود و بد تیریج‬

‫منور الفکر پ هرورش‬ ‫شهرونیانی ّ‬ ‫دهنهههههی و م ّل ههههه ت را نیروم ن ه ه هی تر‬

‫شهرستانها تأسیس شی ‪.‬‬

‫دخ ت ه ه هر را س ه ه هرم اید همیش ه ه هگی‬

‫می رمای ن ه ه ه هی‪ :‬میرس ه ه ه ه هد‬

‫دخ ت هران م ه هی دا ن ه هی و از م ه هردان‬

‫م هیارس دخترا ن ه هد ترب ی ه هت‬ ‫در بس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هیار‬

‫از‬

‫نمای ن ه ه هی ‪ .‬و‬

‫هم از میرس ه ه هءه‬ ‫ب ن ه ه هات اه ه ه ّ‬ ‫ذهور است زیرا دوشیزگان‬

‫م هیخواه هی ه ه هد ب هرا‬ ‫نهادها‬

‫ا ی هن ق هرن مج ی هی با ی هی نها ی ه هت‬

‫با تشویقها‬

‫حضرت عبیالبهاء برا‬

‫است ‪.‬‬

‫پ ی هاپی‬

‫باال ب هردن س هطح دا ن هش‬

‫خانم ها و دستور ایجاد مجمع نسوان‪ ،‬زنان ایرانی‬ ‫را برا‬

‫شرهت ّع ال در تشکیالت به هائی حا هر‬

‫نمودنی ‪ .‬حتّی ترتیبی دادنی هد خانمها‬ ‫آمریکائی ماننی ایمو ن ها‬

‫تحصیلی برا‬

‫ز ن هان‬

‫پیشر ت هشور و م لّ ت در ترقّی زنان‬

‫ص ه هنایع و ب ه هیایع ا ی ه هن ق ه هرن عظ ه هیم‬ ‫داشتد باشنی ‪.‬‬

‫تأس ه هیس‬

‫اقیام هننی و عقییا داشت هلیی‬

‫اط ه ه هالع از ع ل ه ه ه هوم و مع ه ه ه هارف و‬ ‫ّ‬ ‫‪20‬‬

‫دا ن ه ه هش و ع ل ه ه هم‬

‫اروپائی و‬

‫قیسیّد اشرف ّاو ل ین زن ایرانی است هد‬

‫بد تشویق حضرت عبیالبهاء برا‬

‫دانش بد‬

‫هس‬

‫آمریکا سفر نمود تا در بازگشت بد مجاهیت در‬ ‫‪۱۲‬‬

‫ام هر ترقّ ههی نس ه هوان مش هغول گ ه هردد ‪.‬‬

‫‪ ۲۴۲۷‬از دانش هگااه ها‬

‫و‬

‫در س ه هال‬

‫بوس ه هتون و هلمب ی ها در هءه‬

‫‪ Emogene Hoagg‬و‬

‫لیس هانس و ه هوق لیس هانس گر ه هت و س هپس ب ه هاز ب ه هد‬

‫ماننی ناب‬

‫تش هویق حض هرت ع ب هیالبهاء از دانش هگاا آمریک هائی‬

‫ابوالفضائل گلپایگانی موا یع مربوط بد دیانت‬

‫و قاب لگی نائل‬

‫می تی نزد دانشمنی‬ ‫یا لوآ گتسینگر ّ‬ ‫بهائی و سایر ادیان را راگیرنی ‪.‬‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫بیروت بد دریا ت دیپلم پرستار‬ ‫گرد ی ه ه هی ‪ .‬از اب ت ه ه هیا‬

‫ورود ب ه ه هد آمریک ه ه ها ذ ه ه ه هاوت و‬

‫‪13‬‬


‫ﭘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۳۹۲‬‬


٦٤


‫اطالعهات وس ه هیع و سالس ه هت ب ی هان ا ی ه هن دخ ت ه هر‬ ‫ّ‬

‫خ هانم ه هوان همگ هان را تح ه هت ت هأثیر ق ه هرار داد ب ه هد‬ ‫هد روزنامد ها‬

‫نحو‬

‫معتبر آمریکا مصاحبدها‬

‫ایشان را بد چاو رسانینی و و‬

‫را دختر مترقّی‬

‫شرقی می نامیینی ‪ .‬این در زمانی بود هد ند تنها‬ ‫در ایران بلکد در آمریکا نیز تعیاد ز ن هان تحص هیل‬ ‫خیری هههد و‬ ‫ه ه هردا و دانش ه همنی ه ه هم بود ن ه هی ‪ .‬خههیمات‬ ‫ّ‬ ‫اقیامات این خانم برا‬

‫تزئیی آگاهی و معلومات‬

‫ز ن هان ا ی هران‪ ،‬چگ هونگی به ت ه هر زیس هتن‪ ،‬به ب هود و ه هع‬ ‫مههههییری ت‬ ‫هود ه ه هان‪ ،‬هههههارگران‪ ،‬و بیمههههاران و نیههههز‬ ‫ّ‬

‫مان ن ه ه هی بیمارس ه ه هتان‪،‬‬

‫مؤس س ه ه هات ب ه هزر‬ ‫گردانهههین‬ ‫ّ‬

‫درمانگ ه هاا و م ه هیارس چ ه هد در آمریک ه ها و در لب ن ه هان و‬ ‫لسطین و چد در ایران در طول سالها‬

‫متماد‬

‫اهم ّی ت تحصیل علم و دانش زنان ب هرا‬ ‫نمودار‬ ‫ّ‬ ‫پیش هبرد امع ه هد و آس هایش و ر ه هاا ش ههرونیان هش ه هور‬

‫است ‪ ۱۱.‬حضرت عبیالبهاء می رماینی‪ :‬ذهور ی ّت‬ ‫و اناث ی ّت و مردانگی و رزانگی بد لحید و سبلت‬ ‫[ریش و سبیل] و یال و هوپال نبودا بلکد بد ه ّم ت و‬

‫ق هیرت و معر هت و ث ب هات و اس هتقامت و اش ه هتعال و‬ ‫انجذاب بودا چد بسیار ر ب ّات حجال [زنان حجلد‬

‫نشین = زنان در پردا] بد ق ه ّو ت اعظ هم ر هال مبع هوث‬ ‫ذل و هوان‬ ‫شینی و بسا مردان هد در تحت مقنعد ّ‬

‫محشور شی نی ‪ .‬پس نظر بد صفت است و شرط و‬ ‫‪۱۳‬‬

‫مناط سمت و سیرت ند نقش و صورت ‪.‬‬ ‫در مورد خیمات خانمها‬

‫غربی دوران ّاو لیّد‬

‫امر بایی هتابها نوشت ها ی است اشارا نماییم‬ ‫بد نام بانوانی چون مارتا روت ‪ ،Martha Root‬هد‬ ‫مو ه‬

‫ایم ه هان ملک ه هد م ه هار‬

‫روم ه هانی ش ه هی ( عکهههس‬

‫ص‪ ،)۶۳‬ایزابال برتینگهام ‪،Isabella Brittingham‬‬ ‫ل هورا هلیف ه هورد ب ه هارنی ‪ -‬دریف ه هوس ‪Laura Clifford‬‬

‫‪ Barney-Dreyfus‬ه ه هد کتاااب مفاوضااا‬

‫مره ه هون‬

‫هم ه ت اوس هت‪ ،‬و ن ی هز ب ه هانوانی م ث هل ده ت هر م ه هود‬ ‫ّ‬ ‫‪11‬‬

‫و‬

‫دیگران هد در م هیارس به هائی ا ی هران و بیمارس هتان‬ ‫صح ت خیمت می هردنی و خواننیگان را بد منابع‬ ‫ّ‬ ‫متعی د هد در این زمیند نوشتد شیا ر وع دهیم ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫■‬

‫دنباله در شمارل بعا‬

‫یادداشتها‬

‫نشهههری د ماهانهههد‬ ‫‪ - ۲‬پیااا آسااامانی‪ ،‬از انتشههارات پیاااا بهااائی‬ ‫ّ‬ ‫محفههل روحههانی م لّ هه ی رانسههد بههرا بهائیههان ایرانههی‪ ،‬ن‪۱‬‬ ‫سال ‪ ۲۴۷- ۶ ،۱۳۳۲‬بییع‪ ،‬ص‪۳۱۴‬‬ ‫‪ - ۱‬همانجا‪ ،‬ص‪.۱۷۷‬‬ ‫‪ - ۳‬مبااادی روحاااانی‪ ،‬مقاااا و حقاااوش زن در دیانااات بهاااائی؛‬ ‫یزدانهی‪ ،‬احمهی‪ ،‬لجنهد م لّ هه ی نشهر آثهار امهر ‪ ۲۳۷‬بهه ییع‪،‬‬ ‫ص‪.۷۶‬‬

‫‪4- Moojan Momen, The Babi and Baha’i Religions,‬‬ ‫‪1844-1944 , George Ronald, Oxford, 1981, p.27.‬‬

‫مؤسس ءه م ّل ی مطبوعات امر ‪۲۳۴‬‬ ‫‪ - ۴‬مکاتیب عباالبهاء‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫بییع‪ ،‬ن‪ ،۷‬ص‪.۳۶‬‬ ‫‪ - ۶‬همانجا‪ ،‬ص‪.۲۷۶‬‬ ‫‪- ۷‬همانجا‪ ،‬ص‪.۷۳‬‬ ‫‪ - ۶‬همانجا‪ ،‬ص‪.۱۳۳‬‬ ‫‪ - ۴‬باای الآثار‪ ،‬لجن ءه م ّل ی نشهر آثهار امهر بزبهان ارسهی و‬ ‫عربههی‪ ،‬النگنهههاین ‪ -‬آلمههان غربههی‪ ۲۴۴ ،‬بهههییع ‪،۲۴۶۷-‬‬ ‫ن‪ ،۲‬ص‪.۳۴۷‬‬ ‫‪ - ۲۳‬مجموعه خطابا حضر عبااالبهاء‪ ،‬لجنه ءه م ّل ه ی نشهر‬ ‫آثههار امهههر بزبهههان ارسهههی و عربهههی‪ ،‬النگنههههاین ‪ -‬آلمهههان‬ ‫غربهههههههی‪ ۲۴۳ ،‬بههههههههییع‪ ،۲۴۶۴ ،‬در سههههههههفر ّاول اروپهههههههها‪،‬‬ ‫صص‪.۲۶۴- ۴‬‬ ‫‪ - ۲۲‬همانجا‪ ،‬صص‪.۱۳ ،۱۲ ،۱۴‬‬ ‫‪ - ۲۱‬همانجا‪ ،‬صص‪.۱۳۶- ۷‬‬ ‫مؤسسههههه ءه چهههههاو و‬ ‫اربهههههاب‪،‬‬ ‫‪ - ۲۳‬اختااااران تاباااااان‪ ،‬هههههروغ‬ ‫ّ‬ ‫انتشههارات مههرآت‪ ،‬دهلههی نههو‪ ،‬هنیوسههتان‪ ۲۳۶ ،‬بهههییع‪،‬‬ ‫‪ ،۲۴۴۴‬ص‪.۲۴۳‬‬ ‫‪ - ۲۴‬همانجا‪ ،‬ص‪.۲۴۷‬‬ ‫‪ - ۲۴‬همانجا‪ ،‬ص‪.۷۴‬‬ ‫‪ - ۲۶‬همانجا‪ ،‬ص‪.۶۳‬‬ ‫‪ - ۲۷‬همانجا‪ ،‬صص‪.۴۲- ۱‬‬ ‫‪ - ۲۶‬همانجا‪ ،‬ص‪.۶۲‬‬ ‫‪ - ۲۴‬باای الثار‪،‬ن‪ ،۱‬ص‪.۳۳‬‬ ‫‪ - ۱۳‬پیا آسمانی‪ ،‬ص‪.۳۲۴‬‬ ‫‪ - ۱۲‬مهنهاز ار منهی ‪-‬داسههیلورا‪ ،‬پیاا بهاائی‪ ،‬اهتبههر ‪،۱۳۲۲‬‬ ‫‪ ۲۶۶‬بای ‪ ،‬شمارا ‪ ،۳۶۳‬ص‪.۱۳‬‬ ‫‪ - ۱۱‬همانجا‪ ،‬شمارا ها ‪.۳۶۴- ۷‬‬ ‫‪ - ۱۳‬همانجا‪ ،‬ص‪.۴۲‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۱‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫نکت ی سف حض ع لبـه‬ ‫هاه ی از رانهمٔ رت بدا اء هب رغب‬ ‫محم‬ ‫نق‬ ‫ل از بدایع اآلاثر تأ لیف جناب ود زراق نی‬

‫مخارج سفر‬

‫اروپاییها صحبت می نمودنی هد دو ساعت نیست‬

‫خهی ام حضههور و‬ ‫‪ ...‬ق ب هل از مس ها رت‪،‬‬ ‫مکهرر بهد ّ‬ ‫ّ‬ ‫مل ت هزمین ر ه هاب می رمود ن هی ه ه هد‪ :‬در ا ی هن س هفر ب هد‬

‫ناه هار خوردا انهی حهاال بهاز بها چها‬

‫غهذا‬

‫میخورنی ‪.‬‬

‫مفص ههل‬ ‫ّ‬

‫رمودءه حضرت مسیح عمل می نماییم هد رمود از‬ ‫هر شهر‬ ‫غبار‬

‫عبور می نماییی چنان منقطع باش هیی ه هد‬ ‫از آن شهر ب هد دام هن ش هما ننش هینی ‪ .‬و چ هون‬

‫حقوش رنجبران‬ ‫‪ ۱۶‬مارس ‪۲۴۲۱‬‬

‫ق ب ه هول مس ه ه ها رت ب ه ه هد امر ی ه ه هک و ا ا ب ه ه هت دع ه ه هوت‬

‫از دور سواد میینءه ناپولی [ سیاهی شهر ناپل] هد‬

‫احب ه اء ه هم از‬ ‫اخهو ت رمودنهی‬ ‫هنگراهها صهلح و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫م ی ه هع ش ه ههرها و مجم ه هع بهائ ی ه هان امریک ه ها ت ه هی ارک‬

‫ایتالیاست بد نظر مبارک رسیی ‪.‬‬

‫مص هاریف س هفر م ب هارک را د ی هیا و هد ه هاملی مب ل ه هغ‬

‫از شهرها‬

‫بزر‬

‫متصل بد خش هکی ایس هتاد ‪ .‬و چ هون‬ ‫در آنجا هشتی ّ‬ ‫ای ام محاربد بین عثمانی و ایتالیا بود و عیاوتشان با‬ ‫ّ‬

‫شانزدا هزار دالر مع هردنی و در دو برات تقییم‬

‫یکییگر بد در د یی هد اگر هر یک از آنها یکی از‬

‫حضور اطهر نمود ن هی ‪ .‬چ هون ب هرات ّاول بهد س هاحت‬

‫قوم مخالف خ ود را در بلی خویش می د ی هی ب هیون‬

‫انور رسیی ورًا پس رستادنی و از رملءه اسکنیریّد بد‬ ‫ناب میرزا احمی سهراب هد در واشنگتن بودنی‬

‫تعههرض می نم ه هود له هذا احبّ ههه اء از‬ ‫سهه ؤ ال و هههواب ّ‬ ‫حض هور ا ن هور ر هاء نم ه هودا بود ن هی ه هد و هود اطه ه هر و‬

‫بد ت أ هیی‪ ،‬امر مبارک صادر هد این و وا را بزود‬

‫ملتزمین رهاب مبارک چون در لباس شرقی هستنی‬

‫بد صاحبانش رد هنیهی زیهرا تهیّ ه د و مص هاریف س هفر‬

‫تعههرض اه ه هالی ب ه هد‬ ‫در نههاپولی پیههادا نشههونی‪ ،‬چهههد ّ‬

‫مؤه ههی در ایههن خصههوص صههادر و ارسهههال‬ ‫الههواحی‬ ‫ّ‬

‫احبّ ه اء ب ی هرون‬

‫مو ه هود اس ه هت ‪ .‬ا گ ه هر مو ه هود ن ب ه هود ق ب ه هول می ش ه هی و‬ ‫امریکا گردیی ‪( .‬زرقانی‪ ،‬ن‪ ،۲‬ص‪)۴‬‬

‫مسا رین شرقی وانگه هی ب ها مو ل هو‬

‫مس لّم بود ‪ .‬آن بود هد نظر بد ر ها‬

‫تش ه هریف رم ه ها نش ه هینی از داخ ه هل هش ه هتی بعض ه هی از‬

‫خیابانها و عمارتها‬ ‫کثر‬

‫و ی ن هءه عثم هانی‬

‫شهر بد نظر مبارک رسیی ‪.‬‬

‫آن روز چنی مرتبد از حقوق رنجبران بیان رمودنی‬

‫ا کل [خوراک] اروپاییها‬

‫‪ ۱۴‬مارس ‪ ۲۴۲۱‬در هشتی سیریک‬

‫حم الها‬ ‫هد این ّ‬

‫تحمل زحمت‬ ‫زغال هش چقیر‬ ‫ّ‬

‫‪ ...‬بع ه هی ب ه هد اط ه هاق م ب ه هارک در طبق ه هءه وق ه هانی‬

‫می نمای ن ه هی‪ ،‬چق ه هیر مح ت ه هان و قیر ن ه هی خی ل ه ه هی الزم‬

‫عصر‬

‫اس هت ص ه هاحبان هم پ ه هانی و اعض ه هاء هارخا ن ه هدها ب ه هد‬

‫را سر میز [در رستوران] میل رمودنی و از هثرت ا هل‬

‫هت مزدورها ولو زئی باش هی در ش هرهت س ههمی‬

‫تشریف بردا قیر‬

‫استراحت نمودنی ‪ .‬چا‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫‪17‬‬


‫‪...‬انیهی پس از ورود حضرت عبیالبهاء بد نیویورک یهک شهرهت یلمبهردار‬

‫از حضورشهان‬

‫درخواست هرد ههد ا هازا دهنهی یلمهی از ایشهان ته ّیهد شهود‪ .‬حضهرت عبهیالبهاء هورًا رمودنهی‪:‬‬

‫بسهیار خ هوب ‪ .‬برخهی از احبّهاء نگرانهی خهود را از ایههن ههد ایهن هیلم ممکهن اسهت در امههاهن‬ ‫عمومی و سینماها نشان دادا شود حضور مبارک عهرض هردنهی‪ .‬حضهرت عبهیالبهاء رمودنهی‪:‬‬ ‫هتههل آنسهونیا ‪Hotel‬‬

‫بسهیار خهوب ‪ .‬نتیجههد ایهن هههد هیلم بسههیار هوتهاهی از ایشههان در لهو‬

‫‪ Ansonia‬بههر داشههتد شههی‪ ،‬و حضههرت عبههیالبهاء در حالیکههد بسههو دوربههین تشههریف میآوردنههی‬ ‫رمودنی‪ :‬یا بهاءا این وسیلد را در راا ا عالء امر آسمانیت در سراسر هان مو ّ ق دار ‪.‬‬ ‫بعهیها در منههزل یههک زون ب هههائی ب هد نههام آقهها و خههانم مکنههات ‪ MacNutt‬سههاهن بههروهلین ههیلم‬ ‫طوالنیتر‬

‫از حضرتشان برداشتد شی‪.‬‬ ‫نجم باختر (انگلیسی) شماره ‪ 8 ،۱0‬سپتامبر ‪۱9۱۲‬‬

‫معیّن نماینی تا سب‬

‫ر اهیّ ت آنها شود ‪.‬‬

‫ناهار هد سر میز تشریف آوردنی ‪ .‬ذهر غذا‬

‫بسیط و‬

‫مختصر می رمودنی ‪ .‬دوستان غرب عرض هردنی در‬

‫تمجیا از نوازناگان‬ ‫‪ ۴‬اپریل ‪۲۴۲۱‬‬ ‫حهق ا ن هان ی هزد ن ه هازل و‬ ‫عصهر الهواح‬ ‫مفص هل در ّ‬ ‫ّ‬ ‫صادر شی و بد هت غ هذا م ب هارک ناه هار و ش هام‬ ‫قیر‬

‫بخوریی‪ ،‬و خود مشغول تحریر الواح گشتنی تا وقت‬

‫احب ا‬ ‫خصوص غذا بد ّ‬

‫امریکا دستورالعمل عنایت‬

‫شود ‪ .‬رمودنی ما میاخلد در طع هام س همانی آنه ها‬ ‫نمی هنیم‪ ،‬میاخلءه ما در طعام روحانی است ‪...‬‬

‫شوربا طبخ نمودا سر میز مبارک آوردنی ‪ .‬بعی‬

‫از شام حال مبارک خیلی بهتر بود و تا دیر وقت در‬

‫ذکر شهاای این ظهور‬

‫بیرون [اطاق] الس بودنی و نالد و نغم هءه موز ی هک‬

‫‪ ۱۱‬ژوئن مونتکلر حومءه نیویورک‬

‫هم هر صبح و عصر پس از ناهار و شام بل ن هی ‪ .‬آن‬ ‫یکی از نغماتشان را بسیار تمجیی رمودنی و‬

‫احب ه اء تب ی هین ا ی هن ب ی هان‬ ‫عصر آن روز در مجمع‬ ‫ّ‬

‫حضرت مسیح را می رمودنی هد هرهس میخواهی‬

‫چه ه هار ل ی ه هرا ه ه هم ب ه هد موزیک ه هانچی [نوازنههیگان] انع ه هام‬

‫با من بیایی بایی صلی‬

‫خود را ب هد دوش خ هویش‬

‫عنایت نمودنی ‪.‬‬

‫بردارد ‪ .‬پس ذهر شهیا‬

‫این ظهور اعظم رمودنی‬

‫ش‬

‫عبیالوه اب شیراز رسیینی‬ ‫تا بد شهادت آقا میرزا‬ ‫ّ‬

‫مااخله در طعا جسمانی نمی کنیم‬

‫هد چون از حبس طهران عزم قربانگاا یزدان نمود‬

‫‪ ۶‬اپریل ‪۱۳۲۱‬‬ ‫دس هتورالعمل ورود ب ه هد‬

‫ّاول در ز ن هیان س ه هر ب هر ق ه هیوم م هال م ب ه هارک نه ه هاد و‬ ‫بوسد داد و بعی با یک یک از دوستان مصا حد‬

‫نیو ی هورک می رمود ن هی ه هد چ ن هی روز دیگ هر میرس هیم‬

‫نمود و چون از این هرائ‬

‫هارغ ش هی رقص هی ه هرد‬

‫با ی ه هی هم ه هد ه ها م ن ه هزل را خودم ه هان در ه ت ه هل بگ ی ه هریم‬

‫بشکن بشکن نمودا عازم مییان یا گردیی ‪ .‬و چون‬

‫ام ا مجالس اگر در منزل احب ّاء‬ ‫مزاحم احبّ اء نشویم ‪ّ .‬‬ ‫باشی عی نیارد ‪ .‬بعی رمودنی‪ :‬برویی سر میز ناشتا‬

‫بد ذهر بشکن بشکن نمودن رسیینی خود بد حالت‬

‫‪ ...‬هنگ هام ص هرف چ ه ها‬

‫‪18‬‬

‫آن ش ه ههیی در آمی ن ه هی و نعرا یهههی زدنههی و هیفیّ ههه ت را‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫مجس هههه م نمود ن ه ه هی ‪ .‬بع ه ه هی از مج ل ه ه هس می رمود ن ه ه هی‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫این ظهور را نسبت بد‬

‫استقامت و هیفیّ ت شهیا‬

‫هفش خانم را پاک نمود و نگاهی بد من هرد ‪ .‬من‬ ‫گفتم خانم آیا شما هم هفش شوهر خود را پاک‬

‫اصحاب مسیح مالحظ هد هن ی هی مق هام ام هروز هج ها و‬

‫می هنی؟ گفت من لباس او را پاک می هنم ‪ .‬گفتم‬

‫مق ام آن نفوس هجا‪ ،‬ببین تفاوت را از هجاست تا‬

‫این نشی این مساوات نیست شما هم بایی هفش او‬

‫بد هجا ‪.‬‬

‫را پاک نماییی ‪ .‬بار حاال شما گاهی هم خوبست‬ ‫مردها نماییی ‪.‬‬

‫طر یار‬ ‫طبخ غذا برای میهمانان‬

‫اینها اهل شرش را با نمر حقار‬

‫‪ ۱۳‬ژوئن‬ ‫صبح پس از اوراد و اذهار‪ ،‬با بع‬ ‫بازار تشریف بردنی برا‬

‫خی ام بد‬ ‫ّ‬

‫می بیننا‬

‫‪ ۶‬دسامبر ‪۲۴۲۱‬‬

‫خریی لوازم طبخ‪ ،‬و خود‬

‫وقت ناهار سر میز تشریف بردنی‪ ،‬چون طع هام‬

‫و ود اقیس رسییگی بد امور طبخ می رمودنی ‪ .‬و‬

‫ت ن هاول نمود ن ه هی ب ه هد پیشخیمت باش هی رمود ن ه هی ه ه هد‪:‬‬

‫اوق ه ه ه ه هات چ ن ه ه ه ه هین ب ه ه ه ه هود‬

‫هرسی و میز من دم در است اینجا سهرد اسهت‪،‬‬

‫در ا ی ه ه ه هن س ه ه ه ه هفر اغ ل ه ه ه ه‬

‫ع ل ه هی الخص ه هوص اوق ه هاتی ه ه هد مهم ه هان مخصوص ه هی‬

‫ش هما م ی ه هز و هرس هی خ ه هالی دار ی ه هی هرس هی م ه هرا ه ها‬

‫اتفاق ًا گاهی هد‬ ‫داشتنی خود بد طبخ می پرداختنی و ّ‬

‫دیگر قرار بیهیی ‪ ...‬آن ش‬

‫خی ام و طهبخ‬ ‫هسی مهمان نبود را ی بد زحمت ّ‬

‫مخصوص نمی شینی و بد زئی نان و پنیر قناعت‬

‫شام مبارک را ساعت‬

‫‪ ۴‬مالزم هاز بد اطاق مبارک برد و پس از تناول‬ ‫شام زود استراحت رمودنی ‪.‬‬

‫می نمودنی ‪.‬‬ ‫‪ ۷‬دسامبر‬ ‫‪ ...‬عرای‬

‫تساوی حقوش مرد و زن‬ ‫‪ ۲‬نوامبر ‪۲۴۲۱‬‬

‫احب ا‬ ‫ّ‬

‫اطراف امریکا ه هد هنگ هام‬

‫وداع تقییم شیا بود تر مد می شی تا وقت ناهار‬

‫تبس هههم رو بهههد خانم هههها نمهههودا رمودنهههی) م ه هن در‬ ‫(بههها ّ‬

‫هد سر میز تشریف می بردنی خیلی سرما بود چون از‬

‫است‬

‫دور دیی ن هی ه هد ب هاز هرس هی م ب هارک را دم در نش ه هان‬

‫مساوات‬

‫می دهنی دیگر تشریف نبردنی ‪ .‬رمودنی ‪ ...‬اینه ا اهل‬

‫می نمای ن هی ‪ ...‬در ب هاقی مس هایل و ش هئون مرده ها با ی هی‬

‫عز نوع‬

‫اروپا و امریکا گفتم قط در یک مسئلءه رأ‬ ‫مؤخ رنی و طل‬ ‫هد زنان نسبت بد مردان‬ ‫ّ‬

‫طل‬

‫مساوات نماینی ‪ .‬چد بسیار ر ال هد در اروپا‬

‫شرق را بد نظر حقارت می بیننی ‪ .‬من مح‬ ‫و تأدی‬

‫و تربیت این اشخاص چنی روز ریا هت‬

‫و امریکا از صبح تا عصر بد هار مش هغولنی و آنچ هد‬

‫بد خود قبول می هنم و بد آنها اعتنا نمی نمایم ‪ .‬بعی‬

‫انیوخ ت ه هد می نما ی ن ه هی ص ه هرف زی ن ه هت و ز ی ه هور و البس هءه‬

‫مشهر ف ش هیا ر ها‬ ‫از آن آنچد بد حضور مبهارک‬ ‫ّ‬

‫آنها میشود ‪...‬‬

‫تشریف رمایی سر میز نمودنی تشریف نبردنی و قبول‬

‫رنگارنگ و میها‬

‫تازا خانمها‬

‫واقع ه هًا آن م ه هردان بیچ ه هارا عم ل ه هءه زنان ن ه هی ‪ .‬ش ه ه هخص‬

‫را هم بد آنها نگفتنی‬

‫محترمی با خانمش نزد من می آمینی قیر‬

‫غذا‬

‫آنها نفرمودنی و سب‬

‫غبار بر‬

‫تا خودشان همیینی و عذرخواهی هردنی و ل هی ه هر‬

‫هفش آن خانم محترمد نشستد بود ‪ .‬ورًا بد شوهرش‬

‫روز ب هد آنه ه ها بخش ه هش بیش ه هتر عنا ی ه هت می رمود ن ه هی و‬

‫گفت هفشها‬

‫مرا پاک هن ‪ .‬آن مرد بیچارا غبار‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫پیشخیمتها را انعام شایان می دادنی ‪.‬‬

‫■‬

‫‪19‬‬


‫ع لبـه‬ ‫سیاست از دیدگاه حضرت بدا اء‬ ‫دوران زنههیگی حضههرت عبههیالبهاء یعنههی سههال ههها ‪ 6844‬تهها‪ 6926‬مههیالد یکههی ازادوار پههر تالطههم تههاریخ بشههر‬ ‫دوم قهرن‬ ‫است‪ .‬از انقالب رانسد در سال ‪ 6789‬تا سال ‪ 6848‬را عصر انقالب هها در ههان غهرب مینامنهی‪ .‬در نیمهءه ّ‬ ‫نهوزدا ایههن انقالب هها ر تههد ر تهد نظههام هشهورها را دگرگههون سهاخت و تشههکیل دولهت ههها م ّل ه ی و تههیوین قهانون اساسههی‬ ‫دموهراسهی ها را بهد آهسهتگی و قههیم بهد قهیم بههد لهو رانهی‪ .‬انقههالب صهنعتی چههرا شهههرها را دگرگهون نمهود و در زمینههءه‬ ‫روابط بین المللی رقابت تسلیحاتی در هت آمادگی برا‬

‫نگی سرنوشت ساز اون گر ت‪.‬‬

‫اواخر قرن نوزدا را دوران میلیتاریسم مینامنی زیهرا تفکّ ه ر نهگگهرا و ارزش هها نظهامی یعنهی برتهر طلبهی و تمایهل‬ ‫مثبت بد نگ در تمامی بخش ها ا تماع رسوخ نمهودا بهود‪ .‬در ایهن زمهان سیاسهتمیاران ایهران بهد آهسهتگی از رههود‬ ‫تجیدطلبی از هر سو با مقاومت و تنءه علما ء در گیهر بهود‪ .‬در‬ ‫و خواب چنی صی سالد بییار می شینی ولی هوشش ها‬ ‫ّ‬

‫مههم خهود را تمام هًا بهد مسهئلءه سیاسهت و رابطهءه دیهن و حکومهت اختصهاص‬ ‫این دوران است هد حضرت عبیالبها دو اثر‬ ‫ّ‬ ‫میدهنی‪ :‬رسالءه مانیه و رسالءه سیاسیه‪ .‬بها آنکهد در ههر دو اثهر مسهائل سیاسهی زمهان انعکهاس مهییابهی ولهی نگهاا حضهرت‬ ‫عبهیالبهاء بهد آینهیا اسههت و در ادامه ءه تعهالیم پهیر بزرگوارشههان حضهرت بههاءا دیهیگاا ههها ایهن آئهین ییهی را ترسههیم‬ ‫میهننی‪ .‬این تحقیهق عهالوا بهر دو رسهال ءه نهامبردا بیشهتر آثهار حضهرت عبهیالبهاء را در زمینهءه مطاله مربهوط بهد سیاسهت‬ ‫تحوالت آینیءه هان مورد بررسی‬ ‫بررسی نمودا و آنها را در متن علوم سیاسی میرن یعنی در چهارچوب دموهراسی و ّ‬ ‫قرار میدهی‪.‬‬

‫فر‬

‫دوستاار‬ ‫مملکت است ‪.‬‬

‫سیاست چیست؟‬ ‫واژءه سیاست دارا‬

‫مفهوم واحی‬

‫نیست‬

‫خههههاص بهههد ه ه هار ب ه ه هردا‬ ‫عهههام و‬ ‫بلک ه هد در دو مع ن ه هی‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫خط مشی و‬ ‫عام سیاست یعنی ّ‬ ‫میشود ‪ .‬در حالت ّ‬

‫چنانچ هد د ی ه هن را پی ی ه هیا ا‬

‫ی ه ها مجموع ه هد ا‬

‫از‬

‫اص ه هول و احک ه هامی تعر ی ه هف ه ن ه هیم ه ه هد ب ه هر ا ک ه هار‪،‬‬ ‫احساس ه هات‪ ،‬اخ ه هالق‪ ،‬ر ت ه هار و اعم ه هال انس ه هانه ه ها‬

‫شیوا تأثیرگذار ‪ ،‬تنطیم و پیش هبرد ه هار ی ها ه هیف‬

‫تأثیرگذار است‪ ،‬وا ح می گردد هد ه هر دی ن هی ب هر‬

‫معی نی خواا در زمیند خصوص هی و خ هواا هش هور ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫خاص سیاست را در علم ق هییم و عه هی‬ ‫مفهوم‬ ‫در‬ ‫ّ‬

‫اساس تعالیم و هان بینیش سیاست را در هر دو‬ ‫خاص تحت تأثیر قرار می دهی ‪ .‬تاریخ‬ ‫عام و‬ ‫ّ‬ ‫مفهوم ّ‬

‫تمامی امور مربوط بد شهرونیان را در بر می گر ت ‪.‬‬

‫مخت ل ه ه هف ت ه ه هاریخ خ ه ه هود‪ ،‬چ ه ه هد درآغ ه ه هاز ه ه ه هد دوران‬

‫در ع ل هم ی ی ه هی سیاس ه هت ب هد معنههی اقههیام ّع اال ن ه هد‬

‫شکو ا یی و چد هنگام زوال اخالقی‪ ،‬در هر زم هان‬

‫عتیق هنر هشوردار‬

‫می نامیینی هد تنظیم و ادارا‬

‫هت اثرگذار‬

‫بر مسائل مربوط بد ادارءه هشور‪،‬‬

‫اح هراز پس ه هته ها‬

‫حک ه هومتی‪ّ ،‬ع الیّ هت در اح ه هزاب‬

‫سیاس ه هی و ی ه ها ش ه هراهت در مسههئولیّ ته ه ها‬ ‫‪70‬‬

‫ادار‬

‫بشر نیز گواهی بر این میعاست ‪ .‬ادیان در دوران‬

‫بد گو ند ا‬

‫بر سیاست اثرگذار بودا انی ‪ .‬از ا ی هنرو‬

‫بجاست هد دییگااها‬

‫سیاسی آئین بهائی مورد‬

‫مطالعد و تحقیق قرار گیرد ‪.‬‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫بیاناتی هد حضرت عبیالبهاء در مورد مسئلءه‬ ‫سیاست عنوان می هننی را می توان بد چهار گ هروا‬

‫تو ّ د است ‪.‬‬

‫تقسیم نمود‪:‬‬

‫‪ ) ١‬سیاست در مفهو عا ‪ :‬شیول عمل‬

‫عام سیاست یعنی ش هیوا‬ ‫الف) مطالبی هد مفهوم‬ ‫ّ‬ ‫تأثیرگذار ‪ ،‬تنطیم و پیشبرد هار یا هیف معیّ نی را‬

‫و روش تأثیرگذاری در پیشبرد هاسها‬ ‫یکی از مفاهیم محور‬

‫هد حضرت عبیالبهاء‬

‫در بر دارد و حضرت عبیالبهاء آن را ب هد ص هورت‬

‫در مکات ی ه ه‬

‫توصیدها یی ه هد بیش هتر ن ب هءه اخالق هی دار د ع ن هوان‬

‫اساس ه هی و تع ی ه ه هین هن ن ه ه هیءه ر ت ه ه هار و ه ه ه هردار بهائ ی ه ه هان‬

‫می هننی ‪.‬‬

‫و خطا ب ه ه هات خ ه ه هود ب ه هد ع ن ه ه هوان روش‬ ‫از‬

‫می ستاینی و بد تکرار از آن سخن میراننی پیرو‬

‫خاص آن‬ ‫ب) مسائل مربوط بد سیاست در مفهوم‬ ‫ّ‬ ‫و در ارت ب هاط ب ه ها روش حکوم ت هیار و ادارءه هش ه هور ‪.‬‬

‫ملد خالصد می هننی‪ :‬مهربانی و عیالت نسبت‬

‫دیگر حضرت عبیالبهاء در رسالءه‬

‫ب هد م ی هع انس هانه ها ب هیون هیچگو ن هد تبعیض ه هی ‪ .‬در‬

‫بیش از هر ا‬

‫مانی اا ه ب ه هد اص ه هول هش ه هوردار ‪ ،‬نظ ه هام ی ه ها سیس ه هتم‬

‫سیاست ا ل ٓهی است ‪ .‬مقصود از آن را در چنی‬

‫مکاتیب لی ‪ 3‬صفحءه ‪ 411‬می رماینی‪:‬‬

‫حک هومتی و خص هائص زمام هیاران اش هارا م هی هن ن ه هی ‪.‬‬

‫سیاست ا ل ٓهی مهربانی بد م ی هع بش هر اس هت‬

‫رسالءه مانی ه در تحق ی هق حا هر در م هتن دموهراس هی‬

‫*‬

‫لی ب ه هرال و گ ه هذار از حکوم ه هت اس ه هتبیاد‬

‫ب ه هد روش‬

‫مردمساالر مورد مطالعد قرار می گیرد ‪.‬‬

‫بیون استثناء‪ ،‬این سیاست حقیقی است ‪...‬‬ ‫و در همانجا‪:‬‬

‫بهائیان را ثروت هنز ملکوت اس هت و ع ّهز ت‬

‫ج) مطالبی هد حضرت عبیالبهاء در مورد رابط هد‬

‫قرب ی ّت درگاا هبریا ‪ ...‬بد وحیت عالم انسان‬ ‫خیمت نماینی و بد میع امم مهربان‪ ،‬رق هی‬

‫رسال ءه سیاسی ه را تشکیل می دهی ‪ .‬این اثر را بایی در‬

‫در م ی ه ه هان نم ه ه ه گذار ن ه ه هی‪ ،‬م ی ه ه هع را دوس ه ه هت‬

‫تحهههول سکوالریزاس ه ه هیون یع ن ه هی ه هیا ش ه ه هین‬ ‫م ه هتن‬ ‫ّ‬ ‫مؤس س ه هات دی ن ه هی و سیاس ه هی از یک ه هییگر تجز ی ه هد و‬ ‫ّ‬

‫م دارنی‪ ،‬متابعت سیاست ا ل ٓهی م نماینی ‪.‬‬

‫دین و سیاست عنوان می هننی و مو وع محور‬

‫تحلیل نمود ‪ .‬در اینجا بایی رق گذاشت بین دو‬

‫و در هم ه هان ه ت ه هاب ص ه ه هفحءه ‪ 43‬در نام ه هد ا‬

‫ه ه ه هد‬

‫خطاب بد بهائیان غرب امریکاست می رماینی‪:‬‬

‫قانونی بود و‬

‫‪ ...‬ب ه ها عزم ه هی ثا ب ه هت و قل ب ه هی ط ه هاهر و روح ه هی‬

‫باع هث ه هیا یی دو سیس ه هتم حق ه هوق دی ن ه هی و م ه هینی‬

‫مستبشر و لسانی ناطق بد ترویج تعالیم ا لٓه هی‬

‫گشت و سکوالریسم بد معنی دنیاگرا یی هد یک‬

‫بپرداز ی هی ت ه ها وح ه هیت ع ه هالم انس ه هانی در قط ه‬

‫اییئولوژ و یا هان بینی است هد دیی خود را بد‬

‫ا مریک خیمد برا هرازد و م ی هع م ل هل متابع هت‬

‫مفهوم سکوالریزاسیون هد مسئلد ا‬

‫دنیا‬

‫زمینی محیود میسازد ‪.‬‬

‫د) مسئلءه روابط هشورها و سیاست بین المللی هد‬ ‫منجهر ب هد از م ی ه ان برداش هتن ن هگ و پیش ه هبرد‬ ‫با ی هی‬ ‫ّ‬ ‫صلح و اتّحاد در هان گردد ‪ .‬این مطال در زمینءه‬ ‫تحهول ه هانی ش ه هین ی ها حر ه هت ب هد س هو‬ ‫ّ‬

‫ه ه هانی‬

‫شین و بسط دموهراسی در سطح بین المللی قابل‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫سیاست ا ل ٓه یّد نماینی و ا ی هن مع ل هوم اس هت ه هد‬ ‫سیاست ا ل ٓه یّد عیل و مهربانی بد عموم است‬

‫مشی انسانها از دییگاا بهائی بایی بد‬ ‫ر تار و ّ‬ ‫خط ّ‬ ‫گو ن ه ه هد ا باش ه ه هی ه ه ه هد مو ه ه از م ی ه ه ان برداش ه ه هتن‬ ‫اختال ه هات‪ ،‬آش ه هتی و بس ه هط دوس ه هتی و ع ه هیالت در‬ ‫هان گردد ‪.‬‬

‫‪76‬‬


‫اد ی هان‬

‫باالترین ارزش و می زان ر تار انسان را حضرت‬

‫در خطابد ا‬

‫در هنگرءه انجمن آزاد‬

‫در ب س ه ه ه ه ه هتن ‪ 24‬م ه ه ه ه ه هی ‪( 6962‬خطابااااااااااااا ‪ ،‬ن‪)2‬‬

‫عبیالبهاء‬ ‫محب ت و مهربانی بد میع انسانها‬ ‫ّ‬

‫م ها با ی هی از سیاس هت الٓهیّ ههد اقت ب هاس ه ن هیم ه ه هر‬

‫مادا‬ ‫بد ّ‬

‫می رماینی‪:‬‬ ‫نوعی هد خیا با بنیگان خود معاملد م هنی همان‬

‫الشعاع این‬ ‫قرار می دهنی ‪ .‬سایر تعالیم بهائی تحت ّ‬ ‫تعلیم اساسی قرار دارنی ‪ .‬چنانچد مرور‬

‫دو م اعالمیّ ههد ه ه هانی حق ه هوق بش ه هر نم ه هائیم وا ه هح‬ ‫ّ‬

‫نوع ر تار نمائیم ‪ ...‬بایی دست از اوهامات و تقالیی‬

‫م هی ش هود ه هد آ ئ هین به هائی ق هیمی را ت هر ر ت هد و زمی ن هءه‬

‫حهق نمهائیم و از اخهتالف و‬ ‫برداریم و‬ ‫تمس ک بد ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا تراق ا تناب هنیم ‪ .‬در همین زمیند در خطابا‬

‫آن را ه ه هراهم‬

‫اخالق ه هی و ع ه هاطفی ه ه ه هت ا ه هرا‬ ‫می سازد‪:‬‬

‫هل‬ ‫لی ‪ 2‬صفحد ‪ 3‬می رماینی‪ :‬خیاونی مهربان ّ‬ ‫را خلق هردا و میع را رزق م ده هی و ب هد م ی هع‬

‫مادءه ‪ 2‬اعالمیّد هانی حقوق بشر‪ :‬هر هس‬

‫می توانی بیهی گوند تمایز ‪ ،‬بویژا از حیث نژاد‪،‬‬

‫مهربان است پس بایی متابعت سیاست الٓه یّد نمود‬

‫نس‪ ،‬زبان‪ ،‬دین‪ ،‬عق ی هیءه سیاس هی ی ها ه هر‬

‫زیرا بشر هر قیر هوشش نمایی نم توانی سیاستی‬ ‫بهتر از سیاست ا ل ٓه یّد تأسیس نمایی‪ .‬خیا با میع‬

‫ص هلح اس هت م ها چ هرا در ن هگ باش هیم او ب هد هم ه هد‬ ‫مهربان است ما چرا نامهربان باشیم؟ ‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫رنگ‪،‬‬

‫عقییءه دیگر‪ ،‬و همچنین منش أ م لّی ی ها ا تم هاعی‪،‬‬ ‫ث ه هروت‪ ،‬والدت ی ه ها ه ه هر و ههعیّ ت دیگ ه هر‪ ،‬از تم ه هام‬

‫حقوق و همءه آزاد ها‬

‫ذهر شیا در این اعالمیّد‬

‫بهرامنی گردد ‪ .‬ب عالوا نبایی هی‬

‫تبعیضی بد عمل‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫آ ی ه هی ه ه هد مبت ن ه ه هی ب ه هر و ه هع سیاس ه ه هی‪ ،‬قض ه هایی ی ه ه ها‬

‫هوچکی امتحان شیا بود در مملکتی وسیع و ب ها‬

‫بین المللی هشور یا سرزمینی باشی هد شخص ب هد‬

‫و ه هود سیس ه هتم ه هیرال برق ه هرار س ه هاخت و در س ه هال‬

‫مستقل‪،‬‬ ‫آن تع لّق دارد‪ ،‬خواا این هشور یا سرزمین‬ ‫ّ‬

‫پیش از انقالب رانسد (‪،)6789‬‬

‫تحهههت قیمومیّ ههه ت ی ه ها غ ی ه هر خودمخ ت ه هار باش ه هی‪ ،‬ی ه ها‬

‫حاهمیّ ت آن بد شکلی محیود شیا باشی ‪.‬‬

‫بد عنوان یک مهور‬

‫اعالم استقالل ه هرد ‪ .‬در‬

‫حق رأ‬ ‫این زمان زنان هنوز از ّ‬

‫محروم بودنی ‪.‬‬

‫آنچد امروزا ما بد نام رژیمها‬

‫‪ )2‬سیاست در مفهو خاص‪:‬‬

‫دموهرات ی هک‬

‫تحهو الت ق هرن ‪ 69‬و نیم هءه ّاول‬ ‫م هی شناس هیم نتیج هءه‬ ‫ّ‬

‫روش حکومتااری و ادارل کشور‬ ‫او ه ه ه هاع سیاس ه ه ه هی ه ه ه ه هان را از ن ب ه ه ه هءه روش‬ ‫هش ه هوردار‬

‫‪ ،6771‬قیر‬

‫متفکرین و السفءه اروپا از ق هرن‬ ‫قرن بیستم است ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫هفیا میالد‬

‫مسئلءه تقسیم ق وا و محیود ساختن‬

‫و سیس ه هتم حک ه هومتی در زم ه هان ح ی ه هات‬

‫اخت ی ه هارات زمام ه ه هیار را مط ه هرح س ه ه هاختنی ‪ .‬پ ه ه هس از‬

‫حض هرت ع ب هیالبهاء بط هور خالص ه هد م هی ت هوان چ ن ه هین‬

‫انقالبها و نگها‬

‫تلخ‬

‫توصیف نمود‪:‬‬

‫تاریخی دموهراسیها غربی هنونی در سالها‬

‫در هش هورها‬

‫آس هیا یی اس هتبیاد ب هد گو ن هده ه ها‬

‫مختلف هی حکمفرم ه ها ب ه هود ‪ .‬حکوم هت ا ی ه هران در ا ی ه هن‬ ‫دوران را از نظر سیستمها‬

‫سیاسی بایی سلطنت‬

‫داخلی و تجربدها‬

‫دو م ش هکل گر ت ه هد و اص ه هول‬ ‫بع هی از ن ه هگ ه ه هانی ّ‬

‫اعالمی هد ه هانی حق هوق بش هر را در ق هوانین اساس هی‬ ‫ّ‬ ‫دو م قرن‬ ‫نیمءه‬ ‫الت‬ ‫تحو‬ ‫انعکاس‬ ‫‪.‬‬ ‫گنجانینی‬ ‫خود‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫س ه ل طنتی مط ل ه هق‬

‫نوزدا و اوائل قرن بیستم تا خاتمءه نگ هانی‬

‫(‪ ) Monarchy Absolute‬ر تد ر تد تبییل بد مشروطد‬ ‫میشینی ‪ .‬یعنی حکومتی هد مطابق قانون اساسی‬

‫ّاول در سال ‪ 6969‬را در آثار حضرت عبیالبهاء‬ ‫بد و وح مشاهیا می هنیم ‪ّ .‬او له ین ا ث هر ایش هان ه هد‬

‫‪. )Monarchy‬‬

‫دو م رسال ءه سیاسای ه ‪ .‬آخ هرین‬ ‫رسال ءه مانی ه است و اثر ّ‬

‫مطلق هد نام ی ه هی ‪ .‬درارو پ ه ها رژ ی همه ه ها‬

‫مح ه هیود اس ه هت و اخت ی ه هارات ت ه ها ح ه هیود ز ی ه هاد‬ ‫مجلس واگذار می شود (‪Constitutional‬‬

‫ّاو ل ین هشور‬ ‫بریتان ی ه ها‬

‫پیامها‬

‫هد قیم مؤ ّثر‬

‫ب ه هد‬

‫در این راا برداشت‬

‫هب ی ه هر ب ه هود و حض ه هرت به ه هاءا‬

‫در ه همن‬

‫خود بد سالطین سال ‪ 6817‬در لو ملکه‬

‫ویکتوریا دو اقیام او را خصوصًا ستایش می هننی‬ ‫یک هی لغ هو برد گ ه هی و دیگ هر‬

‫ق ه هانون گهذ ار‬

‫توس ههط‬ ‫ّ‬

‫دو م قرن ‪ 69‬نگها‬ ‫مجلس ‪ .‬امریکا در نیمءه ّ‬

‫هم هت آبراه هام‬ ‫داخ ل هی را پش هت س هر گذاش هتد و ب هد ّ‬ ‫ل ی ه هنکلن ق ه هانون برد گ ه هی لغ ه هو گرد ی ه هی ب ه ها ا ی ه هن هم ه هد‬

‫تبعیض ه ه هات ن ه ه هژاد‬

‫تحو الت زمان را پوشش می دهی‬ ‫مسائل سیاسی و‬ ‫ّ‬

‫مطال‬

‫در زمینءه مسائل سیاسی را در خطابدها‬

‫ا ی هراد ش هیا خصوص هًا در ا ی هاالت متّحهیا امریک ها و‬ ‫توقیع هات پ هس از آن ت ها هنگ هام ص هعود م ب هارک در‬

‫سال ‪ 6926‬می یابیم ‪.‬‬

‫روش کشورداری در رسالءه مانیه‬ ‫رسالءه مانی ه در زمیند روش هشوردار‬ ‫حکوم ه هت دارا‬

‫و ش هیوءه‬

‫خاص هههی اس ه ه هت و رو‬ ‫اهم یّ ههههت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ب ه هد ع ن ه ه هوان یک ه ه هی از مس ه ه هائل‬

‫سخن آن با ایرانیان است ‪ .‬در این رسالد اصولی‬

‫قو ت خود باقی مانی ‪ .‬ایاالت متّحیءه‬ ‫ا تماعی بد ّ‬

‫زنج ی هر به ه هم‬

‫امریکا ّاو ل ین هشوریست هد نظام دموهراسی را هد‬ ‫ت ه ها پ ه هیش از آن تنه ه ها در ش ه ههر آ ت ه هن یع ن ه هی مح ه هیط‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫ع ن هوان م هی ش ه هود ه هد مان ن ه هی حلق هده ه ها‬

‫مرتبط ن هی ‪ .‬حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء در س ه هال ‪ 6875‬در‬ ‫سن ‪ 36‬سالگی بد خواستءه حضرت بهاءا‬ ‫ّ‬ ‫‪73‬‬

‫رسالءه‬


‫مانی ه را در زمیند علل پیشر ت و آبادانی و زوال و‬

‫دانش و خر د عامل نخستین رفاه و پیشرفت‬

‫انحط ه هاط دن ی ه ها نگاش ه هتنی ‪ 6.‬ا ی ه هن رس ه هالد اق ه هی ن ه هام‬

‫رسالءه مانی ه ب ها ع ن هوان ه هردن یک هی از مباح هث‬

‫نویسنیا است و با آنکد بد صورت سیستماتیک‬

‫پا ی هد ا‬

‫ام ا در آن عوامل پیشر ت و آبادانی و‬ ‫تنظیم نگشتد ّ‬

‫تحههو الت م ه هیرن‬ ‫و ش هروع‬ ‫ّ‬

‫آغاز می گردد ‪ .‬بحثی هد در لس هفءه سیاس هی آن را‬

‫همچنین خرابی و زوال هشور با آوردن مثاله ها یی‬

‫تئور‬

‫عص ه هر روش ه هنگر‬

‫پیشر ت می نامنی و در محور آن این سؤال‬

‫از او اع ایران مورد بررسی قرار می گیرد ‪ .‬اصول‬

‫ق هرار دارد ه ه هد پیش هر ت چگو ن ه هد ممک هن م ه هی ش ه هود و‬

‫آئین بهائی نیز در ا ی هن رس هالد ب هیون اش هارءه ص هریح‬ ‫سیاس هی آی ن هیا ه هان را ارا ئ هد م هی ده هی ‪ .‬در خاتم هد‬

‫اهم ّی هت ا ی ه هن‬ ‫مس هیر آن چگو ن هد خواه هی ب هود ‪ .‬دل ی هل‬ ‫ّ‬ ‫تفکر‬ ‫بحث در آنست هد در لسفد یونان باستان و‬ ‫ّ‬

‫مس هیحی در قهرون وسهطی نظ ه هام ع هالم را ثا ب هت ی ه ها‬

‫این تحقیق خطوط اصلی ا ی هن نظ هم ی ی هی روش هن‬

‫ایستا و هامل و همیشگی رض می هردنی ‪ .‬در این‬

‫می گردد ‪.‬‬

‫ن ظ ه هام ه ه هد آن را اوردو ( ‪ )Ordo‬م ه هی نامیی ن ه هی ه ه هر‬

‫آوردا ش هیا ‪ .‬س هاختار رس هالد نم ها‬

‫ه هاملی از نظ هام‬

‫عوام هل پیش هر ت و آ ب هادانی ب هد ص هورتی ه هد در‬ ‫رسالد بررسی می گردد را می ت هوان ب هد ا ی هن ترت ی ه‬ ‫خالصد نمود‪:‬‬ ‫‪ - ۲‬بهرا ب ه هر دار‬

‫سی ارات گر تد تا مو ودات زنیا و‬ ‫آ رییا ا ‪ ،‬از ّ‬ ‫انسانها‪ ،‬در طبقات مختلف ا تم هاع‪ ،‬ه هر ی هک‬ ‫ا‬

‫از د ا ن ه هش و خ ههر د بشهههر ‪- ۱ .‬‬

‫نق ه ه هش اخ ه ه هالق و نیههههرو‬

‫مشخص و ثابت خود را داش هتد و از آن س هر‬ ‫ّ‬

‫تخطی نمی هردنی ‪ .‬در این نظام میار بستءه‬ ‫مو یی‬ ‫ّ‬

‫خالق ه ه هد د ی ه ه هن در دوران‬ ‫ّ‬

‫تحول و پیشر ت مفهومی نیاشت و انسان‬ ‫هستی‬ ‫ّ‬ ‫مه ه هرءه ن ه هاچیز در چ ه هرخ گ ه هردان آ ه هرینش ب ه هود ‪ .‬ب ه ها‬

‫آ ب ه هادانی هش ه هور ( سیسههتم پارلمههانی‪ ،‬حکومههت قههانون و‬

‫هشفی ات علمی در عصر ییی بط هالن ا ی هن نظ هام‬ ‫ّ‬ ‫م هیار بس هتد ثا ب هت گرد ی هی ‪ .‬پیش هر ت دا ن هش بش ه هر‬

‫ش ه ه هکو ا یی آن ‪ - ۳ .‬نق ه ه هش سیس ه ه هتم حک ه ه هومتی در‬ ‫آگهاهی عمههوم مهردم هههد پایهد ههها دموهراسهی را تشههکیل‬ ‫مهیدهنهی) ‪ - 4 .‬نق هش زمام هیاران (ظر ّی هت اخالقههی و‬

‫اهم ّی ت توسعد اقتصاد‬ ‫مهارت در ادارا هشور) ‪ّ - ۴‬‬ ‫و صنعتی (ر اا ا تماعی و بهرابردار از پیشر ت هها‬

‫روا ب ه هط‬

‫هههن آور ههها مهههیرن) ‪ - 1 .‬برق ه هرار‬ ‫علمههی و ّ‬ ‫سیاسی و اقتصاد با سایر ملل و پیشبرد صلح در‬ ‫هان ‪.‬‬

‫گردد و شرایط زنیگی انسان را بهبود بخشی ‪.‬‬ ‫در وامع اسالمی نیز رض بر این بود و هنوز‬ ‫نیز بر اینست هد آنچد الزمءه آ رینش و بشر بودا در‬ ‫قرآن آوردا شیا ‪ .‬در این نظام م هیار بس هتد هرگو ن هد‬ ‫تحو لی بد عنوان خطر‬ ‫تغییر و‬ ‫ّ‬

‫عوامل خرابی و زوال‪:‬‬ ‫‪ - 6‬تههینّی اخ ه هالق ( خههزان دیههن و قههییمی شههین و‬

‫قابهل ا ههرا نبههودن اصهول آن) ‪ - 2 .‬س ه هاد علم ه ها‬ ‫(قیرتطلبی و تفسیرها‬

‫وا ح ساخت هد نظام امعد می توانی دگر گ هون‬

‫د ی ه هن‬

‫مغر هاند و سهود ویانءه علمها و‬

‫تلقی می شود هد‬ ‫ّ‬

‫مو ودیّ ت تمامی امعد را تهییی می هنی ‪ .‬انسان‬ ‫در تحت این نظام ابی قرار دارد و تکامل و ترقّی‬ ‫تنها در اثر ا هرا‬

‫هام هل و بالش هرط اص هول دی ن هی‬

‫تصور هم اهنون نیز در وامع اسالمی‬ ‫است ‪ .‬این‬ ‫ّ‬ ‫‪2‬‬

‫تحهههو ل و پیشهههر ت) ‪ - 3 .‬زوال‬ ‫سهههی و مهههانع در راا‬ ‫ایجهههاد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫دارا‬

‫ستیزا و یی ‪.‬‬

‫رسالءه مانی ه عنوان می هننی گشودن این میار بستد‬

‫دس هتگاا سیاس هی و س هاد زمام هیاران ‪ - 4 .‬ن هگ و‬

‫‪74‬‬

‫اعتبار است ‪.‬‬

‫نخس ه هتین مطل ب ه هی ه ه هد حض ه هرت ع ب ه هیالبه اء در‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫است ‪ .‬سطور ّاول رسالد بر نظریّءه حاهم بر وامع‬ ‫تمین و تمامی مظاهر زنیگی انسان را‬ ‫اسالمی هد ّ‬

‫خط بطالن می هشنی ‪.‬‬ ‫بایی در قرآن ستجو نمود ّ‬ ‫در همانج ها حض هرت ع ب هیالبهاء ت ئ هور پیش ه هر ت و‬ ‫نظریّءه السفءه عصر روشنگر‬

‫را تأییی می هننی هد‬

‫تحهههول‬ ‫تمههین ایس ه هتا و ثا ب ه هت نیس ه هت‪ ،‬پیش ه هر ت و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫یک ه هی از خص ه ه هائص ا ی ه ه هن رس ه هالد آنس ه ه هت ه ه ه هد‬ ‫حض هرت ع ب هیالبهاء در ت أی ی هی ه هر مطل ب هی از س ه هو یی‬ ‫قااارآن و احاد ی ه هث اس ه هالمی را ب ه هد م ه ه هید‬

‫آ ی ه هده ه ها‬

‫م ه هی طلب ن ه هی و از س ه هو‬

‫دیگ ه هر ن ب ه هده ه ها‬

‫منطق ه هی و‬

‫اخالقی آن را عنوان هردا و خر د و و یان شخص‬ ‫قبول مطل‬

‫را برا‬

‫بییار میسازنی‪:‬‬

‫ممکن است و منش أ آن دانش و خر د انسان است ‪.‬‬

‫‪ ...‬شرا ت و مفخرت انسان در آنست هد بین‬

‫بیایع حمی و ثنا و وام هع ش هکر و س هپاس در گ هاا‬

‫گردد ‪ .‬در ع هالم و هود آ ی ها‬

‫اح هی ی ّت پرورد گ ه هاري را سزاس ه هت ه هد از ب ه هین ها ّ هءه‬ ‫حقائق هون یّد حقیقت انسان یّد را بد دانش و هوش‬ ‫هد ن یّرین اعظمین عالم هون و امکانست مفتخر و‬

‫ممتاز رمود و از نتائج و آثار آن موهبت عظمی در‬

‫مالر امکان منش أ خیر‬

‫نعمتی اعظم از آن متص ّور ا ست هد انسان چون در‬

‫خود نگرد مشاهیا هنی هد بد تو یقات ا ل ٓه یّد سب‬

‫آسایش و راحت و سعادت و منفعت هیئت بشر یّد‬ ‫است ال وا ‪( ...‬ص‪)4‬‬

‫هر عصر و قرنی مرآت هائنات را بد ص ور بییعد و‬ ‫نقوش یییا مرتس هم و منط ب هع نم هود ‪ .‬چ هد ا گ هر ب هد‬ ‫دییءه پاک در عالم و ود نگر مشهود گردد هد از‬ ‫یو ات کر و دانش هیکل عالم در هر دور‬

‫بد‬

‫لوا و طور مز یّن و بد لطائف بخشایش ییی‬ ‫متباهی و مفتخر است ‪( ...‬ص‪)2‬‬

‫احیای هوی ت تاریخی ایرانیان‬ ‫تمههین اس ه هالمی و‬ ‫پ ه هس ازگش ه هودن م ه هیار بس ه هتءه‬ ‫ّ‬

‫تحول بوسیلد بد هار‬ ‫نشان دادن امکان پیشر ت و‬ ‫ّ‬ ‫گر تن دانش و خر د انسان‪ ،‬حضرت عبیالبهاء بد‬

‫اس ه هالم‪،‬‬

‫هوی ت تهاریخی ایرانیهان م هی پرداز ن هی ‪ .‬ا ی هن‬ ‫احیا‬ ‫ّ‬ ‫مسئلد پس از گذشت بیش از صی و سی سال هم‬

‫اموان دریا نیست‬

‫اه ن ه هون ایران ی ه هان را ب هد خ ه هود مش ه هغول س ه هاختد و ب ه هد‬

‫هد ارادءه ا ل ٓهی او را ب هد ه هر س هو یی ه هد ما ی هل باش هی‬

‫هوی ت هنونی‬ ‫ستجو‬ ‫هوی تی پر بارتر و پر ثمرتر از ّ‬ ‫ّ‬

‫خالقیّ ه ت خ هود م هی توا ن ه هی ش هرایط زیس هت را به ب ه هود‬ ‫ّ‬

‫م لّی ماننی پرچم‪ ،‬روز م لّی‪ ،‬قهرمانان تاریخی‪ ،‬ب هد‬

‫ب ه هرخالف برداش ه هت برخ ه هی از عر ه ها‬ ‫انسان هماننی پر هاهی بر رو‬

‫حر ه هت ده هی‪ ،‬بلک هد ّع االنههد و ب ها دا ن هش و خ ههر د و‬

‫تمهین را ب هد پ هیش ب هرد ‪ .‬ب هد‬ ‫بخش هی و ارا ب هءه عظ هیم‬ ‫ّ‬

‫دییءه بصیرت مالحظد نمائیی هد این آثار و ا کار و‬

‫بر انگیختد ‪ .‬در علم سیاست نمادها یا سمبلها‬

‫مهم‬ ‫عنوان سرمشق دالور و ه ویّ ت م لّی از عوامل ّ‬ ‫بشمار می آینی زیرا قادرنی بد ا کار و ر تار مردم هر‬

‫مع هارف و ن هون و حک ه م و ع ل هوم و ص هنائع و ب ه هیائع‬

‫هش ه هور‬

‫مختلف ه هءه متن ّوع ه هد ه ه ّهل از یو ه هات عق ه هل و دا ن ه هش‬ ‫است ‪ .‬هر طایفد و قبیلد ا هد در این بحر بی پایان‬

‫ره ن ه هگ غ ن ه هی و پرش ه هکوا ا ی ه هران باس ه هتان را اله ه هام‬

‫خطءه ط ی ّبد چون سران‬ ‫بخش آینیا میسازد‪ :‬این ّ‬

‫مع ه هارف چ ه هون ش ه همس مش ه هرق گرد ن ه هی ه هل یس ه هتو‬

‫نورانی بود حال از هسالت و بطالت و خمودت و‬

‫بیشتر تع ّمق نمودنی از سائر قبائل و ملل پیشترنی ‪.‬‬ ‫ع ّهز ت و س ه هعادت ه ه هر م ل ّت هی در آنس ه هت ه ه هد از ا ه هق‬ ‫ا لّذین یعلمون و ا لّذین ال یعلمون ‪( .‬ص‪)4‬‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫ه ه هت و اع ه هتالء بخش ه هنی ‪ .‬رساااالءه مانی اااا ه‬

‫وه ان بد ا ن هوار عر هان و هیاء ع ل هوم و ن هون و ع ل ه ّو‬ ‫ّ‬ ‫منزلت و سم ّو ه ّم ت و حکمت و شجاعت و مر ّو ت‬ ‫عیم ترتی‬

‫و نظم و ق ل ّت غ ی هرت و ه ّم هت اه هالی‬ ‫‪75‬‬


‫مکیر و ظلمانی گشتد ‪( .‬ص‪)62‬‬ ‫پرتو اقبالش‬ ‫ّ‬

‫حض ه ه هرت ع ب ه ه هیالبهاء ا ی ه ه هن س ه ه هؤال را مط ه ه هرح‬

‫م ه هی س ه هازنی ه ه هد در ا ی ه هن چ ن ه هی ق ه هرن اخ ی ه هر چ ه هد ترقّ هههی‬

‫و سیاستمیاران و ه لّ یّءه شهرونیان دارد ‪ .‬از دییگاا‬ ‫حضرت عبیالبهاء شیوع بی دینی و گسترش ساد‬

‫حاصل چنی عامل است‪:‬‬

‫حاص ه هل گش ه هتد‪ ... :‬چ ن ه هی ق ه هرن اس ه هت ه ه هد هی ئ ه هت‬

‫‪ - 6‬دخالتها و قیرت طلبی ا راد‬

‫هد خود‬

‫عموم ی ّهد ا ی هران ب هر روش مع ل هوم حر ه هت نم هودا و ب هر‬ ‫اصول معتادا مشی هردا چد وائی و ترق ّی مشهود و‬

‫را حامی دین می داننی و دخالت علما‬

‫اهل و‬

‫تعص ه‬ ‫م ّ‬

‫مؤس ههس‬ ‫در ام هور هش هور نورانیّ هت منش ه أ و‬ ‫ّ‬

‫حاصل شی؟ و اگر این امور تا بد حال بد مح هک‬

‫دین را تبییل بد ظلمت و تباهی می هننی ‪ .‬حضرت‬

‫توهم بعض هی‬ ‫تجربد نرسییا بود محتمل هد‬ ‫ّ‬ ‫محل ّ‬ ‫نف ه هوس هاه ل ه هد گ ه هردد یع ن ه هی اشخاص ه ه ه هد ش ه هعلءه‬

‫متعی د‬ ‫عبیالبهاء صفحات‬ ‫ّ‬

‫از هتاب را بد شرح‬

‫نورانی عقل هیوال ئی در ز ا ءه طرتشان مخمود‬

‫‪ - 2‬دین را نمی توان بد‬

‫است ‪ .‬حال ند چنانست بلکد زئ ی ّات این هیفیّات‬ ‫تمی ن یّد در ممالک سائرا مرارًا و هرارًا تجربد گشتد‬ ‫ّ‬

‫و وائیش در ءه و وح یا تد ‪( . ...‬ص‪)68‬‬

‫ناصهرالی ین ش هاا ه هد قص ه هی‬ ‫اشهارا بهد خواسهت‬ ‫ّ‬

‫اص هالحات نم ه هودا‪ ،‬و ش ه هرح مقاوم ه هت و مخالف ه هت‬ ‫علم ها‬

‫تحهو الت‪ ،‬زمی ن هد را آم ه هادا‬ ‫ا ی هران در برا ب هر‬ ‫ّ‬

‫می سازد تا در قسمتها‬

‫بعی‬

‫عبیالبهاء نقش دین را بد نحو‬ ‫ب ی هان ه هردا ا ن هی‪ ،‬در بازس هاز‬

‫هتاب حض هرت‬

‫هد شارعین ادیان‬ ‫رهنگ هی بنمایان ن ه هی و‬

‫همچنین نقش علما را در تخری‬

‫دین و سیاست‬

‫در دوران مختلف تاریخ تشریح رماینی ‪ .‬نتیجدگیر‬

‫ایشان در این مالت خالصد میشود‪ ... :‬بار‬ ‫مقص هود اینک هد مالحظ هد ش ه هود ه هد دیا ن هت حقیق ی ّه هد‬

‫چگوند سب‬

‫عز ت و سعادت و عل ّو منزلت‬ ‫ّ‬ ‫تمین و ّ‬

‫و معارف و ترقّی طوائف ذلیلءه اسیرءه حقیرءه اهلد‬ ‫متعص ه‬ ‫م شود و چ هون ب هد دس هت علم هاء اه هل‬ ‫ّ‬

‫ا تی از سوء استعمال‪ ،‬چنین نوران ی ّهت عظم هی ب هد‬

‫ظلمت دهماء تبییل م شود ‪( .‬ص‪)94‬‬

‫واال ه ه هت‬

‫آبادانی و ر اا بستگی بد می زان اخالق زمامیاران‬

‫‪71‬‬

‫را بد ا بار پ هیش ب هرد‪:‬‬

‫رب شمشیر و اخالق‬

‫هی الحقیق هد ا گ هر ب هد نظ هر‬

‫دقیق مالحظد نماینی مشهود گردد هد در این عصر‬ ‫س ه هیف واس ه هطءه ت ه هرویج ن ه هد بلک ه هد س ه هب‬

‫وحش ه هت و‬

‫دهش ه هت و اش ه ه همئزاز ق ل ه هوب و نف ه ه هوس گ ه ه هردد و در‬ ‫ش هریعت مبار ه هءه غ ه ّر ا اه ه هل ه ت هاب را ب هد ق ه ّوءه ق ه هاهرا‬ ‫ا بار بر اقرار و ایمان ائز ند و حال آنکد داللت و‬ ‫موح ه هی اس ه هت و‬ ‫ه ه هیایت ریض ه هءه ذ ّم ه ت ه ه هر م ه ؤمن ّ‬ ‫س ه هیف و ه ه هذ لک ح ه هییث‬ ‫ح هییث ا ن ه ه ا ن ب ه ّ بال ّ‬ ‫امرت ان أقاتل ال ن ّاس ح تّی یقولوا ال الد ّاال ا‬ ‫هوحش و‬ ‫در ح ه ّهق مش ه هرهین اهل ی ّه هد ه ه هد از ه ث ه هرت ت ه ّ‬

‫نادانی از در ءه بشر ی ّت ساقط بودنی وارد ‪ .‬چد هد‬ ‫ایم هان ه هد ب هد ه هرب س هیف حاص هل گ هردد بس ه هیار‬

‫ب هی اعت ب هار و ب هد س هب‬

‫ام هر ز ئ هی منق ل ه‬

‫ب هد هف هر و‬

‫الل م شود ‪( .‬ص‪. )52‬‬ ‫سپس حضرت عبیالبهاء از حواریّ ون و مؤمنین‬

‫ّاو لیّد حضرت مسیح شاهی می آورنی ه هد در هم هال‬

‫روحانیّ ههت و حس ه هن اخ ه هالق ب ه هد ت ه هرویج د ی ه هن مس ه هیح‬ ‫پرداختد و آزار دشمنان را بیون ابراز هی خشونتی‬

‫تحمل هردا و این دیانت را منتش هر س هاختنی‪ :‬ب هد‬ ‫ّ‬

‫نقش اخالش‬ ‫مو ّقیّ ههت در پیش ه هبرد ه ه هیفه ه ها‬

‫این مطل‬

‫اختصاص می دهنی ‪( .‬ص‪)94‬‬

‫این اد لّءه وا حءه الیحد ثابت و مبرهن گشت هد‬

‫ت هرویج د ی ه هن ا لٓه هی ب هد هم هاالت انس ه هان یّد و اخ ه هالق‬

‫حس ه هند و ش ه هیم مر ه ه یّد و روش و حر ه ه هت روحان ی ّه ه هد‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫است ‪ .‬اگر نفسی بد صرا ت طرت اقبال الی ا‬ ‫نمایی مقبول درگاا احی ی ّت بودا چد هد این نفس‬ ‫از اغراض شخص یّد و طمع منا ع ذات یّد م ب ه ّر ا و ب هد‬

‫حق التجا نمودا بد صفت امانت و‬ ‫صون حمایت ّ‬ ‫صیاقت و پرهیزهار و حقوق پرور و ه ّم ت و و ا‬

‫و دیا ن هت و تق هی ب هین خ ل ه هق ظ هاهر گ هردد و مقص ه هود‬ ‫مقی سءه سمائ یّد هد سعادت‬ ‫اصلی از انزال شرائع ّ‬ ‫اخ ه هرو و تم ه ّهین دن ی ه هو و ته ه هذی اخ ه هالق باش ه هی‬

‫نظریّد بود هد بجا حکم مطلق زمامیار‪ ،‬هد بستد‬

‫بد میل و هو و هوسش تغ ی یر می هرد‪ ،‬بایی قوانین‬ ‫عمومی شهرونی و ع گشتد و تمامی مردمان در‬ ‫برابر آن یکسان باشنی ‪ .‬مر ع و ع قوانین مجلس‬

‫اس هت ‪ .‬ق هیم ّاول در عم ل هی س هاختن ا ی هن نظریّ هد ه هد‬

‫تفک ههر ش ه ههیر انگلیس ه هی ه هان الک آن را در ق ه هرن‬ ‫م ّ‬ ‫هفیا میالد‬ ‫یا‬

‫مطرح ساخت و بعیها بد لیبرالیسم‬

‫نبش آزادیخواهی معروف گشت آن بود ه هد‬

‫حاصل گردد و ّاال بد رب سیف بد ظاهر مقبل و‬

‫رائید را تشکیل می دادنی ‪.‬‬ ‫قوءه ا‬ ‫ّ‬ ‫زمامیار و وزرایش ّ‬ ‫نظرید را‬ ‫تفکر رانسو این‬ ‫چنی بعی منتسکیو م ّ‬ ‫ّ‬

‫با مسائل دینی مخلوط نم هود‪ :‬ا ی هن ام هور ظ هاهرءه‬

‫مستقل اعالم نمود و آن را مسئول قضاوت و‬ ‫قوءه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حف هظ ق هوانین م هینی س ه هاخت ‪ .‬عم ل هی س هاختن ا ی ه هن‬

‫غل و میبر گردنی ‪( .‬ص ‪)55‬‬ ‫در باطن م ّ‬

‫‪ - 3‬مسائل مربوط بد عمران و آبادانی را نبایی‬

‫سومین‬ ‫تکمیل نمودا و دادگستر را نیز بد عنوان ّ‬

‫تمی ن یّد و وس هائل مع هارف و ن هون‬ ‫سمان یّد اسباب ّ‬ ‫حکم ه هت طبیع ی ّ ه هد و تش ه ه ب ّثات ترق ّ هی اه ه هل ح ه هر ف و‬

‫تئور ها چنیین قرن بد طول انجامیی ‪ .‬مرحلءه ّاول‬

‫صنایع عموم یّد و بط و ربط مها ّم امور مملکت‬ ‫بودا دخلی بد اساس مسائل ه ل ّیّءه ا ل ٓه یّد و غوام‬ ‫حقائق عقائی دین یّد نیارد و اگر گفتد شود در این‬ ‫امور نیز اقتباس ائز ند این قول دلیل ب هر ه هل و‬

‫نادانی قائل است ‪( .‬ص‪)32‬‬ ‫تحو ل‬

‫مشروطی ت بود هد زمامیار هنوز اختیارات وسیعی‬ ‫ّ‬

‫مجری ههد‬ ‫قههوءه‬ ‫ّ‬ ‫داش هت و ب ه هد هم ه هراا وزرا ی هش در رأس ّ‬ ‫هشور را ادارا می هرد ‪ .‬در مرح ل هءه بع هی تنه ها وزرا‬

‫مجری هه د را تش ه هکیل دادا و پادش ه هاا ب هد ع ن ه هوان‬ ‫قههوءه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫نماینهههیا م ّل ههه ت از سیاس ه هت خ ه هارن ش ه هیا و ن ب ه هءه‬

‫اتحههاد م ّل ههی را ب هد خ ه هود‬ ‫تش هریفاتی و نگاهیار ن ه هیا ّ‬ ‫گر ت ‪.‬‬

‫سیستم حکومتی‬

‫مطالبی هد حضرت ع ب هیالبهاء در ا ی هن رس هالد‬

‫‪ - 2‬تش هک ه یل مجالس و تأسیس محا ل مشورت‬

‫و سیستم‬

‫اساس متین و بنیان رزین عالم سیاست ‪( .‬ص‪)22‬‬

‫بطور مستقیم در ارتباط با حکومتیار‬

‫سیاسی عنوان می هننی را می توان بد این ترت ی ه‬ ‫خالصد نمود‪:‬‬ ‫‪ - 6‬تأس ه ه هیس ق ه ه هوانین عاد ل ه ه هد (ص‪ )68‬ه ه ه هد‬

‫ک ه ام وال ی ه هت و ن ه هواحی مملک ه هت را از ح ّر ی ّ ه هت‬ ‫ح ّ‬

‫مطلق ه هءه سیاس ه ه ه ی ّد بازداش ه ه هتد (ص‪ )69‬و ح ّر ی ّ ه ه هت‬ ‫عموم ی ّءه ا راد اهالی را تضمین نمایی ‪( .‬ص‪)68‬‬

‫ا ی هن مس هئلد یع ن ه هی حکوم هت ق هانون در ع ل ه هم‬

‫پارلم ه هان ی ه ها مج ل ه هس ش ه هورا از اص ه هول ه هیا یی‬ ‫ناپذیر دموهراسی اس هت ‪ .‬اعض ها‬ ‫تاریخ آن از قرن سیزدا میالد‬

‫پارلم هانه ها ه هد‬

‫در انگلستان آغاز‬

‫گردیی اشراف بودنی هد بد صورت انتصابی تعیین‬ ‫م هی گش هتنی ‪ .‬ر ت هد ر ت هد انتخا ب هات م ت هیاول گرد ی هی و‬ ‫نماینیگان برا‬

‫می ت معیّ نی انتخاب گردیینی ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫توصیءه حضرت عبیالبهاء انتخاب مجلس با رأ‬

‫سیاست اصل لیبرالیسم نام ی هیا م هیش هود ‪ .‬ه هش‬

‫مردم است‪ ... :‬بد نظر این عبی چنان میآیی هد‬

‫تحو الت دموهراسیخواهی با اون گر تن این‬ ‫ّاو لیّءه ّ‬

‫موق ّتد در مج هالس مما ل هک‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫اگر انتخاب اعضا‬

‫‪77‬‬


‫محروسد منوط بد ر ایت و انتخاب مهور باشی‬

‫نطفد پس تی ّرن در مرات‬

‫ع لقد و مضغد و عظام و‬

‫منتخبد از این هت‬

‫اهس ه هاء لح ه هم و انش ه هاء خ ل ه هق آخر ت ه ها برت ب ه هءه احس ه هن‬

‫در ام هور ع هیل و داد را مراع هات م ه نمای ن هی‬

‫الخ ها لقین واص هل گ هردد ‪ .‬همچنانک هد ا ی هن از ل ه هوازم‬

‫هد مبادا صیت و شهرتشان مذموم گردد و از در ءه‬

‫خلقت و مبنی بر حکمت ه ل ّیّد است بد همچنین‬ ‫تور بد اون‬ ‫عا لم سیاسی د ع ًهلل واحیا از حضی‬

‫‪ - 3‬تجز ی هءه ق ه هوا‪ ... :‬ع ه هالم سیاس ه هی را دو ق ه ّوءه‬

‫همال و سیاد نرسی بلکد نفوس هاملد لیالً و نهارًا‬

‫احسن است چد هد اعضا‬ ‫ق هیر‬

‫حسن تو ّ د اهالی ساقط شونی ‪( .‬ص‪)30‬‬

‫اعظم اقوم الزم ق ّوءه تشریع یّد و ق ّوءه تنفیذ یّد ‪ .‬مر ه هز‬ ‫ق ّوءه تنفیذ یّد حکومت اس هت و مر هع ق ه ّوءه تش هریع یّد‬ ‫دانایان هوشمنی ‪( .‬ص‪)44‬‬

‫‪ - ۴‬لزوم آموزش سیاسی‪ :‬چون این اوان چنین‬ ‫نفوس هاملءه امعد نادر الو ود است و حکومت و‬ ‫هی أ ت م ل ّت بد انتظام حال در غایت در ءه احتیان‬ ‫ا ی ه هن‬

‫ل هذا تأس هیس ه ی ه أ ت علم ی ّهد الزم ه هد اعض ها‬ ‫مجلس هر چنی نفس در ن ّی از نون مذهورا ماهر‬ ‫باشنی و بد اقیام و هی بلیغ در میع احتیا ات‬

‫ک ه هر نم هودا ام ه هور را در نقط ه هءه‬ ‫حال ی ّهد و اس ه هتقبال یّد تف ّ‬ ‫اعتیال و مرهز مستقیمی مرهوز نماینی ‪.‬‬ ‫بایی هل را از بین برد و بد تر ّقی ا کار عموم‬

‫اهتمام نمود زیرا برتر‬

‫هشورها وابستد بد م ی هزان‬

‫تنزل و تزلزل‬ ‫دانش مردم آن است‪ :‬باعث اعظم ّ‬ ‫ملل هل و نادانی است و ا ال ٓن اهثر اهالی از امور‬ ‫اطالع نیارنی تا چد رسی بد وق هوف حق هائق‬ ‫عاد یّد ّ‬ ‫امور ه ل ّیّد و دقائق لوازم عصر یّد ‪ .‬لهذا الزمست هد‬

‫رسائل و هت‬

‫مفییا تصنیف ش هود و آنچ هد ال ی هوم‬

‫ما یحتان الید م ل ّت و موقوف علید سعادت و ترقّی‬ ‫بشر یّد است در آن بد براهین قاطعد بیان شود و آن‬

‫رسائل و هت‬

‫را طبع نمودا در اطراف مملکت‬

‫خواص ا راد م ل ّت قیر‬ ‫انتشار شود تا ّ ً‬ ‫اقال‬ ‫ّ‬

‫و گوششان باز شیا در آنچد س هب‬ ‫ایشانست بکوشنی ‪( .‬ص‪)629‬‬

‫چشم‬

‫مقیس هءه‬ ‫ع ّهز ت ّ‬

‫بد وسائل ما بد ال تّرق ّهی تش ه ب ّث نم هودا ت ها دو ل هت و‬ ‫م ل ّت یومًا یومًا بلکد آنًا انًا ترقّی و نم ّو در میع‬

‫مرات‬

‫نمایی ‪ .. .‬و همچنین ن ی ّات خالصد و معیلت‬

‫پادشاهی و دانش و مهارت هاملءه سیاسی اولیا‬

‫امور و ه ّم ت و غیرت اهالی چ هون م هع ش هود روز‬ ‫ب هد روز آ ث ه هار ترق ّ ه هی و اص ه هالحات هام ل ه هد و ع ه ّهز ت و‬

‫سعادت دولت و م ل ّت لوا گر گردد ‪( .‬ص‪. )627‬‬ ‫نقش اقتصاد و صنعت در رفاه اجتماعی‬

‫شرف انسان بد رمودءه حضرت عبی البهاء در‬ ‫اینست هد با ایجاد صنایع و اختراعات مو ه‬ ‫مسئولی تها‬ ‫ر اا عموم گردد ‪ .‬یکی از‬ ‫ّ‬

‫حکومت‬

‫توزیع عادالنءه ثروت است ند آنکد قط معی از‬

‫ثروت بهرا منی باشنی و دیگران قیر ماننی‪ :‬ثروت‬ ‫و غنا بسیار ممیوح‪ ،‬اگر هی أ ت مع ی ّت م ل ّت غنی‬ ‫باش هی ولک هن ا گ هر اش هخاص مع هیودا غ ن ها‬

‫ه هاحش‬

‫داشتد و سائرین محتان و مفتقر و از آن غ ن ها ا ث هر و‬ ‫ثم ه هر‬

‫حاص ه هل نش ه هود ا ی ه هن غ ن ه ها از ب ه هرا‬

‫آن غ ن ه هی‬

‫خسران مبین است ‪( .‬ص‪)36‬‬ ‫مهههم‬ ‫در مجم هوع رسااالءه مانی اا ه ارتبهاط عوامههل‬ ‫ّ‬ ‫عمران و آبادانی را روشن میسازد ‪ .‬بهرا بردار از‬ ‫اهم یّ هت اخ هالق و تو ّ هد ب هد‬ ‫دا ن هش و خ هر د بش هر ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫اصل دین ند آنچد هد علما و تشکیالت دینی بنا‬

‫بد نظریّ ات و منا ع شخصی روان می دهنی‪ ،‬نقش‬

‫‪ - 5‬تکامل سیستم سیاسی بایی تیریجی باشی‪:‬‬

‫سیستم حکومتی‪ ،‬قانون اساسی‪ ،‬مجلس‪ ،‬تقسیم‬

‫م ثل عالم سیاسی م ثل عالم انسان است هد ا ّول‬

‫اهم یّ ت تقسیم ثروت و‬ ‫ق وا آموزش ّع االن سیاسی‪ّ ،‬‬

‫‪78‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ر اا عمومی‪ ،‬روابط صلح آمیز با سایر ملل همگی‬

‫رسالد این دو مر ع هد نق هش اساس هی را در نظ هم‬

‫با هم در ارتباط ب هودا و مجموع هءه آن پیش هر ت را‬

‫ا تماع و راهم ساختن امکانات ر اا م لّ ت دارا‬

‫هستنی وظائفشان متف هاوت اس هت و ه هر ی هک با ی هی‬

‫ممکن میسازد ‪.‬‬

‫نقهش معهیّن خ هود را ایف ه ها نما ی هی ‪ .‬ش هواهی ت ه هاریخی‬

‫رابطءه سیاست و دین‬ ‫از اب ت ه هیا‬

‫نش هان م هی ده هی ه هد هر گ هاا رؤس ها‬

‫مههرون‬ ‫ت ه هاریخ بش ه هر د ی ه هن ب هد عنههوان ّ‬

‫اخالق و وسیلءه ارتباط معنو‬

‫انس هان ب ها خ هالقش‬

‫مهمی در امعد ایفا نمودا ‪ .‬با و ود آنک هد‬ ‫نقش‬ ‫ّ‬ ‫ادع ها حکوم هت زمی ن هی‬ ‫پیامبران ا ل ٓهی هیچیهک ّ‬ ‫مؤس سات و ره ب هران دی ن هی در دوران‬ ‫نیاشتنی ولی‬ ‫ّ‬

‫مختلف بد روشها‬

‫گوناگون بر سیاست اثرگذار‬

‫سیاسی پرداختنی در ایفا‬ ‫تربیت اخالقی و معنو‬

‫د ی هن ب هد مس ه هائل‬

‫وظیفءه اصلی خود هد‬

‫انسانهاست دچار اهمال‬

‫شینی ‪ .‬حضرت عبیالبهاء مثالها‬

‫گوناگونی را از‬

‫تاریخ ایران و سایر ادیان ع ن هوان ه هردا و عالم هت‬ ‫رشی و بلوغ عالم ‪ ،‬در این ه هور اعظ هم را در‬ ‫روش هن ش هین ا ی هن مس هئلد م هی دان ن هی ه هد د ی هن وظیف هءه‬

‫حهههق مسهههه لّ م خ ه ه هود‬ ‫ب ه هودا و ی ه ه ها دخا ل ه ه هت در آن را‬ ‫ّ‬ ‫می دانستنی ‪.‬‬

‫تع لّقی بد مس هائل سیاس هی داش هتد باش هنی ‪ .‬مض همون‬

‫در رسالءه سیاسی ه هد حضرت عبیالبهاء در سال‬

‫این رسالد را حضرت ع ب هیالبهاء در س هایر‬

‫‪ 6893‬نگاشتنی تند و ساد علما و دخالت آنان‬

‫مقیس خود را دارد و علما‬ ‫ّ‬ ‫مطال‬

‫آثار خود نیز ماننی خطابا‬

‫دین نبایی هیچگوند‬

‫و مکاتیب آوردا انی ‪.‬‬

‫در مسائل سیاسی هشور مورد بحث قرار می گیرد ‪.‬‬

‫در لوحی بد قلم حضرت عبیالبهاء در سرآغاز‬

‫خس هارت‬

‫نس ه هخءه چ ه هاپی ا ی ه هن رس ه هالد ه ه هد در طه ه هران در س ه هال‬

‫مملک هت گش ه هتد ب هود ب ها ق ی هام م ه هردم و‬

‫‪ 6934‬منتشر گشتد ایشان چنین می نویسنی هد در‬

‫گشت هد‬

‫ررها یی هد در اثر ساد علما حاصل‬

‫در آن دوران ق هرارداد تن ب هاهو ه هد مو ه‬ ‫بزر گ هی ب هرا‬

‫رهبر علما لغو شی و این واقعد مو‬

‫این رسالد‬

‫ش هیا ب هد تفص ه هیل ب ی هان م هی ش ه هود و حق هوق دو ل ه هت و‬

‫روحهانی ون در‬ ‫حضرت عبیالبهاء عواقه دخالهت‬ ‫ّ‬ ‫سیاست را تو ید نمودا و مو ع دیانت بهائی را‬

‫شهرونیان و روابط بین مسئولین امور و مردم روشن‬

‫در مورد رابطءه دین و سیاست‪ ،‬خصوص هًا از ن ب هءه‬

‫تکید می هننی هد‪:‬‬

‫حقوقی روشن سازنی ‪ .‬این اثر هد در ظاهر بد سبک‬ ‫و ادبیّ ههات آن زم ه هان نوش ه هتد ش ه هیا از نظ ه هر س ه هاختار‬ ‫ماداها‬ ‫قانونی دموهراسی و در بر گر تن ّ‬

‫اعالمیّءه‬

‫ه هانی حق ه هوق بش ه هر در ق هانون اساس ه هی مملک ت ه هی و‬ ‫ایگاا دین دارا‬

‫است ‪.‬‬

‫مهمی‬ ‫نکات بسیار حساس و‬ ‫ّ‬

‫در رسالءه سیاسی ه حض هرت ع ب هیالبهاء از س هو یی‬

‫می گردد و سپس بد این مطل‬

‫اینس ه هت روش و س ه هلوک ا ی ه هن آوار گ ه هان و اینس ه هت‬ ‫‪3‬‬

‫مس هلک و م هنهج ا ی هن مظلوم هان ‪ .‬بهد ا ی هن ترت ی ه‬ ‫ه هیف رس ه هالد تنه ها ش ه هرح او هاع آن زم ه هان نیس ه هت‬ ‫بلکد مو ع آئین بهائی را در م هورد رابط هءه د ی هن و‬ ‫سیاست روشن میسازد ‪.‬‬ ‫همانگوند هد در ابتیا‬

‫این مقالد اشارا ر ت‬

‫رساالءه مانی ا ه را حض هرت ع ب هیالبهاء ب ها ا ی هن مط ل ه‬

‫رسالت اصلی و محور‬

‫پیامبران و هیف دین را‬

‫روشن می سازنی و از سو‬

‫دیگر هیف سیاس هت و‬

‫آغاز می هننی هد دانش و خر د انسان ش هرط ّاو لیّ هءه‬

‫مشخص می هننی ‪ .‬بر اساس این‬ ‫وظیفءه حکومت را‬ ‫ّ‬

‫و‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫پیش هر ت و ترقّ ههی اس هت ‪ .‬د ی ه هن و طبیع هت و تم ه هامی‬ ‫نعما‬

‫خیاداد‬

‫بیون و ود خر د و هم بشر‬

‫‪79‬‬


‫سیاسای ه چ ن ه هین ش هروع م ه هی ش هود ه ه هد بن ی هان و اس ه هاس‬

‫ساختد انی‪ ،‬الزم دانستنی هد مطالبی در مورد ا ّس‬ ‫اس هاس آ ئ هین یزدا ن هی (ص‪ )3‬یع ن هی ه هیف اص ه هلی‬

‫آ ه هرینش را ی ه هزدان پ ه هاک ب ه هر ظه ه هور هم ه هال مع ن ه هو‬

‫دین بیان نماینی ‪.‬‬

‫بهرا بردار‬

‫از آنها بی استفادا خواهی مانی ‪ .‬رسالءه‬

‫گذاردا ‪ .‬هویّ ت و همال غی ب هی ه هد در ذات ا لٓه هی‬

‫مکنون است بوس هیلءه احک هام و ا هرا‬

‫آن آش هکار‬

‫می گردد ‪ .‬شناخت این گ هنج پنه هان ه هیف اص هلی‬ ‫خلقت انسان است ‪.‬‬ ‫سپس عنوان می هننی از آنجا هد در این ایّ ام‬

‫عههیا ا‬ ‫ّ‬

‫در ط ه ه هرت م ی ه ه هع مو ه ه هودات‪ ،‬ب ه هد رم ه ه هودءه‬ ‫قو ت و استعیاد ظهور دو نوع‬ ‫حضرت عبیالبهاء‪ّ ،‬‬ ‫هماالت مو ود است‪ :‬یکی هماالت طر هد در‬

‫خلق ه هت ه ه ه هر مو ه هود‬

‫اس ه ه هت و دیگ ه هر هم ه ه هاالت‬

‫اهتسابی هد در اثر تربیت رشی هردا و بد نتیجد و‬

‫ن ه هادان د ی ه هن را وس ه هیلد آش ه هوب و پیش ه هبرد‬

‫ثمر میرسی و حال آنکد اگر بد حال خود گذاردا‬

‫اغراض شخصی خود ساختد و بد عبارتی دین را‬

‫ش هود مان ن ه هی گ ی ه هاهی ب ه هی ثم هر و ال ی ه هق آ ت ه هش اس ه هت ‪.‬‬

‫از مسههیر اصههلی خهههود هههد شهههناخت گههنج مخفهههی‬

‫نیز نیازمنی تکامل و پ هرورش اس هت و‬

‫خلق هت ی ه ها پرورد گ ه هار و اخالقیّ هه ات اس ه هت منح ه هرف‬ ‫‪80‬‬

‫امعءه بشر‬

‫تههوحش اسههیر‬ ‫بهیون آن در چنههگ خونخههوارگی و ّ‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫انسانها را برا خود اختیار می هننی ‪ .‬بر طبق این‬

‫خواهی مانی ‪.‬‬ ‫ب هد نظ ه هر حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء نظ ه هم و آرام ه هش و‬ ‫تکامل ا تماعی بوسیلءه دو مر ع تأمین می گردد ‪.‬‬

‫بیان در آینیا نیز ام ور سیاسی و سازمانها‬

‫مربوط‬

‫مؤس سات دینی‬ ‫بد آن وظیفد دین نبودا و در تحت‬ ‫ّ‬

‫قوءه سیاسی هد متع لّق ب هد ع هالم س همانی و‬ ‫یکی ّ‬ ‫مورث سعادت خار هد ع هالم انسانی س هت و س هب‬

‫تفکر قییمی‬ ‫حضرت عبیالبهاء از سو یی این‬ ‫ّ‬

‫عل ّو منقبت هی أ ت امعد این نوع لیل است ‪ .‬و‬

‫بر ممالک حکومت هنی خاتم هد دادا و ه همزم هان‬

‫قرار نخواهی گر ت ‪.‬‬

‫عز ت و‬ ‫محا ظءه ان و مال و ناموس بشر و ع ل ّت ّ‬

‫مهم و با نفوذ خواهی شی هد‬ ‫را هد دین هنگامی‬ ‫ّ‬

‫مرهز رتق و تق این قوا سیاس یّد و محور دائرا این‬

‫تقیسزدا یی می هننی ‪ .‬زمامیاران‬ ‫با آن از حکومت ّ‬

‫موه ب ه هت ر ب ّان ی ّه هد خس ه هروان ع ه هادل و ام ن ه ها‬

‫وزرا‬

‫هام ه هل و‬

‫مقیسی نبودا‪ ،‬بایی در تحت ق هوانین عم هل‬ ‫ا راد ّ‬

‫ترب ی ه هت‬

‫دین یا تشکیالت دینی می رماینی‪:‬‬

‫عاقل و سران لشکر باسل هستنی ‪( .‬ص‪. )7‬‬ ‫مع ن ه هو‬

‫ی ه ها د ی ه هن ه ه هد مو ه ه‬

‫دو م ن ی ه هرو‬ ‫ّ‬ ‫اخالقی انسان می گ هردد‪ :‬و مر ب ّهی و‬

‫هننی و مسئول اعمالشان هستنی ‪ .‬در مورد رؤسا‬

‫هابط ث هانی‬

‫‪ ...‬میاخ ل هد در ام هور س ه هائرا نخواه ن هی و س ه همنی‬

‫منز ل ه هد‬

‫ه ّم ت را در مییان نهمت و ریاست نراننی ‪ .‬چد‬

‫ر ب ّهانی ‪ .‬چ ه هد ه هد ا ی ه هن مه هابط وح ه هی و مط هالع اله ه هام‬

‫رع ی ّت را مر ع محترمیست و مصیر مع ه یّن‪ ،‬و‬ ‫ه هیایت و دیا ن هت و معر هت و ترب ی هت و ت هرویج‬

‫ع هالم انس ه هانی ق ه ّوءه قیس ه یّءه روحان ی ّه هد و ه ت ه‬ ‫سمائ یّد و انبیا ا ل ٓهی و نفوس رحمانی و علما‬

‫ه ه هد ام ه هور سیاس ه ه هت و حکوم ه هت و مملک ه ه هت و‬

‫س ه هن‬ ‫مر ب ّهی ق ل ه هوب و ارواح ن هی و مع ه ّهیل اخ هالق و مح ّ‬ ‫قوا یعنی‬ ‫اطوار و مش ّوق ابرار ‪( .‬ص‪ )8‬وظیفءه این ّ‬

‫مقیس هی و‬ ‫خصائل و ضائل انسان ی ّت را مرهز ّ‬

‫م ه هی گ ه هذارد و تع لّق ه هی ب ه هد ش ه هئون س ه همانی و ام ه هور‬ ‫سیاسی و شئون دنیو نیاشتد بلکد قوا قیس یّد‬

‫این هور اعظم و رشی و بلوغ ع الم این مسئلد‬

‫دین امور روحانیس هت ه هد ب هر و هیان انس هانه ها ا ث هر‬

‫این نفوس ط ی ّبءه طاهرا در حقیقت ان و و یان و‬

‫هو ی ّت روح و دل نا ذ است ند آب و گل و رایات‬ ‫آ ی ه هات ا ی ه هن حق ه هایق مج ه ّر دا در ض ه ها‬

‫ه هانفزا‬

‫روحانی مرتفع ند خاهیان ترابی‪ ،‬میخلی در امور‬ ‫حکوم ه هت و رع ی ّ ه هت وس ه هائس و مس ه هوس نیاش ه هتد و‬ ‫نیارنی ‪( .‬ص‪)9‬‬

‫شناخت و اعتقاد بد یا بودن دو مر ع دین و‬

‫خص ه هی ‪ .‬ا ی ه هن نف هوس تع لّق ه هی ب هد ام ه هور‬ ‫من ب هع مش ّ‬ ‫سیاسی نیارنی و میاخلد نخواهنی اینست در‬

‫چون بنیان مرصوص در هتاب ا ل ٓهی منصوص‬ ‫است ‪( ...‬ص‪)60‬‬ ‫مسئلد غیر سیاس هی ب هودن آ ئ هین به هائی در آ ث هار‬ ‫حضرت ولی امرا نیز بد تکرار دییا می شود بطور‬ ‫ّ‬ ‫نموند در هتاب نمم جهانی بهائی صفحد ‪:17‬‬

‫پیروان حضرت بهاءا هر چنی بد دولتها‬ ‫متبوعشان و ادارنی و هر چنی بد ه هر چ ی هز‬

‫ه هد ب هد‬

‫سیاس ه هت را چنانچ ه هد ق ه ه هبالً ع ن ه هوان ش ه هی حض ه ه هرت‬

‫امن ی ّت و ر اهشان مربوط است عالقمنینی و بد هر‬

‫نیز آوردا ش هیا ‪ .‬در‬

‫اعتقاد راسخشان در این است هد خیاونی متعال‬

‫ادعا هرگوند حکومت‬ ‫آن هتاب حضرت بهاءا‬ ‫ّ‬

‫دینی را هد بد آن پیوستد انی ما وق میع طو انها‬

‫عبیالبهاء عالمت رشی و بلوغ عالم دانستد هد در‬ ‫هتاب ا ل ٓهی یعنی کتاب اقا‬

‫زمی ن ه هی را از خ ه هود دور ه ه هردا و ارت ب ه هاط ب ه ها ق ل ه هوب‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫چد هد سب‬

‫پیشر ت مصالحشان باشی راغ‬

‫ا ّم ا‬

‫و میع تش ّع بات و تش نّجات سیاسی ق هرار دادا و‬ ‫‪86‬‬


‫آئین بهائی اصو الً غیر سیاسی است و ذاتًا ما وق‬

‫حق ن ه هی در ب ه هارءه ایش ه هان دع ه ها هن ی ه هی‬ ‫عههز ت و ثهههروت ّ‬ ‫ّ‬

‫و از مط ه هامع و مقاص ه هی و ام ی ه هال مل ی ّ ه هت پرس ه هتان در‬

‫مقرر داشت ‪( . ...‬ص‪)66‬‬ ‫خود ّ‬

‫م ل ّتها است و بد ه لّی از هر دستد بنی بیزار است‬ ‫هنار ‪.‬‬

‫مط ل ه‬

‫حکومت ارض بد آن نفوس عنایت شی و قلوب را‬ ‫از برا‬

‫مهمی‬ ‫اطاعت از اوامر حکومت مسئلد حقوقی ّ‬

‫دخا ل ه هت نک ه هردن د ی ه هن در سیاس ه هت را‬

‫مهم‬ ‫حل می هنی هد آن را یکی از دستهللوردها‬ ‫را ّ‬ ‫ّ‬ ‫سکوالریزاسیون می نامنی ‪ .‬ت ها ق هرن ن هوزدا م هیالد‬

‫در پاریس سال‬

‫قوانین دینی ما وق قانون اساسی هشورها بود ‪ .‬در‬

‫حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء در خطا ب ه هات خ ه هود ن ی ه هز بس ه هط‬ ‫می دهنی بطور نموند در خطابد ا‬

‫نتیجد بجز پیروان دین رسمی‪ ،‬پیروان دیگر ادیان‬

‫‪:6966‬‬

‫‪ ...‬اگر مأمورین دولت متی یّن باشنی الب تّد بهتر‬ ‫است زیرا اینها مظهر خشیهللا ا ن هی و از ا ی هن ه هالم‬

‫تبع ه ه هی‬

‫مقصودم این ن یست هد دین در سیاست میخلی‬

‫سکوالریزاس ه هیون سیس ه هتم حق ه هوق دی ن ه هی و حق ه هوق‬

‫دارد د ی هن ا ب هیًا در ام ه هور سیاس هی عالق هد و م ه هیخلی‬

‫ش ه ه ههرونی‬

‫از یک ه ه هییگر ه ه هیا گش ه ه هتنی ‪ .‬در حق ه ه هوق‬

‫ن هیارد ز ی ه هرا د ی ه هن تع ل ّه هق ب هد ارواح و و ه هیان دارد و‬

‫ش ههرونی‬

‫تبعیض ه هی‬

‫سیاست تع لّق بد سم ‪ .‬لهذا رؤسا‬

‫ادیان نبایی در‬

‫از حقوق و مزایا‬

‫مساو‬

‫مساو‬

‫برخوردار نبودا و مورد‬

‫ق ه ه هرار م ه ه ه هی گر ت ن ه ه هی ‪ .‬در ادام ه ه هد ن ه ه ه هبش‬

‫تم هامی ش ه ههرونیان ب هیون ه هی‬ ‫هستنی و هر هرد‬

‫در ب هاورش آزاد اس هت ‪.‬‬

‫امور سیاسی میاخلد نماینی بلک هد با ی هی ب هد تع هییل‬

‫حکومت و قانون اساسی آزاد‬

‫اخ هالق م ل ّ ه ت پرداز ن هی نص ه هیحت هن ن هی و تش ه هویق و‬ ‫تح ه هریص ب ه هر عبود ی ّ ه ت نمای ن ه هی اخ ه هالق عم ه هومی را‬

‫تضمین هردا و از حقوق آنان د اع می هنی ‪.‬‬ ‫بد این ترتی‬

‫تمامی اد ی هان را‬

‫خط مشی حضرت بهاءا هد بد‬ ‫ّ‬

‫خیمت هننی احساسات روحانی بد نف هوس ده ن هی‬

‫عنوان شارع آئ ین و نظم ییی‬

‫تع ل ه هیم ع ل ه هوم نمای ن ه هی و ا ّم ه ها در امورسیاس ه هی ا ب ه هیًا‬ ‫میخلی نیارنی حضرت بهاءا چنین م رمایی ‪.‬‬

‫دنیا یی را از خود دور می سازنی‪ ،‬در رسالءه سیاسی ه‬

‫(خطابات‪ ،‬ن‪ ،6‬ص‪)671‬‬ ‫سپس حضرت عبیالبهاء در رسالءه سیاسای ه ب هد‬

‫ادعا‬ ‫ّ‬

‫سلطنت‬ ‫در‬

‫تشریح و تأهیی می گ هردد ‪ .‬حضهرت ولهی ام هرا‬ ‫ّ‬ ‫توقیع ‪ 26‬مارچ ‪ 6932‬در هتاب نمم جهانی بهائی‬ ‫نیز این مطل‬

‫را بد و وح بیان می هننی‪:‬‬

‫آوردا‬

‫بایی بد میع اعالن نماینی هد بهائیان در هر‬

‫نص قاطع و برهان‬ ‫شیا اشارا می هننی‪ :‬و بد این ّ‬

‫مملک ت ه هی ه ه ه هد س ه ه هاهن باش ه ه هنی و ه ه ه هر ق ه ه هیر ه ه ه هد‬

‫هد آن نیز در کتاب اقا‬

‫مهم دیگر‬ ‫اصل‬ ‫ّ‬

‫هل بایی اوامر حکومت را خا ع و خاشع و‬ ‫المع ّ‬

‫تقی م یا تد باشی و هر چنی هد بد‬ ‫تشکیالتشان ّ‬

‫پاید سریر سلطنت را منقاد و طائع باشنی یعنی در‬

‫هان مش ه هتاق ا هراء احک ه هام و ت هرویج اص ه هول و‬

‫اطاع ه هت و عبودیّ ههت شهههریاران‪ ،‬رعیّ ههت صههادق و‬

‫دیا ن ه هت حض ه هرت به ه هاء ا باش ه هنی ب ه هاز‬

‫م ب هاد‬

‫بنیا موا ق باشنی ‪ .‬چنانچد در هتاب عهی و ایمان‬

‫بی درنگ شرط ا راء احکام و ترویج اص هول‬

‫مال رحمانی هد امرش قاطع‬

‫م هذهور را در ا ی هن م ه دان ن هی ه هد موا هق ق هوانین‬

‫و جرش ساطع و صبحش صادق و المعس هت ب هد‬

‫دول متبوعشان باشی ‪ .‬یعنی ّی و هیشان در‬

‫و پیمان باقی ابی‬

‫رمایی‪ ،‬ام هر منص هوص ا ی هن اس هت‪:‬‬

‫نص صریح م‬ ‫ّ‬ ‫یا اولیاءا و امنائد ملوک مظاهر قیرت و مطالع‬

‫‪82‬‬

‫اهمال امور تشکیالتی دیانتشان موهول بد این‬

‫نیست هد بخواهنی بد نحو‬

‫از انحاء قانون‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫نماینی ‪ .‬تا چ هد رس هی‬

‫مملکت خویش را نق‬

‫وظائف مربوطد بد خویش می پردازنی ‪.‬‬

‫بد اینکد بخواهنی تشکیالت خود را باالتر از‬

‫‪ - 3‬اع هالم ب هی ط هرف ب هودن حق هوق ش ههرونی‬

‫تشکیالت حکومت متبوعشان قلمیاد هننی ‪.‬‬

‫مساو قرار دادن انسانها در برابر قانون هشور ‪.‬‬

‫(ص‪)71‬‬ ‫در رسالءه سیاسی ه حضرت عبیالبهاء با قاطعی ّت‬ ‫و بطور عموم ه هر ن هوع حکوم هت دی ن هی را مخ هالف‬

‫‪ - 4‬تضمین حفظ حق هوق اق لّ یّ هته ها‬

‫و‬

‫ق هومی و‬

‫مذهبی ‪.‬‬

‫‪ - 5‬حفظ حقوق بنیادین رد در برابر دو قیرت‬

‫اص هل د ی هن و رس ه هالت پ ی هامبران م ه هی نام ن هی ‪ .‬پ ه هس از‬

‫مهمی در راا‬ ‫ا تماعی‪ ،‬سیاست و دین‪ ،‬هد قیم‬ ‫ّ‬ ‫ش هناخت منز ل ه هت انس ه هانه ها‪ ،‬ع ه هیالت ا تم ه هاعی و‬

‫مختلف تاریخی در مورد ساد و ریا و تزویر علما هد‬

‫شناخت الیحد عمومی حقوق بشر بود ‪.‬‬

‫روش ه هن س ه هاختن ا ی ه ه هن مط ل ه ه‬ ‫مو ه‬

‫و آوردن م ث ه هاله ه ه ها‬

‫ه هرر و هش ه هتار و ق ه هر و بیچههه ارگی اه ه هالی‬

‫گرد ی هیا و در هم هءه اد ی هان ن ی ه هز تک هرار گش هتد‪ ،‬نق ه هش‬ ‫علم ها‬

‫روابط بین المللی و پیشبُرد صلح در جهان‬

‫ص هادق و پا ه ه هیل را تمج ی هی م ه هی هن ن هی‪ ،‬ب ه هد‬

‫در رسالءه مانی ه پس از شرح عوامل پیشر ت و‬

‫و پش ه هتیبانی دو مر ه هع‬

‫هردا‬

‫اهم ّی هههت همک ه هار‬ ‫تش ه هریح‬ ‫ّ‬

‫تابعی ت از قوانین‬ ‫حکومت و دین پرداختد و بد لزوم‬ ‫ّ‬ ‫شهرونی‬

‫مسئولی تها‬ ‫حکومت و‬ ‫ّ‬

‫موانع مو ود‪ ،‬حضرت عبیالبهاء نتیجد گیر‬

‫تمی ن سعادت بشر است‬ ‫و می رماینی هیف نهائی ّ‬

‫اشارا هردا و‬

‫و سعادت بشر در نزدیکی بد درگاا ا ل ٓهی و راحت‬

‫مههههم ب ه هد بهائ ی ه هان خاتم ه هد‬ ‫رس ه هالد را ب ه ها دو توص ه هیءه‬ ‫ّ‬ ‫می بخشنی‪ :‬یکی آگ اهی و دور از هرگوند تند و‬

‫است ‪ .‬وسیلد‬

‫تجس م بخشیین تعالیم اخالقی این‬ ‫ساد و دیگر‬ ‫ّ‬ ‫آئین ییی در ر تار و اعمال خویش ‪.‬‬ ‫سکوالریزاس هیون (نهد‬

‫با تو ّ د بد دستهللوردها‬ ‫سکوالریسهم) م هی ت هوان گف هت ه هد رساالءه سیاسای ه ن ی ه هز‬ ‫خط مشی را دنبال می هنی ‪ .‬این دستهللوردها‬ ‫همان ّ‬

‫را می توان در چنی نکتد خالصد نمود‪:‬‬

‫مؤس سات دینی با حکومت بوسیلد‬ ‫‪ - 6‬رابطءه‬ ‫ّ‬

‫بستن قراردادها و طرح قوانین ییی روشن گشتد و‬ ‫راا یالها و اختال ات داخلی مسیود می گردد ‪.‬‬

‫و آسایش میع ا راد از هر طبقد ا‬ ‫رس ه هیین ب ه هد ا ی ه هن دو مقص ه هی ب ه هزر‬ ‫تمههههین ظ ه هاهر‬ ‫اس ه هت ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫اخ ه هالق حس ه هند‬

‫ب ه هیون اخ ه هالق خ ه ه هواب‬

‫تمهی ن ارو پ ها را ب هد‬ ‫پریش هانی ب هیش نیس هت ‪ .‬سهپس‬ ‫ّ‬

‫عنوان نموند می آورنی هد هشورها‬

‫آن در ظاهر دم‬

‫تهی ههد و ت ه هیارک‬ ‫از دوس ه هتی م ه هیزن ن ه هی و در خف ه ها در ّ‬

‫مهم ات و نابود‬ ‫ّ‬

‫یکییگرنی ‪ .‬پس از آن بد ش هرح‬

‫وق هایع ج ی هع ن ه هگه ها‬

‫ب ه هین هش هورها در ارو پ ه ها و‬

‫خرابیها و قتل و غارتها و هشت و هشتار م هردم‬ ‫بی گناا پرداختد هد همگی بخاطر منا ع ظاهر‬

‫و‬

‫تمهین حقیق هی هنگ ه هامی‬ ‫مهوقّ تی ص هورت م هی گ ی هرد ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫سیاست از دین‪،‬‬

‫در ش هش ا راخ ت هد م ه هی ش هود ه هد چ ن ه هی زمام هیار بل ن ه هی‬

‫هت هنترل ک هر و و هیان انس هانه ها از س هو یی‪ ،‬و‬

‫خیر و س هعادت عم هوم بش هر‬

‫‪ - 2‬سوء استفاداها‬ ‫استفاداها‬

‫ابزار‬

‫ابزار‬

‫مؤسّسات دینی از قیرتها‬

‫سیاسی هت گسترش اقتیار دینی از سو‬

‫دیگر‪،‬‬

‫هم ت برخاستد و برا‬ ‫ّ‬

‫مسئلد صلح عمومی را بد مشورت گذارنی و با عقی‬

‫قراردادها حکومتها‬

‫وظ ف بد ترک‬ ‫هان را م ّ‬

‫خاتم ه هد م ه هی یا ب ه ه هی ‪ .‬دو مر ه هع د ی ه هن و سیاس ه ه هت در‬

‫تسلیحات و از می ان برداشتن نگ نمودا و روابط‬

‫ایگاا اصلی خود قرار گر تد و هر یک بد ا را‬

‫خود را بوسیلءه قوانین و پیمانها تنظیم نماینی‪ ،‬قوّءه‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫‪83‬‬


‫تس ه ه هلیحاتی مح ه ه هیود ب ه ه هد‬ ‫نظم داخلی شود‬

‫برقرار‬

‫و اگههههر م لّ تهههههی بههههر م لّ ههههه ت‬

‫تعههههههرض ه ه ه ه هرد‬ ‫ّ‬

‫دیگههههههر‬

‫ّههی او ق ی ه هام‬

‫همگههی بهههر‬ ‫هننی‪:‬‬

‫ب ل هی تم ّهین حقیق ه هی‬ ‫عالم ع لم‬

‫وقتی در قط‬

‫ا ه هرازد ه ه هد چ ن ه هی م ل ه هوک‬ ‫بزرگوار بلنی ه ّم ت چون‬

‫آ ت ه ه هاب رخش ه ه هنیا ع ه ه هالم‬

‫غیرت و حم ی ّت بد هت‬

‫خیر ی ّت و سعادت عموم‬

‫بش ه هر ب ه هد عزم ه هی ثا ب ه هت و‬

‫رأ ی ه هی راس ه هخ ق ه هیم پ ه هیش‬ ‫نه ه ه ه هادا مس ه ه ه هئلد ص ه ه ه هلح‬ ‫عم ه ه ه هومی را در م ی ه ه ه ه هیان‬ ‫مش ه ه هورت گذار ن ه ه هی و ب ه ه هد‬ ‫م ی ه هع وس ه هائل و وس ه هائط‬ ‫تش ه ه ه ه ب ّث نم ه ه ه هودا عق ه ه ه هی‬ ‫انجمن دول عالم نماینی‬ ‫و ی ه هک معاه ه ه هیءه قو ی ّه ه هد و‬

‫می ث ه هاق و ش ه هروط محکم هءه‬ ‫ثابتد تأسیس نماینی ‪...‬‬

‫(رسالءه مانیه‪ ،‬ص ‪)75‬‬ ‫دستیابی بد چنین صلح پاییار‬

‫بنا بد رمودءه‬

‫قههههوءه عظ ه ه هیم‬ ‫حض ه ه هرت ع ب ه ه هیالبهاء مح ت ه ه هان ی ه ه هک ّ‬ ‫اخالقیست‪:‬‬

‫‪ ...‬میع هت‬

‫ا ل ٓهی و میع انبیاء ا لٓه هی و‬

‫میع عقالء بشر میعًا م تّحی و م تّفق بر آننی‬ ‫هد نگ سب خرابی اس هت و ص هلح س هب‬ ‫آباد‬ ‫‪84‬‬

‫هل م تّفق انی هد نگ بن ی هان انس هانی‬ ‫ّ‬

‫برانیازد ولی یک ق ّو تی عظیمد الزم هد ا ی هن‬

‫صلح را ا را نمایی و این حرب را منع هنی و‬ ‫وحیت عالم انسانی را اعالن هنی زیرا مج ّر د‬

‫علم بد ش هیء هفا ی هت نم ه ه ن هی ‪ ...‬م ها مح ت هان‬ ‫ی ه هک ق ه ّوءه عظیم ه هد هس ه هتیم ه ه هد س ه هب‬

‫ا ه هرا‬

‫امییها شود ‪. ...‬‬

‫مس ه ه هئلد ص ه ه هلح از مسائلیس ه ه هت ه ه ه هد حض ه ه هرت‬ ‫ع ب ه هیالبهاء بس ه ه هیار ب ه ه هد آن تک ی ه هد م ه ه هی نمای ن ه ه هی و در‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ارو پ ه ها و امریک ه ه ها در‬

‫مههم امع ه هد ا ن هی ب ه ها دو وظیف هءه‬ ‫و حکوم هت دو ر ه ه هن‬ ‫ّ‬ ‫مشخص ‪ .‬در عین همکار و پش هتیبانی هیچ ی هک‬ ‫ّ‬

‫سرنوش ه هت س ه هاز ق ب ه هل از ن ه هگ ه ه هانی ّاول ا ی ه هراد‬

‫مختلف در همال ص هلح و آش هتی از ق هوانین م هینی‬

‫خطابات و مکاتی‬

‫نیز دنبال میشود ‪ .‬خصوص هًا‬

‫مط ه هالبی ه ه هد در خطا ب ه ه هده ه ها‬ ‫س ه هاله ه ه ها‬

‫‪ 6966‬ت ه ه ها ‪ 6963‬یع ن ه هی س ه ه هاله ه ه ها‬

‫نم هودا ا ن هی در موقعیّ هت بحرا ن هی ه ن هونی ه هان ن ی ه هز‬ ‫تعمق است ‪.‬‬ ‫درخور بحث و ّ‬

‫وظیف هءه دیگ ه هر‬

‫را غص ه‬

‫نخواه ه هی ه ه هرد ‪ .‬اد ی ه هان‬

‫هد از نظر حقوقی بی طر نی (ولو آنکد در تهیوینش از‬

‫مشخص ی الهام گر تد باشی) پ ی هرو‬ ‫اصول اخالقی دین‬ ‫ّ‬ ‫حل مشکل نگ و برقرار‬ ‫می نماینی ‪ّ .‬‬

‫ص هلح در‬

‫حضرت عبیالبهاء بر طبق نوشتد حضرت ولی‬ ‫ّ‬ ‫ام ه هرا در ه ت ه هاب نماام جهااانی بهااائی ب ه هد یک ه هی از‬

‫مهم ترین قیم در راا تکامل و‬ ‫ّ‬ ‫هان یعنی آخرین و‬

‫منص ه هبان عالیمق ه هام حکوم ه هت امریک ه ها در‬

‫اخالقی ات و‬ ‫سعادت بشر ارتباط مستقیم بد لزوم‬ ‫ّ‬

‫ص ه هاح‬

‫واب سؤالش هد بد چد نحو م توانی بد دولت و‬

‫چنانچد در خیر امریکا سعی م نم ها یی با ی هی‬

‫قههوءه مغناطیس ه هی‬ ‫رم ه هودءه حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء تنه ه ها ّ‬ ‫محب ت هد منشأ آن عشق ا ل ٓهی است قادر‬ ‫عشق و‬ ‫ّ‬

‫بایی بکوشی هد‬

‫برتر و سود و یی را در و ود انسان مهار نمایی ‪.‬‬

‫ه ه ه هد در‬

‫در ا ی ه هن مح ه ه هیودا ی ه ه ها م ه هیار اطمی ن ه ه هان و آس ه ه هایش‬

‫حکومت امریک معمول است در میان عموم‬

‫می توانی رؤ ی ها‬

‫د ی هرین بش هر یع ن هی س هعادت و ر هاا‬

‫و معنو‬

‫بد حقیق هت پیو ن هید و ه هان را ب هد‬

‫م لّ ت خود خیمت نمایی چنین می رماینی‪:‬‬

‫خیرخواا عموم م ل هل و مما ل هک باش هی و چ هون‬ ‫عالم را وطن خویش شمار‬

‫اص ه هل حکوم ه ه هت ه هیرالی ب ه ه هد نح ه هو‬ ‫ملل و اقوام روان یابی ‪( .‬ص‪)39‬‬ ‫نتیجه گیری‬

‫دییگاا حضرت عبیالبهاء بد سیاست نگاهی‬ ‫ه ّلی و امع است ‪ .‬این دییگاا م هیار اطمی ن هان و‬ ‫آسایشی عمومی و ه لّ هی را پیش بی ن هی م هی ه ن هی ه هد‬

‫سیاست را در تمامیّ تش در بر می گیرد ‪ّ .‬او ل ین قیم‬ ‫پیرو‬

‫مهربانی بد میع بش هر دارد ‪ .‬بهد ع ب هارت دیگ هر ب هد‬

‫از سیاست ا ل ٓهی ست یعنی مهربانی بد میع‬

‫نوع بشر و خواهان سعادت همگان بودن ‪ .‬سعادت‬ ‫عم ه هومی بوس ه هیلد ع ه هیالتخواهی و رعا ی ه هت اص ه هول‬ ‫اخالق ه هی حاص ه هل م ه هیش ه هود ‪ .‬ز ی ه هرا اخ ه هالق ن ی ه ه هرو‬ ‫محههر ک ق ب ه هول حق ه هوق ه هرد‬ ‫ّ‬

‫ی ه ها اعالمیّ ههد ه ه هانی‬

‫حقوق بشر است ‪ .‬این قیم مو‬

‫بسط دموهراسی‬

‫و ع ه هیالت در ب ه هین هش ه هورها‬

‫ه ه هان م ه هی گ ه هردد ‪.‬‬

‫دموهراسی زمیند را برا روابط دوستاند و مشورت‬ ‫بین حکومتها مهیّ ا میسازد ‪ .‬در نظام بهائی دین‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫خواهی بود هواها‬

‫نفسانی یعنی ق هیرت طل ب هی و‬

‫ماد‬ ‫ّ‬ ‫سو صلح اعظم سوق دهی ‪.‬‬

‫■‬

‫یادداشتها‬ ‫* ‪ -‬صههفحد هتههاب هههها در ایههن مقالههد مطهههابق نسههخد هههها‬ ‫مو هههود در هتابخانههه ءه مرا هههع بههههائی آوردا شهههیا ههههد‬ ‫تح ت آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسیانی‪:‬‬ ‫‪http://reference.bahai.org/fa/‬‬

‫‪ - 6‬را ع بد چگهونگی نگهارش رساالءه مانی اه نگهاا هنیهی بهد‬ ‫محم ی علی یضی‬ ‫هتاب حیا حضر عباالبهاء ب د قلم‬ ‫ّ‬ ‫ص‪.42‬‬ ‫‪ - 2‬برا نموند نگاا هنیی بد مقالدا از آیتا العظمی‬ ‫واد آملی درسایت پژوهشکیا باقرالعلوم‬

‫‪http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definiti‬‬ ‫‪on&UID=41492‬‬

‫‪ – 3‬ایهن هزوا در سههایت هها مختلههف اینترنتهی مو ههود‬ ‫است از ملد در هتابخان ءه مرا ع و آثار بهائی‪:‬‬ ‫‪http://reference.bahai.org/fa/‬‬

‫صههههفحد ههههها در ایهههههن مقالههههد مطهههههابق نسههههخد مو هههههود در‬ ‫هتابخان ءه مرا ع بهائی آوردا شیا‪.‬‬

‫‪85‬‬


‫س ب مش‬ ‫ی‬ ‫صدمین سال نهادن نگ نای رقاالذکار ارم کا‬

‫سخ‬ ‫مش‬ ‫مق‬ ‫ٔ‬ ‫نی ردباره آرمان و صود از رقاالذکار‬ ‫‪۱‬‬

‫نوشته والری دانا‬

‫ترجمه فاروش ایزدی نیا‬ ‫در این شامگاا مع شیا ایم تا صیمین‬

‫سال نهادن حجر زاویءه مشرق االذهار امریکا‬ ‫ش ه همالی را‪ ،‬ه ه هد نخس ه هتین مع ب ه هی به ه هائی غ ه هرب‬ ‫محس هوب اس ه هت‪ ،‬گرام هی ب ه هیاریم ‪ .‬ا ی هن واقع ه هد‬ ‫امعءه بهائی امریکا‬

‫برا‬

‫اهم ّی ت هی‬ ‫شمالی‬ ‫ّ‬

‫ه هوق الع ه هادا دارد‪ ،‬ز ی ه هرا ص ه هر ًا تک ه هریم ی ه هومی‬ ‫ساختمانی زدا‬

‫لی ءه بنا‬ ‫نیست هد هلنگ ّاو ّ‬ ‫شی ‪ .‬این بنا مظهر امر بسیار بییع و متفاوت‬ ‫مش ه هارق اذ ه ه هار اس ه هت و نقش ه هی ب ه هارز در‬

‫ب ه هرا‬

‫توسعءه امعءه بهائی امریکا‬

‫شمالی ایفا هردا‬

‫است ‪.‬‬ ‫واقعی ت هد این بنا‪ ،‬و ساختار آن‪،‬‬ ‫در این‬ ‫ّ‬

‫در میان مشارق اذهار‪ ،‬بی نظ ی هر و منحص هر ب هد‬ ‫رد است‪ ،‬ابیًا بحثی نیست ‪ .‬این بنا با هی ی‬ ‫مشخص‪ ،‬شاهی‬ ‫ّ‬

‫بهاءا و عاملی برا‬

‫عنصر‬

‫بر تعالیم حضرت‬

‫انعکاس تعالیم اساسیّءه‬

‫امر بهائی‪ ،‬یعنی وحیانیّ ت الٓهیّد و وحیت دین و‬

‫وحیت عالم انسانی‪ ،‬است ‪ .‬معمار‬

‫هد برا این‬

‫‪۱‬‬

‫ب ن ها برگز ی هیا ش هی‪ ،‬یع ن ه هی ل هوئی ب هورژوآ‪ ،‬ها ن ه هادایی‬ ‫طر احههی‬ ‫رانس هو تبار‪ ،‬از همههان ابتههیا دسههت بههد ّ‬

‫تجس همی از‬ ‫س هاختمانی زد ه هد‪ ،‬ب هد گف ت هءه خ هود او‬ ‫ّ‬

‫اخهههو ت اس ه هت ‪ .‬او مع ب ه هی‬ ‫وحههیت و‬ ‫ّ‬

‫را در نظ ه هر‬

‫مجس ههم سهههاخت ههههد قهههرار بههود مظههههر زنهههیءه پیهههام‬ ‫ّ‬ ‫‪81‬‬

‫وحیت بخش امر بهائی باشی ‪ .‬امروز‪ ،‬بنایی هد او‬ ‫طر احهی هههرد‪ ،‬مثههالی خههارق الع ه هادا از س ه هاختار‬ ‫ّ‬ ‫عنصر‬

‫است هد تعالیم اساسی دیانتی را در بر‬

‫گر تد است ‪.‬‬ ‫از نخستین مرتبد ا‬

‫هد ماهت معبی در معرض‬

‫دیی قرار گر ت‪ ،‬بییهی بود هد لوئی بورژوآ چیز‬ ‫طر احی ههردا اسهت ‪ .‬وق ت هی ما ه هت‬ ‫وق العادا را ّ‬

‫معبی در انظار عموم قرار گر ت‪ ،‬تو ّ د گستردا ا‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫را از سو‬

‫ارباب رایی بین المل لی و نیز معماران و‬

‫هنرمنیان مشهور وقت را بد خود ل‬

‫هرد ‪ .‬ا ی هن‬

‫طرح بد انحاء گوناگون با عباراتی چون‪ّ :‬او لهین‬

‫نظریّ ههه ءه ی ی ه ه هی در معم ه هار‬

‫از س ه ه هیءه س ه هیزدهم ت ه ه ها‬

‫‪۳‬‬ ‫هن معمههار‬ ‫ه ن هون ‪ ...‬مش هروع ب هییعی ‪ ...‬ه هد در ّ‬ ‫انق هالب عظیم ه هی بر پ ه ها خواه ه هی ه ه هرد ‪ ...‬مص ه هیر آن‬

‫یو ه هات ع ه هالم ب ه هاال و تأی ی ه هیات ههههان اخههههر‬ ‫است‬

‫‪۴‬‬

‫منیرن در جپان‬

‫توصیف شی ‪ .‬در مقالد ا‬ ‫‪۴‬‬

‫حی و ور در سراسر معبی‬ ‫این مفهوم وحیت بد ّ‬

‫مشهود است ‪ .‬در بنا‬ ‫اد ی هان ب ه هزر‬

‫مع ب هی نماده ها‬

‫ع هالم و ه هود دارد ه هد در الگوه ه ها‬

‫س ه هتونها و قوس ه ه ها‬

‫تزئی ن ه هی در ه ه هم تن ی ه هیا ش ه هیا‬

‫است ‪ .‬تیرها صعود‬ ‫نمادها‬

‫گو ن هاگون‬

‫هد از ستونها باال میرونی‬

‫خطی ناگسستد بد‬ ‫گوناگون دینی را در ّ‬

‫یک ه هییگر پیو ن ه هی می ده ن ه هی و گو ی ه ها‬

‫ظه ه هور م ت ه هوالی‬

‫پیامبران ا ل ٓهی در میان نوع بشرنی‪ .‬حرهت صعود‬

‫تایمز انا میل آمیا است هد‪ :‬طرح معبی بد نحو‬

‫تزئی ن هات ح هاهی از تع ل هیم اص هلی حض هرت به هاءا‬

‫است هد نفوسی هد بد ساختار آن تو ّ د می نماینی‬ ‫بد نظر میرسی احساس می هننی مجذوب آغهوش‬

‫مقیسءه عالم نشأت از خیا واحی‬ ‫است هد ادیان ّ‬

‫باز و پناا بخش میزبانی روحانی شیا انی ‪.‬‬ ‫ش ه هی ه ه هد وق ت ه هی ما ه ه هت ا ی ه هن‬

‫مهینی تی دائم هًا در‬ ‫ارتقها عهالم انسهان و تأسهیس‬ ‫ّ‬ ‫حال ترقّی است ‪ .‬آنچد هد معابر تسعءه آن را زینت‬

‫نظری ه اتی‬ ‫سهاختمان باشهکوا بهد عهالم عر هد شهی‪،‬‬ ‫ّ‬

‫می بخشی بیانات عالید از هالم وحی ا ل ٓهی نازلد بر‬

‫چ ه هد ام ه هر‬

‫س ه هب‬

‫بیان گردیی هد حاهی از آن بود هد این بنا بیش از‬

‫شگفتی بییعی در امر معمار‬

‫است؟‬

‫ش هایی تع هالیم ام هر به هائی اس هت ه هد ب هد نح ه هو‬ ‫نم ه هادین در ط ه هرح ا ی ه هن مع ب ه هی تلف ی ه هق ش ه هیا چ ن ه هین‬

‫گر ت ه هد و دارا‬

‫مقص ه ه هی‬

‫مش ه هترک در اص ه ه هالح و‬

‫حضرت بهاءا دربارءه وحیت است ‪ .‬از آن ملد‬ ‫است‪:‬‬

‫‪ - ۲‬ع هالم ی ه هک وط ه هن محس ه هوب اس ه هت و م هن‬ ‫ع لی ا الررض اهل آن‬

‫احساساتی عالی را القاء می هرد ‪ .‬خود لوئی بورژوآ‬

‫( دریای دانش‪ ،‬ص‪)۱۳‬‬

‫طر احی پیشین‬ ‫طر احی معبی با‬ ‫تجربی ات ّ‬ ‫ّ‬ ‫گفت هد ّ‬ ‫او تفاوت داشت ‪ .‬او اظهار داشت هد قط وسیلد و‬

‫‪-۱‬‬

‫هل الهام از آن عبور نمایی‪ ،‬زیرا‬ ‫مجرایی بود هد ّ‬

‫‪ - ۳‬همد بار یک داریی و بر‬ ‫( دریای دانش‪ ،‬ص‪)۷‬‬

‫حض ه هرت به ه هاءا ‪ ،‬ه ه هد بهائ ی ه هان حض ه هرتش را‬

‫شخصی هد وارد معبی می شود‪ ،‬هم هانطور ه هد‬

‫این معبی حضرت بهاءا‬

‫بود ‪.‬‬

‫یییترین مظهر ظهور ا ل ٓهی می داننی‪ ،‬تعلیم رمود‬ ‫هد زمان یایی ادیان بد پایان رسییا‪ ،‬در آینیا‬ ‫مج هالی ب ه هرا‬

‫تجز ی هءه ع ه هالم انس هانی ب ه هد گرواه ه ها‬

‫میع انبیاء ‪ ...‬بر یک امر آمرنی‬ ‫(ایقان‪ ،‬صص‪)۲۱۳- ۲۲۴‬‬ ‫یک شاخسار‬

‫در رییءه جپان تایمز ذهر شیا‪ :‬احساس می هننی‬ ‫مجذوب آغوش باز و پنهاا بخش میزبهانی روحهانی‬ ‫ش هیا انی ‪ .‬زم هانی ه ه هد نگ هاا ب هد ب ه هاال دوخ ت هد ش ه هود‪،‬‬

‫مخت ل هف مت ب هاین و ه هود نخواه هی داش هت؛ خیاو ن ه هی‬

‫توسل بد ذات ا ل ٓهی‬ ‫عبارت یا بهاء ا الربهی ‪ ،‬هد ّ‬ ‫خطی زیبا‪ ،‬بد لسان عربی‪،‬‬ ‫و تمجیی او است‪ ،‬با ّ‬

‫از وحههههیت اسهههههت؛ وحهههههیانیّ ت الٓهیّ هههههد‪ ،‬وح ه ه هیت‬

‫ساخت این مشرق االذهار با تزئینات و نماد‬

‫واحی است و عالم انسان نیز واحی ‪ .‬محور اصلی‬ ‫هد تعالیم امر بهائی حول آن طائف است‪ ،‬عبارت‬ ‫رسوال نش و وحیت عالم انسان ‪.‬‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫مشاهیا میشود ‪.‬‬

‫وحیتش‪ ،‬در نظر بهائیان‪ ،‬اطاعت از امر حضرت‬ ‫‪87‬‬


‫بهاءا‬ ‫ب هرا‬

‫مقهیس ترین ه ت هاب‬ ‫است ‪ .‬آن حضرت در‬ ‫ّ‬

‫بهائ ی هان‪ ،‬موس هوم ب ه هد کتااب اقاا ‪( ،‬بنههی ‪)۳۲‬‬

‫می رمایی‪:‬‬

‫احب اء مساعیت نمود هد بد نحو‬ ‫بود هد بد آحاد‬ ‫ّ‬ ‫اهمل درک نماینی هد اصل وحیت عالم انسانی‬ ‫صر ًا ابراز امیی‬

‫مبهم و پرهیزگاراند یا قط اظهار‬

‫یا مالر االنشهللء ع ّمروا بیوتًا ب ا هم هل م ها یمک هن‬ ‫ی االمکان ب اسم مال ک ا الردیان ی الب لیان‬

‫تحول را‬ ‫آرمان و آرزو نیست ‪ .‬بلکد‪ ،‬تعالیم مبارهد‬ ‫ّ‬

‫و ز ی ّنوها بما ینبغی لها ال بالص ور و االمثال *‬

‫تفرق ه هد انگیز اس ه هت‪ ،‬الزم‬

‫هم اذ ه ه ه هروا یه ه ه ها ر بّک ه ه هم ا ل ه ه ّرحمن ب ه ه هال ّروح و‬ ‫ثه ه ّ‬ ‫ال ّر یحان ‪.‬‬

‫حض ه ه ه ه ه ه هرت به ه ه ه ه ه ه هاءا‬

‫معا ب ه ه ه ه ه ه هی به ه ه ه ه ه ه هائی را‬

‫مشرق ا الرذهار تس همید رمود ن هی‪ ،‬ه هد ب هد مع ن ها‬ ‫محل اشراق ذهر ا ل ٓهی است ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تما ی هل ب هد ا هرا‬

‫ا ی ه هن ام هر حض هرت به ه هاءا و‬

‫ایج هاد ا ی هن مش ه هارق اذ ه هار ب هود ه ه هد امع هءه نو پ ه ها‬ ‫بهائیان امریکا‬

‫می طل ب ه هی و ت ه هرک رس ه هوم پذیر ت ه هد ش ه هیا ا‬ ‫مو ه ه‬

‫و مو ه هی ق ه هوا‬

‫را ه ه هد‬

‫می شمرد ‪ .‬نفس ساخت مشرق االذهار هد نماد‬ ‫از وح هیت اس هت‪ ،‬نف هوس را ه ه هد ب هد ا ی هن ام هر م ب ه هرم‬ ‫مبادرت می نماینی ملزم می نمایی هد خود آنها این‬ ‫تعالیم مبارهد را چنان بد ا را بگذارنی ه هد آئی ن هءه‬ ‫تمام نما‬

‫آنها باشنی ‪.‬‬

‫در تجی ی ه ه هی خ ه ه ه هاطرءه حکا ی ه ه هت حج ه ه ه هر زاو ی ه ه ه هءه‬ ‫مشرق االذهار امریکا‬

‫شمالی‪ ،‬پی بردن بد تأثیر‬

‫شمالی را‪ ،‬در سیءه بیستم‪ ،‬بیان‬

‫ش ه هگر ی ه ه هد ا ی ه هن ط ه هرح ب ه هر توس ه هعءه امع ه هءه به ه هائی‬

‫هت سوق داد هد از حضرت ع ب هیالبهاء‪ ،‬رز ن هی‬

‫اهم یّ ت اس هت ‪ .‬در‬ ‫شمالی داشتد‪ ،‬حائز‬ ‫ّ‬

‫آمریکا‬

‫حضهرت بهههاءا ‪ ،‬وصهی منصههوب ا یش هان‪ ،‬ط ل ه‬ ‫ّ‬ ‫ا ازا برا بنا مشارق اذهار در امریکا شمالی‬

‫صیور ا از ا هردنی هد بد س هاختن مش هرق االذ ه هار‬

‫و هیایت بردبارانءه ایشان‬

‫تصور بر آن بود هد این طرح قط‬ ‫مبادرت نماینی‪،‬‬ ‫ّ‬

‫نمایی؛ و بنا بد تصوی‬ ‫‪88‬‬

‫سال ‪ ،۲۴۳۳‬وقتی ابتیا بهائیان شیکاگو تقا ا‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫برا‬

‫بهائیان شیکاگو است‪ .‬در آن زمان بهائیان در‬

‫‪ ۲۴۳‬شهر در سراسر ایاالت متّحیا و هانادا‪ ،‬بها‬

‫‪۶‬‬

‫شود ‪.‬‬

‫تمر ه ه هز بیش ه هتر در ش ه هیکاگو‪ ،‬نیو ی ه هورک و واش ه هنگتن‬

‫مههم دیگهر‬ ‫طریهق‬ ‫ّ‬ ‫ب ن ها مع ب ه هی ب ه هرا توس هعءه امع ه هءه به ه هائی اس ه هتفادا‬

‫مستقل از‬ ‫ام ا این وامع‬ ‫ّ‬ ‫د سی‪ ،‬پراهنیا بودنی‪ّ ،‬‬

‫امهاءالرحمن‪ ،‬یع ن هی‬ ‫رمودنی در انتصاب یکهی از‬ ‫ّ‬

‫یکییگر ّع الیّ ت داشتنی و صر ًا بد واسطءه محبّ تی‬

‫ههد حضهرت عبهیالبهاء از‬

‫‪۷‬‬

‫خانم هورین ترو‪ ،‬برا‬

‫احراز نقشی پیشرو در طرح‬

‫هد همد بد حضرت عبیالبهاء داشتنی و با ایشان‬

‫مکاتبد می ه ردنی با هم مرتبط بودنی ‪ .‬طرح معبی بد‬

‫تجسم یا ت ‪ .‬اگرچد تعالیم حضرت بهاءا‬ ‫مزبور‬ ‫ّ‬ ‫در ب هارءه تس هاو‬

‫واس ه هطءه ه ه هیایت حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء‪ ،‬نهای ت ه هًا ا ی ه هن‬

‫تفوق ر ال در شیکاگو در ابعاد‬ ‫ام ا پنیارءه ّ‬ ‫است‪ّ ،‬‬ ‫وسیع شایع بود‪ ،‬و بهائیان نیز از تأثیر و نف هوذ آن‬

‫ی المثل‪ ،‬وق ت هی بهائ ی هان نیو ی هورک‪ ،‬ب هد ام ی هی‬

‫مصون نبودنی ‪ .‬مثالً‪ ،‬ق هط ر هال مج هاز بود ن هی در‬

‫س هاختن مع ب هی خ ه هود‪ ،‬از حض هرت ع ب هیالبهاء ا ه هازا‬

‫تهام داشههتد باشههنی ‪.‬‬ ‫امهور ادار امههرا مشههارهت ّ‬ ‫حضرت عبیالبهاء‪ ،‬با حکمت نامتناهی خویش‪،‬‬

‫مبارک واب دادنی‪ :‬حال ه ل ّیّءه اح ب ّاء بایی م تّحی‬ ‫و م ت ّف هق ش هونی ت ها مع ب هی در ی هک مک هان ب ه زود ب ن ه ها‬

‫از رصت طرح مع ب هی اس هتفادا هرد ن هی و ب ها ارتق هاء‬

‫متشت ت را مجتمع ساخت ‪.‬‬ ‫وامع‬ ‫ّ‬

‫خواس ه هتنی ب ه هد ا ی ه هن ه ه هار م ب ه هادرت نمای ن ه هی‪ ،‬هیک ه هل‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫حق هوق ر هال و نس هاء ه هامالً وا هح‬

‫یکی از نسوان بد نقش رهبر‬

‫در طرحی هد تا آن‬ ‫‪89‬‬


‫تعه هی و اقههیام امعهءه بهههائی نوپهها‬ ‫موقهع بزرگتههرین ّ‬

‫متشکل از شش تن از ر ال و سد تن از نسهاء‪ ،‬از‬ ‫ّ‬

‫محسوب می شی‪ ،‬بد مط هرح ه هردن ا ی هن نق هص ن ی هز‬

‫ملد هورین ت رو‪ ،‬منصوب هردنی ‪ .‬ام هروز م ها آن را‬

‫مبادرت رمودنی ‪ .‬بهت و حیرت ر ال احبّ هاء را‪،‬‬

‫ّاو لهین هانونشهن م لّ ههی بههائی در امریکها‬

‫شههمالی‬

‫مجسم سهاخت ‪ .‬نظریّ هءه‬ ‫نیاشتنی‪ ،‬می توان در نظر‬ ‫ّ‬

‫"هیأت ا رایی اتّحاد معبی بهائی" ه هر س هالد‬ ‫توسط نماینیگانی از سراسر هشور و هانادا انتخاب‬ ‫ّ‬

‫حق رأ‬ ‫در آن دوران هد هنوز نسوان ّ‬

‫در این هشور‬

‫انتص هاب ب ه هانویی ب ه هد ریاس هت طرح ه هی چ ه هون ب ن ه ها‬

‫مشرق االذهار تا آن موقع مسموع واقع نشیا بود ‪.‬‬ ‫مهم برا‬ ‫ام ا‪ ،‬درسی‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫نظری هد ا‬ ‫ترو‬ ‫هورین‬ ‫ّ‬

‫می شینی و بد هیایت طرح معبی ادامد می دادنی ‪.‬‬

‫امعءه وان و نوپا بود ‪.‬‬

‫این امر نهایتًا در سال ‪ ۲۴۱۴‬بد انتخ اب محفل‬

‫را ب هد حض هرت ع ب هیالبهاء‬

‫منجر‬ ‫متحیا و هانادا‬ ‫ّ‬ ‫روحانی م لّی بهائیان ایاالت ّ‬ ‫شی ‪.‬‬

‫توس ههط سههازمانی هههد‬ ‫تق هییم هههرد هههد طههرح مزبهور‬ ‫ّ‬ ‫قههار ات امریکهها‬ ‫نماینهیءه وامههع بهههائی در سراسهر ّ‬ ‫است‪ ،‬هیایت شود ند آن هد قط بهائیان شیکاگو‬

‫بانی آن هار باشنی ‪ .‬حضرت عبیالبهاء در واب‬ ‫مسر ت پیشنهادش را تصوی‬ ‫او با همال‬ ‫ّ‬

‫مرق هوم داش هتنی ه هد‪ :‬ا ی ه هن س هب‬ ‫‪۶‬‬

‫محسوب می هنیم ‪.‬‬

‫رمودنی و‬

‫در سالها‬

‫اتحاد معبی بهائی‬ ‫بعی از تأسیس ّ‬

‫منجهر‬ ‫در س هال ‪ ۲۴۳۴‬ه هد ب هد تکم ی هل نه هایی مع ب هی‬ ‫ّ‬ ‫ش ه هی‪ ،‬مش ه هحون از معض ه ه هالت عظ ه هیم و ایثاره ه ه ها‬

‫وح هیت هلم ه هد در‬

‫ام هها معضهالت و ایثارههها بهد امعههءه‬ ‫بی ش همار ب هود ‪ّ .‬‬ ‫اتحهاد قهو‬ ‫متشت ت مساعیت هرد تا پیونهیها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫سراسر آمریکا گردد ‪ .‬در همین لوح مبارک هد در‬ ‫آن بد و ود هیأتی مسئول هیایت ط هرح مع ب هی‬

‫احب اء در تعالیم امر مبارک تقویت‬ ‫ایجاد نماینی و ّ‬

‫و تحک هیم ش ه هونی ‪ .‬همچ ن ه هین‪ ،‬ا ی هن طرح ه هی ب ه هود ه ه هد‬

‫انجام‬

‫مش هارهت در آن هرا خوا ن هیا ش هینی و‬

‫اشارا شیا‪ ،‬حضرت عبیالبهاء هار دیگر‬

‫ام ها بهد‬ ‫دادنی هد اگرچ هد ب هد ظ هاهر ن هاچیز می نمهود ّ‬ ‫اهم ّی ت داشت ‪ .‬هیکل مبارک‬ ‫میزانی باورنکردنی ّ‬

‫صراحتًا مرقوم رمودنی هد در این هیأت نسوان‬

‫میع برا‬

‫تبرع و مشارهتی‪ ،‬هرچنی ناچیز‪ ،‬نبود ههد بهد‬ ‫هی‬ ‫ّ‬ ‫آن اعتناء نشود ‪.‬‬ ‫تبهرع و ایثهار‬ ‫یکی از ر ّق ت انگیزترین حکایات ّ‬

‫نیز بایی عضو باشنی ‪( .‬تر مد) این اقیام ند تنها‬

‫مربوط بد خانم خیّ اطی قیر در شیکاگو بد نام نتی‬

‫سراسر هشور در هی ی مشترک و واحی شی‪ ،‬بلکد‬

‫تبرعههات‬ ‫مخلههص‪ ،‬از نههاتوانی خههویش در تقههییم ّ‬

‫س هب‬

‫توح ی ه هی مس ه هاعی وام هع به ه هائی پراه ن ه هیا در‬

‫طریقی را مفتوح ساخت هد نسوان بتواننی ایگاا‬ ‫بحق خود در ادارءه امور امرا را هس‬ ‫ّ‬

‫نماینی ‪.‬‬

‫توبین ‪ Nettie Tobin‬بود ‪ .‬خانم توبین‪ ،‬از احبّ ا‬

‫مالی بد طرح معبی سخت مغموم و ا سردا بود ‪ .‬بد‬ ‫هارگاا ساختمانی مج هاور م ن هزلش مرا ع هد ه هرد ب ها‬

‫ل ه هذا‪ ،‬در س ه هال ‪ ،۲۴۳۴‬ب ه هد تش ه هویق و توص ه هیءه‬

‫این امیی هد سازنیگان را مجاب هنی سنگی بد او‬

‫حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء‪ ،‬نمای ن ه هیگان ‪ ۳۴‬ش ه ههر و ‪۲۴‬‬

‫ه ب هد نمای ن ه هی ‪ .‬س هرهارگر از او خواس ه هت ه هد یک ه هی از‬

‫مشخص پیشبرد طرح معبی در‬ ‫ایالت برا هیف‬ ‫ّ‬

‫دییا را هد در نظر آنها‬

‫سنگ ها‬

‫آهکی آسی‬

‫شیکاگو ا تماع هرد ن هی ‪ .‬ا ی هن ه ی هأت‪ ،‬نمای ن هیگان‬

‫غیر قابل استفادا بود برا‬

‫اتّحاد معبی بهائی را بد عنوان هیأت م لّی برا‬

‫دوس ه هتان و غری ب ه هدها بههرا‬

‫ب ن ها‬

‫مع ب ه هی تأس هیس هرد ن ه هی و ه ی هأت ا را ی ه هی را‬

‫‪90‬‬

‫خ هود ب هردارد ‪ .‬ن ت هی از‬ ‫محههل‬ ‫حمههل سههنگ بههد‬ ‫ّ‬

‫ساخت معبی همک خواست ‪ .‬او ابتیا سنگ ر ا در‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫رشی پیچیی و رو‬

‫زمین هشیی و سپس ب ها گ هار‬

‫اسبی بد او نستون ب هرد و سهپس بها دسهت و گهار‬ ‫محل ساخت معبی رسانی ‪ .‬این س هنگ‪،‬‬ ‫دستی بد‬ ‫ّ‬ ‫‪۴‬‬ ‫رد هردنهههههی ‪ ،‬و روح‬ ‫سهههههنگی ههههههد معمهههههاران آن ّ‬

‫خض هوع و ه هیاهار‬

‫ب ه هود ه هد نهای ت ه هًا در ت ه هاریخ ام ه هر‬

‫بهائی ناناپذیر گشت و ما را بد روییاد‬

‫خهاص‬ ‫ّ‬

‫رس ه ه هانی ه ه ه هد در ا ی ه ه هن پا ی ه ه هان هف ت ه ه هد آن را گرام ه ه هی‬ ‫م ه هی داریم؛ رو ی ه هیاد‬

‫ه ه هد با ی ه ه هی‬

‫شینی؛ ّاو لین مرتبد شامگاا ‪ ۱۴‬آوریل ‪ ۲۴۲۱‬بود ‪.‬‬

‫روز بع ه هی هیک ه هل م ب ه هارک در ا تم ه هاعی عم ه هومی ب ه هد‬ ‫ایراد خطابد پرداختد این مطال‬

‫را دربارءه مشارق‬

‫اذهار بیان رمودنی‪:‬‬

‫‪ ...‬مقصود اساسی از معابی و مشارق اذ ه هار‬ ‫وحیت و ا تّحاد است؛ یعنی اماهنی هد امم‬ ‫مختلف ه هد‪ ،‬ا ن ه ه هاس متع ه ّهی دا و نف ه ه هوس ب ه ها ه ه ه هر‬

‫یک ه هی از وق ه هایع خط ی ه هر در ت ه هاریخ‬ ‫امع هءه به ه هائی امریک ه ها محس ه هوب‬ ‫گههههههردد‪ ،‬هههههههد روز ّاول مههههههاا مههههههد‬ ‫‪ ،۲۴۲۱‬حض ه ه ه هرت ع ب ه ه ه هیالبهاء‪،‬‬ ‫رز ن هی حض هرت به هاءا ‪ ،‬ریاس هت‬ ‫عملی ههههههههههه ات‬ ‫مراسههههههههههم ا تتههههههههههاح‬ ‫ّ‬ ‫ساختمانی ّاو لین معبی بهائی در‬ ‫نیم هرءه غربی را بد عهیا گر تنی ‪.‬‬ ‫حض هرت ع ب ه هیالبهاء ی ه هازدهم‬ ‫آور ی ه ه ه هل ‪ ۲۴۲۱‬وارد امریک ه ه ه ه ها‬ ‫ش ه همالی ش ه هینی ‪ .‬در طهههی اسهههفار‬ ‫ّ‬ ‫‪ ۱۳۴‬روزءه خ هود‪ ،‬ن هد تنه ها ایم ه هان‬ ‫احب هههههها‬ ‫ّ‬

‫امریکهههههها‬

‫شههههههمالی را‬

‫تحکیم رمودا از عمق بیش هتر‬ ‫برخ ه ه هوردار رمود ن ه ه هی‪ ،‬بلک ه ه هد ب ه ه ها‬ ‫خطابات عمومی و مصاحبدها‬ ‫خ هود از س هاحل ش ه هرقی ت ها س ه هاحل‬ ‫غربی و نیز در هانادا‪ ،‬تعالیم امر‬ ‫م ب هارک را ب هرا‬

‫ه هزاران ه هزار نف هر تش هریح و تفس ه هیر‬

‫رمودنهی و پیههام وحههیانیّ ت الٓهیّ هه د و وح ه هیت ع ه هالم‬

‫انسانی را بیان هردنی و محبّ ت‪ ،‬مهربانی و خیمت‬

‫را در موا هد با میع نفوسی هد با ایشان مالقاتی‬ ‫منصءه ظهور و شهود رسانینی ‪.‬‬ ‫داشتنی‪ ،‬عمالً ب ّ‬

‫هیکل مبارک سد مرتبد بد منطقءه شیکاگو وارد‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫استعیاد و قابل ی ّتی مجتمع شونی تا مح ب ّه ت و‬

‫و هاق ب هین آنه ه ها ب هد ظه ه هور و ب هروز رس ه هی ‪ .‬ب هد ا ی ه هن‬ ‫سب‬

‫است هد حضرت بهاءا امر رمودنی هد‬

‫مح لّی هت عبادت برا ه ل ّی ّءه معتق هیین ب هد‬ ‫ادیان عالم بنا شود هد پیروان میع ادیان‪،‬‬ ‫ش همول آن‬ ‫ه ل ّیّءه ا ناس و هرق در ظ ّهل امع ال ّ‬ ‫ا تم هاع نمای ن ه هی‪ ،‬از ص هحن مق ه ّهیس آن ن ه هیا‬ ‫‪96‬‬


‫وحیت نوع انسان انتشار یابی؛ هد میع نوع‬ ‫بش هر ب ن هیگان خیاو ن هی هس هتنی و م ی هع در بح ه هر‬ ‫‪۲۳‬‬

‫اصل وحیت عالم انسانی است ‪ .‬اصل امع‬

‫اس هت؛ س ه هب‬

‫رحمت او مستغرق شونی ‪.‬‬

‫یوم بعی‪ّ ،‬اول ماا مهد ‪ ،۲۴۲۱‬هیک هل م ب هارک‬

‫حجر زاوید را برا‬

‫نوع بشر بایی بد آن تو ّ د نماینی و آن عبارت از‬

‫تحق هق امهر‬ ‫مقیر بهود‬ ‫ّ‬ ‫آنچد هد ّ‬

‫حضرت بهاءا باشی‪ ،‬نهادنی ‪ .‬سیصی نفر در این‬

‫ا تّف ه هاق و الف هت ق ل ه هوب اس ه هت؛‬

‫عالمت وحیت نوع بشر است؛ منشأ ح ی هات‬ ‫ابی ی ّد است ‪( .‬تر مد)‬

‫احبّ ا عزیز‪ ،‬هالم ا ل ٓهی برا‬

‫این یوم‪ ،‬از نظر‬

‫واقع ه هد حض ه هور داش ه هتنی ‪ .‬حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء چ ن ه هی‬

‫عز نزول یا تد و معبهی و امعهءه بههائی در‬ ‫بهائیان‪ّ ،‬‬ ‫همال استحکام بد نحو تأسیس شیا هد میع‬

‫ارادا رمودنی سنگ نتی توبین در مرهز آن قطعد‬ ‫زمین قرار گیرد ‪ .‬از آنجا هد زمین س هخت و س هفت‬

‫قارا‪،‬‬ ‫اهل عالم مشاهیا نماینی ‪ .‬در سراسر هشور‪ّ ،‬‬

‫و عالم داها نفر در حال بذل مجهودات و مساعی‬

‫خ هرد هههردن‬

‫الٓهی هه د را ه ه هد حض ه هرت به ه هاءا‬ ‫مههینی ت‬ ‫هسهتنی تهها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫پیش بی ن هی رم ه هو دا و حض هرت ع ب ه هیالبهاء آن را ب ه هد‬

‫هالم هی در تمج ی هی خیاو ن ه هی ب ی هان رمود ن هی ‪ .‬س ه هپس‬

‫بهود‪ ،‬هیکهل مبهارک از هلنگههی بهرا‬

‫ّاو لین قطعءه زمین استفادا رمودنی ‪ .‬سپس حضرت‬

‫محل خواستنی هد از‬ ‫عبیالبهاء از نسوان حا ر در‬ ‫ّ‬ ‫بیل برا‬

‫زیر و رو هردن خاک اس هتفادا هن ن هی ه هد‬

‫خانم هورین ترو اطاعت هرد و سپس ا راد‬

‫هد‬

‫نماینیءه قری ‪ ۲۴‬نژاد و م ّل ّی ت بودنی راخوانیا‬ ‫ش ه هینی ت ه ها در حف ه هر زم ه هین مش ه هارهت نمای ن ه هی ‪ .‬وق ت ه هی‬ ‫هیکل مبارک سنگ بنا را بد دست مبارک قرار‬

‫دادنی و خاک اطراف آن ریختنی‪ ،‬رمودنی‪ :‬معبی‬ ‫‪۲۲‬‬

‫ساختد شی ‪.‬‬

‫یاران عزیز‪ ،‬بد حساب بشر ‪ ۴۲ ،‬سال طول‬ ‫بد رو‬

‫مسهتقر ش هود ‪ .‬حض هرت ع ب هیالبهاء در پ ی هامی ه هد در‬ ‫ّ‬ ‫اتحاد معبی بهائی در سال ‪۲۴۳۴‬‬ ‫هانونشن‬ ‫ّاو لین‬ ‫ّ‬

‫خوا ن هیا ش هی‪ ،‬رمود ن ه هی‪ :‬ه هد تأس ه هیس ا ی هن [ معبههی]‬ ‫بیایت تأسیس ملکوت شود ‪( .‬تر مد) اگرچد هنوز‬

‫تصهور‬ ‫ام ا شایی این‬ ‫ّ‬ ‫هار زیاد بایی انجام شود‪ّ ،‬‬ ‫چنیان سوراند نباشی هد اگر حضرت عبیالبهاء‬ ‫در این شامگاا بد نفوس هی ه هد در تک هریم تأس هیس‬

‫(تر مد)‬

‫هشیی تا معبی بطور هامل ساختد شود و درها‬

‫حرهت در آوردا هیایت نمودا انی‪ ،‬ب هر و هد ارض‬

‫آن‬

‫همگان باز گردد ‪ .‬بنا بر این‪ ،‬از این بیان‬

‫ا ی هن مع ب ه هی گ ه هرد آمیا ا ن هی نظ ه هر می رمود ن ه هی‪ ،‬و ا ی ه هن‬ ‫چهراها را مالحظد می هردنی‪ ،‬چنین تع لّق خاطر‬ ‫تعهی‬ ‫بد هالم ا ل ٓهی و چنین ّ‬

‫بد خیمت بد تمامی‬

‫حضرت عبیالبهاء ه هد در آن روز رمود ن هی‪ :‬مع ب هی‬

‫نوع بشر را مشاهیا می هردنی‪ ،‬محتمالً بد هالمی‬

‫س هاختد ش ه هی چ ه هد برداش ه هت و اس ه هتنباطی خ ه هواهیم‬

‫قاطع اعالم می رمودنی‪ :‬ملکوت ا ل ٓهی در ح هال‬

‫داش هت ‪ .‬اگرچ ه هد می ت ه هوان گف هت ه ه هد ایش ه هان از آن‬

‫تأسیس است ‪.‬‬

‫ق ه ه هیرت برخ ه ه هوردار بود ن ه ه هی ه ه ه هد آخههههههر را در ّاول‬

‫‪۲۱‬‬ ‫ام ا منظر دیگر شایی شعاعی باشی هد از‬ ‫بیننی ‪،‬‬ ‫ّ‬

‫خطابءه مبارهی هد یوم ق ب هل در ا تم هاعی عم هومی‬ ‫در خاتمهههءه هانونشهههن اتّحهههاد معبهههی بههههائی ایههههراد‬ ‫رمودنی‪ ،‬پرتو می ا کنی ‪ .‬هیکل مبارک رمودنی‪:‬‬

‫معبی حقیقی هالم ا ل ٓهی است؛ چد هد میع‬ ‫‪92‬‬

‫■‬

‫یادداشتها‬ ‫‪ - ۲‬خانم والریها دانها ‪ Valeria Dana‬ههد از سهال ‪ ۱۳۳۴‬بهد‬ ‫عضویّ ت محفل روحانی م لّ هی ایهاالت متّحهیءه امریکها بهد‬

‫سهمت قائم مقهام منشههی محفهل مزبههور انتخهاب شههیا‪ ،‬از‬ ‫بومیهههههان قبیلهههههءه راپاههههههانوک ‪ Rapahannock‬در ویر ینههههههی‬ ‫است‪ .‬پیرش امریکایی از تبار ا ریقهایی اسهت‪ .‬خهانم دانها‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫بههها مهههرد ایرانهههی ازدوان ههههردا و دارا دختهههر چینههههی‬ ‫است‪ .‬ایشان قبالً مشاور حقوقی شرهت ها بهزر بهودا‬

‫‪ ،)۲۴۳۴ - ۲۶۶۷ ( Buren Magonigle‬معمهار آمریکههایی‬ ‫هد بد ع لّ ت نوشتن خاطراتش شههرت دارد‪ ،‬بیهان ههرد‪ .‬او‬

‫زمینهءه امههور تجهار و رزنیخوانههیگی بهودا اسههت‪ .‬سههپس‬ ‫می ت ‪ ۲۱‬سال نیز در هلرادو اقامهت ههردا اسهت‪ .‬بعهی از‬ ‫ّ‬

‫‪ ) Mausoleum‬در هههههانتون اوهههههایو‪ ،‬و بنهههها یههههادبود آزاد‬ ‫(‪ )Liberty Memorial‬در هانزاس سیتی میزوری است‪ - .‬م‬

‫مهیتی در اوهالهومها دارا د تههر حقهوقی خصوصههی در‬ ‫و ّ‬

‫بم‬

‫گذار‬

‫طهراح مقبهرءه یهادبود مهکهینلی ( ‪McKinley Memorial‬‬ ‫ّ‬

‫سال ‪ ۲۴۴۴‬در شهر اوهالهوما‪ ،‬رئیس گروا‬

‫بین االردیان بران ا عد ‪Interfaith Disaster Recovery‬‬ ‫در شههر مزبههور شهی‪ .‬بعهه یًا رهبهر مجهههودات مسهاعیت بههد‬

‫توس ههههط پرو سهههههور لهههههوئیجی‬ ‫‪ - ۴‬ایههههن‬ ‫نظری ههههه ءه تحسهههههین آمیز ّ‬ ‫ّ‬ ‫هوآگلینو ‪ ، Luigi Quaglino‬معمار ایتالیهایی و اسهتاد سهابق‬ ‫معمار از اهل تورن ‪ Turin‬ابراز شهیا اسهت‪ .‬نگهاا هنیهی‬

‫قربانیان در هشور دوردست‪ ،‬یعنهی ههامرون‪ ،‬شهی‪ .‬خهانم‬

‫بههد قاارن بااای ‪ ،‬ص‪ .۷۳۴‬همچنههین نگهههاا هنیههی بههد ‪The‬‬

‫عضهوی ت محفهل روحهانی م لّ هی بهد‬ ‫دانا بعی از انتخهاب بهد‬ ‫ّ‬ ‫شیکاگو نقل مکان هردا است‪ - .‬م‬

‫‪ ،Baha’i Temple: Press Comments, Sy mbolism‬اثهر‬ ‫لوئی بورژوآ‪ ،‬ص‪ - ۷‬م‪.‬‬

‫‪Jean-Baptiste Louise‬‬

‫‪ - ۴‬مقصهود ریهیءه اپهان تهایمز ‪ Japan Times‬اسهت ههد‬

‫‪( Bourgeois‬تولّههههی ‪ ۲۴‬مهههههارس ‪ ۲۶۴۶‬در سههههن سل سهههههتن دو‬

‫نیکولد‪ ،‬هبک ‪ ،‬و ات ‪ ۱۳‬اوت ‪ ،)۲۴۳۳‬معمهار امریکهایی‬

‫از سهال ‪ ۲۴۲۶‬تها ‪ Japan Times and Mail ۲۴۴۳‬نههام‬ ‫داشت ‪ -‬م‪.‬‬

‫طراحههی مشههرق االذهههار واقهههع در‬ ‫هههد شهههرتش را مههییون ّ‬

‫‪ - ۶‬اصل ارسی ایهن بیهان مبهارک یا هت نشهی‪ .‬مهتن هامهل‬

‫‪ - ۱‬ژان باپتیسههت لهههوئی بههورژوآ‬

‫ویلمت‪ ،‬ایلینو ‪ ،‬امریکا است‪.‬‬ ‫لوئی بورژوآ در هوانی در د تهر مقاطعهدهار هلیسهایی در‬

‫دوم ‪Tablets of ‘Abdu’l-‬‬ ‫لی ّ‬

‫انگلیسی لوح مبارک در‬ ‫‪ ،Baha‬ص‪ ۴۳۴‬بد بعی منیرن است ‪ -‬م‪.‬‬

‫تهروا ‪-‬ریههویر ‪ ، Trois-Revières‬هب ههک‪ ،‬هارمنهی بههود و در اثههر‬

‫اول نهوامبر‬ ‫‪ - ۷‬خانم هورین ترو ‪ ( Corinne Knight True‬تول ّی‪ّ :‬‬

‫در دوران اقامههت در پههاریس‪ ،‬تحصههیل را تههرک هههرد و بهههد‬ ‫سهایر هشهورها از ملهد ‪ :‬ایتالیهها‪ ،‬یونهان‪ ،‬مصهر و ایهران سههفر‬

‫اول ‪Tablets of ‘Abdu’l-‬‬ ‫لهی ّ‬

‫تجربهءه حاصههلد در سههال ‪ ۲۶۴۱‬طههرح سههاختمان هلیسهها‬ ‫توس هههط‬ ‫تهی هههد ههههرد‪ .‬او ّ‬ ‫سهههن ونسسهههال ‪ Saint-Wenceslas‬را ّ‬ ‫ام ها‬ ‫هار رمایش برا ادامهءه تحصهیل بهد رانسهد اعهزام شهی ّ‬

‫ههرد‪ .‬در سهال ‪ ۲۶۶۶‬بههد امریکها‬

‫توس ههط‬ ‫‪ - ۲۶۶۲‬صعود‪ ۳:‬آوریههل ‪ )۲۴۶۲‬در ‪ ۱۴‬وریهد ‪ّ ۲۴۴۱‬‬ ‫حضرت ولی امرا بد مقام ایاد امرا منصوب شی ‪-‬م‬ ‫ّ‬ ‫‪ - ۶‬اصههل ارسهههی بیههان مبهههارک یا ههت نشهههی‪ .‬مههتن هامهههل‬ ‫انگلیسی لوح مبهارک در‬ ‫‪ ،Baha‬ص‪ ۴۴‬درن است ‪ -‬م‬

‫شهمالی بازگشههت و در‬

‫‪ - ۴‬بیهان منسهوب بهد حضهرت مسهیح ههد خطهاب بهد عمهوم‬

‫شههههیکاگو مشههههغول بههههد هههههار شههههی‪ .‬در زمسههههتان ‪ ۲۴۳۶‬تههههها‬ ‫‪ ، ۲۴۳۷‬زمههانی هههد در نیویهههورک سههیتی اقامههت داشهههت‪،‬‬

‫رد هردنی همهان سهر‬ ‫مردم رمود ‪ :‬سنگی را هد معماران ّ‬ ‫زاوید شیا است ‪ ( .‬انجیل لوقا ‪ ،‬باب ‪ ، ۱۳‬آیهءه ‪ / ۲۷‬مرقس ‪،‬‬

‫اطالع از تعهالیم امهر بههائی دربهارءه ّاتحهاد ادیهان‪ ،‬بهد‬ ‫بعی از ّ‬

‫باب ‪ ، ۲۱‬آیءه ‪ / ۱۳‬متی ‪ ،‬باب ‪ ، ۱۲‬آیءه ‪ - )۴۱‬م‪.‬‬

‫ایههههن امههههر اقبهههههال هههههرد‪ .‬سهههههپس بههههد تینهههههک ‪ Teaneck‬در‬ ‫نیو رسهی نقههل مکهان هههرد تها بههد تهرویج امههر بهههائی در آن‬

‫نقطهد بپهردازد‪ .‬در سهال ‪ ،۲۴۱۳‬نماینهیگان هانونشهن م ّل ههی‬ ‫بههائی طهرح لهوئی بههورژوآ را بهرا معبهی بههائی در ایههاالت‬ ‫متحیا برگزیینی‪ .‬در دهءه بعی‪ ،‬علی رغم حملءه بیمهار بهر‬ ‫ّ‬ ‫سهالمت نههد چنههیان مطلهوب سههمانی‪ ،‬وقههت زیههاد را‬

‫‪ - ۲۳‬تر مهد ‪ -‬اصهل خطابههءه مبهارک بههد ارسهی در دسههت‬ ‫‪The‬‬ ‫نیسههههههت‪ .‬مههههههتن انگلیسهههههههی آن در صههههههفحءه ‪۶۴‬‬ ‫‪ Promulgation of Universal Peace‬منههیرن اسههت‪.‬‬ ‫شرح هوتاهی در چنی سهطر نیهز در لهی ّاول بااای الآثاار‪،‬‬ ‫ص‪ ۶۳‬درن شیا است ‪ -‬م‪.‬‬ ‫‪ - ۲۲‬شرح این واقعد در لی ّاول بااای الآثاار‪ ،‬ص‪ ۶۳‬بهد‬

‫صههرف سههاختمان و تههأمین بود ههءه آن نمههود‪ .‬بعههی از یههک‬ ‫صههح ی‪ ،‬در سههال ‪ ۲۴۳۳‬در ‪۷۴‬‬ ‫ههعی ت نههامطلوب‬ ‫مهاا و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫بعی درن است ‪ -‬م‪.‬‬ ‫‪ - ۲۱‬شایی اشارءه مؤ ّل ف بد بیان حضرت بههاءا در هفات‬

‫‪ ۲۴۴۳‬ا تتاح شی ‪ -‬متر م بد نقل از ویکیپییا‬ ‫‪ - ۳‬این نظریّ د را هارولی وان بهورن ماگونیگهل ‪Harold Van‬‬

‫مؤسسءه م لّ ی مطبوعات امر ایران‪ ،‬ص‪.)۲۳۷‬‬ ‫ّ‬

‫سهههالگی درگذشهههت‪ .‬مشهههرق االذههههار ویلمهههت در سههههال‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫وادی باشی هد رمودنی ‪ :‬مسا ران حییقءه عر ان‪ ...‬آخر را‬ ‫اول بیننهههههی‪( ...‬آثاااااار قلااااام اعلااااای‪ ،‬ن‪ ۲۱۲ ،۳‬بهههههییع‪،‬‬ ‫در ّ‬

‫‪93‬‬


‫یکصدمین سالگرد سفر حضرت عبدا لبهاء هب کااندا‬ ‫اهلل محماحسینی‬

‫نصر‬

‫یکص هی س ه هال پ ه هیش در س هی ام م ه هاا اوت س ه هال‬

‫ادیان ) ‪ (World’ s P arliament of Religions‬و در‬

‫هنگام قطار حامل حض هرت‬

‫نمایش ه ه ه ه هگاا ه ه ه ه ه هانی‬

‫‪ ۲۴۲۱‬میالد‬

‫ش‬

‫ارت ب ه ه ه ه هاط ب ه ه ه ه ها بر گ ه ه ه ه هذار‬

‫عبیالبهاء و همراهان هد از ش ههر بس هتن ) ‪(Boston‬‬

‫هلمب ی ها ) ‪ (World’ s Columbian Exposition‬ب هد‬

‫امریکا عزیمت هردا بود‪ ،‬در ایستگاا شهر مونتریال‬

‫قهههارءه‬ ‫مناسههبت شهههن چهارصهههیمین سهههال هشهههف ّ‬

‫) ‪ (Montreal‬در ایس ه ه هتگاا‬ ‫وی ن هیزور )‪ (Windsor‬واق ه هع‬ ‫در خیا ب ه ه هان پ ی ه ه ه هل ) ‪(P eel‬‬ ‫توقّ ف نمود ‪ .‬آن حض هرت‬

‫م ه هورد اس ه هتقبال م ه هی ب ه هولز‬ ‫) ‪ (May Bolles‬و ویل ی ه هام‬ ‫س ه ه ه ه ه ه ه هادرلنی ماهس ه ه ه ه ه ه ه هول‬ ‫‪Sutherland‬‬

‫‪(William‬‬

‫) ‪ Maxwell‬ق ه هرار گر ت ن ه هی و‬ ‫ب ه ه ه ه هد درخواس ه ه ه ه هت آن دو‬ ‫یکسر عازم خانءه زیبایشان‬ ‫شینی ‪ .‬خانم لوئیز بوش ) ‪ (Louise Bosch‬نیز زء‬

‫امریکا انعقاد یا تد بود نخستین بار نام حض هرت‬

‫استقبال هننیگان بود ‪ .‬خانءه ماهسولها در دامنءه‬

‫سو م سپتامبر در آن پارلمان‬ ‫بهاءا در روز بیست و ّ‬

‫داشت ‪ .‬معمار این خاند خود مهنیس ماهسول بود ‪.‬‬

‫) ‪ (Henry Jessup‬هشیش مسیحی ساهن سوریّد هد‬

‫تپّءه معروف بد مونت رویهال ) ‪ (Mount Royal‬ق هرار‬ ‫س هفر حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء ب هد مونتر ی ه هال را می ت ه هوان‬ ‫یکی از مو ّق ترین بخش سفرها‬

‫آن حضرت ب هد‬

‫زئی هه ات‬ ‫مغ هرب زم ه هین بش همار آورد ‪ .‬پههیش از بیهان‬ ‫ّ‬ ‫مربوط بد این سفر اش هارا ا‬

‫ط ن ه هین ا ن ه هیاخت ‪ .‬در پ ی ه هام ده ت ه هر ه ن ه هر‬

‫س ه هوو‬

‫در آن پارلمان بوسیلءه هشیش دیگر قرائت گردیی‬

‫صههعود حض ه هرت به ه هاءا‬

‫در لس ه هطین ب ه هد آ گ ه هاهی‬

‫حا ران رسیی ‪ .‬پیامی هد مذهور می داشت تعالیم‬

‫ب هد چگ هونگی انتش هار‬

‫حضرت بهاءا بر پایءه مهر و آشتی استوار است ‪ .‬از‬

‫آ ئ هین ه هانی به هائی در مونتر ی هال و اص هو الً ها ن ه هادا‬

‫هم ت تنی چنی از ناشران امر بهائی هد‬ ‫آن پس بد ّ‬ ‫از خاورزمین آمیا بودنی تعالیم حضرت بهاءا بد‬

‫ه هد پارلم هان ه ه هانی‬

‫شمالی ابالغ گشت هد در میان‬

‫رور‬

‫است ‪.‬‬

‫در س هال ‪ ۲۶۴۳‬م هیالد‬ ‫‪94‬‬

‫ساهنان امریکا‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫آنان ماعتی از مردم هشور هانادا بودا انی ‪ .‬بهتر‬

‫هارمایکل ) ‪ (James Carmichael‬و خ هانمش ن ی هز در‬

‫بگوییم تنی چنی اصالً هانادایی ولی ساهن هشور‬

‫همان اوقات بد امر بهائی مؤمن شیا انی ‪.‬‬

‫امریکا و برخی مقیم خود هانادا ب هودا ا ن هی ه هد در‬

‫اگرچ هد گروه هی از م هردم پ هاک نه هاد ها ن هادا در‬

‫معر ی شیا است ‪.‬‬ ‫هشور امریکا امر بهائی بیانان ّ‬

‫بد آئین به هائی‬

‫سالها‬

‫پیش از ‪ ۲۴۳۳‬میالد‬

‫بد هر حال گروهی از آن مردم پاک نهاد هانادایی‬

‫مؤمن شیا انی ولیکن تأسیس رسمی امعءه بهائی‬

‫امر بهائی را پذیر تد و بد انتشارش قیام نمودا انی ‪.‬‬

‫عاش ه هقانءه‬

‫از م ی ه هان م ه هردم ها ن ه هادایی ه ه هد پ ه هس از انعق ه هاد‬ ‫پارلم هان ه ه هانی و پ هیش از س ه هال ‪ ۲۴۳۳‬م ه هیالد‬ ‫بهائی شیا انی این نفوس را می توان ن هام ب هرد ‪ .‬از‬

‫در ها ن ه هادا را با ی ه هی م ه هییون ت ه هالشه ه ها‬ ‫خالصانءه بانو‬

‫اودانءه تاریخ بهائی خانم می بولز‬

‫ماهسول دانست هد بد مادر امعءه بهائی هانادا‬ ‫و مع ه هروف اس ه هت ‪ .‬م ه هی ب ه هولز از خا ن ه ه هیانی‬

‫ملق ههه‬ ‫ّ‬

‫ش ه ه ههر ل ن ه ه هین ) ‪ (London‬واق ه ه هع در ایا ل ه ه هت آنتر ی ه ه هو‬

‫بر ستد بود هد از امریکا بد رانس هد ر ت هد ب هود ‪ .‬در‬

‫) ‪ (Ontario‬خانم استر انی مگی ‪(Esther Annie‬‬

‫آنجا بود هد در سال ‪ ۲۶۴۶‬بد آئین بهائی مؤمن‬

‫)‪ Magee‬و دو خهواهرش رز )‪ (Rose‬و و ی هل ) ‪ (Vail‬و‬

‫عک ها بهد حضهور حض هرت‬ ‫شی و در سال ‪ ۲۶۴۴‬در ّ‬

‫دختران استر یعنی ادیت ) ‪ (Edith‬هد موسیقییان‬

‫عبیالبهاء رسیی و پس از برگشت بد پاریس ّی ًا بد‬

‫ب ه هودا و هر ی ه هت ) ‪ . (Harriet‬ا ی ه هن ب ه هانوان نخس ه هتین‬

‫ترویج امر بییع مبادرت ورزیی و گروهی را بد آئین‬

‫مگ هی‬

‫بهائی رهنمون گشت ‪ .‬در سال ‪ ۲۴۳۱‬با مهنیس‬

‫)‪ (Guy Magee‬شوهر خواهر خانم اس هتر مگ هی ن ی هز‬

‫معمار معروف هانادایی ویل ی هام س هادرلنی ماهس هول‬

‫ب هودا و در مطالع ه هات‬

‫ازدوان نم ه ه هود و پ ه ه هس از ازدوان ه ه ه هر دو در ش ه ه ههر‬

‫تخصص داشتد از نخستین مؤمنان‬ ‫تطبیقی ادیان‬ ‫ّ‬

‫مونتریال سکونت نمودنی ‪ .‬آن دو در سال ‪۲۴۳۴‬‬

‫بهائیان ساهن هانادا بودا ا ن هی ‪ .‬آق ها‬ ‫ه هد روزنام ه هد نگ هار بر س ه هتد ا‬

‫گ ها‬

‫ساهن هاناداست‪ .‬خانم هیت آیوز ) ‪ (Kate Ives‬از‬

‫در ارض اق ه هیس ب ه هد حض ه ه هور حض ه هرت ع ب ه ه هیالبهاء‬

‫بانوان بر ستءه زمان اهل ایالت نیو ونیلنی ‪(New‬‬

‫رسیینی و حضرت عبیالبهاء دعا رمودنی هد آن دو‬

‫) ‪ Found land‬خانم استر رنلز ) ‪ (Ester Rennels‬اهل‬

‫ص هاح‬

‫رز ن ه هی ش ه هونی ‪ .‬در آنج ه ها ب ه هود ه ه هد مه ن ه هیس‬

‫شهر ادمنتون ) ‪ (Edmonton‬واقع در ایالت آلبر ت ها‬

‫ماهسول بد اون ایقان رسیی ‪ .‬شرح خیمات خانم و‬

‫)‪ (Alberta‬آق ه ها‬

‫مه ن ه هیس پ ه هال هینگس ه هتون دی ل ه هی‬

‫) ‪ (P aul Kingston Dealy‬اصالً اهل ش ههر س هینت‬

‫ماهسول در متون نشریّ ات بهائی ب ویژا هت‬

‫آقا‬

‫تاریخ آمیا است ‪.‬‬

‫ان ) ‪ (Saint John‬واقع در ایالت نیو برانزو ی هک‬

‫از ملد هسانی هد در همان آغاز اقامت خانم‬

‫) ‪ (New Brunswick‬از مخترع ه هان و بر س ه ه هتگان‬

‫و آقا‬

‫ماهسول در مونتر ی هال ب هد ام هر به هائی م هؤمن‬

‫ص ه هنعتی در ها ن ه هادا و همس ه هرش آدل ی ه هد اس ه هتوارت‬

‫گش ه ه هتد انهههههی خهههههانم دهتههههههر رز هنیرسهههههن‬

‫) ‪ (Adelaide Stewart‬نیز از دیگر بهائیان هانادایی‬ ‫در همان س الها‬

‫ّاو لیّد بودا انی ‪ .‬هونورا کسون‬

‫) ‪ (Honore Jaxon‬از ّع االن حق هوق بش هر و حام ی هان‬ ‫مها ران قیر و بومیان هشور ها ن هادا‪ ،‬ده ت هر یم هز‬ ‫اوک ش ه ه هیت )‪Oaksheete‬‬

‫‪ (James‬ده ت ه ه هر یم ه ه هز‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫) ‪ Henderson‬اس ه ه ه هت ‪ .‬و‬

‫‪(Rose‬‬

‫از نخس ه ه ه هتین ب ه ه ه هانوان‬

‫هانادایی بود هد بد اخذ در ءه دهترا ) ‪ (P hd‬نائل‬ ‫گشتد بود ‪ .‬نامبردا از مشاهیر ب هانوان ها ن هادا و در‬ ‫خهیمات ا تمهاعی بسهیار مو ّ هق بهود ‪ .‬ده ت هر ه ن هر‬

‫آرمسترانگ ) ‪ (Henry Armstrong‬استاد دانشگاا‬

‫‪95‬‬


‫مک گیل ) ‪ (McGill‬در مونتریال نیز در سال ‪۲۴۳۶‬‬ ‫بد امعءه بهائی هانادا پیوست ‪.‬‬

‫میالد‬

‫مونتریال بر اثر هوشش خانم ماهسول هانون‬ ‫ّع الی برا‬

‫انتشار امر بهائی شی و ب ویژا با سفرها‬

‫حض هرت ب ه هودا اس هت ( مأخههذ‪ :‬از ملههد هتهاب ‪God‬‬

‫‪ Passes By‬چاو سال ‪ ۲۴۷۳‬م‪ ،‬صص‪. )۱۴۴- ۱۷۶‬‬ ‫محل اقامت حضرت عبیالبهاء در مونتریال در‬ ‫ّ‬ ‫سد روز نخست خانءه خانم و آقها ماهسهول بهود ‪.‬‬

‫او ب هد ت ه هیریج ا ی ه هن آ ئ ه هین ب ه هییع در دیگ ه هر ش ه ههرها‬

‫پس از ورود حضرت عبیالبهاء ب هیان خا ن هد ی هاران‬

‫ها ن ه هادا انتش ه هار یا ه هت ‪ .‬در س ه هال ‪ ۲۴۲۳‬خیاو ن ه هی‬

‫بهائی و دیگران از حا ران بد حضور حضرتش هان‬

‫ماهسول عنایت نمود هد‬

‫مشر ف شینی و مورد مرحمت قرار گر تنی ‪ .‬در میان‬ ‫ّ‬

‫رب هانی‬ ‫حضرت شهوقی ّ‬

‫نشهههریءه مع ه ه هروف‬ ‫ل ه هوئیس ) ‪ (John Lewis‬ادیتهههور‬ ‫ّ‬ ‫‪ Montreal Daily Star‬ب ه هود ه ه هد ب ه هرا ورود آن‬

‫دختر‬

‫بد خانم و آقا‬

‫روحید‬ ‫نامش را مر ) ‪ (Mary‬نهادنی و بعیًا نام‬ ‫ّ‬ ‫گر ت و بد ا تخار همسر‬

‫نا ئ هل گش هت ‪ .‬ش ه هرح ح ی هات و خ ه هیمات ام ههلل البه ه هاء‬ ‫مفصل است ‪.‬‬ ‫روحید خانم نیز خود هتابی‬ ‫سرهار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫در س ه ه ه هال ‪ ۲۴۲۱‬م ه ه ه هیالد‬

‫حا ران یکی از صاحبان رائی یعنی آقا‬

‫حضرت دقیقدشمار‬

‫ان‬

‫می نمود و بی نهایت مسرور‬

‫حض هرت ع ب هیالبهاء ب هد مونتر ی هال‬ ‫سفر رمودنی ‪ .‬همانگوند هد قبالً‬ ‫بیان نمودیم آن حضرت در روز‬ ‫هنگ هام‬

‫معد سی ام اوت ش ه‬

‫ب ها قط هار ب ه هد ایس هتگاا وی ن ه هیزور در‬ ‫مونتریال رسیینی و مورد استقبال‬ ‫از م ل هد خ هانم و آق ها‬

‫ماهس هول‬

‫ق هرار گر ت ن ه هی و ب ها هالس ه هکد ع ه هازم‬ ‫خا ن هءه آنه ه ها ش ه هینی ‪ .‬همراه ه هان آن‬ ‫حض ه هرت ن ی ه هز ب ه ها هالس ه هکءه دیگ ه هر‬ ‫اط ههالع دار ی ه هم ب ه هد رم ه هودءه‬ ‫آمی ن ه هی ‪ .‬همانگو ن ه هد هههد ّ‬

‫حضرت شوقی ربّ انی سفرها‬

‫سهد سهالءه حض هرت‬

‫ع ب ه هیالبهاء ب ه هد مص ه هر‪ ،‬ارو پ ه ها و امریک ه ها‬

‫ش ه همالی از‬

‫لحاچ عظمت تاریخی نقطءه عطفی در قرن بیستم‬ ‫میالد‬

‫اس ت و می توان گفت هد این سفرها ب ویژا‬

‫هشت ماا سیر در امریکا‬

‫شمالی اون مأموریّ ت‬

‫آن حض ه هرت در انتش ه هار ام ه هر ب ه هییع ب ه هودا اس ه ه هت ‪.‬‬ ‫همانگوند هد ابالغ عمومی امرا‬ ‫به هاءا‬

‫ب ه هد پادش ه هاهان و رؤس ه ها‬

‫هش ه ه هورها‬

‫‪91‬‬

‫بوسیلءه حضرت‬ ‫ادار‬

‫و م ه هذهبی‬

‫ههههههان اون درخشههههش مأموریّ ههههه ت آن‬

‫گشت ‪ .‬خانم ماهسول بد عرض حضرت عبیالبهاء‬ ‫رس هانیی ه هد ام هروز داه ها ت هن تلف هن هرد ن هی و س هاعت‬ ‫ورود حضرتش هان را م هی پرس هیینی‪ ،‬از م ل هد یک هی از‬ ‫هشیش هان مع هروف و بر س هتءه مونتر ی هال تلف هن ه ه هرد و‬ ‫اس ه هتیعا نم ه هود ه ه هد آن حض ه هرت ق ب ه هول نمای ن ه هی ه ه هد‬ ‫پس ردا در هلیسا‬

‫او ایراد خطابد رماینی ‪.‬‬

‫ص هبح روز ش ه هنبد ‪ ۳۲‬اوت ردر ی هک رابرتس ه هون‬ ‫گ ه هریفین‬ ‫هلیسها‬

‫)‪Griffin‬‬

‫موح ههیین‬ ‫ّ‬

‫‪Robertson‬‬ ‫)‪Church‬‬

‫رئههیس هشیشههان هلیسهها‬

‫‪ (Frederick‬هش ه هیش‬

‫‪ (Uniterian‬ه ه هد بع ه هیها‬ ‫موح ههیین در یالدلف ی ه ها‬ ‫ّ‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫گردیی‪ ،‬همراا گروهی بد حضور حضرت عبیالبهاء‬

‫ماهس هول گف ت ه هد ب ه هود ا ی هن وس ه هائل را ببر ی ه هی بازرس ه هی‬

‫بس ه هیار ب ه هرد ‪ .‬ه هوهر‬

‫گمرهی الزم نیارد ‪ .‬بعی از ظهر آن روز بد خواهش‬

‫بیانات آن حضرت خطاب بد او و همراهانش این‬

‫مهنیس ماهسول حضرت عبیالبهاء با هالسکد در‬

‫ب هود ه ه هد اوه هام و خرا ه هات و تقال ی هی م ه هذهبی م ه هانع‬

‫ه همن راا ب ه هد‬

‫رس ه هیی و از محضرش ه هان ه هی‬

‫ش ههر مونتر ی ه هال گ ه هردش رمود ن هی ‪ .‬در‬

‫ترویج حقیقت ادیان ا ل ٓهی اس هت و م ن ها ی ع ل هم و‬

‫ماهسول رمودنی‪ :‬هر شهر‬

‫عق هل س ه هلیم اس ه هت ‪ .‬ش ه هخص با ی ه هی خویش ه هتن ب ه هرا‬

‫ک ا ش ههر مح ّق هر‬ ‫بلنی شود آن شهر ا ل ٓهی است ‪ .‬ع ّ‬

‫هشف حقیقت تالش نمایی و تقلیی هورهوراند از‬

‫بود‪ ،‬چون مرهز اذهار و مطلع ا ن هوار ا لٓه هی گش هت‬

‫پیشوایان و پیران و مادران م هانع هش هف حقیق هت‬

‫ع ه هالمی را روش ه هن نم ه هود ‪ .‬چ ه هون از ه ن ه هار هلیس ه ها‬

‫است ‪ .‬از ملد روییادها‬

‫نشریءه‬ ‫آن روز مصاحبءه‬ ‫ّ‬

‫مونتریال استنارد ‪ Montreal Standard‬با حضرت‬

‫هد در آن ذهر ا ل ٓهی‬

‫موحیین عبور نمودنی رمودنی‪ :‬ردا نیا‬ ‫ّ‬

‫ا ل ٓهی‬

‫را در ا ی هن ها بل ن هی خ ه هواهیم نم هود ‪ .‬هنگ هامی ه ه هد‬

‫نشری ءه مذهور تقا ا نمود‬ ‫عبیالبهاء بود ‪ .‬خبرنگار‬ ‫ّ‬ ‫ه هد ش ه هرحی در خص ه هوص ت هاریخ ام ه هر م ب ه هارک و ن ی ه هز‬

‫هاتولیکان مونتریال یعنی هلیسا‬

‫حیات حضرتشان بیان نماینی هد بیان رمودنی و‬

‫)‪ Catholic Church of Notre Dame‬رس ه هیی از‬

‫نشرید‪،‬‬ ‫نشرید انتشار یا ت ‪ .‬عالوا بر آن‬ ‫بعیًا در آن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫هلیس ها ب ه هد‬

‫نشری ات انگلیسی و رانسو‬ ‫ّ‬

‫هالس ه هکءه حام ه هل حضرتش ه هان ب ه هد هلیس ه ها‬

‫هالس هکد پ ی هادا ش ه هینی و ب هرا‬

‫ب ه ه هزر‬

‫نوتردام ‪(Roman‬‬

‫تماش ه ها‬

‫مونتریال در آن روز و‬

‫داخل آن قیم نهادنی ‪ .‬وسعت و زینت هلیسا مورد‬

‫بعی در خصوص تاریخ و تعالیم امر بهائی‬

‫تو ّ د حضرتشان قرار گر ت و در باب آن بیاناتی‬

‫آن حض هرت در مونتر ی هال مق ه هاالتی‬

‫همراه هان حضرتش هان رمود ن ه هی‪ :‬ببین ی هی ی هازدا نف ه هر‬

‫نوش هتنی ‪ .‬از م ل هد‪The ،Montreal Daily Star:‬‬

‫حوار‬

‫چد هردنی ‪ .‬چگوند انفشانی نمودنی ‪ .‬بد‬

‫‪La ،La Presse ،The Daily Witness ،G azette‬‬

‫شما می گویم هد بر اثر قیم آنها مشی هنیی ‪ .‬چون‬

‫‪،Montreal Daily Herald ،La Devoir ،Patrie‬‬

‫م هی نما ی هی ‪.‬‬

‫روزها‬

‫و حیات و شخص ّی ت حضرت عبیالبهاء و محتوا‬ ‫س هخنرانیه ها‬

‫رمود ن هی ‪ .‬چ هون از هلیس ها خ هارن ش هینی خط هاب ب هد‬

‫انسان منقطع باشی ع هالمی را منق ل ه‬

‫هوا ا تماعی نمودنی و با‬

‫اقام ه ه هت حض ه ه هرت ع ب ه ه هیالبهاء در‬

‫مونتریال صیها تن از مردم شهر از سخنرانیها‬

‫حوار ی ّان مسیح باال‬ ‫یکییگر معاهیا هردنی هد تح ّمل هر گوند مش ّق تی‬

‫بنماینی و هر مصیبتی را موه ب هت و ه هر مش هکلی را‬

‫حضرتش ه هان استفا ه هد نمود ن ه هی ‪ .‬هش ه هت س ه هخنرانی‬

‫آسان داننی ‪ ...‬آن بود هد چون از هوا پایین آمینی‬

‫رسمی و هفت سخنرانی غیررسمی در انجمنها و‬

‫هر یک بد طر ی ر ت و دیگر برنگشت ‪ .‬اینست‬

‫مونتریال ایراد رمودنی ‪ .‬مردم شهر شیفتد‬

‫هد اینگوند آثار را یادگار گذاردنی ‪ .‬بعی از حضرت‬

‫‪. Weekly Star‬‬ ‫در روزه ه ه ها‬

‫هلیساها‬

‫مس ه هیح واقع ه هًا ح ه هوار ی ّین ه ّهی ًا از خ ه هود گذش ه هتنی ن ه هد‬ ‫لفظًا ‪( . ...‬باای الآثار‪ ،‬ن‪،۲‬صص‪)۱۲۲- ۱۲۳‬‬

‫و مجذوب آن حضرت شیا بودنی ‪.‬‬ ‫در روز س ه هی و یک ه هم اوت هنگ ه هامی ه ه هد آق ه ها‬ ‫ماهسول برا‬

‫آوردن وسائل حض هرت ع ب هیالبهاء و‬

‫آن روز بعی از غروب معی در خانءه خانوادءه‬

‫بد‬

‫ماهس هول ب ه هد حض ه هور حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء رس ه هیینی ‪.‬‬

‫همراهان بد گمرک شهر ر تد بود مأمور گمر‬ ‫مح‬

‫دیین عکس حضرت ع ب هیالبهاء ب هد آق ها‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫بیانات حضرتشان در خصوص ترقّ یّ ات روحانیّد در‬ ‫‪97‬‬


‫چ ه هون وارد هلیس ه ه ها ش ه ه هینی هم ه ه هءه حا ه ه هران ب پ ه ه ها‬ ‫خاستنی ‪ .‬هشیش مذهور بازو‬

‫آن حضرت را گر تد‬

‫ت ها مح ه هراب هلیس ه ها حضرتش ه هان را همراه ه هی ه ه هرد و‬ ‫تقا ه ها نم ه هود ه ه ه هد آن حض ه هرت ب ه هر رو‬

‫ص ه ه هنیلی‬

‫مخصوص اسقف هلیسا ل هوس رمای ن هی ‪ .‬پ هس از‬ ‫ا را‬

‫سرود هلیسا آیاتی از هتاب حضرت اشعیا‬

‫نبی در باب روز بازپسین ه هد در حقیق هت اش هارتی‬ ‫بود بد حضور آن حض هرت در هلیس ها و ا ی هراد پ ی هام‬ ‫ام تهی‬ ‫ام تی بهر ّ‬ ‫صلح حضرتشان قرائت گردیی‪ :‬و ّ‬ ‫شمش ه هیر نخواه ه ه هی هش ه ه هیی و ب ه ه هار دیگ ه ه هر ن ه ه هگ را‬ ‫دوم) بیا ب ه هان و زم ه هین‬ ‫نخواه ن ه هی آموخ ه هت ‪( .‬بهههاب ّ‬ ‫خشک شادمان خواهی شی و صحرا بد و ی آمیا‬ ‫مثل گل سرخ خواه هی ش هکفت ‪ ...‬ش هوهت لب ن هان و‬ ‫بهاء هرمل ‪ ...‬بیان عطاء خواهی شی ‪ ...‬و آنان بهاء‬ ‫خیا‬

‫ما را مشاهیا خواهنی نمود ‪( .‬باب ‪)۳۴‬‬ ‫هشیش هلیسا‪ ،‬ردریک رابرتسون گریفین در‬

‫انسانید بود‪ .‬آن حضرت بد پرسشها‬ ‫شخصی ت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫حا ه ه ه ه هران پاس ه ه ه ه هخ داد ن ه ه ه ه هی ‪ .‬ر ئ ه ه ه ه هیس مجم ه ه ه ه هع‬ ‫سوسیالیس تها‬

‫مشر ف‬ ‫همونیست مونتریال هد‬ ‫ّ‬

‫بود تقا ا نمود هد در مجمع آنان حا ر شونی و‬ ‫بیا ن هاتی بفرمای ن ه هی‪ ،‬ق ب هول نمود ن ه هی ‪ .‬ب ها آنک ه هد بس ه هیار‬ ‫خستد بودنی تا آخر ش‬

‫مفص لی ایراد نمود هد‬ ‫معر ی آن حضرت بیانات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مضمون برخی از عبارات آن این بود هد‪ :‬ام هروز‬ ‫مشر یم ‪.‬‬ ‫بسیار مفتخریم هد در حضور پیامبر صلح‬ ‫ّ‬ ‫حضرت عبیالبهاء سالها صیمات و بالیا بسیار‬ ‫تحمل رمودا و همءه دقایق حیاتشان را در تهرویج‬ ‫ّ‬

‫بد پاسخگویی بد حا ران‬

‫محبّ ههههههت و ایجههههههاد وحههههههیت در میههههههان مردمهههههههان‬

‫یکش هنبد روز نخس ه هت از م ه هاا س ه هپتامبر حض ه هرت‬

‫معر هههی‬ ‫م ل ه هد ع ب ه هارات عالیج ن ه هاب گ ه هریفین را در ّ‬ ‫حضرت عبیالبهاء بیین مضمون نقل می هنی ه هد‬

‫خیابان شربروک ) ‪ (Sherbrook‬شینی هد در س هال‬

‫گف ه هت‪ :‬ب ه ها آن ه ه هد حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء ب ه هد خ ه هاطر‬

‫‪ ۲۴۳۴‬ساختد شیا و معمار آن مه ن هیس ماهس هول‬

‫دراز در زنیان و‬

‫در خانءه ماهسولها اشتغال داشتنی ‪.‬‬ ‫ع ب هیالبهاء ب ها هالس هکد ع هازم هلیس ها‬

‫موح هیین در‬ ‫ّ‬

‫بود ‪ .‬این هلیسا را بد نام هامل خود ‪The Unitarian‬‬ ‫‪( Church of Messiah‬هلیسهها‬

‫مسیح) میخوانینی ‪.‬‬

‫موح ههیین حضهههرت‬ ‫ّ‬

‫هنگ ه هامی ه ه هد حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء ب ه هد هلیس ه ها‬ ‫رس هیینی هش هیش هلیس ها ع هرض خ هوش آم هی نم هود و‬

‫‪98‬‬

‫گذرا ن ه هیا ا ن ه هی ‪ .‬نشههریّءه مع ه هروف گااز‬

‫ایمانشان بد آئین ییی سالها‬

‫) ‪ (Gazette‬از‬

‫تبعیی بودا انی ولیکن نگاهشان بد حیات انسانی‬ ‫نگاا یک وان معصوم است و هرگز روحشان با‬ ‫همءه مصائ‬

‫واردا مصلوب نگشتد است ‪ ( .‬شمارءه‬

‫دوم سپتامبر ‪ ۲۴۲۱‬میالد ‪ ،‬صفحءه ششهم) ‪ .‬پ هس‬ ‫مورخ ّ‬ ‫ّ‬ ‫از خاتمءه سخنان هش یش هلیسا حضرت عبیالبهاء‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫مفص هههلی در خصههههوص‬ ‫ق ی ه هام رم ه هودا و س ه هخنرانی‬ ‫ّ‬

‫وح ه هیت ع ه هالم انس ه هانی و دیگ ه هر تع ه هالیم حض ه هرت‬ ‫به ه ه هاءا‬

‫از م ل ه ه ه هد ل ه ه هزوم ت ه ه ه هالش در س ه ه ه هتجو‬

‫تعص بات نابخرداند‪ ،‬تطابق علم و‬ ‫حقیقت‪ ،‬ترک ّ‬

‫عفو و غفران نماینی ‪ .‬خیایا این‬

‫تبتل هننی و طل‬

‫مع را محترم هن ‪ . ...‬سخنرانی حضرتشان و آن‬ ‫منا هات شهیوا و گیهرا قلهوب حا هران را بهد ه لّ هی‬

‫منج هذب نم هود ‪ .‬از آن پ هس در م هردم و در مج هامع‬

‫دین‪ ،‬تساو حقوق همءه آدمیان و از ملد بانوان‬

‫شهر مونتریال شور‬

‫خط و‬ ‫با مردان‪ ،‬تعلیم و تربیت ا بار ‪ ،‬وحیت ّ‬

‫می گفت دینی هد امروز مورد نیاز بشر است آئین‬

‫زبان و لزوم تشکیل محکمءه هبرا‬

‫بین المللی ایراد‬

‫بهائی است و دیگر‬

‫عجی‬

‫حاصل گشت ‪ .‬یکی‬

‫مذهور می داشت هد خیا‬

‫را سپاس هگزار م ه هد نم هردم و ا ی هن ن هیا‬ ‫آسمانی را شنییم ‪.‬‬ ‫میرزا محمود زرقانی‬

‫من گزارش‬

‫تشر ف ماعاتی از مردم شهر بد حضور‬ ‫ّ‬ ‫حضرت عبیالبهاء در خانءه ماهسولها‬ ‫و ای راد بیانات شیوا و گویا حضرتشان‬ ‫خط ه ه هاب ب ه ه هد آ ن ه ه هان ب ه ه هد ع ه ه هین ع ب ه ه هارت‬ ‫م هی نویس ه هی‪:‬‬

‫ذ ب هد و تسلس ه هل و ق ه هیرت‬

‫بیان مبارک نوعی بود هد ت هان از س هر‬ ‫م ب هارک ا ت هاد و م ه هو‬ ‫دلها‬

‫مش هکبو‬

‫مان ن ه هی‬

‫مشتاقان آشفتد و پریشان شی ‪.‬‬

‫ب ها آن ح هال ب هاز متج هاوز از ن هیم س هاعت‬ ‫نط ه هق رمود ن ه هی ‪ .‬آخ ه هر ب ه هی ت ه هان از م ی ه هان‬ ‫معی هه ت ع ب ه هور رمود ن ه هی و ب ه هد اوط ه هاق‬ ‫ّ‬

‫م ب هارک تش ه هریف برد ن ه هی ‪( .‬باااای الآثااار‪،‬‬

‫ن‪ ،۲‬ص‪ )۱۱۳‬نشهههههههریّءه دی ل ه ه ه هی اس ه ه ه هتار‬ ‫مونتر ی هال ‪The Montreal Daily Star‬‬

‫دو م سپتامبر خود‬ ‫دو م شمارءه ّ‬ ‫در صفحءه ّ‬ ‫از م ل هد نوش ه هت ه هد ن ه هیا‬

‫رمودنی ‪ .‬در آخر سخنرانی منا ات شیوا و گیرایی‬ ‫از لسان حضرتشان صادر گشت هد بسیار معروف‬

‫ع ب ه هیالبهاء‬

‫پ ی ه ه هامبر ص ه ه هلح و آش ه ه هتی ‪ ...‬در هم ه ه ه هال‬ ‫عظمت در باب وحیت انسانی در هلیسا‬

‫مسیح‬

‫اس ه هت و لح ه هن ملک ه هوتی منا ه هات آن حض ه هرت در‬

‫در روز یکش هنبد ط ن هین ا ک هن گش هت ‪ .‬و‬

‫هلیسا مذهور طنین انیاخت‪ :‬پروردگار ا مهربانا‬

‫اساس ادیان ا ل ٓهی نیز تأهیی نمود و همگان را بد‬

‫تو‬

‫تعص ههبات نابخردا ن هد دع ه هوت‬ ‫تنف هر و‬ ‫تهرک سههتیز و ّ‬ ‫ّ‬

‫این مع تو ّ د بد تو دار نی ‪ .‬منا ات بد سو‬

‫نماینی ‪ .‬با نهایت تض ّرع و خضوع ب هد ملک هوت ت هو‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫ب هر وح هیت‬

‫رمود ‪.‬‬

‫‪99‬‬


‫یک ه هی از حکا ی ه هات ه هاذب روزه ه ها‬

‫اقام ه ه هت‬

‫ترت ی ه‬

‫ام هور مر ب هوط ب هد ه ت ه هل ب هد خا ن هءه ماهس هوله ه ها‬

‫حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء در خا ن ه هءه ماهس ه هوله ه ها مر ب ه هوط‬

‫مرا ع ه ه هت نمود ن ه ه هی ‪ .‬در آن روز همراه ه ه هان ایرا ن ه ه هی‬

‫(بعه یًا سهرهار‬

‫ایرا ن هی ط هبخ نمود ن هی و‬

‫ا ست بد دخ ت هر هوچ هک آن دو‪ ،‬م هر‬ ‫روحیّ د خانم) ‪ .‬روز‬

‫گذاردا بودنی‪ ،‬مر‬ ‫ب ه هد س ه هو‬

‫حضرتشان همگی و از ملد میهمانان ماهسولها‬

‫ه هد حض هرت ع ب هیالبهاء ب هر رو‬

‫صنیلی استراحت هردا و چشمانشان را رو‬

‫حضرت عبیالبهاء غ هذا‬

‫هم‬

‫را در وقت ناهار بد صرف غ هذا دع هوت رمود ن هی ‪.‬‬

‫تقریبًا دو سالد وارد اتاق شیا‬

‫بع ه هی از ظه ه هر آن روز مع ه هی از اس ه هتادان دانش ه هگاا‬ ‫م ه ه ه هک گ ی ه ه ه هل‪ ،‬هشیش ه ه ه هان هلیس ه ه ه ها‬

‫آن حض ه هرت م ه هی دود و ب ه ها دس ه هته ه ها‬

‫مونتر ی ه ه ه هال و‬

‫ه ه هوچکش پ ل ه هک چش ه هم حضرتش ه هان را ب ه هاال زدا و‬

‫روزنام ه ه هد نگ ه ه ه هاران در ه ت ه ه ه هل وی ن ه ه هیزور ب ه ه ه هد حض ه ه ه هور‬

‫می گویی‪ :‬عبیالبهاء بییار شو ‪(Wake up, Wake .‬‬

‫حضرتشان رسیینی ‪ .‬بخشی از بیانات آن حضرت‬

‫خردسال‬

‫را در آغ ه هوش گر ت ه هد و ب ه هد رم ه هودءه خ ه هود حض ه هرت‬

‫نشریءه ‪Toronto‬‬ ‫خطاب بد حا ران هد از ملد در‬ ‫ّ‬ ‫‪ Star Weekly‬انتشار یا ت ‪ .‬این بیانات در باب‬

‫عبیالبهاء سر او را بر سینءه خویش نهادا و ه هر دو‬

‫پیشر ت علوم و نون در مغرب زمین و عیم تو ّ د‬

‫قصی حضرت عبیالبهاء پیش از سفر بد هانادا‬

‫همن بیا ن هات حضرتش هان وق هوع نگ هی عظ ه هیم در‬

‫در مونتریال اقام هت‬

‫عالم را پیش بینی رمودنی ‪ .‬این نگ دو سال بعی‬

‫رمای ن هی و ل هیکن اس هتقبال ب هی نظ ی هر و ش هور و ح هرارت‬

‫(در سال ‪ ۲۴۲۴‬میالد ) آغاز گش هت و در ت هاریخ ب هد‬

‫گش ه هت ه هد س ه هفر خ ه هویش را‬

‫نگ هانی ّاول مشهور شی ‪.‬‬ ‫در غا ل ه ه ش ه ه ه ه ه ها ن ی ه ه هز لس ه ه هاتی در خا ن ه ه هءه‬

‫) ‪ up Abdu’l-Baha‬حضرت عبیالبهاء مر‬

‫بد خواب ر تد انی ‪.‬‬ ‫این بود هد تنها دو سد روز‬ ‫م هردم مونتر ی ه هال س هب‬

‫روحانی ت راستین و عواق‬ ‫معنوی ت و‬ ‫بد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫آن بود ‪.‬‬

‫ای ام اقامهت در مونتر ی هال ب هد ا ی هراد‬ ‫تمییی نماینی ‪ّ .‬‬ ‫س ه ه هخنرانی در هلیس ه ه هاها‪ ،‬انجم ه ه هنه ه ه ها‪ ،‬در خا ن ه ه هءه‬

‫ماهس هوله ه ها تش هکیل می یا ه هت و طبق هات مخت ل ه هف‬

‫از‬

‫م ه هردم در آن حا ه ه هر ش ه ه هیا و از محض ه ه هر حض ه هرت‬

‫متعی دا بویژا خطاب‬ ‫اوقاتشان صرف صیور الواح‬ ‫ّ‬

‫ع ب هیالبهاء استفا هد م هی نمود ن هی ‪ .‬از م ل هد ن هاب‬

‫آن ب ه ها‬

‫زرقانی در هتاب باای ال آثار خود از شبی گفتگ هو‬

‫هالسکد‪ ،‬تاهسی و اتوبوس بد نقاط د ی هینی ش ههر‬

‫می هنی هد حضرت عبیالبهاء در حضور معی از‬

‫تشریف بردنی ‪ .‬حتّ هی ی هک ب هار شخص هًا ب هد تنه هایی‬

‫طبق هات مخت ل ه هف م ه هردم ش ههر و از م ل ه هد اس ه هتادان‬

‫ماهس هوله ها و ی ها در ه ت هل می گذش هت و مق هیار‬ ‫ب هد ی هاران ا ی هران و مش ه هرق زم هین ب هود ‪ .‬س هوا‬

‫سوار قطار شینی هد حکایت شیرین سوار شین در‬

‫قطار را میرزا محمود زرقانی در باای ال آثاار آوردا‬ ‫است (ن‪ ،۲‬صص‪. )۱۱۴- ۱۱۴‬‬ ‫حض هرت ع ب ه هیالبهاء ب ه ها و هود اص ه هرار ه هراوان و‬ ‫تقا ا‬

‫ماهسولها هد آن حضرت در خا ن هد ش هان‬

‫دو م سپتامبر پس از صرف‬ ‫بماننی‪ ،‬در روز دوشنبد ّ‬

‫دانشگاا‪ ،‬برخی از هشیشان هلیساها و خبرنگاران‬ ‫رائی ایراد خطابد رمودنی ‪ .‬و‬

‫می نویسی‪ :‬ش‬

‫چون از هوتل بد مجمع ( منزل مستر و مسس مکسول)‬ ‫تشریف می بردنی سوار تراموا‬

‫شینی ‪ .‬عرض شی‬

‫هالسکد بطلبیم ‪ .‬رمودنی‪ :‬حال مس هئلد ا‬

‫نیس هت‬

‫صر د در اینست ‪ .‬تفاوت هراید یک دالر میشود ‪.‬‬

‫صبحاند در آن خاند و مالقات معی از محترمین‬

‫این طور مصارف شخصی را مالحظد م هی رمود ن هی ‪.‬‬

‫بد هتل وینیزور )‪ (Windsor‬هوچ رمودنی و پس از‬

‫خهی ام‬ ‫ام ا چون بد منزل مستر مکسول رسهیینی بهد ّ‬ ‫ّ‬

‫‪600‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫خاند هر یک یک لیرا عنایت رمودنی ‪ .‬آن ش‬

‫آق ه ه ه ه ه ه ه ه ها‬

‫با آن هد در دو تاالر هد بد هم متّصل بود صف در‬ ‫صف هرسی چییا بودنی باز ا نشستن میهع‬

‫سوسیالیس تها همونیس ت و رهبران هارگران شهر‬ ‫مونتر ی هال در هورونیش هن ه هال ) ‪(Coronation Hall‬‬

‫دوستان شرق خیلی خالی و نمایان هد‬

‫شرهت نمودنی ‪ .‬بیش از پانصی تن در این لسد‬

‫ببینیی از نطق مبارک در نقائص عالم طبیع هت و‬

‫ش ه هرهت داش ه ه هتنی و مو ه هوع س ه ه هخنرانی حض ه ه هرت‬

‫در‬

‫ن ه هوع انس ه هان (بهههد عهههین‬

‫نبود ‪ .‬ا‬

‫اهم هال آن ب هد ترب ی هت ا لٓه هی چ هد ش هوق و ش هور‬ ‫دلها و چد ذبد و سرور‬

‫در سرها ا تاد ‪ .‬بعی از‬

‫نطق مبارک با یک یک دست دادنی و بد همد‬

‫ع ب ه هیالبهاء ر ه هاا اقتص ه هاد‬

‫عباراتی هد اعالن شیا بهود ‪The Economic Happiness‬‬

‫‪ )of The Human Race‬بود ‪.‬‬ ‫آق ها‬

‫عنایت رمودنی ‪ .‬باز چون باال تشریف بردنی اهثر‬

‫بیان داشت هد ایشان امش‬

‫آمیا بودنی ‪( .‬ن‪ ،۲‬ص‪)۱۱۳‬‬

‫تالش برا‬

‫سههو م سههپتامبر در‬ ‫روز س ه هد شههنبد ّ‬

‫خواهنی آموخت ‪ .‬حضرت‬

‫شی و بد حضور آن حضرت‬

‫ع ب هیالبهاء در آغ هاز خطا ب هءه‬

‫تق ه هییم گش ه هت ‪ .‬آن روز ن ی ه هز‬

‫م ب ه هارک در خص ه هوص ن ی ه هاز‬

‫ت ن ه ه ه هی چ ن ه ه ه هی از هشیش ه ه ه هان‬

‫اعضاء امعد بد یکییگر‪،‬‬

‫مونتر ی ه ه ه ه هال و‬

‫ل ه هزوم و ه هود روا ب ه هط عم ی ه هق‬

‫استادان دانشگاا مک گیل‬

‫انسانی میان آنان و وحیت‬

‫مشهر ف شههینی ‪ .‬ده ت هر ویل ی ه هام‬ ‫ّ‬ ‫پیترس هن ) ‪(William P eterson‬‬

‫ن ه هوع انس ه هان س ه هخن رمود ن ه هی ‪.‬‬ ‫بیان نمودنی در هانی هد آرمان‬

‫ر ئ هیس دانش هگاا م هذهور از م ل ه هءه‬

‫تحق هق‬ ‫شفق ت در روابط ا راد بشریّ ت‪ ،‬لزوم‬ ‫خلق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تعص بات‬ ‫صلح عمومی در عالم و لزوم ترک میع ّ‬

‫مرخص شین م هع‬ ‫نابخردانءه‬ ‫مضرا بود ‪ .‬پس از ّ‬ ‫ّ‬ ‫یاد شیا ماعتی از دیگر بر ستگان شهر مونتریال‬

‫ب هد حض هور آن حض ه هرت رس هیینی ‪ .‬بیا ن هات حض ه هرت‬ ‫ع ب هیالبهاء خط هاب ب هد آ ن هان از م ل هد در خص ه هوص‬ ‫حقوق زنان و مردان‬

‫هنگام بر پایءه دعوت قبلی هد بوس هیلءه‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫وحیت عالم انس هانی م هورد پ هذیرش‬

‫برخی‬

‫از حا هران بیا ن هات حضرتش ه هان در ب هاب ل ه هزوم‬

‫بود ‪ .‬ش‬

‫تأمین وسائل ر اا‬

‫زحمتکش هان و مس ه هتمنیان را‬

‫چ ن ه هی ر ی ه هیءه مونتر ی ه هال درن‬

‫تحقق تساو‬ ‫اهم یّ ت و لزوم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫بد م ها‬

‫اصول برادر و سعادت واقعی و‬

‫اخ ب ه هار آن لس ه هد در بام ه هیاد‬

‫آنان بود ‪ .‬در پاسخ پرسشها‬

‫گ ل هین ر ئ هیس مجم هع سوسیالیس هته ها‬

‫معر ی نمود و از ملد‬ ‫حضرت را بد حا ران ّ‬

‫مشر ف شینی علی الخصوص نفوسی هد تازا‬ ‫ّ‬

‫هلیس ه ه ه ه هاها‬

‫گو ل ه ه ه ه ه ه ه ه هین ) ‪ (Goulden‬در مجم ه ه ه ه ه ه ه ه هع‬

‫قرار گیرد رنج و درد یک انسان از هر قوم و‬ ‫نس و اعتقاد هد باشی رنج و درد دیگران است ‪.‬‬ ‫ند تنها اص هول ع هالی اخالق هی انس هانی ه هد بوس هیلءه‬ ‫مظه ه هر ا لٓه ه هی در ا ی ه هن دور ن ه هورانی تش ه هریع و توص ه هید‬ ‫گردییا است بایی حاهم بر روابط انسانی باشی‪،‬‬ ‫در هنار آن بایی قوانینی و هع ش هود ه هد ق هر و ن ی هز‬ ‫غنا‬

‫احش تعییل گردد ‪ .‬مشکالت ا تماعی و‬

‫تعص بات اهالنءه‬ ‫اقتصاد مو ود همد ناشی از‬ ‫ّ‬ ‫دینی‪ ،‬نژاد ‪ ،‬نسی‪ ،‬سیاسی و اقتصاد است ‪.‬‬

‫‪606‬‬


‫حا هر رمود ن ه هی ه ه هد‬

‫اگر ا راد انسانی در سطح هانی خود را اعضاء‬

‫محف هل ب ه هد سوسیالیس ه ته ه ها‬

‫دلسوز یک خانیان شمرنی هرگز ا ازا نمی دهنی‬

‫تجی د در مفهوم واقعی خود استمیاد از علم برا‬ ‫ّ‬

‫هد یک عضو این خانیان از قر رنج راوان برد و‬

‫درک حق هائق دی ن ه هی و اس هتمیاد از د ی ه هن و اخ ه هالق‬

‫عض ه هو دیگ ه هر از ث ه هروت ب ه هی پا ی ه هان برخ ه هوردار باش ه هی ‪.‬‬

‫ه ها و خ ل هق ه هان گرا ی هی راس هتین‬

‫حض هرت ع ب هیالبهاء سهپس برخهی از‬ ‫ا تم ه ه هاعی و اقتص ه ه هاد‬

‫هوابط ه لّ هی‬

‫به ه ه هائی را ی ه ه هک ی ه ه ه هک‬

‫برش ه همردنی و تو ه ه هیح رمود ن ه ه هی‪ ،‬ب ه ه هویژا در ب ه ه هاب‬ ‫و تش ه هکیل مخ ه هزن عم ه هومی در‬

‫اهم ّی هههت هش ه هاورز‬ ‫ّ‬ ‫روس ه ه هتاها و م ه ه هیاخل و مخ ه ه هارن ا ی ه ه هن مخ ه ه هازن ‪ .‬آن‬

‫به را‬

‫ر هع تبع هی‬

‫اس ه هت ‪ .‬حضرتش ه ه هان آن ش ه ه‬ ‫پرس هشه ها‬

‫ت ه ه ها د ی ه ه هر وق ه ه هت ب ه ه هد‬

‫حا هران پاس هخ م هی رمود ن هی ‪ .‬پ هس از‬

‫معی هههت حا هههر گهههرد حض ه هرت‬ ‫خاتمههءه مجلهههس‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ع ب ه ه هیالبهاء ا تم ه ه هاع ه ه ه هردا عمیق ه ه هًا سپاس ه ه هگزار‬

‫حهی از‬ ‫می نمودنی و معروض می داشتنی هد تا چهد ّ‬

‫حض هرت ب هر اص هل مواس هات‬

‫س ه هخنان ش ه هیرین و م ت ه هین آن‬

‫یع ن ه ه ه هی ای ث ه ه ه هار و ه ه ه هیاهار‬

‫حضرت بهرا گر تد انی ‪ .‬پس‬

‫اعض ه هاء امع ه هد ب ه هد منظ ه ه هور‬

‫از عزیم ه هت ب ه هد ه ت ه هل در راا‬

‫اعانت بد قیران و رنجبران‬

‫ب ه ه هد ی ه ه ه هاران هم ه ه هراا ب ه ه ه هیین‬

‫بسیار تأهیی رمودنی و اظهار‬

‫مض ه همون رمود ن ه هی‪ :‬حم ه ه هی‬

‫داش ه ه هتنی ه ه ه هد خ ه ه ه هودبینی و‬

‫خیا را هد تأیییات ملکوت‬

‫خودپسنی‬

‫بویژا در روابط‬

‫ابههی پ ه هی در پ هی م ه هیرس ه هی ‪.‬‬

‫اقتص ه هاد‬

‫ش ه ه هأن ح ی ه ه هوان و‬

‫وود ه هاک از بهائ ی هان‬

‫ایثار و یاهار‬

‫آق ها‬

‫شأن انسان‬

‫مرت بًا بد من می گفت‬ ‫هانادا ّ‬

‫روح ه هانی در مفه ه ه هوم عم ی ه ه هق‬

‫ه هد مونتر ی ه هال مر ه هز مردم ه هان‬

‫خود است ‪.‬‬

‫است ‪ .‬ببینیی‬

‫متعص‬ ‫بسیار‬ ‫ّ‬ ‫چد خبر است ‪ .‬ابیًا از ابراز‬

‫حا هران در هورونیش ه هن‬ ‫هال‬

‫تعص ه‬ ‫ّ‬

‫من سخنرانی شیوا و‬

‫ه ها در اینج ها خ ب هر‬

‫نشی ‪.‬‬

‫م ت ه هین حض ه ه هرت ع ب ه ه هیالبهاء‬

‫بام ه ه هیاد روز چهارش ه ه هنبد‬

‫باره ه ه ها ه ه ه هف زد ن ه ه هی ‪ .‬چ ه ه هون‬ ‫سخنانش هان پا ی هان یا هت ر ئ هیس مج ل هس از حض هور‬

‫چهارم سپتامبر حضرت عبیالبهاء در هتل وینیزور‬

‫م ب ه هارک ا ه هازا گر ه هت ه ه هد حا ه هران پرس ه هشه ه ها‬

‫با ماعتی از مردم مونتریال هد هنوز بد حضور آن‬

‫خ ه ه هویش را هت ب ه ه هًا تق ه ه هییم آن حض ه ه هرت نمای ن ه ه ه هی ‪.‬‬

‫حضرت نرسییا بودنی مالقات رمودنی و آنان از‬

‫آ ن ه هان پاس هخ رمود ن ه هی ‪.‬‬

‫ه هراوان برد ن هی ‪ .‬عص ه هر هم ه هان روز‬

‫حضرتش هان ب هد پرس ه هشه ها‬

‫ه همن پاس ه هخگویی آن حض ه هرت ن ی ه هز حا ه هران در‬ ‫تاالر هورونیشن با هلهلد و ولولد هفزنان مرا ت ه‬ ‫ارادت و ش ه هادمانی خ ه ه هویش را تق ه ه هییم نمود ن ه ه هی ‪.‬‬ ‫حض هرت ع ب هیالبهاء در پاس هخ آق ها‬

‫‪602‬‬

‫گو ل هین در آن‬

‫محضرش هان ه هی‬ ‫برا‬

‫ر ع خستگی ب هد دام ن هءه ه هوهی ه هد در خ هارن‬

‫ش ههر ب هود تش هریف برد ن هی و ب ها آسانس هور مخص ه هوص‬ ‫باال‬

‫هوا ر تنی ‪ .‬آسانسور‬

‫)‪Driven Lift‬‬

‫ب ه هود ‪ .‬بهاالبر‬

‫هد بد اصطالح ‪(Steam‬‬ ‫قهوءه بخهار بههاال‬ ‫ههد بهها ّ‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ب هد ه هار ا ت هادا‬

‫آس هتان اح هی ی ّت نیاش هتیم ل هذا تأی ی هی رس هیی و بارق ه هءه‬ ‫عنایت و تو یق دمیی ‪ .‬سپس باز معی بد حضور‬

‫ب ه ه هود ‪ .‬از ب ه ه هاال بناه ه ه ها‪ ،‬هوچ ه ه هده ه ه ها‪ ،‬خیا ب ه ه هانه ه ه ها‪،‬‬

‫متشکل از یاران بهائی و‬ ‫رسیینی و محفل عمومی‬ ‫ّ‬

‫میر ت و از سال ‪ ۲۶۶۶‬م هیالد‬

‫بود ‪ .‬در آنجا همءه شهر مونتریال ز ی هر پ ها‬

‫م ب هارک‬

‫روردخا ن هده ها و ب هاغه ه ها را مالحظ هد م هی رمود ن ه هی ‪ .‬در‬

‫پیروان دیگر ادیان و مکات‬

‫آنج ه ها تر م ه هءه برخ ه ه هی از را ئ ه هی مونتر ی ه هال تق ه ه هییم‬

‫تش ه هکیل ش ه هی ‪ .‬ع ه هالوا ب ه هر هانادا ئ ی ه هان انگلیس ه هی و‬

‫حضورشان گشت هد سفر حضرتشان و بیانات شیوا‬

‫رانس ه هدز ب ه هان مع ه هی از تر ه ه هان و اع ه هراب ن ی ه هز ب ه ه ها‬

‫و متینشان را تجلیل و تقییر هردا بودنی ‪ .‬بد ع هین‬

‫لباسها رسمی در محفل حضور داشتنی ‪ .‬خطابءه‬

‫عبارت رمودنی‪:‬‬

‫حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء در آن ش ه‬

‫ا بهاءا بد قربانت‪ ،‬ا بهاءا بد یایت‪.‬‬ ‫حر ی زدا ا‬

‫ا تماعی و اقتصاد‬

‫هد منکر نیارد ‪ .‬چد امر عظیمی‬

‫تأس ه هیس رم ه هودا ا‬

‫ه ه هد ه ه هر مجمع ه هی را ق ه هانع‬

‫نمایی‪ ،‬هر رقد ا‬

‫بر عظم هتش گ هواهی ده هی‪،‬‬

‫پیرام ه هون تع ه هالیم‬

‫حضرت بهاءا و از ملد برادر‬ ‫بش هر‬

‫و برابر‬

‫ا راد‬

‫و تع ه هییل معیش ه هت و ل ه هزوم ر ه هع ق ه هر اعض ه هاء‬

‫امعءه انسانی بود ‪.‬‬ ‫روز پنجشنبد پنجم سپتامبر هشیش بزر‬

‫یعنی‬

‫در هنائس ارواح را بد اهتزاز آرد‪ ،‬تیاسفیها‬

‫اسقف هاتولیک شهر مونتریال ‪(The Archbishop of‬‬

‫را هیج ه ه ه هان ده ه ه ه هی‪ ،‬روح ه ه ه هان ی ّون را روحان ی ّه ه ه هت‬

‫)‪The Roman Catholic Archdiocese of Montreal‬‬

‫موح ه هیین را ب هد حقیق ه هت توح ی هی آ گ ه هاا‬ ‫بخش هی‪ّ ،‬‬ ‫نمایی‪ ،‬اشتراه ی ّون را را هی و ش هاهر گردا ن هی‪،‬‬

‫مجامع صلح را ب هد نش هاط و ط هرب آرد‪ ،‬ه هی‬

‫نیا ب ه هی ‪ .‬ا ی ه هن معج ه هزا‬

‫حز ب هی ه هز خض ه هوع مف ه ّر‬ ‫است ‪ .‬این اقو قوا عالم و ود است ‪ .‬این‬ ‫تأییی مال مبارک است ‪.‬‬

‫)‪Bruchesi‬‬

‫پس از مرا عت از هوا بد خانءه خانم و آقا‬

‫ب ه هد حض ه هور حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء رس ه هیی و‬

‫استفا هد نم ه هود و از ش ه هرهت آن حض ه هرت و ا ی ه هراد‬ ‫خطابات در مجامع شهر در باب حق هائق دی ن هی و‬ ‫روحانی بی نهایت سپاسگزار‬ ‫امش ه‬

‫(باای الآثار‪ ،‬ن‪ ،۲‬ص‪)۱۱۷‬‬ ‫ماهس هول تش ه هریف برد ن هی ‪ .‬در آنج ه ها ع هرائ‬

‫ل ه هوئی ژوزف پ ه هال بروچ ه هز‬

‫‪Joseph Paul‬‬

‫‪(Louis‬‬

‫ب ن ه ها ب هر تقا ه ها‬

‫نمود ‪ .‬بیو رمودنی‬

‫قب ل هی مس ه هئوالن هلیس ه ها‬

‫متییست در آن هلیسا س هخن خ هواهم گف هت ‪ .‬ا گ هر‬ ‫مایل ی هی در آن هلیس ه ها حض ه هور یاب ی هی ‪ .‬ناشههر یک ه هی از‬

‫هت ب ه هی‬

‫بهائ ی هان ش ه هرق ه هد از طر ی ه هق پس ه هت رس هییا ب ه هود ب ه هد‬

‫نشهریّ ات مع هروف ش ه ههر تورن ت هو )‪ (Toronto‬از ایا ل ه هت‬

‫آنتریو‬

‫حضورشان تقییم شی ‪ .‬از ملد عریضءه شخصیّ ت‬

‫مو اد الزمد برا‬ ‫ّ‬

‫مفص لد را در باب‬ ‫تهیءه یک مقالءه‬ ‫ّ‬

‫اودا ن ه ه هءه ت ه ه هاریخ به ه ه هائی ح ه ه هان م ی ه ه هرزا ح ی ه ه هیرعلی‬

‫هانادا بد حضور حضرت عبیالبهاء رسیی و‬

‫آ ئ هین به هائی ب ه هرا‬

‫آن نشهریّد هراهم نم ه هود ‪ .‬آن روز‬

‫اص ه ه هفهانی از ارض اق ه ه هیس حیف ه ه ه ها ب ه ه هود ه ه ه ه هد در‬

‫حاخام بزر‬

‫اهم یّ ههههههت و عظم ه ه ه هت س ه ه ه هفر حض ه ه ه هرت‬ ‫خص ه ه ه هوص‬ ‫ّ‬

‫مشر ف گشت و بسیار استفا د‬ ‫حضرت عبیالبهاء ّ‬

‫حض ه هرت ب ه هد ع ه هین ع ب ه هارت رمود ن ه هی‪ :‬ب ل ه هی ق ه هیر و‬

‫هلیس ه ها‬

‫متییس ه هت مونتر ی ه هال ش ه هینی ‪ .‬ا ی ه هن‬

‫عظم هت ا ی هن س هفر ه ن هوز مع ل هوم نیس هت بع هی مع ل ه هوم‬

‫هلیسا ه هد ‪ The Saint James United Church‬ن هام‬

‫میشود ‪ .‬چون ما مقصی از این سفر ز عبود ی ّت‬

‫متییست در هان بود‬

‫ع ب ه هیالبهاء ب ه هد غ ه هرب مطل ب ه هی را نوش ه هتد ب ه هود ‪ .‬آن‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫یهود در شهر مونتریال نیز بد حضور‬

‫نم ه هود ‪ .‬حض ه ه هرت ع ب ه هیالبهاء ش ه ه‬ ‫ب ه هزر‬

‫داشت بزر‬

‫ترین هلیسا‬

‫هنگ ه هام ع ه ه هازم‬

‫‪603‬‬


‫و آن را وست مینستر ابی ها ن ها دا بهر اسهاس هلیسها‬

‫نه ایت استقالل بی تقلیی از دیگر‬

‫مشهور بد همین نام درانگلیس) م هی نامیی ن هی ‪ .‬وس هت‬

‫هشف حقیقت تالش نمایی ‪ .‬آدمی اگر از موهبت‬

‫هاتولیک عظیمی‬

‫خر د بهرا نگیرد بد عنایت ا ل ٓهی پشت هردا است ‪.‬‬

‫مینستر ابی در انگلستان هلیسا‬

‫درک و‬

‫برا‬

‫است هد پادشاهان انگلستان در آنجا تان گذار‬

‫چون در هت هشف حقیقت گام برداریم روشن‬

‫می نماینی ‪ .‬همچنین گورستان پادشاهان انگلستان‬

‫شود هد ی ا ل ٓهی مستم ّر اس هت‪ ،‬دا ئ هم اس هت و‬ ‫هرگز قطع نمیشود ‪ .‬همانگوند هد خورشیی دائمًا‬

‫و بسیار‬ ‫بزر‬

‫از سیاستمیاران و نویسنیگان معروف و‬

‫تابنیا است‪ ،‬ی‬

‫می باشی ‪.‬‬

‫ش همس حقیق هت ن ی هز اودا ن هد‬

‫متییس هت مونتر ی هال‬

‫تا ب ه هان اس ه هت ‪ .‬چ ه هون هش ه هف حقیق ه هت نم ه هاییم در‬

‫ب هرق درخش ه هش‬

‫م هی ی هابیم ه ه هد خیاو ن هی هم ه هوارا در ه هر دور یک ه هی از‬

‫چش ه همگیر داش ه هت ‪ .‬تر م ه هءه اع ه هالن ا ی ه هن ب ه هود ه ه هد‪:‬‬

‫ه ه هاودان‬

‫در ا ی ه هن هلیس ه ها س ه هخنرانی م ه هی نما ی ه هی ‪ .‬حض ه ه هرت‬

‫مر ب ّی ه ه هان آس ه ه همانی را مظه ه ه هر ا ی ه ه هن ه ه هی‬ ‫م هی رما ی هی ‪ .‬بوس هیلءه ا ی هن مر ب ّهی آس همانی در ه ه هر دور‬ ‫است هد ما از یو ات ا ل ٓهی بهرامنی میشویم ‪.‬‬

‫ع ب هیالبهاء ب ه هد ه ه هی و ه هد ما ی ه هل نبود ن ه هی ه ه هد ع ن ه هوان‬

‫گردانیم در هل و تاریکی‬

‫ب هر ب هاال‬

‫هلیس ها‬

‫ب هزر‬

‫اعال ن هی ب ها اس هتفادا از چ ه هراغه ها‬ ‫امش‬

‫پیامبر شرق در خصوص تعالیم آئین بهائی‬

‫ا ل ٓهی رو‬

‫اگر از ی‬

‫پیامبر شرق بد ایشان دادا شود لذا رمودنی هد‬

‫غ هرق م ه هی گ ه هردیم ‪ .‬حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء س ه هپس ب ه هد‬

‫هاش ا ین عناوین را بد هار نم هی برد ن هی ‪ .‬ب هیین‬

‫مرب یهان ا لٓه هی در ادوار‬ ‫تفصیل بد چگهونگی ظههور ّ‬ ‫مخت ل ه هف اش ه هارا رمود ن ه هی ‪ .‬ب ه هد حض ه هرت ا ب ه هراهیم‪،‬‬

‫عبودی هههت حضرتشهههان سههههخن رمودنهههی ‪ .‬حض ه ه هرت‬ ‫ّ‬

‫حضههرت موسههی‪ ،‬حض ه هرت مس ه هیح و دیگ ه هر مظ ه هاهر‬

‫ا‬

‫ع ّل ت آن ش‬

‫در هلیسا چنی بار در خصوص مقام‬

‫ع ب هیالبهاء پ ه هس از ورود‪ ،‬نخس ه هت ب ه هد د ت ه هر هلیس ه ها‬

‫الٓهی ههد (پیههامبران آسههمانی) اش ه هارا رمود ن ه هی و‬ ‫مقیسهءه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ق ه هرار گر ت ن ه هی ‪ .‬پ ه هس از ورود ب ه هد س ه هالن هلیس ه ها هم ه هءه‬

‫را ت ه هرویج‬

‫تشریف بردنی و مورد استقبال هشیشان آن هلیسا‬

‫بیین مضمون بیان داشتنی هد‪:‬‬

‫هی‬

‫واح هی‬

‫میع آنان مظهر‬

‫بود ن ه هی‪ ،‬حقیق هت واح هی‬

‫خاستنی و آن‬

‫رمود ن هی و ب هرا ا تّح هاد ماع هات انس هانی ت ه هالش‬ ‫نمودنی ‪ .‬ا سوس هد پس از گذشت زمان‪ ،‬مردمان‬

‫هش هیش ر ئ هیس مج ل هس خ هوش آم هی ع هرض نم هود و‬

‫ا ی هن حقیق ه هت رام ه هوش نمود ن ه هی و ب ه هر ا ث ه هر تقل ی ه هی از‬

‫تقا ا هرد بیانات مبارک را آغاز رماینی ‪ .‬حضرت‬

‫پیشینیان و پیشوایان خویش اسیر خرا ات و اوهام‬

‫عبیالبهاء خطاب بهد معیّ هت انبهوا حا هران در‬

‫شینی ‪ .‬این بود هد حضرت بهاءا بد ارادءه ا ل ٓهی‬

‫حا ران بد احترام حضرتشان بپا‬

‫حض ه هرت در پش ه هت م ی ه هز خطا ب ه هد ل ه هوس رمود ن ه هی ‪.‬‬

‫هلیس ه ها از م ل ه هد ب ه هیین مض ه همون رمود ن ه هی ه ه هد‪ :‬از‬

‫در ش ه هرق ظ ه هاهر ش ه هینی و هم ه هان حقیق ه هت و اس ه هاس‬

‫ش ه هرهت در ا ی ه هن محف ه هل بس ه هیار مس ه هرورم ‪ .‬چ ه هون ب ه هد‬

‫ارائد‬

‫س ه هیما‬

‫ادیان گذشتد را ترویج رمودنی و نیز قواعی‬

‫ه ه هر ی ه هک از ش ه هما نظ ه هر م ه هی ه ه هنم مالحظ ه هد‬

‫نمودنی هد مک ّمل مق ّررات ادیان گذشتد بود و هر‬ ‫مانعی را در راا وحیت نوع انسان ر ع می نمود ‪.‬‬

‫ک هر و‬ ‫حا ر گشتد ایی ‪ .‬خیاو ن هی ب هد آدم هی ق هیرت تف ّ‬

‫حض ه هرت ع ب ه ه هیالبهاء تو ه ه هیح رمود ن ه ه هی اص ه ه هول و‬

‫می نمایم هد برا‬

‫هشف حقیقت در ا ی هن محف هل‬

‫تع ّق هل عنا ی هت رم هودا اس ه هت ت ها ب هد هش هف حق ه هائق‬

‫موظ ف است هد در‬ ‫مبادرت نمایی ‪ .‬لذا هر انسان ّ‬ ‫‪604‬‬

‫قواعی‬

‫هد بوس هیلءه حض هرت به هاءا‬

‫ارا ئ هد گش هت پاس هخگو‬

‫نیازه ها‬

‫ب هد عالم ی هان‬ ‫امع هءه انس ه هانی‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ب ه هود ‪ .‬تع ه هالیم حض ه هرت به ه هاءا‬

‫مط ه هابق روح عص ه هر‬

‫هم ه هءه حا ه هران مرا ت ه‬

‫س ه هپاس و امت ن ه هان مع ه هروض‬

‫است و چون بد مرحلءه ا هرا درآ ی هی ع هالم انس هانی‬

‫داشت ‪ .‬معلوم است هد خانم و آقا‬

‫بهشت اودانی گردد ‪ .‬حضرت عبیالبهاء سپس بد‬

‫آن اح ی ه ه هان چگو ن ه ه هد ق ه ه هی م ه ه هی هش ه ه هیینی و ا تخ ه ه هار‬

‫اشارا رمود ن هی و‬

‫می نمودنی هد میهمان بزرگوارشان این چنین مورد‬

‫برخی از تعالیم حضرت بهاءا‬

‫تو یحاتی بیان داشتنی ‪ .‬از ملد تعالیم حضرت‬

‫م اهسول در‬

‫استقبال مردم مونتریال قرار گر تد انی ‪.‬‬

‫بهاءا هد حضرت عبیالبهاء بیانها اشارا رمودنی‬

‫بامیاد روز معد ششم سپتامبر رائی مونتریال‬

‫تحر حقیقت یعنی تحقیق در هشف حقائق‬ ‫لزوم ّ‬ ‫دینی و اصو الً م ی هع ام هور انس هانی‪ ،‬وح هیت ن هوع‬

‫شخصی ت‬ ‫هد در باب تاریخ و تعالیم آئین بهائی‪،‬‬ ‫ّ‬

‫حضرت عبیالبهاء و محتوا خطابات آن حضرت‬

‫انسان‪ ،‬وحیت دین‪ ،‬توا ق علم و دین‪ ،‬لزوم ترک‬

‫ب هود و ب ه هرا‬

‫ارس ه هال ب ه هد محا ه هل روح ه هانی و اص ه هو الً‬

‫تعص هبات نابخردا ن ه هد‪ ،‬ل هزوم اس هتمرار ه هی‬ ‫م ی هع‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ٓهی یعنی ظهور پیامبران آسمانی در همءه ادوار‪،‬‬

‫ی ه هاران به ه هائی ش ه هرق آم ه هادا گش ه هتد ب ه هود ب ه هد حض ه هور‬

‫تعلیم و تربیت ا بار‬

‫بد هت میع ا راد نوع‬

‫تحقق صلح عمومی‪ ،‬تساو‬ ‫انسانی‪ ،‬لزوم‬ ‫ّ‬

‫حقوق‬

‫خههط و ز ب هان یع ن ه هی تع ل ه هیم‬ ‫زنهان و مههردان‪ ،‬وحهیت ّ‬ ‫خط و زبان هانی در همءه میارس عالم در‬ ‫یک ّ‬ ‫ب هرا‬

‫ر هع س هوءتفاهمات‬

‫خط و زبان مادر‬ ‫هنار ّ‬ ‫تحقق وحیت عالم انسانی بود ‪.‬‬ ‫مو ود و تسریع‬ ‫ّ‬

‫بیا ن ه هات حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء چ ن ه هان در دله ه ها‬

‫نشست و سب‬

‫بینش و آگاهی حا ران گشت هد‬

‫ع هالی ن هاب آق ها‬

‫حضرتش هان تق هییم گرد ی هی ‪ .‬آق ها‬ ‫)‪Lwis‬‬

‫شهه‬

‫هان ل هوئیز ‪(John‬‬

‫نشریءه ‪ The Montreal Daily‬هد در‬ ‫ادیتور‬ ‫ّ‬ ‫ورود حض ه ه هرت ع ب ه ه هیالبهاء ب ه ه هد خ ه ه هیمت آن‬

‫حضرت رسییا بود مطالبی را در باب آن حضرت‬ ‫در شماراها‬

‫نشرید درن هرد ‪ .‬از ملد‬ ‫مختلف آن‬ ‫ّ‬

‫مورخ ششم سپتامبر (صفحءه ‪ )۲۱‬نوشت‪:‬‬ ‫در شمارءه ّ‬ ‫این از خاورزمین بود هد خر د منیانی نزد گاهوارءه‬

‫شاهزادءه صلح (یعنهی مسهیح) آمی ن هی و او را تجل ی هل‬ ‫نمود ن هی ‪ .‬ای ن هک پ ه هس از دو ه هزار س هال خر دم ن ه هی‬

‫ریک ه هردر قا هی ش ههر مونتر ی ه هال‬

‫دیگر از خاور سفر ب هد ب هاختر ه هردا و هم هءه م ها را ب هد‬

‫برخاست و در تجلیل از مقام حضرت عبیالبهاء و‬

‫خ هیمت ب ه هد خیاو ن هی دع ه هوت م هی نما ی ه هی و حقیق ه هت‬

‫بیانات شیوا و متین حضر تشان سخن گفت ‪ .‬سپس‬

‫انجیل را بد ما می همانی ‪.‬‬

‫هشیش هلیسا قیام ه هردا و‬

‫همن سپاس هگزار‬

‫از‬

‫ملد بیین مضمون بیان نمود هد‪ :‬برخی گمان‬ ‫می نماینی هد مغربزمین بد همال خود رسییا و در‬

‫حض هرت ع ب هیالبهاء در روزه ه ها‬

‫شش هم ت ها نه ه هم‬

‫سپتامبر بد ع لّ ت هسالت حضور در مجامع عمومی‬

‫شهر و ایراد سخنرانی را نپذیر تنی ولیکن با آنکد‬

‫ش هرق تع ه هالیم و یو هاتی نیس ه هت ه هد غ ه هرب ب ه هیان‬

‫حالشان مناس‬

‫مح ت ه هان باش ه هی ‪ .‬ح ه هال آن ه ه هد حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء‬

‫محقق آنان بیانهات زیبها و‬ ‫یاران بهائی و دوستان‬ ‫ّ‬

‫مطالبی ارائد می رماینی هد تاهنون آن مطال‬

‫را‬

‫نشنییا ایم ‪ .‬در آن حین صوت منا ات حضرت‬

‫نب ود مرتّ بًا در هتل وینهیزور بهرا‬

‫شیوا و متین می رمودنی ‪ .‬چنی بار بیین منظ هور ب هد‬ ‫خانءه ماهسولها نیز تشریف بردنی ‪.‬‬

‫عبیالبهاء در سالن هلیسا طنین انیاخت و قلوب و‬

‫روز دوش هنبد نه هم س ه هپتامبر روز حر ه هت حض ه هرت‬

‫ارواح حا ه هران بس ه هی بیش ه هتر مش ه هتعل و منج ه هذب‬

‫عبیالبهاء از مونتریال بود ‪ .‬یاران بهائی و معی از‬

‫مجی دًا برخاست و از سو‬ ‫گشت ‪ .‬قا ی یاد شیا‬ ‫ّ‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫دوستان آنان گر یان برا‬

‫تود ی هع حض هور داش هتنی ‪.‬‬

‫‪605‬‬


‫وس ه هائل حضرتش ه ه هان و مالزمانش ه ه هان ب ه ه هد راح ه ه هت از‬

‫ورزییا انی تا همگان در پی چ هارا ت هالش نمای ن هی و‬

‫گمرک گذشت ‪ .‬رئیس گمرک گفتد بود هد وسائل‬

‫م ث ه هال در‬

‫ایشان و یارانشان هنترل الزم نیارد ‪ .‬چهرءه حضرت‬

‫در ت ه هرویج م ب ه هانی ص ه هلح بکوش ه هنی ‪ .‬ب ه هرا‬ ‫مصاحبد ا‬

‫با خبرنگار یکی از نشریّ ات مونتریال‬

‫عبیالبهاء از استماع این خبر چون گل شکفتد شی‬

‫رمودنی‪ :‬اروپا انبار اسلحد شیا و یقین است هد‬

‫اهم یّ هههت ص ه ه هیق و اما ن ه هت ه ه هد ما ی ه ه هءه‬ ‫و ش ه هرحی از‬ ‫ّ‬

‫ا ی هن ت ه هیارهات حر ب ه هی ب ه هاالخرا ب ه هد ن ه هگ بزر گ ه هی‬

‫اطمینان ا راد بشریّت است‪ ،‬بیان رمودنی ‪ .‬ساعت‬

‫‪ ۴‬بام ه هیاد قط ه هار رااآه ه هن از مونتر ی ه هال ع ه هازم ش ه ههر‬

‫منته هی گ ه هردد ‪ .‬ز ی ه هرا هم ه هین تس ه هلیحات س ه هب‬

‫ب ه هروز‬

‫نگ می شود و این ز ّر ادخاند منفجر خواهی شی و‬

‫چنین استنباطی غی‬

‫گویی الزم نیارد‪ ،‬هر عق هل‬

‫توران ت هو گرد ی ه هی ‪ .‬در طههی اقامههت ن ههد روزءه حض ه هرت‬ ‫ّ‬ ‫عبیالبهاء چنی هزار تن از مردم مونتریال با دییار‬

‫سلیمی آن را تصییق می هنی ‪( .‬بیت العیل اعظم‪،‬‬

‫آن حضرت و استماع بیانات شیوا و متینش هان ب ها‬

‫قرن انوار‪ ،‬ص‪)۱۴‬‬

‫حی‬ ‫تاریخ و تعالیم آئین هانی بهائی آشنا شینی ‪ّ .‬‬

‫ن ه هیم میل ی ه هون از م ه هردم ها ن ه هادا یع ن ه هی‬

‫اقهههل قر ی ه ه‬ ‫ّ‬ ‫نشری ات هانادایی بویژا‬ ‫خواننیگان‬ ‫ّ‬

‫س هفر حض ه هرت ع ب هیالبهاء ب ه هد مونتر ی هال انف ه هاس‬ ‫الٓهید را بد هشور ها ن هادا رس هانیی و ا گ هر چ هد‬ ‫قیسیءه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫آنها هد در مونتریال منتشر می گشت‬ ‫از امر مبارک آگاهی یا تنی ‪.‬‬ ‫متعی دا در باب‬ ‫انتشار مقاالت‬ ‫ّ‬

‫ام ه ه هر م ب ه ه هارک و ش ه ه هخص حض ه ه هرت‬ ‫نشههههری ات مونتر ی ه ه هال‬ ‫ع ب ه ه هیالبهاء در‬ ‫ّ‬ ‫اعجاب انگیز بودا اس هت ‪ .‬پ هس از‬ ‫عزیم ه ه ه هت حض ه ه ه هر ت ع ب ه ه ه هیالبهاء از‬ ‫مونتر ی هال‬ ‫نشههریءه ‪The Montreal‬‬ ‫ّ‬

‫مورخ ‪ ۲۲‬سپتامبر‬ ‫‪ Daily‬در مقالءه خود در شمارءه ّ‬

‫معی ت بهائی آن اقلیم تا چنی دا سال انیک بود‬ ‫ّ‬

‫م ل ه هد نوش ه هت‪ :‬هو ت ه ه هاا س ه هخن آنک ه هد ع ب ه ه هیالبهاء‬

‫ل ی هل تو ی هق یا ت ن هی ‪ .‬آ ن ه هان ه هد ب هد حض هور حض ه هرت‬

‫عظ هیم تهرین شخصهیّ ت هواخهواا صهلح عمهومی در‬

‫عبیالبهاء رسیینی چد بهائی و چد غیربههائی ایّ هام‬

‫(صفحءه ‪)۲۱‬‬

‫من تجلیل راوان از آن حضرت از‬

‫ولیکن آن مع قلیل بد خ هیماتی اودا ن هد ب هد ام هر‬

‫هان معاصر است و وهر گفتار و هردارش مبیّن‬ ‫ب هرادر ن ه هوع انس ه هان اس هت ‪ .‬مش ه هابد ا ی ه هن نظ ه هر در‬

‫تشر ف خویش را از بهترین ایّ ام زنیگی محسوب‬ ‫ّ‬

‫هردا انی ‪ .‬گمان نمیرود هیچیک از آنان تاهنون‬

‫نشریّ ات مونتریال در آن زمان زیاد است هد مجال‬

‫در ح ی ه هات باش ه هنی و ل ه هیکن چ ه هد بس ه هیار از رز ن ه هیان و‬

‫نقل آنها نیست ‪ .‬حضرت عبیالبهاء‬

‫من تو یح‬

‫تعالیم مبنی بر صلح و اتّحاد حضرت بهاءا‬

‫در‬

‫مونتریال و اصو الً در اسفار غرب بد انذار بشریّ ت‬

‫در خص ه ه هوص ح ه ه هوادث ن ه ه هاگوار آی ن ه ه هیا م ب ه ه هادرت‬

‫‪601‬‬

‫ظههل امههر ابهههی وارد‬ ‫نوادگهان آنههان هههد بعهیها در‬ ‫ّ‬ ‫شینی ‪ .‬حضرت عبیالبهاء در آثار مبارهشان بارها‬ ‫ب ه هد س ه هفر پیروزمنیا ن ه هد ش ه هان ب ه هد ها ن ه هادا و ب ه هد آی ن ه هیءه‬ ‫درخشان این هشور و انتشار هامل امر ا ل ٓهی در آن‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫اشارا رمودا انی ‪ .‬از ملد در لوحی هد در بامیاد‬

‫خواه ه هی داد ‪ ...‬ل ه هذا دو ب ه هارا نگاش ه هتد م ه هی ش ه هود ه ه هد‬

‫روز چهارش ه هنبد بیس ه هت و یک ه هم ور ی ه هءه س ه هال ‪۲۴۲۷‬‬

‫مستقبل هانادا بسیار عظیم است چ هد از حیث ی ّه ت‬

‫م ه هیالد‬

‫در ا ت ه ه هاق حض ه ه هرت به ه ه هاءا‬

‫عک هههها از‬ ‫در ّ‬

‫قلمشان خطاب بد بهائیان هانادا صادر گشتد است‬

‫می رماینی‪ :‬اقلیم هانادا مستقبلش بسیار عظیم‬

‫ملک و چد از حیث ی ّت ملکوت ‪ .‬م هین ی ّت و آزاد‬

‫روز ب هد روز تزا ی ه هی خواه هی نم ه هود ‪ .‬همچ ن هین س ه هحاب‬ ‫ملک ه هوتی تخ ه هم ه ه هیایتی ه ه هد در آنج ه ها هش ه هتد ش ه هیا‬ ‫ه ن ه ه هی‬

‫اس هت و ح هوادثش ب هی نها ی هت ل ی هل ‪ .‬مش همول نظ هر‬

‫آب ی ه ه هار‬

‫عنایت ا ل ٓه ی ّد خواهی گشت و مظهر الطاف سبحانی ّد‬ ‫خواهی شی ‪ .‬زیرا عبیالبهاء در سیر و سیاحت بد آن‬

‫صص‪)۴۶- ۴۴‬‬

‫‪( .‬مکاتیااااب حضااااار‬

‫عبااااااالبهاء‪ ،‬ن‪،۳‬‬

‫آنچ هد حض ه هرت ع ب هیالبهاء رمود ن ه هی ب هد ت ه هیریج‬ ‫تحق ههق یا هههت و هشهههور ها ن ه هادا از ح ی ه هث م ل ه هک و‬ ‫ّ‬ ‫ملک ه هوت در ه ه هان نمو ن ه هد گش ه هت ‪ .‬امع ه هءه به ه هائی‬ ‫متشکل از داها هزار تن از عاشقان مال‬ ‫هانادا‬ ‫ّ‬

‫ابهی در همال تو یق در مییان خیمت بویژا ام هر‬ ‫محب ت در‬ ‫مها رت و نشر معر ت و ایجاد الفت و‬ ‫ّ‬

‫بشری ت از بسیار‬ ‫قلوب ا راد‬ ‫ّ‬

‫از امعدها‬

‫بهائی‬

‫ه ه هان س ه هبقت گر ت ه هد اس ه هت ‪ .‬از هم ه هان س ه هاله ه ها‬

‫هم ت‬ ‫نخستین پس از سفر حضرت عبیالبهاء بد ّ‬

‫اودانءه تاریخ بهائی می بولز ماهسول و تنی چنی‬

‫از دیگر عاشقان مال اقیس ابهی‪ ،‬امر اعظم در‬ ‫قلوب برخی از بر ستگان آن سرزمین نفوذ نمود و‬ ‫گروه ه هی از اودانگ ه هان ت ه هاریخ به ه هائی در ص ه ه هحنءه‬ ‫بین المللی بد خیمات ارزنیا ا‬ ‫بپتیس ه هت ل ه هوئی ب ه هورژوا‬ ‫‪ ( Bourgeois‬سال ها‬

‫تو یق یا تنی ‪ .‬ژان‬

‫‪Jean Baptiste Louis‬‬

‫حیات ‪ ۲۴۳۳- ۲۶۴۶‬مهیالد )‬

‫مهنیس بر ستد و عالی مقام هانادایی هد در سال‬

‫د ی هار نها ی هت س هرور در آن اق ل هیم یا هت ‪ ...‬تو ّ هد ب هد‬ ‫مونتریال هرد ‪ .‬چون بد آن شهر رسیی مالحظد شی‬

‫ش هیا ب ه هود‪ ،‬ط هرح نخس ه هتین مش هرق االذ ه ه هار به ه هائی‬

‫هد ابواب مفتوح و قلوب در نهایت استعیاد و ق ّوءه‬

‫غرب را هشیی هد بوسیلءه بهائیان امریکا و هانادا‬

‫معنو ی ّءه ملکوت ا ل ٓهی هر حائل و مانعی را از میان‬

‫بردا ‪ .‬در مجامع و هنائس آن دیار بد نهایت سرور‬

‫ن هیا ب هد ملک هوت ا نم هود و تخم هی ا ش هانی ه هد ی ه هی‬ ‫قیرت ا ل ٓهی آبیار خواهی هرد ‪ .‬الب تّد آن تخم سبز‬

‫و خ ه ّر م خواه ه هی ش ه هی و خ ه هرمنه ه ها‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫عظیم ه هد تش ه هکیل‬

‫‪ ۲۴۳۷‬میالد‬

‫در نیویورک بد ام هر اعظ هم م هؤمن‬

‫پذیر ت هد ش ه هی و تص ه هوی‬

‫حض هرت ع ب ه هیالبهاء را ب ه هد‬

‫هم ه هراا آورد ‪ .‬خ ه هیمات او در ا ی ه هن راس ه هتا رام ه هوش‬ ‫ناشینی است ‪.‬‬ ‫اودا ن هءه ت هاریخ به هائی ا ی هاد‬

‫ام هرا زیگفر ی هی‬

‫ش ه ها الخر ‪ Siegfried Schopflocher‬ه ه هد در س ه هال‬

‫‪607‬‬


‫در هانادا بد امر اعظم مؤمن گشتد‬

‫‪ ۲۴۱۲‬میالد‬

‫بود‪ ،‬در صحنءه بین المللی بد خیمات اوداند ا‬ ‫تو ی هق یا هت و در س ه هال ‪ ۲۴۴۱‬از س هو‬ ‫شوقی ربّ انی بد مقام ایاد‬ ‫قیی امرا‬

‫ایاد‬

‫امرا‬

‫حض ه هرت‬

‫ارتق هاء یا هت ‪.‬‬

‫م ه هیالد‬

‫تش ه هکیل گرد ی ه هی و س ه هایر محا ه هل روح ه هانی‬

‫مح لّی نیز بد تیریج تشکیل یا ت ‪ .‬در سال ‪۲۴۳۷‬‬ ‫م ه هیالد‬

‫ام ه ههلل البه ه هاء س ه هرهار روحیّ هههد خهههانم ( مهههر‬

‫ماهسههول) ا تخههار همسههر‬

‫حضههرت شههوقی ربّ هههانی‬

‫ناب ان ربارتز ‪John Robarts‬‬

‫یا ه هت ‪ .‬چنههی سهههال پههس از تأسهههیس محفههل م لّ هههی‬

‫‪ ۲۴۱۳‬و‬

‫مستقل بهائیان هانادا‬ ‫هانادا‪ ،‬نخستین محفل م لّی‬ ‫ّ‬

‫از دیگر اودانگان تاریخ بهائی در هاناد است ‪ .‬دو‬

‫مش هترک بهائ ی هان ایههاالت متّحهیءه امریکها و هشههور‬

‫ش ه همالی و از م ل ه هد‬

‫تشکیل یا ت و در بیش از‬

‫عالمد ا ل مازنیرانی در سالها‬ ‫سفر ّ‬

‫‪ ۲۴۱۳‬م ه هیالد‬

‫ب ه هد امریک ه ها‬

‫ها ن هادا ن ت هایج درخش ه هان داش هت و از م ل هد ایم ه هان‬

‫در سال ‪ ۲۴۴۶‬میالد‬

‫‪ ۲۱۳۳‬نقط ه ه هد از ا ی ه ه ه هن اق ل ه ه هیم بهائ ی ه ه ه هان زیس ه ه ه هت‬

‫آستین هالینز ‪Austin‬‬

‫م ه ه هی نمای ن ه ه هی ‪ .‬پارلم ه ه هان‬

‫‪ Collins‬در ش ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههر‬

‫هانادا در سال ‪۲۴۴۴‬‬

‫ونک هوور س هب‬

‫م ه هیالد‬

‫ه ه هیایت‬

‫ب ه ها تص ه ه هوی‬

‫داها تن از اودانگان‬

‫قانونی بد آ ئ هین به هائی‬

‫ت ه هاریخ به ه هائی در ا ی ه هن‬

‫رسههمی ت اعط ه هاء ه ه هرد ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫امروزا مردم این هشور‬

‫نگار ن ه ه هیا س ه ه هاله ه ه ها در‬

‫از دولتم ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هردان‪،‬‬

‫ش ه ه ههر ور ن ه ه ه هون ‪Vernon‬‬

‫پیش ه ه ه ه هوایان اد ی ه ه ه ه ه هان‪،‬‬

‫ا تخار همسایگی ا ی هن‬

‫اس هتادان دانش هگااه ها‪،‬‬

‫الٓهی هد را‬ ‫ناش هر نفح هات‬ ‫ّ‬

‫پزش ه ه ه ه ه ه هکان و دیگ ه ه ه ه ه ه هر‬

‫اق ل ه ه هیم گرد ی ه ه هی ‪ .‬ب ن ه ه هیءه‬

‫داش ه ه ه ه هتد ام ‪ .‬و‬

‫طبق ه ه هات‪ ،‬از بهائ ی ه ه هان‬

‫ه ه ه ه ه ه هد‬

‫دانس ه ه هت ا ی ه ه ه هن ب ن ه ه ه هیا‬

‫تح ه هت س ه هتم در ا ی ه هران‬

‫س هاله ها ش هاگرد ن هاب‬ ‫ا ل بودا ام‪ ،‬هموارا‬

‫باره ه ه ها اه ی ه ه هیًا و قو یّ هههههه ًا‬

‫حما ی ه هت نم ه هودا ا ن ه هی و‬

‫از ا ه ه هل ب ه ه هد ع ن ه ه هوان‬

‫م هی نمای ن ه هی ‪ .‬ها ن ه هادا ب ه ها‬

‫رشتد ا‬

‫آسمانی یاد می نمود هد سب‬

‫ه هیایت‬

‫بهائی هان را در خود دارد ‪ .‬امعءه بهائی هانادا‬

‫اودانی او شیا بود ‪.‬‬ ‫ب ه هر پا ی ه هءه پ ه هژوهشه ه ها‬

‫گس ه هتردءه ت ه هاریخ نگ ه هاران‬

‫به هائی و اس ه هناد و م ه هیارک مو هود آ ئ ه هین به ه هائی از‬ ‫هم ه هان روزه ه ها‬

‫داهها ههزار بههائی یکههی از مو ّ هق ت هرین امع هده ه ها‬

‫نخس ه هتین انتش ه هارش در امریک ه ها‬

‫متشههکل از‬ ‫بههد نهایههت در ههد وشههان و هوشههان و‬ ‫ّ‬

‫ص ه هیها ت ه هن از انییش ه ه همنیان و ا ه هراد رهیخ ت ه ه هد از‬ ‫پزشکان بر ستد‪ ،‬حقوق شناسان‪ ،‬امعدشناس ان‪،‬‬

‫هردا است ‪.‬‬

‫روان شناس ه ه هان‪ ،‬ت ه ه هاریخ نگ ه ه هاران‪ ،‬یز ی ه ه هک دا ن ه ه هان و‬

‫نخس هتین محف هل روح هانی بهائ ی هان مونتر ی هال در‬

‫از هر رنگ‪ ،‬قومیّ هت و‬

‫شمالی هاناداییان را بد خود ل‬

‫آغاز والیت حضرت شوقی ربّ انی در سال ‪۲۴۱۱‬‬ ‫‪608‬‬

‫ریا ی دانان با پیشیند ا‬ ‫آرمان است ‪.‬‬

‫■‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ـتذرـکة الوافء‬

‫خالصهههد ا از یههههک سهههخنرانی هههههد در هنفههههرانس انجمهههن معههههارف بهههههائی و‬ ‫مطالعات ایرانی در تامباخ (آلمان‪ ۱۴- ۱۴ ،‬می ‪ ۱۳۲۱‬م) ایراد شیا است‪.‬‬

‫وحیا رأفتی‬ ‫یکی از آثار ارزنیا حضرت ع ب هیالبهاء ه هد در‬ ‫سالها‬

‫آن حضرت بد رشتءه‬

‫اخیر حیات عنصر‬

‫تحر ی هر درآم هیا ه ت ه هاب موس هوم ب هد تااذکر الوفااء فاای‬

‫ارسی زبان بد رشتءه تحر ی هر‬

‫شصت شاعر و ادی‬

‫ام ها در عنهوان ایههن هته‬ ‫درآمهی‪ّ ،‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫نیامیا است ‪.‬‬

‫هلمهءه ت ه هذهرا‬

‫ترجمااای حیاااا قاااامءء الحب ااااء اس ه هت ه ه هد ع ن ه ه هوان و‬

‫تذهراها معمو الً منحصر بد شرح احوال نفوس‬

‫منیر ات آن یادآور میراث غنی تذهرا نویسی در‬

‫ام ا وا ح است هد شرح احوال اشهخاص‬ ‫است ّ‬ ‫ممک هن اس ه هت در هت ب هی ه ه هد ح هاو مطا ل ه دیگ ه هر‬

‫ادب ارسی است ‪ .‬تذهرا نویسی از رشتدها‬

‫بسیار‬

‫محس ه هوب می گ ه هردد و‬

‫است نیز درن شود ‪ .‬نظیر هتاب تااریخ ادبی اا‬

‫اهم ّی ههت مع ه هارف بش ه هر‬ ‫پ ه هر‬ ‫ّ‬ ‫می توا ن هی از م ل هد مطالع ه هات و تحقیق هات اد ب ه هی‪،‬‬

‫ایاران ا ث هر ده ت هر ذ ب هیح ا ص هفا ه هد اص هو الً در ش هرح‬

‫ت ه هاریخی‪ ،‬ا تم ه ه هاعی و حتّ هههی سیاس ه ه هی محس ه ه هوب‬

‫تطور نظم و نثر و ادب ارسی بد طور ه لّی بد‬ ‫تاریخ ّ‬

‫‪۲‬‬

‫گردد ‪.‬‬

‫ام ا تذهرءه بسیار‬ ‫رشتءه تحریر درآمیا ّ‬

‫در‬

‫از ش هعراء و‬ ‫‪۴‬‬

‫هلمءه تذهرا بد معنی یاد نمودن‪ ،‬بد خاطر‬

‫ادبا و نویسنیگان ایرانی را نیز در بر دارد ‪ .‬از این‬

‫آوردن و ارائد تر مد احوال و ذهر آثار نفوس است‬

‫قبیل است صیها هتابی هد بد صورت نگها‪،‬‬

‫وق هایع ز ن هیگی و مس هاعی آ ن هان‬

‫هشکولها‪ ،‬رهنگها و دانش نامدها تیوین یا تد‬

‫ی هادآور‬

‫ت ها مو ه‬ ‫گردد ‪ .‬هت‬

‫تذهرا بنا بر این هتبی هستنی هد برا‬

‫ی هاد نم هودن اح ه هوال‪ ،‬خ هیمات و آ ث هار باقیما ن ه هیا از‬ ‫عر ا‪ ،‬شعرا‪ ،‬دانشمنیان و غیرا بد رشتءه تحریر در‬ ‫میآیی ‪ .‬هلمءه تذهرا ممکن است در عنوان هت‬ ‫شرح حال بیایی‪ ،‬نظیر عنوان تذکر الوفاء هد مورد‬

‫بحث است و یا تذکرل شعرای قرن اول بهائی‪ ۱‬هد در‬

‫بس ه هیار دیگ ه هر ح ه هاو‬

‫و ع ه هالوا ب ه هر مطا ل ه ه‬

‫ت ه هذهرءه‬

‫اشخاص مختلف نیز می باشی ‪.‬‬ ‫محتویات تذهراها همان ط هور ه هد اش هارا ش هی‬ ‫خاص‬ ‫ممکن است محیود بد شرح احوال گروهی‬ ‫ّ‬ ‫خط اطان و یا عار ان در همد ادوار‬ ‫نظیر شاعران‪ّ ،‬‬ ‫باشی و یا بد نحو‬

‫محیودتر مثالً بد شرح احوال‬

‫عنوان باشی‪ ،‬نظیر مجلیات مصابیح هاایت هد در‬

‫شعرا یک منطقد و یا شعرا متع لّق بد دورا ا‬ ‫خههاص ب پ ه هردازد ‪ .‬بعض ه هی از ت ه هذهراها حتّ ههی بط ه هور‬ ‫ّ‬ ‫اخهص حههاو شهرح احههوال زنههان و یها ههی المثههل‬ ‫ّ‬

‫سههیییالی ین‬ ‫یا ت هد و ی ه ها ه ت ه هاب لبااب اللباااب اثههر‬ ‫ّ‬

‫م ن هیر ات ت هذهراها گ هاهی ب هد ص هورت عر هءه‬

‫این عناوین هلمءه تذهرا‬ ‫هت‬

‫زئی از عنوان است ‪.‬‬

‫شرح حال ممکن است اقی هلمد تذهرا در‬

‫شرح حال مب لّغین‪ ،‬شهیاء و علما‬ ‫‪۳‬‬

‫بهائی تهیوین‬

‫محمی عو ی هد در شرح احوال بیش از یکصی و‬ ‫ّ‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫مثنو سرایان است ‪.‬‬

‫شرح حالها بد صورت الفبائی نام ا راد است‪،‬‬ ‫‪609‬‬


‫تاریخی سال تو لّی و یا‬

‫بعضی نیز با رعایت ترتی‬

‫سال درگذشت نفوس تنظیم شیا است ‪.‬‬ ‫در عنوان بسیار‬

‫از تذهراها استفادا از سجع‬

‫رعا ی هت گرد ی ه هیا اس ه هت‪ ،‬نظ ی ه هر عرفااا‬ ‫عرصا‬

‫العارفین اوحی‬

‫العاشااقین و‬

‫هد سجع هلماتی ه هد در‬

‫عنوان هتاب آمیا است وزن و لط ها تی ذوق هی ب هد‬

‫می پرداختد انی هد بد ثبت و‬

‫بط رسییا و سپس‬

‫متن این بیانات مورد تنقیح و تصحیح آن حضرت‬ ‫قرار گر تد و بد صورت هتاب تذکر الوفاء تیوین و‬ ‫تنظیم یا تد است ‪.‬‬ ‫هد‬

‫از بیانات شفاهی حضرت ولی عزیز امرا‬ ‫ّ‬ ‫بوسیلءه ناب طرازا سمنیر یادداشت شیا و‬

‫این عنوان دادا است ‪ ۶.‬رعایت سجع در عنوان‬

‫در هتاب طراز ال آهی انتشار یا تد چنین پییاست هد‬

‫بس ه هیار م ت ه هیاول و مط ل ه هوب ب ه هودا و‬

‫ای هام میهرزا احمهی سههراب بیانهات شههفاهی‬ ‫در آن ّ‬ ‫حض ه ه هرت ع ب ه ه ه هیالبهاء را می نوش ه ه ه هتد و س ه ه ه هپس آن‬

‫ت ه هذهرا ها ام ه هر‬

‫هموارا مورد رعایت بسیار‬

‫از تذهرا نویسان قرار‬

‫‪۷‬‬

‫حض هرت بیا ن ه هات ث ب هت ش ه هیا را تص هحیح و تنق ه هیح‬

‫گر تد است ‪.‬‬ ‫نی ههت و هههی ی‬ ‫در م ن هیر ات ت ه هذهراها از نظهر ّ‬

‫ه ه هد نویس ه هنیگ ان آنه ه ها دار ن ه هی تفاوته ه ها‬

‫طبع و انتشار آمادا نمودا انی ‪.‬‬

‫نمودا و برا‬

‫اساس ه هی‬

‫در عنوان هتاب‪ ،‬یعنی تذکر الوفاء فی ترجمی‬

‫مو ه هود اس ه ه هت ‪ .‬بعض ه هی از ت ه ه هذهراها مش ه ه هحون از‬

‫حیاا قااماء الحب ااء س هجعی مالحظ هد می گ هردد ه ه هد‬

‫تعار ات و تعریفات اغراق آم ی هز اس هت‪ ،‬بعض هی ب ها‬

‫سن ت و سبک تذهرا نویسی با رعایت سجع‬ ‫یادآور ّ‬

‫در گ ی ه هر و دار‬

‫ای هام نههگ هههانی ّاول‬ ‫در او هاع و احههوال ّ‬ ‫چ ه ه هاو تاااااذکر الوفااااااء در دورءه ح ی ه ه هات حض ه ه ه هرت‬

‫تصنع و استفادا از صنایع لفظی بد رشتءه‬ ‫تک ّل ف و‬ ‫ّ‬

‫تحریهر درآمههیا و له ّ ل ب ه هاب مط ل ه‬ ‫لف اظی مهجور مانیا است ‪ .‬بعضی از تذهراها نیز‬ ‫ّ‬ ‫نظر بد مذه‬

‫و مشرب نویسنیگان آنها مشحون از‬

‫تعص ‪ ،‬عیم ارائد حقایق و هوشش‬ ‫غرضورز ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫در تحقیر نفوس نگاشتد شیا است ‪.‬‬ ‫ب ها تو ّ ههد بهد چنههی نکتهد ه ّل ههی در زمینهءه س ه هابقءه‬

‫تذهرا نویسی در ادب ارسی‪ ،‬دربارا تذهرة الو ا‬ ‫حضرت عبیالبهاء چنی مطل‬

‫هلمات در عنوان بسیار‬

‫از تذاهر است ‪.‬‬

‫ام ا این اثر چنی سال پس از‬ ‫میسر نشیا ّ‬ ‫عبیالبهاء ّ‬ ‫ص ه هعود آن حض ه هرت ه ه هد در ن ه هوامبر س ه هند ‪ ۲۴۱۲‬م‬ ‫اتفاق ا تاد در ژانو ی هد س هند ‪ ۲۴۱۴‬م در حیف ها در‬ ‫ّ‬ ‫عباسید در ‪ ۳۲۶‬صفحد بد حلیءه طبع نفیس‬ ‫ءه‬ ‫مطبع‬ ‫ّ‬ ‫تصی‬ ‫آراستد گشت و‬ ‫ّ‬

‫نشر و طبع ایهن اثهر را آقها‬

‫ذیل را بد اختصار‬

‫محمی حسین ههربائی بد عهیا د اش هتد اس هت ‪ .‬در‬ ‫ّ‬

‫می آ ی ه هی ه ت ه ه هاب تاااذکر الوفاااااء از اب ت ه هیا ب ه ه هد قص ه ه هی‬

‫تاذکر الوفاااء فاای ترجماای حیااا قاااماء الحب اااء ‪-‬‬

‫تذهرا نویس هی ب هد رش هتد تحر ی هر در نیام هیا و در آغ هاز‬

‫بیانات مبارهد حضرت عبیالبهاء ‪ -‬این هتاب ّاول‬

‫خی ام‬ ‫دربارءه حیات و خیمات بعضی از بزرگان و ّ‬

‫تصههوی‬

‫مقههیس روحههانی در حیفهها چههاو‬ ‫محفههل‬ ‫ّ‬

‫ام هر به ه هائی ب ه هودا‪ ،‬ب ه هد ا ی ه هن نح ه هو ه ه هد در س ه هالها‬

‫ش ه هی ‪ -‬عنههایتی حضههرت ولههی امههرا غصههن ممتههاز ‪-‬‬ ‫ّ‬ ‫حقوق الط بع محفوظهلل ‪ -‬مطبعهلل عبّ اسیّد در حیفا ‪.‬‬

‫مط ه هرح می نما ی ه هی‪ :‬چ ن ه هان ه ه هد از ق ه هرا ئن مو ه هود ب ه هر‬

‫ع ب ه هارت از بیا ن ه هات ش ه هفاهی حض ه هرت ع ب ه هیالبهاء‬

‫نگ بین الملل ّاول یعنهی سهنین ‪۲۴۲۶- ۲۴۲۴‬‬

‫حضرت عبیالبهاء در مع احبّ ا‬

‫حیفا بهد بیهان‬

‫ش ه ه هرح اح ه ه ه هوال و س ه ه هوانح ح ی ه ه ه هات ا ی ه ه هن نف ه ه ه هوس‬

‫‪660‬‬

‫صفحد عنوان این هتاب چنین آمیا است‪:‬‬

‫ه ت هاب ام هر‬

‫اس ه هت ه هد ب ه هر حس ه‬

‫اذن م ب ه هارک و‬

‫و در ص ه ه هفحد بع ه ه هی از ص ه ه هفحءه ع ن ه ه هوان چ ن ه ه هین‬

‫مسطور است‪:‬‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫تذکر الوفاء فی ترجمی حیا قاماء الحب ااء ‪ -‬در‬ ‫بیان حال قیماء نفوس زهیّد هد در ایّ ام مرهز عهی و‬

‫پیم ه هان حض ه هرت غص ه هن ا‬

‫االعظههم بر یهههق اعلهههی‬

‫ص ه هعود نمودا ا ن ه هی و از ق ل ه هم می ث ه هاق در ا ی ه هن اوراق‬ ‫الط ب هع محفوظ ههلل‬ ‫مذهور و مفتخر گشتد انی ‪ .‬حقهوق ّ‬ ‫لمحم هههههی حسهههههین علهههههی اهبهههههر یهههههزد‬ ‫ّ‬

‫بکهربائی ‪ -‬ژانوید ‪ - ۲۴۱۴‬ماد‬

‫المعهههههروف‬

‫االولی ‪- ۲۳۴۱‬‬

‫اسهههی هلل ه هی حیف ه ها س ه هنهلل ‪۲۳۴۱‬‬ ‫العب‬ ‫طبههع بالمطبعهههلل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫هجریهلل ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫و در صفحءه بعی از صفحءه وق در متنی هد بد‬

‫امضاء منشی محفل روح هانی حیف ها‪ ،‬یع ن هی ن هاب‬ ‫تهید و‬ ‫ّ‬ ‫نورالی ین زین بد رشتءه تحریر درآمیا دربارا ّ‬

‫طبع و نشر هتاب تذکر الوفااء آم هیا ه هد در اینج ها‬ ‫عینا آن را میآوریم ‪.‬‬ ‫سهههن ت تذهرا نویس ه هی‬ ‫ه ت ه هاب تاااذکر الوفااااء در‬ ‫ّ‬ ‫مشخصههات آن مرق ه هوم ش ه هی‬ ‫ایرانههی هههد بعضههی از‬ ‫ّ‬

‫ت هذهرا ا‬

‫عم ه هومی محس ه هوب می گ ه هردد ز ی ه هرا ش ه هرح‬

‫احههوال شههعرا‪ ،‬شههههیاء‪ ،‬مب ّلغههین‪ ،‬ایههاد‬

‫امهههرا ‪،‬‬

‫خط اطان و خادمین امر ا ل ٓهی را در بر دارد ‪ .‬در این‬ ‫ّ‬ ‫اثر شرح احوال زنانی نظیر حرم حض هرت س هلطان‬

‫الضحی و ناب‬ ‫الشهیاء و تر مءه احوال شمس ّ‬ ‫ّ‬

‫قهر ة الع هین ن ی هز م ن هیرن گش هتد اس هت ‪ .‬عر هءه‬ ‫طهاهرا ّ‬ ‫مطال‬

‫در این اثر ند الفبائی اس هت و ن هد ترتی ب هی‬

‫تهاریخی بهر آن مترتّ هه‬ ‫انتها‬

‫ام هها هرسهتی هههد در‬ ‫اسهت ّ‬

‫آن بد طبع رسییا پییا هردن شرح احوال‬

‫حیود هفتاد نفر را هد در آن هتاب منیرن گردییا‬ ‫است آسان میسازد ‪.‬‬ ‫آنچ ه هد زیرب ن ه ها‬

‫ش ه هرح اح ه هوال ا ی ه هن نف ه هوس را‬

‫تش ه هکیل می ده ه ه هی و و ه ه هد مش ه هترک ح ی ه ه هات آ ن ه ه هان‬ ‫محسوب می گردد قیام همءه آنان ب هد خ هیمت ام هر‬ ‫ا ل ٓهی و تقییم استعیادات‪ ،‬قابلیّ ات و امکا ن هات‬

‫خود در سبیل خیمت بی دریغ ب هد مص هالح ام هرا‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫است ‪.‬‬ ‫نی ت حضرت عبیالبهاء در ایهن اثهر تمجیهی و‬ ‫ّ‬

‫تحسین از صفات و هماالت نفوسی است هد در‬ ‫هر شرایطی هد بودا انی خیمات صادقاند خود را‬ ‫و‬

‫محوی ت گذاشتد با یاهار‬ ‫در ط بق اخالص و‬ ‫ّ‬ ‫ان ب هاز و ای ث هار و از خودگذش هتگی ب هد ام هر عظ هیم‬ ‫ا ل ٓهی اهیاء نمودا انی ‪ .‬تو ّ د حضرت عبیالبهاء بد‬ ‫اینگوند خصایص ن هاظر ب هد ه هان بینی لس هفی آن‬

‫حضرت است هد بایی بد حسنات ناظر بود و در‬ ‫تشویق و تحری‬

‫نفوس بد هس‬

‫روحانید‬ ‫ضائل‬ ‫ّ‬

‫هوشش نمود ‪ .‬با تو ّ د با چنین بینش واالئی است‬ ‫‪666‬‬


‫هد حضرت عبیالبهاء بد نق هی و ارز ی هابی س هوانح و‬

‫نش ه هر ی ی ه هی تاااذکر الوفاااء ب ه هد ارس ه هی در س ه هال‬

‫هات مثبت و منفی ح ی هات نف هوس نپرداختد ا ن هی‬

‫‪ ۱۳۳۱‬م در آلمان صورت گر تد و بوس هیلد لج ن هءه‬

‫بلکد صر ًا ناظر بد هماالتی بودا ا ن هی ه هد تش هکیل‬ ‫ده ن ه هیا مناق ه ‪ ،‬هم ه هاالت و هرام ه هت انس ه هانی در‬

‫م لّ ههی نشههر آثههار امههر‬

‫بهها تزئیههی رهنههگ لغهههات و‬

‫هرس ه هت اع ه هالم و تص ه هاویر در ‪ ۳۳۱‬ص ه هفحد ط ب ه هع‬

‫خیمت بد خلق و امر عظیم ا ل ٓهی است ‪ .‬از این نظر‬

‫گردییا است ‪.‬‬

‫■‬

‫ه ت هاب تااذکر الوفااء از خصوصههیّ ات تذهرا نویس ه هی‬

‫سهن تی اصهلد می گ ی ه هرد‪ ،‬ه ت هاب اخ هالق می ش ه هود و‬ ‫ّ‬ ‫س ه ه هجایا ملک ه ه هوتی را ش ه ه هرح و بس ه ه هط می ده ه ه هی؛‬ ‫انس ه هانی را مط ه هرح می س ه هازد و الگ ه هو‬

‫ارزشه ه ها‬

‫انسان با ضیلت را تصویر می هنی ‪.‬‬ ‫تااذکر الوفاااء ع ه هالوا ب ه هر عر هءه ش ه هرح ملک ه هات‬ ‫ا ه هلد و خ ه ه هیمات نف ه ه هوس نفیس ه ه هد ا‬ ‫مذهورنی اثر‬

‫بسیار غنی در احتوا‬

‫هنایات‪ ،‬تلمیحات و بهرا گ ی هر‬

‫ه ه ه هد در آن‬ ‫بر تشبیهات‪،‬‬

‫وس هیع از ص هنایع‬

‫ادبی نظیر سجع‪ ،‬ناس‪ ،‬استعارا و مجاز است ‪.‬‬ ‫در عین حال این اثر سرشار از استشهادات بجا و‬ ‫بد موقع بد اشعار شعرا و آیات و احادی ث اسالمی‬ ‫است ‪ .‬از این هات است ه هد تاذکر الوفااء و ن ث هر‬ ‫ه هاخر آن را با ی ه هی یک ه هی از آ ث ه هار بر س ه هتد در زمی ن ه هءه‬ ‫تذهرا نویسی بد زبان ارسی در اوائل ق هرن بیس هتم‬ ‫محسوب داشت ‪.‬‬

‫میالد‬

‫تااذکر الوفاااء در ع ه هین ح ه هال زوا ی ه هائی از ت ه هاریخ‬ ‫عمهومی امههر بههائی و هیفیّ هه ت ح هال و ه ه هوا‬

‫ح ی ه هات عنص ه هر‬

‫ایّ ههام‬

‫م ه هال ق ه هیم را در ح ه هین اس ه هفار و‬

‫مقیسد وا ح و معلوم می سازد‬ ‫سرگونی بد ارا ی ّ‬

‫و مصائ‬

‫تحص هن مجهاورین و‬ ‫ایّ ام سجن و دوران‬ ‫ّ‬

‫محص ند را روشن می نمایی ‪.‬‬ ‫مسا رین را در مییند‬ ‫ّ‬

‫هم هت‬ ‫هتاب تذکر الوفااء ب هد س هال ‪ ۲۴۷۲‬بهد ّ‬

‫خانم مر یّ د گییل بد زبان انگلیسی تر مد گشتد و‬ ‫زیر عنوان ‪ Memorials of the Faithf ul‬در ‪۱۳۶‬‬

‫مؤسسءه مطبوعات بهائی‬ ‫صفحد در ویلمت بوسیلءه‬ ‫ّ‬ ‫انتشار یا تد است ‪.‬‬

‫‪662‬‬

‫یادداشتها‬ ‫مالحظهد مطاله‬

‫مفص هل در زمینهد تذهرانویسهی‬ ‫ّ‬

‫‪ - ۲‬بهرا‬

‫الف ‪ -‬دائر المعارس بازر‬

‫اساالمی (طههران‪ :‬مرههز دائهرة‬

‫میتوان بد منابع ذیل مرا عد نمود‪:‬‬ ‫المعههههارف بهههههزر‬

‫اسههههالمی‪ ۲۳۶۴ ،‬ههههههه‪ .‬ش)‪ ،‬ن‪،۲۴‬‬

‫صص‪.۷۱۳- ۷۲۶‬‬ ‫مؤسسههد رهنگههی و‬ ‫ب ‪ -‬دانشانامءه ادب فارساای (طهههران‪:‬‬ ‫ّ‬

‫انتشهاراتی دانشههنامد‪ ۲۳۷۴ ،‬ههه‪ .‬ش)‪ ،‬ن‪ ،۲‬صههص‪- ۱۶۴‬‬ ‫‪.۱۷۳‬‬ ‫‪ - ۱‬هتهاب تاذکرل شاعرای قاارن اول بهاائی بهد اهتمهام نههاب‬ ‫نعمههت ا ذهههائی بیضههائی بههد رشههتد تحریههر درآمههیا و در‬ ‫سال ها‬

‫مؤسسهد‬ ‫‪ ۲۱۴- ۲۱۲‬بییع در چهار لی بوسهیلءه‬ ‫ّ‬

‫م لّ ی مطبوعات بهائی در ایران انتشار یا تد است‪.‬‬

‫هم هههت نهههاب عزیههههزا‬ ‫‪ - ۳‬هتهههاب مصاااابیح هااااایت بههههد ّ‬ ‫سهلیمانی اردههانی در ‪ ۲۳‬لهی بهد رشهتد تحریهر درآمهیا و‬ ‫مؤسسهءه م ّل ههی مطبوعهات بهههائی از سههال‬ ‫در ایهران بوسههیلءه‬ ‫ّ‬

‫‪ ۲۱۲‬بییع بد بعی انتشار یا تد است‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬بهههرا‬

‫مالحظهههد شهههرح مطالههه‬

‫دربهههارءه هتهههاب لباااااب‬

‫اللباااب عههو ی بهههد دانشههنامءه ادب ارسههی صهههفحءه ‪۷۴۶‬‬ ‫مر ع د رماییی‪.‬‬ ‫در ایاران در طهههران (هتابفروشههی‬

‫‪ - ۴‬هتهاب تاااریخ ادبی ااا‬

‫ابههههن سههههینا و ردوسههههی‪ ۲۳۷۲ – ۲۳۳۶ ،‬ههههههه‪ .‬ش) در ‪۴‬‬ ‫لی انتشار یا تد است‪ .‬لی پنجم این هتاب خهود شهامل‬ ‫مجزا است‪.‬‬ ‫سد بخش‬ ‫ّ‬

‫‪ - ۶‬برا‬

‫مالحظ د شرح احوال اوحی بلیهانی و آثهار او بهد‬

‫دائار المعااارس بازر‬

‫اسااالمی‪ ،‬ن‪ ،۲۳‬صههص‪۴۲۴- ۴۲۴‬‬

‫مرا عد رماییی‪.‬‬ ‫‪ - ۷‬پریههوش سهههمنیر‬

‫خوشههبین‪ ،‬طاااراز الآهاای (دانهههیاس‪:‬‬

‫مؤسس ءه معارف بهائی‪ ۱۳۳۱ ،‬م)‪ ،‬ن‪ ،۲‬ص‪.۴۴۴‬‬ ‫ّ‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ع لبـه‬ ‫نبوغ‪ ۹‬حضرت بدا اء‬ ‫هم ه ه هءه ز ن ه ه هیگی حض ه ه هرت ع ب ه ه هیالبهاء از ده ه ه هاء‬ ‫استثنایی و نبوغ خارق العادءه آن حضرت حکایت‬

‫ا ی هن مق هال ق هط ی هک م هورد آن را مو هوع بررس هی‬ ‫قرار می دهیم و آن بیان آن حضرت است در لو‬

‫هد‪ :‬شمع س ّو م وحیت آزاد‬

‫می هنی ‪ .‬از ملد عالئم این نبوغ پیش بی ن هیه ها‬

‫هفت شم وحا‬

‫دقیق آن حضرت دربارءه حوادث آینیا است ‪ .‬در‬ ‫‪ ۲۴۲۱‬و‬

‫است‪ ،‬آن نیز قطع ی ًّا حاصل گردد ‪.‬‬

‫در دهءه پنجاا قرن پیش بود هد یک سازمان‬

‫‪ ۲۴۲۳‬ایشان صریحًا وقوع نگ بین المللی ّاول‬

‫غیرانتفاعی بد نام ‪ Freedom House‬بو ود آمی و‬

‫س ه هفرها‬

‫ارو پ ه ها و امریک ه ها ب ه هد س ه هاله ه ها‬

‫را پیش بینی رمودا انی و بعی از نهگ بهاز تو ّ هد‬ ‫دادنی هد نگی مهی‬

‫مجر د‬ ‫تر در پیش است ‪ .‬بد‬ ‫ّ‬

‫غال ت و انبار هردن‬ ‫وقوع نگ ّاول دستور هشت ّ‬ ‫و توزیع بعی‬

‫آن را بین تنگیستان هد بر اثر نگ‬

‫حتی از یک هف دست نان محروم بودنی‪ ،‬صادر‬ ‫ّ‬ ‫هردنی و همین خیرخواهی سب شی هد مقام هات‬ ‫انگلیسی عنوان لرد ‪ ( Sir‬س ر) را خالص هاند تق هییم‬ ‫حتی‬ ‫درگاا حضرتش هردنی هد هی گاا بعی از آن ّ‬ ‫اشارتی بد آن نفرمودنی ‪ .‬بد سفیر ژاپن بیان مال‬

‫از سال ‪ ۲۴۷۱‬شروع بد نشر مطالعات تطبیقی در‬ ‫مورد در ءه آزاد‬

‫در ممالک مختلف هان هرد ‪.‬‬

‫این سازمان هد همد سالد گزارشی مبسوط دربارءه‬ ‫میزان آزاد‬

‫در ممالک هان منتشر می هنی‪ ،‬بر‬

‫اس ه ه ه هاس م ه ه ه هالک ه ه ه ه هایی دق ی ه ه ه هق ه ه ه ه هد در ص ه ه ه هل‬ ‫روش شناسی آن مطالعات آمیا بد انیازا گیر‬ ‫م ی هزان حق هوق سیاس ه هی و آزاد ه ها‬ ‫هشور‬

‫م هینی در ه ه هر‬

‫می پردازد و نتایج آن را در اختیار همگان‬

‫م ه هی گ ه هذارد ‪ .‬گ ه هزارش س ه هال ‪ ۱۳۲۳‬در م ه هورد ‪۲۴۴‬‬ ‫هشور و ‪ ۲۴‬سرزمین وابس هتد ب هد مطالع هد پرداخ ت هد و‬

‫دو م ههانی‬ ‫اقیس ابهی را سالها قبل از نهگ ّ‬ ‫هد منتهی بد انفجار دو بم هیروشیما و ناهازاهی‬

‫هم هین تع ه هیاد را در را پ ه هرته ه ها‬

‫ش ه هی‪ ،‬در م ه هورد آن ه ه هد اس ه هباب عجی ب هءه غری ب ه هد در‬

‫مقی ماتی) می ت هوان بازیا هت ‪ .‬ب هر ط ب هق گ هزارش آن‬ ‫( ّ‬

‫ارض مو ود و آن اسبابی است هد قادر است بر‬

‫‪ ۲۴۲۲‬و ‪۲۴۲۱‬‬

‫مؤس سد در سال ‪ ۲۴۶۲‬قط ‪ ۴۴‬هشور بد ع ن هوان‬ ‫ّ‬

‫ت ب ه ه هییل ه ه ه هواء ارض ه ل ّه ه ه ها و س ه ه هم ی ّت آن س ه ه هب‬ ‫هال ه هت (کلمااا فردوساای ه)‪ ،‬ی ه هادآور ش ه هینی ‪ .‬س ه هی‬

‫در سال ‪ ۱۳۲۲‬یع نی سی سال بعی بد ‪ ۶۷‬رسییا‬

‫س هال ق ب هل از مشهروطیّ ت ا ی هران در رساالءه مانی اا ه راا‬

‫حی‬ ‫است ‪ .‬هشورهایی هد تا ّ‬

‫سیاسی ‪-‬‬

‫ب ه هد ایران ی ه هان س ه هرگردان نش ه هان داد ن ه هی در حالیک ه هد‬

‫‪ ۴۷‬ب هد ‪ ۶۳‬ترقّ هی ههردا در حالیکهد ممالهک اقههی‬

‫تحم هههل نم ه هی توانس ه هت ه ه هرد ‪.‬‬ ‫ص ه هیر اعظ ه هم را ه ه هم‬ ‫ّ‬

‫محیود شیا انی‪ ،‬یعنی در حال حا ر ‪ ۳۳‬درص هی‬

‫وصول بد دموهراسی و حکومت قانون و مشروطد را‬ ‫ناصرالی ین شاا حتّی اصالحات میرزا حسین خان‬ ‫ّ‬

‫حی احصاء است و در‬ ‫مثالها از این قبیل بیرون از ّ‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫ممالک بهرامنی از آزاد‬

‫تلقی میشونی ‪ .‬این رقم‬ ‫ّ‬ ‫از آزاد‬

‫م هینی برخوردار ن هی عیدش ه هان در ا ی هن س هی س ه هال از‬ ‫آزاد‬

‫هد سابقًا ‪ ۶۴‬مورد بودنی اهنون بد ‪ ۴۶‬مورد‬

‫ممالک هان از آزاد‬

‫هامل برخوردار هستنی و‬ ‫‪663‬‬


‫رعا ی ه ها از ی ه هوغ مالک ه هان‬

‫آزاد‬

‫بّ هههار‪ ،‬آزاد‬

‫زنهههان از سههههلطءه‬

‫بی مباالت مردان؛ س هد نمو ن هءه‬ ‫ب ه ه هارز دیگ ه ه هر از اح ه ه هراز حق ه ه هوق‬ ‫توس هههههط قش ه ه ه هرها‬ ‫ا تم ه ه هاعی ّ‬

‫مخت ل ه هف امع ه ه هد هس ه ه هتنی ه ه ه هد‬ ‫تحق ه هق‬ ‫متهیر ًا در قههرن بیسهتم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اعالمی هءه حق ه هوق‬ ‫‪.‬‬ ‫هی‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫یا‬ ‫هی‬ ‫عی ن‬ ‫ّ‬ ‫بشر سال ‪ ،۲۴۴۶‬آزاد ها‬ ‫دیگر را برا‬ ‫تصوی‬

‫ا راد بشر‬

‫بد‬

‫رسانی از ملد آزاد‬

‫محههههههل‬ ‫ر هههههت و آمهههههی و تغییهههههر‬ ‫ّ‬ ‫اقام ه ه هت‪ ،‬آزاد در انتخ ه ه هاب‬ ‫شغل‪ ،‬آزاد‬ ‫م هذه‬

‫در اختیار دین و‬

‫و چ ن هی م هورد دیگ هر ه هد‬

‫ذهر آنها س هخن را پ هر ط هوالنی‬ ‫می هنی ‪.‬‬ ‫نگار ن ه ه ه ه هیءه ا ی ه ه ه ه هن س ه ه ه ه هطور‬ ‫‪ ۱۶‬درص هی از نیم هد آزاد‬

‫( مع هًا ‪ ۶۲‬درصههی) و در‬

‫نتیجد قط ‪ ۳۴‬درصی ممالک عالم اقی هر گوند‬ ‫در عرصءه امور سیاسی و مینی هستنی ‪.‬‬

‫آزاد‬

‫مراد آن بود هد پیش بینی حضرت عبیالبهاء بد‬ ‫سیاسی ‪ -‬مینی قطعیّ ًا حاصل خواهی‬

‫اینکد آزاد‬

‫تحق هق اسهت ههد به هار ع هرب ی ه ها‬ ‫شهی‪ ،‬در شهرف‬ ‫ّ‬ ‫شکو ایی آزاد‬

‫در ممالک عرب شمال ا ریقا و‬

‫خاورمیاند گواهی بر واقعیّ ت آن است ‪.‬‬ ‫*‬

‫تا اینجا سخن از انیازا گیر‬ ‫آزاد ها‬

‫حقوق سیاسی و‬

‫مینی بود‪ ،‬اگر بد مو وع آزاد ها‬

‫تحق هههههق‬ ‫ا تمههههاعی اشههههارا هنهههههیم‪ ،‬دامنههههءه وسههههیع‬ ‫ّ‬

‫پیش بینی حضرت عبیالبهاء بهتر دستگیر میشود‪.‬‬ ‫آزاد‬

‫بردگان از بردگی و خریی و روش غالمان‪،‬‬

‫‪664‬‬

‫رام ه هوش نم ه هی ه ن ه هی ه ه هد وق ت ه هی‬ ‫اتفاق پیر‬ ‫هودک یا ن و وان بود‪ ،‬میخواست بد ّ‬ ‫س هفر در داخ ه هل ا ی هران ه ن ه هی و ناچ هار ب ه هد تحص ه هیل‬ ‫حل بود ‪.‬‬ ‫م ّ‬

‫مجوز از شهربانی یا هالنتر‬ ‫ّ‬

‫ماحصل هالم آن هد وعیءه حضرت عبیالبهاء‬

‫قطعیّ ت دارد و موارد مقاومت ا راد غا ل یا مغرض‬ ‫در برا ب ه ه هر آزاد ه ه ه ها‬

‫انس ه ه هانی از م ل ه ه هد آزاد‬

‫سیاسی‪ ،‬مینی و عقییتی بی گمان در آینیا ا‬ ‫چنیان دور منکوب و مطرود خواهی شی ‪.‬‬

‫ند‬

‫■‬

‫یادداشت‬ ‫‪ - ۲‬نبوغ را در رهنگ ها لغت چنهین تعریهف ههرداانهی ‪:‬‬ ‫ههوش سرشهار‪ ،‬اسههتعیاد بسهیار‪ ،‬ممتههاز شهین در دانههش و‬ ‫هنههر و ادب‪ .‬نبهههوغ معمهههوالً بهههد یهههک اسهههتعیاد یههها ههههوش‬

‫طبیعی خارقالعادا گفتد می شود‪.‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫یخ‬ ‫یاددا شتاهی اتر ی‬

‫ّ‬ ‫ین س ّ‬ ‫تق‬ ‫حس‬ ‫مالاقتاهی عالمۀ زقو ی و ید ن یزاده‬ ‫ی‬ ‫با حضرت عبدالبهاء رد اپر س‬ ‫محم ههی‬ ‫محققهین ایهران‬ ‫در میهان نویسهنیگان و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫خاصی اسهت ‪ .‬و‬ ‫قزوینی دارا شهرت و اعتبار‬ ‫ّ‬ ‫ادبی ات و تاریخ ایران دورءه اسالمی پژوهشها و‬ ‫در‬ ‫ّ‬ ‫صهح ت‬ ‫تحقیقات راوانی هردا و بخهاطر عمهق و‬ ‫ّ‬

‫این تحقیقات از او با عنوان عالّمد و استاد یاد‬

‫میشود ‪.‬‬

‫محم ههی قزوینههی دربههارءه حیههات ر ههال ادبهههی و‬ ‫ّ‬

‫مالق ه هاتش را ب ه ها هیک ه هل م ب ه هارک در پ ه هاریس (اهتبهههر‬

‫‪ ) 6۴66‬نگاش ه هتد اس ه هت ‪ .‬همچ ن ه هین و‬

‫از دوس ه ه ت‬

‫سیی حسن تقی زادا هد در‬ ‫دیرین و صمیمی خود ّ‬ ‫عرصءه سیاست و دیپلماسی ایران و نیز تحقیقات‬ ‫ادبی و تاریخی صاح‬

‫نام و عنوان بود خواستد‬

‫هد او هم شرح دییار خود را با حضرت عبیالبهاء‬ ‫در پاریس بنویسی و آن نوشتد را میمءه مقالءه خود‬

‫علمی ایران و خاورمیاند نیز مقاالتی نگاشتد هد از‬

‫نمهودا ههد در همهان مج ّل هءه یادگاار ب هد ط ب هع رس هییا‬

‫عنوان و ّی ات معاصرین ههد در مج ّل هءه تهاریخی ‪-‬‬ ‫عب اس اقبال آشتیانی در‬ ‫ادبی یادگار بد سردبیر‬ ‫ّ‬

‫سیی حسن‬ ‫تذهر است هد‬ ‫قابل ّ‬ ‫محمی قزوینی و ّ‬ ‫ّ‬

‫آن ملد است یادداشتها‬

‫تاریخی او تحت‬

‫سال ‪ 6327‬شمسی بد طبع رسییا است ‪ .‬قسمت‬ ‫نهم یادداشتها‬

‫است ‪.‬‬

‫تقیزادا هر دو ب ها ادوارد ب هراون مستش هرق مع هروف‬ ‫محققین‬ ‫بسیار مأنوس بودا انی ‪ .‬براون از نامآورترین‬ ‫ّ‬

‫مزبور بد ذهر نفوسی هد نامشان‬

‫در تحقیقات مربوط بد دیانت بابی است و ه هم‬

‫با حرف ع آغاز می شود اختصاص یا تد و ّاو لین‬

‫اوست هد تألیف مشکوک و احتما الً مجعولی را‬

‫اس هت‬

‫بد نام هتاب نقطی الکاس در سلسلد انتشارات گی‬

‫عنوان حضرت عبیالبهاء عبّ اس ا نی‬

‫مورخ بهمن و اسفنی‬ ‫هد در شمارءه ‪ 1‬و ‪ 7‬آن مج لّد ّ‬

‫در ل ن هین ب هد ط ب هع رس هانی ‪ .‬ا ی هن ه ت هاب بیش هتر ب هرا‬

‫‪( 6327‬ژانویهههد و وریههههءه ‪ ) 6949‬ب ه ه هد چ ه ه هاو رس ه ه هییا‬

‫اث ب هات مق هام و رت ب هد ا‬

‫است ‪.‬‬ ‫از تاریخ‬

‫ع ن هوان وصههی حض ه هرت ب هاب اس ه هت ه ه هد دارا‬ ‫ّ‬ ‫اغالط احش تاریخی است و بد برخی از آنها در‬

‫زنیگی حضرت عبیالهاء پرداختد و سپس داستان‬

‫هتاب کشف الغطاء هد بد دستور حضرت عبیالبهاء‬

‫محمی قزوینی ابتیا بد شرح مختصر‬ ‫ّ‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫بههرا‬

‫میهرزا یحیهی ازل ب ه هد‬

‫‪665‬‬


‫نابان ابوالفض هل‬

‫بودا است‪ ،‬معهذا هیکل‬

‫گلپایگهانی و سهیّی مه ه هی‬ ‫گلپایگ هانی نگاش ه هتد ش ه هیا‬

‫م ب هارک ب ه هیون ذ ه هر گ ل ه هد و‬ ‫شکایتی بد نهایت رأ ت‬

‫اش هارا گرد ی هیا اس ه هت ‪ .‬در‬

‫و محبّ ت آنان را پذیر تد و‬

‫توسط‬ ‫ّ‬

‫سالها‬

‫اخیر نیز ایاد‬

‫قیی امرا‬ ‫ب ه هالیوز‬

‫لطف عمیمشان را شامل‬

‫حال ایشان نمودا انی ‪.‬‬

‫ن هاب حس هن‬ ‫ه ت ه هابی ب ه هد ز ب ه هان‬

‫بهر حال چون این دو‬

‫انگلیسی موسوم بد ادوارد‬

‫نوش ه هتد ب ه ه هیش از شص ه ه هت‬

‫ج ‪ .‬براون و دیانت بهائی‬

‫س ه هال پ ه ه هیش در محیط ه ه هی‬

‫‪E.G. Browne and‬‬ ‫‪the‬‬

‫اهلید و‬ ‫تعص بات‬ ‫ّ‬ ‫هد آثار ّ‬ ‫خص ه هومت ب ه ه هر عل ی ه ه هد ام ه ه هر‬

‫نگاش ه هتد‪ ،‬و در آن نک ه هات‬

‫ا لٓه ه ه ه هی در آن حکمفرم ه ه ه ها‬

‫مهههههم و حقههههایق تهههههاریخی‬ ‫ّ‬

‫بودا بد چاو رسییا و از‬

‫‪Faith‬‬

‫‪Baha’i‬‬

‫ح ه ه ه هوا‬

‫را ه هع ب ه هد دوران پ ه ه هس از‬

‫آن عظم ه ه ه ه هت و‬

‫شهادت حضرت اعلهی و‬

‫ه ه هالل مر ه ه ه ه هز می ث ه ه ه هاق‪ ،‬و‬

‫الی ههههههت‬ ‫ازل و ّع ّ‬

‫نکاتی مربوط بد اقامتشان‬

‫دع ه ه ه هو‬

‫اصحاب و یارانش در اس هتانبول را مش هروحًا ب ی هان‬

‫در پایتخت یکی از ممالک متر ّقی اروپا بد چشم‬

‫داشتد است ‪ .‬مطالعءه این اثر نفیس شبهات منیرن‬

‫مهم‬ ‫میخورد لذا درخور تو ّ د و از هت تاریخی‬ ‫ّ‬ ‫می باشی ‪.‬‬

‫آنست هد بد اقرار خود قزوینی در‬

‫الکاس هاشانی را در ‪ 78‬صفحد هد همد هس در‬

‫تمین الملک‬ ‫چون در این یادداشتها از‬ ‫ّ‬ ‫متعص هه یههاد شههیا‬ ‫متمس هک و‬ ‫بهد عنههوان بهههائی‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫اس هت ‪ .‬با ی ه هی ی هادآور ش ه هود ه هد مش ه هارالید ب هد ع ن ه هوان‬

‫تصور می هرد از ناشر آن ادوارد براون است‬ ‫ابتیا‬ ‫ّ‬

‫متأس ههفاند‬ ‫متهر م هم ههراا هیکهل مبههارک بهود ولههی‬ ‫ّ‬

‫حض هرت ع ب هیالبهاء پ هس از نش هر ا ی هن ه ت هاب ب ه هودا‬

‫امر دور ا تاد ‪.‬‬

‫در نقطای الکااس و س هایر نوش هتده ها‬ ‫می هنی ‪ .‬ال‬

‫ازل ی هان را ر ه هع‬

‫مقیمءه هتاب نقطی‬ ‫این خاطرا (و نیز در منابع دیگر) ّ‬

‫خ ه هود او (قزوینهههی ) نگاش ه ه هتد اس ه هت و مالق ه هات ب ه ه ها‬

‫غرور و عوامل دیگر باعث انحراف او گردیی و از‬ ‫*‬

‫است ‪.‬‬ ‫ام ههها آنچههههد در نوشهههتده ه ه ها‬ ‫ّ‬

‫مح ّم هههی قزوینههههی و‬

‫عبّ اس ا نی‬

‫(‪ 6340- 6210‬قمر ) معروف بد‬

‫تق ه هیزادا ب ه هد چش ه هم م ه ه هیخ ه هورد لط ه هف و عنا ی ه ه هت‬

‫عبیالبهاء پسر ارشی میرزا حسینعلی نور‬

‫معروف‬

‫حق آنان است هد هرچنی بد‬ ‫حضرت عبیالبهاء در ّ‬

‫است ‪ .‬تو لّ هی عبهیالبهاء در ش ه‬

‫پ هنجم‬

‫اقرار خودشان نسبت بد امر و تاریخ آن خیمتی و‬

‫مشوق براون در طبع‬ ‫محبّ تی ننمودا و حتّی قزوینی‬ ‫ّ‬ ‫مصحح آن‬ ‫مقیمد و‬ ‫نقطی الکاس‪ ،‬و خود نویسنیءه ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪661‬‬

‫بد بهاءا‬ ‫مههاد‬ ‫هج هر‬

‫االولهههی س ه هنءه ه ه هزار و دویس ه هت و شص ه هت‬ ‫قم هر‬

‫مط هابق س هنءه ‪ 6844‬م هیالد‬

‫ب هودا‬

‫است در طهران در مح لّءه عربها در خانءه شخصی‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫به ه ه هاءا ‪ ،‬و م ه ه هادرش ه ه ه هد‬

‫منفیّ ههه ین و محبوس ه هین غ ی ه ه هر‬

‫نو ابههههد و‬ ‫مشههههور بهههودا بهههد ّ‬

‫از ملههههد عبّ ههههاس ا نهههههی‬

‫ّاو لهههین زن بههههاءا‬

‫حقوق عمومی آزاد شینی‬

‫اسههههت‬

‫صاح‬

‫ام الکائ ن هات‪ ،‬و‬ ‫ّ‬ ‫ملق بهد بهد ّ‬ ‫ملق‬ ‫خود عبّ اس ا نی‬ ‫ّ‬

‫تر مد بود هد در‬

‫رمض ه ه ه ه ه ه هان ‪6960( 6328‬‬

‫عک ههههها‬ ‫مهههههیالد ) در دروازءه ّ‬

‫ب ه ه هودا اس ه ه هت ب ه ه هد غص ه ه هن‬

‫ق ه هیم ب ی ه هرون نه ه هاد و ب ن ه ها‬

‫اعظ ه هم ‪ .‬از ا ی ه هن زن یع ن ه ه هی‬

‫مس ه ه ها رت ب ه ه هد اط ه ه هراف را‬

‫بهههرا‬

‫نو ابههد پسههر دیگههر‬ ‫ّ‬ ‫بههاءا متو لّ ههی شهیا بههودا‬

‫گ ه هذارد و اب ت ه هیاء ب ه هد مص ه هر‬

‫اس ه هت موس ه ه هوم ب ه ه هد م ی ه ه هرزا‬

‫ر ت و از آنجا بد سویس و‬

‫بهد غصههن‬

‫سپس بد لنین و پس از آن‬

‫اطه ر هد در حیات پیرش‬ ‫در س ه ه ه هنءه ‪۲۱۶۶‬‬

‫مجید ًا‬ ‫بد پاریس و از آنجا‬ ‫ّ‬

‫بد مصر و از آنجا در اوایل‬

‫سن ‪ 69‬سالگی‬ ‫قمر در ّ‬ ‫عک ا وت نمودا است‪.‬‬ ‫در ّ‬

‫از‬

‫ملق هه‬ ‫و ّ‬

‫مههی‬ ‫به ه ه هاءا‬

‫س ه ه هنءه ‪ 6962‬م ه ه هیالد‬ ‫مص ه هر ب ه هد ط ه هرف آمریک ه ها‬

‫ش همالی حر ه ه هت ه ه هرد و در‬

‫دومین زن بهاءا زنی‬ ‫ّ‬

‫ملق بد بد مهی علیا‪ ،‬و از این‬ ‫بودا است موسومد یا ّ‬

‫زن سد پسر برا‬

‫بهاءا‬

‫بو ود آمیا بودا است‪:‬‬ ‫دو م‬ ‫بهد غصهن اهبهر‪ّ ،‬‬

‫ملق‬ ‫ّاول میرزا‬ ‫محمی علی ّ‬ ‫ّ‬ ‫سو م میرزا یاءا ‪ .‬مابین این سد‬ ‫میرزا بییع ا ‪ّ ،‬‬ ‫عب هاس ا نهی‬ ‫بهرادر بها بهرادر چهارمشهان ّ‬

‫صهاح‬

‫اواس ه هط هم ه هان س ه هند وارد نیو ی ه هورک ش ه هی و پ ه هس از‬ ‫گ هردش و موعظ ه هد در بس ه هیار‬

‫از ش ه ههرها‬

‫آمریک ه ها‬

‫ب هاالخرا در اواخ هر س ه هنءه ‪ 6962‬ب هد ارو پ ها مرا ع ه هت‬ ‫نمود و در ‪ 64‬دسامبر از سنءه مذهورا بد لیورپول‬ ‫وارد ش هی و از آنج ه ها در ر ی ه هان ‪ 6963‬ب ه هد آلم ه هان‪،‬‬ ‫دیگر از بالد ارو پ ها‬

‫تر م هد بع ه هی از و ه هات پ ه هیر در خص ه هوص انش ه هینی‬

‫اطریش‪ ،‬مجارستان و بسیار‬

‫بهاءا در ریاست بهائیّد مخالفت بسیار شییی‬

‫سیاحت نمود و از آنجا در اواسط سنءه ‪ 6963‬بد‬

‫خود‬

‫مصر و از آنجا بد حیفا برگش هت و آنج ها را از ا ی هن‬

‫را ث ه هابتین م ه هی خوان ن ه هی و ات ب ه هاع ا ی ه هن س ه هد ب ه هرادر را‬

‫عک ا‪،‬‬ ‫ّ‬

‫مسهم اة بهد گهوهر‬ ‫سو مین زن بهاءا زنی بودا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫مقر نهائی خود قرار داد بجا‬ ‫تاریخ بد بعی ّ‬ ‫می ت سفر عبیالبهاء از ماا رمضان سنءه‬ ‫و مجموع ّ‬

‫‪ 6329‬ه ه هد از لس ه هطین ب ه هد ط ه هرف مص ه هر و ارو پ ه ها و‬

‫ز‬

‫مجهی دًا بهد‬ ‫محهر م ‪ 6332‬ههد‬ ‫آمریکا سفر نمود تا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫رو‬

‫داد و از این هت اتباع عبّ اس ا نی‬

‫ناقضین ‪.‬‬ ‫خانم و معرو د بد حرم هاشی ‪ .‬از این زن بهاءا‬

‫مسم اة بهد روغیّ ه د خ هانم اوالد دیگ هر‬ ‫یک دختر‬ ‫ّ‬ ‫نیاشتد است ‪.‬‬

‫در اواس هط س هنءه ‪ 6908‬م ه هیالد‬ ‫عثمانی و خلع سلطان عبیالحمیی رو‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫ه هد انق ه هالب‬ ‫داد تمام‬

‫لس هطین مرا ع هت ه هرد دو س ه هال و س هد م هاا و چ ن ه هی‬

‫روز‬

‫بود ‪.‬‬ ‫و ات عبّ اس ا نی صاح‬

‫تر مد در بیست‬

‫االول سهههنءه ههههزار و سیصهههی و چههههل‬ ‫و هفههتم ربیهههع‬ ‫ّ‬ ‫‪667‬‬


‫مط هابق ‪ 28‬ن هوامبر ه ه هزار و نهص هی و بیس هت و ی ه هک‬

‫بد ه لّی محجوب مانیا بودم ‪ .‬تا یک روز آقا سیّی‬ ‫محمی شیخ االسالم گیالنی شوهر خواهر مرحوم‬ ‫ّ‬

‫سن ‪ 78‬شمسی و‬ ‫میالد بودا است در حیفا در ّ‬ ‫‪ 80‬قمر ‪ ،‬و در بل هرمل باال حیفا و مشرف‬

‫م ی هرزا ه هریم خ ه هان رش هتی و ب ه هرادرش مرح هوم س ه هردار‬

‫مزار منسوب بد باب می ون شی ‪.‬‬

‫من صحبت بد‬

‫بر آن در ن‬

‫انشهههین او در‬

‫پههس از و ههات عبّ هههاس ا نههی‬

‫ریاسهت بهائیّ هد (چهون اوالد ذههور‬ ‫ا نهی‬

‫بهرا‬

‫مهی ت ه ه ها ق ب هل از و هاتش دیگ ه هر ه هی‬ ‫ّ‬

‫عبّ هاس‬

‫ب ه هاقی‬

‫نمانیا بودا است و دو پسر صغیر او هر دو در صغر‬

‫محیی هد منزل من آمیا بود در‬ ‫مههن گفههت خبهههر دار‬

‫هههد عبّ هههاس ا نههی‬

‫رئهههیس‬

‫تعج‬ ‫بهائیان در پاریس است؟ گفتم ند و خیلی‬ ‫ّ‬

‫ه هردم ‪ .‬گف هت ب ل هی قر ی ه‬

‫دوازدا روز اس هت ه هد در‬ ‫‪۱‬‬

‫پاریس و منزلش هم نزد ی هک پاس هی از محهالّ ت‬

‫و ات هردا بودا انی) ب هر‬

‫معروف پاریس اس هت ‪ .‬م هن هورًا مک ت هوبی ب هد ده ت هر‬

‫او شههوقی‬

‫قییمی پاریسهی مهن‬

‫محمیخان محالّ تی از ر قا‬ ‫ّ‬ ‫و از بهائیان متجاهر معتقی بیین طریقد نوشتد از او‬

‫آقاسههیی حسههین بههن‬ ‫هههد زو ههءه آقههامیرزا هههاد بههن‬ ‫ّ‬ ‫حا ی میرزا ابوالقاسم بودا است (و این شخص‬

‫عب ههاس‬ ‫خهواهش هههردم هههد وسههیلءه ر ههتن بههد منههزل ّ‬ ‫ا نی را اگر ممکن است برا‬

‫من راهم بیاورد و‬

‫اخیر یعنی حا ی میرزا ابوالقاسم برادر زن ب هاب‬

‫اگر الزم است رخصتی ب هرا‬

‫م هن از او بگ ی هرد ب هد‬

‫سن یکی بعی از دیگر‬ ‫ّ‬ ‫وصههی ت خههود او نههوادءه دختههر‬ ‫حسهه‬ ‫ّ‬ ‫پسر‬

‫ا نی‬

‫عب اس ا نی‬ ‫یائید خانم دختر صلبی ّ‬ ‫ّ‬

‫ب هودا اس هت) ب هد ان ش ه هینی او منتص ه‬

‫ش هی و ا ی ه هن‬

‫عک ا است ههد از قهرار‬ ‫خیال اینکد اینجا هم مثل ّ‬

‫متخههر ین اونیورسههیتءه اهسههفورد‬ ‫شههوقی ا نههی از‬ ‫ّ‬ ‫بودا است در انگلستان و در سنءه ‪ 6364‬هجر‬

‫توس هط واسهطد و بعهی از‬ ‫معروف مالقات رئیس بد‬ ‫ّ‬

‫متو ّلی شیا و در مرض موت عبیالبهاء و هنوز در‬

‫( شنبد ‪ 64‬اهتوبر ‪ )6966‬خ هود ده ت هر‬

‫اهس هفورد ب هودا اس هت و خ هانوادءه او ب هد تعج ی هل ب هد‬

‫اهس هفورد نوش هتنی ه هد و‬

‫را ب هد اس هرع م هایمکن ب هد‬

‫حیفا برگرداننی ولی بر اثر ه نی ها‬

‫راا یک ماا‬

‫بعی از و ات ع ب هیالبهاء ب هد حیف ها رس هیی و ا گ هر ا ی هن‬ ‫تاریخ تو لّی او صحیح باشی پس او عالً یعنهی در‬

‫هس‬

‫ردا ظهر‬

‫محمی خان مزبور بد منزل ما آمیا تقریر نمود ههد‬ ‫ّ‬ ‫وسیلد و واسطد و هس ا ازا هیچک هیام از اینه ها‬ ‫الزم نیست‪:‬‬ ‫هرهد خواهی گو ب یا و هرهد خواهی گو برو‬ ‫هبر و ناز و حا‬

‫اسفنی ‪ 6327‬بایی پنجاا و چهار سال داشتد باشی‪.‬‬ ‫مالقا‬

‫شر‬

‫با عبا‬

‫افنای عباالبهاء در پاریس‬

‫در ششم اهتوبر ‪ 6966‬میالد راقم این سطور‬ ‫‪۲‬‬

‫عبیالوه اب قزوینی از هالران سویس‬ ‫محمی بن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وارد پ ه هاریس ش ه هیم و ب ه هد مح ه ه‬

‫و هی‬

‫ورود ب ه هد ز ه ه هامی‬

‫یک هفتد در منزل مانیم‬

‫بیرون نر تم لهذا از اخبار ار ی و سماو‬

‫‪668‬‬

‫و دربان بیین درگاا نیست‬

‫قرار گذاشتیم هد ردا صبح ساعت ‪ 9‬رنگی‬ ‫اتفاق هم بد منزل عبیالبهاء برویم ‪ .‬ردا‬ ‫آمیا بد ّ‬

‫من‬

‫سخت مبتال گشتد قری‬

‫رخصت و ا ازا بایی باشی ‪.‬‬

‫شهههوال‬ ‫ص ه هبحی (یکشههنبد ‪ 65‬اهتهههوبر ‪ 6966‬مطههابق ‪ّ 26‬‬

‫اتفهاق‬ ‫‪ ) 6329‬دهتر‬ ‫محمی خان بد منزل آمهیا بهد ّ‬ ‫ّ‬ ‫بوسیلءه رااآهن زیرزمینی ( مترو ) وارد منزل عبیالبهاء‬

‫واقع در نمرءه چهار هوچءه هامئونس‪ 3‬شییم ‪ -‬منزل‬ ‫و‬

‫در خانءه عالی یییالبنائی است با تمام لوازم‬

‫راحت ییی از آسانسور و برق و قالی در پلکان و‬ ‫تلفون و غیر ذ لک و آپارتمان وسیعی است دارا‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫ش ه هش هف ه هت اط ه هاق و ش ه هایی بیش ه هتر و دو س ه هالون و‬

‫سالون (چون دو سالون بود تو در تو یکی بزرگتر هد‬

‫خیلی مج لّ هل ‪ .‬وارد داالن آپارتم هان ه هد‬

‫خود او عالً آنجا بود و یکی دیگر هوچک) زن و‬

‫موبلها‬

‫متفرق دو بد دو یا سد یا چهار‬ ‫شیم دییم در داالن‬ ‫ّ‬

‫هر دستد با یکییگر مشغول صحبت انی و بد آمی و‬ ‫ر ت هسی تو ّ هی نیارنی ‪ .‬هورًا دانس هتم ه هد م ث هل‬ ‫مج هالس رو ه هدخ هوانی ا ی ه هران اس هت ه ه هد هس هی ب ه هد‬

‫م ه هرد ایرا ن ه هی و مص ه هر‬

‫و آمریک ه هائی و انگلیس ه هی و‬

‫رانسو و غیرهم قری‬

‫بد سی و پنج نفر بود‪ ،‬هد‬

‫بیشترش هان زن بود ن هی‪ ،‬رو‬

‫ص هنی لیه ها هم هد س هراپا‬

‫گه وش ص ه هامت و س هاهت نشس ه هتد‪ ،‬ا ب هیًا ص ه هیا یی و‬

‫هسی نیست دعوت یا اخبار قبل الوقت یا هارت‬

‫حسی از هسی بلنی نمیشی ‪ .‬مخصوصًا ایرانیه ها‬ ‫ّ‬ ‫غالبًا با هالا ایرانی و دستها همد بر سیند مثل‬

‫ر یق همراا من هم داخل یکی از آن ا تماعات‬

‫هانمها‬ ‫مجسمد بیحرههت و راسهت نشسهتد بودنهی ّ‬ ‫ّ‬ ‫الط ی ه هر‪ ،‬و نگ ه هاا ایش ه هان هرهس ه هی ب ه هد‬ ‫علههی رؤسهههم ّ‬

‫دادن یا استیذان و نحو ذ لک هی در هار نیست ‪.‬‬ ‫سرپا‬

‫داالن گشتد تقریبًا از نظر من گم شی ‪ .‬قری‬

‫شش دقیقد سرپا حیران ما نیا ایستادا نمی دانستم‬

‫ش ه هخص خ ه هودش ب ه هود و ه هی الواق ه هع ممک ه هن ب ه هود‬

‫چد بکنم ‪ .‬ناگاا نظرم بد یکی از آشنایان پارسالءه‬

‫مجس همد اشهتباا هنهی از بهس‬ ‫شخص ایشان را بهد‬ ‫ّ‬ ‫بیحرهت و بیصیا و بیعالمات حیات بودنی ‪.‬‬

‫هههوانی اسهههت از اههههل شهههیراز و بههههائی متصههه ّل بی‬

‫من آهستد وارد شیا سالمی هردا خواستم همان‬

‫ملق هه‬ ‫پهاریس خهود ّ‬

‫تمهین الملههک ا تهاد هههد‬ ‫بهد‬ ‫ّ‬

‫است‪ ،‬بد طرف او ر تم و او هم همینکد مرا دیی‬

‫عب ههاس ا نههی‬ ‫پهائین سههالون بههزر ینشهینم ههورًا ّ‬ ‫برخاستد توا ع نمایانی از من نمودا گفت‪ :‬باال‬

‫بایی خیمت عبیالبهاء رسیی؟ گفت همین ا ال ٓن در‬

‫بفرمائ ی هی‪ ،‬ب ه هاال بفرمائ ی هی ‪ .‬م ه هن ق هیر‬

‫ب ه هاالتر ر ت ه هد‬

‫سالون تشریف دارنی بفرمائیی سالون ‪ .‬این را گفت‬

‫خواستم بنشینم باز گفت‪ :‬باال بفرمائیی‪ ،‬اینجا‬

‫و ورًا یک صنیلی برد و در س هالون‪ ،‬بع هی از ن ه یم‬

‫بفرمائ ی ه هی ‪ .‬و ص ه هنیلیی را ب ه هاال‬

‫دقیقد برگشت و گفت بفرمائیی ‪ .‬من داخل سالون‬

‫طرف راست خود اشارا هردا من برا‬

‫تأم ههل او را‬ ‫ش هیم چش ه همم ب ه هد ع ب هیالبهاء ا ت ه هاد ب ه هال ّ‬

‫ایستادا نمانی ورًا ر تد آنجا یی هد نشان دادا بو د‬

‫ورًا بد طرف من آمی و دست داد ‪ .‬من گفتم چطور‬

‫مکرر در بعضی‬ ‫شناختم زیرا هد عکسش را سابق‬ ‫ّ‬

‫مج لّدها و روزنامدها و در بعضی هت‬

‫نشستم‪ ،‬قری‬

‫دس ه هت خ ه هود در‬ ‫اینک هد او‬

‫دو سد دقیقد احوال پرسی گرم هی از‬

‫دییا بودم و‬

‫من هرد هد عین عبارتش یادم نیست و گفت من‬

‫عم امءه بسیار هوچک‬ ‫چشمم آشنا با قیا ءه او بود ‪ّ .‬‬

‫احوال شما بودم گفتنی هد شما در پاریس‬

‫ویا‬

‫اصح یک دور ق هط پارچ هءه‬ ‫مولو بلکد بد عبارة‬ ‫ّ‬ ‫سفیی رو یک ینءه سفیی پیچییا بر سر‪ ،‬و یک‬

‫هردم هد او از هجا مرا‬

‫تعج‬ ‫نیستیی‪ ،‬من قیر‬ ‫ّ‬ ‫م ه هی ش ه هناختد اس ه هت ه ه هد در غ ی ه هاب م ه هن از پ ه هاریس‬

‫ر ن ه هگ ب ه ها‬

‫احوالپرسی هردا است‪ .‬بعی بد کرم رسیی هد این‬

‫لبّ ههادءه بسههیار وسههیع ( آبیسههت) قه ه هوا ا‬

‫آستین ها‬

‫بسیار راخ ب هر ت هن ب ها ر ی هش و ابروه ها‬

‫سفیی ماننی پن ب هد‪ ،‬و چش همه ها‬

‫درخش هان ت ی هزبین و‬

‫اینکد موا قی بر موا قین خود بزعم خود بیفزاینی‬

‫مرداند‪ ،‬تقریبًا از نم [شکل] صورت‬

‫ب هد ا ی هن مع ن هی ه هد چ هون مس هیو دریف هوس از اینک ه هد‬

‫ی ه ه هک ص ه ه هنیلی مخم ل ه ه هی در‬

‫نقطی الکاس را من چاو هردا ام و متن ارسی آن‬

‫س هالون پش ه هت ب هد پنج ه هرا نشس هتد و اط ه هراف‬

‫مقیمههءه ارسهههی آن را از‬ ‫را نیههز تصههحیح نمهههودا و ّ‬

‫چهرءه قو‬

‫تولس ه هتو ‪ ،‬در رو‬ ‫ب هاال‬

‫قرا شایی نوعی نگ زرگر‬

‫بودا اس هت ب هرا‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪5‬‬

‫‪669‬‬


‫مقیمههههءه انگلیسههههی همههههین هتههههاب و ن ی ه ه هز از س ه ه هایر‬ ‫ّ‬

‫نوشتجات مرحوم ادوارد براون بر آن ا زودا ام بد‬

‫ه لّی مسبوق بودا است لهذا بد مح‬

‫عبّ اس ا نی‬

‫داشت و بایستی با سریشم آن تر مد‬

‫را بد این ملد چسبانی ‪.‬‬ ‫بار‬

‫اینکد من‬

‫مضمون سخنان او از آنجا هد من شنییم‬

‫اذن دخول خواستد ام بد عبیالبهاء گفتد بودا هد‬

‫بط هور اختص ه هار ا ی هن ب ه ود ه ه هد ب ن هی اس ه هرائیل در قع ه هر‬

‫این شخص هد ا ال ٓن اذن دخ هول م هی طل ب هی هم هان‬

‫ظلمت رو ر تد بودنی و با یکییگر دائمًا در نگ‬

‫ناشر نقطی الکاس بسیار منفور شماست‪ ،‬ولی وقتی‬

‫متعی د می پرستیینی‪،‬‬ ‫و نزاع و یال بودنی و ا ل ٓهءه‬ ‫ّ‬

‫هد وارد شی شما برا‬

‫ل‬

‫قل‬

‫او هی‬

‫او نیاوریی‪ ،‬لکن او (یعنی دریفوس ) برا‬

‫بد رو‬ ‫اینکد در‬

‫خیاونهی حضههرت موسهی را ب ه هرا‬ ‫رس هتاد و ایش ه هان را از واد‬

‫ه هیایت ایش ه هان‬ ‫ه هاللت ب ه هد ش ه هاهراا‬

‫سالون در آن دقیقد حا ر نباشی از در دیگر بیرون‬

‫ه ه هیایت رس ه هانیی ‪ .‬پ ه هس از ق ه هرون عی ی ه هیا بواس ه هطءه‬

‫ر تد و پس از ورود من باز وارد شی و با چشم با من‬

‫دنیاپرستی علما‬

‫حض هرت‬

‫تع ه ه هار ی نم ه ه هود م ث ه ه هل اینک ه ه هد ا ال ٓن از خ ه ه هارن وارد‬

‫موسی اسی گردیی و آلت ل‬

‫میشود ‪.‬‬

‫گشت لهذا حضرت عیسی روح ا‬

‫عبیالبهاء ورًا تو ّ د بد او نمودا از قریند معلوم‬

‫شی هد مشغول نطق ب هودا ا ن هی یع ن هی ع ب هیالبهاء ب هد‬

‫بنی اس هرائیل م هذه‬

‫منفعت هشیشان‬ ‫ظاهر گردیی و‬

‫هان خ هود را در س هر ا ی هن ه هار گ هذارد ‪ ...‬و هههذ لک‬ ‫سههیی علههی‬ ‫حضهرت رسههول و سههپس بههزعم ایشههان ّ‬

‫س هایرین س هراپا گ هوش اس ه هتماع م هی هن ن هی‪ ،‬و م ت ه هر م‬

‫محمی باب و بهاءا و خود او الخ ‪...‬‬ ‫ّ‬ ‫بار پس از اتمام این نطق دست مرا گر تد بد‬

‫نطق ارسی بد رانسد دریفوس بودا اس هت ‪ .‬و ل هی‬

‫ا ی ه هن س ه ها لون‬

‫ارسی نطقی می هردا مشتمل بر مواعظ و تبلیغ و‬

‫آن س ه هالون ه ه هوچکتر دیگ ه هر در ن ه‬

‫دریفوس گفت من خجالت می هشم تر مد ه هنم‬

‫ب هزر‬

‫محم هی هههد از دوسهتان قهییم مهها و‬ ‫در حض هور م ی هرزا‬ ‫ّ‬ ‫خیلی عالم است ‪.‬‬

‫غیرم ه هذهبی ه ه هردیم‪ ،‬و م ه هن چ ن ه هی س ه هؤال را ه هع ب ه هد‬

‫ع ب ه هیالبهاء رو ی ه ه هش را ب ه ه هد م ه هن ه ه ه هردا گف ه ه هت‪:‬‬ ‫مش ه هغول ص ه ه هحبتی ب ه ها حض ه ه هرات ب ه هودیم بع ه ه هی از‬

‫ب ه هرد و مبلغ هی ب ه ها ه هم ص ه هحبتهها‬

‫متفرق ه هءه‬ ‫ّ‬

‫سو م‬ ‫عیلید (چون در آن حین مشغول طبع لی ّ‬ ‫اسم ّ‬ ‫هان گشا‬

‫و ینی بودم هد عمیءه مو وعاتش‬

‫در خص ه هوص اس ه همعیلیّد اسههت) از او هههردم یعنههی‬

‫مفص هالً خهیمت شهما مهیرس هم ‪ .‬ا گ هر م ی ه هل‬ ‫صهحبت‬ ‫ّ‬

‫اس همعیلیّءه ع ل هی ش هامات‪ ،‬او هم هد را هواب م ت هین‬

‫در ت ی هد ظلم ه هت هرو ر ت ه هد بود ن ه هی ‪ ...‬م هن گف ه هتم ب ه هد‬

‫ه هردم د ی ه هیم ه هورًا اخ ه هم او در ه ه هم ر ه هت و از آنه ه ها‬

‫واس هطءه اینک هد ت ه هازا وارد ش هیا ام م ه هانع از ا ی هن ه ه هار‬

‫همیشد بد یحیائیان تعبیر می هرد و هرگز ایشان را‬

‫دریف هوس تر م هد‬

‫ازلیان نمی گف هت ‪ .‬بع هی از او پرس هییم اینک هد در‬

‫دنبالءه نطق خود را گر تد‬

‫ا ی هران مع هروف اس هت ه هد س هی ب هاب را ب هد دس ه هتور‬

‫ملد بد ملد با ارسی صیح شمر دا می گفت و‬

‫العمل حضرتعالی از اطراف طهران بد بل هرمل‬

‫دریف ه هوس حاص ه هل آن م ل ه هد را ب ه هد رانس ه هد تر م ه هد‬

‫م ش هرف ب ه هر حیف ه ها آوردا ا ن ه هی و آنج ها د ه هن ه ه هردا ا ن ه هی‬

‫می هرد و غالبًا تر مد خیلی دور از لفظ بود و ب هد‬

‫راست است؟ صریحًا وا حًا واب داد هد بلی‬

‫زحم ه هت م ه هی ت ه هوان گف ه هت ربط ه هی ب ه ها اص ه هل مط ل ه ه‬

‫م هن در س ه هنءه هالن (هههد راقهم ایههن سهطور عههالً سههنءه آن‬

‫داریی برا حضرات تر مد هنیی هد بنی اسرائیل‬

‫است‪ ،‬خوب است همان آق ها‬ ‫بفرماینی ‪ .‬عبّ اس ا نی‬

‫‪620‬‬

‫صحیح داد ‪ .‬بعی چنی سؤال از او در باب ازلیان‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫مقارن اولتیماتومها‬

‫بخاطرم نمی آیی) این قضیّد را ا را هردم ‪.‬‬ ‫بعی از صحبتها‬

‫بار‬

‫متفرقد مرا بد ناهار‬ ‫ّ‬

‫نگاا داشت و از ملد غذا‬

‫سر سفرا آبگوشت‬

‫بود با نخو دها‬

‫اعلی هد‬

‫بسیار لذیذ‬

‫بسیار پزا‬

‫مشهور روس بد ایر ان ب هرا‬

‫اخ ه هران مس ه هتر شوس ه هتر آمریک ه ها یی ب ه هود ه ه هد عواق ه‬ ‫وحشتناک آن و هشتار تبریز و دار زدن ثقهلل االسالم‬ ‫در روز عاشورا‬

‫مساو‬

‫سال ‪ 6330‬قمر هجر‬

‫در پ هاریس و ه هودش بس هیار ن ه هادر اس هت‪ ،‬و چ ن ه هیین‬

‫با ‪ 36‬دسامبر ‪ 6966‬مس هیحی در موق هع ورود م هن‬

‫مرتبءه دیگر هم چد منزل او و چد منزل دریف هوس و‬

‫بد استا نبول مسموع شی ‪.‬‬

‫عب ههاس‬ ‫زو ه هد اش مس ه هز ب ه هارنی دریف ه هوس ب ه ها حض ه هور ّ‬

‫ناه ه هار ی ها ش ه هام مهم ه هان ب هودم‪ ،‬ت ه ها اینک ه هد از‬

‫ا ن هی‬

‫پاریس خارن شی ‪.‬‬

‫در موقع بودن من در پاریس روز‬ ‫عب اس ا نی‬ ‫وعیا بد دیین ّ‬

‫ب هر حس ه‬

‫عبیالبهاء رئیس رقءه‬

‫بهائیهان ر هتم و مشهار الید ص هبح یک هی از روزه ها ه ه هد‬ ‫ت ه هاریخ تحقیق ه ه هی آن در خ ه هاطرم نیس ه ه هت و هم ه ه هان‬

‫*‬

‫در همان اوقات هد من در پاریس بد مالقات‬

‫مصادف یادداشتها روس بد ایران بود مرا در‬

‫سههیی حسهههن‬ ‫ّ‬

‫منزل خود هد عمارتی پاهیزا ب هود (م هی گفت ن هی ب هد‬

‫ع ب ه هیالبهاء نایههل شهههیم نههاب آقههها‬

‫تق هیزادا س ه هفیر س هابق ا ی ه هران در ل ن هین در همانج ه ها‬

‫م هاهی چه ه هارهزار را ن هک یع ن ه هی ‪ 610‬ل ی هرءه ط ه هال‬

‫تشریف داشتنی و ایشان نیز بد مالقات او ر تنی و او‬

‫انگلیسی هراید هردا) پذیر ت ‪ .‬از دهلیز بد اطاق‬

‫با نهایت تجلیل و احترام ایشان را پذیر ت و من‬

‫محل پذیرا یی عمومی و خطابدها‬ ‫بزرگی هد گویا‬ ‫ّ‬

‫اهنون در طهران از ایشان خواهش نمودم هد آنچد‬

‫او بود داخل شیا و از آنجا نیز بد اطاق هوچکتر‬

‫از آن مالقات ا ال ٓن بد خاطر ایش هان ما ن هیا اس هت‬

‫هد اطاق خواب او بود ر تم ‪ .‬در آن اطاق‬

‫مرحمت رمودا برا‬

‫درن در مج ّلءه یادگار بر رو‬

‫چ ن هی ص ه هفحد هاغ ه هذ مرق ه هوم دار ن ه هی‪ ،‬ایش ه هان ن ی ه هز ب ه هد‬ ‫علمی هههههد‬ ‫عادتشههههان در مسهههههارعت در امههههور نا عهههههءه‬ ‫ّ‬

‫خ ه هواهش م ه هرا بج ه ها آورد ن ه هی و ص ه هل ذ ی ه هل رامرق ه هوم‬ ‫رمو دنیهد ذیالً بد عین عبارت درن میشود‪:‬‬

‫دیگر‬

‫خ هواب خی ل ه هی ع ه هالی م ه هرا ب هد گرم ه هی پ ه هذیر ت و ت ه ها‬ ‫حوالی ظهر صحبت هردیم ‪.‬‬ ‫در این بین معی در اطاق بزر‬

‫بیرون آم ین او م هع ش هیا بود ن هی و چ هون پ هذیرا یی‬ ‫عم هومی او ق هیر‬ ‫رانسو‬

‫تفصیل مالقا‬

‫آقای تقی زاده با عباالبهاء‬

‫از استانبول‪ ،‬هد در آنجا از ّاول وریءه‬

‫سهال مزبهور بههد ایهن طههرف توقّ هف داشههتم‪ ،‬بنها بههد‬

‫دع هوت مرح ه هوم ح ه هان ع ل هی قلیخ ه هان س ه هردار اس ه هعی‬

‫بختیهار‬

‫مهی ت همهی(گویها دو یها‬ ‫بهد پهاریس ر هتم و ّ‬

‫سد هفتد ) در پاریس بودم (در این بین سفر‬

‫د ی هر ش هی مس هیو دریف هوس یه هود‬

‫خاص او تو‬ ‫از اتباع‬ ‫ّ‬

‫اطاق خواب آمی و‬

‫دست بد سیند ایستادا گفت‪ :‬نفوس منتظرنی ‪.‬‬

‫ظاهرًا در اواخر سال ‪ 6966‬مسیحی بود هد‬ ‫این ان‬

‫ب هد انتظ هار‬

‫چنی‬

‫عبیالبهاء اعتنا زی اد‬

‫نکردا گفت‪ :‬باشی و‬

‫باز دنبالءه ص هحبت ب ها م هرا گر هت ‪ .‬از مط هالبی ه هد‬ ‫خاطرم می آیی صحبت شی یکی آن بود هد من از‬ ‫او پرسییم هد از قرار معلوم شما طال‬

‫آزاد‬

‫در‬

‫ایران هستیی و از این هت آیا سزاوار نیست هد‬ ‫اتباع شما بد دستور شما در مواقع الزمد بد آزاد‬

‫روزا بد لنین نمودا و بد پاریس برگشتم و بعی باز‬

‫طل ب ه هان سیاس ه هی ا یرا ن ه هی ( غیهههر بههههائی) همراه ه ه هی و‬

‫از پاریس بد استانبول عودت نمودم) این اوقات‬

‫مساعیت هننی مثالً در انتخابات و غیرا؟ واب‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫‪626‬‬


‫داد ه هد م ها اص هو الً آزاد‬

‫را دوس هت دار ی هم ب هرا‬

‫اینکد نعمتی از نعم ا ل ٓهی است و نزد خیا مطلوب‬ ‫اس هت و ل ه هی ن هد ب ه هرا‬

‫ب ه هد پیش ه هر ت و‬

‫اینک هد آزاد‬

‫تمین الملک‬ ‫مجلس عالوا بر میرزا اسیا خان‪ّ ،‬‬

‫هم حضور داشت لکن چیز‬

‫من شی این بود هد از شام خبر‬

‫تعج ه‬ ‫ههد باعهث‬ ‫ّ‬

‫نشی و همینطور‬

‫انتشار امر ما همک می هنی بلکد بالعکس امر ما‬ ‫در محیط غیر آزاد بهتر پیشر ت می نمایی ‪ .‬مطل‬

‫تصههور‬ ‫مههی تی مشههغول صههحبت شههییم مههن هههد‬ ‫تها ّ‬ ‫ّ‬

‫م هی ه ه هردم ش هام درس ه هت در س هاعت هش ه هت ص ه هرف‬

‫ب هد مع ن ه هی نق ه هل ش ه هی و ع هین ع ب ه هارات در خ ه هاطر م ه هن‬

‫می شود (بنا بر معمول رنگستان ) و گرسند هم ب هودم‬

‫نیست ‪.‬‬ ‫بعی از چنی روز آقایان میرزا اسیا‬

‫متحیر شیم و چون هرچد منتظر شیم خبر‬ ‫ّ‬

‫از شام‬

‫معمم و بد‬ ‫( ّ‬

‫تصور هردم هد مهن دیرتهر رسهییا ام و ش هام را‬ ‫نشی‬ ‫ّ‬ ‫خوردا انی ‪.‬‬

‫روس در طهران مستخیم بود ) از اص هحاب ع ب هیالبهاء‬

‫بعی از ساعتی عزیزا خان و من و ع ب هیالبهاء‬

‫ع ب هیالبهاء پ یغ ه هام‬

‫همانطور دامنءه صحبت را گر ت یم گاهی بواسطءه‬

‫لباس قییم ) و میرزا عز ی هزا‬

‫خ هان ورق ها (ههد در بانهک‬

‫ب هد د ی هین م هن آمی ن هی و از ا ن ه‬

‫مود ت آوردا گفتنی آقا خواهش دارنی شبی برا‬ ‫ّ‬

‫گرسنگی و قصی احتراز از مزاحمت زیاد خواستم‬

‫شام آنجا تشریف بیاوریی ‪ .‬من هم ا ابت هردم و‬

‫ب هروم و ل هی رو دربایس هتی م هانع ش هی ‪ .‬عاق ب هت بع ه هی از‬

‫موعود ر تم ‪ .‬در موقع آمین میرزا اسیا و‬

‫عز ی ه هزا خ ه هان پ ه هیش م ه هن‪ ،‬آنه ه ها از عالق ه هءه ش ه ه هییی‬

‫مههههی تی شههههایی در حهههههیود سههههاعت یههههازدا آقایهههههان‬ ‫ّ‬

‫اصحاب باز یگان یگان پییا شینی و نزدیک بد‬

‫عبیالبهاء بد ایران و استقالل آن صحبت نمودا و‬

‫نیمد ش‬

‫مش هحون ب هد‬

‫گفتنی آقا دائمًا می پرسی در روزنامدها چد خبر تازا‬

‫غذاها‬

‫اس هت و نگ ه هران اس هت یع ن ه هی از ه هت اولتیم ه هاتوم‬

‫( ههد گویهها پلههو اسههالمبولی یهها اسههم دیگههر دارد) گس ه هتردا‬

‫روس ‪( .‬گم هان ه هردم ه هد ا ی هن ح هرفه ها را بیش ه هتر از‬

‫شی‪ ،‬پس از صرف غذا بهاز بهد اطهاق ّاو لهی بهرا‬ ‫صحبت و صرف قهوا ر تیم و پس از ا ن هیهی ه هد‬

‫قلوب از این راا می گفتنی و چون‬

‫قهوا صرف شی آثار هسالت در عبیالبهاء ظاهر شی‬

‫در ش‬

‫بابت عادت آن طایفد بد صحبت مطابق م هذاق‬ ‫هرهس و ل‬

‫در وطن دوستی تشخیص دادا بودنی‬

‫متعص‬ ‫مرا‬ ‫ّ‬ ‫هد تمام کر و ذهرم معطوف آن مطل‬

‫شام خبر هردنی و سفرا ا‬

‫لذیذ و از آن ملد پلو مخ ل هوط ب هد قیم هد‬

‫و یکی از اصحاب او آهستد بد من گفت هد و‬

‫است این‬

‫عادت دارد بال اصلد بع ه ه ههی از شام میخوابی و از‬

‫نبءه آقا را ابراز می هردنی اگرچد البتّد شایی واقعًا‬

‫اینجا معلوم بود ه هد ز ن هیگی او ب ها ع هادت ایرا ن هی‬

‫هم عبیالبهاء بد اس هتقالل ا ی هران ب هیعالق هد ن ب هودا‬ ‫است) ‪.‬‬

‫اس هت ‪ .‬پ هس م هن برخاس هتم‪ ،‬و ل هی او پرس هیی ه هد آ ی ه ها‬ ‫اتومب ی هل دار ی ه هی؟ گف هتم پ ی ه هیا م ه هی ه هنم ‪ .‬و ل ه هی ق ب ه هول‬

‫ش ه هام ر ه هتم‬

‫نکرد‪ ،‬و با آنک هد خ هواب آ ل هود ب هود اص هرار ه هرد ه هد‬

‫بارنیگی بود و در س هاعت هش هت بع هی از ظه هر ه هد‬

‫منتظ هر باش ه هم ت ها یک ه هی از گماش هتگان او ب ه هرا‬

‫م ه هن‬

‫عزیمت هردم در خیابانها وسیلءه نقلیّد بد سهولت‬

‫تاهس ه هی ب ی ه هاورد‪ ،‬و آورد ن ه هی و س ه هوار ش ه هیا ب ه هد م ن ه هزل‬

‫ش ه هبی ه ه هد م ن ه هزل ع ب ه هیالبهاء ب ه هرا‬

‫بیست نیامی و انیک تأخیر‬

‫شی وقتی هد آنجا‬

‫رس ه هییم ( شهههایی هشههت و ربهههع یهها هشهههت و نههیم) د ی ه هیم‬ ‫عبیالبهاء با اصحاب خود منتظر من است و در آن‬

‫‪622‬‬

‫برگشتم ‪.‬‬ ‫صحبتها‬

‫او در آن ش‬

‫ش هیرین و دلک هش‬

‫بود‪ ،‬صحبت مذهبی چنیان بد م ی هان ن ی هاورد و از‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬


‫بچگی خود هرد‬ ‫اوایل عمر خود حرف زد و یاد از ّ‬

‫نگر تد است ‪.‬‬ ‫مؤد ب و معقول و بهد‬ ‫عبیالبهاء شخصًا بسیار‬ ‫ّ‬

‫و گفت هد مادرم یک دو قرا ن هی ی ها پ هول نق هرا ب هد‬ ‫گوشءه دستمال گرا زد و بد من داد هد بروم و آذوقد‬

‫ق هول مع ه هرو ف م ب هاد‬

‫بخ ه هرم‪ ،‬وق ت ه هی ه ه هد در هوچ ه هد م ه هیر ه هتم در بازارچ ه هءه‬

‫هننیگان تأثیر خوب داشت و بواسطءه اهتمامی هد‬

‫بچدها ریاد هرد‬ ‫هربالئی عبّ اسعلی طهران یکی از ّ‬

‫بد نظا ت و رعایت رسوم و آداب رنگی داشت‬

‫بچ هد بهابی! و ل ه هذا اطف هال ب هد م هن هج ه هوم‬ ‫ه هد یه ک ّ‬ ‫آوردنی هد بزننی و من خی ل هی ترس هییم و هرار ه هردم‬

‫آنها دنبال نمودنی تا خود را ب هد هر یه اس ( هشهتی)‬

‫آداب ب ه هود و در مالق ه هات‬

‫آبرومنی بود وق ت هی ه هد ب ها ع ب ها و ق ب ها‬

‫س هفیی خی ل هی‬

‫تمیز در خیابانها یا باغ راا میر ت تو ّ هد مهردم‬ ‫رانسد را ل می هرد ‪ .‬نسبت بد اینجان هم بد‬

‫خا ن ه ه هءه پ ه ه ه هیر ص ه ه ه هیرالعلماء (یع ن ه ه ه هی ظ ه ه ه هاهرًا پ ه ه ه هیر‬

‫احتر ام و ادب ر تار می هرد و در مالقات ّاول وقتی‬

‫مشروطی ت معروف بودنی یها‬ ‫بهبهانی هد در اوایل‬ ‫ّ‬ ‫شههایی ّههی آنههها) انههیاختم و در آن هریههاس نیم ه هد‬

‫رد شههههی و بیهههههرون ر ههههتم یکهههههی از‬ ‫معههههی بودنهههههی ّ‬ ‫اص هحاب او در دهل ی هز خا ن هد ب هد م هن گف هت ه هد آق ه ها‬

‫سیی عبیا‬ ‫صیرالعلماء و آقا میرزا محسن د اماد ّ‬

‫تاریک آنقیر مانیم تا هوچد خلوت شی و بد خاند‬ ‫آن بود ههد پهس از ر هتن‬

‫اتفاقات آن ش‬ ‫از ّ‬ ‫اص هحاب ع ب ه هیالبهاء ب هد گ ه هردش ه هد م ه هن و او تنه ه ها‬ ‫ش هما را پ ها‬

‫رم هودا ا ن هی م ها ب هد م ه هردم بگ هو ی یم ه هد ش هما ش ه هخص‬ ‫مصر‬

‫برگشتم و مادرم نگران شیا بود ‪.‬‬

‫مانییم موقعی هلفت رانسو‬

‫هد از اطاق خواب بیرون آمیا از اطاق بزر‬

‫هد‬

‫هستیی و هسی از آمین ش هما پ هیش ایش هان‬

‫مط ّلع نشود ‪.‬‬

‫در اواخ ه هر س ه هال ‪ 6962‬و‬

‫لک هن بع ه هی از چ ن ه هی‬

‫آمی و بد او گفت‬

‫اوائل سال ‪ 6963‬مسیحی ه هد او در ل ن هین ب هود و‬

‫تلف هن م ه هیخواه ن هی ‪ .‬از م هن پرس هیی چ ه هد‬

‫من هم بودم دیگر او را نیییم و بعی شنییم هد بد‬

‫می گویی و من تر مد هردم ‪ .‬واب داد هد عزیزا‬ ‫تلفن برود ‪ .‬من باز‬

‫خان را پییا هنیی و بگوئیی پا‬

‫او از دوس هتی م هن ب ها مرح هوم پرو س هور ادوارد ب ه هراون‬ ‫چیز‬

‫گفتد انی و او هد باطنًا نسبت بد مرحوم براون‬

‫تر م هد ه هردم ‪ .‬خ ه هیمتکار هواب داد ه هد در م ن ه هزل‬

‫از هت طبع و نشر هتاب نقطای الکااس و بعض هی‬

‫تمین برود ‪ .‬خیمتکار گف هت او ه هم‬ ‫نیست ‪ .‬گفت ّ‬

‫او ملول بود این مالل خاطر را نسبت‬

‫نیست‪ ،‬و عاقبت عبیالبهاء مجبور شی و پا‬

‫تلفن‬

‫ر ه هت (ظهههاه رًا یههههک زن امریکهههای ی بهائیّ ههههد ههههد ارسههههی‬

‫نوشتد ها‬

‫بد من بسط داد و ا‬

‫اعلم ‪.‬‬

‫ظ ه هاهرًا ش ه هبی ه ه هد پ ه هیش ع ب ه هیالبهاء ر ه هتم او از‬

‫مههیدانسههت صههحیت مههیهههرد ) و وق ت ه هی ه ه هد ن ه هزد م ه هن‬

‫عز ی هزا خ ه هان پرس هیی ه ه هد در روزنام هد ت ه هان و غ ی ه هرا از‬

‫برگشت گفت این ّاو لین مرتبد در عمرم بود هد با‬

‫ایران چد خبر است ‪.‬‬

‫تلفن حرف زدم‪ ،‬و نیز شرحی از خیمتکار رانسو‬

‫خ هود نق هل ه ه هرد ه هد ن ه هامزد‬

‫دارد و همیش هد هاغ ه هذ‬

‫م ه هی نویس ه هی و ح ه هاال چ ن ه هی روز اس ه هت از او هاغ ه هذ‬ ‫نیامیا و این دختر دائمًا گرید می هنی و همد را از‬ ‫گرید بد ستوا آوردا و خهود عبهیالبهاء او را تسه لّی‬

‫داد و گف ت هد هاغ هذ ب هد ت ه هو م هیرس هی و ل هی دخ ت ه هر آرام‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫پیام بهائی شمارا ‪2 ۳۴‬‬

‫■‬

‫یادداشتها‬

‫‪1-Clarens. 2 – Passy . 3-rue camoens. 4 – Fauteuil‬‬

‫‪ - 5‬هیپولیهههت دریفهههوس ‪ Hippoly te Drey fus‬یکههههی از‬ ‫یهودیان رانسد بود هد بههائی شهیا و بواسهطءه اینکهد وهیهل‬ ‫عهام بهائیهان پههاریس‬ ‫دعهاو و ّنط هاق خهوبی اسهت نماینهیءه ّ‬

‫است و احتمال قو میدهم هد االٓن هزو احیها نباشهی و‬ ‫چنیین سال باشی هد مرحوم شیا باشی‪.‬‬

‫‪623‬‬


‫صا و شصت سال مبارزه با آیین بهائی تاریخی حماسی و هتابی مستنی دربهارءه قهرمانهانی ههد‬ ‫نسل بعی از نسل با شجاعت و سربلنی‬

‫و در عهین حهال بها مظلومیّهت و هیاهار ظلهم را مقابلهد‬

‫هردنی و پیام ال ٓهی را در هان بلنیآوازا ساختنی‪ .‬هتابی هد تاهنون بد سد چاو رسییا و بد خاطر‬ ‫حقهایقی تهاریخی ههد بههرا‬

‫نخسهتین بهار در آن هاش گردیههیا از سهو‬

‫انییشهمنیان و نویسههنیگان‬

‫مورد استقبال گرم قرار گر تد است‪.‬‬ ‫بهائیان ایران مجموعءه ‪ ۲۲‬پژوهش از اساتیی دانشگاا ها و پژوهنیگان ایرانی و خار ی در مورد‬ ‫امعءه بهائی ایران از آغاز تا امروز و دستاوردها آن درزمیند ها‬ ‫میارس بهائی‪ ،‬بیمارستان ها و درمانگاا ها‬

‫تساو حقوق زنهان و مهردان‪،‬‬

‫بهائی‪ ،‬ایمان زردشتیان و یهودیان ایران بد دیانت‬

‫بهائی و پژوهش هایی دربارءه آزار و سرهوب بهائیان‪.‬‬ ‫اسناد بهائیان ایران هتابی بها یهک مقیمهءه دویسهت صهفحد ا‬ ‫محمههی ر ها شههاا پهله هو‬ ‫سهرهوب بهائیههان در زمههان‬ ‫ّ‬

‫و بهیش از هفتصهی سهنی از آزار و‬

‫در سههال ‪ ۲۳۱۳‬تها ‪ . ۲۳۳۲‬ایههن هتههاب قههط‬

‫اسهناد تههاریخی و دولتهی نیسههت بلکهد می ته هوان از خهالل آن بههد تهاریخ بهائیههان بیشهتر شهرسههتان ها‬

‫دست یا ت‪.‬‬ ‫رساتاخیز پنهاان بازگشهایی نسهبت آیین هها‬

‫بههابی و ب ههائی بها نهضهت روشهنفکر‬

‫ایهران‪ ،‬هتههابی‬

‫است با لحنی صریح و روشن‪ ،‬هد نفهوذ تفکهرات بهابی و ب ههائی را بهر هسهانی ههد اینهک رهبهران‬ ‫روشنفکر‬

‫ایران شناختد میشونی مینمایانی‪.‬‬

‫کتاب هایی برای عالقمناان به تاریخ بهائی‪ ،‬پژوهناگان‪ ،‬نویسناگان و دوس تان غیر بهائی شما‪.‬‬ ‫محل فروش‪ :‬بیشتر کتابفروشیها و کنفرانسهای بهائی و یا‪:‬‬ ‫‪info@baran.se‬‬ ‫‪info@ketabebahai.com‬‬


‫رشح عکساهی این شماره‬

‫ص ‪ :5‬عکس ه ه هی ه ه ه هد از حض ه ه هرت ع ب ه ه ه هیالبهاء در‬

‫صص ‪ :۶5- ۶2‬شن وحیت در انگل وود‪.‬‬

‫ص ‪ :۱۱‬با اح بّ اء اشتوتگ ارت آلمان ‪.‬‬

‫ص ‪ :80‬هنگ ه ه هام بازد ی ه ه ه هی از آسایش ه ه هگاا ده ت ه ه ه هر‬

‫شیکاگو گر تد شیا‪.‬‬ ‫ص ‪ :9‬نقشءه سفر‪.‬‬

‫ص ‪ :۱۶‬گراهههام ب هههل مخ ت ه هرع تلف ه هن ه ه هد ا تخ ه هار‬ ‫حضور پییا هرد‪.‬‬

‫توس هط ش ه هاعر‬ ‫ص ‪ :۱1‬طرح هی از ص هورت م ب ه هارک ّ‬ ‫معروف لبنانی خلیل بران‪.‬‬ ‫ص ‪ :۱9‬با بهائیان مینیا پولیس‪.‬‬

‫ص ‪ :۲5‬هنگام ایراد بیانات در هلیسا‬ ‫‪ Congressional Church‬شیکاگو‪.‬‬

‫مستقل‬ ‫ّ‬

‫ص ‪ :۳۱‬حضرت ورقءه مبارهءه علیا خواهر حضرت‬ ‫عبیالبهاء‬

‫ص ‪ :۳۲‬شهر اسکنیریّد ‪ -‬مصر در اوائل قرن بیستم‬

‫محمی عبیا مفتی امع االزهر‬ ‫ص ‪ :۳۳‬شیخ‬ ‫ّ‬ ‫ص ‪ :2۲‬پ هس از ا ی هراد خطا ب هد‪ ،‬در مقا ب هل مس ه هجی‬ ‫مسلمانان ‪ Woking Mosque‬در لنین‪.‬‬ ‫ص ‪ :29‬تنها عکس رنگی حضرت عبیالبهاء هد‬ ‫در امریکا برداشتد شیا‪.‬‬

‫ص ‪ :5۲‬نیو رسی امریکا‪ ،‬با معی از همراهان‬ ‫در منزل هنسول ا تخار‬

‫‪. Topkin‬‬

‫ایران آقا‬

‫توپکین‬

‫ص ‪ :۶0‬از چپ‪ :‬دهتر مود ‪ ،Dr. Moody‬هانی‬ ‫ت هرو ‪ ،Conny True‬هلیف ه هورد ب هارنی ‪Clifford‬‬ ‫‪Barney‬‬

‫ص ‪ :۶۱‬از چپ‪ :‬مار ث ها روت ‪ ،Martha Root‬ل هوا‬ ‫گتس ه هنگر ‪ ،Lua Getsinger‬م ه هاریون ه هک‬ ‫‪Marion Jack‬‬

‫ص ‪ :۶۳‬عکس ه هی از ه هوانی ملک ه هد م ه هار‬

‫رومان ی ه ها‬

‫‪ Queen Mary of Romania‬ه هد ب هد ام هر اق ب هال‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫‪621‬‬

‫احب ه اء در م ن هزل خ هانم ه ل ه هن‬ ‫ص ‪ :1۲‬ب ها معهی از‬ ‫ّ‬ ‫گودال ‪ Hellen S. Goodall‬در اوهلنی هالیفرنیا‪.‬‬ ‫سوینگل ‪ Swingle‬در هلیولنی‪ ،‬اوهایو‪.‬‬

‫ص ‪ :8۶‬لوئی بورژوا ‪ Louis Bourgeios‬مهنیس‬ ‫معمار مشرق االذهار شیکاگو‪.‬‬

‫صص ‪ :89- 88‬در مراسم گذاردن س هنگ ب ن ها در‬ ‫زم ه هین مش ه ه هرق االذهار ش ه ه هیکاگو‪ ،‬ویلم ه ه هت م ه ه هد‬ ‫‪. ۲۴۲۱‬‬

‫ص ‪ :9۱‬نتی توبین ‪ Nettie Tobin‬هد سنگ بنا‬ ‫مشرق االذهار را با خود آورد‪.‬‬

‫ص ‪ :92‬آقا ماهسول و همسرشان‬ ‫ص ‪ :9۶‬اطاق خواب حضرت عبیالبهاء در منزل‬ ‫ماهسول‪ ،‬مونترآل هانادا‪.‬‬

‫ص ‪ :98‬ورود‬ ‫مونترآل‪.‬‬

‫منزل خانوادءه ماهسول امروزا در‬

‫ص ‪ :99‬سرهار روحیّد خانم‪ ،‬دختر خ هانم و آق ها‬ ‫ماهسول و همسر حضرت ولی امرا ‪.‬‬

‫ص ‪ :۱0۱‬دهتر ویلیام پیترسن ‪William P eterson‬‬

‫رئیس دانشگاا مک گیل مونترآل‪.‬‬

‫ص ‪ :۱0۲‬ایاد‬

‫امرا‬

‫ان روبارتز ‪John Robarts‬‬

‫از اهالی هانادا‪.‬‬ ‫ص ‪ :۱0۶‬اتوموبیلی هد در مونترآل مورد استفادءه‬ ‫حضرت عبیالبهاء قرار می گر ت‪.‬‬

‫ص ‪ :۱01‬ا ی ه ه ه هاد‬

‫ام ه ه ه هرا زیگفر ی ه ه ه هی ش ه ه ه ها الخر‬

‫‪ Siegfried Schopflocher‬از اهالی هانادا‪.‬‬ ‫ص ‪ :۱08‬استین هالینز ‪ Austin Collins‬از بهائیان‬ ‫ونکوور‪.‬‬

‫سیی حسن تقی زادا‪.‬‬ ‫ص ‪ّ :۱۱۶‬‬ ‫محمی قزوینی‪.‬‬ ‫عالمد‬ ‫ص ‪ّ :۱۱1‬‬ ‫ّ‬ ‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬


‫بخش کوچک ی از منمومءه جناب محمود زرقانی مول ف‬

‫کتاب باای ال آثاار در تهنیات ورود حضار‬

‫عبااالبهاء‬

‫از سفر غرب به ارض اقا ‪ .‬متن کامل این قصیاه در‬ ‫پایان جلا دو باای ال آثار آماه است‪.‬‬

‫*‬ ‫مژدا هز ضل و عطا شمس لقا باز دمیی‬ ‫طلعت عهی بهاء باز ز رخ پردا هشیی‬ ‫گشت روز طرب اهل بهاء روز ییی‬ ‫روح قیسی نفسی تازا در عالم بیمیی‬

‫حق هیکل میثاق قرار‬ ‫ست در مرهز ّ‬

‫ز رخش باز شی ا الک بقا پر انوار‬ ‫*‬

‫آن هد بر صفحءه امکان رقم ضل نگاشت‬ ‫در اقالیم هان رایت یزدان ا راشت‬ ‫خیمءه صلح عمومی همد ا بر پا داشت‬ ‫بهد بر خاک در مالک الطاف گذاشت‬

‫هرد با مهر و و ا رو چو سو‬

‫تربت پاک‬

‫باز در درگد ذات قیم ا تاد بد خاک‬ ‫*‬ ‫سر بهاء رع قویم‬ ‫در حریم شد ان ّ‬ ‫هرد زار و منا ات چو با قل سلیم‬ ‫پاسخش داد مال قیم از عرش عظیم‬ ‫مد میثاق قییم‬

‫هی مهین غصن بقا ا‬

‫حق اسرار ا ل ٓهی ز تو ا شا گردیی‬ ‫ال ّ‬ ‫عالمی از نفس پاک تو احیا گردیی‬ ‫*‬ ‫از قیام ات همد آیات قیام اعال شی‬ ‫ز خطابات تو اعالم هی‬

‫بر پا شی‬

‫عالم قیس ز الحان تو پر آوا شی‬ ‫نغمءه بنیگیت از دل و ان اصغا شی‬

‫شاد باش ا‬

‫رخ نورانی و ا‬

‫شاد باش ا‬

‫م رحمانی و ا‬

‫پیام بهائی شمارا ‪۳۴۴-۳۴۳‬‬

‫س ّر قویم‬

‫ّر هریم‬

‫پیا بهائی‬

‫نشریّ ءه ماهاند محفل روحانی م لّ ی‬ ‫رانسد برا بهائیان‬ ‫*‬ ‫سال سی و چهارم‪ ،‬شمارءه هشتم و نهم‬ ‫شمارءه پیاپی ‪۳۴۴- ۳۴۳‬‬ ‫مشی ت ‪ ۲۶۴‬بییع‬ ‫عز ت و ّ‬ ‫ماا ها همال‪ ،‬اسماء‪ّ ،‬‬ ‫مرداد‪ ،‬شهریور و مهر ‪۲۳۴۲‬‬ ‫*‬ ‫نشانی هیأت تحریریّ د برا ارسال‬ ‫مقاالت‪،‬نامد ها و پیشنهادات‬ ‫‪P .O. Box 511‬‬ ‫‪1211 Genève 12, Switzerland‬‬ ‫*‬ ‫نشانی برا ارسال حق اشتراک‪ ،‬نامد ها‬ ‫مربوط بد اشتراک و تغییر نشانی‬ ‫‪Payám-i-B ahá’í‬‬ ‫‪B. P . 9‬‬ ‫‪06240 Beausoleil, France‬‬ ‫‪Fax: 33-493-784418‬‬ ‫حق اشتراک سالیاند برا هشورها اروپایی ‪ ۴0‬یورو‪ ،‬و‬ ‫برا خارن از اروپا ‪ ۴۴‬یورو است و یا معادل آن بد سایر‬ ‫ارزها‪.‬‬ ‫چگونگی ارسال مبلغ اشتراک‪:‬‬ ‫توس هط نماینههیگان مهها ‪ - 2‬بهها حوالههءه پسههتی ‪ - 3‬چههک‬ ‫‪ّ -6‬‬ ‫بانکی بد یورو بد حسهاب یهک بانهک رانسهو در و هد‬ ‫پیام بهائی ‪ - ۴‬مشترهین امریکا با ارسال چک دالر بد‬ ‫‪PAYAM’I B AHA’I‬‬ ‫‪P .O. BOX 62‬‬ ‫‪LAKE ZURICH, IL. 60047 - 9998‬‬ ‫توس ههط‬ ‫‪ - ۴‬بها ههارت اعتبهار ‪ Visa‬بهد یهورو ‪ - ۶‬مسهتقی مًا ّ‬ ‫بانک خودتان بد شمارءه حساب زیر با ارسال رسیی و نام‬ ‫خود بد نشانی ما‪:‬‬ ‫‪Payám-i-B ahá’í‬‬ ‫‪IBAN FR76 30003 01500-00037261910-30‬‬ ‫‪Adresse Swift (BIC): SOGEFRP P‬‬ ‫‪Bank Société Générale‬‬ ‫‪8 Ave. Jean Médicin‬‬ ‫‪06000 Nice, France‬‬ ‫کلی ءه اشتراک ها در اول هر سال میالدی‬ ‫تجایا میگردد‪.‬‬ ‫‪Payám-i-B ahá’í‬‬ ‫‪P ublié par l'Assemblée spirituelle‬‬ ‫‪Nationale des Bah�á‬‬ ‫‪ís de France‬‬

‫‪627‬‬


پیام بهائی، شماره ۳۹۳-۳۹۴، اگست- سپتامیر ۲۰۱۲  
پیام بهائی، شماره ۳۹۳-۳۹۴، اگست- سپتامیر ۲۰۱۲  

ویژه نامهٔ صدمین سالگرد سفرهای حضرت عبدالبهاء به غرب

Advertisement