Transport og logistik

Page 1

ANNONCETILLÆG FEBRUAR 2020

Transport & Logistik

Side 12

Side 14

Side 20

Nordcarrier:

Rybners:

Q8 Danmark:

Direkte til hele Norge året rundt

Fremtidens speditører uddanner sig i Danmarks energimetropol

HVO bidrager til den grønne omstilling i Tarm


2

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Carina Christensen, administrerende direktør i ITD. Foto: Tine Hvolby

ITD styrer dansk vejgodstransport mod en grønnere fremtid I

ITD deler vi den politiske målsætning om at reducere udledningen af CO2 i Danmark med 70 procent i 2030 og en fossilfri transportsektor i 2050. Vi har samtidig en klar ambition om, at Danmark og dansk vejgodstransport i år 2030 skal være internationalt kendt inden for anvendelse og udvikling af ny grøn teknologi, herunder innovative grønne løsninger inden for transport og logistik. Danske transport- og logistikvirksomheder har længe haft fokus på at sikre en øget effektivitet, hvor man undgår tomkørsler og udnytter kapaciteten bedst muligt til gavn for klimaet. Et resultat af den indsats er, at det nationale transportarbejde er steget betydeligt over årene, samtidig med at erhvervets CO2-udledning har holdt et stabilt niveau. Det vidner om et vejgodserhverv, der loyalt har arbejdet for at reducere erhvervets klimaaftryk, og det er vi meget stolte af. Det er en stor og vanskelig opgave at gennemføre en grøn omstilling af den tunge vejgodstransport, men opgaven er ikke umulig, og det handler om at få sat skub i samarbejdet om at finde visionære, fremtidssikrede og realistiske løsninger, som både vedrører den tunge vejgodstransport, men som også går på tværs af sektorer, så vi kan komme i mål med nedbringelsen af C02-udledningen. For ITD er det vigtigt, at den grønne omstilling af de tunge transporter sker på en gennemtænkt måde med respekt for branchens konkurrenceevne og dansk økonomi. For at indfri målene for den grønne omstilling har ITD udarbejdet sin egen klimaplan ”Dansk vejgodstransport mod en grønnere fremtid”. Klimaplanen er et led i ITD Vækststrategi 2030, der sætter retningen for fremtidig vækst i dansk vejgodstransport.

For os gælder det først og fremmest om at styrke klimaindsatsen i EU. Fælles europæiske regler er det vigtigste instrument til at sikre den grønne omstilling af vejgodstransportsektoren, uden at det går ud over danske transport- og logistikvirksomheders konkurrenceevne. For de er en garant for fair og lige konkurrencevilkår for alle transportvirksomheder – uanset, hvilket land virksomhederne kommer fra. På den måde er fælles regler med til at sikre, at vi undgår at havne i en situation, hvor man kan ”klimashoppe” mellem medlemslande. Det må og skal være hjørnestenen i dansk klimapolitik for den tunge vejgodstransport. ITD har derudover identificeret seks nationale indsatsområder, som er afgørende for, at transport- og logistikbranchen kan bidrage mærkbart til regeringens reduktionsmålsætning for 2030. Alle indsatsområder indgår naturligvis også i ITD’s europæiske klimaarrangement. Vi er her optaget af alternative drivmidler, optimal udnyttelse af produktionsapparatet, grøn infrastruktur, den grønne efterspørgsel, forskning og udvikling samt samspil med andre transportformer For de alternative drivmidler gælder det, at vi skal udnytte den eksisterende flåde mest optimalt samtidig med, at nye køretøjsteknologier kan understøtte erhvervets gradvise omstilling, så længe de grønne teknologier enten ikke er markedsmodne eller alt for dyre. Det skal blandt andet ske ved langt bedre afgiftsstruktur end i dag. I Danmark har transport- og logistikerhvervet på imponerende vis formået at holde drivhusgasudledningen på et relativt stabilt niveau på trods af et markant stigende transportbehov. En fortsættelse af den udvikling kræver, at der fra politisk side åbnes op for muligheden for at

anvende produktionsapparatet optimalt. Grøn infrastruktur kræver, at der foretages kloge og langsigtede investeringer i infrastrukturen og intelligente transportsystemer, hvor man både øger mobiliteten i samfundet og begrænser udledningen fra vejgodstransportsektoren. For at sætte yderligere skub i den grønne omstilling af de tunge transporter er det afgørende at øge den offentlige og private efterspørgsel på grønne transporter. For at gøre det lettere og mere overskueligt at købe grønne transportløsninger skal der udvikles langt bedre dokumentations- og udregningsværktøjer. Forskning og udvikling inden for grønne transport- og logistikløsninger skal styrkes. Det betyder konkret, at der skal udformes en langsigtet national strategi for transport- og logistikforskning med fokus på resultater, der kan anvendes direkte ude i virksomhederne. Samspillet mellem transportformerne sikrer et bæredygtigt transportsystem, hvor de forskellige transportformer spiller sammen, og hvor transporten foregår på den mest hensigtsmæssige måde. ITD’s klimaplan er et skridt på vejen til en grøn omstilling af vejgodstransporten, og potentialet er stort. Men for at komme i mål, kræver det et klart politisk medspil med klare mål og pejlemærker for, hvordan sektoren bedst muligt bliver omstillet i respekt for erhvervets konkurrenceevne og dets betydning for velstanden i samfundet.

Carina Christensen, administrerende direktør i ITD

Ansvarshavende redaktør Henning Andersen · henning@partnermedier.dk Projektleder Jacob Birk · jacob@partnermedier.dk Journalister Per Dalsjø Schmidt, Pia Bundgaard Hansen, Peter Klar.

Design Mogens Lauridsen · mogens@partnermedier.dk

Kære læser.

Grafisk produktion Satsform Grafisk produktion · info@satsform.dk

Indholdet i denne udgivelser er bl.a. blevet til i samarbejde med vores mange sponsorer og annoncører.

Udgiver

med at finde og skrive indhold til dig, som vi håber vil give dig god information og inspiration.

Vores tekstforfatterer og journalister har gjort sig umage

God læselyst!

Distribueret i samarbejde med Berlingske Media

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og farveafvigelser.

KOLOFON


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Transportaftale for et fair og holdbart arbejdsliv 3F Transport og DI har indgået forlig om ”Fællesoverenskomsten”, der omfatter havnearbejderne og en stor gruppe lagerarbejdere og chauffører på DI’s virksomheder.

F

orliget lægger linjen for en række andre overenskomster mellem 3F Transport og DI for cirka 40.000 ansatte på virksomheder i transportsektoren. 3F’erne på transportområdet har ønsket et moderne arbejdsmiljø til et arbejdsliv, alle kan holde til i længden, et opgør med usikre ansættelser samt højere realløn og mere frihed. Den fornyede overenskomst favner ønskerne. 3F Transport vil især fremhæve 4 punkter i den 3-årige aftale: 2.200 kroner mere i månedsløn Stigninger i timelønnen på transportområdet betyder, at månedslønnen for en 37-timers arbejdsuge stiger mindst 1.500 kroner over de næste tre år. Oven i kommer 700 kroner om måneden via forhøjelsen fra 4 til 7 procent til hver enkelt ansats særlige opsparing (fritvalgskonto). I alt giver det en direkte lønstigning på 2.200 kroner om måneden plus gennemslag på pension og feriepenge. 3F Transport forventer, at det hæver reallønnen væsentligt de næste tre år. (Se specifikke satser på vedlagte oversigt). Moderne arbejdsmiljø og bedre arbejdsvilkår Ansatte på transportområdet får et forbedret arbejdsmiljø og øget indflydelse på egne arbejdsvilkår. Det sker blandt andet via bedre vilkår for transportområdets arbejdsmiljørepræsentanter og bedre samarbejde om arbejdsmiljø, uddannelse og omstilling til ny teknologi på transportområdets virksomheder. Samtidig er det blevet aftalt, at landets buschauffører sikres ret til pauser og ordentlige pausefaciliteter. Det har buschaufførerne stået sammen om og kæmpet hårdt for i flere år. Det betyder blandt andet, at brud på reglerne om pausefaciliteter kan behandles fagretsligt og ende i Arbejdsretten. Det er en unik nyskabelse, at arbejdsmiljø, der normalt bæres af lovgivning, skrives ind i overenskomsten. Mere frihed i arbejdslivet Stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing (fritvalgskonto) fra 4 til 7 procent af lønnen betyder øget frihed til den enkelte. Dels kan midler fra kontoen fremover bruges til fravær, når børn skal til lægen eller ved barnets anden sygedag. Opgør med 0-timers-kontrakter og usikre ansættelsesvilkår 3F Transports og DI forpligter sig til at søge at løse en række udfordringer med usikre ansættelsesvilkår, såkaldte 0-timerskontrakter og omgåelse af overenskomsterne på transportområdet. Løsningerne skal findes i tæt samarbejde mellem 3F Transport, DI, virksomheder og tillidsvalgte, og parterne har forpligtet hinanden på at samarbejde om løsningerne skal være afsluttet inden 31. december 2021. 3F-forhandler: En fair pakke for fremtidens transport 3F Transport kalder fornyelsen af overenskomsten, ”en fair pakke for de ansatte i fremtidens transport”. ”På transportområdet er reallønnen steget hvert år siden finanskrisen var dybest i 2012. Den udvikling forventer jeg forstærkes. Vores medlemmer får som minimum en lønstigning på 2.200 kroner om måneden over de næste tre år plus gennemslag på pension og feriepenge. Samtidig får transportarbejdere mere frihed og fleksibilitet i arbejdslivet. Ikke mindst via stigningen fra 4 til 7 procent i den særlige opsparing, der kan bruges til løn, fridage til samvær med syge børn, opsparing til pension eller til seniorfridage”, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport. ”Vores medlemmer træder raske ind på arbejdsmarkedet. De skal naturligvis også vandre raske gennem arbejdslivet og komme raske ud i den anden ende. Derfor er jeg glad for, at vi får forbedret arbejdsmiljø og arbejdsvilkår væsentlig over de næste tre år. Ikke mindst med en styrkelse af vores arbejdsmiljørepræsentanter og mere indflydelse til

de ansatte på arbejdslivet og arbejdsvilkårene på virksomhederne. Samtidig vil vi nu afdække og søge at løse udfordringerne med usikre ansættelsesvilkår, 0-timerskontrakter og omgåelse af vores overenskomster sammen med DI”, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport. 3F Transport fremhæver, at der er klare forbedringer på vej til landets buschauffører. Dels med sikring af rettigheder til pauser. Dels fordi ret til værdige pauseforhold skrives ind i overenskomsten. Det betyder blandt andet, at brud på reglerne om pausefaciliteter kan behandles fagretsligt og ende i Arbejdsretten.

Vores medlemmer træder raske ind på arbejdsmarkedet. De skal naturligvis også vandre raske gennem arbejdslivet og komme raske ud i den anden ende. Jan Villadsen, formand 3F, transport

OK20: Transportforliget – satser og øvrige vigtige punkter: • Timeløn: Normaltimelønnen stiger 3,20 kroner per time 1. marts 2020, 3,20 kroner per time 1. marts 2021 og 3,15 kroner per time 1. marts 2022. (I alt 9,55 kroner). Heraf kan 0,50 kroner af lønstigningen hvert år (1,50 kroner) udmøntes via lokale lønforhandlinger. • Frit valg: Den særlige konto, der sikrer hver enkelt ansat frit valg mellem pension, frihed eller udbetaling som løn, hæves fra fire til syv procent af lønnen. Det sker med 1,00 procent 1. marts 2020, 1,00 procent 1. marts 2021 og 1,00 procent 1. marts 2022. • Øget frihed i arbejdslivet: Brug af særlig konto til frihed i arbejdslivet udvides til ret til fravær ved barns 2. sygedag og når barn skal til lægen. • Tillæg: Genetillæg stiger 1,6 procent 1. marts 2020, 1,6 procent 1. marts 2021 og 1,6 procent 1. marts 2022. • Lærlinge: Lønnen til lærlinge hæves med 1,7 procent 1. marts 2020, 2021 og 2022. Samtidig får lærlinge ret til pensionsindbetaling fra de fylder 18 år i stedet for den dag, de fylder 20 år. • Løn under sygdom: Perioden med sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 70 dage. Medarbejdere med over 3 års anciennitet kan ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn. • Udvidet forældreorlov: Forældreorlov tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov. • Planlagt uddannelse: Ansatte på transportområdet får nye muligheder for fleksibel planlægning af uddannelse i samarbejde med virksomhederne. Fyrede får bedre muligheder for uddannelse ved opsigelse.

3


4

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Logistikkonferencer sætter fokus på

innovation og digitalisering

Speditørernes særlige rolle som transportarkitekter giver dem helt unikke muligheder for at optimere forsyningskæderne. Det gavner både økonomien og klimaet. Logistikkonferencerne i Danske Speditører sætter fokus på, hvordan speditørerne kan blive bedre til det år for år.

A

dministrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak, fortæller at der, siden sidste års logistikkonference, er kommet en helt anden klimabevidsthed, end vi har set tidligere. ”Nu står det klart for enhver, at logistikoptimering og klimaansvarlighed er to sider af samme sag. Vi skal have mere godstransport, fordi alt tyder på, at efterspørgslen efter transportydelser formentlig kun vil stige. Men vi skal sikre, at det sker med mindre trafik og dermed mindre klimabelastning. Derfor kaster den nye klimadagsorden et meget klart lys på, at vi skal rette blikket mod metoder og modeller, der kan gøre transporten mere effektiv og intelligent. Og det er i al beskedenhed det, vores logistikkonferencer gør,” fortæller Martin Aabak ”Skal man koge speditørernes faglighed ned til en suppeterning, er det, at virksomheder med behov Vi skal have for godstransport trygt skal kunne mere godsforvente, at speditøren sørger for den mest optimale transportløstransport, fordi ning. Teknologien og digitaliserinalt tyder på, at gen er kommet så meget op i gear, at det i morgen vil være afgørende efterspørgslen at kunne andet og mere end det, efter transportder var kravene fra kunderne i går. holdning er, at man hellere ydelser forment- Min skal melde sig ind i kampen end at melde pas,” siger Martin Aabak. lig kun vil stige

Martin Aabak, adm. direktør Danske Speditører

Forstå din kunde og dyrk digital fitness Op til og under den seneste

logistikkonference i Danske Speditører blev der præsenteret resultater af et forskningsprojekt, der bygger på interviews med en lang række virksomheder inden for spedition og logistik. Derfor var der vægt bag ordene, da forskeren – lektor Agnieszka Zulewska – kunne beskrive de syv udviklingstrin, som små og mellemstore virksomheder skal være meget bevidste om. De første udviklingstrin handler om at skabe værdi for kunderne ved at forstå deres behov og deres udfordringer. De næste trin repræsenterer overgangen fra at være aktiv til at blive proaktiv. Her sættes f.eks. skræddersyede løsninger, der er tilrettelagt ud fa en dybere forståelse af kundernes dna, i højsædet. Hendes tre anbefalinger til de små og mellemstore virksomheder er: - Stræb efter effektivitet og gennemsigtighed - Arbejd med den digitale fitness - Sørg for at medarbejderne får mere og mere kundefokus Fra strategi til handling ”Sidste års logistikkonference gjorde det tydeligt, at innovation er nødvendigt, og at vinderne vil være dem, der forstår deres kunders situation og forstår hvordan man udnytter de nye teknologier. Næste skridt er så at udarbejde en skarp og klokkeklar digital strategi, som skal integreres i virksomhedens forretningsstrategi. Derefter skal der arbejdes benhårdt på at sætte handling bag”, fortæller Martin Aabak. Ifølge Martin Aabak er der grund til optimisme: ”Bare de seneste måneders stigende opmærksomhed på den grønne dagsorden vil betyde, at speditørernes spidskompetence – logistikoptimering for at udnytte transportmidlerne mest og bedst muligt – i fremtiden vil blive synliggjort og forhåbentligt værdsat på en ny måde. CO2-reduktion bliver i stadig højere grad noget, alle skal forholde sig seriøst til. Det gælder også for de virksomheder, der hyrer speditører til at planlægge og gennemføre effektiv godslogistik,” slutter Martin Aabak.

Martin Aabak, adm. direktør i Danske Speditører

Speditørerne – Hvem, Hvad, Hvor • Speditørerne er transportarkitekter og sørger for, at varer kan bevæge sig frit rundt i verden. De finder en vognmand, et rederi, en jernbaneoperatør eller et luftfartsselskab, som kan fragte gods fra A til B. • Speditøren er således transportbranchens software, der optimerer transportens hardware – transportmidlerne. • Set med speditørernes øjne, er lastbiler, skibe, fly og jernbaner byggeklodser, der skal sættes sammen, så resultatet bliver effektive forsyningskæder og logistikkorridorer til fordel for kunderne og deres konkurrenceevne. • Speditøren er transportarkitekten, der tænker miljø, sikkerhed, told og logistik optimalt ind i en effektiv forsyningskæde.


VI LEVERER DIN NÆSTE SOMMERBIL SÆSONLEASING HELT KORT Det kan godt vÌre, at temperaturerne stadig svinger mellem urimelig koldt og fuldt udnyttet sÌdevarme, men giv det et par müneder, sü leder du endnu en gang efter knappen, der folder kalechen ned. Det er sommer om ikke sü lÌnge. Det er tid til at tÌnke sÌsonleasing.

Ferrari California* Mdl. ydelse: kr. 7.995 Udbetaling: kr. 100.000

I Danmark er der lige nøjagtigt Ên sÌson, hvor det giver mening at køre sportsvogn eller cabriolet; om sommeren. Det er derfor en sÌsonleasingaftale er smart. Den strÌkker sig kun over de müneder, du rent faktisk skal bruge bilen.

BMW Z4 sDrive20i* Mdl. ydelse: kr. 2.995 Udbetaling: kr. 50.000

Jaguar F-Type S/C Coupe* Mdl. ydelse: kr. 4.995 Udbetaling: kr. 75.000

*SĂŚsonleasing med 6 aktive og 6 passive mĂĽneder.

Porsche 911 996 Turbo ¡ 2001*

Porsche 911 Carrera 4S¡ 2009*

Audi S5 3.0 Quattro Cabriolet ¡ 2010*

Porsche 911 Carrera 4S ¡ 2009*

SÆSONLEASING Mdl. ydelse: kr. 4.995 Udbetaling: kr. 80.000

SÆSONLEASING Mdl. ydelse: kr. 4.995 Udbetaling: kr. 50.000

SÆSONLEASING

SÆSONLEASING Mdl. ydelse: kr. 4.995 Udbetaling: kr. 50.000

Kolding Vejlevej 361 6000 Kolding

Axel Towers Jernbanegade 13 1608 København V

Mdl. ydelse: Udbetaling:

kr. 2.995 kr. 30.000

Tlf.: 70 20 69 25 www.scanleasing.com


6

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Vejen til grønnere kørsel Bæredygtighed og grøn kørsel er ikke længere bare buzz words. En stærk forbrugerinteresse i miljøet, effekten af klimaændringer og EU’s beslutning om at nedbringe de samlede CO2-udledninger med 40% inden 2030 har gjort det til et seriøst og nødvendigt fokusområde. Af Kirsten Tange

D

er er ingen tvivl om, at virksomheder med mange biler på vejene er nødt til at tage teknologiske hjælpemidler i brug for at leve op til klimakravene, men heldigvis indebærer det også en række fordele for dem selv at arbejde henimod en mere bæredygtig flåde. Hvad er en bæredygtig flåde egentlig? Når man taler bæredygtighed i transportbranchen, så gælder det i bund og grund om at minimere flådens negative påvirkninger af miljøet. Det kan indebære strategier som f.eks.: • Anvendelse af GPS-data til optimering af ruter og indsigt i bilernes drift • Fokus på kørselsadfærd • Indførelse af delebiler for medarbejdere • Proaktiv vedligeholdelse af køretøjer • Brug af alternative brændstoffer og transportmetoder Grøn kørsel kræver data For at nå målet om en bæredygtig flåde, har man brug for data. Ved hjælp af en GPS-baseret flådestyringsløsning får man indsigt i stort set alt, der vedrører driften af bilerne, deres udnyttelse og chaufførernes kørselsadfærd. Altsammen noget der har indflydelse på brændstofforbrug og miljøpåvirkning. Hos Fleet Complete, en af verdens førende telematikudbydere med mere end 600.000 abonnenter, fortæller salgsdirektør Preben Rasmussen, hvordan deres flådestyringsløsning har en række features, der allesammen understøtter målet om ”grøn kørsel”. ”Vi oplever en stigende interesse for bæredygtighed blandt vores kunder, og for mange er det blevet en konkurrenceparameter på lige fod med pris og service. Dels skal de leve op til nye og skrappe krav

for CO2-udledning, og dels forventer deres kunder, at de opfører sig miljømæssigt ansvarligt”, udtaler Preben Rasmussen. Undgå unødige kilometer Når snakken falder på flådestyring, er det sporing af biler og ruteoptimering, som de fleste tænker på. Det er også et oplagt sted at tage fat, når en virksomhed tager de grønne briller på. Bedre planlagning af kundebesøg, færre kørte kilometer og mindre tid brugt på vejene bidrager altsammen positivt til miljøregnskabet. Hav fokus på kørselsadfærd Også kørselsadfærd spiller en vigtig rolle. Brændstofforbrug og CO2udledning afhænger i høj grad af chaufførens kørestil. Høj hastighed, accelerationer og hårde opbremsninger forbrænder mere brændstof end nødvendigt og øger usikkerheden på vejen. Rapporter og alarmer i flådestyringssystemet får den slags aggresiv kørsel frem i lyset og giver mulighed for at coache de pågældende chauffører i en mere miljøeffektiv og økonomisk retning. Tomgang er en anden af de store syndere, når det kommer til CO2-udledning. Udover at det i mange danske kommuner er ulovligt at parkere i tomgang i mere end 1 minut, så udledes der flere giftige gasser end under kørsel, og der forbrændes let 1-2 liter brændstof i timen. ”Tomgangstider og CO2-udledningen for de enkelte biler kan aflæses direkte i systemet, og det kan betale sig at have fokus på dem! Vi har eksempler på vognmænd med ca. 50 biler, som har sparet op til 400.000 kroner om året ved at reducere deres tomgangstider”, fortæller Preben Rasmussen. Indfør delebiler til medarbejderne Carsharing, puljebiler, delebiler – kært barn har mange navne, men

uanset hvad man kalder det, er det et område i stærk værkst. Ved at reducere de samlede transportomkostninger med op til 30%, gør delebilsløsninger det muligt for virksomhederne at nedsætte antallet af biler på vejene og alligevel tilbyde bedre mobilitet for medarbejderne. Fleet Complete tilbyder en delebilsløsning, som giver detaljeret indsigt i udnyttelsesgraden af de enkelte biler på forskellige lokationer. Det gør det muligt at tilpasse flådens størrelse til de aktuelle behov, og dermed nedsætte omkostningerne til parkeringspladser, leasing, service o.l. Løsningen gør det ganske let for medarbejdere at reservere et køretøj via en app på deres mobiltelefon, hvilket betyder, at de altid har et egnet køretøj til rådighed lige netop når og hvor, de har behov for det. Husk olieskift og dæktryk Det er almindelig kendt, at dårligt vedligeholdte biler forurener mere. Manglende olieskift og forkert dæktryk kan koste dyrt; hvis dæktrykket ligger 0,5 bar under det optimale, kan det f.eks. øge brændstofforbruget med op til 13 %. (Kilde: FDM) Ved hjælp af alarmer og tracking af kørte kilometer, hjælper flådestyringssystemet med at holde styr på olieskift, servicedatoer og omkostninger forbundet med de enkelte biler. Høje vedligholdelsesomkostninger kan give et fingerpeg om, hvilken bil der skal udskiftes først. Elbiler og alternative brændstoffer Af alle nye teknologer udgør elbiler og alternative brændstoffer de bedste muligheder for at reducere miljøpåvirkningen, og alle flådeejere bør være godt i gang med overvejelserne omkring udskiftning af deres diesel- og benzindrevne køretøjer.


NOK? FÅ INDSIGT OG VÆRKTØJER MED EN GPS-LØSNING

GPS løsninger til danske kommuner

Fleet Complete har fokus på miljøet, når vi samarbejder med flådeejere verden over om at optimere deres forretning. Vores flådestyringsplatform indeholder en række features, der hjælper med at reducere miljøbelastningen, opnå bedre kørselsadfærd og nå mere med færre køretøjer. Ring til os for en snak om jeres behov eller læs mere på fleetcomplete.dk/green-driving

WWW.FLEETCOMPLETE.DK | 45 48 01 04


I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Foto: Colourbox

8

Partikelfiltre med adgang til miljøzoner For mange i branchen har det skabt utryghed, at ældre Euro 4 dieselbiler over 3.500 kg ifølge ny miljølovgivning, skal have monteret partikelfilter. Mange spørger sig selv om, hvilke filtre der kan påmonteres efter de eksisterende AdBlue eller EGR-systemer uden problemer. Af Pia Bundgaard Hansen

D

en 1. juli 2020 skærpes kravene til lastbiler og busser, der kører i miljøzonerne i landets storbyer – København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Det sker efter et bredt flertal fra politisk side har valgt at skærpe kravene yderligere til dieselbiler, der kører i miljøzonerne. Ifølge tal fra Brancheorganisationen DTL-Danske Vognmænd bliver omkring 1.000 danske lastbiler påvirket af de nye regler, hvilket svarer til hver femte af deres 1.800 medlemsvirksomheder. Vælg det rigtige filter Dog kan de store dieselbiler på 3.500 kg igen køre ind i miljøzonerne, hvis de får eftermonteret et godkendt lukket partikelfilter. –De nye euronormer bygger videre på de stramninger, som vi allerede har set de senere år. Bekymringerne opstår nu, fordi bilerne skal have et partikelfilter monteret efter deres eksisterende SCR-systemer, der benytter AdBlue. Og mange er i tvivl om, hvilket filter de kan vælge, fortæller Lars Tinggaard Johannesen, der repræsenterer HJS i Skandinavien. For Lars Tinggaard Johannesen, der har

HJS har leveret mere end 3.000 udstødningssystemer til producenter af tunge køretøjer. Lars Tinggard Johannesen, HJS

været med til at udvikle partikelfiltre i Danmark, var det ikke svært at tilslutte sig den tyske producent. HJS har deres egen partikelfilterteknologi, hvor filtrene er fremstillet af porøst metal, hvilket giver et meget holdbart filter, der samtidigt er nemmere at rense sammenlignet med keramiske filtre. Af samme årsag er HJS fx husleverandør til MAN, der har givet virksomheden MAN Truck & Bus Supplier Award for deres tekniske formåen og løsninger, der fungerer i praksis. – HJS har leveret mere end 3.000 udstødningssystemer til producenter af tunge køretøjer for at opgradere dem til EEV (Enhanced Environmental Vehicle) emissionsnormen, der var en forløber for Euro 6 normen. Her supplerede man netop køretøjsproducentens SCR/ AdBlue system (designet til at opnå Euro 4/Euro 5) med et partikelfilter. Da jeg så deres løsning, var det nok til at overbevise mig. De har ikke blot udviklet, men faktisk i årevis leveret partikelfiltre, monteret efter de EGR og SCR/AdBlue systemer, der sidder på bilerne i dag, siger Lars Tinggaard Johannesen. 1.200 partikelfiltre siden 2009 Hos Lavmands, der er en af Danmarks førende

Euronormerne sætter grænser for, hvor meget nye biler må forurene. Et af værktøjerne til at mindske forureningen fra biler, busser og andre køretøjer er de fælles europæiske krav, de såkaldte euronormer. Euronormerne sætter grænser for, hvor meget nye biler må forurene. Kilde: www.MST.dk Læs mere på www.lavmands.dk og se filtrene her www.hjs.com/en/

virksomheder indenfor opbygning, mekanik og service af transportmateriel, har de siden 2009 monteret mere end 1.200 HJS partikelfiltre på lastbiler, busser og maskiner. HJS, der har omkring 450 ansatte, har mange års erfaring og kompetencer inden for efterbehandling af udstødningsgas. Lavmands, der er landsdækkende, har tre værkstedsplatforme, hvor de blandt andet laver opbygninger, renser partikelfiltre på lastbiler og personbiler samt monterer partikelfiltre, så bilerne lever op til kravene. Den sidste opgradering til euronormen var betydelig lettere, fordi der kunne man sætte filteret direkte ind i lydpotten, men nu skal man være opmærksom på, at partikelfilteret fx ikke ødelægger balancen med bilens EGR (Exhaust Gas Recirculation.) – Det kan være både dyrt og besværligt at vælge den forkerte løsning. Et partikelfilter, der ikke passer eller er forkert monteret, kan stoppe til og derved øge bilens forbrug af brændstof eller i værste fald forårsage motorskader, fortæller Lars Tinggaard Johannesen. Allerede nu venter flere euronormer og dermed stramninger i horisonten; de træder i kraft i 2022.


FREMTIDEN ER ELEKTRISK

Kr. 399.900

0% MILJØBEKYMRING 100% REN KØREGLÆDE Oplev den innovative el-varebil fra MAN

Kør grønt og sænk samtidigt dine udgifter til både brændstof og service. Spækket med sikkerhedsudstyr – og masser af komfort.

5 ÅRS GARANTI

**

MAN eTGE – 100% el-varebil fra MAN Forbrug ved blandet kørsel: 215 WH/km. (WLPT)

A++

*Eksklusiv leveringsomkostninger. **MAN giver garanti på fem år eller 150.000 km., alt efter hvad der kommer først.

*


10

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. Vi repræsenterer 11.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet. Vi varetager vores medlemmers arbejdsgiver- og politiske interesser - både lokalt og globalt ved hjælp af hundredvis af aktive medlemmers opbakning og engagement. Se mere på www.danskindustri.dk

Transporten går klimavejen Danske transportvirksomheder har gennem mange år målrettet øget effektiviteten. Det er sket med baggrund i en stigende international konkurrence, men også fordi der har været og er økonomi i løbende at optimere driften.

D

et har blandt andet vist sig ved, at transporten er blevet mere energieffektivt og vi kører længere på literen. Men vi skal videre. Klimaet og navnlig målet om en reduktion af drivhusgasserne med 70% i 2030 betyder, at der er behov for nye initiativer, der kan reducere transportens CO2-udledning frem mod 2030. Det skal ske uden at reducere mobiliteten for varer og personer, så vi sikrer fortsat vækst, velstand og velfærd i Danmark. Derfor har vi i DI på tværs af alle sektorer fremlagt en ambitiøs 2030-plan for grøn vækst. Logistik og transport er væsentlige elementer for, at vi kommer i mål! Konkrete initiativer skal bringe os videre I DI Transport har vi fremlagt bud på initiativer, der kan reducere landtransportens CO2-udledning med 2,9 mio. tons CO2 frem mod 2030. Uden nye initiativer vil transportens CO2-udledning vil transportens CO2-udledning udgøre 12,5 mio. tons i 2030. Vi har brug for EU DI Transport foreslår navnlig, at der skal ske en udfasning af fossilt brændstof i EU. Transportsektoren – og ikke kun varebiler, lastbiler og busser – skal skifte de fossile drivmidler ud med andre drivmidler. Det vil navnlig være el, men også gas, brint og på sigt de såkaldte elektro-fuels. Når transportsektoren skal reducere klimabelastningen frem mod 2030, kræver det en fælleseuropæisk indsats både inden for forskning og udvikling, samt når det gælder regulering. Derfor skal den danske regering arbejde for fælleseuropæiske og ambitiøse målsætninger og virkemidler. Vedvarende energi ind i transporten Transportsektoren står med en pligtopgave i at reducere udledningen af drivhusgasser. Opgaven består i at skifte de fossile brændstoffer ud med vedvarende energiformer. Det er oplagt, at store dele af transportsektoren vil overgå til

Michael Svane, Branchedirektør Dansk Industri

elektricitet produceret ved sol- og vindenergi. Det gælder navnlig personbiler, varebiler og busser, mens den tunge trafik også ser andre veje såsom biogas, biodiesel og brint. På den korte og måske mellemlange bane skal der satses på en øget iblanding af bæredygtige biobrændstoffer. Bæredygtige biobrændstoffer i benzin og diesel skal øges for at reducere udledningen af drivhusgasser fra den eksisterende vognpark, indtil nul- og lavemissionsbiler er fuldt indfaset. Det skal gøres ved, at regeringen øger iblandingskravet af bæredygtigt biobrændstof til 10 pct. gennem en gradvis indfasning frem mod 2030. Gradvis skal der også iblandes mere elektrofuels, der er produceret på alternative drivmidler. Vi skal se på biogas i tung transport. Størstedelen af den tunge transport som lastbiler og busser kører i dag på diesel. Hvis udledningen af drivhusgasser fra branchen skal reduceres, er biogas et oplagt drivmiddel, men økonomiske barrierer står i vejen for øget udbredelse af biogas. Det vil også kræve, at der i naturgasnettet skal der iblandes mere biogas frem mod 2030. Afgiften på gas til tungtransport bør omlægges, så den er på samme niveau eller lavere end afgiften pr. km på diesel, og at der skal etableres en støtteordning til indkøb af lastbiler.

højere totalvægte på lastbiler, så der kan være mere gods på samme lastbil. Og Danmark har haft gode erfaringer med de 25 meter lange modulvogntog. Dette skal udbredes til resten af EU, og vi skal videreudvikle i Danmark ved at få adgang med modulvogntog til flere steder. Vi skal forbedre muligheden for at levere uden for myldretiden og der skal være flere pladser til aflevering af varer i byerne, så vareleveringen kan afvikles mere energieffektivt ved at nå flere aflæsninger pr. lastbil.

Vi skal have flere grønne indkøb – især fra det offentlige Vi skal sikre, at det offentlige når det indkøber transport går foran. Det offentlige har som én af de største indkøbere af transport en afgørende rolle at spille. De offentlige myndigheder skal sikre, at deres indkøb af køretøjer og transportydelser er CO2-neutrale i 2030. Offentlige tjenesters bilpark er på mere end 30.000 køretøjer, og der indkøbes hvert år transportydelser såsom bustransport, renovation og flextrafik. Ved at efterspørge og udbyde CO2-neutrale transportløsninger, kan det offentlige være med til at reducere udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren.

Vi skal være digitale En fortsat digitalisering er nødvendig for at vi fortsat kan optimere afviklingen af transporterne. Forsyningskæderne bliver mere globale og komplekse. Og derfor er digitalisering og eksempelvis teknologier som blockchain væsentlige bidragsydere i en fortsat effektivisering af transporterne.

Vi skal fortsætte med at være energieffektive Vi har brug for en fortsat mere energieffektiv godstransport. Godstransporter med lastbiler er blevet mere energieffektiv med

Vi skal være multimodale Vi har brug for en transportpolitik, der understøtter de såkaldte multimodale transporter, hvor vi kombinerer transportløsninger på vej med henholdsvis bane- og skibstransporter. Klimamæssigt vil det være en stor gevinst, såfremt vi kan flytte en del af landevejstransporten over på tog eller skib. Trods adskillelige tilløb har vi aldrig formået at få skabt tilstrækkeligt momentum, hverken politisk eller markedsmæssigt for en multimodal satsning i og ikke mindst til og fra Danmark.

Vi skal være teknologisk adrætte Ny teknologi og nye forretningsmodeller vil sætte en markant udvikling i transportsektoren frem mod 2030. Vi skal forstå og formå at tage i mod, men også at gribe disse spændende muligheder. Vi ser ind i en fremtid, hvor køretøjerne er autonomous, connected and electrified. Vi producerer ikke biler i Danmark, men vi har mange forudsætninger for at blive et testland for klimaeffektive løsninger.


Veje til vækst og bæredygtighed Vi favner regeringens målsætning om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70%. Det er en ambitiøs målsætning, som kræver klimapartnerskaber, hvor virksomheder, politikere og borgere arbejder sammen om konkrete løsninger. Vi skal gå ad kendte veje, men også træffe modige valg ved at gå nye veje. Blandt de veje, vi ser foran os, er:

En ambitiøs aftale om investeringer i Danmarks trafikale infrastruktur. Vi skal have en tiårig aftale med rullende planlægning med fokus på veje, kollektiv transport, cykling, nye mobilitetsformer og med et klimamål. Vi skal have et markant løft af investeringerne, og vi skal have én samlet forligskreds i Folketinget. Vi skal have en transportpolitik, der i langt højere grad har fokus på og investerer i samspillet mellem de forskellige transportformer. Multimodale transportløsninger, hvor både søtransport og banegodstransport understøttes, er et vigtigt bidrag til fremtidens mobilitet. Vi skal fremme togets rolle i transportsystemet. Og det gælder i den daglige pendling, men også når vi bygger den faste Femernforbindelse og en fast Kattegatforbindelse. Vi skal udfase de fossile brændstoffer i transportsektoren til andre og mere bæredygtige drivmidler. Det vil være elektrificering i form af el-busser i den kollektive transport, el-tog og elektrificering af baneinfrastrukturen. Personbiler skal i videst muligt omfang være nul- og lavemissionsbiler, hvor el er det primære drivmiddel. Og vi skal udbygge vores vejinfrastruktur til gavn for fremkommeligheden og sammenhængskraften i Danmark. For lastbilerne skal vi fremme biogas, men også brint på længere sigt.

Det kræver også afgiftsmæssige justeringer, så disse bæredygtige drivmidler kan fremmes i markedet. I luftfarten skal den fossile jetfuel erstattes af bæredygtige drivmidler i form af biobrændstof og på længere sigt elektro-fuels, el og andre potentielle drivmidler. Dansk luftfart har fremlagt en klimastrategi og forslag til en klimafond, der skal fremme skiftet til ikke-fossilt brændstof. Vi skal styrke fremkommeligheden i byerne ved at prioritere cykling, den kollektive transport, herunder i form af BRT-busløsninger og nye mobilitetsformer. Vi skal styrke indsatsen for grøn mobilitet i virksomheder, som vi ser i partner-skabet Moving People. International og national tilgængelighed og høj mobilitet for personer og gods er afgørende for, at vi i erhvervslivet kan skabe grøn vækst og beskæftigelse. Et transportsystem skal skabe mobilitet, fremkommelighed, samspil og tilgængelighed. Lokalt, nationalt og internationalt. Og det skal være bæredygtigt. Det er vindersporet for virksomhederne, borgerne og samfundet. DI Transport og Infrastruktur er erhvervslivets talerør for en infrastruktur i verdensklasse og for et bæredygtigt transportsystem, der sikrer sammenhængen i Danmark og det effektive samspil mellem alle transportformer.

H. C. Andersens Boulevard 18 | 1553 København V | Telefon: +45 3377 3377 | E-Mail: di@di.dk


12

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Nordcarrier leverer helst direkte. Det reducerer omkostningerne, er bedre for miljøet og gør det muligt for Nordcarrier at give kunderne høj leveringssikkerhed.

Direkte til hele Norge året rundt

Nordcarrier blev stiftet i 2006. Speditionsfirmaet har afdelinger i Måløv og Skanderborg og terminaler i Odense, Vejen og Aarhus. Lasten består af såvel stykgods som part/full load og kan være alt fra industrigods til dagligvarer. Nordcarriers indenrigschauffører er danske for at gøre kommunikationen let for alle. Alle danske chauffører har truckkort, så de selv kan læsse af på destinationen.

www.nordcarrier.dk

Nordcarrier styrker erhvervslivets godsforbindelse til hele Norge fra syd til nord med faste daglige afgange. Af Peter Klar

T

ransport- og speditionsfirmaet Nordcarrier tilbyder nu dansk erhvervsliv faste, ugentlige afgange til hele Norge – helt op til polarcirklen og byer som Tromsø, Bodø og Alta – to gange om ugen året rundt. ”Norge er et af Danmarks store samhandelslande, og faste, ugentlige afgange passer godt til vores måde at arbejde og levere service på. Vi benytter ikke mange terminaler,

Norge er et af Danmarks store samhandelslande, og faste, ugentlige afgange passer godt til vores måde at arbejde og levere service på Henrik Mikkelsen, direktør Nordcarrier men mange biler, og vi leverer helst direkte. Det reducerer omkostningerne, er bedre for miljøet og gør det muligt for os at give vores kunder høj leveringssikkerhed, fordi vi selv fragter godset hele vejen,” siger direktør i Nordcarrier, Henrik Mikkelsen. Nordcarrier har et kvalitetsmål om en leveringssikkerhed på mindst 98 procent for alle kunder. ”Det mål kan vi ikke garantere og opnå via eksterne terminaler. Direkte levering med vores egne biler minimerer

også risikoen for skader og giver i det hele taget mange fordele for vores kunder.”

til en afdeling. Vi tager det læs, der er tættest på, og kører med det i en pulje.”

Nordnorge er krævende Få speditionsfirmaer kører som Nordcarrier til Nordnorge hele året. Om vinteren kræver kørsel i Nordnorge særlig sprinklervæske, speciel diesel, kæder og ikke mindst erfarne chauffører, der har prøvet turen før og kan holde bilen i gang i 30 graders frost. ”Det er ikke bare lige til at få gods til Nordnorge. Den lange distance spiller også ind. I Nordnorge leverer vi typisk til modtagere 1.700 kilometer nord for Oslo. Mange andre speditører kører til en terminal i Oslo, hvor andre biler henter godset. Det er ikke godt nok for os, fordi vi kører med større partier og helst vil levere selv direkte,” siger Henrik Mikkelsen.

Ejerledere sikrer høj kvalitet Nordcarrier har afdelinger i Skanderborg og Måløv ved Ballerup, og Nordcarriers egne terminaler er placeret i Odense, Vejen og Aarhus. ”Men for os er tricket lidt at have biler og volumen nok til at undlade terminalen og i stedet hente godset direkte ude ved kunderne. Vi transporterer helst gods på tre-fire paller og opefter, som kan køres direkte. 80 procent af det, vi kører fra Danmark til Norge, henter vi ude hos kunderne,” siger Henrik Mikkelsen. Nordcarrier råder over cirka 190 biler. Ud over Norge og Sverige kører Nordcarrier meget til Nordeuropa, Tyskland, Benelux og Østeuropa. Som led i Nordcarriers koncept er der en ejerleder i hver afdeling. Det er med til at sikre, at kvaliteten altid er i orden.

Skandinavisk trekant For at optimere antallet af tom-km og begrænse kørslen med tomme biler mest muligt kombinerer Nordcarrier leveringer til Norge med transport til Sverige og retur til Danmark. ”Ofte er det ikke muligt at få det optimale læs retur direkte fra Norge, og så er trekantkørsel mellem Norge, Sverige og Danmark en god løsning. Det fungerer også fint, fordi vi i forvejen har mange opgaver i Sverige. Vi er hele tiden på jagt efter optimering og kører meget sjældent over 30 km med tom bil for at få et nyt læs.” Skal læsset fra Norge til Tyskland eller Østeuropa, finder Nordcarrier også ud af det. ”Modsat mange andre firmaer er vores biler ikke låst

Mange opgaver i Danmark Et af Nordcarriers store forretningsben er distribution i Danmark. Hver dag kører danske biler fra Nordcarrier omkring 150 læs fra centrallager til levering i butikker for store kunder, hvoraf mange har fokus på miljøet. ”Vi kan nå flere læs om dagen med samme bil, og på den måde optimerer vi antallet af tom-km. For stadig flere af vores store kunder er det vigtigt med god brændstoføkonomi og lav CO-udledning, så miljøregnskabet bliver forbedret.”


Dyrebar last fortjener det bedste Personlig kontakt, kort beslutningsproces og et øje for godset hele vejen frem til destinationen. Det er blandt de kendetegn der gør Nordcarrier til det foretrukne transport- og speditionsfirma for en lang række store og mindre virksomheder.

Daglige direkte afgange stykgods / fulload fra Danmark til

HELE Norge - også Nord Norge

Luft og søfragt

worldwide VI ER

SPECIALISTER på transporter indenrigs Danmark, Sverige og Finland samt Sverige til Norge V.V. samt transporter til/fra Tyskland, Benelux og Østeuropa.

Høje krav sikrer miljøet Miljøhensyn spiller en meget stor rolle for Nordcarrier. Derfor har vi en skrap miljøpolitik der stiller høje krav til vores chauffører, udstyret og samarbejdspartnere.

Måløv Byvej 229 | 2760 Måløv |Telefon (+45) 47 97 50 00 | info@nordcarrier.dk Godthåbsvej 23 | 8660 Skanderborg | Telefon (+45) 47 97 50 24 |pho@nordcarrier.dk

Forespørgsel fra Jylland/Fyn Kontakt venligst Per Holm Telefon: +45 4797 5024 pho@nordcarrier.dk Forespørgsel fra Sjælland Kontakt venligst Anders Harrild Telefon: +45 4797 5016 ah@nordcarrier.dk


14

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Fremtidens speditører uddanner sig i Danmarks energimetropol Nadja og Rasmus er speditørelever. De er arkitekterne bag fremtidens vellykkede transport på tværs af landegrænser. Lige nu er de på en uges skoleophold i Esbjerg. Af Per Dalsjø Schmidt

N

adja Kostow og Rasmus Emsvang er begge speditørelever hos Blue Water Shipping. Nadja arbejder på virksomhedens kontor i Esbjerg, mens Rasmus arbejder på kontoret i Aarhus. De er begge i gang med speditøruddannelsen, og derfor er de sammen med 17 andre elever på skoleophold på skolehjemmet Hermitage. Skolehjemmet ligger klods op og ned ad Vognsbølparken - Esbjergs store rekreative bypark. På skolehjemmet får de en uge ad gangen undervisning i brancherelevante fag som Transport, Lager, Økonomi, Logistik og Supplychain, Service og Transportjura. Syv gange skal de på skoleophold i løbet af de to år uddannelsen tager. - Det er lidt, som at være på lejrskole. Skoleopholdet er en god afveksling fra mit normale arbejde. Det er interessant at få ny teori og dele erfaringer med de andre på skolen, fortæller Nadja Kostow, som er student fra Rybners Handelsgymnasium i Esbjerg. Det synspunkt bakker Ramus Emsvang op om: - Jeg synes at skoleopholdene giver en genial kobling mellem job og uddannelse. På skolen lærer du teorien bag det, du arbejder med i dit job. - Du kan fuldstændig oversætte det boglige, vi laver på skolen til det praktiske, du laver på jobbet. Der er en virkelig klar kobling, og det er helt vildt fedt. Både Nadja og Rasmus supplerer kontoruddannelsen i Spedition med en akademiuddannelse i International Transport og Logistik, hvilket betyder at de får en akademiuddannelse oveni erhvervsuddannelsen. Derfor kan de efter endt eksamen tage en diplomuddannelse. Speditionsuddannelsen giver faglig og personlig udvikling - Ved at vælge akademiuddannelsen til forløbet, opnår de videregående kompetencer inden for international transport og logistik. Det er en fordel for både virksomheden og den enkelte elev, siger uddannelseschef for Rybners Handelsskole Marianne Kirk. Formålet med speditionsuddannelsens er at styrke den enkelte elev i deres daglige arbejde i virksomheden og give eleven en mulighed for mere udvikling på et personligt plan. Ifølge Marianne Kirk er ideen med uddannelsen at styrke elevernes kompetencer: - De bliver klædt på til at møde udfordringer i hverdagen og kundernes krav til høj professionalisme. For speditionsbranchen bliver mere og mere krævende, og kunderne stiller højere krav til virksomhederne. Det stiller store krav til medarbejdernes faglighed.

De kan koble teorien, de lærer os, til vores hverdag. Det er fedt. Rasmus Emsvang, speditørelev hos Blue Water Shipping

Fordomme og naturlige valg For Rasmus Emsvang var speditørvejen et naturligt valg: - Det lå lidt i kortene, at det var den vej jeg skulle gå. Jeg kommer fra en sejlerfamilie, så shipping og spedition passede godt til mig. Efter at være blevet student fra det almene gymnasium, begyndte Rasmus at læse erhvervsøkonomi. Men de mange timer med bøger, teori og skriftlige opgaver blev for meget. Som speditørelev fandt han den perfekte kombination: - Jeg har egentlig altid bare været rigtig glad for at arbejde. Men selvom du bare gerne vi arbejde, er det i dag nødvendigt at have bevis på, at du har en faglig viden.

Nadja Kostow og Rasmus Emsvang er begge speditørelever hos Blue Water Shipping. Nadja arbejder på virksomhedens kontor i Esbjerg, mens Rasmus arbejder på kontoret i Aarhus. - Som speditørelev kan jeg kombinere job og uddannelse. Begge dele er lige meget i fokus. Det er en fantastisk kobling. Nadja Kostow kommer modsat Rasmus ikke fra en sejlerfamilie. Hun havde sine egne fordomme om speditørfaget, som nær havde afholdt hende fra søge den vej: - Jeg havde første den opfattelse at speditør-jobbet kun var for mænd. Gode bekendte fik mig dog overbevist om at det ikke var tilfældet. At være speditørelev har da også vist sig at være det rette for Nadja, da hun trives i et job med fokus på at strukturere og organisere. Underviserne ved, hvad de taler om Både Nadja Kostow og Rasmus Emsvang er glade for den undervisning de får på skolehjemmet i Esbjerg: - Vores undervisere har meget erfaring fra branchen og den giver de videre til os, fortæller Nadja Kostow, og Rasmus Emsvang supplerer: - De kan koble teorien, de lærer os, til vores hverdag. Det er fedt. Undervisningen får mig til at tænke over, hvordan vi optimere på forskellig ting på min arbejdsplads. Det gør det klart for mig, hvor vigtig den viden, jeg får på skolen, er for mit arbejde. Underviserne på speditøruddannelsen har lang praktisk erfaring fra shipping-, spedition-, transport-og logistikbranchen. Rybners Handelsskole i Esbjerg udbyder fra 2020 kontoruddannelsen

Vores undervisere har meget erfaring fra branchen og den giver de videre til os Nadja Kostow, speditørelev hos Blue Water Shipping

Spedition, som giver eleverne mulighed for at tage en brancherelevant akademiuddannelse. Det første hold starter mandag d. 30. marts 2020, mens det næste hold speditørelever begynder efter sommerferien. Rybners Handelsskole har i forvejen et samarbejde med Blue Water Shipping om uddannelse af speditørelever, og et mangeårigt samarbejde med Danmarks Skibsmæglerforening om Shippinguddannelse.


www.rybners.dk

BLIV SPEDITØR

Tag din uddannelse på Rybners Handelsskole

Vil du gerne arbejde på tværs af landegrænser? Som kontoruddannet med speciale i spedition kan du få hele verden som arbejdsplads, når du arrangerer transport af varer fra land til land. Uddannelsen – sådan bliver du speditør Uddannelsen veksler mellem skoleforløb og dit arbejde som elev i en virksomhed. Du har selv ansvaret for at finde en elevplads. Uddannelsen varer op til to år. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og virksomheden ser hinanden an. På uddannelsen er du på skoleophold på Rybners i 7 uger. Rybners Handelsskole – en del af erhvervslivet På Rybners Handelsskole er der plads til store ambitioner. Du kan tage en række ekspertfag, hvor du opsamler ESTC point og går til eksamen på akademiniveau. Rybners Handelsskole er en del af erhvervslivet.

Spangsbjerg Møllevej 72 6700 Esbjerg Telefon 7913 4511 www.rybners.dk


16

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Danske vognmænd Vognmændene vil gerne omstille sig, og DTL – Danske Vognmænd har længe været aktiv på området. Men en grøn omstilling skal tage udgangspunkt i vognmandens økonomiske og markedsmæssige virkelighed. Af Erik Østergaard, adm. direktør DTL

V

ognmændene vil gerne omstille sig, og DTL – Danske Vognmænd har længe været aktiv på området. Men en grøn omstilling skal tage udgangspunkt i vognmandens økonomiske og markedsmæssige virkelighed. Lastbilen er kommet for at blive, og tanker om omstilling til andre transportformer er besnærende, og selv om der er potentiale, er det svært at rykke mærkbart. Transport er et internationalt og konkurrencepræget erhverv med små økonomiske marginer, og energiomkostningerne har meget stor betydning for vognmændenes konkurrenceevne. Transport udgør en afgørende servicefunktion i det moderne samfund. Effektiv transport har været en af forudsætningerne for den internationale arbejdsdeling, hvor produktionen koncentreres og tilrettelægges på internationalt plan. Den internationale arbejdsdeling har givet os økonomisk vækst men har samtidig medført, at transportarbejdet er steget betydeligt. Mens andre sektorer stolt bryster sig af succes og kan vise et drastisk fald i udledningerne, har der ikke været en tilsvarende udvikling i transportsektoren. Transportsektoren har nemlig hidtil ikke været genstand for den samme politiske opmærksomhed som for eksempel energisektoren, hvor politiske mål, afgiftsfrihed og statsstøtte i milliardklassen har drevet omstillingen fremad med stor hast. Hvert år investerer den danske vognmands- og transportbranche i 4.000-5.000 nye, tunge lastbiler. Ud over den normale udskiftning af vognparken på grund af slitage investeres der også i nyt materiel som følge af skærpede miljøkrav, ændrede regler omkring dimensioner og akseltryk mm. Lastbilproducenterne præsenterer løbende nye produkter, der skal

DTL står for Dansk Transport og Logistik - i daglig tale DTL - Danske Vognmænd - og er den landsdækkende brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane. DTL - Danske Vognmænd varetager de erhvervspolitiske inteteresser for ca. 1.700 medlemsvirksomheder. Ca. 35 ansatte rådgiver, vejleder og uddanner medlemmerne. DTL - Danske Vognmænd er også arbejdsgiverforening for den danske transportbranche. Læs mere på www.dtl.eu

bidrage til den grønne omstilling på gummihjul i kraft af nye, bæredygtige brændstoffer, elektrificerede drivliner, opkobling til elektriske hjælpeværktøjer samt mere eller mindre selvkørende køretøjer. Men er det tid at hoppe med på vognen allerede nu, eller kan det bedre svare sig at vente, til teknologierne er modnet, og/eller lovgiverne har udpeget, hvilke løsninger der skal satses på? Det er det spørgsmål, som vognmændene må stille sig selv. Er man en mindre eller mellemstor vognmand med fem, 10 eller 50 lastbiler, levner økonomien ikke plads til eksperimenter med investeringer i en enkelt brint- eller el-lastbil for lige at prøve det nye af. Samtidig er energi en altafgørende omkostningspost for en vognmandsvirksomhed, hvor energiomkostningerne i runde tal udgør en tredjedel af de samlede omkostninger. En anden væsentlig årsag til den manglende nedbringelse af klimabelastningen er, at dieselmotorer er uhyre effektive og svære at konkurrere med for brint, el eller biogas. Dieselmotorerne er løbende blevet mere brændstoføkonomiske og mindre forurenende. Men teknologiudviklingen har ikke kunnet kompensere for det stigende transportarbejde, når det gælder brændstofforbrug og klimabelastning. Med de nuværende pris, efterspørgsels- og omkostningsforhold er diesellastbiler overlegne over for andre motorteknologier, og derfor investerer den økonomisk rationelle vognmand fortsat i d ie s e l l a s tbiler. Så der

mangler klare pejlemærker fra både politisk og forskningsmæssigt hold: Der er behov for, at EU-Kommissionen kommer ud af starthullerne, og at videns-institutionerne kommer mere på banen. Det er ofte uklart for os i transportbranchen, hvad der på den lange bane giver mening at investere i. Derfor bør man lave nogle sammenlignende analyser, virksomhederne kan anvende i praksis. En hel del af diskussionen handler – og kommer til at handle – om afgifter, og der er det vigtigt, at man indtænker konkurrenceevnen. DTL foreslår blandt andet, at det nuværende energiafgiftssystem underkastes et CO2-tjek for at sænke afgifterne på de grønne drivmidler. Og at vognmændene kan gives økonomisk tilskyndelse til at investere i fossilfri lastbiler. Det kunne ske gennem direkte tilskud til køb af lastbiler eller målrettede afgiftslettelser. Endelig må vi på det kraftigste advare imod ”klimadumping”, hvor transportører med base i lande med langt lavere klimakrav opererer i Danmark og skader danske virksomheders konkurrenceevne. For der er ingen tvivl om, at det er en stor udfordring for transportbranchen at skulle bidrage til at opfylde Danmarks klimamålsætning. Hvis omstillingen skal blive en succes, er det vigtig at tage højde for branchens forhold og markedsmæssige betingelser. En udflytning af transportarbejdet til udlandet udgør nemlig ingen løsning og ville blot være et klimamæssigt selvmål. DTL har deltaget i regeringens klimapartnerskab for landtransport og ser nu frem til konklusionerne og den politiske stillingtagen. Der er nok at tage fat på, for det står langt fra klart, hvad der skal til for at omstille landtransportsektoren. Og der er mange barrierer at overvinde.


#strongertogether

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Leasing

Udlejning

Service

TIP Used

Trucks

FINLAND JYVÄSKYLÄ

NORWAY VESTBY

SWEDEN

LIETO

HAMINA HELSINKI

STAVANGER GÖTEBORG JÖNKÔPING

HIRTSHALS

DENMARK

TILST KOLDING

AARHUS H. TAULOV

HELSINGBORG

TAASTRUP PADBORG

pema-dk.dk · tipeurope.dkSPAR TID MED KUN ÉT STOP Vi tager os af både bil og chauffør

Vi arbejder på at gøre det nemmere og mere bekvemt for jeres medarbejdere på farten. Derfor har vi fokus på at levere kvalitetsprodukter, både når det drejer sig om brændstof og bilvask, men også når det kommer til mad og drikkevarer. På alle vores stationer kan vi også tilbyde opholdsområder med gratis Wi-Fi, mulighed for at oplade computer eller mobiltelefonen – og selvfølgelig adgang til toilet. For at spare tid, har vi flere steder installeret særlige lastbil-dieselpumper – her er konceptet enkelt: Tank og hurtigt videre. Hos Circle K skal det nemlig være nemt og hurtigt at få klaret det hele: ”One Stop Shopping” kalder vi det. Kontakt os på 70 136 136 for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan spare tid for dig og dine medarbejdere …

Circle K – vi gør din rejse nemmere


20

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD Holger Ross Lauritsen, direktør hos VM Tarm.

HVO bidrager til den grønne omstilling i Tarm Hos VM Tarm har man taget en beslutning om at skifte fra traditionelt brændstof til HVO biodiesel. Det var en strategisk såvel som en etisk beslutning, og med Q8 som leverandør af HVO har VM Tarm nu en betydeligt mere bæredygtig produktion Af Charlotte H. Loznica

H

os VM Tarm i Vestjylland har man minimeret sit CO2-aftryk betydeligt. VM Tarm fremstiller tankvogne, og arbejder med bæredygtighed som en del af virksomhedens strategi. Transport med lastbil og kørsel med gaffeltruck i forbindelse med produktion var en stor CO2-kilde hos VM Tarm, som valgte at skifte fra traditionel diesel til HVO. – Det er en bevidst investering fra vores side både i virksomhedens grønne profil men også i vores fælles fremtid. Fra et etisk perspektiv giver det rigtig god mening at skifte brændstof, da det er en meget effektiv og konkret måde at gøre noget på her og nu. Vi var heldige at vores samarbejdspartner, Q8, også udbyder HVO. Der er ikke så mange udbydere endnu, men det håber vi ændrer sig inden for en overskuelig fremtid, siger Holger Ross Lauritsen, direktør hos VM Tarm. Efterspørgsel Henrik Even er salgschef hos Q8, som er en af de få udbydere af HVO i Danmark. Q8 har gennem de sidste 9 måneder oplevet en markant

stigning i interessen for alternative brændstoffer – herunder HVO. – Bæredygtig transport er kommet højere op på agendaen det sidste år. Hos Q8 har vi fundet inspiration hos vores svenske kollegaer, hvor HVO er meget mere udbredt end i Danmark. Vi kan mærke at erhvervslivet tager initiativer og skubber på for nye løsninger, ligesom vi ser det hos VM Tarm. Det giver en større politisk velvilje til at finde alternativer, så bevægelserne kommer nedefra i øjeblikket, hvilket er en interessant udvikling, siger Henrik Even. Teknisk set kan alle dieselmotorer køre på HVO. Det kan anvendes rent eller opblandet med andre former for diesel. Udover at fremstillingen af HVO er betydeligt mere bæredygtig end traditionel diesel, forbedrer det tændingsegenskaberne og reducerer larm og lugt fra motoren. HVO er syntetisk fremstillet, fossiltfrit og lavet af vegetabilske olier. – Vores mål er, at vi i løbet af 2020 kan opstille standere med HVO på tankstationer flere steder i Danmark. Vi kan mærke at flere at vores kunders kunder efterspørger alternativer til fossile brændstoffer, og her er HVO en god og hurtig løsning, som kan gøre en stor forskel lige nu, slutter Nils Lassen, produktchef hos Q8.

REDUCÉR DIT CO2 OP TIL 90% MED

HVO 100% FOSSILFRIT BRÆNDSTOF

Q8 ønsker selv at være mere bæredygtige, og det indebærer blandt andet, at virksomheden har sat et mål om at være klimaneutrale på egen drift i 2030. Målet nås ved at anvende energi fra fornybare kilder og bæredygtig transport til og fra leverandører. Læs mere om flere af Q8s bæredygtige initiativer på www.q8.dk/om-q8/ baeredygtighed/

Skal vi hjælpe dig med at køre grønnere? Skift til HVO Biodiesel på din hjemmetank HVO (Hydrogeneret Vegetabilsk Olie) er et miljøvenligt alternativ til almindelig fossildiesel og er 100 % biologisk. Du reducerer CO2-udledningen med op til 90% og får samtidigt flere forbedrede tekniske egenskaber i forhold til alm. diesel. Vi står klar med råd og vejledning omkring de specifikke spørgsmål, der skal afklares i forhold til din virksomhed og vognpark. Læs mere på www.Q8.dk/HVO eller kontakt en af vores distriktschefer.

Jørgen Overgaard

Vestjylland Tlf. 2172 4159 jorgen.overgaard@Q8.dk

Kristian Herborg

Østjylland Tlf. 4527 5042 kristian.herborg@Q8.dk

Jim Ibsen

Nord- og Østsjælland Tlf. 2120 6825 jim.ibsen@Q8.dk

Kim Dereck

Vestsjælland, Fyn og øer Tlf. 2440 8878 kim.dereck@Q8.dk

Q8 Danmark A/S · Arne Jacobsens Allé 7 · 2300 København S

Hver dag er en rejse


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Se vores hjemmeside på www.andersen-erhverv.dk

Logistikejendom

NYHED

PROJE KT

– stort udviklingspotentiale

21

Jernholmen 49 2650 Hvidovre • Beliggende centralt i Ørestadsområdet/Norden • 22.000 m2 lager, 4-11 meters loftshøjde under betondrager • 14 ramper, varerelevator og vendeplads til vogntog • 50.000 m2 stort udendørs oplag • 6.300 m2 kontorhus i tre plan inkl. kælder • Kantine i kontorhuset • 1.400 m2 industrikøkken • Gode parkeringsarealer og tilkørselsforhold • Mulighed for opdeling til flere brugere • Ejendommen er delvist udlejet.

Areal: Grundareal: Kontantpris:

30.000 m2 81.000 m2 142.000.000 kr.

TIL LEJE

BØGEHOLM ALLÉ, ALLERØD LOGISTIK/LAGEREJENDOM OPFØRES EFTER LEJERS SPECIFIKATIONER

V E R D I O N i PA R K C O P E N H AG E N

Verdion iPark Copenhagen tilbyder højkvalitets lokaler, der nyopføres til lejer. Beliggenheden i Allerød lige nord for København giver let adgang til hele Øresundsregionen. • Udviklings-klar lokation, allerede etableret med infrastruktur • Levering 8-12 md. afhængig af specifikationer • 26.000 m2 eller mulighed for mindre enheder • Moderne lagerplads og tilhørende kontorlokaler • Højt specificeret og energibesparende design som standard • Enestående kvalitet og internationalt know-how • Fleksibelt bygningslayout og valg af specifikationer • Lokaliseret direkte ved Hillerød Motorvejen, afkørsel 11, Allerød S • Gode offentlige transportforbindelser • 20 min. til det centrale København • Virksomheder i nærheden: DHL, Widex, Missionpharma, Cederroth, Gosh Cosmetics m.fl.

www.iparkcopenhagen.com

Areal: 5.000 – 26.000 m2 Årlig leje: Fra kr. 500/m2 + drift og forbrug

T: +45 70 20 28 12 info@andersen-erhverv.dk 4179

www.andersen-erhverv.dk


22

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Foto: Colourbox

Heldigvis er der tegn på, at indsatsen er ved at virke. Antallet af unge, der uddanner sig til job inden for vejgodsbranchen stiger, og stadig flere vil i lære som godschauffør. Foto: ATL

Rekruttering er stadig den helt store udfordring Af Lars William Wesch, branchedirektør i ATL – Transportens Arbejdsgivere

indsatsen for at få flere unge til at blive lastbilchauffører. For vi har masser af spændende jobmuligheder at tilbyde de unge.

vis man stiller alle landets lastbilchauffører op til fællesfoto, vil man få et billede domineret af gråhårede mænd. Hver sjette chauffør er i dag over 60 år, og langt de fleste er mænd. Dem vil vi meget gerne holde på så længe som muligt. Men samtidig er det en statistik, der giver alvorlige panderynker, for vejgodstransporten står over for en gigantisk udfordring, når der inden for få år skal findes erstatning for omkring 4000 lastbilchauffører, som ventes at gå på pension. Det kræver, at vi søger alle steder efter folk, som har lyst til at køre lastbil. Vi skal have fat i de ledige, de unge og kvinderne. Nogle virksomheder vil også være nødt til at kigge mod udlandet for at finde arbejdskraft.

Flere unge vil være chauffører I de senere år er der blevet gjort en kæmpe indsats for at få flere unge til at lære branchen at kende og uddanne sig til chauffører. Job i transport-kampagnen har besøgt hundredevis af skoler for at fortælle om arbejdet på landevejen. Og der er lavet kampagner på de sociale medier. Heldigvis er der tegn på, at indsatsen er ved at virke. Antallet af unge, der uddanner sig til job inden for vejgodsbranchen stiger, og stadig flere vil i lære som godschauffør. Det sker samtidig med, at kampen om de unge tiltager. Mange andre brancher end vores forsøger at lokke de unge til. Det er stadig en kæmpe udfordring at fastholde de unges interesse. Vi har en del, der falder fra i løbet af uddannelsen. Nogle virksomheder stiller med ældre medarbejdere, som kan være mentorer for de unge, og de kan ofte tage nogle problemer i opløbet. Hvis vi skal forhindre en alvorlig mangel på arbejdskraft i de kommende år, skal vi kunne tilbyde de unge en læreplads. For et par år siden indførte ATL en lærepladsgaranti, og det har været med til at give en ekstra tryghed hos de unge, der står foran at skulle vælge uddannelse. Lærepladsgarantien fungerer godt, men i branchen har vi sat os et mål om få mere damp under kedlerne og fortsætte med at tage unge ind som chaufførlærlinge. Vi er godt i gang.

H

Ældre arbejder længere I de senere år har tendensen været, at gennemsnitsalderen blandt chauffører er blevet højere og højere. Men midt i alvoren er der heldigvis en stribe lyspunkter. I dag er der langt flere, som vælger at arbejde efter, at de kunne være gået på pension. Fire procent af chaufførerne er over 67 år. Det er en rigtig positiv tendens, som man i øvrigt også ser på resten af det danske arbejdsmarked. Der er tale om stabile og erfarne medarbejdere, som stadig har lyst til at gå på arbejde og gøre en indsats. Det skal vi være opmærksomme på som arbejdsgivere. Mens vi strækker arbejdslivet i den ene ende, skal vi fortsætte

Kvinderne er på vej Det er en særlig udfordring, når vi skal skaffe medarbejdere til branchen, at vi kun rekrutterer fra halvdelen af befolkningen. Kvinderne har stort set været fraværende på chaufførsædet i lastbilerne. Men det er så småt ved at ændre sig. Tidligere skulle man stoppe 100 lastbiler, før man fandt én kvindelig chauffør. Men i 2018 var 2,4 procent af lastbilchaufførerne kvinder. Stigningen skyldes ikke, at de mandlige chauffører har forladt chaufførfaget og dermed fået den kvindelige procentsats til at stige. Der er sket en reel stigning i antallet af kvindelige chauffør. Fra 2016 til 2017 steg antallet for eksempel med 211 personer. Det er en udvikling, som er foregået nærmest ubemærket. Men det er fantastisk positivt for branchen. Vi har længe haft fokus på at nedbryde den stereotype forestilling om, at chaufførfaget er et mandefag. Men vi skal gøre meget mere for at udjævne kønsforskellene i branchen. Mere mangfoldighed Sidste sommer blev der nedsat en taskforce, som skal komme med ideer til, hvordan man får flere kvinder til at søge jobbet som chauffør. Taskforcen, der er nedsat af Transportens Udviklingsfond (TU) og Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond (GUU), er i fuld gang med arbejdet. Senere i år skal den pege på, hvad der forhindrer kvinder i at søge ind i branchen og komme med forslag til løsninger. Hvis vi om ti år tager et fællesfoto af alle landets lastbilchauffører, ser billedet forhåbentligt langt mere mangfoldigt ud end i dag. Så er der flere unge, flere kvinder og flere ældre over 67 år på billedet. Hvis det er tilfældet, er vi godt på vej til at have løst udfordringen med mangel på lastbilchauffører.Dansk erhverslivs nye betalingsløsning på de europæiske betalingsveje.

EuroBizz. Vejen frem i Europa.

EuroBizz er en betalingsløsning fra BroBizz, der gør livet lettere på de europæiske betalingsveje for dansk erhvervsliv. EuroBizz klarer vejbetalingen for køretøjer over 3.500 kg med én og samme enhed. Det sikrer hurtigere gennemkørsel i udvalgte betalingsanlæg, mindre administration i form af én udbyder på tværs af store dele af Europa samt, ikke mindst, en konkurrencedygtig pris. Læs mere på eurobizz.com eller kontakt os på 70 80 79 76 / eurobizz@brobizz.com og hør mere om dine muligheder.