Page 1

OER ONDERWIJS EXAMEN REGELING BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE & TECHNISCHE GENEESKUNDE


Inhoud Doel ......................................................................................................................................................... 2 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 3 Module .................................................................................................................................................... 4 Algemeen voor BMT & TG ................................................................................................................... 4 Tentamens ............................................................................................................................................... 6 Algemeen voor BMT & TG ................................................................................................................... 6 Specifieke regels voor BMT ................................................................................................................. 7 Specifieke regels voor TG .................................................................................................................... 9 Tentamens inzien .................................................................................................................................. 10 Algemeen voor BMT & TG ................................................................................................................. 10 Geldigheid Tentamens........................................................................................................................... 11 Specifieke regels voor BMT ............................................................................................................... 11 Specifieke regels voor TG .................................................................................................................. 12 Bindend StudieAdvies............................................................................................................................ 13 Specifieke regels voor BMT ............................................................................................................... 13 Specifieke regels voor TG .................................................................................................................. 13 Taal ........................................................................................................................................................ 15 Specifieke regels voor BMT ............................................................................................................... 15 Derde jaar .............................................................................................................................................. 16 Minor ..................................................................................................................................................... 16 Specifieke regels voor BMT ............................................................................................................... 16 Bachelor opdracht ................................................................................................................................. 18 Specifieke regels BMT ....................................................................................................................... 18 Specifieke regels TG .......................................................................................................................... 18

1


Doel Dit document is opgesteld door de onderwijscommissarissen van S.V. Paradoks. Dit document is bedoeld om de Onderwijs ExamenRegeling leesbaarder te maken voor studenten. Dat geeft op een makkelijkere manier inzicht in de regels van de opleiding. Zo kan je als student gericht op zoek gaan naar jouw vragen en kun je snel vinden wat jou rechten/plichten hierbij zijn. Onthoud wel dat dit een aangepaste versie is van de OER 2017-2018 en Regels Examencommissie BMT/TG. De officiĂŤle OER en Regels Examencommissie BMT/TG blijft altijd leidend.

2


Leeswijzer Dit document is opgedeeld in verschillende categorieën. Bij iedere categorie zijn veelvoorkomende vragen opgesteld met daarop een antwoord uit het OER en/of Regels Examencommissie BMT/TG. Onder het antwoord staat de verwijzing naar het officiële document met het artikelnummer. Stel dat je er alsnog niet uitkomt bij het lezen van dit document kun je altijd je vragen stellen bij: -

-

Studievereniging Paradoks, met in het bijzonder de Comissaris(sen) Onderwijszaken; Opleidingscoördinator John Huttenhuis voor Biomedische Technologie en opleidingscoördinator Evelien van Dijk voor Technische Geneeskunde voor vragen over inschrijvingen/registraties etc.; Studieadviseur Anneloes Dummer voor Biomedische Technologie en Marieke Hofman & Deidre Brandtwagt voor Technische Geneeskunde voor vragen over minorkeuzes, BSA en houdbaarheid resultaten.

3


Module Algemeen voor BMT & TG Hoe is iedere module opgebouwd? De bacheloropleiding is georganiseerd in modules van 15 EC. Elke module kent theoretische vakdomeinen, en deze worden toegepast in een overkoepelend project. In projectgroepen werken studenten, begeleid door een tutor, aan het eindproduct van het project. Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage BMT artikel 4 en opleidingsspecifieke bijlage TG artikel 10

Hoe wordt mijn project getoetst? Het project wordt mondeling, schriftelijk en/of via practica getoetst. Dit verschilt per module en staat in de modulehandleiding. Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage BMT artikel 4

Wat kan ik allemaal in de modulebeschrijving vinden? De modulebeschrijving vermeldt de leerdoelen van de module, de module-onderdelen inclusief de weging in EC’s van alle module-onderdelen en de taal van instructie en toetsing. Module-onderdelen zijn samenhangende delen van de module. Binnen een module-onderdeel is de geldigheidsduur van toetsresultaten onderling afhankelijk. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.4.2

Waar vind ik hoe ik mijn module haal? Uiterlijk twee weken voor aanvang van de module wordt het toetsschema gepubliceerd op Blackboard. Het toetsschema vermeldt onder welke voorwaarden de module is behaald. In het toetsschema wordt ook vermeld wanneer en in welke vorm toetsen worden afgenomen. De termijn voor het vaststellen en het bekendmaken van een uitslag over een afgenomen toets wordt hierin ook vermeld. Daarnaast wordt in het toetsschema uitgelegd hoe ieder module-onderdeel wordt getoetst. Daarbij moet voor elke toets binnen dat onderdeel vermeld staan of, ĂŠn hoe de geldigheidsduur van het resultaat afhankelijk is van andere beoordelingen binnen de module. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.4.3 en artikel 4.4.4

4


Wanneer kunnen er veranderingen in het toetsschema plaatsvinden en wat zijn dan mijn rechten? Het opleidingsbestuur kan gedurende de onderwijseenheid het toetsschema wijzigen in overleg met de modulecoรถrdinator en na advies van de examencommissie. Als de wijziging gaat om het verplaatsen van toetsen of onderdelen daarvan naar een ander tijdstip dan in het rooster aangegeven, volstaat enkel overleg van opleidingsbestuur met de modulecoรถrdinator. De studenten worden terstond van de wijziging op de hoogte gesteld. Wijzigingen in het toetsschema mogen niet ten nadele van de studenten uitvallen. De examencommissie kan in individuele gevallen bijzondere voorzieningen treffen. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.4.5 en artikel 4.4.6

5


Tentamens Algemeen voor BMT & TG Waar vind ik mijn minimumcijfer per toets en hoe hoog is dit? Het toetsschema vermeldt eventuele vereiste minimumcijfers per toets, waarbij het niet is toegestaan om voor een toets een minimumcijfer hoger dan een 5,5 te eisen. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.4.4.d

Waar vind ik mijn reparatiemogelijkheden? Het toetsschema vermeldt eventuele reparatiemogelijkheden; wanneer deze plaatsvinden en welke voorwaarden zijn gesteld om te mogen deelnemen aan die reparatie. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.4.4.e

Hoe lang heeft de docent om mijn tentamen na te kijken? De docent heeft standaard 10 werkdagen de tijd om een tentamen na te kijken, tenzij anders overeengekomen met de voor het moduleonderdeel verantwoordelijke docent. Indien er een overeenkomst is gesloten, welke niet 10 werkdagen is, moet dit vermeld zijn in het toetsschema. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.4.4.h

Hoe lang heeft de docent om mijn project of ander geschreven verslag na te kijken? Indien de beoordeling voor een toets wordt verkregen door het maken van een of meerdere opdrachten, het schrijven van een verslag of het maken van een scriptie geldt de deadline voor inlevering van het laatste onderdeel als toetsdatum. Daarna geldt dus de termijn van 10 werkdagen. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.6.7

Wanneer moet ik mijn cijfer weten van mijn mondelinge toets? De examinator maakt uiterlijk 1 werkdag na het afnemen van een mondelinge toets de uitslag bekend aan de student, tenzij de mondelinge toets deel uitmaakt van een serie mondelinge toetsen van dezelfde onderwijseenheid, die zich over meer dan één werkdag uitstrekt. In dat geval stelt de examinator na afloop van de serie mondelinge toetsen binnen één werkdag de uitslag vast en maakt deze bekend. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.6.1 en 4.6.2

6


Zijn er uitzonderingen op de nakijktermijn? Indien een examinator door bijzondere omstandigheden niet in staat is de bedoelde termijn na te komen, meldt hij dit met redenen omkleed aan de examencommissie. De betrokken student wordt direct van de vertraging op de hoogte gesteld onder vermelding van de termijn waarbinnen de uitslag alsnog wordt bekendgemaakt. Indien de examinator naar het oordeel van de examencommissie in gebreke blijft, kan zij een andere examinator opdragen het cijfer vast te stellen. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.6.9

Wanneer hoor ik of ik mag deelnemen aan een reparatiemogelijkheid buiten mijn module? Bij een onvoldoende op het tentamen en als de reparatie buiten de onderwijsperiode (module) valt moet eerst de module-examinator vaststellen of je aan de voorwaarden voldoet om te mogen deelnemen aan de reparatie. Als dit het geval is wordt dit binnen 10 werkdagen na het einde van de onderwijsperiode (module) waarin deze onderwijseenheid werd aangeboden bekend gemaakt aan de student. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.6.4

Hoeveel werkdagen krijg ik de tijd om mijn herkansing te leren? De student krijgt minimaal 5 werkdagen de tijd om zich op de herkansing voor te bereiden. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.6.8

Wat kan ik doen als ik net een onvoldoende heb gehaald? Als je een cijfer hebt gehaald tussen de 4,5 en de 5,5 kan je een verzoek doen het werk te laten beoordelen door een tweede examinator. Als de twee examinatoren het niet eens worden over het cijfer, wordt het uiteindelijke cijfer een gemiddelde van beide beoordelingen Te vinden in regels examencommissie BMT artikel 8.3 & regels examencommissie TG artikel 8.6

Specifieke regels voor BMT Wanneer mag ik een reparatie doen? Voor deelname aan reparaties en aanvullingen gelden de volgende regels: •

Deelname aan reparaties binnen de module is altijd toegestaan.

Indien er reparaties zijn gepland buiten het kwartiel waarin de module wordt aangeboden, geldt dat de reparatie van maximaal twee vakdomeinen is toegestaan mits alle andere vakdomeinen aan het einde van de module minimaal een 5,5 als toetscijfer hebben.

Voor onderdelen van het project van een module kan de module-examinator een mogelijkheid tot aanvulling bieden.

Te vinden in regels examencommissie BMT artikel 10.1 7


Wanneer moet ik mijn module over doen? De module moet in zijn geheel worden overgedaan bij de eerstvolgende gelegenheid dat deze wordt aangeboden: •

Als de student na reparatie van vakdomeinen en de gelegenheid tot aanvulling van het project geen voldoende heeft voor een module én,

De voldoende toetsresultaten niet conform geldig blijven in het volgende studiejaar én,

De student bij die module geen gebruik kan maken van de mogelijkheid om één eindcijfer van een vakdomein te compenseren.

Te vinden in regels examencommissie BMT artikel 10.2

Bestaat er ook de mogelijkheid om module onderdelen over te doen en wanneer is dit het geval? De rapportvergadering kan in individuele gevallen aan de examencommissie voorstellen om een uitzondering te maken, inhoudende dat zij de student toestemming kunnen geven om bij de eerstvolgende gelegenheid dat de module wordt aangeboden alleen bepaalde onderdelen van de module over te doen in plaats van de gehele module. De examencommissie beslist over dit voorstel. De examencommissie informeert de student en de modulecoördinator over haar beslissingen. Te vinden regels examencommissie BMT artikel 10.3

Wat is een gecompenseerde vijf? Een gecompenseerde vijf bij een TOM-module is een eindcijfer van een vakdomein kleiner dan 5,5 maar minimaal 4,5 terwijl het niet-afgeronde eindcijfer voor de module een 5,5 of hoger is en de module volgens de regels van de betreffende module onvoldoende is. Te vinden in regels examencommissie BMT artikel 11.8

Waar vind ik compensatiemogelijkheden? Als een student aan het einde van een studiejaar voor meer dan één module gebruik kan maken van de mogelijkheid om één eindcijfer van een vakdomein te compenseren geeft de student voor het einde van dat studiejaar door aan de examencommissie voor welke module hij gebruik wil maken van die compensatiemogelijkheid. Te vinden in regels examencommissie BMT artikel 10.4

8


Specifieke regels voor TG Wanneer mag ik een reparatie doen? Alle onderdelen van een module kunnen binnen hetzelfde academisch jaar 1 keer gerepareerd of aangevuld worden. Uitzonderingen hierop zijn de projecten en de practica. Deze kunnen, als ze zijn behaald, niet gerepareerd of aangevuld worden. De reparatiemogelijkheden van een module staan in het toetsschema. Te vinden in regels examencommissie TG artikel 10

9


Tentamens inzien Algemeen voor BMT & TG Heb ik recht op het inzien en bespreken van mijn tentamen? De student heeft recht op een nabespreking, inclusief inzage, van zijn toets met de examinator, waarbij de examinator de gegeven beoordeling motiveert. Als er geen collectieve nabespreking is, kan de student binnen 10 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een toets, een verzoek indienen bij de examinator voor een individuele nabespreking. De individuele nabespreking moet uiterlijk drie werkdagen voor de volgende gelegenheid van de toets plaatsvinden. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.8

Wanneer vindt de nabespreking van mijn tentamen plaats? De nabespreking moet uiterlijk vijf weken na de bekendmaking van de uitslag van de toets, maar minimaal drie werkdagen voor de volgende gelegenheid, worden gehouden, in aanwezigheid van de examinator of een gemandateerde vervanger. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.8

Wat is de bewaartermijn van mijn tentamens en verslagen? De bewaartermijn van opgaven, uitwerkingen en het beoordeelde werk van de schriftelijke toetsen bedraagt 2 jaar. Tot 2 jaar na afname van het tentamen of werk heb je recht om je werk te kunnen inzien. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.8

Wat is de bewaartermijn van mijn (eind)werkstukken van mijn bacheloropleiding? De bewaartermijn van (eind)werkstukken van de bacheloropleiding bedraagt ten minste 7 jaar. Te vinden in het algemeen gedeelte B-OER TNW artikel 4.9

10


Geldigheid Tentamens Specifieke regels voor BMT Ik heb mijn tentamen gehaald, hoe lang is mijn cijfer houdbaar? Deelresultaten (tentamens1) zijn alleen onbeperkt houdbaar als aan bepaalde voorwaardes wordt voldaan: •

Het project is met een voldoende afgerond, overige vakken hebben een gewogen gemiddelde van een 5.0 of hoger.

Als een module in zijn geheel is behaald hebben de cijfers een onbeperkte geldigheidsduur.

De geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegde module kan uitsluitend worden beperkt indien de getentamineerde kennis of het getentamineerde inzicht aantoonbaar verouderd is, of de getentamineerde vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn. Bij ingrijpende wijzigingen in het ontwerp van de onderwijseenheid wordt door de examencommissie een overgangsregeling vastgesteld. Te vinden in Opleidingsspecifieke OER BMT 4a.2, algemeen gedeelte B-OER TNW 4.7

Wat is de geldigheidsduur van mijn tentamen als ik mijn module niet heb gehaald? Indien een module niet met een voldoende is afgerond, gelden voor alle modules uit het BMT bachelorprogramma de volgende regels voor de geldigheidsduur van toetsresultaten: a. Alle deelresultaten hebben een onbeperkte geldigheid, mits: •

Het gewogen gemiddelde van de vakdomeinen minimaal een 5,0 is (NB het project is geen vakdomein);

Het project met een voldoende afgerond is. Ontbrekende cijfers worden gerekend als een 1,0. Pas als alle onderdelen van de module zijn afgerond, is de module behaald en worden EC’s toegekend

b. Deelresultaten die niet aan de hierboven gestelde eisen voldoen, vervallen na afloop van het collegejaar c. In alle andere gevallen kan de student een verzoek indienen bij de examencommissie om de geldigheidsduur van toetsresultaten te verlengen. d. Gedurende de modulebeoordelingsvergadering (cijfervergadering) kunnen de examinatoren (de docenten en de modulecoördinator) in individuele gevallen bepalen of een student de module mag repareren binnen het lopende studiejaar. Hierbij wordt gelet op de cijfers die binnen de module behaald zijn en mogelijke omstandigheden. Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage BMT artikel 4a

1

Binnen TOM is de gehele module het tentamen, de onderdelen zijn toetsen/deelresultaten waarvoor in de opleidingsbijlage een geldigheidsduurregel is geformuleerd.

11


Ik moet mijn module overdoen, moet ik dan ook al mijn practica overdoen? Practica die onderdeel uitmaken van een vakdomein en met een 5,5 of hoger zijn afgesloten hoeven niet opnieuw gedaan te worden als de student een module moet overdoen mits het practicum niet is gewijzigd. Als de student de module opnieuw doet, wordt het behaalde cijfer meegenomen in de weging voor het eindcijfer van de module. Practica die onderdeel uitmaken van een project moeten wel worden overgedaan als de student een module moet overdoen. Te vinden in regels examencommissie BMT artikel 10.5 en 10.6

Specifieke regels voor TG Hoe lang blijven mijn cijfers geldig? Als je een module hebt gehaald, blijven je cijfers altijd geldig. Als je de module niet hebt gehaald vervallen je cijfers aan het einde van het studiejaar. Dit geldt echter niet voor de vakken Vaardig Communiceren & Professioneel Gedrag 1, 2 en 3, stage De PatiÍnt en stage De Medisch Specialist. Ook blijven de cijfers van Signaalanalyse, Ruimtewiskunde en Vectoranalyse staan als de rest van de module niet wordt gehaald. Als 1 van de drie bovenstaande vakken niet worden gehaald maar de rest van de module waartoe ze behoren wel, dan blijven de cijfers van de rest van de module staan. Aan de toetsresultaten die dan blijven staan worden geen EC toegekend. Er worden pas EC’s toegekend als de hele module is behaald. Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage TG artikel 8

12


Bindend StudieAdvies Specifieke regels voor BMT Wanneer haal ik mijn Bindend studieadvies (BSA) ? •

De student dient tenminste 75% van de studielast succesvol afgerond te hebben. Hiertoe worden resultaten geteld van module-onderdelen die langer dan het lopend academisch jaar geldig zijn. (artikel 4a opleidings OER)

3 van de 4 wiskunde-onderdelen uit het eerste jaar van het bachelorprogramma moet met een voldoende (≥5,5) afgerond zijn. Indien de student een wiskunde-onderdeel compenseert middels de gecompenseerde-vijf-regel (art. 11.8 van de regels van de examencommissie), telt deze mee als voldoende.

Bij een negatief Bindend Studieadvies is de student voor de komende 3 jaar uitgesloten van de opleiding

Als een student vóór 1 februari stopt (na Module 2) wordt er geen BSA afgegeven en mag de student op 1 september opnieuw starten. (algemene OER art 6.3.8/9/10)

Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage BMT artikel 5

Specifieke regels voor TG Wanneer haal ik mijn Bindend StudieAdvies (BSA)? Een positief studieadvies wordt verstrekt aan studenten die: •

In het eerste studiejaar minimaal 45 EC uit het eerste jaar hebben behaald aan modules en moduleonderdelen.

Tenminste twee van de volgende drie module-onderdelen: Functies van Eén Veranderlijke, Signaalanalyse en Ruimtewiskunde met voldoende resultaat hebben afgerond.

Stage de Patiënt en/of VC&PG 1 met voldoende resultaat hebben afgerond.

13


De 45 EC zijn te behalen door verschillende combinaties van modules en module onderdelen. De EC’s voor het eerste jaar zijn als volgt onderverdeeld:

De onderdelen die een aparte rij hebben kunnen ook los gehaald worden. Module 1 kan dus alleen maar in zijn geheel gehaald worden en er kan gevarieerd worden tussen 0 of 15 EC. In module 2 kunnen de vakken los gehaald worden en kunnen de behaalde punten variĂŤren tussen 0, 4,5, 10,5 en 15 EC. Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage TG artikel 6

14


Taal Specifieke regels voor BMT Mijn docent geeft college in het Engels terwijl mijn bachelor Nederlands is, mag dit? •

De modules uit het derde jaar kunnen in het Engels worden aangeboden.

•

Onderdelen van bachelor jaar 1 en 2 kunnen in het Engels gegeven worden indien de docent niet Nederlandstalig is.

Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage BMT artikel 6

15


Derde jaar Minor Specifieke regels voor BMT Wanneer mag ik mijn minor starten? De student moet bij aanvang van een minor minimaal 75 EC (5 modules) hebben gehaald uit het B1en B2- programma van de bacheloropleiding Biomedische Technologie. Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage BMT artikel 9

Welke regels zijn er verbonden aan mijn minor keuze? Studenten kiezen minimaal één BMT-module behorend bij de onderzoeksrichting 2waar zij hun bacheloropdracht uitvoeren. Deze module vormt samen met de bacheloropdracht de afstudeerfase (totaal dus 30 EC). De overige 30 EC in het 3e jaar kan verder als volgt ingevuld worden: •

3e jaars BMT-modules.

High Tech Human Touch-modules zoals beschreven op de centrale minoren-website.

Aanschuif minoren van andere opleidingen zoals beschreven op de centrale minoren-website.

Keuzevakken aan een andere universiteit in Nederland of het buitenland. De eis is dat de vakken academisch niveau moeten hebben

Voor UT-modules die niet door de opleiding BMT worden aangeboden gelden de volgende restricties: •

Alleen gehele modules kunnen worden gekozen. De overlap met reeds behandelde stof mag niet meer zijn dan maximaal 50% van de module. Indien de overlap de wiskundeleerlijn betreft moet de student een verdiepend wiskunde-onderdeel volgen.

De modules en/of vakken dienen van academisch niveau te zijn.

De keuze dient vergezeld te gaan van een schriftelijke motivatie via het formulier Aanvraag bachelorpakket. De keuze en motivatie worden getoetst op bovenstaande criteria door de examencommissie.

Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage BMT artikel 4

2

In het derde jaar worden vanuit de drie onderzoeksrichtingen van MIRA drie BMT-modules aangeboden. Onderzoeksinstituut MIRA bestaat uit drie onderzoeksrichtingen: Bionanotechnology, Imaging & Diagnostics en Neural & Motor Systems.

16


Welke 3e jaars BMT-modules worden er aangeboden?

Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage BMT artikel 4

17


Bachelor opdracht Specifieke regels BMT Wanneer mag ik beginnen met mijn bachelor eindopdracht? Voor een student gelden de volgende voorwaarden om te mogen beginnen met het examenonderdeel bacheloropdracht: • •

De student heeft alle examenonderdelen van het B1-programma (60 EC) behaald. De student heeft uit het B2- en B3-programma maximaal twee modules (30 EC) nog niet afgerond. • Dit komt neer op 135 EC bij aanvang van de bacheloropdracht • Voor aanvang van de bacheloropdracht dient de student de module te hebben afgerond die wordt aangeboden door de MIRA onderzoeksrichting waar de opdracht wordt uitgevoerd. NB: de keuze voor de bacheloropdracht en bijbehorende module zijn niet bepalend voor de mastertrack. Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage BMT artikel 9

Specifieke regels TG Wanneer mag ik aan mijn MDO beginnen? Je mag beginnen aan je Multidisciplinaire Opdracht (MDO) in het eerst semester als je alle vakken en andere onderdelen van Bachelor 1, 2 en 3 hebt gehaald. Te vinden in de opleidingsspecifieke bijlage artikel 14

18

OER Boekje BMT & TG  

Dit document is opgesteld door de onderwijscommissarissen van S.V. Paradoks. Dit document is bedoeld om de Onderwijs ExamenRegeling leesba...

OER Boekje BMT & TG  

Dit document is opgesteld door de onderwijscommissarissen van S.V. Paradoks. Dit document is bedoeld om de Onderwijs ExamenRegeling leesba...

Advertisement